1 o ΘΔΜΑΣΗΚΟ. Ζ πκβνιή Γνληδηαθώλ Αλαιύζεσλ ζηελ Πξνδηάζεζε, Γηάγλσζε, Πξόγλσζε θαη Οξζή Φαξκαθνινγηθή Πξνζέγγηζε Αζζελεηώλ ΤΜΠΟΗΟ Μαξηίνπ 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1 o ΘΔΜΑΣΗΚΟ. Ζ πκβνιή Γνληδηαθώλ Αλαιύζεσλ ζηελ Πξνδηάζεζε, Γηάγλσζε, Πξόγλσζε θαη Οξζή Φαξκαθνινγηθή Πξνζέγγηζε Αζζελεηώλ ΤΜΠΟΗΟ. 02-03 Μαξηίνπ 2013"

Transcript

1 1 o ΘΔΜΑΣΗΚΟ ΤΜΠΟΗΟ Ζ πκβνιή Γνληδηαθώλ Αλαιύζεσλ ζηελ Πξνδηάζεζε, Γηάγλσζε, Πξόγλσζε θαη Οξζή Φαξκαθνινγηθή Πξνζέγγηζε Αζζελεηώλ Μαξηίνπ 2013 πλεδξηαθό Κέληξν «Αξηζηνηέιεο» Σκήκα Φπζηθήο Παλεπηζηεκηόπνιε Εσγξάθνπ Με ηελ Αηγίδα ησλ: Διιεληθή Δηαηξεία Φαξκαθνινγίαο Θα δνζνύλ κόξηα ζπλερηδόκελεο ηαηξηθήο επηκόξθσζεο Θα ρνξεγεζνύλ πηζηνπνηεηηθά παξαθνινύζεζεο

2 Ζ πκβνιή Γνληδηαθώλ Αλαιύζεσλ ζηελ Πξνδηάζεζε, Γηάγλσζε, Πξόγλσζε θαη Οξζή Φαξκαθνινγηθή Πξνζέγγηζε Αζζελεηώλ ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΖ/ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ Γξαθνύιεο Νηθόιανο Κνπκάθεο Κσλζηαληίλνο Λακπξηλίδεο Γεώξγηνο Λεβάθνο Ησάλλεο Ληάπε Χάξηο Μαλσιόπνπινο Δπάγγεινο Μπεδηξηδόγινπ Δπγελία Οξθαλίδνπ Γώξα Παλίδεο Γεκήηξηνο Πάληνο Κσλζηαληίλνο Παπατσάλλνπ Νηθόιανο θιαβνύλνπ-αλδξηθνπνύινπ Αιεμάλδξα Σνπινύκεο Χαξάιακπνο Σπξηηδήο Η. ηαύξνο Χξνύζνο Γεώξγηνο ΦΟΡΔA ΓΗΟΡΓΑΝΧΖ Γξ. Νηθόιανο Γξαθνύιεο, ηαηξόο Δπηθ. Καζεγεηήο Φαξκαθνινγίαο Σνκέαο Φαξκαθεπηηθήο Σερλνινγίαο Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο ΔΚΠΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΤΜΠΟΗΟΤ Alpha Public Relations Αθαδεκίαο 28, Αζήλα Σει.: Fax: website:

3 Αγαπεηνί πλάδειθνη, Μεηά από κηα πνξεία πιένλ ησλ 10 εηώλ ζηελ έξεπλα ζην Φαξκαθεπηηθό Σκήκα ηνπ Δ.Κ.Π.Α, έρσ ηε κεγάιε ραξά θαη ηελ ηδηαίηεξε ηηκή λα ζαο πξνζθαιέζσ ζην 1 ν Θεκαηηθό πκπόζην κε ηίηιν «Ζ πκβνιή Γνληδηαθώλ Αλαιύζεσλ ζηελ Πξνδηάζεζε, Γηάγλσζε, Πξόγλσζε θαη Οξζή Φαξκαθνινγηθή Πξνζέγγηζε Αζζελεηώλ», πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο Μαξηίνπ 2013 ζην πλεδξηαθό Κέληξν «Αξηζηνηέιεο» ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθήο ζηελ Παλεπηζηεκηόπνιε Εσγξάθνπ. Μέρξη ζήκεξα, παξά ηηο ζπλερείο αλαθαιύςεηο θαη ηελ πξόνδν ζηηο κνξηαθέο ηερλνινγίεο, ε θιηληθή εθαξκνγή ηεο γελσκηθήο θαη ηεο θαξκαθνγελσκηθήο εμαθνινπζεί λα απνηειεί πξόθιεζε, πνπ νθείιεηαη ζηελ αλεπαξθή πιεξνθόξεζε θαη εθπαίδεπζε ησλ επαγγεικαηηώλ πγείαο θαζώο θαη ζηελ κε ελζσκάησζε γνληδηαθώλ θαη θαξκαθνγνληδηαθώλ αλαιύζεσλ ζηηο ιίζηεο ησλ ηαηξηθώλ πξάμεσλ. θνπόο ηνπ πκπνζίνπ είλαη ε αληαιιαγή απόςεσλ θαη ν εκπινπηηζκόο ησλ γλώζεσλ όισλ καο αιιά θαη ε ελεκέξσζε ησλ θαξκαθνπνηώλ, θιηληθώλ θαξκαθνπνηώλ, ηαηξώλ όισλ ησλ εηδηθνηήησλ, βηνιόγσλ, γελεηηζηώλ, λνζειεπηώλ, θιηληθώλ δηαηηνιόγσλ θαζώο θαη άιισλ επαγγεικαηηώλ πγείαο γηα θαηλνύξηεο κεζνδνινγίεο πνπ ζα καο θέξνπλ πην θνληά ζηελ εμαηνκηθεπκέλε ζεξαπεία: ηηο γνληδηαθέο αλαιύζεηο. Διπίδσ όηη ζα ηηκήζεηε ην πκπόζην κε ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ζαο. Ζ παξνπζία ζαο ζα ζπκβάιεη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηνπ θαη ζα αλαδείμεη ηε δπλακηθή αιιά θαη ην όθεινο πνπ κπνξνύλ λα απνθνκίζνπλ νη αζζελείο καο από ηηο γνληδηαθέο αλαιύζεηο. Από ηελ πιεπξά κνπ ζα θαηαβάισ θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα ηελ αξηηόηεξε νξγάλσζή ηνπ θαη ηε θηινμελία ζαο. Με εθηίκεζε Γξ. Νηθόιανο Γξαθνύιεο, ηαηξόο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Φαξκαθνινγίαο Σνκέαο Φαξκαθεπηηθήο Σερλνινγίαο Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο ΔΚΠΑ

4 Ζ πκβνιή Γνληδηαθώλ Αλαιύζεσλ ζηελ Πξνδηάζεζε, Γηάγλσζε, Πξόγλσζε θαη Οξζή Φαξκαθνινγηθή Πξνζέγγηζε Αζζελεηώλ ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ πλεδξηαθό Κέληξν Οη εξγαζίεο ηνπ 1 νπ Θεκαηηθνύ πκπνζίνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζην πλεδξηαθό Κέληξν «Αξηζηνηέιεο» ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθήο, Παλεπηζηεκηόπνιε Εσγξάθνπ από ην άββαην 02 έσο θαη ηελ Κπξηαθή 03 Μαξηίνπ Ζ είζνδνο ζηελ Παλεπηζηεκηόπνιε γίλεηαη κόλν από ηελ πύιε, πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό Ούισθ Πάικε, Ηιίζηα. Σν parking ζην ζπλεδξηαθό θέληξν είλαη ρσξίο ρξέσζε. Δξγαζίεο/Δξεπλεηηθό έξγν Οη εξγαζίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζην 1 ν Θεκαηηθό πκπόζην, πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ηε ζπλεξγαζία ηεο εηαηξείαο Genomed (www.genomed.gr) Δπίζεκε γιώζζα Ζ επίζεκε γιώζζα ηνπ πκπνζίνπ είλαη ε ειιεληθή. πκκεηνρή ζην πκπόζην Ζ ζπκκεηνρή ζην πκπόζην είλαη δσξεάλ.

5 Ζ πκβνιή Γνληδηαθώλ Αλαιύζεσλ ζηελ Πξνδηάζεζε, Γηάγλσζε, Πξόγλσζε θαη Οξζή Φαξκαθνινγηθή Πξνζέγγηζε Αζζελεηώλ Κάξηεο πλέδξσλ Οη δηαπηζηεύζεηο (badges) ησλ ζπλέδξσλ ζα παξαδίδνληαη από ηελ γξακκαηεία ηνπ ζπκπνζίνπ θαη είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ είζνδν ησλ ζπλέδξσλ ζηελ ζπλεδξηαθή αίζνπζα θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ ζπκπνζίνπ. Σα badges ζα θέξνπλ επίζεο έλα γξακκσηό θώδηθα (barcode) γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ ζπλόινπ παξαθνινύζεζεο αλά ζύλεδξν κε βάζε ηνλ λέν θαλνληζκό ηνπ ΔΟΦ. Γηαθξηηηθά ρξώκαηα Γαιάδην: Μσβ: Οξγαλσηηθή επηηξνπή, νκηιεηέο, πξόεδξνη ζπλεδξηώλ ύλεδξνη Μπνξληώ: Δθζέηεο Πξάζηλν: Δθπξόζσπνη εηαηξείαο νξγάλσζεο ζπκπνζίνπ Πηζηνπνηεηηθά παξαθνινύζεζεο Με ηελ εγγξαθή θαη ηελ παξαθνινύζεζε ησλ εξγαζηώλ ηνπ πκπνζίνπ παξέρνληαη κόξηα ζην πιαίζην ηνπ ζεζκνύ ηεο πλερηδόκελεο Ηαηξηθήο Δθπαίδεπζεο (CME-CPD). Σα πηζηνπνηεηηθά παξαθνινύζεζεο ζα ρνξεγνύληαη από ηε γξακκαηεία ηνπ πκπνζίνπ ηελ Κπξηαθή, 03 Μαξηίνπ 2013 από ηηο θαη κέρξη ηε ιήμε ησλ εξγαζηώλ ηνπ πκπνζίνπ. Πηζηνπνηεηηθά παξαθνινύζεζεο ζύκθσλα κε ηε λέα εγθύθιην ηνπ ΔΟΦ, (αξηζ. πξση / ) κπνξνύλ λα ιάβνπλ κόλν νη ζύλεδξνη πνπ έρνπλ παξαθνινπζήζεη ην 60% ησλ εξγαζηώλ ηνπ πκπνζίνπ, κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ barcode, πνπ ζα ππάξρεη ηππσκέλν ζηελ θάξηα δηαπίζηεπζεο (badge) ηνπ ζπλέδξνπ. Βηβιίν Πξαθηηθώλ πκπνζίνπ Όζνη ζύλεδξνη πξνεγγξαθνύλ κέρξη ηελ 01 ε Μαξηίνπ 2013, ζα παξαιάβνπλ δσξεάλ ην βηβιίν ησλ πξαθηηθώλ ηνπ πκπνζίνπ, πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηα θείκελα όισλ ησλ νκηιηώλ ζηα ειιεληθά θαη ζηα αγγιηθά. Σo Βηβιίν ησλ Πξαθηηθώλ ζα εθδνζεί από ηηο εθδόζεηο Παξηζηάλνπ. Όζνη εγγξαθνύλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πκπνζίνπ (ην άββαην ή ηελ Κπξηαθή) ζα κπνξνύλ λα πξνκεζεπηνύλ ην Βηβιίν ησλ Πξαθηηθώλ από ην stand ηνπ νίθνπ Παξηζηάλνπ ζηελ πξνλνκηαθή ηηκή ησλ 20 Δπξώ.

6 άββαην02μαξηίνπ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΜΠΟΗΟΤ Δγγξαθέο Έλαξμε πλεδξίνπ Χαηξεηηζκνί Πξνέδξνπ πκπνζίνπ Δθπξνζώπνπ Διιεληθήο Δηαηξείαο Φαξκαθνινγίαο Πξνέδξνπ Φαξκαθεπηηθνύ πιιόγνπ Αηηηθήο Πξνέδξνπ Ηαηξηθνύ πιιόγνπ Αζελώλ* Καξδηαγγεηαθό/Αίκα Πξόεδξνη: Δπάγγεινο Μαλσιόπνπινο (ΓΠΘ) Κσλζηαληίλνο Πάληνο (ΔΚΠΑ) πρλόηεηα εκθάληζεο ησλ ζεκεηαθώλ λνπθιενηηδηθώλ πνιπκνξθηζκώλ (SNPs) Rs ηνπ γνληδίνπ VKORC1, Rs θαη Rs ηνπ γνληδίνπ CYP2C9 πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε βαξθαξίλε,ζε δείγκα ηνπ ειιεληθνύ πιεζπζκνύ. Κσλζηαληίλα Χαηδειηάδε Φαξκαθνγελεηηθή ηεο αζελνθνπκαξόιεο: πζρέηηζε ησλ πνιπκνξθηζκώλ ηνπ CYP2C9 κε ην δνζνινγηθό ζρήκα ηεο αζελνθνπκαξόιεο. Γξεγόξηνο εξεηάθεο Ζ Θξνκβνθηιία σο αίηην θαζ έμηλ απνβνιώλ. Αλαζηαζία Παππά - νπξέηε ρέζε ηνπ πνιπκνξθηζκνύ Δ298D ηνπ γνληδίνπ ηεο ελδνζειηαθήο ζπλζάζεο ηνπ κνλνμεηδίνπ ηνπ αδώηνπ e-nos κε ην έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ ζε Έιιελεο αζζελείο. Χάηδσ Γαθλή Δπηπνιαζκόο ηνπ πνιπκνξθηζκνύ πξνζζήθεο απαινηθήο (I/D) ζην γνληδηαθό ηόπν ηνπ κεηαηξεπηηθνύ ελδύκνπ αγγεηνηαζίλεο (ACE) θαη ηνπ πνιπκνξθηζκνύ Glu298Asp ηεο ελδνζειηαθήο ζπλζάζεο ηνπ κνλνμεηδίνπ ηνπ αδώηνπ ζε Έιιελεο ππεξηαζηθνύο αζζελείο θαη κάξηπξεο. Άγγεινο Κπξηάθνπ Γηάιεηκκα *Δθθξεκεί επηβεβαίσζε

7 άββαην02μαξηίνπ Μειέηε ηεο ζρέζεο κεηαμύ ησλ επηπέδσλ ζπξενεηδηθήο νξκόλεο ζην αίκα θαη δεηθηώλ θαξδηαθήο ιεηηνπξγηθόηεηαο ζε αζζελείο κε ρξόληα θαξδηαθή αλεπάξθεηα θαη ζε επίκπεο κε έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ. Νηθόιανο Σζηλαξάθεο Μειέηε ηεο ζρέζεο κεηαμύ ησλ επηπέδσλ ζπξενεηδηθήο νξκόλεο ζην αίκα θαη ησλ δεηθηώλ ηεο θαξδηναλαπλεπζηηθήο δνθηκαζίαο θόπσζεο ζε αζζελείο κε ρξόληα θαξδηαθή αλεπάξθεηα. Διεπζεξία Λεηβαδάξνπ Λνηκώμεηο Πξόεδξνη: Δπγελία Μπεδηξηδόγινπ (ΓΠΘ) Γώξα Οξθαλίδνπ (ΔΚΠΑ) Οη κεηαβνιέο ηεο έθθξαζεο ηνπ CD34 θαηά ηε ρξνληθή εμέιημε ηεο ζήςεο από πλεπκνλία ηνπ αλαπλεπζηήξα. Αηθαηεξίλε Σακπάθε Πνιπκνξθηζκνί ηνπ γνληδίνπ ΝRAMP1 θαη ν ξόινο ηνπο ζηε θπκαηίσζε ζηνλ ειιεληθό πιεζπζκό. Μάξηνο ηάγθαο Γελεηηθόο πνιπκνξθηζκόο ησλ κεηαβνιηθώλ ελδύκσλ CYP1A2, CYP2A6, Ν-αθεηπινηξαλζθεξάζε θαη μαλζηλνμεηδάζε ζε ειιεληθό πιεζπζκό θαη αμηνπνίεζε ηνπ πνιπκνξθηζκνύ ηεο Ν αθεηπινηξαλζθεξάζεο ζηελ πξόιεςε θαη ζεξαπεία ηεο θπκαηίσζεο κε ηζνληαδίδε. Κσλζηαληίλνο Μπαιαζθώλεο Δμάιεηςε δπλεηηθά παζνγόλσλ βαθηεξίσλ ηεο ρισξίδαο ηνπ ζηόκαηνο κε ρξήζε ρακειήο ξνήο απνιύκαλζεο κε όδνλ πςειήο ζπγθεληξώζεσο. Νηθόιανο Πνπιήο, Αδακαληίλε Κπξηαθνύ, Μαξία Κώηζνπ Γεμίσζε

8 Κπξηαθή03Μαξηίνπ Μεηαβνιηθό ύλδξνκν - Γηαηξνθή - Άζζκα Πξόεδξνη: Υάξηο Ληάπε (ΔΚΠΑ) - Γεώξγηνο Υξνύζνο (ΔΚΠΑ) πρλόηεηα ησλ πνιπκνξθηζκώλ rs (IL6), rs (SPINK5), rs (TNF-α), rs (ORMDL3), θαη ζπζρεηηζκόο ηνπο κε ηελ πξνδηάζεζε εκθάληζεο άζζκαηνο ζε δείγκα ειιεληθνύ πιεζπζκνύ. Αηθαηεξίλε Πξίλνπ, Δπζηαζία Θσκά Δπηπνιαζκόο πνιπκνξθηζκώλ ησλ γνληδίσλ TCF7L2, MTNR1B, CDKAL1, SLC30A8 θαη FTO πνπ πξνδηαζέηνπλ ζε ζαθραξώδε δηαβήηε Σύπνπ 2 θαη/ή παρπζαξθία ζηνλ ειιεληθό πιεζπζκό. ηεθαλία-φηιηώ Γνπξδή, Κσλζηαληίλνο Σεληνινύξεο Μειέηε θαη δηεξεύλεζε ηνπ ζπζρεηηζκνύ πνιπκνξθηζκώλ ηνπ TNF-α θαη ηεο IL6 ζε αζζελείο κε άζζκα θαη ε ζεκαζία ηεο ζπλύπαξμεο δηαβήηε ηύπνπ 2. Μαξία ύθα Ζ επίδξαζε πνιπκνξθηζκώλ ησλ γνληδίσλ ηεο παρπζαξθίαο ζηελ ζεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζή ηεο. Κσλζηαληίλνο Μπνπηζνπξήο Δμαηνκηθεπκέλε δηαηξνθηθή αγσγή ζηελ παρπζαξθία: Μεηαθξάδνληαο ηελ έξεπλα ηεο δηαηξνθνγελεηηθήο θαη ηεο δηαηξνθνγελσκηθήο ζε δηαηξνθηθέο νδεγίεο. Κσλζηαληίλνο Ξέλνο Γηάιεηκκα Κεληξηθό Νεπξηθό ύζηεκα Πξόεδξνη: Κσλζηαληίλνο Κνπκάθεο (Δπξσθιηληθή Αζελώλ) Υαξάιακπνο Σνπινύκεο (Φ.Ν.Α.) πρλόηεηα θαηαλνκήο ησλ πνιπκνξθηζκώλ ηνπ γνληδίνπ ηεο COMT ζε Έιιελεο αζζελείο κε ζρηδνθξέλεηα θαη ζε κάξηπξεο: Μειέηε ησλ SNPs rs737865, rs4680 θαη rs ηεο COMT. Μαξία Κνηξώηζνπ

9 Κπξηαθή03Μαξηίνπ πζρέηηζε πνιπκνξθηζκώλ ησλ γνληδίσλ MAPT θαη SNCA κε ηε λόζν ηνπ Πάξθηλζνλ θαη ηαπηνπνίεζε ελώζεσλ κε αληαγσληζηηθή δξάζε έλαληη ηεο ηνμηθόηεηαο ηεο πξσηεΐλεο tau. Νηθόιανο Ρεθελέο Δπηπνιαζκόο ησλ πνιπκνξθηζκώλ: A G (RS ), C T (RS7412) θαη Σ C (RS429358), Α G (RS157581), G C (RS ) ησλ γνληδίσλ APOC1, APOE, TOMM40 θαη GALP, αληίζηνηρα, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε λόζν Alzheimer, ζε δείγκα ειιεληθνύ πιεζπζκνύ. Έθε Γαζπαξάηνπ, Μαξία-Δπαγγειία Ρνδαλάθε πρλόηεηα θαηαλνκήο θαη ζρέζε ησλ πνιπκνξθηζκώλ RS7412 θαη RS ηνπ γνληδίνπ ηεο απνιηπνπξσηεΐλεο Δ, κε ηε λόζν Alzheimer, ζε δείγκα Διιήλσλ αζζελώλ κε Alzheimer θαη ζε νκάδα ειέγρνπ. Μάξα Μάιιηνπ Δπίδξαζε ησλ πνιπκνξθηζκώλ RS ηνπ γνληδίνπ HCRTR2 θαη RS5443 ηνπ γνληδίνπ GNB3 ζηελ εθδήισζε αζξνηζηηθήο θεθαιαιγίαο θαη ζηελ αληαπόθξηζε ησλ αζζελώλ ζε ζεξαπεπηηθό ζρήκα κε ηξηπηάλεο. Ησάλλα Σόιηδα Μειέηε ηεο επίδξαζεο ησλ ζεκεηαθώλ λνπθιενηηδηθώλ πνιπκνξθηζκώλ ζηα γνλίδηα ADH1B, ADH4, ADH1C, OPRM1, DRD2, BDNF θαη ALDH2 ζηελ εμάξηεζε από αιθνόι θαη ληθνηίλε θαη ηεο ζπρλόηεηαο εκθάληζεο απηώλ ζε γεληθό πιεζπζκό. Αζπαζία θαξπαζηώηε Γνλίδηα θαη ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθόηεηαο: Μειέηε ηεο επίδξαζεο ηνπ γελεηηθνύ ππνβάζξνπ ζηε λνεκνζύλε θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ ζε 830 Έιιελεο. Γεώξγηνο Μαξίλνο, Νηθόιανο Ναδίξεο Μεζεκεξηαλή Γηαθνπή

10 Κπξηαθή03Μαξηίνπ Οξζνπεδηθή - Αζιεηηαηξηθή Πξόεδξνη: Νηθόιανο Παπατσάλλνπ (ΔΚΠΑ) Ησάλλεο Λεβάθνο (Ηαζώ General) ρέζε ησλ πνιπκνξθηζκώλ ησλ γνληδίσλ ηνπ θνιιαγόλνπ ηύπνπ 1 (COL1A1) θαη ηνπ ππνδνρέα ησλ νηζηξνγόλσλ (ESR1) κε ηελ νζηενπόξσζε ζε ειιεληθό πιεζπζκό. Δπαλζία Ρεληδεπέξε - Μηραιάθνπ, Αηθαηεξίλε Κνπηξνπκάλνπ πζρεηηζκόο ησλ γνληδίσλ COL5A1, MMP3 θαη COL1A1 κε ηξαπκαηηζκνύο κεηά από ζσκαηηθή άζθεζε ζε δείγκα ειιεληθνύ πιεζπζκνύ. Καιιηόπε Ενύιε Αλάιπζε ησλ πνιπκνξθηζκώλ RS , RS , RS θαη RS πνπ εκπιέθνληαη ζηηο δηαθνξεηηθέο θιηληθέο θαη αλνζνινγηθέο εθδειώζεηο ηεο ξεπκαηνεηδνύο αξζξίηηδαο. Ησάλλα Καξαλίθα Καξθίλνο Πξόεδξνη: Αιεμάλδξα θιαβνύλνπ-αλδξηθνπνύινπ (ΔΚΠΑ) ηαύξνο Η. Σπξηηδήο (ΔΚΠΑ) Μειέηε ηεο επίπησζεο ηνπ επηθξαηνύο ζεκεηαθνύ λνπθιενηηδηθνύ πνιπκνξθηζκνύ (SNP) rs ζηελ πεξηνρή 3 ηνπ ρξσκνζώκαηνο 8q24 ζηνλ θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε ζε Έιιελεο αζζελείο θαη πγηείο εζεινληέο. Ακαιία Παπαληθνινπνύινπ Πξνδηαζεηηθά γνληδηαθά Hotspots γηα αλάπηπμε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνύ: Μηα ζπγθξηηηθή κειέηε αζζελώλ-καξηύξσλ γπλαηθώλ ειιεληθήο θαηαγσγήο. Δηξήλε Κάηζα, Βαζηιηθή Ξελέιιε Αλίρλεπζε ησλ ηώλ αλζξώπηλσλ ζεισκάησλ-hpv ζε θπζηνινγηθό ζηνκαηηθό βιελλνγόλν. Αξγύξηνο Γαζθαιόπνπινο Γηάιεηκκα

11 Κπξηαθή03Μαξηίνπ Φαξκαθνγελεηηθή/Φαξκαθνγνληδησκαηηθή Πξνεδξείν: Νηθόιανο Γξαθνύιεο (ΔΚΠΑ) Γεκήηξηνο Παλίδεο (ΔΚΠΑ) Ο γελεηηθόο πνιπκνξθηζκόο ηνπ ηζνελδύκνπ CYP2E1 ζηνλ ειιεληθό πιεζπζκό θαη ε ζρέζε ηνπ κε ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο ζεξαπείαο ηνπ πόλνπ κε αθεηακηλνθαίλε. Χξηζηίλα Καξαηδίνπ Ο ξόινο ηνπ γελεηηθνύ πνιπκνξθηζκνύ ζηε ρεκηθή θαξθηλνγέλεζε: πξνζδηνξηζκόο ηεο κεηαβνιηθήο δξαζηεξηόηεηαο ησλ ελδύκσλ CYP1A2, CYP2A6, Ν-αθεηπινηξαλζθεξάζεο θαη μαλζηλνμεηδάζεο ζε πάζρνληεο από θαξθίλν ηνπ πλεύκνλα ζε ζύγθξηζε κε κε πάζρνληεο, ζηνλ ειιεληθό πιεζπζκό. Διέλε Μαιιηάξα Μειέηε ηνπ πνιπκνξθηζκνύ C3435T ηνπ γνληδίνπ MDR1 ζηνλ ειιεληθό πιεζπζκό. Νηθόδεκνο Χαηδεγεσξγίνπ πρλόηεηα θαη θαηαλνκή πνιπκνξθηζκώλ ηεο NAT2 ζε αζζελείο κε λόζν ηνπ Πάξθηλζνλ. Δπζηάζηνο ηαζέινο Καηαλνκή ηεο θαηλνηππηθήο ελεξγόηεηαο ησλ κεηαβνιηθώλ ελδύκσλ CYP2A6 θαη NAT2 ζε πγηείο εζεινληέο ειιεληθήο θαηαγσγήο. ππξηδνύια Καηζνύια Οη πνιπκνξθηζκνί ηνπ γνληδίνπ ηεο Ν-αθεηπινηξαλζθεξάζεο θαη ε ζπρλόηεηα κε ηελ νπνία απαληώληαη ζε ειιεληθό πιεζπζκό. Γέζπνηλα Μάζζηα Γηάιεμε Οη Γνληδηαθέο εμεηάζεηο ζην Φαξκαθείν. ηαύξνο Μπειώλεο πκπεξάζκαηα - Λήμε πκπνζίνπ Νηθόιανο Γξαθνύιεο

12 Ζ πκβνιή Γνληδηαθώλ Αλαιύζεσλ ζηελ Πξνδηάζεζε, Γηάγλσζε, Πξόγλσζε θαη Οξζή Φαξκαθνινγηθή Πξνζέγγηζε Αζζελεηώλ ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΖ/ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖΔΠΗΣΡΟΠΖ Γξαθνύιεο Νηθόιανο, MD, PhD Κνπκάθεο Κσλ/λνο, MD, PhD Δπηθ. Καζεγεηήο Κιηληθήο Φαξκαθνινγίαο ΔΚΠΑ Νεπξνιόγνο-Ψπρίαηξνο Γ/ληήο Νεπξνινγηθήο Κιηληθήο «Δπξσθιηληθή Αζελώλ» Λακπξηλίδεο Γεώξγηνο, MSc, PharmD Λεβάθνο Ησάλλεο, MD, PhD Ληάπε Υάξηο, MD, PhD Οξζνπαηδηθόο Χεηξνπξγόο Δηδηθόο Αζιεηίαηξνο Αλαπι. Καζεγήηξηα Φαξκαθνινγίαο, Ηαηξηθή ρνιή ΔΚΠΑ Μαλσιόπνπινο Δπάγγεινο, MD, PhD Αλαπι. Καζεγεηήο Φαξκαθνινγίαο, Ηαηξηθή ρνιή, ΓΠΘ Μπεδηξηδόγινπ Δπγελία, MD, PhD Καζεγήηξηα Μηθξνβηνινγίαο ΓΠΘ Οξθαλίδνπ Γώξα, MD, PhD Αλαπι. Καζεγήηξηα Πλεπκνλνινγίαο ΔΚΠΑ Παλίδεο Γεκήηξηνο MSc, PharmD Κιηληθόο Πάληνο Κσλ/λνο, MD, PhD Αλαπι. Καζεγεηήο Φαξκαθνινγίαο, Καξδηνιόγνο, Ηαηξηθή ρνιή ΔΚΠΑ Παπατσάλλνπ Νηθόιανο, MD, PhD Αλαπι. Καζεγεηήο Οξζνπαηδηθήο, Γ/ληήο Δξγαζηεξίνπ Έξεπλαο Μπνζθειεηηθώλ Παζήζεσλ, Ηαηξηθή ρνιή ΔΚΠΑ θιαβνύλνπ Αιεμάλδξα, MD, PhD Καζεγήηξηα, Γ/ληξηα Δξγαζηεξίνπ ηνκαηνινγίαο, Οδνληηαηξηθή ρνιή ΔΚΠΑ Σνπινύκεο Υαξάιακπνο, MD, PhD Ψπρίαηξνο, πληνληζηήο-γ/ληήο, 5 ν Ψπρηαηξηθό Σκήκα Δηζαγσγώλ, Ψ.Ν.Α Σπξηηδήο Η. ηαύξνο, MD, ΜSc, PhD Υξνύζνο Γεώξγηνο, MD, PhD Χεηξνπξγόο Οπξνιόγνο - Αλδξνιόγνο, ΔΚΠΑ Καζεγεηήο - Γ/ληήο Α Παηδηαηξηθήο Κιηληθήο ΔΚΠΑ

13 Ζ πκβνιή Γνληδηαθώλ Αλαιύζεσλ ζηελ Πξνδηάζεζε, Γηάγλσζε, Πξόγλσζε θαη Οξζή Φαξκαθνινγηθή Πξνζέγγηζε Αζζελεηώλ ΟΜΗΛΖΣΔ Γαζπαξάηνπ Έθε Γνπξδή ηεθαλία-φηιηώ Γαζθαιόπνπινο Αξγύξηνο Γαθλή Υάηδσ, MSc Ενύιε Καιιηόπε Θσκά Δπζηαζία Καξαλίθα Ησάλλα Καξαηδίνπ Υξηζηίλα, MSc Κάηζα Δηξήλε Καηζνύια ππξηδνύια Οδνληίαηξνο, Δμεηδηθεπζείο ζηε ηνκαηνινγία, ππνςήθηνο Γηδάθησξ ΔΚΠΑ Κιηληθόο Φνηηήηξηα Φαξκαθεπηηθήο ΔΚΠΑ Φνηηήηξηα Φαξκαθεπηηθήο ΔΚΠΑ Κιηληθόο Φνηηήηξηα Φαξκαθεπηηθήο ΔΚΠΑ Κνηξώηζνπ Μαξία, MSc, PharmD Κιηληθόο Κνπηξνπκάλνπ Αηθαηεξίλε Κπξηαθνύ Αδακαληίλε Κπξηάθνπ Άγγεινο, MSc Κώηζνπ Μαξία, PhD Λεηβαδάξνπ Διεπζεξία, MSc Μαιιηάξα Διέλε, MSc Μάιιηνπ Μάξα Μαξίλνο Γεώξγηνο Μάζζηα Γέζπνηλα, MSc. Δπηθ. Καζεγήηξηα Γηαηηνινγίαο- Γηαηξνθνινγίαο, Χαξνθόπεην Παλεπηζηήκην Κιηληθόο Κιηληθόο Κιηληθόο, Χεκηθόο θαη Σερλνιόγνο Φαξκάθσλ Φνηηεηήο Φαξκαθεπηηθήο ΔΚΠΑ Μπαιαζθώλεο Κσλ/λνο, MSc. Κιηληθόο Μπνπηζνπξήο Κσλ/λνο, MD Ναδίξεο Νηθόιανο Δλδνθξηλνιόγνο - Γηαβεηνιόγνο, ππνςήθηνο Γηδάθησξ ΔΚΠΑ Φνηηεηήο Φαξκαθεπηηθήο ΔΚΠΑ Ξελέιιε Βαζηιηθή Ξέλνο Κσλ/λνο, MSc Φνηηήηξηα Φαξκαθεπηηθήο ΔΚΠΑ Κιηληθόο Γηαηηνιόγνο - Γηαηξνθνιόγνο, Γ/ληήο ηκήκαηνο Γηαηξνθνγελεηηθήο θαη Έξεπλαο Θξέςεο «Δπξσθιηληθή Αζελώλ», ππνςήθηνο

14 Ζ πκβνιή Γνληδηαθώλ Αλαιύζεσλ ζηελ Πξνδηάζεζε, Γηάγλσζε, Πξόγλσζε θαη Οξζή Φαξκαθνινγηθή Πξνζέγγηζε Αζζελεηώλ ΟΜΗΛΖΣΔ Παπαληθνινπνύινπ Ακαιία, MSc Κιηληθόο «Ηαηξηθό Κέληξν Αζελώλ» Παππά-νπξέηε Αλαζηαζία, MSc Κιηληθόο Πνπιήο Νηθόιανο MSc Πξίλνπ Αηθαηεξίλε Ρεληδεπέξε-Μηραιάθνπ Δπαλζία Ρεθελέο Νηθόιανο, MSc Ρνδαλάθε Μαξία-Δπαγγειία εξεηάθεο Γξεγόξηνο MSc θαξπαζηώηε Αζπαζία ηάγθαο Μάξηνο, MD, PhD ηαζέινο Δπζηάζηνο, MSc ύθα Μαξία, MSc Σακπάθε Αηθαηεξίλε Σεληνινύξεο Κσλ/λνο Σόιηδα Ησάλλα Σζηλαξάθεο Νηθόιανο, MSc Υαηδεγεσξγίνπ Νηθόδεκνο, MSc Υαηδειηάδε Κσλ/λα Οδνληηθόο Σερλνιόγνο, ππνςήθηνο Γηδάθησξ ΔΚΠΑ, ππνςήθηνο Γηδάθησξ Φαξκαθεπηηθήο ΔΚΠΑ, κεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα Κιηληθήο Φαξκαθεπηηθήο ΔΚΠΑ Κιηληθόο Δηδηθόο Βηνπαζνιόγνο Κιηληθόο Κιηληθόο, ππνςήθηα Γηδάθησξ ΔΚΠΑ Κιηληθόο Κιηληθόο Μπειώλεο ηαύξνο, Πξόεδξνο Ο..Φ.Δ

Αγαπεηνί πλάδειθνη, Με εθηίκεζε

Αγαπεηνί πλάδειθνη, Με εθηίκεζε Αγαπεηνί πλάδειθνη, Μεηά από κηα πνξεία πιένλ ησλ 10 εηώλ ζηελ έξεπλα ζην Φαξκαθεπηηθό Σκήκα ηνπ Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, έρσ ηε κεγάιε ραξά θαη ηελ ηδηαίηεξε ηηκή λα ζαο πξνζθαιέζσ

Διαβάστε περισσότερα

H δηεκεξίδα δηεμάγεηαη ζε κηα ηδηαίηεξα θξίζηκε γηα ην ρώξν ηεο Τγείαο, πεξίνδν.

H δηεκεξίδα δηεμάγεηαη ζε κηα ηδηαίηεξα θξίζηκε γηα ην ρώξν ηεο Τγείαο, πεξίνδν. ΦΑΙΡΕΣΙΜΟ Δθ κέξνπο ηεο Οξγαλσηηθήο θαη Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο ηεο δηεκεξίδαο θαη ηνπ 10 νπ Πεξηθεξεηαθνύ Σκήκαηνο Πεινπνλλήζνπ ηεο Δ.Ν.Δ κε ηδηαίηεξε ηηκή θαη ραξά ζαο πξνζθαινύκε λα ζπκκεηάζρεηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΗΚΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΚΑΗ ΘΡΟΜΒΟΔΜΒΟΛΗΚΖ ΝΟΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΓΔΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 08 ΜΑΡΣΗΟΤ 2014

ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΗΚΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΚΑΗ ΘΡΟΜΒΟΔΜΒΟΛΗΚΖ ΝΟΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΓΔΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 08 ΜΑΡΣΗΟΤ 2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΓΔΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΠΟΗΟ ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΗΚΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΚΑΗ ΘΡΟΜΒΟΔΜΒΟΛΗΚΖ ΝΟΟΤ 08 ΜΑΡΣΗΟΤ 2014 ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ «AMALIA HOTEL NAUPLIA» ΝΑΤΠΛΗΟ ΑΡΓΟΛΗΓΑ ΑΗΘΟΤΑ «ΑΝΣΗΓΟΝΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Α OΦΘΑΛΜOΛOΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ AΡΗΣOΣΔΛΔΗOΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗOΤ ΘΔΑΛOΝΗΚΖ Γηεπζπληήο: Kαζεγεηήο Παλαγηώηεο Oηθνλνκίδεο

Α OΦΘΑΛΜOΛOΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ AΡΗΣOΣΔΛΔΗOΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗOΤ ΘΔΑΛOΝΗΚΖ Γηεπζπληήο: Kαζεγεηήο Παλαγηώηεο Oηθνλνκίδεο Α OΦΘΑΛΜOΛOΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ AΡΗΣOΣΔΛΔΗOΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗOΤ ΘΔΑΛOΝΗΚΖ Γηεπζπληήο: Kαζεγεηήο Παλαγηώηεο Oηθνλνκίδεο OΡΓΑΝΩΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014 2015 ΠΡΟΛΟΓΟ Aπό ηελ αλάιεςε ηεο δηεύζπλζεο ηεο Kιηληθήο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ: ΑΝ. ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΗΛΗΠΠΟ ΓΟΤΡΕΖ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΡΙΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ. Η Γ. Ν. αλαιόγσο ηεο βαξύηεηαο ηεο ηαμηλνκείηαη ζε πέληε ζηάδηα. Κιηληθή πνξεία Γ. Ν.

ΚΤΡΙΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ. Η Γ. Ν. αλαιόγσο ηεο βαξύηεηαο ηεο ηαμηλνκείηαη ζε πέληε ζηάδηα. Κιηληθή πνξεία Γ. Ν. ΚΤΡΙΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ Η Γηαβεηηθή Νεθξνπάζεηα (Γ. Ν.) είλαη κηα εθ ησλ επηπινθώλ ηνπ αθραξώδε Γηαβήηε (. Γ.), ε νπνία νξίδεηαη σο κηα θαηάζηαζε θαη παξάιιεια κηα εμειεθηηθή πησηηθή πνξεία πνπ έρεη σο ηειηθή

Διαβάστε περισσότερα

Hellenic Society of Breast Surgeons

Hellenic Society of Breast Surgeons ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΔΥΔΜ Newsletter Σεύρνο 2 - Ηνύιηνο 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣΤΟΥ - EXEM Hellenic Society of Breast Surgeons Υαηξεηηζκόο Πξνέδξνπ Ππόεδπορ Φ. Μαξθόπνπινο Αληηπξόεδξνο Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. και ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΔΡΓΟ. Ιωάννη Χ. Μαρούλη

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. και ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΔΡΓΟ. Ιωάννη Χ. Μαρούλη ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ και ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΔΡΓΟ Ιωάννη Χ. Μαρούλη Δπίκοςπος Καθηγηηή Γενικήρ Υειποςπγικήρ και Μεηαμοζσεύζευν Ηαηπικήρ σολήρ Πανεπιζηημίος Παηπών Πάηπα, Ηούνιορ 2013 Πεπιεσόμενα 1. Βηνγξαθηθά ηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

Γπλαίθεο θαη αζεξνζθιήξσζε

Γπλαίθεο θαη αζεξνζθιήξσζε Γπλαίθεο θαη αζεξνζθιήξσζε Μηθξναγγεηνπάζεηα ζηεθαληαίσλ αξηεξηώλ Dr Φξίζηνο Αλαζηαζίνπ Ληόιηνο Γηεπζπληήο Καξδηνινγηθήο Κιηληθήο Ννζνθνκείνπ Γξεβελώλ Θεζζαινλίθε 15 Μαξηίνπ 2012 Λεηηνπξγηθή Αλαηνκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Έλωζε Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ηωλ Μαζεκαηηθώλ 3 ν Παλειιήλην πλέδξην

Έλωζε Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ηωλ Μαζεκαηηθώλ 3 ν Παλειιήλην πλέδξην Έλωζε Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ηωλ Μαζεκαηηθώλ 3 ν Παλειιήλην πλέδξην Καιωζόξηζκα Ζ νξγαλσηηθή επηηξνπή κε κεγάιε ραξά ζαο θαισζνξίδεη ζηε Ρόδν, ζην 3 ν πλέδξην ηεο Έλσζεο ησλ Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ησλ Μαζεκαηηθώλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Παξνπζίαζε Οξηζκόο θαη επηδεκηνινγία Παζνθπζηνινγία Γηάγλσζε

Διαβάστε περισσότερα

4 o Èåñéíü Ó ïëåßï 2011 Áèçñïèñüìâùóç: áðü ôçí Ðáèïöõóéïëïãßá óôç Èåñáðåßá

4 o Èåñéíü Ó ïëåßï 2011 Áèçñïèñüìâùóç: áðü ôçí Ðáèïöõóéïëïãßá óôç Èåñáðåßá 4 o Èåñéíü Ó ïëåßï 2011 Áèçñïèñüìâùóç: áðü ôçí Ðáèïöõóéïëïãßá óôç Èåñáðåßá ΟΡΓΑΝΩΖ Διιεληθή Δηαηξεία Αζεξνζθιήξωζεο Μαηάλδξνπ 9, 115 28 Αζήλα Σει. / Φαμ: 210 7210055 E-mail: info@atherosclerosis-gr.org

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ αλ νζηενπόξσζε νξίδεηαη ε ειάηησζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ νζηνύ θαη ε δηαηαξαρή ηεο κηθξν-αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζε ηέηνην βαζκό, ώζηε λα είλαη επηξξεπέο ζηελ πξόθιεζε θαηάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ MARKETING ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΣΗ ΣΤΣΙΚΗ ΓΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΣΑ ΙΓΙΩΣΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΔΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΖ ΔΚΣΡΑΣΔΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΗΝΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ 2011-2015. Απνινγηζκόο έξγνπ

EΘΝΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΖ ΔΚΣΡΑΣΔΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΗΝΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ 2011-2015. Απνινγηζκόο έξγνπ Απνινγηζκόο έξγνπ Λίλα Νηθνινπνύινπ Υπεύθυνη Έργου AGENDA A.E. & MINDWORK Ε.Π.Ε. Σν έξγν αθνξά: ζηνλ ζρεδηαζκό επηθνηλσληαθήο ζηξαηεγηθήο ζηελ πινπνίεζε δξάζεσλ επηθνηλσλίαο, δεκνζηόηεηαο θαη πιεξνθόξεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Gardasil, ελέζηκν ελαηώξεκα. Δκβόιην ηνπ Ηνύ ησλ Αλζξώπηλσλ Θεισκάησλ [Σύπνη 6, 11, 16, 18] (Αλαζπλδπαζκέλν,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ ΝΟΓΑΛΥΡΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ

ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ ΝΟΓΑΛΥΡΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ ΝΟΓΑΛΥΡΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ πκπιεξώζεθαλ 12 ρξόληα από ηε δηνξγάλσζε ηνπ 1 νπ Παλειιελίνπ Δπαγγεικαηηθνύ πλεδξίνπ FITNESS MEETING, ην νπνίν ζπλδηνξγαλώλνπλ ν Παλειιήληνο ύλδεζκνο Γπκλαζηεξίσλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δξεπλεηηθή Οκάδα πζηεκάησλ Μεηαθνξάο ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2012 ηνπ θαζεγεηή Αξηζηνηέιε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 1 ΝΗΚΟΛΑΟ ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ-ΣΔΦΑΝΗΓΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΤ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 20 11 2 Τ ΝΟΠΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡ ΑΦ ΗΚΟ HMEI ΧMA ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σρνιή Δπηζηεκώλ Υγείαο. Τκήκα Ηαηξηθήο. Πξόγξακκα Κεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. «Θιηληθέο Θιηληθνεξγαζηεξηαθέο Ηαηξηθέο Δηδηθόηεηεο»

Σρνιή Δπηζηεκώλ Υγείαο. Τκήκα Ηαηξηθήο. Πξόγξακκα Κεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. «Θιηληθέο Θιηληθνεξγαζηεξηαθέο Ηαηξηθέο Δηδηθόηεηεο» Σρνιή Δπηζηεκώλ Υγείαο Τκήκα Ηαηξηθήο Πξόγξακκα Κεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ «Θιηληθέο Θιηληθνεξγαζηεξηαθέο Ηαηξηθέο Δηδηθόηεηεο» Καηεπηηθή - Γπλαηθνινγηθή Θιηληθή Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Γηεπζπληήο: Θαζεγεηήο Γεώξγηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚAI IATΡΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ. Ζιεθηξνληθή εθαξκνγή πξνιεπηηθήο παξέκβαζεο. 6 ε Άζθεζε Πξνιεπηηθήο Ιαηξηθήο. Eιέλε Πεηξίδνπ. epetrid@med.uoa.

ΚAI IATΡΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ. Ζιεθηξνληθή εθαξκνγή πξνιεπηηθήο παξέκβαζεο. 6 ε Άζθεζε Πξνιεπηηθήο Ιαηξηθήο. Eιέλε Πεηξίδνπ. epetrid@med.uoa. «ΑΤΣΟΤΜΠΛΖΡΟΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΤΓΙΔΙΝΗ, ΔΠΙΓΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΚAI IATΡΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΔΙΟ ΚΑΡΣΑ ΤΓΔΙΑ:ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΤΓΔΙΑ ΦΟΙΣΖΣΩΝ» ΔΛΔΝΗ ΠΔΣΡΙΓΟΤ Ζιεθηξνληθή εθαξκνγή πξνιεπηηθήο παξέκβαζεο 6 ε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ " Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή ηνπ ζηελ πνηόηεηα δσήο ησλ αζζελώλ"

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ  Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή ηνπ ζηελ πνηόηεηα δσήο ησλ αζζελώλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ MARKETING ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ " Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΡΖΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Γηεπζύλνπζα: Διέλε Καηζαξνύ, Δπίθ. Καζεγήηξηα Παηδαγσγηθήο ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2013 1 1) Ιζηνξηθό Σν Δξγαζηήξην Γηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 10 & 11 Μαϊος 2014

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 10 & 11 Μαϊος 2014 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 10 & 11 Μαϊος 2014 Αίζνπζα εθδειώζεσλ ηνπ Πεηξακαηηθνύ ρνιείνπ ηνπ Α.Π.Θ. (Αγίαο νθίαο 51 & Γεικνύδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δξεπλεηηθή Οκάδα πζηεκάησλ Μεηαθνξάο ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2013 ηνπ θαζεγεηή Αξηζηνηέιε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ηδξύζεθε κε ην ΠΓ 91/2000 (ΦΔΚ 197/27-3-90) Τπνπξγηθή Απόθαζε Δγθαηάζηαζεο: Τ4α /29261/03 (ΦΔΚ 750/11-6-2003)

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ηδξύζεθε κε ην ΠΓ 91/2000 (ΦΔΚ 197/27-3-90) Τπνπξγηθή Απόθαζε Δγθαηάζηαζεο: Τ4α /29261/03 (ΦΔΚ 750/11-6-2003) ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ηδξύζεθε κε ην ΠΓ 91/2000 (ΦΔΚ 197/27-3-90) Τπνπξγηθή Απόθαζε Δγθαηάζηαζεο: Τ4α /29261/03 (ΦΔΚ 750/11-6-2003) Γηεπζπληήο: Μίιηνο Λεηβαδίηεο, Καζεγεηήο Κνηλσληθήο Φπρηαηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ. Θ έ ι ν π κ ε έ λ α ζ ρ ν ι ε ί ν γ η α η ε λ θ ν η λ σ λ ί α ΛΑΡΙΑ: Ξελνδνρείν Γηόλπζνο 28 29 Ινπλίνπ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ

ΔΠΙΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ. Θ έ ι ν π κ ε έ λ α ζ ρ ν ι ε ί ν γ η α η ε λ θ ν η λ σ λ ί α ΛΑΡΙΑ: Ξελνδνρείν Γηόλπζνο 28 29 Ινπλίνπ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 2 ν ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΠΙΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ Θ έ ι ν π κ ε έ λ α ζ ρ ν ι ε ί ν γ η α η ε λ θ ν η λ σ λ ί α ΛΑΡΙΑ: Ξελνδνρείν Γηόλπζνο 28 29 Ινπλίνπ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ ΑΒΒΑΣΟ 28 ΙΟΤΝΙΟΤ 2014 Μαλάκος ηαμάηες,φιλνηίζες

Διαβάστε περισσότερα

Έξεπλα γηα ηελ Αμηνιόγεζε Παξακέηξσλ Τγείαο ζε Άηνκα ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Κνηλόηεηαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ

Έξεπλα γηα ηελ Αμηνιόγεζε Παξακέηξσλ Τγείαο ζε Άηνκα ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Κνηλόηεηαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Έξεπλα γηα ηελ Αμηνιόγεζε Παξακέηξσλ Τγείαο ζε Άηνκα ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Κνηλόηεηαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ Τπεύζπλνο Έξεπλαο: Μηράιεο Κξαζηάο, PhD Δθπόλεζε Δπηζηεκνληθήο Έξεπλαο: Μάξηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΧΝ ΝΟΖΛΔΤΣΧΝ - ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΧΝ ΠΑΗΓΗΟΤ ΜΔ ΑΚΥΑΡΧΓΖ ΓΗΑΒΖΣΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ ΑΤΣΟΤ

ΜΔΣΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΧΝ ΝΟΖΛΔΤΣΧΝ - ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΧΝ ΠΑΗΓΗΟΤ ΜΔ ΑΚΥΑΡΧΓΖ ΓΗΑΒΖΣΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ ΑΤΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΜΔΣΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΧΝ ΝΟΖΛΔΤΣΧΝ - ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΧΝ ΠΑΗΓΗΟΤ ΜΔ ΑΚΥΑΡΧΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΒΑΙΚΕ ΑΡΦΕ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ

1.1 ΒΑΙΚΕ ΑΡΦΕ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ 1 o Πεξηερόκελα 1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ... 1 1.1.1 ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΗΑΣΡΗΚΖ... 2 1.1.2 ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝΣΩΝ ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΩΝ... 5 1.1.3 ΔΠIΠΔΓΑ EΠΔΗΓΟΤΑ ΗΑΣΡΗΚΖ...

Διαβάστε περισσότερα