ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΤΠΟΜΝΗΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΤΠΟΜΝΗΜΑ"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΤΠΟΜΝΗΜΑ Καθηγηηής Παναγιώηης Λιανός Πανεπιζηήμιο Παηρών Γενικό Σμήμα Ρίον Παηρών Σηλ.: ΦΑΞ: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Σόπος και Ημερομηνία Γεννήζεως: Οικογενειακή Καηάζηαζη: ποσδές: Παιαηνρώξηνλ Γσξηέσλ Φζηώηηδνο, Παληξεκέλνο, παηέξαο δύν παηδηώλ: Αηθαηεξίλε (24), Κσλζηαληίλνο (21) Πηπρίν Φπζηθήο, 1971, Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο PhD, 1978, University of Tennessee, ΗΠΑ ηραηιωηική Θηηεία: ηξαηόο Ξεξάο, Γηαβηβάζεηο Προϋπηρεζία: Μεηαδηδαθηνξηθόο Δξεπλεηήο, Universite Louis Pasteur, ηξαζβνύξγν, Γαιιία Γηδάζθσλ, Παλεπηζηήκην Κξήηεο, Ηξάθιεην Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Παλεπηζηήκην Παηξώλ Καζεγεηήο, Παλεπηζηήκην Παηξώλ Γνώζη Ξένων Γλωζζών: Αγγιηθά, γξαπηώο θαη πξνθνξηθώο Γαιιηθά, γξαπηώο θαη πξνθνξηθώο Γεξκαληθά γξαπηώο Ρσζηθά, γξαπηώο Μεξηθή Γλώζε Ιζπαληθώλ θαη Ιηαιηθώλ

2 2 ΠΔΡΙΟΥΔ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Κολλοειδή: Μνξηαθή νξγάλσζε ηαζηελεξγώλ θαη ιηπηδίσλ ζε δηαιύκαηα. Γνκή θαη δπλακηθή κηθπιιίσλ, κηθξνγαιαθησκάησλ, θπζηηδίσλ θαη βηνινγηθώλ κεκβξαλώλ. Αιιειεπίδξαζε πνιπκεξώλ θαη νξγαλσκέλσλ κνξηαθώλ θάζεσλ. Αιιειεπίδξαζε πξσηετλώλ κε ιηπηδηθά ζηξώκαηα. Πνιπκεξηζκόο ζε νξγαλσκέλεο κνξηαθέο θάζεηο. ρεκαηηζκόο λαλνζσκαηηδίσλ ζε πεξηνξηζκέλνπο ρώξνπο. Τδξνπεθηώκαηα-πνιπδηαθιαδνύκελα πδξόθηια πνιπκεξή. Φωηοθσζική: Μειέηε νξγαλσκέλσλ κνξηαθώλ θάζεσλ θαη πνιπκεξώλ κε ηε ρξήζε θζνξηδόλησλ ηρλεζεηώλ. Απνξξόθεζε θαη εθπνκπή θσηόο από άηνκα, κόξηα, ζύκπινθα, εκηαγσγνύο, ζπδεπγκέλα πνιπκεξή θαη λέα πβξηδηθά νξγαληθά-αλόξγαλα πιηθά. Δθπνκπή, ελίζρπζε θαη κεηαηξνπή ηεο θσηεηλήο αθηηλνβνιίαο. Λέηδεξ. Οξγαληθέο θσηνδίνδνη. Φσηνβνιηατθά ζηνηρεία. Φωηοτημεία: Δηεξνγελήο θσηνθαηάιπζε. Φσηνειεθηξνρεκηθά Ηιηαθά ηνηρεία. Φσηνθαηαιπηηθή θαη θσηνειεθηξνθαηαιπηηθή παξαγσγή πδξνγόλνπ. Τλικά και ζσζκεσές: Υεκεία sol-gel. Ναλνθξύζηαιινη εκηαγσγώλ. Δηεξνγελήο θσηνθαηάιπζε γηα επεμεξγαζία ύδαηνο θαη αέξνο. Οξγαληθά θαη πβξηδηθά αλόξγαλα-νξγαληθά Ηιηαθά ηνηρεία. Οξγαληθά LED. Δθπνκπή θαη ελίζρπζε ηνπ θσηόο από λέα πβξηδηθά νξγαληθά-αλόξγαλα πιηθά. Φσηνθαηαιπηηθή παξαγσγή πδξνγόλνπ. Φσηνειεθηξνρεκηθή παξαγσγή πδξνγόλνπ θαη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. ΤΝΟΛΟ ΓΗΜΟΙΔΤΜΔΝΟΤ ΔΡΓΟΤ KAI ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ Δξγαζίεο ζε Γηεζλή πεξηνδηθά 218 Δξγαζίεο ζε Πξαθηηθά ζπλεδξίσλ 100 ύλνιν αλαθνξώλ >6500 (Web of Science) h-factor 42 ΓΙΠΛΩΜΑΣΑ ΔΤΡΔΙΣΔΥΝΙΑ 1. «Φσηνειεθηξνρεκηθή θπςειίδα ζηεξενύ ηύπνπ ρξεζηκνπνηνύκελε γηα ηε θσηνβνιηατθή κεηαηξνπή ηεο Ηιηαθήο ελέξγεηαο», Π.Ληαλόο, Η.ηαζάηνο, B.Orel, U.Lavrencic-Stangar, N.Groselj Αξηζκόο: International Classification: H01G 9/20 2. «Ηιηαθή θσηνειεθηξνρεκηθή θπςειίδα παξαζθεπαδόκελε από ζύλζεηα νξγαληθάαλόξγαλα λαλνδνκεκέλα πιηθά», Π.Ληαλόο θαη Η.ηαζάηνο, Αξηζκόο: International Classification: C01G 23/053

3 3 3. Quasi-solid-state photoelectrochemical solar cell formed using inkjet printing and nanocomposite organic-inorganic material P.Lianos, E.Stathatos, US 2011/ A1/ 25 Aug ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 1. Μειέηε ηεο δηεπηθάλεηαο ζηηο κηθξνεηεξνγελείο θάζεηο θαη εθαξκνγέο ζηελ εληζρπκέλε αλάθηεζε ηνπ πεηξειαίνπ θαη ζηελ κεηαηξνπή ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο. ΓΓΔΣ/ΠΡΟΠΔ Μειέηε ηεο επίδξαζεο πδαηνδηαιπηώλ πνιπκεξώλ ζηελ δνκή ησλ κηθξνγαιαθησκάησλ θαη εθαξκνγέο ζηελ εληζρπκέλε αλάθηεζε ηνπ πεηξειαίνπ. ΓΓΔΣ/ΠΡΟΠΔ Study of structure and dynamics of lipid vesicles with fractal models. NATO CR Grant 0405/88 4. Γπλακηθή αληηδξάζεσλ ζε κε νκνγελή πιηθά. ΠΔΝΔΓ 89ΔΓ Νέα πιηθά ρξεζηκνπνηνύκελα ζαλ νδεγνί δηάδνζεο ελέξγεηαο. Μνλνδηάζηαηε κεηαθνξά ελέξγεηαο ζε θνινλνεηδείο πγξνύο θξπζηάιινπο. Πξόγξακκα Δ&Σ πλεξγαζίαο κε ηε Γαιιία Νέα ιεηηνπξγηθά πιηθά γηα νπηηθέο θαη θσηνβνιηατθέο εθαξκνγέο. Πξόγξακκα ΔΚΣ Νέα ιεηηνπξγηθά πιηθά γηα νπηηθέο θαη θσηνβνιηατθέο εθαξκνγέο. Πξόγξακκα ΔΚΣ Νέα ιεηηνπξγηθά πιηθά γηα εθαξκνγέο πςειήο ηερλνινγίαο. Πξόγξακκα ΔΚΣ Μειέηε ηνπ πνιπκνξθηζκνύ ησλ θσζθνιηπηδίσλ κε ηε βνήζεηα θζνξηδόλησλ ηρλεζεηώλ: Αλάιπζε επί ηε βάζεη κνληέισλ πνπ πξνέξρνληαη από ηε ζεσξία ησλ Fractals πνπ αλαθέξνληαη ζε ρώξνπο πεξηνξηζκέλσλ δηαζηάζεσλ. Πξόγξακκα Δ&Σ πλεξγαζίαο κε ηε Γαιιία Μειέηε ηνπ πνιπκνξθηζκνύ ησλ θσζθνιηπηδίσλ κε ηε βνήζεηα θζνξηδόλησλ ηρλεζεηώλ: Αλάιπζε επί ηε βάζεη κνληέισλ πνπ πξνέξρνληαη από ηε ζεσξία ησλ Fractals πνπ αλαθέξνληαη ζε ρώξνπο πεξηνξηζκέλσλ δηαζηάζεσλ. Πξόγξακκα Δ&Σ πλεξγαζίαο κε ηε Γαιιία. Δηδηθή Υξεκαηνδόηεζε Μειέηε ηεο κεηαθνξάο θαη ηεο δηάδνζεο ελέξγεηαο ζε θνινλνεηδείο πγξνύο θξπζηάιινπο θαη θίικ Λαλγθκπίξ-Μπινλδέη. ΠΔΝΔΓ 91ΔΓ ύλζεζε, θπζηθέο θαη ειεθηξνρεκηθέο ηδηόηεηεο εκηαγσγώλ (ΙΙ-VI θαη Ι-ΙΙΙ-VI) ζε θνιινεηδή κνξθή θαη ιεπηά θίικ κε ειεθηξνρεκηθέο θαη θσηνβνιηατθέο εθαξκνγέο. ΠΔΝΔΓ 91ΔΓ Improvement of the operational capacity of the technical university of Moldova. TEMPUS-TACIS P_JEP

4 4 14. Functional, photoreactive and polymerizable amphiphilic systems in organized media. HCM CHRX CT Study of organic dopants in transparent sol-gel matrices. NATO CR Grant Οπηηθνί αηζζεηήξεο γηα ηε κειέηε ηεο πνηόηεηαο πεξηβάιινληνο θαη ηξνθίκσλ. ΠΔΝΔΓ 95ΔΓ Νέεο ηερλνινγίεο γηα ηε θσηνβνιηατθή κεηαηξνπή ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο. Φσηνειεθηξνρεκηθά ζηνηρεία από λαλνζσκαηίδηα δηνμεηδίνπ ηνπ ηηηαλίνπ. ΠΔΝΔΓ 95ΔΓ Φπζηθνρεκηθή κειέηε νμεηδίσλ κεηάιισλ γηα ειεθηξννπηηθέο εθαξκνγέο, κε έκθαζε ζηηο ειεθηξνρξσκηθέο ηδηόηεηεο. ΠΔΝΔΓ 95ΔΓ Μειέηε ηεο δηάρπζεο θαη κεηαθνξάο ελέξγεηαο ζε νξγαλσκέλα κνξηαθά ζηξώκαηα. ΠΔΝΔΓ 95ΔΓ Μειέηε ζπζηεκάησλ πδαηνδηαιπηώλ πνιπκεξώλ θαη επηθαλεηνδξαζηηθώλ νπζηώλ. ΠΔΝΔΓ 95ΔΓ Μειέηε ηεο ελδπκηθήο δξαζηηθόηεηαο πδξνιπηηθώλ ελδύκσλ δηαιπκέλσλ ζε κηθξνγαιαθηώκαηα ύδαηνο ζε έιαην. ΠΔΝΔΓ 95ΔΓ Μειέηε λέσλ πιηθώλ γηα ηε θσηνβνιηατθή κεηαηξνπή ηεο Ηιηαθήο Δλέξγεηαο. Πξόγξακκα Βαζηθήο Δξεπλαο Κ.ΚΑΡΑΘΔΟΓΩΡΗ, Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ 23. Molecular Materials and Functional Polymers for Advanced Devices COST Engineering Action 518, DG XII, Μειέηε ηεο επίδξαζεο ηαζηελεξγώλ νπζηώλ ζηε κόιπλζε ηνπ ζαιαζζίνπ κεζνγεηαθνύ πεξηβάιινληνο Πξόγξακκα Γηκεξνύο πλεξγαζίαο κε ηε Γαιιία Υεκηθέο κέζνδνη παξαζθεπήο, ελαπόζεζε θαη κειέηε ιεπηώλ πκελίσλ νμεηδίσλ κεηάιισλ κεηαπηώζεσο γηα πεξηβαιινληηθέο θαη ελεξγεηαθέο εθαξκνγέο Πξόγξακκα Γηκεξνύο πλεξγαζίαο κε ηε ινβελία Φσηνθαηαιπηηθή δηαρείξηζε απνβιήησλ από λαππεγνεπηζθεπαζηηθέο θαη ειεθηξνπαξαγσγηθέο κνλάδεο Πξόγξακκα Γηαρείξηζεο Βηνκεραληθώλ Απνβιήησλ, ΔΠΔΣ ΙΙ, Νέα Τιηθά γηα θσηνβνιηατθέο εθαξκνγέο Πξόγξακκα «Αλζξώπηλα Γίθηπα», ΔΠΔΣ ΙΙ, Φσηνειεθηξνρεκηθά ζηνηρεία ζηεξεάο θαηάζηαζεο. Πξόγξακκα Γηκεξνύο πλεξγαζίαο κε ηε ινβελία Γίθηπν κειέηεο λέσλ πιηθώλ γηα θσηνβνιηατθέο εθαξκνγέο. Πξόγξακκα Γηκεξνύο πλεξγαζίαο κε ηελ Κύπξν Δfficient lighting for the 21 st Century Programme COST, Action 529, Φσηνειεθηξνρεκηθά ηνηρεία ηεξεάο Καηάζηαζεο Πξόγξακκα κεηαδηδαθηνξηθώλ εξεπλεηώλ Κ.ΚΑΡΑΘΔΟΓΩΡΗ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

5 5 32. Μειέηε λαλνδνκεκέλσλ νξγαληθώλ/αλνξγάλσλ ηνληηθώλ αγσγώλ θαη ησλ εθαξκνγώλ ηνπο ζε Φσηνειεθηξνρεκηθέο Ηιηαθέο θπςειίδεο θαη Ηιεθηξνρξσκηθά ζηνηρεία: Πξόγξακκα Δ&Σ πλεξγαζίαο κε ηε ινβελία Δθθίλεζε επέλδπζεο γηα ηελ αμηνπνίεζε πξνηύπνπ Φσηνειεθηξνρεκηθήο θπςειίδαο ζηεξενύ ηύπνπ ρξεζηκνπνηνπκέλεο γηα ηε κεηαηξνπή ηεο Ηιηαθήο ελέξγεηαο ζε ειεθηξηζκό: Πξόγξακκα ΠΡΑΞΔ 02/ Μειέηε δπλαηόηεηαο επέλδπζεο ζε θσηνληθά πιηθά Πξόγξακκα Μειέηε λέσλ θσηνδξαζηθώλ πιηθώλ κε πεξηβαιινληηθέο εθαξκνγέο Πξόγξακκα Δλίζρπζε ηεο απόδνζεο θσηνβνιηατθώλ ζηνηρείσλ κε ηε ρξήζε δηαηάμεσλ θαζκαηηθήο ζπκπύθλσζεο ηεο θσηεηλήο αθηηλνβνιίαο Διιελνθππξηαθή Δ&Σ πλεξγαζία Μειέηε λαλνδνκεκέλσλ νξγαληθώλ θαη αλνξγάλσλ πνιπκεξώλ θαη ηεο ρξεζηκνπνίεζήο ηνπο ζην ραξαθηεξηζκό θαη ηνλ θαζαξηζκό ηνπ ύδαηνο. Πξόγξακκα ΠΤΘΑΓΟΡΑ ΙΙ «Coordination Action towards stable and low-cost organic solar cell technologies and their application (OrgaPVnet) Μειέηε δπλαηόηεηαο επέλδπζεο ζε θσηνθαηαιπηηθά πιηθά Πξόγξακκα Πεξηβαιινληηθέο επηδξάζεηο ηεο ζθόλεο πνπ πξνέξρεηαη από ηελ έξεκν ηεο αράξαο: Μειέηε θσηνθαηαιπηηθώλ δηεξγαζηώλ ζε κνληέια από ζύλζεηα νξγαληθά αλόξγαλα πιηθά. Πξόγξακκα Διιελνηνπξθηθήο Δ&Σ πλεξγαζίαο Νέα πιηθά γηα ηε βειηίσζε ηεο απόδνζεο Ηιηαθώλ θπςειίδσλ. Πξόγξακκα Διιελνθππξηαθήο Δ&Σ πλεξγαζίαο Νέα πιηθά γηα ηε βειηίσζε ηεο απόδνζεο Ηιηαθώλ θπςειίδσλ (ΒΤΚΗ) Γίθηπν εξεπλεηηθήο ζπλεξγαζίαο ΣΔΥΝΟ/0506/ Αλάπηπμε θσηνθαηαιπηηθώλ θαη θσηνειεθηξνρεκηθώλ θπςειίδσλ γηα ηε δηάζπαζε ηνπ λεξνύ πξνο παξαγσγή πδξνγόλνπ κε ρξήζε ειηαθήο αθηηλνβνιίαο. Πξόγξακκα ΠΔΝΔΓ 03ΔΓ Development and pilot plant demonstration of hydrogen production from solar energy and biomass (waste) combounds and derivatives at ambient conditions mediated by nanostructured photocatalysts. E.ON International Research Initiative Μειέηε ηεο θσηνειεθηξνρεκηθήο παξαγσγήο πδξνγόλνπ θαη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε πβξηδηθέο αλόξγαλεο-νξγαληθέο δηαηάμεηο Καηλνηόκα πιηθά γηα λαλνθξπζηαιιηθέο ειηαθέο θπςειίδεο ΘΑΛΗ (Παλεπηζηήκην Παηξώλ) (πληνληζηήο) 47. Αλάπηπμε θαηλνηόκσλ θσηνθπςειώλ θαπζίκνπ γηα ηελ παξαγσγή πδξνγόλνπ θαη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από ηελ νμείδσζε νξγαληθώλ ελώζεσλ κε ρξήζε ειηαθήο αθηηλνβνιίαο» ΘΑΛΗ (Παλεπηζηήκην Παηξώλ) (Τπεύζπλνο εξεπλεηηθήο νκάδαο)

6 6 48. Γξαθέλην θαη λαλνζύλζεηα πιηθά: παξαγσγή, ηδηόηεηεο θαη εθαξκνγέο ΘΑΛΗ (ΙΣΔ/ΙΔΥΜΗ) (Τπεύζπλνο εξεπλεηηθήο νκάδαο) 49. Solar-powered photoactivated fuel cells producing electricity by photocatalytically consuming water wastes ΑΡΙΣΔΙΑ Ι (πληνληζηήο) 50. Δπεμεξγαζία απνβιήησλ κε λαλνθξπζηαιιηθά νμείδηα κεηάιισλ κεηαπηώζεσο ηξνπνπνηεκέλα κε ακέηαιια ζηνηρεία ή επγελή κέηαιια Διιελνξνπκαληθή Δ&Σ πλεξγαζία ROM 16_5_ΔΣ (πληνληζηήο) 51. ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε λέσλ λαλνδνκεκέλσλ πιηθώλ γηα εθαξκνγέο ζηελ απνξξύπαλζε πδάηηλσλ ζπζηεκάησλ από νξγαληθό θαη αλόξγαλν θνξηίν ΑΡΥΙΜΗΓΗ ΙΙΙ (ΑΣΔΙ Μεζνινγγίνπ) (πλεξγάηεο) 52. ρεδηαζκόο, πινπνίεζε θαη βειηηζηνπνίεζε πξνηύπνπ θσηνβνιηατθνύ ζηνηρείνπ ηξίηεο γεληάο ζηεξενύ ηύπνπ ζε κεγάιεο δηαζηάζεηο. ΑΡΥΙΜΗΓΗ ΙΙΙ (ΑΣΔΙ Παηξώλ) (πλεξγάηεο) Αρχείο αναθεωρημένο Μάϊος 2013

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ 05/2015 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ 05/2015 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ 1. ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Γπ. Παπάζσορ Γ. Μελίδηρ, Δπίκοςπορ Καθηγηηήρ Δξγαζηήξην Γηαρείξηζεο θαη Δπεμεξγαζίαο Τγξώλ Απνβιήησλ Σκήκα Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο

Διαβάστε περισσότερα

Dr Δπζαιίαο Υαηδεζπκεώλ

Dr Δπζαιίαο Υαηδεζπκεώλ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ θαη ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΓΗΜΟΙΔΤΔΩΝ ηεο Dr Δπζαιίαο Υαηδεζπκεώλ Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ A. ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ... 3 Α.1. Πξνζσπηθά ηνηρεία... 3 Α.2. Παλεπηζηεκηαθέο πνπδέο... 3 Α.3. Γηδαθηηθό

Διαβάστε περισσότερα

Γξ. Νηθόιανο Κνύθνπδαο Γ/ληήο Δξεπλώλ ΔΚΔΣΑ / ΙΣΔΚ

Γξ. Νηθόιανο Κνύθνπδαο Γ/ληήο Δξεπλώλ ΔΚΔΣΑ / ΙΣΔΚ Δζληθό Κέληξν Έξεπλαο θαη Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο (ΔΚΔΣΑ) Ιλζηηηνύην Σερλνινγίαο θαη Δθαξκνγώλ ηεξεώλ Καπζίκσλ (ΙΣΔΚ) Γξ. Νηθόιανο Κνύθνπδαο Γ/ληήο Δξεπλώλ ΔΚΔΣΑ / ΙΣΔΚ 2 ν πλέδξην ΔΒΙΠΑΡ, Αηαλή Κνδάλεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1998 2003 Απόθνηηνο ηκήκαηνο Μεραλνινγίαο ηνπ Σ.Δ.Ι.ΠΔΙΡΑΙΑ.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1998 2003 Απόθνηηνο ηκήκαηνο Μεραλνινγίαο ηνπ Σ.Δ.Ι.ΠΔΙΡΑΙΑ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Πξνζωπηθά ηνηρεία: Δπώλπκν : ππξόπνπινο Όλνκα : Γεώξγηνο Ολ. Παηξόο : Υξήζηνο Δπάγγεικα : MScΜεραλνιόγνο Μεραληθόο Σ.Δ. Σειέθωλν : 210 5381237 / 6974269843 Οηθνγ. Καηάζηαζε: Άγακνο ηξ.

Διαβάστε περισσότερα

Σεσνολογικό Δκπαιδεςηικό Ίδπςμα Αναηολικήρ Μακεδονίαρ και Θπάκηρ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΟΣΟΛΙΑ

Σεσνολογικό Δκπαιδεςηικό Ίδπςμα Αναηολικήρ Μακεδονίαρ και Θπάκηρ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΟΣΟΛΙΑ Σεσνολογικό Δκπαιδεςηικό Ίδπςμα Αναηολικήρ Μακεδονίαρ και Θπάκηρ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΟΣΟΛΙΑ Γηεύζπλζε ΑΓ. ΛΟΤΚΑ 65404 ΚΑΒΑΛΑ Σειέθσλν 2510462315 Email potolias@teikav.edu.gr ΠΟΤΓΔ Γηδαθηνξηθό Γίπισκα,

Διαβάστε περισσότερα

Σατσδρομική Διεύθσνζη. 2310-991797 (και Fax) - Γραθείο, 2310-991716 - Εργαζηήριο

Σατσδρομική Διεύθσνζη. 2310-991797 (και Fax) - Γραθείο, 2310-991716 - Εργαζηήριο Βιογπαθικό Σημείυμα Όνομα / Σίηλος Σατσδρομική Διεύθσνζη Κυνζηανηίνορ Γ. Μπιλιαδέπηρ Kαθηγηηής Επιζηήμης και Σετνολογίας Σροθίμφν - Υημεία και Φσζικοτημεία Σροθίμφν Δπγαζηήπιο Χημείαρ Βιοσημείαρ Τποθίμυν,

Διαβάστε περισσότερα

Ολνκαηεπψλπκν: Δπάγγεικα: Σκήκα / Ίδξπκα: Πιεξνθνξίεο Δπηθνηλσλίαο:

Ολνκαηεπψλπκν: Δπάγγεικα: Σκήκα / Ίδξπκα: Πιεξνθνξίεο Δπηθνηλσλίαο: ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ολνκαηεπψλπκν: Δπάγγεικα: Σκήκα / Ίδξπκα: Πιεξνθνξίεο Δπηθνηλσλίαο: Γηεχζπλζε Καηνηθίαο: Απγεξφπνπινο Απφζηνινο Καζεγεηήο, Πνιπκεξή Τιηθά Σκήκα Μεραληθψλ Δπηζηήκεο Τιηθψλ, Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΙΥΑΗΛ ΑΘΑΝΑΙΟΤ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΙΥΑΗΛ ΑΘΑΝΑΙΟΤ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΙΥΑΗΛ ΑΘΑΝΑΙΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Σόπνο γελλήζεσο Λακία Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε Άγακνο Δπάγγεικα Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο ΣΔΙ εξξώλ Σαρπδξνκηθή Γηεύζπλζε Ρσκαλνύ 12 έξξεο E-mail: athanasiou@teiser.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1998 2003 Απόθνηηνο ηκήκαηνο Μεραλνινγίαο ηνπ Σ.Δ.Ι. ΠΔΙΡΑΙΑ.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1998 2003 Απόθνηηνο ηκήκαηνο Μεραλνινγίαο ηνπ Σ.Δ.Ι. ΠΔΙΡΑΙΑ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Πποζωπικά ηοισεία: Δπώνςμο : πςπόποςλορ Όνομα : Γεώπγιορ Ον. Παηπόρ : Υξήζηνο Δπάγγελμα : MSc Μησανολόγορ Μησανικόρ Σ.Δ. Γιεύθςνζη : Σ.Θ. 41046 Πεπιοσή : Αηγάιεσ, ΣΚ 12201 Πόλη : Αζήλα

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΦΤΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΜΔΛΔΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΗΠΙΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ ΓΡΟΙΜΟΤ ΚΣΙΡΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΑΣΙΚΧΝ ΘΔΡΜΙΚΧΝ ΝΗΙΓΧΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Υπιζηοθοπίδηρ Δ. Υπιζηόθοπορ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Υπιζηοθοπίδηρ Δ. Υπιζηόθοπορ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Υπιζηοθοπίδηρ Δ. Υπιζηόθοπορ Ημεπομηνία γέννηζηρ : 27/2/1980 Γιεύθςνζη καηοικίαρ : νπκειά 37, 55132, Καιακαξηά, Θεζζαινλίθε Σηλέθυνο επικοινυνίαρ : 2310 436716, 6976793313 e-mail :

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΣΗΛΔΦΩΝΟ: 210-4142362 (γξαθείν), 210-4142360 ΒΑΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ. 1978: Απνιπηήξην Λπθείνπ (Β' Λχθεην Αξξέλσλ Λακίαο).

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΣΗΛΔΦΩΝΟ: 210-4142362 (γξαθείν), 210-4142360 ΒΑΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ. 1978: Απνιπηήξην Λπθείνπ (Β' Λχθεην Αξξέλσλ Λακίαο). ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ηδεξάο Γεκήηξηνο ηνπ Κσλζηαληίλνπ Γντξάλεο 42, 113 63 Αζήλα ΣΗΛΔΦΩΝΟ: 210-4142362 (γξαθείν), 210-4142360 email URL ΗΜ. ΓΔΝΝΗΔΩ: ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ: ΟΙΚΟΓ. ΚΑΣΑΣΑΗ: ΒΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ ΛΔΠΣΧΝ ΤΜΔΝΗΧΝ NiO ΜΔ ΝΑΝΟΧΜΑΣΗΓΗΑ Au ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ Δ ΑΗΘΖΣΖΡΔ ΤΓΡΟΓΟΝΟΤ ΥΑΜΖΛΖ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ ΛΔΠΣΧΝ ΤΜΔΝΗΧΝ NiO ΜΔ ΝΑΝΟΧΜΑΣΗΓΗΑ Au ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ Δ ΑΗΘΖΣΖΡΔ ΤΓΡΟΓΟΝΟΤ ΥΑΜΖΛΖ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (Δ.Π.Μ..): "ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΛΗΚΧΝ" ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ ΛΔΠΣΧΝ ΤΜΔΝΗΧΝ NiO ΜΔ ΝΑΝΟΧΜΑΣΗΓΗΑ Au ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ Δ ΑΗΘΖΣΖΡΔ

Διαβάστε περισσότερα

Γιασείπιζη Συν Τπολειμμάηυν Σος ςζηήμαηορ Καθαπιζμού Συν Αεπίυν Από Αποηεθπυηήπερ Αζηικών ηεπεών Αποππιμμάηυν

Γιασείπιζη Συν Τπολειμμάηυν Σος ςζηήμαηορ Καθαπιζμού Συν Αεπίυν Από Αποηεθπυηήπερ Αζηικών ηεπεών Αποππιμμάηυν Γιασείπιζη Συν Τπολειμμάηυν Σος ςζηήμαηορ Καθαπιζμού Συν Αεπίυν Από Αποηεθπυηήπερ Αζηικών ηεπεών Αποππιμμάηυν Υπςζάνθη Βάββα 1, Δπαμεινώνδαρ Βοςηζάρ 1, Πέηπορ αμαπάρ 2, Δςζηπάηιορ Καλογήπος 3, Γημήηπιορ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010)

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) 1. ΑΣΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) Όλνκα: Νηθόιανο Κ. Μνζρνλάο Ζκεξνκελία Γελλήζεσο: 21 Ννεκβξίνπ 1952 Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο, δύν παηδία 2. ΠΟΤΓΔ 1979-1981: Μεηαδηδαθηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΤΡΑ ΚΤΡΙΑΚΟ. Ημεπ. και Σόπορ Γεννήζεωρ: 5 Απγνχζηνπ 1943 Κάτξν-Αίγππηνο

ΒΤΡΑ ΚΤΡΙΑΚΟ. Ημεπ. και Σόπορ Γεννήζεωρ: 5 Απγνχζηνπ 1943 Κάτξν-Αίγππηνο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΒΤΡΑ ΚΤΡΙΑΚΟ Ημεπ. και Σόπορ Γεννήζεωρ: 5 Απγνχζηνπ 1943 Κάτξν-Αίγππηνο Γιεύθςνζη Δπγαζίαρ: Παλεπηζηήκην Αζελψλ, Σκήκα Υεκείαο Δξγαζηήξην Φπζηθνρεκείαο, Παλεπηζηεκηνχπνιηο Αζήλα 157

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΟΛΛΟΔΙΓΩΝ Δ ΑΚΟΡΔΣΑ ΠΟΡΩΓΗ ΜΔΑ»

«ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΟΛΛΟΔΙΓΩΝ Δ ΑΚΟΡΔΣΑ ΠΟΡΩΓΗ ΜΔΑ» ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ «ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΟΛΛΟΔΙΓΩΝ Δ ΑΚΟΡΔΣΑ ΠΟΡΩΓΗ ΜΔΑ» ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΟ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΠΟΛΤΞΔΝΗ Ν. ΜΗΣΡΟΠΟΤΛΟΤ Υεκηθνύ Μεραληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ

ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΔΠΧΝΤΜΟ : ΚΤΡΗΑΚΖ - ΜΠΗΣΕΑΡΟ ΟΝΟΜΑ : ΔΤΣΑΘΗΟ ΠΑΣΡΧΝΤΜΟ : ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΖΜ/ΝΗΑ ΓΔΝΝΖΖ : 30/3/1965 ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ: ΚΔΡΚΤΡΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΡΓΑΗΑ : Σκήκα Ζιεθηξνληθώλ Μεραληθώλ ΣΔ, ΣΔΗ Πεηξαηά Π. Ράιιε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΖΚΔΗΩΚΑ - 07/2011 Θενδνζηάδε Θωκαΐδε Θωκά, Ph.D.

ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΖΚΔΗΩΚΑ - 07/2011 Θενδνζηάδε Θωκαΐδε Θωκά, Ph.D. ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΖΚΔΗΩΚΑ - 07/2011 Θενδνζηάδε Θωκαΐδε Θωκά, Ph.D. Α.Φ.Κ. 038902812 Γηεύζπλζε Δπηθνηλωλίαο: Βαζ. Οιγαο 89, Θεζζαινλίθε - ΣΚ 54643 GSM:+30.69.999.099.36 FAX/DATA:+30.700.700.7650 e-mail: thomaidistv@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. ηοσ ΑΘΑΝΑΗΟΤ ΓΔΩΡΓ. ΗΩΑΝΝΟΤ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. ηοσ ΑΘΑΝΑΗΟΤ ΓΔΩΡΓ. ΗΩΑΝΝΟΤ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ηοσ ΑΘΑΝΑΗΟΤ ΓΔΩΡΓ. ΗΩΑΝΝΟΤ Πηστιούτοσ Φσζικού, Γιπλωμαηούτοσ Ζλεκηρολόγοσ Μητανικού & Σετνολογίας Τπολογιζηών, Γιδάκηορα Πανεπιζηημίοσ Παηρών Δπίκοσροσ Καθηγηηή Σμήμαηος Ζλεκηρολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ζξώσλ Πνιπηερλείνπ 5, 731 33 Υαληά Όλνκα: Θενδώξα Σειέθσλν: 2821037749 Όλνκα Παηξόο: Υξηζηόδνπινο e-mail: tpapadam@isc.tuc.gr tpapadam@hotmail.

Ζξώσλ Πνιπηερλείνπ 5, 731 33 Υαληά Όλνκα: Θενδώξα Σειέθσλν: 2821037749 Όλνκα Παηξόο: Υξηζηόδνπινο e-mail: tpapadam@isc.tuc.gr tpapadam@hotmail. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ Δπώλπκν: Παπαδάκ Γηεύζπλζε θαηνηθίαο: Ζξώσλ Πνιπηερλείνπ 5, 731 33 Υαληά Όλνκα: Θενδώξα Σειέθσλν: 2821037749 Όλνκα Παηξόο: Υξηζηόδνπινο e-mail: tpapadam@isc.tuc.gr tpapadam@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο

αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο Σύκθσλα κε πνιινύο εξεπλεηέο, ηα απνζέκαηα πεηξειαίνπ θαη θπζηθνύ αεξίνπ ηνπ πιαλήηε αλακέλεηαη λα έρνπλ εμαληιεζεί πξηλ ηα κέζα ηνπ αηώλα πνπ δηαλύνπκε.. Πξνβιέπεηαη ε εμάληιεζε

Διαβάστε περισσότερα

Βηνγξαθηθό ζεκείσκα. ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε

Βηνγξαθηθό ζεκείσκα. ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε Βηνγξαθηθό ζεκείσκα ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε Eπίθνπξεο Καζεγήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ ζην γλσζηηθό αληηθείκελν «Υσξηθόο ρεδηαζκόο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ.Α. ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΧΡΔ/ΔΒΓΟΜΑΓΑ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣA Γ. Φ. Δ. Γ.Μ. ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΥΜ100 Μαζεκαηηθά Ι 3 2-4 ΥΜ115 Αλαιπηηθή Υεκεία 2 1-3 ΥΜ101 Γξακκηθή Αιγεβξα 3 1-4 ΥΜ130 Φπζηθή Ι 3 1-4 ΥΜ132 Δξγαζηήξην

Διαβάστε περισσότερα

4. Πξάζηλε Χεκεία : Νέεο Μεζνδνινγίεο ζηελ Οξγαληθή Σύλζεζε θαη Δθαξκνγέο

4. Πξάζηλε Χεκεία : Νέεο Μεζνδνινγίεο ζηελ Οξγαληθή Σύλζεζε θαη Δθαξκνγέο Πράζινη Χημεία-Πράζινη Τετνολογία 4. Πξάζηλε Χεκεία : Νέεο Μεζνδνινγίεο ζηελ Οξγαληθή Σύλζεζε θαη Δθαξκνγέο 4.1. Οξγαληθή Σύλζεζε: Καηλνηνκίεο θαη Πξννπηηθέο Η Οξγαληθή ζύλζεζε γηα ηελ παξαγσγή λέσλ νξγαληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

10. Ο Ρόινο ηεο Πξάζηλεο Χεκείαο ζηε Βειηίωζε ηωλ Αλαλεώζηκωλ Πεγώλ Ελέξγεηαο θαη ζηελ Εμνηθνλόκεζε Νεξνύ

10. Ο Ρόινο ηεο Πξάζηλεο Χεκείαο ζηε Βειηίωζε ηωλ Αλαλεώζηκωλ Πεγώλ Ελέξγεηαο θαη ζηελ Εμνηθνλόκεζε Νεξνύ Πράσινη Χημεία- Πράσινη Τεχνολογία 10. Ο Ρόινο ηεο Πξάζηλεο Χεκείαο ζηε Βειηίωζε ηωλ Αλαλεώζηκωλ Πεγώλ Ελέξγεηαο θαη ζηελ Εμνηθνλόκεζε Νεξνύ Οη Αλαλεώζηκεο Πεγέο Ελέξγεηαο ζηνλ 21 ν Αηώλα Τα ηειεπηαία

Διαβάστε περισσότερα

1. Δκηενές Βιογραθικό Σημείφμα

1. Δκηενές Βιογραθικό Σημείφμα 1. Δκηενές Βιογραθικό Σημείφμα 1.1 Αηομικά ζηοιτεία ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ Αλδξνλίθε Σζνπριαξάθε ηνπ Λεσλίδα ΖΜΔΡ. ΓΔΝΝΖΖ 5 Ηνπιίνπ 1966 ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ ΤΠΖΚΟΟΣΖΣΑ ΟΗΚΟΓ. ΚΑΣΑΣΑΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ ΣΡΔΥΟΤΔ

Διαβάστε περισσότερα

Γξ. Γεκήηξηνο Ι. Μπηιάιεο

Γξ. Γεκήηξηνο Ι. Μπηιάιεο Γεσπνληθό Παλ. Αζελώλ Δξγαζηήξην Γεσξγίαο Ηεξά Οδόο 75 Βνηαληθόο Αζήλα 11855 Σει- fax: 210529-4494 Κηλ.:6972 836692 Email: bilalis@aua.gr Γξ. Γεκήηξηνο Ι. Μπηιάιεο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Αμηνπνίεζε ακπινύρσλ βηνκεραληθώλ απνβιήησλ γηα ηελ παξαγσγή κηθξνβηαθνύ ιίπνπο από ηνλ κύθεηα Mortierella isabellina

Αμηνπνίεζε ακπινύρσλ βηνκεραληθώλ απνβιήησλ γηα ηελ παξαγσγή κηθξνβηαθνύ ιίπνπο από ηνλ κύθεηα Mortierella isabellina ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ Π.Μ.. «Δπηζηήκε θαη Σερλνινγία Σξνθίκωλ θαη Γηαηξνθή ηνπ Αλζξώπνπ» Καηεύζπλζε: «Μεραληθή Σξνθίκωλ θαη Δθαξκνγή Ζ/Τ ζηελ Δπηζηήκε θαη Σερλνινγία Σξνθίκωλ» Αμηνπνίεζε ακπινύρσλ

Διαβάστε περισσότερα

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο. ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ. Σκήκα Μεραλνινγίαο. Πηπρηαθή εξγαζία

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο. ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ. Σκήκα Μεραλνινγίαο. Πηπρηαθή εξγαζία Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Πηπρηαθή εξγαζία Οηθνλνκνηερληθή κειέηε Φσηνβνιηαΐθνύ ζηαζκνύ ηζρύνο 80KWp Υξηζηόδνπινο Αζπξνκάιιεο (AM: 4593) Ηξάθιεην

Διαβάστε περισσότερα