اکسیژن مورد نیاز شیمیایی و بیوشیمیاییCOD BOD &

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "اکسیژن مورد نیاز شیمیایی و بیوشیمیاییCOD BOD &"

Transcript

1 اکسیژن مورد نیاز شیمیایی و بیوشیمیاییCOD BOD & تعریفBOD BODنرخ مصرف اكسيژن در داخل آب توسط ارگانيزمها است. اگر BOD كم باشد آب پاك و فاقد ارگانيسم است يا آنكه ارگانيزمهاي داخل آب مرده و نيازي به مصرف اكسيژن ندارند. BOD مقدار اكسيژن الزم براي ثبات بيولوژيكي در آب است. اندازه تا سيسات تصفيه بيولوژيكي خصوصا ميزان هوادهي فاضالب در حوضچه هاي هوا دهي را مي توان با اندازه BODمحاسبه نمود. از آنجايی که همه آبراههای طبيعی شامل باکتری و مواد مغذی هستند تقريبا هر نوع ترکيب زائدی که وارد اين آبراهها ميشود واکنش های بيوشيميايی بروز ميدهد. اين نوع واکنش های بيوشيميايی در آزمايشگاه موجب ايجاد نياز بيوشيميايی به اکسيژن ميشوند که BODناميده می شود. در نتيجه BOD يک فاضالب پس آب و يا آب عبارت است از ميزان اکسيژن مور نياز ميکرو ارگانيسمها در اکسيداسيون بيوشيميايی مواد آلی موجود در آن. در حقيقت BOD تعيين کننده مقدار اکسيژن مورد لزوم برای ثبوت بيولوژيکی مواد آلی نمونه مورد نظر خواهد بود. اگر BOD آبی در حدود 1 ميليگرم در ليتر باشد آب خوب و اگر به حدود 3 برسد مشکوک و بيشتر از 5 آلوده است. اندازه گیری و محاسبات: BOD اندازهگيري سريع BOD و استفاده از آن براي جلوگيري از بهم خوردن فرايندهاي موجود در تصفيه خانهها به داليل اكولوژيكي و اقتصادي از اهميت خاصي برخوردار است. از آنجايي كه آزمايش استاندارد BOD به پنج روز زمان احتياج دارد و روشهاي سريع قبلي نيز به داليل متعدد رضايت بخش نبودند آزمايشاتي توسط دستگاه نيسين الكتريك BOD-2000 داراي يك بيوسنسور حاوي مخمر براي اندازه گيري BOD محلول در 33 دقيقه انجام شد و نتايج آن كامال موفقيت آميز بوده است. ابتدا تالش براي اين بود كه از اين دستگاه در تصفيه خانه استفاده شود اما اين كار موفقيت آميز نبود از اين رو در مراحل بعدي سعي بر اين شد كه از اين دستگاه در آزمايشگاه استفاده شود و نتايج حاصل از آن با نتايج حاصل از روش استاندارد BOD5 مقايسه شود. هر دو روش بر روي نمونههاي جمع آوري شده از تصفيه خانه ترمينال آيلند (TITP) و مركز بهسازي شهر لسآنجلس انجام شده در اين آزمايش از تركيبي از صافيهاي با منافذ مختلف و منابع مختلف فاضالب استفاده شده تا يك پايش مرتب از نمونهها بدون اينكه مشكل گرفتگي پيش آيد انجام شود. هر دو مورد آزمايشات BOD و COD معياری هستند برای تاثير کاهش اکسيژن حاصل از آالينده های زائد. در اکثر موارد هر دونوع آزمايش بعنوان سنجش آلودگی مورد تاييد قرار گرفته اند. آزمايش B.O.D ميزان نياز اکسيژن در مواد آلوده کننده زيست تجزيه پذير را تعيين ميکند در حاليکه آزمايش C.O.D ميزان نياز به اکسيژن آالينده های زيست تجزيه پذير بعالوه نياز به اکسيژن آالينده های قابل اکسيده شدن غير زيست تجزيه پذير را تعيين ميکند. آزمايش باصطالح B.O.D پنج روزه B.O.D)5( -day مقدار اکسيژن مصرف شده اکسيداسيون بيوشيميايی آالينده های زائد را در طی يک دوره پنج روزه اندازه گيری می کند. مقدار کل اکسيژن مصرفی به هنگامی که واکنش بيوشيميايی بطور کامل صورت می گيرد B.O.D نهايی (Ultimate ( B.O.Dناميده می شود. آزمايش B.O.D نهايی بسيار وقت گير است بنابراين بی.او.دی پنج روزه تقريبا بطور جهانی بعنوان سنجش تاثير آلودگی پذيرفته شده است. بايد تاکيد نمود که هيچگونه همبستگی کلی بين day -و B.O.D 5 Ultimate B.O.D وجود ندارد. بعالوه هيچ همبستگی کلی بين B.O.D و C.O.D وجود ندارد. امکان توسعه اين نوع همبستگی ها برای يک نوع خاص از آالينده زائد از طريق جريان خاص فاضالب وجود دارد اما اين نوع همبستگی ها برای استفاده با ديگر انواع آالينده ها يا جريانهای فاضالب عموميت ندارند. اگر BOD آبي ppm 1 باشد تقريبا آب خالص است. آب با BOD تا ppm 5 نسبتا خالص فرض مي شود و وقتي كه BODبه بيشتر از ppm 5 برسد خلوص آب مورد ترديد قرار مي گيرد. اما اگر مقدار BOD از ppm 20 تجاوز كند سالمت عمومي مورد خطر واقع مي شود. آزمايشات BOD تخمين واقع بينانه اي از كيفيت اكسيژني كه وارد به آب شده است را فراهم مي سازد.

2 BODچگونه تعیین مي شود دو بطري از يك آب نهر پر مي شوند. ميزان DO يكي اندازه گيري مي شود سپس درب بطري ديگر را بسته و داخل همان جريان آب به مدت 5 روز قرار مي گيرد ( براي حفظ شرايط محيطي مثل درجه حرارت زمان و نور ) بعد از 5 روز DO ظرف دوم اندازه گيري شده و اختالف DO ظرف اول و دوم مشخص كننده BOD5 است. درجه حرارت نور و زمان عوامل موثر در BOD هستند. الزم به ذكر است آزمايش حتما بايستي در درجه حرارت 03 درجه سانتي گراد و در محيط به مدت 5 روز باشد. دستگاه اندازی گیریBOD BOD meter (OXI DIRECT اندازه گیری BOD با انتخاب مستقیم نمونه -اندازه گيری مستقيم و دقيق -اندازه گيری های 02 تا 1 روزه -بدون جيوه -رابطRS232 -نياز اکسيژن بيوشيمی( BOD ( - BODنياز اکسيژن بيوشيمی يک اصطالح برای مقدار اکسيژن مورد نياز برای تجزيه بيولوژيکی يک ماده آلی در يک نمونه آب فاضالب می باشد. بنابراين اندازه گيری BOD به عنوان پايه آشکار سازی مواد آلی قابل تجزيه بيولوژيکی در آب است. تفاوت بين BOD و نياز اکسيژن شيميايی اين است که COD مواد آلی تجزيه ناپذير بيولوژيکی را نيز شامل می شود. بنابراين اندازه گيری BOD اندازه گيری مهمي از اثرات فاضالبهاي صنعتی و انساني در تاسيسات فاضالب ها و خروجی فاضالب می باشد.

3 اندازه گیری BOD با استفاده ازBOD سنج آکوالیتیک اکسی دایرکت سيستم حسگر اکسی دايرکت آکواليتيک يک سيستم 6 نمونه ای است که اندازه گيری دقيق BODرا براساس فشارسنجی امکان پذير می سازد. دم سنج های فشار سنجی جذب اکسيژن را به تغيير فشار ناشی از مصرف اکسيژن وقتی حجم ثابت باشد ارتباط می دهند. به خاطرحسگر های فشار يکپارچه مدرن ديگر نيازي به فشارسنج های جيوه ای نيست. کلیات آکوالیتیک اکسی دایرکت مزایا روش های دم سنجی اندازه گيری مستقيم اکسيژن مصرف شده توسط ميکرواورگانيسم ها از هوا يا محيط غنی از اکسيژن در يک ظرف در بسته تحت شرايط دمايی و جريان ثابت را فراهم می نمايد. دی اکسيد کربن که به صورت متابوليسمی به وسيله باکتری ها توليد می شوند به صورت شيميايی با محلول هيدرواکسيد پتاسيم موجود در فنجان آببند درون شيشه پيوند می خورد. افت فشار در سيستم به طور مستقيم متناسب با مقدار BOD بوده واز طريق حسگر BOD آکواليتيک اندازه گيری می گردد. مقدار BODسپس به طور مستقيم بر حسب ميلی گرم بر ليتر نمايش داده می شود. مقادير BOD در حافظه حسگر ذخيره می شود و می تواند روی صفحه نمايش بزرگ در هر لحظه بدون نياز به صرف وقت برای تبديل فاکتورها ظاهر شود. اين بدين معنی است که مجموعه آزمايشاتی که در يك روز تعطيل خاتمه می يابند بدون هيچ مشکلی می توانند طی هفته آتی بررسی گردند. دوره اندازه گيری برای کاربر قابل انتخاب بوده و می تواند بين 1 تا 02 روز باشد تا کاربرد مناسب داشته باشد. هرچند اندازه گيری های کوتاه مدت برای کارهای علمی مفيد می باشند اندازه گيری های استاندارد معموال 5 روز طول می کشد و تعيين فشارسنجی OECD به طور کل طی يک دوره 02 روزه انجام می شود. انتخاب مستقيم نمونه نمايش مستقيم و دقيق مقادير BODبر حسب ميلی گرم بر ليتر کاربری آسان برای کاربر دوره های قابل انتخاب برای کاربر از 1 تا 02 روز ذخيره اتوماتيک مقاديرBOD محدوده اندازه گيری از 3-03 ميلی گرم در ليتر تا ميلی گرم بر ليتر BOD در حجم نمونه عملکرد شروع اتوماتيک بعد از يکسان سازی دمايی نمونه ها تعيين BOD در شرايط محيطي بدون جيوه سيستم همزنی القايی با مرکز قرارگيری اتوماتيك ميله های همزن رابطRS232

4 به طور قابل مالحظه ای متغير است. سيستم می باشد که در آن محدوده های اندازه گیری و حجم های نمونه مقدار BODيک نمونه وابسته به مقدار ماده آلی موجود اندازه گيری BOD اکسی دايرکت آکواليتيک برای حجم های مختلف نمونه و محدوده های اندازه گيری متناظر كه در اندازه گيری سيستم 3 تا 0333 ميلی گرم در ليتر است. برای تمامی شده است. محدوده جدول زير ليست شده کاليبره محدوده های اندازه گيری BODمستقيما بر حسب ميلی گرم در ليتر نمايش داده می شود.

5 کاربردها آب فاضالب تعيين فعاليت بيولوژيکی تاسيسات تصفيه فاضالب آزمايشگاه های تجزيه مراکز تحقيقی و علمی مراجع ASTM 5210 D EN عنوان مرجع مکمل با H55 به ارزیابی اندازه گیری ها اگر دوره اندازه گيری روی 00 ساعت تنظيم شود سيستم اندازه گيری BOD اکسی دايرکت آکواليتيک هر ساعت يک اندازه گيری را ثبت می نمايد. با يک دوره اندازه گيری 02 ساعته هر 0 ساعت يک بار اندازه گيری BOD را انجام می دهد و ذخيره می نمايد. اگر دوره بين 3 و 02 روز باشد مقدار ذخيره شده برای هر روز يكبار می باشد. مقادير جاری و ذخيره شده ممکن است در هر لحظه فراخوانی شود. نمودار و جدول زير يک مثال از ارزيابی BODرا نشان می دهد.افزايش BOD را طی يک دوره 5 روزه می توان مشاهده نمود. Evaluation of measurements

6 عملکرد شروع اتوماتیک تغييرات در دمای نمونه پيش از آزمايش کردن موجب تغيير فشار درون سيستم به هنگام همدماشدن در انكوباتور )برای مثال اگر اندازه گيری BOD در دمای 03 درجه انتخاب شده باشد(ميشود. چندين تغيير موجب ايجاد خطا در طول اندازه گيری فشار سنجی می شود. به اين منظور برای جلوگيری از ايجاد خطا BODسنج اکسی دايرکت آکواليتيک به يک ويژگی شروع اتومات مجهز شده است. اندازه گيری تا دما در نمونه ها برابر با دمای درون انكوباتور نشود شروع نمي شود. اين از تاثير نوسانات دما )نتيجه تا فشار ) که مربوط به اندازه گيری فشارسنجی نمی شود جلوگيری می نمايد. سیستم کامل اندازه گیری BOD اکسی دایرکت عالوه بر واحد BOD برای اندازه گيری و ذخيره مقادير BOD سيستم اندازه گيری BODاکسی دايرکت اکواليتيک شامل بطری های نمونه حسگر های اندازه گيری سيستم همزن القايی بدون سايش با لنهای اندازه گيری سرريز برای اندازه گيری حجم نمونه بازدارنده از نيتراته شدن و هيروکسيد پتاسيم به عنوان يک جذب کننده می باشد. موارد تحویل: واحد کامل اکسی دايرکت اکواليتيک با 6 کلگی حسگر و واحد کنترل و باطری ها واحد همزن القايی با منبع تغذيه 6 بطری نمونه 6 عدد درزگير الستيکی 1 بالن سرريز 151 ميلی 1 بالن سرريز 002 ميلی 1 بطری حاوی 53 ميلی ليتر محلول هيدرواکسيد پتاسيم 1 بطری حاوی 53 ميلی ليتر محلول بازدارنده از نيتراته شدن 1 دستورالعمل اكسي دايركت اكواليتيك مانند باال اما با 10 كلگي حسگر سيستم هم زن القايی سيستم هم زن القايی آکواليتييک کنترل شده با ريزپردازنده و غير سايشی و بدون نياز به سرويس به عبارتی ديگر هيچ قطعه در حال حرکتی درون سيستم وجود ندارد. در سيکل های زمانی منظم ميله های هم زن مغناطيسی سرعت می گيرند و مجددا حرکت آن ها کند می شود به طوری که سرعت آن به حداکثر می رسد و مجددا افت می کند. اين در مرکز بودن ميله های همزن را تضمين می کند.ميله های هم زن که از مرکز بطری دور می شوند سريعا و مطمئنا مجددا به مرکز برگردانده می شوند. سيستم حرکتی القايی كاركرد بدون نياز به سرويس ( عدم نياز به تعويض تسمه های رانش يا موتورهای چرخاننده ) را برای چندين سال تضمين می نمايد. مزایا: عمليات بدون سايش و بدون نياز به سرويس تغيير منظم سرعت همزنی در مرکز بودن اتومات ميله های همزن هيچ وسيله مکانيکی در سيستم همزنی موجود نمی باشد.

7 مجموعه آزمایش برای اکسی دایرکت ما همچنين يک مجموعه آزمايش برای بررسی صحت عمليات BOD سنج اکسی دايرکت اکواليتيک ارائه می دهيم. مجموعه شامل 2 قرص آزمايش BOD 4M است که سبب مصرف مقدار مشخص اکسيژن می گردد. قرص ها به آسانی مورد استفاده قرار می گيرند. به سادگی يک قرص درون بطری BOD قرار داده می شود فرايند اندازه گيری آغاز شده و پس از 5 روز مقادير BODاستخراج شده و با مقدار مشخص شده مقايسه می گردد.اگر اين مقدار در محدوده مجاز باشد اين بدين معنی است که سيستم اندازه گيری BOD به طور صحيح کار می نمايد. هم دما کردن به هنگام اندازه گیری يکسان کردن دما قبل از آزمايش بيولوژيکی ضروری است چون دما يک اثر بزرگ روی فعاليت بيولوژيکی دارد. برای مثال اندازه گيری های BOD هميشه در يک انكوباتور تحت دمای 03 درجه سانتيگراد انجام می شود. =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= تعريفCOD مواد شيميايی قابل ترکيب با اکسيژن )همچون مواد شيميايی کاهنده( که وارد آب طبيعی ميشوند بطور مشابه واکنش شيميايی نشان می دهند. اين نوع واکنش های شيميايی باعث ايجاد نياز شيميايی به اکسيژن ميشوند که COD ناميده ميشود. در نتيجه COD يک فاضالب پس آب و يا آب آلوده عبارت است از ميزان اکسيژن مورد نياز برای اکسيداسيون مواد قابل اکسيداسيون موجود در آن. مقدار COD معموال با استفاده از يک عامل اکسيد کننده قوی در محيط اسيدی قابل اندازه گير است. تعيين BOD با وجود ارزش فراوان به همراه دو نکته ضعف اساسی است.اولی طوالنی بودن مدت آزمايش و دومی امکان مسموم شدن ميکرو ارگانيسمهای مورد نظر در تماس با مواد آلوده در اين مدت طوالنی از اينرو COD ارزش فراوانی پيدا میکند.

8 دستگاه اندازی گیریVARIO COD meter (CHECKIT DIRECT COD تعیین ضریب نیاز اكسیژن شیمیایي( ST-COD ) مشخصات فنی دستگاه به شرح جدول زير ميباشد Technical Data CheckitDirect COD

9 لوله آببندي شده در مقياس كوچك دامنه كل از 3 تا ميليگرم در ليتر مزایا لوله هاي آب بندي شده ST-COD آماده براي استفاده حذف تداخل كلريد تا 1333 ميلي گرم در ليتر 3 محدوده اندازه گيري محدوده كم: 3 تا 153 ميلي گرم بر ليتر مطابق با استاندارد ISO : محدوده متوسط: 3 تا 1533 ميلي گرم بر ليتر مطابق با استاندارد 15705: ISO

10 محدوده زياد : 3 تا ميلي گرم بر ليتر پارامتر COD آبهاي فاضالب نياز اكسيژن شيميايي مقدار ST-CODآب همانگونه كه از طريق روش دي كرومات تعيين مي شود مي تواند به صورت تخميني از نياز اكسيژن تئوريكي به عنوان مثال مقدار كل اكسيژن مصرف شده در اكسيد اسيون شيميايي اجزا آلي موجود در آب بدست آيد. Setupدستگاه چكیت دایركت CODواریو آكوالیتیك دستگاه CHEKITآكواليتيك DIRECT COD آزمايش دقيق با حساسيت باالي آب را با حداقل تالش امكانپذير مي سازد. غلظت ST-COD را از طريق نور سنجي با بكار گيري يك رابطه خطي بين ميزان جذب و غلظت تعيين مي نمايد. بعد از افزودن نمونه به يك لوله آزمايش آكواليتيك COD واريوLR MRمطابق ( با استاندارد ايزو) :0333 توسط يك راكتور حرارت داده مي شود و سپس در نورسنج چكيت دايركت COD واريو آناليز مي شود. CODشامل Setup نورسنج چكيت دايركت CODواريو 05 لوله آزمايش براي هريك از 0 محدوده اندازه گيري پايين يك راكتور براي هضم نمونه و يك پايه نگهدارنده شيشه ها مي باشد. نور سنج چكيت دايركت COD واريو آكواليتيك با محدوده اندازه گيري از 3 تا ميلي گرم بر ليتر اكسيژن براي آزمايش آبهاي فاضالب مناسب است. دو منبع نور LED با پايداري طوالني مدت )مطابق با ISO λ1=605nm,λ2=430nm) محفظه نمونه ضدآب صفحه نمايش ديجيتالي بزرگ و صفحه كليد لمسي حداكثر ضريب اطمينان عمليات و سهولت كار را تضمين مي نمايد. آزمایشات لوله COD واریو آزمايشات لوله COD واريو آكواليتيك براي اندازه گيري و تعيين ميلي گرم اكسيژن در ليتر و ميلي گرم اكسيژن در ليتر و ميلي گرم در ليتر قابل استفاده مي باشد. با توجه به خواص شيميايي آنها و قطر 16 ميلي متري لوله ها ميتوان از آنها در نور سنج Hach استفاده كرد. راكتور هاي(( sc COD **CET 108/CET 125/CET125 هضم شيميايي نمونه ها يك پيش نياز براي محاسبه مقادير COD است. دماهاي مورد نياز و زمان واكنش با استفاده از صفحه كليد جلوي راكتورهاي آكواليتيك مدلهای **CET 108/CET ( sc) 125/CET125 قابل برنامه ريز ي مي باشد. تمام دستگاه ها به چهار بازه دمايي) 153/103/133/13 درجه سانتيگراد ) مجهز هستند. در انتهاي زمان واكنش راكتور ها به طور اتوماتيك خاموش مي شوند و آژ ير پخش مي كنند.

11 موارد استفاده اندازه گیری BOD وCOD تصفيه فاضالب ها و پساب ها: فاضالب يا گنداب ممكن است خانگي يا تركيبي از فاضالب خانگي فاضالب صنعتي و كشاورزي نيز باشد. در اين بحث بيشتر فاضالب ناشي از فعاليت هاي خانگي مورد نظر است. اين فاضالب آبي است كه مواد زائد بدن انسان )مدفوع وادرار( و فاضالب حاصل از اقدامات بهداشتي مانند استحمام شستشوي لباس پخت و پز و ديگر مصارف آشپزخانه را تشكيل مي دهد. حجم فاضالب توليدي دراجتماعات به موارد زير بستگي دارد: 1 عادات فردي: هر چه ميزان مصرف آب مردم بيشتر باشد فاضالب توليدي آن هابيشتر خواهد شد. 2 نوع شبكه گردآوري فاضالب )تركيبي يا مجزا(: در نوع تركيبي حجم فاضالب بيشتر خواهد شد. 3 تغييرات فاضالب در زمان تركیب فاضالب فاضالب تقريبا 99/9 درصد آب و حدود يك دهم در صد مواد جامد در برداردكه بخشي از آن مواد آلي و بخش ديگر مواد معدني جامد به حالت محلول يا معلق در آب مي باشند. بوي بد فاضالب اغلب به علت مواد آلي موجود در آن مي باشد. اين مواد بيشتر قابل تجزيه ميكروبي هستند و بعضا تجزيه ميكروبي منجر به توليدبوي نامطبوع مي شود. عالوه بر مشكل توليد بو فاضالب هاي دريافت كننده مدفوع انساني و حيوانات زنده در بردارنده عوامل بيماري زا هستند كه از نظرآلودگي محيط بويژه منابع آب و خاك فوق العاده اهميت دارند. طبق پژوهش هاي انجام شده هر گرم مدفوع حدود يك ميليون عدد اشريشياكلي حدود x 107 0/0 عدد استرپتوكوك و مقادير قابل توجهي اسپوركلستريديوم پرفرنجس و انواع موجودات زنده بيماري زاي ديگر نيز در بردارد. شدت آلودگي یا قدرت فاضالب هر چقدر مواد زائد موجود در فاضالب بيشتر باشد قدرت آاليندگي فاضالب يا شدت آلودگی آن بيشتر است. معموال شدت وضعف فاضالب ازنظرموادآلي موجود درآن برحسب معيارهاي زير سنجيده مي شود: الف( اكسيژن مورد نياز زيست شيمياييBOD5 (Biochemical Oxygen Demand) اين معيار مهمترين ابزار سنجش مواد آلي قابل تجزيه زيست شناختي است كه در مورد فاضالب كاربرد متداول دارد. در اين روش مقدار اكسيژن مورد نياز براي اكسيداسيون مواد آلي فاضالب توسط باكتري ها بدست مي ايد. با استفاده از اندازه گيري مقدار اكسيژن مورد نياز غلظت مواد آلي موجود در فاضالب كه قابل اكسيداسيون باكتريايي است بدست مي ايد. )تجزيه پذيري زيست شناختي( 3 مقدار BOD معموال براساس پنج روز درحرارت 03 درجه سانتي گراد بيان مي گردد. اين مقدارهمان اكسيژن مصرف شده در طول اكسيداسيون فاضالب در زمان پنج روز و حرارت 03 درجه است. ب( نياز شيميايي به اكسيژن COD (Chemical Oxygen Demand) در اين روش مقدار اكسيژن متناسب براي تجزيه و تثبيت شيميايي مواد آلي را اكسيژن مورد نياز تجزيه شيميايي يا اصطالحا COD گويند. اين معيار از طريق اكسيداسيون فاضالب توسط محلول اسيد دي كرمات تقريبا تمام مواد آلي موجود در فاضالب را به گاز كربنيك و آب اكسيده مي نمايد كه در اين واكنش معموال حدود %95 اكسيداسيون مواد آلي صورت مي گيرد. ج( مواد جامد معلق SS (Suspended Solids) مواد جامد معلق يكي ديگر از نشانگرهاي كيفيت فاضالب از نظر غلظت مواد مي باشد اين مواد ممكن است از ميلي گرم در ليتر در فاضالب متغير باشد. تا

12 انواع فاضالب فاضالب از نظر منشاء آن ممكن است خانگي صنعتي كشاورزي يا به صورت تركيبي باشد.از نظر خصوصيات فيزيكي شيميايي و بيولوژيكي و قدرت آاليندگي داراي چهار حالت ضعيف متوسط قوي و خيلي قوي مي باشد. اهميت بهداشتي فاضالب به عواملي نظير وجود عوامل شيميائي و عوامل بيماريزاي زنده ومواد آلي متعفن كه عالوه بر ايجاد بيماري هاي مختلف موجب تعفن و بدمنظر شدن محيط نيز مي گردد بستگي دارد. عوامل باكتريايي نظير ويبريوكلرا سالمونالتيفي سالمونال پاراتيفي شيگال باسيل سياه زخم لپتوسپيرا عوامل ويروسي نظير انواعي از هپاتيت ها عوامل تك ياخته اي نظير آميب ژيارديا و تخم انگل هاي پرياخته اي نظير كرم شالقي آسكاريس و 333 از طريق فاضالب و لجن فاضالب مصرف شده باعث ايجاد بيماري مي شود. از نظر اقتصادي عالوه براينكه آب تبديل شده به فاضالب به خودي خود غيرقابل استفاده شده است خود نيز باعث آلودگي منبع آب سطحي و زيرزميني مي شود و بنابراين آب به عنوان منبع حياتي محدود با كمبود شديدي كه در جهان دارد در معرض تهديد قرار گرفته است. با توجه به مخاطرات بهداشتي و مالحظات اقتصادي توجه به توليد جمع آوري و بهسازي فاضالب امري ضروري و اجتناب ناپذير است. پرداختن به امر كم خطر نمودن فاضالب و يا انجام اقداماتي در جهت صدور جواز تخليه آن ها در محيط يا استفاده مجدد از فاضالب تصفيه فاضالب ناميده مي شود. چرابايد فاضالب را تصفيه كنيم اين سوالی است که خود جای بحث دارد علل لزوم تصفیه فاضالب فاضالب مي بايست قبل از اينكه در مرحله نهايي به آبهاي پذيرنده دفع گردد تصفيه شود تا اينكه: الف( بيماري هاي واگير ناشي از آلودگي هاي فاضالب مهار و بهداشت عمومي تامين گردد. ب (حفظ منابع آب از طريق عدم آلودگي آب هاي سطحي و زيرزميني و در صورت امكان استفاده مجدد از بخش عظيمي از آب مصرف شده براي مصارف خاص نظيرفعاليت هاي كشاورزي و پرورش آبزيان. ج( حفظ محيط زيست اهداف ویژه تصفیه فاضالب فاضالب را به روش هاي متعددي تصفيه مي كنند. در بين اين روش ها تصفيه زيست شناختي رايج تر است. هدف از تصفيه فاضالب به نوعي همان پاسخ سئوال " چرا فاضالب را تصفيه كنيم" مي باشد. اما اگر به صورت ويژه به آن نگاه شود هدف از تصفيه فاضالب عبارت است از: الف( تثبيت مواد آلي. ب( توليد پساب قابل تخليه در محيط و محافظت از محيط زيست. ج( استفاده مجدد از آب و مواد جامد ناشي از تصفيه فاضالب. روش های متداول در تصفیه فاضالب تجزيه و تثبيت مواد آلي موجود در فاضالب اغلب از طريق فرايندهاي زيست شناختي به دو روش هوازي و بي هوازي صورت مي گيرد. الف - روش هاي متداول هوازي در تصفيه فاضالب روش هاي متداول هوازي در تصفيه فاضالب عبارتند از: لجن فعال الگول هوادهي صفحات چرخان بيولوژيكي حوضچه هاي جالدهي و صافي چكنده. ب - روش متداول بي هوازي در تصفيه فاضالب روش متداول بي هوازي در تصفيه فاضالب عبارتند از: سپتيك تانك بركه هاي بي هوازي UASBو 333 هر كدام از فرايندهاي مزبور ممكن است مراحل مقدماتي و پاياني به صورت تكميلي داشته باشند. از نگاه ديگر ممكن است مراحل تصفيه فاضالب به صورت اوليه ثانويه و پيشرفته انجام شود.

13 پتانسيل و ظرفيت اکسيداسيون آبها يکی از معيارهای مهم آلودگی آنهاست. بطوری که میدانيم اکسيژن محلول در آب عامل اساسی زندگی و رشد حيوانات و گياهان است. زندگی اين موجودات بستگی به حداقل اکسيژن محلول در آب دارد. ماهی بيش از ساير جانداران و بی مهرهگان در درجه دوم و باکتريها کمتر از تمام موجودات آبزی به اکسيژن محلول در آب نياز دارند. در يک آب معمولی که ماهی در آن پرورش میيابد غلظت اکسيژن محلول نبايد کمتر از 5 ميليگرم در ليتر باشد و اين مقدار در آبهای سرد به 6 ميليگرم در ليتر افزايش میيابد. در صورتی که مقدار اکسيژن محلول در آب کمتر از حداقل مجاز برای زندگی جانداران آبزی باشد آن آب آلوده تلقی میگردد. وجود مواد آلی در آب موجب مصرف و تقليل مقدار اکسيژن محلول میگردد. غالب ترکيبات آلی موجود در آب دارای کربن هستند و فعل و انفعال مهمی که در محيط آبی به کمک باکتريهای خاصی انجام میپذيرد به ترتيب زير است: در اين واکنش به ازاء 10 گرم کربن 30 گرم اکسيژن مصرف میشود. اگر فرض کنيم که مقداری روغن که حاوی 10 گرم کربن بوده در آب ريخته شود با در نظر گرفتن حداکثر مقدار اکسيژن محلول در آب در شرايط معمولی )ميليگرم در ليتر (اين مقدار روغن آبی در حدود 3555 ليتر را فاقد اکسيژن نموده و به معنی ديگر کامال آلوده مینمايد. میزان مواد آلی در فاضالبها بطوری که قابل پيش بينی است فاضالبها و پس آبها حاوی مقدار بسيار زيادی مواد آلی است. تقريبا آثار کليه مواد مصرف در زندگی اجتماعی و همينطور صنايع در فاضالبها وجود دارد. تخليه فاضالبها و پس آبها در آبهای معمولی آنها را به سرعت آلوده میکند و اين در واقع زاييده وجود مقادير بسيار زياد مواد آلی در فاضالبها و پس آبها. اکسیژن مورد نیاز جهت اکسیداسیون یک فاضالب اکسيژن مورد نياز جهت اکسيداسيون يک فاضالب پس آب و يا آب آلوده معيار مناسبی برای آگاهی از حدود مقدار مواد آلوده کننده موجود در آنهاست. دو روش تعيين ميزان آلودگی که بر اساس ياده شده در باال متکی هستند تحت عناوين COD و BODشناخته شدهاند. * (BOD (Biochemical Oxygen Demand: اين معيار مهمترين ابزار سنجش مواد آلي قابل تجزيه زيست شناختي است كه در مورد فاضالب كاربرد متداول دارد. در اين روش مقدار اكسيژن مورد نياز براي اكسيداسيون مواد آلي فاضالب توسط باكتريها به دست ميآيد. با استفاده از اندازه گيري مقدار اكسيژن مورد نياز غلظت مواد آلي موجود در فاضالب كه قابل اكسيداسيون باكتريايي است به دست ميآيد )تجزيه پذيري زيست شناختي( 3 مقدار BOD معموال براساس پنج روز در حرارت 03 درجه سانتي گراد بيان ميگردد. اين مقدار همان اكسيژن مصرف شده در طول اكسيداسيون فاضالب در زمان پنج روز و حرارت 03 درجه است. BOD يک فاضالب پس آب و يا آب عبارت است از ميزان اکسيژن مور نياز ميکرو ارگانيسمها در اکسيداسيون بيوشيميايی مواد آلی موجود در آن. در حقيقت BOD تعيين کننده مقدار اکسيژن مورد لزوم برای ثبوت بيولوژيکی مواد آلی نمونه مورد نظر خواهد بود. اگر BOD آبی در حدود 1 ميليگرم در ليتر باشد آب خوب و اگر به حدود 3 برسد مشکوک و بيشتر از 5 آلوده است. * (COD (Chemical Oxygen Demand: در اين روش مقدار اكسيژن متناسب براي تجزيه و تثبيت شيميايي مواد آلي را اكسيژن مورد نياز تجزيه شيميايي يا اصطالحا COD گويند. اين معيار از طريق اكسيداسيون فاضالب توسط محلول اسيد دي كرمات تقريبا تمام مواد آلي موجود در فاضالب را به گاز كربنيك و آب اكسيده مينمايد كه در اين واكنش معموال حدود %95 اكسيداسيون مواد آلي صورت ميگيرد. CODيک فاضالب پس آب و يا آب آلوده عبارت است از ميزان اکسيژن مورد نياز برای اکسيداسيون مواد قابل

14 اکسيداسيون موجود در آن. مقدار COD معموال با استفاده از يک عامل اکسيد کننده قوی در محيط اسيدی قابل اندازه گير است. تعيين BOD با وجود ارزش فراوان به همراه دو نکته ضعف اساسی است. اولی طوالنی بودن مدت آزمايش و دومی امکان مسموم شدن ميکرو ارگانيسمهای مورد نظر در تماس با مواد آلوده در اين مدت طوالنی از اينرو COD ارزش فراوانی پيدا میکند. درجه بندی فاضالبها فاضالب آبها بر حسب مقدار BOD درجه بندی میشود. فاضالبهايی که BOD آنها به ترتيب در حدود و 633 ميليگرم در ليتر هستند فاضالبهای ضعيف متوسط و قوی هستند. برای جلوگيری از آلودگی آبها در بيشتر نقاط جهان هيچ فاضالبی حتی بعد از تصفيه در صورتيکه BOD آن بيش از 03 ميليگرم در ليتر باشد مجاز به ورود به جريانهای سطحی و يا زير زمينی نيست. فاضالبهای غیر انسانی بايد دانست که در طبيعت تنها انسان نيست که با توليد فاضالب يا پس آب باعث آلودگی آبها میشود. بلکه فعاليت حيوانات نيز در اين آلوده سازی بسيار مؤثر است. در صورتيکه به عنوان مبنای مقايسه ميزان آلودگی انسان را معادل يک BOD فرض کنيم حيوانات ديگر نظير اسب گاو گوسفند خوک و مرغ خانگی به ترتيب و 3191 خواهند بود.

جريان ديفرانسيلي CDBA

جريان ديفرانسيلي CDBA پياده سازي فيلترهاي آنالوگ مد جرياني با استفاده از DTA محرم حسين پور و بابك قصاب زاده اهرابي گروه مهندسي برق الكترونيك- دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز babakahrabi@gmail.com m.hosseinpour.n@gmail.com چكيده

Διαβάστε περισσότερα

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840 منابع تغذيه متغير با مبدل DC به DC (POWER MOSFET) با ترانز يستور اهداف: ( بررسی Transistor) POWER MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect براي كليد زني 2) بررسي مبدل DC به.DC كاهنده. 3) بررسي مبدل

Διαβάστε περισσότερα

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش دوفازي با كيفيت صورت مخلوط به اواپراتور به 1- در اواپراتور كولر يك اتومبيل مبرد R 134a با دبي 0.08kg/s جريان دارد. ورودي مبرد مي شود و محيط بيرون در دماي 25 o C وارد از روي اواپراتور از بخار اشباع است.

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. چكيده واژههاي كليدي: 1- مقدمه 3/3) و. گرديده است.

Archive of SID.  چكيده واژههاي كليدي: 1- مقدمه 3/3) و. گرديده است. و 1 بررسي و مطالعه عملكرد سنسورگازي ساخته شده از پوشش نانوسيمي اكسيد روي چكيده 2 1 * امين نكوبين مصطفي خديوي 2- كارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد باشگاه پژوهشگران جوان نجف آباد ايران * nekoubin@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

در پمپهای فشار قوی که جریان شعاعی غالب بوده و بدلیل دور باالی پمپها پتانسیل

در پمپهای فشار قوی که جریان شعاعی غالب بوده و بدلیل دور باالی پمپها پتانسیل فصل اول انتخاب پمپ و مشخصات مخزن پمپاژ مقدمه هدف از این فصل ارائه مطالبی در خصوص شناخت پمپها و اصول کار آنها و ارائه روابط مربوطه نمیباشد بخصوص که در این مورد کتب ارزشمندی ارائه شده است بلکه این فصل با

Διαβάστε περισσότερα

ازالگوريتم ژنتيك. DTW,Genetic Algorithm,Feature Vector,Isolated Word Recognition دهد.

ازالگوريتم ژنتيك. DTW,Genetic Algorithm,Feature Vector,Isolated Word Recognition دهد. اراي ه روشي جديد در بهينه سازي سيستم هاي پردازش گفتار با استفاده ازالگوريتم ژنتيك ع يل اكبر برنگي ايمان اسمعيل زاده و هومن نبوتي مركز تحقيقات سجاد aliakbar_berangi@yahoo.com imanesmaailzadeh@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید.

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید. گزارش کار آزمایشگاه صنعتی... مکانیک سیاالت ( رینولدز افت فشار ) دانشجویان : فردین احمدی محمد جاللی سعید شادخواطر شاهین غالمی گروه یکشنبه ساعت 2::0 الی رینولدز هدف : بررسی نوع حرکت سیال تئوری : یکی از انواع

Διαβάστε περισσότερα

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه ي ا کنترل سرعت موتور القايي با استفاده از شبکه ي عصبي ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد meysameghtedari@yahoo.com است. چکيده: در اين مقاله ابتدا مقدمه اي در مورد ويژگي هاي موتورهاي القايي وکنترل

Διαβάστε περισσότερα

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ مبحث تناسب حجت زهري دانش آموز عزیز شما با مبحث تناسب از مقطع ابتدایی آشنا هستید. تناسب نوعی رابطه بین اعداد است که در آن اعداد و کمیتها به دو صورت می توانند با یکدیگر نسبت داشته باشند. مدل : تناسب مستقیم:

Διαβάστε περισσότερα

- چكيده

- چكيده استخرهاي بي انتها راهكاري جديد جهت كاهش مصرف آب و انرژي در استخرهاي شنا امين محكمي سيما پوست فروش فرد عبدالرحمان نوروزي شركت ديبا دژ پارس شيراز بلوارپاسدارن نبش خ شهيد محلاتي- شركت ديبا دژ پارس شيراز بلوارپاسدارن

Διαβάστε περισσότερα

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی : 1-5 اصل گسترش در ریاضیات معمولی یکی از مهمترین ابزارها تابع می باشد.تابع یک نوع رابطه خاص می باشد رابطه ای که در نمایش زوج مرتبی عنصر اول تکراری نداشته باشد.معموال تابع

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID چكيده - 1 مقدمه

Archive of SID چكيده - 1 مقدمه كاهش مصرف سوخت در ديگ هاي بخار به ازاء هر تن بخار توليدي 2 2 1 فرشاد پناهي زاده شهرام هاشمي مرغزار محمود فرزانه گرد پروين فرخ فر مركز پژوهش پتروشيمي بندر امام (ره) تحقيقات فني و مهندسي f_panahizadeh@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از :.هزینه I/O.هماهنگی/رقابت ممکن است یک برنامه sequential بهتر از یک برنامه موازی باشد بطور مثال یک عدد 000 رقمی به توان یک عدد طوالنی اینکه الگوریتم را چگونه

Διαβάστε περισσότερα

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ مجله پژوهش ا ب ايران سال هشتم/ شماره چهاردهم/ بهار و تابستان (٢١٧-٢٢٢) ١٣٩٣ يادداشت فني بررسي ا زمايشگاهي تعيين رابطه عمق جريان غليظ در محل غوطهوري ٢ *١ حسن گليج و مهدي قمشي چکيده جريانهاي غليظ در اثر

Διαβάστε περισσότερα

مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک

مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک حرکت در مسیر مستقیم )حرکت یک بعدی( حمیدرضا طهماسبی سرعت متوسط و تندی متوسط 1. هنگام یک عطسه ی شدید چشمان شما ممکن است برای 0.50s بسته شود. اگر شما درون خودرویی در حال رانندگی با سرعت 90km/h باشید ماشین

Διαβάστε περισσότερα

ناﺮﻳا ﮓﻨﺳ ﻚﻴﻧﺎﻜﻣ ﺲﻧاﺮﻔﻨﻛ ﻦﻴﻣﻮﺳ ناﺮﻳا -ناﺮﻬﺗ -ﺮﻴﺒﻛﺮﻴﻣا

ناﺮﻳا ﮓﻨﺳ ﻚﻴﻧﺎﻜﻣ ﺲﻧاﺮﻔﻨﻛ ﻦﻴﻣﻮﺳ ناﺮﻳا -ناﺮﻬﺗ -ﺮﻴﺒﻛﺮﻴﻣا اندازه گيري چقرمگي شكست سنگ و بررسي خصوصيات شكست آن تحت شرايط بارگذاري مركب با استفاده از روشهاي عددي و آزمايشگاهي روح اله حسن پور نقدعلي چوپاني چكيده مكانيك شكست سنگ به طور گسترده اي در فرايند آتشباري

Διαβάστε περισσότερα

ﻲﻜﻴﻧﺎﻜﻣ و ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ ﺐﻳاﺮﺿ دروآﺮﺑ رد يا هزﺮﻟ بﺮﺨﻣ ﺮﻴﻏ يﺎﻫ شور زا هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﻏﺎﻧ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺮﺑ هﮋﻳو ﻲﺷﺮﮕﻧ ﺎﺑ ﺎﻫ ﮓﻨﺳ هدﻮﺗ هداز ﻊﻴﻔﺷ ﺎﻳدﺎﻧ

ﻲﻜﻴﻧﺎﻜﻣ و ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ ﺐﻳاﺮﺿ دروآﺮﺑ رد يا هزﺮﻟ بﺮﺨﻣ ﺮﻴﻏ يﺎﻫ شور زا هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﻏﺎﻧ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺮﺑ هﮋﻳو ﻲﺷﺮﮕﻧ ﺎﺑ ﺎﻫ ﮓﻨﺳ هدﻮﺗ هداز ﻊﻴﻔﺷ ﺎﻳدﺎﻧ بخش اول: ويژگي هاي مهندسي سنگ ها و خاك ها استفاده از روش هاي غير مخرب لرزه اي در برآورد ضرايب فيزيكي و مكانيكي توده سنگ ها با نگرشي ويژه بر منطقه ناغان ناديا شفيع زاده كارشناس ارشد مكانيك سنگ مهندسين مشاور

Διαβάστε περισσότερα

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf No. F-13-AAA- کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf علی آشورنژادمقدم دانشگاه صنعتی اصفهان قاین ایران aliashoornm@gmail.com جواداسدالهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد قاین

Διαβάστε περισσότερα

Journal of Agricultural Economics and Development Vol. 24, No. 3, Fall 2010, p جلد 24 شماره 3 پاييز 1389 ص

Journal of Agricultural Economics and Development Vol. 24, No. 3, Fall 2010, p جلد 24 شماره 3 پاييز 1389 ص و 1 Journal of Agricultural conomics and Development Vol. 4, No. 3, Fall 010, p. 363370 نشريه اقتصاد و توسعه كشاورزي (علوم و صنايع كشاورزي) جلد 4 شماره 3 پاييز 1389 ص. 363370 بررسي ميزان كارايي و بهره

Διαβάστε περισσότερα

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار اراي ه رابطهای برای محاسبه قطر اقتصادی لوله ها بر اساس آنالیز هزینهها در ایران چکیده در تحقیق حاضر تعیین قطر بهینه اقتصادی براساس هزینه های موثر روی اجرای عملیات لوله کشی در ایران مورد مطالعه قرار گرفته

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل نگین معلمی خیاوي 1* سیامک حسین پور 2 دانشگاه تربیت مدرس تهران (negin.moallemi@modares.ac.ir) * چکیده در تحقیق حاضر احتراق پیش آمیخته هوا/متان

Διαβάστε περισσότερα

چكيده واژههايكليدي: 1- مقدمه. سنتز نانوپودر شيشه-سراميك MgO-Al 2 O 3 -SiO 2 بر پايه كورديريت سل-ژل تبلور

چكيده واژههايكليدي: 1- مقدمه. سنتز نانوپودر شيشه-سراميك MgO-Al 2 O 3 -SiO 2 بر پايه كورديريت سل-ژل تبلور ساز و كار تشكيل كورديريت در شيشه-سراميك سيستم MgO-Al 2 O 3 -SiO 2 تهيه شده به روش سل- ژل 2 1* هلنا ملكزاده و محمد رضواني 1- دانشجوي كارشناسي ارشد دانشكده فني مهندسي مكانيك دانشگاه تبريز گروه مهندسي مواد

Διαβάστε περισσότερα

اقيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 4 / زمستان 21-27/7/1389 نشريه علمي پژوهشي اقيانوسشناسي 1389 تمامي حقوق اين اثر متعلق به نشريه اقيانوسشناسي است.

اقيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 4 / زمستان 21-27/7/1389 نشريه علمي پژوهشي اقيانوسشناسي 1389 تمامي حقوق اين اثر متعلق به نشريه اقيانوسشناسي است. قيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 3/ پاييز 7-6/0/389 اقيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 4 / زمستان 2-27/7/389 شاخص كيفيت (WQI) آب رودخانه كارون بهعنوان نشاندهنده اثرات پساب صابونسازي خرمشهر 2 * علي داداللهي سهراب

Διαβάστε περισσότερα

تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها چکیده: الیاس علیپور هدایت االله قورچیان

تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها چکیده: الیاس علیپور هدایت االله قورچیان تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها * الیاس علیپور هدایت االله قورچیان تهران دانشگاه تهران مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک "این مقاله در مجموعه سمینارهاي تحصیلات تکمیلی بیوفیزیک

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت ایمان باقرپور دانشگاه آزاد اسالمی واحد سروستان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان سروستان ایران bagherpour.put@gmail.com چکیده: نرخ انجماد یکی از

Διαβάστε περισσότερα

تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک

تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک 41 سال سوم شماره يازدهم بهار 931 تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک 1 4 9 1 1 مجتبي کشاورزي حسن آباد امير حسين ناطمي سيد علي اشرف صدرلديني محمد رضا نيشابوري ابوالفضل ناصري

Διαβάστε περισσότερα

Investigation of Apoptosis Induction in Differentiated PC-12 Cells after Exposure to Hydrostatic Pressure

Investigation of Apoptosis Induction in Differentiated PC-12 Cells after Exposure to Hydrostatic Pressure Originl Article Investigtion of Apoptosis Induction in Differentited PC-12 Cells fter Exposure to Hydrosttic Pressure S. Sdri, M.Sc. 1, M. Dvry Znjni, M.Sc. 1, M. Azdkht, Ph.D. 1, A. Amini, Ph.D. 1, M.

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ 3 2 1 حمید فتاحی حمدي عبدي و آرش زرینی تبار 1 دانشجوي کارشناسی ارشد علوم تحقیقات کرمانشاه en.hamidfattahi@gmail.com 2 گروه برق دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

جلد / 5 شمارة / 4 زمستان 1391 ص. ص Archive of SID. ماتريس جهت قرارگيري چرخها مقدمه 2. كارشناسارشد.

جلد / 5 شمارة / 4 زمستان 1391 ص. ص Archive of SID. ماتريس جهت قرارگيري چرخها مقدمه 2. كارشناسارشد. و* ص. ص 45-39 طراحي سيستم كنترل وضعيت و مديريت توان براي يك ماهواره سنجش از دور با درنظر گرفتن اثر فرهاد فاني صابري 1 اشباع چرخها امير اسلامي مهرجردي 2-1 پژوهشكده علوم و فناوري فضايي دانشگاه صنعتي اميركبير

Διαβάστε περισσότερα

- عنوان گایدالین: راهنماي بهداشت آب و فاضالب در شرایط اضطراری و بالیا - تعداد صفحات:

- عنوان گایدالین: راهنماي بهداشت آب و فاضالب در شرایط اضطراری و بالیا - تعداد صفحات: < راهنماي بهدا شت آب و افضالب رد شرایط اضطراری و بالیا الزامات دستور ا لعم ل اه و ر هنم وداهی تخ ص ص ی مرکز سالمت محیط و کار مرکز سالمت محیط و کار ژپو هشکده محیط ز یس ت دانش گاه علوم زپشکی تهران اتبستان

Διαβάστε περισσότερα

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند.

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند. 5 موتورهای تک فاز 183 موتورهای تکفاز هدف های رفتاری: نحوه تولید میدان مغناطیسی در یک استاتور با یک و دو سیم پیچ را بررسی نماید. لزوم استفاده از سیم پیچ کمکی در موتورهای تک فاز را توضیح دهد. ساختمان داخلی

Διαβάστε περισσότερα

طراحي کنترلکننده موتور 5 HP PMDC به روش معيارهاي تقريبي در کنترل کالسيک 1. مقدمه

طراحي کنترلکننده موتور 5 HP PMDC به روش معيارهاي تقريبي در کنترل کالسيک 1. مقدمه طراحي کنترلکننده موتور 5 HP PMDC به روش معيارهاي تقريبي در کنترل کالسيک محمدانصاری مسعوداصغری 1- دانشگاه آزاد اسالمی واحد بحنورد گروه برق بجنورد ایران کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت 2- دانشگاه آزاد اسالمی

Διαβάστε περισσότερα

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار شیما رشیدی 1 و سعید شریفیان 2 1 دانشکده مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر )پلی تکنیک تهران( Shima.Rashidi@aut.ac.ir دانشکده مهندسی برق

Διαβάστε περισσότερα

رياضي 1 و 2 تابع مثال: مثال: 2= ميباشد. R f. f:x Y Y=

رياضي 1 و 2 تابع مثال: مثال: 2= ميباشد. R f. f:x Y Y= رياضي و رياضي و تابع تعريف تابع: متغير y را تابعي از متغير در حوزه تعريف D گويند اگر به ازاي هر از اين حوزه يا دامنه مقدار معيني براي متغير y متناظر باشد. يا براي هر ) y و ( و ) y و ( داشته باشيم ) (y

Διαβάστε περισσότερα

مقایسه رادارهایRAR و SAR

مقایسه رادارهایRAR و SAR مقایسه رادارهایRAR و SAR نویسنده :آمنه رجب پور بوشهری دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر کارشناسی ارشد گروه علمی مهندسی برق در این مقاله rajabpour342@yahoo.com نام ارائهدهنده: آمنه رجب پور بوشهری کد مقاله

Διαβάστε περισσότερα

Iranian Journal of lrrigation and Drainage No. 1, Vol. 8, Mar-Apr 2014, p شماره 1 جلد 8 فروردين - ارديبهشت 1393 ص

Iranian Journal of lrrigation and Drainage No. 1, Vol. 8, Mar-Apr 2014, p شماره 1 جلد 8 فروردين - ارديبهشت 1393 ص Iranian Journal of lrrigation and Drainage No., Vol. 8, Mar-Apr 04, p. 7-35 7-35. نشريه آبياري و زهكشي ايران شماره جلد 8 فروردين - ارديبهشت 393 ص ارزيابي انواع روشهاي اندازهگيري برآورد هدايت هيدروليكي

Διαβάστε περισσότερα

فصل ٤ انتگرال کند. در چنین روشی برای محاسبه دایره از درج چندضلعیهای منتظم در درون دایره استفاده میشود

فصل ٤ انتگرال کند. در چنین روشی برای محاسبه دایره از درج چندضلعیهای منتظم در درون دایره استفاده میشود فصل ٤ انتگرال ٤ ١ مسأله مساحت فرمولهای مربوط به مساحت چندضلعیها نظیر مربع مستطیل مثلث و ذوزنقه از زمانهای شروع تمدنهای نخستین به خوبی شناخته شده بوده است. با اینحال مسأله یافتن فرمولی برای بعضی نواحی که

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین

طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین همایش ملی مهندسی برق و توسعه پایدار موسسه آموزش عالی خاوران طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین حمیدرضا قلی نژاد سید اصغرغالمیان 1- دانشجو کارشناسی

Διαβάστε περισσότερα

شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك

شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك طاهره عارف زاده سيد روح االله حسيني واعظ * حسين نادرپور امير عزالدين در اين تحقيق روش شناسايي تركه يا - دانشجوي

Διαβάστε περισσότερα

دینامیک آئروسل ها خواص جنبشی آئروسل ها

دینامیک آئروسل ها خواص جنبشی آئروسل ها دینامیک آئروسل ها جلسه 9 خواص جنبشی آئروسل ها مکانیکی ته نشینی اینرسیایی نفوذ الکتریکی نوری فرایند ترکم ذرات کواگوالسیون چگالش 1 سرعت ته نشینی ρ : article density (kg/m3) d : article diameter (m), g: acceleration

Διαβάστε περισσότερα

١- مقدمه. Intrusion Detection System -١

١- مقدمه. Intrusion Detection System -١ سيستم تشخيص تهاجم مبتني بر شبکه عصبي ART رسول جليلي دانشكده مهندسي کامپيوتر دانشگاه صنعتي شريف تهران تلفن: ٦١٦٤٦١٧-٢١-٩٨+ jalili@sharif.edu مرتضي اميني دانشکده مهندسي کامپيوتر دانشگاه صنعتي شريف تهران

Διαβάστε περισσότερα

Relationship between sperm count, sperm motility, women's age and Intra Uterine Sperm Insemination success

Relationship between sperm count, sperm motility, women's age and Intra Uterine Sperm Insemination success Original Article JQUMS, Vol.17, No.2, 2013, pp.1117 Relationship between sperm count, sperm motility, women's age and Intra Uterine Sperm Insemination success F. Rajaei * S. Naseri ** A. Javadi *** *Associate

Διαβάστε περισσότερα

دهمین همایش بین المللی انرژی

دهمین همایش بین المللی انرژی طراحی و بهینه سازی ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم برای کاربرد انرژی تجدید پذیر هیدرودینامیکی با استفاده از الگوریتم مورچگان امیر نیک بخش - سید اصغر غالمیان دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

Διαβάστε περισσότερα

عالمت های اختصاری مربوط به زمان و دفعات دارو دادن

عالمت های اختصاری مربوط به زمان و دفعات دارو دادن عالمت اختصاری H(hr) min AM PM MD MN q q.h q.2h Qd BD,BID TDS QID HS a.c p.c PRN Stat عالمت های اختصاری مربوط به زمان و دفعات دارو دادن معادل انگلیسی معادل فارسی Hour ساعت Minute دقیقه Ante Meridiem از

Διαβάστε περισσότερα

بهبود طبقه بندي طيفي-مکاني تصاوير ابرطيفي با به کارگيري اطالعات مکاني در انتخاب نشانه ها

بهبود طبقه بندي طيفي-مکاني تصاوير ابرطيفي با به کارگيري اطالعات مکاني در انتخاب نشانه ها بهبود طبقه بندي طيفي-مکاني تصاوير ابرطيفي با به کارگيري اطالعات مکاني در انتخاب نشانه ها 1 داود اکبري 3 سعید همایونی 2 عبدالرضا صفری تاریخ دریافت مقاله: 94/05/27 تاریخ پذیرش مقاله: 94/11/14 ********* چكیده

Διαβάστε περισσότερα

تهیه و تنظیم : طیبه معظمی

تهیه و تنظیم : طیبه معظمی آمارزیستی مقدماتی تهیه و تنظیم : طیبه معظمی 2931 بیش تر مردم با واژه آماربه مفهومی که جهت ثبت و نمایش اطالعات به کار می رود و در یک مفهوم وسیع تر ارائه پاره ای از مشخصات عددی چون میانگین درصدها و... است

Διαβάστε περισσότερα

پایش دمای سطح زمین و بررسی رابطه کاربری اراضی با دمای سطح با استفاده از تصویر سنجنده ETMو OLI )مطالعه موردی: استان قم(

پایش دمای سطح زمین و بررسی رابطه کاربری اراضی با دمای سطح با استفاده از تصویر سنجنده ETMو OLI )مطالعه موردی: استان قم( پایش دمای سطح زمین و بررسی رابطه کاربری اراضی با دمای + سطح با استفاده از تصویر سنجنده ETMو OLI )مطالعه موردی: استان قم( علی سرکارگراردکانی 4 مرضیه حاجیلو 1 سید علی المدرسی 2 نسیم زرنگ 3 1.دانشجوی کارشناسی

Διαβάστε περισσότερα

متلب سایت MatlabSite.com

متلب سایت MatlabSite.com بهبود پایداري گذراي توربین بادي سرعت متغیر مجهز به ژنراتور القایی دوتغذیه اي با بهرهگیري از کنترل کننده فازي علی اصغر صمدي علی مالکی مصطفی جزایري دانشکدهي برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان a.a.amadi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

آموزش اتوکد (AutoCAD)

آموزش اتوکد (AutoCAD) آموزش اتوکد (AutoCAD) تهیه و تنظیم: سید مسعود توفیقی اسفهالن ایمیل: Captain_k2@yahoo.com سامانه پیام کوتاه: 30002105000010 وبسایت: آموزش اتوکد (AUTOCAD) فهرست آموزش نرم افزار اتوکد )AutoCAD( درس اول: -

Διαβάστε περισσότερα

جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد.

جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد. فصل 2 جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم 2 ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد. این ولتاژ از سلولهای بیولوژیک پولکیشکلی حاصل میشود که در واقع مثل یک باتری

Διαβάστε περισσότερα

روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود

روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود آ م ا ر و ا ح ت م ا ال ت روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود 1- برای تبدیل داده ها به اطالعات 2- برای بررسی صحت و سقم فرضیات

Διαβάστε περισσότερα

From the SelectedWorks of Dr. Marjan Mohammadjafari. Marjan Mohammadjafari, Dr. Available at:

From the SelectedWorks of Dr. Marjan Mohammadjafari. Marjan Mohammadjafari, Dr. Available at: From the SelectedWorks of Dr. Marjan Mohammadjafari 2013 طراحی سیستم های صنعتی 3 Marjan Mohammadjafari, Dr Available at: http://works.bepress.com/marjan_mohammadjafari/59/ گرداورنده : دکتر مرجان محمد جعفری

Διαβάστε περισσότερα

ﻰﺿﺎﻳﺭ ﻥﺎﺘﺴﺑﺩ ﻢﺸﺷ ۱۳۹١

ﻰﺿﺎﻳﺭ ﻥﺎﺘﺴﺑﺩ ﻢﺸﺷ ۱۳۹١ رياضى ششم دبستان ۱۳۹١ وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی برنامهريزی محتوا و نظارت بر تا ليف: دفتر تا ليف کتابهای درسی ابتدايی و متوسطه نظری نام کتاب: رياضی ششم دبستان ۳۴/۶ مو ل فان:

Διαβάστε περισσότερα

پست الكترونيك: چكيده. آناليز GC و GC/Mass درصد) گلواژگان:

پست الكترونيك: چكيده. آناليز GC و GC/Mass درصد) گلواژگان: فصلنامه گياهان دارويي بررسي تاثير زمان اسانسگيري بر روي تركيبات روغن فرار گياه رازيانه 4 3 2 *1 اميرحسين جمشيدي محمدرضا شمس اردكاني عباس حاجيآخوندي خسرو عبدي 1- دستيار تخصصي فارماكوگنوزي و عضو هيات علمي

Διαβάστε περισσότερα

FNT 9672 T FNT 9672 ET FNT 9672 XT

FNT 9672 T FNT 9672 ET FNT 9672 XT Refrigerator یخچال Ψυγείο Hladnjak FNT 9672 T FNT 9672 ET FNT 9672 XT Bedienungsanleitung Operating instructions Please read this manual first! Dear Customer, We hope that your product, which has been

Διαβάστε περισσότερα

ص ص ISC

ص ص ISC بازار بر برق مصرف در صرفهجویی اثر بررسی تعادل الگو یک از استفاده با تولید نهادههای عمومی haqiqi@e.ac.ir manzoor@iu.ac.ir aghababaei@ut.ac.ir حقیقی ایمان اقتصادی علوم دکتری منظور داود صادق)ع( امام دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

فهرست سخن سردبير/ 5 سنسورهاي شيميايي مورد استفاده براي شناسايي گازها )بخش سوم: كاربردها(/ 6 گازی/ 35 مروری بر فوم های فلزی انواع و روش های تولید/ 53

فهرست سخن سردبير/ 5 سنسورهاي شيميايي مورد استفاده براي شناسايي گازها )بخش سوم: كاربردها(/ 6 گازی/ 35 مروری بر فوم های فلزی انواع و روش های تولید/ 53 ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﻳﯽ : ﮔﺮﻭﻩ ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ ﻛﺎﻧﻮﻥ - ﻳﺎﺳﺮ ﺍﻣﺎﻣﻰ ﻓﺮ فهرست سخن سردبير/ 5 سنسورهاي شيميايي مورد استفاده براي شناسايي گازها )بخش سوم: كاربردها(/ 6 معرفي پوشش هاي کامپوزيتي/ 13 معرفی سایت/ 18 سل های خورشیدی )بخش

Διαβάστε περισσότερα

جلد 2/ شماره 1/ سال 1391 بوشهر چكيده. Tachinidae

جلد 2/ شماره 1/ سال 1391 بوشهر چكيده. Tachinidae تحقيقات آفات گياهي جلد / شماره / سال 9 الگوي توزيع فضايي لارو پروانه برگخوار كنار Thiacidas postica Walker Noctuidae) (Lepidoptera: روي درخت كنارspina-christi Ziziphus در استان بوشهر ١ ناصر فرار * و مصطفي

Διαβάστε περισσότερα

FACTS Flexible AC Transmission Systems

FACTS Flexible AC Transmission Systems انعطافپذير AC انرژي انتقال سيستمهاي FACTS Flexible AC Transmission Systems ادوات FACTS خالصه درس 1- مشکالت خط انتقال شامل موارد زیر است: A( مشکالت بی باری )افزایش ولتاژ انتهای خط - کاهش پایداری( B( مشکالت

Διαβάστε περισσότερα

طراحی بهینه یک ریز شبکه مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر برای یک منطقه ای روستائی در استان خراسان رضوی

طراحی بهینه یک ریز شبکه مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر برای یک منطقه ای روستائی در استان خراسان رضوی No. F-5-AAA- طراحی بهینه یک ریز شبکه مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر برای یک منطقه ای روستائی در استان خراسان رضوی عبداله امیری شرکت توزیع برق خراسان رضوی- دانشگاه صنعتی امیرکبیر مشهد ایران مرتضی محمدی اردهالی

Διαβάστε περισσότερα

اهمیت میترینگ در شرکت ملی نفت ایران وضعیت موجود و چشم انداز آتی بررسی موردی برخی از اشکاالت پیش آمده در عملیات پرووینگ عادی و نشانی:

اهمیت میترینگ در شرکت ملی نفت ایران وضعیت موجود و چشم انداز آتی بررسی موردی برخی از اشکاالت پیش آمده در عملیات پرووینگ عادی و نشانی: M E T R O L O G Y ماهنامه علمی تخصصی و ترویجی مرکز ملی اندازه شناسی سازمان ملی استاندارد ایران مرکز ملی اندازه شناسی صاحب امتیاز: سازمان ملی استاندارد ایران مدیر مسئول: نیره پیروزبخت شورای سیاست گذاری:

Διαβάστε περισσότερα

مروری بر روش های اندازه گيري ويژگي هاي حسی

مروری بر روش های اندازه گيري ويژگي هاي حسی سال چهارم شماره 4 شماره پیاپي 13 صفحه 13-22 1393 ISSN: 2151-7162 مروری بر روش های اندازه گيري ويژگي هاي حسی A Review on Methods of Measurement of Sensory Attributes * راضیه جعفری تهران مؤسسه پژوهشی علوم

Διαβάστε περισσότερα

تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی

تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی فصلنامه علمي پژوهشي دانش سرمايهگذاري سال چهارم/ شماره پانزدهم/ پايیز 1931 تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی ابراهیم عباسی

Διαβάστε περισσότερα

ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی شرایط بهبود آن

ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی شرایط بهبود آن » اولین همایش ملی چالشهاي منابع آب و کشاورزي «انجمن آبیاري و زهکشی ایران دانشگاه آزاد اسلامی واحدخوراسگان اصفهان 24 بهمن 392 ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه شاخصها و خصوصیات جوانه زنی بذر و استقرار دانه رست گیاه دارویی یافته / دوره چهاردهم / شماره / 2 بهار / 91 ویژه نامه گیاهان دارویی

مطالعه شاخصها و خصوصیات جوانه زنی بذر و استقرار دانه رست گیاه دارویی یافته / دوره چهاردهم / شماره / 2 بهار / 91 ویژه نامه گیاهان دارویی فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي لرستان مطالعه شاخصها و خصوصیات جوانه زنی بذر و استقرار دانه رست گیاه دارویی مورد L) (Myrtus communis احمد اسماعیلی 1 و 2 حمیدرضا عیسوند 1 عبدالحسین رضاي ی نژاد 3

Διαβάστε περισσότερα

اندازهگیري جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی

اندازهگیري جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی No. 3-F-TRN-766 جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی محمد حامد صمیمی سلمان محسنی حسین محسنی موسسە پژوهشی فشارقوي الکتریکی دانشکدة مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران تهران ایران

Διαβάστε περισσότερα

نادرگرب ماجنا اب ینزخم تایصوصخ یسررب یاهرگ ناشن قیفلت و یا هزرل یاه هداد نیدایم زا یکی رد کورس دنزاس رد یا هزرل ناریا برغ بونج یتفن

نادرگرب ماجنا اب ینزخم تایصوصخ یسررب یاهرگ ناشن قیفلت و یا هزرل یاه هداد نیدایم زا یکی رد کورس دنزاس رد یا هزرل ناریا برغ بونج یتفن 75 شماره 20 برگردان انجام با مخزنی خصوصیات بررسی نشانگرهای تلفیق و لرزهای دادههای میادین از یکی در سروک سازند در های لرز ایران غرب جنوب نفتی 3 بیدهندی مجیدنبی و 2 کمالی محمدرضا 1* امیرزاده مریم تهران تحقیقات

Διαβάστε περισσότερα

آموزش نرم افزار MATLAB

آموزش نرم افزار MATLAB آموزش نرم افزار MATLAB فهرست مطالب فصل اول : آشنایی با و کار با ماتریس ها فصل دوم : محاسبات سیمبولیک و چند جمله ای ها فصل سوم : کنترل جریان محاسبات )ساختارهای شرطی و حلقه ها( فصل چهارم : ترسیم نمودارهای

Διαβάστε περισσότερα

چكيده سرگرد سيد جالل موسوي بيوكی باز نشستگي فرماندهي انتظامي استان يزد صورت گرفته است. در اين پژوهش جامعه

چكيده سرگرد سيد جالل موسوي بيوكی باز نشستگي فرماندهي انتظامي استان يزد صورت گرفته است. در اين پژوهش جامعه بررسي رابطه بين روش هاي مقابله با استرس كاركنان با ويژگي هاي فردي 1 آنها درآستانه بازنشستگي )بررسی موردی فرماندهي انتظامي استان يزد( چكيده 2 سرگرد سيد جالل موسوي بيوكی اين پژوهش مطالعه اي توصيفي- تحليلي

Διαβάστε περισσότερα

٣ الکتریسیته آیا می دانید در یک آذرخش چند هزار آمپر جریان الکتریکی ایجاد می شود

٣ الکتریسیته آیا می دانید در یک آذرخش چند هزار آمپر جریان الکتریکی ایجاد می شود ٣ الکتریسیته آیا می دانید در یک آذرخش چند هزار آمپر جریان الکتریکی ایجاد می شود الکتریسیته نامی است که به گستره وسیعی از پدیده های الکتریکی به شکل های مختلف داده می شود. این پدیده ها تقریبا اساس کار بسیاری

Διαβάστε περισσότερα

:ﺎﻬﻳدﺎﺑ ﻲﺘﻧﺁ ﻲﻣﻮﻤﻋ يﺎهدﺮﻜﻠﻤﻋ لﺎﺼﺗا

:ﺎﻬﻳدﺎﺑ ﻲﺘﻧﺁ ﻲﻣﻮﻤﻋ يﺎهدﺮﻜﻠﻤﻋ لﺎﺼﺗا فصل ۴ ا نتي باديها ا نتي باديها گليكوپروتي ين هايي هستند آه نوسط پلاسماسل ها در پاسخ سيستم ايمني عليه يك ايمونوژن توليد مي شوند. به ا نتي باديها ايمونوگلوبولين نيز مي گويند زيرا چنانچه سرم حاوي ا نتي بادي

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. اهواز ميباشد

Archive of SID.  اهواز ميباشد 2 3 مقاله كوتاه بررسي سرواپيدميولوژيك پاروويروس B9 توكسوپلاسما گوندي و كلاميديا تراكوماتيس در خانمهاي باردار مراجعهكننده به بخش زايمان بيمارستان امام خميني اهواز 3 2 امير سهرابي (M.Sc.) عليرضا سمربافزاده

Διαβάστε περισσότερα

چکیده تاريخ دريافت: 94/10/21 تاريخ پذيرش: 94/12/19 جانشينپروري سبک رهبری فرماندهان و مدیران ناجا فرماندهي انتظامي استان مازندران.

چکیده تاريخ دريافت: 94/10/21 تاريخ پذيرش: 94/12/19 جانشينپروري سبک رهبری فرماندهان و مدیران ناجا فرماندهي انتظامي استان مازندران. 71 جانشينپروري و ارتباط آن با سبك رهبري فرماندهان و مديران 2 سیدمهدی احمدی باالدهی 1 محمد صالحی از صفحه 71 تا 102 تاريخ دريافت: 94/10/21 تاريخ پذيرش: 94/12/19 چکیده پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است كه

Διαβάστε περισσότερα

چگونگي عملكرد درايوهاي كنترل كننده دور موتورهاي الكتريكي بازرس فني برق واحد فني و مهندسي سيمان خاش

چگونگي عملكرد درايوهاي كنترل كننده دور موتورهاي الكتريكي بازرس فني برق واحد فني و مهندسي سيمان خاش مهندس وحيد گودرزي چگونگي عملكرد درايوهاي كنترل كننده دور موتورهاي الكتريكي بازرس فني برق واحد فني و مهندسي سيمان خاش 1- مقدمه موتوره ای DC اولین وس یله تبدیل ان رژی الکتریکی به ان رژی مکانیکی بودند. موتورهای

Διαβάστε περισσότερα

96 ﺎﺗ 92 تﺎﺤﻔﺻ / 1383 نﺎﺘﺴﻣز و ﺰﯿﯾﺎﭘ / 14 هرﺎﻤﺷ / ﻢﺸﺷ لﺎﺳ / نﺎﮔﺮﮔ ﯽﮑﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﯽﻤﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ

96 ﺎﺗ 92 تﺎﺤﻔﺻ / 1383 نﺎﺘﺴﻣز و ﺰﯿﯾﺎﭘ / 14 هرﺎﻤﺷ / ﻢﺸﺷ لﺎﺳ / نﺎﮔﺮﮔ ﯽﮑﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﯽﻤﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ / 92 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان / سال ششم / شماره / 14 پاییز و زمستان / 1383 صفحات 92 تا 96 تا ثیر آتروپین هیوسین و پرومتازین بر طول مراحل و سرعت پیشرفت زایمان در چندزایان فروغالسادات مرتضوی محمدحسن

Διαβάστε περισσότερα

به نام خداوند جان و خرد

به نام خداوند جان و خرد قطره دریاست اگر با دریاست به نام خداوند جان و خرد ور نه او قطره و دریا دریاست صاحب امتیاز: انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی مدیر مسئول: مهندس محمدحسن درویش سردبیر: مهندس وحید تیموری شورای سردبیری)به

Διαβάστε περισσότερα

آزمون تجربی چسبندگی هزینهها: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

آزمون تجربی چسبندگی هزینهها: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران ژپو ه شاهی تج ربی حسابداری سال سوم شماره 10 اتبستان 1131 صص 101 144 آزمون تجربی چسبندگی هزینهها: شواهدی از بورس اوراق چکیده بهادار تهران سحرسپاسی * زهرا فتحی ** سکینه شیبه *** تاریخ دریافت: /92/30 24 تاریخ

Διαβάστε περισσότερα

كتابچه ايمني دارويي تهيه و تنظيم دكتر ربابه فيض محمدي

كتابچه ايمني دارويي تهيه و تنظيم دكتر ربابه فيض محمدي كتابچه ايمني دارويي تهيه و تنظيم دكتر ربابه فيض محمدي 1 فهرست عنوان پروتکل دارو دادن روش های مختلف تجويز دارو فرآيند نحوه دادن دارو به بيمار نحوه تکميل کاردکس پرستاری خطاهای دارويی Medicatin Errr انسولين

Διαβάστε περισσότερα

مدير مسئول: رئيس كل ديوان محاسبات كشور )دكتر عبدالرضا رحماني فضلي( سردبير: دكتر اصغر عربيان نظارت بر اجرا: 362/ ساختمان شماره دو ديوان محاسبات كشور

مدير مسئول: رئيس كل ديوان محاسبات كشور )دكتر عبدالرضا رحماني فضلي( سردبير: دكتر اصغر عربيان نظارت بر اجرا: 362/ ساختمان شماره دو ديوان محاسبات كشور فصلنامه علمی-پژوهشی بر اس اس نامه ش ماره 3/207132 مورخ 90/10/13 وزارت علوم تحقیقات و فناوری فصلنامه دانش حسابرسی دارای درجه علمی-پژوهشی است. هیأتتحریریه: دانشگاه تربیت مدرس استاد دکتر عادل آذر دانشگاهشهیدبهشتی

Διαβάστε περισσότερα

هیدروژل اشتراکی آکریلیک اسید و آکریل آمید بهکمک فراصوت

هیدروژل اشتراکی آکریلیک اسید و آکریل آمید بهکمک فراصوت جلد 41 شماره 1 زمستان 4131 نشريه علوم دانشگاه خوارزمی پلیمریشدن هیدروژل اشتراکی آکریلیک اسید و آکریل آمید بهکمک فراصوت دانشگاه آزاد اسالمی واحد تاکستان دانشکدۀ علوم گروه شیمی ايران چکیده هیدروژلها دستهای

Διαβάστε περισσότερα

تأثیر بازارگرایی و گرایش کارآفرینانه بر نوآوری در کسبوکارهای کوچک و متوسط حمیدرضا دالوری ***

تأثیر بازارگرایی و گرایش کارآفرینانه بر نوآوری در کسبوکارهای کوچک و متوسط حمیدرضا دالوری *** فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی شماره 65 زمستان 115-136 1391 تأثیر بازارگرایی و گرایش کارآفرینانه بر نوآوری در کسبوکارهای کوچک و متوسط مهرداد مدهوشي * محمدرضا طبیبی ** حمیدرضا دالوری *** دریافت: 89/12/15 پذیرش:

Διαβάστε περισσότερα

طرح در زمین کاربری تحقق میزان ارزیابی سبز فضای کاربری بر تأکید با شهری توسعه دورود(

طرح در زمین کاربری تحقق میزان ارزیابی سبز فضای کاربری بر تأکید با شهری توسعه دورود( Journal of UrbanLandscape Research, Vol., No., 0 / www.julr.ir 393 تابستان و بهار / شماره اول/ سال / شهر«منظر»پژوهشهای فصلنامه دو های طرح در زمین کاربری تحقق میزان ارزیابی سبز فضای کاربری بر تأکید با شهری

Διαβάστε περισσότερα

رفتار لرزه ای ستون های کامپوزیت در حالت غیراالستیک

رفتار لرزه ای ستون های کامپوزیت در حالت غیراالستیک به نام خدا رفتار لرزه ای ستون های کامپوزیت در حالت غیراالستیک مولفان: محسن رضایی حاجی دهی امیر آذر کیش س 2 سرشناسه پدیدآور نام و عنوان نشر مشخصات : - ۷۶۳۱ محسن رضایی محسن االستیک/مولفان غیر حالت در کامپوزیت

Διαβάστε περισσότερα

هیئت اندازه مدیرعامل وظیفه دوگانگی مدیره هیئت استقالل جمله از ش ركتي حاكميت متغیرهای ثانیا و مييابند كاهش درصد 48 ميشود.

هیئت اندازه مدیرعامل وظیفه دوگانگی مدیره هیئت استقالل جمله از ش ركتي حاكميت متغیرهای ثانیا و مييابند كاهش درصد 48 ميشود. حسینیان کاظم سید مرکز نور پيام دانشگاه حسابداری ارشد کارشناسی دانشجوی خوزستان سیمان شرکت مالی امور رئیس و عسلویه بینالمللی مقدم عبدالکریم دکتر نور پيام دانشگاه مدیریت و حسابداری گروه استادیار رفتار ب ر

Διαβάστε περισσότερα

ﻯﮋﺗﺍﺮﺘﺳﺍ ﺯﺍﺪﻧﺍ ﻢﺸﭼ ﻦﻳﻭﺪﺗ ﻭ ﻥﺍﺮﻳﺍ ﺭﺩ ﻰﻧﺎﮕﻤﻫ ﺵﺯﺭﻭ ﻩﺪﻨﻳﺁ ﻯﺎﻫ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﻭ

ﻯﮋﺗﺍﺮﺘﺳﺍ ﺯﺍﺪﻧﺍ ﻢﺸﭼ ﻦﻳﻭﺪﺗ ﻭ ﻥﺍﺮﻳﺍ ﺭﺩ ﻰﻧﺎﮕﻤﻫ ﺵﺯﺭﻭ ﻩﺪﻨﻳﺁ ﻯﺎﻫ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﻭ پژوهش هاى كاربردى در مديريت ورزشى شماره 4. بهار 1392. ص ص 21-30 ورزشهمگانى در ايرانو تدوينچشمانداز استراتژى و برنامه هاى ا ينده 2 محمد جوادي پور 1* مونا سميعنيا تاريخ دريافت: 1391/8/10 تاريخ تصويب: 1391/12/26

Διαβάστε περισσότερα

ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر و م د ي ر ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ه ش ت م. ش م ا ر ه 2 تابستان 3931 ص ص -7 8 6 7 ت ب ن ر ا ب ط ه ب ن ف ر ه ن گ س ا ز م ا ن و س ال

Διαβάστε περισσότερα

ن ه ع ال م ط ا بی ان ز م

ن ه ع ال م ط ا بی ان ز م ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ار س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 4931 بهار 1 ه ر ا م ش م ه ل ا س 5 7-4 9 ص ص ش ق ه ع ل ا ط م ا ب ا م ز ا س ر گ د ا ر ب ر ا ز گ ت م د خ ر ب

Διαβάστε περισσότερα

ارزیابی فراوانی و نوع میان وعده مصرفی در کودکان 3-6 ساله شهرستانهای بافت و رابر در سال 1391

ارزیابی فراوانی و نوع میان وعده مصرفی در کودکان 3-6 ساله شهرستانهای بافت و رابر در سال 1391 ارزیابی فراوانی و نوع میان وعده مصرفی در کودکان 3-6 ساله شهرستانهای بافت و رابر در سال 1391 3 ملوک ترابی 1 حمیدرضا پور اسالمی 2 اله یار سجادی 3 مرضیه کریمی افشار 4* مهرناز کریمی افشار پذیرش مقاله: 94/9/23

Διαβάστε περισσότερα

Islamic Republic of Iran ISIRI Institute of Standards and Industrial Research of Iran

Islamic Republic of Iran ISIRI Institute of Standards and Industrial Research of Iran ISIRI 9147 1st edition Islamic Republic of Iran Institute of Standards and Industrial Research of Iran 9147 Information technology Layout of Persian letters and symbols on computer keyboards 31585-163

Διαβάστε περισσότερα

ص خ ش ش ن ا د ت ی ر ی د م ت ر ا ه م و ی ن ا م ز ا س ت ی ا م ح ز ا ک ا ر د ا ن ی ب ه ط ب ا ر ی س ر ر ب س

ص خ ش ش ن ا د ت ی ر ی د م ت ر ا ه م و ی ن ا م ز ا س ت ی ا م ح ز ا ک ا ر د ا ن ی ب ه ط ب ا ر ی س ر ر ب س ر 2 ف د ا ه ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 3931 تابستا 2 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 7 2-7 4 ص ص ص خ ش ش ا د ت ر د م ت ر ا ه م و ا م ز ا س

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Δρ.ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ر ی د م ی د ه م ن ر ی د م ن ا س ح ا ن

ر ی د م ی د ه م ن ر ی د م ن ا س ح ا ن ز ا س م ه ی ر ا م ع م ی ح ا ر ط و ی م ی ل ق ا ش ی ا س آ ی ا ه ص خ ا ش ی س ر ر ب ن ا ج ن ز ر ه ش م ی ل ق ا ا ب ی ر ی د م ی د ه م ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ر ت ش ا ک ل ا م ی ت ع ن ص ه ا گ ش ن ا د ی ر ه ش ی ز ی

Διαβάστε περισσότερα

: ک ی ن و ر ت ک ل ا ت س پ

: ک ی ن و ر ت ک ل ا ت س پ 3 9 3 1 م و د ه ر ا م ش م ه د ه ر و د / ی ک ش ز پ م ا د ی ژ و ل و ی ب ر ک ی م ه ی ر ش ن 3 4 1 13 5 : 9 2 ی پ ا ی پ ر د ی ز ا ئ ل ک و ن و ب ی ر ی س ک ا د ت ی ل ا ع ف ی س ر ر ب ی ر و ت س ا پ س و ک و ک و

Διαβάστε περισσότερα

نقش نگرش والدین به خواندن در پیشبینی نگرش خواندن خودپنداره و ادراک خواندن دانشآموزان پایۀ چهارم و پنجم ابتدایی

نقش نگرش والدین به خواندن در پیشبینی نگرش خواندن خودپنداره و ادراک خواندن دانشآموزان پایۀ چهارم و پنجم ابتدایی نقش نگرش والدین به خواندن در پیشبینی نگرش خواندن خودپنداره و ادراک خواندن دانشآموزان مریم چگینی 1 چکیده 2 علی مقدم زاده نسرین چگینی 3 پایۀ چهارم و پنجم ابتدایی تاریخ دریافت: 39 10/01/ تاریخ پذیرش: 39 00/26/

Διαβάστε περισσότερα

شام در یونان و در اروپا هستید

شام در یونان و در اروپا هستید You are in Greece, you are in Europe! Tu es en Grèce! Tu es en Europe! Είσαι στην Ελλάδα, είσαι στην Ευρώπη! THESSALONIKI ALEXANDROUPOLIS شام در یونان و در اروپا هستید ATHENS PATRAS I am 16 years old and

Διαβάστε περισσότερα

د ا ز ز ا ب ه ش ر و ال د ن

د ا ز ز ا ب ه ش ر و ال د ن ه د ا ز ز ا ب ه ش ر و ال د ن ا ر م ا ک 3 9 3 1 م و د ه ر ا م ش م ه د ه ر و د / ی ک ش ز پ م ا د ی ژ و ل و ی ب ر ک ی م ه ی ر ش ن 1 3 1-12 4 : 9 2 ی پ ا ی پ ی ا ه ه ی و س ی و ر ی ن ا ر ی ا ل س ع ر و ب ن ز

Διαβάστε περισσότερα

somfy.com Ixengo S EN TR FA AR Installation manual Montaj kılavuzu راهنمای نصب دليل التركيب A

somfy.com Ixengo S EN TR FA AR Installation manual Montaj kılavuzu راهنمای نصب دليل التركيب A somfy.com Ixengo S EN TR FA AR Installation manual Montaj kılavuzu راهنمای نصب دليل التركيب - 1-5063186A Do not dispose of your scrapped appliances, nor your used batteries with household waste. You are

Διαβάστε περισσότερα

ا ر ف ی و ن ع م ی ر ب ه ر ل د م س ا س ا ر ب 2

ا ر ف ی و ن ع م ی ر ب ه ر ل د م س ا س ا ر ب 2 ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3931 تابستان 2 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 9 5 1-9 7 1 ص ص ن ا ر ب د ه ا گ د د ز ا و ن ع م ر ب ه ر ا ه

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID Vector Error Correction Model(VECM)

Archive of SID Vector Error Correction Model(VECM) فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي سال هفتم شماره چهارم زمستان ١٣٨۶ صفحات ١١٩-١۴٠ ارزيابي اثرات سياستهاي ا زادسازي مالي و تغييرات نرخ بهره بانكي بر توسعه بخش مالي در اقتصاد ايران (با استفاده از تكنيك (VECM علاءالدين

Διαβάστε περισσότερα