اکسیژن مورد نیاز شیمیایی و بیوشیمیاییCOD BOD &

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "اکسیژن مورد نیاز شیمیایی و بیوشیمیاییCOD BOD &"

Transcript

1 اکسیژن مورد نیاز شیمیایی و بیوشیمیاییCOD BOD & تعریفBOD BODنرخ مصرف اكسيژن در داخل آب توسط ارگانيزمها است. اگر BOD كم باشد آب پاك و فاقد ارگانيسم است يا آنكه ارگانيزمهاي داخل آب مرده و نيازي به مصرف اكسيژن ندارند. BOD مقدار اكسيژن الزم براي ثبات بيولوژيكي در آب است. اندازه تا سيسات تصفيه بيولوژيكي خصوصا ميزان هوادهي فاضالب در حوضچه هاي هوا دهي را مي توان با اندازه BODمحاسبه نمود. از آنجايی که همه آبراههای طبيعی شامل باکتری و مواد مغذی هستند تقريبا هر نوع ترکيب زائدی که وارد اين آبراهها ميشود واکنش های بيوشيميايی بروز ميدهد. اين نوع واکنش های بيوشيميايی در آزمايشگاه موجب ايجاد نياز بيوشيميايی به اکسيژن ميشوند که BODناميده می شود. در نتيجه BOD يک فاضالب پس آب و يا آب عبارت است از ميزان اکسيژن مور نياز ميکرو ارگانيسمها در اکسيداسيون بيوشيميايی مواد آلی موجود در آن. در حقيقت BOD تعيين کننده مقدار اکسيژن مورد لزوم برای ثبوت بيولوژيکی مواد آلی نمونه مورد نظر خواهد بود. اگر BOD آبی در حدود 1 ميليگرم در ليتر باشد آب خوب و اگر به حدود 3 برسد مشکوک و بيشتر از 5 آلوده است. اندازه گیری و محاسبات: BOD اندازهگيري سريع BOD و استفاده از آن براي جلوگيري از بهم خوردن فرايندهاي موجود در تصفيه خانهها به داليل اكولوژيكي و اقتصادي از اهميت خاصي برخوردار است. از آنجايي كه آزمايش استاندارد BOD به پنج روز زمان احتياج دارد و روشهاي سريع قبلي نيز به داليل متعدد رضايت بخش نبودند آزمايشاتي توسط دستگاه نيسين الكتريك BOD-2000 داراي يك بيوسنسور حاوي مخمر براي اندازه گيري BOD محلول در 33 دقيقه انجام شد و نتايج آن كامال موفقيت آميز بوده است. ابتدا تالش براي اين بود كه از اين دستگاه در تصفيه خانه استفاده شود اما اين كار موفقيت آميز نبود از اين رو در مراحل بعدي سعي بر اين شد كه از اين دستگاه در آزمايشگاه استفاده شود و نتايج حاصل از آن با نتايج حاصل از روش استاندارد BOD5 مقايسه شود. هر دو روش بر روي نمونههاي جمع آوري شده از تصفيه خانه ترمينال آيلند (TITP) و مركز بهسازي شهر لسآنجلس انجام شده در اين آزمايش از تركيبي از صافيهاي با منافذ مختلف و منابع مختلف فاضالب استفاده شده تا يك پايش مرتب از نمونهها بدون اينكه مشكل گرفتگي پيش آيد انجام شود. هر دو مورد آزمايشات BOD و COD معياری هستند برای تاثير کاهش اکسيژن حاصل از آالينده های زائد. در اکثر موارد هر دونوع آزمايش بعنوان سنجش آلودگی مورد تاييد قرار گرفته اند. آزمايش B.O.D ميزان نياز اکسيژن در مواد آلوده کننده زيست تجزيه پذير را تعيين ميکند در حاليکه آزمايش C.O.D ميزان نياز به اکسيژن آالينده های زيست تجزيه پذير بعالوه نياز به اکسيژن آالينده های قابل اکسيده شدن غير زيست تجزيه پذير را تعيين ميکند. آزمايش باصطالح B.O.D پنج روزه B.O.D)5( -day مقدار اکسيژن مصرف شده اکسيداسيون بيوشيميايی آالينده های زائد را در طی يک دوره پنج روزه اندازه گيری می کند. مقدار کل اکسيژن مصرفی به هنگامی که واکنش بيوشيميايی بطور کامل صورت می گيرد B.O.D نهايی (Ultimate ( B.O.Dناميده می شود. آزمايش B.O.D نهايی بسيار وقت گير است بنابراين بی.او.دی پنج روزه تقريبا بطور جهانی بعنوان سنجش تاثير آلودگی پذيرفته شده است. بايد تاکيد نمود که هيچگونه همبستگی کلی بين day -و B.O.D 5 Ultimate B.O.D وجود ندارد. بعالوه هيچ همبستگی کلی بين B.O.D و C.O.D وجود ندارد. امکان توسعه اين نوع همبستگی ها برای يک نوع خاص از آالينده زائد از طريق جريان خاص فاضالب وجود دارد اما اين نوع همبستگی ها برای استفاده با ديگر انواع آالينده ها يا جريانهای فاضالب عموميت ندارند. اگر BOD آبي ppm 1 باشد تقريبا آب خالص است. آب با BOD تا ppm 5 نسبتا خالص فرض مي شود و وقتي كه BODبه بيشتر از ppm 5 برسد خلوص آب مورد ترديد قرار مي گيرد. اما اگر مقدار BOD از ppm 20 تجاوز كند سالمت عمومي مورد خطر واقع مي شود. آزمايشات BOD تخمين واقع بينانه اي از كيفيت اكسيژني كه وارد به آب شده است را فراهم مي سازد.

2 BODچگونه تعیین مي شود دو بطري از يك آب نهر پر مي شوند. ميزان DO يكي اندازه گيري مي شود سپس درب بطري ديگر را بسته و داخل همان جريان آب به مدت 5 روز قرار مي گيرد ( براي حفظ شرايط محيطي مثل درجه حرارت زمان و نور ) بعد از 5 روز DO ظرف دوم اندازه گيري شده و اختالف DO ظرف اول و دوم مشخص كننده BOD5 است. درجه حرارت نور و زمان عوامل موثر در BOD هستند. الزم به ذكر است آزمايش حتما بايستي در درجه حرارت 03 درجه سانتي گراد و در محيط به مدت 5 روز باشد. دستگاه اندازی گیریBOD BOD meter (OXI DIRECT اندازه گیری BOD با انتخاب مستقیم نمونه -اندازه گيری مستقيم و دقيق -اندازه گيری های 02 تا 1 روزه -بدون جيوه -رابطRS232 -نياز اکسيژن بيوشيمی( BOD ( - BODنياز اکسيژن بيوشيمی يک اصطالح برای مقدار اکسيژن مورد نياز برای تجزيه بيولوژيکی يک ماده آلی در يک نمونه آب فاضالب می باشد. بنابراين اندازه گيری BOD به عنوان پايه آشکار سازی مواد آلی قابل تجزيه بيولوژيکی در آب است. تفاوت بين BOD و نياز اکسيژن شيميايی اين است که COD مواد آلی تجزيه ناپذير بيولوژيکی را نيز شامل می شود. بنابراين اندازه گيری BOD اندازه گيری مهمي از اثرات فاضالبهاي صنعتی و انساني در تاسيسات فاضالب ها و خروجی فاضالب می باشد.

3 اندازه گیری BOD با استفاده ازBOD سنج آکوالیتیک اکسی دایرکت سيستم حسگر اکسی دايرکت آکواليتيک يک سيستم 6 نمونه ای است که اندازه گيری دقيق BODرا براساس فشارسنجی امکان پذير می سازد. دم سنج های فشار سنجی جذب اکسيژن را به تغيير فشار ناشی از مصرف اکسيژن وقتی حجم ثابت باشد ارتباط می دهند. به خاطرحسگر های فشار يکپارچه مدرن ديگر نيازي به فشارسنج های جيوه ای نيست. کلیات آکوالیتیک اکسی دایرکت مزایا روش های دم سنجی اندازه گيری مستقيم اکسيژن مصرف شده توسط ميکرواورگانيسم ها از هوا يا محيط غنی از اکسيژن در يک ظرف در بسته تحت شرايط دمايی و جريان ثابت را فراهم می نمايد. دی اکسيد کربن که به صورت متابوليسمی به وسيله باکتری ها توليد می شوند به صورت شيميايی با محلول هيدرواکسيد پتاسيم موجود در فنجان آببند درون شيشه پيوند می خورد. افت فشار در سيستم به طور مستقيم متناسب با مقدار BOD بوده واز طريق حسگر BOD آکواليتيک اندازه گيری می گردد. مقدار BODسپس به طور مستقيم بر حسب ميلی گرم بر ليتر نمايش داده می شود. مقادير BOD در حافظه حسگر ذخيره می شود و می تواند روی صفحه نمايش بزرگ در هر لحظه بدون نياز به صرف وقت برای تبديل فاکتورها ظاهر شود. اين بدين معنی است که مجموعه آزمايشاتی که در يك روز تعطيل خاتمه می يابند بدون هيچ مشکلی می توانند طی هفته آتی بررسی گردند. دوره اندازه گيری برای کاربر قابل انتخاب بوده و می تواند بين 1 تا 02 روز باشد تا کاربرد مناسب داشته باشد. هرچند اندازه گيری های کوتاه مدت برای کارهای علمی مفيد می باشند اندازه گيری های استاندارد معموال 5 روز طول می کشد و تعيين فشارسنجی OECD به طور کل طی يک دوره 02 روزه انجام می شود. انتخاب مستقيم نمونه نمايش مستقيم و دقيق مقادير BODبر حسب ميلی گرم بر ليتر کاربری آسان برای کاربر دوره های قابل انتخاب برای کاربر از 1 تا 02 روز ذخيره اتوماتيک مقاديرBOD محدوده اندازه گيری از 3-03 ميلی گرم در ليتر تا ميلی گرم بر ليتر BOD در حجم نمونه عملکرد شروع اتوماتيک بعد از يکسان سازی دمايی نمونه ها تعيين BOD در شرايط محيطي بدون جيوه سيستم همزنی القايی با مرکز قرارگيری اتوماتيك ميله های همزن رابطRS232

4 به طور قابل مالحظه ای متغير است. سيستم می باشد که در آن محدوده های اندازه گیری و حجم های نمونه مقدار BODيک نمونه وابسته به مقدار ماده آلی موجود اندازه گيری BOD اکسی دايرکت آکواليتيک برای حجم های مختلف نمونه و محدوده های اندازه گيری متناظر كه در اندازه گيری سيستم 3 تا 0333 ميلی گرم در ليتر است. برای تمامی شده است. محدوده جدول زير ليست شده کاليبره محدوده های اندازه گيری BODمستقيما بر حسب ميلی گرم در ليتر نمايش داده می شود.

5 کاربردها آب فاضالب تعيين فعاليت بيولوژيکی تاسيسات تصفيه فاضالب آزمايشگاه های تجزيه مراکز تحقيقی و علمی مراجع ASTM 5210 D EN عنوان مرجع مکمل با H55 به ارزیابی اندازه گیری ها اگر دوره اندازه گيری روی 00 ساعت تنظيم شود سيستم اندازه گيری BOD اکسی دايرکت آکواليتيک هر ساعت يک اندازه گيری را ثبت می نمايد. با يک دوره اندازه گيری 02 ساعته هر 0 ساعت يک بار اندازه گيری BOD را انجام می دهد و ذخيره می نمايد. اگر دوره بين 3 و 02 روز باشد مقدار ذخيره شده برای هر روز يكبار می باشد. مقادير جاری و ذخيره شده ممکن است در هر لحظه فراخوانی شود. نمودار و جدول زير يک مثال از ارزيابی BODرا نشان می دهد.افزايش BOD را طی يک دوره 5 روزه می توان مشاهده نمود. Evaluation of measurements

6 عملکرد شروع اتوماتیک تغييرات در دمای نمونه پيش از آزمايش کردن موجب تغيير فشار درون سيستم به هنگام همدماشدن در انكوباتور )برای مثال اگر اندازه گيری BOD در دمای 03 درجه انتخاب شده باشد(ميشود. چندين تغيير موجب ايجاد خطا در طول اندازه گيری فشار سنجی می شود. به اين منظور برای جلوگيری از ايجاد خطا BODسنج اکسی دايرکت آکواليتيک به يک ويژگی شروع اتومات مجهز شده است. اندازه گيری تا دما در نمونه ها برابر با دمای درون انكوباتور نشود شروع نمي شود. اين از تاثير نوسانات دما )نتيجه تا فشار ) که مربوط به اندازه گيری فشارسنجی نمی شود جلوگيری می نمايد. سیستم کامل اندازه گیری BOD اکسی دایرکت عالوه بر واحد BOD برای اندازه گيری و ذخيره مقادير BOD سيستم اندازه گيری BODاکسی دايرکت اکواليتيک شامل بطری های نمونه حسگر های اندازه گيری سيستم همزن القايی بدون سايش با لنهای اندازه گيری سرريز برای اندازه گيری حجم نمونه بازدارنده از نيتراته شدن و هيروکسيد پتاسيم به عنوان يک جذب کننده می باشد. موارد تحویل: واحد کامل اکسی دايرکت اکواليتيک با 6 کلگی حسگر و واحد کنترل و باطری ها واحد همزن القايی با منبع تغذيه 6 بطری نمونه 6 عدد درزگير الستيکی 1 بالن سرريز 151 ميلی 1 بالن سرريز 002 ميلی 1 بطری حاوی 53 ميلی ليتر محلول هيدرواکسيد پتاسيم 1 بطری حاوی 53 ميلی ليتر محلول بازدارنده از نيتراته شدن 1 دستورالعمل اكسي دايركت اكواليتيك مانند باال اما با 10 كلگي حسگر سيستم هم زن القايی سيستم هم زن القايی آکواليتييک کنترل شده با ريزپردازنده و غير سايشی و بدون نياز به سرويس به عبارتی ديگر هيچ قطعه در حال حرکتی درون سيستم وجود ندارد. در سيکل های زمانی منظم ميله های هم زن مغناطيسی سرعت می گيرند و مجددا حرکت آن ها کند می شود به طوری که سرعت آن به حداکثر می رسد و مجددا افت می کند. اين در مرکز بودن ميله های همزن را تضمين می کند.ميله های هم زن که از مرکز بطری دور می شوند سريعا و مطمئنا مجددا به مرکز برگردانده می شوند. سيستم حرکتی القايی كاركرد بدون نياز به سرويس ( عدم نياز به تعويض تسمه های رانش يا موتورهای چرخاننده ) را برای چندين سال تضمين می نمايد. مزایا: عمليات بدون سايش و بدون نياز به سرويس تغيير منظم سرعت همزنی در مرکز بودن اتومات ميله های همزن هيچ وسيله مکانيکی در سيستم همزنی موجود نمی باشد.

7 مجموعه آزمایش برای اکسی دایرکت ما همچنين يک مجموعه آزمايش برای بررسی صحت عمليات BOD سنج اکسی دايرکت اکواليتيک ارائه می دهيم. مجموعه شامل 2 قرص آزمايش BOD 4M است که سبب مصرف مقدار مشخص اکسيژن می گردد. قرص ها به آسانی مورد استفاده قرار می گيرند. به سادگی يک قرص درون بطری BOD قرار داده می شود فرايند اندازه گيری آغاز شده و پس از 5 روز مقادير BODاستخراج شده و با مقدار مشخص شده مقايسه می گردد.اگر اين مقدار در محدوده مجاز باشد اين بدين معنی است که سيستم اندازه گيری BOD به طور صحيح کار می نمايد. هم دما کردن به هنگام اندازه گیری يکسان کردن دما قبل از آزمايش بيولوژيکی ضروری است چون دما يک اثر بزرگ روی فعاليت بيولوژيکی دارد. برای مثال اندازه گيری های BOD هميشه در يک انكوباتور تحت دمای 03 درجه سانتيگراد انجام می شود. =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= تعريفCOD مواد شيميايی قابل ترکيب با اکسيژن )همچون مواد شيميايی کاهنده( که وارد آب طبيعی ميشوند بطور مشابه واکنش شيميايی نشان می دهند. اين نوع واکنش های شيميايی باعث ايجاد نياز شيميايی به اکسيژن ميشوند که COD ناميده ميشود. در نتيجه COD يک فاضالب پس آب و يا آب آلوده عبارت است از ميزان اکسيژن مورد نياز برای اکسيداسيون مواد قابل اکسيداسيون موجود در آن. مقدار COD معموال با استفاده از يک عامل اکسيد کننده قوی در محيط اسيدی قابل اندازه گير است. تعيين BOD با وجود ارزش فراوان به همراه دو نکته ضعف اساسی است.اولی طوالنی بودن مدت آزمايش و دومی امکان مسموم شدن ميکرو ارگانيسمهای مورد نظر در تماس با مواد آلوده در اين مدت طوالنی از اينرو COD ارزش فراوانی پيدا میکند.

8 دستگاه اندازی گیریVARIO COD meter (CHECKIT DIRECT COD تعیین ضریب نیاز اكسیژن شیمیایي( ST-COD ) مشخصات فنی دستگاه به شرح جدول زير ميباشد Technical Data CheckitDirect COD

9 لوله آببندي شده در مقياس كوچك دامنه كل از 3 تا ميليگرم در ليتر مزایا لوله هاي آب بندي شده ST-COD آماده براي استفاده حذف تداخل كلريد تا 1333 ميلي گرم در ليتر 3 محدوده اندازه گيري محدوده كم: 3 تا 153 ميلي گرم بر ليتر مطابق با استاندارد ISO : محدوده متوسط: 3 تا 1533 ميلي گرم بر ليتر مطابق با استاندارد 15705: ISO

10 محدوده زياد : 3 تا ميلي گرم بر ليتر پارامتر COD آبهاي فاضالب نياز اكسيژن شيميايي مقدار ST-CODآب همانگونه كه از طريق روش دي كرومات تعيين مي شود مي تواند به صورت تخميني از نياز اكسيژن تئوريكي به عنوان مثال مقدار كل اكسيژن مصرف شده در اكسيد اسيون شيميايي اجزا آلي موجود در آب بدست آيد. Setupدستگاه چكیت دایركت CODواریو آكوالیتیك دستگاه CHEKITآكواليتيك DIRECT COD آزمايش دقيق با حساسيت باالي آب را با حداقل تالش امكانپذير مي سازد. غلظت ST-COD را از طريق نور سنجي با بكار گيري يك رابطه خطي بين ميزان جذب و غلظت تعيين مي نمايد. بعد از افزودن نمونه به يك لوله آزمايش آكواليتيك COD واريوLR MRمطابق ( با استاندارد ايزو) :0333 توسط يك راكتور حرارت داده مي شود و سپس در نورسنج چكيت دايركت COD واريو آناليز مي شود. CODشامل Setup نورسنج چكيت دايركت CODواريو 05 لوله آزمايش براي هريك از 0 محدوده اندازه گيري پايين يك راكتور براي هضم نمونه و يك پايه نگهدارنده شيشه ها مي باشد. نور سنج چكيت دايركت COD واريو آكواليتيك با محدوده اندازه گيري از 3 تا ميلي گرم بر ليتر اكسيژن براي آزمايش آبهاي فاضالب مناسب است. دو منبع نور LED با پايداري طوالني مدت )مطابق با ISO λ1=605nm,λ2=430nm) محفظه نمونه ضدآب صفحه نمايش ديجيتالي بزرگ و صفحه كليد لمسي حداكثر ضريب اطمينان عمليات و سهولت كار را تضمين مي نمايد. آزمایشات لوله COD واریو آزمايشات لوله COD واريو آكواليتيك براي اندازه گيري و تعيين ميلي گرم اكسيژن در ليتر و ميلي گرم اكسيژن در ليتر و ميلي گرم در ليتر قابل استفاده مي باشد. با توجه به خواص شيميايي آنها و قطر 16 ميلي متري لوله ها ميتوان از آنها در نور سنج Hach استفاده كرد. راكتور هاي(( sc COD **CET 108/CET 125/CET125 هضم شيميايي نمونه ها يك پيش نياز براي محاسبه مقادير COD است. دماهاي مورد نياز و زمان واكنش با استفاده از صفحه كليد جلوي راكتورهاي آكواليتيك مدلهای **CET 108/CET ( sc) 125/CET125 قابل برنامه ريز ي مي باشد. تمام دستگاه ها به چهار بازه دمايي) 153/103/133/13 درجه سانتيگراد ) مجهز هستند. در انتهاي زمان واكنش راكتور ها به طور اتوماتيك خاموش مي شوند و آژ ير پخش مي كنند.

11 موارد استفاده اندازه گیری BOD وCOD تصفيه فاضالب ها و پساب ها: فاضالب يا گنداب ممكن است خانگي يا تركيبي از فاضالب خانگي فاضالب صنعتي و كشاورزي نيز باشد. در اين بحث بيشتر فاضالب ناشي از فعاليت هاي خانگي مورد نظر است. اين فاضالب آبي است كه مواد زائد بدن انسان )مدفوع وادرار( و فاضالب حاصل از اقدامات بهداشتي مانند استحمام شستشوي لباس پخت و پز و ديگر مصارف آشپزخانه را تشكيل مي دهد. حجم فاضالب توليدي دراجتماعات به موارد زير بستگي دارد: 1 عادات فردي: هر چه ميزان مصرف آب مردم بيشتر باشد فاضالب توليدي آن هابيشتر خواهد شد. 2 نوع شبكه گردآوري فاضالب )تركيبي يا مجزا(: در نوع تركيبي حجم فاضالب بيشتر خواهد شد. 3 تغييرات فاضالب در زمان تركیب فاضالب فاضالب تقريبا 99/9 درصد آب و حدود يك دهم در صد مواد جامد در برداردكه بخشي از آن مواد آلي و بخش ديگر مواد معدني جامد به حالت محلول يا معلق در آب مي باشند. بوي بد فاضالب اغلب به علت مواد آلي موجود در آن مي باشد. اين مواد بيشتر قابل تجزيه ميكروبي هستند و بعضا تجزيه ميكروبي منجر به توليدبوي نامطبوع مي شود. عالوه بر مشكل توليد بو فاضالب هاي دريافت كننده مدفوع انساني و حيوانات زنده در بردارنده عوامل بيماري زا هستند كه از نظرآلودگي محيط بويژه منابع آب و خاك فوق العاده اهميت دارند. طبق پژوهش هاي انجام شده هر گرم مدفوع حدود يك ميليون عدد اشريشياكلي حدود x 107 0/0 عدد استرپتوكوك و مقادير قابل توجهي اسپوركلستريديوم پرفرنجس و انواع موجودات زنده بيماري زاي ديگر نيز در بردارد. شدت آلودگي یا قدرت فاضالب هر چقدر مواد زائد موجود در فاضالب بيشتر باشد قدرت آاليندگي فاضالب يا شدت آلودگی آن بيشتر است. معموال شدت وضعف فاضالب ازنظرموادآلي موجود درآن برحسب معيارهاي زير سنجيده مي شود: الف( اكسيژن مورد نياز زيست شيمياييBOD5 (Biochemical Oxygen Demand) اين معيار مهمترين ابزار سنجش مواد آلي قابل تجزيه زيست شناختي است كه در مورد فاضالب كاربرد متداول دارد. در اين روش مقدار اكسيژن مورد نياز براي اكسيداسيون مواد آلي فاضالب توسط باكتري ها بدست مي ايد. با استفاده از اندازه گيري مقدار اكسيژن مورد نياز غلظت مواد آلي موجود در فاضالب كه قابل اكسيداسيون باكتريايي است بدست مي ايد. )تجزيه پذيري زيست شناختي( 3 مقدار BOD معموال براساس پنج روز درحرارت 03 درجه سانتي گراد بيان مي گردد. اين مقدارهمان اكسيژن مصرف شده در طول اكسيداسيون فاضالب در زمان پنج روز و حرارت 03 درجه است. ب( نياز شيميايي به اكسيژن COD (Chemical Oxygen Demand) در اين روش مقدار اكسيژن متناسب براي تجزيه و تثبيت شيميايي مواد آلي را اكسيژن مورد نياز تجزيه شيميايي يا اصطالحا COD گويند. اين معيار از طريق اكسيداسيون فاضالب توسط محلول اسيد دي كرمات تقريبا تمام مواد آلي موجود در فاضالب را به گاز كربنيك و آب اكسيده مي نمايد كه در اين واكنش معموال حدود %95 اكسيداسيون مواد آلي صورت مي گيرد. ج( مواد جامد معلق SS (Suspended Solids) مواد جامد معلق يكي ديگر از نشانگرهاي كيفيت فاضالب از نظر غلظت مواد مي باشد اين مواد ممكن است از ميلي گرم در ليتر در فاضالب متغير باشد. تا

12 انواع فاضالب فاضالب از نظر منشاء آن ممكن است خانگي صنعتي كشاورزي يا به صورت تركيبي باشد.از نظر خصوصيات فيزيكي شيميايي و بيولوژيكي و قدرت آاليندگي داراي چهار حالت ضعيف متوسط قوي و خيلي قوي مي باشد. اهميت بهداشتي فاضالب به عواملي نظير وجود عوامل شيميائي و عوامل بيماريزاي زنده ومواد آلي متعفن كه عالوه بر ايجاد بيماري هاي مختلف موجب تعفن و بدمنظر شدن محيط نيز مي گردد بستگي دارد. عوامل باكتريايي نظير ويبريوكلرا سالمونالتيفي سالمونال پاراتيفي شيگال باسيل سياه زخم لپتوسپيرا عوامل ويروسي نظير انواعي از هپاتيت ها عوامل تك ياخته اي نظير آميب ژيارديا و تخم انگل هاي پرياخته اي نظير كرم شالقي آسكاريس و 333 از طريق فاضالب و لجن فاضالب مصرف شده باعث ايجاد بيماري مي شود. از نظر اقتصادي عالوه براينكه آب تبديل شده به فاضالب به خودي خود غيرقابل استفاده شده است خود نيز باعث آلودگي منبع آب سطحي و زيرزميني مي شود و بنابراين آب به عنوان منبع حياتي محدود با كمبود شديدي كه در جهان دارد در معرض تهديد قرار گرفته است. با توجه به مخاطرات بهداشتي و مالحظات اقتصادي توجه به توليد جمع آوري و بهسازي فاضالب امري ضروري و اجتناب ناپذير است. پرداختن به امر كم خطر نمودن فاضالب و يا انجام اقداماتي در جهت صدور جواز تخليه آن ها در محيط يا استفاده مجدد از فاضالب تصفيه فاضالب ناميده مي شود. چرابايد فاضالب را تصفيه كنيم اين سوالی است که خود جای بحث دارد علل لزوم تصفیه فاضالب فاضالب مي بايست قبل از اينكه در مرحله نهايي به آبهاي پذيرنده دفع گردد تصفيه شود تا اينكه: الف( بيماري هاي واگير ناشي از آلودگي هاي فاضالب مهار و بهداشت عمومي تامين گردد. ب (حفظ منابع آب از طريق عدم آلودگي آب هاي سطحي و زيرزميني و در صورت امكان استفاده مجدد از بخش عظيمي از آب مصرف شده براي مصارف خاص نظيرفعاليت هاي كشاورزي و پرورش آبزيان. ج( حفظ محيط زيست اهداف ویژه تصفیه فاضالب فاضالب را به روش هاي متعددي تصفيه مي كنند. در بين اين روش ها تصفيه زيست شناختي رايج تر است. هدف از تصفيه فاضالب به نوعي همان پاسخ سئوال " چرا فاضالب را تصفيه كنيم" مي باشد. اما اگر به صورت ويژه به آن نگاه شود هدف از تصفيه فاضالب عبارت است از: الف( تثبيت مواد آلي. ب( توليد پساب قابل تخليه در محيط و محافظت از محيط زيست. ج( استفاده مجدد از آب و مواد جامد ناشي از تصفيه فاضالب. روش های متداول در تصفیه فاضالب تجزيه و تثبيت مواد آلي موجود در فاضالب اغلب از طريق فرايندهاي زيست شناختي به دو روش هوازي و بي هوازي صورت مي گيرد. الف - روش هاي متداول هوازي در تصفيه فاضالب روش هاي متداول هوازي در تصفيه فاضالب عبارتند از: لجن فعال الگول هوادهي صفحات چرخان بيولوژيكي حوضچه هاي جالدهي و صافي چكنده. ب - روش متداول بي هوازي در تصفيه فاضالب روش متداول بي هوازي در تصفيه فاضالب عبارتند از: سپتيك تانك بركه هاي بي هوازي UASBو 333 هر كدام از فرايندهاي مزبور ممكن است مراحل مقدماتي و پاياني به صورت تكميلي داشته باشند. از نگاه ديگر ممكن است مراحل تصفيه فاضالب به صورت اوليه ثانويه و پيشرفته انجام شود.

13 پتانسيل و ظرفيت اکسيداسيون آبها يکی از معيارهای مهم آلودگی آنهاست. بطوری که میدانيم اکسيژن محلول در آب عامل اساسی زندگی و رشد حيوانات و گياهان است. زندگی اين موجودات بستگی به حداقل اکسيژن محلول در آب دارد. ماهی بيش از ساير جانداران و بی مهرهگان در درجه دوم و باکتريها کمتر از تمام موجودات آبزی به اکسيژن محلول در آب نياز دارند. در يک آب معمولی که ماهی در آن پرورش میيابد غلظت اکسيژن محلول نبايد کمتر از 5 ميليگرم در ليتر باشد و اين مقدار در آبهای سرد به 6 ميليگرم در ليتر افزايش میيابد. در صورتی که مقدار اکسيژن محلول در آب کمتر از حداقل مجاز برای زندگی جانداران آبزی باشد آن آب آلوده تلقی میگردد. وجود مواد آلی در آب موجب مصرف و تقليل مقدار اکسيژن محلول میگردد. غالب ترکيبات آلی موجود در آب دارای کربن هستند و فعل و انفعال مهمی که در محيط آبی به کمک باکتريهای خاصی انجام میپذيرد به ترتيب زير است: در اين واکنش به ازاء 10 گرم کربن 30 گرم اکسيژن مصرف میشود. اگر فرض کنيم که مقداری روغن که حاوی 10 گرم کربن بوده در آب ريخته شود با در نظر گرفتن حداکثر مقدار اکسيژن محلول در آب در شرايط معمولی )ميليگرم در ليتر (اين مقدار روغن آبی در حدود 3555 ليتر را فاقد اکسيژن نموده و به معنی ديگر کامال آلوده مینمايد. میزان مواد آلی در فاضالبها بطوری که قابل پيش بينی است فاضالبها و پس آبها حاوی مقدار بسيار زيادی مواد آلی است. تقريبا آثار کليه مواد مصرف در زندگی اجتماعی و همينطور صنايع در فاضالبها وجود دارد. تخليه فاضالبها و پس آبها در آبهای معمولی آنها را به سرعت آلوده میکند و اين در واقع زاييده وجود مقادير بسيار زياد مواد آلی در فاضالبها و پس آبها. اکسیژن مورد نیاز جهت اکسیداسیون یک فاضالب اکسيژن مورد نياز جهت اکسيداسيون يک فاضالب پس آب و يا آب آلوده معيار مناسبی برای آگاهی از حدود مقدار مواد آلوده کننده موجود در آنهاست. دو روش تعيين ميزان آلودگی که بر اساس ياده شده در باال متکی هستند تحت عناوين COD و BODشناخته شدهاند. * (BOD (Biochemical Oxygen Demand: اين معيار مهمترين ابزار سنجش مواد آلي قابل تجزيه زيست شناختي است كه در مورد فاضالب كاربرد متداول دارد. در اين روش مقدار اكسيژن مورد نياز براي اكسيداسيون مواد آلي فاضالب توسط باكتريها به دست ميآيد. با استفاده از اندازه گيري مقدار اكسيژن مورد نياز غلظت مواد آلي موجود در فاضالب كه قابل اكسيداسيون باكتريايي است به دست ميآيد )تجزيه پذيري زيست شناختي( 3 مقدار BOD معموال براساس پنج روز در حرارت 03 درجه سانتي گراد بيان ميگردد. اين مقدار همان اكسيژن مصرف شده در طول اكسيداسيون فاضالب در زمان پنج روز و حرارت 03 درجه است. BOD يک فاضالب پس آب و يا آب عبارت است از ميزان اکسيژن مور نياز ميکرو ارگانيسمها در اکسيداسيون بيوشيميايی مواد آلی موجود در آن. در حقيقت BOD تعيين کننده مقدار اکسيژن مورد لزوم برای ثبوت بيولوژيکی مواد آلی نمونه مورد نظر خواهد بود. اگر BOD آبی در حدود 1 ميليگرم در ليتر باشد آب خوب و اگر به حدود 3 برسد مشکوک و بيشتر از 5 آلوده است. * (COD (Chemical Oxygen Demand: در اين روش مقدار اكسيژن متناسب براي تجزيه و تثبيت شيميايي مواد آلي را اكسيژن مورد نياز تجزيه شيميايي يا اصطالحا COD گويند. اين معيار از طريق اكسيداسيون فاضالب توسط محلول اسيد دي كرمات تقريبا تمام مواد آلي موجود در فاضالب را به گاز كربنيك و آب اكسيده مينمايد كه در اين واكنش معموال حدود %95 اكسيداسيون مواد آلي صورت ميگيرد. CODيک فاضالب پس آب و يا آب آلوده عبارت است از ميزان اکسيژن مورد نياز برای اکسيداسيون مواد قابل

14 اکسيداسيون موجود در آن. مقدار COD معموال با استفاده از يک عامل اکسيد کننده قوی در محيط اسيدی قابل اندازه گير است. تعيين BOD با وجود ارزش فراوان به همراه دو نکته ضعف اساسی است. اولی طوالنی بودن مدت آزمايش و دومی امکان مسموم شدن ميکرو ارگانيسمهای مورد نظر در تماس با مواد آلوده در اين مدت طوالنی از اينرو COD ارزش فراوانی پيدا میکند. درجه بندی فاضالبها فاضالب آبها بر حسب مقدار BOD درجه بندی میشود. فاضالبهايی که BOD آنها به ترتيب در حدود و 633 ميليگرم در ليتر هستند فاضالبهای ضعيف متوسط و قوی هستند. برای جلوگيری از آلودگی آبها در بيشتر نقاط جهان هيچ فاضالبی حتی بعد از تصفيه در صورتيکه BOD آن بيش از 03 ميليگرم در ليتر باشد مجاز به ورود به جريانهای سطحی و يا زير زمينی نيست. فاضالبهای غیر انسانی بايد دانست که در طبيعت تنها انسان نيست که با توليد فاضالب يا پس آب باعث آلودگی آبها میشود. بلکه فعاليت حيوانات نيز در اين آلوده سازی بسيار مؤثر است. در صورتيکه به عنوان مبنای مقايسه ميزان آلودگی انسان را معادل يک BOD فرض کنيم حيوانات ديگر نظير اسب گاو گوسفند خوک و مرغ خانگی به ترتيب و 3191 خواهند بود.

FNT 9672 T FNT 9672 ET FNT 9672 XT

FNT 9672 T FNT 9672 ET FNT 9672 XT Refrigerator یخچال Ψυγείο Hladnjak FNT 9672 T FNT 9672 ET FNT 9672 XT Bedienungsanleitung Operating instructions Please read this manual first! Dear Customer, We hope that your product, which has been

Διαβάστε περισσότερα

شام در یونان و در اروپا هستید

شام در یونان و در اروپا هستید You are in Greece, you are in Europe! Tu es en Grèce! Tu es en Europe! Είσαι στην Ελλάδα, είσαι στην Ευρώπη! THESSALONIKI ALEXANDROUPOLIS شام در یونان و در اروپا هستید ATHENS PATRAS I am 16 years old and

Διαβάστε περισσότερα

την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας 20-22

την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας 20-22 Περιεχόμενα Σελίδες Ευχαριστήρια επιστολή του Υπουργού Δημόσιας Υγείας του Αφγανιστάν Γενικές Πληροφορίες για το πρόγραμμα 3 Έκθεση Προόδου 3-11 Στόχοι του υλοποιηθέντος προγράμματος 3-4 Memorandum of

Διαβάστε περισσότερα

اإلسكندرية:منارة الثقافة

اإلسكندرية:منارة الثقافة مركز مصر للعالقات الثقافوة والتعلوموة سفارة مجهورية مصر العربوة بأثونا ΣΟ ΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ηης ΠPEΒΔΙΑ ηης AΡΑΒΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ηης ΑΙΓΤΠΣΟΤ ζηην ΑΘΗΝΑ تروامج األسثىع انثقايف ادلصري اخلامس 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων (DO - BOD - COD - TOC) Χ. Βασιλάτος Οργανική ύλη Αποξυγόνωση επιφανειακών και υπογείων υδάτων Οι οργανικές ύλες αποτελούν πολύ σοβαρό ρύπο,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 10 Επιχειρηµατική Ηθική και Πρωτόκολλο (Business Ethics and Etiquette).

Κεφάλαιο 10 Επιχειρηµατική Ηθική και Πρωτόκολλο (Business Ethics and Etiquette). Κεφάλαιο 10 Επιχειρηµατική Ηθική και Πρωτόκολλο (Business Ethics and Etiquette). Εικ.10.1 Γνωρίστε τον κόσµο των Αράβων και των Ιρανών. Όταν το 387 µ.χ. ο Άγιος Αυγουστίνος επισκέφτηκε το Μιλάνο, παρατήρησε

Διαβάστε περισσότερα

Χρυσόστοµος Α. Καµπανέλλας BSc, PhD Τηλ: 00357-99578719 E-mail: kambanel@cytanet.com.cy www.hydranos.org

Χρυσόστοµος Α. Καµπανέλλας BSc, PhD Τηλ: 00357-99578719 E-mail: kambanel@cytanet.com.cy www.hydranos.org AQUA 2010 Εναλλακτικές Πηγές Νερού στη Μεσόγειο Μεσογειακό Εκθεσιακό Κέντρο (MEC Παιανία) Επαναχρησιµοποίηση «ΓΚΡΙΖΟΥ» Νερού (GreyWater GreyWater) στη Κύπρο Χρυσόστοµος Α. Καµπανέλλας BSc, PhD Τηλ: 00357-99578719

Διαβάστε περισσότερα

NT Greek most frequent Vocabulary 1

NT Greek most frequent Vocabulary 1 NT Greek most frequent Vocabulary 1 I Words occurring 50 or more times (293) Greek English Urdu 2 اچھا 1 ἀγαθός, -ή, -όν good میں پیار کرتا ہوں محبت کرتا ہوں 2 ἀγαπάω I love پیار محبت 3 ἀγάπη, - ης, ἡ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΟΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΤΌΠΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΚΑΝΙΒΑΛΙΣΜΟΣ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΟΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΤΌΠΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΚΑΝΙΒΑΛΙΣΜΟΣ Ζητείται ελπίδα Καθημερινά, ο κόσμος που ζούμε και εργαζόμαστε στο ευρύτερο κέντρο της Αθήνας έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια πραγματικότητα σκληρή και απάνθρωπη να μας φέρνει όλο και πιο κοντά στα όριά

Διαβάστε περισσότερα

نئے عہد نامہ کی سنہری آیات ہر روز کے لئے متی 21:1 اسکےبیٹاہوگا اسکا نامیسوعرکھنا وہیاپنے لوگوںکو انکے گناہوں سےنجاتدے گا

نئے عہد نامہ کی سنہری آیات ہر روز کے لئے متی 21:1 اسکےبیٹاہوگا اسکا نامیسوعرکھنا وہیاپنے لوگوںکو انکے گناہوں سےنجاتدے گا 1 Matthew 1:21 i τεξεται δε υιον και καλεσεις το ονομα αυτου ιησουν αυτος γαρ σωσει τον λαον αυτου απο των αμαρτιων αυτων Matthew 3:2 λεγων μετανοειτε ηγγικεν γαρ η βασιλεια των ουρανων 1 January 2 January

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα ΕπεξεργασίαςΛυµάτων τύπου MBR

Σύστηµα ΕπεξεργασίαςΛυµάτων τύπου MBR Σύστηµα ΕπεξεργασίαςΛυµάτων τύπου MBR Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος Α.Ε Εισηγητής: Κ. Σταµπεδάκης Τµήµα: R&D ENVIRONMENTAL PROTECTION ENGINEERING S.A. 1 Περιεχόµενα Περιγραφή του προβλήµατος Συστήµατακενούγιατην

Διαβάστε περισσότερα

Θρεπτικά συστατικά στο θαλάσσιο οικοσύστημα 51. Πηγή: Raven, Berg & Johnson, 1993, σ.486.

Θρεπτικά συστατικά στο θαλάσσιο οικοσύστημα 51. Πηγή: Raven, Berg & Johnson, 1993, σ.486. Θρεπτικά συστατικά στο θαλάσσιο οικοσύστημα 51 Πηγή: Raven, Berg & Johnson, 1993, σ.486. Εικόνα 2. Σχηματική αναπαράσταση της δομής και λειτουργίας εγκατάστασης δευτερογενούς επεξεργασίας λυμάτων. 3. Όμως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. «τεγαστική υνδρομή»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. «τεγαστική υνδρομή» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σο Ελληνικό υμβούλιο για τους Πρόσφυγες, Οι Γιατροί του Κόσμου, Ο Ελληνικός Ερυθρός ταυρός και η PRAKSIS συλλέγουν αιτήσεις για παροχή επιδότησης ενοικίου και υλικής βοήθειας σε αιτούντες άσυλο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ Π Α Ν ΕΕ Π ΙΙ ΣΣ ΤΤ Η Μ ΙΙ Ο Θ ΕΕ ΣΣ ΣΣ Α Λ ΙΙ Α ΣΣ ΣΣ ΧΧ ΟΟ ΛΛ ΗΗ ΕΕ ΠΠ ΙΙ ΣΣ ΤΤ ΗΗ ΜΜ ΩΩ ΝΝ ΥΥ ΓΓ ΕΕ ΙΙ ΑΑ ΣΣ ΤΤ Μ Η Μ Α ΙΙ Α ΤΤ Ρ ΙΙ Κ Η ΣΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

DANAHER. DANAHER το 1999.

DANAHER. DANAHER το 1999. HACH LANGE Η συνεργασία δύο κορυφαίων οικογενειακών επιχειρήσεων που ακόµη µεγαλώνει!!! Ιδρύθηκε το 1942 από τους Clifford και Kathryn Hach στην Αϊόβα, στις Η.Π.Α. Ιδρύθηκε το 1933 από τον Dr Bruno Lange

Διαβάστε περισσότερα

Asciugatutto in purissima cellulosa,

Asciugatutto in purissima cellulosa, Asciugatutto Asciugatutto in purissima cellulosa, Towels in very pure cellulose, Essuie-tout en cellulose très pure, Löschpapier aus sehr rein zellulose, مناش ورقية لملطبخ جبودة السليلوز اخلالص πολτο,

Διαβάστε περισσότερα

Χημική Τεχνολογία. Ενότητα 6: Διαλυμένο Οξυγόνο. Ευάγγελος Φουντουκίδης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Χημική Τεχνολογία. Ενότητα 6: Διαλυμένο Οξυγόνο. Ευάγγελος Φουντουκίδης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Χημική Τεχνολογία Ενότητα 6: Διαλυμένο Οξυγόνο Ευάγγελος Φουντουκίδης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ

ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ FRAMME LIFE 08 NAT//GR//000533 ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ Το FRAMME, "Μεθοδολογία Αποκατάστασης Πυρόπληκτων Μεσογειακών Δασών - Ασφάλεια & Αποδοτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αποβλήτων

Διαχείριση Αποβλήτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Διαχείριση Αποβλήτων Ενότητα 2: Εισαγωγή στη Διαχείριση Αστικών Υγρών Αποβλήτων. Δρ. Σταυρούλα Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Μελέτης: 2 / 2015 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Υπηρεσίες περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου του ανενεργού ΧΥΤΑ και του αποκαταστημένου ΧΔΑ Δήμου Σερρών έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND BOD) ΧΗΜΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (CHEMICAL OXYGEN DEMAND, COD)

ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND BOD) ΧΗΜΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (CHEMICAL OXYGEN DEMAND, COD) ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND BOD) ΧΗΜΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (CHEMICAL OXYGEN DEMAND, COD) ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND BOD) ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΕ ΟΞΥΓΟΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Solar Kit 7 709 003 614 /...668/...696/...708. Romenian 2 Greek 12 Arabian 22 6 720 608 852 (2011/01) RO/GR/MA 169,5 69,5 47 6720608087-00.

Solar Kit 7 709 003 614 /...668/...696/...708. Romenian 2 Greek 12 Arabian 22 6 720 608 852 (2011/01) RO/GR/MA 169,5 69,5 47 6720608087-00. 169,5 Solar Kit 7 709 003 614 /...668/...696/...708 30 69,5 47 127 40 36 29 223 150 112 6720608087-00.3JS Romenian 2 Greek 12 Arabian 22 6 720 608 852 (2011/01) RO/GR/MA Cuprins Cuprins 1 Explicatii simboluri/

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακές μέθοδοι αποτίμησης ποιότητας νερού & λυμάτων

Εργαστηριακές μέθοδοι αποτίμησης ποιότητας νερού & λυμάτων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Εργαστήριο Τεχνικής και Σχεδιασμού Περιβάλλοντος Εργαστηριακές μέθοδοι αποτίμησης

Διαβάστε περισσότερα

2010 ASEC INDUSTRIES PTE LTD

2010 ASEC INDUSTRIES PTE LTD 2010 ASECINDUSTRIESPTELTD No.1UpperAljuniedLink, #0802,JooSengWarehouseBlockA,Singapore367901 TEL:(65)63834368/62842051 FAX:(65)63834369 Email:shirleytan@asec.com.sg Website:www.asec.com.sg [SWITCHESCATALOGUE]

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τομέας Περιβάλλοντος και Χρήσης Ενέργειας Εργαστήριο Τεχνολογίας Περιβάλλοντος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (3 ο ΕΞΑΜΗΝΟ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑ- ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΤΑΤΑΣ

ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑ- ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΤΑΤΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑ- ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΤΑΤΑΣ Βλυσίδης Α., Μάη Σ., Μπαραµπούτη Ε. Μ. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χηµικών Μηχανικών, Ηρώων Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της Ποιότητας Εσωτερικού Περιβάλλοντος και δομικών υλικών διαμερίσματος

Αξιολόγηση της Ποιότητας Εσωτερικού Περιβάλλοντος και δομικών υλικών διαμερίσματος 2011 Αξιολόγηση της Ποιότητας Εσωτερικού Περιβάλλοντος και δομικών υλικών διαμερίσματος Εργαστήριο Μέτρησης Ποιότητας Εσωτερικού Περιβάλλοντος Ομάδα Μελετών Κτιριακού Περιβάλλοντος Τομέας Φυσικής Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΜΕΘΟ ΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΜΕΘΟ ΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΜΕΘΟ ΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ Σ.Ι. Πάτσιος, Ε.Η. Παπαϊωάννου, Α.Ι. Καράµπελας Εργαστήριο Φυσικών Πόρων & Εναλλακτικών

Διαβάστε περισσότερα

h p://www.f1.ebnmaryam.com/files/images/baseel.jpg www.kalemasawaa.com

h p://www.f1.ebnmaryam.com/files/images/baseel.jpg www.kalemasawaa.com مقدمة التحليل الكمي لشواھد االباء 1 -اليوجد شخص عاقل يضيع عمره الذي اليوھب له اال مرة واحدة ليقرأ كتاب دون ان يعرف فائدة ذلك الكتاب 2- لذلك في ھذه المقدمة نوضح للقاريء فائدة ان يضيع جزء من عمره في قراءة

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ με τη μέθοδο MBR COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙ ΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εταιρεία ΣΥΡΜΕΤ Ε.Π.Ε. με την πολύχρονη εμπειρία της στο χώρο της επεξεργασίας λυμάτων, προσφέρει ολοκληρωμένες,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Τμήμα Τεχνολογίας τροφίμων, Εργαστήριο Μικροβιολογίας & Βιοτεχνολογίας Τροφίμων, Τέρμα Ν. Τεμπονέρα, 43100, Καρδίτσα.

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Τμήμα Τεχνολογίας τροφίμων, Εργαστήριο Μικροβιολογίας & Βιοτεχνολογίας Τροφίμων, Τέρμα Ν. Τεμπονέρα, 43100, Καρδίτσα. 4 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Βιοτεχνολογίας και Τεχνολογίας Τροφίμων 11-13 Οκτωβρίου 2013, ΜΕC Παιανίας AΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΥΦΑΙΝΟΛΩΝ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Ε.Δ.Σ.Ν.Α Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα και Αξιολόγηση Παραγωγικής Λειτουργίας Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης (Ε.Μ.Α.), Άνω Λιοσίων ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φιλτράρισμα με την μέθοδο της αντίστροφης όσμωσης ( REVERSE OSMOSIS )

Φιλτράρισμα με την μέθοδο της αντίστροφης όσμωσης ( REVERSE OSMOSIS ) ΩΣΜΩΣΗ ΩΣΜΩΣΕΙΣ ΟΣΜΩΣΕΙΣ ΦΙΛΤΡΟ ΥΦΑΛΜΥΡΟ Φιλτράρισμα με την μέθοδο της αντίστροφης όσμωσης ( REVERSE OSMOSIS ) Σύντομη εξήγηση του αποτελέσματος Από νερό χαμηλής ποιότητας ή μη πόσιμο (ή ακόμα και από

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ με τη μέθοδο MBR COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙ ΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εταιρεία ΣΥΡΜΕΤ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. με την πολύχρονη εμπειρία της στο χώρο της επεξεργασίας λυμάτων, προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός υδρολογικών χαρακτηριστικών λίμνης Ορόκλινης στα πλαίσια του έργου LIFE OROKLINI (LIFE10 NAT/CY/716)

Καθορισμός υδρολογικών χαρακτηριστικών λίμνης Ορόκλινης στα πλαίσια του έργου LIFE OROKLINI (LIFE10 NAT/CY/716) Καθορισμός υδρολογικών χαρακτηριστικών λίμνης Ορόκλινης στα πλαίσια του έργου LIFE OROKLINI (LIFE10 NAT/CY/716) Συνοπτική παρουσίαση υδρολογικής μελέτης στα ελληνικά Λευκωσία, 2012 Το έργο LIFE OROKLINI

Διαβάστε περισσότερα

metriva 1. DietQuest, CE 3410 ( ) CE 7210 ( ), CECIL INSTRUMENTS,, 232, 266, 270 & 274nm. Cecil Instruments,., metriva. Cecil,,,,.

metriva 1. DietQuest, CE 3410 ( ) CE 7210 ( ), CECIL INSTRUMENTS,, 232, 266, 270 & 274nm. Cecil Instruments,., metriva. Cecil,,,,. . 166 & 151 26 www.metriva.gr. 210 7279003 210 7279200 1. DietQuest, CE 3410 ( ) CE 7210 ( ), CECIL INSTRUMENTS,, 232, 266, 270 & 274nm. Cecil Instruments,., metriva. Cecil,,,,. 1 metriva. menu, run.,,...

Διαβάστε περισσότερα

http://i4-services.com/ «Sustainable Bioremediation of Olive Mill Wastewater in Cyprus»

http://i4-services.com/ «Sustainable Bioremediation of Olive Mill Wastewater in Cyprus» http://i4-services.com/ «Sustainable Bioremediation of Olive Mill Wastewater in Cyprus» (ΑΕΙΦΟΡΙΑ/ΓΕΩΡΓΟ/0609(ΒΙΕ)/11) «Αειφόρος Βιολογική Αποκατάσταση / Επεξεργασία Λυµάτων από Ελαιοτριβεία» Συνεργαζόµενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ON-LINE ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ON-LINE ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ON-LINE ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σηµαντικά η σπουδαιότητα για την συνεχή (on-line) µέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΟΙΗΜΑ ΤΟΥ ΑΜΠΟΥ ΤΑΜΜΑΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΡΙΟΥ ΤΟ 838 µ.χ.

ΤΟ ΠΟΙΗΜΑ ΤΟΥ ΑΜΠΟΥ ΤΑΜΜΑΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΡΙΟΥ ΤΟ 838 µ.χ. ΗESHAM M. HASSAN Υποψήφιος διδάκτωρ Βυζαντινής Φιλολογίας στο Πανεπιστήµιο Αθηνών ΤΟ ΠΟΙΗΜΑ ΤΟΥ ΑΜΠΟΥ ΤΑΜΜΑΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΡΙΟΥ ΤΟ 838 µ.χ. Η ποίηση αποτελούσε την κοινή µνήµη όλων των Αράβων, η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1( ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ( Ο κύκλος του νερού,

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1( ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ( Ο κύκλος του νερού, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1( ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ( Ο κύκλος του νερού Οι κυριότερες φυσικές δεξαμενές υδάτων στον πλανήτη μας είναι: Οι ωκεανοί που περιέχουν 132 10 9 km 3 νερού. Οι παγετοί που περιέχουν 292 10 6 km 3 νερού.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ) Τριαντάφυλλος Αλμπάνης Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων http: // www.uoi.gr / research / labs / envitech ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ με τη μέθοδο SBR COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙ ΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εταιρεία ΣΥΡΜΕΤ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. με την πολύχρονη εμπειρία της στο χώρο της επεξεργασίας λυμάτων, προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Αλοπηγική Τεχνολογία- Οικοσύστημα Αλυκών

Αλοπηγική Τεχνολογία- Οικοσύστημα Αλυκών ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Αλοπηγική Τεχνολογία- Οικοσύστημα Αλυκών Νικόλαος Α. Κοροβέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Κ.Α.Ε.: 02.25.6162.01 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Κ.Α.Ε.: 02.25.6162.01 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΦΑΚΕΛΟΥ: ΠΥ.3/2014 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Κ.Α.Ε.: 02.25.6162.01 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ «ΧΗΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ με τη μέθοδο MBBR COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙ ΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εταιρεία ΣΥΡΜΕΤ Ε.Π.Ε. με την πολύχρονη εμπειρία της στο χώρο της επεξεργασίας λυμάτων, προσφέρει ολοκληρωμένες,

Διαβάστε περισσότερα

1.1 تتبع رشكة جولدن دور مجموعة من السامت التي تحكم فلسفتها منها السالمة واالرتقاء بالقيم الجاملية وزيادة

1.1 تتبع رشكة جولدن دور مجموعة من السامت التي تحكم فلسفتها منها السالمة واالرتقاء بالقيم الجاملية وزيادة 1.1 176.176 1.1 نبذة عن الرشكة / profile εταιρεία / company Η Golden Door δραστηριοποιείται στο χώρο των θυρών ασφαλείας τα τελευταία 25 χρόνια, σχεδιάζοντας και κατασκευάζοντας πόρτες ασφαλείας υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙ ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ (U-2010)

ΣΙ ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ (U-2010) ΜΕΡΟΣ Α: ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΙΣΟ ΟΥ 1 ΣΙ ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ (U-2010) ΚΩ ΙΚΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ANSI B31.3 & B31.8 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ -24 ºC / +80 ºC 47,75 barg / 55 barg ΕΛΑΧΙΣΤΗ / ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΕΞΟ ΟΥ - ΕΛΑΧΙΣΤΗ / ΜΕΓΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ - Ψυχρές Οροφές

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ - Ψυχρές Οροφές ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Συμφωνίας Συνεργασίας) ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ - Ψυχρές Οροφές Στο Παράρτημα Α περιλαμβάνονται οι παρακάτω ενότητες: 1. Αναλυτική περιγραφή του συστήματος / προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ. Διευθυντής, Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής και Τεχνολογίας

Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ. Διευθυντής, Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Καθηγητής Βασίλειος A. Τσιχριντζής Διευθυντής, Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Πρόεδρος, Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ Ο ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ Επιφάνεια: 2600 km 2 Μέγιστο βάθος: 450 m

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««2009 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2004/0036(COD) 11.1.2005 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του

Διαβάστε περισσότερα

1800127596-01/14 - GTP2

1800127596-01/14 - GTP2 1800127596-01/14 - GTP2 EN X-PERT CONTROL PRO EXPRESS TOTAL EL AR www.tefal.com 6 7 8 1 2 9 10 11 3 4 12 13 5 14 15 d e f g h 16 a b j i c EN Important recommendations Safety instructions Please read

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIOcompact K (5-25 Μ.Ι.Π.)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIOcompact K (5-25 Μ.Ι.Π.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIOcompact K (5-25 Μ.Ι.Π.) Οι μονάδες βιολογικού καθαρισμού αστικών λυμάτων AS VARIOcompact K παραδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης. ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης. ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Παράρτημα F1A/12 του Πιστοποιητικού Αρ. 159-4 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Μη Καταστροφικών και Μηχανικών Δοκιμών της "T.C.L. Co. - Test & Control

Διαβάστε περισσότερα

1.1 تتبع رشكة جولدن دور مجموعة من السامت التي تحكم فلسفتها منها السالمة واالرتقاء بالقيم الجاملية وزيادة

1.1 تتبع رشكة جولدن دور مجموعة من السامت التي تحكم فلسفتها منها السالمة واالرتقاء بالقيم الجاملية وزيادة 1.1 176.176 1.1 نبذة عن الرشكة / profile εταιρεία / company Η Golden Door δραστηριοποιείται στο χώρο των θυρών ασφαλείας τα τελευταία 25 χρόνια, σχεδιάζοντας και κατασκευάζοντας πόρτες ασφαλείας υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΥΡΟΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΥΡΟΓΑΛΑΚΤΟΣ ΒΡΥΛΛΑΚΗΣ ΜΑΝ. & ΣΙΑ Ο.Τ.Ε.Ε. ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΥΡΟΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΕ ΣΕΛΛΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ΡΕΘΥΜΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 4,8 tn τυρόγαλα / ημέρα στην αιχμή

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση της λειτουργίας

Παρακολούθηση της λειτουργίας Παρακολούθηση της λειτουργίας βιολογικών καθαρισμών Επίκουρος Καθηγητής Π. Μελίδης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Εργαστήριο Διαχείρισης και Τεχνολογίας Υγρών Αποβλήτων 1 Για τον έλεγχο της λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Οι θετικές επιδράσεις στην ποιότητα του θαλάσσιου/υπόγειου νερού από τη λειτουργία του δικτύου αποχέτευσης λυμάτων Λεμεσού

Οι θετικές επιδράσεις στην ποιότητα του θαλάσσιου/υπόγειου νερού από τη λειτουργία του δικτύου αποχέτευσης λυμάτων Λεμεσού Οι θετικές επιδράσεις στην ποιότητα του θαλάσσιου/υπόγειου νερού από τη λειτουργία του δικτύου αποχέτευσης λυμάτων Λεμεσού Άγγελος Χρίστου Πολ. Μηχανικός, Τεχνικών Υπηρεσιών ΣΑΛΑ πως ήταν η κατάσταση πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,.Υ. & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληρ. Σπ. Πετρόπουλος Τηλ. 2310 966972,968,928 Fax 2310 283117 E mail promithies@eyath.gr Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1. ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ 1. ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ DOW AGROSCIENCES S.A.S. (). 453/2010 : GF-1365 Aminopyralid K Salt 30g ae/l + : DOW AGROSCIENCES S.A.S. (),.,. ΤΜΗΜΑ 1. ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1 : GF-1365 Aminopyralid

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά πρότυπα για την εφαρμογή του CE στα προϊόντα ξύλου

Ευρωπαϊκά πρότυπα για την εφαρμογή του CE στα προϊόντα ξύλου Ευρωπαϊκά πρότυπα για την εφαρμογή του CE στα προϊόντα ξύλου Ιωάννης Μπαρμπούτης Επ. Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Εισαγωγή Ουσιαστικό μέσο για την διασφάλιση της διαδικασίας σήμανσης προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX محتويات. 7 Facilities. Profile. 9 Other products. 10 Arched - rounded frames. 11 Main Entrance Doors with panel

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX محتويات. 7 Facilities. Profile. 9 Other products. 10 Arched - rounded frames. 11 Main Entrance Doors with panel ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX محتويات Προφίλ ملف تعريف Profile 7 Εγκαταστάσεις المرافق Facilities 9 Λοιπά προϊόντα منتجات أخرى Other products 10 Τοξωτά κουφώματα نوافذ ذات أقواس Arched - rounded frames 11 Πόρτες εισόδου

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον καθηγητή κ. Κώστα Σαββάκη κυρίως για την εµπιστοσύνη που µου έδειξε και την υποµονή που έκανε κατά τη διάρκεια

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον καθηγητή κ. Κώστα Σαββάκη κυρίως για την εµπιστοσύνη που µου έδειξε και την υποµονή που έκανε κατά τη διάρκεια Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επεξεργασία υγρών αποβλήτων Περιγραφή και λειτουργία µονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων Σητείας ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ ΠΑΖΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

" ιαπίστευση εξειδικευµένων διαδικασιών µη υπαγόµενων σε πρότυπα"

 ιαπίστευση εξειδικευµένων διαδικασιών µη υπαγόµενων σε πρότυπα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ National Member of Eurolab " ιαπίστευση εξειδικευµένων διαδικασιών µη υπαγόµενων σε πρότυπα" Dr. Περικλής Αγάθωνος ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ HELLASLAB Ποια είναι η HELLASLAB ; - Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Laboratory Analyses & Services

Laboratory Analyses & Services Laboratory Analyses & Services www.pankemilab.com Company Profile Εταιρικό Προφίλ About Us Pankemi Lab is a chemical laboratory located in Larnaca, Cyprus. We are ISO17025 accredited and we provide a large

Διαβάστε περισσότερα

KAN.CN ΠΌΛΕΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ Ε CODICE BENZELIANO LINCOPENSI EDITUS CUJUS PARTEM PRIMAM VENIA AMPL. FAC. PHILOS. UPSALIENSIS. SVDERMANNO-KBRICrr,

KAN.CN ΠΌΛΕΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ Ε CODICE BENZELIANO LINCOPENSI EDITUS CUJUS PARTEM PRIMAM VENIA AMPL. FAC. PHILOS. UPSALIENSIS. SVDERMANNO-KBRICrr, ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ KAN.CN ΠΌΛΕΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ Ε CODICE BENZELIANO LINCOPENSI EDITUS CUJUS PARTEM PRIMAM VENIA AMPL. FAC. PHILOS. UPSALIENSIS PUBLICO e x a m in i s u b j ic iu n t M A S. GUST. W I L H. G U ^ ^ L I

Διαβάστε περισσότερα

BIOXHMIKA ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (ΒΟD)

BIOXHMIKA ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (ΒΟD) BIOXHMIKA ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (ΒΟD) O προσδιορισμός της βιοχημικής απαίτησης οξυγόνου είναι η πιο συνηθισμένη μέθοδος που χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της επίδρασης των λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

Μεταδεδομένα για γεωχωρικά δεδομένα. Μέρος Β - Ανάλυση

Μεταδεδομένα για γεωχωρικά δεδομένα. Μέρος Β - Ανάλυση Μεταδεδομένα για γεωχωρικά δεδομένα Μέρος Β - Ανάλυση Θεόδωρος Βάκκας, MSc Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός, GET Ltd Άγγελος Τζώτσος, Υπ. Δρ. ΕΜΠ, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Δημιουργία Υποδομών Γεωχωρικών Πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΦΑΓΕΙΟΥ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΥΑ ΤΥΠΟΥ «CompReactor» CASE STUDY Α) Γ. ΣΤΑΙΚΟΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ Β) ΣΦΑΓΕΙΑ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Μπέλλος Δημήτριος Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1. ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ 1. ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ DOW AGROSCIENCES S.A.S. ( ). 453/2010 : EF-1315 CHLORPYRIFOS 75WG Insecticide : DOW AGROSCIENCES S.A.S. ( ),.,. ΤΜΗΜΑ 1. ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1 : EF-1315 CHLORPYRIFOS

Διαβάστε περισσότερα

Μάρω Ευαγγελίδου, Αμαλιάδος 17, 11523. Τηλ. 2106475171. m.evangelidou@prv.ypeka.gr

Μάρω Ευαγγελίδου, Αμαλιάδος 17, 11523. Τηλ. 2106475171. m.evangelidou@prv.ypeka.gr & 1 2012 1 2013 & Μάρω Ευαγγελίδου, Αμαλιάδος 17, 11523. Τηλ. 2106475171. m.evangelidou@prv.ypeka.gr ------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΡΜΟΥ «ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προχωρημένες Μέθοδοι Επεξεργασίας Λυμάτων. Μαρία Λοϊζίδου Καθηγήτρια ΕΜΠ Πρόεδρος Inter-Synergy

Προχωρημένες Μέθοδοι Επεξεργασίας Λυμάτων. Μαρία Λοϊζίδου Καθηγήτρια ΕΜΠ Πρόεδρος Inter-Synergy Προχωρημένες Μέθοδοι Επεξεργασίας Λυμάτων Μαρία Λοϊζίδου Καθηγήτρια ΕΜΠ Πρόεδρος Inter-Synergy Ορεστιάδα, Ιανουάριος 2009 Νομοθετικό Πλαίσιο Οδηγία Πλαίσιο (1/2) Η έννοια της ολοκληρωμένης και αειφόρου

Διαβάστε περισσότερα

Ρύπανση Υδάτων και Εδαφών

Ρύπανση Υδάτων και Εδαφών Ρύπανση Υδάτων και Εδαφών Ενότητα 2η: Ρύπανση υδάτων Παράμετροι ελέγχου - Ευτροφισμός - Μοντέλα διασποράς Τσικριτζής Λάζαρος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Üretim standartlar I Production Standards : Kalite Kontrol I Quality Control

Üretim standartlar I Production Standards : Kalite Kontrol I Quality Control Malzeme Kalitesi I Material Quality DIN 700 / DIN : St, St 7 EN 00 : S 9, S JR, S J0, S J ASTM A : Gr A, Gr B SI (ASTM A 79) : Gr A, Gr B EN 07- (TS EN 07-) : P 9 TR/TR, P T!/TR, P TR/TR EN 07- (TS EN

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αποβλήτων

Διαχείριση Αποβλήτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Διαχείριση Αποβλήτων Ενότητα 11 : Βιομηχανικά Στερεά και Υγρά Απόβλητα Δρ. Σταυρούλα Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΥΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΥΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΥΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Εισηγήτρια ΦΩΤΕΙΝΗ Ε. ΑΡΓΥΡΟΥΛΗ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Οι δραστηριότητες όλων των εταιρειών έχουν επιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΥ ΤΗΣ ΑΛΥΚΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΑΠΟΡΡΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Διπλωματική εργασία: «Επεξεργασία αποβλήτου οινοποιείου με υγρή οξείδωση» ΚΟΡΔΑΜΠΑΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Εξεταστική επιτροπή: Ματζαβίνος Δ. (Επιβλέπων) Βελεγράκη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΑΧΗΜ ΑΒΕΕ LABSA 240/D ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ:16/02/09 : C10-13-ALKYL BENZENE SULFONIC ACID

ΚΑΠΑΧΗΜ ΑΒΕΕ LABSA 240/D ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ:16/02/09 : C10-13-ALKYL BENZENE SULFONIC ACID ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: Ν. ΙΩΝΙΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 128, 142 31 Τηλ: 210-27.14.086 φαξ: 210-27.94.434 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 320 11 Τηλ: (22620) 31.912 φαξ: (22620) 31.898 ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ:16/02/09

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης του R, μέρος 2 ο

Οδηγίες χρήσης του R, μέρος 2 ο ΟδηγίεςχρήσηςτουR,μέρος2 ο Ελληνικά Ανπροσπαθήσουμεναγράψουμεελληνικάήναανοίξουμεκάποιοαρχείοδεδομένωνμε ελληνικούςχαρακτήρεςστοr,μπορείαντίγιαελληνικάναδούμελατινικούςχαρακτήρεςμε τόνουςήάλλακαλλικαντζαράκια.τότεδίνουμετηνπαρακάτωεντολήγιαναγυρίσειτοrστα

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες Επεξεργασίας

Μονάδες Επεξεργασίας Μονάδες Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων & Βιομηχανικών Υγρών Αποβλήτων EEC / Μονάδες Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων & Βιομηχανικών Υγρών Αποβλήτων 1 Η Εταιρία EEC Η EEC Global Operation, LLC. (EEC) είναι μια

Διαβάστε περισσότερα

LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015

LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ LED ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ UONE Minimal LED αισθητική Ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων µπορούν να καταταχθούν σε τρεις κατηγορίες: Φυσικά Χηµικά Βιολογικά. Πολλές από τις παραµέτρους που ανήκουν στις κατηγορίες αυτές αλληλεξαρτώνται π.χ. η θερµοκρασία που

Διαβάστε περισσότερα

14REQ002488451 2014-12-18

14REQ002488451 2014-12-18 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 24183/18-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 739 Από το πρακτικό 41 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΣΜΟΚΟΒΟΥ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΣΜΟΚΟΒΟΥ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΣΜΟΚΟΒΟΥ.Π.Μ.Σ. «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» Ρόπης Κων/νος Επιβλέπουσα : Α. Κατσίρη ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΘΕΣΗ: Ν. ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνία : 20 04 2010 Χώρα : OΛΛΑΝΔΙΑ Προϊόν : ΥΓΡΟ ΠΡΟΣΑΝΑΜΜΑ Έκδοση : 1.1 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1Εμπορικό όνομα : FARMLIGHT GRILL 1.2Χρήση σκευάσματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Σχάρες Ένδειξη υσοσµία, έντοµα Πολλά κατακάθια στο κανάλι Συχνό βούλωµα Πιθανή αιτία Συσσώρευση ρακών, µπάζων,, λιπών Χαµηλή ταχύτητα ροής Υπερβολική ποσότητα στερεών,ρακών Λύση Συχνός

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελ. αρ.1/10 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.1.1. Εμπορική ονομασία: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Επιπτώσεις στο έδαφος από τη διάθεση απόβλητων ελαιοτριβείων

Επιπτώσεις στο έδαφος από τη διάθεση απόβλητων ελαιοτριβείων Επιπτώσεις στο έδαφος από τη διάθεση απόβλητων ελαιοτριβείων Ευρωπαϊκό Έργο LIFE- Στρατηγικές για τη βελτίωση και προστασία tου εδάφους από τη διάθεση αποβλήτων ελαιοτριβείων στις Μεσογειακές χώρες ς 2009-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 791/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 791/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 791/2013 ΘΕΜΑ: 90 ο Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών στον Πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003057630 2015-09-17

15PROC003057630 2015-09-17 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ Προϋποθέσεις διάθεσης χημικών ουσιών στο εμπόριο και έκθεση των τοξικολογικών στοιχείων (τα τοξικολογικά δεδομένα ισχύουν σε χώρες της ΕΕ, των ΗΠΑ και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Μηδενικές εκποµπές SO 2 Μηδενικό ισοζύγιο CO 2 εν περιέχει αρωµατικές ενώσεις Βιοαποικοδοµήσιµο Υψηλό σηµείο ανάφλεξης-ασφαλής µεταφορά Αυξηµένη λιπαντική ικανότητα εν απαιτεί ιδιαίτερες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-04-07-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-04-07-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-04-07-00 05 Έργα Οδοποιίας 04 Σήµανση 07 ιατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήµανσης 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΣ (ΝΟΜΟΣ 3882/2010 ΦΕΚ 166 Α)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΣ (ΝΟΜΟΣ 3882/2010 ΦΕΚ 166 Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΣ (ΝΟΜΟΣ 3882/2010 ΦΕΚ 166 Α) Κωνσταντίνος Α. Νέδας, Ph.D. Τοπογράφος Μηχανικός, ΑΠΘ Εκπρόσωπος στην Επιτροπή INSPIRE της Ε.Ε. ΜΕΧΡΙ ΠΡΙΝ ΛΙΓΟ ΚΑΙΡΟ Τεράστια δυσκολία πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 26/02/2013 Αρ. πρωτ. 3289

Θεσσαλονίκη 26/02/2013 Αρ. πρωτ. 3289 1 ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,.Υ. & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληρ. Σπ. Πετρόπουλος Τηλ. 2310 966972,968,928 Fax 2310 283117 E mail promithies@eyath.gr Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΤΡΑ & ΛΙΠΑΝΤΗΡΕΣ. Filters & Dosers. Main line equipment suitable for a whole range of industrial, agriculture and domestic applications.

ΦΙΛΤΡΑ & ΛΙΠΑΝΤΗΡΕΣ. Filters & Dosers. Main line equipment suitable for a whole range of industrial, agriculture and domestic applications. ΦΙΛΤΡΑ & ΛΙΠΑΝΤΗΡΕΣ ilters & Dosers Description: Main line equipment suitable for a whole range of industrial, agriculture and domestic applications. Pressure Rating & Materials: The equipment is suitable

Διαβάστε περισσότερα