Journal of Water and Soil Vol. 27, No.4, Sept.-Oct. 2013, p جلد 27 شماره 4 مهر آبان 1392 ص

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Journal of Water and Soil Vol. 27, No.4, Sept.-Oct. 2013, p جلد 27 شماره 4 مهر آبان 1392 ص"

Transcript

1 Journal of Water and Soil Vol. 27, No.4, Sept.-Oct. 2013, p نشريه آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي) جلد 27 شماره 4 مهر آبان 1392 ص اثر فاصله انتقال بر انتشارپذيري كلريد سديم با استفاده از نرم افزار HYDRUS 2D 2 *1 معصومه فراستي - سيد مرتضي سيديان تاريخ دريافت: 1391/12/23 تاريخ پذيرش: 1392/6/24 چكيده انتشارپذيري يك خاصيت قابل اندازه گيري محيط متخلخل و يكي از پارامترهاي مهم معادله جابجايي انتشار مي باشد كه در بررسي و حل مساي ل مربوط به انتقال آلودگي و حفاظت از منابع آبهاي زيرزميني استفاده مي شود. گاهي اين كميت براي كل محيط متخلخل ثابت در نظر گرفته ميشود ولي در طول سه دهه اخير مطالعات فراوان نشان داده است كه انتشار پذيري به فاصله انتقال و يا طول آبخوان نيز بستگي دارد. در اين پژوهش به بررسي اثر ضخامت آبخوان در انتشار پذيري محلول كلريد سديم در خاكهاي ماسه اي پرداخته شده است. بدين منظور ضخامت هاي مختلف و 100 سانتي متر تهيه و انتشارپذيري آنها مورد بررسي قرار گرفت. همچنين جهت انجام محاسبات مربوط به تعيين انتشار پذيري از مدل بريگهام و براي شبيه سازي حركت كلريدسديم از مدل دو بعدي HYDRUS استفاده گرديد. استفاده گرديد. مدل بريگهام حل مستقيمي از معادله كلاسيك جابجايي انتشار است كه براي فواصل انتقال كوتاه پيشنهاد شده است. با توجه به نتايج به دست آمده انتشارپذيري خاك مقداري ثابت بوده كه در دامنه قابل قبولي نوسان داشت و در محدوده نتايج به دست آمده از ساير مطالعات بود و هيچگونه وابستگي آن به ضخامت خاك ملاحظه نگرديد. نتايج به دست آمده از نرم افزار HYDRUS نشان داد كه با افزايش متوسط فاصله انتقال مقدار انتشارپذيري خاك افزايش يافته به طوري كه با نزديك شدن غلظت نمونهها به غلظت نهايي آلاينده مقدار آن ثابت شده است. واژه هاي كليدي: انتشار پذيري ضخامت خاك HYDRUS مدل بريگهام كلريد سديم مقدمه 2 1 همه زباله ها و آلودگي هايي كه در نتيجه فعاليت انسان به محيط زيست منتهي شوند آلاينده هستند صرفه نظر از اينكه غلظت آن ها باعث ايجاد تخريب مهمي در محيط زيست گردد (6). سرعت حركت آلاينده ها به سمت آب هاي زيرزميني بستگي به خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك و آلاينده بارندگي آبياري و عمق آب زيرزميني دارد. اگر چه همه عوامل فوق الذكر بر سرعت حركت آلاينده ها در داخل خاك موثر هستند اما پارامترها و مشخصات فيزيكي خاك به عنوان بزرگ ترين معضل در زمينه حفاظت منابع آب هاي زيرزميني است و در اين ميان تشخيص محل و فرآيندهايي كه عامل انتقال آلاينده ها به داخل سيستم هاي جريان آب زيرزميني هستند از اهم مساي ل به شمار مي آيد. مطالعه بر روي انتقال و حركت املاح در محيط متخلخل از دهه هاي پيش آغاز شده است. در سالهاي اخير 1- استاديار گروه مهندسي آ ب دانشكده كشاورزي دانشگاه رازي كرمانشاه (*- نويسنده مسي ول: 2- استاديار گروه آبخيزداري دانشكده كشاورزي دانشگاه گنبد كاووس منابع علمي منتشر شده در مورد آلودگي محيط زيست و عواقب آن براي جوامع بشري گياهان و حيوانات افزايش چشمگيري يافته است. علاقمندي عمومي نيز به همين نسبت فزوني يافته و به موازات آن مطالعات در خصوص طبيعت محيط متخلخل (توزيع اندازه خلل و فرج خاكدانه) و عملكرد فيزيكي و شيميايي اين محيط بر پديده هايي چون پخشيدگي انتشار دفع آنيوني جذب يا فرايندهاي تبادلو اثرات كاربردي روش هاي كنترل و پيشگيري در حال گسترش مي باشد.(3) بشارت و همكاران (4) در تحقيقي با استفاده از نرم افزار HYDRUS در شبيه سازي حركت و جذب آب در خاك به اراي ه نرم افزار SWMRUM پرداختند. در اين تحقيق دو مدل حركت آب در خاك شامل مدل جديد اراي ه شده (SWMRUM) و ديگري نرم افزار HYDRUS بر اساس اندازه گيريهاي صحرايي در باغ سيب مقايسه گرديدند. نتايج شبيهسازيشده با داده هاي رطوبت خاك حاصل از اندازه گيريهاي ميداني مقايسه و همبستگي قابل قبولي بين آنها مشاهده شد. نتايج نشان داد كه ميزان جذب حداكثر آب در حدود 1-d 0/04 m 3 m 3- در عمق سانتيمتري خاك و حداقل جذب

2 و نشريه آب و خاك جلد 27 شماره 4 مهر - آبان 1392 در حدود 1-d 0/005 m 3 m 3- در عمق 80 سانتيمتر اتفاق مي افتد (5). ويرنگا و وانگنوختن (11) آزمايش هايي در دو نوع ستون خاك يك ستون كوچك با طول 30 سانتي متر و قطر 5/1 سانتي متر و يك ستون بزرگ با طول 600 سانتي متر و قطر 95 سانتي متر انجام دادند. هر كدام از ستون ها با خاك شن ريز لومي با اندازه ذرات حدود يك ميلي متر پر شدند به طوري كه وزن مخصوص ظاهري خاك ها 1/57 گرم بر سانتي متر مكعب بود. متوسط مقدار انتشارپذيري ) ) وقتي كه تريتيوم و كلريد به داخل ستون هاي كوچك وارد گرديد به ترتيب 0/87 سانتي 8/ متر بدست آمد. انتشارپذيري در ستون هاي بزرگ برابر با 5 سانتي متر بود در حالي كه در ستون هاي كوچك در حدود 1 سانتي متر به دست آمد (12). آل طبا و همكاران (1) در يك تانك افقي آزمايشگاهي به طول 0/45 متر عرض 0/38 متر و ارتفاع 0/25 متر با استفاده از خاك هاي ماسه اي همگن در سه اندازه ريز متوسط و درشت در حالت اشباع تحت شرايط جريان يك بعدي با آلاينده كلريد سديم دريافتند كه متوسط سرعت حركت آلاينده در فواصل انتقال كوتاه بيشتر از متوسط سرعت حركت آب در داخل خلل و فرج است. انتشارپذيري ماسه درشت 7/64 سانتي متر ماسه متوسط 6/3 سانتي متر و ماسه ريز 4/27 سانتي متر به دست آمد. آنها همچنين در آزمايشي بر روي ماسه متوسط همگن در سه ضخامت 8 18 و 25 سانتي متر نتيجه گرفتند كه رفتار انتشار به وسيله ضخامت خاك (حجم خاك) نيز كنترل شده و تنها وابسته به فاصله انتقال نيست. معاضد و همكاران (7) در تحقيقي به بررسي وابستگي انتشارپذيري به ضخامت آن در خاك هاي ماسه اي همگن درشت و متوسط در شرايط اشباع پرداخت. آزمايشات در ضخامت هاي اوليه 100 ميلي متر و 2 تا 10 برابر ضخامت اوليه (تا 1000 ميلي متر) در هر دو خاك ماسه اي انجام شد. مقدار انتشارپذيري به دست آمده براي خاك هاي ماسه اي درشت و متوسط به ترتيب در محدوده هاي 0/31 تا 0/64 و 0/13 تا 0/46 سانتي متر محاسبه گرديد. نتايج حاصله بيانگر عدم وابستگي انتشارپذيري به ضخامت خاك در خاكهاي ماسه اي همگن درشت و متوسط بوده و تغييرات به دست آمده در مقادير انتشارپذيري خاك ها ناشي از عوامل متفاوتي از جمله خطاي آزمايشات مي باشد. اندرسون و همكاران (2) به بررسي اثر مقياس بر انتشارپذيري شيميايي پرداختند. نتايج به دست آمده نشان داد كه كه معادله جابجايي- انتشار براي مطالعه ستون ها براي محيط متخلخل طبيعي مناسب بود اما براي محيط متخلخل همگن مناسب نبود. با استفاده از رابطه بين جرم و شعاع مقادير ابعادي به دست آمده در محدوده مناسبي قرار گرفت. نتايج نشان داد كه انتشارپذيري ممكن است به حجم نمونه گيري نسبت به حركت املاح به طور مستقيم بستگي داشته باشد. به هر حال بررسي ميزان انتشارپذيري در ضخامتهاي مختلف خاك مي تواند در برنامه ريزي جهت حفظ سفره هاي آب زيرزميني از منابع آلاينده و كنترل آلودگي در منابع آبهاي زيرزميني مورد استفاده قرار گيرد. با توجه به مطالب ذكر شده هدف از انجام اين پژوهش بررسي وابستگي انتشارپذيري كلريد سديم به ضخامت خاك و شبيه سازي حركت كلريد سديم در خاكهاي ماسه اي مي باشد. مواد و روش ها محل اجراي طرح آزمايشگاه آبياري گروه مهندسي آب دانشكده كشاورزي دانشگاه رازي بود. انتخاب خاك مورد آزمايش خاك ماسه اي متوسط براي پژوهش حاضر انتخاب گرديد. از دلايل انتخاب خاك ماسه اي مي توان به عدم وجود واكنش هاي شيميايي زمين شناسي در اين خاك ها اشاره نمود. همچنين مواد تشكيل دهنده آبخوان ها ماسه شن و يا سنگريزه هايي مي باشد كه هنوز تحكيم نشده هستند (4). ماسه ها پس از شسته شدن به وسيله الك هاي استاندارد دانه بندي شده تا اندازه ذرات و منحني دانه بندي آنها به دست آيد. سپس مقادير D60 D10 و ضريب يكنواختي (CU=D60/D10) براي ماسه ها محاسبه مي گردد. پس از الك كردن خاك ها آزمايش در ضخامت هاي (T1) 20 (T2) (T3) (T4) 80 و (T5) 100 سانتي متر صورت گرفت. آزمايش در شرايط يكسان صورت گرفته و تنها پارامتر متغير در مدت آزمايشات ضخامت خاك بود. لازم به يادآوري است كه هر ستون خاك داراي 3 تكرار آزمايش و 10 سانتي متر فضاي آزاد بود. فرضيات آزمايشات براي شبيه سازي انتقال املاح در مزرعه عبارت بودند از 1- تخلخل هر يك از خاك ها ثابت است و 2- محيط متخلخل خاك ها همگن و كاملا اشباع است. در اين تحقيق كلريد سديم به عنوان آلاينده پايدار انتخاب شد. از دلايل انتخاب اين ماده مي توان قابل دسترس بودن بي خطر بودن سهولت و دقت اندازه گيري غلظت آن به كمك دستگاه هدايت سنج را نام برد. محلول كلريد سديم با هدايت الكتريكي 3 ميلي موس بر سانتيمتر تهيه گرديد. روش انجام آزمايش پس از آماده كردن ستونهاي خاك و محلول كلريد سديم با غلظت 3 ميلي موس بر سانتيمتر ابتدا ستونهاي خاك با آب مقطر اشباع گرديد. بدين منظور ستون ها به صورت عمودي در آزمايشگاه آبياري نصب شدند و سپس انتهاي ستونهاي خاك درون لوله مسدود شده و آب به داخل آن تا ارتفاع كمي بالاتر از ارتفاع مورد نظر اضافه شد. بعد از ريختن يك حجم مشخص از خاك به وسيله يك تخته چوبي ماسه ها به آرامي كوبيده مي شدند تا به حداكثر تراكم طبيعي برسند. بايستي قبل از شروع آزمايش از خارج شدن حباب هاي هوا

3 اثر فاصله انتقال بر انتشارپذيري كلريد سديم ( 6) ( 7) كه در آن: s درصد آب خاك اشباع r درصد آب خاك باقيمانده Ks هدايت هيدروليكي اشباع α معكوس مقدار ورود هوا در حالت اشباع و m n و L پارامترهاي وابسته به خاك هستند كه با استفاده ازبرازش بر معادله مورد نظر بدست مي آيند. پارامترهاي مدل از قبيل ويژگي هاي هيدروليكي خاك شامل پارامترهاي منحني رطوبتي خاك و نيز پارامتر هدايت هيدروليكي اشباع خاك Ks) ( رطوبت باقي مانده ) r θ) و رطوبت اشباع (θs) در مدل ون گنوختن معلم با استفاده از اطلاعات تجزيه مكانيكي خاك ) بافت خاك ( و اندازه گيري جرم مخصوص ظاهري به وسيلهي مدل Roseta پيش بيني گرديدند. مطمي ن شد. براي اين كار ضرباتي به بدنه ستون وارد مي شد. حال ستون هاي خاك براي انجام آزمايشات آماده است. در ابتدا از بالاي ستون خاك محلول كلريد سديم تهيه شده به ارتفاع 10 سانتي متر اضافه شد و تا پايان آزمايش اين ارتفاع با اضافه كردن محلول ثابت نگه داشته شد. همزمان با شروع آزمايش نمونه براي اندازه گيري غلظت تهيه مي شد. اولين قراي ت در زمان 0=t انجام شد. آزمايشات تا رسيدن غلظت نمونه ها به غلظت نهايي 3 ميلي موس بر سانتي متر ادامه يافت. شكل شماتيك انجام آزمايش و وسايل مورد استفاده در شكل 1 نشان داده شده است. در اين پژوهش جهت به دست آوردن ضريب انتشارپذيري از مدل بريگهام استفاده شده است. D VL / 8Y Y0.16 ( 1 ) U 1 Y 1 2 U D D / V ( 2) ( 3) Y 0.84 Y 0.16 و كه در آن: غلظت نسبي برابر 0/16 و 0/84 U: رفته و V: سرعت حقيقي به ترتيب عبارتند از مقدارy متناسب با تعداد حجم آب تخلخل به كار *D: ضريب انتشارپذيري و :α (cm/s) ضريب پخشيدگي مولكولي مي باشد كه براي خاكهاي ماسه اي برابر سانتيمتر مربع بر ثانيه مي باشد. مدل HYDRUS (5) حركت آب در خاك بر اساس اطلاعات ميداني با استفاده از مدل HYDRUS دوبعدي (9) شبيه سازي شد. معادله حاكم بر جريان آب در خاك معادله دو بعدي ريچاردز مي باشد: (4) كه در آن θ درصد رطوبت حجمي ) 3- (L3L h بار فشار آب در خاك (L) t زمان( T ) K هدايت هيدروليكي ) -1 (LT x جهت افقي و z جهت عمودي را نشان مي دهند. همچنينS نشان دهنده مقدار جذب آب توسط ريشه از خاك مي باشد ) 1- T (L3L - 3 مشخصات هيدروليكي خاك با استفاده از رابطه ون گنوختن-معلم بدست آمد.(11) شرايط مرزي معادله انتقال املاح يك معادله مشتق جزي ي غير خطي است كه داراي دو متغير مستقل زمان( t ) و مكان (X) و يك متغير وابسته غلظت (C) است. اين نوع معادلات داراي جواب هاي زيادي هستند و براي اين كه جواب واحدي از آن ها به دست آيد بايد شرايط اوليه و شرايط مرزي سيستم تعريفشود (10). در اين تحقيق با توجه به اين كه جريان آب (آبشويي) به صورت اشباع ماندگار اعمال گرديد فقط شرايط مرزي در ابتدا و انتهاي ستون خاك تعريف شد. در مرز بالايي ستون شرايط بار آبي ثابت در نظر گرفته شد و در تمام طول مدت آزمايش ارتفاع آب روي ستون خاك 10 سانتي متر ثابت بود. براي مرز پاييني ستون خاك جريان ثابت با پتانسيل فشاري صفر در نظر گرفته شد. نتايج و بحث مشخصات فيزيكي و هيدروليكي خاك تهيه شده در جدول 1 نشان داده شده است. به منظور بررسي و اطمينان از همگني خاك مورد مطالعه ضريب يكنواختي خاك ماسهاي محاسبه شد. ضريب يكنواختي 2/23 ميباشد. مقادير ضريب يكنواختي كمتر از 4 براي اطمينان از همگني خاكها پيشنهاد شده است (3). لذا خاك ماسهاي از همگني مناسبي برخور است. n 0 /44 جدول 1 - مشخصات فيزيكي و هيدروليكي خاك مورد مطالعه CU D 60 (mm) (mm) D 10 نوع خاك 2/23 0/29 0 /13 ماسه بادي

4 826 نشريه آب و خاك جلد 27 شماره 4 مهر - آبان 1392 مقادير انتشارپذيري ضخامت هاي مختلف با استفاده از مدل تحليلي بريگهام محاسبه گرديد كه در شكل 1 نشان داده شده است. با توجه به شكل 1 حداقل مقدار انتشارپذيري 0/15 سانتي متر مربوط به ضخامت 20 سانتي متر و حداكثر مقدار انتشارپذيري 0/7 سانتي متر مربوط به ضخامت 100 سانتي متر و انحراف معيار 0/24 مي باشد. با افزايش ضخامت خاك مقادير انتشارپذيري افزايش يافته اما دامنه تفاوت آنها گسترده نيست. با افزايش ضخامت خاك تغييرات هدايت هيدروليكي در نقاط مختلف و يا در هر نقطه در جهات مختلف افزايش يافته است به طوري كه با اطمينان ميتوان گفت كه دامنه گسترده مقادير انتشارپذيري خود دليلي بر اين ادعا ميباشد. دامنه مقادير متوسط ضريب انتشارپذيري خاك ماسهاي در محدوده نتايج مطالعات ساير محققين (8 و 13) ميباشد كه مقادير ضريب انتشارپذيري به دست آمده در مطالعات آزمايشگاهي در محدوده 0/01 تا 1 سانتيمتر ذكر كردهاند. با توجه به نتايج حاصله (شكل 1) ميتوان گفت كه هيچگونه وابستگي ضريب انتشارپذيري خاك به ضخامت آن در خاكهاي ماسهاي همگن در شرايط اشباع وجود ندارد كه با تحقيقات معاضد و همكاران (6) همخواني داشته است. آل طبا و همكاران (1) نتيجه گرفتهاند كه با افزايش ضخامت خاك مقدار انتشارپذيري آن افزايش يافته به طوري كه با دو برابر شدن ضخامت خاك انتشارپذيري آن 18 درصد افزايش مييابد. در مورد نتايج آل طبا و همكاران (1) يادآوري نكات زير ضروري است: آزمايشهاي آل طبا و همكاران (1) در سه ضخامت 18 8 و 25 سانتيمتر خاك ماسهاي متوسط و با -5 شدت جريان 4/5 10 متر بر ثانيه انجام شده است. بنابراين از گستردگي ضخامت و يا تكرارهاي كافي برخوردار نيست. آل طبا و همكاران (1) براي خاك ماسهاي متوسط در ضخامتهاي 18 8 و 25 سانتيمتر مقدار انتشارپذيري را به ترتيب 6/3 5/3 و 7/2 سانتيمتر به دست آوردهاند. ملاحظه ميشود مقادير انتشارپذيري به دست آمده با نتايج مطالعات آزمايشگاهي ساير محققين (8 و 13) تطابق ندارد به طوري كه مقادير به دست آمده در مطالعات آزمايشگاهي در محدوده 0/01 تا 1 سانتيمتر بوده است. مقدار افزايش بيان شده براي انتشارپذيري خاك با دو برابر شدن ضخامت آن آنقدر كم است كه ميتوان گفت به دليل خطاهاي اجتناب ناپذير اين مقدار افزايش و يا حتي بيشتر در شدت جريانهاي متفاوت براي يك ضخامت ثابت خاك امكانپذير است. منحنيهاي تعداد حجم آب تخلخل بكار رفته را ميتوان در شكل 2 مشاهده نمود. در اين نمودار محور عمودي غلظت نسبي و محور افقي تعداد حجم آب تخلخل به كار رفته در آزمايشها با گذشت زمان ميباشد. همانطور كه مي دانيم آزمايش هاي انتقال با استفاده از بررسي ضريب انتشارپذيري منحنيهاي رخنه و تعداد حجم آب تخلخل به كار گرفته شده ارزيابي ميشوند. با مقايسه منحنيهاي رخنه آزمايش مذكور ملاحظه گرديد كه در همه ضخامت ها منحنيهاي رخنه رسم شده از حالت متقارن خارج شده است. در همه ضخامت ها قبل از غلظت نسبي 0/5 حجم آب تخلخل برابر يك گرديده است. نتيجه به دست آمده با تحقيقات آل طبا و همكاران (1) كه گزارش كردهاند در فواصل انتقال كوتاه زمان رسيدن به غلظت نسبي 0/5 با خروج يك حجم آب تخلخل انجام نميشود بلكه در نسبت كمتري اتفاق ميافتد مطابقت داشته است. با مقايسه زمانهاي رسيدن به غلظت هاي نسبي 0/16 و 0/84 در تمامي آزمايشها ملاحظه مي شود كه خاك ماسه اي با ضخامت 100 سانتي متر از مدت زمان بيشتري براي رسيدن به غلظت نسبي 0/16 و 0/84 برخوردار مي باشد. همچنين ملاحظه ميشود كه سرعت انتقال آلاينده در اين ضخامت كمتر از ساير ضخامت ها ميباشد. به طوري كه براي رسيدن به غلظت نسبي 0/5 خاك ماسه اي با ضخامت 100 سانتي متر بيشترين حجم آب تخلخل بكار رفته را به خود اختصاص داده است. در اين تحقيق تمامي پارامترها ثابت و فقط ضخامت خاك متغير -3 بود. شدت جريان انتقال در آزمايش خاك ماسهاي 10 2/3 متر بر ثانيه بود. پنج آزمايش از ضخامتهاي 20 تا 100 سانتيمتر انجام شد. در موقع افزودن ماسهها به داخل تانك آزمايشگاهي و كوبيدن ماسهها با تخته چوبي سعي شد كه محيط متخلخل يكنواخت و همگني بدست آيد. انتشارپذيری ) (cm ضخامت خاک (cm) شكل - 1 مقادير انتشارپذيري براي خاكهاي ماسه اي در ضخامت هاي مختلف

5 اثر فاصله انتقال بر انتشارپذيري كلريد سديم C/C حجم آب تخلخل ٢٠ ۴٠ ۶٠ ٨٠ ١٠٠ شكل - 2 منحني رخنه مربوط به خاك ماسه بادي با ضخامت هاي مختلف با توجه به نحوه حركت آلاينده در داخل محيط متخلخل كه بيانگر عدم يكسان بودن هدايت هيدروليكي خاك در نقاط مختلف و در جهات مختلف ميباشد ميتوان اين موضوع را يكي از دلايل اختلافات ناچيز بين انتشارپذيري محاسبه شده براي خاك مورد مطالعه بيان نمود. نتايج به دست آمده از HYDRUS شبيه سازي حركت كلريد سديم در خاك مورد مطالعه در چهار مرحله براي هر يك ازضخامت هاي مورد مطالعه در شكلهاي 6-3 نشان داده شده است. مدت زمان آزمايش براي هر يك از بافت ها به چهار مرحله تقسيم گرديده است. شكل 3 نتايج شبيه سازي را در مرحله اول زمان اجراي مدل پس از مدت زمان /8 و 106 دقيقه به ترتيب براي ضخامت هاي T1 تا T5 نشان مي دهد. همانطور كه مشاهده مي گردد در T1 كلريد سديم به سرعت در ستون خاك پخش گرديده است و با افزايش ضخامت سرعت پخش كلريد سديم كاهش يافته است. هنوز در هيچ يك ازضخامتها كلريد سديم به انتهاي ستون نرسيده بنابراين غلظت خروجي صفر مي باشد. شكل 3 تغييرات غلظت خروجي كلريد سديم را در مقابل طول ستون خاك در مرحله اول زماني نشان مي دهد. در T4 T3 T2 T1 و T5 كلريد سديم به ترتيب تا و 40 سانتيمتري ازسطح خاك پيشروي نموده است. سرعت پخش كلريد سديم در طول T1 بيشتر و در طول T5 كمتر از ساير ضخامت ها مي باشد. شكل 4 تغييرات غلظت خروجي كلريد سديم را در مقابل طول ستون خاك در مرحله دوم زماني نشان مي دهد. در T3 T2 T1 T4 و T5 كلريد سديم به ترتيب تا و 65 سانتيمتري ازسطح خاك پيشروي نموده است كه نشان دهنده سرعت پخش بالاي كلريد سديم در ضخامت T1 و سرعت پايين تر در ضخامت T5 مي باشد. T3 T2 T1 T5 T4 شكل - 3 منحني تغييرات غلظت كلريد سديم براي ضخامت هاي مختلف خاك در مرحله اول زماني

6 828 نشريه آب و خاك جلد 27 شماره 4 مهر - آبان 1392 T3 T2 T1 T5 T4 شكل - 4 منحني تغييرات غلظت كلريد سديم براي ضخامت هاي مختلف خاك در مرحله دوم زماني شكل 5 تغييرات غلظت خروجي كلريد سديم را در مقابل ضخامت خاك در مرحله سوم زماني نشان مي دهد. در T3 T2 T1 T4 و T5 كلريد سديم به ترتيب تا و 90 سانتيمتر از ستون خاك پيشروي نموده است. با توجه به شكل 6 در ضخامتهاي T2 T1 و T3 كلريد سديم در تمام ضخامت خاك پخش گرديده است كه به دليل ضخامت كمتر آنها در مقايسه با T4 و T5 و سرعت پخش بالاي كلريد سديم در آنها مي باشد. شكل 7 نتايج شبيه سازي مراحل زماني مختلف را درطول هاي مختلفT1 T4 T3 T2 و T5 را نشان مي دهد. T3 T2 T1 T5 T4 شكل 5 - منحني تغييرات غلظت كلريد سديم براي ضخامت هاي مختلف خاك در مرحله سوم زماني

7 ب( ب( ج( د( د( اثر فاصله انتقال بر انتشارپذيري كلريد سديم T3 T2 T1 T5 T4 شكل - 6 منحني تغييرات غلظت كلريد سديم براي ضخامت هاي مختلف خاك در مرحله چهارم زماني (الف ( (ب) (ج) ( شكل - 7 نتايج شبيه سازي كلريد سديم با استفاده از نرم افزار Hydrus در طول هاي مختلف ستون خاك T1-T5) ( در چهار مرحله زماني با توجه به شكل 7 فلا( )كلريد سديم در مرحله اول زماني براي طول هاي مختلفT1 T4 T3 T2 و T5 پس از گذشت مدت زمان و 106 دقيقه به صورت نشان داده شده پخش گرديده است. شكل ) 7 نتايج شبيه سازي مرحله دوم را درضخامت هايT1 T4 T3 T2 و T5 به ترتيب پس از گذشت مدت زمان و 212 دقيقه از شروع آزمايش نشان مي دهد. با توجه به شكل ) 7 درضخامت هاي T1 و T2 كلريد سديم تقريبا به يك اندازه در ستون خاك پخش گرديده است. هنوز در هيچ يك از ضخامت ها غلظت خروجي با غلظت ورودي برابر نشده است. شكل ) 7 نتايج شبيه سازي مرحله سوم را درطولهاي T4 T3 T2 T1 و T5 به ترتيب پس از گذشت مدت زمان و 461 دقيقه نشان مي دهد. شكل ( 7 نيز تغييرات غلظت خروجي كلريد سديم را در مقابل ضخامت خاك در مرحله آخر نشان مي دهد. پس از گذشت مدت زمان و 600 دقيقه از گذشت آزمايش همه ضخامت هاي مورد مطالعه كل ستون خاك داراي غلظت 3 ميلي موس بر سانتيمتر كلريد سديم شده وغلظت خروجي با غلظت ورودي برابرگرديده است. با توجه به نتايج به دست آمده از شبيه سازي كلريد سديم با استفاده از نرم افزار

8 830 نشريه آب و خاك جلد 27 شماره 4 مهر - آبان 1392 HYDRUS نشان داد كه با افزايش متوسط فاصله انتقال مدت زمان و ميزان انتشارپذيري كلريد سديم در خاك افزايش يافته به طوري كه با نزديك شدن غلظت نمونهها به غلظت نهايي آلاينده مقدار آن ثابت شده است. اما ميزان افزايش انتشارپذيري معني دار نبوده است. نتايج به دست آمده با تحقيقات اندرسون و همكاران (2) مطابقت داشته است نتيجه گيري با توجه به نتايج به دست آمده انتشارپذيري خاك تقريبا مقداري ثابت بوده كه در دامنه قابل قبولي نوسان داشت و در محدوده نتايج به دست آمده از ساير مطالعات بود و هيچگونه وابستگي آن به ضخامت خاك ملاحظه نگرديد. مطالعات گذشته نشان داده است كه در فواصل انتقال كوتاه سرعت حركت آلاينده از سرعت واقعي سيال درداخل محيط متخلخل بيشتر بوده و زمان رسيدن به غلظت نسبي 0/5 در تعداد حجم آب تخلخل كمتري از واحد روي مي دهد كه نتايج پژوهش حاضر نيز با آن مطابقت داشته است. مطالعات متعددي وابستگي انتشارپذيري خاك را به متوسط فاصله انتقال گزارش كردهاند. اين وابستگي به اشتباه تحت عنوان اثرات مقياس در گزارشها و مطالعات آزمايشگاهي و ميداني بيان شده است. متوسط فاصله انتقال در واقع بيانگر موقعيت پيشاني جبهه آلاينده در زمان مشخص t مي باشد. نتايج به دست آمده از نرم افزار HYDRUS نشان داد كه با افزايش متوسط فاصله انتقال مقدار انتشارپذيري خاك افزايش يافته به طوري كه با نزديك شدن غلظت نمونهها به غلظت نهايي آلاينده مقدار آن ثابت شده است. 1- Al Tabbaa A. and Ayotamuno J.M One dimensional solute transport in stratified sands at short travel distances. Journal of Hazardous Materials. 73: Andersona S.H., Haeffnerb B. and Peytonc R.L Influence of Scale on Chemical Dispersivity in Geomedia, Procedia Computer Science 12: Ayotamuno J.M Cotaminant Transport and immobilization in Stratified Sands. Ph. D Thesis, University of Birmangham, UK. 4- Besharat S., Nazemi A.H., Sadroldini A.A. and SHahmorad S Applications of HYDRUS and the Proposed SWMRUM Software in SimulatingWater Flow with RootWater Uptake through Soils. Water and Science Journal. 21(4). 5- Freeze R.A. and Cherry J.A Groundwater, 604 pp., Prentice-Hall, Englewood Cliffs. 6- Moazed, H., Maroufpour E., Kashkouli H.A. and Samani J.M.V Laboratory Scale Effect of Aquifer Thickness on Dispersivity of Porous Media. Journal of Applied Sciences 9(3): ISSN Pickens J.F. and Grisak G.E Scale dependent dispersion in a stratified granular aquifer, Water Resource: Res. 17(4): Simunek J., Sejna M. and Van Genuchten M.Th The HYDRUS software package for Simulating the Twoand Three-Dimensional Movement of Water, Heat, and Multiple Solutes in Variably-Saturated Media, User Manual Version 1.0, PC-Progress, Prague, Czech Republic. 9- Starr J.L., Parlange J.Y. and Frink C.R Water and chloride movement through a layered field soil. Soil Sci. Soc. Am.J. 50: Van Genuchten M.Th A close-form equation for predicting the hydraulic conductivity of unsaturated soils. Soil Sci Soc Am J 44: Wierenga P.J. and Van Genuchten M.Th Solute transport through small and large on Saturated Soil Columns. Groundwater, 27: منابع

9 Journal of Water and Soil اثر فاصله انتقال بر انتشارپذيري كلريد سديم... Vol. 27, No.4, Sept.-Oct. 2013, p نشريه آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي) جلد 27 شماره 4 مهر آبان 1392 ص Effect of Scale on NaCl Dispersivity by HYDRUS 2D M. Farasati 1 *- S.M. Seyedian 2 Received: Accepted: Abstract Dispersivity is an important property of a porous medium and Advection-Dispersion equation (ADE). It is used in solving problems related to pollutants migration by groundwater. Numerical models are frequently used for simulation of water movement in soils. In the present study, the dependence of NaCl dispersivity on thickness of the aquifer materials has been investigated. In orther to perform it, 5 different thickness of soil column (20, 40, 60, 80 and 100 cm) selected. The physical model used in the study consisted of a cylindrical tank with inner diameter of 6cm and 5 thicknesses 20, 40, 60, 80 and 100 cm of soil column designated by T1, T2, T3, T4 and T5 respectively. Sodium chloride with an electrical conductivity (EC) of 3 dsm -1 was selected as conservative pollutant. For calculation of dispersivity Brigham model and for simulation of NaCl movement HYDRUS software used. Results of the study indicated that the dispersivity of sandy porous was not dependent on the thickness. The result of HYDRUS showed that with increase of aquifer length, dispersivity increased but it was not significant. Keywords: Dispersivity, Soil thickness, HYDRUS, Brigham model, NaCl 1- Assistant Professor, Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, Razi University, Kermanshah, Iran (*Corresponding Author 2- Assistant Professor, Department of Watershed Management, College of Agriculture, Gonbad Kavoos University, Gonbad Kavoos, Iran

ﻞﻜﺷ V لﺎﺼﺗا ﺎﻳ زﺎﺑ ﺚﻠﺜﻣ لﺎﺼﺗا هﺎﮕﺸﻧاد نﺎﺷﺎﻛ / دﻮﺷ

ﻞﻜﺷ V لﺎﺼﺗا ﺎﻳ زﺎﺑ ﺚﻠﺜﻣ لﺎﺼﺗا هﺎﮕﺸﻧاد نﺎﺷﺎﻛ / دﻮﺷ 1 مبحث بيست و چهارم: اتصال مثلث باز (- اتصال اسكات آرايش هاي خاص ترانسفورماتورهاي سه فاز دانشگاه كاشان / دانشكده مهندسي/ گروه مهندسي برق / درس ماشين هاي الكتريكي / 3 اتصال مثلث باز يا اتصال شكل فرض كنيد

Διαβάστε περισσότερα

در اين آزمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي روتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومتهاي روتور مختلف صورت گرفته و س سپ مشخصه گشتاور سرعت آن رسم ميشود.

در اين آزمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي روتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومتهاي روتور مختلف صورت گرفته و س سپ مشخصه گشتاور سرعت آن رسم ميشود. ك ي آزمايش 7 : راهاندازي و مشخصه خروجي موتور القايي روتور سيمپيچيشده آزمايش 7: راهاندازي و مشخصه خروجي موتور القايي با روتور سيمپيچي شده 1-7 هدف آزمايش در اين آزمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي روتور

Διαβάστε περισσότερα

هدف:.100 مقاومت: خازن: ترانزيستور: پتانسيومتر:

هدف:.100 مقاومت: خازن: ترانزيستور: پتانسيومتر: آزمايش شماره (10) تقويت كننده اميتر مشترك هدف: هدف از اين آزمايش مونتاژ مدار طراحي شده و اندازهگيري مشخصات اين تقويت كننده جهت مقايسه نتايج اندازهگيري با مقادير مطلوب و در ادامه طراحي يك تقويت كننده اميترمشترك

Διαβάστε περισσότερα

برخوردها دو دسته اند : 1) كشسان 2) ناكشسان

برخوردها دو دسته اند : 1) كشسان 2) ناكشسان آزمايش شماره 8 برخورد (بقاي تكانه) وقتي دو يا چند جسم بدون حضور نيروهاي خارجي طوري به هم نزديك شوند كه بين آنها نوعي برهم كنش رخ دهد مي گوييم برخوردي صورت گرفته است. اغلب در برخوردها خواستار اين هستيم

Διαβάστε περισσότερα

در اين ا زمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي رتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومت مختلف بررسي و س سپ مشخصه گشتاور سرعت ا ن رسم ميشود.

در اين ا زمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي رتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومت مختلف بررسي و س سپ مشخصه گشتاور سرعت ا ن رسم ميشود. ا زمايش 4: راهاندازي و مشخصه خروجي موتور القايي با رتور سيمپيچي شده 1-4 هدف ا زمايش در اين ا زمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي رتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومت مختلف بررسي و س سپ مشخصه گشتاور سرعت ا

Διαβάστε περισσότερα

است). ازتركيب دو رابطه (1) و (2) داريم: I = a = M R. 2 a. 2 mg

است). ازتركيب دو رابطه (1) و (2) داريم: I = a = M R. 2 a. 2 mg دستوركارآزمايش ماشين آتوود قانون اول نيوتن (قانون لختي يا اصل ماند): جسمي كه تحت تا ثيرنيروي خارجي واقع نباشد حالت سكون يا حركت راست خط يكنواخت خود را حفظ مي كند. قانون دوم نيوتن (اصل اساسي ديناميك): هرگاه

Διαβάστε περισσότερα

بررسي علل تغيير در مصرف انرژي بخش صنعت ايران با استفاده از روش تجزيه

بررسي علل تغيير در مصرف انرژي بخش صنعت ايران با استفاده از روش تجزيه 79 نشريه انرژي ايران / دوره 2 شماره 3 پاييز 388 بررسي علل تغيير در مصرف انرژي بخش صنعت ايران با استفاده از روش تجزيه رضا گودرزي راد تاريخ دريافت مقاله: 89//3 تاريخ پذيرش مقاله: 89/4/5 كلمات كليدي: اثر

Διαβάστε περισσότερα

نقش نيروگاههاي بادي در پايداري گذراي شبكه

نقش نيروگاههاي بادي در پايداري گذراي شبكه No. F-13-AAA-0000 همايون برهمندپور سيما كمانكش سعيد سليمي حميد دانايي محمد جعفريان پژوهشگاه نيرو گروه مطالعات سيستم تهران - ايران Uhberahmandpour@nri.ac.irU2T, Uskamankesh@nri.ac.irU2T, 2T Ussalimi@nri.ac.ir,

Διαβάστε περισσότερα

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840 منابع تغذيه متغير با مبدل DC به DC (POWER MOSFET) با ترانز يستور اهداف: ( بررسی Transistor) POWER MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect براي كليد زني 2) بررسي مبدل DC به.DC كاهنده. 3) بررسي مبدل

Διαβάστε περισσότερα

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ مجله پژوهش ا ب ايران سال هشتم/ شماره چهاردهم/ بهار و تابستان (٢١٧-٢٢٢) ١٣٩٣ يادداشت فني بررسي ا زمايشگاهي تعيين رابطه عمق جريان غليظ در محل غوطهوري ٢ *١ حسن گليج و مهدي قمشي چکيده جريانهاي غليظ در اثر

Διαβάστε περισσότερα

ﻡﺮﻧ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺎﺑ ﺮﺘﻣﺍﺭﺎﭘ ﺮﻴﻴﻐﺗ ﺮﺛﺍ ﺭﺩ ﻲﻳﺎﻘﻟﺍ ﺭﻮﺗﻮﻣ ﻲﻜﻴﻣﺎﻨﻳﺩ ﺭﺎﺘﻓﺭ ﻲﺳﺭﺮﺑ

ﻡﺮﻧ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺎﺑ ﺮﺘﻣﺍﺭﺎﭘ ﺮﻴﻴﻐﺗ ﺮﺛﺍ ﺭﺩ ﻲﻳﺎﻘﻟﺍ ﺭﻮﺗﻮﻣ ﻲﻜﻴﻣﺎﻨﻳﺩ ﺭﺎﺘﻓﺭ ﻲﺳﺭﺮﺑ بررسي رفتار ديناميكي موتور القايي در اثر تغيير پارامتر با استفاده از نرم افزار Matla ايمان مظهري رامتين حديدي و ابوالفضل واحدي دانشگاه علم و صنعت ايران avahed@ut.ac., amtn_hadd@yahoo.com, mazha@gmal.com

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه ي ا زمايشگاهي فرا يند همرفت در يك ميكرومدل شكافدار

مطالعه ي ا زمايشگاهي فرا يند همرفت در يك ميكرومدل شكافدار مطالعه ي ا زمايشگاهي فرا يند همرفت در يك ميكرومدل شكافدار سپهر اسلامي گروه مهندسي شيمي دانشگاه شهيد باهنر كرمان اميرصرافي مهينشفيعي عليمحبي پژوهشكده انرژيومهندسيمحيط زيست دانشگاهشهيد باهنر كرمان وجود شبكهي

Διαβάστε περισσότερα

چكيده 1- مقدمه

چكيده 1- مقدمه تشخيص پوست بر اساس يادگيري تقويتي مريم حبيبي پور مهديه پوستچي حميدرضا پوررضا سعيد راحتي قوچاني گروه هوش مصنوعي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد گروه هوش مصنوعي دانشگاه علم و صنعت ايران گروه مهندسي كامپيوتر دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

ازالگوريتم ژنتيك. DTW,Genetic Algorithm,Feature Vector,Isolated Word Recognition دهد.

ازالگوريتم ژنتيك. DTW,Genetic Algorithm,Feature Vector,Isolated Word Recognition دهد. اراي ه روشي جديد در بهينه سازي سيستم هاي پردازش گفتار با استفاده ازالگوريتم ژنتيك ع يل اكبر برنگي ايمان اسمعيل زاده و هومن نبوتي مركز تحقيقات سجاد aliakbar_berangi@yahoo.com imanesmaailzadeh@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

شماره 59 بهار Archive of SID چكيده :

شماره 59 بهار Archive of SID چكيده : مجله علوم پايه دانشگاه آزاد اسلامي (JSIAU شماره 59 بهار 185 چكيده : محاسبه بهره انرژي جوش و گداخت سوخت پيشرفته هيدروژن بور با استفاده از مدل حجمي محصور سازي لختي رسول خدابخش گروه فيزيك دانشكده علوم دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

را بدست آوريد. دوران

را بدست آوريد. دوران تجه: همانطر كه در كلاس بارها تا كيد شد تمرينه يا بيشتر جنبه آمزشي داشت براي يادگيري بيشتر مطالب درسي بده است مشابه اين سه تمرين كه در اينجا حل آنها آمده است در امتحان داده نخاهد شد. m b الف ماتريس تبديل

Διαβάστε περισσότερα

مقايسه كارايي مدلهاي شبكه عصبي مصنوعي و رگرسيون خطي در پيش- بيني غلظت روزانه منواكسيدكربن بر اساس پارامترهاي هواشناسي

مقايسه كارايي مدلهاي شبكه عصبي مصنوعي و رگرسيون خطي در پيش- بيني غلظت روزانه منواكسيدكربن بر اساس پارامترهاي هواشناسي هدي همايش ملي جريان و ا لودگي هوا صفحه ۱ مقايسه كارايي مدلهاي شبكه عصبي مصنوعي و رگرسيون خطي در پيش- بيني غلظت روزانه منواكسيدكربن بر اساس پارامترهاي هواشناسي AFP-G9-TAGH884 ۳ ۲ ۱ تقوي شهناز دانش ابوالفضل

Διαβάστε περισσότερα

چكيده SPT دارد.

چكيده SPT دارد. ارايه يك روش چيدمان خلاقانه جديد براي زمانبندي دسترسي به شبكه جهت كاهش انجام درخواستها سهراب خانمحمدي سولماز عبدالهي زاد استاد گروه مهندسي كنترل دانشگاه تبريز تبريز ايران Khamohammadi.sohrab@tabrizu.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

ˆÃd. ¼TvÃQ (1) (2) داشت: ( )

ˆÃd. ¼TvÃQ (1) (2) داشت: ( ) تغيير ا نتالپي : ΔH بيشتر واكنشها در شيمي در فشار ثابت انجام ميگيرند. سوختن كبريت در هواي ا زاد و همچنين واكنش خنثي شدن سود با سولفوريك اسيد در يك بشر نمونه اي از واكنشهايي هستند كه در فشار ثابت انجام

Διαβάστε περισσότερα

ﻲﻜﻴﻧﺎﻜﻣ و ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ ﺐﻳاﺮﺿ دروآﺮﺑ رد يا هزﺮﻟ بﺮﺨﻣ ﺮﻴﻏ يﺎﻫ شور زا هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﻏﺎﻧ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺮﺑ هﮋﻳو ﻲﺷﺮﮕﻧ ﺎﺑ ﺎﻫ ﮓﻨﺳ هدﻮﺗ هداز ﻊﻴﻔﺷ ﺎﻳدﺎﻧ

ﻲﻜﻴﻧﺎﻜﻣ و ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ ﺐﻳاﺮﺿ دروآﺮﺑ رد يا هزﺮﻟ بﺮﺨﻣ ﺮﻴﻏ يﺎﻫ شور زا هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﻏﺎﻧ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺮﺑ هﮋﻳو ﻲﺷﺮﮕﻧ ﺎﺑ ﺎﻫ ﮓﻨﺳ هدﻮﺗ هداز ﻊﻴﻔﺷ ﺎﻳدﺎﻧ بخش اول: ويژگي هاي مهندسي سنگ ها و خاك ها استفاده از روش هاي غير مخرب لرزه اي در برآورد ضرايب فيزيكي و مكانيكي توده سنگ ها با نگرشي ويژه بر منطقه ناغان ناديا شفيع زاده كارشناس ارشد مكانيك سنگ مهندسين مشاور

Διαβάστε περισσότερα

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش دوفازي با كيفيت صورت مخلوط به اواپراتور به 1- در اواپراتور كولر يك اتومبيل مبرد R 134a با دبي 0.08kg/s جريان دارد. ورودي مبرد مي شود و محيط بيرون در دماي 25 o C وارد از روي اواپراتور از بخار اشباع است.

Διαβάστε περισσότερα

( Δ > o) است. ΔH 2. Δ <o ( ) 6 6

( Δ > o) است. ΔH 2. Δ <o ( ) 6 6 تغييرات انرژي ضمن انحلال: اكثر مواد در موادي مشابه خود حل ميشوند و اين پديده را با برهمكنشهاي ميكروسكوپي بررسي كرديم. براي بررسي ماكروسكوپي اين پديده بايد تغييرات انرژي (ا نتالپي) و تغييرات بينظمي (ا نتروپي)

Διαβάστε περισσότερα

سعيدسيدطبايي. C=2pF T=5aS F=4THz R=2MΩ L=5nH l 2\µm S 4Hm 2 بنويسيد كنييد

سعيدسيدطبايي. C=2pF T=5aS F=4THz R=2MΩ L=5nH l 2\µm S 4Hm 2 بنويسيد كنييد تمرينات درس اندازه گيري دانشگاه شاهد سعيدسيدطبايي تمرين سري 1 و 2 سوال 1: اندازه گيري را تعريف كرده مشخصات شاخص و دستگاه اندازه گيري را بنويسيد منظور از كاليبراسيون و تنظيم چيست. تفاوت دستگاههاي اندازه

Διαβάστε περισσότερα

V o. V i. 1 f Z c. ( ) sin ورودي را. i im i = 1. LCω. s s s

V o. V i. 1 f Z c. ( ) sin ورودي را. i im i = 1. LCω. s s s گزارش کار ا زمايشگاه اندازهگيري و مدار ا زمايش شمارهي ۵ مدار C سري خروجي خازن ۱۳ ا بانماه ۱۳۸۶ ي م به نام خدا تي وري ا زمايش به هر مداري که در ا ن ترکيب ي از مقاومت خازن و القاگر به کار رفتهشده باشد مدار

Διαβάστε περισσότερα

R = V / i ( Ω.m كربن **

R = V / i ( Ω.m كربن ** مقاومت مقاومت ويژه و رسانندگي اگر سرهاي هر يك از دو ميله مسي و چوبي را كه از نظر هندسي مشابهند به اختلاف پتانسيل يكساني وصل كنيم جريانهاي حاصل در ا نها بسيار متفاوت خواهد بود. مشخصهاي از رسانا كه در اينجا

Διαβάστε περισσότερα

ا ناليز اگزرژي كلكتور سهموي خطي در يك نيروگاه خورشيدي

ا ناليز اگزرژي كلكتور سهموي خطي در يك نيروگاه خورشيدي No F-14-AAA- ا ناليز اگزرژي كلكتور سهموي خطي در يك نيروگاه خورشيدي مهدي قلي نژاد مختار بيدي دانشكده مكانيك و انرژي دانشگاه شهيد بهشتي تهران ايران چكيده استفاده از انرژي خورشيدي با توجه به محدوديت سوختهاي

Διαβάστε περισσότερα

ﻲﺘﻳﻮﻘﺗ يﺮﻴﮔدﺎﻳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ نآ لﺎﻘﺘﻧا و ﺶﻧاد يزﺎﺳ دﺮﺠﻣ

ﻲﺘﻳﻮﻘﺗ يﺮﻴﮔدﺎﻳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ نآ لﺎﻘﺘﻧا و ﺶﻧاد يزﺎﺳ دﺮﺠﻣ مجرد سازي دانش و انتقال آن با استفاده از يادگيري تقويتي 1 نرجس زارع 2 مجيد نيلي احمدآبادي 1 احمدرضا ولي 2 مريم سادات ميريان mmirian@ut.ac.ir ar.vali@gmail.com mnili@ut.ac.ir zare.narjes@gmail.com 1- دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. چكيده واژههاي كليدي: 1- مقدمه 3/3) و. گرديده است.

Archive of SID.  چكيده واژههاي كليدي: 1- مقدمه 3/3) و. گرديده است. و 1 بررسي و مطالعه عملكرد سنسورگازي ساخته شده از پوشش نانوسيمي اكسيد روي چكيده 2 1 * امين نكوبين مصطفي خديوي 2- كارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد باشگاه پژوهشگران جوان نجف آباد ايران * nekoubin@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

واحد حجم بهدست آمده از آزمایش تراکم استاندارد بازسازی و آماده شدند و نهایتا خواهد داشت. متفاوت بوده و تابع درصد اختالط ميباشد.

واحد حجم بهدست آمده از آزمایش تراکم استاندارد بازسازی و آماده شدند و نهایتا خواهد داشت. متفاوت بوده و تابع درصد اختالط ميباشد. زيست( محيط و مهندسي )زمينشناسي 140 تا 135 صفحه 95 شماره چهارم و بیست سال 94 بهار ماسهای خاک مهندسی رفتار بر فرسوده الستیک فیبر و بازیافتی بطری خردههای نقش ارزیابی 3 محمدی داود سید و 2 نیکودل رضا محمد 1*

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID چكيده - 1 مقدمه

Archive of SID چكيده - 1 مقدمه كاهش مصرف سوخت در ديگ هاي بخار به ازاء هر تن بخار توليدي 2 2 1 فرشاد پناهي زاده شهرام هاشمي مرغزار محمود فرزانه گرد پروين فرخ فر مركز پژوهش پتروشيمي بندر امام (ره) تحقيقات فني و مهندسي f_panahizadeh@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

مقايسه ويژگيهاي غيرخطي سيگنال تغييرات نرخ ضربان قلب مربوط به افراد سالم و چند نوع بيماري قلبي سيما چلاوي دكتر محمدحسن مرادي تهران دانشگاه صنعتي اميركبير دانشكده مهندسي پزشكي E-mal: schalav@bme.aut.ac.r

Διαβάστε περισσότερα

Eta 100% Zn. Zeta 93-94% Zn. Delta 90-92% Zn. Gamma % Zn. Base steel ساير پوششها: مقايسه پوششهاي گالوانيزه و رنگها:

Eta 100% Zn. Zeta 93-94% Zn. Delta 90-92% Zn. Gamma % Zn. Base steel ساير پوششها: مقايسه پوششهاي گالوانيزه و رنگها: مزايا و معايب لوله با پوششهاي گالوانيزه نسبت به ديگر لوله ها در صنعت مبحث كنترل خوردگي از گذشته مورد توجه بوده و تاكنون روشهاي متفاوتي براي جلوگيري از آن اراي ه گرديده كه در اين ميان با ساخت لوله هاي جديد

Διαβάστε περισσότερα

Iranian Journal of lrrigation and Drainage No. 1, Vol. 8, Mar-Apr 2014, p شماره 1 جلد 8 فروردين - ارديبهشت 1393 ص

Iranian Journal of lrrigation and Drainage No. 1, Vol. 8, Mar-Apr 2014, p شماره 1 جلد 8 فروردين - ارديبهشت 1393 ص Iranian Journal of lrrigation and Drainage No., Vol. 8, Mar-Apr 04, p. 7-35 7-35. نشريه آبياري و زهكشي ايران شماره جلد 8 فروردين - ارديبهشت 393 ص ارزيابي انواع روشهاي اندازهگيري برآورد هدايت هيدروليكي

Διαβάστε περισσότερα

ناﺮﻳا ﮓﻨﺳ ﻚﻴﻧﺎﻜﻣ ﺲﻧاﺮﻔﻨﻛ ﻦﻴﻣﻮﺳ ناﺮﻳا -ناﺮﻬﺗ -ﺮﻴﺒﻛﺮﻴﻣا

ناﺮﻳا ﮓﻨﺳ ﻚﻴﻧﺎﻜﻣ ﺲﻧاﺮﻔﻨﻛ ﻦﻴﻣﻮﺳ ناﺮﻳا -ناﺮﻬﺗ -ﺮﻴﺒﻛﺮﻴﻣا اندازه گيري چقرمگي شكست سنگ و بررسي خصوصيات شكست آن تحت شرايط بارگذاري مركب با استفاده از روشهاي عددي و آزمايشگاهي روح اله حسن پور نقدعلي چوپاني چكيده مكانيك شكست سنگ به طور گسترده اي در فرايند آتشباري

Διαβάστε περισσότερα

يﺎﻫ ﻢﺘﺴﻴﺳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ (IP) ﺖﻧﺮﺘﻨﻳا ﻞﻜﺗوﺮﭘ رد تﺎﻋﻼﻃا يوﺎﺣ يﺎﻫ ﻪﺘﺴﺑ لﺎﻘﺘﻧا (DWDM)جﻮﻣ لﻮﻃ ﻢﻴﺴﻘﺗ لﺎﮕﭼ هﺪﻨﻨﻛ ﺲﻜﻠﭘ ﻲﺘﻟﺎﻣ يرﻮﻧ ﺮﺒﻴﻓ

يﺎﻫ ﻢﺘﺴﻴﺳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ (IP) ﺖﻧﺮﺘﻨﻳا ﻞﻜﺗوﺮﭘ رد تﺎﻋﻼﻃا يوﺎﺣ يﺎﻫ ﻪﺘﺴﺑ لﺎﻘﺘﻧا (DWDM)جﻮﻣ لﻮﻃ ﻢﻴﺴﻘﺗ لﺎﮕﭼ هﺪﻨﻨﻛ ﺲﻜﻠﭘ ﻲﺘﻟﺎﻣ يرﻮﻧ ﺮﺒﻴﻓ انتقال بسته هاي حاوي اطلاعات در پروتكل اينترنت (IP) با استفاده از سيستم هاي فيبر نوري مالتي پلكس كننده چگال تقسيم طول موج( DWDM ) محمد فرداد دانشگاه گيلان mohammad.fardad@gmail.com چكيده اين مقاله مفهوم

Διαβάστε περισσότερα

جريان ديفرانسيلي CDBA

جريان ديفرانسيلي CDBA پياده سازي فيلترهاي آنالوگ مد جرياني با استفاده از DTA محرم حسين پور و بابك قصاب زاده اهرابي گروه مهندسي برق الكترونيك- دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز babakahrabi@gmail.com m.hosseinpour.n@gmail.com چكيده

Διαβάστε περισσότερα

خلاصه. پست الكترونيك:

خلاصه. پست الكترونيك: بررسي ارزش تشخيصي معيارهاي باليني آمسل (Amsel) در تشخيص واژينوز باكتريال 3 * فرزانه جعفرنژاد سارا نايبان دكتركيارش قزويني مربي دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي مشهد مشهد ايران كارشناس ارشد مامايي

Διαβάστε περισσότερα

مقدمه دسته بندي دوم روش هاي عددي دامنه محدود اهداف: هاي چندجمله اي رهيافت هاي محاسباتي: سعي و خطا دامنه نامحدود

مقدمه دسته بندي دوم روش هاي عددي دامنه محدود اهداف: هاي چندجمله اي رهيافت هاي محاسباتي: سعي و خطا دامنه نامحدود اهداف: محاسبه ريشه دستگاه دسته عدم وابسته معادالت ريشه هاي چندجمله اي معادالت غيرخطي بندي وابستگي به روش به مشتق مشتق تابع مقدمه غير خطي هاي عددي تابع دسته بندي دوم روش هاي عددي دامنه محدود دامنه نامحدود

Διαβάστε περισσότερα

Journal of Agricultural Economics and Development Vol. 24, No. 3, Fall 2010, p جلد 24 شماره 3 پاييز 1389 ص

Journal of Agricultural Economics and Development Vol. 24, No. 3, Fall 2010, p جلد 24 شماره 3 پاييز 1389 ص و 1 Journal of Agricultural conomics and Development Vol. 4, No. 3, Fall 010, p. 363370 نشريه اقتصاد و توسعه كشاورزي (علوم و صنايع كشاورزي) جلد 4 شماره 3 پاييز 1389 ص. 363370 بررسي ميزان كارايي و بهره

Διαβάστε περισσότερα

در پمپهای فشار قوی که جریان شعاعی غالب بوده و بدلیل دور باالی پمپها پتانسیل

در پمپهای فشار قوی که جریان شعاعی غالب بوده و بدلیل دور باالی پمپها پتانسیل فصل اول انتخاب پمپ و مشخصات مخزن پمپاژ مقدمه هدف از این فصل ارائه مطالبی در خصوص شناخت پمپها و اصول کار آنها و ارائه روابط مربوطه نمیباشد بخصوص که در این مورد کتب ارزشمندی ارائه شده است بلکه این فصل با

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1 محاسبات کوانتمی (67) ترم بهار 390-39 مدرس: سلمان ابوالفتح بیگی نویسنده: سلمان ابوالفتح بیگی جلسه ذخیره پردازش و انتقال اطلاعات در دنیاي واقعی همواره در حضور خطا انجام می شود. مثلا اطلاعات کلاسیکی که به

Διαβάστε περισσότερα

روش عملكردي استاندارد (SOP) AOBB95/SOP11/01. ا زمايش Rh(D) به روش لوله اي

روش عملكردي استاندارد (SOP) AOBB95/SOP11/01. ا زمايش Rh(D) به روش لوله اي AOBB95/SOP11/01 روش عملكردي استاندارد (SOP) ا زمايش Rh(D) به روش لوله اي هدف/ اصول: 1) تعيين گروه Rh(D) گلبول قرمز خون بصورت فنوتيپ Rh-Positive و Rh-Negative با توجه به حضور و عدم حضور ا نتيژن D در سطح

Διαβάστε περισσότερα

مقدمه پارساسرشت محمدرضا فاضلي نسرين صمدي حسين جمالي فر اكرم عيدي و حميده محمودي اصل چكيده. واژه هاي كليدي: Lactobacillus rhamnosus GG

مقدمه پارساسرشت محمدرضا فاضلي نسرين صمدي حسين جمالي فر اكرم عيدي و حميده محمودي اصل چكيده. واژه هاي كليدي: Lactobacillus rhamnosus GG جلد 5 شماره 1391 4 تا ثير متابوليت هاي Lactobacillus rhamnosus GG بر روي رده سلول سرطاني CacoII لادن 3 1 * پارساسرشت محمدرضا فاضلي نسرين صمدي حسين جمالي فر اكرم عيدي و حميده محمودي اصل 1 زاده 1 تهران دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک

تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک 41 سال سوم شماره يازدهم بهار 931 تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک 1 4 9 1 1 مجتبي کشاورزي حسن آباد امير حسين ناطمي سيد علي اشرف صدرلديني محمد رضا نيشابوري ابوالفضل ناصري

Διαβάστε περισσότερα

تاثير پديده جريان هجومي ترانسفورماتور قدرت در حادثه پست 400/132/20 كيلوولت بيرجند

تاثير پديده جريان هجومي ترانسفورماتور قدرت در حادثه پست 400/132/20 كيلوولت بيرجند No. F-14-HVS-1564 تاثير پديده جريان هجومي ترانسفورماتور قدرت در حادثه پست 400/13/0 كيلوولت بيرجند عباداله كامياب يوسف پورصديق رودي دفتر فني انتقال معاونت بهرهبرداري برق منطقهاي خراسان محسن اصغري جعفرا

Διαβάστε περισσότερα

زير گروه هاي سلول هاي

زير گروه هاي سلول هاي مجله دانشگاه علوم پزشكي شهركرد/ دوره 15 شماره 1/ فروردين و ارديبهشت 38-45 1392/ مقاله پژوهشي زير گروه هاي سلول هاي TCD4+ و TCD8+ در افراد مبتلا به رينيت آلرژيك و مقايسه آن با افراد سالم مهري غفوريان بروجردنيا

Διαβάστε περισσότερα

پايداری Stability معيارپايداری. Stability Criteria. Page 1 of 8

پايداری Stability معيارپايداری. Stability Criteria. Page 1 of 8 پايداری Stility اطمينان از پايداری سيستم های کنترل در زمان طراحی ا ن بسيار حاي ز اهمييت می باشد. سيستمی پايدار محسوب می شود که: بعد از تغيير ضربه در ورودی خروجی به مقدار اوليه ا ن بازگردد. هر مقدار تغيير

Διαβάστε περισσότερα

بررسي اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع كامپوزيت نانو- مطالعه آزمايشگاهي

بررسي اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع كامپوزيت نانو- مطالعه آزمايشگاهي 05 بررسي اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع كامپوزيت نانو- مطالعه آزمايشگاهي 1 # 0 3 3 3 دکتر فرناز مهدي سير دکتر نگين نصوحي دکتر سعيد نعمتي دکتر آرش غفاري سرشت دکتر مهزاد صدیقي 3- استادیار گروه ترميمي دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

- چكيده

- چكيده استخرهاي بي انتها راهكاري جديد جهت كاهش مصرف آب و انرژي در استخرهاي شنا امين محكمي سيما پوست فروش فرد عبدالرحمان نوروزي شركت ديبا دژ پارس شيراز بلوارپاسدارن نبش خ شهيد محلاتي- شركت ديبا دژ پارس شيراز بلوارپاسدارن

Διαβάστε περισσότερα

اکسیژن مورد نیاز شیمیایی و بیوشیمیاییCOD BOD &

اکسیژن مورد نیاز شیمیایی و بیوشیمیاییCOD BOD & اکسیژن مورد نیاز شیمیایی و بیوشیمیاییCOD BOD & تعریفBOD BODنرخ مصرف اكسيژن در داخل آب توسط ارگانيزمها است. اگر BOD كم باشد آب پاك و فاقد ارگانيسم است يا آنكه ارگانيزمهاي داخل آب مرده و نيازي به مصرف اكسيژن

Διαβάστε περισσότερα

کاهش میزان انرژی باد در اثر تغییرات بلند مدت سرعت باد در استان اصفهان

کاهش میزان انرژی باد در اثر تغییرات بلند مدت سرعت باد در استان اصفهان 61 مجله علمي و فني شماره نيوار 71, 70- شماره پاييز 71, و 70- زمستان پاييز و 1389 )دو زمستان فصلنامه( 1389 مجله علمي و فني نيوار )دو فصلنامه( کاهش میزان انرژی باد در اثر تغییرات بلند مدت سرعت باد در استان

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع دانشکده ی علوم ریاضی داده ساختارها و الگوریتم ها ۸ مهر ۹ جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: محمد امین ادر یسی و سینا منصور لکورج ۱ شرح الگور یتم الگوریتم مرتب سازی سریع

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. مقدمه. چكيده واژه هاي كليدي: سيگنال ECG تشخيص QRS شناسايي QRS هيستوگرام الكتروكارديوگرام دهد.

Archive of SID.  مقدمه. چكيده واژه هاي كليدي: سيگنال ECG تشخيص QRS شناسايي QRS هيستوگرام الكتروكارديوگرام دهد. يازدهمين كنفرانس مهندسي پزشكي ايران ۲۸ و ۲۹ بهمن تشخيص و شناسايي سيگنالهاي الكتروكارديوگرام اقبال منصوري دانشگاه شيراز دانشكده مهندسي بخش مهندسي و علوم كامپيوتر mans00ri@yahoo.om چكيده تشخيص وقوع تركيبهاي

Διαβάστε περισσότερα

- تنش: ( ) kgf / cm. Pa 10. Δ L=δ. ε= = L σ= Eε. kg/cm MPa) 21 / 10. l Fdx. A δ= ε ν= = z ε y =ε z = νεx

- تنش: ( ) kgf / cm. Pa 10. Δ L=δ. ε= = L σ= Eε. kg/cm MPa) 21 / 10. l Fdx. A δ= ε ν= = z ε y =ε z = νεx مقامت مصالح N = m α Δ Δ - تنش كرنش: - يادآري تعاريف: - تنش: Δ.cos α =τ تنش برشي Δ Δ.sin α =σ تنش عمدي (نرمال) Δ - احدها: احدهاي تنش همان احدهاي فشار ميباشند.,K,M,... / N kgf / cm 9 8 = m - كرنش: عبارتست

Διαβάστε περισσότερα

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی دانشکده برق - گروه کنترل آزمایشگاه کنترل سیستمهای خطی گزارش کار نمونه تابستان 383 به نام خدا گزارش کار آزمایش اول عنوان آزمایش: آشنایی با نحوه پیاده سازی الکترونیکی فرایندها

Διαβάστε περισσότερα

پيشنهاد شيوهاي مبتني بر الگوريتم PSO چند هدفه جهت استخراج قوانين انجمني در داده كاوي

پيشنهاد شيوهاي مبتني بر الگوريتم PSO چند هدفه جهت استخراج قوانين انجمني در داده كاوي 41-48 4 (پياپي (31 تحقيق در عمليات و كاربردهاي آن مجله 2251-7286 شاپا سال هشتم شماره زمستان 90 ص ص پيشنهاد شيوهاي مبتني بر الگوريتم PSO چند هدفه جهت استخراج قوانين انجمني در داده كاوي * مهدي نصيري احمد

Διαβάστε περισσότερα

98-F-EEF-504 ايران - اصفهان چكيده مقدمه:

98-F-EEF-504 ايران - اصفهان چكيده مقدمه: 98-F-EEF-504 بررسي مزاياي جايگزيني لامپهاي LED به جاي منابع روشنايي متعارف فروغ تركي مهندسي برق الكترونيك مهدي رحماني مهندسي صنايع ) شركت مهندسي پاد انرژي اصفهان ايران - اصفهان واژههاي كليدي: لامپ LED

Διαβάστε περισσότερα

{hmontazeri, 1- مقدمه

{hmontazeri, 1- مقدمه كاربردي از يادگيري تقويتي در آموزش مهارت دريافت توپ عاملهاي فوتباليست حسام منتظري رضا صفابخش دانشكده مهندسي كامپيوتر و فن اوري اطلاعات دانشگاه صنعتي اميركبير {hmonazeri, safa}@au.ac.ir چكيده - اين مقاله

Διαβάστε περισσότερα

مجلد 11 شماره 1 مقاله عادي ايران. Q-Learning كليدي: چندعامله. مدلهاي تصادفي يادگيري بازيهاي درباره بالايي الگوريتم

مجلد 11 شماره 1 مقاله عادي ايران. Q-Learning كليدي: چندعامله. مدلهاي تصادفي يادگيري بازيهاي درباره بالايي الگوريتم علوم و مهندسي كامپيوتر ايران نشريه علمي پژوهشي انجمن كامپيوتر مجلد شماره صفحات 62-56 مقاله عادي ( 392 فلا( افزايش مبتني بر مورد براي استدلال تلفيقي مبتني بر يادگيري تقويتي و مدل يك كارايي سيستمهاي چندعامله

Διαβάστε περισσότερα

Quick and Accurate Computation of Voltage Stability Margin Using PV Curve Approximation

Quick and Accurate Computation of Voltage Stability Margin Using PV Curve Approximation مجله مهندسي برق دانشگاه تبريز جلد شماره شماره پياپي 6 محاسبه سريع و دقيق حاشيه پايداري ولتاژ با تقريب منحني PV فريد کرباليي استاديار شهريار عباسي دانشجو دکتري حسين صابري دانشجو کارشناسي ارشد - دانشکده

Διαβάστε περισσότερα

حفاظت مقایسه فاز خطوط انتقال جبرانشده سري.

حفاظت مقایسه فاز خطوط انتقال جبرانشده سري. حفاظت مقایسه فاز در خطوط انتقال جبران شده سري همراه با MOV 2 1 محمد رضا پویان فر جواد ساده 1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد reza.pooyanfar@gmail.com 2 دانشکده فنی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد sadeh@um.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

(تاريخ دريافت: 1390/10/25 تاريخ تصويب: 1392/3/27) چكيده

(تاريخ دريافت: 1390/10/25 تاريخ تصويب: 1392/3/27) چكيده پژوهشهاي محيطزيست سال 4 شماره 7 بهار و تابستان 9 از صفحه 5 تا 4 ارزيابي اثرات محيطزيستي بهرهبرداري حاصل از قطع درختان بر روي توده باقيمانده (مطالعه موردي: جنگل خيرود) مقداد جورغلامي وحيد ريزوندي باريس

Διαβάστε περισσότερα

متلب سایت MatlabSite.com

متلب سایت MatlabSite.com 11-F-PSS-1780 بررسي عدم تعادل جريان درخطوط كوتاه شبكه برق منطقه اي اصفهان چكيده سعيد حاجي آقاجاني رضاپورآقابابا عليرضامنصوري شركت برق منطقه اي اصفهان اصفهان- ايران شركت برق منطقه اي اصفهان شركت برق منطقه

Διαβάστε περισσότερα

فصل چهارم موتورهاي جريان مستقيم

فصل چهارم موتورهاي جريان مستقيم فصل چهارم موتورهاي جريان مستقيم هدفهاي رفتاري پس از پايان اين فصل از فراگير انتظار ميرود که: موتورهاي جريان مستقيم را تعريف كند و آنها را طبقهبندي نمايد. مشخصههاي اصلي موتورهاي جريان مستقيم را تعريف كند

Διαβάστε περισσότερα

هدف از انجام این آزمایش بررسی رفتار انواع حالتهاي گذراي مدارهاي مرتبه دومRLC اندازهگيري پارامترهاي مختلف معادله

هدف از انجام این آزمایش بررسی رفتار انواع حالتهاي گذراي مدارهاي مرتبه دومRLC اندازهگيري پارامترهاي مختلف معادله آزما ی ش پنج م: پا س خ زمانی مدا رات مرتبه دوم هدف از انجام این آزمایش بررسی رفتار انواع حالتهاي گذراي مدارهاي مرتبه دومLC اندازهگيري پارامترهاي مختلف معادله مشخصه بررسی مقاومت بحرانی و آشنایی با پدیده

Διαβάστε περισσότερα

نقض CP و چكيده ١. مقدمه مغايرت دارد. پست الكترونيكي:

نقض CP و چكيده ١. مقدمه مغايرت دارد. پست الكترونيكي: مجلة پژوهش فيزيك ايران جلد ۱۳ شمارة ۴ زمستان ۱۳۹۲ نقض CP و گذار فاز الكتروضعيف در مدل دو هيگزي مسلم احمدوند گروه فيزيك دانشگاه شهيد بهشتي پست الكترونيكي: moslemph@gmailom (دريافت مقاله: ۱۳۹۲/۵/۲ دريافت

Διαβάστε περισσότερα

1سرد تایضایر :ميناوخ يم سرد نيا رد همانسرد تلااؤس یحيرشت همان خساپ

1سرد تایضایر :ميناوخ يم سرد نيا رد همانسرد تلااؤس یحيرشت همان خساپ 1 ریاضیات درس در اين درس ميخوانيم: درسنامه سؤاالت پاسخنامه تشریحی استخدامی آزمون ریاضیات پرورش و آموزش بانک آزمونهای از اعم کشور استخدامی آزمونهای تمام در ریاضیات پرسشهای مجموعهها میشود. ارائه نهادها و

Διαβάστε περισσότερα

بهبود قابليت گذر از خطاي تورب ين بادي داراي ژنراتور القايي تغذ هي دوگانه (DFIG) با استفاده از جبران كننده توان راكتيو (SVC)

بهبود قابليت گذر از خطاي تورب ين بادي داراي ژنراتور القايي تغذ هي دوگانه (DFIG) با استفاده از جبران كننده توان راكتيو (SVC) .۱ No. F-3-AAA- بهبود قابليت گذر از خطاي تورب ين بادي داراي ژنراتور القايي تغذ هي دوگانه (DFIG) با استفاده از جبران كننده توان راكتيو (SVC) ا رمان صفايي قرهپت اين گي ورگ حس ين حسينيان حسين عسكان ابيانه

Διαβάστε περισσότερα

One-Year Patency Rate of Arteriovenous Fistula and its Predicting Factors in Patients with Chronic Renal Failure

One-Year Patency Rate of Arteriovenous Fistula and its Predicting Factors in Patients with Chronic Renal Failure One-Year Patency Rate of Arteriovenous Fistula and its Predicting Factors in Patients with Chronic Renal Failure Setareh Soltany 1, Jafar Alavy Toussy 2, Mohammadreza Tamaddon 3, Raheb Ghorbani 4 1 Department

Διαβάστε περισσότερα

مدار معادل تونن و نورتن

مدار معادل تونن و نورتن مدار معادل تونن و نورتن در تمامی دستگاه های صوتی و تصویری اگرچه قطعات الکتریکی زیادی استفاده می شود ( مانند مقاومت سلف خازن دیود ترانزیستور IC ترانس و دهها قطعه ی دیگر...( اما هدف از طراحی چنین مداراتی

Διαβάστε περισσότερα

روشهاي سنتز نانوذرات دياكسيدتيتانيوم

روشهاي سنتز نانوذرات دياكسيدتيتانيوم روشهاي سنتز نانوذرات دياكسيدتيتانيوم مريم سالاري مسيح رضاي ي سيد محمد موسوي خويي پيروز مرعشي زهرا مصحفي دانشكدهي مهندسي معدن متالورژي و نفت دانشگاه صنعتي اميركبير rezaee.masih@gmail.com چكيده: امروزه نانوذرات

Διαβάστε περισσότερα

چكيده مقدمه. آماري SPSS با استفاده از آزمونهاي همبستگي اسپيرمن (Spearman) و كندال (Kendall) و تحليل لگ خطي تجزيه و تحليل گرديد.

چكيده مقدمه. آماري SPSS با استفاده از آزمونهاي همبستگي اسپيرمن (Spearman) و كندال (Kendall) و تحليل لگ خطي تجزيه و تحليل گرديد. بررسي رابطهي استقرار سيستمهاي اطلاعاتي مديريت و ساختار سازماني در ادارات دولتي شهر كرمان 2 1 محمود نكويي مقدم علي حسن زاده وحيد يزدي فيض آبادي 3 چكيده مقدمه: سيستمهاي اطلاعاتي مديريت يكي از عوامل مو ثر

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل نگین معلمی خیاوي 1* سیامک حسین پور 2 دانشگاه تربیت مدرس تهران (negin.moallemi@modares.ac.ir) * چکیده در تحقیق حاضر احتراق پیش آمیخته هوا/متان

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded from پست الكترونيك:

Downloaded from  پست الكترونيك: اثرات عقيم سازي عصاره گياه چريش روي موش صحراي ي نر 3 2 معصومه محمودي ميمند(. M.S ) محسن مروتي(. Ph.D ) محمود قاضي خوانساري(. Ph.D ) بتول نصراالله 5 4 زاده(. Ph.D ) باقر مينايي(. Ph.D ). -مربي گروه فارماكولوژي

Διαβάστε περισσότερα

کاوش قوانين پيوستگي کمي در بازار سهام با استفاده از الگوريتم هاي فراابتکاري چندهدفه مبتني بر الگوريتم ژنتيک

کاوش قوانين پيوستگي کمي در بازار سهام با استفاده از الگوريتم هاي فراابتکاري چندهدفه مبتني بر الگوريتم ژنتيک مجله مهندسي مالي و مديريت اوراق بهادار شماره سيويکم / تابستان 6951 کاوش قوانين پيوستگي کمي در بازار سهام با استفاده از الگوريتم هاي فراابتکاري چندهدفه مبتني بر الگوريتم ژنتيک تاريخ دريافت: 51/10/01 تاريخ

Διαβάστε περισσότερα

ارزيابي رقابت سلمه تره و الگوي كاشت ذرت روي عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت دانهاي سينگل كراس ۷۰۴

ارزيابي رقابت سلمه تره و الگوي كاشت ذرت روي عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت دانهاي سينگل كراس ۷۰۴ شماره ۷۳ زمستان ۳۸۵ b b شماره ۷۳ زمستان ۳۸۵ ارزيابي رقابت سلمه تره و الگوي كاشت ذرت روي عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت دانهاي سينگل كراس ۷۰۴ چكيده اسفنديار فاتح دانشجوي دكتري زراعت دانشکده کشاورزي دانشگاه تهران

Διαβάστε περισσότερα

بهينهسازی دما و زمان انحالل در ابرهمبستة پایه نيکل پرخوران روش طراحي آزمایشها

بهينهسازی دما و زمان انحالل در ابرهمبستة پایه نيکل پرخوران روش طراحي آزمایشها فصلنامة علمي- پژوهشي تحقيقات موتور شمارة 4 )تابستان 95( صفحة 7-6 فصلنامة علمي- پژوهشي تحقيقات موتور تارنماي فصلنامه: www.engineresearch.ir بهينهسازی دما و زمان انحالل در ابرهمبستة پایه نيکل پرخوران روش

Διαβάστε περισσότερα

رياضي 1 و 2 تابع مثال: مثال: 2= ميباشد. R f. f:x Y Y=

رياضي 1 و 2 تابع مثال: مثال: 2= ميباشد. R f. f:x Y Y= رياضي و رياضي و تابع تعريف تابع: متغير y را تابعي از متغير در حوزه تعريف D گويند اگر به ازاي هر از اين حوزه يا دامنه مقدار معيني براي متغير y متناظر باشد. يا براي هر ) y و ( و ) y و ( داشته باشيم ) (y

Διαβάστε περισσότερα

اقيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 4 / زمستان 21-27/7/1389 نشريه علمي پژوهشي اقيانوسشناسي 1389 تمامي حقوق اين اثر متعلق به نشريه اقيانوسشناسي است.

اقيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 4 / زمستان 21-27/7/1389 نشريه علمي پژوهشي اقيانوسشناسي 1389 تمامي حقوق اين اثر متعلق به نشريه اقيانوسشناسي است. قيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 3/ پاييز 7-6/0/389 اقيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 4 / زمستان 2-27/7/389 شاخص كيفيت (WQI) آب رودخانه كارون بهعنوان نشاندهنده اثرات پساب صابونسازي خرمشهر 2 * علي داداللهي سهراب

Διαβάστε περισσότερα

چكيده واژههايكليدي: 1- مقدمه. سنتز نانوپودر شيشه-سراميك MgO-Al 2 O 3 -SiO 2 بر پايه كورديريت سل-ژل تبلور

چكيده واژههايكليدي: 1- مقدمه. سنتز نانوپودر شيشه-سراميك MgO-Al 2 O 3 -SiO 2 بر پايه كورديريت سل-ژل تبلور ساز و كار تشكيل كورديريت در شيشه-سراميك سيستم MgO-Al 2 O 3 -SiO 2 تهيه شده به روش سل- ژل 2 1* هلنا ملكزاده و محمد رضواني 1- دانشجوي كارشناسي ارشد دانشكده فني مهندسي مكانيك دانشگاه تبريز گروه مهندسي مواد

Διαβάστε περισσότερα

.Bias دراین برنامه ميتوان از اندازه گيری های تکی و یا

.Bias دراین برنامه ميتوان از اندازه گيری های تکی و یا تخمین تورش Bias و قابلیت تکرار با استفاده از نمونه های بیماران Spreadsheet,B version 3 خالصه این برنامه طراحی اوليه ای است برای تخمين تورش بين دو روش دوتائی measurements( )single or duplicate استفاده نمود..Bias

Διαβάστε περισσότερα

Investigation of Apoptosis Induction in Differentiated PC-12 Cells after Exposure to Hydrostatic Pressure

Investigation of Apoptosis Induction in Differentiated PC-12 Cells after Exposure to Hydrostatic Pressure Originl Article Investigtion of Apoptosis Induction in Differentited PC-12 Cells fter Exposure to Hydrosttic Pressure S. Sdri, M.Sc. 1, M. Dvry Znjni, M.Sc. 1, M. Azdkht, Ph.D. 1, A. Amini, Ph.D. 1, M.

Διαβάστε περισσότερα

بررسي ا گاهي و عملكرد مصرفکنندگان در مورد برچسبهاي مواد غذايي

بررسي ا گاهي و عملكرد مصرفکنندگان در مورد برچسبهاي مواد غذايي بررسي ا گاهي و عملكرد مصرفکنندگان در مورد برچسبهاي مواد غذايي ١ ٢ ١ مصطفي ميرقطبي مرجان باژن زهره اميري ١. گروه علوم پايه انستيتو تحقيقات تغذيهاي و صنايع غذايي كشور دانشكده علوم تغذيه و صنايع غذايي دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك

شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك طاهره عارف زاده سيد روح االله حسيني واعظ * حسين نادرپور امير عزالدين در اين تحقيق روش شناسايي تركه يا - دانشجوي

Διαβάστε περισσότερα

پست الكترونيك: چكيده. آناليز GC و GC/Mass درصد) گلواژگان:

پست الكترونيك: چكيده. آناليز GC و GC/Mass درصد) گلواژگان: فصلنامه گياهان دارويي بررسي تاثير زمان اسانسگيري بر روي تركيبات روغن فرار گياه رازيانه 4 3 2 *1 اميرحسين جمشيدي محمدرضا شمس اردكاني عباس حاجيآخوندي خسرو عبدي 1- دستيار تخصصي فارماكوگنوزي و عضو هيات علمي

Διαβάστε περισσότερα

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ مبحث تناسب حجت زهري دانش آموز عزیز شما با مبحث تناسب از مقطع ابتدایی آشنا هستید. تناسب نوعی رابطه بین اعداد است که در آن اعداد و کمیتها به دو صورت می توانند با یکدیگر نسبت داشته باشند. مدل : تناسب مستقیم:

Διαβάστε περισσότερα

متلب سایت MatlabSite.com

متلب سایت MatlabSite.com 11-F-EEM-2340 نقش بهينه سازي مصرف انرژي در حفظ محيط زيست و توسعه پايدار چكيده تبديل توليد انتقال و مصرف انرژي همگي روي محيط زيست تاثيرگذارند. اين اثرات مخرب زيست محيطي حاصل انتشارات هستهاي شيميايي و حرارتي

Διαβάστε περισσότερα

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه ي ا کنترل سرعت موتور القايي با استفاده از شبکه ي عصبي ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد meysameghtedari@yahoo.com است. چکيده: در اين مقاله ابتدا مقدمه اي در مورد ويژگي هاي موتورهاي القايي وکنترل

Διαβάστε περισσότερα

Relationship between sperm count, sperm motility, women's age and Intra Uterine Sperm Insemination success

Relationship between sperm count, sperm motility, women's age and Intra Uterine Sperm Insemination success Original Article JQUMS, Vol.17, No.2, 2013, pp.1117 Relationship between sperm count, sperm motility, women's age and Intra Uterine Sperm Insemination success F. Rajaei * S. Naseri ** A. Javadi *** *Associate

Διαβάστε περισσότερα

10-F-PSS چكيده 1- مقدمه

10-F-PSS چكيده 1- مقدمه 2 -F-SS-984 معادلسازي شبكه انتقال در حزه زمان براي تحليل حالت گذراي كليدزني خط زهرا مديحي بيدگلي هماين برهمندپر داد جلالي نيكي مسلمي nmoslem@nr.ac.r djalal@nr.ac.r hberahmandour@nr.ac.r zmadh@nr.ac.r پژهشگاه

Διαβάστε περισσότερα

حل مناقشات در مديريت تخصيص منابع ا ب با استفاده از نظريه بازي مطالعه موردي: حوضه ا بريز درياچه اروميه

حل مناقشات در مديريت تخصيص منابع ا ب با استفاده از نظريه بازي مطالعه موردي: حوضه ا بريز درياچه اروميه حل مناقشات در مديريت تخصيص منابع ا ب با استفاده از نظريه بازي مطالعه موردي: حوضه ا بريز درياچه اروميه ۱ محمد دانش يزدي ۲ احمد ابريشمچي ۳ مسعود تجريشي ا خرين اصلاحات دريافتي ٩٢/٢/٢٠ پذيرش ٩٢/٢/٢٧) (دريافت

Διαβάστε περισσότερα

دبیرستان غیر دولتی موحد

دبیرستان غیر دولتی موحد دبیرستان غیر دلتی محد هندسه تحلیلی فصل دم معادله های خط صفحه ابتدا باید بدانیم که از یک نقطه به مازات یک بردار تنها یک خط می گذرد. با تجه به این مطلب برای نشتن معادله یک خط احتیاج به داشتن یک نقطه از خط

Διαβάστε περισσότερα

نگرش اعضاي هيأت علمي دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين و دانشكده كشاورزي دانشگاه رازي

نگرش اعضاي هيأت علمي دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين و دانشكده كشاورزي دانشگاه رازي بررسي نگرش اعضاي هيأت علمي دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين و دانشكده كشاورزي دانشگاه رازي نسبت به كاربرد آموزش تلفيقي در آموزش كشاورزي حوريه مرادي * 1 2 مسعود بيژني چكيده α t. SPSS 1. دانشجوي كارشناسيارشد

Διαβάστε περισσότερα

دوره 45 شماره 1 بهار 1393 چكيده نرمافزار آماري SAS و از روية مدل مختلط با درنظرگرفتن اثر تصادفي گاو براي مقايسة مقدمه تلفن:

دوره 45 شماره 1 بهار 1393 چكيده نرمافزار آماري SAS و از روية مدل مختلط با درنظرگرفتن اثر تصادفي گاو براي مقايسة مقدمه تلفن: ص ) و ت ه ب (59-68 نشريه علوم دامي ايران دوره 45 شماره 1 بهار 1393 كاربرد تابع سينوسي براي مدلسازي منحني شيردهي گاوهاي هلشتاين و مقايسة آن با توابع وود و دايجكسترا در يك گلة گاو هلشتاين *2 1 سميه لطفي

Διαβάστε περισσότερα

كنترل مستقيم گشتاور و شار يك موتور شش فاز القايي نامتقارن تغذيه شده با اينورترهاي سه سطحي SVPWM با بكارگيري طبقه بندي عصبي

كنترل مستقيم گشتاور و شار يك موتور شش فاز القايي نامتقارن تغذيه شده با اينورترهاي سه سطحي SVPWM با بكارگيري طبقه بندي عصبي 23 -B I S I C E مجله كنترل ISSN 28-8345 جلد 7 شماره 3 پاييز 392 صفحه 9-5 كنترل مستقيم گشتاور و شار يك موتور شش فاز القايي نامتقارن تغذيه شده با اينورترهاي سه سطحي SVPWM با بكارگيري طبقه بندي عصبي 3 2 سيد

Διαβάστε περισσότερα

پژوهشي چكيده. 1. Ethylene Diamine Tetra-acetic Acid.

پژوهشي چكيده. 1. Ethylene Diamine Tetra-acetic Acid. دوره هجدهم شماره 64 خرداد و تير ( 71-80 ) سال 1387 پرفيوژن و جداسازي هپاتوسيت از كبد رات حميدرضا عسگري(. Ph.D ) ** مهدي رسولي(. Ph.D ) * + چكيده سابقه و هدف: پرفيوژن كبد براي مطالعه متابوليسم ويژه در اين

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 2 جهت تعریف یک فضاي برداري نیازمند یک میدان 2 هستیم. یک میدان مجموعه اي از اعداد یا اسکالر ها به همراه اعمال

جلسه 2 جهت تعریف یک فضاي برداري نیازمند یک میدان 2 هستیم. یک میدان مجموعه اي از اعداد یا اسکالر ها به همراه اعمال نظریه اطلاعات کوانتمی 1 ترم پاییز 1391-1392 مدرسین: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري جلسه 2 فراگیري نظریه ي اطلاعات کوانتمی نیازمند داشتن پیش زمینه در جبرخطی می باشد این نظریه ترکیب زیبایی از جبرخطی و نظریه

Διαβάστε περισσότερα

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: این شبکه دارای دو واحد کامال یکسان آنها 400 MW میباشد. است تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب و حداکثر

Διαβάστε περισσότερα

يادگيري تقويتي براساس معماري عملگر- نقاد در سيستم هاي چند عامله براي کنترل ترافيک

يادگيري تقويتي براساس معماري عملگر- نقاد در سيستم هاي چند عامله براي کنترل ترافيک يادگيري تقويتي براساس معماري عملگر- نقاد در سيستم هاي چند عامله براي کنترل ترافيک محمد سعدي مسگري 2 حميد مطيعيان 1 محمد اصالني *1 9 دانشجوي دکتري سیستمهاي اطالعات مکاني- دانشکده مهندسي نقشهبرداري- دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

چكيده جمعيت كفزيان سر شاخهه يا رودخانه جاجرود 28 جنس متعلق به 3 شاخه 5 رده 9 راسته و 24 خانواده

چكيده جمعيت كفزيان سر شاخهه يا رودخانه جاجرود 28 جنس متعلق به 3 شاخه 5 رده 9 راسته و 24 خانواده بررسي جمعيت كفزيان سرشاخهه يا رودخانه جاجرود استان تهران رضوان موسوي ندوشن و سپيده رييسي * گروه شيلات دانشكده علوم وفنون دريايي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال تاريخ دريافت: 93/7/20 تاريخ پذيرش: 94/3/27

Διαβάστε περισσότερα