Πάρις Παπαμίτος Χρονάκης, «Εννοιολογήζεις ηης κοινωνικόηηηας μιας ζιωνιζηικής νεόηηηας. Ο γσμναζηικός ζύλλογος Μακαμπή, »

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πάρις Παπαμίτος Χρονάκης, «Εννοιολογήζεις ηης κοινωνικόηηηας μιας ζιωνιζηικής νεόηηηας. Ο γσμναζηικός ζύλλογος Μακαμπή, 1908-1936»"

Transcript

1 «Θαιήο Μνξθέο δεκόζηαο θνηλσληθόηεηαο ζηελ αζηηθή Διιάδα ηνπ 20νύ αηώλα: ζύιινγνη, δίθηπα θνηλσληθήο παξέκβαζεο θαη ζπιινγηθέο ππνθεηκεληθόηεηεο» Γ θνηλό ζεκηλάξην εξεπλεηηθώλ νκάδσλ, Αζήλα, 29-10/11/2013 Πάρις Παπαμίτος Χρονάκης, «Εννοιολογήζεις ηης κοινωνικόηηηας μιας ζιωνιζηικής νεόηηηας. Ο γσμναζηικός ζύλλογος Μακαμπή, » (θείκελν ππό δηακόξθσζε) Ο γπκλαζηηθόο ζύιινγνο Μαθακπί ηδξύζεθε ζηηο 12 Γεθεκβξίνπ Ζ ίδξπζή ηνπ εγγξάθεηαη ζηηο έληνλεο δηεξγαζίεο πνπ ππξνδόηεζε ε Δπαλάζηαζε ησλ Νεόηνπξθσλ ζην εζσηεξηθό ησλ εζλνζξεζθεπηηθώλ νκάδσλ κε θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηε δηεύξπλζε ηεο θνηλνηηθήο δεκόζηαο ζθαίξαο, ηελ εκθάληζε θαη ξαγδαία εμάπισζε λέσλ ηδενινγηθώλ ξεπκάησλ θαη ηε ζπλαθόινπζε είζνδν επξύηεξσλ θνηλσληθώλ ζηξσκάησλ ζην πεδίν ηεο πνιηηηθήο. Γξήγνξα ν αξηζκόο ησλ κειώλ ηνπζπιιόγνπ μεπέξαζε ηνπο εθαηό θαη ζπλέρηζε λα απμάλεηαη κεηά ηνπο Βαιθαληθνύο Πνιέκνπο θαη ηελ ελζσκάησζε ηεο Θεζζαινλίθεο ζην ειιεληθό θξάηνο. ηα ηέιε ηνπ 1912 ε Μαθακπί αξηζκνύζε ήδε πάλσ από 300 κέιε γηα λα θηάζεη ην 1926 λα ππεξβαίλεη ηα 800. Ζ δνκή θαη νη δξαζηεξηόηεηέο ηεο δηεπξύλζεθαλ εμίζνπ γξήγνξα. Σν 1916 ζπζηήζεθε ηκήκα θνξαζίδσλ, ην 1917 ηα παηδηθά ηκήκαηα κεηαηξάπεθαλ ζε ηκήκαηα εβξαίσλ πξνζθόπσλ θαη ην 1918 ζπγθξνηήζεθε ε κπάληα, ε νπνία θαη εμειίρζεθε ζε κία από ηηο θαιύηεξεο ηεο Θεζζαινλίθεο 1. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ κεζνπνιέκνπ ε Μαθακπί απνηεινύζε έλαλ από ηνπο πην δπλακηθνύο αζιεηηθνύο ζπιιόγνπο ηεο πόιεο δηαζέηνληαο κεηαμύ άιισλ νκάδα πνδνζθαίξνπ, ηκήκα ππγκαρίαο, πνδειαηηθή νκάδα, νκάδα πηγθ-πνγθ θαη ηκήκα ζηίβνπ 2. Ζ ίδξπζε θαη ε εληππσζηαθή εμέιημε ηεο Μαθακπί ήηαλκέξνο ηεο θαηαθόξπθεο αλάπηπμεο ηνπ ζησληζκνύ ζηελ ύζηεξε νζσκαληθή, κεηανζσκαληθή θαη κεζνπνιεκηθή Θεζζαινλίθε. Οπζηαζηηθά αλύπαξθηνο πξηλ ην 1908, ν ζησληζκόο θπξηάξρεζε ζην δεκόζην ρώξν θαη ηελ πνιηηηθή ζθελή ηεο εβξατθήο θνηλόηεηαοθαηνξζώλνληαο λα απνηαλζεί ζε επξύηεξα αθξναηήξηα, λα πξνζεηαηξηζηεί ηα αλεξρόκελα κεζναζηηθά θαη ηα πεξηζσξηνπνηεκέλα κηθξναζηηθά ζηξώκαηα, θαη λα πνιηηηθνπνηήζεη λέεο θνηλσληθέο 1 Una ermozapazina de istorya, La Renasensya Djudia, , 6. 2 Greek Jews in sports. The contribution of Thessaloniki, Θεζζαινλίθε

2 θαηεγνξίεο πξώηεοκεηαμύ απηώλ ηηο γπλαίθεο θαη ηε λενιαία 3. Ζ δξάζε ηνπ νξγαλώζεθε γύξσ από έλα εθηεηακέλν δίθηπν ζπιιόγσλ νη νπνίνη απνηύπσλαλ ηελ πνηθηιία ησλ ηδενινγηθώλ ζηάζεσλ ζην εζσηεξηθό ηνπ ζησληζηηθνύ θηλήκαηνο, ηελ απόηαλζή ηνπ ζε ηαμηθά δηαθξηηά αθξναηήξηα, θαη θπξίσο ηελ πξόζεζε ηνπ ζησληζκνύ λα παξέκβεη θαη λα νξγαλώζεη ην ζύλνιν ηεο δσήο ησλ ππνζηεξηθηώλ ηνπ πινπνηώληαο ην θεληξηθό αίηεκα ηεο αλακόξθσζεο ηνπ εβξατζκνύ ηεο δηαζπνξάο θαη ηε δεκηνπξγία ελόο «λένπ ηύπνπ Δβξαίνπ»πνπ ζα αλαιάκβαλε λα θέξεη ζε πέξαο ην έξγν ηεο ζύζηαζεο ελόο εβξατθνύ εζληθνύ θξάηνπο ζηελ Παιαηζηίλε. ηε Θεζζαινλίθε ηνπ κεζνπνιέκνπ πέξα από ηε Μαθακπί, δξαζηεξηνπνηνύληαλ θαηά θαηξνύο ν Γπκλαζηηθόο Ηζξαειηηηθόο ύλδεζκνο «Αθόαρ» («Γύλακε»), νη κνξθσηηθνί ζύιινγνη «Θεόδσξνο Υεξηζι» θαη «Ηζξαειηηηθή Βηβιηνζήθε Καδίκα» («Οκόλνηα»), νη κεγαιναζηηθέο ιέζρεο «Νέα Λέζρε» (Nouveau Club), «Μπελέ ηώλ» («Παηδηά ηεο ηώλ»), θαη «Μεγάιε ησληζηηθή Λέζρε» («Grand Cercle Sionista»), ηα ζσκαηεία «Αραληνύη» («Φηιαδειθεία»), «Μηδξαρή» («Αλαηνιή») θαη «Αγθενπιά» («Λύηξσζε»), ε Δηαηξεία Ακνηβαίσλ Βνεζεηώλ «Μπελέ Αβξαάκ» («Παηδηά ηνπ Αβξαάκ») (κε ζθνπό ηελ παξνρή ηαηξηθήο βνήζεηαο ζηνπο «νπαδνύο» ηεο ζε πεξίπησζε αζζέλεηαο), ην Οξθαλνηξνθείν Θειέσλ «Μαΐξ Ακπνάβ» (πνπ ηδξύζεθε κε πξσηνβνπιία ηεο νξγάλσζεο Μηζξαρή θαη ηνπ γπλαηθείνπ ζσκαηείνπ «Αηερία»), νη γπλαηθείνη ζησληζηηθνί ζύιινγνη «Μπλνη Ηζξαέι» («Κόξεο ηνπ Ηζξαήι»), «Μπλνη ηώλ» («Κόξεο ηεο ηώλ»), «Attehiya» («HaTehiya»/«Παιηγγελεζία») θαη «Ligade Mujeres Djudeas» (κε ηκήκα θαη γηα θνξαζίδεο), νη ζύιινγνη «ηβάη ηώλ» («Δπηζηξνθή ζηε ηώλ») θαη «Ωαβέ ηώλ» («Δξαζηέο ηεο ηώλ») (κε επίθεληξν ηηο εξγαηηθέο ζπλνηθίεο ηνπ Ρεδή Βαξδάξ θαη ηεο Καιακαξηάο), θαη ηέινο νη ζύιινγνη λέσλ θαη/ή ζύιινγνη πνπ απεπζύλνληαλ ζε λένπο «Δηαηξεία Νόξδανπ», «Μαμ Νόξδανπ», «Σηθβάη Ηζξαέι» («Διπίδα ηνπ Ηζξαήι») θαη «σκαηείν ησλ Νέσλ Ηνπδαίσλ» (Association des Jeunes Juives / Asosyasyon de giovenos djidyos) 4. Μέιε ηεο Μαθακπί είηε ζπκκεηείραλ ελεξγά ζε άιινπο ζησληζηηθνύο ζπιιόγνπο (όπσο ν πξόεδξόο ηεο Αβξαάκ Ρεθαλάηη εγέηεο ηνπ ζησληζηηθνύ θηλήκαηνο ηεο Θεζζαινλίθεο, αξρηζπληάθηεο ηνπ 3 «Le Sionisme à Salonique», αλαθνξά ηνπ Sam Yoel ( ), Αξρεία ηεο Alliance Israelite Universelle, Archives Grèce I G 3: Nehama (Θεζζαινλίθε) πξνο Alliance (Παξίζη) ( ), Αξρεία ηεο AIU, Archives Grèce I G 3. Μηα ζπλνιηθή ηζηνξία ηνπ ζησληζηηθνύ θηλήκαηνο ζηε Θεζζαινλίθε εθθξεκεί. Ωζηόζν, όςεηο ηνπ θαηλνκέλνπ αλαιύνπλ εκπεξηζηαησκέλα νη εξγαζίεο ηεο Ρέλαο Μόιρν θαη ηεο Μαξίαο Βαζηιηθνύ. Rena Molho, The Zionist movement in Thessaloniki, , ζην I. K. Hassiotis (επηκ.), The Jewish communities of Southeastern Europe, Θεζζαινλίθε 1997, Maria Vassilikou, Politics of the Jewish Community of Salonika in the Inter-war Years: Party Ideologies and Party Competition, αδεκνζίεπηε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή, University College London Καηαζηαηηθά Δβξατθώλ σκαηείσλ, Δβξατθό Μνπζείν Θεζζαινλίθεο. 2

3 πεξηνδηθνύ Pro-Israel θαη πξόεδξνο ηεο νξγάλσζεο Μηδξαρή 5 ), είηε ζπλεξγάδνληαλ κε απηνύο ζηα πιαίζηα ηεο δηνξγάλσζεο θνηλώλ εθδειώζεσλ 6. Ζ Μαθακπί, όπσο θαη άιινη ζύιινγνη,ήηαλ κέινο ηεο δηαζσκαηεηαθήο «ησληζηηθήο Οκνζπνλδίαο» θαη κέζσ απηήο ελζσκαησλόηαλ ζηα επξύηεξα δίθηπα ηεο «ησληζηηθήο Οκνζπνλδίαο Διιάδαο» θαη ηεο «Παγθόζκηαο ησληζηηθήο Οκνζπνλδίαο». Ζ Μαθακπί ήηαλ επνκέλσο έλα ζσκαηείν ε δξάζε ηνπ νπνίνπ ήηαλ ηαπηόρξνλα θάζεηε θαη νξηδόληηα, αιιά επίζεο εμσζηξεθήο θαη εζσζηξεθήο. Σν ζώκα πξνζθόπσλ «Νηξνξ Μαθακπί» απεπζπλόηαλ ζε αλήιηθνπο Δβξαίνπο ζηε βάζε ησλ αξρώλ ηνπ πξνζθνπηζκνύ, ελώ ηα αζιεηηθά ηκήκαηα θαη ζε ελήιηθεο. Καη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο όκσο, ν θαλνληζηηθόο ιόγνο ηνπ ζσκαηείνπ ζεκαζηνδνηνύζε ηαπηόζεκα ηηο δηαθνξεηηθέο κνξθέο θνηλσληθόηεηαο. Αλεμάξηεηα ειηθίαο, ην θαηαζηαηηθό αλαγλώξηδε έλα ζπιινγηθό ππνθείκελν (ην «ηνπδατθόλ ζηνηρείνλ») θαη επηδίσθε λα ζθπξειαηήζεη θνηλσληθνύο δεζκνύο ζηε βάζε ελόο δηπινύ άμνλα αμηώλ θαη πξαθηηθώλ. Αθελόο, κέζα από ηελ θαιιηέξγεηα ηεο «αγάπεο πξνο παλ ην αθνξώλ ηελ θπζηθήλ εθπαίδεπζηλ», θαη αθεηέξνπ κέζα από ηελ αλάπηπμε «κεηαμύ ησλ κειώλ ηνπ ηεο εζληθήο ηνπδατθήο ζπλεηδήζεσο, ηεο γλώζεσο ησλ εζληθώλ δηθαίσλ θαη θαζεθόλησλ, ηνπ ελδηαθέξνληνο πξνο ηελ ηύρελ ηνπ ηνπδατζκνύ ηεο ρώξαο θαη ηνπ εμσηεξηθνύ» 7. Δπηπξόζζεηα, όπσο ηόληδαλ επαλεηιεκκέλα ζηνλ δεκόζην ιόγν ηνπο νη ηζύλνληεο ηνπ ζπιιόγνπηδίσο θαηά ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1920 θαη 1930 (θαη ηόζν ζηνλ ηζπαλνεβξατθό όζν θαη ζηνλ ειιελόγισζζν ηύπν), ζηόρνο ηεο Μαθακπί ήηαλ όρη κόλν ε δηακόξθσζε κηαο εβξατθήο εζληθήο ζπλείδεζεο, αιιά θαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ θαζεθόλησλ ησλ Δβξαίσλ απέλαληη ζηελ ρώξα ηνπο, ηελ Διιάδα. Όπσο ππνγξάκκηδε ν Ηζάθ Κνέλ, «ε θαιιηέξγεηα ηεο αγάπεο πξνο ηελ παηξίδα είλαη ν βαζύηεξνο ζθνπόο ηνπ εκεηέξνπ αζιεηηθνύ ζπιιόγνπ» 8. Αληίζηνηρα, ν ίδηνο θαλνληζηηθόο ιόγνο επηδίσθε λα νξγαλώζεηόρη κόλν ηελ ελδνζσκαηεηαθή αιιά θαη ηελ εμσζσκαηεηαθή δσή ησλ κειώλ ηεο Μαθακπί. Ωο νξγαληθό ηκήκα ησλ επξύηεξσλ ηνπηθώλ, εζληθώλ θαη ππεξεζληθώλ ζπιινγηθνηήησλ πνπ ζπγθξνηνύζαλ νη δηάθνξεο ζησληζηηθέο νκνζπνλδίεο ηα κέιε ηεομαθακπί, αλήιηθνη θαη ελήιηθεο,επηδησθόηαλ λα δηακνξθώζνπλ ηελ θνηλσληθόηεηά ηνπο σο (έιιελεο) εβξαίνη αζιεηέο. 5 «Hyménée», Pro-Israël, , 8. «Dans la Mizrachi. Inauguration du nouveau local. Une brillante fête», Pro-Israël , 4. 6 «Un bazar de Charité», Pro-Israël , 2. 7 Καηαζηαηηθά Δβξατθώλ σκαηείσλ, Δβξατθό Μνπζείν Θεζζαινλίθεο. 8 «18 Dicembre avyertida del bazar a profito del Keren Kemet lisral. La organizasyon drures-makabi», La Renasensya Djudia, , 5. «Αλαθνηλσζέληα πεξί ηελ αραξαθηήξηζηε δηαγσγήλ ησλ Μαθακπή», Μαθεδνλία , 4. 3

4 Απηόο ν θαλνληζηηθόο ιόγνο ηεο ειιελνεβξατθόηεηαο κπνξεί λα ζεσξεζεί σο απόερνο κηαο εβξατθήο νζσκαληθήο πνιηηηθήο αληίιεςεο, κηα ππεξάζπηζε ηεο θνηλνηηθήο απηνλνκίαο ζπλδπαδόκελεο κε ηελ έθθξαζε λνκηκόηεηαο πξνο ην θξάηνο. Ωζηόζν, επξόθεηην γηα έλα ιόγν πνπ βξηζθόηαλ ζε ζρεηηθή αξκνλία κε ηελ θηιειεύζεξε αληίιεςε πεξί έζλνπο πνπ νξγαλώλεηαη ζηε βάζε ελόο πνιηηηθνύ εζληθηζκνύ (civic nationalism ζε αληίζεζε κε ηνλ πνιηηηζκηθό ή εζλνηηθό εζληθηζκό, cultural or ethnic nationalism),ηελ νπνία θαη πηνζεηνύζε ε βεληδειηθή αξρεγεζία (αλ θαη όρη απαξαίηεηα νη ηνπηθέο ηεο εθθξάζεηο) 9. Ζ Μαθακπί, όπσο θαη ε Αθόαρ θαη κηα ζεηξά άιισλ ζησληζηηθώλ νξγαλώζεσλ, αληαπνθξίζεθαλ ζηα δηιήκκαηα θαη ηηο δπζθνιίεο ηεο ελζσκάησζεο πξνσζώληαο ηε δηακόξθσζε κηαο «ζπκπιεξσκαηηθήο εζληθόηεηαο», όπσο ηελ νξίδεη ν MichaelBerkowitz, δειαδή κηαο «δηπιήο» ηαπηόηεηαο πνπ εδξαδόηαλ ζηελ πεπνίζεζε όηη θάπνηνο κπνξεί λα είλαη ηόζν έλαο θαιόο Δβξαίνο όζν θαη έλαο λνκνηαγήο Έιιελαο 10. Απηή ε πνιηηηθή ηαπηόηεηα ζπληζηνύζε ην θύξην πνιηηηζκηθό λόεκα κε ην νπνίν επελδπόηαλ θαλνληζηηθά θαη νξγαλσλόηαλ από ηα πάλσ ε θνηλσληθόηεηα πνπ αλέπηπζαλ ηα ελήιηθα θαη αλήιηθα κέιε ηνπ ζπιιόγνπ. Ωζηόζν, ηα πνιιαπιά πιαίζηα ζηα νπνία εγγξάθνληαλ νη πξαθηηθέο ησλ κειώλ πξνζέδηδαλ ηειηθά ζηελ «(ειιελν)εβξατθόηεηα» ησλ λεαξώλ Μαθαβαίσλ έλα πνιπζρηδέο πεξηερόκελν. Αλ ηα «εζληθά δίθαηα» θαη ηα «εζληθά θαζήθνληα» απνηεινύζαλ θαλνληζηηθά ηνλ πξσηαξρηθό άμνλα ζήκαλζεο ησλ θνηλσληθώλ ζρέζεσλ, ε θνηλσληθόηεηα ησλ Μαθακπί ζπληεινύζε ζηελ πξάμε ζηε δηακόξθσζε κηαο λέαο, πιεζπληηθήο (ειιελν)εβξατθήο ηαπηόηεηαο κε πνηθίιεο ρσξηθέο αλαθνξέο ηνπηθέο, εζληθέο, πεξηθεξεηαθέο θαη ππνεζλνηηθέο. Απηέο νη θνηλσληθέο πξαθηηθέο δηακόξθσζαλ κηα πνιπεπίπεδε γεσγξαθία ηεο ζησληζηηθήο εβξατθόηεηαο κε ηε Θεζζαινλίθε ζην επίθεληξό ηεο. Οη ρώξνη ηνπ ζπιιόγνπ, ν ζηίβνο, ην γήπεδν θαη νη εθδξνκέο ζηελ εμνρή, όπσο θαη νη δεκόζηεο ζπγθεληξώζεηο, ηα κπαδάξ, ή νη έξαλνη ππέξ ηνπ Δζληθνύ Δβξατθνύ Κεθαιαίνπ, ζπληζηνύζαλ λένπο ηξόπνπο ρξήζεο ηνπ ρώξνπ θαη ιεηηνπξγνύζαλ σο λέα ηνπόζεκα 11. ε κηα πεξίνδν όπνπ κηα παιηόηεξε εβξατθή αζηηθή ηνπνγξαθία ππνρσξνύζε ιόγσ ηεο απν-ηνπδαηνπνίεζεο ηνπ 9 Γηα ηελ βεληδειηθή αληίιεςε ηνπ έζλνπο, βιέπε πύξνο Μαξθέηνο, «Ζ ελζσκάησζε ηεο ζεθαξαδηθήο Θεζζαινλίθεο ζηελ Διιάδα: ην πιαίζην, », ζην Δηαηξεία πνπδώλ Νενειιεληθνύ πνιηηηζκνύ θαη γεληθήο Παηδείαο, Ο Ελληνικός Εβραϊζμός. Δπηζηεκνληθόπκπόζην 3-4 Απξηιίνπ 1998, Αζήλα 1999, Michael Berkowitz, Zionist culture and West European Jewry before the First World War, Κέκπξηηδ 1993), xv. 11 Δλδεηθηηθά, «La ekskursyon dela Max Nordau», La Renasensia Djudia, , 4 «El grande concerto de Keren Kayemet», La Renasensia Djudia, , 4 «La kompanya del Shekel en Saloniko», La Renasensia Djudia, , 4. 4

5 ιηκαληνύ, ηεο θαηαζηξνθήο ησλ ζπλαγσγώλ, ηεο κεηεγθαηάζηαζεο ηεο πιεηνςεθίαο ηνπ εβξατθνύ πιεζπζκνύ από ην θέληξν ηεο πόιεο ζηα πεξίρσξαιόγσ ηεο Μεγάιεο Ππξθαγηάο ηνπ 1917 θαη ηεο αλνηθνδόκεζεο ηνπ θέληξνπ, όπσο θαη ιόγσ ησλ ζπλερώλ δηεθδηθήζεσλ ηνπ ρώξνπ ηνπ εβξατθνύ λεθξνηαθείνπ από ην παλεπηζηήκην θαη ηε δεκνηηθή αξρή 12, απηέο νη λέεο ζησληζηηθέο θνηλσληθόηεηεο επαλαπξνζδηόξηζαλ ηα όξηα θαη ην πεξηερόκελν ηνπ εβξατθνύ ρώξνπ ζηε κεζνπνιεκηθή Θεζζαινλίθε. Αλ θαη ζρεηίδνληαλ κε ηελ αλαςπρή θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ ειεύζεξνπ ρξόλνπ, απηέο νη ρξήζεηο ηνπ ρώξνπ είραλ κηα έληνλα πνιηηηθή δηάζηαζε θαη γηα ην ιόγν απηό ζεκαληηθή ζπκβνιηθή αμία. Ζ κπάληα ηεο Μαθακπί θαη νη παξειάζεηο ησλ λεαξώλ πξνζθόπσλ ζηηο θεληξηθέο αξηεξίεο ηεο πόιεο θαηά ηελ επηζηξνθή από ηηο εθδξνκέο ζηελ γύξσ ύπαηζξν ή θαηά ηελ ππνδνρή ζεκαηλόλησλ ζησληζηώλ όπσο ν Εακπνηίλζθη, ήηαλ ηα θύξηα κέζα (επαλα)δηεθδίθεζεο ηεο Θεζζαινλίθεο σο κηαο εβξατθήο πόιεο κε αλαθνξά όρη κόλν ζην παξειζόλ (πνπ αληηπξνζώπεπε ην λεθξνηαθείν), αιιά ζην παξόλ θαη θπξίσο ζην κέιινλ 13. Τπό αλάινγν πξίζκα πξέπεη λα εηδσζνύλ θαη ε επίζεζε ην 1926 εβξαίσλ θνκκνπληζηώλ ζην γπκλαζηήξην ηεο Μαθακπί 14 όπσο θαη ε επίζεζε αγαλαθηηζκέλσλ κειώλ ηεο θαζηζηηθήο θαη αληηζεκηηηθήο νξγάλσζεο «Δζληθή Έλσζηο Διιάο» ζηα γξαθεία ηνπ ζπιιόγνπ ιίγεο κέξεο πξηλ από ηνλ εκπξεζκό ηνπ Κάκπει ζε έλδεημε δηακαξηπξίαο γηα ηελ «αλζειιεληθή» ζηάζε κειώλ ηεο Μαθακπί 15.Γηα ηνπο Έιιελεο Υξηζηηαλνύο όπσο θαη γηα άιιεο πνιηηηθέο κεξίδεο ησλ Δβξαίσλ, ήηαλ ε απμεκέλε νξαηόηεηα ησλ κνξθώλ θνηλσληθόηεηαο πνπ αλέπηπζζε ε Μαθακπί θαη επξύηεξα ε ζησληζηηθή λενιαία πνπ πξνζδηόξηδε κηα λέα, δηεθδηθεηηθή εβξατθή παξνπζία ζηελ εθζπγρξνληδόκελε θαη εμειιεληδόκελε πόιε. Αλάινγεο κνξθέο θνηλσληθόηεηαο ελζπιάθσλαλ ηε Θεζζαινλίθε ζε κηα επξύηεξε, θαιεηδνζθνπηθή εβξατθή θαληαζηαθή γεσγξαθία. Ζ ησληζηηθή Οκνζπνλδία ηεο Διιάδαο, ε πξώηε απόπεηξα ησλ Δβξαίσλ ηεο Θεζζαινλίθεο λα ππεξβνύλ ην θνηλνηηθό πιαίζην θαη λα ζπληνλίζνπλ ηε δξάζε ησλ ζησληζηηθώλ ζσκαηείσλ ζε εζληθό επίπεδν, θαηέζηεζε ηε Θεζζαινλίθε ην θέληξν κηαο λενπαγνύο νληόηεηαο, ηνπ Διιεληθνύ Δβξατζκνύ, 12 Mark Mazower, Salonica, city of ghosts. Christians, Muslims and Jews , Λνλδίλν 2004, θεθ. 16, 18, 21, Γηα ηελ επίζθεςε ηνπ Εακπνηίλζθη ζηε Θεζζαινλίθε, δεο «La grande demonstrasyon sportive dela Makabi en onor de sr. Zabotinski», La Renasensia Djudia, , 1. Γηα ηηο εθδξνκέο, Miriam Venezia, Youth in Maccabi, ζην Avraam Rekanati (επηκ.), Zikhron Saloniki. La grandeza y la destruycion del Yerushalayim del Balkan, η. 1, Σει Αβίβ 1972, κεηαθ. Shimon Ouziel, ζην (πξόζβαζε ). 14 «Γηρόλνηα ηζξαειηηώλ. Μαθακπή-Κνκκνπληζηαί», Μακεδονία, , Aristotle A. Kallis, The Jewish Community of Salonica under Siege: The Antisemitic Violence of the Summer of 1931, Holocaust and Genocide Studies 20/1 (2006),

6 ππεξβαίλνληαο ηελ παξαδνζηαθή δηαίξεζε κεηαμύ εθαξαδηηώλ θαη Ρσκαλησηώλ 16.Αλάινγα, νη ηαθηηθέο επηζθέςεηο ζησληζηηθώλ αζιεηηθώλ νκάδσλ από όια ηα Βαιθάληα θαη ζε κηθξόηεξν βαζκό ηελ Κεληξηθή Δπξώπε θαη ηελ Παιαηζηίλε, όπσο αληίζηξνθα θαη νη επηζθέςεηο νκάδσλ ηεο Μαθακπί ζε βαιθαληθέο πόιεηο (Νόβη αλη, όθηα θαη Μνλαζηήξη) θαη ε ζπκκεηνρή ηεο ζηηο Μαθακπηάδεο πνπ δηνξγαλώλνληαλ ζην Σει Αβίβ, πξνζέδηδαλ πεξηερόκελν ζηε λεόηεπθηε πξνζσλπκία ηεο Θεζζαινλίθεο σο «Ηεξνπζαιήκ ησλ Βαιθαλίσλ» Δλώ απόπεηξεο λα θηινμελήζεη ε Θεζζαινλίθε έλα ζπλέδξην ησλ ζεθαξαδηηώλ ζησληζηώλ (αλ θαη ηειηθά απνηπρεκέλεο) ζπλέβαιαλ ζηελ απην-εηθόλα ηεο πόιεο ζαλ «εθαξαδίηηθε κεηξόπνιε» 19. Αλ επνκέλσο ζηα ηέιε ηνπ 19 νπ αηώλα ε ζπκπεξίιεςε ηεο Θεζζαινλίθεο ζην ράξηε κηαο επξσπατθήο εβξατθήο λεσηεξηθόηεηαο θαηέζηε δπλαηή ράξε ζην εθπαηδεπηηθό έξγν θαη ηελ ηδενινγηθή επηξξνή ηεο Αιηάλο, θαηά ην κεζνπόιεκν, ζησληζηηθνί ζύιινγνη λέσλ ή γηα λένπο όπσο ε Μαθακπί δηαδξακάηηζαλ έλαλ θξίζηκν ξόιν ζηε ζύιιεςε θαη πινπνίεζε λέσλ ηνπνγξαθηώλ ηνπ Δβξατζκνύ νη νπνίεο θαη ζπλέπηπηαλ αιιά θαη ππεξέβαηλαλ ηα όξηα ηνπ ειιεληθνύ έζλνπο-θξάηνπο. Σειηθά, ε πνιηηηθή θαη πνιηηηζκηθή ηαπηόηεηα ηεο «ζπκπιεξσκαηηθήο εζληθόηεηαο» κόλν θαηαξρήλ ζεκαζηνδνηνύζε ηελ θνηλσληθόηεηα πνπ αλέπηπζζε ε Μαθακπί θαζώο ν «πξαθηηθόο ζησληζκόο» 20 πνπ ζπγθξνηνύζαλ απηέο θαζεαπηέο νη πξαθηηθέο ηεο θνηλσληθόηεηαο, κε ηε ζεηξά ηνπ επέλδπεκε λέα λνήκαηα ηελ ζησληζηηθή εβξατθόηεηα κπνιηάδνληάο ηελ κε ηα ζηνηρεία ηεο ζεζζαινληθηόηεηαο, ησλ Βαιθαλίσλ θαη ηεο ζεθαξαδίηηθεο νηθνπκέλεο. Ο Μακαββαίος: οι από ηα κάηω ζημαζιοδοηήζεις ηης νεανικής εβραϊκής κοινωνικόηηηας Ζ δηεξεύλεζε ησλ λνεκάησλ κε ηα νπνία νη ίδηνη νη λεαξνί Δβξαίνη επέλδπαλ ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο πνπ αλέπηπζζαλ ζην πιαίζην ησλ δξάζεσλ ησλ ζησληζηηθώλ ζπιιόγσλ είλαη δπλαηή κόλν κεξηθώο. Σα αξρεία ησλ ζπιιόγσλ έρνπλ ραζεί θαη επνκέλσο δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ εζσηεξηθή ηνπο ιεηηνπξγία, ηηο ζρέζεηο κεηαμύ ησλ ελειίθσλ κειώλ θαη κεηαμύ απηώλ θαη ησλ αλειίθσλ πξνζθόπσλ θαζώο θαη ηηο πηζαλέο αληηπαξαζέζεηο δελ κπνξνύλ λα αλαιπζνύλ. Ο βαζκόο ελζηάιιαμεο όζσλ πξέζβεπαλ ηα θαηαζηαηηθά, ε πξόζιεςεζηνηρείσλ 16 «Federasyon Sionista de Grecia», La Renasensia Djudia, , Μακεδονία, , 3 Μακεδονία, , 3 Μακεδονία, , Devin E. Naar, Jewish Salonica and the Making of the Jerusalem of the Balkans, , αδεκνζίεπηε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή, Stanford University, Βιέπε επίζεο, Salonica Largest Jewish Balkan City, Jewish Daily Bulletin, Knowledge of Hebrew Widespread in Salonica, Leading Jewish Center in Balkans, Jewish Daily Bulletin, Sephardic Congress Will Be Called, Jewish Daily Bulletin Anat Helman, Young Tel Aviv. A tale of two cities, Waltham

7 ηεο ζησληζηηθήο ηδενινγίαο από ηα κέιε θαη ηνπο πξνζθόπνπο θαη ε ελδερόκελε αλαζεκαζηνδόηεζή ηεο είλαη γηα ην ιόγν απηό δύζθνιν λα απνηηκεζνύλ. Ζ κνλαδηθή αθήγεζε κέινπο παξνπζηάδεη ηα δηθά ηεο πξνβιήκαηα.ηα ζύληνκα απνκλεκνλεύκαηά ηεο ε Μύξηακ Βελέηζηα, από ηα πξώηα κέιε ηνπ ηκήκαηνο θνξηηζηώλ ηεο Μαθακπί, αλαθέξεη όηη αγόξηα θαη θνξίηζηα ζπκκεηείραλ ζηηο «εβξατθέο εθδειώζεηο κε ραξά θαη θάπνηα αζσόηεηα», όηη νη ζρέζεηο ηνπο ζπρλά θαηέιεγαλ ζε γάκν, θαη όηη ηα πεξηζζόηεξα λεαξά κέιε ηεο Μαθακπήκεηαλάζηεπζαλ ηειηθά ζηελ Παιαηζηίλε. Γηα ηε Βελέηζηα, ε εγθόιπσζε ηεο ζησληζηηθήο ηδενινγίαο ππήξμε ηειηθά ζσηήξηα θαζώο νη λεαξνί ζησληζηέο «ζώζεθαλ από ην Οινθαύησκα ράξε ζηνπο αθηηβηζηέο ηεο Μαθακπή θαη ησλ άιισλ ζησληζηηθώλ ζσκαηείσλ» 21.Όκσο απηή ε αθήγεζή ηεο, θαηαηεζεηκέλε ζην Ηζξαήι ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970,απνθηά ζπλνρή θαη αληιεί λνκηκνπνίεζε από ηελ εγγξαθή ηεο ζην θπξίαξρν ζησληζηηθό αθήγεκα. πγθξνηεί αλαδξνκηθά ηελ ηαπηόηεηα ηνπ λεαξνύ ζεζζαινληθηνύ Μαθακπί σο ελόο παξαδεηγκαηηθνύ Δβξαίνπ θαη εληνπίδεη ζηελ ζησληζηηθή ηδενινγία ηα πνιηηηζκηθά λνήκαηα ηεο θνηλσληθόηεηαο. Αληίζηνηρε είλαη ε εηθόλα πνπ θαηαζθεπάδνπλ νη αλαγγειίεο αξξαβώλσλ θαη γάκσλ κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο Μαθακπί θαη άιισλ λεαληθώλ ζησληζηηθώλ ζσκαηείσλ πνπ δεκνζηεύνληαη ζε ζησληζηηθά θύιια. Οη αλαγγειίεο απηέο αθνινπζνύλ έλα ζπγθεθξηκέλν ηππηθό: αλαθέξνπλ ηελ νηθνγελεηαθή πξνέιεπζε θαη ηελ θνηλσληθή ζέζε ησλ δύν λέσλ, ηελ ελζνπζηώδε θαη ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο ζε ζησληζηηθέο νξγαλώζεηο θαη θιείλνπλ κε ηελ επρή λα επηηύρεη ην έξγν ηνποππέξ ηνπ ζησληζηηθνύ ζθνπνύ 22. Καζηζηώληαο ην πξνζσπηθό δεκόζην θαη απνδίδνληαο ζε απηό πνιηηηθό θαη εζληθό πεξηερόκελν, νη αλαγγειίεο απηέο,όπσο άιισζηε θαη νη αλακλήζεηο ηεο Βελέηζηα,αλαδεηθλύνπλ κελ ηελ έληνλε θνηλσληθόηεηα πνπ αλέπηπμαλ ηα κέιε ηεο Μαθακπί αιιά ηαπηόρξνλα επαλεγγξάθνπλ ηα λνήκαηά ηεο. Δίλαη ε εγθόιπσζε ηνπ ζησληζηηθνύ ηδεώδνπο θαη ε ζηξάηεπζε ζηνλ θνηλό αγώλα πνπ θαζηζηνύλ δπλαηή θαη πξνζδίδνπλ ζεκαζία ζηελ ζπλεύξεζε, ζηε δηαπξνζσπηθή επαθή θαη ηειηθά ζηελ πξνζσπηθή νινθιήξσζε ρηίδνληαο κηα εζληθή θνηλόηεηα αηζζήκαηνο κε ππξήλα ηεο ην λέν δεπγάξη. Ωζηόζν, κηα ζεηξά από άιιεο πξνζσπηθέο καξηπξίεο, ππνδεηθλύνπλ όηη ε θνηλσληθόηεηα πνπ αλαπηπζζόηαλ ζηα πιαίζηα ηεο Μαθακπή θαη άιισλ λεαληθώλ ζησληζηηθώλ ζπιιόγσλ ραξαθηεξηδόηαλ από κηα ζεκαζηνινγηθή πνιππινθόηεηα. Πξόθεηηαη θπξίσο γηα καξηπξίεο επηδώλησλ ηνπ Οινθαπηώκαηνο όπνπ ζηελ αξρή ηεο ζπλέληεπμεο γίλεηαη κηα ζύληνκε αλαθνξά ζηελ δσή ζηελ πξνπνιεκηθή Θεζζαινλίθε. Ζ καξηπξία ηνπο αθνξά κηα ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν, ηε δεθαεηία ηνπ 1930, θαζώο νη επηδώληεο πνπ εμέηαζα 21 Venezia, Youth in Maccabi. 22 Hymenee, Pro-Israel, , 8. 7

8 ζπγθξνηνύλ κηα νκάδα κε θνηλά ειηθηαθά ραξαθηεξηζηηθά -είλαη όινη ηνπο γελλεκέλνη γύξσ ζην Δίραλ σζηόζν δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο αλαθνξέο. Καηαξρήλ, ηαμηθέο. Οξηζκέλνη, όπσο ν Λεώλ Πεξαρηά, κέινο ηεο Μπεηάξ, αλήθαλ ζηα θησρά εξγαηηθά ζηξώκαηα 23. Κάπνηνη, όπσο ν Νηάξην Γθακπάη, κέινο θαη απηόο ηεο Μπεηάξ θαη γηνο ηππνγξάθνπ, ήηαλ κηθξναζηνί 24. Άιινη πάιη, όπσο ν Νηζίκ Αικαιέρ, ελεξγόο ζηελ ηβάη ηώλ («Δπηζηξνθή ζηε ηώλ»), ήηαλ γηνη εύπνξσλ εκπόξσλ 25. Καηά δεύηεξν, ηα λεαξά κέιε ησλ ζησληζηηθώλ νξγαλώζεσλ ζπλδένληαλ κε δηαθνξεηηθό ηξόπν κε ηελ εβξατθή ζξεζθεία θαη ηελ θνηλνηηθή δσή αξθεηνί δε δηαηεξνύζαλ κάιινλ ραιαξνύο δεζκνύο 26. Αλάινγα πνηθίιαλ θαη νη ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο ρξηζηηαλνύο όπσο θαη ε εθπαίδεπζή ηνπο. Ο Άιθξελη Υαγνπέι, κέινο ηεο ζησληζηηθήο Έλσζεο Νέσλ Ηζξαειηηώλ, θαη καζεηήο ζην Ηηαιηθό Γπκλάζην, ζπκάηαη όηη όινη νη θίινη ηνπ ήηαλ ρξηζηηαλνί 27. Αληίζεηα, ν Λεώλ Μπελκαγηόξ, επίζεο καζεηήο ζηελ Ηηαιηθή Δκπνξηθή ρνιή θαη ελεξγόο ζηελ νξζόδνμν ζησληζηηθό ζύιινγν Μηδξαρή θαη κεηέπεηηα ζηελ αθξαία ξεβηδηνληζηηθή Μπεηάξ, είρε ζρέζεηο κε ειάρηζηνπο ρξηζηηαλνύο ηεο ειηθίαο ηνπ 28. Σέινο, γηα ηνπο πεξηζζόηεξνπο, ε ζπκκεηνρή ζε θάπνηνλ ζησληζηηθό ζύιινγν λέσλ δελ απέθιεηε ηε δξαζηεξηνπνίεζε θαη ζε άιια ζσκαηεία. Απηά ήηαλ ζρεδόλ πάληνηε πνιπεζλνηηθά θαη ζπρλά θνξείο αθξαίσλ θαη αληαγσληζηηθώλ εζληθώλ ηδενινγηώλ. Ο Σζαξιο Μόιρν, αλ θαη πξνεξρόηαλ από νηθνγέλεηα νξζόδνμσλ Δβξαίσλ θαη ζπνύδαδε ζην Ηηαιηθό ζρνιείν, ήηαλ κέινο όρη κόλν ηεο Μπεηάξ θαη ηεο Μαθακπί, αιιά θαη ηελ ΥΑΝΘ 29. Αληίζηνηρα, ν Νηάξην Γθακπάη, θάηνηθνο ηνπ εβξατθνύ ζπλνηθηζκνύ ππξνπαζώλ 151, δελ παξαθνινύζεζε πόηε εβξατθό ζρνιείν, ήηαλ όκσο όρη κόλν κέινο ηεο αθξαία εζληθηζηηθήο Μπεηάξ, αιιά σο καζεηήο ηνπ Ηηαιηθνύ ρνιείνπ θαη κέινο ηεο θαζηζηηθήο Μπαιίια 30. Οη καξηπξίεο απηέο καο επηηξέπνπλ λα αληηιεθζνύκε ηελ εληππσζηαθή πνηθηιία ησλ ρώξσλ, δεκόζησλ θαη ηδησηηθώλ ζηνπο νπνίνπο εθδηπισλόηαλ ε πνιπζρηδήο θνηλσληθόηεηα ησλ λεαξώλ ζεζζαινληθέσλ εβξαίσλ. ε κηα πεξίνδν ξαγδαίνπ εμειιεληζκνύ θαη δηεζλνηηθώλ εληάζεσλ, ην ππθλό δίθηπν ησλ ζησληζηηθώλ νξγαλώζεσλ δελ νδεγνύζε 23 ΈξηθαΚνύλην-Ακαξίιην θαη Αικπέξην Ναξ, Προθορικές μαρησρίες Εβραίων ηης Θεζζαλονίκης για ηο Ολοκαύηωμα, Θεζζαινλίθε 1998, O παηέξαο ηνπ Γθακπάη ήηαλ ηππνγξάθνο ζηε Νέα Αιήζεηα, θάηνηθνο ηνπ ζπλνηθηζκνύ ππξνπαζώλ 151. Μαξηπξία ηνπ Dario Gabbai, Shoah Foundation Institute s Visual History Archive (ζην εμήο: SFI VHA). 25 Μαξηπξία ηνπ Nissim Almalech, SFIVHA. 26 Μαξηπξίεο ησλ Dario Gabbai, Samuel Castro, Charles Molho, SFIVHA. Μαξηπξία ηνπ Ησζήθ αιέκ, Ακαξίιην θαη Ναξ, Προθορικές μαρησρίες, 361. Μαξηπξία ηνπ Salvator Moshe, (πξόζβαζε ) 27 Μαξηπξία ηνπ Alfred Hagouel, SFIVHA. 28 Μαξηπξία ηνπ Leon Benmayor, SFIVHA. 29 Μαξηπξία ηνπ Charles Molho, SFIVHA. 30 Μαξηπξία ηνπ Dario Gabbai, SFIVHA. 8

9 απαξαίηεηα ζηελ πεξηραξάθσζε, ζηε κεηνλνηηθνπνίεζε ηνπ εβξατθνύ πιεζπζκνύ ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ζηε ζπγθξόηεζε κηαο κνλνδηάζηαηεο εβξατθόηεηαο κέζα από ηε ζπγθξόηεζε κηαο ζαθώο νξηνζεηεκέλεο θαη ελαιιαθηηθήο πξνο ηελ ειιεληθή, εβξατθήοζησληζηηθήο δεκόζηαο ζθαίξαο 31. Αληίζεηα, ε ζπκκεηνρή ζε έλαλ ζησληζηηθό ζύιινγναθόκε θαη ηόζν εζληθηζηηθά αθξαίν όπσο ε Μπεηάξ ήηαλ γηα ηα λεαξά ηεο κέιε απνιύησο ζπκβαηή κε ηε δξαζηεξηνπνίεζή ηνπο θαη ζε άιιααληαγσληζηηθά, εζληθά ή ζξεζθεπηηθά, ζσκαηεία.αιιά πνηεο λνεκαηνδνηήζεηο ησλ θνηλσληθώλ ζρέζεσλ πνπ αλαπηύζζνληαλ ζην εζσηεξηθό ησλ ζησληζηηθώλ ζπιιόγσλ θαζηζηνύζαλ δπλαηή απηή ηελ ηόζν έληνλε θηλεηηθόηεηα ησλ λεαξώλ Δβξαίσλ; Γηα ηνπο λένπο Δβξαίνπο, ηδηαίηεξα ηα θνξίηζηα, ηα ζησληζηηθά ζσκαηείααπνηεινύζαλ έλαλ πξσηόγλσξν ρώξν «ειεπζεξίαο». Όπσο ζπλέβαηλε κε θάζε εζληθή ηδενινγία, ε ζεκαζία πνπ απέδηδε ν ζησληζκόο ζηελ λέα γεληά θαη ζηελ δηάπιαζε ησλ παηδηώλ σο πνιηηώλ-ζηξαηησηώλ αθελόο ηόληδε ηε ζεκαζία ηεο νηθνγέλεηαο, αθεηέξνπ όκσο ακθηζβεηνύζε ην κνλνπώιηό ηεο ζηνλ ηξόπν αλαηξνθήο ησλ ηέθλσλ ηεο κέζα από ηελ ζύζηαζε αζιεηηθώλ θπξίσο ζσκαηείσλ πνπ απεπζύλνληαλ ζηνπο λένπο. Γηα ηα εβξαηόπνπια όκσο, έλαο ζησληζηηθόο γπκλαζηηθόο ζύιινγνο όπσο ε Μαθακπί, ζπληζηνύζε ηαπηόρξνλα έλαλ επαλαζηαηηθά λέν ηξόπν δηαρείξηζεο ηνπ ειεύζεξνπ ρξόλνπ θαη ζύλαςεο δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ. «Δθείλε ηελ πεξίνδν δελ ππήξρε έλα πξόγξακκα δηαζθέδαζεο γηα ηα θνξίηζηα ειηθίαο 15 έσο 18», ζπκάηαη ε Μύξηακ Βελέηζηα. «Γελ καο επηηξεπόηαλ λα βγνύκε κε αγόξηα θαη έπξεπε λα είκαζηε ζπίηη ζηηο έμη ην απόγεπκα. Ζ Μαθακπί έθαλε δπλαηή ηελ ειεπζεξία γηα ηα θνξίηζηα. Σηο πξώηεο κέξεο νη γνλείο καο δελ καο άθελαλ λα κέλνπκε εθεί κέρξη αξγά ηε λύρηα, αιιά ζηαδηαθά ην πήξαλ απόθαζε». Παξά ηελ απζηεξή επηηήξεζε από ηνπο γπκλαζηέο, ηνλ θαηά θύια δηαρσξηζκό ησλ ηκεκάησλ, θαη ηε ζεκλή ζηνιή (ρακειό θόξεκα ρσξίο ιαηκόθνςε θαη ςειέο θάιηζεο), νη ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο θαηά ηε γηνξηή ηνπ Υαλνπθά, νη εθδξνκέο ζηα πεξίρσξα ηεο πόιεο, θαη νη θνηλέο γπκλαζηηθέο επηδείμεηο επέηξεπαλ ηελ ζπλεύξεζε θαη ηνλ ζπγρξσηηζκό ησλ εθήβσλ θαη ηελ ζπλαθόινπζε αλάπηπμε κηαο θνηλσληθόηεηαο πνπ ήηαλ επηζπκεηή γηαηί ελλνηνινγείην από ηνπο ίδηνπο σο «ειεπζεξία» 32. Καηά αληίζηνηρν ηξόπν, νη λεαξνί Δβξαίνη πξνζιάκβαλαλ ην ζησληζηηθό ζύιινγν σο αζιεηηθό ζύιινγν, έλαλ ρώξν όπνπ ε ζπκκεηνρή ζε κηα αζιεηηθή νκάδα θαζόξηδε ην είδνο, 31 Γαλείδνκαη εδώ ην ζθεπηηθό ηνπ David Sorkin αλαθνξηθά κε ηνλ ηξόπν πνπ νη Δβξαίνη ηεο Γεξκαλίαο εγθόιπσζαλ ηνλ αζηηθό ηξόπν δσήο θαη εηζήιζαλ ζηε λεσηεξηθόηεηα ζηηο αξρέο ηνπ δεθάηνπ ελάηνπ αηώλα κέζα από ηε ζπγθξόηεζε κηαο subaltern culture. David Sorkin, The transformation of German Jewry, , Νηηηξόηη 1999, θεθ Venezia, Youth in Maccabi. 9

10 ην εύξνο θαη ηα λνήκαηα ηεο θνηλσληθόηεηαο.όηαλ ξσηήζεθε γηα ην είδνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Μαθακπί, ν αιβαηώξ Μνζέ αλέθεξε κόλν «αζιεηηζκόο» 33.«αλ πξόζθνπνο ζηε Μαθακπή έθαλα αζιεηηζκό, κπάζθεη, ηέλληο, ιίγν κπέηδκπνι, νξεηβαζία», ζπκάηαη ν Γηαθώβ Υαιέγνπα, καζεηήο ζην Ηηαιηθό ρνιείν 34. «Αλήθα ζηελ ΥΑΝΘ, έπαηδα κπάζθεη θαη γνπόηεξ πόιν. Αλήθα ζηελ Μπεηάξ, ζηε Μηζξαρή θαη ζηε Μαθακπί. Όιε κνπ ε δσή ήηαλ ν αζιεηηζκόο», ζεκείσλε ν Σζαξιο Μόιρν 35. Οξθαλόο από παηέξα, γηνο κηαο νξζόδνμεο νηθνγέλεηαο, καζεηήο αξρηθά ζην Σαικνύδ Σνξά θαη ζηε ζπλέρεηα ζην Ηηαιηθό Γπκλάζην, ν Μόιρν όπσο θαη ν Υαιέγνπα, δνκνύζαλ κηα εμσζηξεθή θνηλσληθόηεηα πνπ κπνξνύζε λα ηέκλεη εγθάξζηα δηαθνξεηηθνύο ρώξνπο θαη πνπ ηνπο επέηξεπε λα δηαζρίδνπλ εζλνηηθά όξηα γηαηί νξγαλσλόηαλ κε άμνλα ηελ αμία θαη απόιαπζε ηνπ «αζιεηηζκνύ» -κηαο πνιηηηζκηθήο πξαθηηθήο πνπ παξά ηελ ηζρπξή ηεο ζύλδεζε κε ηελ εζληθηζηηθή ηδενινγία είρε ζηε Θεζζαινλίθε κηα αληίζηνηρα καθξά ηζηνξία λνεκαηνδόηεζεο ηεο πνιπεζλνηηθήο ζπλύπαξμεο 36. Ωζηόζν, απηή ε ελλνηνιόγεζε ηεο εμσζηξεθνύο θνηλσληθόηεηαο δελ ήηαλ δπλαηή κόλν επεηδή ε «ειεπζεξία» θαη ν «αζιεηηζκόο» απνηεινύζαλ δπλάκεη «απνιηηηθά» πεδία. Άιισζηε, ε ιαηξεία ηεο λεόηεηαο, ε ζεηηθή ζεώξεζε ηεο λεαληθήο ππεπζπλόηεηαο θαη απηελέξγεηαο πνπ ν πξνζθνπηζκόο πξνσζνύζε, όπσο θαη ε αλαγόξεπζε ηνπ γπκλαζκέλνπ αλδξηθνύ λεαληθνύ ζώκαηνο ζην θαηεμνρήλ πξόηππν αλδξηθόηεηαο βξίζθνληαλ ζηελ θαξδηά ηνπ ζησληζηηθνύ πξνγξάκκαηνο θαη πξνζιακβάλνληαλ σο απαξαίηεηα γηα ηελ αλαγέλλεζε ηνπ εβξατθνύ έζλνπο 37. Αληίζεηα, είλαη ελδερνκέλσο πην παξαγσγηθό λα ππνζέζεη θαλείο όηη θαηά έλα θαηλνκεληθά παξάδνμν ηξόπν ήηαλ αθξηβώο απηή ε εζληθή δηάζηαζε ηνπ αζιεηηζκνύ πνπ θαζηζηνύζε δπλαηή αλ όρη θαη επηζπκεηή ηε ζπκκεηνρή θαη ζε άιια εζληθά πξνζδηνξηζκέλα αζιεηηθά ζσκαηεία. ε κηα πεξίνδν έμαξζεο κνξθώλ επηζεηηθνύ εζληθηζκνύ, αλαβίσζεο ηνπ κηιηηαξηζκνύ θαη δηάρπζεο ηνπ ηηαιηθνύ θαζηζκνύ θαη ζηελ Διιάδα (θαη ηδηαίηεξα ζηε Θεζζαινλίθε), ν ζησληζκόο ηεο Μαθακπί όπσο θαη ηεο Μπεηάξ κνηξαδόηαλέλα θνηλό ιεμηιόγην αμηώλ θαη πξαθηηθώλ κε ηηο ππόινηπεο εζληθέο ηδενινγίεο πνπ πξέζβεπαλ ειιεληθνί αζιεηηθνί ζύιινγνη θαη ηηαιηθέο θαζηζηηθέο νξγαλώζεηο λέσλ πνπ 33 Μαξηπξία ηνπ Salvator Moshe. 34 Μαξηπξία ηνπ Jacob Halegoua, SFIVHA. 35 Μαξηπξία ηνπ Charles Molho, SFIVHA. 36 Meropi Anastassiadou, «Sports d élite et élites sportives à Salonique au tournant du siècle», ζην Paul Dumont & François Georgeon (επηκ.), Vivre dans L Empire Ottoman. Sociabilités et relations intercommunautaires (XVIIIe-XXe siècles), Παξίζη 1997, Todd Samuel Presner, Clear Heads, Solid Stomachs, and Hard Muscles : Max Nordau and the Aesthetics of Jewish Regeneration, Modernism/Modernity 10/2 (2003), Joane Nagel, Masculinity and Nationalism: Gender and Sexuality in the Making of Nations, Ethnic and Racial Studies 21/2 (1998),

11 δξαζηεξηνπνηνύληαλ ζηε Θεζζαινλίθε από ηελ νκνηόκνξθε ζηνιή, ηνπο ζρεκαηηζκνύο, ηα νκαδηθά ηξαγνύδηα θαη ηηο παξειάζεηο, κέρξη ηνλ θόβν ηνπ εθθπιηζκνύ θαη ηε ιαηξεία ηνπ ζώκαηνο, ηεο γεο θαη ηεο ζπιινγηθόηεηαο 38. ηελ πεξίπησζε λέσλ όπσο ν Νηάξην Γθακπάη θαη ν Λεώλ Μπελκαγηόξ ε ηαπηόρξνλε ζπκκεηνρή ζηελ θαζίδνπζα Μπεηάξ αιιά θαη ζηελ ηηαιηθή θαζηζηηθή νξγάλσζε λέσλ «Μπαιίια» κπνξεί λα εμεγεζεί σο ζπκβαηή αθελόο επεηδή απνηεινύζε έθθξαζε κηαο πξνζσπηθήο ζηξαηεγηθήο θνηλσληθήο αλέιημεο (πνπ πξόζθεξε ε εθπαίδεπζε ζηα ηηαιηθά ζρνιεία, από ηα θαιύηεξα ηεο Θεζζαινλίθεο) θαη αθεηέξνπ επεηδή ε απνπζία αληηζεκηηηζκνύ πνπ ραξαθηήξηδε ηνλ ηηαιηθό θαζηζκό κέρξη θαη ην 1936 ηελ θαζηζηνύζε δπλαηή. Θα κπνξνύζε όκσο λα πξνζηεζεί όηη έλα θνηλό πνιηηηζκηθό ππόβαζξν, κηα θνηλή θνπιηνύξα ηνπ εζληθηζκνύ, λνεκαηνδνηνύζε παξόκνηα ηελ θνηλσληθόηεηα θαη ησλ δύν λεαληθώλ ζσκαηείσλ δεκηνπξγώληαο έλα ελλνηνινγηθό ζπλερέο πνπ επέηξεπε ηελ θηλεηηθόηεηα. Δπηπξόζζεηα, ε αληίιεςε ηεο «ζπκπιεξσκαηηθήο ηαπηόηεηαο» θαζηζηνύζε ηε ζπκκεηνρή θαη ζηα δύν ζσκαηεία δπλαηή όπσο θαη ε δηάζεζε ππέξβαζεο κηαο απαμησκέλεο εβξατθόηεηαο. Ο Λεώλ Πεξαρηά πξόζθνπνο θαη ππγκάρνο ζηε Μαθακπί ζπκάηαη όηη ήηαλ «πνηηζκέλνο από ηνλ πξνζθνπηζκό [αιιά θαη] από ηελ ειιεληθή ηζηνξία ζην ζρνιείν, [θαη έηζη] γελλήζεθε κέζα κνπ ζαπκαζκόο γηα ηνλ Εακπνηίλζθη.... Σν ιέσ θαη είλαη ληξνπή πνπ ην ιέσ, δελ έρσ ηε λννηξνπία ηνπ πξνπνιεκηθνύ εβξαίνπ Θεζζαινληθηνύ. Μεγάισζα κε ηνπο Ρσκηνύο θαη επγλσκνλώ όηη κεγάισζα κε ηνπο Ρσκηνύο, γηαηί απηνί κνπ έδσζαλ ηελ πίζηε όηη πξέπεη λα είκαη δπλαηόο, ξηςνθίλδπλνο» 39. Όπσο ππνδεηθλύεη ε πεξίπησζε ηνπ Πεξαρηά, γηα ηνπο λεαξνύο Δβξαίνπο ν ζησληζκόο θαη ν ειιεληθόο εζληθηζκόο δελ ήηαλ απιώο ζπκβαηνί αιιά ζηελ πξαγκαηηθόηεηα αιιεινηξνθνδνηνύληαλ, θαζώο ε θνηλσληθόηεηα πνπ πξνσζνύζαλ ιεηηνπξγνύζε ζηε βάζε κηαο θνηλήο θξηηηθήο ηνπ ζειππξεπνύο Δβξαίνπ ηεο δηαζπνξάο θαη πξνζέθεξε έλα θνηλό έδαθνο γηα ηε ζπγθξόηεζε κηαο αθξαία αλδξνπξεπνύο, αγσληζηηθήο ειιελν-εβξατθήο ηαπηόηεηαο. ηελ παξνπζίαζή κνπ επηρείξεζα λα δηεξεπλήζσ ηελ θνηλσληθόηεηα πνπ παξάγεηαη ζην πιαίζην ηεο δξάζεο ηνπ πην ζεκαληηθνύ λεαληθνύ ζησληζηηθνύ ζπιιόγνπ ηεο κεζνπνιεκηθήο Θεζζαινλίθεο, ηεο Μαθακπί, εληνπίδνληαο ηα πνιηηηζκηθά λνήκαηα κε ηα νπνία επελδύνληαη νη θνηλσληθέο ζρέζεηο ζε ηξία αιιειέλδεηα επίπεδα. Καηαξρήλ, ζηνλ θαλνληζηηθό ιόγν ησλ 38 Γηα ηε ιαηξεία ηνπ λένπ ζώκαηνο, ηνλ θόβν ηνπ εθθπιηζκνύ, θαη ηελ αλάδπζε ηεο εγεκνληθήο αλδξηθόηεηαο ηνπ «κπώδνπο Δβξαίνπ», βιέπε ηελ θιαζηθή κειέηε ηνπ Daniel Boyarin, Un heroic conduct. The rise of heterosexuality and the invention of the Jewish Man, Λνο Άληδειεο Γηα ζεηηθέο απεηθνλίζεηο ηνπ αζιεηηθνύ εβξατθνύ ζώκαηνο, βιέπε ηηο θσηνγξαθίεο ζην Greek Jews in sports. 39 Ακαξίιην θαη Ναξ, Προθορικές μαρησρίες Εβραίων ηης Θεζζαλονίκης,

12 ηζπλόλησλ ηεο Μαθακπί όπσο απηόο εθθξάδεηαη κέζα από ην θαηαζηαηηθό ηνπ ζσκαηείνπ θαη ηηο δεκόζηεο δειώζεηο ηνπο. Καηά δεύηεξν, ζηηο δηαξθώο ρσξηθά αλαπιαηζηνύκελεο πξαθηηθέο ηνπ ζπιιόγνπ, όπσο απηέο πξνβάιινληαη από ηνλ ηύπν. Καη ηέινο, ζην ιόγν ησλ ίδησλ ησλ κειώλ όπσο απηόο απνηππώλεηαη ζηηο καξηπξίεο ηνπο. Απηό πνπ εθθξεκεί είλαη έλα ηέηαξην επίπεδν, απηό ηεο πξόζιεςεο ηνπ ζησληζκνύ θαη ησλ πνιηηηζκηθώλ ηνπ πξαθηηθώλ ηόζν από ηνλ ειιεληθό εζληθηζκό, όζν θαη από ηα ηδενινγηθά αληίπαια ζηξαηόπεδα ζην εζσηεξηθό ηεο εβξατθήο θνηλόηεηαο, ηδίσο δε ησλ θνκκνπληζηώλ. Μηα ηέηνηα πνιππξηζκαηηθή δηεξεύλεζε πνπ επηκέλεη ζηε ζπλζεηόηεηα θαη εππιαζηόηεηα ησλ λνεκάησλ επηηξέπεη λνκίδσ λα ππεξβεί θαλείο αθελόο ην εξκελεπηηθό δίπνιν κηαο από ηα πάλσ «πεηζάξρεζεο» θαη από ηα θάησ «αληίζηαζεο», θαη αθεηέξνπ ην αλαιπηηθό ζρήκα ησλ πξνζσπηθώλ ζηξαηεγηθώλ, ηνπ έιινγνπ ππνθεηκέλνπ πνπ ελεξγεί όρη ζην όλνκα κηαο «ηδενινγίαο» αιιά πξνο εμππεξέηεζε ησλ αηνκηθώλ ηνπ ζπκθεξόλησλ. ην δε επίπεδν ηεο ηζηνξηθήο αλάιπζεο θαζηζηά δπλαηή κηα πξνβιεκαηηθνπνίεζε ηεο θπξίαξρεο ηζηνξηνγξαθηθά πξνζέγγηζεο ηνπ ζησληζκνύ σο δύλακεο αληίζηαζεο ζηνλ εμειιεληζκό. Ζ αλίρλεπζε ησλ πνιηηηζκηθώλ λνεκάησλ πνπ έδηλαλ ζρήκα ζηηο πξαθηηθέο ηεο ζπλάθεηαο κεηαμύ ησλ λέσλ ζησληζηώλ καο επηηξέπεη λα μαλαδνύκε ηε ζρέζε ησλ ζεζζαινληθηώλ Δβξαίσλ κε ηε (βεληδειηθή) δεύηεξε ειιεληθή δεκνθξαηία πέξα από ην ζρήκα ηεο κεηνλνηηθνπνίεζεο θαη λα ζέζνπκε ην εξεζηζηηθό εξώηεκα αλ ηειηθά νη λένη ζησληζηέο «γίλνληαλ» «Έιιελεο» θαζώο «γίλνληαλ» θαη «Δβξαίνη». Ζ παξνύζα έξεπλα έρεη ζπγρξεκαηνδνηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ΔΚΣ) θαη από εζληθνύο πόξνπο κέζσ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» ηνπ Δζληθνύ ηξαηεγηθνύ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΠΑ) Δξεπλεηηθό Υξεκαηνδνηνύκελν Έξγν: ΘΑΛΖ. Δπέλδπζε ζηελ θνηλσλία ηεο γλώζεο κέζσ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλσληθνύ Σακείνπ. 12

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα