Πάρις Παπαμίτος Χρονάκης, «Εννοιολογήζεις ηης κοινωνικόηηηας μιας ζιωνιζηικής νεόηηηας. Ο γσμναζηικός ζύλλογος Μακαμπή, »

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πάρις Παπαμίτος Χρονάκης, «Εννοιολογήζεις ηης κοινωνικόηηηας μιας ζιωνιζηικής νεόηηηας. Ο γσμναζηικός ζύλλογος Μακαμπή, 1908-1936»"

Transcript

1 «Θαιήο Μνξθέο δεκόζηαο θνηλσληθόηεηαο ζηελ αζηηθή Διιάδα ηνπ 20νύ αηώλα: ζύιινγνη, δίθηπα θνηλσληθήο παξέκβαζεο θαη ζπιινγηθέο ππνθεηκεληθόηεηεο» Γ θνηλό ζεκηλάξην εξεπλεηηθώλ νκάδσλ, Αζήλα, 29-10/11/2013 Πάρις Παπαμίτος Χρονάκης, «Εννοιολογήζεις ηης κοινωνικόηηηας μιας ζιωνιζηικής νεόηηηας. Ο γσμναζηικός ζύλλογος Μακαμπή, » (θείκελν ππό δηακόξθσζε) Ο γπκλαζηηθόο ζύιινγνο Μαθακπί ηδξύζεθε ζηηο 12 Γεθεκβξίνπ Ζ ίδξπζή ηνπ εγγξάθεηαη ζηηο έληνλεο δηεξγαζίεο πνπ ππξνδόηεζε ε Δπαλάζηαζε ησλ Νεόηνπξθσλ ζην εζσηεξηθό ησλ εζλνζξεζθεπηηθώλ νκάδσλ κε θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηε δηεύξπλζε ηεο θνηλνηηθήο δεκόζηαο ζθαίξαο, ηελ εκθάληζε θαη ξαγδαία εμάπισζε λέσλ ηδενινγηθώλ ξεπκάησλ θαη ηε ζπλαθόινπζε είζνδν επξύηεξσλ θνηλσληθώλ ζηξσκάησλ ζην πεδίν ηεο πνιηηηθήο. Γξήγνξα ν αξηζκόο ησλ κειώλ ηνπζπιιόγνπ μεπέξαζε ηνπο εθαηό θαη ζπλέρηζε λα απμάλεηαη κεηά ηνπο Βαιθαληθνύο Πνιέκνπο θαη ηελ ελζσκάησζε ηεο Θεζζαινλίθεο ζην ειιεληθό θξάηνο. ηα ηέιε ηνπ 1912 ε Μαθακπί αξηζκνύζε ήδε πάλσ από 300 κέιε γηα λα θηάζεη ην 1926 λα ππεξβαίλεη ηα 800. Ζ δνκή θαη νη δξαζηεξηόηεηέο ηεο δηεπξύλζεθαλ εμίζνπ γξήγνξα. Σν 1916 ζπζηήζεθε ηκήκα θνξαζίδσλ, ην 1917 ηα παηδηθά ηκήκαηα κεηαηξάπεθαλ ζε ηκήκαηα εβξαίσλ πξνζθόπσλ θαη ην 1918 ζπγθξνηήζεθε ε κπάληα, ε νπνία θαη εμειίρζεθε ζε κία από ηηο θαιύηεξεο ηεο Θεζζαινλίθεο 1. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ κεζνπνιέκνπ ε Μαθακπί απνηεινύζε έλαλ από ηνπο πην δπλακηθνύο αζιεηηθνύο ζπιιόγνπο ηεο πόιεο δηαζέηνληαο κεηαμύ άιισλ νκάδα πνδνζθαίξνπ, ηκήκα ππγκαρίαο, πνδειαηηθή νκάδα, νκάδα πηγθ-πνγθ θαη ηκήκα ζηίβνπ 2. Ζ ίδξπζε θαη ε εληππσζηαθή εμέιημε ηεο Μαθακπί ήηαλκέξνο ηεο θαηαθόξπθεο αλάπηπμεο ηνπ ζησληζκνύ ζηελ ύζηεξε νζσκαληθή, κεηανζσκαληθή θαη κεζνπνιεκηθή Θεζζαινλίθε. Οπζηαζηηθά αλύπαξθηνο πξηλ ην 1908, ν ζησληζκόο θπξηάξρεζε ζην δεκόζην ρώξν θαη ηελ πνιηηηθή ζθελή ηεο εβξατθήο θνηλόηεηαοθαηνξζώλνληαο λα απνηαλζεί ζε επξύηεξα αθξναηήξηα, λα πξνζεηαηξηζηεί ηα αλεξρόκελα κεζναζηηθά θαη ηα πεξηζσξηνπνηεκέλα κηθξναζηηθά ζηξώκαηα, θαη λα πνιηηηθνπνηήζεη λέεο θνηλσληθέο 1 Una ermozapazina de istorya, La Renasensya Djudia, , 6. 2 Greek Jews in sports. The contribution of Thessaloniki, Θεζζαινλίθε

2 θαηεγνξίεο πξώηεοκεηαμύ απηώλ ηηο γπλαίθεο θαη ηε λενιαία 3. Ζ δξάζε ηνπ νξγαλώζεθε γύξσ από έλα εθηεηακέλν δίθηπν ζπιιόγσλ νη νπνίνη απνηύπσλαλ ηελ πνηθηιία ησλ ηδενινγηθώλ ζηάζεσλ ζην εζσηεξηθό ηνπ ζησληζηηθνύ θηλήκαηνο, ηελ απόηαλζή ηνπ ζε ηαμηθά δηαθξηηά αθξναηήξηα, θαη θπξίσο ηελ πξόζεζε ηνπ ζησληζκνύ λα παξέκβεη θαη λα νξγαλώζεη ην ζύλνιν ηεο δσήο ησλ ππνζηεξηθηώλ ηνπ πινπνηώληαο ην θεληξηθό αίηεκα ηεο αλακόξθσζεο ηνπ εβξατζκνύ ηεο δηαζπνξάο θαη ηε δεκηνπξγία ελόο «λένπ ηύπνπ Δβξαίνπ»πνπ ζα αλαιάκβαλε λα θέξεη ζε πέξαο ην έξγν ηεο ζύζηαζεο ελόο εβξατθνύ εζληθνύ θξάηνπο ζηελ Παιαηζηίλε. ηε Θεζζαινλίθε ηνπ κεζνπνιέκνπ πέξα από ηε Μαθακπί, δξαζηεξηνπνηνύληαλ θαηά θαηξνύο ν Γπκλαζηηθόο Ηζξαειηηηθόο ύλδεζκνο «Αθόαρ» («Γύλακε»), νη κνξθσηηθνί ζύιινγνη «Θεόδσξνο Υεξηζι» θαη «Ηζξαειηηηθή Βηβιηνζήθε Καδίκα» («Οκόλνηα»), νη κεγαιναζηηθέο ιέζρεο «Νέα Λέζρε» (Nouveau Club), «Μπελέ ηώλ» («Παηδηά ηεο ηώλ»), θαη «Μεγάιε ησληζηηθή Λέζρε» («Grand Cercle Sionista»), ηα ζσκαηεία «Αραληνύη» («Φηιαδειθεία»), «Μηδξαρή» («Αλαηνιή») θαη «Αγθενπιά» («Λύηξσζε»), ε Δηαηξεία Ακνηβαίσλ Βνεζεηώλ «Μπελέ Αβξαάκ» («Παηδηά ηνπ Αβξαάκ») (κε ζθνπό ηελ παξνρή ηαηξηθήο βνήζεηαο ζηνπο «νπαδνύο» ηεο ζε πεξίπησζε αζζέλεηαο), ην Οξθαλνηξνθείν Θειέσλ «Μαΐξ Ακπνάβ» (πνπ ηδξύζεθε κε πξσηνβνπιία ηεο νξγάλσζεο Μηζξαρή θαη ηνπ γπλαηθείνπ ζσκαηείνπ «Αηερία»), νη γπλαηθείνη ζησληζηηθνί ζύιινγνη «Μπλνη Ηζξαέι» («Κόξεο ηνπ Ηζξαήι»), «Μπλνη ηώλ» («Κόξεο ηεο ηώλ»), «Attehiya» («HaTehiya»/«Παιηγγελεζία») θαη «Ligade Mujeres Djudeas» (κε ηκήκα θαη γηα θνξαζίδεο), νη ζύιινγνη «ηβάη ηώλ» («Δπηζηξνθή ζηε ηώλ») θαη «Ωαβέ ηώλ» («Δξαζηέο ηεο ηώλ») (κε επίθεληξν ηηο εξγαηηθέο ζπλνηθίεο ηνπ Ρεδή Βαξδάξ θαη ηεο Καιακαξηάο), θαη ηέινο νη ζύιινγνη λέσλ θαη/ή ζύιινγνη πνπ απεπζύλνληαλ ζε λένπο «Δηαηξεία Νόξδανπ», «Μαμ Νόξδανπ», «Σηθβάη Ηζξαέι» («Διπίδα ηνπ Ηζξαήι») θαη «σκαηείν ησλ Νέσλ Ηνπδαίσλ» (Association des Jeunes Juives / Asosyasyon de giovenos djidyos) 4. Μέιε ηεο Μαθακπί είηε ζπκκεηείραλ ελεξγά ζε άιινπο ζησληζηηθνύο ζπιιόγνπο (όπσο ν πξόεδξόο ηεο Αβξαάκ Ρεθαλάηη εγέηεο ηνπ ζησληζηηθνύ θηλήκαηνο ηεο Θεζζαινλίθεο, αξρηζπληάθηεο ηνπ 3 «Le Sionisme à Salonique», αλαθνξά ηνπ Sam Yoel ( ), Αξρεία ηεο Alliance Israelite Universelle, Archives Grèce I G 3: Nehama (Θεζζαινλίθε) πξνο Alliance (Παξίζη) ( ), Αξρεία ηεο AIU, Archives Grèce I G 3. Μηα ζπλνιηθή ηζηνξία ηνπ ζησληζηηθνύ θηλήκαηνο ζηε Θεζζαινλίθε εθθξεκεί. Ωζηόζν, όςεηο ηνπ θαηλνκέλνπ αλαιύνπλ εκπεξηζηαησκέλα νη εξγαζίεο ηεο Ρέλαο Μόιρν θαη ηεο Μαξίαο Βαζηιηθνύ. Rena Molho, The Zionist movement in Thessaloniki, , ζην I. K. Hassiotis (επηκ.), The Jewish communities of Southeastern Europe, Θεζζαινλίθε 1997, Maria Vassilikou, Politics of the Jewish Community of Salonika in the Inter-war Years: Party Ideologies and Party Competition, αδεκνζίεπηε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή, University College London Καηαζηαηηθά Δβξατθώλ σκαηείσλ, Δβξατθό Μνπζείν Θεζζαινλίθεο. 2

3 πεξηνδηθνύ Pro-Israel θαη πξόεδξνο ηεο νξγάλσζεο Μηδξαρή 5 ), είηε ζπλεξγάδνληαλ κε απηνύο ζηα πιαίζηα ηεο δηνξγάλσζεο θνηλώλ εθδειώζεσλ 6. Ζ Μαθακπί, όπσο θαη άιινη ζύιινγνη,ήηαλ κέινο ηεο δηαζσκαηεηαθήο «ησληζηηθήο Οκνζπνλδίαο» θαη κέζσ απηήο ελζσκαησλόηαλ ζηα επξύηεξα δίθηπα ηεο «ησληζηηθήο Οκνζπνλδίαο Διιάδαο» θαη ηεο «Παγθόζκηαο ησληζηηθήο Οκνζπνλδίαο». Ζ Μαθακπί ήηαλ επνκέλσο έλα ζσκαηείν ε δξάζε ηνπ νπνίνπ ήηαλ ηαπηόρξνλα θάζεηε θαη νξηδόληηα, αιιά επίζεο εμσζηξεθήο θαη εζσζηξεθήο. Σν ζώκα πξνζθόπσλ «Νηξνξ Μαθακπί» απεπζπλόηαλ ζε αλήιηθνπο Δβξαίνπο ζηε βάζε ησλ αξρώλ ηνπ πξνζθνπηζκνύ, ελώ ηα αζιεηηθά ηκήκαηα θαη ζε ελήιηθεο. Καη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο όκσο, ν θαλνληζηηθόο ιόγνο ηνπ ζσκαηείνπ ζεκαζηνδνηνύζε ηαπηόζεκα ηηο δηαθνξεηηθέο κνξθέο θνηλσληθόηεηαο. Αλεμάξηεηα ειηθίαο, ην θαηαζηαηηθό αλαγλώξηδε έλα ζπιινγηθό ππνθείκελν (ην «ηνπδατθόλ ζηνηρείνλ») θαη επηδίσθε λα ζθπξειαηήζεη θνηλσληθνύο δεζκνύο ζηε βάζε ελόο δηπινύ άμνλα αμηώλ θαη πξαθηηθώλ. Αθελόο, κέζα από ηελ θαιιηέξγεηα ηεο «αγάπεο πξνο παλ ην αθνξώλ ηελ θπζηθήλ εθπαίδεπζηλ», θαη αθεηέξνπ κέζα από ηελ αλάπηπμε «κεηαμύ ησλ κειώλ ηνπ ηεο εζληθήο ηνπδατθήο ζπλεηδήζεσο, ηεο γλώζεσο ησλ εζληθώλ δηθαίσλ θαη θαζεθόλησλ, ηνπ ελδηαθέξνληνο πξνο ηελ ηύρελ ηνπ ηνπδατζκνύ ηεο ρώξαο θαη ηνπ εμσηεξηθνύ» 7. Δπηπξόζζεηα, όπσο ηόληδαλ επαλεηιεκκέλα ζηνλ δεκόζην ιόγν ηνπο νη ηζύλνληεο ηνπ ζπιιόγνπηδίσο θαηά ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1920 θαη 1930 (θαη ηόζν ζηνλ ηζπαλνεβξατθό όζν θαη ζηνλ ειιελόγισζζν ηύπν), ζηόρνο ηεο Μαθακπί ήηαλ όρη κόλν ε δηακόξθσζε κηαο εβξατθήο εζληθήο ζπλείδεζεο, αιιά θαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ θαζεθόλησλ ησλ Δβξαίσλ απέλαληη ζηελ ρώξα ηνπο, ηελ Διιάδα. Όπσο ππνγξάκκηδε ν Ηζάθ Κνέλ, «ε θαιιηέξγεηα ηεο αγάπεο πξνο ηελ παηξίδα είλαη ν βαζύηεξνο ζθνπόο ηνπ εκεηέξνπ αζιεηηθνύ ζπιιόγνπ» 8. Αληίζηνηρα, ν ίδηνο θαλνληζηηθόο ιόγνο επηδίσθε λα νξγαλώζεηόρη κόλν ηελ ελδνζσκαηεηαθή αιιά θαη ηελ εμσζσκαηεηαθή δσή ησλ κειώλ ηεο Μαθακπί. Ωο νξγαληθό ηκήκα ησλ επξύηεξσλ ηνπηθώλ, εζληθώλ θαη ππεξεζληθώλ ζπιινγηθνηήησλ πνπ ζπγθξνηνύζαλ νη δηάθνξεο ζησληζηηθέο νκνζπνλδίεο ηα κέιε ηεομαθακπί, αλήιηθνη θαη ελήιηθεο,επηδησθόηαλ λα δηακνξθώζνπλ ηελ θνηλσληθόηεηά ηνπο σο (έιιελεο) εβξαίνη αζιεηέο. 5 «Hyménée», Pro-Israël, , 8. «Dans la Mizrachi. Inauguration du nouveau local. Une brillante fête», Pro-Israël , 4. 6 «Un bazar de Charité», Pro-Israël , 2. 7 Καηαζηαηηθά Δβξατθώλ σκαηείσλ, Δβξατθό Μνπζείν Θεζζαινλίθεο. 8 «18 Dicembre avyertida del bazar a profito del Keren Kemet lisral. La organizasyon drures-makabi», La Renasensya Djudia, , 5. «Αλαθνηλσζέληα πεξί ηελ αραξαθηήξηζηε δηαγσγήλ ησλ Μαθακπή», Μαθεδνλία , 4. 3

4 Απηόο ν θαλνληζηηθόο ιόγνο ηεο ειιελνεβξατθόηεηαο κπνξεί λα ζεσξεζεί σο απόερνο κηαο εβξατθήο νζσκαληθήο πνιηηηθήο αληίιεςεο, κηα ππεξάζπηζε ηεο θνηλνηηθήο απηνλνκίαο ζπλδπαδόκελεο κε ηελ έθθξαζε λνκηκόηεηαο πξνο ην θξάηνο. Ωζηόζν, επξόθεηην γηα έλα ιόγν πνπ βξηζθόηαλ ζε ζρεηηθή αξκνλία κε ηελ θηιειεύζεξε αληίιεςε πεξί έζλνπο πνπ νξγαλώλεηαη ζηε βάζε ελόο πνιηηηθνύ εζληθηζκνύ (civic nationalism ζε αληίζεζε κε ηνλ πνιηηηζκηθό ή εζλνηηθό εζληθηζκό, cultural or ethnic nationalism),ηελ νπνία θαη πηνζεηνύζε ε βεληδειηθή αξρεγεζία (αλ θαη όρη απαξαίηεηα νη ηνπηθέο ηεο εθθξάζεηο) 9. Ζ Μαθακπί, όπσο θαη ε Αθόαρ θαη κηα ζεηξά άιισλ ζησληζηηθώλ νξγαλώζεσλ, αληαπνθξίζεθαλ ζηα δηιήκκαηα θαη ηηο δπζθνιίεο ηεο ελζσκάησζεο πξνσζώληαο ηε δηακόξθσζε κηαο «ζπκπιεξσκαηηθήο εζληθόηεηαο», όπσο ηελ νξίδεη ν MichaelBerkowitz, δειαδή κηαο «δηπιήο» ηαπηόηεηαο πνπ εδξαδόηαλ ζηελ πεπνίζεζε όηη θάπνηνο κπνξεί λα είλαη ηόζν έλαο θαιόο Δβξαίνο όζν θαη έλαο λνκνηαγήο Έιιελαο 10. Απηή ε πνιηηηθή ηαπηόηεηα ζπληζηνύζε ην θύξην πνιηηηζκηθό λόεκα κε ην νπνίν επελδπόηαλ θαλνληζηηθά θαη νξγαλσλόηαλ από ηα πάλσ ε θνηλσληθόηεηα πνπ αλέπηπζαλ ηα ελήιηθα θαη αλήιηθα κέιε ηνπ ζπιιόγνπ. Ωζηόζν, ηα πνιιαπιά πιαίζηα ζηα νπνία εγγξάθνληαλ νη πξαθηηθέο ησλ κειώλ πξνζέδηδαλ ηειηθά ζηελ «(ειιελν)εβξατθόηεηα» ησλ λεαξώλ Μαθαβαίσλ έλα πνιπζρηδέο πεξηερόκελν. Αλ ηα «εζληθά δίθαηα» θαη ηα «εζληθά θαζήθνληα» απνηεινύζαλ θαλνληζηηθά ηνλ πξσηαξρηθό άμνλα ζήκαλζεο ησλ θνηλσληθώλ ζρέζεσλ, ε θνηλσληθόηεηα ησλ Μαθακπί ζπληεινύζε ζηελ πξάμε ζηε δηακόξθσζε κηαο λέαο, πιεζπληηθήο (ειιελν)εβξατθήο ηαπηόηεηαο κε πνηθίιεο ρσξηθέο αλαθνξέο ηνπηθέο, εζληθέο, πεξηθεξεηαθέο θαη ππνεζλνηηθέο. Απηέο νη θνηλσληθέο πξαθηηθέο δηακόξθσζαλ κηα πνιπεπίπεδε γεσγξαθία ηεο ζησληζηηθήο εβξατθόηεηαο κε ηε Θεζζαινλίθε ζην επίθεληξό ηεο. Οη ρώξνη ηνπ ζπιιόγνπ, ν ζηίβνο, ην γήπεδν θαη νη εθδξνκέο ζηελ εμνρή, όπσο θαη νη δεκόζηεο ζπγθεληξώζεηο, ηα κπαδάξ, ή νη έξαλνη ππέξ ηνπ Δζληθνύ Δβξατθνύ Κεθαιαίνπ, ζπληζηνύζαλ λένπο ηξόπνπο ρξήζεο ηνπ ρώξνπ θαη ιεηηνπξγνύζαλ σο λέα ηνπόζεκα 11. ε κηα πεξίνδν όπνπ κηα παιηόηεξε εβξατθή αζηηθή ηνπνγξαθία ππνρσξνύζε ιόγσ ηεο απν-ηνπδαηνπνίεζεο ηνπ 9 Γηα ηελ βεληδειηθή αληίιεςε ηνπ έζλνπο, βιέπε πύξνο Μαξθέηνο, «Ζ ελζσκάησζε ηεο ζεθαξαδηθήο Θεζζαινλίθεο ζηελ Διιάδα: ην πιαίζην, », ζην Δηαηξεία πνπδώλ Νενειιεληθνύ πνιηηηζκνύ θαη γεληθήο Παηδείαο, Ο Ελληνικός Εβραϊζμός. Δπηζηεκνληθόπκπόζην 3-4 Απξηιίνπ 1998, Αζήλα 1999, Michael Berkowitz, Zionist culture and West European Jewry before the First World War, Κέκπξηηδ 1993), xv. 11 Δλδεηθηηθά, «La ekskursyon dela Max Nordau», La Renasensia Djudia, , 4 «El grande concerto de Keren Kayemet», La Renasensia Djudia, , 4 «La kompanya del Shekel en Saloniko», La Renasensia Djudia, , 4. 4

5 ιηκαληνύ, ηεο θαηαζηξνθήο ησλ ζπλαγσγώλ, ηεο κεηεγθαηάζηαζεο ηεο πιεηνςεθίαο ηνπ εβξατθνύ πιεζπζκνύ από ην θέληξν ηεο πόιεο ζηα πεξίρσξαιόγσ ηεο Μεγάιεο Ππξθαγηάο ηνπ 1917 θαη ηεο αλνηθνδόκεζεο ηνπ θέληξνπ, όπσο θαη ιόγσ ησλ ζπλερώλ δηεθδηθήζεσλ ηνπ ρώξνπ ηνπ εβξατθνύ λεθξνηαθείνπ από ην παλεπηζηήκην θαη ηε δεκνηηθή αξρή 12, απηέο νη λέεο ζησληζηηθέο θνηλσληθόηεηεο επαλαπξνζδηόξηζαλ ηα όξηα θαη ην πεξηερόκελν ηνπ εβξατθνύ ρώξνπ ζηε κεζνπνιεκηθή Θεζζαινλίθε. Αλ θαη ζρεηίδνληαλ κε ηελ αλαςπρή θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ ειεύζεξνπ ρξόλνπ, απηέο νη ρξήζεηο ηνπ ρώξνπ είραλ κηα έληνλα πνιηηηθή δηάζηαζε θαη γηα ην ιόγν απηό ζεκαληηθή ζπκβνιηθή αμία. Ζ κπάληα ηεο Μαθακπί θαη νη παξειάζεηο ησλ λεαξώλ πξνζθόπσλ ζηηο θεληξηθέο αξηεξίεο ηεο πόιεο θαηά ηελ επηζηξνθή από ηηο εθδξνκέο ζηελ γύξσ ύπαηζξν ή θαηά ηελ ππνδνρή ζεκαηλόλησλ ζησληζηώλ όπσο ν Εακπνηίλζθη, ήηαλ ηα θύξηα κέζα (επαλα)δηεθδίθεζεο ηεο Θεζζαινλίθεο σο κηαο εβξατθήο πόιεο κε αλαθνξά όρη κόλν ζην παξειζόλ (πνπ αληηπξνζώπεπε ην λεθξνηαθείν), αιιά ζην παξόλ θαη θπξίσο ζην κέιινλ 13. Τπό αλάινγν πξίζκα πξέπεη λα εηδσζνύλ θαη ε επίζεζε ην 1926 εβξαίσλ θνκκνπληζηώλ ζην γπκλαζηήξην ηεο Μαθακπί 14 όπσο θαη ε επίζεζε αγαλαθηηζκέλσλ κειώλ ηεο θαζηζηηθήο θαη αληηζεκηηηθήο νξγάλσζεο «Δζληθή Έλσζηο Διιάο» ζηα γξαθεία ηνπ ζπιιόγνπ ιίγεο κέξεο πξηλ από ηνλ εκπξεζκό ηνπ Κάκπει ζε έλδεημε δηακαξηπξίαο γηα ηελ «αλζειιεληθή» ζηάζε κειώλ ηεο Μαθακπί 15.Γηα ηνπο Έιιελεο Υξηζηηαλνύο όπσο θαη γηα άιιεο πνιηηηθέο κεξίδεο ησλ Δβξαίσλ, ήηαλ ε απμεκέλε νξαηόηεηα ησλ κνξθώλ θνηλσληθόηεηαο πνπ αλέπηπζζε ε Μαθακπί θαη επξύηεξα ε ζησληζηηθή λενιαία πνπ πξνζδηόξηδε κηα λέα, δηεθδηθεηηθή εβξατθή παξνπζία ζηελ εθζπγρξνληδόκελε θαη εμειιεληδόκελε πόιε. Αλάινγεο κνξθέο θνηλσληθόηεηαο ελζπιάθσλαλ ηε Θεζζαινλίθε ζε κηα επξύηεξε, θαιεηδνζθνπηθή εβξατθή θαληαζηαθή γεσγξαθία. Ζ ησληζηηθή Οκνζπνλδία ηεο Διιάδαο, ε πξώηε απόπεηξα ησλ Δβξαίσλ ηεο Θεζζαινλίθεο λα ππεξβνύλ ην θνηλνηηθό πιαίζην θαη λα ζπληνλίζνπλ ηε δξάζε ησλ ζησληζηηθώλ ζσκαηείσλ ζε εζληθό επίπεδν, θαηέζηεζε ηε Θεζζαινλίθε ην θέληξν κηαο λενπαγνύο νληόηεηαο, ηνπ Διιεληθνύ Δβξατζκνύ, 12 Mark Mazower, Salonica, city of ghosts. Christians, Muslims and Jews , Λνλδίλν 2004, θεθ. 16, 18, 21, Γηα ηελ επίζθεςε ηνπ Εακπνηίλζθη ζηε Θεζζαινλίθε, δεο «La grande demonstrasyon sportive dela Makabi en onor de sr. Zabotinski», La Renasensia Djudia, , 1. Γηα ηηο εθδξνκέο, Miriam Venezia, Youth in Maccabi, ζην Avraam Rekanati (επηκ.), Zikhron Saloniki. La grandeza y la destruycion del Yerushalayim del Balkan, η. 1, Σει Αβίβ 1972, κεηαθ. Shimon Ouziel, ζην (πξόζβαζε ). 14 «Γηρόλνηα ηζξαειηηώλ. Μαθακπή-Κνκκνπληζηαί», Μακεδονία, , Aristotle A. Kallis, The Jewish Community of Salonica under Siege: The Antisemitic Violence of the Summer of 1931, Holocaust and Genocide Studies 20/1 (2006),

6 ππεξβαίλνληαο ηελ παξαδνζηαθή δηαίξεζε κεηαμύ εθαξαδηηώλ θαη Ρσκαλησηώλ 16.Αλάινγα, νη ηαθηηθέο επηζθέςεηο ζησληζηηθώλ αζιεηηθώλ νκάδσλ από όια ηα Βαιθάληα θαη ζε κηθξόηεξν βαζκό ηελ Κεληξηθή Δπξώπε θαη ηελ Παιαηζηίλε, όπσο αληίζηξνθα θαη νη επηζθέςεηο νκάδσλ ηεο Μαθακπί ζε βαιθαληθέο πόιεηο (Νόβη αλη, όθηα θαη Μνλαζηήξη) θαη ε ζπκκεηνρή ηεο ζηηο Μαθακπηάδεο πνπ δηνξγαλώλνληαλ ζην Σει Αβίβ, πξνζέδηδαλ πεξηερόκελν ζηε λεόηεπθηε πξνζσλπκία ηεο Θεζζαινλίθεο σο «Ηεξνπζαιήκ ησλ Βαιθαλίσλ» Δλώ απόπεηξεο λα θηινμελήζεη ε Θεζζαινλίθε έλα ζπλέδξην ησλ ζεθαξαδηηώλ ζησληζηώλ (αλ θαη ηειηθά απνηπρεκέλεο) ζπλέβαιαλ ζηελ απην-εηθόλα ηεο πόιεο ζαλ «εθαξαδίηηθε κεηξόπνιε» 19. Αλ επνκέλσο ζηα ηέιε ηνπ 19 νπ αηώλα ε ζπκπεξίιεςε ηεο Θεζζαινλίθεο ζην ράξηε κηαο επξσπατθήο εβξατθήο λεσηεξηθόηεηαο θαηέζηε δπλαηή ράξε ζην εθπαηδεπηηθό έξγν θαη ηελ ηδενινγηθή επηξξνή ηεο Αιηάλο, θαηά ην κεζνπόιεκν, ζησληζηηθνί ζύιινγνη λέσλ ή γηα λένπο όπσο ε Μαθακπί δηαδξακάηηζαλ έλαλ θξίζηκν ξόιν ζηε ζύιιεςε θαη πινπνίεζε λέσλ ηνπνγξαθηώλ ηνπ Δβξατζκνύ νη νπνίεο θαη ζπλέπηπηαλ αιιά θαη ππεξέβαηλαλ ηα όξηα ηνπ ειιεληθνύ έζλνπο-θξάηνπο. Σειηθά, ε πνιηηηθή θαη πνιηηηζκηθή ηαπηόηεηα ηεο «ζπκπιεξσκαηηθήο εζληθόηεηαο» κόλν θαηαξρήλ ζεκαζηνδνηνύζε ηελ θνηλσληθόηεηα πνπ αλέπηπζζε ε Μαθακπί θαζώο ν «πξαθηηθόο ζησληζκόο» 20 πνπ ζπγθξνηνύζαλ απηέο θαζεαπηέο νη πξαθηηθέο ηεο θνηλσληθόηεηαο, κε ηε ζεηξά ηνπ επέλδπεκε λέα λνήκαηα ηελ ζησληζηηθή εβξατθόηεηα κπνιηάδνληάο ηελ κε ηα ζηνηρεία ηεο ζεζζαινληθηόηεηαο, ησλ Βαιθαλίσλ θαη ηεο ζεθαξαδίηηθεο νηθνπκέλεο. Ο Μακαββαίος: οι από ηα κάηω ζημαζιοδοηήζεις ηης νεανικής εβραϊκής κοινωνικόηηηας Ζ δηεξεύλεζε ησλ λνεκάησλ κε ηα νπνία νη ίδηνη νη λεαξνί Δβξαίνη επέλδπαλ ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο πνπ αλέπηπζζαλ ζην πιαίζην ησλ δξάζεσλ ησλ ζησληζηηθώλ ζπιιόγσλ είλαη δπλαηή κόλν κεξηθώο. Σα αξρεία ησλ ζπιιόγσλ έρνπλ ραζεί θαη επνκέλσο δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ εζσηεξηθή ηνπο ιεηηνπξγία, ηηο ζρέζεηο κεηαμύ ησλ ελειίθσλ κειώλ θαη κεηαμύ απηώλ θαη ησλ αλειίθσλ πξνζθόπσλ θαζώο θαη ηηο πηζαλέο αληηπαξαζέζεηο δελ κπνξνύλ λα αλαιπζνύλ. Ο βαζκόο ελζηάιιαμεο όζσλ πξέζβεπαλ ηα θαηαζηαηηθά, ε πξόζιεςεζηνηρείσλ 16 «Federasyon Sionista de Grecia», La Renasensia Djudia, , Μακεδονία, , 3 Μακεδονία, , 3 Μακεδονία, , Devin E. Naar, Jewish Salonica and the Making of the Jerusalem of the Balkans, , αδεκνζίεπηε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή, Stanford University, Βιέπε επίζεο, Salonica Largest Jewish Balkan City, Jewish Daily Bulletin, Knowledge of Hebrew Widespread in Salonica, Leading Jewish Center in Balkans, Jewish Daily Bulletin, Sephardic Congress Will Be Called, Jewish Daily Bulletin Anat Helman, Young Tel Aviv. A tale of two cities, Waltham

7 ηεο ζησληζηηθήο ηδενινγίαο από ηα κέιε θαη ηνπο πξνζθόπνπο θαη ε ελδερόκελε αλαζεκαζηνδόηεζή ηεο είλαη γηα ην ιόγν απηό δύζθνιν λα απνηηκεζνύλ. Ζ κνλαδηθή αθήγεζε κέινπο παξνπζηάδεη ηα δηθά ηεο πξνβιήκαηα.ηα ζύληνκα απνκλεκνλεύκαηά ηεο ε Μύξηακ Βελέηζηα, από ηα πξώηα κέιε ηνπ ηκήκαηνο θνξηηζηώλ ηεο Μαθακπί, αλαθέξεη όηη αγόξηα θαη θνξίηζηα ζπκκεηείραλ ζηηο «εβξατθέο εθδειώζεηο κε ραξά θαη θάπνηα αζσόηεηα», όηη νη ζρέζεηο ηνπο ζπρλά θαηέιεγαλ ζε γάκν, θαη όηη ηα πεξηζζόηεξα λεαξά κέιε ηεο Μαθακπήκεηαλάζηεπζαλ ηειηθά ζηελ Παιαηζηίλε. Γηα ηε Βελέηζηα, ε εγθόιπσζε ηεο ζησληζηηθήο ηδενινγίαο ππήξμε ηειηθά ζσηήξηα θαζώο νη λεαξνί ζησληζηέο «ζώζεθαλ από ην Οινθαύησκα ράξε ζηνπο αθηηβηζηέο ηεο Μαθακπή θαη ησλ άιισλ ζησληζηηθώλ ζσκαηείσλ» 21.Όκσο απηή ε αθήγεζή ηεο, θαηαηεζεηκέλε ζην Ηζξαήι ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970,απνθηά ζπλνρή θαη αληιεί λνκηκνπνίεζε από ηελ εγγξαθή ηεο ζην θπξίαξρν ζησληζηηθό αθήγεκα. πγθξνηεί αλαδξνκηθά ηελ ηαπηόηεηα ηνπ λεαξνύ ζεζζαινληθηνύ Μαθακπί σο ελόο παξαδεηγκαηηθνύ Δβξαίνπ θαη εληνπίδεη ζηελ ζησληζηηθή ηδενινγία ηα πνιηηηζκηθά λνήκαηα ηεο θνηλσληθόηεηαο. Αληίζηνηρε είλαη ε εηθόλα πνπ θαηαζθεπάδνπλ νη αλαγγειίεο αξξαβώλσλ θαη γάκσλ κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο Μαθακπί θαη άιισλ λεαληθώλ ζησληζηηθώλ ζσκαηείσλ πνπ δεκνζηεύνληαη ζε ζησληζηηθά θύιια. Οη αλαγγειίεο απηέο αθνινπζνύλ έλα ζπγθεθξηκέλν ηππηθό: αλαθέξνπλ ηελ νηθνγελεηαθή πξνέιεπζε θαη ηελ θνηλσληθή ζέζε ησλ δύν λέσλ, ηελ ελζνπζηώδε θαη ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο ζε ζησληζηηθέο νξγαλώζεηο θαη θιείλνπλ κε ηελ επρή λα επηηύρεη ην έξγν ηνποππέξ ηνπ ζησληζηηθνύ ζθνπνύ 22. Καζηζηώληαο ην πξνζσπηθό δεκόζην θαη απνδίδνληαο ζε απηό πνιηηηθό θαη εζληθό πεξηερόκελν, νη αλαγγειίεο απηέο,όπσο άιισζηε θαη νη αλακλήζεηο ηεο Βελέηζηα,αλαδεηθλύνπλ κελ ηελ έληνλε θνηλσληθόηεηα πνπ αλέπηπμαλ ηα κέιε ηεο Μαθακπί αιιά ηαπηόρξνλα επαλεγγξάθνπλ ηα λνήκαηά ηεο. Δίλαη ε εγθόιπσζε ηνπ ζησληζηηθνύ ηδεώδνπο θαη ε ζηξάηεπζε ζηνλ θνηλό αγώλα πνπ θαζηζηνύλ δπλαηή θαη πξνζδίδνπλ ζεκαζία ζηελ ζπλεύξεζε, ζηε δηαπξνζσπηθή επαθή θαη ηειηθά ζηελ πξνζσπηθή νινθιήξσζε ρηίδνληαο κηα εζληθή θνηλόηεηα αηζζήκαηνο κε ππξήλα ηεο ην λέν δεπγάξη. Ωζηόζν, κηα ζεηξά από άιιεο πξνζσπηθέο καξηπξίεο, ππνδεηθλύνπλ όηη ε θνηλσληθόηεηα πνπ αλαπηπζζόηαλ ζηα πιαίζηα ηεο Μαθακπή θαη άιισλ λεαληθώλ ζησληζηηθώλ ζπιιόγσλ ραξαθηεξηδόηαλ από κηα ζεκαζηνινγηθή πνιππινθόηεηα. Πξόθεηηαη θπξίσο γηα καξηπξίεο επηδώλησλ ηνπ Οινθαπηώκαηνο όπνπ ζηελ αξρή ηεο ζπλέληεπμεο γίλεηαη κηα ζύληνκε αλαθνξά ζηελ δσή ζηελ πξνπνιεκηθή Θεζζαινλίθε. Ζ καξηπξία ηνπο αθνξά κηα ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν, ηε δεθαεηία ηνπ 1930, θαζώο νη επηδώληεο πνπ εμέηαζα 21 Venezia, Youth in Maccabi. 22 Hymenee, Pro-Israel, , 8. 7

8 ζπγθξνηνύλ κηα νκάδα κε θνηλά ειηθηαθά ραξαθηεξηζηηθά -είλαη όινη ηνπο γελλεκέλνη γύξσ ζην Δίραλ σζηόζν δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο αλαθνξέο. Καηαξρήλ, ηαμηθέο. Οξηζκέλνη, όπσο ν Λεώλ Πεξαρηά, κέινο ηεο Μπεηάξ, αλήθαλ ζηα θησρά εξγαηηθά ζηξώκαηα 23. Κάπνηνη, όπσο ν Νηάξην Γθακπάη, κέινο θαη απηόο ηεο Μπεηάξ θαη γηνο ηππνγξάθνπ, ήηαλ κηθξναζηνί 24. Άιινη πάιη, όπσο ν Νηζίκ Αικαιέρ, ελεξγόο ζηελ ηβάη ηώλ («Δπηζηξνθή ζηε ηώλ»), ήηαλ γηνη εύπνξσλ εκπόξσλ 25. Καηά δεύηεξν, ηα λεαξά κέιε ησλ ζησληζηηθώλ νξγαλώζεσλ ζπλδένληαλ κε δηαθνξεηηθό ηξόπν κε ηελ εβξατθή ζξεζθεία θαη ηελ θνηλνηηθή δσή αξθεηνί δε δηαηεξνύζαλ κάιινλ ραιαξνύο δεζκνύο 26. Αλάινγα πνηθίιαλ θαη νη ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο ρξηζηηαλνύο όπσο θαη ε εθπαίδεπζή ηνπο. Ο Άιθξελη Υαγνπέι, κέινο ηεο ζησληζηηθήο Έλσζεο Νέσλ Ηζξαειηηώλ, θαη καζεηήο ζην Ηηαιηθό Γπκλάζην, ζπκάηαη όηη όινη νη θίινη ηνπ ήηαλ ρξηζηηαλνί 27. Αληίζεηα, ν Λεώλ Μπελκαγηόξ, επίζεο καζεηήο ζηελ Ηηαιηθή Δκπνξηθή ρνιή θαη ελεξγόο ζηελ νξζόδνμν ζησληζηηθό ζύιινγν Μηδξαρή θαη κεηέπεηηα ζηελ αθξαία ξεβηδηνληζηηθή Μπεηάξ, είρε ζρέζεηο κε ειάρηζηνπο ρξηζηηαλνύο ηεο ειηθίαο ηνπ 28. Σέινο, γηα ηνπο πεξηζζόηεξνπο, ε ζπκκεηνρή ζε θάπνηνλ ζησληζηηθό ζύιινγν λέσλ δελ απέθιεηε ηε δξαζηεξηνπνίεζε θαη ζε άιια ζσκαηεία. Απηά ήηαλ ζρεδόλ πάληνηε πνιπεζλνηηθά θαη ζπρλά θνξείο αθξαίσλ θαη αληαγσληζηηθώλ εζληθώλ ηδενινγηώλ. Ο Σζαξιο Μόιρν, αλ θαη πξνεξρόηαλ από νηθνγέλεηα νξζόδνμσλ Δβξαίσλ θαη ζπνύδαδε ζην Ηηαιηθό ζρνιείν, ήηαλ κέινο όρη κόλν ηεο Μπεηάξ θαη ηεο Μαθακπί, αιιά θαη ηελ ΥΑΝΘ 29. Αληίζηνηρα, ν Νηάξην Γθακπάη, θάηνηθνο ηνπ εβξατθνύ ζπλνηθηζκνύ ππξνπαζώλ 151, δελ παξαθνινύζεζε πόηε εβξατθό ζρνιείν, ήηαλ όκσο όρη κόλν κέινο ηεο αθξαία εζληθηζηηθήο Μπεηάξ, αιιά σο καζεηήο ηνπ Ηηαιηθνύ ρνιείνπ θαη κέινο ηεο θαζηζηηθήο Μπαιίια 30. Οη καξηπξίεο απηέο καο επηηξέπνπλ λα αληηιεθζνύκε ηελ εληππσζηαθή πνηθηιία ησλ ρώξσλ, δεκόζησλ θαη ηδησηηθώλ ζηνπο νπνίνπο εθδηπισλόηαλ ε πνιπζρηδήο θνηλσληθόηεηα ησλ λεαξώλ ζεζζαινληθέσλ εβξαίσλ. ε κηα πεξίνδν ξαγδαίνπ εμειιεληζκνύ θαη δηεζλνηηθώλ εληάζεσλ, ην ππθλό δίθηπν ησλ ζησληζηηθώλ νξγαλώζεσλ δελ νδεγνύζε 23 ΈξηθαΚνύλην-Ακαξίιην θαη Αικπέξην Ναξ, Προθορικές μαρησρίες Εβραίων ηης Θεζζαλονίκης για ηο Ολοκαύηωμα, Θεζζαινλίθε 1998, O παηέξαο ηνπ Γθακπάη ήηαλ ηππνγξάθνο ζηε Νέα Αιήζεηα, θάηνηθνο ηνπ ζπλνηθηζκνύ ππξνπαζώλ 151. Μαξηπξία ηνπ Dario Gabbai, Shoah Foundation Institute s Visual History Archive (ζην εμήο: SFI VHA). 25 Μαξηπξία ηνπ Nissim Almalech, SFIVHA. 26 Μαξηπξίεο ησλ Dario Gabbai, Samuel Castro, Charles Molho, SFIVHA. Μαξηπξία ηνπ Ησζήθ αιέκ, Ακαξίιην θαη Ναξ, Προθορικές μαρησρίες, 361. Μαξηπξία ηνπ Salvator Moshe, (πξόζβαζε ) 27 Μαξηπξία ηνπ Alfred Hagouel, SFIVHA. 28 Μαξηπξία ηνπ Leon Benmayor, SFIVHA. 29 Μαξηπξία ηνπ Charles Molho, SFIVHA. 30 Μαξηπξία ηνπ Dario Gabbai, SFIVHA. 8

9 απαξαίηεηα ζηελ πεξηραξάθσζε, ζηε κεηνλνηηθνπνίεζε ηνπ εβξατθνύ πιεζπζκνύ ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ζηε ζπγθξόηεζε κηαο κνλνδηάζηαηεο εβξατθόηεηαο κέζα από ηε ζπγθξόηεζε κηαο ζαθώο νξηνζεηεκέλεο θαη ελαιιαθηηθήο πξνο ηελ ειιεληθή, εβξατθήοζησληζηηθήο δεκόζηαο ζθαίξαο 31. Αληίζεηα, ε ζπκκεηνρή ζε έλαλ ζησληζηηθό ζύιινγναθόκε θαη ηόζν εζληθηζηηθά αθξαίν όπσο ε Μπεηάξ ήηαλ γηα ηα λεαξά ηεο κέιε απνιύησο ζπκβαηή κε ηε δξαζηεξηνπνίεζή ηνπο θαη ζε άιιααληαγσληζηηθά, εζληθά ή ζξεζθεπηηθά, ζσκαηεία.αιιά πνηεο λνεκαηνδνηήζεηο ησλ θνηλσληθώλ ζρέζεσλ πνπ αλαπηύζζνληαλ ζην εζσηεξηθό ησλ ζησληζηηθώλ ζπιιόγσλ θαζηζηνύζαλ δπλαηή απηή ηελ ηόζν έληνλε θηλεηηθόηεηα ησλ λεαξώλ Δβξαίσλ; Γηα ηνπο λένπο Δβξαίνπο, ηδηαίηεξα ηα θνξίηζηα, ηα ζησληζηηθά ζσκαηείααπνηεινύζαλ έλαλ πξσηόγλσξν ρώξν «ειεπζεξίαο». Όπσο ζπλέβαηλε κε θάζε εζληθή ηδενινγία, ε ζεκαζία πνπ απέδηδε ν ζησληζκόο ζηελ λέα γεληά θαη ζηελ δηάπιαζε ησλ παηδηώλ σο πνιηηώλ-ζηξαηησηώλ αθελόο ηόληδε ηε ζεκαζία ηεο νηθνγέλεηαο, αθεηέξνπ όκσο ακθηζβεηνύζε ην κνλνπώιηό ηεο ζηνλ ηξόπν αλαηξνθήο ησλ ηέθλσλ ηεο κέζα από ηελ ζύζηαζε αζιεηηθώλ θπξίσο ζσκαηείσλ πνπ απεπζύλνληαλ ζηνπο λένπο. Γηα ηα εβξαηόπνπια όκσο, έλαο ζησληζηηθόο γπκλαζηηθόο ζύιινγνο όπσο ε Μαθακπί, ζπληζηνύζε ηαπηόρξνλα έλαλ επαλαζηαηηθά λέν ηξόπν δηαρείξηζεο ηνπ ειεύζεξνπ ρξόλνπ θαη ζύλαςεο δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ. «Δθείλε ηελ πεξίνδν δελ ππήξρε έλα πξόγξακκα δηαζθέδαζεο γηα ηα θνξίηζηα ειηθίαο 15 έσο 18», ζπκάηαη ε Μύξηακ Βελέηζηα. «Γελ καο επηηξεπόηαλ λα βγνύκε κε αγόξηα θαη έπξεπε λα είκαζηε ζπίηη ζηηο έμη ην απόγεπκα. Ζ Μαθακπί έθαλε δπλαηή ηελ ειεπζεξία γηα ηα θνξίηζηα. Σηο πξώηεο κέξεο νη γνλείο καο δελ καο άθελαλ λα κέλνπκε εθεί κέρξη αξγά ηε λύρηα, αιιά ζηαδηαθά ην πήξαλ απόθαζε». Παξά ηελ απζηεξή επηηήξεζε από ηνπο γπκλαζηέο, ηνλ θαηά θύια δηαρσξηζκό ησλ ηκεκάησλ, θαη ηε ζεκλή ζηνιή (ρακειό θόξεκα ρσξίο ιαηκόθνςε θαη ςειέο θάιηζεο), νη ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο θαηά ηε γηνξηή ηνπ Υαλνπθά, νη εθδξνκέο ζηα πεξίρσξα ηεο πόιεο, θαη νη θνηλέο γπκλαζηηθέο επηδείμεηο επέηξεπαλ ηελ ζπλεύξεζε θαη ηνλ ζπγρξσηηζκό ησλ εθήβσλ θαη ηελ ζπλαθόινπζε αλάπηπμε κηαο θνηλσληθόηεηαο πνπ ήηαλ επηζπκεηή γηαηί ελλνηνινγείην από ηνπο ίδηνπο σο «ειεπζεξία» 32. Καηά αληίζηνηρν ηξόπν, νη λεαξνί Δβξαίνη πξνζιάκβαλαλ ην ζησληζηηθό ζύιινγν σο αζιεηηθό ζύιινγν, έλαλ ρώξν όπνπ ε ζπκκεηνρή ζε κηα αζιεηηθή νκάδα θαζόξηδε ην είδνο, 31 Γαλείδνκαη εδώ ην ζθεπηηθό ηνπ David Sorkin αλαθνξηθά κε ηνλ ηξόπν πνπ νη Δβξαίνη ηεο Γεξκαλίαο εγθόιπσζαλ ηνλ αζηηθό ηξόπν δσήο θαη εηζήιζαλ ζηε λεσηεξηθόηεηα ζηηο αξρέο ηνπ δεθάηνπ ελάηνπ αηώλα κέζα από ηε ζπγθξόηεζε κηαο subaltern culture. David Sorkin, The transformation of German Jewry, , Νηηηξόηη 1999, θεθ Venezia, Youth in Maccabi. 9

10 ην εύξνο θαη ηα λνήκαηα ηεο θνηλσληθόηεηαο.όηαλ ξσηήζεθε γηα ην είδνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Μαθακπί, ν αιβαηώξ Μνζέ αλέθεξε κόλν «αζιεηηζκόο» 33.«αλ πξόζθνπνο ζηε Μαθακπή έθαλα αζιεηηζκό, κπάζθεη, ηέλληο, ιίγν κπέηδκπνι, νξεηβαζία», ζπκάηαη ν Γηαθώβ Υαιέγνπα, καζεηήο ζην Ηηαιηθό ρνιείν 34. «Αλήθα ζηελ ΥΑΝΘ, έπαηδα κπάζθεη θαη γνπόηεξ πόιν. Αλήθα ζηελ Μπεηάξ, ζηε Μηζξαρή θαη ζηε Μαθακπί. Όιε κνπ ε δσή ήηαλ ν αζιεηηζκόο», ζεκείσλε ν Σζαξιο Μόιρν 35. Οξθαλόο από παηέξα, γηνο κηαο νξζόδνμεο νηθνγέλεηαο, καζεηήο αξρηθά ζην Σαικνύδ Σνξά θαη ζηε ζπλέρεηα ζην Ηηαιηθό Γπκλάζην, ν Μόιρν όπσο θαη ν Υαιέγνπα, δνκνύζαλ κηα εμσζηξεθή θνηλσληθόηεηα πνπ κπνξνύζε λα ηέκλεη εγθάξζηα δηαθνξεηηθνύο ρώξνπο θαη πνπ ηνπο επέηξεπε λα δηαζρίδνπλ εζλνηηθά όξηα γηαηί νξγαλσλόηαλ κε άμνλα ηελ αμία θαη απόιαπζε ηνπ «αζιεηηζκνύ» -κηαο πνιηηηζκηθήο πξαθηηθήο πνπ παξά ηελ ηζρπξή ηεο ζύλδεζε κε ηελ εζληθηζηηθή ηδενινγία είρε ζηε Θεζζαινλίθε κηα αληίζηνηρα καθξά ηζηνξία λνεκαηνδόηεζεο ηεο πνιπεζλνηηθήο ζπλύπαξμεο 36. Ωζηόζν, απηή ε ελλνηνιόγεζε ηεο εμσζηξεθνύο θνηλσληθόηεηαο δελ ήηαλ δπλαηή κόλν επεηδή ε «ειεπζεξία» θαη ν «αζιεηηζκόο» απνηεινύζαλ δπλάκεη «απνιηηηθά» πεδία. Άιισζηε, ε ιαηξεία ηεο λεόηεηαο, ε ζεηηθή ζεώξεζε ηεο λεαληθήο ππεπζπλόηεηαο θαη απηελέξγεηαο πνπ ν πξνζθνπηζκόο πξνσζνύζε, όπσο θαη ε αλαγόξεπζε ηνπ γπκλαζκέλνπ αλδξηθνύ λεαληθνύ ζώκαηνο ζην θαηεμνρήλ πξόηππν αλδξηθόηεηαο βξίζθνληαλ ζηελ θαξδηά ηνπ ζησληζηηθνύ πξνγξάκκαηνο θαη πξνζιακβάλνληαλ σο απαξαίηεηα γηα ηελ αλαγέλλεζε ηνπ εβξατθνύ έζλνπο 37. Αληίζεηα, είλαη ελδερνκέλσο πην παξαγσγηθό λα ππνζέζεη θαλείο όηη θαηά έλα θαηλνκεληθά παξάδνμν ηξόπν ήηαλ αθξηβώο απηή ε εζληθή δηάζηαζε ηνπ αζιεηηζκνύ πνπ θαζηζηνύζε δπλαηή αλ όρη θαη επηζπκεηή ηε ζπκκεηνρή θαη ζε άιια εζληθά πξνζδηνξηζκέλα αζιεηηθά ζσκαηεία. ε κηα πεξίνδν έμαξζεο κνξθώλ επηζεηηθνύ εζληθηζκνύ, αλαβίσζεο ηνπ κηιηηαξηζκνύ θαη δηάρπζεο ηνπ ηηαιηθνύ θαζηζκνύ θαη ζηελ Διιάδα (θαη ηδηαίηεξα ζηε Θεζζαινλίθε), ν ζησληζκόο ηεο Μαθακπί όπσο θαη ηεο Μπεηάξ κνηξαδόηαλέλα θνηλό ιεμηιόγην αμηώλ θαη πξαθηηθώλ κε ηηο ππόινηπεο εζληθέο ηδενινγίεο πνπ πξέζβεπαλ ειιεληθνί αζιεηηθνί ζύιινγνη θαη ηηαιηθέο θαζηζηηθέο νξγαλώζεηο λέσλ πνπ 33 Μαξηπξία ηνπ Salvator Moshe. 34 Μαξηπξία ηνπ Jacob Halegoua, SFIVHA. 35 Μαξηπξία ηνπ Charles Molho, SFIVHA. 36 Meropi Anastassiadou, «Sports d élite et élites sportives à Salonique au tournant du siècle», ζην Paul Dumont & François Georgeon (επηκ.), Vivre dans L Empire Ottoman. Sociabilités et relations intercommunautaires (XVIIIe-XXe siècles), Παξίζη 1997, Todd Samuel Presner, Clear Heads, Solid Stomachs, and Hard Muscles : Max Nordau and the Aesthetics of Jewish Regeneration, Modernism/Modernity 10/2 (2003), Joane Nagel, Masculinity and Nationalism: Gender and Sexuality in the Making of Nations, Ethnic and Racial Studies 21/2 (1998),

11 δξαζηεξηνπνηνύληαλ ζηε Θεζζαινλίθε από ηελ νκνηόκνξθε ζηνιή, ηνπο ζρεκαηηζκνύο, ηα νκαδηθά ηξαγνύδηα θαη ηηο παξειάζεηο, κέρξη ηνλ θόβν ηνπ εθθπιηζκνύ θαη ηε ιαηξεία ηνπ ζώκαηνο, ηεο γεο θαη ηεο ζπιινγηθόηεηαο 38. ηελ πεξίπησζε λέσλ όπσο ν Νηάξην Γθακπάη θαη ν Λεώλ Μπελκαγηόξ ε ηαπηόρξνλε ζπκκεηνρή ζηελ θαζίδνπζα Μπεηάξ αιιά θαη ζηελ ηηαιηθή θαζηζηηθή νξγάλσζε λέσλ «Μπαιίια» κπνξεί λα εμεγεζεί σο ζπκβαηή αθελόο επεηδή απνηεινύζε έθθξαζε κηαο πξνζσπηθήο ζηξαηεγηθήο θνηλσληθήο αλέιημεο (πνπ πξόζθεξε ε εθπαίδεπζε ζηα ηηαιηθά ζρνιεία, από ηα θαιύηεξα ηεο Θεζζαινλίθεο) θαη αθεηέξνπ επεηδή ε απνπζία αληηζεκηηηζκνύ πνπ ραξαθηήξηδε ηνλ ηηαιηθό θαζηζκό κέρξη θαη ην 1936 ηελ θαζηζηνύζε δπλαηή. Θα κπνξνύζε όκσο λα πξνζηεζεί όηη έλα θνηλό πνιηηηζκηθό ππόβαζξν, κηα θνηλή θνπιηνύξα ηνπ εζληθηζκνύ, λνεκαηνδνηνύζε παξόκνηα ηελ θνηλσληθόηεηα θαη ησλ δύν λεαληθώλ ζσκαηείσλ δεκηνπξγώληαο έλα ελλνηνινγηθό ζπλερέο πνπ επέηξεπε ηελ θηλεηηθόηεηα. Δπηπξόζζεηα, ε αληίιεςε ηεο «ζπκπιεξσκαηηθήο ηαπηόηεηαο» θαζηζηνύζε ηε ζπκκεηνρή θαη ζηα δύν ζσκαηεία δπλαηή όπσο θαη ε δηάζεζε ππέξβαζεο κηαο απαμησκέλεο εβξατθόηεηαο. Ο Λεώλ Πεξαρηά πξόζθνπνο θαη ππγκάρνο ζηε Μαθακπί ζπκάηαη όηη ήηαλ «πνηηζκέλνο από ηνλ πξνζθνπηζκό [αιιά θαη] από ηελ ειιεληθή ηζηνξία ζην ζρνιείν, [θαη έηζη] γελλήζεθε κέζα κνπ ζαπκαζκόο γηα ηνλ Εακπνηίλζθη.... Σν ιέσ θαη είλαη ληξνπή πνπ ην ιέσ, δελ έρσ ηε λννηξνπία ηνπ πξνπνιεκηθνύ εβξαίνπ Θεζζαινληθηνύ. Μεγάισζα κε ηνπο Ρσκηνύο θαη επγλσκνλώ όηη κεγάισζα κε ηνπο Ρσκηνύο, γηαηί απηνί κνπ έδσζαλ ηελ πίζηε όηη πξέπεη λα είκαη δπλαηόο, ξηςνθίλδπλνο» 39. Όπσο ππνδεηθλύεη ε πεξίπησζε ηνπ Πεξαρηά, γηα ηνπο λεαξνύο Δβξαίνπο ν ζησληζκόο θαη ν ειιεληθόο εζληθηζκόο δελ ήηαλ απιώο ζπκβαηνί αιιά ζηελ πξαγκαηηθόηεηα αιιεινηξνθνδνηνύληαλ, θαζώο ε θνηλσληθόηεηα πνπ πξνσζνύζαλ ιεηηνπξγνύζε ζηε βάζε κηαο θνηλήο θξηηηθήο ηνπ ζειππξεπνύο Δβξαίνπ ηεο δηαζπνξάο θαη πξνζέθεξε έλα θνηλό έδαθνο γηα ηε ζπγθξόηεζε κηαο αθξαία αλδξνπξεπνύο, αγσληζηηθήο ειιελν-εβξατθήο ηαπηόηεηαο. ηελ παξνπζίαζή κνπ επηρείξεζα λα δηεξεπλήζσ ηελ θνηλσληθόηεηα πνπ παξάγεηαη ζην πιαίζην ηεο δξάζεο ηνπ πην ζεκαληηθνύ λεαληθνύ ζησληζηηθνύ ζπιιόγνπ ηεο κεζνπνιεκηθήο Θεζζαινλίθεο, ηεο Μαθακπί, εληνπίδνληαο ηα πνιηηηζκηθά λνήκαηα κε ηα νπνία επελδύνληαη νη θνηλσληθέο ζρέζεηο ζε ηξία αιιειέλδεηα επίπεδα. Καηαξρήλ, ζηνλ θαλνληζηηθό ιόγν ησλ 38 Γηα ηε ιαηξεία ηνπ λένπ ζώκαηνο, ηνλ θόβν ηνπ εθθπιηζκνύ, θαη ηελ αλάδπζε ηεο εγεκνληθήο αλδξηθόηεηαο ηνπ «κπώδνπο Δβξαίνπ», βιέπε ηελ θιαζηθή κειέηε ηνπ Daniel Boyarin, Un heroic conduct. The rise of heterosexuality and the invention of the Jewish Man, Λνο Άληδειεο Γηα ζεηηθέο απεηθνλίζεηο ηνπ αζιεηηθνύ εβξατθνύ ζώκαηνο, βιέπε ηηο θσηνγξαθίεο ζην Greek Jews in sports. 39 Ακαξίιην θαη Ναξ, Προθορικές μαρησρίες Εβραίων ηης Θεζζαλονίκης,

12 ηζπλόλησλ ηεο Μαθακπί όπσο απηόο εθθξάδεηαη κέζα από ην θαηαζηαηηθό ηνπ ζσκαηείνπ θαη ηηο δεκόζηεο δειώζεηο ηνπο. Καηά δεύηεξν, ζηηο δηαξθώο ρσξηθά αλαπιαηζηνύκελεο πξαθηηθέο ηνπ ζπιιόγνπ, όπσο απηέο πξνβάιινληαη από ηνλ ηύπν. Καη ηέινο, ζην ιόγν ησλ ίδησλ ησλ κειώλ όπσο απηόο απνηππώλεηαη ζηηο καξηπξίεο ηνπο. Απηό πνπ εθθξεκεί είλαη έλα ηέηαξην επίπεδν, απηό ηεο πξόζιεςεο ηνπ ζησληζκνύ θαη ησλ πνιηηηζκηθώλ ηνπ πξαθηηθώλ ηόζν από ηνλ ειιεληθό εζληθηζκό, όζν θαη από ηα ηδενινγηθά αληίπαια ζηξαηόπεδα ζην εζσηεξηθό ηεο εβξατθήο θνηλόηεηαο, ηδίσο δε ησλ θνκκνπληζηώλ. Μηα ηέηνηα πνιππξηζκαηηθή δηεξεύλεζε πνπ επηκέλεη ζηε ζπλζεηόηεηα θαη εππιαζηόηεηα ησλ λνεκάησλ επηηξέπεη λνκίδσ λα ππεξβεί θαλείο αθελόο ην εξκελεπηηθό δίπνιν κηαο από ηα πάλσ «πεηζάξρεζεο» θαη από ηα θάησ «αληίζηαζεο», θαη αθεηέξνπ ην αλαιπηηθό ζρήκα ησλ πξνζσπηθώλ ζηξαηεγηθώλ, ηνπ έιινγνπ ππνθεηκέλνπ πνπ ελεξγεί όρη ζην όλνκα κηαο «ηδενινγίαο» αιιά πξνο εμππεξέηεζε ησλ αηνκηθώλ ηνπ ζπκθεξόλησλ. ην δε επίπεδν ηεο ηζηνξηθήο αλάιπζεο θαζηζηά δπλαηή κηα πξνβιεκαηηθνπνίεζε ηεο θπξίαξρεο ηζηνξηνγξαθηθά πξνζέγγηζεο ηνπ ζησληζκνύ σο δύλακεο αληίζηαζεο ζηνλ εμειιεληζκό. Ζ αλίρλεπζε ησλ πνιηηηζκηθώλ λνεκάησλ πνπ έδηλαλ ζρήκα ζηηο πξαθηηθέο ηεο ζπλάθεηαο κεηαμύ ησλ λέσλ ζησληζηώλ καο επηηξέπεη λα μαλαδνύκε ηε ζρέζε ησλ ζεζζαινληθηώλ Δβξαίσλ κε ηε (βεληδειηθή) δεύηεξε ειιεληθή δεκνθξαηία πέξα από ην ζρήκα ηεο κεηνλνηηθνπνίεζεο θαη λα ζέζνπκε ην εξεζηζηηθό εξώηεκα αλ ηειηθά νη λένη ζησληζηέο «γίλνληαλ» «Έιιελεο» θαζώο «γίλνληαλ» θαη «Δβξαίνη». Ζ παξνύζα έξεπλα έρεη ζπγρξεκαηνδνηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ΔΚΣ) θαη από εζληθνύο πόξνπο κέζσ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» ηνπ Δζληθνύ ηξαηεγηθνύ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΠΑ) Δξεπλεηηθό Υξεκαηνδνηνύκελν Έξγν: ΘΑΛΖ. Δπέλδπζε ζηελ θνηλσλία ηεο γλώζεο κέζσ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλσληθνύ Σακείνπ. 12

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα ηις πρώηες μεηαπολεμικές δεκαεηίες

Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα ηις πρώηες μεηαπολεμικές δεκαεηίες Αλεξία Σοθία Παπαζαθειποπούλος, ΕΜΠ Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα Διάπθπωζη παποςζίαζηρ 1. Θεσξεηηθνί άμνλεο i. Σπνπδέο Επηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας

O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας Ο ίκωλ ίλαο θαηαγόηαλ από ηε Μνζρόπνιε ηεο Βνξείνπ Ηπείξνπ, νλνκαζηή γηα ηελ εκπνξηθή ηεο αθκή θαη ηελ πλεπκαηηθή ηεο αθηηλνβνιία, ηδίωο θαηά ηνλ 18

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

Πίζσ από ηηο πιάηεο ησλ εξώσλ, κέζα από ηα παξάζπξα ησλ θηηξίσλ θαη θάησ από ηα πόδηα ησλ ππεξεξώσλ, ην ζθεληθό ηεο πόιεο ζπλνδεύεη ηε ξνή ηνπ εηθνλόγξαπηνπ. Νηεθόξ ξνπηίλαο, κεγεζπζκέλε ιεπηνκέξεηα, ή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ «Αληαιιαγή Καιώλ Πξαθηηθώλ Γήκνπ Τξηθθαίσλ κέζα από ηελ δηαβνύιεπζε ησλ εηαίξσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαπεξηθεξεηαθνύ Πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC Digital Cities 1 Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ DIGITAL

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΡΣΕ ΚΤΡΙΟ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (6 ος ΓΥΡΟΣ, 2012) 1 ΕΡΩΣΗΕΙ: A1, A2 ΚΑΡΣΑ 1 Καθόλου Λιγότερο από ½ ώρα Από ½ έως 1ώρα Περισσότερο από 1 ώρα, έως 1½ ώρα Περισσότερο από 1½ ώρα, έως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -1980- Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπό ηελ αηγίδα ηεο Κεληξηθήο Έλωζεο Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο θαη ηνπ Δκπνξηθνύ θαη Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Αζελώλ, πξαγκαηνπνηείηαη ηελ Τξίηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΘΟΓΗΓΗΗ ΑΠΟ ΚΑΘΗΓΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΦΑΑ ΑΠΘ ΚΑΙ ΣΗ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΩΝ ΣΔΛΔΙΟΦΟΙΣΩΝ ΓΤΜΝ. ΑΚΑΓΗΜΙΑ

ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΘΟΓΗΓΗΗ ΑΠΟ ΚΑΘΗΓΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΦΑΑ ΑΠΘ ΚΑΙ ΣΗ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΩΝ ΣΔΛΔΙΟΦΟΙΣΩΝ ΓΤΜΝ. ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΒΔΛΣΙΩΗ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΘΟΓΗΓΗΗ ΑΠΟ ΚΑΘΗΓΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΦΑΑ ΑΠΘ ΚΑΙ ΣΗ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΩΝ ΣΔΛΔΙΟΦΟΙΣΩΝ ΓΤΜΝ ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΟΜΑΓΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΔΟ 6 Μέρες. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 3ος Ενήλικας. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 2ο Παιδί AVRA BEACH HOTEL. 1ο Παιδί.

ΡΟΔΟ 6 Μέρες. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 3ος Ενήλικας. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 2ο Παιδί AVRA BEACH HOTEL. 1ο Παιδί. ΡΟΔΟ 6 Μέρες FOREST PARK AMATHUS BEACH DLX/5* Πξόγεπκα 11/7, 609 760 509 199 349 18/7,25/7 639 820 530 199 379 1/8,8/8,15/8 665 845 555 199 379 BUNGALOWS (2 ελήιηθεο + 2 παηδηά) AMATHUS BEACH DLX/5* Πξόγεπκα

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

3 rd AVIATION CAREER DAY

3 rd AVIATION CAREER DAY 3 rd AVIATION CAREER DAY ΑΘΗΝΑ - ΞΕΝΟΔΟΦΕΙΟ INTERCONTINENTAL 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Η Aviation Career Day είλαη εκεξίδα επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ αθηεξσκέλε ζηνλ αεξνπνξηθό θιάδν θαη ζηα ζπλαθή

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο ΣΚΙΑΘΟΣ Ξενοδοτείο KASSANDRA BAY RESORT & SPA GARDEN VIEW Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο 7/7, 11/7, 14/7 1,019 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 18/7, 21/7, 22/8 1,099 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 25/7,28/7 1,159 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 11/8,15/8,18/8

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Athens Headquarters 40 Klitaimnistras, Athens 131 22 GREECE Tel: +30 2102693760 Fax: +30 2102693760 Brussels Office

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Η πνδνζθαηξηθή απόδνζε εμαξηάηαη από πνιινύο παξάγνληεο. Από απηνύο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη Οη επαγγεικαηίεο εηδηθνί παηδαγσγνί θαζνδεγνύληαη από ηηο επαγγεικαηηθέο δενληνινγηθέο αξρέο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ Opera Hotel Edition Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ 24 Αυγούζηου 2011 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Σηηο 01/09/2011 ηα επηζηηηζηηθά πξνϊόληα αιιάδνπλ ζπληειεζηή ΦΠΑ από 13% ζε 23% θαη γηα ηα λεζηά από 9% ζε 16% αληίζηνηρα.

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα