ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ. Ρόδνο, Αξ. Πξση.: 1973

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ. Ρόδνο, 05-12-2014 Αξ. Πξση.: 1973"

Transcript

1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΔNΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΩΝ ΓΩΓΔΚΑΝΗΟΤ Ρόδνο, Αξ. Πξση.: 1973 ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ «ΑΝΑΘΔΗ ΩΣΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΣΔΡΔΩΗ ΣΟΝ ΒΟΡΔΙΟ ΠΤΡΓΟ ΣΟ ΜΔΑΙΩΝΙΚΟ ΚΑΣΡΟ ΣΗ ΥΑΛΚΗ» Για ηις ανάγκες ηοσ έργοσ «Απνθαηάζηαζε αλάδεημε Μεζαησληθώλ κλεκείσλ νηθηζκνύ Υάιθεο» κε θσδηθό ΠΓΔ 2010Δ ηε Ρόδν, ζήκεξα, , εκέξα Παξαζθεπή κεηαμύ : ΑΦΔΝΟ ηεο Δθνξείαο Αξραηνηήησλ Γσδεθαλήζνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ πνπ εδξεύεη επί ηεο νδνύ Ιππνηώλ ζηελ Μεζαησληθή Πόιεο Ρόδνπ κε ΣΚ 85100, θαη εθπξνζσπείηαη λόκηκα από ηελ Πξντζηακέλε ηεο ΔΦΑ Γσδεθαλήζνπ Μαξία Μηραειίδνπ εθεμήο θαινύκελε «Αλαζέηνπζα Αξρή», ΑΦΔΣΔΡΟΤ ηνπ Κσλζηαληίλνπ Α. Θενδώξνπ Πνιηηηθνύ κεραληθνύ ΔΓΔ πνπ εδξεύεη ζηελ νδό νύηζνπ 1, ζηα Σξίθαια, κε ΑΦΜ , ΓΟΤ ΣΡΙΚΑΛΩΝ, εθεμήο θαινύκελνο «Αλάδνρνο» Καη αθνύ έιαβαλ ππόςε ηνπο : 1. Σε κε αξ. πξση. 7784/ θαη κε ΑΓΑ Ω2ΩΡΓ-ΛΚΥ απόθαζε ηνπ ηεο ΔΦΑ Γσδεθαλήζνπ γηα ηελ δηελέξγεηα πξόρεηξνπ κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ: «Αλάζεζε ζσζηηθώλ εξγαζηώλ ζηεξέσζεο ζηνλ βόξεην πύξγν ζην κεζαησληθό κλεκείν Υάιθεο» θαη ηελ ζρεηηθή Γηαθήξπμε, 2. Σελ κε αξ. πξση. 8515/ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ Αλαδόρνπ. 3. Σνλ θάθειν ηνπ δηαγσληζκνύ ηνπ αλσηέξσ έξγνπ θαη ην κε αξ. πξση. 8595/ πξαθηηθό δηελέξγεηαο ηνπ πξόρεηξνπ κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ «αλάζεζεο ζσζηηθώλ εξγαζηώλ ζηεξέσζεο ζηνλ βόξεην πύξγν ζην κεζαησληθό κλεκείν Υάιθεο» κε ην νπνίν αθνινπζεί ε θαηαθύξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ σο άλσ δηαγσληζκνύ, ε νπνία θνηλνπνηήζεθε ζηνλ Αλάδνρν, 4. Σν άξζξν 1 παξ. 5 θαη 6 ηνπ Ν. 2286/95 (ΦΔΚ Α / 19) «Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκόζηνπ Σνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθώλ ζεκάησλ» 5. Σα άξζξα ηνπ Ν. 2362/95 (ΦΔΚ Α / 247) «Πεξί Γεκόζηνπ Λνγηζηηθνύ, ειέγρνπ ησλ δαπαλώλ ηνπ θξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 6. Σν Ν. 3614/2007 (ΦΔΚ 267/Α/ )«Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθώλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν », όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη, 7. Σνπ άξζξν 12 παξ. 1 ηνπ Π.Γ. 99/1992 «Μειέηε θαη εθηέιεζε αξραηνινγηθώλ ελ γέλεη έξγσλ» (ΦΔΚ Α/46) όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη 8. Σν ΠΓ 118/07 (ΦΔΚ Α / 150) «Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ» 9. Σν Ν.4281/ΦΔΚ Α/160/ , (άξζξν 157, παξ.1β) «Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» πκθώλεζαλ θαη έγηλαλ ακνηβαίσο απνδεθηά ηα αθόινπζα: Σν αθ ελόο ζπκβαιιόκελν Διιεληθό Γεκόζην (ΔΦΑ Γσδεθαλήζνπ ) α λ α ζ έ η ε η ζηνλ αθ εηέξνπ ζπκβαιιόκελν «ΑΝΑΓΟΥΟ», ηελ «Αλάζεζε ζσζηηθώλ εξγαζηώλ ζηεξέσζεο ζηνλ βόξεην πύξγν ζην κεζαησληθό κλεκείν Υάιθεο», θαηά ηα εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα (α) ζηε κε αξ. 7784/ θαη κε ΑΓΑ Ω2ΩΡΓ-ΛΚΥ Γηαθήξπμε θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απηήο, [1]

2 (β) ζηελ νηθνλνκηθή θαη ηερληθή πξνζθνξά ηνπ Αλαδόρνπ πνπ όια ελζσκαηώλνληαη θαη απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζαο ζπκβάζεσο (Παξαξηήκαηα I θαη II αληίζηνηρα), (γ) ζηελ θείκελε λνκνζεζία (δ) ζηε κε αξ.1022/ θαη κε ΑΓΑ 7Μ2ΓΓ-ΑΑΠ απόθαζε θαηαθύξσζεο θαη ν «ΑΝΑΓΟΥΟ», δειώλεη όηη απνδέρεηαη ηελ εθηέιεζε ηνπ σο άλσ ζπλνιηθνύ έξγνπ έλαληη ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ ησλ Δπξώ (24.890,00 ) ρσξίο Φ.Π.Α. ή ηνπ πνζνύ ησλ επξώ είθνζη νθηώ ρηιηάδσλ νθηαθνζίσλ εβδνκήληα δύν θαη ζαξάληα ιεπηώλ (28.872,40 ) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.16%, κε ηνπο εμήο όξνπο θαη ζπκθσλίεο ηηο νπνίεο ν «ΑΝΑΓΟΥΟ» απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα : ΆΡΘΡΟ 1 Ανηικείμενο ηης ζύμβαζης 1. Αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο είλαη ε εθηέιεζε ησλ ζσζηηθώλ εξγαζηώλ ζηεξέσζεο ζηνλ βόξεην πύξγν ζην κεζαησληθό κλεκείν Υάιθεο, θαηά ηα εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα ζηε Γηαθήξπμε θαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, νη νπνίεο απνηεινύλ αλαπόζπαζην ηκήκα απηήο. 2. Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα νινθιεξώζεη ην αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο απαιιαγκέλν ειαηησκάησλ (πξαγκαηηθώλ θαη λνκηθώλ) θαη κε όιεο ηηο ζπλνκνινγεκέλεο ηδηόηεηεο. ΑΡΘΡΟ 2 Γενικές Τποτρεώζεις Αναδότοσ 1.Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα εθηειέζεη ην έξγν θαηά ηξόπν άξηην θαη είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ νινθιήξσζή ηνπ ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο ζπκβάζεσο. Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ζπκπξάηηεη κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ θαη γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγνύληαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 2.Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα δηαζέζεη όιν ην απαηηνύκελν πξνζσπηθό θαη νπνηαδήπνηε άιια κέζα γηα ηελ πξνζήθνπζα εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. Ο Αλάδνρνο βαξύλεηαη κε όιεο ηηο απαηηνύκελεο γεληθέο θαη εηδηθέο δαπάλεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο ζύκβαζεο, όπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζηα ζπκβαηηθά ηεύρε, ελδεηθηηθά δε κε ηηο δαπάλεο ησλ κηζζώλ θαη εκεξνκηζζίσλ ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ, ησλ εξγνδνηηθώλ επηβαξύλζεσλ, θόξνπο, ηέιε, δαζκνύο, αζθάιηζηξα, αζθαιηζηηθέο θξαηήζεηο ή επηβαξύλζεηο, έμνδα θαη αζθάιηζηξα κεηαθίλεζεο, θαη γεληθά θάζε είδνπο απξόβιεπηε δαπάλε θαη όιεο ηηο λόκηκεο επηβαξύλζεηο θαη θξαηήζεηο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ή ηξίηνπ, πνπ ηζρύνπλ θαηά ηνλ ρξόλν ππνγξαθήο ηνπ πκθσλεηηθνύ, κε κνλαδηθή εμαίξεζε ην ΦΠΑ. 3.Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. Σν πξνζσπηθό πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί πξέπεη λα έρεη ηηο απαξαίηεηεο επαγγεικαηηθέο άδεηεο. Όια ηα νρήκαηα πνπ απαηηεζνύλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ πξέπεη λα είλαη αζθαιηζκέλα. 4.Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ιακβάλεη εγθαίξσο θάζε απαηηνύκελν κέηξν, ώζηε ε Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ηα όξγαλα απηήο λα κελ ππνζηνύλ νπνηαδήπνηε ελόριεζε ή ηελ ειάρηζηε δεκία. 5.Ο αλάδνρνο, ακέζσο κόιηο ππνγξάςεη ηελ ζύκβαζε ζα πξέπεη λα δηακνξθώζεη ηηο απαξαίηεηεο εγθαηαζηάζεηο εξγνηαμίνπ. Σηο εγθαηαζηάζεηο απηέο ζα δηαηεξήζεη ζε όιε ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ, θαη όζεο εμ απηώλ είλαη απαξαίηεηεο θαηά ηελ άπνςε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κέρξη θαη ηελ παξαιαβή ηνπ έξγνπ. Οη εθπξόζσπνη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κπνξνύλ λα επηζθέπηνληαη νπνηνλδήπνηε ρώξν ηνπ εξγνηαμίνπ, όπσο απηόο νξίδεηαη κε ηελ επξεία ηνπ έλλνηα, ζε νπνηαδήπνηε ώξα ηεο εκέξαο θαη ρσξίο νπνηνδήπνηε πεξηνξηζκό. 6.Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα κεξηκλά γηα ηε θύιαμε θάζε πιηθνύ, κεραλήκαηνο, εξγαιείνπ θιπ. πνπ αλήθεη ζ' απηόλ ή ζε ηξίηνπο θαη βξίζθεηαη ζην ρώξν ηνπ εξγνηαμίνπ. Μέρξη ηελ παξαιαβή ηνπ έξγνπ, ζε πεξίπησζε απώιεηαο, θζνξάο, βιάβεο, θαηαζηξνθήο πιηθνύ ή κεραλήκαηνο θιπ. πνπ αλήθεη ζ απηόλ ή ζε ηξίηνλ, έρεη ηελ ππνρξέσζε λα απνδεκηώζεη ηνλ ηδηνθηήηε ή λα απνθαηαζηήζεη ην πιηθό θιπ. ρσξίο λα δηθαηνύηαη λα πξνβάιεη αμίσζε γηα νπνηαδήπνηε δηθή ηνπ απνδεκίσζε. 7.Απαγνξεύεηαη ε παξακνλή ή απνζήθεπζε ζηνπο ρώξνπο ηνπ εξγνηαμίνπ κεραλεκάησλ ή πιηθώλ ηνπ αλαδόρνπ ή ησλ ηπρόλ ππεξγνιάβσλ ηνπ ηα νπνία δελ ρξεζηκνπνηνύληαη ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν. [2]

3 8.Πξηλ από ηελ παξαιαβή ν αλάδνρνο ζα απνκαθξύλεη θάζε εγθαηάζηαζε, κεράλεκα, πιενλάδνλ πιηθό, εξγαιείν θιπ. από ην ρώξν ηνπ έξγνπ έηζη ώζηε κε ηελ παξαιαβή ν ρώξνο λα παξαδνζεί απόιπηα θαζαξόο. ε θάζε πεξίπησζε, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειεί ακέζσο θαη αλαληίξξεηα θάζε εληνιή ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ΔΦΑ Γσδεθαλήζνπ θαη ησλ επηβιεπόλησλ ηνπ έξγνπ ζρεηηθά κε ηελ έθηαζε θαη ην είδνο ησλ εξγνηαμηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηελ πηζαλή απνκάθξπλζε κέξνπο ή ηνπ ζπλόινπ απηώλ. 9.ηνλ όξν Μέηξα Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο λννύληαη όια ηα κέηξα ηα νπνία νθείιεη λα ιάβεη ν αλάδνρνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ νριήζεσλ ζηελ πεξηνρή πνπ απηό εθηειείηαη, όπσο απηά πξνβιέπνληαη από ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία. Ο αλάδνρνο ζα απνδεκηώζεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή από νπνηαδήπνηε απαίηεζε γηα δεκίεο ιόγσ ζνξύβνπ ή άιιεο ελόριεζεο πνπ πξνμελείηε θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ, θαζώο θαη έλαληη νπνησλδήπνηε απαηηήζεσλ, δηαδηθαζηώλ, δεκηώλ, δαπαλώλ, ρξεώζεσλ πνπ πξνέξρνληαη από απηέο ή ζε ζρέζε κε απηέο. 10.Όιεο νη εξγαζίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε, νινθιήξσζε θαη ζπληήξεζε ηνπ έξγνπ ζα δηεμάγνληαη κε ηέηνην ηξόπν, ώζηε λα κελ παξελνρινύλ αδηθαηνιόγεηα θαη θαηαρξεζηηθά ηελ εξεκία ηνπ θνηλνύ. 11.Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειεί ηηο εξγαζίεο κε αζθαιή ηξόπν θαη ζύκθσλα κε ηνπο λόκνπο, δηαηάγκαηα, αζηπλνκηθέο θαη ινηπέο δηαηάμεηο θαη νδεγίεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πνπ αθνξνύλ ηελ πγηεηλή θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ, θαη λα πξνβαίλεη ρσξίο θακηά απνδεκίσζε ζηε ιήςε όισλ ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ αζθαιείαο πνπ απηά πξνβιέπνπλ. 12.Ο αλάδνρνο πξέπεη λα ρνξεγεί ζην πξνζσπηθό ηα απαηηνύκελα, θαηά πεξίπησζε εξγαζίαο, αηνκηθά θαη νκαδηθά εθόδηα πξνζηαζίαο θαη εξγαιεία γηα αζθαιή εξγαζία, όπσο είλαη ελδεηθηηθά : θξάλε, γπαιηά πξνζηαζίαο, δώλεο αζθαιείαο, πνδηέο, γάληηα,, θιπ. 13.Ο αλάδνρνο παξακέλεη κόλνο θαη απνθιεηζηηθά ππεύζπλνο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα έξγα θαη είλαη δηθή ηνπ επζύλε ε ιήςε ησλ ελδεδεηγκέλσλ θαη ζσζηώλ κέηξσλ αζθαιείαο θαη ε ηήξεζε ησλ ζρεηηθώλ θαλνληζκώλ. Γηα ζέκαηα πξόιεςεο αηπρεκάησλ ηζρύνπλ γεληθά όζα νξίδνληαη από ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία θαη κόλν ζε εηδηθέο πεξηπηώζεηο πνπ δελ πξνβιέπνληαη από απηή ζα εθαξκόδνληαη νη δηεζλείο θαλνληζκνί πξόιεςεο αηπρεκάησλ. 14.Ο αλάδνρνο ππνρξεώλεηαη λα αλαθνηλώζεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηηο δηαηαγέο θαη εληνιέο ησλ δηαθόξσλ αξρώλ ζρεηηθά κε ππνδεηθλπόκελα κέηξα ειέγρνπ, αζθαιείαο θιπ. πνπ απεπζύλνληαη ή θνηλνπνηνύληαη ζε απηόλ θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 15.Όιεο νη δαπάλεο πνπ ζπλεπάγνληαη ηα παξαπάλσ βαξύλνπλ ηνλ αλάδνρν. ΑΡΘΡΟ 3 Σίμημα - Σρόπος πληρωμής 1. Σν ηίκεκα πνπ ππνρξενύηαη λα θαηαβάιεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζηνλ Αλάδνρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο / ππεξεζίαο (Οηθνλνκηθό Αληάιιαγκα) είλαη ζύκθσλα κε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ε νπνία απνηειεί αλαπόζπαζην παξάξηεκα ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο ,00 (νινγξάθσο: είθνζη ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ νθηαθνζίσλ ελελήληα (Δπξώ) πιένλ Φ.Π.Α. 16% (ή όζν ηζρύεη θαηά ηνλ ρξόλν θάζε πιεξσκήο) 2. Γελ πξνβιέπεηαη ηηκαξηζκηθή ή άιιε αλαπξνζαξκνγή ηνπ νηθνλνκηθνύ αληαιιάγκαηνο. 3. Σν Οηθνλνκηθό Αληάιιαγκα θαηαβάιιεηαη γηα ην ζύλνιν ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ Αλαδόρνπ όπσο απηέο απνξξένπλ από ηε δηαθήξπμε, ηελ πξνζθνξά ηνπ θαη ηηο ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ όπνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ πξνκήζεηα. 4. Η πιεξσκή ηνπ Αλαδόρνπ ζα γίλεη ηκεκαηηθά ζε δύν δόζεηο, κεηά ηελ παξαιαβή ηεο επηκέξνπο εθηειεζζείζαο εξγαζίαο / ππεξεζίαο 5. Γηα ηελ πιεξσκή ηνπ Αλαδόρνπ απαηηνύληαη ηα θάησζη δηθαηνινγεηηθά: α) πξσηόθνιιν νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο, πνπ ζπληάζζεηαη από ηελ ππεύζπλε κεραληθό θ. Αηθαηεξίλε Καθαθηνύ θαη ην ζρεηηθό πξαθηηθό από ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο, β) ηηκνιόγην ηνπ αλαδόρνπ πνπ λα αλαθέξεη ηελ έλδεημε ΔΞΟΦΛΗΘΗΚΔ, γ) Δμνθιεηηθή απόδεημε ηνπ αλαδόρνπ, εάλ ην ηηκνιόγην δελ θέξεη ηελ έλδεημε ΔΞΟΦΛΗΘΗΚΔ, δ) Φνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα γηα είζπξαμε ρξεκάησλ θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα έξγνπ ζε ηζρύ θαηά ηελ εκέξα πιεξσκήο [3]

4 6.Σνλ Αλάδνρν βαξύλεη ε ηζρύνπζα ζύκθσλα κε ηελ Διιεληθή λνκνζεζία παξαθξάηεζε θόξνπ 3% ζηελ θαζαξή αμία ησλ ηηκνινγίσλ θαη θξάηεζε 0,10% ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4013/2011 όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξν 61 ηνπ λ. 4146/2013. Γηα ηελ παξαθξάηεζε ηνπ θόξνπ δίδεηαη ζρεηηθή βεβαίσζε από ην Λνγηζηήξην ηεο ΔΦΑ Γσδεθαλήζνπ. ΑΡΘΡΟ 4 Σόπος, Σρόπος και τρόνος Δκηέλεζης εργαζιών / σπηρεζιών - Προθεζμίες Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα νινθιεξώζεη ηελ εξγαζία έσο ηηο 31/3/2014 από ηελ ππνγξαθή ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο, ζύκθσλα κε ηα αλαιπηηθά νξηδόκελα ησλ επηκέξνπο εξγαζηώλ όπσο απηέο νξίδνληαη ζην Σερληθό Παξάξηεκα Α ηεο Γηαθήξπμεο. 2. Ο Αλάδνρνο θεξύζζεηαη έθπησηνο ζε πεξίπησζε πνπ ιήμεη ν ζπκβαηηθόο ρξόλνο παξάδνζεο θαη δελ ππνβιήζεθε έγθαηξα αίηεκα παξάηαζήο ηνπ ή έιεμε ν παξαηαζείο θαηά ηα αλσηέξσ ρξόλνο, ρσξίο λα εθηειέζεη ηελ αλαηηζέκελε εξγαζία / ππεξεζία. 3. Ο ζπκβαηηθόο ρξόλνο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ / ππεξεζίαο κπνξεί λα κεηαηίζεηαη κε απόθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Μεηάζεζε επηηξέπεηαη κόλν όηαλ ζπληξέρνπλ ιόγνη αλσηέξαο βίαο ή άιινη ηδηαηηέξσο ζνβαξνί ιόγνη πνπ θαζηζηνύλ αληηθεηκεληθώο αδύλαηε ηελ εκπξόζεζκε νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ / ππεξεζίαο. ηηο πεξηπηώζεηο κεηάζεζεο ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ νινθιήξσζεο δελ επηβάιινληαη θπξώζεηο. 4. ε πεξίπησζε εθπξόζεζκεο νινθιήξσζεο εθαξκόδνληαη νη θπξώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Καλνληζκό Πξνκεζεηώλ ηνπ Γεκνζίνπ (ΠΓ 118/2007, άξζξν 26, 32 θαη 34). ΆΡΘΡΟ 5 Παραλαβή Δργαζιών / σπηρεζιών - Προθεζμίες 1.Η παξαιαβή ησλ εξγαζηώλ / ππεξεζηώλ, γίλεηαη από ηελ επηβιέπνπζα κεραληθό ηνπ έξγνπ θ. Αηθαηεξίλε Καθαθηνύ θαη από ηξηκειή Δπηηξνπή Παξαιαβήο, ε νπνία ζπληάζζεη πξσηόθνιιν παξαιαβήο. 2. Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο παξαιαβήο ησλ εξγαζηώλ / ππεξεζηώλ θαιείηαη λα παξαζηεί, εθόζνλ ην επηζπκεί, ν Αλάδνρνο θαζώο θαη νη ππεύζπλνη ηερληθνί. 3. ε πεξίπησζε πνπ ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο απνξξίςεη ηηο εξγαζίεο, αλαθέξεη ζην ζρεηηθό πξσηόθνιιν ηηο παξεθθιίζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ απηέο από ηνπο όξνπο ηεο ύκβαζεο θαη ηνπο ιόγνπο ηεο απόξξηςεο θαη γλσκαηεύεη αλ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Π.Γ. 118/ ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απόξξηςεο νιόθιεξεο ή κέξνπο ηεο ζπκβαηηθήο πνζόηεηαο ησλ εξγαζηώλ, κε απόθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κπνξεί λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζή ηεο κε άιιε, πνπ λα είλαη ζύκθσλε κε ηνπο όξνπο ηεο ζύκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη κε ηελ απόθαζε απηή. Η πξνζεζκία απηή δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιύηεξε ηνπ ¼ ηνπ ζπλνιηθνύ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ ν δε αλάδνρνο ζεσξείηαη εθπξόζεζκνο θαη ππόθεηηαη ζε θπξώζεηο ιόγσ εθπξόζεζκεο παξάδνζεο. 5. Δάλ ν Αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ηα ζπκβαηηθά παξαδνηέα πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη εθόζνλ έρεη ιήμεη ν ζπκβαηηθόο ρξόλνο, θεξύζζεηαη έθπησηνο θαη ππόθεηηαη ζηηο πξνβιεπόκελεο θπξώζεηο. 6. Καηά ηα ινηπά εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 33 θαη 34 ηνπ Π.Γ. 118/2007. ΆΡΘΡΟ 6 Δγγσηηική Δπιζηολή Καλής Δκηέλεζης Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνύζαο ύκβαζεο ν Αλάδνρνο πξνζθόκηζε ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηελ ππ αξ εγγπεηηθή επηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο, κε εκεξνκελία ηνπ ΣΜΔΓΔ Δ.Σ.Α.Α. ζπλνιηθνύ ύςνπο 500,00 επξώ πνπ αληηπξνζσπεύεη ην 2% ηνπ ζπλνιηθνύ νηθνλνκηθνύ αληαιιάγκαηνο, ρσξίο Φ.Π.Α, ην πεξηερόκελό ηεο είλαη ζύκθσλν κε ηα νξηδόκελα ζην Π.Γ 118/2007 θαη έρεη ρξόλν ηζρύνο κέρξη ηελ εκέξα νξηζηηθήο παξάδνζεο ηνπ έξγνπ θαη παξαιαβήο από ηελ επηηξνπή παξαιαβήο νξηδόκελε από ηελ Τπεξεζία. [4]

5 Η εγγπεηηθή επηζηνιή επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ εξγαζηώλ θαη ύζηεξα από ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρώλ απαηηήζεσλ από ηνπο δύν ζπκβαιιόκελνπο. Δάλ ζην πξσηόθνιιν παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξόζεζκε παξάδνζε, ε επηζηξνθή ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο, γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηώπηζε, θαηά ηα πξνβιεπόκελα ζηα άξζξα 6, 7 θαη 8 ηεο παξνύζαο, ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξόζεζκνπ. Η εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο πνπ πξνζθόκηζε ν Αλάδνρνο θαηαπίπηεη : α. όπνπ ξεηώο πξνβιέπεηαη από ηελ παξνύζα, ηελ δηαθήξπμε θαη ην Π.Γ 118/2007 β. ζε θάζε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο παξαβεί νπζηώδεηο όξνπο ηεο παξνύζαο. ΆΡΘΡΟ 7 Απαγόρεσζη Τποκαηάζηαζης Οπδείο κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη ηνλ Αλάδνρν ρσξίο ηελ γξαπηή έγθξηζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. ΆΡΘΡΟ 8 Γωζιδικία Δθαρμοζηέο Γίκαιο Η παξνύζα ύκβαζε δηέπεηαη απνθιεηζηηθά από ην Διιεληθό Γίθαην. Απνθιεηζηηθή αξκνδηόηεηα γηα ηελ επίιπζε νπνηαζδήπνηε δηαθνξάο κεηαμύ ησλ κεξώλ πνπ απνξξέεη από ηελ παξνύζα έρνπλ ηα Γηθαζηήξηα ηεο έδξαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. ε πηζηνπνίεζε ησλ αλσηέξσ ε παξνύζα ζύκβαζε αθνύ αλαγλώζζεθε ππνγξάθεηαη λνκίκσο από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε ζε ηξία (3) όκνηα πξσηόηππα σο θαησηέξσ. Από ηα παξαπάλσ 3 πξσηόηππα ηα δύν παξακέλνπλ ζηελ ΔΦΑ Γσδεθαλήζνπ θαη έλα ιακβάλεη ν Αλάδνρνο. ΓΙΑ ΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΓΗΜΟΙΟ Η πξντζηακέλε ηεο ΔΦΑ Γσδεθαλήζνπ ΣΑ ΜΔΡΗ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ Μαξία Μηραειίδνπ Κσλζηαληίλν Α. Θενδώξνπ [5]

6 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Α) ΓΕΝΙΚΑ Σν κεζαησληθό θάζηξν ηεο Υάιθεο ζεκειηώλεηαη ζηα εξείπηα αξραίαο νρύξσζεο. Απιώλεηαη ζε κήθνο 115κ. θαη κέγηζην πιάηνο 32κ. Έρεη ζρήκα ζρεδόλ νξζνγώλην, κε ηηο επηκήθεηο πιεπξέο ηνπ λα αλαπηύζζνληαη ζηα βόξεηα θαη λόηηα. Η πξόζβαζε επίπνλε θαη νινέλα πην δπζρεξήο όζν πιεζηάδεη θαλείο ζην θάζηξν γίλεηαη δηακέζνπ ησλ ζηελώλ ξπκώλ πνπ δηαθιαδώλνληαη αλάκεζα ζηνπο θπβηθνύο όγθνπο ησλ κεζαησληθώλ νηθηώλ ηνπ Υσξηνύ. Γύν κεγάινη θαη επηβιεηηθνί πύξγνη, θαηάιιεινη γηα ηελ άκπλα ηνπ θάζηξνπ, πςώλνληαη έλαο ζηε βόξεηα θαη έλαο ζηε λόηηα. Ο βόρειος πύργος, κέγηζηνπ ζσδόκελνπ ύςνπο 10κ., απνηειείηαη από δύν νξόθνπο. ην ηζόγεην δηακνξθώλεηαη ζνισηό δσκάηην κε είζνδν από ηελ εζσηεξηθή πιεπξά ηνπ θάζηξνπ. ηηο άιιεο ηξεηο πιεπξέο ηνπ δηακνξθώλνληαη πνιεκίζηξεο. Σν ηζόγεην έρεη δηαζηάζεηο εζσηεξηθά 3.29Χ3.29μ. θαη ύςνο 4.60μ., ελώ ην πάρνο ηεο ηνηρνπνηίαο είλαη 1.20κ. Γηα ην θσηηζκό ηνπ ηζνγείνπ δηακνξθώλνληαη θεγγίηεο ζηε βόξεηα θαη λόηηα πιεπξά. Σν δάπεδν είλαη ρσκάηηλν (ζθιεξό παηεκέλν ρώκα), ελώ πεξηκεηξηθά ησλ ηνίρσλ δηακνξθώλεηαη ρακειό πεδνύιη.η είζνδνο ζηνλ όξνθν γίλεηαη κέζσ ηνπ θηηζηνύ πεξηδξόκνπ πνπ δηακνξθώλεηαη εζσηεξηθά θαη ζε επαθή κε ηα ηείρε. Αξρηθά θαίλεηαη όηη ιεηηνπξγνύζε σο ππαίζξην παξαηεξεηήξην, ελώ αξγόηεξα κεηαηξάπεθε ζε ζηεγαζκέλν δσκάηην, εζσηεξηθνύ ύςνπο 2.50κ. Σν δάπεδν ηνπ νξόθνπ ζπλίζηαηαη, όπσο θαη ηνπ ηζνγείνπ ρώξνπ, από θαιά παηεκέλν ρώκα. Β) ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Ο βόξεηνο πύξγνο παξνπζηάδεη ζηαηηθά πξνβιήκαηα, ηα νπνία πνιύ πηζαλώο ζην κέιινλ νδεγήζνπλ ζηελ θαηάξξεπζή ηνπ. Δπηγξακκαηηθά επηζεκαίλνληαη ηα παξαθάησ πξνβιήκαηα: 1. Απνδηνξγάλσζε θαη θαηάξξεπζε ηεο ιηζνδνκήο ζηε βάζε ηνπ πύξγνπ 2. Δκθάληζε δηακπεξνύο ξσγκήο ζηε βνξεηναλαηνιηθή πιεπξά 3. Καηάξξεπζε ιίζσλ θπξίσο ζην αλώηεξν επίπεδν 4. αζξά θνληάκαηα θηηζίκαηνο θαη αξκνινγήκαηνο 5. Απόθιηζε ιηζνδνκώλ από ηελ θαζεηόηεηα 6. Με ζσδόκελα θνπθώκαηα 7. Καηεζηξακκέλα δάπεδα 8. Καηάξξεπζε ζηέγαζεο 9. Καηάξξεπζε θαηαρύζηξαο θαη θεγγηηώλ Γ) ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΑΙΩΝ ΣΟΝ ΒΟΡΔΙΟ ΠΤΡΓΟ ΣΟΤ ΜΔΑΙΩΝΙΚΟΤ ΚΑΣΡΟΤ Αληηθείκελν ηεο αλάζεζεο είλαη ε απνθαηάζηαζε ηνπ βόξεηνπ πύξγνπ, ν νπνίνο παξνπζηάδεη ζηαηηθά πξνβιήκαηα, ηα νπνία πνιύ πηζαλώο ζην κέιινλ νδεγήζνπλ ζηελ θαηάξξεπζε ηνπ. Οη εξγαζίεο ζα παξαδνζνύλ ηκεκαηηθά ζε δύν παξαδόζεηο θαη πεξηιακβάλνπλ ηα θάησζη : Παξάδνζε 1ε [6]

7 Σνπνζέηεζε ζθαισζηάο κε μπιεία ηνπ έξγνπ. Απνκάθξπλζε ρσκάηηλνπ γεκίζκαηνο ζην ζόιν ηνπ ηζνγείνπ Φύιαμε ηνπ ρώκαηνο γηα πηζαλή ρξήζε ζην δάπεδν ηνπ ηζνγείνπ Δλίζρπζε ηνπ ζόινπ κε ηνπνζέηεζε θνληάκαηνο ζηνπο αξκνύο Γέκηζκα ηνπ ζόινπ κε ειαθξόπεηξα Σνπνζέηεζε λάηινλ ζηε ζηέγαζε ηνπ ηζόγεηνπ ρώξνπ (δάπεδν νξόθνπ), ην νπνίν ζα επηθαιπθζεί κε αζζελέο ρξσκαηηζκέλν θαη άγξην ζηελ ηειηθή επηθάλεηα γαξκπηιόδεκα Πξαγκαηνπνίεζε ιίζν-ζπξξαθώλ ζηηο ιηζνδνκέο, όπνπ απαηηείηαη πκπιήξσζε ηεο ιηζνδνκήο ζε όια ηα ζεκεία απνδηνξγάλσζεο ηελ πξώηε παξάδνζε ζα θαηαβιεζεί ην 50% ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ πιεξσκήο Παξάδνζε 2ε Αθαίξεζε ησλ ζαζξώλ θνληακάησλ θαη θαηαζθεπή λένπ αξκνινγήκαηνο. Δηδηθόηεξα, ζηηο εμσηεξηθέο επηθάλεηεο ην αξκνιόγεκα ζα πξέπεη λα γίλεη πξόζσπν κε ηελ ηειηθή επηθάλεηα, ελώ ζην εζσηεξηθό ηνπ πύξγνπ ζε εζνρή 2-3εθ. Σν θνλίακα ζα απνηειείηαη από αζβέζηε, άκκν, πνδνιάλε, ιεπθό ηζηκέλην θαη νη αλαινγίεο ζα δνζνύλ από ηνλ ππεύζπλν κεραληθό ηνπ εξγνηαμίνπ. Δλίζρπζε ησλ αξκώλ κεηά ηε απνθαηάζηαζή (θξαγή) ηνπο κε ελέκαηα από πδξαπιηθή άζβεζην NHL-5, ξεπζηνπνηεηή θαη λεξό ζε αλαινγίεο ζύκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε, ζε ζπλελλόεζε κε ηνλ ππεύζπλν κεραληθό ηνπ έξγνπ. Σνπνζέηεζε ειθπζηήξσλ θαη ζηα δύν επίπεδα από ξάβδν αλνμείδσηνπ ράιπβα, δηαηνκήο Φ20. Οη ειθπζηήξεο ζα αγνξαζηνύλ από ην έξγν θαη ζα ηνπνζεηεζνύλ από ηνλ αλάδνρν. Δθαξκνγή ζηξώζεο ηζρπξνύ πδξαπιηθνύ θνληάκαηνο ζηελ ζηέςε ηεο πθηζηάκελεο ιηζνδνκήο ηνπ πύξγνπ, πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπηεί ε ιηζνδνκή από ηελ εηζξνή λεξνύ. Σνπνζέηεζε θνληάκαηνο από άζπξν ηζηκέλην αλακεκεηγκέλν κε ρώκα ζην δάπεδν ηνπ ηζνγείνπ. Απνκάθξπλζε ζθαισζηάο θαη παξάδνζεο ησλ μύιηλσλ ζηνηρείσλ ζηελ απνζήθε ηνπ έξγνπ ζηελ πιαηεία ηνπ Υσξηνύ. Καζαξηζκόο ηνπ πεξηβάιινληα ρώξνπ από κπάδα ησλ εξγαζηώλ ηε δεύηεξε παξάδνζε ζα θαηαβιεζεί ην 50% ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ πιεξσκήο Να ζεκεησζεί όηη : Οη ιίζνη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ιηζνδνκήο ηνπ πύξγνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή (in Situ). Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ ζα γίλεη από ηνλ αλάδνρν δηαινγή θαη επεμεξγαζία θνπήο θαη πειεθήκαηνο ησλ ιίζσλ όπνπ θξηζεί απαξαίηεην. ην ζπλδεηηθό θνλίακα γηα ην θηίζηκν θαη ην αξκνιόγεκα ζα απνηειείηαη από ιεπθό ηζηκέλην, πνδνιάλε, αζβέζηε, άκκν ιαηνκείνπ, αδξαλή θαη λεξό. Η αθξηβήο ζύλζεζε ζα απνθαζηζηεί επηηόπνπ. Σα ελέκαηα ζα ηνπνζεηεζνύλ κε ηε ρξήζε εηδηθώλ κεραλεκάησλ (αλαδεπηήξαο, αλακηθηήξαο θαη αληιία ελέκαηνο) ηα νπνία δηαζέηεη ε Τπεξεζία θαη ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ από ηνλ αλάδνρν. Η ζύζηαζε ησλ ελεκάησλ είλαη πδξαπιηθή άζβεζην NHL-5, ξεπζηνπνηεηήο θαη λεξό ζε αλαινγίεο πνπ ζα δνζνύλ από ηνλ ππεύζπλν κεραληθό ηνπ εξγνηαμίνπ. Σα νηθνδνκηθά πιηθά ζα παξαδίλνληαη ζηνλ αλάδνρν ζηνλ πεξηβάιινληα ρώξν ηνπ πύξγνπ. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα εηδνπνηεί έγθαηξα ηνλ επηβιέπνληα κεραληθό ηνπ εξγνηαμίνπ γηα ηα πιηθά πνπ ζα ρξεηαζηεί, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη έγθαηξε ηξνθνδνζία ηνπ εξγνηαμίνπ. [7]

8 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ II ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ Α/Α Α ΑΝΑΘΔΗ ΩΣΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΣΔΡΔΩΗ ΣΟΝ ΒΟΡΔΙΟ ΠΤΡΓΟ ΣΟ ΜΔΑΙΩΝΙΚΟ ΚΑΣΡΟ ΣΗ ΥΑΛΚΗ 1 Πξνζθεξόκελε ηηκή ρσξίο Φ.Π.Α ,00 2 Πνζνζηό Φ.Π.Α. 16% 3.982,40 3 ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ,40 [8]

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΔΦΟΡΔΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑ ΝΟΣ.ΔΛΛΑΓΟ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ Δςπωπαϊκό Σαμείο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η ΑΙΣΗΗ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΙΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ: ΑΦΜ: ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Σ.Κ : ΣΗΛ.:. ΠΡΟ: Σεισλείν.. Με ηελ παξνύζα, παξαθαινύκε γηα ηελ έγθξηζε παξαιαβήο ηνπ ΔΙΥ.. κε αξηζκό πιαηζίνπ. ζύκθσλα κε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Η παξνχζα αθνξά ηελ πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΑΔΑ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015 Τπεξεζία: Σερληθή Τπεξεζία Αξ. Πξωη : 1229 Πιεξνθ. Νηθνιάνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 124 61 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ) Μαξνύζη, 17-02-2011 ΑΠ.: 593/32 ΑΠΟΦΑΣΗ Τξνπνπνίεζε δηαδηθαζηώλ ηνπ Σπζηήκαηνο Δηαρεηξηζηηθήο Επάξθεηαο ηεο ΕΕΤΤ γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ,

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Ταχ. Δν/ση : Τηλέφωνο : 210 8846852 Fax : 210 8846853 Ιστοσελίδα: Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα www.imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Δημήτρης Χασάπης ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Οη γεσκεηξηθέο ζρέζεηο κεηξηθή ζεώξεζε ηνπ ρώξνπ - Απόζηαζε αλάκεζα ζε δύν ζεκεία / κήθνο - Επηθάλεηα / επίπεδα ζρήκαηα /

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» Ν.Π.Γ.Γ. ΗΔΡΑ ΟΓΟ 343 ΥΑΨΓΑΡΗ Σ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΥΟΛΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ Α.Δ. ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΓΑΘΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΥΟΛΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ Α.Δ. ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΥΟΛΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ Α.Δ. ΓENIKH ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ Γιεύθςνζη Δξοπλιζμού σολείων Δίδνο : Πξνκεζεπηήο: Αξ. Γηαθήξπμεο: Αξ. ύκβαζεο: ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΓΑΘΩΝ πκβαηηθή Γαπάλε: Φ.Π.Α. ύλνιν:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε Κβαντικοί Υπολογισμοί Πέκπηε Γηάιεμε Kπθισκαηηθό Mνληέιν Έλαο θιαζηθόο ππνινγηζηήο απνηειείηαη από αγσγνύο θαη ινγηθέο πύιεο πνπ απνηεινύλ ηνπο επεμεξγαζηέο. Σηνπο θβαληηθνύο ε πιεξνθνξία βξίζθεηαη κέζα

Διαβάστε περισσότερα