ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ. Ρόδνο, Αξ. Πξση.: 1973

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ. Ρόδνο, 05-12-2014 Αξ. Πξση.: 1973"

Transcript

1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΔNΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΩΝ ΓΩΓΔΚΑΝΗΟΤ Ρόδνο, Αξ. Πξση.: 1973 ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ «ΑΝΑΘΔΗ ΩΣΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΣΔΡΔΩΗ ΣΟΝ ΒΟΡΔΙΟ ΠΤΡΓΟ ΣΟ ΜΔΑΙΩΝΙΚΟ ΚΑΣΡΟ ΣΗ ΥΑΛΚΗ» Για ηις ανάγκες ηοσ έργοσ «Απνθαηάζηαζε αλάδεημε Μεζαησληθώλ κλεκείσλ νηθηζκνύ Υάιθεο» κε θσδηθό ΠΓΔ 2010Δ ηε Ρόδν, ζήκεξα, , εκέξα Παξαζθεπή κεηαμύ : ΑΦΔΝΟ ηεο Δθνξείαο Αξραηνηήησλ Γσδεθαλήζνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ πνπ εδξεύεη επί ηεο νδνύ Ιππνηώλ ζηελ Μεζαησληθή Πόιεο Ρόδνπ κε ΣΚ 85100, θαη εθπξνζσπείηαη λόκηκα από ηελ Πξντζηακέλε ηεο ΔΦΑ Γσδεθαλήζνπ Μαξία Μηραειίδνπ εθεμήο θαινύκελε «Αλαζέηνπζα Αξρή», ΑΦΔΣΔΡΟΤ ηνπ Κσλζηαληίλνπ Α. Θενδώξνπ Πνιηηηθνύ κεραληθνύ ΔΓΔ πνπ εδξεύεη ζηελ νδό νύηζνπ 1, ζηα Σξίθαια, κε ΑΦΜ , ΓΟΤ ΣΡΙΚΑΛΩΝ, εθεμήο θαινύκελνο «Αλάδνρνο» Καη αθνύ έιαβαλ ππόςε ηνπο : 1. Σε κε αξ. πξση. 7784/ θαη κε ΑΓΑ Ω2ΩΡΓ-ΛΚΥ απόθαζε ηνπ ηεο ΔΦΑ Γσδεθαλήζνπ γηα ηελ δηελέξγεηα πξόρεηξνπ κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ: «Αλάζεζε ζσζηηθώλ εξγαζηώλ ζηεξέσζεο ζηνλ βόξεην πύξγν ζην κεζαησληθό κλεκείν Υάιθεο» θαη ηελ ζρεηηθή Γηαθήξπμε, 2. Σελ κε αξ. πξση. 8515/ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ Αλαδόρνπ. 3. Σνλ θάθειν ηνπ δηαγσληζκνύ ηνπ αλσηέξσ έξγνπ θαη ην κε αξ. πξση. 8595/ πξαθηηθό δηελέξγεηαο ηνπ πξόρεηξνπ κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ «αλάζεζεο ζσζηηθώλ εξγαζηώλ ζηεξέσζεο ζηνλ βόξεην πύξγν ζην κεζαησληθό κλεκείν Υάιθεο» κε ην νπνίν αθνινπζεί ε θαηαθύξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ σο άλσ δηαγσληζκνύ, ε νπνία θνηλνπνηήζεθε ζηνλ Αλάδνρν, 4. Σν άξζξν 1 παξ. 5 θαη 6 ηνπ Ν. 2286/95 (ΦΔΚ Α / 19) «Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκόζηνπ Σνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθώλ ζεκάησλ» 5. Σα άξζξα ηνπ Ν. 2362/95 (ΦΔΚ Α / 247) «Πεξί Γεκόζηνπ Λνγηζηηθνύ, ειέγρνπ ησλ δαπαλώλ ηνπ θξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 6. Σν Ν. 3614/2007 (ΦΔΚ 267/Α/ )«Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθώλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν », όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη, 7. Σνπ άξζξν 12 παξ. 1 ηνπ Π.Γ. 99/1992 «Μειέηε θαη εθηέιεζε αξραηνινγηθώλ ελ γέλεη έξγσλ» (ΦΔΚ Α/46) όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη 8. Σν ΠΓ 118/07 (ΦΔΚ Α / 150) «Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ» 9. Σν Ν.4281/ΦΔΚ Α/160/ , (άξζξν 157, παξ.1β) «Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» πκθώλεζαλ θαη έγηλαλ ακνηβαίσο απνδεθηά ηα αθόινπζα: Σν αθ ελόο ζπκβαιιόκελν Διιεληθό Γεκόζην (ΔΦΑ Γσδεθαλήζνπ ) α λ α ζ έ η ε η ζηνλ αθ εηέξνπ ζπκβαιιόκελν «ΑΝΑΓΟΥΟ», ηελ «Αλάζεζε ζσζηηθώλ εξγαζηώλ ζηεξέσζεο ζηνλ βόξεην πύξγν ζην κεζαησληθό κλεκείν Υάιθεο», θαηά ηα εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα (α) ζηε κε αξ. 7784/ θαη κε ΑΓΑ Ω2ΩΡΓ-ΛΚΥ Γηαθήξπμε θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απηήο, [1]

2 (β) ζηελ νηθνλνκηθή θαη ηερληθή πξνζθνξά ηνπ Αλαδόρνπ πνπ όια ελζσκαηώλνληαη θαη απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζαο ζπκβάζεσο (Παξαξηήκαηα I θαη II αληίζηνηρα), (γ) ζηελ θείκελε λνκνζεζία (δ) ζηε κε αξ.1022/ θαη κε ΑΓΑ 7Μ2ΓΓ-ΑΑΠ απόθαζε θαηαθύξσζεο θαη ν «ΑΝΑΓΟΥΟ», δειώλεη όηη απνδέρεηαη ηελ εθηέιεζε ηνπ σο άλσ ζπλνιηθνύ έξγνπ έλαληη ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ ησλ Δπξώ (24.890,00 ) ρσξίο Φ.Π.Α. ή ηνπ πνζνύ ησλ επξώ είθνζη νθηώ ρηιηάδσλ νθηαθνζίσλ εβδνκήληα δύν θαη ζαξάληα ιεπηώλ (28.872,40 ) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.16%, κε ηνπο εμήο όξνπο θαη ζπκθσλίεο ηηο νπνίεο ν «ΑΝΑΓΟΥΟ» απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα : ΆΡΘΡΟ 1 Ανηικείμενο ηης ζύμβαζης 1. Αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο είλαη ε εθηέιεζε ησλ ζσζηηθώλ εξγαζηώλ ζηεξέσζεο ζηνλ βόξεην πύξγν ζην κεζαησληθό κλεκείν Υάιθεο, θαηά ηα εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα ζηε Γηαθήξπμε θαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, νη νπνίεο απνηεινύλ αλαπόζπαζην ηκήκα απηήο. 2. Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα νινθιεξώζεη ην αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο απαιιαγκέλν ειαηησκάησλ (πξαγκαηηθώλ θαη λνκηθώλ) θαη κε όιεο ηηο ζπλνκνινγεκέλεο ηδηόηεηεο. ΑΡΘΡΟ 2 Γενικές Τποτρεώζεις Αναδότοσ 1.Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα εθηειέζεη ην έξγν θαηά ηξόπν άξηην θαη είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ νινθιήξσζή ηνπ ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο ζπκβάζεσο. Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ζπκπξάηηεη κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ θαη γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγνύληαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 2.Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα δηαζέζεη όιν ην απαηηνύκελν πξνζσπηθό θαη νπνηαδήπνηε άιια κέζα γηα ηελ πξνζήθνπζα εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. Ο Αλάδνρνο βαξύλεηαη κε όιεο ηηο απαηηνύκελεο γεληθέο θαη εηδηθέο δαπάλεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο ζύκβαζεο, όπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζηα ζπκβαηηθά ηεύρε, ελδεηθηηθά δε κε ηηο δαπάλεο ησλ κηζζώλ θαη εκεξνκηζζίσλ ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ, ησλ εξγνδνηηθώλ επηβαξύλζεσλ, θόξνπο, ηέιε, δαζκνύο, αζθάιηζηξα, αζθαιηζηηθέο θξαηήζεηο ή επηβαξύλζεηο, έμνδα θαη αζθάιηζηξα κεηαθίλεζεο, θαη γεληθά θάζε είδνπο απξόβιεπηε δαπάλε θαη όιεο ηηο λόκηκεο επηβαξύλζεηο θαη θξαηήζεηο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ή ηξίηνπ, πνπ ηζρύνπλ θαηά ηνλ ρξόλν ππνγξαθήο ηνπ πκθσλεηηθνύ, κε κνλαδηθή εμαίξεζε ην ΦΠΑ. 3.Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. Σν πξνζσπηθό πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί πξέπεη λα έρεη ηηο απαξαίηεηεο επαγγεικαηηθέο άδεηεο. Όια ηα νρήκαηα πνπ απαηηεζνύλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ πξέπεη λα είλαη αζθαιηζκέλα. 4.Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ιακβάλεη εγθαίξσο θάζε απαηηνύκελν κέηξν, ώζηε ε Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ηα όξγαλα απηήο λα κελ ππνζηνύλ νπνηαδήπνηε ελόριεζε ή ηελ ειάρηζηε δεκία. 5.Ο αλάδνρνο, ακέζσο κόιηο ππνγξάςεη ηελ ζύκβαζε ζα πξέπεη λα δηακνξθώζεη ηηο απαξαίηεηεο εγθαηαζηάζεηο εξγνηαμίνπ. Σηο εγθαηαζηάζεηο απηέο ζα δηαηεξήζεη ζε όιε ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ, θαη όζεο εμ απηώλ είλαη απαξαίηεηεο θαηά ηελ άπνςε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κέρξη θαη ηελ παξαιαβή ηνπ έξγνπ. Οη εθπξόζσπνη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κπνξνύλ λα επηζθέπηνληαη νπνηνλδήπνηε ρώξν ηνπ εξγνηαμίνπ, όπσο απηόο νξίδεηαη κε ηελ επξεία ηνπ έλλνηα, ζε νπνηαδήπνηε ώξα ηεο εκέξαο θαη ρσξίο νπνηνδήπνηε πεξηνξηζκό. 6.Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα κεξηκλά γηα ηε θύιαμε θάζε πιηθνύ, κεραλήκαηνο, εξγαιείνπ θιπ. πνπ αλήθεη ζ' απηόλ ή ζε ηξίηνπο θαη βξίζθεηαη ζην ρώξν ηνπ εξγνηαμίνπ. Μέρξη ηελ παξαιαβή ηνπ έξγνπ, ζε πεξίπησζε απώιεηαο, θζνξάο, βιάβεο, θαηαζηξνθήο πιηθνύ ή κεραλήκαηνο θιπ. πνπ αλήθεη ζ απηόλ ή ζε ηξίηνλ, έρεη ηελ ππνρξέσζε λα απνδεκηώζεη ηνλ ηδηνθηήηε ή λα απνθαηαζηήζεη ην πιηθό θιπ. ρσξίο λα δηθαηνύηαη λα πξνβάιεη αμίσζε γηα νπνηαδήπνηε δηθή ηνπ απνδεκίσζε. 7.Απαγνξεύεηαη ε παξακνλή ή απνζήθεπζε ζηνπο ρώξνπο ηνπ εξγνηαμίνπ κεραλεκάησλ ή πιηθώλ ηνπ αλαδόρνπ ή ησλ ηπρόλ ππεξγνιάβσλ ηνπ ηα νπνία δελ ρξεζηκνπνηνύληαη ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν. [2]

3 8.Πξηλ από ηελ παξαιαβή ν αλάδνρνο ζα απνκαθξύλεη θάζε εγθαηάζηαζε, κεράλεκα, πιενλάδνλ πιηθό, εξγαιείν θιπ. από ην ρώξν ηνπ έξγνπ έηζη ώζηε κε ηελ παξαιαβή ν ρώξνο λα παξαδνζεί απόιπηα θαζαξόο. ε θάζε πεξίπησζε, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειεί ακέζσο θαη αλαληίξξεηα θάζε εληνιή ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ΔΦΑ Γσδεθαλήζνπ θαη ησλ επηβιεπόλησλ ηνπ έξγνπ ζρεηηθά κε ηελ έθηαζε θαη ην είδνο ησλ εξγνηαμηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηελ πηζαλή απνκάθξπλζε κέξνπο ή ηνπ ζπλόινπ απηώλ. 9.ηνλ όξν Μέηξα Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο λννύληαη όια ηα κέηξα ηα νπνία νθείιεη λα ιάβεη ν αλάδνρνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ νριήζεσλ ζηελ πεξηνρή πνπ απηό εθηειείηαη, όπσο απηά πξνβιέπνληαη από ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία. Ο αλάδνρνο ζα απνδεκηώζεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή από νπνηαδήπνηε απαίηεζε γηα δεκίεο ιόγσ ζνξύβνπ ή άιιεο ελόριεζεο πνπ πξνμελείηε θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ, θαζώο θαη έλαληη νπνησλδήπνηε απαηηήζεσλ, δηαδηθαζηώλ, δεκηώλ, δαπαλώλ, ρξεώζεσλ πνπ πξνέξρνληαη από απηέο ή ζε ζρέζε κε απηέο. 10.Όιεο νη εξγαζίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε, νινθιήξσζε θαη ζπληήξεζε ηνπ έξγνπ ζα δηεμάγνληαη κε ηέηνην ηξόπν, ώζηε λα κελ παξελνρινύλ αδηθαηνιόγεηα θαη θαηαρξεζηηθά ηελ εξεκία ηνπ θνηλνύ. 11.Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειεί ηηο εξγαζίεο κε αζθαιή ηξόπν θαη ζύκθσλα κε ηνπο λόκνπο, δηαηάγκαηα, αζηπλνκηθέο θαη ινηπέο δηαηάμεηο θαη νδεγίεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πνπ αθνξνύλ ηελ πγηεηλή θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ, θαη λα πξνβαίλεη ρσξίο θακηά απνδεκίσζε ζηε ιήςε όισλ ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ αζθαιείαο πνπ απηά πξνβιέπνπλ. 12.Ο αλάδνρνο πξέπεη λα ρνξεγεί ζην πξνζσπηθό ηα απαηηνύκελα, θαηά πεξίπησζε εξγαζίαο, αηνκηθά θαη νκαδηθά εθόδηα πξνζηαζίαο θαη εξγαιεία γηα αζθαιή εξγαζία, όπσο είλαη ελδεηθηηθά : θξάλε, γπαιηά πξνζηαζίαο, δώλεο αζθαιείαο, πνδηέο, γάληηα,, θιπ. 13.Ο αλάδνρνο παξακέλεη κόλνο θαη απνθιεηζηηθά ππεύζπλνο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα έξγα θαη είλαη δηθή ηνπ επζύλε ε ιήςε ησλ ελδεδεηγκέλσλ θαη ζσζηώλ κέηξσλ αζθαιείαο θαη ε ηήξεζε ησλ ζρεηηθώλ θαλνληζκώλ. Γηα ζέκαηα πξόιεςεο αηπρεκάησλ ηζρύνπλ γεληθά όζα νξίδνληαη από ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία θαη κόλν ζε εηδηθέο πεξηπηώζεηο πνπ δελ πξνβιέπνληαη από απηή ζα εθαξκόδνληαη νη δηεζλείο θαλνληζκνί πξόιεςεο αηπρεκάησλ. 14.Ο αλάδνρνο ππνρξεώλεηαη λα αλαθνηλώζεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηηο δηαηαγέο θαη εληνιέο ησλ δηαθόξσλ αξρώλ ζρεηηθά κε ππνδεηθλπόκελα κέηξα ειέγρνπ, αζθαιείαο θιπ. πνπ απεπζύλνληαη ή θνηλνπνηνύληαη ζε απηόλ θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 15.Όιεο νη δαπάλεο πνπ ζπλεπάγνληαη ηα παξαπάλσ βαξύλνπλ ηνλ αλάδνρν. ΑΡΘΡΟ 3 Σίμημα - Σρόπος πληρωμής 1. Σν ηίκεκα πνπ ππνρξενύηαη λα θαηαβάιεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζηνλ Αλάδνρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο / ππεξεζίαο (Οηθνλνκηθό Αληάιιαγκα) είλαη ζύκθσλα κε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ε νπνία απνηειεί αλαπόζπαζην παξάξηεκα ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο ,00 (νινγξάθσο: είθνζη ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ νθηαθνζίσλ ελελήληα (Δπξώ) πιένλ Φ.Π.Α. 16% (ή όζν ηζρύεη θαηά ηνλ ρξόλν θάζε πιεξσκήο) 2. Γελ πξνβιέπεηαη ηηκαξηζκηθή ή άιιε αλαπξνζαξκνγή ηνπ νηθνλνκηθνύ αληαιιάγκαηνο. 3. Σν Οηθνλνκηθό Αληάιιαγκα θαηαβάιιεηαη γηα ην ζύλνιν ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ Αλαδόρνπ όπσο απηέο απνξξένπλ από ηε δηαθήξπμε, ηελ πξνζθνξά ηνπ θαη ηηο ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ όπνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ πξνκήζεηα. 4. Η πιεξσκή ηνπ Αλαδόρνπ ζα γίλεη ηκεκαηηθά ζε δύν δόζεηο, κεηά ηελ παξαιαβή ηεο επηκέξνπο εθηειεζζείζαο εξγαζίαο / ππεξεζίαο 5. Γηα ηελ πιεξσκή ηνπ Αλαδόρνπ απαηηνύληαη ηα θάησζη δηθαηνινγεηηθά: α) πξσηόθνιιν νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο, πνπ ζπληάζζεηαη από ηελ ππεύζπλε κεραληθό θ. Αηθαηεξίλε Καθαθηνύ θαη ην ζρεηηθό πξαθηηθό από ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο, β) ηηκνιόγην ηνπ αλαδόρνπ πνπ λα αλαθέξεη ηελ έλδεημε ΔΞΟΦΛΗΘΗΚΔ, γ) Δμνθιεηηθή απόδεημε ηνπ αλαδόρνπ, εάλ ην ηηκνιόγην δελ θέξεη ηελ έλδεημε ΔΞΟΦΛΗΘΗΚΔ, δ) Φνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα γηα είζπξαμε ρξεκάησλ θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα έξγνπ ζε ηζρύ θαηά ηελ εκέξα πιεξσκήο [3]

4 6.Σνλ Αλάδνρν βαξύλεη ε ηζρύνπζα ζύκθσλα κε ηελ Διιεληθή λνκνζεζία παξαθξάηεζε θόξνπ 3% ζηελ θαζαξή αμία ησλ ηηκνινγίσλ θαη θξάηεζε 0,10% ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4013/2011 όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξν 61 ηνπ λ. 4146/2013. Γηα ηελ παξαθξάηεζε ηνπ θόξνπ δίδεηαη ζρεηηθή βεβαίσζε από ην Λνγηζηήξην ηεο ΔΦΑ Γσδεθαλήζνπ. ΑΡΘΡΟ 4 Σόπος, Σρόπος και τρόνος Δκηέλεζης εργαζιών / σπηρεζιών - Προθεζμίες Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα νινθιεξώζεη ηελ εξγαζία έσο ηηο 31/3/2014 από ηελ ππνγξαθή ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο, ζύκθσλα κε ηα αλαιπηηθά νξηδόκελα ησλ επηκέξνπο εξγαζηώλ όπσο απηέο νξίδνληαη ζην Σερληθό Παξάξηεκα Α ηεο Γηαθήξπμεο. 2. Ο Αλάδνρνο θεξύζζεηαη έθπησηνο ζε πεξίπησζε πνπ ιήμεη ν ζπκβαηηθόο ρξόλνο παξάδνζεο θαη δελ ππνβιήζεθε έγθαηξα αίηεκα παξάηαζήο ηνπ ή έιεμε ν παξαηαζείο θαηά ηα αλσηέξσ ρξόλνο, ρσξίο λα εθηειέζεη ηελ αλαηηζέκελε εξγαζία / ππεξεζία. 3. Ο ζπκβαηηθόο ρξόλνο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ / ππεξεζίαο κπνξεί λα κεηαηίζεηαη κε απόθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Μεηάζεζε επηηξέπεηαη κόλν όηαλ ζπληξέρνπλ ιόγνη αλσηέξαο βίαο ή άιινη ηδηαηηέξσο ζνβαξνί ιόγνη πνπ θαζηζηνύλ αληηθεηκεληθώο αδύλαηε ηελ εκπξόζεζκε νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ / ππεξεζίαο. ηηο πεξηπηώζεηο κεηάζεζεο ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ νινθιήξσζεο δελ επηβάιινληαη θπξώζεηο. 4. ε πεξίπησζε εθπξόζεζκεο νινθιήξσζεο εθαξκόδνληαη νη θπξώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Καλνληζκό Πξνκεζεηώλ ηνπ Γεκνζίνπ (ΠΓ 118/2007, άξζξν 26, 32 θαη 34). ΆΡΘΡΟ 5 Παραλαβή Δργαζιών / σπηρεζιών - Προθεζμίες 1.Η παξαιαβή ησλ εξγαζηώλ / ππεξεζηώλ, γίλεηαη από ηελ επηβιέπνπζα κεραληθό ηνπ έξγνπ θ. Αηθαηεξίλε Καθαθηνύ θαη από ηξηκειή Δπηηξνπή Παξαιαβήο, ε νπνία ζπληάζζεη πξσηόθνιιν παξαιαβήο. 2. Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο παξαιαβήο ησλ εξγαζηώλ / ππεξεζηώλ θαιείηαη λα παξαζηεί, εθόζνλ ην επηζπκεί, ν Αλάδνρνο θαζώο θαη νη ππεύζπλνη ηερληθνί. 3. ε πεξίπησζε πνπ ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο απνξξίςεη ηηο εξγαζίεο, αλαθέξεη ζην ζρεηηθό πξσηόθνιιν ηηο παξεθθιίζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ απηέο από ηνπο όξνπο ηεο ύκβαζεο θαη ηνπο ιόγνπο ηεο απόξξηςεο θαη γλσκαηεύεη αλ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Π.Γ. 118/ ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απόξξηςεο νιόθιεξεο ή κέξνπο ηεο ζπκβαηηθήο πνζόηεηαο ησλ εξγαζηώλ, κε απόθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κπνξεί λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζή ηεο κε άιιε, πνπ λα είλαη ζύκθσλε κε ηνπο όξνπο ηεο ζύκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη κε ηελ απόθαζε απηή. Η πξνζεζκία απηή δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιύηεξε ηνπ ¼ ηνπ ζπλνιηθνύ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ ν δε αλάδνρνο ζεσξείηαη εθπξόζεζκνο θαη ππόθεηηαη ζε θπξώζεηο ιόγσ εθπξόζεζκεο παξάδνζεο. 5. Δάλ ν Αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ηα ζπκβαηηθά παξαδνηέα πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη εθόζνλ έρεη ιήμεη ν ζπκβαηηθόο ρξόλνο, θεξύζζεηαη έθπησηνο θαη ππόθεηηαη ζηηο πξνβιεπόκελεο θπξώζεηο. 6. Καηά ηα ινηπά εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 33 θαη 34 ηνπ Π.Γ. 118/2007. ΆΡΘΡΟ 6 Δγγσηηική Δπιζηολή Καλής Δκηέλεζης Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνύζαο ύκβαζεο ν Αλάδνρνο πξνζθόκηζε ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηελ ππ αξ εγγπεηηθή επηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο, κε εκεξνκελία ηνπ ΣΜΔΓΔ Δ.Σ.Α.Α. ζπλνιηθνύ ύςνπο 500,00 επξώ πνπ αληηπξνζσπεύεη ην 2% ηνπ ζπλνιηθνύ νηθνλνκηθνύ αληαιιάγκαηνο, ρσξίο Φ.Π.Α, ην πεξηερόκελό ηεο είλαη ζύκθσλν κε ηα νξηδόκελα ζην Π.Γ 118/2007 θαη έρεη ρξόλν ηζρύνο κέρξη ηελ εκέξα νξηζηηθήο παξάδνζεο ηνπ έξγνπ θαη παξαιαβήο από ηελ επηηξνπή παξαιαβήο νξηδόκελε από ηελ Τπεξεζία. [4]

5 Η εγγπεηηθή επηζηνιή επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ εξγαζηώλ θαη ύζηεξα από ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρώλ απαηηήζεσλ από ηνπο δύν ζπκβαιιόκελνπο. Δάλ ζην πξσηόθνιιν παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξόζεζκε παξάδνζε, ε επηζηξνθή ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο, γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηώπηζε, θαηά ηα πξνβιεπόκελα ζηα άξζξα 6, 7 θαη 8 ηεο παξνύζαο, ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξόζεζκνπ. Η εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο πνπ πξνζθόκηζε ν Αλάδνρνο θαηαπίπηεη : α. όπνπ ξεηώο πξνβιέπεηαη από ηελ παξνύζα, ηελ δηαθήξπμε θαη ην Π.Γ 118/2007 β. ζε θάζε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο παξαβεί νπζηώδεηο όξνπο ηεο παξνύζαο. ΆΡΘΡΟ 7 Απαγόρεσζη Τποκαηάζηαζης Οπδείο κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη ηνλ Αλάδνρν ρσξίο ηελ γξαπηή έγθξηζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. ΆΡΘΡΟ 8 Γωζιδικία Δθαρμοζηέο Γίκαιο Η παξνύζα ύκβαζε δηέπεηαη απνθιεηζηηθά από ην Διιεληθό Γίθαην. Απνθιεηζηηθή αξκνδηόηεηα γηα ηελ επίιπζε νπνηαζδήπνηε δηαθνξάο κεηαμύ ησλ κεξώλ πνπ απνξξέεη από ηελ παξνύζα έρνπλ ηα Γηθαζηήξηα ηεο έδξαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. ε πηζηνπνίεζε ησλ αλσηέξσ ε παξνύζα ζύκβαζε αθνύ αλαγλώζζεθε ππνγξάθεηαη λνκίκσο από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε ζε ηξία (3) όκνηα πξσηόηππα σο θαησηέξσ. Από ηα παξαπάλσ 3 πξσηόηππα ηα δύν παξακέλνπλ ζηελ ΔΦΑ Γσδεθαλήζνπ θαη έλα ιακβάλεη ν Αλάδνρνο. ΓΙΑ ΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΓΗΜΟΙΟ Η πξντζηακέλε ηεο ΔΦΑ Γσδεθαλήζνπ ΣΑ ΜΔΡΗ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ Μαξία Μηραειίδνπ Κσλζηαληίλν Α. Θενδώξνπ [5]

6 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Α) ΓΕΝΙΚΑ Σν κεζαησληθό θάζηξν ηεο Υάιθεο ζεκειηώλεηαη ζηα εξείπηα αξραίαο νρύξσζεο. Απιώλεηαη ζε κήθνο 115κ. θαη κέγηζην πιάηνο 32κ. Έρεη ζρήκα ζρεδόλ νξζνγώλην, κε ηηο επηκήθεηο πιεπξέο ηνπ λα αλαπηύζζνληαη ζηα βόξεηα θαη λόηηα. Η πξόζβαζε επίπνλε θαη νινέλα πην δπζρεξήο όζν πιεζηάδεη θαλείο ζην θάζηξν γίλεηαη δηακέζνπ ησλ ζηελώλ ξπκώλ πνπ δηαθιαδώλνληαη αλάκεζα ζηνπο θπβηθνύο όγθνπο ησλ κεζαησληθώλ νηθηώλ ηνπ Υσξηνύ. Γύν κεγάινη θαη επηβιεηηθνί πύξγνη, θαηάιιεινη γηα ηελ άκπλα ηνπ θάζηξνπ, πςώλνληαη έλαο ζηε βόξεηα θαη έλαο ζηε λόηηα. Ο βόρειος πύργος, κέγηζηνπ ζσδόκελνπ ύςνπο 10κ., απνηειείηαη από δύν νξόθνπο. ην ηζόγεην δηακνξθώλεηαη ζνισηό δσκάηην κε είζνδν από ηελ εζσηεξηθή πιεπξά ηνπ θάζηξνπ. ηηο άιιεο ηξεηο πιεπξέο ηνπ δηακνξθώλνληαη πνιεκίζηξεο. Σν ηζόγεην έρεη δηαζηάζεηο εζσηεξηθά 3.29Χ3.29μ. θαη ύςνο 4.60μ., ελώ ην πάρνο ηεο ηνηρνπνηίαο είλαη 1.20κ. Γηα ην θσηηζκό ηνπ ηζνγείνπ δηακνξθώλνληαη θεγγίηεο ζηε βόξεηα θαη λόηηα πιεπξά. Σν δάπεδν είλαη ρσκάηηλν (ζθιεξό παηεκέλν ρώκα), ελώ πεξηκεηξηθά ησλ ηνίρσλ δηακνξθώλεηαη ρακειό πεδνύιη.η είζνδνο ζηνλ όξνθν γίλεηαη κέζσ ηνπ θηηζηνύ πεξηδξόκνπ πνπ δηακνξθώλεηαη εζσηεξηθά θαη ζε επαθή κε ηα ηείρε. Αξρηθά θαίλεηαη όηη ιεηηνπξγνύζε σο ππαίζξην παξαηεξεηήξην, ελώ αξγόηεξα κεηαηξάπεθε ζε ζηεγαζκέλν δσκάηην, εζσηεξηθνύ ύςνπο 2.50κ. Σν δάπεδν ηνπ νξόθνπ ζπλίζηαηαη, όπσο θαη ηνπ ηζνγείνπ ρώξνπ, από θαιά παηεκέλν ρώκα. Β) ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Ο βόξεηνο πύξγνο παξνπζηάδεη ζηαηηθά πξνβιήκαηα, ηα νπνία πνιύ πηζαλώο ζην κέιινλ νδεγήζνπλ ζηελ θαηάξξεπζή ηνπ. Δπηγξακκαηηθά επηζεκαίλνληαη ηα παξαθάησ πξνβιήκαηα: 1. Απνδηνξγάλσζε θαη θαηάξξεπζε ηεο ιηζνδνκήο ζηε βάζε ηνπ πύξγνπ 2. Δκθάληζε δηακπεξνύο ξσγκήο ζηε βνξεηναλαηνιηθή πιεπξά 3. Καηάξξεπζε ιίζσλ θπξίσο ζην αλώηεξν επίπεδν 4. αζξά θνληάκαηα θηηζίκαηνο θαη αξκνινγήκαηνο 5. Απόθιηζε ιηζνδνκώλ από ηελ θαζεηόηεηα 6. Με ζσδόκελα θνπθώκαηα 7. Καηεζηξακκέλα δάπεδα 8. Καηάξξεπζε ζηέγαζεο 9. Καηάξξεπζε θαηαρύζηξαο θαη θεγγηηώλ Γ) ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΑΙΩΝ ΣΟΝ ΒΟΡΔΙΟ ΠΤΡΓΟ ΣΟΤ ΜΔΑΙΩΝΙΚΟΤ ΚΑΣΡΟΤ Αληηθείκελν ηεο αλάζεζεο είλαη ε απνθαηάζηαζε ηνπ βόξεηνπ πύξγνπ, ν νπνίνο παξνπζηάδεη ζηαηηθά πξνβιήκαηα, ηα νπνία πνιύ πηζαλώο ζην κέιινλ νδεγήζνπλ ζηελ θαηάξξεπζε ηνπ. Οη εξγαζίεο ζα παξαδνζνύλ ηκεκαηηθά ζε δύν παξαδόζεηο θαη πεξηιακβάλνπλ ηα θάησζη : Παξάδνζε 1ε [6]

7 Σνπνζέηεζε ζθαισζηάο κε μπιεία ηνπ έξγνπ. Απνκάθξπλζε ρσκάηηλνπ γεκίζκαηνο ζην ζόιν ηνπ ηζνγείνπ Φύιαμε ηνπ ρώκαηνο γηα πηζαλή ρξήζε ζην δάπεδν ηνπ ηζνγείνπ Δλίζρπζε ηνπ ζόινπ κε ηνπνζέηεζε θνληάκαηνο ζηνπο αξκνύο Γέκηζκα ηνπ ζόινπ κε ειαθξόπεηξα Σνπνζέηεζε λάηινλ ζηε ζηέγαζε ηνπ ηζόγεηνπ ρώξνπ (δάπεδν νξόθνπ), ην νπνίν ζα επηθαιπθζεί κε αζζελέο ρξσκαηηζκέλν θαη άγξην ζηελ ηειηθή επηθάλεηα γαξκπηιόδεκα Πξαγκαηνπνίεζε ιίζν-ζπξξαθώλ ζηηο ιηζνδνκέο, όπνπ απαηηείηαη πκπιήξσζε ηεο ιηζνδνκήο ζε όια ηα ζεκεία απνδηνξγάλσζεο ηελ πξώηε παξάδνζε ζα θαηαβιεζεί ην 50% ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ πιεξσκήο Παξάδνζε 2ε Αθαίξεζε ησλ ζαζξώλ θνληακάησλ θαη θαηαζθεπή λένπ αξκνινγήκαηνο. Δηδηθόηεξα, ζηηο εμσηεξηθέο επηθάλεηεο ην αξκνιόγεκα ζα πξέπεη λα γίλεη πξόζσπν κε ηελ ηειηθή επηθάλεηα, ελώ ζην εζσηεξηθό ηνπ πύξγνπ ζε εζνρή 2-3εθ. Σν θνλίακα ζα απνηειείηαη από αζβέζηε, άκκν, πνδνιάλε, ιεπθό ηζηκέλην θαη νη αλαινγίεο ζα δνζνύλ από ηνλ ππεύζπλν κεραληθό ηνπ εξγνηαμίνπ. Δλίζρπζε ησλ αξκώλ κεηά ηε απνθαηάζηαζή (θξαγή) ηνπο κε ελέκαηα από πδξαπιηθή άζβεζην NHL-5, ξεπζηνπνηεηή θαη λεξό ζε αλαινγίεο ζύκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε, ζε ζπλελλόεζε κε ηνλ ππεύζπλν κεραληθό ηνπ έξγνπ. Σνπνζέηεζε ειθπζηήξσλ θαη ζηα δύν επίπεδα από ξάβδν αλνμείδσηνπ ράιπβα, δηαηνκήο Φ20. Οη ειθπζηήξεο ζα αγνξαζηνύλ από ην έξγν θαη ζα ηνπνζεηεζνύλ από ηνλ αλάδνρν. Δθαξκνγή ζηξώζεο ηζρπξνύ πδξαπιηθνύ θνληάκαηνο ζηελ ζηέςε ηεο πθηζηάκελεο ιηζνδνκήο ηνπ πύξγνπ, πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπηεί ε ιηζνδνκή από ηελ εηζξνή λεξνύ. Σνπνζέηεζε θνληάκαηνο από άζπξν ηζηκέλην αλακεκεηγκέλν κε ρώκα ζην δάπεδν ηνπ ηζνγείνπ. Απνκάθξπλζε ζθαισζηάο θαη παξάδνζεο ησλ μύιηλσλ ζηνηρείσλ ζηελ απνζήθε ηνπ έξγνπ ζηελ πιαηεία ηνπ Υσξηνύ. Καζαξηζκόο ηνπ πεξηβάιινληα ρώξνπ από κπάδα ησλ εξγαζηώλ ηε δεύηεξε παξάδνζε ζα θαηαβιεζεί ην 50% ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ πιεξσκήο Να ζεκεησζεί όηη : Οη ιίζνη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ιηζνδνκήο ηνπ πύξγνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή (in Situ). Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ ζα γίλεη από ηνλ αλάδνρν δηαινγή θαη επεμεξγαζία θνπήο θαη πειεθήκαηνο ησλ ιίζσλ όπνπ θξηζεί απαξαίηεην. ην ζπλδεηηθό θνλίακα γηα ην θηίζηκν θαη ην αξκνιόγεκα ζα απνηειείηαη από ιεπθό ηζηκέλην, πνδνιάλε, αζβέζηε, άκκν ιαηνκείνπ, αδξαλή θαη λεξό. Η αθξηβήο ζύλζεζε ζα απνθαζηζηεί επηηόπνπ. Σα ελέκαηα ζα ηνπνζεηεζνύλ κε ηε ρξήζε εηδηθώλ κεραλεκάησλ (αλαδεπηήξαο, αλακηθηήξαο θαη αληιία ελέκαηνο) ηα νπνία δηαζέηεη ε Τπεξεζία θαη ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ από ηνλ αλάδνρν. Η ζύζηαζε ησλ ελεκάησλ είλαη πδξαπιηθή άζβεζην NHL-5, ξεπζηνπνηεηήο θαη λεξό ζε αλαινγίεο πνπ ζα δνζνύλ από ηνλ ππεύζπλν κεραληθό ηνπ εξγνηαμίνπ. Σα νηθνδνκηθά πιηθά ζα παξαδίλνληαη ζηνλ αλάδνρν ζηνλ πεξηβάιινληα ρώξν ηνπ πύξγνπ. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα εηδνπνηεί έγθαηξα ηνλ επηβιέπνληα κεραληθό ηνπ εξγνηαμίνπ γηα ηα πιηθά πνπ ζα ρξεηαζηεί, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη έγθαηξε ηξνθνδνζία ηνπ εξγνηαμίνπ. [7]

8 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ II ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ Α/Α Α ΑΝΑΘΔΗ ΩΣΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΣΔΡΔΩΗ ΣΟΝ ΒΟΡΔΙΟ ΠΤΡΓΟ ΣΟ ΜΔΑΙΩΝΙΚΟ ΚΑΣΡΟ ΣΗ ΥΑΛΚΗ 1 Πξνζθεξόκελε ηηκή ρσξίο Φ.Π.Α ,00 2 Πνζνζηό Φ.Π.Α. 16% 3.982,40 3 ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ,40 [8]