سازی SIMULATION سازی

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "سازی SIMULATION سازی"

Transcript

1 ھفته اول آشناﯾی با اصول شبيه سازی اصول شبيه سازی 1

2 تمرين شخصي ھر روز براي دويدن از خانه خارج مي شود. ھنگام ترك خانه با شانس مساوي از درب جلو يا درب عقب خانه خارج مي شود و بطور مشابه وقتي كه از دويدن باز مي گردد با شانس برابر از يكي از درھا وارد خانه ميشود. اين دونده 5 جفت كفش ورزشي دارد كه وقتي به منزل باز مي گردد از ھر دري كه وارد شود كفشھايش را ھمانجا قرار مي دھد. اگر از دري كه براي دويدن خارج مي شود ھيچ كفشي نبيند با پاي برھنه مي دود. 1- نسبت روزھايي را كه او پا برھنه مي دود را بيابيد. 2- احتمال اينكه دو روز پشت سر ھم پا برھنه بدود چقدر است 2

3 3 تسيچ یزاس هيبش یزاس هيبش : یديلقت زا متسيس کی ای دنیآرف یعقاو اب تشذگ نامز.تسا رازبا و یشور یارب هیزجت و ليلحت هسیاقم و هنيھب یزاس یاھمتسيس هديچيپ یا هک رارکت ریذپ یم.دنشاب یھاگ تاقوا هب ليلد طباور هداس نيب یازجا کی متسيس ناکما هدافتسا زا یاھلدم قيقد یضایر یارب ليلحت طباور دوجو.دراد رد نیا تروص جیاتن هب تسد هدمآ قيقد (Exact).تسا :لاثم لدم هزادنا شرافس یداصتقا یعطق یاھلدم همانرب یزیر یطخ لدم CPM و... اما بلاغ یاھلدم یعقاو هب هزادنا یا هديچيپ دنتسھ هک هدافتسا زا یاھلدم یضایر یارب اھنآ راوشد ای نکممان.تسا رد هيبش تروص نیا یزاس هب ام کمک یم دنک ات جیاتن دروم رظن ار تلوھس اب هب تسد.میروآ

4 چرا شبيه سازی بسياری از سيستمھا در عمل بسيار پيچيده ھستند. بسيار فرضھای نيازمند ریاضی مدلھای از بسياری محدود کننده ھستند. (حالت خاص ھستند.) نتایج به دھی اعتبار برای سازی شبيه از توان می دقت مثال هب( کرد. استفاده ریاضی مدلھای واقعی کنيد) برای سيستمھایی که وجود ندارند کاربرد فراوانی دارد و...(صفحه 4 کتاب)

5 مزایاي شبيه سازی استفاده متناوب و متعدد از مدل ایجاد شده توسط شبيه سازی امکان ایجاد انواع تحليلھای حساسيت و توانایی در پاسخ به انواع پرسشھای What if? ھزینه پایين در دستيابی به اطالعات کم کردن سادگی در استفاده عدم نياز به فرضھای ساده کننده گاھی اوقات شبيه سازی تنھا راه ممکن برای تحليل داده ھاست

6 معایب شبيه سازی ممکن است برخی شبيه سازیھا پرھزینه کامپيوتری بسيار نظر از باشند. نھایی نتایج دقت است ممکن رضایت بخش نباشد. به ھر حال اعتبار روشھای شبيه روشھای با مقایسه در سازی دقيق کمتر است نيازمند اعتبارسنجی مدل می باشد. آزمایش و.4 6

7 برخی مفاھيم اوليه در شبيه سازی سيستم: مجموعه ای از اشياء (Object) و اجزا که برای رسيدن به اھداف از پيش تعيين شده با ھم در تعاملند. یک سيستم عالوه بر اثرپذیری از اجزای خود تحت تاثير محيط اطراف نيز میباشد. اجزای یک سيستم: نھاد Entity خصوصيت صفت فعاليت پيشامد Event متغيرھای حالت یا خصيصه Attribute Activities/Operations State

8 نھاد Entity نھاد: عنصر بخش یا جزئی از سيستم است که در طول عامل ایجاد تغييرات در سيستم است. نھادھا معموال در سيستم جاری ھستند و مورد پردازش قرار می گيرد. نھاد با در نظرگرفتن ھدف مطالعه تعيين ميشوند. نھاد سيستم مشتریان بانک مسافران مترو قطعات خط مونتاژ سيستم نت ماشين آالت 8 سيستم موجودی تقاضا

9 خصوصيت Attribute خصوصيت: یک یا چند صفت از نھاد می باشد که 1- از ھر نھاد به نھاد دیگر ممکن است متفاوت باشد. 2- پارامترھای سيستم شبيه سازی تحت تاثير آن می باشد. 3- برای فرآیند شبيه سازی مھم است. 4- می تواند روی و توزیع اثر بگذارد. 5- می تواند به صورت عبارات logical و یا categorical و یا باشد. سيستم نھاد خصوصيت بانک مشتریان نوع خدمت مورد نياز مترو مسافران مبدا و مقصد خط مونتاژ قطعات نوع قطعه و عمليات مورد نياز آن عدد یک سيستم نت ماشين آالت سرعت و کارایی نوع ماشين و نوع خدمت 9 سيستم موجودی تقاضا تعداد نوع سفارش

10 فعاليت Activities/Operations فعاليت : کاری که به واسطه آن نھاد در سيستم حضور دارد. 1- فعاليت یک کار از پيش تعيين شده است. 2- بيان کننده آنچه برای نھاد اتفاق افتاده است. 3- فعاليت مي تواند توسط نھاد انجام شود و يا روي نھاد انجام گيرد. سيستم نھاد خصوصيت فعاليت بانک مشتریان نوع خدمت مورد نياز عمليات بانکی مختلف مترو مسافران مبدا و مقصد خط مونتاژ قطعات ورود به ایستگاه رسيدن به مقصد نوع قطعه و عمليات عمليات مختلف مونتاژ مورد نياز آن سيستم نت ماشين آالت سرعت و کارایی نوع تعمير ماشين و نوع خدمت 10 سيستم موجودی تقاضا تعداد نوع سفارش خارج سازی کاال و عمليات پشتيباني

11 متغيرھای حالتState متغيرھای حالت : مجموعه ای از شاخصھای کمی برای تشریح وضعيت سيستم پيش بينی وضعيت آینده و ارزیابی سيستم 1- حتما شاخص عددی قابل اندازه گيری است. 2- چيزی است که پس از شبيه سازی باید به صورت خروجی گزارش شود. 3- مستقيما به ھدف شبيه سازی بر می گردد. و شاخصھاي عملكرد را بر اساس آن ايجاد مي كنند. 4- تابعی از ھست. نھاد فعاليت متغير حالت مشتریان عمليات بانکی مختلف تعداد مشتريان منتظر تعداد خدمت دھنده ھا مسافران سفر تعداد مشتريان در سفر تعداد قطعات در انبار عمليات مختلف مونتاژ قطعات موقت تعداد تعميركار تعمير ماشين آالت 11 تقاضا خارج سازی کاال و عمليات تراکنشی ميزان موجودي انبار تعداد تقاضاي

12 پيشامدEvent پيشامد رخدادي كه مي تواند متغيرھاي حالت را تغيير دھد و دو صورت مختلف دارد: درون زا : endogenous عامل رخداد درون سيستم است. مثل تمام شدن كار يك سرور كه باعث كم شدن يك مشتري مي شود مثل ورود برونزا: exogenous عامل رخداد ازبيرون سيستم است. يك مشتري نھاد متغير حالت پيشامد مشتریان مسافران قطعات تعداد مشتريان منتظر تعداد خدمت دھنده ھا تعداد مشتريان در سفر ورود یک مشتری پایان خدمتدھی ورود به ایستگاه رسيدن به مقصد تعداد قطعات در انبار ورود و خروج قطعات موقت 12 تعداد تعميركار از کار افتادگی اتمام تعمير تمرين 1 ماشين آالت تقاضا ميزان موجودي انبار ارسال یا دریافت سفارش تعداد تقاضاي

13 سيستمھاي گسسته و پيوسته پيشامد سيستمھاي گسسته پيشامد: سيستم است كه متغيرھاي حالت آن به صورت گسسته ھستند. مثل بانك و... سيستمھاي پيوسته پيشامد: سيستمي است كه متغيرھاي حالت آن به طور پيوسته طي تغيير مي كند. مثل آب پشت سد نرخ جمعيت يك كشور و... 13

14 مدل سيستم مدلھا ابزاري براي نمايش يك سيستم واقعي ھستند بطوريكه تجزيه و تحليل سيستم از طريق اين ابزار امكانپذير باشد. ممكن است تحليل روي سيستم واقعي امكان پذير نباشد ممكن است اساسا سيستم ھنوز ايجاد نشده باشد. مدلھا دربر گيرنده تمام جزئيات نيستند بلكه وضعيت ساده اي از سيستم را نشان مي دھند. ساده سازي يك اصل مھم در مدلسازي است اما نبايد زياده روي نمود به طوريكه به ھدف لطمه بزند. 14

15 مراحل مدلسازي شبيه سازي گسسته پيشامد 1- تعريف دقيق و كامل مساله اي كه قرار است حل شود. 2- ساخت مدل مفھومي Conceptual model 3- تبديل مدل مفھومي به مدل مشخص specification model 4- تبديل مدل مشخص به مدل محاسباتي computational model 5- بازبيني و تعيين اعتبار و صحت مدل Verify و Validate اين مراحل تكرار پذير مي باشد. 15

16 مراحل مدلسازي شبيه سازي گسسته پيشامد مدل مفھومي model Conceptual مدل اين در نھاد و مي كلي و به دور از جزئيات بخش در يابيم مي است. مدل چقدر متغيرھاي حالت سيستم شناسايي تواند ذھني باشد. بايد جامع باشد. مي شوند. 16

17 مراحل مدلسازي شبيه سازي گسسته پيشامد مدل مشخص specification model آيد مي كاغذ روي مدل از روشھاي گرافيكي شبه كدنويسي فلوچارت معادالت رياضي و... استفاده مي شود. خروجي ھا ورويھا و فرآيند شناسايي شده و ترسيم مي شود. 17

18 مراحل مدلسازي شبيه سازي گسسته پيشامد مدل محاسباتي computational model مدل به صورت كدھاي كامپيوتري مي آيد. در از حالت ايستا و بدون به حالت در مي آيد. پويا و داراي مدل آماده براي اجرا است. 18

19 انواع مدلھا Experiment with the actual system System Physical model Experiment with a model of the system Mathematical model Analytical solution Simulation 19

20 20 طبقه بندي مدلھا

21 شبيه سازي مونت كارلو 21 شبيه سازي كارلو: مونت شبيه سازي مونت كارلو روشي است كه براي حل مسائل پيچيده اعم از مسائل تصادفي و يا غير تصادفي از اعداد تصادفي استفاده مي كند. ويژگي اصلي شبيه سازي نقشي در آن ندارد. كه است اين كارلو مونت از مونت كارلو در حل بسياري از مسائل تئوريك و كاريردي طريق روشھاي دقيق نمي توان آنھا را حل نمود يا حل آنھا بسيار مشكل است كاربرد دارد.

22 شبيه سازي مونت كارلو مثال 1: حل مسائل غير تصادفي (محاسبه انتگرالھاي پيچيده) فرض كنيد g(x) يك تابع حقيقي مي باشد كه نميتوان انتگرال آنرا از روشھاي تحليلي محاسبه نمود: براي اينكه با استفاده از روش مونت كارلو اين مساله غير تصادفي را حل كنيم متغير تصادفيY را به صورت Y=(b-a)/g(x) تعريف مي كنيم بطوريكه X يك متغير تصادفي يكنواخت در بازه [b a] باشد. 22

23 شبيه سازي مونت كارلو مثال 1: حل مسائل غير تصادفي فرض كنيد g(x) يك تابع حقيقي مي باشد كه نميتوان انتگرال آنرا از روشھاي تحليلي محاسبه نمود: براي اينكه با استفاده از روش مونت كارلو اين مساله غير تصادفي را حل كنيم متغير تصادفيY را به صورت Y=(b-a)g(x) تعريف مي كنيم بطوريكه X يك متغير تصادفي يكنواخت در بازه [b a] باشد. 23

24 شبيه سازي مونت كارلو مثال 1: حل مسائل غير تصادفي توليد عدد تصادفي يكنواخت بين a و b 2- به دست آوردن g(x) 3- محاسبه ميانگين نمونه اي Y

25 شبيه سازي مونت كارلو مثال 2 :به دست آوردن عدد π 25

26 شبيه سازي مونت كارلو نمونه گيري از جامعه ھاي محدود مثال 3: 26

27 شبيه سازي مونت كارلو مثال 4: كنترل موجودي: مساله پسرك روزنامه فروش يك فروشنده روزنامه ھر روز صبح تعداد Q واحد روزنامه سفارش مي دھد. قيمت ھر روزنامه 60 تومان است و قيمت خريد روزنامه نيز 40 تومان در نظر گرفته مي شود. تقاضاي روزنامه در ھر روز D به صورت يكنواخت در بازه [140 80] توزيع شده است. اين روزنامه فروش چه ميزان روزنامه در ھر روز سفارش دھد تا سودش ماكزيمم شود تابع سود كه با P نشان داده مي شود از رابطه زير قابل محاسبه است. 27

28 شبيه سازي مونت كارلو مثال 4: كنترل موجودي: مساله پسرك روزنامه فروش براي حل اين مساله اميد رياضي سود را ماكزيمم كرد: 28

29 شبيه سازي مونت كارلو مثال 5: كنترل كيفيت آماري: محاسبه متوسط طول دنباله يكي از معيارھاي عملكرد نمودارھاي كنترل متوسط طول دنباله ARL است كه به متوسط تعداد نقاط داخل حدود كنترل تا رسيدن به يك سيگنال تعريف مي شود. متوسط طول دنباله براي نمودار كنترل از رابطه زير محاسبه مي شود: يا 29

30 شبيه سازي مونت كارلو مثال 5: كنترل كيفيت آماري: محاسبه متوسط طول دنباله برخي نمودارھاي كنترل مانند نمودار EWMA به نحوي ھستند كه محاسبه مقدار ARL در آنھا بسيار پيچيده است. در اينصورت مي توان از شبيه سازي مونت كارلو براي محاسبه ARL استفاده نمود. 30

31 شبيه سازي مونت كارلو در بسياري از مباحث اصلي مھندسي صنايع شبيه سازي مونت كارلو كاربرد فراواني دارد: 1- اقتصاد مھندسي : وقتي نرخ بازگشت سرمايه ROR تصادفي و تورم نيز نامشخص است. 2- كنترل پروژه: محاسبه مسير بحراني وقتي طول مدت فعاليتھا نامعلوم و تصادفي و نيز برخي پارامترھاي ديگر نيز تصادفي باشد. 3- تحقيق در عمليات : براي تقريب يا بھينه سازي توابع غير خطي پيچيده 4- آمار مھندسي: براي انجام آزمونھاي فرض كه فرضيات اصلي مانند نرماليتي را ندارند و يا اساسا آماره تعريف شده اي براي آنھا وجود ندارد. 31 تمرين 2

32 شبيه سازي گسسته پيشامد شبيه سازي گسسته پيشامد عبارت است از مدلسازي سيستمھايي كه متغير حالت در آنھا در مجموعهاي گسسته از تغيير مي كند. شبيه سازي گسسته پيشامد با استفاده از روشھاي عددي مسائل را تجزيه و تحليل مي كند در مقابل روشھاي رياضي كه با مدلھاي استقراي رياضي به تحليل مسائل مي پردازند. 32

33 ديدگاهھاي شبيه سازي چگونه شبيه سازي توصيف مي شود يا از چه ديدگاھي به شبيه سازي نگاه مي شود چند نوع ديدگاه معمول است كه به عنوان ديدگاهھاي جھاني شناخته مي شوند: ديدگاه برنامه ريزي پيشامدھا ديدگاه تعامل فرايندھا ديدگاه کاوش فعاليت (event-oriented world view) (process-interaction world view) (activity-scanning world view) 33

34 ديدگاه برنامه ريزي پيشامدھا 34 شبيه سازي به صورت يك توالي از پيشامدھاي برنامه ريزي شده بر اساس وقوع آنھا ديده مي شود. مثل اينكه بر اساس يك توالي از تصويرھا از) سيستم پردازش شود. (عكسھايي ھر تصوير با وقوع يك پيشامد از ليست پيشامدھا گرفته مي شود. تنھا تصوير فعلي در حافظه كامپيوتر نگھداري مي شود. تصوير جديد تنھا برگرفته از تصوير قبلي مقادير جديد براي متغيرھاي تصادفي و منطق پيشامد است. تصوير فعلي مي بايست حاوي تمامي اطالعات الزم براي ادامه شبيه سازي باشد.

35 ديدگاه تعامل فرايندھا شبيه سازي به صورت مجموعهاي از فعل و انفعاالت بين فرايندھاي مختلف ديده مي شود. شبيه به برنامهنويسي شيءگرا oriented) (object است. فرايندھا با دادن پيغامھايي بر يكديگر اثر ميگذارند. اغلب نرم افزارھاي شبيه سازي اينگونه عمل مي کنند. شبيه سازي بر اساس اين ديدگاه با زبانھاي معمولي معموال سخت است. 35

36 ديدگاه کاوش فعاليت در اين ديدگاه مدلساز بر فعاليتھاي مدل و شرايطي كه اجازه شروع فعاليت را ميدھند متمركز ميباشد. در ھر مقطع ي شرايط ھر فعاليت بررسي شده و اگر شرايط الزم فراھم باشد فعاليت مربوطه شروع مي شود. 36

37 پويايي شبيه سازي : ديدگاه برنامه ريزي پيشامدھا 37 وقايع مشخص تغيير دھنده وضعيتھا را تعيين كنيد آمادهسازي ورودھا خروجھا ختم شبيه سازي (شرايط اوليه) نسبت به منطق تغيير وضعيتھا در اثر ھر پيشامد تصميم بگيريد آمار مورد نظر را جمعآوري كنيد يك ساعت شبيهسازي و يك تقويم پيشامدھاي آتي در نظر بگيريد (ليست) از يك پيشامد به پيشامد بعدي برويد آنرا پردازش كنيد آمار مورد نياز را جمع آوري كنيد تقويم پيشامدھا را به روز كنيد معيار توقف

38 پيشامدھا و منطق مثال ورود قطعه جديد به سيستم 38 انباشتگرھاي آماري را بروز كنيد سطح زير منحني Q(t) حداكثر Q(t) سطح زير منحني B(t) ورود قطعه را با فعلي عالمت گذاري كنيد (بعدا از آن استفاده ميشود) اگر ماشين بيكار است: پردازش را شروع كنيد (خروج قطعه را برنامهريزي كنيد) وضعيت ماشين را به حالت مشغول تغيير دھيد مدت سپري شده در صف را محاسبه كنيد (صفر). در غير اينصورت (ماشين مشغول باشد): قطعه را در انتھاي صف قرار دھيد مقدار متغير طول صف را يك واحد افزايش دھيد پيشامد ورود بعدي را برنامه ريزي كنيد

39 خروج پيشامدھا و منطق مثال (وقتي يك سرويس يا پردازش يك قطعه پايان مي پذيرد) انباشتگر آماري مربوط به تعداد قطعات تكميل شده را افزايش دھيد جريان را محاسبه و ثبت كنيد آمار وابسته به را بروز كنيد اگر صف خالي نيست: ( ورود- فعلي) اولين قطعه را از صف بيرون كشيده مدت انتظار آن در صف را محاسبه كنيد سرويس آن را شروع كنيد (پيشامد خروج آن را برنامهريزي كنيد) در غير اينصورت (صف خالي باشد): وضعيت ماشين را به حالت بيكار تغيير دھيد (توجه: ھيچگونه پيشامد خروج برنامهريزي شدهاي در تقويم پيشامدھاي آتي وجود نخواھد داشت) 39

40 پيشامدھا و منطق مثال ختم شبيه سازي آمار وابسته به را به روز كنيد (ساعت شبيهسازي بروز شود) با استفاده از مقادير فعلي انباشتگرھاي آماري معيارھاي خروجي مورد نظر را محاسبه كنيد بعد از ھر پيشامد اولين پيشامد موجود در تقويم (ليست) وقايع آتي و كاري كه ميبايست در قدم بعدي انجام شود را تعيين ميکند البته شرايط اوليه مي بايست تعريف شده باشد! (در شروع شبيه سازي) 40

41 جزئيات بيشتري راجع به مثال 41 ساعت شبيه سازي تقويم پيشامدھا: ميشوند: (معموال در نرمافزارھا تعريف شده) ليستي كه در آن پيشامدھا ثبت شماره موجوديت پيشامد نوع پيشامد... پيشامدھا به ترتيب صعودي وقوع مرتب مي شوند پيشامد بعدي ھمواره در ابتداي ليست قرار ميگيرد در ابتداي شبيه سازي پيشامدھاي اولين ورود و ختم شبيه سازي برنامه ريزي مي شوند متغيرھاي وضعيت: وضعيت فعلي را توصيف مي کنند وضعيت سرويس دھنده B(t)=1 براي مشغول و مساوي صفر براي حالت بيكار تعداد مشتريان منتظر در صف ھاي ورود ھر مشتري به صف Q(t)

42 شبيه سازي دستي بصورت دستي متغيرھاي وضعيت و انباشتگرھاي آماري پيگيري مي شوند از ھاي بين دو ورود متوالي و ھاي سرويس به عنوان دادهھاي مفروض استفاده مي شود پيگيري تقويم پيشامدھا ساعت شبيهسازي از يك پيشامد به پيشامد بعدي به يكباره جلو برده ميشود (منتظر انجام سرويس نميشويم!) 42

43 انباشتگرھاي آماري P =كل تعداد قطعات توليد شده N= تعداد موجوديتھايي كه از صف عبور كرده اند = مجموع ھاي انتظار در صف = حداكثر انتظار در صف = مجموع ھاي جريان = حداكثر جريان = مساحت زير منحني Q(t) = حداكثر مقدار Q(t) = مساحت زير منحني( B(t 43

44 مكانيزم پيشرفت به دليل اينكه شبيه سازي گسسته پيشامد پوياست بنابراين نياز به تعريف مكانيزمي است كه در آن شبيه سازي را تعريف نمود و پيش برد. دو روش اساسي و پايهاي براي اين كار وجود دارد: 1- پيشرفت براساس پيشامد بعدي: (next event time advance) 2- پيشرفت در با افزايش ي ثابت: (Fixed increment time advance) 44

45 مكانيزم پيشرفت 1- پيشرفت براساس پيشامد بعدي: (next event time advance) در اين رويكرد متغير ساعت شبيه سازي ھر بار كه پيشامدي رخ مي دھد جلو مي رود و در يكه اتفاقي رخ نداده است مقدار اين متغير تغييري نمي كند. مقدار اوليه ساعت شبيه سازي صفر خواھد بود. سپس تصادفي ھمه پيشامدھاي آتي مشخص مي شود و ھر بار ساعت شبيه سازي نزديكترين اتفاقي را كه قرار است رخ دھد مشخص مي كند. اكثر نرم افزارھا با اين روش كار مي كنند. e 0 e 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 7 e 8 45 t 0 t c 1 1 t 2 t 3 t 4 c 2 c 3 t 6

46 مكانيزم پيشرفت 2 -پيشرفت در با افزايش ي ثابت: (Fixed increment time advance) در اين رويكرد متغير ساعت شبيه سازي در فاصله ھاي ي مساوي به جلو مي رود و ھر بار براساس تمام پيشامدھايي كه در اين بازه ھاي ي برابر رخ داده است متغيرھاي حالت به روز مي شوند. -عيب اين روش اين است كه اگر بازه ھا را كوچك بگيريم دفعات زيادي بايد بيھوده متغيرھاي سيستم را حساب كنيم بنابراين محاسبات طوالني تر است. اگر بازه ھا را بزرگ بگيريم برخي از مشخصه ھا را نمي توان به دقت محاسبه نمود. -نرم افزارھا معموال ا اين روش كار نمي كنند. e 0 e 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 7 e 8 46 t 0 t c 1 1 t 2 t 3 t 4 c 2 c 3 t 6

47 A i مثالي از يك مدل شبيه سازي گسسته پيشامد با يك خدمت دھنده يك آرايشگاه را در نظر بگيريد كه يك آرايشگر Server دارد. چنانچه مشتري وارد شود و سيستم (آرايشگاه) را خالي ببيند مستقيم سرويس مي بيند و چنانچه خالي نباشد در صف مي ايستد. (به اين سيستمھا سيستمھاي صف مي گويند.) مدل زير به طور شماتيك بيان كننده اين سيستم است: : مدت بين ورود مشتري iام و مشتري i-1 ام : مدت خدمت براي مشتري i ما S i خروج مشتري خدمت ديده آرايشگر مشتري در حال سرويس مشتريان در صف ورود مشتري جديد 47 نظم سيستم FIFO است مي خواھيم اين سيستم را براي n مشتري شبيه سازي كنيم.

48 مثالي از يك مدل شبيه سازي گسسته پيشامد با يك خدمت دھنده در وضعيت شروع t=0 اين حالت فرض مي شود ھيچ مشتري در سيستم وجود ندارد و آرايشگر نيز بيكار است: empty&idle شاخصھاي عملكرد سيستم: 1- :d(n) متوسط انتظار براي ھر مشتري d(n) وابسته به متغير تصادفي بين دو ورود و سرويس دھي است. اگر D 1 D, 2 D,, n ميزان انتظار مشتري اول تا nام باشد به راحتي مي توان d(n) را برآورد نمود: 48

49 مثالي از يك مدل شبيه سازي گسسته پيشامد با يك خدمت دھنده 2- :q(n) متوسط طول صف در ھر لحظه از q(n) يك تفاوت اساسي با d(n) دارد. اين متوسط يك معيار پيوسته است زيرا طول صف را در ھر لحظه از مي توان اندازه گيري كرد اما متوسط انتظار در صف فقط n تا است. (0<t) باشد t تعداد مشتريان در صف در : Q(t) : T(n) مجموع كل انتظار n : p i احتمال اينكه مشتري iنفر در صف وجود داشته باشد 49 نسبت مشاھده شده از ي كه iنفر در صف وجود دارد.

50 مثالي از يك مدل شبيه سازي گسسته پيشامد با يك خدمت دھنده : مدت ي كه در طول شبيه سازي i نفر در صف وجود دارد. T i 50

51 51

52 مثالي از يك مدل شبيه سازي گسسته پيشامد با يك خدمت دھنده (Server) نسبت مشغول بودن آرايشگر :u(n) 3- u(n) نيز مانند d(n) يك معيار پيوسته است زيرا در ھر لحظه از سرور مي تواند بيكار يا مشغول باشد. اگر در t خدمتدھنده مشغول باشد 1 B(t)= اگر در t خدمتدھنده بيكار باشد 0 52

53 53

54 اجزاي مدل شبيه سازي گسسته پيشامد حالت سيستم System State مجموعه اي از متغيرھاي حالت مورد نياز براي تشريح سيستم در ھر لحظه خاص. به عنوان مثال تعداد مشتريان منتظر در يك آرايشگاه و يا وضعيت آرايشگر در يك لحظه. 2- ساعت شبيه سازي Simulation Clocks متغيري كه مقدار فعلي شبيه سازي را نشان مي دھد. -3 ليست پيشامدھا Evevt Lists ليستي شامل تمام پيشامدھاي كه ممكن است در بعدي رخ دھد. به عنوان مثال وقتي 4 آرايشگر در آرايشگاه ھستند ليست پيشامد 2 آيتم دارد: 1- پيشامد ورود مشتري 2-

55 اجزاي مدل شبيه سازي گسسته پيشامد 55-4 شمارشگر آماري Statistical Counter متغيرھاي مورد استفاده براي ذخيره سازي اطالعات آماري درباره عملكرد سيستم. به عنوان مثال براي بررسي معيار متوسط انتظار ھر مشتري بايد ورود و شروع به خدمت گرفتن ھر مشتري را داشته باشيم. 5- روتين شروع شبيه سازي Initializing routine يك زيربرنامه براي بيان وضعيت اوليه مدل در -6 روتين بندي Timing routine يك زيربرنامه كه پيشامد بعدي را مشخص نموده و ساعت شبيه سازي را تا رخداد بعدي جلو مي برد. -7 روتين پيشامد Event Routine يك زير برنامه كه حالت سيستم را با توجه به پيشامد بعدي به روز مي كند. -8 روتين كتابخانه Library routine يك زيربرنامه براي توليد مشاھدات تصادفي از توزيع احتمالي

56 اجزاي مدل شبيه سازي گسسته پيشامد -9 گزارشگيري Report Genrator زيربرنامه اي براي محاسبه و نمايش گزارشات و خروجي تحليلھا -10 برنامه اصلي Main program يك برنامه فراخوان كه زيربرنامه ھا و روتينھاي فوق را طي يك ساختار از پيش تعيين شده اجرا مي كند. ساختار تعامل اين اجزا به صورت زير است. 56

57 ساختار مدل شبيه سازي گسسته پيشامد شروع 57 روتين شروع 1- ساعت شبيه سازي = 0 0- اجراي روتين شروع 1- اجراي روتين بندي 2- رخداد i را اجرا كن 2- حالت سيستم و شمارشگرآماري را براي حالت شروع تعريف كنيد 3- ليست پيشامدھا را براي حالت شروع تعريف كن روتين پيشامد 2 1- وضعيت سيستم را به روز كنيد توقف 0- نوع پيشامد بعدي را تعيين كن 1- ساعت شبيه سازي را جلو ببر 2- شمارشگر آماري را به روز كنيد 3- رخداد بعدي را ايجاد و به ليست پيشامد اضافه كن بله برنامه اصلي تمام شد خير 0 گزارشگيري 1- برآوردھا را محاسبه كنيد 2- گزارش را چاپ كن 1 روتين بندي تكرار

58 مثالي از يك مدل شبيه سازي گسسته پيشامد با يك خدمت دھنده شروع شبيه سازي: i e: وقوع يك پيشامد (ورود يا خروج يك مشتري) A 1 =0.4, A 2 =1.2, A 3 =0.5, A 4 =1.7, A 5 =0.2, A 6 =1.6, A 7 =0.2, A 8 =1.4, A 9 =1.9,. S 1 =2.0, S 2 =0.7, S 3 =0.2, S 4 =1.1, S 5 =3.7, S 6 =0.6,. 58

59 مثالي از يك مدل شبيه سازي گسسته پيشامد با يك خدمت دھنده شرو ع 0 System Computer representation 0 A B ليست پيشامدھا 0.4 ساعت شمارشگر آماري آخرين پيشامد تعداد مساحمجموع مساح افراد تاخير ( Q(tت ( B(tت منتظر ورود حالت سيستم تعداد صف وضعيت سرور 59

60 مثالي از يك مدل شبيه سازي گسسته پيشامد با يك خدمت دھنده ورود System ليست پيشامدھا Computer representation 0.4 A B ساعت شمارشگر آماري آخرين پيشامد تعداد مساحمجموع مساح افراد تاخير ( Q(tت ( B(tت منتظر ورود حالت سيستم تعداد صف وضعيت سرور 60

61 مثالي از يك مدل شبيه سازي گسسته پيشامد با يك خدمت دھنده ورود System Computer representation 1.6 A B ليست پيشامدھا ساعت شمارشگر آماري آخرين پيشامد تعداد مساحمجموع مساح افراد تاخير ( Q(tت ( B(tت منتظر ورود حالت سيستم تعداد صف وضعيت سرور 61

62 مثالي از يك مدل شبيه سازي گسسته پيشامد با يك خدمت دھنده ورود System Computer representation 2.1 A B ليست پيشامدھا ساعت شمارشگر آماري آخرين پيشامد تعداد مساحمجموع مساح افراد تاخير ( Q(tت ( B(tت منتظر ورود حالت سيستم تعداد صف وضعيت سرور 62

63 مثالي از يك مدل شبيه سازي گسسته پيشامد با يك خدمت دھنده خروج System Computer representation 2.4 A B ليست پيشامدھا ساعت شمارشگر آماري آخرين پيشامد تعداد مساحمجموع مساح افراد تاخير ( Q(tت ( B(tت منتظر ورود حالت سيستم تعداد صف وضعيت سرور 63

64 مثالي از يك مدل شبيه سازي گسسته پيشامد با يك خدمت دھنده خروج System ليست پيشامدھا Computer representation 3.1 A B ساعت مساحت B(t) شمارشگر آماري مساحتمجموع تعداد تاخيرافراد منتظر Q(t) آخرين پيشامد ورود حالت سيستم تعداد صف وضعيت سرور 64

65 مثالي از يك مدل شبيه سازي گسسته پيشامد با يك خدمت دھنده خرو ج 3.3 Syste m Computer representation ليست پيشامدھا A مساح ( B(tت B - ساعت شمارشگر آماري مساحمجموع تعداد ت تاخير افراد Q(t) منتظر آخرين پيشام د ورود حالت سيستم تعداد صف وضعي ت سرور 65

66 مثالي از يك مدل شبيه سازي گسسته پيشامد با يك خدمت دھنده خروج System ليست پيشامدھا Computer representation 3.8 A B ساعت مساحت B(t) شمارشگر آماري مساحتمجموع تعداد تاخيرافراد منتظر Q(t) آخرين پيشامد ورود حالت سيستم تعداد صف وضعيت سرور 66

67 مثالي از يك مدل شبيه سازي گسسته پيشامد با يك خدمت دھنده ورود System Computer representation 4.0 A B ليست پيشامدھا ساعت مساحت B(t) شمارشگر آماري مساحتمجموع تعداد تاخيرافراد منتظر Q(t) آخرين پيشامد ورود حالت سيستم تعداد صف وضعيت سرور 67

68 مثالي از يك مدل شبيه سازي گسسته پيشامد با يك خدمت دھنده خروج System Computer representation 4.9 A B ليست پيشامدھا ساعت مساحت B(t) شمارشگر آماري مساحتمجموع تعداد تاخيرافراد منتظر Q(t) آخرين پيشامد ورود حالت سيستم تعداد صف وضعيت سرور 68

69 مثالي از يك مدل شبيه سازي گسسته پيشامد با يك خدمت دھنده خروج System Computer representation 5.6 A B ليست پيشامدھا ساعت مساحت B(t) شمارشگر آماري مساحتمجموع تعداد تاخيرافراد منتظر Q(t) آخرين پيشامد ورود حالت سيستم تعداد صف وضعيت سرور 69

70 مثالي از يك مدل شبيه سازي گسسته پيشامد با يك خدمت دھنده خروج System Computer representation 5.8 A B ليست پيشامدھا ساعت مساحت B(t) شمارشگر آماري مساحتمجموع تعداد تاخيرافراد منتظر Q(t) آخرين پيشامد ورود حالت سيستم تعداد صف وضعيت سرور 70

71 مثالي از يك مدل شبيه سازي گسسته پيشامد با يك خدمت دھنده خروج System Computer representation 7.2 A B ليست پيشامدھا ساعت مساحت B(t) شمارشگر آماري مساحتمجموع تعداد تاخيرافراد منتظر Q(t) آخرين پيشامد ورود حالت سيستم تعداد صف وضعيت سرور 71

72 مثالي از يك مدل شبيه سازي گسسته پيشامد با يك خدمت دھنده خروج System Computer representation 8.6 A B ليست پيشامدھا ساعت مساحت B(t) شمارشگر آماري مساحتمجموع تعداد تاخيرافراد منتظر Q(t) آخرين پيشامد ورود حالت سيستم تعداد صف وضعيت سرور 72

73 مراحل یک مطالعه شبيه سازي فرمولهبندي مساله و طرح مطالعه خير خير جمع آوري دادهھا و تعريف مدل آيا مدل از نظر منطقي درست است بله ساخت يك برنامه كامپيوتري و وارسي آن انجام اجراھاي آزمايشي آيا مدل برنامه نويسي شده معتبر است بله طراحي آزمايش شبيهسازي انجام اجراھاي واقعي تحليل نتايج خروجي مستندسازي و استفاده از نتايج

74 تعاریف پایه ای از طراحی آزمایشات Definition of a factor effect: The change in the mean response when the factor is changed from low to high 74

75 حالت متقابل 75

چكيده SPT دارد.

چكيده SPT دارد. ارايه يك روش چيدمان خلاقانه جديد براي زمانبندي دسترسي به شبكه جهت كاهش انجام درخواستها سهراب خانمحمدي سولماز عبدالهي زاد استاد گروه مهندسي كنترل دانشگاه تبريز تبريز ايران Khamohammadi.sohrab@tabrizu.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

است). ازتركيب دو رابطه (1) و (2) داريم: I = a = M R. 2 a. 2 mg

است). ازتركيب دو رابطه (1) و (2) داريم: I = a = M R. 2 a. 2 mg دستوركارآزمايش ماشين آتوود قانون اول نيوتن (قانون لختي يا اصل ماند): جسمي كه تحت تا ثيرنيروي خارجي واقع نباشد حالت سكون يا حركت راست خط يكنواخت خود را حفظ مي كند. قانون دوم نيوتن (اصل اساسي ديناميك): هرگاه

Διαβάστε περισσότερα

مقدمه دسته بندي دوم روش هاي عددي دامنه محدود اهداف: هاي چندجمله اي رهيافت هاي محاسباتي: سعي و خطا دامنه نامحدود

مقدمه دسته بندي دوم روش هاي عددي دامنه محدود اهداف: هاي چندجمله اي رهيافت هاي محاسباتي: سعي و خطا دامنه نامحدود اهداف: محاسبه ريشه دستگاه دسته عدم وابسته معادالت ريشه هاي چندجمله اي معادالت غيرخطي بندي وابستگي به روش به مشتق مشتق تابع مقدمه غير خطي هاي عددي تابع دسته بندي دوم روش هاي عددي دامنه محدود دامنه نامحدود

Διαβάστε περισσότερα

را بدست آوريد. دوران

را بدست آوريد. دوران تجه: همانطر كه در كلاس بارها تا كيد شد تمرينه يا بيشتر جنبه آمزشي داشت براي يادگيري بيشتر مطالب درسي بده است مشابه اين سه تمرين كه در اينجا حل آنها آمده است در امتحان داده نخاهد شد. m b الف ماتريس تبديل

Διαβάστε περισσότερα

پايداری Stability معيارپايداری. Stability Criteria. Page 1 of 8

پايداری Stability معيارپايداری. Stability Criteria. Page 1 of 8 پايداری Stility اطمينان از پايداری سيستم های کنترل در زمان طراحی ا ن بسيار حاي ز اهمييت می باشد. سيستمی پايدار محسوب می شود که: بعد از تغيير ضربه در ورودی خروجی به مقدار اوليه ا ن بازگردد. هر مقدار تغيير

Διαβάστε περισσότερα

ﻡﺮﻧ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺎﺑ ﺮﺘﻣﺍﺭﺎﭘ ﺮﻴﻴﻐﺗ ﺮﺛﺍ ﺭﺩ ﻲﻳﺎﻘﻟﺍ ﺭﻮﺗﻮﻣ ﻲﻜﻴﻣﺎﻨﻳﺩ ﺭﺎﺘﻓﺭ ﻲﺳﺭﺮﺑ

ﻡﺮﻧ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺎﺑ ﺮﺘﻣﺍﺭﺎﭘ ﺮﻴﻴﻐﺗ ﺮﺛﺍ ﺭﺩ ﻲﻳﺎﻘﻟﺍ ﺭﻮﺗﻮﻣ ﻲﻜﻴﻣﺎﻨﻳﺩ ﺭﺎﺘﻓﺭ ﻲﺳﺭﺮﺑ بررسي رفتار ديناميكي موتور القايي در اثر تغيير پارامتر با استفاده از نرم افزار Matla ايمان مظهري رامتين حديدي و ابوالفضل واحدي دانشگاه علم و صنعت ايران avahed@ut.ac., amtn_hadd@yahoo.com, mazha@gmal.com

Διαβάστε περισσότερα

چكيده 1- مقدمه

چكيده 1- مقدمه تشخيص پوست بر اساس يادگيري تقويتي مريم حبيبي پور مهديه پوستچي حميدرضا پوررضا سعيد راحتي قوچاني گروه هوش مصنوعي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد گروه هوش مصنوعي دانشگاه علم و صنعت ايران گروه مهندسي كامپيوتر دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش دوفازي با كيفيت صورت مخلوط به اواپراتور به 1- در اواپراتور كولر يك اتومبيل مبرد R 134a با دبي 0.08kg/s جريان دارد. ورودي مبرد مي شود و محيط بيرون در دماي 25 o C وارد از روي اواپراتور از بخار اشباع است.

Διαβάστε περισσότερα

ˆÃd. ¼TvÃQ (1) (2) داشت: ( )

ˆÃd. ¼TvÃQ (1) (2) داشت: ( ) تغيير ا نتالپي : ΔH بيشتر واكنشها در شيمي در فشار ثابت انجام ميگيرند. سوختن كبريت در هواي ا زاد و همچنين واكنش خنثي شدن سود با سولفوريك اسيد در يك بشر نمونه اي از واكنشهايي هستند كه در فشار ثابت انجام

Διαβάστε περισσότερα

ازالگوريتم ژنتيك. DTW,Genetic Algorithm,Feature Vector,Isolated Word Recognition دهد.

ازالگوريتم ژنتيك. DTW,Genetic Algorithm,Feature Vector,Isolated Word Recognition دهد. اراي ه روشي جديد در بهينه سازي سيستم هاي پردازش گفتار با استفاده ازالگوريتم ژنتيك ع يل اكبر برنگي ايمان اسمعيل زاده و هومن نبوتي مركز تحقيقات سجاد aliakbar_berangi@yahoo.com imanesmaailzadeh@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840 منابع تغذيه متغير با مبدل DC به DC (POWER MOSFET) با ترانز يستور اهداف: ( بررسی Transistor) POWER MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect براي كليد زني 2) بررسي مبدل DC به.DC كاهنده. 3) بررسي مبدل

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع دانشکده ی علوم ریاضی داده ساختارها و الگوریتم ها ۸ مهر ۹ جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: محمد امین ادر یسی و سینا منصور لکورج ۱ شرح الگور یتم الگوریتم مرتب سازی سریع

Διαβάστε περισσότερα

رياضي 1 و 2 تابع مثال: مثال: 2= ميباشد. R f. f:x Y Y=

رياضي 1 و 2 تابع مثال: مثال: 2= ميباشد. R f. f:x Y Y= رياضي و رياضي و تابع تعريف تابع: متغير y را تابعي از متغير در حوزه تعريف D گويند اگر به ازاي هر از اين حوزه يا دامنه مقدار معيني براي متغير y متناظر باشد. يا براي هر ) y و ( و ) y و ( داشته باشيم ) (y

Διαβάστε περισσότερα

Eta 100% Zn. Zeta 93-94% Zn. Delta 90-92% Zn. Gamma % Zn. Base steel ساير پوششها: مقايسه پوششهاي گالوانيزه و رنگها:

Eta 100% Zn. Zeta 93-94% Zn. Delta 90-92% Zn. Gamma % Zn. Base steel ساير پوششها: مقايسه پوششهاي گالوانيزه و رنگها: مزايا و معايب لوله با پوششهاي گالوانيزه نسبت به ديگر لوله ها در صنعت مبحث كنترل خوردگي از گذشته مورد توجه بوده و تاكنون روشهاي متفاوتي براي جلوگيري از آن اراي ه گرديده كه در اين ميان با ساخت لوله هاي جديد

Διαβάστε περισσότερα

يﺎﻫ ﻢﺘﺴﻴﺳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ (IP) ﺖﻧﺮﺘﻨﻳا ﻞﻜﺗوﺮﭘ رد تﺎﻋﻼﻃا يوﺎﺣ يﺎﻫ ﻪﺘﺴﺑ لﺎﻘﺘﻧا (DWDM)جﻮﻣ لﻮﻃ ﻢﻴﺴﻘﺗ لﺎﮕﭼ هﺪﻨﻨﻛ ﺲﻜﻠﭘ ﻲﺘﻟﺎﻣ يرﻮﻧ ﺮﺒﻴﻓ

يﺎﻫ ﻢﺘﺴﻴﺳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ (IP) ﺖﻧﺮﺘﻨﻳا ﻞﻜﺗوﺮﭘ رد تﺎﻋﻼﻃا يوﺎﺣ يﺎﻫ ﻪﺘﺴﺑ لﺎﻘﺘﻧا (DWDM)جﻮﻣ لﻮﻃ ﻢﻴﺴﻘﺗ لﺎﮕﭼ هﺪﻨﻨﻛ ﺲﻜﻠﭘ ﻲﺘﻟﺎﻣ يرﻮﻧ ﺮﺒﻴﻓ انتقال بسته هاي حاوي اطلاعات در پروتكل اينترنت (IP) با استفاده از سيستم هاي فيبر نوري مالتي پلكس كننده چگال تقسيم طول موج( DWDM ) محمد فرداد دانشگاه گيلان mohammad.fardad@gmail.com چكيده اين مقاله مفهوم

Διαβάστε περισσότερα

جريان ديفرانسيلي CDBA

جريان ديفرانسيلي CDBA پياده سازي فيلترهاي آنالوگ مد جرياني با استفاده از DTA محرم حسين پور و بابك قصاب زاده اهرابي گروه مهندسي برق الكترونيك- دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز babakahrabi@gmail.com m.hosseinpour.n@gmail.com چكيده

Διαβάστε περισσότερα

1سرد تایضایر :ميناوخ يم سرد نيا رد همانسرد تلااؤس یحيرشت همان خساپ

1سرد تایضایر :ميناوخ يم سرد نيا رد همانسرد تلااؤس یحيرشت همان خساپ 1 ریاضیات درس در اين درس ميخوانيم: درسنامه سؤاالت پاسخنامه تشریحی استخدامی آزمون ریاضیات پرورش و آموزش بانک آزمونهای از اعم کشور استخدامی آزمونهای تمام در ریاضیات پرسشهای مجموعهها میشود. ارائه نهادها و

Διαβάστε περισσότερα

.Bias دراین برنامه ميتوان از اندازه گيری های تکی و یا

.Bias دراین برنامه ميتوان از اندازه گيری های تکی و یا تخمین تورش Bias و قابلیت تکرار با استفاده از نمونه های بیماران Spreadsheet,B version 3 خالصه این برنامه طراحی اوليه ای است برای تخمين تورش بين دو روش دوتائی measurements( )single or duplicate استفاده نمود..Bias

Διαβάστε περισσότερα

{hmontazeri, 1- مقدمه

{hmontazeri, 1- مقدمه كاربردي از يادگيري تقويتي در آموزش مهارت دريافت توپ عاملهاي فوتباليست حسام منتظري رضا صفابخش دانشكده مهندسي كامپيوتر و فن اوري اطلاعات دانشگاه صنعتي اميركبير {hmonazeri, safa}@au.ac.ir چكيده - اين مقاله

Διαβάστε περισσότερα

موضوع ارائه : شش سیگما

موضوع ارائه : شش سیگما استاد مربوطه: دکترعبدالستار صفایی موضوع ارائه : شش سیگما ارائه دهندگان: فاطمه عسکریان امیری غزاله کردی مهین قاسمی نیلوفر ندیم کبیری شش سیگما سیگما پیشینه مقدمه مثال از شش سیگما اهداف شش سیگما نکات ابزار

Διαβάστε περισσότερα

در پمپهای فشار قوی که جریان شعاعی غالب بوده و بدلیل دور باالی پمپها پتانسیل

در پمپهای فشار قوی که جریان شعاعی غالب بوده و بدلیل دور باالی پمپها پتانسیل فصل اول انتخاب پمپ و مشخصات مخزن پمپاژ مقدمه هدف از این فصل ارائه مطالبی در خصوص شناخت پمپها و اصول کار آنها و ارائه روابط مربوطه نمیباشد بخصوص که در این مورد کتب ارزشمندی ارائه شده است بلکه این فصل با

Διαβάστε περισσότερα

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود.

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. مفاهیم اصلی جهت آنالیز ماشین های الکتریکی سه فاز محاسبه اندوکتانس سیمپیچیها و معادالت ولتاژ ماشین الف ) ماشین سنکرون جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. در حال حاضر از

Διαβάστε περισσότερα

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: این شبکه دارای دو واحد کامال یکسان آنها 400 MW میباشد. است تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب و حداکثر

Διαβάστε περισσότερα

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی : 1-5 اصل گسترش در ریاضیات معمولی یکی از مهمترین ابزارها تابع می باشد.تابع یک نوع رابطه خاص می باشد رابطه ای که در نمایش زوج مرتبی عنصر اول تکراری نداشته باشد.معموال تابع

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1 محاسبات کوانتمی (67) ترم بهار 390-39 مدرس: سلمان ابوالفتح بیگی نویسنده: سلمان ابوالفتح بیگی جلسه ذخیره پردازش و انتقال اطلاعات در دنیاي واقعی همواره در حضور خطا انجام می شود. مثلا اطلاعات کلاسیکی که به

Διαβάστε περισσότερα

فصل دهم: همبستگی و رگرسیون

فصل دهم: همبستگی و رگرسیون فصل دهم: همبستگی و رگرسیون مطالب این فصل: )r ( کوواریانس ضریب همبستگی رگرسیون ضریب تعیین یا ضریب تشخیص خطای معیار برآور ( )S XY انواع ضرایب همبستگی برای بررسی رابطه بین متغیرهای کمی و کیفی 8 در بسیاری

Διαβάστε περισσότερα

Quick and Accurate Computation of Voltage Stability Margin Using PV Curve Approximation

Quick and Accurate Computation of Voltage Stability Margin Using PV Curve Approximation مجله مهندسي برق دانشگاه تبريز جلد شماره شماره پياپي 6 محاسبه سريع و دقيق حاشيه پايداري ولتاژ با تقريب منحني PV فريد کرباليي استاديار شهريار عباسي دانشجو دکتري حسين صابري دانشجو کارشناسي ارشد - دانشکده

Διαβάστε περισσότερα

جریان نامی...

جریان نامی... مقاومت نقطه نوترال (NGR) مشخصات فنی فهرست مطالب 5 5... معرفی کلی... مشخصات... 1-2- ولتاژ سیستم... 2-2- ولتاژ نامی... -2- جریان نامی... -2- مقدار مقاومت -5-2 زمان... -2- جریان پیوسته... 7-2- ضریب دماي مقاومت...

Διαβάστε περισσότερα

ا ناليز اگزرژي كلكتور سهموي خطي در يك نيروگاه خورشيدي

ا ناليز اگزرژي كلكتور سهموي خطي در يك نيروگاه خورشيدي No F-14-AAA- ا ناليز اگزرژي كلكتور سهموي خطي در يك نيروگاه خورشيدي مهدي قلي نژاد مختار بيدي دانشكده مكانيك و انرژي دانشگاه شهيد بهشتي تهران ايران چكيده استفاده از انرژي خورشيدي با توجه به محدوديت سوختهاي

Διαβάστε περισσότερα

ﻲﺘﻳﻮﻘﺗ يﺮﻴﮔدﺎﻳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ نآ لﺎﻘﺘﻧا و ﺶﻧاد يزﺎﺳ دﺮﺠﻣ

ﻲﺘﻳﻮﻘﺗ يﺮﻴﮔدﺎﻳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ نآ لﺎﻘﺘﻧا و ﺶﻧاد يزﺎﺳ دﺮﺠﻣ مجرد سازي دانش و انتقال آن با استفاده از يادگيري تقويتي 1 نرجس زارع 2 مجيد نيلي احمدآبادي 1 احمدرضا ولي 2 مريم سادات ميريان mmirian@ut.ac.ir ar.vali@gmail.com mnili@ut.ac.ir zare.narjes@gmail.com 1- دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

نقش نيروگاههاي بادي در پايداري گذراي شبكه

نقش نيروگاههاي بادي در پايداري گذراي شبكه No. F-13-AAA-0000 همايون برهمندپور سيما كمانكش سعيد سليمي حميد دانايي محمد جعفريان پژوهشگاه نيرو گروه مطالعات سيستم تهران - ايران Uhberahmandpour@nri.ac.irU2T, Uskamankesh@nri.ac.irU2T, 2T Ussalimi@nri.ac.ir,

Διαβάστε περισσότερα

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی دانشکده برق - گروه کنترل آزمایشگاه کنترل سیستمهای خطی گزارش کار نمونه تابستان 383 به نام خدا گزارش کار آزمایش اول عنوان آزمایش: آشنایی با نحوه پیاده سازی الکترونیکی فرایندها

Διαβάστε περισσότερα

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه ي ا کنترل سرعت موتور القايي با استفاده از شبکه ي عصبي ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد meysameghtedari@yahoo.com است. چکيده: در اين مقاله ابتدا مقدمه اي در مورد ويژگي هاي موتورهاي القايي وکنترل

Διαβάστε περισσότερα

فصل چهارم موتورهاي جريان مستقيم

فصل چهارم موتورهاي جريان مستقيم فصل چهارم موتورهاي جريان مستقيم هدفهاي رفتاري پس از پايان اين فصل از فراگير انتظار ميرود که: موتورهاي جريان مستقيم را تعريف كند و آنها را طبقهبندي نمايد. مشخصههاي اصلي موتورهاي جريان مستقيم را تعريف كند

Διαβάστε περισσότερα

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از :.هزینه I/O.هماهنگی/رقابت ممکن است یک برنامه sequential بهتر از یک برنامه موازی باشد بطور مثال یک عدد 000 رقمی به توان یک عدد طوالنی اینکه الگوریتم را چگونه

Διαβάστε περισσότερα

R = V / i ( Ω.m كربن **

R = V / i ( Ω.m كربن ** مقاومت مقاومت ويژه و رسانندگي اگر سرهاي هر يك از دو ميله مسي و چوبي را كه از نظر هندسي مشابهند به اختلاف پتانسيل يكساني وصل كنيم جريانهاي حاصل در ا نها بسيار متفاوت خواهد بود. مشخصهاي از رسانا كه در اينجا

Διαβάστε περισσότερα

ناﺮﻳا ﮓﻨﺳ ﻚﻴﻧﺎﻜﻣ ﺲﻧاﺮﻔﻨﻛ ﻦﻴﻣﻮﺳ ناﺮﻳا -ناﺮﻬﺗ -ﺮﻴﺒﻛﺮﻴﻣا

ناﺮﻳا ﮓﻨﺳ ﻚﻴﻧﺎﻜﻣ ﺲﻧاﺮﻔﻨﻛ ﻦﻴﻣﻮﺳ ناﺮﻳا -ناﺮﻬﺗ -ﺮﻴﺒﻛﺮﻴﻣا اندازه گيري چقرمگي شكست سنگ و بررسي خصوصيات شكست آن تحت شرايط بارگذاري مركب با استفاده از روشهاي عددي و آزمايشگاهي روح اله حسن پور نقدعلي چوپاني چكيده مكانيك شكست سنگ به طور گسترده اي در فرايند آتشباري

Διαβάστε περισσότερα

- تنش: ( ) kgf / cm. Pa 10. Δ L=δ. ε= = L σ= Eε. kg/cm MPa) 21 / 10. l Fdx. A δ= ε ν= = z ε y =ε z = νεx

- تنش: ( ) kgf / cm. Pa 10. Δ L=δ. ε= = L σ= Eε. kg/cm MPa) 21 / 10. l Fdx. A δ= ε ν= = z ε y =ε z = νεx مقامت مصالح N = m α Δ Δ - تنش كرنش: - يادآري تعاريف: - تنش: Δ.cos α =τ تنش برشي Δ Δ.sin α =σ تنش عمدي (نرمال) Δ - احدها: احدهاي تنش همان احدهاي فشار ميباشند.,K,M,... / N kgf / cm 9 8 = m - كرنش: عبارتست

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID چكيده - 1 مقدمه

Archive of SID چكيده - 1 مقدمه كاهش مصرف سوخت در ديگ هاي بخار به ازاء هر تن بخار توليدي 2 2 1 فرشاد پناهي زاده شهرام هاشمي مرغزار محمود فرزانه گرد پروين فرخ فر مركز پژوهش پتروشيمي بندر امام (ره) تحقيقات فني و مهندسي f_panahizadeh@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

98-F-EEF-504 ايران - اصفهان چكيده مقدمه:

98-F-EEF-504 ايران - اصفهان چكيده مقدمه: 98-F-EEF-504 بررسي مزاياي جايگزيني لامپهاي LED به جاي منابع روشنايي متعارف فروغ تركي مهندسي برق الكترونيك مهدي رحماني مهندسي صنايع ) شركت مهندسي پاد انرژي اصفهان ايران - اصفهان واژههاي كليدي: لامپ LED

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. مقدمه. چكيده واژه هاي كليدي: سيگنال ECG تشخيص QRS شناسايي QRS هيستوگرام الكتروكارديوگرام دهد.

Archive of SID.  مقدمه. چكيده واژه هاي كليدي: سيگنال ECG تشخيص QRS شناسايي QRS هيستوگرام الكتروكارديوگرام دهد. يازدهمين كنفرانس مهندسي پزشكي ايران ۲۸ و ۲۹ بهمن تشخيص و شناسايي سيگنالهاي الكتروكارديوگرام اقبال منصوري دانشگاه شيراز دانشكده مهندسي بخش مهندسي و علوم كامپيوتر mans00ri@yahoo.om چكيده تشخيص وقوع تركيبهاي

Διαβάστε περισσότερα

اکسیژن مورد نیاز شیمیایی و بیوشیمیاییCOD BOD &

اکسیژن مورد نیاز شیمیایی و بیوشیمیاییCOD BOD & اکسیژن مورد نیاز شیمیایی و بیوشیمیاییCOD BOD & تعریفBOD BODنرخ مصرف اكسيژن در داخل آب توسط ارگانيزمها است. اگر BOD كم باشد آب پاك و فاقد ارگانيسم است يا آنكه ارگانيزمهاي داخل آب مرده و نيازي به مصرف اكسيژن

Διαβάστε περισσότερα

بهبود قابليت گذر از خطاي تورب ين بادي داراي ژنراتور القايي تغذ هي دوگانه (DFIG) با استفاده از جبران كننده توان راكتيو (SVC)

بهبود قابليت گذر از خطاي تورب ين بادي داراي ژنراتور القايي تغذ هي دوگانه (DFIG) با استفاده از جبران كننده توان راكتيو (SVC) .۱ No. F-3-AAA- بهبود قابليت گذر از خطاي تورب ين بادي داراي ژنراتور القايي تغذ هي دوگانه (DFIG) با استفاده از جبران كننده توان راكتيو (SVC) ا رمان صفايي قرهپت اين گي ورگ حس ين حسينيان حسين عسكان ابيانه

Διαβάστε περισσότερα

Journal of Agricultural Economics and Development Vol. 24, No. 3, Fall 2010, p جلد 24 شماره 3 پاييز 1389 ص

Journal of Agricultural Economics and Development Vol. 24, No. 3, Fall 2010, p جلد 24 شماره 3 پاييز 1389 ص و 1 Journal of Agricultural conomics and Development Vol. 4, No. 3, Fall 010, p. 363370 نشريه اقتصاد و توسعه كشاورزي (علوم و صنايع كشاورزي) جلد 4 شماره 3 پاييز 1389 ص. 363370 بررسي ميزان كارايي و بهره

Διαβάστε περισσότερα

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ مجله پژوهش ا ب ايران سال هشتم/ شماره چهاردهم/ بهار و تابستان (٢١٧-٢٢٢) ١٣٩٣ يادداشت فني بررسي ا زمايشگاهي تعيين رابطه عمق جريان غليظ در محل غوطهوري ٢ *١ حسن گليج و مهدي قمشي چکيده جريانهاي غليظ در اثر

Διαβάστε περισσότερα

ﻲﻜﻴﻧﺎﻜﻣ و ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ ﺐﻳاﺮﺿ دروآﺮﺑ رد يا هزﺮﻟ بﺮﺨﻣ ﺮﻴﻏ يﺎﻫ شور زا هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﻏﺎﻧ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺮﺑ هﮋﻳو ﻲﺷﺮﮕﻧ ﺎﺑ ﺎﻫ ﮓﻨﺳ هدﻮﺗ هداز ﻊﻴﻔﺷ ﺎﻳدﺎﻧ

ﻲﻜﻴﻧﺎﻜﻣ و ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ ﺐﻳاﺮﺿ دروآﺮﺑ رد يا هزﺮﻟ بﺮﺨﻣ ﺮﻴﻏ يﺎﻫ شور زا هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﻏﺎﻧ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺮﺑ هﮋﻳو ﻲﺷﺮﮕﻧ ﺎﺑ ﺎﻫ ﮓﻨﺳ هدﻮﺗ هداز ﻊﻴﻔﺷ ﺎﻳدﺎﻧ بخش اول: ويژگي هاي مهندسي سنگ ها و خاك ها استفاده از روش هاي غير مخرب لرزه اي در برآورد ضرايب فيزيكي و مكانيكي توده سنگ ها با نگرشي ويژه بر منطقه ناغان ناديا شفيع زاده كارشناس ارشد مكانيك سنگ مهندسين مشاور

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. یا یات کار دی وا د لا جان مقدمه 1 2 چکیده 1 SDE. ا درس الکترونیکی:

Archive of SID.  یا یات کار دی وا د لا جان مقدمه 1 2 چکیده 1 SDE. ا درس الکترونیکی: ج ه ر یا یات کار دی وا د لا جان سال م ماره ١ (ایپپی ٢۴ ھار ٨٩ ص ص ٩٣-١٠١ مقایسه عددی جواب معادله دیفرانسیل تصادفی با نوفه سفید گاوسی و پواسونی رمضان رضاییان رحمان فرنوش. چکیده دانشکده علوم پایه دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

جلد / 5 شمارة / 4 زمستان 1391 ص. ص Archive of SID. ماتريس جهت قرارگيري چرخها مقدمه 2. كارشناسارشد.

جلد / 5 شمارة / 4 زمستان 1391 ص. ص Archive of SID. ماتريس جهت قرارگيري چرخها مقدمه 2. كارشناسارشد. و* ص. ص 45-39 طراحي سيستم كنترل وضعيت و مديريت توان براي يك ماهواره سنجش از دور با درنظر گرفتن اثر فرهاد فاني صابري 1 اشباع چرخها امير اسلامي مهرجردي 2-1 پژوهشكده علوم و فناوري فضايي دانشگاه صنعتي اميركبير

Διαβάστε περισσότερα

يادگيري تقويتي براساس معماري عملگر- نقاد در سيستم هاي چند عامله براي کنترل ترافيک

يادگيري تقويتي براساس معماري عملگر- نقاد در سيستم هاي چند عامله براي کنترل ترافيک يادگيري تقويتي براساس معماري عملگر- نقاد در سيستم هاي چند عامله براي کنترل ترافيک محمد سعدي مسگري 2 حميد مطيعيان 1 محمد اصالني *1 9 دانشجوي دکتري سیستمهاي اطالعات مکاني- دانشکده مهندسي نقشهبرداري- دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

- چكيده

- چكيده استخرهاي بي انتها راهكاري جديد جهت كاهش مصرف آب و انرژي در استخرهاي شنا امين محكمي سيما پوست فروش فرد عبدالرحمان نوروزي شركت ديبا دژ پارس شيراز بلوارپاسدارن نبش خ شهيد محلاتي- شركت ديبا دژ پارس شيراز بلوارپاسدارن

Διαβάστε περισσότερα

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf No. F-13-AAA- کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf علی آشورنژادمقدم دانشگاه صنعتی اصفهان قاین ایران aliashoornm@gmail.com جواداسدالهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد قاین

Διαβάστε περισσότερα

طراحي کنترلکننده موتور 5 HP PMDC به روش معيارهاي تقريبي در کنترل کالسيک 1. مقدمه

طراحي کنترلکننده موتور 5 HP PMDC به روش معيارهاي تقريبي در کنترل کالسيک 1. مقدمه طراحي کنترلکننده موتور 5 HP PMDC به روش معيارهاي تقريبي در کنترل کالسيک محمدانصاری مسعوداصغری 1- دانشگاه آزاد اسالمی واحد بحنورد گروه برق بجنورد ایران کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت 2- دانشگاه آزاد اسالمی

Διαβάστε περισσότερα

پنج ره: Command History

پنج ره: Command History هب انم زیدان اپک فهرست مطا ل ب مع ر ف ی رنم ازفار م تل ب:... 11 آش نا ی ی با محی ط ا صل ی رنم ازفار م تل ب:... 11 11... پنج ره: Command History وه ارجای د ست ورات رد م تل ب:... 11 نح نو شت ن د ست ورات

Διαβάστε περισσότερα

مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک

مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک حرکت در مسیر مستقیم )حرکت یک بعدی( حمیدرضا طهماسبی سرعت متوسط و تندی متوسط 1. هنگام یک عطسه ی شدید چشمان شما ممکن است برای 0.50s بسته شود. اگر شما درون خودرویی در حال رانندگی با سرعت 90km/h باشید ماشین

Διαβάστε περισσότερα

یک سیستم تخصیص منابع هوشمند بر مبنای OFDMA در یک سیستم بیسیم توزیع شده با استفاده از تئوری بازیها

یک سیستم تخصیص منابع هوشمند بر مبنای OFDMA در یک سیستم بیسیم توزیع شده با استفاده از تئوری بازیها یک سیستم تخصیص منابع هوشمند بر مبنای OFDMA در یک سیستم بیسیم توزیع شده با استفاده از تئوری بازیها حامد رشیدی 1 و سیامک طالبی 2 1 -دانشگاه شهید باهنر كرمان 2 -دانشگاه شهید باهنر كرمان Hamed.hrt@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

کنترل سرعت هوشمند موتور القایی سحر محمدي علیرضا صدیقی انارکی دانشگاه یزد E-ail:ohaai_505@yahoo.co seighi@yazuni.ac.i چکیده از آنجاییکه موتورهاي القایی از نظر هزینه و سادگی ساخت نسبت به ماشینهاي جریان مستقیم

Διαβάστε περισσότερα

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ مبحث تناسب حجت زهري دانش آموز عزیز شما با مبحث تناسب از مقطع ابتدایی آشنا هستید. تناسب نوعی رابطه بین اعداد است که در آن اعداد و کمیتها به دو صورت می توانند با یکدیگر نسبت داشته باشند. مدل : تناسب مستقیم:

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. چكيده واژههاي كليدي: 1- مقدمه 3/3) و. گرديده است.

Archive of SID.  چكيده واژههاي كليدي: 1- مقدمه 3/3) و. گرديده است. و 1 بررسي و مطالعه عملكرد سنسورگازي ساخته شده از پوشش نانوسيمي اكسيد روي چكيده 2 1 * امين نكوبين مصطفي خديوي 2- كارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد باشگاه پژوهشگران جوان نجف آباد ايران * nekoubin@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار اراي ه رابطهای برای محاسبه قطر اقتصادی لوله ها بر اساس آنالیز هزینهها در ایران چکیده در تحقیق حاضر تعیین قطر بهینه اقتصادی براساس هزینه های موثر روی اجرای عملیات لوله کشی در ایران مورد مطالعه قرار گرفته

Διαβάστε περισσότερα

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن آزما ی ش سوم: ربرسی اقنون ا ه م و قوانین ولتاژ و جریان اهی کیرشهف قوانین میسقت ولتاژ و میسقت جریان ربرسی مدا ر تونن و نورتن قضیه ااقتنل حدا کثر توان و ربرسی مدا ر پ ل و تس ون هدف از این آزمایش آشنایی با

Διαβάστε περισσότερα

بهار ١٣٨۶ چکيده باشيم. ١- مقدمه

بهار ١٣٨۶ چکيده باشيم. ١- مقدمه حل مسي له تخصيص منابع پروژه های چند حالته با منابع محدود بوسيله الگوريتم ژنتيک چکيده مسعود قاسم زاده ٨٢٣٢٠٠٢۵ [masood.ghz@gmail.com] دانشکده برق رايانه و فناوری اطلاعات دانشگاه ا زاد واحد قزوين بهار ١٣٨۶

Διαβάστε περισσότερα

شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك

شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك طاهره عارف زاده سيد روح االله حسيني واعظ * حسين نادرپور امير عزالدين در اين تحقيق روش شناسايي تركه يا - دانشجوي

Διαβάστε περισσότερα

ﻰﺿﺎﻳﺭ ﻥﺎﺘﺴﺑﺩ ﻢﺸﺷ ۱۳۹١

ﻰﺿﺎﻳﺭ ﻥﺎﺘﺴﺑﺩ ﻢﺸﺷ ۱۳۹١ رياضى ششم دبستان ۱۳۹١ وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی برنامهريزی محتوا و نظارت بر تا ليف: دفتر تا ليف کتابهای درسی ابتدايی و متوسطه نظری نام کتاب: رياضی ششم دبستان ۳۴/۶ مو ل فان:

Διαβάστε περισσότερα

دوره 45 شماره 1 بهار 1393 چكيده نرمافزار آماري SAS و از روية مدل مختلط با درنظرگرفتن اثر تصادفي گاو براي مقايسة مقدمه تلفن:

دوره 45 شماره 1 بهار 1393 چكيده نرمافزار آماري SAS و از روية مدل مختلط با درنظرگرفتن اثر تصادفي گاو براي مقايسة مقدمه تلفن: ص ) و ت ه ب (59-68 نشريه علوم دامي ايران دوره 45 شماره 1 بهار 1393 كاربرد تابع سينوسي براي مدلسازي منحني شيردهي گاوهاي هلشتاين و مقايسة آن با توابع وود و دايجكسترا در يك گلة گاو هلشتاين *2 1 سميه لطفي

Διαβάστε περισσότερα

تاثير پديده جريان هجومي ترانسفورماتور قدرت در حادثه پست 400/132/20 كيلوولت بيرجند

تاثير پديده جريان هجومي ترانسفورماتور قدرت در حادثه پست 400/132/20 كيلوولت بيرجند No. F-14-HVS-1564 تاثير پديده جريان هجومي ترانسفورماتور قدرت در حادثه پست 400/13/0 كيلوولت بيرجند عباداله كامياب يوسف پورصديق رودي دفتر فني انتقال معاونت بهرهبرداري برق منطقهاي خراسان محسن اصغري جعفرا

Διαβάστε περισσότερα

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید.

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید. گزارش کار آزمایشگاه صنعتی... مکانیک سیاالت ( رینولدز افت فشار ) دانشجویان : فردین احمدی محمد جاللی سعید شادخواطر شاهین غالمی گروه یکشنبه ساعت 2::0 الی رینولدز هدف : بررسی نوع حرکت سیال تئوری : یکی از انواع

Διαβάστε περισσότερα

One-Year Patency Rate of Arteriovenous Fistula and its Predicting Factors in Patients with Chronic Renal Failure

One-Year Patency Rate of Arteriovenous Fistula and its Predicting Factors in Patients with Chronic Renal Failure One-Year Patency Rate of Arteriovenous Fistula and its Predicting Factors in Patients with Chronic Renal Failure Setareh Soltany 1, Jafar Alavy Toussy 2, Mohammadreza Tamaddon 3, Raheb Ghorbani 4 1 Department

Διαβάστε περισσότερα

بررسي اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع كامپوزيت نانو- مطالعه آزمايشگاهي

بررسي اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع كامپوزيت نانو- مطالعه آزمايشگاهي 05 بررسي اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع كامپوزيت نانو- مطالعه آزمايشگاهي 1 # 0 3 3 3 دکتر فرناز مهدي سير دکتر نگين نصوحي دکتر سعيد نعمتي دکتر آرش غفاري سرشت دکتر مهزاد صدیقي 3- استادیار گروه ترميمي دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

بسم الله الرحمن الرحیم دورۀ متوسطۀ اول

بسم الله الرحمن الرحیم دورۀ متوسطۀ اول بسم الله الرحمن الرحیم ریا ض ی 7 دورۀ متوسطۀ اول فهرست سخنی با دانش آموز فصل 1 راهبردهای حل مسئله فصل 2 عددهای صحیح معرفی عددهای عالمت دار جمع و تفریق عددهای صحیح )1 ) جمع و تفریق عددهای صحیح )2 ) ضرب

Διαβάστε περισσότερα

خلاصه. پست الكترونيك:

خلاصه. پست الكترونيك: بررسي ارزش تشخيصي معيارهاي باليني آمسل (Amsel) در تشخيص واژينوز باكتريال 3 * فرزانه جعفرنژاد سارا نايبان دكتركيارش قزويني مربي دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي مشهد مشهد ايران كارشناس ارشد مامايي

Διαβάστε περισσότερα

تهیه و تنظیم : طیبه معظمی

تهیه و تنظیم : طیبه معظمی آمارزیستی مقدماتی تهیه و تنظیم : طیبه معظمی 2931 بیش تر مردم با واژه آماربه مفهومی که جهت ثبت و نمایش اطالعات به کار می رود و در یک مفهوم وسیع تر ارائه پاره ای از مشخصات عددی چون میانگین درصدها و... است

Διαβάστε περισσότερα

مجلد 11 شماره 1 مقاله عادي ايران. Q-Learning كليدي: چندعامله. مدلهاي تصادفي يادگيري بازيهاي درباره بالايي الگوريتم

مجلد 11 شماره 1 مقاله عادي ايران. Q-Learning كليدي: چندعامله. مدلهاي تصادفي يادگيري بازيهاي درباره بالايي الگوريتم علوم و مهندسي كامپيوتر ايران نشريه علمي پژوهشي انجمن كامپيوتر مجلد شماره صفحات 62-56 مقاله عادي ( 392 فلا( افزايش مبتني بر مورد براي استدلال تلفيقي مبتني بر يادگيري تقويتي و مدل يك كارايي سيستمهاي چندعامله

Διαβάστε περισσότερα

واحد كار سوم توانايي شناخت و بررسي عمل كرد ترانسفورماتورها هدف کلي: آشنايي با اصول و طرز کار و ساختمان و انواع ترانسفورماتورهاي تک فاز و سه فاز

واحد كار سوم توانايي شناخت و بررسي عمل كرد ترانسفورماتورها هدف کلي: آشنايي با اصول و طرز کار و ساختمان و انواع ترانسفورماتورهاي تک فاز و سه فاز و واحد كار سوم توانايي شناخت و بررسي عمل كرد ترانسفورماتورها هدف کلي: آشنايي با اصول و طرز کار و ساختمان و انواع ترانسفورماتورهاي تک فاز و سه فاز هدف هاي رفتاري: هنرجو پس از ا موزش اين واحد کار قادر خواهد

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر عملگر جت مصنوعی روی جریان اطراف یک سیلندر مدور

بررسی تاثیر عملگر جت مصنوعی روی جریان اطراف یک سیلندر مدور پانزدهمین کنفرانس دینامیک شارهها FD23 بررسی تاثیر عملگر جت مصنوعی روی جریان اطراف یک سیلندر مدور مهدی نادرزاده دانشجوی کارشناسی ارشد هوافضا دانشگاه صنعتی شیراز محسن جهانمیری دانشیار دانشگاه صنعتی شیراز

Διαβάστε περισσότερα

ترانسفورماتور مولف : جواد خشت زر قابل استفاده برای هنرجویان دانشجویان مدرسان و مهندسان رشته برق

ترانسفورماتور مولف : جواد خشت زر قابل استفاده برای هنرجویان دانشجویان مدرسان و مهندسان رشته برق ترانسفورماتور قابل استفاده برای هنرجویان دانشجویان مدرسان و مهندسان رشته برق ترانسفورماتور ترانسفورماتور وسیله ای است که انرژی الکتریکی را از یک سطح به سطح دیگری انتقال میدهد بدون اینکه در کمیت های نامی

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ 3 2 1 حمید فتاحی حمدي عبدي و آرش زرینی تبار 1 دانشجوي کارشناسی ارشد علوم تحقیقات کرمانشاه en.hamidfattahi@gmail.com 2 گروه برق دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار شیما رشیدی 1 و سعید شریفیان 2 1 دانشکده مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر )پلی تکنیک تهران( Shima.Rashidi@aut.ac.ir دانشکده مهندسی برق

Διαβάστε περισσότερα

حل مناقشات در مديريت تخصيص منابع ا ب با استفاده از نظريه بازي مطالعه موردي: حوضه ا بريز درياچه اروميه

حل مناقشات در مديريت تخصيص منابع ا ب با استفاده از نظريه بازي مطالعه موردي: حوضه ا بريز درياچه اروميه حل مناقشات در مديريت تخصيص منابع ا ب با استفاده از نظريه بازي مطالعه موردي: حوضه ا بريز درياچه اروميه ۱ محمد دانش يزدي ۲ احمد ابريشمچي ۳ مسعود تجريشي ا خرين اصلاحات دريافتي ٩٢/٢/٢٠ پذيرش ٩٢/٢/٢٧) (دريافت

Διαβάστε περισσότερα

فصل ٤ انتگرال کند. در چنین روشی برای محاسبه دایره از درج چندضلعیهای منتظم در درون دایره استفاده میشود

فصل ٤ انتگرال کند. در چنین روشی برای محاسبه دایره از درج چندضلعیهای منتظم در درون دایره استفاده میشود فصل ٤ انتگرال ٤ ١ مسأله مساحت فرمولهای مربوط به مساحت چندضلعیها نظیر مربع مستطیل مثلث و ذوزنقه از زمانهای شروع تمدنهای نخستین به خوبی شناخته شده بوده است. با اینحال مسأله یافتن فرمولی برای بعضی نواحی که

Διαβάστε περισσότερα

روش ترکیبی جدید جهت کاهش جریان هجومی ترانسفورماتور

روش ترکیبی جدید جهت کاهش جریان هجومی ترانسفورماتور 2 روش ترکیبی جدید جهت کاهش جریان هجومی ترانسفورماتور ۲ ۱ بهروز پورمند محمدباقر بناءشريفيان 1 دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز behrozpormand@yahoo.com دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز sharifian@tabrizu.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

اداره كل مركز بررسيها و مطالعات راهبردي

اداره كل مركز بررسيها و مطالعات راهبردي اداره كل مركز بررسيها و مطالعات راهبردي نشانی : تهران میدان ونک بزرگراه شهید حقانی بعد از چهارراه جهان کودک انتهای خیابان دکتر شهیدی ساختمان مرکزی سازمان بنادر و دریانوردی طبقه نهم تلفن: 33183988 دورنگار:

Διαβάστε περισσότερα

جلد 2/ شماره 1/ سال 1391 بوشهر چكيده. Tachinidae

جلد 2/ شماره 1/ سال 1391 بوشهر چكيده. Tachinidae تحقيقات آفات گياهي جلد / شماره / سال 9 الگوي توزيع فضايي لارو پروانه برگخوار كنار Thiacidas postica Walker Noctuidae) (Lepidoptera: روي درخت كنارspina-christi Ziziphus در استان بوشهر ١ ناصر فرار * و مصطفي

Διαβάστε περισσότερα

آشنایی با نرم افزار های کاربردی در علم شیمی

آشنایی با نرم افزار های کاربردی در علم شیمی آشنایی با نرم افزار های کاربردی در علم شیمی 9 فریده حقیقی شیما کریمی 2 9 زهرا سجادی زهرا طالب پور 3 1 دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی تجزیه گروه شیمی دانشکده علوم پایه دانشگاه الزهرا تهران میدان شیخ بهایی 2

Διαβάστε περισσότερα

لوا لصف دوجوم هکبش یلک تخانش

لوا لصف دوجوم هکبش یلک تخانش اول فصل شناخت کلی شبکه موجود چكيده NGN واژه اي است كه اتحاديه بين المللي مخابرات ITU (براي نسل جديدي ازشبكه NGN گفت توان مي طوركلي به است.) گرفته نظر در ها يك تا است مفهوم يك بيشتر IP تكنولوژي. ITU قابليت

Διαβάστε περισσότερα

کنترل درایو موتور القایی با روش مود لغزشی دینامیکی به منظور کاهش پدیده چترینگ

کنترل درایو موتور القایی با روش مود لغزشی دینامیکی به منظور کاهش پدیده چترینگ کنترل درایو موتور القایی با روش مود لغزشی دینامیکی به منظور کاهش پدیده چترینگ 3 2 بهرام ابراهیمی 1 مهدی پورقلی و ابراهیم نجیمی 1 دانشگاه شهید بهشتی پردیس شهید عباسپور B.ebrahii.sbu@gail.co 2 دانشگاه شهید

Διαβάστε περισσότερα

قسمت اول دکتر حسن فارسیجانی امیر شعبانی سید محمد رضا ترابی پور

قسمت اول دکتر حسن فارسیجانی امیر شعبانی سید محمد رضا ترابی پور بررسی نقش عوامل حیاتی در طراحی محصول جهت رسیدن به تولید در کالس جهانی»مورد کاوی : صنعت خودروسازی«قسمت اول h-farsi@sbu.ac.ir shabani.dp@gmail.com torabipour@hotmail.com 1 دکتر حسن فارسیجانی امیر شعبانی

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID چكيده مقدمه است. 1 منظور سیستمهای از نظر است. سطح HLII علاوه بر HLI سیستم انتقال را روش تحلیلی مستقیم روش شبیه سازی آماری

Archive of SID چكيده مقدمه است. 1 منظور سیستمهای از نظر است. سطح HLII علاوه بر HLI سیستم انتقال را روش تحلیلی مستقیم روش شبیه سازی آماری ه ب ٦٥٣ نشريه دانشكده فني جلد ۴۱ شماره ۵ ا ذرماه ۱۳۸۶ از صفحه ۶۵۳ تا ۶۶۲ ارزيابي قابليت اطمينان توليد در بازار برق رقابتي كامل چكيده ١ حسين هارون ا بادي محمود رضا حقي فام ٢* و ٣ محمود فتوحي فيروزا باد

Διαβάστε περισσότερα

روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود

روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود آ م ا ر و ا ح ت م ا ال ت روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود 1- برای تبدیل داده ها به اطالعات 2- برای بررسی صحت و سقم فرضیات

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل نگین معلمی خیاوي 1* سیامک حسین پور 2 دانشگاه تربیت مدرس تهران (negin.moallemi@modares.ac.ir) * چکیده در تحقیق حاضر احتراق پیش آمیخته هوا/متان

Διαβάστε περισσότερα

ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ ن ق و ش ه ی ض ر م ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ 1-

ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ ن ق و ش ه ی ض ر م ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ 1- ر د ی ا ه ل ی ب ق ی م و ق ب ص ع ت ای ه ی ر ی گ ت ه ج و ی ل ح م ت ا ح ی ج ر ت ر ی ث أ ت ل ی ل ح ت و ن ی ی ب ت زابل) ن ا ت س ر ه ش ب آ ت ش پ ش خ ب و ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ( ن ا ر ا ی ه

Διαβάστε περισσότερα

ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3 9 3 1 ر ا ه ب 1 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 5 4-8 5 ص ص EFQM ی ل ا ع ت ل د م س ا س ا ر ب ی ن ا م ز

Διαβάστε περισσότερα

مقایسه رادارهایRAR و SAR

مقایسه رادارهایRAR و SAR مقایسه رادارهایRAR و SAR نویسنده :آمنه رجب پور بوشهری دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر کارشناسی ارشد گروه علمی مهندسی برق در این مقاله rajabpour342@yahoo.com نام ارائهدهنده: آمنه رجب پور بوشهری کد مقاله

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت ایمان باقرپور دانشگاه آزاد اسالمی واحد سروستان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان سروستان ایران bagherpour.put@gmail.com چکیده: نرخ انجماد یکی از

Διαβάστε περισσότερα

(تاريخ دريافت: 1390/10/25 تاريخ تصويب: 1392/3/27) چكيده

(تاريخ دريافت: 1390/10/25 تاريخ تصويب: 1392/3/27) چكيده پژوهشهاي محيطزيست سال 4 شماره 7 بهار و تابستان 9 از صفحه 5 تا 4 ارزيابي اثرات محيطزيستي بهرهبرداري حاصل از قطع درختان بر روي توده باقيمانده (مطالعه موردي: جنگل خيرود) مقداد جورغلامي وحيد ريزوندي باريس

Διαβάστε περισσότερα

)مورد مطالعه: شرکت توليدکننده محصوالت لبني

)مورد مطالعه: شرکت توليدکننده محصوالت لبني فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی شماره 71 تابستان 65-93 1393 نگاهي به هويت برند و تأثير آن بر وفاداري به برند و ارزش ويژه برند )مورد مطالعه: شرکت توليدکننده محصوالت لبني و فرآوردههاي گوشتي کاله( ** * مهدي جعفرزاده

Διαβάστε περισσότερα

بررسي و اولويت بندي الزامات پياده سازي مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار در سازمانهاي دولتي ايران

بررسي و اولويت بندي الزامات پياده سازي مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار در سازمانهاي دولتي ايران F0 No. F-13-MNG-1919 بررسي و اولويت بندي الزامات پياده سازي مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار در سازمانهاي دولتي ايران (مورد مطالعه: شركت برق منطقه اي تهران) فريدون عبدصبور دفتر سازماندهي و بهبود روشها-

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین

طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین همایش ملی مهندسی برق و توسعه پایدار موسسه آموزش عالی خاوران طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین حمیدرضا قلی نژاد سید اصغرغالمیان 1- دانشجو کارشناسی

Διαβάστε περισσότερα

مقدمه پارساسرشت محمدرضا فاضلي نسرين صمدي حسين جمالي فر اكرم عيدي و حميده محمودي اصل چكيده. واژه هاي كليدي: Lactobacillus rhamnosus GG

مقدمه پارساسرشت محمدرضا فاضلي نسرين صمدي حسين جمالي فر اكرم عيدي و حميده محمودي اصل چكيده. واژه هاي كليدي: Lactobacillus rhamnosus GG جلد 5 شماره 1391 4 تا ثير متابوليت هاي Lactobacillus rhamnosus GG بر روي رده سلول سرطاني CacoII لادن 3 1 * پارساسرشت محمدرضا فاضلي نسرين صمدي حسين جمالي فر اكرم عيدي و حميده محمودي اصل 1 زاده 1 تهران دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

بررسی عملکرد کاذب رله دیفرانسیل ژنراتور نیروگاه پتروشیمی فجر

بررسی عملکرد کاذب رله دیفرانسیل ژنراتور نیروگاه پتروشیمی فجر بررسی عملکرد کاذب رله دیفرانسیل ژنراتور نیروگاه پتروشیمی فجر 3 مسعود قیطولی 1 مهدی شفیعی 2 رحیم قاسمی 1 کارشناس ارشد رلیاژ شرکت برق منطقه ای غرب gheytuli@ghrec.co.ir رئیس بهره برداری نیروگاه پتروشیمی فجر

Διαβάστε περισσότερα