سازی SIMULATION سازی

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "سازی SIMULATION سازی"

Transcript

1 ھفته اول آشناﯾی با اصول شبيه سازی اصول شبيه سازی 1

2 تمرين شخصي ھر روز براي دويدن از خانه خارج مي شود. ھنگام ترك خانه با شانس مساوي از درب جلو يا درب عقب خانه خارج مي شود و بطور مشابه وقتي كه از دويدن باز مي گردد با شانس برابر از يكي از درھا وارد خانه ميشود. اين دونده 5 جفت كفش ورزشي دارد كه وقتي به منزل باز مي گردد از ھر دري كه وارد شود كفشھايش را ھمانجا قرار مي دھد. اگر از دري كه براي دويدن خارج مي شود ھيچ كفشي نبيند با پاي برھنه مي دود. 1- نسبت روزھايي را كه او پا برھنه مي دود را بيابيد. 2- احتمال اينكه دو روز پشت سر ھم پا برھنه بدود چقدر است 2

3 3 تسيچ یزاس هيبش یزاس هيبش : یديلقت زا متسيس کی ای دنیآرف یعقاو اب تشذگ نامز.تسا رازبا و یشور یارب هیزجت و ليلحت هسیاقم و هنيھب یزاس یاھمتسيس هديچيپ یا هک رارکت ریذپ یم.دنشاب یھاگ تاقوا هب ليلد طباور هداس نيب یازجا کی متسيس ناکما هدافتسا زا یاھلدم قيقد یضایر یارب ليلحت طباور دوجو.دراد رد نیا تروص جیاتن هب تسد هدمآ قيقد (Exact).تسا :لاثم لدم هزادنا شرافس یداصتقا یعطق یاھلدم همانرب یزیر یطخ لدم CPM و... اما بلاغ یاھلدم یعقاو هب هزادنا یا هديچيپ دنتسھ هک هدافتسا زا یاھلدم یضایر یارب اھنآ راوشد ای نکممان.تسا رد هيبش تروص نیا یزاس هب ام کمک یم دنک ات جیاتن دروم رظن ار تلوھس اب هب تسد.میروآ

4 چرا شبيه سازی بسياری از سيستمھا در عمل بسيار پيچيده ھستند. بسيار فرضھای نيازمند ریاضی مدلھای از بسياری محدود کننده ھستند. (حالت خاص ھستند.) نتایج به دھی اعتبار برای سازی شبيه از توان می دقت مثال هب( کرد. استفاده ریاضی مدلھای واقعی کنيد) برای سيستمھایی که وجود ندارند کاربرد فراوانی دارد و...(صفحه 4 کتاب)

5 مزایاي شبيه سازی استفاده متناوب و متعدد از مدل ایجاد شده توسط شبيه سازی امکان ایجاد انواع تحليلھای حساسيت و توانایی در پاسخ به انواع پرسشھای What if? ھزینه پایين در دستيابی به اطالعات کم کردن سادگی در استفاده عدم نياز به فرضھای ساده کننده گاھی اوقات شبيه سازی تنھا راه ممکن برای تحليل داده ھاست

6 معایب شبيه سازی ممکن است برخی شبيه سازیھا پرھزینه کامپيوتری بسيار نظر از باشند. نھایی نتایج دقت است ممکن رضایت بخش نباشد. به ھر حال اعتبار روشھای شبيه روشھای با مقایسه در سازی دقيق کمتر است نيازمند اعتبارسنجی مدل می باشد. آزمایش و.4 6

7 برخی مفاھيم اوليه در شبيه سازی سيستم: مجموعه ای از اشياء (Object) و اجزا که برای رسيدن به اھداف از پيش تعيين شده با ھم در تعاملند. یک سيستم عالوه بر اثرپذیری از اجزای خود تحت تاثير محيط اطراف نيز میباشد. اجزای یک سيستم: نھاد Entity خصوصيت صفت فعاليت پيشامد Event متغيرھای حالت یا خصيصه Attribute Activities/Operations State

8 نھاد Entity نھاد: عنصر بخش یا جزئی از سيستم است که در طول عامل ایجاد تغييرات در سيستم است. نھادھا معموال در سيستم جاری ھستند و مورد پردازش قرار می گيرد. نھاد با در نظرگرفتن ھدف مطالعه تعيين ميشوند. نھاد سيستم مشتریان بانک مسافران مترو قطعات خط مونتاژ سيستم نت ماشين آالت 8 سيستم موجودی تقاضا

9 خصوصيت Attribute خصوصيت: یک یا چند صفت از نھاد می باشد که 1- از ھر نھاد به نھاد دیگر ممکن است متفاوت باشد. 2- پارامترھای سيستم شبيه سازی تحت تاثير آن می باشد. 3- برای فرآیند شبيه سازی مھم است. 4- می تواند روی و توزیع اثر بگذارد. 5- می تواند به صورت عبارات logical و یا categorical و یا باشد. سيستم نھاد خصوصيت بانک مشتریان نوع خدمت مورد نياز مترو مسافران مبدا و مقصد خط مونتاژ قطعات نوع قطعه و عمليات مورد نياز آن عدد یک سيستم نت ماشين آالت سرعت و کارایی نوع ماشين و نوع خدمت 9 سيستم موجودی تقاضا تعداد نوع سفارش

10 فعاليت Activities/Operations فعاليت : کاری که به واسطه آن نھاد در سيستم حضور دارد. 1- فعاليت یک کار از پيش تعيين شده است. 2- بيان کننده آنچه برای نھاد اتفاق افتاده است. 3- فعاليت مي تواند توسط نھاد انجام شود و يا روي نھاد انجام گيرد. سيستم نھاد خصوصيت فعاليت بانک مشتریان نوع خدمت مورد نياز عمليات بانکی مختلف مترو مسافران مبدا و مقصد خط مونتاژ قطعات ورود به ایستگاه رسيدن به مقصد نوع قطعه و عمليات عمليات مختلف مونتاژ مورد نياز آن سيستم نت ماشين آالت سرعت و کارایی نوع تعمير ماشين و نوع خدمت 10 سيستم موجودی تقاضا تعداد نوع سفارش خارج سازی کاال و عمليات پشتيباني

11 متغيرھای حالتState متغيرھای حالت : مجموعه ای از شاخصھای کمی برای تشریح وضعيت سيستم پيش بينی وضعيت آینده و ارزیابی سيستم 1- حتما شاخص عددی قابل اندازه گيری است. 2- چيزی است که پس از شبيه سازی باید به صورت خروجی گزارش شود. 3- مستقيما به ھدف شبيه سازی بر می گردد. و شاخصھاي عملكرد را بر اساس آن ايجاد مي كنند. 4- تابعی از ھست. نھاد فعاليت متغير حالت مشتریان عمليات بانکی مختلف تعداد مشتريان منتظر تعداد خدمت دھنده ھا مسافران سفر تعداد مشتريان در سفر تعداد قطعات در انبار عمليات مختلف مونتاژ قطعات موقت تعداد تعميركار تعمير ماشين آالت 11 تقاضا خارج سازی کاال و عمليات تراکنشی ميزان موجودي انبار تعداد تقاضاي

12 پيشامدEvent پيشامد رخدادي كه مي تواند متغيرھاي حالت را تغيير دھد و دو صورت مختلف دارد: درون زا : endogenous عامل رخداد درون سيستم است. مثل تمام شدن كار يك سرور كه باعث كم شدن يك مشتري مي شود مثل ورود برونزا: exogenous عامل رخداد ازبيرون سيستم است. يك مشتري نھاد متغير حالت پيشامد مشتریان مسافران قطعات تعداد مشتريان منتظر تعداد خدمت دھنده ھا تعداد مشتريان در سفر ورود یک مشتری پایان خدمتدھی ورود به ایستگاه رسيدن به مقصد تعداد قطعات در انبار ورود و خروج قطعات موقت 12 تعداد تعميركار از کار افتادگی اتمام تعمير تمرين 1 ماشين آالت تقاضا ميزان موجودي انبار ارسال یا دریافت سفارش تعداد تقاضاي

13 سيستمھاي گسسته و پيوسته پيشامد سيستمھاي گسسته پيشامد: سيستم است كه متغيرھاي حالت آن به صورت گسسته ھستند. مثل بانك و... سيستمھاي پيوسته پيشامد: سيستمي است كه متغيرھاي حالت آن به طور پيوسته طي تغيير مي كند. مثل آب پشت سد نرخ جمعيت يك كشور و... 13

14 مدل سيستم مدلھا ابزاري براي نمايش يك سيستم واقعي ھستند بطوريكه تجزيه و تحليل سيستم از طريق اين ابزار امكانپذير باشد. ممكن است تحليل روي سيستم واقعي امكان پذير نباشد ممكن است اساسا سيستم ھنوز ايجاد نشده باشد. مدلھا دربر گيرنده تمام جزئيات نيستند بلكه وضعيت ساده اي از سيستم را نشان مي دھند. ساده سازي يك اصل مھم در مدلسازي است اما نبايد زياده روي نمود به طوريكه به ھدف لطمه بزند. 14

15 مراحل مدلسازي شبيه سازي گسسته پيشامد 1- تعريف دقيق و كامل مساله اي كه قرار است حل شود. 2- ساخت مدل مفھومي Conceptual model 3- تبديل مدل مفھومي به مدل مشخص specification model 4- تبديل مدل مشخص به مدل محاسباتي computational model 5- بازبيني و تعيين اعتبار و صحت مدل Verify و Validate اين مراحل تكرار پذير مي باشد. 15

16 مراحل مدلسازي شبيه سازي گسسته پيشامد مدل مفھومي model Conceptual مدل اين در نھاد و مي كلي و به دور از جزئيات بخش در يابيم مي است. مدل چقدر متغيرھاي حالت سيستم شناسايي تواند ذھني باشد. بايد جامع باشد. مي شوند. 16

17 مراحل مدلسازي شبيه سازي گسسته پيشامد مدل مشخص specification model آيد مي كاغذ روي مدل از روشھاي گرافيكي شبه كدنويسي فلوچارت معادالت رياضي و... استفاده مي شود. خروجي ھا ورويھا و فرآيند شناسايي شده و ترسيم مي شود. 17

18 مراحل مدلسازي شبيه سازي گسسته پيشامد مدل محاسباتي computational model مدل به صورت كدھاي كامپيوتري مي آيد. در از حالت ايستا و بدون به حالت در مي آيد. پويا و داراي مدل آماده براي اجرا است. 18

19 انواع مدلھا Experiment with the actual system System Physical model Experiment with a model of the system Mathematical model Analytical solution Simulation 19

20 20 طبقه بندي مدلھا

21 شبيه سازي مونت كارلو 21 شبيه سازي كارلو: مونت شبيه سازي مونت كارلو روشي است كه براي حل مسائل پيچيده اعم از مسائل تصادفي و يا غير تصادفي از اعداد تصادفي استفاده مي كند. ويژگي اصلي شبيه سازي نقشي در آن ندارد. كه است اين كارلو مونت از مونت كارلو در حل بسياري از مسائل تئوريك و كاريردي طريق روشھاي دقيق نمي توان آنھا را حل نمود يا حل آنھا بسيار مشكل است كاربرد دارد.

22 شبيه سازي مونت كارلو مثال 1: حل مسائل غير تصادفي (محاسبه انتگرالھاي پيچيده) فرض كنيد g(x) يك تابع حقيقي مي باشد كه نميتوان انتگرال آنرا از روشھاي تحليلي محاسبه نمود: براي اينكه با استفاده از روش مونت كارلو اين مساله غير تصادفي را حل كنيم متغير تصادفيY را به صورت Y=(b-a)/g(x) تعريف مي كنيم بطوريكه X يك متغير تصادفي يكنواخت در بازه [b a] باشد. 22

23 شبيه سازي مونت كارلو مثال 1: حل مسائل غير تصادفي فرض كنيد g(x) يك تابع حقيقي مي باشد كه نميتوان انتگرال آنرا از روشھاي تحليلي محاسبه نمود: براي اينكه با استفاده از روش مونت كارلو اين مساله غير تصادفي را حل كنيم متغير تصادفيY را به صورت Y=(b-a)g(x) تعريف مي كنيم بطوريكه X يك متغير تصادفي يكنواخت در بازه [b a] باشد. 23

24 شبيه سازي مونت كارلو مثال 1: حل مسائل غير تصادفي توليد عدد تصادفي يكنواخت بين a و b 2- به دست آوردن g(x) 3- محاسبه ميانگين نمونه اي Y

25 شبيه سازي مونت كارلو مثال 2 :به دست آوردن عدد π 25

26 شبيه سازي مونت كارلو نمونه گيري از جامعه ھاي محدود مثال 3: 26

27 شبيه سازي مونت كارلو مثال 4: كنترل موجودي: مساله پسرك روزنامه فروش يك فروشنده روزنامه ھر روز صبح تعداد Q واحد روزنامه سفارش مي دھد. قيمت ھر روزنامه 60 تومان است و قيمت خريد روزنامه نيز 40 تومان در نظر گرفته مي شود. تقاضاي روزنامه در ھر روز D به صورت يكنواخت در بازه [140 80] توزيع شده است. اين روزنامه فروش چه ميزان روزنامه در ھر روز سفارش دھد تا سودش ماكزيمم شود تابع سود كه با P نشان داده مي شود از رابطه زير قابل محاسبه است. 27

28 شبيه سازي مونت كارلو مثال 4: كنترل موجودي: مساله پسرك روزنامه فروش براي حل اين مساله اميد رياضي سود را ماكزيمم كرد: 28

29 شبيه سازي مونت كارلو مثال 5: كنترل كيفيت آماري: محاسبه متوسط طول دنباله يكي از معيارھاي عملكرد نمودارھاي كنترل متوسط طول دنباله ARL است كه به متوسط تعداد نقاط داخل حدود كنترل تا رسيدن به يك سيگنال تعريف مي شود. متوسط طول دنباله براي نمودار كنترل از رابطه زير محاسبه مي شود: يا 29

30 شبيه سازي مونت كارلو مثال 5: كنترل كيفيت آماري: محاسبه متوسط طول دنباله برخي نمودارھاي كنترل مانند نمودار EWMA به نحوي ھستند كه محاسبه مقدار ARL در آنھا بسيار پيچيده است. در اينصورت مي توان از شبيه سازي مونت كارلو براي محاسبه ARL استفاده نمود. 30

31 شبيه سازي مونت كارلو در بسياري از مباحث اصلي مھندسي صنايع شبيه سازي مونت كارلو كاربرد فراواني دارد: 1- اقتصاد مھندسي : وقتي نرخ بازگشت سرمايه ROR تصادفي و تورم نيز نامشخص است. 2- كنترل پروژه: محاسبه مسير بحراني وقتي طول مدت فعاليتھا نامعلوم و تصادفي و نيز برخي پارامترھاي ديگر نيز تصادفي باشد. 3- تحقيق در عمليات : براي تقريب يا بھينه سازي توابع غير خطي پيچيده 4- آمار مھندسي: براي انجام آزمونھاي فرض كه فرضيات اصلي مانند نرماليتي را ندارند و يا اساسا آماره تعريف شده اي براي آنھا وجود ندارد. 31 تمرين 2

32 شبيه سازي گسسته پيشامد شبيه سازي گسسته پيشامد عبارت است از مدلسازي سيستمھايي كه متغير حالت در آنھا در مجموعهاي گسسته از تغيير مي كند. شبيه سازي گسسته پيشامد با استفاده از روشھاي عددي مسائل را تجزيه و تحليل مي كند در مقابل روشھاي رياضي كه با مدلھاي استقراي رياضي به تحليل مسائل مي پردازند. 32

33 ديدگاهھاي شبيه سازي چگونه شبيه سازي توصيف مي شود يا از چه ديدگاھي به شبيه سازي نگاه مي شود چند نوع ديدگاه معمول است كه به عنوان ديدگاهھاي جھاني شناخته مي شوند: ديدگاه برنامه ريزي پيشامدھا ديدگاه تعامل فرايندھا ديدگاه کاوش فعاليت (event-oriented world view) (process-interaction world view) (activity-scanning world view) 33

34 ديدگاه برنامه ريزي پيشامدھا 34 شبيه سازي به صورت يك توالي از پيشامدھاي برنامه ريزي شده بر اساس وقوع آنھا ديده مي شود. مثل اينكه بر اساس يك توالي از تصويرھا از) سيستم پردازش شود. (عكسھايي ھر تصوير با وقوع يك پيشامد از ليست پيشامدھا گرفته مي شود. تنھا تصوير فعلي در حافظه كامپيوتر نگھداري مي شود. تصوير جديد تنھا برگرفته از تصوير قبلي مقادير جديد براي متغيرھاي تصادفي و منطق پيشامد است. تصوير فعلي مي بايست حاوي تمامي اطالعات الزم براي ادامه شبيه سازي باشد.

35 ديدگاه تعامل فرايندھا شبيه سازي به صورت مجموعهاي از فعل و انفعاالت بين فرايندھاي مختلف ديده مي شود. شبيه به برنامهنويسي شيءگرا oriented) (object است. فرايندھا با دادن پيغامھايي بر يكديگر اثر ميگذارند. اغلب نرم افزارھاي شبيه سازي اينگونه عمل مي کنند. شبيه سازي بر اساس اين ديدگاه با زبانھاي معمولي معموال سخت است. 35

36 ديدگاه کاوش فعاليت در اين ديدگاه مدلساز بر فعاليتھاي مدل و شرايطي كه اجازه شروع فعاليت را ميدھند متمركز ميباشد. در ھر مقطع ي شرايط ھر فعاليت بررسي شده و اگر شرايط الزم فراھم باشد فعاليت مربوطه شروع مي شود. 36

37 پويايي شبيه سازي : ديدگاه برنامه ريزي پيشامدھا 37 وقايع مشخص تغيير دھنده وضعيتھا را تعيين كنيد آمادهسازي ورودھا خروجھا ختم شبيه سازي (شرايط اوليه) نسبت به منطق تغيير وضعيتھا در اثر ھر پيشامد تصميم بگيريد آمار مورد نظر را جمعآوري كنيد يك ساعت شبيهسازي و يك تقويم پيشامدھاي آتي در نظر بگيريد (ليست) از يك پيشامد به پيشامد بعدي برويد آنرا پردازش كنيد آمار مورد نياز را جمع آوري كنيد تقويم پيشامدھا را به روز كنيد معيار توقف

38 پيشامدھا و منطق مثال ورود قطعه جديد به سيستم 38 انباشتگرھاي آماري را بروز كنيد سطح زير منحني Q(t) حداكثر Q(t) سطح زير منحني B(t) ورود قطعه را با فعلي عالمت گذاري كنيد (بعدا از آن استفاده ميشود) اگر ماشين بيكار است: پردازش را شروع كنيد (خروج قطعه را برنامهريزي كنيد) وضعيت ماشين را به حالت مشغول تغيير دھيد مدت سپري شده در صف را محاسبه كنيد (صفر). در غير اينصورت (ماشين مشغول باشد): قطعه را در انتھاي صف قرار دھيد مقدار متغير طول صف را يك واحد افزايش دھيد پيشامد ورود بعدي را برنامه ريزي كنيد

39 خروج پيشامدھا و منطق مثال (وقتي يك سرويس يا پردازش يك قطعه پايان مي پذيرد) انباشتگر آماري مربوط به تعداد قطعات تكميل شده را افزايش دھيد جريان را محاسبه و ثبت كنيد آمار وابسته به را بروز كنيد اگر صف خالي نيست: ( ورود- فعلي) اولين قطعه را از صف بيرون كشيده مدت انتظار آن در صف را محاسبه كنيد سرويس آن را شروع كنيد (پيشامد خروج آن را برنامهريزي كنيد) در غير اينصورت (صف خالي باشد): وضعيت ماشين را به حالت بيكار تغيير دھيد (توجه: ھيچگونه پيشامد خروج برنامهريزي شدهاي در تقويم پيشامدھاي آتي وجود نخواھد داشت) 39

40 پيشامدھا و منطق مثال ختم شبيه سازي آمار وابسته به را به روز كنيد (ساعت شبيهسازي بروز شود) با استفاده از مقادير فعلي انباشتگرھاي آماري معيارھاي خروجي مورد نظر را محاسبه كنيد بعد از ھر پيشامد اولين پيشامد موجود در تقويم (ليست) وقايع آتي و كاري كه ميبايست در قدم بعدي انجام شود را تعيين ميکند البته شرايط اوليه مي بايست تعريف شده باشد! (در شروع شبيه سازي) 40

41 جزئيات بيشتري راجع به مثال 41 ساعت شبيه سازي تقويم پيشامدھا: ميشوند: (معموال در نرمافزارھا تعريف شده) ليستي كه در آن پيشامدھا ثبت شماره موجوديت پيشامد نوع پيشامد... پيشامدھا به ترتيب صعودي وقوع مرتب مي شوند پيشامد بعدي ھمواره در ابتداي ليست قرار ميگيرد در ابتداي شبيه سازي پيشامدھاي اولين ورود و ختم شبيه سازي برنامه ريزي مي شوند متغيرھاي وضعيت: وضعيت فعلي را توصيف مي کنند وضعيت سرويس دھنده B(t)=1 براي مشغول و مساوي صفر براي حالت بيكار تعداد مشتريان منتظر در صف ھاي ورود ھر مشتري به صف Q(t)

42 شبيه سازي دستي بصورت دستي متغيرھاي وضعيت و انباشتگرھاي آماري پيگيري مي شوند از ھاي بين دو ورود متوالي و ھاي سرويس به عنوان دادهھاي مفروض استفاده مي شود پيگيري تقويم پيشامدھا ساعت شبيهسازي از يك پيشامد به پيشامد بعدي به يكباره جلو برده ميشود (منتظر انجام سرويس نميشويم!) 42

43 انباشتگرھاي آماري P =كل تعداد قطعات توليد شده N= تعداد موجوديتھايي كه از صف عبور كرده اند = مجموع ھاي انتظار در صف = حداكثر انتظار در صف = مجموع ھاي جريان = حداكثر جريان = مساحت زير منحني Q(t) = حداكثر مقدار Q(t) = مساحت زير منحني( B(t 43

44 مكانيزم پيشرفت به دليل اينكه شبيه سازي گسسته پيشامد پوياست بنابراين نياز به تعريف مكانيزمي است كه در آن شبيه سازي را تعريف نمود و پيش برد. دو روش اساسي و پايهاي براي اين كار وجود دارد: 1- پيشرفت براساس پيشامد بعدي: (next event time advance) 2- پيشرفت در با افزايش ي ثابت: (Fixed increment time advance) 44

45 مكانيزم پيشرفت 1- پيشرفت براساس پيشامد بعدي: (next event time advance) در اين رويكرد متغير ساعت شبيه سازي ھر بار كه پيشامدي رخ مي دھد جلو مي رود و در يكه اتفاقي رخ نداده است مقدار اين متغير تغييري نمي كند. مقدار اوليه ساعت شبيه سازي صفر خواھد بود. سپس تصادفي ھمه پيشامدھاي آتي مشخص مي شود و ھر بار ساعت شبيه سازي نزديكترين اتفاقي را كه قرار است رخ دھد مشخص مي كند. اكثر نرم افزارھا با اين روش كار مي كنند. e 0 e 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 7 e 8 45 t 0 t c 1 1 t 2 t 3 t 4 c 2 c 3 t 6

46 مكانيزم پيشرفت 2 -پيشرفت در با افزايش ي ثابت: (Fixed increment time advance) در اين رويكرد متغير ساعت شبيه سازي در فاصله ھاي ي مساوي به جلو مي رود و ھر بار براساس تمام پيشامدھايي كه در اين بازه ھاي ي برابر رخ داده است متغيرھاي حالت به روز مي شوند. -عيب اين روش اين است كه اگر بازه ھا را كوچك بگيريم دفعات زيادي بايد بيھوده متغيرھاي سيستم را حساب كنيم بنابراين محاسبات طوالني تر است. اگر بازه ھا را بزرگ بگيريم برخي از مشخصه ھا را نمي توان به دقت محاسبه نمود. -نرم افزارھا معموال ا اين روش كار نمي كنند. e 0 e 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 7 e 8 46 t 0 t c 1 1 t 2 t 3 t 4 c 2 c 3 t 6

47 A i مثالي از يك مدل شبيه سازي گسسته پيشامد با يك خدمت دھنده يك آرايشگاه را در نظر بگيريد كه يك آرايشگر Server دارد. چنانچه مشتري وارد شود و سيستم (آرايشگاه) را خالي ببيند مستقيم سرويس مي بيند و چنانچه خالي نباشد در صف مي ايستد. (به اين سيستمھا سيستمھاي صف مي گويند.) مدل زير به طور شماتيك بيان كننده اين سيستم است: : مدت بين ورود مشتري iام و مشتري i-1 ام : مدت خدمت براي مشتري i ما S i خروج مشتري خدمت ديده آرايشگر مشتري در حال سرويس مشتريان در صف ورود مشتري جديد 47 نظم سيستم FIFO است مي خواھيم اين سيستم را براي n مشتري شبيه سازي كنيم.

48 مثالي از يك مدل شبيه سازي گسسته پيشامد با يك خدمت دھنده در وضعيت شروع t=0 اين حالت فرض مي شود ھيچ مشتري در سيستم وجود ندارد و آرايشگر نيز بيكار است: empty&idle شاخصھاي عملكرد سيستم: 1- :d(n) متوسط انتظار براي ھر مشتري d(n) وابسته به متغير تصادفي بين دو ورود و سرويس دھي است. اگر D 1 D, 2 D,, n ميزان انتظار مشتري اول تا nام باشد به راحتي مي توان d(n) را برآورد نمود: 48

49 مثالي از يك مدل شبيه سازي گسسته پيشامد با يك خدمت دھنده 2- :q(n) متوسط طول صف در ھر لحظه از q(n) يك تفاوت اساسي با d(n) دارد. اين متوسط يك معيار پيوسته است زيرا طول صف را در ھر لحظه از مي توان اندازه گيري كرد اما متوسط انتظار در صف فقط n تا است. (0<t) باشد t تعداد مشتريان در صف در : Q(t) : T(n) مجموع كل انتظار n : p i احتمال اينكه مشتري iنفر در صف وجود داشته باشد 49 نسبت مشاھده شده از ي كه iنفر در صف وجود دارد.

50 مثالي از يك مدل شبيه سازي گسسته پيشامد با يك خدمت دھنده : مدت ي كه در طول شبيه سازي i نفر در صف وجود دارد. T i 50

51 51

52 مثالي از يك مدل شبيه سازي گسسته پيشامد با يك خدمت دھنده (Server) نسبت مشغول بودن آرايشگر :u(n) 3- u(n) نيز مانند d(n) يك معيار پيوسته است زيرا در ھر لحظه از سرور مي تواند بيكار يا مشغول باشد. اگر در t خدمتدھنده مشغول باشد 1 B(t)= اگر در t خدمتدھنده بيكار باشد 0 52

53 53

54 اجزاي مدل شبيه سازي گسسته پيشامد حالت سيستم System State مجموعه اي از متغيرھاي حالت مورد نياز براي تشريح سيستم در ھر لحظه خاص. به عنوان مثال تعداد مشتريان منتظر در يك آرايشگاه و يا وضعيت آرايشگر در يك لحظه. 2- ساعت شبيه سازي Simulation Clocks متغيري كه مقدار فعلي شبيه سازي را نشان مي دھد. -3 ليست پيشامدھا Evevt Lists ليستي شامل تمام پيشامدھاي كه ممكن است در بعدي رخ دھد. به عنوان مثال وقتي 4 آرايشگر در آرايشگاه ھستند ليست پيشامد 2 آيتم دارد: 1- پيشامد ورود مشتري 2-

55 اجزاي مدل شبيه سازي گسسته پيشامد 55-4 شمارشگر آماري Statistical Counter متغيرھاي مورد استفاده براي ذخيره سازي اطالعات آماري درباره عملكرد سيستم. به عنوان مثال براي بررسي معيار متوسط انتظار ھر مشتري بايد ورود و شروع به خدمت گرفتن ھر مشتري را داشته باشيم. 5- روتين شروع شبيه سازي Initializing routine يك زيربرنامه براي بيان وضعيت اوليه مدل در -6 روتين بندي Timing routine يك زيربرنامه كه پيشامد بعدي را مشخص نموده و ساعت شبيه سازي را تا رخداد بعدي جلو مي برد. -7 روتين پيشامد Event Routine يك زير برنامه كه حالت سيستم را با توجه به پيشامد بعدي به روز مي كند. -8 روتين كتابخانه Library routine يك زيربرنامه براي توليد مشاھدات تصادفي از توزيع احتمالي

56 اجزاي مدل شبيه سازي گسسته پيشامد -9 گزارشگيري Report Genrator زيربرنامه اي براي محاسبه و نمايش گزارشات و خروجي تحليلھا -10 برنامه اصلي Main program يك برنامه فراخوان كه زيربرنامه ھا و روتينھاي فوق را طي يك ساختار از پيش تعيين شده اجرا مي كند. ساختار تعامل اين اجزا به صورت زير است. 56

57 ساختار مدل شبيه سازي گسسته پيشامد شروع 57 روتين شروع 1- ساعت شبيه سازي = 0 0- اجراي روتين شروع 1- اجراي روتين بندي 2- رخداد i را اجرا كن 2- حالت سيستم و شمارشگرآماري را براي حالت شروع تعريف كنيد 3- ليست پيشامدھا را براي حالت شروع تعريف كن روتين پيشامد 2 1- وضعيت سيستم را به روز كنيد توقف 0- نوع پيشامد بعدي را تعيين كن 1- ساعت شبيه سازي را جلو ببر 2- شمارشگر آماري را به روز كنيد 3- رخداد بعدي را ايجاد و به ليست پيشامد اضافه كن بله برنامه اصلي تمام شد خير 0 گزارشگيري 1- برآوردھا را محاسبه كنيد 2- گزارش را چاپ كن 1 روتين بندي تكرار

58 مثالي از يك مدل شبيه سازي گسسته پيشامد با يك خدمت دھنده شروع شبيه سازي: i e: وقوع يك پيشامد (ورود يا خروج يك مشتري) A 1 =0.4, A 2 =1.2, A 3 =0.5, A 4 =1.7, A 5 =0.2, A 6 =1.6, A 7 =0.2, A 8 =1.4, A 9 =1.9,. S 1 =2.0, S 2 =0.7, S 3 =0.2, S 4 =1.1, S 5 =3.7, S 6 =0.6,. 58

59 مثالي از يك مدل شبيه سازي گسسته پيشامد با يك خدمت دھنده شرو ع 0 System Computer representation 0 A B ليست پيشامدھا 0.4 ساعت شمارشگر آماري آخرين پيشامد تعداد مساحمجموع مساح افراد تاخير ( Q(tت ( B(tت منتظر ورود حالت سيستم تعداد صف وضعيت سرور 59

60 مثالي از يك مدل شبيه سازي گسسته پيشامد با يك خدمت دھنده ورود System ليست پيشامدھا Computer representation 0.4 A B ساعت شمارشگر آماري آخرين پيشامد تعداد مساحمجموع مساح افراد تاخير ( Q(tت ( B(tت منتظر ورود حالت سيستم تعداد صف وضعيت سرور 60

61 مثالي از يك مدل شبيه سازي گسسته پيشامد با يك خدمت دھنده ورود System Computer representation 1.6 A B ليست پيشامدھا ساعت شمارشگر آماري آخرين پيشامد تعداد مساحمجموع مساح افراد تاخير ( Q(tت ( B(tت منتظر ورود حالت سيستم تعداد صف وضعيت سرور 61

62 مثالي از يك مدل شبيه سازي گسسته پيشامد با يك خدمت دھنده ورود System Computer representation 2.1 A B ليست پيشامدھا ساعت شمارشگر آماري آخرين پيشامد تعداد مساحمجموع مساح افراد تاخير ( Q(tت ( B(tت منتظر ورود حالت سيستم تعداد صف وضعيت سرور 62

63 مثالي از يك مدل شبيه سازي گسسته پيشامد با يك خدمت دھنده خروج System Computer representation 2.4 A B ليست پيشامدھا ساعت شمارشگر آماري آخرين پيشامد تعداد مساحمجموع مساح افراد تاخير ( Q(tت ( B(tت منتظر ورود حالت سيستم تعداد صف وضعيت سرور 63

64 مثالي از يك مدل شبيه سازي گسسته پيشامد با يك خدمت دھنده خروج System ليست پيشامدھا Computer representation 3.1 A B ساعت مساحت B(t) شمارشگر آماري مساحتمجموع تعداد تاخيرافراد منتظر Q(t) آخرين پيشامد ورود حالت سيستم تعداد صف وضعيت سرور 64

65 مثالي از يك مدل شبيه سازي گسسته پيشامد با يك خدمت دھنده خرو ج 3.3 Syste m Computer representation ليست پيشامدھا A مساح ( B(tت B - ساعت شمارشگر آماري مساحمجموع تعداد ت تاخير افراد Q(t) منتظر آخرين پيشام د ورود حالت سيستم تعداد صف وضعي ت سرور 65

66 مثالي از يك مدل شبيه سازي گسسته پيشامد با يك خدمت دھنده خروج System ليست پيشامدھا Computer representation 3.8 A B ساعت مساحت B(t) شمارشگر آماري مساحتمجموع تعداد تاخيرافراد منتظر Q(t) آخرين پيشامد ورود حالت سيستم تعداد صف وضعيت سرور 66

67 مثالي از يك مدل شبيه سازي گسسته پيشامد با يك خدمت دھنده ورود System Computer representation 4.0 A B ليست پيشامدھا ساعت مساحت B(t) شمارشگر آماري مساحتمجموع تعداد تاخيرافراد منتظر Q(t) آخرين پيشامد ورود حالت سيستم تعداد صف وضعيت سرور 67

68 مثالي از يك مدل شبيه سازي گسسته پيشامد با يك خدمت دھنده خروج System Computer representation 4.9 A B ليست پيشامدھا ساعت مساحت B(t) شمارشگر آماري مساحتمجموع تعداد تاخيرافراد منتظر Q(t) آخرين پيشامد ورود حالت سيستم تعداد صف وضعيت سرور 68

69 مثالي از يك مدل شبيه سازي گسسته پيشامد با يك خدمت دھنده خروج System Computer representation 5.6 A B ليست پيشامدھا ساعت مساحت B(t) شمارشگر آماري مساحتمجموع تعداد تاخيرافراد منتظر Q(t) آخرين پيشامد ورود حالت سيستم تعداد صف وضعيت سرور 69

70 مثالي از يك مدل شبيه سازي گسسته پيشامد با يك خدمت دھنده خروج System Computer representation 5.8 A B ليست پيشامدھا ساعت مساحت B(t) شمارشگر آماري مساحتمجموع تعداد تاخيرافراد منتظر Q(t) آخرين پيشامد ورود حالت سيستم تعداد صف وضعيت سرور 70

71 مثالي از يك مدل شبيه سازي گسسته پيشامد با يك خدمت دھنده خروج System Computer representation 7.2 A B ليست پيشامدھا ساعت مساحت B(t) شمارشگر آماري مساحتمجموع تعداد تاخيرافراد منتظر Q(t) آخرين پيشامد ورود حالت سيستم تعداد صف وضعيت سرور 71

72 مثالي از يك مدل شبيه سازي گسسته پيشامد با يك خدمت دھنده خروج System Computer representation 8.6 A B ليست پيشامدھا ساعت مساحت B(t) شمارشگر آماري مساحتمجموع تعداد تاخيرافراد منتظر Q(t) آخرين پيشامد ورود حالت سيستم تعداد صف وضعيت سرور 72

73 مراحل یک مطالعه شبيه سازي فرمولهبندي مساله و طرح مطالعه خير خير جمع آوري دادهھا و تعريف مدل آيا مدل از نظر منطقي درست است بله ساخت يك برنامه كامپيوتري و وارسي آن انجام اجراھاي آزمايشي آيا مدل برنامه نويسي شده معتبر است بله طراحي آزمايش شبيهسازي انجام اجراھاي واقعي تحليل نتايج خروجي مستندسازي و استفاده از نتايج

74 تعاریف پایه ای از طراحی آزمایشات Definition of a factor effect: The change in the mean response when the factor is changed from low to high 74

75 حالت متقابل 75

جريان ديفرانسيلي CDBA

جريان ديفرانسيلي CDBA پياده سازي فيلترهاي آنالوگ مد جرياني با استفاده از DTA محرم حسين پور و بابك قصاب زاده اهرابي گروه مهندسي برق الكترونيك- دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز babakahrabi@gmail.com m.hosseinpour.n@gmail.com چكيده

Διαβάστε περισσότερα

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840 منابع تغذيه متغير با مبدل DC به DC (POWER MOSFET) با ترانز يستور اهداف: ( بررسی Transistor) POWER MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect براي كليد زني 2) بررسي مبدل DC به.DC كاهنده. 3) بررسي مبدل

Διαβάστε περισσότερα

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش دوفازي با كيفيت صورت مخلوط به اواپراتور به 1- در اواپراتور كولر يك اتومبيل مبرد R 134a با دبي 0.08kg/s جريان دارد. ورودي مبرد مي شود و محيط بيرون در دماي 25 o C وارد از روي اواپراتور از بخار اشباع است.

Διαβάστε περισσότερα

رياضي 1 و 2 تابع مثال: مثال: 2= ميباشد. R f. f:x Y Y=

رياضي 1 و 2 تابع مثال: مثال: 2= ميباشد. R f. f:x Y Y= رياضي و رياضي و تابع تعريف تابع: متغير y را تابعي از متغير در حوزه تعريف D گويند اگر به ازاي هر از اين حوزه يا دامنه مقدار معيني براي متغير y متناظر باشد. يا براي هر ) y و ( و ) y و ( داشته باشيم ) (y

Διαβάστε περισσότερα

ازالگوريتم ژنتيك. DTW,Genetic Algorithm,Feature Vector,Isolated Word Recognition دهد.

ازالگوريتم ژنتيك. DTW,Genetic Algorithm,Feature Vector,Isolated Word Recognition دهد. اراي ه روشي جديد در بهينه سازي سيستم هاي پردازش گفتار با استفاده ازالگوريتم ژنتيك ع يل اكبر برنگي ايمان اسمعيل زاده و هومن نبوتي مركز تحقيقات سجاد aliakbar_berangi@yahoo.com imanesmaailzadeh@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

در پمپهای فشار قوی که جریان شعاعی غالب بوده و بدلیل دور باالی پمپها پتانسیل

در پمپهای فشار قوی که جریان شعاعی غالب بوده و بدلیل دور باالی پمپها پتانسیل فصل اول انتخاب پمپ و مشخصات مخزن پمپاژ مقدمه هدف از این فصل ارائه مطالبی در خصوص شناخت پمپها و اصول کار آنها و ارائه روابط مربوطه نمیباشد بخصوص که در این مورد کتب ارزشمندی ارائه شده است بلکه این فصل با

Διαβάστε περισσότερα

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه ي ا کنترل سرعت موتور القايي با استفاده از شبکه ي عصبي ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد meysameghtedari@yahoo.com است. چکيده: در اين مقاله ابتدا مقدمه اي در مورد ويژگي هاي موتورهاي القايي وکنترل

Διαβάστε περισσότερα

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی : 1-5 اصل گسترش در ریاضیات معمولی یکی از مهمترین ابزارها تابع می باشد.تابع یک نوع رابطه خاص می باشد رابطه ای که در نمایش زوج مرتبی عنصر اول تکراری نداشته باشد.معموال تابع

Διαβάστε περισσότερα

( Δ > o) است. ΔH 2. Δ <o ( ) 6 6

( Δ > o) است. ΔH 2. Δ <o ( ) 6 6 تغييرات انرژي ضمن انحلال: اكثر مواد در موادي مشابه خود حل ميشوند و اين پديده را با برهمكنشهاي ميكروسكوپي بررسي كرديم. براي بررسي ماكروسكوپي اين پديده بايد تغييرات انرژي (ا نتالپي) و تغييرات بينظمي (ا نتروپي)

Διαβάστε περισσότερα

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از :.هزینه I/O.هماهنگی/رقابت ممکن است یک برنامه sequential بهتر از یک برنامه موازی باشد بطور مثال یک عدد 000 رقمی به توان یک عدد طوالنی اینکه الگوریتم را چگونه

Διαβάστε περισσότερα

ناﺮﻳا ﮓﻨﺳ ﻚﻴﻧﺎﻜﻣ ﺲﻧاﺮﻔﻨﻛ ﻦﻴﻣﻮﺳ ناﺮﻳا -ناﺮﻬﺗ -ﺮﻴﺒﻛﺮﻴﻣا

ناﺮﻳا ﮓﻨﺳ ﻚﻴﻧﺎﻜﻣ ﺲﻧاﺮﻔﻨﻛ ﻦﻴﻣﻮﺳ ناﺮﻳا -ناﺮﻬﺗ -ﺮﻴﺒﻛﺮﻴﻣا اندازه گيري چقرمگي شكست سنگ و بررسي خصوصيات شكست آن تحت شرايط بارگذاري مركب با استفاده از روشهاي عددي و آزمايشگاهي روح اله حسن پور نقدعلي چوپاني چكيده مكانيك شكست سنگ به طور گسترده اي در فرايند آتشباري

Διαβάστε περισσότερα

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ مجله پژوهش ا ب ايران سال هشتم/ شماره چهاردهم/ بهار و تابستان (٢١٧-٢٢٢) ١٣٩٣ يادداشت فني بررسي ا زمايشگاهي تعيين رابطه عمق جريان غليظ در محل غوطهوري ٢ *١ حسن گليج و مهدي قمشي چکيده جريانهاي غليظ در اثر

Διαβάστε περισσότερα

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار اراي ه رابطهای برای محاسبه قطر اقتصادی لوله ها بر اساس آنالیز هزینهها در ایران چکیده در تحقیق حاضر تعیین قطر بهینه اقتصادی براساس هزینه های موثر روی اجرای عملیات لوله کشی در ایران مورد مطالعه قرار گرفته

Διαβάστε περισσότερα

ﻲﻜﻴﻧﺎﻜﻣ و ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ ﺐﻳاﺮﺿ دروآﺮﺑ رد يا هزﺮﻟ بﺮﺨﻣ ﺮﻴﻏ يﺎﻫ شور زا هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﻏﺎﻧ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺮﺑ هﮋﻳو ﻲﺷﺮﮕﻧ ﺎﺑ ﺎﻫ ﮓﻨﺳ هدﻮﺗ هداز ﻊﻴﻔﺷ ﺎﻳدﺎﻧ

ﻲﻜﻴﻧﺎﻜﻣ و ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ ﺐﻳاﺮﺿ دروآﺮﺑ رد يا هزﺮﻟ بﺮﺨﻣ ﺮﻴﻏ يﺎﻫ شور زا هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﻏﺎﻧ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺮﺑ هﮋﻳو ﻲﺷﺮﮕﻧ ﺎﺑ ﺎﻫ ﮓﻨﺳ هدﻮﺗ هداز ﻊﻴﻔﺷ ﺎﻳدﺎﻧ بخش اول: ويژگي هاي مهندسي سنگ ها و خاك ها استفاده از روش هاي غير مخرب لرزه اي در برآورد ضرايب فيزيكي و مكانيكي توده سنگ ها با نگرشي ويژه بر منطقه ناغان ناديا شفيع زاده كارشناس ارشد مكانيك سنگ مهندسين مشاور

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID چكيده - 1 مقدمه

Archive of SID چكيده - 1 مقدمه كاهش مصرف سوخت در ديگ هاي بخار به ازاء هر تن بخار توليدي 2 2 1 فرشاد پناهي زاده شهرام هاشمي مرغزار محمود فرزانه گرد پروين فرخ فر مركز پژوهش پتروشيمي بندر امام (ره) تحقيقات فني و مهندسي f_panahizadeh@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Journal of Agricultural Economics and Development Vol. 24, No. 3, Fall 2010, p جلد 24 شماره 3 پاييز 1389 ص

Journal of Agricultural Economics and Development Vol. 24, No. 3, Fall 2010, p جلد 24 شماره 3 پاييز 1389 ص و 1 Journal of Agricultural conomics and Development Vol. 4, No. 3, Fall 010, p. 363370 نشريه اقتصاد و توسعه كشاورزي (علوم و صنايع كشاورزي) جلد 4 شماره 3 پاييز 1389 ص. 363370 بررسي ميزان كارايي و بهره

Διαβάστε περισσότερα

- چكيده

- چكيده استخرهاي بي انتها راهكاري جديد جهت كاهش مصرف آب و انرژي در استخرهاي شنا امين محكمي سيما پوست فروش فرد عبدالرحمان نوروزي شركت ديبا دژ پارس شيراز بلوارپاسدارن نبش خ شهيد محلاتي- شركت ديبا دژ پارس شيراز بلوارپاسدارن

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. چكيده واژههاي كليدي: 1- مقدمه 3/3) و. گرديده است.

Archive of SID.  چكيده واژههاي كليدي: 1- مقدمه 3/3) و. گرديده است. و 1 بررسي و مطالعه عملكرد سنسورگازي ساخته شده از پوشش نانوسيمي اكسيد روي چكيده 2 1 * امين نكوبين مصطفي خديوي 2- كارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد باشگاه پژوهشگران جوان نجف آباد ايران * nekoubin@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ مبحث تناسب حجت زهري دانش آموز عزیز شما با مبحث تناسب از مقطع ابتدایی آشنا هستید. تناسب نوعی رابطه بین اعداد است که در آن اعداد و کمیتها به دو صورت می توانند با یکدیگر نسبت داشته باشند. مدل : تناسب مستقیم:

Διαβάστε περισσότερα

جلد / 5 شمارة / 4 زمستان 1391 ص. ص Archive of SID. ماتريس جهت قرارگيري چرخها مقدمه 2. كارشناسارشد.

جلد / 5 شمارة / 4 زمستان 1391 ص. ص Archive of SID. ماتريس جهت قرارگيري چرخها مقدمه 2. كارشناسارشد. و* ص. ص 45-39 طراحي سيستم كنترل وضعيت و مديريت توان براي يك ماهواره سنجش از دور با درنظر گرفتن اثر فرهاد فاني صابري 1 اشباع چرخها امير اسلامي مهرجردي 2-1 پژوهشكده علوم و فناوري فضايي دانشگاه صنعتي اميركبير

Διαβάστε περισσότερα

مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک

مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک حرکت در مسیر مستقیم )حرکت یک بعدی( حمیدرضا طهماسبی سرعت متوسط و تندی متوسط 1. هنگام یک عطسه ی شدید چشمان شما ممکن است برای 0.50s بسته شود. اگر شما درون خودرویی در حال رانندگی با سرعت 90km/h باشید ماشین

Διαβάστε περισσότερα

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf No. F-13-AAA- کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf علی آشورنژادمقدم دانشگاه صنعتی اصفهان قاین ایران aliashoornm@gmail.com جواداسدالهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد قاین

Διαβάστε περισσότερα

شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك

شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك طاهره عارف زاده سيد روح االله حسيني واعظ * حسين نادرپور امير عزالدين در اين تحقيق روش شناسايي تركه يا - دانشجوي

Διαβάστε περισσότερα

طراحي کنترلکننده موتور 5 HP PMDC به روش معيارهاي تقريبي در کنترل کالسيک 1. مقدمه

طراحي کنترلکننده موتور 5 HP PMDC به روش معيارهاي تقريبي در کنترل کالسيک 1. مقدمه طراحي کنترلکننده موتور 5 HP PMDC به روش معيارهاي تقريبي در کنترل کالسيک محمدانصاری مسعوداصغری 1- دانشگاه آزاد اسالمی واحد بحنورد گروه برق بجنورد ایران کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت 2- دانشگاه آزاد اسالمی

Διαβάστε περισσότερα

ﻰﺿﺎﻳﺭ ﻥﺎﺘﺴﺑﺩ ﻢﺸﺷ ۱۳۹١

ﻰﺿﺎﻳﺭ ﻥﺎﺘﺴﺑﺩ ﻢﺸﺷ ۱۳۹١ رياضى ششم دبستان ۱۳۹١ وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی برنامهريزی محتوا و نظارت بر تا ليف: دفتر تا ليف کتابهای درسی ابتدايی و متوسطه نظری نام کتاب: رياضی ششم دبستان ۳۴/۶ مو ل فان:

Διαβάστε περισσότερα

جلد 2/ شماره 1/ سال 1391 بوشهر چكيده. Tachinidae

جلد 2/ شماره 1/ سال 1391 بوشهر چكيده. Tachinidae تحقيقات آفات گياهي جلد / شماره / سال 9 الگوي توزيع فضايي لارو پروانه برگخوار كنار Thiacidas postica Walker Noctuidae) (Lepidoptera: روي درخت كنارspina-christi Ziziphus در استان بوشهر ١ ناصر فرار * و مصطفي

Διαβάστε περισσότερα

فصل ٤ انتگرال کند. در چنین روشی برای محاسبه دایره از درج چندضلعیهای منتظم در درون دایره استفاده میشود

فصل ٤ انتگرال کند. در چنین روشی برای محاسبه دایره از درج چندضلعیهای منتظم در درون دایره استفاده میشود فصل ٤ انتگرال ٤ ١ مسأله مساحت فرمولهای مربوط به مساحت چندضلعیها نظیر مربع مستطیل مثلث و ذوزنقه از زمانهای شروع تمدنهای نخستین به خوبی شناخته شده بوده است. با اینحال مسأله یافتن فرمولی برای بعضی نواحی که

Διαβάστε περισσότερα

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید.

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید. گزارش کار آزمایشگاه صنعتی... مکانیک سیاالت ( رینولدز افت فشار ) دانشجویان : فردین احمدی محمد جاللی سعید شادخواطر شاهین غالمی گروه یکشنبه ساعت 2::0 الی رینولدز هدف : بررسی نوع حرکت سیال تئوری : یکی از انواع

Διαβάστε περισσότερα

تهیه و تنظیم : طیبه معظمی

تهیه و تنظیم : طیبه معظمی آمارزیستی مقدماتی تهیه و تنظیم : طیبه معظمی 2931 بیش تر مردم با واژه آماربه مفهومی که جهت ثبت و نمایش اطالعات به کار می رود و در یک مفهوم وسیع تر ارائه پاره ای از مشخصات عددی چون میانگین درصدها و... است

Διαβάστε περισσότερα

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار شیما رشیدی 1 و سعید شریفیان 2 1 دانشکده مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر )پلی تکنیک تهران( Shima.Rashidi@aut.ac.ir دانشکده مهندسی برق

Διαβάστε περισσότερα

آموزش نرم افزار MATLAB

آموزش نرم افزار MATLAB آموزش نرم افزار MATLAB فهرست مطالب فصل اول : آشنایی با و کار با ماتریس ها فصل دوم : محاسبات سیمبولیک و چند جمله ای ها فصل سوم : کنترل جریان محاسبات )ساختارهای شرطی و حلقه ها( فصل چهارم : ترسیم نمودارهای

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل نگین معلمی خیاوي 1* سیامک حسین پور 2 دانشگاه تربیت مدرس تهران (negin.moallemi@modares.ac.ir) * چکیده در تحقیق حاضر احتراق پیش آمیخته هوا/متان

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ 3 2 1 حمید فتاحی حمدي عبدي و آرش زرینی تبار 1 دانشجوي کارشناسی ارشد علوم تحقیقات کرمانشاه en.hamidfattahi@gmail.com 2 گروه برق دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

مقایسه رادارهایRAR و SAR

مقایسه رادارهایRAR و SAR مقایسه رادارهایRAR و SAR نویسنده :آمنه رجب پور بوشهری دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر کارشناسی ارشد گروه علمی مهندسی برق در این مقاله rajabpour342@yahoo.com نام ارائهدهنده: آمنه رجب پور بوشهری کد مقاله

Διαβάστε περισσότερα

Iranian Journal of lrrigation and Drainage No. 1, Vol. 8, Mar-Apr 2014, p شماره 1 جلد 8 فروردين - ارديبهشت 1393 ص

Iranian Journal of lrrigation and Drainage No. 1, Vol. 8, Mar-Apr 2014, p شماره 1 جلد 8 فروردين - ارديبهشت 1393 ص Iranian Journal of lrrigation and Drainage No., Vol. 8, Mar-Apr 04, p. 7-35 7-35. نشريه آبياري و زهكشي ايران شماره جلد 8 فروردين - ارديبهشت 393 ص ارزيابي انواع روشهاي اندازهگيري برآورد هدايت هيدروليكي

Διαβάστε περισσότερα

روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود

روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود آ م ا ر و ا ح ت م ا ال ت روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود 1- برای تبدیل داده ها به اطالعات 2- برای بررسی صحت و سقم فرضیات

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت ایمان باقرپور دانشگاه آزاد اسالمی واحد سروستان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان سروستان ایران bagherpour.put@gmail.com چکیده: نرخ انجماد یکی از

Διαβάστε περισσότερα

دینامیک آئروسل ها خواص جنبشی آئروسل ها

دینامیک آئروسل ها خواص جنبشی آئروسل ها دینامیک آئروسل ها جلسه 9 خواص جنبشی آئروسل ها مکانیکی ته نشینی اینرسیایی نفوذ الکتریکی نوری فرایند ترکم ذرات کواگوالسیون چگالش 1 سرعت ته نشینی ρ : article density (kg/m3) d : article diameter (m), g: acceleration

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین

طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین همایش ملی مهندسی برق و توسعه پایدار موسسه آموزش عالی خاوران طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین حمیدرضا قلی نژاد سید اصغرغالمیان 1- دانشجو کارشناسی

Διαβάστε περισσότερα

From the SelectedWorks of Dr. Marjan Mohammadjafari. Marjan Mohammadjafari, Dr. Available at:

From the SelectedWorks of Dr. Marjan Mohammadjafari. Marjan Mohammadjafari, Dr. Available at: From the SelectedWorks of Dr. Marjan Mohammadjafari 2013 طراحی سیستم های صنعتی 3 Marjan Mohammadjafari, Dr Available at: http://works.bepress.com/marjan_mohammadjafari/59/ گرداورنده : دکتر مرجان محمد جعفری

Διαβάστε περισσότερα

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند.

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند. 5 موتورهای تک فاز 183 موتورهای تکفاز هدف های رفتاری: نحوه تولید میدان مغناطیسی در یک استاتور با یک و دو سیم پیچ را بررسی نماید. لزوم استفاده از سیم پیچ کمکی در موتورهای تک فاز را توضیح دهد. ساختمان داخلی

Διαβάστε περισσότερα

تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها چکیده: الیاس علیپور هدایت االله قورچیان

تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها چکیده: الیاس علیپور هدایت االله قورچیان تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها * الیاس علیپور هدایت االله قورچیان تهران دانشگاه تهران مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک "این مقاله در مجموعه سمینارهاي تحصیلات تکمیلی بیوفیزیک

Διαβάστε περισσότερα

١- مقدمه. Intrusion Detection System -١

١- مقدمه. Intrusion Detection System -١ سيستم تشخيص تهاجم مبتني بر شبکه عصبي ART رسول جليلي دانشكده مهندسي کامپيوتر دانشگاه صنعتي شريف تهران تلفن: ٦١٦٤٦١٧-٢١-٩٨+ jalili@sharif.edu مرتضي اميني دانشکده مهندسي کامپيوتر دانشگاه صنعتي شريف تهران

Διαβάστε περισσότερα

تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک

تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک 41 سال سوم شماره يازدهم بهار 931 تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک 1 4 9 1 1 مجتبي کشاورزي حسن آباد امير حسين ناطمي سيد علي اشرف صدرلديني محمد رضا نيشابوري ابوالفضل ناصري

Διαβάστε περισσότερα

آموزش اتوکد (AutoCAD)

آموزش اتوکد (AutoCAD) آموزش اتوکد (AutoCAD) تهیه و تنظیم: سید مسعود توفیقی اسفهالن ایمیل: Captain_k2@yahoo.com سامانه پیام کوتاه: 30002105000010 وبسایت: آموزش اتوکد (AUTOCAD) فهرست آموزش نرم افزار اتوکد )AutoCAD( درس اول: -

Διαβάστε περισσότερα

Relationship between sperm count, sperm motility, women's age and Intra Uterine Sperm Insemination success

Relationship between sperm count, sperm motility, women's age and Intra Uterine Sperm Insemination success Original Article JQUMS, Vol.17, No.2, 2013, pp.1117 Relationship between sperm count, sperm motility, women's age and Intra Uterine Sperm Insemination success F. Rajaei * S. Naseri ** A. Javadi *** *Associate

Διαβάστε περισσότερα

Investigation of Apoptosis Induction in Differentiated PC-12 Cells after Exposure to Hydrostatic Pressure

Investigation of Apoptosis Induction in Differentiated PC-12 Cells after Exposure to Hydrostatic Pressure Originl Article Investigtion of Apoptosis Induction in Differentited PC-12 Cells fter Exposure to Hydrosttic Pressure S. Sdri, M.Sc. 1, M. Dvry Znjni, M.Sc. 1, M. Azdkht, Ph.D. 1, A. Amini, Ph.D. 1, M.

Διαβάστε περισσότερα

تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی

تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی فصلنامه علمي پژوهشي دانش سرمايهگذاري سال چهارم/ شماره پانزدهم/ پايیز 1931 تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی ابراهیم عباسی

Διαβάστε περισσότερα

چكيده واژههايكليدي: 1- مقدمه. سنتز نانوپودر شيشه-سراميك MgO-Al 2 O 3 -SiO 2 بر پايه كورديريت سل-ژل تبلور

چكيده واژههايكليدي: 1- مقدمه. سنتز نانوپودر شيشه-سراميك MgO-Al 2 O 3 -SiO 2 بر پايه كورديريت سل-ژل تبلور ساز و كار تشكيل كورديريت در شيشه-سراميك سيستم MgO-Al 2 O 3 -SiO 2 تهيه شده به روش سل- ژل 2 1* هلنا ملكزاده و محمد رضواني 1- دانشجوي كارشناسي ارشد دانشكده فني مهندسي مكانيك دانشگاه تبريز گروه مهندسي مواد

Διαβάστε περισσότερα

ص ص ISC

ص ص ISC بازار بر برق مصرف در صرفهجویی اثر بررسی تعادل الگو یک از استفاده با تولید نهادههای عمومی haqiqi@e.ac.ir manzoor@iu.ac.ir aghababaei@ut.ac.ir حقیقی ایمان اقتصادی علوم دکتری منظور داود صادق)ع( امام دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

اقيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 4 / زمستان 21-27/7/1389 نشريه علمي پژوهشي اقيانوسشناسي 1389 تمامي حقوق اين اثر متعلق به نشريه اقيانوسشناسي است.

اقيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 4 / زمستان 21-27/7/1389 نشريه علمي پژوهشي اقيانوسشناسي 1389 تمامي حقوق اين اثر متعلق به نشريه اقيانوسشناسي است. قيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 3/ پاييز 7-6/0/389 اقيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 4 / زمستان 2-27/7/389 شاخص كيفيت (WQI) آب رودخانه كارون بهعنوان نشاندهنده اثرات پساب صابونسازي خرمشهر 2 * علي داداللهي سهراب

Διαβάστε περισσότερα

بهبود طبقه بندي طيفي-مکاني تصاوير ابرطيفي با به کارگيري اطالعات مکاني در انتخاب نشانه ها

بهبود طبقه بندي طيفي-مکاني تصاوير ابرطيفي با به کارگيري اطالعات مکاني در انتخاب نشانه ها بهبود طبقه بندي طيفي-مکاني تصاوير ابرطيفي با به کارگيري اطالعات مکاني در انتخاب نشانه ها 1 داود اکبري 3 سعید همایونی 2 عبدالرضا صفری تاریخ دریافت مقاله: 94/05/27 تاریخ پذیرش مقاله: 94/11/14 ********* چكیده

Διαβάστε περισσότερα

مروری بر روش های اندازه گيري ويژگي هاي حسی

مروری بر روش های اندازه گيري ويژگي هاي حسی سال چهارم شماره 4 شماره پیاپي 13 صفحه 13-22 1393 ISSN: 2151-7162 مروری بر روش های اندازه گيري ويژگي هاي حسی A Review on Methods of Measurement of Sensory Attributes * راضیه جعفری تهران مؤسسه پژوهشی علوم

Διαβάστε περισσότερα

عالمت های اختصاری مربوط به زمان و دفعات دارو دادن

عالمت های اختصاری مربوط به زمان و دفعات دارو دادن عالمت اختصاری H(hr) min AM PM MD MN q q.h q.2h Qd BD,BID TDS QID HS a.c p.c PRN Stat عالمت های اختصاری مربوط به زمان و دفعات دارو دادن معادل انگلیسی معادل فارسی Hour ساعت Minute دقیقه Ante Meridiem از

Διαβάστε περισσότερα

دهمین همایش بین المللی انرژی

دهمین همایش بین المللی انرژی طراحی و بهینه سازی ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم برای کاربرد انرژی تجدید پذیر هیدرودینامیکی با استفاده از الگوریتم مورچگان امیر نیک بخش - سید اصغر غالمیان دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

Διαβάστε περισσότερα

:ﺎﻬﻳدﺎﺑ ﻲﺘﻧﺁ ﻲﻣﻮﻤﻋ يﺎهدﺮﻜﻠﻤﻋ لﺎﺼﺗا

:ﺎﻬﻳدﺎﺑ ﻲﺘﻧﺁ ﻲﻣﻮﻤﻋ يﺎهدﺮﻜﻠﻤﻋ لﺎﺼﺗا فصل ۴ ا نتي باديها ا نتي باديها گليكوپروتي ين هايي هستند آه نوسط پلاسماسل ها در پاسخ سيستم ايمني عليه يك ايمونوژن توليد مي شوند. به ا نتي باديها ايمونوگلوبولين نيز مي گويند زيرا چنانچه سرم حاوي ا نتي بادي

Διαβάστε περισσότερα

طراحی بهینه یک ریز شبکه مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر برای یک منطقه ای روستائی در استان خراسان رضوی

طراحی بهینه یک ریز شبکه مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر برای یک منطقه ای روستائی در استان خراسان رضوی No. F-5-AAA- طراحی بهینه یک ریز شبکه مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر برای یک منطقه ای روستائی در استان خراسان رضوی عبداله امیری شرکت توزیع برق خراسان رضوی- دانشگاه صنعتی امیرکبیر مشهد ایران مرتضی محمدی اردهالی

Διαβάστε περισσότερα

FACTS Flexible AC Transmission Systems

FACTS Flexible AC Transmission Systems انعطافپذير AC انرژي انتقال سيستمهاي FACTS Flexible AC Transmission Systems ادوات FACTS خالصه درس 1- مشکالت خط انتقال شامل موارد زیر است: A( مشکالت بی باری )افزایش ولتاژ انتهای خط - کاهش پایداری( B( مشکالت

Διαβάστε περισσότερα

اندازهگیري جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی

اندازهگیري جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی No. 3-F-TRN-766 جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی محمد حامد صمیمی سلمان محسنی حسین محسنی موسسە پژوهشی فشارقوي الکتریکی دانشکدة مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران تهران ایران

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه شاخصها و خصوصیات جوانه زنی بذر و استقرار دانه رست گیاه دارویی یافته / دوره چهاردهم / شماره / 2 بهار / 91 ویژه نامه گیاهان دارویی

مطالعه شاخصها و خصوصیات جوانه زنی بذر و استقرار دانه رست گیاه دارویی یافته / دوره چهاردهم / شماره / 2 بهار / 91 ویژه نامه گیاهان دارویی فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي لرستان مطالعه شاخصها و خصوصیات جوانه زنی بذر و استقرار دانه رست گیاه دارویی مورد L) (Myrtus communis احمد اسماعیلی 1 و 2 حمیدرضا عیسوند 1 عبدالحسین رضاي ی نژاد 3

Διαβάστε περισσότερα

پست الكترونيك: چكيده. آناليز GC و GC/Mass درصد) گلواژگان:

پست الكترونيك: چكيده. آناليز GC و GC/Mass درصد) گلواژگان: فصلنامه گياهان دارويي بررسي تاثير زمان اسانسگيري بر روي تركيبات روغن فرار گياه رازيانه 4 3 2 *1 اميرحسين جمشيدي محمدرضا شمس اردكاني عباس حاجيآخوندي خسرو عبدي 1- دستيار تخصصي فارماكوگنوزي و عضو هيات علمي

Διαβάστε περισσότερα

متلب سایت MatlabSite.com

متلب سایت MatlabSite.com بهبود پایداري گذراي توربین بادي سرعت متغیر مجهز به ژنراتور القایی دوتغذیه اي با بهرهگیري از کنترل کننده فازي علی اصغر صمدي علی مالکی مصطفی جزایري دانشکدهي برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان a.a.amadi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

پایش دمای سطح زمین و بررسی رابطه کاربری اراضی با دمای سطح با استفاده از تصویر سنجنده ETMو OLI )مطالعه موردی: استان قم(

پایش دمای سطح زمین و بررسی رابطه کاربری اراضی با دمای سطح با استفاده از تصویر سنجنده ETMو OLI )مطالعه موردی: استان قم( پایش دمای سطح زمین و بررسی رابطه کاربری اراضی با دمای + سطح با استفاده از تصویر سنجنده ETMو OLI )مطالعه موردی: استان قم( علی سرکارگراردکانی 4 مرضیه حاجیلو 1 سید علی المدرسی 2 نسیم زرنگ 3 1.دانشجوی کارشناسی

Διαβάστε περισσότερα

جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد.

جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد. فصل 2 جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم 2 ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد. این ولتاژ از سلولهای بیولوژیک پولکیشکلی حاصل میشود که در واقع مثل یک باتری

Διαβάστε περισσότερα

چكيده سرگرد سيد جالل موسوي بيوكی باز نشستگي فرماندهي انتظامي استان يزد صورت گرفته است. در اين پژوهش جامعه

چكيده سرگرد سيد جالل موسوي بيوكی باز نشستگي فرماندهي انتظامي استان يزد صورت گرفته است. در اين پژوهش جامعه بررسي رابطه بين روش هاي مقابله با استرس كاركنان با ويژگي هاي فردي 1 آنها درآستانه بازنشستگي )بررسی موردی فرماندهي انتظامي استان يزد( چكيده 2 سرگرد سيد جالل موسوي بيوكی اين پژوهش مطالعه اي توصيفي- تحليلي

Διαβάστε περισσότερα

نادرگرب ماجنا اب ینزخم تایصوصخ یسررب یاهرگ ناشن قیفلت و یا هزرل یاه هداد نیدایم زا یکی رد کورس دنزاس رد یا هزرل ناریا برغ بونج یتفن

نادرگرب ماجنا اب ینزخم تایصوصخ یسررب یاهرگ ناشن قیفلت و یا هزرل یاه هداد نیدایم زا یکی رد کورس دنزاس رد یا هزرل ناریا برغ بونج یتفن 75 شماره 20 برگردان انجام با مخزنی خصوصیات بررسی نشانگرهای تلفیق و لرزهای دادههای میادین از یکی در سروک سازند در های لرز ایران غرب جنوب نفتی 3 بیدهندی مجیدنبی و 2 کمالی محمدرضا 1* امیرزاده مریم تهران تحقیقات

Διαβάστε περισσότερα

فهرست سخن سردبير/ 5 سنسورهاي شيميايي مورد استفاده براي شناسايي گازها )بخش سوم: كاربردها(/ 6 گازی/ 35 مروری بر فوم های فلزی انواع و روش های تولید/ 53

فهرست سخن سردبير/ 5 سنسورهاي شيميايي مورد استفاده براي شناسايي گازها )بخش سوم: كاربردها(/ 6 گازی/ 35 مروری بر فوم های فلزی انواع و روش های تولید/ 53 ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﻳﯽ : ﮔﺮﻭﻩ ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ ﻛﺎﻧﻮﻥ - ﻳﺎﺳﺮ ﺍﻣﺎﻣﻰ ﻓﺮ فهرست سخن سردبير/ 5 سنسورهاي شيميايي مورد استفاده براي شناسايي گازها )بخش سوم: كاربردها(/ 6 معرفي پوشش هاي کامپوزيتي/ 13 معرفی سایت/ 18 سل های خورشیدی )بخش

Διαβάστε περισσότερα

چگونگي عملكرد درايوهاي كنترل كننده دور موتورهاي الكتريكي بازرس فني برق واحد فني و مهندسي سيمان خاش

چگونگي عملكرد درايوهاي كنترل كننده دور موتورهاي الكتريكي بازرس فني برق واحد فني و مهندسي سيمان خاش مهندس وحيد گودرزي چگونگي عملكرد درايوهاي كنترل كننده دور موتورهاي الكتريكي بازرس فني برق واحد فني و مهندسي سيمان خاش 1- مقدمه موتوره ای DC اولین وس یله تبدیل ان رژی الکتریکی به ان رژی مکانیکی بودند. موتورهای

Διαβάστε περισσότερα

- عنوان گایدالین: راهنماي بهداشت آب و فاضالب در شرایط اضطراری و بالیا - تعداد صفحات:

- عنوان گایدالین: راهنماي بهداشت آب و فاضالب در شرایط اضطراری و بالیا - تعداد صفحات: < راهنماي بهدا شت آب و افضالب رد شرایط اضطراری و بالیا الزامات دستور ا لعم ل اه و ر هنم وداهی تخ ص ص ی مرکز سالمت محیط و کار مرکز سالمت محیط و کار ژپو هشکده محیط ز یس ت دانش گاه علوم زپشکی تهران اتبستان

Διαβάστε περισσότερα

مدير مسئول: رئيس كل ديوان محاسبات كشور )دكتر عبدالرضا رحماني فضلي( سردبير: دكتر اصغر عربيان نظارت بر اجرا: 362/ ساختمان شماره دو ديوان محاسبات كشور

مدير مسئول: رئيس كل ديوان محاسبات كشور )دكتر عبدالرضا رحماني فضلي( سردبير: دكتر اصغر عربيان نظارت بر اجرا: 362/ ساختمان شماره دو ديوان محاسبات كشور فصلنامه علمی-پژوهشی بر اس اس نامه ش ماره 3/207132 مورخ 90/10/13 وزارت علوم تحقیقات و فناوری فصلنامه دانش حسابرسی دارای درجه علمی-پژوهشی است. هیأتتحریریه: دانشگاه تربیت مدرس استاد دکتر عادل آذر دانشگاهشهیدبهشتی

Διαβάστε περισσότερα

٣ الکتریسیته آیا می دانید در یک آذرخش چند هزار آمپر جریان الکتریکی ایجاد می شود

٣ الکتریسیته آیا می دانید در یک آذرخش چند هزار آمپر جریان الکتریکی ایجاد می شود ٣ الکتریسیته آیا می دانید در یک آذرخش چند هزار آمپر جریان الکتریکی ایجاد می شود الکتریسیته نامی است که به گستره وسیعی از پدیده های الکتریکی به شکل های مختلف داده می شود. این پدیده ها تقریبا اساس کار بسیاری

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. اهواز ميباشد

Archive of SID.  اهواز ميباشد 2 3 مقاله كوتاه بررسي سرواپيدميولوژيك پاروويروس B9 توكسوپلاسما گوندي و كلاميديا تراكوماتيس در خانمهاي باردار مراجعهكننده به بخش زايمان بيمارستان امام خميني اهواز 3 2 امير سهرابي (M.Sc.) عليرضا سمربافزاده

Διαβάστε περισσότερα

ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی شرایط بهبود آن

ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی شرایط بهبود آن » اولین همایش ملی چالشهاي منابع آب و کشاورزي «انجمن آبیاري و زهکشی ایران دانشگاه آزاد اسلامی واحدخوراسگان اصفهان 24 بهمن 392 ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی

Διαβάστε περισσότερα

رفتار لرزه ای ستون های کامپوزیت در حالت غیراالستیک

رفتار لرزه ای ستون های کامپوزیت در حالت غیراالستیک به نام خدا رفتار لرزه ای ستون های کامپوزیت در حالت غیراالستیک مولفان: محسن رضایی حاجی دهی امیر آذر کیش س 2 سرشناسه پدیدآور نام و عنوان نشر مشخصات : - ۷۶۳۱ محسن رضایی محسن االستیک/مولفان غیر حالت در کامپوزیت

Διαβάστε περισσότερα

FNT 9672 T FNT 9672 ET FNT 9672 XT

FNT 9672 T FNT 9672 ET FNT 9672 XT Refrigerator یخچال Ψυγείο Hladnjak FNT 9672 T FNT 9672 ET FNT 9672 XT Bedienungsanleitung Operating instructions Please read this manual first! Dear Customer, We hope that your product, which has been

Διαβάστε περισσότερα

اهمیت میترینگ در شرکت ملی نفت ایران وضعیت موجود و چشم انداز آتی بررسی موردی برخی از اشکاالت پیش آمده در عملیات پرووینگ عادی و نشانی:

اهمیت میترینگ در شرکت ملی نفت ایران وضعیت موجود و چشم انداز آتی بررسی موردی برخی از اشکاالت پیش آمده در عملیات پرووینگ عادی و نشانی: M E T R O L O G Y ماهنامه علمی تخصصی و ترویجی مرکز ملی اندازه شناسی سازمان ملی استاندارد ایران مرکز ملی اندازه شناسی صاحب امتیاز: سازمان ملی استاندارد ایران مدیر مسئول: نیره پیروزبخت شورای سیاست گذاری:

Διαβάστε περισσότερα

چکیده تاريخ دريافت: 94/10/21 تاريخ پذيرش: 94/12/19 جانشينپروري سبک رهبری فرماندهان و مدیران ناجا فرماندهي انتظامي استان مازندران.

چکیده تاريخ دريافت: 94/10/21 تاريخ پذيرش: 94/12/19 جانشينپروري سبک رهبری فرماندهان و مدیران ناجا فرماندهي انتظامي استان مازندران. 71 جانشينپروري و ارتباط آن با سبك رهبري فرماندهان و مديران 2 سیدمهدی احمدی باالدهی 1 محمد صالحی از صفحه 71 تا 102 تاريخ دريافت: 94/10/21 تاريخ پذيرش: 94/12/19 چکیده پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است كه

Διαβάστε περισσότερα

ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر و م د ي ر ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ه ش ت م. ش م ا ر ه 2 تابستان 3931 ص ص -7 8 6 7 ت ب ن ر ا ب ط ه ب ن ف ر ه ن گ س ا ز م ا ن و س ال

Διαβάστε περισσότερα

96 ﺎﺗ 92 تﺎﺤﻔﺻ / 1383 نﺎﺘﺴﻣز و ﺰﯿﯾﺎﭘ / 14 هرﺎﻤﺷ / ﻢﺸﺷ لﺎﺳ / نﺎﮔﺮﮔ ﯽﮑﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﯽﻤﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ

96 ﺎﺗ 92 تﺎﺤﻔﺻ / 1383 نﺎﺘﺴﻣز و ﺰﯿﯾﺎﭘ / 14 هرﺎﻤﺷ / ﻢﺸﺷ لﺎﺳ / نﺎﮔﺮﮔ ﯽﮑﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﯽﻤﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ / 92 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان / سال ششم / شماره / 14 پاییز و زمستان / 1383 صفحات 92 تا 96 تا ثیر آتروپین هیوسین و پرومتازین بر طول مراحل و سرعت پیشرفت زایمان در چندزایان فروغالسادات مرتضوی محمدحسن

Διαβάστε περισσότερα

ن ه ع ال م ط ا بی ان ز م

ن ه ع ال م ط ا بی ان ز م ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ار س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 4931 بهار 1 ه ر ا م ش م ه ل ا س 5 7-4 9 ص ص ش ق ه ع ل ا ط م ا ب ا م ز ا س ر گ د ا ر ب ر ا ز گ ت م د خ ر ب

Διαβάστε περισσότερα

هیئت اندازه مدیرعامل وظیفه دوگانگی مدیره هیئت استقالل جمله از ش ركتي حاكميت متغیرهای ثانیا و مييابند كاهش درصد 48 ميشود.

هیئت اندازه مدیرعامل وظیفه دوگانگی مدیره هیئت استقالل جمله از ش ركتي حاكميت متغیرهای ثانیا و مييابند كاهش درصد 48 ميشود. حسینیان کاظم سید مرکز نور پيام دانشگاه حسابداری ارشد کارشناسی دانشجوی خوزستان سیمان شرکت مالی امور رئیس و عسلویه بینالمللی مقدم عبدالکریم دکتر نور پيام دانشگاه مدیریت و حسابداری گروه استادیار رفتار ب ر

Διαβάστε περισσότερα

به نام خداوند جان و خرد

به نام خداوند جان و خرد قطره دریاست اگر با دریاست به نام خداوند جان و خرد ور نه او قطره و دریا دریاست صاحب امتیاز: انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی مدیر مسئول: مهندس محمدحسن درویش سردبیر: مهندس وحید تیموری شورای سردبیری)به

Διαβάστε περισσότερα

تأثیر بازارگرایی و گرایش کارآفرینانه بر نوآوری در کسبوکارهای کوچک و متوسط حمیدرضا دالوری ***

تأثیر بازارگرایی و گرایش کارآفرینانه بر نوآوری در کسبوکارهای کوچک و متوسط حمیدرضا دالوری *** فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی شماره 65 زمستان 115-136 1391 تأثیر بازارگرایی و گرایش کارآفرینانه بر نوآوری در کسبوکارهای کوچک و متوسط مهرداد مدهوشي * محمدرضا طبیبی ** حمیدرضا دالوری *** دریافت: 89/12/15 پذیرش:

Διαβάστε περισσότερα

هیدروژل اشتراکی آکریلیک اسید و آکریل آمید بهکمک فراصوت

هیدروژل اشتراکی آکریلیک اسید و آکریل آمید بهکمک فراصوت جلد 41 شماره 1 زمستان 4131 نشريه علوم دانشگاه خوارزمی پلیمریشدن هیدروژل اشتراکی آکریلیک اسید و آکریل آمید بهکمک فراصوت دانشگاه آزاد اسالمی واحد تاکستان دانشکدۀ علوم گروه شیمی ايران چکیده هیدروژلها دستهای

Διαβάστε περισσότερα

كتابچه ايمني دارويي تهيه و تنظيم دكتر ربابه فيض محمدي

كتابچه ايمني دارويي تهيه و تنظيم دكتر ربابه فيض محمدي كتابچه ايمني دارويي تهيه و تنظيم دكتر ربابه فيض محمدي 1 فهرست عنوان پروتکل دارو دادن روش های مختلف تجويز دارو فرآيند نحوه دادن دارو به بيمار نحوه تکميل کاردکس پرستاری خطاهای دارويی Medicatin Errr انسولين

Διαβάστε περισσότερα

ﻯﮋﺗﺍﺮﺘﺳﺍ ﺯﺍﺪﻧﺍ ﻢﺸﭼ ﻦﻳﻭﺪﺗ ﻭ ﻥﺍﺮﻳﺍ ﺭﺩ ﻰﻧﺎﮕﻤﻫ ﺵﺯﺭﻭ ﻩﺪﻨﻳﺁ ﻯﺎﻫ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﻭ

ﻯﮋﺗﺍﺮﺘﺳﺍ ﺯﺍﺪﻧﺍ ﻢﺸﭼ ﻦﻳﻭﺪﺗ ﻭ ﻥﺍﺮﻳﺍ ﺭﺩ ﻰﻧﺎﮕﻤﻫ ﺵﺯﺭﻭ ﻩﺪﻨﻳﺁ ﻯﺎﻫ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﻭ پژوهش هاى كاربردى در مديريت ورزشى شماره 4. بهار 1392. ص ص 21-30 ورزشهمگانى در ايرانو تدوينچشمانداز استراتژى و برنامه هاى ا ينده 2 محمد جوادي پور 1* مونا سميعنيا تاريخ دريافت: 1391/8/10 تاريخ تصويب: 1391/12/26

Διαβάστε περισσότερα

آزمون تجربی چسبندگی هزینهها: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

آزمون تجربی چسبندگی هزینهها: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران ژپو ه شاهی تج ربی حسابداری سال سوم شماره 10 اتبستان 1131 صص 101 144 آزمون تجربی چسبندگی هزینهها: شواهدی از بورس اوراق چکیده بهادار تهران سحرسپاسی * زهرا فتحی ** سکینه شیبه *** تاریخ دریافت: /92/30 24 تاریخ

Διαβάστε περισσότερα

طرح در زمین کاربری تحقق میزان ارزیابی سبز فضای کاربری بر تأکید با شهری توسعه دورود(

طرح در زمین کاربری تحقق میزان ارزیابی سبز فضای کاربری بر تأکید با شهری توسعه دورود( Journal of UrbanLandscape Research, Vol., No., 0 / www.julr.ir 393 تابستان و بهار / شماره اول/ سال / شهر«منظر»پژوهشهای فصلنامه دو های طرح در زمین کاربری تحقق میزان ارزیابی سبز فضای کاربری بر تأکید با شهری

Διαβάστε περισσότερα

Islamic Republic of Iran ISIRI Institute of Standards and Industrial Research of Iran

Islamic Republic of Iran ISIRI Institute of Standards and Industrial Research of Iran ISIRI 9147 1st edition Islamic Republic of Iran Institute of Standards and Industrial Research of Iran 9147 Information technology Layout of Persian letters and symbols on computer keyboards 31585-163

Διαβάστε περισσότερα

ص خ ش ش ن ا د ت ی ر ی د م ت ر ا ه م و ی ن ا م ز ا س ت ی ا م ح ز ا ک ا ر د ا ن ی ب ه ط ب ا ر ی س ر ر ب س

ص خ ش ش ن ا د ت ی ر ی د م ت ر ا ه م و ی ن ا م ز ا س ت ی ا م ح ز ا ک ا ر د ا ن ی ب ه ط ب ا ر ی س ر ر ب س ر 2 ف د ا ه ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 3931 تابستا 2 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 7 2-7 4 ص ص ص خ ش ش ا د ت ر د م ت ر ا ه م و ا م ز ا س

Διαβάστε περισσότερα

: ک ی ن و ر ت ک ل ا ت س پ

: ک ی ن و ر ت ک ل ا ت س پ 3 9 3 1 م و د ه ر ا م ش م ه د ه ر و د / ی ک ش ز پ م ا د ی ژ و ل و ی ب ر ک ی م ه ی ر ش ن 3 4 1 13 5 : 9 2 ی پ ا ی پ ر د ی ز ا ئ ل ک و ن و ب ی ر ی س ک ا د ت ی ل ا ع ف ی س ر ر ب ی ر و ت س ا پ س و ک و ک و

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID Vector Error Correction Model(VECM)

Archive of SID Vector Error Correction Model(VECM) فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي سال هفتم شماره چهارم زمستان ١٣٨۶ صفحات ١١٩-١۴٠ ارزيابي اثرات سياستهاي ا زادسازي مالي و تغييرات نرخ بهره بانكي بر توسعه بخش مالي در اقتصاد ايران (با استفاده از تكنيك (VECM علاءالدين

Διαβάστε περισσότερα

ا ر ف ی و ن ع م ی ر ب ه ر ل د م س ا س ا ر ب 2

ا ر ف ی و ن ع م ی ر ب ه ر ل د م س ا س ا ر ب 2 ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3931 تابستان 2 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 9 5 1-9 7 1 ص ص ن ا ر ب د ه ا گ د د ز ا و ن ع م ر ب ه ر ا ه

Διαβάστε περισσότερα

ارزیابی فراوانی و نوع میان وعده مصرفی در کودکان 3-6 ساله شهرستانهای بافت و رابر در سال 1391

ارزیابی فراوانی و نوع میان وعده مصرفی در کودکان 3-6 ساله شهرستانهای بافت و رابر در سال 1391 ارزیابی فراوانی و نوع میان وعده مصرفی در کودکان 3-6 ساله شهرستانهای بافت و رابر در سال 1391 3 ملوک ترابی 1 حمیدرضا پور اسالمی 2 اله یار سجادی 3 مرضیه کریمی افشار 4* مهرناز کریمی افشار پذیرش مقاله: 94/9/23

Διαβάστε περισσότερα

ر ی د م ی د ه م ن ر ی د م ن ا س ح ا ن

ر ی د م ی د ه م ن ر ی د م ن ا س ح ا ن ز ا س م ه ی ر ا م ع م ی ح ا ر ط و ی م ی ل ق ا ش ی ا س آ ی ا ه ص خ ا ش ی س ر ر ب ن ا ج ن ز ر ه ش م ی ل ق ا ا ب ی ر ی د م ی د ه م ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ر ت ش ا ک ل ا م ی ت ع ن ص ه ا گ ش ن ا د ی ر ه ش ی ز ی

Διαβάστε περισσότερα

د ا ز ز ا ب ه ش ر و ال د ن

د ا ز ز ا ب ه ش ر و ال د ن ه د ا ز ز ا ب ه ش ر و ال د ن ا ر م ا ک 3 9 3 1 م و د ه ر ا م ش م ه د ه ر و د / ی ک ش ز پ م ا د ی ژ و ل و ی ب ر ک ی م ه ی ر ش ن 1 3 1-12 4 : 9 2 ی پ ا ی پ ی ا ه ه ی و س ی و ر ی ن ا ر ی ا ل س ع ر و ب ن ز

Διαβάστε περισσότερα

شام در یونان و در اروپا هستید

شام در یونان و در اروپا هستید You are in Greece, you are in Europe! Tu es en Grèce! Tu es en Europe! Είσαι στην Ελλάδα, είσαι στην Ευρώπη! THESSALONIKI ALEXANDROUPOLIS شام در یونان و در اروپا هستید ATHENS PATRAS I am 16 years old and

Διαβάστε περισσότερα

ب عى ان پيصبينيضکستنهاييدرچنداليههايمتقارنباروشانرژي

ب عى ان پيصبينيضکستنهاييدرچنداليههايمتقارنباروشانرژي ( ) - : : 1386 : معادل ب رسي افضا م ىذسی داوشکذي داوشج مشخصات سيذاحمذگلچ بيان وامخاو ادگي: وام 1:8928:8 داوشج ئي: شماري افضايي( اي )سازي افضا م ىذسی تحصيلی: رشت آزاد داوشج ي ت دشكي حسيىي حسيه را ىما: استاد

Διαβάστε περισσότερα

شناسائي راهکار مناسب بکارگيري هوش تجاري با استفاده از مدل QFD ( مورد مطالعه بانک ملت استان تهران )

شناسائي راهکار مناسب بکارگيري هوش تجاري با استفاده از مدل QFD ( مورد مطالعه بانک ملت استان تهران ) شناسائي راهکار مناسب بکارگيري هوش تجاري با استفاده از مدل QFD ( مورد مطالعه بانک ملت استان تهران ) 1 فاطمه کریمي دانشجوي دوره کارشناسي ارشد رشته مدیریت فناوري اطالعات دانشگاه آزاد اسالمي تهران ایران fatima.karimi04@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

somfy.com Ixengo S EN TR FA AR Installation manual Montaj kılavuzu راهنمای نصب دليل التركيب A

somfy.com Ixengo S EN TR FA AR Installation manual Montaj kılavuzu راهنمای نصب دليل التركيب A somfy.com Ixengo S EN TR FA AR Installation manual Montaj kılavuzu راهنمای نصب دليل التركيب - 1-5063186A Do not dispose of your scrapped appliances, nor your used batteries with household waste. You are

Διαβάστε περισσότερα