زير گروه هاي سلول هاي

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "زير گروه هاي سلول هاي"

Transcript

1 مجله دانشگاه علوم پزشكي شهركرد/ دوره 15 شماره 1/ فروردين و ارديبهشت / مقاله پژوهشي زير گروه هاي سلول هاي TCD4+ و TCD8+ در افراد مبتلا به رينيت آلرژيك و مقايسه آن با افراد سالم مهري غفوريان بروجردنيا 1 اعظم عسگري فر 2 عبدالحسين شكورنيا * گروه ايمنولوژي دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز ايران دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز ايران چكيده: زمينه و هدف: تاريخ دريافت: 91/5/2 اصلاح نهايي: 91/8/28 تاريخ پذيرش: 91/12/10 رينيت آلرژيك (AR) بيماري شايعي است كه ايمونوگلوبولين (IgE) E و سلول هاي T در بروز آن نقش و اهميت زيادي دارند. اين مطالعه با هدف بررسي زير گروه هاي لنفوسيت T در بيماران مبتلا به رينيت آلرژيك و مقايسه آن با افراد سالم انجام شد. بررسي: در اين مطالعه تجربي كه به صورت مورد-شاهدي انجام گرفت 30 بيمار مبتلا به رينيت آلرژيك و 30 فرد سالم از نظر پارامترهاي ايمونولوژيك بررسي شدند. گروه مورد بررسي دانشجويان دختر دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز ساكن در خوابگاه گلستان با ميانگين سني ± 3/3 22/5 سال بودند. نمونه هاي جمع آوري شده از خون محيطي تمام دانشجويان با استفاده از آنتي بادي هاي مونوكلونال مناسب رنگ آميزي و سپس درصد لنفوسيت هاي TCD4+ TCD8+ و نسبت CD4/CD8 بوسيله دستگاه فلوسيتومتري تعيين گرديد. همچنين روش هاي هماتولوژيكي از جمله آزمايش استاندارد CBC بر روي تمام نمونه هاي خون صورت گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون تي تجزيه و تحليل شدند. ها: ميانگين لنفوسيت هاي TCD4+ در گروه مورد نسبت به گروه شاهد بطور معنيداري بالاتر بود (0/05>P) اما ميانگين لنفوسيت هاي TCD8+ و نسبت CD4/CD8 با گروه شاهد تفاوت معني داري نشان نداد (0/05<P). نتايج آزمايش CBC نشان داد ميانگين درصد اي وزينوفيل ها و مونوسيت ها در بين دو گروه تفاوت معني داري داشته است (0/05>P). با توجه به افزايش لنفوسيت هاي TCD4+ در بيماران احتمالا اين گروه از جمعيت لنفوسيتي در پاتوژنز بيماري نقش دارند. بررسي هاي بيشتري نظير عملكرد TCD4+ در پاتوژنز بيماري و نقش آن ها در درمان پيشنهاد مي شود. روش يافته نتيجه گيري: واژه هاي كليدي: رينيت آلرژيك زير گروه هاي سلول هاي T فلوسيتومتري. مقدمه: رينيت آلرژيك بيماري شايعي است كه شيوع آن در سال هاي اخير به ويژه در مناطق صنعتي افزايش چشمگيري داشته است. اين بيماري به طور قابل توجهي كيفيت زندگي انسان ها را تحت تاثير قرار مي دهد و از علل عمده مراجعه به مراكز بهداشتي و درماني محسوب مي گردد (2 1). به همين دليل در طي دهه اخير توجه زيادي به عوامل و مكانيسم هاي ايجاد كننده اين بيماري شده است. يكي از پيشرفت هاي مهم در اين زمينه شناسايي نقش سايتوكاينها و سلول هاي مختلف در پاتوژنز اين بيماري بوده است. ايمونوگلوبولين (IgE) E در بروز و تشديد علاي م رينيت آلرژيك نقش و اهميت زيادي دارد. توليد و ترشح IgE نيز عمدتا توسط سلول هاي T كنترل مي شود. برخي از پژوهشگران نشان داده اند كه تعداد *نويسنده مسي ول: اهواز دانشگاه جندي شاپور دانشكده پزشكي- گروه ايمنولوژي- تلفن:

2 زير گروه هاي لنفوسيت T در افراد مبتلا به رينيت آلرژيك مهري غفوريان بروجردنيا و همكاران سلول هاي T سايتوتوكسيك (TCD8+) در بيماران آتوپيك غير طبيعي است و فعاليت مهار كنندگي اين سلول ها در ضمن حساسيت زدايي بيماران آتوپيك افزايش مي يابد (3-5). مطالعات زيادي در داخل و خارج از كشور نقش عوامل مختلف را در رينيت آلرژيك مورد بررسي قرار داده اند. يافته هاي آنان جنبه هايي از اين بيماري را روشن نموده است. بررسي زير گروه هاي سلول هاي T در 29 بيمار مبتلاي به رينيت آلرژيك در تهران تفاوت معنيداري بين تعداد سلول هاي TCD4+ و CD8+ در مقايسه با گروه شاهد نشان نداد (6). در مطالعه ديگري بررسي تعداد و زير گروه هاي سلول هاي كشنده طبيعي در 20 دانشجوي مبتلا به رينيت آلرژيك و مقايسه آن با 20 دانشجوي سالم غير آلرژيك در دانشگاه علوم پزشكي تهران نشان داد كه تعداد سلول هاي كشنده طبيعي =NK) (Natural killer cells در گروه مورد به طور معنيدار بيشتر از گروه شاهد بود (7). نتايج مطالعات برخي از محققين در اين ارتباط نشان داده است كه درصد سلول هاي TCD4+ در افراد مبتلا به رينيت آلرژيك بطور معنيداري افزايش يافته است (8-10). در مطالعات بعدي نيز تغييرات نسبت سلولهاي TCD4+ به سلول هاي TCD8+ و همچنين نقش سلول هاي NK در خون محيطي اين بيماران مورد بررسي قرار گرفت و نشان داده شد كه اين نسبت در بيماران مبتلا به رينيت آلرژيك افزايش مي يابد (7). تغيير در ميزان سلول هاي TCD4+ و TCD8+ در بيماري هايي كه آلرژي در پاتوژنز آن دخالت دارد نيز گزارش شده است (11). امروزه مشخص شده است كه سايتوكاين هايي كه توسط سلول هاي ايمني بويژه دستجات مختلف سلول هاي T كمكي (TCD4+) ترشح ميشوند در بروز بيماري هاي آلرژيك (12) و نيز در درمان اين بيماري ها (13) نقش مهمي دارند. شرايطي اقليمي منطقه خوزستان رطوبت بالا و آلودگي هوا خصوصا در شهرستان اهواز در سال هاي اخير و گزارشاتي مبني بر آمار نسبتا بالاي رينيت آلرژيك در ساكنين (14) انجام مطالعاتي در اين زمينه را ضروري مي سازد. تعيين درصد فراواني سلول هاي خون محيطي در بيماران آلرژيك و ارزيابي نسبت زير گروه هاي لنفوسيت ها در اين بيماران ميتواند اطلاعات ارزشمندي براي شناسايي عوامل موثر در بروز و تشديد تظاهرات آلرژي فراهم نمايد. اين مطالعه با هدف بررسي تغييرات گلبول هاي سفيد خون محيطي در بيماران مبتلا به رينيت آلرژيك و مقايسه آن با افراد سالم انجام شد. روش بررسي: در اين مطالعه مورد-شاهدي كه بر روي دانشجويان دختر شاغل به تحصيل (در سال تحصيلي ) در دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز ساكن در خوابگاه گلستان انجام گرفت 30 دانشجوي مبتلا به رينيت آلرژيك به عنوان گروه مورد و 30 دانشجو كه از سلامتي كامل برخوردار بودند و هيچگونه سابقه بيماري آلرژيك نداشتند به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند. محدوده سني افراد مورد مطالعه 18 تا 26 سال بود كه ميانگين سني 22/5 ± 34 داشتند. سال رينيت آلرژيك در دانشجويان بر اساس شرح حال رينوره گرفتگي بيني عطسه و خارش همراه با حداقل يك معيار آتوپي (سابقه خانوادگي و IgE بالا) بعد از معاينه كامل توسط پزشك متخصص گوش و حلق و بيني تشخيص داده مي شد. قبل از نمونه برداري از تمامي دانشجويان رضايت نامه همكاري اخذ گرديد. نمونه گيري براي تمام دانشجويان بطور يكسان و در يك فاصله زماني صورت گرفت. نمونه هاي خون محيطي حاوي EDTA بلافاصله به آزمايشگاه منتقل گرديد و آزمايشات مورد نظر با استفاده از تست هاي هماتولوژيكي و فلوسايتومتري بر روي نمونه ها انجام گرفت. آزمايش استاندارد CBC طبق دستوالعمل روتين آزمايشگاهي جهت مشخص شدن تعداد گلبول هاي سفيد (WBC) درصد نوتروفيلها لنفوسيتها اي وزينوفيل ها و منوسيت ها در خون محيطي صورت گرفت. 39

3 مجله دانشگاه علوم پزشكي شهركرد/ دوره 15 شماره 1/ فروردين و ارديبهشت 1392 شمارش زير گروه هاي سلول هاي T به روش فلوسايتومتري انجام گرفت. اصول كلي اين روش اندازه گيري نوري فلوي ورسانس روي جمعيت هاي خاص سلولي است. در اين روش سلول هاي رنگ شده با مواد فلوي وكروم به صورت يك جريان خطي از مقابل منبع نوري ليزر عبور مي كنند و خصوصيات آنها مانند اندازه و ميزان گرانولاريته سيتوپلاسم و سيگنالهاي فلوي ورسانس بررسي مي شود. سپس جمعيت سلولي مورد نظر با روش محصور سازي (Gating) انتخاب شده و تعداد و درصد زير گروه هاي متفاوت بر اساس نوع آنتي بادي مونوكلونال تعيين مي گردد. در اين تحقيق از آنتي بادي هاي مونوكلونال دو رنگ كنژوگه به مواد فلورسنتي شامل CD4/ FITC و Mouse Anti-Human CD8/RPE براي تعيين زير گروه هاي سلول هاي T و جهت حذف اتصالات غير اختصاصي از آيزوتايپ كنترل دورنگ IgG1 FITC و IgG1/RPE ساخت شركت Dako دانمارك استفاده گرديد. در زمان انجام آزمايش 100 لاندا از نمونه هاي خون هر كدام از دانشجويان در دو لوله جداگانه شامل لوله آزمايش و لوله آيزوتايپ كنترل در مجاورت آنتي بادي هاي مربوطه قرار گرفت. بعد از طي شدن زمان انكوباسيون از دو "محلول ليز كننده گلبول قرمز A و B ساخت شركت Dako دانمارك براي ليز كردن گلبول هاي قرمز استفاده گرديد. نمونه ها پس از 2 بار شستشو با محلول PBS با دستگاه فلوسايتومتري FACScan ساخت شركت Becton Dickenson آناليز دو رنگه شد و در نهايت درصد زير گروه هاي سلول T شامل سلول هاي T كمكي (ماركر (CD4 و سلول T سايتوتوكسيك (ماركر (CD8 در حوضه لنفوسيتي تعيين گرديد. ميانگين درصد هر كدام از زير گروه هاي لنفوسيتي و نسبت سلول هاي CD4/CD8 در دو گروه مورد و شاهد محاسبه و تعيين گرديد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آمار توصيفي (ميانگين و انحراف معيار) و آمار تحليلي (آزمون t) آناليز شدند و 0/05>P معني دار در نظر گرفته شد. يافته ها: مقايسه ميانگين پارامترهاي اندازه گيري شده در دو گروه نشان داد كه ميزان سلول هاي TCD4+ در گروه مورد در مقايسه با گروه شاهد كاهش معني داري داشته است (0/05>P) (جدول شمار 1). بين ميانگين سلول هاي TCD8+ در دو گروه شاهد و مورد تفاوت معني داري مشاهده نشد (0/05<P). بررسي پارامترهاي ديگر در نمونه هاي مورد مطالعه نشان داد كه فقط بين جدول شماره 1: مقايسه درصد پارامترهاي خوني در بيماران مبتلا به رينيت آلرژيك و گروه شاهد -P value گروه مورد گروه شاهد شاخص هاي مورد بررسي 0/230 58/9 ± 13/ 4 63/5 ± 16/ 1 گلبول هاي سفيد 0/112 63/8 ± 8/ 8 60/3 ± 7/ 8 نوتروفيل 0/482 31/03 ± 9/ 6 32/5 ± 6/ 9 لنفوسيت 0/034 3/03± 2/ 2 1/9 ± 1/ 6 اي وزينوفيل 0/006 1/7 ± 1/ 5 5/1 ± 3/ 1 منوسيت 0/013 48/98 ± 5/ 5 44 /63 ± 7/ 4 سلول هاي TCD4+ 0/725 26/3 ± 5/ 1 26/7 ± 4/ 2 سلول هاي TCD8+ 0/650 1/94 ± 0/ 49 1/71 ± 0/ 43 CD4/CD8 نسبت سلول هاي 0/05>P بين دو گروه مورد و شاهد تفاوت معني دار در نظر گرفته شد. داده ها بر حسب درصد و به صورت "ميانگين ± انحراف معيار" مي باشند. افراد سالم و بدون هيچگونه سابقه بيماري آلرژيك به عنوان گروه شاهد انتخاب شده بودند. 40

4 زير گروه هاي لنفوسيت T در افراد مبتلا به رينيت آلرژيك مهري غفوريان بروجردنيا و همكاران تعداد اي وزينوفيل ها و مونوسيت هاي خون محيطي در دانشجويان مبتلا به رينيت آلرژيك با گروه شاهد تفاوت معني دار وجود دارد (0/05>P). در ديگر پارامترها در دو گروه مورد و شاهد تغييرات معني داري مشاهده نشد.(P>0/05) بحث: نتايج اين مطالعه كه به منظور بررسي تغييرات زيرگروه هاي سلولهاي T در مبتلايان به رينيت آلرژيك انجام شد نشان داد كه تعداد لنفوسيت هاي TCD4 است. در مقايسه با گروه شاهد سالم افزايش يافته اما در تعداد لنفوسيتهاي تغيير TCD8 چشمگيري مشاهده نشده است. افزايش معني دار تعداد اين دسته از سلول هاي T و تغيير نسبت سلول هاي CD4/CD8 در اين افراد نشان مي دهد كه اين سلول ها در پاتوژنز و بروز علاي م رينيت آلرژيك نقش اساسي دارند. بررسي درصد لنفوسيت ها در افراد مبتلا به رينيت آلرژيك نشان ميدهد كه همواره تعداد سلول هاي TCD4 در اين افراد افزايش مي يابد. اندازه گيري تعداد لنفوسيت هاي مبتلايان به رينيت آلرژيك در مطالعات مختلف نشان مي دهد كه تعداد سلول هاي TCD4 در اين افراد نسبت به افراد سالم بالاتر مي باشد (15 6). در مطالعه اي افزايش تعداد اين سلول ها در بيماران مبتلا به آسم گزارش شده است كه نشان دهنده مداخله اين سلول ها در پاتوژنز اين بيماري مي باشد (7). سلول هاي TCD4 با توليد انواع سايتوكاين هاي نوع 2 از قبيل IL-4 IL-10 IL-5 و IL-13 نقش مهمي در پاسخ ايمني همورال در بيماران آلرژيك ايفا مي كنند (17 16). اين سلول ها در پاسخ هاي فاز تاخيري در ريه و بعد از تزريق داخل پوستي آنتي ژن در پوست مشاهده شده اند. برخي از سايتوكاين هاي توليد شده از اين سلول ها بويژه IL-4 و IL-5 تاثير مستقيمي روي تحريك و فعال سازي اي وزينوفيلها و ماست سلها دارند.(19 18) ماست سل ها بازوفيلها و اي وزينوفيل ها سلول هاي اجرايي در واكنش هاي شديد و بيماري هاي آلرژيك مي باشند. اگر چه هر يك از اين سلول ها ويژگي منحصر بفردي دارند اما هر سه گرانول هاي سيتوپلاسمي دارند كه حاوي واسطه هاي شيميايي اصلي در بيماري هاي آلرژي هستند و هر سه نوع سلول مدياتورهاي ليپيدي و سايتوكاين ها را نيز توليد ميكنند كه در ايجاد التهاب موثر هستند. IL-5 يك سايتوكاين قوي اي وزينوفيل ها مي باشد كه توانايي آنها را براي آزاد سازي محتويات گرانول هايشان افزايش مي دهد (20). امروزه بطور كامل مشخص شده است كه سايتوكاين هاي نوع 2 فقط توسط سلول هاي TCD4 ترشح نمي شوند. دسته هايي از سلول هاي TCD8 و همچنين سلول هاي NK نيز مي توانند اين سايتوكاين ها را ترشح كنند. يافته هاي يك مطالعه كه اخيرا در ارتباط با توليد سايتوكاين توسط سلول هاي T در بيماران مبتلا به آسم اتوپيك انجام گرفت. نشان داد كه توليد IL-4 و IL-13 در هر دو سلول هاي TCD4 و TCD8 افزايش مي يابد. و اين نشان ميدهد كه گروه هاي مختلف سلول هاي T در پاتوژنز اين بيماري نقش دارند. هر چند كه در اين مطالعه سنجش سايتوكاين هاي توليد شده توسط سلول هاي T انجام نشده است. ليكن پژوهش هاي زيادي تغييرات سايتوكاينها را در بيماران اتوپيك گزارش كرده اند. شرايط خاص در بيماران آلرژيك مي تواند باعث بهم خوردن تعادل بين سايتوكاين هاي Th1 و Th2 شود. تغيير در نسبت سايتوكاين هاي Th1/Th2 در آلرژي مي تواند باعث بروز و شدت علاي م آلرژي در فرد گردد (21-24). IL-17 يك نوع سايتوكاين پيش التهابي است كه در بيماران مبتلا به رينيت آلرژي افزايش مي يابد. اين سايتوكاين توسط گروهي از لنفوسيت هاي TCD4+ يعني سلول هاي Th17 ترشح مي شود و در پاتوژنز بيماري نقش دارد (25). اخيرا در تحقيقي گزارش شده است كه سلول هاي TCD4+ كه ماركر CD161 را بيان ميكنند در بيماران مبتلا به رينيت 41

5 مجله دانشگاه علوم پزشكي شهركرد/ دوره 15 شماره 1/ فروردين و ارديبهشت 1392 آلرژي افزايش مي يابد. در اين تحقيق همچنين نشان داده شد كه ماركر CD161 بطور قابل توجهي در سلول هايي كه IL-17 را توليد مي كنند افزايش مي يابد (26) بنابراين با توجه به تحقيق حاضر ممكن است افزايش سلول هاي TCD4+ در دانشجويان مبتلا به رينيت آلرژي با بالا رفتن سلول هاي Th17 كه ماركر CD161 را بيان مي كنند ارتباط داشته باشد كه نياز به بررسي هاي بيشتري دارد. نتايج ديگر اين مطالعه نشان داد كه در افراد مبتلا به رينيت آلرژيك در مقايسه با گروه شاهد سالم درصد اي وزينوفيل ها بطور معني داري افزايش و درصد منوسيت هاي خون محيطي بطور معني داري كاهش يافته است. ليكن بين دو گروه مورد و شاهد از لحاظ تعداد گلبول هاي سفيد نوتروفيل ها و لنفوسيت ها تفاوت معنيداري مشاهده نشد. كاهش تعداد منوسيت ها در اين بيماران مي تواند به دليل سايتوكاين هاي مترشحه از سلول هاي Th2 بويژه IL-13 IL-10 و IL-4 بوده باشد كه نقش مهار كننده روي فعاليت منوسيت ها دارد.(20) سايتوكاين هاي Th2 و به ميزان خيلي كمتر سايتوكاين هاي Th1 باعث افزايش توليد كموكاين هاي eotaxin-2 eotaxin IL-8 MCP-4 MCP-3 و Rantes در سلول هاي اپي تليال راه هاي هوايي انساني مي شود.(27) مطالعات نشان داده است حضور و افزايش پروتي ين هاي كموتاكتيك مونوسيتي (MCP) بخصوص MCP-3 و MCP-4 در بافت هاي مخاطي بيني (nasal mucosal) افراد مبتلا به رينيت آلرژي باعث اينفيلتراسيون و افزايش سلول هاي التهابي مانند مونوسيت ها اي وزينوفيل ها و سلول هاي T به داخل آنها مي شود كه ممكن است با كاهش مونوسيت ها در خون بيماران ارتباط داشته باشد (28) كه بررسي هاي بيشتري را مي طلبد. افزايش تعداد اي وزينوفيل ها با توجه به افزايش توليد و ترشح IL-5 بدنبال افزايش سلول هاي TCD4+ در اين بيماران منطقي به نظر مي رسد. IL-5 نيز موجب افزايش بلوغ اي وزينوفيل ها از پيش سازهاي مغز استخوان مي گردد و در غياب اين سايتوكاين كمبودي در تعداد اي وزينوفيلها و عملكرد آنها مشاهده مي شود. اي وزينوفيل ها در ارتشاح التهابي مرحله ديررس به فراواني ياقت ميشوند و در بسياري از روندهاي پاتولوژيك در بيماري هاي آلرژيك دخالت دارند. فراخواني و ارتشاح اي وزينوفيل ها به داخل بافت ها به واسطه اثر ميان كنش مولكولهاي چسبان و كموكاين ها ميباشد. كموكاين اي وتاكسين (CCL11) توسط سلول هاي اپي تليال در جايگاههاي واكنش هاي آلرژيك توليد مي گردد و به گيرنده كموكايني CCR3 كه بطور ذاتي توسط اي وزينوفيل ها بارز مي گردد متصل مي شود.(20) علاوه بر سطح اي وزينوفيل برسطح CCR3 ها لنفوسيت هاي Th2 پولاريزه نيز بيان مي شود (29). لذا اينفيلتراسيون موضعي اي وزينوفيلها و لنفوسيت هاي Th2 و افزايش آنها در التهاب ناشي از آلرژي نتيجه ميان كنش اين كموكاين و كموكاين رسپتور مي باشد. گزارشات نشان ميدهد كه ميزان لنفوسيت هاي TCD4+ كه كموكاين CCR3 را بيان ميكنند در بيماران مبتلا به رينيت آلرژي افزايش مي يابد (30). احتمالا افزايش اين سلول ها با افزايش سلول هاي Th2 و در نتيجه افزايش اي وزينوفيل ها ارتباط مستقيمي دارد. نتيجه گيري: ميانگين لنفوسيت هاي TCD4+ در بيماران مبتلا به رينيت آلرژيك در مقايسه با گروه شاهد بطور معنيداري بالاتر بود. اما ميانگين لنفوسيت هاي TCD8+ و همچنين نسبت CD4/CD8 با گروه شاهد تفاوت معنيدار آماري نداشت. نتايج اين گونه بررسي ها و تعيين درصد فراواني سلول هاي خون محيطي به خصوص زير گروه هاي مختلف لنفوسيتي در بيماران آلرژيك مي تواند اطلاعات مفيد و ارزشمندي براي شناسايي عوامل موثر در بروز و تشديد تظاهرات آلرژي فراهم نمايد. 42

6 زير گروه هاي لنفوسيت T در افراد مبتلا به رينيت آلرژيك مهري غفوريان بروجردنيا و همكاران تشكر و قدرداني: بدينوسيله از همكاران آزمايشگاه مركز تحقيقات تالاسمي و هموگلوبينوپاتي بيمارستان شفاي اهواز جهت همكاري در انجام آزمايشات فلوسيتومتري تشكر و قدرداني مي شود. اين مطالعه بر گرفته از پايان نامه دانشجوي پزشكي دوره دكتراي عمومي مي باشد. 43 منابع: 1. Busse W. The role of allergy in disease. Immunol Rev Jul; 242(1): Ellwood P, Asher MI, Beasley R, Clayton TO, Stewart AW. The international study of asthma and allergies in childhood (ISAAC): phase three rationale and methods. Int J Tuberc Lung Dis Jan; 9(1): Pawankar R, Mori S, Ozu C, Kimura S. Overview on the pathomechanisms of allergic rhinitis. Asia Pac Allergy Oct; 1(3): Kus J, Tse K, Vendal S, Chan YM. Lymphocyte subpopulations in patients with allergic and nonallergic asthma. Clin Allergy Nov; 15(6): Wosinska-Becler K, Plewako H, Hakansson L, Rak S. Cytokine production in peripheral blood cells during and outside the pollen season in birch-allergic patients and non-allergic controls. Clin Exp Allergy Jan; 34(1): Massoud A, Raieszadeh M, Kamali E, Farid Hosseini R. Imbalance of T- cell subsets in Iranian allergic rhinitis. Acta Medica Iranica. 1995; 33(3-4): Mesdaghi M, Vodjgani M, Salehi E, Hadjati J, Sarrafnejad A, Movahedi M, et al. Number and subtypes of natural killer cells in patients with allergic rhinitis in comparison to healthy subjects. Tehran Univ Med Sci J. 2010; 68(1): Glück J, Brzoza Z, Rogala B.Flow cytometric analysis of type 1 and type 2 subsets of CD4+ and CD8+ cells in intermittent allergic rhinitis and chronic urticaria--methodological aspects. Przegl Lek. 2004; 61(7): Mahmoud F, Habeeb F, Arifhodzic N, Haines D, Novotny L. Lymphocyte T activation profiles in peripheral blood of long- versus short-term residents of Kuwait: comparison with asthmatics. Ann Acad Med Singapore. 2010; 39: Akdis M, Verhagen J, Taylor A, Karamloo F, Karagiannidis C, Crameri R. Immune responses in healthy and allergic individuals are characterized by a fine balance between allergen-specific T regulatory 1 and T helper 2 cells. J Exp Med. 2004; 199(11): Nikakhlagh S, Ghafourian-Boroujerdnia M, Saki N, Soltan-Moradi MR, Rahim F. Immunologic factors in patients with chronic polypoid sinusitis. Niger J Med. 2009; 18(4): Nouri-Aria KT, Durham SR. Regulatory T cells and allergic disease. Inflamm Allergy Drug Targets Dec; 7(4): Ghafourian-Boroujerdnia M, Azemi ME, Hemmati AA, Taghian A, Azadmehr A. Immunomodulatory effects of astragalus gypsicolus hydroalcoholic extract in ovalbumin-induced allergic Mice model. Iran J Allergy Asthma Immunol. 2011; 10(4): Shakurnia A, Assar SH, Afra M, Latifi M. Prevalence of symptoms of asthma, allergic rhinitis and eczema in 6-7 and years old Ahvazian School children. J Ahvaz Univ Med Sci. 2011; 9(6): Ohta N, Sakurai S, Yoshitake H, Aoyagi M. Analysis of Th1, Th2, Tc1 and Tc2 cells in patients with allergic rhinitis. Clin Exp All Rev. 2005; 5: Pourgheysari B, Rahmani F. CD4+ immune response to cytomegalovirus (CMV) in healthy carriers and hematological malignancies. J Shahrekord Univ Med Sci June, July; 13(2):

7 مجله دانشگاه علوم پزشكي شهركرد/ دوره 15 شماره 1/ فروردين و ارديبهشت Francis JN, Lloyd CM, Sabroe I, Durham SR, Ohta SJ. T lymphocytes expressing CCR3 are increased in allergic rhinitis compared with non-allergic controls and following allergen immunotherapy. Allergy Jan; 62(1): Sang-Heon C, Stanciu LA, Holgate ST, Johnston SL. Increased interleukin-4, interleukin-5, and interferon-γ in airway CD4 and CD8 T cells in atopic asthma. Am J Respir Crit Care Med Feb; 171(3): Powe DG, Huskisson RS, Carney AS, Jenkins D, McEuen AR, Walls AF, et al. Mucosal T-cell phenotypes in persistent atopic and non atopic rhinitis show an association with mast cells. Allergy Feb; 59(2): Abbas AK, Pober JS, Lichtman AH. Cellular and molecular immunology. 6 th ed. Philadeiphia: Sanders Elsevier; Machura E, Mazur B, Rusek-Zychma M, Barc-Czarnecka M. Cytokine production by peripheral blood CD4+ and CD8+ T cells in atopic childhood asthma. Clin Dev Immunol. 2010; 2010: Ganji Bakhsh M, Asadi M, Nejati V, Delirezh N, Farokhi F; Inducing dendritic cells maturation by human umbilical vein endothelial cells and PHA-activated T lymphocytes conditioned media. AMUJ. 2012; 15(61): Till SJ, Jopling LA, Wachholz PA, Robson RL, Qin S et al; T Cell phenotypes of the normal nasal mucosa: induction of Th2 cytokines and CCR3 expression by IL-4. J Immunol Feb; 166(4): Vukmanovic-Stejic M, Vyas B, Gorak-Stolinska P, Noble A, Kemeny DM. Human Tc1 and Tc2/Tc0 CD8 T-cell clones display distinct cell surface and functional phenotypes. Blood. 2000; 95(1): Stanciu LA, Roberts K, Papadopoulos NG, Cho SH, Holgate ST, Coyle AJ, et al. IL-4 increases type 2, but not type 1, cytokine production in CD8(+) T cells from mild atopic asthmatics. Resp Res. 2005; Poggi A, Canevali P, Contatore M, Ciprandi G. Higher frequencies of CD161 circulating T lymphocytes in allergic rhinitis patients compared to healthy donors. Int Arch Allergy Immunol. 2012; 158(2): Ba L, Du J, Liu Y, Shang T, Yang F, Bian P. The expression and significance of interleukin-17 and the infiltrating eosinophils in nasal polyps and nasal mucous of allergic rhinitis. Lin Chung Er Bi Yan Hou Tou Jing Wai Ke Za Zhi Jan; 24(2): Meyer-Hoffert U, Lezcano-Meza D, Bartels J, Montes-Vizuet AR, Schröder JM, Teran LM. Th2- and to a lesser extent Th1-type cytokines upregulate the production of both CXC (IL-8 and gro-alpha) and CC (RANTES, eotaxin, eotaxin-2, MCP-3 and MCP-4) chemokines in human airway epithelial cells. Int Arch Allergy Immunol. 2003; 131(4): Christodoulopoulos P, Wright E, Frenkiel S, Luster A, Hamid Q. Monocyte chemotactic proteins in allergen-induced inflammation in the nasal mucosa: effect of topical corticosteroids. J Allergy Clin Immunol. 1999; 103(6): Francis JN, Lloyd CM, Sabroe I, Durham SR, Till SJ. T lymphocytes expressing CCR3 are increased in allergic rhinitis compared with non-allergic controls and following allergen immunotherapy. Allergy. 2007; 62:

8 Journal of Shahrekord University of Medical Sciences (J Shahrekord Univ Med Sci) 2013 Apr, May; 15(1): Original article CD4+ and CD8+ T cells subsets in patients with allergic rhinitis in comparison to healthy people Ghafourian brujerdnia M (PhD) 1, Askarifar A (MD student) 2, Shakurnia AH (MSc) 1 * 1 Immunology Dept., Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, I.R. Iran; 2 PhD Students, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, I.R. Iran Received: 26/Jul/2012 Revised: 18/Nov/2012 Accepted: 28/Feb/2013 Background and aims: Allergic rhinitis (AR) is a common disease in which IgE and T cells have an important role. This study aimed at comparing the frequency of peripheral T cell sublype in patients with allergic rhinitis (AR) and in healthy people. Methods: In this experimental case-control study, a total of 30 patients with allergic rhinitis and 30 healthy controls were evaluated for immunologic parameters. The students of Jundishapur University of Medical Sciences, residented in Golestan dormitory were participated in this casecontrol study. The mean of age ranges of students were 22.5 ± 3.3 years. Peripheral blood samples were collected from the students and stained with appropriate monoclonal antibodies. Percentage CD4+T cells, CD8+T cells and the proportion of CD4/CD8 were determined using flow cytometriy technique. In this study haematological methods including standard CBC test were also performed on all blood samples. The data were analyzed and compared statistically in two groups using SPSS software and t test. Results: Mean percentage of CD4+ T lymphocytes increased significantly in case group in comparison with healthy control group (P<0.05). However, no significant difference was seen in two groups for mean percentage of CD8+ T cells and CD4/CD8 ratio (P>0.05). The results of CBC test showed the percentage of eosinophils and monocytes were significantly different among two groups (P<0.05). Conclusion: This study provides evidence that a higher frequency of CD4+T cells is present in the peripheral blood of AR patients and it has probably a role in pathogenesis of the disease. Further investigations require to elucidate the role of CD4+T cells in pathogenesis and treatment of AR. Keywords: Allergic rhinitis, Flow cytometry, T cell subsets. Cite this article as: Ghafourian brujerdnia M, Askarifar A, Shakurnia AH. CD4+ and CD8+ T cells subsets in patients with allergic rhinitis in comparison to healthy people. J Shahrekord Univ Med Sci Apr, May;15(1): * Corresponding author: Immunology Dept., Jundishapoor University of Medical Scienses, Ahvaz, I.R. Iran. Tel: , 45

خلاصه. پست الكترونيك:

خلاصه. پست الكترونيك: بررسي ارزش تشخيصي معيارهاي باليني آمسل (Amsel) در تشخيص واژينوز باكتريال 3 * فرزانه جعفرنژاد سارا نايبان دكتركيارش قزويني مربي دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي مشهد مشهد ايران كارشناس ارشد مامايي

Διαβάστε περισσότερα

مقدمه پارساسرشت محمدرضا فاضلي نسرين صمدي حسين جمالي فر اكرم عيدي و حميده محمودي اصل چكيده. واژه هاي كليدي: Lactobacillus rhamnosus GG

مقدمه پارساسرشت محمدرضا فاضلي نسرين صمدي حسين جمالي فر اكرم عيدي و حميده محمودي اصل چكيده. واژه هاي كليدي: Lactobacillus rhamnosus GG جلد 5 شماره 1391 4 تا ثير متابوليت هاي Lactobacillus rhamnosus GG بر روي رده سلول سرطاني CacoII لادن 3 1 * پارساسرشت محمدرضا فاضلي نسرين صمدي حسين جمالي فر اكرم عيدي و حميده محمودي اصل 1 زاده 1 تهران دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

One-Year Patency Rate of Arteriovenous Fistula and its Predicting Factors in Patients with Chronic Renal Failure

One-Year Patency Rate of Arteriovenous Fistula and its Predicting Factors in Patients with Chronic Renal Failure One-Year Patency Rate of Arteriovenous Fistula and its Predicting Factors in Patients with Chronic Renal Failure Setareh Soltany 1, Jafar Alavy Toussy 2, Mohammadreza Tamaddon 3, Raheb Ghorbani 4 1 Department

Διαβάστε περισσότερα

نقش نيروگاههاي بادي در پايداري گذراي شبكه

نقش نيروگاههاي بادي در پايداري گذراي شبكه No. F-13-AAA-0000 همايون برهمندپور سيما كمانكش سعيد سليمي حميد دانايي محمد جعفريان پژوهشگاه نيرو گروه مطالعات سيستم تهران - ايران Uhberahmandpour@nri.ac.irU2T, Uskamankesh@nri.ac.irU2T, 2T Ussalimi@nri.ac.ir,

Διαβάστε περισσότερα

ازالگوريتم ژنتيك. DTW,Genetic Algorithm,Feature Vector,Isolated Word Recognition دهد.

ازالگوريتم ژنتيك. DTW,Genetic Algorithm,Feature Vector,Isolated Word Recognition دهد. اراي ه روشي جديد در بهينه سازي سيستم هاي پردازش گفتار با استفاده ازالگوريتم ژنتيك ع يل اكبر برنگي ايمان اسمعيل زاده و هومن نبوتي مركز تحقيقات سجاد aliakbar_berangi@yahoo.com imanesmaailzadeh@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Molecular Analysis of trnaglu, Trp, Ala, Asp Genes of mtdna in Patients with Long QT Syndrome

Molecular Analysis of trnaglu, Trp, Ala, Asp Genes of mtdna in Patients with Long QT Syndrome Molecular Analysis of trnaglu, Trp, Ala, Asp Genes of mtdna in Patients with Long QT Syndrome Mehri Khatami 1, Monireh Eghbali Ebrahimabadi 2 1 Department of Biology, Faculty of Science, Yazd University,

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. چكيده واژههاي كليدي: 1- مقدمه 3/3) و. گرديده است.

Archive of SID.  چكيده واژههاي كليدي: 1- مقدمه 3/3) و. گرديده است. و 1 بررسي و مطالعه عملكرد سنسورگازي ساخته شده از پوشش نانوسيمي اكسيد روي چكيده 2 1 * امين نكوبين مصطفي خديوي 2- كارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد باشگاه پژوهشگران جوان نجف آباد ايران * nekoubin@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

چكيده 1- مقدمه

چكيده 1- مقدمه تشخيص پوست بر اساس يادگيري تقويتي مريم حبيبي پور مهديه پوستچي حميدرضا پوررضا سعيد راحتي قوچاني گروه هوش مصنوعي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد گروه هوش مصنوعي دانشگاه علم و صنعت ايران گروه مهندسي كامپيوتر دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

چكيده SPT دارد.

چكيده SPT دارد. ارايه يك روش چيدمان خلاقانه جديد براي زمانبندي دسترسي به شبكه جهت كاهش انجام درخواستها سهراب خانمحمدي سولماز عبدالهي زاد استاد گروه مهندسي كنترل دانشگاه تبريز تبريز ايران Khamohammadi.sohrab@tabrizu.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

دوره 2 شماره 4 زمستان 1386

دوره 2 شماره 4 زمستان 1386 مجله دانش و تندرستي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شاهرود دوره 2 شماره 4 زمستان 1386 دكتر بررسي تا ثير آموزش بر آگاهي نگرش و عملكرد دانشآموزان دختر مقطع راهنمايي در مورد مصرف شير و لبنيات 3

Διαβάστε περισσότερα

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840 منابع تغذيه متغير با مبدل DC به DC (POWER MOSFET) با ترانز يستور اهداف: ( بررسی Transistor) POWER MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect براي كليد زني 2) بررسي مبدل DC به.DC كاهنده. 3) بررسي مبدل

Διαβάστε περισσότερα

Eta 100% Zn. Zeta 93-94% Zn. Delta 90-92% Zn. Gamma % Zn. Base steel ساير پوششها: مقايسه پوششهاي گالوانيزه و رنگها:

Eta 100% Zn. Zeta 93-94% Zn. Delta 90-92% Zn. Gamma % Zn. Base steel ساير پوششها: مقايسه پوششهاي گالوانيزه و رنگها: مزايا و معايب لوله با پوششهاي گالوانيزه نسبت به ديگر لوله ها در صنعت مبحث كنترل خوردگي از گذشته مورد توجه بوده و تاكنون روشهاي متفاوتي براي جلوگيري از آن اراي ه گرديده كه در اين ميان با ساخت لوله هاي جديد

Διαβάστε περισσότερα

ناﺮﻳا ﮓﻨﺳ ﻚﻴﻧﺎﻜﻣ ﺲﻧاﺮﻔﻨﻛ ﻦﻴﻣﻮﺳ ناﺮﻳا -ناﺮﻬﺗ -ﺮﻴﺒﻛﺮﻴﻣا

ناﺮﻳا ﮓﻨﺳ ﻚﻴﻧﺎﻜﻣ ﺲﻧاﺮﻔﻨﻛ ﻦﻴﻣﻮﺳ ناﺮﻳا -ناﺮﻬﺗ -ﺮﻴﺒﻛﺮﻴﻣا اندازه گيري چقرمگي شكست سنگ و بررسي خصوصيات شكست آن تحت شرايط بارگذاري مركب با استفاده از روشهاي عددي و آزمايشگاهي روح اله حسن پور نقدعلي چوپاني چكيده مكانيك شكست سنگ به طور گسترده اي در فرايند آتشباري

Διαβάστε περισσότερα

تحقيقي. چكيده ياي سگي بود. مقدمه

تحقيقي.  چكيده ياي سگي بود. مقدمه چكيده آگاهي و نگرش زنان 40-45 ساله اصفهان نسبت به پديده ياي سگي 4 3 2 1 1 انسيه نوروزي نيره كثيري دولتآبادي احمدعلي اسلامي اكبر حسنزاده سهيلا داوري مقدمه: ياي سگي يكي از مراحل انتقال طبيعي رشد است كه در

Διαβάστε περισσότερα

Relationship between sperm count, sperm motility, women's age and Intra Uterine Sperm Insemination success

Relationship between sperm count, sperm motility, women's age and Intra Uterine Sperm Insemination success Original Article JQUMS, Vol.17, No.2, 2013, pp.1117 Relationship between sperm count, sperm motility, women's age and Intra Uterine Sperm Insemination success F. Rajaei * S. Naseri ** A. Javadi *** *Associate

Διαβάστε περισσότερα

است). ازتركيب دو رابطه (1) و (2) داريم: I = a = M R. 2 a. 2 mg

است). ازتركيب دو رابطه (1) و (2) داريم: I = a = M R. 2 a. 2 mg دستوركارآزمايش ماشين آتوود قانون اول نيوتن (قانون لختي يا اصل ماند): جسمي كه تحت تا ثيرنيروي خارجي واقع نباشد حالت سكون يا حركت راست خط يكنواخت خود را حفظ مي كند. قانون دوم نيوتن (اصل اساسي ديناميك): هرگاه

Διαβάστε περισσότερα

يﺎﻫ ﻢﺘﺴﻴﺳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ (IP) ﺖﻧﺮﺘﻨﻳا ﻞﻜﺗوﺮﭘ رد تﺎﻋﻼﻃا يوﺎﺣ يﺎﻫ ﻪﺘﺴﺑ لﺎﻘﺘﻧا (DWDM)جﻮﻣ لﻮﻃ ﻢﻴﺴﻘﺗ لﺎﮕﭼ هﺪﻨﻨﻛ ﺲﻜﻠﭘ ﻲﺘﻟﺎﻣ يرﻮﻧ ﺮﺒﻴﻓ

يﺎﻫ ﻢﺘﺴﻴﺳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ (IP) ﺖﻧﺮﺘﻨﻳا ﻞﻜﺗوﺮﭘ رد تﺎﻋﻼﻃا يوﺎﺣ يﺎﻫ ﻪﺘﺴﺑ لﺎﻘﺘﻧا (DWDM)جﻮﻣ لﻮﻃ ﻢﻴﺴﻘﺗ لﺎﮕﭼ هﺪﻨﻨﻛ ﺲﻜﻠﭘ ﻲﺘﻟﺎﻣ يرﻮﻧ ﺮﺒﻴﻓ انتقال بسته هاي حاوي اطلاعات در پروتكل اينترنت (IP) با استفاده از سيستم هاي فيبر نوري مالتي پلكس كننده چگال تقسيم طول موج( DWDM ) محمد فرداد دانشگاه گيلان mohammad.fardad@gmail.com چكيده اين مقاله مفهوم

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. چكيده: مقدمه :

Archive of SID.  چكيده: مقدمه : 57 مقاله پژوهشي بررسي ارتباط علاي م روانپزشكي با اعتياد به اينترنت دردانشجويان دانشگاه هاي شهر اصفهان سيد سلمان علوي* دكتر محمدرضا مرآثي** فرشته جنتي فرد*** دكتر مهدي اسلامي**** دكتر محمد حقيقي***** پذيرش

Διαβάστε περισσότερα

ﻡﺮﻧ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺎﺑ ﺮﺘﻣﺍﺭﺎﭘ ﺮﻴﻴﻐﺗ ﺮﺛﺍ ﺭﺩ ﻲﻳﺎﻘﻟﺍ ﺭﻮﺗﻮﻣ ﻲﻜﻴﻣﺎﻨﻳﺩ ﺭﺎﺘﻓﺭ ﻲﺳﺭﺮﺑ

ﻡﺮﻧ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺎﺑ ﺮﺘﻣﺍﺭﺎﭘ ﺮﻴﻴﻐﺗ ﺮﺛﺍ ﺭﺩ ﻲﻳﺎﻘﻟﺍ ﺭﻮﺗﻮﻣ ﻲﻜﻴﻣﺎﻨﻳﺩ ﺭﺎﺘﻓﺭ ﻲﺳﺭﺮﺑ بررسي رفتار ديناميكي موتور القايي در اثر تغيير پارامتر با استفاده از نرم افزار Matla ايمان مظهري رامتين حديدي و ابوالفضل واحدي دانشگاه علم و صنعت ايران avahed@ut.ac., amtn_hadd@yahoo.com, mazha@gmal.com

Διαβάστε περισσότερα

Investigation of Apoptosis Induction in Differentiated PC-12 Cells after Exposure to Hydrostatic Pressure

Investigation of Apoptosis Induction in Differentiated PC-12 Cells after Exposure to Hydrostatic Pressure Originl Article Investigtion of Apoptosis Induction in Differentited PC-12 Cells fter Exposure to Hydrosttic Pressure S. Sdri, M.Sc. 1, M. Dvry Znjni, M.Sc. 1, M. Azdkht, Ph.D. 1, A. Amini, Ph.D. 1, M.

Διαβάστε περισσότερα

Health Information Needs of Blind people in Iran

Health Information Needs of Blind people in Iran Health Information Needs of Blind people in Iran Hasan Siamian 1, Mohammad Hassanzadeh, Fatemeh Nooshinfard, Nadjla Hariri 1 PhD Student in Library and Information Sciences, Department of Library and Information

Διαβάστε περισσότερα

ا ناليز اگزرژي كلكتور سهموي خطي در يك نيروگاه خورشيدي

ا ناليز اگزرژي كلكتور سهموي خطي در يك نيروگاه خورشيدي No F-14-AAA- ا ناليز اگزرژي كلكتور سهموي خطي در يك نيروگاه خورشيدي مهدي قلي نژاد مختار بيدي دانشكده مكانيك و انرژي دانشگاه شهيد بهشتي تهران ايران چكيده استفاده از انرژي خورشيدي با توجه به محدوديت سوختهاي

Διαβάστε περισσότερα

بررسي ا گاهي و عملكرد مصرفکنندگان در مورد برچسبهاي مواد غذايي

بررسي ا گاهي و عملكرد مصرفکنندگان در مورد برچسبهاي مواد غذايي بررسي ا گاهي و عملكرد مصرفکنندگان در مورد برچسبهاي مواد غذايي ١ ٢ ١ مصطفي ميرقطبي مرجان باژن زهره اميري ١. گروه علوم پايه انستيتو تحقيقات تغذيهاي و صنايع غذايي كشور دانشكده علوم تغذيه و صنايع غذايي دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

بررسي اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع كامپوزيت نانو- مطالعه آزمايشگاهي

بررسي اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع كامپوزيت نانو- مطالعه آزمايشگاهي 05 بررسي اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع كامپوزيت نانو- مطالعه آزمايشگاهي 1 # 0 3 3 3 دکتر فرناز مهدي سير دکتر نگين نصوحي دکتر سعيد نعمتي دکتر آرش غفاري سرشت دکتر مهزاد صدیقي 3- استادیار گروه ترميمي دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID چكيده - 1 مقدمه

Archive of SID چكيده - 1 مقدمه كاهش مصرف سوخت در ديگ هاي بخار به ازاء هر تن بخار توليدي 2 2 1 فرشاد پناهي زاده شهرام هاشمي مرغزار محمود فرزانه گرد پروين فرخ فر مركز پژوهش پتروشيمي بندر امام (ره) تحقيقات فني و مهندسي f_panahizadeh@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش دوفازي با كيفيت صورت مخلوط به اواپراتور به 1- در اواپراتور كولر يك اتومبيل مبرد R 134a با دبي 0.08kg/s جريان دارد. ورودي مبرد مي شود و محيط بيرون در دماي 25 o C وارد از روي اواپراتور از بخار اشباع است.

Διαβάστε περισσότερα

جريان ديفرانسيلي CDBA

جريان ديفرانسيلي CDBA پياده سازي فيلترهاي آنالوگ مد جرياني با استفاده از DTA محرم حسين پور و بابك قصاب زاده اهرابي گروه مهندسي برق الكترونيك- دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز babakahrabi@gmail.com m.hosseinpour.n@gmail.com چكيده

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. مقدمه. چكيده واژه هاي كليدي: سيگنال ECG تشخيص QRS شناسايي QRS هيستوگرام الكتروكارديوگرام دهد.

Archive of SID.  مقدمه. چكيده واژه هاي كليدي: سيگنال ECG تشخيص QRS شناسايي QRS هيستوگرام الكتروكارديوگرام دهد. يازدهمين كنفرانس مهندسي پزشكي ايران ۲۸ و ۲۹ بهمن تشخيص و شناسايي سيگنالهاي الكتروكارديوگرام اقبال منصوري دانشگاه شيراز دانشكده مهندسي بخش مهندسي و علوم كامپيوتر mans00ri@yahoo.om چكيده تشخيص وقوع تركيبهاي

Διαβάστε περισσότερα

98-F-EEF-504 ايران - اصفهان چكيده مقدمه:

98-F-EEF-504 ايران - اصفهان چكيده مقدمه: 98-F-EEF-504 بررسي مزاياي جايگزيني لامپهاي LED به جاي منابع روشنايي متعارف فروغ تركي مهندسي برق الكترونيك مهدي رحماني مهندسي صنايع ) شركت مهندسي پاد انرژي اصفهان ايران - اصفهان واژههاي كليدي: لامپ LED

Διαβάστε περισσότερα

ﻲﺘﻳﻮﻘﺗ يﺮﻴﮔدﺎﻳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ نآ لﺎﻘﺘﻧا و ﺶﻧاد يزﺎﺳ دﺮﺠﻣ

ﻲﺘﻳﻮﻘﺗ يﺮﻴﮔدﺎﻳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ نآ لﺎﻘﺘﻧا و ﺶﻧاد يزﺎﺳ دﺮﺠﻣ مجرد سازي دانش و انتقال آن با استفاده از يادگيري تقويتي 1 نرجس زارع 2 مجيد نيلي احمدآبادي 1 احمدرضا ولي 2 مريم سادات ميريان mmirian@ut.ac.ir ar.vali@gmail.com mnili@ut.ac.ir zare.narjes@gmail.com 1- دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

را بدست آوريد. دوران

را بدست آوريد. دوران تجه: همانطر كه در كلاس بارها تا كيد شد تمرينه يا بيشتر جنبه آمزشي داشت براي يادگيري بيشتر مطالب درسي بده است مشابه اين سه تمرين كه در اينجا حل آنها آمده است در امتحان داده نخاهد شد. m b الف ماتريس تبديل

Διαβάστε περισσότερα

ﻲﻜﻴﻧﺎﻜﻣ و ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ ﺐﻳاﺮﺿ دروآﺮﺑ رد يا هزﺮﻟ بﺮﺨﻣ ﺮﻴﻏ يﺎﻫ شور زا هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﻏﺎﻧ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺮﺑ هﮋﻳو ﻲﺷﺮﮕﻧ ﺎﺑ ﺎﻫ ﮓﻨﺳ هدﻮﺗ هداز ﻊﻴﻔﺷ ﺎﻳدﺎﻧ

ﻲﻜﻴﻧﺎﻜﻣ و ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ ﺐﻳاﺮﺿ دروآﺮﺑ رد يا هزﺮﻟ بﺮﺨﻣ ﺮﻴﻏ يﺎﻫ شور زا هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﻏﺎﻧ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺮﺑ هﮋﻳو ﻲﺷﺮﮕﻧ ﺎﺑ ﺎﻫ ﮓﻨﺳ هدﻮﺗ هداز ﻊﻴﻔﺷ ﺎﻳدﺎﻧ بخش اول: ويژگي هاي مهندسي سنگ ها و خاك ها استفاده از روش هاي غير مخرب لرزه اي در برآورد ضرايب فيزيكي و مكانيكي توده سنگ ها با نگرشي ويژه بر منطقه ناغان ناديا شفيع زاده كارشناس ارشد مكانيك سنگ مهندسين مشاور

Διαβάστε περισσότερα

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ مجله پژوهش ا ب ايران سال هشتم/ شماره چهاردهم/ بهار و تابستان (٢١٧-٢٢٢) ١٣٩٣ يادداشت فني بررسي ا زمايشگاهي تعيين رابطه عمق جريان غليظ در محل غوطهوري ٢ *١ حسن گليج و مهدي قمشي چکيده جريانهاي غليظ در اثر

Διαβάστε περισσότερα

موضوع ارائه : شش سیگما

موضوع ارائه : شش سیگما استاد مربوطه: دکترعبدالستار صفایی موضوع ارائه : شش سیگما ارائه دهندگان: فاطمه عسکریان امیری غزاله کردی مهین قاسمی نیلوفر ندیم کبیری شش سیگما سیگما پیشینه مقدمه مثال از شش سیگما اهداف شش سیگما نکات ابزار

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. اهواز ميباشد

Archive of SID.  اهواز ميباشد 2 3 مقاله كوتاه بررسي سرواپيدميولوژيك پاروويروس B9 توكسوپلاسما گوندي و كلاميديا تراكوماتيس در خانمهاي باردار مراجعهكننده به بخش زايمان بيمارستان امام خميني اهواز 3 2 امير سهرابي (M.Sc.) عليرضا سمربافزاده

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded from پست الكترونيك:

Downloaded from  پست الكترونيك: اثرات عقيم سازي عصاره گياه چريش روي موش صحراي ي نر 3 2 معصومه محمودي ميمند(. M.S ) محسن مروتي(. Ph.D ) محمود قاضي خوانساري(. Ph.D ) بتول نصراالله 5 4 زاده(. Ph.D ) باقر مينايي(. Ph.D ). -مربي گروه فارماكولوژي

Διαβάστε περισσότερα

اکسیژن مورد نیاز شیمیایی و بیوشیمیاییCOD BOD &

اکسیژن مورد نیاز شیمیایی و بیوشیمیاییCOD BOD & اکسیژن مورد نیاز شیمیایی و بیوشیمیاییCOD BOD & تعریفBOD BODنرخ مصرف اكسيژن در داخل آب توسط ارگانيزمها است. اگر BOD كم باشد آب پاك و فاقد ارگانيسم است يا آنكه ارگانيزمهاي داخل آب مرده و نيازي به مصرف اكسيژن

Διαβάστε περισσότερα

Journal of Agricultural Economics and Development Vol. 24, No. 3, Fall 2010, p جلد 24 شماره 3 پاييز 1389 ص

Journal of Agricultural Economics and Development Vol. 24, No. 3, Fall 2010, p جلد 24 شماره 3 پاييز 1389 ص و 1 Journal of Agricultural conomics and Development Vol. 4, No. 3, Fall 010, p. 363370 نشريه اقتصاد و توسعه كشاورزي (علوم و صنايع كشاورزي) جلد 4 شماره 3 پاييز 1389 ص. 363370 بررسي ميزان كارايي و بهره

Διαβάστε περισσότερα

بهبود قابليت گذر از خطاي تورب ين بادي داراي ژنراتور القايي تغذ هي دوگانه (DFIG) با استفاده از جبران كننده توان راكتيو (SVC)

بهبود قابليت گذر از خطاي تورب ين بادي داراي ژنراتور القايي تغذ هي دوگانه (DFIG) با استفاده از جبران كننده توان راكتيو (SVC) .۱ No. F-3-AAA- بهبود قابليت گذر از خطاي تورب ين بادي داراي ژنراتور القايي تغذ هي دوگانه (DFIG) با استفاده از جبران كننده توان راكتيو (SVC) ا رمان صفايي قرهپت اين گي ورگ حس ين حسينيان حسين عسكان ابيانه

Διαβάστε περισσότερα

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی دانشکده برق - گروه کنترل آزمایشگاه کنترل سیستمهای خطی گزارش کار نمونه تابستان 383 به نام خدا گزارش کار آزمایش اول عنوان آزمایش: آشنایی با نحوه پیاده سازی الکترونیکی فرایندها

Διαβάστε περισσότερα

Cloning and sequencing the plasmid encoding Toxoplasma gondii Microneme 3 protein

Cloning and sequencing the plasmid encoding Toxoplasma gondii Microneme 3 protein Original Article Cloning and sequencing the plasmid encoding Toxoplasma gondii Microneme 3 protein Jafari-Modrek M 1, Ghaffarifar F 1*, Sharifi Z 2, Dalimi-Asl A 1 1- Department of Parasitology, Faculty

Διαβάστε περισσότερα

ˆÃd. ¼TvÃQ (1) (2) داشت: ( )

ˆÃd. ¼TvÃQ (1) (2) داشت: ( ) تغيير ا نتالپي : ΔH بيشتر واكنشها در شيمي در فشار ثابت انجام ميگيرند. سوختن كبريت در هواي ا زاد و همچنين واكنش خنثي شدن سود با سولفوريك اسيد در يك بشر نمونه اي از واكنشهايي هستند كه در فشار ثابت انجام

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1 محاسبات کوانتمی (67) ترم بهار 390-39 مدرس: سلمان ابوالفتح بیگی نویسنده: سلمان ابوالفتح بیگی جلسه ذخیره پردازش و انتقال اطلاعات در دنیاي واقعی همواره در حضور خطا انجام می شود. مثلا اطلاعات کلاسیکی که به

Διαβάστε περισσότερα

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه ي ا کنترل سرعت موتور القايي با استفاده از شبکه ي عصبي ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد meysameghtedari@yahoo.com است. چکيده: در اين مقاله ابتدا مقدمه اي در مورد ويژگي هاي موتورهاي القايي وکنترل

Διαβάστε περισσότερα

چكيده جمعيت كفزيان سر شاخهه يا رودخانه جاجرود 28 جنس متعلق به 3 شاخه 5 رده 9 راسته و 24 خانواده

چكيده جمعيت كفزيان سر شاخهه يا رودخانه جاجرود 28 جنس متعلق به 3 شاخه 5 رده 9 راسته و 24 خانواده بررسي جمعيت كفزيان سرشاخهه يا رودخانه جاجرود استان تهران رضوان موسوي ندوشن و سپيده رييسي * گروه شيلات دانشكده علوم وفنون دريايي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال تاريخ دريافت: 93/7/20 تاريخ پذيرش: 94/3/27

Διαβάστε περισσότερα

ارزيابي رقابت سلمه تره و الگوي كاشت ذرت روي عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت دانهاي سينگل كراس ۷۰۴

ارزيابي رقابت سلمه تره و الگوي كاشت ذرت روي عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت دانهاي سينگل كراس ۷۰۴ شماره ۷۳ زمستان ۳۸۵ b b شماره ۷۳ زمستان ۳۸۵ ارزيابي رقابت سلمه تره و الگوي كاشت ذرت روي عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت دانهاي سينگل كراس ۷۰۴ چكيده اسفنديار فاتح دانشجوي دكتري زراعت دانشکده کشاورزي دانشگاه تهران

Διαβάστε περισσότερα

(تاريخ دريافت: 1390/10/25 تاريخ تصويب: 1392/3/27) چكيده

(تاريخ دريافت: 1390/10/25 تاريخ تصويب: 1392/3/27) چكيده پژوهشهاي محيطزيست سال 4 شماره 7 بهار و تابستان 9 از صفحه 5 تا 4 ارزيابي اثرات محيطزيستي بهرهبرداري حاصل از قطع درختان بر روي توده باقيمانده (مطالعه موردي: جنگل خيرود) مقداد جورغلامي وحيد ريزوندي باريس

Διαβάστε περισσότερα

- چكيده

- چكيده استخرهاي بي انتها راهكاري جديد جهت كاهش مصرف آب و انرژي در استخرهاي شنا امين محكمي سيما پوست فروش فرد عبدالرحمان نوروزي شركت ديبا دژ پارس شيراز بلوارپاسدارن نبش خ شهيد محلاتي- شركت ديبا دژ پارس شيراز بلوارپاسدارن

Διαβάστε περισσότερα

R = V / i ( Ω.m كربن **

R = V / i ( Ω.m كربن ** مقاومت مقاومت ويژه و رسانندگي اگر سرهاي هر يك از دو ميله مسي و چوبي را كه از نظر هندسي مشابهند به اختلاف پتانسيل يكساني وصل كنيم جريانهاي حاصل در ا نها بسيار متفاوت خواهد بود. مشخصهاي از رسانا كه در اينجا

Διαβάστε περισσότερα

{hmontazeri, 1- مقدمه

{hmontazeri, 1- مقدمه كاربردي از يادگيري تقويتي در آموزش مهارت دريافت توپ عاملهاي فوتباليست حسام منتظري رضا صفابخش دانشكده مهندسي كامپيوتر و فن اوري اطلاعات دانشگاه صنعتي اميركبير {hmonazeri, safa}@au.ac.ir چكيده - اين مقاله

Διαβάστε περισσότερα

تاثير پديده جريان هجومي ترانسفورماتور قدرت در حادثه پست 400/132/20 كيلوولت بيرجند

تاثير پديده جريان هجومي ترانسفورماتور قدرت در حادثه پست 400/132/20 كيلوولت بيرجند No. F-14-HVS-1564 تاثير پديده جريان هجومي ترانسفورماتور قدرت در حادثه پست 400/13/0 كيلوولت بيرجند عباداله كامياب يوسف پورصديق رودي دفتر فني انتقال معاونت بهرهبرداري برق منطقهاي خراسان محسن اصغري جعفرا

Διαβάστε περισσότερα

.Bias دراین برنامه ميتوان از اندازه گيری های تکی و یا

.Bias دراین برنامه ميتوان از اندازه گيری های تکی و یا تخمین تورش Bias و قابلیت تکرار با استفاده از نمونه های بیماران Spreadsheet,B version 3 خالصه این برنامه طراحی اوليه ای است برای تخمين تورش بين دو روش دوتائی measurements( )single or duplicate استفاده نمود..Bias

Διαβάστε περισσότερα

:ﺎﻬﻳدﺎﺑ ﻲﺘﻧﺁ ﻲﻣﻮﻤﻋ يﺎهدﺮﻜﻠﻤﻋ لﺎﺼﺗا

:ﺎﻬﻳدﺎﺑ ﻲﺘﻧﺁ ﻲﻣﻮﻤﻋ يﺎهدﺮﻜﻠﻤﻋ لﺎﺼﺗا فصل ۴ ا نتي باديها ا نتي باديها گليكوپروتي ين هايي هستند آه نوسط پلاسماسل ها در پاسخ سيستم ايمني عليه يك ايمونوژن توليد مي شوند. به ا نتي باديها ايمونوگلوبولين نيز مي گويند زيرا چنانچه سرم حاوي ا نتي بادي

Διαβάστε περισσότερα

در پمپهای فشار قوی که جریان شعاعی غالب بوده و بدلیل دور باالی پمپها پتانسیل

در پمپهای فشار قوی که جریان شعاعی غالب بوده و بدلیل دور باالی پمپها پتانسیل فصل اول انتخاب پمپ و مشخصات مخزن پمپاژ مقدمه هدف از این فصل ارائه مطالبی در خصوص شناخت پمپها و اصول کار آنها و ارائه روابط مربوطه نمیباشد بخصوص که در این مورد کتب ارزشمندی ارائه شده است بلکه این فصل با

Διαβάστε περισσότερα

جلد 2/ شماره 1/ سال 1391 بوشهر چكيده. Tachinidae

جلد 2/ شماره 1/ سال 1391 بوشهر چكيده. Tachinidae تحقيقات آفات گياهي جلد / شماره / سال 9 الگوي توزيع فضايي لارو پروانه برگخوار كنار Thiacidas postica Walker Noctuidae) (Lepidoptera: روي درخت كنارspina-christi Ziziphus در استان بوشهر ١ ناصر فرار * و مصطفي

Διαβάστε περισσότερα

مجلد 11 شماره 1 مقاله عادي ايران. Q-Learning كليدي: چندعامله. مدلهاي تصادفي يادگيري بازيهاي درباره بالايي الگوريتم

مجلد 11 شماره 1 مقاله عادي ايران. Q-Learning كليدي: چندعامله. مدلهاي تصادفي يادگيري بازيهاي درباره بالايي الگوريتم علوم و مهندسي كامپيوتر ايران نشريه علمي پژوهشي انجمن كامپيوتر مجلد شماره صفحات 62-56 مقاله عادي ( 392 فلا( افزايش مبتني بر مورد براي استدلال تلفيقي مبتني بر يادگيري تقويتي و مدل يك كارايي سيستمهاي چندعامله

Διαβάστε περισσότερα

IL - 13 /IL - 18 ELISA PCR RT - PCR. IL - 13 IL - 18 mrna. 13 IL - 18 mrna IL - 13 /IL Th1 /Th2

IL - 13 /IL - 18 ELISA PCR RT - PCR. IL - 13 IL - 18 mrna. 13 IL - 18 mrna IL - 13 /IL Th1 /Th2 344 IL - 13 /IL - 18 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 13 18 IL - 13 /IL - 18 10% / OVA /AL OH 3 5% 16 ~ 43 d 44 d ELISA BALF IL - 13 IL - 18 PCR RT - PCR IL - 13 IL - 18 mrna IL - 13 mrna 0. 01 IL - 18 mrna 0.

Διαβάστε περισσότερα

جماليفر الهامالسادات علمالهدي

جماليفر الهامالسادات علمالهدي فصلنامه گياهان دارويي بررسي اثر ضدميكروبي 10 عصاره گياهي بر روي هليكوباكتر پيلوري و مقايسه آن با آنتيبيوتيكهاي موثر انتخابي 4 3 2 *1 محمدحسن شيرازي محمدرضا فاضلي محمدمهدي سلطاندلال سعيد اشراقي حسين 6 5

Διαβάστε περισσότερα

دوره 45 شماره 1 بهار 1393 چكيده نرمافزار آماري SAS و از روية مدل مختلط با درنظرگرفتن اثر تصادفي گاو براي مقايسة مقدمه تلفن:

دوره 45 شماره 1 بهار 1393 چكيده نرمافزار آماري SAS و از روية مدل مختلط با درنظرگرفتن اثر تصادفي گاو براي مقايسة مقدمه تلفن: ص ) و ت ه ب (59-68 نشريه علوم دامي ايران دوره 45 شماره 1 بهار 1393 كاربرد تابع سينوسي براي مدلسازي منحني شيردهي گاوهاي هلشتاين و مقايسة آن با توابع وود و دايجكسترا در يك گلة گاو هلشتاين *2 1 سميه لطفي

Διαβάστε περισσότερα

شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك

شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك طاهره عارف زاده سيد روح االله حسيني واعظ * حسين نادرپور امير عزالدين در اين تحقيق روش شناسايي تركه يا - دانشجوي

Διαβάστε περισσότερα

تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک

تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک 41 سال سوم شماره يازدهم بهار 931 تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک 1 4 9 1 1 مجتبي کشاورزي حسن آباد امير حسين ناطمي سيد علي اشرف صدرلديني محمد رضا نيشابوري ابوالفضل ناصري

Διαβάστε περισσότερα

بررسي و اولويت بندي الزامات پياده سازي مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار در سازمانهاي دولتي ايران

بررسي و اولويت بندي الزامات پياده سازي مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار در سازمانهاي دولتي ايران F0 No. F-13-MNG-1919 بررسي و اولويت بندي الزامات پياده سازي مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار در سازمانهاي دولتي ايران (مورد مطالعه: شركت برق منطقه اي تهران) فريدون عبدصبور دفتر سازماندهي و بهبود روشها-

Διαβάστε περισσότερα

جریان نامی...

جریان نامی... مقاومت نقطه نوترال (NGR) مشخصات فنی فهرست مطالب 5 5... معرفی کلی... مشخصات... 1-2- ولتاژ سیستم... 2-2- ولتاژ نامی... -2- جریان نامی... -2- مقدار مقاومت -5-2 زمان... -2- جریان پیوسته... 7-2- ضریب دماي مقاومت...

Διαβάστε περισσότερα

اقيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 4 / زمستان 21-27/7/1389 نشريه علمي پژوهشي اقيانوسشناسي 1389 تمامي حقوق اين اثر متعلق به نشريه اقيانوسشناسي است.

اقيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 4 / زمستان 21-27/7/1389 نشريه علمي پژوهشي اقيانوسشناسي 1389 تمامي حقوق اين اثر متعلق به نشريه اقيانوسشناسي است. قيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 3/ پاييز 7-6/0/389 اقيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 4 / زمستان 2-27/7/389 شاخص كيفيت (WQI) آب رودخانه كارون بهعنوان نشاندهنده اثرات پساب صابونسازي خرمشهر 2 * علي داداللهي سهراب

Διαβάστε περισσότερα

چكيده واژههايكليدي: 1- مقدمه. سنتز نانوپودر شيشه-سراميك MgO-Al 2 O 3 -SiO 2 بر پايه كورديريت سل-ژل تبلور

چكيده واژههايكليدي: 1- مقدمه. سنتز نانوپودر شيشه-سراميك MgO-Al 2 O 3 -SiO 2 بر پايه كورديريت سل-ژل تبلور ساز و كار تشكيل كورديريت در شيشه-سراميك سيستم MgO-Al 2 O 3 -SiO 2 تهيه شده به روش سل- ژل 2 1* هلنا ملكزاده و محمد رضواني 1- دانشجوي كارشناسي ارشد دانشكده فني مهندسي مكانيك دانشگاه تبريز گروه مهندسي مواد

Διαβάστε περισσότερα

پست الكترونيك: چكيده. آناليز GC و GC/Mass درصد) گلواژگان:

پست الكترونيك: چكيده. آناليز GC و GC/Mass درصد) گلواژگان: فصلنامه گياهان دارويي بررسي تاثير زمان اسانسگيري بر روي تركيبات روغن فرار گياه رازيانه 4 3 2 *1 اميرحسين جمشيدي محمدرضا شمس اردكاني عباس حاجيآخوندي خسرو عبدي 1- دستيار تخصصي فارماكوگنوزي و عضو هيات علمي

Διαβάστε περισσότερα

Iranian Journal of lrrigation and Drainage No. 1, Vol. 8, Mar-Apr 2014, p شماره 1 جلد 8 فروردين - ارديبهشت 1393 ص

Iranian Journal of lrrigation and Drainage No. 1, Vol. 8, Mar-Apr 2014, p شماره 1 جلد 8 فروردين - ارديبهشت 1393 ص Iranian Journal of lrrigation and Drainage No., Vol. 8, Mar-Apr 04, p. 7-35 7-35. نشريه آبياري و زهكشي ايران شماره جلد 8 فروردين - ارديبهشت 393 ص ارزيابي انواع روشهاي اندازهگيري برآورد هدايت هيدروليكي

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع دانشکده ی علوم ریاضی داده ساختارها و الگوریتم ها ۸ مهر ۹ جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: محمد امین ادر یسی و سینا منصور لکورج ۱ شرح الگور یتم الگوریتم مرتب سازی سریع

Διαβάστε περισσότερα

چکیده. Downloaded from

چکیده. Downloaded from بررسی آگاهی و عملکرد زنان ایرانی از سرطان دهانه رحم فهیمه رمضانی تهرانی (M.D.) 1 کاظم محمد (Ph.D.) 2 مهدی رهگذر (M.Sc.) 3 محسن نقوی(. M.Sc ) 4 1- متخصص زنان وزایمان استادیار سرپرست مرکز ملی تحقیقات بهداشت

Διαβάστε περισσότερα

پايداری Stability معيارپايداری. Stability Criteria. Page 1 of 8

پايداری Stability معيارپايداری. Stability Criteria. Page 1 of 8 پايداری Stility اطمينان از پايداری سيستم های کنترل در زمان طراحی ا ن بسيار حاي ز اهمييت می باشد. سيستمی پايدار محسوب می شود که: بعد از تغيير ضربه در ورودی خروجی به مقدار اوليه ا ن بازگردد. هر مقدار تغيير

Διαβάστε περισσότερα

چكيده سرگرد سيد جالل موسوي بيوكی باز نشستگي فرماندهي انتظامي استان يزد صورت گرفته است. در اين پژوهش جامعه

چكيده سرگرد سيد جالل موسوي بيوكی باز نشستگي فرماندهي انتظامي استان يزد صورت گرفته است. در اين پژوهش جامعه بررسي رابطه بين روش هاي مقابله با استرس كاركنان با ويژگي هاي فردي 1 آنها درآستانه بازنشستگي )بررسی موردی فرماندهي انتظامي استان يزد( چكيده 2 سرگرد سيد جالل موسوي بيوكی اين پژوهش مطالعه اي توصيفي- تحليلي

Διαβάστε περισσότερα

اداره كل مركز بررسيها و مطالعات راهبردي

اداره كل مركز بررسيها و مطالعات راهبردي اداره كل مركز بررسيها و مطالعات راهبردي نشانی : تهران میدان ونک بزرگراه شهید حقانی بعد از چهارراه جهان کودک انتهای خیابان دکتر شهیدی ساختمان مرکزی سازمان بنادر و دریانوردی طبقه نهم تلفن: 33183988 دورنگار:

Διαβάστε περισσότερα

کنترل سرعت هوشمند موتور القایی سحر محمدي علیرضا صدیقی انارکی دانشگاه یزد E-ail:ohaai_505@yahoo.co seighi@yazuni.ac.i چکیده از آنجاییکه موتورهاي القایی از نظر هزینه و سادگی ساخت نسبت به ماشینهاي جریان مستقیم

Διαβάστε περισσότερα

بررسی اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع کامپوزیت نانو- مطالعه آزمایشگاهی

بررسی اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع کامپوزیت نانو- مطالعه آزمایشگاهی 89 بررسی اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع نانو- مطالعه آزمایشگاهی 3 # 2 1 1 1 دکتر فرناز مهدي سیر دکتر نگین نصوحی دکتر سعید نعمتی دکتر آرش غفاري سرشت دکتر مهزاد صدیقی 1- استادیار گروه ترمیمی دانشگاه آزاد اسلامی

Διαβάστε περισσότερα

چكيده - 1 مقدمه. 1-Participative management 2-Suggestions Systems

چكيده - 1 مقدمه. 1-Participative management 2-Suggestions Systems مجله مديريت توسعه و تحول (۱390) 6 3۱-38 بررسي موانع اجراي نظام پيشنهادها در سازمانهاي دولتي از نظر كاركنان * 2 1 اكبر حسن پور محمود اسكندري 1 استاد يار دانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوين دانشكده مديريت وحسابداري

Διαβάστε περισσότερα

بهبود واکنشپذيري الياف خمير آلفاسلولز با روش سونوشيميايي

بهبود واکنشپذيري الياف خمير آلفاسلولز با روش سونوشيميايي بهبود واکنشپذيري الياف خمير آلفاسلولز با روش سونوشيميايي ع يل اسماعيل رسولي گرمارودي* + الناز محمدي رودپشتي حسين جاللي ترشيزي مازندران سوادکوه زيراب پرديس 1 دانشگاه شهيد بهشتي گروه مهندسي فناوري سلولز

Διαβάστε περισσότερα

روشهاي سنتز نانوذرات دياكسيدتيتانيوم

روشهاي سنتز نانوذرات دياكسيدتيتانيوم روشهاي سنتز نانوذرات دياكسيدتيتانيوم مريم سالاري مسيح رضاي ي سيد محمد موسوي خويي پيروز مرعشي زهرا مصحفي دانشكدهي مهندسي معدن متالورژي و نفت دانشگاه صنعتي اميركبير rezaee.masih@gmail.com چكيده: امروزه نانوذرات

Διαβάστε περισσότερα

- تنش: ( ) kgf / cm. Pa 10. Δ L=δ. ε= = L σ= Eε. kg/cm MPa) 21 / 10. l Fdx. A δ= ε ν= = z ε y =ε z = νεx

- تنش: ( ) kgf / cm. Pa 10. Δ L=δ. ε= = L σ= Eε. kg/cm MPa) 21 / 10. l Fdx. A δ= ε ν= = z ε y =ε z = νεx مقامت مصالح N = m α Δ Δ - تنش كرنش: - يادآري تعاريف: - تنش: Δ.cos α =τ تنش برشي Δ Δ.sin α =σ تنش عمدي (نرمال) Δ - احدها: احدهاي تنش همان احدهاي فشار ميباشند.,K,M,... / N kgf / cm 9 8 = m - كرنش: عبارتست

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل نگین معلمی خیاوي 1* سیامک حسین پور 2 دانشگاه تربیت مدرس تهران (negin.moallemi@modares.ac.ir) * چکیده در تحقیق حاضر احتراق پیش آمیخته هوا/متان

Διαβάστε περισσότερα

بررسي تأثير نانو ذرات روي خواص روغن موتور و ميزان عملکرد آن در کاهش سايش

بررسي تأثير نانو ذرات روي خواص روغن موتور و ميزان عملکرد آن در کاهش سايش بررسي تأثير نانو ذرات روي خواص روغن موتور و ميزان عملکرد آن در کاهش سايش احسان اله اتفاقي دانشجوي کارشناسي ارشد دانشگاه تهران ehsan.etefaghi@ut.ac.ir * حجت احمدي دانشيار دانشگاه تهران hjahmadi@ut.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

حل مناقشات در مديريت تخصيص منابع ا ب با استفاده از نظريه بازي مطالعه موردي: حوضه ا بريز درياچه اروميه

حل مناقشات در مديريت تخصيص منابع ا ب با استفاده از نظريه بازي مطالعه موردي: حوضه ا بريز درياچه اروميه حل مناقشات در مديريت تخصيص منابع ا ب با استفاده از نظريه بازي مطالعه موردي: حوضه ا بريز درياچه اروميه ۱ محمد دانش يزدي ۲ احمد ابريشمچي ۳ مسعود تجريشي ا خرين اصلاحات دريافتي ٩٢/٢/٢٠ پذيرش ٩٢/٢/٢٧) (دريافت

Διαβάστε περισσότερα

رياضي 1 و 2 تابع مثال: مثال: 2= ميباشد. R f. f:x Y Y=

رياضي 1 و 2 تابع مثال: مثال: 2= ميباشد. R f. f:x Y Y= رياضي و رياضي و تابع تعريف تابع: متغير y را تابعي از متغير در حوزه تعريف D گويند اگر به ازاي هر از اين حوزه يا دامنه مقدار معيني براي متغير y متناظر باشد. يا براي هر ) y و ( و ) y و ( داشته باشيم ) (y

Διαβάστε περισσότερα

يادگيري تقويتي براساس معماري عملگر- نقاد در سيستم هاي چند عامله براي کنترل ترافيک

يادگيري تقويتي براساس معماري عملگر- نقاد در سيستم هاي چند عامله براي کنترل ترافيک يادگيري تقويتي براساس معماري عملگر- نقاد در سيستم هاي چند عامله براي کنترل ترافيک محمد سعدي مسگري 2 حميد مطيعيان 1 محمد اصالني *1 9 دانشجوي دکتري سیستمهاي اطالعات مکاني- دانشکده مهندسي نقشهبرداري- دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

بررسی عوامل تاثیر گذار بر فعالیت جسمانی در نوجوانان شهر قزوین: کاربردي از تي وري رفتار برنامه ریزي شده

بررسی عوامل تاثیر گذار بر فعالیت جسمانی در نوجوانان شهر قزوین: کاربردي از تي وري رفتار برنامه ریزي شده Journal of North Khorasan University of Medical Sciences Autumn 0;4():449456 مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی پاییز 9 449456:()4 بررسی عوامل تاثیر گذار بر فعالیت جسمانی در نوجوانان شهر قزوین: کاربردي

Διαβάστε περισσότερα

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: این شبکه دارای دو واحد کامال یکسان آنها 400 MW میباشد. است تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب و حداکثر

Διαβάστε περισσότερα

فصل چهارم موتورهاي جريان مستقيم

فصل چهارم موتورهاي جريان مستقيم فصل چهارم موتورهاي جريان مستقيم هدفهاي رفتاري پس از پايان اين فصل از فراگير انتظار ميرود که: موتورهاي جريان مستقيم را تعريف كند و آنها را طبقهبندي نمايد. مشخصههاي اصلي موتورهاي جريان مستقيم را تعريف كند

Διαβάστε περισσότερα

Quick and Accurate Computation of Voltage Stability Margin Using PV Curve Approximation

Quick and Accurate Computation of Voltage Stability Margin Using PV Curve Approximation مجله مهندسي برق دانشگاه تبريز جلد شماره شماره پياپي 6 محاسبه سريع و دقيق حاشيه پايداري ولتاژ با تقريب منحني PV فريد کرباليي استاديار شهريار عباسي دانشجو دکتري حسين صابري دانشجو کارشناسي ارشد - دانشکده

Διαβάστε περισσότερα

١- مقدمه. Intrusion Detection System -١

١- مقدمه. Intrusion Detection System -١ سيستم تشخيص تهاجم مبتني بر شبکه عصبي ART رسول جليلي دانشكده مهندسي کامپيوتر دانشگاه صنعتي شريف تهران تلفن: ٦١٦٤٦١٧-٢١-٩٨+ jalili@sharif.edu مرتضي اميني دانشکده مهندسي کامپيوتر دانشگاه صنعتي شريف تهران

Διαβάστε περισσότερα

بررسی اثرات نامتقارن نوسانات قيمت نفت بر روی بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران )با استفاده از مدل (MS-EGARCH

بررسی اثرات نامتقارن نوسانات قيمت نفت بر روی بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران )با استفاده از مدل (MS-EGARCH فصلنامه روند سال بيست و دوم شماره 27 زمستان 4931 صفحات 401-472 بررسی اثرات نامتقارن نوسانات قيمت نفت بر روی بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران )با استفاده از مدل (MS-EGARCH دکتر ابراهيم عباسی دکتر منيژه

Διαβάστε περισσότερα

بررسی امکان بهبود کیفیت ذرت سیلو شده و کاهش مدت زمان عمل آوري آن با استفاده از افزودنی هاي میکروبی

بررسی امکان بهبود کیفیت ذرت سیلو شده و کاهش مدت زمان عمل آوري آن با استفاده از افزودنی هاي میکروبی یافته هاي نوین کشاورزي سال اول- شماره 3 - بهار 1386 بررسی امکان بهبود کیفیت ذرت سیلو شده و کاهش مدت زمان عمل آوري آن با استفاده از افزودنی هاي میکروبی چکیده حسین منصوري یاراحمدي عضو هیات علمی دانشگاه آزاد

Διαβάστε περισσότερα

The purpose of this study was to test the direct and indirect

The purpose of this study was to test the direct and indirect Direct and indirect impact of attitude, locus of control, selfmanagement skills and soccial commences on drug use among at risk adolescents بررسي اثر مستقيم و غير مستقيم بازخورد نسبت به مصرف مواد كانون

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ 3 2 1 حمید فتاحی حمدي عبدي و آرش زرینی تبار 1 دانشجوي کارشناسی ارشد علوم تحقیقات کرمانشاه en.hamidfattahi@gmail.com 2 گروه برق دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

مقدمه دسته بندي دوم روش هاي عددي دامنه محدود اهداف: هاي چندجمله اي رهيافت هاي محاسباتي: سعي و خطا دامنه نامحدود

مقدمه دسته بندي دوم روش هاي عددي دامنه محدود اهداف: هاي چندجمله اي رهيافت هاي محاسباتي: سعي و خطا دامنه نامحدود اهداف: محاسبه ريشه دستگاه دسته عدم وابسته معادالت ريشه هاي چندجمله اي معادالت غيرخطي بندي وابستگي به روش به مشتق مشتق تابع مقدمه غير خطي هاي عددي تابع دسته بندي دوم روش هاي عددي دامنه محدود دامنه نامحدود

Διαβάστε περισσότερα

جلد / 5 شمارة / 4 زمستان 1391 ص. ص Archive of SID. ماتريس جهت قرارگيري چرخها مقدمه 2. كارشناسارشد.

جلد / 5 شمارة / 4 زمستان 1391 ص. ص Archive of SID. ماتريس جهت قرارگيري چرخها مقدمه 2. كارشناسارشد. و* ص. ص 45-39 طراحي سيستم كنترل وضعيت و مديريت توان براي يك ماهواره سنجش از دور با درنظر گرفتن اثر فرهاد فاني صابري 1 اشباع چرخها امير اسلامي مهرجردي 2-1 پژوهشكده علوم و فناوري فضايي دانشگاه صنعتي اميركبير

Διαβάστε περισσότερα

تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها چکیده: الیاس علیپور هدایت االله قورچیان

تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها چکیده: الیاس علیپور هدایت االله قورچیان تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها * الیاس علیپور هدایت االله قورچیان تهران دانشگاه تهران مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک "این مقاله در مجموعه سمینارهاي تحصیلات تکمیلی بیوفیزیک

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση περιστατικού: Φαρμακευτική πολυπεκτομή με μακροχρόνια λήψη μοντελουκάστης.

Παρουσίαση περιστατικού: Φαρμακευτική πολυπεκτομή με μακροχρόνια λήψη μοντελουκάστης. Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Υ ΣΑ Π Ε Ρ Ι Π Τ Ω ΣΗ / C A S E R E P O RT Παρουσίαση περιστατικού: Φαρμακευτική πολυπεκτομή με μακροχρόνια λήψη μοντελουκάστης. Nasal polyposis near total remission after long term treatment

Διαβάστε περισσότερα

الگوي مقاومت آنتی بیوتیکی و پروفاژ تایپینگ سویه هاي استافیلوکوکوس اوري وس مقاوم به متی سیلین جدا شده از مرغ داري هاي کرج در سال 1391

الگوي مقاومت آنتی بیوتیکی و پروفاژ تایپینگ سویه هاي استافیلوکوکوس اوري وس مقاوم به متی سیلین جدا شده از مرغ داري هاي کرج در سال 1391 فصلنامه بیماري هاي عفونی و گرمسیري وابسته به انجمن متخصصین بیماري هاي عفونی و گرمسیري 17 سال هجدهم شماره 62 صفحات 17 تا 22 پاییز 92 الگوي مقاومت آنتی بیوتیکی و پروفاژ تایپینگ سویه هاي استافیلوکوکوس اوري

Διαβάστε περισσότερα

مي شوند. طراحي خاک مقاوم و محرک فشار تئوري بر مبتني شرايط

مي شوند. طراحي خاک مقاوم و محرک فشار تئوري بر مبتني شرايط ينتب لهاي پ لرزه اي رفتار در پايهها پالستيک مفاصل و کوله ها مدل سازي اثرات عمران مهندسی دانشکده سازه مهندسی در بنیادین پژوهش های علمی قطب استاد مكاتبات( اميري)مسئول قدرتي غالمرضا ايران تهران ایران وصنعت

Διαβάστε περισσότερα

ارتباط پوشش گياهی با دما و آلبدوی سطحی در دورة گرم سال با استفاده از دادههای مودیس در شمال ایران

ارتباط پوشش گياهی با دما و آلبدوی سطحی در دورة گرم سال با استفاده از دادههای مودیس در شمال ایران پژوهشهاي جغرافياي طبيعي دورة 46 رماره 4 زمستان 1393 ص. 419-434 ارتباط پوشش گياهی با دما و آلبدوی سطحی در دورة گرم سال با استفاده از دادههای مودیس در شمال ایران حامد ادب ر استاديار گروه جغرافياي طبيعي دانشكدة

Διαβάστε περισσότερα