2=9 1< +251,&.ε+2 7 1(

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2=9 1< +251,&.ε+2 7 1("

Transcript

1 2=91< +251,&.ε+27 1( 1,+/ 96.ε0 <01 =,8 ΘΗΕ ΡΕΥ ]ΡΨπΡΚΟπΓΘΞΩτ] ΥΡΘτΝΗΠΣΥΡΜΗΝΩΞ +ΡΥΘΛΦΝιΠςΩ ΛΚΟ Ψ.ΞΩΘι+ΡΥ 3τΕΥ Π ΗΥΨΗΘ

2 ΝΡΟ ] ςωθθπψσυρμηνωξ ΠΘι]ΛΞΠ ΛΚΟ Ψ Θ 0 ς Υ Ν ΛΚΟ Ψ ΠΘι]ΛΞΠ ΛτΚΡ2ΥΩΗΘ ςηοςνι.ξωθι+ρυ ΠΘι]ΛΞΠ3τΕΥ Π.ΡΠΗΘςΝπΚΡ3τΕΥ Π ΞΩΡΥΣΥΡΜΗΝΩΞ 0ϑΥ Λτ3ΡςςΗΟΩ ΠΘι]ΛΞΠ ΛτΚΡ2ΥΩΗΘ.ΞΩΘι+ΡΥ.ΡΡΥΓΛΘιΩΡΛΣΥΡΜΗΝΩΞ 0ϑΥ Λτ3ΡςςΗΟΩ ΠΘι]ΛΞΠ.ΞΩΘι+ΡΥ 3Κ Υ,Ψ 0ιΟΝΡΨι ΠΘι]ΛΞΠ ΛΚΟ Ψ 0ϑΥ ϑπ Υ&ΚΨΡΜΝΡΨι ΠΘι]ΛΞΠ3τΕΥ Π 2Υϑ ΘΛ] ΘτΩ Π ΠΘι]Λ ΛΚΟ Ψ 3Κ Υ,Ψ 0ιΟΝΡΨι 0ϑΥ(Ψ +ΞΥ ΦΚΡΨι 3 ΗΓ Υ0ΛΟΞ Η7τςΝΡΨι 9 ΞΞΜτΦτ ΠΘι]Λ ΛΚΟ Ψ ] ΣΡΜΗΘτΓΡΣΥΡΜΗΝΩΞ 0ϑΥ Λτ0 ΥΗΝ 0ϑΥ0 ΩΜ.ΡΟι 0ϑΥ0ΛΦΚ Ο1Η Γ %Φ ΥΡςΟ Ψ%ΗΘΗ 0ϑΥ9Ο Ν. ΙΝΡΨι 51 Υ0ΛΟΞ Η7ΡΠ ΘΓΟΡΨι 0ϑΥ/ΗΘΝ ) ςρυρψι 0ϑΥ ΘΘ 3ΛΕ ΟΡΨι 0ϑΥ3 ΨΗΟ3ΥΡΦΚι]Ν ΞΩΡΥΝ 2]ΨΘΚΡΥΘΛΦΝπΚΡΩ ΓΘΗΘ ΜΛΚΟ ΨςΝπΠϑ ΠΘι]ΛΞ 0ϑΥ(Ψ +ΞΥ ΦΚΡΨι

3 &τοσυρμηνωξ =ΣΥΡςΩΗΓΝΡΨ Ω ινπψγρπτρςπ ςοξολγςνπσυιφημ ΝΡ]ΓΥΡΜΗΚΠΡΩΘπΚΡ ΝΞΟΩΞΥΘτΚΡ ΕΡΚ ΩςΩΨτςΗ]ΘιΠΛΩΜΗςΚΡΥΘΛΦΝΡΞΠΛΘΞΟΡςΩτΩτΠςΩ 1 ΞΛΩ ιν ΞΣΟ ΩΘΛΩςΨΡΜΗΓΡΨΗΓΘΡςΩΛ ΨΓΡΠΡςΩΛΣΡ]Θ ΩΘΡΨπΣΥΡςΩΗΓτ Θ ΞΛΩςΗ ΡΥΛΗΘΩΡΨ ΩΨΘΠΘ Ψι] Ω] ΜτΠ ΨπΝΡΘΩ ΝΩ ΣΥ ΝΩΛΝΡΨ ΩΨΗΨ ΞΦΗΘΡΨπΠΗΩΡΓ ΙΡΥΠ ΣΥιΦΗ 3ΡΣΛςΣΥΡΜΗΝΩΞ 3ΥΡΜΗΝΩ +ΡΥΘΛΦΝι ΠςΩ ςη Πι ςωιω Θ ΓιΟΗ ΣΗΨΘΡΞ ςρξιςωτ ΝΡΟΘτΚΡ Ψ]ΓΟιΨ ΦτΚΡ ΣΥΡϑΥ ΠΞΨ ΗΦΚΩτ ΝΡΟ =ιπυηπε ΟΡΘ Ψι] ΩςΣΡΟΞΣΥιΦΛΠΗ]Λϑ ΠΘι]ΛΛΩτΝΓ ςλψ ]Θ ΠΘ ΦΚΝΥιΟΡΨςΝ ΦΚΠςΩ ΝΩΗΥπΜςΡΞςΣΡΜΗΘ ΚΡΥΘΛΦΝΡΞΚΛςΩΡΥΛτ ΓΡΟΡΨιΘτΠςΩτΕΥ.ΥΗ ΟΛ] ΦΛΣΥΡΜΗΝΩΞΕ Ο Ψ ΕΥιΘ ΝΨ ΥΩ Ψ ΠΘι]ΛΞ ΛΚΟ Ψ ΝΨ ΥΩ % ιςωνψ ΥΩ 9 ΨΥΦΚΡΟΗΘτΠΣΟΥΡΘτΣτΣΥ Ψ Ε ΟΩ ΓΗΘΘτΨ ΠΘΘ ΣΡΕ ΩΨΣ ΥΩΘΗΥςΝ ΦΚ ΝΡΟιΦΚ. Γι ΩτΓ Ψ ΗΜΠΗΘΡΨ Θ ΦΚΠςΩςΗΥΡ]ΓΟΛΟ ΜΗΜτΣΡΟΡΨΛΘ ΡΓΦΗςΩΡΨ Ο ΨΩ ΓΘΞΡΓΓΡ ΗΥΨΘ ΓΡΜΗΓΘΡΚΡ]Σ ΥΩΘΗΥςΝ ΦΚΠςΩ3ΥΡΜΗΝΩΡΨ Ω ΓΗΘΣΥΡΕτΚ ΟΩΗΓ ΨΗΨ ΗΦΚ ΩΗΦΚ ΝΡΟιΦΚςΡΞ ςθ Ν ΓιΩτΓ ΚΡςΩΛΟ ΘΡΨΨ]ΘΛΝΟΡΞΩτΓΞ]ΡΕΡΞΓΥΞ ΗΕΘτΦΚ ΝΡΟ 9 ΛΦΚΘΛ ιφλ ΕςΡΟΨΡΨ ΟΛ Ψ ΞΝΞ ΣΡΓΟΗ ΞΣΥ ΨΗΘπΚΡ ΥΡ]ΨΥΚΞ ΓΡΠιΦτ ΝΨ ΥΩ ςγρσυρψργθ Π ΡΓΣΡΟΗΓΘτΠ ΘΝΓ Λ Υ ΘΘτΠ ΣΥΡϑΥ ΠΗΠ 9 ΞΡΨ Φτ ΣΗΓΠΩ Ε Ο ] ΠΗΘ Θ ΓΡΟΡΨιΘτ ΚΡΥΘΛΦΝΡΞΠΛΘΞΟΡςΩΠςΩΝΞΟΩΞΥΘτΣ ΠιΩΝ ϑηρϑυ ΙΛΦΝπ]ΨΟι ΩΘΡςΩΛΥΗϑΛΡΘΞΛΣτΠΡς ΠΡΩΘπ ΩπΠ 9 ΠΘ Μ ΝΡςΡΞιςΩΣΥΡΜΗΝΩΞ ιφλσλμηολγρκρςωλωηοςνπκρπςω ΜΛ Ψ Ε ΨΗΘΛΣΥΡΚΟΡΞΕΗΘ ΠΛ]Θ ΟΡςΩΠΛΡΨΟ ςωθτπ ΠςΩΕΚΗΠΩ ΓΘΗΣΡ]ΘιΨ ΟΛΚΛςΩΡΥΛΛΛςΡΞ ςθρςωπςω Θ Ψ ΩτΨΗΘπΚΡ ΡΩΗΩτΠ]τςΝ ΟΛ ΣΡΨΓΡΠτ]ΣΥΡςΩΗΓΝΡΨ ΘΘ ]ινο ΓΣΡτΩ ΡΨπΣΥΗ]ΗΘΩ ΦΗςΗςΟΡΨΘτΠΝΡΠΗΘΩιΗΠ

4 ΛΚΟ ΨςΝ ΞΨτΩ ΦτΨ ΕΡΥ ΣΗΓςΩ ΨΗΘ ΨΥΦΚΘΡςΩ ΜΛΚΟ ΨςΝπΚΡϑ ΠΘι]Λ Σ ΘΗΓΛΩΗΟ0ΛΥΡςΟ Ψ3 ΞΟΞς ΜΗΚΡ ΣΡΓΓ Θτ,Ψ 0ιΟΝΡΨι (Ψ +ΞΥ ΦΚΡΨι 0 ΩΜ.ΡΟι ΜΗΜΛΦΚ ΣΡΓΓ Θτ ΩΗΥΦΛΗ% ΓτΟΗΠΜ ΝΡΣΡςΩ Ψ Κ ΨτςΝπΚΡΣΥΨΡΓΞ

5 ΓτΟΗΠΜ ΝΡ Σ ΣτΥΡΨτΚ ΨτΛ

6 ΓτΟΗΠΜ ΝΡ]ΣΨιΦΛ ΝΩπΛΜΛΚΟ ΨςΝ ΦΚΣτςΘΛΗΝ

7 ΝΡΚΡΜςΠΗΨτΩ ΟΛ 3τΕΥ ΠςΝπ 7ΡΠι ΗΗΥΘΡΚΡΞςΗ ΝΞΕ ΗΠΟ 9ΥΞ+ ΞΣΩΠ ΘΘΡΨΡΞ. ΩΝΞ&ΚΡΞΥΡΨΡΞ ΨΛΓ 0Υι]Η 9ΡΜΩΞ6ΛΠτΘ ΥΝΞ ΠΗΜΝ ΟΡΨΡΞ 0ΛΦΚ Ο 9 ΜΩΞ ΓπΟΞ= ΜτΝΡΨΡΞ 6ΛΠΡΘΞ=ΨΛΘΡΨΡΞ ΜΗΜΛΦΚΠΛΟπΚΡΣΥΨΡΓΦΗ ΝΩΛΨΘτΚΡ ΣΡΠ Κ Η ]ΡΓΣΡΨΓΘπΚΡΓΡΚΟτ ΛΩΗΟΗ Ψ ΩΗΘπΚΡ ςσροηθτν Σ Θ ΣΥΡΙΗςΡΥ ΛτΚΡ9 ΘΓΟτΝ

8 9τΩ ΟΛΜςΠΗΛ.ΞΩΘΡΚΡΥςΝπ 0 ΥΝ %ΗΦΚ Θ ΡΠΛΘΛΝ &τς Η 0ΡΘΛΝΞΗΥΠιΝΡΨΡΞ ΨΛΓ +ΗΥΡΟΓ +ΡΘ]Ξ. ΠΗΘιΗ 1ΛΝΡΟΞ. ΥΟΡΨΡΞ 9 Ν.ΛΨιΘΝ /ΞΦΛΛ6ΝΛΨιΘΝΡΨΡΞ 0ΡΘΛΝΞ3ΡΝΡΥΘΡΞ ΥΩΞΥ 3 Υ /ΞΦΛΛ9 ςνρλορψρξ ΨΟτΓΘΡΞ ΝΟΛΓΘΡΞ ΩΥΣΟΛΨΡΞ Σ ΘτΣΥΡΙΗςΡΥΝΞ 9 ΘΓΞ9 ΘΞΥΡΨΡΞ

9 ΦΡ ΗΜςΠΗΩΡΣΥΡΘ ΗΚΡςΩ ΣΛΣΥ ΨΛΟΛ ιγθπψηονπξηθτ ΟΗ ΘΛ ιγθπψηονπσριο ΝΡΨιΘτ ΡΣΡΟΗΓΘΗ]Ψ ΟΘπιςΩΛΨΣΥΡςΩΡΥιΦΚΘ τ ΟΠ Π ΩΗΥ 1.hod. 2.hod. 3.hod. 4.hod 5.hod. 8:00-8:45 8:55-9:40 10:00-10:45 10:55-11:40 11:50-12:35 Pondlí Úterý uvítání prezentace Málková Hurychová Kolá katakomby ( od 8:30) CH D Málková Tomandlová Beneš prohlídka školy Málková Hurychová obd Steda tvrtek j píprava novin Marek exkurze do skláren Kryf Vv Bi Málková Kafková Fasorová j píprava novin Marek Inf píprava novin Procházka Marek Inf vdomostní píprava novin soutž Procházka Marek Málková Hurychová Pátek prezentace host Málková Hurychová vyhlášení soutže Málková Hurychová závr - odjezd Málková Hurychová ΡΓΣΡΟΗΓΘΗΠΛΠΡΘΛ 6.hod. 7.hod. 8.hod. 9.hod. 10.hod. 12:45-13:30 13:35-14:20 14:20-15:05 15:05-15:50 15:50-16:35 ve ee ve erní program Pondlí j Marek obd hornická stezka Málková - Hurychová 17:45 Muzeum Vyso iny vycházka historickou Jihlavou Horácké divadlo Úterý Málková - Hurychová Málková - Hurychová 17:00 Málková Hurychová Steda tvrtek Hv soutž v Muzeu Vyso ina diskotéka obd 17:00 Kaková Málková - Hurychová Málková ZOO obd 17:45 Tomandlová - Málková

10 9ΣΡΘΓΟτΡΓΣΡΟΗΓΘΗΜςΠΗςΗΥΡ]ΚΡΓΟΛΣΥΡΨπςΩΘ ΗΚΡςΩ ΜΛΚΟ ΨςΝΡΞΚΡΥΘΛΦΝΡΞςΩΗ]ΝΡΞ Ε ΦΚΡΠΓΡΓ ΟΛΩπΩΡΨ ΣΥ ΨΣ ΩΛΘπΚΡΟΗςΝΞΣΡ ιγ ΟΛΜςΠΗΡΣΥΨΡΓΦΡΨςΩΨτΜΗΓΘΡΚΡ ]ΘΗΜΣΡΨΡΟ ΘΜ τφκμλκο ΨςΝπΚΡ ΥΦΚΗΡΟΡϑ ΨΛΓ =ΛΠΡΟΞ ΣΥΡΩΡ ΗςΗΘΗΓΡΟΡΨ ΟΡΣτΠΡΨΗΠςΩΠΟΛ3τΕΥ Π ΩτΛ.ΞΩΘΡΚΡΥ ΩτΠΡ ΘΡςΩΡΦΗΘΛΩ ΣΗΓΘΡςΩΛΜΛΚΟ ΨςΝπΩΥΡΟΗΜΕΞςΡΨπΓΡΣΥ Ψ 1 τπφτοηπ ]ιυρψη] ιωνηπφηςω ΣΡςΩΡΣιΦΚςΩΗΓΡΨΝ ΦΚΚ ΨτςΗςΩ Ο ] ςωιψν /ΗςΘΡΨ=ΩπΜςΠΗΡΣΥ ΨΓΞ] ΟΛΓΡΟΗς ΝΣΥΨΘτΠΞ] ςω ΨΗΘτ ΟΗΣΟΘΛΡΗΝιΨιΘτ Γ ΦΚΩτΦΗΣΡΘΡΨ ΦΚΣΡ]Θ ΩΦτΦΚΥ ΓΜΛΨ ΛΦΚΘΛΣΡςΟΡΞΦΚ ΟΛ] ςψφηθ ΝΡΠΗΘΩιΘ ΗΚΡΣΥΨΡΓΦΗΘΗ Ε ΗΩΟΛΛΘΙΡΥΠ ΘτΩ ΕΞΟΗ

11 .ΡΘΩΥΡΟΘτΡΩι]Ν ΡΝΩΗΥπΚΡΠΡΗςΗΓΡςΩ ΘΡΞΨΡΓ ΗΝ ΛΚΟ Ψ 2ΓΣΡΨ0 ΥΝ %ΗΦΚ ΘΘ ςθτπνξψσυ ΨΡΓΡΟΗ Ρ6ΗΨΗΥΘτΚΡ

12 1ΗΘτΜιΠ Μ ΝΡΜιΠ ΓτΩΝ ΘΗΜΠΛΟΗΜ τ Γ.+%ΡΥΡΨςΝ.ΗςΩςΨ9Ο ΓΛΠτΥ

13 8ςΨ Λτ Θ ςψ ΛτΩΗΞ ΜΗΘΡΣΥ ΨΓΞΩΛΚ ΓΛ ΩτΛ ΠΡ Θι Η ΘΛΩΡΘΗ ΟΛΓΡΨι ΣΥ ΘΡςΩΛΝ

14 9ΡΓ ΨΡΓΞΗΥΣι ςηγτορσργ τ ΟΛΓΡΨπΣτςΟΡΨτ 1ΗΘτΨΡΓ Μ ΝΡΨΡΓ ΓτΩΝ ΘΗΜΠΛΟΗΜ τ.+%ρυρψςν.ηςωςψ9ο ΓΛΠτΥ

15 .ΓΡςΗΘ ΠΜΗΓΘτΠΨΡΝΗΠΣΡΓτΨιΠΡ Θι ΗΘΛΦΝΥΡΠΟΗς ΘΗΞΨΛΓτ.ΓΡςΗΘ ΠΓΥΞΚ ΠΨΡΝΗΠΣΡΓτΨιΠΡ ΘιΜΗΘς ΠπΜΗΚΟΛτ]ΠΗΥτΡΝΡΟΡ ΟΗΝΓΡςΗΘ ΠΡΕΡΞΠ ΨΡΝ Π ΣΡΓτΨιΞΨΛΓτΜ ΝΨΡΓ ΘιΚΡΘΗΠΩΗΝΟ ΣΡΝΟ Γ Θ ςψωορ %ψ τσρπικ Ο Ψ ΩιΚΘΡΞΩ Θ ΥΓ +ΥιΩΝ ςηυωηπ

16 ςωθτωρρε Ψ ΩΗΟπ]ΓΗΜ τφκκψρ]γ %1ΠΦΡΨι% ΕΛΝ

17 9 ΗΦΚΘΡΜΗΥΗΟ ΩΛΨΘτΜ ΝΠΘΡ ςωψτψ Ω ΗΘπΚΡΥΘΛΘ Ω ΝΓπΟΝ ΛΨΡΩ Ε ΛΣΡΗΩΞ] ΨτΥ Θ ΦΚ ς ΩΝ (ΛΘςΩΗΛΘ7ΗΡΥΛΗΥΗΟ ΩΛΨΛΩ

18 .ΡΘΗΦΓΡΕΥ Ψ ΗΦΚΘΡΓΡΕΥπ ΟΗΜΗΘΩΗΚΓ ΜΗΟΛΛΓΡΕΥιΙ ]ΛΝ.ΓΡΘΗΠ ΗΓιΟΘΗΦΚιΠΗΚΡΩΞΕΗ]ΜτΓΟ ΣΡΚΕτΠΗΚΡ ΩΞΡΣΩ] ΥΡΝΕΞΓΗΠΗ ΣΥΡΦΚι]ΗΩΚΡΥΘΛΦΝΡΞςΩΗ]ΝΞ=ΓΗΘΝ ΛΥΡΩΝ 6 ΩΞΥΘΛΘ

19 9 ΩΗΥ ΓΗΘ] ΨτΥ Φτ 8ΠΥΟΦΛΘ ΥΗΝΥΗ ΦΛ 3ΛΜΡΞΣΛΨΡΝ ΥΕ ΘΨ] Ψ Μ 2Υ ΝΗΨςΛΘΡςΞΩτΥ Μ Θ:ΗΥΛΦΚ)ΛΠΙιΥΞΠ 1ΗΨ ΗΦΚΘΡΨ ΗΞΨιΓΘπΨ ΝΕ ΟΡΞΘιςΣΥ ΨΓ 1Ρς Θ ΛΚΡςΩπΡΕΝΟιΓ ΟΛΝ ΣΗςΘτΝ ΣΛΨΡ ςθ ΓΜΗΘΣΟ ΩΡΘΛΦΝ Ψ]ΣΡΠΗΘΞΟΛΣΡΝ ΥΩιΦΚ ΘΛΘΗΨ]ΓΗΦΚΟΛ ΓΡΞΠΥΟΦΠΟΛΚΡΓΘΓ ΟΗΝΡ 1ΗΜΕΟτ ΗΕ Ο ςθ Γ]ΠτΘΘιΥΗΝΥΗ ΦΗ ΟΗΦΡΕ ΟΡςΩΡΣΥΡΦΗΘΩΘΣΥ ΨΓ Ω ΝΩΡ ΗΕ ΟΡ ΩΗΥ ΘΡ] ΟΓΥΞΚ ΣΥΡΜΗΝΩΡΨ ΓΗΘ ΜΗΣΥ ΨΓ ΗΜςΠΗΚΡ] ΟΛΣΡιΓΘΡΓΣΡΓΟ Κ ΥΗςΣΗΝΩΛΨΗΡΓςΝΟΗΣΣΗςΘΗΗΘΡΨΜΛΚΟ ΨςΝ ΦΚΝ Ω ΝΡΠΕιΦΚ 0ιΠΥιΓΣ ΘτΞΛΩΗΟΝΞ Η Ε ]ΗΠΘΗΕ ΟΕΟΕΗΦςΡΞΝΥΡΠ ΥΦΚτΨ ΞΩΡΥΝ 3ΥΡΩΡΥ ΦΚΟΗ ΟΗςΣΡΘ ΓΨΚΡΓΛΘ ΓΡ ΝΡΟ =ΨΡΘΗΝ]ΨΡΘτ ΝΡΟ ΘΗΝΡΘτ ΟΗ] τθι ΚΡΓΛΘ ΦΚΗΠΛΗςΘ ΓΛΩΥΡΦΚΞ ΟΦΚ ΠΛΗ ΣΥΡςΩΚΡΓΛΘ ΣτΘΛ ςη]θηκρ ςωρςωιψι]φηο ΘΦΡΜΛΘπΚΡ ΞΥΛΩΘΗΘΗ] ΜτΠ ΨπΚΡ ΩΡΨ Η ΣΡΓΩ ΝΩΡΨΝΡΞ Σ ΘτΣΥΡΙ0τΟ 7ΡΠ ΘΓΟΡΨπ

20 .Γ Ε ΜςΡΞΦΚ Ε ΚΟ ΨΘΝΓ Ε ΚΛςΩΡΥΛΗΘΗ]Θι &ΚΨ ΟΡ]ΣΨ ΡΓΘ ΛΦΚΚΡςΩ ςηςθηςο Θ Ψ ΣΥ ΨςΝπΞΠΘτ Σ Θ ΣΥΡΙΗςΡΥ ΥΡςΟ Ψ %ΗΘΗ Η ΟΗ] ]ΨΡΘΛΟ]ΨΡΘΗΦ Ε Ο ΝΡΘΗΦΚΡΓΛΘ 3ΡΡΕΓςΗΨΓΜΗΣΛςΗΣΡΝΥ ΡΨ ΟΡ ΟΗΣτΠΡΘ ΠτςΩΗΦΚΝΓΗΡΩπΚΡΥΘΛΦΝπΚΛςΩΡΥΛΛΜςΡΞ ΞΟΡ ΗΘ ΓΡΝΟ Γ ΘΡΣΗΠτςΩΛΟΛΜςΠΗςΗΘΝΓΡΣΡςΨπΨΟ ςωθτςηγ ΦτιςΩΛΨΛ]ΡΕΥ ΘΝΓΡΣΡςΨ ΦΚΨΟ ςωθτφκθρκρξγρςνοησθτφκσυρςωρυ0ξ]η 9 ςρλθ

21 1ΗΨΗςΗΟ ΩΥΞΦΚΟΛΨ ςρξω ςνοησθτνυ ΜΗ.ΓΗςΛΘ ΓΘΣΡΓΨΛΩΥτΘΡΞ 5 ΕΝ ςυ ΕΝΡΞΚΥ ΜΗ. (ΥΕΗΘ9ΡΓΘτΝ 6 ΠΡ]ΗΜΠ ΗΜΗΩΡΕΟΕΡςΩ5 ΕΝ Ε ςηθημςστ ΟΗΝΟ Σ ΝΕ ΩΞςΞΦΚΗΠΟΗΝΟ ΡΞΙιΠ Η ΦΛΠΥΠ ΘΡΟΡϑΡΨπΡΦΗΘτΠΜ ΕςΡΟΞΩΘτΥ Π ΟΗΝΚΥιΩΝιΠΠΗ]ΛΨΛΩΥτΘ ΠΛΜςΠΗ] ςω ΝΓ ΟΗΝΡ ΘΗΠΟΛ ΟΡΨΣΡΓςΩ ΩΡΩΡΨ ]ΝΡΞ ΗΩςΛΠΛΠΡΜΛΘπΛ]ΥΞΘΡςΩΥ ]ΛΠΛΘΦτ 1ΗΜΓτΨΗΘι]ΡΥΘιΛΘςΩΥΞΝΩι Σ ΝΘΗ]Ε ΩΘιΝΡΘΩΥΡΟ ςσ ΘΡςΩΛΥ Ε Θ ΝΡΘΗΦΠ ΗΣΛΜτΩΞΗΓΘτΝ

22 3ΥΡςΩ]ιΟΗ τθ ΩΡΠΜ ΝςΗΓΡΩΡΚΡΩτςΝΘΗ3ΗΝ ΨΦτς 5Ρ]ΕτΜΗΘτ ΩΡΠΞ 8Νι] ΟΡςΗ ΗΨΗΟΛΦΗ]ΥΞΘ ΙΡΥΩΗΟΘΓΡΩΡΚΡΩτςΝ Ο Σ ΘτΣΥΡΙΗςΡΥΝ 9 ΘΞΥΡΨι =ΗςΝΟΗΣΘτΦΚΣΥΡςΩΡΥΠΞ]Η ΜςΠΗΨ ςωρξσ ΟΛ ΓΡΣΥΨΘτΚΡΣ ΩΥ Θ ΦΚΨτΟΛςΗ] Ε ΓΟΗΟΛ ΨΦΗΦΚΡΨΘτΠτςΩΘΡςΩΛ0ΟιΓΗ ΘΗΨΓΟ Ν ΠςΡΛΠ ΗςΩΟΛΡΕΓΛΨΡΨ ΩΩιΙΟΡΨιΘτΘΗΕΡ ΣΟ ςωλφνρξπ ΝΗΩΞ ΛΚΟ Ψ ΘΗΕΡ]Θ Ν ΠΘΡΚ ΦΗΦΚΜΗΜΛΦΚ ΠΛςΩΛςΨ ΠΞΠΗΠ ΣΥ ΦΡΨΛΩΡςΩτ ΛΚΟ Ψ] ΜΛςΩΛΟΛςΟιΨΞΣΥΡςΣΗΥΛΩΞ ΕΡΚ ΩςΩΨτ9 ΗΓΡΝΥΗςΟΡΨ Ο] ΜτΠ Ψ Ψ ΝΟ Γ Θ ΗΚΡ ςω ΥπΚΡ]ΘιΠπΚΡ Σ Θ =ΛΠΡΟ

23 Θ ΜΗΓΘΡΞ3ιΩΗΟπΜΗΘ ςη Ε ] Ο ΡΣΥ ΨΓΡΨιςΣΡΟΞΣΥιΦΗςΩΞΓΗΘΩ]Υ]Θ ΦΚΠςΩ %ΞΓΗΠΗΟΡςΡΨ ΩΝΓΡςΝ Π ΨΝΥ ΕΛΦΗΟτςΩΝ ςημππθ ΠςΩ ΣΡΜΩΗςΛΩΗΓ Ψ ΩιΚΘΡΞΩΩΡΚΡςΨπΚΡ ΟΗΣΗΝΡΠΕΛΘΡΨ ΟΛΜςΠΗ 1ΗΠ ΗΠΗΩ Κ ΩΨ ΛΦΚΘΛ 3ΥΨΘτΣΡΝΞςςΛΦΗΘΗΨ ΗΟ ΟΗΘ ΓΥΞΚ ΣΡΝΞςςΗςΝΞΣΛΘΝ Γ Ο ΓΡΚΥΡΠ Γ Υι] ΨΛΓ 3τΕΥ Π.ΛΨιΘΗΝ 9ιΦΟ Ψ.ΞΩΘι+ΡΥ = ΜτΝΡΨι ΓπΟ 3τΕΥ Π. ΥΟΡΨι 1ΛΝΡΟ.ΞΩΘι+ΡΥ + ΞΣΩΠ ΘΘΡΨι 9Υ 3τΕΥ Π 6ΝΛΨιΘΝΡΨι /ΞΦΛΗ.ΞΩΘι+ΡΥ =ΨΛΘΡΨι 6ΛΠΡΘ 3τΕΥ Π +ΗΥΡΟΓ ΨΛΓ.ΞΩΘι+ΡΥ &ΚΡΞΥΡΨι. ΩΗΛΘ 3τΕΥ Π %ΗΦΚ Θ 0 ΥΗΝ.ΞΩΘι+ΡΥ ΠΗΜΝ ΟΡΨι ΥΡςΟ Ψ 3τΕΥ Π &τς ΡΠΛΘΛΝ.ΞΩΘι+ΡΥ 9 ΟΩ 0ΛΦΚ Ο 3τΕΥ Π. ΠΗΘι Θ.ΞΩΘι+ΡΥ 6ΛΠτΘ 9ΡΜΩΦΚ 3τΕΥ Π ΗΥΠιΝΡΨι 0ΡΘΛΝ.ΞΩΘι+ΡΥ ΗΠΟ ΝΞΕ 3τΕΥ Π 3 Υ ΥΩΞΥ.ΞΩΘι+ΡΥ ΗΥΘΡΚΡΞς 7ΡΠι 3τΕΥ Π ςνρλορψι /ΞΦΛΗ.ΞΩΘι+ΡΥ 3ΡΝΡΥΘι 0ΡΘΛΝ.ΞΩΘι+ΡΥ,ΠΛςΩΥΩΗς ςηξωθη 3ΥΡΩΡΓΟ ΩΜΗΓΘΡΓΞ ΗΝΓ ΩΡΜΓΗςΟΡ ΛΩ.ΓΡΞΠτΩΗΘΞΠτ.ΓΡΘΗΞΠτΩΗΘ Ο Ε ΦΚΥΞΝΞΓΡΡΚΘ ΗΨΩΗΘΠΡΠΗΘΩΕ Ψ ΛΦΚΘΛ ΗΝΟΛΣΥιΨΩΡΓΥΞΚπ =ΝΥιΩΝ ςλω ΝΕ Ψ ΗΡΝΡΠΗΘΩΡΨ Ο ΩΗΩ. ΩΗΛΘ =ΓΗΝ ΛΥΡΩΝ 7 Π ΜςΠΗΨ Ν]ΓιΥΘςΗςΩ ΨΛΟΛ

24 7 Γ ΨΕΞΓΡΨΠΞ]Η ΜΗΣΗΓΘιΠΛΞ ΣΡςΟΗΓΘτ] ΜτΠ ΨΡςΩ Ω]ΨΨ ςρνιςτγτψη Ρ]Θ ΡΨ ΘιΜ ΝΡΝΥ Ω ΓΨΥ3ΥιΨΨΩΡΠΩΡΡΜΗΓΛΘΟπΠΣΥΡςΩΡΥΞςΗςΘιΠΛΘι ΣΥΨΡΓΦΗ ΥΡ]ΟΡΞΛΟ Π ΜςΠΗΣΡΝΥ ΡΨ ΟΛΨΘ ΕΛΩπΠΣΥΡϑΥ ΠΞ 3ΟιΘΝ ΦΗΘΩΥ ΠςΩ ΓΡΥΞΝ ΣΥΡΩΡ ΗΘιςΟΗΓΞΜΗΣΥΡΚΟτΓΝ ΘΗΜΨ ]Θ ΠΘΜ τφκμλκο ΨςΝ ΦΚ Σ ΠιΩΗΝ ΩΦΚΡΣΥ ΨΓΞΘΗΘτΠιΟΡ3Ρ ςτθιπρσωφηονηπσημηθησυ τλνγ ΜΗΩΥΡΦΚΞ ΨΩΥΘΡ ΓΡςΩΛςΨ Η1ΗΜΟΗΣ τυρ]κοηγεξγηωηγ ]Ψ Η 3Λ]ΘΗΜΠΗςΛ ΗΟΗΣ τι ]ΛΝ ΕΞΓΗΓΡΣτ ΩΣΡΓΠτΘΝΡΞ 6ΩΗΓΡΨΦτΓΡΕ Ψ ΩΗΟπΕ ]Θ ΛΦΚΝΞΩΘΡΚΡΥςΝ ΦΚΚΡςΩ]ΗΜΠΘΗΕ ΟΛ Ψ Σις Ν ΠΗΘΘ ΦΚ ΚΥ ΓΗΕΘΝΓΗ]ΗςτΟΗΘ ΦΚΛΓΨΡΜΛΩ ΠΣτΝΡΣΗΠΕ ]ΓΡΟ ΟΛΜΗΓΛΘ] ΣΡΠΡΦΛΟπΩ ΜτΦτΦΚΝΡΕΗΥΦ ΘΗΕΡΨΥΩΞΟΘτΝ ΗΘ ΗΨΩπΓΡΕΘΗΕ ΟΡΠΡ Θπ ΘΛΜΗΓΘΡ = ΩΡ3τΕΥ Π ΩτςΗΓΥ ΗΟΛΨΗΟΛΦΗςΥΓΘ Ω Ε ΟΛΝΘΗΞΩ ΚιΘτ 9 ΛΦΚΘΛςΗΘ ΝΡΘΗΦςΗ ΟΛΨΜτΓΗΟΘΠΗΘ] ΝΓΗΞΘ ΨΗΘΗΝ ΟΛΘ ]ΘΡΨΞΡ ΛΨΞΜτΦτΗΟΛ[τΥΨΗΙΡΥΠ ΩΗΣΟπΨΗΗΗΣΥΡΩΡ ΗΩΡΣΥΡΓΘΗ ΗΝΡΣΥ ΨΓΞΜΗ ΩΘΗΕ ΟΝΡΘΗΦ 6Υ ]ΕΞΓΗΨΞΠΡΥΡΨπΚΡςΟΡΞΣΞ

25 &ΚΦΗΠΗΘ ΗΚΡςΩ ΣΡΩ ΛΩΨΗςΗΟΡΞΣΡΓτΨ ΘΡΞΨΗΨΗΟΛΦΗΣΝΘπΠΣΥΡςΩΗΓτ ΓΗΠΗΓΡ +ΡΥιΦΝπΚΡΓΛΨ ΓΟ Θ 1ΗΠ ΟΛΟΛΜςΠΗςΗ7ΗΘΩΡΩ ΚΘιΠΨ ΗΟΓΛΨ ΓΟΡΜΗΝΥιςΘπΣΗΓςΩ ΨΗΘτΕ ΟΡΨΩΛΣΘπΚΗΥΦΛ ΓΡΝΡΘ Οτ Θ ΛςΩΞΓΗΘΩΛΩτΠΣιΓΗΠςΣΡΝΡΜΗΘτ ΥΞΚ ΓΗΘΘ ΗΚΡςΣΡΟΗΘπΚΡΣΥΡΜΗΝΩΞΝΡΘτ ΟΗΦΝΓΡ]ΗΨΗΥΗΜ τφκμλκο ΨςΝ ΦΚΘΡΨιΝςΗ ΓΡΦΗΟ ΓΡΕΗ]ΡΥΛΗΘΩΞΜΗΨΦΗΘΩΥΞΠςΩ ΣΗςΘΞΥτςΠΥΝΨ ςρνρ ΝΡΟςΝ ΠΝΡΟΗΜτΠΘ %ΥΩΘΛΦΝπΞΟΛΦΛΨΗΝΩΗΥ ΦΚΕΞΓΗΛΓΘΗςΘΡΦΡΨ Ω3Ρ]ΘιΩ ΝπΓΟΗ ΛΩπΡΥΛΗΘΩ ΘτΕΡΓ Θ 0 ς Υ ΝΡΨΘιΠςΩτ ςψωηγλψςημςρξλω ΦτΝΩΗτΜΓΡΞΘ ΝΡΟΗΜΗΥ ΓΜΛΣ Ν ΘΗ Ε ςλ ΞςΘ ΓΘΛΟΛΦΗςΩΞ]ΓΗΜ τπ ΣΛΕΟΛ ΡΨ ΓΟΗΠ ΩΥΡΟΗΜΕΞςΗΠ ΛΚΟ Ψ ςησυρςω] τθιοτελω

26 ΘΛςΩΗΓ ΘΗ] Ο ΣΥΡΚΡςΩΞΜτΦτςΩΞΓΗΘΩ ΨΗ ΝΡΟΘτΦΚΟ ΨΛΦτΦΚ% Ο ΣΥΡΘΣΛΣΥ ΨΗΘ ΣΥΡΚΟτΓΝ ΘΗΓ ΟΗΝ ΦΚςΝΟιΥΗΘ,Ω ΠςΗΠΡΚΟ ΞΣΟ ΩΘΛΩΜΗΜΛΦΚ]ΥΞΘΡςΩ0ΡΜΗΕ ΕΛΝ ΣΥ τνιψ Ο ΛΝΡΨΘΡςΩΘ ΓΝΥιςΞ.ΩΡΠΞΓΡΕΥ ΓΗΦΚ ΩΨ ΥΛΣ ΩΨ Υ ΘΡΨΡΩΨ ΥΕ ΟΘ ςψω7ρεξγρξγρπ ΝΡΞΝ Ω

27 9Ο ςωθτ]νξ ΗΘΡςΩΜΗΝΘΗ] ΣΟ ΦΗΘτ 1 ΣΡΣΥΨπΩΡ ςλθηεξγηγρνρθ ΟπΜ ΝΡΩΗΘΩΡΝΥ ς ΨΗΦ ΟΗΣτ Ω

28 &ΡΝΓΡΓΡΝι ΗΞΓΟ ΩΨΟ ςωθτπ ΥΞΝ Π ςλςωξγηθωλψ ]ΝΡΞ ΗΟΛΚΘΗΓΨΘιςΟΗΓΞΜτΦτΚΡΓΛΘ Ψ ΩΨ ΥΘπΨ ΦΚΡΨ 3 ΘτΣΥΡΙ9Ο Ν. ΙΝΡΨιΣΥΡΘΡΨπΝΨ ΥΩιΘ Ψ Π ςοηο ΘΗΩΥ ΓΛΘτ ΩΗΦΚΘΛΝΞΣΛΝΩΗΥπΘΗΕ ΟΛΚ ΘΓΛΦ ΣΡΨιΘΛ ΘΛΩΛΠπΘΘ Γ ΘτΝΠ ΘΞιΟΘτΠΛΘΘΡςΩΗΠ 7ΥΡΦΚΞΣΡΓΚΗςΟΗΠ 7ΥΚΗΜ ςη] Ο ΥΡΓΛΩΨΗΟΠΛΣΝΘιΓτΟΝ ΝΩΗΥιΚΘΗΓΡ]ΓΡΕΛΟ Θ Λ ΦΚΡΓΕΞΨΣτ]ΗΠτςΩ ΥπΕΞΓΡΨ Π ΜςΠΗΜΛΠΓ ΟΛΣΥ ΦΡΨΘτΘι]ΗΨ 1 Σς ΟΜςΗΠΜΠπΘΡςΨ Θ ]ΓΛ

29 5ΞΘτΣΥιΦΗςΝΡΘΛΟ Ψ ΛΦΚΘΛΞ ςηγτ ΨΡΓΕΡΥΘπΣΡςΟΞΦΚιΥΘΕΛΡΟΡϑΛΗ0Ρ Θι ΗΘΝΩΗτ ΞΦΚΡ]ΗΘτ ςωξγηθωλσλψτω ΟΛ %ΛΡΟΡϑΛΛςΩτΓιΓ Ο τψ ΦΚΡΨ ΩΗΘΩΡΝΥιΩΚΞΓΗΕΘτ1ΗΜΗΘΦΚΟΗΕΗΠ ΛΨΜΗΟΡΨΝΩΡςΗΨτΞ ςσρξςωξοηω7 ΝΜ ΝΡΝΦΚΟΗΕΞςΟΩ ΝΝ ΛΨΡΩΞΣ ΩτΚΞΓΕ ]ΣΨ Ν ΛΚΟ ΨΜΛΚΟ ΨςΝπΣτςΘ 3ΥιΨΜΗΓΘΞ]ΘΛΦΚ] ΓΡΣΥΡΨΡΓΞΓΡΕΡΨπΚΡΚΞΓΗΕΘτΚΡΘιςΩΥΡΜΗ ςνλσην ΞΛΟΘ ΗΚΡςΩ ςωυκξμτφτπ]σςρεηπσ ΘΣΥΡΙΗςΡΥ0 ΩΜ.ΡΟι ΩΡΩ ΝΗΙΗΝΩΛΨΘ ΗΣΡΩπΩΡΜΗΓΛΘπΟΗΝΦΛ ] ΓΛΟΛςΩΞΓΗΘΩΛ]3τΕΥ ΠΛ3τςΗΡ ΛΚΟ ΨΓΡςΨπ]ιΨΥΗΘπΣΥΗ]ΗΘΩ ΦΗ

30 2ΕΓ 1ΗΜΗΘ]ΟΡΛΘΦΛςΗΘΝΓ ΨΥ ΦΗΜτΘ ΠτςΩΡΛΘΞ =Ψ ΗΞΨΗΓΗΘπΨΩ Μ ςθψ ΣΟ Ψι ΗΛΠ ΜςΠΗςΗςΘ ΛΠΛΚΡςΩ ΨΥ ΦΗΟΛ Ν Π.ΓΡΕ ΩΡ ΗΝ Ο =ΘΡΨΞΓΡΠΞ]Η ΩΡΚΘΗΓ]ΗΓΨΡΞΓΨΡΓ Ε ΦΚΡΠΨ ΠΘΛΟΛ ΝΡΟΘτΟ ΨΛΦΗ] ΠτςΩΡ ΩΥ ΝΩΛΨΘΜ τ Ε ΦΚΡΠΨΣΥΨΘτΦΚΝΡΟΗΦΚ]ιΩ ΡΨπΚΡΩΗςΩΞςΡΞΩ τφτππρκολσρςν ΩΘΡΞΩΦΡΘΗΜΨτΦΗ ΘιΣΡΨΓ ΟΗΘ ΓΥΞΚπςΩΥ ΘΜΗΘΩΞΝΩΗΥΡΞςΛς ΠΛΕΞΓΡΞΞΠΩΨ ΚΟΗΓ Ω 3ΥιΨΨΗςΩΗΓΞΡΓΣΡΟΗΓΘΗΣΡ]Θ ΟΛ3τΕΥ Π ΩτΛ.ΞΩΘΡΚΡΥ ΩτΓ Ο τσυρςωρυ ΕΞΓΡΨ 0Ξ]Η 9 ςρλθ ΥΦΚΗΡΟΡϑΛΦΝΡΞΝΞΦΚ ΝΞ=ΩπΩΡΣΥ ΦΡΨΘ ΜΛΚΟ ΨςΝ ΦΚΚΛςΩΡΥΛΝΡΓΕτΚ ΟΛΘ Λ ΩΞΓΗΘΩτΦΛΓΡΜΛΠ]ΘιΠ ΦΚςΝΟΗΣΘτΦΚΣΥΡςΩΡΥΝΓΗΜΗΛΘςΩ ΟΡΨ ΘιΗ[ΣΡ]ΛΦΗΡΓΡΟΡΨιΘτ ςωτευ Θ ΛΚΟ ΨςΝΞςΗΝΩΗΥΡΞςΗςΗ]ΘιΠΛΟΛΞ ΨΗΥ 6Θ ΛΟΛςΗ]ΓΗΓΡΣιΩΥ ΩςΣΥιΨΘ ΦΚ ΡΓΣΡΨΓτΘ ΩΗςΩΡΨπΡΩι]Ν ΜΗΜΛΦΚ ΞΩΡΥΗΠΕ ΟΡΣΩΘι ςω Υ ]ΘιΠ ΣΥΨΡΓΦΗ ΨΛΓ =ΛΠΡΟ

31 ΝςΗΣΝΘΓτΨιΘ ΩΡΝΓ ςηγυξ]τςθ τ 7 Νπ Ε ςωηςηςθ ΛΟΛ Ε ςωηψ ΗΩΟΛΩ ΣΥ Ψπ ΛΘΙΡΥΠ ΦΗ Ε ςωηλγηθωλιλνρψ ΟΛΩ ςσυιψθπ ΘιςΩΥΡΜΗ Ε ςωη ΩΥΗΙΛΟΛ Ω ΘΗΜΨΚΡΓΘΜ τκρυθλθ ΨΕΗΦ Ε ςωηε ΟΛΘ ΝΡΘΗΦΘΗΜΟΗΣ τψω ΝΡΨπΠΩΡ ΩΗςΩτΝΞ 363ΥΡΘιςΟ ΛΝ ΜςΡΞΨ ςοηγν ΞΨΗΓΗΘ Θ ΝΡΘΦΛ 7ΗςΩΞ ΣΟΘΠ ΟΛΘΝ Ω ΠΣτςΠΗΠ Projekt Hornická msta (soutž, správné odpovdi zakroužkujte) 1) Ve kterém století se poprvé objevují na Jihlavsku dlní mapy? a) ve 13. století b) v 16. století c) v 18. století 2) Kdy byla založena Jihlava? a) kolem poloviny 12. století b) kolem poloviny 13. století c) v první polovin 14. století 3) Které typy keramiky jste vidli v expozici? a) talí b) holbu c) hmoždí d) hrnec 4) Které materiály se používaly na stavbu hrázdného domu? a) cement b) kámen c) hlína d) sklo e) devo 5) Jaké druhy krytin se používaly ve stedovku na stechy dom? a) došky b) prejzy c) plátná plachta d) kožené kousky 6) Hrázdné domy se obvykle stavly: a) nad úrovní terénu b) pod úrovní terénu

32 7) Kolik pater mly hrázdné domy? a) 1 b) 3 c) 5 d) 1-2 8) Jaká zvíata se podle archeologických nález ve stedovké Jihlav konzumovala? a) koza b) pes c) mamut d) ovce e) kráva f) tapír 9) Co se používalo k osvtlování stedovkých dol? a) devné lou e b) keramické kahany plnné petrolejem c) karbidové lampy d) devné kahany plnné petrolejem e) sklenné baky s olejem f) keramické kahany plnné olejem 10) K typm tzv. technické keramiky patí: a) holba b) tyglík c) poklice d) kahan 11) K tžb stíbrné rudy byly používány tyto nástroje: a) mdná kladiva b) železná kladiva c) zlaté palice d) železné špi áky e) devné sochory 12) K emu se používalo sázení ohn? a) k použití vysokého žáru pro tavbu rudy b) k zapalování kahan c) k rozdlávání ohn v dole za ú elem osvtlení d) k nahívání skály, aby rozpraskala e) k úmyslnému zakládání požáru ve mst 13) Jaká je nejvtší zmená hloubka šachty v Jihlav? a) 93 m na šacht sv. Jií na vrchu Rudný b) 112 m na Kunstšacht v Ran íov c) 156 m na šacht sv. Kunigundy ve Starých Horách 14) Štola se razila: a) šikmo nahoru

33 b) svisle c) šikmo dol d) vodorovn e) podle úklonu žíly 15) Co to je starohorský couk? a) nejvtší šachta ve Starých horách b) stíbronosné zrudnní táhnoucí se od Vílánce po Staré Hory c) hornická aglomerace ve Starých Horách d) speciální kladivo používané k vylamování rudy 16) Co to je hunt? a) kamenná klenba používaná ve sklepeních dom b) devné vdro na vytahování rudy z dolu c) dlní vozík d) malý hospodáský dvr 17) Do kterých zemí se rozšíilo jihlavské horní právo od 13. do 16. století? a) Rusko b) Sasko c) Slezsko d) Jižní Amerika e) Dánsko 18) Jihlavské horní právo: a) shrnovalo právní zvyklosti, jimiž se ídilo horní podnikání a horní správa b) bylo horním ádem platícím také pro Kutnou Horu c) zahrnovalo pravomoc písežných nad poddanými ve mst d) vycházelo ze široké pravomoci hlav rodin a bylo rozvedeno v právu ddickém, vcném a civilním 19) K emu sloužily vodní náhony? a) ke koupání drbeže b) k odvodování dol c) jako pívod pitné vody pro horníky 20) K jihlavskému rudnému revíru patily tyto obce: a) Tel b) Havlí kv Brod c) Kutná Hora d) Vílanec e) Ran íov 21) Které rudy se tžily na tavbu stíbra? a) žula b) galenit c) rula d) ryzí stíbro e) tetraedrit

34 22) Které nerosty vyskytující se na Jihlavsku tvoí hlušinu neboli odpad pi tžb stíbra? a) živec b) baryt c) tetev hlušec d) kemen e) pískovec 23) Kolik stíbra se na Jihlavsku pibližn vytžilo? a) t b) t c) 5 t d) Stíbro se zde netžilo e) t 24) Které horniny se na Jihlavsku nej astji vyskytují? a) pískovce a vápence b) žuly a ruly c) pouze vápence d) fylity a svory 25) Kolik procent stíbra se obvykle ve vytžené rud nachází? a) 5 % b) 50 % c) 0,5 % d) 0,005 % Správné odpovdi: 1c), 2b), 3b)d), 4b)c)e), 5a)b), 6b), 7a)d), 8a)d)e), 9a)f), 10b)d), 11b)d)e), 12d), 13b), 14e), 15b), 16c), 17b)c)d), 18a), 19b), 20d)e), 21b)d)e), 22b)d), 23b), 24b), 25c) ΗΘΦΡςΝΡΘΛΟΡΜΗΓΘΡςΘ ΗΘτ] ΟΡΓΥΞΚπ9 ΛΦΚΘΛςΛΘ ΣΟιΘΦτΦΚΦΗΘΩΥ ΠςΩ ΡςΨ ΡΨ ΟΛΨΗΥΗΜ τωρξον ΣΡΜΛΚΟ ΨςΝ ΦΚΣ ΠιΩΝιΦΚ ςηςθ ΛΟΛςΣΥιΨΘΟΡΝ ΟΛ]ΡΨ Ω ΚΟΗΓ ΘπΕΞΓΡΨ ΞΩΡΥΝ ΓΥΞΚπΚΡΩΗςΩτΝΞ(Ψ +ΞΥ ΦΚΡΨιΣΥΡςΩΗΓΘΛΦΩΨτΠΡΩι]ΗΝΨΡΓΛΟ ΟΞ ΩΛΩΗΟΗΠςΩΗΠΝτ ΗΠΝΥι ΗΠΘ Γ]ΗΠτΛΣΡΓ]ΗΠτ 7ΥΗΙΛΟΛΕ ςωηςσυιψθ Z vývoje msta Jihlavy Zakroužkuj vždy správnou odpov i správné odpovdi 1. V blízkosti Jihlavy probíhá hlavní evropské rozvodí. eka Jihlava odvádí vody svoje a svých pítok pes: a) Svratku b) Sázavu c) Dyji d) Svitavu e) Oslavu do moe f) Jaderského g) Baltského h) erného i) Severního

35 2. Msto Jihlava vzniklo: a) v 11. století b) ve 12. století c) ve 13. století d) ve 14.století e) v roce Jihlava bylo msto: a) poddanské b) královské c) vnné d) horní 4. Na tvrceném znaku Jihlavy najdeš tyto heraldické figury: a) jednoho dvouocasého lva ve skoku na erveném poli, jednoho rakouského orla na erveném poli, dva ježky v bílých polích b) dv pemyslovské orlice v ervených polích, dva ježky v bílých polích c) dva dvouocasé lvy ve skoku v ervených polích, dva ježky v bílých polích d) dva dvouocasé lvy ve skoku v bílých polích, dva ježky v ervených polích 5. Vytvo správné dvojice: k jihlavským architektonickým památkám pod íslicemi pia umlecký sloh uvedený pod písmeny - 1 sloh pebývá: 1. Vysoká sí v budov Galerie Jihlava 2. Kostel sv. Ignáce z Loyoly 3. Kostel Povýšení sv. Kíže 4. Gymnázium, ul. Jana Masaryka 5. Grandhotel a) novorenesance b) renesance c) baroko d) gotika e) novorománský sloh f) secese 6. Které z významných jihlavských staveb najdeš na Masarykov námstí: a) kostel sv. Jakuba Vtšího b) morový sloup c) Bavorv dm d) kostel Povýšení sv. Kíže e) hotel Zlatá hvzda f) Grandhotel g) Dm Gustava Mahlera h) hotel Gustav Mahler i) kostel sv. Ignáce z Loyoly 7. V Jihlav psobilo nkolik církevních ád, což dokládají i sakrální památky. Který církevní ád nechal vystavt v dnešní Kížové ulici kostel Povýšení sv. Kíže a pilehlý klášter? minorité Ε dominikáni Φ kapucíni Γ jezuité

36 8. U jedné z jihlavských církevních památek roste i chránný "strom roku 2003". Je to u: kostela Nanebevzetí Panny Marie Ε kostela sv. Jana Ktitele Φ kostela sv. Ignáce z Loyoly Γ kostela sv. Jakuba Vtšího Η kostela Povýšení sv. Kíže 9. Výše zmínný strom je : a) buk b) dub c) lípa d) smrk 10. Atypická osmiboká vž je sou ástí: a) kostela sv. Ignáce z Loyoly b) kostela sv. Jana Ktitele c) kostela Nanebevzetí Panny Marie d) kostela sv. Jakuba Vtšího e) kostela Povýšení sv. Kíže 11. Jihlava byla djištm významných historických událostí. Vyber z uvedených možností ty, které se skute n odehrály v Jihlav: a) vyhlášení tzv. Betislavových dekret (1039) b) dynastické spojení Pemyslovc a Habsburk (1279) c) vyhlášení mincovní reformy a zahájení ražby pražských groš (1300) d) obsazení msta Žižkovými vojsky (1423) e) vyhlášení tzv. basilejských kompaktát (1436) f) návštva Ferdinanda I. a Anny Jagellonské pi cest do ech (1527) g) oteveno první protestantské (latinské) gymnázium na Morav (1561) h) msto okupováno švédskými vojsky ( ) i) msto obsazeno napoleonskými vojsky (1805) 12. Už ve 13. století je zárove s výstavbou msta stavno i opevnní, které nakonec mlo: a) jeden pás kamenných hradeb s píkopem b) dva pásy kamenných hradeb s píkopem c) ti pásy kamenných hradeb s píkopem d) tyi pásy kamenných hradeb s píkopem 13. Sou ástí opevnní byl i tzv. parkán, což je: a) prostor ped bránou b) prostor za hradbami, tj. za kamennou zdí uvnit mstských hradeb c) prostor mezi dvma kamennými zdmi opevnní d) prostor pod padacím mostem 14. Kolika mstskými bránami bylo perušeno jihlavské opevnní: a) 2 b) 3 c) 4 d) Jednou z dominant jihlavského námstí je i radnice. Vznikla spojením a pestavbou nkolika mšanských dom. Radnici poznáš podle:

37 nárožního válcového arkýe na konzole s domovním znamením v podob zlatého sluní ka Ε zbytk mnohobarevné výzdoby na fasád Φ vži ky s hodinami Γ 3 arkád ran gotického podloubí Η bohaté sochaské výzdoby nároží i portálu 16. Sou ástí mšanských dom byl i mázhaus. Byl to: a) sklepní prostor ur ený ke skladování sud s pivem b) pízemní nezdobený nízký prostor hned za portálem c) zakrytý venkovní prostor v zadním traktu mšanského domu d) velký vstupní prostor v pízemí gotických a renesan ních dom, sloužící k pracovní i obchodní innosti 17. Jihlavské podzemní chodby bývají nazývány katakombami. Katakomby byly pvodn v dobách starého íma budovány jako: a) tajné chodby spojující ur ité objekty b) sklepy k uchovávání potravin c) pohebišt d) tajné kultovní prostory e) úkryt ped pírodními katastrofami 18. Celková rozloha jihlavských podzemních chodeb je asi: a) 50 m 2 b) 500 m 2 c) m 2 d) m Jihlavské podzemní chodby dosahují délky celkem asi: a) 15 km b) 20 km c) 25 km d) 30 km 20. Podzemní chodby byly raženy: a) v 1 úrovni b) ve 2 úrovních c) ve 3 úrovnich d) ve 4 úrovních 21. Poslední úrove dosahuje hloubky až: a) 10 m b) 12 m c) 14 m d) 16 m pod povrchem 22. Ozna, jaké mohly být možnosti využití jihlavského podzemí: a) dolování stíbrné rudy b) obranné vojenské využití c) odvádní povrchové vody do podzemního systému s cílem využít ho jako kanalizaci d) prostorné skladovací zázemí e) úkryt v lét ped pálivým sluncem 23. Tzv. svítivka je: a) druh houby b) název pro svtlušky

38 24. Pívlastek "velký" dostalo v jihlavských djinách jedno století. Které a pro : a) 13.století - kvli nálezu stíbrné rudy a rozvoji dolování stíbra b) 14.století - kvli gotickému umní a rozvoji stavitelské innosti c) 15.století - kvli husitskému hnutí a jeho úspchu v našich zemích d) 16.století - kvli obrovskému rozvoji emesel, hlavn soukenictví a rozšíení lutheránské ideologie 25. Co ozna oval pojem Krecl: a) bývalou mincovnu b) celnici mezi Moravou a echami c) pvodní radnici d) skupinu dom rozdlující jihlavské námstí na horní a dolní e) první jihlavskou vojenskou nemocnici Správné odpovdi: 1.a,c,h; 2.c; 3.b,d; 4.c; 5. 1b,2c,3d,4a,5f; 6.b,c,i; 7.b; 8.d; 9.a; 10.c; 11.b,e,f,g,h,i; 12.b; 13.c; 14.d; 15.c; 16.d; 17.c; 18.d; 19.c; 20.c; 21.c; 22.a,b,c,d; 23.c; 24.d; 25.d &ΡΘ Ετ]τΓ Ο τςωηγηθτσυρϑυ Π 5Ρ]ΦΚΡΓΣΡΠςΩΨΗΗΛ ΕΞΓΡΞΟΛΚΡςΩπΦΚΩτΩΛΓΛςΝΡΩπΝΞ &ΡΘ ΓΛςΝΡΩπΝΞΚΡςΩπ ΓΗΠΗ1ΗΜΓΗΠΗ0ΡΚΟΛΕ ΦΚΡΠΩΡ ΟΗςΣΡΡΝΡΞΝΘΡΞΩ 1ΗΜΓΗΠΗ ΟΗΣΡΜΠΗ 7 ΝΘ ΝΡΘΗΦ ΟΛ Ψ ΛΦΚΘΛ 7957(. &ΗΟ ΣΥΡΜΗΝΩςΗΣΗΚΡΞΣΟΓΡΓΥΞΚπΣΡΟΡΨΛΘ = τθ ΜτςΗ] ΥΡΡΨ Ω]ι ΛΩΝ ] τθι ΘΡΨΛΘ ΛΘ 7ΡΜΗΩΗΘΝΩΗΥ ςωτπωρθισ ΓΗΠΣΛ ΗΟ 7ΗΘΝΩΗΥ ΜΛ ΡΓΣΡΘΓΟΝ ΨΛ]ΡΨ Ο ΗΕΞΓΡΞ ΘΡΨΛΘ 7ΗΘΝΩΗΥ ΝΡΥΛϑΡΨ ΟΨ ΗΦΚΘ ΘιΣ Γ 7ΗΘΝΩΗΥ ςωρμτλ] Θ τπ ΝΡΟΘτΠ πνηπ Η ΩΛΘιΣΥΡΙ Λτ0 ΥΗΝ

39 ΗΘ ΗΓΘΗςΘΗςΩ τπτω]ι ΛΩΝ ΘΛΠτΩΣ ΣτΥ ΣΗΥΡ Μ ςθρξκο ΨΞΓΡΝΡΘΦΗ ΘΛ]ΘιΩΗςΝΡΞ ϑυ Π ΩΛΝΞ ΘΗςςΛΠΞςτΩΗΥΡ]ΞΠΩΛςΣΡτΩ ΗΠ 3ΥΡΩΡςΗΥΡ]ΚΡΓΘΚΡΓΛΟ ΛΥ Γ ΛΘΙΡΥΠ ΩΛΝ Σ Θ ΣΥΡΙ3 ΨΟ 3ΥΡΦΚι]Ν 2Θ Υ Γ ςηκργτξυλωλργμλθ ΦΚ ΡΓΨΟ ςωθτκρν ΘΩΡΥ ΡΓ]Θ ΟΦΗΓΡΠιΦτΚΡΣΥΡςΩΗΓτ Θ ΨτΦΙΗ ιν ΚΡΓτςΗΥ Γ ΛΡΓΣ Θ ΗΓΛΩΗΟΗ 9τΦΚΟ ΨΨτΦΨτΡΕ ς 3ΥιΦΗΜΓΗΓΡΙΛΘιΟΗ ),1 /1.ΜΗΘ ςψω

40 7ΨΥτ] ΞΜΗΩτΕΞΓΗΘιςΟΗΓΘΨ ςωτγιθρρσωγρορψιθτπ.γρ ΦΡΕΞΓΗΩΗΘΩΡΝΥιΩΗ ΓΡΟΡΨ Ω ςωθτςηψ ΗΦΚΘ ΣτΕΥ ΠςΝΡ ΝΞΩΘΡΚΡΥςΝπΩ Π ςωιοηγψρμλφ ΩΥΡΜΛΦΗ ΡΟΞΜτΨΗςΨπΣ ΠΩΛΙ ΝΩ ΜΗΜΛΦΚΚΛςΩΡΥΛΦΝπςΡΞΨΛςΟΡςΩΛ 9 ΗςΗΩΡτΝΡΟΗΠΓΜΛΘΘΗΜΘΡΨΜ τφκνροηπγμλθςωροηωτ 3 ΘτΣΥΡΙ,Ψ 0ιΟΝΡΨιςΛΓ Ο ]ιοη ΗΩ3ΡςΞΩΗς ΠΛ Djepisná soutž (u nkterých otázek mže být více možností) Období: OD ROKU 1914 DO ) Záminkou k rozpoutání 1. svtové války se stal: a) atentát na císae Františka Josefa I. v Sarajevu b) atentát na rak.-uherského následníka trnu Františka Ferdinanda d Este v Sarajevu c) atentát na panovníka Rakouska-Uherska v Blehrad d) nešastná smrt Františka Ferdinanda pi manévrech v Srbsku 2) 1. svtovou válku zahájilo: a) Nmecko napadením Srbska b) Rakousko-Uhersko napadením Bosny c) Rakousko-Uhersko napadením Srbska d) Nmecko napadením Ruska 3) Atentátník Gavrilo Princip byl vznný: a) v Terezín b) na Pankráci c) V Leopoldov d) na Špilberku 4) Za 1. svtové války byly použity nové zbran: a) ponorky b) plyn c) kauše d) tanky 5) Zákopová válka mla také jiné názvy: a) hlubinná b) pozi ní c) materiálová d) podivná 6) Za 1. svtové války proti sob stály státy Dohody a Ústedních mocností. Napište, na í stran bojovaly: a) USA - b) Japonsko - c) Turecko - d) Itálie 7) a) kapitulovalo Rakousko-Uhersko b) v Rusku probhla bolševická revoluce c) byly pijaty první sovtské dekrety

41 d) Nmci podepsali pímí v Compigneském lese 8) eskoslovensko muselo po svém vzniku v roce 1918 elit zna ným pekážkám. Které komplikované situace byla nucena vláda nového státu v po átcích jeho existence ešit? Ozna te správné odpovdi: a) nejslabší ekonomika ve stední Evrop b) vyhlášení separatistických stát v sudetonmeckém prostoru c) odpor eské populace proti odtržení z habsburského soustátí d) problémy s Tšínskem, o které mlo zájem Polsko e) vyhlášení Slovenské republiky rad 9) Bhem roku 1917 dochází v prbhu války k významným zmnám. Jsou následující tvrzení správná? (ANO NE) a) V roce 1917 vojska Nmecka a jeho spojenc stála hluboko na území nepátel. V tomto vále ném roce se krize ale nejvíce projevila na území Ruska. ( ) b) V Petrohrad vypukly stávky a demonstrace. Car rozpustil dumu, vyhlášená generální stávka perostla v povstání proti carismu. Skon ila vláda hohezollernské dynastie v Rusku. ( ) c) V Rusku se ujala vlády Prozatímní vláda v ele s Kerenským. ( ) c) V roce 1918 byl v Brestu Litevském podepsán separátní mír mezi Nmeckem a Ruskem, který ml vyešit vále nou a politickou situaci ve východní Evrop. Rusko získalo rozsáhlá území ve východní Evrop. ( ) 10) Nmecko po prohrané 1. svtové válce se stalo státem, který je znám jako: a) nacistické Nmecko b) Stressemannovo Nmecko c) výmarská republika d) tetí republika 11) Povále ná soustava a následné uspoádání Evropy po skon ení vále ného konfliktu v roce 1918 vytvoily nové politické klima a zmnily i politickou mapu Evropy. Jsou uvedená tvrzení správná? (ANO NE) a) Povále ná soustava byla kompromisem mezi zájmy Velké Británie, Francie a SSSR. b) Itálie vyšla z války jako vítzný stát, ale cítila se ve svých zájmech poškozena. c) Bylo zakázáno možné pipojení Rakouska k Nmecku. d) Neúnosné povále né reparace nmecký národ ponížily a v dsledku pinesly zesílení nmeckého revanšismu. e) Spojené státy uvítaly evropskou povále nou mírovou smlouvu, protože ve stejné dob nastal rozhodný proevropský obrat v orientaci americké zahrani ní politiky. 12) Doplte text správnými údaji: Vznik eskoslovenska v roce 1918 je spjat s psobením tí významných exilových pedstavitel zahrani ního odboje: Za vznik samostatného eskoslovenského státu se zasloužily krajanské spolky a zejména bojové nasazení eskoslovenských... na západní i východní ruské front. 13) Na versailleské mírové konferenci eskoslovensko zastupovali: a) K. Kramá, E. Beneš b) T. G. Masaryk, E. Beneš c) M. R. Štefánik, A. Rašín d) A. Švehla, A. Rašín 14) Roku 1922 pochod píslušník tzv. erných košil na hlavní msto státu dosáhl

42 úspchu tém bez boje. Dívjší vláda padla a v zemi byl nastolen nový autoritativní režim. Tento režim pro své cíle ideologicky a propagandisticky využíval období antiky. Která významná událost se odehrála v djinách Evropy? a) pochod píslušník Komunistické internacionály v Moskv b) tzv. pivní pu v Nmecku c) získání moci fašisty v Itálii d) pochod britských nacist, který ml demonstrovat jejich moc Ve 20 letech se formují dv politické strany, které mají ve svém programu podobné požadavky. V ele obou stran stojí politici, kteí jsou do ur ité míry názorov spíznni. Odpovzte: a) Který politik vedl tzv. erné košile a pochod na hlavní msto roku 1922?... b) Který politik stál v ele tzv. pivního pu e ve 20. letech?... 15) V roce 1937 byla ustavena vláda Nevilla Chamberlaina ve Velké Británii, o rok pozdji vláda Daladierova ve Francii. Oba politici a zahrani ní politika jejich vlád jsou v evropském kontextu symbolem: a) politiky Lidové fronty b) radikálního postupu v i nacistickému Nmecku c) politiky appeasementu (usmiování) d) politiky izolacionismu 16) lenem Spole nosti národ se pi jejím založení stal stát jménem: a) Sovtské Rusko b) USA c) Nmecko d) Francie 17) Sovtské koncentra ní tábory nazýváme: a) kulak b) gulag c) PTP d) NKVD 18) Antonín Švehla stál v ele: a) lidovc b) agrárník c) sociální demokracie d) realist 19) Druhým eskoslovenským prezidentem se stal: a) Jan Masaryk b) Edvard Beneš c) Alois Rašín d) Emil Hácha 20) Hrad: a) bylo sdružení politik, umlc, kteí podporovali T. G. Masaryka b) tento spolek vznikl v r c) sdružení levicových politik d) ministerský kabinet 21) Mezi nástupnické státy nepatil stát:

43 a) eskoslovensko b) Maarsko c) Itálie d) Rakousko 22) Ur ete, o které události vypovídá následující textová ukázka z dobového dokumentu: Požadavky jsou: - vymezení a uznání sudetonmeckého území - napravení všech bezpráví, která byla u inna na sudetských Nmcích od r úplná svoboda piznání se k nmeckému národu a nmeckému svtovému názoru a) z dopisu A. Hlinky A. Hitlerovi b) program ze sjezdu politické strany v Karlových Varech c) ultimativní nóta z 19. záí, kterou odevzdali vyslanci Velké Británie a Francie prezidentovi SR dr. Benešovi 23) Který politik je charakterizován v následujícím textu? Text je úryvkem z jeho vlastního projevu: Když jsem nastoupil jako kanclé, byla autorita vlády pouhým mýtem...náš národ nastoupil cestu, která se ješt ped dvma lety zdála nedosažitelnou...nesta ilo nám však zbavit národ jeho politické rozpolcenosti. Po šesti msících nacionáln socialistického režimu se na dívjší politický život a na spory mezi stranami zcela zapomnlo...už pomyšlení na návrat k režimu politických stran je absurdní. a) Hitler b) Horthy c) Mussolini d) Stalin 24) Které pojmy a události v pedvále ném Nmecku se vztahují k uvedeným výrazm? Piate je (jedna položka je nadbyte ná): 1. životní prostor 2. norimberské zákony 3. noc dlouhých nož 4. kišálová noc a) státem garantovaný antisemitismus b) likvidace levicových politik c) vlna násilí v i židovským obyvatelm a majetku v Nmecku r d) povraždní píslušník SA konkuren ními jednotkami SS e) zdvodnní územních požadavk, ideologická píprava na válku ) Runcimanova mise byla do SR vyslána z: a) Francie b) Velké Británie c) Nmecka d) Rakouska 26) Mnichovská konference se sešla: a) 27. záí 1938 b) 28. záí 1938 c) 29. záí 1938 d) 30. záí 1938

44 27) Jak se jmenoval ozdravný protikrizový program F. D. Roosevelta? a) New Deal b) New Party c) Enola Gay d) Little Boy Období: DRUHÁ SVÉTOVÁ VÁLKA 1) Druhá svtová válka pekvapila vtšinu lidí, kteí do posledního okamžiku vili, že lze válce zabránit. Ale válka se protáhla na dlouhou dobu a pinesla utrpení lidstvu na všech svtadílech. Jsou následující tvrzení správná? (ANO NE) a) Po napadení Polska v záí r Velká Británie, Francie a USA vypovdly válku Nmecku. ( ) b) R pepadlo nacistické Nmecko Dánsko, Norsko, Belgii, Lucembursko, Francii a Velkou Británii. ( ) c) V roce 1941 za al útok nmeckých vojsk proti SSSR, za alo dlouhé obléhání Moskvy, které trvalo do roku ( ) d) Roku 1945 vstoupil Sovtský svaz do války proti Japonsku a získal Kurilské ostrovy. ( ) e) Na za átku záí 1945 byla podepsána bezpodmíne ná kapitulace Japonska a Nmecka. ( ) 2) eskoslovenské jednotky bojovaly v prbhu vále ných let v rzných ástech svta. Na kterých územích a místech eskoslovenské jednotky bojovaly? Vyberte správné odpovdi: a) na Dálném východ b) v bitv o Británii a Dunkerque c) ve vále ných operacích v Tichomoí d) v severní Africe a v Sýrii e) u Sokolova, u Dukly 3) V následujícím textu je popsána tragická událost našich djin: Ve dnech výro í vzniku republiky, zejména 28. íjna, došlo v Praze k demonstracím. Demonstrace vtšinou rozehnala protektorátní policie. Hodn ú astník však zatklo gestapo a jednotky SS nkolik lidí zastelily.po nkolika dnech zemel na zranní i student lékaství Jan Opletal. Jeho poheb se stal velkou studentskou demonstrací, podporovanou veejností. Datum pohbu se stalo událostí, která je v našich djinách asto vzpomínána. Pod jakým názvem je událost pipomínána? Uve název a dataci události.... 4) Atentát na Heydricha provedli: a) lenové Sokola b) lenové ilegálního ústedního výboru KS c) píslušníci parašutistických výsadk ízených z Londýna d) nespokojení lenové pražské SS 5) Brutální teror heydrichiády vyvrcholil v ervnu roku 1942 vyhlazením obcí Lidice a Ležáky a etnými tragickými událostmi. Kdo se stal hlavním organizátorem a vykonavatelem represálií na území protektorátu? a) protektorátní prezident E. Hácha b) státní tajemník K. H. Frank c) ministerský pedseda R. Beran d) Adolf Hitler Jak se jmenovali dva vlastenci, kteí atentát 27. kvtna uskute nili:... 6) Podle nacistické ideologie byli hlavními nepáteli Tetí íše Židé. Nacistická

45 propaganda používala rzná ozna ení pro jejich perzekuci a krytí likvidace tzv. nepátel íše. K jednotlivým pojmm, které se vztahují k židovské tematice, piate jejich definici (jedna položka je nadbyte ná): a) diaspora b) ghetto c) kone né ešení d) Einsatzgruppen e) holocaust 1. speciální jednotky SS, které likvidovaly židovské obyvatelstvo ve východní Evrop 2. separace židovského obyvatelstva v ur ených lokalitách (nap. mstských tvrtích) 3. vyhnání a rozdlení židovského etnika z pvodní vlasti ve starovku 4. emigrace evropských Žid do zámoí 5. likvidace židovského obyvatelstva v koncentra ních táborech 6. politika systematické perzekuce a vyvražování židovské populace 7) Terezínské ghetto a Malá pevnost se staly sbrným koncentra ním táborem a vzením: a) pouze pro eské židovské obyvatelstvo b) pouze pro židovské obyvatelstvo ze západoevropských zemí c) Židy z ech a dalších evropských stát d) politické oponenty nacistického režimu z evropských zemí, protektorátu a vále né zajatce e) pouze pro nmecké Židy 8) Která z uvedených skupin obyvatel nepatila do kategorie pronásledovaných nacistickým režimem: a) Romové b) nacionální socialisté c) jehovisté d) duševn postižení lidé e) demokraté f) komunisté g) avantgardní umlci 9) 2. svtová válka za ala tzv. podivnou válkou. Tato fáze byla zahájena na podzim roku 1939 a skon ila o nkolik msíc pozdji. Podivná válka je názvem pro: a) bitvu o Británii b) neutralitu Španlska c) rychlou porážku Polska d) vedení války, kdy na front nebyla zahájena po delší dobu rozhodující ofenzíva (tzv. válka vsed) e) ob anskou válku v ín 10) Do roku 1942 dobylo Japonsko zna nou ást Tichomoí. Obratem ve válce v Tichomoí, kdy byl mohutný japonský nápor zastaven, je: a) získání Kuril SSSR b) námoní a letecká bitva u ostrova Midway c) porážka Japonc v ín d) invaze spojenc na japonské ostrovy e) vstup Austrálie do války 11) Která významná operace dostala krycí název Overlord? a) vylodní spojeneckých jednotek v Normandii ( den D ) b) vylodní Spojenc na Sicílii c) vylodní amerických jednotek v Japonsku d) vylodní spojeneckých jednotek v ín

46 12) Který slavný eský pilot z bitvy o Británii nedávno zemel? a) Karel erný b) Alois Vašátko c) František Peina d) Josef František 13) Jak se nazýval nmecký sbor v Africe, jemu vele E. Rommel? a) Afrika golds b) Afrika korps c) Afrika trupps d) Afrika grupps 14) Pia odpovídající dvojice: a) krycí název útoku na SSSR 1. Dynamo b) krycí název útoku na Polsko 2. Barbarossa c) krycí název agrese v i SR 3. Weiss d) plán anšlusu Rakouska 4. Zelený plán 5. Hndý plán 6. Gelb 15) Dopl politiky tzv. Velké trojky, kteí se sešli na konferencích v Teheránu a v Jalt:... 16) Ve kterých mstech podepsalo Nmecko bezpodmíne nou kapitulaci v kvtnu r. 1945: a) v Remeši b) v Plzni c) v Berlín d) v Compiegne 17) Kdo nepatil k protihitlerovské koalici? a) Poláci b) Rumuni c) Norové d) íané 18) Kdo nepatil k fašistickým státm? a) Finové b) Slováci c) ekové d) Bulhai Období: SVT PO DRUHÉ SVTOVÉ VÁLCE 1) Kolik vále ných zlo inc soudil norimberský tribunál: a) 10 b) 24 c) 36 d) 48 2) Co to byl Marshalv plán? a) program vytvoení etzu vojenských základen okolo SSSR b) plán ovládnutí jihovýchodní Asie c) program vzájemné spolupráce amerických zemí d) plán hospodáské pomoci evropským zemím

47 3) Co je to UNRRA? a) americká vojenská zásobovací organizace b) anglická charitativní organizace c) komise OSN pro pomoc válkou postiženým zemím d) spojenecká proviantní služba 4) Kdo je autorem výroku o spuštné železné opon? a) J. V. Stalin b) Harry S. Truman c) W. Churchill d) G. Marshall 5) Kdo byl Rudolf Slánský? a) pedseda eskoslovenské vlády popravený nacisty b) pedseda komunistického Revolu ního odborového hnutí c) osobní tajemník K. Gottwalda popravený v SSSR d) vedoucí pedstavitel KS popravený po inscenovaném procesu 6) Kdo byl ve tyicátých letech nejvýznamnjší osobností indického hnutí za nezávislost? a) Nehrú b) Gándhí c) Buddha d) Sukarno ] ΩτΠΦΡςΩΞΓΗΘΩΛΡΓΦΚι]ΗΜτΘ ΡΕΓ Σ ΝΣΡΓΚΗςΟΗΠ 0ιΠΗΥιΓΛ]Ψτ Ω ΣΥΡΩΡ ΗΜςΡΞ ΦΚΟΞΣ Ωι ΓΡΜΛΚΟ ΨςΝπ=22ςΗΚΥ ΘιΓΨΡΜΝ 0ιΟΝΡΨι +ΞΥ ΦΚΡΨι] ςηγ Μτ] ΣΥ ΦΡΨΘτ ςωοεηυρξηυψηθρξωξ ΝΞ] τθ ΜτΝΥΗςΟΛΩΓΡςΩΞΓΗΘΩςΝ ΦΚΨ ΩΨΡΥΝΡΟΗΝ ΛΝτ Ν ΣΡΓΟΗςΣΥιΨΘΡςΩΛΜΗΜΛΦΚΡΓΣΡΨΓτ3 ΝΩ ςσυιψθπργσρψγλρφηθτεργτν Ω ΚΕΛΩςΗΩΡΞ ΣΛΓ ΜτΝΕΡΓτΝΠ]ΗΨΗΥΗΜ Ν 3ΡτΩ Ψ ΗΦΚΘΡςΣΡτΩιΨ Ε ΥΨτςΗ Γτ ΞΥτΘΗΜΟΗΣ τ ΣτΕΥ ΠςΝΡ ΝΞΩΘΡΚΡΥςΝπΩ Π 0Ρ Θι Η]ΗΠΘΗΣΥΡΠΟΞΨτΟΡΝιΟΘτΣ ΩΥΛΡΩΝΓ ΗΝΘΞΡΜΛΚΟ ΨςΝπ=22 ΗΘιΓΚΗΥΘι ΝΡΞ]ΗΟΘιΘΗΜΟΗΣ τ +Ο ΨΘΣΥΡΓΩΛΜΗ]ΓΗςΝΞΩΗΘΥιΜ7ΗΕ ΩΛΚΟΗΝΨ ΥΩιΘΛ ΘΗςΕ ΟΩΨΥΩΗΝ]ΗΜΩΥ ΣιΩΗΝ 3ΡΜΗΓΗΠΗ] ςθ ]ΣιΩΗΝ

48 /ΡΞΗΘΛΟΡΞΗΘτ ΟΗΘΗ ςηω ΝςΩ ΘΗΥΗΝ ΣΛΩΞΟΞΜΠΗ 1ΗΜΓτΨΗΓΡςΩ ΟΛςΟΡΨΡΘ ΛΚΡςΩπ ΩΡΝΞΩΘΡΚΡΥςΝιςΝΞΣΛΘ,ΝΓ ΠΘΡ]τΜΗΟΛΓΡ ΛΚΟ Ψ ].ΞΩΘπ+ΡΥ ΘΗΓΡΕΥΡΨΡΟΘ ΟΗ]ΥΡ]ΚΡΓΘΞΩτΩτΓΘτΚΡΣΥΡΙΗςΡΥ ςθ ΓΛςΘΗΦΚΞΩτΘ ΝΡΘΗΦ ςςωυιψηθ ΨΘ ΗΠΠςΩΘΗΣΡΨ ΡΨ ΟΛ] ]ΩΥ ΦΗΘ =ΣΡιΩΝΞςΗΦτΩΛΟΛΥΡ] ΥΡΨιΘΛΩτΠ ΗΘΗΣΜΓΗΡΝΟ ςλφν ΡΓΣΡΛΘΝΡΨ Ψ ΟΗΩ ΟΗΣΥ ΦΡΨΘτ ΣΥΡΜΗΝΩ1ΗΠΟΛΠΡ ΘΡςΩ]ΨΡΟΛΩςΛ] ΠΗΘτςΨπΚΡΩ ΓΗΘΘτΚΡΣΡΕ ΩΞΠΛΠΡΓΡΠΡΨςΝΡΞ ΝΡΟΞ ΦΡ Ε ΟΡΚΟ ΨΘτΣτΛΘΡΞΜΗΜΛΦΚΣ ςλψθτκρστςωξσξνσλσυ ΨΗΘ ΠΛΘΘΡςΩΗΠ 5Ρ]Π ΘΛΩΡςΩ ΝΩΛΨΛΩΨ ΝΓΡΝι] Ο ΩΗΘΩΡΩΥΗΘΓ]ΠΘΛΩ ΡΓςΩΗΓ Ψ Η Ο Σ ΟΡΜ ΝΡΘ ΓΥιΩΝιΦΚ 9ΣιΩΗΝςΝΡΥΡΝ Γ ]ΗςΝΞΣΛΘ ΓΡΝι] ΟΨ ςωρξσλωςθμ Ν ΠΣΡ]Θ ΩΝΗΠΡΝΡΘτΦτ ΝΦΛ1ις ΣΡΩ ΛΟ ΜΗΜΛΦΚςΟΡΨ ΦΚΨιΟ Ψι τπηςλψ ΗΦΚΣΛΣΡΠτΘΗΝ

49 1 ΣτΕΥ ΠςΝπςΝΞΣΛΘΕ ΟΡΡΓ] ιωνξπλοπθ Γ ΗΘτΣΥΡΨΦΡΦΚΡΩ ςσροξσυ ΦΡΨ Ω Ω ΗΘτ ςη]σλσυ ΨΗΘπΚΡΣΥΡϑΥ ΠΞ ΗΜΛΦΚ]ιΨΥΗΘπΨ ςωρξσηθτε ΟΡΣΟΘΜ τ ΘιΣ ΓΛΩΜ τσηγψηγολσρτω ΡΨΡΞΣΥΗ]ΗΘΩ ΦΛ ΓΡΣΟΘΘΡΞΨΗΟΠΛΣΝΘ ΠΣΨΗΦΝ ΠΨ ςωρξσηθτπ 9ΗςΝΞΣΛΘΕ ΟΛΨΗΟΠΛ ΝΩΛΨΘτΛΟΗΘΡΨπΣτΕΥ ΠςΝπΚΡ ΝΡΟΘτΚΡΩΗΟΗΨΛ]ΘτΚΡΝΥΡΞ ΝΞ

50 1 ]ιψυμςπηυην ΣΛΩΞΟΡΨ ΟΛΛΠ 9 ΚΟ ΡΨ Ο ςηψ ςοηγν ςρξω ΗΣτΕΥ ΠςΝΡ ΝΞΩΘΡΚΡΥςΝ ΦΚΩ Π poadové íslo píjmení jméno msto celkové poadí Mráz David Píbram Kivánek Václav Kutná Hora 9. Zají ková Adéla Píbram Karlová Nikola Kutná Hora 5. Hauptmannová Vra Píbram Skivánková Lucie Kutná Hora 8. Zvinová Simona Píbram Herold David Kutná Hora Chourová Kateina Píbram Bechyn Marek Kutná Hora 4. Šmejkalová Jaroslava Píbram Císa Dominik Kutná Hora 1. Valta Michal Píbram Kamená Jan Kutná Hora 2. Simín Vojtch Píbram ermáková Monika Kutná Hora 10. Deml Jakub Píbram Púry Artur Kutná Hora ernohous Tomáš Píbram Vysko ilová Lucie Kutná Hora 3. Pokorná Monika Kutná Hora 3ΗΓιΨ Ο ςηγλσορπ ΦΗΘ ΩΗΠΘΗΜΟΗΣ τπ ΣΥΨΘτΠΣΗΥΠΡΘτΦΛΓΥΞΚ ΠςΨτΦΘ ΩΗΩτΠΜΗ τστ ΟΝ Ν ΓπΠΞΣ ΝΞΣΡΠτΘΝΡΨιΓΥΡΕΘΡςΩ 6ΚιΘΟ ςησρςοηγθτυρ]κρψρυ Μ ΝΡΘ ΣςΨΥΘ ΠΛ ΣΥΨΡΓΦΛΚΡςΩΞΜτΦτΦΚΝΨ ΥΩιΘ Ω ΝπΝΨ ΥΩιΘ 0 ΥΩΛΘΗΠιςΝΗΠ 0 ΥΩΛΘΗΠ/ΗΛΓΗΠ ΘΗΠΘ ΡΕΥ ΨΟΗΨΡ

51 ΗΘΛΟΡςΗΦΚΨιΟΛΟΡςΗ ΣΛΣΥ ΨΡΨ ΟΡςΗΝΡΓΜΗ]ΓΞ = ΩτΠΦΡ.ΞΩΘΡΚΡΥ ΩτΠΞςΗΟΛΘ ΨΟ Ν3τΕΥ Π ΩτΡΣΩΨ Ξ ΛΟΛςΟΞ ΗΕςΡΞΝΥΡΠ ΦΚ ΞΩΡΠΡΕΛΟΡΨ ΦΚΓΡΣΥ ΨΦΘΦΡΜ ΝΡΓΦΗΛΘΘιςΣΡΟΗΘΡςΩ ΠΘι]Λ ΛΚΟ Ψ ΝΩΗτςΗ ΥΡ]ΚΡΓΟΛ ] ΕτΩΓΨΠΡΞΦΚ ΜΗΓΘΡΞΥ ΘΡΞ ΣΛΘ ΟΡ ΛΩΛ ΛΨπΣ ς πυ 67128&(678

52 3 % ,+/ 9 ΗΥΨΘ

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

9. LITERATURA 70. LET

9. LITERATURA 70. LET 9. Literatura 70. let 9. LITERATURA 70. LET 9.1. Protirežimní literatura Řečtí spisovatelé reagovali na politiku junty různým způsobem. Někteří publikují v zahraničí, jiní zůstávají stranou politického

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚ Πράγα γιορτάζει την επέτειο τη 25η Μαρτίου

Η ΕΚ Πράγα γιορτάζει την επέτειο τη 25η Μαρτίου Καλημέρα 3/2014 Η Καλημέρα εκδίδεται με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού τη Τσεχία. Tento časopis je vydáván za fi nanční podpory Ministerstva Kultury ČR. Η ΕΚ Πράγα γιορτάζει την επέτειο

Διαβάστε περισσότερα

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ;

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ; ! # %& #( )%!) +,& % &#. &/%) 012& #1%)%& 30%1% &0%) ) 5.&0 + %.6.!7 %&81)71#.)&9 &:&#)% 0#!91% ; 0 ( ):1))4 &#&0.)%))! # %& #( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7

Διαβάστε περισσότερα

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ ΚAΖΝΚΙ 2 ΤΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΡΥΒ Τ ΖΝΚΙ THΣ ΕΠΝΗΣ 20/ΕΤΙΣ 5 ΛΙΤΡ Τ ΙΚΝΜΙΚΤΕΡ ΙΠΛΣ ΤΗΣ ΓΡΣ ΜΗΧΝΙΣΜΣ 10 GUARANTEE XΡONIA Ε Γ Γ Υ Η Σ H 8 ΛΙΤΡ NEW ΙΠΛ ΜΗΧΝΙΣΜ ΓΙ ΙΚΝΜΙ ΝΕΡΥ ΠΡΤ ΗΓΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΡΥΒΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙ ΛΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α Α. Σ Υ Σ Τ Α Σ Η - Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α - Ε Δ Ρ Α - Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Β. Μ Ε Λ Η Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Υ Γ. Ο Ρ Γ Α Ν Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Δ. Π Ο Ρ Ο Ι Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

Byznys a obchodní záležitosti Dopis

Byznys a obchodní záležitosti Dopis - Adresa Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Americký formát adresy: Jméno firmy číslo popisné + název ulice Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací

Διαβάστε περισσότερα

! # % & % ( )! + #, % ( . / 0 0 % ( )! # % # # 1 + + 0 % 0 #2 0 + % # # % % 3 0 + + % # + %

! # % & % ( )! + #, % ( . / 0 0 % ( )! # % # # 1 + + 0 % 0 #2 0 + % # # % % 3 0 + + % # + % ! # % & % ( )! + #, % (. / 0 0 % ( )! # % # # 1 + + 0 % 0 #2 0 + % # # % % 3 0 + + % # + % 4444444444444444444444444444444444444444444 5 6 4444444444444444444444444444444444444444444444! + 0 & 4444444444444444444444444444444444444444444444.

Διαβάστε περισσότερα

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) +

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) + ! # ! # % & ( % # ) # + +,,. / / + % ) + 0 1223 444444444444444444444444444 ( 6 3 99291 5 2?9=3 322 5 2?9=3 333 5 4 Α % 5 +++ 5 7 8 : ; 31 22 /0 ! # % & ( # )) +, +,+. / / 4 0 1 2 3 2 + ( 5 3 4,.

Διαβάστε περισσότερα

Řečtina I průvodce prosincem a začátkem ledna prezenční studium

Řečtina I průvodce prosincem a začátkem ledna prezenční studium Řečtina I průvodce prosincem a začátkem ledna prezenční studium Dobson číst si Dobsona 9. až 12. lekci od 13. lekce už nečíst (minulý čas probírán na stažených slovesech velmi matoucí) Bartoň pořídit si

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω 1 ΕΙΣΓΩΓΗ Η οβ ο οφί σ η Κύ ο ο ί ό χιο ω χ ό ω έ ό ο ς ιο ση ι ούς ο ς ης η ο οφίςτ όβ ού η β σ ηση, ις βοσ ές ι ό ό οι οϊό ω ω ι ώ ι ιώ Πέ ό ό ό ως έχ ι ή ης σχό ηση σ 3000 ί ο οι ο έ ι ς ο έχο 325000

Διαβάστε περισσότερα

Kde můžu najít formulář pro? Kde můžu najít formulář pro? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα

Kde můžu najít formulář pro? Kde můžu najít formulář pro? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα - Γενικά Kde můžu najít formulář pro? Kde můžu najít formulář pro? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα Kdy byl váš [dokument] vydaný? Για να ρωτήσετε πότε έχει εκδοθεί ένα έγγραφο Kde byl

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Mitsos Papanikolau. Životopis 65

Mitsos Papanikolau. Životopis 65 ŘECKÁ POEZIE 20. LET 20. STOLETÍ Mitsos Papanikolau Životopis 65 1900 1943, vlastním jménem Dimitris, * na ostrově Ydra, kde prožil první roky svého života rodina se často stěhovala, v dětství žil např.

Διαβάστε περισσότερα

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 !! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 %,.7 6 8 74 %. ) ) % 4 4.8 % 7. () 9 %. 3 :. % 4 6 ; ) ; %.% 8 < % )#= %.) #!! )#= > #.% < + 4. # 4. 7?5 %9 3 3 %.7 4 # 3 % 4 % 5# =6 3 3 < ;

Διαβάστε περισσότερα

Πτερυγιοφόροι σωλήνες

Πτερυγιοφόροι σωλήνες ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΤΜΟΥ Πτερυγιοφόροι σωλήνε ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Εύκολη λειτουργία και συντήρηση Για όλου του τύπου καυήρων και καυσίµων Ο οπίσθιο θάλαµο αναροφή καυσαερίων είναι λυόµενο, γεγονό που επιτρέπει τον πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Παράκληση για βοήθεια. Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Παράκληση για βοήθεια. Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά - Τα απαραίτητα Můžete mi pomoci, prosím? Παράκληση για βοήθεια Mluvíte anglicky? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά Mluvíte _[language]_? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά ορισμένη γλώσσα Nemluvím_[language]_.

Διαβάστε περισσότερα

Deset cvičení pro lepší použití aoristu

Deset cvičení pro lepší použití aoristu Deset cvičení pro lepší použití aoristu Co je to aorist? Aorist je minulý čas, který vyjadřuje děj, který nastal a už také skončil. V češtině velmi často odpovídá dokonavému vidu. έγραψα napsal jsem (oproti

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του

Διαβάστε περισσότερα

22. Destne v Orlickych horach 44. Klinovec 23. Ricky v Orlickych horach 45. Bournak Mikulov 24. Cenkovice Vysocina

22. Destne v Orlickych horach 44. Klinovec 23. Ricky v Orlickych horach 45. Bournak Mikulov 24. Cenkovice Vysocina Jizerske hory 26. Hyncice pod Susinou 1. Jested 2. Bedrichov Jeseniky 3. Severak 27. Mala Moravka Praded Karlova Studanka 4. Tanvaldsky Spicak 28. Mala Moravka Karlov 5. Zasada 29. Ostruzna Petrikov Ramzova

Διαβάστε περισσότερα

Τ γ α τ Ψ υ ο α Ιφε γ α Ψφ δ Ρ ολ υ ω Π Ρατ υ Υ ψ δ ξ ξ ο υ ο ψ χ υ ΠΟ ψ Ν χ Λ Υ Υ Ψ ω Ρ ψ Ψ γ

Τ γ α τ Ψ υ ο α Ιφε γ α Ψφ δ Ρ ολ υ ω Π Ρατ υ Υ ψ δ ξ ξ ο υ ο ψ χ υ ΠΟ ψ Ν χ Λ Υ Υ Ψ ω Ρ ψ Ψ γ Ε ο ζ δ μ ΝΝ λ Α σ λ Π Ι Λ Ρ υ λ δ ο Ρ β ε Δ Ο υ Π ο π λ ρ υ Ι ξ ρ ρ Ν μ υ β γ α ρ δ ψ λ ε Δ υ λ Π Κ Ο υ ξ δ Τ γ α τ Ψ υ ο α Ιφε γ α Ψφ δ Ρ ολ υ ω Π Ρατ υ Υ ψ δ ξ ξ ο υ ο ψ χ υ ΠΟ ψ Ν χ Λ Υ Υ Ψ ω Ρ ψ Ψ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &...

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %& (! ) /01 2#,,( 0 3 1 456 7!! +, # (! () 83, 9: 1, ;;1 ? 2 + /. )).Α.7% %&&!!!.)# )& Β&Χ:Χ& 1& ). ! +!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))>

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ. 4ο Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ ESCAPE. χοζδεό έτος 2014-15

Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ. 4ο Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ ESCAPE. χοζδεό έτος 2014-15 Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ 4 Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ Ε π Κπ υ ό Π όγ ESCAPE ή γ ω ό υ 1 χζδεό έτ 2014-15 1 Σ : Σ Ά Χ ΛΙ ΝΚΟ Ν ΝΝ ΩΡΟΤΝΚΩΝ Σ ΝΣΙΝ ΓΚ Μ Ρ ΝΜ ΡΘ ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΤΛΟΤΝΜ ΡΙ Θ Ο ΩΡΙ ΟΤΝΓ ΩΡΓΙ Κ Ρ ΓΙ ΝΝ ΝΚ ΛΛΟΠ

Διαβάστε περισσότερα

PŘIHLÁŠKY DO KURZŮ VÝUKY ČESKÉHO JAZYKA - AKADEMICKÝ ROK 2013/ 2014 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013 / 2014

PŘIHLÁŠKY DO KURZŮ VÝUKY ČESKÉHO JAZYKA - AKADEMICKÝ ROK 2013/ 2014 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013 / 2014 PŘIHLÁŠKY DO KURZŮ VÝUKY ČESKÉHO JAZYKA - AKADEMICKÝ ROK 2013/ 2014 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Jméno, příjmení studenta / Ονοματεπώνυμο του μαθητή ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013 / 2014 ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Παράκληση για βοήθεια. Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Παράκληση για βοήθεια. Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά - Τα απαραίτητα Can you help me, please? Παράκληση για βοήθεια Do you speak English? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά Do you speak _[language]_? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά ορισμένη γλώσσα I don't speak_[language]_.

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

ές ές ώ ς ς ίς ά ής ί ς ό ς ί ς ς ό ς ό ς ί ς

ές ές ώ ς ς ίς ά ής ί ς ό ς ί ς ς ό ς ό ς ί ς ές ές ώ ς ς ίς ά ής ί ς ό ςί ςς όςό ς ίς ό ίό ς Έ ί ύ έςώς ς ές ί ς ς ίς ές έςές ς ίς έςώς ς ύς ίς ή ή ί ής ί ς ά ό ίό ς Έ ί ύ ές ί ς ς ίς ές έςές ς ίς έςώς ς ύς ίς ή ή ί ής ί ς ά ές ές ώ ς ίέ ςύ όίώώ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 1 9 η Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 1 9 9 6 Π ρ ό λ ο γ ο ς Τ ο π ρ ώ τ ο α ι ρ ε

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! )

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ) !!!! # % # %%& & (! ( (! ) ) ) + ) +, #., /!0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #!5 1 1 6/ 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ),!. )/, 3 9)(5 3 : ) ; & ( < % 9)(5 09)(5 # = 6 > 6 > ( 6 4! % 6 ( > ( 1 6 + 0

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ

ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ ΧΟΚ Ν Ψ ΟΙΝ Ι Σ Ι ΝΣΟΤΝΠΡΟ ΛΗΜ ΣΟ ΣΟΤ Ν Ν ΟΤ π π ά π ( π φ π π π ) π π π. Ν- π π π ΠΡΟΓΡ ΜΜ Σ ΝΣΟΤΝΟΚ Ν ΠΡΟΛΗΦΗ Θ Ρ Π Ι ΚΟΙΝΧΝΙΚΗΝ Π Ν ΝΣ ΞΗ Κ ΝΣΡ ΝΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΚ Ν Ν-ΣΟΠΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΤΑΒΑΣΙΩΝ

ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΤΑΒΑΣΙΩΝ ΕΙΡΜΟΛΟΙΟΝ ΚΑΤΑΒΑΣΙΩΝ ΤΟ ΟΛΟ ΕΝΙΑΤΤΟΥ ΑΡΟΝΤΕ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΛΤΟΨΑΑΤΟΥ ΤΗΣ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΙ #Ε*ΑΛΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Έκδχδόμενον τό πέμπτον του νιου αυτοΰ Δ. ΙίΙΑΝΝΟΥ ΡΡΠΤΟΗΆΛΤΟΥ Μιτχ προσθήκης Είρ /.ώ# ανεκδότων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

22. Destne v Orlickych horach 44. Klinovec 23. Ricky v Orlickych horach 45. Bournak Mikulov 24. Cenkovice Vysocina

22. Destne v Orlickych horach 44. Klinovec 23. Ricky v Orlickych horach 45. Bournak Mikulov 24. Cenkovice Vysocina Jizerske hory 26. Hyncice pod Susinou 1. Jested 2. Bedrichov Jeseniky 3. Severak 27. Mala Moravka Praded Karlova Studanka 4. Tanvaldsky Spicak 28. Mala Moravka Karlov 5. Zasada 29. Ostruzna Petrikov Ramzova

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΖΗΜΊΩΣΗ ΤΩΝ ΘΥΜΆΤΩΝ ΒΊΑΣ ΒΈΛΓΙΟ

ΑΠΟΖΗΜΊΩΣΗ ΤΩΝ ΘΥΜΆΤΩΝ ΒΊΑΣ ΒΈΛΓΙΟ Εγχειρίδιο 80/2004 ΒΈΛΓΙΟ (el) 1 ΑΠΟΖΗΜΊΩΣΗ ΤΩΝ ΘΥΜΆΤΩΝ ΒΊΑΣ ΒΈΛΓΙΟ Στην παρούσα σελίδα, θα βρείτε σύντοµα χρήσιµες πληροφορίες για το θέµα. Εγχειρίδιο 80/2004 ΤΣΕΧΙΚΗ ΗµΟΚΡΑΤΙΑ (el) 1 ΑΠΟΖΗΜΊΩΣΗ ΤΩΝ ΘΥΜΆΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912)

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912) σ ι ή Α Ω (2.000..-148. Ο Ο Α έ ι / ισ ι έ Ο Ω - Α Ο ί ι Α.) Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Α Α Ο Ο Α Ο Ο Ο Ω Α Ω Α Ο Α Ο Α (313-1430) ΑΟ (1430-1912) Α Ο (1912) Α Ω Α Ο Ω - Α.. Ο Α Α...-148 ιί ή ι ί ώ ισ

Διαβάστε περισσότερα

Filoláos. Fragmenta DK 44 B

Filoláos. Fragmenta DK 44 B 1 Filoláos Fragmenta DK 44 B B 1 = Diogenés Laertios, Vitae philosophorum VIII, 85 Jako první z pýthagorejců vydal spis O přírodě, jehož začátek je takovýto: (1) Přirozenost byla v kosmu spojena z neomezených

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Παράκληση για βοήθεια. Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Παράκληση για βοήθεια. Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά - Τα απαραίτητα Můžete mi pomoci, prosím? Παράκληση για βοήθεια Mluvíte anglicky? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά Mluvíte _[language]_? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά ορισμένη γλώσσα Nemluvím_[language]_.

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές τσεχικά-τσεχικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές τσεχικά-τσεχικά Ευχές : Γάμος Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí. Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí. Gratuluje a přejeme vám oběma hodně štěstí k vašemu svatebnímu dnu. Gratuluje a přejeme vám oběma hodně

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΑΛΥΒΑΣ Α.Ε. Α.Ε.

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΑΛΥΒΑΣ Α.Ε. Α.Ε. ΔΙΘΝΙ ΙΔΙ ΙΔΙ ΤΗΝΩΙ ΤΗΝΩΙ ΔΙΘΝΙ ΥΒ ΥΒ ιωόβι θι κ ω, Μόφω Χκιική ζι ι ι φικ φι βύ κι κγ θ, ιγή γ κι κι κκήωή Τ ι ιφ ικιί ιώ κιί ώ, ό ιί ι φή φύ κι ύι ύ ικό κι γί Δικι ώ ξίι κι κιγί γ γι θιό κ ικ ιί κι ιγί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ)

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΕΙV Πα να γιώ της Πα σπά της Mα θη τής Γυ μνα σί ου α ντι δρού σε στις ι τα λι κές διατα γές και α πα γο ρεύ σεις. Σε μια ε πέ τειο της 25 ης Μαρ τί ου

Διαβάστε περισσότερα

Μ ια αρκούδα καφ έ ή το Κ αφ έ Χ ρώ μ α

Μ ια αρκούδα καφ έ ή το Κ αφ έ Χ ρώ μ α Μ ια αρκούδα κα ή το Κ α Χ ρώ μ α 1η φωνή 2η φωνή 4 4 4 = 160 5 Σ τίχο ι:μ αρ ια ν ίν α Κ ρ ιεζή Μ ο υσ ικ ή : Δ η μ ητρ η ς Μ αρ α γκ ό πο υλ ο ς Μ ι αρ κ ο ύ δα κ α, μ ι αρ κ ο ύ δα κ α 8 χει φ ο ρ τω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ % r,r,»v: ' $ & '"- -.,.. -., * *» # t -..* ' T. < - 'ί" : ', *».- 7 Λ CV';y * ' f y \ '. :.-ή ; / ' w, * * } t ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΠΑΝΝΙΝΠΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ V* ι Λ-Α..;. «* '. ft A 1^>>,- 7 - ^Λ' :.-.. ν -»V-

Διαβάστε περισσότερα

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6! ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ #

Διαβάστε περισσότερα

Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium

Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium Škola: Predmet: Skupina: Trieda: Dátum: Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium Fyzika Fyzikálne veličiny a ich jednotky Obsah a metódy fyziky, Veličiny a jednotky sústavy SI, Násobky a diely fyzikálnych

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5 ! #! % & % &( ) +,+.+)! / &+! / 0 ) &+ 12+! )+& &/. 3 %&)+&2+! 1 +2&%!4%/ %5 (!% 67,+.! %+,8+% 5 & +% #&)) +++&9+% :;&+! & +)) +< %(+%%=)) +%> 1 / 73? % & 10+&(/ 5? 0%)&%& % 7%%&(% (+% 0 (+% + %+72% 0

Διαβάστε περισσότερα

Η Sigilda. β ίο 2013, Alfred Steinecker,

Η Sigilda. β ίο 2013, Alfred Steinecker, Η Η ύ σ φή ω Θ ώ η έ ης θ ω η ς ησ σ β έ! έ φ ς ής σ ής ς θ ή ή 2013 έσ ς ς Sigilda. Η Sigilda ς θ ή σ ς σ ϊ 2013 ς σ β θ ύ έ ς θ ς σ σ! σ σ Α έ σ σ σ ή φή έ ς 9Ο ς σ ές ς έ ς. θ β 2013, Alfred Steinecker,

Διαβάστε περισσότερα

Des données anatomiques à la simulation de la locomotion : application à l homme, au chimpanzé, et à Lucy (A.L )

Des données anatomiques à la simulation de la locomotion : application à l homme, au chimpanzé, et à Lucy (A.L ) Des données anatomiques à la simulation de la locomotion : application à l homme, au chimpanzé, et à Lucy (A.L. 288-1) Guillaume Nicolas To cite this version: Guillaume Nicolas. Des données anatomiques

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

1745 P. v. Musschenbroek 1752. Franklin Α 1785 Coulomb. ό ος Coulomb 1800 A. Volta. 1 1820 H. C. Oersted. 1820 Α.. Ampere. 1827 G. S.

1745 P. v. Musschenbroek 1752. Franklin Α 1785 Coulomb. ό ος Coulomb 1800 A. Volta. 1 1820 H. C. Oersted. 1820 Α.. Ampere. 1827 G. S. Η ο :Η ι ά ο ί ισ ς ύ ος Κο ο ί ς ο ή ο ι ή ή Η ο ι ώ ο οί Η οι οί σ φι βσι ά ο ι ά 2 ι Η ο Η ι ι ι ίο ισ ς 3 Η ο ισ ς Κ σσι ς. έ ι 900.Χ. «οσ ς» ο ι σί ι άς Ασί 600.Χ. ής ύ ιβής 1000 ; ήσ ά ύ ισ ι ι ισ

Διαβάστε περισσότερα

= # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (.

= # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (. ! ## % & # # # # ( ) & & # + # # # & %, # ## & # ( # & # ( # # # & # & &. #/ 01 ( 2 & # ## & 2 # & 3 1 1 4 % # &5 ## # & 4 6 ( # ( 5 21 & # ( # % & # 4 6 # &! 6 & & # # # & & # 7 & # 1& & # & 5 # &. #

Διαβάστε περισσότερα

~+425.. Ωφ.ό ος ~34 hm3 hm3 α ά έ ος

~+425.. Ωφ.ό ος ~34 hm3 hm3 α ά έ ος ι ι ι ι ί ύ ίχ, Χ ί ί Ο ι, ι ι ό χ ι ό ι ι ό χ ι ό ό ι ι φύ σ θή 1 Ο ι ί σ σ ό ι σή ύ ι 2 φύ ιβ ι ι φσ σ ώ φ ι σσ ί ι ή ΧΟ ι ό ι όφ σ θ ι ή ι ί θ θύ ι ό σ ή σ σ σ σ - ί σ ό σ ώ ι σσ ί ι ι ή ι ισ βί σι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΝΘΑΛΠΙΑΣ ν. ΜΗΛΟΥ

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΝΘΑΛΠΙΑΣ ν. ΜΗΛΟΥ ΓΕΩΘΕΡΙ ΕΔΙ ΧΗΗΣ ΕΝΘΙΣ Η ΕΡΙΓΡΦΗ ΕΔΙ - Ση ή δω έχε επσεί πώ εωθεό πεδί ψηή θεσί ση χώ η δπσώθηε, πό εεηέ εσίε ΙΓΕ, ό σ όη ησί πσσε έ εωθεό πεδί χηή εθπί έχ βθ ω 200 πείπ σ πί δπέσ θί σχησί δχωίζ πό ψηή

Διαβάστε περισσότερα

! # %# %# & &! ( # # )

! # %# %# & &! ( # # ) ! # %# %# & &! ( # #) +, ./ / / 0(12 / /301/ / 01 1 4 5./ ) 4 4)/ 5.06 137897:; 3 3 0 / 0 54 0 4 04 / 5( /( 5 / 9+ & & 8 # 4? # #Α +, # 0? & &! ( #?) Β Χ # # 4 Ε # +# & 6. # Φ# & 60 #=#>! #

Διαβάστε περισσότερα

22. Destne v Orlickych horach 44. Klinovec 23. Ricky v Orlickych horach 45. Bournak Mikulov 24. Cenkovice Vysocina

22. Destne v Orlickych horach 44. Klinovec 23. Ricky v Orlickych horach 45. Bournak Mikulov 24. Cenkovice Vysocina Jizerske hory 26. Hyncice pod Susinou 1. Jested 2. Bedrichov Jeseniky 3. Severak 27. Mala Moravka Praded Karlova Studanka 4. Tanvaldsky Spicak 28. Mala Moravka Karlov 5. Zasada 29. Ostruzna Petrikov Ramzova

Διαβάστε περισσότερα

01 Lucie Tereza (Ddur, 77 bpm)... 2. 02 Vanessa Williams - Higher Ground (Adur, 70 bpm)... 2. 03 Beatles - Oh! Darling (Adur, 66 bpm)...

01 Lucie Tereza (Ddur, 77 bpm)... 2. 02 Vanessa Williams - Higher Ground (Adur, 70 bpm)... 2. 03 Beatles - Oh! Darling (Adur, 66 bpm)... Obsah 01 Lucie Tereza (Ddur, 77 bpm)... 2 02 Vanessa Williams - Higher Ground (Adur, 70 bpm)... 2 03 Beatles - Oh! Darling (Adur, 66 bpm)... 2 05 The Doobie Brothers-Long Train Running (Gmol, 120 bpm)...

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ H π ι κ ρ ή α λ ή θ ε ι α ε ί ν α ι ό τ ι κ α ι σ τ ο π α ρ ε λ θ ό ν κ α ι σ τ ο π α ρ ό ν κ α ι σ τ ο μ έ λ λ ο ν π ο λ ύ λ ί γ ο ι α ν α κ ά λ υ ψ α ν, α ν α

Διαβάστε περισσότερα

! # % & ( ) ( ( +,. ( )/) + ( 0 12 DOCUMENTO PROTEGIDO PELA LEI DE DIREITO AUTORAL

! # % & ( ) ( ( +,. ( )/) + ( 0 12 DOCUMENTO PROTEGIDO PELA LEI DE DIREITO AUTORAL ! # % & () (( +,. ( )/) + (0 12 DOCUMENTO PROTEGIDO PELA LEI DE DIREITO AUTORAL %/ 3)! 456 /( ( 4 #3!(#(/56 7/ 4 3( 898 4 ( #(/! 8 ( 3(%:) % ( 3+ )56 ( (%(! #(/ ( # 8+;, 3+ 4)+% ( 39%8+ )56 ( +/(/(+3 (#

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

2010 0DMHWHN &HONHP 1iNODG\ &HONHP

2010 0DMHWHN &HONHP 1iNODG\ &HONHP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 2010 Obsah: I. Slovo ředitele společnosti str. 1 Přílohy Zpráva o vztazích Zpráva dozorčí rady Účetní závěrka a zpráva auditora 1 I. VII. Slovo ředitele společnosti Liberecká IS a.s.

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Τῌ ΤΕΤΑΡΤῌ Β ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης 1 Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA)

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA) ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ Φύση του σύμπαντος Η γη είναι μία μονάδα μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, το οποίο αποτελείται από τον ήλιο, τους πλανήτες μαζί με τους δορυφόρους τους, τους κομήτες, τα αστεροειδή και τους μετεωρίτες.

Διαβάστε περισσότερα

22. Destne v Orlickych horach 44. Klinovec 23. Ricky v Orlickych horach 45. Bournak Mikulov 24. Cenkovice Vysocina

22. Destne v Orlickych horach 44. Klinovec 23. Ricky v Orlickych horach 45. Bournak Mikulov 24. Cenkovice Vysocina Jizerske hory 26. Hyncice pod Susinou 1. Jested 2. Bedrichov Jeseniky 3. Severak 27. Mala Moravka Praded Karlova Studanka 4. Tanvaldsky Spicak 28. Mala Moravka Karlov 5. Zasada 29. Ostruzna Petrikov Ramzova

Διαβάστε περισσότερα

Για να εμφανιστούν σωστά οι χαρακτήρες της Γραμμικής Β, πρέπει να κάνετε download και install τα fonts της Linear B που υπάρχουν στο τμήμα Downloads.

Για να εμφανιστούν σωστά οι χαρακτήρες της Γραμμικής Β, πρέπει να κάνετε download και install τα fonts της Linear B που υπάρχουν στο τμήμα Downloads. Για να εμφανιστούν σωστά οι χαρακτήρες της Γραμμικής Β, πρέπει να κάνετε download και install τα fonts της Linear B που υπάρχουν στο τμήμα Downloads. Η μυκηναϊκή Γραμμική Β γραφή ονομάστηκε έτσι από τον

Διαβάστε περισσότερα

22. Destne v Orlickych horach 44. Klinovec 23. Ricky v Orlickych horach 45. Bournak Mikulov 24. Cenkovice Vysocina

22. Destne v Orlickych horach 44. Klinovec 23. Ricky v Orlickych horach 45. Bournak Mikulov 24. Cenkovice Vysocina Jizerske hory 26. Hyncice pod Susinou 1. Jested 2. Bedrichov Jeseniky 3. Severak 27. Mala Moravka Praded Karlova Studanka 4. Tanvaldsky Spicak 28. Mala Moravka Karlov 5. Zasada 29. Ostruzna Petrikov Ramzova

Διαβάστε περισσότερα

200% Atrieda 4/2011. www.elite.danfoss.sk. nárast počtu bodov za tento výrobok MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

200% Atrieda 4/2011. www.elite.danfoss.sk. nárast počtu bodov za tento výrobok MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Atrieda 4/2011 ROČNÍK 9 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Súťažte o skvelé ceny! Zdvojnásobte tento mesiac svoju šancu setmi Danfoss RAE! Zapojte sa do veľkej súťaže inštalatérov Danfoss a vyhrajte atraktívne

Διαβάστε περισσότερα

! # %& # () & +( (!,+!,. / #! (!

! # %& # () & +( (!,+!,. / #! (! ! # %& # () & +( (!,+!,. / #! (! 0 1 12!, ( #& 34!5 6( )+(, 7889 / # 4 & #! # %& , & ( () & :;( 4#! /! # # +! % # #!& ( &6& +!, ( %4,!! ( 4!!! #& /

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28/3/2014 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší anglicky-řecky

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší anglicky-řecky Všechno nejlepší : Manželství Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. Congratulations and warm wishes to both of

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Εισαγωγή Η επι λο γή ενό ς co m p a ct συ στή µ α το ς β ι ολο γι κο ύ κα θ α ρι σµ ο ύ θ α πρέπει να πραγµ α τοπο ι είτα ι β ά σει τη ς α

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

50.11cs/60.11cs. Návod na obsluhu

50.11cs/60.11cs. Návod na obsluhu 50.11cs/60.11cs ávod na obsluhu ávod na použitie a inštaláciu automobilových reproduktorov Spôsob montáže: - Reproduktory opatrne vyberte z krabice. - k už z výroby existujú v aute otvory na uchytenie

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT 88014 I. Instrukcja obsługi

FAVORIT 88014 I. Instrukcja obsługi FAVORIT 88014 I Návod k použití Οδηγίες Χρήσης Használati útmutató Instrukcja obsługi Myčka nádobí Πλυντήριο πιάτων Mosogatógép Zmywarka 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ ΤΟ Η Ο Ο ΕΤΗ : Φ 193 / 17 ω. 4186/013, 013..Θ 8 EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ κ5 κ7 κ6 Ι κ8 ΚΣΟΡΙΚ Μ Σ ΠΣΤΧΙ ΚΟΙΝΣΙΣΛΟΙΝ(MASTERS) ΝΣ Σ Ν ΚΠ Ι ΤΣΙΚ ΝΙ ΡΤΜ Σ ( Σ ΧΝΟΛΟΓΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΙ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΙ University of Athens Pedagogical Department P.Ε. Science, Technology and Environment Section / Laboratory 13a Navarinou str, Athens, GR-10680 Πανεπιστήμιο Αθηνών Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. Τομέας / Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

εριφέρεια εσσαλίας αζδεϋμ πσζ δμ εαδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάηα α εαδ πλοοπ δεϋμ»

εριφέρεια εσσαλίας αζδεϋμ πσζ δμ εαδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάηα α εαδ πλοοπ δεϋμ» Η Η Η Ο ΑΤ Α εριφέρει εσσλίς ΗΜ ΡΙ Αμ «Ο οηϋμ ημ τ λ ημ δμ Θ ζδεϋμ σζ δμ εδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάη εδ λοο δεϋμ»,βγ βί1γ Η Η Η Ο ΑΤ Α εριφέρει εσσλίς «Κ φ ο Θ -Σ» η η ο ώ Πό ω Π ο ημ Γ ω Π ο, Πο ό Μηχή ό, MSc,

Διαβάστε περισσότερα

Καληµέρα / Kaliméra 1/2002

Καληµέρα / Kaliméra 1/2002 Καληµέρα / Kaliméra 1/2002 (Η Κοινότητα Πράγας αποκτά Καταστατικό... 3) (Η "Φθινοπωρινή Επιστροφή" του Γιώργου Αγαθονικιάδη... 4) --6-- ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ Προ µηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Παράκληση για βοήθεια. Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Παράκληση για βοήθεια. Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά - Τα απαραίτητα Voisitko auttaa minua? Παράκληση για βοήθεια Puhutko englantia? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά Puhutteko _[kieltä]_? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά ορισμένη γλώσσα En puhu _[kieltä]_. Διασαφήνιση

Διαβάστε περισσότερα