2=9 1< +251,&.ε+2 7 1(

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2=9 1< +251,&.ε+2 7 1("

Transcript

1 2=91< +251,&.ε+27 1( 1,+/ 96.ε0 <01 =,8 ΘΗΕ ΡΕΥ ]ΡΨπΡΚΟπΓΘΞΩτ] ΥΡΘτΝΗΠΣΥΡΜΗΝΩΞ +ΡΥΘΛΦΝιΠςΩ ΛΚΟ Ψ.ΞΩΘι+ΡΥ 3τΕΥ Π ΗΥΨΗΘ

2 ΝΡΟ ] ςωθθπψσυρμηνωξ ΠΘι]ΛΞΠ ΛΚΟ Ψ Θ 0 ς Υ Ν ΛΚΟ Ψ ΠΘι]ΛΞΠ ΛτΚΡ2ΥΩΗΘ ςηοςνι.ξωθι+ρυ ΠΘι]ΛΞΠ3τΕΥ Π.ΡΠΗΘςΝπΚΡ3τΕΥ Π ΞΩΡΥΣΥΡΜΗΝΩΞ 0ϑΥ Λτ3ΡςςΗΟΩ ΠΘι]ΛΞΠ ΛτΚΡ2ΥΩΗΘ.ΞΩΘι+ΡΥ.ΡΡΥΓΛΘιΩΡΛΣΥΡΜΗΝΩΞ 0ϑΥ Λτ3ΡςςΗΟΩ ΠΘι]ΛΞΠ.ΞΩΘι+ΡΥ 3Κ Υ,Ψ 0ιΟΝΡΨι ΠΘι]ΛΞΠ ΛΚΟ Ψ 0ϑΥ ϑπ Υ&ΚΨΡΜΝΡΨι ΠΘι]ΛΞΠ3τΕΥ Π 2Υϑ ΘΛ] ΘτΩ Π ΠΘι]Λ ΛΚΟ Ψ 3Κ Υ,Ψ 0ιΟΝΡΨι 0ϑΥ(Ψ +ΞΥ ΦΚΡΨι 3 ΗΓ Υ0ΛΟΞ Η7τςΝΡΨι 9 ΞΞΜτΦτ ΠΘι]Λ ΛΚΟ Ψ ] ΣΡΜΗΘτΓΡΣΥΡΜΗΝΩΞ 0ϑΥ Λτ0 ΥΗΝ 0ϑΥ0 ΩΜ.ΡΟι 0ϑΥ0ΛΦΚ Ο1Η Γ %Φ ΥΡςΟ Ψ%ΗΘΗ 0ϑΥ9Ο Ν. ΙΝΡΨι 51 Υ0ΛΟΞ Η7ΡΠ ΘΓΟΡΨι 0ϑΥ/ΗΘΝ ) ςρυρψι 0ϑΥ ΘΘ 3ΛΕ ΟΡΨι 0ϑΥ3 ΨΗΟ3ΥΡΦΚι]Ν ΞΩΡΥΝ 2]ΨΘΚΡΥΘΛΦΝπΚΡΩ ΓΘΗΘ ΜΛΚΟ ΨςΝπΠϑ ΠΘι]ΛΞ 0ϑΥ(Ψ +ΞΥ ΦΚΡΨι

3 &τοσυρμηνωξ =ΣΥΡςΩΗΓΝΡΨ Ω ινπψγρπτρςπ ςοξολγςνπσυιφημ ΝΡ]ΓΥΡΜΗΚΠΡΩΘπΚΡ ΝΞΟΩΞΥΘτΚΡ ΕΡΚ ΩςΩΨτςΗ]ΘιΠΛΩΜΗςΚΡΥΘΛΦΝΡΞΠΛΘΞΟΡςΩτΩτΠςΩ 1 ΞΛΩ ιν ΞΣΟ ΩΘΛΩςΨΡΜΗΓΡΨΗΓΘΡςΩΛ ΨΓΡΠΡςΩΛΣΡ]Θ ΩΘΡΨπΣΥΡςΩΗΓτ Θ ΞΛΩςΗ ΡΥΛΗΘΩΡΨ ΩΨΘΠΘ Ψι] Ω] ΜτΠ ΨπΝΡΘΩ ΝΩ ΣΥ ΝΩΛΝΡΨ ΩΨΗΨ ΞΦΗΘΡΨπΠΗΩΡΓ ΙΡΥΠ ΣΥιΦΗ 3ΡΣΛςΣΥΡΜΗΝΩΞ 3ΥΡΜΗΝΩ +ΡΥΘΛΦΝι ΠςΩ ςη Πι ςωιω Θ ΓιΟΗ ΣΗΨΘΡΞ ςρξιςωτ ΝΡΟΘτΚΡ Ψ]ΓΟιΨ ΦτΚΡ ΣΥΡϑΥ ΠΞΨ ΗΦΚΩτ ΝΡΟ =ιπυηπε ΟΡΘ Ψι] ΩςΣΡΟΞΣΥιΦΛΠΗ]Λϑ ΠΘι]ΛΛΩτΝΓ ςλψ ]Θ ΠΘ ΦΚΝΥιΟΡΨςΝ ΦΚΠςΩ ΝΩΗΥπΜςΡΞςΣΡΜΗΘ ΚΡΥΘΛΦΝΡΞΚΛςΩΡΥΛτ ΓΡΟΡΨιΘτΠςΩτΕΥ.ΥΗ ΟΛ] ΦΛΣΥΡΜΗΝΩΞΕ Ο Ψ ΕΥιΘ ΝΨ ΥΩ Ψ ΠΘι]ΛΞ ΛΚΟ Ψ ΝΨ ΥΩ % ιςωνψ ΥΩ 9 ΨΥΦΚΡΟΗΘτΠΣΟΥΡΘτΣτΣΥ Ψ Ε ΟΩ ΓΗΘΘτΨ ΠΘΘ ΣΡΕ ΩΨΣ ΥΩΘΗΥςΝ ΦΚ ΝΡΟιΦΚ. Γι ΩτΓ Ψ ΗΜΠΗΘΡΨ Θ ΦΚΠςΩςΗΥΡ]ΓΟΛΟ ΜΗΜτΣΡΟΡΨΛΘ ΡΓΦΗςΩΡΨ Ο ΨΩ ΓΘΞΡΓΓΡ ΗΥΨΘ ΓΡΜΗΓΘΡΚΡ]Σ ΥΩΘΗΥςΝ ΦΚΠςΩ3ΥΡΜΗΝΩΡΨ Ω ΓΗΘΣΥΡΕτΚ ΟΩΗΓ ΨΗΨ ΗΦΚ ΩΗΦΚ ΝΡΟιΦΚςΡΞ ςθ Ν ΓιΩτΓ ΚΡςΩΛΟ ΘΡΨΨ]ΘΛΝΟΡΞΩτΓΞ]ΡΕΡΞΓΥΞ ΗΕΘτΦΚ ΝΡΟ 9 ΛΦΚΘΛ ιφλ ΕςΡΟΨΡΨ ΟΛ Ψ ΞΝΞ ΣΡΓΟΗ ΞΣΥ ΨΗΘπΚΡ ΥΡ]ΨΥΚΞ ΓΡΠιΦτ ΝΨ ΥΩ ςγρσυρψργθ Π ΡΓΣΡΟΗΓΘτΠ ΘΝΓ Λ Υ ΘΘτΠ ΣΥΡϑΥ ΠΗΠ 9 ΞΡΨ Φτ ΣΗΓΠΩ Ε Ο ] ΠΗΘ Θ ΓΡΟΡΨιΘτ ΚΡΥΘΛΦΝΡΞΠΛΘΞΟΡςΩΠςΩΝΞΟΩΞΥΘτΣ ΠιΩΝ ϑηρϑυ ΙΛΦΝπ]ΨΟι ΩΘΡςΩΛΥΗϑΛΡΘΞΛΣτΠΡς ΠΡΩΘπ ΩπΠ 9 ΠΘ Μ ΝΡςΡΞιςΩΣΥΡΜΗΝΩΞ ιφλσλμηολγρκρςωλωηοςνπκρπςω ΜΛ Ψ Ε ΨΗΘΛΣΥΡΚΟΡΞΕΗΘ ΠΛ]Θ ΟΡςΩΠΛΡΨΟ ςωθτπ ΠςΩΕΚΗΠΩ ΓΘΗΣΡ]ΘιΨ ΟΛΚΛςΩΡΥΛΛΛςΡΞ ςθρςωπςω Θ Ψ ΩτΨΗΘπΚΡ ΡΩΗΩτΠ]τςΝ ΟΛ ΣΡΨΓΡΠτ]ΣΥΡςΩΗΓΝΡΨ ΘΘ ]ινο ΓΣΡτΩ ΡΨπΣΥΗ]ΗΘΩ ΦΗςΗςΟΡΨΘτΠΝΡΠΗΘΩιΗΠ

4 ΛΚΟ ΨςΝ ΞΨτΩ ΦτΨ ΕΡΥ ΣΗΓςΩ ΨΗΘ ΨΥΦΚΘΡςΩ ΜΛΚΟ ΨςΝπΚΡϑ ΠΘι]Λ Σ ΘΗΓΛΩΗΟ0ΛΥΡςΟ Ψ3 ΞΟΞς ΜΗΚΡ ΣΡΓΓ Θτ,Ψ 0ιΟΝΡΨι (Ψ +ΞΥ ΦΚΡΨι 0 ΩΜ.ΡΟι ΜΗΜΛΦΚ ΣΡΓΓ Θτ ΩΗΥΦΛΗ% ΓτΟΗΠΜ ΝΡΣΡςΩ Ψ Κ ΨτςΝπΚΡΣΥΨΡΓΞ

5 ΓτΟΗΠΜ ΝΡ Σ ΣτΥΡΨτΚ ΨτΛ

6 ΓτΟΗΠΜ ΝΡ]ΣΨιΦΛ ΝΩπΛΜΛΚΟ ΨςΝ ΦΚΣτςΘΛΗΝ

7 ΝΡΚΡΜςΠΗΨτΩ ΟΛ 3τΕΥ ΠςΝπ 7ΡΠι ΗΗΥΘΡΚΡΞςΗ ΝΞΕ ΗΠΟ 9ΥΞ+ ΞΣΩΠ ΘΘΡΨΡΞ. ΩΝΞ&ΚΡΞΥΡΨΡΞ ΨΛΓ 0Υι]Η 9ΡΜΩΞ6ΛΠτΘ ΥΝΞ ΠΗΜΝ ΟΡΨΡΞ 0ΛΦΚ Ο 9 ΜΩΞ ΓπΟΞ= ΜτΝΡΨΡΞ 6ΛΠΡΘΞ=ΨΛΘΡΨΡΞ ΜΗΜΛΦΚΠΛΟπΚΡΣΥΨΡΓΦΗ ΝΩΛΨΘτΚΡ ΣΡΠ Κ Η ]ΡΓΣΡΨΓΘπΚΡΓΡΚΟτ ΛΩΗΟΗ Ψ ΩΗΘπΚΡ ςσροηθτν Σ Θ ΣΥΡΙΗςΡΥ ΛτΚΡ9 ΘΓΟτΝ

8 9τΩ ΟΛΜςΠΗΛ.ΞΩΘΡΚΡΥςΝπ 0 ΥΝ %ΗΦΚ Θ ΡΠΛΘΛΝ &τς Η 0ΡΘΛΝΞΗΥΠιΝΡΨΡΞ ΨΛΓ +ΗΥΡΟΓ +ΡΘ]Ξ. ΠΗΘιΗ 1ΛΝΡΟΞ. ΥΟΡΨΡΞ 9 Ν.ΛΨιΘΝ /ΞΦΛΛ6ΝΛΨιΘΝΡΨΡΞ 0ΡΘΛΝΞ3ΡΝΡΥΘΡΞ ΥΩΞΥ 3 Υ /ΞΦΛΛ9 ςνρλορψρξ ΨΟτΓΘΡΞ ΝΟΛΓΘΡΞ ΩΥΣΟΛΨΡΞ Σ ΘτΣΥΡΙΗςΡΥΝΞ 9 ΘΓΞ9 ΘΞΥΡΨΡΞ

9 ΦΡ ΗΜςΠΗΩΡΣΥΡΘ ΗΚΡςΩ ΣΛΣΥ ΨΛΟΛ ιγθπψηονπξηθτ ΟΗ ΘΛ ιγθπψηονπσριο ΝΡΨιΘτ ΡΣΡΟΗΓΘΗ]Ψ ΟΘπιςΩΛΨΣΥΡςΩΡΥιΦΚΘ τ ΟΠ Π ΩΗΥ 1.hod. 2.hod. 3.hod. 4.hod 5.hod. 8:00-8:45 8:55-9:40 10:00-10:45 10:55-11:40 11:50-12:35 Pondlí Úterý uvítání prezentace Málková Hurychová Kolá katakomby ( od 8:30) CH D Málková Tomandlová Beneš prohlídka školy Málková Hurychová obd Steda tvrtek j píprava novin Marek exkurze do skláren Kryf Vv Bi Málková Kafková Fasorová j píprava novin Marek Inf píprava novin Procházka Marek Inf vdomostní píprava novin soutž Procházka Marek Málková Hurychová Pátek prezentace host Málková Hurychová vyhlášení soutže Málková Hurychová závr - odjezd Málková Hurychová ΡΓΣΡΟΗΓΘΗΠΛΠΡΘΛ 6.hod. 7.hod. 8.hod. 9.hod. 10.hod. 12:45-13:30 13:35-14:20 14:20-15:05 15:05-15:50 15:50-16:35 ve ee ve erní program Pondlí j Marek obd hornická stezka Málková - Hurychová 17:45 Muzeum Vyso iny vycházka historickou Jihlavou Horácké divadlo Úterý Málková - Hurychová Málková - Hurychová 17:00 Málková Hurychová Steda tvrtek Hv soutž v Muzeu Vyso ina diskotéka obd 17:00 Kaková Málková - Hurychová Málková ZOO obd 17:45 Tomandlová - Málková

10 9ΣΡΘΓΟτΡΓΣΡΟΗΓΘΗΜςΠΗςΗΥΡ]ΚΡΓΟΛΣΥΡΨπςΩΘ ΗΚΡςΩ ΜΛΚΟ ΨςΝΡΞΚΡΥΘΛΦΝΡΞςΩΗ]ΝΡΞ Ε ΦΚΡΠΓΡΓ ΟΛΩπΩΡΨ ΣΥ ΨΣ ΩΛΘπΚΡΟΗςΝΞΣΡ ιγ ΟΛΜςΠΗΡΣΥΨΡΓΦΡΨςΩΨτΜΗΓΘΡΚΡ ]ΘΗΜΣΡΨΡΟ ΘΜ τφκμλκο ΨςΝπΚΡ ΥΦΚΗΡΟΡϑ ΨΛΓ =ΛΠΡΟΞ ΣΥΡΩΡ ΗςΗΘΗΓΡΟΡΨ ΟΡΣτΠΡΨΗΠςΩΠΟΛ3τΕΥ Π ΩτΛ.ΞΩΘΡΚΡΥ ΩτΠΡ ΘΡςΩΡΦΗΘΛΩ ΣΗΓΘΡςΩΛΜΛΚΟ ΨςΝπΩΥΡΟΗΜΕΞςΡΨπΓΡΣΥ Ψ 1 τπφτοηπ ]ιυρψη] ιωνηπφηςω ΣΡςΩΡΣιΦΚςΩΗΓΡΨΝ ΦΚΚ ΨτςΗςΩ Ο ] ςωιψν /ΗςΘΡΨ=ΩπΜςΠΗΡΣΥ ΨΓΞ] ΟΛΓΡΟΗς ΝΣΥΨΘτΠΞ] ςω ΨΗΘτ ΟΗΣΟΘΛΡΗΝιΨιΘτ Γ ΦΚΩτΦΗΣΡΘΡΨ ΦΚΣΡ]Θ ΩΦτΦΚΥ ΓΜΛΨ ΛΦΚΘΛΣΡςΟΡΞΦΚ ΟΛ] ςψφηθ ΝΡΠΗΘΩιΘ ΗΚΡΣΥΨΡΓΦΗΘΗ Ε ΗΩΟΛΛΘΙΡΥΠ ΘτΩ ΕΞΟΗ

11 .ΡΘΩΥΡΟΘτΡΩι]Ν ΡΝΩΗΥπΚΡΠΡΗςΗΓΡςΩ ΘΡΞΨΡΓ ΗΝ ΛΚΟ Ψ 2ΓΣΡΨ0 ΥΝ %ΗΦΚ ΘΘ ςθτπνξψσυ ΨΡΓΡΟΗ Ρ6ΗΨΗΥΘτΚΡ

12 1ΗΘτΜιΠ Μ ΝΡΜιΠ ΓτΩΝ ΘΗΜΠΛΟΗΜ τ Γ.+%ΡΥΡΨςΝ.ΗςΩςΨ9Ο ΓΛΠτΥ

13 8ςΨ Λτ Θ ςψ ΛτΩΗΞ ΜΗΘΡΣΥ ΨΓΞΩΛΚ ΓΛ ΩτΛ ΠΡ Θι Η ΘΛΩΡΘΗ ΟΛΓΡΨι ΣΥ ΘΡςΩΛΝ

14 9ΡΓ ΨΡΓΞΗΥΣι ςηγτορσργ τ ΟΛΓΡΨπΣτςΟΡΨτ 1ΗΘτΨΡΓ Μ ΝΡΨΡΓ ΓτΩΝ ΘΗΜΠΛΟΗΜ τ.+%ρυρψςν.ηςωςψ9ο ΓΛΠτΥ

15 .ΓΡςΗΘ ΠΜΗΓΘτΠΨΡΝΗΠΣΡΓτΨιΠΡ Θι ΗΘΛΦΝΥΡΠΟΗς ΘΗΞΨΛΓτ.ΓΡςΗΘ ΠΓΥΞΚ ΠΨΡΝΗΠΣΡΓτΨιΠΡ ΘιΜΗΘς ΠπΜΗΚΟΛτ]ΠΗΥτΡΝΡΟΡ ΟΗΝΓΡςΗΘ ΠΡΕΡΞΠ ΨΡΝ Π ΣΡΓτΨιΞΨΛΓτΜ ΝΨΡΓ ΘιΚΡΘΗΠΩΗΝΟ ΣΡΝΟ Γ Θ ςψωορ %ψ τσρπικ Ο Ψ ΩιΚΘΡΞΩ Θ ΥΓ +ΥιΩΝ ςηυωηπ

16 ςωθτωρρε Ψ ΩΗΟπ]ΓΗΜ τφκκψρ]γ %1ΠΦΡΨι% ΕΛΝ

17 9 ΗΦΚΘΡΜΗΥΗΟ ΩΛΨΘτΜ ΝΠΘΡ ςωψτψ Ω ΗΘπΚΡΥΘΛΘ Ω ΝΓπΟΝ ΛΨΡΩ Ε ΛΣΡΗΩΞ] ΨτΥ Θ ΦΚ ς ΩΝ (ΛΘςΩΗΛΘ7ΗΡΥΛΗΥΗΟ ΩΛΨΛΩ

18 .ΡΘΗΦΓΡΕΥ Ψ ΗΦΚΘΡΓΡΕΥπ ΟΗΜΗΘΩΗΚΓ ΜΗΟΛΛΓΡΕΥιΙ ]ΛΝ.ΓΡΘΗΠ ΗΓιΟΘΗΦΚιΠΗΚΡΩΞΕΗ]ΜτΓΟ ΣΡΚΕτΠΗΚΡ ΩΞΡΣΩ] ΥΡΝΕΞΓΗΠΗ ΣΥΡΦΚι]ΗΩΚΡΥΘΛΦΝΡΞςΩΗ]ΝΞ=ΓΗΘΝ ΛΥΡΩΝ 6 ΩΞΥΘΛΘ

19 9 ΩΗΥ ΓΗΘ] ΨτΥ Φτ 8ΠΥΟΦΛΘ ΥΗΝΥΗ ΦΛ 3ΛΜΡΞΣΛΨΡΝ ΥΕ ΘΨ] Ψ Μ 2Υ ΝΗΨςΛΘΡςΞΩτΥ Μ Θ:ΗΥΛΦΚ)ΛΠΙιΥΞΠ 1ΗΨ ΗΦΚΘΡΨ ΗΞΨιΓΘπΨ ΝΕ ΟΡΞΘιςΣΥ ΨΓ 1Ρς Θ ΛΚΡςΩπΡΕΝΟιΓ ΟΛΝ ΣΗςΘτΝ ΣΛΨΡ ςθ ΓΜΗΘΣΟ ΩΡΘΛΦΝ Ψ]ΣΡΠΗΘΞΟΛΣΡΝ ΥΩιΦΚ ΘΛΘΗΨ]ΓΗΦΚΟΛ ΓΡΞΠΥΟΦΠΟΛΚΡΓΘΓ ΟΗΝΡ 1ΗΜΕΟτ ΗΕ Ο ςθ Γ]ΠτΘΘιΥΗΝΥΗ ΦΗ ΟΗΦΡΕ ΟΡςΩΡΣΥΡΦΗΘΩΘΣΥ ΨΓ Ω ΝΩΡ ΗΕ ΟΡ ΩΗΥ ΘΡ] ΟΓΥΞΚ ΣΥΡΜΗΝΩΡΨ ΓΗΘ ΜΗΣΥ ΨΓ ΗΜςΠΗΚΡ] ΟΛΣΡιΓΘΡΓΣΡΓΟ Κ ΥΗςΣΗΝΩΛΨΗΡΓςΝΟΗΣΣΗςΘΗΗΘΡΨΜΛΚΟ ΨςΝ ΦΚΝ Ω ΝΡΠΕιΦΚ 0ιΠΥιΓΣ ΘτΞΛΩΗΟΝΞ Η Ε ]ΗΠΘΗΕ ΟΕΟΕΗΦςΡΞΝΥΡΠ ΥΦΚτΨ ΞΩΡΥΝ 3ΥΡΩΡΥ ΦΚΟΗ ΟΗςΣΡΘ ΓΨΚΡΓΛΘ ΓΡ ΝΡΟ =ΨΡΘΗΝ]ΨΡΘτ ΝΡΟ ΘΗΝΡΘτ ΟΗ] τθι ΚΡΓΛΘ ΦΚΗΠΛΗςΘ ΓΛΩΥΡΦΚΞ ΟΦΚ ΠΛΗ ΣΥΡςΩΚΡΓΛΘ ΣτΘΛ ςη]θηκρ ςωρςωιψι]φηο ΘΦΡΜΛΘπΚΡ ΞΥΛΩΘΗΘΗ] ΜτΠ ΨπΚΡ ΩΡΨ Η ΣΡΓΩ ΝΩΡΨΝΡΞ Σ ΘτΣΥΡΙ0τΟ 7ΡΠ ΘΓΟΡΨπ

20 .Γ Ε ΜςΡΞΦΚ Ε ΚΟ ΨΘΝΓ Ε ΚΛςΩΡΥΛΗΘΗ]Θι &ΚΨ ΟΡ]ΣΨ ΡΓΘ ΛΦΚΚΡςΩ ςηςθηςο Θ Ψ ΣΥ ΨςΝπΞΠΘτ Σ Θ ΣΥΡΙΗςΡΥ ΥΡςΟ Ψ %ΗΘΗ Η ΟΗ] ]ΨΡΘΛΟ]ΨΡΘΗΦ Ε Ο ΝΡΘΗΦΚΡΓΛΘ 3ΡΡΕΓςΗΨΓΜΗΣΛςΗΣΡΝΥ ΡΨ ΟΡ ΟΗΣτΠΡΘ ΠτςΩΗΦΚΝΓΗΡΩπΚΡΥΘΛΦΝπΚΛςΩΡΥΛΛΜςΡΞ ΞΟΡ ΗΘ ΓΡΝΟ Γ ΘΡΣΗΠτςΩΛΟΛΜςΠΗςΗΘΝΓΡΣΡςΨπΨΟ ςωθτςηγ ΦτιςΩΛΨΛ]ΡΕΥ ΘΝΓΡΣΡςΨ ΦΚΨΟ ςωθτφκθρκρξγρςνοησθτφκσυρςωρυ0ξ]η 9 ςρλθ

21 1ΗΨΗςΗΟ ΩΥΞΦΚΟΛΨ ςρξω ςνοησθτνυ ΜΗ.ΓΗςΛΘ ΓΘΣΡΓΨΛΩΥτΘΡΞ 5 ΕΝ ςυ ΕΝΡΞΚΥ ΜΗ. (ΥΕΗΘ9ΡΓΘτΝ 6 ΠΡ]ΗΜΠ ΗΜΗΩΡΕΟΕΡςΩ5 ΕΝ Ε ςηθημςστ ΟΗΝΟ Σ ΝΕ ΩΞςΞΦΚΗΠΟΗΝΟ ΡΞΙιΠ Η ΦΛΠΥΠ ΘΡΟΡϑΡΨπΡΦΗΘτΠΜ ΕςΡΟΞΩΘτΥ Π ΟΗΝΚΥιΩΝιΠΠΗ]ΛΨΛΩΥτΘ ΠΛΜςΠΗ] ςω ΝΓ ΟΗΝΡ ΘΗΠΟΛ ΟΡΨΣΡΓςΩ ΩΡΩΡΨ ]ΝΡΞ ΗΩςΛΠΛΠΡΜΛΘπΛ]ΥΞΘΡςΩΥ ]ΛΠΛΘΦτ 1ΗΜΓτΨΗΘι]ΡΥΘιΛΘςΩΥΞΝΩι Σ ΝΘΗ]Ε ΩΘιΝΡΘΩΥΡΟ ςσ ΘΡςΩΛΥ Ε Θ ΝΡΘΗΦΠ ΗΣΛΜτΩΞΗΓΘτΝ

22 3ΥΡςΩ]ιΟΗ τθ ΩΡΠΜ ΝςΗΓΡΩΡΚΡΩτςΝΘΗ3ΗΝ ΨΦτς 5Ρ]ΕτΜΗΘτ ΩΡΠΞ 8Νι] ΟΡςΗ ΗΨΗΟΛΦΗ]ΥΞΘ ΙΡΥΩΗΟΘΓΡΩΡΚΡΩτςΝ Ο Σ ΘτΣΥΡΙΗςΡΥΝ 9 ΘΞΥΡΨι =ΗςΝΟΗΣΘτΦΚΣΥΡςΩΡΥΠΞ]Η ΜςΠΗΨ ςωρξσ ΟΛ ΓΡΣΥΨΘτΚΡΣ ΩΥ Θ ΦΚΨτΟΛςΗ] Ε ΓΟΗΟΛ ΨΦΗΦΚΡΨΘτΠτςΩΘΡςΩΛ0ΟιΓΗ ΘΗΨΓΟ Ν ΠςΡΛΠ ΗςΩΟΛΡΕΓΛΨΡΨ ΩΩιΙΟΡΨιΘτΘΗΕΡ ΣΟ ςωλφνρξπ ΝΗΩΞ ΛΚΟ Ψ ΘΗΕΡ]Θ Ν ΠΘΡΚ ΦΗΦΚΜΗΜΛΦΚ ΠΛςΩΛςΨ ΠΞΠΗΠ ΣΥ ΦΡΨΛΩΡςΩτ ΛΚΟ Ψ] ΜΛςΩΛΟΛςΟιΨΞΣΥΡςΣΗΥΛΩΞ ΕΡΚ ΩςΩΨτ9 ΗΓΡΝΥΗςΟΡΨ Ο] ΜτΠ Ψ Ψ ΝΟ Γ Θ ΗΚΡ ςω ΥπΚΡ]ΘιΠπΚΡ Σ Θ =ΛΠΡΟ

23 Θ ΜΗΓΘΡΞ3ιΩΗΟπΜΗΘ ςη Ε ] Ο ΡΣΥ ΨΓΡΨιςΣΡΟΞΣΥιΦΗςΩΞΓΗΘΩ]Υ]Θ ΦΚΠςΩ %ΞΓΗΠΗΟΡςΡΨ ΩΝΓΡςΝ Π ΨΝΥ ΕΛΦΗΟτςΩΝ ςημππθ ΠςΩ ΣΡΜΩΗςΛΩΗΓ Ψ ΩιΚΘΡΞΩΩΡΚΡςΨπΚΡ ΟΗΣΗΝΡΠΕΛΘΡΨ ΟΛΜςΠΗ 1ΗΠ ΗΠΗΩ Κ ΩΨ ΛΦΚΘΛ 3ΥΨΘτΣΡΝΞςςΛΦΗΘΗΨ ΗΟ ΟΗΘ ΓΥΞΚ ΣΡΝΞςςΗςΝΞΣΛΘΝ Γ Ο ΓΡΚΥΡΠ Γ Υι] ΨΛΓ 3τΕΥ Π.ΛΨιΘΗΝ 9ιΦΟ Ψ.ΞΩΘι+ΡΥ = ΜτΝΡΨι ΓπΟ 3τΕΥ Π. ΥΟΡΨι 1ΛΝΡΟ.ΞΩΘι+ΡΥ + ΞΣΩΠ ΘΘΡΨι 9Υ 3τΕΥ Π 6ΝΛΨιΘΝΡΨι /ΞΦΛΗ.ΞΩΘι+ΡΥ =ΨΛΘΡΨι 6ΛΠΡΘ 3τΕΥ Π +ΗΥΡΟΓ ΨΛΓ.ΞΩΘι+ΡΥ &ΚΡΞΥΡΨι. ΩΗΛΘ 3τΕΥ Π %ΗΦΚ Θ 0 ΥΗΝ.ΞΩΘι+ΡΥ ΠΗΜΝ ΟΡΨι ΥΡςΟ Ψ 3τΕΥ Π &τς ΡΠΛΘΛΝ.ΞΩΘι+ΡΥ 9 ΟΩ 0ΛΦΚ Ο 3τΕΥ Π. ΠΗΘι Θ.ΞΩΘι+ΡΥ 6ΛΠτΘ 9ΡΜΩΦΚ 3τΕΥ Π ΗΥΠιΝΡΨι 0ΡΘΛΝ.ΞΩΘι+ΡΥ ΗΠΟ ΝΞΕ 3τΕΥ Π 3 Υ ΥΩΞΥ.ΞΩΘι+ΡΥ ΗΥΘΡΚΡΞς 7ΡΠι 3τΕΥ Π ςνρλορψι /ΞΦΛΗ.ΞΩΘι+ΡΥ 3ΡΝΡΥΘι 0ΡΘΛΝ.ΞΩΘι+ΡΥ,ΠΛςΩΥΩΗς ςηξωθη 3ΥΡΩΡΓΟ ΩΜΗΓΘΡΓΞ ΗΝΓ ΩΡΜΓΗςΟΡ ΛΩ.ΓΡΞΠτΩΗΘΞΠτ.ΓΡΘΗΞΠτΩΗΘ Ο Ε ΦΚΥΞΝΞΓΡΡΚΘ ΗΨΩΗΘΠΡΠΗΘΩΕ Ψ ΛΦΚΘΛ ΗΝΟΛΣΥιΨΩΡΓΥΞΚπ =ΝΥιΩΝ ςλω ΝΕ Ψ ΗΡΝΡΠΗΘΩΡΨ Ο ΩΗΩ. ΩΗΛΘ =ΓΗΝ ΛΥΡΩΝ 7 Π ΜςΠΗΨ Ν]ΓιΥΘςΗςΩ ΨΛΟΛ

24 7 Γ ΨΕΞΓΡΨΠΞ]Η ΜΗΣΗΓΘιΠΛΞ ΣΡςΟΗΓΘτ] ΜτΠ ΨΡςΩ Ω]ΨΨ ςρνιςτγτψη Ρ]Θ ΡΨ ΘιΜ ΝΡΝΥ Ω ΓΨΥ3ΥιΨΨΩΡΠΩΡΡΜΗΓΛΘΟπΠΣΥΡςΩΡΥΞςΗςΘιΠΛΘι ΣΥΨΡΓΦΗ ΥΡ]ΟΡΞΛΟ Π ΜςΠΗΣΡΝΥ ΡΨ ΟΛΨΘ ΕΛΩπΠΣΥΡϑΥ ΠΞ 3ΟιΘΝ ΦΗΘΩΥ ΠςΩ ΓΡΥΞΝ ΣΥΡΩΡ ΗΘιςΟΗΓΞΜΗΣΥΡΚΟτΓΝ ΘΗΜΨ ]Θ ΠΘΜ τφκμλκο ΨςΝ ΦΚ Σ ΠιΩΗΝ ΩΦΚΡΣΥ ΨΓΞΘΗΘτΠιΟΡ3Ρ ςτθιπρσωφηονηπσημηθησυ τλνγ ΜΗΩΥΡΦΚΞ ΨΩΥΘΡ ΓΡςΩΛςΨ Η1ΗΜΟΗΣ τυρ]κοηγεξγηωηγ ]Ψ Η 3Λ]ΘΗΜΠΗςΛ ΗΟΗΣ τι ]ΛΝ ΕΞΓΗΓΡΣτ ΩΣΡΓΠτΘΝΡΞ 6ΩΗΓΡΨΦτΓΡΕ Ψ ΩΗΟπΕ ]Θ ΛΦΚΝΞΩΘΡΚΡΥςΝ ΦΚΚΡςΩ]ΗΜΠΘΗΕ ΟΛ Ψ Σις Ν ΠΗΘΘ ΦΚ ΚΥ ΓΗΕΘΝΓΗ]ΗςτΟΗΘ ΦΚΛΓΨΡΜΛΩ ΠΣτΝΡΣΗΠΕ ]ΓΡΟ ΟΛΜΗΓΛΘ] ΣΡΠΡΦΛΟπΩ ΜτΦτΦΚΝΡΕΗΥΦ ΘΗΕΡΨΥΩΞΟΘτΝ ΗΘ ΗΨΩπΓΡΕΘΗΕ ΟΡΠΡ Θπ ΘΛΜΗΓΘΡ = ΩΡ3τΕΥ Π ΩτςΗΓΥ ΗΟΛΨΗΟΛΦΗςΥΓΘ Ω Ε ΟΛΝΘΗΞΩ ΚιΘτ 9 ΛΦΚΘΛςΗΘ ΝΡΘΗΦςΗ ΟΛΨΜτΓΗΟΘΠΗΘ] ΝΓΗΞΘ ΨΗΘΗΝ ΟΛΘ ]ΘΡΨΞΡ ΛΨΞΜτΦτΗΟΛ[τΥΨΗΙΡΥΠ ΩΗΣΟπΨΗΗΗΣΥΡΩΡ ΗΩΡΣΥΡΓΘΗ ΗΝΡΣΥ ΨΓΞΜΗ ΩΘΗΕ ΟΝΡΘΗΦ 6Υ ]ΕΞΓΗΨΞΠΡΥΡΨπΚΡςΟΡΞΣΞ

25 &ΚΦΗΠΗΘ ΗΚΡςΩ ΣΡΩ ΛΩΨΗςΗΟΡΞΣΡΓτΨ ΘΡΞΨΗΨΗΟΛΦΗΣΝΘπΠΣΥΡςΩΗΓτ ΓΗΠΗΓΡ +ΡΥιΦΝπΚΡΓΛΨ ΓΟ Θ 1ΗΠ ΟΛΟΛΜςΠΗςΗ7ΗΘΩΡΩ ΚΘιΠΨ ΗΟΓΛΨ ΓΟΡΜΗΝΥιςΘπΣΗΓςΩ ΨΗΘτΕ ΟΡΨΩΛΣΘπΚΗΥΦΛ ΓΡΝΡΘ Οτ Θ ΛςΩΞΓΗΘΩΛΩτΠΣιΓΗΠςΣΡΝΡΜΗΘτ ΥΞΚ ΓΗΘΘ ΗΚΡςΣΡΟΗΘπΚΡΣΥΡΜΗΝΩΞΝΡΘτ ΟΗΦΝΓΡ]ΗΨΗΥΗΜ τφκμλκο ΨςΝ ΦΚΘΡΨιΝςΗ ΓΡΦΗΟ ΓΡΕΗ]ΡΥΛΗΘΩΞΜΗΨΦΗΘΩΥΞΠςΩ ΣΗςΘΞΥτςΠΥΝΨ ςρνρ ΝΡΟςΝ ΠΝΡΟΗΜτΠΘ %ΥΩΘΛΦΝπΞΟΛΦΛΨΗΝΩΗΥ ΦΚΕΞΓΗΛΓΘΗςΘΡΦΡΨ Ω3Ρ]ΘιΩ ΝπΓΟΗ ΛΩπΡΥΛΗΘΩ ΘτΕΡΓ Θ 0 ς Υ ΝΡΨΘιΠςΩτ ςψωηγλψςημςρξλω ΦτΝΩΗτΜΓΡΞΘ ΝΡΟΗΜΗΥ ΓΜΛΣ Ν ΘΗ Ε ςλ ΞςΘ ΓΘΛΟΛΦΗςΩΞ]ΓΗΜ τπ ΣΛΕΟΛ ΡΨ ΓΟΗΠ ΩΥΡΟΗΜΕΞςΗΠ ΛΚΟ Ψ ςησυρςω] τθιοτελω

26 ΘΛςΩΗΓ ΘΗ] Ο ΣΥΡΚΡςΩΞΜτΦτςΩΞΓΗΘΩ ΨΗ ΝΡΟΘτΦΚΟ ΨΛΦτΦΚ% Ο ΣΥΡΘΣΛΣΥ ΨΗΘ ΣΥΡΚΟτΓΝ ΘΗΓ ΟΗΝ ΦΚςΝΟιΥΗΘ,Ω ΠςΗΠΡΚΟ ΞΣΟ ΩΘΛΩΜΗΜΛΦΚ]ΥΞΘΡςΩ0ΡΜΗΕ ΕΛΝ ΣΥ τνιψ Ο ΛΝΡΨΘΡςΩΘ ΓΝΥιςΞ.ΩΡΠΞΓΡΕΥ ΓΗΦΚ ΩΨ ΥΛΣ ΩΨ Υ ΘΡΨΡΩΨ ΥΕ ΟΘ ςψω7ρεξγρξγρπ ΝΡΞΝ Ω

27 9Ο ςωθτ]νξ ΗΘΡςΩΜΗΝΘΗ] ΣΟ ΦΗΘτ 1 ΣΡΣΥΨπΩΡ ςλθηεξγηγρνρθ ΟπΜ ΝΡΩΗΘΩΡΝΥ ς ΨΗΦ ΟΗΣτ Ω

28 &ΡΝΓΡΓΡΝι ΗΞΓΟ ΩΨΟ ςωθτπ ΥΞΝ Π ςλςωξγηθωλψ ]ΝΡΞ ΗΟΛΚΘΗΓΨΘιςΟΗΓΞΜτΦτΚΡΓΛΘ Ψ ΩΨ ΥΘπΨ ΦΚΡΨ 3 ΘτΣΥΡΙ9Ο Ν. ΙΝΡΨιΣΥΡΘΡΨπΝΨ ΥΩιΘ Ψ Π ςοηο ΘΗΩΥ ΓΛΘτ ΩΗΦΚΘΛΝΞΣΛΝΩΗΥπΘΗΕ ΟΛΚ ΘΓΛΦ ΣΡΨιΘΛ ΘΛΩΛΠπΘΘ Γ ΘτΝΠ ΘΞιΟΘτΠΛΘΘΡςΩΗΠ 7ΥΡΦΚΞΣΡΓΚΗςΟΗΠ 7ΥΚΗΜ ςη] Ο ΥΡΓΛΩΨΗΟΠΛΣΝΘιΓτΟΝ ΝΩΗΥιΚΘΗΓΡ]ΓΡΕΛΟ Θ Λ ΦΚΡΓΕΞΨΣτ]ΗΠτςΩ ΥπΕΞΓΡΨ Π ΜςΠΗΜΛΠΓ ΟΛΣΥ ΦΡΨΘτΘι]ΗΨ 1 Σς ΟΜςΗΠΜΠπΘΡςΨ Θ ]ΓΛ

29 5ΞΘτΣΥιΦΗςΝΡΘΛΟ Ψ ΛΦΚΘΛΞ ςηγτ ΨΡΓΕΡΥΘπΣΡςΟΞΦΚιΥΘΕΛΡΟΡϑΛΗ0Ρ Θι ΗΘΝΩΗτ ΞΦΚΡ]ΗΘτ ςωξγηθωλσλψτω ΟΛ %ΛΡΟΡϑΛΛςΩτΓιΓ Ο τψ ΦΚΡΨ ΩΗΘΩΡΝΥιΩΚΞΓΗΕΘτ1ΗΜΗΘΦΚΟΗΕΗΠ ΛΨΜΗΟΡΨΝΩΡςΗΨτΞ ςσρξςωξοηω7 ΝΜ ΝΡΝΦΚΟΗΕΞςΟΩ ΝΝ ΛΨΡΩΞΣ ΩτΚΞΓΕ ]ΣΨ Ν ΛΚΟ ΨΜΛΚΟ ΨςΝπΣτςΘ 3ΥιΨΜΗΓΘΞ]ΘΛΦΚ] ΓΡΣΥΡΨΡΓΞΓΡΕΡΨπΚΡΚΞΓΗΕΘτΚΡΘιςΩΥΡΜΗ ςνλσην ΞΛΟΘ ΗΚΡςΩ ςωυκξμτφτπ]σςρεηπσ ΘΣΥΡΙΗςΡΥ0 ΩΜ.ΡΟι ΩΡΩ ΝΗΙΗΝΩΛΨΘ ΗΣΡΩπΩΡΜΗΓΛΘπΟΗΝΦΛ ] ΓΛΟΛςΩΞΓΗΘΩΛ]3τΕΥ ΠΛ3τςΗΡ ΛΚΟ ΨΓΡςΨπ]ιΨΥΗΘπΣΥΗ]ΗΘΩ ΦΗ

30 2ΕΓ 1ΗΜΗΘ]ΟΡΛΘΦΛςΗΘΝΓ ΨΥ ΦΗΜτΘ ΠτςΩΡΛΘΞ =Ψ ΗΞΨΗΓΗΘπΨΩ Μ ςθψ ΣΟ Ψι ΗΛΠ ΜςΠΗςΗςΘ ΛΠΛΚΡςΩ ΨΥ ΦΗΟΛ Ν Π.ΓΡΕ ΩΡ ΗΝ Ο =ΘΡΨΞΓΡΠΞ]Η ΩΡΚΘΗΓ]ΗΓΨΡΞΓΨΡΓ Ε ΦΚΡΠΨ ΠΘΛΟΛ ΝΡΟΘτΟ ΨΛΦΗ] ΠτςΩΡ ΩΥ ΝΩΛΨΘΜ τ Ε ΦΚΡΠΨΣΥΨΘτΦΚΝΡΟΗΦΚ]ιΩ ΡΨπΚΡΩΗςΩΞςΡΞΩ τφτππρκολσρςν ΩΘΡΞΩΦΡΘΗΜΨτΦΗ ΘιΣΡΨΓ ΟΗΘ ΓΥΞΚπςΩΥ ΘΜΗΘΩΞΝΩΗΥΡΞςΛς ΠΛΕΞΓΡΞΞΠΩΨ ΚΟΗΓ Ω 3ΥιΨΨΗςΩΗΓΞΡΓΣΡΟΗΓΘΗΣΡ]Θ ΟΛ3τΕΥ Π ΩτΛ.ΞΩΘΡΚΡΥ ΩτΓ Ο τσυρςωρυ ΕΞΓΡΨ 0Ξ]Η 9 ςρλθ ΥΦΚΗΡΟΡϑΛΦΝΡΞΝΞΦΚ ΝΞ=ΩπΩΡΣΥ ΦΡΨΘ ΜΛΚΟ ΨςΝ ΦΚΚΛςΩΡΥΛΝΡΓΕτΚ ΟΛΘ Λ ΩΞΓΗΘΩτΦΛΓΡΜΛΠ]ΘιΠ ΦΚςΝΟΗΣΘτΦΚΣΥΡςΩΡΥΝΓΗΜΗΛΘςΩ ΟΡΨ ΘιΗ[ΣΡ]ΛΦΗΡΓΡΟΡΨιΘτ ςωτευ Θ ΛΚΟ ΨςΝΞςΗΝΩΗΥΡΞςΗςΗ]ΘιΠΛΟΛΞ ΨΗΥ 6Θ ΛΟΛςΗ]ΓΗΓΡΣιΩΥ ΩςΣΥιΨΘ ΦΚ ΡΓΣΡΨΓτΘ ΩΗςΩΡΨπΡΩι]Ν ΜΗΜΛΦΚ ΞΩΡΥΗΠΕ ΟΡΣΩΘι ςω Υ ]ΘιΠ ΣΥΨΡΓΦΗ ΨΛΓ =ΛΠΡΟ

31 ΝςΗΣΝΘΓτΨιΘ ΩΡΝΓ ςηγυξ]τςθ τ 7 Νπ Ε ςωηςηςθ ΛΟΛ Ε ςωηψ ΗΩΟΛΩ ΣΥ Ψπ ΛΘΙΡΥΠ ΦΗ Ε ςωηλγηθωλιλνρψ ΟΛΩ ςσυιψθπ ΘιςΩΥΡΜΗ Ε ςωη ΩΥΗΙΛΟΛ Ω ΘΗΜΨΚΡΓΘΜ τκρυθλθ ΨΕΗΦ Ε ςωηε ΟΛΘ ΝΡΘΗΦΘΗΜΟΗΣ τψω ΝΡΨπΠΩΡ ΩΗςΩτΝΞ 363ΥΡΘιςΟ ΛΝ ΜςΡΞΨ ςοηγν ΞΨΗΓΗΘ Θ ΝΡΘΦΛ 7ΗςΩΞ ΣΟΘΠ ΟΛΘΝ Ω ΠΣτςΠΗΠ Projekt Hornická msta (soutž, správné odpovdi zakroužkujte) 1) Ve kterém století se poprvé objevují na Jihlavsku dlní mapy? a) ve 13. století b) v 16. století c) v 18. století 2) Kdy byla založena Jihlava? a) kolem poloviny 12. století b) kolem poloviny 13. století c) v první polovin 14. století 3) Které typy keramiky jste vidli v expozici? a) talí b) holbu c) hmoždí d) hrnec 4) Které materiály se používaly na stavbu hrázdného domu? a) cement b) kámen c) hlína d) sklo e) devo 5) Jaké druhy krytin se používaly ve stedovku na stechy dom? a) došky b) prejzy c) plátná plachta d) kožené kousky 6) Hrázdné domy se obvykle stavly: a) nad úrovní terénu b) pod úrovní terénu

32 7) Kolik pater mly hrázdné domy? a) 1 b) 3 c) 5 d) 1-2 8) Jaká zvíata se podle archeologických nález ve stedovké Jihlav konzumovala? a) koza b) pes c) mamut d) ovce e) kráva f) tapír 9) Co se používalo k osvtlování stedovkých dol? a) devné lou e b) keramické kahany plnné petrolejem c) karbidové lampy d) devné kahany plnné petrolejem e) sklenné baky s olejem f) keramické kahany plnné olejem 10) K typm tzv. technické keramiky patí: a) holba b) tyglík c) poklice d) kahan 11) K tžb stíbrné rudy byly používány tyto nástroje: a) mdná kladiva b) železná kladiva c) zlaté palice d) železné špi áky e) devné sochory 12) K emu se používalo sázení ohn? a) k použití vysokého žáru pro tavbu rudy b) k zapalování kahan c) k rozdlávání ohn v dole za ú elem osvtlení d) k nahívání skály, aby rozpraskala e) k úmyslnému zakládání požáru ve mst 13) Jaká je nejvtší zmená hloubka šachty v Jihlav? a) 93 m na šacht sv. Jií na vrchu Rudný b) 112 m na Kunstšacht v Ran íov c) 156 m na šacht sv. Kunigundy ve Starých Horách 14) Štola se razila: a) šikmo nahoru

33 b) svisle c) šikmo dol d) vodorovn e) podle úklonu žíly 15) Co to je starohorský couk? a) nejvtší šachta ve Starých horách b) stíbronosné zrudnní táhnoucí se od Vílánce po Staré Hory c) hornická aglomerace ve Starých Horách d) speciální kladivo používané k vylamování rudy 16) Co to je hunt? a) kamenná klenba používaná ve sklepeních dom b) devné vdro na vytahování rudy z dolu c) dlní vozík d) malý hospodáský dvr 17) Do kterých zemí se rozšíilo jihlavské horní právo od 13. do 16. století? a) Rusko b) Sasko c) Slezsko d) Jižní Amerika e) Dánsko 18) Jihlavské horní právo: a) shrnovalo právní zvyklosti, jimiž se ídilo horní podnikání a horní správa b) bylo horním ádem platícím také pro Kutnou Horu c) zahrnovalo pravomoc písežných nad poddanými ve mst d) vycházelo ze široké pravomoci hlav rodin a bylo rozvedeno v právu ddickém, vcném a civilním 19) K emu sloužily vodní náhony? a) ke koupání drbeže b) k odvodování dol c) jako pívod pitné vody pro horníky 20) K jihlavskému rudnému revíru patily tyto obce: a) Tel b) Havlí kv Brod c) Kutná Hora d) Vílanec e) Ran íov 21) Které rudy se tžily na tavbu stíbra? a) žula b) galenit c) rula d) ryzí stíbro e) tetraedrit

34 22) Které nerosty vyskytující se na Jihlavsku tvoí hlušinu neboli odpad pi tžb stíbra? a) živec b) baryt c) tetev hlušec d) kemen e) pískovec 23) Kolik stíbra se na Jihlavsku pibližn vytžilo? a) t b) t c) 5 t d) Stíbro se zde netžilo e) t 24) Které horniny se na Jihlavsku nej astji vyskytují? a) pískovce a vápence b) žuly a ruly c) pouze vápence d) fylity a svory 25) Kolik procent stíbra se obvykle ve vytžené rud nachází? a) 5 % b) 50 % c) 0,5 % d) 0,005 % Správné odpovdi: 1c), 2b), 3b)d), 4b)c)e), 5a)b), 6b), 7a)d), 8a)d)e), 9a)f), 10b)d), 11b)d)e), 12d), 13b), 14e), 15b), 16c), 17b)c)d), 18a), 19b), 20d)e), 21b)d)e), 22b)d), 23b), 24b), 25c) ΗΘΦΡςΝΡΘΛΟΡΜΗΓΘΡςΘ ΗΘτ] ΟΡΓΥΞΚπ9 ΛΦΚΘΛςΛΘ ΣΟιΘΦτΦΚΦΗΘΩΥ ΠςΩ ΡςΨ ΡΨ ΟΛΨΗΥΗΜ τωρξον ΣΡΜΛΚΟ ΨςΝ ΦΚΣ ΠιΩΝιΦΚ ςηςθ ΛΟΛςΣΥιΨΘΟΡΝ ΟΛ]ΡΨ Ω ΚΟΗΓ ΘπΕΞΓΡΨ ΞΩΡΥΝ ΓΥΞΚπΚΡΩΗςΩτΝΞ(Ψ +ΞΥ ΦΚΡΨιΣΥΡςΩΗΓΘΛΦΩΨτΠΡΩι]ΗΝΨΡΓΛΟ ΟΞ ΩΛΩΗΟΗΠςΩΗΠΝτ ΗΠΝΥι ΗΠΘ Γ]ΗΠτΛΣΡΓ]ΗΠτ 7ΥΗΙΛΟΛΕ ςωηςσυιψθ Z vývoje msta Jihlavy Zakroužkuj vždy správnou odpov i správné odpovdi 1. V blízkosti Jihlavy probíhá hlavní evropské rozvodí. eka Jihlava odvádí vody svoje a svých pítok pes: a) Svratku b) Sázavu c) Dyji d) Svitavu e) Oslavu do moe f) Jaderského g) Baltského h) erného i) Severního

35 2. Msto Jihlava vzniklo: a) v 11. století b) ve 12. století c) ve 13. století d) ve 14.století e) v roce Jihlava bylo msto: a) poddanské b) královské c) vnné d) horní 4. Na tvrceném znaku Jihlavy najdeš tyto heraldické figury: a) jednoho dvouocasého lva ve skoku na erveném poli, jednoho rakouského orla na erveném poli, dva ježky v bílých polích b) dv pemyslovské orlice v ervených polích, dva ježky v bílých polích c) dva dvouocasé lvy ve skoku v ervených polích, dva ježky v bílých polích d) dva dvouocasé lvy ve skoku v bílých polích, dva ježky v ervených polích 5. Vytvo správné dvojice: k jihlavským architektonickým památkám pod íslicemi pia umlecký sloh uvedený pod písmeny - 1 sloh pebývá: 1. Vysoká sí v budov Galerie Jihlava 2. Kostel sv. Ignáce z Loyoly 3. Kostel Povýšení sv. Kíže 4. Gymnázium, ul. Jana Masaryka 5. Grandhotel a) novorenesance b) renesance c) baroko d) gotika e) novorománský sloh f) secese 6. Které z významných jihlavských staveb najdeš na Masarykov námstí: a) kostel sv. Jakuba Vtšího b) morový sloup c) Bavorv dm d) kostel Povýšení sv. Kíže e) hotel Zlatá hvzda f) Grandhotel g) Dm Gustava Mahlera h) hotel Gustav Mahler i) kostel sv. Ignáce z Loyoly 7. V Jihlav psobilo nkolik církevních ád, což dokládají i sakrální památky. Který církevní ád nechal vystavt v dnešní Kížové ulici kostel Povýšení sv. Kíže a pilehlý klášter? minorité Ε dominikáni Φ kapucíni Γ jezuité

36 8. U jedné z jihlavských církevních památek roste i chránný "strom roku 2003". Je to u: kostela Nanebevzetí Panny Marie Ε kostela sv. Jana Ktitele Φ kostela sv. Ignáce z Loyoly Γ kostela sv. Jakuba Vtšího Η kostela Povýšení sv. Kíže 9. Výše zmínný strom je : a) buk b) dub c) lípa d) smrk 10. Atypická osmiboká vž je sou ástí: a) kostela sv. Ignáce z Loyoly b) kostela sv. Jana Ktitele c) kostela Nanebevzetí Panny Marie d) kostela sv. Jakuba Vtšího e) kostela Povýšení sv. Kíže 11. Jihlava byla djištm významných historických událostí. Vyber z uvedených možností ty, které se skute n odehrály v Jihlav: a) vyhlášení tzv. Betislavových dekret (1039) b) dynastické spojení Pemyslovc a Habsburk (1279) c) vyhlášení mincovní reformy a zahájení ražby pražských groš (1300) d) obsazení msta Žižkovými vojsky (1423) e) vyhlášení tzv. basilejských kompaktát (1436) f) návštva Ferdinanda I. a Anny Jagellonské pi cest do ech (1527) g) oteveno první protestantské (latinské) gymnázium na Morav (1561) h) msto okupováno švédskými vojsky ( ) i) msto obsazeno napoleonskými vojsky (1805) 12. Už ve 13. století je zárove s výstavbou msta stavno i opevnní, které nakonec mlo: a) jeden pás kamenných hradeb s píkopem b) dva pásy kamenných hradeb s píkopem c) ti pásy kamenných hradeb s píkopem d) tyi pásy kamenných hradeb s píkopem 13. Sou ástí opevnní byl i tzv. parkán, což je: a) prostor ped bránou b) prostor za hradbami, tj. za kamennou zdí uvnit mstských hradeb c) prostor mezi dvma kamennými zdmi opevnní d) prostor pod padacím mostem 14. Kolika mstskými bránami bylo perušeno jihlavské opevnní: a) 2 b) 3 c) 4 d) Jednou z dominant jihlavského námstí je i radnice. Vznikla spojením a pestavbou nkolika mšanských dom. Radnici poznáš podle:

37 nárožního válcového arkýe na konzole s domovním znamením v podob zlatého sluní ka Ε zbytk mnohobarevné výzdoby na fasád Φ vži ky s hodinami Γ 3 arkád ran gotického podloubí Η bohaté sochaské výzdoby nároží i portálu 16. Sou ástí mšanských dom byl i mázhaus. Byl to: a) sklepní prostor ur ený ke skladování sud s pivem b) pízemní nezdobený nízký prostor hned za portálem c) zakrytý venkovní prostor v zadním traktu mšanského domu d) velký vstupní prostor v pízemí gotických a renesan ních dom, sloužící k pracovní i obchodní innosti 17. Jihlavské podzemní chodby bývají nazývány katakombami. Katakomby byly pvodn v dobách starého íma budovány jako: a) tajné chodby spojující ur ité objekty b) sklepy k uchovávání potravin c) pohebišt d) tajné kultovní prostory e) úkryt ped pírodními katastrofami 18. Celková rozloha jihlavských podzemních chodeb je asi: a) 50 m 2 b) 500 m 2 c) m 2 d) m Jihlavské podzemní chodby dosahují délky celkem asi: a) 15 km b) 20 km c) 25 km d) 30 km 20. Podzemní chodby byly raženy: a) v 1 úrovni b) ve 2 úrovních c) ve 3 úrovnich d) ve 4 úrovních 21. Poslední úrove dosahuje hloubky až: a) 10 m b) 12 m c) 14 m d) 16 m pod povrchem 22. Ozna, jaké mohly být možnosti využití jihlavského podzemí: a) dolování stíbrné rudy b) obranné vojenské využití c) odvádní povrchové vody do podzemního systému s cílem využít ho jako kanalizaci d) prostorné skladovací zázemí e) úkryt v lét ped pálivým sluncem 23. Tzv. svítivka je: a) druh houby b) název pro svtlušky

38 24. Pívlastek "velký" dostalo v jihlavských djinách jedno století. Které a pro : a) 13.století - kvli nálezu stíbrné rudy a rozvoji dolování stíbra b) 14.století - kvli gotickému umní a rozvoji stavitelské innosti c) 15.století - kvli husitskému hnutí a jeho úspchu v našich zemích d) 16.století - kvli obrovskému rozvoji emesel, hlavn soukenictví a rozšíení lutheránské ideologie 25. Co ozna oval pojem Krecl: a) bývalou mincovnu b) celnici mezi Moravou a echami c) pvodní radnici d) skupinu dom rozdlující jihlavské námstí na horní a dolní e) první jihlavskou vojenskou nemocnici Správné odpovdi: 1.a,c,h; 2.c; 3.b,d; 4.c; 5. 1b,2c,3d,4a,5f; 6.b,c,i; 7.b; 8.d; 9.a; 10.c; 11.b,e,f,g,h,i; 12.b; 13.c; 14.d; 15.c; 16.d; 17.c; 18.d; 19.c; 20.c; 21.c; 22.a,b,c,d; 23.c; 24.d; 25.d &ΡΘ Ετ]τΓ Ο τςωηγηθτσυρϑυ Π 5Ρ]ΦΚΡΓΣΡΠςΩΨΗΗΛ ΕΞΓΡΞΟΛΚΡςΩπΦΚΩτΩΛΓΛςΝΡΩπΝΞ &ΡΘ ΓΛςΝΡΩπΝΞΚΡςΩπ ΓΗΠΗ1ΗΜΓΗΠΗ0ΡΚΟΛΕ ΦΚΡΠΩΡ ΟΗςΣΡΡΝΡΞΝΘΡΞΩ 1ΗΜΓΗΠΗ ΟΗΣΡΜΠΗ 7 ΝΘ ΝΡΘΗΦ ΟΛ Ψ ΛΦΚΘΛ 7957(. &ΗΟ ΣΥΡΜΗΝΩςΗΣΗΚΡΞΣΟΓΡΓΥΞΚπΣΡΟΡΨΛΘ = τθ ΜτςΗ] ΥΡΡΨ Ω]ι ΛΩΝ ] τθι ΘΡΨΛΘ ΛΘ 7ΡΜΗΩΗΘΝΩΗΥ ςωτπωρθισ ΓΗΠΣΛ ΗΟ 7ΗΘΝΩΗΥ ΜΛ ΡΓΣΡΘΓΟΝ ΨΛ]ΡΨ Ο ΗΕΞΓΡΞ ΘΡΨΛΘ 7ΗΘΝΩΗΥ ΝΡΥΛϑΡΨ ΟΨ ΗΦΚΘ ΘιΣ Γ 7ΗΘΝΩΗΥ ςωρμτλ] Θ τπ ΝΡΟΘτΠ πνηπ Η ΩΛΘιΣΥΡΙ Λτ0 ΥΗΝ

39 ΗΘ ΗΓΘΗςΘΗςΩ τπτω]ι ΛΩΝ ΘΛΠτΩΣ ΣτΥ ΣΗΥΡ Μ ςθρξκο ΨΞΓΡΝΡΘΦΗ ΘΛ]ΘιΩΗςΝΡΞ ϑυ Π ΩΛΝΞ ΘΗςςΛΠΞςτΩΗΥΡ]ΞΠΩΛςΣΡτΩ ΗΠ 3ΥΡΩΡςΗΥΡ]ΚΡΓΘΚΡΓΛΟ ΛΥ Γ ΛΘΙΡΥΠ ΩΛΝ Σ Θ ΣΥΡΙ3 ΨΟ 3ΥΡΦΚι]Ν 2Θ Υ Γ ςηκργτξυλωλργμλθ ΦΚ ΡΓΨΟ ςωθτκρν ΘΩΡΥ ΡΓ]Θ ΟΦΗΓΡΠιΦτΚΡΣΥΡςΩΗΓτ Θ ΨτΦΙΗ ιν ΚΡΓτςΗΥ Γ ΛΡΓΣ Θ ΗΓΛΩΗΟΗ 9τΦΚΟ ΨΨτΦΨτΡΕ ς 3ΥιΦΗΜΓΗΓΡΙΛΘιΟΗ ),1 /1.ΜΗΘ ςψω

40 7ΨΥτ] ΞΜΗΩτΕΞΓΗΘιςΟΗΓΘΨ ςωτγιθρρσωγρορψιθτπ.γρ ΦΡΕΞΓΗΩΗΘΩΡΝΥιΩΗ ΓΡΟΡΨ Ω ςωθτςηψ ΗΦΚΘ ΣτΕΥ ΠςΝΡ ΝΞΩΘΡΚΡΥςΝπΩ Π ςωιοηγψρμλφ ΩΥΡΜΛΦΗ ΡΟΞΜτΨΗςΨπΣ ΠΩΛΙ ΝΩ ΜΗΜΛΦΚΚΛςΩΡΥΛΦΝπςΡΞΨΛςΟΡςΩΛ 9 ΗςΗΩΡτΝΡΟΗΠΓΜΛΘΘΗΜΘΡΨΜ τφκνροηπγμλθςωροηωτ 3 ΘτΣΥΡΙ,Ψ 0ιΟΝΡΨιςΛΓ Ο ]ιοη ΗΩ3ΡςΞΩΗς ΠΛ Djepisná soutž (u nkterých otázek mže být více možností) Období: OD ROKU 1914 DO ) Záminkou k rozpoutání 1. svtové války se stal: a) atentát na císae Františka Josefa I. v Sarajevu b) atentát na rak.-uherského následníka trnu Františka Ferdinanda d Este v Sarajevu c) atentát na panovníka Rakouska-Uherska v Blehrad d) nešastná smrt Františka Ferdinanda pi manévrech v Srbsku 2) 1. svtovou válku zahájilo: a) Nmecko napadením Srbska b) Rakousko-Uhersko napadením Bosny c) Rakousko-Uhersko napadením Srbska d) Nmecko napadením Ruska 3) Atentátník Gavrilo Princip byl vznný: a) v Terezín b) na Pankráci c) V Leopoldov d) na Špilberku 4) Za 1. svtové války byly použity nové zbran: a) ponorky b) plyn c) kauše d) tanky 5) Zákopová válka mla také jiné názvy: a) hlubinná b) pozi ní c) materiálová d) podivná 6) Za 1. svtové války proti sob stály státy Dohody a Ústedních mocností. Napište, na í stran bojovaly: a) USA - b) Japonsko - c) Turecko - d) Itálie 7) a) kapitulovalo Rakousko-Uhersko b) v Rusku probhla bolševická revoluce c) byly pijaty první sovtské dekrety

41 d) Nmci podepsali pímí v Compigneském lese 8) eskoslovensko muselo po svém vzniku v roce 1918 elit zna ným pekážkám. Které komplikované situace byla nucena vláda nového státu v po átcích jeho existence ešit? Ozna te správné odpovdi: a) nejslabší ekonomika ve stední Evrop b) vyhlášení separatistických stát v sudetonmeckém prostoru c) odpor eské populace proti odtržení z habsburského soustátí d) problémy s Tšínskem, o které mlo zájem Polsko e) vyhlášení Slovenské republiky rad 9) Bhem roku 1917 dochází v prbhu války k významným zmnám. Jsou následující tvrzení správná? (ANO NE) a) V roce 1917 vojska Nmecka a jeho spojenc stála hluboko na území nepátel. V tomto vále ném roce se krize ale nejvíce projevila na území Ruska. ( ) b) V Petrohrad vypukly stávky a demonstrace. Car rozpustil dumu, vyhlášená generální stávka perostla v povstání proti carismu. Skon ila vláda hohezollernské dynastie v Rusku. ( ) c) V Rusku se ujala vlády Prozatímní vláda v ele s Kerenským. ( ) c) V roce 1918 byl v Brestu Litevském podepsán separátní mír mezi Nmeckem a Ruskem, který ml vyešit vále nou a politickou situaci ve východní Evrop. Rusko získalo rozsáhlá území ve východní Evrop. ( ) 10) Nmecko po prohrané 1. svtové válce se stalo státem, který je znám jako: a) nacistické Nmecko b) Stressemannovo Nmecko c) výmarská republika d) tetí republika 11) Povále ná soustava a následné uspoádání Evropy po skon ení vále ného konfliktu v roce 1918 vytvoily nové politické klima a zmnily i politickou mapu Evropy. Jsou uvedená tvrzení správná? (ANO NE) a) Povále ná soustava byla kompromisem mezi zájmy Velké Británie, Francie a SSSR. b) Itálie vyšla z války jako vítzný stát, ale cítila se ve svých zájmech poškozena. c) Bylo zakázáno možné pipojení Rakouska k Nmecku. d) Neúnosné povále né reparace nmecký národ ponížily a v dsledku pinesly zesílení nmeckého revanšismu. e) Spojené státy uvítaly evropskou povále nou mírovou smlouvu, protože ve stejné dob nastal rozhodný proevropský obrat v orientaci americké zahrani ní politiky. 12) Doplte text správnými údaji: Vznik eskoslovenska v roce 1918 je spjat s psobením tí významných exilových pedstavitel zahrani ního odboje: Za vznik samostatného eskoslovenského státu se zasloužily krajanské spolky a zejména bojové nasazení eskoslovenských... na západní i východní ruské front. 13) Na versailleské mírové konferenci eskoslovensko zastupovali: a) K. Kramá, E. Beneš b) T. G. Masaryk, E. Beneš c) M. R. Štefánik, A. Rašín d) A. Švehla, A. Rašín 14) Roku 1922 pochod píslušník tzv. erných košil na hlavní msto státu dosáhl

42 úspchu tém bez boje. Dívjší vláda padla a v zemi byl nastolen nový autoritativní režim. Tento režim pro své cíle ideologicky a propagandisticky využíval období antiky. Která významná událost se odehrála v djinách Evropy? a) pochod píslušník Komunistické internacionály v Moskv b) tzv. pivní pu v Nmecku c) získání moci fašisty v Itálii d) pochod britských nacist, který ml demonstrovat jejich moc Ve 20 letech se formují dv politické strany, které mají ve svém programu podobné požadavky. V ele obou stran stojí politici, kteí jsou do ur ité míry názorov spíznni. Odpovzte: a) Který politik vedl tzv. erné košile a pochod na hlavní msto roku 1922?... b) Který politik stál v ele tzv. pivního pu e ve 20. letech?... 15) V roce 1937 byla ustavena vláda Nevilla Chamberlaina ve Velké Británii, o rok pozdji vláda Daladierova ve Francii. Oba politici a zahrani ní politika jejich vlád jsou v evropském kontextu symbolem: a) politiky Lidové fronty b) radikálního postupu v i nacistickému Nmecku c) politiky appeasementu (usmiování) d) politiky izolacionismu 16) lenem Spole nosti národ se pi jejím založení stal stát jménem: a) Sovtské Rusko b) USA c) Nmecko d) Francie 17) Sovtské koncentra ní tábory nazýváme: a) kulak b) gulag c) PTP d) NKVD 18) Antonín Švehla stál v ele: a) lidovc b) agrárník c) sociální demokracie d) realist 19) Druhým eskoslovenským prezidentem se stal: a) Jan Masaryk b) Edvard Beneš c) Alois Rašín d) Emil Hácha 20) Hrad: a) bylo sdružení politik, umlc, kteí podporovali T. G. Masaryka b) tento spolek vznikl v r c) sdružení levicových politik d) ministerský kabinet 21) Mezi nástupnické státy nepatil stát:

43 a) eskoslovensko b) Maarsko c) Itálie d) Rakousko 22) Ur ete, o které události vypovídá následující textová ukázka z dobového dokumentu: Požadavky jsou: - vymezení a uznání sudetonmeckého území - napravení všech bezpráví, která byla u inna na sudetských Nmcích od r úplná svoboda piznání se k nmeckému národu a nmeckému svtovému názoru a) z dopisu A. Hlinky A. Hitlerovi b) program ze sjezdu politické strany v Karlových Varech c) ultimativní nóta z 19. záí, kterou odevzdali vyslanci Velké Británie a Francie prezidentovi SR dr. Benešovi 23) Který politik je charakterizován v následujícím textu? Text je úryvkem z jeho vlastního projevu: Když jsem nastoupil jako kanclé, byla autorita vlády pouhým mýtem...náš národ nastoupil cestu, která se ješt ped dvma lety zdála nedosažitelnou...nesta ilo nám však zbavit národ jeho politické rozpolcenosti. Po šesti msících nacionáln socialistického režimu se na dívjší politický život a na spory mezi stranami zcela zapomnlo...už pomyšlení na návrat k režimu politických stran je absurdní. a) Hitler b) Horthy c) Mussolini d) Stalin 24) Které pojmy a události v pedvále ném Nmecku se vztahují k uvedeným výrazm? Piate je (jedna položka je nadbyte ná): 1. životní prostor 2. norimberské zákony 3. noc dlouhých nož 4. kišálová noc a) státem garantovaný antisemitismus b) likvidace levicových politik c) vlna násilí v i židovským obyvatelm a majetku v Nmecku r d) povraždní píslušník SA konkuren ními jednotkami SS e) zdvodnní územních požadavk, ideologická píprava na válku ) Runcimanova mise byla do SR vyslána z: a) Francie b) Velké Británie c) Nmecka d) Rakouska 26) Mnichovská konference se sešla: a) 27. záí 1938 b) 28. záí 1938 c) 29. záí 1938 d) 30. záí 1938

44 27) Jak se jmenoval ozdravný protikrizový program F. D. Roosevelta? a) New Deal b) New Party c) Enola Gay d) Little Boy Období: DRUHÁ SVÉTOVÁ VÁLKA 1) Druhá svtová válka pekvapila vtšinu lidí, kteí do posledního okamžiku vili, že lze válce zabránit. Ale válka se protáhla na dlouhou dobu a pinesla utrpení lidstvu na všech svtadílech. Jsou následující tvrzení správná? (ANO NE) a) Po napadení Polska v záí r Velká Británie, Francie a USA vypovdly válku Nmecku. ( ) b) R pepadlo nacistické Nmecko Dánsko, Norsko, Belgii, Lucembursko, Francii a Velkou Británii. ( ) c) V roce 1941 za al útok nmeckých vojsk proti SSSR, za alo dlouhé obléhání Moskvy, které trvalo do roku ( ) d) Roku 1945 vstoupil Sovtský svaz do války proti Japonsku a získal Kurilské ostrovy. ( ) e) Na za átku záí 1945 byla podepsána bezpodmíne ná kapitulace Japonska a Nmecka. ( ) 2) eskoslovenské jednotky bojovaly v prbhu vále ných let v rzných ástech svta. Na kterých územích a místech eskoslovenské jednotky bojovaly? Vyberte správné odpovdi: a) na Dálném východ b) v bitv o Británii a Dunkerque c) ve vále ných operacích v Tichomoí d) v severní Africe a v Sýrii e) u Sokolova, u Dukly 3) V následujícím textu je popsána tragická událost našich djin: Ve dnech výro í vzniku republiky, zejména 28. íjna, došlo v Praze k demonstracím. Demonstrace vtšinou rozehnala protektorátní policie. Hodn ú astník však zatklo gestapo a jednotky SS nkolik lidí zastelily.po nkolika dnech zemel na zranní i student lékaství Jan Opletal. Jeho poheb se stal velkou studentskou demonstrací, podporovanou veejností. Datum pohbu se stalo událostí, která je v našich djinách asto vzpomínána. Pod jakým názvem je událost pipomínána? Uve název a dataci události.... 4) Atentát na Heydricha provedli: a) lenové Sokola b) lenové ilegálního ústedního výboru KS c) píslušníci parašutistických výsadk ízených z Londýna d) nespokojení lenové pražské SS 5) Brutální teror heydrichiády vyvrcholil v ervnu roku 1942 vyhlazením obcí Lidice a Ležáky a etnými tragickými událostmi. Kdo se stal hlavním organizátorem a vykonavatelem represálií na území protektorátu? a) protektorátní prezident E. Hácha b) státní tajemník K. H. Frank c) ministerský pedseda R. Beran d) Adolf Hitler Jak se jmenovali dva vlastenci, kteí atentát 27. kvtna uskute nili:... 6) Podle nacistické ideologie byli hlavními nepáteli Tetí íše Židé. Nacistická

45 propaganda používala rzná ozna ení pro jejich perzekuci a krytí likvidace tzv. nepátel íše. K jednotlivým pojmm, které se vztahují k židovské tematice, piate jejich definici (jedna položka je nadbyte ná): a) diaspora b) ghetto c) kone né ešení d) Einsatzgruppen e) holocaust 1. speciální jednotky SS, které likvidovaly židovské obyvatelstvo ve východní Evrop 2. separace židovského obyvatelstva v ur ených lokalitách (nap. mstských tvrtích) 3. vyhnání a rozdlení židovského etnika z pvodní vlasti ve starovku 4. emigrace evropských Žid do zámoí 5. likvidace židovského obyvatelstva v koncentra ních táborech 6. politika systematické perzekuce a vyvražování židovské populace 7) Terezínské ghetto a Malá pevnost se staly sbrným koncentra ním táborem a vzením: a) pouze pro eské židovské obyvatelstvo b) pouze pro židovské obyvatelstvo ze západoevropských zemí c) Židy z ech a dalších evropských stát d) politické oponenty nacistického režimu z evropských zemí, protektorátu a vále né zajatce e) pouze pro nmecké Židy 8) Která z uvedených skupin obyvatel nepatila do kategorie pronásledovaných nacistickým režimem: a) Romové b) nacionální socialisté c) jehovisté d) duševn postižení lidé e) demokraté f) komunisté g) avantgardní umlci 9) 2. svtová válka za ala tzv. podivnou válkou. Tato fáze byla zahájena na podzim roku 1939 a skon ila o nkolik msíc pozdji. Podivná válka je názvem pro: a) bitvu o Británii b) neutralitu Španlska c) rychlou porážku Polska d) vedení války, kdy na front nebyla zahájena po delší dobu rozhodující ofenzíva (tzv. válka vsed) e) ob anskou válku v ín 10) Do roku 1942 dobylo Japonsko zna nou ást Tichomoí. Obratem ve válce v Tichomoí, kdy byl mohutný japonský nápor zastaven, je: a) získání Kuril SSSR b) námoní a letecká bitva u ostrova Midway c) porážka Japonc v ín d) invaze spojenc na japonské ostrovy e) vstup Austrálie do války 11) Která významná operace dostala krycí název Overlord? a) vylodní spojeneckých jednotek v Normandii ( den D ) b) vylodní Spojenc na Sicílii c) vylodní amerických jednotek v Japonsku d) vylodní spojeneckých jednotek v ín

46 12) Který slavný eský pilot z bitvy o Británii nedávno zemel? a) Karel erný b) Alois Vašátko c) František Peina d) Josef František 13) Jak se nazýval nmecký sbor v Africe, jemu vele E. Rommel? a) Afrika golds b) Afrika korps c) Afrika trupps d) Afrika grupps 14) Pia odpovídající dvojice: a) krycí název útoku na SSSR 1. Dynamo b) krycí název útoku na Polsko 2. Barbarossa c) krycí název agrese v i SR 3. Weiss d) plán anšlusu Rakouska 4. Zelený plán 5. Hndý plán 6. Gelb 15) Dopl politiky tzv. Velké trojky, kteí se sešli na konferencích v Teheránu a v Jalt:... 16) Ve kterých mstech podepsalo Nmecko bezpodmíne nou kapitulaci v kvtnu r. 1945: a) v Remeši b) v Plzni c) v Berlín d) v Compiegne 17) Kdo nepatil k protihitlerovské koalici? a) Poláci b) Rumuni c) Norové d) íané 18) Kdo nepatil k fašistickým státm? a) Finové b) Slováci c) ekové d) Bulhai Období: SVT PO DRUHÉ SVTOVÉ VÁLCE 1) Kolik vále ných zlo inc soudil norimberský tribunál: a) 10 b) 24 c) 36 d) 48 2) Co to byl Marshalv plán? a) program vytvoení etzu vojenských základen okolo SSSR b) plán ovládnutí jihovýchodní Asie c) program vzájemné spolupráce amerických zemí d) plán hospodáské pomoci evropským zemím

47 3) Co je to UNRRA? a) americká vojenská zásobovací organizace b) anglická charitativní organizace c) komise OSN pro pomoc válkou postiženým zemím d) spojenecká proviantní služba 4) Kdo je autorem výroku o spuštné železné opon? a) J. V. Stalin b) Harry S. Truman c) W. Churchill d) G. Marshall 5) Kdo byl Rudolf Slánský? a) pedseda eskoslovenské vlády popravený nacisty b) pedseda komunistického Revolu ního odborového hnutí c) osobní tajemník K. Gottwalda popravený v SSSR d) vedoucí pedstavitel KS popravený po inscenovaném procesu 6) Kdo byl ve tyicátých letech nejvýznamnjší osobností indického hnutí za nezávislost? a) Nehrú b) Gándhí c) Buddha d) Sukarno ] ΩτΠΦΡςΩΞΓΗΘΩΛΡΓΦΚι]ΗΜτΘ ΡΕΓ Σ ΝΣΡΓΚΗςΟΗΠ 0ιΠΗΥιΓΛ]Ψτ Ω ΣΥΡΩΡ ΗΜςΡΞ ΦΚΟΞΣ Ωι ΓΡΜΛΚΟ ΨςΝπ=22ςΗΚΥ ΘιΓΨΡΜΝ 0ιΟΝΡΨι +ΞΥ ΦΚΡΨι] ςηγ Μτ] ΣΥ ΦΡΨΘτ ςωοεηυρξηυψηθρξωξ ΝΞ] τθ ΜτΝΥΗςΟΛΩΓΡςΩΞΓΗΘΩςΝ ΦΚΨ ΩΨΡΥΝΡΟΗΝ ΛΝτ Ν ΣΡΓΟΗςΣΥιΨΘΡςΩΛΜΗΜΛΦΚΡΓΣΡΨΓτ3 ΝΩ ςσυιψθπργσρψγλρφηθτεργτν Ω ΚΕΛΩςΗΩΡΞ ΣΛΓ ΜτΝΕΡΓτΝΠ]ΗΨΗΥΗΜ Ν 3ΡτΩ Ψ ΗΦΚΘΡςΣΡτΩιΨ Ε ΥΨτςΗ Γτ ΞΥτΘΗΜΟΗΣ τ ΣτΕΥ ΠςΝΡ ΝΞΩΘΡΚΡΥςΝπΩ Π 0Ρ Θι Η]ΗΠΘΗΣΥΡΠΟΞΨτΟΡΝιΟΘτΣ ΩΥΛΡΩΝΓ ΗΝΘΞΡΜΛΚΟ ΨςΝπ=22 ΗΘιΓΚΗΥΘι ΝΡΞ]ΗΟΘιΘΗΜΟΗΣ τ +Ο ΨΘΣΥΡΓΩΛΜΗ]ΓΗςΝΞΩΗΘΥιΜ7ΗΕ ΩΛΚΟΗΝΨ ΥΩιΘΛ ΘΗςΕ ΟΩΨΥΩΗΝ]ΗΜΩΥ ΣιΩΗΝ 3ΡΜΗΓΗΠΗ] ςθ ]ΣιΩΗΝ

48 /ΡΞΗΘΛΟΡΞΗΘτ ΟΗΘΗ ςηω ΝςΩ ΘΗΥΗΝ ΣΛΩΞΟΞΜΠΗ 1ΗΜΓτΨΗΓΡςΩ ΟΛςΟΡΨΡΘ ΛΚΡςΩπ ΩΡΝΞΩΘΡΚΡΥςΝιςΝΞΣΛΘ,ΝΓ ΠΘΡ]τΜΗΟΛΓΡ ΛΚΟ Ψ ].ΞΩΘπ+ΡΥ ΘΗΓΡΕΥΡΨΡΟΘ ΟΗ]ΥΡ]ΚΡΓΘΞΩτΩτΓΘτΚΡΣΥΡΙΗςΡΥ ςθ ΓΛςΘΗΦΚΞΩτΘ ΝΡΘΗΦ ςςωυιψηθ ΨΘ ΗΠΠςΩΘΗΣΡΨ ΡΨ ΟΛ] ]ΩΥ ΦΗΘ =ΣΡιΩΝΞςΗΦτΩΛΟΛΥΡ] ΥΡΨιΘΛΩτΠ ΗΘΗΣΜΓΗΡΝΟ ςλφν ΡΓΣΡΛΘΝΡΨ Ψ ΟΗΩ ΟΗΣΥ ΦΡΨΘτ ΣΥΡΜΗΝΩ1ΗΠΟΛΠΡ ΘΡςΩ]ΨΡΟΛΩςΛ] ΠΗΘτςΨπΚΡΩ ΓΗΘΘτΚΡΣΡΕ ΩΞΠΛΠΡΓΡΠΡΨςΝΡΞ ΝΡΟΞ ΦΡ Ε ΟΡΚΟ ΨΘτΣτΛΘΡΞΜΗΜΛΦΚΣ ςλψθτκρστςωξσξνσλσυ ΨΗΘ ΠΛΘΘΡςΩΗΠ 5Ρ]Π ΘΛΩΡςΩ ΝΩΛΨΛΩΨ ΝΓΡΝι] Ο ΩΗΘΩΡΩΥΗΘΓ]ΠΘΛΩ ΡΓςΩΗΓ Ψ Η Ο Σ ΟΡΜ ΝΡΘ ΓΥιΩΝιΦΚ 9ΣιΩΗΝςΝΡΥΡΝ Γ ]ΗςΝΞΣΛΘ ΓΡΝι] ΟΨ ςωρξσλωςθμ Ν ΠΣΡ]Θ ΩΝΗΠΡΝΡΘτΦτ ΝΦΛ1ις ΣΡΩ ΛΟ ΜΗΜΛΦΚςΟΡΨ ΦΚΨιΟ Ψι τπηςλψ ΗΦΚΣΛΣΡΠτΘΗΝ

49 1 ΣτΕΥ ΠςΝπςΝΞΣΛΘΕ ΟΡΡΓ] ιωνξπλοπθ Γ ΗΘτΣΥΡΨΦΡΦΚΡΩ ςσροξσυ ΦΡΨ Ω Ω ΗΘτ ςη]σλσυ ΨΗΘπΚΡΣΥΡϑΥ ΠΞ ΗΜΛΦΚ]ιΨΥΗΘπΨ ςωρξσηθτε ΟΡΣΟΘΜ τ ΘιΣ ΓΛΩΜ τσηγψηγολσρτω ΡΨΡΞΣΥΗ]ΗΘΩ ΦΛ ΓΡΣΟΘΘΡΞΨΗΟΠΛΣΝΘ ΠΣΨΗΦΝ ΠΨ ςωρξσηθτπ 9ΗςΝΞΣΛΘΕ ΟΛΨΗΟΠΛ ΝΩΛΨΘτΛΟΗΘΡΨπΣτΕΥ ΠςΝπΚΡ ΝΡΟΘτΚΡΩΗΟΗΨΛ]ΘτΚΡΝΥΡΞ ΝΞ

50 1 ]ιψυμςπηυην ΣΛΩΞΟΡΨ ΟΛΛΠ 9 ΚΟ ΡΨ Ο ςηψ ςοηγν ςρξω ΗΣτΕΥ ΠςΝΡ ΝΞΩΘΡΚΡΥςΝ ΦΚΩ Π poadové íslo píjmení jméno msto celkové poadí Mráz David Píbram Kivánek Václav Kutná Hora 9. Zají ková Adéla Píbram Karlová Nikola Kutná Hora 5. Hauptmannová Vra Píbram Skivánková Lucie Kutná Hora 8. Zvinová Simona Píbram Herold David Kutná Hora Chourová Kateina Píbram Bechyn Marek Kutná Hora 4. Šmejkalová Jaroslava Píbram Císa Dominik Kutná Hora 1. Valta Michal Píbram Kamená Jan Kutná Hora 2. Simín Vojtch Píbram ermáková Monika Kutná Hora 10. Deml Jakub Píbram Púry Artur Kutná Hora ernohous Tomáš Píbram Vysko ilová Lucie Kutná Hora 3. Pokorná Monika Kutná Hora 3ΗΓιΨ Ο ςηγλσορπ ΦΗΘ ΩΗΠΘΗΜΟΗΣ τπ ΣΥΨΘτΠΣΗΥΠΡΘτΦΛΓΥΞΚ ΠςΨτΦΘ ΩΗΩτΠΜΗ τστ ΟΝ Ν ΓπΠΞΣ ΝΞΣΡΠτΘΝΡΨιΓΥΡΕΘΡςΩ 6ΚιΘΟ ςησρςοηγθτυρ]κρψρυ Μ ΝΡΘ ΣςΨΥΘ ΠΛ ΣΥΨΡΓΦΛΚΡςΩΞΜτΦτΦΚΝΨ ΥΩιΘ Ω ΝπΝΨ ΥΩιΘ 0 ΥΩΛΘΗΠιςΝΗΠ 0 ΥΩΛΘΗΠ/ΗΛΓΗΠ ΘΗΠΘ ΡΕΥ ΨΟΗΨΡ

51 ΗΘΛΟΡςΗΦΚΨιΟΛΟΡςΗ ΣΛΣΥ ΨΡΨ ΟΡςΗΝΡΓΜΗ]ΓΞ = ΩτΠΦΡ.ΞΩΘΡΚΡΥ ΩτΠΞςΗΟΛΘ ΨΟ Ν3τΕΥ Π ΩτΡΣΩΨ Ξ ΛΟΛςΟΞ ΗΕςΡΞΝΥΡΠ ΦΚ ΞΩΡΠΡΕΛΟΡΨ ΦΚΓΡΣΥ ΨΦΘΦΡΜ ΝΡΓΦΗΛΘΘιςΣΡΟΗΘΡςΩ ΠΘι]Λ ΛΚΟ Ψ ΝΩΗτςΗ ΥΡ]ΚΡΓΟΛ ] ΕτΩΓΨΠΡΞΦΚ ΜΗΓΘΡΞΥ ΘΡΞ ΣΛΘ ΟΡ ΛΩΛ ΛΨπΣ ς πυ 67128&(678

52 3 % ,+/ 9 ΗΥΨΘ

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ;

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ; ! # %& #( )%!) +,& % &#. &/%) 012& #1%)%& 30%1% &0%) ) 5.&0 + %.6.!7 %&81)71#.)&9 &:&#)% 0#!91% ; 0 ( ):1))4 &#&0.)%))! # %& #( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7

Διαβάστε περισσότερα

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ ΚAΖΝΚΙ 2 ΤΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΡΥΒ Τ ΖΝΚΙ THΣ ΕΠΝΗΣ 20/ΕΤΙΣ 5 ΛΙΤΡ Τ ΙΚΝΜΙΚΤΕΡ ΙΠΛΣ ΤΗΣ ΓΡΣ ΜΗΧΝΙΣΜΣ 10 GUARANTEE XΡONIA Ε Γ Γ Υ Η Σ H 8 ΛΙΤΡ NEW ΙΠΛ ΜΗΧΝΙΣΜ ΓΙ ΙΚΝΜΙ ΝΕΡΥ ΠΡΤ ΗΓΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΡΥΒΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙ ΛΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

Deset cvičení pro lepší použití aoristu

Deset cvičení pro lepší použití aoristu Deset cvičení pro lepší použití aoristu Co je to aorist? Aorist je minulý čas, který vyjadřuje děj, který nastal a už také skončil. V češtině velmi často odpovídá dokonavému vidu. έγραψα napsal jsem (oproti

Διαβάστε περισσότερα

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 !! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 %,.7 6 8 74 %. ) ) % 4 4.8 % 7. () 9 %. 3 :. % 4 6 ; ) ; %.% 8 < % )#= %.) #!! )#= > #.% < + 4. # 4. 7?5 %9 3 3 %.7 4 # 3 % 4 % 5# =6 3 3 < ;

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2008 (8)

Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2008 (8) Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2008 (8) Obsah Sborník vznikl a byl vydán díky finanční podpoře Akademie věd

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΑΛΥΒΑΣ Α.Ε. Α.Ε.

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΑΛΥΒΑΣ Α.Ε. Α.Ε. ΔΙΘΝΙ ΙΔΙ ΙΔΙ ΤΗΝΩΙ ΤΗΝΩΙ ΔΙΘΝΙ ΥΒ ΥΒ ιωόβι θι κ ω, Μόφω Χκιική ζι ι ι φικ φι βύ κι κγ θ, ιγή γ κι κι κκήωή Τ ι ιφ ικιί ιώ κιί ώ, ό ιί ι φή φύ κι ύι ύ ικό κι γί Δικι ώ ξίι κι κιγί γ γι θιό κ ικ ιί κι ιγί

Διαβάστε περισσότερα

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! )

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ) !!!! # % # %%& & (! ( (! ) ) ) + ) +, #., /!0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #!5 1 1 6/ 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ),!. )/, 3 9)(5 3 : ) ; & ( < % 9)(5 09)(5 # = 6 > 6 > ( 6 4! % 6 ( > ( 1 6 + 0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6! ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ #

Διαβάστε περισσότερα

Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2009 (9)

Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2009 (9) Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2009 (9) Obsah Sborník vznikl a byl vydán díky finanční podpoře Akademie věd

Διαβάστε περισσότερα

Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2012 (12)

Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2012 (12) Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2012 (12) Obsah Sborník vznikl a byl vydán díky finanční podpoře Akademie věd

Διαβάστε περισσότερα

= # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (.

= # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (. ! ## % & # # # # ( ) & & # + # # # & %, # ## & # ( # & # ( # # # & # & &. #/ 01 ( 2 & # ## & 2 # & 3 1 1 4 % # &5 ## # & 4 6 ( # ( 5 21 & # ( # % & # 4 6 # &! 6 & & # # # & & # 7 & # 1& & # & 5 # &. #

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

~+425.. Ωφ.ό ος ~34 hm3 hm3 α ά έ ος

~+425.. Ωφ.ό ος ~34 hm3 hm3 α ά έ ος ι ι ι ι ί ύ ίχ, Χ ί ί Ο ι, ι ι ό χ ι ό ι ι ό χ ι ό ό ι ι φύ σ θή 1 Ο ι ί σ σ ό ι σή ύ ι 2 φύ ιβ ι ι φσ σ ώ φ ι σσ ί ι ή ΧΟ ι ό ι όφ σ θ ι ή ι ί θ θύ ι ό σ ή σ σ σ σ - ί σ ό σ ώ ι σσ ί ι ι ή ι ισ βί σι

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση της ΕΚ Πράγας και Κόψιμο της

Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση της ΕΚ Πράγας και Κόψιμο της 1/2013 Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση της ΕΚ Πράγας και Κόψιμο της Η Καλημέρα εκδίδεται με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού της Τσεχίας. Tento časopis je vydáván za finanční podpory Ministerstva

Διαβάστε περισσότερα

Žádost o práci na Kypru

Žádost o práci na Kypru Evropské služby zaměstnanosti Žádost o práci na Kypru Strategie Hledání práce na místě ( E303 ) - přes místní úřady práce - přes soukromé agentury - osobní schůzky ve velkých firmách, restauracích a hotelích

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28/3/2014 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Antologie řecké literatury 20. století. Nicole Votavová Sumelidisová

Antologie řecké literatury 20. století. Nicole Votavová Sumelidisová Antologie řecké literatury 20. století Nicole Votavová Sumelidisová Masarykova univerzita Brno 2014 Antologie řecké literatury 20. století Nicole Votavová Sumelidisová Masarykova univerzita Brno 2014 Dílo

Διαβάστε περισσότερα

Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2013 (13)

Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2013 (13) Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2013 (13) Sborník vznikl a byl vydán díky finanční podpoře Akademie věd ČR (projekt

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ ΤΟ Η Ο Ο ΕΤΗ : Φ 193 / 17 ω. 4186/013, 013..Θ 8 EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ κ5 κ7 κ6 Ι κ8 ΚΣΟΡΙΚ Μ Σ ΠΣΤΧΙ ΚΟΙΝΣΙΣΛΟΙΝ(MASTERS) ΝΣ Σ Ν ΚΠ Ι ΤΣΙΚ ΝΙ ΡΤΜ Σ ( Σ ΧΝΟΛΟΓΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

Kostas Karyotakis. Životopis 78

Kostas Karyotakis. Životopis 78 ŘECKÁ POEZIE 20. LET 20. STOLETÍ Kostas Karyotakis Životopis 78 1896 1928, * v Tripolis, byl synem stavebního inženýra Jorgose Karyotkise a Ekaterini Skajanni, byl prostřední dítě, měl ještě sestru a bratra

Διαβάστε περισσότερα

Καλημέρα 6/2014. Καλή Χρονιά και Ευτυχισµένο το 2015

Καλημέρα 6/2014. Καλή Χρονιά και Ευτυχισµένο το 2015 Καλημέρα 6/2014 Καλή Χρονιά και Ευτυχισµένο το 2015 Η Καλημέρα εκδίδεται με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού της Τσεχίας. Tento časopis je vydáván za finanční podpory Ministerstva Kultury

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη ς Ενω ση ς Κ εντρώω ν:

Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη ς Ενω ση ς Κ εντρώω ν: Με πρόσωπα από το Ελληνικό Κοινωνικό Κίνημα και τον Θεσμό (πολιτικό κόμμα), κατεβαίνει στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου η Ένωση Κεντρώων του Βασίλη Λεβέντη. Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη

Διαβάστε περισσότερα

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε "τιμή πακέτου"!

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε τιμή πακέτου! Τ θ έ έ ς ύ ό ς24ω ( ά ω ) Ε ύ ά ς2έ Σ ω ώ ς& ωδ ί ω ό ή ς Ε ί δ ξ 35 Δω άπ δ ή άβ Π ή& ά ω ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Χός άς Μής ωώω ωδίως Ύψς ξωής άδς Τύ έ ίχ, ά

Διαβάστε περισσότερα

Herodotus, Historiae IV, 33-35

Herodotus, Historiae IV, 33-35 Herodotus, Historiae IV, 33-35 (33) Πολλῷ δέ τι πλεῖστα περὶ αὐτῶν Δήλιοι λέγουσι, φάμενοι ἱρὰ ἐνδεδεμένα ἐν καλάμῃ πυρῶν ἐξ Ὑπερβορέων φερόμενα ἀπικνέεσθαι ἐς Σκύθας, ἀπὸ δὲ Σκυθέων ἤδη δεκομένους αἰεὶ

Διαβάστε περισσότερα

10. SOUČASNÁ LITERATURA

10. SOUČASNÁ LITERATURA 10. SOUČASNÁ LITERATURA 10.1. Současná poezie Mladší řecké básníky zařadíme do literárních skupin nebo generací jen stěží (objevují se však i termíny generace osmdesátých a devadesátých let ), naopak každý

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

P O O C O O C A A ӀӀ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ NÁVOD K OBSLUZE BRUGSANVISNING. Automatická pračka Vaskemaskine

P O O C O O C A A ӀӀ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ NÁVOD K OBSLUZE BRUGSANVISNING. Automatická pračka Vaskemaskine RU EL CS DA P O O C O O C A A ӀӀ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ NÁVOD K OBSLUZE BRUGSANVISNING Automatická pračka Vaskemaskine RU. 3. :,. EL Σελίδα 3 Μεριμνώντας για τη συνεχή βελτίωση των προϊόντων μας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣειράEasiCool 6-60kW. www.airedale.com

ΣειράEasiCool 6-60kW. www.airedale.com Σ 6-60kW Τπφρμ ΕσάσπωώInternet Χώρπσώ «Κθρ» ώρ Σθμμωπωώ Ερσρ www.airedale.com Σ Πρδ ρφ Ηπρόσφ π μ σ σ δ ά ω π ρω δ μρφώσ μμ ώσ θόρ β ύ σ άσ σ. ΤEasiCool σθ σδ ρ μ όμ π ρ βά ρ βύ μ μ ρό ρδ όό. Τσ ω σμπ

Διαβάστε περισσότερα

Napoleon Lapathiotis. Životopis

Napoleon Lapathiotis. Životopis Napoleon Lapathiotis Životopis 1888 1944, * v Athénách, jeho otec Leonidas Lapathiotis pocházel z Kypru, byl armádním důstojníkem, jenž se postupně vypracoval na generála, byl zvolen do parlamentu a nakonec

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΜΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΙ ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΡΜΜ ΞΤΣΩΝ ΞΤΙΚΗ ΠΡΙΟΟΣ ΣΠΤΜΡΙΟΥ 2013 ΞΜΗΝΟ ΥΤΡ 2/09/2013 3/09/2013 ΤΤΡΤΗ 4/09/2013 ΠΜΠΤΗ 5/09/2013 ΠΡΣΚΥΗ 6/09/2013 ΞΝΗ ΛΩΣΣ ΤΣΟΥΤΣΟΥΛΙΚΛΗ Φ (302) ΡΣΜΗΣ) ΛΟΙΣΜΟΣ Ι &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO

ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO WEB EDITION Ε ΓΧΕ Ρ Δ Ο Α ΟΧΟ ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO Χ Ρ Σ Ο Μ ΠΟ Π Λ Ξ VOLVO π ζουµ ό ι θ πο ά γι πο ά χρό- ι ο υ ο η ο που γορά πό η Volvo. ο υ ο η ο υ ό χ ιά η γ ώ ο η φά ι ι η ά η, ό ο η ι ς

Διαβάστε περισσότερα

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια ΤΑΓ ΜΑ ΤΑΡ ΧΗΣ ΙΩ ΑΝ ΝΗΣ ΒΕ ΛΙΣ ΣΑ ΡΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανχης (ΕΜ) ε.α Χρήστος Μπούκλας Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια α πό τον η ρω ι κό θά να το του Κυ μαί ου «Ή ρω α των Η ρώ ων» Ιω άν νη

Διαβάστε περισσότερα

Gigaset 5005. Connections Υποδοχές σύνδεσης Připojeníi EN / EL / CZ

Gigaset 5005. Connections Υποδοχές σύνδεσης Připojeníi EN / EL / CZ EN / EL / CZ Gigaset 5005 1 8 7 2 3 6 5 4 1 Repertory keys 2 Recall key 3 Redial key 4 Handset volume control key 5 Pause key 6 Speed dial key 7 Set key 8 Mute key 1 Πλήκτρα κλήσης προορισμού 2 Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2010 (10)

Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2010 (10) Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2010 (10) Obsah Sborník vznikl a byl vydán díky finanční podpoře Akademie věd

Διαβάστε περισσότερα

P O O C O O C A A ӀӀ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ NÁVOD K OBSLUZE BRUGSANVISNING. C pa a a a Πλυντήριο ρούχων Automatická pračka Vaskemaskine

P O O C O O C A A ӀӀ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ NÁVOD K OBSLUZE BRUGSANVISNING. C pa a a a Πλυντήριο ρούχων Automatická pračka Vaskemaskine RU EL CS D P O O C O O C ӀӀ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ NÁVOD K OBSLUZE BRUGSNVISNING C pa a a a Πλυντήριο ρούχων utomatická pračka Vaskemaskine RU. 3. :,. EL Σελίδα Μεριμνώντας για τη συνεχή βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 12,999,976 km 9,136,765 km 1,276,765 km 499,892 km 245,066 km 112,907 km 36,765 km 24,159 km 7899 km 2408 km 76 km 12 14 16 3 6 11 1 12 7 1 2 5 4 3 9 10 8 18 20 21 22 23 24 25 26

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ. Περιεχόμενα IDC 75. να διαβάζεις αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.! Να διατηρείτε εύχερα το παρόν εγχειρίδιο ώστε να

Οδηγίες χρήσης ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ. Περιεχόμενα IDC 75. να διαβάζεις αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.! Να διατηρείτε εύχερα το παρόν εγχειρίδιο ώστε να Οδηγίες χρήσης ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ GR CZ Ελληνικά,1 Θesky,13 FA Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Που εγκαθίσταται το στεγνωτήριο Αερισμός Ηλεκτρική σύνδεση Προκαταρκτικές πληροφορίες GR AR Προειδοποιήσεις, 4 Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Quickie Life. Návod k obsluze Návod na používanie Instrukcja użytkowania Οδηγίες χρήσης

Quickie Life. Návod k obsluze Návod na používanie Instrukcja użytkowania Οδηγίες χρήσης Quickie Life Návod k obsluze Návod na používanie Instrukcja użytkowania Οδηγίες χρήσης Informace pro zrakově postižené naleznete na naší internetové stránce. 2 Předmluva Vážený zákazníku, velmi nás těší,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

DOHODA MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU CYPERSKEJ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA A LEKÁRSKYCH VIED

DOHODA MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU CYPERSKEJ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA A LEKÁRSKYCH VIED DOHODA MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU CYPERSKEJ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA A LEKÁRSKYCH VIED Vláda Slovenskej republiky a vláda Cyperskej republiky (ďalej len zmluvné strany),

Διαβάστε περισσότερα

1 Ν,, έ ζ,, ς έ ΝΝ Ν Ν, έ έ έ έ ένβί1ήλβ έ έ έ έ έ έ μ 100 γί ηί%έ 104 έ ένβν Νη1Ν 3528/2007 ( ) ένι Νγι Νγλκθήβί11, ην 2 έ έ έ έ έ έ έ έ έ έ έ έ έ έ έ έ 1ι,. Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν έ έν Ν Ν Ν Ν : ( Ν Ν Ν Ν Ν

Διαβάστε περισσότερα

www.eluxshop.hu S83430CTX2

www.eluxshop.hu S83430CTX2 CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou EL Οδηγίες Χρήσης 15 Ψυγειοκαταψύκτης HU Használati útmutató 30 Hűtő - fagyasztó PT Manual de instruções 44 Combinado S83430CTX2 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010 Τεύχος 36 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Άδηλο το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

βα βε βη βω βι βο βυ αβ εβ ηβ ωβ ιβ οβ υβ αβα εβε ηβη ωβω ιβι

βα βε βη βω βι βο βυ αβ εβ ηβ ωβ ιβ οβ υβ αβα εβε ηβη ωβω ιβι βάτραχος βα βε βη βω βι βο βυ αβ εβ ηβ ωβ ιβ οβ υβ αβα εβε ηβη ωβω ιβι οβο υβυ βα βάρος Βάσω βαρέλι βε βέρα βελόνα βη βήµα βήχας βω κόβω ράβω τραβώ βι βίδα βία βιαστικός βο βόδι βόας βοηθός βου βουνό βούτυρο

Διαβάστε περισσότερα

W E B E D I T I O N Ε Γ Χ Ε Ρ Δ Ο Α Ο Χ Ο

W E B E D I T I O N Ε Γ Χ Ε Ρ Δ Ο Α Ο Χ Ο WEB EDITION Ε ΓΧΕ Ρ Δ Ο Α ΟΧΟ ΑΓΑΠΗΤΕ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO Χ Ρ Σ Ο Μ ΠΟ Π Λ Ξ VOLVO π ζουµ ό ι θ πο ά γι πο ά χρό- ι ο υ ο η ο που γορά πό η Volvo. ο υ ο η ο υ ό χ ιά η γ ώ ο η φά ι ι η ά η, ό ο η ι ς

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ές ά ς ές ά ς ί ύ ό ί ό ς ές ά ς ός ός ύ ή ς ός ό ς ό ς ή ί ό ς ό ς ύ ί ς ώ ώ ΐ ός ό ς ής ά ά ί ά ό ύ ί ά έ ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ός ά ς ί ς έ ς ό ς

ές ά ς ές ά ς ί ύ ό ί ό ς ές ά ς ός ός ύ ή ς ός ό ς ό ς ή ί ό ς ό ς ύ ί ς ώ ώ ΐ ός ό ς ής ά ά ί ά ό ύ ί ά έ ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ός ά ς ί ς έ ς ό ς ίςύςής ής ίίςή άός ά ς ί ς ί έςάς έςάς ί ύό ά έςάς ός όή ίί ς ός ά ς ί ςίώώί ός ά ς ί ςίώώί ί ίός έςάςέςάς ύί ςώ ώΐ ό ό ς ί ής ά έςάς άίό ήίός ός ά ς ί ςίώώί ός ός ύή ς ί ς ής έ ί ά ίάό ςί ς ύ όά ύύ ός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE *

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE * ΑΰκλΪακθ αμ δ δ άλδκ δαλε έαμ κ φέζαγζκμ ια φαζέα δ βθ παλαεκζκτγβ β σζπθ πθ θ σμ Ϋ λαμ αΰυθπθ κ ΰάπ κ «Γ. Καλαρ εϊεβμ», κδ κπκέκδ αθϋλχκθ αδ κυζϊχδ κθ έεκ δ πϋθ (25). ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA

Διαβάστε περισσότερα

ρεσάλτο ρεσάλτο αφιερωµένο νίκαιας ...µοχάµεντ καµράν ατίφ Νοέμβρης 2009 - αρ. φύλλου

ρεσάλτο ρεσάλτο αφιερωµένο νίκαιας ...µοχάµεντ καµράν ατίφ Νοέμβρης 2009 - αρ. φύλλου λ λ Νμβ 2009 -. ύλλ 5 Αχ μίδ Κί, Νί, Δώ, Πμ anarxiko-resalto.blogspot.com ω ί...χ ί λ, μβ 2009 ω 2 ΜΟΧΑΜΕΝΤ ΚΑΜΡΑΝ ΑΤΙΦ 25 ΧΡΟΝΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΚΙΣΤΑΝ 26 Σμβ, 1:30.μ., 15 μ βλ χμ ώ ώ, Ηλλω 82, Νί.

Διαβάστε περισσότερα

# % & ( ) +,. % + ) /0 102 34+(3 #+ 3 5 5 6, 5 7 5 6, 8 5, 5 8 6 5 8 + ) + /092

# % & ( ) +,. % + ) /0 102 34+(3 #+ 3 5 5 6, 5 7 5 6, 8 5, 5 8 6 5 8 + ) + /092 # % & ( ) +,. % + ) /0 102 34+(3 #+ 3 5 5 6, 5 7 5 6, 8 5, 5 8 6, 6 8, 5 8 + ) + /092 +, + 3++4 1 9:0 :; 1 + ) + 4 09 # < INSPIRES: Investigating a reusable Sanitary Pad Intervention in a Rural Educational

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2011 Τεύχος 41 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial 2 Τρίμηνη έκδοση της

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

POWER POINT. α SLIDE 2 SLIDE 3

POWER POINT. α SLIDE 2 SLIDE 3 1 POWER POINT Β Ε Ο Ω Ο (24/2/2005) / Ζ Ω Ό Ω ; & / -Β SLIDE 2 SLIDE 3 κούς Ό / ΡΣ Ε ΡΟΥ Ρ Ο Σ 2005 2 Ό Ε κούς ΡΣ Ζ Ε Β Β Ζ Ε ΡΟΥ Ρ ΟΣ 2005 3 Υ80 SLIDE 4-5 SLIDE 6 O Ω SLIDE 7-8 SLIDE 9-10 Ω & Ω Ω SLIDE

Διαβάστε περισσότερα

Vol.6 2. Δικαίω. Healthy. estyle Cam. είναι έ να. Υπεύθυ

Vol.6 2. Δικαίω. Healthy. estyle Cam. είναι έ να. Υπεύθυ λί 2012 012, Vol.6 2 28 Ι, Σάββ Α p estyle Cam Healthy Lif Δκίω µµ µ δά χ 10-15 λκί χω κ δφ. έφ κ άκ y h lt κθ Hea κ ί ί, ώ Ο Α Camp, Camp ί le le y t y s t s e e if hy L Lif δξί Healt, έφ κ ί φλ κ Η άδ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2011 Τεύχος 40 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Σε μια χρο νι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο Τάξη Τμήμα. 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Γ 1. 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΤ 2. 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α 2

Σχολείο Τάξη Τμήμα. 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Γ 1. 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΤ 2. 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α 2 Σχολείο Τάξη Τμήμα 7ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ ΚΡΚΥΡΣ 1 7ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ ΚΡΚΥΡΣ ΣΤ 2 7ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ ΚΡΚΥΡΣ 2 7ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ ΚΡΚΥΡΣ 1 2ο. ΠΡΣΚΥΗΣ 5ο ΚΡΚΥΡΣ 5ο ΚΡΚΥΡΣ 10ο ΙΣ ΠΡΣΚΥΗΣ 2ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΧΗΜΤΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Řecká poezie 20. let 20. století. Tereza Keslová

Řecká poezie 20. let 20. století. Tereza Keslová Řecká poezie 20. let 20. století Tereza Keslová Masarykova univerzita Brno 2013 Řecká poezie 20. let 20. století Tereza Keslová Masarykova univerzita Brno 2013 Dílo bylo vytvořeno v rámci projektu Filozofická

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Οι Στρα τιω τι κές Λέ σχες εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά δες υ πα γό µε νες διοι κη τι κά στον Α νώ τε ρο ιοι κη τή της Φρου ράς, φέρουν τον τί τλο «Λέ σχη Α ξιω µα τι κών Φρου

Διαβάστε περισσότερα

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 η λκηβθέανέε κ βμμν2/01/2013 λδγησμνέε κ βμμνννννννν0 ΛΣΙΟΝ ΟΜ ΝΧΝΝ Φ Λ Ι ΝΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 1. ΣΟΙΥ Ι ΝΣΟΤΝΠ Ρ Κ Τ Μ ΣΟΝΚ ΙΝΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 6/2010 (ΝΟΕ.-ΔΕΚ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ. δ δπ δεκτνξλϋκυμν

ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ. δ δπ δεκτνξλϋκυμν ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΣ ΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ ΗΝη ΰαζτ λβναθα δϊλγλπ βν δ δπ δεκτνξλϋκυμν πκυνϋΰδθ Νπκ ΫΝ σχκδ Παλκξά εδθά λπθ ΰδα υηη

Διαβάστε περισσότερα

21 YNE PIO I O O IA 21st INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY

21 YNE PIO I O O IA 21st INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR GREEK PHILOSOPHY 5, SIMONIDOU STR., 174 56 ALIMOS GREECE TEL: +30210-9956955, +30210-7277545, +30210-7277548 FAX: +30210-9923281, +30210-7248979 Website: http://www.hri.org/iagp,

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Συ νο πτι κή πα ρου σί α ση των έρ γων, ερ γα σιών και κα τα σκευών για το χρο νι κό διά στη µα Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ήσ ς Creative Commons.

ήσ ς Creative Commons. π ά π υ Μά ά Τ υ 2 Α ά Ν ύ Π Τεχ γ Επ ω Ά ι ς ό ι ι ό ι ό ήσ ς Creative Commons ήσης ό ι ι σ ά ι ς ι ι ι ό ι ό, ό ς ι ό ς, ό ι ι σ ά ύ ά ις ήσ ς, ά ι ήσ ς φέ ι ώς 2 η ό ηση ό ι ι ι ό ι όέ ι θ ίσ ι ύ έ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO

ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO WEB EDITION Ε ΓΧΕ Ρ Δ Ο Α ΟΧΟ ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO Χ Ρ Σ Ο Μ ΠΟ Π Λ Ξ VOLVO π ζουµ ό ι θ πο ά γι πο ά χρό- ι ο υ ο η ο που γορά πό η Volvo. ο υ ο η ο υ ό χ ιά η γ ώ ο η φά ι ι η ά η, ό ο η ι ς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΤΟΥ (Ε.ΚΕ.ΔΙ.)

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΤΟΥ (Ε.ΚΕ.ΔΙ.) ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 3, 106 75 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210 7295160, 213 2037400 ΦΑΧ 210 7295168 / email: ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Π. 209 Αθήνα, 01/09/2014 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Euroset 5010. Connections Υποδοχές σύνδεσης Připojení EN / EL / CZ

Euroset 5010. Connections Υποδοχές σύνδεσης Připojení EN / EL / CZ EN / EL / CZ Euroset 5010 1 6 7 2 3 5 4 1 Repertory keys 2 Recall key 3 Last number redial key (and pause key) 4 Direct call key 5 Shift key 6 Set key 7 Mute key 1 Πλήκτρα κλήσης προορισμού 2 Πλήκτρο παράλληλης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ)

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ) ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ () Τα Κέ ντρα Α πο κα τά στα σης Α πω λειών Υ γεί ας () έ χουν ι δρυ θεί σε πα ρα θαλάσσιες πε ριο χές του Ελ λα δι κού χώ ρου, εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά

Διαβάστε περισσότερα

Key Action 2 Σ α ηγι ές Σ ά εις Σχο ι ής σης η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / /

Key Action 2 Σ α ηγι ές Σ ά εις Σχο ι ής σης η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / / Key Action 2: αι ο ο ία αι ασία ια α α α ή α ώ α ι ώ Σ α ηγι ές Σ ο έας Σχο ι ής η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / / 5 ά εις σης KA2: Strategic Partnerships ο έας ο ι ής Τι ί αι: Α

Διαβάστε περισσότερα

σξκδ Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδα β αλτ β α εαδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδα κθ υπκζκΰδ ησ πζαθβ υθ. αξτ β αμ δαφυΰάμ.

σξκδ Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδα β αλτ β α εαδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδα κθ υπκζκΰδ ησ πζαθβ υθ. αξτ β αμ δαφυΰάμ. Κ φάζδο ΡΤΣΗΣ σξκδ Μ ζϋ β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδ β λτ β Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδ β λτ β εδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδ κθ υπκζκΰδ ησ πθ λκξδευθ ξυ ά πθ πθ κλυφσλπθ εδ πθ πζθβ υθ. Χλά β βμ η

Διαβάστε περισσότερα

: 14PROC002178853 . : 210 36.94.100. φ : 213 2116445 Fax : 210 3630110 E-mail : d.anagnostopoulos@tpd.gr. (PCs)». (L 335)».

: 14PROC002178853 . : 210 36.94.100. φ : 213 2116445 Fax : 210 3630110 E-mail : d.anagnostopoulos@tpd.gr. (PCs)». (L 335)». : 14PROC002178853 T Θ Ω & Ω π α α, 18-7-2014 α α 40-10174 Θ..: 5241. : 210 36.94.100 Θ : π ( 2) : ΓΣ φ :. α π υ φ : 213 2116445 Fax : 210 3630110 E-mail : d.anagnostopoulos@tpd.gr Θ : Δ α υ π υ α, α α

Διαβάστε περισσότερα

XIII Hvězdoplavby zpěv třináctý (O rozličných tvorech na planetách)

XIII Hvězdoplavby zpěv třináctý (O rozličných tvorech na planetách) XIII Άστροναυτιλία ν [Τὰ περὶ ποικίλων ζῴων ἐν πλανήτῃσιν] Ἔνθεν μὲν πλέομεν τὸ φίλον ἀκαχήμενοι ἦτορ Πορνογυνῆτι ἄνακτι κότον φρεσὶ ὀξὺ φέροντες Μανδὺν ζητοῦντες καὶ μῆλον κοσμοθεωροῦν οἰοπόλοι μοῦνοι

Διαβάστε περισσότερα

παιδιά! ΜΙΚΡΟΥΛΗΣ! Σελίδες Magazine Βρεφανάπτυξη μεγαλώσει! Κινούμαι, κινείσαι, ΚΙΝΕΙΤΑΙ! Τα καλύτερα παιχνίδια για ευτυχισμένα ittle

παιδιά! ΜΙΚΡΟΥΛΗΣ! Σελίδες Magazine Βρεφανάπτυξη μεγαλώσει! Κινούμαι, κινείσαι, ΚΙΝΕΙΤΑΙ! Τα καλύτερα παιχνίδια για ευτυχισμένα ittle ittle Magazine Τ ύτ πχίδ γ υτυχσ πδ! Σίδ Κτγ γ πδ 0-6 τώ Φθόπ-Χώ 2009 Τύχ: 02 Τή: 0,00 σ πό τη ζή! ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΟΧΟ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΜΙΚΡΟΥΛΗΣ! Η συσθητή δύη τυ πχδύ! ΦτσόΚσ Πχίδ γ Πδ πό 3 τώ Βφπτυξη πό τ 0- γώσ!

Διαβάστε περισσότερα

21-06-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως. Ἦχος β Ἑωθινόν γ. νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε

21-06-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως. Ἦχος β Ἑωθινόν γ. νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε 21-06-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΤΘΑΙΟΥ. νήµη τοῦ Ἁγίου άρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως. Ἦχος β Ἑωθινόν γ Ἦχος ι Θε ος Κυ υ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ι ι ου Ἐξομολογεῖσθε

Διαβάστε περισσότερα

Μπκλκτη ΝθαΝθδεά κυη Ν κνϋηφλαΰηα. π ηία δεσμνκαλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκαλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ

Μπκλκτη ΝθαΝθδεά κυη Ν κνϋηφλαΰηα. π ηία δεσμνκαλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκαλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ Μπκλκτη ΝθΝθδεά κυη Ν κνϋηφλΰη ΗΝ ηη έν ημνϋΰεδλημνθ δη υπδ ημ έζ δκμννένσπθσμ π ηί δεσμνκλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ Απ π Γδ πκδκ ζσΰκ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

EN3853MOX CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 20 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 39

EN3853MOX CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 20 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 39 EN3853MOX CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 20 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 39 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ

Διαβάστε περισσότερα

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Σχέ ση Υψη λής και Στρα τιω τι κής Στρα τη γι κής Η γρα πτή ι στο ρί α του κό σμου εί ναι, κα τά το πλεί στον, η ι στο ρί α του πο λέ μου, δε δο μέ νου ό τι τα κρά τη στα ο

Διαβάστε περισσότερα

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Aπο τε λεί ξε χω ρι στή τι μή για την ΑΣ ΔΕΝ η πα ρουσί α σή της σε κύ ριο άρ θρο του πε ριο δι κού, κα θό σον δί νε ται η ευ και ρί α να α να φερ θούν ο ρι σμέ να στοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛήΥΝ ΙΟΝ. Μ ΚήΝΙ ΝΤΝ 15054505 Λ ΥΟΤ ΙΛ ΙΟ ΙΧ Φ ΓΛΤΚ ΡΙ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΠΛ ΡΟΦΟΡΙΚ ΝΣ..ΝΧΚ Λ ΨΝ

ΠΟΛήΥΝ ΙΟΝ. Μ ΚήΝΙ ΝΤΝ 15054505 Λ ΥΟΤ ΙΛ ΙΟ ΙΧ Φ ΓΛΤΚ ΡΙ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΠΛ ΡΟΦΟΡΙΚ ΝΣ..ΝΧΚ Λ ΨΝ Κ δ. Υπο ηφ. 1ο Γ Λ ο Πτο αΐ ας(λ0%) Επώ υ ο Ό ο α Ό. Πατ ό Ό. Μητ ό Σ ο Επιτυ α Ίδ υ α 15054502 ΚΡΙΣΙ ΟΤ Ρ Ψ ΛΙ Μ Λ ΓΡΟΝΟΜΧΝΝΤΝΣΟΠΟΓΡ ΦΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ ΠΘ 15054478 Λ Ξ Ν ΡΙ ΟΤ ΙΛΙΚ ΙΛ ΙΟ Θ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

#INGLiveWell ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ / LUCKY NUMBERS FROM THE LOTTERY DRAW FOR THE GIFTS

#INGLiveWell ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ / LUCKY NUMBERS FROM THE LOTTERY DRAW FOR THE GIFTS 1 1002 Euromedica 1 επίσκεψη σε γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, στην Κλινική Αθήναιον 2 1008 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 3 1016 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 4 1017 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ει σα γω γή στην εμ βιoμη χα νι κή Γλωσ σά ρι εμβιoμη χα νι κής

Ει σα γω γή στην εμ βιoμη χα νι κή Γλωσ σά ρι εμβιoμη χα νι κής Ε ρευ νη τι κή Θέ μα ει δικoύ εργα σί α εν δια φέρoντoς EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2005,16(4):294-301 2005,16(4):294- Ει σα γω γή στην εμ βιoμη χα νι κή Γλωσ σά ρι εμβιoμη χα νι κής Δ.Ι. ΓOΥ ΛΕΣ Η ε πε ξή γη

Διαβάστε περισσότερα

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Mέ σα α πό αυ τό το µή νυ µα α πευ θύ νω σε ό λο το προσω πι κό των Ε νό πλων υ νά µε ων, άν δρες και γυ ναί κες, χαι ρε τι σµό τι µής και α να γνώ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ -

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Τχης (ΔΒ) Νικόλαος Δ. Λε ώ νης, Δι δά κτο ρας Ε.Μ.Π. 120 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007 Το ο λο κλη ρω μέ νο σύ στη μα C4I

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΩΝ NOTATION ΓΙΑ ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑΝΥΣΤΕΣ -Bd, Steat and Lghtfoot "Tanpot Phenomena" -Bd, Amtong and Haage

Διαβάστε περισσότερα