< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ;

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ;"

Transcript

1

2 <;= >! # %& #( )%!) +,& % &#. &/%) 012& #1%)%& 30%1% &0%&#4) ) 5.&0 + %.6.!7 %&#4&81)71#.)&9 &:&#)% 0#!91% ;

3 0 ( ):1))4 &#&0.)%))! # %& #( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %&#4&81)71#.)&9 &:&#)% 0#!91% ; 4 2)%)&9<??????????????????????????; <???????????????????????????????????????? = > 1&0.)%

4 Α, 8Β#&:& 4 &#&0.&&9. % # #9 9&0. #:1 9&#!. Β9!7 #;4)## )4)## 4!%&#&0.1 )!)9+ 0) 910Χ) 9+. )0#91.10% 9& ) #&(! )0 ) 0&8&## 1)4) )&0: &0.) 9&!8)910Χ )#&(!1 ;;;!)4 &#&0 )ΕΦ!)7Φ!& 8 1#)8 9 )7! &)21%)& #10. Φ!&&99&!(&#. &Γ1#.& &!(&#. &&9 910Χ)2 )!)2 ;/ Η10681!#%& )&#Ι.!% 5 1()%) &!#ϑ. %)910Χ):)9671)4 :) & 4).&10.&( )0.&% 9&!)9 ;&:)7.)94)7)2 )#4) ))( )%&8&. % )4 1 & )Κ!%) :& &81%)# %! )0.& &##) 910Χ). )Κ&. 1) #&9 # Φ!)1# 0+.& 1) #1% 4 ##62&7.& 910) &##&8! # ; 9 2 8Β#ϑ

5 Λ ( )%&8& Ε 0 ## %&2& & 0 ##) 5 1() + 4 1# %& 6)9 #)78)0 ).)0.)#9&.)#& &)71 ).)0. ## 0Χ ##&0+ : ##&4 &##): )#!4& 1 Φ!& 0 # 194!7#1 0) 4) ) : &0.& & 4) ) )7. ; 5 1()%)9&! &!#10:101.)9&0.& 5 1()%)ϑ :&## & 1&0.)% =1771)9 8Χ)4&7)#!) &Γ4& 1Β081)&4&7 #8 0Χ&819&0. #8 9Φ!& 1&0.) 0 ## #. )5)7Χ # 4 &4) )0% 0 # 4) ) ) Κ 0)%) 9)1#8 0#81&0.&0)4.18): &0#&; # %&9)1# &#. &# 9&! &8 0Χ&819&0. 4&7) 8 7)5 ) + & 4&7 # 8 0Χ&819&0. # &8&51% # # Φ!)1# 9& ) )%) 2& 9)1# )# 4.)# % )4& :&1 )9&0. 4&## )7&4.18 %&##)8)910Χ)%) 4&7 :!9: &0#&; 5 1()% ϑ

6 Φ!&90 9&1 %)#8 1#)# 0Χ) &)7 &Φ!&)4&#) % ##&0.1% # 8 Β0 Φ!&Χ &Φ!&102&0.))7Ε9% (&#. ): )% ). &#&0.& 4&#. % 0)9&0 4).& )&##&)21%)8 08&%& 4 Β91 #&94) < )8 0#81Β081)% 5 )08 & ( #. % ) ; )!7 >&0 1Φ!&# 1.. ;

7 Μ ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Ν Ο ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Α ; 0#1%& ) Π&## 5 &)0.& 0&.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Λ ; 08&1. %&0.& 0&.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Θ ;Α 15& &#4) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Ν ;Λ &:101 Π&#%& 9Ε 81 7&. Ρ018 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ; ).! & )%)0.& 0&.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Σ ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Α ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ΑΛ Α; 1 &1. % 0#!91% ). )2Ε#% #&94 #;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ΑΛ Α;&(1#7) + 0.& 1 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Α Α;Α!0%)9&0. 0#.1.!81 0)7;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ΑΜ Α;Λ %1( %& &:&#)% 0#!91% ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ΑΜ Α; &7) + %& 0#!9 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ΑΘ Α;Μ 08&1. #;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ΑΝ Α;Θ %!. & & 21 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Λ Α;Τ )#.18)# 9& 81)1#;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ΛΑ Λ ;;;;;;;;;;;;ΛΘ

8 Θ Λ; 08&1. %&!57181%)%&;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ΛΘ Λ;!57181%)%&Υ 4)()0%);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Λ;Α )%)!57181%)%&;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Λ;Λ &2& %&0: 9) &!57181%)%&;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Α Λ;Λ;14 #%& 4)()0%)0()0 #);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Λ Λ; 1#+ %)!57181%)%&% 0. 7&&% 0. 7&&()7;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Λ;Μ!57181%)%&0#.1.!81 0)7& )7;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Τ Λ;Θ 9&0. #%&!9) )94)0Χ)! )Υ 1) +! );;;;;;;;;;;;;;;;; Ν < ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Μ ;!57181%)%&0 %1( %& &:&#)% 0#!91% ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Μ ;!57181%)%&0()0 #)0)0.& 0&.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ΜΑ ;Α )#).&#02 721%)#;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Μ ;Λ ) &#0&8&## 1)Γ1#.Β081)%& 0. ). %& 0#!9 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ΜΤ ; 4718) + % ) 0&8&% &##. )0(&1 #;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ΜΝ ;Μ&#4 0#)5171%)%&% # 2&% &#%&8&## ς0.& 0&.4&7)108!7) + %&!57181%)%&0()0 #);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Θ ;Θ1 7) + %& 12)81%)%&;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ΘΑ ;Τ &#&0 )0)=&5;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ΘΛ ;ΝΓ&947 #%&!57181%)%&0()0 #)1)0.& 0&.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ΘΘ ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Τ Ω ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ΤΑ

9 Τ 4 &#&0.&. )5)7Χ : 14 %! 1% 8 9 5Κ&.12 %&: 0&8& 5)#&#Κ! 6%18)#4) )) %1#8!##+ )8& 8))4 4)()0%)&0()0 #)2108!7)%)4&7)0.& 0&.0 #%1)#).!)1#ς7! % %1( %& &:&#)% 0#!91% ; &21% ) 19&0#!012& #. ) 1% 4&7 #4 57&9)# Κ! 6%18 #71()% #)!# %)0.& 0&.&&9%&8 Β081)% ( )!%&#!) )#! (1! )0&8&##1%)%&%&#&:) &!9&#.!% # 5 &)8 1) + %&!9)7&(1#7) + &#4&86:18)# 5 & &#.& :&0Ρ9&0 %) 8 9!018) +!9) 2& Φ!&!#! 1 %) &%& :18) 2!70& 2&7 & 10%&:&# %1)0.& %&#.) 9)(06:18).&80 7 (1) %1(1.)7; 9 #& #)5& ) 4!57181%)%& &0()0 #)!)5!#12)Ε8 19&4 %&: &()7&%&2&#& &21.)%))Φ!)7Φ!& 8!#. ; 4 57&9)Ε1%&0.1:18) Φ!&4 %&#& 8 0#1%& )% 4!57181%)%&&0()0 #)4 &21#.)4&7 ).;Μ 108;&).#;ΑΘΜ&ΜΜ% ;98)# %&)8 % 0710&Η)( &&9&0.Ι. % )8 % %&2&21 &9: 0.&#( )0%&#4 1#8)# () + #8 0#!91% &# Η).;ΛΜ&ΛΘ% Ι;7Ε9%1## )7&1.! )%&. % # #.& 9 #Ε194 &#810%62&74) )) 8 087!#+ % # 8 0. ). #; # &94 &#)# %&2&9 &#.) Χ)5171.)%)# ) &8&5& Φ!)7Φ!& 8 0#!91% #&9:) & %1#.10 + ;.&94 %& &:7&Γ+ Η).;ΛΝ% ΙΕ!9% #.&9)# 9)1#4 7Β918 #&9 &7) + ς#8 94 )# 0710&4 1#Κ Ε)4718)% &98 94 )#4.&7&: 0&% !8). 7 ( Ξ9)#4 %&#& )7&()%.)95Ε90 #8)# #%&0.& 0&.; ) ).)0. 5!#8) #& %1#8!.1 )&:18 81)%)&10;ΨΤ;ΘΤ Ν0 #&0.1% %&4.&(& #!#! 1 #8 0. ))4 4)()0%)&0()0 #)0)0.& 0&.4 #&!9) &Φ!&)10%) 0+ 4 ##!17&(1#7) + &#4&86:18);#!):10)71%)%&#& 4 1##!(& 1 Φ!&#.Π&#0 #&0.1% %&# 7!81 0) Φ!)1#Φ!& 8 0:71. #&0. &!#! 1 #%)0.& 0&.&: 0&8&% &#%&4 %!. # &#& 21 #Φ!& :& & )9#&!#4 %!. #&#& 21 #0)=&5; )7)2 )# Χ)2&< ; 4)()0%)&0()0 #);0.& 0&.;

10 Ν #.&. )5)7Χ 21#) 4&#Φ!1#) # 5 & ) 4 4)()0%) &0()0 #) 2108!7)%) 4&7) 0.& 0&.0 #%1)#).!)1#ς7! % %1( %& &:&#)% 0#!91% ; %1( %& &:&#)% 0#!91% 0)#8&!4&7): )%) 0#.1.!1 + :&%& )7 %& ΝΤΤ Φ!& %&.& 910) Φ!& #.)% Ε &#4 0# 2&7 4&7) 4.& + & %&:&#) % 8 0#!91% 8 0: 9& ).; Ψ1081# ΥΥΥ<,#.)% 4 9 2& 0): 9)%)7&1) %&:&#)% 8 0#!91% /; )7 5Κ&.12 % 7&(1#7)% ) 8 1) %1( #!4 )81.)% : 1 &&Φ!1715 ) &Χ) 9 01 ) ) &7) + %&8 0#!9!#&Κ)10#.1.!1 )1(!)7%)%&Κ! 6%18)&0. &)#4).&# 8 0#1%& )0% Φ!&0)# 81&%)%&%&8 0#!9 %&9)##)8) )8.& 1 )%)4!98 &#8&0.& 0Ζ9& %&4 %!. #&#& 21 #&4&7 % 9601 % 8 Ε%1. &% 8 0#!91% Ε)4).&9)1#2!70& 2&7%) &7) + %&8 0#!9 8 0: 9& ).;ΛΨ1081# % ; )71&0.&#& 8 0.!% Φ!& ) 0.& 0&..!Γ& ( )0%& 9!%)0 ) 0 # Χ 51. # 8.1%1)0 #%)# 81&%)%&. 0)0% 8)%)2& 9)1#%103918))21%)&9# 81&%)%&; 9Ε 81 7&. Ρ018 Ε!9)0 2) &)71%)%&8 1)%)&9:!0 + % %&#& &0. %) 0.& 0&.8 9& 81)78!Κ )4) &819&0. &2 7!81 0!).&80 7 (1)%)#.&7&8 9!018) Π&# 4 %! 10%!9194)8. 8 0#1%& 2&70 9 %&7. )%181 0)7%&#&:) & 0&( 81 #;.& !.)% 2&9% 7).19&#1(01:18),)Φ!&7&Φ!&:) 8Ρ94!. #!#&Κ)Φ!&8)78!7)/;[!)0% 4 19&1 8 94!.)% : 18 1)% &9ΝΛ 4

11 Χ0=;)!8Χ7 :6#18 %)012& #1. %)&0#172301))4&%1% % &ΓΕ 81. )9& 18)0 &7&& )%&0 910)% %& Η Ι #&0%!9)(1()0.&#8)9 Φ!10)Φ!& 8!4)2). %))#)7)%&!94 Ε%1 ; &2 7! + % #8 94!.)% &#:& 8 9Φ!&#&. 0)##& &Φ!14)9&0. %& 4 &#&0 ) 5 1(). 1)0 #&# #&0 #7) &#9)## 8 &!9&#9 &9ΝΤ8 9 7)0 )9&0. % Η 94!.)% &## )7Ι4&7)) 4 & 0)%) ) 2&7%& ;% 7) &#Φ!& &4 &#&0.! #)7. %&: ) )8 0# 71%) + % 8 94!.)% 8 9 &Φ!14)9&0. 4 ##62&7%&#&!.171 )% 4&7 81%)%+ 8 9!9&0+ # 9&0.& &9 ( )0%&# 8 4 ) Π&# 4 8 0#&(!10.& 0)#!012& #1%)%&# & 8&0. # %& 4&#Φ!1#)#; )%Ε8)%)%&Ν8 9 %&#& &0. %).&80 7 (1)%&) 9) &0)9&0. %&%)% #&9 94)8. 1#8&)%07 &9 Η Ι8)4) &#%&) 9) &0) ).Ε Μ &()5.&# Η5Ι &9 %)% # %& 96%1)# %12& #)# 8 9.&Γ. # # 0# 19)(&0# ( :18 #: 1Φ!&. 0!#&4 ##62&7)&Γ4)0#+ % 9& 8)% %&4!5718) Π&#&7&. Ρ018)# Φ!&210Χ)#&0.10% %1:18!7%)%&#4) )) 9) &0).)0.)#10: 9) Π&#&9%1#Φ!&.&#%& )4&0)# 5; 5Κ&.12 %&&#.!% %&#.)9 0 ( ):1): 12& 1:18) #&)4 4)()0%)&0()0 #) 0)0.& 0&.(& ) &#4 0#)5171%)%&4) ) : 0&8&% %&4 %!. #&#& 21 #&&#87) &8& Φ!)7)&#8)7)%&#.) &#4 0#)5171%)%&0 %1 & ) 9&#9.&94 Φ!&5!#8)!9) )0 71#&)8& 8)%)10%)() + #&)4 4)()0%)&0()0 #)0)0.& 0&.Ε8 0#1%& )%)8 19& 4&7 %1( %& &:&#)% 0#!91% Κ Φ!&)0 9) &2Β#)0 + 4) ).) ) ) &9 #&(!1%) 7&2)0.) Φ!)7 ) &Γ.&0#+ % %)0 &:& )% 4&7) 4 4)()0%)&0()0 #)4) )Φ!&#&4 #)#!(& 1 )#9&%1%)#)#& &9. 9)%)#4) )10151 ) 4 4)()0%)&0()0 #)0)0.& 0&.;

12 [!)0% #&. ).) %&4 4)()0%)&0()0 #)0)0.& 0&.!#! 1 %&2& 5!#8) )!Γ671 0 %1( %& &:&#)% 0#!91% 8 9#!)#9 %& 0)# &( )#%&4!57181%)%& )8 0. )4!57181%)%& &#4 0#)5171%)%&4 &#!91%)# 5 &)#Φ!)1#2& #)9)7&1; %)21)0+ 4) &8&.+ 194& 1 #))&%1 + %&7&1Φ!& &(!7)9&0.&)0.& 0&. # Κ! 1#.)# 0+ 4 %&9 :18) &#4& )0% 7&1# 4) ).!% 10%&:101%)9&0.& Ε 4 &81# )4 &0%& )71%) 8 9)#Φ!&#.Π&#Κ! 6%18)#8 9)#7&1#Φ!&&#.+ &921( 5& # #&7&08)% #0) 0#.1.!1 + &%& )7%&ΝΤΤ):19%&%1 191 # &2&0.!)1#8 0:71. #&0. &!#! 1 & : 0&8&% %&4 %!. #&#& 21 #.&0% &921#.) Φ!&)4 4)()0%)&0()0 #)0)0.& 0&. 8 &&9( )0%&&#8)7)0 #%1)#).!)1#:). &##&Φ!&%&1Γ)!#! 1 %) &%& 9& 8Β% #: 0&8&% &#&4 %!. #&#& 21 #;.!)79&0.& &9 %&8 Β081) % ( )! %& ) %) 0.& 0&. #! (1! ) 0&8&##1%)%&%&#&:) &!9&#.!% # 5 &)8 1) + %&!9)7&(1#7) + &#4&86:18)# 5 & &#.&:&0Ρ9&0 %)8 9!018) + Φ!&Ε)0.& 0&.; &21% ) ( )0%& ) & 8 947&Γ15171%)%& %.&9) &9.&7) 2 1 # Κ! 1#.)#&%!. 10)% &#Κ %1#8!.&9 ) 4 ##15171%)%& %& #& 8 1)! (&0.&9&0.&!9) 7&(1#7) + &#4&86:18)4) ) &(!7) )0.& 0&.%)6)4 & 8!4) + %&#&)5 %).&9)&9 Φ!&#.+ ; ).))10%)%&)0)71#) 4 #181 0)9&0. % #&#.!%1 # #%.&9)ς &#4&1. % 1 &1. 7&. Ρ018 %1#8!.10% # 5 & #0 2 #8 08&1. #Κ! 6%18 #. ) 1% #4&7)9).Ε 1).)1#8 9 #.)5&7&819&0. 9& 81)71.!)7&)##10).! ) 1(1.)7;!#.1:18)#&&#.&&#.!% 7&2)0% #&&98 0.)Φ!&4) ))# 81&%)%&&9(& )7) 0.& 0&.Χ Κ&:) 4).&%)21%)%&917Χ) &#%&4&## )#&9. % 9!0% %&9 0#. )0% ) #!) ): &0.&ς4 4!7) + 9!0%1)7;!#8) #& %1#8!.1 )&:18 81)%)&10;ΨΤ;ΘΤ Ν% %1( %& &:&#)% 0#!91% &9#&!#).1( #ΑΜ) ΑΤ21#. Φ!&%&2& # &:& 1% #).1( #4.&(& #

13 !#! 1 #%)4 4)()0%)&0()0 #)0)0.& 0&.Φ!&Ε!9) &Φ!&)10%)0+ 4 ##!17&(1#7) + &#4&86:18)4) ). ).) %.&9)&9Φ!&#.+ ; %)21)) &)71%)%&)4 &#&0.)#&8 0. 1)#&0% 4 1#. Φ!&&#.&. )5)7Χ %& 4&#Φ!1#)4 &.&0%&#!(& 1 Φ!&#.Π&#0 #&0.1% %&# 7!81 0) Φ!)1#Φ!& 8 0:71. #&0. &!#! 1 #%)0.& 0&.&: 0&8&% &#%&4 %!. #&#& 21 #Φ!& :& & )9#&!#4 %!. #& #& 21 #0) &%&; 1)0.&%&##)#4 &91##)#ΕΦ!&&#.&. )5)7Χ 9 0 ( :18 87)##1:18) #& 0 &7&08 %)4&#Φ!1#)Φ!)71.).12).&0% &921#.)Φ!&&Γ1(1 &#4)7%.& 18 : 0&81% 4 9&1 %&10: 9) Π&#8 71(1%)#&9: 0.&#&#8 1.)#&Φ!&194718) 0))% + %&!9) 9&. % 7 (1) 4) ) ) &7)5 ) + %) 9 0 ( ):1) 8 94).62&7 8 9 ) 1&0.) )%)4&7)71.& ).! )&#4&86:18)Φ!&.& #&!&1Γ 8&0. )70 9Ε. % %&# %&%!.12 4 #&!99Ε. % %&)5 %)(&98 0#.1.!6% %&4 8&%19&0. #(& )1#Φ!& 0.&1)9 %&#& &0. %)#&.)4)#:!0%)9&0.)1#%&!9)4&#Φ!1#)81&0.6:18); 4).1 %)6#& + %&710&)% # #8)46.!7 #Φ!&)!9)% #%&: 9)%1%.18) 4) )9&7Χ &0.&0%19&0. Χ)2& + %&9)0.& &7) +!0#8 9 #!. #4) )Φ!&#& 4 ##): 9)!94&0#)9& &. # 5 &.&9);

14 Α #.&. )5)7Χ 21#)4&#Φ!1#) # 5 &)7&#+ ) #8 0#!91% &#4 2&01&0.&%) 4 4)()0%)&0()0 #)2108!7)%)4&7)0.& 0&.0 #%1)#).!)1#ς7! % %1( %& &:&#) % 0#!91% ;0. &.)0. )0.&#%&&0. ) 0 )##!0. &9.&7)Ε0&8&## 1 #)5& Φ!)0%.!% 8 9&!).Ε8Χ&() #&) #%1)#).!)1#; %&#&%1 & Φ!&0+ Χ # 81&%)%& #&98 9!018) + )Χ1#. 1)% Χ 9&9Ε)Χ1#. 1)%&#!)8 9!018) #%&9)1#Ξ Ε)Χ1#. 1)%)7!.)&0. &#!)#1%Ε1)#ΞΕ 8)910Χ) % #4&0#)9&0. #; 9Λ!.&95& (102&0.!)4 &0#)#&0% 8 1)% Κ 0)7194 &## Φ!& 4 %! 1! %&!9) # 2& 56571)#Ξ 4 Ε9 ) 194 &##+ % # Κ 0)1# & ) 7&0.) & 8 947&Γ)&#!)%1#. 15!1 + 7&0.)&. )5)7Χ #))10%)#! (1!&0.+ )0&8&##1%)%&%& 102&0.) %1 4 Ε9 %1 0+. )0#91.1)19)(&0#&)19)(&9Ε212)&). )1) ).&0 + %&. % #7 ( 2&1 ).&7&21#+ 9)#0&91## : 1#!:181&0.&4 Φ!& &#4&8. &7&. 9)(0Ε %&)# 0%)#%& %1. )0#1.)9Ε7191.)% 4)7)2 )4 &81#)2)%& )41%& 0&8&##1.)2)&#.) &92 1 #7!() &#) 9&#9.&94 & #&!21%) 4. % # 0 9&#9 9 9&0. :)7.)2) 102&0.) )7( Φ!&. )0#4.)##&&9.&94 &)7#&0% )##190 :10)7% #Ε8!7 ΥΥ8 0# 71%!#&) 4 4!7) 1 ) + %).&7&21#+ )8)5 &%)0.& 0&.&#. Ζ7.19) ( )0%&10#.!9&0. %& 8 9!018) + Κ)9)1#19)(10)% 4&7 9)1#4 :Ε.18 % #:!.! 1#.)#; 0#.) %1 & Φ!& # 9&1 # %& 8 9!018) + &2 7!6 )9 & ) # 81&%)%& :18!

15 Λ 4& 47&Γ)8 9&#. ( )0%&&2 7! + %&!97)% #1.!)9#& #4!%&0.&#&%&!. # &0.!#1)#.)#& #.191#.)#; 0.& 0&.2&1 4) ) &2 7!81 0) 4 8&## 10: 9) #) &%&0+ Ε%& 010(!Ε9Ξ&).!.&7)0+ Ε(& &081)%)4 010(!Ε9Ε&7)!94). 19Ρ01 8!7.! )7%) # 81&%)%&8 # )Ε!9)2& %)%&1 )10#.1.!1 + Φ!&0)#8&!&#4 0.)0&)9&0.&&8 9 )5 )0(Β081) &)79&0.&!012& #)7; 0.& 0&.Κ Ε!9) &)71%)%&10Φ!&#.1 0 2&7&10#!4& 2&7;8)%)%1)9)1#& 9)1#4&## )#71()9#&ς( )0%& &%&9!0%1)70)5!#8)%&%12& #+ )Κ!%)10: 9) + &.)95Ε94 %!. #&#& 21 #;!8 9Ε 81 &7&. Ρ #&Φ]Β081)0).! )7% #!8&## %)0.& 0&.)4 &#&0.)#&1(!)79&0.&8 9!9:&0Ρ9&0 1 &2& #62&7;0.&):)8171%)%& %&2&0%& &%&&Γ4 #4 %!. #&#& 21 #0)0.& 0&.Ε( )0%& 0Ζ9& %&&94 &#)# Φ!&Κ 4 ##!&9!9 %&2&0%)#&0Φ!)0.!. )#4 &4) )9#&4) )102&#.1 0&#.& 018Χ # 54&0)%& &#.) &9!7. )4)##)%)#; )#17)&Γ47 ) + %)0.& 0&.8 0:1(! )9& 8)% 5)#.)0.&4 91## ; 4)6#)4 &#&0.)!9% #9)1 &#8 0.10(&0.&#%&10.& 0)!.)#%&. % 9!0% &!9 8 0#1%& 2&70Ζ9& %&!#! 1 #&94.&081)7;! #!% % 0.& 0&.: 18 1)%)0 :10)7% #)0 #Μ0 ##.)% #01% #%)9Ε 18) 8 9!9 4 Κ& ) Φ!& 5!#8)2) &#.)5&7&8&!9 #1#.&9) %& 10: 9) Π&# %&#8&0. )71 )% & 10%&4&0%&0.& %& =)#Χ10(. 0 4) ) Φ!& ) 8 9!018) + &0. & # 81&0.1#.)#&&0(&0Χ&1 #9171.) &# &#1#.1##&)!9&2&0.!)7).)Φ!&ς8)41.)7)9& 18)0) %! )0.&)!& ) 1); &71910) 9&0.&8 9)%&0 910) + %&& )!9)

16 &%&:&8Χ)%)ςΦ!)7#.10Χ)9)8&## #:! #% &4).)9&0. %& &:&#)% # Φ!&8 9.&94.)95Ε94)##) )9)!.171 ) ) &%&4) )&021) 9&0#)(&0# &7&. Ρ018)#). )2Ε#%&8)1Γ)#%&8 &1 4&## )1# ).!)7&9)17; )#17 ) 0.& 0&. 8Χ&(! &9 ΝΤΤ #&0% 10181)79&0.& &#. 1.) )!012& #1%)%&#&8&0. #%&4&#Φ!1#)).ΕΦ!&).) 1)0;ΨΝ %&%&Κ!7Χ %&ΝΝ 4 ##15171.!ς#&94 &#)#%&0 910)%)#,4 2&% &#%&)8&## /8 9& 81)71 ) )8&## ς 0.& 0&. ; 0.& 0&.8 9 Ε%&0 910)%)8 9!9&0.&) = 7%=1%&=&5===/ Φ!&Ε#!))4 &#&0.) + ( :18)9)1#)947)9&0.&%1##&910)%)!.171 )0% 10.&0#)9&0.&. :&( %&%)% #%1(1.)1#4) )8 0&Γ+ &9.))) Φ!12 #%&%)% ## 0#&19)(&0#&# &.)0%!9) %Ε8)%) %& &Γ1#.Β081) ; # Ζ7.19 # 8108 )0 # 8 &#819&0. &Γ4 0&081)7% #)8&## #%&0 2 #!#! 1 #8 0&8.)% #ς &%&Κ )8) &.)Φ!&#.Π&#& Ε #1)#Κ! 6%18)# &7&2)0.&#; = 7%=1%&=&5Η&1)%& 951.!0%1)7!9)1##1947&#9&0.&&1)!0%1)7Ι #! (1! %)# 9+ # % 10(7Β# 19 & 0& #&& Φ!)0% &#.&. )5)7Χ)2) 0 )5 ). 1! 4&!4) ))6#18)%&).68!7)#Η Ι0)!6 );& 0 &#&&210Χ) %&#&02 72&0% %&#%& ΝΤ ) 1%Ε1) %&!9 #1#.&9) %& )## 81) Π&#!012& #)1# &0. & % 8!9&0. # %& : 9) )4) &0.&9&0.& )7&). 1) 10#41 )0% #& 0 :!081 0)9&0. % Ε &5 Α ; 712 & 81 8!7) + %& 1%Ε1)# & 9)01:&#.) + % 4&0#)9&0. #! (&8 9??????????????? 0% Ε!(!#. 10#%);0.& 0&.& 1 &1. ; 0 0;ΨΛ )#671) & &95 ΝΝΤ4; Α; #. #&!#)0% 0.& 0&.8 9 #10Ρ019 %& ===!=;===.&99)1#! 9&0 #%&!9)%Ε8)%)%&&Γ1#.Β081)8 9 #&2& )#&(!1 ;0.& 0&.Ε9)1#)0.1()#! (10% Χ 8& 8)%& 210.&)0 #). #9)1#!9&0 #ΝΤ; Α!6# ;!4;Μ;

17 Μ )72)7 )#& 4.&(1% 4&7)# &( )#%& 1 &1. ;9#&(!1%)()0Χ)98 4 )# Φ!&#.Π&#. )%181 0)79&0.&71()%)#ς4 4 1&%)%&< 4 4 1&%)%&&!# %)10: 9) + Ξ 4 4 1&%)%&&%1 &1. )!. )70!# %&19)(&0#&%&8 1) Π&#10.&7&8.!)1#Ξ 9) 8)#8 9& 81)1#&!. ##1(0 #%1# #; :192&9ς7!9&)91( ) + %&).121%)%&#8 9:10)71%)%&7!8 ).12)4) )) : 9) %1(1.)7! ) 81 8!7) + %& 5&0# 10.)0(62&1#. )0#)81 0)% # 0) 0.& 0&.Ξ &Γ4 &##+ % Φ!&#&2&9%&0 910)0%!8 9Ε 81 &7&. Ρ018 &:) 8 9 Φ!&)0.& 0&.#&!#!# #&)4718) Π&#4)##&9)#& 21#. #8 9!9)0 2): 0.&1 ) &8 0Ρ918) 0%&. )0#1.)9&. )0#:& &9#&%)% #&10: 9) Π&#4 21% #%&2)7 & &Γ4 &##+ 9 0&. 1); 7Ε9%1## :!081 0)9&0. % #1#.&9)%&. :&( %&%)% #0)=== 0+ 5#& 2) 7191.&# 9).& 1)1#! # 87) #; # Χ)2&!9 Ζ018 & 4).18!7) 9 % %& 4& ) &##&. :&( Φ!& 4 %&!.171 ) )# &%&# 4Ζ5718)# %&.&7&8 9!018) Π&#.)0. Φ!)0. #1#.&9)%&. )0#91##+ %&)8)5 )#. )0#91##Π&# #).&71. 1)#!)# &%&#%&:15 )#.18)#Κ #&4 #4&.)0% ).Ε)!.171 ) + %)#710Χ)#%&. )0#91##+ %&&0& (1)&7Ε. 18);)10%)4 Φ!&)#8) )8.& 6#.18)#.Ε8018)#& 4& )81 0)1# %) 0.& 0&. 0.)2&79&0.& %&#8&0. )71 )%) 9&7Χ %1 &0% %&#4 21%) %& Χ1& ) Φ!1 ) + :) &98 9Φ!&0+ &Γ1#.)!9)#&%&(& ( :18)%&:101%)Η.& 1. 1 Ι4) ) )# 4& ) Π&#Φ!&) &%&0)..)71%)%&4 4181); )6#! (1 8 08&1. %&815& &#4)! %& &)71%)%&21.!)7; 10&Γ1#.Β081))##19%&7191.&#(& ( :18 # &)1#!%&: 0.&1 )#4) )) 81 8!7) + %)10: 9) + %1(1.)7& )8&## ς &%&)8) &.)90 2)#%1:18!7%)%&#& 4& 47&Γ1%)%&#4) ))%1#814710)Κ! 6%18)% Φ!& 8 & %)0.& 0&.Φ!&4)##))

18 Θ &Γ1(1 ) 5#& 23081)%&8 1.Ε 1 #&4 8&%19&0. ##&(! #4) ))# 4& ) Π&# &)71 )%)# 4&7)21)%1(1.)7 &9.); & %% % 0.& 0&.Ε,!9) &%&10.& 0)81 0)7%&8 94!.)% &#10.& 8 0&8.)% # Φ!&4& 91.&)8 9!018) + &0. &#1%&%& &0)#%&917ΧΠ&#%&4&## )#)##198 9 )8&## )!9)8 7 ##)7Φ!)0.1%)%&%&10: 9) Π&#%&. % 9!0% / Λ ; _!9) &%& &9.)10.& 0)81 0)7%&)947) &)(& ( :18)Φ!& ). )0#:& Β081)%&) Φ!12 #&%)% #Κ!0.)9&0.&8 9:!0 Π&#%&8 &1 &7&. Ρ018 4) ) 917ΧΠ&#%&!#! 1 #) &% % 9!0% ; 0.& 0&.)4 &#&0.)Φ!). 8) )8.& 6#.18)#< )ΙΕ!9) &%&)5&.)21#. Φ!&Φ!)7Φ!&!94 %&.& )8&## )&7)Ξ 5ΙΕ10.& ).12)Κ Φ!&!#! 1 (& )%)% #0)2&()&&#.)5&7&8& &7) Π&#Ξ 8ΙΕ10.& 0)81 0)70 #&0.1% %&Φ!&4& 91.&#!4& ) )#5) &1 )#0)81 0)1#Ξ %ΙΧ!9)9! %)%&%& 4& )% &# Μ ; &Γ4 &##+ 0.& 0&. 4)7)2 ) %&!# 8 &0.& &9 0 ##) 760(!) Κ &# )%)&9.&Γ. 0 9).12 #&0% )##19%&:101%)4&7))760&),)/% 1.&9Α%) 9)Λ Ν )4 2)%)4&7).) 1)0;ΨΛΤ%&Α%&9)1 %&ΝΝ % 101#.Ε 1 % #.)% %)# 9!018) Π&#<, 9&(&0Ε 18 Φ!&%&#1(0) 8 0Κ!0. %& &%&# #??????????????????????? Λ 18) %!6#; # %& ( ) ;)!! <%14 4;ΛΑ; > ; ( # + )!7 ; 1)&7Χ )9&0. #ΝΝΤ; Μ 2&#,1#& 2).& )& 18! & )%&77& &.1/&90.& 0&.& 12)8 <[!)71&( 7&α..1%&7 02&(0!47&9&0. 77&.10 9) ΝΝ &#1%&0 ) %&7 0#1(71 / 18) %!6#; # %& ( ) 4;ΛΑ;

19 Τ 9&1 #%&. )0#91##+ &8 9!.) +.&)% &#&Φ!14)9&0. #& #0&8&## 1 #ς 8 9!018) + &0. &8 94!.)% &#5&98 9 # :.β) && #%)% #8 0.1% #0&#.&# 8 94!.)% &#/; % # )0 # Ν ) 0.& 0&.!7. )4)##! ) 9) 8) %&!9 917Χ+ %&!#! 1 #&8 9 & )%&#&&#4& ) 10181!#&)8 1) + % #4 19&1 #4 Κ&. #8 9& 81)1# !1. %&#& 5.& 7!8 ). )2Ε#%)4 &#.) + %&#& 21 #&%)2&0%)#%&4 %!. # 4) ) &#.& 8 &#8&0.& 0Ζ9& %& 4&## )# Φ!& :) 1)9 4).& %&#.& )951&0.&,21.!)7/ 94 &#)#41 0&1 )#4)##) )9)9 0.) &%&#4 4 1)#%&8 9!018) + Φ!&)( )#& 71()90)0.& 0&.&7!8 )98 9&#.)8 0&Γ+ ;& &0. %&%10Χ&1 &)!.171 ) + %)#8 0&ΓΠ&#4) )2&0%& 4 %!. #&)4 &#.) + %&#& 21 #:) &90)#8& )9)1# &8&0.&&&Γ47 #12): 9)%&8 9Ε 81 < 9Ε 81 7&. Ρ018!,& 99& 8&/&9 10(7Β#; 5 & 4& :17 % #!#! 1 # %) 0.& 0&.!9) 4&#Φ!1#) :&1.) 4&7), 18& =).& Χ!#&/ &2&7! Φ!& ΛΑχ % # Φ!& )8&##)9 ) &%& :) &9 9.12)% # 4 4&#Φ!1#)#ΑΛχ%&7&##& 8!4)9% 8Χ)9)% 8 &1 &7&. Ρ018 Νχ8 9Κ ( # χ )# χ 8 9 & & )4&0)# χ % # 0)2&()% &# &#.) 1)9!.171 )0% )0.& 0&.4) ) &)71 ) 8 94 )# 10%))##19 0Ζ9& %&4&## )# Φ!&&#.+ )%& 10% )&#.)0 2): 9)%& &)71 ) 0&( 81 #Ε&Γ. &9)9&0.&)7.)&2&9 8 &#8&0% 8 94)## #(1()0.&#8 #; ) ) #&.&!9 )78)08& %) ) % &#.!% %)# &7) Π&# Κ! 6%18)# 4 2&01&0.&# %) 0.& 0&. :)8& ) 8 &#819&0. %& #&!#!#! 1 # 2&Κ)#& ) 4&#Φ!1#) %12!7()%)4&7 &4).)9&0. %& 9Ε 81 % ##.)% #01% # Θ &9ΝΝΛ. Β#917ΧΠ&# %&4&## )#)8&##)2)9)0.& 0&.)9)1 1) )%18)%)0)Φ!&7&4)6#;9ΝΝΤ&##)9) 8)?????????????????? Θ,9& (10( 1(1.) / [;; ; ) ( +&, (. ) 2 1 #)!. &#)!!<%14 4;ΑΘΑ;

20 Ν 4!7!4) )8&9917ΧΠ&#%&4&## )#) &% % 9!0% Χ)2&0%!9)&#.19).12)%&Φ!& 0 )0 %& &##)81: )).10Κ)!9517Χ+ %&4&## )#; 1)0.&%&#.)0 2) &)71%)%&8 90Ζ9& #.+ &Γ4 &##12 #Ε0).! )7Φ!&) 0.& 0&.#&Κ)&08) )%)8 9!9): 91% 2&7:& )9&0.)4) )) &)71 ) + % 8 9Ε 81 ; ( )! 1)0.&%&#.)#10 2) Π&##! (&!9.& & &#4) Φ!&)5 )0(&.)0.!9)8 9!018) + &99)##)Φ!)0.!9)10.& ) + 4&## )7;9)951&0.& %1:& &0.&%&.!% Φ!&Κ #&21!; 102&0 + %)4)7)2 )%&Ε). 15!6%)) &#8 1. %&: &0.6:18) 0.&)9& 18)0 =1771)9 15# 0 &9 #!) 5 ) δδ %& ΝΤ; 15# 0!.171!.& 9 4) )%&:101!9) &%&%&8 94!.)% &#:!.! 1#.)!.171 )%)8 0&8.)0% #&)9&0.&%1 &.)9&0.&)&7);99!0% 21.!)70+.)0(62&74) )% Γ)7Ξ)7( 8 9!9 8Ε! 0%&8)%)&#. &7) &4 &#&0.)!9: 8 %&).121%)%&;951&0.&&##&δ8 0.1% δ0) 0.& 0&.&0+ #10Ρ019 %&#.); &(!0% )%&:101 + %)0&#8 815& &#4) Ε!90 2 )951&0.&Χ!9)0 &.&80 7 (18 %&&Γ4 &##+ 10: 9) + &. )0#) Π&#&8 0Ρ918)#; 0#1#.&&94&## )#%&. % # #4)6#&#%&. %)#)#8!7.! )#&710(!)(&0#%&. %)#)#1%)%&#&4 :1##Π&# : 0&8&0% & &Φ!1#1.)0% 10: 9) Π&#Ξ!9) &%& 9!0%1)7 %& 8 94!.)% &# 10.& 8 0&8.)%)4&7)10: )&#.!.! )%&.&7&8 9!018) Π&#Φ!&4& 91.&ς10: 9) + &9. 30#1. #& 4 8&##)%)&. )0#91.1%)%1(1.)79&0.&; %1 & + Φ!& 815& &#4) &#.. 9)0% Χ Κ&Ε0 #&0.1% %&8 1)!9) #1.!) + 4) ))8 9 %)!9)8 %1:18) + &7&(1#7) + 7 8)7; 9 &#4) #&)4 &#&0.) ).!)79&0.&. 0)#&9!1. %1:68174) )Φ!)7Φ!& ( 2& ) Φ!&Φ!& Φ!&#&Κ)

21 0&##&)951&0.&21.!)7;#. 4 Φ!&Ε%1:6817#)5& Φ!&92&9%& 0%&& Φ!&#&&#. :) &0% ;)#)#.&80 7 (1)#&#.+ 2)() #)9&0.&#&0% 10.&( )%)# & &#4) & 4 %& +. 0) 9)1#: 817#)5& %& 0%&)7(!Ε9&#. 210% &&9)7(!0#8)# # Φ!&&7&!&7)&#. :) &0% ;[!)0% 1## &:&.12)9&0.&)8 0.&8& #( 2& 0)0.&#7 8)1#4 %& + &0.+ %&.& 910) Φ!)1# # 8 94.)9&0. # Φ!& 4 %&9 #& )%.)% # &(!7)0% # 7 8)79&0.&; ) Φ!1.&.! )! 8 %1( % &#4) 9!%)9 & ) &(!7)9&0.) + & 8 %1:18) + %&2&9.)95Ε9# : &. )0#: 9) Π&#)%)4.)0% #&ς#8) )8.& 6#.18)#%& 8)%)4)6#; + #,.% / )9 #&7&81 0)%)# )7(!9)# %&:101 Π&# % Φ!& #& &0.&0%& 4 8 9Ε 81 &7&. Ρ018 4) )Φ!&#&4 ##) &#. 10(1 0&##&. )5)7Χ )%&:101 Π&#)8)%Β918)#4 &81#)# &0+ )#1947&# 1&0.) Π&#(&0Ε 18)#< &(!0% 7%&9) 1 )#. Ε!9δ8 0Κ!0. %& 4& ) Π&#%&8 94 )&2&0%)%& 9& 8)% 1)#!4 &#.) Π&#%&#& &1 &7&. Ρ018!&9!. )#4)7)2 )#)#. )0#) Π&# &Ζ% &8 0Ρ918 &)71 )%)#4 10.& 9Ε%1 %&9&1 #%1(1.)1#/ Τ ; &)8 % 8 9)%&:101 + %) < +. )0#) Π&#&8 0Ρ918)#5)#&)%)#0 4 8&##)9&0. &. )0#91##+ %&%)% # %1(1.)71 )% #&02 72&0%.)0. ()01 ) Π&#8 9 10%126%! #1087!10%.&Γ. # # 0# & 19)(&0# 21#!)1# & Φ!& #+. )0#4.)%)# &9 &%&# )5&.)# Η8 9 ) 0.& 0&.Ι! &%&#:&8Χ)%)#Η8 9 )! 101.&7ΙΦ!&4 ##!1!9 % 4) )!9) &%&)5&.) Ν ;?????????????????? Τ 7%&9) 1 )ΖΚ ;/ 0 &1, 0< & &1. ;8 9;1 %&)0&1 Α%&Κ!0Χ %&; Ν < ()01 ).1 0: & ).1 0)0% &2&7 49&0.;

22 0Φ!)0. Φ!&4) )75&.10< 0!%1 2!!% % 9Ε 81 7&. Ρ018 Ε ) &)71 ) + %&. %) ) 8)%&1) %& 2)7 &# % # 4 8&## #%&0&( 81 #&9!9)951&0.&&7&. Ρ &1 %))4718) + 10.&0#)%)#.&80 7 (1)#%&8 9!018) + &%&10: 9) + ).&0%&0% ) # 5Κ&.12 # %& 0&( 81 ; # 4 8&## # 4 %&9 #& &)71 )% # %& : 9) 8 947&.)!4) 81)71087!10% )#. )0#) Π&#0&( 81 )0&( 81 0&( 81 )8 0#!91% & 10. ) ()01 )81 0)7 &9!9) 10: )&#.!.! ) %& 10: 9) + &8 9!018) + 4 &% 910)0.&9&0.&4Ζ5718)%&)8&## : &&%&5)1Γ 8!#. ; 9 &:&1. ) 0.& 0&. Ε!9 8 0Κ!0. %& &%&# Φ!& 10.& 71() 917ΧΠ&# %& 8 94!.)% &#0 9!0%. 0)0% 8 9Ε 81 &7&. Ρ018!9) &)71%)%&;&#.)&#.&1 ) %& ) &#.)0 ##)5& Φ!)7Ε)0).! & )%)0.& 0&.#& 1)!97!()!!99&1 α 4 :&##!6#>&0 1Φ!&&0.! )4 0%& )Φ!&4) )#&&0.&0%& Φ!&)0.& 0&. Ε!97!() 9!1.)#%)#Φ!&#.Π&#Κ 4 &21)9&0.&%&:101%)#4&7 1 &1..)1#8 9 : 8 94&.&0.&%&2& 1)9#& &%&#&0Χ)%)#;##1919)(10)%!98 0. ). 8&7&5 )% &0. &!9) &94 &#) )7&9+ &!. ) 5 )#17&1 ) #& ) 0.& 0&. : ##&!9 7!() 0%& #& 1) 8 0#1%& )% )##10)% &#.&8 0. ). α &#4 #.)&0.+ #& 1)0&90 )#17&0&90) 7&9)0Χ)9)#0)0.& 0&.;&#.&8)# #& 1)%1:6817%&:101 : &90+ #&Χ)2&0% &7&1. : )7(!94) )%1 191 )#Φ!&#.Π&#Φ!&4 2&0.! )21&##&9)#& #!#81.)%)# ; ) &8& &21%&0.& 4.)0. Φ!& ) 0.& 0&. 0)%) 9)1# Ε Φ!&!9 9&1 %& 8 9!018) + )##198 9.&7&: 0&& :)Γ;?????????????????? ;; 0 2 & 13 1,;Α;&%; + )!7 <.7)#;!1 >&0 1Φ!&; 0 4;;

23 & & 0&.0 )#17Ε)7( 9!1. &8&0.& )8&## : )0Φ!&)% ) 4Ζ5718.&9 )4 Γ19)%)9&0.& % 1# )0 # %& &Γ1#.Β081) ). )2Ε# % 41 0&1 0 #&. ; 0.& 0&.)10%)0 ##&!#4 19&1 #4)## #0 )6#:&. )0#4) &8&. % #&!4.&081)7 10&Γ47 )%.)0. 0)#!)!.171 ) #.!9&0. %&9 219&0.) + 41%)%& 10: 9) Π&#)062&79!0%1)7Φ!)0. 0)4 &#.) + %&#& 21 #&9(& )7; _&Γ).)9&0.&0&#.&9 9&0. 0)#4 19&1 )#710Χ)#%)#Φ!)1##&8 & # 7Χ # 0)&Γ4&8.).12)%&10: 9) Π&#Φ!&4)!.) + )##!0. 8&.)9&0.&&Γ1#.&)4 &#!0 + %& Φ!&)7( # 5 & #:)9 # ##&. ).)% ;0%1#8!.12&79&0.&&#.&Ε!9)##!0. Φ!&8)!#)8&. %&#8 0:. ). % #;1#)#&(!1 Φ!&#1(01:18)&8 9 )(&9&##&# 10: ). &#% )951&0.&21.!)7; 9#!)4 19&1 )8 08&1.!) + Ε8 0#1%& )% 8 9 & 4 % 10(7Β#, 72&% %& 57&9)#/; + 4&## )# %.)%)# %& 2)#. 8 0Χ&819&0. &9 10: 9.18) 9!1.)# 2& &#!.171 )% # 4&7)# &94 &#)# 4) ) :10# 5&0Ε:18 # &Γ&947 () )0.1 #&(! )0 ) &9 #1#.&9)# &7&. Ρ018 #; Ε9 ) Φ!& ). % # #& )4 &#&0.) 521 &&7&9&0.) &0.&0%&#&0))8&4 + %)4)7)2 ), # 21.!)7/; 9 2& %)%& )0.&# %& #&.)8Χ) &Φ!12 8)%)9&0.& Φ!)7 ) 0).! & )! 8 08&1.!) + %&!9 &Γ1#.&9!. )# 8).&( 1)# %&#.&#,%& 56/ %&0. &&7)##&# 5 &##)1!9)Φ!&(& )79&0.&Ε8 0:!0%1%)8 9)Φ!&7&<

24 Α. % 10: ). 21.!)7 Ε%)% 0 9&%& Ε9 Φ!& &)79&0.& Ε %.)% %& 9&0.& #) #&0% 4.)0. )Φ!&7& Φ!& &:&.12)9&0.&8)!#)%)0 #4 % 7 ;9.& 9 #(& )1#. % Ε 9)#0&9. % Ε &0. &)#&#4Ε81&#%)#Φ!)1# Ε(Β0& &Γ1#.&9 # Φ!&#+ # 10.& 0 #%)#&94 &#)#Ξ #Φ!&#+ #)#41 )0.&#)0 2). # 8 94!8)&Γ4& 1Β081)&9102)#+ &% 9601 %&#1#.&9)#&7&. Ρ018 #Ξ #%& Φ!&#+ #,41Γ)% &#%& 78 # Η% #Φ!)1# 1(10! 98!Κ) &) %&).!) + #+ #1#.&9)#%&.&7&8 9!018) Π&#Ξ #&#4&81)71#.)#&98).Π&#%& 8 Ε%1. #Ξ&:10)79&0.& Φ!&Ε, % #7 ε#2& &##! (&910%)() Π&#) &#4&1. % #9.12 #Φ!&7&2)9&##&#)(&0.&#) ).!) ;!1.)#2& &#Ε&Γ4718)% 4&7 #1947&#)#4&8..Ε8018!#&Κ)&Γ1#.&!9)8&.) 8 94&.1 + &0. &&7&#!0##&Κ!7()0% 9&7Χ &#Φ!& #!. #).ΕΦ!&#&Κ)94 ).18)% # &%&.&8.)% # #%&71. #; 7(!0# 8)# # : )9 &7).)% # # 5 & 102)#Π&# Φ!& )8) &.) )9 4 &Κ!6 # #) #5)08 #.&0% 8 9 8) )8.& 6#.18)# #, / 0%& )(&0.& 9!1.)#2& &#:! #%)#4 4 1)#&94 &#)# &.1 )Φ!)0.1)#96019)#%&8)%) 8 0.)8 &0.& Η8 9 4 &Γ&947 φ Ι 9)# ) :10)7 #& # 9) + Φ!)0.1)# 8 0#1%& 2&1#;8! 1 # ΕΦ!&.!% 1## Ε:&1. 9!1.)#2& &##&9%&1Γ) )#. #& )10%)#&9Φ!&) 9&0 # 10: )..&0Χ)&99+ # 8).+ %&8 Ε%1. ; %&9)1#&Γ1#.&9!. #8)# #&9Φ!&&#.&#, ). #%&8 94!.)% &#/).!)9 Φ!&5 )0% #1(17 #0)9)1#)7.)%1#8 1 + ; 9 Ε 8)# %)9!%)0 )%&8 0.&Ζ% #&9 ( )0%&# ;## 4 %&#& :&1. %&#%&)9!%)0 )%&!9)#1947&#19)(&90)4 (10) 10181)78 9 )102)#+ 0)#&(! )0 )%&5)08 #%&%)% #)0.&#.1% # &1#; 7&(1#7) + 5 )#17&1 ))4&#) %&#& )10%))8)0Χ)%)0&##& ##!1

25 Λ &8! # #4) )Κ!7() %&.& 910)% #8)# #.)7Φ!)74 &8&1.!) ).; Ψ%) 0#.1.!1 + &%& )7%&ΝΤΤ). ).) %, %)1# 0 91)/0 )46.!7 % # 1 &1. #& ) )0.1)#!0%)9&0.)1#& <.; Ψ % # #+ 1(!)1# 4& )0.& ) 7&1 #&9 %1#.10 + %& Φ!)7Φ!& 0).! & )() )0.10% #&) #5 )#17&1 #&) #&#. )0(&1 # &#1%&0.&#0 )6# ) )5171%)%& % %1 &1. ς 21%) ς 715& %)%& ς 1(!)7%)%& ς #&(! )0 )&ς4 4 1&%)%&0 #.& 9 ##&(!10.&#< Η;;;Ι ΥΕ &7 #1(17 %)#8 &#4 0%Β081)#&%)#8 9!018) Π&#.&7&( :18)#%&%)% #&%)#8 9!018) Π&#.&7&:Ρ018)##)72 0 Ζ7.19 8)# 4 %&9Κ!%181)70)#Χ14.&#&#&0): 9)Φ!&)7&1&#.)5&7&8& 4) ):10#%&102&#.1() )7!10#.! + 4 8&##!)74&0)7; Φ!&.)0(& ) )9&0. %& Φ!&9 :) 4 %& 21 7) &##& 4 &8&1. 0#.1.!81 0)721#. Φ!& Ε1(!)7ς8).)&#!)21 7) + Ε) Ε9#&(!0%!. #&0.&0%19&0. # &9)17Ε8 0#1%& )% 8).))5&.)!#&Κ) &#4Ε81& %& 8).+ 4 #.)7 8 0:1(! )0% 4.)0. 8 &#4 0%Β081) 4)##62&7 %& 21#!)71 ) + 4 Φ!)7Φ!& 4&## );&9)17# #& 1)8 0#1%& )% 8).):&8Χ)%)8)# &#.12&##& ( ):)% )##19&. 18)9&0.& 8 9 5&9 &0.&0%&! ( Ε(1!4& 1 15!0)7%&!#.1 )8!Κ)9)01:&#.) + : 12&18!7)%)0, &1 %&#.)% /% %1) Θ Ν # 5.6.!7, 0. ). # 1 9)% # ). )2Ε# %) 0.& 0&. 0+.&9 2)7 Κ! 6%18 /)##19 &%1(1% & 2,γ;;;η8 0#!91% %&2&.& 8 0Χ&819&0. %&Φ!& &Γ1#.&!9#1#.&9)9 %& 0 Κ )%.)% &9!. #4)6#&#%&0 910)% ( ):1)&# 8 9&7&Ε4 ##62& ) ))!.&0.181%)%&&)2& )81%)%&%&10: 9) Π&#8 0.1%)#0)# 87!#!7)#% % 8!9&0. &7&. Ρ018 /):1 9! 101#.! #)% %&(!1) Φ!& 4).1814!% )81 0)7% 101#.Ε 1 Ζ5718 ; 4&#) %&Χ)2&!9)0&8&##1%)%&%&7&(1#7) + 4&0)7&#4&86:18)4) )8 19&# 21.!)1# %1( &0)7 )#17&1 ; &8 &. &10;Ψ;ΤΛΤ%&Θ ΝΛ&7&1#4&0)1#

26 4 #.& 1 &#4 ##!&947&0)#8 0%1 Π&#4) ))#!))4718) + 21#. Φ!&)0.& 0&.Ε)4&0)#!90 2 9&1 %&10.& ) + ;!. #8 19&##+ 4 ).18)% #0 8)94 21.!)7.)1#8 9 )0 Η).;ΜΑ% ΙΦ!& 8 9&.&Φ!&9,%&#.!1 10!.171 )!%&.& 1 1 ) 8 1#))7Χ&1)/ &#.&71 0). Η).;Θ% Ι))9&) )Η).;ΛΘ% Ι)%12!7() + %&#&( &% Η).; Α& Λ% Ι081.) + ) 19&Η).;ΤΜ% Ι8)7Ζ01)&10ΚΖ 1)Η).#;ΑΤ&Λ% Ι )81#9 Η&10;ΨΛ;ΤΑΑ ΝΤΙ&):)9 #)4 0 ( ):1)&4&% :171) &#4&8.12)9&0.&).;ΑΛ % ).;Λ% #.).!. %) 1)0 )&% % 7&#8&0.&; #)!% # 4&0)71#.)&7# 0>!0( 1)& )8).&( 18 ) ):1 9) &98 9&0. 1 # ) ).;ΜΑ% %1( &0)7 )#17&1 Η8 19&%&%)0 ΙΦ!& δ 5Κ&. 9).& 1)7% 8 19& %&%)0 Ε)8 1#)19 2&7!9 2&7%&2&0%. ).) #& 521)9&0.&%&8 1#)8 4 &)! 0 #&0.1% &)76# ## 9&0.&4 %&#& %)01:18)%)4 ) + :6#18)δ;#%)% #%& 8 94!.)% 8 9 Ε% 8 0Χ&819&0. (& )7# & #;_%&&0.&0%19&0. Φ!& #%)% #%&8 94!.)% #&8 0#.1.!&90!9)0 2): 9)%&4 4 1&%)%&10.&7&8.!)7 )10%)0+ &8 0Χ&81%)&90 ## 1 &1. &0)7; 8 087!#+ %&.!% 1## ΕΦ!&0 &#. (1 ).!)7&9Φ!&#&&08 0. ))7&(1#7) + 5 )#17&1 )0+ Ε4 ##62&74!01 4&0)79&0.&4&## )#Φ!&4&0&. )9&9#1#.&9)#)7Χ&1 # 4) )%&#.!1 %)% #9!1. 9&0 #4&7 8 19&%&%)0 ;) ) #2& #)% #&99).Ε 1) 7&()7%1 #&1)Φ!&#&. ).)%&!98)# %&).14181%)%&; 7&(1#7)% 5 )#17&1 &#. 9!1. ). )#)% 0&##&8)94.)95Ε90+ 4 %& 1) #& %1:& &0.&&9.& 9 #%& )#17)0.& 0&.Ε)7( 9!1. &8&0.&&4 &81#)8 9)9)1 5 &21%)%&4 ##62&7. 9) )# Ε%&)#%)#1.!) + )0.&#Φ!&8 19&#( )2&#8 9&8&9) 8 & ; 7&(1#7) + 5 )#17&1 )# 5 & #! (1!)4&0)#&9ΝΤΘ&0Φ!)0. # 0.&)9& 18)0 #Κ 21#7!95 )2)99&1 #%& &#4 ).18)% #8 9 )!Γ671 %

27 Μ 8 94!.)% ) 7&(1#7) + 5 )#17&1 ) )10%) 4 8! )2) %&:101 Φ!& Ε 4 ( )9) %& 8 94!.)% ;##&:). &. ).))&Γ).)%19&0#+ %&##&). )# 7&(1#7).12 ; #%1)#).!)1#)10: 9) + Ε)7( 9!1. 2)71 # #%)% #%&8 94!.)% 4 %&910:7!&081) )21%)%&917ΧΠ&#%&4&## )#&).Ε9&#9 %&:101 :!.! &8 0Ρ918 %)# 0) Π&#; )%) 2& 9)1# 81%)%+ 4)##) ).& #&! 8.1%1)0 &0. &7) )% ς 10: 9.18)!.171 )0% # #& 21 # )% # 4&7) )7.).&80 7 (1) %& : 9) ) 9&7Χ ) )#!)Φ!)71%)%&%&21%);7&(1#7)% 5 )#17& %&:&8Χ) # 7Χ #4) ) &##) &)71%)%&Φ!&7Χ&Ε)4 &#&0.)%); )&#:& )862&7)#1.!) + )4 &#&0.)!9)# 7! &.)9&0.&%1:& &0.& 102)# 10%&4&0%&0.& %) 10&Γ1#.Β081) %& 0 9)# &#4&86:18)# Φ!& %1#814710&9 )!.171 ) + %) &%&#& 5 1()% ) &4) ) %)0 4) )7Φ!&21& )4 2 8) ; 9)2& 4 2)% %)0 & 0&Γ %&8)!#)71%)%&Η &7) + %&8)!#)&&:&1. &0. & :). & %)0 Ι&Γ1#.&0.&&0. &)).1.!%&% )!. % :). 7&#12 &)&Γ1#.Β081)%& %)0 &:&.12)9&0.&8 94 2)% Ε4 ##62&74&%1 10%&01 ) + %&: 9))8 94 )# 4& %)## : 1%)#;4 %! + %)4 2)&9!94 8&## %&10%&01 ) &Κ!6 8)!#)% ). )2Ε#%)0.& 0&.Ε)7( 0 2 &10!#1.)% 4) ) #0 ## #. 15!0)1#; &#.)710Χ)%& ) %&2&#&%1 & Φ!& 1 &1. : 1. 9)% 4&7)! (Β081) %&!9)7&(1#7) + &#4&86:18)# 5 &)0.& 0&.&0Φ!)0. )7(!0#Κ! 1#.)##!#.&0.)9Φ!& 0&0Χ!9)7&1)( )4 %&.& 9).! 1%)%&#!:181&0.&4) ) &# 72&. % # #4 57&9)# Κ! 6%18 #Φ!&4 ##)9#! (1 ; &#.): 9)Χ %!)#Φ!&#.Π&#4 &71910) &#)%&9)0%) %&.1%) &:7&Γ+ ) 4 19&1 ) %1 &#4&1. ς.& 1. 1&%)%&!9) 2& Φ!& ) 0.& 0&. Ε!012& #)7&Φ!&). )0#91##+ %&%)% #Ε:&1.)21.!)79&0.&#&9Φ!&#&4 ##)7 8)71 7)&9!9%&.& 910)% 4)6#5&98 9 %&.& 910) Φ!&4)6#.& 1)8 94&.Β081)4) ) &(!7)9&0.).)77&1; #&(!0%)4 &71910) %1 &#4&1. ς4 ##15171%)%&%&8 0. 7) )0.& 0&.)

28 Θ Ε #1) : 1.1 )%) ς 4 2) 0 # #.)% # 01% # 0%& ( 2& 0 5)1Γ! + ) &9Τ ΝΝΜ&98!Κ.6.!7 &(!7! (% ) %&0 910)% Φ!& &#!7.! &9 194 ς 0.& 0& & ( 2& 0)9&0.)7) 9&0 #0 Φ!&.)0(& 9).Ε 1)8 0#1%& )%)10%&8&0.&;#!4 &9) 8.&.&2& %& %&:101 #& ) 0.& 0&. %&2& ( ) %& 9)1 715& %)%& 8 9 # 9&1 # 194 &## #8 9 4 &Γ&947 #Κ 0)1# &21#.)#!712 #&)##19#&0% &#.) 1)712 & %&Φ!)7Φ!& 8&0#! )4 Ε21)&%&Φ!)7Φ!& &( 2& 0)9&0.)74 #&. ).) %&!9 2&68!7 %&& Φ!&!.171 )% )#4&8. &7&. 9)(0Ε )& %1 &0&##&8)# #!Κ&1.)) &( 2& 0)9&0.)7;!4 &9).&)8)5!4 %&87) ) )7&1108 0#.1.!81 0)74 &0.&0%& Φ!& #1#.&9)Φ!&4& 91.&9) &ς#&91## )#%& %1 &0+ #&)4718)ς0.& 0&. 4 19&1 4 Φ!& 0+ Χ Φ!& #& :)7) &9 )%9101#. ) ) &#8)##& % )#4&8. &7&. 9)(0Ε.18 %&2& Φ!&). )0#91##+ #&:) 4.&80 7 (1)%1(1.)7&0+ 4 0%)# %& %1 ; 9#&(!0% 7!() ).&&0.&0%&!Φ!&) &%&.&99&0 4.&081)71%)%& 102)#12)% Φ!&)& %1!9)2& Φ!&0+ 5)#.)!#! 1 71() ) 10.&!4. 4) ))8&## 7)9)#%&2&4 ).18) ). #):1 9).12 #Η Ι &%&081) #&Κ!0. )!94 2&% 10#.)7)!94 ( )9)%&)8&## : 0&8& )#&0Χ))8&##)!9 %&.& 910)% &:10)79&0.& &8&5& Φ!&%&#&Κ); 9&#.& ) %&#&10:& 1 )7(!9)## 7! Π&#4) ) #8)# #Φ!&Κ 2Β9 %&#4&.)0% )).&0 + % #Κ! 1#.)#4 &Γ&947 #&)9&0#)(&9Ε!9)&Γ4 &##+ % 4&0#)9&0. ) &%&8 9 2&68!7 %)715& %)%&%&&Γ4 &##+ %&2&#& &(!7)%)4&7)# %1#4 #1 Π&# 8 0#.1.!81 0)1# Φ!& () )0.)9 )947) 715& %)%&; )# 8 9 0&0Χ!9) 715& %)%&Ε)5# 7!.)&17191.)%) #&Γ8&## #%&2&9#& 4!01% #0): 9)%)#7&1# 21(&0.&# &4&0)7;

29 Τ [!)0% #&. ).) %&4 4)()0%)&0()0 #)0)0.& 0&.!#! 1 %&2& 5!#8) )!Γ #!)#9 %& 0)# &( )#%&4!57181%)%&17681.)8 0. )4!57181%)%& &#4 0#)5171%)%& 4 &#!91%) # 5 & )# Φ!)1# 2& #)9 ) 7&1; %)21) 0+ 4) &8&.+ 194& 1 #))&%1 + %&7&1Φ!& &(!7)9&0.&)0.& 0&.1#. 4 Φ!& #Κ! 1#.)#0+ 4 %&9 :18) &#4& )0% 7&1#4) ).!% 10%&:101%)9&0.& Ε 4 &81# )4 &0%& ) 71%) 8 9 )# Φ!&#.Π&# Κ! 6%18)# 8 9 )# 7&1# Φ!& &#.+ &9 21( 5& # # &7&08)% #0) 0#.1.!1 + &%& )7 ) :19 %& %1 191 #&2&0.!)1#8 0:71. # &0. &!#! 1 & : 0&8&% %& 4 %!. # & #& 21 #.&0% &9 21#.) Φ!& ) 4 4)()0%) &0()0 #)0)0.& 0&. 8 &&9( )0%&&#8)7)0 #%1)#).!)1#:). &##&Φ!&%&1Γ)!#! 1 %) &%& 9& 8Β% #: 0&8&% &#&4 %!. #&#& 21 # ; 9( )0%&4)## %)7&(1#7) + 5 )#17&1 )Φ!)0. ς9).ε 1)%)10: 9.18): 1) 8 1) + %)&1% 4 &10;ΨΝ;ΜΝ ΝΝΤΦ!&%1#4Π&# 5 &)4.& + 10.&7&8.!)7 %&4 ( )9)%&8 94!.)% #!)8 9& 81)71 ) + 0 )6#%&0. &!. )#4 21%Β081)#;!. ( )0%&4)## : 1)8 1) + %)&10;ΨΝ;Τ ΝΝΝΦ!&. ).)%)4& 91##+ %&&021 %&4&.1 Π&#21) ) %&!% #& 2)% 8&. # &Φ!1#1. #Φ!)0. )2)71%)%& %&#.&#% 8!9&0. ##!)4 8&%Β081)&0. &#!. #; &!9) : 9) (& )7 )10%) Φ!& )#17 4 ##!)!9 )94) 7&()7 8 0#1%& )2&79&0.&&#8)## # 5 & )##!0. 8)# 71.6(1 8Χ&(!&) ) % %&!% %& &#.& &# 72Β7 0))!#Β081)%&7&(1#7) + %&2&0%!1 )##!91 8) ( %)%&81#+ &4) )1#. 4 %& &8 & ς#: 0.&#10.&( ).12)#.)1#8 9 ))0)7 (1) #8 #.!9&#& # #(& )1#%&%1 &1. Η).;Μ% Α Ι; )#4& %)#. )0#) Π&#&4 &#.) Π&#%&#& 21 #)%210% #%):&?????????????????? #Ε >&0 1Φ!& ) 5 #) &1 ); 7(!0# )#4&8. # Κ! 6%18 # %) 0.& 0&. 0 )#17; 1#4 062&70)0.& 0&.αΧ..4< βββ;κ!#;8 9;5 %!. 10).&Γ. ;)#4α1%ιΘΘ; )4.! )% &9 Θ ; Α ).;Μ% %1( %& 8&## 1217&#.)5&7&8&Φ!&, Κ!1 0+ #&&Γ19&%&#&0.&081)! %&#4)8Χ) )7&()0% 7)8!0)! 5#8! 1%)%&%)7&1; Κ!7()9&0. %)71%&8)5& 7Χ& )4718) )#0 9)# 7&()1#Ξ0+ )#Χ)2&0% &8 & ς)0)7 (1)) #8 #.!9&#&) # #(& )1#%&%1 &1. ;/

30 Ν #! (1 )9%12& #)#%Ζ21%)#&9Φ!&#.Π&#Φ!&&02 72&9)# &#4 0#)5171%)%&# 2)7 4 5). 1 %&% 8!9&0. & Ρ0!#%)4 2) #4 8&%19&0. #0))5&.! )%&!9 0&( !)7&#!)#194718) Π&#%&0. &!. #)##!0. #; : 9)5&98 9 )2&7 81%)%&8 9Φ!&#&4 4)()9)#10: 9) Π&#0) &%&:) 8 9Φ!&Χ)Κ)!9)10.&0#)&8 0#.)0.&4 & 8!4) + 4 4).&% #Κ! 1#.)#; %& #&%1#8!.1 )7(!0#)#4&8. #4 Φ!&4 &0Φ!)0. # %1( # 1217&%& 8&## & 91.&9&0Φ!)% ) &7191.) %&.& 910)%)#8 0%!.)#; %1( %& 8&## 1217&9#&!).1( Ψ%1#4Π&# 5 &)Κ! 1#% &081 #)&2 7!0. 1)Φ!&Ε&Γ& 81%)4&7 #Κ!6 &#&9. %.& )81 0)7 8 0: 9&)#%1#4 #1 Π&#Φ!& %1( &#.)5&7&8&; )5&#&Φ!&)0.& 0&.Ε!9!012& # #&9 : 0.&1 )# 0%& )# 4&## )# 4 %&9 10.& )(1 &9 Φ!)7Φ!& 8 1#) %& Φ!)7Φ!& 7!() % 9!0% ; #. 1## #! (&)10%)() + # 5 &%&Φ!&9#& : 4) ) Κ!7()9&0. %&!9)71%&#&0% Φ!&) &%&Ε8 0#1%& )%)!9Ζ018 9!0% Φ!& ).; ΤΤ% %1( %& 8&## #!)2& %1#4Π&<,_8 94&.&0.&))!. 1%)%& Κ!%181 1)5 )#17&1 )Φ!)0% < Ε!Φ!)7Φ!& Φ!&#&Κ))#!)0)81 0)71%)%&&#.12& % )% 0 )#17Ξ0 )#17.12& %&#& 8!94 1%)) 5 1() + /;[!)0. ) Κ!7()9&0. %&Φ!&#.Π&# &7)81 0)%)# ) 10: ) Π&# 8121#8 9&.1%)# 4 5 )#17&1 #! &#. )0(&1 #% )% #0 )#17 : 8 &#4 0%&0.&Ε 4. 1 ;!. )Φ!&#.+ 5)#.)0.&4 7Β918)ΕΦ!)0% :). #&. ).)%) &#4 0#)5171%)%& 81217% #: 0&8&% &#%&)8&##!#&Κ)4 2&% &#%&)8&## ς0.& 0&.Η% 10(7Β#4. 4 9#4 2&% &#%&)8&## #+ &7 &0. &!#! 1 &) & ;,( )0%&.&1)9!0%1)78 9 Ε8Χ)9)%)) &%&/Ι4.)0. %& 4& #1&0.&0%&#&Φ!&Ε%&10.&1 ) &#4 0#)5171%)%&.!% Φ!&Ε: 0&81% &. )0#91.1% ). )2Ε#%&##)#&94 &#)#;)#0)2& %)%& #1#.&9)0+ Ε.+ #1947&#Φ!)0. 4) &8&;

31 Α. )0#:& Β081) %& ) Φ!12 # 4 ##!1 %12& #)# 4&8!71) 1%)%&# #&0% :&1.) %& 2 1)#: 9)#&8 9#!)# &#4 0#)5171%)%&#10& &0.&#)8)%)0).! & );1#.& #& 1):)7) # 5 & 8 0.&Ζ% %&!9 4 &Γ&947 ; &##)9 %)71%)%&&7&. Ρ018))#10: 9) Π&#. )0#91.1%)##+ 4 #!)2& %& 10.&1 ) &#4 0#)5171%)%& % &9&.&0.&! #&Κ) 9&#9 Φ!& 4 2&%.&0Χ) ) 8)4)81%)%&&)4& 91##+ %&&:&.!)!9):1#8)71 ) + % 8 0.&Ζ% 0+ 4 %& ) )8) () )%&9&0#)(&0#Φ!&#+. )0#91.1%)#)8)%)#&(!0% 0) &%&;Γ1#.&9 8)# #&9Φ!& #+ &021)% #4!9194 #. Φ!&:)7#1:18))1%&0.1%)%&8)!#)0% #Ε 1 # 8 0#. )0(19&0. # ς 4&## ) 7&#)%) Η9; 10%) #19 %&2&#& Χ)2&!9) 102&#.1() + 4) )Φ!&#&&08 0. & 10: ). )4718)0% 7Χ&)%&21%)#)0 + ; [!)0% #&. ).) %) 4!5718) + %& 10: 9) Π&# &9 &Γ1#.&9 %!)# 9 %)71%)%&#<Φ!)0% 4 2&% #1.&: ( ).!1. ΞΦ!)0% : &9!0& )% ; 9)0% 8 9 &Γ&947 0)4 19&1 )9 %)71%)%&(& )79&0.& ). %&,4 &#.) + %& #& 21 ( ).!1. / 8 9 Ε 8) )8.& 1 )%).)7 4& ) + &Γ1#.&!9) 87!#!7)&9Φ!& : 0&8&% 1#&0.)#&%&Φ!)1#Φ!& &#4 0#)5171%)%&#. 0)0% 712 & %& 4 #.& 1 &# %)0 # 8)!#)% # )!. &9; 0. & # %)0 # &#.+ 8 0:1(! )% # 4 &Γ&947 #8)# #&9Φ!&&94 &#)#4& %&9( )0%&#0&( 81 #4 :)7Χ)0 #& 21 % & 9)17;.)0. #&4 2&0.! ))&94 &#)4 &81#))81 0) 4 2&% 8 98&.& ).& #Ε 1)#%1:18!7%)%&#; 0) #&(!0%) 9 %)71%)%& &9 &7) + ) # 4 2&% &# 4)( # #+ &#.&# 10%1#8!.12&79&0.& &#4 0# 2&1# 4 Φ!)1#Φ!& 1 &(!7) 1%)%&# )4 &#&0.)%)# &9 #&!# 8 0.&Ζ% ##&Κ)9&7&#: 0&81% #4!#! 1 #!4 &8! # #4 4 1 #;#.&#4 ##!& &&%1. 1)7)##198 9 Κ 0)1# &21#.)#! %1 %1:!#+ 4.)0. %&2&9% #) )# 10: 9) Π&# 4!5718)%)# 5&9 8 9 : 0&8&..)7 #&(! )0 ) & #!4.& ) #&!# 8 0. ).)% #;

32 Α #8)# #&9Φ!& 8 & ). 9 )79&0.&%)0 # 8 0. )4&## ):6#18)! Κ! 6%18).&0% #1% 2&18!7)% ). )2Ε#%&!9)4!5718) + &9!9#1.& 10.& 9&%1 1 %) 8 9!018) + Φ!&: 0&8&! &#4) 0%&#&&08 0. ))10: 9) + #&81&0.&% :). %&2& &.1 ) 19&%1).)9&0.& 5Κ&. 7&#12 #&8 94&.&0.&4) ).)7) + ; )# #&(!0% ; & &10)7% 17Χ Η!1 %& 1 &1. &9 & 0)95!8 & # 81 :!0%)% % 0#.1.!. )#17&1 %& 76.18)& 1 &1. %)0: 9.18)Ι,&#.) &0Φ!)% )% 0)4 #1 + )0 7 ()ς%&!9%1:!# %)9&0#)(&9;95 )0+.&0Χ)#1% &%1. 2)1 &#4 0%& 8 9 9&#9 4)% + %& &#4 0#)5171%)%&%&#.&/ ; 0.!% #&:. ) )%!94) )7&7 &0. &)7&(1#7) + 5 )#17&1 )&)#Φ!&#.Π&# 4&.10&0.&#ς0.& 0&.#&8 0#.).) Φ!&&9)7(!0#8)# # )#17&#.) 9!01% %&!9 &95)#)9&0. 7&()78)4) %&&#87) &8& )#8 0%!.)#Φ!&#&)4 &#&0.) &9&9Κ!6 4 %&0% #&!.171 )% # #,&#.&4&#Κ! 6%18 #/0)7)8!0)7&()7;#.)##+ )4&0)#)7(!9)# %)#10Ζ9& )#4 & 8!4) Π&## 5 &)#Φ!&#.Π&# &7)81 0)%)#) )951&0.&21.!)7&9#&! )#4&8. 862&79)#Φ!&) #62&7. ).) %&8!1%) # 58!#. %1)%.&94 ; [!)0. ) )#4&8. 8 9& 81)74 %&#& 8 0#1%& )% 8 9!9% #2&. &#%& 9)1 8 &#819&0. 0)0.& 0&.!#&Κ) #&!!# ). )2Ε#%)# &7) Π&#8 9& 81)1# 0%&)#4&## )#4 %&9)%Φ!1 1 5&0#%&Φ!)7Φ!& 4).&% 9!0% 5)#.)0% 4) ) 1##!9#1947&#871Φ!&%&94 &# 1 #8 9& )9)4& 8&5& Φ!& :!.! %& #&!#0&( 81 #0+ #&7191.))4&0)#) &#.)5&7&819&0. :6#18 &7)81 0)0% #&8 9 4&## )#4 Γ19)##&9 &8! # #4) )#&&Γ4)0%1 ; 0&8&##1%)%&%&#& 94& 5) &1 )#Ε.+ ( )0%&Φ!&)8)%)9Β# 8 9Ε 81 %&1Γ)%&#&!9)#1947&#4.)4) ))!)4) )#&!9&0 9&4.)74) ) 9!0% ; 4&#) %&##&&#: #& ς#2& &#!9.)0. %1#4&0%1 # &. 0 Ε5)#.)0.& 41% & ( ).1:18)0.&)10%)9)1##&)&94 &#)4 ##!1!98&. 0 9&&. )%1 + ; Ε94) )#& )5 1!9)&94 &#)0 )951&0.&21.!)7%&2&9#& )%.)% # #9&#9 #4 8&%19&0. #

33 Α %)#&94 &#)#:6#18)#!#&Κ) &(1#. & 8)%)#. %&4&## )Κ! 6%18)0 # (+ # 8 94&.&0.&#; %&9)1#%&)8 % 8 9 #5 0#8 #.!9&#& &( )#4) ) 5 9).&0%19&0. & 4 &#.) + %& #& 21 # #& ) &94 &#) %1#4Π& %&!9) &Γ8&7&0.& &#.!.! ) 8 9!9 %&4).)9&0. 4&## )7 5&9. &10)%!9) ) %& 4 &#.) + %& #& 21 # &%15171%)%&0+ Χ)2& 4 57&9)#&9)%&Φ!) #&) 9!0% (7 5)71 )% ; &(!0% 4 &8&1.!)!5&0#&Φ!1+,8 9& 81)0.&Ε. %)4&## )8)4) Φ!& 4 ).18)4 :1##1 0)79&0.&). #%&10.& 9&%1) + 0). 8)8 910.!1. %&7!8 /;9!9) 5 &2& )%)4.) + ) &#.& 8 08&1. %1()#& %& 4)##)(&9 4 %& #&1) %1 & Φ!& ).!)79&0.& 8 9Ε 81 &#. #&0% 8) )8.& 1 )% 4,). #&7&. Ρ018 #%&10.& 9&%1) + 0). 8)/ Φ!)7#!5#.1.!1)8)%)%1) #9&1 #. )%181 0)1#%&9& 8)081); &0. %)# &#4&81:18) Π&# % 8 9Ε 81 &7&. Ρ018 &Γ1#.&9 )7(!0# )#4&8. # & #Φ!&%&2&9)10%)#& &#.!%)% #&%1#8!.1% #;9%&7&#Ε)%&:101 + %& &#.)5&7&819&0. 8 9& 81)7Φ!&9!1. #&%1#8!.&&0. & #&#4&81)71#.)#0 )##!0. ;Γ1#.& )10%)() + 0 #&0.1% %&#&!9)Η,01: 9&#! 8& 8).1 0/Ι!&0%& & &7&. Ρ018 9&#9 Φ!&&#.)5&7&819&0. 8 9& 81)7;_%&#&)0)71#) Φ!&#&)%&:101 + %&&#.)5&7&819&0. 8 9& 81)7Ε 8 0Κ!0. %&5&0# 4& )% #4&7 8 9& 81)0.&#&0% 8 94 # #)#8 4 &)#&108 4 &)#4 %& )#&!9&#.)5&7&819&0. 8 9& 81)721#. Φ!&%&0. &)#8 1#)#108 4 &)#&#.+.6.!7 % &#.)5&7&819&0. )# 9) 8)#)#4).&0.&# #8 0. ). # #8 Ε%1. #& 7&(1#7) + 0&##&4 0. Ε!9 4!8 %&5171.)%)4 Ε9 )7(!0#).1( #% %1( 9& 81)7&% %1( %& &:&#)% 0#!91% 21(&0.&#4 %&9#& )%.)% # 4) ) #)0) Φ!)1#Φ!& %Ζ21%)# ) &#4&1. %&. )0#) Π&# 4 9&1 &7&. Ρ018 &#(!) %)0% 8 0: 9&#!4 )9&081 0)% )0&8&##1%)%&%&Χ)2& 7&1&#4&86:18);

34 ΑΑ 9:)8&% &Γ4 #. &(1#7) %& 91.1 #&0) &(!7)9&0.) + %)# &7) Π&#8&7&5 )%)#4 9&1 %)0.& 0&.0 #9)1#%12& # #:10#4) ) #Φ!)1#)9&#9) 2&9#&0%!.171 )%);10&Γ1#.Β081)%&7&1#&Γ. )2)()0.&#10&21.)2&79&0.&)!9&0.)) 1081%Β081) %& 71%&# &9 :)8& %)# 194 &81#Π&# Φ!& )10%) 8& 8)9 ) 9).Ε 1); 9 ) 0 9).1 ) + %)# 4& ) Π&#&9.&7)). 15!1 #&1)9)1 #&(! )0 )ς#9&#9)#:). Φ!& ) 1) ) 8)4.) + %& 0 2 # 102&#.19&0. # 4) ) #&. ; 7Ε9 %1## # 4 :1##1 0)1#% %1 &1. 0+.& 1)9Φ!&!.171 ) 8 1).121%)%&& #(& )1#% %1 &1. 4) )%&:&0%& #10.& &##&#%&#&!#8 0#.1.!10.&#0)#8)!#)#Φ!&2& #)9# 5 &) &%& 9!0%1)7%&8 94!.)% &#; (&#&)##195 &2&10181).12)%)#)!. 1%)%&#8 94&.&0.&# ):19%&Φ!&#&Κ)9&7)5 )% #&%1#8!.1% #0 2 #4 Κ&. #%&7&12 7.)% #ς &(Β081) %)# 4& ) Π&#21)0.& 0&.&#.&10 2)% &:)0. #.18 2&68!7 %&10: 9) Π&#; )5&%&#.)8) Φ!& 5Κ&.12 % 4 &#&0.&8)46.!7 : 17&2)0.) )7(!9)# Φ!&#.Π&#Κ! 6%18)#Φ!&4 & 8!4))8 9!01%)%&δ10.& 0&.&1 )δ&9(& )7&108&0.12) %&5).& 8 9 # 4 :1##1 0)1# %) &) Κ! 6%18) 0 10.!1. %& Φ!& #&Κ)9 %&#8 5&.)# # 7! Π&#Φ!&9&7Χ ).&0%)9) #)0#&1 #% #!#! 1 #%)0.& 0&.0 )#178 9& 81)1# &0+ 8 9& 81)1#;

35 ΑΛ ( 5 ) )#&:)7) # 5 &)4!57181%)%&&0()0 #): &0.&) %1( %& &:&#)% 0#!91% :) #&0&8&## )79&0.&.&8& 5 &2&#8 9&0. 1 ## 5 & #%1 &1. # % 8 0#!91% &#!)&2 7! + 0.&94 4) )Φ!&#&4 ##)) :10)7%. )5)7Χ : 9)!94&0#)9& &. )8& 8)%.&9)Φ!& )&#. #&0% 10181)% ; ( %1,!%!6,) 1 &1. % 0#!91%.&9 1(&9 0 Ε8!7 ΥΥ 0 %&0 910)% 9 219&0. 8 0#!9& 1#.)Φ!&8 9&!4 4&Φ!&0)#)## 81) Π&#8 1)%)#0 :10)7% #Ε8!7 4)##)% 0 ##.)% #01% #;#.)#Κ #&4 & 8!4)2)98 9)Φ!)71%)%&% # 4 %!. # :& &81% #0 9& 8)% &#& )2)98 0. )4.18)#)5!#12)#%&)7(!0# 8 9& 81)0.&#; 7(!9)#%&81#Π&#Κ!%181)1#41 0&1 )# % #Ε8!7 ΥΥ)8 7Χ& )9 )#0 2)#1%Ε1)#&)##!91 )9)4.& + % 8 0#!91% &9%&.& 910)%)##1.!) Π&#&9 Φ!& #& 9 #. )2)9 &21%&0.&9&0.& #!5Κ!()% # 0) &7) # : 0&8&% &#; &0.)9&0.& &##& 4&0#)9&0. : 1 #&0% %1:!0%1% 9)# # 9&0.& 0 4 #(!& ) # 5 &.!% 0)%Ε8)%)%& 8 9&!)8Χ&() ς! 4)&%)61 )%1!#&) #4!8 # 4) ) &#. % 9!0% ;

36 Α )#17)4 19&1 )0.681)Φ!&#&.&9%&!9)## 81) + %& &:&#)% 0#!91% 8 9 )8&0.!))!7 )#17 ) &# Λ Ε%)%Ε8)%)%&Θ&9. 7&( &; 4).1 %)62 1 #(!4 #8 9& ) )9)#& ) 0 9&#9 #&0.1% ).ΕΦ!&)0 2) %&98 0#.1.!81 0)74& 91.1!Φ!&: ##&)%.)%))%&:&#)% 8 0#!91% 8 9!9% # #&!# #%&.& 910)0% Φ!&#&7&(1#7)##&&#4&81:18)9&0.&&9#&!:)2 0)#8&0% )## &1 0) %&910.& 0)81 0)7!9)2& Φ!&0&0Χ!9!. 4)6#.&9!9 %147 9)#1#.&9).1 )% # 5 &)9).Ε 1)8 9 0 ## ; (&57.! 8% # 0#.1.!1 Π&#)0.& 1 &#ς%&νττ8 9 &0:).1 ))!7 )#17 ) &# 0+ 8 (1.) )9% #%1 &1. #% 8 0#!91% ;+ 5#.)0.&0 ##)7&(1#7) + %10 1)Κ 210Χ) &%1.)0% 0 9)# 8 9 8).& %1#814710)% 0&##) &) 4 %&0% #& 81.)%)# )1#<)&1%&8 0 91) 4!7) Η&10;Ψ; ΙΦ!&4!0&)# 0&() + %& 9& 8)% 1)#Ξ)&1 &7&()%)0;ΨΛ ΜΦ!&21#)() )0.1 )712 &%1#. 15!1 + %&4 %!. # 0&8&## 1 #) 8 0#!9 &&21.) )&#4&8!7) + %&4 & #Ξ)&1% # 0% 9601 # Η ΝΜΛΙ &1 0;Ψ Λ; Ν ΜΛ Φ!& %1#4Π& # 5 & &%1:18) Π&# & ) Π&# )#Ξ)&1% ) 8&7)9&0. % 7 5)0 Η ΝΘΝΙ&10;ΨΜ;ΘΜΜ ΘΝ Φ!&%1#814710)) &#4 0#)5171%)%&% #7.&)% &#! 5)0 #Ξ)&1%) Ζ5718) Η ΝΤ Ι&10;ΨΘ;ΑΛΘ Τ Φ!& &(!7)) + 4) )4 9 2& &#4 0#)5171%)%&4 %)0 #8)!#)% #&0. &!. #) 8 0#!91% Ξ&)&1% # 19&#8 0. ) 1#.&9) 10)08&1 Η ΝΤΜΙ&10;ΨΘ;ΛΝ ΤΜΦ!&4.&(& #1#.&9)& 4!4)% ; Λ )!7 )#17 177; < ;&%;)947;&).!)7;1 %&)0&1 < &#.)Φ!&ΝΝ 4;ΘΘ; 4;Θ;

37 ΑΜ ((:1!,%! 8%%1!. ).!)7 ).))(0)%&ΝΤΤ &:& &#&) 1 &1. % 0#!91% &92 1 # %1#4 #1.12 #%&#.)8)0% &0. &)#() )0.1)#8 0#.1.!81 0)1#&7&08)%)#0 ).; Ψ0 #&!1081# ΥΥΥ#&(!0% Φ!)7, #.)% 4 9 2& 0): 9)%)7&1)%&:&#)% 0#!91% /)##198 9.)95Ε9) :1 9) # #%) %&9&8 0Ρ918)&9 #&!).;Θ1087!1 %)δ%&:&#)% 8 0#!91% /4 9&1 % #&!1081# ; 1 &1. % 0#!91%.&9Χ Κ&4.)0. :!0%)9&0. 8 0#.1.!81 0)7.)7) )Φ!&7Χ&% )7&15 )#17&1 ); ( ;7+!1, )0.&4 Κ&. Φ!&%&! 1(&9) ).!)7 %1( %& &:&#)% 0#!91% : 1 &7)5 )% 4!9)8 91##+ 8 %&0)%)4&7)! 1#.)%)&77&( & ;95 ) ).1( ΛΤ%)# 1#4 #1 Π&# 0#.1.!81 0)1# )0#1. 1)#.&0Χ)&#.)5&7&81% 4 ) %& 8&0. &210.&%1)#)4).1 %)4 9!7() + %) 0#.1.!1 + 4) )Φ!& 0( &## )81 0)7&7)5 )##& %1( 9&#9 # : 1#)081 0)% 4&7 &#1%&0.&%)&4Ζ5718) ) #%&#&.&95 %&ΝΝ8 99!1. #2&. #0)%)9&#9 Φ!&ΛΗΦ!) &0.)&% 1#Ι; &10;ΨΤ;ΘΤ: 14!5718)%)0 1 1 :181)7% %1)#&(!10.&%&#&.&95 %&ΝΝ Η ΝΝ 4;ΘΙ; %1( &#. &#.!.! )% & !7 #< &1. ).)%)# &( )#%&%1 &1. 9).& 1)7 &7).12)#) #%1 &1. #% 8 0#!91% 4 4 1)9&0.&%1. #Ξ

38 ΑΘ 0 #&(!0% %)#10: ) Π&#4&0)1# &7).12)#) #8 19&#8 0. ))# &7) Π&#%& 8 0#!9 #&94 &Κ!6 % %1#4 #. 0 %1( &0)7&&97&1#&#4&81)1#8 9 9&#9 5Κ&.12 Ξ 0.& 8&1 %)%&:&#)% 8 0#!91% &9Κ!6 8!1%)0% %)4 %&4 8&##!)7 8 &#4 0%&0.&) &Γ& 8681 %&##&#%1 &1. #Ξ 0 Φ!). %&:10& 1#.&9))81 0)7%& &:&#)% 0#!91% %&#.10)% ) () )0.1 47)0&Κ)9&0. &)&Γ&8! + %) 76.18))81 0)7%&.& + ) 0#!91% Ξ 0 Φ!10.!.171 )#&%&%1#4 #1 Π&#:10)1#4) ))%)4.) %12& #)#7&1#) ##&!# 5Κ&.12 # Μ ; 0:19 Ε!9)7&1)5 )0(&0.&Φ!&. ).)%)# &7) Π&#%&8 0#!9 &9. %)#)#&#:& )#<81217%&:1010% )# &#4 0#)5171%)%&#& #9&8)01#9 #4) )) &4) ) + %&%)0 #8)!#)% #Ξ)%9101#. ).12)%&:1010% #9&8)01#9 #4) ) 4 %& 4Ζ5718 ).!) 0)# &7) Π&#%&8 0#!9 Ξ&4&0)7&#.)5&7&8&0% 0 2 #.14 #%&8 19&#&)#4!01 Π&# 4) ) #9&#9 #; (0.! 81, 1(&9 4.&81 01#.) % 8 0#!91% #& %&! 8 9 )# 9 %1:18) Π&# 0)# &7) Π&#%&8 0#!9 #&0% &#.)4 #&!.! 0 %1:6817%&4 &81#) #&!10681 ;+ :18)9 #!9# %1)#&98 0#!91 )7( %&9 % Φ!& 8 0#!9 :) 4).&% %1))%1)% #& Χ!9)0 ;.!)79&0.&)#8Χ)9)%)# &7) Π&#%&8 0#!9!. )8)94 &Γ87!#12 % &#.!% %)81Β081)&8 0Ρ918)4)##!):) & 4).&% 7%)710(!)(&9Κ! 6%18);???????????????????? Μ #Ε 0 )7 ;( 10.&.1 )% ;1.& 1<&)7%1. )Α4;Τ;

39 ΑΤ :& %)% )#)7.& ) Π&##!5#.)081)1#0 4)0 )9)9!0%1) &8 0Ρ918 & Κ! 6%18 Φ!&4& 9&)2)9Ε4 8)4 &.Ε 1.). )0#4.)0% #&4) ) 8&0 1 ).!)7; 4 # ). )0#: 9) + % 4)0 )9) &8 0Ρ918 0)#8&!9 8)41.)71#9 )( &##12 Φ!&194Ρ#!9 1.9 &7&2)% 0)4 %! + & 1(10%! %&7 # 81)7 Φ!)7#&Κ))# 81&%)%&%&8 0#!9 Η %Ι!# 81&%)%&%&9)##); 0#.)! )#&! &## &8 0Ρ918 8)!#)0% 4 :!0%)#&10&#4& )%)#)7.& ) Π&# # 81)1#; + Χ %Ζ21%)#%&Φ!&)# &7) Π&#%&8 0#!9 ) 7 0( %.&94 &2 7!6 )9 % )#.18)9&0.&; &#8)95 &%)#910Ζ#8!7)# 4& ) Π&#9& 8)0.1#.&9#&Χ Κ& 8 947&Γ)# 4& ) Π&#%&8 94 &2&0%)Φ!&&02 72&9917ΧΠ&#%& &)1#!%&% 7) &#; ) ). #:18!)Φ!&7)# &7) Π&#%&8 0#!9 Φ!&&#.)2)910.19)9&0.&71()%)# ς#4&## )#Φ!&0&( 81)2)9&0. &#14) )%) 7!() ς, 4& ) Π&#194&## )1#&10%1 &.)# &9Φ!&0+ #&% )) :). Φ!&0+ #&2&!8 0Χ&8& : 0&8&% ;#5&0# %&8 0#!9 4)##) )9)#& 4 %! 1% #&9#Ε 1&4) )!90Ζ9& 8)%)2& 9)1 %& 8 0#!91% &#;##& 21 ##&)9471) )9&9( )0%&9&%1%)/;&##)4 %! + &9 9)##))71)%)) 8 0#!9 &99)##)(&!)# 81&%)%&%&8 0#!9!# 81&%)%&%& 9)##); )#&#.)0 2): 9)%&2&0%& &8 94 ).!Γ&&9#&!5 Κ 4 %& 1 &8 0Ρ918 %)# 9)8 &94 &#)# %& 194 #&!# 4 %!. # & 9& 8)% 1)# ςφ!&7& Η8 0#!91% ΙΦ!&) Φ!&4) &81)#& 1),9 0) 8)% 9& 8)% /!, &1% #1#.&9)/; )% )&#.)194 #1 + #8 0#!91% &#8 9& ) )9)&0Γ& () Φ!&&#.)2)9 9)1# 4) ) #Ζ%1. # % Φ!& 4) ) 9 0) 8)# 5&9 8 9 &#.)2)9 %&#4.&(1% # & 2!70& 2&1#ς#4.18)#)5!#12)#%)#&94 &#)#&4) ).)0. 0&8&##1.)2)9%&4.& + 7&()7;

40 ΑΝ 8)910Χ 0).! )7%)&2 7! + 0)# &7) Π&#%&8 0#!9 8&.)9&0.&)8)5) 1) 4 &:7&.1 0)# &7) Π&## 81)1#&8 0Ρ918)#&Κ! 6%18)#% 9!0% ; 4).1 %&#.&&2&0. ).!.&7)% 8 0#!91% ()0Χ!&#4) 0 #&1 Κ! 6%18 & #%&5).&#&9. 0 %)9).Ε 1)10181) )9#&:)8&ς#0 2)##1.!) Π&#%&8 &0.&#% %&#& &0. ; _ 4.)0. %& :!0%)9&0.) ) Φ!& #& 2& 1:1Φ!& &9 8)%) 8)# 8 08 &. #&&#.+ 4 &#&0.&# # &Φ!1#1. #Φ!&8) )8.& 1 )9) &7) + %&8 0#!9 ;9 8)# 4 #1.12 )4718)#& Ξ 8)# ; Φ!& % ς &7) + &##) 8) )8.& 6#.18))%&8 0#!9 Ε)4).1814) + %&!98 0#!91%!%&4&## )Φ!&)&7& #&&Φ!14) &&9!9% ##&!#4 7 #&)%&!9: 0&8&% %&4 %!. #!%&#& 21 0!. ; %&9 #%1 &.)95Ε9Φ!&) &7) + %&8 0#!9 #&94 &21#)#).1#:) &!9)0&8&##1%)%&4).18!7) %&8 0#!91% 4 &#&0.&!:!.! ) 5Κ&.12)!#!5Κ&.12); (< % &10;ΨΤ;ΘΤ ΝΕ!9)7&14Ζ5718)&) #&:)7) &9 Χ %& &:& 1 #&)!9)7&18!Κ)!.171 ) + Ε 5 1(). 1);&#9 Φ!&)#4).&#)##10&98 0. ). #8 9 87!#!7)# Φ!& 8 0. ) 1)9 Φ!& Ε %&.& 910)% 4&7 # #& + 7&2)% # &9 8 0#1%& ) + #%1 &1. #& 5 1() Π&#4 &21#. #4 &##&10#.!9&0. 7&()7;_4 &81# :18) 87) Φ!& )# 0 9)# % 4 &2)7&8&9 # 5 & ) 2 0.)%& %)# 4).&# & Φ!& %&.& 910) Π&#%1:& &0.&#% Φ!&)71&#. 4 &21#. #+ )!. 9).18)9&0.&0!7)#;) ).)0. %1( %& &:&#)% 0#!91% %&:10&87) )9&0.&4) ):10#7&()1#Φ!&9#+ # 4& # 0)(&0#%)# &7) Π&#%&8 0#!9 Φ!)1##&Κ)9< 0&8&% Ε. %)4&## ):6#18)!Κ! 6%18)Φ!&%&)7(!9): 9)4).1814)%) 8)%&1) %& 8 0#!9 #&Κ) 8 1)0% :)5 18)0% 8 0#.!10% %1#. 15!10% 9 0.)0%

41 Λ 194.)0% &Γ4.)0%!8 9& 81)71 )0% 4 %!. #!4 &#.) + %&#& 21 #;## #1(01:18)Φ!&9&#9 Φ!&9#&%&%18))4&0)#) 8 9Ε 81 %&2&&#.) ).&0. ) #4 %!. # 8 9 # Φ!)1#. )5)7Χ) 4 1# 4) ) 8 0#!91% &7&.)95Ε9 Ε!9 : 0&8&% & &#4 0%& 8 9.)7; _194.)0.& &##)7.) 8 9 )##&2& ))Γ191771)0!#9Ε 18!Χ & Φ!&.&9!98 08&1. %&: 0&8&% %1:& &0.&%)Φ!&7&Φ!&Ε0 9)79&0.&)%.)% 4&7 #&94 &# 1 #Φ!& 1%&0.1:18)98 9,)4&## )!&94 &#)Φ!&: 0&8&9).Ε 1)# 4 19)#!#!4 19&0. #!.171 )% #0):)5 18) + % 4 %!. )#& 8 9& 81)71 )% #!91% :10)7/; Θ 0&8&% &# #+ 4&## )# Φ!& &Γ& 8&9! 4 &.&0%&9 &Γ& 8& 8 9 Χ)51.!)71%)%&).121%)%&%&0).! & )4 :1##1 0)7;.)0. 0) &7) + %&8 0#!9 &#. #&94 &&95!.1% 5Κ& ).&% : 0&8&% %&)!:& 1 )7(!9.14 %&4 2&1. &8 0Ρ918 19&%1).!:!.! ; 0#!91% Ε. %)&Φ!)7Φ!& 4&## )Φ!&8 94 )!94 %!.!#& 21 &Γ87!#12)9&0.& 4) )!# Φ!& #1(01:18) Φ!& & 81)71 )! &94 &() 0)8 0:&8 + %&Φ!)7Φ!& 8 1#)Φ!&#&Κ)4 #.& 1 9&0.&8 9& 81)71 )%); &(!0% &7&Ε %&#.10). 1 :10)7%&!94 %!.!#& 21 ;##19 #&0% )#&Ε4&## ):6#18)!Κ! 6%18)< Φ!&10.& &##) &)79&0.&ΕΦ!& 4 %!.! #& 21 )%Φ!1 1% 0+ #&Κ)%&#.10)% ς).121%)%&&8 0Ρ918);: 0&8&% 4.)0. &9)7(!0#8)# #4 %&.)95Ε9&#.) 0)4 #1 + %&8 0#!91% &#&2)7& % &9#&!5&0&:181 ;9)&94 &#)) )%Φ!1 1 4 %!. #!8 0. ).) #& 21 #0) 8 0%1 + %& %&#.10). 1) :10)7 #&9 10.!1. %&! # 0) ).121%)%& &8 0Ρ918) 4 4 1)%)4&## )Κ! 6%18)%&4 %! +!8 9& 81)71 ) + 4 %& &8 & )?????????????????? Θ > )Γ191771)0!# 7)!%1 9Ε 18 ; ( ; Λ; &%; + )!7 < )7Χ&1 #Λ4;ΛΑ;;

42 Λ 4) )%&:&0%& ##&!#%1 &1. ##&)8Χ) 0&8&## 1 ;_ 8)# 4 &Γ&947 %)&94 &#) Φ!&)%Φ!1 &!9&Φ!14)9&0. 4) ) 87!5&%&#&!#:! #&) &8&5Β7 4& 8&5& Φ!&&#. 8 9%&:&1. ;!. 7)% :). %&212& 9 #&9!9)# 81&%)%&%&8 0#!9 %&9)##) :) 8 9Φ!&. ).&.)95Ε9%)4.& + %)8 7&.121%)%&%&8 0#!91% &#)10%) Φ!&8)%)!9%&7&#0+ 4 ##)#& %&.& 910)% ;Γ&947 %&##)#1.!) + Ε %)0 Φ!&!9 %&.& 910)% 9&%18)9&0. 4 %&8)!#) &9917Χ) &#%&4&## )#8 9 8 &!%Ε8)%)# ). #8 9).)71% 91%); ) ) ) &7) + %&8 0#!9 2)1)7Ε9% #). #%&8 94 )&2&0%)!%) 8 0. ).) + %&!9#& 21 ;!#&Κ)&7)0+.& )4&0)#Φ!)0% 8 0#!91% )%Φ!1 &!95&9!# 7181.)!9%&.& 910)% #& 21 <0)2& %)%&4 %&)8 0.&8& 9!1. )0.&#%)8 7 8) + % 4 %!.!% #& & 8)% ;#4&## )#&02 721%)#& &2&0.!)79&0.&4 &Κ!%18)%)#4 4.18)#8 9& 81)1#87!#!7)#8 0. ).!)1#8 0#1%& )%)# )5!#12)#!4 4!57181%)%&&0()0 #)&#.+ 4.&(1%)#4&7 %1( 9&#9 Φ!& &9 4 %!.!#& 21 )0!081)% ; %1( &#.&0%& #!) 4.& +.)95Ε9 ς 26.19) %& %)0 # 8)!#)% # 4 4 %!. #%&:&1.! # #)10%)Φ!&0+ #&Κ) 8 0#!91% Η).;Θ% Ι5&98 9 ).& 8&1 # %&.& 910 2&1#! 0+ &Γ4 #. # ) :&.) 10%&21%) 4!57181%)%& &0()0 #) 4.18))5!#12)!8 5 )0 )8 0#. )0(&% )Η).;Λ% Ι; (= 1% 6 #4) ( ): #% ).;ΑΨ&#.+ %&:101% #%&9)0&1 )#1947&#& 5Κ&.12)< ϕ Ψ %!. Ε Φ!)7Φ!& 5&9 9 2&7! 19 2&7 9).& 1)7! 19).& 1)7;

43 Λ ϕψ & 21 ΕΦ!)7Φ!& ).121%)%&: 0&81%)0 9& 8)% %&8 0#!9 9&%1)0.& &9!0& ) !#12&)#%&0).! & )5)08 1):10)08&1 ) %&8 Ε%1. &#&8! 1. 1)#)72 )#%&8 &0.&#%)#7&(1#7) Π&#%&8).&. )5)7Χ1#.)Η ΝΝ4;ΑΙ; ##&8 08&1. %&4 %!. Ε!012& #)70 #%1)#).!)1#&&#. &#. &1.)9&0.&71()% ς 1%Ε1) % 5&9 &#!7.)% %) 4 %! + 0 9& 8)% %& 8 0#!9 %)# # 81&%)%&# 8 0.&94 30&)#8 0#!9& 1#.)#; &!!# Ε2)0.)Κ # 4 1# 8 08&1. 4)##))2)7& 0 9&1 Κ! 6%18 &Κ & )!#)% 4. % # #%&9)1#)(&0.&#%&9& 8)% 8 9 &8 0Ρ918 :10)08&1 %&8 9!018) Π&#&!. #; &#.):&1.) 7&(1#7)% 8 7 8)0 8 08&1. %& 4 %!.,Φ!)7Φ!& 5&9/&%&#1(0)&#.&8 9,9 2&7!19 2&7/&)10%),9).& 1)7& 19).& 1)7/; ) 0&8&##1%)%& #1#.&9.18) % 0)#8& ) Χ14.&#& %& :1Γ) + % 4 %!. 8 9 %! 2&7&0+ %! 2&74 4 &21#+ % ).;ΜΗ)8 0.&8& 0 Φ!&.)0(& ) ##& 21 #Ι; &##&9 % )!.171 ) + % #2 8 5!7 #,9 2&7/&,19 2&7/0 # &9&.& ) 8 08&1.. )%181 0)7)%210% % 1 & ;#&0.1% Ε 9&#9 Τ ; &#.&Ζ7.19 4) ( ): Φ!&%1 &#4&1. ) ##& 21 # 7&(1#7)% %&1Γ!) &Γ.&0#+ %)%&:101 + % )##198 9 %&1Γ!&Γ47681.))4.& + ) #8 0. ). # 5)08 1 #:10)08&1 #&%&#&(! #4) )4 &2&01 Φ!)7Φ!& %1#8!##+ ) &#4&1. ;&#9 )##19&9)7(!9)##1.!) Π&#)#10#.1.!1 Π&#:10)08&1 )#.Β9Φ!&#.1 0)% )1081%Β081)% %1( ; &(!0% & 0) % 15&1 %& )&# δ#& 21 2&9 ) #& &#!7.)% %) ).121%)%&Χ!9)0)0)8 1) + %&!95&9Φ!&0+ #&)4 &#&0.)# 5): 9)%&5&9 9).& 1) &Γ&947 )).121%)%&%. )0#4.)% % 7 8)% %&5&0#19 2&1# % 9Ε%18 &.8δ Ν ;????????????????? Τ 1 ). ; ( + )!7 < ) )12)Λ4;Ν; Ν ) &7 81% &;13 # ( ;;&%;2 7#;1 %&)0&1 < &0#&ΝΜ 4; Θ;

! # ( ) +!,!!!,!!, ## % & ( ,, ( (!, ) #! + ) #, ( %%&

! # ( ) +!,!!!,!!, ## % & ( ,, ( (!, ) #! + ) #, ( %%& ! # % % & () +!,!!!,!!,,, ((!, ## %& ( )#! + )#, ( %%& .! #/ )!(( ( (0! 1.!( (2 333333333333333333333333333.! ! # # %& % # %# ( & )%& % +&,%&.,% )%& %/ )%& %0 1 % %2 3 %%&,%2,%34 5 +,% % %6 &. & %.7 %&

Διαβάστε περισσότερα

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! )

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ) !!!! # % # %%& & (! ( (! ) ) ) + ) +, #., /!0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #!5 1 1 6/ 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ),!. )/, 3 9)(5 3 : ) ; & ( < % 9)(5 09)(5 # = 6 > 6 > ( 6 4! % 6 ( > ( 1 6 + 0

Διαβάστε περισσότερα

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 !! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 %,.7 6 8 74 %. ) ) % 4 4.8 % 7. () 9 %. 3 :. % 4 6 ; ) ; %.% 8 < % )#= %.) #!! )#= > #.% < + 4. # 4. 7?5 %9 3 3 %.7 4 # 3 % 4 % 5# =6 3 3 < ;

Διαβάστε περισσότερα

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) +

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) + ! # ! # % & ( % # ) # + +,,. / / + % ) + 0 1223 444444444444444444444444444 ( 6 3 99291 5 2?9=3 322 5 2?9=3 333 5 4 Α % 5 +++ 5 7 8 : ; 31 22 /0 ! # % & ( # )) +, +,+. / / 4 0 1 2 3 2 + ( 5 3 4,.

Διαβάστε περισσότερα

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6! ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ #

Διαβάστε περισσότερα

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &...

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %& (! ) /01 2#,,( 0 3 1 456 7!! +, # (! () 83, 9: 1, ;;1 ? 2 + /. )).Α.7% %&&!!!.)# )& Β&Χ:Χ& 1& ). ! +!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))>

Διαβάστε περισσότερα

/ 12 # % &! (! & )! (+,.). / 0

/ 12 # % &! (! & )! (+,.). / 0 / 12! # % &! (! & )! (+,.). / 0 ! # % & % ( ) ( % + (, % #. # #. / 0 # 1, % # ) 2,# 3 3 % # # 0/4# (# 0, # % 3 5 6 ( 5 7 % 7 % 7 % # % 7 % 7 7 7 % 8 9 : # 7 # ; 7 % % 7 # 7 # % < 7 7 7 %. # 8 # 7 # % )

Διαβάστε περισσότερα

! # % & ( ) ++ ,. / 0 & 01 0 2 3 % 4,. / 0 & 0 0 / 0 5/ 0 / # 6 3.

! # % & ( ) ++ ,. / 0 & 01 0 2 3 % 4,. / 0 & 0 0 / 0 5/ 0 / # 6 3. ! # %& () ++,. /0& 0102 3% 4,. /0& 0 0/ 05/0 / # 6 3. ! # %% & %() #+, %% #. / 0 1) 2! 3 2 4 2 # %% 3 5 6! 7 3 2 4 8!! 3! 2 5 9 3 5 5 9 5 : ; 5 3 < 5 / 5 2 &2 9 5 3 8 5, 5 3 5 2 =4 > 5 3 2 4 9 5 /3 5 6

Διαβάστε περισσότερα

α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α β χ δ ε φ γ η ι ϕ κ λ µ ν ο π θ ρ σ τ υ ϖ ω ξ ψ ζ αα ββ χχ δδ εε φφ γγ ηη ιι ϕϕ κκ λλ µµ νν οο

Διαβάστε περισσότερα

! # ## %% & % (() ((+

! # ## %% & % (() ((+ !! #! #!% ## %% & % (() ((+ ! # & ( ) +,./,0 ! # % & ( ) % ( # +,,,. /! ( 0) 0 # 0 1,,2,. 3, 00 4 # + 5 6 7. 1, 00 + 5 6 3 7 )7 8 7 7 0,, 7 )7 8 7 )7 8 7 0 + 7 )7 8 0 (( 7 7 )7 8 :5 1, # 7 )7 8 + 70

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

! #! % # % + ( (.! / 0 + ( (. & (&(&)) +,

! #! % # % + ( (.! / 0 + ( (. & (&(&)) +, ! #! %! # % & (&(&)) +, + ( (.! / 0 + ( (. ! # % & % ( % ) +,% +. & / 0 1% 2 % 3 3 %4 5 6 0 # 71 % 0 1% 8% 9 : ;% 5 < =./,;/;% % 8% 9 /,%%1 % 5 % 8% 9 > >. & 3.,% + % + % % 8% 9!?!. & 3 2 6.,% + % % 6>

Διαβάστε περισσότερα

# #! % # # & # (! )))

# #! % # # & # (! ))) # # % # # & # ( ))) # #%& #()& # %& &() +( + (,.//) ) 0)# + ) ( 12.//) ) 0)# + ) ( 3&4 %/)&56 27758908 :;5

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ ΤΟ Η Ο Ο ΕΤΗ : Φ 193 / 17 ω. 4186/013, 013..Θ 8 EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ κ5 κ7 κ6 Ι κ8 ΚΣΟΡΙΚ Μ Σ ΠΣΤΧΙ ΚΟΙΝΣΙΣΛΟΙΝ(MASTERS) ΝΣ Σ Ν ΚΠ Ι ΤΣΙΚ ΝΙ ΡΤΜ Σ ( Σ ΧΝΟΛΟΓΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

= # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (.

= # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (. ! ## % & # # # # ( ) & & # + # # # & %, # ## & # ( # & # ( # # # & # & &. #/ 01 ( 2 & # ## & 2 # & 3 1 1 4 % # &5 ## # & 4 6 ( # ( 5 21 & # ( # % & # 4 6 # &! 6 & & # # # & & # 7 & # 1& & # & 5 # &. #

Διαβάστε περισσότερα

!! % 4 4 4 4 %,!,! %

!! % 4 4 4 4 %,!,! % ! %! & () +)!,!. / % %! 0 1!!! 2!! %!! %!! % %!. 3!!!!!! 4 4 4 4 % & 5) /!! % 6!! 7!! 8 % 8! %.! & 9)!! 7,!,! %. 6! !! %!.!! 6!! 6 :! %!! ;!!! %!!! %! %!!!! 0< 1.!!!?

Διαβάστε περισσότερα

FORTUMIN VUOSI 2012. Luomme arvoa

FORTUMIN VUOSI 2012. Luomme arvoa FORTUMIN VUOSI 2012 Luomme arvoa 1ΑΚΖ ΘΚ Μ=ΛΛ= Γ )=ΚΛΖΝΖΦ Χ= ΑΛΘΧΚ=Φ ϑ9ηγϑλλα ΓϑΛΜΕΑΦ ΝΜΓΚΑ ΓϑΛΜΕ Θ Θ=ΚΛΑ ΓϑΛΜΕΑΦ ΛΓΑΕΑΦΛ9 9 Μ==Λ )ΓΦΚ=ϑΦΑΦ ΑΑΧ=ΛΓΑΕΑΦΛ9ϑ9Χ=ΦΦ=.ΓΟ=ϑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγγραφή Ελλάδα www.youngbusinesstalents.com/gr

Εγγραφή Ελλάδα www.youngbusinesstalents.com/gr Εγγραφή Ελλάδα www.youngbusinesstalents.com/gr Σελίδα 1 από 36 ΑΡΚΑΔΙΑΣ Other DREAMATORS Π.Γ. DREAMETORS Π.Γ. DREMATORS Π.Γ. Σύνολο Ομάδων 3 ΑΣΤΡΟΣ, ΓΕΛ 'ΑΣΤΡΟΥΣ Δ.Θ.ΣΑΚΑΛΗ KNIGHT Ν.Λ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ, ΓΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912)

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912) σ ι ή Α Ω (2.000..-148. Ο Ο Α έ ι / ισ ι έ Ο Ω - Α Ο ί ι Α.) Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Α Α Ο Ο Α Ο Ο Ο Ω Α Ω Α Ο Α Ο Α (313-1430) ΑΟ (1430-1912) Α Ο (1912) Α Ω Α Ο Ω - Α.. Ο Α Α...-148 ιί ή ι ί ώ ισ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α Η Η ΗΜ ΑΤ Α Γ ΜΩ Μ ΤΑΦ Ω Τ Τ Ω 2 0 1 5 α α α Μητ ω ο ηπτ ατα ευα τ Με ετητ Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 Χ Γ Α Α Χ Μ «Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω» Χ ΓΑ Α Χ Μ Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω Ά ο

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡΟ ΑΣ ΔΙΞΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΣΙΑΣ Αλ Α

ΓΕΝΙκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡΟ ΑΣ ΔΙΞΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΣΙΑΣ Αλ Α Λ ε Ν ΛΛ Ν Η Δ ΡΑΑ γπ Γ ΓΑΣ Σ ΝΩ ΗΣ ΣΦ Λ ΣΗΣ ΠΡ Ν ΑΣ ΓΕΝκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡ ΑΣ ΔΥΘΥΝΣΗ ΠΡΣ ΑΣΑΣ Αλ Α λ Η Α α Δ ν η Πε ρ ωδκα Πληρφ ρ ε Γηλ φων Λ πρ υ Ε η υ ρ πρλ λ α Φ Γ θ Π Σ ΠΝΑ ΑΣ Α Δ Ω Θ Α Νε κα ντκδ λα

Διαβάστε περισσότερα

! # % & % ( )! + #, % ( . / 0 0 % ( )! # % # # 1 + + 0 % 0 #2 0 + % # # % % 3 0 + + % # + %

! # % & % ( )! + #, % ( . / 0 0 % ( )! # % # # 1 + + 0 % 0 #2 0 + % # # % % 3 0 + + % # + % ! # % & % ( )! + #, % (. / 0 0 % ( )! # % # # 1 + + 0 % 0 #2 0 + % # # % % 3 0 + + % # + % 4444444444444444444444444444444444444444444 5 6 4444444444444444444444444444444444444444444444! + 0 & 4444444444444444444444444444444444444444444444.

Διαβάστε περισσότερα

οδηγός εταιρικής ταυτότητας

οδηγός εταιρικής ταυτότητας πρόλογος στοιχεία λογοτύπου λογότυπο [ σχεδιασμός χρήση τοποθέτηση εταιρικά χρώματα χρήση σε μη εταιρικά χρώματα χρήση σε φωτογραφίες λάθος χρήση ] χρωματικός κώδικας [ παλέτα χρήση λάθος χρήση χρώμα και

Διαβάστε περισσότερα

Μπκλκτη ΝθαΝθδεά κυη Ν κνϋηφλαΰηα. π ηία δεσμνκαλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκαλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ

Μπκλκτη ΝθαΝθδεά κυη Ν κνϋηφλαΰηα. π ηία δεσμνκαλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκαλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ Μπκλκτη ΝθΝθδεά κυη Ν κνϋηφλΰη ΗΝ ηη έν ημνϋΰεδλημνθ δη υπδ ημ έζ δκμννένσπθσμ π ηί δεσμνκλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ Απ π Γδ πκδκ ζσΰκ

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα αυτή Δράση της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) στόχο έχει να υποστηρίξει τις ΜΜΕ, που προτίθενται μελλοντικά να εξάγουν, αλλά

Η νέα αυτή Δράση της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) στόχο έχει να υποστηρίξει τις ΜΜΕ, που προτίθενται μελλοντικά να εξάγουν, αλλά ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ & MENTORING ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ Η νέα αυτή Δράση της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) στόχο έχει να υποστηρίξει τις ΜΜΕ, που προτίθενται μελλοντικά να εξάγουν, αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

Εγγραφή Ελλάδα 2014/11/11 09:39

Εγγραφή Ελλάδα 2014/11/11 09:39 Εγγραφή Ελλάδα 1 27 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Other SUNERASER Β.Α. Ι.Σ. Δ.Β. Π.Κ. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Σύνολο Σχολείων 1 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΣ, 3ο ΓΕΛ ΑΡΓΟΥΣ DADFFGE R.D. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Σύνολο Σχολείων 1 ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗ, 1ο

Διαβάστε περισσότερα

Εγγραφή Ελλάδα 2014/10/22 12:08

Εγγραφή Ελλάδα 2014/10/22 12:08 Εγγραφή Ελλάδα 1 20 4DIMENSIONS 4GELTRIPOLIS AROUNDTHECLOCK ATITHASOI BABOULASAE BAKLAVAS BATMEN BE_4 BIGTEAM BMW BRAINDAMAGE BUISNESSMENS BUSINESSBOYS BUSINESSMAN BUSSINESMEN CAPITAL COCAJUNIORS COMMERCIAL

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΤΗΣ Α

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΤΗΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΤΗΣ Α 1 1. α) Να γίνει γινόµενο το τριώνυµο λ -3λ+. β) Να βρεθεί το λ έτσι ώστε η εξίσωση λ(λχ-1)χ(3λ-)-λ i) να είναι αδύνατη ii) να είναι αόριστη iii) να έχει µία µόνο λύση

Διαβάστε περισσότερα

% ) # ) + %( % % # % &! ( &% ( % ! # % & ! (,./0, % ) # ) + %( % %, 1 %2! 1, %! ( , 3 44,)%!,, 4//5/64 (! %! ( 3! %! ( 7 8 %! 3 % )!

% ) # ) + %( % % # % &! ( &% ( % ! # % & ! (,./0, % ) # ) + %( % %, 1 %2! 1, %! ( , 3 44,)%!,, 4//5/64 (! %! ( 3! %! ( 7 8 %! 3 % )! # % & ( % ) # ) + %( % % &% ( % # % & (,./0, % ) # ) + %( % %, 1 %2 1, % (, 3 44,)%,, 4//5/64 ( % ( 3 % ( 7 8 % 3 % ) % % ), &% ( % 2% % % % 2% % % 2 3 1 % ), 2 % % ( % (, % 3 % ) % ) (, % % %2 % %2 %2

Διαβάστε περισσότερα

Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910)

Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910) Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910) Ρνπ Γ εκ ή ηξ ε Θ ηηζίθε Ρ α θ ηηθ νχ Κ έιν πο ηε ο Θ

Διαβάστε περισσότερα

KAVOURIΝT.C.,Ν1oΝOPENΝSERIES,ΝΓ ΣΟΤΡΝΟΤ,Ν8-24ΝΜαϊου

KAVOURIΝT.C.,Ν1oΝOPENΝSERIES,ΝΓ ΣΟΤΡΝΟΤ,Ν8-24ΝΜαϊου 1 1 10 1 Μ ΓΚΛ Ρ ΝΠ ΝΣ Λ 1 Μ ΓΚΛ Ρ 3 11 8 ΣΑΓΚΑΡΑΚ ΝΜΑΡΙΟ 4 13 10 ΠΑΣΑΝΘ ΜΙ 5 14 19 ΑΡ ΑΝΙΣΙ ΝΝΙΚΟΛΑ 1 ΑΡ ΑΝΙΣΙ 6 - bye 7 - bye 2 Σ ΡΓΙΟΠΟΤΛΟ 8 7 14 Σ ΡΓΙΟΠΟΤΛΟΝΣ ΟΝ 9 3 9 3 Σ Μ Σ Ν ΙΛ 1 Σ Μ Σ 11 19 16

Διαβάστε περισσότερα

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 η λκηβθέανέε κ βμμν2/01/2013 λδγησμνέε κ βμμνννννννν0 ΛΣΙΟΝ ΟΜ ΝΧΝΝ Φ Λ Ι ΝΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 1. ΣΟΙΥ Ι ΝΣΟΤΝΠ Ρ Κ Τ Μ ΣΟΝΚ ΙΝΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΣ ΠΟΤ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΝΣ Ι Σ Ν

ΦΤΣ ΠΟΤ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΝΣ Ι Σ Ν ΦΤΣ ΠΟΤ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΝΣ Ι Σ Ν ΛΛ ΓΙ Σ Ν Π Ρ ΓΩΓ ΙΟ ΙΘ ΝΟΛ Κ Ι ΙΟΝΣ Λ ΚΟΠΟΝ ΡΓ Ι υ βηα δεά εαζζδϋλΰ δα πθ φυ υθ αυ υθ έθαδ ΰθπ ά εαδ πμ θ λΰ δαεά ΰ πλΰέα εαδ έθαδ Ϋθαμ κζκϋθα αθαπ υ ση θκμ κηϋαμ σ κ β ξυλα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ. δ δπ δεκτνξλϋκυμν

ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ. δ δπ δεκτνξλϋκυμν ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΣ ΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ ΗΝη ΰαζτ λβναθα δϊλγλπ βν δ δπ δεκτνξλϋκυμν πκυνϋΰδθ Νπκ ΫΝ σχκδ Παλκξά εδθά λπθ ΰδα υηη

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

1 02.10.6263.0002 6.150,00 2 02.20.6263.0000 151.905,00 8.610,00 3 02.30.6263.0002 4.920,00 4 02.20.6263.0008 8.610,00 5 02.30.6263.0001 17.

1 02.10.6263.0002 6.150,00 2 02.20.6263.0000 151.905,00 8.610,00 3 02.30.6263.0002 4.920,00 4 02.20.6263.0008 8.610,00 5 02.30.6263.0001 17. Ν Α Α ΝΘ Α ΝΘ Α Θ Ν Χ Ν Ν Α Ν Α Ν Χ Α Ν Α Ν Θ Α Α Α Α Ν Α Θ Ν μνθήβί14 μ «Ν Χ Α Α Ν Θ ΑΝΑ Α Α» Α Χ Ν Ν ΑΓ Γ μν253.995,00 Α Ν Ν ΝΦέ έαέ 23% Χ Α: 1. Χ Θ 2. Γ 3. Γ 4. ΓΓ ΑΦ Χ Χ ΑΓ ΑΦ 5. Χ Ν Α 6. Φ Α 7. Α

Διαβάστε περισσότερα

1 Ν,, έ ζ,, ς έ ΝΝ Ν Ν, έ έ έ έ ένβί1ήλβ έ έ έ έ έ έ μ 100 γί ηί%έ 104 έ ένβν Νη1Ν 3528/2007 ( ) ένι Νγι Νγλκθήβί11, ην 2 έ έ έ έ έ έ έ έ έ έ έ έ έ έ έ έ 1ι,. Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν έ έν Ν Ν Ν Ν : ( Ν Ν Ν Ν Ν

Διαβάστε περισσότερα

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27 ÍNDICE ÍNDICE Introdución... 9 Prólogoalanuevaversión... 13 PRIMERAPARTE Πρώτo Μάθημα (Primeralección):Γειασας. Elalfabeto.Gruposvocálicosyconsonánticos.Signosortográficos. Elacento... 17 Δεύτερo Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

# % & ( ) +,. % + ) /0 102 34+(3 #+ 3 5 5 6, 5 7 5 6, 8 5, 5 8 6 5 8 + ) + /092

# % & ( ) +,. % + ) /0 102 34+(3 #+ 3 5 5 6, 5 7 5 6, 8 5, 5 8 6 5 8 + ) + /092 # % & ( ) +,. % + ) /0 102 34+(3 #+ 3 5 5 6, 5 7 5 6, 8 5, 5 8 6, 6 8, 5 8 + ) + /092 +, + 3++4 1 9:0 :; 1 + ) + 4 09 # < INSPIRES: Investigating a reusable Sanitary Pad Intervention in a Rural Educational

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE *

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE * ΑΰκλΪακθ αμ δ δ άλδκ δαλε έαμ κ φέζαγζκμ ια φαζέα δ βθ παλαεκζκτγβ β σζπθ πθ θ σμ Ϋ λαμ αΰυθπθ κ ΰάπ κ «Γ. Καλαρ εϊεβμ», κδ κπκέκδ αθϋλχκθ αδ κυζϊχδ κθ έεκ δ πϋθ (25). ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Γεωμετρία Α Λυκείου

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Γεωμετρία Α Λυκείου Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων Μάθημα: Γεωμετρία Α Λυκείου Παρουσιάζουμε συνοπτικές λύσεις σε επιλεγμένα Θέματα («Θέμα 4 ο») από την Τράπεζα θεμάτων. Το αρχείο αυτό τις επόμενες ημέρες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Δηλωθέντα κέρδη γιατρών στην περιοχή του Κολωνακίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Δηλωθέντα κέρδη γιατρών στην περιοχή του Κολωνακίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Δηλωθέντα κέρδη γιατρών στην περιοχή του Κολωνακίου ΑΡΧΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Δ.) Α.Κ. 300,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γ.Ζ. 640,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. Κατάσταση γιατρών στην Αθήνα για τους οποίους προέκυψαν φορολογικές παραβάσεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. Κατάσταση γιατρών στην Αθήνα για τους οποίους προέκυψαν φορολογικές παραβάσεις ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Κατάσταση γιατρών στην Αθήνα για τους οποίους προέκυψαν φορολογικές παραβάσεις A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ 1 ΑΒΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ ΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 14-20 ΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

εριφέρεια εσσαλίας αζδεϋμ πσζ δμ εαδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάηα α εαδ πλοοπ δεϋμ»

εριφέρεια εσσαλίας αζδεϋμ πσζ δμ εαδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάηα α εαδ πλοοπ δεϋμ» Η Η Η Ο ΑΤ Α εριφέρει εσσλίς ΗΜ ΡΙ Αμ «Ο οηϋμ ημ τ λ ημ δμ Θ ζδεϋμ σζ δμ εδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάη εδ λοο δεϋμ»,βγ βί1γ Η Η Η Ο ΑΤ Α εριφέρει εσσλίς «Κ φ ο Θ -Σ» η η ο ώ Πό ω Π ο ημ Γ ω Π ο, Πο ό Μηχή ό, MSc,

Διαβάστε περισσότερα

! # % & & ( ) ) +, &../ 0 1 2 3 & 4 ) ( & ( ) 3 2 & ) 5 0 6 ) 7 8 9 3 2 5 & 2 & 80 & % ) ) 5 : % ) ;7 ) & & ) 3 & +% ) ( & & & & 3 0

! # % & & ( ) ) +, &../ 0 1 2 3 & 4 ) ( & ( ) 3 2 & ) 5 0 6 ) 7 8 9 3 2 5 & 2 & 80 & % ) ) 5 : % ) ;7 ) & & ) 3 & +% ) ( & & & & 3 0 ! # %!! & ( & # ! # %& &( )) +, &../ 01 2 3 & 4 ) ( & ( ) 32 & ) 5 0 6 ) 7 8 9 3 2 5& 2 &80 & % ) ) 5 : % ) ;7) & & ) 3& +%) ( & & & & 3 0 2 ) /)5 # ) )&0 & 7 ) ) 0& ( ;7 0 )

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 1. Εισαγωγή 5 1.1 Το θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 6 1.2 Οι σκοποί του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ

ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ ΧΟΚ Ν Ψ ΟΙΝ Ι Σ Ι ΝΣΟΤΝΠΡΟ ΛΗΜ ΣΟ ΣΟΤ Ν Ν ΟΤ π π ά π ( π φ π π π ) π π π. Ν- π π π ΠΡΟΓΡ ΜΜ Σ ΝΣΟΤΝΟΚ Ν ΠΡΟΛΗΦΗ Θ Ρ Π Ι ΚΟΙΝΧΝΙΚΗΝ Π Ν ΝΣ ΞΗ Κ ΝΣΡ ΝΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΚ Ν Ν-ΣΟΠΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

6. Θεωρούµε ισοσκελές τραπέζιο ΑΒΓ (ΑΒ//Γ ). Φέρουµε τα ύψη του ΑΕ και ΒΖ. α) Ε=ΓΖ. β) ΑΖ=ΒΕ.

6. Θεωρούµε ισοσκελές τραπέζιο ΑΒΓ (ΑΒ//Γ ). Φέρουµε τα ύψη του ΑΕ και ΒΖ. α) Ε=ΓΖ. β) ΑΖ=ΒΕ. 1. Θεωρούµε ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ). Στο µέσο της πλευράς ΑΒ φέρουµε κάθετη ευθεία που τέµνει την ΑΓ στο Ε. Από το Ε φέρουµε ευθεία παράλληλη στη βάση ΒΓ που τέµνει την ΑΒ στο Ζ. α) Να αποδείξετε

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ. 4ο Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ ESCAPE. χοζδεό έτος 2014-15

Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ. 4ο Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ ESCAPE. χοζδεό έτος 2014-15 Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ 4 Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ Ε π Κπ υ ό Π όγ ESCAPE ή γ ω ό υ 1 χζδεό έτ 2014-15 1 Σ : Σ Ά Χ ΛΙ ΝΚΟ Ν ΝΝ ΩΡΟΤΝΚΩΝ Σ ΝΣΙΝ ΓΚ Μ Ρ ΝΜ ΡΘ ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΤΛΟΤΝΜ ΡΙ Θ Ο ΩΡΙ ΟΤΝΓ ΩΡΓΙ Κ Ρ ΓΙ ΝΝ ΝΚ ΛΛΟΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΤΗΣ Α

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΤΗΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΤΗΣ Α Α ΟΜΑ Α Πιθανότητες: 1. Να βρείτε τον δ.χ. των παρακάτω πειραµάτων τύχης. ι) Ρίχνουµε ένα νόµισµα και σταµατάµε όταν έρθουν 3 κεφαλές και γράµµατα ιι) Ρίχνουµε

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : Ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων έργου του ήµου Θερµαϊκού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : Ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων έργου του ήµου Θερµαϊκού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Περαία 21-02-14 Αριθ. Πρωτ: 5068 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. /νση : Μεγάλου Αλεξάνδρου 2 Όπως πίνακες αποδεκτών : Τ.Κ : 57019 ΠΕΡΑΙΑ Τηλέφωνο : 23923-003 ΦΑΞ

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνομετρικός κύκλος Δ. Ε. ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ ΜΑΘΗΜAΤΙΚΟΣ

Τριγωνομετρικός κύκλος Δ. Ε. ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ ΜΑΘΗΜAΤΙΚΟΣ Τριγωνομετρικός κύκλος Δ. Ε. ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ ΜΑΘΗΜAΤΙΚΟΣ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ Β ημφ, εφφ σφφ Μ Δ συνφ Α www.commonmaths.weebly.com Σελίδα 1 N Β, 90 ο Α, ο H O 1ο 3ο E Σ Δ, 180 ο 360 ο Ν, 70 ο 4ο 1 ο Τεταρτημόριο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Π Σ Τ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α. ( έμένίθ1ήίλ) πδίζϋππθμ Γ υλΰδκμνκκυλ Ϋ αμ Καγβΰβ άμ

ΘΕΜΑ: Π Σ Τ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α. ( έμένίθ1ήίλ) πδίζϋππθμ Γ υλΰδκμνκκυλ Ϋ αμ Καγβΰβ άμ ΘΕΜΑ: ΝΣΡΙΣΟ ΘΜΙ ΝΣΟΤΡΙΣΙΚ ΝΝ ΚΠ Ι Τ ΝΣ ΝΝΓ ΡΜ ΝΙ Π Σ Τ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α βηβ λέκυνχ ΝΣ Ρ Ν κυνχλά κυ ( έμένίθ1ήίλ) πδίζϋππθμ Γ υλΰδκμνκκυλ Ϋ αμ Καγβΰβ άμ Θ ΛΟΝΙΚ,ΝΝΟ Μ ΡΙΟΝβί1γ Π λέζβοβ ΣκΝ επαδ υ

Διαβάστε περισσότερα

ήσ ς Creative Commons.

ήσ ς Creative Commons. π ά π υ Μά ά Τ υ 2 Α ά Ν ύ Π Τεχ γ Επ ω Ά ι ς ό ι ι ό ι ό ήσ ς Creative Commons ήσης ό ι ι σ ά ι ς ι ι ι ό ι ό, ό ς ι ό ς, ό ι ι σ ά ύ ά ις ήσ ς, ά ι ήσ ς φέ ι ώς 2 η ό ηση ό ι ι ι ό ι όέ ι θ ίσ ι ύ έ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙÝμτπι και þρα Ι π μ Ι τ μ στα ¾ραφεßα του Κρατικοý ΑερολιμÝνα ΣÜμου

ΙΙÝμτπι και þρα Ι π μ Ι τ μ στα ¾ραφεßα του Κρατικοý ΑερολιμÝνα ΣÜμου ο θ Α α εη εηχτχρο ΠΞΓ Αρθμ πρωτ ΕλÞΦθη την γ Τ Αρχεο Ξ Ξ ΥποΥΡτΕο οκονοαασ ΥποΔοΜò ΓτÝΥΤΛ ΑΣ ΚΑ ΤογΡΕΜοΥ ΥΕΡΕΣΑ ΠΟΔΤΚΕ ΑΕΡΟΠΟΡ ΑΣ ΚΡΑΤΚΟΣ ΑΕΡΟΝΜΕΝΑΣ ΣΑΜΟΥ «ΑΡΣΤΑΡΧοΣ ΦΞΑ οσ» Ταχ ηþ Δεýθυνστ ΠΥΘΑΓΟΡΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

! #!!! % %%& () +, +. + /! / 0 1 %+2 +

! #!!! % %%& () +, +. + /! / 0 1 %+2 + ! #!!! % ! #!!! % % %%& () +, +. + /! / 0 1 %+2 +! # 2 2! 3! /! % + % % %%& () +, +. + /! / 0 1 %+2 + % IV Bibliografische Angaben: Brückner, Claudia: Bildet Video-on-Demand die Zukunft von Film und Fernsehen?

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω 1 ΕΙΣΓΩΓΗ Η οβ ο οφί σ η Κύ ο ο ί ό χιο ω χ ό ω έ ό ο ς ιο ση ι ούς ο ς ης η ο οφίςτ όβ ού η β σ ηση, ις βοσ ές ι ό ό οι οϊό ω ω ι ώ ι ιώ Πέ ό ό ό ως έχ ι ή ης σχό ηση σ 3000 ί ο οι ο έ ι ς ο έχο 325000

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόσκληση για την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Φοιτητών σε 6 Προπτυχιακά και 26 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

y ay uoy Uy t -1050 m -9,8 m/s^2 0 m/s

y ay uoy Uy t -1050 m -9,8 m/s^2 0 m/s ΚΙΝ ΣΟ ΠΙΠ Ο ΠαλΪ δΰηα 1 Π υ β παεϋ ου ίοάγ δαμ απσ Ϋθα α λοπζϊθο Σκ α λκπζϊθκ εδθ έ αδ κλδασθ δα η ηέα αγ λά αξτ β α +115 m / s εαδ υοση λκ 1050 m. Καγκλέ κθ απαδ κτη θκ ξλσθκ πκυ ξλ δϊα αδ κ παεϋ κ ΰδα

Διαβάστε περισσότερα

σξκδ Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδα β αλτ β α εαδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδα κθ υπκζκΰδ ησ πζαθβ υθ. αξτ β αμ δαφυΰάμ.

σξκδ Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδα β αλτ β α εαδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδα κθ υπκζκΰδ ησ πζαθβ υθ. αξτ β αμ δαφυΰάμ. Κ φάζδο ΡΤΣΗΣ σξκδ Μ ζϋ β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδ β λτ β Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδ β λτ β εδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδ κθ υπκζκΰδ ησ πθ λκξδευθ ξυ ά πθ πθ κλυφσλπθ εδ πθ πζθβ υθ. Χλά β βμ η

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Έγκριση της υπ αριθµ. 13/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήµου Θερµαϊκού από το ηµοτικό Συµβούλιο.

ΘΕΜΑ : Έγκριση της υπ αριθµ. 13/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήµου Θερµαϊκού από το ηµοτικό Συµβούλιο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. /νση : Μεγάλου Αλεξάνδρου 2 Τ.Κ. : 57019 Πληροφορίες: ρακάκη Μαρία Τηλέφωνο : 2392330065 Fax: 2392024866 Email:

Διαβάστε περισσότερα

Jerzy Tatarek. www.tatarek.com.pl. www.tatarek.gr. International Quality Award. )akład Elektro icz y TATAREK Θerzy Tatarek

Jerzy Tatarek. www.tatarek.com.pl. www.tatarek.gr. International Quality Award. )akład Elektro icz y TATAREK Θerzy Tatarek International Quality Award ι ί ισ ι ός ι όσ ς ά ς ; ι ά ά ι Ο έ ς ι. ιά )akład Elektro icz y TATAREK Θerzy Tatarek 50Wrocław όβ; ul. σświeradowska Tel.: +48. 71 373 14 88 ι. Fax: +48 71 373 14 58 WWW.tatarek.gr

Διαβάστε περισσότερα

α, 04-12 - 2015 φ : 210-6454595, 210-6457402 210-6430589 Fax: 210-6463886 ostratigaki@dmeo.gr ilimnioti@dmeo.gr Σ λί α 1 από 9

α, 04-12 - 2015 φ : 210-6454595, 210-6457402 210-6430589 Fax: 210-6463886 ostratigaki@dmeo.gr ilimnioti@dmeo.gr Σ λί α 1 από 9 Γ Φ & Γ Γ / α, 04-12 - 2015..: / /5776 α. / :. α 19 Φ.. φ 114 73 α. α,. α,. φ : 210-6454595, 210-6457402 210-6430589 Fax: 210-6463886 e-mail: ostratigaki@dmeo.gr ilimnioti@dmeo.gr ΔΧα α α υ Ε Γ Φ & Έ α

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 4 Ο ΑΒ 3 ΕΓ Α ΑΒ,

ΘΕΜΑ 4 Ο ΑΒ 3 ΕΓ Α ΑΒ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Ο - ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΘΕΜΑ Ο Άσκηση (_8975) Θεωρούμε τρίγωνο ΑΒΓ ΑΒ=9 και ΑΓ=5. Από το βαρύκεντρο Θ του τριγώνου, φέρουμε ευθεία ε παράλληλη στην πλευρά ΒΓ, που τέμνει τις ΑΒ και ΑΓ

Διαβάστε περισσότερα

Α σ καταθετε κα π γρ φε γ α λ γαρ ασμ μ υ λα τα α αγκα α εγγραφα για τη σι σταση ηζ ετα ρε αζ

Α σ καταθετε κα π γρ φε γ α λ γαρ ασμ μ υ λα τα α αγκα α εγγραφα για τη σι σταση ηζ ετα ρε αζ Π Δ Γ π τ Ξ Σ Δ τ Σ Π Θ Ν Δ ΛΩΣ ρορ ακρ βε α τω στ ε ω π υ υπ β λλ ται με αυτη τη δηλω η μπ ρε α ελεγ ΘεΙ με β ση τ αρ ε λλω πηρε Φ ρθρ παρ Ν Π Σ τη πηρεσ α αζ Στ σηζ τ τη ΦΩ ΔΑΣ μα πι υμ μα κα π υμ Γ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωμετρία Α' Λυκείου Κεφάλαιο 4 ο (Παράλληλες ευθείες) Λύσεις Διαγωνισμάτων

Γεωμετρία Α' Λυκείου Κεφάλαιο 4 ο (Παράλληλες ευθείες) Λύσεις Διαγωνισμάτων Λύσεις Διαγωνισμάτων Λύσεις 1 ου Διαγωνίσματος Θέμα 1 ο α) Από μία κορυφή, π.χ. την Α, φέρουμε ευθεία xy ΒΓ. Τότε ω = Β και φ = Γ, ως εντός εναλλάξ των παραλλήλων xy και ΒΓ με τέμνουσες ΑΒ και ΑΓ αντίστοιχα.

Διαβάστε περισσότερα

Η Sigilda. β ίο 2013, Alfred Steinecker,

Η Sigilda. β ίο 2013, Alfred Steinecker, Η Η ύ σ φή ω Θ ώ η έ ης θ ω η ς ησ σ β έ! έ φ ς ής σ ής ς θ ή ή 2013 έσ ς ς Sigilda. Η Sigilda ς θ ή σ ς σ ϊ 2013 ς σ β θ ύ έ ς θ ς σ σ! σ σ Α έ σ σ σ ή φή έ ς 9Ο ς σ ές ς έ ς. θ β 2013, Alfred Steinecker,

Διαβάστε περισσότερα

DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber

DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber 2012 Αειφόρος ΚΚ αα ττ αα σσ κκ ευ ήή Η ππ ροσ έέ γγ γγ ισ ήή ττ ηη ς Lafarge Αθήνα ΜΜ άά ρρ ττ ιι οο ςς 22 00 11 22 DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber Ποιοι ε ί µ α σ τ ε Ρόλος σ τ η δ ι α µ όρ φ ω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΑΛΥΒΑΣ Α.Ε. Α.Ε.

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΑΛΥΒΑΣ Α.Ε. Α.Ε. ΔΙΘΝΙ ΙΔΙ ΙΔΙ ΤΗΝΩΙ ΤΗΝΩΙ ΔΙΘΝΙ ΥΒ ΥΒ ιωόβι θι κ ω, Μόφω Χκιική ζι ι ι φικ φι βύ κι κγ θ, ιγή γ κι κι κκήωή Τ ι ιφ ικιί ιώ κιί ώ, ό ιί ι φή φύ κι ύι ύ ικό κι γί Δικι ώ ξίι κι κιγί γ γι θιό κ ικ ιί κι ιγί

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

Vol.6 2. Δικαίω. Healthy. estyle Cam. είναι έ να. Υπεύθυ

Vol.6 2. Δικαίω. Healthy. estyle Cam. είναι έ να. Υπεύθυ λί 2012 012, Vol.6 2 28 Ι, Σάββ Α p estyle Cam Healthy Lif Δκίω µµ µ δά χ 10-15 λκί χω κ δφ. έφ κ άκ y h lt κθ Hea κ ί ί, ώ Ο Α Camp, Camp ί le le y t y s t s e e if hy L Lif δξί Healt, έφ κ ί φλ κ Η άδ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση και Χαρακτηρισμός ενεργών ρηξιγενών ζωνών στο Ηράκλειο Κρήτης

Αποτύπωση και Χαρακτηρισμός ενεργών ρηξιγενών ζωνών στο Ηράκλειο Κρήτης "Οι μελέτες Γεωλογικής Καταλληλότητας (ΜΓΚ) στα πλαίσια εκπόνησης ΣΧΟΟΑΠ - ΓΠΣ: Προβλήματα και δυνατότητες Αποτύπωση και Χαρακτηρισμός ενεργών ρηξιγενών ζωνών στο Ηράκλειο Κρήτης Δρ Αθανάσιος Η. Γκανάς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 1 ο ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ Γυμνάσιο Αμυνταίου ΜΑΘΗΜΑ Α1.1 Ισότητα τριγώνων Στο διπλανό σχήμα το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισοσκελές με ΑΒ=ΑΓ. Προεκτείνουμε τη βάση ΒΓ κατά ίσα τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β ΓΕΛ. ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ. ΣΥΝ ΥΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ -ΚΕΦΑΛΑΙΑ:7 ο -8 ο -9 ο -10 ο. 2_19005 ΘΕΜΑ Β (7 ο -9 ο )

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β ΓΕΛ. ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ. ΣΥΝ ΥΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ -ΚΕΦΑΛΑΙΑ:7 ο -8 ο -9 ο -10 ο. 2_19005 ΘΕΜΑ Β (7 ο -9 ο ) 0 05 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β ΓΕΛ. ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝ ΥΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ -ΚΕΦΑΛΑΙΑ:7 ο -8 ο -9 ο -0 ο _9005 ΘΕΜΑ Β (7 ο -9 ο ) Σε τρίγωνο ΑΒΓ η διχοτόµος της γωνίς Αˆ τέµνει την πλευρά ΒΓ σε σηµείο, τέτοιο ώστε Β 3 =

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

Π Ν ΓΙΧΣΙ ΟΤΝ ΠΟΙΝ Ν έμένμ1γ4ήίί ΠΙ Λ ΠΧΝΝμΝΠ Λ ΣΟ ΝΓ ΧΡΓΙΟ Ν

Π Ν ΓΙΧΣΙ ΟΤΝ ΠΟΙΝ Ν έμένμ1γ4ήίί ΠΙ Λ ΠΧΝΝμΝΠ Λ ΣΟ ΝΓ ΧΡΓΙΟ Ν ΑΛ ΞΑ Ρ ΙΟΣ ΧΟΛΟΓΙΚΟ ΚΠΑΙ ΤΣΙΚΟΙ ΡΤΜΑ Θ ΑΛΟΙΚΗ ΧΟΛΗΣ ΧΟΛΟΓΙΑ Γ ΩΠΟΙΑ ΣΜΗΜΑΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΡΓΑ ΙΑ ΧΡΗ ΗΦΤΣΙΚΩΤΠΟΛ ΙΜΜΑΣΩΓΙΑΣΗΛΙΠΑ ΗΣΩ ΦΤΣΩ Π ΓΙΧΣΙ ΟΤ ΠΟΙ Μμ1γ4ήίί ΠΙ Λ ΠΧμΠ Λ ΣΟ Γ ΧΡΓΙΟ Κ Θ Γ Σ

Διαβάστε περισσότερα

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ. Power Service σε "τιμή πακέτου"!

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ. Power Service σε τιμή πακέτου! Κ θ φί ω& ω ώ Α ί χ ηδ & π ω ηψ ύ ύ Έ χ φά ά δ Κ θ ω & ξ ω ά δ Δω ά άβ η ί χ ώ ζ ώ η Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ Τηφω πωί η πίψη ί ηη χώ Κθ φίω & ωώ Αίχη δ & πωη ψύ ύ Έχ φά άδ Κθ ω & ξω άδ Δωά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 17-01-2012 Αρ. πρωτ: 60

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 17-01-2012 Αρ. πρωτ: 60 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 17-01-2012 Αρ. πρωτ: 60 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 (01-02-12 έως 21-02-12) Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ Δ.Μ ΚΩΔ. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

. α : 517861-LLP-1-2011-1-AT-LEONARDO-LMP

. α : 517861-LLP-1-2011-1-AT-LEONARDO-LMP Γ Η Θ Η Η Η I Έ Να όγ Νω Νπ Ν Ν π ό αν υ 2013. α : 517861-LLP-1-2011-1-AT-LEONARDO-LMP α α έ 8 π π Ν : ό Ν υ α αν : 1 Case Management for unemployed Youth CHARISM Γ Η Θ Η Η Η I Έ Να όγ Νω Νπ Ν Ν π ό α

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919. Αθή α, 16-7-2015. α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr . 210-6479000, FAX: 210-6479285

Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919. Αθή α, 16-7-2015. α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr . 210-6479000, FAX: 210-6479285 Α Α Α Α Α Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919 Αθή α, 16-7-2015 Α Α Α Α ιθ..: 30/002/000/4371 / Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4033/26-6-2015 Α, Α & Α Α A (A Α : Α - ) α. / σ : Α. σό α ος: α. ώ ι ας : 11521-Αθή

Διαβάστε περισσότερα

Å êðáéäåõôåßôå Ó ôñáôéùôéêü Å êðáéäåõôåßôå Á êáäçìáúêü Ó õíå ßóôå íá Å êðáéäåýåóôå

Å êðáéäåõôåßôå Ó ôñáôéùôéêü Å êðáéäåõôåßôå Á êáäçìáúêü Ó õíå ßóôå íá Å êðáéäåýåóôå Å êðáéäåõôåßôå Ó ôñáôéùôéêü Å êðáéäåõôåßôå Á êáäçìáúêü Ó õíå ßóôå íá Å êðáéäåýåóôå Ν 1έΝ Ν π Ν υν βί1γν π αν υ,ν,ν π α,να α Ν α Νυπα α,ν αν αν μ «πα υ Ν α,ν α Ν Νπ Ν αά α,ν α Ν Ν α α Ν Ν πα υ Ν υν υα

Διαβάστε περισσότερα

~+425.. Ωφ.ό ος ~34 hm3 hm3 α ά έ ος

~+425.. Ωφ.ό ος ~34 hm3 hm3 α ά έ ος ι ι ι ι ί ύ ίχ, Χ ί ί Ο ι, ι ι ό χ ι ό ι ι ό χ ι ό ό ι ι φύ σ θή 1 Ο ι ί σ σ ό ι σή ύ ι 2 φύ ιβ ι ι φσ σ ώ φ ι σσ ί ι ή ΧΟ ι ό ι όφ σ θ ι ή ι ί θ θύ ι ό σ ή σ σ σ σ - ί σ ό σ ώ ι σσ ί ι ι ή ι ισ βί σι

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε Β ΕΘΕ 20 α υα ί υ 2014 Ε ΗΓΗ Η «Ε Γ Ω ΧΕ Ω : πα χ μ π π π αμ χ α α απ υ α π χ α μα ;» Φ : μ Β.. ΕΘΕ, φ α μ υ Θ α ία, π μ α ί α, f.alexakos@yahoo.gr Γ μα α : π π ΓΕΩ ΕΕ. Ε, μ Β μ α ΕΕ/.Β. Θ α ία, goumas.kostas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10ο ΕΜΒΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10ο ΕΜΒΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΛΙΟ 0ο ΕΜ ΕΠΙΜΕΛΕΙ ΥΕΡΙΝΟΣ ΣΙΛΗΣ 57 ΚΕΦΛΙΟ 0ο ΕΜ Πολυγωνικά χωρία - Πολυγωνικές επιφάνειες. Τι καλούμαι πολυγωνικό χωρίο και πως ονομάζεται αυτό ; Πότε δύο πολυγωνικά χωρία λέγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ ΚAΖΝΚΙ 2 ΤΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΡΥΒ Τ ΖΝΚΙ THΣ ΕΠΝΗΣ 20/ΕΤΙΣ 5 ΛΙΤΡ Τ ΙΚΝΜΙΚΤΕΡ ΙΠΛΣ ΤΗΣ ΓΡΣ ΜΗΧΝΙΣΜΣ 10 GUARANTEE XΡONIA Ε Γ Γ Υ Η Σ H 8 ΛΙΤΡ NEW ΙΠΛ ΜΗΧΝΙΣΜ ΓΙ ΙΚΝΜΙ ΝΕΡΥ ΠΡΤ ΗΓΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΡΥΒΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙ ΛΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΦλΪΰµα (λκυφλϊε βμ) Γυλ υθβμ

ΦλΪΰµα (λκυφλϊε βμ) Γυλ υθβμ ΦλΪΰµ (λκφλϊε βμ) Γλ θβμ.π. ΜλκθδεκζΪκ µ χ ξ δ µσμ, Ε Ε : λκφλϊε βμ, ε ε ά, γλκφλϊΰµ, δ- δφϊθ δ, ζκίδεϊ δάµ, ΠΕΡΙΛΗΦΗ: Σκ σ ε ε ά φλϊΰµ Γλ θβμ ίλέ ε δ κθ κ µσ Πβθ δσ ε Ϊθ β βμ ΛΪλδ μ. εκσμ κ φλϊΰµ κμ έθδ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Ιανουαρίου 04 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔIOIKHTIΚΟΥ ΥΠ.ΠΟ.Α./ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΙΔ/ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ για την τηλεφωνική έρευνα. Καταναλωτών (Οικιακοί Πελάτες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ για την τηλεφωνική έρευνα. Καταναλωτών (Οικιακοί Πελάτες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ για την τηλεφωνική έρευνα Καταναλωτών (Οικιακοί Πελάτες) Ετοιµάστηκε για το Γραφείο Επιτρόπου Ρυθµίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών κ Ταχυδροµείων Αύγουστος, 2006 RAI Consultants Public

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 ο Α) Συµπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις: 1) Ο κύκλος µε κέντρο Κ(α, β) και ακτίνα ρ > έχει εξίσωση... ) Η εξίσωση του κύκλου µε κέντρο στην αρχή

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ο Ο Ω Ω Ω Α Ο Α Α. : Ο :

Ο Ο Ο Ω Ω Ω Α Ο Α Α. : Ο : Α Α Ο Ο Ο Ο Α Ο Α ΑΑ Ο Η Ο Ο Η ΑΗ Ο Α Ο Ο Ο Α Ο Ο Α Ο Ω Ω Ω Α Α Α Α Α Ο Α Ο Ο Α : 38936 Ο : 2014 Ο Η Α Α Ο Α ι ι φ ή ή θ ήθ ι ή θ ι έ ι ι ό ύ ι βήθ ι ι ό ό ι ή θ ήθ ύ ι ώ ι ι ό ι ι ή θ έ ι ι θ ι ή ι ό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΝΩ ΜΕΓΙΣΤΑ ΚΑΤΩ ΦΡΑΓΜΑΤΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΝΩ ΜΕΓΙΣΤΑ ΚΑΤΩ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΝΩ ΜΕΓΙΣΤΑ ΚΑΤΩ ΦΡΑΓΜΑΤΑ Κασαπίδης Γεώργιος Μαθηµατικός Στο άρθρο αυτό µελετάµε την πιο χαρακτηριστική ιδιότητα του συνόλου R των πραγµατικών αριθµών. ΟΡΙΣΜΟΣ 1 Ένα σύνολο Α από πραγµατικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ Ανακοινοποίηση στο ορθό 18/6/2015 (ως προς το θέμα) Σέρρες,

Διαβάστε περισσότερα

A λ υ τ ε ς Α σ κ η σ ε ι ς ( Τ ρ ι γ ω ν α )

A λ υ τ ε ς Α σ κ η σ ε ι ς ( Τ ρ ι γ ω ν α ) A λ υ τ ε ς Α σ κ η σ ε ι ς ( Τ ρ ι γ ω ν α ) 1 Στις πλευρες ΑΒ, ΒΓ, ΓΑ ισοπλευρου τριγωνου ΑΒΓ, παιρνουμε 3 Να δειχτει οτι α + 110 0α Ποτε ισχυει Συγκρινετε το ισον; τα τριγωνα με σημεια Δ, Ε, Ζ αντιστοιχα,

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα