ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΓΑ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΓΑΟ ΣΔΦΑΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΔΡΓΟ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΓΑ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΓΑΟ ΣΔΦΑΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΔΡΓΟ:"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ Γ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΓΗΜ. ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΔΩΝ ΚΟΙΝ. ΥΩΡΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΗΜΩΝ ΝΟΜΟΤ (ΠΡΩΗΝ ΣΤΓΚ) ΑΡ. ΜΔΛ.: ΔΡΓΟ: ΤΠΟΔΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: ΠΟΟΣΟ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΠΟΟΣΟ ΔΘΝΙΚΗ ΔΡΓΑ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΓΑΟ ΣΔΦΑΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΡΙΩΝ ΤΓΑΣΟΓΔΞΑΜΔΝΩΝ ΥΩΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ 60 Κ.Μ ,00 Δςπωπαϊκό Γεωπγικό Σαμείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ (Δ.Γ.Σ.Α.Α.)- Π.Α.Α ΑΔ 2013Δ ΟΠΑΑ % 20% ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ

2 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ Γ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΓΗΜ. ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΔΩΝ ΚΟΙΝ. ΥΩΡΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΗΜΩΝ ΝΟΜΟΤ (ΠΡΩΗΝ ΣΤΓΚ) ΑΡ. ΜΔΛ.: ΔΡΓΟ: ΤΠΟΔΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: ΠΟΟΣΟ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΠΟΟΣΟ ΔΘΝΙΚΗ ΔΡΓΑ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΓΑΟ ΣΔΦΑΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΡΙΩΝ ΤΓΑΣΟΓΔΞΑΜΔΝΩΝ ΥΩΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ 60 Κ.Μ ,00 Δςπωπαϊκό Γεωπγικό Σαμείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ (Δ.Γ.Σ.Α.Α.)- Π.Α.Α ΑΔ 2013Δ ΟΠΑΑ % 20% ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 1. Γενικά Η παξνχζα κειέηε απνηειεί κέξνο ηνπ έξγνπ «Αληηππξηθή πξνζηαζία Γεκνηηθνχ Γάζνπο ηεθαληλψλ Γήκνπ Βφιβεο» θαη αθνξά ζηελ θαηαζθεπή ηξηψλ ππφγεησλ πδαηνδεμακελψλ απφ ζθπξφδεκα ρσξεηηθφηεηαο 60 θ.κ. εθάζηε γηα ηελ αληηππξηθή πξνζηαζία ηνπ νκψλπκνπ δάζνπο. 2. κοπόρ Υωποθέτηση τος έπγος Σν πξνηεηλφκελν έξγν έρεη ζηφρν λα βειηηψζεη ηηο ππνδνκέο αληηππξηθήο πξνζηαζίαο ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ, ιφγσ ηεο έιιεηςεο ζπλαθψλ πξνζηαηεπηηθψλ έξγσλ, κε ζπλέπεηα ηε κε επαξθή αληηκεηψπηζε πεξηζηαηηθψλ ππξθαγηάο. Η ρσξεηηθφηεηα θαη ν αξηζκφο ησλ πδαηνδεμακελψλ ζηαζκίδεηαη αλάινγα κε ηηο θαηαζηαιηηθέο αλάγθεο ηνπ πξνζηαηεπηαίνπ ρψξνπ. Δπηιέρζεθε ε ρσξεηηθφηεηα ησλ 60 θ.κ. ε νπνία ελδεηθηηθά αληηζηνηρεί ζε έθηαζε 1000 ζηξεκκάησλ. Πξνηείλεηαη λα θαηαζθεπαζηνχλ εληφο ηνπ εδάθνπο (βπζηζκέλεο) γηα πεξηβαιινληηθνχο θαη αηζζεηηθνχο ιφγνπο. Οη επηιεγκέλεο ζέζεηο είλαη αλάληε ηεο πξνζηαηεπφκελεο έθηαζεο, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε απεπζείαο απφ ηελ δεμακελή εγθαηάζηαζε δηθηχνπ γηα ηελ θαηαζηνιή εζηίαο επξηζθφκελεο θαηάληε ηεο δεμακελήο. Δπίζεο ρσξνζεηνχληαη θνληά ζε δξφκνπο γηα λα είλαη δπλαηή ε πιήξσζή ηνπο θαη ε πδξνιεςία ησλ ππξνζβεζηηθψλ νρεκάησλ. Ρφιν ζπιιεθηήξηνπ ιεθάλεο κπνξεί λα παίμεη ην θαηάζηξσκα ηνπ δξφκνπ θαη ε πιάθα επηθαιχςεψο ηεο. 3. Αναλςτική Πεπιγπαυή τος Έπγος Οη πξνηεηλφκελεο δεμακελέο είλαη ρσξεηηθφηεηαο 60 θ.κ. σθέιηκσλ δηαζηάζεσλ 4,00x6,00, ζα θαηαζθεπαζηνχλ ππφγεηα θαη ζα γεκίδνπλ κέρξη εζσηεξηθνχ χςνπο 2,50.κ. Σν πάρνο ησλ ηνηρίσλ ησλ πδαηνδεμακελψλ ζα είλαη 25 εθ. θαη ηεο πιαθάο νξνθήο 20 εθ. Αλαιπηηθφηεξα πξνβιέπνληαη νη παξαθάησ εξγαζίεο: 2

3 Δθζθαθέο ζεκειίσλ δηαζηάζεσλ 7,70 x 5,70 x 3,25 κ. ζε έδαθνο γαηψδεο θαη βξαρψδεο γηα ηελ θαηαζθεπή θάζε δεμακελήο Δμπγίαλζε πάρνπο 30 εθ. κε ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνκείνπ. Μπεηφλ θαζαξηφηεηαο c8/10 πάρνπο 10εθ. θπξνδεηήζεηο κε ζθπξφδεκα c 20/25 ησλ 350 ρηι. ηζηκέληνπ (ηνηρία 25 εθ θαη πιάθα επηθάιπςεο 20 εθ.) κε νπιηζκφ θαη κε ππφζηξσκα C8/10 ( κπεηφλ θαζαξηφηεηαο). Δζσηεξηθά ζηε δεμακελή ζα γίλεη επίρξηζε κε ηζηκεληνθνλίακα ησλ 600 ρηι. ηζηκέληνπ πάρνπο 2,50 εθ. θαη ε ηειηθά επηθάλεηα ζα επαιεηθζεί κε ειαζηνκεξέο αζθαιηηθφ γαιάθησκα. Δζσηεξηθά ηεο δεμακελήο ζα παθησζνχλ θαηά ηεο κήθνο ηεο θαη εθαηέξσζελ κεηαιιηθά ζθαινπάηηα γηα ηελ θάζνδν ζε απηή. Δθζθαθή ηάθξσλ δηαζηάζεσλ 0,80 x 0,60 κ. θαη ηνπνζέηεζε ζσιήλσλ απφ ζθιεξφ πνιπαηζπιέλην HDPE δηαηνκήο Φ50, ζε ζηξψκα άκκνπ πάρνπο 0,20 κ. γηα ηε ζχλδεζε ηεο δεμακελήο κε ην πθηζηάκελν δίθηπν πνπ ηξνθνδνηεί ηελ πνηίζηξα θαζψο θαη γηα ηελ ππεξρείιηζή ηεο Η ηειηθή πιήξσζε ησλ ηάθξσλ γίλεηαη κε θαηάιιεια πξντφληα εθζθαθήο. Γηθιείδα ειέγρνπ θαη απνκφλσζεο ηεο δεμακελήο ηνπνζεηείηαη ζε θξεάηην εμσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ 1,00 x 0,90 x 0,85 κ. απφ ζθπξφδεκα ζην ζεκείν ζχλδεζεο ζχκθσλα κε ηα ζπλεκκέλα δηαγξάκκαηα. Πξνβιέπνληαη ρπηνζηδεξά θαιχκκαηα ησλ θξεαηίσλ θαη ησλ δεμακελψλ θαζψο θαη πιηθά ζπλδεζκνινγίαο ησλ ζσιήλσλ. Γηα ηελ πιήξσζε ηεο δεμακελήο, ζα ζπλδεζεί κε ην πθηζηάκελν δίθηπν ζσιελψζεσλ απφ ηελ πδξνκάζηεπζε κφληκσλ πεγψλ πνπ ηξνθνδνηνχλ παξάιιεια πνηίζηξεο δψσλ. Δπίζεο ππάξρεη δπλαηφηεηα νη δεμακελέο λα πιεξψλνληαη κε βπηία κε επζχλε ηνπ Γήκνπ. Λοιπά τοισεία Σν δεκνηηθφ δάζνο ηεθαληλψλ θαηαιακβάλεη ηηο βφξεηεο, λνηηνδπηηθέο θαη αλαηνιηθέο γεληθά εθζέζεηο, νη νπνίεο δηακνξθψλνληαη απφ δπηηθά πξνο αλαηνιηθά ηεο θνξπθνγξακκήο, απφ Μειηάξε Πέηξα (πςνδ. 850 κ.), Υαξβάηα (πςνδ. 700 κ.), Γηαλλίηζη (πςνδ κ.), Φνχληεο (1092 κ.), κέρξη Καξά Μπνπξνχλ (πςνδ. 856 κ.). Οη γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο ηνπ δαζνθηήκαηνο πεξηιακβάλεηαη κεηαμχ ησλ: 40 ν έσο 40 ν : Γεσγξαθηθφ πιάηνο. 0 ν 3 51 έσο 0 ν : Γεσγξαθηθφ κήθνο. Αλαθνξηθά κε ην δαζφθηεκα ε πεξηνρή ππάγεηαη ζην Γαζαξρείν ηαπξνχ, ζηε Γ/λζε Γαζψλ Θεζζαινλίθεο θαη ηελ Γ/λζε Γαζψλ Πεξηθέξεηαο Κεληξ. Μαθεδνλίαο. Σν δεκνηηθφ δάζνο ηεθαληλψλ αλήθε αλέθαζελ ζην Γεκνηηθφ Γηακέξηζκα ηεθαληλψλ θαηά πιήξε λνκή θαη θπξηφηεηα. Αλαγλσξίζζεθε ζαλ Κνηλνηηθφ κε ηελ ππ αξηζ. 31/1924 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Γηθαζηεξίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο φπσο επίζεο θαη κε ηελ ππ αξηζ. 85/1931 εξκελεπηηθή ηνπ ίδηνπ Γηθαζηεξίνπ. H ζπλνιηθή έθηαζε ηνπ δαζνθηήκαηνο θζάλεη ηα ζηξέκκαηα θαη θαηαλέκεηαη απφ άπνςε εδαθνπνληθψλ κνξθψλ σο εμήο (δηαρεηξηζηηθή κειέηε): 3

4 Εδαυοπονική μορυή Έκταση Ha Ποσοστό % Γαζνζθεπήο έθηαζε ,55 Μεξηθψο δαζνζθεπήο 409 9,60 έθηαζε Γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο ,41 Γπκλέο εθηάζεηο 238 5,59 Άγνλεο εθηάζεηο 79 1,85 ΤΝΟΛΟ Σν αλάγιπθν ηεο πεξηνρήο ησλ έξγσλ ραξαθηεξίδεηαη απφ κηθξέο σο κέηξηεο θιίζεηο. Η πεξηνρή δηαζρίδεηαη απφ πνιιά κηθξά ξέκαηα. Οη πδαηνδεμακελέο ηνπνζεηνχληαη ρσξνηαμηθά, ψζηε λα θαιχπηνπλ ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ δάζνπο, παξαπιεχξσο ηνπ δαζηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ θαη θνληά ζε ζέζεηο φπνπ πθίζηαληαη έξγα πδξνκάζηεπζεο πεγψλ. Οη πδαηνδεμακελέο ρσξνζεηνχληαη ζηηο ζέζεηο (βι. γελ. νξηδνληηνγξαθία) : Μπεγθιηφ κε ζπληεηαγκέλεο ρ= ς = , Μπνπγάδη ρ= ς = Υαξβάηα ρ= ς = Μελέτερ τος έπγος Γηα ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ έρεη εθπνλεζεί ε ηερληθή θαη ζηαηηθή κειέηε κε πιήξε ηεχρε δεκνπξάηεζεο. Σν έξγν ζα εθηειεζηεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 437/81 «πεξί κειέηεο θαη εθηέιεζεο δαζνηερληθψλ έξγσλ» θαη κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία εθηέιεζεο δεκνζίσλ έξγσλ. Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζε ,00 θαη ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΔΓΣΑΑ) ζε πνζνζηφ 80% θαη απφ εζληθνχο πφξνπο ζε πνζνζηφ 20%. Θεζζαινλίθε / /2015 Θεζζαινλίθε / /2015 Θεζζαινλίθε / /2015 ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ ΔΛΔΓΥΘΗΚΔ ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ Η Πξντζηακέλε Σκήκαηνο Η Πξντζηακέλε Γ/λζεο Καηαζθεπψλ Γεκνηηθψλ Κηηξίσλ Καηαζθεπψλ θαη πληεξήζεσλ Δ.Καπεηαληθφια & Αλαπιάζεσλ Κνηλνρξήζησλ Υψξσλ Πνιηηηθφο Μεραληθφο θ.α.α. Γεξάζηκνο Θαλάζεο Γεκήηξηνο Καιχβαο Μαξία Ινξδαλίδνπ Γξ. Γαζνιφγνο Πεξηβ/γνο Πνιηηηθφο Μεραληθφο ΣΔ Αξρηηέθησλ Μεραληθφο κε Β βαζκφ 4

5 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΩΝ 5

6 Θέζε «Μπεγθιηφ» Θέζε «Μπνπγάδη» Θέζε «Υαξβάηα» 6

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΔΡΓΟ: ΤΠΟΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: Απ.Μελ.: ΔΡΓΑ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΓΑΟ ΣΔΦΑΝΙΝΩΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΔΡΓΟ: ΤΠΟΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: Απ.Μελ.: ΔΡΓΑ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΓΑΟ ΣΔΦΑΝΙΝΩΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ Γ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΓΗΜ. ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΔΩΝ ΚΟΙΝ. ΥΩΡΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΗΜΩΝ ΝΟΜΟΤ (ΠΡΩΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΔΡΓΟ : ΤΠΟΛΔΙΠΟΜΔΝΟ ΣΜΗΜΑ ΓΙΚΣΤΟΤ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΜΤΡΙΝΑ (ΟΛΟΚΛΗΡΧΗ)

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΔΡΓΟ : ΤΠΟΛΔΙΠΟΜΔΝΟ ΣΜΗΜΑ ΓΙΚΣΤΟΤ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΜΤΡΙΝΑ (ΟΛΟΚΛΗΡΧΗ) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΒΟΡΔΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΛΗΜΝΟΤ ΓΗΜΟ ΛΗΜΝΟΤ ΔΡΓΟ : ΤΠΟΛΔΙΠΟΜΔΝΟ ΣΜΗΜΑ ΓΙΚΣΤΟΤ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΜΤΡΙΝΑ (ΟΛΟΚΛΗΡΧΗ) ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ Σν έξγν πνπ πξφθεηηαη λα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΗΠΙΑ ΑΝΑΠΛΑΗ ΛΟΦΟΤ ΡΑΥΩΝΙ ΜΟΓΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ .Α.Τ. Φ.Α.Τ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ

ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΗΠΙΑ ΑΝΑΠΛΑΗ ΛΟΦΟΤ ΡΑΥΩΝΙ ΜΟΓΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ .Α.Τ. Φ.Α.Τ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ Γ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΓΗΜ. ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΔΩΝ ΚΟΙΝ. ΥΩΡΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΗΜΩΝ ΝΟΜΟΤ (ΠΡΩΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΑ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΓΑΟ ΣΔΦΑΝΙΝΧΝ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΡΙΧΝ ΤΓΑΣΟΓΔΞΑΜΔΝΧΝ ΥΧΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ 60 Κ.Μ. ΤΠΟΔΡΓΟ: 78.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΑ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΓΑΟ ΣΔΦΑΝΙΝΧΝ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΡΙΧΝ ΤΓΑΣΟΓΔΞΑΜΔΝΧΝ ΥΧΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ 60 Κ.Μ. ΤΠΟΔΡΓΟ: 78. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝ. ΤΠΗΡΔΙΧΝ Γ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΧΝ ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΓΗΜ. ΚΣΙΡΙΧΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΔΧΝ ΚΟΙΝ. ΥΧΡΧΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΤΠΟ Β ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΡΓΟ: ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Απάνθισμα Νομολογίας»

«Απάνθισμα Νομολογίας» Θανάσης Παζαρλόγλοσ: Απάνθισμα Νομολογίας 1 «Απάνθισμα Νομολογίας» ΠΡΟΦΑΣΕ ΠΡΑΞΕΙ ΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΙΚΟΤ ΤΝΕΔΡΙΟΤ ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑΣΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΩΝ Ο.Σ.Α. Θανάσης Παζαρλόγλου Ιούνης 2015 Θανάσης Παζαρλόγλοσ: Απάνθισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΜΔΛΔΣΖ Σηκαξηζκηθή 2012Α

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΜΔΛΔΣΖ Σηκαξηζκηθή 2012Α ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΡΔΘΤΜΝOY Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΔΡΓΟ: ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: «ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΔ ΑΝΑΒΑΘΜΗΔΗ ΑΝΟΗΚΣΩΝ ΓΖΜΟΗΩΝ ΥΩΡΩΝ Γ. ΡΔΘΤΜΝΖ (ΓΤΣΗΚΟ ΠΑΡΑΛΗΑΚΟ ΜΔΣΩΠΟ)» ΚΩΓ. Α: Δ0618 ΚΩΓ. ΠΡΑΞΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ ΑΡΙΘΜ ΜΔΛΔΣΗ : 15 /16-7-2012 ΣΙΣΛΟ ΜΔΛΔΣΗ: «ΣΔΥΝΙΚΗ ΒΟΗΘΔΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ» ΚΩΓ.

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ ΑΡΙΘΜ ΜΔΛΔΣΗ : 15 /16-7-2012 ΣΙΣΛΟ ΜΔΛΔΣΗ: «ΣΔΥΝΙΚΗ ΒΟΗΘΔΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ» ΚΩΓ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ ΑΡΙΘΜ ΜΔΛΔΣΗ : 15 /16-7-2012 ΣΙΣΛΟ ΜΔΛΔΣΗ: «ΣΔΥΝΙΚΗ ΒΟΗΘΔΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ» ΚΩΓ. MIS 374778 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΣΙΚΗ 2007-2013 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΔΛ.: 08/ 2015 ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ

ΑΡ. ΜΔΛ.: 08/ 2015 ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΟ: «ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΥΩΡΩΝ ΤΓΙΔΙΝΗ 2 νπ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ Γ.Δ. ΓΔΡΑΚΑ» ΑΡ. ΜΔΛ.: 08/ 2015 ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ 1. ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1.1 Αληηθείκελν ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002916848 2015-07-16

15REQ002916848 2015-07-16 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Έργο: «Eπιζκεσή και ζσνηήρηζη ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ανηλιοζηαζίων γεωηρήζεων και ΓΗΜΟ ΑΜΠΔΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΔΝΔΜΔΝΗ άρδεσζης» ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ-ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ- Αρ. Μελ.: 16/2015 ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ &

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ

ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ «Α ΔΡΓΟ : Βηνθιηκαηηθέο Αλαβαζκίζεηο Αλνηθηώλ Γεκνζίσλ Υώξσλ Γ. Ρεζύκλεο (Γπηηθό Παξαιηαθό Μέησπν) ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΚΧΓ. Α. Δ0618 ΚΧΓ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣOY ΔΡΓOY : «Καηαζθεπή λέαο ράξαμεο ζην ηκήκα Πνιχθαζηξν Δηδνκέλε απφ Υ.Θ. 58+490 έσο Υ.Θ. 63+060, Υ.Θ. 67+073 έσο Υ.Θ. 70+798 θαη Υ.Θ.

ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣOY ΔΡΓOY : «Καηαζθεπή λέαο ράξαμεο ζην ηκήκα Πνιχθαζηξν Δηδνκέλε απφ Υ.Θ. 58+490 έσο Υ.Θ. 63+060, Υ.Θ. 67+073 έσο Υ.Θ. 70+798 θαη Υ.Θ. ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣOY ΔΡΓOY : «Καηαζθεπή λέαο ράξαμεο ζην ηκήκα Πνιχθαζηξν Δηδνκέλε απφ Υ.Θ. 58+490 έσο Υ.Θ. 63+060, Υ.Θ. 67+073 έσο Υ.Θ. 70+798 θαη Υ.Θ. 71+730 έσο Υ.Θ. 73+227 (Α Φάζε)» Γ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ - ΔΡΓΑ ΙΙΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ ΣMΗΜΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

ΜΔΛΔΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ ΣMΗΜΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ ΣMΗΜΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΜΔΛΔΣΗ ΔΡΓΟ : ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΠΟΔΡΓΟ 2: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΓΔΚΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ ΦΟΡΕΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ: Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΗΜΟΤ ΒΟΡΔΙΑ ΚΤΝΟΤΡΙΑ ΕΡΓΟΔΟΣΗ : ΓΗΜΟ ΒΟΡΔΙΑ ΚΤΝΟΤΡΙΑ ΕΡΓΟ : ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΔΣΑΣΔΓΑΗ ΣΗ ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΗ Γ.Κ. ΑΣΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΑΤ)

ΥΔΓΗΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΑΤ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΥΧΡΟΤ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΣΑΦΖ ΤΠΟΛΔΗΜΜΑΣΧΝ (Υ.Τ.Σ.Τ.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΘΡΑΚΖ : ΥΔΓΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τερληθή πεξηγξαθή παξεκβάζεσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζε επηιεγκέλα ζρνιηθά θηίξηα ηνπ Γήκνπ Βφξεηαο Κπλνπξίαο ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ

Τερληθή πεξηγξαθή παξεκβάζεσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζε επηιεγκέλα ζρνιηθά θηίξηα ηνπ Γήκνπ Βφξεηαο Κπλνπξίαο ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΙΑ ΓΗΜΟ Β. ΚΤΝΟΤΡΙΑ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΔ: ΠΓΔ: ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ: Δπεκβάζεηο ζην θέιπθνο ησλ θηηξίσλ ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λάξηζα 11-12 - 2014 Αξηζ. πξση.: νηθ. 4011/255431 ΑΠΟΦΑΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λάξηζα 11-12 - 2014 Αξηζ. πξση.: νηθ. 4011/255431 ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λάξηζα 11-12 - 2014 ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ Αξηζ. πξση.: νηθ. 4011/255431 ΘΔΑΛΗΑ - ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΟΑΠ ΓΗΜΟΤ ΜΗΛΟΤ - Β1 ΣΑΓΙΟ : ΠΡΟΣΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ... 2

ΥΟΟΑΠ ΓΗΜΟΤ ΜΗΛΟΤ - Β1 ΣΑΓΙΟ : ΠΡΟΣΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ... 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ... 2 Π.1. ΓΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΥΧΡΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ... 5 1.1. Βαζηθέο αξρέο ηεο πξφηαζεο... 5 1.2. Πξνγξακκαηηθέο θαηεπζχλζεηο θαη πεξηερφκελν ηνπ ΥΟΟΑΠ... 7 1.3. Πξνγξακκαηηθά κεγέζε... 9 1.4. Μνληέιν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 19/12/2011

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 19/12/2011 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 19/12/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ Αξ. Πξση.: νηθ: 6772/Β9β ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜ. ΓΖΜ. ΔΡΓΧΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΚΑΗ ΛΟΗΠΧΝ ΔΡΓΧΝ ΤΠΖΡΔΗΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Δ Λ Δ Σ Η ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗ Γ.Δ. ΓΟΤΒΩΝ. Πξνϋπνινγηζκνύ: 72.877,50 ζε ΕΤΡΩ

Μ Δ Λ Δ Σ Η ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗ Γ.Δ. ΓΟΤΒΩΝ. Πξνϋπνινγηζκνύ: 72.877,50 ζε ΕΤΡΩ ΔΛΛΗΝΙΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΙΑ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΔΙΙΟΤ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΙΩΝ ΓΗΜΟ ΥΔΡΟΝΗΟΤ ΔΗΜΟ: Υεπζονήζος ΣΙΣΛΟ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗ Γ.Δ. ΓΟΤΒΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΣΗ: 15/2014 Μ Δ Λ Δ Σ Η ΔΚΠΟΣΑ -- ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ 27/02/2015 ΑΠΟ ΠΑ ΜΑ 03 / 2015 Αξηζκ. Απνθ. 29 / 2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ 19-02-2015 Πέκπηε 8.30 κ.κ. Σαθηηθή πλεδξίαζε

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ  27/02/2015 ΑΠΟ ΠΑ ΜΑ 03 / 2015 Αξηζκ. Απνθ. 29 / 2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ 19-02-2015 Πέκπηε 8.30 κ.κ. Σαθηηθή πλεδξίαζε ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αγία Παξαζθεπή, 27/02/2015 ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Αξ. Πξση.: 5683 ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΖΜΟΣΗΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Πληροθορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΔΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΠΡΟΟΓΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ

ΔΚΘΔΗ ΔΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΠΡΟΟΓΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ 1 / 36 ΔΡΓΟ: «ΜΔΛΔΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ «ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΓΡΟΜΟ ΙΟΝΙΑ ΟΓΟ ΑΠΟ ΑΝΣΙΡΡΙΟ ΜΔΥΡΙ ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΠΑΘΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ

ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΥΑΛΚΙΓΙΚΗ ΔΡΓΟ: ΜΟΝΑΓΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΔΛΑΙΟΣΡΙΒΔΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΩΙΜΗ ΔΛΙΑ Π.Δ. ΥΑΛΚΙΓΙΚΗ ΘΔΗ: Αμσγδαλιά Πλαηανιά Γ.Κ. ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ ΓΗΜΟ ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΜΔΛΔΣΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Α.Γ.Α.: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΖΠΔΗΡΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α. ΓΔΝΗΚΑ ΔΠΗ ΣΩΝ ΣΗΜΟΛΟΓΗΩΝ. ΔΓΚΤΚΛΗΟ 7 Αζήλα, 12 Φεβξνπαξίνπ 2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α. ΓΔΝΗΚΑ ΔΠΗ ΣΩΝ ΣΗΜΟΛΟΓΗΩΝ. ΔΓΚΤΚΛΗΟ 7 Αζήλα, 12 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΗΚΣΤΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜ. ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΡΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΠΡΟΓ/ΣΟ Γ/ΝΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΚΑΗ ΓΗΔΘΝΩΝ ΥΔΔΩΝ (Γ11)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ & ΤΓΔΙΑ (ΑΤ) ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ :

ΥΔΓΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ & ΤΓΔΙΑ (ΑΤ) ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : ΥΔΓΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ ελίδα 1 από 49 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΡΗΣΗ ΓΗΜΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΥΔΓΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ & ΤΓΔΙΑ (ΑΤ) ΦΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : ΟΡΓΑΝΧΗ ΓΙΑ ΓΑΙΚΗ ΑΝΑΦΤΥΗ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σαρ. Γ/λζε : Παηεζίσλ 147 ΠΡΟ: MIND COMPASS OVERSEAS A.E Σαρ. Κώδηθαο : 112 51 Αζήλα Αθαδεκίαο 32 Fax : 210.8662024 10672 Αζήλα

Σαρ. Γ/λζε : Παηεζίσλ 147 ΠΡΟ: MIND COMPASS OVERSEAS A.E Σαρ. Κώδηθαο : 112 51 Αζήλα Αθαδεκίαο 32 Fax : 210.8662024 10672 Αζήλα ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 29.2.2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ & ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Αξ. Πξση. νηθ. 142576/602 Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒ/ΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝ. ΠΔΡΗΒ/ΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Σαρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΗΜΟ ΟΡΟΠΕΔΙΟΤ ΛΑΙΘΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΕΔΡΜΗΑΓΧΝ 2012. Ευρωπαϊκό Σαμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΗΜΟ ΟΡΟΠΕΔΙΟΤ ΛΑΙΘΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΕΔΡΜΗΑΓΧΝ 2012. Ευρωπαϊκό Σαμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΗΜΟ ΟΡΟΠΕΔΙΟΤ ΛΑΙΘΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ Ευρωπαϊκό Σαμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΔΡΓΟ: Δημιοςπγία παπαηηπηηηπίος αππακηικών πηηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΑΓΧΓΖ. αμηνιφγεζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.)

ΔΗΑΓΧΓΖ. αμηνιφγεζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) ΔΗΑΓΧΓΖ Σν παξφλ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ Δκκαλνπήι Παππά Ν. εξξψλ ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 203-207 ηνπ Ν. 3463/2006 (ΦΔΚ 114/Α ) «Κψδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» θαη ηνπ άξζξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΟΠΛΙΜΔΝΑ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ 2. ΣΟΙΥΟΓΟΜΔ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΟΠΛΙΜΔΝΑ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ 2. ΣΟΙΥΟΓΟΜΔ ΓΗΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ Απ. Μελ: 71/2014 Έπγο: ΚΑΣΑΚΔΤΗ 7ος ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ(οδόρ ινώπηρ) ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΟΠΛΙΜΔΝΑ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ Οη εξγαζίεο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο

Διαβάστε περισσότερα