ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 17833 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1329 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών επιτροπής διενέργειας ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια, συντήρηση και ανταλλακτικά ορ γάνων α) φασματοφωτόμετρο εκπομπής, επαγω γικά συζευγμένου πλάσματος (ICP OES) πλήρως αυτοματοποιημένο, β) συσκευή αυτόματης εκχύλι σης στερεάς φάσης για δείγματα μεγάλου όγκου, γεννήτρια υδρογόνου, δ) σύστημα προσδιορισμού βιοχημικά απαιτούμενου οξυγόνου (BOD), ε) ερ γαστηριακό φωτόμετρο και θερμοαντιδραστή ρας, στ) φασματοφθορισμόμετρο για προσδιορι σμό χλωροφύλλων, ζ) συσκευή μέτρησης παροχής υγρών, η) φασματόμετρο ορατού υπεριώδους δι πλής δέσμης για τις ανάγκες του Γ.Χ.Κ... 1 Κατάργηση μεταλλειοκτησίας υπ αριθ. 334 του Ν. Αττικοβοιωτίας, μεταλλεύματος δολομίτου... 2 Συγκρότηση της επιτροπής προσβασιμότητας ΑΜΕΑ Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών... 3 Τροποποίηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνι σμού για την Αξιολόγηση των Προσφορών και την Επιλογή Αναδόχου του έργου «Δημοσιότητα Πλη ροφόρηση Προβολή του ΕΠ/ΣΑΑΣ », Π/ Υ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 4 Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας ΔΕΥΑ Καμποχώρων... 5 Αύξηση ανωτάτου ορίου ημερών μετακίνησης εκτός έδρας Γεωτεχνικών Υπαλλήλων και Κτηνιάτρων υπηρετούντων στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λευκάδας... 6 Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μί σθωσης έργου από το Δήμο Κουλούκωνα... 7 Αναβολή έναρξης εφαρμογής των τελών παρακρά τησης των κλήσεων από σταθερά τηλέφωνα ΟΤΕ σε κινητά τηλέφωνα και από σταθερά τηλέφω να ΟΤΕ σε γεωγραφικούς και μη γεωγραφικούς αριθμούς άλλων σταθερών δικτύων, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με την υπ αριθμ. της ΕΕΤΤ ΑΠ 381/2/ απόφαση «Λήψη Απόφασης επί της πρότασης του ΟΤΕ σχετικά με τα τιμολόγια φω νητικής τηλεφωνίας, μισθωμένων γραμμών, δια σύνδεσης και αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο» (ΦΕΚ 558/Β/2006)... 8 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 14 Σεπτεμβρίου 2006 Αριθμ /9115 (1) Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών επιτροπής δι ενέργειας ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια, συντήρηση και ανταλλακτικά οργάνων α) φασματοφωτόμετρο εκπομπής, επαγωγικά συζευγμέ νου πλάσματος (ICP OES) πλήρως αυτοματοποιημέ νο, β) συσκευή αυτόματης εκχύλισης στερεάς φάσης για δείγματα μεγάλου όγκου, γεννήτρια υδρογόνου, δ) σύστημα προσδιορισμού βιοχημικά απαιτούμενου οξυγόνου (BOD), ε) εργαστηριακό φωτόμετρο και θερ μοαντιδραστήρας, στ) φασματοφθορισμόμετρο για προσδιορισμό χλωροφύλλων, ζ) συσκευή μέτρησης παροχής υγρών, η) φασματόμετρο ορατού υπεριώ δους διπλής δέσμης για τις ανάγκες του Γ.Χ.Κ.. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντες υπ όψιν: 1. Τις διατάξεις: α) Του π.δ. 81/2002 (ΦΕΚ 57/ Α ) «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών». β) Των άρθρων 89 και 128 του π.δ. 284/1988 (ΦΕΚ 128/ Α ) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. γ) Του άρθρου 34 του ν. 1914/1990 (ΦΕΚ 178/ Α ) «Εκ συγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου Τομέα και της κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2346/1995 (ΦΕΚ 220/Α ) «Δαπάνες κίνησης των μετακινούμενων προσώπων με εντολή του Δημοσίου εντός και εκτός της Επικράτειας για εκτέλεση υπηρε σίας και άλλες διατάξεις». δ) Του άρθρου 19 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/ Α ) «Σχέ σεις Κράτους Πολίτη Καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/ Α ) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». ε) Της περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/ Α ) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου Ν.Π.Δ.Δ και ΟΤΑ μονίμων στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού σώματος και συναφείς διατάξεις».

2 17834 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) στ) Του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/ Α ) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». ζ) Του π.δ. 394/1996 (ΦΕΚ 266/ Α ) «Κανονισμός Προ μηθειών Δημοσίου» και του 346/1998 (ΦΕΚ 230/Α ) «Προ σαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών κ.λπ.» όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 18/2000 (ΦΕΚ 15/Α ) και κατά το μέρος που οι διατάξεις τους δεν αντίκεινται στις διατάξεις της οδη γίας 2004/18/ΕΚ. η) Του π.δ. 105/1989 (ΦΕΚ 45/ Α ) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας περί κρατικών προμηθειών προς το κοινοτικό δίκαιο και ειδικότερα προς τις διατάξεις της οδηγίας 77/62/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπα ϊκών Κοινοτήτων της περί συντονισμού των 45/ διαδικασιών συνάψεων συμβάσεων κρατικών προμηθειών». θ) Του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α ) «Περί δημοσίου λογι στικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». ι) Του ν. 1642/1986 (ΦΕΚ 125/Α ) «Για την εφαρμογή του φόρου προστιθέμενης αξίας και άλλες διατάξεις». ια) Του β.δ. της «Περί διοικήσεως και διαχει ρίσεως του Ε.Τ.Ε.Ε.Φ.Ο.» και τον α.ν. 1957/1939 που το κύρωσε, όπως ισχύει. 2. Την οδηγία 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισμού των δι αδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών και προμηθειών». 3. Την υπ αριθμ. Π1/505/ απόφαση του Υπ. Ανά πτυξης «Προεγκρίσεις του Ε.Π.Π. 2006». 4. Την υπ αριθμ / 8095/ διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια, συντήρηση και ανταλλακτικά οργάνων α) φασματοφωτόμετρο εκ πομπής, επαγωγικά συζευγμένου πλάσματος (ICP OES) πλήρως αυτοματοποιημένο, β) συσκευή αυτόματης εκ χύλισης στερεάς φάσης για δείγματα μεγάλου όγκου, γεννήτρια υδρογόνου, δ) σύστημα προσδιορισμού βιο χημικά απαιτούμενου οξυγόνου (BOD), ε) εργαστηριακό φωτόμετρο και θερμοαντιδραστήρας, στ) φασματοφθο ρισμόμετρο για προσδιορισμό χλωροφύλλων, ζ) συσκευή μέτρησης παροχής υγρών, η) φασματόμετρο ορατού υπεριώδους διπλής δέσμης για τις ανάγκες του Γ.Χ.Κ. 5. Την ανάγκη συγκρότησης επιτροπής για την διενέρ γεια ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια, συντήρη ση και ανταλλακτικά οργάνων α) φασματοφωτόμετρο εκπομπής, επαγωγικά συζευγμένου πλάσματος (ICP OES) πλήρως αυτοματοποιημένο, β) συσκευή αυτόματης εκχύλισης στερεάς φάσης για δείγματα μεγάλου όγκου, γεννήτρια υδρογόνου, δ) σύστημα προσδιορισμού βιο χημικά απαιτούμενου οξυγόνου (BOD), ε) εργαστηριακό φωτόμετρο και θερμοαντιδραστήρας, στ) φασματοφθο ρισμόμετρο για προσδιορισμό χλωροφύλλων, ζ) συσκευή μέτρησης παροχής υγρών, η) φασματόμετρο ορατού υπεριώδους διπλής δέσμης για τις ανάγκες του Γ.Χ.Κ. 6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α., για την αμοιβή του Προέδρου, των μελών και της Γραμ ματέως της Επιτροπής, η οποία θα καταβληθεί από τις πιστώσεις εξόδων (κωδικός 0264) του προϋπολογισμού του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α. και θα καθοριστεί με νέα απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, αποφασί ζουμε: I. Συνιστούμε στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονο μικών Επιτροπή για τη διενέργεια του δημόσιου ανοι κτού διαγωνισμού, που προκηρύχθηκε με την αριθμ /8173/ διακήρυξη και την αξιολόγηση των προσφορών του έργου «Προμήθεια, συντήρηση και ανταλλακτικά οργάνων α) φασματοφωτόμετρο εκπο μπής, επαγωγικά συζευγμένου πλάσματος (ICP OES) πλήρως αυτοματοποιημένο, β) συσκευή αυτόματης εκ χύλισης στερεάς φάσης για δείγματα μεγάλου όγκου, γεννήτρια υδρογόνου, δ) σύστημα προσδιορισμού βιο χημικά απαιτούμενου οξυγόνου (BOD), ε) εργαστηριακό φωτόμετρο και θερμοαντιδραστήρας, στ) φασματοφθο ρισμόμετρο για προσδιορισμό χλωροφύλλων, ζ) συσκευή μέτρησης παροχής υγρών, η) φασματόμετρο ορατού υπεριώδους διπλής δέσμης» II. Συγκροτούμε Επιτροπή διενέργειας, η οποία απο τελείται από τους παρακάτω: Ρηγοπούλου Κασελούρη Βασιλεία, Καθηγήτρια του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π., ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Βουτσά Επαμεινώνδα, Λέκτορα του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. Ως κύρια μέλη ορίζονται οι παρακάτω Υπάλληλοι που υπηρετούν στο Γ.Χ.Κ.: 1. Χρυσαφίδης Δημήτριος με βαθμό Α του Κλάδου ΠΕ Χημικών, που υπηρετεί στην Δ/νση Τροφίμων. 2. Ψαρουδάκης Σταύρος με βαθμό Β του Κλάδου ΠΕ Χημικών, που υπηρετεί στη Δ/νση Προσωπικού και Τεχν. Υποστήριξης. 3. Κακουλίδης Ηλίας με βαθμό Γ του Κλάδου ΠΕ Χη μικών, που υπηρετεί στη Δ Χ.Υ. Αθηνών. 4. Γκέργκη Ιωάννα με βαθμό Δ του Κλάδου ΠΕ Χη μικών, που υπηρετεί στη Δ/νση Προσωπικού και Τεχν. Υποστήριξης. Ως αναπληρωματικά μέλη ορίζονται οι παρακάτω Υπάλληλοι που υπηρετούν στο Γ.Χ.Κ.: 1. Σταφυλάκης Κωνσταντίνος, με βαθμό Α του Κλάδου ΠΕ Χημικών, που υπηρετεί στη Δ/νση Αλκοόλης, Αλκο ολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου. 2. Λαμπή Ευγενία, με βαθμό Α του Κλάδου ΠΕ Χημικών, που υπηρετεί στη Δ Χ.Υ. Αθηνών. 3. Στεφανίτση Διονυσία, με βαθμό Β του Κλάδου ΠΕ Χημικών, που υπηρετεί στη Δ/νση Τροφίμων. 4. Λεκάτος Στυλιανός με βαθμό Δ του Κλάδου ΠΕ Χημικών, που υπηρετεί στη Δ/νση Πετροχημικών. οι οποίοι αναπληρώνουν τα κύρια μέλη ανεξαρτήτως σειράς καταγραφής. ΙΙΙ. Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής θα εκτελεί η Αθη νόγλου Ουρανία με βαθμό Α του κλάδου ΔΕ Διοικη τικών που υπηρετεί στη Δ/νση Προσωπικού και Τεχν. Υποστήριξης του Γ.Χ.Κ. ΙV. Έργο της Επιτροπής είναι η διενέργεια του διαγω νισμού, που αφορά στο έργο προμήθειας, συντήρησης και ανταλλακτικών οργάνων α) φασματοφωτόμετρο εκπομπής, επαγωγικά συζευγμένου πλάσματος (ICP OES) πλήρως αυτοματοποιημένο, β) συσκευή αυτόμα της εκχύλισης στερεάς φάσης για δείγματα μεγάλου όγκου, γεννήτρια υδρογόνου, δ) σύστημα προσδιορισμού βιοχημικά απαιτούμενου οξυγόνου (BOD), ε) εργαστηρι ακό φωτόμετρο και θερμοαντιδραστήρας, στ) φασμα τοφθορισμόμετρο για προσδιορισμό χλωροφύλλων, ζ) συσκευή μέτρησης παροχής υγρών, η) φασματόμετρο ορατού υπεριώδους διπλής δέσμης για τις ανάγκες του Γ.Χ.Κ., η αξιολόγηση των προσφορών, που θα υποβλη θούν και η σύνταξη πρακτικών τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης, σύμφωνα με τους όρους της υπ αριθμ.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) / 8095/ διακήρυξης και τη Νομοθεσία περί Κρατικών Προμηθειών. V. Η επιτροπή θα συνεδριάζει εντός και εκτός του κα νονικού ωραρίου λειτουργίας των Δημόσιων Υπηρεσιών, στο κτήριο του Γ.Χ.Κ. (Αν. Τσόχα 16, Αμπελόκηποι) και η διάρκεια λειτουργίας της, ορίζεται μέχρι την ολοκλή ρωση του διαγωνισμού, ο οποίος θα διενεργηθεί την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2006 στο κτήριο του Γ.Χ.Κ., όπου θα πρέπει να προσέλθει και η Επιτροπή. Μετά από την ολοκλήρωση κάθε φάσης της διαδικασίας αξιολόγησης θα υποβάλλει τα σχετικά πρακτικά, σε πέντε (5) αντί γραφα, στο Τμήμα Β της Δ/νσης Προσωπικού και Τεχν. Υποστήριξης (Δ34) του Γ.Χ.Κ. μέσα σε τριάντα εργάσιμες ημέρες από τη διενέργεια του διαγωνισμού. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής υποχρεούται προ της αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών, να απο στείλει στο Τμήμα Β της Δ/νσης Προσωπικού και Τεχν. Υποστήριξης (Δ34) του Γ.Χ.Κ. την έκθεση τεχνικής αξι ολόγησης. Σε περίπτωση μη υποβολής της, θα ματαιώ νεται ο διαγωνισμός. VI. Η αμοιβή του Προέδρου, των μελών και της Γραμ ματέως της Επιτροπής θα καθοριστεί με άλλη απόφασή μας. Αθήνα, 25 Ιουλίου 2006 O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Αριθμ. Δ8/Δ/Φ /οικ /4420 (2) Κατάργηση μεταλλειοκτησίας υπ αριθ. 334 του Ν. Ατ τικοβοιωτίας, μεταλλεύματος δολομίτου. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1. Τις διατάξεις: α. Των άρθρων 125, 126 και 127 του ν.δ/τος 210/1973 «Περί Μεταλλευτικού Κώδικος» (ΦΕΚ Α/277). β. Του ν.δ/τος 180/1974 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων ανα κυπτόντων κατά την εφαρμογήν του Μεταλλευτικού Κώδικος, λόγω καταργήσεως των Περιφερειακών Διοι κήσεων» (ΦΕΚ Α/347). γ. Του π.δ/τος 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενεργείας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ Α/168) όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. δ. Του π.δ/τος 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενεργείας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο υπουργείο Ανάπτυξης» όπως τροποποι ήθηκε με το π.δ. 122/2004 (ΦΕΚ Α/1985). 2. Την υπ αριθμ. Δ15/Φ.19/οικ. 4040/ κοινή από φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους υφυπουργούς Ανάπτυξης Αναστ. Νεράντζη και Ιωάννη Παπαθανασίου» (Β/249). 3. Την υπ αριθμ. Δ15/Α/Φ.19/οικ / από φαση του υφυπουργού Ανάπτυξης «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή υφυπουργού» στον Γεν. Δ/ντή Ενέργειας και στον Γεν. Δ/ντή Φυσικού Πλού του» (ΦΕΚ Β/04). 4. Την υπ αριθμ. Δ8 Α/Φ /οικ. 4563/ από φαση του Αναπληρωτή Υπουργού Βιομηχανίας Ενέργει ας και Τεχνολογίας «Περί εκπτώσεως των Αρίσταρχου Α. Χουχούμη, Δημητρίου Α. Χουχούμη, Ασπασίας συζ. Α. Βενέτη, Αθηνάς συζ. Ν. Κοτοπουλέα, Παναγιώτη Σπ. Φαρ μάκη και Αθανασίου Σπ. Φαρμάκη από τα δικαιώματα μεταλλειοκτησίας υπ αριθ. 334 του Ν. Αττικοβοιωτίας και καθενός που έλκει δικαιώματα από αυτούς». 5. Το γεγονός, ότι η ανωτέρω εκπτωτική απόφαση υπ αριθμ. Δ8 Α/Φ /οικ. 4563/ έχει καταστεί αμετάκλητη και ότι δεν ζητήθηκε μέσα στην νόμιμη προθεσμία από ενυπόθηκους δανειστές ή από άτομα που έχουν εμπράγματο δικαίωμα επί του ανωτέρω με ταλλείου η δικαστική απαλλοτρίωση, αποφασίζουμε: 1. Καταργούμε, όπως αναφέρεται στο σκεπτικό την με ταλλειοκτησία με αριθμό παραχώρησης μεταλλείου 334 Ν. Αττικοβοιωτίας που συστάθηκε με το από 1ης Ιουλίου 1967 (ΦΕΚ 119/Α/12 Ιουλίου 1967) Βασιλικό Διάταγμα. 2. Από την δημοσίευση της απόφασης αυτής στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, ο χώρος της ως άνω με ταλλειοκτησίας καθίσταται ελεύθερος για νέα παραχώ ρηση κατά την διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 15 και μετά του ν.δ/τος 210/73 «Περί Μεταλλευτικού Κώδικος». Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 126 του ν.δ. 210/1973 «Περί Μεταλλευτικού Κώδικος» (ΦΕΚ Α/277) και να κοι νοποιηθεί όπου απαιτείται. Αθήνα, 31 Ιουλίου 2006 Με εντολή Υφυπουργού Ο Γενικός Διευθυντής ΝΙΚ. ΧΕΛΜΗΣ Αριθμ. οικ /4932 (3) Συγκρότηση της επιτροπής προσβασιμότητας ΑΜΕΑ Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1. Τις διατάξεις : α) της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν. 2366/1995 (Α 256) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 του ν. 2578/1998 (Α 30) και το άρθρο 48 του ν. 2693/2001 (Α 268). β) των άρθρων 13 και 14 του ν. 2690/1999 (Α 45) «Κύ ρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». γ) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α/1998). 2. Την ανάγκη συγκρότησης της επιτροπής για την παρακολούθηση εφαρμογής των μέτρων που έχουν δρο μολογηθεί ή και αυτών που πρέπει να ληφθούν από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνι ών για την πρόσβαση των εμποδιζομένων ατόμων. 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη, η οποία βαρύνει τις πιστώ σεις του Ειδικού Λογαριασμού ν.δ. 638/1970 όπως ισχύει, που τηρείται από το Υπ.Μ.Ε. στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (αριθ ), αποφασίζουμε: 1. Συγκροτούμε Επιτροπή στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, η οποία θα αποτελείται από τους παρακάτω: 1. Ευθύμιο Σαϊτη, Γενικό Επιθεωρητή του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών του ΥΠ.Μ.Ε., ως Πρόεδρο και συντονιστή του έργου.

4 17836 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Νικόλαο Σαγιά, Διευθυντή του ΥΠ.Μ.Ε. 3. Εμμανουήλ Παρίση, Τμηματάρχη του ΥΠ.Μ.Ε. 4. Αγγελική Πολίτη, Τμηματάρχη του ΥΠ.Μ.Ε. 5. Ελένη Καρατζίκου, δημοσιογράφο. 6. Μάρκο Κατσιώτη, Αρχιτέκτονα του Εθνικού Μετσό βιου Πολυτεχνείου, προϊστάμενο του Τμήματος Μελετών της ΔΤΥ/Ε.Μ.Π., εμπειρογνώμονα για θέματα προσβα σιμότητας ΑΜΕΑ. 7. Αριστείδη Πανανό, εκπρόσωπο της Εθνικής Συνο μοσπονδίας Κινητικά Αναπήρων. 8. Βασίλειο Δημητριάδη, εκπρόσωπο της Εθνικής Ομο σπονδίας Κινητικά Αναπήρων (Ε.Ο.Κ.Α.) 9. Μαρίλυ Χριστοφή, υπάλληλο των ΕΛ.ΤΑ., εμπειρο γνώμονα για θέματα προσβασιμότητας ΑΜΕΑ. 10. Ηλία Θανάση, υπάλληλο της ΤΡΑΜ Α.Ε. 2. Γραμματέας της ανωτέρω επιτροπής ορίζεται η Ευγενία Αθανασοπούλου, υπάλληλος με Α βαθμό του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, που υπηρετεί στη Δ/νση Τεχνολογίας Οχημάτων. 3. Έργο της επιτροπής θα είναι η παρακολούθηση εφαρμογής των μέτρων που έχουν δρομολογηθεί για τα εμποδιζόμενα άτομα, καθώς και η υποβολή στις καθ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠ.Μ.Ε. νέων προτάσεων για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση των εν λόγω ατό μων στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και στους φορείς που εποπτεύει. 4. Η χρονική διάρκεια της ανωτέρω επιτροπής ορίζεται για ένα (1) έτος από την ημερομηνία δημοσίευσης αυτής, στην Εφημερίδα της 5. Η αμοιβή του Προέδρου, των μελών και της Γραμ ματέως της παραπάνω επιτροπής θα καθορισθεί με κοινή απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και του Γενικού Γραμματέα Μεταφορών και Επικοινωνι ών, και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του ειδικού λογαριασμού αριθμ ( που τηρεί το ΥΠ.Μ.Ε. στην Ε.Τ.Ε.). Παπάγου 22 Αυγούστου 2006 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Κ. ΛΙΑΠΗΣ Αριθμ. 1928/Φ.31 (4) Τροποποίηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την Αξιολόγηση των Προσφορών και την Επιλογή Αναδόχου του έργου «Δημοσιότητα Πληροφόρηση Προβολή του ΕΠ/ΣΑΑΣ », Π/Υ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1. Το π.δ.63/2005 (άρθρο 90 ΦΕΚ98/τ.Α/ περί «Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» 2. Τις διατάξεις του κανονισμού ΕΚ 1260/1999 του Συμ βουλίου, άρθρο 23, παρ. δ. 3. Τις διατάξεις του ν.2860/2000 (ΦΕΚ 251/ ),άρ θρα 3,4 και 12 περί «Διαχείρισης, Παρακολούθησης και Ελέγχου του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης». 4. Τη υπ αριθμ. Ρ1/77900/1246/ (ΦΕΚ 4/ τ.b/ ) κοινή υπουργική απόφαση για την Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας στο ΥΜΕ με τίτλο «Υπηρεσία Δια χείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος, Σιδηρόδρομοι, Αεροδρόμια, Αστικές Συγκοινωνίες», όπως αυτή τρο ποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις υπ αριθμ. 185/ Φ2/ (ΦΕΚ126/τ.Β / ) και 373/Φ.2/ (Φ.Ε.Κ. 344/τ.Β/ ) και 2552/Φ2/ όμοιες. 5. Την υπ αριθμ. Ε(2001)814/ απόφαση της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για Έγκρισης του ΕΠ/ΣΑΑΣ, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις Απο φάσεις C(2001)2010/ και C(2003)44/ , Ε(2004)5196/ και Ε(2005)5657/ όμοιες. 6. Τις διατάξεις του π.δ. 4/2002 (ΦΕΚ 3/τ.Α/ ) περί «Εκτέλεσης ενεργειών τεχνικής βοήθειας στήρι ξης και διαχείρισης των αντίστοιχων πόρων». 7. Την υπ αριθμ. 1466/ΕΥΣ 105/ (ΦΕΚ 78τΒ ) απόφαση Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονο μικών περί καθορισμού στοιχείων που περιλαμβάνονται στο ετήσιο Πρόγραμμα ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας Στήριξης, την διαδικασία υποβολής και έγκρισή του, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ.3 του ν. 2860/ Την υπ αριθμ. 226/f58.38/ απόφαση Ένταξης της Πράξης στο ΕΠ/ΣΑΑΣ του έργου «Δημοσιότητα Πληροφόρηση Προβολή του ΕΠ/ΣΑΑΣ », Π/Υ (συμπερ/νου του ΦΠΑ) 8. Τη υπ αριθμ /ΕΥΣΣΑΑΠ 998/ απόφαση του ΥΠΟΙΟ περί εγκρίσεως του ετησίου προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας Στήριξης της ΕΥΔ ΕΠ ΣΑΑΣ για το έτος Τη υπ αριθμ /ΕΥΣ5671/ Εγκύκλιο του ΥΠΟΙΟ με θέμα : Εξειδίκευση της εφαρμογής του π.δ. 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοηθείας στή ριξης και διαχείριση των αντιστοίχων πόρων». 10. Τη ΣΑΕ 063/3 11. Τις διατάξεις του ν.2690/1999(φεκ 45/Α ) περί «Κύ ρωσης του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 12. Την υπ αριθμ. 1198/Φ65/ Περίληψη Προκή ρυξης του Ανοικτού διαγωνισμού του έργου «Δημοσιότη τα Πληροφόρηση Προβολή του ΕΠ/ΣΑΑΣ », 13. Την ανάγκη τροποποίησης της με υπ αριθμ. 1332/ Φ.58.31/ απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών περί Συγκρότησης της Επιτροπής Δι ενέργειας Διαγωνισμού για την Αξιολόγηση των Προ σφορών και την Επιλογή Αναδόχου του έργου «Δημοσιό τητα Πληροφόρηση Προβολή του ΕΠ/ΣΑΑΣ », αποφασίζουμε: 1. Ορίζουμε ως αναπληρώτρια, σε περίπτωση απουσί ας ή κωλύματος, του Προέδρου της ανωτέρω Επιτροπής, την Ελένη Γιώτη, Προϊσταμένη της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠ ΣΑΑΣ. 2. Κατά τα λοιπά η με υπ αριθμ. 1332/Φ.31/ υπουργική απόφαση ισχύει ως έχει. Αθήνα, 9 Αυγούστου 2006 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΙΑΠΗΣ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ (5) Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας ΔΕΥΑ Καμποχώρων. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1) α) Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 1069/1980 «περί κινήτρων για την ίδρυση Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης», και β) Το ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργά νωση, στελέχωση της Περιφέρειας ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 2) Την υπ αριθμ. 1123/ απόφαση του Νομάρχη Χίου, με την οποία εγκρίθηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Καμποχώρων, όπως τροποποιή θηκε και ισχύει. 3) Την υπ αριθμ. 34/2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Καμποχώρων με την οποία ψη φίσθηκε η τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. της. 4) Την υπ αριθμ. 12/2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καμποχώρων. 5) Την υπ αριθμ. 1483/ απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Βορ. Αιγαίου, περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την υπ αριθμ. 34/2006 απόφαση του Δι οικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Καμποχώρων με την οποία ψηφίζεται η τροποποίηση του Οργανισμού Εσω τερικής Υπηρεσίας της Επιχείρησης ως ακολούθως: ΣΤΟ άρθρο 9 Μισθοδοσία προσωπικού (τακτικού έκτα κτου) η παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής: Μισθοδοσία. Όλο το τακτικό προσωπικό ιδιωτικού δικαίου της ΔΕΥΑΚ αμείβεται με την Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασί ας, εκτός εάν μετά από αίτηση του κάθε εργαζόμενος επιλέξει το Ενιαίο Μισθολόγιο (εφαρμογή διατάξεων του ν.3205/2003) ή την Ομοιοεπαγγελματική σύμβαση της ειδικότητας του. Η επιλογή αυτή μπορεί να γίνει κάθε δύο χρόνια, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου προς τον Πρόεδρο της Επιχείρησης. Στο άρθρο 10 Κοινωνική Πρόνοια Επιδόματα η παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής: Τα δώρα εορτών. Χριστουγέννων Πάσχα και το επίδομα άδειας του τακτικού προσωπικού ιδιωτικού δικαίου υπολογίζονται στο σύνολο των μηνιαίων απο δοχών κάθε εργαζομένου. Επίσης η παρ. 5 του ίδιου άρθρου αντικαθίσταται ως εξής: Στο τακτικό προσωπικό ιδιωτικού δικαίου χορηγούνται τα ακόλουθα είδη ατομικής Χρήσης: Χειμερινή ένδυση που χορηγείται μέχρι την 1η Οκτωβρίου εκάστου έτους: 2 παντελόνια τύπου τζιν, 2 υποκάμισα τύπου φανέλα, 1 πουλόβερ, 1 μπουφάν και 1 ζευγάρι μποτάκια με επέν δυση (κάθε τρίτο χρόνο το μπουφάν είναι δερμάτινο). Θερινή ένδυση που χορηγείται μέχρι την 1η Ιουνίου εκάστου έτους: 2 παντελόνια τύπου τζιν, 2 υποκάμισα κοντομάνικα, 1 μπουφάν τύπου τζιν θερινό, 1 ζευγάρι μποτάκια χωρίς επένδυση, γάλα 640 γραμμάρια ανά ημέρα και σαπούνι 12 κιλά. Στις διαδικασίες προμήθειας των ειδών ένδυσης θα συμμετέχει και εκπρόσωπος των εργαζομένων. Οι ΔΕΥΑ σε συνεργασία με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, σε περίπτωση αδυναμίας χορήγησης των ειδών ένδυσης μέσα στις τακτές προθεσμίες, ή γιατί έτσι το συμφω νήσουν μπορούν να καταβάλλουν εξ ολοκλήρου την αξία τους σε χρήμα. Οι υπηρεσίες οφείλουν να εφοδιάζουν τους εργαζόμε νους με τα απαραίτητα για την εργασία τους εργαλεία, καθώς και ειδικά υποδήματα, ανάλογα με τον χώρο δου λειάς, μονωτικά γάντια, κράνη, αδιάβροχα για ανάλογες καιρικές συνθήκες εργασίας κλπ. για την απρόσκοπτη και ασφαλή εκτέλεση των υποχρεώσεων τους. Οι εργαζόμενοι υποχρεούνται να χρησιμοποιούν όλον τον παρεχόμενο από τις υπηρεσίες εξοπλισμό. Σε αντίθετη περίπτωση ο εργαζόμενος καμιά ευθύνη δεν φέρει σε οτιδήποτε συμβεί στις εγκαταστάσεις είτε στο προσωπικό, είτε στον εαυτό του. Η απόφαση αυτή θα προκαλέσει δαπάνη στον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑ Καμποχώρων ύψους 5.000,00 περίπου ετησίως. Χίος, 11 Αυγούστου 2006 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Αναπληρωτής Διευθυντής Κ. ΒΙΔΡΟΣ Αριθμ (6) Αύξηση ανωτάτου ορίου ημερών μετακίνησης εκτός έδρας Γεωτεχνικών Υπαλλήλων και Κτηνιάτρων υπη ρετούντων στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λευκά δας. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ 1) Τις διατάξεις του ν. 2503/ ) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του ν. 2685/1999 «Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις». 3) Τις όμοιες του άρθρου 25 παρ. 6 του ν.2738/1999 με τις οποίες συμπληρώθηκαν οι διατάξεις του ανωτέρω άρθρου. 4) Την υπ αριθμ. 3113/ απόφαση μας, με την οποία καθορίστηκε ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημε ρών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λευκάδας. 5) Το υπ αριθμ. Δ.Διοικ. 1489/ έγγραφο της Νομ. Αυτ/σης Λευκάδας, με το οποίο διαβιβάζεται το αίτημα τους για αύξηση του καθοριζομένου με την ανω τέρω απόφαση μας ορίου των 120 ημερών για τους Γεωτεχνικούς Υπαλλήλους και τους Κτηνιάτρους, που μετακινούνται για τη διεξαγωγή ελέγχων εν γένει του Γεωργικού Τομέα και την υλοποίηση των προγραμμά των εξυγίανσης της κτηνοτροφίας και των διαφόρων ελέγχων. 6) Την ανάγκη υλοποίησης των ανωτέρω προγραμμά των, αποφασίζουμε: Αυξάνουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των Γεωτεχνικών Υπαλλήλων και των Κτηνιάτρων, που υπηρετούν στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λευκάδας, πέραν αυτών που εγκρίθηκαν με την ανωτέρω απόφαση μας, κατά 55 ημέρες για κάθε υπάλληλο για το έτος Η δαπάνη που θα απαιτηθεί για την εφαρμογή της απόφασης μας αυτής θα βαρύνει τις πιστώσεις του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Νομαρχιακής Αυ τοδιοίκησης Λευκάδας.

6 17838 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Κέρκυρα, 18 Αυγούστου 2006 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΣΩΤΗΡΙΟΣ Θ. ΒΟΣΔΟΥ Αριθμ. OIK (7) Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθω σης έργου από το Δήμο Κουλούκωνα. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 και την 6730/2003 Από φαση του Γ.Γ.Π. Κρήτης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τρο ποποίηση και συμπλήρωση του ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις». 3. Την υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 1/220/12077/ απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της 55/1998 ΠΥΣ, καθώς και την 32903/ Απόφαση Κατανομής του ΥΠΕΣΔΔΑ. 4. Την υπ αριθμ. 71/2006 απόφαση του Δημοτικού Συμ βουλίου του Δήμου Κουλούκωνα, με την οποία αποφα σίζεται η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για το έτος 2006, καθώς και τους σχετικούς πίνακες 2 και 3 που τη συνοδεύουν. 5. Τη σχετική Βεβαίωση του πληρεξουσίου Δικηγόρου του Δήμου Κουλούκωνα, από την οποία προκύπτει ότι η πρόσληψη του αναφερόμενου στην παραπάνω Απόφα ση προσωπικού, δεν υποκρύπτει εξαρτημένη εργασία, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε τη σύναψη, από το Δήμο Κουλούκωνα, σύμβασης μίσθωσης έργου για το έτος 2006 ως κα τωτέρω: 1. Αριθμός ατόμων που θα απασχοληθούν: Ένα άτομο (1) Διοικητικών Γραμματέων ΔΕ Δυο (2) Εργάτες Γενικών Καθηκόντων ΥΕ 2. Χρονική Διάρκεια απασχόλησης: Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 12 μήνες 3. Έργο που θα εκτελεσθεί: Κάλυψη αναγκών Δήμου Κουλούκωνα. 4. Συνολικό ποσό αμοιβής των ανωτέρω: #29000# Ευρώ. 5. Τόπος εκτέλεσης του έργου: Δήμος Κουλούκωνα. 6. Το ανωτέρω έργο δεν ανάγεται στον κύκλο καθη κόντων του προσωπικού που υπηρετεί στο Δήμο Κου λούκωνα και απαγορεύεται η ανανέωση ή παράταση των συμβάσεων αυτών. Σε περίπτωση που οι ανωτέρω ανάγκες έχουν καλυ φθεί σε προσωπικό είτε με μετάταξη είτε με πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, παρακαλούμε να ενημερώσετε το ΥΠΕΣΑΑΑ εντός πέντε ημερών από τη λήψη της παρούσας. Με την παρούσα Απόφαση, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Κουλούκωνα, ποσού #29000#. Ρέθυμνο, 23 Ιουνίου 2006 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΣΟΚΑΣ Αριθμ. 399/49 (8) Αναβολή έναρξης εφαρμογής των τελών παρακράτησης των κλήσεων από σταθερά τηλέφωνα ΟΤΕ σε κινητά τηλέφωνα και από σταθερά τηλέφωνα ΟΤΕ σε γε ωγραφικούς και μη γεωγραφικούς αριθμούς άλλων σταθερών δικτύων, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με την υπ αριθμ. της ΕΕΤΤ ΑΠ 381/2/ απόφαση «Λήψη Απόφασης επί της πρότασης του ΟΤΕ σχετικά με τα τιμολόγια φωνητικής τηλεφωνίας, μισθωμένων γραμμών, διασύνδεσης και αδεσμοποίητης πρόσβα σης στον τοπικό βρόχο» (ΦΕΚ 558/Β/2006). Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ α. το Νόμο 3431/2006 «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινω νιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 13/Α/2006), (ιδίως τα άρθρα 3, 12, στοιχ. α, στ, και ιστ, καθώς και το άρθρο 14, το άρθρο 64, το άρθρο 68 παρ. 1 και 3 και το άρθρο 70 παρ. 2 περιπτώσεις (α), (στ) και (η)) β. το ν.703/1977 «Περί ελέγχου μονοπωλίων και ολιγο πωλίων και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού» (ΦΕΚ 278/Α/1977), όπως ισχύει τροποποιηθείς, γ. την υπ αριθμ. 381/1/ απόφαση της ΕΕΤΤ «Αποτελέσματα Κοστολογικού Ελέγχου του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Έτους 2005 (με απολογιστικά στοιχεία 2003)» (ΦΕΚ 681/Β/2006), δ. την υπ αριθμ. 381/2/ απόφαση της ΕΕΤΤ «Λήψη Απόφασης επί της πρότασης του ΟΤΕ σχετικά με τα τιμολόγια φωνητικής τηλεφωνίας, μισθωμένων γραμμών, διασύνδεσης και αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο» (ΦΕΚ 558/Β/2006) ε. την υπ αριθμ. 215/17129/ επιστολή του ΟΤΕ (υπ αριθμ. ΕΕΤΤ 20650/ ), με θέμα «Τέλος Πα ρακράτησης προς γεωγραφικούς αριθμούς για αστικές υπεραστικές κλήσεις», στ. την υπ αριθμ. ΕΜΠ. ΥΠΗΡ. 876/Φ.960/ επιστολή της ΕΕΤΤ προς τον ΟΤΕ με θέμα «Τέλος Πα ρακράτησης προς γεωγραφικούς αριθμούς για αστικές υπεραστικές κλήσεις», ζ. την υπ αριθμ. 215/17717/ επιστολή του ΟΤΕ προς ΕΕΤΤ (αριθ. πρωτ. ΕΕΤΤ 26596/ ) με θέμα «Κοστολογικός Έλεγχος (Ε.Κ.Ο.Σ )», η. το γεγονός ότι η εφαρμογή της παρούσας από φασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, Επειδή : 1. Η υπ αριθμ. 381/2/ απόφαση της ΕΕΤΤ «Λήψη Απόφασης επί της πρότασης του ΟΤΕ σχετικά με τα τιμολόγια φωνητικής τηλεφωνίας, μισθωμένων γραμμών, διασύνδεσης και αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπι κό βρόχο» (ΦΕΚ 558/Β/2006) ορίζει ότι τα αναφερόμενα σε αυτή τέλη παρακράτησης των κλήσεων από σταθερά τηλέφωνα ΟΤΕ σε κινητά τηλέφωνα και από σταθερά τηλέφωνα ΟΤΕ σε γεωγραφικούς και μη γεωγραφικούς αριθμούς άλλων σταθερών δικτύων εφαρμόζονται από Επίσης, η εν λόγω Απόφαση καλεί τον ΟΤΕ όπως υποβάλει άμεσα στην ΕΕΤΤ προς έγκριση την τιμολογιακή του πολιτική αναφορικά με το τέλος πα ρακράτησης προς γεωγραφικούς αριθμούς χωριστά για αστικές και υπεραστικές κλήσεις. 2. Η τιμολογιακή πολιτική που υπέβαλε ο ΟΤΕ με την επιστολή του υπ αριθμ. 215/17129/ αναφορικά με

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) το τέλος παρακράτησης προς γεωγραφικούς αριθμούς χωριστά για αστικές και υπεραστικές κλήσεις δεν ήταν πλήρως αιτιολογημένη και ολοκληρωμένη, όπως εξηγή θηκε στον ΟΤΕ με την υπ αριθ. πρωτ. ΕΜΠ. ΥΠΗΡ. 876/ Φ.960/ επιστολή της ΕΕΤΤ προς τον ΟΤΕ. 3. Ο ΟΤΕ δεν έχει υποβάλλει ακόμη εκ νέου την τι μολογιακή του πολιτική αναφορικά με το τέλος παρα κράτησης προς γεωγραφικούς αριθμούς χωριστά για αστικές και υπεραστικές κλήσεις, αν και του ζητήθηκε με την υπ αριθμ. ΕΜΠ. ΥΠΗΡ. 876/Φ.960/ επιστολή της ΕΕΤΤ προς τον ΟΤΕ. 4. Η υποβολή από τον ΟΤΕ των στοιχείων του Ε.Κ.Ο.Σ για τη διενέργεια του κοστολογικού ελέγχου του για το έτος 2006 θα αρχίσει στις και θα ολοκληρωθεί μέχρι και τις , σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ αριθμ. 215/17717/ επιστο λή του ΟΤΕ προς την ΕΕΤΤ, αποφασίζει: 1. Την αναβολή μέχρι την της έναρξης εφαρ μογής των τελών παρακράτησης των κλήσεων από σταθερά τηλέφωνα ΟΤΕ σε κινητά τηλέφωνα και από σταθερά τηλέφωνα ΟΤΕ σε γεωγραφικούς και μη γε ωγραφικούς αριθμούς άλλων σταθερών δικτύων, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 381/2/ «Λήψη Απόφασης επί της πρότασης του ΟΤΕ σχετικά με τα τιμολόγια φωνητικής τηλεφωνίας, μισθωμένων γραμμών, διασύνδεσης και αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο» (ΦΕΚ 558/Β/2006). 2. Η απόφαση αυτή τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Μαρούσι, 16 Αυγούστου 2006 Ο Πρόεδρος Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ

8 17840 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - Âáó. ¼ëãáò 227 (2310) ÐÅÉÑÁÉÁÓ - Åõñéðßäïõ 63 (210) ÐÁÔÑÁ - Êïñßíèïõ 327 (2610) (2610) ÉÙÁÍÍÉÍÁ - ÄéïéêçôÞñéï (26510) ÊÏÌÏÔÇÍÇ - Äçìïêñáôßáò 1 (25310) ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÁ ÃÑÁÖÅÉÁ ÐÙËÇÓÇÓ Ö.Å.Ê. ÔÉÌÇ ÐÙËÇÓÇÓ ÖÕËËÙÍ ÅÖÇÌÅÑÉÄÏÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ ËÁÑÉÓÁ - ÄéïéêçôÞñéï (2410) ÊÅÑÊÕÑÁ - ÓáìáñÜ 13 (26610) (26610) ÇÑÁÊËÅÉÏ - ÐåäéÜäïò 2 (2810) ËÅÓÂÏÓ - Ðë.Êùíóôáíôéíïõðüëåùò 1 (22510) (22510) Óå Ýíôõðç ìïñöþ: Ãéá ôá ÖÅÊ áðü 1 ìý ñé 16 óåëßäåò óå 1 euro, ðñïóáõîáíüìåíç êáôü 0,20 euro ãéá êüèå åðéðëýïí ïêôáóýëéäï Þ ìýñïò áõôïý. Ãéá ôá öùôïáíôßãñáöá ÖÅÊ óå 0,15 euro áíü óåëßäá. Óå ìïñöþ CD: Ôåý ïò Ðåñßïäïò ÅURO Ôåý ïò Ðåñßïäïò ÅURO A~ Á ÅôÞóéï 3ìçíéáßï Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí Í.Ð.Ä.Ä. ÅôÞóéï ÅôÞóéï Á Ìçíéáßï 15 ÐáñÜñôçìá ÅôÞóéï 50  ÅôÞóéï 300 ÅìðïñéêÞò êáé Béïìç áíéêþò Éäéïêôçóßáò ÅôÞóéï 100 B~ 3ìçíéáßï 80 ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ ÅôÞóéï 5  Ìçíéáßï 30 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí ÅôÞóéï 200 à ÅôÞóéï 50 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí Åâäïìáäéáßï 5 Ä ÅôÞóéï 220 Á.Å. & Å.Ð.Å Ìçíéáßï 100 Ä~ 3ìçíéáßï 60 Ç ôéìþ ðþëçóçò ìåìïíùìýíùí Ö.Å.Ê óå ìïñöþ cd-rom áðü åêåßíá ðïõ äéáôßèåíôáé óå çëåêôñïíéêþ ìïñöþ êáé ìý ñé 100 óåëßäåò óå 5 euro ðñïóáõîáíüìåíç êáôü 1 euro áíü 50 óåëßäåò. Ç ôéìþ ðþëçóçò óå ìïñöþ cd-rom äçìïóéåõìüôùí ìéáò åôáéñåßáò óôï ôåý ïò Á.Å. êáé Å.Ð.Å. óå 5 euro áíü Ýôïò. ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÊÁÉ ÁÐÏÓÔÏËÇ Ö.Å.Ê. : ôçëåöùíéêü : , fax : internet : ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ Ö.Å.Ê. Óå Ýíôõðç ìïñöþ Áðü ôï Internet Á~ (Íüìïé, Ð.Ä., ÓõìâÜóåéò êôë.) Â~ (ÕðïõñãéêÝò áðïöüóåéò êôë.) Ã~ (Äéïñéóìïß, áðïëýóåéò êôë. Äçì. ÕðáëëÞëùí) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ Ä~ (Áðáëëïôñéþóåéò, ðïëåïäïìßá êôë.) Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí êáé ÓõìâÜóåùí (Ô.Á.Ð.Ó.) Í.Ð.Ä.Ä. (Äéïñéóìïß êôë. ðñïóùðéêïý Í.Ð.Ä.Ä.) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ ÐáñÜñôçìá (Ðñïêçñýîåéò èýóåùí ÄÅÐ êôë.) 33 6 ÄÙÑÅÁÍ Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïì/êÞò Éäéïêôçóßáò (Ä.Å.Â.É.) ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ (Á.Å.Ä.) 10 6 ÄÙÑÅÁÍ Áíùíýìùí Åôáéñåéþí & Å.Ð.Å Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí (Ä.Ä.Ó.) Ðñþôï (A ), Äåýôåñï ( ) êáé ÔÝôáñôï (Ä ) _ Ôï ôåý ïò ôïõ ÁÓÅÐ (Ýíôõðç ìïñöþ) èá áðïóôýëëåôáé óå óõíäñïìçôýò ìå ôçí åðéâüñõíóç ôùí 70 euro, ðïóü ôï ïðïßï áöïñü ôá õäñïìéêü Ýîïäá. Ãéá ôçí ðáñï Þ äéêáéþìáôïò çëåêôñïíéêþò ðñüóâáóçò óå Ö.Å.Ê. ðñïçãïõìýíùí åôþí êáé óõãêåêñéìýíá óôá ôåý ç Á, Â, Ä, Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí & ÓõìâÜóåùí, Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïìç áíéêþò Éäéïêôçóßáò Äéáêçñýîåùí, Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí êáé Á.Å. & Å.Ð.Å., ç ôéìþ ðñïóáõîüíåôáé ðýñáí ôïõ ðïóïý ôçò åôþóéáò óõíäñïìþò Ýôïõò 2006, êáôü 40 euro áíü Ýôïò ðáëáéüôçôáò êáé áíü ôåý ïò. * Ïé óõíäñïìýò ôïõ åóùôåñéêïý ðñïðëçñþíïíôáé óôéò ÄÏÕ (ôï ðïóü óõíäñïìþò êáôáâüëëåôáé óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 2531 êáé ôï ðïóü õðýñ ÔÁÐÅÔ (5% ôïõ ðïóïý ôçò óõíäñïìþò) óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 3512).Ôï ðñùôüôõðï áðïäåéêôéêü åßóðñáîçò (äéðëüôõðï) èá ðñýðåé íá áðïóôýëëåôáé Þ íá êáôáôßèåôáé óôçí áñìüäéá Õðçñåóßá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ. * Ç ðëçñùìþ ôïõ õðýñ ÔÁÐÅÔ ðïóïóôïý ðïõ áíôéóôïé åß óå óõíäñïìýò, åéóðñüôôåôáé êáé áðü ôéò ÄÏÕ. * Ïé óõíäñïìçôýò ôïõ åîùôåñéêïý Ý ïõí ôç äõíáôüôçôá ëþøçò ôùí äçìïóéåõìüôùí ìýóù internet, ìå ôçí êáôáâïëþ ôùí áíôßóôïé ùí ðïóþí óõíäñïìþò êáé ÔÁÐÅÔ. * Ïé Íïìáñ éáêýò ÁõôïäéïéêÞóåéò, ïé ÄÞìïé, ïé Êïéíüôçôåò ùò êáé ïé åðé åéñþóåéò áõôþí ðëçñþíïõí ôï ìéóü ñçìáôéêü ðïóü ôçò óõíäñïìþò êáé ïëüêëçñï ôï ðïóü õðýñ ôïõ ÔÁÐÅÔ. * Ç óõíäñïìþ éó ýåé ãéá Ýíá çìåñïëïãéáêü Ýôïò. Äåí åããñüöïíôáé óõíäñïìçôýò ãéá ìéêñüôåñï ñïíéêü äéüóôçìá. * Ç åããñáöþ Þ áíáíýùóç ôçò óõíäñïìþò ðñáãìáôïðïéåßôáé ôï áñãüôåñï ìý ñé ôçí 31çí Äåêåìâñßïõ êüèå Ýôïõò. * Áíôßãñáöá äéðëïôýðùí, ôá õäñïìéêýò åðéôáãýò êáé ñçìáôéêü ãñáììüôéá äåí ãßíïíôáé äåêôü. Ðëçñïöïñßåò Á.Å. - Å.Ð.Å. êáé ëïéðþí Ö.Å.Ê.: Öùôïáíôßãñáöá ðáëáéþí ÖÅÊ - ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇ - ÌÁÑÍÇ 8 - Ôçë. (210) ÄùñåÜí äéüèåóç ôåý ïõò Ðñïêçñýîåùí ÁÓÅÐ áðïêëåéóôéêü áðü ÌÜñíç 8 & ÐåñéöåñåéáêÜ Ãñáöåßá ÄùñåÜí áíüãíùóç äçìïóéåõìüôùí ôåý ïõò Á áðü ôçí éóôïóåëßäá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ Ïé õðçñåóßåò åîõðçñýôçóçò ôùí ðïëéôþí ëåéôïõñãïýí êáèçìåñéíü áðü 08.00~ Ýùò 13.00~ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8671 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 647 24 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση εφημεριών για τους γιατρούς του Αιγινη τείου Νοσοκομείου... 1 Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17881 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού των Δ.Ο.Υ. Θεσπρωτικού και Φαναρίου.... 1 Κήρυξη υποχρεωτικής της από 18 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14855 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, ανα στολή είσπραξης των βεβαιωμένων και ληξιπρο θέσμων οφειλών στη Δ.Ο.Υ Ζακύνθου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23219 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1702 21 Νοεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταφορά οργανικών θέσεων της Περιφέρειας Νο τίου Αιγαίου από κλάδο σε κλάδο....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26811 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1948 30 Δεκεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ημερήσιας εκτός έδρας αποζημίωσης και εξόδων μετακίνησης για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 390 30 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Κανονισμού Προμηθειών και Οικονομικής Διαχείρισης της Εθνικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εφημερίες γιατρών στο Γ.Ν. Παίδων «Καραμανδά νειο»... 1 Εφημερίες γιατρών στο Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»... 2 Εφημερίες γιατρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16121 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1193 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποζημίωσης επιτροπής για την διενέρ γεια και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του δι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 311 15 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγεί ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αθανάσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24237 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση υπερωριακής εργασίας, νυχτερινής, Κυρια κών και εξαιρέσιμων ημερών προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής μονίμου προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6361 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 492 18 Απριλίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή του ποσοστού 25% των εσόδων από τα παράβολα για την χορήγηση και ανανέωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20145 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ολοκλήρωση και πιστοποίηση της έναρξης της πα ραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εται ρείας «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23841 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1747 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη υποχρεωτικής της από 22.9.2006 ΣΣΕ του προσωπικού των πάσης φύσεως επιχειρήσεων Πε τρελαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5733 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 314 27 Δεκεμβρίου 2005 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3429 Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.). Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17633 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 282471 Λεπτομέρειες εφαρμογής της υπ αριθμ. 277628/29.5.2006 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομι κών και Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 13 Φεβρουαρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης σε εκατόν είκοσι δύο (122) μόνιμους διοικητικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1673 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3480 Οργάνωση, λειτουργία και αρμοδιότητες του Συμ βουλίου Απόδημου Ελληνισμού (Σ.Α.Ε.) και άλλες δια τάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 725 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 61 24 Ιανουαρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ρύθμιση στρατολογικών θεμάτων μονίμων κατοίκων εξωτερικού.... 1 Ρύθμιση στρατολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13579 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας Σητείας... 1 Καθορισμός αριθμού των προσώπων που θα απα σχοληθούν με σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23761 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1739 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας της ομογενούς ΚΟΠΑΛΙΔΗ ΕΛΕΝΑ του ΦΙΛΙΠΠΕ κ.λπ.... 1 Απόκτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18817 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1416 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «GA.MA ΕΚΜΕ ΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε..» στις διατάξεις του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26503 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1921 30 Δεκεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρε σίας Δημοτική Κοινωνική Μέριμνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 139307/05 Καθορισμός του ύψους των τελών που προβλέπονται στο άρθρο 48 του ν. 2519/1997 (ΦΕΚ Α 165) Καθορι σμός νέων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24475 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1784 20 Δεκεμβρίου 2005 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 43504 Κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έρ γων αξιοποίησής τους,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1657 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 149 Eλάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21067 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση αντιγράφου ποινικού μητρώου γενικής ή δικαστικής χρήσης.... 1 Πολιτογράφηση Αλλογενών Αλλοδαπών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4501 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 366 27 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καταβολή έκτακτου προσωρινού χορηγήματος για τις γιορτές του Πάσχα 2006 στους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΚΟΥΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.Ε» στις διατάξεις του ν. 3299/2004, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8923 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 29 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα