09. WinTOIXOP ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ STRAD 4M -VK. ΜΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ Auto/W in STRAD

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "09. WinTOIXOP ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ STRAD 4M -VK. ΜΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ Auto/W in STRAD"

Transcript

1 WinTOIXOP ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ STRAD ΜΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ Auto/W in STRAD

2 2

3 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Απαιτήσεις συστήµατος Οι απαιτήσεις λειτουργίας, σε υλικό (h ardw are) και περιφερειακά Η/Υ, του προγράµµατος W into IXO P, καλύπτονται πλήρως από τις αντίστοιχες του AutoSTRAD. Απαιτήσεις λογισµικού. 1. Λειτουργικό σύστηµα W indow s TM 95/98, ή ΝΤ/ Auto/W in STRAD. Εγκατάσταση του προγράµµατος. 1. Εάν το WinTO IXO P έχει περιληφθεί στο CD εγκατάστασης του Auto/W in STRAD, εγκαθίσταται αυτόµατα στο δίσκο, µέσα σε κατάλληλο φάκελο, µε την εγκατάσταση του Auto/W in STRAD. Ακολουθήστε απλά, τις οδηγίες εγκατάστασης του Auto/W in STRAD, που περιλαµβάνονται στον επίσηµο οδηγό του προγράµµατος. 2. Εάν το πρόγραµµα Auto/W in STRAD, είναι ήδη εγκατεστηµένο σωστά, τότε ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα: Α. Τοποθετήστε το CD µέσα στον οδηγό CD-ROM. Β. Εάν είναι ενεργή η λειτουργία Autorun, µετά από λίγα δευτερόλεπτα, θα εµφανιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου (οθόνη). Γ. Επιλέξτε µε αριστερό κλικ την «Εγκατάσταση SPVAK».. Ακολουθήστε τις οδηγίες που θα εµφανιστούν στην οθόνη. Αν έχετε περισσότερους του ενός φυσικούς ή λογικούς (partitions) οδηγούς σκληρού δίσκου, εγκαταστήστε το πρόγραµµα στον δίσκο που βρίσκεται το Auto/W in STRAD. Το πρόγραµµα εγκατάστασης δηµιουργεί αυτόµατα εικονίδιο στο βασικό µενού των W indow s. Εκκίνηση του προγράµµατος Η εκκίνηση του προγράµµατος γίνεται µε αριστερό κλικ στο εικονίδιο που θα βρείτε στο START> Program Files. 3

4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το πρόγραµµα W ιnto IXO P και η χρησιµότητά του. Το WinTO IXO P είναι ένα εύχρηστο πρόγραµµα, πρόσθετο (ή επέκταση, Add In) του STRAD, που παρέχει τη δυνατότητα διαστασιολόγησης στοιχείων φέρουσας τοιχοποιίας. Η χρησιµότητα του προγράµµατος αναδυκνυέται στις περιπτώσεις φορέων, ο οργανισµός των οποίων περιλαµβάνει φέρουσα τοιχοποιία. Μπορείτε επίσης, να µελετήσετε και φορείς εξ` ολοκλήρου αποτελούµενους από φέρουσα τοιχοποιία. Η τελευταία περίπτωση καλύπτεται και από το ανεξάρτητο πρόγραµµα VK PESSOS της 4M-VK, το οποίο είναι σχεδιασµένο αποκλειστικά για ανάλυση δοµηµάτων φέρουσας τοιχοποιίας. Η διαφορά ανάµεσα στα δύο προγράµµατα εντοπίζεται στη µεγαλύτερη ακρίβεια υπολογισµών που εξασφαλίζει η µέθοδος των πεπερασµένων στοιχείων του VK PESSOS. Η ακρίβεια της ανάλυσης, ωστόσο, έχει νόηµα για περίπλοκους φορείς από φέρουσα τοιχοποιία. Σε µια µελέτη φορέα, από οπλισµένο σκυρόδεµα µε διακεκριµένα στοιχεία φέρουσας τοιχοποιίας, το W ιnto IXO P είναι το πρόγραµµα που χρειάζεστε. Συνοψίζοντας, το πεδίο εφαρµογής του WinTO IXO P είναι η διαστασιολόγηση στοιχείων φορέα που έχει περιγραφεί µε τη γνωστή µέθοδο του Auto/W instrad. Η τυπική ροή του προγράµµατος φαίνεται στον πίνακα που συµπληρώνει τη σύντοµη αυτή εισαγωγή. Στο κεφάλαιο 1 «Ο ΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ» παρέχονται οδηγίες και σχόλια, σχετικά µε τις εντολές του βασικού µενού «ΑΡΧΕΙΑ». Η πρώτη παράγραφος «Πριν ξεκινήσετε το WinTO IXO P» περιλαµβάνει οδηγίες για τις απαιτούµενες ενέργειες που θα πρέπει να πραγµατοποιήσετε στο STRAD, ώστε να οδηγηθείτε σε σωστά αποτελέσµατα µέσα από τη διαστασιολόγηση του W ito IXO P. Στο κεφάλαιο 2 «ΘΕΩΡΙΑ» µπορείτε να διαβάσετε σχετικά µε τις περιπτώσεις και τους αντίστοιχους τύπους που χρησιµοποιούνται κατά τη διαστασιολόγηση. Τέλος, στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ, παρέχεται ευρετήριο των βασικών όρων του Ευρωκώδικα 6, καθώς και Πίνακας Μονάδων και µετατροπής Μονάδων. 4

5 Ροή του προγράµµατος ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΛΕΤΗΣ o Μελέτη από το AutoSTRAD/WinSTRAD o Ανεξάρτητος Τοίχος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΛΟΣ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ O Η επιλογή ανήκει στη διακριτική ευχέρεια του χρήστη ανάλογα µε την περίπτωση. Επιβεβληµένα βήµατα για την ολοκλήρωση της ροής του προγράµµατος. 5

6 Ο ΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟ W INTOIXOP. Όπως θα δούµε στην επόµενη παράγραφο, η εργασία στο WinTO IXO P ξεκινά µε την εισαγωγή όλων των απαραίτητων στοιχείων από µια µελέτη του STRAD. Αυτό επιτυγχάνεται µέσω της εντολής «Επιλογή Μελέτης> AutoSTRAD/W instrad», του µενού «Αρχεία». Από τη στιγµή που έχει γίνει η επιλογή µελέτης, το WinTO IXO P δηµιουργεί τη διασύνδεση µε τα αρχεία του STRAD. Ωστόσο, πριν προχωρήσετε στην επιλογή των παραµέτρων και στη διαστασιολόγηση, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει κάποιες διορθώσεις στο STRAD. Αναλυτικότερα, Τα στοιχεία φέρουσας τοιχοποιίας θα περιγραφούν ως υποστυλώµατα, µε διαστάσεις, του στοιχείου φέρουσας τοιχοποιίας. Στις Ιδιότητες Σταθµών ορίζετε το Μέτρο Ελαστικότητας του Οπλισµένου Σκυροδέµατος. Η τιµή αυτή, για τα στοιχεία φέρουσας τοιχοποιίας θα τροποποιηθεί κατάλληλα ώστε να αντιστοιχεί στο διαφορετικό υλικό, στον Πίνακα DATAM. Για τα άλλα στοιχεία που αποτελούνται από Οπλισµένο Σκυρόδεµα θα ληφθεί το Μέτρο Ελαστικότητας, των Ιδιοτήτων Σταθµών. Η άλλη αλλαγή που πρέπει να πραγµατοποιήσετε αφορά στο Ειδικό Βάρος του στοιχείου, το οποίο διαφέρει εφόσον δεν είναι από Οπλισµένο Σκυρόδεµα. Η τροποποίηση αυτή θα πρέπει να γίνει στον Πίνακα DATAF, στα µόνιµα φορτία. Από την τιµή που παρουσιάζεται για τα υπόψη στοιχεία θα πρέπει να αφαιρεθεί η διαφορά. Σχηµατικά, η µελέτη που περιλαµβάνει στοιχεία τοιχοποιίας που θα διαστασιολογηθούν µε το W into IXO P, ακολουθεί τα βήµατα: 6

7 1 Περιγραφή Φορέα STRAD 2 ηµιουργία Αρχείων Υπολογισµού STRAD 3 Επίλυση Πλακών (αν υπάρχουν) STRAD 4 Χωρικό Μοντέλο Αλλαγή στα DATAM (S TR A D ) Αλλαγή στα DATAF (S TR A D ) 5 Επίλυση STRAD 6 ιαστασιολόγηση τοιχοποιίας WinTO IXO P 7 ιαστασιολόγηση υπόλοιπων STRAD µελών. ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΑΡΧΕΙΟ. Έχοντας, λοιπόν, έτοιµη µια µελέτη του STRAD, καλέστε το WinTO IXO P µε τον τρόπο που περιγράψαµε παραπάνω. Θα εµφανιστεί η κεντρική οθόνη του προγράµµατος µε τα µενού «Αρχεία» και «Βοήθεια». Εικόνα 1.1 Η κεντρική οθόνη του προγράµµατος WinTOIXOP, µε τις εντολές του προγράµµατος, που περιλαµβάνονται στο µενού «Αρχεία». 7

8 Οι εντολές που περιλαµβάνονται στο µενού ΑΡΧΕΙΑ είναι 1 Επιλογή Μελέτης Επιλέγετε την µελέτη που θέλετε από τα αρχεία του STRAD. 2 Γενικές Παράµετροι Επιλέγετε υλικά και τροποποιείτε τις παραµέτρους τους, µέσα από τη βιβλιοθήκη του προγράµµατος. 3 Σχεδιασµός Με την εντολή αυτή εκτελούνται οι πράξεις της διαστασιολόγησης τοιχοποιίας. 4 Τεχνική Έκθεση ηµιουργείται αυτόµατα η Τεχνική Έκθεση και τυπώνεται µέσα από το MS Word. 5 Εκτυπώσεις Προετοιµάζονται και εκτυπώνονται τα αποτελέσµατα της διαστασιολόγησης. 6 Έξοδος Έξοδος από το πρόγραµµα. Επιλογή Μελέτης AUTOSTRAD/W instrad Επιλέγοντας την εντολή εµφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου της Εικόνας. Στο κεντρικό του παράθυρο βρίσκεται ο κατάλογος µε τις αποθηκευµένες µελέτες του STRAD. Αφού επιλεγεί η µελέτη µε το πλήκτρο ΟΚ το WinTO IXO P, δηµιουργεί τη διασύνδεση και διαβάζει τα αρχεία επίλυσης του φορέα. 8

9 ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η ένδειξη ΜΗ ΙΑΘΕΣΙΜΗ το µόνο που δηλώνει είναι ότι δεν είναι διαθέσιµη η προεπισκόπιση της κάτοψης µιας µελέτης. Η µελέτη, φυσικά, είναι διαθέσιµη για επεξεργασία. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΤΟΙΧΟΣ Το πρόγραµµα παρέχει τη δυνατότητα διαστασιολόγησης στοιχείων που δεν περιγράφηκαν µέσα από το STRAD. Επιλέγοντας την εντολή αυτή εµφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου, όπου το µόνο που ζητείται είναι ο αύξων αριθµός του στοιχείου. Γενικές Παράµετροι Με την επιλογή Γενικές Παράµετροι ανοίγει στην οθόνη το ακόλουθο menu παραµέτρων: Σε αυτό το πλαίσιο διαλόγου µπορούµε να δώσουµε τιµές στις παραµέτρους των χαρακτηριστικών της τοιχοποιίας, όπως στοιχεία για τα λιθοσώµατα, τα κονιάµατα, τις αντοχές της φέρουσας τοιχοποιίας, τιµές από πειραµατικές µετρήσεις κ.λ.π. 9

10 Επεξηγήσεις Κωδικός υλικών: Πληκτρολογούµε τον αύξοντα αριθµό του αρχείου και πατάµε ENTER. Στην θέση δίπλα από τον κωδικό δίνουµε πρόσθετη περιγραφή για το αρχείο. Πατώντας το βελάκι στον άνω δεξιά κατάλογο του παράθυρου, ανοίγει η λίστα των αρχείων υλικών που έχουν περιγραφεί και σωθεί. Επιλέγουµε αυτό που θέλουµε να δούµε ( ή να µεταβάλλουµε κ.λ.π.) και αυτόµατα ενηµερώνονται όλες οι παράµετροι της οθόνης. Εάν δώσουµε τιµές ή κάνουµε διορθώσεις σε παραµέτρους ενός αρχείου υλικών και στην συνέχεια επιλέξουµε άλλο αρχείο χωρίς προηγουµένως να έχουµε σώσει στο πρώτο τις αλλαγές, θα εµφανιστεί το ακόλουθο παράθυρο µηνυµάτων: Yes: Σώζουµε τις αλλαγές στο πρώτο αρχείο και ανοίγει το παράθυρο παραµέτρων του νέου. Νo: Tο πρόγραµµα φέρνει το νέο αρχείο που επιλέξαµε χωρίς να σώσει τις αλλαγές στο προηγούµενο. Cancel: Επιστρέφουµε στο αρχικό αρχείο που έχουµε κάνει τις αλλαγές. ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Πληκτρολογούµε ένα νέο αριθµό στο πεδίο «Κωδικός Υλικών», µε την προϋπόθεση ότι δεν ταυτίζεται µε κάποιον από του υπάρχοντες. Στο διπλανό πεδίο, έχουµε τη δυνατότητα να πληκτρολογήσουµε µια σύντοµη περιγραφή που θα αναφέρεται στον τύπο της τοιχοποιίας (πχ Λιθοσώµατα). Εάν θέλουµε το νέο αυτό αρχείο να είναι ένα αντίγραφο κάποιου από τα έτοιµα αρχεία υλικών, θα πρέπει να επιλέξουµε πρώτα το ήδη υπάρχον και να αντικαταστήσουµε την τιµή του πεδίου «Κωδικός Υλικών», µε µια νέα, µε άλλα λόγια να εκτελέσουµε τη σύντοµη διαδικασία που περιγράψαµε στην παραπάνω παράγραφο. Πατώντας «Σώσιµο» το αρχείο αποθηκεύεται µε το νέο του όνοµα, αλλά µε τις τιµές του πρωτοτύπου. Για να τροποποιήσουµε τις τιµές αυτές το ανοίγουµε, αναζητώντας το από τη λίστα, επάνω δεξιά, και αφού πραγµατοποιήσουµε τις αλλαγές το αποθηκεύουµε ξανά µε το πλήκτρο «Σώσιµο». 10

11 ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ Υπάρχει η δυνατότητα να διαγράψουµε ένα από τα αρχεία υλικών. Η διαδικασία είναι απλή. Αφού το επιλέξουµε, πατάµε το πλήκτρο «ιαγραφή» και απαντάµε θετικά στο προειδοποιητικό µύνηµα. Επεξηγήσεις σχετικά µε τις παραµέτρους Ι ΙΟΤΗΤΕΣ Άοπλη ή διαζωµατική τοιχοποιία: Μαρκάρουµε στο check box, εάν ο τοίχος που θέλουµε να λύσουµε είναι άοπλη ή διαζωµατική τοιχοποιία. Σε περίπτωση που δεν µαρκάρουµε το checkbox, σηµαίνει ότι η τοιχοποιία είναι οπλισµένη. Το πρόγραµµα σ αυτή την περίπτωση, θα κάνει την επίλυση, θα δώσει εντατικά µεγέθη αλλά δεν θα γίνει η διαστασιολόγηση. κοίλος τοίχος: Ορίζουµε εάν ο τοίχος είναι κοίλος ή όχι. (παρ EC6, τύποι τοίχων) ΑΝΤΟΧΕΣ Καµπτική αντοχή: Η χαρακτηριστική καµπτική αντοχή άοπλης τοιχοποιίας θα προσδιορίζεται βάσει αποτελεσµάτων δοκιµών σε τοιχοποιία. Παράλληλα στους αρµούς F X K 1 (M p a ) Καµπτική αντοχή δοκιµίων τα οποία δίνουν επίπεδο θραύσης παράλληλο στους οριζόντιους αρµούς. (παρ EC6). Η τιµή της f xk1 πρέπει να λαµβάνεται ίση µε µηδέν όταν η αστοχία του τοίχου θα µπορούσε να οδηγήσει σε µείζονα κατάρρευση ή σε πλήρη απώλεια ευστάθειας του συνόλου της κατασκευής ή κατά τον σχεδιασµό έναντι σεισµικών δράσεων. Κάθετα στους αρµούς F X K 2 (M p a ) Καµπτική αντοχή δοκιµίων τα οποία δίνουν επίπεδο θραύσης κάθετο προς τους οριζόντιους αρµούς. Συντελεστής ασφαλείας γm. Επιµέρους συντελεστές ασφάλειας για τις ιδιότητες των υλικών. Η τιµή του συντελεστή γm εξαρτάται από την κατηγορία ελέγχου εργοστασιακής παραγωγής λιθοσωµάτων και την κατηγορία κατασκευής (βλέπε πίνακα 2.3, παρ (3), παρ. 6.9 του EC6) ΚΟΝΙΑΜΜΑΤΑ Τύπος κονιάµατος: Σύµφωνα µε την παρ. 3.2 του EC6, υπάρχουν οι ακόλουθοι τύποι κονιαµάτων: 11

12 Οποιοδήποτε Γενικής εφαρµογής Λεπτής στρώσης Ελαφροκονίαµα ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανάλογα µε τον τύπο του κονιάµατος, ο EC6 προβλέπει διαφορετικές εξισώσεις υπολογισµού της θλιπτικής και διατµητικής αντοχής της τοιχοποιίας. (βλέπε παρ.3.6.2). Για να εφαρµοστούν µε την σειρά τους αυτές οι εξισώσεις, θα πρέπει να είναι συµβατός ο τύπος του κονιάµατος µε την αντοχή του, το εύρος των οριζόντιων και κατακόρυφων αρµών κ.λ.π. Επιλέγουµε τον επιθυµητό τύπο κονιάµατος. (παρ. 3.2 του EC6) Θλιπτική αντοχή κονιάµατος σε MPa: Γράφουµε την θλιπτική αντοχή του κονιάµατος, η οποία προσδιορίζεται µετά από δοκιµές βάσει του πρότυπου ΕΝ Τα κονιάµατα γενικής εφαρµογής µπορούν να προδιαγράφονται βάση της αντονής τους ή βάση της σύνθεσής τους. Θλιπτική αντοχή Μ1 αντιστοιχεί σε αντοχή 1M Pa = 10Kg/cm 2 Πυκνότητα κονίας (Kg/m 3 ): ίνουµε την αντίστοιχη τιµή. οκιµές µε ΕΝ1052-3: Αφορά τις προδιαγραφές δοκιµών. Εάν έγιναν σύµφωνα µε την συγκεκριµένη προδιαγραφή, µαρκάρουµε το check box. ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΑ Τύπος Λιθοσωµάτων: Ανοίγει λίστα µε τους τύπους λιθοσωµάτων. Επιλέγουµε τον τύπο λιθοσώµατος από το οποίο είναι κατασκευασµένος ο τοίχος. (παρ EC6) ιαστάσεις λιθοσώµατος σε mm: ίνουµε τιµές για το µήκος, ύψος και πλάτος του λιθοσώµατος. Οµάδα: Τα λιθοσώµατα πρέπει να κατατάσσονται στις Οµάδες 1, 2α, 2β ή 3, ώστε να χρησιµοποιούνται οι κατάλληλες εξισώσεις και οι αριθµητικές τιµές που δίνονται στην και 3.6.3, καθώς και στα άλλα άρθρα στα οποία αναφέρεται η κατάταξη των λιθοσωµάτων. Η κατάταξη των λιθοσωµάτων σε οµάδες γίνεται ανάλογα τον τύπο του λιθοσώµατος και το ποσοστό των κενών επί του συνολικού όγκου του. (Πίνακας 3.1 του EC6) Θλιπτική µέση αντοχή λιθοσώµατος σε Mpa: ίνουµε την µέση θλιπτική αντοχή του λιθοσώµατος κατασκευής του τοίχου σε Mpa.. Σκαφοειδή: Εάν τα λιθοσώµατα είναι σκαφοειδή (Σχ. 5.5 EC6), µαρκάρουµε το αντίστοιχο check box. Η χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή της τοιχοποιίας από σκαφοειδή λιθοσώµατα, υπολογίζεται βάσει της σχέσης 3.1 του EC6, εφόσον ισχύουν επιπρόσθετα οι όροι της παραγράφου

13 ΑΡΜΟΙ Πάχος αρµών: ίνουµε το πάχος των οριζόντιων και κατακόρυφων αρµών,σε m m. Για να µπορούν να εφαρµόζονται οι τιµές και οι εξισώσεις που δίνονται στις παραγράφους και 3.6.3, τόσο οι οριζόντιοι, όσο και οι κατακόρυφοι αρµοί, οι οποίοι κατασκευάζονται από κονίαµα γενικής εφαρµογής ή από ελαφροκονίαµα, δεν πρέπει να έχουν πάχος µικρότερο από 8 m m και µεγαλύτερο από 15 mm. Οι οριζόντιοι και οι κατακόρυφοι αρµοί, οι οποίοι κατασκευάζονται από κονίαµα λεπτής στρώσης δεν πρέπει να έχουν πάχος µικρότερο από 1 mm και µεγαλύτερο από 3 m m. Πλήρωση κατακόρυφων αρµών : Οι κατακόρυφοι αρµοί µπορούν να θεωρηθούν πλήρεις, εάν υπάρχει κονίαµα σε όλο το ύψος τους κια κατ ελάχιστον στο 40% του πάχους του λιθοσώµατος. Αλλιώς θα πρέπει να θεωρούνται κενοί κατά το νόηµα της παρ Εάν οι κατακόρυφοι αρµοί έχουν πληρωθεί µε κονίαµα, µαρκάρουµε το αντίστοιχο check box. (Παρ του EC6). ιαµήκης Αρµός: Ορίζουµε αν υπάρχει διαµήκης αρµός στον τοίχο. (βλέπε παρ EC6) Αρµοί παράλληλοι στο πάχος, Αρµοί παράλληλοι στο µήκος ή Πουθενά παράλληλοι: Ορίζουµε την διεύθυνση των αρµών στον τοίχο. Οι αρµοί κατά την διάστρωση των λιθοσωµάτων θα πρέπει να είναι οριζόντιοι, εκτός εάν άλλως ορίζονται από τον µελετητή. (παρ (3) EC6). ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Εάν έχουν γίνει πειραµατικές δοκιµές σε δοκίµια και έχει διαπιστωθεί πειραµατικά η θλιπτική (fk) και διατµητική (fvk) αντοχή της τοιχοποιίας που θα κατασκευαστεί, δίνουµε σ αυτή την θέση τις αντίστοιχες τιµές. Σ αυτή την περίπτωση, το πρόγραµµα θ αγνοήσει τα στοιχεία που έχουµε δώσει για τα λιθοσώµατα, τους αρµούς, το κονίαµα κ.λ.π. (τιµές που χρειάζεται για τον υπολογισµό των fk και fvk), και θα χρησιµοποιήσει στον σχεδιασµό τα πειραµατικά στοιχεία. Κάθετα αυτόν. Παράλληλα παράλληλα σ αυτόν f k : Θλιπτική αντοχή του τοίχου. f vk : ιατµητική αντοχή του τοίχου για δράσεις κάθετα σ f k : Θλιπτική αντοχή του τοίχου. f vk : ιατµητική αντοχή του τοίχου για δράσεις Σώσιµο: Μετά από κάθε αλλαγή στις τιµές του αρχείου υλικών, ενεργοποιείται το πλήκτρο Σώσιµο, µε πάτηµα του οποίου σώζουµε τις αλλαγές στο συγκεκριµένο αρχείο υλικών. 13

14 ιαγραφή: Εχουµε την δυνατότητα να διαγράψουµε το αρχείο που έχουµε επιλέξει. Σ αυτή τη περίπτωση θα εµφανιστεί ένα πλαίσιο µυνηµάτων. Πατώντας Yes διαγράφεται το αρχείο. Αν δεν θέλετε να διαγραφεί πατάτε Νο. Set as default: Με αυτό το πλήκτρο, το πρόγραµµα θέτει σαν default το αρχείο που επιλέξαµε και το φέρνει σαν αρχικό αρχείο σε κάθε νέα µελέτη. ΟΚ: Εξοδος από τις γενικές παραµέτρους διαστασιολόγησης της τοιχοποιίας. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΜΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ 3 Για να διαπιστωθεί η αντοχή των panels από δοµικό πλέγµα 3, η εταιρεία ΣΠΙΤΙ Α.Ε. χρηµατοδότησε πειραµατικές δοκιµές που έγιναν στο Εργαστήριο Σιδηροπαγούς Σκυροδέµατος του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσσαλονίκης, σε έντεκα, συνολικά, δοκίµια για διασταύρωση των αποτελεσµάτων. Όλα τα δοκίµια είχαν συνολικά πάχος 180 mm, επιµεριζόµενα σε δύο τοιχωµάτα σκυροδέµατος πάχους το καθένα 60 mm και σε µονωτικό πάχους 60 mm. Οι διαστάσεις σε όψη των δοκιµίων ήταν οι µέγιστες που µπορούσαν να επιτευχθούν ώστε να προσαρµόζονται στην διατιθέµενη µηχανή σύνθλιψης του Εργαστηρίου Αντοχής Υλικών του Α.Π.Θ. Το ύψος των δοκιµίων ορίσθηκε στα 1330 mm και το πλάτος στα 1250 mm. Τα δοκίµια διάτµησης διαµορφώθηκαν τετραγωνικά µε αποτµήσεις 300 mm στις γωνίες. Το ύψος και το πλάτος τους κατά την αποτµηθείσα διαγώνιο ήταν 1330 mm. Τα οκτώ δοκίµια σύνθλιψης χωρίζονται σε τρείς κατηγορίες ανάλογα µε τοα επιµέρους χαρακτηριστικά τους και τη µορφή της δοκιµής. Τέσσερα δοκίµια (C120-1, C120-2, C120-3, C120-4) είχαν ύψος δοκού κεφαλής ίσο µε 120 m m και υποβλήθηκαν σε κεντρική σύνθλιψη. Στα τρία πρώτα η φόρτιση ήταν µονοτόνως αύξουσα ενώ στο τελευταίο εφαρµόσθηκαν κύκλοι φόρτισης - αποφόρτισης. ύο δοκίµια (C060-1, C060-2) είχαν ύψος δοκού κεφαλής ίσο µε 60 mm και υποβλήθηκαν σε µονοτόνως αύξουσα κεντρική σύνθλιψη. Τέλος, δύο δοκίµια (CΕ120-1, CΕ120-2) είχαν ύψος δοκού κεφαλής 120 m m και υποβλήθηκαν σε έκκεντρη µονοτόνως αύξουσα σύνθλιψη. Τα τρία δοκίµια διάτµησης ήταν όλα ίδια από γεωµετρική άποψη. Για την εισαγωγή του φορτίου τοποθετήθηκε µεταλλική πλάκα πάχους 30 m m και επιφάνειας 180x300m m σε κάθε κεφαλή συγκολληµένη µε τις ράβδους των πλεγµάτων. ύο από τα δοκίµια (S1, S2) υποβλήθηκαν σε 14

15 µονοτόνως αύξουσα φόριση και ένα (S3) σε κύκλους φόρτισης - αποφόρτισης. Ανακεφαλαιωτικά οι εξεταζόµενες παράµετροι της πειραµατικής διερεύνησης των δοκιµίων σύνθλιψης είναι: Το ύψος της δοκού κεφαλής του δοκιµίου (60 ή 120 m m). Η εκκεντρότητα του φορτίου σύνθλιψης (µηδενικλη για κεντρική σύνθλιψη και ίση µε το 1/3 του πάχους του δοκιµίου, για έκκεντρη σύνθλιψη). Η µορφή της επιβαλλόµενης φόρτισης (µονοτόνως αύξουσα φόρτιση ή κύκλοι αποφόρτισης). Η εξεταζόµενη παράµετρος για τα δοκίµια διάτµησης είναι µόνο η µορφή της επιβαλλόµενης φόρτισης (µονοτόνως αύξουσα ή κύκλοι φόρτισης - αποφόρτισης). Ακολουθεί συνοπτικός πίνακας αποτελεσµάτων δοκιµών. Όνοµα οκιµή Φορτίο αστοχίας Ορθή τάση αστοχίας ιατµητικ ή τάση αστοχίας C120-1 Κεντρική Τύπος αστοχίας (t) (kg/cm 2 ) (kg/cm 2 ) Εγκάρσια διάρρηξη σύνθλιψη δοκού κεφαλής C120-2 Κεντρική Εγκάρσια διάρρηξη σύνθλιψη δοκού κεφαλής C120-3 Κεντρική Εγκάρσια διάρρηξη σύνθλιψη δοκού κεφαλής C120-4 Κεντρική Εγκάρσια διάρρηξη σύνθλιψη δοκού κεφαλής C060-1 Κεντρική Εγκάρσια διάρρηξη σύνθλιψη δοκού κεφαλής C060-2 Κεντρική Εγκάρσια διάρρηξη σύνθλιψη δοκού κεφαλής CΕ120- Έκκεντρη Λοξή αποφλείωση 1 σύνθλιψη δοκού κεφαλής CE120- Έκκεντρη Λοξή αποφλείωση 2 σύνθλιψη δοκού κεφαλής S1 ιάτµηση Συντριβή σκυροδέµατος κεφαλής S2 ιάτµηση Συντριβή σκυροδέµατος κεφαλής S3 ιάτµηση Συντριβή σκυροδέµατος κεφαλής 15

16 Από την µορφή των δοκιµίων και τ αποτελέσµατα των πειραµατικών δοκιµών, µπορούµε να διαµορφώσουµε τις παραµέτρους διαστασιολόγησης τοιχοποιίας από δοµικό πλέγµα 3, κάνοντας τις ακόλουθες παραδοχές: Τα δοµήµατα κατασκευασµένα από panels 3, τα θεωρούµε ως κατασκευές από άοπλη - διαζωµατική τοιχοποιία µε συγκεκριµένες αντοχές που προκύπτουν από πειραµατικές δοκιµές και οι οποίες υπόκεινται στις διατάξεις και τους ελέγχους του EC6 περί Σχεδιασµού Κατασκευών από Άοπλη Τοιχοποιία. Ως λιθόσωµα να θεωρήσουµε το panel3 µε διαστάσεις: Μήκος: Το µήκος των δοκιµίων. Ύψος: Το ύψος των τοίχων στην κατασκευή. Πλάτος: Το ελάχιστο επιτρεπόµενο πάχος φέροντος τοίχου βάσει EC6. Αντοχές λιθοσώµατος και τοιχοποιίας, να δώσουµε τις τιµές από τις πειραµατικές µετρήσεις. Το πρόγραµµα εάν βρει συµπληρωµένες τιµές στα πειραµατικά στοιχεία, αυτές και χρησιµοποιεί κατά την διαστασιολόγηση της τοιχοποιίας, αγνοώντας τις υπόλοιπες τιµές (τύπο τοίχου - λιθοσώµατος, κονίαµα, διαστάσεις λιθοσώµατος, αρµούς κ.λ.π.). Απλά, στην συγκεκριµένη περίπτωση του 3 είναι συµπληρωµένες οι τιµές ώστε να έχουµε εικόνα των panels ως λιθοσώµατα. 16

17 Αναλυτικότερα: Άοπλη ή διαζωµατική τοιχοποιία: Μαρκάρουµε το αντίστοιχο check box. Καµπτική αντοχή: Παράλληλα στους αρµούς F X K 1 : 1,5 Mpa Κάθετα στους αρµούς F X K 2 : 1,5 Mpa Συντελεστής ασφαλείας γm : 1,7 Τύπος κονιάµατος: Κονίαµα λεπτής στρώσης Θλιπτική αντοχή κονιάµατος: 9 Mpa. Πυκνότητα κονίας: 1700 kg/cm 2 οκιµές µε ΕΝ1052-3: Όχι (δεν µαρκάρουµε το check box). Τύπος Λιθοσωµάτων: Από σκυρόδεµα. ιαστάσεις λιθοσώµατος: Μήκος: 1250 mm, Ύψος: 3000 mm, Πλάτος: 240 mm Παρατήρηση: Θεωρούµε το κάθε panelκατασκευής τοίχων ως λιθόσωµα µε τις πιο πάνω διαστάσεις. Το πλάτος λιθοσώµατος και γενικά ενός φέροντος τοίχου έχει οριστεί στα 24 cm λόγω ελάχιστης απαίτησης του EC6. (Εθνικό Κείµενο Εφαρµογής του EC6: ENV /1995, Σχεδιασµός κατασκευών από τοιχοποιία. ΒΟΗΘΗΜΑ: Ειδικές διατάξεις γαι κτίρια από τοιχοποία σε σεισµογενείς περιοχές, Πίνακας 2: Γεωµετρικές απαιτήσεις για διατµητικούς τοίχους. Οµάδα: 2Α Μέση θλιπτική αντοχή λιθοσώµατος: 9,7 Mpa. Η θλιπτική αντοχή του λιθοσώµατος είναι η ίδια, σύµφωνα µε την παραδοχή που έχουµε κάνει, µε την θλιπτική αντοχή του τοίχου. Πάχος αρµών: Πλήρωση κατακόρυφων αρµών:ναί. Μαρκάρουµε το check box. ιαµήκης Αρµός: Όχι Αρµοί παράλληλοι στο πάχος: Λόγω τοποθέτησης των panels το ένα δίπλα στο άλλο, ο αρµός σύνδεσης που δηµιουργείται είναι παράλληλος στο πάχος των λιθοσωµάτων-panels. Πειραµατικά στοιχεία Από τ αποτελέσµατα των πειραµατικών δοκιµών έχουµε στην διάθεσή µας τις ακόλουθες τιµές για τις αντοχές του panelαπό δοµικό πλέγµα 3. Κάθετα f k : 9,7 M pa f vk : 5,1 Mpa Παράλληλα f k : 9,7 Mpa f vk : 5,1 Mpa Αυτές θα είναι οι τιµές των αντοχών που θα χρησιµοποιήσει το πρόγραµµα κατά την διαστασιολόγηση της φέρουσας τοιχοποιίας από 3. 17

18 Σχεδιασµός Εάν έχετε επιλέξει να δουλέψετε µια µελέτη του STRAD µε άλλα λόγια έχετε ανοίξει µια µελέτη του STRAD, από την εντολή «Άνοιγµα Μελέτης>AutoSTRAD/W instrad» - τότε το πρόγραµµα θα εµφανίσει το πλαίσιο διαλόγου της παρακάτω Εικόνας Μόνο τα µαρκαρισµένα (Η επιλογή αυτή λειτουργεί µόνο για το WinSTRAD ). Έχοντας µαρκάρει τα στοιχεία που θέλουµε στις ΚΑΤΟΨΕΙΣ του W instrad, τσεκάρουµε την επιλογή, ώστε το πρόγραµµα να διαστασιολογήσει µόνο τα µαρκαρισµένα. Όταν η µια διάσταση είναι τουλάχιστον (m ) Με τσεκαρισµένη την επιλογή πληκτρολογούµε την ελάχιστη τιµή της διάστασης στο πεδίο κειµένου. Σε όσα στοιχεία της µελέτης του W instrad η µια διάσταση υπερβαίνει την τιµή που πληκτρολογήθηκε, αυτά θα διαστασιολογηθούν. Όταν το µέτρο ελαστικότητας είναι (kn /m 2 ) Ο τρίτος εναλλακτικός τρόπος επιλογής των προς διαστασιολόγηση στοιχείων είναι µε βάση το µέτρο ελαστικότητας. Πληκτρολογούµε την τιµή του µέτρου ελαστικότητας στο πεδίο κειµένου. Από στάθµη... έως στάθµη Στα δύο πεδία κειµένου πληκτρολογούµε τους αύξοντες αριθµούς των σταθµών, στις οποίες ανήκουν τα στοιχεία τοιχοποιίας που θέλουµε να διαστασιολογήσουµε. Αν πρόκειται για µια µόνο στάθµη πληκτρολογούµε τον ίδιο αριθµό και στα δύο πεδία κειµένου. Υλικά Από την αναδιπλούµενη λίστα επιλέγουµε το Αρχείο Υλικών που θα χρησιµοποιηθεί για τη διαστασιολόγηση. Με το πλήκτρο «ΣΥΝΕΧΕΙΑ» το πρόγραµµα θα ξεκινήσει τη διαδιακασία υπολογισµών. Σε περίπτωση υπέρβασης θα εµφανιστούν στην οθόνη κατάλληλα µηνύµατα, σχετικά µε την αιτία της υπέρβασης. 18

19 Τεχνική Έκθεση Με την εντολή αυτή εµφανίζεται ο οδηγός αυτόµατης δηµιουργίας της Τεχνικής Έκθεσης που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Αφού συµπληρωθούν (προεραιτικά) όποιες πληροφορίες κρίνονται απαραίτητες, µε το πλήκτρο ΟΚ ενεργοποιείται το MS WORD (ή αν δεν υπάρχει το W ordpad), όπου γίνεται η τελική επεξεργασία του κειµένου της Τεχνικής Έκθεσης και η εκτύπωση. Εκτυπώσεις Σ αυτόν τον κωδικό έχουµε την δυνατότητα να δούµε στην οθόνη τ αποτελέσµατα της επίλυσης και των ελέγχων για όλους τους τοίχους καθώς επίσης να κάνουµε εκτυπώσεις στον εκτυπωτή. 19

20 Καλώντας τον κωδικό, ανοίγει στην οθόνη το ακόλουθο παράθυρο: Επεξηγήσεις Στάθµη: Ορίζουµε την στάθµη της οποίας θέλουµε να δούµε τ αποτελέσµατα των τοίχων. Πληκτρολογούµε αριθµό στην αντίστοιχη θέση ή µαρκάρουµε το Ολες εάν θέλουµε να δούµε τ αποτελέσµατα απ όλες τις στάθµες. Τοίχος: Ορίζουµε το τοίχο του οποίου θέλουµε να δούµε τ αποτελέσµατα. Πληκτρολογούµε αριθµό στην αντίστοιχη θέση ή µαρκάρουµε το Ολοι εάν θέλουµε να δούµε τ αποτελέσµατα για όλους τους τοίχους της στάθµης ή των σταθµών που επιλέξαµε. ΟΘΟΝΗ, PRIN TER, ΑΡΧΕΙΟ: Επιλέγουµε που θα γίνει η εκτύπωση των αποτελεσµάτων. Σε περίπτωση που ζητήσουµε εκτύπωση σε αρχείο, έχουµε την δυνατότητα να πάρουµε αρχείο.asc ή.txt ή doc. Στην οθόνη θ ανοίξει ένα παράθυρο όπου πρέπει να δώσουµε το όνοµα του αρχείου, τον τύπο του (.asc,.txt ή doc) καθώς και την θέση όπου θα αποθηκευτεί. Έξοδος Με το πλήκτρο αυτό επανέρχεστε στην κεντρική οθόνη του προγράµµατος. Εκτύπωση** Τσεκάροντάς το θα τυπωθούν οι αστερίσκοι στα σηµεία των ελέγχων που έχει υπάρξει υπέρβαση. 20

21 PRIN TER FO N TS: Έχουµε τη δυνατότητα να καθορίσουµε την γραµµατοσειρά (τύπος και ύψος γράµµατος) µε την οποία θα εκτυπωθούν τ αποτελέσµατα στον εκτυπωτή. ΕΝΤΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Μαρκάροντας το ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ και πατώντας το πλήκτρο ΕΚΤΕΛΕΣΕ, µπορούµε να δούµε αναλυτικά όλους τους υπολογισµούς και τους ελέγχους για τους τοίχους που έχουµε επιλέξει. Επεξηγήσεις περιεχοµένου εκτυπώσεων Γενικά Τµ : Αριθµός τµήµατος τοίχου. Ανάλογα µε τον λόγο ύψους τοίχου - ανοίγµατος και το ποσοστό εµβαδού ανοίγµατος ως προς εµβαδόν τοίχου που θα γίνει ο διαχωρισµός, µπορεί ένας τοίχος να χωριστεί από το πρόγραµµα σε περισσότερα τµήµατα. Από: Απόσταση αριστερής παρειάς τµήµατος από αριστερή παρειά τοίχου Εως: Απόσταση δεξιάς παρειάς τµήµατος από αριστερή παρειά τοίχου L: Μήκος τµήµατος τοίχου σε m t: Πάχος τοίχου σε m Η: Υψος τοίχου σε m tισ: Ισοδύναµο πάχος τοίχου σε m λ: Λυγηρότητα ( λ=η/t ) Ε: Μέτρο ελαστικότητας τοίχου σε Mpa 21

22 ΕΛ.λ: Ελεγχος λυγηρότητας. Αν ικανοποιείται θα εκτυπώνεται ΟΚ, ενώ για υπέρβαση θα εκτυπώνονται αστερίσκοι. W 1: Ροπή αντίστασης τοίχου κατά τη µία διεύθυνση W 2: Ροπή αντίστασης τοίχου κατά τη άλλη διεύθυνση ΕΚ: Εκκεντρότητα συγκεντρωµένου φορτίου (έδραση δοκού) ΕΚεπ: Επιτρεπόµενη εκκεντρότητα συγκεντρωµένου φορτίου σ: Τάση έδρασης συγκεντρωµένου φορτίου σεπ: Επιτρεπόµενη τάση έδρασης συγκεντρωµένου φορτίου ΕΛ.: Ελεγχος εκκεντρότητας και τάσεων. Αν ικανοποιούνται και οι δύο έλεγχοι θα εκτυπώνεται ΟΚ, ενώ για υπέρβαση θα εκτυπώνονται αστερίσκοι. Εντατικά µεγέθη ανά τµήµα Ν : Αξονική δύναµη για κάθε περίπτωση φόρτισης My 1, M y 2 : Ροπές στον πόδα και την κεφαλή του τοίχου κατά τον τοπικό άξονα Υ, για κάθε περίπτωση φόρτισης. Mz 1, M z 2 : Ροπές στον πόδα και την κεφαλή του τοίχου κατά τον τοπικό άξονα Ζ, για κάθε περίπτωση φόρτισης. Qy, Qz : Τέµνουσες δυνάµεις κατά τους τοπικούς Υ και Ζ άξονες του τοίχου αντίστοιχα. ΘΛΙΨΗ Σ.Φ. : Ο αύξων αριθµός του συνδυασµού φόρτισης σd : Η τάση που αναπτύσεται στον τοίχο για κάθε συνδυασµό φόρτισης Fk: Η θλιπτική αντοχή του τοίχου Μαρχ:Ροπή σχεδιασµού στην βάση του τοίχου Μτελ: Ροπή σχεδιασµού στην κορυφή του τοίχου Μ/5: Ροπή στο δεύτερο πέµπτο του τοίχου f: Συντελεστής ερπυσµού e k : Εκκεντρότητα λόγω ερπυσµού e m : Εκκεντρότητα λόγω φορτίων e k (λ): Η τιµή της εκκεντρότητας που θα ληφθεί υπόψη τελικά (για λ<15 e k =0) e mk : Συνιστάµενη εκκεντρότητα στο µεσαίο 1/5 του τοίχου Φ i : Μειωτικός συντελεστής εξαρτώµενος από την λυγηρότητα, για την κορυφή ή τη βάση του τοίχου Φ m : Μειωτικός συντελεστής εξαρτώµενος από την λυγηρότητα, για το µέσον του ύψους του τοίχου Nsd: Τιµή σχεδιασµού κατακόρυφου φορτίου δρώντος επί του τοίχου N rd 1 : Τιµή σχεδιασµού της αντίστασης του τοίχου στην βάση του, έναντι κατακόρυφων φορτίων 22

23 N rd 2 : Τιµή σχεδιασµού της αντίστασης του τοίχου στην κορυφή του, έναντι κατακόρυφων φορτίων ΕΛ.: Ελεγχος αξονικού φορτίου. Αν ικανοποιείται θα εκτυπώνεται ΟΚ, ενώ για υπέρβαση θα εκτυπώνονται αστερίσκοι. ΙΑΤΜΗΣΗ Σ.Φ.: Ο αύξων αριθµός του συνδυασµού φόρτισης e k : Εκκεντρότητα λόγω ερπυσµού L θλιβ : Μήκος θλιβόµενης ζώνης F vk : Χαρακτηριστική τιµή διατµητικής αντοχής της τοιχοποιίας V : Τιµή αρχικής τέµνουσας V : Πρόσθετη τέµνουσα Vsd: Τιµή σχεδιασµού δρώσας τέµνουσας (V+ V) Vrd: Τέµνουσα αντοχής της τοιχοποιίας ΕΛ.: Ελεγχος διάτµησης. Αν ικανοποιείται θα εκτυπώνεται ΟΚ, ενώ για υπέρβαση θα εκτυπώνονται αστερίσκοι. ΚΑΜΨΗ F xkt : F xk1 ή F xk2 κατά το πάχος του τοίχου ανάλογα πως έχουν ορισθεί οι αρµοί F xkl : F xk1 ή F xk2 κατά το µήκος του τοίχου ανάλογα πως έχουν ορισθεί οι αρµοί : M rd t Καµπτική ροπή ως προς το πάχος του τοίχου M rd L : Καµπτική ροπή ως προς το µήκος του τοίχου M sdt : Τιµή σχεδιασµού καµπτικής ροπής κάθετα στον τοίχο M sdl : Τιµή σχεδιασµού καµπτικής ροπής παράλληλα στον τοίχο Μ: Πρόσθετη ροπή λόγω αθέλητης εκκεντρότητας ΕΛ.: Ελεγχος κάµψης. Αν ικανοποιείται θα εκτυπώνεται ΟΚ, ενώ για υπέρβαση θα εκτυπώνονται αστερίσκοι. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ Μαρκάροντας το ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ και πατώντας το πλήκτρο ΕΚΤΕΛΕΣΕ, µπορούµε να πάρουµε συνοπτικές εκτυπώσεις στην οθόνη ή στον printer των αποτελεσµάτων για τον τοίχο που έχουµε επιλέξει. Οι συµβολισµοί ως διευκρινίστηκαν στα ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ αποτελέσµατα. ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΦΟΡΕΑ Ενεργοποιώντας το πλήκτρο Συνδυασµοί φόρτισης φορέα και πατώντας το ΕΚΤΕΛΕΣΕ, θα δούµε πριν από τ αποτελέσµατα ( αναλυτικά ή συνοπτικά ) τους συνδυασµούς των εντατικών µεγεθών για τον υπολογισµό των τιµών σχεδιασµού για τον έλεγχο των τοίχων. 23

24 ΘΕΩΡΙΑ Γ. ιαστασιολόγηση - Ελεγχοι Γ1. Υπολογισµός λυγηρότητας : λ= h t Για κοίλο τοίχο : t = 3 2 πλάτος λιθοσώµατος αλλιώς : t = max { πάχος τοίχου, πέλµατος λιθοσώµατος} Γ2. Υπολογισµός F K, F VK για δράσεις παράλληλες και κάθετες στον τοίχο και αρµούς σύµφωνα µε κεφάλαιο... ευρωκώδικα. Για σd = τάση έδρασης Αν δεν έχουν δοθεί τιµές στα πειραµατικά στοιχεία των υλικών, το πρόγραµµα υπολογίζει τις τιµές F K, F VK ως ακολούθως: Γ2.1 Υπολογισµός f K, f VK F Βµ = αντοχή λιθώµατος F µεση = αντοχή κονιάµατος Ανάλογα µε Β λίθου, D λίθου, βρίσκεται το δ Αν D 1 και παράλληλες δράσεις τότε D = 1 Γ2.1.1Αν τα λιθοσώµατα είναι σκαφοειδή, χρησιµοποιείται κονίαµα γενικής εφαρµογής και δεν υπάρχει διαµήκης αρµός, τότε: Λ= Β λιθου 30 Βλιθου Για Λ 0.8 και οµάδες λιθοσωµάτων 1, 2Α, 2Β τίθεται Κ = 0.3 Για Λ 0.5 τίθεται Κ=0.3 ( δ θλιπτικη αντοχη λιθοσωµατος ) ( µεση αντοχη κονιαµατος) F = K K

25 Γ2.1.2 Για κονίαµα γενικής εφαρµογής και πλήρωση κατακόρυφων αρµών, ελέγχεται αν ικανοποιείται η παράγραφος του EC6. Αν κονίαµα Γενικής εφαρµογής ή ελαφροκονίαµα, πάχος οριζόντιο 8 και πάχος οριζόντιο 15 και πάχος κατακόρυφο 8 και πάχος κατακόρυφο 15, τότε ΝΑΙ τέλος. Τότε ικανοποιείται η παράγραφος και τίθεται Κ = 0. Αν πάχος οριζόντιο 1 και πάχος οριζόντιο 3 και πάχος οριζόντιο Κ 1 και πάχος οριζόντιο Κ 3 τότε ΝΑΙ ΟΧΙ για οποιαδήποτε άλλη περίπτωση Αν ΝΑΙ τότε Κ=0 Αν δεν υπάρχει διαµήκης και οµάδα Ι, Κ=0.6 Αν δεν υπάρχει διαµήκης και οµάδα 2Α Κ=0.5 Αν δεν υπάρχει διαµήκης και οµάδα 2Β Κ=0.5 Αν υπάρχει διαµήκης και οµάδα Ι, Κ=0.5 Αν υπάρχει διαµήκης και οµάδα 2Α, 2Β Κ=0.4 Αν οµάδα 3, Κ=0.4 Αν δράσης παράλληλης και οµάδα 2Α, 2Β K F m = min, ( 20 αντοχη κονιας,2 D αντοχη λιθ. ) ( ) F = K D αντοχη λιθοσ 065. F K πήγαινε βήµα 44. m = 05. Γ2.1.3Αν κονίαµα λεπτής στρώσης και πλήρωση κατακόρυφων αρµών και αντοχή κονιάµατος 5M Pu τότε: Αν αντοχή λιθοσώµατος >5%, βάλε αντοχή λιθοσώµατος = 5% K 25

26 Αν λιθόσωµα πυριτικό ασβέστιο ή ελαφρ. σκυρόδεµα και αν δεν υπάρχει διαµήκης αρµός, F 08 ( D ) =. αντοχη K λιθοσ.0.85 πήγαινε βήµα 44. Αν πυριτικό ασβέστιο ή ελαφρόλιθος και οµάδα Ι τότε απροσδιόριστο. Αλλιώς, για οµάδα Ι Κ=0.7 για οµάδα 2Α, 2Β Κ=0.6 πήγαινε στο βήµα 33. Αν ελαφροκονίαµα και υπάρχει πλήρωση κατ αρµών και µέση αντοχή κονιάµατος 5 τότε: Αν οµάδα Ι, 2Α, 2Β τότε έλεγξε Αν ΝΑΙ, τότε αν δεν υπάρχει διαµήκης αρµός. Κ=0 Αν Ρ κονιας 600 και Ρ κον και λιθοσώµατα από σκυρόδεµα ή ελαφρόλιθοι σκυροδέµατος τότε Κ=0.8 Αν 1500>Ρ κον >700 και απτόπλινθοι ή πυριτικό ασβέστιο, ή σκυροδέµατος Κ=0.7 Αν 700 Ρ κον 600 και πυριτικό ασβέστιο ή οπτόπλινθοι ή σκυροδέµατος, τότε Κ=0.55 ( ) F = K K D αντοχη λιθοσ.,15 0 πήγαινε στο βήµα 44. min.65 Γ2.1.4Αν δεν βρέθηκε F K και είχε θεωρηθεί ότι δεν υπάρχει πλήρωση κατακόρυφων αρµών, θεώρησε ότι υπάρχει πλήρωση και τσεκάρισε τον έλεγχο. Εύρεση f VK0 Οι τιµές για την f VK0 και f VKm ax είναι οι ακόλουθες: α. Για µέση αντοχή κονίας 1 έως 2.5 για οπτόπλινθο οµάδας Ι f VK0 = 0.1 f VKm ax = 1.2 για οµάδα 2Α, 2Β f VK0 = 0.1 f VKm ax = 1 26

27 για απτόπλινο 2 Α f VK0 = 0.1 f VKm ax = 1 για οµάδα 1 αν δεν είναι οπτόπλινθος ούτε λαξωτός, τότε f VK0 = 0.1 f VKm ax = 1.2 Λαξευτοί οµάδα Ι f VK0 = 0.1 f VKm ax = 1 Οπτόπλινθοι οµάδα 3 f VK0 = 0.1 β. Για µέση αντοχή κονιάµατος 2.5 έως 10 οπτόπλινθο. οπτόπλινθοι οµαδας 1 f VK0 = 0.3 f VKm ax = 1.7 Οµάδας 2Α, 2Β f VK0 = 0.15 f VKm ax = 1.2 Οπτόπλινθοι 1 f VK0 = 0.2 f VKm ax = 1.2 Οµάδα 1 ΟΧΙ οπτόπλινθοι ούτε λαξευτοί f VK0 = 0.15 f VKm ax = 1.15 Οµάδα 1 λαξευτοί f VK0 = 0.15 f VKm ax = 1 Οπτόπλινθοι οµάδας 3 f VK0 = 0.2 γ. Για µέση αντοχή κονιάµατος 10~20 Μ ρu Οπτόπλινθοι οµάδας 1 f VK0 =0.3 f VKm ax = 1.7 Οµάδα 2Α, 2Β f VK0 =0.2 f VKm ax = 1.4 Οπτόπλινθος 2Α f VK0 =0.3 f VKm ax = 1.4 Οµάδα 1 ΟΧΙ οπτόπλινθος ΟΥΤΕ λαξευτός f VK0 =0.2 f VKm ax = 1.7 Οπτόπλινθοι οµάδας 3 f VK0 =0.3 Γ2.1.5 Για σκαφοειδή λιθοσώµατα κονίαµα γενικής εφαρµογής και οµάδα Ι τότε για : 60 λόγος = t ( mm) βρίσκονται οι F VK, f VKm ax ως ακολούθως: f VK = λογος f VKO σ Αν όµως f 005. ( D θλ. αντοχη λιθοσ) VK > Sd 27

28 { VK0 } τότε f = max f, 005. ( D θλ. αντοχη λιθοσ) VK Αν f VKm ax < >0 τότε f = ( f 07 f ) ΤΕΛΟΣ min,. max VK VK VK Γ2.1.6Για κονίαµα γενικής εφαρµογής τότε και εάν πληρούται η παράγραφος του EC υπολογίζονται οι f VK0, f VKm ax, Αν δεν έγινε έλεγχος κατά ΕΝ τότε f VK0 = 0.1. Αν ΝΑΙ η και υπάρχει πλήρωση αρµών τότε f f = f σ D θλπτ. αντοχη λιθοσ. VK VK b = b Αν f VK > FB τότε fvk = max { fb, fvk0} Αν f VKm ax < > 0 και f VK >f VKm ax τότε f VK = f VKm ax. Αλλιώς: f f = 05. f σ VK VK0 b = B D Αν f VK ΤΕΛΟΣ θλιπτ. αντοχη λιθοσωµατος > f. τότε f = max {. f, f } B VK B VK Γ2.1.7 Αν κονίαµα λεπτής στρώσης και λιθοσώµατα πυριτικού ασβεστίου ή σκυροδέµατος τότε έλεγξε Θεώρησε ότι η αντοχή του κονιάµατος είναι max{10μ ρα,µεση αντοχη κονιαµατος} Βρες f VK0, f VKm ax. Αν δεν έγιναν δοκιµές ΕΝ τότε f VK0 = 0.1 Αν η είναι ΝΑΙ και υπάρχει πλήρωση τότε: f VK = f VK σ b f B = D αντοχη λιθοσώµατος 28

29 Αν f VK >0 065f. τότε f = max {. f, f } B VK B VK Αν f VK > f VKm ax και f VKm ax ορισµένο, τότε f VKm ax = f VKm ax Αλλιώς f = 05. f σ f = D θλιπτική αντοχή λιθοσώµατος Αν f VK VK VK0 b B > fb τότε fvk = max { fb, fvk0} Αν f VKm ax ορισµένο και f VK > 07. f max τότε f = 07 f VK VK. VK max Γ2.1.8 Αν ελαφροκονίαµα Έλεγξε Βρες f VK0, f VKm ax µε αντοχή κονιάµατος 5Μ ρu Αν δεν έγινε έλεγχος µε ΕΝ τότε f VK0 = 01.. Αν είναι ΝΑΙ και υπάρχει πλήρωση του f. τότε { } f = f σ VK VK b B = Αν f D VK αντοχή λιθοσώµατος > f Αν f VK max ορισµένο και f B fvk = max fb, fvk0 VK > f max τότε f f VK VK = max. VK Αλλιώς, f f VK 0.05 f VK 0 B = Αν f = σ D VK αντοχή λιθοσώµατος b > fb τότε fvk = max { fb, fvk0} Αν f VK max ορισµένο και f ΤΕΛΟΣ VK >07. f max τότε f =07 f VK VK. max. VK 29

30 Γ3. Έλεγχος συγκεντρωµένου φορτίου (για τοίχο χωρίς σενάζ). f Kb γ m > σ και Sd t d εδρ < t Η τάση σ Sd υπολογίζεται για συνδυασµό φόρτισης : 1.35G +1.5Q Γ4. ω 1 ω 2 t = 2 L 6 2 L t = 6 Γ5. Για όλους τους συνδυασµούς Ν,Q, M l, M t, συνδυασµού σd N = t L Αν όχι πειραµατικά f KK, f VK, f KP, f VP (δες παράρτηµα) Γ5α. Έλεγξε αν ο συνδυασµός έχει σεισµό Ανάλογα µε την δράση θεώρησε αν είναι παράλληλα ή κάθετα. Γ5β. Έλεγχος αξονικού φορτίου: Ν: αξονικό φορτίο Μ αρχής, Μ τελικού :Ροπές µικρής πλευράς στην βάση και την κορυφή του τοίχου. Μ5 = (Μ τέλους - Μ αρχής ) Μ αρχής : Ροπή σε µεσαίο πέµπτο του τοίχου. e 1 Μ αρχης H = + N 450 τοιχου 30

31 f: Συντελεστής ερπυσµού. Ο συντελεστής ερπυσµού ορίζεται από το πρόγραµµα ανάλογα µε τον τύπο του λιθοσώµατος. Το πρόγραµµα λαµβάνει: Για οπτόπλινθους f=1 Για πυριτικό ασβέστιο ή τεχνητούς λίθους f= 1.5 Για σκυρόδεµα f=1.5 Για ελαφρόλιθους σκυροδέµατος f=2 Για λαξευτούς λίθους f=0 Ms e = H m N ( ) e f t e K = λ λυγ m,λ= H t Αν λ<15 τότε e K =0 e mk = e m +e K Αν e mk > t 2 πρόβληµα e mk Α1 =1-2 t l = λ λυγ F E K µελαστ U = ( l ) / e mk t F = A e m 1 2 U 2 F I = 1 2 ei t 31

32 N R d = FI t L f 1 γ m K N Rd = Fm t L f 2 γ m K Αν Ν>Ν Rd1 ή Ν>Ν Rd2 πρόβληµα. Γ5γ. Έλεγχος διάτµησης Q : τέµνουσα, Μ: ροπή, Ν: φορτίο Υπολογίζεται η f VK για δράση κάθετη ή παράλληλη στον τοίχο. Αν Ν = 0 εν υπάρχει θλιβόµενη ζώνη. M e = K N αν e < l K 6 Aν e Αν e K > L 2 θλιβόµενη ζώνη = L εν υπάρχει θλιβόµενη ζώνη. > L K 6 θλιβόµενη ζώνη = 3 L e 2 K V Rd = f VK t Lϑλ. ζωνης γ m Αν V Sd > V Rd υπάρχει πρόβληµα Γ5δ. Έλεγχος κάµψης. Το πρόγραµµα διαβάζει τα f XK1, f XK2 που έχουµε ορίσει στο αρχείο υλικών. Για συνδυασµούς µε σεισµό, υπολογίζεται πρόσθετη ροπή N h ( 100 h ) 1 2 οµόσηµη της εξεταζοµένης. Αν αρµοί είναι παράλληλοι στο πάχος: τότε f N = f 1 + γ t L XKt XK m αλλιώς f XKt = fxk2 32

33 Αν αρµοί είναι παράλληλοι στο µήκος: τότε f N = f 1 + γ t L XKL XK m αλλιώς f XKL = fxk2 M M Rdt RdL t = fxkt 2 t = fxkl L 1 6 γ 2 m L 1 6 γ m Aν M Sdt > M Rdt ή Μ SdL > M RdL υπάρχει πρόβληµα 33

34 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΒΑΣΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΝΑ ΩΝ 34

35 ΒΑΣΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 6. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ Τοιχοποιία Οπλισµένη τοιχοποιία Προεντεταµένη τοιχοποιία Μια σύνθεση λιθοσωµάτων τοποθετηµένων κατά καθορισµένη διάταξη και συνδεδεµένων µεταξύ τους µε κονίαµα. Η τοιχοποιία στην οποία τοποθετούνται ράβδοι ή πλέγµατα (συνήθως χαλύβδινα). Ο οπλισµός τοποθετείται στο κονίαµα ή στο σκυρόδεµα, έτσι ώστε όλα τα υλικά να συνεργάζονται για την ανάληψη δυνάµεων. Τοιχοποιία στην οποία εισάγονται σκοπίµως εσωτερικές θλιβόµενες τάσεις, µέσω εφελκυόµενου οπλισµού. ιαζωµατική τοιχοποιία Τοιχοποιία κατασκευαζόµενη έτσι ώστε να περιβάλλεται και από τις τέσσερις πλευρές της από υποστυλώµατα και δοκούς Ο.Σ. ή Ο.Τ. Αυτά τα περιβάλλονται στοιχεία δε µελετούνται ώστε να αποτελούν πλαίσια. Εµπλοκή Λιθοσωµάτων Η κανονική διάταξη των λιθοσωµάτων ώστε να εξασφαλίζεται η από κοινού λειτουργία τους. ΑΝΤΟΧΗ ΤΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ Χαρακτηριστική αντοχή της τοιχοποιίας Η τιµή της αντοχής για την οποία ισχύει ότι ποσοστό 5% των µετρήσεων αντοχής της τοιχοποιίας δίνουν τιµές υπολειπόµενες αυτής. 1 1 ( Σηµείωση : Η τιµή µπορεί να ληφθεί από τα αποτελέσµατα ειδικών δοκιµών ή από την αξιολόγηση πειραµατικών αποτελεσµάτων ή άλλων καθορισµένων τιµών) 35

36 Θλιπτική αντοχή της τοιχοποιίας ιατµητική Αντοχή της Τοιχοποιίας Καµπτική αντοχή της τοιχοποιίας Αντοχή Συνάφειας Η αντοχή της τοιχοποιίας σε θλίψη απαλλαγµένη από την επιρροή της τριβής στις πλάκες φορτίσεως, από τη λυγηρότητα ή από την εκκεντρότητα του φορτίου. Η αντοχή της τοιχοποιίας υποβαλλόµενης σε τέµνουσες δυνάµεις. Η αντοχή της τοιχοποιίας σε καθαρή κάµψη. Η ανά µονάδα επιφανείας αντοχή συνάφειας, µεταξύ οπλισµού και σκυροδέµατος ή κονιάµατος, όταν ο οπλισµός υποβάλλεται σε εφελκυστικές ή θλιπτικές δυνάµεις. ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΑ Λιθόσωµα Λιθοσώµατα Οµάδας 1, 2α, 2β, και 3. Ένα στοιχείο κατάλληλα διαµορφωµένο, ώστε να χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή τοιχοποιίας. ιάκριση των λιθοσωµάτων σε οµάδες ανάλογα µε το ποσοστό, το µέγεθος και την διεύθυνση των κενών, όταν τα λιθοσώµατα βρίσκονται στην οριστική τους θέση στην τοιχοποιία. Οριζόντιες Όψεις Εγκοπή Κενό Λαβή Η επάνω και η κάτω όψεις ενός λιθοσώµατος, όπως αυτό είναι ενσωµατωµένο στην τοιχοποιία. Μια εσοχή, διαµορφούµενη κατά την παραγωγή, σε µια ή και στις δύο οριζόντιες όψεις του λιθοσώµατος. Ένα διαµορφωµένο κενό σε λιθόσωµα Κενό διαµορφούµενο σε λιθόσωµα, ώστε να επιτρέπει την ευκολότερη µεταφορά 36

37 του µε το ένα ή µε τα δύο χέρια. Τοίχωµα Κέλυφος Μικτή διατοµή Θλιπτική αντοχή λιθοσώµατος Ανηγµένη θλιπτική αντοχή λιθοσωµάτων Το συµπαγές υλικό µεταξύ διαδοχικών κενών λιθοσώµατος. Το συµπαγές υλικό της περιµέτρου ενός λιθοσώµατος µεταξύ µιας όψεως και ενός κενού. Το εµβαδόν µιας διατοµής του λιθοσώµατος χωρίς την αφαίρεση οπών, κενών και εσοχών. Η µέση θλιπτική αντοχή ενός καθορισµένου πλήθους λιθοσωµάτων.2 Η θλιπτική αντοχή των λιθοσωµάτων ανηγµένη στην θλιπτική αντοχή ενός ξηρού ισοδύναµου λιθοσώµατος πλάτους 100 mm, και ύψους 100 mm. Χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή λιθοσώµατος Η τιµή της θλιπτικής αντοχής η οποία έχει πιθανότητα 95% να υποσκελισθεί από τις θλιπτικές αντοχές καθορισµένου πλήθους λιθοσωµάτων.3 ΚΟΝΙΑΜΑ Κονίαµα Μίγµα ανόργανων συνδετικών υλικών, αδρανών και ύδατος, µε προσθήκη πρόσθετων πρόσµικτων, εφόσον απαιτείται. 4 2 (Σηµείωση : Για τις ανάγκες αυτού του Ευρωκώδικα βλ. ΕΝ -1, «Μέθοδοι δοκιµής λιθοσωµάτων, Μέρος 1, Προσδιορισµός της θλιπτικής αντοχής».) 3 (Σηµείωση : Για τις ανάγκες αυτού του Ευρωκώδικα βλ. ΕΝ Μέθοδοι δοκιµής λιθοσωµάτων. Μέρος 1. Προσδιορισµός θλιπτικής αντοχής 4 (Σηµείωση : Για τις ανάγκες αυτού του Ευρωκώδικα βλ. ΕΝ Προδιαγραφές για τα κονιάµατα τοιχοποιίας. Μέρος 2. Κονίαµα τοιχοποιίας.) 37

38 Κονίαµα γενικής εφαρµογής Κονίαµα λεπτής στρώσεως Ελαφροκονίαµα Κονίαµα ειδικής συνθέσεως Κονίαµα το οποίο χρησιµοποιείται σε αρµούς πάχους µεγαλύτερου των 3 m m και στο οποίο χρησιµοποιούνται µόνον βαριά αδρανή. Κονίαµα µελετηµένο ώστε να χρησιµοποιείται σε αρµούς πάχους µεταξύ 1 m m και 3 m m. Κονίαµα συνθέσεως τέτοιας ώστε η πυκνότητα του (σκληρυµένου και ξηρού) να είναι µικρότερο από 1500 kg/m 3. Κονίαµα κατάλληλης συνθέσεως και παρασκευασµένο ώστε να πληροί προκαθορισµένες ιδιότητες, των οποίων η ικανοποίηση ελέγχεται µέσω δοκιµών. Κονίαµα παρασκευαζόµενο βάσει προκαθορισµένης συνθέσεως. Οι ιδιότητες του κονιάµατος θεωρούνται δεδοµένες βάσει της αναλογίας των συνιστώντων υλικών. Προδιαγεγραµµένο κονίαµα Εργοστασιακό κονίαµα Κονίαµα παρασκευαζόµενο (σύνθεση και ανάµιξη σε εργοστάσιο και αποστελλόµενο σε εργοτάξιο. Προδοσολογηµένο κονίαµα Εργοταξιακό κονίαµα Υλικό αποτελούµενο από τα συνιστώντα υλικά δοσολογηµένα σε µια εγκατάσταση. Τα συνιστώντα υλικά αναµιγνύονται στο εργοτάξιο υπό αναλογίες και συνθήκες προδιαγεγραµµένες από το εργοστάσιο συσκευασίας τους. Κονίαµα αποτελούµενο από υλικά των οποίων οι αναλογίες καθορίζονται και η ανάµιξη πραγµατοποιείται στο εργοτάξιο. 38

39 Θλιπτική αντοχή του κονιάµατος Η µέση θλιπτική αντοχή προδιαγεγραµµένου πλήθους µετά τη συντήρησή τους για 28 ηµέρες 5. ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ Σκυρόδεµα πληρώσεως Μίγµα σκυροδέµατος µε κατάλληλη σενεκτικότητα και µέγεθος αδρανών προς πλήρωση κενών και κοιλοτήτων της τοιχοποιίας. ΟΠΛΙΣΜΟΣ Οπλισµός Οπλισµός προς χρήση στην τοιχοποιία. Οπλισµός οριζόντιων αρµών Προεντεταµένος χάλυβας Οπλισµός προδιαµορφωµένος ώστε να τοποθετηθεί µέσα σε οριζόντιους αρµούς 6. Χαλύβδινα σύρµατα, ράβδοι ή συρµατόσχοινα προς χρήση σε τοιχοποιία. ΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Στρώση προστασίας έναντι υγρασίας. Σύνδεσµος Ένα φύλλο, µια στρώση λιθοσωµάτων ή άλλο υλικό, το οποίο χρησιµοποιείται για να εµποδίσει τη δίοδο του ύδατος. Εξάρτηµα το οποίο χρησιµεύει για τη 5 (Σηµείωση : Για τις ανάγκες αυτού του Ευρωκώδικα βλ. ΕΝ Μέθοδοι δοκιµής κονιαµάτων τοιχοποιίας. Μέρος 11. Προσδιορισµός καµπτικής και θλιπτικής αντοχής σκληρυµένου κονιάµατος ). 6 (Σηµείωση : Για τις ανάγκες αυτού του Ευρωκώδικα βλ. ΕΝ Προδιαγραφές για δευτερεύοντα στοιχεία για τοιχοποιία. Μέρος 3, Οπλισµός οριζόντιων αρµών.) 39

40 σύνδεση δύο στρώσεων κοίλης τοιχοποιίας ή για τη σύνδεση τοίχου µε πλαισίωµα ή άλλο τοίχο. Έλασµα Για τη σύνδεση στοιχείων τοιχοποιίας µε τα γειτονικά τους στοιχεία (όπως δάπεδα και οροφές) ΑΡΜΟΙ ΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ Οριζόντιος αρµός Κατακόρυφο αρµός ιαµήκης αρµός Μια στρώση κονιάµατος µεταξύ δύο οριζόντιων όψεων λιθοωµάτων. Αρµός κονιάµατος κάθετος στον οριζόντιο αρµό και στην όψη του τοίχου. Κατακόρυφος αρµός µέσα στο πάχος του τοίχου, παράλληλος προς την όψη του τοίχου. Αρµός λεπτής στρώσης Αρµός διαστολής Αρµός κατασκευαζόµενος από κονίαµα λεπτής στρώσης, µέγιστου πάχους 3 mm. Αρµός ο οποίος επιτρέπει την ελεύθερη κίνηση του τοίχου µέσα στο επίπεδό του. Αρµολόγηµα Βαθύ αρµολόγηµα Η διαδικασία τελειώµατος ενός αρµού κονιάµατος κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Η µέθοδος πληρώσεως και τελειώµατος αρµών κονιάµατος µετά από την αφαίρεση του σκληρυµένου κονιάµατος σε βάθος. ΤΥΠΟΙ ΤΟΙΧΩΝ Φέρων τοίχος Τοίχος µε οριζόντια διατοµή εµβαδού 40

41 τουλάχιστον ίσου µε 0,04 m 2 ή µε τη διατοµή ενός λιθοσώµατος (στην περίπτωση κατά την οποία χρησιµοποιούνται λιθοσώµατα των Οµάδων 2α, 2β ή 3 µε διατοµή µεγαλύτερη από 0,04 m 2 ο οποίος έχει µελετηθεί ώστε να φέρει επιβαλλόµενα φορτία πέραν του ίδιου βάρους του. Μονόστρωτος τοίχος Τοίχος χωρίς κοιλότητα ή συνεχή κατακόρυφο αρµό µέσα στο επίπεδό του. Κοίλος τοίχος Τοίχος αποτελούµενος από δύο παράλληλους µονόστρωτους τοίχους, κατάλληλα συνδεδεµένους µεταξύ τους µέσω συνδέσµων ή µέσω οριζόντιου οπλισµού και του οποίου η µία η µία ή και οι δύο στρώσεις φέρουν κατακόρυφα φορτία. Ο χώρος µεταξύ των δύο τοιχείων παραµένει ως συνεχές κενό ή πληρούται ή γεµίζει µόνον εν µέρει µε µη φέρων θερµοµονωτικό υλικό. ίστρωτος τοίχος Τοίχος αποτελούµενος από δύο παράλληλους τοίχους µε το µεταξύ τους διαµήκη αρµό (πάχους <= 25 mm) πλήρως γεµισµένο µε κονίαµα. Οι δύο τοίχοι είναι κατάλληλα συνδεδεµένοι µε συνδέσµους, ώστε να δρουν από κοινού για την ανάληψη των φορτίων. Κοίλος τοίχος µε πλήρωση Τοίχος όψεως Τοίχος από σκαφοειδή Τοίχος αποτελούµενος από δύο παράλληλους τοίχους µε το µεταξύ τους κενό (>= 50 m m) πλήρως γεµισµένο από σκυρόδεµα. Οι δύο τοίχοι συνδέονται κατάλληλα µε συνδέσµους ή µε οριζόντιο οπλισµό, ώστε να δρουν από κοινού για την ανάληψη φορτίου. Τοίχος από λιθοσώµατα όψεως, ο οποίος συνδέεται µε τον φέροντα τοίχο και συµµετέχει στην ανάληψη φορτίων. Τοίχος στον οποίο τα λιθοσώµατα 41

42 λιθοσώµατα Πέτασµα όψεως ιατµητικό τοίχωµα Τοίχος ακαµψίας συνδέονται µεταξύ τους µέσω δύο λωρίδων κονιάµατος γενικής εφαρµογής κατά µήκος των εξωτερικών όψεων των σκαφοειδών λιθοσωµάτων. Τοίχος στον οποίο τα λιθοσώµατα όψεως, χωρίς σύνδεση µε τον φέροντα τοίχο και, εποµένως, χωρίς συµµετοχή στην ανάληψη φορτίων. Τοίχος φέρων οριζόντιες δυνάµεις εντός του επιπέδου του Τοίχος κατασκευαζόµενος καθέτως προς άλλο τοίχο µε σκοπό τη συµµετοχή του στην ανάληψη εσωτερικών οριζόντιων δυνάµεων ή την αποφυγή λυγισµού, ώστε να εξασφαλίζεται η ευστάθεια του κτιρίου. Τοίχος ο οποίος δεν έχει υπολογιστεί ώστε να φέρει δυνάµεις και ο οποίος µπορεί να αφαιρεθεί χωρίς βλάβη για την ακεραιότητα του δοµήµατος. Μη φέρων τοίχος ΙΑΦΟΡΑ Εσοχή Εγκοπή Κονίαµα πλήρωσης Εσοχή διαµορφωµένη µε τοιχοποιία. Οδόντωση σχηµατιζόµενη στην επιφάνεια του τοίχου. Χυτευόµενο µίγµα τσιµέντου, άµµου και ύδατος για την πλήρωση µικρών κενών και κοιλοτήτων. 42

43 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΝΑ ΩΝ. Στις µελέτες πρέπει να χρησιµοποιούνται διεθνείς µονάδες βάσει του Προτύπου IS O 1000 (EC (A)). Οι συνιστώµενες για τους υπολογισµούς µονάδες (EC ), φαίνονται στον παρακάτω πίνακα : ΕΙ ΟΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑ ΕΣ υνάµεις και φορτία kn, kn /m, kn /m 2 Ειδική µάζα Kg/m 3 Ειδικό βάρος KN/m 3 Τάσεις και αντοχές N/m m 2 (= M N /m 2 ή Mpa) Ροπές κάµψης kn m ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΟΝΑ ΩΝ Παραθέτουµε ορισµένους συντελεστές για την µετατροπή των µονάδων από το ένα σύστηµα στο άλλο : 1[Κg] = 10[N ] 1[T] = 10[KN ] 1[Kg/cm ²] = 0.1[M Pa] = 0.1[N /m m ²] = 100[KN /m ²] 1[Pa] = 1[N /m ²] 1[M Pa] = 10[Kg/cm ²] = 1000[KN /m ²] = 1[N /m m ²] = 0.1 KN/cm ² 1[KN /m ²] = 1[KPa] 1[M N /m ²] = 1[M Pa] = 1[N/mm²] 43

44 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 3 Απαιτήσεις συστήµατος 3 Απαιτήσεις λογισµικού 3 Εγκατάσταση του προγράµµατος 3 Εκκίνηση του προγράµµατος 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 Το πρόγραµµα WinTO IXO P και η χρησιµότητά του 4 Ροή του προγράµµατος 5 Ο ΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 7 Πριν ξεκινήσετε µε το WinTO IXO P 7 Το µενού ΑΡΧΕΙΑ 8 ΘΕΩΡΙΑ 25 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 35 Βασική Ορολογία του Ευρωκώδικα 6 36 Πίνακας Μονάδων 44 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 45 44

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ.

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. ΗΜΕΡΙ Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ EC6, EC8 ΚΑΙ Κ.ΕΝ.Α.Κ. ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Pessos.CAD - οµήµατα φέρουσας τοιχοποιίας

Pessos.CAD - οµήµατα φέρουσας τοιχοποιίας Pessos.CAD - οµήµατα φέρουσας τοιχοποιίας Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ η ς 4M VK Civil Engineering Software Ltd Mykinon 9, 152 33 Chalandri, Athens, GREECE NOTICES Copyright 4M-VK Civil Engineering Software

Διαβάστε περισσότερα

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ * ENΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΣΣΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΜΑΝ ΥΕΣ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Κτίρια από Φέρουσα Τοιχοποιία µε ενισχύσεις από µανδύες οπλισµένου σκυροδέµατος. Οι Μανδύες µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ.

Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. ΗΜΕΡΙ Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ EC6, EC8 ΚΑΙ Κ.ΕΝ.Α.Κ. ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑΣ 6 «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΕΕ/ΤΚΜ

Διαβάστε περισσότερα

3DR Engineering Software Λ. Κηφισίας 340, 152 33 Χαλάνδρι Tηλ. 211 7702197, fax. 211 7702198 www.3dr.eu info@3dr.eu

3DR Engineering Software Λ. Κηφισίας 340, 152 33 Χαλάνδρι Tηλ. 211 7702197, fax. 211 7702198 www.3dr.eu info@3dr.eu 3DR Engineering Software Λ. Κηφισίας 340, 152 33 Χαλάνδρι Tηλ. 211 7702197, fax. 211 7702198 www.3dr.eu info@3dr.eu Βελτιώσεις προγράμματος 3DR.Pessos 1 Τα φορτία κάθε τοίχου φαίνονται συγκεντρωτικά μετά

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου ΤΥΠΟΙ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑ EC6 Μονόστρωτος τοίχος : τοίχος χωρίς ενδιάμεσο κενό ή συνεχή κατακόρυφο αρμό στο επίπεδό του. Δίστρωτος τοίχος : αποτελείται από 2 παράλληλες στρώσεις με αρμό μεταξύ τους (πάχους

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή κτιρίων από Φέρουσα Τοιχοποιία

Επισκευή κτιρίων από Φέρουσα Τοιχοποιία Επισκευή κτιρίων από Φέρουσα Τοιχοποιία 2 Επισκευή κτιρίων από Φέρουσα Τοιχοποιία 1. Εισαγωγή Τον τελευταίο χρόνο(2013) εκδόθηκαν μια σειρά ΦΕΚ με ενιαία αντιμετώπιση κτιρίων τα οποία έχουν υποστεί βλάβες

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Με το σχεδιασµό επιφάνειας (Custom επιφάνεια) µπορούµε να σχεδιάσουµε επιφάνειες και αντικείµενα που δεν υπάρχουν στους καταλόγους του 1992. Τι µπορούµε να κάνουµε µε το σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη τοίχου ανιστήριξης

Μελέτη τοίχου ανιστήριξης FESPA 5.2.0.88-2012 LH Λογισμική Μελέτη τοίχου ανιστήριξης Σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες Ο Μηχανικός Σχέδιο τοίχου αντιστήριξης 0 0.55 1.1 1.65 2.2 2.75 3.3 3.85 4.4 4.95 5.5 0 0.53 1.06 1.59 2.12 2.65 3.18

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Υλικά Ενισχύσεων. Υφάσματα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΠ: ΓΕΝΙΚΑ, ΥΛΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΣ ΚΑΜΨΗ, ΙΑΤΜΗΣΗ, ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ

Βασικά Υλικά Ενισχύσεων. Υφάσματα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΠ: ΓΕΝΙΚΑ, ΥΛΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΣ ΚΑΜΨΗ, ΙΑΤΜΗΣΗ, ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (Ι.Ο.Π. ΚΑΙ ΚΑΝ.ΕΠΕ.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΘ. Χ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ [ ttriant@upatras.gr ] ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ι Ασκήσεις ιδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοµατεπώνυµο: Σέρρες 18-6-2010 Εξάµηνο Α Βαθµολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (µονάδες 4.0) ίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Έργο Ιδιοκτήτες Θέση ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Η µελέτη συντάχθηκε µε το πρόγραµµα VK.STEEL 5.2 της Εταιρείας 4M -VK Προγράµµατα Πολιτικού Μηχανικού. Το VK.STEEL είναι πρόγραµµα επίλυσης χωρικού

Διαβάστε περισσότερα

BETONexpress, www.runet.gr

BETONexpress, www.runet.gr Πέδιλα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υπ ολογισμοί τμήματος κατασκευής : ΠΕΔΙΛΟ-001, Μεμονωμένο, κεντρικό πέδιλο, με ροπ ή και σεισμό 1.1. Διαστάσεις-Υλικά-Φορτία 1.2. Κανονισμοί 1.3. Ελεγχοι φέρουσας ικανότητας εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων 1. Γενικά Τα κριτήρια σχεδιασμού κτιρίων σε σεισμικές περιοχές είναι η προσφορά επαρκούς δυσκαμψίας, αντοχής και πλαστιμότητας. Η δυσκαμψία απαιτείται για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK

ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σκοπός της μελέτης Παρουσίαση της μελέτης A. Έλεγχος για «απλά» κτίρια από τοιχοποιία B. Στατική επίλυση φέρουσας τοιχοποιίας C. Στατική

Διαβάστε περισσότερα

ADAPTOR. Λογισµικό Προσαρµογής του ETABS στις Απαιτήσεις της Ελληνικής Πράξης. Εγχειρίδιο Επαλήθευσης για Μεµονωµένα Πέδιλα

ADAPTOR. Λογισµικό Προσαρµογής του ETABS στις Απαιτήσεις της Ελληνικής Πράξης. Εγχειρίδιο Επαλήθευσης για Μεµονωµένα Πέδιλα ADAPTOR Λογισµικό Προσαρµογής του ETABS στις Απαιτήσεις της Ελληνικής Πράξης Εγχειρίδιο Επαλήθευσης για Μεµονωµένα Πέδιλα Version 1.0 Ιανουάριος 004 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Το λογισµικό Adaptor και όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ι Ασκήσεις ιδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοµατεπώνυµο: Σέρρες 29-1-2010 Εξάµηνο Α Βαθµολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (µονάδες 6.0) Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 0 Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 03», Μάρτιος 2003 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Περίληψη Στα πλαίσια αυτής της εργασίας επιχειρείται μια προσπάθεια πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

του και από αυτόν επιλέγουµε το φάκελο εµφανίζεται ένα παράθυρο παρόµοιο µε το ακόλουθο:

του και από αυτόν επιλέγουµε το φάκελο εµφανίζεται ένα παράθυρο παρόµοιο µε το ακόλουθο: διαχείριση αρχείων Οι περισσότερες εφαρµογές των Windows είναι προγραµµατισµένες, από τον κατασκευαστή τους, να προτείνουν ως περιοχή αποθήκευσης των εργασιών το φάκελο «Τα έγγραφά µου», που δηµιουργείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΑΡΜΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΑΡΜΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΑΡΜΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γιώργος Καρύδης Πολιτικός Μηχανικός, MSc-DIC Λέξεις κλειδιά: οπλισμός οριζοντίων αρμών, τοίχοι πληρώσεως,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης 5.1. Μορφές κάµψης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης Η γενική κάµψη (ή κάµψη), κατά την οποία εµφανίζεται στο φορέα (π.χ. δοκό) καµπτική ροπή (Μ) και τέµνουσα δύναµη (Q) (Σχ. 5.1.α).

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ. ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΟΥΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ: Γενική Λογιστική, Ταμειακή Κατηγορία, Καταχωρούμε την Υπηρεσία που έκανε τη δαπάνη.

2. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ. ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΟΥΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ: Γενική Λογιστική, Ταμειακή Κατηγορία, Καταχωρούμε την Υπηρεσία που έκανε τη δαπάνη. Οδηγίες για Πρόγραµµα OTS σχετικά µε πληρωµές τιµολογίων. Α ΜΘ, /νση Οικονοµικού, Τµήµα Προϋπολογισµού. Βήµατα που πρέπει να κάνετε: 1. Κατανοµή (ΟΧΙ για Νοµούς). 2. Καταχώρηση της Υπηρεσίας που πραγµατοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Σέρρες 20-1-2006. Βαθμολογία:

Σέρρες 20-1-2006. Βαθμολογία: Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι (Εργαστήριο) Διδάσκοντες: Λιαλιαμπής Ι., Μελισσανίδης Σ., Παναγόπουλος Γ. A Σέρρες 20-1-2006 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία:

Διαβάστε περισσότερα

KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ

KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ 2 KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης κόστους Περίληψη: Το KANEPECostEstimation

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ημερίδα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σ.Π.Μ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14.11.2008 ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

3. Σηµειώσεις Access. # Εισαγωγή ψηφίου ή κενού διαστήµατος. Επιτρέπονται τα ση-

3. Σηµειώσεις Access. # Εισαγωγή ψηφίου ή κενού διαστήµατος. Επιτρέπονται τα ση- Μάθηµα 3 Προχωρηµένες ιδιότητες πεδίων Μάσκες εισαγωγής Οι ιδιότητες Μορφή και Μάσκα εισαγωγής περιγράφονται µαζί γιατί έχουν κοινά χαρακτηριστικά που αφορούν την εµφάνιση. Με την ιδιότητα Μορφή καθορίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλειες Database Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής

Ασφάλειες Database Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Ασφάλειες Database Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Εφαρµογή ιαχείρισης Ασφαλιστικού Γραφείου-Πρακτορείου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.Γενικά Ταξινόµηση Εναλλαγή µεταξύ των ανοικτών παραθύρων Εξαγωγή εδοµένων Συνηµµένα Αρχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή... 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή... 1 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή... 1 1.1 Ιστορική αναδρομή...1 1. Μικροδομή του χάλυβα...19 1.3 Τεχνολογία παραγωγής χάλυβα...30 1.4 Μηχανικές ιδιότητες χάλυβα...49 1.5 Ποιότητες δομικού χάλυβα...58 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

STRAD.HP. 4M VK Civil Engineering Software Ltd Mykinon 9, 152 33 Chalandri, Athens, GREECE

STRAD.HP. 4M VK Civil Engineering Software Ltd Mykinon 9, 152 33 Chalandri, Athens, GREECE STRAD.HP Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ η ς 4M VK Civil Engineering Software Ltd Mykinon 9, 152 33 Chalandri, Athens, GREECE NOTICES Copyright 4M-VK Civil Engineering Software (www.strad.gr) Εγχειρίδιο Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Τεύχος αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν.4178/2013 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΘΕΣΗ : Λεωφόρος Χαλανδρίου και οδός Παλαιών Λατομείων, στα Μελίσσια του Δήμου Πεντέλης ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κτίρια από φέρουσα τοιχοποιία Ευρωκώδικας 6. Βιβλίο οδηγιών 1

Κτίρια από φέρουσα τοιχοποιία Ευρωκώδικας 6. Βιβλίο οδηγιών 1 Κτίρια από φέρουσα τοιχοποιία Ευρωκώδικας 6 Βιβλίο οδηγιών 1 Το Πρόγραµµα FEDRA που περιγράφεται σε αυτό το βιβλίο οδηγιών, προστατεύεται από τους νόµους περί πνευµατικών δικαιωµάτων και τις διεθνείς συµβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point)

Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point) Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point) Το πρόγραμμα PowerPoint είναι η «αίθουσα προβολών» του Office. Μια προβολή (παρουσίασης) του PowerPoint μπορεί να έχει ως στόχο να ενημερώσει, να διδάξει ή και να

Διαβάστε περισσότερα

Το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e-mail) είναι ένα σύστηµα που δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να ανταλλάξει µηνύµατα αλλά και αρχεία µε κάποιον άλλο

Το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e-mail) είναι ένα σύστηµα που δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να ανταλλάξει µηνύµατα αλλά και αρχεία µε κάποιον άλλο Το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e-mail) είναι ένα σύστηµα που δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να ανταλλάξει µηνύµατα αλλά και αρχεία µε κάποιον άλλο χρήστη µέσω υπολογιστή άνετα γρήγορα και φτηνά. Για να

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Χρήση της Εφαρµογής Compaq Visual Fortran & του Microsoft Developer Studio

Εισαγωγή στη Χρήση της Εφαρµογής Compaq Visual Fortran & του Microsoft Developer Studio Εισαγωγή στη Χρήση της Εφαρµογής Compaq Visual Fortran & του Microsoft Developer Studio Το κείµενο που ακολουθεί είναι ένας σύντοµος οδηγός στο περιβάλλον προγραµµατισµού της γλώσσας Fortran, για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζονται βλάβες από το σεισμό της Αθήνας του 1999 σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG Μια από τις πιο σηµαντικές ανάγκες που αντιµετωπίζει µια επιχείρηση κατά την εγκατάσταση ενός λογισµικού «πακέτου» (Οικονοµικής & Εµπορικής ιαχείρισης), είναι ο τρόπος µε τον οποίο πρέπει να ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Τεχνικών Έργων» Μάθηµα: «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Θεµελιώσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Outlook Express-User Instructions.doc 1

Outlook Express-User Instructions.doc 1 Οδηγίες προς τους υπαλλήλους του ήµου Θεσσαλονίκης για την διαχείριση της ηλεκτρονικής τους αλληλογραφίας µε το Outlook Express (Ver 1.0 22-3-2011) (Για οποιοδήποτε πρόβληµα ή απορία επικοινωνήστε µε τον

Διαβάστε περισσότερα

MBrace Σύνθετα υλικά. Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι

MBrace Σύνθετα υλικά. Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι Συνοπτική περιγραφή Η οικογένεια ινοπλισμένων πολυμερών MBrace, αποτελείται από: 1) Υφάσματα από ίνες άνθρακα,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά βήµατα περιγραφής φορέα στο STRAD.ST

Γενικά βήµατα περιγραφής φορέα στο STRAD.ST στο STRAD.ST Στο παράδειγµα αναπτύσσεται η διαδικασία περιγραφής ενός απλού πλαισιακού φορέα, η επίλυσή του, ο έλεγχος επάρκειας των µελών σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Ευρωκώδικα 3, ο σχεδιασµός της θεµελίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η βαριά μεταλλική κατασκευή βρίσκεται σε άνθηση τα τελευταία χρόνια. Ο κόσμος έχει αποκτήσει οικειότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΕΠΟΞΕΙ ΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ

ΟΡΘΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΕΠΟΞΕΙ ΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΡΘΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΕΠΟΞΕΙ ΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ Γενικά: Οι συχνότερες επισκευές ενίσχυσης έχουν ως υλικά συγκόλλησης των ρωγµών του σκυροδέµατος τις εποξειδικές

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3. Κανόνες διαμόρφωσης δομικών στοιχείων

Κεφάλαιο 3. Κανόνες διαμόρφωσης δομικών στοιχείων 3.4 ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ 3.4.1 Γεωμετρικά στοιχεία [ΕΚΟΣ 18.4.2, 5] Ελάχιστες διαστάσεις διατομής (1) Σχήμα 3.12 Ελάχιστες διαστάσεις διατομής στύλων Περιορισμός θλιπτικής καταπόνησης υποστυλωμάτων υπό το σεισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 Παραδείγματα υπολογισμού και εφαρμογής ενίσχυσης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα με τοιχώματα και πυρήνες

Διαβάστε περισσότερα

Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ

Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ Όπως βλέπετε, η αρχική οθόνη της εφαρµογής διαθέτει 9 κουµπιά τα οποία σας επιτρέπουν να πλοηγηθείτε σε αυτό. Αρχίζοντας από πάνω αριστερά βλέπετε τα εξής: 1. Τιµολόγηση: Προβολή

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίµηση και Επεµβάσεις σε Υφιστάµενες Κατασκευές µε Βάση ΕΚ8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Αποτίµηση και Επεµβάσεις σε Υφιστάµενες Κατασκευές µε Βάση ΕΚ8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αποτίµηση και Επεµβάσεις σε Υφιστάµενες Κατασκευές µε Βάση ΕΚ8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Τηλέµαχος

Διαβάστε περισσότερα

Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ 4.1

Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ 4.1 Τ.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟ Ζ-4 1 Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ 4.1 ΓΕΝΙΚΑ 4.1.1 Το άρθρο αναφέρεται στην κατασκευή περίφραξης (Υψηλής, Μέσου Ύψους και Συνδυασμένου τύπου με στηθαίο ασφάλειας) με τρόπο που να εμποδίζει την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΕ Εργαλείο τακτοποίησης αυθαιρέτων & πραγµατοποίησης Ταχέως Οπτικού Ελέγχου

ΤΟΕ Εργαλείο τακτοποίησης αυθαιρέτων & πραγµατοποίησης Ταχέως Οπτικού Ελέγχου ΤΟΕ Εργαλείο τακτοποίησης αυθαιρέτων & πραγµατοποίησης Ταχέως Οπτικού Ελέγχου 2 TOE Εργαλείο τακτοποίησης αυθαιρέτων Περίληψη: Το TOE αποτελεί ένα εργαλείο τακτοποίησης των αυθαιρέτων και πραγµατοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα

Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Χάρης Ι. Γαντές Επίκουρος Καθηγητής Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα Επιστημονική Ημερίδα στα Πλαίσια της 4ης Διεθνούς Ειδικής Έκθεσης για τις Κατασκευές Αθήνα, 16 Μαίου

Διαβάστε περισσότερα

παραδείγµατα εφαρµογής επισκευών/ενισχύσεων

παραδείγµατα εφαρµογής επισκευών/ενισχύσεων ΤΕΕ - ΑΝΣΜ/ΥΠΠΟ ΗΜΕΡΙ Α «Η αντισεισµικότητα των παραδοσιακών κατασκευών» Αθήνα, Ζάππειο Μέγαρο, 08.12.2008 Προβλήµατα αντισεισµικού σχεδιασµού διατηρητέων κτιρίων, παραδείγµατα εφαρµογής επισκευών/ενισχύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ)

ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ) Σχεδιασμός Θεμελιώσεων με Πασσάλους με βάση τον Ευρωκώδικα 7.1 Β. Παπαδόπουλος Τομέας Γεωτεχνικής ΕΜΠ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ) ΑΣΤΟΧΙΑΣ Απώλεια συνολικής ευστάθειας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD Σε ορισµένες περιπτώσεις είναι ιδιαίτερα χρήσιµη η δηµιουργία ιστοσελίδων ενηµερωτικού περιεχοµένου οι οποίες στη συνέχεια µπορούν να δηµοσιευθούν σε κάποιο τόπο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΜΕ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΜΕ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΜΕ ΒΛΑΒΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠείραμαΚάμψης(ΕλαστικήΓραμμή) ΕργαστηριακήΆσκηση 7 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠείραμαΚάμψης(ΕλαστικήΓραμμή) ΕργαστηριακήΆσκηση 7 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠείραμαΚάμψης(ΕλαστικήΓραμμή) ΕργαστηριακήΆσκηση 7 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι ο προσδιορισµός των χαρακτηριστικών τιµών αντοχής του υλικού που ορίζονταιστηκάµψη, όπωςτοόριοδιαρροήςσεκάµψηκαιτοόριοαντοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς. Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς. Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ 1 6.1 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΝΑΜΕΩΝ(διεπιφάνειες υλικών) 6.2 ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ(µέσω συνδετήρων ή µέσω ΙΩΠ) 6.3 ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 Εργασία Νο 1 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 Ο.Σ. ΑΠΟ ΤΟ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΟΥΡΔΕΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-I

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-I Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-I Άρης Αβδελάς Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ Στέφανος Δρίτσος Αναπλ. Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Τμήμα Πελοποννήσου Μεγαλόπολις, Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΤΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Το λογισμικό παρουσιάσεων Power Point 2007

Το λογισμικό παρουσιάσεων Power Point 2007 Το λογισμικό παρουσιάσεων Power Point 2007 Το πρόγραμμα PowerPoint είναι η «αίθουσα προβολών» του Office. Μια προβολή (παρουσίασης) του PowerPoint μπορεί να έχει ως στόχο να ενημερώσει, να διδάξει ή και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις 1.1. Οριακές καταστάσεις σχεδιασµού (Limit States) Κατά τη διάρκεια ζωής

Διαβάστε περισσότερα

Peikko TERA Joint. Peikko TERA Joint. Τηλ:210-6564644-5. Info.gr@peikko.com

Peikko TERA Joint. Peikko TERA Joint. Τηλ:210-6564644-5. Info.gr@peikko.com Peikko TERA Joint Peikko TERA Joint Info.gr@peikko.com Τηλ:210-6564644-5 TERA JointΚΑΙΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Ηκατασκευήβιοµηχανικώνδάπεδωναυξάνειµεέντονουςρυθµούς. Υπολογίζεται ότι πάνω από 1,000,000m αρµών

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 8: 1:2004. 4. Σχεδιασµός Κτιρίων

Ευρωκώδικας 8: 1:2004. 4. Σχεδιασµός Κτιρίων Ευρωκώδικας 8: Κεφάλαιο 4. Σχεδιασµός Κτιρίων Θ. Σαλονικιός, Κύριος Ερευνητής ΙΤΣΑΚ Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισµολογίας & Αντισεισµικών Κατασκευών ΟΜΗ ΤΟΥ EN 1998-1:2004 1:2004 1. Γενικά 2. Απαιτήσεις Επιτελεστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική οθόνη... 3 2. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου Χρήστη... 4 2.1. Οριστικοποίηση της Περιουσιακής Εικόνας... 5 2.2. Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ (1 ος ΤΡΟΠΟΣ)

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ (1 ος ΤΡΟΠΟΣ) Extra Οδηγίες 2 ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ (1 ος ΤΡΟΠΟΣ) 1. Σκανάρουµε το πορτάκι που θέλουµε ή το φωτογραφίζουµε µε ψηφιακή µηχανή. Το αποθηκεύουµε µε όνοµα π.χ. 01_portaki.bmp σε κάποιο φάκελο όπου έχουµε τις

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες:

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες: Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Μεταλλικές Κωδικός CE07_S04 μαθήματος: Κατασκευές ΙI μαθήματος: Πιστωτικές Φόρτος εργασίας μονάδες: 5 150 (ώρες): Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

5. Pushover Ανάλυση. 5.1 Pushover Παράμετροι (Pushover control data) 5-1

5. Pushover Ανάλυση. 5.1 Pushover Παράμετροι (Pushover control data) 5-1 NEXT r mode - --- Pushover Ανάλυση--- 5-1 5. Pushover Ανάλυση Για την δημιουργία ενός αρχείου δεδομένων για pushover ανάλυση ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα: Δημιουργούμε ένα αρχείο next, όπως κάνουμε σε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ

ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ V 1.3 εκέµβριος 2012 Πίνακας Περιεχοµένων 1. Εισαγωγή.. σελ. 3 2. Σύνδεση για πρώτη φορά µε την εφαρµογή 4 3. Είσοδος στην εφαρµογή 9 4. Αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Εγκατάσταση του Wamp

Εγκατάσταση. Εγκατάσταση του Wamp Εγκατάσταση Εγκατάσταση του Wamp Η εγκατάσταση χωρίζεται σε δύο µέρη. Πρώτα θα εγκαταστήσουµε το Wamp, ώστε να µετατρέψουµε τον υπολογιστή µας σε Web Server και µετά θα εγκαταστήσουµε το Joomla. Η εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Πρόγραμμα Διαχείρισης Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Πρόγραμμα Διαχείρισης Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Πρόγραμμα Διαχείρισης Α.Π.Δ. Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εγκατάσταση του προγράμματος 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Οδηγίες χρήσης προγράμματος με παράδειγμα 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Αντιγραφή Α.Π.Δ. προηγούμενης περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

winπυρο RUNET win ΠΥΡΟ Copyright RUNET and C.Georgiadis 1999-2003

winπυρο RUNET win ΠΥΡΟ Copyright RUNET and C.Georgiadis 1999-2003 win ΠΥΡΟ Copyright RUNET and C.Georgiadis 1999-2003 1 Το Πρόγραµµα winπυρο που περιγράφεται σε αυτό το βιβλίο οδηγιών, προστατεύεται από τους νόµους περί πνευµατικών δικαιωµάτων και τις διεθνείς συµβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια από το 4ο Τεύχος. Ληξούρι Κεφαλονιάς 3 Φεβρουαρίου 2014

Συνέχεια από το 4ο Τεύχος. Ληξούρι Κεφαλονιάς 3 Φεβρουαρίου 2014 Ι. Μπαϊκούσης Πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ - MS Συνέχεια από το 4ο Τεύχος Ληξούρι Κεφαλονιάς 3 Φεβρουαρίου 2014 Θραύση υποστυλώματος σε καθαρή διάτμηση. Το υποστύλωμα λειτούργησε ως κοντό, στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ιστοσελίδας VOLVO

Οδηγίες χρήσης ιστοσελίδας VOLVO Οδηγίες χρήσης ιστοσελίδας VOLVO Ρύποι & Τέλη - Προσφορές Η ιστοσελίδα (http://www.volvocalcprices.gr) δηµιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2010 ως εργαλείο για την εύρεση της τελικής προτεινόµενης Λιανικής τιµής

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός & Ανάπτυξη Υποδοµών & Προηγµένων Υπηρεσιών για την Υλοποίηση του e-school: Υλοποίηση, οκιµαστική εφαρµογή και Πιλοτική λειτουργία συστηµάτων γραµµατειακής υποστήριξης ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Υποσύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ E-LEARNING - 2 -

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ E-LEARNING - 2 - - 2 - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ E-LEARNING Περιεχόµενα Εγκατάσταση λογισµικού Οθόνη καλωσορίσµατος στην εγκατάσταση...4 Πληροφορίες ιδρύµατος και λογισµικού...5 ηµιουργία συντόµευσης στο µενού έναρξης

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός µε τον Ευρωκώδικα 3

Σχεδιασµός µε τον Ευρωκώδικα 3 Σχεδιασµός µε τον Ευρωκώδικα 3 11 Μαΐου 2006 1 Γενικά Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφεται ο αλγόριθµος που χρησηµοποιεί το Steel για τον σχεδιασµό των µεταλλικών κατασκευών σύµφωνα µε τον Ευρωκώδικα 3. Το

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Σύντομη περιγραφή 5 Για να ξεκινήσετε 6 Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Οι οθόνες του προγράμματος 8 Αρχική οθόνη 8 Στοιχεία ασθενή 9 Εργασίες - Ραντεβού 10 Εικόνες 11 Ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης εφαρµογής διαβίβασης εντολών Χ.Α.Α. µέσω της EUROCORP Χρηµατιστηριακής Σελίδα 1 από 11

Οδηγίες εγκατάστασης εφαρµογής διαβίβασης εντολών Χ.Α.Α. µέσω της EUROCORP Χρηµατιστηριακής Σελίδα 1 από 11 Οδηγίες εγκατάστασης εφαρµογής διαβίβασης εντολών Χ.Α.Α. µέσω της EUROCORP Χρηµατιστηριακής Σελίδα 1 από 11 Οδηγίες εγκατάστασης - σύνδεσης προγράµµατος Σε έναν browser (π.χ. Internet Explorer) πληκτρολογείστε

Διαβάστε περισσότερα

fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) FESPA 10 Ευρωκώδικες Performance Pushover Analysis

fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) FESPA 10 Ευρωκώδικες Performance Pushover Analysis FESPA 10 Ευρωκώδικες & Pushover fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) Performance Pushover Analysis Γραφική αναπαράσταση των κριτηρίων δυστρεψίας και περιορισµού στατικής εκκεντρότητας Έλλειψη δυστρεψίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) Πρόγραμμα για τον Προγραμματισμό των Μηχανών D.P.S. S-800, Open Cash και S-710 μέσω Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB Εγκατάσταση ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Σχεδιασμός κτηρίων σκυροδέματος Από τον ΕΑΚ στον EC-8 Καβάλα Μάρτιος 2011 Ε. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ μέλοςτης ΕπιτροπήςΣύνταξηςτου ΕΑΚ-2000 τηλ. 210-7721178 e-mail manolis@mail.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Meridian v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης

Meridian v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης Meridian v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης 1 Οδηγίες Εγκατάστασης Η έκδοση του Meridian είναι συμβατή μόνο με τα λειτουργικά συστήματα Windows 2000/XP ή νεότερα. Γενικά Από τα περιεχόμενα του cd ή από το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι να κατανοηθούν οι αρχές του πειράµατος κρούσης οπροσδιορισµόςτουσυντελεστήδυσθραυστότητας ενόςυλικού. Η δοκιµή, είναι

Διαβάστε περισσότερα

Φιλοσοφία menu. To πρόγραµµα ακολουθεί µια κοινή και φιλική προς τον χρήστη φιλοσοφία menu σε όλες τις ενότητες της εφαρµογής. Όπως βλέπετε και στις πιο κάτω εικόνες, παρ όλο που αναφέρονται σε διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5)

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5) ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ Τοποθετώ μια δισκέτα στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή. Τοποθετώ τη δισκέτα που έχει το αρχείο μου στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση της έκδοσης 5.30

Εγκατάσταση της έκδοσης 5.30 Μελίσσια, 23 Φεβρουαρίου 2010 Εγκατάσταση της έκδοσης 5.30 Περιεχόμενα Φακέλου Ο φάκελος που παραλάβατε περιέχει 1 CD και τις οδηγίες που διαβάζετε. Αντίγραφα Ασφαλείας Λόγω των μετασχηματισμών που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑΣ. ΣΥΦΑ eοrder

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑΣ. ΣΥΦΑ eοrder ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑΣ ΣΥΦΑ eοrder 1. Κάνουμε αποστολή παραγγελίας όπως έχουμε συνηθίσει από το πρόγραμμα του φαρμακείου μας 2. Αυτόματα ανοίγει το πρόγραμμα eοrder και πατάμε

Διαβάστε περισσότερα

MESSAGE EDITOR FOR WINDOWS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

MESSAGE EDITOR FOR WINDOWS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ MESSAGE EDITOR FOR WINDOWS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Εγκατάσταση και λειτουργία message editor: Αρχικά τοποθετούµε το cd στον υπολογιστή και εµφανίζεται η οθόνη εγκατάστασης Στην περίπτωση που δεν εµφανιστεί αυτόµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΡΓΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ: Διώροφη Οικοδομή Κατοικίας με Ισόγειο Κατάστημα. Μεσογείων 45, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 534 CIVILTECH A.E. Μελετητής

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, ρ Παν. Πατρών Ειδ. ομοστατικός, ΕΜΠ Σχεδιασμός με βάση την Επιτελεστικότητα Ελάχιστες Απαιτήσεις 1. Ο Φορέας να αναλαμβάνει την

Διαβάστε περισσότερα

Peikko Greece A.E. Τηλ. 210 65 64 644-5 Fax. 210 65 64 644 Email. info.gr@peikko.com. www.peikko.gr

Peikko Greece A.E. Τηλ. 210 65 64 644-5 Fax. 210 65 64 644 Email. info.gr@peikko.com. www.peikko.gr ΑΓΚΥΡΟΒΙ ΕΣ HPM ΚΑΙ PPM Peikko Greece A.E. Αγαµέµνονος 13 και Φανεροµένης 5, 155 61 Χολαργός, Αθήνα Τηλ. 210 65 64 644-5 Fax. 210 65 64 644 Email. info.gr@peikko.com www.peikko.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικά...

Διαβάστε περισσότερα

SITEBUILDER ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ (WEBSITE) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Version 2.0

SITEBUILDER ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ (WEBSITE) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Version 2.0 SITEBUILDER ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ (WEBSITE) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Version 2.0 Περιεχόμενα 1. Οδηγίες πρόσβασης... 3 2. Οδηγίες Σχεδιασμού Website... 4 2.1. Έναρξη...

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στην επιλογή «Κενή βάση δεδομένων» στο Παράθυρο Εργασιών. Θα εμφανιστεί το

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037

Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037 Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037 Πρόκειται για εκτύπωση που απεικονίζει μία ή περισσότερες μισθοδοσίες μηνός, είτε

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα.

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Ε.Μ. Παγώνη Πολιτικός Μηχανικός Α. Παπαχρηστίδης Πολιτικός Μηχανικός 4Μ-VK Προγράμματα Πολιτικών Μηχανικών ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα