Δ Θ Ν Η Κ Ο Κ Α Η Κ Α Π Ο Γ Η Σ Ρ Η Α Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Χ Ν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δ Θ Ν Η Κ Ο Κ Α Η Κ Α Π Ο Γ Η Σ Ρ Η Α Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Χ Ν"

Transcript

1 Δ Θ Ν Η Κ Ο Κ Α Η Κ Α Π Ο Γ Η Σ Ρ Η Α Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Χ Ν Σ Μ Ζ Μ Α Π Λ Ζ Ρ Ο Φ Ο Ρ Η Κ Ζ Κ Α Η Σ Ζ Λ Δ Π Η Κ Ο Η Ν Χ Ν Η Χ Ν ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟΤ ΔΣΟΤ ΑΘΖΝΑ 2010

2 ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ - ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ Μονάδα Πποζβαζιμόηηηαρ Φοιηηηών με Αναπηπία (ΦμεΑ) ηόσορ ηεο Μνλάδαο Πξνζβαζηκφηεηαο ΦκεΑ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ είλαη: η επίηεςξη ζηην ππάξη ηηρ ιζόηιμηρ ππόζβαζηρ ζηιρ ακαδημαφκέρ ζποςδέρ ηυν θοιηηηών με διαθοπεηικέρ ικανόηηηερ και απαιηήζειρ, μέζυ ηηρ παποσήρ πποζαπμογών ζηο πεπιβάλλον, Υποζηηπικηικών Τεσνολογιών Πληποθοπικήρ και Υπηπεζιών Ππόζβαζηρ. Ζ Μνλάδα Πξνζβαζηκφηεηαο ΦκεΑ πεξηιακβάλεη: Τπεξεζία Καηαγξαθήο Αλαγθψλ ησλ ΦκεΑ. Σκήκα Ζιεθηξνληθήο Πξνζβαζηκφηεηαο. Σκήκα Πξνζβαζηκφηεηαο ζην Γνκεκέλν Υψξν. Τπεξεζία Μεηαθνξάο. Δπικοινωνία και πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ: Σειέθσλν: , Fax: Ηζηοθέζη: Ζλεκηπ. Σασςδπομείο: 2

3 ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ - ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ Σελ έθδνζε ηνπ παξφληνο νδεγνχ επηκειήζεθε ε Δπηηξνπή Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ. 3

4 ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ - ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ

5 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α Ππόλογορ... 7 Υαιπεηιζμόρ ηος ςλλόγος Φοιηηηών... 8 ΣΟ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ... 9 ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΛΑΙΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΓΙΑΡΘΡΩΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ ΓΗΑΡΘΡΧΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ςνοπηική παποςζίαζη Γιοικηηική Οπγάνωζη ηος Σμήμαηορ Για ηην αποηελεζμαηικόηεπη οπγάνωζη ηος διοικηηικού έπγος ηος Σμήμαηορ, έσοςν δημιοςπγηθεί έξι επιηποπέρ (λογοθέσια), ηων οποίων οι απμοδιόηηηερ πεπιγπάθονηαι ζηη ζςνέσεια: Τποδομή ηος Σμήμαηορ Γιοίκηζη Γιδακηικό Δπεςνηηικό Πποζωπικό (ΓΔΠ) Διδικό Δπγαζηηπιακό Γιδακηικό Πποζωπικό (ΔΔΓΙΠ) Λοιπό Πποζωπικό ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ Κοπμόρ Πληποθοπικήρ και Σηλεπικοινωνιών Θεωπηηική Πληποθοπική Τπολογιζηικά ςζηήμαηα και Δθαπμογέρ Δπικοινωνίερ και Δπεξεπγαζία ήμαηορ Μαθήμαηα Γενικών Γεξιοηήηων Δλεύθεπα Μαθήμαηα ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΣΑ ΔΞΑΜΖΝΑ ΚΑΗ ΤΝΗΣΧΜΔΝΑ ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ Κοπμόρ Πληποθοπικήρ και Σηλεπικοινωνιών Θεωπηηική Πληποθοπική Τπολογιζηικά ςζηήμαηα και Δθαπμογέρ Δπικοινωνίερ και Δπεξεπγαζία ήμαηορ Μαθήμαηα Γενικών Γεξιοηήηων ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ ΣΟ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακών ποςδών Σμήμαηορ Πληποθοπικήρ και Σηλεπικοινωνιών Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακών ποςδών ζηη Μικποηλεκηπονική Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακών ποςδών ζηην Οικονομική και Γιοίκηζη ηων Σηλεπικοινωνιακών Γικηύων Σεσνολογίερ Πληποθοπικήρ ζηην Ιαηπική και ηη Βιολογία

6

7 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ Πξόινγνο Κχξηνο ζηφρνο απηνχ ηνπ νδεγνχ ζπνπδψλ είλαη λα βνεζήζεη ηνπο λένπο θνηηεηέο λα θαζνξίζνπλ ηελ πνξεία ησλ ζπνπδψλ ηνπο ζηνπο δηάθνξνπο ηνκείο ηεο Δπηζηήκεο ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη ησλ Σειεπηθνηλσληψλ πνπ ζεξαπεχεη ην Σκήκα. Σν λέν Πξφγξακκα πνπδψλ, πνπ ηζρχεη απφ ην αθαδεκατθφ έηνο , παξνπζηάδεη κηθξέο αιιά νπζηψδεηο αιιαγέο ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν, σο απνηέιεζκα φρη κφλν ηεο εκπεηξίαο πνπ απνθηήζεθε απφ ην πξνεγνχκελν πξφγξακκα, αιιά θαη ησλ δηεζλψλ εμειίμεσλ θαη θαηλνηνκηψλ ζην ρψξν ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη ησλ Σειεπηθνηλσληψλ. ηα ρξφληα πνπ κεζνιάβεζαλ απφ ηελ ίδξπζε ηνπ Σκήκαηνο ην 1989 έρεη ζεκεησζεί ζεκαληηθή πξφνδνο ηφζν ζην έκςπρν πιηθφ φζν θαη ζηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή. ηνλ επηζηεκνληθφ ηνκέα ε επηθξάηεζε ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο θαη ε ελνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ Πιεξνθφξεζεο θαη Δπηθνηλσληψλ, έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε ζχγθιηζε ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ. Απφ ηελ αξρή ην Σκήκα Πιεξνθνξηθήο δεκηνπξγήζεθε κε νμπδέξθεηα θαη επηζηεκνληθή επζηνρία ζηελ παξαπάλσ βάζε θαη απνηειεί ζήκεξα ζηελ Διιάδα, αιιά θαη δηεζλψο, έλα "επηηπρεκέλν παξάδεηγκα" πνπ άιια Σκήκαηα πξνζπαζνχλ λα κηκεζνχλ. Έηζη, εθηφο απφ ηηο βάζεηο ηεο επηζηήκεο ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη ηα πζηήκαηα Τπνινγηζηψλ, ζεξαπεχνληαη παξάιιεια θαη θάησ απφ κία εληαία αληηκεηψπηζε νη Σειεπηθνηλσλίεο αιιά θαη νη ζχγρξνλεο εθαξκνγέο θαη ππεξεζίεο Πιεξνθφξεζεο θαη Δπηθνηλσληψλ (π.ρ. ειεθηξνληθφ εκπφξην, ππεξεζίεο δηαδηθηχνπ, γεσγξαθηθά ζπζηήκαηα πιεξνθφξεζεο, εθαξκνγέο ηεο πιεξνθνξηθήο ζηελ εθπαίδεπζε, ζηε δηνίθεζε θαη ζηηο επηρεηξήζεηο). Σν 1993 ηδξχζεθε Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ, πνπ απνλέκεη Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο θαη Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα. Σν πξφγξακκα απηφ, απφ ην Φεβξνπάξην ηνπ 2001 είλαη δηάξθεηαο ηξηψλ εμακήλσλ θαη ιεηηνπξγεί κε εμεηδηθεχζεηο ζε έμη δηαθνξεηηθνχο ηνκείο. Σν Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ ζπκκεηέρεη επηπιένλ θαη ζε άιια Γηαηκεκαηηθά θαη Γηαπαλεπηζηεκηαθά Μεηαπηπρηαθά Πξνγξάκκαηα. Πέξαλ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ην Σκήκα έρεη λα παξνπζηάζεη ζεκαληηθή δξαζηεξηφηεηα ζε ζέκαηα Έξεπλαο & Αλάπηπμεο θαη ζχλδεζεο κε ηελ παξαγσγή. Ζ ζπλνιηθή ζεκεξηλή εηθφλα ηνπ θαη ε δπλακηθή πνπ ην ραξαθηεξίδεη, ζε ζπλδπαζκφ κε ην πςειφ επίπεδν ησλ θνηηεηψλ πνπ εηζέξρνληαη ζε απηφ, απνηεινχλ εγγπήζεηο γηα ηε ζεηηθή ηνπ πνξεία ζην κέιινλ θαη ηε ζπκβνιή ηνπ ζηελ Δπηζηήκε θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ρψξαο. Αζήλα, 2010 Ο Πξφεδξνο ηνπ Σκήκαηνο, Καζεγεηήο Παλαγηψηεο Γεσξγηάδεο 7

8 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ Υαηξεηηζκόο ηνπ πιιόγνπ Φνηηεηώλ Αγαπεηνί πλάδειθνη, Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ πιιφγνπ Φνηηεηψλ επηζπκεί λα ζπγραξεί ηνπο πξσηνεηείο θνηηεηέο, γηα ηελ είζνδφ ηνπο ζηελ Παλεπηζηεκηαθή Κνηλφηεηα θαη λα επρεζεί ζε φινπο κηα επηηπρεκέλε αθαδεκατθή ρξνληά. Ο χιινγνο Φνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο ηδξχζεθε ζηηο 18/12/1989 (έηνο ίδξπζεο ηνπ Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο). Σα Γηνηθεηηθά φξγαλα ηνπ πιιφγνπ, αλαθέξνληαη παξαθάησ, θαηά ζεηξά ηζρχνο ησλ απνθάζεψλ ηνπο: 1. Ζ Γεληθή πλέιεπζε, ε νπνία ζπγθαιείηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη θαζνξίδεη ηα πιαίζηα θαη ηηο πξννπηηθέο δξάζεο ηνπ πιιφγνπ. 2. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, πνπ εθιέγεηαη απφ ηα κέιε ηνπ πιιφγνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ Φνηηεηηθψλ Δθινγψλ. Σν Γ.. δηνηθεί ην χιινγν ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ θαη δξα σο εθηειεζηηθφ φξγαλν ησλ απνθάζεσλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 3. Οη επηηξνπέο εηψλ πνπ αζρνινχληαη κε ηξέρνληα δεηήκαηα θάζε έηνπο θαη νη νπνίεο εθιέγνληαη μερσξηζηά ζηελ αξρή θάζε αθαδεκατθνχ έηνπο. Κχξηνη ζθνπνί ηνπ πιιφγνπ, είλαη ε θαηνρχξσζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ θνηηεηψλ, ε δηεθδίθεζε θαιχηεξσλ ζπλζεθψλ θνίηεζεο, ε πξναγσγή θαη δηεχξπλζε ηνπ γλσζηηθνχ επηπέδνπ ησλ θνηηεηψλ θαζψο θαη ε ζπκβνιή ζηελ αλάπηπμε ηεο αθαδεκατθήο έξεπλαο. Μέζα ζηνπο ζθνπνχο ηνπ πιιφγνπ πεξηιακβάλνληαη επίζεο πνιηηηζηηθέο, αζιεηηθέο θαη άιιεο εθδειψζεηο θαη ε επαθή θαη ζπλεξγαζία κε άιινπο επηζηεκνληθνχο θαη θνηλσληθνχο θνξείο. Παξά ηε κηθξή δηάξθεηα δσήο ηνπ, ν χιινγνο έρεη λα επηδείμεη ζεηηθφ έξγν, φζνλ αθνξά ηε δεκηνπξγία θαη ηελ αλαγλψξηζε ηνπ λένπ Σκήκαηνο θαζψο θαη ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε θαη δηεμαγσγή ησλ ζπνπδψλ. Δπίζεο ζπκκεηέρεη ελεξγά θαη ζε ζπλερή ζπλεξγαζία κε ην εξεπλεηηθφ θαη δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ζε φια ηα επίπεδα δηνίθεζεο ηνπ Σκήκαηνο. Δπηζπκία καο είλαη, ν χιινγνο λα ζπλερίζεη ηε ζεηηθή παξνπζία ηνπ ζηνλ Παλεπηζηεκηαθφ ρψξν, κε παξάιιειε αχμεζε ηνπ εχξνπο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ. Γη απηφ ζαο θαινχκε λα εκπινπηίζεηε κε ηηο ηδέεο ζαο θαη λα εληζρχζεηε κε ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ζαο, ηε δξάζε ηνπ πιιφγνπ. Δκείο, απφ ηελ πιεπξά καο, έρνπκε φιε ηε δηάζεζε λα ζπδεηήζνπκε θαη λα αληαπνθξηζνχκε ζε θάζε ζέκα πνπ ζα ζαο απαζρνιήζεη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ζαο. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 8

9 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΟ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ 9

10 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ 10

11 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΠΛΑΗΗΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Ίδπςζη Ζ ηδέα ηεο ίδξπζεο Παλεπηζηεκίνπ ζηελ Διιάδα, ππαξθηή ήδε απφ ηνλ θαηξφ ηνπ Αγψλα γηα ηελ Αλεμαξηεζία, πινπνηείηαη ζηηο 14 Απξηιίνπ ηνπ 1837 κε ηελ έθδνζε ηνπ δηαηάγκαηνο «Πεξί ζπζηάζεσο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ», πνπ νδήγεζε ζηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Δίλαη ην πξψην Παλεπηζηήκην φρη κφλν ηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο αιιά θαη νιφθιεξεο ηεο Βαιθαληθήο Υεξζνλήζνπ θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ. Σν Παλεπηζηήκην Αζελψλ, ην «Παλεπηζηήκην ηνπ Όζωλνο», φπσο νλνκάζηεθε αξρηθά ζην πξψην άξζξν ηνπ Πξνζσξηλνχ Καλνληζκνχ ηνπ, ηδξχζεθε ζηηο 3 Ματνπ ηνπ 1837 θαη πεξηειάκβαλε ηηο ζρνιέο: Θενινγίαο, Ννκηθψλ Δπηζηεκψλ, Ηαηξηθήο θαη Φηινζνθίαο. Σν 1862, θαη ακέζσο κεηά ηελ έμσζε ηνπ ζσλα, κε πξάμε ηεο πξνζσξηλήο θπβέξλεζεο, ην Παλεπηζηήκην κεηνλνκάζηεθε ζε «Εζληθόλ Παλεπηζηήκηνλ». Σν Δζληθφ Παλεπηζηήκην απνηέιεζαλ ε Φπζηθνκαζεκαηηθή θαη ε Ηαηξηθή ρνιή. Σν 1911, γηα λα εθπιεξσζεί ν φξνο ηεο δηαζήθεο ηνπ κεγάινπ Ζπεηξψηε επεξγέηε Ησάλλε Γνκπφιε, ηδξχζεθε ην «Καπνδηζηξηαθόλ Παλεπηζηήκηνλ» ζην νπνίν ππήρζεζαλ νη ρνιέο Θενινγηθή, Ννκηθή θαη Φηινζνθηθή. Σα δχν απηά ηδξχκαηα κε μερσξηζηή ην θαζέλα λνκηθή πξνζσπηθφηεηα θαη πεξηνπζία, ζθξαγίδα θαη ζεκαία, είραλ θνηλή δηνίθεζε. Με ηνλ νξγαληζκφ ηνπ 1932 νξίζηεθε, φηη ηα δχν ηδξχκαηα ζπλαπνηεινχλ ην «Εζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ» (Δ.Κ.Π.Α.), κε θνηλή δηνίθεζε, αιιά μερσξηζηή θαζέλα λνκηθή πξνζσπηθφηεηα θαη ηθαλφηεηα γηα ηε δηαρείξηζε ησλ θιεξνλνκηψλ. Με ην χληαγκα ηεο 9εο Ηνπλίνπ 1975 (άξζξν 16, παξ. 5) θαηνρπξψζεθε ε πιήξεο απηνδηνίθεζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ σο Αλσηάηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο. Αποζηολή Ζ νξγάλσζε θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, πνπ ζπλήζσο αλαθέξεηαη σο «Παλεπηζηήκην Αζελψλ», φπσο θαη φισλ ησλ άιισλ Αλψηαησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ (Α.Δ.Η.), δηέπεηαη απφ ην ζεζκηθφ λφκν 1268/82, πνπ αλαθέξεηαη ζηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο. χκθσλα κε ην λφκν απηφ, απνζηνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ είλαη: Να παξάγεη θαη λα κεηαδίδεη ηε γλψζε κε ηελ έξεπλα θαη ηε δηδαζθαιία θαη λα θαιιηεξγεί ηηο ηέρλεο. Να ζπληείλεη ζηε δηακφξθσζε ππεχζπλσλ αλζξψπσλ κε επηζηεκνληθή, θνηλσληθή, πνιηηηζηηθή θαη πνιηηηθή ζπλείδεζε θαη λα παξέρεη ηα απαξαίηεηα εθφδηα, πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ ηελ άξηηα θαηάξηηζή ηνπο γηα επηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία, θαη, Να ζπκβάιεη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ θνηλσληθψλ, πνιηηηζκηθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ αλαγθψλ ηνπ ηφπνπ. ηέγαζη Σν Παλεπηζηήκην ζηεγάζζεθε αξρηθά ζηνπο πξφπνδεο ηεο Αθξφπνιεο, ζηελ ηδησηηθή θαηνηθία ηνπ αξρηηέθηνλα Κιεάλζε, πνπ ήδε αλαζηειψζεθε θαη απνθαηαζηάζεθε ζηελ αξρηθή ηεο κνξθή. 11

12 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ Σν ζεκεξηλφ θεληξηθφ θηίξην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζρεδηάζηεθε απφ ηνλ Γαλφ αξρηηέθηνλα Hansen, ζεκειηψζεθε ην 1839 θαη ρηίζζεθε θαη εμσξατζηεθε ζηαδηαθά. ην θεληξηθφ απηφ θηίξην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζηεγάδνληαη νη πξπηαληθέο αξρέο θαη νξηζκέλεο απφ ηηο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο ηνπ. Σν 1963 εθρσξήζεθε ζην Παλεπηζηήκην απφ ην Γεκφζην, ε δαζηθή έθηαζε κεηαμχ ησλ Γήκσλ Εσγξάθνπ θαη Καηζαξηαλήο, πεξίπνπ ζηξεκκάησλ, γηα ηελ αλέγεξζε ηεο λέαο Παλεπηζηεκηνχπνιεο, φπνπ έρνπλ θαηαζθεπαζζεί θαη ιεηηνπξγνχλ ν Οίθνο Φνηηεηή, ην Παλεπηζηεκηαθφ Γπκλαζηήξην, ε Θενινγηθή ρνιή, ε ρνιή Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ, ε Φηινζνθηθή ρνιή θαη ην Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο. Οη ζρνιέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζηεγάδνληαη ζηηο παξαθάησ εγθαηαζηάζεηο: Ζ Θενινγηθή ρνιή, ε Φηινζνθηθή ρνιή, ε ρνιή Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ θαη ην Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο ζηελ Παλεπηζηεκηνχπνιε. Ζ ρνιή Ννκηθψλ, Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ ζην θέληξν ηεο Αζήλαο (ίλα, φισλνο, Μαζζαιίαο θαη ζηελ Ηππνθξάηνπο 35 θαη Οκήξνπ αληίζηνηρα). Ζ Ηαηξηθή ρνιή θαη ηα Σκήκαηα Οδνληηαηξηθήο θαη Ννζειεπηηθήο, ζην Γνπδί θαη ζε δηάθνξα Ννζνθνκεία, Κιηληθέο, θιπ. Σν Σκήκα Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ ζηεγάδεηαη ζηελ Παιηά Γπκλαζηηθή Αθαδεκία, ζηε Γάθλε. ΓΗΑΡΘΡΧΖ Σν Παλεπηζηήκην απνηειείηαη απφ ρνιέο θαη αλεμάξηεηα Σκήκαηα. Οη ρνιέο θαιχπηνπλ έλα ζχλνιν ζπγγελψλ επηζηεκψλ, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε αλαγθαία γηα ηελ επηζηεκνληθή εμέιημε αιιειεπίδξαζή ηνπο θαη ν αλαγθαίνο γηα ηελ έξεπλα θαη ηε δηδαζθαιία ηνπο ζπληνληζκφο. Οη ρνιέο δηαηξνχληαη ζε Σκήκαηα. Σν Σκήκα απνηειεί ηε βαζηθή ιεηηνπξγηθή αθαδεκατθή κνλάδα θαη θαιχπηεη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν κηαο επηζηήκεο. Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο νδεγεί ζε έλα εληαίν πηπρίν. Σα Σκήκαηα δηαηξνχληαη ζε Σνκείο. Ο Σνκέαο ζπληνλίδεη ηε δηαδηθαζία κέξνπο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ Σκήκαηνο πνπ αληηζηνηρεί ζε ζπγθεθξηκέλν πεδίν ηεο Δπηζηήκεο. Οη σολέρ θαη ηα Σμήμαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ είλαη σο αθνινχζσο: ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΥΟΛΗ Σκήκα Θενινγίαο Σκήκα Κνηλσληθήο Θενινγίαο ΥΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ Σκήκα Ννκηθήο Σκήκα Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 12

13 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΥΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΕΙΑ Ηαηξηθή ρνιή Σκήκα Οδνληηαηξηθήο Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο Σκήκα Ννζειεπηηθήο ΦΙΛΟΟΦΙΚΗ ΥΟΛΗ Σκήκα Φηινινγίαο Σκήκα Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο Σκήκα Αγγιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο Σκήκα Ηηαιηθήο θαη Ηζπαληθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο Σκήκα Γαιιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο Σκήκα Γεξκαληθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο Σκήκα Μνπζηθψλ πνπδψλ Σκήκα Θεαηξηθψλ πνπδψλ Σκήκα Σνπξθηθψλ θαη χγρξνλσλ Αζηαηηθψλ πνπδψλ ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ Σκήκα Φπζηθήο Σκήκα Υεκείαο Σκήκα Μαζεκαηηθψλ Σκήκα Βηνινγίαο Σκήκα Γεσινγίαο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Σκήκα Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Σκήκα Δθπαίδεπζεο θαη Αγσγήο ζηελ Πξνζρνιηθή Ζιηθία Σκήκα Δπηθνηλσλίαο θαη Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο Σκήκα Μεζνδνινγίαο Ηζηνξίαο Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ (ΜΗΘΔ) 13

14 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΓΗΟΗΚΖΖ Σν Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ δηνηθείηαη απφ ηε χγθιεην, ην Πξπηαληθφ πκβνχιην θαη ηνλ Πξχηαλε. Ζ χγθιεηνο απνηειείηαη απφ ηνλ Πξχηαλε, ηνπο Αληηπξπηάλεηο, ηνπο Κνζκήηνξεο ησλ ρνιψλ, ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Σκεκάησλ, θαη εθπξνζψπνπο ησλ θνηηεηψλ, ησλ κειψλ ΓΔΠ, θαη ηνπ ηερληθνχ θαη δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ. Σν Πξπηαληθφ πκβνχιην απνηειείηαη απφ ηνλ Πξχηαλε, ηνπο Αληηπξπηάλεηο, έλαλ εθπξφζσπν ησλ θνηηεηψλ, θαη ηνλ πξντζηάκελν γξακκαηείαο ηνπ Α.Δ.Η. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κεηέρεη ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ θαη εθπξφζσπνο ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ. Ο Πξχηαλεο εθπξνζσπεί ην Παλεπηζηήκην, ζπγθαιεί ην Πξπηαληθφ πκβνχιην θαη ηε χγθιεην, θαηαξηίδεη ηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηνπο, πξνεδξεχεη ησλ εξγαζηψλ ηνπο θαη κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή ησλ απνθάζεψλ ηνπο. Ο Πξχηαλεο επηθνπξείηαη απφ ηξεηο Αληηπξπηάλεηο, ηνλ Αληηπξχηαλε Οηθνλνκηθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμεο, ηνλ Αληηπξχηαλε ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ Έξγσλ θαη Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο θαη ηνλ Αληηπξχηαλε Αθαδεκατθψλ Τπνζέζεσλ θαη Πξνζσπηθνχ, πνπ αζθνχλ ηηο αληίζηνηρεο αξκνδηφηεηεο, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο ηεο πγθιήηνπ. Πξπηαληθέο Αξρέο (Κεληξηθφ Κηίξην, Παλεπηζηεκίνπ 30, Αζήλα) Πξύηαλεο Θενδφζηνο Πειεγξίλεο Αληηπξπηάλεηο Αζηέξηνο Γνπθνπδάθεο, Θεφδσξνο Ληαθάθνο, Θσκάο θεθφπνπινο ΦΟΗΣΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ Ζ ηδηφηεηα ηνπ θνηηεηή απνθηάηαη κε ηελ εγγξαθή ηνπ ζε Α.Δ.Η. θαη απνβάιιεηαη κε ηε ιήςε πηπρίνπ. Οη θνηηεηέο δηθαηνχληαη λα θάλνπλ ρξήζε φισλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ κέζσλ κε ηα νπνία είλαη εμνπιηζκέλν ην Α.Δ.Η. γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ θαη ηηο απνθάζεηο ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηνπ Α.Δ.Η. Γωπεάν Παποσή Γιδακηικών ςγγπαμμάηων (Τπ. Απφθαζε: Φ. 141/Β3/1402/1984, Άξζξν 13) 1. Ζ δηαθίλεζε ησλ βηβιίσλ, ησλ βνεζεκάησλ θαη ησλ ζεκεηψζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε θξνληίδα ηνπ Α.Δ.Η. θαη ε δηαλνκή κε ηε θξνληίδα θάζε ηνκέα θαη ηε ζπλεξγαζία ησλ πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ, χζηεξα απφ ζπλελλφεζε κε ηνπο ζπιιφγνπο ηνπο. Γελ επηηξέπεηαη ε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ θφζηνπο ηνπ βηβιίνπ κε δαπάλε γηα ηε δηαλνκή κέζσ 14

15 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ βηβιηνπσιείνπ. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε έθδνζε ηνπ βηβιίνπ γίλεηαη απφ εθδνηηθή επηρείξεζε κε αληίζηνηρν βηβιηεθδνηηθφ θέξδνο, ε εθδνηηθή επηρείξεζε έρεη ηελ ππνρξέσζε ηεο έγθαηξεο δηαλνκήο ηνπ βηβιίνπ απεπζείαο ζηνπο δηθαηνχρνπο θνηηεηέο. 2. ινη νη θνηηεηέο πνπ εγγξάθνληαη ζην Α εμάκελν ηνπ ηκήκαηνο αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν εγγξαθήο, δειαδή κε εηζαγσγηθέο ή θαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο ή κε κεηεγγξαθή, έρνπλ ην δηθαίσκα λα πάξνπλ δσξεάλ ηα δηδαθηηθά βηβιία, ηα βνεζήκαηα θαη ηηο ζεκεηψζεηο γηα ηα καζήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην ελδεηθηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ γηα ην εμάκελν ηνχην. 3. Με ηελ πξνυπφζεζε φηη εμαθνινπζνχλ λα θνηηνχλ ζην ίδην ηκήκα, νη θνηηεηέο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ έρνπλ δηθαίσκα λα παίξλνπλ δσξεάλ ζε θαζέλα απφ ηα εμάκελα ηα βηβιία, βνεζήκαηα θαη ηηο ζεκεηψζεηο γηα ηα καζήκαηα πνπ ην ελδεηθηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ πξνβιέπεη γηα θάζε λέν εμάκελν. 4. Φνηηεηήο πνπ παξέιεηςε λα παξαιάβεη ηα βηβιία, ηα βνεζήκαηα θαη ηηο ζεκεηψζεηο ζηηο πξνζεζκίεο πνπ νξίδνπλ νη παξάγξαθνη 2 θαη 3, ράλεη ην δηθαίσκα ηνχην γηα αληίζηνηρα καζήκαηα. Πανεπιζηημιακή Λέζση Ζ Παλεπηζηεκηαθή Λέζρε, πνπ ζηεγάδεηαη ζην θηίξην ηεο νδνχ Ηππνθξάηνπο 15, ηει , πξνζθέξεη ζην θνηηεηή: Ιαηποθαπμακεςηική Πεπίθαλτη Ζ πεξίζαιςε απηή παξέρεηαη απφ ηελ Τγεηνλνκηθή Τπεξεζία πνπ ζηεγάδεηαη ζηνλ Α φξνθν (γξαθείν 6 10) ηνπ θηηξίνπ ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Λέζρεο, Ηππνθξάηνπο 15 (ηει ). Ζ Τγεηνλνκηθή Τπεξεζία πεξηιακβάλεη: Ηαηξείν, φπνπ νη θνηηεηέο εμεηάδνληαη δσξεάλ. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο γίλνληαη επηζθέςεηο ζην ζπίηη θαη φζνη απφ ηνπο θνηηεηέο έρνπλ αλάγθε λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο εηζάγνληαη ζε Παλεπηζηεκηαθέο Κιηληθέο θαη λνζειεχνληαη κε έμνδα ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Λέζρεο. Οη θνηηεηέο δηθαηνχληαη λνζειείαο ζηε Β ζέζε ησλ Παλεπηζηεκηαθψλ Κιηληθψλ. Αθηηλνινγηθφ Δξγαζηήξην. Γηεμάγεη ηηο αθηηλνγξαθηθέο εμεηάζεηο ησλ θνηηεηψλ, δσξεάλ. Γηεμάγεη αθφκε ηελ αθηηλνινγηθή εμέηαζε ησλ πξσηνεγγξαθφκελσλ θνηηεηψλ, φπσο θαη ηελ θάζε ρξφλν πξνβιεπφκελε απφ ην λφκν αθηηλνινγηθή εμέηαζε. Φοιηηηικά Εζηιαηόπια Σν εζηηαηφξην ζηελ Παλεπηζηεκηνχπνιε (Κηίξην Φηινζνθηθήο ρνιήο) κε ζχζηεκα απηνεμππεξέηεζεο θαη 980 ζέζεηο εμππεξεηεί εκεξεζίσο πεξίπνπ θνηηεηέο. Παξέρεη έθπησζε ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή ζχκβαζε. Σν εζηηαηφξην ησλ Ηαηξηθψλ Δξγαζηεξίσλ ζην Γνπδί κε ζχζηεκα απηνεμππεξέηεζεο θαη 280 ζέζεηο, εμππεξεηεί πεξίπνπ θνηηεηέο. Παξέρεη έθπησζε ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε. 15

16 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ Οη ππφινηπνη θνηηεηέο ζηηίδνληαη ζε ζπκβεβιεκέλα ηδησηηθά εζηηαηφξηα Α θαη Β θαηεγνξίαο πεξηνρήο Αζελψλ, πνπ παξέρνπλ εθπηψζεηο ζηνπο θνηηεηέο ζχκθσλα κε ηηο ζπκβάζεηο, θαζψο θαη ζηηο θνηηεηηθέο Δζηίεο θαη Οηθνηξνθεία. Οη θνηηεηέο πνπ δελ δηθαηνχληαη δσξεάλ ζίηηζε κπνξνχλ λα ζηηίδνληαη κε πιεξσκή ζην εζηηαηφξην ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο, ζην εζηηαηφξην ησλ Ηαηξηθψλ Δξγαζηεξίσλ ζην Γνπδί θαη ζηα ζπκβεβιεκέλα ηδησηηθά εζηηαηφξηα κε κεησκέλε ηηκή αλάινγε κε ηελ έθπησζε ησλ ζπκβάζεσλ πνπ παξέρεηαη θαη ζηνπο θνηηεηέο πνπ ζηηίδνληαη κε δειηία. Γηα φια απηά ηα ζέκαηα θξνληίδεη ην Γξαθείν πζζηηίνπ, πνπ ζηεγάδεηαη ζηνλ εκηφξνθν ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Λέζρεο, Ηππνθξάηνπο 15 (ηει ). Σν Γξαθείν πζζηηίνπ ρνξεγεί ζηνπο θνηηεηέο ηα δειηία ζίηηζεο (θνππφληα) κεηά ηελ πξνζθφκηζε ησλ ζρεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ. Πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο κπνξείηε λα πάξεηε ζην Γξαθείν πζζηηίνπ. Μαθήμαηα ξένυν γλυζζών ηελ Παλεπηζηεκηαθή Λέζρε ιεηηνπξγεί γηα ηνπο θνηηεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γηδαζθαιείν Ξέλσλ Γισζζψλ θαη ζπγθεθξηκέλα Αγγιηθήο, Γαιιηθήο, Ηηαιηθήο θαη Ηζπαληθήο. Δπίζεο δηδάζθεηαη ε Βνπιγαξηθή, Ρνπκαληθή, εξβηθή θαη Ρσζηθή, εθφζνλ ν αξηζκφο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζπγθξνηεί ηκήκα. Ζ δηδαζθαιία ησλ παξαπάλσ γισζζψλ γίλεηαη 6 ψξεο ηελ εβδνκάδα θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ Οθηψβξην κέρξη Μάην θαη κπνξεί λα εγγξαθεί ζε απηά θάζε θνηηεηήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, ζε νπνηαδήπνηε ρνιή θαη αλ αλήθεη. Δπίζεο ζην Γηδαζθαιείν Ξέλσλ Γισζζψλ ιεηηνπξγνχλ, γηα ηνπο αιινδαπνχο ζπνπδαζηέο, ηκήκαηα αξράξησλ θαη πξνρσξεκέλσλ Νέαο Διιεληθήο Γιψζζαο. Μοςζική Ζ ρνξσδία θαη ε νξρήζηξα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ απνηειεί έλα ππξήλα ηεο εθπνιηηηζηηθήο πξνζπάζεηαο ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Λέζρεο ζηνλ ηνκέα ηεο Μνπζηθήο. Σν Μνπζηθφ Σκήκα απνζθνπεί ζηε κνπζηθή θαη θαιιηηερληθή, γεληθφηεξα, κφξθσζε ησλ θνηηεηψλ, κε καζήκαηα θαη ζπλαπιίεο. πκκεηέρεη ζηηο κνπζηθέο εθδειψζεηο, ζηηο γηνξηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Λέζρεο, θαζψο επίζεο θαη ζε άιιεο θαιιηηερληθέο εθδειψζεηο εληφο θαη εθηφο Διιάδαο. Κάζε θνηηεηήο αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηέο θαη ηα πξνζφληα ηνπ κπνξεί λα γίλεη κέινο ηνπ Μνπζηθνχ Σκήκαηνο απφ ηελ πξψηε θηφιαο ρξνληά. Σν Μνπζηθφ Σκήκα ζηεγάδεηαη ζηελ Παλεπηζηεκηαθή Λέζρε (γξαθείν 6 10), φπνπ βξίζθεηαη θαη ε κεγάιε αίζνπζα εθπαίδεπζεο θαη ζχγρξνλεο κνπζηθέο εγθαηαζηάζεηο. Γςμναζηική και αθλήμαηα Ζ γπκλαζηηθή θαη ηα αζιήκαηα απνηεινχλ έλα ηδηαίηεξν θιάδν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Λέζρεο. Σέληο, πνδφζθαηξν, κπάζθεη, βφιιεπ θαη γεληθά θάζε ηη πνπ αλήθεη ζην επξχ πεδίν ησλ αζιεκάησλ αλήθνπλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ Γπκλαζηεξίνπ. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζα πάξεηε αλ επηθνηλσλήζεηε κε ην Γπκλαζηήξην ζηελ Παλεπηζηεκηνχπνιε. 16

17 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ Φπονηίδα για ζηέγη και επγαζία ζνη απφ ηνπο θνηηεηέο δελ έρνπλ ηαθηνπνηήζεη ην ζέκα ηεο θαηνηθίαο ηνπο ζηελ Αζήλα, κπνξνχλ, ακέζσο κεηά ηελ επηηπρία ηνπο, λα απεπζπλζνχλ ζην Γξαθείν Γεκνζίσλ ρέζεσλ ζηελ Παλεπηζηεκηαθή Λέζρε (Ηππνθξάηνπο 15). ην Γξαθείν απηφ παξαθνινπζείηαη ν εκεξήζηνο θαη πεξηνδηθφο Σχπνο θαη παξέρνληαη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ζε εκεδαπνχο θαη αιινδαπνχο θνηηεηέο. Αλ ρξεζηκνπνηήζεηε ηε δπλαηφηεηα απηή κπνξεί λα βξείηε θάηη πην ζχληνκα θαη πην γξήγνξα, παξά αλ ςάρλεηε κφλνη ζαο. Φοιηηηικέρ εκδπομέρ Κάζε ρξφλν ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Λέζρεο αλαγξάθεηαη πίζησζε γηα θνηηεηηθέο εθδξνκέο θνηλσληθήο κφξθσζεο θαη ςπραγσγίαο εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ. Οη εθδξνκέο απηέο πξνγξακκαηίδνληαη απφ ηηο ρνιέο κε ηε ζπλεξγαζία ησλ θνηηεηψλ, αλάινγα κε ηηο πηζηψζεηο πνπ δηαηίζεληαη θάζε ρξφλν γηα θάζε ζρνιή απφ ηελ χγθιεην θαη κέζα ζηα θαζνξηδφκελα φξηα απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο. Φοιηηηικέρ εζηίερ ηελ Παλεπηζηεκηνχπνιε ιεηηνπξγεί Φνηηεηηθή Δζηία (Φνηηεηηθή Δζηία Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, ΦΔΠΑ), ζηελ νπνία παξέρεηαη δηακνλή θαη δηαηξνθή κε ρακειή ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ, φπσο επίζεο θαη κέζα γηα ηελ αλάπηπμε κνξθσηηθψλ, πλεπκαηηθψλ, θαιιηηερληθψλ θαη αζιεηηθν-ςπραγσγηθψλ εθδειψζεσλ. απηή γίλνληαη δεθηνί θνηηεηέο γηα δηακνλή θαη ζίηηζε ή κφλν γηα ζίηηζε. Σν 30% ησλ ζέζεσλ δηαηίζεηαη απνθιεηζηηθά γηα ηνπο πξσηνεηείο θνηηεηέο, πνπ βξίζθνληαη καθξηά απφ ηνλ ηφπν δηακνλήο ηνπο. Κξηηήξην γηα ηνπο λένεηζαγφκελνπο είλαη ν βαζκφο εηζαγσγήο ηνπο, ελψ γηα ηνπο άιινπο ε απφδνζε ηνπ θνηηεηή θαη ε νηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε. Σα ρξφληα παξακνλήο ζηελ θνηηεηηθή εζηία δελ κπνξεί λα είλαη πεξηζζφηεξα απφ ηα πξνβιεπφκελα θαηά ρνιή έηε θνίηεζεο. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζηε Γξακκαηεία ηεο ΦΔΠΑ (ηειέθσλν: ). Φοιηηηικά Αναγνυζηήπια Σα θνηηεηηθά αλαγλσζηήξηα βξίζθνληαη ζην θηίξην ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Λέζρεο, νδφο Ηππνθξάηνπο 15 (Β φξνθνο, ζέζεηο 250) θαη ζην θηίξην ηεο νδνχ Ηππνθξάηνπο 7 (Α-Β φξνθνο, ζέζεηο 800). ηνπο ρψξνπο ησλ αλαγλσζηεξίσλ κπνξεί θαλείο λα δηαβάζεη κε δηθά ηνπ βηβιία ή κε βηβιία ηεο βηβιηνζήθεο πνπ παξαιακβάλεη ν θνηηεηήο κφλν κε ηε θνηηεηηθή ηνπ ηαπηφηεηα. Μέρξη ζηηγκήο ηα βηβιία δε δαλείδνληαη. Σα αλαγλσζηήξηα ιεηηνπξγνχλ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, εθηφο αββάηνπ, Κπξηαθήο θαη ενξηψλ, απφ ηηο 8 π.κ. κέρξη 9 κ.κ. ζπλέρεηα. Απφ ην Αθαδεκατθφ έηνο , ιεηηνπξγεί Αλαγλσζηήξην ζηνπο ρψξνπο ηεο Παλεπηζηεκηνχπνιεο. 17

18 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ Μονάδα Πποζβαζιμόηηηαρ Φοιηηηών με Αναπηπία (ΦμεΑ) ηφρνο ηεο Μνλάδαο Πξνζβαζηκφηεηαο ΦκεΑ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ είλαη ε επίηεπμε ζηελ πξάμε ηεο ηζφηηκεο πξφζβαζεο ζηηο αθαδεκατθέο ζπνπδέο ησλ θνηηεηψλ κε δηαθνξεηηθέο ηθαλφηεηεο θαη απαηηήζεηο, κέζσ ηεο παξνρήο πξνζαξκνγψλ ζην πεξηβάιινλ, Τπνζηεξηθηηθψλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Τπεξεζηψλ Πξφζβαζεο. Ζ Μνλάδα Πξνζβαζηκφηεηαο ΦκεΑ πεξηιακβάλεη: Τπεξεζία Καηαγξαθήο Αλαγθψλ ησλ ΦκεΑ. Σκήκα Ζιεθηξνληθήο Πξνζβαζηκφηεηαο. Σκήκα Πξνζβαζηκφηεηαο ζην Γνκεκέλν Υψξν. Τπεξεζία Μεηαθνξάο. Γηα επηθνηλσλία θαη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηειέθσλν , Fax Πολιηιζηικόρ Όμιλορ Φοιηηηών Πανεπιζηημίος Αθηνών Ο Πνιηηηζηηθφο κηινο Φνηηεηψλ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ (Π.Ο.Φ.Π.Α.) είλαη ε εμέιημε ηνπ Φνηηεηηθνχ Θεαηξηθνχ Οκίινπ πνπ ηδξχζεθε ην 1923 έρνληαο θπξίσο κέιε πξφζθπγεο θνηηεηέο. Αξγφηεξα κεηνλνκάζζεθε ζε Θεαηξηθφ Σκήκα θαη ζπλέρηζε ηελ αμηφινγε πνξεία ηνπ έρνληαο ζπλεξγάηεο γλσζηά νλφκαηα ηνπ Θεάηξνπ. Μεηά ην 1976 δεκηνπξγνχληαη αθφκα ηξεηο ηνκείο, ν Υνξεπηηθφο, ν Κηλεκαηνγξαθηθφο θαη ν Φσηνγξαθηθφο Σνκέαο. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε κε ην Γξαθείν Γεκνζίσλ ρέζεσλ ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Λέζρεο, Ηππνθξάηνπο 15, ηει Θεαηπικόρ Τομέαρ Ο Θεαηξηθφο Σνκέαο δηνξγαλψλεη καζήκαηα απηνλνκίαο ηνπ εζνπνηνχ, θσλεηηθήο θαη θηλεζηνινγίαο φπσο θαη ζεαηξηθέο θαη άιιεο θαιιηηερληθέο εθδειψζεηο κε πξνζθεθιεκέλνπο εζνπνηνχο θαη παλεπηζηεκηαθνχο. Ο Θεαηξηθφο Σνκέαο ζέιεη λα αλαδείμεη κέζα απφ ηε δνπιεηά ησλ κειψλ ηνπ ηηο δηαζηάζεηο ηεο εξαζηηερληθήο ζεαηξηθήο πξάμεο: ζχγρξνλν πεηξακαηηθφ ζέαηξν, πξνζέγγηζε λέσλ ζπγγξαθέσλ, λενειιεληθφ ζέαηξν, θιαζζηθφ ξεπεξηφξην θαη κειέηε ηνπ αξραίνπ δξάκαηνο κε βάζε ηα ιατθά δξψκελα ηνπ παξαδνζηαθνχ πνιηηηζκνχ. Φοπεςηικόρ Τομέαρ θνπφο ηνπ Υνξεπηηθνχ Σνκέα είλαη ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ θνηηεηψλ ζε ζέκαηα ηνπ ιατθνχ καο πνιηηηζκνχ. Ο ρνξφο ρξεζηκνπνηείηαη σο κέζν γηα ηελ πξαγκάησζε απηνχ ηνπ ζθνπνχ. Φπζηθά δελ κέλνπλ ζηε ζηείξα αλαπαξάζηαζε βεκάησλ αιιά νχηε θαη ζηε κνπζεηαθή παξνπζίαζε ησλ ρνξψλ ηεο παηξίδαο καο. Οη θνηηεηέο θαηαγξάθνπλ θαη επεμεξγάδνληαη φια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ηνλ Διιεληθφ πνιηηηζκφ βηψλνληαο έηζη ηελ παξαδνζηαθή καο θιεξνλνκηά. 18

19 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ Κινημαηογπαθικόρ Τομέαρ Ζ δξαζηεξηφηεηά ηνπ πεξηιακβάλεη παξαγσγή ηαηληψλ 16mm θαη κηθξψλ ηαηληψλ νχπεξ 8 φπσο επίζεο θαη πξνβνιέο ηαηληψλ ξεπεξηνξίνπ γηα ηα κέιε ηνπ. Καζεκεξηλά πξνζθέξνληαη ζεκηλάξηα ζεσξεηηθά θαη ηερληθά απφ παιαηφηεξα κέιε ηνπ Σνκέα θαη επαγγεικαηίεο ηνπ ρψξνπ. ηφρνο ηνπ Κηλεκαηνγξαθηθνχ Σνκέα είλαη ε θαιιηέξγεηα ηεο Κηλεκαηνγξαθηθήο παηδείαο ζηνπο θνηηεηέο ψζηε λα γίλνπλ θαινί ζεαηέο ηεο ηέρλεο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ. Δπίζεο, ε ελεξγνπνίεζε ησλ θνηηεηψλ πνπ έρνπλ δηάζεζε λα δεκηνπξγήζνπλ ψζηε λα γίλνπλ ηαηλίεο πνπ ζα εμπςψζνπλ θνηλσληθά ηφζν ηνπο ίδηνπο φζν θαη ηελ Παλεπηζηεκηαθή θνηλφηεηα ζηελ νπνία αλήθνπλ. Φυηογπαθικόρ Τομέαρ Γηνξγαλψλεη ζεκηλάξηα πνπ απνζθνπνχλ ζηελ εθκάζεζε ηεο θσηνγξαθηθήο κεραλήο θαζψο θαη ησλ θαλφλσλ θαη ηερληθψλ πνπ δηέπνπλ ηε θσηνγξαθηθή πξαθηηθή. Με ηελ πξνβνιή θαη ηνλ ζρνιηαζκφ ηνπ έξγνπ αλαγλσξηζκέλσλ δεκηνπξγψλ πξνάγεηαη ε αηζζεηηθή θαιιηέξγεηα ησλ κειψλ ηνπ ψζηε λα κπνξνχλ λα αλαγλψζνπλ δεκηνπξγηθά έλα θσηνγξαθηθφ έξγν. Παξάιιεια, γλσξίδνπλ νη θνηηεηέο ην γνεηεπηηθφ ζηάδην ηεο εθηχπσζεο αζπξφκαπξσλ θσηνγξαθηψλ. Ζ επαθή ηνπο επίζεο κε ηε θσηνγξαθία ζηνχληην ηνπο βάδεη ζε άιια θαλάιηα θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο. Σν δεηνχκελν είλαη λα αγαπήζνπλ νη θνηηεηέο ηε κνξθή απηή ηεο θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο θαη λα αλαπηχμνπλ ηηο δπλαηφηεηεο θαη ην ηαιέλην ηνπο. Γπαθείο Γιαζύνδεζηρ Ζ δεκηνπξγία ησλ Γξαθείσλ Γηαζχλδεζεο θαζψο θαη ε ελζάξξπλζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο εληάζζεηαη ζηηο ζπζηεκαηηθέο πξνζπάζεηεο ηνπ ΔΚΠΑ λα ζπλδεζεί κε ην θνηλσληθφ θαη παξαγσγηθφ πεξηβάιινλ θαη λα πξνζθέξεη ζηνπο θνηηεηέο ηε δπλαηφηεηα λα επηθνηλσλήζνπλ, λα πιεξνθνξεζνχλ θαη λα ζρεδηάζνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία. Δπνκέλσο ε πξνζπάζεηα απηή ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί σο αθεηεξία νπζηαζηηθήο ζχλδεζεο ηεο παλεπηζηεκηαθήο καο θνηλφηεηαο κε ηνπο ρψξνπο απαζρφιεζεο, ηεο έξεπλαο θαζψο θαη ηνπο θνξείο ηεο παξαγσγήο. Ο θχξηνο ζηφρνο ηνπ Γξαθείνπ Γηαζχλδεζεο ζπλίζηαηαη ζηελ ππνβνήζεζε ησλ θνηηεηψλ θαη απνθνίησλ γηα ηνλ αξηηφηεξν ζρεδηαζκφ ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπο κέζα απφ ηηο αθφινπζεο ππεξεζίεο: Τπεξεζίεο ζπκβνπιεπηηθήο θαη επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ γηα ηελ επηινγή ησλ θαηαιιειφηεξσλ, γηα απηνχο, επαγγεικαηηθψλ θαη επηζηεκνληθψλ θαηεπζχλζεσλ. Κνηλνπνίεζε δηαζέζηκσλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζην δεκφζην θαη ηδησηηθφ ηνκέα ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ (Μνλάδα Γηεζλνχο ηαδηνδξνκίαο). Δλεκέξσζε ζρεηηθά κε κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ, γηα πξνγξάκκαηα επξσπατθήο αληαιιαγήο θνηηεηψλ θαη εξγαδνκέλσλ φπσο ην SOCRATES/ERASMUS θαη ην LEONARDO DA 19

20 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ VINCI, θαζψο θαη γηα ππνηξνθίεο θαη θιεξνδνηήκαηα δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ. Γηνξγάλσζε ζεκηλαξίσλ επηκνξθσηηθνχ ραξαθηήξα φπσο ζχληαμεο βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο, ζπλνδεπηηθήο επηζηνιήο, ζπλέληεπμεο επηινγήο θαη ηερληθψλ αλεχξεζεο εξγαζίαο. Γηνξγάλσζε εκεξψλ θαξηέξαο, εκεξίδσλ επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαζψο θαη άιισλ εθδειψζεσλ, πνπ έρνπλ ζθνπφ λα πιεξνθνξήζνπλ ηνπο θνηηεηέο θαη ηνπο απνθνίηνπο θαη λα ηνπο θέξνπλ ζε επαθή κε εηαηξίεο θαη θνξείο ηνπ παξαγσγηθνχ θνξέα. Δπηπιένλ, ε απνζηνιή ηνπ Γξαθείνπ Γηαζχλδεζεο είλαη ε θαιιηέξγεηα ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πλεχκαηνο θαη ε δεκηνπξγία επηρεηξεκαηηθήο θνπιηνχξαο ζηνπο λένπο θνηηεηέο θαη απνθνίηνπο, ελζαξξχλνληαο ηηο θαηλνηφκεο αηνκηθέο θαη ζπιινγηθέο πξσηνβνπιίεο θαη παξέρνληαο θαηεπζχλζεηο γηα λα ηελ αλάιεςε επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο. Μέζα ζηα ζπγθεθξηκέλα απηά πιαίζηα αλαπηχζζνληαη αληίζηνηρεο δξαζηεξηφηεηεο φπσο: πκβνπιεπηηθέο ζπλαληήζεηο γηα ηελ αλίρλεπζε επηρεηξεκαηηθψλ δεμηνηήησλ Πιεξνθφξεζε γηα εθδειψζεηο, ζεκηλάξηα, ζπλέδξηα κε αληηθείκελν ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα. Παξνρή νδεγψλ ζχληαμεο επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ Γηνξγάλσζε εκεξίδσλ επηρεηξεκαηηθφηεηαο Γηεχζπλζε Κεληξηθψλ Γξαθείσλ Σκήκα Πιεξνθνξηθήο & Σειεπηθνηλσληψλ Παλεπηζηεκηφπνιε, Ηιίζηα, Αζήλα, Γξαθεία Α22 θαη Α23 Σει: , Fax: Ώξεο Λεηηνπξγίαο Γηθηπαθφο Σφπνο: Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο Γξαθείνπ: Παλαγηψηεο Γεσξγηάδεο, Καζεγεηήο χκβνπινο ηαδηνδξνκίαο: Καηηάλα Δπζηαζίνπ χκβνπινο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο: Δχε Καθαξνχρα 20

21 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ Οη δξαζηεξηφηεηεο ησλ Γξαθείσλ εληάζζνληαη ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ ( ) ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ Δζληθνχο θαη Δπξσπατθνχο πφξνπο. Βιβλιοθήκη ηηρ σολήρ Θεηικών Δπιζηημών Tνπνζεζία-Δπηθνηλσλία: Δίζνδνη: α) θχξηα είζνδνο: κεηαμχ ησλ θηεξίσλ ησλ Σκεκάησλ Φπζηθήο θαη Μαζεκαηηθψλ θαη β) ζην δηάδξνκν ηνπ 3 νπ νξφθνπ ηνπ Σκήκαηνο Μαζεκαηηθψλ. Πιεξνθνξίεο: , Γξακκαηεία: , fax: Ηζηνζέζε: Ζι. ηαρπδξνκείν: Ζ Βηβιηνζήθε ηεο ρνιήο Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ ιεηηνπξγεί: Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή 08:30-20:00 θαη άββαην 09:00-15:00. Καηά ηηο επίζεκεο αξγίεο, φπσο απηέο νξίδνληαη απφ ην Πξπηαληθφ πκβνχιην, ε Βηβιηνζήθε δελ ιεηηνπξγεί. Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ δηαθνπψλ (Υξηζηνπγέλλσλ, Πάζρα, ζέξνπο) ην σξάξην δηακνξθψλεηαη αλάινγα. Ζ Γξακκαηεία θαη ην Γξαθείν Γηαδαλεηζκνχ ιεηηνπξγνχλ Γεπηέξα-Παξαζθεπή 09:00-15:00. Ζ πιινγή ηεο Βηβιηνζήθεο πεξηιακβάλεη βηβιία, επηζηεκνληθά πεξηνδηθά (ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή), κεηαπηπρηαθέο εξγαζίεο, δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο, ράξηεο θαη άιιν πιηθφ, ζηηο εμήο ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο: Βηνινγία, Γεσινγία θαη Γεσπεξηβάιινλ, Μαζεκαηηθά, Πιεξνθνξηθή θαη Σειεπηθνηλσλίεο, Φαξκαθεπηηθή, Φπζηθή, Υεκεία. 21

22 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ Ζ Βηβιηνζήθε δηαζέηεη πέληε αλαγλσζηήξηα (3 νο θαη 4 νο φξνθνο) θαη ηέζζεξηο αίζνπζεο νκαδηθήο κειέηεο ησλ έμη αηφκσλ (3 νο θαη 4 νο φξνθνο). Δπηπιένλ, δηαζέηεη κηα αίζνπζα ζηνλ 3 ν φξνθν φπνπ εθηίζεληαη ηα ηειεπηαία ηεχρε ησλ ηξερφλησλ πεξηνδηθψλ (ησλ πεξηνδηθψλ πνπ δηαηίζεληαη ζε έληππε κνξθή θαη ησλ νπνίσλ ε ζπλδξνκή ζπλερίδεηαη). ηνλ 3 ν θαη 4 ν φξνθν ππάξρνπλ εηδηθνί ρψξνη κε ζηαζκνχο εξγαζίαο Ζ/Τ γηα αλαδήηεζε ηνπ πιηθνχ ησλ Βηβιηνζεθψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ζηνλ Αλνηρηφ Καηάινγν Γεκφζηαο Πξφζβαζεο (OPAC: Open Public Access Catalog) (http://www.lib.uoa.gr/yphresies/opac/). ινη νη ρξήζηεο ηεο Βηβιηνζήθεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο θαη πξφζβαζεο ζηα πιήξε θείκελα ησλ άξζξσλ ησλ επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ ηεο Κνηλνπξαμίαο Διιεληθψλ Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ (HEAL-LINK) ζηελ ηζηνζέζε πνπ ππνζηεξίδεη πεξηζζφηεξνπο απφ ηίηινπο πεξηνδηθψλ, ζηηο ειεθηξνληθέο ζπλδξνκέο επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ πνπ ππνζηεξίδεη πεξηζζφηεξνπο απφ ηίηινπο πεξηνδηθψλ θαη πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ ηζηνζειίδα θαζψο θαη ζε βηβιηνγξαθηθέο βάζεηο θαη άιιεο ππεξεζίεο κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ησλ Βηβιηνζεθψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ (http://www.lib.uoa.gr). Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο ππάξρνπλ θαη ζε αλαγλσζηήξην ζηνλ 3 ν φξνθν ηεο Βηβιηνζήθεο, δηθαίσκα ρξήζεο ησλ νπνίσλ έρνπλ φια ηα κέιε ηεο πνπ δηαζέηνπλ θάξηα δαλεηζκνχ. Δπηπιένλ νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα θάλνπλ ρξήζε θαη ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο θνξεηψλ ππνινγηζηψλ, κε δπλαηφηεηα αζχξκαηεο ζχλδεζεο ζηα αλαγλσζηήξηα θαη ελζχξκαηεο ζηηο αίζνπζεο νκαδηθήο κειέηεο. Γηθαίσκα δαλεηζκνχ έρνπλ: α) ηα Μέιε ηνπ Γηδαθηηθνχ, Δξεπλεηηθνχ, Γηνηθεηηθνχ θαη ινηπνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη β) νη πξνπηπρηαθνί θαη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο ηεο ρνιήο Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. 22

23 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ Γηα ηελ έθδνζε ηεο θάξηαο δαλεηζκνχ απαηηνχληαη ηα παξαθάησ: αζηπλνκηθή ηαπηφηεηα, ηαπηφηεηα κέινπο ηεο παλεπηζηεκηαθήο θνηλφηεηαο (ηαπηφηεηα Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, θνηηεηηθή ηαπηφηεηα), δχν (2) θσηνγξαθίεο ζπκπιήξσζε αίηεζεο, ε νπνία είλαη δπλαηφλ λα ζπκπιεξσζεί θαη ειεθηξνληθά. Η θαηάζεζε ηεο αίηεζεο γίλεηαη ζηε Γξακκαηεία (Δεπηέξα έωο Παξαζθεπή ) θαη ζην Γξαθείν Εμππεξέηεζεο ηνπ 3 νπ νξόθνπ (θαζεκεξηλά θαη άββαην ). Ζ ηήξεζε ηνπ αξρείνπ κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ππφθεηηαη ζην Νφκν πεξί πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Γηα ηηο θαηεγνξίεο ησλ ρξεζηψλ πνπ δελ έρνπλ δπλαηφηεηα δαλεηζκνχ ηνπ πιηθνχ ε είζνδνο ζηε Βηβιηνζήθε επηηξέπεηαη κε θαηάζεζε ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο, ε νπνία επηζηξέθεηαη θαηά ηελ απνρψξεζή ηνπο. Ζ θάξηα δαλεηζκνχ δελ κεηαβηβάδεηαη θαη ρξεζηκνπνηείηαη κφλν απφ ηνλ θάηνρφ ηεο. Οη ρξήζηεο θάζε θαηεγνξίαο έρνπλ δηθαίσκα αλαλέσζεο ηνπ δαλεηζκέλνπ πιηθνχ έσο θαη δχν θνξέο. Με ην πέξαο ηεο ηειεπηαίαο αλαλέσζεο θαη ηελ κεζνιάβεζε 15 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ, ν ρξήζηεο κπνξεί λα δαλεηζηεί εθ λένπ ην ίδην ηεθκήξην. Ζ Βηβιηνζήθε δηαηεξεί ην δηθαίσκα αλάθιεζεο δαλεηζκέλνπ πιηθνχ ζε πεξηπηψζεηο απμεκέλεο δήηεζεο. Κάζε ρξήζηεο ν νπνίνο ρξεηάδεηαη πιηθφ ην νπνίν είλαη ήδε δαλεηζκέλν έρεη δηθαίσκα θξάηεζεο. Σν αλψηαην φξην θξάηεζεο πιηθνχ αλά ρξήζηε είλαη δχν (2) ηεθκήξηα. Δάλ δελ δεηεζεί εληφο ηξηψλ εξγάζηκσλ εκεξψλ, ράλεηαη ην δηθαίσκα ηεο θξάηεζεο. Γηα ην πιηθφ ζην νπνίν έρεη γίλεη θξάηεζε απφ πεξηζζφηεξνπο ηνπο ελφο ρξήζηεο, ε πεξίνδνο δαλεηζκνχ κεηψλεηαη γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε φισλ. Ο αλαιπηηθφο Καλνληζκφο Υξεζηψλ είλαη δηαζέζηκνο ζηελ ηζηνζέζε: Σν Γξαθείν Γηαδαλεηζκνχ ηεο Βηβιηνζήθεο αλαιακβάλεη λα αλαδεηήζεη βηβιία θαη άξζξα πεξηνδηθψλ ζε άιιεο Βηβιηνζήθεο, ηα νπνία είλαη αλαγθαία γηα ηε κειέηε θαη ηελ έξεπλα ηνπ ρξήζηε θαη ηα νπνία δελ ππάξρνπλ ζηε πιινγή ηεο Βηβιηνζήθεο. Πξνο ην παξόλ απηή ε ππεξεζία δελ είλαη δηαζέζηκε γηα ηα βηβιία. Δληφο ηνπ ρψξνπ ηεο βηβιηνζήθεο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα θσηνηχπεζεο πιηθνχ (εθηφο αββάηνπ). ην ρψξν ηεο Βηβιηνζήθεο ιεηηνπξγνχλ ζηαζκνί εξγαζίαο γηα άηνκα κε αλαπεξία. Κάζε Γεπηέξα 10:00-12:00 πξαγκαηνπνηείηαη μελάγεζε ησλ ρξεζηψλ θαη ελεκέξσζή ηνπο γηα ηηο ππεξεζίεο ηεο Βηβιηνζήθεο. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα δειψζνπλ ζπκκεηνρή ζπκπιεξψλνληαο ην φλνκά ηνπο ζην εηδηθφ έληππν (πιεξνθνξίεο ζην Γξαθείν Δμππεξέηεζεο ηνπ 3 νπ νξφθνπ). 23

24 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ Foss UoA - Κοινόηηηα Δλεύθεπος Λογιζμικού & Λογιζμικού Ανοισηού Κώδικα Πανεπιζηημίος Αθηνών Ζ ηδέα γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο θνηλφηεηαο μεθίλεζε απφ θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ, θαη ζχληνκα ππήξμε ζπκκεηνρή θαη απφ θνηηεηέο άιισλ ζρνιψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Ο ιφγνο χπαξμεο ηεο θνηλφηεηαο είλαη ε δηάδνζε θαη ζηήξημε ηνπ ΔΛ/ΛΑΚ (Διεχζεξν Λνγηζκηθφ/Λνγηζκηθφ Αλνηρηνχ Κψδηθα), κέζσ δξαζηεξηνηήησλ φπσο: * Παξνρή ηερληθήο βνήζεηαο * Γηεμαγσγή ζεκηλαξίσλ, παξνπζηάζεσλ θαη εθδειψζεσλ * πκκεηνρή ζε projects Οπνηνζδήπνηε ελδηαθέξεηαη θαη έρεη φξεμε λα ζπκκεηάζρεη, είλαη εππξφζδεθηνο ζηελ θνηλφηεηα θαη ηηο ζπδεηήζεηο ηεο. Ζ πξνζπάζεηα είλαη αλνηρηή γηα ζπκκεηνρή πξνο φινπο. Κχξηνο ζηφρνο ηεο θνηλφηεηαο είλαη ε δηάδνζε εθαξκνγψλ θαη γεληθφηεξα ηεο θηινζνθίαο ΔΛ/ΛΑΚ κέζα θαη έμσ απφ ην Παλεπηζηήκην, θαζψο θαη ε ελίζρπζε ηεο ζέζεο ηνπ, ψζηε λα επηηεπρζεί ε θαζνιηθή απνδνρή θαη ρξήζε ηνπ, πξναζπίδνληαο παξάιιεια ηελ ειεπζεξία ζην επίπεδν ινγηζκηθνχ. Γηαδηθηπαθφο ηφπνο θνηλφηεηαο: Σαμείο Απωγήρ Φοιηηηών θνπφο ηνπ Σακείνπ είλαη ε εζηθή θαη πιηθή ζε είδνο ή ζε ρξήκα ελίζρπζε ησλ θνηηεηψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ γηα ηελ θάιπςε εθηάθησλ αλαγθψλ ηνπο, πνπ δελ κπνξνχλ θαηά ηελ θξίζε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο λα αληηκεησπηζηνχλ δηαθνξεηηθά (πρ. βνήζεηα θνηηεηψλ πνπ πάζρνπλ απφ ζνβαξέο παζήζεηο, παξνρή νηθνλνκηθνχ βνεζήκαηνο ζε άπνξνπο θνηηεηέο, παξνρή νηθνλνκηθνχ επηδφκαηνο ζε πεξηπηψζεηο εθηάθησλ αλαγθψλ, θιπ). ρεηηθή αίηεζε πξέπεη λα ππνβιεζεί ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σακείνπ, πνπ ζηεγάδεηαη ζην θηήξην ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Λέζρεο (νδφο Ηππνθξάηνπο, αξ. 15, 3 νο φξνθνο, Γξαθείν Δπηκειεηείαο, ηει , θαη ). Τποηποθίερ - Κληποδοηήμαηα Τπνηξνθίεο Ι.Κ.Τ. (Άξζξν 24 Ν. 2413/ ) ηνπο πξνπηπρηαθνχο θαη κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο Α.Δ.Η. θαη Σ.Δ.Η. ρνξεγνχληαη βξαβεία θαη ππνηξνθίεο απφ ην Ίδξπκα Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ (Η.Κ.Τ.), απφ ην αθαδεκατθφ έηνο κε ηνπο εμήο φξνπο: 1. Σα βξαβεία, πνπ ζπλίζηαηαη ζε γξαπηφ δίπισκα θαη ζε ρνξήγεζε επηζηεκνληθψλ βηβιίσλ ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ησλ ζπνπδψλ ηνπ θνηηεηή, απνλέκνληαη ζηνλ πξψην επηηπρφληα θαηά ηηο εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο ζηνλ πξψην επηηπρφληα θαηά ηηο πξναγσγηθέο εμεηάζεηο, εθφζνλ ηηο πεξάησζε εληφο ησλ δχν πξψησλ εμεηαζηηθψλ πεξηφδσλ, θαζψο θαη ζε θάζε αξηζηνχρν απφθνηην πνπ πεξάησζε ηηο πηπρηαθέο εμεηάζεηο εληφο ησλ δχν πξψησλ εμεηαζηηθψλ πεξηφδσλ. 24

25 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ 2. Οη ππνηξνθίεο ρνξεγνχληαη ζηνπο πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο κε πξψην θξηηήξην ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ ίδηνπ ηνπ θνηηεηή θαη ησλ γνλέσλ ηνπ θαη δεχηεξν θξηηήξην ηελ επίδνζή ηνπ, θαη απφιπηε ζεηξά επηηπρίαο ζηηο εηζαγσγηθέο ή ηηο πξναγσγηθέο εμεηάζεηο θάζε έηνπο ζπνπδψλ. Οη πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο ελδηακέζσλ εηψλ, γηα λα ιάβνπλ ππνηξνθία, ζα πξέπεη λα έρνπλ επηπιένλ επηηχρεη κέζν φξν βαζκνινγίαο ηνπιάρηζηνλ 6.51 ζε θιίκαθα βαζκνινγίαο 0 10 ζηα καζήκαηα ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, εληφο ηεο πξψηεο ή ηνπιάρηζηνλ ηεο πξψηεο θαη ηεο δεχηεξεο εμεηαζηηθήο πεξηφδνπ. 3. Ο αξηζκφο ησλ ππνηξνθηψλ, ην πνζφ πνπ ρνξεγείηαη γηα ηελ αγνξά βηβιίσλ ή γηα ηελ ππνηξνθία θαη νη ινηπέο ιεπηνκέξεηεο απνλνκήο ησλ βξαβείσλ θαη ππνηξνθηψλ, θαζψο θαη ην πξφγξακκα θαη νη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο πνπ ζα ην δηέπνπλ νξίδνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Η.Κ.Τ. 4. ηνλ πξψην επηηπρφληα θνηηεηή θάζε κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο, κεηά ην ηέινο θάζε έηνπο ζπνπδψλ ην Η.Κ.Τ. ρνξεγεί ππνηξνθία (ηεο νπνίαο ην πνζφ κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Η.Κ.Τ.). 5. ηνπο πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο κπνξνχλ λα παξέρνληαη απφ ηα ηδξχκαηα ζηα νπνία θνηηνχλ, απφ ην αθαδεκατθφ έηνο , άηνθα δάλεηα θαη νηθνλνκηθέο εληζρχζεηο γηα ηελ θάιπςε εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ηνπο κε θξηηήξην ηελ αηνκηθή ή ηελ νηθνγελεηαθή ηνπο θαηάζηαζε θαη ηελ επίδνζή ηνπο ζηηο ζπνπδέο. Ζ έθηαζε, ε δηαδηθαζία θαη νη πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο ησλ δαλείσλ θαη ησλ εληζρχζεσλ απηψλ θαζνξίδεηαη κε πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. 6. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ξπζκίδεηαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Ζ δηάηαμε απηή εθαξκφδεηαη απφ ην αθαδεκατθφ έηνο Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη Οηθνλνκηθψλ είλαη δπλαηή ε επηρνξήγεζε ησλ αξρείσλ ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 1946/1991. Κιεξνδνηήκαηα Σν Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ δηαρεηξίδεηαη έλα κεγάιν αξηζκφ απφ θιεξνδνηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηφζν πξνπηπρηαθέο φζν θαη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο. 25

26 ΓΗΑΡΘΡΧΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ

27 ΓΗΑΡΘΡΧΖ - ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ 27

28 ΓΗΑΡΘΡΧΖ - ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ςνοπηική παποςζίαζη Σν Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ αλήθεη ζηε ρνιή Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Ηδξχζεθε ην 1989 σο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο, κε ην πξνεδξηθφ δηάηαγκα 389/1989, νπζηαζηηθά φκσο άξρηζε λα ιεηηνπξγεί ην 1986, κεηά απφ απφθαζε ηεο πγθιήηνπ, σο «Γηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ζηελ Δπηζηήκε ησλ Τπνινγηζηψλ θαη ησλ Σειεπηθνηλσληψλ». Οη πξψηνη πηπρηνχρνη ηνπ Σκήκαηνο απνθνίηεζαλ ην Σν 2000 κεηνλνκάδεηαη ζε Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ. Ο αξρηθφο ππξήλαο ηνπ Γηδαθηηθνχ θαη Δξεπλεηηθνχ Πξνζσπηθνχ ηνπ, (Γ.Δ.Π.), πξνήιζε απφ ηα Σκήκαηα Φπζηθήο θαη Μαζεκαηηθψλ. ήκεξα, έρεη εκπινπηηζηεί κε αμηφινγνπο επηζηήκνλεο θαη απνηειείηαη απφ 42 κέιε ΓΔΠ: 17 Καζεγεηέο, 12 Αλαπιεξσηέο Καζεγεηέο, 11 Δπίθνπξνπο Καζεγεηέο θαη 2 Λέθηνξεο. Σν Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ απνηειείηαη απφ ηξεηο Σνκείο: Α Σνκέαο: ΘΔΧΡΖΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ, κε γλσζηηθφ αληηθείκελν ηελ αλάπηπμε θαη ζεκειίσζε κεζφδσλ ηεο Πιεξνθνξηθήο, ηα Τπνινγηζηηθά Μαζεκαηηθά, ηε Θεσξία θαη Μειέηε Αιγνξίζκσλ θαη Γισζζψλ Πξνγξακκαηηζκνχ, Γνκψλ Γεδνκέλσλ, Αλάπηπμεο Λνγηζκηθνχ θαη Γξαθηθήο κε Τπνινγηζηή. Β Σνκέαο: ΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ, κε γλσζηηθφ αληηθείκελν ηελ Αλάιπζε, χλζεζε θαη Δθαξκνγέο πζηεκάησλ Τιηθνχ θαη Λνγηζκηθνχ, Γηαρείξηζε Βάζεσλ Πιεξνθνξηψλ θαη Γλψζεσλ. Γ Σνκέαο: ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΖΜΑΣΟ, κε γλσζηηθφ αληηθείκελν ηηο Γηαηάμεηο θαη ηα πζηήκαηα Δπηθνηλσλίαο, ηα Γίθηπα Δπηθνηλσλίαο, ηελ Δπεμεξγαζία ήκαηνο θαη Δηθφλαο θαη ηα πζηήκαηα Μηθξνειεθηξνληθήο θαη Οπηηθνειεθηξνληθήο. Δθηφο απφ ηνλ Πξνπηπρηαθφ Κχθιν πνπδψλ, ζην Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ ιεηηνπξγεί Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ κε ηηο αθφινπζεο έμη Μεηαπηπρηαθέο Δηδηθεχζεηο: Τπνινγηζηηθή Δπηζηήκε Πξνεγκέλα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Σερλνινγία πζηεκάησλ Τπνινγηζηψλ πζηήκαηα Δπηθνηλσληψλ θαη Γίθηπα Δπεμεξγαζία ήκαηνο γηα Δπηθνηλσλίεο θαη Πνιπκέζα Νέεο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ. Σν Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ ζπκκεηέρεη επηπιένλ ζε Γηαηκεκαηηθά/Γηαπαλεπηζηεκηαθά Πξνγξάκκαηα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ κε εηδίθεπζε ζηνπο ηνκείο: 28

29 ΓΗΑΡΘΡΧΖ - ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ Μηθξνειεθηξνληθήο (Γηνηθεηηθή ππνζηήξημε απφ ην Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ) Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκηθήο Σειεπηθνηλσληαθψλ Γηθηχσλ (Γηνηθεηηθή ππνζηήξημε απφ ην Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ) Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ηαηξηθή θαη ηε Βηνινγία (Γηνηθεηηθή ππνζηήξημε απφ ην Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ) Ζιεθηξνληθήο Ραδηνειεθηξνινγίαο θαη Απηνκαηηζκνχ (Γηνηθεηηθή ππνζηήξημε απφ ην Σκήκα Φπζηθήο) Βαζηθήο θαη Δθαξκνζκέλεο Γλσζηαθήο Δπηζηήκεο (Γηνηθεηηθή ππνζηήξημε απφ ην Σκήκα ΜΗΘΔ) Λνγηθήο θαη Θεσξίαο Αιγνξίζκσλ θαη Τπνινγηζκψλ (Γηνηθεηηθή ππνζηήξημε απφ ην Σκήκα Μαζεκαηηθψλ) Δθηφο απφ ηε δηδαθηηθή δξαζηεξηφηεηα ην Σκήκα αλαπηχζζεη θαη έληνλε εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ζε δηάθνξεο επηζηεκνληθέο πεξηνρέο, θπξηφηεξεο απφ ηηο νπνίεο είλαη νη αθφινπζεο: Τιηθφ θαη ινγηζκηθφ ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ. Μεζνδνινγίεο, ηερληθέο θαη εξγαιεία αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ. Σερλεηή λνεκνζχλε. Βάζεηο δεδνκέλσλ. Δθπαηδεπηηθή ηερλνινγία θαη εθπαίδεπζε απφ απφζηαζε. Δθαξκνγέο δηαδηθηχνπ. Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. Δπηθνηλσλία αλζξψπνπ-κεραλήο. Δλεξγεηαθή πνιηηηθή. Αιγφξηζκνη θαη γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ. Γξαθηθά. Δπηζηεκνληθνί ππνινγηζκνί. Γίθηπα επηθνηλσληψλ. πζηήκαηα επηθνηλσληψλ. Δπεμεξγαζία ζήκαηνο θαη εηθφλαο. Γηαηάμεηο θαη ππνζπζηήκαηα. Γηα ηηο παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηεο ην Σκήκα δηαζέηεη φρη κφλν εξεπλεηηθά αιιά θαη αληίζηνηρα εξγαζηήξηα αζθήζεσο ησλ θνηηεηψλ. Αμηφινγε είλαη θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ Σκήκαηνο ζε πνιιά εζληθά θαη επξσπατθά εξεπλεηηθά θαη αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη ην Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ είλαη κεηαμχ ησλ πξψησλ, ζηελ Διιάδα, ζε πξνζέιθπζε εμσηεξηθψλ πφξσλ. Δπίζεο, ην Σκήκα είλαη κεηαμχ ησλ πξψησλ ζε αξηζκφ δεκνζηεχζεσλ ζε δηεζλή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη πλέδξηα. Ζ εκπεηξία ησλ κειψλ ηνπ Σκήκαηνο ζηα παξαπάλσ πξνγξάκκαηα έρεη νδεγήζεη ηηο Παλεπηζηεκηαθέο αξρέο λα αλαζέζνπλ ζην Σκήκα ππεπζπλφηεηα δηαρείξηζεο ή/θαη εθηέιεζεο κεγάισλ παλεπηζηεκηαθψλ πξνγξακκάησλ αλάπηπμεο ζηνπο ηνκείο ησλ Γηθηχσλ, ζηηο Βηβιηνζήθεο, ζηελ Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε, θιπ. Έρεη επηπιένλ αλαπηπρζεί έληνλε δξαζηεξηφηεηα γηα ηε δηαζχλδεζε ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ κε ηνλ παξαγσγηθφ ηνκέα κέζσ δηκεξψλ ζπλεξγαζηψλ κε Γεκφζηνπο θαη Ηδησηηθνχο θνξείο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη ην Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ θηινμελεί θαη ππνζηεξίδεη ην Γξαθείν ηαδηνδξνκίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Οη θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ, ηφζν ηνπ Πξνπηπρηαθνχ Κχθινπ φζν θαη ησλ Μεηαπηπρηαθψλ Δηδηθεχζεσλ, θαζψο θαη νη 29

30 ΓΗΑΡΘΡΧΖ - ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ππνςήθηνη δηδάθηνξεο, κε ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ απνθηνχλ ζηέξεα επηζηεκνληθή βάζε, νπζηαζηηθή θαη ζεκαληηθή εξεπλεηηθή θαη πξαθηηθή εκπεηξία ζηελ Πιεξνθνξηθή ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο δπζθνιφηεξεο απαηηήζεηο ηνπ επαγγεικαηηθνχ ρψξνπ. Γιοικηηική Οπγάνωζη ηος Σμήμαηορ Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε νξγάλσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ έξγνπ ηνπ Σκήκαηνο, έρνπλ δεκηνπξγεζεί έμη επηηξνπέο (ινγνζέζηα), ησλ νπνίσλ νη αξκνδηφηεηεο πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα: Λνγνζέζην Πξνπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ Αληηθείκελν Λνγνζεζίνπ: Παξαθνινχζεζε θαη ζπληνληζκφο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ. Κύξηεο Αξκνδηόηεηεο: α) Καηάξηηζε θαη παξαθνινχζεζε σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ, β) θαηάξηηζε πξνγξάκκαηνο εμεηάζεσλ γ) πξνγξακκαηηζκφο θαη δηάζεζε αηζνπζψλ δηδαζθαιίαο θαη ζπλεδξηάζεσλ, δ) επίιπζε ηπρφλ πξνβιεκάησλ ηνπ ΠΠ ζε ζπλελλφεζε κε ηα κέιε ΓΔΠ θαη ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ θνηηεηψλ, ε) ζπγθέληξσζε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ΠΠ θαη ζπληνληζκφο ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ησλ καζεκάησλ, ζη) δηακφξθσζε πξνηάζεσλ γηα ηελ αλακφξθσζε ηνπ ΠΠ, δ) έθδνζε Οδεγνχ πνπδψλ, ε) ζπληνληζκφο θηλεηηθφηεηαο θνηηεηψλ (π.ρ. Erasmus), ζ) θαηαγξαθή θαη παξαθνινχζεζε πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ άιισλ Σκεκάησλ. Λνγνζέζην Γηαρείξηζεο Πφξσλ θαη Πξνγξακκαηηζκνχ: Αληηθείκελν Λνγνζεζίνπ: Πξνγξακκαηηζκφο θαη δηαρείξηζε ησλ πφξσλ (ρψξνη, επηθνπξηθφ έξγν θνηηεηψλ) ηνπ Σκήκαηνο. Κύξηεο Αξκνδηόηεηεο: α) δηάζεζε θαη επνπηεία ζέζεσλ εξγαζίαο ζηνπο Τπνςήθηνπο Γηδάθηνξεο θαη ηνπο άιινπο εξεπλεηέο θαη ζπλεξγάηεο ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηνπ Σκήκαηνο, β) εηζεγήζεηο πξνο ην Γ.. γηα νπνηαδήπνηε λέα θαηαλνκή ρψξσλ, γ) δηακφξθσζε θαη εμνπιηζκφο ρψξσλ, δ) δηαηήξεζε αξρείσλ γηα ηελ παξνρή έξγνπ ησλ Τ.Γ. θαη κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ θαζψο θαη θαηάξηηζε θαηαιφγνπ κε ηηο αλάγθεο ηνπ Σκήκαηνο ζε επηθνπξηθφ έξγν, ε) πξνγξακκαηηζκφο θαη αλάζεζε έξγνπ ζηνπο Τ.Γ. θαη κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο, ζη) νξηζκφο επηηεξεηψλ ζηηο εμεηάζεηο δ) παξαθνινχζεζε θνηηεηηθψλ εηζθνξψλ ζην ΠΜ. Λνγνζέζην Πξνβνιήο θαη πλεξγαζηψλ: Αληηθείκελν Λνγνζεζίνπ: Πξνβνιή ηνπ Σκήκαηνο θαη αλάπηπμε θάζε ηχπνπ ζπλεξγαζηψλ. Κύξηεο Αξκνδηόηεηεο: α) πληήξεζε, αλαλέσζε θαη αλαβάζκηζε ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Σκήκαηνο, β) δηνξγάλσζε εθδειψζεσλ θαη εκεξίδσλ, γ) έθδνζε εληχπσλ πξνβνιήο ηνπ Σκήκαηνο, δ) ελεκέξσζε δηαθφξσλ θνξέσλ 30

31 ΓΗΑΡΘΡΧΖ - ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ζρεηηθά κε ηηο εθπαηδεπηηθέο θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ Σκήκαηνο, ε) αλάπηπμε δηκεξψλ θαη πνιπκεξψλ ζρέζεσλ, ζη) αλαδήηεζε ηξίησλ πφξσλ ρνξεγηψλ δ) έξεπλεο γλψκεο. Λνγνζέζην Δξεπλεηηθψλ θαη Αλαπηπμηαθψλ Γξαζηεξηνηήησλ: Αληηθείκελν Λνγνζεζίνπ: Καηαγξαθή εξεπλεηηθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Σκήκαηνο θαη ελεκέξσζε ζρεηηθά κε απηά. Κύξηεο Αξκνδηόηεηεο: α) Αλαλέσζε ηνπ θαηαιφγνπ επηζηεκνληθψλ δεκνζηεχζεσλ ηνπ Σκήκαηνο, β) αλαλέσζε ηνπ θαηαιφγνπ έξγσλ Δ&Α γ) θαηαγξαθή θαη πξνβνιή ηεο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Σκήκαηνο, δ) δηνξγάλσζε επηζηεκνληθψλ εκεξίδσλ θαη ζεκηλαξίσλ, ε) εηήζηα έθδνζε ηεχρνπο κε επηιεγκέλα άξζξα απφ Πηπρηαθέο θαη Γηπισκαηηθέο εξγαζίεο, ζη) εηήζηα έθδνζε, ζηελ αγγιηθή γιψζζα, ηεχρνπο κε ηηο θπξηφηεξεο πξσηφηππεο ζπλεηζθνξέο φισλ ησλ δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ ηνπ Σκήκαηνο. Λνγνζέζην πζηεκάησλ Πιεξνθνξηθήο θαη Οπηηθναθνπζηηθψλ Μέζσλ: Αληηθείκελν Λνγνζεζίνπ: Λεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αλάπηπμε ησλ θνηλφρξεζησλ ζπζηεκάησλ Πιεξνθνξηθήο θαη νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ πνπ δηαζέηεη ην Σκήκα Κύξηεο Αξκνδηόηεηεο: α) Λεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αλαβάζκηζε ησλ γεληθψλ εμνπιηζκψλ θαη εξγαζηεξίσλ Ζ/Τ ηνπ Σκήκαηνο, β) ιεηηνπξγία θαη αλαβάζκηζε άιισλ ππνδνκψλ Πιεξνθνξηθήο, γ) ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ δηδαζθαιίαο θαη εμνπιηζκνχ ηειεθπαίδεπζεο, ε) δηαρείξηζε θαη αλαβάζκηζε ινγηζκηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ εθπαίδεπζε ζη) ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ θνηηεηψλ, δ) αλάπηπμε λέσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο θνηηεηέο θαη ην πξνζσπηθφ. Λνγνζέζην Βηβιηνζήθεο θαη Φεθηαθνχ Τιηθνχ: Αληηθείκελν Λνγνζεζίνπ: Λεηηνπξγία θαη αλάπηπμε ππεξεζηψλ Αλαγλσζηεξίνπ θαη αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε ςεθηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. Κύξηεο Αξκνδηόηεηεο: α) πγθέληξσζε θαη θαηαρψξεζε δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ, β) ζπγθέληξσζε θαη θαηαρψξεζε Πηπρηαθψλ θαη Γηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ, γ) δηαρείξηζε παξαγγειηψλ βηβιίσλ, δ) επαθή κε ηε βηβιηνζήθε ηεο ρνιήο θαη άιιεο βηβιηνζήθεο ε) ζπγθέληξσζε θαη δηαρείξηζε βαζηθψλ εθπαηδεπηηθψλ βηβιίσλ γηα ηηο πξνπηπρηαθέο θαη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο, ζη) αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε ςεθηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, δ) ιεηηνπξγία Αλαγλσζηεξίνπ, ε) δηαρείξηζε θαξηψλ πξφζβαζεο ζην θηήξην. Δπηπιένλ, έρεη πξνβιεθζεί θαη ζα ιεηηνπξγήζεη ζχληνκα ε θαηαλνκή ηνπ Γηνηθεηηθνχ Πξνζσπηθνχ πνπ ηνπνζεηείηαη ζηηο Γξακκαηείεο ησλ Σκεκάησλ ζε ςπηπεζιακέρ μονάδερ επηπέδνπ Γπαθείος. Πην ζπγθεθξηκέλα, πξνβιέπεηαη ε ζχζηαζε ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο ησλ εμήο δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ - 31

32 ΓΗΑΡΘΡΧΖ - ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ Γξαθείσλ πνπ ζα ππνζηεξίδνπλ ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο νη νπνίεο θαη είλαη πιένλ απαξαίηεηεο. Γπαθείο Γπαμμαηείαρ ηων Σομέων και ηος Ππογπάμμαηορ Μεηαπηςσιακών ποςδών: ζα ππνζηεξίδεη ηνπο Γ/ληεο Σνκέσλ, ην Γ/ληε ΠΜ, ηηο δηαδηθαζίεο εθηχπσζεο θαη δηαλνκήο ησλ δηδαθηηθψλ εκεηψζεσλ, ηηο απαηηνχκελεο δηαδηθαζίεο ζρεηηθά κε ηα νηθνλνκηθά ηνπ Σκήκαηνο, ηε δηαρείξηζε ησλ αηζνπζψλ ζπλεδξηάζεσλ, ηηο παξαγγειίεο θαη ηε δηάζεζε ηεο γξαθηθήο χιεο θαη ησλ αλαισζίκσλ, ηπρφλ άιιεο γξακκαηεηαθέο δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνχληαη ζην Πξνπηπρηαθφ θαη Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Γπαθείο Γιασείπιζηρ Τποδομών ηος Σμήμαηορ: ζα είλαη αξκφδην γηα ηε δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία φισλ ησλ θνηλφρξεζησλ ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ (εξγαζηεξίσλ, Γξακκαηεηψλ, αηζνπζψλ δηδαζθαιίαο) θαη ησλ επνπηηθψλ κέζσλ δηδαζθαιίαο, θαζψο θαη γηα ηελ αλαλέσζε, εγθαηάζηαζε θαη δηαρείξηζε ηνπ απαξαίηεηνπ ινγηζκηθνχ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηψλ θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Σκήκαηνο. Θα ιεηηνπξγεί ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Λνγνζεζίνπ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηθήο θαη Οπηηθναθνπζηηθψλ Μέζσλ. Γπαθείο Τποζηήπιξηρ Δζωηεπικών Γιαδικαζιών: ζα είλαη αξκφδην γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ζπιινγήο ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηνπο δείθηεο εθπαίδεπζεο θαη έξεπλαο, ηεο δηαδηθαζίαο Απνινγηζκνχ θαη Πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ έξγνπ ησλ κειψλ ΓΔΠ, ηεο αμηνιφγεζεο ησλ καζεκάησλ απφ ηνπο θνηηεηέο θαη ηεο ππνζηήξημεο ηνπ πζηήκαηνο αλάζεζεο έξγνπ ζηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο θαη Τπνςήθηνπο Γηδάθηνξεο. Θα ιεηηνπξγεί ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Σκήκαηνο θαη ζα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηνπο Τπεπζχλνπο ησλ Λνγνζεζίσλ ηεο Γηαρείξηζεο Πφξσλ θαη Πξνγξακκαηηζκνχ θαη ησλ Δξεπλεηηθψλ θαη Αλαπηπμηαθψλ Γξαζηεξηνηήησλ. Γπαθείο Αναγνωζηηπίος και Δκπαιδεςηικού Τλικού: ζα είλαη αξκφδην γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Αλαγλσζηεξίνπ, ηελ νξγάλσζε ηνπ ςεθηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ πνπ βξίζθεηαη ζην δηαδίθηπν, ηε ζπιινγή θαη ηαμηλφκεζε ησλ Πηπρηαθψλ θαη Γηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ θαη ησλ Γηδαθηνξηθψλ Γηαηξηβψλ θαη ηελ έθδνζε ειεθηξνληθψλ θαξηψλ γηα ηελ πξφζβαζε ζηα θηήξηα ηνπ Σκήκαηνο. Θα ιεηηνπξγεί ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Τπεπζχλνπ ηνπ Λνγνζεζίνπ Βηβιηνζήθεο θαη Φεθηαθνχ Τιηθνχ. Γπαθείο Πποβολήρ: ζα είλαη αξκφδην γηα ηηο εθδειψζεηο θαη ελέξγεηεο πξνβνιήο ηνπ Σκήκαηνο, ηηο εηήζηεο εθδφζεηο ηνπ Σκήκαηνο (Οδεγφο πνπδψλ, Σφκνο Δπηιεγκέλσλ άξζξσλ απφ Πηπρηαθέο θαη Γηπισκαηηθέο εξγαζίεο, Σφκνο Παξνπζίαζεο Γηδαθηνξηθψλ Γηαηξηβψλ ηνπ Σκήκαηνο), ηηο έξεπλεο γλψκεο πνπ δηελεξγεί ην Σκήκα θαη ηελ αλαλέσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ ηνπ Σκήκαηνο. Θα ιεηηνπξγεί ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Τπεπζχλνπ ηνπ Λνγνζεζίνπ Πξνβνιήο θαη πλεξγαζηψλ θαη ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηνπο Τπεπζχλνπο ησλ Λνγνζεζίσλ ηνπ ΠΠ θαη ησλ Δξεπλεηηθψλ θαη Αλαπηπμηαθψλ Γξαζηεξηνηήησλ. 32

Οδηγψρ επαγγέλμαηορ βιβλιοθηκονψμος ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

Οδηγψρ επαγγέλμαηορ βιβλιοθηκονψμος ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Οδηγψρ επαγγέλμαηορ βιβλιοθηκονψμος ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 2 Οδηγψρ επαγγέλμαηορ βιβλιοθηκονψμος Γπαθείο Διαζύνδεζηρ A.Τ.Ε.Ι. Θεζζαλονίκηρ 3 ωνηαξη οδηγοω: Δκκαλνπήι Γαξνπθάιινπ Δπηζηεκνληθφο πλεξγάηεο ΑΣΔΗ-Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο. Σα ζηνηρεία ηεο αμηνιόγεζεο αθνξνύλ ηελ πεξίνδν 2004-2009

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο. Σα ζηνηρεία ηεο αμηνιόγεζεο αθνξνύλ ηελ πεξίνδν 2004-2009 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ ΚΗΝΖΖ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Σα ζηνηρεία ηεο αμηνιόγεζεο αθνξνύλ ηελ πεξίνδν 2004-2009

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ Γεληθέο δηαηάμεηο Σν Σκήκα Φηινζνθίαο-Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο νξγαλψλεη θαη ιεηηνπξγεί απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2004-2005 Πξφγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΙΟΤΛΙΟ 2008 Πίνακαρ πεπιεσομένυν Ππόλογορ... 3 Πεξίιεςε 1. Πξφγξακκα πνπδψλ 8 2. Γιδακηικό έπγο..14 3. Δπεςνηηικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Οδεγόο πνπδώλ Αθαδ. έηoπο 2008 2009 1 ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: Βαζίιεηνο Κέθεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο πύξνο Πνιπκέξεο, Δ.Σ.Δ.Π. ΑΘΖΝΑ 2009 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ «ςγκπιηική Μελέηη ηος Σμήμαηορ Μοςζικήρ Δπιζηήμηρ και Σέσνηρ ηος Πανεπιζηημίος Μακεδονίαρ με ππόηςπα μοςζικά

Διαβάστε περισσότερα

Οη πνπδέο Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ 2011-2012

Οη πνπδέο Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ 2011-2012 Οη πνπδέο Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ 2011-2012 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΟΛΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σκήκα Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α Α. Ζ Κνηλσληθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Μήλπκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΠΣΤΥΙΟΤΥΧΝ Σ.Δ.Ι. ΣΜΗΜΑ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ

ΟΓΗΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΠΣΤΥΙΟΤΥΧΝ Σ.Δ.Ι. ΣΜΗΜΑ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΟΓΗΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΠΣΤΥΙΟΤΥΧΝ Σ.Δ.Ι. ΣΜΗΜΑ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ Αθήνα 2008 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΟΓΗΓΟΤ... 1.1. Κξηηήξηα επηινγήο επαγγέικαηνο 1.2. Σξφπνο ρξήζεο ηνπ Οδεγνχ Δπαγγέικαηνο 2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 2003-2010

ΔΚΘΔΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 2003-2010 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΘΔΑΣΡΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ HELLENIC REPUBLIC NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS SCHOOL OF PHILOSOPHY FACULTY OF THEATRE

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ. Μεραληθνύ. Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ. πληάθηεο

ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ. Μεραληθνύ. Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ. πληάθηεο ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ Μεραληθνύ Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ πληάθηεο Έιιελαο Ησάλλεο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Μεηζάξαο Άγγεινο Δηδηθό Σερληθό Πξνζσπηθό Οθηώβξηνο 2007 2 Πξόινγνο Ζ ζχληαμε ηνπ παξφληνο

Διαβάστε περισσότερα

Η ειεθηξνληθή κάζεζε ζηα ηδξύκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αλά θξάηνο 39

Η ειεθηξνληθή κάζεζε ζηα ηδξύκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αλά θξάηνο 39 1 Ηιεθηξνληθή κάζεζε ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. πγθξηηηθή πξνζέγγηζε ηεο εθαξκνγήο ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο ζηε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ηεο Γεξκαλίαο, ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δζζνλίαο Πεξίιεςε Δπξεηήξην Δηζαγσγή..

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖΑΞΗΟΛΟΓΖΖ

ΔΚΘΔΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΔΚΘΔΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΑΣΡΑ, ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2011 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΧΟΛΗ. ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ.. ΡΙΟ ΣΗΛ: 2610/969986 FAX: 2610/996265

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (ΠΜ) ΜΔ ΣΗΣΛΟ: "ΥΔΓΗΑΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΓΧΝΗΣΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ

ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΓΙΑΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ χολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Τπολογιστών ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ Σμήμα Βιομηχανικής Γιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο διαβοωλεςζηρ για ηην έναπξη διαλψγος. Αςηοδιοίκηζη, λογοδοζία, ποιψηηηα, εξυζηπέθεια

Κείμενο διαβοωλεςζηρ για ηην έναπξη διαλψγος. Αςηοδιοίκηζη, λογοδοζία, ποιψηηηα, εξυζηπέθεια Κείμενο διαβοωλεςζηρ για ηην έναπξη διαλψγος Εθνική Σηραηηγική για ηην Ανώηαηη Εκπαίδευζη Το Δημόζιο Πανεπιζηήμιο Το Δημόζιο Τεχνολογικό Ίδρυμα Αςηοδιοίκηζη, λογοδοζία, ποιψηηηα, εξυζηπέθεια 65 ε χλνδνο

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση Δραστηριοτήτων Κεντρικής Διοίκησης και Ινστιτούτων ΕΑΑ 2012

Ετήσια Έκθεση Δραστηριοτήτων Κεντρικής Διοίκησης και Ινστιτούτων ΕΑΑ 2012 Ετήσια Έκθεση Δραστηριοτήτων Κεντρικής Διοίκησης και Ινστιτούτων ΕΑΑ 2012 Μάιοσ 2013 Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΘΝΗΚΟ ΑΣΔΡΟΚΟΠΔΗΟ ΑΘΖΝΧΝ 1. ΔΗΑΓΧΓΖ 3 2. ΓΟΜΖ ΣΟΤ ΔΑΑ-ΗΝΣΗΣΟΤΣΑ-ΑΛΛΔ ΤΠΖΡΔΗΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ

ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ Δεκέμβριος 2009 Διζαγωγή ην πιαίζην ηεο Δθπαηδεπηηθήο Μεηαξξχζκηζεο, πνπ απνηειεί θχξην ζηφρν ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΑΘΖΝΑ 2009 1 2 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ παξφληνο νδεγνχ, γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2007 2008, ππνζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 2009 Πεξηερόκελα Πξόινγνο... ζει. 3 1. ρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία Δζωηεξηθήο Αμηνιόγεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011)

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ρνιή Παηδαγσγηθή Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Αθαδεκατθφ έηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΟΓΖΓΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΠΣΤΥΗΟΤΥΧΝ ΣΔΗ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΚΟΜΖΣΗΚΖ

ΜΔΛΔΣΖ ΟΓΖΓΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΠΣΤΥΗΟΤΥΧΝ ΣΔΗ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΚΟΜΖΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΟΓΖΓΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΠΣΤΥΗΟΤΥΧΝ ΣΔΗ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΚΟΜΖΣΗΚΖ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2007 ΜΔΛΔΣΖ ΟΓΖΓΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΠΣΤΥΗΟΤΥΧΝ ΣΔΗ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΚΟΜΖΣΗΚΖ Γ ξ α θ ε ί ν Γ η α ζ χ λ δ ε ζ ε ο Σ. Δ. Η. Α ζ ή λ α

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ ΤΝΣΑΚΣΡΗΑ ΟΓΖΓΟΤ Γπ. Ηυάννα ΣΕΟΝΗΥΑΚΖ Καθηγήηπια Δπγοθεπαπείαρ ΑΘΖΝΑ 2007 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ελ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΠΟΤΓΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΓΑΛΛΗΚΖ ΓΛΩΑ ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ Ακαδημαϊκό έτοσ 2010-2011 ΑΘΗΝΑ 2010 Eπηκέιεηα: Μαξίλα Βήρνπ Πίλαθαο εμσθχιινπ: Robert Delaunay,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΔΚΘΔΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ ΔΚΘΔΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΜΗΜΑ ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ ΤΓΔΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΔΙ ΑΘΗΝΑ DEPARTMENT OF AESTHETICS AND COSMETOLOGY FACULTY OF HEALTH AND CARING PROFESSIONS

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Διάρκεια πουδών...12 3.1.2. Πρακτική Άσκηση...12 3.1.3.Πτυχιακή Μελέτη...13 3.1.4. Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα...13

3.1.1. Διάρκεια πουδών...12 3.1.2. Πρακτική Άσκηση...12 3.1.3.Πτυχιακή Μελέτη...13 3.1.4. Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα...13 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟ... 3 1. Εισαγωγή - Ιστορική Αναφορά... 5 2. Γενικά Πληροφοριακά τοιχεία... 7 2.1. Σοποθεσία... 7 2.2. Αριθμός εισακτέων φοιτητών... 11 2.3. Προσωπικό... 11 3. Εκπαιδευτική Οργάνωση...12

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ «ΑΝΑΤΟΛΙΑ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( καηά ηον Νόμο 682 / 77, άρθρο 11, παράγρ. 1 ) EΙΑΓΩΓΗ 3 ΒΑΙΚΕ ΑΡΦΕ ΚΑΙ ΣΟΦΟΙ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο Πανεπιζηήμιο Πελοποννήζοσ τολή Θεηικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α Αλακόξθσζε Κεληξηθνύ πκβνπιίνπ Τγείαο

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α Αλακόξθσζε Κεληξηθνύ πκβνπιίνπ Τγείαο ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΓΙΑ «Σελ απόθηεζε ηαηξηθήο εηδηθόηεηαο, ηε ζπλερηδόκελε εθπαίδεπζε ησλ ηαηξώλ, ηελ αλακόξθσζε ηνπ ΚΔΤ, ηελ Ίδξπζε Δπηζηεκνληθώλ Ιαηξηθώλ Κνηλνηήησλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». Άξζξν 1 Κεληξηθφ πκβνχιην

Διαβάστε περισσότερα