Δ Θ Ν Η Κ Ο Κ Α Η Κ Α Π Ο Γ Η Σ Ρ Η Α Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Χ Ν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δ Θ Ν Η Κ Ο Κ Α Η Κ Α Π Ο Γ Η Σ Ρ Η Α Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Χ Ν"

Transcript

1 Δ Θ Ν Η Κ Ο Κ Α Η Κ Α Π Ο Γ Η Σ Ρ Η Α Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Χ Ν Σ Μ Ζ Μ Α Π Λ Ζ Ρ Ο Φ Ο Ρ Η Κ Ζ Κ Α Η Σ Ζ Λ Δ Π Η Κ Ο Η Ν Χ Ν Η Χ Ν ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟΤ ΔΣΟΤ ΑΘΖΝΑ 2010

2 ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ - ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ Μονάδα Πποζβαζιμόηηηαρ Φοιηηηών με Αναπηπία (ΦμεΑ) ηόσορ ηεο Μνλάδαο Πξνζβαζηκφηεηαο ΦκεΑ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ είλαη: η επίηεςξη ζηην ππάξη ηηρ ιζόηιμηρ ππόζβαζηρ ζηιρ ακαδημαφκέρ ζποςδέρ ηυν θοιηηηών με διαθοπεηικέρ ικανόηηηερ και απαιηήζειρ, μέζυ ηηρ παποσήρ πποζαπμογών ζηο πεπιβάλλον, Υποζηηπικηικών Τεσνολογιών Πληποθοπικήρ και Υπηπεζιών Ππόζβαζηρ. Ζ Μνλάδα Πξνζβαζηκφηεηαο ΦκεΑ πεξηιακβάλεη: Τπεξεζία Καηαγξαθήο Αλαγθψλ ησλ ΦκεΑ. Σκήκα Ζιεθηξνληθήο Πξνζβαζηκφηεηαο. Σκήκα Πξνζβαζηκφηεηαο ζην Γνκεκέλν Υψξν. Τπεξεζία Μεηαθνξάο. Δπικοινωνία και πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ: Σειέθσλν: , Fax: Ηζηοθέζη: Ζλεκηπ. Σασςδπομείο: 2

3 ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ - ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ Σελ έθδνζε ηνπ παξφληνο νδεγνχ επηκειήζεθε ε Δπηηξνπή Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ. 3

4 ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ - ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ

5 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α Ππόλογορ... 7 Υαιπεηιζμόρ ηος ςλλόγος Φοιηηηών... 8 ΣΟ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ... 9 ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΛΑΙΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΓΙΑΡΘΡΩΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ ΓΗΑΡΘΡΧΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ςνοπηική παποςζίαζη Γιοικηηική Οπγάνωζη ηος Σμήμαηορ Για ηην αποηελεζμαηικόηεπη οπγάνωζη ηος διοικηηικού έπγος ηος Σμήμαηορ, έσοςν δημιοςπγηθεί έξι επιηποπέρ (λογοθέσια), ηων οποίων οι απμοδιόηηηερ πεπιγπάθονηαι ζηη ζςνέσεια: Τποδομή ηος Σμήμαηορ Γιοίκηζη Γιδακηικό Δπεςνηηικό Πποζωπικό (ΓΔΠ) Διδικό Δπγαζηηπιακό Γιδακηικό Πποζωπικό (ΔΔΓΙΠ) Λοιπό Πποζωπικό ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ Κοπμόρ Πληποθοπικήρ και Σηλεπικοινωνιών Θεωπηηική Πληποθοπική Τπολογιζηικά ςζηήμαηα και Δθαπμογέρ Δπικοινωνίερ και Δπεξεπγαζία ήμαηορ Μαθήμαηα Γενικών Γεξιοηήηων Δλεύθεπα Μαθήμαηα ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΣΑ ΔΞΑΜΖΝΑ ΚΑΗ ΤΝΗΣΧΜΔΝΑ ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ Κοπμόρ Πληποθοπικήρ και Σηλεπικοινωνιών Θεωπηηική Πληποθοπική Τπολογιζηικά ςζηήμαηα και Δθαπμογέρ Δπικοινωνίερ και Δπεξεπγαζία ήμαηορ Μαθήμαηα Γενικών Γεξιοηήηων ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ ΣΟ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακών ποςδών Σμήμαηορ Πληποθοπικήρ και Σηλεπικοινωνιών Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακών ποςδών ζηη Μικποηλεκηπονική Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακών ποςδών ζηην Οικονομική και Γιοίκηζη ηων Σηλεπικοινωνιακών Γικηύων Σεσνολογίερ Πληποθοπικήρ ζηην Ιαηπική και ηη Βιολογία

6

7 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ Πξόινγνο Κχξηνο ζηφρνο απηνχ ηνπ νδεγνχ ζπνπδψλ είλαη λα βνεζήζεη ηνπο λένπο θνηηεηέο λα θαζνξίζνπλ ηελ πνξεία ησλ ζπνπδψλ ηνπο ζηνπο δηάθνξνπο ηνκείο ηεο Δπηζηήκεο ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη ησλ Σειεπηθνηλσληψλ πνπ ζεξαπεχεη ην Σκήκα. Σν λέν Πξφγξακκα πνπδψλ, πνπ ηζρχεη απφ ην αθαδεκατθφ έηνο , παξνπζηάδεη κηθξέο αιιά νπζηψδεηο αιιαγέο ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν, σο απνηέιεζκα φρη κφλν ηεο εκπεηξίαο πνπ απνθηήζεθε απφ ην πξνεγνχκελν πξφγξακκα, αιιά θαη ησλ δηεζλψλ εμειίμεσλ θαη θαηλνηνκηψλ ζην ρψξν ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη ησλ Σειεπηθνηλσληψλ. ηα ρξφληα πνπ κεζνιάβεζαλ απφ ηελ ίδξπζε ηνπ Σκήκαηνο ην 1989 έρεη ζεκεησζεί ζεκαληηθή πξφνδνο ηφζν ζην έκςπρν πιηθφ φζν θαη ζηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή. ηνλ επηζηεκνληθφ ηνκέα ε επηθξάηεζε ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο θαη ε ελνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ Πιεξνθφξεζεο θαη Δπηθνηλσληψλ, έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε ζχγθιηζε ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ. Απφ ηελ αξρή ην Σκήκα Πιεξνθνξηθήο δεκηνπξγήζεθε κε νμπδέξθεηα θαη επηζηεκνληθή επζηνρία ζηελ παξαπάλσ βάζε θαη απνηειεί ζήκεξα ζηελ Διιάδα, αιιά θαη δηεζλψο, έλα "επηηπρεκέλν παξάδεηγκα" πνπ άιια Σκήκαηα πξνζπαζνχλ λα κηκεζνχλ. Έηζη, εθηφο απφ ηηο βάζεηο ηεο επηζηήκεο ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη ηα πζηήκαηα Τπνινγηζηψλ, ζεξαπεχνληαη παξάιιεια θαη θάησ απφ κία εληαία αληηκεηψπηζε νη Σειεπηθνηλσλίεο αιιά θαη νη ζχγρξνλεο εθαξκνγέο θαη ππεξεζίεο Πιεξνθφξεζεο θαη Δπηθνηλσληψλ (π.ρ. ειεθηξνληθφ εκπφξην, ππεξεζίεο δηαδηθηχνπ, γεσγξαθηθά ζπζηήκαηα πιεξνθφξεζεο, εθαξκνγέο ηεο πιεξνθνξηθήο ζηελ εθπαίδεπζε, ζηε δηνίθεζε θαη ζηηο επηρεηξήζεηο). Σν 1993 ηδξχζεθε Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ, πνπ απνλέκεη Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο θαη Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα. Σν πξφγξακκα απηφ, απφ ην Φεβξνπάξην ηνπ 2001 είλαη δηάξθεηαο ηξηψλ εμακήλσλ θαη ιεηηνπξγεί κε εμεηδηθεχζεηο ζε έμη δηαθνξεηηθνχο ηνκείο. Σν Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ ζπκκεηέρεη επηπιένλ θαη ζε άιια Γηαηκεκαηηθά θαη Γηαπαλεπηζηεκηαθά Μεηαπηπρηαθά Πξνγξάκκαηα. Πέξαλ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ην Σκήκα έρεη λα παξνπζηάζεη ζεκαληηθή δξαζηεξηφηεηα ζε ζέκαηα Έξεπλαο & Αλάπηπμεο θαη ζχλδεζεο κε ηελ παξαγσγή. Ζ ζπλνιηθή ζεκεξηλή εηθφλα ηνπ θαη ε δπλακηθή πνπ ην ραξαθηεξίδεη, ζε ζπλδπαζκφ κε ην πςειφ επίπεδν ησλ θνηηεηψλ πνπ εηζέξρνληαη ζε απηφ, απνηεινχλ εγγπήζεηο γηα ηε ζεηηθή ηνπ πνξεία ζην κέιινλ θαη ηε ζπκβνιή ηνπ ζηελ Δπηζηήκε θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ρψξαο. Αζήλα, 2010 Ο Πξφεδξνο ηνπ Σκήκαηνο, Καζεγεηήο Παλαγηψηεο Γεσξγηάδεο 7

8 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ Υαηξεηηζκόο ηνπ πιιόγνπ Φνηηεηώλ Αγαπεηνί πλάδειθνη, Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ πιιφγνπ Φνηηεηψλ επηζπκεί λα ζπγραξεί ηνπο πξσηνεηείο θνηηεηέο, γηα ηελ είζνδφ ηνπο ζηελ Παλεπηζηεκηαθή Κνηλφηεηα θαη λα επρεζεί ζε φινπο κηα επηηπρεκέλε αθαδεκατθή ρξνληά. Ο χιινγνο Φνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο ηδξχζεθε ζηηο 18/12/1989 (έηνο ίδξπζεο ηνπ Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο). Σα Γηνηθεηηθά φξγαλα ηνπ πιιφγνπ, αλαθέξνληαη παξαθάησ, θαηά ζεηξά ηζρχνο ησλ απνθάζεψλ ηνπο: 1. Ζ Γεληθή πλέιεπζε, ε νπνία ζπγθαιείηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη θαζνξίδεη ηα πιαίζηα θαη ηηο πξννπηηθέο δξάζεο ηνπ πιιφγνπ. 2. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, πνπ εθιέγεηαη απφ ηα κέιε ηνπ πιιφγνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ Φνηηεηηθψλ Δθινγψλ. Σν Γ.. δηνηθεί ην χιινγν ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ θαη δξα σο εθηειεζηηθφ φξγαλν ησλ απνθάζεσλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 3. Οη επηηξνπέο εηψλ πνπ αζρνινχληαη κε ηξέρνληα δεηήκαηα θάζε έηνπο θαη νη νπνίεο εθιέγνληαη μερσξηζηά ζηελ αξρή θάζε αθαδεκατθνχ έηνπο. Κχξηνη ζθνπνί ηνπ πιιφγνπ, είλαη ε θαηνρχξσζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ θνηηεηψλ, ε δηεθδίθεζε θαιχηεξσλ ζπλζεθψλ θνίηεζεο, ε πξναγσγή θαη δηεχξπλζε ηνπ γλσζηηθνχ επηπέδνπ ησλ θνηηεηψλ θαζψο θαη ε ζπκβνιή ζηελ αλάπηπμε ηεο αθαδεκατθήο έξεπλαο. Μέζα ζηνπο ζθνπνχο ηνπ πιιφγνπ πεξηιακβάλνληαη επίζεο πνιηηηζηηθέο, αζιεηηθέο θαη άιιεο εθδειψζεηο θαη ε επαθή θαη ζπλεξγαζία κε άιινπο επηζηεκνληθνχο θαη θνηλσληθνχο θνξείο. Παξά ηε κηθξή δηάξθεηα δσήο ηνπ, ν χιινγνο έρεη λα επηδείμεη ζεηηθφ έξγν, φζνλ αθνξά ηε δεκηνπξγία θαη ηελ αλαγλψξηζε ηνπ λένπ Σκήκαηνο θαζψο θαη ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε θαη δηεμαγσγή ησλ ζπνπδψλ. Δπίζεο ζπκκεηέρεη ελεξγά θαη ζε ζπλερή ζπλεξγαζία κε ην εξεπλεηηθφ θαη δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ζε φια ηα επίπεδα δηνίθεζεο ηνπ Σκήκαηνο. Δπηζπκία καο είλαη, ν χιινγνο λα ζπλερίζεη ηε ζεηηθή παξνπζία ηνπ ζηνλ Παλεπηζηεκηαθφ ρψξν, κε παξάιιειε αχμεζε ηνπ εχξνπο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ. Γη απηφ ζαο θαινχκε λα εκπινπηίζεηε κε ηηο ηδέεο ζαο θαη λα εληζρχζεηε κε ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ζαο, ηε δξάζε ηνπ πιιφγνπ. Δκείο, απφ ηελ πιεπξά καο, έρνπκε φιε ηε δηάζεζε λα ζπδεηήζνπκε θαη λα αληαπνθξηζνχκε ζε θάζε ζέκα πνπ ζα ζαο απαζρνιήζεη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ζαο. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 8

9 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΟ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ 9

10 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ 10

11 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΠΛΑΗΗΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Ίδπςζη Ζ ηδέα ηεο ίδξπζεο Παλεπηζηεκίνπ ζηελ Διιάδα, ππαξθηή ήδε απφ ηνλ θαηξφ ηνπ Αγψλα γηα ηελ Αλεμαξηεζία, πινπνηείηαη ζηηο 14 Απξηιίνπ ηνπ 1837 κε ηελ έθδνζε ηνπ δηαηάγκαηνο «Πεξί ζπζηάζεσο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ», πνπ νδήγεζε ζηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Δίλαη ην πξψην Παλεπηζηήκην φρη κφλν ηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο αιιά θαη νιφθιεξεο ηεο Βαιθαληθήο Υεξζνλήζνπ θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ. Σν Παλεπηζηήκην Αζελψλ, ην «Παλεπηζηήκην ηνπ Όζωλνο», φπσο νλνκάζηεθε αξρηθά ζην πξψην άξζξν ηνπ Πξνζσξηλνχ Καλνληζκνχ ηνπ, ηδξχζεθε ζηηο 3 Ματνπ ηνπ 1837 θαη πεξηειάκβαλε ηηο ζρνιέο: Θενινγίαο, Ννκηθψλ Δπηζηεκψλ, Ηαηξηθήο θαη Φηινζνθίαο. Σν 1862, θαη ακέζσο κεηά ηελ έμσζε ηνπ ζσλα, κε πξάμε ηεο πξνζσξηλήο θπβέξλεζεο, ην Παλεπηζηήκην κεηνλνκάζηεθε ζε «Εζληθόλ Παλεπηζηήκηνλ». Σν Δζληθφ Παλεπηζηήκην απνηέιεζαλ ε Φπζηθνκαζεκαηηθή θαη ε Ηαηξηθή ρνιή. Σν 1911, γηα λα εθπιεξσζεί ν φξνο ηεο δηαζήθεο ηνπ κεγάινπ Ζπεηξψηε επεξγέηε Ησάλλε Γνκπφιε, ηδξχζεθε ην «Καπνδηζηξηαθόλ Παλεπηζηήκηνλ» ζην νπνίν ππήρζεζαλ νη ρνιέο Θενινγηθή, Ννκηθή θαη Φηινζνθηθή. Σα δχν απηά ηδξχκαηα κε μερσξηζηή ην θαζέλα λνκηθή πξνζσπηθφηεηα θαη πεξηνπζία, ζθξαγίδα θαη ζεκαία, είραλ θνηλή δηνίθεζε. Με ηνλ νξγαληζκφ ηνπ 1932 νξίζηεθε, φηη ηα δχν ηδξχκαηα ζπλαπνηεινχλ ην «Εζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ» (Δ.Κ.Π.Α.), κε θνηλή δηνίθεζε, αιιά μερσξηζηή θαζέλα λνκηθή πξνζσπηθφηεηα θαη ηθαλφηεηα γηα ηε δηαρείξηζε ησλ θιεξνλνκηψλ. Με ην χληαγκα ηεο 9εο Ηνπλίνπ 1975 (άξζξν 16, παξ. 5) θαηνρπξψζεθε ε πιήξεο απηνδηνίθεζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ σο Αλσηάηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο. Αποζηολή Ζ νξγάλσζε θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, πνπ ζπλήζσο αλαθέξεηαη σο «Παλεπηζηήκην Αζελψλ», φπσο θαη φισλ ησλ άιισλ Αλψηαησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ (Α.Δ.Η.), δηέπεηαη απφ ην ζεζκηθφ λφκν 1268/82, πνπ αλαθέξεηαη ζηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο. χκθσλα κε ην λφκν απηφ, απνζηνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ είλαη: Να παξάγεη θαη λα κεηαδίδεη ηε γλψζε κε ηελ έξεπλα θαη ηε δηδαζθαιία θαη λα θαιιηεξγεί ηηο ηέρλεο. Να ζπληείλεη ζηε δηακφξθσζε ππεχζπλσλ αλζξψπσλ κε επηζηεκνληθή, θνηλσληθή, πνιηηηζηηθή θαη πνιηηηθή ζπλείδεζε θαη λα παξέρεη ηα απαξαίηεηα εθφδηα, πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ ηελ άξηηα θαηάξηηζή ηνπο γηα επηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία, θαη, Να ζπκβάιεη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ θνηλσληθψλ, πνιηηηζκηθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ αλαγθψλ ηνπ ηφπνπ. ηέγαζη Σν Παλεπηζηήκην ζηεγάζζεθε αξρηθά ζηνπο πξφπνδεο ηεο Αθξφπνιεο, ζηελ ηδησηηθή θαηνηθία ηνπ αξρηηέθηνλα Κιεάλζε, πνπ ήδε αλαζηειψζεθε θαη απνθαηαζηάζεθε ζηελ αξρηθή ηεο κνξθή. 11

12 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ Σν ζεκεξηλφ θεληξηθφ θηίξην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζρεδηάζηεθε απφ ηνλ Γαλφ αξρηηέθηνλα Hansen, ζεκειηψζεθε ην 1839 θαη ρηίζζεθε θαη εμσξατζηεθε ζηαδηαθά. ην θεληξηθφ απηφ θηίξην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζηεγάδνληαη νη πξπηαληθέο αξρέο θαη νξηζκέλεο απφ ηηο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο ηνπ. Σν 1963 εθρσξήζεθε ζην Παλεπηζηήκην απφ ην Γεκφζην, ε δαζηθή έθηαζε κεηαμχ ησλ Γήκσλ Εσγξάθνπ θαη Καηζαξηαλήο, πεξίπνπ ζηξεκκάησλ, γηα ηελ αλέγεξζε ηεο λέαο Παλεπηζηεκηνχπνιεο, φπνπ έρνπλ θαηαζθεπαζζεί θαη ιεηηνπξγνχλ ν Οίθνο Φνηηεηή, ην Παλεπηζηεκηαθφ Γπκλαζηήξην, ε Θενινγηθή ρνιή, ε ρνιή Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ, ε Φηινζνθηθή ρνιή θαη ην Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο. Οη ζρνιέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζηεγάδνληαη ζηηο παξαθάησ εγθαηαζηάζεηο: Ζ Θενινγηθή ρνιή, ε Φηινζνθηθή ρνιή, ε ρνιή Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ θαη ην Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο ζηελ Παλεπηζηεκηνχπνιε. Ζ ρνιή Ννκηθψλ, Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ ζην θέληξν ηεο Αζήλαο (ίλα, φισλνο, Μαζζαιίαο θαη ζηελ Ηππνθξάηνπο 35 θαη Οκήξνπ αληίζηνηρα). Ζ Ηαηξηθή ρνιή θαη ηα Σκήκαηα Οδνληηαηξηθήο θαη Ννζειεπηηθήο, ζην Γνπδί θαη ζε δηάθνξα Ννζνθνκεία, Κιηληθέο, θιπ. Σν Σκήκα Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ ζηεγάδεηαη ζηελ Παιηά Γπκλαζηηθή Αθαδεκία, ζηε Γάθλε. ΓΗΑΡΘΡΧΖ Σν Παλεπηζηήκην απνηειείηαη απφ ρνιέο θαη αλεμάξηεηα Σκήκαηα. Οη ρνιέο θαιχπηνπλ έλα ζχλνιν ζπγγελψλ επηζηεκψλ, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε αλαγθαία γηα ηελ επηζηεκνληθή εμέιημε αιιειεπίδξαζή ηνπο θαη ν αλαγθαίνο γηα ηελ έξεπλα θαη ηε δηδαζθαιία ηνπο ζπληνληζκφο. Οη ρνιέο δηαηξνχληαη ζε Σκήκαηα. Σν Σκήκα απνηειεί ηε βαζηθή ιεηηνπξγηθή αθαδεκατθή κνλάδα θαη θαιχπηεη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν κηαο επηζηήκεο. Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο νδεγεί ζε έλα εληαίν πηπρίν. Σα Σκήκαηα δηαηξνχληαη ζε Σνκείο. Ο Σνκέαο ζπληνλίδεη ηε δηαδηθαζία κέξνπο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ Σκήκαηνο πνπ αληηζηνηρεί ζε ζπγθεθξηκέλν πεδίν ηεο Δπηζηήκεο. Οη σολέρ θαη ηα Σμήμαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ είλαη σο αθνινχζσο: ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΥΟΛΗ Σκήκα Θενινγίαο Σκήκα Κνηλσληθήο Θενινγίαο ΥΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ Σκήκα Ννκηθήο Σκήκα Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 12

13 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΥΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΕΙΑ Ηαηξηθή ρνιή Σκήκα Οδνληηαηξηθήο Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο Σκήκα Ννζειεπηηθήο ΦΙΛΟΟΦΙΚΗ ΥΟΛΗ Σκήκα Φηινινγίαο Σκήκα Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο Σκήκα Αγγιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο Σκήκα Ηηαιηθήο θαη Ηζπαληθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο Σκήκα Γαιιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο Σκήκα Γεξκαληθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο Σκήκα Μνπζηθψλ πνπδψλ Σκήκα Θεαηξηθψλ πνπδψλ Σκήκα Σνπξθηθψλ θαη χγρξνλσλ Αζηαηηθψλ πνπδψλ ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ Σκήκα Φπζηθήο Σκήκα Υεκείαο Σκήκα Μαζεκαηηθψλ Σκήκα Βηνινγίαο Σκήκα Γεσινγίαο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Σκήκα Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Σκήκα Δθπαίδεπζεο θαη Αγσγήο ζηελ Πξνζρνιηθή Ζιηθία Σκήκα Δπηθνηλσλίαο θαη Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο Σκήκα Μεζνδνινγίαο Ηζηνξίαο Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ (ΜΗΘΔ) 13

14 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΓΗΟΗΚΖΖ Σν Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ δηνηθείηαη απφ ηε χγθιεην, ην Πξπηαληθφ πκβνχιην θαη ηνλ Πξχηαλε. Ζ χγθιεηνο απνηειείηαη απφ ηνλ Πξχηαλε, ηνπο Αληηπξπηάλεηο, ηνπο Κνζκήηνξεο ησλ ρνιψλ, ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Σκεκάησλ, θαη εθπξνζψπνπο ησλ θνηηεηψλ, ησλ κειψλ ΓΔΠ, θαη ηνπ ηερληθνχ θαη δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ. Σν Πξπηαληθφ πκβνχιην απνηειείηαη απφ ηνλ Πξχηαλε, ηνπο Αληηπξπηάλεηο, έλαλ εθπξφζσπν ησλ θνηηεηψλ, θαη ηνλ πξντζηάκελν γξακκαηείαο ηνπ Α.Δ.Η. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κεηέρεη ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ θαη εθπξφζσπνο ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ. Ο Πξχηαλεο εθπξνζσπεί ην Παλεπηζηήκην, ζπγθαιεί ην Πξπηαληθφ πκβνχιην θαη ηε χγθιεην, θαηαξηίδεη ηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηνπο, πξνεδξεχεη ησλ εξγαζηψλ ηνπο θαη κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή ησλ απνθάζεψλ ηνπο. Ο Πξχηαλεο επηθνπξείηαη απφ ηξεηο Αληηπξπηάλεηο, ηνλ Αληηπξχηαλε Οηθνλνκηθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμεο, ηνλ Αληηπξχηαλε ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ Έξγσλ θαη Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο θαη ηνλ Αληηπξχηαλε Αθαδεκατθψλ Τπνζέζεσλ θαη Πξνζσπηθνχ, πνπ αζθνχλ ηηο αληίζηνηρεο αξκνδηφηεηεο, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο ηεο πγθιήηνπ. Πξπηαληθέο Αξρέο (Κεληξηθφ Κηίξην, Παλεπηζηεκίνπ 30, Αζήλα) Πξύηαλεο Θενδφζηνο Πειεγξίλεο Αληηπξπηάλεηο Αζηέξηνο Γνπθνπδάθεο, Θεφδσξνο Ληαθάθνο, Θσκάο θεθφπνπινο ΦΟΗΣΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ Ζ ηδηφηεηα ηνπ θνηηεηή απνθηάηαη κε ηελ εγγξαθή ηνπ ζε Α.Δ.Η. θαη απνβάιιεηαη κε ηε ιήςε πηπρίνπ. Οη θνηηεηέο δηθαηνχληαη λα θάλνπλ ρξήζε φισλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ κέζσλ κε ηα νπνία είλαη εμνπιηζκέλν ην Α.Δ.Η. γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ θαη ηηο απνθάζεηο ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηνπ Α.Δ.Η. Γωπεάν Παποσή Γιδακηικών ςγγπαμμάηων (Τπ. Απφθαζε: Φ. 141/Β3/1402/1984, Άξζξν 13) 1. Ζ δηαθίλεζε ησλ βηβιίσλ, ησλ βνεζεκάησλ θαη ησλ ζεκεηψζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε θξνληίδα ηνπ Α.Δ.Η. θαη ε δηαλνκή κε ηε θξνληίδα θάζε ηνκέα θαη ηε ζπλεξγαζία ησλ πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ, χζηεξα απφ ζπλελλφεζε κε ηνπο ζπιιφγνπο ηνπο. Γελ επηηξέπεηαη ε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ θφζηνπο ηνπ βηβιίνπ κε δαπάλε γηα ηε δηαλνκή κέζσ 14

15 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ βηβιηνπσιείνπ. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε έθδνζε ηνπ βηβιίνπ γίλεηαη απφ εθδνηηθή επηρείξεζε κε αληίζηνηρν βηβιηεθδνηηθφ θέξδνο, ε εθδνηηθή επηρείξεζε έρεη ηελ ππνρξέσζε ηεο έγθαηξεο δηαλνκήο ηνπ βηβιίνπ απεπζείαο ζηνπο δηθαηνχρνπο θνηηεηέο. 2. ινη νη θνηηεηέο πνπ εγγξάθνληαη ζην Α εμάκελν ηνπ ηκήκαηνο αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν εγγξαθήο, δειαδή κε εηζαγσγηθέο ή θαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο ή κε κεηεγγξαθή, έρνπλ ην δηθαίσκα λα πάξνπλ δσξεάλ ηα δηδαθηηθά βηβιία, ηα βνεζήκαηα θαη ηηο ζεκεηψζεηο γηα ηα καζήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην ελδεηθηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ γηα ην εμάκελν ηνχην. 3. Με ηελ πξνυπφζεζε φηη εμαθνινπζνχλ λα θνηηνχλ ζην ίδην ηκήκα, νη θνηηεηέο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ έρνπλ δηθαίσκα λα παίξλνπλ δσξεάλ ζε θαζέλα απφ ηα εμάκελα ηα βηβιία, βνεζήκαηα θαη ηηο ζεκεηψζεηο γηα ηα καζήκαηα πνπ ην ελδεηθηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ πξνβιέπεη γηα θάζε λέν εμάκελν. 4. Φνηηεηήο πνπ παξέιεηςε λα παξαιάβεη ηα βηβιία, ηα βνεζήκαηα θαη ηηο ζεκεηψζεηο ζηηο πξνζεζκίεο πνπ νξίδνπλ νη παξάγξαθνη 2 θαη 3, ράλεη ην δηθαίσκα ηνχην γηα αληίζηνηρα καζήκαηα. Πανεπιζηημιακή Λέζση Ζ Παλεπηζηεκηαθή Λέζρε, πνπ ζηεγάδεηαη ζην θηίξην ηεο νδνχ Ηππνθξάηνπο 15, ηει , πξνζθέξεη ζην θνηηεηή: Ιαηποθαπμακεςηική Πεπίθαλτη Ζ πεξίζαιςε απηή παξέρεηαη απφ ηελ Τγεηνλνκηθή Τπεξεζία πνπ ζηεγάδεηαη ζηνλ Α φξνθν (γξαθείν 6 10) ηνπ θηηξίνπ ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Λέζρεο, Ηππνθξάηνπο 15 (ηει ). Ζ Τγεηνλνκηθή Τπεξεζία πεξηιακβάλεη: Ηαηξείν, φπνπ νη θνηηεηέο εμεηάδνληαη δσξεάλ. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο γίλνληαη επηζθέςεηο ζην ζπίηη θαη φζνη απφ ηνπο θνηηεηέο έρνπλ αλάγθε λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο εηζάγνληαη ζε Παλεπηζηεκηαθέο Κιηληθέο θαη λνζειεχνληαη κε έμνδα ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Λέζρεο. Οη θνηηεηέο δηθαηνχληαη λνζειείαο ζηε Β ζέζε ησλ Παλεπηζηεκηαθψλ Κιηληθψλ. Αθηηλνινγηθφ Δξγαζηήξην. Γηεμάγεη ηηο αθηηλνγξαθηθέο εμεηάζεηο ησλ θνηηεηψλ, δσξεάλ. Γηεμάγεη αθφκε ηελ αθηηλνινγηθή εμέηαζε ησλ πξσηνεγγξαθφκελσλ θνηηεηψλ, φπσο θαη ηελ θάζε ρξφλν πξνβιεπφκελε απφ ην λφκν αθηηλνινγηθή εμέηαζε. Φοιηηηικά Εζηιαηόπια Σν εζηηαηφξην ζηελ Παλεπηζηεκηνχπνιε (Κηίξην Φηινζνθηθήο ρνιήο) κε ζχζηεκα απηνεμππεξέηεζεο θαη 980 ζέζεηο εμππεξεηεί εκεξεζίσο πεξίπνπ θνηηεηέο. Παξέρεη έθπησζε ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή ζχκβαζε. Σν εζηηαηφξην ησλ Ηαηξηθψλ Δξγαζηεξίσλ ζην Γνπδί κε ζχζηεκα απηνεμππεξέηεζεο θαη 280 ζέζεηο, εμππεξεηεί πεξίπνπ θνηηεηέο. Παξέρεη έθπησζε ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε. 15

16 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ Οη ππφινηπνη θνηηεηέο ζηηίδνληαη ζε ζπκβεβιεκέλα ηδησηηθά εζηηαηφξηα Α θαη Β θαηεγνξίαο πεξηνρήο Αζελψλ, πνπ παξέρνπλ εθπηψζεηο ζηνπο θνηηεηέο ζχκθσλα κε ηηο ζπκβάζεηο, θαζψο θαη ζηηο θνηηεηηθέο Δζηίεο θαη Οηθνηξνθεία. Οη θνηηεηέο πνπ δελ δηθαηνχληαη δσξεάλ ζίηηζε κπνξνχλ λα ζηηίδνληαη κε πιεξσκή ζην εζηηαηφξην ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο, ζην εζηηαηφξην ησλ Ηαηξηθψλ Δξγαζηεξίσλ ζην Γνπδί θαη ζηα ζπκβεβιεκέλα ηδησηηθά εζηηαηφξηα κε κεησκέλε ηηκή αλάινγε κε ηελ έθπησζε ησλ ζπκβάζεσλ πνπ παξέρεηαη θαη ζηνπο θνηηεηέο πνπ ζηηίδνληαη κε δειηία. Γηα φια απηά ηα ζέκαηα θξνληίδεη ην Γξαθείν πζζηηίνπ, πνπ ζηεγάδεηαη ζηνλ εκηφξνθν ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Λέζρεο, Ηππνθξάηνπο 15 (ηει ). Σν Γξαθείν πζζηηίνπ ρνξεγεί ζηνπο θνηηεηέο ηα δειηία ζίηηζεο (θνππφληα) κεηά ηελ πξνζθφκηζε ησλ ζρεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ. Πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο κπνξείηε λα πάξεηε ζην Γξαθείν πζζηηίνπ. Μαθήμαηα ξένυν γλυζζών ηελ Παλεπηζηεκηαθή Λέζρε ιεηηνπξγεί γηα ηνπο θνηηεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γηδαζθαιείν Ξέλσλ Γισζζψλ θαη ζπγθεθξηκέλα Αγγιηθήο, Γαιιηθήο, Ηηαιηθήο θαη Ηζπαληθήο. Δπίζεο δηδάζθεηαη ε Βνπιγαξηθή, Ρνπκαληθή, εξβηθή θαη Ρσζηθή, εθφζνλ ν αξηζκφο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζπγθξνηεί ηκήκα. Ζ δηδαζθαιία ησλ παξαπάλσ γισζζψλ γίλεηαη 6 ψξεο ηελ εβδνκάδα θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ Οθηψβξην κέρξη Μάην θαη κπνξεί λα εγγξαθεί ζε απηά θάζε θνηηεηήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, ζε νπνηαδήπνηε ρνιή θαη αλ αλήθεη. Δπίζεο ζην Γηδαζθαιείν Ξέλσλ Γισζζψλ ιεηηνπξγνχλ, γηα ηνπο αιινδαπνχο ζπνπδαζηέο, ηκήκαηα αξράξησλ θαη πξνρσξεκέλσλ Νέαο Διιεληθήο Γιψζζαο. Μοςζική Ζ ρνξσδία θαη ε νξρήζηξα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ απνηειεί έλα ππξήλα ηεο εθπνιηηηζηηθήο πξνζπάζεηαο ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Λέζρεο ζηνλ ηνκέα ηεο Μνπζηθήο. Σν Μνπζηθφ Σκήκα απνζθνπεί ζηε κνπζηθή θαη θαιιηηερληθή, γεληθφηεξα, κφξθσζε ησλ θνηηεηψλ, κε καζήκαηα θαη ζπλαπιίεο. πκκεηέρεη ζηηο κνπζηθέο εθδειψζεηο, ζηηο γηνξηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Λέζρεο, θαζψο επίζεο θαη ζε άιιεο θαιιηηερληθέο εθδειψζεηο εληφο θαη εθηφο Διιάδαο. Κάζε θνηηεηήο αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηέο θαη ηα πξνζφληα ηνπ κπνξεί λα γίλεη κέινο ηνπ Μνπζηθνχ Σκήκαηνο απφ ηελ πξψηε θηφιαο ρξνληά. Σν Μνπζηθφ Σκήκα ζηεγάδεηαη ζηελ Παλεπηζηεκηαθή Λέζρε (γξαθείν 6 10), φπνπ βξίζθεηαη θαη ε κεγάιε αίζνπζα εθπαίδεπζεο θαη ζχγρξνλεο κνπζηθέο εγθαηαζηάζεηο. Γςμναζηική και αθλήμαηα Ζ γπκλαζηηθή θαη ηα αζιήκαηα απνηεινχλ έλα ηδηαίηεξν θιάδν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Λέζρεο. Σέληο, πνδφζθαηξν, κπάζθεη, βφιιεπ θαη γεληθά θάζε ηη πνπ αλήθεη ζην επξχ πεδίν ησλ αζιεκάησλ αλήθνπλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ Γπκλαζηεξίνπ. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζα πάξεηε αλ επηθνηλσλήζεηε κε ην Γπκλαζηήξην ζηελ Παλεπηζηεκηνχπνιε. 16

17 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ Φπονηίδα για ζηέγη και επγαζία ζνη απφ ηνπο θνηηεηέο δελ έρνπλ ηαθηνπνηήζεη ην ζέκα ηεο θαηνηθίαο ηνπο ζηελ Αζήλα, κπνξνχλ, ακέζσο κεηά ηελ επηηπρία ηνπο, λα απεπζπλζνχλ ζην Γξαθείν Γεκνζίσλ ρέζεσλ ζηελ Παλεπηζηεκηαθή Λέζρε (Ηππνθξάηνπο 15). ην Γξαθείν απηφ παξαθνινπζείηαη ν εκεξήζηνο θαη πεξηνδηθφο Σχπνο θαη παξέρνληαη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ζε εκεδαπνχο θαη αιινδαπνχο θνηηεηέο. Αλ ρξεζηκνπνηήζεηε ηε δπλαηφηεηα απηή κπνξεί λα βξείηε θάηη πην ζχληνκα θαη πην γξήγνξα, παξά αλ ςάρλεηε κφλνη ζαο. Φοιηηηικέρ εκδπομέρ Κάζε ρξφλν ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Λέζρεο αλαγξάθεηαη πίζησζε γηα θνηηεηηθέο εθδξνκέο θνηλσληθήο κφξθσζεο θαη ςπραγσγίαο εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ. Οη εθδξνκέο απηέο πξνγξακκαηίδνληαη απφ ηηο ρνιέο κε ηε ζπλεξγαζία ησλ θνηηεηψλ, αλάινγα κε ηηο πηζηψζεηο πνπ δηαηίζεληαη θάζε ρξφλν γηα θάζε ζρνιή απφ ηελ χγθιεην θαη κέζα ζηα θαζνξηδφκελα φξηα απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο. Φοιηηηικέρ εζηίερ ηελ Παλεπηζηεκηνχπνιε ιεηηνπξγεί Φνηηεηηθή Δζηία (Φνηηεηηθή Δζηία Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, ΦΔΠΑ), ζηελ νπνία παξέρεηαη δηακνλή θαη δηαηξνθή κε ρακειή ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ, φπσο επίζεο θαη κέζα γηα ηελ αλάπηπμε κνξθσηηθψλ, πλεπκαηηθψλ, θαιιηηερληθψλ θαη αζιεηηθν-ςπραγσγηθψλ εθδειψζεσλ. απηή γίλνληαη δεθηνί θνηηεηέο γηα δηακνλή θαη ζίηηζε ή κφλν γηα ζίηηζε. Σν 30% ησλ ζέζεσλ δηαηίζεηαη απνθιεηζηηθά γηα ηνπο πξσηνεηείο θνηηεηέο, πνπ βξίζθνληαη καθξηά απφ ηνλ ηφπν δηακνλήο ηνπο. Κξηηήξην γηα ηνπο λένεηζαγφκελνπο είλαη ν βαζκφο εηζαγσγήο ηνπο, ελψ γηα ηνπο άιινπο ε απφδνζε ηνπ θνηηεηή θαη ε νηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε. Σα ρξφληα παξακνλήο ζηελ θνηηεηηθή εζηία δελ κπνξεί λα είλαη πεξηζζφηεξα απφ ηα πξνβιεπφκελα θαηά ρνιή έηε θνίηεζεο. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζηε Γξακκαηεία ηεο ΦΔΠΑ (ηειέθσλν: ). Φοιηηηικά Αναγνυζηήπια Σα θνηηεηηθά αλαγλσζηήξηα βξίζθνληαη ζην θηίξην ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Λέζρεο, νδφο Ηππνθξάηνπο 15 (Β φξνθνο, ζέζεηο 250) θαη ζην θηίξην ηεο νδνχ Ηππνθξάηνπο 7 (Α-Β φξνθνο, ζέζεηο 800). ηνπο ρψξνπο ησλ αλαγλσζηεξίσλ κπνξεί θαλείο λα δηαβάζεη κε δηθά ηνπ βηβιία ή κε βηβιία ηεο βηβιηνζήθεο πνπ παξαιακβάλεη ν θνηηεηήο κφλν κε ηε θνηηεηηθή ηνπ ηαπηφηεηα. Μέρξη ζηηγκήο ηα βηβιία δε δαλείδνληαη. Σα αλαγλσζηήξηα ιεηηνπξγνχλ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, εθηφο αββάηνπ, Κπξηαθήο θαη ενξηψλ, απφ ηηο 8 π.κ. κέρξη 9 κ.κ. ζπλέρεηα. Απφ ην Αθαδεκατθφ έηνο , ιεηηνπξγεί Αλαγλσζηήξην ζηνπο ρψξνπο ηεο Παλεπηζηεκηνχπνιεο. 17

18 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ Μονάδα Πποζβαζιμόηηηαρ Φοιηηηών με Αναπηπία (ΦμεΑ) ηφρνο ηεο Μνλάδαο Πξνζβαζηκφηεηαο ΦκεΑ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ είλαη ε επίηεπμε ζηελ πξάμε ηεο ηζφηηκεο πξφζβαζεο ζηηο αθαδεκατθέο ζπνπδέο ησλ θνηηεηψλ κε δηαθνξεηηθέο ηθαλφηεηεο θαη απαηηήζεηο, κέζσ ηεο παξνρήο πξνζαξκνγψλ ζην πεξηβάιινλ, Τπνζηεξηθηηθψλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Τπεξεζηψλ Πξφζβαζεο. Ζ Μνλάδα Πξνζβαζηκφηεηαο ΦκεΑ πεξηιακβάλεη: Τπεξεζία Καηαγξαθήο Αλαγθψλ ησλ ΦκεΑ. Σκήκα Ζιεθηξνληθήο Πξνζβαζηκφηεηαο. Σκήκα Πξνζβαζηκφηεηαο ζην Γνκεκέλν Υψξν. Τπεξεζία Μεηαθνξάο. Γηα επηθνηλσλία θαη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηειέθσλν , Fax Πολιηιζηικόρ Όμιλορ Φοιηηηών Πανεπιζηημίος Αθηνών Ο Πνιηηηζηηθφο κηινο Φνηηεηψλ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ (Π.Ο.Φ.Π.Α.) είλαη ε εμέιημε ηνπ Φνηηεηηθνχ Θεαηξηθνχ Οκίινπ πνπ ηδξχζεθε ην 1923 έρνληαο θπξίσο κέιε πξφζθπγεο θνηηεηέο. Αξγφηεξα κεηνλνκάζζεθε ζε Θεαηξηθφ Σκήκα θαη ζπλέρηζε ηελ αμηφινγε πνξεία ηνπ έρνληαο ζπλεξγάηεο γλσζηά νλφκαηα ηνπ Θεάηξνπ. Μεηά ην 1976 δεκηνπξγνχληαη αθφκα ηξεηο ηνκείο, ν Υνξεπηηθφο, ν Κηλεκαηνγξαθηθφο θαη ν Φσηνγξαθηθφο Σνκέαο. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε κε ην Γξαθείν Γεκνζίσλ ρέζεσλ ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Λέζρεο, Ηππνθξάηνπο 15, ηει Θεαηπικόρ Τομέαρ Ο Θεαηξηθφο Σνκέαο δηνξγαλψλεη καζήκαηα απηνλνκίαο ηνπ εζνπνηνχ, θσλεηηθήο θαη θηλεζηνινγίαο φπσο θαη ζεαηξηθέο θαη άιιεο θαιιηηερληθέο εθδειψζεηο κε πξνζθεθιεκέλνπο εζνπνηνχο θαη παλεπηζηεκηαθνχο. Ο Θεαηξηθφο Σνκέαο ζέιεη λα αλαδείμεη κέζα απφ ηε δνπιεηά ησλ κειψλ ηνπ ηηο δηαζηάζεηο ηεο εξαζηηερληθήο ζεαηξηθήο πξάμεο: ζχγρξνλν πεηξακαηηθφ ζέαηξν, πξνζέγγηζε λέσλ ζπγγξαθέσλ, λενειιεληθφ ζέαηξν, θιαζζηθφ ξεπεξηφξην θαη κειέηε ηνπ αξραίνπ δξάκαηνο κε βάζε ηα ιατθά δξψκελα ηνπ παξαδνζηαθνχ πνιηηηζκνχ. Φοπεςηικόρ Τομέαρ θνπφο ηνπ Υνξεπηηθνχ Σνκέα είλαη ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ θνηηεηψλ ζε ζέκαηα ηνπ ιατθνχ καο πνιηηηζκνχ. Ο ρνξφο ρξεζηκνπνηείηαη σο κέζν γηα ηελ πξαγκάησζε απηνχ ηνπ ζθνπνχ. Φπζηθά δελ κέλνπλ ζηε ζηείξα αλαπαξάζηαζε βεκάησλ αιιά νχηε θαη ζηε κνπζεηαθή παξνπζίαζε ησλ ρνξψλ ηεο παηξίδαο καο. Οη θνηηεηέο θαηαγξάθνπλ θαη επεμεξγάδνληαη φια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ηνλ Διιεληθφ πνιηηηζκφ βηψλνληαο έηζη ηελ παξαδνζηαθή καο θιεξνλνκηά. 18

19 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ Κινημαηογπαθικόρ Τομέαρ Ζ δξαζηεξηφηεηά ηνπ πεξηιακβάλεη παξαγσγή ηαηληψλ 16mm θαη κηθξψλ ηαηληψλ νχπεξ 8 φπσο επίζεο θαη πξνβνιέο ηαηληψλ ξεπεξηνξίνπ γηα ηα κέιε ηνπ. Καζεκεξηλά πξνζθέξνληαη ζεκηλάξηα ζεσξεηηθά θαη ηερληθά απφ παιαηφηεξα κέιε ηνπ Σνκέα θαη επαγγεικαηίεο ηνπ ρψξνπ. ηφρνο ηνπ Κηλεκαηνγξαθηθνχ Σνκέα είλαη ε θαιιηέξγεηα ηεο Κηλεκαηνγξαθηθήο παηδείαο ζηνπο θνηηεηέο ψζηε λα γίλνπλ θαινί ζεαηέο ηεο ηέρλεο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ. Δπίζεο, ε ελεξγνπνίεζε ησλ θνηηεηψλ πνπ έρνπλ δηάζεζε λα δεκηνπξγήζνπλ ψζηε λα γίλνπλ ηαηλίεο πνπ ζα εμπςψζνπλ θνηλσληθά ηφζν ηνπο ίδηνπο φζν θαη ηελ Παλεπηζηεκηαθή θνηλφηεηα ζηελ νπνία αλήθνπλ. Φυηογπαθικόρ Τομέαρ Γηνξγαλψλεη ζεκηλάξηα πνπ απνζθνπνχλ ζηελ εθκάζεζε ηεο θσηνγξαθηθήο κεραλήο θαζψο θαη ησλ θαλφλσλ θαη ηερληθψλ πνπ δηέπνπλ ηε θσηνγξαθηθή πξαθηηθή. Με ηελ πξνβνιή θαη ηνλ ζρνιηαζκφ ηνπ έξγνπ αλαγλσξηζκέλσλ δεκηνπξγψλ πξνάγεηαη ε αηζζεηηθή θαιιηέξγεηα ησλ κειψλ ηνπ ψζηε λα κπνξνχλ λα αλαγλψζνπλ δεκηνπξγηθά έλα θσηνγξαθηθφ έξγν. Παξάιιεια, γλσξίδνπλ νη θνηηεηέο ην γνεηεπηηθφ ζηάδην ηεο εθηχπσζεο αζπξφκαπξσλ θσηνγξαθηψλ. Ζ επαθή ηνπο επίζεο κε ηε θσηνγξαθία ζηνχληην ηνπο βάδεη ζε άιια θαλάιηα θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο. Σν δεηνχκελν είλαη λα αγαπήζνπλ νη θνηηεηέο ηε κνξθή απηή ηεο θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο θαη λα αλαπηχμνπλ ηηο δπλαηφηεηεο θαη ην ηαιέλην ηνπο. Γπαθείο Γιαζύνδεζηρ Ζ δεκηνπξγία ησλ Γξαθείσλ Γηαζχλδεζεο θαζψο θαη ε ελζάξξπλζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο εληάζζεηαη ζηηο ζπζηεκαηηθέο πξνζπάζεηεο ηνπ ΔΚΠΑ λα ζπλδεζεί κε ην θνηλσληθφ θαη παξαγσγηθφ πεξηβάιινλ θαη λα πξνζθέξεη ζηνπο θνηηεηέο ηε δπλαηφηεηα λα επηθνηλσλήζνπλ, λα πιεξνθνξεζνχλ θαη λα ζρεδηάζνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία. Δπνκέλσο ε πξνζπάζεηα απηή ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί σο αθεηεξία νπζηαζηηθήο ζχλδεζεο ηεο παλεπηζηεκηαθήο καο θνηλφηεηαο κε ηνπο ρψξνπο απαζρφιεζεο, ηεο έξεπλαο θαζψο θαη ηνπο θνξείο ηεο παξαγσγήο. Ο θχξηνο ζηφρνο ηνπ Γξαθείνπ Γηαζχλδεζεο ζπλίζηαηαη ζηελ ππνβνήζεζε ησλ θνηηεηψλ θαη απνθνίησλ γηα ηνλ αξηηφηεξν ζρεδηαζκφ ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπο κέζα απφ ηηο αθφινπζεο ππεξεζίεο: Τπεξεζίεο ζπκβνπιεπηηθήο θαη επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ γηα ηελ επηινγή ησλ θαηαιιειφηεξσλ, γηα απηνχο, επαγγεικαηηθψλ θαη επηζηεκνληθψλ θαηεπζχλζεσλ. Κνηλνπνίεζε δηαζέζηκσλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζην δεκφζην θαη ηδησηηθφ ηνκέα ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ (Μνλάδα Γηεζλνχο ηαδηνδξνκίαο). Δλεκέξσζε ζρεηηθά κε κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ, γηα πξνγξάκκαηα επξσπατθήο αληαιιαγήο θνηηεηψλ θαη εξγαδνκέλσλ φπσο ην SOCRATES/ERASMUS θαη ην LEONARDO DA 19

20 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ VINCI, θαζψο θαη γηα ππνηξνθίεο θαη θιεξνδνηήκαηα δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ. Γηνξγάλσζε ζεκηλαξίσλ επηκνξθσηηθνχ ραξαθηήξα φπσο ζχληαμεο βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο, ζπλνδεπηηθήο επηζηνιήο, ζπλέληεπμεο επηινγήο θαη ηερληθψλ αλεχξεζεο εξγαζίαο. Γηνξγάλσζε εκεξψλ θαξηέξαο, εκεξίδσλ επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαζψο θαη άιισλ εθδειψζεσλ, πνπ έρνπλ ζθνπφ λα πιεξνθνξήζνπλ ηνπο θνηηεηέο θαη ηνπο απνθνίηνπο θαη λα ηνπο θέξνπλ ζε επαθή κε εηαηξίεο θαη θνξείο ηνπ παξαγσγηθνχ θνξέα. Δπηπιένλ, ε απνζηνιή ηνπ Γξαθείνπ Γηαζχλδεζεο είλαη ε θαιιηέξγεηα ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πλεχκαηνο θαη ε δεκηνπξγία επηρεηξεκαηηθήο θνπιηνχξαο ζηνπο λένπο θνηηεηέο θαη απνθνίηνπο, ελζαξξχλνληαο ηηο θαηλνηφκεο αηνκηθέο θαη ζπιινγηθέο πξσηνβνπιίεο θαη παξέρνληαο θαηεπζχλζεηο γηα λα ηελ αλάιεςε επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο. Μέζα ζηα ζπγθεθξηκέλα απηά πιαίζηα αλαπηχζζνληαη αληίζηνηρεο δξαζηεξηφηεηεο φπσο: πκβνπιεπηηθέο ζπλαληήζεηο γηα ηελ αλίρλεπζε επηρεηξεκαηηθψλ δεμηνηήησλ Πιεξνθφξεζε γηα εθδειψζεηο, ζεκηλάξηα, ζπλέδξηα κε αληηθείκελν ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα. Παξνρή νδεγψλ ζχληαμεο επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ Γηνξγάλσζε εκεξίδσλ επηρεηξεκαηηθφηεηαο Γηεχζπλζε Κεληξηθψλ Γξαθείσλ Σκήκα Πιεξνθνξηθήο & Σειεπηθνηλσληψλ Παλεπηζηεκηφπνιε, Ηιίζηα, Αζήλα, Γξαθεία Α22 θαη Α23 Σει: , Fax: Ώξεο Λεηηνπξγίαο Γηθηπαθφο Σφπνο: Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο Γξαθείνπ: Παλαγηψηεο Γεσξγηάδεο, Καζεγεηήο χκβνπινο ηαδηνδξνκίαο: Καηηάλα Δπζηαζίνπ χκβνπινο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο: Δχε Καθαξνχρα 20

21 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ Οη δξαζηεξηφηεηεο ησλ Γξαθείσλ εληάζζνληαη ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ ( ) ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ Δζληθνχο θαη Δπξσπατθνχο πφξνπο. Βιβλιοθήκη ηηρ σολήρ Θεηικών Δπιζηημών Tνπνζεζία-Δπηθνηλσλία: Δίζνδνη: α) θχξηα είζνδνο: κεηαμχ ησλ θηεξίσλ ησλ Σκεκάησλ Φπζηθήο θαη Μαζεκαηηθψλ θαη β) ζην δηάδξνκν ηνπ 3 νπ νξφθνπ ηνπ Σκήκαηνο Μαζεκαηηθψλ. Πιεξνθνξίεο: , Γξακκαηεία: , fax: Ηζηνζέζε: Ζι. ηαρπδξνκείν: Ζ Βηβιηνζήθε ηεο ρνιήο Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ ιεηηνπξγεί: Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή 08:30-20:00 θαη άββαην 09:00-15:00. Καηά ηηο επίζεκεο αξγίεο, φπσο απηέο νξίδνληαη απφ ην Πξπηαληθφ πκβνχιην, ε Βηβιηνζήθε δελ ιεηηνπξγεί. Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ δηαθνπψλ (Υξηζηνπγέλλσλ, Πάζρα, ζέξνπο) ην σξάξην δηακνξθψλεηαη αλάινγα. Ζ Γξακκαηεία θαη ην Γξαθείν Γηαδαλεηζκνχ ιεηηνπξγνχλ Γεπηέξα-Παξαζθεπή 09:00-15:00. Ζ πιινγή ηεο Βηβιηνζήθεο πεξηιακβάλεη βηβιία, επηζηεκνληθά πεξηνδηθά (ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή), κεηαπηπρηαθέο εξγαζίεο, δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο, ράξηεο θαη άιιν πιηθφ, ζηηο εμήο ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο: Βηνινγία, Γεσινγία θαη Γεσπεξηβάιινλ, Μαζεκαηηθά, Πιεξνθνξηθή θαη Σειεπηθνηλσλίεο, Φαξκαθεπηηθή, Φπζηθή, Υεκεία. 21

22 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ Ζ Βηβιηνζήθε δηαζέηεη πέληε αλαγλσζηήξηα (3 νο θαη 4 νο φξνθνο) θαη ηέζζεξηο αίζνπζεο νκαδηθήο κειέηεο ησλ έμη αηφκσλ (3 νο θαη 4 νο φξνθνο). Δπηπιένλ, δηαζέηεη κηα αίζνπζα ζηνλ 3 ν φξνθν φπνπ εθηίζεληαη ηα ηειεπηαία ηεχρε ησλ ηξερφλησλ πεξηνδηθψλ (ησλ πεξηνδηθψλ πνπ δηαηίζεληαη ζε έληππε κνξθή θαη ησλ νπνίσλ ε ζπλδξνκή ζπλερίδεηαη). ηνλ 3 ν θαη 4 ν φξνθν ππάξρνπλ εηδηθνί ρψξνη κε ζηαζκνχο εξγαζίαο Ζ/Τ γηα αλαδήηεζε ηνπ πιηθνχ ησλ Βηβιηνζεθψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ζηνλ Αλνηρηφ Καηάινγν Γεκφζηαο Πξφζβαζεο (OPAC: Open Public Access Catalog) (http://www.lib.uoa.gr/yphresies/opac/). ινη νη ρξήζηεο ηεο Βηβιηνζήθεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο θαη πξφζβαζεο ζηα πιήξε θείκελα ησλ άξζξσλ ησλ επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ ηεο Κνηλνπξαμίαο Διιεληθψλ Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ (HEAL-LINK) ζηελ ηζηνζέζε πνπ ππνζηεξίδεη πεξηζζφηεξνπο απφ ηίηινπο πεξηνδηθψλ, ζηηο ειεθηξνληθέο ζπλδξνκέο επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ πνπ ππνζηεξίδεη πεξηζζφηεξνπο απφ ηίηινπο πεξηνδηθψλ θαη πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ ηζηνζειίδα θαζψο θαη ζε βηβιηνγξαθηθέο βάζεηο θαη άιιεο ππεξεζίεο κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ησλ Βηβιηνζεθψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ (http://www.lib.uoa.gr). Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο ππάξρνπλ θαη ζε αλαγλσζηήξην ζηνλ 3 ν φξνθν ηεο Βηβιηνζήθεο, δηθαίσκα ρξήζεο ησλ νπνίσλ έρνπλ φια ηα κέιε ηεο πνπ δηαζέηνπλ θάξηα δαλεηζκνχ. Δπηπιένλ νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα θάλνπλ ρξήζε θαη ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο θνξεηψλ ππνινγηζηψλ, κε δπλαηφηεηα αζχξκαηεο ζχλδεζεο ζηα αλαγλσζηήξηα θαη ελζχξκαηεο ζηηο αίζνπζεο νκαδηθήο κειέηεο. Γηθαίσκα δαλεηζκνχ έρνπλ: α) ηα Μέιε ηνπ Γηδαθηηθνχ, Δξεπλεηηθνχ, Γηνηθεηηθνχ θαη ινηπνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη β) νη πξνπηπρηαθνί θαη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο ηεο ρνιήο Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. 22

23 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ Γηα ηελ έθδνζε ηεο θάξηαο δαλεηζκνχ απαηηνχληαη ηα παξαθάησ: αζηπλνκηθή ηαπηφηεηα, ηαπηφηεηα κέινπο ηεο παλεπηζηεκηαθήο θνηλφηεηαο (ηαπηφηεηα Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, θνηηεηηθή ηαπηφηεηα), δχν (2) θσηνγξαθίεο ζπκπιήξσζε αίηεζεο, ε νπνία είλαη δπλαηφλ λα ζπκπιεξσζεί θαη ειεθηξνληθά. Η θαηάζεζε ηεο αίηεζεο γίλεηαη ζηε Γξακκαηεία (Δεπηέξα έωο Παξαζθεπή ) θαη ζην Γξαθείν Εμππεξέηεζεο ηνπ 3 νπ νξόθνπ (θαζεκεξηλά θαη άββαην ). Ζ ηήξεζε ηνπ αξρείνπ κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ππφθεηηαη ζην Νφκν πεξί πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Γηα ηηο θαηεγνξίεο ησλ ρξεζηψλ πνπ δελ έρνπλ δπλαηφηεηα δαλεηζκνχ ηνπ πιηθνχ ε είζνδνο ζηε Βηβιηνζήθε επηηξέπεηαη κε θαηάζεζε ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο, ε νπνία επηζηξέθεηαη θαηά ηελ απνρψξεζή ηνπο. Ζ θάξηα δαλεηζκνχ δελ κεηαβηβάδεηαη θαη ρξεζηκνπνηείηαη κφλν απφ ηνλ θάηνρφ ηεο. Οη ρξήζηεο θάζε θαηεγνξίαο έρνπλ δηθαίσκα αλαλέσζεο ηνπ δαλεηζκέλνπ πιηθνχ έσο θαη δχν θνξέο. Με ην πέξαο ηεο ηειεπηαίαο αλαλέσζεο θαη ηελ κεζνιάβεζε 15 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ, ν ρξήζηεο κπνξεί λα δαλεηζηεί εθ λένπ ην ίδην ηεθκήξην. Ζ Βηβιηνζήθε δηαηεξεί ην δηθαίσκα αλάθιεζεο δαλεηζκέλνπ πιηθνχ ζε πεξηπηψζεηο απμεκέλεο δήηεζεο. Κάζε ρξήζηεο ν νπνίνο ρξεηάδεηαη πιηθφ ην νπνίν είλαη ήδε δαλεηζκέλν έρεη δηθαίσκα θξάηεζεο. Σν αλψηαην φξην θξάηεζεο πιηθνχ αλά ρξήζηε είλαη δχν (2) ηεθκήξηα. Δάλ δελ δεηεζεί εληφο ηξηψλ εξγάζηκσλ εκεξψλ, ράλεηαη ην δηθαίσκα ηεο θξάηεζεο. Γηα ην πιηθφ ζην νπνίν έρεη γίλεη θξάηεζε απφ πεξηζζφηεξνπο ηνπο ελφο ρξήζηεο, ε πεξίνδνο δαλεηζκνχ κεηψλεηαη γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε φισλ. Ο αλαιπηηθφο Καλνληζκφο Υξεζηψλ είλαη δηαζέζηκνο ζηελ ηζηνζέζε: Σν Γξαθείν Γηαδαλεηζκνχ ηεο Βηβιηνζήθεο αλαιακβάλεη λα αλαδεηήζεη βηβιία θαη άξζξα πεξηνδηθψλ ζε άιιεο Βηβιηνζήθεο, ηα νπνία είλαη αλαγθαία γηα ηε κειέηε θαη ηελ έξεπλα ηνπ ρξήζηε θαη ηα νπνία δελ ππάξρνπλ ζηε πιινγή ηεο Βηβιηνζήθεο. Πξνο ην παξόλ απηή ε ππεξεζία δελ είλαη δηαζέζηκε γηα ηα βηβιία. Δληφο ηνπ ρψξνπ ηεο βηβιηνζήθεο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα θσηνηχπεζεο πιηθνχ (εθηφο αββάηνπ). ην ρψξν ηεο Βηβιηνζήθεο ιεηηνπξγνχλ ζηαζκνί εξγαζίαο γηα άηνκα κε αλαπεξία. Κάζε Γεπηέξα 10:00-12:00 πξαγκαηνπνηείηαη μελάγεζε ησλ ρξεζηψλ θαη ελεκέξσζή ηνπο γηα ηηο ππεξεζίεο ηεο Βηβιηνζήθεο. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα δειψζνπλ ζπκκεηνρή ζπκπιεξψλνληαο ην φλνκά ηνπο ζην εηδηθφ έληππν (πιεξνθνξίεο ζην Γξαθείν Δμππεξέηεζεο ηνπ 3 νπ νξφθνπ). 23

24 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ Foss UoA - Κοινόηηηα Δλεύθεπος Λογιζμικού & Λογιζμικού Ανοισηού Κώδικα Πανεπιζηημίος Αθηνών Ζ ηδέα γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο θνηλφηεηαο μεθίλεζε απφ θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ, θαη ζχληνκα ππήξμε ζπκκεηνρή θαη απφ θνηηεηέο άιισλ ζρνιψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Ο ιφγνο χπαξμεο ηεο θνηλφηεηαο είλαη ε δηάδνζε θαη ζηήξημε ηνπ ΔΛ/ΛΑΚ (Διεχζεξν Λνγηζκηθφ/Λνγηζκηθφ Αλνηρηνχ Κψδηθα), κέζσ δξαζηεξηνηήησλ φπσο: * Παξνρή ηερληθήο βνήζεηαο * Γηεμαγσγή ζεκηλαξίσλ, παξνπζηάζεσλ θαη εθδειψζεσλ * πκκεηνρή ζε projects Οπνηνζδήπνηε ελδηαθέξεηαη θαη έρεη φξεμε λα ζπκκεηάζρεη, είλαη εππξφζδεθηνο ζηελ θνηλφηεηα θαη ηηο ζπδεηήζεηο ηεο. Ζ πξνζπάζεηα είλαη αλνηρηή γηα ζπκκεηνρή πξνο φινπο. Κχξηνο ζηφρνο ηεο θνηλφηεηαο είλαη ε δηάδνζε εθαξκνγψλ θαη γεληθφηεξα ηεο θηινζνθίαο ΔΛ/ΛΑΚ κέζα θαη έμσ απφ ην Παλεπηζηήκην, θαζψο θαη ε ελίζρπζε ηεο ζέζεο ηνπ, ψζηε λα επηηεπρζεί ε θαζνιηθή απνδνρή θαη ρξήζε ηνπ, πξναζπίδνληαο παξάιιεια ηελ ειεπζεξία ζην επίπεδν ινγηζκηθνχ. Γηαδηθηπαθφο ηφπνο θνηλφηεηαο: Σαμείο Απωγήρ Φοιηηηών θνπφο ηνπ Σακείνπ είλαη ε εζηθή θαη πιηθή ζε είδνο ή ζε ρξήκα ελίζρπζε ησλ θνηηεηψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ γηα ηελ θάιπςε εθηάθησλ αλαγθψλ ηνπο, πνπ δελ κπνξνχλ θαηά ηελ θξίζε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο λα αληηκεησπηζηνχλ δηαθνξεηηθά (πρ. βνήζεηα θνηηεηψλ πνπ πάζρνπλ απφ ζνβαξέο παζήζεηο, παξνρή νηθνλνκηθνχ βνεζήκαηνο ζε άπνξνπο θνηηεηέο, παξνρή νηθνλνκηθνχ επηδφκαηνο ζε πεξηπηψζεηο εθηάθησλ αλαγθψλ, θιπ). ρεηηθή αίηεζε πξέπεη λα ππνβιεζεί ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σακείνπ, πνπ ζηεγάδεηαη ζην θηήξην ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Λέζρεο (νδφο Ηππνθξάηνπο, αξ. 15, 3 νο φξνθνο, Γξαθείν Δπηκειεηείαο, ηει , θαη ). Τποηποθίερ - Κληποδοηήμαηα Τπνηξνθίεο Ι.Κ.Τ. (Άξζξν 24 Ν. 2413/ ) ηνπο πξνπηπρηαθνχο θαη κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο Α.Δ.Η. θαη Σ.Δ.Η. ρνξεγνχληαη βξαβεία θαη ππνηξνθίεο απφ ην Ίδξπκα Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ (Η.Κ.Τ.), απφ ην αθαδεκατθφ έηνο κε ηνπο εμήο φξνπο: 1. Σα βξαβεία, πνπ ζπλίζηαηαη ζε γξαπηφ δίπισκα θαη ζε ρνξήγεζε επηζηεκνληθψλ βηβιίσλ ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ησλ ζπνπδψλ ηνπ θνηηεηή, απνλέκνληαη ζηνλ πξψην επηηπρφληα θαηά ηηο εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο ζηνλ πξψην επηηπρφληα θαηά ηηο πξναγσγηθέο εμεηάζεηο, εθφζνλ ηηο πεξάησζε εληφο ησλ δχν πξψησλ εμεηαζηηθψλ πεξηφδσλ, θαζψο θαη ζε θάζε αξηζηνχρν απφθνηην πνπ πεξάησζε ηηο πηπρηαθέο εμεηάζεηο εληφο ησλ δχν πξψησλ εμεηαζηηθψλ πεξηφδσλ. 24

25 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ 2. Οη ππνηξνθίεο ρνξεγνχληαη ζηνπο πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο κε πξψην θξηηήξην ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ ίδηνπ ηνπ θνηηεηή θαη ησλ γνλέσλ ηνπ θαη δεχηεξν θξηηήξην ηελ επίδνζή ηνπ, θαη απφιπηε ζεηξά επηηπρίαο ζηηο εηζαγσγηθέο ή ηηο πξναγσγηθέο εμεηάζεηο θάζε έηνπο ζπνπδψλ. Οη πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο ελδηακέζσλ εηψλ, γηα λα ιάβνπλ ππνηξνθία, ζα πξέπεη λα έρνπλ επηπιένλ επηηχρεη κέζν φξν βαζκνινγίαο ηνπιάρηζηνλ 6.51 ζε θιίκαθα βαζκνινγίαο 0 10 ζηα καζήκαηα ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, εληφο ηεο πξψηεο ή ηνπιάρηζηνλ ηεο πξψηεο θαη ηεο δεχηεξεο εμεηαζηηθήο πεξηφδνπ. 3. Ο αξηζκφο ησλ ππνηξνθηψλ, ην πνζφ πνπ ρνξεγείηαη γηα ηελ αγνξά βηβιίσλ ή γηα ηελ ππνηξνθία θαη νη ινηπέο ιεπηνκέξεηεο απνλνκήο ησλ βξαβείσλ θαη ππνηξνθηψλ, θαζψο θαη ην πξφγξακκα θαη νη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο πνπ ζα ην δηέπνπλ νξίδνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Η.Κ.Τ. 4. ηνλ πξψην επηηπρφληα θνηηεηή θάζε κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο, κεηά ην ηέινο θάζε έηνπο ζπνπδψλ ην Η.Κ.Τ. ρνξεγεί ππνηξνθία (ηεο νπνίαο ην πνζφ κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Η.Κ.Τ.). 5. ηνπο πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο κπνξνχλ λα παξέρνληαη απφ ηα ηδξχκαηα ζηα νπνία θνηηνχλ, απφ ην αθαδεκατθφ έηνο , άηνθα δάλεηα θαη νηθνλνκηθέο εληζρχζεηο γηα ηελ θάιπςε εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ηνπο κε θξηηήξην ηελ αηνκηθή ή ηελ νηθνγελεηαθή ηνπο θαηάζηαζε θαη ηελ επίδνζή ηνπο ζηηο ζπνπδέο. Ζ έθηαζε, ε δηαδηθαζία θαη νη πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο ησλ δαλείσλ θαη ησλ εληζρχζεσλ απηψλ θαζνξίδεηαη κε πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. 6. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ξπζκίδεηαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Ζ δηάηαμε απηή εθαξκφδεηαη απφ ην αθαδεκατθφ έηνο Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη Οηθνλνκηθψλ είλαη δπλαηή ε επηρνξήγεζε ησλ αξρείσλ ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 1946/1991. Κιεξνδνηήκαηα Σν Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ δηαρεηξίδεηαη έλα κεγάιν αξηζκφ απφ θιεξνδνηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηφζν πξνπηπρηαθέο φζν θαη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο. 25

26 ΓΗΑΡΘΡΧΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ

27 ΓΗΑΡΘΡΧΖ - ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ 27

28 ΓΗΑΡΘΡΧΖ - ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ςνοπηική παποςζίαζη Σν Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ αλήθεη ζηε ρνιή Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Ηδξχζεθε ην 1989 σο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο, κε ην πξνεδξηθφ δηάηαγκα 389/1989, νπζηαζηηθά φκσο άξρηζε λα ιεηηνπξγεί ην 1986, κεηά απφ απφθαζε ηεο πγθιήηνπ, σο «Γηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ζηελ Δπηζηήκε ησλ Τπνινγηζηψλ θαη ησλ Σειεπηθνηλσληψλ». Οη πξψηνη πηπρηνχρνη ηνπ Σκήκαηνο απνθνίηεζαλ ην Σν 2000 κεηνλνκάδεηαη ζε Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ. Ο αξρηθφο ππξήλαο ηνπ Γηδαθηηθνχ θαη Δξεπλεηηθνχ Πξνζσπηθνχ ηνπ, (Γ.Δ.Π.), πξνήιζε απφ ηα Σκήκαηα Φπζηθήο θαη Μαζεκαηηθψλ. ήκεξα, έρεη εκπινπηηζηεί κε αμηφινγνπο επηζηήκνλεο θαη απνηειείηαη απφ 42 κέιε ΓΔΠ: 17 Καζεγεηέο, 12 Αλαπιεξσηέο Καζεγεηέο, 11 Δπίθνπξνπο Καζεγεηέο θαη 2 Λέθηνξεο. Σν Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ απνηειείηαη απφ ηξεηο Σνκείο: Α Σνκέαο: ΘΔΧΡΖΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ, κε γλσζηηθφ αληηθείκελν ηελ αλάπηπμε θαη ζεκειίσζε κεζφδσλ ηεο Πιεξνθνξηθήο, ηα Τπνινγηζηηθά Μαζεκαηηθά, ηε Θεσξία θαη Μειέηε Αιγνξίζκσλ θαη Γισζζψλ Πξνγξακκαηηζκνχ, Γνκψλ Γεδνκέλσλ, Αλάπηπμεο Λνγηζκηθνχ θαη Γξαθηθήο κε Τπνινγηζηή. Β Σνκέαο: ΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ, κε γλσζηηθφ αληηθείκελν ηελ Αλάιπζε, χλζεζε θαη Δθαξκνγέο πζηεκάησλ Τιηθνχ θαη Λνγηζκηθνχ, Γηαρείξηζε Βάζεσλ Πιεξνθνξηψλ θαη Γλψζεσλ. Γ Σνκέαο: ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΖΜΑΣΟ, κε γλσζηηθφ αληηθείκελν ηηο Γηαηάμεηο θαη ηα πζηήκαηα Δπηθνηλσλίαο, ηα Γίθηπα Δπηθνηλσλίαο, ηελ Δπεμεξγαζία ήκαηνο θαη Δηθφλαο θαη ηα πζηήκαηα Μηθξνειεθηξνληθήο θαη Οπηηθνειεθηξνληθήο. Δθηφο απφ ηνλ Πξνπηπρηαθφ Κχθιν πνπδψλ, ζην Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ ιεηηνπξγεί Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ κε ηηο αθφινπζεο έμη Μεηαπηπρηαθέο Δηδηθεχζεηο: Τπνινγηζηηθή Δπηζηήκε Πξνεγκέλα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Σερλνινγία πζηεκάησλ Τπνινγηζηψλ πζηήκαηα Δπηθνηλσληψλ θαη Γίθηπα Δπεμεξγαζία ήκαηνο γηα Δπηθνηλσλίεο θαη Πνιπκέζα Νέεο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ. Σν Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ ζπκκεηέρεη επηπιένλ ζε Γηαηκεκαηηθά/Γηαπαλεπηζηεκηαθά Πξνγξάκκαηα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ κε εηδίθεπζε ζηνπο ηνκείο: 28

29 ΓΗΑΡΘΡΧΖ - ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ Μηθξνειεθηξνληθήο (Γηνηθεηηθή ππνζηήξημε απφ ην Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ) Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκηθήο Σειεπηθνηλσληαθψλ Γηθηχσλ (Γηνηθεηηθή ππνζηήξημε απφ ην Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ) Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ηαηξηθή θαη ηε Βηνινγία (Γηνηθεηηθή ππνζηήξημε απφ ην Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ) Ζιεθηξνληθήο Ραδηνειεθηξνινγίαο θαη Απηνκαηηζκνχ (Γηνηθεηηθή ππνζηήξημε απφ ην Σκήκα Φπζηθήο) Βαζηθήο θαη Δθαξκνζκέλεο Γλσζηαθήο Δπηζηήκεο (Γηνηθεηηθή ππνζηήξημε απφ ην Σκήκα ΜΗΘΔ) Λνγηθήο θαη Θεσξίαο Αιγνξίζκσλ θαη Τπνινγηζκψλ (Γηνηθεηηθή ππνζηήξημε απφ ην Σκήκα Μαζεκαηηθψλ) Δθηφο απφ ηε δηδαθηηθή δξαζηεξηφηεηα ην Σκήκα αλαπηχζζεη θαη έληνλε εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ζε δηάθνξεο επηζηεκνληθέο πεξηνρέο, θπξηφηεξεο απφ ηηο νπνίεο είλαη νη αθφινπζεο: Τιηθφ θαη ινγηζκηθφ ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ. Μεζνδνινγίεο, ηερληθέο θαη εξγαιεία αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ. Σερλεηή λνεκνζχλε. Βάζεηο δεδνκέλσλ. Δθπαηδεπηηθή ηερλνινγία θαη εθπαίδεπζε απφ απφζηαζε. Δθαξκνγέο δηαδηθηχνπ. Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. Δπηθνηλσλία αλζξψπνπ-κεραλήο. Δλεξγεηαθή πνιηηηθή. Αιγφξηζκνη θαη γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ. Γξαθηθά. Δπηζηεκνληθνί ππνινγηζκνί. Γίθηπα επηθνηλσληψλ. πζηήκαηα επηθνηλσληψλ. Δπεμεξγαζία ζήκαηνο θαη εηθφλαο. Γηαηάμεηο θαη ππνζπζηήκαηα. Γηα ηηο παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηεο ην Σκήκα δηαζέηεη φρη κφλν εξεπλεηηθά αιιά θαη αληίζηνηρα εξγαζηήξηα αζθήζεσο ησλ θνηηεηψλ. Αμηφινγε είλαη θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ Σκήκαηνο ζε πνιιά εζληθά θαη επξσπατθά εξεπλεηηθά θαη αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη ην Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ είλαη κεηαμχ ησλ πξψησλ, ζηελ Διιάδα, ζε πξνζέιθπζε εμσηεξηθψλ πφξσλ. Δπίζεο, ην Σκήκα είλαη κεηαμχ ησλ πξψησλ ζε αξηζκφ δεκνζηεχζεσλ ζε δηεζλή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη πλέδξηα. Ζ εκπεηξία ησλ κειψλ ηνπ Σκήκαηνο ζηα παξαπάλσ πξνγξάκκαηα έρεη νδεγήζεη ηηο Παλεπηζηεκηαθέο αξρέο λα αλαζέζνπλ ζην Σκήκα ππεπζπλφηεηα δηαρείξηζεο ή/θαη εθηέιεζεο κεγάισλ παλεπηζηεκηαθψλ πξνγξακκάησλ αλάπηπμεο ζηνπο ηνκείο ησλ Γηθηχσλ, ζηηο Βηβιηνζήθεο, ζηελ Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε, θιπ. Έρεη επηπιένλ αλαπηπρζεί έληνλε δξαζηεξηφηεηα γηα ηε δηαζχλδεζε ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ κε ηνλ παξαγσγηθφ ηνκέα κέζσ δηκεξψλ ζπλεξγαζηψλ κε Γεκφζηνπο θαη Ηδησηηθνχο θνξείο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη ην Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ θηινμελεί θαη ππνζηεξίδεη ην Γξαθείν ηαδηνδξνκίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Οη θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ, ηφζν ηνπ Πξνπηπρηαθνχ Κχθινπ φζν θαη ησλ Μεηαπηπρηαθψλ Δηδηθεχζεσλ, θαζψο θαη νη 29

30 ΓΗΑΡΘΡΧΖ - ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ππνςήθηνη δηδάθηνξεο, κε ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ απνθηνχλ ζηέξεα επηζηεκνληθή βάζε, νπζηαζηηθή θαη ζεκαληηθή εξεπλεηηθή θαη πξαθηηθή εκπεηξία ζηελ Πιεξνθνξηθή ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο δπζθνιφηεξεο απαηηήζεηο ηνπ επαγγεικαηηθνχ ρψξνπ. Γιοικηηική Οπγάνωζη ηος Σμήμαηορ Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε νξγάλσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ έξγνπ ηνπ Σκήκαηνο, έρνπλ δεκηνπξγεζεί έμη επηηξνπέο (ινγνζέζηα), ησλ νπνίσλ νη αξκνδηφηεηεο πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα: Λνγνζέζην Πξνπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ Αληηθείκελν Λνγνζεζίνπ: Παξαθνινχζεζε θαη ζπληνληζκφο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ. Κύξηεο Αξκνδηόηεηεο: α) Καηάξηηζε θαη παξαθνινχζεζε σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ, β) θαηάξηηζε πξνγξάκκαηνο εμεηάζεσλ γ) πξνγξακκαηηζκφο θαη δηάζεζε αηζνπζψλ δηδαζθαιίαο θαη ζπλεδξηάζεσλ, δ) επίιπζε ηπρφλ πξνβιεκάησλ ηνπ ΠΠ ζε ζπλελλφεζε κε ηα κέιε ΓΔΠ θαη ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ θνηηεηψλ, ε) ζπγθέληξσζε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ΠΠ θαη ζπληνληζκφο ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ησλ καζεκάησλ, ζη) δηακφξθσζε πξνηάζεσλ γηα ηελ αλακφξθσζε ηνπ ΠΠ, δ) έθδνζε Οδεγνχ πνπδψλ, ε) ζπληνληζκφο θηλεηηθφηεηαο θνηηεηψλ (π.ρ. Erasmus), ζ) θαηαγξαθή θαη παξαθνινχζεζε πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ άιισλ Σκεκάησλ. Λνγνζέζην Γηαρείξηζεο Πφξσλ θαη Πξνγξακκαηηζκνχ: Αληηθείκελν Λνγνζεζίνπ: Πξνγξακκαηηζκφο θαη δηαρείξηζε ησλ πφξσλ (ρψξνη, επηθνπξηθφ έξγν θνηηεηψλ) ηνπ Σκήκαηνο. Κύξηεο Αξκνδηόηεηεο: α) δηάζεζε θαη επνπηεία ζέζεσλ εξγαζίαο ζηνπο Τπνςήθηνπο Γηδάθηνξεο θαη ηνπο άιινπο εξεπλεηέο θαη ζπλεξγάηεο ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηνπ Σκήκαηνο, β) εηζεγήζεηο πξνο ην Γ.. γηα νπνηαδήπνηε λέα θαηαλνκή ρψξσλ, γ) δηακφξθσζε θαη εμνπιηζκφο ρψξσλ, δ) δηαηήξεζε αξρείσλ γηα ηελ παξνρή έξγνπ ησλ Τ.Γ. θαη κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ θαζψο θαη θαηάξηηζε θαηαιφγνπ κε ηηο αλάγθεο ηνπ Σκήκαηνο ζε επηθνπξηθφ έξγν, ε) πξνγξακκαηηζκφο θαη αλάζεζε έξγνπ ζηνπο Τ.Γ. θαη κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο, ζη) νξηζκφο επηηεξεηψλ ζηηο εμεηάζεηο δ) παξαθνινχζεζε θνηηεηηθψλ εηζθνξψλ ζην ΠΜ. Λνγνζέζην Πξνβνιήο θαη πλεξγαζηψλ: Αληηθείκελν Λνγνζεζίνπ: Πξνβνιή ηνπ Σκήκαηνο θαη αλάπηπμε θάζε ηχπνπ ζπλεξγαζηψλ. Κύξηεο Αξκνδηόηεηεο: α) πληήξεζε, αλαλέσζε θαη αλαβάζκηζε ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Σκήκαηνο, β) δηνξγάλσζε εθδειψζεσλ θαη εκεξίδσλ, γ) έθδνζε εληχπσλ πξνβνιήο ηνπ Σκήκαηνο, δ) ελεκέξσζε δηαθφξσλ θνξέσλ 30

31 ΓΗΑΡΘΡΧΖ - ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ζρεηηθά κε ηηο εθπαηδεπηηθέο θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ Σκήκαηνο, ε) αλάπηπμε δηκεξψλ θαη πνιπκεξψλ ζρέζεσλ, ζη) αλαδήηεζε ηξίησλ πφξσλ ρνξεγηψλ δ) έξεπλεο γλψκεο. Λνγνζέζην Δξεπλεηηθψλ θαη Αλαπηπμηαθψλ Γξαζηεξηνηήησλ: Αληηθείκελν Λνγνζεζίνπ: Καηαγξαθή εξεπλεηηθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Σκήκαηνο θαη ελεκέξσζε ζρεηηθά κε απηά. Κύξηεο Αξκνδηόηεηεο: α) Αλαλέσζε ηνπ θαηαιφγνπ επηζηεκνληθψλ δεκνζηεχζεσλ ηνπ Σκήκαηνο, β) αλαλέσζε ηνπ θαηαιφγνπ έξγσλ Δ&Α γ) θαηαγξαθή θαη πξνβνιή ηεο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Σκήκαηνο, δ) δηνξγάλσζε επηζηεκνληθψλ εκεξίδσλ θαη ζεκηλαξίσλ, ε) εηήζηα έθδνζε ηεχρνπο κε επηιεγκέλα άξζξα απφ Πηπρηαθέο θαη Γηπισκαηηθέο εξγαζίεο, ζη) εηήζηα έθδνζε, ζηελ αγγιηθή γιψζζα, ηεχρνπο κε ηηο θπξηφηεξεο πξσηφηππεο ζπλεηζθνξέο φισλ ησλ δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ ηνπ Σκήκαηνο. Λνγνζέζην πζηεκάησλ Πιεξνθνξηθήο θαη Οπηηθναθνπζηηθψλ Μέζσλ: Αληηθείκελν Λνγνζεζίνπ: Λεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αλάπηπμε ησλ θνηλφρξεζησλ ζπζηεκάησλ Πιεξνθνξηθήο θαη νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ πνπ δηαζέηεη ην Σκήκα Κύξηεο Αξκνδηόηεηεο: α) Λεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αλαβάζκηζε ησλ γεληθψλ εμνπιηζκψλ θαη εξγαζηεξίσλ Ζ/Τ ηνπ Σκήκαηνο, β) ιεηηνπξγία θαη αλαβάζκηζε άιισλ ππνδνκψλ Πιεξνθνξηθήο, γ) ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ δηδαζθαιίαο θαη εμνπιηζκνχ ηειεθπαίδεπζεο, ε) δηαρείξηζε θαη αλαβάζκηζε ινγηζκηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ εθπαίδεπζε ζη) ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ θνηηεηψλ, δ) αλάπηπμε λέσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο θνηηεηέο θαη ην πξνζσπηθφ. Λνγνζέζην Βηβιηνζήθεο θαη Φεθηαθνχ Τιηθνχ: Αληηθείκελν Λνγνζεζίνπ: Λεηηνπξγία θαη αλάπηπμε ππεξεζηψλ Αλαγλσζηεξίνπ θαη αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε ςεθηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. Κύξηεο Αξκνδηόηεηεο: α) πγθέληξσζε θαη θαηαρψξεζε δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ, β) ζπγθέληξσζε θαη θαηαρψξεζε Πηπρηαθψλ θαη Γηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ, γ) δηαρείξηζε παξαγγειηψλ βηβιίσλ, δ) επαθή κε ηε βηβιηνζήθε ηεο ρνιήο θαη άιιεο βηβιηνζήθεο ε) ζπγθέληξσζε θαη δηαρείξηζε βαζηθψλ εθπαηδεπηηθψλ βηβιίσλ γηα ηηο πξνπηπρηαθέο θαη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο, ζη) αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε ςεθηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, δ) ιεηηνπξγία Αλαγλσζηεξίνπ, ε) δηαρείξηζε θαξηψλ πξφζβαζεο ζην θηήξην. Δπηπιένλ, έρεη πξνβιεθζεί θαη ζα ιεηηνπξγήζεη ζχληνκα ε θαηαλνκή ηνπ Γηνηθεηηθνχ Πξνζσπηθνχ πνπ ηνπνζεηείηαη ζηηο Γξακκαηείεο ησλ Σκεκάησλ ζε ςπηπεζιακέρ μονάδερ επηπέδνπ Γπαθείος. Πην ζπγθεθξηκέλα, πξνβιέπεηαη ε ζχζηαζε ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο ησλ εμήο δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ - 31

32 ΓΗΑΡΘΡΧΖ - ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ Γξαθείσλ πνπ ζα ππνζηεξίδνπλ ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο νη νπνίεο θαη είλαη πιένλ απαξαίηεηεο. Γπαθείο Γπαμμαηείαρ ηων Σομέων και ηος Ππογπάμμαηορ Μεηαπηςσιακών ποςδών: ζα ππνζηεξίδεη ηνπο Γ/ληεο Σνκέσλ, ην Γ/ληε ΠΜ, ηηο δηαδηθαζίεο εθηχπσζεο θαη δηαλνκήο ησλ δηδαθηηθψλ εκεηψζεσλ, ηηο απαηηνχκελεο δηαδηθαζίεο ζρεηηθά κε ηα νηθνλνκηθά ηνπ Σκήκαηνο, ηε δηαρείξηζε ησλ αηζνπζψλ ζπλεδξηάζεσλ, ηηο παξαγγειίεο θαη ηε δηάζεζε ηεο γξαθηθήο χιεο θαη ησλ αλαισζίκσλ, ηπρφλ άιιεο γξακκαηεηαθέο δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνχληαη ζην Πξνπηπρηαθφ θαη Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Γπαθείο Γιασείπιζηρ Τποδομών ηος Σμήμαηορ: ζα είλαη αξκφδην γηα ηε δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία φισλ ησλ θνηλφρξεζησλ ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ (εξγαζηεξίσλ, Γξακκαηεηψλ, αηζνπζψλ δηδαζθαιίαο) θαη ησλ επνπηηθψλ κέζσλ δηδαζθαιίαο, θαζψο θαη γηα ηελ αλαλέσζε, εγθαηάζηαζε θαη δηαρείξηζε ηνπ απαξαίηεηνπ ινγηζκηθνχ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηψλ θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Σκήκαηνο. Θα ιεηηνπξγεί ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Λνγνζεζίνπ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηθήο θαη Οπηηθναθνπζηηθψλ Μέζσλ. Γπαθείο Τποζηήπιξηρ Δζωηεπικών Γιαδικαζιών: ζα είλαη αξκφδην γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ζπιινγήο ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηνπο δείθηεο εθπαίδεπζεο θαη έξεπλαο, ηεο δηαδηθαζίαο Απνινγηζκνχ θαη Πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ έξγνπ ησλ κειψλ ΓΔΠ, ηεο αμηνιφγεζεο ησλ καζεκάησλ απφ ηνπο θνηηεηέο θαη ηεο ππνζηήξημεο ηνπ πζηήκαηνο αλάζεζεο έξγνπ ζηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο θαη Τπνςήθηνπο Γηδάθηνξεο. Θα ιεηηνπξγεί ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Σκήκαηνο θαη ζα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηνπο Τπεπζχλνπο ησλ Λνγνζεζίσλ ηεο Γηαρείξηζεο Πφξσλ θαη Πξνγξακκαηηζκνχ θαη ησλ Δξεπλεηηθψλ θαη Αλαπηπμηαθψλ Γξαζηεξηνηήησλ. Γπαθείο Αναγνωζηηπίος και Δκπαιδεςηικού Τλικού: ζα είλαη αξκφδην γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Αλαγλσζηεξίνπ, ηελ νξγάλσζε ηνπ ςεθηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ πνπ βξίζθεηαη ζην δηαδίθηπν, ηε ζπιινγή θαη ηαμηλφκεζε ησλ Πηπρηαθψλ θαη Γηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ θαη ησλ Γηδαθηνξηθψλ Γηαηξηβψλ θαη ηελ έθδνζε ειεθηξνληθψλ θαξηψλ γηα ηελ πξφζβαζε ζηα θηήξηα ηνπ Σκήκαηνο. Θα ιεηηνπξγεί ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Τπεπζχλνπ ηνπ Λνγνζεζίνπ Βηβιηνζήθεο θαη Φεθηαθνχ Τιηθνχ. Γπαθείο Πποβολήρ: ζα είλαη αξκφδην γηα ηηο εθδειψζεηο θαη ελέξγεηεο πξνβνιήο ηνπ Σκήκαηνο, ηηο εηήζηεο εθδφζεηο ηνπ Σκήκαηνο (Οδεγφο πνπδψλ, Σφκνο Δπηιεγκέλσλ άξζξσλ απφ Πηπρηαθέο θαη Γηπισκαηηθέο εξγαζίεο, Σφκνο Παξνπζίαζεο Γηδαθηνξηθψλ Γηαηξηβψλ ηνπ Σκήκαηνο), ηηο έξεπλεο γλψκεο πνπ δηελεξγεί ην Σκήκα θαη ηελ αλαλέσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ ηνπ Σκήκαηνο. Θα ιεηηνπξγεί ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Τπεπζχλνπ ηνπ Λνγνζεζίνπ Πξνβνιήο θαη πλεξγαζηψλ θαη ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηνπο Τπεπζχλνπο ησλ Λνγνζεζίσλ ηνπ ΠΠ θαη ησλ Δξεπλεηηθψλ θαη Αλαπηπμηαθψλ Γξαζηεξηνηήησλ. 32

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 1 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΑΝΘΡΩΠΘΣΘΚΩΝ, ΝΟΜΘΚΩΝ & ΚΟΘΝΩΝΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ (πεπιλαμβ. οι ηπαηιωηικέρ σολέρ) 2. Ιζηνξία ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 2 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΘΕΣΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ 3 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΟΝ ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΙΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΟΝΟΜΑΣΩΝ ΥΩΡΟΤ ΙΟΝΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΟΝ ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΙΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΟΝΟΜΑΣΩΝ ΥΩΡΟΤ ΙΟΝΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΟΝ ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΙΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΟΝΟΜΑΣΩΝ ΥΩΡΟΤ ΙΟΝΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ Έθδνζε 1.4, Κέξθπξα 07/07/2011 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Πξννίκην 1.1 Πεξί ηνπ θαλνληζκνχ 1.2 θνπφο 1.3 Γεκνζηφηεηα 2. Οξηζκνί

Διαβάστε περισσότερα

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνχλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ.

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνχλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ. ΑΠΟΦΑΗ ΓΙΟΙΚΟΤΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ 204/23-2-2009 ηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ 23-2-2009, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 10:30 χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013

ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013 ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013 Ηαλνπάξηνο 2012 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΣΜΖΜΑ ΑΓΓΛΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ... 3 2. ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ... 4 3. ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγψρ επαγγέλμαηορ βιβλιοθηκονψμος ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

Οδηγψρ επαγγέλμαηορ βιβλιοθηκονψμος ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Οδηγψρ επαγγέλμαηορ βιβλιοθηκονψμος ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 2 Οδηγψρ επαγγέλμαηορ βιβλιοθηκονψμος Γπαθείο Διαζύνδεζηρ A.Τ.Ε.Ι. Θεζζαλονίκηρ 3 ωνηαξη οδηγοω: Δκκαλνπήι Γαξνπθάιινπ Δπηζηεκνληθφο πλεξγάηεο ΑΣΔΗ-Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 2009 Πεξηερόκελα Πξόινγνο... ζει. 3 1. ρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία Δζωηεξηθήο Αμηνιόγεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ «ςγκπιηική Μελέηη ηος Σμήμαηορ Μοςζικήρ Δπιζηήμηρ και Σέσνηρ ηος Πανεπιζηημίος Μακεδονίαρ με ππόηςπα μοςζικά

Διαβάστε περισσότερα

Η ζςνδςαζμένη μοπθή εκπαίδεςζηρ (blended learning) ζηο Α.Π.Θ.

Η ζςνδςαζμένη μοπθή εκπαίδεςζηρ (blended learning) ζηο Α.Π.Θ. Η ζςνδςαζμένη μοπθή εκπαίδεςζηρ (blended learning) ζηο Α.Π.Θ. Καλιακούδα Νίκη, Α.Π.Θ. Κεληξηθή Βηβιηνζήθε, Παλεπηζηεκηνχπνιε Α.Π.Θ. 54124 Θεζζαινλίθε, akaliako@lib.auth.gr, 2310 995381 Μπίζμπα Άννα, Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 1 ΑΡΘΡΟ 1 ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΧΝ Σν Πξφγξακκα απνλέκεη Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ. Άξζξν 1 Γενικά

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ. Άξζξν 1 Γενικά ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ Άξζξν 1 Γενικά 1. Ο Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Γηδαθηνξηθψλ Γηαηξηβψλ ηνπ Σκήκαηνο Ιαηξηθήο πνπ εγθξίζεθε απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΔΘΝΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ - ΔΤΠ ΠΡΑΚΣΗΚΑ. 8 εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΟΛΟΜΔΛΔΗΑ ΣΟΤ ΔΤΠ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΔΘΝΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ - ΔΤΠ ΠΡΑΚΣΗΚΑ. 8 εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΟΛΟΜΔΛΔΗΑ ΣΟΤ ΔΤΠ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΔΘΝΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ - ΔΤΠ ΠΡΑΚΣΗΚΑ 8 εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΟΛΟΜΔΛΔΗΑ ΣΟΤ ΔΤΠ ΣΔΣΑΡΣΖ 2 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΔΘΝΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΩΝ (πνπ νδεγνχλ ζε πηπρίν) Πξνζθεξφκελεο ζέζεηο: 1100 ΠΟΤΓΔ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ Γίλνληαη δεθηνί απφθνηηνη

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΙΟΤΛΙΟ 2008 Πίνακαρ πεπιεσομένυν Ππόλογορ... 3 Πεξίιεςε 1. Πξφγξακκα πνπδψλ 8 2. Γιδακηικό έπγο..14 3. Δπεςνηηικό

Διαβάστε περισσότερα

Οη πνπδέο Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ 2011-2012

Οη πνπδέο Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ 2011-2012 Οη πνπδέο Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ 2011-2012 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΟΛΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σκήκα Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α Α. Ζ Κνηλσληθή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΙ ΤΝΕΡΓΑΣΕ

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΙ ΤΝΕΡΓΑΣΕ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΦΗ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΧΝ - ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΟΤ ΔΣΟΤ 2014-15

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖΑΞΗΟΛΟΓΖΖ

ΔΚΘΔΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΔΚΘΔΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΑΣΡΑ, ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2011 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΧΟΛΗ. ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ.. ΡΙΟ ΣΗΛ: 2610/969986 FAX: 2610/996265

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ

ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ Δεκέμβριος 2009 Διζαγωγή ην πιαίζην ηεο Δθπαηδεπηηθήο Μεηαξξχζκηζεο, πνπ απνηειεί θχξην ζηφρν ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ,

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

υπουργική απόφαση Δ2/1938/26-2-1998

υπουργική απόφαση Δ2/1938/26-2-1998 υπουργική απόφαση Δ2/1938/26-2-1998 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΘΝΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΔΤΘΤΝΔΙ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ "Αξιολόγηζη ηος εκπαιδεςηικού έπγος και ηων εκπαιδεςηικών"

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ, ΤΑ ΟΦΔΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ, ΤΑ ΟΦΔΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ, ΤΑ ΟΦΔΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Γεληόγλοσ Χριζηίνα Βιβλιοθήκη Οικονομικού Πανεπιζηημίος Αθηνών, Βιβλιοθηκονόμορ MSc, MBA, Παηηζίων 76, 10434 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας πνπδάζηξηα: Μπάλε Μπηάλθα Δηζεγεηέο: Κιεηζαξράθεο Μηράιεο

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο διαβοωλεςζηρ για ηην έναπξη διαλψγος. Αςηοδιοίκηζη, λογοδοζία, ποιψηηηα, εξυζηπέθεια

Κείμενο διαβοωλεςζηρ για ηην έναπξη διαλψγος. Αςηοδιοίκηζη, λογοδοζία, ποιψηηηα, εξυζηπέθεια Κείμενο διαβοωλεςζηρ για ηην έναπξη διαλψγος Εθνική Σηραηηγική για ηην Ανώηαηη Εκπαίδευζη Το Δημόζιο Πανεπιζηήμιο Το Δημόζιο Τεχνολογικό Ίδρυμα Αςηοδιοίκηζη, λογοδοζία, ποιψηηηα, εξυζηπέθεια 65 ε χλνδνο

Διαβάστε περισσότερα

Η ειεθηξνληθή κάζεζε ζηα ηδξύκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αλά θξάηνο 39

Η ειεθηξνληθή κάζεζε ζηα ηδξύκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αλά θξάηνο 39 1 Ηιεθηξνληθή κάζεζε ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. πγθξηηηθή πξνζέγγηζε ηεο εθαξκνγήο ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο ζηε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ηεο Γεξκαλίαο, ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δζζνλίαο Πεξίιεςε Δπξεηήξην Δηζαγσγή..

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ.

Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ. Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Έρνληαο ππφςε: Σηο δηαηάμεηο: 1. ησλ άξζξσλ 14 παξ. 4 θαη 15 παξ. 4 θαη παξ. 5 ηνπ Ν. 3979/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ Γεληθέο δηαηάμεηο Σν Σκήκα Φηινζνθίαο-Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο νξγαλψλεη θαη ιεηηνπξγεί απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2004-2005 Πξφγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Μ Ο Κ Ο Ν Δ Τ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Τ Ν Α

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Μ Ο Κ Ο Ν Δ Τ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Τ Ν Α ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Μ Ο Κ Ο Ν Δ Τ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Τ Ν Α Α Ν Α Ρ Σ Η Σ Δ Ο Σ Ο Γ Ι Α Γ Ι Κ Σ Τ Ο Π Ρ Ο Κ Λ Η Η Δ Κ Γ Η Λ Ω Η Δ Ν Γ Ι Α Φ Δ Ρ Ο Ν Σ Ο Πιεξνθνξίεο: Θάλνπ Μαξία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

MINES FOR LIBRARIES Μεηρώληας ηολ αληίθησπο ηφλ Ηιεθηροληθώλ Πεγώλ Πιεροθόρεζες

MINES FOR LIBRARIES Μεηρώληας ηολ αληίθησπο ηφλ Ηιεθηροληθώλ Πεγώλ Πιεροθόρεζες MINES FOR LIBRARIES Μεηρώληας ηολ αληίθησπο ηφλ Ηιεθηροληθώλ Πεγώλ Πιεροθόρεζες Αιβαλούδε Νούια, Κοιοβός Φίιηππος Βιβλιοθήκη και Κένηπο Πληποθόπηζηρ, Πανεπιζηήμιο Μακεδονίαρ Martha Kyrillidou Association

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΑ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ---- ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ.& ΟΙΚΟΝ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Αζήλα 02 / 4 / 2012

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΑ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ---- ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ.& ΟΙΚΟΝ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Αζήλα 02 / 4 / 2012 Βαζκόο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΑ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΑΓΑ:Β4959-ΜΓΥ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ---- ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ.& ΟΙΚΟΝ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Αζήλα 02 /

Διαβάστε περισσότερα

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 2003-2010

ΔΚΘΔΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 2003-2010 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΘΔΑΣΡΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ HELLENIC REPUBLIC NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS SCHOOL OF PHILOSOPHY FACULTY OF THEATRE

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

«σέδιο νόμος για ηην Δθνική σολή Γημόζιαρ Τγείαρ και άλλερ διαηάξειρ» KEΦΑΛΑΗΟ Α Ρςθμίζειρ ζσεηικά με ηην Δθνική σολή Γημόζιαρ Τγείαρ

«σέδιο νόμος για ηην Δθνική σολή Γημόζιαρ Τγείαρ και άλλερ διαηάξειρ» KEΦΑΛΑΗΟ Α Ρςθμίζειρ ζσεηικά με ηην Δθνική σολή Γημόζιαρ Τγείαρ «σέδιο νόμος για ηην Δθνική σολή Γημόζιαρ Τγείαρ και άλλερ διαηάξειρ» KEΦΑΛΑΗΟ Α Ρςθμίζειρ ζσεηικά με ηην Δθνική σολή Γημόζιαρ Τγείαρ Άπθπο 1 Φύζη-Αποζηολή Η Δζληθή Σρνιή Γεκφζηαο Υγείαο (Δ.Σ.Γ.Υ.), Ννκηθφ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011)

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ρνιή Παηδαγσγηθή Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Αθαδεκατθφ έηνο

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ηαπξνχια Κεθάια Δ..Γ.Γ. / Σ.Ο.Α.

ηαπξνχια Κεθάια Δ..Γ.Γ. / Σ.Ο.Α. ΔΗΑΓΧΓΖ... 2 ΥΑΡΑΞΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΗ ΘΔΧΡΗΑ.... 3 Ζ δηαθνξά ηνπ curriculum θαη ηνπ syllabus... 3 Ζ ζεκαζία ηνπ curriculum... 7 ΑΓΓΛΗΚΑ ΓΗΑ «ΔΗΓΗΚΟΤ ΚΟΠΟΤ»... 10 H ζεκαζία ηεο ιέμεο «εηδηθφο» ζθνπφο...

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΑ ΣΔΛΔΥΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ EXECUTIVE MBA ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΓΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΔΤΣΤΥΙΑ Δπηβιέπνπζα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Οδεγόο πνπδώλ Αθαδ. έηoπο 2008 2009 1 ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: Βαζίιεηνο Κέθεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο πύξνο Πνιπκέξεο, Δ.Σ.Δ.Π. ΑΘΖΝΑ 2009 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 50.000,00 ΔΤΡΩ ΜΔ Φ.Π.Α. ΔΣΟ: 2014

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 50.000,00 ΔΤΡΩ ΜΔ Φ.Π.Α. ΔΣΟ: 2014 ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 50.000,00 ΔΤΡΩ ΜΔ Φ.Π.Α. ΔΣΟ: 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΗΠΔΙΡΟΤ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/ΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΔΚΘΔΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ ΔΚΘΔΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΜΗΜΑ ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ ΤΓΔΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΔΙ ΑΘΗΝΑ DEPARTMENT OF AESTHETICS AND COSMETOLOGY FACULTY OF HEALTH AND CARING PROFESSIONS

Διαβάστε περισσότερα