Η παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 1268/1982 (ΦΔΚ 87 Α ) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 1268/1982 (ΦΔΚ 87 Α ) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:"

Transcript

1 1 Ν. 3549/07 (ΦΔΚ 69 Α/ Γηνξζ.θαικ. ζην ΦΔΚ-145 Α/5-7-07) : Μεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηε δνκή θαη ιεηηνπξγία ησλ Αλσηάησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ιδξπκάησλ. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΥΔ Άπθπο 1 Αποζηολή ηων Α.Δ.Ι. Η παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 1268/1982 (ΦΔΚ 87 Α ) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «2. Η αλψηαηε εθπαίδεπζε παξέρεηαη απφ ηα Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα (Α.Δ.Ι.), πνπ έρνπλ σο απνζηνιή: α) Να παξάγνπλ θαη λα κεηαδίδνπλ ηε γλψζε κε ηελ έξεπλα θαη ηε δηδαζθαιία θαη λα θαιιηεξγνχλ ηηο ηέρλεο θαη ηνλ πνιηηηζκφ. β) Να ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε ππεχζπλσλ πνιηηψλ, ηθαλψλ λα αληηκεησπίδνπλ ηηο αλάγθεο φισλ ησλ πεδίσλ ησλ αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ κε επηζηεκνληθή, επαγγεικαηηθή θαη πνιηηηζηηθή επάξθεηα θαη κε ζεβαζκφ ζηηο παλαλζξψπηλεο αμίεο ηεο δηθαηνζχλεο, ηεο ειεπζεξίαο, ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηεο αιιειεγγχεο. γ) Να αληαπνθξίλνληαη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ θνηλσληθψλ, πνιηηηζηηθψλ, κνξθσηηθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ αλαγθψλ ηεο θνηλσλίαο κε πξνζήισζε ζηηο αξρέο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο θαη ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο.

2 2 δ) Να δηακνξθψλνπλ ηηο απαξαίηεηεο ζπλζήθεο γηα ηελ αλαδήηεζε θαη δηάδνζε λέαο γλψζεο θαη αλάδεημε λέσλ εξεπλεηψλ, επηδηψθνληαο ζπλεξγαζίεο κε άιια Α.Δ.Ι. θαη εξεπλεηηθνχο θνξείο ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηνπ εμσηεξηθνχ, θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ αμηνπνίεζε ηεο γλψζεο θαη ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ γηα ηελ επεκεξία ηεο ρψξαο θαη ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο. ε) Να ζπκβάιινπλ ζηελ εκπέδσζε ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ θαη ηεο ηζνπνιηηείαο κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ. Γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηνπο ηα Α.Δ.Ι. νθείινπλ λα δηαζθαιίδνπλ θαη λα βειηηψλνπλ κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπλ θαη λα δεκνζηνπνηνχλ ζην θνηλσληθφ ζχλνιν κε θάζε δπλαηή δηαθάλεηα φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο.» Άπθπο 2 Γιάπθπωζη ηων Α.Δ.Ι. 1. α) Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα (Α.Δ.Ι.), θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 16 παξάγξαθνο 5 ηνπ πληάγκαηνο, είλαη ηα ηδξχκαηα ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, ε νπνία απνηειείηαη απφ δχν παξάιιεινπο ηνκείο: αα) ηνλ παλεπηζηεκηαθφ ηνκέα, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηα Παλεπηζηήκηα, ηα Πνιπηερλεία θαη ηελ Αλσηάηε ρνιή Καιψλ Σερλψλ θαη ββ) ηνλ ηερλνινγηθφ ηνκέα, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηα Σερλνινγηθά Δθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα (Σ.Δ.Ι.) θαη ηελ Αλψηαηε ρνιή Παηδαγσγηθήο θαη Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο. β) Σα εδάθηα α θαη γ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2916/2001 (ΦΔΚ 114 Α ) θαηαξγνχληαη. 2. Όπνπ ζηελ θείκελε λνκνζεζία αλαθέξεηαη ν φξνο «Παλεπηζηήκηα», λννχληαη ηα ηδξχκαηα ηνπ παλεπηζηεκηαθνχ ηνκέα ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο. Άπθπο 3 Ακαδημαϊκέρ ελεςθεπίερ και ακαδημαϊκό άζςλο

3 3 1. ηα Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα θαηνρπξψλεηαη ε αθαδεκατθή ειεπζεξία ζηελ έξεπλα θαη δηδαζθαιία, θαζψο θαη ε ειεχζεξε έθθξαζε θαη δηαθίλεζε ησλ ηδεψλ. 2. Γελ επηηξέπεηαη ε επηβνιή νξηζκέλσλ κφλνλ επηζηεκνληθψλ απφςεσλ θαη ηδεψλ θαη ε δηεμαγσγή απφξξεηεο έξεπλαο. 3. Σν αθαδεκατθφ άζπιν αλαγλσξίδεηαη γηα ηελ θαηνρχξσζε ησλ αθαδεκατθψλ ειεπζεξηψλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ δηθαηψκαηνο ζηε γλψζε, ηε κάζεζε θαη ηελ εξγαζία φισλ αλεμαηξέησο ησλ κειψλ ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο ησλ Α.Δ.Ι., θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ζε απηά, έλαληη νπνηνπδήπνηε επηρεηξεί λα ην θαηαιχζεη. 4. Σν αθαδεκατθφ άζπιν θαιχπηεη φινπο ηνπο ρψξνπο ηνπ Α.Δ.Ι. ζηνπο νπνίνπο γίλεηαη εθπαίδεπζε θαη έξεπλα. Οη ρψξνη απηνί θαζνξίδνληαη κε απφθαζε θαη επζχλε ηεο πγθιήηνπ γηα ηα Παλεπηζηήκηα θαη ηεο πλέιεπζεο γηα ηα Σ.Δ.Ι.. Γελ επηηξέπεηαη ε επέκβαζε δεκφζηαο δχλακεο ζηνπο παξαπάλσ ρψξνπο, παξά κφλν θαηφπηλ πξφζθιεζεο ή άδεηαο ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ ηνπ Ιδξχκαηνο θαη κε ηελ παξνπζία εθπξνζψπνπ ηεο δηθαζηηθήο αξρήο. 5. Αξκφδην φξγαλν γηα ηελ πξφζθιεζε ή άδεηα ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ είλαη ην Πξπηαληθφ πκβνχιην γηα ηα Παλεπηζηήκηα θαη ην πκβνχιην γηα ηα Σ.Δ.Ι., κε δηθαίσκα ςήθνπ φισλ ησλ κειψλ ηνπο. Σα φξγαλα απηά ζπλέξρνληαη ακέζσο, απηεπαγγέιησο ή κεηά απφ θαηαγγειία. Σν αξκφδην φξγαλν απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία, ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ ηνπ νηθείνπ ηδξχκαηνο θαη ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο. 6. Δπέκβαζε δεκφζηαο δχλακεο ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ ηνπ Α.Δ.Ι. επηηξέπεηαη κφλνλ εθφζνλ δηαπξάηηνληαη απηφθσξα θαθνπξγήκαηα ή απηφθσξα εγθιήκαηα θαηά ηεο δσήο. 7. Οη παξαβάηεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ απηνχ γηα ην αθαδεκατθφ άζπιν ηηκσξνχληαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κελψλ κεηά απφ έγθιεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ απηνχ ή ηεο πγθιήηνπ γηα ηα Παλεπηζηήκηα θαη ηεο πλέιεπζεο γηα ηα Σ.Δ.Ι.. 8. Σν άξζξν 2 ηνπ λ. 1268/1982 θαη ηα άξζξα 2 θαη 7 ηνπ λ. 1404/1983 (ΦΔΚ 173 Α ) θαηαξγνχληαη. 9. ε Α.Δ.Ι. πνπ δηνηθνχληαη απφ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή, απηή απνηειεί ην αξκφδην φξγαλν ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ απηνχ.

4 4 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΩΝ Α.Δ.Ι. Άπθπο 4 Δζωηεπικοί Κανονιζμοί λειηοςπγίαρ ηων Α.Δ.Ι. 1. α) Δληφο ελφο έηνπο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ, θάζε Α.Δ.Ι. ππνρξενχηαη λα θαηαξηίζεη Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ ή, αλ ήδε έρεη, λα πξνζαξκφζεη ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ, ψζηε λα πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ην λφκν απηφλ ξπζκίζεηο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ησλ ρνιψλ ή Σκεκάησλ ηνπ. Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ εγθξίλεηαη ν Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ηνπ θάζε Α.Δ.Ι.. β) Οη παξάγξαθνη 1 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 2083/1992 (ΦΔΚ 159 Α ), ε παξάγξαθνο 5 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ.1404/1983 θαη ε παξάγξαθνο 9α ηνπ λ. 2916/ 2001 θαηαξγνχληαη. 2. Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, χζηεξα απφ γλψκε ηνπ Δ..Τ.Π., εληφο έμη (6) κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ, θαηαξηίδεηαη πξφηππνο Γεληθφο Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ησλ Α.Δ.Ι., ν νπνίνο ηζρχεη, ελ φισ ή ζπκπιεξσκαηηθά, κέρξη ηελ πξνζαξκνγή ησλ ππαξρφλησλ ή ηελ θαηάξηηζε λέσλ Δζσηεξηθψλ Καλνληζκψλ ιεηηνπξγίαο ησλ Α.Δ.Ι.. Μεηά ηελ ηζρχ ηνπ πξφηππνπ Γεληθνχ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ, εάλ θάπνην Α.Δ.Ι. δελ ηνλ ηεξήζεη ή δελ θαηαξηίζεη νηθείν Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ, απαγνξεχεηαη ε έθδνζε θάζε δηνηθεηηθήο πξάμεο γηα πξνθήξπμε ζέζεσλ κειψλ Γ.Δ.Π. ή Δ.Π., δηνξηζκφ θάζε θαηεγνξίαο πξνζσπηθνχ ή άιιεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο ή απνθάζεηο δσηηθνχ ελδηαθέξνληνο πνπ αθνξνχλ ην ζπγθεθξηκέλν Α.Δ.Ι., κέρξη απηφ λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλσηέξσ ππνρξεψζεηο ηνπ. 3. ην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ.2083/1992 πξνζηίζεληαη ηα αθφινπζα εδάθηα σο εμήο: «ηβ) Σνπο θαλφλεο δενληνινγίαο φισλ ησλ κειψλ ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο θαη ηε δηαδηθαζία θαη ηα φξγαλα ειέγρνπ ηεο ηήξεζήο ηνπο.

5 5 ηγ) Σνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ θαη ησλ θσιπκάησλ ζπκκεηνρήο ζε απηά ή ζε εξεπλεηηθά ή άιια πξνγξάκκαηα. ηδ) Σε ιεηηνπξγία ππεξεζίαο ππνζηήξημεο θνηηεηψλ θαη ηελ άζθεζε θαζεθφλησλ πκβνχισλ ζπνπδψλ απφ κέιε Γ.Δ.Π.. ηε) Σνπο γεληθνχο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ησλ Βηβιηνζεθψλ, πνπδαζηεξίσλ θαη Αλαγλσζηεξίσλ ηνπ Ιδξχκαηνο. ηζη) Σελ έθηαζε, ηε δηαδηθαζία θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο αληαπνδνηηθψλ ππνηξνθηψλ ζηνπο θνηηεηέο. ηδ) Σε θχιαμε ηνπ Ιδξχκαηνο θαη ηεο πεξηνπζίαο ηνπ κε ηνλ πξνζθνξφηεξν ηξφπν. ηε) Σν πνζνζηφ αλαινγίαο κεηαμχ ππνρξεσηηθψλ θαη επηιεγφκελσλ καζεκάησλ ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο δπλαηφηεηαο ζπκκεηνρήο ησλ θνηηεηψλ ζε φιεο ηηο εμεηαζηηθέο πεξηφδνπο. ηζ) Σε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο θαη αλαζεψξεζεο ηνπ ηεηξαεηνχο αθαδεκατθνχ - αλαπηπμηαθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ηνπ εηήζηνπ απνινγηζκνχ. θ) Σελ εμεηδίθεπζε πξνυπνζέζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ εθινγήο, εμέιημεο ή κνληκνπνίεζεο κέινπο Γ.Δ.Π.. θα) Σνλ ηξφπν νξηζκνχ εθπξνζψπσλ κειψλ Γ.Δ.Π. θάζε Σνκέα ζηε Γεληθή πλέιεπζε Σκήκαηνο. θβ) Σε ζχλζεζε ηεο γξακκαηείαο ππνζηήξημεο ηνπ Γξακκαηέα ηνπ Ιδξχκαηνο. θγ) Σα πξνζφληα, ηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Γξακκαηέα ηνπ Ιδξχκαηνο. θδ) Σνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ησλ εθινγηθψλ δηαδηθαζηψλ γηα αλάδεημε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηνπ Ιδξχκαηνο. θε) Σελ ελζσκάησζε ηεο απφθαζεο ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ ηνπ Α.Δ.Ι. γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ρψξσλ ηνπ Α.Δ.Ι. πνπ θαιχπηνληαη απφ ην αθαδεκατθφ άζπιν. 4. Σα εδάθηα ηβ έσο θε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ πξνζηίζεληαη ρσξίο αξίζκεζε ζην ηέινο ηνπ εδαθίνπ ε ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ.1404/1983 θαη, φπνπ ζηα

6 6 εδάθηα απηά γίλεηαη αλαθνξά ζε «κέιε Γ.Δ.Π.», λννχληαη αληίζηνηρα «κέιε Δ.Π.». 5. Με απφθαζε ηεο πγθιήηνπ γηα ηα Παλεπηζηήκηα ή ηεο πλέιεπζεο γηα ηα Σ.Δ.Ι. ηα Σκήκαηα θάζε Α.Δ.Ι. δχλαληαη λα θαηαξηίδνπλ ηνπο Καλνληζκνχο ιεηηνπξγίαο ηνπο ζην πιαίζην ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηνπ νηθείνπ Ιδξχκαηνο. Άπθπο 5 Ακαδημαϊκόρ - Αναπηςξιακόρ ππογπαμμαηιζμόρ 1. Κάζε Α.Δ.Ι., ζην πιαίζην ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ γηα ηελ επίηεπμε ηεο απνζηνιήο θαη ησλ εηδηθφηεξσλ ζηφρσλ ηνπ, ζπληάζζεη ηεηξαεηέο αθαδε-κατθφ-αλαπηπμηαθφ πξφγξακκα πνπ θηλείηαη εληφο ησλ πξνβιεπφκελσλ νξίσλ ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο δεκνζίσλ επελδχζεσλ γηα ηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε. Σν πξφγξακκα απηφ ζπληάζζεηαη απφ ηε χγθιεην θάζε Παλεπηζηεκίνπ ή ηε πλέιεπζε θάζε Σ.Δ.Ι., κεηά απφ γλψκε ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ ησλ Σκεκάησλ, ζχκθσλα κε ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ ηνπ νηθείνπ Ιδξχκαηνο. 2. Σα ηεηξαεηή αθαδεκατθά - αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα απνηεινχλ ζπληζηψζα ηεο γεληθφηεξεο αλάπηπμεο ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ζηε ρψξα θαη αλαθέξνληαη, ηνπιάρηζηνλ, ζηα αθφινπζα ζέκαηα: α) ηνλ θαζνξηζκφ, ηελ ηεξάξρεζε θαη θαηά πξνηεξαηφηεηα επηδίσμε ησλ ζηφρσλ θάζε αθαδεκατθήο κνλάδαο. β) ηνλ πξνζδηνξηζκφ, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηα κέηξα γηα ηελ αλάπηπμε θαη ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θάζε Α.Δ.Ι.. γ) ηελ αλάπηπμε ηεο ππνδνκήο θαη ηνπ εμνπιηζκνχ. δ) ηε βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. ε) ην ζπληνληζκφ ησλ αθαδεκατθψλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Α.Δ.Ι. κε ηηο αληίζηνηρεο εμειίμεηο ζε Α.Δ.Ι. ηεο αιινδαπήο θαη ηδηαίηεξα κε ηηο εμειίμεηο θαη ηηο πξννπηηθέο ζηνλ αθαδεκατθφ ρψξν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. ζη) ηνλ θαη έηνο αξηζκφ εηζαθηέσλ ζε θάζε Σκήκα ηνπ Ιδξχκαηνο.

7 7 3. Ωο πξνο ην νηθνλνκηθφ ζθέινο, ην ηεηξαεηέο αθαδεκατθφ - αλαπηπμηαθφ πξφγξακκα θάζε Α.Δ.Ι. εμεηδηθεχεηαη: α) ηηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο. β) ηηο επελδχζεηο. γ) ε φιν ην πξνζσπηθφ θάζε θαηεγνξίαο. δ) ηελ πιήξε θαηαγξαθή θαη αμηνπνίεζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ Α.Δ.Ι.. ε) ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ άιιεο πεγέο, εθηφο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ. 4. Ο πξνγξακκαηηζκφο γηα ηα αλσηέξσ ζέκαηα εμεηδηθεχεηαη θαη εθηειείηαη θάζε θνξά ζε εηήζηα βάζε, κεηά απφ έγθξηζε ηνπ απνινγηζκνχ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. Ο απνινγηζκφο θάζε έηνπο θαηαξηίδεηαη θαη εγθξίλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ νηθείνπ Α.Δ.Ι., δεκνζηεχεηαη ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Ιδξχκαηνο θαη ππνβάιιεηαη ζην Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ην αξγφηεξν κέρξη ην ηέινο Ιαλνπαξίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο. Η δηαδηθαζία ηεο έγθξηζεο ηνπ απνινγηζκνχ απφ ην Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ νινθιεξψλεηαη εληφο δχν (2) κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ. Δάλ ε πξνζεζκία απηή παξέιζεη άπξαθηε, ν απνινγηζκφο ζεσξείηαη εγθεθξηκέλνο. 5. Η πξφηαζε γηα ην ηεηξαεηέο αθαδεκατθφ - αλαπηπμηαθφ πξφγξακκα ππνβάιιεηαη απφ θάζε Α.Δ.Ι. ζηνλ Τπνπξγφ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ κέρξη ην ηέινο Φεβξνπαξίνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο απφ ην νπνίν αξρίδεη ην πξφγξακκα απηφ. Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο πξφηαζεο γηα ην ηεηξαεηέο αθαδεκατθφ-αλαπηπμηαθφ πξφγξακκα, εθ κέξνπο ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ιακβάλεηαη ππφςε, ηδίσο, ε ζπκκφξθσζε πξνο ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο, ζχκθσλα κε ην λ. 3374/2005 (ΦΔΚ 189 Α ). Δθφζνλ, κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, εγθξηζεί σο πξνο ην νηθνλνκηθφ ζθέινο ην ηεηξαεηέο αθαδεκατθφ-αλαπηπμηαθφ πξφγξακκα, ππνγξάθεηαη κεηαμχ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη ηνπ αληίζηνηρνπ Α.Δ.Ι. δεζκεπηηθή πξνγξακκαηηθή ζπκθσλία σο πξνο ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ ηεηξαεηνχο αθαδεκατθνχαλαπηπμηαθνχ πξνγξάκκαηνο, ε νπνία δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Δάλ, κε επζχλε ηνπ Α.Δ.Ι., δελ ππάξμεη ηεηξαεηέο αθαδεκατθφ-αλαπηπμηαθφ πξφγξακκα, αλαζηέιιεηαη θάζε θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε πξνο ην Α.Δ.Ι. κε εμαίξεζε ηνπο πφξνπο γηα ηε κηζζνδνζία φισλ ησλ θαηεγνξηψλ πξνζσπηθνχ, γηα ηελ θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ θαη γηα ηε θνηηεηηθή κέξηκλα. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη

8 8 Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ ξπζκίδνληαη ηα εηδηθφηεξα ζέκαηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ απηήο. 6. ην πιαίζην ηνπ ηεηξαεηνχο αθαδεκατθνχ-αλαπηπμηαθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ησλ ζπλαθζεηζψλ πξνγξακκαηηθψλ ζπκθσληψλ, νη πηζηψζεηο πνπ ρνξεγνχληαη θάζε έηνο απφ ην Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ γηα ηελ πιήξσζε λέσλ ζέζεσλ ηνπ θάζε είδνπο πξνζσπηθνχ θαηαλέκνληαη ζηα Σκήκαηα, γηα ηα κελ Παλεπηζηήκηα κε απφθαζε ηεο πγθιήηνπ θαη γηα ηα Σ.Δ.Ι. κε απφθαζε ηεο πλέιεπζεο. 7. Οη πηζηψζεηο πνπ δηαηίζεληαη θαη έηνο ζε θάζε Α.Δ.Ι., ζηα πιαίζηα ηνπ ηεηξαεηνχο αθαδεκατθνχ-αλαπηπμηαθνχ πξνγξάκκαηνο, γηα ηελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ, κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ είηε γηα πξφζιεςε κέινπο Γ.Δ.Π. ή Δ.Π. ή Δ.Δ.ΓΙ.Π. ή Δ.ΓΙ.Π., αλαιφγσο ησλ αλαγθψλ ηνπ νηθείνπ Α.Δ.Ι.. 8. Δμαηξνχληαη ησλ θαηά ηα αλσηέξσ δηαδηθαζηψλ πξνγξακκαηηζκνχ λέσλ ζέζεσλ, νη πεξηπηψζεηο πξνθεξχμεσλ ζέζεσλ γηα εμέιημε ησλ ππεξεηνχλησλ θάζε θνξά κειψλ Γ.Δ.Π. θαη Δ.Π., γηα ηηο νπνίεο αθνινπζνχληαη νη ήδε ηζρχνπζεο δηαδηθαζίεο. 9. Η ηζρχο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ απηνχ αξρίδεη απφ ην επφκελν αθαδεκατθφ έηνο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ. Μέρξη ηελ εθαξκνγή ηνπ ηεηξαεηνχο αθαδεκατθνχ - αλαπηπμηαθνχ πξνγξάκκαηνο, δηαηεξνχληαη ζε ηζρχ νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ Κεθαιαίνπ Α ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 2083/1992 γηα ηα Παλεπηζηήκηα θαη ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 1404/ 1983 γηα ηα Σ.Δ.Ι., φπσο απηέο ηζρχνπλ. Άπθπο 6 Γπαμμαηέαρ ηος Α.Δ.Ι. 1. ε θάζε Α.Δ.Ι. ζπληζηάηαη κία νξγαληθή ζέζε Γξακκαηέα ηνπ Ιδξχκαηνο γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ έξγνπ ησλ νξγάλσλ θαη ηνλ απνηειεζκαηηθφηεξν ζπληνληζκφ θαη δηεχζπλζε ηνπ έξγνπ ησλ νηθνλνκηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Α.Δ.Ι.. 2. Ο Γξακκαηέαο ηνπ Ιδξχκαηνο είλαη πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο θαη δηνξίδεηαη, κεηά απφ πξνθήξπμε θαη εθινγή απφ ηε χγθιεην ηνπ νηθείνπ Παλεπηζηεκίνπ ή ηε πλέιεπζε ηνπ νηθείνπ Σ.Δ.Ι., κε πξάμε ηνπ Πξχηαλε ηνπ νηθείνπ Παλεπηζηεκίνπ ή ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ νηθείνπ Σ.Δ.Ι.. Η δηαδηθαζία εθινγήο θαη δηνξηζκνχ

9 9 ειέγρεηαη σο πξνο ηε λνκηκφηεηά ηεο, απφ ηνλ Τπνπξγφ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. Οη απνδνρέο ηνπ Γξακκαηέα ηνπ Ιδξχκαηνο θαζνξίδνληαη ζην χςνο ησλ πάζεο θχζεσο απνδνρψλ πνπ πξνβιέπνληαη θάζε θνξά γηα Γεληθφ Γηεπζπληή Τπνπξγείνπ. Δάλ ν εθιεγείο ζηε ζέζε ηνπ Γξακκαηέα ηνπ Ιδξχκαηνο πξνέξρεηαη απφ θνξέα ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, θαη νη ζπλνιηθέο απνδνρέο ηνπ ήηαλ κεγαιχηεξεο απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζην πξνεγνχκελν εδάθην, νη πάζεο θχζεσο απνδνρέο ηνπ θαζνξίδνληαη ζην χςνο ησλ πάζεο θχζεσο απνδνρψλ ηνπ πνπ ειάκβαλε απφ ην θνξέα πξνέιεπζήο ηνπ. 3. Ο Γξακκαηέαο ηνπ Ιδξχκαηνο δηνξίδεηαη κε ηεηξαεηή ζεηεία, ε νπνία κπνξεί λα αλαλεσζεί, κε φκνην ηξφπν, γηα κία κφλν θνξά. Η ζέζε επαλαπξνθεξχζζεηαη ζε πεξίπησζε: α) πξφσξεο ιήμεο ηεο ζεηείαο, β) κε αλαλέσζεο ηεο ζεηείαο απφ ηε χγθιεην ηνπ νηθείνπ Παλεπηζηεκίνπ ή ηε πλέιεπζε ηνπ νηθείνπ Σ.Δ.Ι. θαη γ) ζπκπιήξσζεο δχν πιήξσλ ζεηεηψλ. 4. [Αξρή Σξνπνπνίεζεο] Ο Γξακκαηέαο ηνπ Ιδξχκαηνο απνρσξεί απηνδηθαίσο κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 65 νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπ ΚΑΣΑΡΓΗΘΗΚΔ ΣΟ α ΔΓΑΦΙΟ ΣΗ ΠΑΡ. 4 ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 6 ΜΔ ΣΗΝ ΠΑΡ. 3 ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 26 ΣΟΤ Ν. 3687/08, ΦΔΚ-159 Α/ [Σέινο Σξνπνπνίεζεο] Δπηηξέπεηαη ε πξφσξε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο πγθιήηνπ ηνπ νηθείνπ Παλεπηζηεκίνπ ή ηεο πλέιεπζεο ηνπ νηθείνπ Σ.Δ.Ι. γηα ζπνπδαίν ιφγν ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, αδεκίσο γηα ην Ίδξπκα θαη ην Γεκφζην. 5. Σνλ Γξακκαηέα ηνπ Ιδξχκαηνο επηθνπξεί ζην έξγν ηνπ γξακκαηεία, ε ζχλζεζε θαη ν ηξφπνο ζηειέρσζεο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ Ιδξχκαηνο. 6. Σα πξνζφληα θαη νη δηαδηθαζίεο επηινγήο, κε βάζε αμηνινγηθή θαηάηαμε, γηα ηελ πιήξσζε ησλ ζέζεσλ ησλ Γξακκαηέσλ ησλ Α.Δ.Ι. θαζνξίδνληαη ζηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ ηνπ νηθείνπ Α.Δ.Ι.. 7. Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Γξακκαηέα ηνπ Ιδξχκαηνο πεξηιακβάλνπλ ηδίσο: α) Σε δηνηθεηηθή επνπηεία θαη ην ζπληνληζκφ ησλ δηνηθεηηθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη ηερληθψλ ππεξεζηψλ ηνπ νηθείνπ Α.Δ.Ι. θαη ηελ επζχλε γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ ηνπ Ιδξχκαηνο θαη ηελ θείκελε λνκνζεζία. β) Σε ρσξίο ςήθν ζπκκεηνρή ηνπ ζηε χγθιεην θαη ην Πξπηαληθφ πκβνχιην γηα ηα Ιδξχκαηα ηνπ παλεπηζηεκηαθνχ ηνκέα, ή ηε πλέιεπζε θαη ην πκβνχιην γηα ηα Ιδξχκαηα ηνπ ηερλνινγηθνχ

10 10 ηνκέα, αθφκε θαη θαηά ηελ άζθεζε ηεο αξκνδηφηεηαο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λφκνπ απηνχ. γ) Σε κέξηκλα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηνπ Α.Δ.Ι. θαη ηελ ηήξεζε ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ ηνπ. δ) Σηο αξκνδηφηεηεο πνπ ηνπ εθρσξνχλ άιια φξγαλα δηνίθεζεο ηνπ Α.Δ.Ι., ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ ηνπ Ιδξχκαηνο. Ο Γξακκαηέαο ηνπ Ιδξχκαηνο ινγνδνηεί ζηε χγθιεην ηνπ νηθείνπ Παλεπηζηεκίνπ ή ηε πλέιεπζε ηνπ νηθείνπ Σ.Δ.Ι., επνπηεχεηαη θαη ππφθεηηαη ζηνλ έιεγρν ηνπ Πξχηαλε ή ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Σ.Δ.Ι. αληίζηνηρα, φπσο εηδηθφηεξα νξίδεηαη ζηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ ηνπ Ιδξχκαηνο. 8. Οη ζέζεηο ησλ Γξακκαηέσλ ησλ Α.Δ.Ι. πξνθεξχζζνληαη ππνρξεσηηθά εληφο δχν (2) κελψλ απφ ηελ έγθξηζε πίζησζεο ζε θάζε Ίδξπκα γηα ηελ πιήξσζε ηεο ζέζεο απηήο. Μεηά ηελ πιήξσζε ησλ ζέζεσλ ησλ Γξακκαηέσλ ησλ Α.Δ.Ι. θαη ηελ αλάιεςε θαζεθφλησλ ηνπο, νη ζέζεηο ησλ πξντζηακέλσλ γξακκαηείαο θαη ησλ γεληθψλ γξακκαηέσλ θάζε Ιδξχκαηνο θαηαξγνχληαη. Αλ νη θάηνρνη ησλ ζέζεσλ απηψλ πξνέξρνληαη απφ ην δεκφζην ηνκέα, επαλέξρνληαη απηνδηθαίσο ζηηο ππεξεζίεο απφ φπνπ πξνέξρνληαη θαη εμειίζζνληαη βαζκνινγηθά θαη κηζζνινγηθά ζε απηέο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ιακβαλνκέλνπ ππφςε θαη ηνπ ρξφλνπ πξνυπεξεζίαο ηνπο σο πξντζηακέλσλ γξακκαηείαο ή σο γεληθψλ γξακκαηέσλ πνπ ινγίδεηαη <span style='mso-bookmark:αρθρο00

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΓΟΜΖ, ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ, ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΗ ΓΗΔΘΝΟΠΟΗΖΖ ΣΩΝ ΑΝΩΣΑΣΩΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΩΝ ΗΓΡΤΜΑΣΩΝ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΑΡΥΔ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΓΟΜΖ, ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ, ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΗ ΓΗΔΘΝΟΠΟΗΖΖ ΣΩΝ ΑΝΩΣΑΣΩΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΩΝ ΗΓΡΤΜΑΣΩΝ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΑΡΥΔ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΓΟΜΖ, ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ, ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΗ ΓΗΔΘΝΟΠΟΗΖΖ ΣΩΝ ΑΝΩΣΑΣΩΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΩΝ ΗΓΡΤΜΑΣΩΝ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΑΡΥΔ Άπθπο 1 Γιάπθπυζη ηηρ ανώηαηηρ εκπαίδεςζηρ - νομική μοπθή ηυν

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

«σέδιο νόμος για ηην Δθνική σολή Γημόζιαρ Τγείαρ και άλλερ διαηάξειρ» KEΦΑΛΑΗΟ Α Ρςθμίζειρ ζσεηικά με ηην Δθνική σολή Γημόζιαρ Τγείαρ

«σέδιο νόμος για ηην Δθνική σολή Γημόζιαρ Τγείαρ και άλλερ διαηάξειρ» KEΦΑΛΑΗΟ Α Ρςθμίζειρ ζσεηικά με ηην Δθνική σολή Γημόζιαρ Τγείαρ «σέδιο νόμος για ηην Δθνική σολή Γημόζιαρ Τγείαρ και άλλερ διαηάξειρ» KEΦΑΛΑΗΟ Α Ρςθμίζειρ ζσεηικά με ηην Δθνική σολή Γημόζιαρ Τγείαρ Άπθπο 1 Φύζη-Αποζηολή Η Δζληθή Σρνιή Γεκφζηαο Υγείαο (Δ.Σ.Γ.Υ.), Ννκηθφ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΙΓΡΤΗ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ «ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ» Άπθπο 1 Ίδπςζη Παιδαγωγικού Ινζηιηούηος

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΙΓΡΤΗ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ «ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ» Άπθπο 1 Ίδπςζη Παιδαγωγικού Ινζηιηούηος ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΙΓΡΤΗ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ «ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ» Άπθπο 1 Ίδπςζη Παιδαγωγικού Ινζηιηούηος Ιδξχεηαη λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ, κε ηελ επσλπκία «ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Άξζξν 1 θνπόο Γεληθέο Αξρέο 1. Ο παξψλ λφκνο απνβιέπεη ζηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΙΓΡΤΗ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, ΠΡΟΣΤΠΑ ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΑ ΥΟΛΔΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΙΓΡΤΗ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, ΠΡΟΣΤΠΑ ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΑ ΥΟΛΔΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΙΓΡΤΗ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, ΠΡΟΣΤΠΑ ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΑ ΥΟΛΔΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΙΓΡΤΗ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΟΤ ΙΓΙΩΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ «ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ ΤΗΛ FAX:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ ΤΗΛ FAX: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 34 ΤΗΛ. 210-82.03.911 FAX: 210-82.26.204 http://www.aueb.gr ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΛΔΥΗ ΑΚΑΓ. ΔΣΟ: 2013-2014 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η Γ Ι Α Δ Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Θυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππψζβαζη ζε δημψζια έγγπαθα και ζηοισεία

Θυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππψζβαζη ζε δημψζια έγγπαθα και ζηοισεία Θυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππψζβαζη ζε δημψζια έγγπαθα και ζηοισεία Π.Γ.28/15 (ΦΔΚ 34 Α/23-03-2015) : Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο διαβοωλεςζηρ για ηην έναπξη διαλψγος. Αςηοδιοίκηζη, λογοδοζία, ποιψηηηα, εξυζηπέθεια

Κείμενο διαβοωλεςζηρ για ηην έναπξη διαλψγος. Αςηοδιοίκηζη, λογοδοζία, ποιψηηηα, εξυζηπέθεια Κείμενο διαβοωλεςζηρ για ηην έναπξη διαλψγος Εθνική Σηραηηγική για ηην Ανώηαηη Εκπαίδευζη Το Δημόζιο Πανεπιζηήμιο Το Δημόζιο Τεχνολογικό Ίδρυμα Αςηοδιοίκηζη, λογοδοζία, ποιψηηηα, εξυζηπέθεια 65 ε χλνδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων)

Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων) Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων) ΝΟΜΟΣ 4070/2012 (ΦΕΚ Α 82) Άξζξν 133 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β' ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 1. Η παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Αληηθείκελν (Άξζξν 1 1, 2, 3, 4 θαη 5 ηεο Οδεγίαο) Άξζξν 2 Πεδίν Δθαξκνγήο (Άξζξν 1 6 θαη 7 ηεο Οδεγίαο)

ΝΟΜΟ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Αληηθείκελν (Άξζξν 1 1, 2, 3, 4 θαη 5 ηεο Οδεγίαο) Άξζξν 2 Πεδίν Δθαξκνγήο (Άξζξν 1 6 θαη 7 ηεο Οδεγίαο) ΝΟΜΟ "Γηθαίωκα ηωλ εξγαδνκέλωλ ζηελ ελεκέξωζε θαη δηαβνύιεπζε ζε θνηλνηηθήο θιίκαθαο επηρεηξήζεηο θαη νκίινπο επηρεηξήζεωλ ζε ζπκκόξθωζε πξνο ηελ Οδεγία 2009/38/ΔΚ/6.5.2009" ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ ΚΑ/679/ (ΦΕΚ 826,Β) - Σύζηαζη Ειδικών Λογαριαζμών (Τροποποίηζη και ανηικαηάζηαζη ηης απόθαζης με αρ. Β1/819).

ΚΥΑ ΚΑ/679/ (ΦΕΚ 826,Β) - Σύζηαζη Ειδικών Λογαριαζμών (Τροποποίηζη και ανηικαηάζηαζη ηης απόθαζης με αρ. Β1/819). ΚΥΑ ΚΑ/679/22.08.96 (ΦΕΚ 826,Β) - Σύζηαζη Ειδικών Λογαριαζμών (Τροποποίηζη και ανηικαηάζηαζη ηης απόθαζης με αρ. Β1/819). Οη ππνπξγνί νηθνλνκηθψλ θαη εζληθήο παηδείαο θαη ζξεζθεπκάησλ Έρνληαο ππφςε : 1.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4989-ΜΘΣ ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ. Άρθρο 1 Γενικά

ΑΔΑ: Β4989-ΜΘΣ ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ. Άρθρο 1 Γενικά ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ------- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΑΗΓΔΗΑ ΟΜΟΓΔΝΩΝ ΚΑΗ ΓΗΑΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ Β ------- Σαρ. Γ/λζε : Αλδξέα Παπαλδξένπ 37 Σ.Κ. Πφιε : 15180 -

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ύληνκν ηζηνξηθό ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ Σαρ.Γ/λζε: Αλ.Παπαλδξένπ 37 Σ.Κ.-Πφιε: 15180-Μαξνχζη

ύληνκν ηζηνξηθό ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ Σαρ.Γ/λζε: Αλ.Παπαλδξένπ 37 Σ.Κ.-Πφιε: 15180-Μαξνχζη ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΔΝΗΑΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΑΝΩΣΑΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Μαρούςι, 2-6-2011 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΑΝΩΣΑΣΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ Α ΑΝΩΣΔΡΟΤ ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Δλληνικό ηαηιζηικό ύζηημα (ΔΛ..) ύζηαζη ηηρ Δλληνικήρ ηαηιζηικήρ Απσήρ (ΔΛ.ΣΑΣ.) ωρ Ανεξάπηηηηρ Απσήρ

Δλληνικό ηαηιζηικό ύζηημα (ΔΛ..) ύζηαζη ηηρ Δλληνικήρ ηαηιζηικήρ Απσήρ (ΔΛ.ΣΑΣ.) ωρ Ανεξάπηηηηρ Απσήρ ΝΟΜΟ ΤΠ ΑΡΙΘ. 3832/2010 όπωρ ηποποποιήθηκε από ηοςρ Νόμοςρ 3842/2010, 3899/2010, 3943/2011, 3965/2011, 4047/2012, 4072/2012, 4182/2013, 4244/2014, 4254/2014, 4258/2014, 4334/2015 και ηην από 18/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΤΝΘΔΣΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΤΝΘΔΣΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΔΞΤΓΗΑΝΖ - ΘΔΜΑΣΑ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ» ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ηοσ νομοζτεδίοσ για ηην «ΓΟΜΗ, ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ, ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΙ ΓΙΔΘΝΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΑΝΩΣΑΣΩΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΙΓΡΤΜΑΣΩΝ»

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ηοσ νομοζτεδίοσ για ηην «ΓΟΜΗ, ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ, ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΙ ΓΙΔΘΝΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΑΝΩΣΑΣΩΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΙΓΡΤΜΑΣΩΝ» ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ηοσ νομοζτεδίοσ για ηην «ΓΟΜΗ, ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ, ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΙ ΓΙΔΘΝΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΑΝΩΣΑΣΩΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΙΓΡΤΜΑΣΩΝ» Α. Γενική παροσζίαζη ηοσ νομοζτεδίοσ-διζαγωγικές παραηηρήζεις

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ & ΘΡΖΚ/ΣΩΝ Μαπούζι, 14-5- 2012

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ & ΘΡΖΚ/ΣΩΝ Μαπούζι, 14-5- 2012 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΓΑ: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ & ΘΡΖΚ/ΣΩΝ Μαπούζι, 14-5- 2012 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΓΔ Απ. Ππωη. Βαθμόρ Πποηεπ. ΣΜΖΜΑ Β Φ. 821.2/701K/54186/Z1 Α. Παπανδπέος 37 151 80 ΜΑΡΟΤΗ ΦΔΚ1672/η.Β

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 10/4 /2012. Α.Π.: Οηθ. 4097/487 ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

Αζήλα, 10/4 /2012. Α.Π.: Οηθ. 4097/487 ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΗΗ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Θπξίδα : 101 92, Αζήλα Πιεξνθνξίεο :. Αγγειίδνπ Σειέθσλν : 210-6969236

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

N. 3871/10 (ΦΔΚ 141 Α/17-8-2010) : Γημοζιονομική Γιασείπιζη και Δςθωνη. Σν άξζξν 1 ηνπ λ. 2362/1995 (ΦΔΚ 247 Α ) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

N. 3871/10 (ΦΔΚ 141 Α/17-8-2010) : Γημοζιονομική Γιασείπιζη και Δςθωνη. Σν άξζξν 1 ηνπ λ. 2362/1995 (ΦΔΚ 247 Α ) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: N. 3871/10 (ΦΔΚ 141 Α/17-8-2010) : Γημοζιονομική Γιασείπιζη και Δςθωνη ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: Άπθπο 1 Σν άξζξν 1 ηνπ λ. 2362/1995 (ΦΔΚ 247 Α ) αληηθαζίζηαηαη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2545/15-12-97 (ΦΔΚ-254 Α') : Βιομησανικέρ και Δπισειπημαηικέρ Πεπιοσέρ και άλλερ διαηάξειρ

Ν. 2545/15-12-97 (ΦΔΚ-254 Α') : Βιομησανικέρ και Δπισειπημαηικέρ Πεπιοσέρ και άλλερ διαηάξειρ Ν. 2545/15-12-97 (ΦΔΚ-254 Α') : Βιομησανικέρ και Δπισειπημαηικέρ Πεπιοσέρ και άλλερ διαηάξειρ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α. ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Απθπο 1 Καηηγοπίερ Β.Δ.ΠΔ. 1. Γηα ηε βηνκεραληθή, βηνηερληθή θαη γεληθά επηρεηξεκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΟΝ ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΙΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΟΝΟΜΑΣΩΝ ΥΩΡΟΤ ΙΟΝΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΟΝ ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΙΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΟΝΟΜΑΣΩΝ ΥΩΡΟΤ ΙΟΝΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΟΝ ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΙΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΟΝΟΜΑΣΩΝ ΥΩΡΟΤ ΙΟΝΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ Έθδνζε 1.4, Κέξθπξα 07/07/2011 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Πξννίκην 1.1 Πεξί ηνπ θαλνληζκνχ 1.2 θνπφο 1.3 Γεκνζηφηεηα 2. Οξηζκνί

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1 Ρύζκηζε ζπληαμηνδνηηθώλ ζεκάηωλ Γεκνζίνπ

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1 Ρύζκηζε ζπληαμηνδνηηθώλ ζεκάηωλ Γεκνζίνπ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΔ ΡΤΘΜΙΔΙ, ΔΝΙΑΙΟ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ, ΔΡΓΑΙΑΚΗ ΔΦΔΓΡΔΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015» ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ. Ν-1337/83 ( ΦΔΚ-33/Α/4-3-83). ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ. ΑΡΘΡΟΝ-1: ΠΔΡΗΟΥΔ ΔΠΔΚΣΑΔΩΝ - ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΔ ΔΝΟΣΖΣΔ. [Γελ εθαξκφδεηαη πιένλ κεηά ηελ έθδνζε ηνπ Ν-2508/97 βιέπε θαη Δγθ-41/97 Αξζ-25] 1.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ύζηαζη θοπέα για ηην Έπεςνα και Εκμεηάλλεςζη Υδπογονανθπάκυν Άπθπο 1 ύζηαζη Ελληνικήρ Διασειπιζηικήρ Εηαιπείαρ Υδπογονανθπάκυν Α.Ε.

ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ύζηαζη θοπέα για ηην Έπεςνα και Εκμεηάλλεςζη Υδπογονανθπάκυν Άπθπο 1 ύζηαζη Ελληνικήρ Διασειπιζηικήρ Εηαιπείαρ Υδπογονανθπάκυν Α.Ε. ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ύζηαζη θοπέα για ηην Έπεςνα και Εκμεηάλλεςζη Υδπογονανθπάκυν Άπθπο 1 ύζηαζη Ελληνικήρ Διασειπιζηικήρ Εηαιπείαρ Υδπογονανθπάκυν Α.Ε. 1. Με Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Αζήλα, 19-07-2011. Α.Π.: Οηθ. 8803/741

ΑΠΟΦΑΗ. Αζήλα, 19-07-2011. Α.Π.: Οηθ. 8803/741 Αζήλα, 19-07-2011 Α.Π.: Οηθ. 8803/741 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΗΗ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ, ΣΜΖΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Θπξίδα : 10192, Αζήλα Σειέθσλν

Διαβάστε περισσότερα

Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες

Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες Δρ. πύρος Μπόιες 1 Δράζεης Αλάπηπμε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ ζηελ Γ ζκηα Δθπαίδεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΙ ΤΝΕΡΓΑΣΕ

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΙ ΤΝΕΡΓΑΣΕ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΦΗ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΧΝ - ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΟΤ ΔΣΟΤ 2014-15

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Σπουδών. Σελίδα 1 από 10. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ποςδαζηέρ ΣΔΙ Κπήηηρ, εγγπαθέρ, κύκλοι ζποςδών, μαθήμαηα.

Κανονισμός Σπουδών. Σελίδα 1 από 10. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ποςδαζηέρ ΣΔΙ Κπήηηρ, εγγπαθέρ, κύκλοι ζποςδών, μαθήμαηα. Κανονισμός Σπουδών ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ποςδαζηέρ ΣΔΙ Κπήηηρ, εγγπαθέρ, κύκλοι ζποςδών, μαθήμαηα. ΆΡΘΡΟ 1 ο : ποςδαζηέρ ΣΔΙ Κπήηηρ - Δγγπαθέρ 1. πνπδαζηέο ΣΔΙ θαζίζηαληαη φζνη εγγξάθνληαη ζε απηφ κεηά απφ εηζαγσγή,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30 ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 20 Απρηιίοσ 2011 Α) ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ & Αρηζκ. Πρφη.: 19664 ΗΛ/ΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΟΠ. ΑΤΣ/Η Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΣΑ ΠΡΟ: α) Αποθεληρφκέλες ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Eιδικεςόμενοι N. 1397/83 (ΦEK A' 143)

Eιδικεςόμενοι N. 1397/83 (ΦEK A' 143) Eιδικεςόμενοι N. 1397/83 (ΦEK A' 143) Άπθπο 38. 1. Mε θνηλή απφθαζε ησλ Yπνπξγψλ Πξνεδξίαο ηεο Kπβέξλεζεο, Oηθνλνκηθψλ θαη Yγείαο θαη Πξφλνηαο, χζηεξα απφ γλψκε ηνπ KE.Σ.Y., κπνξνχλ λα ζπληζηψληαη ζηα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΧΣΑΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. Κείμενο Διαβούλεςζηρ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΧΣΑΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. Κείμενο Διαβούλεςζηρ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΧΣΑΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ Αςηοδιοέκηζη, λογοδοζέα, ποιόηηηα, εξωζηπϋθεια Κείμενο Διαβούλεςζηρ 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ Καλνληζκόο Δζωηεξηθήο Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο H Δζληθή Αξρή Σπληνληζκoχ Πηήζεσλ (Δ.Α.Σ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα