International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE"

Transcript

1 DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE the 1th International Conference of Greek Linguistics Edited by Zoe Gavriilidou Angeliki Efthymiou Evangelia Thomadaki Penelope Kambakis-Vougiouklis Komotini 212

2 Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου O r g a n i z i n g C o m m i t t e e Z o e G a v r i i l i d o u A n g e l i k i E f t h y m i o u E v a n g e l i a T h o m a d a k i Penelop e Kambakis -Vougiou klis Γραμματειακή Υποστήριξη S e c r e t a r i a l S u p p o r t Ioannis Anagnostopoulos M a r i a G e o r g a n t a P o l y x e n i I n t z e N i k o s M a t h i o u d a k i s L i d i j a M i t i t s E l e n i P a p a d o p o u l o u A n n a S a r a f i a n o u E l i n a C h a dji p a p a ISBN Τ υ π ο γ ρ α φ ι κ ή ε π ι μ έ λ ε ι α Ν ί κ ο ς Μ α θ ι ο υ δ ά κ η ς Ε λ έ ν η Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ Ε λ ί ν α Χ α τ ζ η π α π ά Σ χ ε δ ι α σ μ ό ς ε ξ ώ φ υ λ λ ο υ Ν ί κ ο ς Μ α θ ι ο υ δ ά κ ης Copyright 212 Δ η μ ο κ ρ ί τ ε ι ο Π α ν ε π ι σ τ ή μ ι ο Θ ρ ά κ η ς D e m o c r i t u s U n i v e r s i t y o f T h r a c e Ε ρ γ α σ τ ή ρ ι ο Σ ύ ν τ α ξ η ς, Μ ο ρ φ ο λ ο γ ί α ς, Φ ω ν η τ ι κή ς, Σ η μ α σ ι ο λ ο γ ί α ς, L a b o ra to r y o f S y n ta x, M o r pho l o g y, P h o n e t i c s, S e m a n t i c s, Δ ι ε θ ν έ ς Σ υ ν έ δ ρ ι ο Ε λ λ η ν ι κ ή ς Γ λ ω σ σ ο λ ο γ ί α ς I n t er n a ti o n a l C o n fe r e n c e o f G r e e k L inguist ic s +Μ όρφωση Δ Π Θ +M orp ho SE D U T H

3 ΠΩΣ ΝΑ ΘΥΜΑΣΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΝΑ ΞΕΧΝΑΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Διονύσης Γούτσος Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα ABSTRACT The study offers a preliminary analysis of the lexicogrammatical profile of the verbs θυμάμαι (to remember) and ξεχνάω (to forget) in the Corpus of Greek Texts (CGT), a reference corpus of approx. 3 million words. All verb forms were annotated for the categories of negation, tense, modality, number and person. The correlation between these categories suggests the occurrence of typical patterns in which the two verbs are used in Greek. It is suggested that verb patterns are related to specific speech acts and discourse functions and the implications of the study are drawn in conjunction with cross-linguistic findings in the literature. Λέξεις κλειδιά: άρνηση, γλωσσικές πράξεις, δομικά σχήματα, ρήματα, σώματα κειμένων, τροπικότητα, χρόνος 1. Από τη χρήση στο σύστημα Ένα από τα κεντρικότερα ζητήματα που έχουν απασχολήσει την ανάλυση λόγου στις διάφορες εκφάνσεις της είναι ο βαθμός στον οποίο η προσλεκτική ισχύς ενός εκφωνήματος και, ευρύτερα, η σημασία του καθορίζεται από γλωσσικές ενδείξεις και μηχανισμούς. Μπορούμε, δηλαδή, να συνδέσουμε μια συγκεκριμένη γλωσσική μορφή με μια λειτουργία όταν αναλύουμε πράξεις ομιλίας σε πραγματικές συνθήκες γλωσσικής αλληλεπίδρασης; Σύμφωνα με την κλασική ανάλυση του Levinson (1983), κάτι τέτοιο είναι αδύνατο γιατί η ισχύς ενός εκφωνήματος καθορίζεται αποφασιστικά από τις περικειμενικές συνθήκες χρήσης της γλώσσας (πρβλ. Collavin 211: 388 κ.εξ.). Με παρόμοιο τρόπο, θεωρητικά πρότυπα όπως η ανάλυση συνομιλίας δίνουν έμφαση στην τοποθέτηση των εκφωνημάτων σε συγκεκριμένες αλληλεπιδράσεις μεταξύ των συμμετεχόντων σε ένα επικοινωνιακό συμβάν (βλ. Liddicoat 27). Έτσι, για παράδειγμα, τα υπογραμμισμένα ρήματα των εκφωνημάτων στα αποσπάσματα (1) και (2) παρακάτω μπορούν να αναλυθούν ως συμβολές των συμμετεχόντων, που υπαγορεύονται από τον προσανατολισμό τους σε φαινόμενα όπως η εναλλαγή της σειράς των ομιλητών, ο σχεδιασμός για τον συνομιλητή, το καταστασιακό περικείμενο κ.λπ. (1) Απόσπασμα από συνομιλία μεταξύ φίλων <Θ> εμάς στο Καμάρι είχανε:: καεί κανά δυο (.) είχανε καεί <Π> σπίτια; <Θ> ναι <Π> σοβαρά μιλάς; δεν το χα ακούσει (_) εδώ στα Μερτικέικα:: (.) μια καλύβα (.) δεν ήταν σπίτι δηλαδή ακριβώς στο χωριό που κάηκε αλλά γενικότερα όλο το δάσος δεν έμεινε ούτ ένα δέντρο (.) έφτασε μέχρι το δρόμο η φωτιά δηλαδή:: θυμάμαι ήτανε:: εφιαλτικές οι στιγμές ήτανε:: η ατμόσφαιρα αποπνικτική (.) παντού καπνός <Θ> κι εμείς που χαμε μια:: απόσταση αρκετή (.) η κάπνα και:: τ αποκαΐδια ερχόντουσαν:: σπίτι [ ] (2) Απόσπασμα από τηλεοπτική συζήτηση <ΧΤ> [ ] (.) δηλαδή εγώ περίμενα ότι σήμερα το Πασόκ θα μιλήσει για τις μεταρρυθμίσεις που ΕΠΡΕΠΕ να γίνουν και δεν έγιναν (.) [και που ενδεχομένως η κατάσταση της οικονομίας να ήταν ακόμα καλύτερη ναι In Z. Gavriilidou, A. Efthymiou, E. Thomadaki & P. Kambakis-Vougiouklis (eds), 212, Selected papers of the 1th ICGL, pp Komotini/Greece: Democritus University of Thrace.

4 [ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΓΟΥΤΣΟΣ ] <ΓΠ> [μην ξεχνάμε Χρύσα ότι πάμε σε εκλογές (.) κι ένα (.) κι ένα μεγάλο κόμμα της αντιπολίτευσης που διεκδικεί την εξουσία σ αυτές τις εκλογές (.) δεν θα μπορούσε να μιλήσει θετικά αυτή την ώρα (.) [στην πολιτική μάχη τη γνωρίζουμε και οι δυο καλά <ΧΤ> θετικά όχι εγώ δεν είπα θετικά (.) είπα (.) πολιτικά:: ΟΡΘΑ (.) εμένα αυτό μου έκανε εντύπωση <ΓΠ> ναι καταλαβαίνω πολύ καλά τι λες (.) Ωστόσο, μια τέτοια ανάλυση αφήνει αναπάντητο το ερώτημα αν τα ρήματα που συμμετέχουν στις σχετικές δομές των εκφωνημάτων συμβάλλουν με κάποιο τρόπο στη σημασία τους. Με άλλα λόγια, αυτό στο οποίο δεν μπορεί να απαντήσει μια συμβατική μικρο-ανάλυση των παραπάνω κειμένων είναι αν έχουμε να κάνουμε με τυπικά δομικά σχήματα και τυπικές χρήσεις των ρημάτων θυμάμαι και ξεχνάω ή αν, αντίθετα, στα συγκεκριμένα εκφωνήματα η χρήση των ρημάτων αποκλίνει από τη συνήθη συμπεριφορά τους στα Ελληνικά. Για να επιχειρήσουμε μια απάντηση στο ερώτημα αυτό, θα πρέπει να μελετήσουμε πώς διαφέρουν συστηματικά τα δυο ρήματα ως προς τα δομικά σχήματά τους και τις λειτουργίες που συνδέονται με αυτά. Η παρούσα μελέτη επιχειρεί μια προκαταρκτική ανάλυση του λεξικο-γραμματικού προφίλ των ρημάτων θυμάμαι και ξεχνάω στα δεδομένα του Σώματος Ελληνικών Κειμένων, από το οποίο προέρχονται τα παραπάνω αποσπάσματα, με στόχο την ανίχνευση των δομικών τους σχημάτων και των πράξεων ομιλίας με τα οποία συνδέονται. Τα ευρήματα της έρευνας αυτής μπορούν να χρησιμεύσουν στο να απαντηθούν τα ερωτήματα που τέθηκαν προηγουμένως και να συμβάλουν στην πληρέστερη ανάλυση κειμενικών αλληλεπιδράσεων όπως αυτές στα (1) και (2). 2. Μεθοδολογία και δεδομένα Για να διερευνηθούν τα ερωτήματα της έρευνας, είναι αναγκαία η μεθοδολογία της γλωσσολογίας των σωμάτων κειμένων. Στη συγκεκριμένη έρευνα αναζητήθηκαν τα λήμματα θυμάμαι και ξεχνάω σε όλους τους τύπους τους στα δεδομένα του Σώματος Ελληνικών Κειμένων (ΣΕΚ), του σώματος κειμένων αναφοράς της Ελληνικής που περιλαμβάνει περίπου 3 εκατομμύρια λέξεις από μια ποικιλία κειμενικών ειδών του προφορικού και γραπτού λόγου. (Για λεπτομέρειες, βλ. Γούτσος 23, Goutsos 21a). Οι τύποι των δύο ρημάτων που εμφανίζονται στο σώμα κειμένων επισημειώθηκαν για τις γραμματικές κατηγορίες της άρνησης, του χρόνου, του προσώπου, του ποιού ενεργείας και των τροπικοτήτων, σύμφωνα με την ανάλυση των Κλαίρη & Μπαμπινιώτη (25) για τα παρεπόμενα του ρήματος στα Ελληνικά, από όπου προέρχεται το Σχήμα 1 που ακολουθεί: ατελές προστακτική ΠΡΟΣΩΠΟ τέλειο ΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΡΗΜΑ να, θα, ας συντελεσμένο ΧΡΟΝΟΣ παρελθόν μη παρελθόν Σχήμα 1 Ρηματικές κατηγορίες στα Ελληνικά (βλ. Κλαίρης & Μπαμπινιώτης 25: 436) Έτσι, κάθε τύπος των δύο ρημάτων χαρακτηρίστηκε ως θετικός ή αρνητικός (άρνηση), παρελθοντικός ή μη παρελθοντικός (χρόνος), τροπικός ή μη τροπικός (τροπικότητα), ατελής, τέλειος ή συντελεσμένος (ποιόν ενεργείας) και σημειώθηκε ο αριθμός (ενικός-πληθυντικός) και το πρόσωπο (πρώτο-δεύτεροτρίτο) που δηλώνει μορφολογικά. (Πρβλ. την ανάλυση στο Κλαίρης & Μπαμπινιώτης 25: ). Επίσης, βρέθηκαν οι κυριότερες λεξικές και γραμματικές συνάψεις των δύο ρημάτων και τα λεξικά συμπλέγματα στα οποία συμμετέχουν (βλ. Γούτσος 26). [ 764 ]

5 [ ΠΩΣ ΝΑ ΘΥΜΑΣΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΝΑ ΞΕΧΝΑΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ] 3. Ευρήματα Στο σύνολο των 3 εκατομμυρίων λέξεων του ΣΕΚ, οι τύποι του ρήματος θυμάμαι είναι 4.694, ενώ του ξεχνάω Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζονται τα ευρήματα της έρευνας που αφορούν τις γραμματικές κατηγορίες της άρνησης, του χρόνου, της τροπικότητας, του προσώπου και του αριθμού. 1 Δεν θα αναφερθούμε εδώ στη γραμματική κατηγορία του ποιού ενεργείας, καθώς και στο σύνολο των λεξικών και γραμματικών συνάψεων των δύο ρημάτων. Τα δεδομένα από τη σύγκριση θετικών και αρνητικών τύπων των δύο ρημάτων στο ΣΕΚ παρουσιάζονται στον Πίνακα 1 και το Γράφημα 1 παρακάτω και εμφανίζουν μια τυπική αναλογία 9 προς 1 στην περίπτωση του θυμάμαι, ενώ αντίθετα θετικοί και αρνητικοί τύποι είναι σχεδόν ισάριθμοι στην περίπτωση του ξεχνάω: θυμάμαι ξεχνάω Θετικοί τύποι 4.13 (85,5%) 1.72 (52%) Αρνητικοί τύποι 681 (14,5%) 1.57 (48%) ΣΥΝΟΛΟ Πίνακας 1 Κατανομή θετικών και αρνητικών τύπων των δύο ρημάτων Άρνηση θυμάμαι ξεχνάω Θετικοί Αρνητικοί Γράφημα 1 Κατανομή θετικών και αρνητικών τύπων των δύο ρημάτων Όπως έχει επισημανθεί στη βιβλιογραφία (Halliday 1993, Halliday & James 1993), η αναμενόμενη σχέση θετικών και αρνητικών τύπων στη γλώσσα παρουσιάζει μια τυπική ανισοκατανομή 9 προς 1, που συνδέεται με το ότι συχνότερα εκφράζουμε γλωσσικά τι συμβαίνει παρά τι δεν συμβαίνει. Τα ευρήματα επομένως υποδεικνύουν μια ιδιαίτερα μεγαλύτερη συσχέτιση του ξεχνάω με την άρνηση, εφόσον θετικοί και αρνητικοί τύποι παρουσιάζουν σχεδόν ισοκατανομή μεταξύ τους. Η σχέση του ρήματος αυτού με την άρνηση έχει ήδη παρατηρηθεί στη βιβλιογραφία για τα Αγγλικά (Jørgensen 199: 149, Biber et al. 1999: 159, 174) και σε άλλα δεδομένα στα Ελληνικά (Goutsos 21b) και είναι αξιοσημείωτο ότι επιβεβαιώνεται και στο σύνολο του ΣΕΚ. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό, ωστόσο, να προσδιορίσουμε αν η κατανομή αυτή σχετίζεται με άλλες κατηγορίες. Στο Γράφημα 2 που ακολουθεί φαίνεται η σχέση της άρνησης με το γραμματικό χρόνο: 1 Στο Goutsos (21b) αναλύονται τα ευρήματα για το ξεχνάω ως προς αυτές τις γραμματικές κατηγορίες σε ένα υπο-σώμα του ΣΕΚ. [ 765 ]

6 [ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΓΟΥΤΣΟΣ ] Χρόνος και άρνηση Παρελθόν Μη π αρελθόν Παρελθόν Μη π αρελθόν Θετικοί Αρνητικοί θυμάμαι ξεχνάω Γράφημα 2 Κατανομή θετικών και αρνητικών τύπων των δύο ρημάτων σε σχέση με το χρόνο Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε, η ανισοκατανομή 9 προς 1 εμφανίζεται τόσο στους παρελθοντικούς, όσο και στους μη παρελθοντικούς τύπους του θυμάμαι, αλλά και στους παρελθοντικούς τύπους του ξεχνάω, ανατρέπεται όμως και μάλιστα υπέρ των αρνητικών τύπων στους μη παρελθοντικούς χρόνους του ξεχνάω, στους οποίους η αναλογία θετικών με αρνητικούς τύπους είναι 4 προς 6. Επομένως, η παρουσία αρνητικών τύπων σχετίζεται με τους μη παρελθοντικούς χρόνους στην περίπτωση του ξεχνάω. Ενδιαφέρον έχει επίσης η μεγάλη συγκέντρωση μη παρελθοντικών, θετικών τύπων του θυμάμαι. Η εικόνα που προκύπτει είναι συμμετρική ως προς την άρνηση: οι πιο συχνοί τύποι του θυμάμαι είναι θετικοί μη παρελθοντικοί, ενώ του ξεχνάω αρνητικοί μη παρελθοντικοί. Όσον αφορά το γραμματικό χρόνο καθ εαυτόν, το θυμάμαι εμφανίζει ανισοκατανομή 9 προς 1 μεταξύ μη παρελθοντικών και παρελθοντικών τύπων, ενώ το ξεχνάω επίσης εμφανίζει προτίμηση στους μη παρελθοντικούς τύπους αλλά με μικρότερη αναλογία σε σχέση με τους παρελθοντικούς (7,5 με 2,5). Άρα, το θυμάμαι σχετίζεται τυπικά με μη παρελθοντικούς τύπους. Συμμετρική είναι και η εικόνα των ευρημάτων που σχετίζονται με την τροπικότητα, όπως φαίνεται στο Γράφημα 3: Μη τροπ ικά Τροπ ικά 1 5 θυμάμαι ξεχνάω Γράφημα 3 Κατανομή τροπικών και μη τροπικών τύπων των δύο ρημάτων Στην περίπτωση του θυμάμαι οι μη τροπικοί τύποι υπερτερούν των τροπικών, όπως ίσως είναι αναμενόμενο, ενώ στο ξεχνάω συμβαίνει το αντίστροφο, αν και με μικρό μόνο προβάδισμα των τροπικών τύπων. Όπως και για την άρνηση, οι προτιμήσεις αυτές διαφωτίζονται με τη μελέτη της κατανομής της τροπικότητας στις άλλες γραμματικές κατηγορίες, της άρνησης και του χρόνου. Τα ευρήματα παρουσιάζονται στα Γραφήματα 4 και 5 για τα ρήματα θυμάμαι και ξεχνάω, αντίστοιχα: [ 766 ]

7 [ ΠΩΣ ΝΑ ΘΥΜΑΣΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΝΑ ΞΕΧΝΑΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ] θυμάμαι Θετικοί Αρνητικοί Παρελθόν Μη παρελθόν Παρελθόν Μη παρελθόν Μη τροπικά Τροπικά Γράφημα 4 Κατανομή θετικών και αρνητικών τύπων του θυμάμαι σε σχέση με χρόνο και τροπικότητα Το Γράφημα 4 δείχνει την προτίμηση των τύπων του θυμάμαι σε τρεις μεγάλες κατηγορίες: μη παρελθοντικούς μη τροπικούς θετικούς τύπους (λ.χ. θυμάσαι, περίπου το 43% των τύπων), μη παρελθοντικούς τροπικούς θετικούς τύπους (λ.χ. να θυμάσαι) και παρελθοντικούς μη τροπικούς θετικούς τύπους (λ.χ. θυμήθηκες). Οι τύποι αυτοί καλύπτουν το 85% του συνόλου, ποσοστό που φτάνει στο 95% αν προστεθούν οι μη παρελθοντικοί μη τροπικοί αρνητικοί τύποι (λ.χ. δεν θυμάσαι). ξεχνάω Θετικοί Αρνητικοί 2 Παρελθόν Μη παρελθόν Παρελθόν Μη παρελθόν Μη τροπικά Τροπικά Γρἀφημα 5 Κατανομή θετικών και αρνητικών τύπων του ξεχνάω σε σχέση με χρόνο και τροπικότητα Για το ξεχνάω οι προτιμήσεις είναι κατοπτρικές σε σχέση με το θυμάμαι, καθώς υπάρχει συγκέντρωση σε μη παρελθοντικούς τροπικούς αρνητικούς τύπους (λ.χ. να μην ξεχνάς, περίπου το 4% του συνόλου), παρελθοντικούς μη τροπικούς θετικούς τύπους (λ.χ. ξέχασες) και μη παρελθοντικούς θετικούς τροπικούς και μη τροπικούς τύπους (λ.χ. να ξεχνάς και ξεχνάς). Οι συνδυασμοί αυτοί αντιπροσωπεύουν ποσοστό 9% περίπου του συνόλου των τύπων για το ξεχνάω. Εξίσου σημαντική είναι η συσχέτιση της τροπικότητας με τις γραμματικές κατηγορίες του προσώπου και του αριθμού, όπως φαίνεται στα ακόλουθα γραφήματα για τα δύο ρήματα: [ 767 ]

8 [ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΓΟΥΤΣΟΣ ] θυμάμαι Μη τροπικά θυμάμαι Τροπικά 2 1ΕΝ 2ΕΝ 3ΕΝ 1ΠΛ 2ΠΛ 3ΠΛ Γράφημα 6 Κατανομή τροπικών και μη τροπικών τύπων του θυμάμαι σε σχέση με πρόσωπο και αριθμό ξεχνάω Μη τροπικά ξεχνάω Τροπικά 1 1ΕΝ 2ΕΝ 3ΕΝ 1ΠΛ 2ΠΛ 3ΠΛ Γράφημα 7 Κατανομή τροπικών και μη τροπικών τύπων του ξεχνάω σε σχέση με πρόσωπο και αριθμό Όπως δείχνει το Γράφημα 6, οι μισοί τύποι του θυμάμαι είναι μη τροπικοί τύποι 1ου και 3ου ενικού, ενώ το ποσοστό αυτό φτάνει στο 6% για όλους τους τύπους (τροπικούς και μη τροπικούς) των δύο αυτών προσώπων. Αντίθετα, σύμφωνα με το Γράφημα 7, το ένα τέταρτο των τύπων του ξεχνάω είναι τροπικοί τύποι 1ου πληθυντικού, ενώ όλοι οι τύποι (τροπικοί και μη τροπικοί) του ίδιου προσώπου είναι περίπου το ένα τρίτο του συνόλου. Επιπλέον, τροπικοί τύποι του 2ου πληθυντικού και μη τροπικοί τύποι του 3ου ενικού εμφανίζονται με αρκετά μεγάλη συχνότητα στην περίπτωση του ξεχνάω. Με άλλα λόγια, οι τύποι του θυμάμαι δείχνουν προτίμηση στον ενικό και είναι, όπως αναμένεται, μη τροπικοί, ενώ του ξεχνάω στον πληθυντικό και είναι τροπικοί. 4. Δομικά σχήματα και πράξεις ομιλίας Συνοψίζοντας τη συζήτηση των ευρημάτων, μπορούμε να διακρίνουμε ένα κυρίαρχο σχήμα για κάθε ρήμα, που προκύπτει από το συνδυασμό των γραμματικών κατηγοριών στις οποίες απαντούν οι τύποι τους. Έτσι, στο θυμάμαι κυριαρχούν οι μη τροπικοί, μη παρελθοντικοί, θετικοί τύποι 1ου ενικού (λ.χ. θυμάμαι), ενώ στο ξεχνάω κυριαρχούν οι τροπικοί, μη παρελθοντικοί, αρνητικοί τύποι 1ου πληθυντικού (λ.χ. να μην ξεχνάμε). Τα δύο ρήματα παρουσιάζουν επομένως μια κατοπτρική εικόνα ως προς την προτίμηση στις γραμματικές κατηγορίες της άρνησης, της τροπικότητας και του αριθμού και μια παρόμοια εικόνα όσον αφορά την προτίμηση στις γραμματικές κατηγορίες του χρόνου και του προσώπου. [ 768 ]

9 [ ΠΩΣ ΝΑ ΘΥΜΑΣΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΝΑ ΞΕΧΝΑΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ] Η διαπίστωση των κυρίαρχων γραμματικών προτιμήσεων είναι σημαντική για να απαντηθεί το ερώτημα που τέθηκε στην αρχή της μελέτης σχετικά με τη χρήση των δύο ρημάτων στα κειμενικά αποσπάσματα που παρουσιάστηκαν. Όπως προκύπτει, και στις δύο περιπτώσεις οι ομιλητές χρησιμοποιούν τύπους που ταυτίζονται με τις κυρίαρχες γραμματικές προτιμήσεις των ρημάτων και με αυτή την έννοια η γλωσσική τους επιλογή προβλέπεται από το λεξικογραμματικό προφίλ του θυμάμαι και του ξεχνάω. Πιο αναλυτικά, τα γραμματικά χαρακτηριστικά της μη τροπικότητας, μη άρνησης, μη παρελθοντικού χρόνου και 1ου προσώπου ενικού συμβάλλουν σημαντικά στην ερμηνεία του αποσπάσματος (1) από φιλική συνομιλία, που επαναλαμβάνεται εδώ: <Π> [ ] δηλαδή:: θυμάμαι ήτανε:: εφιαλτικές οι στιγμές ήτανε:: η ατμόσφαιρα αποπνικτική (.) Η γλωσσική επιλογή του ομιλητή Π μπορεί έτσι να συσχετιστεί με παρόμοιες επιλογές ομιλητών και συγγραφέων από το ευρύτερο σώμα κειμένων, από το οποίο προέρχεται το απόσπασμα, όπως αυτές που περιλαμβάνονται στον Πίνακα 2, και να αναδειχτούν οι ομοιότητες στη χρήση της λέξης. υστηρή μαζί σας η μητέρα σας; «Θυμάμαι ότι μικρός μπορεί να Θα έλεγα, υποτακτικό σεβασμό. Θυμάμαι έντονα την άνεση με τ ευτα χειρόγραφα του συγγραφέα, θυμάμαι μια λευκή σελίδα που πέροχο BMW 57 κίτρινο ήταν, θυμάμαι. Εύρισκα στις γραμμές ), μείνει ταπί στα χαρτιά. Τον θυμάμαι ακόμα να ωρύεται από ύθησε τον θάνατό του: "Πολλοί, θυμάμαι καλά, έτρεχαν να τον την πολιτική του ΠαΣοΚ ή όχι. Θυμάμαι στη Γερμανία όταν συν ωθείς;». ΤΟ επόμενο πράγμα που θυμάμαι είναι το πρωί που ξύπ οι». Εχετε ποτέ μεθύσει πολύ; «Θυμάμαι ήμασταν στην Αγία Μαρ ό τη δική του πικρή εμπειρία. «Θυμάμαι πάντα την πρώτη μου σ τρικές δουλειές. Και, απ ό,τι θυμάμαι, είχα έντονη κοινωνικ επανάσταση αυτή η δήλωση τότε. Θυμάμαι με φώναξε ο Μανιαδάκη ταν ήρθε ο Καραμανλής, με πήρε θυμάμαι τηλέφωνο και μου είπε ρώτη φορά υποψήφιος βουλευτής, θυμάμαι ότι το σύνολο των προ ιοι και συνταξιούχοι φοιτητές, θυμάμαι κάποιον, που κάθε δύο Πίνακας 2 Επιλογή από το συμφραστικό πίνακα του θυμάμαι Όπως φαίνεται και από τον Πίνακα 2, η χρήση του ρήματος στο συγκεκριμένο τύπο φαίνεται να εντάσσεται σε ένα ευρύτερο δομικό σχήμα που περιλαμβάνει τις γραμματικές συνάψεις του (colligation), δηλαδή τη συνδυαστικότητά του με συγκεκριμένες γραμματικές κατηγορίες στο συνταγματικό άξονα (βλ. Γούτσος & Φραγκάκη, υπό δημοσίευση). Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η απουσία συνδυαστικότητας με άλλες γραμματικές κατηγορίες, αριστερά και δεξιά από την κομβική λέξη θυμάμαι, δηλαδή η παρενθετική του χρήση, που είναι σημαντική. Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι το δομικό αυτό σχήμα συνδέεται με μια πράξη ομιλίας ανάμνησης, αναφοράς δηλαδή σε μια παρελθοντική εμπειρία του ομιλητή. Η συμβατικότητα αυτής της πράξης ομιλίας φαίνεται ακριβώς στη χαλάρωση των συντακτικών δεσμών του ρηματικού τύπου θυμάμαι με το υπόλοιπο εκφώνημα, που οδηγεί στο να αποτελεί απλό δείκτη αποδεικτικότητας και προσωπικής εμπλοκής του ομιλητή. Η εμφάνισή του στην αρχή εκφωνημάτων φαίνεται να συνδέεται με αυτή τη χρήση. 2 Αντίστοιχα, τα γραμματικά χαρακτηριστικά της τροπικότητας, άρνησης και μη παρελθοντικού χρόνου είναι σημαντικά στην ερμηνεία του αποσπάσματος (2) από τηλεοπτική συζήτηση, που επαναλαμβάνεται πιο κάτω: <ΓΠ> [μην ξεχνάμε Χρύσα ότι πάμε σε εκλογές (.) κι ένα (.) κι ένα μεγάλο κόμμα της αντιπολίτευσης που διεκδικεί την εξουσία σ αυτές τις εκλογές (.) δεν θα μπορούσε να μιλήσει θετικά Και σε αυτή την περίπτωση, πέρα από τις ιδιαιτερότητες της χρήσης στο συγκεκριμένο περικείμενο, ο ρηματικός τύπος θα πρέπει να συσχετιστεί με τις γραμματικές του συνάψεις ως δείγμα ενός ευρύτερου 2 Είναι πιθανόν η λειτουργία αυτή να συνδέεται και με την τοποθέτησή του στην αρχή κειμένων ή κειμενικών ενοτήτων (λ.χ. αφηγήσεων). Μια τέτοια έρευνα θα ήταν χρήσιμο να πραγματοποιηθεί στο σώμα κειμένων. [ 769 ]

10 [ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΓΟΥΤΣΟΣ ] δομικού σχήματος που περιλαμβάνει ειδική πρόταση με το ότι ή πως και το οποίο εμφανίζεται και στα ακόλουθα παραδείγματα από το ΣΕΚ: ημιστικών εσόδων. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι η ΝΕΤ είναι ένας α) θα ήταν 51% περίπου. Ας μην ξεχνάμε όμως ότι το Χρηματιστ τός αυτών, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η περιφέρεια ΑΜΘ κών καρτών. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ή να παραβλέπουμε ότι ά χωρίς όρους. Δεν μπορούμε να ξεχνάμε πως αυτή η γλώσσα είν ). Δεν θα πρέπει όμως να ξεχνάμε εδώ αφενός ότι τα κρι ά της διεθνούς κοινότητας. Μην ξεχνάμε ότι τους χαλάσαμε τα, όσο αρχικά φαίνονται. Ας μην ξεχνάμε άλλωστε ότι πίσω από με τον κύριο Ριπλέϋ, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Ριπλέϋ ε σε θέση να επιταχυνθεί. Ας μην ξεχνάμε επίσης ότι η ελληνική : πρώτον, οι κερδοφόρες ας μην ξεχνάμε ότι 31 επιχειρήσεις τ στη σ' αυτό που έκαναν. Να μην ξεχνάμε ότι ο κύριος στόχος τ χορευτικές παρουσίασης (Ας μην ξεχνάμε ότι οι προγονοί μας ό φής35. Και πρέπει ακόμη να μην ξεχνάμε ότι η αλφαβητική γραφ νθήματα και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε πως τα ίδια τα μέσα κ Πίνακας 3 Επιλογή από το συμφραστικό πίνακα του ξεχνάω Η λειτουργία του ρηματικού τύπου στο δομικό αυτό σχήμα δεν φαίνεται να συνδέεται με τη μνήμη ή τη λήθη, αλλά συσχετίζεται με μια κατευθυντική πράξη ομιλίας υπενθύμισης και κατ επέκταση επισήμανσης του σημαντικού (βλ. Goutsos 21b). Η εμφάνισή του δομικού σχήματος στην αρχή εκφωνημάτων φαίνεται να συνδέεται με τη μετάβαση σε ένα νέο θέμα ή μια νέα πτυχή της επιχειρηματολογίας, που πραγματώνεται με αυτή την πράξη ομιλίας. Η παρουσία δεικτών λόγου όπως άλλωστε και όμως στο δομικό σχήμα υποδεικνύει ότι εισάγεται μια δευτερεύουσα αλλά εξίσου σημαντική πτυχή του επιχειρήματος, που ενισχύει ή μετριάζει την ισχύ της προηγούμενης διαπίστωσης. Τέλος, η επιλογή του 1ου προσώπου πληθυντικού μπορεί να αποδοθεί στην επιδίωξη για εμπλοκή του συνομιλητή. Πρόκειται ουσιαστικά για εγκλειστικό πληθυντικό που υπαγορεύεται από αρχές της ευγένειας, καθώς μετριάζει την επιβολή της κατευθυντικής πράξης με το να αποδίδει την υπενθύμιση ή την επισήμανση, εκτός από τους συνομιλητές (ακροατές ή αναγνώστες), και στον ίδιο τον ομιλητή. Με παρόμοιο τρόπο μπορούν να αναλυθούν τα άλλα δομικά σχήματα στα οποία συμμετέχουν οι ρηματικοί τύποι του θυμάμαι και του ξεχνάω. Σύμφωνα με τα παραπάνω ευρήματα, εκτός από τα κυρίαρχα σχήματα, διαπιστώθηκαν προτιμώμενα σχήματα που περιλαμβάνουν για κάθε ρήμα τους εξής ρηματικούς τύπους: - τροπικοί μη παρελθοντικοί θετικοί τύποι (να θυμάμαι) - μη τροπικοί παρελθοντικοί θετικοί τύποι (θυμήθηκα/θυμόμουν) - μη τροπικοί μη παρελθοντικοί αρνητικοί τύποι (δεν θυμάμαι) - μη τροπικοί παρελθοντικοί θετικοί τύποι (ξέχασα/ξεχνούσα) - τροπικοί μη παρελθοντικοί θετικοί τύποι (να ξεχνάω) - μη τροπικοί μη παρελθοντικοί θετικοί τύποι (ξεχνάω) Οι τύποι αυτοί αλληλεπιδρούν με τις γραμματικές κατηγορίες του προσώπου και του αριθμού, όπως και στα κυρίαρχα σχήματα, για τα οποία πρέπει να σημειωθεί ότι η προτίμησή τους στο πρώτο πρόσωπο (ενικού ή πληθυντικού) συνδέεται με την πραγμάτωση πράξεων ομιλίας. Η εξαντλητική ανάλυση των πράξεων ομιλίας που πραγματώνουν τα σχετικά δομικά σχήματα δεν ανήκει στους στόχους της παρούσας μελέτης. 3 Είναι βέβαιο όμως ότι η προσεκτικότερη μελέτη των λεξικών και γραμματικών συνάψεων των ρηματικών τύπων μπορεί να αποκαλύψει ένα πλήθος λειτουργιών που υπαγορεύονται και ταυτόχρονα ερμηνεύουν την επιλογή συγκεκριμένων γραμματικών κατηγοριών όπως η τροπικότητα, η άρνηση, ο χρόνος κ.λπ. 3 Ένα ακόμη δομικό σχήμα στην περίπτωση του ξεχνάω αναλύεται και συνδέεται με πράξεις ομιλίας στο Goutsos (21b). [ 77 ]

11 [ ΠΩΣ ΝΑ ΘΥΜΑΣΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΝΑ ΞΕΧΝΑΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ] 5. Συμπεράσματα και προεκτάσεις Τα κύρια συμπεράσματα της έρευνας αυτής προκύπτουν από το εύρημα ότι τα δύο υπό εξέταση ρήματα διαθέτουν διαφορετικές προτιμήσεις όσον αφορά την επιλογή παρεπομένων ή γραμματικών κατηγοριών: το θυμάμαι εμφανίζεται πιο συχνά σε μη παρελθοντικούς, θετικούς, μη τροπικούς τύπους, ενώ το ξεχνάω επίσης σε μη παρελθοντικούς, αλλά σε τροπικούς και, σε μεγάλο βαθμό, αρνητικούς τύπους. Κατ αρχάς, το εύρημα αυτό επιβεβαιώνει ότι η κατανομή των λημμάτων σε τύπους δεν είναι ομοιόμορφη σε όλα τα λήμματα αντίθετα, ορισμένα λήμματα φαίνεται να ελκύονται από φαινόμενα όπως η άρνηση ή η τροπικότητα. Η εκτεταμένη ανάλυση λ.χ. των ρηματικών λημμάτων με παρόμοιες μεθόδους σε δεδομένα από σώματα κειμένων είναι απαραίτητη για να κατανοήσουμε τη λειτουργία των γραμματικών κατηγοριών και τις συγκεκριμένες προτιμήσεις των ρημάτων σε αυτές. Επιπλέον, φάνηκε ότι οι προτιμήσεις σε ορισμένα παρεπόμενα δημιουργούν επαναλαμβανόμενα δομικά σχήματα, που συνδέονται με πράξεις ομιλίας. Αυτό σημαίνει ότι η λειτουργία και η σημασία των ρημάτων εξαρτώνται άμεσα από τα συγκεκριμένα δομικά σχήματα στα οποία εμφανίζονται και δύσκολα μπορεί να γίνει κατανοητή ανεξάρτητα από αυτά. Η σύνδεση αυτή επιβεβαιώνει τη βασική διαπίστωση της γλωσσολογίας των σωμάτων κειμένων ότι μορφή και λειτουργία είναι αλληλένδετες στη γλώσσα, ενώ, από την άλλη, είναι σημαντικό ότι στον λόγο διαπιστώνονται συγκεκριμένοι λεξικογραμματικοί μηχανισμοί ένδειξης των γλωσσικών πράξεων. Όπως διαπιστώνει η Adolphs, «ακόμη και ελάχιστες μορφικές παραλλαγές μπορεί να συνδέονται με μια συγκεκριμένη μεταβλητή στη λειτουργία ενός εκφωνήματος» (28: 2, πρβλ. Γούτσος 28). Οπωσδήποτε, στην εμφάνιση δομικών σχημάτων βασική είναι η συμβολή των γραμματικών συνάψεων της λέξης και, επομένως, μια πιο συστηματική διερεύνηση των συμπληρωμάτων των υπό εξέταση ρημάτων αποτελεί αναγκαία προέκταση της παρούσας έρευνας. Για παράδειγμα, είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι στο συχνότερο δομικό σχήμα του θυμάμαι το ρήμα δεν συνδέεται συνήθως συντακτικά με την υπόλοιπη πρόταση, κάτι που πιθανώς υποδεικνύει τη σταδιακή του γραμματικοποίηση, δηλαδή τη μετατροπή του από πλήρες ρήμα σε απλό δείκτη αποδεικτικότητας ή εμπλοκής, όπως έχει διαπιστωθεί και στο Tao (23) για το remember στα Αγγλικά. Μια παρόμοια διαδικασία παρατηρείται και στο κυρίαρχο δομικό σχήμα του ξεχνάω, το οποίο τείνει να αποτελέσει μια στερεότυπη φράση με κύρια λειτουργία την έκφραση της πράξης ομιλίας της υπενθύμισης ή επισήμανσης, ενώ το κύριο σημασιολογικό περιεχόμενο της πρότασης μεταφέρεται από την ειδική πρόταση που ακολουθεί. Εξίσου σημαντικά ενδέχεται να είναι τα πορίσματα από την εξέταση της γραμματικής κατηγορίας του ποιού ενεργείας, που δεν αναλύθηκε στην παρούσα μελέτη. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η σύγκριση των ευρημάτων στα Ελληνικά με τις παρατηρήσεις της βιβλιογραφίας για τα αντίστοιχα ρήματα στα Αγγλικά (βλ. λ.χ. Jørgensen 199, Biber et al. 1999, Tao 21, 23, Goddard 27). Για παράδειγμα, στις μελέτες της Αγγλικής διαπιστώνεται η μεγαλύτερη συχνότητα του remember σε σχέση με το forget, η τάση του δεύτερου να συνάπτεται με αρνητικά στοιχεία και η τάση και των δύο να απαντούν στο πρώτο πρόσωπο. Οι διαπιστώσεις αυτές συμφωνούν με τα ευρήματα για την Ελληνική της παρούσας έρευνας και υποδεικνύουν ίσως ότι οι προτιμήσεις αυτές των ρημάτων οφείλονται στις εγγενείς σημασιολογικές ιδιότητες των συγκεκριμένων λημμάτων. Το γεγονός ότι και τα δύο αποτελούν ρήματα γνώσης και εκφράζουν, όπως έχει παρατηρηθεί από τον Jørgensen (199), ενεργό επίγνωση (θυμάμαι) ή νοητική αδράνεια (ξεχνάω), μπορεί να ερμηνεύσει τη διαφορετική τους συμπεριφορά και τα διαγλωσσικά παράλληλα. Ταυτόχρονα, η λεπτομερέστερη έρευνα μπορεί να αναδείξει τις διαφορές των δύο γλωσσών στο εύρος των δομικών σχημάτων και των πραγματολογικών λειτουργιών των στοιχείων, αλλά και στη σύνδεσή τους με παραμέτρους της ευγένειας ή πολιτισμικές νόρμες. Χαρακτηριστικές είναι, για παράδειγμα, οι πολιτισμικές και ιστορικοκοινωνικές συνδηλώσεις της φράσης δεν ξεχνώ. Στους περιορισμούς της έρευνας συγκαταλέγεται επίσης η μελέτη του συνόλου του ΣΕΚ, καθώς μια διαφοροποίηση των δεδομένων ανά κειμενικό είδος μπορεί να διευκρινίσει τη σχέση των ρηματικών τύπων με ορισμένα επικοινωνιακά περιβάλλοντα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις τάσεις που διαμορφώνονται στα Ελληνικά θα είχε η μελέτη των προφορικών δεδομένων του ΣΕΚ. Τέλος, η στατιστική επεξεργασία των ευρημάτων είναι σημαντική για την αξιολόγησή τους, αν και θα πρέπει να σημειωθεί ότι παραμένουν ισχυρές αμφιβολίες για το κατά πόσο τα γλωσσικά φαινόμενα των σωμάτων κειμένων μπορούν να αντιμετωπίζονται ως στατιστικά αναλύσιμοι πληθυσμοί (βλ. Sinclair 28). Τα πορίσματα της μελέτης υποδεικνύουν ότι στη βάση της γραμματικής συμπεριφοράς των γλωσσικών στοιχείων βρίσκονται συγκεκριμένα δομικά σχήματα που υπαγορεύονται από ποικίλες κειμενικές λειτουργίες. Με αυτή την έννοια, δεν μπορούμε να κάνουμε λόγο για ένα ενιαίο και [ 771 ]

12 [ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΓΟΥΤΣΟΣ ] αδιαφοροποίητο γλωσσικό σύστημα, που περιλαμβάνει γλωσσικά στοιχεία με δεδομένη εκ των προτέρων συμπεριφορά, ούτε όμως μπορούμε να δεχτούμε ότι το νόημα προκύπτει εξαρχής κάθε φορά στο συγκεκριμένο περικείμενο, χωρίς καμιά σύνδεση με προϋπάρχουσες κανονικότητες. Η εικόνα που προκύπτει από τη μελέτη των σωμάτων κειμένων γεφυρώνει τις δύο αυτές αντίθετες τοποθετήσεις, τονίζοντας μια πραγματολογική θεώρηση του συστήματος (βλ. Goutsos 21b). Όπως διαπιστώθηκε στην παρούσα μελέτη, συγκεκριμένοι τύποι του ρήματος συνδέονται τυπικά με πράξεις λόγου και σχέσεις των συμμετεχόντων, υπογραμμίζοντας έτσι την απευθυντικότητα και τη διαπροσωπικότητα που διαποτίζει τη γλώσσα (Voloshinov 1973: 85, 86). Ταυτόχρονα, οι τυπικές αυτές διασυνδέσεις εγγράφονται στο σύστημα της γλώσσας και παρέχουν ενδείξεις που βοηθούν τους ομιλητές και τους ακροατές στη διαδικασία δημιουργίας του νοήματος. Βιβλιογραφία Adolphs, Svenja. 28. Corpus and Context. Investigating Pragmatic Functions in Spoken Discourse. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. Biber, Douglas, Johansson, Stig, Leech, Geoffrey, Conrad, Susan and Finegan, Edward Longman Grammar of Spoken and Written English. Harlow, Essex: Pearson Education. Collavin, Elena Speech acts. In Foundations of Pragmatics, edited by Wolfram Bublitz and Neal R. Norrick, Berlin: de Gruyter. Goddard, Cliff. 27. A lexicographic portrait of forgetting. In The Language of Memory in a Crosslinguistic Perspective, edited by Mengistu Amberber, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. Γούτσος, Διονύσης. 23. «Σώμα Ελληνικών Κειμένων: Σχεδιασμός και υλοποίηση». Πρακτικά του 6ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Σεπτεμβρίου 23. Δημοσίευση σε CD- ROM. Γούτσος, Διονύσης. 26. «Ανάπτυξη λεξιλογίου. Από το βασικό στο προχωρημένο επίπεδο». Στο Γούτσος, Διονύσης, Σηφιανού, Μαρία και Αλεξάνδρα Γεωργακοπούλου Η ελληνική ως ξένη γλώσσα: Από τις λέξεις στα κείμενα, 13-92, Αθήνα: Πατάκης. Γούτσος, Διονύσης. 28. «Επικοινωνία και γλώσσα: Η πραγματολογική οπτική». Στο Συζητήσεις για τον Λόγο στο Αιγινήτειο, επιμέλεια Κώστας Πόταγας και Ιωάννης Ευδοκιμίδης, Αθήνα: Συνάψεις. Goutsos, Dionysis. 21a. The Corpus of Greek Texts: A reference corpus for Modern Greek. Corpora 5 (1): Goutsos, Dionysis. 21b. Analysing speech acts with the Corpus of Greek Texts: Implications for a theory of language. In Proceedings of the Corpus Linguistics Conference, CL 29 University of Liverpool, 2-23 July 29. Accessed at: Γούτσος, Διονύσης και Φραγκάκη, Γεωργία. Υπό δημοσίευση. «Λεξικά και σώματα κειμένων». Στο Εισαγωγή στη λεξικογραφία, επιμέλεια Γεώργιος Ξυδόπουλος, Άγης Οικονομίδης και Γεώργιος Τράπαλης. Αθήνα: Πατάκης. Halliday, M. A. K Quantitative studies and probabilities in grammar. In Data, Description, Discourse: Papers on the English Language in Honour of John McH. Sinclair, edited by Michael Hoey, London: HarperCollins. Halliday, M. A. K. and James, Zoe A quantitative study of polarity and primary tense in the English finite clause. In Techniques of Description: Spoken and Written Discourse, edited by John Sinclair, Michael Hoey and Gwynneth Fox, London: Routledge. Jørgensen, Erik Remember and forget with gerund and infinitive as objects. English Studies 71 (2): Κλαίρης, Χρήστος και Μπαμπινιώτης, Γεώργιος. 25. Γραμματική της Νέας Ελληνικής. Δομολειτουργική- Επικοινωνιακή. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Liddicoat, Anthony J. 27. An Introduction to Conversation Analysis. London: Continuum. Sinclair, John. 28. Borrowed ideas. In Language, People, Numbers. Corpus Linguistics and Society, edited by Andrea Gerbig and Oliver Mason, Amsterdam: Rodopi. Tao, Hongyin. 21. Discovering the usual with corpora: The case of remember. In Corpus Linguistics in North America: Selections from the 1999 Symposium, edited by Rita Simpson and John Swales, Ann Arbor: University of Michigan Press. Tao, Hongyin. 23. A usage-based approach to argument structure. Remember and Forget in spoken English. International Journal of Corpus Linguistics 8 (1): Voloshinov, V. N. (1973 [1929]). Marxism and the Philosophy of Language. Cambridge, MA: Harvard University Press. [Ελλ. μτφρ. Βασίλης Αλεξίου, Βαλεντίν Ν. Βολόσινοφ Μαρξισμός και φιλοσοφία της γλώσσας. Αθήνα: Παπαζήσης]. [ 772 ]

Μαρίνα Ματθαιουδάκη. Περίληψη

Μαρίνα Ματθαιουδάκη. Περίληψη Μαρίνα Ματθαιουδάκη Περίληψη Τα Ηλεκτρονικά Σώματα Κειμένων (ΗΣΚ) αποτελούνται από σειρά κειμένων (γραπτών ή προφορικών) και είναι αποθηκευμένα σε ηλεκτρονική μορφή και προσβάσιμα με τη χρήση εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE the 10th International Conference of Greek Linguistics Edited by Zoe Gavriilidou Angeliki Efthymiou Evangelia Thomadaki Penelope Kambakis-Vougiouklis Komotini 2012 Οργανωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΑΛΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ, University of California, San Diego (UCSD)

ΑΜΑΛΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ, University of California, San Diego (UCSD) 1 APPENDIX I Εισαγωγικό Επίπεδο ΑΜΑΛΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ, University of California, San Diego (UCSD) ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΝΙΣΜΟΣ Η επιτυχία της επικοινωνίας εξαρτάται από την ικανότητα να αντιλαμβάνεται κανείς τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας ΣΠΑΡΤΗ 2010-11 Περιεχόμενα 1.ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Της ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ -9900 3 η Εισήγηση

ΜΕ -9900 3 η Εισήγηση ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Βασιλική Ζήση, PhD

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Dr. Anthony Montgomery Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής antmont@uom.gr Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Αυτό το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ. Αθήνα 08-08-2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ. Αθήνα 08-08-2013 Αθήνα 08-08-2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Διδασκαλίας της Νέας Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει για το ακαδ. έτος 2013 2014 δεκαπέντε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel Advanced Interactive Graphic Novels on Mobile Touchscreen Devices ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΝΟ 23) Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης Δώρα Μαρκάτου, επίκ. Καθηγήτρια Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετιζόμενα με το βρογχικό άσθμα στα παιδιά και στους έφηβους Κουρομπίνα Αλεξάνδρα Λεμεσός [2014] i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η καταχώρηση βιβλιογραφικών αναφορών μέσα στο κείμενο

Η καταχώρηση βιβλιογραφικών αναφορών μέσα στο κείμενο Το σύστημα Harvard Το σύστημα Harvard, γνωστό και ως η μέθοδος του «Πανεπιστημίου Harvard» ή η μέθοδος του Αλφαβητικού βιβλιογραφικού καταλόγου, είναι ένας τρόπος βιβλιογραφικής αναφοράς και τεκμηρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE the 10th International Conference of Greek Linguistics Edited by Zoe Gavriilidou Angeliki Efthymiou Evangelia Thomadaki Penelope Kambakis-Vougiouklis Komotini 2012 Οργανωτική

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη μορφή δομή χαρακτηριστικά της γραφής αυτοαναφορικό παράδειγμα

Περίληψη μορφή δομή χαρακτηριστικά της γραφής αυτοαναφορικό παράδειγμα Περίληψη Το παρόν πόνημα είναι ένας οδηγός συγγραφής ερευνητικών εργασιών (project) και απευθύνεται στους μαθητές της Α και Β Λυκείου. Είναι προϊόν βιβλιογραφικής έρευνας και εξηγεί την μορφή και την δομή

Διαβάστε περισσότερα

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE the 10th International Conference of Greek Linguistics Edited by Zoe Gavriilidou Angeliki Efthymiou Evangelia Thomadaki Penelope Kambakis-Vougiouklis Komotini 2012 Οργανωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ

ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1 ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 1. Τι αλλαγές επιχειρούν τα νέα ΠΣ; 2 2. Γιατί το πέρασμα στην πράξη (θα)

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο: Πιθανή διάρκεια: Διδακτικό υλικό:

Επίπεδο: Πιθανή διάρκεια: Διδακτικό υλικό: Θεωρία: Η διδακτική πρόταση που ακολουθεί επικεντρώνεται στους ήχους /i/ και /e/, οι οποίοι δυσκολεύουν ιδιαίτερα τους αραβόφωνους μαθητές. Ο καθηγητής διδάσκει την προφορά ακολουθώντας τη μέθοδο της Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE the 10th International Conference of Greek Linguistics Edited by Zoe Gavriilidou Angeliki Efthymiou Evangelia Thomadaki Penelope Kambakis-Vougiouklis Komotini 2012 Οργανωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΤΥΠΟΥΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΤΥΠΟΥΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΤΥΠΟΥΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ https://sym.pblogs.gr ΕΙΔΗ ΛΟΓΟΥ ΤΙ ΣΤΟΧΕΥΩ ; ΑΝΑΦΟΡΙΚΟΣ Κειμενικό είδος ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΙΚΟΣ Κειμενικό είδος ΤΙ ΣΤΟΧΕΥΩ ; Αφήγηση, περιγραφή,

Διαβάστε περισσότερα

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE the 10th International Conference of Greek Linguistics Edited by Zoe Gavriilidou Angeliki Efthymiou Evangelia Thomadaki Penelope Kambakis-Vougiouklis Komotini 2012 Οργανωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1 Αναστασιάδη-Συμεωνίδη Α. (1984) «-έ: ένα νέο επίθημα της Νέας Ελληνικής», Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 5, Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης, 89-110. 1. ----------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ στην εκπαιδευση Το έγγραφο αυτό παρέχει πληροφορίες και οδηγίες μορφοποίησης που θα σας βοηθήσουν να προετοιμάσετε καλύτερα την εργασία σας.... Αποστολή Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία

Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγικό μέρος 2. Ειδικά λεξιλόγια και λεξικός δανεισμός 2.1.Διδακτικές προτάσεις 3. Παράδειγμα διδακτικής εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χορήγησης και διόρθωσης κατατακτήριων τεστ. «Ας μιλήσουμε Ελληνικά Ι, ΙΙ, ΙΙΙ»

Οδηγίες χορήγησης και διόρθωσης κατατακτήριων τεστ. «Ας μιλήσουμε Ελληνικά Ι, ΙΙ, ΙΙΙ» Οδηγίες χορήγησης και διόρθωσης κατατακτήριων τεστ «Ας μιλήσουμε Ελληνικά Ι, ΙΙ, ΙΙΙ» Περιεχόμενα Οδηγίες χορήγησης και διόρθωσης γραπτών τεστ... 3 Ας μιλήσουμε Ελληνικά Ι... 5 Μέρος Α : Κατανόηση προφορικού

Διαβάστε περισσότερα

Cross sectional Panel Omnibus

Cross sectional Panel Omnibus είδη ερευνών Ποσοτικές έρευνες Η έρευνα µε δοµηµένο ερωτηµατολόγιο Πρόσωπο µε πρόσωπο Τηλεφωνική Ταχυδροµική Μέσω ιαδικτύου 1 Ποσοτικές έρευνες (συνέχεια) Η έρευνα µε δοµηµένο ερωτηµατολόγιο Cross sectional

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Πρόγραμμα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεματική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδημαϊκό Έτος: 2013-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Πρόγραμμα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεματική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδημαϊκό Έτος: 2013-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεματική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδημαϊκό Έτος: 2013-2014 Πρώτη Γραπτή Εργασία Γενικές οδηγίες για την εργασία Όλες οι ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools

Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools SOCRATES-COMENIUS Action Project 226573-CP-1-2005-1-CY-COMENIUS-C21 Διδακτικό Σενάριο 9 Συγγραφική Ομάδα: Universidad

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Approaches to Research) Δρ ΚΟΡΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 2013 Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Research

Διαβάστε περισσότερα

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE the 10th International Conference of Greek Linguistics Edited by Zoe Gavriilidou Angeliki Efthymiou Evangelia Thomadaki Penelope Kambakis-Vougiouklis Komotini 2012 Οργανωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Οι πτυχιακές που αναλαμβάνει η κα Σαμαντά αναφέρονται σε ερευνητικές εργασίες που διεξάγονται μέσω πρωτογενούς έρευνας η οποία μπορεί να είναι Ποσοτική ή Ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ Είτε κάνετε αίτηση για θέση εργασίας, είτε για τη συμμετοχή σας σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (ή ακόμα και σε πρόγραμμα προπτυχιακών σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

G. Kokkinankis, E. Dermatas, E. Coutsogeorgopoulos

G. Kokkinankis, E. Dermatas, E. Coutsogeorgopoulos ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΛΕΞΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Γ. Κοκκινάκης, Ε. Δερματάς, Ε. Κουτσογεωργοπούλου Η ομάδα γλωσσικής τεχνολογίας του ΕΕΤ ανέπτυξε πρόσφατα τρία ηλεκτρονικά λεξικά της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία των Κειμενικών Ειδών

Θεωρία των Κειμενικών Ειδών Θεωρία των Κειμενικών Ειδών Μαρία Ποιμενίδου Δρ. Νηπιαγωγός, Κοινωνιολόγος mpoimenidou@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό Συνοπτική παρουσίαση Κειμενικό είδος Γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 1

ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 1 ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία επιχειρείται η καταγραφή των προβληµάτων που δηµιουργούνται στο νηπιαγωγείο από απλοποιήσεις της γλώσσας των Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά στοιχεία 1.1 Η τρέχουσα αντιμετώπιση του γλωσσικού δανεισμού 1.2 Η προσέγγιση του θέματος μέσα από το σχολείο 1.3 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

«Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη. και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr

«Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη. και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr «Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη εκπαίδευση, στην επιστήμη και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr th 9ο διεθνές συνέδριο «Ελληνική γλώσσα και Ορολογία»

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Λύδια Μίτιτς. Αβέρωφ 6, 691 00, Κομοτηνή. Τηλέφωνο: 25310-36839, 6937131484. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: lydiamitits@gmail.com

Λύδια Μίτιτς. Αβέρωφ 6, 691 00, Κομοτηνή. Τηλέφωνο: 25310-36839, 6937131484. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: lydiamitits@gmail.com Λύδια Μίτιτς Αβέρωφ 6, 691 00, Κομοτηνή Τηλέφωνο: 25310-36839, 6937131484 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: lydiamitits@gmail.com Βιογραφικό σημείωμα: Λύδια Μίτιτς Εκπαίδευση Διδάκτορας του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης Τεκμηρίωση η Επιστημονικών Εργασιών,, Διπλωματικών και Διδακτορικών Διατρίβων: Το σύστημα APA Δρ. Σπύρος Παπαδάκης Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σκοπός σκοπός και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοαξιολόγηση: Δήλωση γλωσσικών ικανοτήτων. Επίπεδο Α1 για παιδιά

Αυτοαξιολόγηση: Δήλωση γλωσσικών ικανοτήτων. Επίπεδο Α1 για παιδιά Αυτοαξιολόγηση: Δήλωση γλωσσικών ικανοτήτων ΜΠΟΡΩ ΝΑ Επίπεδο Α1 για παιδιά Κατανόηση προφορικού λόγου Μπορώ, όταν ο λόγος είναι αργός, καθαρός με μεγάλες παύσεις και επαναλήψεις και χρήση οπτικών μέσων:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΓΛΩΣΣΙΑ VIII ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: ΜΑΪΣΤΡΟΣ ΓΙΑΝΗΣ, ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗ: ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ (Β )

ΤΕΧΝΟΓΛΩΣΣΙΑ VIII ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: ΜΑΪΣΤΡΟΣ ΓΙΑΝΗΣ, ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗ: ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ (Β ) ΤΕΧΝΟΓΛΩΣΣΙΑ VIII ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: ΜΑΪΣΤΡΟΣ ΓΙΑΝΗΣ, ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗ: ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ (Β ) ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της άσκησης είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση συστήματος διόρθωσης

Διαβάστε περισσότερα

RE-ACTIVE YOUTH I Against Online Hate Speech

RE-ACTIVE YOUTH I Against Online Hate Speech RE-ACTIVE YOUTH I Against Online Hate Speech RECOGNISING Issues and Opportunities in Combating Online Hate Speech Αναθεώρηση της εθνικής Ελληνικής Στρατηγικής για την Στρατηγική Διακυβέρνησης του Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 10 1/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 10 1/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Γεωργική Εκπαίδευση Θεματική ενότητα 10 1/2 Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Οι φοιτητές/τριες πρέπει να είναι ικανοί/ες: α) να αναφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας

Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας Το παιδί ξεδιπλώνει τις γλωσσικές ικανότητες του µε το χρόνο. Όλα τα παιδιά είναι διαφορετικά µεταξύ τους και το κάθε ένα έχει το δικό του ρυθµό. Τα στάδια ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Σωφρόνης Χατζησαββίδης. Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης

Σωφρόνης Χατζησαββίδης. Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης Σωφρόνης Χατζησαββίδης Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης 1 ΣΚΟΠΟΣ Oι σύγχρονες κριτικές προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων _v.1. Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων. τηλέφωνα επικοινωνίας: 211.403-7682 & 690.9012085 email: info@valores.

Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων _v.1. Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων. τηλέφωνα επικοινωνίας: 211.403-7682 & 690.9012085 email: info@valores. 2013 Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων ΒΑΣΙΚΟ Επίπεδο A Περιγραφή βασικού επιπέδου Α1 Ολοκληρώνοντας το επίπεδο Α1 της Ισπανικής γλώσσας, ο σπουδαστής θα είναι ικανός να κατανοήσει και να χρησιμοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή προφορικού λόγου

Παραγωγή προφορικού λόγου Παραγωγή προφορικού λόγου Επίπεδο Β Δεύτερη διδακτική πρόταση Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Ενσωμάτωση δεξιοτήτων: Υλικό: 30 λεπτά παιδιά και ενήλικες Ενοικίαση διαμερίσματος

Διαβάστε περισσότερα

Η ενότητα: «Μη ρηματικώς εξαρτώμενοι ή λεξιλογικοί δείκτες» (20.3 κ.ε.) αναφέρεται τόσο σε μορφολογικά όσο και συντακτικά φαινόμενα.

Η ενότητα: «Μη ρηματικώς εξαρτώμενοι ή λεξιλογικοί δείκτες» (20.3 κ.ε.) αναφέρεται τόσο σε μορφολογικά όσο και συντακτικά φαινόμενα. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα διατριβή έχει ως στόχο τη μελέτη ορισμένων δεικτών (γλωσσολογικών χαρακτηριστικών με κανονική κοινωνική κατανομή) της σημερινής κυπριακής διαλέκτου, όπως χρησιμοποιούνται από μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών Ανακοίνωση στο 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

Υποθετικές προτάσεις και λογική αλήθεια

Υποθετικές προτάσεις και λογική αλήθεια Υποθετικές προτάσεις και λογική αλήθεια Δρ. Παναγιώτης Λ. Θεοδωρόπουλος Σχολικός Σύμβουλος κλάδου ΠΕ03 www.p-theodoropoulos.gr Περίληψη Στην εργασία αυτή επιχειρείται μια ερμηνεία της λογικής αλήθειας

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών» (ΔΕΟ)

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών» (ΔΕΟ) Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών» (ΔΕΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΜΕ ΤΟ HARVARD REFERENCING

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΟ, ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ

ΦΥΛΟ, ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 105 ΦΥΛΟ, ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ Του: Γεώργιου Παστιάδη 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχος του άρθρου είναι να διερευνήσει την ύπαρξη πιθανών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανώνοντας την έρευνα ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οργανώνοντας την έρευνα ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οργανώνοντας την έρευνα ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προκαταρκτική έρευνα Διερευνήστε πριν απ όλα την περιοχή μέσα στην οποία μπορεί να βρεθεί ένα ερευνητικό ερώτημα. Τυπικές

Διαβάστε περισσότερα

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE the 10th International Conference of Greek Linguistics Edited by Zoe Gavriilidou Angeliki Efthymiou Evangelia Thomadaki Penelope Kambakis-Vougiouklis Komotini 2012 Οργανωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΜΕΝΩΝ ΩΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΛΛΗΝΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΦΙΑ ΤΡΥΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΧΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΜΕΝΩΝ ΩΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΛΛΗΝΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΦΙΑ ΤΡΥΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΜΕΝΩΝ ΩΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΗΓΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΙΔΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ JANET DECESARIS ΣΟΦΙΑ ΤΡΥΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΡΑΣΕΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ταξινόμηση επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης και συγγραφή ερευνητικής έκθεσης / διατριβής. Δρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π.,., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

athanasphil@gmail.com, yan.kosto@gmail.com, gmarkop@phil.uoa.g,r skopetea@rz.uni-potsdam.de

athanasphil@gmail.com, yan.kosto@gmail.com, gmarkop@phil.uoa.g,r skopetea@rz.uni-potsdam.de ΦΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ: ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΥ * Θανάσης Γεωργακόπουλος 1, Γιάννης Κωστόπουλος 1, Γεώργιος Μαρκόπουλος 1, Σταύρος Σκοπετέας 2 1 Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2 University

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική γλώσσα. α γυμνασίου. σχέδια μαθήματος. προτάσεις διδασκαλίας. Αναστασία Καστανά ΜΑΕd. sxediomathimatos.gr online publishing

Νεοελληνική γλώσσα. α γυμνασίου. σχέδια μαθήματος. προτάσεις διδασκαλίας. Αναστασία Καστανά ΜΑΕd. sxediomathimatos.gr online publishing Νεοελληνική γλώσσα α γυμνασίου σχέδια μαθήματος προτάσεις διδασκαλίας Αναστασία Καστανά ΜΑΕd sxediomathimatos.gr online publishing Νεοελληνική γλώσσα α γυμνασίου σχέδια μαθήματος προτάσεις διδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

γηγενών στην αγορά εργασίας

γηγενών στην αγορά εργασίας Οι μετανάστες και η θέση των γηγενών στην αγορά εργασίας Ημερίδα Τράπεζας της Ελλάδος με θέμα: Η ελληνική αγορά εργασίας: χαρακτηριστικά, εξελίξεις και προκλήσεις Αθήνα,, 22 Μαρτίου 2010 Κώστας Ν. Κανελλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη μελέτη της περιοδικότητας: Μια συστημική προσέγγιση. Δέσποινα Πόταρη, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ

Θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη μελέτη της περιοδικότητας: Μια συστημική προσέγγιση. Δέσποινα Πόταρη, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ Θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη μελέτη της περιοδικότητας: Μια συστημική προσέγγιση Δέσποινα Πόταρη, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ Δομή της παρουσίασης Δυσκολίες μαθητών γύρω από την έννοια της

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά «ΘΥΜΗΣΙΣ» : Αρχαίος Ελληνικός Πολιτισμός και Γλώσσα

Σειρά «ΘΥΜΗΣΙΣ» : Αρχαίος Ελληνικός Πολιτισμός και Γλώσσα Σειρά «ΛΟΓΟΜΑΘΕΙΑ+» : Διδασκαλία της Ελληνικής ως Μητρικής Γλώσσας Η «Λογομάθεια+» είναι ένα πολυμεσικό εκπαιδευτικό λογισμικό (σειρά 3 CD-ROM) που καλύπτει το σύνολο των φαινομένων της γραμματικής, του

Διαβάστε περισσότερα

International English for Speakers of Other Languages (IESOL) International Spoken English for Speakers of Other Languages (ISESOL)

International English for Speakers of Other Languages (IESOL) International Spoken English for Speakers of Other Languages (ISESOL) International English for Speakers of Other Languages (IESOL) International Spoken English for Speakers of Other Languages (ISESOL) Short Product Description Οι Εξετάσεις City & Guilds IESOL και ISESOL

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΔΕΟ10) Ακαδημαϊκό έτος 2014-15 Τμήμα Θεσσαλονίκη 1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΚΩΦΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΣΕΙ ΔΙΓΛΩΣΣΟ

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΚΩΦΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΣΕΙ ΔΙΓΛΩΣΣΟ Greek ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΚΩΦΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΣΕΙ ΔΙΓΛΩΣΣΟ The Greek translation of The right of the deaf child to grow up bilingual by François Grosjean University of Neuchâtel, Switzerland Translated

Διαβάστε περισσότερα

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE the 10th International Conference of Greek Linguistics Edited by Zoe Gavriilidou Angeliki Efthymiou Evangelia Thomadaki Penelope Kambakis-Vougiouklis Komotini 2012 Οργανωτική

Διαβάστε περισσότερα

προετοιμασίας και του σχεδιασμού) αρχικά στάδια (της αντιμετώπισή τους. προβλήματος της ΔΕ Ειρήνη Γεωργιάδη Καθηγήτρια Σύμβουλος της ΕΚΠ65 του ΕΑΠ

προετοιμασίας και του σχεδιασμού) αρχικά στάδια (της αντιμετώπισή τους. προβλήματος της ΔΕ Ειρήνη Γεωργιάδη Καθηγήτρια Σύμβουλος της ΕΚΠ65 του ΕΑΠ Δυσκολίες και προβλήματα που έχουν εντοπιστεί στα αρχικά στάδια (της προετοιμασίας και του σχεδιασμού) της ΔΕ στη ΘΕ ΕΚΠ 65 και προτάσεις για την αντιμετώπισή τους. Τα προβλήματα αφορούν κυρίως την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE the 10th International Conference of Greek Linguistics Edited by Zoe Gavriilidou Angeliki Efthymiou Evangelia Thomadaki Penelope Kambakis-Vougiouklis Komotini 2012 Οργανωτική

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές κάρτες

Επαγγελματικές κάρτες Επαγγελματικές κάρτες Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό Θεματική: Τα επαγγέλματα των γονιών της τάξης μας ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------

----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ ----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο 8.1 Συντελεστές συσχέτισης: 8.1.1 Συσχέτιση Pearson, και ρ του Spearman 8.1.2 Υπολογισµός του συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΠΙΘΕΤΟ: ΠΕΡ ΙΚΗ ΒΑΘΜΙ Α: Καθηγήτρια Εφαρµογών Αγγλικής Γλώσσας, ΤΕΙ ΑΜΘ ΤΜΗΜΑ: Λογιστικής & Χρηµατοοικονοµικής ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Περγάµου 32, Καβάλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. 1.Στόχοι της εργασίας. 2. Λέξεις-κλειδιά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. 1.Στόχοι της εργασίας. 2. Λέξεις-κλειδιά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42 2 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2012-2013 ΘΕΜΑ: «Να συγκρίνετε τις απόψεις του Βέμπερ με αυτές του Μάρξ σχετικά με την ηθική της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ και ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ και ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Τμήμα Πληροφορικής Εργαστήριο «Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική» ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ και ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ Περιεχόμενα 1. Συσχέτιση μεταξύ δύο ποσοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφράζοντας ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΟΤΟΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ- ΜΑΡΙΑ 9 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ» ΕΛΕΤΟ ΑΘΗΝΑ, 7-9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Μεταφράζοντας ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΟΤΟΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ- ΜΑΡΙΑ 9 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ» ΕΛΕΤΟ ΑΘΗΝΑ, 7-9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Μεταφράζοντας το κρίκετ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΟΤΟΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ- ΜΑΡΙΑ 9 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ» ΕΛΕΤΟ ΑΘΗΝΑ, 7-9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Εισαγωγικά γ Κρίκετ: ένα ήρεμο ομαδικό άθλημα κάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΜΑΪΟΥ 2012

ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΜΑΪΟΥ 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση») 8.00-9.05 Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση» 9.20-10.00 Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου»

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΟΖ.GR Political Map. Lesvosnews.net

ΝΟΟΖ.GR Political Map. Lesvosnews.net ΝΟΟΖ.GR Political Map Lesvosnews.net Οι εκλογές της 6ης Μαΐου έχουν χαρακτηριστεί ως οι πιο σημαντικές Εθνικές εκλογές στη Μεταπολίτευση. Έχοντας αυτό ως βάση, το Nooz.gr φιλοδοξεί να βοηθήσει τους αναγνώστες

Διαβάστε περισσότερα

School of Philosophy, University Campus at Zografou Tel. 210-7277819

School of Philosophy, University Campus at Zografou Tel. 210-7277819 CURRICULUM VITAE Name Spyridoula Bella Date of birth 13/ 3/ 1972 Place of birth Athens Work address School of Philosophy, University Campus at Zografou Tel. 210-7277819 E-mail address sbella@phil.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου - 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 18497 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/12/14 Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΑΓΡΟΓΙΑΝΝΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Α. ΘΕΜΑ: Η ραγδαία εξάπλωση των σύγχρονων μέσων επικοινωνίας και οι αναδιαρθρώσεις

Διαβάστε περισσότερα

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE the 10th International Conference of Greek Linguistics Edited by Zoe Gavriilidou Angeliki Efthymiou Evangelia Thomadaki Penelope Kambakis-Vougiouklis Komotini 2012 Οργανωτική

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247

Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247 Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247 Κείμενο [Η επίδραση της τηλεόρασης στην ανάγνωση] Ένα σημαντικό ερώτημα που αφορά τις σχέσεις τηλεόρασης και προτιμήσεων του κοινού συνδέεται

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΚΑΛΥΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΚΑΛΥΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 18673 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/12/2014 ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΚΑΛΥΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Α. Ο συγγραφέας του παρόντος κειμένου παρουσιάζει τον προβληματισμό του αναφορικά με

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης

Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης ΠΑΝΤΕΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Έκθεσηεσωτερικήςαξιολόγησης ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΚΑΙΕΦΑΡΜΟΓΕΣΣΤΗΝΚΟΙΝΩΝΙΚΗΠΟΛΙΤΙΚΗ, 2007 2009 ΛέκτοραςΜαρίαΣυμεωνάκη

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary. Κατανόηση γραπτού λόγου Μετάφραση Γραπτό κείμενο. Κατανόηση

Advanced Subsidiary. Κατανόηση γραπτού λόγου Μετάφραση Γραπτό κείμενο. Κατανόηση Advanced Subsidiary Advanced GCE Survival Δεξιότητες Α Β Γ Δ Κατανόηση γραπτού λόγου Μετάφραση Γραπτό κείμενο Κατανόηση γραπτού λόγου Κατανόηση κειμένων σε προεπιλεγμένα θέματα/κείμενα Functional Operational

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία. Γεώργιος Πετάσης. Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία. Γεώργιος Πετάσης. Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013 ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία Γεώργιος Πετάσης Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013 ΤMHMA MHXANIKΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2012 2013 Τι είναι η γλωσσική τεχνολογία;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Δεκαοχτώ ψωμιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης 1. Ο κλάδος της περιγραφικής Στατιστικής: α. Ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική πρόταση 1: 1 Πώς οργανώνονταν οι άνθρωποι της. Γεωμετρικής Εποχής»

Διδακτική πρόταση 1: 1 Πώς οργανώνονταν οι άνθρωποι της. Γεωμετρικής Εποχής» Διδακτική πρόταση 1: 1 Πώς οργανώνονταν οι άνθρωποι της Γεωμετρική ς Εποχής; Ερωτήματα - κλειδιά: 2 Πόσο μεγάλες ήταν οι ομάδες των ανθρώπων της Γεωμετρικής Εποχής; Υπήρχαν αρχηγοί στις ομάδες των ανθρώπων

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική διαδικασία και συγγραφή διατριβής: Μεθοδολογικές παρατηρήσεις ρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας Τα βασικά στάδια για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 1. Ατομικά ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Επειδή οι φάκελοι κατατίθενται στο τέλος του τετραμήνου (μαζί με την Ερευνητική Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Γραμματισμός Κωφού Παιδιού:

Γραμματισμός Κωφού Παιδιού: Γραμματισμός Κωφού Παιδιού: Μοντέλα διδασκαλίας από κάτω προς τα επάνω Επιμέλεια: Βουλγαρίδου Μαρία, Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής Εισηγήτρια Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων Κολλίντζα 1 Σημασιολογικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα Parlemètre ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα Parlemètre ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) Βρυξέλλες, Νοέμβριος 2013 ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα