International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE"

Transcript

1 DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE the 1th International Conference of Greek Linguistics Edited by Zoe Gavriilidou Angeliki Efthymiou Evangelia Thomadaki Penelope Kambakis-Vougiouklis Komotini 212

2 Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου O r g a n i z i n g C o m m i t t e e Z o e G a v r i i l i d o u A n g e l i k i E f t h y m i o u E v a n g e l i a T h o m a d a k i Penelop e Kambakis -Vougiou klis Γραμματειακή Υποστήριξη S e c r e t a r i a l S u p p o r t Ioannis Anagnostopoulos M a r i a G e o r g a n t a P o l y x e n i I n t z e N i k o s M a t h i o u d a k i s L i d i j a M i t i t s E l e n i P a p a d o p o u l o u A n n a S a r a f i a n o u E l i n a C h a dji p a p a ISBN Τ υ π ο γ ρ α φ ι κ ή ε π ι μ έ λ ε ι α Ν ί κ ο ς Μ α θ ι ο υ δ ά κ η ς Ε λ έ ν η Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ Ε λ ί ν α Χ α τ ζ η π α π ά Σ χ ε δ ι α σ μ ό ς ε ξ ώ φ υ λ λ ο υ Ν ί κ ο ς Μ α θ ι ο υ δ ά κ ης Copyright 212 Δ η μ ο κ ρ ί τ ε ι ο Π α ν ε π ι σ τ ή μ ι ο Θ ρ ά κ η ς D e m o c r i t u s U n i v e r s i t y o f T h r a c e Ε ρ γ α σ τ ή ρ ι ο Σ ύ ν τ α ξ η ς, Μ ο ρ φ ο λ ο γ ί α ς, Φ ω ν η τ ι κή ς, Σ η μ α σ ι ο λ ο γ ί α ς, L a b o ra to r y o f S y n ta x, M o r pho l o g y, P h o n e t i c s, S e m a n t i c s, Δ ι ε θ ν έ ς Σ υ ν έ δ ρ ι ο Ε λ λ η ν ι κ ή ς Γ λ ω σ σ ο λ ο γ ί α ς I n t er n a ti o n a l C o n fe r e n c e o f G r e e k L inguist ic s +Μ όρφωση Δ Π Θ +M orp ho SE D U T H

3 ΠΩΣ ΝΑ ΘΥΜΑΣΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΝΑ ΞΕΧΝΑΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Διονύσης Γούτσος Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα ABSTRACT The study offers a preliminary analysis of the lexicogrammatical profile of the verbs θυμάμαι (to remember) and ξεχνάω (to forget) in the Corpus of Greek Texts (CGT), a reference corpus of approx. 3 million words. All verb forms were annotated for the categories of negation, tense, modality, number and person. The correlation between these categories suggests the occurrence of typical patterns in which the two verbs are used in Greek. It is suggested that verb patterns are related to specific speech acts and discourse functions and the implications of the study are drawn in conjunction with cross-linguistic findings in the literature. Λέξεις κλειδιά: άρνηση, γλωσσικές πράξεις, δομικά σχήματα, ρήματα, σώματα κειμένων, τροπικότητα, χρόνος 1. Από τη χρήση στο σύστημα Ένα από τα κεντρικότερα ζητήματα που έχουν απασχολήσει την ανάλυση λόγου στις διάφορες εκφάνσεις της είναι ο βαθμός στον οποίο η προσλεκτική ισχύς ενός εκφωνήματος και, ευρύτερα, η σημασία του καθορίζεται από γλωσσικές ενδείξεις και μηχανισμούς. Μπορούμε, δηλαδή, να συνδέσουμε μια συγκεκριμένη γλωσσική μορφή με μια λειτουργία όταν αναλύουμε πράξεις ομιλίας σε πραγματικές συνθήκες γλωσσικής αλληλεπίδρασης; Σύμφωνα με την κλασική ανάλυση του Levinson (1983), κάτι τέτοιο είναι αδύνατο γιατί η ισχύς ενός εκφωνήματος καθορίζεται αποφασιστικά από τις περικειμενικές συνθήκες χρήσης της γλώσσας (πρβλ. Collavin 211: 388 κ.εξ.). Με παρόμοιο τρόπο, θεωρητικά πρότυπα όπως η ανάλυση συνομιλίας δίνουν έμφαση στην τοποθέτηση των εκφωνημάτων σε συγκεκριμένες αλληλεπιδράσεις μεταξύ των συμμετεχόντων σε ένα επικοινωνιακό συμβάν (βλ. Liddicoat 27). Έτσι, για παράδειγμα, τα υπογραμμισμένα ρήματα των εκφωνημάτων στα αποσπάσματα (1) και (2) παρακάτω μπορούν να αναλυθούν ως συμβολές των συμμετεχόντων, που υπαγορεύονται από τον προσανατολισμό τους σε φαινόμενα όπως η εναλλαγή της σειράς των ομιλητών, ο σχεδιασμός για τον συνομιλητή, το καταστασιακό περικείμενο κ.λπ. (1) Απόσπασμα από συνομιλία μεταξύ φίλων <Θ> εμάς στο Καμάρι είχανε:: καεί κανά δυο (.) είχανε καεί <Π> σπίτια; <Θ> ναι <Π> σοβαρά μιλάς; δεν το χα ακούσει (_) εδώ στα Μερτικέικα:: (.) μια καλύβα (.) δεν ήταν σπίτι δηλαδή ακριβώς στο χωριό που κάηκε αλλά γενικότερα όλο το δάσος δεν έμεινε ούτ ένα δέντρο (.) έφτασε μέχρι το δρόμο η φωτιά δηλαδή:: θυμάμαι ήτανε:: εφιαλτικές οι στιγμές ήτανε:: η ατμόσφαιρα αποπνικτική (.) παντού καπνός <Θ> κι εμείς που χαμε μια:: απόσταση αρκετή (.) η κάπνα και:: τ αποκαΐδια ερχόντουσαν:: σπίτι [ ] (2) Απόσπασμα από τηλεοπτική συζήτηση <ΧΤ> [ ] (.) δηλαδή εγώ περίμενα ότι σήμερα το Πασόκ θα μιλήσει για τις μεταρρυθμίσεις που ΕΠΡΕΠΕ να γίνουν και δεν έγιναν (.) [και που ενδεχομένως η κατάσταση της οικονομίας να ήταν ακόμα καλύτερη ναι In Z. Gavriilidou, A. Efthymiou, E. Thomadaki & P. Kambakis-Vougiouklis (eds), 212, Selected papers of the 1th ICGL, pp Komotini/Greece: Democritus University of Thrace.

4 [ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΓΟΥΤΣΟΣ ] <ΓΠ> [μην ξεχνάμε Χρύσα ότι πάμε σε εκλογές (.) κι ένα (.) κι ένα μεγάλο κόμμα της αντιπολίτευσης που διεκδικεί την εξουσία σ αυτές τις εκλογές (.) δεν θα μπορούσε να μιλήσει θετικά αυτή την ώρα (.) [στην πολιτική μάχη τη γνωρίζουμε και οι δυο καλά <ΧΤ> θετικά όχι εγώ δεν είπα θετικά (.) είπα (.) πολιτικά:: ΟΡΘΑ (.) εμένα αυτό μου έκανε εντύπωση <ΓΠ> ναι καταλαβαίνω πολύ καλά τι λες (.) Ωστόσο, μια τέτοια ανάλυση αφήνει αναπάντητο το ερώτημα αν τα ρήματα που συμμετέχουν στις σχετικές δομές των εκφωνημάτων συμβάλλουν με κάποιο τρόπο στη σημασία τους. Με άλλα λόγια, αυτό στο οποίο δεν μπορεί να απαντήσει μια συμβατική μικρο-ανάλυση των παραπάνω κειμένων είναι αν έχουμε να κάνουμε με τυπικά δομικά σχήματα και τυπικές χρήσεις των ρημάτων θυμάμαι και ξεχνάω ή αν, αντίθετα, στα συγκεκριμένα εκφωνήματα η χρήση των ρημάτων αποκλίνει από τη συνήθη συμπεριφορά τους στα Ελληνικά. Για να επιχειρήσουμε μια απάντηση στο ερώτημα αυτό, θα πρέπει να μελετήσουμε πώς διαφέρουν συστηματικά τα δυο ρήματα ως προς τα δομικά σχήματά τους και τις λειτουργίες που συνδέονται με αυτά. Η παρούσα μελέτη επιχειρεί μια προκαταρκτική ανάλυση του λεξικο-γραμματικού προφίλ των ρημάτων θυμάμαι και ξεχνάω στα δεδομένα του Σώματος Ελληνικών Κειμένων, από το οποίο προέρχονται τα παραπάνω αποσπάσματα, με στόχο την ανίχνευση των δομικών τους σχημάτων και των πράξεων ομιλίας με τα οποία συνδέονται. Τα ευρήματα της έρευνας αυτής μπορούν να χρησιμεύσουν στο να απαντηθούν τα ερωτήματα που τέθηκαν προηγουμένως και να συμβάλουν στην πληρέστερη ανάλυση κειμενικών αλληλεπιδράσεων όπως αυτές στα (1) και (2). 2. Μεθοδολογία και δεδομένα Για να διερευνηθούν τα ερωτήματα της έρευνας, είναι αναγκαία η μεθοδολογία της γλωσσολογίας των σωμάτων κειμένων. Στη συγκεκριμένη έρευνα αναζητήθηκαν τα λήμματα θυμάμαι και ξεχνάω σε όλους τους τύπους τους στα δεδομένα του Σώματος Ελληνικών Κειμένων (ΣΕΚ), του σώματος κειμένων αναφοράς της Ελληνικής που περιλαμβάνει περίπου 3 εκατομμύρια λέξεις από μια ποικιλία κειμενικών ειδών του προφορικού και γραπτού λόγου. (Για λεπτομέρειες, βλ. Γούτσος 23, Goutsos 21a). Οι τύποι των δύο ρημάτων που εμφανίζονται στο σώμα κειμένων επισημειώθηκαν για τις γραμματικές κατηγορίες της άρνησης, του χρόνου, του προσώπου, του ποιού ενεργείας και των τροπικοτήτων, σύμφωνα με την ανάλυση των Κλαίρη & Μπαμπινιώτη (25) για τα παρεπόμενα του ρήματος στα Ελληνικά, από όπου προέρχεται το Σχήμα 1 που ακολουθεί: ατελές προστακτική ΠΡΟΣΩΠΟ τέλειο ΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΡΗΜΑ να, θα, ας συντελεσμένο ΧΡΟΝΟΣ παρελθόν μη παρελθόν Σχήμα 1 Ρηματικές κατηγορίες στα Ελληνικά (βλ. Κλαίρης & Μπαμπινιώτης 25: 436) Έτσι, κάθε τύπος των δύο ρημάτων χαρακτηρίστηκε ως θετικός ή αρνητικός (άρνηση), παρελθοντικός ή μη παρελθοντικός (χρόνος), τροπικός ή μη τροπικός (τροπικότητα), ατελής, τέλειος ή συντελεσμένος (ποιόν ενεργείας) και σημειώθηκε ο αριθμός (ενικός-πληθυντικός) και το πρόσωπο (πρώτο-δεύτεροτρίτο) που δηλώνει μορφολογικά. (Πρβλ. την ανάλυση στο Κλαίρης & Μπαμπινιώτης 25: ). Επίσης, βρέθηκαν οι κυριότερες λεξικές και γραμματικές συνάψεις των δύο ρημάτων και τα λεξικά συμπλέγματα στα οποία συμμετέχουν (βλ. Γούτσος 26). [ 764 ]

5 [ ΠΩΣ ΝΑ ΘΥΜΑΣΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΝΑ ΞΕΧΝΑΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ] 3. Ευρήματα Στο σύνολο των 3 εκατομμυρίων λέξεων του ΣΕΚ, οι τύποι του ρήματος θυμάμαι είναι 4.694, ενώ του ξεχνάω Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζονται τα ευρήματα της έρευνας που αφορούν τις γραμματικές κατηγορίες της άρνησης, του χρόνου, της τροπικότητας, του προσώπου και του αριθμού. 1 Δεν θα αναφερθούμε εδώ στη γραμματική κατηγορία του ποιού ενεργείας, καθώς και στο σύνολο των λεξικών και γραμματικών συνάψεων των δύο ρημάτων. Τα δεδομένα από τη σύγκριση θετικών και αρνητικών τύπων των δύο ρημάτων στο ΣΕΚ παρουσιάζονται στον Πίνακα 1 και το Γράφημα 1 παρακάτω και εμφανίζουν μια τυπική αναλογία 9 προς 1 στην περίπτωση του θυμάμαι, ενώ αντίθετα θετικοί και αρνητικοί τύποι είναι σχεδόν ισάριθμοι στην περίπτωση του ξεχνάω: θυμάμαι ξεχνάω Θετικοί τύποι 4.13 (85,5%) 1.72 (52%) Αρνητικοί τύποι 681 (14,5%) 1.57 (48%) ΣΥΝΟΛΟ Πίνακας 1 Κατανομή θετικών και αρνητικών τύπων των δύο ρημάτων Άρνηση θυμάμαι ξεχνάω Θετικοί Αρνητικοί Γράφημα 1 Κατανομή θετικών και αρνητικών τύπων των δύο ρημάτων Όπως έχει επισημανθεί στη βιβλιογραφία (Halliday 1993, Halliday & James 1993), η αναμενόμενη σχέση θετικών και αρνητικών τύπων στη γλώσσα παρουσιάζει μια τυπική ανισοκατανομή 9 προς 1, που συνδέεται με το ότι συχνότερα εκφράζουμε γλωσσικά τι συμβαίνει παρά τι δεν συμβαίνει. Τα ευρήματα επομένως υποδεικνύουν μια ιδιαίτερα μεγαλύτερη συσχέτιση του ξεχνάω με την άρνηση, εφόσον θετικοί και αρνητικοί τύποι παρουσιάζουν σχεδόν ισοκατανομή μεταξύ τους. Η σχέση του ρήματος αυτού με την άρνηση έχει ήδη παρατηρηθεί στη βιβλιογραφία για τα Αγγλικά (Jørgensen 199: 149, Biber et al. 1999: 159, 174) και σε άλλα δεδομένα στα Ελληνικά (Goutsos 21b) και είναι αξιοσημείωτο ότι επιβεβαιώνεται και στο σύνολο του ΣΕΚ. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό, ωστόσο, να προσδιορίσουμε αν η κατανομή αυτή σχετίζεται με άλλες κατηγορίες. Στο Γράφημα 2 που ακολουθεί φαίνεται η σχέση της άρνησης με το γραμματικό χρόνο: 1 Στο Goutsos (21b) αναλύονται τα ευρήματα για το ξεχνάω ως προς αυτές τις γραμματικές κατηγορίες σε ένα υπο-σώμα του ΣΕΚ. [ 765 ]

6 [ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΓΟΥΤΣΟΣ ] Χρόνος και άρνηση Παρελθόν Μη π αρελθόν Παρελθόν Μη π αρελθόν Θετικοί Αρνητικοί θυμάμαι ξεχνάω Γράφημα 2 Κατανομή θετικών και αρνητικών τύπων των δύο ρημάτων σε σχέση με το χρόνο Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε, η ανισοκατανομή 9 προς 1 εμφανίζεται τόσο στους παρελθοντικούς, όσο και στους μη παρελθοντικούς τύπους του θυμάμαι, αλλά και στους παρελθοντικούς τύπους του ξεχνάω, ανατρέπεται όμως και μάλιστα υπέρ των αρνητικών τύπων στους μη παρελθοντικούς χρόνους του ξεχνάω, στους οποίους η αναλογία θετικών με αρνητικούς τύπους είναι 4 προς 6. Επομένως, η παρουσία αρνητικών τύπων σχετίζεται με τους μη παρελθοντικούς χρόνους στην περίπτωση του ξεχνάω. Ενδιαφέρον έχει επίσης η μεγάλη συγκέντρωση μη παρελθοντικών, θετικών τύπων του θυμάμαι. Η εικόνα που προκύπτει είναι συμμετρική ως προς την άρνηση: οι πιο συχνοί τύποι του θυμάμαι είναι θετικοί μη παρελθοντικοί, ενώ του ξεχνάω αρνητικοί μη παρελθοντικοί. Όσον αφορά το γραμματικό χρόνο καθ εαυτόν, το θυμάμαι εμφανίζει ανισοκατανομή 9 προς 1 μεταξύ μη παρελθοντικών και παρελθοντικών τύπων, ενώ το ξεχνάω επίσης εμφανίζει προτίμηση στους μη παρελθοντικούς τύπους αλλά με μικρότερη αναλογία σε σχέση με τους παρελθοντικούς (7,5 με 2,5). Άρα, το θυμάμαι σχετίζεται τυπικά με μη παρελθοντικούς τύπους. Συμμετρική είναι και η εικόνα των ευρημάτων που σχετίζονται με την τροπικότητα, όπως φαίνεται στο Γράφημα 3: Μη τροπ ικά Τροπ ικά 1 5 θυμάμαι ξεχνάω Γράφημα 3 Κατανομή τροπικών και μη τροπικών τύπων των δύο ρημάτων Στην περίπτωση του θυμάμαι οι μη τροπικοί τύποι υπερτερούν των τροπικών, όπως ίσως είναι αναμενόμενο, ενώ στο ξεχνάω συμβαίνει το αντίστροφο, αν και με μικρό μόνο προβάδισμα των τροπικών τύπων. Όπως και για την άρνηση, οι προτιμήσεις αυτές διαφωτίζονται με τη μελέτη της κατανομής της τροπικότητας στις άλλες γραμματικές κατηγορίες, της άρνησης και του χρόνου. Τα ευρήματα παρουσιάζονται στα Γραφήματα 4 και 5 για τα ρήματα θυμάμαι και ξεχνάω, αντίστοιχα: [ 766 ]

7 [ ΠΩΣ ΝΑ ΘΥΜΑΣΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΝΑ ΞΕΧΝΑΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ] θυμάμαι Θετικοί Αρνητικοί Παρελθόν Μη παρελθόν Παρελθόν Μη παρελθόν Μη τροπικά Τροπικά Γράφημα 4 Κατανομή θετικών και αρνητικών τύπων του θυμάμαι σε σχέση με χρόνο και τροπικότητα Το Γράφημα 4 δείχνει την προτίμηση των τύπων του θυμάμαι σε τρεις μεγάλες κατηγορίες: μη παρελθοντικούς μη τροπικούς θετικούς τύπους (λ.χ. θυμάσαι, περίπου το 43% των τύπων), μη παρελθοντικούς τροπικούς θετικούς τύπους (λ.χ. να θυμάσαι) και παρελθοντικούς μη τροπικούς θετικούς τύπους (λ.χ. θυμήθηκες). Οι τύποι αυτοί καλύπτουν το 85% του συνόλου, ποσοστό που φτάνει στο 95% αν προστεθούν οι μη παρελθοντικοί μη τροπικοί αρνητικοί τύποι (λ.χ. δεν θυμάσαι). ξεχνάω Θετικοί Αρνητικοί 2 Παρελθόν Μη παρελθόν Παρελθόν Μη παρελθόν Μη τροπικά Τροπικά Γρἀφημα 5 Κατανομή θετικών και αρνητικών τύπων του ξεχνάω σε σχέση με χρόνο και τροπικότητα Για το ξεχνάω οι προτιμήσεις είναι κατοπτρικές σε σχέση με το θυμάμαι, καθώς υπάρχει συγκέντρωση σε μη παρελθοντικούς τροπικούς αρνητικούς τύπους (λ.χ. να μην ξεχνάς, περίπου το 4% του συνόλου), παρελθοντικούς μη τροπικούς θετικούς τύπους (λ.χ. ξέχασες) και μη παρελθοντικούς θετικούς τροπικούς και μη τροπικούς τύπους (λ.χ. να ξεχνάς και ξεχνάς). Οι συνδυασμοί αυτοί αντιπροσωπεύουν ποσοστό 9% περίπου του συνόλου των τύπων για το ξεχνάω. Εξίσου σημαντική είναι η συσχέτιση της τροπικότητας με τις γραμματικές κατηγορίες του προσώπου και του αριθμού, όπως φαίνεται στα ακόλουθα γραφήματα για τα δύο ρήματα: [ 767 ]

8 [ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΓΟΥΤΣΟΣ ] θυμάμαι Μη τροπικά θυμάμαι Τροπικά 2 1ΕΝ 2ΕΝ 3ΕΝ 1ΠΛ 2ΠΛ 3ΠΛ Γράφημα 6 Κατανομή τροπικών και μη τροπικών τύπων του θυμάμαι σε σχέση με πρόσωπο και αριθμό ξεχνάω Μη τροπικά ξεχνάω Τροπικά 1 1ΕΝ 2ΕΝ 3ΕΝ 1ΠΛ 2ΠΛ 3ΠΛ Γράφημα 7 Κατανομή τροπικών και μη τροπικών τύπων του ξεχνάω σε σχέση με πρόσωπο και αριθμό Όπως δείχνει το Γράφημα 6, οι μισοί τύποι του θυμάμαι είναι μη τροπικοί τύποι 1ου και 3ου ενικού, ενώ το ποσοστό αυτό φτάνει στο 6% για όλους τους τύπους (τροπικούς και μη τροπικούς) των δύο αυτών προσώπων. Αντίθετα, σύμφωνα με το Γράφημα 7, το ένα τέταρτο των τύπων του ξεχνάω είναι τροπικοί τύποι 1ου πληθυντικού, ενώ όλοι οι τύποι (τροπικοί και μη τροπικοί) του ίδιου προσώπου είναι περίπου το ένα τρίτο του συνόλου. Επιπλέον, τροπικοί τύποι του 2ου πληθυντικού και μη τροπικοί τύποι του 3ου ενικού εμφανίζονται με αρκετά μεγάλη συχνότητα στην περίπτωση του ξεχνάω. Με άλλα λόγια, οι τύποι του θυμάμαι δείχνουν προτίμηση στον ενικό και είναι, όπως αναμένεται, μη τροπικοί, ενώ του ξεχνάω στον πληθυντικό και είναι τροπικοί. 4. Δομικά σχήματα και πράξεις ομιλίας Συνοψίζοντας τη συζήτηση των ευρημάτων, μπορούμε να διακρίνουμε ένα κυρίαρχο σχήμα για κάθε ρήμα, που προκύπτει από το συνδυασμό των γραμματικών κατηγοριών στις οποίες απαντούν οι τύποι τους. Έτσι, στο θυμάμαι κυριαρχούν οι μη τροπικοί, μη παρελθοντικοί, θετικοί τύποι 1ου ενικού (λ.χ. θυμάμαι), ενώ στο ξεχνάω κυριαρχούν οι τροπικοί, μη παρελθοντικοί, αρνητικοί τύποι 1ου πληθυντικού (λ.χ. να μην ξεχνάμε). Τα δύο ρήματα παρουσιάζουν επομένως μια κατοπτρική εικόνα ως προς την προτίμηση στις γραμματικές κατηγορίες της άρνησης, της τροπικότητας και του αριθμού και μια παρόμοια εικόνα όσον αφορά την προτίμηση στις γραμματικές κατηγορίες του χρόνου και του προσώπου. [ 768 ]

9 [ ΠΩΣ ΝΑ ΘΥΜΑΣΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΝΑ ΞΕΧΝΑΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ] Η διαπίστωση των κυρίαρχων γραμματικών προτιμήσεων είναι σημαντική για να απαντηθεί το ερώτημα που τέθηκε στην αρχή της μελέτης σχετικά με τη χρήση των δύο ρημάτων στα κειμενικά αποσπάσματα που παρουσιάστηκαν. Όπως προκύπτει, και στις δύο περιπτώσεις οι ομιλητές χρησιμοποιούν τύπους που ταυτίζονται με τις κυρίαρχες γραμματικές προτιμήσεις των ρημάτων και με αυτή την έννοια η γλωσσική τους επιλογή προβλέπεται από το λεξικογραμματικό προφίλ του θυμάμαι και του ξεχνάω. Πιο αναλυτικά, τα γραμματικά χαρακτηριστικά της μη τροπικότητας, μη άρνησης, μη παρελθοντικού χρόνου και 1ου προσώπου ενικού συμβάλλουν σημαντικά στην ερμηνεία του αποσπάσματος (1) από φιλική συνομιλία, που επαναλαμβάνεται εδώ: <Π> [ ] δηλαδή:: θυμάμαι ήτανε:: εφιαλτικές οι στιγμές ήτανε:: η ατμόσφαιρα αποπνικτική (.) Η γλωσσική επιλογή του ομιλητή Π μπορεί έτσι να συσχετιστεί με παρόμοιες επιλογές ομιλητών και συγγραφέων από το ευρύτερο σώμα κειμένων, από το οποίο προέρχεται το απόσπασμα, όπως αυτές που περιλαμβάνονται στον Πίνακα 2, και να αναδειχτούν οι ομοιότητες στη χρήση της λέξης. υστηρή μαζί σας η μητέρα σας; «Θυμάμαι ότι μικρός μπορεί να Θα έλεγα, υποτακτικό σεβασμό. Θυμάμαι έντονα την άνεση με τ ευτα χειρόγραφα του συγγραφέα, θυμάμαι μια λευκή σελίδα που πέροχο BMW 57 κίτρινο ήταν, θυμάμαι. Εύρισκα στις γραμμές ), μείνει ταπί στα χαρτιά. Τον θυμάμαι ακόμα να ωρύεται από ύθησε τον θάνατό του: "Πολλοί, θυμάμαι καλά, έτρεχαν να τον την πολιτική του ΠαΣοΚ ή όχι. Θυμάμαι στη Γερμανία όταν συν ωθείς;». ΤΟ επόμενο πράγμα που θυμάμαι είναι το πρωί που ξύπ οι». Εχετε ποτέ μεθύσει πολύ; «Θυμάμαι ήμασταν στην Αγία Μαρ ό τη δική του πικρή εμπειρία. «Θυμάμαι πάντα την πρώτη μου σ τρικές δουλειές. Και, απ ό,τι θυμάμαι, είχα έντονη κοινωνικ επανάσταση αυτή η δήλωση τότε. Θυμάμαι με φώναξε ο Μανιαδάκη ταν ήρθε ο Καραμανλής, με πήρε θυμάμαι τηλέφωνο και μου είπε ρώτη φορά υποψήφιος βουλευτής, θυμάμαι ότι το σύνολο των προ ιοι και συνταξιούχοι φοιτητές, θυμάμαι κάποιον, που κάθε δύο Πίνακας 2 Επιλογή από το συμφραστικό πίνακα του θυμάμαι Όπως φαίνεται και από τον Πίνακα 2, η χρήση του ρήματος στο συγκεκριμένο τύπο φαίνεται να εντάσσεται σε ένα ευρύτερο δομικό σχήμα που περιλαμβάνει τις γραμματικές συνάψεις του (colligation), δηλαδή τη συνδυαστικότητά του με συγκεκριμένες γραμματικές κατηγορίες στο συνταγματικό άξονα (βλ. Γούτσος & Φραγκάκη, υπό δημοσίευση). Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η απουσία συνδυαστικότητας με άλλες γραμματικές κατηγορίες, αριστερά και δεξιά από την κομβική λέξη θυμάμαι, δηλαδή η παρενθετική του χρήση, που είναι σημαντική. Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι το δομικό αυτό σχήμα συνδέεται με μια πράξη ομιλίας ανάμνησης, αναφοράς δηλαδή σε μια παρελθοντική εμπειρία του ομιλητή. Η συμβατικότητα αυτής της πράξης ομιλίας φαίνεται ακριβώς στη χαλάρωση των συντακτικών δεσμών του ρηματικού τύπου θυμάμαι με το υπόλοιπο εκφώνημα, που οδηγεί στο να αποτελεί απλό δείκτη αποδεικτικότητας και προσωπικής εμπλοκής του ομιλητή. Η εμφάνισή του στην αρχή εκφωνημάτων φαίνεται να συνδέεται με αυτή τη χρήση. 2 Αντίστοιχα, τα γραμματικά χαρακτηριστικά της τροπικότητας, άρνησης και μη παρελθοντικού χρόνου είναι σημαντικά στην ερμηνεία του αποσπάσματος (2) από τηλεοπτική συζήτηση, που επαναλαμβάνεται πιο κάτω: <ΓΠ> [μην ξεχνάμε Χρύσα ότι πάμε σε εκλογές (.) κι ένα (.) κι ένα μεγάλο κόμμα της αντιπολίτευσης που διεκδικεί την εξουσία σ αυτές τις εκλογές (.) δεν θα μπορούσε να μιλήσει θετικά Και σε αυτή την περίπτωση, πέρα από τις ιδιαιτερότητες της χρήσης στο συγκεκριμένο περικείμενο, ο ρηματικός τύπος θα πρέπει να συσχετιστεί με τις γραμματικές του συνάψεις ως δείγμα ενός ευρύτερου 2 Είναι πιθανόν η λειτουργία αυτή να συνδέεται και με την τοποθέτησή του στην αρχή κειμένων ή κειμενικών ενοτήτων (λ.χ. αφηγήσεων). Μια τέτοια έρευνα θα ήταν χρήσιμο να πραγματοποιηθεί στο σώμα κειμένων. [ 769 ]

10 [ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΓΟΥΤΣΟΣ ] δομικού σχήματος που περιλαμβάνει ειδική πρόταση με το ότι ή πως και το οποίο εμφανίζεται και στα ακόλουθα παραδείγματα από το ΣΕΚ: ημιστικών εσόδων. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι η ΝΕΤ είναι ένας α) θα ήταν 51% περίπου. Ας μην ξεχνάμε όμως ότι το Χρηματιστ τός αυτών, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η περιφέρεια ΑΜΘ κών καρτών. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ή να παραβλέπουμε ότι ά χωρίς όρους. Δεν μπορούμε να ξεχνάμε πως αυτή η γλώσσα είν ). Δεν θα πρέπει όμως να ξεχνάμε εδώ αφενός ότι τα κρι ά της διεθνούς κοινότητας. Μην ξεχνάμε ότι τους χαλάσαμε τα, όσο αρχικά φαίνονται. Ας μην ξεχνάμε άλλωστε ότι πίσω από με τον κύριο Ριπλέϋ, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Ριπλέϋ ε σε θέση να επιταχυνθεί. Ας μην ξεχνάμε επίσης ότι η ελληνική : πρώτον, οι κερδοφόρες ας μην ξεχνάμε ότι 31 επιχειρήσεις τ στη σ' αυτό που έκαναν. Να μην ξεχνάμε ότι ο κύριος στόχος τ χορευτικές παρουσίασης (Ας μην ξεχνάμε ότι οι προγονοί μας ό φής35. Και πρέπει ακόμη να μην ξεχνάμε ότι η αλφαβητική γραφ νθήματα και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε πως τα ίδια τα μέσα κ Πίνακας 3 Επιλογή από το συμφραστικό πίνακα του ξεχνάω Η λειτουργία του ρηματικού τύπου στο δομικό αυτό σχήμα δεν φαίνεται να συνδέεται με τη μνήμη ή τη λήθη, αλλά συσχετίζεται με μια κατευθυντική πράξη ομιλίας υπενθύμισης και κατ επέκταση επισήμανσης του σημαντικού (βλ. Goutsos 21b). Η εμφάνισή του δομικού σχήματος στην αρχή εκφωνημάτων φαίνεται να συνδέεται με τη μετάβαση σε ένα νέο θέμα ή μια νέα πτυχή της επιχειρηματολογίας, που πραγματώνεται με αυτή την πράξη ομιλίας. Η παρουσία δεικτών λόγου όπως άλλωστε και όμως στο δομικό σχήμα υποδεικνύει ότι εισάγεται μια δευτερεύουσα αλλά εξίσου σημαντική πτυχή του επιχειρήματος, που ενισχύει ή μετριάζει την ισχύ της προηγούμενης διαπίστωσης. Τέλος, η επιλογή του 1ου προσώπου πληθυντικού μπορεί να αποδοθεί στην επιδίωξη για εμπλοκή του συνομιλητή. Πρόκειται ουσιαστικά για εγκλειστικό πληθυντικό που υπαγορεύεται από αρχές της ευγένειας, καθώς μετριάζει την επιβολή της κατευθυντικής πράξης με το να αποδίδει την υπενθύμιση ή την επισήμανση, εκτός από τους συνομιλητές (ακροατές ή αναγνώστες), και στον ίδιο τον ομιλητή. Με παρόμοιο τρόπο μπορούν να αναλυθούν τα άλλα δομικά σχήματα στα οποία συμμετέχουν οι ρηματικοί τύποι του θυμάμαι και του ξεχνάω. Σύμφωνα με τα παραπάνω ευρήματα, εκτός από τα κυρίαρχα σχήματα, διαπιστώθηκαν προτιμώμενα σχήματα που περιλαμβάνουν για κάθε ρήμα τους εξής ρηματικούς τύπους: - τροπικοί μη παρελθοντικοί θετικοί τύποι (να θυμάμαι) - μη τροπικοί παρελθοντικοί θετικοί τύποι (θυμήθηκα/θυμόμουν) - μη τροπικοί μη παρελθοντικοί αρνητικοί τύποι (δεν θυμάμαι) - μη τροπικοί παρελθοντικοί θετικοί τύποι (ξέχασα/ξεχνούσα) - τροπικοί μη παρελθοντικοί θετικοί τύποι (να ξεχνάω) - μη τροπικοί μη παρελθοντικοί θετικοί τύποι (ξεχνάω) Οι τύποι αυτοί αλληλεπιδρούν με τις γραμματικές κατηγορίες του προσώπου και του αριθμού, όπως και στα κυρίαρχα σχήματα, για τα οποία πρέπει να σημειωθεί ότι η προτίμησή τους στο πρώτο πρόσωπο (ενικού ή πληθυντικού) συνδέεται με την πραγμάτωση πράξεων ομιλίας. Η εξαντλητική ανάλυση των πράξεων ομιλίας που πραγματώνουν τα σχετικά δομικά σχήματα δεν ανήκει στους στόχους της παρούσας μελέτης. 3 Είναι βέβαιο όμως ότι η προσεκτικότερη μελέτη των λεξικών και γραμματικών συνάψεων των ρηματικών τύπων μπορεί να αποκαλύψει ένα πλήθος λειτουργιών που υπαγορεύονται και ταυτόχρονα ερμηνεύουν την επιλογή συγκεκριμένων γραμματικών κατηγοριών όπως η τροπικότητα, η άρνηση, ο χρόνος κ.λπ. 3 Ένα ακόμη δομικό σχήμα στην περίπτωση του ξεχνάω αναλύεται και συνδέεται με πράξεις ομιλίας στο Goutsos (21b). [ 77 ]

11 [ ΠΩΣ ΝΑ ΘΥΜΑΣΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΝΑ ΞΕΧΝΑΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ] 5. Συμπεράσματα και προεκτάσεις Τα κύρια συμπεράσματα της έρευνας αυτής προκύπτουν από το εύρημα ότι τα δύο υπό εξέταση ρήματα διαθέτουν διαφορετικές προτιμήσεις όσον αφορά την επιλογή παρεπομένων ή γραμματικών κατηγοριών: το θυμάμαι εμφανίζεται πιο συχνά σε μη παρελθοντικούς, θετικούς, μη τροπικούς τύπους, ενώ το ξεχνάω επίσης σε μη παρελθοντικούς, αλλά σε τροπικούς και, σε μεγάλο βαθμό, αρνητικούς τύπους. Κατ αρχάς, το εύρημα αυτό επιβεβαιώνει ότι η κατανομή των λημμάτων σε τύπους δεν είναι ομοιόμορφη σε όλα τα λήμματα αντίθετα, ορισμένα λήμματα φαίνεται να ελκύονται από φαινόμενα όπως η άρνηση ή η τροπικότητα. Η εκτεταμένη ανάλυση λ.χ. των ρηματικών λημμάτων με παρόμοιες μεθόδους σε δεδομένα από σώματα κειμένων είναι απαραίτητη για να κατανοήσουμε τη λειτουργία των γραμματικών κατηγοριών και τις συγκεκριμένες προτιμήσεις των ρημάτων σε αυτές. Επιπλέον, φάνηκε ότι οι προτιμήσεις σε ορισμένα παρεπόμενα δημιουργούν επαναλαμβανόμενα δομικά σχήματα, που συνδέονται με πράξεις ομιλίας. Αυτό σημαίνει ότι η λειτουργία και η σημασία των ρημάτων εξαρτώνται άμεσα από τα συγκεκριμένα δομικά σχήματα στα οποία εμφανίζονται και δύσκολα μπορεί να γίνει κατανοητή ανεξάρτητα από αυτά. Η σύνδεση αυτή επιβεβαιώνει τη βασική διαπίστωση της γλωσσολογίας των σωμάτων κειμένων ότι μορφή και λειτουργία είναι αλληλένδετες στη γλώσσα, ενώ, από την άλλη, είναι σημαντικό ότι στον λόγο διαπιστώνονται συγκεκριμένοι λεξικογραμματικοί μηχανισμοί ένδειξης των γλωσσικών πράξεων. Όπως διαπιστώνει η Adolphs, «ακόμη και ελάχιστες μορφικές παραλλαγές μπορεί να συνδέονται με μια συγκεκριμένη μεταβλητή στη λειτουργία ενός εκφωνήματος» (28: 2, πρβλ. Γούτσος 28). Οπωσδήποτε, στην εμφάνιση δομικών σχημάτων βασική είναι η συμβολή των γραμματικών συνάψεων της λέξης και, επομένως, μια πιο συστηματική διερεύνηση των συμπληρωμάτων των υπό εξέταση ρημάτων αποτελεί αναγκαία προέκταση της παρούσας έρευνας. Για παράδειγμα, είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι στο συχνότερο δομικό σχήμα του θυμάμαι το ρήμα δεν συνδέεται συνήθως συντακτικά με την υπόλοιπη πρόταση, κάτι που πιθανώς υποδεικνύει τη σταδιακή του γραμματικοποίηση, δηλαδή τη μετατροπή του από πλήρες ρήμα σε απλό δείκτη αποδεικτικότητας ή εμπλοκής, όπως έχει διαπιστωθεί και στο Tao (23) για το remember στα Αγγλικά. Μια παρόμοια διαδικασία παρατηρείται και στο κυρίαρχο δομικό σχήμα του ξεχνάω, το οποίο τείνει να αποτελέσει μια στερεότυπη φράση με κύρια λειτουργία την έκφραση της πράξης ομιλίας της υπενθύμισης ή επισήμανσης, ενώ το κύριο σημασιολογικό περιεχόμενο της πρότασης μεταφέρεται από την ειδική πρόταση που ακολουθεί. Εξίσου σημαντικά ενδέχεται να είναι τα πορίσματα από την εξέταση της γραμματικής κατηγορίας του ποιού ενεργείας, που δεν αναλύθηκε στην παρούσα μελέτη. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η σύγκριση των ευρημάτων στα Ελληνικά με τις παρατηρήσεις της βιβλιογραφίας για τα αντίστοιχα ρήματα στα Αγγλικά (βλ. λ.χ. Jørgensen 199, Biber et al. 1999, Tao 21, 23, Goddard 27). Για παράδειγμα, στις μελέτες της Αγγλικής διαπιστώνεται η μεγαλύτερη συχνότητα του remember σε σχέση με το forget, η τάση του δεύτερου να συνάπτεται με αρνητικά στοιχεία και η τάση και των δύο να απαντούν στο πρώτο πρόσωπο. Οι διαπιστώσεις αυτές συμφωνούν με τα ευρήματα για την Ελληνική της παρούσας έρευνας και υποδεικνύουν ίσως ότι οι προτιμήσεις αυτές των ρημάτων οφείλονται στις εγγενείς σημασιολογικές ιδιότητες των συγκεκριμένων λημμάτων. Το γεγονός ότι και τα δύο αποτελούν ρήματα γνώσης και εκφράζουν, όπως έχει παρατηρηθεί από τον Jørgensen (199), ενεργό επίγνωση (θυμάμαι) ή νοητική αδράνεια (ξεχνάω), μπορεί να ερμηνεύσει τη διαφορετική τους συμπεριφορά και τα διαγλωσσικά παράλληλα. Ταυτόχρονα, η λεπτομερέστερη έρευνα μπορεί να αναδείξει τις διαφορές των δύο γλωσσών στο εύρος των δομικών σχημάτων και των πραγματολογικών λειτουργιών των στοιχείων, αλλά και στη σύνδεσή τους με παραμέτρους της ευγένειας ή πολιτισμικές νόρμες. Χαρακτηριστικές είναι, για παράδειγμα, οι πολιτισμικές και ιστορικοκοινωνικές συνδηλώσεις της φράσης δεν ξεχνώ. Στους περιορισμούς της έρευνας συγκαταλέγεται επίσης η μελέτη του συνόλου του ΣΕΚ, καθώς μια διαφοροποίηση των δεδομένων ανά κειμενικό είδος μπορεί να διευκρινίσει τη σχέση των ρηματικών τύπων με ορισμένα επικοινωνιακά περιβάλλοντα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις τάσεις που διαμορφώνονται στα Ελληνικά θα είχε η μελέτη των προφορικών δεδομένων του ΣΕΚ. Τέλος, η στατιστική επεξεργασία των ευρημάτων είναι σημαντική για την αξιολόγησή τους, αν και θα πρέπει να σημειωθεί ότι παραμένουν ισχυρές αμφιβολίες για το κατά πόσο τα γλωσσικά φαινόμενα των σωμάτων κειμένων μπορούν να αντιμετωπίζονται ως στατιστικά αναλύσιμοι πληθυσμοί (βλ. Sinclair 28). Τα πορίσματα της μελέτης υποδεικνύουν ότι στη βάση της γραμματικής συμπεριφοράς των γλωσσικών στοιχείων βρίσκονται συγκεκριμένα δομικά σχήματα που υπαγορεύονται από ποικίλες κειμενικές λειτουργίες. Με αυτή την έννοια, δεν μπορούμε να κάνουμε λόγο για ένα ενιαίο και [ 771 ]

12 [ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΓΟΥΤΣΟΣ ] αδιαφοροποίητο γλωσσικό σύστημα, που περιλαμβάνει γλωσσικά στοιχεία με δεδομένη εκ των προτέρων συμπεριφορά, ούτε όμως μπορούμε να δεχτούμε ότι το νόημα προκύπτει εξαρχής κάθε φορά στο συγκεκριμένο περικείμενο, χωρίς καμιά σύνδεση με προϋπάρχουσες κανονικότητες. Η εικόνα που προκύπτει από τη μελέτη των σωμάτων κειμένων γεφυρώνει τις δύο αυτές αντίθετες τοποθετήσεις, τονίζοντας μια πραγματολογική θεώρηση του συστήματος (βλ. Goutsos 21b). Όπως διαπιστώθηκε στην παρούσα μελέτη, συγκεκριμένοι τύποι του ρήματος συνδέονται τυπικά με πράξεις λόγου και σχέσεις των συμμετεχόντων, υπογραμμίζοντας έτσι την απευθυντικότητα και τη διαπροσωπικότητα που διαποτίζει τη γλώσσα (Voloshinov 1973: 85, 86). Ταυτόχρονα, οι τυπικές αυτές διασυνδέσεις εγγράφονται στο σύστημα της γλώσσας και παρέχουν ενδείξεις που βοηθούν τους ομιλητές και τους ακροατές στη διαδικασία δημιουργίας του νοήματος. Βιβλιογραφία Adolphs, Svenja. 28. Corpus and Context. Investigating Pragmatic Functions in Spoken Discourse. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. Biber, Douglas, Johansson, Stig, Leech, Geoffrey, Conrad, Susan and Finegan, Edward Longman Grammar of Spoken and Written English. Harlow, Essex: Pearson Education. Collavin, Elena Speech acts. In Foundations of Pragmatics, edited by Wolfram Bublitz and Neal R. Norrick, Berlin: de Gruyter. Goddard, Cliff. 27. A lexicographic portrait of forgetting. In The Language of Memory in a Crosslinguistic Perspective, edited by Mengistu Amberber, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. Γούτσος, Διονύσης. 23. «Σώμα Ελληνικών Κειμένων: Σχεδιασμός και υλοποίηση». Πρακτικά του 6ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Σεπτεμβρίου 23. Δημοσίευση σε CD- ROM. Γούτσος, Διονύσης. 26. «Ανάπτυξη λεξιλογίου. Από το βασικό στο προχωρημένο επίπεδο». Στο Γούτσος, Διονύσης, Σηφιανού, Μαρία και Αλεξάνδρα Γεωργακοπούλου Η ελληνική ως ξένη γλώσσα: Από τις λέξεις στα κείμενα, 13-92, Αθήνα: Πατάκης. Γούτσος, Διονύσης. 28. «Επικοινωνία και γλώσσα: Η πραγματολογική οπτική». Στο Συζητήσεις για τον Λόγο στο Αιγινήτειο, επιμέλεια Κώστας Πόταγας και Ιωάννης Ευδοκιμίδης, Αθήνα: Συνάψεις. Goutsos, Dionysis. 21a. The Corpus of Greek Texts: A reference corpus for Modern Greek. Corpora 5 (1): Goutsos, Dionysis. 21b. Analysing speech acts with the Corpus of Greek Texts: Implications for a theory of language. In Proceedings of the Corpus Linguistics Conference, CL 29 University of Liverpool, 2-23 July 29. Accessed at: Γούτσος, Διονύσης και Φραγκάκη, Γεωργία. Υπό δημοσίευση. «Λεξικά και σώματα κειμένων». Στο Εισαγωγή στη λεξικογραφία, επιμέλεια Γεώργιος Ξυδόπουλος, Άγης Οικονομίδης και Γεώργιος Τράπαλης. Αθήνα: Πατάκης. Halliday, M. A. K Quantitative studies and probabilities in grammar. In Data, Description, Discourse: Papers on the English Language in Honour of John McH. Sinclair, edited by Michael Hoey, London: HarperCollins. Halliday, M. A. K. and James, Zoe A quantitative study of polarity and primary tense in the English finite clause. In Techniques of Description: Spoken and Written Discourse, edited by John Sinclair, Michael Hoey and Gwynneth Fox, London: Routledge. Jørgensen, Erik Remember and forget with gerund and infinitive as objects. English Studies 71 (2): Κλαίρης, Χρήστος και Μπαμπινιώτης, Γεώργιος. 25. Γραμματική της Νέας Ελληνικής. Δομολειτουργική- Επικοινωνιακή. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Liddicoat, Anthony J. 27. An Introduction to Conversation Analysis. London: Continuum. Sinclair, John. 28. Borrowed ideas. In Language, People, Numbers. Corpus Linguistics and Society, edited by Andrea Gerbig and Oliver Mason, Amsterdam: Rodopi. Tao, Hongyin. 21. Discovering the usual with corpora: The case of remember. In Corpus Linguistics in North America: Selections from the 1999 Symposium, edited by Rita Simpson and John Swales, Ann Arbor: University of Michigan Press. Tao, Hongyin. 23. A usage-based approach to argument structure. Remember and Forget in spoken English. International Journal of Corpus Linguistics 8 (1): Voloshinov, V. N. (1973 [1929]). Marxism and the Philosophy of Language. Cambridge, MA: Harvard University Press. [Ελλ. μτφρ. Βασίλης Αλεξίου, Βαλεντίν Ν. Βολόσινοφ Μαρξισμός και φιλοσοφία της γλώσσας. Αθήνα: Παπαζήσης]. [ 772 ]

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Τίτλος Ονοματεπώνυμο συγγραφέα Πανεπιστήμιο Ονοματεπώνυμο δεύτερου (τρίτου κ.ο.κ.) συγγραφέα Πανεπιστήμιο Η κεφαλίδα (μπαίνει πάνω δεξιά σε κάθε σελίδα): περιγράφει το θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9 Συμπεράσματα

Κεφάλαιο 9 Συμπεράσματα Κεφάλαιο 9 Συμπεράσματα Σύνοψη Στο κεφάλαιο αυτό εξάγονται τα θεωρητικά συμπεράσματα από τη συζήτηση στα προηγούμενα κεφάλαια με έμφαση στη χρησιμότητα της γλωσσολογίας σωμάτων κειμένων τόσο στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE the 10th International Conference of Greek Linguistics Edited by Zoe Gavriilidou Angeliki Efthymiou Evangelia Thomadaki Penelope Kambakis-Vougiouklis Komotini 2012 Οργανωτική

Διαβάστε περισσότερα

PRAGMATIQUE ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ. Αγγελική Αλεξοπούλου

PRAGMATIQUE ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ. Αγγελική Αλεξοπούλου PRAGMATIQUE ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Αγγελική Αλεξοπούλου ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 1) Γενικές αρχές 2) Δείξη 3) Η θεωρία των λεκτικών πράξεων 4) Η θεωρία των υπονοημάτων 5) Τα αξιώματα και η αρχή της συνεργασίας 6) Προϋπόθεση

Διαβάστε περισσότερα

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE the 10th International Conference of Greek Linguistics Edited by Zoe Gavriilidou Angeliki Efthymiou Evangelia Thomadaki Penelope Kambakis-Vougiouklis Komotini 2012 Οργανωτική

Διαβάστε περισσότερα

Μαρίνα Ματθαιουδάκη. Περίληψη

Μαρίνα Ματθαιουδάκη. Περίληψη Μαρίνα Ματθαιουδάκη Περίληψη Τα Ηλεκτρονικά Σώματα Κειμένων (ΗΣΚ) αποτελούνται από σειρά κειμένων (γραπτών ή προφορικών) και είναι αποθηκευμένα σε ηλεκτρονική μορφή και προσβάσιμα με τη χρήση εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια παρατίθενται οι αναφορές των διδακτορικών φοιτητών για τη συνάφεια του προγράμματος στα πεδία έρευνάς τους.

Στη συνέχεια παρατίθενται οι αναφορές των διδακτορικών φοιτητών για τη συνάφεια του προγράμματος στα πεδία έρευνάς τους. Πρόγραμμα «Αριστεία» «Διαχρονικό σώμα ελληνικών κειμένων του 20ού αιώνα/ Diachronic corpus of Greek of the 20th century» Κ.Α. Έρευνας: 70/3/11920 Ακρωνύμιο: Greek Corpus 20 Κωδικός «ΑΡΙΣΤΕΙΑ I»: 2396 Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Φρειδερίκη ΜΠΑΤΣΑΛΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ελένη ΣΕΛΛΑ Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα

Η ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Φρειδερίκη ΜΠΑΤΣΑΛΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ελένη ΣΕΛΛΑ Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα 1 Η ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Φρειδερίκη ΜΠΑΤΣΑΛΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ελένη ΣΕΛΛΑ Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα Στο: Γλωσσολογικές έρευνες για την Ελληνική Ι, Πρακτικά του 5 ου

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα ως σύστημα και ως χρήση. Ασπασία Χατζηδάκη, Επίκουρη καθηγήτρια ΠΤΔΕ

Η γλώσσα ως σύστημα και ως χρήση. Ασπασία Χατζηδάκη, Επίκουρη καθηγήτρια ΠΤΔΕ Η γλώσσα ως σύστημα και ως χρήση Ασπασία Χατζηδάκη, Επίκουρη καθηγήτρια ΠΤΔΕ 2009-10 Τι είναι γλώσσα; Γλώσσα είναι το σύστημα ήχων ( φθόγγων ) και εννοιών που χρησιμοποιούν οι ανθρώπινες κοινότητες για

Διαβάστε περισσότερα

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE the 10th International Conference of Greek Linguistics Edited by Zoe Gavriilidou Angeliki Efthymiou Evangelia Thomadaki Penelope Kambakis-Vougiouklis Komotini 2012 Οργανωτική

Διαβάστε περισσότερα

Η ρηματική όψη στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας

Η ρηματική όψη στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας Η ρηματική όψη στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας έσποινα Παπαδοπούλου depapa@lit.auth.gr Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Επιμορφωτικό σεμινάριο: Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας

Διαβάστε περισσότερα

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE the 10th International Conference of Greek Linguistics Edited by Zoe Gavriilidou Angeliki Efthymiou Evangelia Thomadaki Penelope Kambakis-Vougiouklis Komotini 2012 Οργανωτική

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μ ΑΪΟΥ 2002 2004 Δ ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ Π ΕΡΙΛΗΨΗ: Η μελέτη αυτή έχει σκοπό να παρουσιάσει και να ερμηνεύσει τα ευρήματα που προέκυψαν από τη στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΑΛΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ, University of California, San Diego (UCSD)

ΑΜΑΛΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ, University of California, San Diego (UCSD) 1 APPENDIX I Εισαγωγικό Επίπεδο ΑΜΑΛΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ, University of California, San Diego (UCSD) ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΝΙΣΜΟΣ Η επιτυχία της επικοινωνίας εξαρτάται από την ικανότητα να αντιλαμβάνεται κανείς τον

Διαβάστε περισσότερα

Η εκμάθηση μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας. Ασπασία Χατζηδάκη, Επ. Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε 2011-12

Η εκμάθηση μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας. Ασπασία Χατζηδάκη, Επ. Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε 2011-12 Η εκμάθηση μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας Ασπασία Χατζηδάκη, Επ. Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε 2011-12 Βασικοί όροι και έννοιες- Δεύτερη # Ξένη γλώσσα Δεύτερη γλώσσα είναι οποιαδήποτε γλώσσα κατακτά ή μαθαίνει ένα άτομο

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών

Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών Dr. Anthony Montgomery Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής antmont@uom.gr Ποιός είναι ο σκοπός του μαθήματος μας? Στο τέλος του σημερινού μαθήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ»

Σύλλογος Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ» Σύλλογος Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ» Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2016 Κατερίνα Δ. Χατζοπούλου Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΣ ΣΥΜΒΑΣΗ Η ανθρώπινη γλώσσα, ως μέρος της πραγματικότητας απασχόλησε τόσο

Διαβάστε περισσότερα

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE the 10th International Conference of Greek Linguistics Edited by Zoe Gavriilidou Angeliki Efthymiou Evangelia Thomadaki Penelope Kambakis-Vougiouklis Komotini 2012 Οργανωτική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι

Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι Εισαγωγικά: τι είναι γλώσσα, τι είναι γλωσσολογία Διδάσκοντες: Επίκ. Καθ. Μαρία Λεκάκου, Λέκτορας Μαρία Μαστροπαύλου Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ Μέσω κανόνων Πλεονεκτήματα: κέρδος χρόνου, δυνατότητα επαναλήψεων, εκμετάλλευση των γνωστικών ικανοτήτων των μαθητών, λιγότερη διδακτική προετοιμασία.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ : Μ. ΤΣΙΓΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. Γενικά για την εργασία: Η εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να είναι σε θέση να:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να είναι σε θέση να: Τίτλος Μαθήματος: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ Κωδικός Μαθήματος: MUS 652 Κατηγορία Μαθήματος: (Υποχρεωτικό/Επιλεγόμενο) Υποχρεωτικό Επίπεδο Μαθήματος: (πρώτου, δεύτερου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Γεράσιμος Παπαναστασάτος, Ph.D. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2016

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Γεράσιμος Παπαναστασάτος, Ph.D. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2016 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Γεράσιμος Παπαναστασάτος, Ph.D. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2016 ΚΕΘΕΑ Τομέας Έρευνας Η ποιοτική έρευνα επιχειρεί να περιγράψει, αναλύσει, κατανοήσει, ερμηνεύσει κοινωνικά φαινόμενα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Γεράσιμος Παπαναστασάτος, Ph.D. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2016 ΚΕΘΕΑ Τομέας Έρευνας Η ποιοτική έρευνα επιχειρεί να περιγράψει, αναλύσει, κατανοήσει, ερμηνεύσει κοινωνικά φαινόμενα,

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Εκφωνήματα του Προφορικού Λόγου. Γουργουλέτη Χαραλαμπία Μαρίνα, Κορδατζή Γρηγορία, Τσιτίνης Τριαντάφυλλος

Πτυχιακή Εργασία. Εκφωνήματα του Προφορικού Λόγου. Γουργουλέτη Χαραλαμπία Μαρίνα, Κορδατζή Γρηγορία, Τσιτίνης Τριαντάφυλλος Πτυχιακή Εργασία Εκφωνήματα του Προφορικού Λόγου Γουργουλέτη Χαραλαμπία Μαρίνα, Κορδατζή Γρηγορία, Τσιτίνης Τριαντάφυλλος Α.Μ: 1560200800057-1560200800419 -1560200800311 Τμήμα: Φιλολογίας Τομέας: Γλωσσολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Οι γλώσσες αλλάζουν (5540)

Οι γλώσσες αλλάζουν (5540) Κείμενο 1 Οι γλώσσες αλλάζουν (5540) Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη σκέψη, για να διαπιστώσει κανείς ότι οι φυσικές γλώσσες αλλάζουν με το πέρασμα του χρόνου, όπως όλες οι πτυχές του φυσικού κόσμου και της ζωής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ -9900 3 η Εισήγηση

ΜΕ -9900 3 η Εισήγηση ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Βασιλική Ζήση, PhD

Διαβάστε περισσότερα

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE the 10th International Conference of Greek Linguistics Edited by Zoe Gavriilidou Angeliki Efthymiou Evangelia Thomadaki Penelope Kambakis-Vougiouklis Komotini 2012 Οργανωτική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας - Φάση Γ ( )

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας - Φάση Γ ( ) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Μάιος 2014 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας - Φάση Γ (2013-2014) Κεντρική Επιμόρφωση για Διευθυντές/ντριες & Εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ -

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ - ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ - Τάξη Δείκτες Επιτυχίας Κατανόηση Γραπτού Λόγου Δείκτες Επάρκειας Β Τα παιδιά 1. Τοποθετούν ένα κείμενο σε πλαίσιο (θεματικό,

Διαβάστε περισσότερα

ヤ Διδασκαλία της Γλώσσας στις τάξεις Γ & Δ

ヤ Διδασκαλία της Γλώσσας στις τάξεις Γ & Δ ヤ Διδασκαλία της Γλώσσας στις τάξεις Γ & Δ Μαρία Θ. Παπαδοπούλου, PhD Σχολική Σύμβουλος 6ης Περιφέρειας Π.Ε. ν. Λάρισας Ελασσόνα, 19 Νοεμβρίου 2012 Επιμέρους τομείς στο γλωσσικό μάθημα 1. Προφορικός Λόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-2012 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» Διδάσκων: Κ. Χρήστου

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307)

Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307) Ενότητα #4: Λειτουργικός και Κριτικός Γραμματισμός Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας ΣΠΑΡΤΗ 2010-11 Περιεχόμενα 1.ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Της ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να διαβάζεις στο σπίτι γρήγορα και αποτελεσματικά για μαθητές τάξης Teens 2 & 3 (B & C Senior)

Πώς να διαβάζεις στο σπίτι γρήγορα και αποτελεσματικά για μαθητές τάξης Teens 2 & 3 (B & C Senior) Πώς να διαβάζεις στο σπίτι γρήγορα και αποτελεσματικά για μαθητές τάξης Teens 2 & 3 (B & C Senior) Να ξεκινάς πάντα απο το κείμενο μέσα στο οποίο βρίσκεται η ιστορία (coursebook), το λεξιλόγιο και η γραμματική

Διαβάστε περισσότερα

H Επικοινωνιακή προσέγγιση στη γλωσσική διδασκαλία. Βασικές αρχές και χαρακτηριστικά

H Επικοινωνιακή προσέγγιση στη γλωσσική διδασκαλία. Βασικές αρχές και χαρακτηριστικά H Επικοινωνιακή προσέγγιση στη γλωσσική διδασκαλία Βασικές αρχές και χαρακτηριστικά Η εμφάνιση της Ε.Π. Σύντομη ιστορική αναδρομή Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1960 κυριαρχεί η δομιστική προσέγγιση στη

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γραπτός λόγος στο Νηπιαγωγείο

Ο Γραπτός λόγος στο Νηπιαγωγείο Ο Γραπτός λόγος στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 3: Γλωσσική και επικοινωνιακή ικανότητα Στελλάκης Νεκτάριος Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών ΤΕΕΑΠΗ Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί

Διαβάστε περισσότερα

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE the 10th International Conference of Greek Linguistics Edited by Zoe Gavriilidou Angeliki Efthymiou Evangelia Thomadaki Penelope Kambakis-Vougiouklis Komotini 2012 Οργανωτική

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας

Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας Όλγα Μούσιου-Μυλωνά Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. Στόχος του μαθήματος «Διδασκαλία της Νεοελληνικής γλώσσας» είναι να προσφέρει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τις βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Τομέας Έρευνας ΚΕΘΕΑ Η ποιοτική έρευνα επιχειρεί να περιγράψει, αναλύσει, κατανοήσει, ερμηνεύσει κοινωνικά φαινόμενα, έννοιες ή συμπεριφορές επιχειρεί να απαντήσει το γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Η ενότητα της Συζήτησης στο δοκίμιο εμπειρικής έρευνας

Η ενότητα της Συζήτησης στο δοκίμιο εμπειρικής έρευνας Η ενότητα της Συζήτησης στο δοκίμιο εμπειρικής έρευνας Σεμινάριο Πτυχιακής Εργασίας Εαρινό εξάμηνο 2015-16 Βασίλης Παυλόπουλος Η ενότητα της Συζήτησης Η Συζήτηση αποτελεί τη σύνθεση των ερευνητικών ευρημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΓΡΑΨΟΥΜΕ ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΓΡΑΨΟΥΜΕ ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Περίληψη είναι μικρής έκτασης κείμενο, με το οποίο αποδίδεται συμπυκνωμένο το περιεχόμενο ενός ευρύτερου κειμένου. Έχει σαν στόχο την πληροφόρηση των άλλων, με λιτό και περιεκτικό τρόπο, για

Διαβάστε περισσότερα

5. Γενικά συμπεράσματα σχόλια ανοικτά ερωτήματα

5. Γενικά συμπεράσματα σχόλια ανοικτά ερωτήματα 5. Γενικά συμπεράσματα σχόλια ανοικτά ερωτήματα Το θέμα της προτασικής δομής και της σειράς των όρων στη γερμανική γλώσσα αποτελεί ένα ιδιαίτερα ευρύ και πολυδιάστατο αντικείμενο έρευνας, στο οποίο εμπλέκονται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ -

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ - ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ - Τάξη Δείκτες Επιτυχίας Κατανόηση Γραπτού Λόγου Δείκτες Επάρκειας A Τα παιδιά 1. Τοποθετούν ένα κείμενο σε πλαίσιο (θεματικό,

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Dr. Anthony Montgomery Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής antmont@uom.gr Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Αυτό το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο. Τρόποι χορήγησης: α) Με αλληλογραφία β) Με απευθείας χορήγηση γ) Τηλεφωνικά

Ερωτηματολόγιο. Τρόποι χορήγησης: α) Με αλληλογραφία β) Με απευθείας χορήγηση γ) Τηλεφωνικά Ερωτηματολόγιο Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από μια σειρά ερωτήσεων, οι οποίες έχουν ως στόχο την καταγραφή των απόψεων, γνώσεων ή στάσεων μιας ομάδας ατόμων. Τρόποι συμπλήρωσης: α) άμεσος (ο ίδιος ο

Διαβάστε περισσότερα

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE the 10th International Conference of Greek Linguistics Edited by Zoe Gavriilidou Angeliki Efthymiou Evangelia Thomadaki Penelope Kambakis-Vougiouklis Komotini 2012 Οργανωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 10 ΧΡΟΝΩΝ

ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 10 ΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 10 ΧΡΟΝΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ονοματεπώνυμο Κεντούλλα Πέτρου Αριθμός Φοιτητικής Ταυτότητας 2008761539 Κύπρος

Διαβάστε περισσότερα

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE the 10th International Conference of Greek Linguistics Edited by Zoe Gavriilidou Angeliki Efthymiou Evangelia Thomadaki Penelope Kambakis-Vougiouklis Komotini 2012 Οργανωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Εργασίας Εργαστηριακής Παρουσίασης

Τίτλος Εργασίας Εργαστηριακής Παρουσίασης Τίτλος Εργασίας Εργαστηριακής Παρουσίασης Επώνυμο και Όνομα Πρώτου Εισηγητή (ΠΡΟΣΟΧΗ: πρώτα το Επώνυμο) Ιδιότητα, Εργασιακός Φορέας, Διεύθυνση email Επώνυμο και Όνομα Δεύτερου Εισηγητή (ΠΡΟΣΟΧΗ: πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τηλεοπτικές συνήθειες-τρόπος χρήσης των Μ.Μ.Ε.

Α. Τηλεοπτικές συνήθειες-τρόπος χρήσης των Μ.Μ.Ε. 38 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Ένας από τους βασικούς στόχους της παρούσας έρευνας ήταν η εύρεση εκείνων των χαρακτηριστικών των εφήβων τα οποία πιθανόν συνδέονται με τις μελλοντικές επαγγελματικές τους επιλογές. Ως

Διαβάστε περισσότερα

7 ο ΓΕΛ ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολικό έτος ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) ΤΑΞΗ: A Α Τετράμηνο

7 ο ΓΕΛ ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολικό έτος ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) ΤΑΞΗ: A Α Τετράμηνο Α.ΒΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΧΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ 1. Επιλογή του θέματος ερευνητικής εργασίας. 2. Καθορισμός του σκοπού και των στόχων της ερευνητικής εργασίας. 3. Επιμερισμός του θέματος σε υποθέματα, (τομείς) πάνω στους

Διαβάστε περισσότερα

Σταυρούλα Τσιπλάκου Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου stavroula.tsiplakou@ouc.ac.

Σταυρούλα Τσιπλάκου Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου stavroula.tsiplakou@ouc.ac. Σταυρούλα Τσιπλάκου Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου stavroula.tsiplakou@ouc.ac.cy 2 ο Π α γ κ ύ π ρ ι ο Σ υ ν έ δ ρ ι ο, 29 Ν ο ε μ β ρ ί ο υ 2 0 1 4,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ - 9900 ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΜΕ - 9900 ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Λέκτορας Διάλεξη

Διαβάστε περισσότερα

Η καταχώρηση βιβλιογραφικών αναφορών μέσα στο κείμενο

Η καταχώρηση βιβλιογραφικών αναφορών μέσα στο κείμενο Το σύστημα Harvard Το σύστημα Harvard, γνωστό και ως η μέθοδος του «Πανεπιστημίου Harvard» ή η μέθοδος του Αλφαβητικού βιβλιογραφικού καταλόγου, είναι ένας τρόπος βιβλιογραφικής αναφοράς και τεκμηρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ: EΣΤΙΑΣΗ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ: EΣΤΙΑΣΗ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 1 ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ: EΣΤΙΑΣΗ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ: H MAΘΗΣΙΑΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥΣ Τι έγινε;

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης Δώρα Μαρκάτου, επίκ. Καθηγήτρια Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης

Διαβάστε περισσότερα

4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών

4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών 4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών Στο προηγούμενο κεφάλαιο (4.1) παρουσιάστηκαν τα βασικά αποτελέσματα της έρευνάς μας σχετικά με την άποψη, στάση και αντίληψη των μαθητών γύρω από θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότητες και Τεχνικές Σύνταξης Επιστημονικού Κειμένου Σχολιασμός ερευνητικής πρότασης

Ιδιότητες και Τεχνικές Σύνταξης Επιστημονικού Κειμένου Σχολιασμός ερευνητικής πρότασης Ιδιότητες και Τεχνικές Σύνταξης Επιστημονικού Κειμένου Σχολιασμός ερευνητικής πρότασης Αναστασία Χριστοδούλου, Dr. Γεώργιος Δαμασκηνίδης Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Θεσσαλονίκη, 2015 Ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές πρακτικών της παιδαγωγικής του γραμματισμού και των πολυγραμματισμών. Άννα Φτερνιάτη Επίκουρη Καθηγήτρια ΠΤΔΕ Παν/μίου Πατρών

Εφαρμογές πρακτικών της παιδαγωγικής του γραμματισμού και των πολυγραμματισμών. Άννα Φτερνιάτη Επίκουρη Καθηγήτρια ΠΤΔΕ Παν/μίου Πατρών Εφαρμογές πρακτικών της παιδαγωγικής του γραμματισμού και των πολυγραμματισμών Άννα Φτερνιάτη Επίκουρη Καθηγήτρια ΠΤΔΕ Παν/μίου Πατρών Οι σύγχρονες τάσεις που κυριαρχούν στη διδακτική του γλωσσικού μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΤΥΠΟΥΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΤΥΠΟΥΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΤΥΠΟΥΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ https://sym.pblogs.gr ΕΙΔΗ ΛΟΓΟΥ ΤΙ ΣΤΟΧΕΥΩ ; ΑΝΑΦΟΡΙΚΟΣ Κειμενικό είδος ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΙΚΟΣ Κειμενικό είδος ΤΙ ΣΤΟΧΕΥΩ ; Αφήγηση, περιγραφή,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΟΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 2000 ΩΣ ΤΟ 2013.

ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΟΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 2000 ΩΣ ΤΟ 2013. ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΟΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 2000 ΩΣ ΤΟ 2013. Πρακτικές και καινοτομίες στην εκπαίδευση και την έρευνα. Άγγελος Μπέλλος Καθηγητής Μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Ένα Επίπεδο 1 Στόχοι και Περιεχόμενο

Κεφάλαιο Ένα Επίπεδο 1 Στόχοι και Περιεχόμενο Κεφάλαιο Ένα Επίπεδο 1 Στόχοι και Περιεχόμενο 1.1 Στόχοι Οι σπουδαστές στο Επίπεδο 1 του ICCLE είναι ικανοί να κατανοούν βασικά γλωσσικά στοιχεία που σχετίζονται με συνήθη καθημερινά θέματα. Είναι ικανοί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετιζόμενα με το βρογχικό άσθμα στα παιδιά και στους έφηβους Κουρομπίνα Αλεξάνδρα Λεμεσός [2014] i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

[+εαυτό / +Α] Αναφορικές εκφράσεις: δεδομένα από τα Νέα Ελληνικά. Brian D. Joseph Πανεπιστήμιο της Πολιτείας του Οχάιο

[+εαυτό / +Α] Αναφορικές εκφράσεις: δεδομένα από τα Νέα Ελληνικά. Brian D. Joseph Πανεπιστήμιο της Πολιτείας του Οχάιο [In D. Theofanopoulou-Kondou, X. Laskaratou, M. Sifianou, M. Georgiafendis, & V. Spyropoulos, eds. Sinxrones tasis stin eliniki glosologia. Meletes afieromenes stin Eirene Philippaki-Warburton [Synchronic

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ. Αθήνα 08-08-2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ. Αθήνα 08-08-2013 Αθήνα 08-08-2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Διδασκαλίας της Νέας Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει για το ακαδ. έτος 2013 2014 δεκαπέντε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ EΠIΠEΔOΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 2001

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ EΠIΠEΔOΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 2001 Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.351-356 Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ EΠIΠEΔOΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 2001 Στέφος Ευστάθιος

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις σπουδαστών με Γ1 την Τουρκική προς τη γραμματική της Νέας Ελληνικής και η διδασκαλία αυτής ως ΞΓ

Στάσεις σπουδαστών με Γ1 την Τουρκική προς τη γραμματική της Νέας Ελληνικής και η διδασκαλία αυτής ως ΞΓ Κομοτηνή, 2 Οκτωβρίου 2016 Η Νέα Ελληνική Γλώσσα στον Παρευξείνιο Χώρο και στα Βαλκάνια Στάσεις σπουδαστών με Γ1 την Τουρκική προς τη γραμματική της Νέας Ελληνικής και η διδασκαλία αυτής ως ΞΓ Χασάν Καϊλή

Διαβάστε περισσότερα

Αθανάσιος Φ. Κατσούλης

Αθανάσιος Φ. Κατσούλης Αθανάσιος Φ. Κατσούλης Doctorate student, Université Paul Valéry - Montpellier III Master in Teaching and Psychological Methodologies in Education, University of L Aquila (Italy) Μ.A in Education (Education

Διαβάστε περισσότερα

Bank of English Corpus British National Corpus (BNC) Cambridge International Corpus. International Corpus of English (ICE) Oxford English Corpus

Bank of English Corpus British National Corpus (BNC) Cambridge International Corpus. International Corpus of English (ICE) Oxford English Corpus Σώµατα κειµένων: Αρχές και µέθοδοι Η ανάγκη όσων µελετούν µια γλώσσα να αντλούν πληροφορίες για αυτή από εµπειρικά δεδοµένα είναι σύµφυτη µε τον επιστηµονικό χαρακτήρα της γλωσσολογίας. Όπως κάθε επιστήµη,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΗΜΑΤΑ. Στην πρώτη περίπτωση κάποιος ενεργεί (ρήμα) και η ενέργειά του αυτή ασκείται σε ένα άλλο πρόσωπο ή πράγμα έξω από αυτόν.

ΡΗΜΑΤΑ. Στην πρώτη περίπτωση κάποιος ενεργεί (ρήμα) και η ενέργειά του αυτή ασκείται σε ένα άλλο πρόσωπο ή πράγμα έξω από αυτόν. ΡΗΜΑΤΑ Τα ρήματα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη σε πλήθος ομάδα λέξεων μετά τα ουσιαστικά. Τα ρήματα δείχνουν πράξεις. Όπως δείχνουν και τα παρακάτω σχήματα έχουμε τις εξής περιπτώσεις. Στην πρώτη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος της γαλλικής έκδοσης

Πρόλογος της γαλλικής έκδοσης Πρόλογος της γαλλικής έκδοσης Η Λατινική γραμματική της σειράς Bescherelle είναι μια εύκολη και πλήρης γραμματική της λατινικής γλώσσας, με αντικειμενικό στόχο να δι ευκολύνει τη μελέτη, τη μετάφραση και

Διαβάστε περισσότερα

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE the 10th International Conference of Greek Linguistics Edited by Zoe Gavriilidou Angeliki Efthymiou Evangelia Thomadaki Penelope Kambakis-Vougiouklis Komotini 2012 Οργανωτική

Διαβάστε περισσότερα

1. Περιγραφητές επικοινωνιακών δραστηριοτήτων. 2. Τη γλωσσική «ύλη» του προγράμματος σπουδών

1. Περιγραφητές επικοινωνιακών δραστηριοτήτων. 2. Τη γλωσσική «ύλη» του προγράμματος σπουδών ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΤΟΥ ΕΠΣ-ΞΓ Το ΕΠΣ-ΞΓ περιλαμβάνει δύο κατηγορίες δεδομένων: 1. Περιγραφητές επικοινωνιακών δραστηριοτήτων Πρόκειται για μια σειρά δηλώσεων ή περιγραφικών δεικτών που προσδιορίζουν ακριβώς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel Advanced Interactive Graphic Novels on Mobile Touchscreen Devices ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΝΟ 23) Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή με θέμα: «Μαθησιακές δυσκολίες στη σχολική ηλικία και εφαρμογή του Τεστ Πρώιμης Ανίχνευσης Δυσλεξίας».

Πτυχιακή με θέμα: «Μαθησιακές δυσκολίες στη σχολική ηλικία και εφαρμογή του Τεστ Πρώιμης Ανίχνευσης Δυσλεξίας». Πτυχιακή με θέμα: «Μαθησιακές δυσκολίες στη σχολική ηλικία και εφαρμογή του Τεστ Πρώιμης Ανίχνευσης Δυσλεξίας». Επιβλέπων καθηγητής:κ.χριστοδουλίδης Παύλος Επιμέλεια: Κατσάνου Αλεξάνδρα (Α.Μ:11074) Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ AFC ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ AFC ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.247-256 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ AFC ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΠΤΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι

Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι Πραγματολογία Διδάσκοντες: Επίκ. Καθ. Μαρία Λεκάκου, Λέκτορας Μαρία Μαστροπαύλου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Επικοινωνιακής Επάρκειας Κατανόησης και Παραγωγής Γραπτού και Προφορικού Λόγου Α1/Α2

Δείκτες Επικοινωνιακής Επάρκειας Κατανόησης και Παραγωγής Γραπτού και Προφορικού Λόγου Α1/Α2 Δείκτες Επικοινωνιακής Επάρκειας Κατανόησης και Παραγωγής Γραπτού και Προφορικού Λόγου Α1/Α2 Επίπεδο Α1 Κατανόηση γραπτού λόγου Οι υποψήφιοι του επιπέδου Α1 πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν το γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα και επικοινωνιακές δραστηριότητες στα νέα βιβλία της γλώσσας: μια κριτική εξέταση

Κείμενα και επικοινωνιακές δραστηριότητες στα νέα βιβλία της γλώσσας: μια κριτική εξέταση Κείμενα και επικοινωνιακές δραστηριότητες στα νέα βιβλία της γλώσσας: μια κριτική εξέταση Στόχος της ανακοίνωσης είναι να εξεταστούν κριτικά οι προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται στα νέα βιβλία της γλώσσας,

Διαβάστε περισσότερα

Agiou Spirodona str. 12243 Egaleo (Athens) Greece Τel. +302105385831, Secretariat +302105385381. http://users.teiath.gr/mglamb mglamb@teiath.

Agiou Spirodona str. 12243 Egaleo (Athens) Greece Τel. +302105385831, Secretariat +302105385381. http://users.teiath.gr/mglamb mglamb@teiath. Αθήνα 19 Ιανουαρίου 2015 ΕΡΕΥΝΑ ΤΙ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΗΝ 25 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ Η Έρευνα πραγματοποιήθηκε από τον καθηγητή Μιχάλη Γλαμπεδάκη και ομάδα ερευνητών και φοιτητών, την εβδομάδα 12-16

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Αγόρι 390 (51.25%) 360 (43.11%) 750 Κορίτσι 371 (48.75%) 475 (56.89%) (100%) 835 (100%) 1596

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Αγόρι 390 (51.25%) 360 (43.11%) 750 Κορίτσι 371 (48.75%) 475 (56.89%) (100%) 835 (100%) 1596 ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Α. Γενικά στοιχεία. Όπως φαίνεται παραπάνω, το 4.55% των ερωτηθέντων μαθητών πηγαίνουν στο Γυμνάσιο ενώ 47.48% αυτών φοιτούν στο Λύκειο ( για το 11.97% των μαθητών του δείγματος

Διαβάστε περισσότερα

Συστημικές-Λειτουργικές προσεγγίσεις σε κείμενα (texts):

Συστημικές-Λειτουργικές προσεγγίσεις σε κείμενα (texts): Συστημικές-Λειτουργικές προσεγγίσεις σε κείμενα (texts): Συνθήματα από Διαδηλώσεις στην Ελλάδα της κρίσης Δημήτρης Σεραφής, Πάντειο Πανεπιστήμιο & University of Neuchâtel ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Βασικές έννοιες και

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακές Δεξιότητες

Επικοινωνιακές Δεξιότητες Επικοινωνιακές Δεξιότητες Ιωάννης Ιωάννου Λέκτορας ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Περιεχόμενα Μαθήματος Επικοινωνία Τεχνικές Εκθέσεις Λογοκλοπία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ στην εκπαιδευση Το έγγραφο αυτό παρέχει πληροφορίες και οδηγίες μορφοποίησης που θα σας βοηθήσουν να προετοιμάσετε καλύτερα την εργασία σας.... Αποστολή Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Επικοινωνιακής Επάρκειας Κατανόησης και Παραγωγής Γραπτού και Προφορικού Λόγου Γ1/Γ2 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

Δείκτες Επικοινωνιακής Επάρκειας Κατανόησης και Παραγωγής Γραπτού και Προφορικού Λόγου Γ1/Γ2 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ Δείκτες Επικοινωνιακής Επάρκειας Κατανόησης και Παραγωγής Γραπτού και Προφορικού Λόγου Γ1/Γ2 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ Ο υποψήφιος επιπέδων Γ1 και Γ2 θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοήσει

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων. Επιμέλεια: Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας ΠΤ Ε, ΠΘ

Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων. Επιμέλεια: Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας ΠΤ Ε, ΠΘ Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων Επιμέλεια: Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας ΠΤ Ε, ΠΘ Περιεχόμενο μαθήματος (γενικά) Μέρος Ι: Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Έρευνα Μέρος ΙΙ: Ποσοτικές Προσεγγίσεις

Διαβάστε περισσότερα

www.synodoiporos,weebly.com Page 1

www.synodoiporos,weebly.com Page 1 ΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Σε πρώτη φάση διαβάζουμε τουλάχιστον 2 φορές ολόκληρο το κείμενο και φροντίζουμε να το κατανοήσουμε πλήρως. Προσέχουμε ιδιαίτερα τη στάση - άποψη του συγγραφέα και το σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ

ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1 ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 1. Τι αλλαγές επιχειρούν τα νέα ΠΣ; 2 2. Γιατί το πέρασμα στην πράξη (θα)

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Θεωρία και Έρευνα

Λογιστική Θεωρία και Έρευνα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική Master of Science (MSc) in Accounting and Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Λογιστική Θεωρία και Έρευνα Εισαγωγή στη Λογιστική Έρευνα Η αναζήτηση της αλήθειας

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΝΓ

2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΝΓ 2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΝΓ 2.1. Πρόγραμμα Σπουδών Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας του Νηπιαγωγείου Στόχοι - Άξονες Περιεχομένου Κατανόηση θέματος που εκφέρεται στην ΕΝΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Ίσως/ Παρατηρήσεις/σχόλια Ακαδημαϊκού λόγου. Υπάρ χουν αμφιβολί ες

Ίσως/ Παρατηρήσεις/σχόλια Ακαδημαϊκού λόγου. Υπάρ χουν αμφιβολί ες Χαρακτηριστικά ΝΑΙ Ο Ίσως/ Παρατηρήσεις/σχόλια Ακαδημαϊκού λόγου Τεκμηρίωση Κριτική αποτίμηση των πηγών (είναι οι πηγές έγκυρες και αξιόπιστες) Αναδεικνύονται τα νέα στοιχεία Υπάρχουν σύγχρονες (της τελευταίας

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία 2014 (για το Σεμινάριο Όπερες του Μότσαρτ)

Μεθοδολογία 2014 (για το Σεμινάριο Όπερες του Μότσαρτ) Μεθοδολογία 2014 (για το Σεμινάριο Όπερες του Μότσαρτ) Όταν κάνουμε μια επιστημονική εργασία πρέπει α/ να βασιζόμαστε σε αυτά που έχουν γραφτεί από άλλους πριν από εμάς, για να αντλήσουμε πληροφορίες β/

Διαβάστε περισσότερα

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE the th International Conference of Greek Linguistics Edited by Zoe Gavriilidou Angeliki Efthymiou Evangelia Thomadaki Penelope Kambakis-Vougiouklis Komotini 12 Οργανωτική

Διαβάστε περισσότερα

III_Β.1 : Διδασκαλία με ΤΠΕ, Γιατί ;

III_Β.1 : Διδασκαλία με ΤΠΕ, Γιατί ; III_Β.1 : Διδασκαλία με ΤΠΕ, Γιατί ; Eρωτήματα ποιες επιλογές γίνονται τελικά; ποιες προκρίνονται από το Π.Σ.; ποιες προβάλλονται από το εγχειρίδιο; ποιες υποδεικνύονται από το ίδιο το αντικείμενο; με

Διαβάστε περισσότερα