ΑΙΜΟΑΓΙΚΟΣ ΡΥΕΤΟΣ EBOLA ΜΕΤΑ ΑΤΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΙΜΟΑΓΙΚΟΣ ΡΥΕΤΟΣ EBOLA ΜΕΤΑ ΑΤΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ"

Transcript

1 ΑΙΜΟΑΓΙΚΟΣ ΡΥΕΤΟΣ EBOLA ΜΕΤΑ ΑΤΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΑΦΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΝΟΕΜΒΙΟΣ ΚΕΕΛΡΝΟ 1

2 ΜΑΡ ΑΧΙΚΘ ΡΟΣΕΓΓΙΣΘ Αςφάλεια εργαηόμενων OSHA regulations standard 1910 Directive 89/686/EEC Προςζγγιςθ με βάςθ τον τρόπο μετάδοςθσ CDC: 2007 Guideline for Isolation Precautions Προςαρμογι EVD CDC, Guidelines for HCW in US hospitals (20 th Oct 2014) ECDC, Clinical Aspects of the safe use of PPE (25 Oct 2014) WHO, PPE in the context of Filovirus Disease Outbreak Response (Rapid advice guideline) (31 Oct 2014) 2

3 ΜΑΡ - ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΕΕ: ΜΑΡ κατθγορίασ 3. Σφνκετθσ καταςκευισ ΜΑΠ με ςτόχο τθν προςταςία από: κανάςιμουσ κινδφνουσ κινδφνουσ που μποροφν να προκαλζςουν ςθμαντικι ι μθ αναςτρζψιμθ βλάβθ ςτθν υγεία κινδφνουσ που δεν μπορεί να αναγνωρίςει άμεςα ο χριςτθσ Εναρμόνιςθ με ευρωπαϊκζσ νόρμεσ (ΕΝ). 3

4 πριν επιλζξω ΜΑΡ Εκτίμθςθ κινδφνου Χϊροσ εργαςίασ Διακεςιμότθτα υλικϊν Γνϊςθ χριςθσ τουσ Στόχοσ θ μζγιςτθ προςταςία ςε ςχζςθ με τθν άνεςθ εργαςίασ 4

5 ΜΑΡ (EBOLA) - ΣΤΟΧΟΙ Ρροςταςία βλεννογόνων ςτόματοσ, μφτθσ και οφκαλμϊν Τα ΜΑΡ που ςχετίηονται πρζπει να αφαιροφνται ςτο τζλοσ Φραγμόσ ςτθ μετάδοςθ του ιοφ με τα χζρια Σχολαςτικι υγιεινι των χεριϊν και χριςθ γαντιϊν Φραγμόσ ςτθν επαφι με βιολογικά υγρά 5

6 ΜΑΡ (EBOLA) - ΥΛΙΚΑ Ρροςτατευτικι ενδυμαςία. Μθ διαπερατι ρόμπα ι φόρμα Ιατρικά γάντια Οφκαλμικι προςταςία Ροδονάρια ι γαλότςεσ Αναπνευςτικι προςταςία Κάλυμμα κεφαλισ 6

7 ΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΘ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ Μθ διαπερατι ρόμπα ι φόρμα Μίασ χριςθσ υλικά Όταν υπάρχει ζκκεςθ υψθλοφ κινδφνου ςυνιςτάται θ μζγιςτθ προςταςία από ςπρζι ι εκτίναξθ υγρϊν (EN B) 7

8 ΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΘ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ Σε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ ςε οδθγίεσ διεκνϊν οργανιςμϊν προτείνεται θ χριςθ ποδιάσ, εξωτερικά τθσ ρόμπασ ι τθσ ποδιάσ ωσ επιπλζον φραγμόσ Μεγάλθ ζκκεςθ ςε βιολογικά υγρά. Εφκολθ απόρριψθ 8

9 ΙΑΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ Από λάτεξ ι νιτρίλιο. Συνιςτάται θ χριςθ γαντιϊν νιτριλίου Χριςθ 2 γαντιϊν Το εςωτερικό γάντι κάτω από τθν μανςζτα τθσ προςτατευτικισ ενδυμαςίασ Το εξωτερικό γάντι πάνω από τθν μανςζτα τθσ προςτατευτικισ ενδυμαςίασ, μζχρι το μεςοδιάςτθμα καρποφ και αγκϊνα Μίασ χριςθσ Το προςωπικό κακαριότθτασ χρθςιμοποιεί λαςτιχζνια γάντια εργαςίασ 9

10 ΙΑΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ 10

11 ΙΑΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ Ρρόβλθμα θ αλλαγι γαντιϊν ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ κανόνεσ Χϊροσ απόρριψθσ μολυςματικϊν εντόσ του καλάμου νοςθλείασ Διάκεςθ κακαρϊν γαντιϊν εντόσ του καλάμου νοςθλείασ Επικινδυνότθτα χειριςμϊν Σε οριςμζνεσ οδθγίεσ υιοκετείται θ πρακτικι εφαρμογισ αντιςθπτικϊν ι απολυμαντικϊν απευκείασ ςτα ιατρικά γάντια Ανεπαρκισ επιςτθμονικι τεκμθρίωςθ τεχνικισ Ερωτιματα ςχετικά με τθν ανκεκτικότθτα των γαντιϊν Ανθςυχία για αποδοχι τθσ ςυγκεκριμζνθσ τακτικισ εισ βάροσ ορκϊν πρακτικϊν υγιεινισ των χεριϊν 11

12 ΙΑΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ τρζχουςεσ ςυςτάςεισ ΚΕΕΛΡΝΟ Χριςθ 2 γαντιϊν (όχι παραπάνω) Στο εςωτερικό ηευγάρι γαντιϊν ςυμπεριφερόμαςτε ςαν να είναι το δζρμα μασ Σκοπόσ είναι θ προςταςία από καταςτροφι των γαντιϊν Ραραπάνω από 2 γάντια, δυςχεραίνουν τουσ χειριςμοφσ και δεν προςφζρουν επιπλζον προςταςία Βάςει των τρεχουςϊν οδθγιϊν, δεν ςυνιςτάται θ χριςθ απολυμαντικϊν και αντιςθπτικϊν πάνω ςτα γάντια Κάδοσ απόρριψθσ πλθςίον τθσ πόρτασ εξόδου από το κάλαμο νοςθλείασ Κακαρά γάντια ςε χϊρο που να ζχει απόςταςθ πάνω από 3 μζτρα από τθ κλίνθ του αςκενι (1 ηευγάρι ςε ςυςκευαςία) 12

13 ΟΘΦΑΛΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ Γυαλιά προςταςίασ ι αςπίδα προςϊπου. Δεν υπάρχει καμία επιςτθμονικι τεκμθρίωςθ για τθν προτίμθςθ Αντικαμβωτικά με ευρφ οπτικό πεδίο Συνιςτάται να είναι μίασ χριςθσ 13

14 ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΕΦΑΛΘΣ Σε περίπτωςθ ολόςωμθσ φόρμασ το κάλυμμα κεφαλισ τοποκετείται εςωτερικά τθσ κουκοφλασ Σκοπόσ είναι ο επιπλζον φραγμόσ για τα μαλλιά τθσ κεφαλισ Σε περίπτωςθ νοςθλείασ αςκενι με EVD μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και ολόκλθρο κάλυμμα κεφαλισ τραχιλου (hood) 14

15 ΑΝΑΡΝΕΥΣΤΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ Συνιςτάται θ χριςθ μάςκασ υψθλισ αναπνευςτικισ προςταςίασ (FFP3) Fit test μετά τθν τοποκζτθςθ τθσ 15

16 ΡΟΔΟΝΑΙΑ ι ΓΑΛΟΤΣΕΣ Σε νοςοκομειακό περιβάλλον ςυνιςτάται θ χριςθ ποδοναριϊν Τα ποδονάρια πρζπει να είναι μακριά μζχρι το γόνατο και να εφαρμόηουν με κορδόνια ι λάςτιχο Θ χριςθ γαλοτςϊν ζχει δυςκολίεσ που ςχετίηονται με τθν επαναχρθςιμοποίθςθ τουσ Το προςωπικό κακαριότθτασ ςυνιςτάται να χρθςιμοποιιςει γαλότςεσ 16

17 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΔΥΣΘΣ (Donning) Θ ζνδυςθ με τα ΜΑΡ γίνεται πριν τθν είςοδο ςτο χϊρο νοςθλείασ Στθ διαδικαςία διαλογισ θ ζνδυςθ με τα ΜΑΡ πρζπει να γίνει πριν από κάκε είδοσ επαφι με το πικανό κροφςμα Συνιςτάται θ εποπτεία τθσ διαδικαςίασ από άλλο επαγγελματία υγείασ Συνιςτάται θ φπαρξθ κακρζπτθ και ςιμανςθσ με τθν ςειρά ζνδυςθσ 17

18 ΣΕΙΑ ΕΝΔΥΣΘΣ (Donning) 1. Υγιεινι των χεριϊν 2. Εςωτερικά γάντια 3. Ρροςτατευτικι ενδυμαςία 4. Ροδονάρια 5. Κάλυμμα κεφαλισ (απλόσ ςκοφφοσ) 6. Αναπνευςτικι μάςκα 7. Οφκαλμικι προςταςία 8. Εξωτερικά γάντια 18

19 ΣΘΜΕΙΑ ΡΟΣΟΧΘΣ ΚΑΤΑ ΤΘΝ ΕΝΔΥΣΘ Ρροςοχι ςτα ςθμεία που δζνει θ προςτατευτικι ενδυμαςία Ρροςοχι ςτα ςθμεία εφαρμογισ τθσ οφκαλμικισ προςταςίασ και τθσ αναπνευςτικισ μάςκασ (fit test) Ρεριορίςτε τισ επιφάνειεσ που αγγίηετε Χριςθ ταινίασ?? 19

20 ΧΘΣΘ ΤΑΙΝΙΑΣ Σε οριςμζνεσ οδθγίεσ ςυνιςτάται θ χριςθ αυτοκόλλθτθσ ταινίασ ςτα ςθμεία που ενϊνονται τα ΜΑΡ Θ ταινία είναι τφπου ςυςκευαςίασ (όχι ταινία που να περιζχει υφαςμάτινο υλικό) Θ χριςθ ταινίασ ΔΕΝ προτείνεται γιατί δθμιουργεί πολλζσ δυςκολίεσ κατά τθν αφαίρεςθ τθσ και απαιτεί ενεργι ςυμμετοχι βοθκοφ 20

21 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΦΑΙΕΣΘΣ (Doffing) Θ αφαίρεςθ των ΜΑΡ γίνεται ςτον προκάλαμο νοςθλείασ ι αν δεν υπάρχει ςε όςο το δυνατόν μεγαλφτερθ απόςταςθ από τον αςκενι Στο ςθμείο αφαίρεςθσ πρζπει να υπάρχουν: κάδοι απορριμμάτων, αλκοολοφχο αντιςθπτικό, νιπτιρασ και κακαρά γάντια Συνιςτάται θ εποπτεία τθσ διαδικαςίασ από άλλο επαγγελματία υγείασ Συνιςτάται θ φπαρξθ κακρζπτθ και ςιμανςθσ με τθ ςειρά αφαίρεςθσ 21

22 ΣΕΙΑ ΑΦΑΙΕΣΘΣ (Doffing) 1. Ροδονάρια. Αφαιροφνται ςτθν πόρτα εξόδου από το χϊρο νοςθλείασ του αςκενι 2. Ζξοδοσ από το χϊρο νοςθλείασ του αςκενι 3. Αφαίρεςθ εξωτερικϊν γαντιϊν 4. Τοποκζτθςθ νζων εξωτερικϊν γαντιϊν 5. Αφαίρεςθ προςτατευτικισ ενδυμαςία και εξωτερικϊν γαντιϊν 22

23 ΣΕΙΑ ΑΦΑΙΕΣΘΣ (Doffing) 6. Αφαίρεςθ εςωτερικϊν γαντιϊν 7. Υγιεινι των χεριϊν 8. Τοποκζτθςθ νζων γαντιϊν 9. Αφαίρεςθ οφκαλμικισ προςταςίασ 10. Αφαίρεςθ γαντιϊν 11. Υγιεινι των χεριϊν και τοποκζτθςθ νζων γαντιϊν 12. Αφαίρεςθ αναπνευςτικισ μάςκασ και καλφμματοσ κεφαλισ 13. Αφαίρεςθ γαντιϊν και υγιεινι των χεριϊν 23

24 ΑΦΑΙΕΣΘ ΡΟΔΟΝΑΙΩΝ ι ΓΑΛΟΤΣΩΝ Εάν φοράτε ποδονάρια, αφαιρζςτε τα πριν αφαιρζςετε τα γάντια ςασ Για να αφαιρζςετε, λφςτε τισ κορδζλεσ από το πίςω μζροσ του ποδιοφ Εάν φοράτε γαλότςεσ αφαιρζςτε με προςοχι και τοποκετιςτε ςτον ειδικό κάδο υλικϊν για απολφμανςθ. Συνιςτάται θ χριςθ ειδικοφ βοθκιματοσ για τθν αφαίρεςθ τουσ. 24

25 ΑΦΑΙΕΣΘ ΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΘΣ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ Η μπροςτινι εξωτερικι επιφάνεια τθσ ρόμπασ και των γαντιϊν πρζπει να κεωρείται μολυςμζνθ Αρχικά κατεβάςτε το φερμουάρ τθσ ρόμπασ, εάν υπάρχει ι λφςτε τα κορδόνια από τθν πλάτθ Κατεβάςτε τθ προςτατευτικι ενδυμαςία με αργζσ κινιςεισ, τυλίγοντασ ςταδιακά και φζρνοντασ τθν εςωτερικι επιφάνεια προσ τα ζξω Κακϊσ αφαιρείται τα μανίκια, αφαιρζςτε τα γάντια. Αγγίξτε ΜΟΝΟ το εςωτερικό τθσ προςτατευτικισ ενδυμαςίασ και των γαντιϊν Αφαιρζςτε τα μπατηάκια αγγίηοντασ ΜΟΝΟ το εςωτερικό τθσ προςτατευτικισ ενδυμαςίασ Απορρίψτε ςτον ειδικό ςάκο για μολυςματικά 25

26 ΑΦΑΙΕΣΘ ΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΘΣ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ 26

27 ΑΦΑΙΕΣΘ ΟΦΘΑΛΜΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η εξωτερικι επιφάνεια τθσ οφκαλμικισ προςταςίασ πρζπει να κεωρείται μολυςμζνθ - ΜΘΝ ΑΓΓΙΗΕΤΕ Για να αφαιρζςετε κρατείςτε από τουσ βραχίονεσ των γυαλιϊν ι τα κορδόνια Απορρίψτε ςτον ειδικό ςάκο για μολυςματικά 27

28 ΑΦΑΙΕΣΘ ΑΝΑΡΝΕΥΣΤΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η εξωτερικι επιφάνεια πρζπει να κεωρείται μολυςμζνθ ΜΘΝ ΑΓΓΙΗΕΤΕ Πιάςτε μόνο τα κορδόνια πρϊτα από κάτω και μετά από επάνω Απορρίψτε ςτον ειδικό ςάκο για μολυςματικά 28

29 ΟΛΟΣ ΒΟΘΘΟΥ Ο βοθκόσ πρζπει να κακοδθγεί τα βιματα του επαγγελματία υγείασ Ελζγχει τθν ορκι εφαρμογι των ΜΑΡ Κατά τθν αφαίρεςθ δεν πρζπει να αγγίηει τα ΜΑΡ Ρρζπει να είναι ζμπειροσ και να μπορεί να επζμβει ςε οποιαδιποτε ζκτακτθ ανάγκθ προκφψει Ο βοθκόσ πρζπει επίςθσ να φορά τα ΜΑΡ 29

30 Tips & Hints Αποφεφγουμε να ακουμπάμε τα πόμολα με λερωμζνα ι δυνθτικά μολυςμζνα γάντια Μπορεί να χρθςιμοποιθκεί κάποιου είδοσ επιφάνεια ςτο ςθμείο αφαίρεςθσ των ΜΑΡ Ρροτιμάμε τθ χριςθ γυαλιϊν όταν θ ολόςωμθ φόρμα ζχει κουκοφλα Φοράμε τα ροφχα του νοςοκομείου και κλειςτά υποδιματα (ςαμπό) 30

31 ΕΡΙΛΟΓΘ ΜΑΡ Εκτίμθςθ κινδφνου Είδοσ ζκκεςθσ (απόςταςθ από αςκενι) Κατάςταςθ αςκενι Διάρκεια εργαςίασ Εξοικείωςθ και εκπαίδευςθ ςε ςυγκεκριμζνα υλικά Χωροταξικι υποδομι 31

32 ΜΑΡ ΑΧΙΚΘΣ ΕΚΤΙΜΘΣΘΣ Ελάχιςτθ απόςταςθ 1,5 μζτρο Πχι άμεςθ επαφι Ρεριοριςμόσ κινθτικότθτασ αςκενι 32

33 ΜΑΡ ΝΟΣΘΛΕΙΑΣ 33

34 34

35 35

36 ΕΥΧΑΙΣΤΩ ΡΟΛΥ 36

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ EBOLA ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ EBOLA ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ EBOLA ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΕΛΠΝΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΧΠΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 1 ΜΑΠ ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Ασφάλεια εργαζόμενων OSHA regulations standard

Διαβάστε περισσότερα

2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ. Όροι Χρήςησ

2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ. Όροι Χρήςησ Λόψη ζωτικών ςημεύων ςε ενόλικεσ 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ. 2 Άςθπτθ Τεχνικι Μθ-Επαφισ (ΑΤΜΕ)

Όροι Χρήςησ. 2 Άςθπτθ Τεχνικι Μθ-Επαφισ (ΑΤΜΕ) Άςηπτη Τεχνική Μη- Επαφήσ (ΑΤΜΕ) 4θ Υγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Άςθπτθ Τεχνικι Μθ-Επαφισ (ΑΤΜΕ) Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

2 Μετάγγιςθ αίματοσ και παραγϊγων. Όροι Χρήςησ

2 Μετάγγιςθ αίματοσ και παραγϊγων. Όροι Χρήςησ Μετάγγιςη αίματοσ και παραγώγων 4θ Υγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Μετάγγιςθ αίματοσ και παραγϊγων Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ. Όροι Χρήςησ

2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ. Όροι Χρήςησ Χορήγηςη οξυγόνου με ςυςκευέσ χαμηλήσ και υψηλήσ ροήσ 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χριςθσ. 2 Προετοιμαςία & χοριγθςθ παρεντερικισ διατροφισ

Όροι Χριςθσ. 2 Προετοιμαςία & χοριγθςθ παρεντερικισ διατροφισ Προετοιμαςία & χορήγηςη παρεντερικήσ διατροφήσ 4θ Υγειιονομιικι Ρεριιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Προετοιμαςία & χοριγθςθ παρεντερικισ διατροφισ Όροι Χριςθσ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί,

Διαβάστε περισσότερα

Βάση Δεδομένων Ερωτήσεων

Βάση Δεδομένων Ερωτήσεων Ερωτήςεισ χορήγηςησ πιςτοποιητικού γνώςεων ορθολογικήσ χρήςησ γεωργικών φαρμάκων άση Δεδομένων Ερωτήσεων 2014 Το παρόν ζγγραφο περιζχει ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ, τισ οποίεσ κα πρζπει να απαντιςουν

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ. 2 Υγιεινι ςϊματοσ βαρζωσ πάςχοντοσ αςκενι

Όροι Χρήςησ. 2 Υγιεινι ςϊματοσ βαρζωσ πάςχοντοσ αςκενι Υγιεινή ςώματοσ βαρέωσ πάςχοντοσ αςθενή 4θ Υγειιονομιικι Ρεριιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Υγιεινι ςϊματοσ βαρζωσ πάςχοντοσ αςκενι Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ. 2 Αναρρόφθςθ Βρογχικϊν Εκκρίςεων

Όροι Χρήςησ. 2 Αναρρόφθςθ Βρογχικϊν Εκκρίςεων Αναρρόφηση Βρογχικών Εκκρίσεων 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Αναρρόφθςθ Βρογχικϊν Εκκρίςεων Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ. 2 Μετακανάτια Νοςθλευτικι Φροντίδα

Όροι Χρήςησ. 2 Μετακανάτια Νοςθλευτικι Φροντίδα Μεταθανάτια Νοσηλευτική Φροντίδα 4θ Υγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Μετακανάτια Νοςθλευτικι Φροντίδα Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ KUMITE KAI KATA ΕΚΔΟΗ 7.1 ΕΓΚΤΡΟ ΑΠΟ 1.1.2012 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΜΕΣΑΦΡΑΗ ΑΡΕΝΙΑΔΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ

ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ KUMITE KAI KATA ΕΚΔΟΗ 7.1 ΕΓΚΤΡΟ ΑΠΟ 1.1.2012 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΜΕΣΑΦΡΑΗ ΑΡΕΝΙΑΔΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ KUMITE KAI KATA ΕΚΔΟΗ 7.1 ΕΓΚΤΡΟ ΑΠΟ 1.1.2012 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΜΕΣΑΦΡΑΗ ΑΡΕΝΙΑΔΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΑΓΨΝΨΝ KUMITE ΑΘΟ 1: ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΟΣ KUMITE ΑΘΟ 2: ΕΡΙΣΘΜΘ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΑΘΟ 3: ΟΓΑΝΩΣΘ

Διαβάστε περισσότερα

Δειγματοληψύα δειγμϊτων νερών για ανύχνευςη Legionella spp.

Δειγματοληψύα δειγμϊτων νερών για ανύχνευςη Legionella spp. Δειγματοληψύα δειγμϊτων νερών για ανύχνευςη Legionella spp. Δρ Αναςταςύα Σ. Φλούντζη Ιατρόσ Βιοπαθολόγοσ Μικροβιολόγοσ Κϋντρο Αναφορϊσ Λεγεωνϋλλασ Νοτύου Ελλαδοσ / Κεντρικό Εργαςτόριο Δημόςιασ Υγεύασ ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ. Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Διπλωματική εργασία

ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ. Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Διπλωματική εργασία ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Διπλωματική εργασία χεδίαση αεροδυναμικού κελύφους για μη επανδρωμένο όχημα κάθετης προσγείωσης-απογείωσης ΓΚΑΣΗ ΜΑΡΙΑ ΦΑΝΙΑ 2011 1 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ Κατά

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετϊπιςη περιςτατικοφ μικρήσ ζκταςησ με ζκχυςη υδραργφρου (π.χ. θραφςη θερμομζτρου, λαμπτήρα φθοριςμοφ κ.λ.π.)

Αντιμετϊπιςη περιςτατικοφ μικρήσ ζκταςησ με ζκχυςη υδραργφρου (π.χ. θραφςη θερμομζτρου, λαμπτήρα φθοριςμοφ κ.λ.π.) Γενικζσ Πληροφορίεσ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΑΣΤΧΗΜΑΣΩΝ ΕΚΧΤΗ ΤΔΡΑΡΓΤΡΟΤ Ο ςτοιχειακόσ υδράργυροσ ανικει ςτα βαρζα μζταλλα και ζχει αργυρόλευκο χρϊμα. Είναι το μόνο μζταλλο που ςε ςυνικθ κερμοκραςία παραμζνει ςε υγρι

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΟΟΠΣΙΜΘ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΣΘ ΠΕΡΙΒΑΝΝΟΟΣΙΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ ΠΟΤ ΕΠΘΡΕΑΗΕΙ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ

4. ΤΟΟΠΣΙΜΘ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΣΘ ΠΕΡΙΒΑΝΝΟΟΣΙΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ ΠΟΤ ΕΠΘΡΕΑΗΕΙ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ 4. ΤΟΟΠΣΙΜΘ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΣΘ ΠΕΡΙΒΑΝΝΟΟΣΙΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ ΠΟΤ ΕΠΘΡΕΑΗΕΙ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ 4.1 ΟΟΞΟΘΕΣΙΜΟ ΠΝΑΙΙΟ ΓΙΑ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ 4.1.1 ΕΤΡΩΠΑΛΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ Οριςμζνεσ επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ ζχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΘΣΘΣ / ΕΜΡΟΙΑΣ ΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΔΙ.Ε.Ρ.Ρ.Υ.)

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΘΣΘΣ / ΕΜΡΟΙΑΣ ΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΔΙ.Ε.Ρ.Ρ.Υ.) ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΘΣΘΣ / ΕΜΡΟΙΑΣ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΟΧΘΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ (ΔΙ.Ε.Ρ.Ρ.Υ.) Περιεχόμενα 1 ΚΕΨΑΛΑΙΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 3 1.1 ΕΝΟΤΘΤΑ - ΔΙΑΚΙΝΘΣΘ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΘ ΡΟΪΟΝΤΫΝ ΡΟΣ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΚΑΤΑΝΑΛΫΤΘ... 3 1.1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & Η αξιοποίησή τους στη διδασκαλία των ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & Η αξιοποίησή τους στη διδασκαλία των ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & Η αξιοποίησή τους στη διδασκαλία των ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Κυνηγός Χ., Ψυχάρης Γ., Γαβρίλης Κ. & Κεΐσογλου Στ. Σεπτέμβριος 2010 «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΟΜΟ ΚΤΦΙΔΗ

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΟΜΟ ΚΤΦΙΔΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΟΜΟ ΚΤΦΙΔΗ 2014 ΠΡΟΘΕΕΙ 1 Πίλαθαο πεξηερνκέλωλ Πίνακας περιεχομένων... 1 Αθξωηεξηαζκόο... 3 Τη θάλεηε κεηά ηελ Εγρείξηζε... 4 Σε πεξίπηωζε Αθξωηεξηαζκνύ Κλήκεο... 4 Τη πξέπεη λα θάλεηε κεηά

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργαςία. Τεχνολογία λειτουργίασ και ελζγχου.

Πτυχιακή εργαςία. Τεχνολογία λειτουργίασ και ελζγχου. Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα Καβάλασ χολι Σεχνολογικϊν Εφαρμογϊν Σμιμα Μθχανολογίασ Πτυχιακή εργαςία Σφγχρονεσ μη ςυμβατικζσ εργαλειομηχανζσ κοπήσ. Τεχνολογία λειτουργίασ και ελζγχου. Σπουδαςτήσ: Iτςόπουλοσ

Διαβάστε περισσότερα

CALLIDA 25 kw [ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ, ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ] Το εγτειρίδιο οδηγιών τρήζης αποηελεί αναπόζπαζηο μέρος ηοσ προϊόνηος

CALLIDA 25 kw [ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ, ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ] Το εγτειρίδιο οδηγιών τρήζης αποηελεί αναπόζπαζηο μέρος ηοσ προϊόνηος CALLIDA 25 kw - [ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ, ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ] Το εγτειρίδιο οδηγιών τρήζης αποηελεί αναπόζπαζηο μέρος ηοσ προϊόνηος Ρ Ε Λ Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΓΕΝΛΚΕΣ ΡΛΘΟΦΟΛΕΣ 3 1.0 ΓΕΝΛΚΟΛ ΚΑΝΟΝΕΣ 5

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο απορριμμάτων. (Garbage record book) Πνομα πλοίου: Name of ship: Διεκνζσ διακριτικό ςιμα: Distinctive No or letters: IMO No: IMO Number:

Βιβλίο απορριμμάτων. (Garbage record book) Πνομα πλοίου: Name of ship: Διεκνζσ διακριτικό ςιμα: Distinctive No or letters: IMO No: IMO Number: Βιβλίο απορριμμάτων (Garbage record book) Πνομα πλοίου: Name of ship: Διεκνζσ διακριτικό ςιμα: Distinctive No or letters: IMO No: IMO Number: Ρερίοδοσ: Από: Μζχρι: Period: From: To: Εργαςίεσ απόρριψθσ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΒΕΛΣΙΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΣΟΤ ΤΝΟΡΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΗ ΔΟΪΡΑΝΗ»

ΕΡΓΟ: «ΒΕΛΣΙΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΣΟΤ ΤΝΟΡΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΗ ΔΟΪΡΑΝΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ:

Διαβάστε περισσότερα

7.6.2012. Δθμόςιοσ κιποσ

7.6.2012. Δθμόςιοσ κιποσ 7.6.2012 Συνάντθςθ με κ. Χρφςθ Μιχαθλίδθ (Επιτροπι Προςβάςιμου Τουριςμοφ Κφπρου ΕΚΦΚ) και καταγραφι προβλθματικϊν ςθμείων προςβαςιμότθτασ ΑΜΕΑ ςτο Δθμόςιο κιπο Λεμεςοφ και το παραλιακό μονοπάτι. Δθμόςιοσ

Διαβάστε περισσότερα

ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1

ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1 ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1 Π Ε Ρ Ι Ε Φ Ο Μ Ε Ν Α 1. Ποιοι είμαςτε..ςελ.3-4 2. Ειςαγωγι...ςελ.5 3. Είδθ γείωςθσ.ςελ.6-10 4. ΕΛΟΣ HD 384 - Πλεονεκτιματα κεμελιακισ γείωςθσ ςελ.11 5. Η ειδικι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΕ ΟΔΗΓΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΕ ΟΔΗΓΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Training of trainers of the profile of tecnical consultant of sustainability. ASSURE LIFELONG LEARNING PROGRAM Ενημέρωζη Δήμων εκπαιδεσηών ζηο προθίλ ηοσ ηετνικού ζσμβούλοσ ηης βιωζιμόηηηας ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.)

Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.) Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.) Ζτοσ, 2015 Ειδικόσ Διαβακμιδικόσ φνδεςμοσ Νομοφ Αττικισ Ειςαγωγικό θμείωμα O παρϊν οδθγόσ ζχει ςκοπό να υποδείξει μια διαδικαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΜΜΟΡΥΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΘΕΝΟΤ ΜΕΩ WINDOWS 8 ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ

ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΜΜΟΡΥΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΘΕΝΟΤ ΜΕΩ WINDOWS 8 ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕΣΑΔΟΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΜΜΟΡΥΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΘΕΝΟΤ ΜΕΩ WINDOWS 8 ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ανάπτυξθ Μεκοδολογίασ και υςτιματοσ Τποςτιριξθσ Αποφάςεων υγκριτικισ Αξιολόγθςθσ Ιςτοςελίδων Μποφτςθσ Παναγιϊτθσ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ KNX ΠΡΟΣΤΠΟΤ. ΑΙΓΑΛΕΩ επτζμβριοσ2013

Α.Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ KNX ΠΡΟΣΤΠΟΤ. ΑΙΓΑΛΕΩ επτζμβριοσ2013 Α.Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ KNX ΠΡΟΣΤΠΟΤ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Δρ. Καμινάρθσ Σταφροσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ πουδαςτισ: Κρθτιϊτθσ Ανδρζασ ΑΜ:

Διαβάστε περισσότερα