Οδθγίεσ Χριςεωσ CASCADA. Ηλεκτρικι κοφπα με Φίλτρο Νεροφ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδθγίεσ Χριςεωσ CASCADA. Ηλεκτρικι κοφπα με Φίλτρο Νεροφ"

Transcript

1 Οδθγίεσ Χριςεωσ CASCADA Ηλεκτρικι κοφπα με Φίλτρο Νεροφ

2 ΟΡΙΜΟΙ ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΩΝ 1. Διαφανζσ ςϊμα 2. Κοιλότθτα κινθτιρασ 3. Ηλεκτρικό διακόπτθ κινθτιρα 4. Μάνταλο ςτερζωςθσ κινθτιρα 5. Κινθτζσ ρόδεσ 6. Σρφπα ςωλινασ 7. Κεφάλι ςωλινασ 8. ωλινα ςκοφπασ 9. Πλαςτικό ςωλινα 10. αρωτικι ςυςκευι 11. Jetty 12. ωλινα φίλτρο νεροφ 13. Λαβι 14. Κρεβάτι φίλτρο νεροφ 15. Φίλτρο ςφουγγάρι 16. υςκευι για καναπζ 17. υςκευι γωνίασ 18. Προςαρμοςμζνθ αγκϊνα κενοφ 19. Δείκτθ επιπζδου νεροφ 20. Φίλτρο Jetty

3 ασ ευχαριςτοφμε για τθν επιλογι τθσ ςκοφπασ τθσ SUNNY. Ευχόμαςτε ότι το προϊόν κάνει τθ ηωι ςασ πιο εφκολθ, κακϊσ με τον τρόπο που κάνουν άλλα προϊόντα τθσ SUNNY. Παρακαλοφμε διαβάςτε το εγχειρίδιο χριςθσ προςεκτικά για να ζχετε τθν καλφτερθ απόδοςθ από το προϊόν ςασ και κρατιςτε ςε αςφαλζσ μζροσ για μελλοντικι χριςθ. ΗΜΑΝΣΙΚΕ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΕΙ Βαςικζσ προφυλάξεισ αςφαλείασ πρζπει να τθροφνται με τθ χριςθ θλεκτρικϊν ςυςκευϊν. "Αν μια παρατιρθςθ και διαχείριςθ δεν παρζχονται από ζνα πρόςωπο που είναι υπεφκυνο για τθν αςφάλεια των ςυςκευών, δεν προορίηεται θ χριςθ από άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ με φυςικζσ, αιςκθτθριακζσ και διανοθτικζσ αναπθρίεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των παιδιών." Μθν αφινετε τθ ςυςκευι ςασ ςυνδεδεμζνο ςτο θλεκτρικό ρεφμα. Βγάλτε το όταν δεν χρθςιμοποιείτε ι ςε περιπτϊςεισ που απαιτείται ςζρβισ. Καλϊδιο ρεφματοσ ι το φισ δεν πρζπει να βυκίηεται ςε οποιοδιποτε υγρό. Μθν αγγίηετε τθ ςυςκευι ςασ ι το καλϊδιο με βρεγμζνα χζρια. Ποτζ μθ χρθςιμοποιείτε θλεκτρικι ςκοφπα χωρίσ φίλτρα. Μθν κρατάτε ςωλινα κοντά ςτα αυτιά και τα μάτια ςασ όταν θ ςυςκευι λειτουργεί. Κρατιςτε τα ροφχα ςασ, τα μαλλιά και το ςϊμα μακριά από τθν τρφπα και τα κινοφμενα μζρθ τθσ θλεκτρικισ ςκοφπασ. Χρθςιμοποιείτε μόνο αξεςουάρ που καταςκευάηονται ι προτείνονται από τον καταςκευαςτι. Κλείςτε όλουσ τουσ διακόπτεσ ςτθν θλεκτρικι ςκοφπα ςασ πριν αφαιρζςετε το φισ. ΦΑΛΜΑΣΑ ΧΡΗΣΩΝ Ελζγξτε αν θ τάςθ που αναγράφεται θλεκτρικι ςκοφπα ςασ ικανοποιεί τισ τοπικζσ τάςθ τροφοδοςίασ. Μθν χρθςιμοποιείτε καλϊδιο επζκταςθσ που παρζχει ανεπαρκι ρεφμα να μθν βλάπτει τθ ςυςκευι. Η ςυςκευι ςασ είναι μόνο για οικιακι χριςθ. Μθν χρθςιμοποιείτε για εμπορικοφσ και βιομθχανικοφσ ςκοποφσ. Αποφφγετε κινιςεισ που μπορεί να βλάψει το καλϊδιο και το φισ. Χρθςιμοποιιςτε το ςϊμα του φισ για να το αφαιρζςετε, όχι το καλϊδιο. Προκειμζνου να αποφευχκεί θ παραμόρφωςθ ςε πλαςτικά μζρθ τθσ ςυςκευισ ςασ και να αποφευχκεί θ πρόκλθςθ πυρκαγιάσ, ποτζ μθν αφινετε τθ ςυςκευι ςασ κάτω από το άμεςο θλιακό φωσ, πθγζσ κερμότθτασ και παρόμοιεσ περιπτϊςεισ. ε περίπτωςθ που ζχετε κακαρίςει τα απορρυπαντικά, ςαποφνια, χθμικά κλπ, θ οποία μπορεί να προκαλζςει αφριςμό του νεροφ, ςβιςτε τθ ςυςκευι ςασ και ξεπλφνετε το καλάκι. Μθν ςκουπίςτε ποτζ εκρθκτικά, εφφλεκτα, όξινα, ςκλθρά ι αιχμθρά υλικά. Ποτζ μθ βυκίηετε το ςϊμα τθσ ςυςκευισ ςασ ςε νερό (τμιμα κινθτιρα). Φίλτρα κα πρζπει να χρθςιμοποιείται ωσ προορίηονται.

4 Μθν προςπακείτε να διορκϊςετε, ρυκμίςτε ι αντικαταςτιςτε τα εξαρτιματα τθσ ςυςκευισ ςασ. Επικοινωνιςτε με ζνα εξουςιοδοτθμζνο ςζρβισ ςε περίπτωςθ αποτυχίασ. Προβλιματα που προκφπτουν από περιττϊματα και ςυγκροφςεισ πραγματοποιοφνται από τον χριςτθ μετά τθν παράδοςθ τθσ ςυςκευισ του χριςτθ είναι αποτυχίεσ χριςτθ. Η εταιρεία μασ δεν μπορεί να κεωρθκεί υπεφκυνθ από βλάβεσ που μπορεί να προκφψουν από τθν παραπάνω λόγουσ, ωσ εκ τοφτου όλεσ οι αποτυχίεσ επεξεργαςία εκτόσ τθσ κάλυψθσ τθσ εγγφθςθσ. ΠΡΟΣΑΕΙ ΓΙΑ ΣΟΤ ΧΡΗΣΕ Μθν χρθςιμοποιείτε ποτζ τθν θλεκτρικι ςκοφπα χωρίσ φίλτρα για τθν πρόλθψθ ηθμιϊν. Πλφνετε και ξεπλφνετε τα φίλτρα ανάλογα με τθ ςυχνότθτα χριςθσ και τθσ ρφπανςθσ με νερό και ςαποφνι. Αυτι θ διαδικαςία κα κρατιςει ανοικτι αναπνευςτικζσ οδοφσ τθσ κινθτιρασ και κα παρατιςει τθ ηωι κινθτιρα. Επίςθσ, θ ςυςκευι ςασ κα λειτουργεί με μζγιςτθ ιςχφ. ΚΑΝΟΝΕ ΠΟΤ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΣΑΙ ΣΗΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ Ποτζ μθν ανοίγετε και να προςπακιςετε να διορκϊςετε θλεκτρικι ςκοφπα ςασ, όταν ζχει βλάβθ. Μθν χρθςιμοποιείτε θλεκτρικι ςκοφπα ςασ, όταν πζςει ςτο πάτωμα ι να χτυπθκεί με ζνα άκαμπτο αντικείμενο, επικοινωνιςτε με τον εξουςιοδοτθμζνο ςζρβισ ςασ. Ποτζ μθν αντικαταςτιςετε ζνα κατεςτραμμζνο καλϊδιο ι πρίηα, επικοινωνιςτε με τον εξουςιοδοτθμζνο ςζρβισ ςασ. ΤΝΑΡΜΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ Μετά τθν αφαίρεςθ τθσ ςυςκευισ από τθ ςυςκευαςία τθσ, αφαιρζςτε το τμιμα κινθτιρα από το ςϊμα με το άνοιγμα των μανδάλων (4) που κακορίηουν το τμιμα ςτο οποίο το διαφανζσ ςϊμα (1) που βρίςκεται. Σοποκετιςτε το ςφουγγάρι φίλτρου (15) ςτο τμιμα κινθτιρα. τερεϊςτε ςωλινα φίλτρο νεροφ (12) ςτο κρεβάτι φίλτρο νεροφ (14) ςτο δοχείο νεροφ. Γεμίςτε το προϊόν με νερό μζχρι δείκτθ επιπζδου (19). Σοποκετιςτε τθ μονάδα jetty (11) ςτθ κζςθ του. Βεβαιωκείτε ότι το φίλτρο jetty (20) είναι ςτακερι. τερεϊςτε το Κοιλότθτα κινθτιρασ (2) και διαφανζσ ςϊμα (1) με κλείδωμα αςφάλειεσ (4). υναρμολογιςτε ςαρωτικι ςυςκευι (10), πλαςτικό ςωλινα (9), προςαρμοςμζνθ αγκϊνα κενοφ (18), ςωλινα κενοφ (18) και τθσ κεφαλισ του ςωλινα (7). Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε άλλεσ ςυςκευζσ κακαριςμοφ πάρα πολφ ωσ προσ το ςκοπό τον κακαριςμό ςασ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ: Σοποκετιςτε τα εξαρτιματα όπωσ ορίηεται ςτο εγχειρίδιο. Διαφορετικά διάρκεια ηωισ του προϊόντοσ ςασ κα μειωκεί.

5 ΤΓΡΗ ΧΡΗΗ Βεβαιωκείτε ότι το φίλτρο ςφουγγάρι(15) ζχει κακοριςτεί. αν το φίλτρο νεροφ ςωλινα (12) κακορίηεται ςε διαφανζσ ςϊμα (1), αφαιρζςτε το. Σοποκετιςτε τθν κεφαλι ςωλινα (7) μζςα ςτθν κοιλότθτα του ςωλινα (6) που βρίςκεται μπροςτά από το κφριο ςϊμα. Κλείςτε το τμιμα κινθτιρα (2) και το διαφανζσ ςϊμα (1) χρθςιμοποιϊντασ πλευρικά μάνδαλα (4). Νερό ςυςςωρευτεί πάνω ςε διάφορεσ επιφάνειεσ μπορεί να εκκενϊνεται εντόσ τθσ ςυςκευισ χρθςιμοποιϊντασ ςωλινα κενοφ (8) και κενοφ προςαρμοςμζνο αγκϊνα (18) προκειμζνου να ανοίξει μπλοκάρει νιπτιρεσ. Σα λφματα δεν κα πρζπει να αφεκεί ςτθ ςυςκευι μετά ςκοφπιςμα με θλεκτρικι ςκοφπα. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ: Μθν αφαιρείτε το φίλτρο ςπόγγου (15) κατά τθ διάρκεια οφτε υγρό οφτε ξθρό χριςθ. ΦΙΛΣΡΑ Φίλτρο πόγγου: Φίλτρο ςπόγγου πρζπει να κακοριςτεί ςτθ κζςθ του κατά τθ διάρκεια ςτεγνό και βρεγμζνο ςκοφπιςμα με θλεκτρικι ςκοφπα. Διαφορετικά, τθ ςκόνθ και τα μεγάλα ςωματίδια κα διειςδφςει ςτο μοτζρ του ςτροβίλου, αν κάνουμε αναρρόφθςθ νεροφ, όλο το νερό αρχίηει τθν τουρμπίνα. τθν περίπτωςθ αυτι θ εγγφθςθ ςασ είναι άκυρο. Κάντε τακτικι ςυντιρθςθ για ςασ μακροπρόκεςμα ςχεδιαςμζνο ςφουγγάρι φίλτρο. Αφιςτε τα να ςτεγνϊςουν, δεδομζνου ότι κα φκείρονται πολφ γριγορα. Φίλτρο πόγγου Μονάδα Jetty: Αποτρζπει ότι το πζραςμα του νεροφ από κοιλότθτεσ αζρα ςτθ μονάδα jetty κατά τθν ξθρι χριςθσ. Αποτρζπει επίςθσ ότι το νερό ςτο ςϊμα περάςει ςτθν μονάδα jetty. Σα φίλτρα αυτά κα πρζπει να ςτεγνϊςει εντελϊσ πριν από τθ χριςθ. ΚΑΘΑΡΙΜΟ & ΤΝΣΗΡΗΗ Κλείςτε το διακόπτθ του κινθτιρα (3). Αφαιρζςτε πρίηα. Κάντε υγρά τα οποία βρίςκονται μζςα ςτθν ςωλινα να ρεφει προσ το ςϊμα(1) αυξάνοντασ το άκρο του ςωλινα κενοφ (8). Λφςτε τα μάνταλα που ςυνδζει το τμιμα κινθτιρα (2) με το διαφανζσ ςϊμα (1) και αφαιρζςτε το ςωλινα κενοφ (8) από το ςϊμα (1). Αδειάςτε το νερό των αποβλιτων από το ςϊμα (1) ςτθ νιπτιρα. Επαναςυνδζςτε το ςϊμα (1) και Κοιλότθτα κινθτιρασ (2) και ςτερεϊςτε το ςωλινα κενοφ (8). Χρθςιμοποιιςτε το ςωλινα κενοφ (8) και κακαρίςτε το με μιςό καλάκι κακαρό νερό. Αυτό κα κακαρίςει όλεσ τισ ςυςκευζσ Αδειάςτε το νερό ςτο ςϊμα με τθν αποςυναρμολόγθςθ του μθχανιματοσ για τθν επόμενθ χριςθ. Χρθςιμοποιιςτε ζνα μαλακό φφαςμα και ελαφρφ απορρυπαντικό για να κακαρίςετε εξωτερικι επιφάνεια. κλθρό απορρυπαντικά μπορεί να βλάψει τθν επιφάνεια.

6 ΠΡΟΣΑΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΗ ΧΡΗΗ & ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Κακαρίςτε τθ ςυςκευι ςυχνά, προκειμζνου να μειωκεί θ κατανάλωςθ ενζργειασ και να πάρετε μια υψθλι απόδοςθ. Μθν κλείνετε τρφπεσ αναρρόφθςθσ ι εξαγωγισ. Μπορείτε να κάνετε το τμιμα κινθτιρα κακαρίηονται από ςκόνθ και οι τςίχλεσ, φζρνοντασ τθ ςυςκευι ςασ ςε ζνα εξουςιοδοτθμζνο ςζρβισ. ΜΕΣΑΦΟΡΑ & ΠΑΡΑΔΟΗ Θα πρζπει να μεταφζρετε τθ ςυςκευι ςτθν αρχικι του ςυςκευαςία με διαιρζτεσ από τυλίγοντάσ το με ζνα μαλακό πανί. Λανκαςμζνθ ςυςκευαςία ενδζχεται να προκαλζςει να βλάψουν τθν εξωτερικι επιφάνεια τθσ θλεκτρικισ ςκοφπασ. ΗΜΕΙΩΗ: ΟΙ ΖΗΜΙΕ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΧΙΑ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΝ ΠΑΡΑΔΟΗ ΣΟΤ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ Ε ΕΓΓΤΗΗ Η διάρκεια διακιρυξθσ και αποφαςιςτικότθτασ είναι 10 χρόνια από το Τπουργείο Βιομθχανίασ. ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ Ιςχφσ κινθτιρα (Max.) : 2000Watt Ιςχφσ κινθτιρα (ονομ.) : 1200Watt Σάςθ / ςυχνότθτα : 220V/50Hz Ρυκμόσ Ροισ αζρα : 45 L/sec Ιςχφσ Vacuum (νερό) : 2000mm H2O υμμορφϊνεται με τον κανονιςμό EEE. Αυτι θ ςυςκευι δεν πρζπει να απορρίπτονται ςε ςκουπίδια, δεδομζνου ότι περιζχει ανακυκλϊςιμα εξαρτιματα ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ WEE. Επικοινωνιςτε με το πλθςιζςτερο κζντρο ανακφκλωςθσ, προκειμζνου να γίνει ανακφκλωςθ.

ΟΡΟΙΑΔΗΡΟΤΕ ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΟΥ ΑΡΑΙΤΕΙ ΑΦΑΙΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΠ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ.

ΟΡΟΙΑΔΗΡΟΤΕ ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΟΥ ΑΡΑΙΤΕΙ ΑΦΑΙΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΠ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ. W88210DAP S88211DAP 1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ Αφιςτε αρκετά ανοίγματα για τον ςωςτό εξαεριςμό τθσ ςυςκευισ. 2) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ Μθν χρθςιμοποιείτε μθχανικζσ διατάξεισ ι άλλα μζςα για να επιταχφνετε

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετϊπιςη περιςτατικοφ μικρήσ ζκταςησ με ζκχυςη υδραργφρου (π.χ. θραφςη θερμομζτρου, λαμπτήρα φθοριςμοφ κ.λ.π.)

Αντιμετϊπιςη περιςτατικοφ μικρήσ ζκταςησ με ζκχυςη υδραργφρου (π.χ. θραφςη θερμομζτρου, λαμπτήρα φθοριςμοφ κ.λ.π.) Γενικζσ Πληροφορίεσ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΑΣΤΧΗΜΑΣΩΝ ΕΚΧΤΗ ΤΔΡΑΡΓΤΡΟΤ Ο ςτοιχειακόσ υδράργυροσ ανικει ςτα βαρζα μζταλλα και ζχει αργυρόλευκο χρϊμα. Είναι το μόνο μζταλλο που ςε ςυνικθ κερμοκραςία παραμζνει ςε υγρι

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ ΠΡΟΛΟΓΟ ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ Κατά τθν διάρκεια των τελευταίων χρόνων, ζχει αυξθκεί ο αρικμόσ

Διαβάστε περισσότερα

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport 1. Πλικτρο αφξθςθσ ιχου (+) / SRS πλικτρο 2. Ενδεικτικι Λυχνία 3. Πλικτρο Πολλαπλϊν Λειτουργιϊν (MFB) / Play/ Pause 4. Rewind 5. Fast Forward 6. Πλικτρο μείωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγκατάστασης Βήμα-Βήμα ΚΙΤ ΑΙΑΣ112 σε αυτοκίνητο

Οδηγός Εγκατάστασης Βήμα-Βήμα ΚΙΤ ΑΙΑΣ112 σε αυτοκίνητο 18/06/2014 2012-2014 Σο κιτ ςυναρμολόγθςθσ τθσ ςυςκευισ AIAS Ydrogen GE καταςκευάηεται από τθν εταιρία: Δ.Λειβιδιϊτθσ ΜΟΝ. ΕΠΕ, ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΤ 83, 11743, ΝΕΟ ΚΟΜΟ, ΑΘΗΝΑ Σθλ.: 210.9014154, Fax: 210.9015947

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για τα Φωτοβολταϊκά Πάνελ

Οδηγόσ αρχαρίων για τα Φωτοβολταϊκά Πάνελ Οδηγόσ αρχαρίων για τα Φωτοβολταϊκά Πάνελ Γιατί να μάκετε για τα φωτοβολταϊκά πάνελ; Γιατί: Παράγουν κακαρι πθγι ενζργειασ Μπορείτε να αμειφκείτε για τθν ενζργεια που παράγετε ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ειςαγωγή 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

Siemens Set Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ-κατανομισ δαπανϊν

Siemens Set Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ-κατανομισ δαπανϊν Το Siemens SET προςφζρει: Άνεςθ και εξοικονόμθςθ ενζργειασ ζωσ και 40%. Δίκαιθ κατανομι δαπανών βάςθ τθσ πραγματικισ καταναλιςκόμενθσ ενζργειασ. Ο κάκε ζνοικοσ ενεργοποιεί τθν κζρμανςθ ςτο χώρο του όποτε

Διαβάστε περισσότερα

Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, κατανομισ δαπανϊν. Αυτονομία διςωλθνίων ςυςτθμάτων, κατανομι δαπανϊν

Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, κατανομισ δαπανϊν. Αυτονομία διςωλθνίων ςυςτθμάτων, κατανομι δαπανϊν Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, Ο αςφρματοσ κερμιδομετρθτισ (1) προςαρμόηεται με ειδικό μοχλιςμό ςτιριξθσ επάνω ςτο κερμαντικό ςϊμα, χωρίσ να τρυπάει το ςϊμα και χωρίσ να μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00 Οδηγίερ: ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00 1) Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 7 ζελίδερ και πεπιλαμβάνει 25 θέμαηα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Μελζτη Συςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων

Μελζτη Συςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΔΘΜΟΣ ΚΑΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 1 Προμήθεια ςυςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων ΑΙΘΜΟΣ ΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΕΚΘΕΣΘΣ: 1963/29-1-2015 K.A.:

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ Μάκετε περιςςότερα για τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ για να μεταβείτε ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ι να μετακινθκείτε

Διαβάστε περισσότερα

Μθχανιματα Donuts. In.Con.Eq Hellas. Ο Νζοσ Κόςμοσ των Donuts κοντά ςασ. Αυτόματεσ μθχανζσ κοπισ Donut Τθγανιζρεσ Γεμιςτικά Στόφεσ

Μθχανιματα Donuts. In.Con.Eq Hellas. Ο Νζοσ Κόςμοσ των Donuts κοντά ςασ. Αυτόματεσ μθχανζσ κοπισ Donut Τθγανιζρεσ Γεμιςτικά Στόφεσ Μθχανιματα Donuts Ο Νζοσ Κόςμοσ των Donuts κοντά ςασ Αυτόματεσ μθχανζσ κοπισ Donut Τθγανιζρεσ Γεμιςτικά Στόφεσ Γλαςιζρεσ Ταχυηυμωτιρια Σφολιατομθχανζσ Αξεςουάρ 2013 In.Con.Eq Hellas Μθχανζσ Κοπισ Donuts

Διαβάστε περισσότερα

CALLIDA 25 kw [ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ, ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ] Το εγτειρίδιο οδηγιών τρήζης αποηελεί αναπόζπαζηο μέρος ηοσ προϊόνηος

CALLIDA 25 kw [ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ, ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ] Το εγτειρίδιο οδηγιών τρήζης αποηελεί αναπόζπαζηο μέρος ηοσ προϊόνηος CALLIDA 25 kw - [ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ, ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ] Το εγτειρίδιο οδηγιών τρήζης αποηελεί αναπόζπαζηο μέρος ηοσ προϊόνηος Ρ Ε Λ Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΓΕΝΛΚΕΣ ΡΛΘΟΦΟΛΕΣ 3 1.0 ΓΕΝΛΚΟΛ ΚΑΝΟΝΕΣ 5

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1) Αρχικά πρζπει να γίνει ζλεγχοσ του υποςτρϊματοσ για : ςκόνεσ, υγραςία, επιπεδότθτα. Ππου κρίνεται απαραίτθτο πρζπει να γίνεται κακαριςμόσ, υδροβολι,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY Περιεχόμενα 1. Oδθγία 2004/35 «Ο Ρυπαίνων πλθρϊνει» 2. Προςταςία και Διαχείριςθ Τδατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Φεςτιβάλ των Κοινών. Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά

Φεςτιβάλ των Κοινών. Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά Φεςτιβάλ των Κοινών Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά αποανάπτυξθ «ελαττοφμενθ ανάπτυξθ», από-μεγζκυνςθ, de-growth αποανάπτυξθ «ελαττοφμενθ ανάπτυξθ», από-μεγζκυνςθ,

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφικά βοηθήματα και βότανα για το θηλαςμό

Διατροφικά βοηθήματα και βότανα για το θηλαςμό Διατροφικά βοηθήματα και βότανα για το θηλαςμό (Βαςιςμζνο ςτο βιβλίο τθσ Hilary Jacobson CH.HU.SI. Mother food for breastfeeding mothers) Γενικζσ διατροφικζσ ςυμβουλζσ για τισ μητζρεσ αμζςωσ μετά τη γζννηςη.

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Paragon Alignment Tool

Paragon Alignment Tool PARAGON Software Group 15615 Alton Parkway, Suite 400, Irvine, California 92618 USA Τηλ. +1.949.825.6280 Φαξ +1.949.825.6279 Email sales-usa@paragon-software.com www.paragon-software.com Paragon Alignment

Διαβάστε περισσότερα

«Ειςαγωγι ςτα Rebreathers»

«Ειςαγωγι ςτα Rebreathers» «Ειςαγωγι ςτα Rebreathers» Βασική θεωρία και αρχές λειτουργίας Γιϊργοσ Καμαρινόσ [BSAC AD / CMAS ] Εςείσ τι Εικόνα Ζχετε ςτο Νου; 332 π.χ. Μζγασ Αλζξανδροσ Οι Πρϊτεσ Συςκευζσ Theodore Schwann 1853 Davis

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0 www.aratos.gr 1 Η προςτικζμενθ αξία Η Άρατοσ Τεχνολογίεσ Α.Ε. μζςα από το ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ECM-PLUS παρζχει μια αποδοτικι λφςθ τθλεπικοινωνίασ για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ HIV / AIDS Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ 2011 Σελίδα 0 από 12 HIV / AIDS Το AIDS είναι ζνα ςεξουαλικό μεταδοτικό νόςθμα και δεν αποτελεί πλζον μια κανατθφόρα αςκζνεια, αλλά μία χρόνια νόςο, για τθν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΣ ΗΛΕΚΣΡΟΚΙΝΗΗ ΠΟΔΗΛΑΣΩΝ

ΚΙΣ ΗΛΕΚΣΡΟΚΙΝΗΗ ΠΟΔΗΛΑΣΩΝ ΚΙΣ ΗΛΕΚΣΡΟΚΙΝΗΗ ΠΟΔΗΛΑΣΩΝ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ - ΙΟΤΛΙΟ 2012 Web site: http://www.actioncontrol.gr Email : genikesp@actioncontrol.gr ΠΑΠΟΤΛΑ 65-122 44 - ΑΙΓΑΛΕΩ ΣΗΛ: 210 561 76 61 ΕΙΔΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ ΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Τα ψθφιακά λογικά κυκλϊματα που μελετιςαμε μζχρι τϊρα ιταν ςυνδυαςτικά κυκλϊματα. Στα ςυνδυαςτικά κυκλϊματα οι ζξοδοι ςε κάκε χρονικι ςτιγμι εξαρτϊνται αποκλειςτικά και μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων

Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων 1. Βαςικά πακζτα Αςφάλιςθσ Αςτικισ Ευκφνθσ οχιματοσ & οδθγοφ Σα τιμολόγια των Ε.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ. ΑΓΡΟΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ERT1557 ΓΓΦΓΙΡΙΔΙΟ ΖΓΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ERT1557 ΓΓΦΓΙΡΙΔΙΟ ΖΓΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ρ.ΡΙΤΤΑΣ-Α.ΔΑΓΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΤΕΧΝΙΚΕΣ & ΕΜΡΟΙΚΕΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΙΣ Χρ. Σμφρνθσ 124 183 46 Μοςχάτο - Ακινα Τθλ. 210 9408595 Fax 210 9408593 Web. www.pittas.gr Email. info@pittas.gr Bracken Hill, South West Industrial

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ Η ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΟΤ. Γεώργιος Κεβόπουλος Αστυνόμος Α. Χίος, 8 Φεβρουαρίου 2012

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ Η ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΟΤ. Γεώργιος Κεβόπουλος Αστυνόμος Α. Χίος, 8 Φεβρουαρίου 2012 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ Η ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΟΤ Γεώργιος Κεβόπουλος Αστυνόμος Α Χίος, 8 Φεβρουαρίου 2012 1 «Είμαι εκ φύσεως αισιόδοξος. Εντούτοις, κάθε τεχνολογία ή δώρο της επιστήμης έχει και μια σκοτεινή πλευρά.

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων

Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων Γιατί να μάκετε για τα παράκυρα και τα ςυςτιματα παρακφρων; Η απάντθςθ είναι γιατί: Αποτελοφν μζροσ των μζτρων για ενεργειακι απόδοςθ που όταν

Διαβάστε περισσότερα

Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία

Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία Ευδοξία Κατςικογιάννθ Χθμικόσ Μθχανικόσ Ε.Μ.Π. Επικεωρθτισ Αςφάλειασ & Υγείασ ςτθν Εργαςία Σϊμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ (Σ.ΕΠ.Ε.) Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ & Πρόνοιασ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες 1 Πρωτεΐνες Πρωτεΐνεσ : Οι πρωτεΐνεσ είναι ουςίεσ «πρώτθσ» γραμμισ για τουσ οργανιςμοφσ (άρα και για τον άνκρωπο). Σα κφτταρα και οι ιςτοί αποτελοφνται κατά κφριο λόγο από πρωτεΐνεσ. Ο ςθμαντικότεροσ όμωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. τθσ

ΕΣΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. τθσ 1 ΕΣΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ τθσ 2 1. Ιςτορικό α. Ιςτορικό Εταιρείασ Θ AΡΒΙ μετζτρεψε τθ νομικι τθσ μορφι από ΕΠΕ ςε Ανϊνυμθ Εταιρεία, ωσ μζροσ τθσ ςυνεχοφσ ανάπτυξισ τθσ ςτον τομζα του περιβάλλοντοσ. β. Με τι αςχολοφμαςτε

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο

Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΟ ΔΘΜΟΤΛΚΟ ΣΧΟΛΕΛΟ ΜΑΩΝΛΟΥ- ΨΕΜΑΤΛΣΜΕΝΟΥ Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο Διαθεματική Εργαςία από τουσ μαθητέσ τησ Γ και Δ τάξησ. Δαςκάλα: Φρυςοβαλάντω Θουκυδίδου ΣΧΟΛΛΚΘ ΧΟΝΛΑ 2010 2011 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST 1 1.1 Ειςαγωγό Για να λάβετε τα δεδομζνα του Τπ. Παιδείασ μζςω του επίγειου ψθφιακοφ ςιματοσ τθσ ΝΕΡΙΣ κα πρζπει, εάν δεν διακζτετε ιδθ, να προμθκευτείτε, να εγκαταςτιςετε

Διαβάστε περισσότερα

solar, air and water treatment and products. Our aim is to provide clients with reliable costeffective

solar, air and water treatment and products. Our aim is to provide clients with reliable costeffective 2 COMPANY PROFILE: With a successful track record in the field of mechanical engineering ARIMEC's services since 1990 have been: To undertake and carry out complete mechanical contracts To provide top

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα απευκφνεται ςε όλουσ τουσ Δθμοςίουσ Υπαλλιλουσ για ςυμμετοχι τουσ ςτα επιμορφωτικά προγράμματα που

Διαβάστε περισσότερα

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 Profile του δικθγόρου που αςχολείται με τα προςωπικά δεδομζνα Ο δικθγόροσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΙΣ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 172,59 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 230,83. ΚΑΣΩ 5ΕΣΙΑ (4ο & 5ο ΕΣΟ ΑΦ.) - 2η ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ (852,63)

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΙΣ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 172,59 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 230,83. ΚΑΣΩ 5ΕΣΙΑ (4ο & 5ο ΕΣΟ ΑΦ.) - 2η ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ (852,63) Οι νζεσ ειςφορζσ με βάςη το Νόμο 3986/2011 (Φ.Ε.Κ. 152/1-7-2011) διαμορφώνονται ωσ εξήσ: (θα ιςχφςουν αναδρομικά από την 1.7.2011 ςφμφωνα με τον μεταγενζςτερο νόμο 4019/2011 (Φ.Ε.Κ. 216/30-9-2011)) Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ. 2 Υγιεινι ςϊματοσ βαρζωσ πάςχοντοσ αςκενι

Όροι Χρήςησ. 2 Υγιεινι ςϊματοσ βαρζωσ πάςχοντοσ αςκενι Υγιεινή ςώματοσ βαρέωσ πάςχοντοσ αςθενή 4θ Υγειιονομιικι Ρεριιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Υγιεινι ςϊματοσ βαρζωσ πάςχοντοσ αςκενι Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

S c i e n t i f i c a s s i s t a n c e i n l i f e!

S c i e n t i f i c a s s i s t a n c e i n l i f e! S c i e n t i f i c a s s i s t a n c e i n l i f e! 67 ΙΨΙ R T H S P R T S F I E L D 68 ΤΙΚ ΝΑΚΑ ΙΨΙΤ ΤΙΗΕΝ HIP Καταςκευι από κερμοδιαμορφϊςιμο πολυπροπυλζνιο. Εςωτερικι επζνδυςθ από αφρϊδεσ φφαςμα. πανζλα

Διαβάστε περισσότερα

2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ. Όροι Χρήςησ

2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ. Όροι Χρήςησ Χορήγηςη οξυγόνου με ςυςκευέσ χαμηλήσ και υψηλήσ ροήσ 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ,

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΟΟΠΣΙΜΘ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΣΘ ΠΕΡΙΒΑΝΝΟΟΣΙΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ ΠΟΤ ΕΠΘΡΕΑΗΕΙ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ

4. ΤΟΟΠΣΙΜΘ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΣΘ ΠΕΡΙΒΑΝΝΟΟΣΙΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ ΠΟΤ ΕΠΘΡΕΑΗΕΙ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ 4. ΤΟΟΠΣΙΜΘ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΣΘ ΠΕΡΙΒΑΝΝΟΟΣΙΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ ΠΟΤ ΕΠΘΡΕΑΗΕΙ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ 4.1 ΟΟΞΟΘΕΣΙΜΟ ΠΝΑΙΙΟ ΓΙΑ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ 4.1.1 ΕΤΡΩΠΑΛΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ Οριςμζνεσ επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ ζχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδώ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ. 2 Αναρρόφθςθ Βρογχικϊν Εκκρίςεων

Όροι Χρήςησ. 2 Αναρρόφθςθ Βρογχικϊν Εκκρίςεων Αναρρόφηση Βρογχικών Εκκρίσεων 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Αναρρόφθςθ Βρογχικϊν Εκκρίςεων Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Σο 20% των Ελλθνίδων πάςχει από αλωπεκία. Θ πτϊςθ περιςςότερων από 100 τριχϊν τθν θμζρα είναι ςφμπτωμα προβλιματοσ των μαλλιϊν

Σο 20% των Ελλθνίδων πάςχει από αλωπεκία. Θ πτϊςθ περιςςότερων από 100 τριχϊν τθν θμζρα είναι ςφμπτωμα προβλιματοσ των μαλλιϊν Σο 20% των Ελλθνίδων πάςχει από αλωπεκία Θ πτϊςθ περιςςότερων από 100 τριχϊν τθν θμζρα είναι ςφμπτωμα προβλιματοσ των μαλλιϊν Σο 30% των αντρϊν θλικίασ 30 ετϊν πάςχει από αλωπεκία χεδόν ζνα 60% του πλθκυςμοφ

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη

Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη 0 Χαρακτθριςτικά 1 Χαρακτθριςτικά 2 Χαρακτθριςτικά 3 Χαρακτθριςτικά Μια ταινία καταγραφισ κα παρουςιάηει τα δεδομζνα που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α ΑΠΑΝΣΗΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΠΕΚΣΑΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. ΚΑΙ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΕΠΙΒΑΣΙΚΟΤ ΚΟΙΝΟΤ» Ερώτηςη 1: A1.3, ςελ.

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντθςθ φιλίασ και γνωριμίασ. LUPUS CYPRUS - LUCY www.lupuscyprus.com

Συνάντθςθ φιλίασ και γνωριμίασ. LUPUS CYPRUS - LUCY www.lupuscyprus.com Συνάντθςθ φιλίασ και γνωριμίασ LUPUS CYPRUS - LUCY www. 19/02/2014 θ ηωι μασ με τον κ.σελ Όλουσ μασ ενϊνει κάτι πολφ δυνατό και ιδιαίτερο. Δεχτικαμε εντελϊσ ξαφνικά ζνα ανεπικφμθτο και μόνιμο ςφντροφο,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΟΜΟ ΚΤΦΙΔΗ

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΟΜΟ ΚΤΦΙΔΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΟΜΟ ΚΤΦΙΔΗ 2014 ΠΡΟΘΕΕΙ 1 Πίλαθαο πεξηερνκέλωλ Πίνακας περιεχομένων... 1 Αθξωηεξηαζκόο... 3 Τη θάλεηε κεηά ηελ Εγρείξηζε... 4 Σε πεξίπηωζε Αθξωηεξηαζκνύ Κλήκεο... 4 Τη πξέπεη λα θάλεηε κεηά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ

ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ Η ΘΕΗ ΣΟΤ ΠΑΡΚΟΤ ΑΘΑΛΑΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΟΤ ΠΑΡΚΟΤ Η ςυνολικι ζκταςθ 840 εκτάρια (ι 8,4 km 2 ) Θταν κυβερνθτικό τςιφλίκι, ζνασ άγονοσ γυμνότοποσ και θ αναδάςωςθ του άρχιςε το

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ & Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ

Η ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ & Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ Η ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ & Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΣΙΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΠΡΟΕΔΡΟ Ε.Ο.ΑΝ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΦΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ WASP TOOL Ανϊπτυξη και Επύδειξη ενόσ Εργαλεύου για την Τποςτόριξη

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη ηηλεκπαίδευζη

Σύγχρονη ηηλεκπαίδευζη Εγχειρίδιο Χριςθσ και υντιρθςθσ τθσ Αίκουςασ Σθλεκπαίδευςθσ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων Σύγχρονη ηηλεκπαίδευζη Ιωάννινα 2007 Ζκδοςθ 1.0.0 Πίνακασ Περιεχομένων 1 χετικά με τα ςυςτιματα τθλεδιάςκεψθσ...

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΣΟΠΙΚΕ ΑΡΧΕ ΣΟΧΕΤΟΤΝ Ε ΕΝΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ»

«ΟΙ ΣΟΠΙΚΕ ΑΡΧΕ ΣΟΧΕΤΟΤΝ Ε ΕΝΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ» Παραςκευή 13 Ιουνίου 2014, 8.30 πμ 2.00μμ Πολιτιςτικό Κζντρο τροβόλου ΠΡΟΚΛΗΗ O Διμοσ τροβόλου και το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτϊν ςασ προςκαλοφν ςτθν θμερίδα που κα πραγματοποιθκεί τθν Παραςκευι

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα

Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα Χρόνοσ προετοιμαςίασ: 10 λεπτά Χρόνοσ μαγειρζματοσ: 25-30 λεπτά Για 4 άτομα 600 γραμμάρια μικρζσ πατάτεσ βραςμζνεσ με τθν φλοφδα τουσ 2 τομάτεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 3.2. Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ.

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 3.2. Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Προκιρυξθ όρων διαγωνιςμοφ υπό τον τίτλο ΜΕ ΣΟ ΚΑΛΗΜΕΡΑ" από τθν εταιρεία EPSILON TV (ςτο εξισ "θ Διοργανϊτρια"), με τθν τεχνικι υποςτιριξθ τθσ εταιρείασ CONDATEL A.E. (ςτο εξισ "θ Εταιρεία"),

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά Είςοδοσ ςτο πρόγραμμα Ρυιμίςεισ ζυγοφ Αλλαγι IP διεφκυνςθσ ηυγοφ Ρυκμίςεισ επικοινωνίασ Αποκικευςθ Ρυιμίςεισ εφαρμογθσ DIGICOM

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ - ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ. Προπτυχιακή Διπλωματική Εργαςία

AΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ - ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ. Προπτυχιακή Διπλωματική Εργαςία AΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ - ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ Προπτυχιακή Διπλωματική Εργαςία Με τίτλο : «Καταςκευή Ηλεκτρικήσ Εγκατάςταςησ με Σεχνολογία KNX ςε Κατοικία.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΤΟ (02) ΣΑΧΤΠΛΟΩΝ ΚΑΦΩΝ ΠΝΕΤΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (Ζως 11 μέτρων) Y.N.A./Α.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙ.Π.ΧΕ.Μ.

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΤΟ (02) ΣΑΧΤΠΛΟΩΝ ΚΑΦΩΝ ΠΝΕΤΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (Ζως 11 μέτρων) Y.N.A./Α.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙ.Π.ΧΕ.Μ. ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΤΟ (02) ΣΑΧΤΠΛΟΩΝ ΚΑΦΩΝ ΠΝΕΤΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (Ζως 11 μέτρων) Y.N.A./Α.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙ.Π.ΧΕ.Μ. 1 ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΡΟΣ.....3 2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΒΟΘΘΘΜΑΤΑ.3 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ.....3 4. ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί)

TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί) TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί) Σο ςφςτθμα TAXI-TRACK (Driver) αποτελεί μία ολοκλθρωμζνθ λφςθ για τον εντοπιςμό των 10 πλθςιζςτερων διακζςιμων ταξί, ωσ προσ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΣΟΠΙΚΕ ΑΡΧΕ ΣΟΧΕΤΟΤΝ Ε ΕΝΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ»

«ΟΙ ΣΟΠΙΚΕ ΑΡΧΕ ΣΟΧΕΤΟΤΝ Ε ΕΝΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ» ΠΡΟΚΛΗΗ O Διμοσ τροβόλου και το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών ςασ προςκαλοφν ςτθν θμερίδα που κα πραγματοποιθκεί τθν Παραςκευι 13 Ιουνίου και ώρα 09:00 13:00 με τίτλο «ΟΙ ΣΟΠΙΚΕ ΑΡΧΕ ΣΟΧΕΤΟΤΝ. Η θμερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ. Όροι Χρήςησ

2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ. Όροι Χρήςησ Λόψη ζωτικών ςημεύων ςε ενόλικεσ 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

PVS in BLOOM (Φωτοβολταϊκά ςε Ανάπτυξθ) ΣΕΧΝΚΚΟ ΕΓΧΕΚΡΚΔΚΟ

PVS in BLOOM (Φωτοβολταϊκά ςε Ανάπτυξθ) ΣΕΧΝΚΚΟ ΕΓΧΕΚΡΚΔΚΟ PVS in BLOOM (Φωτοβολταϊκά ςε Ανάπτυξθ) ΣΕΧΝΚΚΟ ΕΓΧΕΚΡΚΔΚΟ Θ Εγκατάςταςθ επί του εδάφουσ φωτοβολταϊκϊν ςε υποβακμιςμζνεσ περιοχζσ ISBN: 9788890231001 Αυτό το τεχνικό εγχειρίδιο αναπτφχκθκε ςτα πλαίςια

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εργαςιών. «Αποκατάςταςη Δαςικοφ Οικοςυςτήματοσ & Σοπίου μετά από Φυςικζσ Καταςτροφζσ ή άλλεσ Επεμβάςεισ Επίδειξη Καλών Πρακτικών»

Πρόγραμμα Εργαςιών. «Αποκατάςταςη Δαςικοφ Οικοςυςτήματοσ & Σοπίου μετά από Φυςικζσ Καταςτροφζσ ή άλλεσ Επεμβάςεισ Επίδειξη Καλών Πρακτικών» Πρόγραμμα Εργαςιών «Αποκατάςταςη Δαςικοφ Οικοςυςτήματοσ & Σοπίου μετά από Φυςικζσ Καταςτροφζσ ή άλλεσ Επεμβάςεισ Επίδειξη Καλών Πρακτικών» Αθήνα 14 Οκτωβρίου 2013, Ξενοδοχείο Divani Caravel 8:30-9:00 Εγγραφζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα