Οδθγίεσ Χριςεωσ CASCADA. Ηλεκτρικι κοφπα με Φίλτρο Νεροφ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδθγίεσ Χριςεωσ CASCADA. Ηλεκτρικι κοφπα με Φίλτρο Νεροφ"

Transcript

1 Οδθγίεσ Χριςεωσ CASCADA Ηλεκτρικι κοφπα με Φίλτρο Νεροφ

2 ΟΡΙΜΟΙ ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΩΝ 1. Διαφανζσ ςϊμα 2. Κοιλότθτα κινθτιρασ 3. Ηλεκτρικό διακόπτθ κινθτιρα 4. Μάνταλο ςτερζωςθσ κινθτιρα 5. Κινθτζσ ρόδεσ 6. Σρφπα ςωλινασ 7. Κεφάλι ςωλινασ 8. ωλινα ςκοφπασ 9. Πλαςτικό ςωλινα 10. αρωτικι ςυςκευι 11. Jetty 12. ωλινα φίλτρο νεροφ 13. Λαβι 14. Κρεβάτι φίλτρο νεροφ 15. Φίλτρο ςφουγγάρι 16. υςκευι για καναπζ 17. υςκευι γωνίασ 18. Προςαρμοςμζνθ αγκϊνα κενοφ 19. Δείκτθ επιπζδου νεροφ 20. Φίλτρο Jetty

3 ασ ευχαριςτοφμε για τθν επιλογι τθσ ςκοφπασ τθσ SUNNY. Ευχόμαςτε ότι το προϊόν κάνει τθ ηωι ςασ πιο εφκολθ, κακϊσ με τον τρόπο που κάνουν άλλα προϊόντα τθσ SUNNY. Παρακαλοφμε διαβάςτε το εγχειρίδιο χριςθσ προςεκτικά για να ζχετε τθν καλφτερθ απόδοςθ από το προϊόν ςασ και κρατιςτε ςε αςφαλζσ μζροσ για μελλοντικι χριςθ. ΗΜΑΝΣΙΚΕ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΕΙ Βαςικζσ προφυλάξεισ αςφαλείασ πρζπει να τθροφνται με τθ χριςθ θλεκτρικϊν ςυςκευϊν. "Αν μια παρατιρθςθ και διαχείριςθ δεν παρζχονται από ζνα πρόςωπο που είναι υπεφκυνο για τθν αςφάλεια των ςυςκευών, δεν προορίηεται θ χριςθ από άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ με φυςικζσ, αιςκθτθριακζσ και διανοθτικζσ αναπθρίεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των παιδιών." Μθν αφινετε τθ ςυςκευι ςασ ςυνδεδεμζνο ςτο θλεκτρικό ρεφμα. Βγάλτε το όταν δεν χρθςιμοποιείτε ι ςε περιπτϊςεισ που απαιτείται ςζρβισ. Καλϊδιο ρεφματοσ ι το φισ δεν πρζπει να βυκίηεται ςε οποιοδιποτε υγρό. Μθν αγγίηετε τθ ςυςκευι ςασ ι το καλϊδιο με βρεγμζνα χζρια. Ποτζ μθ χρθςιμοποιείτε θλεκτρικι ςκοφπα χωρίσ φίλτρα. Μθν κρατάτε ςωλινα κοντά ςτα αυτιά και τα μάτια ςασ όταν θ ςυςκευι λειτουργεί. Κρατιςτε τα ροφχα ςασ, τα μαλλιά και το ςϊμα μακριά από τθν τρφπα και τα κινοφμενα μζρθ τθσ θλεκτρικισ ςκοφπασ. Χρθςιμοποιείτε μόνο αξεςουάρ που καταςκευάηονται ι προτείνονται από τον καταςκευαςτι. Κλείςτε όλουσ τουσ διακόπτεσ ςτθν θλεκτρικι ςκοφπα ςασ πριν αφαιρζςετε το φισ. ΦΑΛΜΑΣΑ ΧΡΗΣΩΝ Ελζγξτε αν θ τάςθ που αναγράφεται θλεκτρικι ςκοφπα ςασ ικανοποιεί τισ τοπικζσ τάςθ τροφοδοςίασ. Μθν χρθςιμοποιείτε καλϊδιο επζκταςθσ που παρζχει ανεπαρκι ρεφμα να μθν βλάπτει τθ ςυςκευι. Η ςυςκευι ςασ είναι μόνο για οικιακι χριςθ. Μθν χρθςιμοποιείτε για εμπορικοφσ και βιομθχανικοφσ ςκοποφσ. Αποφφγετε κινιςεισ που μπορεί να βλάψει το καλϊδιο και το φισ. Χρθςιμοποιιςτε το ςϊμα του φισ για να το αφαιρζςετε, όχι το καλϊδιο. Προκειμζνου να αποφευχκεί θ παραμόρφωςθ ςε πλαςτικά μζρθ τθσ ςυςκευισ ςασ και να αποφευχκεί θ πρόκλθςθ πυρκαγιάσ, ποτζ μθν αφινετε τθ ςυςκευι ςασ κάτω από το άμεςο θλιακό φωσ, πθγζσ κερμότθτασ και παρόμοιεσ περιπτϊςεισ. ε περίπτωςθ που ζχετε κακαρίςει τα απορρυπαντικά, ςαποφνια, χθμικά κλπ, θ οποία μπορεί να προκαλζςει αφριςμό του νεροφ, ςβιςτε τθ ςυςκευι ςασ και ξεπλφνετε το καλάκι. Μθν ςκουπίςτε ποτζ εκρθκτικά, εφφλεκτα, όξινα, ςκλθρά ι αιχμθρά υλικά. Ποτζ μθ βυκίηετε το ςϊμα τθσ ςυςκευισ ςασ ςε νερό (τμιμα κινθτιρα). Φίλτρα κα πρζπει να χρθςιμοποιείται ωσ προορίηονται.

4 Μθν προςπακείτε να διορκϊςετε, ρυκμίςτε ι αντικαταςτιςτε τα εξαρτιματα τθσ ςυςκευισ ςασ. Επικοινωνιςτε με ζνα εξουςιοδοτθμζνο ςζρβισ ςε περίπτωςθ αποτυχίασ. Προβλιματα που προκφπτουν από περιττϊματα και ςυγκροφςεισ πραγματοποιοφνται από τον χριςτθ μετά τθν παράδοςθ τθσ ςυςκευισ του χριςτθ είναι αποτυχίεσ χριςτθ. Η εταιρεία μασ δεν μπορεί να κεωρθκεί υπεφκυνθ από βλάβεσ που μπορεί να προκφψουν από τθν παραπάνω λόγουσ, ωσ εκ τοφτου όλεσ οι αποτυχίεσ επεξεργαςία εκτόσ τθσ κάλυψθσ τθσ εγγφθςθσ. ΠΡΟΣΑΕΙ ΓΙΑ ΣΟΤ ΧΡΗΣΕ Μθν χρθςιμοποιείτε ποτζ τθν θλεκτρικι ςκοφπα χωρίσ φίλτρα για τθν πρόλθψθ ηθμιϊν. Πλφνετε και ξεπλφνετε τα φίλτρα ανάλογα με τθ ςυχνότθτα χριςθσ και τθσ ρφπανςθσ με νερό και ςαποφνι. Αυτι θ διαδικαςία κα κρατιςει ανοικτι αναπνευςτικζσ οδοφσ τθσ κινθτιρασ και κα παρατιςει τθ ηωι κινθτιρα. Επίςθσ, θ ςυςκευι ςασ κα λειτουργεί με μζγιςτθ ιςχφ. ΚΑΝΟΝΕ ΠΟΤ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΣΑΙ ΣΗΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ Ποτζ μθν ανοίγετε και να προςπακιςετε να διορκϊςετε θλεκτρικι ςκοφπα ςασ, όταν ζχει βλάβθ. Μθν χρθςιμοποιείτε θλεκτρικι ςκοφπα ςασ, όταν πζςει ςτο πάτωμα ι να χτυπθκεί με ζνα άκαμπτο αντικείμενο, επικοινωνιςτε με τον εξουςιοδοτθμζνο ςζρβισ ςασ. Ποτζ μθν αντικαταςτιςετε ζνα κατεςτραμμζνο καλϊδιο ι πρίηα, επικοινωνιςτε με τον εξουςιοδοτθμζνο ςζρβισ ςασ. ΤΝΑΡΜΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ Μετά τθν αφαίρεςθ τθσ ςυςκευισ από τθ ςυςκευαςία τθσ, αφαιρζςτε το τμιμα κινθτιρα από το ςϊμα με το άνοιγμα των μανδάλων (4) που κακορίηουν το τμιμα ςτο οποίο το διαφανζσ ςϊμα (1) που βρίςκεται. Σοποκετιςτε το ςφουγγάρι φίλτρου (15) ςτο τμιμα κινθτιρα. τερεϊςτε ςωλινα φίλτρο νεροφ (12) ςτο κρεβάτι φίλτρο νεροφ (14) ςτο δοχείο νεροφ. Γεμίςτε το προϊόν με νερό μζχρι δείκτθ επιπζδου (19). Σοποκετιςτε τθ μονάδα jetty (11) ςτθ κζςθ του. Βεβαιωκείτε ότι το φίλτρο jetty (20) είναι ςτακερι. τερεϊςτε το Κοιλότθτα κινθτιρασ (2) και διαφανζσ ςϊμα (1) με κλείδωμα αςφάλειεσ (4). υναρμολογιςτε ςαρωτικι ςυςκευι (10), πλαςτικό ςωλινα (9), προςαρμοςμζνθ αγκϊνα κενοφ (18), ςωλινα κενοφ (18) και τθσ κεφαλισ του ςωλινα (7). Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε άλλεσ ςυςκευζσ κακαριςμοφ πάρα πολφ ωσ προσ το ςκοπό τον κακαριςμό ςασ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ: Σοποκετιςτε τα εξαρτιματα όπωσ ορίηεται ςτο εγχειρίδιο. Διαφορετικά διάρκεια ηωισ του προϊόντοσ ςασ κα μειωκεί.

5 ΤΓΡΗ ΧΡΗΗ Βεβαιωκείτε ότι το φίλτρο ςφουγγάρι(15) ζχει κακοριςτεί. αν το φίλτρο νεροφ ςωλινα (12) κακορίηεται ςε διαφανζσ ςϊμα (1), αφαιρζςτε το. Σοποκετιςτε τθν κεφαλι ςωλινα (7) μζςα ςτθν κοιλότθτα του ςωλινα (6) που βρίςκεται μπροςτά από το κφριο ςϊμα. Κλείςτε το τμιμα κινθτιρα (2) και το διαφανζσ ςϊμα (1) χρθςιμοποιϊντασ πλευρικά μάνδαλα (4). Νερό ςυςςωρευτεί πάνω ςε διάφορεσ επιφάνειεσ μπορεί να εκκενϊνεται εντόσ τθσ ςυςκευισ χρθςιμοποιϊντασ ςωλινα κενοφ (8) και κενοφ προςαρμοςμζνο αγκϊνα (18) προκειμζνου να ανοίξει μπλοκάρει νιπτιρεσ. Σα λφματα δεν κα πρζπει να αφεκεί ςτθ ςυςκευι μετά ςκοφπιςμα με θλεκτρικι ςκοφπα. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ: Μθν αφαιρείτε το φίλτρο ςπόγγου (15) κατά τθ διάρκεια οφτε υγρό οφτε ξθρό χριςθ. ΦΙΛΣΡΑ Φίλτρο πόγγου: Φίλτρο ςπόγγου πρζπει να κακοριςτεί ςτθ κζςθ του κατά τθ διάρκεια ςτεγνό και βρεγμζνο ςκοφπιςμα με θλεκτρικι ςκοφπα. Διαφορετικά, τθ ςκόνθ και τα μεγάλα ςωματίδια κα διειςδφςει ςτο μοτζρ του ςτροβίλου, αν κάνουμε αναρρόφθςθ νεροφ, όλο το νερό αρχίηει τθν τουρμπίνα. τθν περίπτωςθ αυτι θ εγγφθςθ ςασ είναι άκυρο. Κάντε τακτικι ςυντιρθςθ για ςασ μακροπρόκεςμα ςχεδιαςμζνο ςφουγγάρι φίλτρο. Αφιςτε τα να ςτεγνϊςουν, δεδομζνου ότι κα φκείρονται πολφ γριγορα. Φίλτρο πόγγου Μονάδα Jetty: Αποτρζπει ότι το πζραςμα του νεροφ από κοιλότθτεσ αζρα ςτθ μονάδα jetty κατά τθν ξθρι χριςθσ. Αποτρζπει επίςθσ ότι το νερό ςτο ςϊμα περάςει ςτθν μονάδα jetty. Σα φίλτρα αυτά κα πρζπει να ςτεγνϊςει εντελϊσ πριν από τθ χριςθ. ΚΑΘΑΡΙΜΟ & ΤΝΣΗΡΗΗ Κλείςτε το διακόπτθ του κινθτιρα (3). Αφαιρζςτε πρίηα. Κάντε υγρά τα οποία βρίςκονται μζςα ςτθν ςωλινα να ρεφει προσ το ςϊμα(1) αυξάνοντασ το άκρο του ςωλινα κενοφ (8). Λφςτε τα μάνταλα που ςυνδζει το τμιμα κινθτιρα (2) με το διαφανζσ ςϊμα (1) και αφαιρζςτε το ςωλινα κενοφ (8) από το ςϊμα (1). Αδειάςτε το νερό των αποβλιτων από το ςϊμα (1) ςτθ νιπτιρα. Επαναςυνδζςτε το ςϊμα (1) και Κοιλότθτα κινθτιρασ (2) και ςτερεϊςτε το ςωλινα κενοφ (8). Χρθςιμοποιιςτε το ςωλινα κενοφ (8) και κακαρίςτε το με μιςό καλάκι κακαρό νερό. Αυτό κα κακαρίςει όλεσ τισ ςυςκευζσ Αδειάςτε το νερό ςτο ςϊμα με τθν αποςυναρμολόγθςθ του μθχανιματοσ για τθν επόμενθ χριςθ. Χρθςιμοποιιςτε ζνα μαλακό φφαςμα και ελαφρφ απορρυπαντικό για να κακαρίςετε εξωτερικι επιφάνεια. κλθρό απορρυπαντικά μπορεί να βλάψει τθν επιφάνεια.

6 ΠΡΟΣΑΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΗ ΧΡΗΗ & ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Κακαρίςτε τθ ςυςκευι ςυχνά, προκειμζνου να μειωκεί θ κατανάλωςθ ενζργειασ και να πάρετε μια υψθλι απόδοςθ. Μθν κλείνετε τρφπεσ αναρρόφθςθσ ι εξαγωγισ. Μπορείτε να κάνετε το τμιμα κινθτιρα κακαρίηονται από ςκόνθ και οι τςίχλεσ, φζρνοντασ τθ ςυςκευι ςασ ςε ζνα εξουςιοδοτθμζνο ςζρβισ. ΜΕΣΑΦΟΡΑ & ΠΑΡΑΔΟΗ Θα πρζπει να μεταφζρετε τθ ςυςκευι ςτθν αρχικι του ςυςκευαςία με διαιρζτεσ από τυλίγοντάσ το με ζνα μαλακό πανί. Λανκαςμζνθ ςυςκευαςία ενδζχεται να προκαλζςει να βλάψουν τθν εξωτερικι επιφάνεια τθσ θλεκτρικισ ςκοφπασ. ΗΜΕΙΩΗ: ΟΙ ΖΗΜΙΕ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΧΙΑ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΝ ΠΑΡΑΔΟΗ ΣΟΤ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ Ε ΕΓΓΤΗΗ Η διάρκεια διακιρυξθσ και αποφαςιςτικότθτασ είναι 10 χρόνια από το Τπουργείο Βιομθχανίασ. ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ Ιςχφσ κινθτιρα (Max.) : 2000Watt Ιςχφσ κινθτιρα (ονομ.) : 1200Watt Σάςθ / ςυχνότθτα : 220V/50Hz Ρυκμόσ Ροισ αζρα : 45 L/sec Ιςχφσ Vacuum (νερό) : 2000mm H2O υμμορφϊνεται με τον κανονιςμό EEE. Αυτι θ ςυςκευι δεν πρζπει να απορρίπτονται ςε ςκουπίδια, δεδομζνου ότι περιζχει ανακυκλϊςιμα εξαρτιματα ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ WEE. Επικοινωνιςτε με το πλθςιζςτερο κζντρο ανακφκλωςθσ, προκειμζνου να γίνει ανακφκλωςθ.

ΟΡΟΙΑΔΗΡΟΤΕ ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΟΥ ΑΡΑΙΤΕΙ ΑΦΑΙΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΠ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ.

ΟΡΟΙΑΔΗΡΟΤΕ ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΟΥ ΑΡΑΙΤΕΙ ΑΦΑΙΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΠ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ. W88210DAP S88211DAP 1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ Αφιςτε αρκετά ανοίγματα για τον ςωςτό εξαεριςμό τθσ ςυςκευισ. 2) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ Μθν χρθςιμοποιείτε μθχανικζσ διατάξεισ ι άλλα μζςα για να επιταχφνετε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙΑΔΗΡΟΤΕ ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΟΥ ΑΡΑΙΤΕΙ ΑΦΑΙΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΠ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ.

ΟΡΟΙΑΔΗΡΟΤΕ ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΟΥ ΑΡΑΙΤΕΙ ΑΦΑΙΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΠ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ. UND1448R 1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ Αφιςτε αρκετά ανοίγματα για τον ςωςτό εξαεριςμό τθσ ςυςκευισ. 2) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ Μθν χρθςιμοποιείτε μθχανικζσ διατάξεισ ι άλλα μζςα για να επιταχφνετε τθν διαδικαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΠΕ ΠΕΛΛΕΣ ΑΕΡΟΘΕΡΜΕ GEKASMETAL AMANDA 9KW. Εγχειρίδιο χριςθσ

ΟΜΠΕ ΠΕΛΛΕΣ ΑΕΡΟΘΕΡΜΕ GEKASMETAL AMANDA 9KW. Εγχειρίδιο χριςθσ AMANDA 9KW Εγχειρίδιο χριςθσ Διαβάςτε προςεκτικά όλεσ τισ οδθγίεσ πριν από τθν εγκατάςταςθ, χριςθ και ςυντιρθςθ Σο εγχειρίδιο χριςθσ αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα του προϊόντοσ. Σελίδα 1 Αγαπθτζ πελάτθ, ευχαριςτοφμε

Διαβάστε περισσότερα

Ψυγείο - Καταψύκτης UND1093W

Ψυγείο - Καταψύκτης UND1093W Ψυγείο - Καταψύκτης UND1093W ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 1 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 2.1 Τοποκζτθςθ... 2 2.2 Αντιςτροφι πόρτασ... 2 2.3 Απαιτιςεισ χϊρου πόρτασ... 3 2.4 Εξιςορρόπθςθ τθσ ςυςκευισ... 4

Διαβάστε περισσότερα

CALLIDA 25 kw [ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ, ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ] Το εγτειρίδιο οδηγιών τρήζης αποηελεί αναπόζπαζηο μέρος ηοσ προϊόνηος

CALLIDA 25 kw [ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ, ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ] Το εγτειρίδιο οδηγιών τρήζης αποηελεί αναπόζπαζηο μέρος ηοσ προϊόνηος CALLIDA 25 kw - [ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ, ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ] Το εγτειρίδιο οδηγιών τρήζης αποηελεί αναπόζπαζηο μέρος ηοσ προϊόνηος Ρ Ε Λ Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΓΕΝΛΚΕΣ ΡΛΘΟΦΟΛΕΣ 3 1.0 ΓΕΝΛΚΟΛ ΚΑΝΟΝΕΣ 5

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΕΝΕΓΕΙΑΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΕΝΕΓΕΙΑΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΕΝΕΓΕΙΑΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ειςαγωγι 2. Γενικά ςτοιχεία 2.1. Ρεριγραφι 2.2. Τεχνικά χαρακτθριςτικά 3. Εγκατάςταςθ 3.1. Γενικά 3.2. Εγκατάςταςθ αεραγωγϊν εξαγωγισ κερμοφ αζρα 3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετϊπιςη περιςτατικοφ μικρήσ ζκταςησ με ζκχυςη υδραργφρου (π.χ. θραφςη θερμομζτρου, λαμπτήρα φθοριςμοφ κ.λ.π.)

Αντιμετϊπιςη περιςτατικοφ μικρήσ ζκταςησ με ζκχυςη υδραργφρου (π.χ. θραφςη θερμομζτρου, λαμπτήρα φθοριςμοφ κ.λ.π.) Γενικζσ Πληροφορίεσ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΑΣΤΧΗΜΑΣΩΝ ΕΚΧΤΗ ΤΔΡΑΡΓΤΡΟΤ Ο ςτοιχειακόσ υδράργυροσ ανικει ςτα βαρζα μζταλλα και ζχει αργυρόλευκο χρϊμα. Είναι το μόνο μζταλλο που ςε ςυνικθ κερμοκραςία παραμζνει ςε υγρι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΤΟ (02) ΣΑΧΤΠΛΟΩΝ ΚΑΦΩΝ ΠΝΕΤΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (Ζως 11 μέτρων) Y.N.A./Α.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙ.Π.ΧΕ.Μ.

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΤΟ (02) ΣΑΧΤΠΛΟΩΝ ΚΑΦΩΝ ΠΝΕΤΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (Ζως 11 μέτρων) Y.N.A./Α.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙ.Π.ΧΕ.Μ. ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΤΟ (02) ΣΑΧΤΠΛΟΩΝ ΚΑΦΩΝ ΠΝΕΤΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (Ζως 11 μέτρων) Y.N.A./Α.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙ.Π.ΧΕ.Μ. 1 ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΡΟΣ.....3 2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΒΟΘΘΘΜΑΤΑ.3 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ.....3 4. ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγκατάστασης Βήμα-Βήμα ΚΙΤ ΑΙΑΣ112 σε αυτοκίνητο

Οδηγός Εγκατάστασης Βήμα-Βήμα ΚΙΤ ΑΙΑΣ112 σε αυτοκίνητο 18/06/2014 2012-2014 Σο κιτ ςυναρμολόγθςθσ τθσ ςυςκευισ AIAS Ydrogen GE καταςκευάηεται από τθν εταιρία: Δ.Λειβιδιϊτθσ ΜΟΝ. ΕΠΕ, ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΤ 83, 11743, ΝΕΟ ΚΟΜΟ, ΑΘΗΝΑ Σθλ.: 210.9014154, Fax: 210.9015947

Διαβάστε περισσότερα

PVS in BLOOM (Φωτοβολταϊκά ςε Ανάπτυξθ) ΣΕΧΝΚΚΟ ΕΓΧΕΚΡΚΔΚΟ

PVS in BLOOM (Φωτοβολταϊκά ςε Ανάπτυξθ) ΣΕΧΝΚΚΟ ΕΓΧΕΚΡΚΔΚΟ PVS in BLOOM (Φωτοβολταϊκά ςε Ανάπτυξθ) ΣΕΧΝΚΚΟ ΕΓΧΕΚΡΚΔΚΟ Θ Εγκατάςταςθ επί του εδάφουσ φωτοβολταϊκϊν ςε υποβακμιςμζνεσ περιοχζσ ISBN: 9788890231001 Αυτό το τεχνικό εγχειρίδιο αναπτφχκθκε ςτα πλαίςια

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΟΟΠΣΙΜΘ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΣΘ ΠΕΡΙΒΑΝΝΟΟΣΙΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ ΠΟΤ ΕΠΘΡΕΑΗΕΙ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ

4. ΤΟΟΠΣΙΜΘ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΣΘ ΠΕΡΙΒΑΝΝΟΟΣΙΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ ΠΟΤ ΕΠΘΡΕΑΗΕΙ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ 4. ΤΟΟΠΣΙΜΘ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΣΘ ΠΕΡΙΒΑΝΝΟΟΣΙΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ ΠΟΤ ΕΠΘΡΕΑΗΕΙ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ 4.1 ΟΟΞΟΘΕΣΙΜΟ ΠΝΑΙΙΟ ΓΙΑ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ 4.1.1 ΕΤΡΩΠΑΛΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ Οριςμζνεσ επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ ζχουν

Διαβάστε περισσότερα

ERT1557 ΓΓΦΓΙΡΙΔΙΟ ΖΓΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ERT1557 ΓΓΦΓΙΡΙΔΙΟ ΖΓΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ρ.ΡΙΤΤΑΣ-Α.ΔΑΓΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΤΕΧΝΙΚΕΣ & ΕΜΡΟΙΚΕΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΙΣ Χρ. Σμφρνθσ 124 183 46 Μοςχάτο - Ακινα Τθλ. 210 9408595 Fax 210 9408593 Web. www.pittas.gr Email. info@pittas.gr Bracken Hill, South West Industrial

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ ΠΡΟΛΟΓΟ ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ Κατά τθν διάρκεια των τελευταίων χρόνων, ζχει αυξθκεί ο αρικμόσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για τα Φωτοβολταϊκά Πάνελ

Οδηγόσ αρχαρίων για τα Φωτοβολταϊκά Πάνελ Οδηγόσ αρχαρίων για τα Φωτοβολταϊκά Πάνελ Γιατί να μάκετε για τα φωτοβολταϊκά πάνελ; Γιατί: Παράγουν κακαρι πθγι ενζργειασ Μπορείτε να αμειφκείτε για τθν ενζργεια που παράγετε ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ειςαγωγή 2.

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ KNX ΠΡΟΣΤΠΟΤ. ΑΙΓΑΛΕΩ επτζμβριοσ2013

Α.Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ KNX ΠΡΟΣΤΠΟΤ. ΑΙΓΑΛΕΩ επτζμβριοσ2013 Α.Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ KNX ΠΡΟΣΤΠΟΤ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Δρ. Καμινάρθσ Σταφροσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ πουδαςτισ: Κρθτιϊτθσ Ανδρζασ ΑΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Clostridium difficile απολφμανςθ ενδοςκοπίων και επιφανειϊν

Clostridium difficile απολφμανςθ ενδοςκοπίων και επιφανειϊν Clostridium difficile απολφμανςθ ενδοςκοπίων και επιφανειϊν Μαρία Πμπαςθ ΠΕ Νοςηλεφτρια Επιτήρηςησ Λοιμώξεων, MSc Νοςοκομείο Ε.Ε.Σ. «Κοργιαλένειο Μπενάκειο» Clostridium difficile Clostridium difficile

Διαβάστε περισσότερα

Βάση Δεδομένων Ερωτήσεων

Βάση Δεδομένων Ερωτήσεων Ερωτήςεισ χορήγηςησ πιςτοποιητικού γνώςεων ορθολογικήσ χρήςησ γεωργικών φαρμάκων άση Δεδομένων Ερωτήσεων 2014 Το παρόν ζγγραφο περιζχει ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ, τισ οποίεσ κα πρζπει να απαντιςουν

Διαβάστε περισσότερα

2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ. Όροι Χρήςησ

2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ. Όροι Χρήςησ Λόψη ζωτικών ςημεύων ςε ενόλικεσ 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ - ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ. Προπτυχιακή Διπλωματική Εργαςία

AΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ - ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ. Προπτυχιακή Διπλωματική Εργαςία AΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ - ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ Προπτυχιακή Διπλωματική Εργαςία Με τίτλο : «Καταςκευή Ηλεκτρικήσ Εγκατάςταςησ με Σεχνολογία KNX ςε Κατοικία.

Διαβάστε περισσότερα

2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ. Όροι Χρήςησ

2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ. Όροι Χρήςησ Χορήγηςη οξυγόνου με ςυςκευέσ χαμηλήσ και υψηλήσ ροήσ 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΧΗΜΕΙΑ ΙI Α.Δ. LAKHSMI

ΑΛΧΗΜΕΙΑ ΙI Α.Δ. LAKHSMI ΑΛΧΗΜΕΙΑ ΙI Α.Δ. LAKHSMI ΑΛΧΗΜΕΙΑ II ΑΡΟ ΤΟΝ Α. Δ. ΛΑΚΣΜΛ ΠΑΡΟΤΙΑΗ Ππωσ ςάσ υποςχεκικαμε ςτισ τελευταίεσ ςελίδεσ τθσ Αλχημείασ Ι, ςάσ παρουςιάηουμε αυτό το μικρό βιβλίο με μεγάλθ ευχαρίςτθςθ: θ Αλχημεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη ύνθετων Διακένων Αέρα-Διηλεκτρικού με Καταπόνηση σε Κρουστική Σάση

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη ύνθετων Διακένων Αέρα-Διηλεκτρικού με Καταπόνηση σε Κρουστική Σάση ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΗΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΤΦΗΛΧΝ ΣΑΔΧΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ τοσ Φοιτητή τοσ Σμήματος Ηλεκτρολόγων Μητανικών και Σετνολογίας Τπολογιστών ΕΞΑΡΥΟ ΩΣΗΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική για ψυκτικούς ΕΠΑ.Λ

Θερμοδυναμική για ψυκτικούς ΕΠΑ.Λ Θερμοδυναμική για ψυκτικούς ΕΠΑ.Λ Οδυςςζασ Κόντοσ ΠΕ 12.04 *Επιλογι θμερομθνίασ+ Κεφ 1 Μονάδεσ και ςφμβολα ςτθ κερμοδυναμικι Μζγεκοσ Σφμβολο Μονάδα Σφμβολο Άλλεσ μονάδεσ και υποδιαιρζςεισ μονάδασ Μικοσ

Διαβάστε περισσότερα

2012 Κοινωνικϋσ οµϊδων καταναλωτών ΦΣ Βιβλιογραφικό Έρευνα Προώποθϋςεων

2012 Κοινωνικϋσ οµϊδων καταναλωτών ΦΣ Βιβλιογραφικό Έρευνα Προώποθϋςεων ΑΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ 2012 Κοινωνικϋσ οµϊδων καταναλωτών ΦΣ Βιβλιογραφικό Έρευνα Προώποθϋςεων ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΚΑΙ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΨΝ Βρυωνύδησ Κυριϊκοσ 6520 Γιαννότςαροσ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργαςία. Τεχνολογία λειτουργίασ και ελζγχου.

Πτυχιακή εργαςία. Τεχνολογία λειτουργίασ και ελζγχου. Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα Καβάλασ χολι Σεχνολογικϊν Εφαρμογϊν Σμιμα Μθχανολογίασ Πτυχιακή εργαςία Σφγχρονεσ μη ςυμβατικζσ εργαλειομηχανζσ κοπήσ. Τεχνολογία λειτουργίασ και ελζγχου. Σπουδαςτήσ: Iτςόπουλοσ

Διαβάστε περισσότερα

ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1

ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1 ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1 Π Ε Ρ Ι Ε Φ Ο Μ Ε Ν Α 1. Ποιοι είμαςτε..ςελ.3-4 2. Ειςαγωγι...ςελ.5 3. Είδθ γείωςθσ.ςελ.6-10 4. ΕΛΟΣ HD 384 - Πλεονεκτιματα κεμελιακισ γείωςθσ ςελ.11 5. Η ειδικι

Διαβάστε περισσότερα

320 ΜΠΚ Cadet s Manual

320 ΜΠΚ Cadet s Manual 320 ΜΠΚ Cadet s Manual (Για τουσ δόκιμουσ τθσ 320 ΜΠΚ) Κείμενα: Αναςτάςιοσ Cipher Μπαρμπίςθσ Δθμιτριοσ Προπζλασ Βερνισ Διορκώςεισ Επιμζλεια κειμζνων τζργιοσ Lorimer ιώμοσ Εκδοςθ 1.0 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας Κ.Ο.Κ. άτυπθ κωδικοποίθςθ

Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας Κ.Ο.Κ. άτυπθ κωδικοποίθςθ Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας Κ.Ο.Κ. άτυπθ κωδικοποίθςθ 2012 Κϊδικασ Οδικισ Κυκλοφορίασ 2 Κϊδικασ Οδικισ Κυκλοφορίασ άτυπθ κωδικοποίθςθ Φεβρουράριοσ 2012 επιμζλεια: inomoi θλεκτρονικι νομικι βιβλιοκικθ για

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων

Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων Γιατί να μάκετε για τα παράκυρα και τα ςυςτιματα παρακφρων; Η απάντθςθ είναι γιατί: Αποτελοφν μζροσ των μζτρων για ενεργειακι απόδοςθ που όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΤΠΟΛΕΙΜΜΑΣΙΚΗ ΒΙΟΜΑΖΑ» ΕΠΙΒΛΕΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ: ΛΑΖΑΡΙΔΟΤ ΑΝΑΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα