ΒΤΖΑΝΣΙΝΗ ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΛΛΗΝΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΤΖΑΝΣΙΝΗ ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΛΛΗΝΕ"

Transcript

1 ΒΤΖΑΝΣΙΝΗ ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΛΛΗΝΕ "Δηαηάζζνπκε όια ηα ηεξά θαη νη λανί ηνπο (ησλ Ειιήλσλ), όζα βξίζθνληαη αθόκα άζηθηα, λα θαηαζηξαθνύλ κε δηαηαγή ησλ ηνπηθώλ αξρώλ θαη λα εμαγληζηνύλ κε ηελ ύςσζε ηνπ ζεκείνπ ηεο ζεβαζηήο ρξηζηηαληθήο ζξεζθείαο. Αλ κε επαξθείο απνδείμεηο ελώπηνλ ηθαλνύ δηθαζηή εκθαληζηεί θάπνηνο πνπ έρεη παξαβιέςεη απηόλ ηνλ λόκν, ζα ηηκσξεζεί κε ηελ πνηλή ηνπ ζαλάηνπ". (Ασηοκράηορες Θεοδόζιος και Βαλενηιανός προς Ιζίδωρον, Έπαρτο Πραιηωρίοσ, 14 Νοεμβρίοσ 435 μ.χ.) "Να θιείζνπλ όινη νη λανί ζε όιεο ηηο πόιεηο θαη ζε όινπο ηνπο ηόπνπο ηεο νηθνπκέλεο. Αλ θάπνηνο κε νπνηαδήπνηε δύλακε παξαβεί (απηόλ ηνλ λόκν) ζα ηηκσξεζεί κε απνθεθαιηζκό". (Ηνπζηηληάλεηνο Κώδηθαο 1.11 : απηνθξάησξ Κσλζηάληηνο Α' πξνο Σαύξν. Έπαξρνλ ηνπ Πξαηησξίνπ, Γεθέκβξηνο 534 κ.υ.) Τέηνηνπ είδνπο πξάμεηο (ιαηξεία ησλ ειιήλσλ ζεώλ) αλ εμαθνινπζνύλ λα ζπκβαίλνπλ(ε θαηαγγειζεί όηη ζπκβαίλνπλ) αθόκα θαη ζε θάπνην ιηβάδη ή ζπίηη, ην ιηβάδη ή ην ζπίηη απηό ζα πξνζαξηεζεί ηακείν ησλ ηεξνηάησλ αλδξώλ (δειαδή ησλ Ιεξέσλ ηεο Χξηζηηαληθήο Εθθιεζίαο) ελώ ν ηδηνθηήηεο ηνπο, πνπ έδσζε ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ λα κηαλζεί ν ηόπνο, ζα απνπεκθζεί από ην (νπνηνδήπνηε) αμίσκά ηνπ, ζα ράζεη ηελ πεξηνπζία ηνπ θαη αθνύ ππνζηεί βαζαληζκό κε κεηαιιηθά όξγαλα, ζα νδεγεζεί ζε δηαξθή εμνξία". (Ιοσζηινιάνειος Κώδικας ,ασηοκράηορες Λέων και Ανθέμιος προς Γιόζκοσρον, Έπαρτο ηοσ πραιηωρίοσ. Παρεδόθη ηο 472 μ.χ.)". Δηαηάζζνπκε ηνπο άξρνληέο καο, αιιά θαη όζνπο δηδάζθνληαη από ηνπο ζενθηιέζηαηνπο επηζθόπνπο, λα αλαδεηνύλ ζύκθσλα κε ην λόκν όιεο ηηο πεξηπηώζεηο αζέβεηαο ππέξ ηεο Ειιεληθήο ζξεζθείαο έηζη ώζηε λα κε ζπκβαίλνπλ, αιιά θαη αλ ζπκβαίλνπλ λα ηηκσξνύληαη. Καλείο λα κελ έρεη ην δηθαίσκα λα θιεξνδνηεί κε δηαζήθε(πεξηνπζίεο) ή λα ραξίδεη κε δσξεά νηηδήπνηε ζε πξόζσπα ή ηόπνπο, πνπ έρνπλ επηζεκαλζεί όηη δηαπξάηηνπλ ηελ αζέβεηα ηνπ Ειιεληζκνύ. Όζα δίδνληαη ή θιεξνδνηνύληαη κ' απηόλ ηνλ ηξόπν ζα αθαηξνύληαη. Με ηελ παξνύζα επζεβή λνκνζεζία λα δηαηεξεζνύλ ζε ηζρύ όιεο νη ηηκσξίεο, κε ηηο νπνίεο νη πξνεγνύκελνη βαζηιείο είραλ απεηιήζεη λα ηηκσξήζνπλ ηελ Ειιεληθή πιάλε, κε ηηο νπνίεο πξνζπαζνύζαλ (νη πξνγελέζηεξνη ρξηζηηαλνί βαζηιείο) λα δηαζθαιίζνπλ ηελ Οξζόδνμε πίζηε. (Ιοσζηινιάνειος Κώδικας επίζης Β1,1,19 και Νομοκάνων 6,3. Ο ζσγκεκριμένος νόμος θεωρείηαι νομοθέηημα ηοσ Ιοσζηινιανού). "Επεηδή κεξηθνί ζπλειήθζεζαλ(αλ θαη αμηώζεθαλ ην ρξηζηηαληθό βάθηηζκα) δηαθαηερόκελνη ηελ πιάλε ησλ αλόζησλ κπζαξώλ Ειιήλσλ, λα δηαπξάηηνπλ εθείλα πνπ δηθαηνινγεκέλα εμνξγίδνπλ ηνλ θηιάλζξσπν Θεό καο, απηνί ζα ππνβιεζνύλ ζηελ αληίζηνηρε ηηκσξία θαη κάιηζηα κε πλεύκα επηείθεηαο. Αλ επηκείλνπλ ζηελ πιάλε ησλ Ειιήλσλ, ζα ππνβιεζνύλ ζηελ εζράηε ησλ πνηλώλ. Αλ δελ έρνπλ αμησζεί αθόκα ην ζεβαζηό βάθηηζκα, ζα πξέπεη λα παξνπζηαζηνύλ ζηηο ηεξόηαηεο εθθιεζίεο καδί κε ηηο ζπδύγνπο θαη ηα παηδηά ηνπο θαη καδί κε όινπο ηνπ νίθνπ ηνπο θαη λα δηδαρζνύλ ηελ αιεζηλή πίζηε ησλ ρξηζηηαλώλ. Αθνύ δηδαρζνύλ θαη απνβάινπλ ηελ πιάλε πνπ ηνπο δηαθαηείρε πξνεγνπκέλσο, ζα πξέπεη λα δεηήζνπλ ην ζσηήξην βάπηηζκα. Δηαθνξεηηθά αο γλσξίδνπλ όηη αλ παξακειήζνπλ λα ην θάλνπλ(λα δεηήζνπλ κόλνη ηνπο δειαδή ην ζσηήξην βάπηηζκα) δελ ζα έρνπλ θαλέλα πνιηηηθό δηθαίσκα νύηε ζα ηνπο επηηξαπεί λα είλαη ηδηνθηήηεο πεξηνπζίαο, νύηε θηλεηήο νύηε αθίλεηεο. Θα ηνπο αθαηξεζνύλ ηα πάληα θαη ζα εγθαηαιεηθζνύλ ζηελ έλδεηα θαη

2 επηπιένλ ζα ππνβιεζνύλ ζηηο έζραηεο ηηκσξίεο. Θα παξεκπνδίζνπκε θάζε κάζεκα πνπ δηδάζθεηαη από όζνπο πάζρνπλ από ηε λόζν θαη ηε καλία(κάζεζεο) ησλ αλόζησλ ησλ Ειιήλσλ, ώζηε πξνζπνηνύκελνη όηη δηδάζθνπλ, λα κε δηαθζείξνπλ πηα ηηο ςπρέο ησλ καζεηώλ ηνπο κε δήζελ αιήζεηεο. Αλ θαλεί ινηπόλ θάπνηνο ηέηνηνο άλζξσπνο θαη δελ ηξέμεη ζηηο άγηεο εθθιεζίεο καο καδί κε όινπο ηνπο ζπγγελείο θαη ηνπο νηθείνπο ηνπ, ζα ηηκσξεζεί κε ηηο πξναλαθεξζείζεο πνηλέο. Θεζπίδνπκε δε θαη λόκν, ζύκθσλα κε ηνλ νπνίν ηα παηδηά, όηαλ είλαη ζε κηθξή ειηθία ζα πξέπεη λα βαπηίδνληαη ακέζσο θαη ρσξίο αλαβνιή, όζα δε είλαη κεγαιύηεξα ζηελ ειηθία ζα πξέπεη λα ζπρλάδνπλ ζηηο ηεξόηαηεο εθθιεζίεο καο θαη λα δηδάζθνληαη ηηο ζείεο γξαθέο θαη ηνπο ζείνπο (εβξαην-βηβιηθνύο) θαλόλεο. Αθνύ δε ελλνήζνπλ θαη απνβάιινπλ ηελ παιαηά (αξραην-ειιεληθή) πιάλε, ζα κπνξέζνπλ λα δερζνύλ ην βάπηηζκα θαη ζηε ζπλέρεηα λα δηαθπιάμνπλ ηελ αιεζηλή πίζηε ησλ νξζόδνμσλ ρξηζηηαλώλ. Όζσλ δε έρνπλ θάπνην ζηξαηησηηθό ή άιιν αμίσκα ή πεξηνπζία κεγάιε θαη γηα λα θξαηήζνπλ πξνζρήκαηα(πξνζπνηνύκελνη ηνπο πηζηνύο) ήιζαλ ή πξόθεηηαη λα έξζνπλ λα βαθηηζηνύλ, αιιά αθήλνπλ ηηο γπλαίθεο ηνπο θαη ηα παηδηά ηνπο θαη ηα ππόινηπα κέιε ηνπ νίθνπ ηνπο κέζα ζηελ Ειιεληθή πιάλε, δηαηάζζνπκε λα δεκεπζεί ε πεξηνπζία ηνπο, λα απνθιεηζζνύλ από ηα πνιηηηθά ηνπο δηθαηώκαηά ηνπο θαη λα ππνβιεζνύλ ζε αληάμηεο ηηκσξίεο, αθνύ είλαη θαλεξό, όηη πήξαλ ην βάπηηζκα ρσξίο θαζαξή πίζηε. Θεζπίδνπκε απηνύο ηνπο λόκνπο γηα ηνπο αιηηήξηνπο Έιιελεο". (Ιοσζηινιάνειος κώδικας ). Κάησ από ηελ θπξηαξρία ησλ απηνθξαηόξσλ ηεο Αλαηνιηθήο Ρώκεο ηνπ Θενδνζίνπ θαη ηνπ Ηνπζηηληαλνύ θξνληίζαλε γηα ηα κεγαιεηώδε αλζειιεληθά Ννκνζεηήκαηα θαη κ απηά ηελ απμαλόκελε θαηαπίεζε ηεο εηδσινιαηξίαο. Μεγαινπξεπή αξηζηνπξγήκαηα θηηξηαθώλ νηθνδνκεκάησλ θαηαζηξάθεθαλ ή κεηαηξάπεθαλ ζε εθθιεζίεο θαη νη ηειεηνπξγίεο ησλ αξραίσλ απαγνξεύηεθαλ Παξά ηνύησλ ησλ δηαπηζηώζεσλ θαη γεγνλόησλ νη αγώλεο επηβηώζαλε θαη επί ησλ ρξηζηηαληθώλ ρξόλσλ κέρξη ην 393 κεηά Υξηζηώλ Ο Απηνθξάηνξαο Θενδόζηνο Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 380 θαζηέξσζε ηνλ «ζξίακβν ηεο νξζνδνμίαο» θαη ππέβαιε σο επίζεκε ππνρξεσηηθή ζξεζθεία ηνλ ρξηζηηαληζκό. πγθάιεζε ην 381 ηε Γεπηέξα Οηθνπκεληθή ύλνδν γηα λα απνβάιεη ηνπο αηξεηηθνύο θαη λα ξπζκίζεη ηηο δηάθνξεο ελδνεθθιεζηαζηηθέο έξηδεο. Τπό ηνπ Θενδνζίνπ εγθαηληαζζείο δησγκόο ελαληίνλ ησλ αηξεηηθώλ επεθηάζεθε ζε όιεο ηηο πόιεηο ηεο Αλαηνιήο. ιεο νη εθθιεζίεο θαη όια ηα ηεξά θηήκαηα δόζεθαλ ζηνπο νξζνδόμνπο, απαγόξεπζε ζηνπο αηξεηηθνύο λα θαηέρνπλ πνιηηηθά αμηώκαηα, πνιινύο από απηνύο ηνπο έζηεηιε ζηελ εμνξία. Δπίζεο εζηξάθε κε θαλαηηζκό ελαληίνλ ησλ επηκελόλησλ ζηελ αξραηνειιεληθή ιαηξεία, πξνέβεθε αθόκα πεξαηηέξσ κεηαμύ άιισλ θαη ζηελ θαηάξγεζε ησλ νιπκπηαθώλ αγώλσλ θαη γεληθά παλειιήλησλ αγώλσλ, σο ππνζάιπνλησλ απηήλ ηελ ιαηξεία. Οη θαλαηηθνί ρξηζηηαλνί αθνύ έιαβαλ ζάξξνο θαη απνζξαζύλζεθαλ από ηε ζηάζε ηνπ απηνθξάηνξα, πξνέβεζαλ ζηελ θαηεδάθηζε πνιιώλ αξραίσλ λαώλ. Μεηαμύ άιισλ θαηεζηξάθε ηόηε ν πεξίθεκνο λαόο ηνπ εξάπηδνο ζηελ Αιεμάλδξεηα, ν πεξηθαιιήο λαόο ζηελ Απακεία θαη πνιινί άιινη. Καη απηόλ ηνλ ηξόπνλ ζξηάκβεπζε επί ηεο επνρήο ηνπ Θενδνζίνπ ν ρξηζηηαληζκόο επί ησλ εηδσινιαηξώλ, θαη ησλ αιιηώο ζθεπηόκελσλ θαη επίζεο ε Οξζνδνμία επί ησλ αηξεηηθώλ, έηζη πνπ αλαθεξύρηεθε από ηελ εθθιεζία σο Θενδόζηνο ν Μέγαο. 324 Ο Κσλζηαληίλνο ζπληξίβεη ηνλ αληαγσληζηή ηνπ Ληθίλην θαη αλαθεξύζζεη ηνλ Υξηζηηαληζκό κόλε επίζεκε ιαηξεία ηεο Απηνθξαηνξίαο. Λεειαηεί ην Μαληείν ηνπ Γηδπκαίνπ Απόιισλνο θνληά ζηελ Μίιεην θαη ζαλαηώλεη κε βαζαληζηήξηα όινπο ηνπο ηεξείο ηνπ. ην ηεξό όξνο Άζσο εμαπνιύεηαη κέγαο δησγκόο θαηά ησλ Δζληθώλ θαη θαηαζηξέθνληαη όια ηα εθεί ειιεληθά Ηεξά. 326 Με πξνηξνπή ηεο κεηέξαο ηνπ Διέλεο, ν Κσλζηαληίλνο εθζεκειηώλεη ην Ηεξό ηνπ Θενύ Αζθιεπηνύ ζηηο Αηγέο ηεο Κηιηθίαο θαη ρξεζηκνπνηεί ηνπο θίνλέο ηνπ γηα θαηαζθεπή εθθιεζηώλ.

3 Δπίζεο, θαηαζηξέθεη ηνλ Ναό ηεο Θεάο Αθξνδίηεο επάλσ ζηνλ ππνηηζέκελν ηάθν ηνπ ξαβί Σδεζνπά, αιιά θαη άιινπο Νανύο ηεο ηδίαο Θεάο όπσο ι.ρ. ζηελ Άθαθα Ληβάλνπ, ηελ Μάκβξε, ηελ Φνηλίθε θαη ηελ Βααιβέθ (Ζιηόπνιε), θαη απηέο νη θαηαζηξνθέο είλαη βεβαίσο κόλνλ όζεο νκνινγεί ν βηνγξάθνο ηνπ Δπζέβηνο. 335 Δγθαίληα ηεο Δθθιεζίαο ηνπ. «Αγίνπ Σάθνπ», ν νπνίνο θηίζζεθε ζηε ζέζε ηνπ Νανύ ηεο Θεάο Αθξνδίηεο πνπ ν Κσλζηαληίλνο θαηέζηξεςε ην , θαη γηα ηνλ δηάθνζκό ηνπ ιεειαηνύληαη όια ζρεδόλ ηα Δζληθά Ηεξά ηεο Παιαηζηίλεο θαη ηεο Μηθξάο Αζίαο. Με εηδηθό απηνθξαηνξηθό δηάηαγκα ζηαπξώλνληαη σο ηάρα...; ππαίηηνη ηεο θαθήο ζπγθνκηδήο εθείλνπ ηνπ έηνπο (...;) όινη νη «κάγνη θαη κάληεηο», θαη αλάκεζά ηνπο καξηπξεί ν Νενπιαησληθόο θηιόζνθνο ώπαηξνο εμ Απακείαο, καζεηήο ηνπ Ηακβιίρνπ. 355 ηνπο «Απνζηνιηθνύο Καλόλεο», ζπληαρζέληεο εθείλε αθξηβώο ηελ επνρή, δηαβάδνπκε ηα εμήο αλαηξηρηαζηηθά: «Απόθεπγε όια ηα βηβιία ησλ Δζληθώλ. Ση ρξεηάδεζαη ηηο μέλεο ζπγγξαθέο, ηνπο λόκνπο θαη ηνπο ςεπδνπξνθήηεο πνπ νδεγνύλ ηνπο άθξνλεο καθξηά από ηελ πίζηε; Ση βξίζθεηο λα ιείπεη από ηηο εληνιέο ηνπ Θενύ θαη ην αλαδεηάο ζηνπο κύζνπο ησλ Δζληθώλ; Αλ επηζπκείο λα δηαβάδεηο ηζηνξίεο έρεηο ην βηβιίν ησλ Βαζηιεηώλ, αλ ξεηνξηθή θαη πνηεηηθή έρεηο ηνπο Πξνθήηεο, έρεηο ηνλ Ηώβ, έρεηο ηηο Παξνηκίεο, όπνπ ζα βξεηο ζνθία κεγαιύηεξε από θάζε πνηεηηθή θαη ζνθηζηηθή, γηαηί απηά είλαη ηα ιόγηα ηνπ Κπξίνπ, ηνπ κόλνπ ζνθνύ. Αλ επηζπκείο ηξαγνύδηα έρεηο ηνπο Φαικνύο, αλ επηζπκείο αξραίεο γελεαινγίεο έρεηο ηελ Γέλεζε, αλ λνκηθά βηβιία θαη επηηαγέο, έρεηο ηνλ έλδνμν Θείν Νόκν. Γη' απηό απόθεπγε κε επηκνλή θάζε εζληθό θαη δηαβνιηθό βηβιίν». 356 Κνηλό έδηθην ηνπ Κσλζηαληίνπ θαη ηνπ Κώλζηαληνο («Πξνο ηνλ Φιάβην Σαύξν, Έπαξρν ηνπ Πξαηησξίνπ»), ηελ 20ε Φεβξνπαξίνπ ή θαη' άιινπο ηελ 1ε Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο απηνύ, δηαηάζζεη ηελ απνκάθξπλζε ηνπ Βσκνύ ηεο Θεάο Victoria - Νίθεο από ηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηεο πγθιήηνπ (ε Θεά απνηεινύζε από ηελ επνρή ηνπ Γηνθιεηηαλνύ. ηκήκα ηεο αλσηάηεο Σξηάδνο - Jupiter, Hercules, Victoria- ηνπ Παλζένπ ησλ Δζληθώλ), ην ζθξάγηζκα ησλ Δζληθώλ Ηεξώλ θαη ηελ θαηάζρεζε ησλ πεξηνπζηώλ ηνπο, θαζώο θαη ηελ ζαλάησζε δη' απνθεθαιηζκνύ όισλ όζσλ αζθνύλ (ή θαη απιώο...; αλέρνληαη!) ηελ Παξαδνζηαθή Λαηξεία 365 Έδηθην ηεο 17εο Ννεκβξίνπ απαγνξεύεη ζηνπο Δζληθνύο αμησκαηηθνύο λα δηαηάζζνπλ ρξηζηηαλνύο ζηξαηηώηεο. Άπεηξνη ζσξνί βηβιίσλ, όια ηνπο ινγνηερληθά, θηινζνθηθά θη επηζηεκνληθά ειιεληθά ζπγγξάκκαηα -θαη όρη.. «εγρεηξίδηα καγείαο», όπσο ήζειε ε δηαζηξνθή ησλ ηεξνεμεηαζηώλ- θαίγνληαη ζηηο πιαηείεο ησλ αζηηθώλ θέληξσλ, ελώ κέζα ζηα πιήζε ησλ δησθνκέλσλ «εηδσινιαηξώλ», βξίζθνληαη όινη ζρεδόλ νη ελαπνκείλαληεο αμησκαηνύρνη ηνπ Ηνπιηαλνύ, πνπ είηε θαζαηξνύληαη, όπσο ι.ρ. ν γλσζηόο Καίζαξ αιινύζηηνο (ζπγγξαθεύο ηεο ζαπκαζηήο πνιπζετζηηθήο ζενινγηθήο επηηνκήο «Πεξί ησλ Θεώλ θαη ηνπ Κόζκνπ», ν νπνίνο θαη είρε επίζεο πξνηξέςεη ηνλ Ηνπιηαλό ζηε ζέζπηζε ηεο απνιύηνπ αλεμηζξεζθείαο), είηε ξίρλνληαη ζηηο θπιαθέο θαη νη πην άηπρνη από απηνύο θαίγνληαη δσληαλνί, απνθεθαιίδνληαη, ή ζηξαγγαιίδνληαη κεηά από θξηθηά βαζαληζηήξηα κε ηελ θαηεγνξία, θπζηθά, ηεο...; «αζθήζεσο καγείαο» (!), όπσο ι.ρ. ν ηαηξόο Οξεηβάζηνο, ν θηιόζνθνο ηκσλίδεο πνπ ηνλ έθαςαλ δσληαλό (ζηελ πξώηε ηζηνξηθά ρξηζηηαληθή θαύζε, πνιύ πξηλ ηα πεξηβόεηα «auto da fe» ησλ παπηθώλ), ν αξρηεξεύο ησλ Δζληθώλ Ναώλ ηεο Σξσάδνο θα πξώελ ρξηζηηαλόο επίζθνπνο Πεγάζηνο, θ.ά 373 Δπαλαιακβάλεηαη ε απαγόξεπζε ησλ καληηθώλ πξαθηηθώλ θαη ηεο Αζηξνινγίαο, θαη πξσηνρξεζηκνπνηείηαη ν απαμησηηθόο όξνο «pagani» (παγαληζηέο, άλζξσπνη ηεο ππαίζξνπ) γηα κείσζε ησλ Δζληθώλ. Δθεμήο, νη Δζληθνί δελ ζ' αλαθέξνληαη πιένλ ζηα έδηθηα ησλ απηνθξαηόξσλ

4 σο «gentiles» ή «ethnici», αιιά κε ηνλ απαμησηηθό όξν «pagani» κε ηνλ νπνίν ην ζξάζνο ησλ ρξηζηηαλώλ πξνζπαζεί λα παξνπζηάζεη ηνλ Δζληζκό σο ηάρα ζύκθπξκα δεηζηδαηκνληθώλ αληηιήςεσλ ακόξθσησλ ρσξηαηώλ «.gentiles quos vulgo paganos vocamus» («Θενδνζηαλόο Κώδημ» ). 380 ηηο 27 Φεβξνπαξίνπ, ν απηνθξάησξ Φιάβηνο Θενδόζηνο απαγνξεύεη όιεο ηηο ζξεζθείεο πιελ ηεο ρξηζηηαληθήο. ινη νη κε ρξηζηηαλνί ραξαθηεξίδνληαη ζην εμήο «ζηρακεξνί, αηξεηηθνί, κσξνί θαη ηπθινί». Ο επίζθνπνο Μεδηνιάλνπ Ακβξόζηνο εμνπζηνδνηείηαη λα θαηαζηξέςεη όινπο ηνπο Νανύο ησλ Δζληθώλ θαη λα θηίζεη επάλσ ζηα ζεκέιηά ηνπο εθθιεζίεο. Οη αξρεγνί κεξηθώλ γνηζηθώλ θπιώλ βαπηίδνληαη ρξηζηηαλνί. Καζνδεγνύκελνο από ην κηζαιιόδνμν ηεξαηείν, ν ρξηζηηαληθόο όρινο επηηίζεηαη ζην ειιεληθό Ηεξό ηεο Διεπζίλνο, ην βεβειώλεη θαη απεηιεί λα ιπληζάξεη ηνπο ηεξείο Νεζηόξην θαη Πξίζθν. Ο 95ρξνλνο Ηεξνθάληεο Νεζηόξηνο, γεκάηνο ζιίςε θαη αγαλάθηεζε, αλαθνηλώλεη ην νξηζηηθό ηέινο ησλ παλάξραησλ Διεπζηλίσλ Μπζηεξίσλ θαη ηελ απαξρή ηεο επί γήο βαζηιείαο ηνπ πλεπκαηηθνύ ζθόηνπο. Ο απηνθξάησξ Θενδόζηνο απνθαιεί ζε δηάηαγκά ηνπ «παξάθξνλεο» όινπο όζνπο δηαθσλνύλ κε ην ρξηζηηαληθό δόγκα ηεο Αγίαο Σξηάδνο θαη απαγνξεύεη θάζε δηαθσλία κε ηηο ζειήζεηο ηεο Δθθιεζίαο. 389 Κεξύζζεηαη εθηόο λόκνπ θάζε κε ρξηζηηαληθή κέζνδνο ρξνλνινγήζεσο. Πιήζε κνλαρώλ ηεο εξήκνπ εηζβάινπλ ζηηο πόιεηο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο θαη θαηαζηξέθνπλ κε καλία αγάικαηα, βσκνύο θαη Ηεξά, ιπληζάξνπλ Δζληθνύο θαη θαίλε Βηβιηνζήθεο. Ο Παηξηάξρεο Αιεμαλδξείαο Θεόθηινο θηλεηνπνηεί ηνλ θαλαηηζκέλν ρξηζηηαληθό όριν γηα λα θάλεη κεγάινπο δησγκνύο θαηά ησλ Δζληθώλ. Μεηαηξέπεη ζε εθθιεζία ηνλ Ναό ηνπ Θενύ Γηνλύζνπ, ππξπνιεί ην Μηζξαίν θαη θαηαζηξέθεη ηνλ Ναό ηνπ Γηόο. 392 Νένο κεγάινο δησγκόο θαηά ησλ Δζληθώλ ζε νιόθιεξε ηελ Απηνθξαηνξία. βήλνπλ ηα Μπζηήξηα ηεο ακνζξάθεο κεηά από θαηαζθαγή ησλ ηεξέσλ θαη όισλ ησλ ζξεζθεπηώλ από απόζπαζκα «δησγκηηώλ» πνπ απνβηβάζζεθε ζην λεζί. Καηαζηξνθή ηνπ Μαληείνπ ηνπ Άκκσλνο Γηόο ζηελ Άθπην ηεο Υαιθηδηθήο. ηηο αίζνπζεο ησλ δηθαζηεξίσλ «θπινύλ ξπάθηα αίκαηνο», όπσο ραξαθηεξηζηηθά γξάθεη ν Ληβάληνο. ηελ Κύπξν, ν εβξατθήο θαηαγσγήο επίζθνπνο («Άγηνο» θαη απηόο!) Δπηθάλεηνο θαη ν «Άγηνο» Σύρσλ εθρξηζηηαλίδνπλ καδηθά θαη κε ηελ απεηιή ηνπ θαζγάλνπ θαη ηεο ππξάο ρηιηάδεο Δζληθνύο θαη θαηαζηξέθνπλ όια ηα Ηεξά ηεο λήζνπ. Παύνπλ νξηζηηθά ηα θππξηαθά Μπζηήξηα ηεο Αθξνδίηεο. Σν ζρεηηθό δηάηαγκα ηνπ Θενδνζίνπ δειώλεη θπληθά: «όπνηνο δελ ππαθνύζεη ζηνλ παηέξα Δπηθάλεην δελ έρεη ζέζε πάλσ ζην λεζί». ηηο κεζαλαηνιηθέο πόιεηο Πέηξα, Αεξόπνιε, Ράθηα, Γάδα θαη Βααιβέθ (Ζιηόπνιε) μεζπνύλ απειπηζκέλεο εμεγέξζεηο ησλ Δζληθώλ θαηά ησλ δησγκεηώλ, ησλ ρξηζηηαλώλ νρινθξαηώλ θαη ησλ κνλαρώλ ξνπαινθόξσλ. ηελ πόιε νύθεο ηεο Β. Αθξηθήο, 60 ρξηζηηαλνί πιεξώλνπλ κε ηε δσή ηνπο ηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα γθξεκίζνπλ ην εθεί άγαικα ηνπ Ζξαθιένπο. ηε Γαιαηία ζθάδνληαη όινη νη ηεξείο θαη θαηάζρνληαη νη πεξηνπζίεο όισλ ησλ Δζληθώλ Ναώλ πνπ ζηε ζπλέρεηα ππξπνινύληαη θη εθζεκειηώλνληαη. 393 Ο απηνθξάησξ Δπγέληνο θζάλεη ζηελ Ηηαιία, όπνπ ν δηαλννύκελνο ζηξαηεγόο Βίξηνο Νηθόκαρνο Φιαβηαλόο μαλαζηήλεη ηνλ Βσκό ηεο Νίθεο ζηελ αίζνπζα ηεο πγθιήηνπ θη επαλαθέξεη ηε ιαηξεία ησλ παξαδνζηαθώλ Θεώλ. ηελ Αλαηνιή, ν Θενδόζηνο θαηαξγεί ηα Πύζηα, ηα Άθηηα θαη ηνπο Οιπκπηαθνύο Αγώλεο. Γήσζε ηεο Οιπκπίαο θαη ηζνπέδσζε όισλ ησλ βσκώλ ηεο. 395 Οη απηνθξάηνξεο Αξθάδηνο θαη Ολώξηνο απαγνξεύνπλ αθόκα θαη ηελ είζνδν ζηνπο Δζληθνύο Νανύο («Θενδνζηαλόο Κώδημ» ), ελώ κε ηα έδηθηα ηεο 22αο Ηνπιίνπ θαη 7εο Απγνύζηνπ, θεξύζζνπλ λένπο δησγκνύο θαηά ησλ Δζληθώλ. Σν ίδην έηνο, ν επλνύρνο πξσζππνπξγόο ηνπ απηνθξάηνξνο Αξθαδίνπ Ρνπθίλνο θαηεπζύλεη ηηο νξδέο ηώλ, ππό ηνλ Αιάξηρν, ρξηζηηαλώλ πιένλ Γόηζσλ πξνο ηνλ ειιαδηθό ρώξν. Αθνινπζνύκελνη από πιήζε θαλαηηζκέλσλ κνλαρώλ, νη Γόηζνη

5 ηνπ Αιαξίρνπ (ν νπνίνο είρε πνιεκήζεη κε ηνλ Θενδόζην θαηά ησλ Δζληθώλ ηνπ Φιαβηαλνύ) θαηαζθάδνπλ ακέηξεηνπο Δζληθνύο Έιιελεο θαη θαηαζηξέθνπλ πόιεηο θαη Ηεξά ζην Γίνλ, ηε Θεζζαιία, ηνπο Γειθνύο, ηε Βνησηία, ηελ Αηηηθή, ηα Μέγαξα, ηελ Κόξηλζν, ηε Φελεό, ην Άξγνο, ηε Νεκέα, ηε Λπθόζνπξα, ηε πάξηε, ηε Μεζζήλε, ηε Φηγαιεία, ηελ Οιπκπία. ηελ Διεπζίλα ππξπνιείηαη ην εθεί παλάξραην Ηεξό θαη ζαλαηώλνληαη ζηελ ππξά ν Θεζπηεύο Ηεξνθάληεο Ηιάξηνο θαη όινη νη ηεξείο ησλ Μπζηεξίσλ ηα νπνία είραλ αλαβηώζεη από ηνπο Μηζξατζηέο ιίγν κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ Νεζηνξίνπ. Σελ ίδηα επνρή πεξίπνπ, ην βεβεισζέλ Ηεξό ηεο Θεάο Κειαηζηίδνο αξρίδεη λα επαλαιεηηνπξγεί σο ρξηζηηαληθή εθθιεζία έσο ην έηνο 421 πνπ νη ρξηζηηαλνί ζα ην ππξπνιήζνπλ επεηδή νη ζξεζθεπηέο κέζα από ηελ ρξηζηηαληθή ιαηξεία ηηκνύζαλ θαη ηελ Θεά. ην έξγν ηνπ «Paraenesis», ν Ηζπαλόο επίζθνπνο Βαξθειώλεο Παζηαλόο (Pacianus) δπζαλαζρεηεί, κε πνιύ γιαθπξό κάιηζηα ηξόπν («Me Miserum! Quid ego facinoris admisi!»), γηα ην γεγνλόο όηη παξά ηνπο δησγκνύο, εμαθνινπζνύλ λα ππάξρνπλ ζηελ πεξηνρή ηνπ ελεξγνί Δζληθνί πνπ ηηκνύλ ηνπο Θενύο ηνπο, πξάμε ε νπνία, θαηά ην κηζαιιόδνμν κπαιό ηνπ, είλαη ζηνλ ίδην βαζκό. «εγθιεκαηηθή» κε ηελ αλζξσπνθηνλία! 401 Ο ρξηζηηαληθόο όρινο ηεο Καξρεδόλνο ιπληζάξεη Δζληθνύο θαη θαηαζηξέθεη Νανύο θαη αγάικαηα. Ο («άγηνο») επίζθνπνο Πνξθύξηνο. νξγαλώλεη καδηθά ιπληζαξίζκαηα Δζληθώλ θαη θαηαζηξέθεη κε ηε βνήζεηα ηνπ θαλαηηζκέλνπ όρινπ ηνπο νθηώ ελ ελεξγεία Νανύο ηεο Γάδεο. Ζ ΗΔ ύλνδνο ηεο Καξρεδόλνο, εθδίδεη θαλόλα κε ηνλ νπνίν αθνξίδνληαη αθόκε θαη κεηά ζάλαηνλ όινη όζνη δεκηνπξγνύλ ζπγγέλεηεο κε Δζληθνύο ή δελ απνθιεξώλνπλ ηνπο ήδε ζπγγελείο ηνπο πνπ παξακέλνπλ Δζληθνί Καηαζηξνθή όισλ ησλ κλεκείσλ, βσκώλ θαη Ναώλ πνπ έζηεθαλ αθόκε ζηελ Αζήλα, ηελ Οιπκπία θαη ηηο άιιεο ειιεληθέο πόιεηο. 448Ο Θενδόζηνο δηαηάζζεη λα παξαδνζνύλ ζηηο θιόγεο όια ηα «αληηρξηζηηαληθά» βηβιία. Αλάκεζά ηνπο θαηαζηξέθνληαη θαη ηα βηβιία ηνπ λενπιαησληθνύ Πνξθπξίνπ πνπ βήκα πξνο βήκα μεζθέπαδαλ ηελ αιεζηλή θύζε ηνπ Υξηζηηαληζκνύ. 500 Ζ ρξηζηηαληθή εζραηνινγία πξνβιέπεη, αλεπηηπρώο θπζηθά, όηη ην ζπγθεθξηκέλν έηνο ζα γίλεη ε. ζπληέιεηα ηνπ Κόζκνπ. Νέεο ππξέο ησλ ρξηζηηαλώλ θαηαζηξέθνπλ ό,ηη είρε απνκείλεη από ηελ ζνθία θαη επηζηήκε ησλ Δζληθώλ. Ζ αλζξσπόηεηα πέθηεη ζε αθόκε κεγαιύηεξε απνθηήλσζε. Δμαθαλίδνληαη παληειώο ε απνρέηεπζε ησλ νηθηώλ, ε ξσκατθή θεληξηθή ζέξκαλζε θαη ηα θξεβάηηα. 528 Με έδηθην ηνπ απηνθξάηνξνο Γηνπηπξάδα-Ηνπζηηληαλνύ, θαηαξγνύληαη νη εμόξηζηνη ζηελ Αληηόρεηα Οιπκπηαθνί Αγώλεο. Ο ίδηνο έρεη ήδε λνκνζεηήζεη λα ζαλαηώλνληαη κε θαηαζπαξαγκό από ζεξία, ζάλαην ζηελ ππξά, ζηαύξσζε ή μέζθηζκα κε ζηδεξόλπρα όινη νη «θαηαγηλόκελνη κε ηελ καγείαλ, ηελ καληηθήλ, ηελ γνεηείαλ θαη ηελ εηδσινιαηξίαλ» θαη απαγνξεύζεη λα δηδάζθνπλ «νη πάζρνληεο από ηελ ηεξόζπιε ςπρηθή λόζν ησλ Διιήλσλ» δειαδή νη Δζληθνί. 529 Με έδηθην ηνπ απηνθξάηνξνο Γηνπηπξάδα-Ηνπζηηληαλνύ, θιείλεη ε Αθαδεκία ησλ Αζελώλ θαη θαηάζρεηαη ε πεξηνπζία ηεο. Οη επηά ηειεπηαίνη δηδάζθαινη θαηαθεύγνπλ ζηνλ βαζηιηά ησλ Πεξζώλ Υνζξόε πνπ ηνπο δίδεη έδξεο ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Ηνπληηζαπνύξ (Jundishapur). 540 Ζ ειιεληθή Ηαηξηθή έρεη ήδε απαγνξεπζεί σο «γλώζε ηνπ Γηαβόινπ» θαη ηα ζπγγξάκκαηά ηεο έρνπλ ήδε ραζεί γηα πάληα ζηε θσηηά ησλ ρξηζηηαλώλ. Με κόλε ζεξαπεπηηθή κέζνδν ηελ. αθαίκαμε θαη ην δηάβαζκα εμνξθηζκώλ, αξρίδεη ζηελ Αλαηνιηθή Ρσκατθή Απηνθξαηνξία ε κεγάιε επηδεκία πνπ ππνινγίδεηαη (Panati Charles, 1989) όηη εμόλησζε 100 εθαηνκκύξηα αλζξώπνπο. Ζ Δθθιεζία βγαίλεη παξόια απηά θεξδηζκέλε, θαζώο απνδίδεη ηελ επηδεκία ζηελ νξγή ηνπ Θενύ γηα ηελ επηβίσζε ησλ «αηξέζεσλ» θαη ηεο «εηδσινιαηξίαο».

6 Ο ΔΙΩΓΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ην 395 κρ Ο πνιπάξηζκνο Γνηζηθόο ζηξαηόο ήηαλ βαξέσο εμνπιηζκέλνο αιιά δπζθίλεηνο γηαηί πεξηειάκβαλε ζκήλε πεηλαζκέλσλ παηδηώλ γπλαίθεο θαη άκαμεο γηα ηελ κεηαθνξά ησλ θινπηκαίσλ. Έκνηαδε κε έλα θηλεηό ζηξαηόπεδν. ην ζηξαηό ζπκκεηείραλ θαη πιήζε θαλαηηζκέλσλ κνλαρώλ γηα ηελ θαηαζηξνθή ησλ Διιεληθώλ λαώλ θαη ηνλ ζθαγηαζκό ησλ κηαξώλ θαη δαηκνληζκέλσλ Διιήλσλ. Ζ εηεξόθιεηε απηή ζηξαηηά κε αξρεγό ηνλ Αιάξηρν μεθίλεζε από ηελ Θξάθε πξνρώξεζε δηα κέζνπ ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Θεζζαιίαο θαη ηνλ Ννέκβξην ηνπ 395 κ Υ έθζαζε ζηηο Θεξκνπύιεο ηηο πύιεο ηεο Διιάδαο πνπ από απηό ην ζεκείν άξρηδε ηόηε ε επαξρία ηεο Αραΐαο πνπ δηαηεξνύζε αθόκα δσληαλή ηελ πξνγνληθή ηεο δόμα ζηηο ηέρλεο θαη ηα γξάκκαηα. Από ηηο Θεξκνπύιεο ν ρείκαξξνο απηόο έθζαζε ζηελ Βνησηηθή πεδηάδα θαη πνιηόξθεζε θαη ιεειάηεζε ηελ Θήβα θαη αθνύ εμαθάληζε πόιεηο ηεο Βνησηίαο εηζήιζε ζηελ Αηηηθή. ηαλ είδε ν Αιάξηρνο από καθξηά ηνλ Παξζελώλα από ζαπκαζκό θαη ζεβαζκό ζηελ πξνζθνξά ηεο Αζήλαο ζηνλ πνιηηηζκό δελ ηεο δεκηνύξγεζε θαλέλα πξόβιεκα. Ο εζληθόο ηζηνξηθόο Εώζηκνο αλαθέξεη όηη: Ο Αιάξηρνο είδε ηνλ Αρηιιέα ηζηάκελν πάλνπιν θαη νξγηζκέλν επί ησλ ηεηρώλ ηεο Αζήλαο όπσο ηνλ πεξηέγξαθε ν κεξνο θαη ε Πξόκαρνο Αζελά πεξηεξρόηαλ ηα ηείρε νπιηζκέλε ζαλ λα εηνηκαδόηαλ λα απνθξνύζεη ηνπο επηηηζέκελνπο θαη γη απηό ν Αιάξηρνο δήηεζε ζπλζεθνιόγεζε. πλερίδνληαο ην ζηξάηεπκα ηελ πνξεία ηνπ γηα ηελ Πεινπόλλεζν ιεειάηεζε ηνλ Πεηξαηά θαη ζηακάηεζε ζηελ Διεπζίλα, όπνπ θαηαζηξάθεθε από ηνπο κνλαρνύο ην παλάξραην ηεξό ηεο Γήκεηξαο θαη ζθαγηάζηεθαλ ν Θεζπηεύο ηεξνθάληεο Ηιάξηνο θαη νη ηεξείο. Σν ηεξό ηεο Διεπζίλαο κεηά ηελ θαηαζηξνθή ηνπ ζηνπο δησγκνύο πνπ έγηλαλ ην 380 κρ είρε αλαβηώζεη από Μηζξαηζηέο θαη ιεηηνπξγνύζε σο Μηζξαίν. Σν θαινθαίξη ηνπ 396 κ.ρ ν Αιάξηρνο ( ) εηζέβαιε ζηελ Πεινπόλλεζν. Αθνύ θαηέζηξεςε ηελ Κόξηλζν ιεειάηεζε ην Άξγνο θαη πξνρώξεζε ζην εζσηεξηθό ηεο Πεινπνλλήζνπ ρσξίο λα ζπλαληήζεη θακία αληίζηαζε. Ο θόζκνο θνβηζκέλνο εγθαηέιεηπε ηηο πόιεηο θαη ηα ρσξηά θαη αλέβαηλε ζηα βνπλά γηα λα ζσζεί. Ζ εθζηξαηεία απηή δελ ήηαλ κία πνιεκηθή αλακέηξεζε γηα θάπνηα ζνβαξή αηηία αιιά νξγαλσκέλνο θαη βίαηνο δησγκόο θαηά ησλ Διιήλσλ θαη ηεο ζξεζθείαο ηνπο. απηόλ ηνλ δησγκό ηνλ Αιάξηρν ηνλ ελδηέθεξε κόλν ε αξπαγή ζεζαπξώλ έξγσλ ηέρλεο θαη ηξνθίκσλ γηα λα ηαΐζεη ηα πεηλαζκέλα γπλαηθόπαηδα θαη ηνλ ζηξαηό ηνπ. O Aιάξηρνο είρε ζαθή έλλνηα ηεο αμίαο ησλ έξγσλ ηέρλεο, απηό θαίλεηαη από ηνλ ζαπκαζκό ηνπ ζηα έξγα ησλ Θεώλ θαη ηελ δηαθύιαμε ηεο Αζήλαο από ηελ θαηαζηξνθή. Οη θαιόγεξνη θαη νη θαλαηηζκέλνη ρξηζηηαλνί πνπ αθνινπζνύζαλ ην ζηξάηεπκα δηέπξαμαλ ηνπο δησγκνύο θαη ηoλ ζθαγηαζκό ησλ Διιήλσλ θαη ηελ θαηαζηξνθή ησλ λαώλ θαη ησλ αγαικάησλ. ζα από ηα έξγα ηέρλεο ήηαλ νγθώδε θαη δελ κπνξνύζαλ λα κεηαθεξζνύλ θαηαζηξέθνληαλ, ζπρλά κάιηζηα νη θαιόγεξνη όηαλ δελ πξνιάβαηλαλ λα νινθιεξώζνπλ ηελ θαηαζηξνθή ησλ αγαικάησλ ηόηε κε καλία ηα απνθεθάιηδαλ θαη ηνπο έθνβαλ ηα γελλεηηθά ηνπο όξγαλα γηα λα ηα παξακνξθώζνπλ. ια έπξεπε λα ηζνπεδσζνύλ βηβιηνζήθεο ππξπνιήζεθαλ, παλεπηζηήκηα θηινζνθηθέο ζρνιέο Αζθιεπηεία θαη ζέαηξα έθιεηζαλ κε ηελ αζηεία θαηεγνξία όηη ήηαλ θαηνηθία δαηκόλσλ. Ζ αηηία όκσο ηεο θαηαζηξνθήο ηεο Διιάδαο είλαη όηη: ν απάλζξσπνο απηόο δησγκόο δηεπξάρζε γηαηί ε δεκνθξαηία ε επηζηεκνληθή έξεπλα θαη ν Διιεληθόο πνιηηηζκόο ήηαλ εκπόδην θαη έπξεπε λα εμαθαληζηνύλ γηα λα γίλνπλ νη πνιίηεο ηεο Ρσκατθήο απηνθξαηνξίαο ππάθνπα θαη άβνπια πξόβαηα ηνπ ρξηζηηαληθνύ πνηκλίνπ γηα λα κπνξνύλ νη απηνθξάηνξεο θαη νη επίζθνπνη λα επηβάιινπλ επθνιόηεξα ηελ ζηπγλή ηνπο εμνπζία. Σόηε θαηαζηξάθεθαλ ηα Μέγαξα ην Άξγνο ε Φελεόο ε Λπθνζνύξα ε Νεκέα ε πάξηε ε Μεζζήλε ε Φηγαιεία ε Λαζηώλα ε Φσθίδα ε Λνθξίδα ε Φσθίδα ε Γειθνί ε Οιπκπία θαη ρηιηάδεο άιιεο

7 πόιεηο βσκνί ηεξά θαη έξγα ηέρλεο κνλαδηθήο νκνξθηάο. Ο Εώζηκνο αλαθέξεη: κέρξη ηόηε νη πόιεηο θαη ηα κλεκεία ηεο Διιάδαο πνπ είραλ παξακείλεη ζρεδόλ άζηθηα έπαζαλ ηόζν κεγάιεο θαηαζηξνθέο πνπ επέθεξε ην ηέινο ηνπ αξραίνπ θόζκνπ ζηηο ρώξεο ηεο αξραίαο Διιάδαο. Ο ηζηνξηθόο Δπλάπηνο αλαθέξεη όηη: ε θαηαζηξνθή ππήξμε ηόζν κεγάιε εμ αηηίαο ησλ θαλαηηζκέλσλ Υξηζηηαλώλ κνλαρώλ. Καη ελώ ν Αιάξηρνο ζπλέρηδε ην θαηαζηξνθηθό ηνπ έξγν πιήζνο Διιήλσλ πξνζθύγσλ πέξαζαλ ζηελ Ηηαιία θαη δήηεζαλ ηελ πξνζηαζία ηεο Ρώκεο Σνλ ρεηκώλα ηνπ 397 ν ηειίρσλ κε όιεο ηηο δηαζέζηκεο ιεγεώλεο ηεο Γύζεο έθζαζε ζηελ Κόξηλζν ηελ νπνία θαηέζηεζε νξκεηήξηό ηνπ θαηά ηνπ Αιάξηρνπ. ηνλ ηειίρσλα πξνζρώξεζαλ θαη Έιιελεο Δζληθνί πνπ θαηεδίσμαλ ηνλ Αιάξηρν πνπ θαηέθπγε θαη ζηξαηνπέδεπζε ζην νξνπέδην ηεο Φνιόεο όπνπ ιεειάηεζε θαη εμαθάληζε ηηο πόιεηο Οπνύληα, Λαζηώλα, Φσθίδα θαη Αθξώξεηα, θαη ην Ηεξό ηεο Οιπκπίαο. πνπ εμαθνινπζνύζε λα ιεηηνπξγεί. Αθνύ δηέθπγε ηνπο θηλδύλνπο από επέκβαζε ηνπ ηειίρσλα εγθαηέιεηςε ηελ Πεινπόλλεζν θαη δηα κέζνπ ηεο Ζπείξνπ θαη ηεο Πίλδνπ εγθαηαζηάζεθε ζηελ Αρξίδα όπνπ άξρηζε λα πξνεηνηκάδεηαη γηα ηελ ιεειαζία ηεο Ρώκεο. Γηα ηελ επηηπρία ησλ δησγκώλ θαη ηελ θαηαζηξνθή ηεο Διιάδαο ε ζύγθιεηνο ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο έδσζε ζηνλ Αιάξηρν ηνλ ηηκεηηθό ηίηιν καγίζηξνπ ( δηνηθεηή) ηνπ Ηιιπξηθνύ θαη ραξαθηήξηζε ηελ επέκβαζε ηνπ ηειίρσλα πξνδνζία γηαηί δελ άθεζε ηνλ Αιάξηρν λα θαηαζηξέςεη όιεο ηηο πόιεηο ηεο Πεινπνλλήζνπ. ΟΙ ΔΙΩΓΜΟΙ ΤΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ Α ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΔΟΦΩΝ ΤΟΥ ( ) ηαλ αλήιζε ζηνλ ζξόλν ν Θενδόζηνο Α ζε ειηθία 33 εηώλ ζε ζπλεξγαζία κε ην Γπηηθό Ρσκατθό θξάηνο άξρηζε απάλζξσπνπο δησγκνύο κε εθαηνκκύξηα λεθξνύο γηα ηελ επηθξάηεζε ηνπ ρξηζηηαληζκνύ σο κνλαδηθήο ζξεζθείαο ηνπ θξάηνπο. Ο Θενδόζηνο εθάξκνζε ηελ Ηεξά εμέηαζε ζηελ Αλαηνιή πνιύ πξηλ εθαξκνζηή ζηελ Γύζε επηβάιινληαο καδηθέο εθηειέζεηο δηαλννπκέλσλ θαη θαηαζηξέθνληαο ζηελ ππξά θηινζνθηθά έξγα 380 Κεξύζζεη όιεο ηηο ζξεζθείεο εθηόο λόκνπ πιελ ηεο Υξηζηηαληθήο, όινη όζνη δελ είλαη Υξηζηηαλνί ζεσξνύληαη αηξεηηθνί, κσξνί, θαη ζηρακεξνί. Αξρίδνπλ νη θαηαζηξνθέο λαώλ θαη ηεξώλ θαη πάλσ ζηα ζεκέιηα ηνπο θηίδνληαη εθθιεζίεο. Γίλεη εμνπζηνδόηεζε ζηνλ επίζθνπν Μεδηνιάλνπ Ακβξόζην λα θαηαζηξέςεη όινπο ηνπο λανύο ησλ Δζληθώλ. Υξηζηηαλνί ηεξείο θαζνδεγνύλ ηνλ ρξηζηηαληθό όριν ελάληηα ζηνλ λαό ηεο Γήκεηξάο ζηελ Διεπζίλα θαηαζηξέθνπλ ηα πάληα γύξσ ηνπο θαη πξνζπαζνύλ λα ιηληζάξνπλ ηνπο Ηεξνθάληεο ησλ Διεπζίλησλ Μπζηεξίσλ Νεζηόξην θαη Πξίζθν. Ο 95-ρξνλνο Ηεξνθάληεο Νεζηόξηνο ιίγν πξηλ νδεγεζεί ζηελ ππξά πεξίιππνο αλαθνηλώλεη ην ηέινο ησλ Διεπζίλησλ Μπζηεξίσλ θαη ηελ βίαηε επηθξάηεζε ηνπ πλεπκαηηθνύ ζθόηνπο. 381 Απαγνξεύεηαη ε επίζθεςε ζε Δζληθνύο λανύο, θαη θαηαδηθάδνληαη ζε ζάλαην όζνη πξνζθέξνπλ ζπζίεο θαη ηνπο θαηάζρεηαη ε πεξηνπζία Οη Δζληθνί ραξαθηεξίδνληαη παξάθξνλεο θαη ηεξόζπινη.( Θενδνζ. Κώδημ. 16,10, 7 ). Μηα επηζηξνθή ζηηο αξραίεο ιαηξείεο αξρίδεη λα παξαηεξείηαη ζηελ απηνθξαηνξία κε καδηθέο απνθεξύμεηο ηεο ζξεζθείαο ηνπ γηαρβέ θαη ηνπ λαδσξαίνπ. ν "Μέγαο" θαη "Άγηνο" Θενδόζηνο βιέπνληαο ηελ επηζηξνθή πνιιώλ ρξηζηηαλώλ ζηηο παηξώεο ιαηξείεο κε δηάηαγκα ηνπ ζηεξεί ηα πνιηηηθά δηθαηώκαηα όισλ ησλ ρξηζηηαλώλ πνπ επηζηξέθνπλ ζηεο παξαδνζηαθέο ιαηξείεο. ε όιε ηελ αλαηνιηθή απηνθξαηνξία λανί θαη βηβιηνζήθεο(10)γθξεκίδνληαη θαη θαίγνληαη. Με λέν δηάηαγκα ηνπ ν Θενδόζηνο απαγνξεύεη αθόκα θαη ηελ απιή επίζθεςε ζηνπο ειιεληθνύο θαη εζληθνύο λανύο. ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε ν λαόο ηεο Θεάο Αθξνδίηεο κεηαηξέπεηαη από ηνπο "επζεβείο" ρξηζηηαλνύο ζε πνξλείν ελώ ηεο Θεάο Αξηέκηδνο θαη ηνπ Θενύ Ήιηνπ ζε ζηάβινπο.

8 382 Καζηεξώλεηαη ζηηο εθθιεζίεο ην αιιεινύηα ( hallelu - jah ) δει. Γόμα ζηνλ Ηαρσβά. Ο Θενδόζηνο δηνξίδεη Όπαξρν Αλαηνιήο θαη ππεύζπλν γηα ηνπο δησγκνύο ηνλ αλζέιιελα Μάηεξλν Κπλήγην.πνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο επηζθόπνπο θαη ζηξαηηέο θαινγέξσλ αξρίδνπλ νη δησγκνί ζηε Βνξ. Διιάδα θαη ηελ Μ. Αζία. Υηιηάδεο νη ζθαγηαζκέλνη. 384 Ο Θενδόζηνο δηνξίδεη Όπαξρν Αλαηνιήο ηνλ Μαηέξην Κπλήγην θαη ηνλ δηαηάδεη λα ζπλεξγαζηεί κε ηνπο ηνπηθνύο ρξηζηηαλνύο επίζθνπνπο ζηελ θαηαζηξνθή ησλ ειιεληθώλ θαη εζληθώλ λαώλ ζε λόηηα Διιάδα θαη Μηθξά Αζία θαζώο θαη ηελ θαηαζηξνθή θαη ην θάςηκό όισλ ησλ ειιεληθώλ βηβιίσλ. 385 ηελ Αλαηνιή νη θπιαθέο γεκίδνπλ από πιήζε Δζληθώλ, γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ ζπλσζηηζκνύ νη δησθηηθέο αξρέο απειεπζεξώλνπλ εγθιεκαηίεο. Ο Ληβάληνο ζηνλ ιόγν ηνπ Πξνο Βαζηιέα πεξί δεζκσηώλ αλαθέξεη όηη: ε ζηελόηεο ησλ ρώξσλ ησλ θπιαθώλ ππνρξεώλεη ηνπο θπιαθηζκέλνπο λα θνηκνύληαη όξζηνη. Οη δησγκνί ζπλερίδνληαη κε κεγάιε βία ζηελ Αλαηνιή. Καηαζηξέθνληαη ακέηξεηα ηεξά θαη λανί, αλάκεζα ηνπο ην Γπκαίν ν λαόο ηεο Δδέζζεο όια ηα ηεξά ηεο Παικύξαο θαη θαηαξγνύληαη ηα Καβείξηα ζηελ Ίκβξν. ην ζηξαηόπεδν ζαλάηνπ ηεο θπζόπνιηο νδεγνύληαη θαη ζαλαηόλνληαη ρηιηάδεο Έιιελεο ηεο Παιαηζηίλεο θαη Διιελίδνληεο Δζληθνί. Ο Μάηεξλνο Κπλήγηνο αθνινπζνύκελνο από ρηιηάδεο θαλαηηθνύο κνλαρνύο πεξηδηαβαίλεη ηελ ειιεληθή ύπαηζξν θαίγνληαο θαη θαηαζηξέθνληαο ηα πάληα ζην πέξαζκα ηνπ. Δθαηνληάδεο ειιεληθνί λανί θαη βηβιηνζήθεο ηζνπεδώλνληαη θαη θαίγνληαη από ηνπο νπαδνύο ηεο ζξεζθείαο ηεο "αγάπεο". Υηιηάδεο Έιιελεο θαη Δζληθνί από όια ηα κέξε ηεο απηνθξαηνξίαο θαηαιήγνπλ ζηα ζηξαηόπεδα ζαλάηνπ ηεο θπζνπόιεσο. 386 Με έδηθην ηεο 16εο Ηνπλίνπ απαγνξεύεηαη θάζε ζπληήξεζε ε θξνληίδα ησλ λαώλ. Μαδηθέο ζπιιήςεηο ππξπνιήζεηο θαη εθηειέζεηο Δζληθώλ. Ο επίζθνπνο Μάξθειινο (...;Άγηνο) θαηαζηξέθεη ηνλ λαό ηνπ ηνπ Γηόο Βήινπ ζηελ Απάκεηα. 387 Απαγνξεύνληαη νη εζληθέο ενξηέο ησλ Ρσκαίσλ θαη θαηαδηθάδνληαη όζνη κειεηνύλ ηα Μαζεκαηηθά (Θενδνο. Κώδημ 9, 16, 8 ) Ο επίζθνπνο Μεδηνιάλσλ (Μηιάλνπ) Ακβξόζηνο αλαιακβάλεη πλεπκαηηθόο θαζνδεγεηήο (ζύκβνπινο) ηνπ απηνθξάηνξα Φιάβηνπ Θενδόζηνπ. 388 Οη δησγκνί ζπλερίδνληαη κε ηελ κεγαιύηεξε βία θαη θαλαηηζκό πιήζε θαλαηηζκέλσλ ρξηζηηαλώλ θαη επλνπρηζκέλνη θαιόγεξνη επηηίζεληαη κε μύια πέηξεο ζίδεξα ιεειαηνύλ θαη θαηαζηξέθνπλ ζπίηηα Δζληθώλ λανύο θαη έξγα ηέρλεο αλεπαλάιεπηεο νκνξθηάο Ο Ληβάληνο ζηέιλεη ηελ έθθιεζε ππέξ ησλ ηεξώλ ζηνλ απηνθξάηνξα θαη ηνλ παξαθαιεί λα ζηακαηήζνπλ νη δησγκνί γηα λα δηαθπιαρηνύλ νη λανί θαη ηα έξγα ηέρλεο. 389 ιεο νη κέζνδνη ρξνλνιόγεζεο πέξαλ ηεο ρξηζηηαληθήο θαηαξγνύληαη δηα λόκνπ. 390 Με δόιν θάιεζε ν Θενδόζηνο ηνπο Δζληθνύο ηεο Θεζζαινλίθεο ζηνλ Ηππόδξνκν ηάρα γηα λα παξαθνινπζήζνπλ ηππνδξνκίεο θαη εθεί ε θξνπξά ηνπ θαηάζθαμε κέζα ζε ηξεηο ώξεο15000 αζώνπο αλζξώπνπο επεηδή αξλνύληαλ λα βαθηηζηνύλ ρξηζηηαλνί : Ο παηξηάξρεο Αιεμάλδξεηαο Θεόθηινο εμαπνιύεη κέγα δησγκό θαηά ησλ Διιήλσλ θαη ησλ Δζληθώλ ηεο πεξηνρήο. Καηαζηξέθεη ζρεδόλ όινπο ηνπο κε-ρξηζηηαληθνύο λανύο ηεο Αιεμάλδξεηαο εθηόο ηνπ εξαπείνπ θαη ησλ λαώλ ηεο Ίζηδνο (όρη θπζηθά ιόγν θάπνηνπ είδνπο ζεβαζκνύ αιιά ιόγν ηνπ πνιπάξηζκνπ ησλ Ηζηδηζηώλ ηεο πεξηνρήο). Οη κηζαιιόδνμνη εβξαηνρξηζηηαλνί ζέινληαο λα εμεπηειίζνπλ ηα Ηεξά ησλ Δζληθώλ αλεβάδνπλ ζε γατδνύξηα ηεξά ζθεύε θαη αγάικαηα θαη ηα πεξηθέξνπλ ζηελ πόιε. Ζ θαηδξή απηή πξάμε νδεγεί ζε εμέγεξζε ησλ Δζληθώλ. Ο ρξηζηηαλόο Γόηζνο ζηξαηεγόο Βνζέξηρνο αξρεγόο ησλ Βπδαληηλήο θξνπξάο(11) ηεο Θεζζαινλίθεο πξνζπαζεί κε ηελ βία λα επηβάιιεη ηελ ζξεζθεία ηνπ

9 Ναδσξαίνπ ζηνπο Έιιελεο ηεο πόιεο. Οη Έιιελεο εμεγείξνληαί θαη ζθνηώλνπλ πνιινύο αμησκαηηθνύο θαη ζηξαηηώηεο ηεο θξνπξάο. Ο Θενδόζηνο καζαίλνληαο ηα ζπκβάληα θαιεί ηνπο θάηνηθνύο ηεο Θεζζαινλίθεο ζηνλ ηππόδξνκν δήζελ λα παξαθνινπζήζνπλ ηππνδξνκίεο. Μέζα ζε ηξεηο ώξεο ν Θενδόζηνο κε ηελ βνήζεηα ησλ εθρξηζηηαληζκέλσλ Γόηζσλ ΦΑΕΟΤΝ 7000 ΔΛΛΖΝΔ (ΑΛΛΔ ΠΖΓΔ ΑΝΑΦΔΡΟΤΝ ) ΔΠΔΗΓΖ ΔΜΜΔΝΟΤΝ ΣΗ ΠΑΡΑΓΟΔΗ ΣΧΝ ΠΡΟΓΟΝΧΝ ΣΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ ΘΔΟΤ ΣΖ ΦΤΛΖ ΜΑ ΚΑΗ ΑΡΝΟΤΝΣΑΗ ΝΑ ΑΠΑΣΟΤΝ ΣΖΝ ΘΡΖΚΔΗΑ ΣΟΤ ΔΒΡΑΗΟΤ ΘΔΟΤ ΣΖ "ΑΓΑΠΖ". ε κηα πξνζπάζεηα λα εξεκίζνπλ ηα πλεύκαηα ε ρξηζηηαληθή εθθιεζηά θαηαδηθάδεη ηελ πξάμε ηνπ Θενδνζίνπ ελώ βέβαηα ζηελ ζπλέρεηα ηνλ αλαθεξύζζεη Μέγα θαη Άγην. 391 Νένη δησγκνί ζηελ Βόξεηα Αθξηθή κεγάιεο θαηαζηξνθέο ζηελ Αιεμάλδξεηα. Οκάδεο ρξηζηηαλώλ θαη κνλαρώλ θαζνδεγνύκελνη από ηνλ επίζθνπν Αιεμάλδξεηαο Θεόθηιν (...;Άγηνο ) ιεζηεύνπλ ηα ζπίηηα ησλ Δζληθώλ θαη ζθνηώλνπλ ηνπο ηδηνθηήηεο ηνπο, ππξπνινύλ θαη ηζνπεδώλνπλ ηελ νλνκαζηή Βηβιηνζήθε Αιεμαλδξείαο, πιήζνο λαώλ ηεξώλ θαη κλεκείσλ θαηαζηξέθνληαη. Οη Δζληθνί θιείλνληαη ζηνπο λανύο γηα λα ζσζνύλ αιιά νη ρξηζηηαλνί γθξεκίδνπλ ηη ζηέγεο θαη ηνπο ζθνηώλνπλ. Σα ηεξά ζθεύε ηνπ εξαπίνπ δηαπνκπεύνληαη ζηνπο δξόκνπ θαη κεηά θαηαζηξέθνληαη. Ζ δησγκνί ζπλερίδνληαη κε βία ζε νιόθιεξε ηελ Β. Αθξηθή, κεγάιεο θαηαζηξνθέο λαώλ θαη ζθαγηαζκνί αζώσλ Δζληθώλ ζηελ Καξρεδόλα θαη ηελ πεξηνρή ηεο : Ο Θενδόζηνο κε λέν ηνπ έδηθην απαγνξεύεη εθηόο από ηελ απιή επίζθεςε ζε εζληθνύο λανύο ΑΚΟΜΑ ΚΑΗ ΣΟ ΚΟΗΣΑΓΜΑ ΣΧΝ ΠΑΜΔΝΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΑΓΑΛΜΑΣΧΝ. Δπίζεο απαγνξεύεη ηελ ειιεληθή γιώζζα θαη θαζηεξώλεη ηελ ιαηηληθή γιώζζα σο ηελ επίζεκε ηεο απηνθξαηνξίαο. Νένη δησγκνί θαη ζθαγέο ησλ Δζληθώλ. Νέα εμέγεξζε ησλ Δζληθώλ ζηελ Αιεμάλδξεηα πνπ νρπξώλνληαη ζην εξάπεην(12). Μέζα ζηνλ λαό βξίζθνληαη ηα ηειεπηαία δηαζσζέληα έξγα από ηελ βηβιηνζήθε ηεο Αιεμάλδξεηαο. Με ηελ ιήμε ηεο πνιηνξθίαο ν λαόο θαίγεηαη θαη θπζηθά ηα βηβιία -ηη άιιν- θαίγνληαη. 392 Νένη δησγκνί ζε νιόθιεξε ηελ απηνθξαηνξία ζηακαηνύλ ηα Καβίξεηα ζηε ακνζξάθε θαη ζθάδνληαη νη ηεξείο θαη νη θάηνηθνη ηνπ λεζηνύ από νκάδεο καγθνπξνθόξσλ θαιόγεξσλ πνπ απνβηβάζηεθαλ ζην λεζί. ηελ Κύπξν ν Δβξατθήο θαηαγσγήο επίζθνπνο Δπηθάλεηνο εθρξηζηηαλίδεη δηα ππξάο ρηιηάδεο Δζληθνύο, απηνί πνπ αξλνύληαη λα βαθηηζηνύλ ζαλαηώλνληαη, Γεθάδεο ρηιηάδεο νη λεθξνί. ηεξά θαη λανί θαηαζηξέθνληαη, ηα κπζηήξηα ηεο Αθξνδίηεο ζηακαηνύλ Με δηάηαγκα ηνπ ν Θενδόζηνο δειώλεη θπληθά : πνηνο δελ ππαθνύεη ηνλ παηέξα Δπηθάλην δελ έρεη ζέζε πάλσ ζην λεζί. (. Κώδημ 16, 10, 12) : Νέν έδηθην ηνπ Θενδνζίνπ πνπ απαγνξεύεη ηελ ζξεζθεία ηςλ Διιήλσλ θαη θάζε κε-ρξηζηηαληθή ηειεηή. Νέεο ζθαγέο Διιήλσλ θαη Δζληθώλ. Σα Καβήξεηα κπζηήξηα ηεο ακνζξάθεο παύνπλ θαη νη Έιιελεο ηεξείο ζθάδνληαη. ηελ Κύπξν νη ηνπηθνί επίζθνπνί Δπηθάληνο θαη Σύρσλ (Άγηνη θαη νη δύν) θαηαζηξέθνπλ ζρεδόλ όινπο ηνπο λανύο ζην λεζί. Σα κπζηήξηα ηεο Θεάο Αθξνδίηεο ζηακαηνύλ. Νέν παξαλντθό εδίθην ηνπ Θενδνζίνπ, ζύκθσλα κε ην νπνίν, όπνηνο δελ ππαθνύεη ηνλ "Άγην" Δπηθάλην δελ έρεη δηθαίσκα δσήο ζην λεζί! Νέεο εμεγέξζεηο Διιήλσλ θαη Δζληθώλ ελάληηα ζηνλ απηνθξάηνξα θαη ηελ εθθιεζία ζε πνιιέο πεξηνρέο ηεο απηνθξαηνξίαο. 393Ο Θενδόζηνο θαηαξγεί ηα Πύζηα ηα Άθηηα θαη ηα Οιύκπηα-ηνπο γλσζηνύο Οιπκπηαθνύο Αγώλεο : Απαγόξεπζε ησλ Ππζηθώλ, ησλ Οιπκπηαθώλ θαη Άθηησλ αγώλσλ σο ειιεληθά κηάζκαηα. Οη νπαδνί ηεο "αγάπεο" ηζνπεδώλνπλ ηνπο λανύο ηεο Οιπκπίαο. Παξάιιεια κε όια απηά ν ("Μέγαο" θαη "Άγηνο") Θενδόζηνο -όινο πεξηέξγσο- νξίδεη ηελ ηνπδατθή ζξεζθεία σο αλεθηή από ηνπο ρξηζηηαλνύο θαη απαγνξεύεη θάζε θαηαζηξνθή Ηνπδατθήο ζπλαγσγήο.. Γησγκνί επί Αξθαδίνπ ( )

10 Ο Αξθάδηνο όηαλ αλήιζε ήηαλ 18 εηώλ, σο απηνθξάησξ ήηαλ άπεηξνο θαη άβνπινο θαη γξήγνξα έγηλε πεηζήλην όξγαλν ησλ επλννπκέλσλ ηνπ. Δπί ηεο βαζηιείαο ηνπ νη δησγκνί θαηά ησλ Διιήλσλ θαη ησλ Δζληθώλ ζπλέρηζαλ κε ηελ ίδηα αθξηβώο βαξβαξόηεηα όπσο επί Θενδνζίνπ. 395 Μεγάινο δησγκόο θαηά ησλ Διιήλσλ : ηνλ ζξόλν αλεβαίλεη ν επίζεο ηζπαληθήο θαηαγσγήο Φιάβηνο Αξθάδηνο κε δύν έδηθηα ηνπ δηαηάδεη αλειεή δησγκό θαηά Διιήλσλ θαη Δζληθώλ. κσο ν θίλδπλνο ησλ Γόηζσλ ( ρξηζηηαλώλ ζην ζξήζθεπκα αζθαιώο) αξρίδεη λα αλεζπρεί ηελ "βαζηιεύνπζα". Ο επλνύρνο ζπκβνπιάηνξαο ηνπ Αξθάδηνπ, Ρνπθίλνο ζπκβνπιεύεη ηνλ αξρεγό ησλ Γόηζσλ Αιάξηρν λα ζηξαθεί ελαληίνλ ηεο Γεο ησλ Διιήλσλ θαη ηνπ ππόζρεηαη ακύζεηα πινύηε ηα νπνία θξύβνληαί κέζα ζηνπο ειιεληθνύο λανύο. Οη εθρξηζηηαληζκέλνη Γόηζνη ηνπ Αιάξηρνπ ζπλεπηθνπξνύκελνη από πιήζνο "εηδσινθάγσλ" κνλαρώλ αξρίδνπλ ηελ ηζνπέδσζε ησλ ειιεληθώλ πόιεσλ θαη ηελ ζθαγή ησλ Διιήλσλ. Σν Γίσλ, ε Μεζζελία, ην Άξγνο, ε Νεκέα, ε Λπθόζνπξα, ε πάξηε, ηα Μέγαξα, ε Κόξηλζνο θαη άιιεο ειιεληθέο πόιεηο θαηαζηξέθνληαη νινθιεξσηηθά. Σα ηεξά ηνπ Γηόο ζηελ Νεκέα, ηα ηεξά ηεο Οιπκπηάο, ηα αξθαδηθά ηεξά ηεο Λπθόζνπξαο θαη ην ηεξό ηεο Διεπζίλαο καδί κε πιήζνο άιισλ ειιεληθώλ ιαηξεπηηθώλ θέληξσλ θαηαζηξέθνληαη νινθιεξσηηθά ελώ νη ηεξείο ηνπο είηε ζθάδνληαη, είηε -όπσο ν Ηεξνθάληεο ηνπ Μίζξα- Ηιάξηνο θαίγνληαη δσληαλόη. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε ζηάζε πνπ θξαηάλε νη απαληαρνύ ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα απηνθξαηνξηθέο θξνπξέο πνπ αληί λα εκπνδίζνπλ ηνλ Γόηζν εηζβνιέα πνπ θαηαζηξέθεη πόιεηο ηηο απηνθξαηνξίαο παξαθνινπζνύλ απαζέζηαηα. 396 Με έδηθην ζηηο 7 Γεθεκβξίνπ ν Αξθάδηνο θαη ν Ολώξηνο ραξαθηεξίδνπλ ηελ Δζληθή ζξεζθεία ρεηξίζηε πξνδνζία θαηά ηνπ θξάηνπο. Οη Δζληθνί ηεξείο ζηεξνύληαη όισλ ησλ πξνλνκίσλ ηνπο θαη ηνπο απαγνξεύεηαη λα ηεξνπξγνύλ : Έδηθην ηνπ Αξθάδηνπ νξίδεη όηη νπνηαδήπνηε είδνπο ελαζρόιεζε κε ην Γσδεθάζεν θαη ηηο εζληθέο ιαηξείεο πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη σο ύζηαηε πξνδνζία απέλαληη ζηελ απηνθξαηνξία. Οη ελαπνκείλαληεο Δζληθνί ηεξείο θαη Ηεξνθάληεο θπιαθίδνληαη. 397 Με λέν έδηθην ν Αξθάδηνο απαηηεί λα γθξεκηζηνύλ όινη νη λανί ησλ Δζληθώλ πνπ ζηέθνπλ αθόκα όξζηνη : Νέν έδηθην ηνπ Αξθάδηνπ (κε ηελ παξόηξπλζε ηνπ "Άγηνπ" θαη θαλαηηθνύ αλζέιιελα Υξπζόζηνκνπ, απηνύ ηνπ αλεθδηήγεηνπ πνπ απεθάιεζε ηνπο Έιιελεο θηιόζνθνπο "αλήζηθα θαζάξκαηα") δηαηάδεη ην "Δο έδαθνο θέξεηλ" γηα όινπο ηνπο ελαπνκείλαληεο λανύο Διιήλσλ θαη Δζληθώλ, θαζώο θαη ηελ αζβεζηνπνίεζε ησλ καξκάξσλ ηνπο θαη ηελ ρξήζε ηνπο σο νηθνδνκηθά πιηθά ώζηε λα ραζνύλ γηα πάληα ηα ίρλε ησλ εζληθώλ ιαηξεηώλ. 398 Ζ ζύλνδνο ηεο Καξζαγέλεο απνθαζίδεη ηελ απαγόξεπζε αλάγλσζεο ησλ εζληθώλ βηβιίσλ αθόκα θαη ζηνπο επηζθόπνπο, ρηιηάδεο επηζηεκνληθά βηβιία κεγάισλ θηινζόθσλ ηνπ αξραίνπ θόζκνπ θαηαζηξέθνληαη ζηελ ππξά. Γησγκνί ζηελ Γάδα ν επίζθνπνο Πνξθύξηνο θαηαζηξέθεη ηνπο λανύο θαη κλεκεία ηεο πεξηνρήο. Σν ζπλαμάξη ηνπ...;αγίνπ..πνξθπξίνπ αλαθέξεη όηη: θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζηξνθήο ησλ λαώλ ησλ δαηκνληζκέλσλ εηδσινιαηξώλ όηαλ ην θαηαξακέλν άγαικα ηεο Αθξνδίηεο αληίθξηζε ηνλ ζηαπξό ηόηε έζπαζε θαη έγηλε ρίιηα θνκκάηηα θαη βγήθε ν δαίκνλαο πνπ θαηνηθνύζε κέζα ηνπ. Σν 4ν εθθιεζηαζηηθό ζπλέδξην ηεο Καξρεδόλαο απαγνξεύεη ηελ κειέηε ησλ βηβιίσλ ησλ Διιήλσλ θαη ινηπώλ Δζληθώλ αθόκα θαη ζηνπο ρξηζηηαλνύο επίζθνπνπο. Ο επίζθνπόο Πνξθύξηνο (θαη απηόο "Άγηνο") ηζνπεδώλεη ζρεδόλ όινπο ηνπο λανύο ησλ εζληθώλ ζηε Γάδα. Ο Γόηζνο Αιάξηρνο γηα ην "ζεάξεζην" έξγν ηεο ηζνπέδσζεο ηεο Διιάδνο δηνξίδεηαη γεληθόο αξρεγόο ηνπ ηιιπξηθνύ δεηήκαηνο εθδίδνληαη λέα έδηθηα πνπ απαγνξεύνπλ ηηο ζπζίεο αιιά αλαθαινύληαη πξνεγνύκελεο δηαηάμεηο πνπ πξόζηαδαλ ηελ θαηαζηξνθή ηνπ δηαθόζκνπ ησλ δεκνζίσλ θηεξίσλ.( Ηνπζη. Κώδημ 1, 11, 3 ) Νέν δηάηαγκα αλαθέξεη πσο αθξηβώο δηαηάμακε ηελ απαγόξεπζε ησλ ζπζηώλ έηζη ηώξα δηαηάζνπκε ηελ δηαηήξεζε ησλ δηαθνζκήζεσλ ζηα δεκόζηα θηίξηα (Θενδνο. Κώδημ 16, 10, 15 )

11 ηηο επαξρίεο όκσο ε θαηάζηαζε είλαη δηαθνξεηηθή λέα δηαηάγκαηα δηαηάζνπλ ηελ θαηαζηξνθή κλεκείσλ θαη ηελ εμαθάληζε ησλ λαώλ. Οη δησγκνί ζπλερίδνληαη βίαηνη ζηελ Βνξ. Αθξηθή Αίγππην θαη Παιαηζηίλε. Ο Αξθάδηνο δηαηάδεη κε λέν έδηθην ηελ ηζνπέδσζε όζνλ από ηνπο ειιεληθνύο θαη εζληθνύο λανύο έρνπλ παξακείλεη. Ο επίζθνπόο Νηθήηαο θαηαζηξέθεη ην καληείν ηνπ Θενύ Γηνλύζνπ ζηηο Βέζζεο θαη "βαπηίδεη" ηνπο θαηνίθνπο ηεο πόιεο. 401 κ.υ.ο ρξηζηηαληθόο όρινο ηεο Καξρεδόλαο κε θξαπγέο "πσο θαη ζηελ Ρώκε έηζη θαη ζηελ Καξρεδόλα" θαηαζηξέθεη λανύο θαη "είδσιά". Ο Πνξθύξηνο ("άγηνο") νινθιεξώλεη ην έξγν ηνπ ζηελ Γάδα θαηαζηξέθνληαο θαη ηα ηειεπηαία 9 εζληθά ηεξά, θαίγνληαο βηβιία θαη ιπληζάξνληαο Δζληθνύο. Ζ 15ε ζύλνδόο ηεο Καξρεδόλαο απνθαζίδεη όηη όζνη δεκηνπξγνύλ ζπγγέλεηεο κε "εηδσινιάηξεο" αιιά θαη όζνη δελ απνθιεξώλνπλ ηνπο ζπγγελείο ηνπο πνπ παξακέλνπλ "εηδσινιάηξεο" ΘΑ ΑΦΟΡΗΕΟΝΣΑΗ ΑΚΟΜΑ ΚΑΗ ΜΔΣΑ ΘΑΝΑΣΟΝ! Ο Ησάλλεο ν Υξπζόζηνκνο θαλαηηθόο ερζξόο ηνπ Διιεληζκνύ από ην ρξπζό ηνπ ζηόκα έρνπλ εμέιζεη νη ρεηξόηεξεο ύβξεηο θαηά ησλ Διιήλσλ θαη όηη δήπνηε Διιεληθνύ. ηαλ ήηαλε αξρηεπίζθνπνο ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο έθαλε έξαλν ζε πινύζηεο ρξηζηηαλέο γπλαηθνύιεο θαη κε ηα ρξήκαηα πιήξσζε ηελ θαηεδάθηζε ηνπ λανύ ηεο Αξηέκηδνο ζηελ Έθεζν ελόο από ηα 7 ζαύκαηα ηνπ αξραίνπ θόζκνπ. Ο λαόο ήηαλ δηπιάζηνο από ηνλ Παξζελώλα κε κήθνο 133 κέηξα θαη 73 κέηξα πιάηνο, ηε δηαθόζκεζε ηνπ ηελ έθαλαλ νη κεγαιύηεξνη θαιιηηέρλεο ηεο επνρήο Φεηδίαο, Πξαμηηέιεο, Απειιήο, Πνιύθιεηηνο θ.α Απηόο ν Άγηνο ήηαλ πνπ κε ηηο ρξπζνζηνκίεο ηνπ απαίηεζε από ηνλ Θενδόζην Α θαη ην πέηπρε ηελ θαηάξγεζε ησλ Οιπκπηαθώλ αγώλσλ ην 393 κρ Οη ηδηνθηήηεο ησλ ηόπσλ ζπλαζξνίζεσο ησλ Δζληθώλ ηηκσξνύληαη κε δήκεπζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπο θαη θαηαλαγθαζηηθή εξγαζία ζε κεηαιιεία ( Θενδόζε. Κώδημ 16,5, 40) Με λέν έδηθην δεηείηαη ε νινθιεξσηηθή θαηαζηξνθή ησλ αγαικάησλ θαη ην μεξίδσκα εθ ζεκειίσλ ησλ λαώλ θαη ησλ ρώξσλ ιαηξείαο, νη λανί θαη νη ηδηνθηεζίεο ηνπο παξαδίδνληαη γηα δεκόζηα ρξήζε.( Θενδνζ. Κώδημ 16, 10, 19) Μεγάιεο θαηαζηξνθέο θαη δησγκνί ζηε Γύζε. ηε Ρώκε Καηαζηξέθεηαη θαη ιεζηεύεηαη ν λαόο ηνπ Καπηησιίνπ Γηόο. Καηαζρνληαη θαη δεκεύνληαη νη πεξηνπζίεο ησλ Πξηζθηιηαλώλ Γησγκνί επί Θενδνζίνπ Β ηνπ Μηθξνύ ( ) Σνλ Αξθάδην ηνλ δηαδέρηεθε ζην ζξόλν ν γηνο ηνπ Θενδόζηνο ν Β ν Μηθξόο ζε ειηθία επηά εηώλ. Ολνκάζηεθε Μηθξόο πξνο δηάθξεζε από ηνλ παππνύ ηνπ Θενδόζην Α ηνλ...;.μέγα. Δπίηξνπνο νξίζηεθε ν Αλζέκηνο θαη κεηά ηελ παξαίηεζε ηνπ αλαθεξύρηεθε από ηελ ζύγθιεην ην 414 απηνθξάηεηξα ε αδειθή ηνπ Πνπιρεξία πνπ ήηαλ δύν ρξόληα κεγαιύηεξε ηνπ. Φαλαηηθή ρξηζηηαλή θαη ζξεζθόιεπηε όηαλ έγηλε απηνθξάηεηξα έδσζε όξθν ζηελ Παλαγία όηη ζα παξακείλεη ζηελ δσή ηεο παξζέλα λύκθε ηνπ Νπκθίνπ Τηνύ ηεο θαη ηεξώληαο ηνλ όξθν ηεο παξέκεηλε άγακε όπσο θαη νη δύν λεόηεξεο ζξεζθόιεπηεο αδειθέο ηεο θαη αθνζηώζεθαλ ζηελ νξζνδνμία θαη ηελ ρξηζηηαληθή αλαηξνθή ηνπ Μηθξνύ απηνθξάηνξα. Ζ Πνπιρεξία απηαξρηθή θαη θηιόδνμε γηα λα θξαηήζεη ηελ εμνπζία θαη κεηά ηελ ελειηθίσζή ηνπ αδειθνύ ηεο έζηξεςε ηα ελδηαθέξνληα ηνπ ζηελ εθθιεζία. Γηα λα απνθηήζεη ρξηζηηαληθή αγσγή ν Μηθξόο απηνθξάηνξαο ηα αλάθηνξα είραλ κεηαηξαπεί ζε κνλαζηήξη κε εθθιεζηαζηηθό πξόγξακκα πνπ άξρηδε κε ηνλ όξζν αθνινπζνύζε ε αλάγλσζε ησλ Δπαγγειίσλ ζπλέρηδε κε ηνπο Φαικνύο ηνπ Γαπίδ θαη ηειείσλε κε ηνλ εζπεξηλό. Σα θεξηά έθαηαλ λύρηα κέξα ζηα Θενζθέπαζηα αλάθηνξα ηεο Nova Roma θαη από ηα παξάζπξα ηνπο πνπ έκνηαδαλ κε θαπλνδόρνπο έβγαηλαλ αθξηβά Πεξζηθά ιηβαλσηά θαη άιια παλάθξηβα ζπκηάκαηα ηεο Αλαηνιήο. Έηζη δηαπαηδαγσγήζεθε ν Θενδόζηνο Β ν Μηθξόο πνπ δνύζε θάησ από ηελ εμνπζία ηεο Πνπιρεξίαο θαη έγηλε έλα κηθξό αλζξσπάθη άβνπιν θαη θνβηζκέλν αιιά κεγάινο δηώθηεο ησλ Διιήλσλ θαη ησλ Δζληθώλ. Με ππόδεημε ηεο Πνπιρεξίαο ν Θενδόζηνο Β παληξεύηεθε ηελ Αζελαίδα πνπ ηόηε είρε επηζθεπθηεί ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε θαη γλσξίζηεθε κε ηελ Πνπιρεξία, Ζ

12 Αζελαίδα ήηαλ θόξε ηνπ πιαησληθνύ θηιόζνθνπ Λενληείνπ ήηαλ σξαηόηαηε έμππλε, αμηόινγεο κόξθσζεο θαη ιάηξεο ηεο ζξεζθείαο ησλ Οιπκπίσλ Θεώλ όπσο θαη ν παηέξαο ηεο. Ο γάκνο έγηλε ην 421 ε Αζελαίδα βαθηίζηεθε ρξηζηηαλή πήξε ην όλνκα Δπδνθία θαη αλαθεξύρηεθε Απγνύζηα ην 423. Ζ Αζελαίδα πξνζηάηηδα ησλ Διιεληθώλ γξακκάησλ αληέδξαζε ζηελ ζξεζθόιεπηε θαη αλζειιεληθή πνιηηηθή ησλ αλαθηόξσλ θαη πξνσζνύζε ζπλεξγαζίεο κε εζληθνύο θαη Διιελνιάηξεο αμησκαηνύρνπο Όζηεξα από ξαδηνπξγίεο θαηεγνξήζεθε όηη είρε εξσηηθέο ζρέζεηο κε ηνλ αμησκαηνύρν ησλ αλαθηόξσλ Παπιίλν ν νπνίνο θπιαθίζηεθε θαη ιίγν αξγόηεξα εθηειέζηεθε. Μεηά από απηά ηα ζιηβεξά γεγνλόηα κε ηελ δηθαηνινγία όηη ζέιεη λα επηζθεθζεί ηνλ Παλάγην ηάθν εγθαηέιεηςε ηνλ άβνπιν ζύδπγν ηεο θαη ηα αλάθηνξα θαη έκεηλε κέρξη ην ηέινο ηεο δσήο ην 460 ζηελ Παιαηζηίλε. Όζηεξα από βαζηιεία 42 εηώλ ν Θενδόζηνο ν Β πέζαλε ην 450 ζε ειηθία 51 εηώλ Μέρξη ην 414 πνπ ν Θενδόζηνο Β ήηαλ αλήιηθνο θαη επεηξνπεύνηαλ από ηνλ αξρεγό ηεο αλαθηνξηθήο θξνπξάο Αλζέκην νη δησγκνί ζπλέρηζαλ κε κεγάιε έληαζε ζε νιόθιεξε ηελ απηνθξαηνξία. 415 Δίλαη ην έηνο πνπ ζα ζεκαδεπηεί κε έλα από ηα εηδερζέζηεξα εγθιήκαηα ησλ ρξηζηηαλσλ. - ραξαθηεξηζηηθό ηεο ζε παξαλντθό βαζκό κηζαιινδνμίαο αιιά θαη ηνπ κηζειιεληζκνύ απηήο ηεο Ηνπδατθήο αίξεζεο-. ηελ Αιεμάλδξεηα ηεο Αηγύπηνπ ζσκαηνθύιαθεο (παξαβνιάλνη) ηνπ εθεί παηξηαξρείνπ, πνπ θαηεύζελε θαη ζπκκεηείρε ν Παηξηάξρεο Αιεμαλδξείαο Κύξηιινο (..Άγηνο), βξίζθνπλ ζηνλ δξόκν ηελ καζεκαηηθό θαη θηιόζνθν Τπαηία (θόξε ηνπ αζηξνλόκνπ Θέσλα), έλα από ηα πην θσηεηλά πλεύκαηα ηεο επνρήο. Αθνύ ηελ ζπιιακβάλνπλ ηελ νδεγνύλ ΜΔΑ ζηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Μηραήι (άιιεο πήγεο αλαθέξνπλ ηελ εθθιεζία Κσλζηαληίλνπ θαη Διέλεο) θαη αθνύ ηεο μεζθίδνπλ ηα ξνύρα ΣΖ ΓΓΔΡΝΟΤΝ ΣΟ ΓΔΡΜΑ ΜΔ ΚΟΥΤΛΗΑ, ΣΖ ΠΑΝΔ ΣΑ ΚΟΚΑΛΑ, ΣΖΝ ΚΟΒΟΤΝ Δ ΜΗΚΡΑ ΚΟΜΜΑΣΗΑ ΚΑΗ ΣΑ ΠΔΣΑΝΔ ΑΛΛΑ ΣΖΝ ΠΖΡΑ ΜΑΕΗ ΜΔ ΣΑ ΔΡΓΑ ΣΖ ΚΑΗ ΑΛΛΑ ΣΑ ΑΓΔΠΟΣΑ ΚΤΛΗΑ. Ζ κόλε αηηία γηα θάηη ηόζν αηζρξό δελ είλαη άιιε από ην γεγνλόο όηη ε Τπαηία ήηαλ καζεκαηηθόο (άξα κάγηζζα γηα ηνπο ρξηζηηαλνύο), θηιόζνθνο θαη ην ζεκαληηθόηεξν θνηλσλόο ηνπ ειιεληθνύ πλεύκαηνο. Φπζηθά θαλείο από απηά ηα δίπνδα δώα πνπ επζύλνληαλ γηα ηνλ ζάλαην ηεο δελ ζα ηηκσξεζεί. Σνπλαληίνλ κάιηζηα ν παηξηάξρεο Αιεμάλδξεηαο Κύξηιινο ( ν εζηθόο απηνπξγόο ηεο δνινθνλίαο) ΘΑ ΑΓΗΟΠΟΗΖΘΔΗ ΓΗΑ ΣΟΤ ΑΓΧΝΔ ΣΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΚΡΑΣΖΖ ΣΖ ΘΡΖΚΔΗΑ ΣΖ "ΑΓΑΠΖ". Νένη δησγκνί ησλ εζληθώλ θαη ησλ ηεξέσλ ηνπο ζηελ Νόηηα Αθξηθή νη ηξόπνη εθηέιεζεο είλαη δπν ζηαύξσζε ή ζάλαηνο ζηελ πεξά. Με ζεηξά δηαηαγκάησλ θαηαζρέζεθαλ πεξηνπζίεο ηεο Δζληθήο Θξεζθείαο θαη παξαρσξήζεθαλ ζηελ εθθιεζία ( Ηνπζηηλ. Κώδημ 1, 11, 5 ) Οη δησγκνί ζπλερίδνληαη κε ηελ έθδνζε δηαηαγκάησλ θαη εθαηνκκύξηα λεθξνύο ζε νιόθιεξε ηελ απηνθξαηνξία : ηελ Αβπζηλία ν κνλαρόο Τπάηηνο ν απνθαινύκελνο θαη σο "ε ζπάζα ηνπ ζενύ" καδί κε ξνπαινθόξνπο ζπλνδνηπόξνπο ηνπ πεξηδηαβαίλνπλ ηελ πεξηνρή θαηαζηξέθνληαο λανύο, ζθνηώλνληαο Δζληθνύο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο βέβαηα), θαίγνληαο ηεξά άιζε θαη αλαθαιύπηνληαο θξπθνύο Δζληθνύο ηεξείο πνπ αζθαιώο ζθνηώλνπλ. ζνη αμησκαηνύρνη εκκέλνπλ ζηηο παηξώεο ζξεζθείεο ράλνπλ ηεο ζέζεηο ηνπο Οινθιεξσηηθή θαηαζηξνθή θαη ηζνπεδώζεη ησλ λαώλ θαη θαηάζρεζε ησλ πεξηνπζηώλ ηνπο - πξπνιήζεθε ν λαόο ηνπ Οιπκπίνπ Γηόο θαηά δηαηαγή ηνπ απηνθξάηνξα ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο Θενδνζίνπ ηνπ Β. Οη ζθαγηαζκνί νη εμνξίεο θαη θπιαθίζεηο θαηά ησλ Δζληθώλ ζπλερίδνληαη. 429 Λεειαζία ηνπ Παξζελώλα θαη θαηαζηξνθή κλεκείσλ ηεο Αζήλαο : Ρνπαινθόξνη κνλαρνί θαη απηνθξαηνξηθνί ζηξαηηώηεο γθξεκίδνπλ ην ρξπζειεθάληηλν άγαικα ηεο Θεάο Αζελάο από ηνλ Παξζελώλα, θαηαζηξέθνπλ ηελ μύιηλε ζθεπή ηνπ λανύ θαη ιαθπξαγσγνύλ ην ηεξό. Οη Έιιελεο εζληθνί ηεο Αζήλαο δηώθνληαη.

13 Δθδίδνληαη δεθάδεο έδηθηα πνπ δηαηάζνπλ ηελ ζπλέρηζε ησλ δησγκώλ, ηελ ηζνπέδσζε ησλ λαώλ πνπ έρνπλ αθόκε κείλεη όξζηνη, θαηαζηξνθή θηινζνθηθώλ βηβιίσλ ζηελ ππξά θαη δηακόξθσζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ έθδνζε δηθαζηηθώλ απνθάζεσλ θαηά ησλ Δζληθώλ. Με έδηθην ηνπ ν Θενδόζηνο ν Β δηαηάδεη ηελ πνηλή ηνπ ζαλάηνπ γηα ηνπο Έιιελεο εζληθνύο θαζώο θαη ηνπο αηξεηηθνύο. Δπίζεο νξίδεη ΟΣΗ Ζ ΜΟΝΖ ΝΟΜΗΜΖ ΘΡΖΚΔΗΑ ΣΖΝ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΗΑ ΔΚΣΟ ΑΠΟ ΣΖΝ ΥΡΗΣΗΑΝΗΚΖ ΔΗΝΑΗ Ο ΗΟΤΓΑΨΜΟ! Μεγάινο ινηκόο πέθηεη ηνλ ρεηκώλα ηνπ έηνπο ζηελ απηνθξαηνξία θαη ν Θενδόζηνο θαηεγνξεί σο αηηία ηνπο Δζληθνύο πνπ ιαηξεύνπλ δαίκνλεο.! Οη Υξηζηηαλνί γθξεκίδνπλ όινπο ηνπο λανύο θαη ηα ηεξά ησλ Διιήλσλ πιελ εθείλσλ πνπ κεηαηξέπνληαη ζε ρξηζηηαληθέο εθθιεζίεο. Ο Θενδόζηνο ν Β δηαηάδεη ην θάςηκν όισλ ησλ κερξηζηηαληθώλ βηβιίσλ θαη εηδηθόηεξα απηώλ ηνπ Πνξθύξηνπ(17). Οη λανί ηεο πόιεσο Αθξνδηζίαο θαηαζηξέθνληαη θαη ε πόιε κεηνλνκάδεηαη ζε ηαπξνύπνιε. Μαξθηαλόο ( ) - Πνπιρεξία Μεηά ηνλ ζάλαην ηνπ Θενδνζίνπ Β' ζηηο 28 Ηνπιίνπ 450 παλίζρπξε ε Πνπιρεξία σο κνλαδηθή θιεξνλόκνο ηεο Θενδνζηαλήο δπλαζηείαο ζηελ Αλαηνιή αληηκεηώπηζε ην ζνβαξό πξόβιεκα λα ππνηαγή ην Αλαηνιηθό Ρσκατθό θξάηνο ζην Γπηηθό ιόγσ ειιείςεσο δηαδόρνπ. Ζ Πνπιρεξία πνπ δηνηθνύζε ηελ απηνθξαηνξία από θνξηηζάθη δέθα εηώλ δελ ήζειε λα παξακεξηζηεί αιιά δελ μερλνύζε θαη ηνλ όξθν πνπ είρε δώζεη ζηελ Παλαγία όηη ζηελ δσή ηεο ζα παξέκελε παξζέλα λύκθε ηνπ Νπκθίνπ Τηνύ ηεο Σεξώληαο ηνλ όξθν ηεο ζηελ Παλαγία παληξεύηεθε ηνλ Θξάθα ρηιίαξρν Μαξθηαλό 58 εηώλ ππαζπηζηή ηνπ Αιαλνύ ζηξαηεγνύ Άζπαξ ζέηνληαο ηνπ ηνλ απζηεξό όξν όηη ζηηο ζπδπγηθέο ηνπο ζρέζεηο ζα δηαηεξνύζε ηελ παξζελία ηεο. Έηζη ν ρηιίαξρνο Μαξθηαλόο (..Άγηνο) αλαβαζκίζηεθε ζε απηνθξάηνξα θαη εηζήιζε παλεγπξηθά κε ηελ παιιαθίδα ηνπ ζηα αλάθηνξα θαη ε Πνπιρεξία (..Αγία) παξέκεηλε παξζέλα θαη Βαζίιηζζα όπσο θαη επί Θενδνζίνπ Β. Καηά ηελ βαζηιεία ηνπ ν Μαξθηαλόο ζπλέρηζε ηνπο δησγκνύο θαηά ησλ Δζληθώλ θαη ηελ έθδνζε δηαηαγκάησλ θαηά ηεο αξραίαο ζξεζθείαο κε κηθξόηεξε όκσο έληαζε γηαηί ήδε είρε επηβιεζεί βίαηα θαη κε θαηαθόκβεο λεθξώλ ν Υξηζηηαληζκόο πνξαδηθέο εθηειέζεηο εζληθώλ ζε όιε ηελ απηνθξαηνξία. ε κηα ηειεπηαία πξνζπάζεηα λα ππεξαζπηζηνύλ ηελ ιαηξεία ηνπο θαη ηελ ηηκή ηνπο από ηνπο από ηνπο νπαδνύο ηνπ εμ'αλαηνιάο "θσηόο" νη Έιιελεο ηεο Μηθξαο Αζίαο εμεγείξνληαη. Ζ εμέγεξζε θαηαζηέιιεηαη θαη νη έιιελεο ζθάδνληαη από ηνλ απηνθξαηνξηθό ζηξαηό. Μεγάιεο κνξθέο ηεο απηνθξαηνξίαο κε ηελ θαηεγνξία πσο είλαη Έιιελεο εθηεινύληαη. Ο Εώζηκνο, ν Ηζίδσξνο, ν εβεξηαλόο, θαη άιινη ελώ ιακβάλεη ρώξα ε πεξίθεκε δίθε ηνπ θηιόζνθνπ Ηζνθάζηνπ. ηελ Αιεμάλδξεηα ηεο Αηγύπηνπ ρξηζηηαλνί αμησκαηνύρνη εθηεινύλ βαζαλίδνπλ θαη δηαπνκπεύνπλ πνιινύο θξπθνύο εζληθνύο ηεξείο. Σν 474κ.α.ρ.ρ. απηνθξάηνξαο αλαιακβάλεη ν Εήλσλ επη ηεο βαζηιείαο ηνπ ην 484κ.α.ρ.ρ. εθδειώλεηαη λέα εμέγεξζε ησλ Διιήλσλ θαηά ηνπ εβξαηνρξηζηηαληθνύ θαηεζηεκέλνπ κε εγέηεο ηνλ Λεόληην, ηνλ Ίιιν θαη ηνλ αζελαίν θηιόζνθό Πακπξέπην επηδηώθνπλ ηελ αλαηξνπή ηνπ ρξηζηηαληζκνύ θαη ηελ επηζηξνθή ησλ παηξώσλ αληηιήςεσλ. Παξά ηνλ γελλαίν αγώλα ησλ Διιήλσλ εμεγεξζέλησλ 4 ρξόληα κεηά θαη νη ηειεπηαίνη επαλαζηάηεο ζαλαηώλνληαη. ηελ Ίκβξν ν πξνζειπηηζηήο Κόλσλ αθνινπζνύκελνο από ην ζύλεζεο πιήζνο ησλ εηδσινθάγσλ κνλάρσλ εθηειεί όινπο ηνπο Έιιελεο ηνπ λεζηνύ. Αθόκα κηα δσδεθαζεηζηηθή ιαηξεία απηή ηνπ Λαβξαλίνπ Γηα βξίζθεη ην ηέινο ηεο όπσο θαη νη ιάηξεηο ηεο από ηνπο νπαδνύο ηεο "αγάπεο". 515 Ο λένο απηνθξάηνξαο Αλαζηάζηνο εμαπνιύεη ηνπο ζηξαηηώηεο ηεο απηνθξαηνξίαο θαη ηνλ εηδσινθαγηθό "ζηξαηό" ησλ δηαθόξσλ επηζθόπσλ θαη ηζνπεδώλεη ηνλ λαό ηνπ Θενύ Θεαλδξίηνπ ζηε Ενάξα ηεο Αξαβίαο θαζώο θαη δεθάδεο άιια ηεξά ζηελ πεξηνρή νη εζληθνί ηεο πεξηνρήο ηη άιιν...;εθηεινύληαη. ηα ρξόληα ηνπ Αλαζηάζηνπ γίλεηε επίζεο θαη ππνρξεσηηθό ην βάπηηζκα αθόκα θαη γηα όζνπο είλαη ήδε ρξηζηηαλνί

14 528 Απηνθξάηνξαο είλαη πιένλ έλαο από ηνπο θνξπθαίνπο αλζέιιελεο ηεο ηζηνξίαο ν Γηνπηπξάδα (ειιεληζηί Ηνπζηηληαλόο) επί ησλ εκεξώλ ηνπ θαηαξγνύληαη νη νιπκπηαθνί αγώλεο θαη εθδειώλεηαη ε πεξίθεκε "ζηάζε ηνπ Νίθα" (19). Παξόιεο ηηο αξρηθέο επηηπρίεο ησλ επαλαζηαηώλ ν απηνθξαηνξηθόο ζηξαηόο Δ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΣΟ ΒΑΡΒΑΡΗΚΟ ΦΤΛΟ ΣΧΝ ΔΡΟΤΛΧΝ (ρξηζηηαλώλ αζθαιώο) πλίγεη ηελ εμέγεξζε ησλ Διιήλσλ ζην αίκα λεθξνί αξρηθά θαη ελ ζπλερεία γθξέκηζκα ειιεληθώλ λαώλ θαη θιείζηκν θηινζνθηθώλ ζρνιώλ. Ζ ηειεπηαία ειπίδα ηνπ ειιεληζκνύ είρε πηα ραζεί. Μέζα ζηα αληίπνηλα ηεο ηνπδαηνρξηζηηαληθήο εγεζίαο είλαη ε αθαίξεζε θηεκάησλ ησλ Διιήλσλ πξνο όθεινο αζθαιώο ηεο ρξηζηηαληθήο εθθιεζηάο θαη ηνπ δεκόζηνπ ηακείνπ. Ο Γηνπηπξάδα ζπλερίδνληαο ην ζεάξεζην έξγν ηνπ επηβάιιεη πνηλέο ζαλάηνπ δηα ζηαύξσζεο ππξόο θαη βαζαληζηεξίσλ γηα όζνπο "εθ ησλ αλνζηώλ θαη κπζαξώλ Διιήλσλ θαηερόκελνη πιάλε". πληάζζεη επίζεο θαη ηνλ πεξίθεκν "Ηνπζηηληάλεην θώδηθα" κλεκείν αλζειιεληθνύ παξνμπζκνύ. 529 Ο Γηνπηπξάδα (Ηνπζηηληαλόο) θιείλεη ηελ θηινζνθηθή ζρνιή ησλ Αζελώλ θαη δεκεύεη ηελ πεξηνπζία ηεο. Οη ηειεπηαίνη δηδάζθαινη θπλεγεκέλνη βξίζθνπλ θαηαθύγην ζηελ απιή ηνπ ιάηξε ηνπ ειιεληθνύ πνιηηηζκνύ Πέξζε βαζηιεία Υνζξόε. 532 Ο κνλνθπζίηεο κνλαρόο Ησάλλεο Αζηαθόο καδί κε νπαδνύο ηνπ πεξηδηαβαίλνπλ ηελ Μηθξά Αζία θαη δηαιύνπλ όηη απνκέλεη από ηεο εζληθέο ιαηξείεο Λόγν ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπ ζηελ θαηαζηξνθή ηνπ ειιεληθνύ πνιηηηζκνύ ν Ηνπζηηληαλόο νλνκάδεη ηνλ Ησάλλε Αζηαθό επίζεκν απηνθξαηνξηθό πξνζειπηηζηή εμνπζηνδνηεκέλν λα εμνληώζεη ή λα βαπηίζεη ηεο "εηδσινιαηξηθέο" ςπρέο πνπ έρνπλ απνκείλεη ζηελ απηνθξαηνξία. Όζηεξα από 35 ρξόληα ζθαγώλ, βίαησλ πξνζειπηηζκώλ δσξνδνθηώλ θαη βαζαληζηεξίσλ ν Ησάλλεο πεξηγξάθεη ν ίδηνο ηα θαηνξζώκαηα ηνπ ζην έξγν ηνπ. Δλώ ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε θπιαθίδνληαη, βαζαλίδνληαη θαη εθηεινύληαη γξακκαηηθνί, ξήηνξεο, λνκηθνί θαη ιόγηνη κε ηελ θαηεγνξία πσο είλαη "Έιιελεο". 556 Ο επίζθνπνο Ακάλζηνο ζηέιλεηαη από ηνλ Ηνπζηηληαλό ζηελ Αληηόρεηα γηα λα εμνληώζεη όινπο ηνπο ελαπνκείλαληεο εζληθνύο ηεο πόιεο θαη λα θαηαζηξέςεη όιεο ηεο θξπθέο ηδησηηθέο ηνπο βηβιηνζήθεο κε ηελ "αλόζηα" γλώζε ησλ Διιήλσλ. 562 Νένο δησγκόο ησλ Διιήλσλ θαη ινηπώλ εζληθώλ ζε Αζήλα, Παικήξα θαη Κσλζηαληηλνύπνιε. Ο ρξνληθνγξάθνο Η.Μαιαιάο ζην έξγν ηνπ ρξνλνγξαθία γξάθεη ραξαθηεξηζηηθά "Έιιελεο πηάζηεθαλ θαη δηαπνκπεύζεθαλ κέζα ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε ηαπηόρξνλα κε ην θάςηκν ησλ ειιεληθώλ βηβιίσλ ζηνλ Κπλήγηνλ καδί κε εηθόλεο ησλ Θεώλ" Σελ εμνπζία παίξλεη έλαο λένο απηνθξάηνξαο ν Σηβέξηνο, ν νπνίνο αζθαιώο ζπλερίδεη ην έξγν ησλ πξνθαηόρσλ ηνπ,εθαηνληάδεο θξππηνεζληθνί εθηεινύληαη, παινπθώλνληαη, απνθεθαιίδνληαη θαη ζηαπξώλνληαη. Ο ύπαξρνο Αλαηνιήο Αλαηόιηνο ξίρλεηαη ζηα ιηνληάξηα κε ηελ θαηεγνξία ηεο ιαηξείαο ηνπ Γηόο. ηαλ ηα ιηνληάξηα δείρλνπλ απξνζπκία λα ηνλ θαηαζπαξάμνπλ νη νπαδνί ηεο ζξεζθείαο ηεο "αγάπεο" απνθαζίδνπλ ηελ ζηαύξσζε ηνπ ελώ ελ ζπλερεία πεηνύλ ην πηώκα ηνπ θαζώο θαη ηα πηώκαηα άιισλ Έιιήλσλ ζηνπο ζθνππηδόηνπνπο εθηόο ησλ ηεηρώλ ηεο πόιεο. Φήκεο όηη ε εμνπζία έρεη ύπνπηεο ζπλδηαιιαγέο κε ηνπο κηαξνύο Έιιελεο νδεγνύλ ηνλ ρξηζηηαληθό όριν ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο ζε επίζεζε ελαληίνλ ησλ ειαρίζησλ ελαπνκεηλάλησλ Διιήλσλ ηεο πόιεο ηνπο νπνίνπο είηε ιηζνβνινύλ είηε θαίλε δσληαλνύο Δίλαη ε πεξίνδνο ηεο απηνθξαηνξίαο ηνπ Μαπξίθηνπ ν νπνίνο εγθαηληάδεη ηελ βαζηιεία ηνπ κε λένπο δησγκνύο θαηά ησλ ελαπνκεηλάλησλ εζληθώλ ηεο αλαηνιηθήο απηνθξαηνξίαο. Οη νπαδνί ηεο ζξεζθείαο ηεο "αγάπεο"εθηεινύλ βαζαλίδνπλ, θαηλε, ζηαπξώλνπλ νπνηνλδήπνηε είλαη ύπνπηνο γηα εζληθή ιαηξεία. Ζ εξήκσζή ηεο επαξρίαο, ε πλεπκαηηθή θαη πιηθή εμαζιίσζε, ε

ΑΡΣΕΜΙ Ε. ΦΧΜΟΠΟΤΛΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ ΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΧ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ

ΑΡΣΕΜΙ Ε. ΦΧΜΟΠΟΤΛΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ ΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΧ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΑΡΣΕΜΙ Ε. ΦΧΜΟΠΟΤΛΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ ΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΧ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ ΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΧ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ 1 ΑΡΣΕΜΙ Ε. ΦΧΜΟΠΟΤΛΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ Δίλαη γλσζηό πσο ε Υξηζηηαληθή παξάδνζε απαγνξεύεη ή βιέπεη πνιύ πεξηθξνλεηηθά ηνλ δεύηεξν γάκν, ζεσξώληαο πσο εθαξκόδεη πηζηά ηα ιόγηα ηνπ Υξηζηνύ (Μαηζ.

Διαβάστε περισσότερα

«Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι

«Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι «Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι Εκδόηης: Προοδεσηικός Σύλλογος Λάζηροσ «Η Αναγέννηζις» Αριθμός Φύλλοσ:6 3 η Ιανοσαρίοσ 2012 Τηλ.:2843094757

Διαβάστε περισσότερα

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 1 Δρ. Ιωάννης Ν. Λίλης εθι. Λέθηνξαο Γνγκαηηθήο θαη πκβνιηθήο Θενινγίαο ηεο Αλσηάηεο Δθθιεζηαζηηθήο Αθαδεκίαο Ηξαθιείνπ Κξήηεο Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 Ζ δηαπξαγκάηεπζε ηνπ ζέκαηνο ζρεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο Joy of Satan Ministries [Ο αηαληζκόο Δίλαη] ε αξρέηππε ζξεζθεία ηεο αλζξσπόηεηαο. - αηαλάο Ζ Joy of Satan Ministries έρεη ζθνπό ηελ επαλαζπγθξόηεζε ηνπ Αιεζηλνύ αηαληζκνύ. Ο αηαληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΑΤΓΟΤΣΟ 2009 1 1. ΘΔΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΙΓΡΤΗ 1.1. Η ζέζε Σν ρσξηό Λόθνπ αλήθεη ζηελ επαξρία Λεκεζνύ,

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή. Ζ πεδνγξαθία 1830-1880

Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή. Ζ πεδνγξαθία 1830-1880 Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή Ζ πεδνγξαθία 1830-1880 1. Δ. Ρνίδεο : Ζ Πάπηζζα Ηωάλλα ην δηάζηεκα από ην 1830 κέρξη ην 1880 ε ξεαιηζηηθή αληηκεηώπηζε ηεο θνηλσλίαο ζηνλ αθεγεκαηηθό ιόγν δελ έιεηςε

Διαβάστε περισσότερα

«Ελιά και Λάδι, συμβολισμοί στο χώρο και στο χρόνο. Τροφή για σώμα και πνεύμα»

«Ελιά και Λάδι, συμβολισμοί στο χώρο και στο χρόνο. Τροφή για σώμα και πνεύμα» ΓΕΝΙΚΟ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΛΤΚΕΙΟΤ Α ΣΕΣΡΑΜΗΝΟ, ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2013-2014 «Ελιά και Λάδι, συμβολισμοί στο χώρο και στο χρόνο. Τροφή για σώμα και πνεύμα» Τπεύθυνη Καθηγήτρια: Οικονόμου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ Δπηβιέπωλ: Διεπζέξηνο Σζηθνπξίδεο πλεξγαδόκελν Μέινο: Γηάλλεο Εαξίαο ΗΟΤΛΗΟ 2011 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η δσή θαη ην έξγν ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ Διιεληθή Οπεξέηα

Η δσή θαη ην έξγν ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ Διιεληθή Οπεξέηα ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ Η δσή θαη ην έξγν ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ Διιεληθή Οπεξέηα Πηπρηαθή εξγαζία ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΓΔΒΡΗΑΓΟΤ-ΒΑΛΚΑΝΖ Α.Μ. 33/04 Δπηβιέπνπζα

Διαβάστε περισσότερα

www.gnosisellas.gr ΠΡΟΛΟΓΟ

www.gnosisellas.gr ΠΡΟΛΟΓΟ ΠΡΟΛΟΓΟ Απηή ε κηθξή εξγαζία πνπ γξάθηεθε ην έηνο 1952 ήηαλ κηα από ηηο πξώηεο πξνζπάζεηεο γηα λα δνζεί ε Γλσζηηθή Πνθία ζην ιαό, γηα λα εμνπδεηεξώζεη ζην αζηξηθό ηελ έμνδν πνπ θάλνπλ νη κάγνη θαη νη κάγηζζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΤ ΓΜΠ. Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε. Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ.

ΑΓΤ ΓΜΠ. Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε. Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ. ΗΟΤΝΗΟ 2009 Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ. Η Υπεξεζία βξίζθεηαη ηόζν ζην πιεπξό ζαο, όζν θαη ηεο νηθνγέλεηαο ζαο θαη ζα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΟΝΑΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΦΤΗ, ΔΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΝΑΟΤ

Η ΜΟΝΑΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΦΤΗ, ΔΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΝΑΟΤ Η ΜΟΝΑΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΦΤΗ, ΔΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΝΑΟΤ Σα Δθνικά Πάπκα Η μοναδικόηηηα ηηρ ελληνικήρ θύζηρ Ξαξά ηε ζρεηηθά κηθξή ηεο έθηαζε (131.944 ηεηξ. ρικ.), ε Διιάδα δηαζέηεη εμαηξεηηθά πινύζηα θύζε.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011. ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com

ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011. ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011 ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com E-mail : ayliaylidas@gmail.com EDITORIAL Ώηζίσο, ινηπόλ,θηάζακε ζην Μάξηην! Καη ε αιήζεηα είλαη πσο δηαλύνπκε κηα Άλνημε ηδηαίηεξα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΚΑΒΑΛΙ ΣΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΕ ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΡΩΜΤΛΙΩΣΩΝ ΠΡΟΥΤΓΩΝ, ΣΗ ΕΠΑΡΦΙΑ ΚΑΒΑΚΛΙ, ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΟ ΚΑΒΑΛΙ ΣΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΕ ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΡΩΜΤΛΙΩΣΩΝ ΠΡΟΥΤΓΩΝ, ΣΗ ΕΠΑΡΦΙΑ ΚΑΒΑΚΛΙ, ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΜΟΤΙΚΉ ΕΠΙΣΉΜΗ & ΣΕΦΝΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ (ΔΗΜΟΣΙΚΗ) ΜΟΤΙΚΗ Πτυχιακό εργαςύα του φοιτητό Ευςτράτιου Παςόπουλου (Α.Μ. 9/04) με θϋμα: ΣΟ ΚΑΒΑΛΙ ΣΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΕ ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΡΩΜΤΛΙΩΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΟΤΓΔ ΣΟΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΒΤΕΑΝΣΗΝΟ ΚΑΗ ΓΤΣΗΚΟ ΚΟΜΟ

ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΟΤΓΔ ΣΟΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΒΤΕΑΝΣΗΝΟ ΚΑΗ ΓΤΣΗΚΟ ΚΟΜΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΟΤΓΔ ΣΟΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΒΤΕΑΝΣΗΝΟ ΚΑΗ ΓΤΣΗΚΟ ΚΟΜΟ Θέμα 4 ης Γραπτής Εργασίας Ο απόερνο ηεο Μεηαξξύζκηζεο θαη ηεο Αληηκεηαξξύζκηζεο ζην Παηξηαξρείν Κσλζηαληηλνππόιεσο.

Διαβάστε περισσότερα

«ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ-ΣΑΤΡΟΔΡΟΜΙ ΠΟΛΙΣΙΜΩΝ»

«ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ-ΣΑΤΡΟΔΡΟΜΙ ΠΟΛΙΣΙΜΩΝ» «ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ-ΣΑΤΡΟΔΡΟΜΙ ΠΟΛΙΣΙΜΩΝ» Εβραϊκοί τόποι τησ Θεςςαλονίκησ: Εβραϊκέσ ςυνοικίεσ, υναγωγέσ και Δημογραφική εξέλιξη του εβραϊκοφ πληθυςμοφ τησ Θεςςαλονίκησ Ονοματεπώνυμο:Σαρτζετάκησ Ζαχαρίασ Τμθμα Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ

ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Β ΣΔΣΡΑΜΗΝΟΤ 2015 ΟΜΑΓΑ: REPLETE ηνύηεο Γεκήηξεο ηαύξνπ Παλαγηώηα Σαζηάλε Φισξεληία Σζίγθνπ Γήκεηξα Υξηζηόπνπινο Νίθνο ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΔΠ Σν κεγαιείν

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...6 2.3. Μεζνδνινγία...14 3. ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΙ...15

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε Κεθάιαην Α Μηζνπιαγηαζκέλε θνληά ζην ηδάθη ηνπ θησρηθνύ ζπηηηνύ ηεο ε Φξαγθνγηαλλνύ πξνζέρεη ηελ κηθξή εγγνλή ηεο, ε νπνία είλαη άξξσζηε. Σν ζπίηη, θαη ηδηαίηεξα ην ζαιόλη,

Διαβάστε περισσότερα

Ππλαζπηζκόο γηα γελεηήζηα θαη ζσκαηηθά δηθαηώκαηα ζηηο Κνπζνπικαληθέο Θνηλσλίεο. Θείκελα ησλ :

Ππλαζπηζκόο γηα γελεηήζηα θαη ζσκαηηθά δηθαηώκαηα ζηηο Κνπζνπικαληθέο Θνηλσλίεο. Θείκελα ησλ : Φωνές γυναικών από την Μέση Ανατολή και Νότια Ασία. Ππλαζπηζκόο γηα γελεηήζηα θαη ζσκαηηθά δηθαηώκαηα ζηηο Κνπζνπικαληθέο Θνηλσλίεο. Θείκελα ησλ : Evelyne Accad Pinas Ilkaracan Nadera Shalhoub-Kevorkian

Διαβάστε περισσότερα

Γνώση και Πραγματικότητα

Γνώση και Πραγματικότητα Γνώση και Πραγματικότητα Σειρά Ολιστικής Φιλοσοφίας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΓΝΧΗ 1.1 Ση είλαη ε Γλώζε 1.2 Ζ Θεσξία ησλ Πέληε Απιώλ ηνηρείσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΜΟΝΟΠΑΣΙΑ ΣΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΑΠΟ ΣΙ ΑΡΥΔ ΣΟΤ 13 νπ ΑΙΩΝΑ.

ΣΑ ΜΟΝΟΠΑΣΙΑ ΣΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΑΠΟ ΣΙ ΑΡΥΔ ΣΟΤ 13 νπ ΑΙΩΝΑ. ΟΙ ΜΑΚΡΑΙΩΝΟΙ ΠΡΟΓΡΟΜΟΙ ΣΩΝ ΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΦΩΣΙΗ. ΣΑ ΜΟΝΟΠΑΣΙΑ ΣΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΑΠΟ ΣΙ ΑΡΥΔ ΣΟΤ 13 νπ ΑΙΩΝΑ. ηελ θξίζηκε κεηαβαηηθή πεξίνδν από ην Βπδάληην ζην λεόηεξν Διιεληζκό, ζηελ Ήπεηξν, έιαβε ηδηάδνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας \ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας ΤΝΣΡΟΦΗΚΖ ΥΔΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ -Ση είλαη θπζηνινγηθό; -Πνηνο έρεη ην «πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Ρν «Ονύπει» ηνπ Σξήζηνπ Εαινθώζηα θπθινθόξεζε πξώηε θνξά ην 1944. Ζ αλά ρείξαο έθδνζε, πξνινγηζκέλε από ηνλ Πηξαηάξρε Αιέμαλδξν Ξαπάγν, είλαη ε ηξίηε

Ρν «Ονύπει» ηνπ Σξήζηνπ Εαινθώζηα θπθινθόξεζε πξώηε θνξά ην 1944. Ζ αλά ρείξαο έθδνζε, πξνινγηζκέλε από ηνλ Πηξαηάξρε Αιέμαλδξν Ξαπάγν, είλαη ε ηξίηε ΣΣΟΟΖΖΠΠΡΡΝΝ ΕΕΑΑΙΙ ΝΝΘΘΥΥΠΠΡΡΑΑ Ρ Ο Υ Π Ε Λ ΞΞΟΟΝΝΙΙΔΔ ΓΓΝΝΚΚΔΔ ΛΛΑΑ ΑΑΙΙΔΔ ΜΜΑΑΛΛΓΓΟΟΝΝ ΞΞΑΑΞΞΑΑΓΓΝΝ ΞΞξξώώηηεε έέθθδδννζζεε 11994444 ΚΚάάη ηηννοο ''' 6655 ΑΑππξξί ίίιιη ηηννοο ''' 7711 ΠΠεεππηηέέκκββξξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΜΟ 21-10 - 2009. ΘΕΜΑ: Σν ξεκπέηηθν. 1. Η εκθάληζε ηεο ξεκπέηηθεο κνπζηθήο. 1. 2 Σα κνπζηθά όξγαλα. α) Γεληθά (ιεμηιόγην) β) Σν κπνπδνύθη

ΠΟΛΙΣΙΜΟ 21-10 - 2009. ΘΕΜΑ: Σν ξεκπέηηθν. 1. Η εκθάληζε ηεο ξεκπέηηθεο κνπζηθήο. 1. 2 Σα κνπζηθά όξγαλα. α) Γεληθά (ιεμηιόγην) β) Σν κπνπδνύθη ΠΟΛΙΣΙΜΟ 21-10 - 2009 ΘΕΜΑ: Σν ξεκπέηηθν 1. Η εκθάληζε ηεο ξεκπέηηθεο κνπζηθήο 1. 2 Σα κνπζηθά όξγαλα α) Γεληθά (ιεμηιόγην) β) Σν κπνπδνύθη 1. Καηαγσγή 2. Πεξηγξαθή 3. ύγρξνλε ηζηνξία 4. Καηαζθεπαζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Αλαθάιπςε ηνπ ξαδηoθώλνπ Ο Γνπιηέικν Μαξθόλη ε (25 απξηιίνπ1874-20 Ηνπιίνπ 1937) ήηαλ ηηαιόο εθεπξέηεο, γλσζηόο σο ν παηέξαο ηεο εθπνκπήο ξαδηνθπκάησλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

Σκέυεις για την Παιδεία με αφορμή τοσς Τρεις Ιεράρτες 1

Σκέυεις για την Παιδεία με αφορμή τοσς Τρεις Ιεράρτες 1 1 Δημήτρης Βλάτος Σκέυεις για την Παιδεία με αφορμή τοσς Τρεις Ιεράρτες 1 ε κηα θνξπθαία γηνξηή ηεο Οξζνδνμίαο, όπσο ε ζεκεξηλή γηνξηή ησλ Σξηώλ Ιεξαξρώλ, ζα πεξηκέλαηε θάπνηνλ ζενιόγν λα ζαο αλαπηύμεη

Διαβάστε περισσότερα

Όσα και να'χει ο άνθρωπος Αξία και χρυσάφι Με μια ντου στραβοτιμονιά Πηγαίνουν ούλα στράφι...! ΕΙΓΞΑ ΙΚΕΙΕΟ 16/2/1943. Οελ. 4

Όσα και να'χει ο άνθρωπος Αξία και χρυσάφι Με μια ντου στραβοτιμονιά Πηγαίνουν ούλα στράφι...! ΕΙΓΞΑ ΙΚΕΙΕΟ 16/2/1943. Οελ. 4 ΠΞΖΙΕΚΖΑΖΑ ΓΗΝΜΘΖΠΖΟΠΖΗΕ ΗΜΖΚΩΚΖΗΕ ΘΑΜΓΞΑΦΖΗΕ ΓΦΕΙΓΞΖΔΑ ΠΖΙΕ 2,5 ΓΡΞΩ ΓΠΜΟ 3 ΑΞΖΘΙΜΟ ΦΡΘΘΜΡ 12 ΖΑΚΜΡΑΞΖΜΟ ΦΓΒΞΜΡΑΞΖΜΟ ΙΑΞΠΖΜΟ 2011 Διαδικηρακή πύλη : www.domeniko.gr Ελεκηοξμικό Παςρδοξμείξ: info@domeniko.gr

Διαβάστε περισσότερα

T A T O O. Μία ζύνηομη ιζηορία ηοσ ηαηοσάζ

T A T O O. Μία ζύνηομη ιζηορία ηοσ ηαηοσάζ 1 ο ΓΕΛ ΑΡΣΕΜΘΔΟ ΥΟΛΘΚΗ ΥΡΟΝΘΑ 2011-12 ΜΑΘΗΜΑ: ΥΗΜΕΘΑ ΓΕΝΘΚΗ ΠΑΘΔΕΘΑ ΔΘΔΑΚΩΝ ΚΑΘ ΕΠΘΜΕΛΕΘΑ ΔΗΜΟΘΕΤΗ: ΥΡΗΣΟ ΚΑΡΑΣΖΑ ΜΑΘΗΣΡΙΑ ΤΝΣΑΚΣΗ ΕΡΓΑΙΑ: ΦΑΜΠΙΟΛΑ ΥΑΛΛΑ T A T O O Μία ζύνηομη ιζηορία ηοσ ηαηοσάζ H ιέμε

Διαβάστε περισσότερα