ÚKOL: VYTISKNOUT A VZÍT S SEBOU

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ÚKOL: VYTISKNOUT A VZÍT S SEBOU"

Transcript

1 ÚKOL: VYTISKNOUT A VZÍT S SEBOU MΙΑ ΑΝΑΓΡΟΜΗ ΣΙ ΔΛΛΗΝΟ ΣΔΧΙΚΔ ΧΔΔΙ Ζ πξώηε επίζεκε επαθή Διιήλσλ θαη Σζέρσλ αλάγεηαη ζην Μεζαίσλα θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ απνζηνιή ησλ αδειθώλ Κύξηιινπ (θαηά θόζκνλ Κσλζηαληίλνπ) θαη Μεζόδηνπ ζηε Μεγάιε Μνξαβία ην 863. Ο ζπζρεηηζκόο ηεο απνζηνιήο ησλ δύν ηζαπνζηόισλ κε Έιιελεο θαη Σζέρνπο γίλεηαη βάζεη ηεο επίζεκεο ηζηνξηνγξαθίαο ησλ δύν εζλώλ, κε γλώκνλα ηελ επίζεκε ζέζε πεξί ηεο «ηζηνξηθήο ζπλέρεηαο», κε ηνπο Έιιελεο λα δηεθδηθνύλ ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηνπ Βπδαληίνπ ηνπο δε Σζέρνπο ηελ αληίζηνηρε θιεξνλνκηά ηεο Μεγάιεο Μνξαβίαο. Αο ζεκεησζεί όκσο όηη ε ειιεληθή θαηαγσγή ησλ «δύν ηεξαπνζηόισλ ησλ ιάβσλ» ακθηζβεηείηαη ζηαζεξά από ηηο πνιηηηθέο εγεζίεο ηεο όθηαο ησλ θνπίσλ, νη νπνίεο ζπλδένπλ ηελ αξρή ησλ ηζερν-βνπιγαξηθώλ ή αληίζηνηρα ησλ ηζερν- «καθεδνληθώλ» ζρέζεσλ αθξηβώο κε ηνλ εξρνκό ηνπ Κύξηιινπ θαη ηνπ Μεζόδηνπ ζηε Μεγάιε Μνξαβία. Γείγκα απηήο ηεο ακθηζβήηεζεο απνηεινύλ παξάδεηγκα ηα αγάικαηα ησλ δύν ηεξαπνζηόισλ πνπ αλαγέξζεθαλ κε πξσηνβνπιία ηεο όθηαο ζην Γήκν Μηθνπιηζίηζε ηεο λνηηναλαηνιηθήο Μνξαβίαο, όπνπ βξέζεθαλ αξραηνινγηθά επξήκαηα ηεο επνρήο ηεο Μεγάιεο Μνξαβίαο. Σν ίδην ην όλνκα «Μεγάιε Μνξαβία» απαληάηαη σζηόζν ζην έξγν ηνπ βπδαληηλνύ απηνθξάηνξα Κσλζηαληίλνπ ηνπ Πνξθπξνγέλλεηνπ ( ) θαη ζύκθσλα κε ηελ έγθξηηε βπδαληηλνιόγν Ρνύδελα Νηνζηάινβα ην επίζεην «Μεγάιε» δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ έθηαζε ηνπ πξώηνπ θξαηηθνύ κνξθώκαηνο ησλ ιάβσλ ζηελ Κεληξηθή Δπξώπε αιιά κε ηε «κεγάιε απόζηαζε» πνπ ην ρώξηδε από ηελ πξσηεύνπζα ηεο Βπδαληηλήο Απηνθξαηνξίαο. Δπηπιένλ δηέθξηλε απηή ηελ πεξηνρή από ηελ νκώλπκε πεξηνρή πέξημ ηνπ ζεξβηθνύ πνηακνύ Μνξάβα, ε νπνία ήηαλ εληαγκέλε ζην Βπδάληην. Όηη ε ηζερηθή ηζηνξηνγξαθία γλσξίδεη γηα ηελ πεξίπνπ εθαηνληαεηή ηζηνξία ηεο Μεγάιεο Μνξαβίαο ζρεηίδεηαη αθξηβώο κε ηελ απνζηνιή ηνπ Κύξηιινπ θαη ηνπ Μεζόδηνπ. Όπσο γλσξίδνπκε, νη δύν αδειθνί καζεηέο ηνπ πξνηθηζκέλνπ Παηξηάξρε Κσλζηαληηλνππόιεσο Φσηίνπ - κεηέθξαζαλ ηελ Αγία Γξαθή ζηε ζιαβηθή γιώζζα θαη πξώηνη απηνί δίδαμαλ ζηνπο ιάβνπο γξαθή θαη αλάγλσζε βάζεη ηεο θπξηιιηθήο γξαθήο, ηελ νπνία ζηε ζπλέρεηα νη πξόγνλνη ησλ ζεκεξηλώλ Σζέρσλ ηελ απεκπόιεζαλ πηνζεηώληαο από ηνλ 10 ν αηώλα ην ιαηηληθό αιθάβεην. Οη καζεηέο ησλ δύν ηεξαπνζηόισλ δηέδσζαλ όκσο ηελ θπξηιιηθή γξαθή ζηαδηαθά ζηνπο ιάβνπο ησλ Βαιθαλίσλ θη έηζη ηα «θπξηιιηθά» εμαθνινπζνύλ λα ρξεζηκνπνηνύληαη κέρξη ζήκεξα ζε άιιεο ζιαβηθέο ρώξεο, όπσο ε Βνπιγαξία, ε εξβία, ε Οπθξαλία θαη ε Ρσζία. Οη Σζέρνη (θαη νη ινβάθνη) πξνθεηκέλνπ λα ηηκήζνπλ ηε ζπλεηζθνξά ησλ δύν ηεξαπνζηόισλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ πνιηηηζκνύ ηνπο θαζηέξσζαλ ηελ 5 ε Ηνπιίνπ σο εζληθή ενξηή. Ζ επέηεηνο απηή, πνπ παξαδόμσο θαζηεξώζεθε ζύκθσλα κε ην θαζνιηθό θαη όρη ζύκθσλα κε ην νξζόδνμν ενξηνιόγην, θαζηεξώζεθε σο «Ζκέξα ησλ δύν ηεξαπνζηόισλ ησλ ιάβσλ» θαη γηνξηάδεηαη κηα κέξα πξηλ ηελ γηνξηή ηνπ Σζέρνπ κάξηπξα Γηαλ Υνπο, ν νπνίνο ζηηο 6 Ηνπιίνπ 1415 παξαδόζεθε σο «αηξεηηθόο» ζηελ ππξά, αθνύ πξνεγνπκέλσο θαηαδηθάζηεθε ζε απηό ην καξηπξηθό ζάλαην από ηεξάξρεο ηεο Καζνιηθήο Δθθιεζίαο ζηε ζύλνδν ηεο Κσλζηάληηαο. Σν 1929 ζηε θεκηζκέλε γέθπξα ηνπ Καξόινπ αλαγέξζεθε ην ηειεπηαίν ζύκπιεγκα αγαικάησλ, ην νπνίν είλαη αθηεξσκέλν ζηνλ Κύξηιιν θαη ην Μεζόδην πνπ εκθαλίδνληαη πεξηζηνηρηζκέλνη από ηξεηο αιιεγνξηθέο κνξθέο νη νπνίεο ζπκβνιίδνπλ ηηο ηξεηο ηζηνξηθέο πεξηνρέο πνπ απαξηίδνπλ θαη ηε ζεκεξηλή Σζερία: Βνεκία, Μνξαβία θαη ηιεζία. Ζ επόκελε επαθή Σζέρσλ κε ηνλ ειιαδηθό ρώξν θαηαγξάθεηαη ηελ επνρή ησλ ηαπξνθνξηώλ θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ επίζθεςε πνπ πξαγκαηνπνίεζε ζηελ Σζερία ν Φξάγθνο βαζηιηάο ηεο Κύπξνπ Πέηξνο Λνπτδηληάλ. Ο Πέηξνο επηζθέθηεθε ηελ Πξάγα ην 1364 κε ζθνπό λα εμαζθαιίζεη ηελ ππνζηήξημε ηνπ Καξόινπ ηνπ Γ ηεο δπλαζηείαο ησλ Λνπμεκβνύξγσλ, παληνδύλακνπ ηόηε εγέηε ηεο Αγίαο Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο. Σελ επνρή ηνπ Καξόινπ πξσηεύνπζα ηεο Απηνθξαηνξίαο ήηαλ ε Πξάγα ε νπνία γλώξηζε κηα πξσηόγλσξε αθκή, θαζώο εθείλε ηελ επνρή δηεπξύλζεθαλ ηα ηείρε ηεο, ζεκειηώζεθε ε γλσζηή ζε όινλ ηνλ θόζκν γέθπξα ηνπ Καξόινπ, ηδξύζεθε ην νκώλπκν Παλεπηζηήκην (1348) θαη αλεγέξζε ν Καζεδξηθόο Ναόο ηνπ Αγίνπ Βίηνπ ζην Κάζηξν ηεο Πξάγαο. Ο Κάξνινο

2 επηθύιαμε ζεξκή ππνδνρή ζηνλ Πέηξν Λνπτδηληάλ, ηνλ νπνίν πξηλ από ηελ πύιε ηεο Πξάγαο ππνδέρηεθαλ είθνζη ρηιηάδεο άηνκα. Σελ επίζθεςε ηνπ Πέηξνπ ζηελ Πξάγα απνηύπσζε αξγόηεξα ν δσγξάθνο Μίθνπιαο Βνύξκζηεξ ζηνπο ηνίρνπο ηνπ παξεθθιεζηνύ ηεο Παλαγίαο ζην γνηζηθό Κάζηξν Κάξιζηετλ, ζην νπνίν επί Καξόινπ θπιάζζνληαλ ν ζεζαπξόο ηεο Αγίαο Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο. Μηα άιιε επηβεβαησκέλε επαθή Σζέρσλ θαη Βπδαληηλώλ ζρεηίδεηαη κε ηελ πξνζπάζεηα ησλ Σζέρσλ δηακαξηπξνκέλσλ καζεηώλ ηνπ ηεξνθήξπθα Γηαλ Υνπο (Υνπζίηεο) λα ζπλάςνπλ ζρέζεηο κε ην Οξζόδνμν Παηξηαξρείν ηεο Κσλζηαληηλνππόιεσο. Αληηπξνζσπεία ησλ Υνπζηηώλ, ην κεηαξξπζκηζηηθό θίλεκα ησλ νπνίσλ ζπληάξαμε επί δύν αηώλεο όιν ηνλ θεληξνεπξσπατθό ρώξν, κεηέβε ηελ πεξίνδν ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηήζεη ηηο ζέζεηο ηνπ λένπ επαλαζηαηηθνύ δόγκαηνο κε εθπξνζώπνπο ηνπ Παηξηαξρείνπ. Ο απηνθξάηνξαο Ησάλλεο Ζ ν Παιαηνιόγνο ζπγθάιεζε ζύλνδν ηεξαξρώλ, ζηελ νπνία θεληξηθό ξόιν δηαδξακάηηζε ν Μαθάξηνο Μαθξήο, εγνύκελνο ηεο Μνλήο Παληνθξάηνξα, ν νπνίνο πξόηεηλε ζηνπο Σζέρνπο αληηπξνζώπνπο λα εληαρζνύλ ζηνπο θόιπνπο ηεο Οξζόδνμεο Δθθιεζίαο. Από νξηζκέλεο γξαπηέο πεγέο γλσξίδνπκε όηη ν ίδηνο ν Γηαλ Υνπο βξηζθόηαλ ζε επαθή κε «Έιιελεο» πξνθεηκέλνπ λα δώζεη εξκελεία ζε θάπνηεο δνγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ ρώξηδαλ ηελ Οξζόδνμε θαη ηελ Καζνιηθή Δθθιεζία. ην γλσζηό θπιιάδην Περί Ερμηνείας ηης Πίζηεως (Výklad viery) αλαθέξεηαη ε γλσζηή δηαθνξά γηα ην «filioque», όπσο θη άιια εξκελεπηηθά θαη εηπκνινγηθά ζέκαηα. ηηο αξρέο ηνπ 16 νπ αηώλα, όηαλ ε επηξξνή ηεο Αλαγέλλεζεο θαη ηνπ Αλζξσπηζκνύ έγηλε αηζζεηή θαη ζηελ Πξάγα νξηζκέλνη Σζέρνη δηαλννύκελνη πξνζπάζεζαλ λα ιάβνπλ γλώζε ησλ αξραίσλ ειιεληθώλ θεηκέλσλ. Πξώηνο ν Βάηζιαβ Πίζεηζθη κεηέθξαζε ην 1512 από ηα ειιεληθά ζηα ηζερηθά έλα λόζν θείκελν πνπ απνδηδόηαλ ζηνλ Ηζνθξάηε (ςεπδν-ηζνθξάηεο), ην νπνίν σζηόζν ηππώζεθε γηα πξώηε θνξά κόιηο ην Σν 1537 ν γηαηξόο Γηαλ Φξαληο, από γλσζηή αζηηθή νηθνγέλεηα ηεο Πξάγαο, δηέζεζε έλα ζεβαζηό πνζό πξνθεηκέλνπ λα βξεζεί ιέθηνξαο ησλ ειιεληθώλ γηα λα δηδάμεη ηελ Ηιηάδα ηνπ Οκήξνπ ζηνπο θνηηεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Πξώηνο δάζθαινο ησλ ειιεληθώλ ζηελ ηζερηθή πξσηεύνπζα έγηλε ν Μαηζαίνο Κνιιίλνπο, καζεηήο ηνπ γλσζηνύ Γεξκαλνύ αλζξσπηζηή Φίιηππνπ Μειάγρζσλα. Ζ παξάδνζε δηδαζθαιίαο ησλ ειιεληθώλ δηαηεξήζεθε ζηελ ηζερηθή Παηδεία κέρξη ηα κέζα ηνπ 20 νπ αηώλα. Από ην 1556 ηα ηάγκα ησλ Ηεζνπτηώλ θαζηέξσζε ηε δηδαζθαιία ησλ ειιεληθώλ ζε ηαθηηθή βάζε ζηελ εζηία ηνπ Κιέκεληηλνπκ. Μεηά ην ζάλαην ηνπ Μαηζαίνπ Κνιιίλνπο, ηελ έδξα ηνπ ζην Παλεπηζηήκην ηεο Πξάγαο αλέιαβε γηα έλα ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα ν εθ Υίνπ ιόγηνο Ηάθσβνο (ςεπδν-)παιαηνιόγνο, ν νπνίνο αλ θαη κνλαρόο θαζνιηθνύ κνλαζηηθνύ ηάγκαηνο πξνεγνπκέλσο παληξεύηεθε κε κηα λεαξή θνπέια από εύπνξε νηθνγέλεηα ηεο Πξάγαο. ηε κλήκε ηνπ πξνθαηόρνπ ηνπ Μαηζαίνπ Κνιιίλνπο αλέγεηξε επηηάθην πιάθα από θνθθηλόρξσκα κάξκαξν θαη ζρεηηθή επηγξαθή γξακκέλε ζηελ ειιεληθή γιώζζα, ε νπνία δηαζώδεηαη κέρξη ζήκεξα ζε πεξίνπηε ζέζε ζηελ θεληξηθή αίζνπζα ηειεηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Καξόινπ. Ζ πνιπηάξαρε δσή ηνπ Ηάθσβνπ Παιαηνιόγνπ ελέπλεπζε ζηηο αξρέο ηνπ 20 νπ αηώλα ηνλ Έγθνλ Έξβηλ Κηο, γλσζηό σο «θινγεξό ξεπόξηεξ» ηεο Πξάγαο ηνπ Μεζνπνιέκνπ, ν νπνίνο ηνπ αθηέξσζε έλα θεθάιαην ζηε γλσζηό ζπιινγή ησλ δηεγεκάησλ ηνπ «Ο πεξίεξγνο ηεο Πξάγαο» (Pražský pitaval). Από ηα ηέιε ηνπ 16 νπ αηώλα θαηαγξάθνληαη επίζεο νη πξώηεο επηζθέςεηο Σζέρσλ ηαμηδησηώλ ζε ειιαδηθέο πεξηνρέο. Σν θαινθαίξη ηνπ 1598 ν Σζέρνο επγελήο Κξύζηνθ Υαξάλη επηζθέθηεθε ηα ελεηνθξαηνύκελα Ηόληα λεζηά θαζώο θαη ηελ από ην 1571 ηνπξθνθξαηνύκελε Κύπξν. Ο Υαξάλη θαηέγξαςε ηηο εληππώζεηο ηνπ θαη ηηο εμέδσζε ζε βηβιίν ην ην βηβιίν πέξα από ηηο εζλνγξαθηθέο παξαηεξήζεηο πξνβάιιεηαη επίζεο ε θαηαπίεζε πνπ πθίζηαλην νη Έιιελεο από ηνπο Οζσκαλνύο. Σελ ίδηα επνρή ν γλσζηόο Σζέρνο κπζνπιάζηεο θαη ρξνληθνγξάθνο Υάγηεθ ηνπνζεηνύζε ηελ θαηαγσγή ησλ Σζέρσλ ζηε ζεκεξηλή Κξναηία, ζε έλα ρώξν θνληά ζην γλσζηό θόζκν ηεο αξραηόηεηαο, θαη κε αξθεηή δόζε θαληαζίαο αλήγαγε ηελ θαηαγσγή ησλ Σζέρσλ ζηνλ δηθήο ηνπ θαηαζθεπήο πξνπάηνξα ησλ Διιήλσλ Γηαθεηόθηζε Γηαβάλα. Πξόβαιε κάιηζηα ηελ ππόζεζε όηη ιόγσ γεηηλίαζεο Διιήλσλ θαη Σζέρσλ ε ηζερηθή γιώζζα ζα κπνξνύζε λα ζεσξεζεί ζπγγεληθή ηεο ειιεληθήο. Δίλαη γλσζηό όηη ηελ πεξίνδν ηεο ηνπξθνθξαηίαο πνιινί Έιιελεο θαηέθπγαλ ζε δηάθνξεο ρώξεο ηεο Δπξώπεο ηδξύνληαο ζε νξηζκέλεο απ απηέο αθκάδνπζεο θνηλόηεηεο. Μνινλόηη ζήκεξα δηαζέηνπκε

3 επαξθή ζηνηρεία γηα ηε ιεηηνπξγία εύπνξσλ ειιεληθώλ θνηλνηήησλ ζε δηάθνξεο πόιεηο ηεο ηόηε Απζηξν-νπγγαξίαο, δειαδή ζε κηθξή απόζηαζε από ηηο ηζερηθέο πεξηνρέο, ζηελ ίδηα ηελ Σζερία δελ ηεθκεξηώλεηαη κέρξη ηε ιήμε ηνπ Β Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ε ύπαξμε νπνηαζδήπνηε αμηόινγεο ειιεληθήο θνηλόηεηαο. Καηαγξάθεηαη όκσο ε παξνπζία αξθεηώλ κεκνλσκέλσλ Διιήλσλ πνπ δηήιζαλ από ηελ Σζερία. Έλαο από ηνπο πξώηνπο Έιιελεο πνπ ήξζαλ ζε επαθή κε ηα ηζερηθά γξάκκαηα ήηαλ ν Γηώξγνο Εαβηξάο, πξόζθπγαο εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Οπγγαξία, ν νπνίνο ζην δεύηεξν ήκηζπ ηνπ 18 νπ αηώλα κεηέθξαζε ζηα ειιεληθά ην Orbis Pictus ηνπ Κνκέληνπο. Σν 1800 ν Εαβηξάο πξαγκαηνπνίεζε πεξηεγήζεηο ζε αξθεηέο πεξηνρέο ηεο Σζερίαο ηηο νπνίεο ζηε ζπλέρεηα θαηέγξαςε ζην πόλεκά ηνπ «Περιήγηζη». Από ηηο πόιεηο πνπ επηζθέθηεθε ν Εαβηξάο ζηε Βνεκία θαη ηε Μνξαβία αλαθέξεη ην Ελότκν, ηε Γηριάβα, ηελ Κνύηλα Υόξα, ην Κνιίλ, ην Σέπιηηζε θαη θπζηθά ηελ Πξάγα, ζηελ νπνία κεηαμύ άιισλ - επηζθέθηεθε ηνλ ηάθν ηνπ αζηξνλόκνπ Σύρν ληε Μπξάρε πνπ κέρξη ζήκεξα βξίζθεηαη ζηνλ επηβιεηηθό γνηζηθό λαό ηεο Παλαγίαο ηεο Σπλ. Οη ηζερηθέο πεξηθέξεηεο ρξεζηκνπνηνύληαλ ζπρλά γηα ηε θηινμελία Διιήλσλ πνπ είραλ ππνπέζεη ζηε δπζκέλεηα ηεο νζσκαληθήο δηνίθεζεο. Γλσζηή είλαη ε παξακνλή ηνπ θαλαξηώηε εγεκόλα ηεο Μνιδνβιαρίαο Αιέμαλδξνπ Τςειάληε, παππνύ ηνπ πξσηεξγάηε ηεο Φηιηθήο Δηαηξείαο. Ο Αιέμαλδξνο Τςειάληεο ν πξεζβύηεξνο εμνξίζηεθε ηελ πεξίνδν ζην Μπξλν. Σηκήο έλεθελ κέρξη ζήκεξα ζηε κεγαινύπνιε ηεο Μνξαβίαο ππάξρεη ε νδόο Τςειάληε. Τπό πην ηξαγηθέο πεξηζηάζεηο θαηέθπγε ζηελ Απζηξν-νπγγαξία ν εγγνλόο ηνπ Αιέμαλδξνο ακέζσο κεηά ηελ απνηπρία ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 21 ζηε Μνιδνβιαρία. Ο Αιέμαλδξνο Τςειάληεο ν λεώηεξνο θπιαθίζηεθε αξρηθά ζην θξνύξην Μνπθάηζεβν ηεο Τπεξθαξπαζίαο θαη ζηε ζπλέρεηα ζην ζηξαηόπεδν Σεξεδίλ ηεο Κεληξηθήο Σζερίαο. Σν Σεξεδίλ ηελ πεξίνδν ηνπ Β Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ κεηαηξάπεθε ζε ζηξαηόπεδν ζπγθέληξσζεο δεθάδσλ ρηιηάδσλ Δβξαίσλ θαη πνιηηηθώλ θξαηνπκέλσλ από δηάθνξεο ρώξεο ηνπ θόζκνπ, κεηαμύ δε απηώλ θαη από ηελ Διιάδα. Σν 1993 εθπξόζσπνη ησλ ειιεληθώλ θνηλνηήησλ ηεο Σζερίαο ηνπνζέηεζαλ έμσ από έλα θειί ηνπ Τςειάληε ηηκεηηθή πιαθέηα, ελώ αθξηβώο ζην δηπιαλό θειί άιιε κηα πιαθέηα ππελζπκίδεη όηη ζηνλ ίδην ρώξν «θηινμελήζεθε» κέρξη ην ζάλαηό ηνπ θαη ν έξβνο θνηηεηήο Γθαβξίιν Πξίληζηπ, ν άλζξσπνο πνπ ηνλ Ηνύιην ηνπ 1914 δνινθόλεζε ζηελ αγνξά ηνπ εξάγεβν ηνλ Αξρηδνύθα Φεξδηλάλδν δίλνληαο ηελ αθνξκή γηα ην μέζπαζκα ηνπ Α Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Ζ επαλάζηαζε ηνπ 21 είρε κεγάιε απήρεζε ζηηο ηζερηθέο εθεκεξίδεο εθείλεο ηεο επνρήο νη νπνίεο αλ θαη ππόθεηλην ζε ινγνθξηζία δελ έθξπβαλ ηε ζπκπάζεηά ηνπο πξνο ηνπο Έιιελεο επαλαζηάηεο. Ζ ζπκπάζεηα ησλ Σζέρσλ πξνο ηελ ειιεληθή επαλάζηαζε αζθαιώο ζρεηίδνληαλ κε ην δηθό ηνπο όξακα εζληθήο ρεηξαθέηεζεο από ηελ θεδεκνλία ησλ Απζηξηαθώλ. Με ηδηαίηεξε ζπκπάζεηα αληηκεηώπηζαλ νη ηζερηθέο εθεκεξίδεο θαη ηα απαλσηά επαλαζηαηηθά θηλήκαηα πνπ ζεκεηώζεθαλ ζηελ Κξήηε θαηά ην δεύηεξν ήκηζπ ηνπ 19 νπ αηώλα. Ζ εζληθή αθύπληζε ησλ Σζέρσλ ζπλνδεύηεθε από κηα πξνζπάζεηα θαιιηέξγεηαο θαη αλαβίσζεο ηνπ αξραηνειιεληθνύ ηδαληθνύ ηεο θαινθαγαζίαο, ηδέα πνπ πηνζεηήζεθε θαη πξνσζήζεθε από ηελ νξγάλσζε σκαηηθήο Αγσγήο «νθόι», ηελ νπνία ίδξπζε ν Μίξνζιαβ Σπξο, θαζεγεηήο Κιαζζηθήο Αξραηνινγίαο θαη Αηζζεηηθήο. Ο Μίξινζιαβ Σπξο θαιιηέξγεζε κεηαμύ άιισλ ηελ ηδέα ηεο αλαβίσζεο ηνπ πλεύκαηνο ησλ αξραίσλ Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ αξθεηέο δεθαεηίεο πξηλ ηε δηνξγάλσζε ηεο πξώηεο Οιπκπηάδαο ησλ Αζελώλ ην αλ έηνηκνη από θαηξό νη Σζέρνη εθπξνζσπήζεθαλ ζηελ πξώηε Γηεζλή Οιπκπηαθή Δπηηξνπή κε ην δηθό ηνπο Πξόεδξν Γίξδη Γθνύηα-Γηαξθόθζθη. Σελ αλεμάξηεηε Διιάδα πξνο ην ηέινο ηνπ 19 νπ αηώλα είραλ ηε δπλαηόηεηα λα επηζθεθζνύλ θαη αξθεηνί ζεκαληηθνί Σζέρνη δηαλννύκελνη εθείλεο ηεο επνρήο, όπσο ν Βίηηεζιαβ Υάιεθ θαη ν Γηαλ Νεξνύληα, ν ζπγγξαθέαο από ηνλ νπνίν αξγόηεξα δαλείζηεθε ην όλνκά ηνπ ν Υηιηαλόο πνηεηήο Πάκπιν Νεξνύληα. Από την ανεξαπτησία τηρ Σσεσοσλοβακίαρ μέσπι τη λήξη τος Β Παγκοσμίος Πολέμος ηηο ζρέζεηο ηεο Σζερνζινβαθίαο, πνπ αλεμαξηεηνπνηήζεθε ζηηο 28 Οθησβξίνπ 1918, κε ηελ Διιάδα δηαδξακάηηζαλ πξσηαγσληζηηθό ξόιν νη αλακθίβνια ζεκαληηθόηεξεο πξνζσπηθόηεηεο εθείλεο ηεο πεξηόδνπ: ν πξώηνο Πξόεδξνο ηεο αλεμάξηεηεο Σζερνζινβαθίαο Σόκαο Γθέξπθ Μάζαξπθ θαη ν πξσζππνπξγόο ηεο Διιάδαο Διεπζέξηνο Βεληδέινο. Οη δύν άλδξεο ζπλαληήζεθαλ επαλεηιεκκέλα ζηηο ζπλόδνπο ησλ Παξηζίσλ θαη ησλ Βεξζαιιηώλ θαηά ηηο νπνίεο θαζνξίζηεθαλ ηα λέα, δηεπξπκέλα ζύλνξα ησλ ρσξώλ ηνπο. Μάζαξπθ θαη Βεληδέινο ηαίξηαδαλ ηόζν θπζηνγλσκηθά όζν θαη πνιηηηθά,

4 θαζώο ην ζπκθέξνλ θαη ησλ δύν ρσξώλ πξόθξηλε ηε ζπλεξγαζία ηνπο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο εηξήλεο ζε έλα ζύζηεκα ζπιινγηθήο αζθάιεηαο. Ζ πξώηε ειιεληθή Πξεζβεία ζηελ Πξάγα εγθαηλίαζε ηε ιεηηνπξγία ηεο ζηηο 25 Μάηνπ 1920, όηαλ ν πξέζβεο Υαξάιακπνο ηκόπνπινο επέδσζε ηα δηαπηζηεπηήξηά ηνπ ζηνλ Σζέρν Πξόεδξν Μάζαξπθ. Ζ πξώηε ηζερνζινβάθηθε Πξεζβεία ζηελ Αζήλα άξρηζε λα ιεηηνπξγεί δύν ρξόληα αξγόηεξα όηαλ ν πξώηνο Πξέζβεο Κάξει Μεηζίξδ επέδσζε ζηηο 8 Απξηιίνπ 1922 ηα δηαπηζηεπηήξηα ηνπ ζηνλ βαζηιηά Κσλζηαληίλν. Μεηαμύ ησλ δύν ρσξώλ ππνγξάθηεθαλ αξθεηέο ζπκθσλίαο δηκεξείο ζπλεξγαζίαο ελώ ζεκαληηθή πξόνδν ζεκείσζαλ θαη νη δηκεξείο εκπνξηθέο αληαιιαγέο. Ζ Σζερνζινβαθία πξνκεζεπόηαλ ζε ηαθηηθή βάζε από ηελ Διιάδα θαπλό, εηζήγαγε ειιεληθά θξαζηά θαη ζε κηθξόηεξν βαζκό εζπεξηδνεηδή, ελώ ε Σζερνζινβαθία εμήγαγε ζηελ Διιάδα νξπθηά, δάραξε, παιηθά, ηα γλσζηά πνξζειάληλα πξντόληα θαη ζε κηθξόηεξν βαζκό απηνθίλεηα, κεραλνθαηαζθεπέο αθόκα θαη όπια γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ειιεληθνύ ζηξαηνύ. Σελ πεξίνδν ηνπ κεζνπνιέκνπ θαηαγξάθηεθε ζεκαληηθό ελδηαθέξνλ ηζερνζινβάθσλ δηαλννπκέλσλ γηα ηνλ αξραηνειιεληθό θαη βπδαληηλό πνιηηηζκό, παξάδεηγκα από ην 1929 άξρηζε λα εθδίδεηαη ε επεηεξίδα Byzantinoslavica ε νπνία εμαθνινπζεί λα εθδίδεηαη κέρξη ζήκεξα. Αξθεηνί Σζέρνη παλεπηζηεκηαθνί έζηξεςαλ ην εξεπλεηηθό ηνπο ελδηαθέξνλ ζηελ αξραία Διιάδα θαη ζηελ αξραηνειιεληθή θηινινγία. Από ηνπο θιαζηθνύο θηιόινγνπο μερώξηζε ν Φξάληηζεθ Νόβνηλη, από ηνπο αξραηνιόγνπο ν Αληνλίλ αιάηο (κε ζεκαληηθέο έξεπλεο ζηε ακνζξάθε θαη ζηνπο Γειθνύο), ελώ ζηε βπδαληηλνινγία δηαθξίζεθαλ ν Γηάξνζιαβ Μπίληιν θαη ε Μηιάληα Πανύινβα. ηελ ίδηα πεξίνδν αλάγεηαη θαη ε πνιύκελε παξακνλή ηνπ ζπγγξαθέα Νίθνπ Καδαληδάθε ζην κηθξό γεξκαλόθσλν ρσξηό Μπόδη Νηαξ πνπ βξίζθεηαη ζηε γεξκαλν-ηζερηθή κεζόξην. Δθεί ν Καδαληδάθεο ζπλέγξαςε ην κεγαιύηεξν ηκήκα ηεο «Οδύζζεηαο», πνπ απνηειεί ην εθηελέζηεξν ζηηρνπξγηθό έξγν ηεο ειιεληθήο γξακκαηείαο. Αο ζεκεησζεί όηη ν Καδαληδάθεο ζπλδέζεθε κεηαπνιεκηθά κε ηνλ γλσζηό Έιιελα κνπζηθνζπλζέηε Μπόρνπζιαβ Μαξηίλνπ, ν νπνίνο βαζηά επεξεαζκέλνο από ην κπζηζηόξεκα «Ο Υξηζηόο μαλαζηαπξώλεηαη» ζπλέζεζε ην ιηκπξέην «Σα πάζε ησλ Διιήλσλ» πνπ θαηά θαηξόο έρεη παξνπζηαζηεί ζε αξθεηέο ιπξηθέο ζθελέο δπηηθνεπξσπατθώλ πόιεσλ θαη θπζηθά ηεο Πξάγαο. Σε ζρέζε ηνπ Μπόρνπζιαβ Μαξηίλνπ κε ηνλ Νίθν Καδαληδάθε έρεη θαηαγξάςεη ζε λεώηεξε κειέηε ηεο ε παλεπηζηεκηαθόο Ρνύδελα Νηνζηάινβα. Αο ζεκεησζεί όηη ζρεδόλ ην ζύλνιν ησλ κπζηζηνξεκάησλ ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε έρεη κεηαθξαζηεί ζηελ ηζερηθή γιώζζα θαη έηζη απνηειεί ηνλ πιένλ κεηαθξαζκέλν Έιιελα ζπγγξαθέα ζηελ ηζερηθή γιώζζα. Οη Σζέρνη θίινη ηεο θιεξνλνκηάο ηνπ Καδαληδάθε δξαζηεξηνπνηνύληαη από ην 1997 ππό ηε ζηέγε ηνπ ηζερηθνύ παξαξηήκαηνο ηεο «Δηαηξείαο Νίθνπ Καδαληδάθε». Από το 1945 μέσπι σήμεπα Μεηά ηνλ πόιεκν Σζερνζινβαθία θαη Διιάδα βξέζεθαλ λα αλήθνπλ ζε δπν αληίπαια ςπρξνπνιεκηθά ζηξαηόπεδα. Σν 1946 ε Διιάδα επαλαδξαζηεξηνπνίεζε ηελ πξεζβεία ηεο ζηελ Πξάγα, δελ έπξαμε όκσο ην ίδην θαη ε Σζερνζινβαθία, νη δηπισκάηεο ηεο νπνίαο ππνζηήξημαλ ηηο εδαθηθέο δηεθδηθήζεηο πνπ πξόβαιε ε ηόηε θνκκνπληζηηθή Βνπιγαξία εηο βάξνο ηεο Διιάδαο. Σνλ Μάξηην ηεο ίδηαο ρξνληάο έθηαζε ζηελ Πξάγα ν Νίθνο Εαραξηάδεο, εγέηεο ηνπ Κνκκνπληζηηθνύ Κόκκαηνο Διιάδαο (ΚΚΔ) ν νπνίνο πξνπνιεκηθά αθόκα είρε παληξεπηεί κε ηελ ηζέρα θνκκνπλίζηξηα Μαξία Ννβάθνβα. ηελ Πξάγα ν Εαραξηάδεο παξαθνινύζεζε ην 8 ν ζπλέδξην ηνπ ΚΚ Σζερνζινβαθίαο ην νπνίν δπν ρξόληα αξγόηεξα (25 Φεβξνπαξίνπ 1948) αλέιαβε ηε κνλνπσιηαθή άζθεζε ηεο εμνπζίαο ζηε ρώξα. Οη ηζερνζινβάθνη θνκκνπληζηέο άξρηζαλ από ηελ άλνημε ηνπ 1948 λα απνζηέιινπλ κπζηηθά κεγάιεο πνζόηεηεο όπισλ θαη ππξνκαρηθώλ ζηνπο αληάξηεο ηνπ θνκκνπληζηηθνύ Γεκνθξαηηθνύ ηξαηνύ Διιάδαο (ΓΔ). Σελ ίδηα επνρή άξρηζαλ λα θηάλνπλ ζηελ Σζερνζινβαθία εθαηνληάδεο παηδηά από ηηο πεξηνρέο πνπ καίλνληαλ ν ειιεληθόο εκθύιηνο πόιεκνο. Πξόθεηηαη γηα ηα παηδηά ηνπ ιεγόκελνπ παηδνκαδώκαηνο, ηα νπνία έηπραλ ζξηακβεπηηθήο ππνδνρήο θαη ππνδεηγκαηηθήο θηινμελίαο από ην λεόηεπθην θνκκνπληζηηθό θαζεζηώο. Σα παηδηά ειιεληθήο θαη ζιαβνκαθεδνληθήο θαηαγσγήο μεπέξαζαλ ην ζέξνο ηνπ 1949 ηηο θαη θηινμελήζεθαλ ζε παηδηθνύο ζηαζκνύο πνπ σο επί ην πιείζηνλ ιεηηνύξγεζαλ ζε παιάηηα πνπ είραλ θαηαζρεζεί από αζηηθέο νηθνγέλεηεο Σζερνζινβάθσλ. Από ηηο 29 Απγνύζηνπ 1949, ηελ εκέξα πνπ ζηελ Διιάδα έιεμαλ νη πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο κε ήηηα ηνπ ΓΔ ζηελ νξνζεηξά Γξάκκνο, άξρηζαλ λα θηάλνπλ ζηελ Σζερνζινβαθία απαλσηέο απνζηνιέο

5 ελειίθσλ πνιηηηθώλ πξνζθύγσλ από ηελ Διιάδα. Οη κηζνί πεξίπνπ απ απηνύο έθηαζαλ από ηελ ειιεληθή θνηλόηεηα Μπνύιθεο πνπ ιεηηνπξγνύζε λσξίηεξα ζηε γηνπγθνζιαβηθή Βντβνληίλα, ελώ νη άιινη κηζνί έθηαζαλ κε θαξάβηα πνπ ζάιπαξαλ από αιβαληθά ιηκάληα θαη κέζσ Γηβξαιηάξ ηνπο απνβίβαζαλ ζε πνισληθά ιηκάληα. Οη Έιιελεο πξόζθπγεο πνπ έθηαζαλ ζηελ Σζερνζινβαθία μεπεξλνύζαλ, καδί κε ηα παηδηά πνπ είραλ θηάζεη λσξίηεξα, ηηο θαη απνηεινύζαλ ηε δεύηεξε, κεηά ηελ Σαζθέλδε, πνιππιεζέζηεξε θνηλόηεηα Διιήλσλ πνιηηηθώλ πξνζθύγσλ ζην εμσηεξηθό. Μεηά από έλα ζύληνκν δηάζηεκα πνπ πέξαζαλ ζε θαξαληίλα νη πξόζθπγεο εγθαηαζηάζεθαλ ζε πεξίπνπ 20 νηθηζκνύο θαη πόιεηο ησλ λνκώλ Γηέζεληθ, Κξλνθ θαη Εάκπεξγθ πνπ βξίζθνληαη ζηα ζύλνξα κε ηελ Πνισλία. Από ην 1949 αξρίδεη νπζηαζηηθά ε καδηθή παξνπζία Διιήλσλ ζηελ Σζερνζινβαθία, εηδηθόηεξα ζηελ Σζερία, ε νπνία ζπλερίδεηαη κέρξη ζήκεξα. Αγθάζη ζηηο ειιελν-ηζερνζινβάθηθεο ζρέζεηο απνηέιεζαλ δηάθνξεο δηπισκαηηθέο δηελέμεηο, παξάπιεπξεο επηπηώζεηο ηνπ Δκθπιίνπ, όπσο π.ρ. ν επαλαπαηξηζκόο ησλ αηρκαιώησλ ηνπ ΓΔ πνπ είραλ νδεγεζεί ζηελ Σζερνζινβαθία θη αξθεηνί απ απηνύο θξαηνύληαλ ζε θπιαθέο ή ζε ζηξαηόπεδα εξγαζίαο, ή ν επαλαπαηξηζκόο αξθεηώλ δεθάδσλ παηδηώλ πνπ νη γνλείο ηνπο έκεηλαλ ζηελ Διιάδα. Μηα πξόζθαηξε βειηίσζε ζηηο δηκεξείο ζρέζεηο εκθαλίζηεθε ην 1954, όηαλ μαλάξρηζε λα ιεηηνπξγεί ε ηζερνζινβάθηθε Πξεζβεία ζηελ Αζήλα. Σελ ίδηα ρξνληά επηηξάπεθε θαη ν καδηθόο επαλαπαηξηζκόο 800 πεξίπνπ πνιηηηθώλ πξνζθύγσλ, κεηαμύ ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλνληαλ θαη νη αηρκάισηνη ηνπ ΓΔ, θαζώο θαη ηα παηδηά πνπ νη ζπγγελείο ηνπο είραλ παξακείλεη ζηελ Διιάδα. Από ηελ ίδηα ρξνληά εγθαηληάζηεθε εθ λένπ ε ηζερνζινβαθηθή ζπκκεηνρή ζηε Γηεζλή Έθζεζε ηεο Θεζζαινλίθεο. ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60 ηελ πεξίνδν πνπ ζηελ Διιάδα θπβεξλνύζε ε Έλσζηο Κέληξνπ, ζεκεηώζεθε αλαβάζκηζε ησλ δηπισκαηηθώλ ζρέζεσλ ησλ δύν ρσξώλ, νη νπνίεο δελ δηαθόπεθαλ νύηε ηελ πεξίνδν ηεο δηθηαηνξίαο ησλ ζπληαγκαηαξρώλ. Παξαδόμσο ηελ πεξίνδν ηεο ρνύληαο νη δηκεξείο εκπνξηθέο αληαιιαγέο παξέκεηλαλ ζε πςειό ζρεηηθό επίπεδν, κνινλόηη ζε πνιηηηθό επίπεδν ζπλερίζηεθαλ νη αληεγθιήζεηο κε αθνξκή ηελ επηβνιή ηεο δηθηαηνξίαο ζηελ Διιάδα (Απξίιηνο 1967) ή ηελ θαηαζηνιή ηεο Άλνημεο ηεο Πξάγαο από ηα ζηξαηεύκαηα ηνπ πκθώλνπ ηεο Βαξζνβίαο (Αύγνπζηνο 1968). Οη ειιελν-ηζερνζινβαθηθέο ζρέζεηο αλαζεξκάλζεθαλ κεηά ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δεκνθξαηίαο ζηελ Διιάδα (Ηνύιηνο 1974). ηαζκό ζηηο ζρέζεηο ησλ δύν ρσξώλ απνηέιεζε ε επίζθεςε ηνπ Κσλζηαληίλνπ Καξακαλιή ζηελ Πξάγα (1979), ε πξώηε επίζθεςε έιιελα πξσζππνπξγνύ ζηελ ηζερνζινβαθηθή πξσηεύνπζα. Αθνινύζεζε ε ππνγξαθή κηαο ζεηξάο ζπκθσληώλ γηα ηε δηεπθόιπλζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηζηηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ δύν ρσξώλ. Νέα βειηίσζε ζην επίπεδν ησλ δηκεξώλ ζρέζεσλ θαηαγξάθεθε κεηά ηε δεκηνπξγία ηεο πξώηεο ζνζηαιηζηηθήο θπβέξλεζεο ζηελ Διιάδα (1981). Δπί θπβέξλεζεο ΠΑΟΚ αλαγλσξίζηεθε ε Δζληθή Αληίζηαζε θαη απνδόζεθε ε ειιεληθή ηζαγέλεηα ζηνπο πεξηζζόηεξνπο πνιηηηθνύο πξόζθπγεο (από ηνλ επαλαπαηξηζκό εμαηξέζεθαλ νη «κε Έιιελεο ην γέλνο», δει. νη ιαβνκαθεδόλεο), νη νπνίνη από ην 1975 είραλ αξρίζεη λα επαλαπαηξίδνληαη ζηελ Διιάδα. Σε δηαδηθαζία επαλαπαηξηζκνύ δηεπθόιπλε ε ζπκθσλία πνπ ππέγξαςε ην 1985 ν ζνζηαιηζηήο πξσζππνπξγόο Αλδξέαο Παπαλδξένπ κε ηελ ηζερνζινβαθηθή θπβέξλεζε. Βάζεη απηήο ηεο ζπκθσλίαο δηεπζεηνύληαλ, κεηαμύ άιισλ, ηα ζπληαμηνδνηηθά δηθαηώκαηα ησλ πξνζθύγσλ, αθνύ ε ηζερνζινβαθηθή πιεπξά θαηέβαιε ζην ειιεληθό Γεκόζην πνζό ηεο ηάμεο ησλ 24 εθαη. ακεξηθαληθώλ δνιαξίσλ, πξνθεηκέλνπ λα ζπληαμηνδνηεζνύλ νη πξόζθπγεο. πλνιηθά νη πξόζθπγεο πνπ επαλαπαηξίζηεθαλ ζηελ Διιάδα από ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70 έσο ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 80 ππνινγίδνληαη ζε άηνκα. ηελ Σζερνζινβαθία παξέκεηλαλ πεξίπνπ ηέζζεξηο ρηιηάδεο άηνκα, νη πεξηζζόηεξνη εθ ησλ νπνίσλ δνπλ ζε κηθηέο νηθνγέλεηεο. Ζ βειηίσζε ησλ δηκεξώλ ζρέζεσλ νδήγεζε ζε κηα πξσηνθαλή αλάπηπμε ησλ Διιεληθώλ Γξακκάησλ ζηελ Σζερνζινβαθία. Μεηαμύ απηώλ πνπ πξσηαγσλίζηεζαλ ζηνλ ηνκέα απηό ζπκπεξηιακβάλνληαη ν θαζεγεηήο αξραηνινγίαο Γηαλ Μπόνπδεθ, νη βπδαληηλνιόγνη Μπνρνπκίια Εαζηηέξνβα, ε Βηέξα Υξόρνβα, ν Μίιαλ Λόνο θαη ν Βιαληηκίξ Βαβξδίλεθ. ηνλ ηνκέα ηεο θιαζηθήο θηινινγίαο ην δεύγνο Αληνλίλ θαη Νηάγθκαξ Μπαξηόληεθ, νη ηζηνξηθνί ηεο αξραίαο Διιάδαο Πάβει Οιίβα θαη Ράληηζιαβ Υόζεθ, ελώ ζεκαληηθή γηα ηε γλσξηκία ηεο ηζηνξίαο ηεο Νεώηεξεο Διιάδαο ππήξμε ε ζπλεηζθνξά ηνπ βαιθαλνιόγνπ Πάβει Υξάληεηζλη ( ), ν νπνίνο ηέζεθε επηθεθαιήο ζπγγξαθηθήο νκάδαο πνπ εμέδσζε ηελ «Ιζηορία ηης Ελλάδας», πνπ απνηειεί κηα εθηελή όζν θαη αμηόπηζηε αλαδξνκή ζηελ

6 ηζηνξία ηνπ ειιαδηθνύ ρώξνπ από ηελ πξντζηνξηθή επνρή κέρξη ζήκεξα. Ο Πάβει Υξάληεηζλη δεκνζίεπζε επίζεο ζεηξά κνλνγξαθηώλ θαη άξζξσλ αλαθνξηθά κε ηε λεώηεξε ηζηνξία ηεο Διιάδαο θαη ηνπ επξύηεξνπ βαιθαληθνύ ρώξνπ, από ηα νπνία αληινύλ θαη νη ζεκεξηλνί εξεπλεηέο. Καζνξηζηηθό ξόιν ζηελ θαζηέξσζε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ Νέσλ Διιεληθώλ ζηε Φηινζνθηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Πξάγαο δηαδξακάηηζε ε παλεπηζηεκηαθόο Ρνύδελα Νηνζηάινβα, ε νπνία ζηειέρσζε από ηελ πξώηε ζηηγκή ηελ έδξα ηεο λενειιεληθήο γιώζζαο, δίπια ζηνλ πξώην πθεγεηή Γεκήηξε Παπά θαη ηνλ Θεόδσξν Νεδέιθν ζηε ζπλέρεηα. Ζ θ. Νηνζηάινβα πξσηνζηάηεζε θαη ζηελ ίδξπζε Σκήκαηνο Νέσλ Διιεληθώλ ζην Παλεπηζηήκην Μάζαξπθ ηνπ Μπξλν, ιίγν κεηά ην πξόζθαηξν θιείζηκν ηνπ Σκήκαηνο ζηελ Πξάγα (1994). Ζ λενειιελίζηξηα θαη βπδαληηλνιόγνο Ρνύδελα Νηνζηάινβα ζηα 65 ρξόληα ηεο παλεπηζηεκηαθή ηεο θαξηέξαο κεηέθξαζε ζηα ηζερηθά ηα ζεκαληηθόηεξα έξγα ηεο βπδαληηλήο θαη λενειιεληθήο ινγνηερλίαο. Γηα ηελ πξνζθνξά ηεο απηή ε θ. Νηνζηάινβα ηηκήζεθε ην 2011 από ηνλ Πξόεδξν ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο κε ην παξάζεκν ηνπ Σάγκαηνο ηνπ Φνίληθα. Αληίζηνηρε ζπλεηζθνξά ζηε δηάδνζε ησλ ηζερηθώλ γξακκάησλ ζηελ Διιάδα είρε ν Σζέρνο ηελ θαηαγσγή Κάξνινο Σζίδεθ, ν νπνίνο από ην 1929 κέρξη ην ζάλαηό ηνπ (Γεθέκβξηνο 2013) δνύζε ζηε Θεζζαινλίθε. Ο θ. Σζίδεθ, πέξαλ από ηε ζεκαληηθή παξνπζία ηνπ ζηελ πνιηηηζηηθή δσή ηεο ειιεληθήο ζπκπξσηεύνπζαο, κεηέθξαζε ζηα ειιεληθά έλαλ κεγάιν αξηζκό πνηεκάησλ κεγάισλ Σζέρσλ θαη ινβάθσλ πνηεηώλ (άτθεξη, θάηζει, Βόιθεξ, Μπέδξνπηο, Γθάκπνξ θ.α.). Αο ζεκεησζεί όηη ηε δεθαεηία ηνπ 60 ν ηηκεκέλνο Έιιελαο πνηεηήο Γηάλλεο Ρίηζνο επηζθέθηεθε αξθεηέο θνξέο ηελ Σζερνζινβαθία κεηαθξάδνληαο κάιηζηα κηα εθηελή «Ανθολογία ηζεχικής και ζλοβακικής ποίηζης». Ζ ζρεηηθή Αλζνινγία δπζηπρώο δελ πξόιαβε λα θπθινθνξήζεη δηόηη θαηαζρέζεθε από όξγαλα ηεο ρνύληαο θαη νδεγήζεθε ζε πνιηνπνίεζε. Μεηά ηελ αιιαγή θαζεζηώηνο ζηελ Σζερνζινβαθία (1989) θαη ην «βεινύδηλν δηαδύγην» ηνπ 1992 κε ην νπνίν ε ρώξα δηαζπάζηεθε ζε Σζερία θαη ινβαθία δηακνξθώζεθαλ λέα δεδνκέλα ζηηο ζρέζεηο ηεο Διιάδαο κε ηηο δύν λενπαγείο ρώξεο. Σα ζεκαληηθόηεξν από απηά ήηαλ ε έλαξμε ελόο καδηθνύ θύκαηνο ηνπξηζκνύ πνπ ππνβνεζήζεθε από ηελ ακνηβαία θαηάξγεζε ησλ ζεσξήζεσλ (1991), από ηα ηνπξηζηηθά γξαθεία νξηζκέλσλ πξώελ πνιηηηθώλ πξνζθύγσλ αιιά θαη από ηελ επηζπκία ησλ Σζέρσλ θαη ινβάθσλ λα γλσξίζνπλ από θνληά ηα κλεκεία, ηα ζέξεηξα θαη ηνλ θόζκν ηεο Διιάδαο. Από ην 2000 θαη κεηά ε Διιάδα θαηαηάζζεηαη ζηελ ηέηαξηε ζέζε ζε όηη αθνξά ηηο πξνηηκήζεηο ησλ Σζέρσλ ηνπξηζηώλ, θαζώο ρξόλν πεξί ηηο Σζέρνη ηνπξίζηεο επηιέγνπλ λα πεξάζνπλ ηηο δηαθνπέο ηνπο ζε ειιεληθά ζέξεηξα. Μεηαμύ ησλ αγαπεκέλσλ πξννξηζκώλ ησλ Σζέρσλ ζηελ Διιάδα ζπγθαηαιέγνληαη παξαδνζηαθά νη παξαιίεο ηεο Καηεξίλεο θαη ηεο Υαιθηδηθήο, ηα Ηόληα λεζηά, ε Κξήηε, ε Ρόδνο θαη άιια λεζηά ηνπ Αηγαίνπ. Αληίζηνηρα ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζε ηδηαίηεξα δεκνθηιή πξννξηζκό γηα ηνπο Έιιελεο ηνπξίζηεο αλαδείρηεθε ε Πξάγα, όπσο θαη ηα ηζερηθά ζέξεηξα Κάξινβπ Βάξπ θαη Σζέζθπ Κξνύκινβ. Τπνινγίδεηαη όηη πεξίπνπ 70 έσο Έιιελεο ηνπξίζηεο επηζθέπηνληαη εηεζίσο ηελ Σζερία, ηδηαίηεξα ηελ πεξίνδν ησλ Υξηζηνπγέλλσλ ή ηνπ Πάζρα. Ζ δηαθνξά πνπ θαηαγξάθεηαη ζην «ηνπξηζηηθό ηζνδύγην» ησλ δύν ρσξώλ βνεζάεη ηελ Διιάδα λα εμηζνξξνπήζεη ην εηο βάξνο ηεο κεγάιν έιιεηκκα πνπ θαηαγξάθεηαη ζηηο δηκεξείο εκπνξηθέο αληαιιαγέο, θαζώο νη ηζερηθέο εμαγσγέο ζηελ Διιάδα είλαη ηξηπιάζηεο ζε όγθν από ηηο αληίζηνηρεο ειιεληθέο εμαγσγέο ζηελ Σζερία. ην επξσπατθό επίπεδν Διιάδα θαη Σζερία βξέζεθαλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηνπο ίδηνπο νξγαληζκνύο, ηδίσο κεηά ηελ έληαμε ηεο Σζερίαο ζην ΝΑΣΟ (1999) θαη ηελ ΔΔ (2004), κάιηζηα ε ζπκθσλία γηα ηελ έληαμε ηεο Σζερίαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ππνγξάθηεθε από ηνλ Σζέρν Πξόεδξν Βάηζιαβ Κιάνπο ζηελ Αζήλα, ζην Εάππεην Μέγαξν, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ειιεληθήο Πξνεδξίαο ζηελ ΔΔ (Απξίιηνο 2003). Πύθλσζαλ νη δηκεξείο επαθέο κεηαμύ ησλ αλσηάησλ πνιηηηθώλ θαη πνιηηεηαθώλ παξαγόλησλ. ηαζεξή γέθπξα επηθνηλσλίαο κεηαμύ ησλ δύν ιαώλ απνηειεί ε παξνπζία ζρεδόλ ηεζζάξσλ Διιήλσλ ζηελ Σζερία θαη ε παξνπζία ρηιηάδσλ επαλαπαηξηζκέλσλ πξνζθύγσλ από ηελ Σζερνζινβαθία ζηελ Διιάδα. Οη Έιιελεο ηεο Σζερίαο είλαη νξγαλσκέλνη ζε έληεθα θνηλόηεηεο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη

7 θπξίσο ζηα παξαδνζηαθά ηζρπξά θέληξα ηνπ πξνζθπγηθνύ ειιεληζκνύ (Κξλνθ, Οζηξάβα, νύκπεξθ), επίζεο ζην Μπξλν θαη ζηελ Πξάγα. ε κεγάιν βαζκό ζηελ αιιεινγλσξηκία ησλ δύν ιαώλ ζπκβάινπλ κε ην έξγν ηνπο θαη εμέρνληεο ζπγγξαθείο θαη άιινη θαιιηηέρλεο πνπ θξνληίδνπλ λα κεηαδίδνπλ ζηνηρεία ηνπ πνιηηηζκνύ ηνπο ελόο ιανύ ζηνλ άιιν. Μεηαμύ απηώλ αλακθίβνια ζπγθαηαιέγνληαη νη ειιεληθήο θαηαγσγήο ηξαγνπδίζηξηεο Μάξζα θαη Σέλα Διεπζεξηάδνπ, ν ζθελνζέηεο Γηώξγνο Αγαζνληθηάδεο πνπ κε ζεηξά ληνθηκαληέξ αιιά θαη δύν ηαηλίεο κεγάινπ κήθνπο αλαθέξεηαη ζηελ ειιεληθή παξνπζία ζηελ Σζερία. Από ηηο κεηαθξάζεηο πνπ έρνπλ θπθινθνξήζεη ηειεπηαία μερσξίδνπλ νη πνηεηηθέο αλζνινγίεο ηνπ Καβάθε, ηνπ Διύηε θαη ηνπ εθέξε πνπ κεηαθξάζηεθαλ από ηελ θ. Νηνζηάινβα, θαζώο θαη κεηαθξάζεηο αληηπξνζσπεπηηθώλ έξγσλ ησλ ειιήλσλ ζπγγξαθέσλ Παύινπ Μάηεζε, Γεκήηξε Νόιια θαη Ληιήο Εσγξάθνπ ζηελ ηζερηθή γιώζζα, όπσο θαη ησλ Σζέρσλ ζπγγξαθέσλ Μπόρνπκηι Υξάκπαι, Πάβει Κόρννπη θαη Ηβάλ Κιίκα ζηα ειιεληθά. ρεηηθή βηβιηνγξαθία ζηελ ηζερηθή γιώζζα: HRADEČNÝ, P. a kol.: Dějiny Řecka, Praha: Lidové noviny, 2. vyd., 2007, 2009, s HRADEČNÝ, P. - TSIVOS, K.: Česko-řecké vztahy, in: Hladký, L. a kol.: Vztahy Čechů s národy a zeměmi jihovýchodní Evropy, Praha: Historický ústav AV ČR, 2010, s HRADEČNÝ, P. - TSIVOS, K.: Česko-kyperské vztahy, in: Hladký, L. a kol.: Vztahy Čechů s národy a zeměmi jihovýchodní Evropy, Praha: Historický ústav AV ČR, 2010, s

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

O Γεώργιος Αβέρωφ. Γεώργιος Αβέρωυ, έξγν ηνπ Π. Πξνζαιέληε, Πηλαθνζήθε Δ. Αβέξσθ, Μέηζνβν.

O Γεώργιος Αβέρωφ. Γεώργιος Αβέρωυ, έξγν ηνπ Π. Πξνζαιέληε, Πηλαθνζήθε Δ. Αβέξσθ, Μέηζνβν. O Γεώργιος Αβέρωφ Γιάννηρ Φίκαρ Ο Γεώξγηνο Αβέξσθ ήηαλ επηρεηξεκαηίαο θαη κέγαο εζληθόο επεξγέηεο. Βιάρηθεο θαηαγσγήο, γελλήζεθε ζηηο 15 Απγνύζηνπ 1818 ζην Μέηζνβν. Υπήξμε θινγεξόο παηξηώηεο, αγλόο ηδενιόγνο,

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας

O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας Ο ίκωλ ίλαο θαηαγόηαλ από ηε Μνζρόπνιε ηεο Βνξείνπ Ηπείξνπ, νλνκαζηή γηα ηελ εκπνξηθή ηεο αθκή θαη ηελ πλεπκαηηθή ηεο αθηηλνβνιία, ηδίωο θαηά ηνλ 18

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο

Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο Διεπζέξηνο Βεληδέινο & πνιηηηζηηθή πνιηηηθή Πξόγξακκα πκπνζίνπ Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο πλδηνξγάλωζε ΜΟΤΔΗΟ ΜΠΔΝΑΚΖ ΔΘΝΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΔΡΔΤΝΩΝ & ΜΔΛΔΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Πίζσ από ηηο πιάηεο ησλ εξώσλ, κέζα από ηα παξάζπξα ησλ θηηξίσλ θαη θάησ από ηα πόδηα ησλ ππεξεξώσλ, ην ζθεληθό ηεο πόιεο ζπλνδεύεη ηε ξνή ηνπ εηθνλόγξαπηνπ. Νηεθόξ ξνπηίλαο, κεγεζπζκέλε ιεπηνκέξεηα, ή

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες από 179 Mε διαμονή ςε ξενοδοχείο 4*, 4*διακ. ή 5* Με πρωινό καθημερινά Με πτήςεισ τησ Singapore Κωνσταντινούπολη (4 ημέρες) Η Κσλζηαληηλνύπνιε, είλαη ε κεγαιύηεξε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ (ΠΑΡΑΔΟΤΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ-ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΗ- ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ-ΣΕΚΤ ΚΡΟΤΜΛΩΒ-ΚΑΡΛΟΒΤ ΒΑΡΤ) 8 ΗΜΕΡΕ

ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ (ΠΑΡΑΔΟΤΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ-ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΗ- ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ-ΣΕΚΤ ΚΡΟΤΜΛΩΒ-ΚΑΡΛΟΒΤ ΒΑΡΤ) 8 ΗΜΕΡΕ ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ (ΠΑΡΑΔΟΤΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ-ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΗ- ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ-ΣΕΚΤ ΚΡΟΤΜΛΩΒ-ΚΑΡΛΟΒΤ ΒΑΡΤ) 8 ΗΜΕΡΕ Ημέρα 1: ΑΘΗΝΑ-ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΞΕΝΑΓΗΗ ΠΟΛΗ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα Βνπδαπέζηε. πλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΜΟΝΟΠΑΣΙΑ ΣΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΑΠΟ ΣΙ ΑΡΥΔ ΣΟΤ 13 νπ ΑΙΩΝΑ.

ΣΑ ΜΟΝΟΠΑΣΙΑ ΣΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΑΠΟ ΣΙ ΑΡΥΔ ΣΟΤ 13 νπ ΑΙΩΝΑ. ΟΙ ΜΑΚΡΑΙΩΝΟΙ ΠΡΟΓΡΟΜΟΙ ΣΩΝ ΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΦΩΣΙΗ. ΣΑ ΜΟΝΟΠΑΣΙΑ ΣΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΑΠΟ ΣΙ ΑΡΥΔ ΣΟΤ 13 νπ ΑΙΩΝΑ. ηελ θξίζηκε κεηαβαηηθή πεξίνδν από ην Βπδάληην ζην λεόηεξν Διιεληζκό, ζηελ Ήπεηξν, έιαβε ηδηάδνπζα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011) ΛΔΣΦΖ LIONS ΑΜΜΟΦΩΣΤΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011) Από ηηο 5 κέρξη 12 Οθησβξίνπ 2011 ε Λέζρε καο δηνξγάλσζε Κξνπαδηέξα ζηα ειιεληθά λεζηά θαη ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο ΣΚΙΑΘΟΣ Ξενοδοτείο KASSANDRA BAY RESORT & SPA GARDEN VIEW Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο 7/7, 11/7, 14/7 1,019 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 18/7, 21/7, 22/8 1,099 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 25/7,28/7 1,159 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 11/8,15/8,18/8

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Φπζηθόο θαη θνηλσληθόο ρώξνο ειιεληθώλ πόιεσλ

Φπζηθόο θαη θνηλσληθόο ρώξνο ειιεληθώλ πόιεσλ Φπζηθόο θαη θνηλσληθόο ρώξνο ειιεληθώλ πόιεσλ Οη ειιεληθέο πόιεηο παξνπζηάδνπλ ηα ζηνηρεία κηαο ιδιόμορφης θαη νεώτερης αζηηθόηεηαο ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο επξσπατθέο αιιαγή ζηνλ ηξόπν παξαγσγήο θαη ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΥΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΟΤΓΔ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ Θ.Δ. ΔΛΠ 43: «ΔΛΛΖΝΗΜΟ ΣΖ ΓΗΑΠΟΡΑ»

ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΥΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΟΤΓΔ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ Θ.Δ. ΔΛΠ 43: «ΔΛΛΖΝΗΜΟ ΣΖ ΓΗΑΠΟΡΑ» ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΥΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΟΤΓΔ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ Θ.Δ. ΔΛΠ 43: «ΔΛΛΖΝΗΜΟ ΣΖ ΓΗΑΠΟΡΑ» 4 ε εξγαζία αθαδεκατθνύ έηνπο 2012-13: «εκεξηλή θαηάζηαζε θαη πξννπηηθέο ηεο ζύγρξνλεο ειιελόγισζζεο εθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -1980- Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπό ηελ αηγίδα ηεο Κεληξηθήο Έλωζεο Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο θαη ηνπ Δκπνξηθνύ θαη Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Αζελώλ, πξαγκαηνπνηείηαη ηελ Τξίηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική Αναδρομή της Manpower

Ιστορική Αναδρομή της Manpower 1940s 1948 Ίδρσση της Manpower Η Manpower ηδξύζεθε ζην Milwaukee, Wisconsin ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηώλ από ηνπο ζπκβνιαηνγξάθνπο Elmer Winter θαη Aaron Scheinfeld. Η Manpower θαηλνηνκεί δεκηνπξγώληαο επθαηξίεο

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα ηις πρώηες μεηαπολεμικές δεκαεηίες

Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα ηις πρώηες μεηαπολεμικές δεκαεηίες Αλεξία Σοθία Παπαζαθειποπούλος, ΕΜΠ Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα Διάπθπωζη παποςζίαζηρ 1. Θεσξεηηθνί άμνλεο i. Σπνπδέο Επηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ «Αληαιιαγή Καιώλ Πξαθηηθώλ Γήκνπ Τξηθθαίσλ κέζα από ηελ δηαβνύιεπζε ησλ εηαίξσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαπεξηθεξεηαθνύ Πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC Digital Cities 1 Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ DIGITAL

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π.

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ Σατ. Δ/νζη: Καξακανύλα 1, Πι.θξα Θεζζαινλίθε, 21-10- Σατ. Κώδικας: 551 32 Θεζζαινλίθε Αξ. Πξση.: 3006 Πληροθορίες: Σηλέθωνο: (+30)

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή. Ζ πεδνγξαθία 1830-1880

Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή. Ζ πεδνγξαθία 1830-1880 Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή Ζ πεδνγξαθία 1830-1880 1. Δ. Ρνίδεο : Ζ Πάπηζζα Ηωάλλα ην δηάζηεκα από ην 1830 κέρξη ην 1880 ε ξεαιηζηηθή αληηκεηώπηζε ηεο θνηλσλίαο ζηνλ αθεγεκαηηθό ιόγν δελ έιεηςε

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (Από το 1815 έωσ ςήμερα) Γ τάξη Γενικού Λυκείου Γενικήσ παιδείασ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (Από το 1815 έωσ ςήμερα) Γ τάξη Γενικού Λυκείου Γενικήσ παιδείασ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (Από το 1815 έωσ ςήμερα) Γ τάξη Γενικού Λυκείου Γενικήσ παιδείασ τολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτρια: Κεφαλληνού Λοσκία ΤΛΗ ΣΟΤ ΒΙΒΛΙΟΤ ΣΗ ΙΣΟΡΙΑ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. Η ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα