ÚKOL: VYTISKNOUT A VZÍT S SEBOU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ÚKOL: VYTISKNOUT A VZÍT S SEBOU"

Transcript

1 ÚKOL: VYTISKNOUT A VZÍT S SEBOU MΙΑ ΑΝΑΓΡΟΜΗ ΣΙ ΔΛΛΗΝΟ ΣΔΧΙΚΔ ΧΔΔΙ Ζ πξώηε επίζεκε επαθή Διιήλσλ θαη Σζέρσλ αλάγεηαη ζην Μεζαίσλα θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ απνζηνιή ησλ αδειθώλ Κύξηιινπ (θαηά θόζκνλ Κσλζηαληίλνπ) θαη Μεζόδηνπ ζηε Μεγάιε Μνξαβία ην 863. Ο ζπζρεηηζκόο ηεο απνζηνιήο ησλ δύν ηζαπνζηόισλ κε Έιιελεο θαη Σζέρνπο γίλεηαη βάζεη ηεο επίζεκεο ηζηνξηνγξαθίαο ησλ δύν εζλώλ, κε γλώκνλα ηελ επίζεκε ζέζε πεξί ηεο «ηζηνξηθήο ζπλέρεηαο», κε ηνπο Έιιελεο λα δηεθδηθνύλ ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηνπ Βπδαληίνπ ηνπο δε Σζέρνπο ηελ αληίζηνηρε θιεξνλνκηά ηεο Μεγάιεο Μνξαβίαο. Αο ζεκεησζεί όκσο όηη ε ειιεληθή θαηαγσγή ησλ «δύν ηεξαπνζηόισλ ησλ ιάβσλ» ακθηζβεηείηαη ζηαζεξά από ηηο πνιηηηθέο εγεζίεο ηεο όθηαο ησλ θνπίσλ, νη νπνίεο ζπλδένπλ ηελ αξρή ησλ ηζερν-βνπιγαξηθώλ ή αληίζηνηρα ησλ ηζερν- «καθεδνληθώλ» ζρέζεσλ αθξηβώο κε ηνλ εξρνκό ηνπ Κύξηιινπ θαη ηνπ Μεζόδηνπ ζηε Μεγάιε Μνξαβία. Γείγκα απηήο ηεο ακθηζβήηεζεο απνηεινύλ παξάδεηγκα ηα αγάικαηα ησλ δύν ηεξαπνζηόισλ πνπ αλαγέξζεθαλ κε πξσηνβνπιία ηεο όθηαο ζην Γήκν Μηθνπιηζίηζε ηεο λνηηναλαηνιηθήο Μνξαβίαο, όπνπ βξέζεθαλ αξραηνινγηθά επξήκαηα ηεο επνρήο ηεο Μεγάιεο Μνξαβίαο. Σν ίδην ην όλνκα «Μεγάιε Μνξαβία» απαληάηαη σζηόζν ζην έξγν ηνπ βπδαληηλνύ απηνθξάηνξα Κσλζηαληίλνπ ηνπ Πνξθπξνγέλλεηνπ ( ) θαη ζύκθσλα κε ηελ έγθξηηε βπδαληηλνιόγν Ρνύδελα Νηνζηάινβα ην επίζεην «Μεγάιε» δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ έθηαζε ηνπ πξώηνπ θξαηηθνύ κνξθώκαηνο ησλ ιάβσλ ζηελ Κεληξηθή Δπξώπε αιιά κε ηε «κεγάιε απόζηαζε» πνπ ην ρώξηδε από ηελ πξσηεύνπζα ηεο Βπδαληηλήο Απηνθξαηνξίαο. Δπηπιένλ δηέθξηλε απηή ηελ πεξηνρή από ηελ νκώλπκε πεξηνρή πέξημ ηνπ ζεξβηθνύ πνηακνύ Μνξάβα, ε νπνία ήηαλ εληαγκέλε ζην Βπδάληην. Όηη ε ηζερηθή ηζηνξηνγξαθία γλσξίδεη γηα ηελ πεξίπνπ εθαηνληαεηή ηζηνξία ηεο Μεγάιεο Μνξαβίαο ζρεηίδεηαη αθξηβώο κε ηελ απνζηνιή ηνπ Κύξηιινπ θαη ηνπ Μεζόδηνπ. Όπσο γλσξίδνπκε, νη δύν αδειθνί καζεηέο ηνπ πξνηθηζκέλνπ Παηξηάξρε Κσλζηαληηλνππόιεσο Φσηίνπ - κεηέθξαζαλ ηελ Αγία Γξαθή ζηε ζιαβηθή γιώζζα θαη πξώηνη απηνί δίδαμαλ ζηνπο ιάβνπο γξαθή θαη αλάγλσζε βάζεη ηεο θπξηιιηθήο γξαθήο, ηελ νπνία ζηε ζπλέρεηα νη πξόγνλνη ησλ ζεκεξηλώλ Σζέρσλ ηελ απεκπόιεζαλ πηνζεηώληαο από ηνλ 10 ν αηώλα ην ιαηηληθό αιθάβεην. Οη καζεηέο ησλ δύν ηεξαπνζηόισλ δηέδσζαλ όκσο ηελ θπξηιιηθή γξαθή ζηαδηαθά ζηνπο ιάβνπο ησλ Βαιθαλίσλ θη έηζη ηα «θπξηιιηθά» εμαθνινπζνύλ λα ρξεζηκνπνηνύληαη κέρξη ζήκεξα ζε άιιεο ζιαβηθέο ρώξεο, όπσο ε Βνπιγαξία, ε εξβία, ε Οπθξαλία θαη ε Ρσζία. Οη Σζέρνη (θαη νη ινβάθνη) πξνθεηκέλνπ λα ηηκήζνπλ ηε ζπλεηζθνξά ησλ δύν ηεξαπνζηόισλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ πνιηηηζκνύ ηνπο θαζηέξσζαλ ηελ 5 ε Ηνπιίνπ σο εζληθή ενξηή. Ζ επέηεηνο απηή, πνπ παξαδόμσο θαζηεξώζεθε ζύκθσλα κε ην θαζνιηθό θαη όρη ζύκθσλα κε ην νξζόδνμν ενξηνιόγην, θαζηεξώζεθε σο «Ζκέξα ησλ δύν ηεξαπνζηόισλ ησλ ιάβσλ» θαη γηνξηάδεηαη κηα κέξα πξηλ ηελ γηνξηή ηνπ Σζέρνπ κάξηπξα Γηαλ Υνπο, ν νπνίνο ζηηο 6 Ηνπιίνπ 1415 παξαδόζεθε σο «αηξεηηθόο» ζηελ ππξά, αθνύ πξνεγνπκέλσο θαηαδηθάζηεθε ζε απηό ην καξηπξηθό ζάλαην από ηεξάξρεο ηεο Καζνιηθήο Δθθιεζίαο ζηε ζύλνδν ηεο Κσλζηάληηαο. Σν 1929 ζηε θεκηζκέλε γέθπξα ηνπ Καξόινπ αλαγέξζεθε ην ηειεπηαίν ζύκπιεγκα αγαικάησλ, ην νπνίν είλαη αθηεξσκέλν ζηνλ Κύξηιιν θαη ην Μεζόδην πνπ εκθαλίδνληαη πεξηζηνηρηζκέλνη από ηξεηο αιιεγνξηθέο κνξθέο νη νπνίεο ζπκβνιίδνπλ ηηο ηξεηο ηζηνξηθέο πεξηνρέο πνπ απαξηίδνπλ θαη ηε ζεκεξηλή Σζερία: Βνεκία, Μνξαβία θαη ηιεζία. Ζ επόκελε επαθή Σζέρσλ κε ηνλ ειιαδηθό ρώξν θαηαγξάθεηαη ηελ επνρή ησλ ηαπξνθνξηώλ θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ επίζθεςε πνπ πξαγκαηνπνίεζε ζηελ Σζερία ν Φξάγθνο βαζηιηάο ηεο Κύπξνπ Πέηξνο Λνπτδηληάλ. Ο Πέηξνο επηζθέθηεθε ηελ Πξάγα ην 1364 κε ζθνπό λα εμαζθαιίζεη ηελ ππνζηήξημε ηνπ Καξόινπ ηνπ Γ ηεο δπλαζηείαο ησλ Λνπμεκβνύξγσλ, παληνδύλακνπ ηόηε εγέηε ηεο Αγίαο Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο. Σελ επνρή ηνπ Καξόινπ πξσηεύνπζα ηεο Απηνθξαηνξίαο ήηαλ ε Πξάγα ε νπνία γλώξηζε κηα πξσηόγλσξε αθκή, θαζώο εθείλε ηελ επνρή δηεπξύλζεθαλ ηα ηείρε ηεο, ζεκειηώζεθε ε γλσζηή ζε όινλ ηνλ θόζκν γέθπξα ηνπ Καξόινπ, ηδξύζεθε ην νκώλπκν Παλεπηζηήκην (1348) θαη αλεγέξζε ν Καζεδξηθόο Ναόο ηνπ Αγίνπ Βίηνπ ζην Κάζηξν ηεο Πξάγαο. Ο Κάξνινο

2 επηθύιαμε ζεξκή ππνδνρή ζηνλ Πέηξν Λνπτδηληάλ, ηνλ νπνίν πξηλ από ηελ πύιε ηεο Πξάγαο ππνδέρηεθαλ είθνζη ρηιηάδεο άηνκα. Σελ επίζθεςε ηνπ Πέηξνπ ζηελ Πξάγα απνηύπσζε αξγόηεξα ν δσγξάθνο Μίθνπιαο Βνύξκζηεξ ζηνπο ηνίρνπο ηνπ παξεθθιεζηνύ ηεο Παλαγίαο ζην γνηζηθό Κάζηξν Κάξιζηετλ, ζην νπνίν επί Καξόινπ θπιάζζνληαλ ν ζεζαπξόο ηεο Αγίαο Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο. Μηα άιιε επηβεβαησκέλε επαθή Σζέρσλ θαη Βπδαληηλώλ ζρεηίδεηαη κε ηελ πξνζπάζεηα ησλ Σζέρσλ δηακαξηπξνκέλσλ καζεηώλ ηνπ ηεξνθήξπθα Γηαλ Υνπο (Υνπζίηεο) λα ζπλάςνπλ ζρέζεηο κε ην Οξζόδνμν Παηξηαξρείν ηεο Κσλζηαληηλνππόιεσο. Αληηπξνζσπεία ησλ Υνπζηηώλ, ην κεηαξξπζκηζηηθό θίλεκα ησλ νπνίσλ ζπληάξαμε επί δύν αηώλεο όιν ηνλ θεληξνεπξσπατθό ρώξν, κεηέβε ηελ πεξίνδν ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηήζεη ηηο ζέζεηο ηνπ λένπ επαλαζηαηηθνύ δόγκαηνο κε εθπξνζώπνπο ηνπ Παηξηαξρείνπ. Ο απηνθξάηνξαο Ησάλλεο Ζ ν Παιαηνιόγνο ζπγθάιεζε ζύλνδν ηεξαξρώλ, ζηελ νπνία θεληξηθό ξόιν δηαδξακάηηζε ν Μαθάξηνο Μαθξήο, εγνύκελνο ηεο Μνλήο Παληνθξάηνξα, ν νπνίνο πξόηεηλε ζηνπο Σζέρνπο αληηπξνζώπνπο λα εληαρζνύλ ζηνπο θόιπνπο ηεο Οξζόδνμεο Δθθιεζίαο. Από νξηζκέλεο γξαπηέο πεγέο γλσξίδνπκε όηη ν ίδηνο ν Γηαλ Υνπο βξηζθόηαλ ζε επαθή κε «Έιιελεο» πξνθεηκέλνπ λα δώζεη εξκελεία ζε θάπνηεο δνγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ ρώξηδαλ ηελ Οξζόδνμε θαη ηελ Καζνιηθή Δθθιεζία. ην γλσζηό θπιιάδην Περί Ερμηνείας ηης Πίζηεως (Výklad viery) αλαθέξεηαη ε γλσζηή δηαθνξά γηα ην «filioque», όπσο θη άιια εξκελεπηηθά θαη εηπκνινγηθά ζέκαηα. ηηο αξρέο ηνπ 16 νπ αηώλα, όηαλ ε επηξξνή ηεο Αλαγέλλεζεο θαη ηνπ Αλζξσπηζκνύ έγηλε αηζζεηή θαη ζηελ Πξάγα νξηζκέλνη Σζέρνη δηαλννύκελνη πξνζπάζεζαλ λα ιάβνπλ γλώζε ησλ αξραίσλ ειιεληθώλ θεηκέλσλ. Πξώηνο ν Βάηζιαβ Πίζεηζθη κεηέθξαζε ην 1512 από ηα ειιεληθά ζηα ηζερηθά έλα λόζν θείκελν πνπ απνδηδόηαλ ζηνλ Ηζνθξάηε (ςεπδν-ηζνθξάηεο), ην νπνίν σζηόζν ηππώζεθε γηα πξώηε θνξά κόιηο ην Σν 1537 ν γηαηξόο Γηαλ Φξαληο, από γλσζηή αζηηθή νηθνγέλεηα ηεο Πξάγαο, δηέζεζε έλα ζεβαζηό πνζό πξνθεηκέλνπ λα βξεζεί ιέθηνξαο ησλ ειιεληθώλ γηα λα δηδάμεη ηελ Ηιηάδα ηνπ Οκήξνπ ζηνπο θνηηεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Πξώηνο δάζθαινο ησλ ειιεληθώλ ζηελ ηζερηθή πξσηεύνπζα έγηλε ν Μαηζαίνο Κνιιίλνπο, καζεηήο ηνπ γλσζηνύ Γεξκαλνύ αλζξσπηζηή Φίιηππνπ Μειάγρζσλα. Ζ παξάδνζε δηδαζθαιίαο ησλ ειιεληθώλ δηαηεξήζεθε ζηελ ηζερηθή Παηδεία κέρξη ηα κέζα ηνπ 20 νπ αηώλα. Από ην 1556 ηα ηάγκα ησλ Ηεζνπτηώλ θαζηέξσζε ηε δηδαζθαιία ησλ ειιεληθώλ ζε ηαθηηθή βάζε ζηελ εζηία ηνπ Κιέκεληηλνπκ. Μεηά ην ζάλαην ηνπ Μαηζαίνπ Κνιιίλνπο, ηελ έδξα ηνπ ζην Παλεπηζηήκην ηεο Πξάγαο αλέιαβε γηα έλα ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα ν εθ Υίνπ ιόγηνο Ηάθσβνο (ςεπδν-)παιαηνιόγνο, ν νπνίνο αλ θαη κνλαρόο θαζνιηθνύ κνλαζηηθνύ ηάγκαηνο πξνεγνπκέλσο παληξεύηεθε κε κηα λεαξή θνπέια από εύπνξε νηθνγέλεηα ηεο Πξάγαο. ηε κλήκε ηνπ πξνθαηόρνπ ηνπ Μαηζαίνπ Κνιιίλνπο αλέγεηξε επηηάθην πιάθα από θνθθηλόρξσκα κάξκαξν θαη ζρεηηθή επηγξαθή γξακκέλε ζηελ ειιεληθή γιώζζα, ε νπνία δηαζώδεηαη κέρξη ζήκεξα ζε πεξίνπηε ζέζε ζηελ θεληξηθή αίζνπζα ηειεηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Καξόινπ. Ζ πνιπηάξαρε δσή ηνπ Ηάθσβνπ Παιαηνιόγνπ ελέπλεπζε ζηηο αξρέο ηνπ 20 νπ αηώλα ηνλ Έγθνλ Έξβηλ Κηο, γλσζηό σο «θινγεξό ξεπόξηεξ» ηεο Πξάγαο ηνπ Μεζνπνιέκνπ, ν νπνίνο ηνπ αθηέξσζε έλα θεθάιαην ζηε γλσζηό ζπιινγή ησλ δηεγεκάησλ ηνπ «Ο πεξίεξγνο ηεο Πξάγαο» (Pražský pitaval). Από ηα ηέιε ηνπ 16 νπ αηώλα θαηαγξάθνληαη επίζεο νη πξώηεο επηζθέςεηο Σζέρσλ ηαμηδησηώλ ζε ειιαδηθέο πεξηνρέο. Σν θαινθαίξη ηνπ 1598 ν Σζέρνο επγελήο Κξύζηνθ Υαξάλη επηζθέθηεθε ηα ελεηνθξαηνύκελα Ηόληα λεζηά θαζώο θαη ηελ από ην 1571 ηνπξθνθξαηνύκελε Κύπξν. Ο Υαξάλη θαηέγξαςε ηηο εληππώζεηο ηνπ θαη ηηο εμέδσζε ζε βηβιίν ην ην βηβιίν πέξα από ηηο εζλνγξαθηθέο παξαηεξήζεηο πξνβάιιεηαη επίζεο ε θαηαπίεζε πνπ πθίζηαλην νη Έιιελεο από ηνπο Οζσκαλνύο. Σελ ίδηα επνρή ν γλσζηόο Σζέρνο κπζνπιάζηεο θαη ρξνληθνγξάθνο Υάγηεθ ηνπνζεηνύζε ηελ θαηαγσγή ησλ Σζέρσλ ζηε ζεκεξηλή Κξναηία, ζε έλα ρώξν θνληά ζην γλσζηό θόζκν ηεο αξραηόηεηαο, θαη κε αξθεηή δόζε θαληαζίαο αλήγαγε ηελ θαηαγσγή ησλ Σζέρσλ ζηνλ δηθήο ηνπ θαηαζθεπήο πξνπάηνξα ησλ Διιήλσλ Γηαθεηόθηζε Γηαβάλα. Πξόβαιε κάιηζηα ηελ ππόζεζε όηη ιόγσ γεηηλίαζεο Διιήλσλ θαη Σζέρσλ ε ηζερηθή γιώζζα ζα κπνξνύζε λα ζεσξεζεί ζπγγεληθή ηεο ειιεληθήο. Δίλαη γλσζηό όηη ηελ πεξίνδν ηεο ηνπξθνθξαηίαο πνιινί Έιιελεο θαηέθπγαλ ζε δηάθνξεο ρώξεο ηεο Δπξώπεο ηδξύνληαο ζε νξηζκέλεο απ απηέο αθκάδνπζεο θνηλόηεηεο. Μνινλόηη ζήκεξα δηαζέηνπκε

3 επαξθή ζηνηρεία γηα ηε ιεηηνπξγία εύπνξσλ ειιεληθώλ θνηλνηήησλ ζε δηάθνξεο πόιεηο ηεο ηόηε Απζηξν-νπγγαξίαο, δειαδή ζε κηθξή απόζηαζε από ηηο ηζερηθέο πεξηνρέο, ζηελ ίδηα ηελ Σζερία δελ ηεθκεξηώλεηαη κέρξη ηε ιήμε ηνπ Β Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ε ύπαξμε νπνηαζδήπνηε αμηόινγεο ειιεληθήο θνηλόηεηαο. Καηαγξάθεηαη όκσο ε παξνπζία αξθεηώλ κεκνλσκέλσλ Διιήλσλ πνπ δηήιζαλ από ηελ Σζερία. Έλαο από ηνπο πξώηνπο Έιιελεο πνπ ήξζαλ ζε επαθή κε ηα ηζερηθά γξάκκαηα ήηαλ ν Γηώξγνο Εαβηξάο, πξόζθπγαο εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Οπγγαξία, ν νπνίνο ζην δεύηεξν ήκηζπ ηνπ 18 νπ αηώλα κεηέθξαζε ζηα ειιεληθά ην Orbis Pictus ηνπ Κνκέληνπο. Σν 1800 ν Εαβηξάο πξαγκαηνπνίεζε πεξηεγήζεηο ζε αξθεηέο πεξηνρέο ηεο Σζερίαο ηηο νπνίεο ζηε ζπλέρεηα θαηέγξαςε ζην πόλεκά ηνπ «Περιήγηζη». Από ηηο πόιεηο πνπ επηζθέθηεθε ν Εαβηξάο ζηε Βνεκία θαη ηε Μνξαβία αλαθέξεη ην Ελότκν, ηε Γηριάβα, ηελ Κνύηλα Υόξα, ην Κνιίλ, ην Σέπιηηζε θαη θπζηθά ηελ Πξάγα, ζηελ νπνία κεηαμύ άιισλ - επηζθέθηεθε ηνλ ηάθν ηνπ αζηξνλόκνπ Σύρν ληε Μπξάρε πνπ κέρξη ζήκεξα βξίζθεηαη ζηνλ επηβιεηηθό γνηζηθό λαό ηεο Παλαγίαο ηεο Σπλ. Οη ηζερηθέο πεξηθέξεηεο ρξεζηκνπνηνύληαλ ζπρλά γηα ηε θηινμελία Διιήλσλ πνπ είραλ ππνπέζεη ζηε δπζκέλεηα ηεο νζσκαληθήο δηνίθεζεο. Γλσζηή είλαη ε παξακνλή ηνπ θαλαξηώηε εγεκόλα ηεο Μνιδνβιαρίαο Αιέμαλδξνπ Τςειάληε, παππνύ ηνπ πξσηεξγάηε ηεο Φηιηθήο Δηαηξείαο. Ο Αιέμαλδξνο Τςειάληεο ν πξεζβύηεξνο εμνξίζηεθε ηελ πεξίνδν ζην Μπξλν. Σηκήο έλεθελ κέρξη ζήκεξα ζηε κεγαινύπνιε ηεο Μνξαβίαο ππάξρεη ε νδόο Τςειάληε. Τπό πην ηξαγηθέο πεξηζηάζεηο θαηέθπγε ζηελ Απζηξν-νπγγαξία ν εγγνλόο ηνπ Αιέμαλδξνο ακέζσο κεηά ηελ απνηπρία ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 21 ζηε Μνιδνβιαρία. Ο Αιέμαλδξνο Τςειάληεο ν λεώηεξνο θπιαθίζηεθε αξρηθά ζην θξνύξην Μνπθάηζεβν ηεο Τπεξθαξπαζίαο θαη ζηε ζπλέρεηα ζην ζηξαηόπεδν Σεξεδίλ ηεο Κεληξηθήο Σζερίαο. Σν Σεξεδίλ ηελ πεξίνδν ηνπ Β Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ κεηαηξάπεθε ζε ζηξαηόπεδν ζπγθέληξσζεο δεθάδσλ ρηιηάδσλ Δβξαίσλ θαη πνιηηηθώλ θξαηνπκέλσλ από δηάθνξεο ρώξεο ηνπ θόζκνπ, κεηαμύ δε απηώλ θαη από ηελ Διιάδα. Σν 1993 εθπξόζσπνη ησλ ειιεληθώλ θνηλνηήησλ ηεο Σζερίαο ηνπνζέηεζαλ έμσ από έλα θειί ηνπ Τςειάληε ηηκεηηθή πιαθέηα, ελώ αθξηβώο ζην δηπιαλό θειί άιιε κηα πιαθέηα ππελζπκίδεη όηη ζηνλ ίδην ρώξν «θηινμελήζεθε» κέρξη ην ζάλαηό ηνπ θαη ν έξβνο θνηηεηήο Γθαβξίιν Πξίληζηπ, ν άλζξσπνο πνπ ηνλ Ηνύιην ηνπ 1914 δνινθόλεζε ζηελ αγνξά ηνπ εξάγεβν ηνλ Αξρηδνύθα Φεξδηλάλδν δίλνληαο ηελ αθνξκή γηα ην μέζπαζκα ηνπ Α Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Ζ επαλάζηαζε ηνπ 21 είρε κεγάιε απήρεζε ζηηο ηζερηθέο εθεκεξίδεο εθείλεο ηεο επνρήο νη νπνίεο αλ θαη ππόθεηλην ζε ινγνθξηζία δελ έθξπβαλ ηε ζπκπάζεηά ηνπο πξνο ηνπο Έιιελεο επαλαζηάηεο. Ζ ζπκπάζεηα ησλ Σζέρσλ πξνο ηελ ειιεληθή επαλάζηαζε αζθαιώο ζρεηίδνληαλ κε ην δηθό ηνπο όξακα εζληθήο ρεηξαθέηεζεο από ηελ θεδεκνλία ησλ Απζηξηαθώλ. Με ηδηαίηεξε ζπκπάζεηα αληηκεηώπηζαλ νη ηζερηθέο εθεκεξίδεο θαη ηα απαλσηά επαλαζηαηηθά θηλήκαηα πνπ ζεκεηώζεθαλ ζηελ Κξήηε θαηά ην δεύηεξν ήκηζπ ηνπ 19 νπ αηώλα. Ζ εζληθή αθύπληζε ησλ Σζέρσλ ζπλνδεύηεθε από κηα πξνζπάζεηα θαιιηέξγεηαο θαη αλαβίσζεο ηνπ αξραηνειιεληθνύ ηδαληθνύ ηεο θαινθαγαζίαο, ηδέα πνπ πηνζεηήζεθε θαη πξνσζήζεθε από ηελ νξγάλσζε σκαηηθήο Αγσγήο «νθόι», ηελ νπνία ίδξπζε ν Μίξνζιαβ Σπξο, θαζεγεηήο Κιαζζηθήο Αξραηνινγίαο θαη Αηζζεηηθήο. Ο Μίξινζιαβ Σπξο θαιιηέξγεζε κεηαμύ άιισλ ηελ ηδέα ηεο αλαβίσζεο ηνπ πλεύκαηνο ησλ αξραίσλ Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ αξθεηέο δεθαεηίεο πξηλ ηε δηνξγάλσζε ηεο πξώηεο Οιπκπηάδαο ησλ Αζελώλ ην αλ έηνηκνη από θαηξό νη Σζέρνη εθπξνζσπήζεθαλ ζηελ πξώηε Γηεζλή Οιπκπηαθή Δπηηξνπή κε ην δηθό ηνπο Πξόεδξν Γίξδη Γθνύηα-Γηαξθόθζθη. Σελ αλεμάξηεηε Διιάδα πξνο ην ηέινο ηνπ 19 νπ αηώλα είραλ ηε δπλαηόηεηα λα επηζθεθζνύλ θαη αξθεηνί ζεκαληηθνί Σζέρνη δηαλννύκελνη εθείλεο ηεο επνρήο, όπσο ν Βίηηεζιαβ Υάιεθ θαη ν Γηαλ Νεξνύληα, ν ζπγγξαθέαο από ηνλ νπνίν αξγόηεξα δαλείζηεθε ην όλνκά ηνπ ν Υηιηαλόο πνηεηήο Πάκπιν Νεξνύληα. Από την ανεξαπτησία τηρ Σσεσοσλοβακίαρ μέσπι τη λήξη τος Β Παγκοσμίος Πολέμος ηηο ζρέζεηο ηεο Σζερνζινβαθίαο, πνπ αλεμαξηεηνπνηήζεθε ζηηο 28 Οθησβξίνπ 1918, κε ηελ Διιάδα δηαδξακάηηζαλ πξσηαγσληζηηθό ξόιν νη αλακθίβνια ζεκαληηθόηεξεο πξνζσπηθόηεηεο εθείλεο ηεο πεξηόδνπ: ν πξώηνο Πξόεδξνο ηεο αλεμάξηεηεο Σζερνζινβαθίαο Σόκαο Γθέξπθ Μάζαξπθ θαη ν πξσζππνπξγόο ηεο Διιάδαο Διεπζέξηνο Βεληδέινο. Οη δύν άλδξεο ζπλαληήζεθαλ επαλεηιεκκέλα ζηηο ζπλόδνπο ησλ Παξηζίσλ θαη ησλ Βεξζαιιηώλ θαηά ηηο νπνίεο θαζνξίζηεθαλ ηα λέα, δηεπξπκέλα ζύλνξα ησλ ρσξώλ ηνπο. Μάζαξπθ θαη Βεληδέινο ηαίξηαδαλ ηόζν θπζηνγλσκηθά όζν θαη πνιηηηθά,

4 θαζώο ην ζπκθέξνλ θαη ησλ δύν ρσξώλ πξόθξηλε ηε ζπλεξγαζία ηνπο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο εηξήλεο ζε έλα ζύζηεκα ζπιινγηθήο αζθάιεηαο. Ζ πξώηε ειιεληθή Πξεζβεία ζηελ Πξάγα εγθαηλίαζε ηε ιεηηνπξγία ηεο ζηηο 25 Μάηνπ 1920, όηαλ ν πξέζβεο Υαξάιακπνο ηκόπνπινο επέδσζε ηα δηαπηζηεπηήξηά ηνπ ζηνλ Σζέρν Πξόεδξν Μάζαξπθ. Ζ πξώηε ηζερνζινβάθηθε Πξεζβεία ζηελ Αζήλα άξρηζε λα ιεηηνπξγεί δύν ρξόληα αξγόηεξα όηαλ ν πξώηνο Πξέζβεο Κάξει Μεηζίξδ επέδσζε ζηηο 8 Απξηιίνπ 1922 ηα δηαπηζηεπηήξηα ηνπ ζηνλ βαζηιηά Κσλζηαληίλν. Μεηαμύ ησλ δύν ρσξώλ ππνγξάθηεθαλ αξθεηέο ζπκθσλίαο δηκεξείο ζπλεξγαζίαο ελώ ζεκαληηθή πξόνδν ζεκείσζαλ θαη νη δηκεξείο εκπνξηθέο αληαιιαγέο. Ζ Σζερνζινβαθία πξνκεζεπόηαλ ζε ηαθηηθή βάζε από ηελ Διιάδα θαπλό, εηζήγαγε ειιεληθά θξαζηά θαη ζε κηθξόηεξν βαζκό εζπεξηδνεηδή, ελώ ε Σζερνζινβαθία εμήγαγε ζηελ Διιάδα νξπθηά, δάραξε, παιηθά, ηα γλσζηά πνξζειάληλα πξντόληα θαη ζε κηθξόηεξν βαζκό απηνθίλεηα, κεραλνθαηαζθεπέο αθόκα θαη όπια γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ειιεληθνύ ζηξαηνύ. Σελ πεξίνδν ηνπ κεζνπνιέκνπ θαηαγξάθηεθε ζεκαληηθό ελδηαθέξνλ ηζερνζινβάθσλ δηαλννπκέλσλ γηα ηνλ αξραηνειιεληθό θαη βπδαληηλό πνιηηηζκό, παξάδεηγκα από ην 1929 άξρηζε λα εθδίδεηαη ε επεηεξίδα Byzantinoslavica ε νπνία εμαθνινπζεί λα εθδίδεηαη κέρξη ζήκεξα. Αξθεηνί Σζέρνη παλεπηζηεκηαθνί έζηξεςαλ ην εξεπλεηηθό ηνπο ελδηαθέξνλ ζηελ αξραία Διιάδα θαη ζηελ αξραηνειιεληθή θηινινγία. Από ηνπο θιαζηθνύο θηιόινγνπο μερώξηζε ν Φξάληηζεθ Νόβνηλη, από ηνπο αξραηνιόγνπο ν Αληνλίλ αιάηο (κε ζεκαληηθέο έξεπλεο ζηε ακνζξάθε θαη ζηνπο Γειθνύο), ελώ ζηε βπδαληηλνινγία δηαθξίζεθαλ ν Γηάξνζιαβ Μπίληιν θαη ε Μηιάληα Πανύινβα. ηελ ίδηα πεξίνδν αλάγεηαη θαη ε πνιύκελε παξακνλή ηνπ ζπγγξαθέα Νίθνπ Καδαληδάθε ζην κηθξό γεξκαλόθσλν ρσξηό Μπόδη Νηαξ πνπ βξίζθεηαη ζηε γεξκαλν-ηζερηθή κεζόξην. Δθεί ν Καδαληδάθεο ζπλέγξαςε ην κεγαιύηεξν ηκήκα ηεο «Οδύζζεηαο», πνπ απνηειεί ην εθηελέζηεξν ζηηρνπξγηθό έξγν ηεο ειιεληθήο γξακκαηείαο. Αο ζεκεησζεί όηη ν Καδαληδάθεο ζπλδέζεθε κεηαπνιεκηθά κε ηνλ γλσζηό Έιιελα κνπζηθνζπλζέηε Μπόρνπζιαβ Μαξηίλνπ, ν νπνίνο βαζηά επεξεαζκέλνο από ην κπζηζηόξεκα «Ο Υξηζηόο μαλαζηαπξώλεηαη» ζπλέζεζε ην ιηκπξέην «Σα πάζε ησλ Διιήλσλ» πνπ θαηά θαηξόο έρεη παξνπζηαζηεί ζε αξθεηέο ιπξηθέο ζθελέο δπηηθνεπξσπατθώλ πόιεσλ θαη θπζηθά ηεο Πξάγαο. Σε ζρέζε ηνπ Μπόρνπζιαβ Μαξηίλνπ κε ηνλ Νίθν Καδαληδάθε έρεη θαηαγξάςεη ζε λεώηεξε κειέηε ηεο ε παλεπηζηεκηαθόο Ρνύδελα Νηνζηάινβα. Αο ζεκεησζεί όηη ζρεδόλ ην ζύλνιν ησλ κπζηζηνξεκάησλ ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε έρεη κεηαθξαζηεί ζηελ ηζερηθή γιώζζα θαη έηζη απνηειεί ηνλ πιένλ κεηαθξαζκέλν Έιιελα ζπγγξαθέα ζηελ ηζερηθή γιώζζα. Οη Σζέρνη θίινη ηεο θιεξνλνκηάο ηνπ Καδαληδάθε δξαζηεξηνπνηνύληαη από ην 1997 ππό ηε ζηέγε ηνπ ηζερηθνύ παξαξηήκαηνο ηεο «Δηαηξείαο Νίθνπ Καδαληδάθε». Από το 1945 μέσπι σήμεπα Μεηά ηνλ πόιεκν Σζερνζινβαθία θαη Διιάδα βξέζεθαλ λα αλήθνπλ ζε δπν αληίπαια ςπρξνπνιεκηθά ζηξαηόπεδα. Σν 1946 ε Διιάδα επαλαδξαζηεξηνπνίεζε ηελ πξεζβεία ηεο ζηελ Πξάγα, δελ έπξαμε όκσο ην ίδην θαη ε Σζερνζινβαθία, νη δηπισκάηεο ηεο νπνίαο ππνζηήξημαλ ηηο εδαθηθέο δηεθδηθήζεηο πνπ πξόβαιε ε ηόηε θνκκνπληζηηθή Βνπιγαξία εηο βάξνο ηεο Διιάδαο. Σνλ Μάξηην ηεο ίδηαο ρξνληάο έθηαζε ζηελ Πξάγα ν Νίθνο Εαραξηάδεο, εγέηεο ηνπ Κνκκνπληζηηθνύ Κόκκαηνο Διιάδαο (ΚΚΔ) ν νπνίνο πξνπνιεκηθά αθόκα είρε παληξεπηεί κε ηελ ηζέρα θνκκνπλίζηξηα Μαξία Ννβάθνβα. ηελ Πξάγα ν Εαραξηάδεο παξαθνινύζεζε ην 8 ν ζπλέδξην ηνπ ΚΚ Σζερνζινβαθίαο ην νπνίν δπν ρξόληα αξγόηεξα (25 Φεβξνπαξίνπ 1948) αλέιαβε ηε κνλνπσιηαθή άζθεζε ηεο εμνπζίαο ζηε ρώξα. Οη ηζερνζινβάθνη θνκκνπληζηέο άξρηζαλ από ηελ άλνημε ηνπ 1948 λα απνζηέιινπλ κπζηηθά κεγάιεο πνζόηεηεο όπισλ θαη ππξνκαρηθώλ ζηνπο αληάξηεο ηνπ θνκκνπληζηηθνύ Γεκνθξαηηθνύ ηξαηνύ Διιάδαο (ΓΔ). Σελ ίδηα επνρή άξρηζαλ λα θηάλνπλ ζηελ Σζερνζινβαθία εθαηνληάδεο παηδηά από ηηο πεξηνρέο πνπ καίλνληαλ ν ειιεληθόο εκθύιηνο πόιεκνο. Πξόθεηηαη γηα ηα παηδηά ηνπ ιεγόκελνπ παηδνκαδώκαηνο, ηα νπνία έηπραλ ζξηακβεπηηθήο ππνδνρήο θαη ππνδεηγκαηηθήο θηινμελίαο από ην λεόηεπθην θνκκνπληζηηθό θαζεζηώο. Σα παηδηά ειιεληθήο θαη ζιαβνκαθεδνληθήο θαηαγσγήο μεπέξαζαλ ην ζέξνο ηνπ 1949 ηηο θαη θηινμελήζεθαλ ζε παηδηθνύο ζηαζκνύο πνπ σο επί ην πιείζηνλ ιεηηνύξγεζαλ ζε παιάηηα πνπ είραλ θαηαζρεζεί από αζηηθέο νηθνγέλεηεο Σζερνζινβάθσλ. Από ηηο 29 Απγνύζηνπ 1949, ηελ εκέξα πνπ ζηελ Διιάδα έιεμαλ νη πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο κε ήηηα ηνπ ΓΔ ζηελ νξνζεηξά Γξάκκνο, άξρηζαλ λα θηάλνπλ ζηελ Σζερνζινβαθία απαλσηέο απνζηνιέο

5 ελειίθσλ πνιηηηθώλ πξνζθύγσλ από ηελ Διιάδα. Οη κηζνί πεξίπνπ απ απηνύο έθηαζαλ από ηελ ειιεληθή θνηλόηεηα Μπνύιθεο πνπ ιεηηνπξγνύζε λσξίηεξα ζηε γηνπγθνζιαβηθή Βντβνληίλα, ελώ νη άιινη κηζνί έθηαζαλ κε θαξάβηα πνπ ζάιπαξαλ από αιβαληθά ιηκάληα θαη κέζσ Γηβξαιηάξ ηνπο απνβίβαζαλ ζε πνισληθά ιηκάληα. Οη Έιιελεο πξόζθπγεο πνπ έθηαζαλ ζηελ Σζερνζινβαθία μεπεξλνύζαλ, καδί κε ηα παηδηά πνπ είραλ θηάζεη λσξίηεξα, ηηο θαη απνηεινύζαλ ηε δεύηεξε, κεηά ηελ Σαζθέλδε, πνιππιεζέζηεξε θνηλόηεηα Διιήλσλ πνιηηηθώλ πξνζθύγσλ ζην εμσηεξηθό. Μεηά από έλα ζύληνκν δηάζηεκα πνπ πέξαζαλ ζε θαξαληίλα νη πξόζθπγεο εγθαηαζηάζεθαλ ζε πεξίπνπ 20 νηθηζκνύο θαη πόιεηο ησλ λνκώλ Γηέζεληθ, Κξλνθ θαη Εάκπεξγθ πνπ βξίζθνληαη ζηα ζύλνξα κε ηελ Πνισλία. Από ην 1949 αξρίδεη νπζηαζηηθά ε καδηθή παξνπζία Διιήλσλ ζηελ Σζερνζινβαθία, εηδηθόηεξα ζηελ Σζερία, ε νπνία ζπλερίδεηαη κέρξη ζήκεξα. Αγθάζη ζηηο ειιελν-ηζερνζινβάθηθεο ζρέζεηο απνηέιεζαλ δηάθνξεο δηπισκαηηθέο δηελέμεηο, παξάπιεπξεο επηπηώζεηο ηνπ Δκθπιίνπ, όπσο π.ρ. ν επαλαπαηξηζκόο ησλ αηρκαιώησλ ηνπ ΓΔ πνπ είραλ νδεγεζεί ζηελ Σζερνζινβαθία θη αξθεηνί απ απηνύο θξαηνύληαλ ζε θπιαθέο ή ζε ζηξαηόπεδα εξγαζίαο, ή ν επαλαπαηξηζκόο αξθεηώλ δεθάδσλ παηδηώλ πνπ νη γνλείο ηνπο έκεηλαλ ζηελ Διιάδα. Μηα πξόζθαηξε βειηίσζε ζηηο δηκεξείο ζρέζεηο εκθαλίζηεθε ην 1954, όηαλ μαλάξρηζε λα ιεηηνπξγεί ε ηζερνζινβάθηθε Πξεζβεία ζηελ Αζήλα. Σελ ίδηα ρξνληά επηηξάπεθε θαη ν καδηθόο επαλαπαηξηζκόο 800 πεξίπνπ πνιηηηθώλ πξνζθύγσλ, κεηαμύ ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλνληαλ θαη νη αηρκάισηνη ηνπ ΓΔ, θαζώο θαη ηα παηδηά πνπ νη ζπγγελείο ηνπο είραλ παξακείλεη ζηελ Διιάδα. Από ηελ ίδηα ρξνληά εγθαηληάζηεθε εθ λένπ ε ηζερνζινβαθηθή ζπκκεηνρή ζηε Γηεζλή Έθζεζε ηεο Θεζζαινλίθεο. ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60 ηελ πεξίνδν πνπ ζηελ Διιάδα θπβεξλνύζε ε Έλσζηο Κέληξνπ, ζεκεηώζεθε αλαβάζκηζε ησλ δηπισκαηηθώλ ζρέζεσλ ησλ δύν ρσξώλ, νη νπνίεο δελ δηαθόπεθαλ νύηε ηελ πεξίνδν ηεο δηθηαηνξίαο ησλ ζπληαγκαηαξρώλ. Παξαδόμσο ηελ πεξίνδν ηεο ρνύληαο νη δηκεξείο εκπνξηθέο αληαιιαγέο παξέκεηλαλ ζε πςειό ζρεηηθό επίπεδν, κνινλόηη ζε πνιηηηθό επίπεδν ζπλερίζηεθαλ νη αληεγθιήζεηο κε αθνξκή ηελ επηβνιή ηεο δηθηαηνξίαο ζηελ Διιάδα (Απξίιηνο 1967) ή ηελ θαηαζηνιή ηεο Άλνημεο ηεο Πξάγαο από ηα ζηξαηεύκαηα ηνπ πκθώλνπ ηεο Βαξζνβίαο (Αύγνπζηνο 1968). Οη ειιελν-ηζερνζινβαθηθέο ζρέζεηο αλαζεξκάλζεθαλ κεηά ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δεκνθξαηίαο ζηελ Διιάδα (Ηνύιηνο 1974). ηαζκό ζηηο ζρέζεηο ησλ δύν ρσξώλ απνηέιεζε ε επίζθεςε ηνπ Κσλζηαληίλνπ Καξακαλιή ζηελ Πξάγα (1979), ε πξώηε επίζθεςε έιιελα πξσζππνπξγνύ ζηελ ηζερνζινβαθηθή πξσηεύνπζα. Αθνινύζεζε ε ππνγξαθή κηαο ζεηξάο ζπκθσληώλ γηα ηε δηεπθόιπλζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηζηηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ δύν ρσξώλ. Νέα βειηίσζε ζην επίπεδν ησλ δηκεξώλ ζρέζεσλ θαηαγξάθεθε κεηά ηε δεκηνπξγία ηεο πξώηεο ζνζηαιηζηηθήο θπβέξλεζεο ζηελ Διιάδα (1981). Δπί θπβέξλεζεο ΠΑΟΚ αλαγλσξίζηεθε ε Δζληθή Αληίζηαζε θαη απνδόζεθε ε ειιεληθή ηζαγέλεηα ζηνπο πεξηζζόηεξνπο πνιηηηθνύο πξόζθπγεο (από ηνλ επαλαπαηξηζκό εμαηξέζεθαλ νη «κε Έιιελεο ην γέλνο», δει. νη ιαβνκαθεδόλεο), νη νπνίνη από ην 1975 είραλ αξρίζεη λα επαλαπαηξίδνληαη ζηελ Διιάδα. Σε δηαδηθαζία επαλαπαηξηζκνύ δηεπθόιπλε ε ζπκθσλία πνπ ππέγξαςε ην 1985 ν ζνζηαιηζηήο πξσζππνπξγόο Αλδξέαο Παπαλδξένπ κε ηελ ηζερνζινβαθηθή θπβέξλεζε. Βάζεη απηήο ηεο ζπκθσλίαο δηεπζεηνύληαλ, κεηαμύ άιισλ, ηα ζπληαμηνδνηηθά δηθαηώκαηα ησλ πξνζθύγσλ, αθνύ ε ηζερνζινβαθηθή πιεπξά θαηέβαιε ζην ειιεληθό Γεκόζην πνζό ηεο ηάμεο ησλ 24 εθαη. ακεξηθαληθώλ δνιαξίσλ, πξνθεηκέλνπ λα ζπληαμηνδνηεζνύλ νη πξόζθπγεο. πλνιηθά νη πξόζθπγεο πνπ επαλαπαηξίζηεθαλ ζηελ Διιάδα από ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70 έσο ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 80 ππνινγίδνληαη ζε άηνκα. ηελ Σζερνζινβαθία παξέκεηλαλ πεξίπνπ ηέζζεξηο ρηιηάδεο άηνκα, νη πεξηζζόηεξνη εθ ησλ νπνίσλ δνπλ ζε κηθηέο νηθνγέλεηεο. Ζ βειηίσζε ησλ δηκεξώλ ζρέζεσλ νδήγεζε ζε κηα πξσηνθαλή αλάπηπμε ησλ Διιεληθώλ Γξακκάησλ ζηελ Σζερνζινβαθία. Μεηαμύ απηώλ πνπ πξσηαγσλίζηεζαλ ζηνλ ηνκέα απηό ζπκπεξηιακβάλνληαη ν θαζεγεηήο αξραηνινγίαο Γηαλ Μπόνπδεθ, νη βπδαληηλνιόγνη Μπνρνπκίια Εαζηηέξνβα, ε Βηέξα Υξόρνβα, ν Μίιαλ Λόνο θαη ν Βιαληηκίξ Βαβξδίλεθ. ηνλ ηνκέα ηεο θιαζηθήο θηινινγίαο ην δεύγνο Αληνλίλ θαη Νηάγθκαξ Μπαξηόληεθ, νη ηζηνξηθνί ηεο αξραίαο Διιάδαο Πάβει Οιίβα θαη Ράληηζιαβ Υόζεθ, ελώ ζεκαληηθή γηα ηε γλσξηκία ηεο ηζηνξίαο ηεο Νεώηεξεο Διιάδαο ππήξμε ε ζπλεηζθνξά ηνπ βαιθαλνιόγνπ Πάβει Υξάληεηζλη ( ), ν νπνίνο ηέζεθε επηθεθαιήο ζπγγξαθηθήο νκάδαο πνπ εμέδσζε ηελ «Ιζηορία ηης Ελλάδας», πνπ απνηειεί κηα εθηελή όζν θαη αμηόπηζηε αλαδξνκή ζηελ

6 ηζηνξία ηνπ ειιαδηθνύ ρώξνπ από ηελ πξντζηνξηθή επνρή κέρξη ζήκεξα. Ο Πάβει Υξάληεηζλη δεκνζίεπζε επίζεο ζεηξά κνλνγξαθηώλ θαη άξζξσλ αλαθνξηθά κε ηε λεώηεξε ηζηνξία ηεο Διιάδαο θαη ηνπ επξύηεξνπ βαιθαληθνύ ρώξνπ, από ηα νπνία αληινύλ θαη νη ζεκεξηλνί εξεπλεηέο. Καζνξηζηηθό ξόιν ζηελ θαζηέξσζε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ Νέσλ Διιεληθώλ ζηε Φηινζνθηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Πξάγαο δηαδξακάηηζε ε παλεπηζηεκηαθόο Ρνύδελα Νηνζηάινβα, ε νπνία ζηειέρσζε από ηελ πξώηε ζηηγκή ηελ έδξα ηεο λενειιεληθήο γιώζζαο, δίπια ζηνλ πξώην πθεγεηή Γεκήηξε Παπά θαη ηνλ Θεόδσξν Νεδέιθν ζηε ζπλέρεηα. Ζ θ. Νηνζηάινβα πξσηνζηάηεζε θαη ζηελ ίδξπζε Σκήκαηνο Νέσλ Διιεληθώλ ζην Παλεπηζηήκην Μάζαξπθ ηνπ Μπξλν, ιίγν κεηά ην πξόζθαηξν θιείζηκν ηνπ Σκήκαηνο ζηελ Πξάγα (1994). Ζ λενειιελίζηξηα θαη βπδαληηλνιόγνο Ρνύδελα Νηνζηάινβα ζηα 65 ρξόληα ηεο παλεπηζηεκηαθή ηεο θαξηέξαο κεηέθξαζε ζηα ηζερηθά ηα ζεκαληηθόηεξα έξγα ηεο βπδαληηλήο θαη λενειιεληθήο ινγνηερλίαο. Γηα ηελ πξνζθνξά ηεο απηή ε θ. Νηνζηάινβα ηηκήζεθε ην 2011 από ηνλ Πξόεδξν ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο κε ην παξάζεκν ηνπ Σάγκαηνο ηνπ Φνίληθα. Αληίζηνηρε ζπλεηζθνξά ζηε δηάδνζε ησλ ηζερηθώλ γξακκάησλ ζηελ Διιάδα είρε ν Σζέρνο ηελ θαηαγσγή Κάξνινο Σζίδεθ, ν νπνίνο από ην 1929 κέρξη ην ζάλαηό ηνπ (Γεθέκβξηνο 2013) δνύζε ζηε Θεζζαινλίθε. Ο θ. Σζίδεθ, πέξαλ από ηε ζεκαληηθή παξνπζία ηνπ ζηελ πνιηηηζηηθή δσή ηεο ειιεληθήο ζπκπξσηεύνπζαο, κεηέθξαζε ζηα ειιεληθά έλαλ κεγάιν αξηζκό πνηεκάησλ κεγάισλ Σζέρσλ θαη ινβάθσλ πνηεηώλ (άτθεξη, θάηζει, Βόιθεξ, Μπέδξνπηο, Γθάκπνξ θ.α.). Αο ζεκεησζεί όηη ηε δεθαεηία ηνπ 60 ν ηηκεκέλνο Έιιελαο πνηεηήο Γηάλλεο Ρίηζνο επηζθέθηεθε αξθεηέο θνξέο ηελ Σζερνζινβαθία κεηαθξάδνληαο κάιηζηα κηα εθηελή «Ανθολογία ηζεχικής και ζλοβακικής ποίηζης». Ζ ζρεηηθή Αλζνινγία δπζηπρώο δελ πξόιαβε λα θπθινθνξήζεη δηόηη θαηαζρέζεθε από όξγαλα ηεο ρνύληαο θαη νδεγήζεθε ζε πνιηνπνίεζε. Μεηά ηελ αιιαγή θαζεζηώηνο ζηελ Σζερνζινβαθία (1989) θαη ην «βεινύδηλν δηαδύγην» ηνπ 1992 κε ην νπνίν ε ρώξα δηαζπάζηεθε ζε Σζερία θαη ινβαθία δηακνξθώζεθαλ λέα δεδνκέλα ζηηο ζρέζεηο ηεο Διιάδαο κε ηηο δύν λενπαγείο ρώξεο. Σα ζεκαληηθόηεξν από απηά ήηαλ ε έλαξμε ελόο καδηθνύ θύκαηνο ηνπξηζκνύ πνπ ππνβνεζήζεθε από ηελ ακνηβαία θαηάξγεζε ησλ ζεσξήζεσλ (1991), από ηα ηνπξηζηηθά γξαθεία νξηζκέλσλ πξώελ πνιηηηθώλ πξνζθύγσλ αιιά θαη από ηελ επηζπκία ησλ Σζέρσλ θαη ινβάθσλ λα γλσξίζνπλ από θνληά ηα κλεκεία, ηα ζέξεηξα θαη ηνλ θόζκν ηεο Διιάδαο. Από ην 2000 θαη κεηά ε Διιάδα θαηαηάζζεηαη ζηελ ηέηαξηε ζέζε ζε όηη αθνξά ηηο πξνηηκήζεηο ησλ Σζέρσλ ηνπξηζηώλ, θαζώο ρξόλν πεξί ηηο Σζέρνη ηνπξίζηεο επηιέγνπλ λα πεξάζνπλ ηηο δηαθνπέο ηνπο ζε ειιεληθά ζέξεηξα. Μεηαμύ ησλ αγαπεκέλσλ πξννξηζκώλ ησλ Σζέρσλ ζηελ Διιάδα ζπγθαηαιέγνληαη παξαδνζηαθά νη παξαιίεο ηεο Καηεξίλεο θαη ηεο Υαιθηδηθήο, ηα Ηόληα λεζηά, ε Κξήηε, ε Ρόδνο θαη άιια λεζηά ηνπ Αηγαίνπ. Αληίζηνηρα ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζε ηδηαίηεξα δεκνθηιή πξννξηζκό γηα ηνπο Έιιελεο ηνπξίζηεο αλαδείρηεθε ε Πξάγα, όπσο θαη ηα ηζερηθά ζέξεηξα Κάξινβπ Βάξπ θαη Σζέζθπ Κξνύκινβ. Τπνινγίδεηαη όηη πεξίπνπ 70 έσο Έιιελεο ηνπξίζηεο επηζθέπηνληαη εηεζίσο ηελ Σζερία, ηδηαίηεξα ηελ πεξίνδν ησλ Υξηζηνπγέλλσλ ή ηνπ Πάζρα. Ζ δηαθνξά πνπ θαηαγξάθεηαη ζην «ηνπξηζηηθό ηζνδύγην» ησλ δύν ρσξώλ βνεζάεη ηελ Διιάδα λα εμηζνξξνπήζεη ην εηο βάξνο ηεο κεγάιν έιιεηκκα πνπ θαηαγξάθεηαη ζηηο δηκεξείο εκπνξηθέο αληαιιαγέο, θαζώο νη ηζερηθέο εμαγσγέο ζηελ Διιάδα είλαη ηξηπιάζηεο ζε όγθν από ηηο αληίζηνηρεο ειιεληθέο εμαγσγέο ζηελ Σζερία. ην επξσπατθό επίπεδν Διιάδα θαη Σζερία βξέζεθαλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηνπο ίδηνπο νξγαληζκνύο, ηδίσο κεηά ηελ έληαμε ηεο Σζερίαο ζην ΝΑΣΟ (1999) θαη ηελ ΔΔ (2004), κάιηζηα ε ζπκθσλία γηα ηελ έληαμε ηεο Σζερίαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ππνγξάθηεθε από ηνλ Σζέρν Πξόεδξν Βάηζιαβ Κιάνπο ζηελ Αζήλα, ζην Εάππεην Μέγαξν, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ειιεληθήο Πξνεδξίαο ζηελ ΔΔ (Απξίιηνο 2003). Πύθλσζαλ νη δηκεξείο επαθέο κεηαμύ ησλ αλσηάησλ πνιηηηθώλ θαη πνιηηεηαθώλ παξαγόλησλ. ηαζεξή γέθπξα επηθνηλσλίαο κεηαμύ ησλ δύν ιαώλ απνηειεί ε παξνπζία ζρεδόλ ηεζζάξσλ Διιήλσλ ζηελ Σζερία θαη ε παξνπζία ρηιηάδσλ επαλαπαηξηζκέλσλ πξνζθύγσλ από ηελ Σζερνζινβαθία ζηελ Διιάδα. Οη Έιιελεο ηεο Σζερίαο είλαη νξγαλσκέλνη ζε έληεθα θνηλόηεηεο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη

7 θπξίσο ζηα παξαδνζηαθά ηζρπξά θέληξα ηνπ πξνζθπγηθνύ ειιεληζκνύ (Κξλνθ, Οζηξάβα, νύκπεξθ), επίζεο ζην Μπξλν θαη ζηελ Πξάγα. ε κεγάιν βαζκό ζηελ αιιεινγλσξηκία ησλ δύν ιαώλ ζπκβάινπλ κε ην έξγν ηνπο θαη εμέρνληεο ζπγγξαθείο θαη άιινη θαιιηηέρλεο πνπ θξνληίδνπλ λα κεηαδίδνπλ ζηνηρεία ηνπ πνιηηηζκνύ ηνπο ελόο ιανύ ζηνλ άιιν. Μεηαμύ απηώλ αλακθίβνια ζπγθαηαιέγνληαη νη ειιεληθήο θαηαγσγήο ηξαγνπδίζηξηεο Μάξζα θαη Σέλα Διεπζεξηάδνπ, ν ζθελνζέηεο Γηώξγνο Αγαζνληθηάδεο πνπ κε ζεηξά ληνθηκαληέξ αιιά θαη δύν ηαηλίεο κεγάινπ κήθνπο αλαθέξεηαη ζηελ ειιεληθή παξνπζία ζηελ Σζερία. Από ηηο κεηαθξάζεηο πνπ έρνπλ θπθινθνξήζεη ηειεπηαία μερσξίδνπλ νη πνηεηηθέο αλζνινγίεο ηνπ Καβάθε, ηνπ Διύηε θαη ηνπ εθέξε πνπ κεηαθξάζηεθαλ από ηελ θ. Νηνζηάινβα, θαζώο θαη κεηαθξάζεηο αληηπξνζσπεπηηθώλ έξγσλ ησλ ειιήλσλ ζπγγξαθέσλ Παύινπ Μάηεζε, Γεκήηξε Νόιια θαη Ληιήο Εσγξάθνπ ζηελ ηζερηθή γιώζζα, όπσο θαη ησλ Σζέρσλ ζπγγξαθέσλ Μπόρνπκηι Υξάκπαι, Πάβει Κόρννπη θαη Ηβάλ Κιίκα ζηα ειιεληθά. ρεηηθή βηβιηνγξαθία ζηελ ηζερηθή γιώζζα: HRADEČNÝ, P. a kol.: Dějiny Řecka, Praha: Lidové noviny, 2. vyd., 2007, 2009, s HRADEČNÝ, P. - TSIVOS, K.: Česko-řecké vztahy, in: Hladký, L. a kol.: Vztahy Čechů s národy a zeměmi jihovýchodní Evropy, Praha: Historický ústav AV ČR, 2010, s HRADEČNÝ, P. - TSIVOS, K.: Česko-kyperské vztahy, in: Hladký, L. a kol.: Vztahy Čechů s národy a zeměmi jihovýchodní Evropy, Praha: Historický ústav AV ČR, 2010, s

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

VII. Η ΤΣΕΡΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΑ. Να επηιέμεηε θαη λα γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε γηα θάζε νκάδα από ηηο αθόινπζεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο:

VII. Η ΤΣΕΡΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΑ. Να επηιέμεηε θαη λα γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε γηα θάζε νκάδα από ηηο αθόινπζεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο: VII. Η ΤΣΕΡΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΑ Να επηιέμεηε θαη λα γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε γηα θάζε νκάδα από ηηο αθόινπζεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο: 1. Με ηo Γηάηαγκα ησλ Μεδηνιάλσλ : α. κεηαθέξζεθε ε πξσηεύνπζα ηνπ Ρσκατθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»:

Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»: Ελόηεηα 16 ε Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»: 1. Αθνινπζίεο πξνο ηηκήλ ηεο Θενηόθνπ είλαη ν Μεγάινο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011

ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011 ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011 Τν Γξαθείν Ε.Ο.Τ. Μ. Βξεηαλίαο & Ιξιαλδίαο ζπκκεηείρε ζηε δηεζλή έθζεζε ηνπξηζκνύ WORLD TRAVEL MARKET, ε νπνία έιαβε ρώξα ζην Λνλδίλν θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Να επηιέμεηε θαη λα γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε γηα θάζε νκάδα από ηηο αθόινπζεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο:

Να επηιέμεηε θαη λα γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε γηα θάζε νκάδα από ηηο αθόινπζεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο: Ι.ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ ΕΓΓΤ ΑΝΑΣΟΛΗ Η ΑΙΓΤΠΣΟ Να επηιέμεηε θαη λα γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε γηα θάζε νκάδα από ηηο αθόινπζεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο: 1. Τνλ 12ν αη. π.φ. νη Λανί ηεο Θάιαζζαο αλάγθαζαλ ηνπο Αηγππηίνπο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

O Γεώργιος Αβέρωφ. Γεώργιος Αβέρωυ, έξγν ηνπ Π. Πξνζαιέληε, Πηλαθνζήθε Δ. Αβέξσθ, Μέηζνβν.

O Γεώργιος Αβέρωφ. Γεώργιος Αβέρωυ, έξγν ηνπ Π. Πξνζαιέληε, Πηλαθνζήθε Δ. Αβέξσθ, Μέηζνβν. O Γεώργιος Αβέρωφ Γιάννηρ Φίκαρ Ο Γεώξγηνο Αβέξσθ ήηαλ επηρεηξεκαηίαο θαη κέγαο εζληθόο επεξγέηεο. Βιάρηθεο θαηαγσγήο, γελλήζεθε ζηηο 15 Απγνύζηνπ 1818 ζην Μέηζνβν. Υπήξμε θινγεξόο παηξηώηεο, αγλόο ηδενιόγνο,

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Ελόηεηα 11 ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Γηα ηελ Εθθιεζία ε αλάζηαζε ηνπ αλζξώπνπ είλαη κόλν

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750)

Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750) Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750) Δημιοσργός: Ζωή Τζιλίκη Λεηςία 1745. Δίκαη 60 ρξνλώλ θαη έρσ απνθηήζεη κεγάιε θήκε ζαλ νξγαλίζηαο, ηζεκπαιίζηαο, θάληνξαο ζηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Θσκά,

Διαβάστε περισσότερα

O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας

O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας Ο ίκωλ ίλαο θαηαγόηαλ από ηε Μνζρόπνιε ηεο Βνξείνπ Ηπείξνπ, νλνκαζηή γηα ηελ εκπνξηθή ηεο αθκή θαη ηελ πλεπκαηηθή ηεο αθηηλνβνιία, ηδίωο θαηά ηνλ 18

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα