ΠΡΟΩΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τα workshops κα πραγματοποιθκοφν παράλλθλα με τθν εκδιλωςθ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΩΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τα workshops κα πραγματοποιθκοφν παράλλθλα με τθν εκδιλωςθ"

Transcript

1 άββατο 23 Νοεμβρίου 2013 ΠΡΟΩΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τα workshops κα πραγματοποιθκοφν παράλλθλα με τθν εκδιλωςθ Εγγραφζσ Ζναρξθ: Disrupt Startup Scaleup BREAK THROUGH: Μακιματα από τθν πρώτθ γραμμι των startups Shelly Porges, υν-πρόεδροσ, Εκνικό υμβοφλιο Οικονομικϊν, Ready for Hillary 2016 Η Shelly προςφζρει πραγματικζσ ςυμβουλζσ για τθν ζναρξθ και ανάπτυξθ μιασ επιχείρθςθσ, με βάςθ τισ δικζσ τθσ εμπειρίεσ, ωσ επιχειρθματίασ: 6 επιχειριςεισ, με 5 επιτυχθμζνεσ εξόδουσ και πάνω από 200εκ. δολάρια, ενϊ βρίςκεται επίςθσ και ςτθν πρϊτθ γραμμι τθσ καμπάνιασ Ready for Hillary Global Brainstorm Σο επόμενο βιμα Celia Gates, Ιδρφτρια, Whether ObservatoryTM & Global Brainstorm, Δθμιουργόσ του Weather ForecastTM Η Celia αναδεικνφοντασ ζναν αναβακμιςμζνο τρόπο ςκζψθσ ςτοχεφει ςτθ δθμιουργία ιςχυρϊν (και κερδοφόρων) αποτελεςμάτων Zen & The Art of Venture Creation/ Η τζχνθ τθσ επιχειρθματικισ δθμιουργίασ Dash Dharkshinamoorthy, Ιδρυτισ, StartupMalaysia και Global Startup Youth Ο Dash κα παρουςιάςει τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρθματίεσ ςκζφτονται και λειτουργοφν για τθ δθμιουργία μιασ επιχείρθςθσ Διαγωνιςμόσ: Creative Business Cup Σο Creative Business Cup είναι το παγκόςμιο πρωτάκλθμα δθμιουργικισ επιχειρθματικότθτασ και διοργανϊνεται ςε περιςςότερεσ από 40 χϊρεσ. τισ δθμιουργικζσ βιομθχανίεσ εντάςςονται, το χζδιο, θ Αρχιτεκτονικι, θ Παραγωγι Περιεχομζνου, θ Διαφιμιςθ, τα Βιβλία & ο Σφποσ, θ Μουςικι, το Ραδιόφωνο & θ Σθλεόραςθ, τα Πάρκα Ψυχαγωγίασ και οι ηωντανζσ ςκθνζσ, τα Οπτικοακουςτικά ζργα, θ Καλζσ Σζχνεσ & θ Χειροτεχνία, θ Γαςτρονομία, θ Ψυχαγωγία κα. Οι φιναλίςτ ζχουν τθν ευκαιρία να διαγωνιςτοφν και να παρουςιάςουν μζςα ςε 5 λεπτά, τα επιχειρθματικά τουσ ςχζδια μπροςτά ςε ζμπειρουσ κριτζσ και ηωντανό ακροατιριο.

2 Οι παρουςιάςεισ γίνονται ςτα αγγλικά. Οι νικθτζσ κα κερδίςουν πλοφςια δϊρα και ςθμαντικζσ υπθρεςίεσ για τθν εκκίνθςθ τθσ επιχείρθςισ τουσ. Κριτικι επιτροπι: Κωνςταντίνοσ Χοφρςογλου, Ιδρυτισ & Διευκυντισ χεδιαςμοφ, chd industrial & product design Δθμιτριοσ Φακίνοσ, European Design Awards Celia Gates, Ιδρυτισ, Whether ObservatoryTM & Global Brainstorm, Δθμιουργόσ του Weather ForecastTM Απόςτολοσ Αποςτολάκθσ, υν-ιδρυτισ, e-shop.gr, e-food.gr, doctoranytime.gr, Μθ εκτελεςτικόσ Διευκυντισ Taxibeat.com Μπζττυ Σςακαρζςτου, Επίκουρθ Κακθγιτρια Παντείου Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν, Επικεφαλισ του Εργαςτθρίου Διαφιμιςθσ και Δθμοςίων χζςεων ςτο οικείο Σμιμα Διάλλειμα Επαναπροςδιορίηοντασ τθν Επιχειρθματικότθτα Gary Schoeniger, υγγραφζασ & Επιχειρθματίασ/ Ιδρυτισ - The Entrepreneurial Learning Initiative Ο Gary με ζναν ακαταμάχθτο τρόπο προκαλεί παλιζσ πεποικιςεισ και επαναπροςδιορίηει τθν επιχειρθματικι διαδικαςία με τρόπο που ο κακζνασ μπορεί να αποδεχκεί/ αςπαςτεί. Το μινυμά του ζχει επθρεάςει τόςο ακαδθμαϊκοφσ όςο και οργανιςμοφσ οικονομικισ ανάπτυξθσ, κακϊσ και εταιρείεσ ανά τον κόςμο Διαγωνιςμόσ: Get In the Ring Live Σο Get In The Ring είναι μια μάχθ επενδφςεων με ςτόχο να φζρει ςε επαφι νζουσ και ταλαντοφχουσ επιχειρθματίεσ με πικανοφσ επενδυτζσ και να εμπνεφςει του επιςκζπτεσ να ξεκινιςουν το δικό τουσ επιχειρθματικό ταξίδι. Η διαγωνιςτικι διαδικαςία περιλαμβάνει τθν παρουςίαςθ των ςχεδίων μπροςτά ςε ομάδα κριτϊν και ηωντανό ακροατιριο. Ο διαγωνιςμόσ Get In The Ring αφορά επιχειρθματίεσ από όλουσ τουσ τομείσ και τισ βιομθχανίεσ. Οι παρουςιάςεισ γίνονται ςτα αγγλικά. Οι νικθτζσ κα κερδίςουν πλοφςια δϊρα και ςθμαντικζσ υπθρεςίεσ για τθν εκκίνθςθ τθσ επιχείρθςισ τουσ. Κριτικι Επιτροπι: Dash Dharkshinamoorthy, Ιδρυτισ των StartupMalaysia και Global Youth Startup, Andreas Antonopoulos, Bitcoin Foundation, Ιδρυτισ RootEleven LLC, υγγραφζασ Shelly Porges, υν-πρόεδροσ, Εκνικό υμβοφλιο Οικονομικϊν, Ready for Hillary 2016 Marc Wesselink, Startup Bootcamp Amsterdam

3 Gary Schoeniger, υγγραφζασ & Επιχειρθματίασ/ Ιδρυτισ - The Entrepreneurial Learning Initiative Διάλειμμα Διαγωνιςμόσ: Re-inspire Greece from the Youth Up Ο διαγωνιςμόσ απευκφνεται ςε ομάδεσ αποφοίτων λυκείου ι πτυχιοφχων πανεπιςτθμίου που αποφοίτθςαν πρόςφατα, και ζχουν να προτείνουν καινοτόμεσ ιδζεσ που κα ςυμβάλουν ςτθν ανάπτυξθ του αγρο-διατροφικοφ τομζα τθσ χϊρασ. Οι επικρατζςτερεσ προτάςεισ κα κερδίςουν κεφάλαια εκκίνθςθσ φψουσ ζκαςτθ από τθν GAEA, ενϊ θ Σράπεηα Πειραιϊσ, ςυνεργάτθσ τθσ GAEA ς αυτι τθν πρωτοβουλία, δίνει τθ δυνατότθτα ευνοϊκισ χρθματοδότθςθσ με τθν επιλογι χαμθλότοκου δανείου φψουσ Η GAEA κα ανοίξει τθν είςοδο ςτθν αγορά για τουσ νικθτζσ, διακζτοντασ το εκτεταμζνο και παγκόςμιο δίκτυο διανομισ τθσ, ενϊ θ Αμερικανικι Γεωργικι χολι Θεςςαλονίκθσ κα προςφζρει πολφτιμεσ ςυμβουλζσ τεχνογνωςίασ. Κριτικι Επιτροπι: Chef Cat Cora, Iron Chef και Παρουςιάςτρια Σάκθσ Ακαναςόπουλοσ, πρϊθν Διευκφνων φμβουλοσ Toyota Europe Άκοσ τυλιανοφ, Managing Partner, RSM International Greece Δρ. Πάνοσ Κανζλθσ, Πρόεδροσ, Αμερικάνικθ Γεωργικι χολι Θεςςαλονίκθσ Νώντασ Λαμπαδάριοσ, Δικθγόροσ, Δικθγορικό Γραφείο Λαμπαδάριοσ & Ιδιοκτιτθσ του Agrilia Estate ταφροσ ταυράτθσ, Διευκυντισ, Σράπεηα Πειραιϊσ, Αγροτικόσ τομζασ Μιχάλθσ τάγκοσ, υν-ιδρυτισ, Industry Disruptors - Game Changers (ID-GC) & Διευκφνων φμβουλοσ, MSCOMM Δρ. Άρθσ Κεφαλογιάννθσ, Ιδρυτισ & Διευκφνων φμβουλοσ, Gaea Σελετι Βράβευςθσ, Re-Inspire Greece from the Youth Up Cocktail Δικτφωςθσ

4 Κυριακι 24 Νοεμβρίου 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τα workshops κα πραγματοποιθκοφν παράλλθλα με τθν εκδιλωςθ Εγγραφζσ Σο μζλλον των ανανεώςιμων πθγών ενζργειασ Laurence Kempball-Cook, Διευκφνων φμβουλοσ, Pavegen Ο Laurence μζςα από τθν εμπειρία του ςτθν Pavegen κα παρουςιάςει το μζλλον των ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ: εξελίξεισ, προοπτικζσ και οι ζξυπνεσ πόλεισ του μζλλοντοσ Cleantech Open Ideas Competition Ο παγκόςμιοσ διαγωνιςμόσ Cleantech Open Ideas ςτοχεφει ςτθ δθμιουργία ενόσ κακαροφ και πράςινου κόςμου. Επιχειρθματίεσ που δραςτθριοποιοφνται ςε τοπικό επίπεδο καλοφνται να κατακζςουν τισ προτάςεισ τουσ και να διεκδικιςουν μια κζςθ για να διαγωνιςτοφν ηωντανά μπροςτά ςε κοινό και κριτικι επιτροπι. Οι κατθγορίεσ του διαγωνιςμοφ περιλαμβάνουν: Αζρασ, Νερό και Απόβλθτα: τρόποι μείωςθσ τθσ ρφπανςθσ, Ενεργειακι απόδοςθ: αποτελεςματικζσ μζκοδοι και ςυςκευζσ, Ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ: υποκατάςταςθ των ορυκτϊν καυςίμων, Πράςινεσ καταςκευζσ: νζα είδθ δομικϊν υλικϊν, Smart power, Green grid, Αποκικευςθ ενζργειασ: βελτιωμζνεσ μζκοδοι για τθν μεταφορά και αποκικευςθ ενζργειασ, Μεταφορζσ: πράςινα αυτοκίνθτα, λεωφορεία, φορτθγά, αεροπλάνα. Οι ομιλίεσ γίνονται ςτα αγγλικά. Οι νικθτζσ κα κερδίςουν πλοφςια δϊρα και ςθμαντικζσ υπθρεςίεσ για τθν εκκίνθςθ του επιχειρθματικοφ τουσ ςχεδίου. Κριτικι Επιτροπι: Laurence Kemball-Cook, Ιδρυτισ & Διευκφνων φμβουλοσ, Pavegen Νίκοσ Καλλιαγκόπουλοσ, Οικονομικόσ αναλυτισ, Dutch Expansion Thom Ruhe, Αντιπρόεδροσ Επιχειρθματικότθτασ, Kauffman Foundation Arnaud Henin, Σομζασ Ανανεϊςιμων Ενεργειακϊν Επενδφςεων, Piraeus Equity Advisors Ihsan Elgin, Διευκυντισ, Fit Startup Factory (accelerator), Ozyegin University, & υν-ιδρυτισ, Startup Turkey Διάλειμμα Global Relevance and Community as a Currency Η Παγκόςμια Επιχειρθματικι υνάφεια και οι κοινότθτεσ ωσ νζο ιδιωτικό νόμιςμα Thom Ruhe, Αντιπρόεδροσ, Kauffman Foundation

5 Ο Thom κα ςυηθτιςει τρόπουσ διατιρθςθσ επιρροισ ςε παγκόςμιο επίπεδο, τουσ παράγοντεσ που ςυμβάλουν ςε μια ηωντανι επιχειρθματικι κοινότθτα, και πϊσ μποροφν να ζχουν μια μεταςχθματιςτικι επίδραςθ ςτθν κοινωνία υηιτθςθ: Επιχειρθματίεσ, Πόλεισ, και Startup Κοινότθτεσ ςε όλο τον Κόςμο Ομιλθτζσ: Thom Ruhe, Αντιπρόεδροσ Επιχειρθματικότθτασ, Kauffman Foundation Dash Dharkshinamoorthy, Ιδρυτισ των StartupMalaysia και Global Youth Startup, Ihsan Elgin, Διευκυντισ, Fit Startup Factory (επιταχυντισ), Ozyegin University, & υν-ιδρυτισ του Startup Turkey Jaime Rivera, υντονιςτισ, ProChile ASEAN Marc Wesselink, Startup Bootcamp Amsterdam Διάλειμμα BITCOIN: Ζνα μακθματικό και επιςτθμονικό νόμιςμα του Internet Aνδρζασ Αντωνόπουλοσ, Bitcoin Foundation, Ιδρυτισ RootEleven LLC, υγγραφζασ Ο Ανδρζασ κα παρουςιάςει το μζλλον των νομιςμάτων : τθν ανάπτυξθ, τθν ζκδοςθ και διαχείριςθ των ιδιωτικϊν νομιςμάτων Κφριεσ τάςεισ και Επιχειρθματικά Μοντζλα του Μζλλοντοσ Simona Arminaite, Ερευνιτρια-Αναλυτισ, Copenhagen Institute of Future Studies Η Simona κα παρουςιάςει τισ κφριεσ τάςεισ που μποροφν να κακορίςουν τισ αγορζσ του μζλλοντοσ. Μασ βοθκοφν να προβλζψουμε τα μελλοντικά πεδία ανάπτυξθσ, προςφζροντασ ζτςι ςθμαντικζσ ευκαιρίεσ ςε εκείνουσ που κατανοοφν πϊσ να διαχειριςτοφν αυτοφσ τουσ καταλφτεσ παγκόςμιασ αλλαγισ υηιτθςθ: Οι Επιχειρθματίεσ του ςιμερα, οι Επιχειριςεισ του Αφριο Μια ευκαιρία να παρουςιαςτοφν ιδζεσ που κα εκςυγχρονίςουν τον κόςμο των επιχειριςεων (όπωσ τον γνωρίηουμε μζχρι ςιμερα), δίνοντασ ζμφαςθ ςτισ κφριεσ τάςεισ τθσ ανάπτυξθσ, και ςτον τρόπο που μπορεί κανείσ να ενταχκεί ςτο οικοςφςτθμα ανεξάρτθτα από το μζγεκοσ τθσ επιχείρθςισ του. Panelists: Andreas Antinopoulos, Bitcoin Foundation, Ιδρυτισ RootEleven LLC, υγγραφζασ Gary Schoeniger, υγγραφζασ & Επιχειρθματίασ/ Ιδρυτισ - The Entrepreneurial Learning Initiative Laurence Kemball-Cook, Διευκφνων φμβουλοσ & Ιδρυτισ, Pavegen

6 Shelly Porges, υν-πρόεδροσ, Εκνικό υμβοφλιο Οικονομικϊν, Ready for Hillary 2016 Simona Arminaite, Ερευνιτρια-Αναλυτισ, Copenhagen Institute of Future Studies Κώςτασ Μαλλιόσ, Intellectual Ventures Σελετι Βράβευςθσ: Creative Business Cup, Cleantech Openκαι Get In the Ring Διάλειμμα SFEE Innovation Project Competition Σο ΦΕΕ Innovation Project είναι ζνασ ανοιχτόσ διαγωνιςμόσ με ςτόχο τθν επιβράβευςθ τθσ καινοτομίασ, τθν ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και τθν ανάδειξθ καινοτόμων προτάςεων ςτο χϊρο τθσ Τγείασ. Ενδεικτικοί Σομείσ Ενδιαφζροντοσ: Προγνωςτικά και διαγνωςτικά εργαλεία, Κυτταρικζσ Θεραπείεσ, Αναγεννθτικι Ιατρικι (Regenerative medicine), Αξιολόγθςθ και αξιοποίθςθ νζων κεραπευτικϊν ουςιϊν, Σεχνολογίεσ, μεκοδολογίεσ και δείκτεσ, υςτιματα χοριγθςθσ φαρμάκου, Βιοτεχνολογία, Βιοθλεκτρονικά ςυςτιματα, υπολογιςτικι απεικόνιςθ και ρομποτικζσ διατάξεισ, Χαρακτθριςμόσ μοριακϊν μθχανιςμϊν πακογζννεςθσ και ανάδειξθ νζων κεραπευτικϊν ςτόχων, Βιοπλθροφορικι, Σθλειατρικι, Σεχνθτά όργανα, Νανο-ιατρικι, Γθριατρικι. 20 ομάδεσ κα διαγωνιςτοφν ηωντανά μπροςτά ςε κοινό και κριτικι επιτροπι. Οι νικθτζσ κα διεκδικιςουν βραβεία αξίασ μετρθτά κακϊσ και ςυμβουλευτικι υποςτιριξθ ςε κζματα ςτρατθγικισ και ανάπτυξθσ επιχειριςεων, κακϊσ και πρόςβαςθ ςε εκνικά και διεκνι κζντρα ζρευνασ και ανάπτυξθσ, εκπαίδευςθσ, και δικτφωςθσ. Κριτικι Επιτροπι Πρόεδροσ: Κωνςταντίνοσ Φρουηισ - Πρόεδροσ ΦΕΕ, Αντιπρόεδροσ & Γεν. Διευκυντισ NOVARTIS Μζλθ: ίμοσ Αναςταςόπουλοσ - Πρόεδροσ Ελλθνο-Αμερικανικοφ Επιμελθτθρίου Γεώργιοσ Δουκίδθσ - Διευκυντισ Εργαςτθρίου Ηλεκτρονικοφ Επιχειρείν (ELTRUN), Κακθγθτισ Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν Κωνςταντίνοσ Ευριπίδθσ - Αντιπρόεδροσ ΦΕΕ, Πρόεδροσ Λζςχθσ Επιχειρθματικότθτασ, Διευκφνων φμβουλοσ GENESIS Pharma Βαςίλειοσ Κάτςοσ - Πρόεδροσ & Διευκφνων φμβουλοσ PHARMATHEN, Γενικόσ Γραμματζασ ΠΕΦ

7 Χάρθσ Κυριαηισ - Εκτελεςτικόσ Αντιπρόεδροσ ΕΒ Οδυςςζασ Κυριακόπουλοσ - Πρόεδροσ Ιδρφματοσ Οικονομικϊν & Βιομθχανικϊν Ερευνϊν (ΙΟΒΕ) Αντώνθσ Κφρκοσ - Senior Partner McKinsey & Company Κωνςταντίνοσ Λαμπρινόπουλοσ - Πρόεδροσ Ελλθνικισ Εταιρείασ Διοικιςεωσ Επιχειριςεων (ΕΕΔΕ) & European Management Association, A Αντιπρόεδροσ Λζςχθσ Επιχειρθματικότθτασ Βαρβάρα Μπαροφτςου - υντονίςτρια Επιτροπισ Ιατρικϊν Διευκυντϊν του ΦΕΕ, Medical Director SANOFI, Αντιπρόεδροσ τθσ Ελλθνικισ Εταιρείασ Φαρμακευτικισ Ιατρικισ ΕΛΕΦΙ Κωνςταντίνοσ Παναγοφλιασ - Αντιπρόεδροσ ΦΕΕ, Πρόεδροσ Επιτροπισ & Ανάπτυξθσ Προςτικζμενθσ Αξίασ του ΦΕΕ, Αντιπρόεδροσ Δ.. VIANEX ωτιρθσ υρμακζηθσ - Γενικόσ Δ/ντισ Ομίλου τθσ Σράπεηασ Πειραιϊσ Νικόλαοσ Σριπόδθσ - Διευκυντισ Εταιρικισ τρατθγικισ NOVARTIS GROUP SWITZERLAND Karim Mikhail - Αντιπρόεδροσ & Διευκφνων φμβουλοσ MSD Ελλάδασ, Κφπρου, Μάλτασ Erik Nordkamp - Πρόεδροσ PhRMA Innovation Forum (PIF), Πρόεδροσ & Διευκφνων φμβουλοσ PFIZER Alexander Zehnder - Διευκφνων φμβουλοσ ROCHE Σελετι Βράβευςθσ SFEE Innovation Project

κ. Υπουργζ, κ. Γενικζ,κ. πρόεδρε τθσ ΓΣΕΒΕΕ, κ. πρόεδρε τθσ ΕΣΕΕ, ςυνάδελφοι πρόεδροι των Επιμελθτθρίων.

κ. Υπουργζ, κ. Γενικζ,κ. πρόεδρε τθσ ΓΣΕΒΕΕ, κ. πρόεδρε τθσ ΕΣΕΕ, ςυνάδελφοι πρόεδροι των Επιμελθτθρίων. ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΠΡΟΕΔΡΟΤ Ε.Ε.Α. κ. Υπουργζ, κ. Γενικζ,κ. πρόεδρε τθσ ΓΣΕΒΕΕ, κ. πρόεδρε τθσ ΕΣΕΕ, ςυνάδελφοι πρόεδροι των Επιμελθτθρίων. Κυρίεσ και κφριοι, αγαπθτά μου παιδιά, καλθςπζρα ςασ Σε μια εποχι που

Διαβάστε περισσότερα

"ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE"

ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE ΤΙΤΛΟΣ: "ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE" Σσγγραφέας: Jeff Jarvis Εκδόζεις: Μεταίχμιο www.dimitrazervaki.com Ρεριεχόμενα Η Google ςτο τιμόνι... 2 Εάν θ Google Κυβερνοφςε τον Κόςμο... 10 Η Γενιά G... 16 Άδεια Χριςθσ:

Διαβάστε περισσότερα

υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG

υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG Dionisis Grigoropoulos Managing Director Logistics Way d.grigoropoulos@logistics-way.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγικό ςθμείωμα Διευκφνοντοσ Συμβοφλου ςελ. 2. FRUITLOGISTICA Berlin,

Ειςαγωγικό ςθμείωμα Διευκφνοντοσ Συμβοφλου ςελ. 2. FRUITLOGISTICA Berlin, Ειςαγωγικό ςθμείωμα Διευκφνοντοσ Συμβοφλου ςελ. 2 Συμμετοχι ΟΠΕ ςε διεκνείσ εκκζςεισ τροφίμων - ποτϊν: ISM Cologne, ςελ.3 FRUITLOGISTICA Berlin, ςελ.3 PRODEXPO Moscow, ςελ.4 BIOFACH Nuremberg, ςελ.5 GULFOOD

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταςη. Ανάπτυξη τησ Ειδικότητασ τησ Επείγουςασ Ιατρικήσ ςτην Ελλάδα

Πρόταςη. Ανάπτυξη τησ Ειδικότητασ τησ Επείγουςασ Ιατρικήσ ςτην Ελλάδα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ Γραφεία Ελληνικήσ Αναιςθηςιολογικήσ Εταιρείασ, Μακρυνίτςασ 4-6, 5 οσ όροφοσ, Αμπελόκθποι, ΣΚ 11522, Ακινα Σθλ: +30-210-6444174 Fax: +30-2810-392409 E-Mail: agouridp@med.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννθσ Καλογιρου, ΕΒΕΟ- Infostrag/ ΕΜΠ

Γιάννθσ Καλογιρου, ΕΒΕΟ- Infostrag/ ΕΜΠ «Ανάπτυξθ και Χριςθ δεικτϊν μζτρθςθσ και αξιοποίθςθ τακτικϊν εμπειρικϊν ερευνϊν- Ηθτιματα μεκοδολογίασ και ερμθνείασ» Γιάννθσ Καλογιρου, ΕΒΕΟ- Infostrag/ ΕΜΠ Γιατί χρειαηόμαςτε τθ ςυςτθματικι και ζγκυρθ

Διαβάστε περισσότερα

Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ

Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ Τομζασ ΤΠΕ (Τεχνολογίεσ Πληροφορικήσ και Επικοινωνιών) Τυποποιημζνα ελληνικά προϊόντα και υπηρεςίεσ ςτισ διεθνείσ αγορζσ Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ 1 Μια τολμθρι, απαραίτθτθ, επιλογι... Μια ςφγχρονθ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2)

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Κώδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) 1.2 Αποκλίςεισ από το Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Θεματολογικζσ και κεωρθτικζσ τάςεισ ςτθν αρκρογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ ` Ε.Σ.Δ.Δ.Α ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα #opendata #opengov Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ Εργαςία με Ανοιχτι Άδεια Αυτι θ εργαςία χορθγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δθμιουργοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΝΕΔ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΘΕΕΙ;

ΟΝΝΕΔ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΘΕΕΙ; ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΘΕΕΙ; Η πρϊτθ οργάνωςθ νζων ςτθν Ελλάδα ζχει αναδείξει ςθμαντικά ηθτιματα και κζςεισ πρϊτθ από όλουσ. Πρϊτθ θ ΟΝΝΕΔ ζχει ςυμπεριλάβει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ακινα, 25/06/2015 Αρ. Ρρωτ: 1/3309/141/23.06.2015 ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΟΥ Στο πλαίςιο του Υποζργου 7 με τίτλο «Εκπαιδευτικά προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετιςμόσ από τουσ Προζδρουσ τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ Κοινωνικήσ Παιδιατρικήσ και Προαγωγήσ τησ Τγείασ & τησ ΕΕ του 24 ου υνεδρίου

Χαιρετιςμόσ από τουσ Προζδρουσ τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ Κοινωνικήσ Παιδιατρικήσ και Προαγωγήσ τησ Τγείασ & τησ ΕΕ του 24 ου υνεδρίου 1 Χαιρετιςμόσ από τουσ Προζδρουσ τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ Κοινωνικήσ Παιδιατρικήσ και Προαγωγήσ τησ Τγείασ & τησ ΕΕ του 24 ου υνεδρίου Αγαπθτοί ςυνάδελφοι, Το 24 Ο Πανελλήνιο υνζδριο τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

geodata.gov.gr ειςαγωγι

geodata.gov.gr ειςαγωγι ειςαγωγι geodata.gov.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Το geodata.gov.gr είναι θ πρϊτθ διαδικτυακι υπθρεςία ςτθν Ελλάδα που προςφζρει ελεφκερα γεωχωρικά δεδομζνα και διαδραςτικοφσ χάρτεσ, για όλουσ!

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011)

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011) ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011) ςτα πλαίςια του Ν. 3374/2005 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Διοίκηςησ Ξενοδοχειακών & Τουριςτικών Επιχειρήςεων. Προγράμματα Πιςτοποίηςησ και Κατάρτιςησ για Επαγγελματίεσ του Ξενοδοχειακοφ Κλάδου

Τμήμα Διοίκηςησ Ξενοδοχειακών & Τουριςτικών Επιχειρήςεων. Προγράμματα Πιςτοποίηςησ και Κατάρτιςησ για Επαγγελματίεσ του Ξενοδοχειακοφ Κλάδου Τμήμα Διοίκηςησ Ξενοδοχειακών & Τουριςτικών Επιχειρήςεων Προγράμματα Πιςτοποίηςησ και Κατάρτιςησ για Επαγγελματίεσ του Ξενοδοχειακοφ Κλάδου BCA COLLEGE / Hospitality and Tourism Department / Ιςτορικό Το

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Η χρήςη του Διαδικτφου: Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Μαθηςιακζσ Ειςηγήςεισ για την Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο http://www.pi.ac.cy/internetsafety/pestalozzi.html Εργαςτιριο με κζμα «Η χριςθ του διαδικτφου: Ευκαιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Medisyn: Ο πρώτοσ υνεταιριςμόσ εργαςτηριακών ιατρών

Medisyn: Ο πρώτοσ υνεταιριςμόσ εργαςτηριακών ιατρών Medisyn: Ο πρώτοσ υνεταιριςμόσ εργαςτηριακών ιατρών Ο MEDISYN είναι ο μεγαλφτεροσ και ο μοναδικόσ υνεταιριςμόσ ςτον Ιατρικό χϊρο. Αποτελείται από περιςςότερουσ από 520 εργαςτθριακοφσ ιατροφσ Βιοπακολόγουσ

Διαβάστε περισσότερα

3rd Conference on Informatics in Education Θ Πλθροφορικι ςτθν Εκπαίδευςθ. Πρόγραμμα

3rd Conference on Informatics in Education Θ Πλθροφορικι ςτθν Εκπαίδευςθ. Πρόγραμμα 3rd Conference on Informatics in Education Θ Πλθροφορικι ςτθν Εκπαίδευςθ Πανεπιςτιμιο Πειραιώσ, 8-9 Οκτωβρίου 2011 Πρόγραμμα Σο ςυνζδριο CIE 2011 διοργανώνεται από το Σμιμα Πλθροφορικισ του Πανεπιςτθμίου

Διαβάστε περισσότερα

2011 Βαςίλησ Δ. Παππάσ

2011 Βαςίλησ Δ. Παππάσ 2011 Βαςίλησ Δ. Παππάσ Το παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του ελληνικού νόμου (ν. 2121/1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και τις διεθνείς συμβάσεις περί

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ.

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ. Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΑΡΤΑ 2010 Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου Πτυχιακι εργαςία Ψωμόπουλοσ Αλζξανδροσ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Ράπτθσ Θεοχάρθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΡΑΛΛΑΪΚΟΥ ΜΕΤΩΡΟΥ

ΙΔΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΡΑΛΛΑΪΚΟΥ ΜΕΤΩΡΟΥ ΙΔΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΡΑΛΛΑΪΚΟΥ ΜΕΤΩΡΟΥ Η χϊρα οδθγικθκε εδϊ και πάνω από ζνα χρόνο ςε ζνα αςφυκτικό κακεςτϊσ νζασ κατοχισ. Ρρϊτθ πράξθ αυτοφ του κακεςτϊτοσ ιταν θ κατάλυςθ κάκε ζννοιασ δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζουμε πιο οικονομικά, πιο γρήγορα. Χτίζουμε έξυπνα σπίτια! ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΣΤΟΤ FRANCHISE

Χτίζουμε πιο οικονομικά, πιο γρήγορα. Χτίζουμε έξυπνα σπίτια! ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΣΤΟΤ FRANCHISE Χτίζουμε πιο οικονομικά, πιο γρήγορα. Χτίζουμε έξυπνα σπίτια! 1 ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΣΤΟΤ FRANCHISE Χτίηουμε πιο οικονομικά, πιο γριγορα. Χτίηουμε ζξυπνα ςπίτια! 2 η εταιρεία μασ με την πολφχρονη εμπειρία

Διαβάστε περισσότερα

Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα

Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα Εφαρμογι ςτθν Επαυξθμζνθ Πραγματικότθτα Τηιϊνασ Δθμιτριοσ Τμιμα Ηλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Υπολογιςτϊν, ΑΠΘ 9//9 I The most profound technologies

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ ΠΡΟΚΛΘΘ ΕΚΔΘΛΩΘ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ, ΣΑΣΙΣΙΚΩΝ ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΣΩΝ, ΣΘΝ ΕΣΘΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΕΡΕΤΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΟΤΜΕΝΘ ΑΠΟ ΣΘΝ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ

Διαβάστε περισσότερα

To 3ο Επιςτημονικό Πεδίο περιλαμβάνει τμήματα που αναφζρονται ςτισ παρακάτω επιςτήμεσ:

To 3ο Επιςτημονικό Πεδίο περιλαμβάνει τμήματα που αναφζρονται ςτισ παρακάτω επιςτήμεσ: To 3ο Επιςτημονικό Πεδίο περιλαμβάνει τμήματα που αναφζρονται ςτισ παρακάτω επιςτήμεσ: Α.Ε.Ι. ΤΜΗΜΑΤΑ: Ιαηπικήρ Βιολογίαρ (& 2ο) Οδονηιαηπικήρ Κηηνιαηπικήρ Δπιζηήμηρ Γιαιηολογίαρ-Γιαηποθήρ Υαποκοπείος

Διαβάστε περισσότερα

τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ

τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ 2013 τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ Τπουργείο Οικονομικϊν Ομάδα εργαςίασ για τθν καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι & Σελωνειακι Διοίκθςθ 30/01/2013

Διαβάστε περισσότερα