Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ"

Transcript

1

2 Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ Α.1.1 ΚΑΙ Α.1.2 :ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ(Πεδία 1-14) / ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (Πεδία 15-20) Πεδία 1-14: Συµπληρώνονται τα στοιχεία του δικαιούχου εάν πρόκειται περί φυσικού προσώπου, όπως αυτά αναφέρονται στην αστυνοµική ταυτότητα ή στο διαβατήριο του, Πεδία 15-20: Συµπληρώνονται τα στοιχεία του δικαιούχου εάν πρόκειται περί νοµικού προσώπου, όπως αυτά αναφέρονται στην συστατική του πράξη, ΠΡΟΣΟΧΗ α) Συµπληρώνεται υποχρεωτικά το ΑΦΜ του δικαιούχου β) Τα ξενόγλωσσα ονόµατα φυσικών ή νοµικών προσώπων θα αναγράφονται µε τα στοιχεία της λατινικής αλφαβήτου. Α.2: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (Πεδία 21-30) Πεδία Συµπληρώνονται τα αντίστοιχα πεδία µε τα στοιχεία επικοινωνίας του δικαιούχου Α.3.1 και Α.3.2: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ / ΝΟΜΙΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΕΚ- ΠΡΟΣΩΠΟΥ/ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΥ (Πεδία 31-58) Πεδία Τα στοιχεία που συµπληρώνονται σε αυτές τις ενότητες αφορούν είτε α) στον πληρεξούσιο που έχει διορίσει ο δικαιούχος (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) είτε β) στο νόµιµο αντιπρόσωπο φυσικού προσώπου που δεν έχει ικανότητα αυτοπρόσωπης εµφάνισης (όπως είναι π.χ. οι γονείς για τα ανήλικα παιδιά τους) είτε γ) στο νόµιµο εκπρόσωπο του νοµικού προσώπου που συµπληρώνει και υπογράφει το έντυπο της δήλωσης ως όργανο του νοµικού προσώπου είτε δ) στον αντίκλητο, όταν ορίζεται, προς τον οποίον µπορούν να γίνονται επιδόσεις σχετικές µε την διαδικασία κτηµατογράφησης. Σηµείωση: Εάν οι πληρεξούσιοι / νόµιµοι αντιπρόσωποι / εκπρόσωποι / αντίκλητοι είναι περισσότεροι του ενός, και εφόσον δεν υποβάλλεται ηλεκτρονικά η δήλωση, χρησιµοποιείται πρόσθετο έντυπο δήλωσης που επισυνάπτεται στο βασικό. Πεδίο 59 Στην περίπτωση που ο δηλών επιθυµεί η επικοινωνία µε το Γραφείο Κτηµατογράφησης να γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δήλωσε στην ενότητα Α.2, συµπληρώνει µε Χ το σχετικό τετραγωνάκι Πεδία Ο δηλών αναγράφει στο αντίστοιχο τετραγωνάκι τον αριθµό των δηλούµενων δικαιωµάτων (Πεδίο 60) και τον αριθµό των συνηµµένων εγγράφων (Πεδίο 61). Στο τέλος του εντύπου τίθεται η υπογραφή του δηλούντος καθώς και ο τόπος και η ηµεροµηνία συµπλήρωσης της δήλωσης. Σε περίπτωση που ο δηλών είναι νοµικό πρόσωπο εκτός από την υπογραφή του νοµίµου εκπροσώπου του τίθεται και η σφραγίδα του νοµικού προσώπου (εφόσον υπάρχει). ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα γκρι πεδία συµπληρώνονται από τον φορέα Σελ. 2

3 Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι ενότητες Β.1 (Πεδία 62-65) και Β.2 (Πεδία 66-69) συµπληρώνονται υποχρεωτικά και στις περιπτώσεις που ο δηλών συµπληρώνει τα στοιχεία των ενοτήτων Β.3-Β.8 Οι ενότητες Β.3- Β.6 συµπληρώνονται διαζευκτικά ανάλογα µε το είδος του ιδιοκτησιακού αντικειµένου (οριζόντια ιδιοκτησία ή κάθετη ιδιοκτησία ή οριζόντια επί καθέτου ιδιοκτησία ή κτίσµα επί του γεωτε- µαχίου χωρίς σύσταση διηρηµένης ιδικτησίας). Β.1 ΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (Πεδία 62-65) Πεδία Συµπληρώνονται υποχρωτικά τα πεδία 62-64, εφόσον υπάρχουν. Σε διαφορετική περίπτωση συµπληρώστε υποχρεωτικά το πεδίο 65. Β.2 ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟ (Πεδία 66-69) Πεδία Συµπληρώνονται υποχρεωτικά τα ερωτήµατα στα πεδία 66 και 67 Πεδίο 68 Συµπληρώνεται υποχρεωτικά το εµβαδόν του γεωτεµαχίου σε τετραγωνικά µέτρα Πεδίο 69 Συµπληρώνεται υποχρεωτικά η υπάρχουσα κύρια χρήση του γεωτεµαχίου( π.χ. αγροτεµάχιο, οικόπεδο). ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΣΕΩΝ Κύρια κατηγορία χρήσης Ζωοτροφία - Ιχθυοτροφία Ζωοτροφία - Ιχθυοτροφία Ζωοτροφία - Ιχθυοτροφία ασοκοµία ασοκοµία ασοκοµία ασοκοµία Εξόρυξη Εξόρυξη Εξόρυξη Εξόρυξη Ακάλυπτη έκταση Βιοµηχανία/ βιοτεχνία Ενέργεια Εµπόριο Υποκατηγορία χρήσης ενδρώδης ενδρώδης- Αµπελώνας ενδρώδης - Ελαιώνας ενδρώδης - Εσπεριδοειδή ενδρώδης - άλλη Αροτραία έκταση Αροτραία έκταση- Αρδευόµενη Αροτραία έκταση- Μη αρδευόµενη Ζωοτροφία - Ιχθυοτροφία Κτηνοτροφία - Πτηνοτροφία Ιχθυοτροφία ασοκοµία Χορτολιβαδική Θαµνώδης ασώδης Εξόρυξη Λατοµείο Αλυκή Μεταλλείο - Ορυχείο Ακάλυπτη έκταση Βιοµηχανία/ βιοτεχνία Ενέργεια Εµπόριο Κοινωφελής υπηρεσία ιοίκηση Τράπεζα Γραφείο Επιχείρηση Ξενοδοχείο Εστιατόριο Σελ. 3

4 Πολιτισµός Πολιτισµός Πολιτισµός Πολιτισµός Αθλητισµός - Αναψυχή Αθλητισµός - Αναψυχή Αθλητισµός - Αναψυχή Τηλεπικοινωνία Άµυνα Κατοικία Επαγγελµατική στέγη Σιδηρόδροµος ιασταύρωση ιασταύρωση ιασταύρωση Σταθµός χερσαίων µεταφορικών µέσων Λιµάνι Αεροδρόµιο Χώρος στάθµευσης Οχηµάτων Ποταµός, κανάλι, ρέµα Έλος, λίµνη Αιγιαλός Παραλία Παρόχθια ζώνη Αστικός αδόµητος χώρος Αποθηκευτικός χώρος Άλλος Κοινόχρηστος χώρος Χώρος επεξεργασίας λυµάτων Ειδικές χρήσεις Ειδικές χρήσεις Ειδικές χρήσεις Υγεία Πρόνοια Εκπαίδευση Επιστήµη Πολιτισµός Αρχαιολογικός Ιστορικός χώρος Πολιτιστικός χώρος Θρησκευτικός χώρος Αθλητισµός - Αναψυχή Αθλητισµός Αναψυχή Τηλεπικοινωνία Άµυνα Κατοικία Επαγγελµατική στέγη Εθνική οδός Επαρχιακός δρόµος Οδός Πεζόδροµος Αγροτικός-δασικός δρόµος Μονοπάτι Σιδηρόδροµος ιασταύρωση Ισόπεδη Ανισόπεδη Σταθµός χερσαίων µεταφορικών µέσων Λιµάνι Αεροδρόµιο Χώρος στάθµευσης Οχηµάτων Ποταµός, κανάλι, ρέµα Έλος, λίµνη Αιγιαλός Παραλία Παρόχθια ζώνη Αστικός αδόµητος χώρος Αποθηκευτικός χώρος Άλλος Κοινόχρηστος χώρος Χώρος επεξεργασίας λυµάτων Εδικές χρήσεις Νεκροταφείο Πρατήρια καυσίµων ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν η θέση του ακινήτου δεν προκύπτει µε σαφήνεια λόγω έλλειψης ταχυδροµικής διεύθυνσης (οδός και αριθµός), συµπληρώνεται το πεδίο 167. Β.3 ΚΤΙΡΙΑ (για τα οποία δεν έχει συσταθεί οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία) (Πεδία 70-73) Η ενότητα αυτή συµπληρώνεται σε περίπτωση που δεν έχει συσταθεί οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία επί του γεωτεµαχίου. Πεδίο 70 Αναγράφεται ο συνολικός αριθµός των ορόφων κάθε κτίσµατος Πεδίο 71 Αναγράφεται το συνολικό εµβαδόν του κτιρίου σε τ.µ., Σελ. 4

5 Πεδίο 72 Αναγράφεται το έτος κατασκευής του κτίσµατος Πεδίο 73 Αναγράφεται η υπάρχουσα κύρια χρήση του κτιρίου, σύµφωνα µε τον πίνακα χρήσεων της ενότητας Β.2 Β.4 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑ (Πεδία 74-80) Πεδίο 74 Συµπληρώνεται ο αριθµός κτιρίου στον τίτλο εφόσον υπάρχει µόνον (τούτο συµβαίνει συνήθως σε συγκροτήµατα µε πολλά κτίρια) Πεδίο75 Συµπληρώνεται ο αριθµός οριζόντιας ιδιοκτησίας στον τίτλο Πεδίο 76 Συµπληρώνεται ο όροφος στον οποίον βρίσκεται η οριζόντια ιδιοκτησία Πεδίο 77 Συµπληρώνεται το εµβαδόν της οριζόντιας ιδιοκτησίας σε τετραγωνικά µέτρα, όπως προκύπτει από τον τίτλο, Πεδίο 78 Συµπληρώνονται τα ποσοστά συγκυριότητας της Οριζόντιας ιδιοκτησίας επί του γεωτεµαχίου όπως αναφέρονται στον τίτλο ή στην πράξη συστάσεως Πεδίο 79 Συµπληρώνεται το έτος κατασκευής Πεδίο 80 Συµπληρώνεται η χρήση της Οριζόντιας ιδιοκτησίας σύµφωνα µε τον πίνακα χρήσεων της ενότητας Β.2 Β.5 ΑΠΛΗ ΚΑΘΕΤΗ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑ (Πεδία 81-86) Πεδίο 81 Συµπληρώνεται ο αριθµός ο αριθµός της καθέτου ιδιοκτησίας στον τίτλο Πεδίο 82 Συµπληρώνεται το συνολικό εµβαδόν του κτίσµατος έαν έχει υλοποιηθεί Πεδίο 83 Συµπληρώνεται ο αριθµός ορόφων εάν έχει υλοποιηθεί Πεδίο 84 Συµπληρώνονται τα ποσοστά συγκυριότητας της καθέτου ιδιοκτησίας επί του γεωτεµαχίου όπως αναφέρονται στον τίτλο ή στην πράξη συστάσεως Πεδίο 85 Συµπληρώνεται το έτος κατασκευής Πεδίο 86 Συµπληρώνεται η χρήση της καθέτου ιδιοκτησίας σύµφωνα µε τον πίνακα χρήσεων της ενότητας Β.2 Β.6 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑ ΕΠΙ ΚΑΘΕΤΟΥ (ΣΥΝΘΕΤΗ ΚΑΘΕΤΗ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑ) (Πεδία 87-95) Πεδίο 87 Συµπληρώνεται ο αριθµός της καθέτου ιδιοκτησίας στον τίτλο Πεδίο 88 Συµπληρώνεται ο αριθµός οριζόντιας επί καθέτου ιδιοκτησίας στον τίτλο Πεδίο 89 Συµπληρώνεται ο όροφος στον οποίον βρίσκεται η οριζόντια επί καθέτου ιδιοκτησία Πεδίο 90 Συµπληρώνεται το εµβαδόν της οριζόντιας επί καθέτου ιδιοκτησίας σε τετραγωνικά µέτρα, όπως προκύπτει από τον τίτλο, Πεδίο Συµπληρώνονται τα ποσοστά συγκυριότητας της Οριζόντιας ιδιοκτησίας επί του γεωτεµαχίου και επί της καθέτου ιδιοκτησίας. Συγκεκριµένα: Στο Πεδίο 92 συµπληρώνεται το ποσοστό της οριζόντιας επί του γεωτεµαχίου όπως αναφέρεται στον τίτλο ή στην πράξη συστάσεως και στο Πεδίο 93, το ποσοστό της οριζόντιας ιδιοκτησίας επί της καθέτου ιδιοκτησίας µόνον εφόσον αναγράφεται στο συµβόλαιο. Πεδίο 94 Συµπληρώνεται το έτος κατασκευής Πεδίο 95 Συµπληρώνεται η χρήση της Οριζόντιας επί της καθέτου ιδιοκτησίας σύµφωνα µε τον πίνακα χρήσεων της ενότητας Β.2 Σελ. 5

6 Β.7 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ / ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΜΑΤΑ (για τα οποία δεν έχει συσταθεί διηρηµένη ιδιοκτησία) (Πεδία 96-99) Η ενότητα Β.7 αφορά χώρους αποκλειστικής χρήσης ή λοιπά παρακολουθήµατα, τα οποία δυνάµει του τίτλου ή της πράξης σύστασης συνοδεύουν τη διηρηµένη ιδιοκτησία. Πεδίο 96 Συµπληρώνεται ο όροφος στον οποίον βρίσκεται ο βοηθητικός χώρος (π.χ αποθήκη) Πεδίο 97 Συµπληρώνεται ο αριθµός του χώρου/παρακολουθήµατος, όπως αυτός προκύπτει από τον τίτλο Πεδίο 98 Συµπληρώνεται το εµβαδόν σε τ.µ. του βοηθητικού χώρου/παρακολουθήµατος Πεδίο 99 Συµπληρώνεται η χρήση του βοηθητικού χώρου/παρακολουθήµατος σύµφωνα µε τον πίνακα χρήσεων της ενότητας Β.2 B.8 EI ΙΚΑ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ (Πεδία ) Ως ειδικά ιδιοκτησιακά αντικείµενα θεωρούνται οι εξ εθιµικού δικαίου δηµιουργούµενες ιδιότυπες σχέσεις χωριστής ιδιοκτησίας, σύµφωνα µε τις οποίες ο κύριος επί του εδάφους δεν είναι αναγκαία και κύριος των επ αυτών κτισµάτων, τα οποία συνιστούν αυτοτελή ιδιοκτησιακά αντικείµενα. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι στις περιπτώσεις αυτές η έκταση του ειδικού ιδιοκτησιακού αντικειµένου δεν ακολουθεί τα όρια του γεωτεµαχίου που είναι υλοποιηµένα στην επιφάνεια της γης. Τα ιδιοκτησιακά αντικείµενα που διέπονται από το ανωτέρω δίκαιο, είτε εκτείνονται πάνω από άλλο γεωτεµάχιο (ανώγεια), είτε άνωθεν δρόµου (καµάρες), είτε κάτω από άλλο γεωτεµάχιο ή δρόµο (υπόσκαφα) ή σε αιγιαλό (σύρµατα) και έχουν δικαίωµα 0% επί του εδάφους. Τα κατώγεια (ακίνητα που ο αέρας τους, όλος ή τµήµα, αποτελεί ξένη ιδιοκτησία δηλ. ανώγειο) έχουν δικαίωµα 100% επί του εδάφους. Σε περιοχές στις οποίες το νερό έχει ιδιαίτερη σηµασία ως αυτοτελή ιδιοκτησιακά αντικείµενα θεωρούνται τα πηγάδια οι δεξαµενές κ.ά. Αυτά αποδίδονται σηµειακά (χωρίς εµβαδόν), στο γεωτεµάχιο εντός του οποίου βρίσκονται. Πεδίο 100 Συµπληρώνεται το είδος (π.χ. ανώγειο, κατώγειο, ανωγειωκατώγειο), Πεδίο 101 Συπληρώνεται από τον φορέα Πεδίο 102 Συπληρώνεται το εµβαδόν σε τ.µ όπως αυτό προκύπτει από τον τίτλο Πεδίο 103 Συπληρώνεται η κύρια χρήση του ιδιοκτησιακού αντικειµένου σύµφωνα µε τον πίνακα χρήσεων της ενότητας Β.2 Πεδίο 104 Συπληρώνεται το έτος κατασκευής Πεδίο 105 Συπληρώνονται στις παρατηρήσεις στοιχεία διευκρινιστικά όσον αφορούν στη θέση και στις ιδιαιτερότητες του ιδιοκτησιακού αντικειµένου. Β.9 ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ (Πεδία ) Πεδίο 106 Συπληρώνεται το εµβαδόν του µεταλλείου, όπως προκύπτει από τους σχετικούς τίτλους Πεδίο 107 Συπληρώνονται στις παρατηρήσεις στοιχεία διευκρινιστικά όσον αφορούν στις ιδιαιτερότητες του µεταλλείου Σελ. 6

7 Γ. ΕΙ ΟΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ Γ.1 ΕΙ ΟΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ Γ.1.1. ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ (Πεδία ) Πεδίο 108 Συµπληρώνεται το υφιστάµενο δικαίωµα κυριότητας, σηµειώνεται δε αν πρόκειται περί ψιλής κυριότητας ή περί πλήρους κυριότητας Πεδίο 109 Συµπληρώνεται το ποσοστό του δικαιώµατος της κυριότητας, σε ποσοστό επί τοις εκατό, είτε σε κλάσµα, όπως προκύπτει από τον τίτλο. Πεδίο 110 Συπληρώνεται στις παρατηρήσεις διευκρινιστικά προς το δικαίωµα της κυριότητας στοιχεία ΠΡΟΣΟΧΗ: Το δικαίωµα της επικαρπίας είναι προσωπική δουλεία (βλ Γ.1.2). Γ.1.2. ΟΥΛΕΙΕΣ (Πεδία ) Πεδίο Συµπληρώνεται µε Χ το τετραγωνάκι που αντιστοιχεί στη µορφή του δικαιώµατος της δουλείας για το οποίο υποβάλλεται δήλωση (πραγµατική ή προσωπική) Πεδίο 113 Συµπληρώνεται το είδος της δουλείας (π.χ. επικαρπία, οίκηση, δουλεία διόδου κ.λπ.), Πεδίο 114 Περιγράφεται το ειδικότερο περιεχόµενο της δουλείας (π.χ. δίοδος κατά µήκος της ανατολικής πλευράς του ακινήτου), Πεδίο 115 Αναγράφεται η διάρκεια της δουλείας, όπως προκύπτει από τον τίτλο Πεδίο 116 Συµπληρώνεται το ποσοστό του δικαιώµατος, όπως προκύπτει από τον τίτλο ΠΡΟΣΟΧΗ! Τη δήλωση για την πραγµατική δουλεία υποβάλλει ο κύριος του δεσπόζοντος (του ωφελούµενου ακινήτου), ο οποίος για την περιγραφή του δικαιώµατος της δουλείας συµπληρώνει στην περιγραφή της ενότητας Β.2 «Γεωτεµάχιο» το δουλεύον ακίνητο (το βεβαρηµένο ακίνητο) Γ.1.3. ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ: ΥΠΟΘΗΚΕΣ, ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΘΗΚΩΝ (Πεδία ) Πεδίο 118 Συµπληρώνεται το είδος της εµπράγµατης ασφάλειας για το οποίο υποβάλλεται δήλωση (π.χ. υποθήκη) Πεδίο 119 Συµπληρώνεται το ποσό για το οποίο έχει εγγραφεί η εµπράγµατη ασφάλεια σε είδος νοµίσµατος όπως προκύπτει από τα έγγραφα, Πεδίο 120 Συπληρώνεται η ασφαλιζόµενη απαίτηση Πεδίο 121 Συπληρώνεται η ηµεροµηνία κατά την οποία καθίσταται ληξιπρόθεσµη η ασφαλιζόµενη µε την υποθήκη, ή την προσηµείωση υποθήκης απαίτηση. Πεδίο Συµπληρώνονται τα στοιχεία του βεβαρηµένου οφειλέτη, όπως προκύπτουν από τα έγγραφα Γ.1.4 ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ (Πεδία ) Πεδίο 124 Συµπληρώνεται το είδος της κατάσχεσης (αναγκαστική/συντηρητική) Πεδίο 125 Συµπληρώνεται το ποσό της απαίτησης προς ικανοποίηση της οποίας επιβλήθηκε η κατάσχεση Πεδίο Συπληρώνονται τα στοιχεία του καθ ου η κατάσχεση Επίσης στην ενότητα αυτή συµπληρώνεται και σε κάθε άλλη περίπτωση που υπάρχει δέσµευση της εξουσίας διάθεσης του κυρίου του ακινήτου, την οποία ο νόµος υποβάλλει σε δηµοσιότητα στα βιβλία µε- Σελ. 7

8 ταγραφών και υποθηκών (π.χ. δικαστική µεσεγγύηση, δήλωση συνέχισης πλειστηριασµού, αναγκαστική διαχείριση, αναγγελία απαίτησης). Γ.1.5 ΕΓΓΡΑΠΤΕΕΣ ΑΓΩΓΕΣ/ΑΝΑΚΟΠΕΣ (Πεδία ) Η ενότητα αυτή συµπληρώνεται σε όλες τις περιπτώσεις αγωγών του άρθρου 220 Κ. Πολ. ικ. που εγγράφονται στα βιβλία διεκδικήσεων, καθώς και στην περίπτωση δηλώσεων που αφορούν τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις επί προγενεστέρως δηλωθέντων αγωγών, ανακοπών Πεδίο 128 Συµληρώνεται το είδος της εγγραπτέας αγωγής (π.χ. διεκδικητική)/ ανακοπής Πεδίο 129 Συπληρώνεται το ικαστήριο στο οποίο απευθύνεται Πεδίο 130 Συµπληρώνεται ο αριθµός κατάθεσης του δικογράφου Πεδίο 131 Συµπληρώνεται η ηµεροµηνία κατάθεσης του δικογράφου Γ.1.6 ΕΓΓΡΑΠΤΕΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ (Πεδία ) Η ενότητα αυτή συµπληρώνεται στην περίπτωση που υπάρχουν οι εγγραπτέες κατά νόµον µισθώσεις: µακροχρόνιες του Α.Κ. 618, χρηµατοδοτικές και χρονοµεριστικές καθώς και οι µισθώσεις δυνάµει του Ν. 3299/2004 Πεδίο 132 Συµπληρώνεται το είδος της µίσθωσης Πεδίο 133 Συµπληρώνεται η αναφερόµενη στη σύµβαση ηµεροµηνία έναρξης Πεδίο 134 Συµπληρώνεται η αναφερόµενη στη σύµβαση λήξη του µισθωτικού χρόνου Πεδίο Συµπληρώνεται το ονοµατεπώνυµο / επωνυµία του εκµισθωτή εφόσον είναι πρόσωπο διαφορετικό από τον ιδιοκτήτη Πεδία Μόνον στην περίπτωση της χρηµατοδοτικής µίσθωσης συµπληρώνεται το Πρωτοδικείο, στο οποίο δηµοσιεύθηκε αυτή καθώς και ο αριθµός και η ηµεροµηνία δηµοσίευσής της Γ.1.7 ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΚΤΗΣΙΑ (Πεδία ) Συµπληρώνεται η χρονική διάρκεια της µεταλλειοκτησίας και το ποσοστό δικαιώµατος Γ.1.8 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΟΜΗΣΗΣ (Πεδίο 144) Σε περίπτωση που υφίσταται δικαίωµα µεταφορά συντελεστή δόµησης, υποχρέωση υποβολής έχει ο κύριος του βαρυνόµενου ακινήτου εφόσον δεν έχει συντελεστεί η µεταφορά του συντελεστή, ή ο κύριος του ωφελούµενου ακινήτου εφόσον έχει συντελεστεί η µεταφορά. Σε κάθε περίπτωση, το βαρυνόµενο ή το ωφελούµενο ακίνητο αντίστοιχα, θα πρέπει να εµπίπτει σε περιοχή υπό κτηµατογράφηση, στην οποία και θα δηλωθεί. Πεδίο 144: Συµπληρώνεται η µεταφερόµενη επιφάνεια σε τ.µ. Γ.1.9 ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΠΤΕΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ή ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (Πεδία ) Αναφέρονται οι διοικητικές πράξεις και λοιπά εγγραπτέα δικαιώµατα τα οποία δεν καταχωρίζονται στις λοιπές ενότητες, όπως π.χ. η νοµή από αναδασµό Στην έννοια της διοικητικής πράξης εµπίπτει η πράξη της προσκύρωσης, της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, της πράξης εφαρµογής ρυθµιστικών και πολεοδοµικών σχεδίων και µελετών, καθώς και οι αντίστοιχες ανακλητικές πράξεις αυτών. Πεδία Συµπληρώνονται τα πεδία κατά τα οριζόµενα στα αντίστοιχα έγγραφα. Σελ. 8

9 Γ.2 ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΠΤΕΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αν η κυριότητα στο δηλούµενο ακίνητο έχει περιέλθει στο δικαιούχο µε περισσότερους τίτλους, αναγράφονται όλοι οι τίτλοι κτήσεως. Πεδία Συµπληρώνεται το είδος τίτλου, το οποίο µπορεί να είναι συµβολαιογραφικό έγγραφο (Σ.Ε.) ή δικαστική απόφαση (.Α.) ή διοικητική πράξη (.Π.), ο αριθµός του τίτλου κτήσης ή αριθµός του τεύχους ΦΕΚ, η ηµεροµηνία έκδοσής του τίτλου ή δηµοσίευσης στο ΦΕΚ Σε περίπτωση που προσκοµίζεται και πιστοποιητικό µεταγραφής / εγγραφής αναγράφεται το Υποθηκοφυλακείο στα βιβλία του οποίου έχει καταχωριστεί ο προσκοµιζόµενος τίτλος και τα στοιχεία µεταγραφής / εγγραφής του τίτλου (τόµος εγγραφής, αριθµός εγγραφής ή φύλλο εγγραφής, ηµεροµηνία εγγραφής). Πεδία Συµπληρώνεται η αιτία κτήσης των δικαιωµάτων κυριότητας, δουλειών, µεταλλειοκτησίας, µεταφοράς συντελεστή δόµησης Πεδίο 160 Συµπληρώνεται το ποσοστό δικαιώµατος όπως προκύπτει από τους συνυποβαλλόµενους τίτλους Πεδίο 161 Ο δηλών συµπληρώνει µε Χ στο αντίστοιχο τετραγωνάκι εάν το δηλούµενο δικαίωµα της κυριότητας ή της δουλείας απεκτήθη δυνάµει χρησικτησίας ή κληρονοµιάς (στην περίπτωση µη ύπαρξης πράξης αποδοχής ή άλλης ισοδύναµης πράξης). Σελ. 9

10 . ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΙ ΙΟΚΤΗΤΩΝ / ΣΥΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ / ΛΟΙΠΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ Πεδία : Εάν στο ακίνητο που δηλώνετε υπάρχουν συνιδιοκτήτες ή συνδικαιούχοι ή λοιποί δικαιούχοι και γνωρίζετε τα στοιχεία τους, συµπληρώστε το επώνυµο, το όνοµα και το πατρώνυµο τους στα αντίστοιχα πεδία. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι στην περίπτωση που έχετε συγκυριότητα, αναγράφετε τα στοιχεία των λοιπών κυρίων ή σε περίπτωση που δηλώνετε ψιλή κυριότητα, τα στοιχεία των επικαρπωτών, ή σε περίπτωση που δηλώνετε επικαρπία, τα στοιχεία των ψιλών κυρίων κτλ. ΕΝΟΤΗΤΑ.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Πεδίο 167: Σχεδιάζετε µέσα στο πλαίσιο ένα πρόχειρο σχεδιάγραµµα του ακινήτου σας και των ακινήτων που περιβάλλουν το δικό σας, λαµβάνοντας ως βάση το σηµείο του βορρά, που απεικονίζεται στο επάνω αριστερό µέρος του πλαισίου. τις ιδιοκτησίες που περιβάλλουν τη δική σας, πρέπει να τις αριθµήσετε. Σηµείωση: Το σχεδιάγραµµα αυτό είναι απαραίτητο στην περίπτωση που η ιδιοκτησία σας δεν έχει οδό και αριθµό και δεν προσκοµίζετε τοπογραφικό διάγραµµα. ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Πεδίο 168: Σηµειώστε τους αριθµούς των γειτονικών ιδιοκτησιών όπως είναι αριθµηµένες και στο σχεδιάγραµµα. Πεδία : Συµπληρώστε τα ονόµατα και τα επίθετα των ιδιοκτητών κάθε µίας από τις γειτονικές ιδιοκτησίες. Τα ονόµατα αυτά τα συµπληρώνετε µόνον εφόσον τα γνωρίζετε µε βεβαιότητα. Πεδία 171: Συµπληρώστε τον συνολικό αριθµό των γειτονικών οικοπέδων που σχεδιάσατε, π.χ. «3» στην περίπτωση που το ακίνητό σας συνορεύει µε τρία οικόπεδα. Σελ. 10

11

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 1

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 1 Το έντυπο αποτελείται από 4 ενότητες «Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ» (συµπληρώνεται µία φορά) «Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ» (συµπληρώνονται τόσες φορές όσα και τα «Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ Ν.2308/95

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ Ν.2308/95 Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ Ν.2308/95 α. Ποιοι έχουν υποχρέωση να υποβάλουν δήλωση Όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που έχουν εµπράγµατο ή άλλο εγγραπτέο δικαίωµα σε ακίνητο υποχρεούνται να υποβάλουν

Διαβάστε περισσότερα

Το ακίνητο βρίσκεται εντός σχεδίου ; ΝΑΙ : ΟΧΙ: ΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ Προσκοµίζεται τοπογραφικό διάγραµµα: ΝΑΙ : ΟΧΙ:

Το ακίνητο βρίσκεται εντός σχεδίου ; ΝΑΙ : ΟΧΙ: ΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ Προσκοµίζεται τοπογραφικό διάγραµµα: ΝΑΙ : ΟΧΙ: Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Τ Η Μ Α ΤΟ Λ Ο Γ Ι Ο ΗΜΟΣ / ΗΜΟΤΙΚΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ. ΝΟΜΟΥ... ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν. 2308/1995 (Ε.2) Α.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.. ΚΩ ΙΚ. ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΠΟ ΕΙΚΤΙΚΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΩΣΗΣ Α.1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ...7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ...7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ...7 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ...9 1. Υποβολή δήλωσης και συνυποβαλλόμενων εγγράφων... 9 α. Ποιοι έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών. ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) από την 1 η Ιανουαρίου 2014.

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών. ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) από την 1 η Ιανουαρίου 2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) από την 1 η Ιανουαρίου 2014. Ι. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) από την 1 η Ιανουαρίου 2014. Ι. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 --------------------- Παρακάτω, τίθενται ορισμοί και έννοιες που συνήθως χρησιμοποιούνται από τους Τεχνικούς και αφορούν σε ακίνητα εμπράγματα δικαιώματα ΑΚΙΝΗΤΟ Ακίνητο πράγμα είναι το έδαφος και τα συστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος

Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ (ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ,ΟΙΚΗΣΗ,ΣΥΝΟΙΚΗΣΗ), ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ Υποβάλονται απλά αντίγραφα (όχι επικυρωμένα)

Διαβάστε περισσότερα

και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης

και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης Σχέδιο Νόµου «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης Άρθρο 1 Απαγόρευση εµπράγµατων δικαιοπραξιών σε ακίνητα µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Άννα Αδάμ Κόλλια

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Άννα Αδάμ Κόλλια ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Άννα Αδάμ Κόλλια ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΣΤΟ Ε9 ΑΠΟ 1-1-2014 Με το νόμο 4223/2013, επήλθαν σημαντικές αλλαγές στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 50055 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3370 18 Δεκεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. αποφ. 556/09 Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 517/03/22 3 2011 (ΦΕΚ 710 Β /29 4 2011),

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Ο ΗΓΟΣ 2013 ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Από τον συγγραφέα φοροτεχνικό Χρήστο. Μελά

ΘΕΜΑ Ο ΗΓΟΣ 2013 ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Από τον συγγραφέα φοροτεχνικό Χρήστο. Μελά ΘΕΜΑ Ο ΗΓΟΣ 2013 ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Πώς θα συµπληρώσετε σωστά ηλεκτρονικά και χειρόγραφα το έντυπο Ε9 n Τι υποχρεώνονται να κάνουν ηλεκτρονικά εκατοµµύρια Έλληνες που έχουν αγροτεµάχια και χωράφια

Διαβάστε περισσότερα

Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης. Άρθρο 1

Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης. Άρθρο 1 Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης Άρθρο 1 Απαγόρευση εµπράγµατων δικαιοπραξιών σε ακίνητα µε αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ Άρθρο 1 Απαγόρευση εμπράγματων δικαιοπραξιών σε ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης 1. Από τη δημοσίευση του παρόντος απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Ν.4178 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. -Εγκύκλιος 3 (1/ 10 /2013) -Εγκύκλιος 4 (3/ 12/ 2013)

Ν.4178 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. -Εγκύκλιος 3 (1/ 10 /2013) -Εγκύκλιος 4 (3/ 12/ 2013) Ν.4178 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α -Εγκύκλιος 3 (1/ 10 /2013) -Εγκύκλιος 4 (3/ 12/ 2013) Οδηγίες, Διευκρινήσεις καθώς και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις. . ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Ν.4178/2013

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Ν.4178/2013 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Ν.4178/2013 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Ημερομηνία ισχύος: 08.08.2013 3 κεφάλαια Α : αντιμετώπιση αυθαίρετης δόμησης (άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε από Ελένη Μπούτου Λεµπέση 23-6--12 Σελίδα 1 από 74

Συντάχθηκε από Ελένη Μπούτου Λεµπέση 23-6--12 Σελίδα 1 από 74 120623 ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ Α. Τροποποιήσεις της νοµοθεσίας Ρύθµισης των Αυθαιρέτων Λόγω των τροποποιήσεων και συµπληρώσεων του ν.4014/11 ΦΕΚ/209/Α /21-9-11, µε το ν.4030/11 ΦΕΚ/249/Α /25-11-11

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης Ελένη Μπούτου Λεµπέση 19-2-2012 Σελίδα 1 από 57

Συντάκτης Ελένη Μπούτου Λεµπέση 19-2-2012 Σελίδα 1 από 57 120219 ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ Α. Τροποποιήσεις της νοµοθεσίας Ρύθµισης των Αυθαιρέτων Λόγω των τροποποιήσεων και συµπληρώσεων του ν.4014/11 ΦΕΚ/209/Α /21-9-11, µε το ν.4030/11 ΦΕΚ/249/Α /25-11-11

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης Ελένη Μπούτου Λεµπέση 19-2-2012 Σελίδα 1 από 57

Συντάκτης Ελένη Μπούτου Λεµπέση 19-2-2012 Σελίδα 1 από 57 120219 ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ Α. Τροποποιήσεις της νοµοθεσίας Ρύθµισης των Αυθαιρέτων Λόγω των τροποποιήσεων και συµπληρώσεων του ν.4014/11 ΦΕΚ/209/Α /21-9-11, µε το ν.4030/11 ΦΕΚ/249/Α /25-11-11

Διαβάστε περισσότερα

1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. Γενικά 1.1. Τίτλοι ιδιοκτησίας. Αυθαίρετα. Στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων αναγράφονται όλα τα εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής

Διαβάστε περισσότερα

www.realestatenews.gr

www.realestatenews.gr Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Άρθρο 1 Απαγόρευση εμπράγματων δικαιοπραξιών σε ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης. Άρθρο 1

Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης. Άρθρο 1 Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Άρθρο 1 Απαγόρευση εμπράγματων δικαιοπραξιών σε ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες

Διαβάστε περισσότερα

άρθρου και για το χρονικό διάστηµα που προβλέπεται στον παρόντα νόµο.

άρθρου και για το χρονικό διάστηµα που προβλέπεται στον παρόντα νόµο. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Σχέδιο νόµου «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ & ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Πρακτικές οδηγίες & Πίνακες Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΖΩΝΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ & Γ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ σε ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Α. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ & ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Πρακτικές οδηγίες & Πίνακες Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΖΩΝΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ & Γ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ σε ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Α. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ & ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Πρακτικές οδηγίες & Πίνακες Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΖΩΝΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ & Γ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ σε ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΝΕΑ (ΠΡΟΣΘΕΤΗ) ΕΙΣΗΓΗΣΗ από ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ - ΛΕΜΠΕΣΗ Από την όλη

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε από Ελένη Μπούτου Λεµπέση 7-12-11 Σελίδα 1 από 36

Συντάχθηκε από Ελένη Μπούτου Λεµπέση 7-12-11 Σελίδα 1 από 36 111207 ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ Επισηµάνσεις για ζητήµατα που έχουν διευκρινισθεί µέχρι σήµερα ή και όσα δεν έχουν διευκρινισθεί, µε την Εγκ.13/11, την Εγκ.14/11 και τις Ερωτοαπαντήσεις που αναρτώνται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Ο ΗΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηµατολογίου Τµήµα ιοικητικών Πράξεων Ο ΗΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Έκδοση 2.0 ΜΑΪΟΣ 2014 ιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηµατολογίου Τµήµα ιοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας ΚΓ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Εγχειρίδιο Λειτουργίας ΚΓ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΚ ΟΣΗ 2 η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 2/75 Εγχειρίδιο Λειτουργίας ΚΓ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 2. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΟΜΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ...5 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο

Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο Αιτιολογική έκθεση Επί της αρχής : Α. Με το προτεινόµενο σχέδιο νόµου, επιχειρείται να θεραπευθεί η χρόνια παθογένεια σε σχέση µε την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

1 . 4178/2013 «.» 174 .. .

1 . 4178/2013 «.» 174        .. . Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΟΥ Ν. 4178/2013 «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ.» (ΦΕΚ 174 Α ) ιευκρινίσεις σχετικά µε τον τρόπο διαπίστωσης των αυθαιρέτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 389 19 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ: 1052 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινή των (Ε9) φυσικών και

Διαβάστε περισσότερα