متلب سایت MatlabSite.com

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "متلب سایت MatlabSite.com"

Transcript

1 11-F-EEM-2340 نقش بهينه سازي مصرف انرژي در حفظ محيط زيست و توسعه پايدار چكيده تبديل توليد انتقال و مصرف انرژي همگي روي محيط زيست تاثيرگذارند. اين اثرات مخرب زيست محيطي حاصل انتشارات هستهاي شيميايي و حرارتي فرآيندهايي است كه براي تامين منافع و رفاه بشر كارمي كنند. توسعه پايدار ايجاب مي كند كه منابع انرژي در دسترس پايدار با هزينه اي معقول و بدون يا باحداقل اثرات منفي اجتماعي تامين و عرضه شوند.رابطه بين توسعه پايدار و بهره گيري از منابع بويژه منابع انرژي از مهم ترين مساي ل جوامع بشري است و تحقق توسعه پايدار در گرو استفاده كارا از منابع انرژي است. بر اساس مفهوم توسعه پايدار بديهي است كه منابع سوخت فسيلي محدود بوده و فاقد مشخصه هاي لازم براي پايدار بودن هستند. در حاليكه كه عمده اثرات ايجاد شده روي محيط زيست و طبيعت بواسطه مصرف انرژي به ويژه سوخت هاي فسيلي - حادث مي شوند. يكي از رويكرد ها كه در اين جهت مد نظر قرارگرفته است افزايش كارايي انرژي و در نتيجه كاهش انتشار آلاينده هاي ناشي از مصرف سوخت هاي فسيلي است. در اين مقاله ضمن تشريح چالش هاي سعيد مهذب ترابي كيان نجفزاده سازمان بهره وري انرژي ايران واژههاي كليدي: محيط زيست توسعه پايدار اگزرژي ترموديناميك ابعاد ترموديناميكي ارتباط انرژي و محيط زيست به مفهومي به نام اگزرژي از علم ترموديناميك اشاره شده كه اذهان را نسبت به تاثير مخرب از دست رفتن كارايي در استفاده از انرژي روي محيط زيست حساس تر مي سازد. در ارزيابي پايداري فرآيندها و سيستم ها و تلاش براي بهبود پايداري تحليل اگزرژي به عنوان يك ابزار ترموديناميكي بسيار مفيد و موثر تلقي مي شود. مقدمه ارتباط بين انرژي و اقتصاد يك نگراني اساسي در دهه 70 بود و در آن ايام ارتباط بين انرژي و محيط زيست اهميت زيادي نداشت. دغدغه هاي زيست محيطي مانند باران اسيدي سوراخ شدن لايه ازن و تغيير اقليم و گرمايش جهاني در دهه 80 اهميت پيدا كرد. از آن زمان توجه به اين ارتباط بيشتر شد بطوريكه اين موضوع آشكارتر شد كه توليد تبديل انتقال و مصرف انرژي همگي روي محيط زيست تاثيرگذارند. اين اثرات مخرب زيست محيطي حاصل انتشارات هسته اي شيميايي و حرارتي فرآيند هايي است كه براي تامين منافع زيست محيطي در دنيا و راه حل هاي مقابله با آنها و نيز بيان بشر كارمي كنند. رابطه بين توسعه پايدار و بهره گيري از 1

2 تخريب ازن- لايه ازن در استراتوسفر( به ارتفاع 2- منابع بويژه منابع انرژي از مهم ترين مساي ل جوامع بشري كيلومتر) تابش ) UV با طول موج نانومتر) و تابش مادون قرمز را جذب مي كند. بدليل انتشار NO X HCL CFC بخشي از لايه ازن تخريب شده و اشعه مضر UV بيشتر به زمين مي رسد كه باعث سرطان پوست آسيب هاي چشمي و بينايي و از بين رفتن موجودات و گونه هاي مختلف جانوري مي شود. است و تحقق توسعه پايدار در گرو استفاده كارا از منابع انرژي است. به عنوان مثال اثرات زيست محيطي ناشي از انتشار آلاينده ها مي تواند از طريق افزايش كارايي در استفاده از منابع و كاهش ميزان انتشار كاهش يابد. اين اقدام مي تواند به حفظ و بقاي منابع انرژي نيز كمك كند. مساي ل و مشكلات زيست محيطي گستره روبه رشدي را دارا بوده و شامل انتشار آلاينده ها و عوامل تخريب و تباهي اكوسيستم ها در مقياس ناحيه منطقه و جهان مي شود. برخي از اين مشكلات حاد و قابل رويت هستند مانند مشكلاتي كه براي سلامتي انسان بوجود مي آيد و برخي ديگر مشكلاتي هستند كه موجب بروز احتمالي خطرات در آينده مي شوند مانند پخش مواد خطرناك در طبيعت. مشكلاتي كه در طبيعت و محيط زيست بواسطه مصرف توليد تبديل و انتقال انرژي حادث مي شوند و بطور كلي انرژي در بروز آنها ايفاي نقش مي كند عبارتند از: آلودگي آب و هوا تخريب زمين تشعشع راديواكتيو دفع مواد جامد كيفيت هوا باران اسيدي تخريب لايه ازن گرمايش و كلا تغيير اقليم جهاني. دغدغه هاي زيست محيطي -1 تغيير اقليم و گرمايش جهاني ناشي از پديده گازهاي گلخانهاي- افزايش ميزان گازهاي گلخانه اي CO 2 4 CFC NO X CH در جو زمين سبب به دام افتادن حرارت خورشيد و افزايش دماي سطح زمين مي شود. فرآيند احتراق كودهاي شيميايي و انفجارات هسته اي توليد NOX فعل انفعالات آتشفشان توليدHCL سيستم هاي تبريد توليدCFC شكل (2) - پديده تخريب ازن شكل (3) پديده باران اسيدي شكل (1) پديده تغيير اقليم و گرمايش جهاني ناشي از پديده گازهاي گلخانهاي 3- باران اسيدي- تركيب NO X SO 2 حاصل از احتراق سوختهاي فسيلي با رطوبت و توليد اسيد سولفوريك H 2 SO 4 و اسيد نيتريك HNO 3 و بارش آن به زمين و اثرات زير: 2

3 پيشرفته انرژي -2 صرفه جويي انرژي و افزايش كارايي در بهره مندي و استفاده از انرژي -3 استفاده از C /tri-generation/cogeneration DH & -4-5 گرمايش و سرمايش منطقهاي استفاده از انرژي هاي جايگزين در حمل و نقل روي آوردن به استفاده از سوخت هاي بي ضرر براي محيط زيست بجاي استفاده از سوخت هاي فسيلي ترومديناميك و محيط زيست اسيدي شدن آبهاي سطحي منابع انرژي براي تامين نيازهاي بشر مانند غذا آب سرپناه از بين رفتن جنگل ها و گياهان و كلا كيفيت زندگي لازمند اما استفاده غير كارا از اين منابع ازبين رفتن ماهي ها و موجودات آبزي سبب آسيب به طبيعت و محيط زيست مي شود. به عنوان خوردگي مواد و تاسيسات(ساختمانها و سازه هاي فلزي) مثال انتشار حرارت اتلافي به محيط نتيجه مديريت غير مسي ولانه انرژي است و باعث افزايش دماي محيط و آلودگي حرارتي هوا و آب مي شودكه به تبع آن حيات موجودات آب راهحلهاي مرتبط با انرژي جهت مقابله و حل و فصل و دغدغه هاي زيست محيطي زي به خطر افتاده و توازن اكولوژيكي درياچه ها و رودخانه استفاده از انرژي هاي تجديد پذير و فناوري هاي 1- استفاده از فناوري هاي پاك زغال سنگ استفاده از سيستم هاي ذخيره سازي انرژي پايش و ارزيابي شاخص هاي انرژي ها به هم مي خورد. برطبق قانون دوم ترموديناميك كليه فرآيند هاي واقعي بايد روي محيط زيست اثرات و تبعاتي داشته باشند و قانون دوم ترموديناميك كليد بررسي اثرات زيست محيطي ناشي از بخش انرژي است. شاخصي كه تفاوت واختلاف حالت يك سيستم با محيط را بيان مي كند در علم ترموديناميك به اگزرژي معروف است و اين شاخص به رابطه بين قانون دوم و اثرات زيست محيطي اشاره دارد. اندازه اين اختلاف به حالت هم سيستم و هم محيط زيست وابسته بوده و اين اختلاف زماني صفر است كه سيستم و محيط در حال تعادل باشند. چارچوب رياضي و فيزيكي در تحليل ترموديناميكي - I تحليل انرژي برخي موانع استفاده از انرژي هاي تجديد پذيرو تكنولوژيهاي پيشرفته محدوديت هاي فني محدوديت هاي اقتصادي محدوديت در اطلاعات و دانش نبود زير ساخت لازم براي بازيافت و استفاده مجدد از مواد ومحصولات شكل (4)- موازنه انرژي براي يك حجم كنترل ساده نبود امكانات و تسهيلات عدم قطعيت در قوانين و استاندارد هاي دولت نبود ساختار هاي سازماني كافي مديريت ناصحيح بر نيروي انساني معادله فوق به معادله حالت پايدار انرژي معروف است. نبود مقبوليت در اجتماع در بكارگيري انرژيهاي تجديد پذير و تكنولوژيهاي پيشرفته 3

4 4- نسبت اگزرژي به آنتالپي = كارايي كلي سيستم انرژي 1> كارايي كلي سيستم انرژي مثال - II تحليل اگزرژي تعيين راندمان اگزرژي يك هيتر برقي راندمان انرژي = η = Q/We E Q است. و شكل (5)- موازنه اگزرژي براي يك حجم كنترل ساده E W نشان دهنده انتقال اگزرژي همراه كار و حرارت I ميزان مصرف اگزرژي سيستم يا بازگشت ناپذيري است. ε نشان دهنده اگزرژي ويژه است. شاخص هاي مهم در تحليل اگزرژي: 1- كارايي اگزرژي 2- پتانسيل بهبود 3 -اگزرژي حرارت اگزرژي عموما بصورت حرارت يا برودت تظاهر مي كند اگزرژي حرارتي مي تواند بواسطه اختلاف دماها با محيط تشريح شود. انرژي حرارتي يا برودتي كه دماي آن از دماي راندمان اگزرژي = Ψ = E Q /E W محيط فاصله بيشتر داشته باشد با ارزش تر است. 4 رابطه بين راندمان انرژي و اگزرژي 0.96 η 0.96 η η Η = 78% Ψ = 90% III اگزرژي از جنس فرصت نوع نيروگاه بخاري معمولي سيكل تركيبي هسته اي برق آبي انرژي يك مفهوم كاملا آشناست. مي دانيم كه انرژي مي تواند در داخل سيستمها ذخيره شود(مانند سيستم هاي ذخيره گرما) مي تواند از شكلي به شكل ديگر تبديل شود(مانند تبديل برق به حرارت) و بين سيستمها انتقال يابد (انتقال حرارت از پوشش يك ساختمان). قانون اول ترموديناميك بيان مي كند كه مقدار كل انرژي در كليه فرآيندهاي انتقال و تبديل بقا دارد. به عنوان مثال براي اينكه دماي داخل يك ساختمان در Tin ثابت نگه داشته شود تلف حرارتي از پوشش ساختمان Qout بايستي از طريق انرژي حرارتي ورودي ΣQin جبران شود. اين نظريه كه انرژي نه خلق مي شود و نه از بين مي رود در تقابل با نظريه تخليه و زوال منابع است. اگر ما تعادل روي مقادير انرژي را داريم اين بحران انرژي از كجا ايجاد مي شود

5 اطلاق مي شود). همچنين اگزرژي مبنايي براي مقايسه انواع حاملهاي انرژي است و اينكه انرژي به چه ميزان و در چه محلهايي از يك سيستم دچار زوال مي گردد و تلف مي شود. سه رابطه بين اگزرژي و محيط زيست وجود دارد: 1) بي نظمي و ايجاد آشوب بي نظمي و ايجاد آشوب از مصاديق آسيب هاي زيست محيطي است. آنتروپي اندازهاي براي آشوب و اگزرژي اندازه شكل (6)- موازنه انرژي براي يك ساختمان بطور ناخودآگاه مي فهميم كه در زمان سوختن سوخت براي توليد برق عليرغم بقاي انرژي يك چيزي مصرف شده و از بين مي رود. اين همان مفهوم اگزرژي است و اگزرژي است كه به ما كمك مي كند تا بفهميم چه چيزي در فرآيند واقعا مصرف مي شود. اين مفهوم از دل قانون دوم ترموديناميك استخراج مي شود. سيستم ها تمايل دارند كه در يك فرآيند خودبخودي به حال تعادل با محيط درآيند. شكل (7)- نابودي اگزرژي يا از دست رفتن فرصت به عكس انرژي اگزرژي بقا نداشته و بواسطه بازگشت ناپذيريها ازبين مي رود. بهبود در بهره مندي از منابع به معناي كاستن از نابودي اگزرژي يا تلفات آن است. اگزرژي حامل انرژي برق يا كيفيت اين حامل بدليل امكان تبديل آن به كاربالاست. در مقابل آب گرم دما پايين گرچه داراي انرژي است فقط براي گرمايش مي تواند مورد استفاده قرار گيرد. اگزرژي نه تنها اشاره به كيفيت انرژي دارد بلكه اشاره به اين نكته نيز دارد كه انرژي ارزش خود را از دست مي دهد (آن چيزي كه به آن مصرف انرژي در يك سيستم 5 اي براي نظم. سيستم داراي آنتروپي بالا داراي بي نظمي و آشوب بالاست و نسبت به يك محيط اگزرژي يك سيستم منظم بيشتر از اگزرژي يك سيستم بي نظم است. به عنوان مثال يك محوطه پر از كاغذ باطله و آشغال داراي آنتروپي بالاتر و اگزرژي كمتر از محوطه اي است كه در آن آشغالها و كاغذ ها در يك محل بطور منظم جمع شده اند. اختلاف اگزرژي بين دو سيستم مبين 1- نابودي اگزرژي(ونظم) در حالتي است كه باد كاغذ ها را به اطراف پراكنده مي كند 2- حداقل كاري است كه بايد صرف شود تا سيستم بي نظم دوباره منظم شود (كاغذ ها دوباره جمع شوند). درحالت واقعي براي برگرداندن سيستم به حالت نظم اوليه كار بيشتري لازم است چون حداقل كار اشاره شده مربوط به فرآيند بازگشت پذير است نه فرآيند واقعي عموم مردم از مناظر بي نظم گريزانند و همچنين تمايل به مناظر منظم و مرتب دارند. اين تمايل و اين گريز ريشه در ارزشهاي انساني دارد و بخشي از اين ارزشها به مفهوم اگزرژي و نظم مربوط مي شوند. 2) زوال منابع زوال منابع در طبيعت يكي ديگر از مصاديق آسيب هاي زيست محيطي است. يك منبع طبق تعريف به عنوان يك ماده تلقي مي شود كه در طبيعت به صورت طبيعي يا مصنوعي يافت مي شود و در عدم تعادل با محيط زيست بوده و منابع بدليل اين عدم تعادل داراي اگزرژي هستند. منابع با دو مشخصه اصلي ارزش گزاري مي شوند.

6 تركيب (مانند سنگ آهن نفت خام)- بسياري از فرآيند ها ايجاد شده اند براي اينكه ارزش منابع را با خالص كردن آنها افزايش دهند كه در واقع اگزرژي اين منابع را افزايش مي دهند. اين خالص سازي خود مستلزم مصرف يك حداقل انرژي است. قابليت واكنش(سوخت ها)- ايجاد تغيير يا حركت دريك فرآيند توانايي منابع براي دو رويكرد اساسي براي كاهش اثرات زيست محيطي ناشي از زوال منابع وجود دارد: الف- كارايي افزايش يافته- افزايش كارايي سبب كاهش در اگزرژي ورودي يك فرآيند مي شود و نيز سبب كاهش در انتشار اگزرژي اتلافي مي شود و نهايتا باعث كاهش اثرات زيست محيطي مي گردد. ب- استفاده از منابع اگزرژي خارجي (انرژي خورشيدي)- آسيب هاي زيست محيطي با استفاده از اشعه خورشيد و عدم استفاده از منابع و جلوگيري از زوال آنها مي تواند كاهش يابد. اشعه خورشيد بدليل اينكه زمين به مثابه يك سيستم باز عمل مي كند وارد سيستم زمين شده و مابقي آن دوباره به اتمسفر باز تابيده مي شود. 3) جريانهاي اتلاف انرژي جريانهاي اتلاف اگزرژي مي توانند بالقوه يك آسيب زيست محيطي تلقي شوند چون مي توانند تاثير بالقوه داشته و تغيير در محيط زيست ايجاد كنند. به عنوان مثالهايي براي تغيير در محيط زيست ميتوان به مرگ و مير ماهي ها و از بين رفتن گياهان در اثر تركيب مواد خاص موجود در گازهاي دودكش با هوا و آب و ورود و تعادل آنها با محيط زيست اشاره كرد. هزينه آلودگي هوا در مورد يك سوخت به دو صورت زير قابل طرح است: الف- هزينه لازم براي زدايش و پاك كردن هوا از آلاينده ها ب- هزينه اجتماعي كه آلاينده در صورت عدم زدايش براي جامعه ايجاد مي كند. -1 انواع اگزرژي اگزرژي مقيد( constrained ) (بالقوه مي تواند تغيير ايجاد كند)- اگزرژي همه منابع از نوع مقيد است چون بواسطه دارا بودن اگزرژي اين منابع داراي ارزش هستند. اين اگزرژي در خصوص ايجاد تغيير در طبيعت آزاد نيست. -2 اگزرژي نا مقيد( unconstrained )- اگزرژي مربوط به جريانهاي اتلافي كه در ايجاد تغيير در طبيعت آزاد هستند. كاهش در اثرات زيست محيطي يك فرآيند با افزايش راندمان اگزرژتيك آن فرآيند كاهش مي يابد. توسعه پايدار منابع انرژي براي توسعه لازمند و توسعه پايدار ايجاب مي كند كه منابع انرژي در دسترس پايدار با هزينه معقول و بدون يا باحداقل اثرات منفي اجتماعي تامين و عرضه شوند. بديهي است كه منابع سوخت فسيلي محدود بوده و فاقد مشخصه هاي لازم براي پايدار بودن هستند ولي منابع انرژي تجديدپذير در مدت زمان نسبتا طولاني دوام دارند. نگراني هاي زيست محيطي يكي از مهمترين عوامل در توسعه پايدار هستند به اين معنا كه فعاليت هاي بشر نبايد موجب تباهي و زوال طبيعت شود. از آنجا كه عمده اثرات ايجاد شده روي محيط زيست و طبيعت بواسطه مصرف انرژي حادث مي شوند در توسعه پايدار ضروري است كه استفاده از انرژي كمترين اثر سوء را روي محيط زيست داشته باشد. يكي از رويكرد ها كه در اين جهت مد نظر قرارگرفته است افزايش كارايي انرژي و در نتيجه كاهش انتشار آلاينده هاي ناشي از مصرف سوخت هاي فسيلي است. توسعه پايدار بنا به تعريف توسعه اي است كه نيازهاي امروز را بدون تاثير و لطمه زدن به توانايي نسل هاي آتي در تامين نيازهايشان تامين كند. اين تعريف دو مفهوم كليدي دارد. نيازها- نيازهاي اساسي محدوديتها- محدوديتهاي ناشي از وضعيت تكنولوژي و ساختار اجتماعي روي قابليت و توانايي محيط زيست براي تامين نيازهاي امروز و فردا 6

7 اين تعريف به عدالت بين انسانها و ساكنين روي كره زمين و عدالت بين نسلها نيز اشاره دارد. تعريف بهتر توسعه پايدار عبارت است از: استفاده عاقلانه از منابع از طريق توجه اساسي به مديريت سياسي اقتصادي تكنولوژيكي و اكولوژيكي سرمايه هاي طبيعي كه در اختيار انسانها هستند و ارتقا و ترويج نوآوري كه تحقق نيازهاي انسان ها و عدالت يكپارچه را دركل دنيا تضمين نمايد. شرايط پايداري شرايط آرماني و ايده آلي هستند كه حصول توسعه اقتصادي را با محدوديت و مشكل مواجه مي سازد. اين شرايط عبارتند از: 7 مواد محدود مانند سوخت هاي فسيلي نبايد سريعتر از سرعت شكل گيري و انباشت استخراج شوند. مواد مصنوعي مانند پلاستيكها نبايد سريعتر از سرعت استحاله در طبيعت توليد شوند. تنوع حياتي اكوسيستم ها بايد حفظ شود منابع تجديد پذير با سرعتي كمتر از سرعت تجديدمورد استفاده قرار گيرند. نيازهاي اساسي انسانها بايد عادلانه و بصورت و روشي كارا تامين شود. افزايش جمعيت جهان نياز به فرآيند هاي روزافزون كارا و پايدار در توليد محصولات و خدمات را ايجاب مي كند. اين شرايط تا آن جايي ايده آل هستند كه عملي شدن آنها غير ممكن نباشد. اگزرژي شاخصي براي كمي سازي پايداري در فرايندها چند ويژگي اگزرژي از آن شاخصي ساخته براي كمي سازي پايداري در فرآيندها كه به شرح زير هستند: اگزرژي يك خاصيت وسعتي است كه مقدار آن بطور منحصر بفرد از روي پارامترهاي سيستم و محيط تعيين مي شود. اين شاخص در برگيرنده جنبه هاي كمي و كيفي انرژي بطور توام است. اگزرژي يك ماده (مثلا سوخت هاي فسيلي) با داشتن تركيب و شرايط ترموديناميكي محيط و ماده قابل تعيين است و زماني كه ماده و محيط به حال تعادل باشند اين اگزرژي معادل صفر است. ارزش محصول يك فرآيند مي تواند با اضافه كردن سهم ساير جريانهاي مورد استفاده در فرآيند به اگزرژي ورودي بدست آيد. اگر لازم باشد كه پساب و جريانهاي اتلافي يك فرآيند اثري روي محيط زيست نداشته باشند بايستي قبل از رها شدن در طبيعت به حالت تعادل با محيط درآيند. حداقل كاري كه براي انجام اين امر لازم است طبق تعريف اگزرژي آن جريان اطلاق مي شود. به همين دليل اين اعتقاد وجود دارد كه اگزرژي يك جريان اتلافي سنجه اي براي هزينه هاي زيست محيطي آن جريان محسوب مي شود. مثال 1 مصرف اگزرژي در سيستم روشنايي (لامپ فلورسنت) فرآيند تامين و مصرف اگزرژي در يك لامپ فلورسنت چگونه است چگونه اگزرژي نور مري ي ساطع شده از لامپ كم مصرف در يك اتاق مصرف مي شود انرژي الكتريكي معادل 40 وات وارد لامپ فلورسنت مي شود. و تبديل به 31 وات انرژي حرارتي و 9 وات نور مري ي مشي شود كه از سطح لوله خارج مي شود. بنابراين طبق قانون اول موازنه انرژي برقرار است و انرژي ورودي مساوي انرژي خروجي است. تا جايي كه به اين اعداد و ارقام مربوط مي شود لامپ فلورسنت شبيه يك هيتر عمل مي كند و نه شبيه يك منبع روشنايي چون ميزان انرژي حرارتي تقريبا از سه برابر نور مري ي بيشتر است. اما مفهوم انرژي نمي تواند صراحتا اختلاف كيفي بين الكتريسيته تشعشع مري ي و انرژي حرارتي را نشان دهد. همچنين نمي تواند نشان دهد كه چه چيزي در داخل لامپ مصرف مي شود.

8 جريانهاي انرژي در لامپ فلورسنت كرده و توسط سطوح ديوار و كف جذب مي شود. با اين جذب برطبق ديدگاه انرژي تمامي اين پرتو مري ي به حرارت تبديل مي شود و بنابراين در اين فرآيند تبديل مقدار انرژي طبق قانون اول ثابت مي ماند و قانون بقا صادق است. اما از ديدگاه كيفي (كاهش ارزش يا (degradation از روي مصرف اگزرژي بيان مي شود. جريانهاي اگزرژي در لامپ فلورسنت شكل (8)- جريانهاي انرژي و اگزرژي در لامپ فلورسنت از ديدگاه اگزرژي جريان اگزرژي ورودي 40 وات است. در حدود %70 اگزرژي ورودي معادل 29 وات درفرآيند تبديل انرژي در درون لامپ مصرف مي شود. اگزرژي خروجي از سطح لامپ فلورسنت بصورت تشعشع مري ي 7 وات است و مابقي معادل 4 وات بصورت اگزرژي حرارتي خارج مي شود. 4 = تحليل اگزرژي بوضوح نشان مي دهد كه چيزي در فرآيند تبديل انرژي برق به نور مصرف شده است. با احتساب سطوح دما نيز چنين استنباط مي شود كه حرارت منتشره از سطح لوله فلورسنت داراي ارزش اگزرژتيك و كيفي پاييني است. از سوي ديگر اگزرژي تشعشع مري ي در حدود 1.8 برابر ميزان مربوط به حرارت است. بنابراين از ديد اگزرژي لامپ فلورسنت شبيه يك منبع روشنايي است تا يك منبع حرارتي. مفهوم اگزرژي نشان مي دهد كه چگونه نور منتشره از لوله فلورسنت با كاهش ارزش كيفي به حرارت تبديل مي شود. تشعشع مري ي منتشره از لوله فلورسنت داخل اتاق را روشن شكل (9)- جريان هاي انرژي و اگزرژي روشنايي حاصل از منبع نور مثال 2 فرآيند توليد انرژي الكتريكي با استفاده از نيروگاه بخار زغال سنگ سوز شكل (10)- ساختار ترموديناميكي يك نيروگاه بخار شكل (11)- جريانهاي انرژي و اگزرژي در نيروگاه بخار 8

9 9 براي كل واحد كارايي انرژي كه بصورت نسبت انرژي الكتريكي خروجي به انرژي زغال سنگ ورودي است در حدود %37 و كارايي اگزرژي در حدود %36 مي باشد. مولد بخار بر مبناي ديدگاه انرژي خيلي كارا بوده و كارايي آن در حدود %95 است. در حاليكه طبق ديدگاه اگزرژي راندمان آن حدود %50 است. به اين معنا كه عمده انرژي ورودي به آب منتقل شده اما در حين انتقال ارزش خود را از دست داده است. عمده تلفات اگزرژي در واكنش احتراق رخ داده است. از ديدگاه انرژي عمده انرژي (775 مگاوات) وارد كندانسور شده و به محيط پس داده شده در حاليكه از ديدگاه اگزرژي اگزرژي ناچيزي از اين بخش به محيط پس داده شده و تلف شده است. اگزرژي اتلافي در نيروگاه از طريق دود دودكش و جريان حرارتي اتلافي (در آب خنك كن) از طريق كندانسور به ترتيب وارد هوا و آب شده و اثرات زيست محيطي را بجا مي گذارند. زغال سنگ به عنوان يك منبع محدود انرژي تباه مي شود تا فرآيند توليد برق محقق شود. البته در كليه فرآيندهاي واقعي بايد يك نيروي رانشي (Driving Force) از بين برود تا آن فرآيند اتفاق افتد. افزايش راندمان اگزرژي سبب كاهش ميزان اين تباهي است. اين فرآيند تبديل انرژي يك فرآيند مصرف كننده اگزرژي است كه در آن گاز هاي دودكش با بي نظمي بالا توليد و وارد محيط مي شوند. با وارد شدن بدون محدوديت دود حاصل از احتراق به محيط و واكنش آن با محيط بي نظمي و آشوب ايجاد مي شود. نتيجه گيري حركت به سمت توسعه پايدار نيازمند حل مشكلات زيست محيطي است. اين مساي ل شامل آلاينده ها خطرات و انواع زوال اكوسيستم ها مي باشد و در پهنه هاي جغرافيايي مختلفي خود را نشان مي دهد. عمده مساي ل و مشكلات مهم زيست محيطي عبارتند از باران اسيدي تخريب لايه ازن و تغيير اقليم و گرمايش جهاني است. توسعه پايدار نيازمند عرضه پايدار منابع انرژي است بطوريكه در دراز مدت و با هزينه اي معقول در دسترس باشند و بدون اثرات منفي اجتماعي بتوانند مورد استفاده قرار گيرند. منابع انرژي مانند نور خورشيد باد آب از نوع تجديد پذير بوده و بنابراين در مدت زمان طولاني مي توانند پايداري داشته باشند. در ارزيابي پايداري فرآيندها و سيستم ها و تلاش براي بهبود پايداري تحليل اگزرژي يك ابزار بسيار مفيد و موثر است. اگزرژي كيفيت جريان انرژي و ماده را كه مبين قسمت مفيد انرژي يا ماده است نشان مي دهد. تبديل انرژي در يك فرآيند همواره با از دست رفتن كيفيت انرژي همراه است. در جوامعي كه بدنبال توسعه پايدار هستند توصيه مي شود كه از منابع انرژي تجديد پذير و يا راهكارهاي افزايش كارايي استفاده نمايند. فهرست مراجع 1- Dincer & Rosen EXERGY, Energy, Environment and Sustainable Development Energy Efficiency Planning and Management Guide Canadian Industry Program for Energy Conservation CIPEC Geoffrey P. Hammond Engineering Sustainability: Thermodynamics, Energy Systems and Environment International Journal of Energy Research C. Balocco, S. Papeschi, G. Grazzinin, R. Basosi Using Exergy to Analyze

10 the Sustainability of an Urban Area Ecological Economics E. C. Boelman, H. Asada Exergy and Sustainable Building Open House International R.L. Cornelissen Thermodynamics and Sustainable Development, The use of exergy analysis and the reduction of irreversibility

Archive of SID چكيده - 1 مقدمه

Archive of SID چكيده - 1 مقدمه كاهش مصرف سوخت در ديگ هاي بخار به ازاء هر تن بخار توليدي 2 2 1 فرشاد پناهي زاده شهرام هاشمي مرغزار محمود فرزانه گرد پروين فرخ فر مركز پژوهش پتروشيمي بندر امام (ره) تحقيقات فني و مهندسي f_panahizadeh@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش دوفازي با كيفيت صورت مخلوط به اواپراتور به 1- در اواپراتور كولر يك اتومبيل مبرد R 134a با دبي 0.08kg/s جريان دارد. ورودي مبرد مي شود و محيط بيرون در دماي 25 o C وارد از روي اواپراتور از بخار اشباع است.

Διαβάστε περισσότερα

جريان ديفرانسيلي CDBA

جريان ديفرانسيلي CDBA پياده سازي فيلترهاي آنالوگ مد جرياني با استفاده از DTA محرم حسين پور و بابك قصاب زاده اهرابي گروه مهندسي برق الكترونيك- دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز babakahrabi@gmail.com m.hosseinpour.n@gmail.com چكيده

Διαβάστε περισσότερα

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840 منابع تغذيه متغير با مبدل DC به DC (POWER MOSFET) با ترانز يستور اهداف: ( بررسی Transistor) POWER MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect براي كليد زني 2) بررسي مبدل DC به.DC كاهنده. 3) بررسي مبدل

Διαβάστε περισσότερα

( Δ > o) است. ΔH 2. Δ <o ( ) 6 6

( Δ > o) است. ΔH 2. Δ <o ( ) 6 6 تغييرات انرژي ضمن انحلال: اكثر مواد در موادي مشابه خود حل ميشوند و اين پديده را با برهمكنشهاي ميكروسكوپي بررسي كرديم. براي بررسي ماكروسكوپي اين پديده بايد تغييرات انرژي (ا نتالپي) و تغييرات بينظمي (ا نتروپي)

Διαβάστε περισσότερα

- چكيده

- چكيده استخرهاي بي انتها راهكاري جديد جهت كاهش مصرف آب و انرژي در استخرهاي شنا امين محكمي سيما پوست فروش فرد عبدالرحمان نوروزي شركت ديبا دژ پارس شيراز بلوارپاسدارن نبش خ شهيد محلاتي- شركت ديبا دژ پارس شيراز بلوارپاسدارن

Διαβάστε περισσότερα

ازالگوريتم ژنتيك. DTW,Genetic Algorithm,Feature Vector,Isolated Word Recognition دهد.

ازالگوريتم ژنتيك. DTW,Genetic Algorithm,Feature Vector,Isolated Word Recognition دهد. اراي ه روشي جديد در بهينه سازي سيستم هاي پردازش گفتار با استفاده ازالگوريتم ژنتيك ع يل اكبر برنگي ايمان اسمعيل زاده و هومن نبوتي مركز تحقيقات سجاد aliakbar_berangi@yahoo.com imanesmaailzadeh@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Journal of Agricultural Economics and Development Vol. 24, No. 3, Fall 2010, p جلد 24 شماره 3 پاييز 1389 ص

Journal of Agricultural Economics and Development Vol. 24, No. 3, Fall 2010, p جلد 24 شماره 3 پاييز 1389 ص و 1 Journal of Agricultural conomics and Development Vol. 4, No. 3, Fall 010, p. 363370 نشريه اقتصاد و توسعه كشاورزي (علوم و صنايع كشاورزي) جلد 4 شماره 3 پاييز 1389 ص. 363370 بررسي ميزان كارايي و بهره

Διαβάστε περισσότερα

ﻲﻜﻴﻧﺎﻜﻣ و ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ ﺐﻳاﺮﺿ دروآﺮﺑ رد يا هزﺮﻟ بﺮﺨﻣ ﺮﻴﻏ يﺎﻫ شور زا هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﻏﺎﻧ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺮﺑ هﮋﻳو ﻲﺷﺮﮕﻧ ﺎﺑ ﺎﻫ ﮓﻨﺳ هدﻮﺗ هداز ﻊﻴﻔﺷ ﺎﻳدﺎﻧ

ﻲﻜﻴﻧﺎﻜﻣ و ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ ﺐﻳاﺮﺿ دروآﺮﺑ رد يا هزﺮﻟ بﺮﺨﻣ ﺮﻴﻏ يﺎﻫ شور زا هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﻏﺎﻧ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺮﺑ هﮋﻳو ﻲﺷﺮﮕﻧ ﺎﺑ ﺎﻫ ﮓﻨﺳ هدﻮﺗ هداز ﻊﻴﻔﺷ ﺎﻳدﺎﻧ بخش اول: ويژگي هاي مهندسي سنگ ها و خاك ها استفاده از روش هاي غير مخرب لرزه اي در برآورد ضرايب فيزيكي و مكانيكي توده سنگ ها با نگرشي ويژه بر منطقه ناغان ناديا شفيع زاده كارشناس ارشد مكانيك سنگ مهندسين مشاور

Διαβάστε περισσότερα

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه ي ا کنترل سرعت موتور القايي با استفاده از شبکه ي عصبي ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد meysameghtedari@yahoo.com است. چکيده: در اين مقاله ابتدا مقدمه اي در مورد ويژگي هاي موتورهاي القايي وکنترل

Διαβάστε περισσότερα

در پمپهای فشار قوی که جریان شعاعی غالب بوده و بدلیل دور باالی پمپها پتانسیل

در پمپهای فشار قوی که جریان شعاعی غالب بوده و بدلیل دور باالی پمپها پتانسیل فصل اول انتخاب پمپ و مشخصات مخزن پمپاژ مقدمه هدف از این فصل ارائه مطالبی در خصوص شناخت پمپها و اصول کار آنها و ارائه روابط مربوطه نمیباشد بخصوص که در این مورد کتب ارزشمندی ارائه شده است بلکه این فصل با

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. چكيده واژههاي كليدي: 1- مقدمه 3/3) و. گرديده است.

Archive of SID.  چكيده واژههاي كليدي: 1- مقدمه 3/3) و. گرديده است. و 1 بررسي و مطالعه عملكرد سنسورگازي ساخته شده از پوشش نانوسيمي اكسيد روي چكيده 2 1 * امين نكوبين مصطفي خديوي 2- كارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد باشگاه پژوهشگران جوان نجف آباد ايران * nekoubin@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ناﺮﻳا ﮓﻨﺳ ﻚﻴﻧﺎﻜﻣ ﺲﻧاﺮﻔﻨﻛ ﻦﻴﻣﻮﺳ ناﺮﻳا -ناﺮﻬﺗ -ﺮﻴﺒﻛﺮﻴﻣا

ناﺮﻳا ﮓﻨﺳ ﻚﻴﻧﺎﻜﻣ ﺲﻧاﺮﻔﻨﻛ ﻦﻴﻣﻮﺳ ناﺮﻳا -ناﺮﻬﺗ -ﺮﻴﺒﻛﺮﻴﻣا اندازه گيري چقرمگي شكست سنگ و بررسي خصوصيات شكست آن تحت شرايط بارگذاري مركب با استفاده از روشهاي عددي و آزمايشگاهي روح اله حسن پور نقدعلي چوپاني چكيده مكانيك شكست سنگ به طور گسترده اي در فرايند آتشباري

Διαβάστε περισσότερα

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ مجله پژوهش ا ب ايران سال هشتم/ شماره چهاردهم/ بهار و تابستان (٢١٧-٢٢٢) ١٣٩٣ يادداشت فني بررسي ا زمايشگاهي تعيين رابطه عمق جريان غليظ در محل غوطهوري ٢ *١ حسن گليج و مهدي قمشي چکيده جريانهاي غليظ در اثر

Διαβάστε περισσότερα

اقيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 4 / زمستان 21-27/7/1389 نشريه علمي پژوهشي اقيانوسشناسي 1389 تمامي حقوق اين اثر متعلق به نشريه اقيانوسشناسي است.

اقيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 4 / زمستان 21-27/7/1389 نشريه علمي پژوهشي اقيانوسشناسي 1389 تمامي حقوق اين اثر متعلق به نشريه اقيانوسشناسي است. قيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 3/ پاييز 7-6/0/389 اقيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 4 / زمستان 2-27/7/389 شاخص كيفيت (WQI) آب رودخانه كارون بهعنوان نشاندهنده اثرات پساب صابونسازي خرمشهر 2 * علي داداللهي سهراب

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل نگین معلمی خیاوي 1* سیامک حسین پور 2 دانشگاه تربیت مدرس تهران (negin.moallemi@modares.ac.ir) * چکیده در تحقیق حاضر احتراق پیش آمیخته هوا/متان

Διαβάστε περισσότερα

جلد / 5 شمارة / 4 زمستان 1391 ص. ص Archive of SID. ماتريس جهت قرارگيري چرخها مقدمه 2. كارشناسارشد.

جلد / 5 شمارة / 4 زمستان 1391 ص. ص Archive of SID. ماتريس جهت قرارگيري چرخها مقدمه 2. كارشناسارشد. و* ص. ص 45-39 طراحي سيستم كنترل وضعيت و مديريت توان براي يك ماهواره سنجش از دور با درنظر گرفتن اثر فرهاد فاني صابري 1 اشباع چرخها امير اسلامي مهرجردي 2-1 پژوهشكده علوم و فناوري فضايي دانشگاه صنعتي اميركبير

Διαβάστε περισσότερα

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ مبحث تناسب حجت زهري دانش آموز عزیز شما با مبحث تناسب از مقطع ابتدایی آشنا هستید. تناسب نوعی رابطه بین اعداد است که در آن اعداد و کمیتها به دو صورت می توانند با یکدیگر نسبت داشته باشند. مدل : تناسب مستقیم:

Διαβάστε περισσότερα

رياضي 1 و 2 تابع مثال: مثال: 2= ميباشد. R f. f:x Y Y=

رياضي 1 و 2 تابع مثال: مثال: 2= ميباشد. R f. f:x Y Y= رياضي و رياضي و تابع تعريف تابع: متغير y را تابعي از متغير در حوزه تعريف D گويند اگر به ازاي هر از اين حوزه يا دامنه مقدار معيني براي متغير y متناظر باشد. يا براي هر ) y و ( و ) y و ( داشته باشيم ) (y

Διαβάστε περισσότερα

تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها چکیده: الیاس علیپور هدایت االله قورچیان

تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها چکیده: الیاس علیپور هدایت االله قورچیان تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها * الیاس علیپور هدایت االله قورچیان تهران دانشگاه تهران مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک "این مقاله در مجموعه سمینارهاي تحصیلات تکمیلی بیوفیزیک

Διαβάστε περισσότερα

چكيده واژههايكليدي: 1- مقدمه. سنتز نانوپودر شيشه-سراميك MgO-Al 2 O 3 -SiO 2 بر پايه كورديريت سل-ژل تبلور

چكيده واژههايكليدي: 1- مقدمه. سنتز نانوپودر شيشه-سراميك MgO-Al 2 O 3 -SiO 2 بر پايه كورديريت سل-ژل تبلور ساز و كار تشكيل كورديريت در شيشه-سراميك سيستم MgO-Al 2 O 3 -SiO 2 تهيه شده به روش سل- ژل 2 1* هلنا ملكزاده و محمد رضواني 1- دانشجوي كارشناسي ارشد دانشكده فني مهندسي مكانيك دانشگاه تبريز گروه مهندسي مواد

Διαβάστε περισσότερα

طراحي کنترلکننده موتور 5 HP PMDC به روش معيارهاي تقريبي در کنترل کالسيک 1. مقدمه

طراحي کنترلکننده موتور 5 HP PMDC به روش معيارهاي تقريبي در کنترل کالسيک 1. مقدمه طراحي کنترلکننده موتور 5 HP PMDC به روش معيارهاي تقريبي در کنترل کالسيک محمدانصاری مسعوداصغری 1- دانشگاه آزاد اسالمی واحد بحنورد گروه برق بجنورد ایران کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت 2- دانشگاه آزاد اسالمی

Διαβάστε περισσότερα

شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك

شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك طاهره عارف زاده سيد روح االله حسيني واعظ * حسين نادرپور امير عزالدين در اين تحقيق روش شناسايي تركه يا - دانشجوي

Διαβάστε περισσότερα

ص ص ISC

ص ص ISC بازار بر برق مصرف در صرفهجویی اثر بررسی تعادل الگو یک از استفاده با تولید نهادههای عمومی haqiqi@e.ac.ir manzoor@iu.ac.ir aghababaei@ut.ac.ir حقیقی ایمان اقتصادی علوم دکتری منظور داود صادق)ع( امام دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی : 1-5 اصل گسترش در ریاضیات معمولی یکی از مهمترین ابزارها تابع می باشد.تابع یک نوع رابطه خاص می باشد رابطه ای که در نمایش زوج مرتبی عنصر اول تکراری نداشته باشد.معموال تابع

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ 3 2 1 حمید فتاحی حمدي عبدي و آرش زرینی تبار 1 دانشجوي کارشناسی ارشد علوم تحقیقات کرمانشاه en.hamidfattahi@gmail.com 2 گروه برق دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار اراي ه رابطهای برای محاسبه قطر اقتصادی لوله ها بر اساس آنالیز هزینهها در ایران چکیده در تحقیق حاضر تعیین قطر بهینه اقتصادی براساس هزینه های موثر روی اجرای عملیات لوله کشی در ایران مورد مطالعه قرار گرفته

Διαβάστε περισσότερα

١- مقدمه. Intrusion Detection System -١

١- مقدمه. Intrusion Detection System -١ سيستم تشخيص تهاجم مبتني بر شبکه عصبي ART رسول جليلي دانشكده مهندسي کامپيوتر دانشگاه صنعتي شريف تهران تلفن: ٦١٦٤٦١٧-٢١-٩٨+ jalili@sharif.edu مرتضي اميني دانشکده مهندسي کامپيوتر دانشگاه صنعتي شريف تهران

Διαβάστε περισσότερα

Investigation of Apoptosis Induction in Differentiated PC-12 Cells after Exposure to Hydrostatic Pressure

Investigation of Apoptosis Induction in Differentiated PC-12 Cells after Exposure to Hydrostatic Pressure Originl Article Investigtion of Apoptosis Induction in Differentited PC-12 Cells fter Exposure to Hydrosttic Pressure S. Sdri, M.Sc. 1, M. Dvry Znjni, M.Sc. 1, M. Azdkht, Ph.D. 1, A. Amini, Ph.D. 1, M.

Διαβάστε περισσότερα

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از :.هزینه I/O.هماهنگی/رقابت ممکن است یک برنامه sequential بهتر از یک برنامه موازی باشد بطور مثال یک عدد 000 رقمی به توان یک عدد طوالنی اینکه الگوریتم را چگونه

Διαβάστε περισσότερα

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf No. F-13-AAA- کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf علی آشورنژادمقدم دانشگاه صنعتی اصفهان قاین ایران aliashoornm@gmail.com جواداسدالهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد قاین

Διαβάστε περισσότερα

تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک

تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک 41 سال سوم شماره يازدهم بهار 931 تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک 1 4 9 1 1 مجتبي کشاورزي حسن آباد امير حسين ناطمي سيد علي اشرف صدرلديني محمد رضا نيشابوري ابوالفضل ناصري

Διαβάστε περισσότερα

Iranian Journal of lrrigation and Drainage No. 1, Vol. 8, Mar-Apr 2014, p شماره 1 جلد 8 فروردين - ارديبهشت 1393 ص

Iranian Journal of lrrigation and Drainage No. 1, Vol. 8, Mar-Apr 2014, p شماره 1 جلد 8 فروردين - ارديبهشت 1393 ص Iranian Journal of lrrigation and Drainage No., Vol. 8, Mar-Apr 04, p. 7-35 7-35. نشريه آبياري و زهكشي ايران شماره جلد 8 فروردين - ارديبهشت 393 ص ارزيابي انواع روشهاي اندازهگيري برآورد هدايت هيدروليكي

Διαβάστε περισσότερα

:ﺎﻬﻳدﺎﺑ ﻲﺘﻧﺁ ﻲﻣﻮﻤﻋ يﺎهدﺮﻜﻠﻤﻋ لﺎﺼﺗا

:ﺎﻬﻳدﺎﺑ ﻲﺘﻧﺁ ﻲﻣﻮﻤﻋ يﺎهدﺮﻜﻠﻤﻋ لﺎﺼﺗا فصل ۴ ا نتي باديها ا نتي باديها گليكوپروتي ين هايي هستند آه نوسط پلاسماسل ها در پاسخ سيستم ايمني عليه يك ايمونوژن توليد مي شوند. به ا نتي باديها ايمونوگلوبولين نيز مي گويند زيرا چنانچه سرم حاوي ا نتي بادي

Διαβάστε περισσότερα

مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک

مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک حرکت در مسیر مستقیم )حرکت یک بعدی( حمیدرضا طهماسبی سرعت متوسط و تندی متوسط 1. هنگام یک عطسه ی شدید چشمان شما ممکن است برای 0.50s بسته شود. اگر شما درون خودرویی در حال رانندگی با سرعت 90km/h باشید ماشین

Διαβάστε περισσότερα

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید.

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید. گزارش کار آزمایشگاه صنعتی... مکانیک سیاالت ( رینولدز افت فشار ) دانشجویان : فردین احمدی محمد جاللی سعید شادخواطر شاهین غالمی گروه یکشنبه ساعت 2::0 الی رینولدز هدف : بررسی نوع حرکت سیال تئوری : یکی از انواع

Διαβάστε περισσότερα

چكيده سرگرد سيد جالل موسوي بيوكی باز نشستگي فرماندهي انتظامي استان يزد صورت گرفته است. در اين پژوهش جامعه

چكيده سرگرد سيد جالل موسوي بيوكی باز نشستگي فرماندهي انتظامي استان يزد صورت گرفته است. در اين پژوهش جامعه بررسي رابطه بين روش هاي مقابله با استرس كاركنان با ويژگي هاي فردي 1 آنها درآستانه بازنشستگي )بررسی موردی فرماندهي انتظامي استان يزد( چكيده 2 سرگرد سيد جالل موسوي بيوكی اين پژوهش مطالعه اي توصيفي- تحليلي

Διαβάστε περισσότερα

دینامیک آئروسل ها خواص جنبشی آئروسل ها

دینامیک آئروسل ها خواص جنبشی آئروسل ها دینامیک آئروسل ها جلسه 9 خواص جنبشی آئروسل ها مکانیکی ته نشینی اینرسیایی نفوذ الکتریکی نوری فرایند ترکم ذرات کواگوالسیون چگالش 1 سرعت ته نشینی ρ : article density (kg/m3) d : article diameter (m), g: acceleration

Διαβάστε περισσότερα

پست الكترونيك: چكيده. آناليز GC و GC/Mass درصد) گلواژگان:

پست الكترونيك: چكيده. آناليز GC و GC/Mass درصد) گلواژگان: فصلنامه گياهان دارويي بررسي تاثير زمان اسانسگيري بر روي تركيبات روغن فرار گياه رازيانه 4 3 2 *1 اميرحسين جمشيدي محمدرضا شمس اردكاني عباس حاجيآخوندي خسرو عبدي 1- دستيار تخصصي فارماكوگنوزي و عضو هيات علمي

Διαβάστε περισσότερα

Relationship between sperm count, sperm motility, women's age and Intra Uterine Sperm Insemination success

Relationship between sperm count, sperm motility, women's age and Intra Uterine Sperm Insemination success Original Article JQUMS, Vol.17, No.2, 2013, pp.1117 Relationship between sperm count, sperm motility, women's age and Intra Uterine Sperm Insemination success F. Rajaei * S. Naseri ** A. Javadi *** *Associate

Διαβάστε περισσότερα

جلد 2/ شماره 1/ سال 1391 بوشهر چكيده. Tachinidae

جلد 2/ شماره 1/ سال 1391 بوشهر چكيده. Tachinidae تحقيقات آفات گياهي جلد / شماره / سال 9 الگوي توزيع فضايي لارو پروانه برگخوار كنار Thiacidas postica Walker Noctuidae) (Lepidoptera: روي درخت كنارspina-christi Ziziphus در استان بوشهر ١ ناصر فرار * و مصطفي

Διαβάστε περισσότερα

مقایسه رادارهایRAR و SAR

مقایسه رادارهایRAR و SAR مقایسه رادارهایRAR و SAR نویسنده :آمنه رجب پور بوشهری دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر کارشناسی ارشد گروه علمی مهندسی برق در این مقاله rajabpour342@yahoo.com نام ارائهدهنده: آمنه رجب پور بوشهری کد مقاله

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت ایمان باقرپور دانشگاه آزاد اسالمی واحد سروستان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان سروستان ایران bagherpour.put@gmail.com چکیده: نرخ انجماد یکی از

Διαβάστε περισσότερα

ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی شرایط بهبود آن

ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی شرایط بهبود آن » اولین همایش ملی چالشهاي منابع آب و کشاورزي «انجمن آبیاري و زهکشی ایران دانشگاه آزاد اسلامی واحدخوراسگان اصفهان 24 بهمن 392 ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی

Διαβάστε περισσότερα

فهرست سخن سردبير/ 5 سنسورهاي شيميايي مورد استفاده براي شناسايي گازها )بخش سوم: كاربردها(/ 6 گازی/ 35 مروری بر فوم های فلزی انواع و روش های تولید/ 53

فهرست سخن سردبير/ 5 سنسورهاي شيميايي مورد استفاده براي شناسايي گازها )بخش سوم: كاربردها(/ 6 گازی/ 35 مروری بر فوم های فلزی انواع و روش های تولید/ 53 ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﻳﯽ : ﮔﺮﻭﻩ ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ ﻛﺎﻧﻮﻥ - ﻳﺎﺳﺮ ﺍﻣﺎﻣﻰ ﻓﺮ فهرست سخن سردبير/ 5 سنسورهاي شيميايي مورد استفاده براي شناسايي گازها )بخش سوم: كاربردها(/ 6 معرفي پوشش هاي کامپوزيتي/ 13 معرفی سایت/ 18 سل های خورشیدی )بخش

Διαβάστε περισσότερα

- عنوان گایدالین: راهنماي بهداشت آب و فاضالب در شرایط اضطراری و بالیا - تعداد صفحات:

- عنوان گایدالین: راهنماي بهداشت آب و فاضالب در شرایط اضطراری و بالیا - تعداد صفحات: < راهنماي بهدا شت آب و افضالب رد شرایط اضطراری و بالیا الزامات دستور ا لعم ل اه و ر هنم وداهی تخ ص ص ی مرکز سالمت محیط و کار مرکز سالمت محیط و کار ژپو هشکده محیط ز یس ت دانش گاه علوم زپشکی تهران اتبستان

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین

طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین همایش ملی مهندسی برق و توسعه پایدار موسسه آموزش عالی خاوران طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین حمیدرضا قلی نژاد سید اصغرغالمیان 1- دانشجو کارشناسی

Διαβάστε περισσότερα

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند.

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند. 5 موتورهای تک فاز 183 موتورهای تکفاز هدف های رفتاری: نحوه تولید میدان مغناطیسی در یک استاتور با یک و دو سیم پیچ را بررسی نماید. لزوم استفاده از سیم پیچ کمکی در موتورهای تک فاز را توضیح دهد. ساختمان داخلی

Διαβάστε περισσότερα

اندازهگیري جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی

اندازهگیري جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی No. 3-F-TRN-766 جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی محمد حامد صمیمی سلمان محسنی حسین محسنی موسسە پژوهشی فشارقوي الکتریکی دانشکدة مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران تهران ایران

Διαβάστε περισσότερα

متلب سایت MatlabSite.com

متلب سایت MatlabSite.com بهبود پایداري گذراي توربین بادي سرعت متغیر مجهز به ژنراتور القایی دوتغذیه اي با بهرهگیري از کنترل کننده فازي علی اصغر صمدي علی مالکی مصطفی جزایري دانشکدهي برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان a.a.amadi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار شیما رشیدی 1 و سعید شریفیان 2 1 دانشکده مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر )پلی تکنیک تهران( Shima.Rashidi@aut.ac.ir دانشکده مهندسی برق

Διαβάστε περισσότερα

From the SelectedWorks of Dr. Marjan Mohammadjafari. Marjan Mohammadjafari, Dr. Available at:

From the SelectedWorks of Dr. Marjan Mohammadjafari. Marjan Mohammadjafari, Dr. Available at: From the SelectedWorks of Dr. Marjan Mohammadjafari 2013 طراحی سیستم های صنعتی 3 Marjan Mohammadjafari, Dr Available at: http://works.bepress.com/marjan_mohammadjafari/59/ گرداورنده : دکتر مرجان محمد جعفری

Διαβάστε περισσότερα

فصل ٤ انتگرال کند. در چنین روشی برای محاسبه دایره از درج چندضلعیهای منتظم در درون دایره استفاده میشود

فصل ٤ انتگرال کند. در چنین روشی برای محاسبه دایره از درج چندضلعیهای منتظم در درون دایره استفاده میشود فصل ٤ انتگرال ٤ ١ مسأله مساحت فرمولهای مربوط به مساحت چندضلعیها نظیر مربع مستطیل مثلث و ذوزنقه از زمانهای شروع تمدنهای نخستین به خوبی شناخته شده بوده است. با اینحال مسأله یافتن فرمولی برای بعضی نواحی که

Διαβάστε περισσότερα

مروری بر روش های اندازه گيري ويژگي هاي حسی

مروری بر روش های اندازه گيري ويژگي هاي حسی سال چهارم شماره 4 شماره پیاپي 13 صفحه 13-22 1393 ISSN: 2151-7162 مروری بر روش های اندازه گيري ويژگي هاي حسی A Review on Methods of Measurement of Sensory Attributes * راضیه جعفری تهران مؤسسه پژوهشی علوم

Διαβάστε περισσότερα

ﻰﺿﺎﻳﺭ ﻥﺎﺘﺴﺑﺩ ﻢﺸﺷ ۱۳۹١

ﻰﺿﺎﻳﺭ ﻥﺎﺘﺴﺑﺩ ﻢﺸﺷ ۱۳۹١ رياضى ششم دبستان ۱۳۹١ وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی برنامهريزی محتوا و نظارت بر تا ليف: دفتر تا ليف کتابهای درسی ابتدايی و متوسطه نظری نام کتاب: رياضی ششم دبستان ۳۴/۶ مو ل فان:

Διαβάστε περισσότερα

دهمین همایش بین المللی انرژی

دهمین همایش بین المللی انرژی طراحی و بهینه سازی ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم برای کاربرد انرژی تجدید پذیر هیدرودینامیکی با استفاده از الگوریتم مورچگان امیر نیک بخش - سید اصغر غالمیان دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه شاخصها و خصوصیات جوانه زنی بذر و استقرار دانه رست گیاه دارویی یافته / دوره چهاردهم / شماره / 2 بهار / 91 ویژه نامه گیاهان دارویی

مطالعه شاخصها و خصوصیات جوانه زنی بذر و استقرار دانه رست گیاه دارویی یافته / دوره چهاردهم / شماره / 2 بهار / 91 ویژه نامه گیاهان دارویی فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي لرستان مطالعه شاخصها و خصوصیات جوانه زنی بذر و استقرار دانه رست گیاه دارویی مورد L) (Myrtus communis احمد اسماعیلی 1 و 2 حمیدرضا عیسوند 1 عبدالحسین رضاي ی نژاد 3

Διαβάστε περισσότερα

بهبود طبقه بندي طيفي-مکاني تصاوير ابرطيفي با به کارگيري اطالعات مکاني در انتخاب نشانه ها

بهبود طبقه بندي طيفي-مکاني تصاوير ابرطيفي با به کارگيري اطالعات مکاني در انتخاب نشانه ها بهبود طبقه بندي طيفي-مکاني تصاوير ابرطيفي با به کارگيري اطالعات مکاني در انتخاب نشانه ها 1 داود اکبري 3 سعید همایونی 2 عبدالرضا صفری تاریخ دریافت مقاله: 94/05/27 تاریخ پذیرش مقاله: 94/11/14 ********* چكیده

Διαβάστε περισσότερα

عالمت های اختصاری مربوط به زمان و دفعات دارو دادن

عالمت های اختصاری مربوط به زمان و دفعات دارو دادن عالمت اختصاری H(hr) min AM PM MD MN q q.h q.2h Qd BD,BID TDS QID HS a.c p.c PRN Stat عالمت های اختصاری مربوط به زمان و دفعات دارو دادن معادل انگلیسی معادل فارسی Hour ساعت Minute دقیقه Ante Meridiem از

Διαβάστε περισσότερα

جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد.

جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد. فصل 2 جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم 2 ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد. این ولتاژ از سلولهای بیولوژیک پولکیشکلی حاصل میشود که در واقع مثل یک باتری

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. اهواز ميباشد

Archive of SID.  اهواز ميباشد 2 3 مقاله كوتاه بررسي سرواپيدميولوژيك پاروويروس B9 توكسوپلاسما گوندي و كلاميديا تراكوماتيس در خانمهاي باردار مراجعهكننده به بخش زايمان بيمارستان امام خميني اهواز 3 2 امير سهرابي (M.Sc.) عليرضا سمربافزاده

Διαβάστε περισσότερα

آموزش اتوکد (AutoCAD)

آموزش اتوکد (AutoCAD) آموزش اتوکد (AutoCAD) تهیه و تنظیم: سید مسعود توفیقی اسفهالن ایمیل: Captain_k2@yahoo.com سامانه پیام کوتاه: 30002105000010 وبسایت: آموزش اتوکد (AUTOCAD) فهرست آموزش نرم افزار اتوکد )AutoCAD( درس اول: -

Διαβάστε περισσότερα

FACTS Flexible AC Transmission Systems

FACTS Flexible AC Transmission Systems انعطافپذير AC انرژي انتقال سيستمهاي FACTS Flexible AC Transmission Systems ادوات FACTS خالصه درس 1- مشکالت خط انتقال شامل موارد زیر است: A( مشکالت بی باری )افزایش ولتاژ انتهای خط - کاهش پایداری( B( مشکالت

Διαβάστε περισσότερα

روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود

روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود آ م ا ر و ا ح ت م ا ال ت روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود 1- برای تبدیل داده ها به اطالعات 2- برای بررسی صحت و سقم فرضیات

Διαβάστε περισσότερα

نادرگرب ماجنا اب ینزخم تایصوصخ یسررب یاهرگ ناشن قیفلت و یا هزرل یاه هداد نیدایم زا یکی رد کورس دنزاس رد یا هزرل ناریا برغ بونج یتفن

نادرگرب ماجنا اب ینزخم تایصوصخ یسررب یاهرگ ناشن قیفلت و یا هزرل یاه هداد نیدایم زا یکی رد کورس دنزاس رد یا هزرل ناریا برغ بونج یتفن 75 شماره 20 برگردان انجام با مخزنی خصوصیات بررسی نشانگرهای تلفیق و لرزهای دادههای میادین از یکی در سروک سازند در های لرز ایران غرب جنوب نفتی 3 بیدهندی مجیدنبی و 2 کمالی محمدرضا 1* امیرزاده مریم تهران تحقیقات

Διαβάστε περισσότερα

تهیه و تنظیم : طیبه معظمی

تهیه و تنظیم : طیبه معظمی آمارزیستی مقدماتی تهیه و تنظیم : طیبه معظمی 2931 بیش تر مردم با واژه آماربه مفهومی که جهت ثبت و نمایش اطالعات به کار می رود و در یک مفهوم وسیع تر ارائه پاره ای از مشخصات عددی چون میانگین درصدها و... است

Διαβάστε περισσότερα

پایش دمای سطح زمین و بررسی رابطه کاربری اراضی با دمای سطح با استفاده از تصویر سنجنده ETMو OLI )مطالعه موردی: استان قم(

پایش دمای سطح زمین و بررسی رابطه کاربری اراضی با دمای سطح با استفاده از تصویر سنجنده ETMو OLI )مطالعه موردی: استان قم( پایش دمای سطح زمین و بررسی رابطه کاربری اراضی با دمای + سطح با استفاده از تصویر سنجنده ETMو OLI )مطالعه موردی: استان قم( علی سرکارگراردکانی 4 مرضیه حاجیلو 1 سید علی المدرسی 2 نسیم زرنگ 3 1.دانشجوی کارشناسی

Διαβάστε περισσότερα

ﻯﮋﺗﺍﺮﺘﺳﺍ ﺯﺍﺪﻧﺍ ﻢﺸﭼ ﻦﻳﻭﺪﺗ ﻭ ﻥﺍﺮﻳﺍ ﺭﺩ ﻰﻧﺎﮕﻤﻫ ﺵﺯﺭﻭ ﻩﺪﻨﻳﺁ ﻯﺎﻫ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﻭ

ﻯﮋﺗﺍﺮﺘﺳﺍ ﺯﺍﺪﻧﺍ ﻢﺸﭼ ﻦﻳﻭﺪﺗ ﻭ ﻥﺍﺮﻳﺍ ﺭﺩ ﻰﻧﺎﮕﻤﻫ ﺵﺯﺭﻭ ﻩﺪﻨﻳﺁ ﻯﺎﻫ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﻭ پژوهش هاى كاربردى در مديريت ورزشى شماره 4. بهار 1392. ص ص 21-30 ورزشهمگانى در ايرانو تدوينچشمانداز استراتژى و برنامه هاى ا ينده 2 محمد جوادي پور 1* مونا سميعنيا تاريخ دريافت: 1391/8/10 تاريخ تصويب: 1391/12/26

Διαβάστε περισσότερα

٣ الکتریسیته آیا می دانید در یک آذرخش چند هزار آمپر جریان الکتریکی ایجاد می شود

٣ الکتریسیته آیا می دانید در یک آذرخش چند هزار آمپر جریان الکتریکی ایجاد می شود ٣ الکتریسیته آیا می دانید در یک آذرخش چند هزار آمپر جریان الکتریکی ایجاد می شود الکتریسیته نامی است که به گستره وسیعی از پدیده های الکتریکی به شکل های مختلف داده می شود. این پدیده ها تقریبا اساس کار بسیاری

Διαβάστε περισσότερα

طراحی بهینه یک ریز شبکه مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر برای یک منطقه ای روستائی در استان خراسان رضوی

طراحی بهینه یک ریز شبکه مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر برای یک منطقه ای روستائی در استان خراسان رضوی No. F-5-AAA- طراحی بهینه یک ریز شبکه مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر برای یک منطقه ای روستائی در استان خراسان رضوی عبداله امیری شرکت توزیع برق خراسان رضوی- دانشگاه صنعتی امیرکبیر مشهد ایران مرتضی محمدی اردهالی

Διαβάστε περισσότερα

تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی

تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی فصلنامه علمي پژوهشي دانش سرمايهگذاري سال چهارم/ شماره پانزدهم/ پايیز 1931 تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی ابراهیم عباسی

Διαβάστε περισσότερα

مدير مسئول: رئيس كل ديوان محاسبات كشور )دكتر عبدالرضا رحماني فضلي( سردبير: دكتر اصغر عربيان نظارت بر اجرا: 362/ ساختمان شماره دو ديوان محاسبات كشور

مدير مسئول: رئيس كل ديوان محاسبات كشور )دكتر عبدالرضا رحماني فضلي( سردبير: دكتر اصغر عربيان نظارت بر اجرا: 362/ ساختمان شماره دو ديوان محاسبات كشور فصلنامه علمی-پژوهشی بر اس اس نامه ش ماره 3/207132 مورخ 90/10/13 وزارت علوم تحقیقات و فناوری فصلنامه دانش حسابرسی دارای درجه علمی-پژوهشی است. هیأتتحریریه: دانشگاه تربیت مدرس استاد دکتر عادل آذر دانشگاهشهیدبهشتی

Διαβάστε περισσότερα

FNT 9672 T FNT 9672 ET FNT 9672 XT

FNT 9672 T FNT 9672 ET FNT 9672 XT Refrigerator یخچال Ψυγείο Hladnjak FNT 9672 T FNT 9672 ET FNT 9672 XT Bedienungsanleitung Operating instructions Please read this manual first! Dear Customer, We hope that your product, which has been

Διαβάστε περισσότερα

اهمیت میترینگ در شرکت ملی نفت ایران وضعیت موجود و چشم انداز آتی بررسی موردی برخی از اشکاالت پیش آمده در عملیات پرووینگ عادی و نشانی:

اهمیت میترینگ در شرکت ملی نفت ایران وضعیت موجود و چشم انداز آتی بررسی موردی برخی از اشکاالت پیش آمده در عملیات پرووینگ عادی و نشانی: M E T R O L O G Y ماهنامه علمی تخصصی و ترویجی مرکز ملی اندازه شناسی سازمان ملی استاندارد ایران مرکز ملی اندازه شناسی صاحب امتیاز: سازمان ملی استاندارد ایران مدیر مسئول: نیره پیروزبخت شورای سیاست گذاری:

Διαβάστε περισσότερα

آموزش نرم افزار MATLAB

آموزش نرم افزار MATLAB آموزش نرم افزار MATLAB فهرست مطالب فصل اول : آشنایی با و کار با ماتریس ها فصل دوم : محاسبات سیمبولیک و چند جمله ای ها فصل سوم : کنترل جریان محاسبات )ساختارهای شرطی و حلقه ها( فصل چهارم : ترسیم نمودارهای

Διαβάστε περισσότερα

چکیده تاريخ دريافت: 94/10/21 تاريخ پذيرش: 94/12/19 جانشينپروري سبک رهبری فرماندهان و مدیران ناجا فرماندهي انتظامي استان مازندران.

چکیده تاريخ دريافت: 94/10/21 تاريخ پذيرش: 94/12/19 جانشينپروري سبک رهبری فرماندهان و مدیران ناجا فرماندهي انتظامي استان مازندران. 71 جانشينپروري و ارتباط آن با سبك رهبري فرماندهان و مديران 2 سیدمهدی احمدی باالدهی 1 محمد صالحی از صفحه 71 تا 102 تاريخ دريافت: 94/10/21 تاريخ پذيرش: 94/12/19 چکیده پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است كه

Διαβάστε περισσότερα

طرح در زمین کاربری تحقق میزان ارزیابی سبز فضای کاربری بر تأکید با شهری توسعه دورود(

طرح در زمین کاربری تحقق میزان ارزیابی سبز فضای کاربری بر تأکید با شهری توسعه دورود( Journal of UrbanLandscape Research, Vol., No., 0 / www.julr.ir 393 تابستان و بهار / شماره اول/ سال / شهر«منظر»پژوهشهای فصلنامه دو های طرح در زمین کاربری تحقق میزان ارزیابی سبز فضای کاربری بر تأکید با شهری

Διαβάστε περισσότερα

هیدروژل اشتراکی آکریلیک اسید و آکریل آمید بهکمک فراصوت

هیدروژل اشتراکی آکریلیک اسید و آکریل آمید بهکمک فراصوت جلد 41 شماره 1 زمستان 4131 نشريه علوم دانشگاه خوارزمی پلیمریشدن هیدروژل اشتراکی آکریلیک اسید و آکریل آمید بهکمک فراصوت دانشگاه آزاد اسالمی واحد تاکستان دانشکدۀ علوم گروه شیمی ايران چکیده هیدروژلها دستهای

Διαβάστε περισσότερα

رفتار لرزه ای ستون های کامپوزیت در حالت غیراالستیک

رفتار لرزه ای ستون های کامپوزیت در حالت غیراالستیک به نام خدا رفتار لرزه ای ستون های کامپوزیت در حالت غیراالستیک مولفان: محسن رضایی حاجی دهی امیر آذر کیش س 2 سرشناسه پدیدآور نام و عنوان نشر مشخصات : - ۷۶۳۱ محسن رضایی محسن االستیک/مولفان غیر حالت در کامپوزیت

Διαβάστε περισσότερα

96 ﺎﺗ 92 تﺎﺤﻔﺻ / 1383 نﺎﺘﺴﻣز و ﺰﯿﯾﺎﭘ / 14 هرﺎﻤﺷ / ﻢﺸﺷ لﺎﺳ / نﺎﮔﺮﮔ ﯽﮑﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﯽﻤﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ

96 ﺎﺗ 92 تﺎﺤﻔﺻ / 1383 نﺎﺘﺴﻣز و ﺰﯿﯾﺎﭘ / 14 هرﺎﻤﺷ / ﻢﺸﺷ لﺎﺳ / نﺎﮔﺮﮔ ﯽﮑﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﯽﻤﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ / 92 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان / سال ششم / شماره / 14 پاییز و زمستان / 1383 صفحات 92 تا 96 تا ثیر آتروپین هیوسین و پرومتازین بر طول مراحل و سرعت پیشرفت زایمان در چندزایان فروغالسادات مرتضوی محمدحسن

Διαβάστε περισσότερα

هیئت اندازه مدیرعامل وظیفه دوگانگی مدیره هیئت استقالل جمله از ش ركتي حاكميت متغیرهای ثانیا و مييابند كاهش درصد 48 ميشود.

هیئت اندازه مدیرعامل وظیفه دوگانگی مدیره هیئت استقالل جمله از ش ركتي حاكميت متغیرهای ثانیا و مييابند كاهش درصد 48 ميشود. حسینیان کاظم سید مرکز نور پيام دانشگاه حسابداری ارشد کارشناسی دانشجوی خوزستان سیمان شرکت مالی امور رئیس و عسلویه بینالمللی مقدم عبدالکریم دکتر نور پيام دانشگاه مدیریت و حسابداری گروه استادیار رفتار ب ر

Διαβάστε περισσότερα

آزمون تجربی چسبندگی هزینهها: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

آزمون تجربی چسبندگی هزینهها: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران ژپو ه شاهی تج ربی حسابداری سال سوم شماره 10 اتبستان 1131 صص 101 144 آزمون تجربی چسبندگی هزینهها: شواهدی از بورس اوراق چکیده بهادار تهران سحرسپاسی * زهرا فتحی ** سکینه شیبه *** تاریخ دریافت: /92/30 24 تاریخ

Διαβάστε περισσότερα

ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر و م د ي ر ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ه ش ت م. ش م ا ر ه 2 تابستان 3931 ص ص -7 8 6 7 ت ب ن ر ا ب ط ه ب ن ف ر ه ن گ س ا ز م ا ن و س ال

Διαβάστε περισσότερα

تأثیر بازارگرایی و گرایش کارآفرینانه بر نوآوری در کسبوکارهای کوچک و متوسط حمیدرضا دالوری ***

تأثیر بازارگرایی و گرایش کارآفرینانه بر نوآوری در کسبوکارهای کوچک و متوسط حمیدرضا دالوری *** فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی شماره 65 زمستان 115-136 1391 تأثیر بازارگرایی و گرایش کارآفرینانه بر نوآوری در کسبوکارهای کوچک و متوسط مهرداد مدهوشي * محمدرضا طبیبی ** حمیدرضا دالوری *** دریافت: 89/12/15 پذیرش:

Διαβάστε περισσότερα

چگونگي عملكرد درايوهاي كنترل كننده دور موتورهاي الكتريكي بازرس فني برق واحد فني و مهندسي سيمان خاش

چگونگي عملكرد درايوهاي كنترل كننده دور موتورهاي الكتريكي بازرس فني برق واحد فني و مهندسي سيمان خاش مهندس وحيد گودرزي چگونگي عملكرد درايوهاي كنترل كننده دور موتورهاي الكتريكي بازرس فني برق واحد فني و مهندسي سيمان خاش 1- مقدمه موتوره ای DC اولین وس یله تبدیل ان رژی الکتریکی به ان رژی مکانیکی بودند. موتورهای

Διαβάστε περισσότερα

ر ی د م ی د ه م ن ر ی د م ن ا س ح ا ن

ر ی د م ی د ه م ن ر ی د م ن ا س ح ا ن ز ا س م ه ی ر ا م ع م ی ح ا ر ط و ی م ی ل ق ا ش ی ا س آ ی ا ه ص خ ا ش ی س ر ر ب ن ا ج ن ز ر ه ش م ی ل ق ا ا ب ی ر ی د م ی د ه م ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ر ت ش ا ک ل ا م ی ت ع ن ص ه ا گ ش ن ا د ی ر ه ش ی ز ی

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID Vector Error Correction Model(VECM)

Archive of SID Vector Error Correction Model(VECM) فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي سال هفتم شماره چهارم زمستان ١٣٨۶ صفحات ١١٩-١۴٠ ارزيابي اثرات سياستهاي ا زادسازي مالي و تغييرات نرخ بهره بانكي بر توسعه بخش مالي در اقتصاد ايران (با استفاده از تكنيك (VECM علاءالدين

Διαβάστε περισσότερα

ن ه ع ال م ط ا بی ان ز م

ن ه ع ال م ط ا بی ان ز م ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ار س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 4931 بهار 1 ه ر ا م ش م ه ل ا س 5 7-4 9 ص ص ش ق ه ع ل ا ط م ا ب ا م ز ا س ر گ د ا ر ب ر ا ز گ ت م د خ ر ب

Διαβάστε περισσότερα

كتابچه ايمني دارويي تهيه و تنظيم دكتر ربابه فيض محمدي

كتابچه ايمني دارويي تهيه و تنظيم دكتر ربابه فيض محمدي كتابچه ايمني دارويي تهيه و تنظيم دكتر ربابه فيض محمدي 1 فهرست عنوان پروتکل دارو دادن روش های مختلف تجويز دارو فرآيند نحوه دادن دارو به بيمار نحوه تکميل کاردکس پرستاری خطاهای دارويی Medicatin Errr انسولين

Διαβάστε περισσότερα

به نام خداوند جان و خرد

به نام خداوند جان و خرد قطره دریاست اگر با دریاست به نام خداوند جان و خرد ور نه او قطره و دریا دریاست صاحب امتیاز: انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی مدیر مسئول: مهندس محمدحسن درویش سردبیر: مهندس وحید تیموری شورای سردبیری)به

Διαβάστε περισσότερα

ص خ ش ش ن ا د ت ی ر ی د م ت ر ا ه م و ی ن ا م ز ا س ت ی ا م ح ز ا ک ا ر د ا ن ی ب ه ط ب ا ر ی س ر ر ب س

ص خ ش ش ن ا د ت ی ر ی د م ت ر ا ه م و ی ن ا م ز ا س ت ی ا م ح ز ا ک ا ر د ا ن ی ب ه ط ب ا ر ی س ر ر ب س ر 2 ف د ا ه ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 3931 تابستا 2 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 7 2-7 4 ص ص ص خ ش ش ا د ت ر د م ت ر ا ه م و ا م ز ا س

Διαβάστε περισσότερα

ا ر ف ی و ن ع م ی ر ب ه ر ل د م س ا س ا ر ب 2

ا ر ف ی و ن ع م ی ر ب ه ر ل د م س ا س ا ر ب 2 ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3931 تابستان 2 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 9 5 1-9 7 1 ص ص ن ا ر ب د ه ا گ د د ز ا و ن ع م ر ب ه ر ا ه

Διαβάστε περισσότερα

ی ا و ق ت د و ع س م ن

ی ا و ق ت د و ع س م ن ه د ک چ ت م ال س ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ر ث و م ل م ا و ع د ب ت و ل و ا و ا س ا ش ر و پ ل ر ب ک ا ل ع د س ا ر ا ا ه ف ص ا ه و ژ پ ص خ ا ش ه ا گ ش ه و ژ پ ر ا د ا ت س ا ا و ق ت د و ع س م ا ر ا ا ه ف

Διαβάστε περισσότερα

somfy.com Ixengo S EN TR FA AR Installation manual Montaj kılavuzu راهنمای نصب دليل التركيب A

somfy.com Ixengo S EN TR FA AR Installation manual Montaj kılavuzu راهنمای نصب دليل التركيب A somfy.com Ixengo S EN TR FA AR Installation manual Montaj kılavuzu راهنمای نصب دليل التركيب - 1-5063186A Do not dispose of your scrapped appliances, nor your used batteries with household waste. You are

Διαβάστε περισσότερα

ارزیابی فراوانی و نوع میان وعده مصرفی در کودکان 3-6 ساله شهرستانهای بافت و رابر در سال 1391

ارزیابی فراوانی و نوع میان وعده مصرفی در کودکان 3-6 ساله شهرستانهای بافت و رابر در سال 1391 ارزیابی فراوانی و نوع میان وعده مصرفی در کودکان 3-6 ساله شهرستانهای بافت و رابر در سال 1391 3 ملوک ترابی 1 حمیدرضا پور اسالمی 2 اله یار سجادی 3 مرضیه کریمی افشار 4* مهرناز کریمی افشار پذیرش مقاله: 94/9/23

Διαβάστε περισσότερα

Islamic Republic of Iran ISIRI Institute of Standards and Industrial Research of Iran

Islamic Republic of Iran ISIRI Institute of Standards and Industrial Research of Iran ISIRI 9147 1st edition Islamic Republic of Iran Institute of Standards and Industrial Research of Iran 9147 Information technology Layout of Persian letters and symbols on computer keyboards 31585-163

Διαβάστε περισσότερα

ب عى ان پيصبينيضکستنهاييدرچنداليههايمتقارنباروشانرژي

ب عى ان پيصبينيضکستنهاييدرچنداليههايمتقارنباروشانرژي ( ) - : : 1386 : معادل ب رسي افضا م ىذسی داوشکذي داوشج مشخصات سيذاحمذگلچ بيان وامخاو ادگي: وام 1:8928:8 داوشج ئي: شماري افضايي( اي )سازي افضا م ىذسی تحصيلی: رشت آزاد داوشج ي ت دشكي حسيىي حسيه را ىما: استاد

Διαβάστε περισσότερα

د ا ز ز ا ب ه ش ر و ال د ن

د ا ز ز ا ب ه ش ر و ال د ن ه د ا ز ز ا ب ه ش ر و ال د ن ا ر م ا ک 3 9 3 1 م و د ه ر ا م ش م ه د ه ر و د / ی ک ش ز پ م ا د ی ژ و ل و ی ب ر ک ی م ه ی ر ش ن 1 3 1-12 4 : 9 2 ی پ ا ی پ ی ا ه ه ی و س ی و ر ی ن ا ر ی ا ل س ع ر و ب ن ز

Διαβάστε περισσότερα

: ک ی ن و ر ت ک ل ا ت س پ

: ک ی ن و ر ت ک ل ا ت س پ 3 9 3 1 م و د ه ر ا م ش م ه د ه ر و د / ی ک ش ز پ م ا د ی ژ و ل و ی ب ر ک ی م ه ی ر ش ن 3 4 1 13 5 : 9 2 ی پ ا ی پ ر د ی ز ا ئ ل ک و ن و ب ی ر ی س ک ا د ت ی ل ا ع ف ی س ر ر ب ی ر و ت س ا پ س و ک و ک و

Διαβάστε περισσότερα

شام در یونان و در اروپا هستید

شام در یونان و در اروپا هستید You are in Greece, you are in Europe! Tu es en Grèce! Tu es en Europe! Είσαι στην Ελλάδα, είσαι στην Ευρώπη! THESSALONIKI ALEXANDROUPOLIS شام در یونان و در اروپا هستید ATHENS PATRAS I am 16 years old and

Διαβάστε περισσότερα