ιαχείριση Παράκτιων Υδατικών Συστημάτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιαχείριση Παράκτιων Υδατικών Συστημάτων"

Transcript

1 ιαχείριση Παράκτιων Υδατικών Συστημάτων Κεφάλαιο 5 Βαρέα Μέταλλα στα Παράκτια Συστήματα ρ. Γιώργος Συλαίος Ωκεανογράφος Επ. Καθηγητής ΤΜΠ- ΠΘ

2 Βαρέα Μέταλλα ήιχνοστοιχεία (heavy metals, trace metals, toxic metals, trace elements) Απαντώνται στη φύση στο φλοιό της Γης (π.χ., αλουμίνιο και σίδηρος) όπου σχηματίζουν σύμπλοκα μετάλλων (ενώσεις με οξυγόνο και πυρίτιο). Απελευθερώνονται στο έδαφος και το νερό μέσω της φυσικής και χημικής αποσάθρωσης των ηφαιστειακών και μεταμορφωμένων πετρωμάτων.

3 Παρουσία Βαρέων Μετάλλων στα Υδατικά Συστήματα Φυσικός Εμπλουτισμός (αποσάθρωση διάβρωση πετρωμάτων λεκάνης απορροής) Ανθρώπινη Επίδραση (αστική, βιομηχανική, γεωργική δραστηριότητα) Μέταλλα όπως ο σίδηρος και το αλουμίνιο έχουν φυσική παρουσία σε υψηλές σχετικά συγκεντρώσεις. Μέταλλα όπως ο υδράργυρος, το κάδμιο και το χρώμιο είναι ιδιαίτερα σπάνια και βρίσκονται συνήθως σε χαμηλές συγκεντρώσεις. ιχνοστοιχεία (trace elements) ή μικρο-θρεπτικά Μέταλλα όπως ο υδράργυρος και ο μόλυβδος, διαθέτουν υψηλή τοξικότητα επηρεάζοντας σημαντικά τις βιολογικές διεργασίες των οργανισμών.

4 Βαρέα Μέταλλα στο Παράκτιο Περιβάλλον ATMOSPHERE Metals SOILS Metals AQUATIC ENVIRONMENT (Coastal and estuarine system) Metals Metals WATER Anthropogenic origin Natural origin SEDIMENTS

5 Βαρέα Μέταλλα στο Παράκτιο Περιβάλλον Τοξικότητα Μετάλλου Συγκέντρωση Μετάλλου Πότε ένα μέταλλο γίνεται τοξικό? Εξαρτάται από το είδος του Concentration increase Τοξικά Μέταλλα: Μη απαραίτητα για το μεταβολισμό Pb, Hg, Cd, Ιχνοστοιχεία : Απαραίτητα για το μεταβολισμό οργανισμών Cu, Fe, F, Mg, Mn, Zn, Metals

6 Οι ανθρώπινες δραστηριότητες αυξάνουν τις συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων πάνω από τα φυσικά τους επίπεδα. Ανθρωπογενείς πηγές βαρέων μετάλλων περιλαμβάνουν: βιομηχανικά και αστικά απόβλητα, γεωργικά υπολείμματα, λεπτόκοκκα ιζήματα προϊόντα διάβρωσης, ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα, υφαλοχρώματα πλοίων, παραπροϊόντα μεταλλείων, κλπ.

7 Τα βαρέα μέταλλα εμφανίζονται στα παράκτια υδατικά συστήματα σε διαλυμένη φάση, σε αιωρούμενη φάση, στα ιζήματα πυθμένα και στους υδρόβιους οργανισμούς.

8 Παρουσία Βαρέων Μετάλλων στο Νερό Μη- ήελάχιστα βιοδιαθέσιμα Μικρο-οργανισμοί (βακτήρια, ιοί, ) M M M Οργανικά και Ανόργανα Σωματίδια Γενικά τοξικά για οργανισμούς Φιλτράρισμα (0.45µm) Αιωρούμενα > 0.45 µm Διαλυμένα < 0.45 µm M M M M Ανόργανες Ρίζες Cl -, NO 3-, SO 2-4 OH - Οργανικές Ρίζες EDTA, DNOM M n+ Διαλυμένα μέταλλα [M TOTAL ] [M TOXIC ] Μπορεί να είναι βιοδιαθέσιμα Υδάτινη Στήλη Μη- ήελάχιστα βιοδιαθέσιμα

9 Μετασχηματισμοί Βαρέων Μετάλλων Τα βαρέα μέταλλα μετασχηματίζονται εύκολα στο υδάτινο περιβάλλον, δηλ. περνούν από τη μία φάση στην άλλη. Οι κύριες διεργασίες μετασχηματισμού τους περιλαμβάνουν: τη προσρόφηση (adsorption), τη συμπλοκοποίηση (complexation), τη κατακρήμνιση (precipitation) και τη βιολογική πρόσληψη (biological uptake).

10 Προσρόφηση Είναι συνήθως η κυρίαρχη διεργασία μετασχηματισμού από τη διαλυμένη στην αιωρούμενη φάση Εμφανίζεται ως: Συμμετοχή μετάλλων στα οξείδια σιδήρου και μαγγανίου, Προσρόφησή τους από το οργανικό υλικό, και Προσρόφησή τους από τα λεπτόκοκκα αιωρούμενα υλικά όπωςηιλύςκαιηάργιλος. Αυτό σημαίνει ότι τα βαρέα μέταλλα τείνουν να συσσωρεύονται στα ιζήματα πυθμένα.

11 Η διαλυμένη φάση των μετάλλων αντιπροσωπεύει τη κύρια βιολογικά διαθέσιμη πηγή μετάλλων για ένα παράκτιο σύστημα. Ευνοείται σε συνθήκες: χαμηλού ph (όξινο περιβάλλον), χαμηλού φορτίου αιωρούμενων σωματιδίων και υψηλών συγκεντρώσεων διαλυμένου οργανικού υλικού. Από τους παράγοντες αυτούς, ο πιο σημαντικός είναι το ph.

12 Το χαμηλό ph είναι ιδιαίτερα σημαντικό διότι: 1. η διαλυτοποίηση των υδροξειδίων των μετάλλων αυξάνει όσο το ph μειώνεται, 2. η προσρόφηση των στερεών επιφανειών των αιωρούμενων σωματιδίων μειώνεται, και 3. τα κατιόντα υδρογόνου ανταγωνίζονται με τα μέταλλα για τη συμμετοχή τους στα μόρια οργανικών ουσιών.

13 Άλλος σημαντικός παράγοντας είναι η αλατότητα, ηαύξηση της οποίας συνήθως οδηγεί σε μείωση των διαλυμένων συγκεντρώσεων βαρέων μετάλλων, καθώς τα λεπτόκοκκα αιωρούμενα υλικά και τα οργανικά μόρια σχηματίζουν συσσωματώματα αποκτώντας υψηλή ταχύτητα καταβύθισης. Γενικά, ΗπαρουσίαυψηλώντιμώνpH (αλκαλικό περιβάλλον) και οι αυξημένες συγκεντρώσεις αιωρούμενου οργανικού υλικού ευνοούν την αιωρούμενη φάση των βαρέων μετάλλων και έτσι τη τελική μεταφορά τους στο πυθμένα.

14 Ποσοστό Προσρόφησης Βαρέων Μετάλλων Στο Αιωρούμενο υλικό V. Hatje et al. / Envir. Intern. 29 (2003)

15

16 Πηγές Βαρέων Μετάλλων στη Παράκτια Θάλασσα Τα βαρέα μέταλλα εισέρχονται στο παράκτιο θαλάσσιο περιβάλλον, μέσω: Α) της ποτάμιας παροχής γλυκού νερού, Β) της ατμοσφαιρικής κατακρήμνισης, Γ) της υδροθερμικής έκλυσης και ) τηςδιάχυσηςαπόιζήματα. Οι τρείς πρώτες είναι οι κύριες πηγές βαρέων μετάλλων.

17

18 Ποτάμια Παροχή Μεταφέρει βαρέα μέταλλα σε αιωρούμενη και διαλυμένη μορφή (χημικής και μηχανικής αποσάθρωσης χερσαίων πετρωμάτων). Η διαλυτοποίηση των μετάλλων είναι γενικά χαμηλή, οπότε αυτά βρίσκονται κυρίως σε αιωρούμενη μορφή. Η σύσταση ποτάμιου νερού εξαρτάται από τη σύσταση των πετρωμάτων της υδρολεκάνης και τις τοπικές περιβαλλοντικές συνθήκες, όπως η βροχόπτωση και η θερμοκρασία.

19

20

21 Συντελεστές συσχέτισης διαλυμένων βαρέων μετάλλων

22

23 Log-to-Log Συσχετίσεις συγκεντρώσεων διαλυμένων και αιωρούμενων βαρέων μετάλλων.

24 Τα σωματιδιακά μέταλλα που παρέχουν οι ποταμοί εγκλωβίζονται στους ποταμόκολπους και τις ποταμοεκβολές στις θέσεις απόθεσης του αιωρούμενου υλικού. Τα μέταλλα που αποτίθενται στο ίζημα σταδιακά θάβονται στο πυθμένα, και μόνο ένα μικρό μέρος αυτών επαναδιαλυτοποιείται, όπως ο σίδηρος που μπορεί σε διαλυτή μορφή να προσληφθεί από το φυτοπλαγκτόν.

25 Τα διαλυμένα μέταλλα από το ποτάμι, μειώνουν σταδιακά τις συγκεντρώσεις τους λόγω ανάμειξης. Κάποιες από τις διεργασίες διάλυσης είναι αβιοτικές όπως η ιοντοανταλλαγή, που αυξάνει το ρυθμό διάλυσης υπό συνθήκες αυξημένου ph, αλατότητας και τη τοπικής μείξης. Σε αντίθεση με την αιωρούμενη φάση, ηδιαλυμένηέχειτη δυνατότητα γρήγορης και έντονης ανταλλαγής και μείξης με το νερό του ανοικτού ωκεανού.

26 (α ) ΑΠΟΤΕΛΕΜΣΑΤΑ Βαρέα Μέταλλα στα Ιζήματα (α) Cd (μg/g) Ni (μg/g) (β ) (β) Cr (μg/g) Hg (μg/g) (γ) (γ) Cu (μg/g) Pb (μg/g)

27 Ατμοσφαιρική Κατακρήμνιση Μεταφέρει βαρέα μέταλλα στη θάλασσα υπό αιωρούμενη και διαλυμένη φάση. Κυρίως βέβαια σε σωματιδιακή φάση από κόκκους διαμέτρου μικρότερης των 10 μm (aerosols). Ημεταφοράμπορείναείναιξηρή(μέσω ανέμων) ήυγρή (μέσω βροχόπτωσης όπου η σταγόνες βροχής εγκλωβίζουν σωματίδια άμμου). Κατά την υγρή μεταφορά, κάποια βαρέα μέταλλα μπορούν να διαλυθούν και να πέσουν στη θάλασσα ως διαλυμένοι ρύποι.

28

29

30

31 Σε κάθε παράκτιο σύστημα, η καταγραφή των βαρέων μετάλλων θα πρέπει να περιλαμβάνει τη συλλογή δειγμάτων σε διαλυμένη και αιωρούμενη φάση. Μελέτες βιογεωχημείας των παράκτιων συστημάτων θα πρέπει να περιλαμβάνουν επίσης και αξιόπιστες μετρήσεις ph. Οι συγκεντρώσεις της διαλυμένης φάσης των βαρέων μετάλλων εκφράζονται σε g/l ενώ στο αιωρούμενο υλικό και το ίζημα σε g/g ήσεmg/kg ξηρού δείγματος.

32 ιεργασίες μετραφοράς, μετασχηματισμού, απόθεσης, επανα-αιώρησης και εξόδου των βαρέων μετάλλων από ένα παράκτιο υδατικό σύστημα.

33

34

35 Ο συντελεστής μετασχηματισμού K d ορίζει το λόγο μεταξύ της συγκέντρωσης ενός μετάλλου στο αιωρούμενο υλικό και τη συγκέντρωσή του ίδιου μετάλλου στη διαλυμένη φάση. Ο συντελεστής περιγράφει τη κατανομή και ουσιαστικά τη προτίμηση των βαρέων μετάλλων μεταξύ της διαλυμένης και της αιωρούμενης φάσης. K d C C SPM Dissolved ( g/ g SPM) ( g/ g seawater) Μία υψηλή τιμή του συντελεστή K d δείχνει την υψηλή τάση του μετάλλου να συγκεντρώνεται στα αιωρούμενα σωματίδια του παράκτιου συστήματος.

36 Για καλύτερη διαχείριση του συντελεστή, χρησιμοποιούμε τη τιμή (log10 K d ). Οι χαμηλές τιμές (4-5) της παραμέτρου (log10 K d ) δείχνουν ότι τα συγκεκριμένα μέταλλα προτιμούν τη διαλυμένη φάση, ενδιάμεσες τιμές (5-6) δείχνουν τη διαμοίρασή τους και στις δύο φάσεις ενώ υψηλές τιμές (>6) σημαίνουν τη προτίμηση του μετάλλου προς την αιωρούμενη φάση.

37 P. Censi et al. / Chemosphere 64 (2006) A decrease in log(k d ) for Cr, Co, Cu and Zn is observed with an evident increase in SPM load in seawater. Conversely, the log(k d ) values for V, Ni and U increase with SPM weight.

38 είκτες Ρύπανσης βαρέων μετάλλων Η εκτίμηση των επιπέδων ρύπανσης στο ίζημα πυθμένα μίας παράκτιας περιοχής βασίζεται σε μία σειρά από δείκτες, όπως: 1. ο δείκτης συσσώρευσης ρύπανσης (pollution load index, PLI), 2. ο συντελεστής εμπλουτισμού (enrichment factor), και 3. οδείκτηςγεω-συσσώρευσης (geo-accummulation index, Igeo).

39 είκτες Συσσώρευσης Ρύπανσης (PLI) O δείκτης συσσώρευσης ρύπανσης (PLI) προκύπτει ως η συγκέντρωση κάθε βαρέου μετάλλου ως προς τη τιμή συγκέντρωσης του μετάλλου σε ένα μέσο μη-ρυπασμένο ίζημα. Συνήθως χρησιμοποιούμε τη μέση παγκόσμια συγκέντρωση βαρέων μετάλλων σε ωκεάνεια ιζήματα, με βάση τις σχέσεις: CF Metal C C Metal Background PLI n CF CF... CF 1 2 n Όπου CF είναι ο δείκτης εμπλουτισμού για κάθε μέταλλο, n είναι ο συνολικός αριθμός βαρέων μετάλλων που αναλύθηκαν σε κάθε δείγμα και C background είναι η συγκέντρωση κάθε μετάλλου σε ένα μέσο μηρυπασμένο ίζημα.

40 In this study, the world average concentrations of the metals studied reported for shale (Wedepohl 1995) were used as the background for those heavy metals Cu: 45 g/g; Ni: 68 g/g; Zn: 95 g/g; Pb: 20 g/g; Cd: 0.3 g/g; Cr: 90 g/g. Wedepohl, K.H. (1995). The composition of the continental crust. Geochimica et Cosmochimica Acta, 59,

41 PLI Classification Scheme Class No. Index value 1 PLI ~ 0 2 PLI < PLI 1.0 Sediment Quality Unpolluted area no action is needed Moderately polluted area - continuous monitoring is needed Extremely polluted area - immediate intervention is required

42 Συντελεστής Εμπλουτισμού (EF) Ο συντελεστής εμπλουτισμού (EF) υπολογίζεται με βάση τη παρακάτω εξίσωση: EF Tracer Normalizer Tracer Normalizer Sample Background Όπου (tracer/normalizer) Sample και (tracer/normalizer) background αντίστοιχα, είναι οι συγκεντρώσεις μετάλλων (σε g/g ξηρού δείγματος) στο δείγμα και στη μη-ρυπασμένη περιοχή. Συνήθως ως normalizer χρησιμοποιούμε ένα μέταλλο αναφοράς του οποίου η συγκέντρωση δεν οφείλεται σε ανθρωπογενή επίδραση. Τέτοια μέταλλα είναι ο σίδηρος, το αλουμίνιο, το σελήνιο, το ουράνιο, το θόριο.

43 EF Classification Scheme Class No. Index value 1 EF < EF < EF < EF < EF < EF < 50 7 EF > 50 Sediment Quality No enrichment Minor pollution Moderate pollution Moderately severe pollution Severe pollution Very severe pollution Extremely severe pollution

44 είκτης Γεω-συσσώρευσης (I geo ) Ο δείκτης γεω-συσσώρευσης (I geo ) συγκρίνει τις σημερινές συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων σε ένα δείγμα με τις αντίστοιχες τιμές σε προ-βιομηχανικά επίπεδα. Ο υπολογισμός του δείκτη γίνεται με τη παρακάτω σχέση: I geo C n log 2 1.5Bn Όπου C n είναι η μετρούμενη συγκέντρωση του εξεταζόμενου μετάλλου n στο ίζημα, Β n είναι η γεωχημική συγκέντρωση αναφοράς σε προβιομηχανικό ίζημα και ο παράγοντας 1,5 αποτελεί συντελεστή διόρθωσης.

45 I geo Classification Scheme Class No. Index value 1 < I geo < I geo < I geo < I geo < I geo < 5 7 > 5 Sediment Quality Unpolluted From unpolluted to moderately polluted Moderately polluted From moderately polluted to strongly polluted Strongly polluted From strongly polluted to extremely polluted Extremely polluted

46 Συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων στα μη-ρυπασμένα ιζήματα καθώς και όρια ανά μέταλλο που θέτει η Υπηρεσία Περιβάλλοντος των ΗΠΑ (EPA). Μέταλλο Cu Cr Fe Φυσική Συγκέντρωση Αναφοράς 23.9 ± ± ± 79.8 Ταξινόμηση EPA Χαμηλή ρύπανση < 25 < 25 Μέτρια ρύπανση Συστήματος Υψηλή ρύπανση >50 >75 Ni 17.4 ± 3.4 < >50 Pb 14.4 ± 0.8 < >60 V 2.7 ± 0.5 Zn ± 15.2 < >200

47 Trace elements concentrations in the surface sediments of Kavala Gulf (Northern Greece) N.I. Kamidis,, N. Stamatis & G. Sylaios National Agricultural Research Foundation, Fisheries Research Institute, Nea Peramos , Kavala,, Greece

48 GENERAL OVERVIEW 40 58' 00 N ALBANIA IONION SEA Palio 7 6 Iraklitsa ISDS FYROM GREECE PSTW 10 BULGARIA AEGEAN SEA 11 Kavala TURKEY Karvali PFP Crude Oil Refinery KSTW Vassova Lagoon N 0 10 km KAVALA GULF KAVALA GULF Nestos River Eratino Lagoon Agiasma Lagoon 26 VISTONIS GULF 0 5 km 27 N 28 Keramoti Semi-enclosed enclosed coastal Water body. Located in N. Aegean Sea Major fishing ground Area : 264 x 10 6 m 2 Coastal length: 62,800 m Average depth: 32 m Maximum depth: 60 m 40 48' 00 N 2 1 Peramos 31 Thassos Plateau Offshore Oil Production THASSOS ISLAND Thassos Passage 24 18' 00 E 24 45' 00 E Main Land-based Human Activities: Tourist (western part) Urban (central) Industrial (central-eastern) eastern) Aquaculture (eastern) Agriculture (eastern)

49 Kavala KWTF 19 PFI N.Karvali NAPC Eratino Lagoon N 0 5 km Palio 8 Batis Beach PWTF KAVALA GULF N.Iraklitsa SEWAGE Keramoti 1 N.Peramos 31 Thassos Plateau Offshore oil production plant Thassos Passage Map of sampling area. Samples were collected from 24 stations (18 inshore and 6 offshore sites)

50 SAMPLING AND ANALYSIS Sediment samples were collected in June 2002, with a Van Veen stainless crab, and were immediately frozen. After defrosting the samples were digested in a mixture of 1 ml HF and 4 ml of aqua regia in a microwave oven. The samples were analyzed using a Perkin Elmer AAnalyst 800 atomic absorption spectrophotometer with Zeeman background correction. Precision and accuracy were checked using the MESS-3 (N.R.C. of Canada) marine sediment as reference material.

51 Instrumentation Used

52

53

54

55 Table 5. Pearson s Correlation Matrix for the particulate trace metals in Kavala Gulf (n=54). Salinity ph TSS DO Cu Ni Cd Pb Cr Zn Salinity ph TSS DO Cu * Ni Cd * Pb ** Cr ** ** Zn * Correlation significant at the 0.05 level (2-tailed) ** Correlation significant at the 0.01 level (2-tailed) Other correlations were non-significant (p>0.5).

56 RESULTS Grain size % 63 μm Kavala WTPK PFI N. Karvali Kavala Oil Vassova L. N 0 5 km 0-5 % 5-15 % % Batis Beach Eratino L % Palio WTPP KAVALA GULF Agiasma L % > 60 % Iraklitsa WDS Keramoti Peramos Grain size analysis: Site percentage of 63 μm

57

58 RESULTS As Kavala WTPK PFI N. Karvali Kavala Oil Vassova L. N 0 5 km mg As / kg mg As / kg mg As / kg Batis Beach Eratino L mg As / kg Palio WTPP KAVALA GULF Agiasma L. > 0.30 mg As / kg Iraklitsa WDS Keramoti Peramos Distribution of Arsenic concentrations (As, mg/kg) in the coastal sediments of Kavala Gulf.

59 RESULTS Cd Kavala WTPK PFI N. Karvali Kavala Oil Vassova L. N 0 5 km mg Cd / kg mg Cd / kg mg Cd / kg Batis Beach Eratino L mg Cd / kg Palio WTPP KAVALA GULF Agiasma L mg Cd / kg > 0.9 mg Cd / kg Iraklitsa WDS Keramoti Peramos Distribution of Cadmium concentrations (Cd, mg/kg) in the coastal sediments of Kavala Gulf.

60 RESULTS Cu Kavala WTPK PFI N. Karvali Kavala Oil Vassova L. N 0 5 km 0-10 mg Cu / kg mg Cu / kg mg Cu / kg Batis Beach Eratino L mg Cu / kg Palio WTPP KAVALA GULF Agiasma L mg Cu / kg mg Cu / kg > 60 mg Cu / kg Iraklitsa WDS Keramoti Peramos Distribution of Copper concentrations (Cu, mg/kg) in the coastal sediments of Kavala Gulf.

61 RESULTS Cr Kavala WTPK PFI N. Karvali Kavala Oil Vassova L. N 0 5 km 0-40 mg Cr / kg mg Cr / kg mg Cr / kg Batis Beach Eratino L mg Cr / kg Palio WTPP KAVALA GULF Agiasma L mg Cr / kg mg Cr / kg mg Cr / kg Iraklitsa WDS Keramoti > 100 mg Cr / kg Peramos Distribution of Chromium concentrations (Cr, mg/kg) in the coastal sediments of Kavala Gulf.

62 RESULTS Hg Kavala WTPK PFI N. Karvali Kavala Oil Vassova L. N 0 5 km μg Hg / kg mg Hg / kg mg Hg / kg Batis Beach Eratino L mg Hg / kg Palio WTPP KAVALA GULF Agiasma L mg Hg / kg mg Hg / kg mg Hg / kg Iraklitsa WDS Keramoti mg Hg / kg Peramos > 1.50 mg Hg / kg Distribution of Mercury concentrations (Hg, mg/kg) in the coastal sediments of Kavala Gulf.

63 RESULTS Ni Kavala WTPK PFI N. Karvali Kavala Oil Vassova L. N 0 5 km 0-5 mg Ni / kg mg Ni / kg mg Ni / kg mg Ni / kg mg Ni / kg Palio Batis Beach WTPP KAVALA GULF Eratino L. Agiasma L mg Ni / kg mg Ni / kg mg Ni / kg Iraklitsa WDS Keramoti mg Ni / kg Peramos mg Ni / kg Distribution of Nickel concentrations (Ni, mg/kg) in the coastal sediments of Kavala Gulf.

64 RESULTS Pb Kavala WTPK PFI N. Karvali Kavala Oil Vassova L. N 0 5 km 0-25 mg Pb / kg mg Pb / kg mg Pb / kg Batis Beach Eratino L mg Pb / kg Palio WTPP KAVALA GULF Agiasma L mg Pb / kg mg Pb / kg > 150 mg Pb / kg Iraklitsa WDS Keramoti Peramos Distribution of Lead concentrations (Pb, mg/kg) in the coastal sediments of Kavala Gulf.

65 RESULTS Zn Kavala WTPK PFI N. Karvali Kavala Oil Vassova L. N 0 5 km mg Zn / kg mg Zn / kg mg Zn / kg Palio Batis Beach WTPP KAVALA GULF Eratino L. Agiasma L mg Zn / kg mg Zn / kg mg Zn / kg > 1000 mg Zn / kg Iraklitsa WDS Keramoti Peramos Distribution of Zinc concentrations (Zn, mg/kg) in the coastal sediments of Kavala Gulf.

66 Table 7. Correlation matrix for organic matter (OM), silt+clay (S+C) and metal concentrations in the surface sediments of Kavala Gulf. OM S+C Cu Ni Zn Pb Cd Cr Hg As Fe OM S+C ** Cu Ni ** ** Zn ** Pb ** ** Cd ** ** ** Cr ** ** ** Hg ** ** ** ** As Fe * ** * ** * ** * Correlation significant at the 0.05 level (2-tailed) ** Correlation significant at the 0.01 level (2-tailed) Other correlations were non-significant (p>0.5).

67

68 Table 6. Organic matter and trace metal concentrations (Mean STD) at the sediments of Kavala Gulf, in relation to land-based activities. Stations Tourist Stations Urban Stations Industrial Stations Aquaculture Stations Deep water stations OM (%) Cu ( g/g) Ni ( g/g) Zn ( g/g) Pb ( g/g) Cd ( g/g) Cr ( g/g) Hg ( g/g) As ( g/g) Area Mean Area Max (Station) 9.2 (19) 154 (13) 50 (19) 1024 (13) (13) 2.1 (13) (19) 1.10 (13) 0.34 (13) STD: standard deviation

69 Comparison of Sediment Concentrations in other Greek coastal areas Area Cd Cr Cu Ni Pb Zn Digestio n method Reference Kavala Gulf ,353 Total Present study Thermaikos Gulf N HCl Chester & Voutsinou, 1981 Thermaikos Gulf HNO 3 conc. Voutsinou-Taliadouri & Satsmadjis, 1983 Thermaikos Gulf N HCl Voutsinou-Taliadouri & Varnavas, 1995 Pagassitikos Gulf N HCl Voutsinou-Taliadouri, 1984 Lesvos Island N HCl Voutsinou-Taliadouri, 1984 Saronikos Gulf N HCl Angelidis et al., 1982 Patraikos Gulf Total Varnavas & Ferentinos, 1982 Kalamata Bay Total Varnavas et al., 1984 Evoikos Gulf Total Angelidis & Aloupi, 2000 Lesvos Island Total Aloupi & Angelidis, 2001

70 METALS NORMALIZATION Tree Diagram for 24 Cases Unweighted pair-group average Euclidean distances (Dlink/Dmax)*100 Log-transformation of data Cluster analysis (metals, grain size & O.M.) Define reference area from unpolluted clusters Consider Fe as reference element Reference Area Stations: 1, 4, 6, 8, 9, 10, 12 Silt Pb Cr Cd Cu As Hg Ni Zn Fe 0.61 * * * * 0.92 * * significant at P<0.05

71 ENRICHMENT FACTORS FOR As, Cd,, Cr & Cu West touristic coast Urban-industrial area East aquaculture zone As Deeper sites West touristic coast Cd East aquaculture zone Urban-industrial area Deeper sites West touristic coast Cr East aquaculture zone Urban-industrial Deeper sites area West touristic coast Urban-industrial area East aquaculture zone Cu Deeper sites

72 ENRICHMENT FACTORS FOR Hg, Ni, Pb & Zn West touristic coast Hg East aquaculture zone Urban-industrial area Deeper sites West touristic coast East aquaculture Ni Urban-industrial zone area Deeper sites West touristic coast Urban-industrial Pb area East aquaculture zone Deeper sites West touristic coast Urban-industrial area East aquaculture zone Zn Deeper sites

73 Table 8. Pollution Load Index (PLI) and Geoaccumulation Index (Igeo) for the stations sampled in Kavala Gulf. Values in bold represent increased PLI and Igeo sites. Station PLI Geoaccumulation Index, I geo Cu Ni Zn Pb Cd Cr n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d

74 DEVELOPMENT OF FUZZY LOGIC MODEL Consider S = {s 1, s 2,, s 24 ) the sampling sites in Kavala Gulf. Consider X = {x 1, x 2,., x 8 } the trace metals determined in Kavala Gulf. Metal concentration of the i-th metal in the j-th station x i (s j ), can be normalized according to: xi ( s j ) min xi ( sk ) z j z x i ( s j ) max x ( s ) min x ( s ) k 1,..., k 24 i k k i k 1 μ(z j ) LOW MIDDLE HIGH 0 k{z j } 1 Values z j

75 DEVELOPMENT OF FUZZY MODEL Class Membership Degree : Α) If z j < k(z j )-σ z(j) then: μ L (s j ) = Σ(w i μ L (z j )) and μ ML (s j ) = Σ(w i μ M (z j )), where μ L (z j ) + μ M (z j ) = 1 Β) If z j > k(z j )+ σ z(j) then: μ H (s j ) = Σ(w i μ Η (z j )) and μ MΗ (s j ) = Σ(w i μ M (z j )), where μ Η (z j ) + μ M (z j ) = 1 C) If k(z j )-σ z(j) < z j < k(z j )+σ z(j) then: μ MΚ (s j ) = Σ(w i μ Κ (z j )) and finally for 0<z j <1 : μ M (s j )= μ ML (s j )+ μ MΗ (s j )+ μ MΚ (s j )= 1 [μ L (s j )+ μ H (s j )] where w i the weights produced according to a normalized metal toxicity matrix (Lu and Lo, 2002), such that Σw i = 1. Hg 0.25 Cr 0.10 As 0.20 Ni 0.05 Cd 0.17 Zn 0.04 Pb 0.15 Cu 0.04

76 H Kavala Gulf RESULTS OF FUZZY LOGIC MODEL M Areas with High Pollution: 21 Areas with Moderate to High Pollution: 20,19,18 22 Areas with Moderate Pollution: 16,33,31,36 Areas with Low to Moderate Pollution: 8,28,23 6,35,17,29,34 Areas with Low Pollution: 27,25,9,2,1,4, L

77 CONCLUSIONS 8 trace metals from 24 sampling stations were analyzed in Kavala Gulf. Fe was used as the reference element to describe the natural granulometric and mineralogical variability of metal contents. The urban-industrial area of the Gulf was the most contaminated area in Cd, Cu, Hg, Pb and Zn, while deeper stations were enriched in Ni. As and Cr showed low contamination values in the whole Gulf. A fuzzy logic model was developed to present the global contamination degree for each station and divide stations into global clusters. This fuzzy logic model proved its ability to compare different areas according to their metals contamination.

78

79

80

81

82

83

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΧΗΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΛΑΔΟΣ : Γεωλογικό και Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον για τον Σχεδιασμό Έργων Υποδομής ΤΟΜΕΑΣ: ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (Cd, Zn) ΜΕΣΩ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΣΤΗΛΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΖΕΟΛΙΘΟΥ, ΠΥΡΗΝΟΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (Cd, Zn) ΜΕΣΩ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΣΤΗΛΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΖΕΟΛΙΘΟΥ, ΠΥΡΗΝΟΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος Εργαστήριο Διαχείρισης Τοξικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (Cd, Zn) ΜΕΣΩ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΣΤΗΛΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΖΕΟΛΙΘΟΥ, ΠΥΡΗΝΟΞΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΣΥΝΕΚΤΙΚΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ & ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μέταλλα στα θαλάσσια ιζήματα Πηγές προέλευσης, διασπορά και τύχη των μετάλλων Εκτίμηση του βαθμού ρύπανσης

Μέταλλα στα θαλάσσια ιζήματα Πηγές προέλευσης, διασπορά και τύχη των μετάλλων Εκτίμηση του βαθμού ρύπανσης Μέταλλα στα θαλάσσια ιζήματα Πηγές προέλευσης, διασπορά και τύχη των μετάλλων Εκτίμηση του βαθμού ρύπανσης Δρ. Ντούλα Μαρία Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών, Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας Σοφ. Βενιζέλου

Διαβάστε περισσότερα

concentration of DISSOLVED heavy metals at the elefsis gulf

concentration of DISSOLVED heavy metals at the elefsis gulf ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙς ΤΩΝ ΔΙΑΛΥΜΕΝΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΤΟν ΚΟΛΠΟ ΤΗς ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume Ι Βαββάς Δ. 1, Παπαδάτος Π. 1, Θεοχαράτος Γ. 1, Μαυράκης Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ. Διπλωματική εργασία

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ. Διπλωματική εργασία ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ Διπλωματική εργασία «Συγκεντρώσεις βαρέων και τοξικών μετάλλων, με έμφαση στον υδράργυρο, σε δείγματα από την περιοχή των Χανίων. Διερεύνηση ανθρωπογενούς

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Εργασία Ελένη Χρυσικού i

Μεταπτυχιακή Εργασία Ελένη Χρυσικού i ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ Υ ΡΟΦΟΡΩΝ ΜΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΛΥΜΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 2013 Γεωχημικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά αστικών εδαφών του Λεκανοπεδίου Αθηνών με έμφαση στην κινητικότητα και βιοπροσβασιμότητα τοξικών χημικών στοιχείων Αριάδνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Fe KAI Mn ΣΕ ΑΝΟΞΙΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗ ΛΙΜΝΟΘΑΛΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Fe KAI Mn ΣΕ ΑΝΟΞΙΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗ ΛΙΜΝΟΘΑΛΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Fe KAI Mn ΣΕ ΑΝΟΞΙΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗ ΛΙΜΝΟΘΑΛΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ Ζαμπάρας Μ. 1, Γιάννη Α. 1, Παπαδάς Ι. 1, Δεληγιαννάκης Ι. 1, Ζαχαρίας Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ν.Π.Ι.Δ. ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (Ν.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ν.Π.Ι.Δ. ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (Ν. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14-2 -1,5-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ΑΜΜΟΣ-SAND 100% ΑΜΜΟΣ Σε άμμο > 75%) ΠΗΛΟΣ ΑΡΓΙΛΟΣ ΠΗΛΟΥΧΟΣ ΑΜΜΟΣ ΑΜΜΟΥΧΟΣ ΠΗΛΟΣ Σε πηλό > 75% Σε άργιλο > 75% Σε άμμο 50-75 % Σε πηλό 25-50

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ ΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΒΙΟΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ ΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΒΙΟΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ ΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ & Ε ΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Προσδιορισμός των ποιοτικών χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Βιογεωχημική Μελέτη Του Φυτού Origanum Majorana Με Στόχο την Προστασία της Δημόσιας Υγείας

Βιογεωχημική Μελέτη Του Φυτού Origanum Majorana Με Στόχο την Προστασία της Δημόσιας Υγείας ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ Χημικός Διπλωματική Εργασία Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης «ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «Περιβαλλοντική και Θαλάσσια Γεωχημεία» Βιογεωχημική Μελέτη Του Φυτού Origanum

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΣΜΟΚΟΒΟΥ - 1 - ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΣΜΟΚΟΒΟΥ - 1 - ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΣΜΟΚΟΒΟΥ - 1 - ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η κατασκευή φραγµάτων ταµιευτήρων αναµένεται να ανακουφίσει σηµαντικά την Θεσσαλική πεδιάδα από το πρόβληµα της έλλειψης αρδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Μαθηματική Προσομοίωση της Ποιότητας Υδάτων σε Περιοχές Ιχθυοτροφείων με το Τρισδιάστατο Μοντέλο MESI

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Μαθηματική Προσομοίωση της Ποιότητας Υδάτων σε Περιοχές Ιχθυοτροφείων με το Τρισδιάστατο Μοντέλο MESI ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» Μαθηματική Προσομοίωση της Ποιότητας Υδάτων σε Περιοχές Ιχθυοτροφείων με

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των ιδιοτήτων των ορυκτών μπεντονίτη και καολινίτη της νήσου Μήλου και σύγκρισή τους με αντίστοιχα ορυκτά των Η.Π.Α. Προδρόμου Π.

Μελέτη των ιδιοτήτων των ορυκτών μπεντονίτη και καολινίτη της νήσου Μήλου και σύγκρισή τους με αντίστοιχα ορυκτά των Η.Π.Α. Προδρόμου Π. Μελέτη των ιδιοτήτων των ορυκτών μπεντονίτη και καολινίτη της νήσου Μήλου και σύγκρισή τους με αντίστοιχα ορυκτά των Η.Π.Α. Προδρόμου Π. Κωνσταντίνος Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Εδαφολογίας Γεωπονική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΙΑΤΜΗΜΑΤIΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΙΑΤΜΗΜΑΤIΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΙΑΤΜΗΜΑΤIΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ H ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟΥΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Αικατερίνη Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Μελέτη. καολινίτη καθώς και από δύο εδάφη της τάξεως των Alfisols.»

Μεταπτυχιακή Μελέτη. καολινίτη καθώς και από δύο εδάφη της τάξεως των Alfisols.» Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών Τµήµα: Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων Και Γεωργικής Μηχανικής Τοµέας Εδαφολογίας και Γεωργικής Χηµείας Ειδίκευση : Εδαφολογία- ιαχείριση Εδαφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΒΗ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΡΑ ΙΟΪΣΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΕ ΙΖΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ» ΑΝ ΡΕΑΣ ΚΟΥΤΣΟ ΕΝ ΡΗΣ ΓΕΩΛΟΓΟΣ

ΙΑΤΡΙΒΗ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΡΑ ΙΟΪΣΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΕ ΙΖΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ» ΑΝ ΡΕΑΣ ΚΟΥΤΣΟ ΕΝ ΡΗΣ ΓΕΩΛΟΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ» ΙΑΤΡΙΒΗ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΡΑ ΙΟΪΣΟΤΟΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Υ ΑΤΙΚΏΝ & Ε ΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΞΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΟΡΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΞΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΟΡΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΞΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΝΤΑΡΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

2. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ Η ρύπανση δεν γνωρίζει σύνορα! 1 Ενέργεια και Περιβάλλον 2/104 Ποιες είναι οι επιπτώσεις από τον τομέα της ενέργειας; Η ρύπανση του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ. 3.1. Φυσικές ιδιότητες του νερού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ. 3.1. Φυσικές ιδιότητες του νερού ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ 3.1. Φυσικές ιδιότητες του νερού Το νερό είναι µια ουσία άχρωµη, άοσµη, άγευστη και υγρή σε κανονικές συνθήκες. Αποτελεί το 70% του ανθρώπινου σώµατος και είναι το

Διαβάστε περισσότερα

8 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ [309]

8 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ [309] 8 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ [309] ΡΥΠΑΝΣΗ ΙΖΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΡΕΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΗ-ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΤΑΦΡΟ ΑΣΜΑΚΙΟΥ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΕΛΛΑΔΑ Αυγουστίνος Αυγουστή 1, Σάββας Παπαδόπουλος 2,

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική και ποιοτική εκτίμηση των στραγγισμάτων από τα απορρίμματα του Χ.Υ.Τ.Α. Άνω Λιοσίων

Ποσοτική και ποιοτική εκτίμηση των στραγγισμάτων από τα απορρίμματα του Χ.Υ.Τ.Α. Άνω Λιοσίων ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΜΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ποσοτική και ποιοτική εκτίμηση των στραγγισμάτων από τα απορρίμματα του Χ.Υ.Τ.Α. Άνω Λιοσίων Βιδάλη Ελένη Γεωπόνος, Γ.Π.Α. Αθήνα, 2011 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΝ ΟΓΕΝΟΥΣ ΑΡΣΕΝΟ-ΑΝΑΓΩΓΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ ΣΕ Ε ΑΦΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΕ ΑΡΣΕΝΙΚΟ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΝ ΟΓΕΝΟΥΣ ΑΡΣΕΝΟ-ΑΝΑΓΩΓΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ ΣΕ Ε ΑΦΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΕ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΝ ΟΓΕΝΟΥΣ ΑΡΣΕΝΟ-ΑΝΑΓΩΓΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ ΣΕ Ε ΑΦΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΕ ΑΡΣΕΝΙΚΟ Βαξεβανίδου, Κ. 1, Γιαννίκου, Σ. 1 και Παπασιώπη, Ν. 1, 1 Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών, Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΝΤΑΡΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σηµειώσεις ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΩN Υ ΡΟΓΕΩΧΗΜΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΝ: Επίδραση των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΩN Υ ΡΟΓΕΩΧΗΜΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΝ: Επίδραση των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων 89 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΩN Υ ΡΟΓΕΩΧΗΜΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΝ: Επίδραση των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων 5.1 Εισαγωγή - Άνθρωπος και Περιβάλλον Στο βυθό αρκετών φυσικών νερών, στην διεπιφάνεια νερού-ιζήµατος,

Διαβάστε περισσότερα