Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο & Απνθξαηηθνπνηήζεηο:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο & Απνθξαηηθνπνηήζεηο:"

Transcript

1 Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο & Απνθξαηηθνπνηήζεηο: Η Πεξίπησζε ηεο Πψιεζεο Μεηνρψλ Δηαηξεηψλ Δηζεγκέλσλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ Αλδξέαο Αλησληάδεο Δπηθ. Καζεγεηήο Πάληεην Παλεπηζηήκην Δπίθαηξεο Αλαιχζεηο # 2 Κείκελν πδήηεζεο/ ρέδην πκπεξαζκάησλ Έξεπλαο Μεζνπξόζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο (ΜΠΓ) θαη Απνθξαηηθνπνηήζεηο: Η Πεξίπησζε ηεο Πώιεζεο Μεηνρώλ Δηαηξεηώλ Δηζεγκέλσλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηώλ Αζελώλ (ΥΑΑ) Κέληξν Γηεζλνχο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο Ιλζηηηνχην Γηεζλψλ ρέζεσλ Ινχιηνο 211

2 Σν Κέληξν Γηεζλνύο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο (Athens Centre for International Political Economy ACIPE) είλαη εξεπλεηηθφ θέληξν ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Γηεζλψλ ρέζεσλ ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ. Απνζθνπεί ζηε κειέηε ησλ δξψλησλ, δνκψλ θαη δπλάκεσλ πνπ θαζνξίδνπλ ηε θχζε θαη εμέιημε ηεο παγθφζκηαο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο. Έκθαζε δίδεηαη ζηε κειέηε ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο σο πξντφλ δηαπξαγκάηεπζεο κεηαμχ θξαηψλ, πεξηθεξεηψλ, αγνξψλ, κεθπβεξλεηηθψλ δξψλησλ θαη δηεζλψλ νξγαληζκψλ. Παξάιιεια ην Κέληξν εζηηάδεηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην παγθφζκην εκπφξην, επελδχζεηο, θηλήζεηο θεθαιαίσλ θαη λνκηζκαηηθέο ζρέζεηο δηαξζξψλνπλ, δηαδξνχλ θαη επεξεάδνπλ ηελ εμέιημε ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο. Μία ηέηνηα νινθιεξσκέλε θαη νιηθή πξνζέγγηζε θηινδνμεί λα δψζεη λέα δηάζηαζε, βάζνο θαη κεζνδνινγηθά εξγαιεία ζηε κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο παγθφζκηαο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Κέληξν ή ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε παξαθαιψ επηθνηλσλήζηε: Κέληξν Γηεζλνχο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο (ACIPE), Ιλζηηηνχην Γηεζλψλ ρέζεσλ Υηιι 3-5, Αζήλα, ΣΚ 15 58, Σει.: Fax: Οη απφςεηο πνπ εθθξάδνληαη ζηελ παξνχζα έξεπλα αλήθνπλ ζηνλ/ζηελ ζπγγξαθέα θαη δελ αληηπξνζσπεχνπλ ή δεζκεχνπλ απαξαίηεηα ην Κέληξν Γηεζλνχο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο ή ην Ιλζηηηνχην Γηεζλψλ ρέζεσλ. Πξνηεηλφκελνο ηξφπνο βηβιηνγξαθηθήο αλαθνξάο: Αλδξέαο Αλησληάδεο (211), Μεσοππόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικήρ Στπατηγικήρ & Αποκπατικοποιήσειρ: Η Πεπίπτωση τηρ Πώλησηρ Μετοσών Εταιπειών Εισηγμένων στο Χπηματιστήπιο Αξιών Αθηνών. Δπίθαηξεο Αλαιχζεηο 2, ACIPE/ΙΓΙ: Αζήλα. Copyright 211 Αλδξέαο Αλησληάδεο Τελεςταία τποποποίηση κειμένος: 8/7/211 Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα: Ο Αλδξέαο Αλησληάδεο είλαη Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Δπξσπατθήο Οηθνλνκίαο ζην Πάληεην Παλεπηζηήκην, πληνληζηήο ηνπ Κέληξνπ Γηεζλνχο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο ζην ΙΓΙ θαη Γηεπζπληήο ηνπ Κέληξνπ Παγθφζκηαο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο (CGPE) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Sussex. Δηδηθεχεηαη ζηε Γηεζλή θαη πγθξηηηθή Πνιηηηθή Οηθνλνκία. ην παξειζφλ, έρεη δηδάμεη ζηα Παλεπηζηήκηα Essex, LSE θαη Sussex. 2

3 Δηζαγσγή 1 Έλα απφ ηα βαζηθά πιενλεθηήκαηα ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο (ΜΠΓ) είλαη ε ίδηα ε θχζε ηνπ. Γειαδή φηη απνηειεί (ζα έπξεπε λα απνηειεί) νπζηαζηηθά έλαλ πεληαεηέο πξνυπνινγηζκφ, έλα πεληαεηέο ζηξαηεγηθφ ζρέδην γηα ηελ νηθνλνκηθή ζηαζεξνπνίεζε θαη αλάπηπμε ηεο ρψξαο. Με θαηάιιειν ζρεδηαζκφ θαη αλάιπζε ε δηάξθεηά ηνπ ΜΠΓ ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη εγγχεζε γηα ηελ κέγηζηε αμηνπνίεζε θαη θηλεηνπνίεζε φισλ δπλάκεσλ θαη δπλαηνηήησλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Με ηελ παξνχζα έξεπλα ην ΚΓΠΟ ζέιεζε λα ζπλεηζθέξεη ζην δεκφζην δηάινγν γηα ην Μεζνπξφζεζκν πξφγξακκα απνθξαηηθνπνηήζεσλ θαη εηδηθά ζην ζθέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ αθνξά ζηελ πψιεζε κεηνρψλ εηαηξηψλ πνπ είλαη ήδε εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ (ΥΑΑ). Η πψιεζε κεηνρψλ φηαλ νη ρξεκαηηζηεξηαθέο αμίεο βξίζθνληαη ζε πνιχ ρακειά επίπεδα, φπσο ηελ ηξέρνπζα ηζηνξηθή πεξίνδν, είλαη εμ νξηζκνχ επηδήκηα. Χζηφζν, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε πψιεζε απηή δεκηνπξγεί λέεο αλαπηπμηαθέο/επελδπηηθέο δπλακηθέο ή ζπλεηζθέξεη ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο αμηνπηζηίαο ηεο ρψξαο, ηφηε ν απφιπηνο αξηζκφο ησλ εζφδσλ δελ απνηειεί ην βαζηθφ θξηηήξην ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε πψιεζε γίλεηαη κε απνθιεηζηηθφ θξηηήξην ηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ, κε ζηφρν ηελ κείσζε ηνπ ρξένπο ζε απφιπηνπο αξηζκνχο, ηφηε ε πψιεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ δελ πξέπεη λα γίλεη ζηε βάζε πνιηηηθψλ πξνηεξαηνηήησλ ή κε κφλε θαηεπζπληήξηα αξρή ηελ ηαρχηεηα ησλ πσιήζεσλ, αιιά ζηε βάζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο κε βαζηθή αξρή ηε ινγηθή ηνπ κέγηζηνπ θέξδνπο γηα ην Γεκφζην. Η επίηεπμε ζεηηθνχ ξπζκνχ αλάπηπμεο ην 212, βάζεη ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ ΜΠΓ, ζα απνηειέζεη ηε ζεκαληηθφηεξε ηφλσζε πνπ κπνξεί λα δνζεί ζηελ ειιεληθή αγνξά θαη ινγηθά ζα κεηαθξαζηεί ζε αλνδηθή πνξεία ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ. Αλ απηφ είλαη φλησο έλα ζεκαληηθφ ελδερφκελν, ηφηε ε βεβηαζκέλε πψιεζε κεηνρψλ, πνπ δελ γίλεηαη κε αλαπηπμηαθά/επελδπηηθά θξηηήξηα, ζην ηέινο ηνπ 211, κπνξεί λα κελ θάλεη λφεκα ζηα πιαίζηα ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ. Η παξνχζα έξεπλα απνζθνπεί ζην λα ξίμεη θσο αθξηβψο ζε απηφ ην ζέκα. θνπφο καο δελ είλαη ηφζν λα δψζνπκε απαληήζεηο. Πξσηαξρηθφο καο ζηφρνο είλαη λα παξνπζηάζνπκε ζηνηρεία πνπ κπνξεί λα θαλνχλ ρξήζηκα ζηε ιήςε ησλ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ. Πξέπεη εμ αξρήο λα ζεκεησζεί φηη ε έξεπλα ρξεζηκνπνίεζε σο πιαίζην αλάιπζήο ηεο ην Μεζνπξφζεζκν πξφγξακκα. Γειαδή ζεσξήζακε ην πξφγξακκα απνθξαηηθνπνηήζεσλ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Μεζνπξφζεζκν πξφγξακκα σο δέζκεπζε ηεο ρψξαο καο. Γελ εμεηάζακε έηζη ηε ζθνπηκφηεηα ησλ πξνηεηλφκελσλ απνθξαηηθνπνηήζεσλ, νχηε εθθξάδνπκε άπνςε γηα ηελ ζθνπηκφηεηα απηή. Άιισζηε, εηδηθά αλαθνξηθά κε επηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο (φπσο πρ. ε χδξεπζε), ε δηεζλήο εκπεηξία θαη βηβιηνγξαθία δείρλνπλ κάιινλ πξνο ηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε απφ απηήλ ηεο ηδησηηθνπνίεζεο. 1 Δίκαη επγλψκσλ ζηνπο ζπλαδέιθνπο κνπ Σάζν Μαζηξνγηάλλε, Υξήζην Παπάδνγινπ, Γεκήηξε ηδέξε θαη Γηψξγν ηαζηλφπνπιν γηα ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο ζε πξνζρέδην ηεο παξνχζαο έξεπλαο. Λάζε θαη παξαλνήζεηο νθείινληαη απνθιεηζηηθά ζηνλ γξάθνληα. 3

4 Η δηεξεχλεζή καο έηζη αθνξά απνθιεηζηηθά ζην πξνηεηλφκελν ρξνλνδηάγξακκα ησλ απνθξαηηθνπνηήζεσλ. Ση δπλαηφηεηεο ζα είρε έλα δηαθνξεηηθφ ρξνλνδηάγξακκα απνθξαηηθνπνηήζεσλ, πάληα κέζα ζηα πιαίζηα ηεο πεληαεηίαο ; Θα άμηδε ε ειιεληθή θπβέξλεζε λα πάξεη ην ξίζθν κίαο αλαδηάηαμεο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο απηνχ, εηδηθά ζηε βάζε ηεο παξαδνρήο ηνπ ίδηνπ ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ πξνγξάκκαηνο, φηη ζα θηλεζνχκε ζε ζεηηθνχο ξπζκνχο αλάπηπμεο απφ ην 212; Όπσο πξναλαθέξακε, ε έξεπλα εζηηάδεη κφλν ζηηο απνθξαηηθνπνηήζεηο πνπ ζα πάξνπλ ηε κνξθή πψιεζεο κεηνρψλ πνπ θαηέρεη ην ειιεληθφ δεκφζην ζε εηαηξίεο πνπ είλαη ήδε εηζεγκέλεο ζην ΥΑΑ. Γηα ην 211 πξνβιέπνληαη νθηψ ηέηνηεο απνθξαηηθνπνηήζεηο: Οξγαληζκφο Σειεπηθνηλσληψλ Διιάδαο (ΟΣΔ) Δηαηξία Ύδξεπζεο & Απνρέηεπζεο Θεζζαινλίθεο (ΔΤΑΘ) Οξγαληζκφο Ληκέλνο Θεζζαινλίθεο (ΟΛΘ) Οξγαληζκφο Ληκέλνο Πεηξαηψο (ΟΛΠ) Σαρπδξνκηθφ Σακηεπηήξην (ΣΣ) Alpha Bank Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο (ETE) Οξγαληζκφο Πξνγλσζηηθψλ Αγψλσλ Πνδνζθαίξνπ (ΟΠΑΠ), γηα ην 212 έμη: Διιεληθά Πεηξέιαηα (ΔΛΠΔ) Σξάπεδα Πεηξαηψο Αγξνηηθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο (ΑΣΔ) Δηαηξεία Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο Πξσηεχνπζαο (ΔΤΓΑΠ) Γεκφζηα Δπηρείξεζε Ηιεθηξηζκνχ (ΓΔΗ) έλα δεχηεξν παθέην κεηνρψλ ηεο ΔΤΑΘ (ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ αθξηβνχο πνζνζηνχ εθθξεκεί), γηα ην 213 κία: έλα δεχηεξν παθέην κεηνρψλ ηεο ΔΤΓΑΠ (ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ αθξηβνχο πνζνζηνχ εθθξεκεί), 4

5 Απφ ην ζχλνιν απηφ ησλ 15 απνθξαηηθνπνηήζεσλ νη 9 πξνβιέπεηαη λα γίλνπλ κέζσ ηεο απιήο πψιεζεο ησλ κεηνρψλ πνπ θαηέρεη ην δεκφζην [βιέπε Πίλαθα 1]: Απνθξαηηθνπνηήζεηο κε ηε δηαδηθαζία Πψιεζεο Μεηνρψλ: ΟΣΔ ΟΠΑΠ ΔΛΠΔ ΓΔΗ ΣΣ Alpha Bank ETE Σξάπεδα Πεηξαηψο ΑΣΔ ελψ ε πψιεζε ησλ κεηνρψλ ησλ ππνινίπσλ εηαηξεηψλ ζα γίλεη κέζσ ηεο ζχζηαζεο Δηαηξείαο Δηδηθνχ θνπνχ (ΔΔ): Απνθξαηηθνπνηήζεηο κέζσ ζχζηαζεο Δηαηξείαο Δηδηθνχ θνπνχ: ΔΤΓΑΠ ΔΤΑΘ ΟΛΠ ΟΛΘ. Η ρξεζηκνπνίεζε ηνπ νρήκαηνο ηεο ΔΔΓ αθήλεη εμ νξηζκνχ κεγαιχηεξα πεξηζψξηα αμηνπνίεζεο ηεο πξνο απνθξαηηθνπνίεζε πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ, ζπγθξηηηθά κε ηελ απιή πψιεζε κεηνρψλ ζε κία πεξίνδν πνιχ ρακειψλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ αμηψλ. Χζηφζν, φπσο είλαη εκθαλέο ζηνλ Πίλαθα 3 (βιέπε παξαθάησ) ν κεγαιχηεξνο ζε φξνπο ρξεκαηηθήο αμίαο φγθνο ησλ ελ ιφγσ απνθξαηηθνπνηήζεσλ πξνβιέπεηαη λα γίλεη κέζσ ηεο απιήο πψιεζεο κεηνρψλ. ηελ αλάιπζή καο δελ πξνβαίλνπκε ζε εθηηκήζεηο σο πξνο ην πνζνζηφ πψιεζεο θαη ηα πηζαλά έζνδα γηα ηηο απνθξαηηθνπνηήζεηο ησλ νπνίσλ ηα αθξηβή πνζνζηά πξνο πψιεζε δελ έρνπλ αθφκε πξνζδηνξηζζεί (ηα δεχηεξα παθέηα κεηνρψλ πξνο πψιεζε ηεο ΔΤΓΑΠ θαη ΔΤΑΘ). Δζηηάδνπκε θαη αλαιχνπκε κφλν ηηο απνθξαηηθνπνηήζεηο ζηηο νπνίεο ε θπβέξλεζε έρεη θαζνξίζεη, θαη ηνηνπηνηξφπσο δεζκεπζεί, γηα ην πνζνζηφ πψιεζεο εθ ηνπ πνζνζηνχ ηδηνθηεζίαο ηνπ Γεκνζίνπ ζηηο δηάθνξεο επηρεηξήζεηο. Σν πξφγξακκα απνθξαηηθνπνηήζεσλ πνπ πξνβιέπεη ην ΜΠΓ, θαη εκπεξηέρεηαη ζην ηέηαξην αλαζεσξεκέλν Μλεκφλην πνπ δεκνζηεχζεθε ζηηο 4 Ινπιίνπ 211 είλαη ην αθφινπζν. 5

6 Έηνο Όλνκα Πίλαθαο 1: Πξόγξακκα Απνθξαηηθνπνηήζεσλ Πνζνζηό Δθηηκώκελνο ηνπ ρξόλνο Γεκνζίνπ Πνζνζηό πξνο πώιεζε Δίδνο ζπλαιιαγήο Πξόβιεςε Δλδηάκεζσλ Δλεξγεηώλ Οξγαληζκφο Σειεπηθνηλσληψλ Διιάδνο (OTE) 2ν ηξίκελν 16.% 1,% Πψιεζε Μεηνρψλ Δηαηξία Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Θεζζαινλίθεο 3ν ηξίκελν 74,% 4% Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ Γηεζλήο Αεξνιηκέλαο Αζελψλ (ΓΑΑ) 3ν ηξίκελν 1,% - Δπέθηαζε χκβαζεο Οξγαληζκφο Πξνγλσζηηθψλ Αγψλσλ Πνδνζθαίξνπ 1 3ν ηξίκελν 1,% - Δπέθηαζε χκβαζεο Οξγαληζκφο Πξνγλσζηηθψλ Αγψλσλ Πνδνζθαίξνπ 2 3ν ηξίκελν 1,% - Νέεο Άδεηεο Παηγλίσλ Νένο λφκνο Οξγαληζκφο Ληκέλνο Θεζζαινλίθεο 3ν ηξίκελν 74,3% 23,3% Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ Κξαηηθά Λαρεία 3ν ηξίκελν 1,% 1,% Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ Οξγαληζκφο Ληκέλνο Πεηξαηψο 4ν ηξίκελν 74,1% 23,1% Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ Διιεληθά Ακπληηθά πζηήκαηα (ΔΑ) 4ν ηξίκελν 99,8% 99,8% Πψιεζε Μεηνρψλ Σαρπδξνκηθφ Σακηεπηήξην 4ν ηξίκελν 34,% 34,% Πψιεζε Μεηνρψλ Γεκφζηα Δπηρείξεζε Αεξίνπ (ΓΔΠΑ) 4ν ηξίκελν 65,% 55,% Πψιεζε Μεηνρψλ Γηαρσξηζκφο Γηθηχνπ Γηαρεηξηζηήο Δζληθνχ πζηήκαηνο Αεξίνπ (ΓΔΦΑ) 4ν ηξίκελν 65,% 31,% Πψιεζε Μεηνρψλ Δκπνξίαο ΣΡΑΙΝΟΔ 4ν ηξίκελν 1,% 1,% Πψιεζε Μεηνρψλ ΛΑΡΚΟ 4ν ηξίκελν 55,2% 55,2% Πψιεζε Μεηνρψλ Alpha Bank 4ν ηξίκελν,6%,6% Πψιεζε Μεηνρψλ Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 4ν ηξίκελν 1,2% 1,2% Πψιεζε Μεηνρψλ Οξγαληζκφο Γηεμαγσγήο Ιππνδξνκηψλ Διιάδνο (ΟΓΙΔ) 4ν ηξίκελν 1,% 1,% Πψιεζε Μεηνρψλ Νένο λφκνο Άδεηεο Κηλεηήο Σειεθσλίαο 4ν ηξίκελν 1,% 1,% Δπέθηαζε χκβαζεο Διιεληθφ Καδίλν Πάξλεζαο 4ν ηξίκελν 49,% 49,% Πψιεζε Μεηνρψλ Διιεληθή Βηνκεραλία Ορεκάησλ (ΔΛΒΟ) 4ν ηξίκελν 72,6% 72,6% Πψιεζε Μεηνρψλ Οξγαληζκφο Πξνγλσζηηθψλ Αγψλσλ Πνδνζθαίξνπ 4ν ηξίκελν 34,% 34,% Πψιεζε Μεηνρψλ Διιεληθφ 1 4ν ηξίκελν 1,% - Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ Οξηζκφο ρξήζεσο γεο Σέζζεξα Αεξνζθάθε Airbus 4ν ηξίκελν 1,% 1,% Πψιεζε Αθίλεηα 1 4ν ηξίκελν 1,% - Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ Οξηζκφο ρξήζεσο γεο Γηεζλήο Αεξνιηκέλαο Αζελψλ (ΓΑΑ) 1ν ηξίκελν 55,% 21% Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ Διιεληθά Πεηξέιαηα (ΔΛΠΔ) 1ν ηξίκελν 35,5% 35,5% Πψιεζε Μεηνρψλ Θέκα ζηξαη. απνζεκάησλ Σξάπεδα Πεηξαηψο 1ν ηξίκελν 1,3% 1,3% Πψιεζε Μεηνρψλ Αγξνηηθή Σξάπεδα Διιάδνο (ATE) 1 1ν ηξίκελν 89,9% 1 38,6% 1 Πψιεζε Μεηνρψλ Θέκα εμαζθαιίζεσλ Απηνθηλεηφδξνκνο «Δγλαηία Οδφο» 1ν ηξίκελν 1,% 1,% Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ Διιεληθά Σαρπδξνκεία (ΔΛΣΑ) 1ν ηξίκελν 9,% 4% Πψιεζε Μεηνρψλ Ληκάληα 1 1ν ηξίκελν 1,% 1,% Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ Οκαδνπνίεζε Δηαηξία Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Πξσηεπνχζεο 2ν ηξίκελν 61,3% 27,3% Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ Γηαρσξηζκφο Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ 2ν ηξίκελν 1,% 1,% Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ Αθίλεηα 2 2ν ηξίκελν 1,% 1,% Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ Υαξηνθπιάθην/ρξήζε γεο Γεκφζηα Δπηρείξεζε Ηιεθηξηζκνχ (ΓΔΗ) 3ν ηξίκελν 51,% 17,% Πψιεζε Μεηνρψλ Γηαρσξηζκφο Διιεληθνί Απηνθηλεηφδξνκνη 1 3ν ηξίκελν 1,% 1,% Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ Δπαλαδηαπξαγκάηεπζε Πεξηθεξεηαθά Αεξνδξφκηα 1 3ν ηξίκελν 1,% 1,% Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ Μεηαηξ. ζε ΑΔ/Οκαδνπ. Διιεληθφ 2 4ν ηξίκελν 1,% - Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ Αθίλεηα 3 4ν ηξίκελν 1,% - Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ Υαξηνθπιάθην/ρξήζε γεο Φεθηαθφ Μέξηζκα 1 4ν ηξίκελν 1,% 1,% Πψιεζε Γηθαησκάησλ Νένο λφκνο Δηαηξία Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Θεζζαινλίθεο 4ν ηξίκελν 34,% ΠΔ 3 Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ Ρχζκηζε αγνξάο Μεηαιιεπηηθά Γηθαηψκαηα 1 4ν ηξίκελν 1,% 1,% Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ Αδεηνδφηεζε Τπνζαιάζζην θνίηαζκα θπζηθνχ αεξίνπ «Ν. Καβάια» 1ν ηξίκελν 1,% 1,% Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ Πεξηθεξεηαθά Αεξνδξφκηα 2 2ν ηξίκελν 1,% 1,% Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ Μεηαηξ. ζε ΑΔ/Οκαδνπ. Ληκάληα 2 2ν ηξίκελν 1,% 1,% Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ Μεηαηξ. ζε ΑΔ/Οκαδνπ. Αθίλεηα 4 3ν ηξίκελν 1,% 1,% Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ Υαξηνθπιάθην/ρξήζε γεο Μεηαιιεπηηθά Γηθαηψκαηα 2 3ν ηξίκελν 1,% 1,% Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ Φεθηαθφ Μέξηζκα 2 4ν ηξίκελν 1,% 1,% Πψιεζε Γηθαησκάησλ Δηαηξία Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Πξσηεπνχζεο 4ν ηξίκελν 34,% ΠΔ 3 Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ Ρχζκηζε αγνξάο Διιεληθνί Απηνθηλεηφδξνκνη 2 4ν ηξίκελν 1,% 1,% Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ Διιεληθνί Απηνθηλεηφδξνκνη 3 1,% 1,% Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ Αθίλεηε Πεξηνπζία/Γε 2 1,% - Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ Υαξηνθπιάθην/ρξήζε γεο Διιεληθνί Απηνθηλεηφδξνκνη 4 1,% - Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ Αθίλεηε Πεξηνπζία/Γε 2 1,% - Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ Υαξηνθπιάθην/ρξήζε γεο Πεγή. Διιεληθή Κπβέξλεζε, ΜΠΓ, 4 ν Αλαζεσξεκέλν Μλεκφλην, ΑΣΔ 1 Με ηελ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο πνπ έιαβε ρψξα ζηηο 7/7/211 ην πνζνζηφ ηδηνθηεζίαο ηνπ Γεκνζίνπ απμήζεθε απφ 77,3% ζην 89,% θαη ην πνζνζηφ πξνο πψιεζε απφ 26,2% ζε 38,6%. 2 Ο φξνο γε δελ εκθαληδφηαλ ζην αξρηθφ ΜΠΓ πξνζηέζεθε ζηνλ πίλαθα πνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην Αλαζεσξεκέλν Μλεκφλην. 3 Ο Πξνζδηνξηζκφο ηνπ αθξηβνχο πνζνζηνχ Δθθξεκεί. 6

7 Σξόπνο θαη ινγηθή πξνζδηνξηζκνύ ελαιιαθηηθώλ ζελαξίσλ εζόδσλ Η παξνχζα άζθεζε εθηίκεζεο δηαθνξεηηθψλ ζελαξίσλ αλαθνξηθά κε ηα έζνδα πνπ κπνξεί λα απνθνκίζεη ην δεκφζην απφ ηελ πψιεζε ησλ κεηνρψλ πνπ έρεη ζηελ θπξηφηεηά ηνπ βαζίδεηαη ζε ηξεηο βαζηθέο παξαδνρέο, θάζε κία απφ ηηο νπνίεο επηδξά δηαθνξεηηθά ζηε ινγηθή ησλ πξνηεηλφκελσλ ζελαξίσλ. Παξαδνρή 1. Οη πξνηεηλφκελεο ζην ΜΠΓ απνθξαηηθνπνηήζεηο πξέπεη λα γίλνπλ αλεμάξηεηα απφ ηελ ηξέρνπζα άθξσο αξλεηηθή ζπγθπξία θαη θαηάζηαζε ηεο αγνξάο θαη ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ. Παξαδνρή 2. Mέζα ζηα ρξνληθά πιαίζηα ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ, ε θπβέξλεζε ζε ζπλελλφεζε κε ηνπο εηαίξνπο ηεο, κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη ειαθξψο ην αξρηθφ ρξνλνδηάγξακκα πψιεζεο κεηνρψλ, ρσξίο θπζηθά λα αιιάδεη ν ρξνληθφο νξίδνληαο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Γειαδή, αλ ην δεκφζην ρξένο δχλαηαη λα κεησζεί πεξηζζφηεξν κε ηελ πψιεζε κεγαιχηεξνπ φγθνπ κεηνρψλ ην 212 θαη 213, αληί ηνπ πξνβιεπφκελνπ 211 θαη 212, θαη απηφ είλαη έλα αλ πνπ ρξήδεη πξνζεθηηθήο θαη πνιιαπιήο αμηνιφγεζεο ηφηε ε θπβέξλεζε πξέπεη λα πξνβεί ζε πξνζεθηηθή αλαδηάηαμε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο απνθξαηηθνπνηήζεσλ. Παξαδνρή 3. Οη πξνβιέςεηο ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ πξνγξάκκαηνο, ηνπιάρηζηνλ ζε γεληθέο γξακκέο, ζα επαιεζεπηνχλ. Άξα, ε ρψξα έρνληαο εμαζθαιίζεη ρξεκαηνδφηεζε κέρξη ην 215 δελ ζα θεξχμεη ζηάζε πιεξσκψλ. Δπίζεο, ζα γπξίζεη ζε ζεηηθνχο ξπζκνχο αλάπηπμεο, νξηαθά ην 212, νπζηαζηηθά ην 213. Η παξαδνρή πεξί επηζηξνθήο ζε ζεηηθνχο ξπζκνχο αλάπηπμεο είλαη ζεκαληηθή σο πξνο ηε ζεηηθή επίδξαζή ηεο ζην νηθνλνκηθφ θιίκα ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο Διιάδαο. Μία ηέηνηα εμέιημε αλακέλεηαη λα επηδξάζεη ζεηηθά θαη ζηελ πνξεία ηνπ ΥΑΑ. Δίλαη εμίζνπ ζεκαληηθφ λα ηνληζζεί φηη πξνζπαζήζακε λα πξνζαξκφζνπκε ηα ελαιιαθηηθά ζελάξηα εζφδσλ ζηηο ζπλζήθεο πνπ αλακέλεηαη λα ιάβεη ρψξα ην πξφγξακκα απνθξαηηθνπνηήζεσλ, δειαδή ζε κία αγνξά αβεβαηφηεηαο θαη πνιχ ρακειψλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ αμηψλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ηφζν ε ηηκή πνπ απνηηκνχκε σο κέζε φζν θαη νη απνηηκήζεηο ηηκψλ σο θαιέο θαη πνιχ θαιέο ζα κπνξνχζαλ λα ραξαθηεξηζηνχλ απφ ρακειέο σο πνιχ ρακειέο ελ ζπγθξίζεη κε ηελ πνξεία ησλ κεηνρψλ απηψλ ζην παξειζφλ. ε θάζε πεξίπησζε ε αλάιπζή καο δίλεη έκθαζε ζηα ζελάξηα πεξί ρακειψλ ηηκψλ (ζελάξηα 3, 4, 5 βιέπε παξαθάησ) πνπ είλαη πην πηζαλά γηα ην 212. Η κεζνδνινγία αλάπηπμεο ησλ ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ είλαη απιή. Όιεο νη αλαιχζεηο βαζίδνληαη ζε κέζεο ηηκέο εμακήλνπ θάζε κεηνρήο. πλνιηθά γηα ηελ αλάιπζε ρξεζηκνπνηνχκε βάζνο 1 εμακήλσλ (δειαδή πεληαεηία). Γηα λα ππνινγίζνπκε ηηο πηζαλέο ρακειέο ηηκέο ρξεζηκνπνηνχκε δχν ζηξαηεγηθέο: (η) κέζσ ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ ρεηξνηέξσλ (ζε φξνπο ηηκψλ) εμακήλσλ ζε βάζνο πεληαεηίαο θαη (ηη) κέζσ ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ πην πξφζθαησλ εμακήλσλ πνπ ν Γεληθφο Γείθηεο ηνπ ΥΑΑ ήηαλ εμαηξεηηθά ρακειά. Η πξψηε ζηξαηεγηθή καο δίλεη θαιχηεξα ζηαζκηζκέλε ηζηνξηθή απνηίκεζε (πάληα ζε εχξνο πεληαεηίαο), ε δεχηεξε ζηξαηεγηθή καο δίλεη κία πην αθξηβή εηθφλα γηα ηε δπλακηθή ηεο κεηνρήο ζην ζήκεξα. Αληίζηνηρε ζηξαηεγηθή αθνινπζνχκε θαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ θαιψλ ηηκψλ: (η) κέζν φξν ησλ θαιχηεξσλ (ζε φξνπο ηηκψλ) εμακήλσλ ζε βάζνο πεληαεηίαο θαη (ηη) κέζνπο φξνπο πξφζθαησλ εμακήλσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ηηο ρακειέο ηηκέο ησλ δχν ηειεπηαίσλ 7

8 εηψλ. ηελ πξψηε πεξίπησζε έρνπκε κία ηδαληθή, αιιά φρη εμσπξαγκαηηθή ηηκή, γηα ηελ ζεκεξηλή πεξίζηαζε, ελψ ζηε δεχηεξε, απνδφζεηο πνπ ζα ήηαλ δπλαηέο αλ ην Μεζνπξφζεζκν θπιήζεη ζρεηηθά νκαιά, κέζα ζην Σέινο αληηπαξαζέηνπκε θαιέο θαη ρακειέο ηηκέο κε ηελ ζεκεξηλή ηηκή ηεο εθάζηνηε κεηνρήο. Γειαδή κε ηα έζνδα πνπ ζα είρε ην Γεκφζην αλ πνπινχζε ηηο κεηνρέο ηνπ ζήκεξα. Γηα ιφγνπο επθνιίαο ρξεζηκνπνηνχκε σο ζήκεξα ηηο ηηκέο ησλ κεηνρψλ ηελ ηπραία εκεξνκελία 22 Ινπλίνπ 211. Δπίζεο, κε θάπνηα απζαηξεζία, ππνινγίδνπκε φρη κφλν ηα έζνδα κε βάζε ηε ζεκεξηλή ηηκή, αιιά θαη κε ηε ζεκεξηλή ηηκή πξνζαπμεκέλε κε 15%, γλσξίδνληαο, σζηφζν, φηη κία ηέηνηα πξνζαχμεζε, σο απνηέιεζκα δηαπξαγκάηεπζεο, δελ είλαη δπλαηή ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο. Bάζεη ησλ παξαπάλσ έρνπκε 7 ελαιιαθηηθά ζελάξηα εζφδσλ σο θάησζη (Πίλαθαο 2). Πίλαθαο 2. ελάξηα εζόδσλ από ην πξόγξακκα απνθξαηηθνπνηήζεσλ γηα ηηο εηζεγκέλεο ζην ΥΑΑ επηρεηξήζεηο ελάξην 1. ελάξην 2. ελάξην 3. Σξέρνπζα ηηκή. Έζνδα κε βάζε ηε ζεκεξηλή ηηκή (22/6/211) ηεο κεηνρήο. Μέζε ηηκή Γεληθνχ Γείθηε ηνπ ΥΑΑ: 1281,43 κνλάδεο. Πξνζαπμεκέλε Σξέρνπζα Σηκή. Έζνδα κε βάζε ηε ζεκεξηλή ηηκή ηεο κεηνρήο πξνζαπμεκέλε κε 15%, σο απνηέιεζκα δηαπξαγκάηεπζεο Πάξα Πνιχ Υακειή Σηκή. Έζνδα κε βάζε ηνλ κέζν φξν ησλ ηεζζάξσλ ρεηξνηέξσλ εμακήλσλ, σο πξνο ηε κέζε ηηκή θιεηζίκαηνο ηεο κεηνρήο, ζηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο (Ινχιηνο 26 Ινχληνο 211). ελάξην 4. Πνιχ Υακειή Σηκή. Έζνδα κε βάζε ηνλ κέζν φξν ηεο κέζεο εμακεληαίαο ηηκήο ηεο κεηνρήο, ζηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο δηεηίαο (Ινχιηνο 29 Ινχληνο 211). Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απηήο, ν κέζνο φξνο ηεο κέζεο ηηκήο θιεηζίκαηνο ηνπ Γεληθνχ Γείθηε ηνπ ΥΑΑ ήηαλ 1834,92 κνλάδεο. ελάξην 5. ελάξην 6. ελάξην 7. Μέζε Σηκή. Έζνδα κε βάζε ηνλ κέζν φξν ηεο κέζεο εμακεληαίαο ηηκήο ηεο κεηνρήο, ζηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο ηεηξαεηίαο (Ινχιηνο 27 Ινχληνο 211). Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απηήο, ν κέζνο φξνο ηεο κέζεο ηηκήο θιεηζίκαηνο ηνπ Γεληθνχ Γείθηε ηνπ ΥΑΑ ήηαλ 2637,2 κνλάδεο. Καιή Σηκή. Έζνδα κε βάζε ηνλ κέζν φξν ηεο κέζεο εμακεληαίαο ηηκήο ηεο κεηνρήο, ζηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο (Ινχιηνο 26 Ινχληνο 211). Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απηήο, ν κέζνο φξνο ηεο κέζεο ηηκήο θιεηζίκαηνο ηνπ Γεληθνχ Γείθηε ηνπ ΥΑΑ ήηαλ 2982,64 κνλάδεο. Πνιχ Καιή Σηκή. Έζνδα κε βάζε ηνλ κέζν φξν ησλ ηεζζάξσλ θαιχηεξσλ εμακήλσλ, σο πξνο ηε κέζε ηηκή θιεηζίκαηνο ηεο κεηνρήο, ζηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο (Ινχιηνο 26 Ινχληνο 211). 8

9 Απφ ηα παξαπάλσ ζελάξηα είλαη πξνθαλέο φηη ε αλάιπζή καο δελ αθνινπζεί ηηο θαζηεξσκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζεσξίεο θαη ππνδείγκαηα απνηίκεζεο ηηκήο κεηνρψλ. Χο εθ ηνχηνπ, νη ηηκέο πνπ πξνηείλνπκε δελ βαζίδνληαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ησλ επηρεηξήζεσλ, ζηα ππάξρνληα θαη αλακελφκελα κεξίζκαηα, ηηκή πξνο θέξδε αλά κεηνρή, θέξδε/δεκηέο θαη κεηαβιεηφηεηα απηψλ, δαλεηαθή θαηάζηαζε θαη κφριεπζε, ηακεηαθέο ξνέο θηι. ηφρνο καο δελ είλαη λα πξνβιέςνπκε ηηκέο κεηνρψλ. Γελ είλαη λα απνηηκήζνπκε πνηα ζα είλαη, πξέπεη λα είλαη ή κπνξεί λα είλαη ε ηηκή ησλ κεηνρψλ απηψλ βάζεη ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ησλ επηρεηξήζεσλ ή βάζεη κηθηψλ αλαιπηηθψλ κνληέισλ απνηίκεζεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηέηνηα ζηνηρεία. ηηο ππάξρνπζεο ζπλζήθεο αβεβαηφηεηαο θαη ζηνλ ρξνληθφ νξίδνληα ηεο παξνχζεο αλάιπζεο ηέηνηεο αλαιχζεηο, αλ θαη ρξήζηκεο, κάιινλ δελ ζα απνηεινχζαλ θαιή βάζε εθηίκεζεο ζελαξίσλ εζφδσλ. Γηα απηφ ην ιφγν, γηα ηε δηαηχπσζε ησλ αλσηέξσ ζελαξίσλ εζφδσλ, βαζηζηήθακε πεξηζζφηεξν ζηελ πξφζθαηε ζπκπεξηθνξά ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο αγνξάο πξνο απηέο ηηο κεηνρέο πάξα ζηηο ζεσξίεο απνηίκεζεο ηηκήο. Θεσξήζακε φηη κία ηέηνηα πξνζέγγηζε, αλ θαη δελ είλαη πιήξεο, είλαη θαιχηεξα ηνπνζεηεκέλε γηα ηε δηαηχπσζε ζελαξίσλ γηα ηηο δεδνκέλεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο/νηθνλνκίαο θαη ηηο ζπγθεθξηκέλεο ππφ εμέηαζε επηρεηξήζεηο. Βάζεη ησλ αλσηέξσ παξαδνρψλ θαη ζελαξίσλ ν Πίλαθαο 3, παξνπζηάδεη ηα δηαθνξεηηθά εθηηκψκελα έζνδα γηα θάζε δηαθνξεηηθφ ζελάξην εζφδσλ. 9

10 ΠΙΝΑΚΑ 3: Δθηηκώκελα έζνδα από ην πξόγξακκα απνθξαηηθνπνηήζεσλ γηα ηηο εηζεγκέλεο ζην ΥΑΑ επηρεηξήζεηο # 1

11 εκεηψζεηο Πίλαθα 3 #. Η αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ δελ ιακβάλεη ππφςε ηελ αιιαγή πνπ επήιζε ζην πνζνζηφ ηδηνθηεζίαο θαη πνζνζηφ πξνο πψιεζε ηνπ Γεκνζίνπ ζηελ ΑΣΔ, κε ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο ηξάπεδαο ζηηο 7/7/211. Η ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ηδηνθηεζίαο (απφ 77,3% ζε 89,9%) θαη ηνπ πνζνζηνχ πξνο πψιεζε (απφ 26,2% ζε 38,6%) ηνπ Γεκνζίνπ εθηηκάηαη φηη ζα απμήζεη ηα έζνδα απφ ηελ πψιεζε κεηνρψλ ηεο ΑΣΔ, αιιά δελ επεξεάδεη ηα επξχηεξα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο. 1. Δθηηκάηαη σο ν Μέζνο Όξνο ησλ ηεζζάξσλ ρεηξνηέξσλ εμακήλσλ, σο πξνο ηε κέζε ηηκή θιεηζίκαηνο ηεο κεηνρήο, ζηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο (Ινχιηνο 26 Ινχληνο 211). 2. Δθηηκάηαη σο ν Μέζνο Όξνο ηεο κέζεο εμακεληαίαο ηηκήο θιεηζίκαηνο ηεο κεηνρήο, ζηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο δηεηίαο (Ινχιηνο 29 Ινχληνο 211). Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απηήο, ν Μέζνο Όξνο ηεο κέζεο ηηκήο θιεηζίκαηνο ηνπ Γεληθνχ Γείθηε ηνπ ΥΑΑ ήηαλ 1834,92 κνλάδεο. 3. Δθηηκάηαη σο ν Μέζνο Όξνο ηεο κέζεο εμακεληαίαο ηηκήο θιεηζίκαηνο ηεο κεηνρήο, ζηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο ηεηξαεηίαο (Ινχιηνο 27 Ινχληνο 211). Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απηήο, ν Μέζνο Όξνο ηεο κέζεο ηηκήο θιεηζίκαηνο ηνπ Γεληθνχ Γείθηε ηνπ ΥΑΑ ήηαλ 2637,2 κνλάδεο. 4. Δθηηκάηαη σο ν Μέζνο Όξνο ηεο κέζεο εμακεληαίαο ηηκήο θιεηζίκαηνο ηεο κεηνρήο, ζηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο (Ινχιηνο 26 Ινχληνο 211). Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απηήο, ν Μέζνο Όξνο ηεο κέζεο ηηκήο θιεηζίκαηνο ηνπ Γεληθνχ Γείθηε ηνπ ΥΑΑ ήηαλ 2982,64 κνλάδεο. 5. Δθηηκάηαη σο ν Μέζνο Όξνο ησλ ηεζζάξσλ θαιχηεξσλ εμακήλσλ, σο πξνο ηε κέζε ηηκή θιεηζίκαηνο ηεο κεηνρήο, ζηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο (Ινχιηνο 26 Ινχληνο 211). 6. Σν ειιεληθφ Γεκφζην ελεξγνπνίεζε ην δηθαίσκα πψιεζεο ηνπ 1% ηνπ ΟΣΔ ζηελ Deutsche Telekom, πνπ πξνέβιεπε ε αξρηθή ζπκθσλία, ζηηο αξρέο Ινπλίνπ 211. Βάζεη ηεο ζπκθσλίαο ε ηηκή αγνξάο πξνζδηνξίζηεθε απφ ηε µέζε ηηµή ησλ 2 ηειεπηαίσλ ζπλεδξηάζεσλ κε πξνζαχμεζε 15%. 7. Ο ππνινγηζκφο ηνπ αξηζκνχ κεηνρψλ πξνο πψιεζε έγηλε απφ ηνλ γξάθνληα, θαη ζπκπεξηιακβάλεη ηηο πξφζθαηεο ζεκαληηθέο αιιαγέο ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Σξάπεδαο (απφ ζε θνηλέο κεηνρέο). 8. Με Πξνζδηνξηζκέλν. Σν πνζνζηφ πψιεζεο ηνπ δεχηεξνπ παθέηνπ κεηνρψλ ηεο ΔΤΑΘ δελ πξνζδηνξίδεηαη ζην Μεζνπξφζεζκν πξφγξακκα. ε φξνπο Γεληθνχ Γείθηε ΥΑΑ, ε πξαγκαηνπνίεζε ησλ αλσηέξσ εθηηκψκελσλ ζελαξίσλ εζφδσλ ζα ζπλεπαγφηαλ: γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ελαξίνπ 4 (ρακειή ηηκή) κία αχμεζε ηνπ Γεληθνχ Γείθηε ηεο ηάμεο ηνπ 43% γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ελαξίνπ 5 (κέζε ηηκή) κία αχμεζε ηνπ Γεληθνχ Γείθηε ηεο ηάμεο ηνπ 15% γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ελαξίνπ 6 (θαιή ηηκή) κία αχμεζε ηνπ Γεληθνχ Γείθηε ηεο ηάμεο ηνπ 13%. Οη ηάμεηο απμήζεσλ ηνπ Γεληθνχ Γείθηε πνπ απαηηνχληαη, ηνπιάρηζηνλ γηα ηα ελάξηα 4 θαη 5, δείρλνπλ λα είλαη κέζα ζηηο πξφζθαηεο ηθαλφηεηεο θαη απμνκεηψζεηο ηνπ ΥΑΑ. Ο Πίλαθαο 4 καο δίλεη ηηο εκεξήζηεο ηηκέο θιεηζίκαηνο ηνπ ΥΑΑ ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. Αλ επηθεληξσζνχκε ζηελ πεξίνδν κεηά ην 28, θαηά ηελ νπνία έρεη εμαπισζεί ε παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε θαη έρεη επέιζεη θάζεηε πηψζε ηνπ Γεληθνχ Γείθηε ηνπ ΥΑΑ, ηφηε παξαηεξνχκε, φηη κέζα ζην 29: απφ ηνλ Μάξηην ζηνλ Απξίιην ν Γεληθφο Γείθηεο απμήζεθε θαηά 39% (δηάζηεκα ελφο κήλα) απφ ηνλ Μάξηην ζηνλ Μάην απμήζεθε θαηά 61% (δηάζηεκα ηξηψλ κελψλ) απφ ηνλ Μάξηην ζηνλ Οθηψβξην απμήζεθε θαηά 92% (δηάζηεκα νθηψ κελψλ). 11

12 Δπίζεο, αθφκε θαη κεηά ην μέζπαζκα ηεο ειιεληθήο θξίζεο θαη ηεο απνθάιπςεο ησλ δηαζηάζεσλ ηεο ν Γεληθφο Γείθηεο γλψξηζε απμνκεηψζεηο ηεο ηάμεο ηνπ 2-25% (γηα παξάδεηγκα αχμεζε 23% κεηαμχ ησλ αξρψλ Ιαλνπαξίνπ θαη κέζσλ Φεβξνπαξίνπ 211). Πξέπεη επίζεο λα ζεκεησζεί φηη ε ηηκή θιεηζίκαηνο ηνπ Γεληθνχ Γείθηε δελ απνηειεί θαη αλάγθε θαιφ νδεγφ γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο δπλακηθήο ησλ ππφ εμέηαζε εδψ κεηνρψλ. Γηα παξάδεηγκα ε εμέιημε ηφζν ηνπ δείθηε ηξαπεδψλ φζν θαη απηνχ ησλ ππεξεζηψλ θνηλήο σθέιεηαο απνθιίλνπλ ζεκαληηθά απφ ηελ εμέιημε ηνπ Γεληθνχ Γείθηε (βιέπε Πίλαθα 5). ην πιαίζην ηεο έξεπλαο απηήο, ην κέγεζνο ηνπ Γεληθνχ Γείθηε είλαη ρξήζηκν θπξίσο σο απεηθφληζε ηεο ςπρνινγίαο πνπ επηθξαηεί ζην ΥΑΑ. Πίλαθαο 4: Ηκεξήζηα ηηκή θιεηζίκαηνο ΥΑΑ Πεγή: Stockwatch Πίλαθαο 5: ύγθξηζε Γεληθνύ Γείθηε ΥΑΑ κε δείθηεο FTSE/Υ.Α. Τπεξεζίεο Κνηλήο Ωθέιεηαο θαη FTSE/Υ.Α. Σξάπεδεο Πεγή: Stockwatch 12

13 Ο Πίλαθαο 6 θαηαδεηθλχεη ηα δπλάκεη νθέιε κίαο πηζαλήο, ζπκπεθσλεκέλεο κε ηνπο εηαίξνπο καο, αλαδηάηαμεο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο απνθξαηηθνπνηήζεσλ. Γηα παξάδεηγκα, αλ ε Διιάδα πνπινχζε ζήκεξα, ζηηο ηξέρνπζεο ηηκέο (ελάξην 1), φιεο ηηο κεηνρέο εηζεγκέλσλ επηρεηξήζεσλ πνπ πξνβιέπεηαη ζην ΜΠΓ λα πνπιεζνχλ κέζα ζην 211 ζα έπαηξλε πεξίπνπ 2 δηο. Οη ηξέρνπζεο ηηκέο σζηφζν είλαη εκθαλψο θαηψηεξεο θαη απφ ηελ πάξα πνιχ ρακειή ηηκή ηνπ ελαξίνπ 3 θαη απφ ηελ πνιχ ρακειή ηηκή ηνπ ελαξίνπ 4. πγθεθξηκέλα, αλ κε δηαθνξεηηθή δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ επηηπγραλφηαλ ε ηηκή ηνπ ελαξίνπ 3 (δειαδή ε ακέζσο ρακειφηεξε ηηκή κεηά ηελ ηξέρνπζα), ηφηε ηα έζνδα ζα ήηαλ απμεκέλα θαηά 28,2% ( 573 εθαη.), ελψ αλ κεηά απφ 6-12 κήλεο έρνπλ ππάξμεη ζεηηθά ζηνηρεία γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ππάξρεη άλνδνο ζην ΥΑΑ, ηφηε κε ηε κέζε ηηκή ηνπ ελαξίνπ 5 ε αχμεζε ζηα έζνδα ζα ήηαλ ηεο ηάμεο ηνπ 8% ( 1,62 δηο). Πίλαθαο 6. Γηαθνξεηηθέο εθηηκήζεηο γηα ηα έζνδα από ηηο απνθξαηηθνπνηήζεηο εηαηξεηώλ εηζεγκέλσλ ζην ΥΑΑ. ύλνιν πξνγξακκαηηζκέλσλ απνθξαηηθνπνηήζεσλ γηα ην 211 [ζε εθαη. επξώ] 5793, , ,67 231, ,38 264, ,77 Έζνδα κε ηηκή κεηνρήο ηεο 22/6/211 Έζνδα κε ηηκή Έζνδα κε 'πάξα Έζνδα κε 'πνιχ κεηνρήο 22/6/211 πξνζαπμεκέλε κε 15 % πνιχ ρακειή ηηκή' ρακειή ηηκή' Έζνδα κε 'κέζε ηηκή' Έζνδα κε 'θαιή ηηκή' Έζνδα κε 'πνιχ θαιή ηηκή' Δίλαη σζηφζν θαιχηεξα λα εμεηάζνπκε ηα δηαθνξεηηθά ζελάξηα εζφδσλ, ζην ζχλνιν ησλ πξνβιεπνκέλσλ απνθξαηηθνπνηήζεσλ (κε ηε κνξθή ηεο πψιεζεο κεηνρψλ εηζεγκέλσλ ζην ΥΑΑ επηρεηξήζεσλ) γηα ηελ πεξίνδν Με εμαίξεζε έλα δεχηεξν παθέην κεηνρψλ ηεο ΔΤΓΑΠ πνπ πξνβιέπεηαη λα πνπιεζεί ζηα ηέιε ηνπ 213, φιεο νη άιιεο κεηνρέο πξνβιέπεηαη λα πνπιεζνχλ κέρξη ην ηέινο ηνπ 212. Η κεγάιε πιεηνςεθία δε ησλ κεηνρψλ απηψλ αλακέλεηαη λα πνπιεζεί ζην ππφινηπν ηνπ 211 θαη ην πξψην ηξίκελν ηνπ 212 (βιέπε Πίλαθα 1). Γεδνκέλεο ηεο ηξέρνπζαο αξλεηηθήο ζέζεο ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ απφ ηε κία πιεπξά, θαη ησλ ζεηηθψλ ξπζκψλ αλάπηπμεο πνπ αλακέλνληαη ην 212 θαη 213 απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε ινγηθή ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο πψιεζεο δελ θαίλεηαη λα είλαη θαζαξή, εηδηθά αθνχ βαζηθφο ζηφρνο είλαη ε φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε κείσζε ηνπ ρξένπο. ηνλ Πίλαθα 7 βιέπνπκε μαλά φηη ζε ηξέρνπζεο ηηκέο ε Κπβέξλεζε απφ ην ζχλνιν ησλ ζπγθεθξηκέλσλ απνθξαηηθνπνηήζεσλ ζα εηζέπξαηηε πεξίπνπ 3,5 δηο. ηελ 13

14 θαιή ηηκή ηνπ ελαξίνπ 6 ην πνζφ απηφ ππεξδηπιαζηάδεηε ζηα 8,2 δηο (ζε θαιχηεξνπο δε θαηξνχο ην πνζφ ζα κπνξνχζε λα θηάζεη ηα 11,8 δηο! ελάξην 7). Χζηφζν θαη ζηε κέζε ηηκή ηνπ ελαξίνπ 5 ην θέξδνο ζα ήηαλ 3,6 δηο επηπιένλ, δειαδή πεξηζζφηεξν απφ ην δηπιάζην ησλ εζφδσλ απφ ηελ ηξέρνπζα ηηκή. Αθφκε θαη ζηελ πάξα πνιχ ρακειή ηηκή ηνπ ελαξίνπ 3, ε αχμεζε ησλ εζφδσλ ζα ήηαλ ηεο ηάμεο ηνπ 42% ( 1,48 δηο επηπιένλ). Δίλαη πξνθαλέο φηη φια ηα ελαιιαθηηθά ζελάξηα είλαη αμηνζεκείσηα θαιχηεξα ηνπ ελαξίνπ 1 ηεο ηξέρνπζαο ηηκήο. Πίλαθαο 7: Γηαθνξεηηθέο εθηηκήζεηο γηα ηα έζνδα από ηηο απνθξαηηθνπνηήζεηο εηαηξεηώλ εηζεγκέλσλ ζην ΥΑΑ. ύλνιν πξνγξακκαηηζκέλσλ απνθξαηηθνπνηήζεσλ γηα ηελ πεξίνδν [ζε εθαη. επξώ] 1198, , ,7 3565,17 439,96 551,54 538,36 Έζνδα κε ηηκή κεηνρήο ηεο 22/6/211 Έζνδα κε ηηκή κεηνρήο 22/6/211 πξνζαπμεκέλε κε 15 % Έζνδα κε 'πάξα πνιχ ρακειή ηηκή' Έζνδα κε 'πνιχ ρακειή ηηκή' Έζνδα κε 'κέζε ηηκή' Έζνδα κε 'θαιή ηηκή' Έζνδα κε 'πνιχ θαιή ηηκή' Σα παξαπάλσ ζηνηρεία θαηαδεηθλχνπλ φηη κία αχμεζε ησλ εζφδσλ θαηά 4 (ζελάξην 3/πάξα πνιχ ρακειή ηηκή) κε 5% (ζελάξην 4/πνιχ ρακειή ηηκή), αλ φρη 1% (ζελάξην 5/κέζε ηηκή), απφ ην ζπγθεθξηκέλν παθέην απνθξαηηθνπνηήζεσλ, είλαη αξθεηά πηζαλή κε βάζε ηηο παξαδνρέο ηνπ ΜΠΓ, αιιά κε ειαθξψο δηαθνξεηηθφ, απφ ην νξηδφκελν, ρξνλνδηάγξακκα εθηέιεζήο ηνπο. Η δηαπίζησζε απηή δελ ακθηζβεηεί ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ην επείγνλ ηεο εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ απνθξαηηθνπνηήζεσλ. Απιά καο ιέεη φηη απφ πιεπξάο εζφδσλ ζα ήηαλ θαιχηεξα ε πψιεζε κεηνρψλ λα γίλεη φηαλ ε ρψξα έρεη επηζηξέςεη (ή εκθαλψο επηζηξέθεη) ζε ξπζκνχο αλάπηπμεο (δειαδή 212/13), πάξα βεβηαζκέλα ζην ππφινηπν ηνπ 211. Πξέπεη λα αλαγλσξηζζεί σζηφζν φηη ππάξρεη ηεξάζηηα πίεζε γηα άκεζε εθηέιεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο απνθξαηηθνπνηήζεσλ ζηελ πθηζηάκελή ηνπ κνξθή. Δλ πνιινίο, ε εθηέιεζε απηή αλακέλεηαη απφ ην εμσηεξηθφ σο ε πιένλ αμηφπηζηε απφδεημε φηη ε Διιάδα είλαη απνθαζηζκέλε, ζέιεη θαη κπνξεί λα ηα θαηαθέξεη λα βγεη απφ απηήλ ηελ πξσηνθαλή θξίζε. Η εθηέιεζε ηνπ πθηζηάκελνπ πξνγξάκκαηνο απνηειεί δέζκεπζε ηεο Κπβέξλεζεο ηεο ρψξαο πξνο ηνπο εηαίξνπο ηεο θαη έρεη ζπλδεζεί κε ηελ επαλάθηεζε ηεο αμηνπηζηίαο ηεο ρψξαο. ηα πιαίζηα απηά νπνηαδήπνηε θαζπζηέξεζε ζα κπνξνχζε λα έρεη πνιιαπιάζηα αξλεηηθά 14

15 απνηειέζκαηα γηα ηελ ρψξα θαη ηελ νηθνλνκίαο ηεο, ελ ζπγθξίζεη κε ηα νθέιε ζε φξνπο πςειφηεξσλ εζφδσλ. Γηα ην ιφγν απηφ νη φπνηεο αιιαγέο ζα πξέπεη λα γίλνπλ ζπκπεθσλεκέλα, δειαδή ζε άκεζε ζπλελλφεζε κε ηνπο επξσπαίνπο εηαίξνπο ηεο Διιάδαο. Δπίζεο, δεδνκέλσλ ησλ ζπλζεθψλ, ζα πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο δπλαηφηεηεο αλαδηάηαμεο θαη φρη ζπλνιηθήο θαζπζηέξεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ απνθξαηηθνπνηήζεσλ. Θα πξέπεη δειαδή λα εμεηαζζεί ζε βάζνο αλ δελ έρεη ήδε γίλεη αλ ππάξρνπλ δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο κεηνρέο ησλ εηαηξηψλ πξνο απνθξαηηθνπνίεζε θαη ηελ αλακελφκελε πνξεία ηνπο ζηνπο επφκελνπο δψδεθα κήλεο. Σνηνπηνηξφπσο πέξα απφ ηηο παξαπάλσ εθηηκήζεηο πνπ βαζίδνληαη ζε σςγκεντπωτικά ζηνηρεία, ζα ήηαλ ζεκαληηθφ λα δνχκε ηε δηαθνξεηηθή ζέζε θαη δπλακηθή ηεο θάζε ππφ εμέηαζεο κεηνρήο. Καιχηεξε εηθφλα γηα ηε ηξέρνπζα ζέζε θαη ηηκή ηεο θάζε κεηνρήο είλαη φλησο ζεκαληηθή πξνυπφζεζε γηα νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα αλαδηάηαμεο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ απνθξαηηθνπνηήζεσλ. Ο Πίλαθαο 8 καο δίλεη κία πην αθξηβή εηθφλα γηα ηελ ηξέρνπζα ηηκή θάζε κεηνρήο, ζε ζρέζε κε ηηο ηηκέο πνπ νξίδνπκε θαη απνηηκνχκε παξαπάλσ σο Πάξα Πνιχ Υακειή Σηκή, Υακειή Σηκή θαη Μέζε Σηκή. ε θάζε ζηήιε ηνπ Πίλαθα 8 αθαηξνχκε ηελ ηξέρνπζα ηηκή κε ηελ ηηκή πνπ καο ελδηαθέξεη. Αλ ην απνηέιεζκα είλαη ζεηηθφ ή νξηαθά αξλεηηθφ, απηφ ζεκαίλεη φηη ε ηξέρνπζα ηηκή είλαη ζρεηηθά ζπκθέξνπζα κε ηελ ηηκή πνπ θαλείο κπνξεί λα πξνζδνθά ζην άκεζν κέιινλ (επφκελνη 8-18 κήλεο). Όζν πην αξλεηηθφ είλαη ην απνηέιεζκα, ηφζν ιηγφηεξν ζπκθέξνπζα ε άκεζε πψιεζε ησλ αληίζηνηρσλ κεηνρψλ. Απηφ ηζρχεη αθφκε πεξηζζφηεξν γηα ηηο ζηήιεο Α θαη Β πνπ αλαθέξνληαη ζε ηηκέο νη νπνίεο έρνπλ επηηεπρζεί ζε ζπλζήθεο φρη πνιχ δηαθνξεηηθέο απφ ηηο ζεκεξηλέο. Πίλαθαο 8: Γηαθνξά ηεο ηξέρνπζαο ηηκήο κεηνρήο κε ηηο ηηκέο κεηνρώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηα δηαθνξεηηθά ζελάξηα εζόδσλ [ζε επξώ] 15

16 Απφ ηνλ Πίλαθαο 8 είλαη θαλεξφ φηη ελψ φιεο νη κεηνρέο έρνπλ επεξεαζηεί ζεκαληηθά απφ ηελ θξίζε, ν βαζκφο επηξξνήο δηαθέξεη. πγθεθξηκέλα, νη κεηνρέο ΔΤΑΘ, ΟΛΘ, ΟΛΠ, ΔΛΠΔ θαη ελ κέξεη ΣΣ θαη ΔΤΓΑΠ δείρλνπλ λα κε βξίζθνληαη ζηε ρεηξφηεξε ζηηγκή ζε ζρέζε κε ην άκεζν παξειζφλ. Η ηξέρνπζα ηηκή ησλ κεηνρψλ ηνπ ΟΛΘ είλαη πάλσ απφ ην κέζν φξν ησλ ηεζζάξσλ ρεηξνηέξσλ εμακήλσλ ηεο ηειεπηαίαο ηεηξαεηίαο ( πάξα πνιχ ρακειή ηηκή ) αιιά θαη απφ ην κέζν φξν δηεηίαο ( πνιχ ρακειή ηηκή ). Χζηφζν, ε πηζαλή απψιεηα εζφδσλ ζε ζρέζε κε ηε κέζε ηηκή δείρλεη πξνβιεκαηηθή. Οη κεηνρέο ηεο ΔΤΑΘ θαη ηνπ ΟΛΠ είλαη πάλσ απφ ην κέζν φξν ησλ ηεζζάξσλ ρεηξνηέξσλ εμακήλσλ ηεο ηειεπηαίαο ηεηξαεηίαο, θαη ε πηζαλή απψιεηα εζφδσλ ζε ζρέζε κε ηε κέζε ηηκή δείρλεη απνδεθηή. Παξφκνηα εηθφλα ραξαθηεξίδεη θαη ηηο κεηνρέο ηεο ΔΛΠΔ, πνπ παξφιν φηη ε ηξέρνπζα ηηκή είλαη ρακειφηεξε ζπγθξηηηθά κε ηηο ππφινηπεο ηηκέο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ αλάιπζή καο, ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ηηκψλ απηψλ θαη ηεο ηξέρνπζαο δελ είλαη ζεκαληηθή γηα ηε δεδνκέλε ηζηνξηθή ζπγθπξία. Οη απψιεηεο απφ ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο ησλ κεηνρψλ ηνπ ΣΣ θαη ηεο ΔΤΓΑΠ θαίλεηαη επίζεο λα είλαη ζπγθξηηηθά κηθξφηεξεο ελ ζπγθξίζεη κε άιιεο κεηνρέο, θαη ην ίδην θαίλεηαη λα ηζρχεη θαη γηα ηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο. Αληίζηξνθα, σο πξνο ηε ηηκή αλά κεηνρή, θαίλεηαη λα είλαη εμαηξεηηθά επηδήκηα ε πψιεζε κεηνρψλ ηεο ΔΣΔ, ηνπ ΟΠΑΠ θαη ηεο ΑΣΔ. Σν ίδηα ζε ειαθξψο κηθξφηεξν βαζκφ ηζρχεη γηα ηελ ΓΔΗ, ηελ Alpha Bank, θαη ηνλ ΟΣΔ (ην πξφγξακκα απνθξαηηθνπνίεζεο ηνπ νπνίνπ έρεη σζηφζν νινθιεξσζεί πξνο ην παξφλ, κεηά ηελ πψιεζε ηνπ 1% ζηελ Deutsche Telekom, ηνλ Ινχλην 211). Φπζηθά, ε ηηκή κεηνρήο δελ πξέπεη λα απνηειεί ηε κνλαδηθή κεηαβιεηή ζε κία πηζαλή αλαδηάηαμε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ πξνγξάκκαηνο απνθξαηηθνπνηήζεσλ. Παξάγνληεο φπσο ε αλαπηπμηαθή επίδξαζε πνπ δχλαληαη λα έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο απνθξαηηθνπνηήζεηο ζην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο ζα έπξεπε επίζεο λα δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο φπνηεο απνθάζεηο. Γηα παξάδεηγκα ε αμηνπνίεζε ηνπ ΟΛΠ θαη ΟΛΘ απνηειεί θαη πξέπεη λα απνηειεί κέξνο ηεο επξχηεξεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ ελδπλάκσζε ηεο ζέζεο ηεο Διιάδαο σο θφκβνπ δηεζλψλ κεηαθνξψλ θαη κπνξεί θαη πξέπεη λα επηδησρζεί λα έρεη ζεκαληηθφ αλαπηπμηαθφ αληίθηππν ζην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε απιή πψιεζε κεηνρψλ ηξαπεδψλ ζε πάξα πνιχ ρακειέο ηηκέο ή ε κεηαηξνπή δεκφζησλ κνλνπσιίσλ ζε ηδησηηθά, ρσξίο ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ θαη δηαζθάιηζε ζπλζεθψλ αγνξάο, κπνξεί λα επηδεηλψζεη παξά λα ζπλδξάκεη ζηε βειηίσζε ησλ αλαπηπμηαθψλ πξννπηηθψλ θαη ηνπ επελδπηηθνχ θιίκαηνο ζηε ρψξα καο. εκαληηθφ επίζεο είλαη λα θχγνπκε απφ ηελ ηηκή ηεο κεηνρήο θαη λα μαλαζηξαθνχκε ζην ζέκα ησλ πηζαλψλ εζφδσλ. Μέζα απφ ην πξίζκα απηφ κπνξνχκε λα δνχκε πνηνη απφ ηνπο ππφ απνθξαηηθνπνίεζε νξγαληζκνχο ζα κπνξνχζαλ λα θάλνπλ νπζηαζηηθή δηαθνξά ζηα έζνδα ηνπ δεκνζίνπ, αλ ε πψιεζε ησλ κεηνρψλ πνπ θαηέρεη ην Γεκφζην γηλφηαλ ζε πην επλντθή ζπγθπξία. Ο Πίλαθαο 9 είλαη ελδεηθηηθφο σο πξνο απηφ. 16

17 Πίλαθαο 9: Γηαθνξεηηθά ζελάξηα εζόδσλ από πώιεζε κεηνρώλ, αλά εηαηξεία [ζε εθαη. επξώ] Α = Γηαθνξά εζόδσλ αλ ε πώιεζε κεηνρώλ γίλεη κε ηελ ηξέρνπζα ηηκή ζε ζρέζε κε ηελ Πάξα Πνιύ Υακειή Σηκή Β = Γηαθνξά εζόδσλ αλ ε πώιεζε κεηνρώλ γίλεη κε ηελ ηξέρνπζα ηηκή ζε ζρέζε κε ηελ Πνιύ Υακειή Σηκή Γ = Γηαθνξά εζόδσλ αλ ε πώιεζε κεηνρώλ γίλεη κε ηελ ηξέρνπζα ηηκή ζε ζρέζε κε ηελ Μέζε Σηκή Σν βαζηθφ ζπκπεξάζκαηα ην νπνίν αληινχκε απφ ηνλ Πίλαθα 9 είλαη φηη ε πψιεζε ηεο ΑΣΔ θαη ηνπ ΟΠΑΠ κε ηξέρνπζεο ηηκέο ζηελ παξνχζα ζπγθπξία είλαη εμαηξεηηθά δεκηνγφλα. ε ηξέρνπζεο ηηκέο ε πψιεζε ησλ κεηνρψλ ησλ δχν απηψλ νξγαληζκψλ ζα νδεγνχζε ζε έζνδα 1,4 δηο. Χζηφζν κε ειαθξψο θαιχηεξε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ, ε πψιεζε ησλ κεηνρψλ απηψλ ζα κπνξνχζε πηζαλά λα απνθέξεη πεξίπνπ 2,6 δηο (αχμεζε εζφδσλ 86%). Βέβαηα ε πεξίπησζε ηεο ΑΣΔ είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηνπ ΟΠΑΠ, θαζψο ε δηαρείξηζε ηεο ΑΣΔ ππφθεηηαη ζηελ επξχηεξε δηαρείξηζε, απφ πιεπξάο Γεκνζίνπ, ησλ εμειίμεσλ ζην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. Σέινο, ζε κηθξφηεξν βαζκφ, θαιχηεξε δηαρείξηζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ζα κπνξνχζε λα βειηηψζεη ηα έζνδα ζηηο πεξηπηψζεη ηεο ΓΔΗ, ΣΣ, θαη ΔΣΔ. Η πψιεζε ησλ κεηνρψλ ησλ εηαηξηψλ απηψλ ζηελ ηξέρνπζα ηηκή ζα απέθεξε 717,22 εθαη., ελψ κε ηελ εθηηκψκελε σο κέζε ηηκή 1,4 δηο. (αχμεζε εζφδσλ 91,5%). Έλα αθφκε ζεκαληηθφ ζηνηρείν/θξηηήξην γηα νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα αλαδηάηαμεο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ησλ απνθξαηηθνπνηήζεσλ είλαη ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ ππφ απνθξαηηθνπνίεζε νξγαληζκψλ. ην βαζκφ πνπ επηβαξχλνπλ ην Γεκφζην πξνυπνινγηζκφ ηφηε ε δεκηά ζε επίπεδν εζφδσλ απφ ηελ άκεζε πψιεζε ησλ κεηνρψλ κπνξεί λα εμηζνξξνπείηαη απφ ηελ κείσζε ησλ δαπαλψλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ. ηνλ Πίλαθα 1 ζπγθεληξψλνπκε ελδεηθηηθά ζηνηρεία νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο γηα ηα δχν ηειεπηαία έηε ησλ ππφ εμέηαζε εηαηξεηψλ. 17

18 Πίλαθαο 1: ηνηρεία Οηθνλνκηθήο Καηάζηαζεο Δηζεγκέλσλ ζην ΥΑΑ Δηαηξεηώλ πξνο Απνθξαηηθνπνίεζε [ζε εθαη. επξώ] Πεγή: Γεκνζηεπκέλνη εηήζηνη ηζνινγηζκνί ησλ εηαηξεηψλ Πξέπεη λα ππνγξακκηζζεί φηη ηα αλσηέξσ ζηνηρεία είλαη απιά ελδεηθηηθά, θαη δελ επηηξέπνπλ κία ζπλνιηθή αμηνιφγεζε ησλ εηαηξεηψλ. Γελ έρνπκε γηα παξάδεηγκα ζηνηρεία δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ, κφριεπζεο, δηαθχκαλζεο ησλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ, επελδπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Οχηε ππνινγίδνπκε ηα έζνδα ηνπ Γεκνζίνπ απφ κεξίζκαηα. Κξαηψληαο ηηο επηθπιάμεηο απηέο, θαη κε δεδνκέλν φηη ηα θέξδε/δεκηέο ρξήζεο απνηεινχλ, πάξαπηα, έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηελ θαηάζηαζε θάζε επηρείξεζεο, κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ηα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα 1 δελ δείρλνπλ λα επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ εηθφλα θαη ηε ινγηθή ηνπ παθέηνπ απνθξαηηθνπνηήζεσλ πνπ εμεηάδνπκε, φπσο απηή έρεη δηακνξθσζεί σο ηψξα. Η κφλε ζεκαληηθά πξνβιεκαηηθή πεξίπησζε είλαη απηή ηεο ΑΣΔ, πνπ φκσο, φπσο αλαθέξακε θαη πην πάλσ, ε αληηκεηψπηζή ηεο εληάζζεηαη εμ νξηζκνχ ζηηο επξχηεξεο δηεξγαζίεο πνπ αθνξνχλ ην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. 18

19 πκπεξάζκαηα Η παξνχζα ζπλνπηηθή έξεπλα δελ πξνζθέξεηαη γηα à la carte ή επηιεθηηθή αλάγλσζε. Κάζε παξάγξαθνο απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο αλάιπζεο θαη ε αλάιπζε δελ είλαη πιήξεο ρσξίο φια ηεο ηα κέξε. Δπίζεο, δεδνκέλεο ηεο θξηζηκφηεηαο ηεο θαηάζηαζεο, ησλ πνιιψλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ κεηαβιεηψλ θαη παξαγφλησλ πνπ εκπιέθνληαη θαη ηεο ηαρχηεηαο κε ηελ νπνία αιιάδνπλ ηα εζσηεξηθά, επξσπατθά θαη δηεζλή δεδνκέλα ηεο θξίζεο, νπνηαδήπνηε εχθνια ή βεβηαζκέλα ζπκπεξάζκαηα ζα ήηαλ πξνβιεκαηηθά. Σν βασικό σςμπέπασμα τηρ έπεςναρ: ππάξρνπλ αξθεηά ζηνηρεία πνπ θαηαδεηθλχνπλ φηη ππάξρεη πεξηζψξην γηα κία αλαδηάηαμε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ησλ απνθξαηηθνπνηήζεσλ, επ σθειεία ηνπ Γεκνζίνπ, πάληα κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ ΜΠΓ θαη ρσξίο απηή ε αλαδηάηαμε λα ζπλεπάγεηαη απφθιηζε απφ ηνπο πξνζδηνξηζκέλνπο ζηφρνπο εζφδσλ. Δθηηκάηαη φηη κία ρξνληθή αλαδηάηαμε ησλ πξνγξακκαηηδφκελσλ απνθξαηηθνπνηήζεσλ (πάληα αλαθνξηθά κε ηηο εηζεγκέλεο ζην ΥΑΑ επηρεηξήζεηο) κπνξεί λα απμήζεη ζεκαληηθά (απφ 4 κέρξη 1%) ηε ζεηηθή επίδξαζε ησλ απνθξαηηθνπνηήζεσλ απηψλ ζην βαζηθφ ζηφρν ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ είλαη ε κείσζε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο. πκπεξαζκαηηθά, νη αξκφδηεο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο θαη ε θπβέξλεζε ηεο ρψξαο ζα πξέπεη λα εμεηάζνπλ ζπζηεκαηηθά ην πεξηζψξην θαη ηηο δπλαηφηεηεο κίαο ηέηνηαο αλαδηάηαμεο. Χζηφζν, ε παξνχζα έξεπλα εμαληιεί ηελ αλάιπζή ηεο ζην παθέην απνθξαηηθνπνηήζεσλ πνπ αθνξά ηηο εηζεγκέλεο ζην ΥΑΑ επηρεηξήζεηο. Οπνηαδήπνηε φκσο απφθαζε ζρεηηθά κε ηελ πψιεζε θαη αμηνπνίεζε ηεο Γεκφζηαο πεξηνπζίαο ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηεο ην ζχλνιν ησλ ππφ απνθξαηηθνπνίεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Γεκνζίνπ. Χο εθ ηνχηνπ, ε παξνχζα έξεπλα θαη ηα ζπκπεξάζκαηά ηεο απνηεινχλ κφλν έλα θνκκάηη ηνπ πάδι ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ απνθξαηηθνπνηήζεσλ πνπ ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί θαη αλαιπζεί ελ ζπλαξηήζεη ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Οπνηαδήπνηε γεληθεχζεηο ρσξίο ηελ πιήξε απηή εηθφλα είλαη επηζθαιείο. ε θάζε πεξίπησζε, σζηφζν, κηιάκε γηα έλα θνκκάηη ηνπ πάδι ηξέρνπζαο ρξεκαηηζηεξηαθήο αμίαο πεξίπνπ 3,5 δηο, ην νπνίν κε αλαδηάηαμε ζα κπνξνχζε ίζσο λα θηάζεη ηα 5-7 δηο, ελψ κε κία κεγαιχηεξε ρξνληθή αλάζα θαη βειηίσζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ, ζα κπνξνχζε ίζσο λα θηάζεη πεξίπνπ ηα 1-12 δηο (ίζσο φρη ζε νξίδνληα κηθξφηεξν ηεο ηξηεηίαο αιιά πάληα κέζα ζηα ρξνληθά πιαίζηα ηνπ ΜΠΓ). Να ππελζπκηζηεί φηη ηα πνζά απηά δελ πεξηιακβάλνπλ ην δεχηεξν παθέην κεηνρψλ πξνο πψιεζε ηεο ΔΤΑΘ (ην 212) θαη ηεο ΔΤΓΑΠ (ην 213), γηα ηα νπνία δελ έρεη αθφκε πξνζδηνξηζζεί/αλαθνηλσζεί ην αθξηβέο πνζνζηφ πξνο πψιεζε. Δπίζεο δελ ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηελ πξφζθαηε κεηαβνιή ζην πνζνζηφ ηδηνθηεζίαο ηνπ Γεκνζίνπ θαη πνζνζηφ πξνο πψιεζε ηεο ΑΣΔ (βιέπε παξαπάλσ). Αμίδεη λα ππνγξακκηζηεί φηη δψζακε έκθαζε ζηα ζελάξηα ρακειήο ηηκήο (παξφηη παξνπζηάδνπκε ζηνηρεία δελ αζρνινχκαζηε κε ηα ζελάξηα θαιήο ηηκήο ). Δίλαη γεγνλφο φηη αλ είρακε επηηξέςεη γηα κία κεγαιχηεξε αχμεζε ζηα ρξνληθά πεξηζψξηα ηεο αλαδηάηαμεο (πάληα κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ ΜΠΓ) ηφηε ε επίδξαζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ παθέηνπ απνθξαηηθνπνηήζεσλ ζηε κείσζε ηνπ ρξένπο ζα ήηαλ πνιχ πην αηζζεηή. Δλ πνιινίο δνπιέςακε κε ηελ παξαδνρή ηεο νινθιήξσζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ απνθξαηηθνπνηήζεσλ κέζα ζην 212 (φπσο πξνβιέπεηαη ζην πθηζηάκελν ρξνλνδηάγξακκα) θαη εθηηκήζακε φηη κία αλαδηάηαμε ζην 19

20 ρξνλνδηάγξακκα ζα κπνξνχζε λα επηθέξεη βειηηψζεηο ηεο ηάμεο ηνπ 4 κε 1% ζηα έζνδα. Αλ ν νξίδνληαο απηφο εθηεηλφηαλ ζην , αλ δειαδή ζπλδπαδφηαλ κία αλαδηάηαμε κε κία κηθξή θαζπζηέξεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απνθξαηηθνπνηήζεσλ (ζην ζθέινο πνπ δελ επεξεάδεη ηελ αλάπηπμε), ηφηε νη βειηηψζεηο ζηα έζνδα ζα κπνξνχζαλ λα είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 3%. Χζηφζν, ππφ ηηο παξνχζεο ζπλζήθεο απηφ ην ζελάξην είλαη απίζαλν θαη δηα απηφ δελ ην αλαιχνπκε πεξαηηέξσ. Η παξνχζα έξεπλα βαζίδεηαη ζηελ παξαδνρή ηνπ ΜΠΓ θαη ηνπ Μλεκνλίνπ φηη ε θαηάζηαζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζηαδηαθά ζα εμνκαιπλζεί θαη ε Διιάδα, κεηά απφ κία ζπξξίθλσζε ηεο νηθνλνκίαο ηεο θαηά πεξίπνπ 1 πνζνζηηαίεο κνλάδεο, ζα γπξίζεη ζε ζεηηθνχο ξπζκνχο αλάπηπμεο ην 212. Βάζεη ησλ ηειεπηαίσλ εθηηκήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 4 ν αλαζεσξεκέλν κλεκφλην, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ν ΟΟΑ πξνβιέπνπλ φηη ην Διιεληθφ ΑΔΠ ζα απμεζεί κέζα ην 212 θαηά,6% ελψ αληίζηνηρεο εθηηκήζεηο απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα πνπ αλαθέξνληαη κέζα ζην αλαζεσξεκέλν κλεκφλην πξνβιέπνπλ αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ,2%. Καλείο σζηφζν δελ κπνξεί λα απνθιείζεη έλα θαθφ ή θαηαζηξνθηθφ ζελάξην ζην νπνίν ε θαηάζηαζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, αληί λα βειηησζεί, ρεηξνηεξεχεη θαη νη ρξεκαηηζηεξηαθέο αμίεο, αληί λα αλέβνπλ, θαηαξξαθψλνληαη αθφκε πεξηζζφηεξν. Δθηηκνχκε σζηφζν φηη ην ξίζθν θαη ην θφζηνο απφ κία καδηθή πψιεζε κεηνρψλ ζήκεξα, ρσξίο εθκεηάιιεπζε ησλ φπνησλ, έζησ κηθξψλ, πεξηζσξίσλ αλαδηάηαμεο, είλαη πνιχ κεγαιχηεξν απφ απηφ ηνπ θαθνχ ζελαξίνπ. Σέινο, θαη ίζσο ζεκαληηθφηεξν απφ φια, κε ην 4 ν αλαζεσξεκέλν κλεκφλην ζπληειείηαη κία ζεκαληηθή αιιαγή ηεο κέρξη ηψξα θαηάζηαζεο θαη πνιηηηθήο ζρεηηθά κε ηηο απνθξαηηθνπνηήζεηο (αιιαγή πνπ αθνξά ζην ζχλνιν ησλ απνθξαηηθνπνηήζεσλ θαη φρη κφλν ηηο εηζεγκέλεο εηαηξείεο). Σν αλαζεσξεκέλν απηφ κλεκφλην νξίδεη ηα πξνβιεπφκελα ζην κλεκφλην ζσξεπηηθά έζνδα απφ ηηο απνθξαηηθνπνηήζεηο (Πίλαθαο 11) σο λέν Πνζνηηθφ Κξηηήξην Απφδνζεο (ΠΚΑ) (Quantitative Performance Criterion - QPC) γηα ην ειιεληθφ πξφγξακκα ζηήξημεο. Πξνβιέπεη δε φηη φπνηε ππάξρνπλ απνθιίζεηο απφ ηνπο ζηφρνπο, ζα ηξνπνπνηείηαη ην ρξνλνδηάγξακκα κε βαζηθφ ζηφρν ηελ επίηεπμε ηνπ ζσξεπηηθνχ ζηφρνπ εζφδσλ (Μλεκφλην, ζειίδα 13, αγγιηθφ θείκελν). Πίλαθαο 11: Πξνβιεπόκελα Έζνδα Απνθξαηηθνπνηήζεσλ [ζε εθαη. επξώ] Πεγή: 4 ν Αλαζεσξεκέλν Μλεκφλην 2

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

β) (βαζκνί: 2) Έζησ όηη ε ρξνλνινγηθή ζεηξά έρεη κέζε ηηκή 0 θαη είλαη αληηζηξέςηκε. Δίλεηαη ην αθόινπζν απνηέιεζκα από ην EViews γηα ηε :

β) (βαζκνί: 2) Έζησ όηη ε ρξνλνινγηθή ζεηξά έρεη κέζε ηηκή 0 θαη είλαη αληηζηξέςηκε. Δίλεηαη ην αθόινπζν απνηέιεζκα από ην EViews γηα ηε : 1 ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΘΟΥΝ 2 ΑΠΟ ΤΑ 3 ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ 1 α) (βαζκνί: 3) Έζησ όηη ε ρξνλνινγηθή ζεηξά είλαη ζηάζηκε, αληηζηξέςηκε θαη αθνινπζεί ην ΑR(1) ππόδεηγκα. Να βξεζνύλ ε κέζε ηηκή, ε δηαζπνξά θαη ε απηνζπζρέηηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτική Άσκηση - Δέντρα

Επαναληπτική Άσκηση - Δέντρα Η NovelGadgets Α.Ε. είλαη κηα πνιπεζληθή εηαηξεία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ρώξν ηεο πιεξνθνξηθήο θαη θαηαζθεπάδεη θαηλνηνκηθέο εθαξκνγέο (gadgets) γηα ηνπο πειάηεο ηεο. Πξόζθαηα, δεκηνύξγεζε έλα λέν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):...

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):... ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε Δπώλσκο :.. Όλοκα :.. ΑΜ:. Ηκεροκελία θαηάζεζες ζηε δηαδηθαζία: Γλωζηηθό αληηθείκελο:.../../ 201.. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):..... Έγθρηζε Σοκέα:..

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Ασκήσεις αποθεµάτωνµ Δρ.

Διαβάστε περισσότερα