Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςησ των χολείων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςησ των χολείων"

Transcript

1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςησ των χολείων 1ο Δημοτικό χολείο Βερμίου Δεκζμβριοσ

2 Ο παρών τόμος αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού υλικού που παρήχθη στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος «Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου - Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» με φορέα υλοποίησης το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Ο τόμος αναφέρεται στα Ερευνητικά Εργαλεία που διαμόρφωσαν οι εκπαιδευτικοί κατά την εφαρμογή των διαδικασιών της αυτοαξιολόγησης στα σχολεία. Ο τόμος αποτελεί μέρος των «Καλών Πρακτικών» των σχολείων και θα αναρτηθεί στο Παρατηρητήριο της ΑΕΕ με σκοπό την ενημέρωση των εκπαιδευτικών. Η επιμέλεια του τόμου πραγματοποιήθηκε από τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής και της Ομάδας Έργου της ΑΕΕ. Επιστημονική Επιτροπή Γεώργιος Πασιάς, Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ, επιστημονικός υπεύθυνος του έργου Κωνσταντίνος Λάμνιας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αναπληρωτής επιστημονικός υπεύθυνος του έργου Δημήτριος Ματθαίου, Καθηγητής ΕΚΠΑ, μέλος Κωνσταντίνος Δημόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, μέλος Κωνσταντίνος Παπαχρήστος, χολικός ύμβουλος Π.Ε., Διευθυντής πουδών Π.Ε. του ΤΠΔΒΜΘ, μέλος τυλιανός Μερκούρης, χολικός ύμβουλος Δ.Ε., Διευθυντής πουδών Δ.Ε. του ΤΠΔΒΜΘ, μέλος Ομάδα Έργου Γιαννικόπουλος Γεώργιος ΠΕ02, Γκυρτής Κων/νος ΠΕ19, Ζωγράφου Ελένη ΠΕ06, Ζώτος Ιωάννης ΠΕ03, Κότσιρα Αναστασία ΠΕ70, Κωστοπούλου Φαρά ΠΕ19, Μητσάκη Ευαγγελία ΠΕ09, Νίκα Μαρία ΠΕ06, Οικονόμου Ασπασία ΠΕ13, Παπαστάμου Ιωάννα ΠΕ09, Ρουσσάκης Ιωάννης ΠΕ70, αμαρά Αντωνία ΠΕ70, οφού Ευστρατία ΠΕ60, τελλάκου Βάσω ΠΕ12, τεφάτου Ήρα ΠΕ20, Σαμπάκη μαρώ ΠΕ02, Σρίγκα Δήμητρα ΠΕ70, Υαντάκη Γεωργία ΠΕ04, Υέρμελη Γεωργία ΠΕ04. To πιλοτικό πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ( ) Πράξη : «Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου-διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» (MIS : ) («Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 Οριζόντια Πράξη») 2

3 3.1. 1ο Δημοτικό Σχολείο Βερμίου «Σχολική Βιβλιοθήκη» Σχέδιο Δράσης «Λειτουργία σχολικής βιβλιοθήκης» 3

4 Σασηόηεηα ηοσ ζτοιείοσ τοιηθή Μολάδα: 1 ο ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ ΒΔΡΜΙΟΤ Περηθέρεηα: Γσηηθής Μαθεδολίας Γηεύζσλζε: Κοκλελά Δορδαίας Σειέθωλο: Αρηζκός δηδαζθόληωλ θαηά ηο : 12 Σίηιος τεδίοσ Γράζες: «Λεηηοσργία ζτοιηθής βηβιηοζήθες» Γηάρθεηα σιοποίεζες ηοσ τεδίοσ Γράζες: 41 εβδοκάδες θοπός ηοσ τεδίοσ Γράζες Σκοπόρ ηος Σσεδίος Γπάζηρ ήηαν «η ανάπηςξη ζύγσπονηρ και λειηοςπγικήρ βιβλιοθήκερ, πος να ςπεπβαίνει ηον παπαδοζιακό πόλο ηηρ αποθήκεςζηρ και ηος δανειζμού βιβλίυν». Οι ειδικόηεποι ζηόσοι πεπιλαμβάνοςν: ηον εμπλοςηιζμό ηηρ ζςλλογήρ με ζύγσπονερ εκδόζειρ, ηη βεληίυζη ηηρ πποζβαζιμόηηηαρ και ηηρ λειηοςπγικόηηηαρ με ηην οπγάνυζη, καηαγπαθή και ηαξινόμηζη ηηρ ζςλλογήρ αλλά και ηην επέκηαζη ηος σπόνος λειηοςπγίαρ, ηη ζύνδεζη ηηρ βιβλιοθήκηρ με ηιρ ανάγκερ ηηρ καθημεπινήρ εκπαιδεςηικήρ διαδικαζίαρ και εςπύηεπα ηηρ ηοπικήρ κοινυνίαρ για ηην ανάπηςξη ηηρ θιλομάθειαρ και ηηρ θιλαναγνυζίαρ, ηη ζύνηαξη Κανονιζμού Λειηοςπγίαρ ηηρ Βιβλιοθήκηρ Κύρηα Αποηειέζκαηα Σσεδιάζηηκε και οπγανώθηκε μια ζσολική βιβλιοθήκη με ικανοποιηηικό απιθμό βιβλίυν, ζςνηάσθηκε Κανονιζμόρ Λειηοςπγίαρ, αξιοποιήθηκε εζυηεπικά ζηην καθημεπινή εκπαιδεςηική διαδικαζία, αλλά δεν ζςνδέθηκε επαπκώρ με ηην ηοπική κοινυνία ώζηε να λειηοςπγεί υρ δανειζηική για ηοςρ ςπόλοιποςρ ζςμπολίηερ μαρ. Διδικόηεπα, ζηο πλαίζιο ηηρ δπάζηρ πποέκςταν ηα ακόλοςθα: εύπεζη σοπηγίαρ για ηην αγοπά νέυν βιβλίυν, τηθιοποίηζη ηος πεπιεσομένος ηηρ βιβλιοθήκηρ, δημιοςπγία αναγνυζηηπίος, ζύνηαξη Κανονιζμού Λειηοςπγίαρ, εμπειπία από ηην επίζκετη ζηη Γημόζια Βιβλιοθήκη Βέποιαρ, και άλλερ παπάλληλερ δπάζειρ. Σε ενδοζσολικό επίπεδο, ηα αποηελέζμαηα ηηρ δπάζηρ αξιοποιούνηαι μέζα από: - ηην αναβάθμιζη ηος εκπαιδεςηικού ςλικού διδαζκαλίαρ - ηον εμπλοςηιζμό ηυν διδακηικών ππακηικών - ηη βεληίυζη ηηρ ικανόηηηαρ ηυν μαθηηών για αςηοππύθμιζη ηηρ μάθηζηρ. 4

5 Σε εξυζσολικό επίπεδο, ηα αποηελέζμαηα ηηρ δπάζηρ μποπεί: - να αποηελέζοςν καλή ππακηική για άλλερ ζσολικέρ βιβλιοθήκερ, - να διεςπύνοςν ηο πεδίο με νέερ οπηικέρ και λειηοςπγίερ ή να αποζαθηνίζοςν κάποιερ ςθιζηάμενερ, - να ειζάγοςν κανονιζηικέρ διεςθεηήζειρ ή να διαμοπθώζοςν ένα βεληιυμένο πλαίζιο διαμόπθυζηρ Δζυηεπικού Κανονιζμού Λειηοςπγίαρ βιβλιοθηκών, - να ζςμβάλοςν ζηην ανάδειξη και ζηοισειοθέηηζη ενόρ νέος πεπιβάλλονηορ ανάπηςξηρ και βιυζιμόηηηαρ ζσολικών βιβλιοθηκών. Παροσζηάδεηαη: A. Το Σσέδιο Γπάζηρ ηος ζσολείος, όπυρ επιζςνάπηεηαι ζηην Δηήζια Έκθεζη Αξιολόγηζηρ β έηοςρ ηος ζσολείος ( ). B. O Δζυηεπικόρ Κανονιζμόρ λειηοςπγίαρ ηηρ Σσολικήρ Βιβλιοθήκηρ. 5

6 χζδιο δράςησ Πεδίο: Εκπαιδευτικζσ διαδικαςίεσ Τομζασ: Εκπαιδευτικζσ δραςτηριότητεσ Δείκτθσ: Ανάπτυξη και εφαρμογή εκπαιδευτικών δραςτηριοτήτων και παρεμβάςεων Τίτλοσ: «Λειτουργία ςχολικήσ βιβλιοθήκησ» Α. Αναγκαιότητα τησ υλοποίηςησ του ςχεδίου δράςησ Λόγοι που επιβάλλουν την υλοποίηςη τησ δράςησ Μια ςχολικι βιβλιοκικθ ςε αρμονία με τα ςφγχρονα προγράμματα ςπουδϊν, πρζπει να είναι ζνα κζντρο δράςθσ ενταγμζνο ςτθ διδακτικι πράξθ, που να ανταποκρίνεται ςτισ ςφγχρονεσ απαιτιςεισ των μακθτϊν, με τθν επάρκεια των κεμάτων και τθν ποικιλία του εκπαιδευτικοφ υλικοφ που διακζτει, όπωσ βιβλία, περιοδικά, εφθμερίδεσ, χάρτεσ, CD, DVD, φωτογραφίεσ, καρτζλεσ κ.ά. Η βιβλιοκικθ του Σχολείου μασ υπολειτουργεί εξαιτίασ τθσ απουςίασ των απαραίτθτων οργανωτικϊν δομϊν, ςφμφωνα με τθ ςυςτθματικι διερεφνθςθ, και δεν μπορεί να υποςτθρίξει τισ εκπαιδευτικζσ διαδικαςίεσ. Αναλυτικά οι λόγοι που επιβάλουν τθ ςυγκεκριμζνθ δράςθ είναι: θ ανυπαρξία ςυςτθματικά οργανωμζνθσ και λειτουργικισ ςχολικισ βιβλιοκικθσ θ υπάρχουςα βιβλιοκικθ ζχει περιοριςμζνθ ποικιλία και μικρό αρικμό βιβλίων δε διακζτει αυτόνομο χϊρο και αναγνωςτιριο θ ταξινόμθςθ των βιβλίων δυςχεραίνει τθν ανεφρεςι τουσ δεν ζχει διερευνθκεί θ καταλλθλότθτα του ωραρίου λειτουργίασ δεν υπάρχουν παιδαγωγικζσ και εκπαιδευτικζσ διαδικαςίεσ που να ωκοφν τουσ μακθτζσ ςτθ ςυςτθματικι χριςθ τθσ οι μακθτζσ μεγαλϊνουν ςε περιβάλλον αυξθμζνων αναγκϊν και ελλείψεων, αφοφ ςτα χωριά τουσ, πζραν των άλλων, δεν υπάρχει κοινοτικι βιβλιοκικθ. 6

7 2. Αλληλεπίδραςη µε άλλουσ δείκτεσ Το ςυγκεκριμζνο ςχζδιο δράςθσ ςυνδζεται με διάφορουσ παράγοντεσ, όπωσ θ υιοκζτθςθ ςφγχρονων προτφπων οργάνωςθσ και λειτουργίασ, θ αξιοποίθςθ τθσ νζασ τεχνολογίασ, θ αποτελεςματικι αξιοποίθςθ των πόρων του ςχολείου, θ βελτίωςθ των διδακτικϊν πρακτικϊν, θ ςφνδεςθ του ςχολείου με τθν τοπικι κοινωνία και θ ανάδειξθ του ςε πολιτιςτικό κφτταρο τθσ τοπικισ κοινότθτασ. 3. Αναφορζσ ςε καλζσ πρακτικζσ ή ςυμπληρωματικζσ δράςεισ του ςχολείου Η δθμιουργία μιασ «ηωντανισ» και «ανοιχτισ» βιβλιοκικθσ ςτο ςχολείο, με ςχεδιαςτικι κατεφκυνςθ τθ διαφάνεια, τθν εξωςτρζφεια, τον ανοιχτό και ενιαίο χϊρο, τθν ευελιξία, τθν προςαρμοςτικότθτα, τθ ςτιριξθ τθσ διερευνθτικισ μάκθςθσ και τθσ κριτικισ ςκζψθσ, ςυνδζεται απόλυτα με τα καινοτόμα προγράμματα που υλοποιεί ςυςτθματικά το ςχολείο. Στθν κατεφκυνςθ αυτι πρζπει να διαμορφωκεί τζτοια πολιτικι ςχετικά με τισ υπθρεςίεσ τθσ, ϊςτε να κακορίηονται οι ςτόχοι, οι προτεραιότθτεσ και παράλλθλα να διατθρείται θ ιςορροπία ανάμεςα ςτισ υπθρεςίεσ τθσ και το αναλυτικό και το ωρολόγιο πρόγραμμα του ςχολείου. Β. κοπόσ - ςτόχοι του ςχεδίου δράςησ κοπόσ του χεδίου Δράςησ Σκοπόσ του ςχεδίου δράςθσ είναι θ ανάπτυξθ ςφγχρονθσ και λειτουργικισ βιβλιοκικθσ, που να υπερβαίνει τον παραδοςιακό ρόλο τθσ αποκικευςθσ και του δανειςμοφ βιβλίων. Μια ςφγχρονθ βιβλιοκικθ πρζπει να μπορεί να ςυνδεκεί με τθν κακθμερινι διδακτικι πράξθ με ενεργθτικζσ μεκόδουσ διδαςκαλίασ και με τθν καλλιζργεια δεξιοτιτων αυτόνομθσ μάκθςθσ, να ςυμβάλει ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ διαφορετικότθτασ των μακθτϊν και να αποτελζςει χϊρο αναηιτθςθσ και επεξεργαςίασ τθσ γνϊςθσ, καλλιζργειασ τθσ ςχζςθσ του παιδιοφ με το βιβλίο και ανάπτυξθσ ςχζςεων αλλθλεπίδραςθσ μεταξφ των ατόμων που τθν επιςκζπτονται. Με τθ δθμιουργία φιλικοφ περιβάλλοντοσ χϊρου να μετατραπεί ςε χϊρο παραγωγικισ ςυνεφρεςθσ και με τθν προϊκθςθ καινοτομιϊν να καταςτεί πόλοσ ζλξθσ των μακθτϊν του ςχολείου. Παράλλθλα να αποτελζςει το ηωντανό κφτταρο τθσ τοπικισ πολιτιςτικισ δράςθσ με τθν μετατροπισ τθσ ςε κοινοτικι βιβλιοκικθ και τθν ανάπτυξθ παράλλθλων δράςεων. Ειδικοί ςτόχοι Ο εμπλουτιςμόσ τθσ ςυλλογισ με ςφγχρονεσ εκδόςεισ. Η βελτίωςθ τθσ προςβαςιμότθτασ και τθσ λειτουργικότθτασ με τθν οργάνωςθ, καταγραφι και ταξινόμθςθ τθσ ςυλλογισ αλλά και τθν επζκταςθ του χρόνου λειτουργίασ. Η ςφνδεςι τθσ βιβλιοκικθσ με τισ ανάγκεσ τθσ κακθμερινισ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ και ευρφτερα τθσ τοπικισ κοινωνίασ για τθν ανάπτυξθ τθσ φιλομάκειασ και τθσ φιλαναγνωςίασ. Η ςφνταξθ Κανονιςμοφ λειτουργίασ τθσ βιβλιοκικθσ. 7

8 Γ. Κριτήρια Επιτυχίασ τησ Δράςησ α. Η αφξθςθ του όγκου τθσ ςυλλογισ και θ κάλυψθ των απαιτοφμενων κεματικϊν. β. Ο αρικμόσ των ςχεδίων δράςθσ που αναλαμβάνουν οι μακθτζσ και θ διευκόλυνςθ των καινοτόμων προγραμμάτων που υλοποιεί το ςχολείο. γ. Η τάςθ του αρικμοφ των βιβλίων που δανείηονται από τουσ μακθτζσ και τθν τοπικι κοινωνία. δ. Ο βακμόσ ικανοποίθςθσ μακθτϊν, εκπαιδευτικϊν, γονζων και τοπικισ κοινωνίασ από τθ λειτουργία τθσ βιβλιοκικθσ, το περιεχόμενό τθσ και τισ παράλλθλεσ δράςεισ. Δ. Μεθοδολογία υλοποίηςησ του ςχεδίου δράςησ 1. τρατηγικζσ εφαρμογήσ α. Προετοιμαςία των δράςεων Η κατάλλθλθ προετοιμαςία αποτελεί κομβικό ςθμείο, γιατί ςτο ςτάδιο αυτό διαμορφϊνεται το ςυμβόλαιο ςυνεργαςίασ, θ δεοντολογία τθσ ομάδασ και γίνεται θ αποςαφινιςθ των ρόλων, ςτοιχεία που κα κακορίςουν το κλίμα ςυνεργαςίασ και αλλθλοςεβαςμοφ. Διατυπϊνονται απόψεισ και ιδζεσ για το κζμα, τα όρια του, τουσ ςτόχουσ, το γενικό ςχεδιαςμό και τθ βαςικι αποςτολι τθσ ςχολικισ βιβλιοκικθσ. Οι αξίεσ που υπθρετεί μια ςφγχρονθ ςχολικι βιβλιοκικθ, νοθματοδοτοφν και ορίηουν και το πλαίςιο των ςχεδιαηόμενων παρεμβάςεων, που είναι: 3. να υποςτθρίηει τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ του ςχολείου και να ευνοεί εναλλακτικζσ προςεγγίςεισ των γνωςτικϊν αντικειμζνων βαςιςμζνεσ ςε ςφγχρονεσ μεκόδουσ διδαςκαλίασ, 4. να παρζχει πρόςβαςθ ςε τοπικζσ, εκνικζσ και παγκόςμιεσ πθγζσ πλθροφόρθςθσ ιςότιμα ςε όλα τα μζλθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ, 5. να αποτελζςει ςφνδεςμο με πθγζσ γνϊςθσ και πλθροφόρθςθσ, που κα αναπτφξουν δεξιότθτεσ αναηιτθςθσ και διαχείριςθσ τθσ πλθροφορίασ και ανάπτυξθσ τθσ κριτικισ ςκζψθσ, 6. να ςυμβάλει ςτθ ςυναιςκθματικι ανάπτυξθ των μακθτϊν, καλλιεργϊντασ τθν αγάπθ για το βιβλίο και τθν αναγνωςτικι απόλαυςθ, 7. να ενκαρρφνει τθ ςυνεργαςία των μελϊν τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ. Στθ φάςθ αυτι πραγματοποιείται θ αποτφπωςθ τθσ ςθμερινισ εικόνασ, θ ςυγκζντρωςθ, θ καταγραφι, θ ςυντιρθςθ και θ ψθφιοποίθςθ του υπάρχοντοσ υλικοφ. β. χεδιαςμόσ και οργάνωςη των δράςεων Κακορίηεται το χρονοδιάγραμμα και γίνεται θ κατανομι του ζργου ςτισ εξισ ομάδεσ: - ομάδα διαμόρφωςθσ και οργάνωςθσ του χϊρου, - ομάδα επιλογισ βιβλίων, - ομάδα ταξινόμθςθσ του υλικοφ, - ομάδα ςφνταξθσ κανονιςμοφ λειτουργίασ. 8

9 γ. Τλοποίηςη των δράςεων Κάκε ομάδα ςυλλζγει πλθροφορίεσ από ειδικοφσ, βιβλία και το διαδίκτυο. Γίνεται θ ανάλυςθ των πλθροφοριϊν, θ ταξινόμθςι τουσ και θ ςφνκεςθ των εργαςιϊν κάκε ομάδασ. Οι ολοκλθρωμζνεσ εργαςίεσ παρουςιάηονται ςτθν ολομζλεια για αξιολόγθςθ και δθμιουργία ςυνκετικισ εργαςίασ μετά από διορκϊςεισ και τροποποιιςεισ. δ. Ενημζρωςη ςχολικήσ κοινότητασ Οργανϊνονται ενθμερωτικζσ ςυναντιςεισ με γονείσ και τθν τοπικι κοινωνία, για το περιεχόμενο τθσ δράςθσ που πρόκειται να υλοποιθκεί από τθ ςχολικι μονάδα και διερευνϊνται οι δυνατότθτεσ ςυμμετοχισ τουσ ι οικονομικισ ςτιριξθσ. Τα αποτελζςματα και θ πορεία τθσ εξζλιξθσ κάκε φάςθ τθσ δράςθσ, διαχζονται ςτθν τοπικι κοινωνία με δθμοςίευςθ ςτθν εφθμερίδα του Σχολείου, με ςχετικζσ αφίςεσ και flyers, με δελτία τφπου που κα αποςταλοφν ςε όλα τα ζντυπα και θλεκτρονικά τοπικά μζςα και με τθν ανάρτθςθ ςτθν ιςτοςελίδα του ςχολείου. Σε ςυνεργαςία με το Σφλλογο Γονζων κα διοργανωκοφν παράλλθλεσ εκδθλϊςεισ, όπωσ παρουςιάςεισ βιβλίων, πρόςκλθςθ ςυγγραφζων ςτο ςχολείο για ςυηιτθςθ, προβολζσ ταινιϊν, εκκζςεισ βιβλίων, εκκζςεισ ζργων τζχνθσ και θ κεςμοκζτθςθ τθσ «Εβδομάδασ φιλαναγνωςίασ». 2. Οργανωτικζσ δομζσ Τον κεντρικό ςυντονιςμό τθσ δράςθσ ζχει ο διευκυντισ, ενϊ για κάκε επιμζρουσ δράςθ ορίηεται ςυντονιςτισ τθσ κάκε Ομάδασ Εργαςίασ, ςτισ οποίεσ μετζχουν εκπαιδευτικοί, μακθτζσ, γονείσ και ςυμβουλευτικά ο Σχολικόσ Σφμβουλοσ. 3. Παρεμβάςεισ ςε επίπεδο ςχολείου ή ςχολικήσ τάξησ Δεν προβλζπονται ςθμαντικζσ παρεμβάςεισ ςτο πρόγραμμα τθσ ςχολικισ μονάδασ, αφοφ οι ςυνεδριάςεισ των Ομάδων Εργαςίασ και οι ενθμερωτικζσ ςυναντιςεισ των Γονζων πραγματοποιοφνται εκτόσ διδακτικοφ ωραίου. Το ωράριο των εκπαιδευτικϊν ακολουκεί τισ προβλεπόμενεσ διατάξεισ, ενϊ θ ςυμμετοχι ςτο απογευματινό ωράριο και ςε περιόδουσ ςχολικϊν διακοπϊν, γίνεται ςε κακαρά εκελοντικι βάςθ. Ε. Πόροι - Μζςα του ςχεδίου δράςησ 1. Ανθρώπινο δυναμικό Διευκυντισ, Σφλλογοσ διδαςκόντων, Μακθτζσ Υπεφκυνοι Καινοτόμων δράςεων Σφλλογοσ Γονζων, Σχολικόσ Σφμβουλοσ, Εκπρόςωποι τοπικϊν φορζων 2. Χρόνοσ Το ςχζδιο δράςθσ αναμζνεται να διαρκζςει όλθ τθ ςχολικι χρονιά. Θα τθρθκεί το κεςμικό πλαίςιο όςον αφορά τθ διάρκεια, το ωράριο υλοποίθςθσ των προγραμμάτων, τισ ϊρεσ απαςχόλθςθσ των εκπαιδευτικϊν, ενϊ θ επζκταςθ του χρόνου λειτουργίασ τθσ βιβλιοκικθσ ςτισ απογευματινζσ ϊρεσ και ςτθν περίοδο των ςχολικϊν διακοπϊν κα καλυφκεί από εκελοντικι ςυμμετοχι εκπαιδευτικϊν και γονζων. 9

10 3. Τλικοτεχνική υποδομή Χώροσ: Επειδι δεν υπάρχει διακζςιμθ αίκουςα και φυςικά ο χϊροσ του διαδρόμου, όπου λειτουργοφςε μζχρι ςιμερα θ βιβλιοκικθ, κρίνεται ακατάλλθλοσ, κα αξιοποιθκεί θ ευρφχωρθ αίκουςα τθσ Α' τάξθσ με κεματικι διαίρεςθ του χϊρου. Η διακόςμθςθ του χϊρου κα τφχει ιδιαίτερθσ φροντίδασ από τθ ςχετικι ομάδα δουλειάσ, ϊςτε να δθμιουργθκεί μια οικεία ατμόςφαιρα για τα παιδιά, με μικροπεριβάλλοντα για ομαδικζσ εργαςίεσ. Πζρα από τα χρϊματα του τοίχου, τισ κουρτίνεσ και τα ζπιπλα, ζνα επιπλζον αίςκθμα οικειότθτασ εκτιμάται ότι μπορεί να δθμιουργθκεί από τθ ςυμμετοχι όλων των παιδιϊν ςτθ διακόςμθςθ μζςω ομαδικϊν ζργων τζχνθσ και καταςκευϊν. 8. Εξοπλιςμόσ: Η επιλεγμζνθ αίκουςα διακζτει θλεκτρονικό υπολογιςτι και πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο. Υπάρχει, επίςθσ, δυνατότθτα ςφνδεςθσ του video-projector και τθσ μικροφωνικισ εγκατάςταςθσ του ςχολείου. Η επίπλωςθ του χϊρου κα γίνει με κριτιριο τθν ευκολία αναδιάταξθσ για τθν εξυπθρζτθςθ ποικίλων δραςτθριοτιτων, τθν πρακτικότθτα και τα χαροφμενα χρϊματα. 9. υλλογή: Η ςυλλογι τθσ βιβλιοκικθσ περιλαμβάνει ζντυπο υλικό (βιβλία, περιοδικά, εγκυκλοπαίδειεσ, εφθμερίδεσ, φυλλάδια κτλ), οπτικοακουςτικό, θλεκτρονικό, άλλο εποπτικό υλικό, puzzle και εκπαιδευτικά παιχνίδια. Ο εμπλουτιςμόσ τθσ ςυλλογισ κα γίνει με τα εξισ κριτιρια, όςον αφορά το περιεχόμενο: - να απευκφνεται ςε όλεσ τισ θλικίεσ, - να καλφπτει το διαφορετικό προφίλ μάκθςθσ του κακενόσ μακθτι, - να απευκφνεται ςτισ περιςςότερεσ δυνατζσ περιπτϊςεισ διαφορετικότθτασ, - να ανταποκρίνεται ςτθν ποικιλία των ενδιαφερόντων, - να ςυμμετζχουν και οι μακθτζσ ςτθ διαμόρφωςι του, - να περιλαμβάνει «υλικό - μαγνιτθ» για τα παιδιά π.χ. κόμικσ, ϊςτε να εξαςφαλιςτεί θ τακτικι επίςκεψθ τθσ, μζχρι να αναπτφξουν οι μακθτζσ ςτενότερθ ςχζςθ και πιο ςφνκετα ενδιαφζροντα. 10. Λειτουργία: Η βιβλιοκικθ κα λειτουργεί ςτθ βάςθ προγράμματοσ τθν 6 κ και τθν 7 θ διδακτικι ϊρα, τισ ϊρεσ Φυςικισ Αγωγισ τθσ Α' τάξθσ και τισ απογευματινζσ. Μπορεί ακόμθ ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ να υπάρξουν αμοιβαίεσ μετακινιςεισ τμθμάτων, φςτερα από προςυνεννόθςθ. Η χριςθ τθσ βιβλιοκικθσ κα ςυνδεκεί με τθ διεξαγωγι του κακθμερινοφ μακιματοσ και κα ενταχκεί ςτον τριμθνιαίο προγραμματιςμό κάκε τάξθσ. Ταυτόχρονα κα ςυνδεκεί με τισ επετειακζσ ι άλλεσ εκδθλϊςεισ του ςχολείου. Η όλθ λειτουργία τθσ βιβλιοκικθσ κα είναι προςανατολιςμζνθ ςτισ ςφγχρονεσ παιδαγωγικζσ και ψυχοκοινωνικζσ αντιλιψεισ, με βαςικι επιδίωξθ τον επαναπροςδιοριςμό τθσ αςφμμετρθσ ςχζςθσ εκπαιδευτικοφ και μακθτι, τθν αντικατάςταςι τθσ με ςτενζσ ςχζςεισ επικοινωνίασ και αλλθλεπίδραςθσ και τθ μετάβαςθ προσ ζνα μακθτοκεντρικό και ανοιχτό ςτθν κοινωνία ςχολείο

11 4. Οικονομικοί πόροι Το κόςτοσ των επίπλων (βιβλιοςτάτεσ, τραπεηοκακίςματα αναγνωςτιριου κτλ) κα καλυφκεί από το ςχολικό ταμείο, τισ ειςφορζσ των γονζων και τθν προςζλκυςθ χορθγιϊν. Οι χορθγίεσ δεν είναι κάτι ευκταίο, αλλά ςυνιςτοφν ςθμαντικό ζςοδο του ςχολικοφ ταμείου τα τελευταία χρόνια και είναι αποτζλεςμα τθσ ευαιςκθτοποίθςθσ τθσ τοπικισ κοινωνίασ και τθσ αναγνϊριςθσ του παραγόμενου ζργου τθσ ςχολικισ μονάδασ. 5. Εργαλεία παρακολοφθηςησ και αξιολόγηςησ 12. Ημερολόγιο παρακολοφκθςθσ εργαςιϊν ομάδων δράςθσ 13. Ημερολόγιο ςχολείου 14. Φόρμεσ καταγραφισ βιβλίων, εκπαιδευτικοφ υλικοφ, επίπλων και θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ 6. Πηγζσ Βαςικζσ πθγζσ άντλθςθσ πλθροφοριϊν για τθν αποτφπωςθ τθσ ςθμερινισ εικόνασ είναι το Βιβλίο Βιβλιοκικθσ και το Βιβλίο Υλικοφ. Αξιοποιοφνται καλζσ πρακτικζσ ςχολικϊν μονάδων με ςχετικι εμπειρία και ςτοιχεία που κα ςυλλεγοφν με ςυνζντευξθ από τθ Βιβλιοκθκονόμο τθσ Δθμοτικισ Βιβλιοκικθσ Πτολεμαΐδασ και τον υπεφκυνο βιβλιοκικθσ του 2 ου Γυμναςίου Πτολεμαΐδασ. Η ταξινόμθςθ των βιβλίων γίνεται με βάςθ το Δεκαδικό Σφςτθμα Ταξινόμθςθσ Dewey (Dewey Decimal Classification). Το ςφςτθμα ςυγκροτείται αρχικά από δζκα τάξεισ: 000 : Γενικά κζματα 100 : Φιλοςοφία και ψυχολογία 200 : Θρθςκεία 300 : Κοινωνικζσ επιςτιμεσ 400 : Γλϊςςα 500 : Φυςικζσ επιςτιμεσ και μακθματικά 600 : Τεχνολογία (εφαρμοςμζνεσ επιςτιμεσ) 700 : Τζχνεσ και διαςκζδαςθ (Καλζσ και διακοςμθτικζσ τζχνεσ) 800 : Λογοτεχνία και ρθτορικι 900 : Ιςτορία και γεωγραφία Κάκε μία από τισ δζκα τάξεισ υποδιαιρείται ςε δζκα διαιρζςεισ και τελικά κάκε διαίρεςθ υποδιαιρείται ςε δζκα τμήματα, ζτςι καταλιγουμε ςε χίλια διαφορετικά "τμιματα". 7. Βιβλιογραφία 15. Ανανωςτόπουλοσ, Β. Δ. (1989), Οι παιδικζσ ςχολικζσ βιβλιοκικεσ ςτον κακρζπτθ, Διαδρομζσ, τ. 13, ς Αναςταςάκησ, Μ. (2003), Αναςχεδιάζοντασ τη βιβλίοκθκη ςτο ςχολείο: Μια πρόταςη για τι Δευτεροβάιμια Εκπαίδευσι. Αιθνα, Μεταίχμιο 17. Αρβανίτθ, Ι. (2007), Σχολικι βιβλιοκικθ ζνασ μαγικόσ τόποσ για όλα τα παιδιά, Πρακτικά του Ελλθνικοφ Ινςτιτοφτου Εφαρμοςμζνθσ Παιδαγωγικισ και Εκπαίδευςθσ, 4ο Πανελλινιο Συνζδριο με κζμα: «Σχολείο ίςο για παιδιά άνιςα», διακζςιμο ςτο 11

12 synedrio eisigiseis/ pdf Αρβανίτθ,Ι., Κυρίδθσ, Α., Ντίνασ, Κ., Σουλιϊτθσ, Μ. (2002), Οι εκπαιδευτικοί του δθμοτικοφ ςχολείου οραματίηονται τθν ιδανικι βιβλιοκικθ, Σφγχρονθ Εκπαίδευςθ, τ. 128, ς Δθμθτρίου, Ι. και Τςάφου, Σ. (2006), Μελζτθ ςκοπιμότθτασ για τθν οργάνωςθ τθσ βιβλιοκικθσ του Τμιματοσ Πλθροφορικισ του Πανεπιςτθμίου Στερεάσ Ελλάδοσ, διακζςιμο ςτο h ttp://repositorv. edulll. Qr/edulll/bitstream/10795/1160/3/ FEAS IB STUDY- OrQanwsi BIBLIOQHKHS TM PLH EF BIOIATR DIMITRIOU TSAFOU- Feb2006.pdf Καρπόηθλου,Μ. (1994), Το παιδί ςτθν χϊρα των βιβλίων, Ακινα, Καςτανιϊτθσ Λιάηοσ, Π. (2008), Οι βιβλιοκικεσ ςτα δθμοτικά ςχολεία τθσ Ζδεςςασ: Προβλθματιςμοί και προςεγγίςεισ μζςα από τθν οπτικι γωνία του δαςκάλου, ΑΤΕΙ Θες/νίκθσ- Τμιμα Βιβλιοκθκονομίασ, Διπλωματικι Εργαςία Μαντηουράτου, Β. (2010), Η οργάνωςθ και θ λειτουργία τθσ γωνιάσ τθσ βιβλιοκικθσ ςτο νθπιαγωγείο, Πανεπιςτιμιο Πατρϊν - Τμιμα Επιςτθμϊν τθσ Εκπαίδευςθσ ςτθν Προςχολικι Ηλικία, Διπλωματικι Εργαςία Μανωλάσ, Ε. (2001), Μερικζσ προτάςεισ για τθ ςτιριξθ και αναβάκμιςθ των ςχολικϊν βιβλιοκθκϊν, Νζα Παιδεία, τ. 98, ς Ντελόπουλοσ, Κ. (2005), Για τισ ςχολικζσ βιβλιοκικεσ: 4+3 κείμενα από βιβλιοκθκονομικι άποψθ, Ακινα, Gutenberg Σαϊτθσ, Χ., Σαϊτθ, Ά., (2002), Σχολικζσ βιβλιοκικεσ, Ακινα, Ατραπόσ Σίτασ, Α. (2000), Τα βιβλία γνϊςεων ςτισ παιδικζσ ςχολικζσ βιβλιοκικεσ: μελζτθ περίπτωςθσ Σοφοφλθσ, Κ. (2001), Λειτουργικζσ προχποκζςεισ επιβίωςθσ τθσ ανάπτυξθσ των ςχολικϊν βιβλιοκθκϊν: Η ςχολικι βιβλιοκικθ, το παιδαγωγικό υπόδειγμα του ςχολικοφ ςυςτιματοσ και θ ςχζςθ του ςχολείου με τθν τοπικι κοινωνία, Σφγχρονθ Εκπαίδευςθ, τ. 116, ς Σωτθροποφλου, Μ. (1989), Κριτιρια επιλογισ υλικοφ για τθν κατάρτιςθ ςυλλογισ μιασ παιδικισ βιβλιοκικθσ Χαραμισ, Π. (1996), Σχολικι βιβλιοκικθ και διδακτικι πράξθ, Η Λζςχθ των Εκπαιδευτικϊν, τ.16, ς ΣΤ. Χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ του ςχεδίου δράςθσ Διαδικαςίεσ υλοποίθςθσ Α' Β' Γ' Προετοιμαςία των δράςεων τρίμθνο τρίμθνο τρίμθνο Σχεδιαςμόσ και οργάνωςθ των δράςεων Υλοποίθςθ των δράςεων Ενθμζρωςθ ςχολικισ κοινότθτασ Παρακολοφκθςθ - Ανατροφοδότθςθ δράςθσ Αξιολόγθςθ τθσ δράςθσ 12

13 Η. Διαδικαςίεσ παρακολοφθηςησ τησ πορείασ υλοποίηςησ και αξιολόγηςησ του ςχεδίου δράςησ Η1. Παρακολοφθηςη - Ανατροφοδότηςη Ενεργειών Σε όλθ τθ διάρκεια τθσ διαμόρφωςθσ του ςχεδίου δράςθσ, τόςο ο διευκυντισ - ςυντονιςτισ τθσ δράςθσ όςο και οι ςυντονιςτζσ τθσ κάκε Ομάδασ Εργαςίασ παρακολουκοφν τθν εξζλιξθ ωσ προσ τισ παραμζτρουσ που ζχουν κακοριςτεί. Η παρακολοφκθςθ γίνεται με αντίςτοιχεσ καταγραφζσ ςτα Ημερολόγια των ομάδων και όπου απαιτθκεί με ερωτθματολόγια διερεφνθςθσ τθσ αποδοχισ, του βακμοφ ικανοποίθςθσ και τθσ πρόκεςθσ υποςτιριξθσ. Σθμαντικι κρίνεται θ δθμιουργία του αρχείου τθσ δράςθσ, όπου φυλάςςεται το υλικό για να χρθςιμοποιθκεί ςε μελλοντικζσ δράςεισ του φορζα. Στισ διαδικαςίεσ παρακολοφκθςθσ εντάςςονται και οι περιοδικζσ ςυναντιςεισ των εμπλεκόμενων, που διαςφαλίηουν τθν ενιαία εικόνα, τθν ομοιογζνεια και τθ ςυςτθματικότθτα τθσ δράςθσ αλλά και τθν αποφυγι φαινομζνων αποςπαςματικότθτασ ςτισ παρεμβάςεισ. Η2. Αξιολόγηςη του χεδίου Δράςησ τόχοσ 1: «Ο εμπλουτιςμόσ τθσ ςυλλογισ με ςφγχρονεσ εκδόςεισ» Προςζγγιςη ςτα κριτήρια επιτυχίασ: Εξετάηεται ςφμφωνα με τα κριτιρια επιλογισ, δθλαδι αν υπάρχει αφξθςθ του αρικμοφ των καταγεγραμμζνων τίτλων, αν απευκφνεται ςε όλεσ τισ θλικίεσ, αν καλφπτει διαφορετικά προφίλ μάκθςθσ, αν απευκφνεται ςτισ περιςςότερεσ δυνατζσ περιπτϊςεισ διαφορετικότθτασ και αν ανταποκρίνεται ςτθν ποικιλία των ενδιαφερόντων. τόχοσ 2: «Η βελτίωςθ τθσ προςβαςιμότθτασ και τθσ λειτουργικότθτασ με τθν οργάνωςθ, καταγραφι και ταξινόμθςθ τθσ ςυλλογισ αλλά και τθν επζκταςθ του χρόνου λειτουργίασ» Προςζγγιςη ςτα κριτήρια επιτυχίασ: Ο ςτόχοσ ελζγχεται μζςα από τα ςυγκριτικά ςτατιςτικά μθνιαίασ κίνθςθσ από το βιβλίο βιβλιοκικθσ, με βάςθ τον αρικμό των διακινοφμενων τίτλων και το πλικοσ ςυμμετεχόντων. τόχοσ 3: «Η ςφνδεςθ τθσ βιβλιοκικθσ με τισ ανάγκεσ τθσ κακθμερινισ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ και ευρφτερα τθσ τοπικισ κοινωνίασ για τθν ανάπτυξθ τθσ φιλομάκειασ και τθσ φιλαναγνωςίασ» Προςζγγιςη ςτα κριτήρια επιτυχίασ: Η επιτυχία του ςτόχου διαπιςτϊνεται από τθ μζτρθςθ και τθν ανάλυςθ τθσ επιςκεψιμότθτασ τθσ βιβλιοκικθσ και τθ ςυμμετοχι ςτισ παράλλθλεσ δράςεισ που αναπτφςςονται. τόχοσ 4: «Η ςφνταξθ Κανονιςμοφ λειτουργίασ τθσ βιβλιοκικθσ» Προςζγγιςη ςτα κριτήρια επιτυχίασ: Η ςτόχοσ εξετάηεται με βάςθ τισ αναφορζσ και τα παράπονα που υποβάλλονται ςτον εκάςτοτε υπεφκυνο λειτουργίασ και καταγράφονται ςτο Ημερολόγιο. Οι τυχόν βελτιϊςεισ ι τροποποιιςεισ του Κανονιςμοφ πραγματοποιοφνται κατά τθ διαδικαςία του ετιςιου απολογιςμοφ ςτθ λιξθ κάκε διδακτικοφ ζτουσ. Θ. Ζκθεςη αποτελεςμάτων του ςχεδίου δράςησ Η διαμόρφωςθ του ςυγκεκριμζνου ςχεδίου δράςθσ ςτθρίχτθκε ςε εμπεδωμζνεσ ςυνεργατικζσ πρακτικζσ του Συλλόγου Διδαςκόντων και τθν πολφτιμθ τετράχρονθ εμπειρία τθσ υλοποίθςθσ καινοτόμων προγραμμάτων. Οι διαδικαςίεσ ςχεδιαςμοφ και οργάνωςθσ των ομάδων εργαςίασ ζγιναν με τθν επιδίωξθ το κάκε μζλοσ να μπορεί να κατακζτει τθ ςκζψθ του αβίαςτα και υπεφκυνα, ςτο χρόνο που του αναλογεί, μζςα ςε ζνα αςφαλζσ πλαίςιο, που του επιτρζπει να 13

14 επανεξετάηει και να διαφοροποιεί τθν άποψθ του και του αναγνωρίηει το δικαίωμα να διαφωνεί. Στο ςχολείο υπάρχει κουλτοφρα διαβοφλευςθσ και αυτοδζςμευςθσ και ζτςι δεν παρουςιάςτθκε κανζνα πρόβλθμα ςτθ ςυνεργαςία τθσ ομάδασ, ςτο χρόνο διεξαγωγισ, τθ διάρκεια των ςυναντιςεων ι τθ ςφνκεςθ των απόψεων και τθ λιψθ αποφάςεων, που ιταν ςχεδόν όλεσ ομόφωνεσ. Ο αρχικόσ ςχεδιαςμόσ ελζγχκθκε με κριτιρια τθ ςυνάφεια, τθ ςυνζπεια, τθν αποτελεςματικότθτα και τθν αποδοτικότθτα και δεν διαπιςτϊκθκαν ουςιαςτικζσ αποκλίςεισ. Ωςτόςο, θ δυνατότθτα αναπροςαρμογϊν ςτο ςτάδιο τθσ υλοποίθςθσ τθσ δράςθσ, κατά το τρίτο και τζταρτο εξάμθνο, κεωρείται αναγκαία ςυνκικθ για τθν επίτευξθ του τελικοφ ςτόχου. Η γενικι εκτίμθςθ είναι πωσ το ςυγκεκριμζνο κζμα αποδείχτθκε βατό ςτο ςχεδιαςμό, καλφπτεται από μεγάλο πλικοσ βιβλιογραφικϊν αναφορϊν και θ ςχολικι κοινότθτα εξζφραςε τθν απόλυτθ ικανοποίθςι τθσ για τθν τελικι διαμόρφωςθ του ςχεδίου δράςθσ. Με τθ ςχολαςτικι τιρθςθ των κατευκφνςεων και τθ μεκοδικι ςυμβολι όλων των ςυντελεςτϊν, υπάρχει διάχυτθ αιςιοδοξία για τθν τελικι ζκβαςθ. 14

15 Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Βιβλιοθήκης 1 ου Δημοτικού χολείου Βερμίου Σκοπός Η Βιβλιοκικθ του 1 ου Δθμοτικοφ Σχολείου Βερμίου είναι μια δθμόςια βιβλιοκικθ που δθμιουργικθκε για να αποτελζςει χϊρο ςυνάντθςθσ, ανταλλαγισ ιδεϊν και κζντρο προϊκθςθσ τθσ δθμιουργικισ ζκφραςθσ και τθσ καινοτομίασ ςτθν τοπικι κοινότθτα Κομνθνϊν. Κεντρικό ςκοπό τθσ ζχει τθν απεριόριςτθ πρόςβαςθ ςτθ γνϊςθ και τθν παροχι ενόσ βαςικοφ πλαιςίου δια βίου μάκθςθσ, ανάπτυξθσ τθσ κριτικισ ςκζψθσ, αυτονομίασ ςτθ λιψθ αποφάςεων και πολιτιςτικισ ανάπτυξθσ όλων των χρθςτϊν τθσ. Η αποςτολι τθσ είναι εναρμονιςμζνθ με τθ διακιρυξθ τθσ UNESCO για τισ βιβλιοκικεσ και τον Κανονιςμό Λειτουργίασ Δθμόςιων Βιβλιοκθκϊν τθσ ελλθνικισ πολιτείασ (ΦΕΚ 1173/τ. Β'/20 Αυγ 2003). Αναλυτικότερα ςτο ςκοπό τθσ περιλαμβάνεται: θ παροχι ζγκυρθσ και αξιόπιςτθσ γνϊςθσ για τθν υποςτιριξθ του εκπαιδευτικοφ ζργου του Σχολείου και ευρφτερα των ςχολείων τθσ περιοχισ, με τθ δθμιουργία μιασ ςφγχρονθσ ςυλλογισ βιβλίων, εντφπων και οπτικοακουςτικοφ υλικοφ θ ςτιριξθ τθσ επιςτθμονικισ ζρευνασ και τθσ παραγωγισ εκπαιδευτικοφ υλικοφ θ παροχι υπθρεςιϊν εκπαίδευςθσ, πολιτιςμοφ και ψυχαγωγίασ, ϊςτε να αποτελζςει ηωντανό κζντρο προϊκθςθσ τθσ μάκθςθσ και τθσ δθμιουργικότθτασ ςτθν τοπικι κοινωνία θ προςφορά προθγμζνων υπθρεςιϊν πλθροφόρθςθσ και τεχνολογίασ, ϊςτε να βοθκιςει τουσ χριςτεσ τθσ να ςυμμετζχουν ενεργά ςτθν κοινωνία τθσ γνϊςθσ. Στόχοι Ειδικότερα οι ςτόχοι τθσ Βιβλιοκικθσ είναι: θ ενίςχυςθ τθσ φιλαναγνωςίασ, με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτουσ μακθτζσ και τουσ νζουσ θ ανάπτυξθ του εγγραμματιςμοφ και του πλθροφοριακοφ αλφαβθτιςμοφ, ϊςτε να αποτελζςει αναπόςπαςτο μζροσ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ θ υποςτιριξθ τθσ αυτοκακοριηόμενθσ μάκθςθσ και θ ανάπτυξθ δεξιοτιτων ςυλλογισ και επεξεργαςίασ δεδομζνων θ δθμιουργία φιλικοφ περιβάλλοντοσ ςυνάντθςθσ, γνϊςθσ και ανταλλαγισ ιδεϊν θ διαςφάλιςθ τθσ πρόςβαςθ ςε ζντυπεσ και ψθφιακζσ ςυλλογζσ ςε όλο τον κόςμο θ ανάδειξθ καλϊν πρακτικϊν ςε κζματα εκπαιδευτικισ καινοτομίασ και δθμιουργικότθτασ θ δθμιουργία βάςθσ δεδομζνων τοπικισ ιςτορίασ, λαογραφίασ και φυςικοφ περιβάλλοντοσ. Όργανα διοίκησης Η βιβλιοκικθ διοικείται από 5μελζσ Εφορευτικό Συμβοφλιο που αποτελείται από τον Διευκυντι του Σχολείου ι εκπρόςωπό του, δφο μζλθ του διδακτικοφ προςωπικοφ και δφο εκπροςϊπουσ του ςυλλόγου γονζων του ςχολείου. Το Ε.Σ. ςυγκροτείται με απόφαςθ του Σχολικοφ Συμβουλίου ςτο οποίο και λογοδοτεί. Σε ειδικι ςυνεδρίαςθ ορίηεται ο Διευκυντισ τθσ βιβλιοκικθσ και κατανζμονται μεταξφ των μελϊν τθσ διοίκθςθσ οι αρμοδιότθτεσ δφο βιβλιοκθκονόμων. Το Ε.Σ. ςυνεδριάηει τουλάχιςτον μια φορά το μινα και όποτε ηθτθκεί από το Διευκυντι ι 2 μζλθ. Η 15

16 κθτεία των μελϊν είναι 2ετισ και θ αναπλιρωςθ τουσ γίνεται με απόφαςθ του Σχολικοφ Συμβουλίου. Παρεχόμενες υπηρεσίες βιβλιοθήκης Προχπόκεςθ για τθν επίτευξθ των ςτόχων, είναι θ εξαςφάλιςθ λειτουργικϊν κτιριακϊν εγκαταςτάςεων και εξοπλιςμοφ, θ παροχι πρόςβαςθσ ςε επιλεγμζνεσ πθγζσ πλθροφόρθςθσ και θ ανάπτυξθ πολιτικϊν και υπθρεςιϊν από εξειδικευμζνο ανκρϊπινο δυναμικό. Σφμφωνα με αυτά θ βιβλιοκικθ αναπτφςςει ζνα δίκτυο παραδοςιακϊν και διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν, οι οποίεσ ςυμπυκνϊνονται ςτα εξισ: θ δθμιουργία πλιρωσ αυτοματοποιθμζνου καταλόγου βιβλίων και υλικοφ θ δθμιουργία ιςτοςελίδασ θ παροχι ςτουσ επιςκζπτεσ τθσ δωρεάν πρόςβαςθσ ςτο διαδίκτυο θ οργάνωςθ προγραμματιςμζνων παράλλθλων πολιτιςμικϊν δράςεων. Συλλογή βιβλιοθήκης Η ςυλλογι τθσ βιβλιοκικθσ περιλαμβάνει δφο κατθγορίεσ υλικοφ: 1. το υλικό για χριςθ μζςα ςτθ βιβλιοκικθ ζντυπο υλικό (εγκυκλοπαίδειεσ, λεξικά, εφθμερίδεσ, φυλλάδια) οπτικοακουςτικό, θλεκτρονικό και άλλο εποπτικό υλικό puzzle και εκπαιδευτικά παιχνίδια βιβλία ιςτορικισ αξίασ ςπάνιεσ και αρχειακζσ ςυλλογζσ (φωτογραφίεσ, χειρόγραφα, χάρτεσ κτλ) πλθροφοριακό υλικό από on line ι ςυνδρομθτικζσ βάςεισ δεδομζνων. 2. το υλικό για δανειςμό βιβλία και περιοδικά. Βιβλιοθηκονομική επεξεργασία υλικού Η ςυλλογι αναπτφςςεται με τρόπο που να εξαςφαλίηεται θ τυποποιθμζνθ και ομοιογενισ οργάνωςθ του υλικοφ ςφμφωνα με τα διεκνι βιβλιοκθκονομικά πρότυπα. Η τεχνικι επεξεργαςία του υλικοφ περιλαμβάνει τθ ςιμανςθ των τεκμθρίων τθσ ςυλλογισ με ζνα ταξικετικό ςφμβολο, τθ κεματικι καταλογογράφθςθ, που κα γίνει μετά από ςχετικι εκπαίδευςθ του υπεφκυνου προςωπικοφ και τθν ταξινόμθςθ των βιβλίων, που κα γίνει ςφμφωνα με το ταξινομικό ςφςτθμα Dewey. Πολιτική εμπλουτισμού της συλλογής Το περιεχόμενο τθσ ςυλλογισ δομείται ςτθ βάςθ των παρακάτω κριτθρίων: να απευκφνεται ςε όλεσ τισ θλικίεσ να ανταποκρίνεται ςε ποικιλία ενδιαφερόντων να καλφπτει το διαφορετικό προφίλ μάκθςθσ του κάκε χριςτθ να απευκφνεται ςτισ περιςςότερεσ δυνατζσ περιπτϊςεισ διαφορετικότθτασ να ευνοεί τθν ποικιλία των δραςτθριοτιτων ςτο πλαίςιο μιασ διαφοροποιθμζνθσ παιδαγωγικισ και να ςυνδζεται με τισ ςφγχρονεσ επιςτθμονικζσ αντιλιψεισ. 16

17 Σε περιπτϊςεισ δωρεϊν το Ε.Σ. ζχει τθ δυνατότθτα να επιλζγει το ςφνολο ι μζροσ τθσ δωρεάσ και να απορρίπτει δωρεζσ που εκτιμά ότι κρφβουν πολιτικι ι δογματικι ςκοπιμότθτα. Για να διαςφαλιςτεί θ ανάπτυξθ και ο εμπλουτιςμόσ τθσ ςυλλογισ ςφμφωνα με τα κριτιρια ςυλλογισ, πρζπει να ςυνταιριαςτοφν αρμονικά τα ςφγχρονα βιβλιοκθκονομικά πρότυπα με τισ ανάγκεσ των χρθςτϊν. Για τον προςδιοριςμό, τθν ανάλυςθ και τθν αξιολόγθςθ των αναγκϊν των χρθςτϊν, χρθςιμοποιοφνται ερωτθματολόγια. Με τθ ςυγκεκριμζνθ πολιτικι ανάπτυξθσ που ακολουκείται, ουςιαςτικά ο χριςτθσ ςυνδιαμορφϊνει το περιεχόμενο μαηί με τουσ εκπαιδευτικοφσ του ςχολείου και το Εφορευτικό Συμβοφλιο. Χώρος Η αίκουςα που φιλοξενεί τθ βιβλιοκικθ και το αναγνωςτιριο επιλζχκθκε με κριτιριο το μζγεκοσ και τθν αςφαλι και απρόςκοπτθ πρόςβαςθ για όλουσ τουσ χριςτεσ και ιδιαίτερα για άτομα με κινθτικά προβλιματα. Η οργάνωςθ και θ διακόςμθςθ του χϊρου ζχει ωσ βαςικά κριτιρια τθν ελκυςτικότθτα, τθν οικειότθτα και τθν ευελιξία, ϊςτε να οδθγοφν ςε ζνα φιλικό και διευκολυντικό περιβάλλον. Στον εξοπλιςμό τθσ περιλαμβάνονται θ επίπλωςθ και ο ςφγχρονοσ τεχνολογικόσ εξοπλιςμόσ (Η/Υ, διαδίκτυο, κάμερα, προβολζασ, φωτοτυπικό, μικροφωνικι κτλ), που προςφζρει διευρυμζνεσ δυνατότθτεσ πρόςβαςθ ςτθν πλθροφορία και τθν ψυχαγωγία. Χρήστες υπηρεσιών βιβλιοθήκης Κάκε πολίτθσ ζχει δικαίωμα να κάνει χριςθ των υπθρεςιϊν δανειςμοφ και αναγνωςτθρίου τθσ βιβλιοκικθσ, αποκτϊντασ τθν ιδιότθτα του μζλουσ. Κάκε μζλοσ ζχει δικαίωμα δανειςμοφ μζχρι δφο βιβλίων για χρόνο μιασ εβδομάδασ. Ο χρόνοσ μπορεί να παρατακεί μετά από επικοινωνία με το βιβλιοκθκονόμο. Για τθν απόκτθςθ τθσ ιδιότθτασ του μζλουσ εκδίδεται «Ταυτότθτα μζλουσ», μετά από αίτθςθ και διλωςθ αποδοχισ των όρων του παρόντοσ κανονιςμοφ. Η ταυτότθτα εκδίδεται ςε δφο τφπουσ: Κοινι: διαςφαλίηει τθ δυνατότθτα δανειςμοφ υλικοφ και τισ υπθρεςίεσ αναγνωςτθρίου, τθ δωρεάν πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο, τθ δωρεάν ςυμμετοχι ςτισ εκδθλϊςεισ, ενϊ ςυνοδεφεται από κατάλογο τθσ βιβλιοκικθσ Ακαδθμαϊκι: παρζχει επιπλζον δικαιϊματα φωτοτφπθςθσ υλικοφ, πρόςβαςθσ και άντλθςθσ ψθφιακοφ από ακαδθμαϊκζσ βιβλιοκικεσ. Κανόνες συμπεριφοράς χρηστών Κάκε χριςτθσ οφείλει να ςζβεται τον Εςωτερικό Κανονιςμό Λειτουργίασ τθσ Βιβλιοκικθσ και να ςυμμορφϊνεται με τισ υποδείξεισ των υπευκφνων. Οι χριςτεσ οφείλουν να μιλοφν χαμθλόφωνα ςτο αναγνωςτιριο και ςε όλουσ τουσ χϊρουσ τθσ Βιβλιοκικθσ. Δεν επιτρζπεται θ υπογράμμιςθ ι οποιαςδιποτε μορφισ ςθμείωςθ πάνω ςτα βιβλία τθσ βιβλιοκικθσ. Οι χριςτεσ υποχρεοφνται να κάνουν καλι χριςθ του υλικοφ που παραλαμβάνουν και είναι υποχρεωμζνοι να αποκαταςτιςουν άμεςα κάκε φκορά ι απϊλεια του υλικοφ που παραλαμβάνουν. 17

18 Ωράριο λειτουργίας βιβλιοθήκης Η βιβλιοκικθ δζχεται το κοινό δφο απογεφματα τθν εβδομάδα κατά τθ χειμερινι περίοδο και μια θμζρα τθν εβδομάδα κατά τθ κερινι περίοδο που το ςχολείο είναι κλειςτό. Το ωράριο λειτουργίασ ορίηεται με απόφαςθ του Ε.Σ. ςτθν αρχι κάκε ςχολικοφ ζτουσ και αναρτάται ςε εμφανζσ ςθμείο ςτθ ςχολικι μονάδα και ςε άλλουσ δθμόςιουσ χϊρουσ. Συνεργασίες Για τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ των χρθςτϊν τθσ θ βιβλιοκικθ επιδιϊκει τθν ενεργό ςυνεργαςία με άλλεσ ςχολικζσ, δθμοτικζσ και δθμόςιεσ βιβλιοκικεσ, ϊςτε να παρζχει τθ δυνατότθτα διαδανειςμοφ βιβλίων. Επιπλζον, επιδιϊκει τθν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςε επιςτθμονικό υλικό ακαδθμαϊκϊν βιβλιοκθκϊν, προκειμζνου να παρζχει ςτουσ χριςτεσ τθσ θλεκτρονικά κείμενα που θ παραχϊρθςι τουσ γίνεται μόνο με τθν καταβολι ςυνδρομισ. Εκδόσεις Η βιβλιοκικθ μπορεί να προβαίνει ςε εκδόςεισ ζργων που ανικουν ςτθν κυριότθτα τθσ ι τθσ ζχουν παραχωρθκεί τα πνευματικά τουσ δικαιϊματα. Οι εκδόςεισ μπορεί να ζχουν ζντυπθ ι ψθφιακι μορφι. Αξιολόγηση Η αξιολόγθςθ του παρεχόμενου ζργου τθσ βιβλιοκικθσ είναι διαρκισ και ςυςτθματικι. Δεν αποτελεί αυτοςκοπό οφτε εγγράφεται ωσ λογικι τυπικοφ ελζγχου και κεωρθτικισ διατφπωςθσ διαπιςτϊςεων. Λειτουργεί ςτθν κατεφκυνςθ μιασ αναπτυξιακισ προοπτικισ και ςυντελεί ςτον επαναπροςδιοριςμό και τθν ανατροφοδότθςθ με ςκοπό τθ βελτίωςθ τθσ. Στθν ζναρξθ και τθ λιξθ κάκε ςχολικοφ ζτουσ ςυνεδριάηει το Ε.Σ. για να πραγματοποιιςει αντίςτοιχα τθ διαγνωςτικι και τθν τελικι αξιολόγθςθ, που υποβάλλονται προσ ζγκριςθ ςτο Σχολικό Συμβοφλιο, ϊςτε να ςχθματίςει ολοκλθρωμζνθ εικόνα για τθ λειτουργία τθσ, να εντοπίςει τα κετικά και τα αρνθτικά ςτοιχεία και να πραγματοποιιςει ανάλογα τισ βελτιωτικζσ διαρκρωτικζσ παρεμβάςεισ τθσ. Παράλλθλα με τθ λειτουργία τθσ βιβλιοκικθσ όλο το ζτοσ εξελίςςεται θ διαμορφωτικι αξιολόγθςθ, με ερευνθτικό επίκεντρο τθν ποιότθτα, τθν καταλλθλότθτα και τθν επάρκεια των παραμζτρων τθσ δράςθσ τθσ. Ωσ βαςικό εργαλείο ςυλλογισ δεδομζνων χρθςιμοποιείται θμιδομθμζνο ερωτθματολόγιο που ςυνοδεφει κάκε πράξθ δανειςμοφ. Ωσ μοντζλο αξιολόγθςθσ επιλζγεται θ αυτοαξιολόγθςθ, που πραγματοποιείται από όλουσ τουσ άμεςα εμπλεκόμενουσ. Σε ζνα δεφτερο επίπεδο κα επιδιωχκεί θ επιλογι εξωτερικοφ αξιολογθτι, ακαδθμαϊκοφ επιπζδου, που κα διαςφαλίηει τθν επιςτθμονικι αξιοπιςτία και εγκυρότθτα τθσ μεκοδολογικισ προςζγγιςθσ και τθσ ανάλυςθσ των αποτελεςμάτων. 18

19 Αναθεώρηση κανονισμού βιβλιοθήκης Όταν λόγοι εναρμόνιςθσ ςτισ τρζχουςεσ ςυνκικεσ το επιβάλλουν, μπορεί να γίνει ανακεϊρθςθ του παρόντοσ Κανονιςμοφ. Η ανακεϊρθςθ του μπορεί να γίνει μετά από ειςιγθςθ του Εφορευτικοφ Συμβουλίου και απόφαςθ του Σχολικοφ Συμβουλίου. 19

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων

Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων Ομοςπονδιακή Ένωςη των Συλλόγων Γερμανικών Βιβλιοθηκών και Πληροφορίασ BID Τίτλοσ πρωτοτφπου: Principles for good libraries:

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ Ερευνθτικι Ομάδα για τθν Σεχνολογικι, Οικονομικι και τρατθγικι Ανάλυςθ τθσ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ (INFOSTRAG) Εργαςτιριο Βιομθχανικισ και Ενεργειακισ Οικονομίασ (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Ανάπτυξθ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςησ των χολείων

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςησ των χολείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογζσ Πλθροφορικισ Σεχνολογία Διαχείριςθ Φυςικών Πόρων Ζκφραςθ-Πολιτιςμόσ Ευρωπαϊκόσ Πολιτιςμόσ

Εφαρμογζσ Πλθροφορικισ Σεχνολογία Διαχείριςθ Φυςικών Πόρων Ζκφραςθ-Πολιτιςμόσ Ευρωπαϊκόσ Πολιτιςμόσ Στουσ μακθτζσ που κα φοιτιςουν φζτοσ ςτθν Αϋ Λυκείου κα αρχίςει να εφαρμόηεται θ νζα δομι του λυκείου. Για τθν ειςαγωγι ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ κα μετράει επιπλζον και ο μζςοσ όροσ των βακμϊν των τριϊν

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε.Υ.ΖΗ.Ν Το Ε.Υ.ΖΗ.Ν. επιστρέυει στα σχολεία

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε.Υ.ΖΗ.Ν Το Ε.Υ.ΖΗ.Ν. επιστρέυει στα σχολεία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε.Υ.ΖΗ.Ν Το Ε.Υ.ΖΗ.Ν. επιστρέυει στα σχολεία Σηα ζρνιεία όιεο ηεο ρώξαο από ηηο 27 Ιανοσαρίοσ ως ηις 10 Απριλίοσ επηζηξέθεη ην Ε.Υ.ΖΗ.Μ., ην πξωηνπνξηαθό πξόγξακκα ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Η Κριτθ είναι μία περιοχι υψθλοφ ςειςμικοφ κινδφνου. Η παρακολοφκθςθ τθσ ςειςμικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Κριτθ αποτελεί επομζνωσ

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

ενημέρωςη γονέων α τάξησ 2011-2012

ενημέρωςη γονέων α τάξησ 2011-2012 ΕΛΛΘΝΟΑΜΕΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΘΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ενημέρωςη γονέων α τάξησ 2011-2012 Διευκυντισ : ΑΡΟΣΤΟΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΡΟΥΛΟΣ Αναπλθρωτισ Διευκυντισ : ΛΕΩΝΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛ99-Χ0. Nα διατθρθκεί μζχρι...

ΑΔΑ: 4ΑΛ99-Χ0. Nα διατθρθκεί μζχρι... Nα διατθρθκεί μζχρι... Βακμόσ Αςφαλείασ...... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Διεφκυνςθ Λειτουργικϊν Τποδομϊν Πλθροφορικισ και Νζων Σεχνολογιϊν Σμιμα Β - Διαχείριςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

Κσβερνηηική Πληροθορία & Βιβλιοθήκες Σσνάνηηζη Εργαζίας 12 Μαΐοσ 2014 Αθήνα, Ελλάδα. Σύντομα βιογραφικά ομιλητών

Κσβερνηηική Πληροθορία & Βιβλιοθήκες Σσνάνηηζη Εργαζίας 12 Μαΐοσ 2014 Αθήνα, Ελλάδα. Σύντομα βιογραφικά ομιλητών ΕΝΩΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Κσβερνηηική Πληροθορία & Βιβλιοθήκες Σσνάνηηζη Εργαζίας 12 Μαΐοσ 2014 Αθήνα, Ελλάδα Οργάνωςθ από τθ Γενικι Γραμματεία Μζςων Ενθμζρωςθσ - Γενικι Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν Τροποποίθςθ και Κωδικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/13-05-2008

Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν Τροποποίθςθ και Κωδικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/13-05-2008 COMPUTERS, SOFTWARE / HARDWARE Λ. Βεϊκου 62 & Φαρρϊν 4 Γαλάτςι Τ.Κ. 11147 Τθλ: 210-2136815 / 2138228 Fax: 210-2136816 Email: info@info-world.gr web: www.info-world.gr Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν

Διαβάστε περισσότερα

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών 1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών - Ύλη Διαλζξεων - Σκοπόσ: κοπόσ του εν λόγω ςεμιναρίου είναι να κατανοιςει ο εκπαιδευόμενοσ τισ διαδικαςίεσ προγραμματιςμοφ των ςφγχρονων εργαλειομθχανϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ ςτθν Προςχολικι Εκπαίδευςθ Ι

Καλζσ Πρακτικζσ ςτθν Προςχολικι Εκπαίδευςθ Ι ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ χολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Πρακτικζσ ςτθν Προςχολικι Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΟ9-ΘΛΜ. Αλεξανδρούπολη, 17-02 - 2014 Αρ. πρωτ. Α. 65

ΑΔΑ: ΒΙΕΟ9-ΘΛΜ. Αλεξανδρούπολη, 17-02 - 2014 Αρ. πρωτ. Α. 65 Αλεξανδρούπολη, 17-02 - 2014 Αρ. πρωτ. Α. 65 Ταχ. Διεφκυνςθ: Οψικίου 23 Ταχ. Κϊδικασ: 68 100 Τθλζφωνο: 25510-26 466 & 36771 Τθλεομοιότυπο (fax):25510 22519 Θλεκτρ. Διευκ.(e-mail): pek@axd.forthnet.gr Ιςτοςελίδα:http//pek.evr.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2.

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μηχανιςμόσ μάθηςησ και ανάπτυξησ/ενίςχυςησ ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Προσ. Κοιν.: «Τα ιστολόγια- blogs στο μάθημα των ξένων γλωσσών»

Προσ. Κοιν.: «Τα ιστολόγια- blogs στο μάθημα των ξένων γλωσσών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Παπαδημητρίου Σουλτάνα

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ χολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρθματοδοτοφμενο από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

H ελληνόγλωςςη εκπαίδευςη ςτη διαςπορά

H ελληνόγλωςςη εκπαίδευςη ςτη διαςπορά H ελληνόγλωςςη εκπαίδευςη ςτη διαςπορά Η ελλθνόγλωςςθ εκπαίδευςθ ςτθ διαςπορά ζχει πάνω από 100 χρόνια ιςτορία. Η παράδοςθ αυτι είναι άρρθκτα ςυνδεδεμζνθ με τθν διαχρονικι παρουςία και προςφορά τθσ ελλθνικισ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Η Εκπαίδευςθ μπορεί να αποτελζςει ζναν ιςχυρό ςφμμαχο ςτο πλευρό του κάκε ςυνεργάτθ και να διευκολφνει το δφςκολο ζργο του. Ο ςχεδιαςμόσ των εκπαιδευτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ ROUGE PARIS είναι Μοντζρνα ροφχα, για όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ, για κάκε περίςταςθ από τα ψϊνια, τθ δουλειά ωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗ Μ. ΜΑΛΕΚΚΙΔΗ & ΤΝΕΡΓΑΣΕ

ΓΡΗΓΟΡΗ Μ. ΜΑΛΕΚΚΙΔΗ & ΤΝΕΡΓΑΣΕ Με η α η π ο πήρ η ων Σ σ ο λ ι κ ών Εγ κ α η α ζ η ά ζ ε ων Αγ ί ο ς Ι ωά ν ν η Πι η ζ ι λ ι ά ρ ζε Κο ι ν ο η ι κ ο ύ ρ Χώπ ο ς ρ Φι λ ο ξ ε ν ί α ρ Κέ ν η π ο Πλ η π ο θό π η ζ η ρ γ ι α η η ν Ες π

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

Με εγκάρδιουσ χαιρετιςμοφσ, εκ μζρουσ τθσ Οργανωτικισ και Επιςτθμονικισ Επιτροπισ

Με εγκάρδιουσ χαιρετιςμοφσ, εκ μζρουσ τθσ Οργανωτικισ και Επιςτθμονικισ Επιτροπισ Ππόζκληζη Αγαπθτοί υνάδελφοι και Φίλοι, Η Ελλθνικι Εταιρεία Μελζτθσ ΔΕΠΤ (ΕΕΜ ΔΕΠΤ) ςασ προςκαλεί ςτο 1ο Πανελλήνιο Διεπιςτημονικό υνζδριο για τη Διαταραχή Ελλειμματικήσ Προςοχήσ Τπερκινητικότητασ «Aπό

Διαβάστε περισσότερα

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ Ρεριφερειακόσ Μθχανιςμόσ Κοινωνικών Συνεταιριςτικών Επιχειριςεων Αττικισ Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Νόμοσ 4019/2011 Λεπτομζρειεσ για κατανόθςθ του νόμου άρκρο 2 Νόμοσ 4019/2011 Μφκοι

Διαβάστε περισσότερα

geodata.gov.gr ειςαγωγι

geodata.gov.gr ειςαγωγι ειςαγωγι geodata.gov.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Το geodata.gov.gr είναι θ πρϊτθ διαδικτυακι υπθρεςία ςτθν Ελλάδα που προςφζρει ελεφκερα γεωχωρικά δεδομζνα και διαδραςτικοφσ χάρτεσ, για όλουσ!

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγή... 4 2. Συγκρότηςη του Γραφείου Διαςφνδεςησ... 5 2.1 φνκεςθ Τπθρεςιϊν - Οργανόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ:

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ: ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ Σχολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

τθμονιάρθσ Δθμιτρθσ Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ ΤΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ

τθμονιάρθσ Δθμιτρθσ Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ ΤΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ τθμονιάρθσ Δθμιτρθσ Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ ΤΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ Δεκζμβριοσ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Επιςκόπθςθ παρουςίαςθσ Η ιδέα Το Έπγο Η ςλοποίηζη Τα αποηελέζμαηα Τα ζςμπεπάζμαηα 2 Τα ιδιαίηεπα ηοπικά σαπακηηπιζηικά

Διαβάστε περισσότερα

Α Ξ Ι Ο Π Ο Ι Η Η Τ Σ Η Μ ΑΣ Ω Ν Σ Η Λ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Τ Η Κ Α Ι W E B 2.0 Σ Η Ν Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Τ Η Χ Ρ Η Σ Ω Ν Σ Η Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η

Α Ξ Ι Ο Π Ο Ι Η Η Τ Σ Η Μ ΑΣ Ω Ν Σ Η Λ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Τ Η Κ Α Ι W E B 2.0 Σ Η Ν Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Τ Η Χ Ρ Η Σ Ω Ν Σ Η Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η Α Ξ Ι Ο Π Ο Ι Η Η Τ Σ Η Μ ΑΣ Ω Ν Σ Η Λ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Τ Η Κ Α Ι W E B 2.0 Σ Η Ν Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Τ Η Χ Ρ Η Σ Ω Ν Σ Η Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΛΗ ΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ Χριςτόφοροσ

Διαβάστε περισσότερα

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0 www.aratos.gr 1 Η προςτικζμενθ αξία Η Άρατοσ Τεχνολογίεσ Α.Ε. μζςα από το ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ECM-PLUS παρζχει μια αποδοτικι λφςθ τθλεπικοινωνίασ για

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδικότητα και από την Ομαδικότητα ςτην. Αποτελεςματικότητα

Ομαδικότητα και από την Ομαδικότητα ςτην. Αποτελεςματικότητα Από την Ατομικότητα ςτην Ομαδικότητα και από την Ομαδικότητα ςτην Αποτελεςματικότητα Βιωματικό workshop Δράςησ, Διαςκζδαςησ & Προςωπικήσ Ανάπτυξησ Κ. ταματόπουλοσ ΜΒΑ & Α. Πλουμά ΜΒΑ 7 11 Ιανουαρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα απευκφνεται ςε όλουσ τουσ Δθμοςίουσ Υπαλλιλουσ για ςυμμετοχι τουσ ςτα επιμορφωτικά προγράμματα που

Διαβάστε περισσότερα

Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/20-01-2015

Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/20-01-2015 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α. ΡΩΤ.: 739/21-01-2015 Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/20-01-2015 Σιμερα, 20 Ιανουαρίου 2015, θμζρα Τρίτθ και ϊρα 13:00., ςτο Γραφείο του Ρροζδρου του Ινςτιτοφτου Εκπαιδευτικισ

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτζο Π3.3.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΠΟΤ ΠΑΡΕΧΕΙ Η ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗ ΠΙΛΟΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ INNO-SME NETWORKS Θεςςαλονίκθ, επτζμβριοσ

Διαβάστε περισσότερα

(Α..ΠΑΙ.Σ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Δ.1.2 1 ΣΕΥΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

(Α..ΠΑΙ.Σ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Δ.1.2 1 ΣΕΥΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (Α..ΠΑΙ.Σ.Ε.) «Αρτιμήδης ΙΙΙ Ενίζτσζη Ερεσνηηικών ομάδων ζηην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Τποέργο: 3 Σίηλος: «Σσεδιαζμόρ, Ανάπηςξη και Αξιολόγηζη Σεναπίων Μικηήρ Μάθηζηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 18 Δεκεμβρίου 2014 Δ Ε Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΙ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ : 2014 Στο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων Σεμινάριο μεικτήσ μάθηςησ του ΚΠΕ Βιςτωνίδασ: «Δημιουργία παρουςιάςεων για την περιβαλλοντική εκπαίδευςη με χωροταξική οργάνωςη τησ πληροφορίασ: το διαδικτυακό εργαλείο Prezi» Αποτελέςματα αξιολόγηςησ

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη Παρουςίαςη του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συςτήματοσ 2011

Σύντομη Παρουςίαςη του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συςτήματοσ 2011 Σύντομη Παρουςίαςη του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συςτήματοσ 2011 LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ : Αρτζμιδοσ 119, Παλαιό Φάλθρο 175 62, Ακινα ΣΗΛΕΦΩΝΟ : 210 9837940, Fax : 210 9843624, e-mail : n.charito@cryologic.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

Α1.Περιβάλλον του Ζργου

Α1.Περιβάλλον του Ζργου ΜΕΡΟ Α: ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΡΓΟΤ Α1.Περιβάλλον του Ζργου Α1.1 Εμπλεκόμενοι ςτην υλοποίηςη του αντικειμζνου του Ζργου Στθν υλοποίθςθ του αντικειμζνου του ζργου εμπλζκονται ο Διμοσ Καςτοριάσ, θ

Διαβάστε περισσότερα

Medisyn: Ο πρώτοσ υνεταιριςμόσ εργαςτηριακών ιατρών

Medisyn: Ο πρώτοσ υνεταιριςμόσ εργαςτηριακών ιατρών Medisyn: Ο πρώτοσ υνεταιριςμόσ εργαςτηριακών ιατρών Ο MEDISYN είναι ο μεγαλφτεροσ και ο μοναδικόσ υνεταιριςμόσ ςτον Ιατρικό χϊρο. Αποτελείται από περιςςότερουσ από 520 εργαςτθριακοφσ ιατροφσ Βιοπακολόγουσ

Διαβάστε περισσότερα

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 2β: Κλάδορ ΠΔ60

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 2β: Κλάδορ ΠΔ60 Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α ΑΠΑΝΣΗΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΠΕΚΣΑΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. ΚΑΙ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΕΠΙΒΑΣΙΚΟΤ ΚΟΙΝΟΤ» Ερώτηςη 1: A1.3, ςελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΗΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΤΓΕΙΑ. Δθμοςιογραφικι Εςτία, Λευκωςία. Παραςκευι, 11 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ

ΕΣΗΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΤΓΕΙΑ. Δθμοςιογραφικι Εςτία, Λευκωςία. Παραςκευι, 11 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ ΕΣΗΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΤΓΕΙΑ Δθμοςιογραφικι Εςτία, Λευκωςία Παραςκευι, 11 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ Οργανωτικι Επιτροπι υνεδρίου Υπουργείο Υγείασ o Δρ. Όλγα Καλακοφτα

Διαβάστε περισσότερα

COACHES & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. Μάγκυ Ακαναςιάδθ

COACHES & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. Μάγκυ Ακαναςιάδθ Coaches & Σφμβουλοι Μάγκυ Ακαναςιάδθ Ζχει τθν ευκφνθ για τθν ανάπτυξθ, το ςχεδιαςμό και τθν παρακολοφκθςθ όλων των προγραμμάτων του ΣΕΒ που αφοροφν ςτθν Επιχειρθματικότθτα των Νζων και ςυντονίηει τισ ομάδεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο

τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, Ακινα Ιοφνιοσ 2012 Γενικι κατεφκυνςθ ςτρατθγικισ για το ελλθνικό τουριςτικό προϊόν H Ελλάδα να αποκτιςει θγετικι κζςθ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10/02/2015 Αρ. πρωτ.: 21717

Αθήνα, 10/02/2015 Αρ. πρωτ.: 21717 ΠΡΑΞΗ: ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ: ΑΠΟΚΣΗΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΙΕΚ ΕΠΑ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΤΠΟΕΡΓΟ 8: ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΘΕΩΡΗΣΙΚΟΤ ΜΕΡΟΤ ΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΕΛΕ ΕΕΕ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ ΤΓΚΛΙΗ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΣΟΠΙΚΕ ΑΡΧΕ ΣΟΧΕΤΟΤΝ Ε ΕΝΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ»

«ΟΙ ΣΟΠΙΚΕ ΑΡΧΕ ΣΟΧΕΤΟΤΝ Ε ΕΝΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ» Παραςκευή 13 Ιουνίου 2014, 8.30 πμ 2.00μμ Πολιτιςτικό Κζντρο τροβόλου ΠΡΟΚΛΗΗ O Διμοσ τροβόλου και το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτϊν ςασ προςκαλοφν ςτθν θμερίδα που κα πραγματοποιθκεί τθν Παραςκευι

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

Η Δθμοτικι μασ παράταξθ ανακοινϊνει τουσ πρϊτουσ υποψθφίουσ για τισ επικείμενεσ Δθμοτικζσ Εκλογζσ τθσ 18 θσ Μαΐου 2014.

Η Δθμοτικι μασ παράταξθ ανακοινϊνει τουσ πρϊτουσ υποψθφίουσ για τισ επικείμενεσ Δθμοτικζσ Εκλογζσ τθσ 18 θσ Μαΐου 2014. Η Δθμοτικι μασ παράταξθ ανακοινϊνει τουσ πρϊτουσ υποψθφίουσ για τισ επικείμενεσ Δθμοτικζσ Εκλογζσ τθσ 18 θσ Μαΐου 2014. Δακορϊνιασ Εμμανουιλ του Ιωάννου (Εκαβίτθσ) Γεννικθκε ςτο Ημεροβίγλι Εργάηεται ωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΣΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σο Σμιμα Το Τμιμα Χρθματοοικονομικισ και Τραπεηικισ Διοικθτικισ του Πανεπιςτθμίου Πειραιϊσ αποτελεί από τθν ίδρυςι του, το 1990, εφαλτιριο για επιτυχθμζνθ και δθμιουργικι ςταδιοδρομία φιλόδοξων και εργατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Μελζτη Συςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων

Μελζτη Συςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΔΘΜΟΣ ΚΑΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 1 Προμήθεια ςυςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων ΑΙΘΜΟΣ ΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΕΚΘΕΣΘΣ: 1963/29-1-2015 K.A.:

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. «Ραξοί: Διαδικτυακζσ Ομιλίεσ Ρολιτιςμοφ» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΗΜΟΣ ΡΑΞΩΝ

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. «Ραξοί: Διαδικτυακζσ Ομιλίεσ Ρολιτιςμοφ» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΗΜΟΣ ΡΑΞΩΝ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ραξοί: Διαδικτυακζσ Ομιλίεσ Ρολιτιςμοφ» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΗΜΟΣ ΡΑΞΩΝ Ρροχπολογιςμόσ: 246.130,00 (χωρίσ ΦΡΑ) Διάρκεια: 15 μινεσ Διαδικαςία Ανάκεςθσ: Ανοικτόσ Διεκνισ με

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 7-8-2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, Αρικ. πρωτ.: 12758 ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Κθφιςίασ 16 Tαχ. Κωδ.:11526 Ακινα Πλθροφορίεσ: ταυροφλα

Διαβάστε περισσότερα

Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ Ζργα Σχολικισ Στζγθσ και Δράςεισ τθσ ΟΣΚ ΑΕ ςτθν Ακινα Απρίλιοσ 2010 Ιοφλιοσ 2011

Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ Ζργα Σχολικισ Στζγθσ και Δράςεισ τθσ ΟΣΚ ΑΕ ςτθν Ακινα Απρίλιοσ 2010 Ιοφλιοσ 2011 Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ Ζργα Σχολικισ Στζγθσ και Δράςεισ τθσ ΟΣΚ ΑΕ ςτθν Ακινα Απρίλιοσ 2010 Ιοφλιοσ 2011 Αφγουςτοσ 2011 Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ Ζργα Σχολικισ Στζγθσ & Δράςεισ τθσ ΟΣΚ ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & Ν. ΣΕΩΝ Ιςτορικι Αναδρομι 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα Σουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005: Κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ Μεςογειακό Ινςτιτοφτο Διεφκυνςθσ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ Ο Δ Η ΓΟ Σ Σ Π Ο ΥΔ Ω Ν 2 0 1 5 2 0 1 6 Μινυμα Διευκυντι Σο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα