ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ COSMOTE YOUR DAY SMS CONTEST ΣΗ COSMOTE

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ COSMOTE YOUR DAY SMS CONTEST ΣΗ COSMOTE"

Transcript

1 ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ COSMOTE YOUR DAY SMS CONTEST ΣΗ COSMOTE Ι. ΕΙΑΓΩΓΗ Θ ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε.» (COSMOTE) με ζδρα ςτο Μαροφςι Αττικισ, Λεωφ. Κθφιςίασ 99, θ οποία δραςτθριοποιείται ςτθν Ελλάδα ςτον τομζα τθσ παροχισ υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν (εφεξισ καλοφμενθ χάριν ςυντομίασ ωσ «COSMOTE») διοργανϊνει ςτο πλαίςιο τθσ προϊκθςθσ τθσ Τπθρεςίασ Πολυμεςικισ Πλθροφόρθςθσ «COSMOTE YOUR DAY» (εφεξισ θ «Τπθρεςία») θ οποία αφορά ςτθν παροχι και διάκεςθ περιεχομζνου wallpapers (ταπετςαρίεσ) ςε κινθτά τθλζφωνα, τθν προωκθτικι ενζργεια με τίτλο «COSMOTE YOUR DAY SMS CONTEST» (εφεξισ το «Πρόγραμμα») ςε ςυνεργαςία με τισ εταιρείεσ «OGILVY ONE WORLDWIDE- ATHENS-PROMOTION, ADVERTISING AND DIRECT MARKETING S.A.» και ζδρα ςτο Γζρακα Αττικισ (Θμακίασ αρ. 10), (εφεξισ καλοφμενθ OgilvyOne ) και «GOING UP Α.Ε.» που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ, Λεωφ. Κθφιςίασ 44 (εφεξισ «Διαφθμιςτικι»). Σο Πρόγραμμα είναι ζνα παιχνίδι γνϊςεων που οι ςυνδρομθτζσ παίηουν από το κινθτό τουσ για να κερδίςουν τα Δϊρα. κοπόσ των παρόντων αναλυτικϊν όρων (εφεξισ οι «Αναλυτικοί Όροι»), οι οποίοι ζχουν κατατεκεί ςτθν ςυμβολαιογράφο Ακθνϊν κα Λιδα Λάβδα, Ηωοδόχου Πθγισ 12-14, Ακινα, τθλ , Fax: είναι ο κακοριςμόσ των όρων ςυμμετοχισ ςτο Πρόγραμμα, των κλθρϊςεων και τθσ ανάδειξθσ των νικθτϊν. Οποιοςδιποτε ςυμμετζχων ι τρίτοσ δικαιοφται να λαμβάνει με ζξοδά του ακριβζσ αντίγραφο των όρων του παρόντοσ, όπωσ αυτό ζχει κατατεκεί ςτθν προαναφερόμενθ υμβολαιογράφο. Οι όροι του Προγράμματοσ είναι αναρτθμζνοι και ςτθν ιςτοςελίδα Θ COSMOTE διατθρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερϊσ τουσ παρόντεσ Αναλυτικοφσ Όρουσ, κακϊσ και να παρατείνει τθ διάρκεια του Προγράμματοσ, κατόπιν προθγοφμενθσ ανακοίνωςθσ. Κάκε τροποποίθςθ κα κατατίκεται ςτθ υμ/φο ςτθν οποία ζχουν κατατεκεί οι Αναλυτικοί Όροι, και κα ανακοινϊνεται ςτθν ιςτοςελίδα του Προγράμματοσ

2 Θ ςυμμετοχι του χριςτθ τθσ Τπθρεςίασ ςτο Πρόγραμμα ςυνιςτά ρθτι και ανεπιφφλακτθ αποδοχι των παρόντων όρων. Κάκε αποςτελλόμενο SMS κα παραλαμβάνεται από ειδικά διαμορφωμζνθ πλατφόρμα. ΙΙ. ΕΙΔΙΚΟΣΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 1. Διάρκεια Προγράμματοσ Ωσ ςυνολικι διάρκεια του Προγράμματοσ ορίηεται το διάςτθμα από τθν 23/05/2013 και ϊρα 00:00:01 (ζναρξθ) ζωσ τθν 21/07/2013 και ϊρα 23:59:59 (λιξθ) (εφεξισ θ «Διάρκεια»), με τθν επιφφλαξθ των παραπάνω οριηομζνων ςχετικά με τθν δυνατότθτα τροποποίθςθσ τθσ διάρκειασ του Προγράμματοσ. 2. Διάρκεια παροχήσ Τπηρεςίασ Wallpapers Διευκρινίηεται ρθτά ότι θ Τπθρεςία παρζχεται για μεγαλφτερο χρονικό διάςτθμα από τθ Διάρκεια του Προγράμματοσ και θ διάρκεια και ο τρόποσ παροχισ τθσ κακορίηεται ςτθν ιςτοςελίδα οι δε χριςτεσ αυτισ, αποδζχονται τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ παροχισ τθσ. 3. Δικαίωμα υμμετοχήσ Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο Πρόγραμμα ζχει κάκε ςυνδρομθτισ τθσ COSMOTE, είτε ςυμβολαίου είτε καρτοκινθτισ τθλεφωνίασ («COSMOΚΑΡΣΑ», «WHAT S UP?», «FROG»), ο οποίοσ ζχει ςυμπλθρϊςει το 18ο ζτοσ τθσ θλικίασ του. ε περίπτωςθ που ο χριςτθσ τθσ ςφνδεςθσ είναι ανιλικοσ, κεωρείται ότι ςτο Πρόγραμμα ςυμμετζχει ο υνδρομθτισ. ε περίπτωςθ που ο χριςτθσ τθσ ςφνδεςθσ που ςυμμετζχει ςτο Πρόγραμμα είναι διαφορετικό πρόςωπο από το υνδρομθτι τθσ ςφνδεςθσ, ςε περίπτωςθ που κερδίςει κάποιο δϊρο απαιτείται θ ςυναίνεςθ του υνδρομθτι τθσ ςφνδεςθσ. ε περίπτωςθ που ο χριςτθσ είναι ανιλικοσ, το δϊρο αποδίδεται μόνο ςτο υνδρομθτι. Θ ςφνδεςθ με τθν οποία ςυμμετζχει κάκε ςυνδρομθτισ ι/και χριςτθσ κα πρζπει να είναι COSMOTE μζχρι και τθ λιψθ του τυχόν κερδιςμζνου Δϊρου, άλλωσ το Δϊρο δεν κα παρζχεται.

3 Θ Διοργανϊτρια κεωρεί ότι αυτοί που ςυμμετζχουν ςτο Πρόγραμμα είναι ςυνδρομθτζσ COSMOTE ι ζχουν τθν νόμιμθ ζγκριςθ ι εξουςιοδότθςθ του ςυνδρομθτι τθσ ςφνδεςθσ από τθν οποία εςτάλθ SMS ςτα 5ψιφια 54440/19545, και ζλαβε μζροσ ςτο Πρόγραμμα. Διευκρινίηεται περαιτζρω ότι όςοι επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτο Πρόγραμμα κα πρζπει να ζχουν κάνει χριςθ τθσ Τπθρεςίασ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ αυτισ και ςφμφωνα με τα παρακάτω αναφερόμενα. Θ αγορά προϊόντοσ δεν είναι υποχρεωτικι. Όποιοσ ςυνδρομθτισ COSMOTE, ο οποίοσ ζχει ςυμπλθρϊςει το 18ο ζτοσ τθσ θλικίασ του, επικυμεί να ςυμμετζχει ςτο Πρόγραμμα μπορεί, χωρίσ να κάνει χριςθ τθσ Τπθρεςίασ, να ςυμπλθρϊςει, με επίδειξθ τθσ αςτυνομικισ του ταυτότθτασ, ζνα δελτίο ςυμμετοχισ ςτο Πρόγραμμα που κα βρίςκεται ςτα γραφεία τθσ Going Up, Λεωφ. Κθφιςίασ 44, από Δευτζρα ζωσ και Παραςκευι και μεταξφ των ωρϊν από 11:00 ζωσ 16:00 κατά τθ διάρκεια του Προγράμματοσ. Ο ςυνδρομθτισ με αυτό τον τρόπο λαμβάνει 5 πόντουσ και ςυμμετζχει ςτθν κλιρωςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ θμζρασ, κακϊσ επίςθσ και ςτο εβδομαδιαίο δϊρο εκείνθσ τθσ εβδομάδασ. 4. Εξαιρζςεισ Εξαιροφνται τθσ ςυμμετοχισ ςτο Πρόγραμμα: Οι ςυνδρομθτζσ COSMOTE CIAO Όςοι δεν είναι ςυνδρομθτζσ Cosmote Οι εργαηόμενοι ςτισ εταιρείεσ Cosmote, Bold Ogilvy & Μather, Ogilvy One, Going Up, κακϊσ και οι ςυγγενείσ τουσ μζχρι δευτζρου βακμοφ και οι ςφηυγοι αυτϊν. 5. Σρόποσ υμμετοχήσ ςτο Πρόγραμμα Για τθ ςυμμετοχι ςτο Πρόγραμμα απαιτείται, θ χριςθ τθσ Τπθρεςίασ. Όλοι οι ςυνδρομθτζσ (εφεξισ «υμμετζχοντεσ») οι οποίοι κάνουν χριςθ τθσ Τπθρεςίασ και ζχουν τθ δυνατότθτα να κατεβάςουν wallpapers ςτζλνοντασ SMS ςτο 5ψιφιο 54440, ςυμμετζχουν αυτόματα, χωρίσ καμία επιπλζον χρζωςθ, ςτο Πρόγραμμα. Κάκε SMS που ςτζλνει o υμμετζχων καταχωρείται ςε ειδικό θλεκτρονικό ςφςτθμα (εφεξισ «φςτθμα») που τθρεί θ Διαφθμιςτικι για λογαριαςμό τθσ COSMOTE. Θ χρζωςθ αποςτολισ SMS ςτο είναι 1,23 /SMS,ενϊ θ λιψθ SMS είναι δωρεάν. Αρχικά, όςοι επικυμοφν να ζχουν πρόςβαςθ και να αποκτιςουν wallpapers μζςω τθσ Τπθρεςίασ, κα πρζπει να ακολουκιςουν τα εξισ βιματα:

4 Βήμα 1: Αγορά Τπθρεςίασ Wallpapers COSMOTE Your Day - Ο υνδρομθτισ/χριςτθσ κα πρζπει να αποςτείλει ζνα κενό μινυμα (SMS), χρζωςθσ 1,23 /SMS ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ, ςτον ςφντομο κωδικό Κάκε SMS που ςτζλνεται ςτο 5ψιφιο, αναλογεί ςε ζνα credit, που αντιςτοιχεί ςε 1 wallpaper. Με το πρϊτο αυτό SMS ο υνδρομθτισ/χριςτθσ μπορεί να ςυνδεκεί ςτο ειςζρχεται ςτθν ςυλλογι με τα wallpapers και μπορεί να προχωριςει ςτο κατζβαςμα το περιεχομζνου που κα επιλζξει ακολουκϊντασ τισ οδθγίεσ τθσ Ιςτοςελίδασ Εάν ο χριςτθσ τθσ Τπθρεςίασ πλοθγθκεί ςτθν ιςτοςελίδα μζςω άλλου παρόχου, κα πρζπει να ταυτοποιθκεί. Για τθν ταυτοποίθςι του απαιτείται θ ειςαγωγι του αρικμοφ ςφνδεςισ του και του αρικμοφ που κα ζχει λάβει με μινυμα. - Για τθν επιλογι του wallpaper που κζλει να κατεβάςει ο υνδρομθτισ/ Χριςτθσ πατάει το κουμπί Download - τθ ςυνζχεια το wallpaper του ζρχεται ςτο κινθτό του με ςχετικό link με μινυμα για το οποίο δεν υπάρχει χρζωςθ. - Για το κατζβαςμα του wallpaper όςο και για τθν πλοιγθςθ του, ςτισ ιςτοςελίδεσ τθσ Τπθρεςίασ και του Προγράμματοσ, ο υνδρομθτισ/ Χριςτθσ δεν επιβαρφνεται με χρεϊςεισ μεταφοράσ δεδομζνων, εφόςον αυτζσ γίνονται μζςω υπθρεςίασ δεδομζνων τθσ COSMOTE. Για πλοιγθςθ μζςω άλλων παρόχων οι χρεϊςεισ είναι ςφμφωνα με τον πάροχο δικτφου του χριςτθ. Οι προχποκζςεισ για να «κατεβάςει» ζνασ ςυνδρομθτισ ζνα wallpaper είναι: να είναι ςυνδρομθτισ τθσ COSMOTE να ζχει μαηζψει τουλάχιςτον 1 credit ςτζλνοντασ SMS ςτον 5ψιφιο να μπει ςτθν ιςτοςελίδα τθσ COSMOTE και να ακολουκιςει τισ ςχετικζσ οδθγίεσ να ζχει ςυςκευι κινθτοφ τθλεφϊνου με Internet μζςω κινθτοφ ςυμβατότθτα, θ υπθρεςία δεδομζνων πρζπει να είναι ενεργι και το κινθτό να ζχει αποκθκευμζνεσ τισ όποιεσ ρυκμίςεισ απαιτοφνται. Ο ςυνδρομθτισ πρζπει να είναι εντόσ εμβζλειασ δικτφου COSMOTE Θ χριςθ τθσ Τπθρεςίασ και θ υμμετοχι ςτο Πρόγραμμα προχποκζτει τθν ανεπιφφλακτθ αποδοχι των όρων χριςθσ τθσ Τπθρεςίασ και των παρόντων

5 Αναλυτικϊν Όρων, οι οποίοι είναι ανθρτθμζνοι ςτισ αντίςτοιχεσ ιςτοςελίδεσ. θμειϊνεται ότι εκτόσ από τθ χρζωςθ αποςτολισ του μθνφματοσ (SMS) προσ το 54440, (1,23 /SMS με ΦΠΑ) ο υμμετζχων δεν χρεϊνεται για τθν μεταφορά δεδομζνων (Internet μζςω κινθτοφ τθλεφϊνου)που αφορά το «κατζβαςμα» wallpapers ςτο κινθτό του και τθν πλοιγθςθ ςτισ ιςτοςελίδεσ τθσ Τπθρεςίασ και του Προγράμματοσ. Βήμα 2: υμμζτοχι ςτο Πρόγραμμα Α) Κάκε πρόςωπο που ζχει δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο Πρόγραμμα μπορεί για τθν πρϊτθ ςυμμετοχι του να ςτείλει δωρεάν μινυμα ςτον αρικμό τθ ςυνζχεια κα πρζπει να ακολουκιςει τα αναφερόμενα ςτθν παρ. «Πενταψιφιοσ 19545» του παρόντοσ. Β) Με τθν αποςτολι κάκε γραπτοφ μθνφματοσ (SMS) ςτο με ςκοπό τθν αγορά credit που αντιςτοιχεί ςε 1 wallpaper, και μόνο κατά τθ διάρκεια του Προγράμματοσ, κάκε ςυνδρομθτισ ςυμμετζχει αυτομάτωσ και ςτο Πρόγραμμα. Με το πρϊτο SMS ο υμμετζχων λαμβάνει απαντθτικά μθνφματα όπου του ανακοινϊνονται τα Δϊρα του Προγράμματοσ, θ χρζωςθ ανά μινυμα (SMS), θ δυνατότθτα και θ διαδικαςία για τθν μθ λιψθ προωκθτικϊν μθνυμάτων, το τθλζφωνο Επικοινωνίασ και θ ιςτοςελίδα του Προγράμματοσ, τα χαρακτθριςτικά τθσ Τπθρεςίασ και ςφντομεσ οδθγίεσ για το Πρόγραμμα. τθ ςυνζχεια, κάκε υμμετζχων κα λαμβάνει ερωτιςεισ ςτισ οποίεσ εφόςον επικυμεί κα απαντά. Κάκε αποςτολι SMS ςτον πενταψιφιο 54440, χρεϊνεται με 1,23 /SMS με ΦΠΑ. Θ χρζωςθ αφορά θν πίςτωςθ 1 μονάδασ περιεχομζνου (1 credit) με το οποίο ο υμμετζχων αποκτά τθ δυνατότθτα να «κατεβάςει» ζνα wallpaper και παράλλθλα με τθν δυνατότθτα αυτι λαμβάνει και πόντουσ ςυμμετοχισ ςτο Πρόγραμμα ςφμφωνα με τα κάτωκι: Για κάκε ερϊτθςθ κα υπάρχουν δφο αρικμθμζνεσ απαντιςεισ (μία ςωςτι και μία λάκοσ), υπό μορφι πολλαπλισ επιλογισ. Ο υμμετζχων καλείται να πλθκτρολογιςει 1 ι 2, ανάλογα με το ποια απάντθςθ κεωρεί ότι είναι ςωςτι. τθ ςυνζχεια ο υμμετζχων κα λαμβάνει τθν επόμενθ ερϊτθςθ και οφτω κακ εξισ.

6 Για κάκε ερϊτθςθ που απαντάει, ο υμμετζχων λαμβάνει δωρεάν SMS που τον ενθμερϊνει αν θ απάντθςθ που ζδωςε ιταν ςωςτι ι λάκοσ και τουσ πόντουσ που ζχει ςυγκεντρϊςει μζχρι εκείνθ τθ ςτιγμι κακϊσ και τθν επόμενθ ερϊτθςθ. Με το πρϊτο SMS ο υμμετζχων κερδίηει 20 πόντουσ. τθ ςυνζχεια, για κάκε ερϊτθςθ που απαντά κερδίηει ανάλογα με το αν ζχει απαντιςει ςωςτά ι λάκοσ. Αν οι απαντιςεισ που δίνει είναι ςωςτζσ τότε κερδίηει κάκε φορά 20 πόντουσ τουλάχιςτον και παίρνει 1 credit για αγορά wallpaper. Αν οι απαντιςεισ είναι λάκοσ τότε κερδίηει 10 πόντουσ και παίρνει 1 credit για αγορά wallpaper. Μθ αποδεκτζσ απαντιςεισ Όταν ο υμμετζχων απαντιςει χωρίσ να πλθκτρολογιςει 1 ι 2, λαμβάνει SMS που τον ενθμερϊνει ότι θ απάντθςι του δεν είναι αποδεκτι και για τον τρόπο που πρζπει να απαντιςει. τθν περίπτωςθ αυτι ο ςυμμετζχων λαμβάνει 10 πόντουσ και 1 credit για τθν αγορά wallpaper. Πενταψιφιοσ Κάκε υνδρομθτισ εφόςον επικυμεί να ςυμμετζχει ςτο Πρόγραμμα, μπορεί να ςτείλει αποκλειςτικά και μόνο το πρϊτο γραπτό μινυμα (SMS) ςτον πενταψιφιο Θ αποςτολι & λιψθ SMS προσ/από το είναι δωρεάν. Με τθν αποςτολι του SMS ςτο ο υμμετζχων λαμβάνει απαντθτικό μινυμα για τισ 5 ςυμμετοχζσ που ιδθ ζχει και τθν ενθμζρωςθ ότι αν κζλει να ςυνεχίςει κα πρζπει να ςτείλει το επόμενο SMS ςτο με χρζωςθ 1,23 /SMS. Με αυτό το SMS κάκε υμμετζχων λαμβάνει μζροσ ςτθν θμεριςια (Δευτζρα ζωσ και άββατο) κλιρωςθ με 5 ςυμμετοχζσ αλλά και ςτθν εβδομαδιαία κατάταξθ (Κυριακι) όπωσ αυτι αναφζρεται κατωτζρω. τθ ςυνζχεια, ο υμμετζχων αφοφ ςτείλει μινυμα ςτο 54440, λαμβάνει τα ενθμερωτικά ειςαγωγικά μθνφματα που αναφζρονται ςτα Δϊρα του Προγράμματοσ, ςτθ χρζωςθ ανά μινυμα (SMS), ςτθν δυνατότθτα και τθν διαδικαςία για τθν μθ λιψθ προωκθτικϊν μθνυμάτων, ςτα χαρακτθριςτικά τθσ Τπθρεςίασ και του Προγράμματοσ, και ακόμθ και τθν πρϊτθ ερϊτθςθ από το τθν οποία καλείται να απαντιςει και να ςυνεχίςει κανονικά τθ ςυμμετοχι του. Οι απαντιςεισ αποςτζλλονται μόνο προσ το με χρζωςθ 1,23 /sms με ΦΠΑ. ε περίπτωςθ αποςτολισ απάντθςθσ ςτο 19545, ο ςυνδρομθτισ λαμβάνει δωρεάν απαντθτικό μινυμα που τον ενθμερϊνει ότι για να λθφκεί ζγκυρθ θ ςυμμετοχι του κα πρζπει να ςτείλει τθν απάντθςι του ςτο

7 ε περίπτωςθ αποςτολισ περιςςότερων του ενόσ μθνυμάτων ςτο 19545, ο υμμετζχων ενθμερϊνεται ότι για να ςυνεχίςει κα πρζπει να ςτείλει τθν απάντθςι του ςτο με τθν αντίςτοιχθ χρζωςθ. Ακολουκεί λίςτα με τουσ διάφορουσ εντολζσ που οι ςυμμετζχοντεσ μποροφν να ςτζλνουν δωρεάν ςτο προκειμζνου να λάβουν ςχετικι ενθμζρωςθ: Info: Πλθροφορίεσ αναφορικά με το ποιεσ είναι εντολζσ που μπορεί να ςτείλει δωρεάν ο χριςτθσ τθσ υπθρεςίασ ςτο Credits: Σα ςυνολικά credits που αντιςτοιχοφν ςτα wallpapers του χριςτθ Stop: Φραγι ενθμερωτικϊν μθνυμάτων ςχετικά με το διαγωνιςμό Pass: Ο ςυμμετζχων λαμβάνει τον κωδικό τθσ ιςτοςελίδασ Last: Ο ςυμμετζχων λαμβάνει ξανά τθν τελευταία ερϊτθςθ Points: Οι ςυνολικοί πόντοι του ςυνδρομθτι Περίοδοι επιβράβευςθσ το παιχνίδι υπάρχουν περίοδοι επιβράβευςθσ/ bonus phases όπου ο υμμετζχων μπορεί να κερδίςει ακόμθ περιςςότερουσ πόντουσ. Όλοι οι υμμετζχοντεσ ςυναντοφν ακριβϊσ τισ ίδιεσ Περιόδουσ Επιβράβευςθσ ϊςτε να ζχουν τισ ίδιεσ ευκαιρίεσ να κερδίςουν. Οι Περίοδοι Επιβράβευςθσ εξαρτϊνται από τθ μζρα ςυμμετοχισ ςτο παιχνίδι Θ πρϊτθ θμζρα ςυμμετοχισ ςτο Πρόγραμμα κάκε υμμετζχοντα κεωρείται θ Θμζρα υμμετοχισ του Νο1. Θ επόμενθ θμζρα κατά τθν οποία κα ςυμμετζχει, ακόμα κι εάν αυτι είναι 4 θμζρεσ μετά τθν προθγοφμενθ, αυτι κα είναι θ Θμζρα υμμετοχισ του Νο 2, κ.ο.κ. Οι Περίοδοι Επιβράβευςθσ βαςίηονται ςε θμζρεσ ςυμμετοχισ, και όχι ςε θμερολογιακζσ θμζρεσ. Ζχουν θμερολογιακι διάρκεια, δθλαδι αρχίηουν από τθ ςτιγμι αποςτολισ του μθνφματοσ και λιγουν ςτισ 24:00 τθσ ίδιασ θμζρασ. Περίοδοσ Επιβράβευςθσ 1 Ο υμμετζχων κα λαμβάνει μινυμα (SMS) που κα τον ενθμερϊνει για τθν ζναρξθ τθσ Περιόδου Επιβράβευςθσ και κα του δίνει οδθγίεσ για το τι πρζπει να κάνει. Κατά τθν Περίοδο Επιβράβευςθσ 1, το bonus των πόντων των ςωςτϊν απαντιςεων αυξάνει κατά 50. Δθλαδι, Σο bonus τθσ πρϊτθσ ερϊτθςθσ είναι 50 πόντοι Σο bonus τθσ δεφτερθσ ερϊτθςθσ είναι 100 πόντοι Σο bonus τθσ τρίτθσ ερϊτθςθσ είναι 150 πόντοι. Οι πόντοι που δίνει θ κάκε ερϊτθςθ ςυνεχίηουν να αυξάνονται), αςχζτωσ με το αν ο ςυμμετζχων κα απαντιςει ςωςτά ι όχι. Αν

8 κάποιοσ παίκτθσ ςτείλει 200 SMS κα πάρει bonus πόντουσ εάν απαντιςει ςωςτά. Μετά το 200 ο SMS, το bonus ςτακεροποιείται, δθλαδι κάκε ςωςτι απάντθςθ δίνει πόντουσ. Περίοδοσ Επιβράβευςθσ 2 Κάκε υμμετζχων κα λαμβάνει μινυμα (SMS) που κα τον ενθμερϊνει για τθν ζναρξθ τθσ Περιόδου Επιβράβευςθσ και κα του δίνει οδθγίεσ για το τι πρζπει να κάνει. Ο υμμετζχων ςτθν Περίοδο αυτι κα ζχει 30 λεπτά προκεςμία, από τθ λιψθ του ενθμερωτικοφ μθνφματοσ (SMS) για τθν ζναρξθ τθσ Περιόδου Επιβράβευςθσ, να απαντιςει ςε όςεσ περιςςότερεσ ερωτιςεισ μπορεί. Κάκε ςωςτι απάντθςθ δίνει 50 πόντουσ αντί για 20. Κάκε ερϊτθςθ που αποςτζλλεται εντόσ του διαςτιματοσ αυτοφ, αξίηει 50 πόντουσ και οι υμμετζχοντεσ κα ανταμείβονται με το bonus ακόμα και αν απαντιςουν εκείνθ τθν ερϊτθςθ μετά από το ωσ άνω χρονικό διάςτθμα, πριν όμωσ λάβουν νζα ερϊτθςθ. Μετά τθ λιξθ τθσ Περιόδου Επιβράβευςθσ 2 ο υμμετζχων λαμβάνει ενθμερωτικό μινυμα ςχετικά με τθ λιξθ τθσ και για τθν ζναρξθ τθσ Περιόδου Επιβράβευςθσ 3. Αν πριν από τθ λιξθ τθσ Περιόδου Επιβράβευςθσ 2 ο υμμετζχων δεν ζχει απαντιςει ςτθν τελευταία ερϊτθςθ που κα ζχει λάβει κατά τθν παροφςα Περίοδο Επιβράβευςθσ, τότε δε λαμβάνει το ενθμερωτικό SMS λιξθσ τθσ Περιόδου Επιβράβευςθσ 2. Περίοδοσ Επιβράβευςθσ 3. Κάκε υμμετζχων κα λαμβάνει μινυμα (SMS) που κα τον ενθμερϊνει για τθν ζναρξθ τθσ Περιόδου Επιβράβευςθσ και κα του δίνει οδθγίεσ για το τι πρζπει να κάνει. τθν Περίοδο Επιβράβευςθσ 3, κάκε δεφτερθ ερϊτθςθ δίνει 200 πόντουσ. Σο bonus αυτό διαρκεί μζχρι τισ τθσ θμζρασ ζναρξθσ τθσ Περιόδου αυτισ. πχ. 1θ απάντθςθ = ςωςτι = 20 πόντουσ 2θ απάντθςθ = ςωςτι = 200 πόντουσ 3θ απάντθςθ = λάκοσ = 10 πόντουσ 4θ απάντθςθ = ςωςτι = 200 πόντουσ κ.ο.κ. Μετά τθ λιξθ τθσ Περιόδου Επιβράβευςθσ 3 ο υμμετζχων λαμβάνει ενθμερωτικό μινυμα ςχετικά με τθ λιξθ τθσ και για τθν ζναρξθ τθσ Περιόδου Επιβράβευςθσ 4. Αν πριν από τθ λιξθ τθσ Περιόδου Επιβράβευςθσ 3 ο υμμετζχων δεν ζχει απαντιςει ςτθν τελευταία ερϊτθςθ που κα ζχει λάβει κατά τθν παροφςα Περίοδο Επιβράβευςθσ, τότε δε λαμβάνει το ενθμερωτικό SMS λιξθσ τθσ Περιόδου Επιβράβευςθσ 3.

9 Περίοδοσ Επιβράβευςθσ 4 Κάκε υμμετζχων κα λαμβάνει μινυμα (SMS) που κα τον ενθμερϊνει για τθν ζναρξθ τθσ Περιόδου Επιβράβευςθσ και κα του δίνει οδθγίεσ για το τι πρζπει να κάνει. τθν Περίοδο Επιβράβευςθσ 4 κάκε δεφτερθ ερϊτθςθ είναι «χρυςι» και χαρίηει ζνα bonus που αυξάνει κατά 100. Σο bonus αυτό αυξάνεται αςχζτωσ με το αν ζχουν απαντθκεί ςωςτά οι ερωτιςεισ, αλλά δεν κερδίηεται όταν θ αντίςτοιχθ ερϊτθςθ δεν απαντθκεί ςωςτά. Θ Περίοδοσ Επιβράβευςθσ διαρκεί μζχρι τισ τθσ θμζρασ ζναρξθσ τθσ Περιόδου αυτισ. πχ. 1θ ερϊτθςθ = ςωςτι απάντθςθ = 210 πόντοι 2θ ερϊτθςθ = ςωςτι απάντθςθ = 100 πόντοι 3θ ερϊτθςθ = λάκοσ απάντθςθ = 10 πόντοι 4θ ερϊτθςθ = ςωςτι απάντθςθ = 200 πόντοι 5θ ερϊτθςθ = ςωςτι απάντθςθ = 20 πόντοι 6θ ερϊτθςθ = λάκοσ απάντθςθ = 10 πόντοι 7θ ερϊτθςθ = ςωςτι απάντθςθ = 20 πόντοι 8θ ερϊτθςθ = ςωςτι απάντθςθ = 400 πόντοι Αν κάποιοσ παίκτθσ ςτείλει 200 SMS κα πάρει bonus πόντουσ, εφόςον απαντιςει ςωςτά. Μετά από αυτό, το bonus ςτακεροποιείται, δθλαδι κάκε ςωςτι απάντθςθ δίνει πόντουσ. Μετά τθ λιξθ τθσ Περιόδου Επιβράβευςθσ 4 ο υμμετζχων λαμβάνει ενθμερωτικό μινυμα ςχετικά με τθ λιξθ τθσ και για τθν ζναρξθ τθσ Περιόδου Επιβράβευςθσ 5. Αν πριν από τθ λιξθ τθσ Περιόδου Επιβράβευςθσ 4 ο υμμετζχων δεν ζχει απαντιςει ςτθν τελευταία ερϊτθςθ που κα ζχει λάβει κατά τθν παροφςα Περίοδο Επιβράβευςθσ, τότε δε λαμβάνει το ενθμερωτικό SMS λιξθσ τθσ Περιόδου Επιβράβευςθσ 4. Περίοδοσ Επιβράβευςθσ 5 Κάκε υμμετζχων κα λαμβάνει μινυμα (SMS) που κα τον ενθμερϊνει για τθν ζναρξθ τθσ Περιόδου Επιβράβευςθσ και κα του δίνει οδθγίεσ για το τι πρζπει να κάνει. τθν Περίοδο Επιβράβευςθσ 5: Οι πρϊτεσ 3 ςωςτζσ απαντιςεισ δίνουν 500 πόντουσ Οι επόμενεσ 5 ςωςτζσ απαντιςεισ δίνουν πόντουσ Οι επόμενεσ 10 ςωςτζσ απαντιςεισ δίνουν πόντουσ Οι επόμενεσ 10 ςωςτζσ απαντιςεισ δίνουν πόντουσ Οι επόμενεσ 10 ςωςτζσ απαντιςεισ δίνουν πόντουσ

10 Σο bonus των 10 ςωςτϊν απαντιςεων μεγαλϊνει κατά κάκε φορά, μζχρι το ποςό των πόντων. Από εκεί και πζρα, κάκε 10 ςωςτζσ απαντιςεισ, δίνουν πόντουσ. Οι ςωςτζσ απαντιςεισ δε χρειάηεται να είναι ςτθ ςειρά. Κάποιοσ μπορεί να απαντιςει ςωςτά 2 ερωτιςεισ, μετά να κάνει λάκοσ. τθν επόμενθ ςωςτι απάντθςθ κερδίηει το πρϊτο bonus των 500 πόντων, κοκ. Σο bonus αυτό διαρκεί μζχρι τα μεςάνυχτα. Μετά τθ λιξθ τθσ Περιόδου Επιβράβευςθσ 5 ο υμμετζχων λαμβάνει ενθμερωτικό μινυμα ςχετικά με τθ λιξθ τθσ και για τθν ζναρξθ τθσ Περιόδου Επιβράβευςθσ 1. Αν πριν από τθ λιξθ τθσ Περιόδου Επιβράβευςθσ 5 ο υμμετζχων δεν ζχει απαντιςει ςτθν τελευταία ερϊτθςθ που κα ζχει λάβει κατά τθν παροφςα Περίοδο Επιβράβευςθσ, τότε δε λαμβάνει το ενθμερωτικό SMS λιξθσ τθσ Περιόδου Επιβράβευςθσ 5. Μετά τθ λιξθ τθσ Περιόδου Επιβράβευςθσ 5 αρχίηουν πάλι από τθν αρχι και με τθν ίδια ςειρά οι Περίοδοι Επιβράβευςθσ. H COSMOTE διατθρεί το δικαίωμα να μεταβάλει το πρόγραμμα και τθν ςειρά των Περιόδων επιβράβευςθσ, τουσ πόντουσ που κάκε Περίοδοσ Επιβράβευςθσ δίνει κακϊσ επίςθσ και να προςκζςει ι να αφαιρζςει περιόδουσ επιβράβευςθσ ςτο Πρόγραμμα. Περίοδοι επιβράβευςθσ γενικά Πζραν των ωσ άνω περιόδων επιβράβευςθσ θ Διοργανϊτρια δφναται να αποςτζλλει ειδικζσ ερωτιςεισ επανενεργοποίθςθσ, οι οποίεσ αν απαντθκοφν ςωςτά, κερδίηουν ζξτρα πόντουσ, πζραν των 20 πόντων που δίνουν οι απαντιςεισ ςε κοινζσ ερωτιςεισ. Προωκθτικά μθνφματα Κατά τθ διάρκεια τθσ Προωκθτικισ Ενζργειασ, ο υμμετζχων λαμβάνει δωρεάν ενθμερωτικά προωκθτικά μθνφματα ςχετικά με το Πρόγραμμα όπωσ πχ. το ψευδϊνυμο του προθγοφμενου νικθτι. Με τθ ςυμμετοχι ςτο Πρόγραμμα, οι υμμετζχοντεσ παρζχουν τθ ςυγκατάκεςι τουσ για τθ λιψθ ενθμζρωςθσ που αφορά ςτο Πρόγραμμα. Οι υμμετζχοντεσ μποροφν οποιαδιποτε χρονικι ςτιγμι να αναιρζςουν τθ ςυγκατάκεςι τουσ, επικοινωνϊντασ ςτο 1222 από κινθτό COSMOTE χωρίσ χρζωςθ ι να ςτείλουν δωρεάν γραπτό μινυμα ςτο με τθ λζξθ STOP ι ΣΟΠ. τθν περίπτωςθ αυτι ο υμμετζχων λαμβάνει ενθμερωτικό μινυμα, ότι θ διαδικαςία απενεργοποίθςθσ ολοκλθρϊκθκε επιτυχϊσ. Αν ο υμμετζχων επικυμεί να λάβει πάλι προωκθτικά μθνφματα, μπορεί να καλζςει δωρεάν ςτο 1222 από κινθτό του δικτφου τθσ COSMOTE και να το ηθτιςει. Θ επικυμία του υμμετζχοντα να λαμβάνει ι όχι Προωκθτικά Μθνφματα δεν ζχει ςχζςθ με τθ ςυμμετοχι του ςτο Πρόγραμμα.

11 Αναπάντθτεσ ερωτιςεισ Κάκε ερϊτθςθ δίνει τουσ πόντουσ που αναγράφει ακόμα και αν ζχει περάςει θ Περίοδοσ Επιβράβευςθσ ι ζχει αλλάξει θ θμζρα ςυμμετοχισ. θμειϊνεται ότι κατά τθ διάρκεια τθσ υμμετοχισ ςτο Πρόγραμμα ιςχφει πάντα μόνο θ τελευταία ερϊτθςθ. Αν ο υμμετζχων ζχει αφιςει κάποια ερϊτθςθ αναπάντθτθ και λάβει μία νζα, τότε θ αναπάντθτθ ακυρϊνεται και ιςχφει θ τελευταία ερϊτθςθ. Επίςθσ, όταν κάποια ερϊτθςθ μείνει αναπάντθτθ τότε ο υμμετζχων μπορεί να λάβει μζςα ςτισ επόμενεσ θμζρεσ άλλθ μια νζα ερϊτθςθ. Κάκε υμμετζχων μπορεί κακ όλθ τθ διάρκεια του Προγράμματοσ να ςτείλει κενό SMS ςτο και να λάβει μία νζα ερϊτθςθ. Μεταφορά Πόντων Κάκε υμμετζχων μπορεί να απαντιςει ςε όςεσ ερωτιςεισ επικυμεί. Με το πρϊτο SMS που ςτζλνει μζςα ςε κάκε θμερολογιακι θμζρα (00:00 24:00), μεταφζρονται όλοι οι προθγοφμενοι πόντοι του ςτθν κλιρωςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ θμζρασ. Οπότε, ο ςυμμετζχων για να ςυμμετάςχει ςτθν όποια θμεριςια κλιρωςθ, πρζπει να ςτείλει τουλάχιςτον 1 SMS ςτθν διάρκεια τθσ ςυγκεκριμζνθσ θμζρασ. Σο ίδιο ιςχφει και για τον νικθτι του Εβδομαδιαίου Δϊρου. Με το πρϊτο SMS που ςτζλνει κάκε υμμετζχων μζςα ςτθν κάκε εβδομάδα (Δευτζρα 00:00 Κυριακι 23:59) μεταφζρονται οι πόντοι του ςτθν ςυγκεκριμζνθ εβδομάδα, ϊςτε να μπορζςει να ανακθρυχκεί ωσ ο παίκτθσ με τουσ περιςςότερουσ πόντουσ και να κερδίςει το Εβδομαδιαίο Δϊρο, χωρίσ κλιρωςθ. 6. Χρεώςεισ Κάκε SMS ςτο αντιςτοιχεί με πίςτωςθ 1 μονάδασ περιεχομζνου (1 credit) με το οποίο ο ςυνδρομθτισ αποκτά τθ δυνατότθτα να «κατεβάςει» ζνα wallpaper. Κάκε wallpaper που «κατεβάηει» ο χριςτθσ, μειϊνει αντίςτοιχα κατά ζνα (1) τα credits που ζχει ςτο λογαριαςμό του. Θ χρζωςθ για τθν αποςτολι μθνφματοσ ςτο κοςτίηει 1,23 /SMS, ενϊ θ λιψθ μθνφματοσ από αυτό το 5ψιφιο είναι ΔΩΡΕΑΝ. H χρζωςθ για τθν αποςτολι και λιψθ μθνφματοσ ςτο είναι δωρεάν. H χριςθ Internet μζςω κινθτοφ τθλεφϊνου COSMOTE για το κατζβαςμα του Wallpaper και τθν πλοιγθςθ ςτθν ιςτοςελίδα του Προγράμματοσ είναι ΔΩΡΕΑΝ. Θ πλοιγθςθ μζςω άλλου παρόχου είναι ςφμφωνθ με τισ χρεϊςεισ του παρόχου του ςυνδρομθτι.

12 7. Χρήςη του MSISDN Για κάκε SMS που αποςτζλλεται, ο αρικμόσ κλιςθσ (MSISDN), μζςω του οποίου απεςτάλθ το κάκε SMS, κα καταχωρείται ςε θλεκτρονικό ςφςτθμα, με ςκοπό τθ καταγραφι κίνθςθσ τθσ Τπθρεςίασ (αποςτολι και λιψθ wallpapers) κακϊσ και τθ διεξαγωγι των κλθρϊςεων για τθν ανάδειξθ των νικθτϊν του Προγράμματοσ. υμπλθρωματικά για τθ ςυμμετοχι ςτο Πρόγραμμα, τα αρχεία τα οποία κα τθροφνται με τουσ αρικμοφσ κλιςθσ (MSISDN) των υμμετεχόντων κα ςυνιςτοφν πλιρθ απόδειξθ αναφορικά με τθ λιψθ οποιουδιποτε SMS ςτο Πρόγραμμα, τθν εγκυρότθτα του SMS αυτοφ, και τον αρικμό κλιςθσ (MSISDN) από τον οποίο προζρχεται το SMS. 8. Δώρα Προγράμματοσ Κάκε μζρα, για 60 θμζρεσ, κα αναδεικνφεται ζνασ νικθτισ, ο οποίοσ κερδίηει ζνα αυτοκίνθτο Smart Pure Coupe (45Kw/61hp) micro hybrid drive, 999cc Βαςικι ζκδοςθ ςε μαφρο χρϊμα Σα ζξοδα για τθν άδεια κυκλοφορίασ, τα τζλθ κλπ, δεν ςυμπεριλαμβάνονται. τα Δϊρα δεν ςυμπεριλαμβάνονται τυχόν πρόςκετεσ επιβαρφνςεισ λόγω φόρων. Από Σρίτθ ζωσ και Κυριακι, κα αναδεικνφεται με κλιρωςθ ζνασ νικθτισ τθν θμζρα («Θμεριςια κλιρωςθ»). Εάν θ θμζρα τθσ Κλιρωςθσ είναι επίςθμθ αργία, θ αντίςτοιχθ κλιρωςθ κα γίνεται τθν επόμενθ εργάςιμθ θμζρα. Θ κλιρωςθ κα γίνεται μεταξφ των MSISDN s που ζχουν ςυμμετάςχει ςτο Πρόγραμμα τθν προθγοφμενθ θμερολογιακι θμζρα και με βάςθ τουσ πόντουσ που κα ζχουν ςυλλζξει (πχ για το νικθτι τθσ Δευτζρασ θ κλιρωςθ κα γίνει τθν Σρίτθ κοκ). Εβδομαδιαίο Δϊρο: Επίςθσ κάκε Δευτζρα, κακ όλθ τθ διάρκεια του Προγράμματοσ, κα αναδεικνφεται ο Εβδομαδιαίοσ Νικθτισ. Εάν θ Δευτζρα είναι επίςθμθ αργία ο νικθτισ κα αναδεικνφεται τθν επόμενθ εργάςιμθ θμζρα. Ωσ Εβδομαδιαίοσ Νικθτισ κα αναδεικνφεται ο υμμετζχων που κα ζχει ςυλλζξει τουσ περιςςότερουσ πόντουσ τθσ προθγοφμενθσ εβδομάδασ («Εβδομαδιαίο Δϊρο»), με βάςθ τουσ πόντουσ που ζχουν καταχωρθκεί από το φςτθμα και ζχει ςτείλει τουλάχιςτον 1 SMS τθν εβδομάδα αυτι. Ωσ εβδομάδα ορίηεται θ περίοδοσ από Δευτζρα ζωσ και Κυριακι. Δευτερεφοντα δϊρα: Θ COSMOTE, ςτο πλαίςιο του Προγράμματοσ, πζρα από τα προαναφερόμενα Δϊρα, δφναται, κατά τθν κρίςθ τθσ, να διακζςει προσ τουσ υμμετζχοντεσ και επιπλζον Δϊρα. Σα Δϊρα αυτά μπορεί να είναι: δωροεπιταγζσ,

13 θλεκτρικά είδθ, εκδρομζσ, κτλ, και οι νικθτζσ κα αναδεικνφονται με κλιρωςθ θ οποία κα ανακοινϊνεται ςτθν ιςτοςελίδα του Προγράμματοσ 24 ϊρεσ πριν τθ διεξαγωγι. Θ κλιρωςθ κα γίνεται μεταξφ των MSISDN s που ζχουν ςυμμετάςχει ςτο Πρόγραμμα τθν προθγοφμενθ θμερολογιακι θμζρα και με βάςθ τουσ πόντουσ που κα ζχουν ςυλλζξει. Σα Δϊρα είναι ςυγκεκριμζνα, προςωπικά και δεν μεταβιβάηονται, δεν ανταλλάςςονται ι αντικακίςτανται με άλλα. Οι νικθτζσ του Προγράμματοσ, ι οι τυχόν επιλαχόντεσ αυτϊν, δεν ζχουν κανζνα από τα άνω δικαιϊματα. Προ ι κατά τθν διάρκεια του Προγράμματοσ και μζχρι τθν παράδοςθ των Δϊρων ςτουσ νικθτζσ ι ςτουσ τυχόν επιλαχόντεσ αυτϊν, θ COSMOTE ι/και θ Διαφθμιςτικι ζχουν δικαίωμα να χρθςιμοποιοφν τα Δϊρα για ςκοποφσ διαφιμιςθσ, χωρίσ να γεννάται οποιαδιποτε αξίωςθ ςτουσ νικθτζσ. Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο Πρόγραμμα παρζχουν τθ ςυγκατάκεςι τουσ και εξουςιοδότθςθ ςτθ Διοργανϊτρια για τθν προβολι των αποτελεςμάτων του Προγράμματοσ μζςω τθλεόραςθσ, ραδιοφϊνου, κακϊσ και μζςω του ζντυπου και θλεκτρονικοφ τφπου ι και του INTERNET. Θ Διοργανϊτρια διατθρεί το δικαίωμα να δθμοςιεφςει και να χρθςιμοποιιςει για διαφθμιςτικοφσ ςκοποφσ τον κατάλογο των νικθτϊν, και ενδεχομζνωσ να χρθςιμοποιιςουν οποιοδιποτε ειδθςεογραφικό ςτοιχείο (video, φωτογραφία, κ.τλ) ςχετικό με τθν απονομι και τθν κλιρωςθ του Δϊρου για διαφθμιςτικοφσ ςκοποφσ, θ δε ςυμμετοχι ςτο Πρόγραμμα παρζχει αυτομάτωσ και τθν προσ τοφτο ςυναίνεςθ και εκχϊρθςθ των αναγκαίων πνευματικϊν δικαιωμάτων ατελϊσ χωρίσ υποχρζωςθ για τθ Διοργανϊτρια για άλλθ ενθμζρωςθ ι καταβολι οποιαςδιποτε αποηθμίωςθσ. 9. Σρόποσ Ανάδειξησ Νικητών Προγράμματοσ Οι νικθτζσ των Θμεριςιων Δϊρων κα αναδεικνφονται με κλιρωςθ από Σρίτθ ζωσ Κυριακι, εκτόσ αν θ μζρα αυτι είναι επίςθμθ αργία οπότε θ κλιρωςθ κα γίνεται τθν επόμενθ εργάςιμθ θμζρα, ενϊ ο νικθτισ του Εβδομαδιαίου Δϊρου κα αναδεικνφεται τθ Δευτζρα, εκτόσ αν θ Δευτζρα αυτι είναι επίςθμθ αργία, οπότε ο νικθτισ κα αναδεικνφεται τθν επόμενθ εργάςιμθ θμζρα. Νικθτισ του Εβδομαδιαίου Δϊρου κα αναδεικνφεται ο υμμετζχων που κα ζχει ςυγκεντρϊςει τουσ περιςςότερουσ πόντουσ τθν προθγοφμενθ εβδομάδα (ςυνολικοί πόντοι από Δευτζρα ζωσ και Κυριακι). Όλεσ οι κλθρϊςεισ από Σρίτθ ζωσ και Κυριακι, και οι κλθρϊςεισ των επιπλζον Δϊρων, κα γίνονται θλεκτρονικά ςτα γραφεία τθσ ςυμβολαιογράφου κασ Λιδασ Λάβδα, Ηωοδόχου Πθγισ 12-14, Ακινα. Θ ανάδειξθ του νικθτι του Εβδομαδιαίου Δϊρου κα γίνεται κάκε Δευτζρα, κατά τθ διάρκεια του προγράμματοσ, ςτα γραφεία τθσ ςυμβολαιογράφου κασ Λιδασ Λάβδα, Ηωοδόχου

14 Πθγισ 12-14, Ακινα, με τθ χριςθ θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ οποίο εξαςφαλίηει το γεγονόσ ότι δε κα υπάρχει ανκρϊπινθ παρζμβαςθ κατά τθ διαδικαςία ανάδειξθσ του εβδομαδιαίου νικθτι. τισ εν λόγω κλθρϊςεισ για τθν ανάδειξθ των νικθτϊν κα υποβάλλονται το ςφνολο των πόντων που ζχει ςυγκεντρϊςει κάκε αρικμόσ ςφνδεςθσ (MSISDN) ανάλογα με τα ζγκυρα SMS. (Ωσ «ζγκυρο SMS» κατά τα ανωτζρω, νοείται οποιοδιποτε SMS για το οποίο ιςχφουν ςυνολικά τα κατωτζρω: (α) ζχει αποςταλεί ςτον ςφντομο κωδικό ι από κινθτό COSMOTE, (β) δεν αποτελεί, κατά τθν κρίςθ τθσ Διοργανϊτριασ ι τθσ Διαφθμιςτικισ, προϊόν παράνομθσ τεχνικισ επιρροισ από το ςυμμετζχοντα των ςυςτθμάτων τθσ Going Up ι εν γζνει απάτθσ ι ακζμιτθσ παρεμβολισ του ςυμμετζχοντα ι τρίτου και (γ) ζχει υποβλθκεί και ζχει καταχωρθκεί ςτα ςυςτιματα τθσ Διαφθμιςτικισ, εντόσ των ακόλουκων χρονικϊν διαςτθμάτων: (00:01) (23:59). (α) κάκε αρικμόσ ςφνδεςθσ (MSISDN) ςυμμετζχει ςτισ κλθρϊςεισ των θμεριςιων Δϊρων με τόςεσ ςυμμετοχζσ όςοι οι πόντοι που ζχουν καταχωρθκεί ςτο φςτθμα από τθν Ζναρξθ του Προγράμματοσ, μζχρι τισ 00:00.00 τθσ θμζρασ ςυμμετοχισ, υπό τον όρο ότι ζχει καταχωρθκεί ςτο φςτθμα τουλάχιςτον ζνα ζγκυρο SMS του ίδιου MISISDN, κατά το χρονικό διάςτθμα τθσ ςυγκεκριμζνθσ θμζρασ, ςτθν οποία αφορά θ ςυγκεκριμζνθ κλιρωςθ. Θ κλιρωςθ των Θμεριςιων Δϊρων κάκε θμζρασ, κα γίνεται ςτισ 10:00, ςτα γραφεία τθσ ςυμβολαιογράφου κασ Λιδασ Λάβδα, Ηωοδόχου Πθγισ 12-14, Ακινα, και κα αφορά το ςφνολο των ςυμμετοχϊν τθσ αμζςωσ προθγοφμενθσ θμζρασ, αρχισ γενομζνθσ από τθν ακριβϊσ επόμενθ θμζρα μετά τθν Ζναρξθ τθσ Προωκθτικισ Ενζργειασ (24/05/2013) μζχρι και τθν επόμενθ θμζρα από τθ Λιξθ τθσ Προωκθτικισ Ενζργειασ (22/07/2013). (β) το Εβδομαδιαίο Δϊρο το κερδίηει ο αρικμόσ ςφνδεςθσ (MSISDN) που ζχει ςυγκεντρϊςει τουσ περιςςότερουσ πόντουσ τθν προθγοφμενθ εβδομάδα, όπωσ οι πόντοι κάκε αρικμοφ ςφνδεςθσ (MSISDN) ζχουν καταχωρθκεί ςτο φςτθμα, υπό τον όρο ότι ζχει καταχωρθκεί ςτο φςτθμα τουλάχιςτον ζνα ζγκυρο SMS του ίδιου αρικμοφ ςφνδεςθσ (MSISDN), κατά το χρονικό διάςτθμα τθσ προθγοφμενθσ εβδομάδασ, για τθν οποία κα αναδειχκεί το Εβδομαδιαίο Δϊρο. Κάκε Δευτζρα κατά τθ διάρκεια του Προγράμματοσ και ϊρα π.μ., ςτο γραφείο τθσ ςυμβολαιογράφου κασ Λιδασ Λάβδα, Ηωοδόχου Πθγισ 12-14, Ακινα, κα κακορίηεται από το φςτθμα ο νικθτισ τθσ Κυριακισ. Σο φςτθμα κα υπολογίηει τουσ πόντουσ που ζχει ςυλλζξει ο κάκε αρικμόσ ςφνδεςθσ (MSISDN) τθν προθγοφμενθ εβδομάδα (από ϊρα 00:01 τθσ προθγοφμενθσ Δευτζρασ μζχρι ϊρα 23:59 τθσ Κυριακισ που προθγείται τθσ θμερομθνίασ ανάδειξθσ του νικθτι τθσ εβδομάδασ).

15 τθν περίπτωςθ που 2 ι και παραπάνω ςυμμετζχοντεσ ιςοβακμιςουν ςτον αρικμό των πόντων, τότε νικθτισ ορίηεται αυτόσ ο οποίοσ κατάφερε να ςυγκεντρϊςει το ςυγκεκριμζνο αρικμό πόντων πρϊτοσ. Οι νικθτζσ των Θμεριςιων και του Εβδομαδιαίου Δϊρου, είτε πρόκειται για τον ίδιο αρικμό ςφνδεςθσ (MSISDN) είτε πρόκειται για το ίδιο φυςικό πρόςωπο που ςυμμετζχει ςτο Πρόγραμμα με διαφορετικό αρικμό ςφνδεςθσ (MSISDN), δεν μποροφν να κερδίςουν οποιοδιποτε άλλο δϊρο. Μποροφν όμωσ να ζχουν πρόςβαςθ ςτθν υπθρεςία «www.comsoteyourday.gr», να «κατεβάηουν» wallpapers και να αγοράηουν καινοφργια ςτζλνοντασ SMS ςτο Επίςθσ, όποιοσ ςυμμετζχων κερδίςει κάποιο Δευτερεφον Δϊρο, μπορεί να κερδίςει το Θμεριςιο ι Εβδομαδιαίο δϊρο αλλά όχι άλλο Δευτερεφον Δϊρο. 10. Ενημζρωςη για την κατακφρωςη (α) Θ Διαφθμιςτικι κα ενθμερϊνει όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτο Πρόγραμμα ςχετικά με τα ςτοιχεία των νικθτϊν και επιλαχόντων ανά Δϊρο, με ανάρτθςθ του αρικμοφ κλιςθσ MSISDN ςτθν ειδικι ιςτοςελίδα του Προγράμματοσ μετά από τθν ζγγραφθ ςυναίνεςθ των νικθτϊν. (β) Θ Διαφθμιςτικι κα επικοινωνεί με τουσ νικθτζσ του Προγράμματοσ τθλεφωνικά, προκειμζνου να ςυλλζξει τα ελάχιςτα αναγκαία δεδομζνα τουσ (ενδεικτικά: ονοματεπϊνυμο πλιρθσ διεφκυνςθ αρικμόσ ταυτότθτασ), ϊςτε να προβεί ςε όλεσ τισ αναγκαίεσ ενζργειεσ για τθν παράδοςθ των Δϊρων ςε αυτοφσ. ε κάκε περίπτωςθ το Δϊρο παραδίδεται ςτον υνδρομθτι του αρικμοφ ςφνδεςθσ (MSISDN) και όχι ςτον τυχόν δθλωκζντα Χριςτθ. ε κάκε κλιρωςθ και ςε κάκε ανάδειξθ νικθτι του Εβδομαδιαίου Δϊρου κα αναδεικνφονται και πζντε (5) επιλαχόντεσ νικθτζσ. ε περίπτωςθ που δεν καταςτεί δυνατι θ επικοινωνία με οποιοδιποτε νικθτι του Προγράμματοσ εντόσ χρονικοφ διαςτιματοσ τριϊν (3) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν τθλεφωνικι κλιςθ προσ αυτόν, το ςχετικό δϊρο του Προγράμματοσ κα κεωρείται ότι ζχει κατακυρωκεί ςτον 1ο, κατά τθ ςειρά ανάδειξισ του από τθ ςχετικι κλιρωςθ, επιλαχόντα, και εάν και πάλι δεν κατζςτθ δυνατι θ επικοινωνία με το πρόςωπο αυτό το ςχετικό δϊρο του Προγράμματοσ κα κεωρείται ότι ζχει κατακυρωκεί ςτο 2ο, κατά τθ ςειρά ανάδειξισ του από τθ ςχετικι κλιρωςθ, επιλαχόντα, για τον οποίο το κατά τα ανωτζρω χρονικό διάςτθμα κα είναι διάρκειασ επίςθσ τριϊν (3) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν τθλεφωνικι κλιςθ ςε αυτόν, κ.ο.κ.

16 Οι νικθτζσ κα πρζπει απαραιτιτωσ κατά τθν παραλαβι των Δϊρων να υπογράφουν ςχετικι διλωςθ αποδοχισ αυτϊν, επιδεικνφοντασ τθν ταυτότθτα ι το διαβατιριό τουσ και τθν κάρτα SIM που αντιςτοιχεί ςτον αρικμό κλιςθσ (MSISDN), με τον οποίο ςυμμετείχαν ςτο Πρόγραμμα. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν παράδοςθ του δϊρου ςτουσ υμμετζχοντεσ που είναι ςυνδρομθτζσ ςυμβολαίου ι/και Καρτοςυμβολαίου COSMOTE αποτελεί θ προςκόμιςθ τθσ απόδειξθσ εξόφλθςθσ του λογαριαςμοφ τθσ ςφνδεςθσ με τθν οποία ςυμμετείχαν ςτο Πρόγραμμα, μζςα ςτθν περίοδο χριςθσ του οποίου λογαριαςμοφ κα πρζπει να ςυμπεριλαμβάνεται και θ θμζρα κατά τθν οποία αναδείχκθκαν νικθτζσ ςτο Πρόγραμμα. Σζλοσ, οι ςυνδρομθτζσ καρτοκινθτισ τθλεφωνίασ κατά τθν παράδοςθ του Δϊρου δεν κα πρζπει να ζχουν αρνθτικό υπόλοιπο ςτθ ςφνδεςθ με τθν οποία ζλαβαν μζροσ ςτο Πρόγραμμα, άλλωσ χάνουν τα δικαιϊματα ςτο Δϊρο που κζρδιςαν. Επιπλζον, οι νικθτζσ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο, ακόμα και αυτό τθσ παραλαβισ των Δϊρων, μποροφν να ακυρωκοφν για τουσ εξισ λόγουσ : (α) ςε περίπτωςθ που, για οποιονδιποτε λόγο, δεν υπογράψουν τθ ςχετικι διλωςθ παραλαβισ Δϊρου (β) ςε περίπτωςθ που, για οποιονδιποτε λόγο, δεν αποδεχκοφν πλιρωσ τουσ παρόντεσ όρουσ ςτο ςφνολό τουσ, οι οποίοι κεωροφνται όλοι ουςιϊδεισ (γ) ςε περίπτωςθ που, για οποιονδιποτε λόγο, ο νικθτισ δεν παρουςιαςκεί ι παρουςιαςκεί κακυςτερθμζνα, πζρα των 60 ιμερων από ανάδειξθ του ωσ νικθτι, ςτθν παραλαβι του Δϊρου. (δ) ςε περίπτωςθ που ο νικθτισ διλωςε ψευδι ςτοιχεία, (ε) Χωρίσ προςκόμιςθ ταυτότθτασ ι διαβατθρίου ι άλλου αντίςτοιχου κατά το ν. 3783/2009 εγγράφου, κατά τθν παράδοςθ του Δϊρου (ςτ) Λόγω ανικανότθτασ δικαιοπραξίασ του υμμετζχοντα (η) δε κα γίνονται αποδεκτζσ, ςυμμετοχζσ με περιεχόμενο που προςβάλλει τθ δθμόςια αιδϊ και τα χρθςτά ικθ. Επίςθσ, κα ακυρϊνονται ςυμμετοχζσ που περιζχουν προςβλθτικό τθσ τιμισ και αξιοπρζπειασ περιεχόμενο ζναντι Δθμόςιασ ι Διοικθτικισ ι Εκκλθςιαςτικισ Αρχισ ι οποιουδιποτε τρίτου, περιεχόμενο υβριςτικό, εμπρθςτικό, ρατςιςτικό, ι αντικείμενο ςτισ κείμενεσ διατάξεισ ι με οποιονδιποτε άλλο τρόπο απρεπζσ κατά τθν απόλυτθ κρίςθ των «Διοργανωτριϊν». ε όλεσ τισ παραπάνω περιπτϊςεισ το Δϊρο κα δικαιοφται ο αντίςτοιχοσ επιλαχόντασ, ο οποίοσ κα ενθμερωκεί ςφμφωνα με τθν προαναφερόμενθ διαδικαςία.

17 Εταιρικζσ ςυνδζςεισ Διευκρινίηεται ότι ςε περίπτωςθ που νικθτισ οποιουδιποτε από τα προαναφερόμενα Δϊρα αναδειχκεί αρικμόσ κλιςθσ (MSISDN) εταιρικισ ςφνδεςθσ, το Δϊρο κα αποδίδεται, υπό όλεσ τισ εδϊ αναφερόμενεσ προχποκζςεισ, ςτο χριςτθ με τθν επιπλζον προχπόκεςθ ότι κα προςκομίςει και βεβαίωςθ του νομίμου εκπροςϊπου του νομικοφ προςϊπου, ςτθν οποία κα δθλϊνεται και κα βεβαιϊνεται ότι είναι χριςτθσ του ςυγκεκριμζνου αρικμοφ κλιςθσ (MSISDN), άλλωσ κα ακυρϊνεται και δεν κα δικαιοφται το Δϊρο, που του αντιςτοιχεί. 11. Χορήγηςη Δώρων Οι νικθτζσ τθσ Προωκθτικισ Ενζργειασ κα πρζπει να επιςκεφτοφν τα γραφεία τθσ Διαφθμιςτικισ (GOING UP) ςτθ διεφκυνςθ Κθφιςίασ 44, Μαροφςι, ϊςτε να υπογράψουν τθ ςχετικι διλωςθ αποδοχισ δϊρου εντόσ επτά (7) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν θμερομθνία ειδοποίθςισ τουσ. Θ Διαφθμιςτικι και θ Διοργανϊτρια δεν αναλαμβάνουν καμία ευκφνθ για τυχόν ζξοδα παράςταςθσ και ταξιδίου για τθν υπογραφι ι προςκόμιςθ τθσ διλωςθσ αποδοχισ Δϊρου των νικθτϊν. Ο χρόνοσ παράδοςθσ των Δϊρων εξαρτάται από τθ διακεςιμότθτά τουσ και τισ διαδικαςίεσ και χρόνουσ προμικειασ των αντίςτοιχων προμθκευτϊν οίκων. Θ ευκφνθ τθσ Διοργανϊτριασ περιορίηεται αποκλειςτικά και μόνο ςτθ διάκεςθ των προγραμματιςμζνων Δϊρων. Διευκρινίηεται ότι θ Διοργανϊτρια δεν φζρει καμία ευκφνθ και οι υμμετζχοντεσ δεν διατθροφν καμία απαίτθςθ, αξίωςθ ι δικαίωμα κατά αυτισ ςε περίπτωςθ που λόγοι ανωτζρασ βίασ, όπωσ ενδεικτικά αναφερόμενων καιρικϊν ςυνκθκϊν, απεργίασ ελεγκτϊν εναζριασ κυκλοφορίασ, γενικισ απεργίασ κλπ., δεν είναι δυνατι θ πραγματοποίθςθ του τυχόν ταξιδιοφ από και προσ οποιοδιποτε προοριςμό ςτο πλαίςιο των προςφερόμενων ταξιδιϊν. Επίςθσ, θ Διοργανϊτρια δεν φζρει καμία ευκφνθ και οι υμμετζχοντεσ δεν διατθροφν καμία απαίτθςθ, αξίωςθ ι δικαίωμα κατά αυτισ για κάλυψθ τυχόν εξόδων λόγω ματαίωςθσ ι ακφρωςθσ του ταξιδίου. Θ Διοργανϊτρια δεν φζρει καμία ευκφνθ ποινικι ι αςτικι προσ οποιονδιποτε νικθτι ι τρίτο, για οποιοδιποτε ατφχθμα ικελε ςυμβεί και/ι ηθμία και/ι για οποιαδιποτε ςωματικι ι άλλθ βλάβθ ικελε προκλθκεί ςε αυτοφσ ςχετιηόμενθ άμεςα ι ζμμεςα με τα Δϊρα, τθν χριςθ των Δϊρων ι για οποιαδιποτε άλλθ αιτία. Θ Διοργανϊτρια δεν φζρει ευκφνθ για τθν καλι λειτουργία ι τυχόν ελαττϊματα των Δϊρων και δεν υπζχει οφτε αναλαμβάνει οποιαδιποτε υποχρζωςθ ζναντι των ςυμμετεχόντων. Για τθν καλι λειτουργία ι /και οποιοδιποτε ελάττωμα των

18 Δϊρων προκφψει, ευκφνονται αποκλειςτικά οι καταςκευάςτριεσ ι προμθκεφτριεσ εταιρείεσ αυτϊν. Δευτερεφοντα Δώρα Ο νικθτισ κάποιου δευτερεφοντοσ δϊρου κα ενθμερϊνεται για τθν παραλαβι του Δϊρου από τθ Διαφθμιςτικι. Κατά το ςτάδιο ςυμμετοχισ ςτο Πρόγραμμα τα μόνα ςτοιχεία που απαιτοφνται είναι ο αρικμόσ ςφνδεςθσ του κινθτοφ COSMOTE των υμμετεχόντων. Κατά το ςτάδιο τθσ επιβεβαίωςθσ των νικθτϊν, τα ςτοιχεία ταυτότθτασ κα τθροφνται μζχρι τθν παράδοςθ των Δϊρων κατά τα ανωτζρω. Μετά δε τθν παράδοςθ των Δϊρων, κατά τα οριηόμενα ςτουσ παρόντεσ Αναλυτικοφσ Όρουσ, τα ςχετικά ςτοιχεία κα καταςτρζφονται. Θ ςυμμετοχι ςτο Πρόγραμμα αποτελεί ςαφι και εκ μζρουσ του υμμετζχοντα διλωςθ κατά τθν ζννοια του ν. 2472/1997 και ν. 3471/2006 για τισ ανάγκεσ διεξαγωγισ και δθμοςιότθτασ του Προγράμματοσ κακϊσ και για ςκοποφσ ενθμζρωςθσ και επικοινωνίασ του ςχετικά με το Πρόγραμμα. 12. Ευθφνη Οι ςυμμετζχοντεσ είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοι για τισ ενζργειζσ τουσ και τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο Πρόγραμμα. Μετά τθ Λιξθ του Προγράμματοσ κακϊσ και τθσ παράδοςθσ των Δϊρων, κάκε υποχρζωςθ τθσ COSMOTE και τθσ Διαφθμιςτικισ παφει να υφίςταται. 13. Δημοςιότητα Οι όροι ςυμμετοχισ ςτο Πρόγραμμα ζχουν κατατεκεί ςτθ υμβολαιογράφο Ακθνϊν κα Λιδα Λάβδα, Ηωοδόχου Πθγισ 12-14, Ακινα, Σθλ , Fax: και ζχουν αναρτθκεί και κα ενθμερϊνονται διαρκϊσ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Προωκθτικισ Ενζργειασ Οποιοςδιποτε ςυμμετζχων ι τρίτοσ δικαιοφται με ζξοδά του να λαμβάνει ακριβζσ αντίγραφο των παρόντων όρων, όπωσ αυτοί κα κατατεκοφν ςτθν ανωτζρω υμβολαιογράφο. 14. Πληροφορίεσ - Παράπονα Για οποιαδιποτε πλθροφορία ι παράπονο ςχετικά με τθν Τπθρεςία ι/και το Πρόγραμμα οποιοςδιποτε ςυμμετζχων ι τρίτοσ μπορεί να καλεί ςτο τθλζφωνο: 1222 από κινθτό COSMOTE χωρίσ χρζωςθ, 24 ϊρεσ το 24ϊρο, ςυμπεριλαμβανομζνων αργιϊν. 15. Αποδοχή των όρων

19 Θ ςυμμετοχι ςτο Πρόγραμμα ςυνεπάγεται τθν ανεπιφφλακτθ αποδοχι των παρόντων όρων, ωσ παρατίκενται ανωτζρω ακόμθ και αν τροποποιθκοφν μελλοντικϊσ ςφμφωνα με τα ανωτζρω οριηόμενα, παραιτοφμενου του ςυμμετζχοντα από τθν προςβολι τθσ εγκυρότθτασ των παρόντων ι μελλοντικϊσ τροποποιθμζνων Όρων και από τθ διεκδίκθςθ οιαςδιποτε αποηθμιϊςεωσ εξ' αυτοφ.

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ ΑΕ (εφεξισ Cosmote), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ (Λ. Κθφιςίασ αρ.44) ςε ςυνεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τθν COSMOTE»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τθν COSMOTE» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τθν COSMOTE» Η ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε.» (εφεξισ «COSMOTE» ι/και «Διοργανϊτρια Εταιρεία»)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τον COSMΟΣΕ»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τον COSMΟΣΕ» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τον COSMΟΣΕ» Η ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε.» (εφεξισ «COSMOTE» ι/και «Διοργανϊτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΠΡΟΩΘΘΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΘΕ ΣΘΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-LIGHT PAINTING»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΠΡΟΩΘΘΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΘΕ ΣΘΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-LIGHT PAINTING» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΠΡΟΩΘΘΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΘΕ ΣΘΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-LIGHT PAINTING» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ (εφεξισ Cosmote), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

«Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!»

«Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!» «Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!» 1. Η εταιρεία με τθν επωνυμία Μπεκατϊροσ Σωκ. Μάριοσ, (ςτο εξισ αποκαλοφμενθ emspace.gr) διοργανϊνει κλιρωςθ με τίτλο «Κάνε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε.» (εφεξισ θ «COSMOTE» ι «Διοργανϊτρια»), που εδρεφει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 3.2. Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ.

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 3.2. Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Προκιρυξθ όρων διαγωνιςμοφ υπό τον τίτλο ΜΕ ΣΟ ΚΑΛΗΜΕΡΑ" από τθν εταιρεία EPSILON TV (ςτο εξισ "θ Διοργανϊτρια"), με τθν τεχνικι υποςτιριξθ τθσ εταιρείασ CONDATEL A.E. (ςτο εξισ "θ Εταιρεία"),

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ISOPLUS ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ISOPLUS ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ISOPLUS ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Η εταιρεία με τθν επωνυμία ISO-PLUS Ανϊνυμθ Εταιρεία (εφεξισ «Διοργανωτισ») και το διακριτικό τίτλο ISOPLUS, θ οποία εδρεφει ςτθν Καλλικζα Αττικισ, επί τθσ Λεωφ. υγγροφ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ COSMOTE YOUR DAY SMS CONTEST ΤΗΣ COSMOTE

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ COSMOTE YOUR DAY SMS CONTEST ΤΗΣ COSMOTE ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ COSMOTE YOUR DAY SMS CONTEST ΤΗΣ COSMOTE Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (COSMOTE) με έδρα στο

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ Πνομα Ραιγνίου: Λαϊκό Λαχείο Φορζασ Εκμετάλλευςησ του παρόντοσ παιγνίου είναι θ ΕΛΛΘΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ Προι Συμμετοχήσ Θ ςυμμετοχι ςτο Παίγνιο του Λαϊκοφ Λαχείου από οποιοδιποτε ενιλικο

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

:: Σι είναι το COSMOTE DEALS for YOU;

:: Σι είναι το COSMOTE DEALS for YOU; :: Σι είναι το COSMOTE DEALS for YOU; Το COSMOTE DEALS for YOU, είναι ζνα πακζτο προςφορϊν αποκλειςτικά για τουσ ςυνδρομθτζσ COSMOTE! Το COSMOTE DEALS for YOU ςυνεχϊσ κα εμπλουτίηεται για να καλφπτει ολοζνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα απευκφνεται ςε όλουσ τουσ Δθμοςίουσ Υπαλλιλουσ για ςυμμετοχι τουσ ςτα επιμορφωτικά προγράμματα που

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Αριςταγόρα 5, Πάτημα Χαλανδρίου, 15238 Σηλ: 2106397150, Fax:2106016459 info@alexinsure.gr www.alexinsure.gr ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ME ΣΟΧΟ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΞΟΦΛΗΗ ΑΦΑΛΙΣΡΩΝ ΑΣΟΜΙΚΩΝ ΤΜΒΟΛΑΙΩΝ ΚΛΑΔΟΤ ΖΩΗ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΠΛΗΡΩΜΗ

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ME ΣΟΧΟ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΞΟΦΛΗΗ ΑΦΑΛΙΣΡΩΝ ΑΣΟΜΙΚΩΝ ΤΜΒΟΛΑΙΩΝ ΚΛΑΔΟΤ ΖΩΗ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ME ΣΟΧΟ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΞΟΦΛΗΗ ΑΦΑΛΙΣΡΩΝ ΑΣΟΜΙΚΩΝ ΤΜΒΟΛΑΙΩΝ ΚΛΑΔΟΤ ΖΩΗ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΠΛΗΡΩΜΗ Θ Εκνικι ΑΕΕΓΑ (εφεξισ καλοφμενθ Εκνικι Αςφαλιςτικι) διοργανϊνει για τουσ πελάτεσ

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδώ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και

Διαβάστε περισσότερα

Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν Τροποποίθςθ και Κωδικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/13-05-2008

Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν Τροποποίθςθ και Κωδικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/13-05-2008 COMPUTERS, SOFTWARE / HARDWARE Λ. Βεϊκου 62 & Φαρρϊν 4 Γαλάτςι Τ.Κ. 11147 Τθλ: 210-2136815 / 2138228 Fax: 210-2136816 Email: info@info-world.gr web: www.info-world.gr Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ Μάκετε περιςςότερα για τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ για να μεταβείτε ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ι να μετακινθκείτε

Διαβάστε περισσότερα

TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί)

TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί) TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί) Σο ςφςτθμα TAXI-TRACK (Driver) αποτελεί μία ολοκλθρωμζνθ λφςθ για τον εντοπιςμό των 10 πλθςιζςτερων διακζςιμων ταξί, ωσ προσ

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : 213.2116.100 Ακινα, 19.1.2012 Αρικμ.Πρωτ.: 16136 Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 Profile του δικθγόρου που αςχολείται με τα προςωπικά δεδομζνα Ο δικθγόροσ

Διαβάστε περισσότερα

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport 1. Πλικτρο αφξθςθσ ιχου (+) / SRS πλικτρο 2. Ενδεικτικι Λυχνία 3. Πλικτρο Πολλαπλϊν Λειτουργιϊν (MFB) / Play/ Pause 4. Rewind 5. Fast Forward 6. Πλικτρο μείωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION <Final> Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION Document Control File Name Εγχειρίδιο Χρήςτη Ebanking ΟΛΠ V2.Doc Prepared By Σωκράτησ καλαματιανόσ (skalamatianos@eurobank.gr)

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr

Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr 1. Όροι χριςθσ τθσ ιςτοςελίδασ http://www.esolutions.gr Ραρακαλείςκε όπωσ αναγνϊςετε τουσ κάτωκι όρουσ και προχποκζςεισ παροχισ υπθρεςιϊν, προτοφ προβείτε ςτθ χριςθ του δικτυακοφ

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων

Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων 1. Βαςικά πακζτα Αςφάλιςθσ Αςτικισ Ευκφνθσ οχιματοσ & οδθγοφ Σα τιμολόγια των Ε.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ. ΑΓΡΟΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 18 Δεκεμβρίου 2014 Δ Ε Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΙ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ : 2014 Στο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

2 Ελληνο-Ρωζικό Σσνέδριο Επενδύζεων 26 Μαΐοσ 2012 ΣΥΜΒΑΣΗ ΦΟΡΗΓΙΑΣ. Στθν Χαλκίδα, ςιμερα, τθν.. 2012, τα εξισ ςυμβαλλόμενα μζρθ:

2 Ελληνο-Ρωζικό Σσνέδριο Επενδύζεων 26 Μαΐοσ 2012 ΣΥΜΒΑΣΗ ΦΟΡΗΓΙΑΣ. Στθν Χαλκίδα, ςιμερα, τθν.. 2012, τα εξισ ςυμβαλλόμενα μζρθ: ο 2 Ελληνο-Ρωζικό Σσνέδριο Επενδύζεων 26 Μαΐοσ 2012 Ερέηρια Εύβοια ΣΥΜΒΑΣΗ ΦΟΡΗΓΙΑΣ Στθν Χαλκίδα, ςιμερα, τθν.. 2012, τα εξισ ςυμβαλλόμενα μζρθ: 1. Αφενόσ θ εταιρία με τθν επωνυμία και το διακριτικό τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΟΔΟ Κατά τθν είςοδο (μόνο τθν πρϊτθ φορά) ςτθν Πλατφόρμα TWS - SOLIDUS ONLINE GLOBAL MARKETS εμφανίηεται το κάτωκι παράκυρο TWS 1 WELCOME

ΕΙΟΔΟ Κατά τθν είςοδο (μόνο τθν πρϊτθ φορά) ςτθν Πλατφόρμα TWS - SOLIDUS ONLINE GLOBAL MARKETS εμφανίηεται το κάτωκι παράκυρο TWS 1 WELCOME ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ SOLIDUS ONLINE GLOBAL MARKETS - TWS ΓΙΑΒΙΒΑΗ ΔΝΣΟΛΩΝ Δ ΓΙΔΘΝΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑ ΜΔΩ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ ΕΙΟΔΟ Κατά τθν είςοδο (μόνο τθν πρϊτθ φορά) ςτθν Πλατφόρμα TWS - SOLIDUS ONLINE GLOBAL MARKETS

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά Είςοδοσ ςτο πρόγραμμα Ρυιμίςεισ ζυγοφ Αλλαγι IP διεφκυνςθσ ηυγοφ Ρυκμίςεισ επικοινωνίασ Αποκικευςθ Ρυιμίςεισ εφαρμογθσ DIGICOM

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

«Δεσ την Ψηφιακά 2.0»

«Δεσ την Ψηφιακά 2.0» Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα: Ψθφιακι φγκλιςθ «Δεσ την Ψηφιακά 2.0» «Απόκτθςθ φορθτϊν προςωπικϊν υπολογιςτϊν από τουσ πρωτοετείσ φοιτθτζσ ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2009-2010» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ. Η Ελλθνικι κλάςθ Dragon ςε ςυνεργαςία με τον Ναυτικό Πμιλο Ελλάδοσ και υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Ιςτιοπλοϊκισ Ομοςπονδίασ, κα διοργανώςει τουσ ακόλουκουσ αγώνεσ το 2011 1. ΚΤΠΕΛΛΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ - MARITIME

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών 1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών - Ύλη Διαλζξεων - Σκοπόσ: κοπόσ του εν λόγω ςεμιναρίου είναι να κατανοιςει ο εκπαιδευόμενοσ τισ διαδικαςίεσ προγραμματιςμοφ των ςφγχρονων εργαλειομθχανϊν

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ VIRTUAL CARD MASTERCARD

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ VIRTUAL CARD MASTERCARD ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ VIRTUAL CARD MASTERCARD Οι Όροι που αναφζρονται ςτθ ςυνζχεια, διζπουν τθ χριςθ τθσ προπλθρωμζνθσ θλεκτρονικισ κάρτασ (Κάρτα), τθν οποία θ Εκvικι Σράπεηα τθσ Ελλάδoσ Α.Ε. (Σράπεηα),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST 1 1.1 Ειςαγωγό Για να λάβετε τα δεδομζνα του Τπ. Παιδείασ μζςω του επίγειου ψθφιακοφ ςιματοσ τθσ ΝΕΡΙΣ κα πρζπει, εάν δεν διακζτετε ιδθ, να προμθκευτείτε, να εγκαταςτιςετε

Διαβάστε περισσότερα

DIGI-TRACK Σύςτημα εντοπιςμού και παρακολούθηςησ οχημάτων, ανθρώπων, κατοικιδίων, ςκαφών, εμπορευμάτων

DIGI-TRACK Σύςτημα εντοπιςμού και παρακολούθηςησ οχημάτων, ανθρώπων, κατοικιδίων, ςκαφών, εμπορευμάτων DIGI-TRACK Σύςτημα εντοπιςμού και παρακολούθηςησ οχημάτων, ανθρώπων, κατοικιδίων, ςκαφών, εμπορευμάτων Σο ςφςτθμα Digi-Track αποτελεί μία ολοκλθρωμζνθ λφςθ για τθ διαχείριςθ και παρακολοφκθςθ κινοφμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Περιεχόμενα Ειςαγωγι... 3 Δθμιουργία ερωτθματολογίων... 5 Δθμιουργία, Αντιγραφι ι Ειςαγωγι Νζου Ερωτθματολογίου... 6 Δθμιουργία Ομάδων Ερωτιςεων... 7 Δθμιουργία Ερωτιςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Νοζμβριοσ 2010. Part of TWES- Testware Exam System Platform. Copyright Seventron Limited 2009-2011. Web site: www.seventron.com

Νοζμβριοσ 2010. Part of TWES- Testware Exam System Platform. Copyright Seventron Limited 2009-2011. Web site: www.seventron.com Οδθγίεσ Χριςθσ testware Business Νοζμβριοσ 2010 Part of TWES- Testware Exam System Platform Copyright Seventron Limited 2009-2011 Web site: www.seventron.com Email: info@seventron.com ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Διαβάστε περισσότερα

«ΦΟΡΗΣΟ ΜΑΘΗΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ»

«ΦΟΡΗΣΟ ΜΑΘΗΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ» Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα: Ψθφιακι φγκλιςθ pupilslaptp «ΦΟΡΗΣΟ ΜΑΘΗΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΩΝ ΟΔΗΓΙΕ, ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ, ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ επτζμβριοσ 2009 pupilslaptp Πίνακασ

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

ASSOCIATE PLATINUM V7+ USER MANUAL

ASSOCIATE PLATINUM V7+ USER MANUAL 1 1. Καταγραφι γενικϊν παραμζτρων του ςυςτιματοσ 2. Εξζταςθ αςκενι και διαχείριςθ αρχείου αςκενϊν 3. Εκτφπωςθ κλινικισ εξζταςθσ 4. Κατάλογοσ και επιλογι ορκωτικοφ 5. Διαχείριςθ και Αποςτολι παραγγελιϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ COSMOTE ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΝΩΣΕΩΝ QUIZ GAME Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ COSMOTE ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΝΩΣΕΩΝ QUIZ GAME Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ COSMOTE ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΝΩΣΕΩΝ QUIZ GAME Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (COSMOTE) με έδρα στο Μαρούσι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ SMS PROMO»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ SMS PROMO» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ SMS PROMO» Η COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής η «COSMOTE» ή «Διοργανώτρια) που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ασ προβλθματιςτοφμε Κάκε απόφαςθ που παίρνει κανείσ ςιμερα είναι κακοριςτικι για το μζλλον του Ασ προβλθματιςτοφμε Είναι όμωσ και άμεςα ςυνδεδεμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE Ζκδοςη 1.2 1 Ειςαγωγή ςτο ςφςτημα Μπαίνουμε ςτο www.datalabs.edu.gr και με κλικ ςτθν καρτζλα tube μεταφερόμαςτε ςτθ ςελίδα του. Κάτω δεξιά μασ ηθτάει να ειςάγουμε το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α ΑΠΑΝΣΗΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΠΕΚΣΑΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. ΚΑΙ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΕΠΙΒΑΣΙΚΟΤ ΚΟΙΝΟΤ» Ερώτηςη 1: A1.3, ςελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ»

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Δ/ΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Ακινα, 25.08.2015 Αρικ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες 1 Πρωτεΐνες Πρωτεΐνεσ : Οι πρωτεΐνεσ είναι ουςίεσ «πρώτθσ» γραμμισ για τουσ οργανιςμοφσ (άρα και για τον άνκρωπο). Σα κφτταρα και οι ιςτοί αποτελοφνται κατά κφριο λόγο από πρωτεΐνεσ. Ο ςθμαντικότεροσ όμωσ

Διαβάστε περισσότερα

διαβοφλευςθ από τθν ΕΕΤΤ (Διαβοφλευςθ που διιρκεςε από τισ 24 Δεκεμβρίου 2009 μζχρι και τισ 5 Φεβρουαρίου 2010 υπ αρικμ. πρωτοκ. ΝΥ1770/05.02.

διαβοφλευςθ από τθν ΕΕΤΤ (Διαβοφλευςθ που διιρκεςε από τισ 24 Δεκεμβρίου 2009 μζχρι και τισ 5 Φεβρουαρίου 2010 υπ αρικμ. πρωτοκ. ΝΥ1770/05.02. Απόψεισ/προτάςεισ τησ εταιρείασ Forthnet AE επί τησ Δημόςιασ Διαβοφλευςησ αναφορικά με το ςχζδιο Κανονιςμοφ για τον Καθοριςμό του Βαςικοφ Επιπζδου Αναλυτικήσ Χρζωςησ των Δημόςιων Τηλεφωνικϊν Υπηρεςιϊν

Διαβάστε περισσότερα

υχνζσ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

υχνζσ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ: «Επείγουςεσ ρυκμίςεισ για τθ κζςπιςθ περιοριςμϊν ςτθν ανάλθψθ μετρθτϊν και τθ μεταφορά κεφαλαίων» (ΦΕΚ Αϋ84, 18.7.2015), όπωσ ιςχφει (ΦΕΚ Βϋ 1561/24.7.2015) υχνζσ Ερωτιςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

19 Αυγοφςτου 2014 ΠΡΟ ΑΜΕΗ ΔΗΜΟΙΕΤΗ

19 Αυγοφςτου 2014 ΠΡΟ ΑΜΕΗ ΔΗΜΟΙΕΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΔΗΜΟΙΑ ΠΡΟΣΑΗ TH «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ Ε ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΩΝ ΜΕΣΟΧΩΝ ΣΗ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

My Tax Friend 3 Manual. Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3. Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3.

My Tax Friend 3 Manual. Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3. Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3. My Tax Friend 3 Manual Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3 Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3. Λογιστικό γραφείο Βλαδίμηρου Ι. Ίτσιου copyright 2011-2014

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα VIVA Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μον. ΕΠΕ > Tηλ: > Fax: > e-mail: > URL:

Περιεχόμενα VIVA Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μον. ΕΠΕ > Tηλ: > Fax: > e-mail: > URL: Περιεχόμενα Εμπιςτευτικότθτα... 2 Ειςαγωγι... 2 Σκοπόσ... 2 Φυςικζσ Διεπαφζσ Δικτφου... 3 Διεπαφζσ Ζμμεςθσ Διαςφνδεςθσ... 3 Τερματικό ςθμείο δικτφου NTP... 3 Μιςκωμζνθσ Γραμμισ - Ethernet... 4 Τερματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ AΔΑΜ 14SYMV002284145 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α. τθν Ακινα ςιμερα 22 Aυγοφςτου θμζρα Παραςκευι ςτα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑ ΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑ ΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ Για τθν επεξεργαςία μίασ παραγγελίασ (δθμιουργία, αποςτολι, παραλαβι κλπ), πατιςτε αυτό το κουμπί. Η ενζργεια αυτι εμφανίηει τθν ακόλουκθ οκόνθ εργαςίασ. Στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ι.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ι.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ι.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προκήρυξη όρων διαγωνισμού υπό τον τίτλο «Super Buzz» από την εταιρεία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ A.E.» (στο εξής "Διοργανώτρια") με την τεχνική υποδομή της AUDIOTEX. Σκοπός των παρόντων αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015 Για τθν προμικεια εντφπου «ΕΡΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΡΟΙΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Ρροχπολογιηόμενθ δαπάνθ 6.000,00

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Διαγώνιςμα για το Α.Ε.Π.Π.

1 ο Διαγώνιςμα για το Α.Ε.Π.Π. 1 ο Διαγώνιςμα για το Α.Ε.Π.Π. Θ Ε Μ Α Α Α 1. Ν α γ ρ ά ψ ε τ ε ς τ ο τ ε τ ρ ά δ ι ό ς α σ τ ο ν α ρ ι κ μ ό κ α κ ε μ ι ά σ α π ό τ ι σ π α ρ α κ ά τ ω π ρ ο τ ά ς ε ι σ 1-8 κ α ι δ ί π λ α τ θ λ ζ ξ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων Σεμινάριο μεικτήσ μάθηςησ του ΚΠΕ Βιςτωνίδασ: «Δημιουργία παρουςιάςεων για την περιβαλλοντική εκπαίδευςη με χωροταξική οργάνωςη τησ πληροφορίασ: το διαδικτυακό εργαλείο Prezi» Αποτελέςματα αξιολόγηςησ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί όροι διαμεταφοράσ εμπορευμάτων

Γενικοί όροι διαμεταφοράσ εμπορευμάτων Σελίδα 1 από 6 I. ΓENIKOI ΟΡΟΙ Aρκρο 1: Ιςχφσ Γενικϊν Όρων. α) Οι παρόντεσ Γενικοί Όροι ιςχφουν ςτισ ςυναλλαγζσ με εμπόρουσ για όλεσ τισ εργαςίεσ του Διαμεταφορζα που ςυνδζονται με τθν επιμζλεια τθσ μεταφοράσ.

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγι. Αποκτιςτε το ςφςτθμα ολοκλθρωμζνων λφςεων και εφαρμογϊν και απολαφςτε τισ υπθρεςίεσ που προςφζρει ςε εςάσ και τθν επιχείρθςθ ςασ.

Ειςαγωγι. Αποκτιςτε το ςφςτθμα ολοκλθρωμζνων λφςεων και εφαρμογϊν και απολαφςτε τισ υπθρεςίεσ που προςφζρει ςε εςάσ και τθν επιχείρθςθ ςασ. Ειςαγωγι ε αντίκεςθ με το παρελκόν, ςιμερα θ επικοινωνία είναι δομθμζνθ ζτςι που δεν βαςίηεται ςε μία μόνο υποδομι δικτφου. ιμερα μποροφμε να επιλζξουμε να επικοινωνοφμε μζςω του δικτφου IP, του αςφρματου

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone Ονοματεπώνυμο: Επιβλζπων: ιώπθσ πφροσ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΠΑ) Α.Δ.

ΓΗΜΟΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΠΑ) Α.Δ. ΓΗΜΟΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΠΑ) Α.Δ. ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΔΠΑ Νν 001 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΑΘΔΗ «ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ελίδα 1 από 60 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ΑΡΘΡΟ 2. ΙΧΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΕΙΑ... 4 ΑΡΘΡΟ 3. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ ΠΡΟΚΛΘΘ ΕΚΔΘΛΩΘ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ, ΣΑΣΙΣΙΚΩΝ ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΣΩΝ, ΣΘΝ ΕΣΘΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΕΡΕΤΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΟΤΜΕΝΘ ΑΠΟ ΣΘΝ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES 2011 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY 1 Oδηγίεσ χρήςησ TD-2304SE, TD-2308SE, TD-2316ME 2 1. Συνδζςεισ 1.1 Πίςω πλευρά TD-2304SE χιμα.2.1 πίςω πλευρά καταγραφικοφ 4 καναλιϊν 1

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ... - 4 - ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 8 - ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΞΗ... - 8 - ΗΜΕΙΩΕΙ... - 8 - ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 10 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΝΕΑ... - 10 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ HOSPAL ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΜΣΝ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ HOSPAL ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΜΣΝ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπουργείο Τγείασ 5 θ Τ.Πε. Θεςςαλίασ & τερεάσ Ελλάδασ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΑ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Οικονομικό Σμιμα Σαχ. δ/νςθ... 33100 Άμφιςςα Πλθροφορίεσ... ωτθρόπουλοσ Κ. Σθλ....

Διαβάστε περισσότερα