ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ& ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΥΔΓΙΟΜΔΛΔΣΗ ΚΑΙ ΚΑΣΔΡΓΑΙΩΝ DML ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ& ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΥΔΓΙΟΜΔΛΔΣΗ ΚΑΙ ΚΑΣΔΡΓΑΙΩΝ DML ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ"

Transcript

1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ& ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΥΔΓΙΟΜΔΛΔΣΗ ΚΑΙ ΚΑΣΔΡΓΑΙΩΝ DML ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα: Μελέτη βιοκλιματικής κατοικίας με το λογισμικό EcoDesigner. Όνομα φοιτήτριας: Διώτη Χαρά Α.Μ. 699 Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Μηχ. Μαραβελάκης Μανόλης ΥΑΝΙΑ 2011

2 Αφιέρωση «Στην οικογένειά μου» Μελέτη βιοκλιματικής κατοικίας με το λογισμικό EcoDesigner Σελίδα 1

3 ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ Αξρηθά, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ θαζεγεηή κνπ θαη ππεχζπλν ηεο πηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο θ. Γξ. Δθ. Μερ. Μαξαβειάθε Μαλφιε, ν νπνίνο ήηαλ πάληα πξφζπκνο θαη ζπλεξγάζηκνο γηα ηπρφλ απνξίεο, θαζψο θαη παξαθνινχζεζεο ηεο εμέιημεο θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο πηπρηάθεο κνπ εξγαζίαο. Παξάιιεια, ζα ήζεια λα ηνλ επραξηζηήζσ γηα ηηο ζπκβνχιεο θαη ηηο θαηεπζχλζεηο, πνπ κνπ έδσζε γηα ηε κεηέπεηηα επαγγεικαηηθή κνπ ζηαδηνδξνκία. Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ην κεραληθφ θ. Μαλνπζάθε Νίθν γηα ηε ζπλεξγαζηκφηεηα θαη ηελ πξνζπκία πνπ έδεημε θαηά ηελ επηινγή ηνπ ζρεδίνπ, θαζψο θαη ην ρξφλν, πνπ δηέζεζε γηα ηηο επεμεγήζεηο ηνπ. ΔΞΔΣΑΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 1. Δμεηαζηήο: 2. Δμεηαζηήο: 3. Δμεηαζηήο: Μελέτη βιοκλιματικής κατοικίας με το λογισμικό EcoDesigner Σελίδα 2

4 ABSTRACT In recent years three-dimensional imaging and visualization have become requirement of each office and company. An architect, engineer, or designer needs to know in general a three-dimensional design program so that he can make a good presentation in potential client. The client from his side takes part in the process of study, without having to purchase any special software, 3D project imported in PDF file or stored with the form of picture and it is dispatched in the client, so communication can become rapidly. With a few simple steps, we can create three-dimensional models to define the use of space in the plans, the floors and to verify our plan and vision with built-in mailing lists quantities. The associated maps are available at any time and give us the ability to input and change our plans, facades, the sections or prospectively. We can set the standards of our plans and our ideas using as a base, one of the ready design templates. The presentation of constructional drawings, is checked by the base of data while simultaneously is provided for us an informed situation of drawings. So with this depiction we can see all information of the building before it was built not only topographical information but also all places, even it is to walk through every room in the provision of furniture and even the materials from which made. Finally, the possibility of building energy assessment through geometry, location and weather data by interfering with the function, structure, exposures and avoid giving system and energy, so that we have an accurate picture of building energy efficiency. Μελέτη βιοκλιματικής κατοικίας με το λογισμικό EcoDesigner Σελίδα 3

5 ΠΔΡΗΛΖΦΖ Σα ηειεπηαία ρξφληα ε ηξηζδηάζηαηε απεηθφληζε θαη o θσηνξεαιηζκφο έρνπλ γίλεη απαίηεζε θάζε γξαθείνπ θαη εηαηξείαο. Έλαο αξρηηέθηνλαο, πνιηηηθφο κεραληθφο, δηαθνζκεηήο ή ζρεδηαζηήο γεληθφηεξα πξέπεη λα γλσξίδεη θάπνην πξφγξακκα ηξηζδηάζηαηεο ζρεδίαζεο, ψζηε λα κπνξεί λα θάλεη κηα ζσζηή παξνπζίαζε ζηνλ ελ δπλάκεη πειάηε. Ο πειάηεο απφ ηε κεξηά ηνπ παίξλεη κέξνο ζηε δηαδηθαζία ηεο κειέηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη ε αγνξά θάπνηνπ εηδηθνχ ινγηζκηθνχ. Σν 3D κνληέιν ηνπ θηηξίνπ, εηζάγεηαη ζε αξρείν PDF ή απνζεθεχεηαη κε ηε κνξθή εηθφλαο θαη απνζηέιιεηαη ζηνλ πειάηε, κε απνηέιεζκα ε επηθνηλσλία λα γίλεηαη ηαρχηαηα. Με ιίγα απιά βήκαηα, ινηπφλ κπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε ηξηζδηάζηαηα κνληέια, λα νξίζνπκε ηε ρξήζε ησλ ρψξσλ ζηηο θαηφςεηο, ησλ νξφθσλ θαη λα επαιεζεχζνπκε ην ζρέδηφ καο νπηηθά αιιά θαη κε ηηο ελζσκαησκέλεο ιίζηεο πνζνηήησλ. Οη ζπζρεηηδφκελνη ράξηεο είλαη αλά πάζα ζηηγκή δηαζέζηκνη θαη καο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εηζάγνπκε ζηνηρεία θαη λα ηξνπνπνηήζνπκε ηηο θαηφςεηο, ηηο πξνζφςεηο, ηηο ηνκέο ή ηα πξννπηηθά. Μπνξνχκε λα ζέζνπκε ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ ζρεδίσλ καο θαη ησλ ηδεψλ καο ρξεζηκνπνηψληαο ζαλ βάζε, έλα απφ ηα έηνηκα πξφηππα ζρεδίαζεο. Ζ παξνπζίαζε ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ, ειέγρεηαη απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ ελψ ηαπηφρξνλα καο παξέρεηαη κηα ελεκεξσκέλε θαηάζηαζε ησλ ζρεδίσλ. Έηζη κε ηελ απεηθφληζε απηή κπνξνχκε λα δνχκε φια ηα ζηνηρεία ηνπ θηηξίνπ πξηλ απηφ θαηαζθεπαζηεί θαη φρη κφλν ηα ηνπνγξαθηθά ζηνηρεία, αιιά θαη φινπο ηνπο ρψξνπο αθφκα θαη πσο είλαη λα πεξπαηάο κέζα ζηνλ θάζε ρψξν, ηελ δηάηαμε ησλ επίπισλ αθφκα θαη ηα πιηθά απφ ηα νπνία είλαη θαηαζθεπαζκέλα. Σέινο, ε δπλαηφηεηα αμηνιφγεζεο ελεξγεηαθά ηνπ θηηξίνπ κέζσ γεσκεηξίαο, ηνπνζεζίαο θαη θιηκαηνινγηθψλ δεδνκέλσλ παξεκβαίλνληαο ζηε ιεηηνπξγία, ζηε δνκή, ζηα αλνίγκαηα θαη ηα ΜΖΤ ζχζηεκα θαη ελέξγεηα, νχησο ψζηε λα έρνπκε κία αμηφπηζηε εηθφλα ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο ηνπ θηηξίνπ. Μελέτη βιοκλιματικής κατοικίας με το λογισμικό EcoDesigner Σελίδα 4

6 Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ... θάικα! Γελ έρεη νξηζηεί ζειηδνδείθηεο. ΠΡΟΛΟΓΟ...7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο...8 «Αναζκόπηζη ζςζηημάηων CAD για ηην ζσεδίαζη κηιπίων» ΤΣΖΜΑΣΑ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΚΣΗΡΗΑΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ (BIM) Σν ζύζηεκα CADware Σν ζύζηεκα AutoCAD Architecture Σν ζύζηεκα 3d studio vis Σν ζύζηεκα IDEA Σν ζύζηεκα Allplan Engineering Σν ζύζηεκα Revit Architecture ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο «Σο ζύζηημα ArchiCAD» ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ARCHICAD ΚΤΡΙΟΣΕΡΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΟΤ ARCHICAD Νέα σαπακηηπιζηικά ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟΤ ARCHICAD ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο «σεδιαζμόρ καηοικίαρ με ηο ππόγπαμμα ArchiCAD» ΟΡΓΑΝΩΖ ΥΔΓΗΑΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ Σα ζρέδηα ηνπ θηηξίνπ κε επηπιένλ αληηθείκελα, πέξαλ από απηή πνπ καο όξηδε ην ζρέδην (εζσηεξηθή δηαθόζκεζε) Οη όςεηο ηνπ θηηξίνπ Φσηνξεαιηζηηθέο πξνβνιέο Tο εξωτεπικό του κτιπίου Σο εσωτεπικό του κτιπίου...51 Μελέτη βιοκλιματικής κατοικίας με το λογισμικό EcoDesigner Σελίδα 5

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4o Πεξίιεςε Γηα λα Ξεθηλήζεηε κε ην EcoDesigner Δξγαζία κε ην EcoDesigner Απηόκαηε Αλάιπζε Μνληέινπ Δπηζθόπεζε Μνληέινπ Πξόζζεηε Δηζαγσγή Γνκέο Αλνίγκαηα ΜΖΤ πζηήκαηα θαη Δλέξγεηα Δμαγσγή ζην VIP-Energy Ζ Μεραλή Τπνινγηζκνύ VIPCore Αλαθνξά Δλεξγεηαθήο Αμηνιόγεζεο Κηηξίνπ «Δλεξγεηαθή κειέηε θαηνηθίαο κε ηε ρξήζε ηνπ EcoDesigner» Οξγάλσζε ελεξγεηαθήο κειέηεο Αλαθνξά ελεξγεηαθήο αμηνιόγεζεο ηεο θαηνηθίαο Παξάζεζε 2 εο αλαθνξάο ελεξγεηαθήο αμηνιφγεζεο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5o πκπεξάζκαηα: Πεγέο Μελέτη βιοκλιματικής κατοικίας με το λογισμικό EcoDesigner Σελίδα 6

8 ΠΡΟΛΟΓΟ θνπφο ηεο παξαπάλσ εξγαζίαο ήηαλ ε δηαηξηβή πάλσ ζην πξφγξακκα κε ζθνπφ ηελ εθκάζεζε ηνπ θαη ε θαηαλφεζε ησλ ηερληθψλ απεηθφληζεο ηξηζδηάζηαησλ θηηζκάησλ θαη πσο απηφ επηηπγράλεηαη κε ηε βνήζεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ArchiCAD, θαζψο θαη ηελ ελεξγεηαθή αμηνιφγεζε ηεο θαηνηθίαο. Ζ παξαθάησ εξγαζία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα Υαληά θαη είρε σο ζέκα ηελ ηξηζδηάζηαηε κνληεινπνίεζε κηαο κεδνλέηαο κέζσ ηνπ ζρεδηαζηηθνχ πξνγξάκκαηνο ArchiCAD 13. Ζ εξγαζία απηή απνηειείηαη απφ πέληε ελφηεηεο. Ζ πξψηε ελφηεηα αζρνιείηαη κε κηα κηθξή βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ησλ ζπζηεκάησλ Cad ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηελ ηξηζδηάζηαηε ζρεδίαζε θαηνηθηψλ. Ζ δεχηεξε ελφηεηα αλαθέξεη ιεπηνκεξψο ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ArchiCAD, ζηελ ηξίηε έρνπκε ηα ζηάδηα πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ καο, κηα αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηεο θαηνηθίαο κε θσηνξεαιηζηηθέο απεηθνλίζεηο ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπ θηηξίνπ πνπ ζρεδηάζακε, παξνπζίαζε ησλ ζρεδίσλ (πνπ έρνπκε εηζάγεη ζην ArchiCAD) θαη ησλ φςεσλ (αλαηνιηθή-βνξεηλή-δπηηθή θαη λφηηα) ζε ηνκή φπσο ηηο παίξλνπκε απηφκαηα απφ ην πξφγξακκα. Ζ ηέηαξηε ελφηεηα αλαθέξεηαη ζηελ επεμήγεζε ηνπ ΔcoDesigner, θαζψο θαη ηελ παξάζεζε δχν ελεξγεηαθψλ κειεηψλ - αμηνινγήζεσλ ηεο θαηνηθίαο. Σέινο ζηελ πέκπηε ελφηεηα παξαζέηνπκε ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ έρνπκε εμάγεη γηα ην πξφγξακκα θαζψο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ ζπλαληήζακε θαηά ηελ ζρεδίαζε ηνπ θηηξίνπ θαη ηελ ελεξγεηαθή κειέηε. Μελέτη βιοκλιματικής κατοικίας με το λογισμικό EcoDesigner Σελίδα 7

9 Κεφάλαιο 1ο : «Ανασκόπηση συστημάτων CAD για τη σχεδίαση κτιρίων» ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ν «Αλαζθφπεζε ζπζηεκάησλ CAD γηα ηελ ζρεδίαζε θηηξίσλ» 1.1 ςζηήμαηα μονηελοποίηζηρ κηιπιακήρ πληποθοπίαρ (BIM) Ζ κνληεινπνίεζε θηηξηαθήο πιεξνθνξίαο BIM (Building Information modeling ),είλαη κηα ηερλνινγία ζχκθσλα κε ηελ νπνία, φιεο νη πιεξνθνξίεο πεξηιακβάλνληαη κέζα ζε έλα ηξηζδηάζηαην κνληέιν. Οη ππεχζπλνη έξγνπ έρνπλ πξφζβαζε ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο ελψ, κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ ην κνληέιν πεξαηηέξσ. Απηή ε ηερλνινγία επηηξέπεη ηαρχηεξε θαη αθξηβέζηεξε κειέηε θηηξίσλ απφ φηη κε ηελ αληαιιαγή ζηνηρείσλ κέζσ ζρεδίσλ. Μεξηθέο απφ ηηο εθαξκνγέο BIM πεξηιακβάλνπλ ππνινγηζκνχο ελέξγεηαο θαη δνκηθψλ ζηνηρείσλ, δηαρείξηζε εγθαηαζηάζεσλ θαη αλάιπζε ιεηηνπξγίαο ζχλζεησλ θηηξίσλ. Ζ ηερλνινγία BIM φρη κφλν επηηαρχλεη ηε κειέηε αιιά πξνζθέξεη θαη πξαγκαηηθή πξνζηηζέκελε αμία ζηε δηαρείξηζε ησλ θηηξίσλ. Ο ζηφρνο είλαη λα γίλεη πην αθξηβήο θαη πξνζνδνθφξα ε κειέηε, ε θαηαζθεπή θαη ε δηαρείξηζε. Με ηελ ηερλνινγία απηή παίξλνπκε απηφκαηα θαηφςεηο θαη ηνκέο ηνπ έξγνπ πνπ ζέινπκε λα απεηθνλίζνπκε θαζψο έρνπκε επηπιένλ εχθνιε θαη ειεχζεξε πξφζβαζε ζε απηέο. Ο θάζε ζρεδηαζηήο αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ έρεη απφ έλα πξφγξακκα BIM θάλεη θαη ηελ θαηάιιειε επηινγή. Παξαθάησ αλαιχνπκε ηηο δπλαηφηεηεο ησλ πξνγξακκάησλ ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν ηα ηειεπηαία ρξφληα Σν ζύζηεκα CADware Αξρηθά ην ζχζηεκα CADware Μεηακνξθψλεη ην AutoCAD ζε έλα νινθιεξσκέλν πεξηβάιινλ εξγαζίαο κε αξρηηεθηνληθέο εληνιέο θαη έηνηκεο βηβιηνζήθεο. Σν CADware δελ αιιάδεη θαζφινπ ην γλσζηφ πεξηβάιινλ ηνπ AutoCAD αιιά νχηε θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ. Όιεο ηνπ νη εληνιέο πεξηέρνληαη ζε έλα pull down menu πνπ πξνζηίζεηαη ζην ηέινο, φπσο Μελέτη βιοκλιματικής κατοικίας με το λογισμικό EcoDesigner Σελίδα 8

10 Κεφάλαιο 1ο : «Ανασκόπηση συστημάτων CAD για τη σχεδίαση κτιρίων» αθξηβψο ηα Express Tools. Σηο εληνιέο απηέο κπνξνχκε λα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπκε καδί κε ηηο εληνιέο ηνπ AutoCAD. Σν πξφγξακκα είλαη ζρεδφλ γλσζηφ ζε φζνπο γλσξίδνπλ ήδε ην AutoCAD αθνχ νη πεξηζζφηεξεο εληνιέο παξακέλνπλ θνηλέο. Καη φζνλ αθνξά ηε δηαζχλδεζή ηνπ κε άιια πξνγξάκκαηα ην CADware δελ δεκηνπξγεί ηδηαίηεξνπ ηχπνπ αξρεία. Όια ηα αξρηηεθηνληθά αληηθείκελα πνπ ζρεδηάδεη, απνζεθεχνληαη κέζα ζην αξρείν AutoCAD (dwg) κε ηηο γλσζηέο εληνιέο ηνπ AutoCAD, save, save as θιπ. Δπνκέλσο δελ ππάξρεη ζέκα ζπκβαηφηεηαο κε άιια πξνγξάκκαηα, αθνχ ηζρχεη φηη θαη γηα ην AutoCAD. Με ην CADware θεξδίδνπκε: Οξγάλσζε θαη ηππνπνίεζε. Όινη νη ζρεδηαζηέο ελφο γξαθείνπ ζα δνπιεχνπλ κε ηνλ ίδην ηξφπν - ίδηα layers, ίδηα blocks, ίδηεο ξπζκίζεηο θιπ. Ο λένο κεραληθφο ζα μεθηλήζεη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ ζρεδίαζε πάλσ ζε ζσζηέο βάζεηο. Σα ζρέδηα ηνπ αξρείνπ ηνπ ζα έρνπλ ηα ίδηα ζηάληαξ. Σαρύηεηα θαη παξαγσγηθόηεηα. Ζ παξαγσγηθφηεηα κε ην CADware κπνξεί εχθνια λα μεπεξάζεη ην 1 πξνο 2 ζε ζρέζε κε ζθέην AutoCAD. Σν φθεινο ρξφλνπ ζε εηήζηα βάζε κπνξεί λα είλαη ηεξάζηην. Σν CADware πεξηιακβάλεη: Α) Αξρηηεθηνληθή ζρεδίαζε γξακκηθώλ ζρεδίσλ (2D). Γηαζηαζηνιφγεζε ηνίρσλ θαη αλνηγκάησλ. Πξνζζήθε κφλσζεο ζε ηνίρνπο. Πινχζηεο αξρηηεθηνληθέο δηαγξακκίζεηο (Hatch). θάιεο φισλ ζρεδφλ ησλ ηχπσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα. Κάγθεια, ζηεζαία ζπκπαγή θαη ζηεζαία κε νπέο. Μελέτη βιοκλιματικής κατοικίας με το λογισμικό EcoDesigner Σελίδα 9

11 Κεφάλαιο 1ο : «Ανασκόπηση συστημάτων CAD για τη σχεδίαση κτιρίων» Διιεληθέο γξακκαηνζεηξέο Απηφκαηα ζχκβνια γηα ζηάζκεο, πηλαθάθηα θνπθσκάησλ, δείθηεο, βειάθηα. Πινχζηεο βηβιηνζήθεο επίπισλ θαη αληηθεηκέλσλ Πξνκεηξήζεηο Πίλαθα Φσηηζκνχ-Αεξηζκνχ θαη άιια Β) Σξνπνπνηήζεηο ζρεδίσλ 2D θαη 3D. Σν CADware πεξηιακβάλεη εληνιέο γηα ηελ εχθνιε ηξνπνπνίεζε ησλ παξαθάησ αξρηηεθηνληθψλ ζηνηρείσλ: Σνίρσλ Αλνηγκάησλ Κιηκαθνζηαζίσλ Κάγθεισλ ηεζαίσλ Πιαθψλ Γνθψλ ηεγψλ Τιηθψλ θσηνξεαιηζκνχ Όια ηα αληηθείκελα πνπ δεκηνπξγεί ην CADware αλαγλσξίδνληαη απφ ην AutoCAD ζαλ αληηθείκελα AutoCAD. Έηζη απηφ κπνξεί λα αλνίμεη ζρέδηα πνπ πεξηέρνπλ αληηθείκελα CADware, λα ηα επεμεξγαζηεί θαη λα ηα ηππψζεη ρσξίο θαλέλα πξφβιεκα. Μελέτη βιοκλιματικής κατοικίας με το λογισμικό EcoDesigner Σελίδα 10

12 Κεφάλαιο 1ο : «Ανασκόπηση συστημάτων CAD για τη σχεδίαση κτιρίων» Γ) Σνπνγξαθηθά. Γηα ηηο αλάγθεο ζρεδίαζεο νηθνπέδσλ, γεπέδσλ θαη αγξνηεκαρίσλ, ην CADware πεξηιακβάλεη ππνζχζηεκα ηνπνγξαθηθψλ εληνιψλ κε εθηεηακέλεο δπλαηφηεηεο: ρεδίαζε νηθνπέδσλ απφ ηξίγσλα Γηαζηαζηνιφγεζε νηθνπέδσλ Δκβαδνκέηξεζε νηθνπέδσλ κε ηνπο ηχπνπο ηνπ Ήξσλα ή ηνπ Simpson Αξίζκεζε θνξπθψλ νηθνπέδνπ Δηζαγσγή ζπληεηαγκέλσλ ζε θάζε θνξπθή Δηζαγσγή ζην ζρέδην ζεκείσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνπνγξαθηθφ φξγαλν. Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ηξηζδηάζηαηνπ κνληέινπ, ην CADware κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ην αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο είηε απφ πςνκεηξηθέο θακπχιεο είηε απφ ζεκεία κε x,y,z ζπληεηαγκέλεο. Γ) Αξρηηεθηνληθή ζρεδίαζε ηξηζδηάζηαηνπ θηηξηαθνύ κνληέινπ (3D). Καηά ηε ζρεδίαζε θάηνςεο ην CADware δεκηνπξγεί απηφκαηα ην 3D κνληέιν ησλ παξαθάησ αξρηηεθηνληθψλ ζηνηρείσλ: Σνίρνη, θνπθψκαηα, ππνζηπιψκαηα. Πιαίζηα αλνηγκάησλ. θάιεο φισλ ζρεδφλ ησλ ηχπσλ. ηέγεο κνλφξηρηεο, δίξηρηεο θαη ηζνθιηλείο κε ή ρσξίο νπέο. Κάγθεια, ζηεζαία ζπκπαγή θαη ζηεζαία κε νπέο. Πιάθεο θαη δνθνχο. Βηβιηνζήθεο επίπισλ θαη αληηθεηκέλσλ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ ρψξνπ. Δ) ρέδηα, Δηθόλεο θαη Video παξνπζίαζεο αξρηηεθηνληθνύ ζέκαηνο. Οη δπλαηφηεηεο ηνπ CADware επεθηείλνληαη κε ηα ππνζπζηήκαηα θσηνξεαιηζκνχ θαη θίλεζεο. Μελέτη βιοκλιματικής κατοικίας με το λογισμικό EcoDesigner Σελίδα 11

13 Κεφάλαιο 1ο : «Ανασκόπηση συστημάτων CAD για τη σχεδίαση κτιρίων» Φσηνξεαιηζκόο: Όια ηα αληηθείκελα πνπ δεκηνπξγεί ην CADware, ζπλνδεχνληαη κε ζηάληαξ πιηθά θσηνξεαιηζκνχ, απφ ηελ πινχζηα βηβιηνζήθε έηνηκσλ νηθνδνκηθψλ πιηθψλ. Με κηα απηφκαηε βεκαηηθή δηαδηθαζία, ην πξφγξακκα πξνζζέηεη ηα πιηθά ζηε ζσζηή ηνπο θιίκαθα, ηα θψηα θαη δεκηνπξγεί ηελ εηθφλα. Κίλεζε: Σν έηνηκν κνληέιν ηνπ θηηξίνπ, κπνξεί λα καο δψζεη Video κέζσ δηαδξνκψλ πεξηήγεζεο. Ζ δηαδηθαζία είλαη απιή θαη αμηνπνηεί ηα πιηθά θαη ηα θψηα θσηνξεαιηζκνχ πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζην ζέκα. Σ) Απηόκαηεο Σνκέο θαη Όςεηο. Γηα ηηο αλάγθεο ησλ ζρεδίσλ ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο ην CADware πεξηιακβάλεη εληνιή πνπ πξαγκαηνπνηεί ηνκέο θαη φςεηο ζην ηξηζδηάζηαην κνληέιν ηνπ θηηξίνπ. Όηαλ εθαξκφδεηαη ε εληνιή Σνκήο-Όςεο ζε έλα ζρέδην, κπνξεί λα ηέκλεη θαη λα πξνβάιεη ΟΛΑ ηα αληηθείκελα πνπ είλαη ζρεδηαζκέλα Σν ζύζηεκα AutoCAD Architecture. Δίλαη έλα πξφγξακκα ην νπνίν βαζίδεηαη θαη πάιη ζην AutoCAD. Γνπιεχνληαο ζην ίδην νηθείν πεξηβάιινλ, κπνξνχκε λα αμηνπνηήζνπκε άκεζα ην AutoCAD Architecture, θαη κάιηζηα πην απνηειεζκαηηθά, εζηηάδνληαο πεξηζζφηεξν ζηηο αξρηηεθηνληθέο καο αλάγθεο θαη ζηα project καο. Σψξα κπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε αθφκα γξεγνξφηεξα αθξηβή ζρέδηα, πιηθφ ηεθκεξίσζεο θαη θαηαζθεπαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο. Όζν πεξηζζφηεξν ρξεζηκνπνηνχκε ην πξφγξακκα, φιν θαη πεξηζζφηεξνπο ηξφπνπο ζα αλαθαιχςνπκε γηα λα βειηηψζνπκε ηελ παξαγσγηθφηεηά καο, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο καο. Πιενλεθηήκαηα: Άκεζε ηξηζδηάζηαηε ζρεδίαζε. Με ηηο δεδνκέλεο tool palletes ηνπ AutoCAD Architecture κπνξνχκε λα εηζάγνπκε έλαλ ηνίρν ζην ζρέδηφ καο ηφζν απιά φζν απιά ζα ηξαβνχζακε κία γξακκή ζε έλα απιφ Autocad. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηα παξάζπξα θαη ηα ππφινηπα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ καο. Μελέτη βιοκλιματικής κατοικίας με το λογισμικό EcoDesigner Σελίδα 12

14 Κεφάλαιο 1ο : «Ανασκόπηση συστημάτων CAD για τη σχεδίαση κτιρίων» Δηδηθά ζρεδηαζηηθά εξγαιεία ηα νπνία ζπλεξγάδνληαη παξακεηξηθά κεηαμχ ηνπο χλζεηνη ηνίρνη (κε αλαιπηηθή ιεπηνκέξεηα κνλψζεσλ θαη ηνηρνπνηίαο), παξάζπξα, θηγθιηδψκαηα, ζθάιεο, ζηέγεο, ιεπηνκέξεηεο θαη δνκηθά ζηνηρεία ηα νπνία είλαη πξνζαξκνζκέλα ζηηο δηθέο καο ζρεδηαζηηθέο αλάγθεο, απνιχησο ζπλεξγάζηκα κεηαμχ ηνπο δίλνληαο ζηελ νπζία ηε δπλαηφηεηα λα ελεκεξψλνληαη απηφκαηα κεηά απφ ηελ νπνηαδήπνηε επέκβαζή καο. Παξάιιεια κπνξνχκε αλά πάζα ζηηγκή λα επέκβνπκε ζην ζηηι θαη ην ζρήκα ησλ Θπξψλ ησλ παξαζχξσλ ησλ θηγθιηδσκάησλ θιπ. εκπινπηίδνληαο έηζη θαη ηελ πξνζσπηθή καο βηβιηνζήθε. Πεξηβάιινλ Δξγαζίαο: Οη εληνιέο έρνπλ νκαδνπνηεζεί θαη θαηεγνξηνπνηεζεί ζε θαξηέιεο, φπσο ε Home πνπ κέζα ηεο θξχβεη ππνθαηεγνξίεο ζπλεζηζκέλσλ νκάδσλ εληνιψλ πνπ παιηφηεξα ηηο βξίζθακε ζε pull down menu, ηψξα πηα έρνπλ ελζσκαησζεί ζηε «Εψλε» Ribbon. Δθεί ζα βξνχκε θαη ηελ νκάδα εληνιψλ ησλ tab: Draw, Modify, Layers θιπ. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ «θαξηέια» Insert πνπ κέζα ηεο θξχβεη ηηο νκάδεο εληνιψλ ησλ tab: Reference, Block, Attributes, Import θιπ. Με ιίγα ιφγηα έηζη πεηπραίλνπκε ηελ κεηαθνξά φισλ ησλ ζρεδηαζηηθψλ εξγαιείσλ Αξρηηεθηνληθψλ ζηπι (ζθάιεο ηνίρνη, παξάζπξα, Θχξεο) θαη ζην ribbon εθηφο απφ ηηο tool palettes κε απνηέιεζκα λα απμάλνπκε ηελ παξαγσγηθφηεηα καο κηα θαη πιένλ πάλσ ζην «ζρεδηαζηήξηφ» καο έρνπκε φια ηα εξγαιεία καο απισκέλα θαη ηνπνζεηεκέλα κε ινγηθή ζεηξά θαη θηινζνθία, ζε ηέηνην ζεκείν έηζη ψζηε λα κε ηα ςάρλνπκε αλάκεζα ζε menu θαη «sub-menu» To Application menu είλαη ην ζεκείν ηνπ ινγηζκηθνχ καο κέζα απφ ην νπνίν κπνξνχκε λα έρνπκε ηε δηαρείξηζε ησλ αξρείσλ καο κε εληνιέο φπσο νη Open, Save, Export θαη Print. ην AutoCAD Architecture νη παξαπάλσ εληνιέο θεχγνπλ απφ ην menu bar θαη πθίζηαληαη ζην Application menu ζαλ ιέμεηο-θιεηδηά πνπ καο νδεγνχλ ζηηο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα θάλνπκε γηα ηελ ζσζηή δηαρείξηζε ησλ αξρείσλ καο. Μελέτη βιοκλιματικής κατοικίας με το λογισμικό EcoDesigner Σελίδα 13

15 Κεφάλαιο 1ο : «Ανασκόπηση συστημάτων CAD για τη σχεδίαση κτιρίων» Με ηα Cleanups κπνξνχκε λα εηζάγνπκε πάλσ ζηνλ ηνίρν καο επηπιένλ Vertex φπσο θαη ζηηο πιάθεο δίλνληαο έηζη ηέηνηα κνξθή ζηνλ ηνίρν πνπ λα εμππεξεηεί ηηο θαηαζθεπαζηηθέο, εηθαζηηθέο θαη αξρηηεθηνληθέο καο αλάγθεο. Μεγαιχηεξε «εκπινθή» ησλ θιαζζηθψλ AutoCAD εληνιψλ, φπσο chamfer-fillet θιπ κέζσ ησλ endcups πεηπραίλνληαο έηζη ηέηνηα δηακφξθσζε ζηα ηειεηψκαηα ησλ ηνίρσλ ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζρεδηαζηηθέο αλάγθεο ηνπ project ή ζηελ δηαηήξεζε Αξρηηεθηνληθήο πνπ επηβάιιεηαη ζε θάζε πεξηνρή πνπ ζέιεη λα θξαηήζεη ηνλ παξαδνζηαθφ ραξαθηήξα ηεο. Βειηησκέλα εξγαιεία γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ δηαζηάζεσλ πνπ πιένλ αλεμάξηεηα απφ ην πφζεο κνίξεο ε δηάζηαζή καο κπνξεί λα πεξηζηξαθεί, καο επηηξέπεη λα θέξνπκε ην θείκελν ηεο δηάζηαζεο πάλσ απφ ηε γξακκή δηάζηαζεο έηζη ψζηε λα κπνξνχκε λα δηαβάδνπκε ηε δηάζηαζε θαλνληθά ρσξίο λα δπζθνιεπφκαζηε απφ ηελ ηπρψλ «αλαπνδνγπξηζκέλε» αξρηθή εκθάληζή ηεο. Δθηππψλνπκε ηα ζρέδηά καο άκεζα κέζα απφ ην sheets set view, ηνπ project Navigator ζε PDF κνξθή. Έηζη επηηαρχλνπκε ηε δηαδηθαζία εθηχπσζήο καο. Απιά θάλνληαο δεμί θιίθ πάλσ ζην sheet πνπ ζέινπκε λα ηππψζνπκε καο εκθαλίδεηαη πίλαθαο πεξηερνκέλσλ πνπ καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμνπκε ην ηη ζέινπκε λα θάλνπκε (ζε πνηα κνξθή ζέινπκε λα εθηππψζνπκε) ην αξρείν πνπ έρνπκε αξρηθά επηιέμεη Σν ζύζηεκα 3d studio vis. Σν 3DStudio Max θαη 3DStudio Vis είλαη απνθιεηζηηθά πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθνχ θσηνξεαιηζκνχ θαη θίλεζεο. Έρνπλ θνηλφ ππξήλα θαη απιά είλαη εκπινπηηζκέλα κε πξφζζεηα εξγαιεία έρνληαο δηαθνξεηηθνχο ζηφρνπο. Σν κελ 3Ds VIZ έρεη ζαλ ζηφρν ηελ παξνπζίαζε ελψ ην 3DS Max ηνλ θηλεκαηνγξάθν ηειεφξαζε θιπ. Σν 3Ds VIZ απεπζχλεηαη ζηνπο ζρεδηαζηέο κειεηεηέο φπσο αξρηηέθηνλεο, ηνπνγξάθνπο, κεραλνιφγνπο, βηνκεραληθνχο ζρεδηαζηέο θιπ πξνζθέξνληαο εμεηδηθεπκέλα εξγαιεία γηα ηηο αλάγθεο ηνπο. Δίλαη πξφγξακκα δεκηνπξγίαο ηξηζδηάζηαησλ κνληέισλ, θσηνξεαιηζκνχ θαη θίλεζεο.σα εξγαιεία ηνπ, καο επηηξέπνπλ λα δεκηνπξγήζνπκε κνληέια δηαθφξσλ ζεκάησλ, λα ηα Μελέτη βιοκλιματικής κατοικίας με το λογισμικό EcoDesigner Σελίδα 14

16 Κεφάλαιο 1ο : «Ανασκόπηση συστημάτων CAD για τη σχεδίαση κτιρίων» κειεηήζνπκε κε πιηθά θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε απιέο ή ζχλζεηεο ηερληθέο θσηηζκνχ θαη λα ηα απνδψζνπκε κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα απεηθνλίδεη ξεαιηζηηθά ην ηειηθφ απνηέιεζκα. Με ηα εμεηδηθεπκέλα εξγαιεία ηνπ κπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε θίλεζε θαη βίληεν. Μπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε έηνηκα κνληέια απφ άιιεο εθαξκνγέο φπσο AutoCAD, Architecture, Inventor θ.ι.π ή λα ηα δεκηνπξγήζνπκε ρξεζηκνπνηψληαο ηηο θαηάιιειεο εληνιέο δεκηνπξγίαο κνληέισλ. Υαξαθηεξηζηηθά Γεκηνπξγία ζρεκάησλ (shapes) θαη κεηαηξνπή ηνπο ζε φγθνπο Γεκηνπξγία θαη επεμεξγαζία πνιπεδξηθψλ επηθαλεηψλ Παξακεηξηθά εξγαιεία ζρεδίαζεο αξρηηεθηνληθψλ ζεκάησλ. Γηαρείξηζε, δεκηνπξγία, ηξνπνπνίεζε πιηθψλ Γεκηνπξγία βηβιηνζήθεο Γεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε θσηεηλψλ πεγψλ - εθέ Κάκεξεο Δηζαγσγή ζην animation Γεκηνπξγία πνξείαο θίλεζεο κέζα θαη γχξσ απφ ηα αληηθείκελα ζρεδίαζεο (walkthrough animations). Σερληθέο ζχλδεζεο κε ηξηζδηάζηαηα ζρέδηα ηνπ AutoCAD ή Architecture Σν ζύζηεκα IDEA Σν IDEA είλαη έλα Οινθιεξσκέλν Πεξηβάιινλ Αξρηηεθηνληθήο χλζεζεο, Φσηνξεαιηζκνχ θαη Κίλεζεο, πνπ ππεξθαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζχγρξνλνπ Αξρηηεθηνληθνχ Γξαθείνπ. Δκπεξηέρνληαο ην δηθφ ηνπ ζρεδηαζηηθφ ππξήλα (IntelliCAD), εμαζθαιίδεη απφιπηε απηνλνκία ζηνλ ρξήζηε ηνπ θαη κάιηζηα κε ηελ ίδηα αθξηβψο ιεηηνπξγηθφηεηα, αιιά θαη κνξθή αξρείσλ κε ην AutoCAD (Dwg). Ζ λέα ηερλνινγία κνληεινπνίεζεο BIM πνπ πηνζεηεί ην IDEA, παξέρεη απεξηφξηζηε επρέξεηα ζηελ δηακφξθσζε ηνπ 3D κνληέινπ ζε Μελέτη βιοκλιματικής κατοικίας με το λογισμικό EcoDesigner Σελίδα 15

17 Κεφάλαιο 1ο : «Ανασκόπηση συστημάτων CAD για τη σχεδίαση κτιρίων» εληππσζηαθά πςειέο επηδφζεηο θαη ηαρχηεηεο. Μέζσ ησλ ππνζπζηεκάησλ ηνπ PhotoIDEA θαη WalkIDEA παξάγεη ζθελέο θσηνξεαιηζκνχ πςειήο πνηφηεηαο θαη εηθνληθή πεξηήγεζε 3D θαη 4D (ηεξενζθνπηθή) αληίζηνηρα. Πιενλεθηήκαηα: Λεηηνπξγηθφηεηα AutoCAD θαη Πξσηνπνξηαθή ηερλνινγία BIM. Αζχιιεπηεο επηδψζεηο ζε ηαρχηεηεο. Απφιπηε ζρεδηαζηηθή απηνλνκία. χλζεζε, Φσηνξεαιηζκφο θαη θίλεζε, φια καδί ζε έλα πεξηβάιινλ. Δθπιεθηηθέο ζπλεξγίεο κε ηα κνλαδηθά IDEA Add Ons Δπηπιένλ : Έμππλνο Γηαρεηξηζηήο ρεδίσλ Μειέηεο BIM (Project drawings smart explorer & tree-view browser): Σν IDEA εκπεξηέρεη εμεξεπλεηή ζρεδίσλ (tree-view explorer), πνπ δηαηεξεί ελεκεξσκέλα φζα ζρέδηα νξίδεη ν ρξήζηεο ζηε κειέηε ηνπ (πρ. φςεηο, ηνκέο, πξννπηηθά θιπ) ζε ζρέζε ηφζν κε ηηο αιιαγέο ζην κνληέιν ηνπ θηηξίνπ, φζν θαη κε ηπρφλ πξνζζήθεο/επεκβάζεηο ηνπ ρξήζηε πάλσ ζε απηά ηα ζρέδηα (πρ. ηνπνζέηεζε πηλαθίδαο, εηζαγσγή ζπκβφισλ ή ζρεδίσλ απφ ηηο βηβιηνζήθεο, ζρφιηα, πςνκεηξηθέο ελδείμεηο θιπ). Πξνεγκέλνο Roof Modeler: Αλάκεζα ζην πιήζνο λέσλ δπλαηνηήησλ κνληεινπνίεζεο ζηεγψλ αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά νη θάζε είδνπο πξνζζήθεο (πρ. ζνθίηεο νπνηαζδήπνηε κνξθήο, ηξχπεο, αλνίγκαηα, skylights θ.α.), ε απηφκαηε έλσζε ρσξηζηψλ ζηεγψλ, ε δπλαηφηεηα νξηζκνχ δηπιήο θιίζεο ζηελ ίδηα πιεπξά, ε επρέξεηα πξνέθηαζεο θάζε πιεπξάο ρσξηζηά θαη πνιιά αθφκα. Κίλεζε κέζα ζην θσηνξεαιηζκέλν κνληέιν: Ο ρξήζηεο ηνπ IDEA κπνξεί πιένλ λα πεξηεγείηαη κέζα θαη έμσ απφ ην θσηνξεαιηζκέλν θηίξην, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ζπλζέηεη ην κνληέιν ηνπ, ράξε ζηνπο λένπο αιγφξηζκνπο απφθξπςεο θαη animation ζε OpenGL. Μελέτη βιοκλιματικής κατοικίας με το λογισμικό EcoDesigner Σελίδα 16

18 Κεφάλαιο 1ο : «Ανασκόπηση συστημάτων CAD για τη σχεδίαση κτιρίων» Νένη παξακεηξηθνί δηάινγνη αξρηηεθηνληθώλ ζηνηρείσλ: Νένη δηάινγνη γηα ζχλζεηα ζηνηρεία φπσο γηα παξάδεηγκα ε Κακηλάδα, ε Πέξγθνια θ.α. κε γλσζηή επρέξεηα δηακφξθσζεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ αξρηηεθηνληθψλ ζηνηρείσλ ηνπ IDEA. Γπλαηόηεηα απηόκαηεο δεκηνπξγίαο 3D νηθνπέδσλ: Ζ δπλαηφηεηα απηή πνπ ραξαθηεξίδεη ην Σνπνγξαθηθφ ππνζχζηεκα ηνπ IDEA (AutoREG) παξάγεη ην ηξηζδηάζηαην κνληέιν εδάθνπο, ρσξίο ηελ αλάγθε νξηζκνχ ηξηγψλσλ απφ ηνλ ρξήζηε. Γπλαηόηεηα επεμεξγαζίαο εηθόλαο: Ζ λέα εληνιή ImageEdit, δίλεη ηελ δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο θάζε αληηθεηκέλνπ «raster image» πνπ εκπεξηέρεηαη ζην κνληέιν ηνπ IDEA. Πιήζνο επηκέξνπο βειηηώζεσλ: Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη, ε δπλαηφηεηα νξηζκνχ θαη δηαρείξηζεο κε παξαιιειεπίπεδσλ ηνίρσλ, νη ελψζεηο ηνίρσλ κε ζθάιεο, ε επηινγή γηα απφθξπςε γξακκψλ ηνίρσλ θαη πιαθψλ ζηηο φςεηο θαη ζηηο ηνκέο, ε πξνζζήθε «γείζα» ζηα παξάζπξα, ε δπλαηφηεηα αιιαγήο πνιιψλ θνιψλσλ θ.α. Λεηηνπξγηθά Υαξαθηεξηζηηθά Απεξηόξηζηε επρέξεηα ζηελ ζύλζεζε θαη ειαζηηθή ηξνπνπνίεζε φγθσλ, ηνίρσλ-αλνηγκάησλ, πιαθψλ, θνιφλσλ θιπ βαζηθψλ ζηνηρείσλ ηεο θαηαζθεπήο (απηφκαηε δεκηνπξγία ελψζεσλ ηνίρσλ ζε 2D/3D, ελεκέξσζε δηαζηάζεσλ, θαζάξηζκα αλεπηζχκεησλ γξακκψλ θιπ, ζε θάζε ηξνπνπνίεζε). Οξηζκέλεο απφ ηηο πξνεγκέλεο ιεηηνπξγίεο Αξρηηεθηνληθήο χλζεζεο ηνπ IDEA είλαη νη αθφινπζεο: Δπέθηαζε-πξνζαξκνγή ησλ standard εληνιψλ CAD (copy, move, trim, extend θιπ) θαη γηα ηηο νληφηεηεο ηνπ IDEA (ηνίρνπο, αλνίγκαηα, δνθάξηα θιπ) πκπεξηθνξά interface αθξηβψο φπσο ην CAD, κε εθαξκνγή ησλ αληίζηνηρσλ εληνιψλ θαη επθνιηψλ γηα φια ηα δνκηθά ζηνηρεία Δπέθηαζε ησλ «έμππλσλ» εληνιψλ & ιεηηνπξγηψλ ζηνλ ζρεδηαζκφ ησλ ηνίρσλ (απηφκαηεο ελψζεηο, πξνεθηάζεηο, ηνκέο θιπ) θαη ησλ Αλνηγκάησλ Γπλακηθή απεηθφληζε ησλ κεηαβνιψλ ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (πρ. παξάζπξν θαηά ηελ ηνπνζέηεζε ή ηελ κεηαθίλεζε) Μελέτη βιοκλιματικής κατοικίας με το λογισμικό EcoDesigner Σελίδα 17

19 Κεφάλαιο 1ο : «Ανασκόπηση συστημάτων CAD για τη σχεδίαση κτιρίων» Δπθνιίεο grips ζε φια ηα ζηνηρεία πνπ απαηηνχλ κεγαιχηεξε επρέξεηα ζχλζεζεο-αιιαγψλ (ηνίρνη, αλνίγκαηα, πιάθεο, θνιψλεο, δνθνί θιπ) Γελίθεπζε ηεο ιεηηνπξγίαο «δεμί θιηθ -> properties» γηα άκεζν editing ζηνλ δηάινγν ησλ αληηθεηκέλσλ θαη δπλακηθφ real time επαλαζρεκαηηζκφ. Δπθνιία ζηελ δηακόξθσζε θάζε ζηνηρείνπ ζε πξαγκαηηθό ρξόλν. Διεχζεξε δεκηνπξγία θαη ηξνπνπνίεζε ζχλζεησλ ζηνηρείσλ (ζθάιεο, θάγθεια, ζηέγεο, αεηψκαηα, ξάκπεο θ.α.) ρσξίο πεξηνξηζκνχο. Ο ρξήζηεο έρεη ηελ αίζζεζε φηη δηαρεηξίδεηαη εχπιαζηα αληηθείκελα, ηηο κεηαβνιέο ησλ νπνίσλ παξαηεξεί ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Πινύζηεο βηβιηνζήθεο. Πιήζνο απφ έηνηκα ζχκβνια, αληηθείκελα θαη αξρηηεθηνληθέο ιεπηνκέξεηεο, νξγαλσκέλα ζε θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο, κε δπλακηθφ δηαρεηξηζηή βηβιηνζεθψλ πνπ επηηξέπεη ηελ εχθνιε δηαρείξηζε ησλ ππαξρφλησλ ζρεδίσλ αιιά θαη ηελ ελζσκάησζε λέσλ, νξίδνληαο κάιηζηα θαη θαηεγνξίεο βηβιηνζεθψλ εμαξρήο. Γελλήηξηεο Αλνηγκάησλ. Γελλήηξηεο δεκηνπξγίαο νπνηαζδήπνηε κνξθήο αλνηγκάησλ (παξαζχξσλ, πνξηψλ, ζπξνκέλσλ θιπ) πέξα απφ ηελ πιεζψξα έηνηκσλ αλνηγκάησλ ησλ βηβιηνζεθψλ, θαζψο επίζεο θαη θάγθεισλ, κε ηελ βνήζεηα ησλ νπνίσλ ν ρξήζηεο ζπλζέηεη εχθνια θαη ρσξίο πεξηνξηζκνχο, νπνηαζδήπνηε κνξθήο ζηνηρεία. Φσηνξεαιηζκόο Τςειήο Απόδνζεο. Με ην ελζσκαησκέλν πξφγξακκα Φσηνξεαιηζκνχ PhotoIDEA, ε παξαγσγή θσηνξεαιηζηηθψλ ζθελψλ πςειήο πνηφηεηαο γίλεηαη κε ην πάηεκα ελφο πιήθηξνπ, ράξε ζηελ έμππλε δνκή BIM. Ο ρξήζηεο έρεη άκεζε θσηνξεαιηζηηθή απεηθφληζε θάζε ζθελήο ηεο θαηαζθεπήο ηνπ θαη απεξηφξηζηε επρέξεηα ζε δνθηκέο κέζα απφ ηηο δπλαηφηεηεο επηιεθηηθήο ή νκαδηθήο παξέκβαζεο ζε θάζε παξάκεηξν (πιηθά, θσηηζκφο, θφλην θ.α.). "Πεξπάηεκα" κέζα θαη έμσ από ην Κηίξην. Με ηελ λέα γεληά εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο WalkIDEA, ε θίλεζε κέζα θαη έμσ απφ ην θηίξην είλαη εληππσζηαθά γξήγνξε θαη νκαιή (fast & smooth). H πνηφηεηα ηνπ video είλαη εμαηξεηηθή, θαη ε απνζήθεπζε ζε αξρείν γίλεηαη απιά κε ην πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ rec. Δπηπξφζζεηα, κε έλα θιηθ, δίλεηαη θαη ε δπλαηφηεηα Μελέτη βιοκλιματικής κατοικίας με το λογισμικό EcoDesigner Σελίδα 18

20 Κεφάλαιο 1ο : «Ανασκόπηση συστημάτων CAD για τη σχεδίαση κτιρίων» ηεξενζθνπηθήο (4D) απεηθφληζεο (Stereoanaglyph) κε ηελ βνήζεηα ησλ εηδηθψλ γπαιηψλ πνπ ζπλνδεχνπλ ην πξφγξακκα Σν ζύζηεκα Allplan Engineering. Σν κνλαδηθφ πεξηβάιινλ ρξήζεο ηνπ Allplan Engineering επηηξέπεη ζηνλ κειεηεηή λα ζρεδηάζεη κε εθπιεθηηθή ηαρχηεηα ζε 3D κνξθή νπνηνλδήπνηε ηχπν νπιηζκνχ, φζν πνιχπινθε θαη λα είλαη κία θαηαζθεπή απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα. Οη εθαξκνγέο πνπ έρεη ην Allplan Engineering είλαη απεξηφξηζηεο: θηηξηαθά έξγα έξγα ππνδνκήο γέθπξεο δεμακελέο ηνχλει ηνίρνη αληηζηήξημεο πξνθαηαζθεπαζκέλα θηίξηα Σν Allplan Engineering πξνζθέξεη κνλαδηθά πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε ηελ παξαδνζηαθή 2D ζρεδίαζε, θαζψο ν ρξήζηεο εξγάδεηαη πάλσ ζε έλα θαη κνλαδηθφ 3D κνληέιν πνπ ηνπ δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα παξάγεη απηφκαηα φιεο ηηο φςεηο θαη ηνκέο ηεο θαηαζθεπήο. Σαπηφρξνλα ην 3D κνληέιν ηνπ δίλεη κία κνλαδηθή επνπηεία επί ηεο θαηαζθεπήο, γηα λα απνθχγεη ιάζε θαη παξαβιέςεηο. Οη νπνηαζδήπνηε αιιαγέο πνπ γίλνπλ εθ ησλ πζηέξσλ δελ απνηεινχλ επίζεο θαλέλα πξφβιεκα γηα ην Allplan Engineering, θαζψο απηέο ελεκεξψλνπλ απηφκαηα θαη φια ηα ζρέδηα πνπ έρνπλ παξαρζεί. Έηζη ηα ιάζε εθκεδελίδνληαη θαη ε ηαρχηεηα απνγεηψλεηαη. Με ηελ έμππλε 3D ζρεδίαζε πνπ δηαζέηεη ην Allplan Engineering, έρνπκε έλα αθφκα πνιχ ζεκαληηθφ θαη κνλαδηθφ πιενλέθηεκα: απηφκαηε παξαγσγή πξνζκεηξήζεσλ θαη δπγνινγίσλ γηα φινπο ηνπο νπιηζκνχο πνπ έρνπκε ζρεδηάζεη. Μελέτη βιοκλιματικής κατοικίας με το λογισμικό EcoDesigner Σελίδα 19

21 Κεφάλαιο 1ο : «Ανασκόπηση συστημάτων CAD για τη σχεδίαση κτιρίων» Καζψο ν ρξήζηεο ζρεδηάδεη κε πξαγκαηηθά ζηνηρεία νπιηζκνχ, ην πξφγξακκα γλσξίδεη αλά πάζα ζηηγκή ηνλ φγθν θαη ην βάξνο ηνπο θαη κπνξεί λα ηνλ εκθαλίδεη ηφζν ζε κνξθή ιίζηαο γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία, φζν θαη ζε κνξθή επηγξαθήο γηα ηελ εθηχπσζε ηνπο καδί κε ηα ζρέδηα. Δίλαη γλσζηφ φηη κε ηελ παξαδνζηαθή 2D ζρεδίαζε, ε παξαγσγή φισλ ησλ μπινηχπσλ κίαο θαηαζθεπήο απαηηεί πνιχ ρξφλν θαη ηδηαίηεξε πξνζνρή γηα λα απνδνζνχλ ζσζηά φια ηα ζηνηρεία, ηδηαίηεξα εάλ απηά έρνπλ κεγάιν βαζκφ πνιππινθφηεηαο. Αληίζεηα κε ην Allplan Engineering ε ζρεδίαζε κέζσ ελφο θαη κνλαδηθνχ «έμππλνπ» θαηαζθεπαζηηθνχ κνληέινπ ζαο πξνζθέξεη κία πνιχ πην απιή θαη εχθνιε κέζνδν: κπνξείηε κε κία θίλεζε λα παξάγεηε θαηφςεηο θαη ηνκέο, θαηεπζείαλ απφ ην θαηαζθεπαζηηθφ κνληέιν. Ζ απεηθφληζε φισλ απηψλ κε ηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο γξακκψλ, hatch, θηι.., κπνξεί λα είλαη απφιπηα απηνκαηνπνηεκέλε, αθνχ φιεο νη ξπζκίζεηο κπνξνχλ λα απνζεθεπηνχλ σο πξφηππεο. Σν Allplan Engineering πξνζθέξεη επίζεο κία κεγάιε γθάκα εξγαιείσλ γηα ελεξγεηαθέο κειέηεο, απφ ηελ ζρεδίαζε θσηνβνιηατθψλ θαη ειηαθψλ ζπζηεκάησλ, έσο θαη ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζεξκαληηθήο ηθαλφηεηαο ελφο θηηξίνπ. Με ην πξφζζεην module ηεο Δλεξγεηαθήο πηζηνπνίεζεο κπνξείηε λα εηζάγεηε ελεξγεηαθά θαη νηθνινγηθά δεδνκέλα πάλσ ζην θαηαζθεπαζηηθφ κνληέιν, βάζεη παξακέηξσλ πνπ δηαζέηεη θαη απαηηεί θάζε ρψξα. Έηζη, κπνξνχκε λα έρνπκε θαη ηελ ελεξγεηαθή πηζηνπνίεζε πνπ ρξεηάδεηαη Σν ζύζηεκα Revit Architecture. Σν Autodesk Revit καο βνεζά λα εξεπλήζνπκε ηηο πην θαηλνηφκεο ζρεδηαζηηθέο ηδέεο απφ ην αξρηθφ ζηάδην. Καηαζθεπαζκέλν κε ηελ ηειεπηαία ηερλνινγία ηνπ Building Information Modeling (BIM), ε αξρηηεθηνληθή εθαξκνγή Autodesk Revit παξέρεη ηελ κέγηζηε ππνζηήξημε γηα ηνλ βηψζηκν ζρεδηαζκφ ηεο θαηαζθεπήο, Μελέτη βιοκλιματικής κατοικίας με το λογισμικό EcoDesigner Σελίδα 20

22 Κεφάλαιο 1ο : «Ανασκόπηση συστημάτων CAD για τη σχεδίαση κτιρίων» ηελ αλίρλεπζε πξνβιεκάησλ θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο θαηαζθεπήο, βνεζψληαο ηελ ζπλεξγαζία ηνπ κεραληθνχ, ησλ αλαδφρσλ θαη ησλ ηδηνθηεηψλ. Οη νπνηεζδήπνηε αιιαγέο ηνπ έξγνπ, ελεκεξψλνπλ απηφκαηα φια ηα ζρέδηα, νξγαλψλνληαο ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηελ αμηνπηζηία ηεο ηεθκεξίσζεο καο. Σν λέν θαη θαηλνηφκν Autodesk Revit Architecture παξέρεη εχθνια εξγαιεία γηα free-form modelling θαη παξακεηξηθή ζρεδίαζε, ελψ ππνζηεξίδεη ηελ αλάιπζε ηνπ ζρεδίνπ αθφκε θαη ζε αξρηθφ ζηάδην. ρεδηάδνπκε ειεχζεξα, θαη δεκηνπξγνχκε ηηο πην πνιχπινθεο 3D θφξκεο. Σν Autodesk Revit Architecture ππνζηεξίδεη ηελ αλάιπζε ηνπ θηηξίνπ απφ ην αξρηθφ ζηάδην ηεο κειέηεο ψζηε λα ιεθζνχλ έγθαηξα απνθάζεηο. Τπνινγίδεη άκεζα ρψξνπο, εκβαδά, φγθνπο, ελεξγεηαθέο απψιεηεο, πιηθά. Σν εξγαιείν Building Maker ηνπ Autodesk Revit καο βνεζά λα κεηαζρεκαηίζνπκε ηηο κνξθέο καο ζε πιήξσο ιεηηνπξγηθά ζρέδηα. Δπηιέγνπκε θαη πξνζζέηνπκε επηθάλεηεο γηα λα ζρεδηάζνπκε ηνίρνπο, ζηέγεο, παηψκαηα θαη ζπζηήκαηα παινπηλάθσλ. Δμάγνπκε ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ηνπ θηηξίνπ θαη αλά φξνθν. Σν ινγηζκηθφ αξρηηεθηνληθήο κειέηεο Autodesk Revit Architecture software θαηαζθεπάζηεθε ψζηε λα ιεηηνπξγεί κε ηνλ ηξφπν πνπ ζθέπηνληαη νη αξρηηέθηνλεο. Σν Autodesk Revit Architecture παξέρεη θάζε πιεξνθνξία, 2D, 3D φςεηο, ηνκέο, αιιαγέο, ιεπηνκέξεηεο θ.α. απφ ηελ βάζε δεδνκέλσλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλν ην θηίξην καο. Μηα αιιαγή νπνπδήπνηε, είλαη κηα αιιαγή παληνχ. Σα παξακεηξηθά αληηθείκελα, είλαη ε βάζε ηνπ Autodesk Revit. Τπνινγίδνπκε ιεπηνκεξείο πίλαθεο πιηθψλ θαη πξνυπνινγηζκφ θφζηνπο. Γεκηνπξγνχκε θσηνξεαιηζηηθέο απεηθνλίζεηο ησλ ηδεψλ καο θαη δνχκε ην θηίξην πξηλ αθφκε ρηηζηεί. Σν ελζσκαησκέλν Mental Ray πνπ πεξηιακβάλεη ην ινγηζκηθφ, πξνζθέξεη πςειήο πνηφηεηαο θσηνξεαιηζκνχο, ηαρχηεξνπο ρξφλνπο θαη κηα πνηνηηθή παξνπζίαζε ηνπ ζρεδίνπ. Μελέτη βιοκλιματικής κατοικίας με το λογισμικό EcoDesigner Σελίδα 21

23 Κεφάλαιο 1ο : «Ανασκόπηση συστημάτων CAD για τη σχεδίαση κτιρίων» Δπηπιένλ : Έμππλνο Γηαρεηξηζηήο ρεδίσλ Μειέηεο BIM (Project drawings smart explorer & tree-view browser): Σν IDEA εκπεξηέρεη εμεξεπλεηή ζρεδίσλ (tree-view explorer), πνπ δηαηεξεί ελεκεξσκέλα φζα ζρέδηα νξίδεη ν ρξήζηεο ζηε κειέηε ηνπ (πρ. φςεηο, ηνκέο, πξννπηηθά θιπ) ζε ζρέζε ηφζν κε ηηο αιιαγέο ζην κνληέιν ηνπ θηηξίνπ, φζν θαη κε ηπρφλ πξνζζήθεο/επεκβάζεηο ηνπ ρξήζηε πάλσ ζε απηά ηα ζρέδηα (πρ. ηνπνζέηεζε πηλαθίδαο, εηζαγσγή ζπκβφισλ ή ζρεδίσλ απφ ηηο βηβιηνζήθεο, ζρφιηα, πςνκεηξηθέο ελδείμεηο θιπ). Πξνεγκέλνο Roof Modeler: Αλάκεζα ζην πιήζνο λέσλ δπλαηνηήησλ κνληεινπνίεζεο ζηεγψλ αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά νη θάζε είδνπο πξνζζήθεο (πρ. ζνθίηεο νπνηαζδήπνηε κνξθήο, ηξχπεο, αλνίγκαηα, skylights θ.α.), ε απηφκαηε έλσζε ρσξηζηψλ ζηεγψλ, ε δπλαηφηεηα νξηζκνχ δηπιήο θιίζεο ζηελ ίδηα πιεπξά, ε επρέξεηα πξνέθηαζεο θάζε πιεπξάο ρσξηζηά θαη πνιιά αθφκα. Κίλεζε κέζα ζην θσηνξεαιηζκέλν κνληέιν: Ο ρξήζηεο ηνπ IDEA κπνξεί πιένλ λα πεξηεγείηαη κέζα θαη έμσ απφ ην θσηνξεαιηζκέλν θηίξην, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ζπλζέηεη ην κνληέιν ηνπ, ράξε ζηνπο λένπο αιγφξηζκνπο απφθξπςεο θαη animation ζε OpenGL. Νένη παξακεηξηθνί δηάινγνη αξρηηεθηνληθώλ ζηνηρείσλ: Νένη δηάινγνη γηα ζχλζεηα ζηνηρεία φπσο γηα παξάδεηγκα ε Κακηλάδα, ε Πέξγθνια θ.α. κε γλσζηή επρέξεηα δηακφξθσζεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ αξρηηεθηνληθψλ ζηνηρείσλ ηνπ IDEA. Γπλαηόηεηα απηόκαηεο δεκηνπξγίαο 3D νηθνπέδσλ: Ζ δπλαηφηεηα απηή πνπ ραξαθηεξίδεη ην Σνπνγξαθηθφ ππνζχζηεκα ηνπ IDEA (AutoREG) παξάγεη ην ηξηζδηάζηαην κνληέιν εδάθνπο, ρσξίο ηελ αλάγθε νξηζκνχ ηξηγψλσλ απφ ηνλ ρξήζηε. Γπλαηόηεηα επεμεξγαζίαο εηθόλαο: Ζ λέα εληνιή ImageEdit, δίλεη ηελ δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο θάζε αληηθεηκέλνπ «raster image» πνπ εκπεξηέρεηαη ζην κνληέιν ηνπ IDEA. Πιήζνο επηκέξνπο βειηηώζεσλ: Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη, ε δπλαηφηεηα νξηζκνχ θαη δηαρείξηζεο κε παξαιιειεπίπεδσλ ηνίρσλ, νη ελψζεηο ηνίρσλ κε Μελέτη βιοκλιματικής κατοικίας με το λογισμικό EcoDesigner Σελίδα 22

24 Κεφάλαιο 1ο : «Ανασκόπηση συστημάτων CAD για τη σχεδίαση κτιρίων» ζθάιεο, ε επηινγή γηα απφθξπςε γξακκψλ ηνίρσλ θαη πιαθψλ ζηηο φςεηο θαη ζηηο ηνκέο, ε πξνζζήθε «γείζα» ζηα παξάζπξα, ε δπλαηφηεηα αιιαγήο πνιιψλ θνιψλσλ θ.α. Γεκηνπξγία βηβιηνζήθεο Γεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε θσηεηλψλ πεγψλ - εθέ Κάκεξεο Δηζαγσγή ζην animation Γεκηνπξγία πνξείαο θίλεζεο κέζα θαη γχξσ απφ ηα αληηθείκελα ζρεδίαζεο (walkthrough animations). Σερληθέο ζχλδεζεο κε ηξηζδηάζηαηα ζρέδηα ηνπ AutoCAD ή Architecture. Δθηππψλνπκε ηα ζρέδηά καο άκεζα κέζα απφ ην sheets set view, ηνπ project Navigator ζε PDF κνξθή. Έηζη επηηαρχλνπκε ηε δηαδηθαζία εθηχπσζήο καο. Απιά θάλνληαο δεμί θιίθ πάλσ ζην sheet πνπ ζέινπκε λα ηππψζνπκε καο εκθαλίδεηαη πίλαθαο πεξηερνκέλσλ πνπ καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμνπκε ην ηη ζέινπκε λα θάλνπκε (ζε πνηα κνξθή ζέινπκε λα εθηππψζνπκε) ην αξρείν πνπ έρνπκε αξρηθά επηιέμεη. Μελέτη βιοκλιματικής κατοικίας με το λογισμικό EcoDesigner Σελίδα 23

25 Κεφάλαιο 2 ο : «Το σύστημα ArchiCAD» ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 ν «Σν ζχζηεκα ArchiCAD» 2.1 Ειζαγωγή ζηο ππόγπαμμα ArchiCAD. Σν ArchiCAD πξνζθέξεη κηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ζηε δηαδηθαζία εμέιημεο ησλ εξγαζηψλ καο, ε νπνία καο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα ειέγρνπκε ην ζρέδηφ καο, δηαηεξψληαο ηελ αθξίβεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθή ηεθκεξίσζε. Δλψ ζεθψλνπκε ηνίρνπο, βάδνπκε παηψκαηα, πξνζζέηνπκε πφξηεο θαη παξάζπξα,δεκηνπξγνχκε ηηο ζθάιεο θαη επηιχνπκε ηηο ζηέγεο απηφ ην εξγαιείν δεκηνπξγίαο πιεξνθνξηψλ ηνπ θηηξίνπ, δεκηνπξγεί κηα θεληξηθή βάζε δεδνκέλσλ ησλ ηξηζδηάζηαησλ ζηνηρείσλ ηνπ κνληέινπ. Απφ απηφ κπνξνχκε λα εμαγάγνπκε φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε ηεθκεξίσζε ηνπ ζρεδίνπ καο - πιήξε ζρέδηα, φςεηο θαη ηνκέο, αξρηηεθηνληθέο θαη θαηαζθεπαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο, πξνκεηξήζεηο πιηθψλ, πίλαθεο παξαζχξσλ/ ζπξψλ ηειεησκάησλ, θσηνξεαιηζκνχο, ηαηλίεο θαη VR ζθεληθά. Απηφ ζεκαίλεη φηη ελψ ζρεδηάδνπκε, ην ArchiCAD δεκηνπξγεί φιε ηελ ηεθκεξίσζε ηεο κειέηεο, ειαρηζηνπνηψληαο ηελ επαλαιεπηηθή θαη αληαξή ζρεδηαζηηθή εξγαζία. Καη αληίζεηα απφ ηα 2D ζρεδηαζηηθά πξνγξάκκαηα, ε πξφζβαζε ζην Δηθνληθφ Κηίξην, ζεκαίλεη φηη κπνξνχκε λα θάλνπκε αιιαγέο νπνηαδήπνηε ζηηγκή δηαηεξψληαο ηελ αθεξαηφηεηα ησλ εγγξάθσλ καο, ρσξίο λα δηαθηλδπλεχνπκε ιάζε πνπ θνζηίδνπλ ζε ρξήκαηα ή παξαγσγηθφηεηα. Ζ πξνζέγγηζε ηνπ Δηθνληθνχ Κηηξίνπ καο δίλεη πιενλέθηεκα ζήκεξα, ελζσκαηψλνληαο ηελ εξγαζία καο ζηε ιχζε ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ Κηηξίνπ. Με ην ArchiCAD κπνξνχκε γξήγνξα θαη εχθνια λα έρνπκε αθξηβή πξφζβαζε ζηε ζσζηή απεηθφληζε γηα θάζε θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ θηηξίνπ, θαη γηα φινπο ηνπο δηαθνξεηηθνχο ζπλεξγάηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα. Όια ηα ηεθκήξηα καο είλαη κφιηο έλα ή δχν θιίθ καθξηά. Ο πειάηεο κπνξεί λα δεη φρη κφλν ηε δηαξξχζκηζε θαη ην ηνπνγξαθηθφ, αιιά θαη πψο είλαη λα πεξπαηάο κέζα ζην ρψξν, ή πψο ην θσο ηνπ ήιηνπ επηδξά ζε έλα ζπγθεθξηκέλν δσκάηην ζε δηαθνξεηηθέο ψξεο ηεο εκέξαο.οη ζχκβνπινη Μελέτη βιοκλιματικής κατοικίας με το λογισμικό EcoDesigner Σελίδα 24

26 Κεφάλαιο 2 ο : «Το σύστημα ArchiCAD» κπνξνχλ λα ιάβνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ θηηξίνπ ζε ειεθηξνληθή κνξθή, αλεμάξηεηα απφ ην πνηα πιαηθφξκα CAD ρξεζηκνπνηνχλ, λα θάλνπλ αιιαγέο θαη λα επηζηξέςνπλ ην αξρείν γηα ηελ πεξαηηέξσ εξγαζία ρσξίο νπνηαδήπνηε απψιεηα ησλ δεδνκέλσλ ηνπ Δηθνληθνχ Κηηξίνπ εμ αηηίαο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο. Πεξηεθηηθνί πίλαθεο, πξνκεηξήζεηο πιηθψλ, είλαη δηαζέζηκα ζηνπο θαηαζθεπαζηέο θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο, θαζψο επίζεο θαη ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ ζχκθσλα κε ηελ δεηνχκελε θιίκαθα. Οη θαηαζθεπαζηέο κπνξνχλ λα πξνγξακκαηίζνπλ εξγαζίεο, λα δεκηνπξγήζνπλ ηαηλίεο βαζηζκέλεο ζην ρξνληθφ πξνγξακκαηηζκφ ηεο κειέηεο θαη λα ηεθκεξηψζνπλ νπνηαδήπνηε θάζε θαηαζθεπήο ή θαηεδάθηζεο ηνπ θηηξίνπ. Καη νη ππεχζπλνη γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ έξγνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο θσηνξεαιηζηηθέο απφςεηο γηα έλα δηαθεκηζηηθφ έληππν πσιήζεσλ. Σν ζεκαληηθφηεξν: απηά ηα ηεθκήξηα δεκηνπξγνχληαη ελψ εκείο ζρεδηάδνπκε, θαη παξακέλνπλ ελεκεξσκέλα ελψ εμειίζζνπκε ηελ κειέηε. To Archicad καο δίλεη ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηα εξγαιεία γηα πςεινχ επηπέδνπ αξρηηεθηνληθή θαη απμεκέλε παξαγσγηθφηεηα. Απφ ηελ κέξα ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ ην Archicad ζρεδηάζηεθε απφ αξρηηέθηνλεο γηα αξρηηέθηνλεο θαη κέζα ζηα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ βειηηψζεθε θαη αλαπηχρζεθε ζε ηέηνην βαζκφ ψζηε λα κπνξνχκε αθφκα θαιχηεξα θαη πην εχθνια: Να επηθεληξσζνχκε ζην ζρέδηφ καο Να δηαρεηξηδφκαζηε ηηο αιιαγέο Να αμηνινγνχκε ελαιιαθηηθνχο ζρεδηαζκνχο Να ζπλεξγαδφκαζηε Να ζπληνλίδνπκε ηηο εξγαζίεο καο Σν ArchiCAD πξνζθέξεη κηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ζηε ξνή εξγαζίαο καο, ε νπνία καο επηηξέπεη λα έρνπκε κεγαιχηεξν έιεγρν ζηα ζρέδηά καο, ελψ εμαζθαιίδνπκε ηε κέγηζηε αθξίβεηα θαη απφδνζε ζηηο καθέηεο καο. Μελέτη βιοκλιματικής κατοικίας με το λογισμικό EcoDesigner Σελίδα 25

27 Κεφάλαιο 2 ο : «Το σύστημα ArchiCAD» 2.2 Κςπιόηεπα σαπακηηπιζηικά ηος ArchiCAD Σν εηθνληθό θηίξην: Σν ArchiCAD απνζεθεχεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο γηα ην θηίξην ζε κηα θεληξηθή βάζε δεδνκέλσλ. Οη αιιαγέο πνπ γίλνληαη ζε κηα άπνςε ελεκεξψλνπλ φιεο ηηο άιιεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαηφςεσλ, ησλ ηνκψλ - φςεσλ, ησλ ηξηζδηάζηαησλ κνληέισλ θαη ησλ πξνζκεηξήζεσλ ησλ πιηθψλ. Έμππλα αληηθείκελα: Σα έμππλα θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία ηνπ ArchiCAD φπσο νη πφξηεο, ηα παξάζπξα, θαη ηα ππνζηπιψκαηα, αληηιακβάλνληαη θαη αληηδξνχλ ζην πεξηβάιινλ ηνπο. Απηφ επηηαρχλεη ηελ εξγαζία, θαζηζηά ηε δηαρείξηζε ηεο κειέηεο επθνιφηεξε θαη καο επηηξέπεη λα θαηαζθεπάδνπκε αληί απιά λα ζρεδηάδνπκε. Αθφκε θαη αλ μεθηλήζνπκε λα εξγαδφκαζηε κε απιέο γξακκέο, ηφμα θαη θακπχιεο, ην καγηθφ ξαβδί κπνξεί λα κεηαηξέςεη ηα ζηνηρεία απηά ζε έμππλα θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία ηνπ θηηξίνπ. Ζ δπλαηόηεηα λα ζθαπηόκαζηε θαη λα δνπιεύνπκε "απεπζείαο" ζε ηξηζδηάζηαηε κνξθή: Μπνξνχκε λα ζρεδηάδνπκε θαη λα επεμεξγαδφκαζηε ην κνληέιν ζε ηξηζδηάζηαηε άπνςε, λα θάλνπκε πινήγεζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν γηα λα ειέγρνπκε ην ζρέδην, θαη λα δηαηεξνχκε άκεζε επαθή κε ηνπο πειάηεο θαηά ηηο δηαθνξεηηθέο θάζεηο ηνπ ζρεδηαζκνχ. Άκεζε απεηθόληζε: Σα εξγαιεία θσηνξεαιηζκνχ ηνπ ArchiCAD είλαη εχθνια ζηε ρξήζε θαη δελ απαηηνχληαη εηδηθέο γλψζεηο γηα λα παξαρζνχλ εληππσζηαθά απνηειέζκαηα. Οη VR παξνπζηάζεηο θαη νη ηαηλίεο κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ θαηεπζείαλ κέζα ζην ArchiCAD. Απνηειεζκαηηθή ηεθκεξίσζε: Σα θαηαζθεπαζηηθά ηεθκήξηα θαη ηα αξρεία κπνξνχλ λα πξνέιζνπλ απηφκαηα απφ ην κνληέιν ηνπ Δηθνληθνχ Κηηξίνπ. Οη δηαδξαζηηθνί πίλαθεο θαη νη πξνκεηξήζεηο ησλ πιηθψλ κπνξνχλ λα παξαρζνχλ άκεζα θαη απεηθνλίδνπλ πάληα ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ηνπ κνληέινπ ηνπ θηηξίνπ. Οη δηαζηάζεηο ηνπνζεηνχληαη απηφκαηα θαη είλαη πάληα ζπζρεηηζκέλεο. Σν απηφκαην Μελέτη βιοκλιματικής κατοικίας με το λογισμικό EcoDesigner Σελίδα 26

28 Κεφάλαιο 2 ο : «Το σύστημα ArchiCAD» καξθάξηζκα θαη ην λέν εληζρπκέλν εξγαιείν γηα ηελ δεκηνπξγία ιεπηνκεξεηψλ δηεπθνιχλνπλ ηελ αληαξή ζρεδηαζηηθή εξγαζία. Πηλαθίδεο ρσξίο εκπόδηα : Σν βηβιίν πηλαθίδσλ καο επηηξέπεη λα εηζάγνπκε ζρέδηα απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο θαη λα εθηππψλνπκε ειεχζεξα ζε πνηθηιία plotter θαη εθηππσηψλ. Ζ απηφκαηε αξίζκεζε ζειίδσλ θαη νη πξφηππεο ζειίδεο ζαο εμνηθνλνκνχλ ρξφλν ελψ ε άκεζε ζχλδεζε εμαζθαιίδεη νινθιεξσκέλε ηεθκεξίσζε φιεο νη αιιαγέο ζην εηθνληθφ θηίξην ελεκεξψλνπλ απηφκαηα ηα ζρέδηα. Διεύζεξε επηθνηλσλία: Ζ ηερλνινγία TeamWork ηνπ ArchiCAD θάλεη εχθνιν ην κνίξαζκα κηαο κειέηεο κεηαμχ ησλ ζπλεξγαηψλ. Γηαλείκνπκε ζρέδηα ζε πειάηεο θαη ζε ζπκβνχινπο κε δηάθνξεο κνξθέο αξρείσλ CAD ή ρξεζηκνπνηήζηε ην Web γηα ηελ αλαζεψξεζε θαη ηελ ζεκείσζε. Οη αιιαγέο πνπ πξνθχπηνπλ κπνξνχλ εχθνια λα ζπγρσλεπηνχλ κε ηε κειέηε Νέα ραξαθηεξηζηηθά. Δκείο δνπιέςακε πάλσ ζηελ έθδνζε ArchiCAD 13, ε νπνία ελζσκαηψλεη δηάθνξα λέα ραξαθηεξηζηηθά απφ ηηο πξνεγνχκελεο εθδφζεηο. Σν ArchiCAD 13 εμειίζζεη ηε ζέζε ηνπ σο ηεο πην νινθιεξσκέλεο θαη επέιηθηεο ζρεδηαζηηθήο ιχζεο ζηελ θαηεγνξία BIM, δίλεη έκθαζε ζηελ ηαρχηεηα, ηε ζρεδίαζε θαη ηελ ηεθκεξίσζε, εηζάγνληαο δπλαηφηεηεο φπσο ε ππνζηήξημε πνιιαπιψλ επεμεξγαζηψλ, ην λέν ζχζηεκα Σνηρνπεηάζκαηνο θαη ην 3D Έγγξαθν, πξψην γηα κία εθαξκνγή BIM επίζεο είλαη ε πξψηε εθαξκνγή ΒΗΜ πνπ εθκεηαιιεχεηαη ηελ πνιππχξελε ηερλνινγία. Γηα παξάδεηγκα, ε παξαγσγή ηνκψλ θαη φςεσλ απφ ην Μνληέιν Δηθνληθνχ Κηηξίνπ επηηαρχλεηαη δξακαηηθά ζε ππνινγηζηέο πνιιαπιψλ επεμεξγαζηψλ. Σνηρνπέηαζκα Έλα λέν εξγαιείν ην Σνηρνπέηαζκα, πνπ βξίζθεηαη ζηελ ηππηθή εξγαιεηνζήθε ηνπ ArchiCAD, ζαο επηηξέπεη λα ζρεδηάδεηε θαη λα ηεθκεξηψλεηε πνιχπινθα ζπζηήκαηα Σνηρνπεηαζκάησλ ζην παξάζπξν Κάηνςεο, Σνκήο ή 3D. Μελέτη βιοκλιματικής κατοικίας με το λογισμικό EcoDesigner Σελίδα 27

29 Κεφάλαιο 2 ο : «Το σύστημα ArchiCAD» 3D Έγγξαθν Σν 3D Έγγξαθν ζαο επηηξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεηε νπνηαδήπνηε 3D άπνςε ηνπ κνληέινπ ζαλ βάζε γηα ηε δεκηνπξγία ελφο εγγξάθνπ, ζην νπνίν κπνξείηε λα πξνζζέζεηε δηαζηάζεηο, ζεκάλζεηο θαη πξφζζεηα 2D ζρεδηαζηηθά ζηνηρεία. Βειηηώζεηο StairMaker. Οη Ρπζκίζεηο θάιαο πξνζθέξνπλ πεξηζζφηεξεο παξακέηξνπο, επηηξέπνληαο ζαο λα πξνζαξκφδεηε ηελ εκθάληζε ηνπ ζπκβφινπ θάηνςεο ηεο ζθάιαο, έηζη ψζηε λα θαιχπηεη ηα ηνπηθά πξφηππα. Μεξηθή Δκθάληζε Γνκήο Δπέιηθηε Δκθάληζε γηα ηηο ζηξψζεηο Ππξήλα/Σειεηψκαηα ησλ ζχλζεησλ θαη ησλ ζχκπινθσλ ζηνηρείσλ. Ακθίδξνκε Αλαθνξά εκαδηνύ ρεδίνπ Σν πάλει Σίηινο (Ρπζκίζεηο ρεδίνπ) ζαο παξέρεη ηψξα πξφζβαζε ζηε ιεηηνπξγία παξαπνκπή. Ζ Παξαπνκπή καο επηηξέπεη λα πξνζζέηνπκε πιεξνθνξίεο ζηνλ ηίηιν ρεδίνπ, γηα ην ID Πηλαθίδαο: πην ζπγθεθξηκέλα, ην ID κίαο ή πεξηζζφηεξσλ Πηλαθίδσλ πνπ πεξηέρνπλ έλα ρέδην πνπ εκθαλίδεη ην ζεκάδη πεγήο ηνπ ηξέρνληνο ρεδίνπ Ώζεζε/ηνίρηζε/Καηαλνκή ηνηρείσλ Ο ρξήζηεο κπνξεί ηψξα λα επηιέγεη νπνηνδήπνηε αληηθείκελν ζην 2D ή ζην 3D θαη λα εθηειεί ψζεζε, ζηνίρηζε θαη θαηαλνκή ηνπ, κε ηξφπν πνπ κνηάδεη κε εθείλνλ ησλ δεκνθηιψλ εθαξκνγψλ γξαθείνπ. Βειηηώζεηο Γηαιόγνπ Μπάξεο (Γξακκέο) Γηαρσξηζκνχ: Με ηηο κπάξεο Γηαρσξηζκνχ κπνξείηε λα βιέπεηε θαη λα αιιεινεπηδξάηε ζηα πάλει ησλ δηαιφγσλ επθνιφηεξα θαη ηαρχηεξα. Μελέτη βιοκλιματικής κατοικίας με το λογισμικό EcoDesigner Σελίδα 28

30 Κεφάλαιο 2 ο : «Το σύστημα ArchiCAD» Δπηθεθαιίδεο κε δπλαηφηεηεο Αιιαγήο Μεγέζνπο θαη ηαμηλφκεζεο: Κάληε απιά, θιηθ θαη ζχξζηκν, γηα λα ηαμηλνκήζεηε ή λα αιιάμεηε ην κέγεζνο ησλ πεδίσλ επηθεθαιίδαο ζηνπο εμήο δηαιφγνπο (ε Αιιαγή Μεγέζνπο είλαη δηαζέζηκε φπνπ ε επηθεθαιίδα πεξηέρεη θείκελν αληί γηα εηθνλίδηα). Πινήγεζε ζην Γηάινγν Ρπζκίζεσλ Αληηθεηκέλνπ: ηηο Ρπζκίζεηο Αληηθεηκέλνπ, φηαλ επηιέμεηε έλα αληηθείκελν ζηελ πεξηνρή αλαδήηεζεο, νη ξπζκίζεηο απηνχ ηνπ αληηθεηκέλνπ εκθαλίδνληαη ζηε δεμηά πιεπξά ηνπ δηαιφγνπ. Δκθάληζε εκαδηνύ Σνκήο/Όςεο Ζ εκθάληζε εκαδηνχ Σνκήο θαη Όςεο δελ απνηειεί πιένλ κία Δπηινγή Άπνςεο Μνληέινπ. Οξίζηε μερσξηζηέο πξνηηκήζεηο γηα ηα ζεκάδηα Σνκήο θαη ηα ζεκάδηα Όςεο, ζηνπο αληίζηνηρνπο δηαιφγνπο Ρπζκίζεσλ. Δπηινγέο Δγθνπήο γηα Πόξηεο/Παξάζπξα ηηο Ρπζκίζεηο Πφξηαο/Παξαζχξνπ πξνζθέξεηαη ηψξα έλα εθηεηακέλν ζχλνιν επηινγψλ γηα λα θαζνξίδνπκε ηελ Δγθνπή Πφξηαο/Παξαζχξνπ. Βειηηώζεηο Ράζηεξ Σν ArchiCAD πξνζθέξεη ηψξα πξφζζεηεο παξαιιαγέο δεκηνπξγίαο θαη εθαξκνγήο ησλ ξάζηεξ. Γηάηαμε Αξρείνπ PMK Απφ ην ArchiCAD 13, ε δηάηαμε PMK είλαη δηαζέζηκε γηα απνζήθεπζε απφςεσλ ζηνλ Δθδφηε. Βειηησκέλε Λνγηθή Δηζαγσγήο Γηαζηάζεσλ Με ηελ βειηησκέλε ινγηθή εηζαγσγήο δηαζηάζεσλ κπνξνχκε λα βιέπνπκε επθνιφηεξα ηηο γξακκέο δηάζηαζεο θαη λα ξπζκίδνπκε ηα ζεκεία δηάζηαζεο ηε ζηηγκή πνπ δηαζηαζηνινγνχκε. Αθφκα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο δηαζηάζεσλ ζην 3D. Μελέτη βιοκλιματικής κατοικίας με το λογισμικό EcoDesigner Σελίδα 29

31 Κεφάλαιο 2 ο : «Το σύστημα ArchiCAD» Βειηηώζεηο Μεηαηξνπήο ηνηρείνπ DWG Απόδνζε Τπνζηήξημε πνιππχξελνπ επεμεξγαζηή. Υεηξηζκφο εηθφλαο θαη ξάζηεξ. Πνιπζέιηδεο Πηλαθίδεο γηα Πίλαθεο θαη Δπξεηήξηα Έλαο Γηαδξαζηηθφο Πίλαθαο ή έλα Δπξεηήξην Μειέηεο πνπ ηνπνζεηήζεθε ζαλ έλα ρέδην, κπνξεί λα δηαζπαζηεί απηφκαηα ζε πνιιέο Πηλαθίδεο, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε εμαγσγή ηνπ πεξηερνκέλνπ νιφθιεξνπ ηνπ Πίλαθα ή ηνπ Δπξεηεξίνπ. Δξγαιείν Κάλλαβνο Σν Δξγαιείν Κάλλαβνο ζαο επηηξέπεη λα ηνπνζεηείηε κεκνλσκέλα ζηνηρεία Καλλάβνπ ή έλα χζηεκα Καλλάβνπ. Βειηησκέλε Γηαρείξηζε Γηαζύλδεζεο Βειηηώζεηο ήκαλζεο 2.3 Σο πεπιβάλλον ηος ArchiCAD. Δκείο δνπιέςακε ζηελ Διιεληθή έθδνζε ηνπ ArchiCAD 13, αο δνχκε ιίγν ην πεξηβάιινλ ηνπ: Όηαλ αλνίμνπκε ην πξφγξακκα καο εκθαλίδεη ην παξαθάησ menu επηινγψλ (εηθφλα 1), φπνπ κπνξνχκε λα επηιέμνπκε λα δεκηνπξγήζνπκε κηα λέα κειέηε, λα αλνίμνπκε κηα ήδε ππάξρνπζα ή λα θηηάμνπκε κηα νκαδηθή εξγαζία. Αλ επηιέμνπκε λα αλνίμνπκε κηα ήδε ππάξρνπζα εξγαζία καο εκθαλίδεη ηηο κειέηεο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί θαη πξέπεη λα επηιέμνπκε πνηα ζα ζέιακε λα ηξνπνπνηήζνπκε. Έπεηηα κεηαθεξφκαζηε ζην θχξην πεξηβάιινλ ηνπ ArchiCAD (εηθφλα 2), ην νπνίν βιέπνπκε παξαθάησ. Μελέτη βιοκλιματικής κατοικίας με το λογισμικό EcoDesigner Σελίδα 30

32 Κεφάλαιο 2 ο : «Το σύστημα ArchiCAD» Δηθόλα 1: Αξρηθό menu επηινγώλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ArchiCAD 13 Δηθόλα 2: Σν θύξην πεξηβάιινλ ηνπ ArchiCAD 13. Αξρηθά κπνξνχκε λα ηξνπνπνηήζνπκε ην παξαπάλσ πεξηβάιινλ απφ ην menu παξάζπξα πξνζζέηνληαο ηνπ ή απαιείθνληαο ηνπ ηηο εξγαιεηνζήθεο πνπ επηιέγνπκε εκείο. Έπεηηα αξρίδνπκε ηε ζρεδίαζε κέζα ζηα φξηα πνπ καο βάδεη απφ κφλν ηνπ ην πξφγξακκα (Βνξεηλή φςε-αλαηνιηθή φςε-γπηηθή φςε θαη Νφηηα φςε) επηιέγνληαο ηνπο ηνίρνπο, ηα ππνζηπιψκαηα, ηηο πφξηεο, ηα παξάζπξα θαη γεληθά ηα αληηθείκελα πνπ ζέινπκε λα πξνζζέζνπκε ζην ζρέδην καο (βι. αξηζηεξή θαηαθφξπθε εξγαιεηνζήθε). Έηζη δεκηνπξγνχκε ην ζρέδην θαη απφ ην menu έγγξαθν εξγαιεία ηεθκεξίσζεο ηνπνζεηνχκε δηαζηάζεηο Μελέτη βιοκλιματικής κατοικίας με το λογισμικό EcoDesigner Σελίδα 31

33 Κεφάλαιο 2 ο : «Το σύστημα ArchiCAD» θαη ζηάζκεο ζην ζρέδην καο. Έρνπκε ηε δπλαηφηεηα απφ ηελ επηινγή ρψξνη λα ρσξίζνπκε ηo θηίξην ζε π.ρ. ππλνδσκάηηα, ζαιφλη, θαζηζηηθφ θ.α., λα ηνπνζεηήζνπκε αληηθείκελα κέζα ζηνπο ρψξνπο απφ ηελ επηινγή αληηθείκελν θαη ξπζκίζεηο αληηθεηκέλνπ. Μπνξνχκε επίζεο λα κεηαθηλεζνχκε ζε δηαθνξεηηθφ φξνθν επηιέγνληαο πήγαηλε φξνθνη θαη αλάινγα πνχ ζέινπκε λα θηλεζνχκε πάλσ ή θάησ φξνθνο. Οπνηαδήπνηε ζηηγκή ζέινπκε κπνξνχκε λα δνχκε ην ζρέδην καο ζε ηξηζδηάζηαην απφ ηελ επηινγή 3D παξάζπξν φπνπ κπνξνχκε λα θάλνπκε ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ ηξηζδηάζηαην ρψξν. Όκσο γηα λα γίλεη κηα ζσζηή παξνπζίαζε πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπκε κηα εηθφλα ε νπνία αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δειαδή πσο είλαη ην θηίξην ηηο δηάθνξεο ψξεο ηηο εκέξαο κε θσηνζθίαζε ή ρσξίο θαη πψο αθφκα ην θσο ηνπ ειίνπ επηδξά ζε έλα ζπγθεθξηκέλν δσκάηην. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηε θσηνξεαιηζηηθή κέζνδν φπνπ απφ ηελ επηινγή Έγγξαθν - Γεκηνπξγηθή απεηθφληζε ξπζκίζεηο θσηνξεαιηζκνχ κπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε δηάθνξα εθθέ, επηιέγνπκε ηελ αλάιπζε ηεο θάκεξαο, ηελ ψξα ηεο εκέξαο πνπ ζέινπκε λα δνχκε πψο επηδξά ην θσο ζην θηίξην καο θαη ην θφλην (κπνξνχκε λα δηαιέμνπκε ρξψκα γηα ηνλ νπξαλφ θαη γηα ην έδαθνο π.ρ ή λα δηαιέμνπκε εηθφλα απφ έηνηκν αξρείν) ηεο επηινγήο καο. Έπεηηα απφ ηελ επηινγή θσηνξεαιηζηηθή πξνβνιή καο εκθαλίδεη ην θηίξην καο κε ηηο ξπζκίζεηο πνπ έρνπκε εκείο επηιέμεη. Όπσο ζρεδηάδνπκε ην πξφγξακκα δεκηνπξγεί απηφκαηα ηηο φςεηο ηνπ θηηξίνπ θαη ελεκεξψλνληαη απηφκαηα γηα ηπρψλ αιιαγέο πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζνπκε ζηα ζρέδηα καο. Αξρηθά κπνξνχκε λα ηξνπνπνηήζνπκε ην παξαπάλσ πεξηβάιινλ απφ ην menu παξάζπξα πξνζζέηνληαο ηνπ ή απαιείθνληαο ηνπ ηηο εξγαιεηνζήθεο πνπ επηιέγνπκε εκείο. Έπεηηα αξρίδνπκε ηε ζρεδίαζε κέζα ζηα φξηα πνπ καο βάδεη απφ κφλν ηνπ ην πξφγξακκα (Βνξεηλή φςε-αλαηνιηθή φςε-γπηηθή φςε θαη Νφηηα φςε) επηιέγνληαο ηνπο ηνίρνπο, ηα ππνζηπιψκαηα, ηηο πφξηεο, ηα παξάζπξα θαη γεληθά. Μελέτη βιοκλιματικής κατοικίας με το λογισμικό EcoDesigner Σελίδα 32

34 Κεφάλαιο 3 ο : «Σχεδιασμός κατοικίας με το πρόγραμμα ArchiCAD» ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3ν «ρεδηαζκφο θαηνηθίαο κε ην πξφγξακκα ArchiCAD» 3.1 Οπγάνωζη ζσεδίαζηρ Ζ παξαθάησ εξγαζία είρε σο ζέκα ην ζρεδηαζκφ κηαο θαηνηθίαο θαη ε παξάζεζεο ηεο ζε ηξηζδηάζηαηε κνξθή, θαζψο θαη ε κειέηε ηνπ θηηξίνπ ελεξγεηαθά. Παξαθάησ ζα δνχκε ηα ζηάδηα ζρεδίαζεο ηεο, ηα ζρέδηα φπσο ηα έρνπκε εηζαγάγεη ζην πξφγξακκα, θσηνγξαθίεο απφ ηηο φςεηο (Αλαηνιηθή- Βνξεηλή-Γπηηθή θαη Νφηηα) θαη πψο είλαη ε ηειηθή κνξθή ηνπ θηηξίνπ εμσηεξηθά θαη εζσηεξηθά κε θσηνξεαιηζηηθέο κεζφδνπο. Σέινο, ζα παξαζέζνπκε ηξία δηαθνξεηηθά κνληέια ηεο θαηνηθίαο κέζσ ηνπ ΔCOdesigner «πεηξάδνληαο» ηα ζηνηρεία ηεο ηνπνζεζίαο, δνκψλ, αλνηγκάησλ θαη ΜΖΤ θάζε θνξά ζπκπεξαίλνληαο, πσο απηά ηα ζηνηρεία επεξεάδνπλ ελεξγεηαθά ην θηίξην. Βήκα 1 ν : Αξρηθά, επηιέμακε ηε δεκηνπξγία κηαο λέαο κειέηεο απφ ηνλ πξψην δηάινγν επηινγψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα πάιη λέα θαη ην πξφγξακκα καο κεηαθέξεη ζην πεξηβάιινλ ζρεδίαζεο. Βήκα 2 ν : Έπεηηα, γηα δηθή καο επθνιία θαιφ ζα είλαη πξηλ αξρίζνπκε λα ζρεδηάζνπκε λα κειεηήζνπκε ην ζρέδην κε ηελ έλλνηα εχξεζεο φισλ ησλ δηαζηάζεσλ, νχησο ψζηε λα θεξδίζνπκε ρξφλν θαηά ην ζρεδηαζκφ, γηα λα κε ζηακαηάκε θάζε θνξά λα ππνινγίδνπκε έλα πξνο έλα ηνίρν. Ζ ζρεδίαζε γίλεηαη εληφο ησλ νξίσλ πνπ καο πξνζδηνξίδεη ην πξφγξακκα (Βνξεηλή-Αλαηνιηθή-Γπηηθή θαη Νφηηα φςε). Ξεθηλψληαο ινηπφλ βιέπνπκε, πσο ην ζρέδην απνηειείηαη απφ: ππφγεην, ηζφγεην, πξψην φξνθν θαη δψκα. Έηζη πξψηα πάκε λα ζρεδηάζνπκε ην ππφγεην.γηα λα θάλνπκε ην ππφγεην πεγαίλνπκε δεμηά ζηνλ πινεγφ θαη εθεί πνπ γξάθεη ηζφγεην παηάκε δεμί θιηθ,έπεηηα δεκηνπξγία λένπ νξφθνπ, έπεηηα δίλνπκε νλνκαζία δειαδή «ππφγεην» θαη ηέινο δειψλνπκε, πσο ε εηζαγσγή ηνπ χςνπο ζέινπκε λα Μελέτη βιοκλιματικής κατοικίας με το λογισμικό EcoDesigner Σελίδα 33

35 Κεφάλαιο 3 ο : «Σχεδιασμός κατοικίας με το πρόγραμμα ArchiCAD» πξαγκαηνπνηεζεί πξνο ηα θάησ θαη νξίδνπκε ην χςνο πνπ θπζηθά ζα είλαη «- 0», γηαηί ζέινπκε λα ζρεδηάζνπκε ππφγεην, κηαο θαη απηφ βξίζθεηαη θάησ απφ ηε ζηάζκε ηνπ εδάθνπο. ηε ζπλέρεηα πεξλάκε ζην θνκκάηη ησλ ηνίρσλ. Σν ζρέδην καο δείρλεη, πσο νη ηνίρνη έρνπλ ζχλζεηε δνκή. Έηζη, απφ ην κελνχ «επηινγέο-ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρείνπ-ζχλζεηεο δνκέο» ηξνπνπνηνχκε ηελ δνκή ηνπ ηνίρνπ επηιέγνληαο ην πιηθφ πνπ ζέινπκε θαη ην πάρνο ηνπ θάζε πιηθνχ, δειαδή επηιέμακε δνκηθφ κπεηφλ κε πάρνο 0,20 ρηιηνζηά θαη ελδηάκεζα κφλσζε πιεξψζεσο 0,05 ρηιηνζηά (επεηδή νη εμσηεξηθνί ηνίρνη έρνπλ πάρνο 0,25 ρηιηνζηά). Έπεηηα απνζεθεχζακε ηελ ζχλζεηε δνκή γηα λα κπνξνχκε λα ηελ ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηε ζρεδίαζε καο. Δίκαζηε έηνηκνη λα μεθηλήζνπκε ηελ ζρεδίαζε επηιέγνπκε ην εξγαιείν «ηνίρνο» θαη πιεθηξνινγνχκε ην κήθνο ηνπ θάζε ηνίρνπ, έπεηηα επηιέγνπκε ηνλ ηνίρν θαη απφ ηελ κπάξα «πινεγφο» ξπζκίδνπκε ηε δνκή ηνπ ηνίρνπ πνπ έρνπκε επηιέμεη θαη ην ρξψκα ηνπ. Δδψ πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη «εζσηεξηθνί ηνίρνη» δελ ρξεηάδνληαη ζχλζεηε δνκή φπσο θαίλεηαη θαη ζην ζρέδην θαη έρνπλ πάρνο 0,10 πφληνπο. Παξάιιεια, ζην ζρέδην καο ζπλαληνχκε θνιψλεο. Απφ ην εξγαιείν «ππνζηπιψκαηα», γηα θάζε ηξνπνπνίεζε ζην κήθνο-πιάηνο ή ζην ρξψκα ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζακε ήηαλ ε δηαδηθαζία πνπ πξαγκαηνπνηήζακε θαη γηα ηνπο ηνίρνπο. Έπεηηα, ζπλαληνχκε πφξηεο. Απφ ηα εξγαιεία «πφξηεο» ηηο ηνπνζεηνχκε πάλσ ζηνπο ηνίρνπο. Γηα ηηο ξπζκίζεηο ηεο επηιεγφκελεο πφξηαο πνπ ζέινπκε λα ηξνπνπνηήζνπκε θαη απφ ηηο «ξπζκίζεηο επηιεγφκελεο πφξηαο» ξπζκίδνπκε ην πιάηνο, ην χςνο φπσο επίζεο θαη ηνλ ηχπν πνπ απαηηείηαη. ηε ζπλέρεηα, ζπλαληνχκε ζθάια. Απφ ην εξγαιείν «ζθάια» αλαδεηνχκε πνην ηχπν ζθάιαο ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε, δηαπηζηψλνπκε πσο νη δηαζέζηκνη ηχπνη ζθάιαο δελ καο ηθαλνπνηνχλ ζπλεπψο απφ ηελ θαξηέια ηεο «ζθάιαο» ππάξρεη κία επηινγή «δεκηνπξγία ζθάιαο». Δπηιέγνπκε απηφ θαη πέξλακε ζηηο ξπζκίζεηο πνπ απαηηνχληαη πιάηνο, χςνο, αξηζκφ ζθαιηψλ θ.ι.π., γηα λα έρνπκε ην απνηέιεζκα πνπ καο νξίδεη ην ζρέδην καο. Δπίζεο, ζην ζρέδην πξέπεη λα ηνπνζεηήζνπκε πάησκα. Απφ ην εξγαιείν «πιάθα» ξπζκίδνπκε ην πάρνο ηεο πιάθαο θαη ην πιηθφ ηεο πιάθαο πνπ Μελέτη βιοκλιματικής κατοικίας με το λογισμικό EcoDesigner Σελίδα 34

36 Κεφάλαιο 3 ο : «Σχεδιασμός κατοικίας με το πρόγραμμα ArchiCAD» επηζπκνχκε λα έρνπκε θαη κεηά επηιέγνπκε ην ρψξν πνπ πξέπεη λα ζρεδηάζνπκε. Σέινο, ηνπνζεηνχκε δηαζηάζεηο ζην ζρέδην απφ ην εξγαιείν «δηαζηάζεηο» θαη γηαηί πξέπεη λα ππάξρνπλ γεληθά ζε ζρέδην, αιιά θαη γηα λα ειέγμνπκε αλ είκαζηε θαη ζσζηνί κε φζα ζρεδηάζακε κέρξη ηψξα, απηφ βέβαηα γίλεηαη θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρεδίαζεο. ε απηφ ην ζεκείν αμίδεη λα ζεκεησζεί, πσο αλά πάζα ζηηγκή κπνξνχκε λα βιέπνπκε ηελ πνξεία ηνπ θηηξίνπ ζε ηξηζδηάζηαηε κνξθή. Απηφ γίλεηαη, αλ πάκε ζηελ πάλσ κπάξα επηινγψλ δεμηά θαη βξνχκε ηελ επηινγή «πήγαηλε». Δπηιέγνπκε ην «πήγαηλε» θαη κεηά ην «άλνημε 3D παξάζπξν». Έηζη, βιέπνπκε ην θηίξην καο ζε ηξηζδηάζηαηε κνξθή. ηελ θάησ κπάξα επηινγήο καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα θάλνπκε «zoom in θαη zoom out», φπσο παξάιιεια λα πεξηζηξέςνπκε ην θηίξην, αιιά λα κπνχκε θαη κέζα ζε απηφ πνπ δεκηνπξήζακε. Έηζη δεκηνπξγήζακε ην ππφγεην, ηνπ νπνίνπ ην ζρέδην θαίλεηαη παξαθάησ (εηθφλα 3,4 ) Δηθόλα 3: Σν ζρέδην ηνπ ππνγείνπ Μελέτη βιοκλιματικής κατοικίας με το λογισμικό EcoDesigner Σελίδα 35

37 Κεφάλαιο 3 ο : «Σχεδιασμός κατοικίας με το πρόγραμμα ArchiCAD» Δηθόλα 4: Tν ππόγεην ζε απεηθόληζε 3D Βήκα 3 ν : Πεξλάκε ζην ζρεδηαζκφ ηνπ ηζνγείνπ. Γηαηεξνχκε ηηο ξπζκίζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζακε θαη γηα ην ππφγεην φζσλ αθνξά δειαδή ηνπο ηνίρνπο (εμσηεξηθνχο-εζσηεξηθνχο), ηηο πφξηεο, ηε ζθάια θαη ην πάησκα. Έπεηηα ζην ηζφγεην ζπλαληνχκε παξάζπξα, πεγαίλνπκε ζην εξγαιείν «παξάζπξα» θαη θάλνπκε ηηο αλάινγεο ξπζκίζεηο πνπ απαηηεί ην ζρέδην θαη ελ ζπλερεία ηα πξνζζέηνπκε ζηνπο ηνίρνπο. Παξάιιεια, ζπλαληνχκε έπηπια. Απφ ην εξγαιείν «αληηθείκελν» επηιέγνπκε ηα έπηπια απφ ηηο έηνηκεο βηβιηνζήθεο ηνπ ArchiCAD θαη ηα ηνπνζέηνπκε βάζεη ζρεδίνπ εθεί πνπ πξέπεη. Έηζη δεκηνπξγήζακε ην ηζφγεην, ηνπ νπνίνπ ην ζρέδην θαίλεηαη παξαθάησ (εηθφλα 5 ) Μελέτη βιοκλιματικής κατοικίας με το λογισμικό EcoDesigner Σελίδα 36

38 Κεφάλαιο 3 ο : «Σχεδιασμός κατοικίας με το πρόγραμμα ArchiCAD» Δηθόλα 5: To ζρέδην ηνπ ηζνγείνπ Βήκα 4 ν : Έρνληαο ηειεηψζεη κε ην ηζφγεην ελεξγνπνηνχκε ηελ επηινγή «ίρλνο» κε απηή ηελ επηινγή φηαλ κεηαθηλνχκαζηε απφ ηνλ έλα φξνθν ζε άιινλ βιέπνπκε ηα φξηα ηνπ νξφθνπ πνπ έρνπκε θαηαζθεπάζεη έηζη κπνξνχκε λα ηαπηίζνπκε ηνπο δχν νξφθνπο. ηε ζπλέρεηα είηε αξρίδνπκε λα ζρεδίαδνπκε ηνλ φξνθν πάλσ ζην ίρλνο ηνπ ππνγείνπ είηε θάλνπκε copy-paste ην ζρέδην ηνπ ηζνγείνπ ζηνλ φξνθν κε ηελ πξνππφζεζε ζπκπίπηνπλ αθξηβψο ηα ζρέδηα θαη έπεηηα θάλνπκε ηηο αιιαγέο πνπ καο νξίδεη ην ζρέδην κε ηηο εθάζηνηε ξπζκίζεηο πνπ πξναλαθέξακε. Έηζη δεκηνπξγήζακε ηνλ 1 ν φξνθν ηνπ νπνίνπ ην ζρέδην θαίλεηαη παξαθάησ (εηθφλα 6). Μελέτη βιοκλιματικής κατοικίας με το λογισμικό EcoDesigner Σελίδα 37

39 Κεφάλαιο 3 ο : «Σχεδιασμός κατοικίας με το πρόγραμμα ArchiCAD» Δηθόλα 6: To ζρέδην ηνπ νξόθνπ Βήκα 5 ν : Πεξλάκε ζην θνκκάηη ηνπ δψκαηνο. ρεδηάδνπκε πάλσ ζην ίρλνο ηνπ νξφθνπ. Πξηλ αξρίζνπκε λα ζρεδηάζνπκε αλαηξέρνπκε ζηα ζρέδηα ησλ φςεσλ ( βνξεηλή-λφηηα-αλαηνιηθή-δπηηθή φςε), γηα λα πάξνπκε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην χςνο, γηαηί ζε άιια ζεκεία νη ηνίρνη είλαη πην ςεινί θαη ζε άιια ζεκεία είλαη πην ρακεινί. Αθνχ θάλνπκε ηνλ έιεγρν ηνπ χςνπο αξρίδνπκε θαη θηηάρλνπκε ηνπο ηνίρνπο θαη ηέινο ην «ξίμηκν» ηεο πιάθαο. Έηζη, ζε απηφ ην ζεκείν νινθιεξψζακε ην δψκα θαη θαη επέθηαζηλ ην ζρεδηαζκφ νιφθιεξνπ ηνπ ζπηηηνχ. Σν ζρέδην ηνπ δψκαηνο θαίλεηαη παξαθάησ (εηθφλα 7). Μελέτη βιοκλιματικής κατοικίας με το λογισμικό EcoDesigner Σελίδα 38

40 Κεφάλαιο 3 ο : «Σχεδιασμός κατοικίας με το πρόγραμμα ArchiCAD» Δηθόλα 7: To ζρέδην ηνπ δώκαηνο Βήκα 6 ν : Δθφζνλ, έρνπκε νινθιεξψζεη κε ηα κέξε ηνπ θηηξίνπ, καο κέλεη κφλν λα θηηάμνπκε ηνλ εμσηεξηθφ ρψξν πνπ απηφ γίλεηαη πνιχ εχθνια κε ηελ επηινγή αλάγιπθν, φπνπ επηιέγνπκε ην ρψξν ηνλ νπνίν ζέινπκε λα ηνπνζεηήζνπκε έδαθνο. Αλ ζέινπκε λα ηξνπνπνηήζνπκε ην αλάγιπθν επηιέγνπκε απφ ηηο «ξπζκίζεηο επηιεγφκελνπ αλαγιχθνπ» θαη ξπζκίδνπκε ην πάρνο ηνπ εδάθνπο θαη ην πιηθφ πνπ ζέινπκε λα έρνπκε. Δπεηδή δελ είρακε πιεξνθνξίεο γηα ηνλ εμσηεξηθφ ρψξν θηηάμακε γθαδφλ ην νπνίν πεξηβάιιεη ην θηίξην καο επίζεο. ηελ παξαθάησ εηθφλα βιέπνπκε ην θηίξην καο νινθιεξσκέλν ρσξίο θσηνξεαιηζηηθή κέζνδν (εηθφλα 8). Μελέτη βιοκλιματικής κατοικίας με το λογισμικό EcoDesigner Σελίδα 39

41 Κεφάλαιο 3 ο : «Σχεδιασμός κατοικίας με το πρόγραμμα ArchiCAD» Δηθόλα 8: Ζ θαηνηθία νινθιεξσκέλε ζε απεηθόληζε 3D ρσξίο θσηνξεαιηζκό Βήκα 7 ν : Σέινο, γηα λα παξνπζηάζνπκε ην θηίξην καο πξέπεη λα ην απεηθνλίζνπκε κε θσηνξεαιηζηηθή κέζνδν, δειαδή λα δνχκε πψο ην θηίξην καο θαίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Έηζη απφ ηελ επηινγή «έγγξαθν δεκηνπξγηθή απεηθφληζε ξπζκίζεηο θσηνξεαιηζκνχ» ψο κεραλή επηιέμακε ηελ κεραλή θσηνξεαιηζκνχ Light Works, ζηα εθθέ αλάθιαζε, δηαθάλεηα, εμνκάιπλζε επηθάλεηαο, ζηηο θσηνζθηέο επηιέμακε κε ξπζκίζεηο θ. Πεγήο γηα λα έρνπκε θσηεηλή πεγή κέζα ζην θηίξην καο. Απφ ην κελνχ επηινγψλ «πεξηβάιινλ Light Works» επηιέμακε θφλην κηα εηθφλα απφ ηελ βηβιηνζήθε ηνπ πξνγξάκκαηνο φλνκα αξρείνπ «sky_cloudy3_photo». Απφ ηελ επηινγή «θφλην» κπνξνχκε λα δνχκε ηελ εηθφλα πνπ επηιέμακε φπσο επίζεο θαη λα ηελ αιιάμνπκε. Σέινο απφ ηελ επηινγή «έγγξαθν δεκηνπξγηθή απεηθφληζε θσηνξεαιηζηηθή πξνβνιή» κπνξνχκε λα δνχκε ηελ θσηνξεαιηζηηθή εηθφλα ηνπ θηηξίνπ πνπ έρνπκε ζρεδηάζεη (εηθφλα 9). Μελέτη βιοκλιματικής κατοικίας με το λογισμικό EcoDesigner Σελίδα 40

42 Κεφάλαιο 3 ο : «Σχεδιασμός κατοικίας με το πρόγραμμα ArchiCAD» Δηθόλα 9: Ζ θαηνηθία νινθιεξσκέλε ζε απεηθόληζε 3D κε θσηνξεαιηζκό 3.2 Παποςζίαζη ηος κηιπίος Αο αξρίζνπκε ινηπφλ κε ηελ παξνπζίαζε ηνπ θηηξίνπ πνπ ζρεδηάζακε: Σα ζρέδηα ηνπ θηηξίνπ κε επηπιένλ αληηθείκελα, πέξαλ από απηή πνπ καο όξηδε ην ζρέδην (εζσηεξηθή δηαθόζκεζε, εηθόλα 10,11,12). Μελέτη βιοκλιματικής κατοικίας με το λογισμικό EcoDesigner Σελίδα 41

43 Κεφάλαιο 3 ο : «Σχεδιασμός κατοικίας με το πρόγραμμα ArchiCAD» Δηθόλα 10: To ζρέδην ηνπ ηζνγείνπ κε επηπιένλ αληηθείκελα Μελέτη βιοκλιματικής κατοικίας με το λογισμικό EcoDesigner Σελίδα 42

44 Κεφάλαιο 3 ο : «Σχεδιασμός κατοικίας με το πρόγραμμα ArchiCAD» Δηθόλα 11: To ζρέδην ηνπ νξόθνπ κε επηπιένλ αληηθείκελα Μελέτη βιοκλιματικής κατοικίας με το λογισμικό EcoDesigner Σελίδα 43

45 Κεφάλαιο 3 ο : «Σχεδιασμός κατοικίας με το πρόγραμμα ArchiCAD» Δηθόλα 12: To ζρέδην ηνπ δώκαηνο Οη όςεηο ηνπ θηηξίνπ Οη φςεηο δεκηνπξγήζεθαλ απηφκαηα απφ ην πξφγξακκα θαζψο εκείο εηζήγακε ηα ζρέδηα θαη ελεκεξψλνληαλ κε θάζε αιιαγή ζην ζρέδην καο (εηθφλεο 13-16). Μελέτη βιοκλιματικής κατοικίας με το λογισμικό EcoDesigner Σελίδα 44

46 Κεφάλαιο 3 ο : «Σχεδιασμός κατοικίας με το πρόγραμμα ArchiCAD» Δηθόλα 13: Ζ αλαηνιηθή όςε ηεο θαηνηθίαο. Δηθόλα14: Ζ βόξεηα όςε ηεο θαηνηθίαο. Μελέτη βιοκλιματικής κατοικίας με το λογισμικό EcoDesigner Σελίδα 45

47 Κεφάλαιο 3 ο : «Σχεδιασμός κατοικίας με το πρόγραμμα ArchiCAD» Δηθόλα 15: Ζ λόηηα όςε ηεο θαηνηθίαο. Δηθόλα 16: Ζ δπηηθή όςε ηεο θαηνηθίαο. Μελέτη βιοκλιματικής κατοικίας με το λογισμικό EcoDesigner Σελίδα 46

48 Κεφάλαιο 3 ο : «Σχεδιασμός κατοικίας με το πρόγραμμα ArchiCAD» Φσηνξεαιηζηηθέο πξνβνιέο Παξαθάησ βιέπνπκε κηα κηθξή παξνπζίαζε ηνπ εμσηεξηθνχ ηνπ θηηξίνπ θαζψο θαη εζσηεξηθά ηνπο ρψξνπο φπσο ηνπο δηακνξθψζακε Σο εξωηεπικό ηος κηιπίος Σν θηίξην καο κεηά απφ ηελ θσηνξεαιηζηηθή κέζνδν θαίλεηαη παξαθάησ ζηηο δηάθνξεο φςεηο ηνπ (εηθφλεο 17-22). Δηθόλα 17: Ζ λνηην-αλαηνιηθή όςε ηεο θαηνηθίαο. Μελέτη βιοκλιματικής κατοικίας με το λογισμικό EcoDesigner Σελίδα 47

49 Κεφάλαιο 3 ο : «Σχεδιασμός κατοικίας με το πρόγραμμα ArchiCAD» Δηθόλα 18: Ζ λνηην-δπηηθή όςε ηεο θαηνηθίαο. Μελέτη βιοκλιματικής κατοικίας με το λογισμικό EcoDesigner Σελίδα 48

50 Κεφάλαιο 3 ο : «Σχεδιασμός κατοικίας με το πρόγραμμα ArchiCAD» Δηθόλα 19: Ζ βνξεην-δπηηθή όςε ηεο θαηνηθίαο. Μελέτη βιοκλιματικής κατοικίας με το λογισμικό EcoDesigner Σελίδα 49

51 Κεφάλαιο 3 ο : «Σχεδιασμός κατοικίας με το πρόγραμμα ArchiCAD» Δηθόλα 20: Ζ βνξεην-δπηηθή όςε ηεο θαηνηθίαο. Δηθόλα 21: Ζ λνηην-αλαηνιηθή όςε ηνπ θηηξίνπ. Μελέτη βιοκλιματικής κατοικίας με το λογισμικό EcoDesigner Σελίδα 50

52 Κεφάλαιο 3 ο : «Σχεδιασμός κατοικίας με το πρόγραμμα ArchiCAD» Δηθόλα 22: Παλνξακηθή ιήςε ηεο θαηνηθίαο Σο εζωηεπικό ηος κηιπίος Οη ρψξνη ηνπ θηηξίνπ κεηά απφ ηελ θσηνξεαιηζηηθή απεηθφληζε θαίλνληαη παξαθάησ. Ξεθηλάκε ηελ παξνπζίαζε ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπ θηηξίνπ απφ ηνπο ρψξνπο ηνπ ηζνγείνπ θαη πξνρσξάκε ζηνλ φξνθν (εηθφλεο 23-44). Μελέτη βιοκλιματικής κατοικίας με το λογισμικό EcoDesigner Σελίδα 51

53 Κεφάλαιο 3 ο : «Σχεδιασμός κατοικίας με το πρόγραμμα ArchiCAD» Δηθόλα 23: Ζ θεληξηθή είζνδνο ηεο θαηνηθίαο. Δηθόλα 24: Ζ 1 ε εηθόλα κε ηελ είζνδό καο ζην ηζόγεην. Μελέτη βιοκλιματικής κατοικίας με το λογισμικό EcoDesigner Σελίδα 52

54 Κεφάλαιο 3 ο : «Σχεδιασμός κατοικίας με το πρόγραμμα ArchiCAD» Δηθόλα 25: Ζ θνπδίλα ηνπ ηζνγείνπ. Δηθόλα 26: Ζ ηξαπεδαξία θαη ην ζαιόλη ηνπ ηζνγείνπ. Μελέτη βιοκλιματικής κατοικίας με το λογισμικό EcoDesigner Σελίδα 53

55 Κεφάλαιο 3 ο : «Σχεδιασμός κατοικίας με το πρόγραμμα ArchiCAD» Δηθόλα 27: Σν ρώι ηνπ ηζνγείνπ. Δηθόλα 28: Ο μελώλαο ηνπ ηζνγείνπ. Μελέτη βιοκλιματικής κατοικίας με το λογισμικό EcoDesigner Σελίδα 54

56 Κεφάλαιο 3 ο : «Σχεδιασμός κατοικίας με το πρόγραμμα ArchiCAD» Δηθόλα 29: Σν 1 ν παηδηθό ππλνδσκάηην ηνπ ηζνγείνπ. Δηθόλα 30: Σν 2 ν παηδηθό ππλνδσκάηην ηνπ ηζνγείνπ. Μελέτη βιοκλιματικής κατοικίας με το λογισμικό EcoDesigner Σελίδα 55

57 Κεφάλαιο 3 ο : «Σχεδιασμός κατοικίας με το πρόγραμμα ArchiCAD» Δηθόλα 31: Ζ θξεβαηνθάκαξα ηνπ ηζνγείνπ. Δηθόλα 32: Σν 1 ν κπάλην ηνπ ηζνγείνπ. Μελέτη βιοκλιματικής κατοικίας με το λογισμικό EcoDesigner Σελίδα 56

58 Κεφάλαιο 3 ο : «Σχεδιασμός κατοικίας με το πρόγραμμα ArchiCAD» Δηθόλα 33: Σν 2 ν κπάλην ηνπ ηζνγείνπ. Δηθόλα 34: Σν βεζηηάξην ηνπ ηζνγείνπ. Μελέτη βιοκλιματικής κατοικίας με το λογισμικό EcoDesigner Σελίδα 57

59 Κεφάλαιο 3 ο : «Σχεδιασμός κατοικίας με το πρόγραμμα ArchiCAD» Δηθόλα 35: Αλεβαίλνληαο ζηνλ όξνθν, ε είζνδνο. Δηθόλα 36: Ο ρώξνο εηζόδνπ ηνπ νξόθνπ, κόιηο κπαίλνπκε. Μελέτη βιοκλιματικής κατοικίας με το λογισμικό EcoDesigner Σελίδα 58

60 Κεφάλαιο 3 ο : «Σχεδιασμός κατοικίας με το πρόγραμμα ArchiCAD» Δηθόλα 37: Ζ θνπδίλα ηνπ νξόθνπ. Δηθόλα 38: Ζ ηξαπεδαξία θαη ην ζαιόλη ηνπ νξόθνπ. Μελέτη βιοκλιματικής κατοικίας με το λογισμικό EcoDesigner Σελίδα 59

61 Κεφάλαιο 3 ο : «Σχεδιασμός κατοικίας με το πρόγραμμα ArchiCAD» Δηθόλα 39: Σν 1 ν παηδηθό ππλνδσκάηην ηνπ νξόθνπ. Δηθόλα 40: Σν 2 ν παηδηθό ππλνδσκάηην ηνπ νξόθνπ. Μελέτη βιοκλιματικής κατοικίας με το λογισμικό EcoDesigner Σελίδα 60

62 Κεφάλαιο 3 ο : «Σχεδιασμός κατοικίας με το πρόγραμμα ArchiCAD» Δηθόλα 41: Ζ θξεβαηνθάκαξα ηνπ νξόθνπ. Δηθόλα 42: Σν 1 ν κπάλην ηνπ νξόθνπ. Μελέτη βιοκλιματικής κατοικίας με το λογισμικό EcoDesigner Σελίδα 61

63 Κεφάλαιο 3 ο : «Σχεδιασμός κατοικίας με το πρόγραμμα ArchiCAD» Δηθόλα 43: Σν 2 ν κπάλην ηνπ νξόθνπ. Δηθόλα 44: Σν 2 ν βεζηηάξην ηνπ νξόθνπ. Μελέτη βιοκλιματικής κατοικίας με το λογισμικό EcoDesigner Σελίδα 62

64 Κεφάλαιο 4 ο : «Ενεργειακή μελέτη κατοικίας με το EcoDesigner» 4.1 Πεξίιεςε ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4o Σν GRAPHISOFT EcoDesigner είλαη κία εθαξκνγή (add-on) γηα ην ArchiCAD 13 πνπ επηηξέπεη ζηνπο αξρηηέθηνλεο λα αμηνινγνχλ ελεξγεηαθά ηα θηήξηα, κέζα απφ ην ArchiCAD, βαζηδφκελνη ζηελ αλάιπζε ηεο θαηαζθεπαζηηθήο ηνπο γεσκεηξίαο, ζηα σξηαία θιηκαηνινγηθά δεδνκέλα ηεο ηνπνζεζίαο ηνπ θηεξίνπ θαη ηελ άκεζε εηζαγσγή δεδνκέλσλ απφ ηνλ ρξήζηε. Ζ πηζηνπνηεκέλε κεραλή ππνινγηζκψλ εθηειεί δπλακηθή ελεξγεηαθή αμηνιφγεζε ηνπ θηηξίνπ, παξέρνληαο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εηήζηα θαηαλάισζε ελεξγεηαθήο ελέξγεηαο ηνπ έξγνπ, ην απνηχπσκα άλζξαθα θαη ην κεληαίν ελεξγεηαθφ ηζνδχγην. Σν EcoDesigner είλαη βειηηζηνπνηεκέλν λα παξάγεη γξήγνξεο θαη αθξηβείο αμηνινγήζεηο ζηελ αξρηθή θάζε ψζηε λα δψζεη ζηνλ αξρηηέθηνλα κία αμηφπηζηε εηθφλα ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο ηνπ θηηξίνπ, θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηα ζπγθξίζεσο ησλ δηαθφξσλ ιχζεσλ. Σν EcoDesigner είλαη δηαζέζηκν γηα δχν πιαηθφξκεο: Ζ Windows έθδνζε γηα ππνινγηζηέο πνπ ηξέρνπλ Windows XP θαη Vista Ζ MacOS έθδνζε γηα MacIntel ππνινγηζηέο πνπ ηξέρνπλ Mac OSX 10.4 ή λεφηεξν Ρνή Δξγαζίαο EcoDesigner 1) Γεκηνπξγία Μνληέινπ. Γηα επηηπρεκέλε αμηνιφγεζε, πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπκε ην κνληέιν, ηνπιάρηζηνλ, ησλ δνκψλ ηνπ θειχθνπο ηνπ θηεξίνπ θαη ησλ θχξησλ εζσηεξηθψλ δνκψλ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ζεκαληηθέο κάδεο απνξξφθεζεο ζεξκφηεηαο. 2) Απηφκαηε Αλάιπζε Μνληέινπ. Σν EcoDesigner νκαδνπνηεί ηηο θχξηεο δνκέο ηνπ κνληέινπ κε ζθνπφ ηνλ ελεξγεηαθφ ππνινγηζκφ ηνπο. Γείηε ηα ρξσκαηηθά θσδηθνπνηεκέλα απνηειέζκαηα ζηελ Κάηνςε ή ην 3D. 3) Δπηζθφπεζε Μνληέινπ. Πξνζαξκφδνπκε θαηαιιήισο ηηο δνκηθέο νκάδεο γηα λα απμήζνπκε ηελ αθξίβεηα ησλ ππνινγηζκψλ. Μελέτη βιοκλιματικής κατοικίας με το λογισμικό EcoDesigner Σελίδα 63

65 Κεφάλαιο 4 ο : «Ενεργειακή μελέτη κατοικίας με το EcoDesigner» 4) Καζνξηζκφο Σφπνπ θαη Λεηηνπξγίαο. Πξνζπειάζνπκε ηε βάζε δεδνκέλσλ πνπ παξέρεη ιεπηνκεξείο θαηξηθέο πιεξνθνξίεο αλαιφγσο ηνπ ηφπνπ, νξίδνπκε ηε ιεηηνπξγία ηνπ θηηξίνπ ψζηε λα πξνζδηνξηζηνχλ νη ζρεηηθέο ζεξκνθξαζίεο θαη ηα πξνθίι ζεξκηθνχ θέξδνπο. 5) Δηζαγσγή πξφζζεησλ ππνινγηζκψλ. Φηιηθνί δηάινγνη καο επηηξέπνπλ λα θαζνξίδνπκε ηηο θχξηεο παξακέηξνπο πνπ είλαη απαξαίηεηεο ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ελεξγεηαθνχ ηζνδπγίνπ: - Καζνξίδνπκε ηα πιηθά θαη ηηο ζεξκηθέο ηδηφηεηεο ησλ δνκψλ ηνπ θηεξίνπ θαη ησλ αλνηγκάησλ. Γηα εχθνιε εηζαγσγή, επηιέγνπκε ζχλνια ηηκψλ απφ ηηο πξνθαζνξηζκέλεο ιίζηεο ησλ πιηθψλ. - Υξεζηκνπνηνχκε ηελ ελζσκαησκέλε αξηζκνκεραλή γηα ηηκή-u ψζηε λα θαζνξίζνπκε ηνλ ζπληειεζηή κεηαθνξάο ζεξκφηεηαο ησλ ζχλζεησλ δνκψλ ζαο. - Καζνξίδνπκε ηα κεραλνινγηθά ζπζηήκαηα ηνπ θηηξίνπ (π.ρ. ζέξκαλζε, αεξηζκφο), θαζψο θαη ηηο πεγέο ελέξγεηαο θαη ηα θφζηε ηνπο. 6) Γηαδηθαζία Αμηνιφγεζεο. Ζ ελζσκαησκέλε, πηζηνπνηεκέλε κεραλή VIPCore ππνινγίδεη ην ελεξγεηαθφ ηζνδχγην ηνπ θηηξίνπ θαη παξέρεη Έθζεζε Δλεξγεηαθήο Αμηνιφγεζεο Κηεξίνπ πνπ πεξηέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηε δνκηθή απφδνζε ηνπ έξγνπ, ηελ εηήζηα θαηαλάισζε ελέξγεηαο, ην απνηχπσκα άλζξαθα θαη ην κεληαίν ελεξγεηαθφ ηζνδχγην. 4.2 Γηα λα Ξεθηλήζεηε κε ην EcoDesigner Απαηηήζεηο Τιηθνύ/Λνγηζκηθνύ Οη απαηηήζεηο πιηζκηθνχ/ινγηζκηθνχ γηα ηε ρξήζε ηνπ GRAPHISOFT EcoDesigner είλαη ίδηεο κε απηέο ηνπ ArchiCAD 13. Γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο, βιέπνπκε ην Γηα Να Ξεθηλήζεηε κε ην ArchiCAD 13, πνπ ζα ην βξείηε ζην κελνχ Βνήζεηα ηνπ ArchiCAD. Μελέτη βιοκλιματικής κατοικίας με το λογισμικό EcoDesigner Σελίδα 64

66 Κεφάλαιο 4 ο : «Ενεργειακή μελέτη κατοικίας με το EcoDesigner» πκβαηόηεηα Αξρείνπ Σν EcoDesigner είλαη έλα add-on πνπ ηξέρεη κε ην AC13 θαη ην AC STAR(T) Edition Άδεηεο Υξήζεο Γηα λα ηξέμνπκε ην GRAPHISOFT EcoDesigner κε έλα ArchiCAD 13 γηα ην νπνίν έρνπκε άδεηα ρξήζεο, ρξεηαδφκαζηε κία μερσξηζηή άδεηα ρξήζεο ηνπ EcoDesigner. Απηή ε άδεηα ρξήζεο κπνξεί λα βξίζθεηαη είηε ζην ίδην, είηε ζε θάπνην άιιν θιεηδί απφ εθείλν ηεο άδεηα ρξήζεο ηνπ ArchiCAD. Δάλ δελ έρνπκε κία άδεηα ρξήζεο ηνπ EcoDesigner, ζπκβνπιεπφκαζηε ηελ TOP SOFTWARE. Αλ έρνπκε εγθαηαζηήζεη επηηπρψο ην EcoDesigner θαη μεθηλάκε λα εξγαδφκαζηε, αιιά αξγφηεξα ε άδεηα ρξήζεο ηνπ EcoDesigner, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, δελ κπνξεί λα βξεζεί θαη ελψ εζείο εξγαδφκαζηε κε ην EcoDesigner, έλα κήλπκα ζα καο πξνεηδνπνηήζεη φηη έρεηε δχν επηινγέο: 1) Να επαλαθηήζνπκε ηελ άδεηα ρξήζεο θαη κεηά λα ζπλερίζνπκε ηελ εξγαζία ζαο, ή 2) Να ζπλερίζνπκε λα εξγαδφκαζηε κε ην ArchiCAD, ρσξίο ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ EcoDesigner. Δγθαηάζηαζε Δηζάγνπκε ην GRAPHISOFT EcoDesigner CD ζηε κνλάδα DVD ηνπ ππνινγηζηή ζαο. ην PC: Κάλνπκε θιηθ ζην Δγθαηάζηαζε EcoDesigner απφ ην κελνχ γηα λα μεθηλήζεη ν Βνεζφο Δγθαηάζηαζεο. Αλ δελ θνξησζεί απηφκαηα ζην PC ην αξρηθφ κελνχ, θάλνπκε δηπιφ-θιηθ ζηελ εθαξκνγή Setup πνπ βξίζθεηαη ζηνλ ξηδηθφ θαηάινγν ηνπ CD. ην MacOS: ηελ επηθάλεηα Γξαθείνπ ζα θνξησζεί ν ηφκνο GRAPHISOFT EcoDesigner γηα ην ArchiCAD 13. Αλνίγνπκε απηφλ ηνλ ηφκν θαη θάλνπκε θιηθ Μελέτη βιοκλιματικής κατοικίας με το λογισμικό EcoDesigner Σελίδα 65

67 Κεφάλαιο 4 ο : «Ενεργειακή μελέτη κατοικίας με το EcoDesigner» ζην εηθνλίδην Δγθαηάζηαζε EcoDesigner γηα λα μεθηλήζεη ν Βνεζφο Δγθαηάζηαζεο. Θέζε Φαθέινπ (Νηνζηέ) Πξνγξάκκαηνο Μεηά απφ ηελ απνδνρή ηεο ζχκβαζεο γηα ηελ άδεηα ρξήζεο, ην πξφγξακκα ζα εληνπίζεη ζηνλ δίζθν ηνπ ππνινγηζηή καο ην ληνζηέ-θάθειν ηνπ ArchiCAD ζην νπνίν ζα εγθαηαζηήζεη ην EcoDesigner. (Θα είλαη ην ληνζηέ ελφο εγθαηεζηεκέλνπ ArchiCAD πνπ είλαη ζπκβαηφ κε ην EcoDesigner). Απεγθαηάζηαζε Γηα απεγθαηάζηαζε ηνπ EcoDesigner απφ έλα PC, πξνηηκνχκε ηε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο Πξνζζαθαίξεζε πξνγξακκάησλ πνπ βξίζθεηαη ζηνλ Πίλαθα Διέγρνπ. Δλαιιαθηηθά, πεγαίλνπκε ζην θάθειν Uninstall.EcoDesigner πνπ είλαη ζην θάθειν ηνπ ArchiCAD θαη επηιέγνπκε ηελ εθαξκνγή Uninstaller. ην MacOS, πεγαίλνπκε ζην θάθειν Uninstall.EcoDesigner πνπ είλαη ζην θάθειν ηνπ ArchiCAD θαη επηιέγνπκε ηελ εθαξκνγή Uninstaller. Ρπζκίζεηο Μνλάδσλ Τπνινγηζκνύ Σν EcoDesigner ρξεζηκνπνηεί ηηο κνλάδεο ππνινγηζκνχ πνπ έρνπκε θαζνξίζεη ζην ArchiCAD, ζην Δπηινγέο > Πξνηηκήζεηο Μειέηεο > Μνλάδεο Τπνινγηζκνχ. Δπνκέλσο, ην EcoDesigner ρξεζηκνπνηεί ηηο ίδηεο κνλάδεο κε απηέο ηεο Μειέηεο ArchiCAD ζηελ νπνία εθαξκφδνληαη νη ππνινγηζκνί ηνπ. ην ηκήκα Εεζηφ λεξφ ηεο ζειίδαο ΜΖΤ πζηήκαηα θαη Δλέξγεηα δηαηίζεηαη κία πξφζζεηε ξχζκηζε κνλάδαο (δείηε Παξαγσγή Εεζηνύ Νεξνύ): γηα ηε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ επηιέμηε Κειζίνπ ή Φαξελάηη. Με απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξνχκε λα νξίζνπκε ηελ θιίκαθα ησλ ζεξκνθξαζηψλ, αλεμάξηεηα απφ ηηο άιιεο κνλάδεο. (Απηφ κπνξεί λα ρξεζηκεχζεη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ρψξα καο ρξεζηκνπνηεί κεηξηθέο κνλάδεο γηα ηηο δηαζηάζεηο θαη βαζκνχο Φαξελάηη γηα ηηο ζεξκνθξαζίεο). Μελέτη βιοκλιματικής κατοικίας με το λογισμικό EcoDesigner Σελίδα 66

68 Κεφάλαιο 4 ο : «Ενεργειακή μελέτη κατοικίας με το EcoDesigner» 4.3 Δξγαζία κε ην EcoDesigner Γηα λα κπνξνχκε λα εθηεινχκε επηηπρείο αμηνινγήζεηο κε ην EcoDesigner, πξέπεη λα δεκηνπξγνχκε ζην ArchiCAD ην κνληέιν εηθνληθνχ θηεξίνπ. Όζν πην ιεπηνκεξέο είλαη ην κνληέιν, ηφζν πην αθξηβή ζα είλαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ππνινγηζκψλ. Γηα επηηπρεκέλε αμηνιφγεζε, πξέπεη λα δεκηνπξγνχκε ην κνληέιν, ηνπιάρηζηνλ, ησλ δνκψλ ηνπ θειχθνπο ηνπ θηηξίνπ θαη ησλ θχξησλ εζσηεξηθψλ δνκψλ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ζεκαληηθέο κάδεο απνξξφθεζεο ζεξκφηεηαο. Γηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα κε ην EcoDesigner, αθνινπζνχκε απηέο ηηο ζπλζήθεο κνληεινπνίεζεο: Υξεζηκνπνηνχκε ηνίρνπο, πιάθεο, ζηέγεο θαη ηνηρνπεηάζκαηα γηα ηε κνληεινπνίεζε ησλ δνκψλ ηνπ θηεξίνπ ζαο. (Γηα παξάδεηγκα, δελ ρξεζηκνπνηνχκε ην αλάγιπθν γηα ηε κνληεινπνίεζε κίαο ζηέγεο ή κίαο πεξίπινθεο ηνηρνπνηίαο). Κάζε θαηαζθεπή πξέπεη λα δηαθξίλεηαη ζε εζσηεξηθή ή εμσηεξηθή δνκή. Γηα παξάδεηγκα, εάλ έρνπκε κία πιάθα πνπ είλαη θαη ηα δχν, ηελ δηαζπάκε ζε δχν πιάθεο, κία εζσηεξηθή θαη κία εμσηεξηθή. Όπνπ κπνξνχκε, δελ ρξεζηκνπνηνχκε πνιινχο μερσξηζηνχο παξάιιεινπο ηνίρνπο (πιάθεο ή ζηέγεο) γηα ηε κνληεινπνίεζε ησλ ζχλζεησλ δνκψλ. Υξεζηκνπνηνχκε ηα ξάζηεξ κε ζπλέπεηα κέζα ζηε κειέηε καο: έλα ζπγθεθξηκέλν ξάζηεξ ζα αλαπαξηζηά πάληα ην ίδην πιηθφ κεκνλσκέλεο ή ζχλζεηεο θαηαζθεπήο. Μελέτη βιοκλιματικής κατοικίας με το λογισμικό EcoDesigner Σελίδα 67

69 Κεφάλαιο 4 ο : «Ενεργειακή μελέτη κατοικίας με το EcoDesigner» Καηά ηε κνληεινπνίεζε δηαζηαπξψζεσλ ηνίρσλ δηαθφξσλ παξαιιαγψλ ζρεδίαζεο, βεβαηoλφκαζηε φηη ρξεζηκνπνηνχκε ζηαζεξά ηηο ίδηεο νκάδεο αιιεινηνκίαο ξηδφραξησλ ζε θάζε παξαιιαγή ζρεδίαζεο. Δάλ πξέπεη λα αμηνινγήζνπκε ην ελεξγεηαθφ ηζνδχγην ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο ηνπ κνληέινπ, επηιέγνπκε απηφ ην ηκήκα ρξεζηκνπνηψληαο ην εξγαιείν Πιαίζην Δπηινγήο. ε απηή ηελ πεξίπησζε, αλαιχνληαη κφλνλ νη θαηαζθεπέο πνπ εκπίπηνπλ ζηα φξηα απηνχ ηνπ πιαηζίνπ επηινγήο. Σν GRAPHISOFT EcoDesigner είλαη άκεζα πξνζβάζηκν απφ ην ArchiCAD 13, απφ ην ππνκελνχ Πξφζζεηα ρεδίαζεο ηνπ κελνχ ρεδίαζε Απηόκαηε Αλάιπζε Μνληέινπ Ζ Απηφκαηε Αλάιπζε Μνληέινπ γίλεηαη φηαλ ηξέμνπκε γηα πξψηε θνξά ην EcoDesigner (ρεδίαζε > Πξόζζεηα ρεδίαζεο > EcoDesigner) ζε κία κειέηε. Ζ Απηφκαηε Αλάιπζε Μνληέινπ εμεηάδεη ηα νξαηά ζηνηρεία ηνπ κνληέινπ θαη πξνζδηνξίδεη εθείλα πνπ ζπλζέηνπλ ην θέιπθνο ηνπ θηηξίνπ θαη εθείλα πνπ απνηεινχλ ηελ νκάδα ησλ εζσηεξηθψλ δνκψλ. Μελέτη βιοκλιματικής κατοικίας με το λογισμικό EcoDesigner Σελίδα 68

70 Κεφάλαιο 4 ο : «Ενεργειακή μελέτη κατοικίας με το EcoDesigner» Ζ αλάιπζε θαηεγνξηνπνηεί πεξαηηέξσ ηηο δνκέο πνπ ζπλζέηνπλ ην θέιπθνο ηνπ θηεξίνπ, αλαιφγσο ηεο ζρέζεψο ηνπο κε ηα ελεξγεηαθά ζπζηήκαηα ηνπ θηεξίνπ: ηέγεο Δμσηεξηθνί Σνίρνη Παηψκαηα επί Δδάθνπο Σνίρνη Τπνγείνπ Παηψκαηα Τπνγείνπ Δζσηεξηθέο Γνκέο Όηαλ νινθιεξσζεί ε Απηφκαηε Αλάιπζε Μνληέινπ, απηέο νη απηφκαηα δεκηνπξγνχκελεο νκάδεο επηινγήο, επηζεκαίλνληαη θαη εκθαλίδνληαη κε δηαθνξεηηθά ρξψκαηα ζηελ Κάηνςε θαη ην 3D. Μελέτη βιοκλιματικής κατοικίας με το λογισμικό EcoDesigner Σελίδα 69

71 Κεφάλαιο 4 ο : «Ενεργειακή μελέτη κατοικίας με το EcoDesigner» Δκθαλίδεηαη ν δηάινγνο Ζ αλάιπζε ηνπ κνληέινπ νινθιεξψζεθε, πνπ δείρλεη ηνλ αξηζκφ ησλ ζηνηρείσλ πνπ βξέζεθαλ λα ζπλζέηνπλ ην θέιπθνο ηνπ Κηεξίνπ θαη ηεο Δζσηεξηθήο δνκήο. Απηή ε Αλάιπζε Μνληέινπ είλαη κία ηαρχηαηε θαη απηφκαηε δηεξγαζία. Πξέπεη λα ηε δνχκε θαη, εάλ ρξεηάδεηαη, λα αιιάμνπκε ηελ θαηεγνξία νπνηνπδήπνηε ζηνηρείνπ, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ Παιέηα Δπηζθφπεζεο Μνληέινπ. (Γείηε ην Δπηζθόπεζε Μνληέινπ πνπ αθνινπζεί). Απφ ηνλ δηάινγν Ζ αλάιπζε ηνπ κνληέινπ νινθιεξψζεθε, θάλνπκε θιηθ ζην OK, γηα λα νδεγεζνχκε ζηνλ δηάινγν ηνπ EcoDesigner Δπηζθόπεζε Μνληέινπ Υξεζηκνπνηνχκε ηελ παιέηα Δπηζθφπεζε Μνληέινπ γηα λα αιιάμνπκε ηηο νκάδεο επηινγήο πνπ δεκηνχξγεζε ε Απηφκαηε Αλάιπζε Μνληέινπ. Απηή ε παιέηα είλαη δηαζέζηκε κε θιηθ ζην θνπκπί Δπηζθόπεζε Μνληέινπ ηεο θαξηέιαο Γνκέο ηνπ δηαιφγνπ EcoDesigner. Μελέτη βιοκλιματικής κατοικίας με το λογισμικό EcoDesigner Σελίδα 70

72 Κεφάλαιο 4 ο : «Ενεργειακή μελέτη κατοικίας με το EcoDesigner» εκείσζε: Ζ παιέηα Δπηζθφπεζε Μνληέινπ βαζίδεηαη ζηελ Παιέηα Μαξθαξίζκαηνο ηνπ ArchiCAD θαη ρξεζηκνπνηεί, ζε απινπνηεκέλε κνξθή, θάπνηεο απφ ηηο ιεηηνπξγίεο Μαξθαξίζκαηνο πνπ είλαη εθαξκφζηκεο ζην EcoDesigner. Ζ παιέηα Δπηζθφπεζε Μνληέινπ πεξηέρεη ιίζηα κε ηηο νκάδεο δνκψλ θηεξίνπ πνπ αλαιχζεθαλ θαηά ηελ Απηφκαηε Αλάιπζε Μνληέινπ: ηνηρεία ηνπ Κειχθνπο ηνπ Κηεξίνπ (ηέγεο, Δμσηεξηθνί Σνίρνη) Γνκέο ζε Δπαθή κε ην Έδαθνο (Παηψκαηα επί Δδάθνπο, Σνίρνη Τπνγείνπ, Παηψκαηα Τπνγείνπ) Δζσηεξηθέο Γνκέο Σα ζηνηρεία νκάδαο απηψλ ησλ γεληθψλ θαηεγνξηψλ εκθαλίδνληαη ζηελ νζφλε κε ηα ρξψκαηα πνπ ππνδεηθλχεη ε Παιέηα. (Γηα λα αιιάμεηε ην ρξψκα νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο, πεγαίλεηε ζην Δπηινγέο > Υαξαθηεξηζηηθά ηνηρείνπ > ηπι Μαξθαξίζκαηνο.) ηελ παιέηα Δπηζθφπεζε Μνληέινπ, θάλνπκε θιηθ ζηα εηθνλίδηα θιεηζηφ ή αλνηθηφ κάηη γηα εκθάληζε ή απφθξπςε ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλήθνπλ ζε θάζε νκάδα. Σξνπνπνίεζε ηνηρείνπ Οκάδαο Γνκώλ Κηεξίνπ Υξεζηκνπνηνχκε ηα θνπκπηά Σνληζκφο ηνηρείνπ θαη Αθαίξεζε Σνληζκνχ γηα λα αιιάμνπκε ρεηξνθίλεηα ηελ νκάδα δνκήο θηηξίνπ νπνηνπδήπνηε ηνληζκέλνπ ζηνηρείνπ ηεο κειέηεο. Γηα παξάδεηγκα, κπνξνχκε λα Μελέτη βιοκλιματικής κατοικίας με το λογισμικό EcoDesigner Σελίδα 71

73 Κεφάλαιο 4 ο : «Ενεργειακή μελέτη κατοικίας με το EcoDesigner» αθαηξέζνπκε έλαλ ηνίρν απφ ηελ νκάδα Δμσηεξηθνί Σνίρνη θαη λα ηνλ θαηαηάμνπκε ζηελ νκάδα Σνίρνη Τπνγείνπ. Γηα λα ην πεηχρνπκε: 1) Σνλίδνπκε ηνλ ηνίρν. 2) Κάλνπκε θιηθ ζην θνπκπί Αθαίξεζε Σνληζκνχ, ζην θάησ κέξνο ηεο παιέηαο. 3) ηε ζπλέρεηα, θάλνπκε θιηθ ζηελ νκάδα πνπ ζέινπκε (Σνίρνη Τπνγείνπ, ζηελ πεξίπησζε ζαο). 4) Κάλνπκε θιηθ ζην Σνληζκφο ηνηρείνπ. Ο επηιεγκέλνο ηνίρνο έρεη πιένλ θαηεγνξηνπνηεζεί σο Σνίρνο Τπνγείνπ. Δπηινγή ηνηρείσλ Κάλνπκε θιηθ ζην θνπκπί Δπηινγή ηνηρείσλ γηα λα επηιέμνπκε φια ηα ζηνηρεία ηεο νκάδαο πνπ είλαη ηνληζκέλε. Δκθάληζε/Απόθξπςε Όγθνπ Κηηξίνπ Σν θνπκπί-δηαθφπηεο Δκθάληζε/Απφθξπςε φγθνπ θηηξίνπ ελαιιάζζεη ηελ νξαηφηεηα ηνπ 3D Όγθνπ ηνπ Κηεξίνπ. Ο 3D Όγθνο Κηηξίνπ είλαη ε γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ φγθνπ ηνπ θηεξίνπ πνπ ππνινγίζηεθε απφ ηελ Απηφκαηε Αλάιπζε Μνληέινπ. Χζηφζν, ελψ ε Απηφκαηε Αλάιπζε Μνληέινπ αθαηξεί ηνλ φγθν ησλ ηνίρσλ, ησλ πιαθψλ, ησλ ππνζηπισκάησλ θαη ησλ δνθψλ απφ ηνλ ζπλνιηθφ φγθν ηνπ θηεξίνπ, απηέο νη αθαηξέζεηο δελ απεηθνλίδνληαη ζηνλ 3D Όγθν Κηεξίνπ. εκείσζε: Ο αιγφξηζκνο απηφκαηνπ ππνινγηζκνχ ηνπ ζεξκαηλφκελνπ φγθνπ ηνπ θηηξίνπ παξάγεη αθξηβή απνηειέζκαηα κφλνλ φηαλ ην εηθνληθφ κνληέιν ηνπ θηηξίνπ είλαη ζσζηά θαηαζθεπαζκέλν ζην ArchiCAD. Οη κε αθξηβείο ζπλδέζεηο ζηνηρείσλ κπνξεί λα έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία πνιπγσληθψλ νπψλ ζηα παηψκαηα θαη επνκέλσο, ηνλ ιαλζαζκέλν ππνινγηζκφ φγθσλ απφ ην EcoDesigner. ε απηή ηελ πεξίπησζε, πξέπεη λα δηνξζψζνπκε ηηο ιαλζαζκέλεο ζπλδέζεηο ζηνηρείσλ ηνπ κνληέινπ ηνπ ArchiCAD ή λα ηξνπνπνηήζνπκε ηελ ηηκή ηνπ φγθνπ θηηξίνπ κε αξηζκεηηθή εηζαγσγή ζηελ θαξηέια Γνκέο ηνπ δηαιφγνπ EcoDesigner. (Βιέπνπκε: Γνκέο.) Μελέτη βιοκλιματικής κατοικίας με το λογισμικό EcoDesigner Σελίδα 72

74 Κεφάλαιο 4 ο : «Ενεργειακή μελέτη κατοικίας με το EcoDesigner» Νέα αλάιπζε κνληέινπ Παηάκε απηφ ην θνπκπί γηα λα μαλαηξέμεη ε Απηφκαηε Αλάιπζε Μνληέινπ. Απηή ε ιεηηνπξγία αληηθαζηζηά φιεο ηηο απνκλεκνλεπκέλεο ζηε κειέηε γεσκεηξηθέο πιεξνθνξίεο ηνπ EcoDesigner, δειαδή, νη νκάδεο δνκήο ηνπ θηηξίνπ πνπ ηξνπνπνηήζεθαλ ρεηξνθίλεηα λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ απηέο ηεο απηφκαηεο δεκηνπξγίαο. Πίζσ ζην EcoDesigner Παηάκε ην Πίζσ ζην EcoDesigner γηα απνδνρή ησλ καξθαξηζκέλσλ νκάδσλ, φπσο απηέο εκθαλίδνληαη ζηελ παιέηα Δπηζθφπεζε Μνληέινπ. Αθνινχζσο ην πξφγξακκα παίξλεη θαη απνζεθεχεη ηα γεσκεηξηθά δεδνκέλα (εκβαδφλ επηθάλεηαο, πξνζαλαηνιηζκφ, φγθν, πεξίκεηξν θιπ.) πνπ είλαη απαξαίηεηα ζηελ ελεξγεηαθή αμηνιφγεζε ησλ καξθαξηζκέλσλ δνκψλ. Δάλ θάλνπκε έμνδν θαη αξγφηεξα ηξέμνπκε θαη πάιη ην EcoDesigner, εληφο ηεο ίδηαο κειέηεο, απηά ηα γεσκεηξηθά δεδνκέλα ζα είλαη δηαζέζηκα κέρξη λα επηιέμνπκε ηε ιεηηνπξγία Νέα αλάιπζε κνληέινπ Πξόζζεηε Δηζαγσγή Αλνίμηε ηνλ δηάινγν EcoDesigner απφ ην ρεδίαζε > Πξόζζεηα ρεδίαζεο > EcoDesigner. εκείσζε: Σελ πξψηε θνξά πνπ ζα εθηειέζνπκε απηή ηελ εληνιή ζε κία κειέηε, ζπληειείηαη πξψηα ε Απηφκαηε Αλάιπζε Μνληέινπ θαη κεηά εκθαλίδεηαη ην κήλπκα Ζ αλάιπζε ηνπ κνληέινπ νινθιεξψζεθε. Κιηθ ζην OK γηα λα νδεγεζνχκε ζηνλ δηάινγν EcoDesigner. Υξεζηκνπνηνχκε απηφλ ηνλ δηάινγν, πνπ απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο θαξηέιεο, γηα ηελ εηζαγσγή πξφζζεησλ δεδνκέλσλ, ρξήζηκσλ ζηε κεραλή ππνινγηζκψλ ηνπ EcoDesigner. Δάλ εξγαδφκαζηε ζε κία κνηξαζκέλε TW Μειέηε, πξέπεη πξψηα λα δεζκεχζνπκε ηνλ δηάινγν EcoDesigner (ρξεζηκνπνηψληαο ηελ δηεπαθή ιπρλία ειέγρνπ ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο θαξηέιεο ηνπ), γηα λα κπνξνχκε λα έρνπκε πξφζβαζε ζε απηνχο ηνπο ειέγρνπο. Μελέτη βιοκλιματικής κατοικίας με το λογισμικό EcoDesigner Σελίδα 73

75 Κεφάλαιο 4 ο : «Ενεργειακή μελέτη κατοικίας με το EcoDesigner» Σόπνο θαη Λεηηνπξγία Σόπνο Μειέηεο Ο Σφπνο ηεο κειέηεο θαζνξίδεηαη απφ ηηο γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο θαη έλα εηδηθφ φλνκα. Κάληε θιηθ ζην Πόιε... γηα λα νδεγεζνχκε ζε κία πξνθαζνξηζκέλε ιίζηα ηνπνζεζηψλ κε ηε βνήζεηα ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ Πόιεηο ηνπ ArchiCAD 13. Δάλ ε πφιε ζαο πεξηιακβάλεηαη ζε απηή ηε ιίζηα, ην EcoDesigner έρεη πξφζβαζε ζε φια ηα ζρεηηθά θαηξηθά δεδνκέλα πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ ελεξγεηαθή αλάιπζε. ε απηή ηελ πεξίπησζε, δελ ρξεηάδεηαη λα θαηεβάζνπκε θαηξηθά δεδνκέλα απφ ην δηαδίθηπν. Μελέτη βιοκλιματικής κατοικίας με το λογισμικό EcoDesigner Σελίδα 74

76 Κεφάλαιο 4 ο : «Ενεργειακή μελέτη κατοικίας με το EcoDesigner» Δάλ ν ηφπνο ηνπ θηηξίνπ ηεο κειέηεο ζαο δελ είλαη ζηε ιίζηα, εηζάγνπκε ην φλνκα ηεο πφιεο θαη ηηο ζπληεηαγκέλεο ηεο (Γ. Πιάηνο, Γ. Μήθνο θαη Εψλε Ώξαο) θαη κεηά θάλνπκε θιηθ ζην Πξνζζήθε γηα λα ηελ πξνζζέζνπκε ζηε ιίζηα Πφιεηο. Κάλνπκε θιηθ ζην OK ηνπ δηαιφγνπ Πφιεηο γηα λα ελεξγνπνηήζνπκε κία ζχλδεζε δηαδηθηχνπ κε ηελ Online Weather Database. Σν EcoDesigner ιακβάλεη ηα ζρεηηθά θαηξηθά δεδνκέλα (ζεξκνθξαζία αέξα, ζρεηηθή πγξαζία, ηαρχηεηα αλέκνπ θαη ειηαθή αθηηλνβνιία) ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηφπνπ. εκείσζε: Σα θιηκαηνινγηθά δεδνκέλα ιακβάλνληαη απφ ηνλ ηζηφηνπν ηεο Strusoft ζην Όια ηα θιηκαηνινγηθά δεδνκέλα δεκηνπξγνχληαη απφ ηα δεδνκέλα NCEP Reanalysis πνπ παξέρνληαη απφ ην NOAA-CIRES Climate Diagnostics Center, Boulder, Colorado, USA, απφ ηνλ ηζηφηνπφ ηνπο ζην Μφιηο γίλεη ε ιήςε ησλ θαηξηθψλ δεδνκέλσλ ελφο εηδηθνχ ηφπνπ κίαο κειέηεο, απνκλεκνλεχνληαη ζηελ Cache ηεο Βηβιηνζήθεο ArchiCAD, θαη ζα είλαη δηαζέζηκα ζε κεηαγελέζηεξν άλνηγκα κίαο άιιεο κειέηεο ArchiCAD, αθφκα θαη αλ ν ππνινγηζηήο δελ είλαη online. Ο Βνξξάο Μειέηεο κπνξεί λα νξηζηεί κε θιηθ ζην Βνξξάο Μειέηεο..., πνπ ζαο νδεγεί ζηε ζειίδα ηάζκεο θαη Βνξξάο Μειέηεο (Πξνηηκήζεηο Μειέηεο ηνπ ArchiCAD). ηάζκε Γξόκνπ από 0.00 Μειέηεο Δηζάγνπκε κία ηηκή γηα ηε ζηάζκε ηνπ δξφκνπ απφ ην 0.00 ηεο Μειέηεο, δειαδή, ηελ πςνκεηξηθή απφζηαζε ηνπ δξφκνπ απφ ην 0.00 ηεο Μειέηεο. Απηή ε ξχζκηζε επεξεάδεη ην απνηέιεζκα ηεο Απηφκαηεο Αλάιπζεο Μνληέινπ. Αληηαλεκηθή Πξνζηαζία Γηαιέγνπκε ηελ Αληηαλεκηθή Πξνζηαζία πνπ πεξηγξάθεη θαιχηεξα ηελ έθζεζε ηνπ θηηξίνπ ζαο ζηνπο αλέκνπο: Πξνζηαηεπκέλν, Μεξηθψο Πξνζηαηεπκέλν θαη Υσξίο Πξνζηαζία. Μελέτη βιοκλιματικής κατοικίας με το λογισμικό EcoDesigner Σελίδα 75

77 Κεφάλαιο 4 ο : «Ενεργειακή μελέτη κατοικίας με το EcoDesigner» Πεξηβάιινλ Γηαιέγνπκε ην Πεξηβάιινλ πνπ πεξηγξάθεη θαιχηεξα ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ θηεξίνπ ζαο: Παξάθηην, Κήπνο ή Πιαθφζηξσην. Απηή ε ξχζκηζε πξνζδηνξίδεη ην επίπεδν ηεο έκκεζεο αθηηλνβνιίαο πνπ αλαθιάηαη απφ απηέο ηηο επηθάλεηεο θαη πξνζπίπηεη ζην θέιπθνο ηνπ θηεξίνπ. θηαζκόο Όςεσλ Σν θνπκπί θηαζκφο Όςεσλ ελεξγνπνηεί έλαλ μερσξηζηφ δηάινγν ζηνλ νπνίν πεξηγξάθεηαη ην επίπεδν ζθίαζεο θάζε πιεπξάο ηνπ θηηξίνπ. Οη πξνζαλαηνιηζκνί απηήο ηεο ιίζηαο αλαθέξνληαη ζε εθείλεο ηηο πιεπξέο ηνπ θηηξίνπ πνπ δέρνληαη ην ειηαθφ θσο θαη επνκέλσο κπνξεί λα δηαθέξνπλ, αλαιφγσο ηνπ ηφπνπ ηεο κειέηεο. Γηα θάζε πξνζαλαηνιηζκφ, δηαιέγνπκε ηηο επηινγέο πνπ πεξηγξάθνπλ θαιχηεξα ηελ πνζφηεηα ζθίαζεο πνπ πξνθχπηεη απφ Οξηδφληηεο επηθάλεηεο πνπ ξίρλνπλ ζθηέο (δηαιέμηε κία επηινγή - Με θηαζκέλε, Διαθξά θηαζκέλε, θηαζκέλε ή Πνιχ θηαζκέλε - απφ ηε ζηήιε θίαζε) θαη Μελέτη βιοκλιματικής κατοικίας με το λογισμικό EcoDesigner Σελίδα 76

78 Κεφάλαιο 4 ο : «Ενεργειακή μελέτη κατοικίας με το EcoDesigner» Καηαθφξπθεο επηθάλεηεο πνπ ξίρλνπλ ζθηέο (δηαιέμηε κία επηινγή - Απιή, Μέζε ή χλζεηε - απφ ηε ζηήιε Πνιππινθόηεηα). Όζν πην πνιχπινθν είλαη ην θηίξην, ηφζν πην πνιχ απηνζθηάδεηαη θαη φζν πην απιφ είλαη, ηφζν πεξηζζφηεξν επεξεάδεηαη απφ ην άκεζν ειηαθφ θσο. Αλαιφγσο ηεο επηινγήο, ηα εηθνλίδηα πνπ είλαη πάλσ απφ θάζε ιίζηα (θίαζε/πνιππινθφηεηα) αιιάδνπλ απεηθφληζε γηα λα ζαο βνεζήζνπλ λα θάλεηε ηηο ζσζηέο επηινγέο. Γξαζηεξηόηεηα Δπηιέγνπκε κία πξνθαζνξηζκέλε ιεηηνπξγία-ρξήζε ηνπ θηηξίνπ καο: Δάλ ε κειέηε αθνξά θηίξην πνιιαπιψλ ιεηηνπξγηψλ, επηιέγνπκε ην θνπκπί Πεξηζζόηεξεο ιεηηνπξγίεο, θάησ απφ ην pop-up Γξαζηεξηφηεηα, γηα λα νδεγεζνχκε ζηνλ δηάινγν Πνιπιεηηνπξγηθφ Κηίξην. Μελέτη βιοκλιματικής κατοικίας με το λογισμικό EcoDesigner Σελίδα 77

79 Κεφάλαιο 4 ο : «Ενεργειακή μελέτη κατοικίας με το EcoDesigner» Δθηφο απφ ηελ θχξηα ιεηηνπξγία ηνπ θηεξίνπ, ν ρξήζηεο κπνξεί λα θαζνξίζεη έσο θαη δχν πξφζζεηεο δξαζηεξηφηεηεο θαη λα εηζάγεη ην πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο ζεξκαηλφκελεο πεξηνρήο πνπ θαηαιακβάλνπλ, γηα λα δεκηνπξγήζεη ην πξνθίι ζχλζεηεο ιεηηνπξγίαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ ελεξγεηαθή αμηνιφγεζε. Αλαιφγσο ηεο ιεηηνπξγίαο-ρξήζεο ηνπ θηηξίνπ πνπ επηιέγνπκε, εκθαλίδνληαη ηα αληίζηνηρα γξαθήκαηα ησλ πξνθίι Θεξκνθξαζίαο θαη Θεξκηθνχ θέξδνπο, γηα δηθή ζαο πιεξνθφξεζε. Σν πην θάησ παξάδεηγκα παξνπζηάδεη ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ πξνθίι ηεο ζθνπνχκελεο εζσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο θαη ηνπ εζσηεξηθνχ ζεξκηθνχ θέξδνπο γηα δξαζηεξηφηεηεο Γξαθείνπ θαη Βηνκεραλίαο: Μελέτη βιοκλιματικής κατοικίας με το λογισμικό EcoDesigner Σελίδα 78

80 Κεφάλαιο 4 ο : «Ενεργειακή μελέτη κατοικίας με το EcoDesigner» Γνκέο Ζ δεχηεξε θαξηέια ηνπ δηαιφγνπ EcoDesigner είλαη νη Γνκέο. ην άλσ κέξνο, ην θνπκπί Δπηζθφπεζε Μνληέινπ θέξλεη ζην πξνζθήλην ηελ Παιέηα Δπηζθφπεζε Μνληέινπ, επηηξέπνληάο ζαο ηε ρεηξνθίλεηε ξχζκηζε ησλ δηαθξηηψλ ζπλφισλ δνκψλ πνπ παξάγεη ε Απηφκαηε Αλάιπζε Μνληέινπ. (Γείηε: Δπηζθόπεζε Μνληέινπ.) Σν ππφινηπν ηεο θαξηέιαο Γνκέο ζαο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα εηζάγνπκε πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δνκψλ ηνπ θηηξίνπ ζαο θαη δηαηξείηαη ζε ηξεηο θχξηεο θαηεγνξίεο: ηα ζηνηρεία ηνπ Κειύθνπο Κηηξίνπ (απηνί νη ηχπνη ζηνηρείσλ πεξηέρνληαη ζην θχξην παξάζπξν απηήο ηεο θαξηέιαο) ηηο Δζσηεξηθέο δνκέο (ζα θαζνξίζνπκε ηελ γεληθή ζεξκνρσξεηηθφηεηά ηνπο) ηηο Τπόγεηεο δνκέο (ζα θαζνξίζνπκε ηηο ηδηφηεηεο κφλσζήο ηνπο). Δθηφο απηψλ ππνινγίδεηαη θαη ε βαζηθή γεσκεηξία ηνπ θηηξίνπ (εκβαδφλ θαη φγθνο). Κάζε έλαο απφ απηνχο ηνπο ειέγρνπο πεξηγξάθεηαη ζηα ηκήκαηα πνπ αθνινπζνχλ. Μελέτη βιοκλιματικής κατοικίας με το λογισμικό EcoDesigner Σελίδα 79

81 Κεφάλαιο 4 ο : «Ενεργειακή μελέτη κατοικίας με το EcoDesigner» ηνηρεία Κειύθνπο Κηηξίνπ Σα ζηνηρεία ηνπ Κειχθνπο Κηεξίνπ παξνπζηάδνληαη ζε νκάδεο: φια ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ ίδην πξνζαλαηνιηζκφ, ηχπν ζηνηρείνπ, ξάζηεξ θαη πάρνο αζξνίδνληαη θαη εκθαλίδνληαη σο κία εγγξαθή, κε πξφζζεηεο ηδηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ελεξγεηαθή αμηνιφγεζε: Δκβαδφλ, Πάρνο, Σηκή-U, Δπηθάλεηα θαη Γηείζδπζε. Μπνξνχκε λα αλαδηαηάμνπκε ηε ιίζηα κε βάζε νπνηαδήπνηε ηδηφηεηα, κε θιηθ ζηνλ ηίηιν ηεο ηδηφηεηαο. Γηα λα εμαηξεζνχλ απφ ηε ιίζηα, φζα ζηνηρεία ηνπ θηηξηαθνχ θειχθνπο έρνπλ έλα ειάρηζην εκβαδφλ, εηζάγνπκε έλα εκβαδφλ ζην πεδίν πνπ βξίζθεηαη θάησ απφ ηε ιίζηα. Δγγξαθέο κηθξφηεξεο απφ απηή ηελ ηηκή, εμαηξνχληαη θαη δελ ππνινγίδνληαη απφ ηε κεραλή ππνινγηζκψλ. (Δάλ αξγφηεξα επηιέμνπκε κηθξφηεξε ηηκή εκβαδνχ, νη δνκέο πνπ εμαηξέζεθαλ ζα επαλεκθαληζηνχλ ζηε ιίζηα). Μπνξείηε λα αλαδηαηάμνπκε ηε ιίζηα κε βάζε νπνηαδήπνηε ηδηφηεηα, κε θιηθ ζηνλ ηίηιν ηεο ηδηφηεηαο. Γηα λα εμαηξεζνχλ απφ ηε ιίζηα, φζα ζηνηρεία ηνπ θηηξηαθνχ θειχθνπο έρνπλ έλα ειάρηζην εκβαδφλ, εηζάγνπκε έλα Δκβαδφλ ζην πεδίν πνπ βξίζθεηαη θάησ απφ ηε ιίζηα. Δγγξαθέο κηθξφηεξεο απφ απηή ηελ ηηκή, εμαηξνχληαη θαη δελ ππνινγίδνληαη απφ ηε κεραλή ππνινγηζκψλ. (Δάλ αξγφηεξα επηιέμνπκε κηθξφηεξε ηηκή εκβαδνχ, νη δνκέο πνπ εμαηξέζεθαλ ζα επαλεκθαληζηνχλ ζηε ιίζηα). Μελέτη βιοκλιματικής κατοικίας με το λογισμικό EcoDesigner Σελίδα 80

82 Κεφάλαιο 4 ο : «Ενεργειακή μελέτη κατοικίας με το EcoDesigner» Γηα λα ηξνπνπνηήζνπκε ηηο επεμεξγάζηκεο ηηκέο νπνηνπδήπνηε ζηνηρείνπ ηεο ιίζηαο, επηιέγνπκε ηε ζεηξά. Παξαηεξνχκε ηε γξακκή, ζηα αξηζηεξά ηεο ζηήιεο Σηκή-U: νη ηδηφηεηεο πνπ είλαη αξηζηεξά απφ απηή ηε γξακκή παξάγνληαη απφ ηα ζηνηρεία ηεο κειέηεο ζαο. Οη ηδηφηεηεο πνπ είλαη δεμηά απφ απηή ηε γξακκή, είλαη ηξνπνπνηήζηκεο απφ εζάο: Σηκή-U, Δπηθάλεηα θαη Γηείζδπζε. Πιεξνθνξίεο γηα ηελ Σηκή-U, ζα δνχκε παξαθάησ: Αξηζκνκεραλή Σηκήο-U. Ζ ηδηφηεηα Δπηθάλεηα πξνζδηνξίδεη ηηο ηδηφηεηεο απνξξφθεζεο ηνπ επηιεγκέλνπ ηνηρείνπ ηνπ Κειχθνπο θηηξίνπ. Κάλνπκε θιηθ ζην pop-up βέινο απηνχ ηνπ πεδίνπ γηα λα επηιέμνπκε απφ κία ιίζηα πιηθψλ επηθαλείαο θαη ηειεησκάησλ. Ζ Γηείζδπζε αλαθέξεηαη ζηε δηαπεξαηφηεηα ηεο επηιεγκέλεο δνκήο ζηνλ αέξα. Κάλνπκε θιηθ ζην pop-up βέινο απηνχ ηνπ πεδίνπ γηα λα επηιέμνπκε ην θαηάιιειν επίπεδν δηείζδπζεο πνπ πεξηγξάθεη απηή ηε δνκή: Μελέτη βιοκλιματικής κατοικίας με το λογισμικό EcoDesigner Σελίδα 81

83 Κεφάλαιο 4 ο : «Ενεργειακή μελέτη κατοικίας με το EcoDesigner» Μία ζπλεζηζκέλε θαηάζηαζε ζηελ αξρηηεθηνληθή είλαη ε πεξίπησζε ησλ ζεξκνκνλσκέλσλ πιαθψλ πνπ δηαρσξίδνπλ ζεξκαηλφκελνπο θαη κε ζεξκαηλφκελνπο ρψξνπο (π.ρ. πιάθα νξφθνπ θάησ απφ κε ζεξκαηλφκελεο ζνθίηεο θαη πιάθεο πάλσ απφ ηνμσηέο ζηνέο, εμσηεξηθνχο ρψξνπο ή κε ζεξκαηλφκελα ππφγεηα). Κάλνπκε θιηθ ζην θνπκπί κε ηηο ηξεηο ηειείεο γηα λα νδεγεζνχκε ζηνλ δηάινγν Αλάζεζε Θεξκηθήο Ηδηφηεηαο. Σν πάλει Αλάζεζε Θεξκηθή Ηδηφηεηαο πεξηέρεη κία ιίζηα φισλ ησλ ηχπσλ ξάζηεξ πνπ, ζηνλ δηάινγν Σχπνη Ράζηεξ ηεο κειέηεο, έρνπλ νξηζηεί σο Ράζηεξ Σεκλνκέλσλ. Όζα απφ ηα Ράζηεξ Σεκλνκέλσλ ρξεζηκνπνηνχληαη απηή ηε ζηηγκή ζηε κειέηε, εκθαλίδνληαη ηζεθαξηζκέλα ζηε ζρεηηθή ζηήιε (αξηζηεξά). Όια ηα ξάζηεξ ηεο ιίζηαο εκθαλίδνληαη κε ηηο αληίζηνηρεο θπζηθέο ηνπο ηδηφηεηεο. (Ο ηχπνο Ράζηεξ πνπ έρεηε επηιέμεη ζηελ Αξηζκνκεραλή Σηκήο-U, παξνπζηάδεηαη ηνληζκέλνο ζε απηή ηε ιίζηα). Μελέτη βιοκλιματικής κατοικίας με το λογισμικό EcoDesigner Σελίδα 82

84 Κεφάλαιο 4 ο : «Ενεργειακή μελέτη κατοικίας με το EcoDesigner» Μπνξνχκε λα επεμεξγαζηνχκε νπνηαδήπνηε ηηκή, είηε άκεζα είηε επηιέγνληαο θαζνξηζζείζεο ηηκέο απφ ηνλ Καηάινγν Τιηθψλ (βιέπνπκε παξαθάησ). Οπνηαδήπνηε αιιαγή κεηαθέξεηαη απηνκάησο ζε φια ηα ζηνηρεία ηεο κειέηεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ην επεμεξγαζκέλν ξάζηεξ. Γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπκε απηέο ηηο ηδηφηεηεο ξάζηεξ ζε άιιεο κειέηεο, ρξεζηκνπνηνχκε ην θνπκπί Δμαγσγή γηα λα απνζεθεχζνπκε έλα αξρείν πνπ ζα πεξηέρεη ηα ξάζηεξ θαη ηηο ζεξκηθέο ηνπο ηδηφηεηεο. Αθνινχζσο, φηαλ ηξέμνπκε ην EcoDesigner ζε θάπνηα άιιε κειέηε, πεγαίλνπκε ζηνλ δηάινγν Αλάζεζε Θεξκηθήο Ηδηφηεηαο θαη θάλνπκε θιηθ ζην θνπκπί Δηζαγσγή γηα λα δνχκε ην απνζεθεπκέλν αξρείν. Δάλ θάπνην απφ ηα εηζαγφκελα ξάζηεξ πεξηέρεηαη ζηε κειέηε, ηα εηζαγφκελα δεδνκέλα ζα αληηθαηαζηήζνπλ ηα ππάξρνληα. Καηάινγνο Τιηθώλ ηνλ δηάινγν Αλάζεζε Θεξκηθήο Ηδηφηεηαο, ηνλίδνπκε κία ζεηξά θαη θάλνπκε θιηθ ζην θνπκπί κε ηηο ηξεηο ηειείεο: εκθαλίδεηαη ν Καηάινγνο Τιηθψλ ηνπ EcoDesigner. Μελέτη βιοκλιματικής κατοικίας με το λογισμικό EcoDesigner Σελίδα 83

85 Κεφάλαιο 4 ο : «Ενεργειακή μελέτη κατοικίας με το EcoDesigner» Ο Καηάινγνο Τιηθψλ είλαη κία εθηεηακέλε βάζε δεδνκέλσλ, ελζσκαησκέλε ζην EcoDesigner, πνπ πεξηέρεη πιεξνθνξίεο δνκηθψλ πιηθψλ, ρξήζηκεο γηα ηνπο ελεξγεηαθνχο ππνινγηζκνχο (Θεξκηθή Αγσγηκφηεηα, Ππθλφηεηα θαη Θεξκνρσξεηηθφηεηα). Σα δνκηθά πιηθά νκαδνπνηνχληαη ζε θχξηεο θαηεγνξίεο, κε πηπζζφκελεο ιεπηνκεξείο ιίζηεο, γηα εχθνιε πξφζβαζε θαη γξήγνξε επηινγή. Δπηιέγνπκε εδψ έλα πιηθφ ηνπ νπνίνπ νη θπζηθέο ηδηφηεηεο θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο ζαο. Κάλνληαο θιηθ ζην OK ηνπ Καηαιφγνπ Τιηθψλ, νη ζεξκηθέο ηδηφηεηεο ηνπ επηιεγκέλνπ πιηθνχ αλαηίζεληαη ζηε ζηξψζε πνπ επηιέμακε ζηελ Αλάζεζε Θεξκηθήο Ηδηφηεηαο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ε κεραλή ππνινγηζκνχ παίξλεη ηα απαηηνχκελα γηα ηελ ζεξκηθή αμηνιφγεζε θπζηθά δεδνκέλα, ρσξίο λα πεξηκέλεη θάπνηα πξφζζεηε εηζαγσγή δεδνκέλσλ απφ εζάο. Γεσκεηξία Κηηξίνπ Κάησ απφ ηε ιίζηα ησλ ηνηρείσλ Κειχθνπο Κηηξίνπ ηεο θαξηέιαο Γνκέο, εκθαλίδνληαη νη ηηκέο Δκβαδόλ ζεξκαηλόκελνπ νξόθνπ θαη Όγθνο θηηξίνπ. Απηέο νη ηηκέο ππνινγίδνληαη απφ ηελ Απηφκαηε Αλάιπζε Μνληέινπ, αιιά κπνξνχκε λα ηηο αιιάδνπκε θαη ρεηξνθίλεηα. Μπνξνχκε επίζεο λα θιεηδψζνπκε απηέο ηηο ηηκέο, παηψληαο ηα εηθνλίδηα "θιεηδαξηά" πνπ είλαη δίπια ηνπο. Δζσηεξηθή Δηδηθή Θεξκνρσξεηηθόηεηα Υξεζηκνπνηήζηε απηή ηελ pop-up ιίζηα γηα λα πεξηγξάςνπκε ηελ εζσηεξηθή ζεξκνρσξεηηθφηεηα ηνπ θηηξίνπ, ρξεζηκνπνηψληαο κία απφ ηηο ηξεηο δηαζέζηκεο επηινγέο: Μελέτη βιοκλιματικής κατοικίας με το λογισμικό EcoDesigner Σελίδα 84

86 Κεφάλαιο 4 ο : «Ενεργειακή μελέτη κατοικίας με το EcoDesigner» Απηέο νη πξνθαζνξηζκέλεο ξπζκίζεηο, κέζα ζην EcoDesigner, ζπλδένληαη κε ηηο ηηκέο ππθλφηεηαο. Απηέο νη ηηκέο ππθλφηεηαο πνιιαπιαζηάδνληαη κε ηνλ ζπλνιηθφ φγθν ησλ εζσηεξηθψλ δνκψλ (φπσο ππνινγίζηεθαλ απφ ηελ Αλάιπζε Μνληέινπ), παξέρνληαο ζηε κεραλή ππνινγηζκψλ ηελ ηηκή ηεο εζσηεξηθήο εηδηθήο ζεξκνρσξεηηθφηεηαο. Μόλσζε Τπνγείνπ Σα δεδνκέλα Μφλσζεο Τπνγείνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο γξακκηθήο ζεξκηθήο ξνήο, φισλ ησλ δνκψλ πνπ είλαη ζε επαθή κε ην έδαθνο. Απηέο νη ηηκέο ζην EcoDesigner εθαξκφδνληαη ζε: Παηψκαηα Τπνγείνπ θαη Παηψκαηα επί Δδάθνπο εκείσζε: Οη Σνίρνη Τπνγείνπ δελ εμεηάδνληαη θαηά ηνλ θαζνξηζκφ ηεο Μφλσζεο Τπνγείνπ. Οη ηδηφηεηέο ηνπο θαζνξίδνληαη ζηε Λίζηα ηνηρείσλ Κειχθνπο Κηεξίνπ (Πξνζαλαηνιηζκφο: Τπφγεηνο) ηνπ πάλει Γνκέο. Κάληε θιηθ ζην θνπκπί Μφλσζε Τπνγείνπ γηα λα εκθαληζηεί ν ζρεηηθφο δηάινγνο. Γηα ην πιηθό κόλσζεο, θάλνπκε θιηθ ζην θνπκπί κε ηηο ηξεηο ηειείεο γηα λα νδεγεζνχκε ηνλ Καηάινγν Τιηθψλ (ηνλ ίδην πνπ ρξεζηκνπνηήζακε γηα λα εηζάγνπκε ηηκέο ζηελ Αξηζκνκεραλή Σηκήο-U). (Βιέπνπκε: Καηάινγν Τιηθώλ.) Δπηιέγνπκε εδψ έλα πιηθφ ηνπ νπνίνπ νη ζεξκηθέο ηδηφηεηεο αληηζηνηρνχλ ζηε κφλσζε ππνγείνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζακε ζην θηίξην. Δηζάγνπκε κία ηηκή γηα ην πάρνο κόλσζεο: πξέπεη λα εηζάγνπκε απηή ηελ ηηκή ρεηξνθίλεηα. Μελέτη βιοκλιματικής κατοικίας με το λογισμικό EcoDesigner Σελίδα 85

87 Κεφάλαιο 4 ο : «Ενεργειακή μελέτη κατοικίας με το EcoDesigner» Σν EcoDesigner παίξλεη ηα ππφινηπα δεδνκέλα απφ ηελ εζσηεξηθή βάζε δεδνκέλσλ θαη απφ πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη ε Απηφκαηε Αλάιπζε Μνληέινπ Αλνίγκαηα Ζ θαξηέια Αλνίγκαηα ηνπ δηαιφγνπ EcoDesigner πεξηέρεη ιίζηα δεδνκέλσλ φισλ ησλ αλνηγκάησλ ηνπ θηεξίνπ, αλά πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηχπν αλνίγκαηνο. εκείσζε: Σα Αλνίγκαηα δελ παξνπζηάδνληαη έλα πξνο έλα, αιιά ηα δεδνκέλα αζξνίδνληαη αλά ηχπν αλνίγκαηνο θαη πξνζαλαηνιηζκφ. Γηα παξάδεηγκα, ε πξψηε ζεηξά ζηελ εηθφλα καο παξνπζηάδεη ηα ζπλνιηθά δεδνκέλα φισλ ησλ παξαζχξσλ πνπ έρνπλ ΒΑλαηνιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη έρνπλ δεκηνπξγεζεί κε ηνλ ίδην ηχπν αλνίγκαηνο ηνπ ArchiCAD. Γηα θάζε πξνζαλαηνιηζκφ, εκθαλίδνληαη ηα εμήο δεδνκέλα: ην ζπλνιηθφ εκβαδφλ ηνπ ηχπνπ αλνίγκαηνο ην κέζν ζθηαζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηεί Γπαιί %: πνζνζηφ ηεο δηαθαλνχο επηθάλεηαο ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ εκβαδφλ ηεο επηθάλεηαο Σηκή-U: ζπληειεζηήο κεηαθνξάο ζεξκφηεηαο ΖΜ-TST %: χλνιν Ζιηαθήο Μεηαθνξάο, ζε ζρέζε κε ην δηαθαλέο γπαιί Γηείζδπζε: δηαπεξαηφηεηα ηεο επηιεγκέλεο δνκήο ζηνλ αέξα Μελέτη βιοκλιματικής κατοικίας με το λογισμικό EcoDesigner Σελίδα 86

88 Κεφάλαιο 4 ο : «Ενεργειακή μελέτη κατοικίας με το EcoDesigner» Μπνξνχκε λα αλαδηαηάμνπκε ηε ιίζηα κε βάζε νπνηαδήπνηε ηδηφηεηα, κε θιηθ ζηνλ ηίηιν ηεο ηδηφηεηαο. Παξαηεξνχκε ηε γξακκή, ζηα αξηζηεξά ηεο ζηήιεο Μέζν ζθηαζκνχ: νη ηδηφηεηεο πνπ είλαη αξηζηεξά απφ απηή ηε γξακκή παξάγνληαη απφ ηα ζηνηρεία ηεο κειέηεο καο. Χζηφζν, νη ηδηφηεηεο πνπ είλαη ζηα δεμηά απηήο ηεο γξακκήο, είλαη ηξνπνπνηήζηκεο απφ εκάο. Όηαλ επηιέμνπκε (ηνλίδνπκε) κία απφ ηηο εγγξαθέο ηεο ιίζηαο ησλ Γηαθαλψλ αλνηγκάησλ, εκθαλίδεηαη ν θνπκπί κε ηηο ηξεηο ηειείεο θαη ην pop-up θνπκπί επηινγήο Μέζνπ ζθηαζκνχ. Κάληε θιηθ ζην βέινο ηνπ πεδίνπ Μέζνπ ζθηαζκνχ γηα λα επηιέμνπκε ηε ζπζθεπή ζθίαζεο, κε ηηο πξνθαζνξηζκέλεο θπζηθέο ηδηφηεηεο, ηεο επηιεγκέλεο θαηαρψξεζεο. Γηα λα αιιάμνπκε ηα Γπαιί %, Σηκή-U, ΖΜ-TST% θαη/ή επίπεδν Γηείζδπζεο ηνπ επηιεγκέλνπ αλνίγκαηνο, ηξνπνπνηνχκε ρεηξνθίλεηα ηελ ηηκή, ή ρξεζηκνπνηνχκε ην ζχλνιν πξνθαζνξηζκέλσλ ηηκψλ απφ ηνλ Καηάινγν Αλνηγκάησλ (Βιέπνπκε παξαθάησ). Μελέτη βιοκλιματικής κατοικίας με το λογισμικό EcoDesigner Σελίδα 87

89 Κεφάλαιο 4 ο : «Ενεργειακή μελέτη κατοικίας με το EcoDesigner» Καηάινγνο Αλνηγκάησλ Δπηιέγνπκε έλα ζηνηρείν απφ ηελ θαξηέια Αλνίγκαηα θαη θάλνπκε θιηθ ζην θνπκπί 'ηξεηο ηειείεο' γηα λα νδεγεζνχκε ζηνλ ελζσκαησκέλν Καηάινγν Αλνηγκάησλ ηνπ EcoDesigner. Ο Καηάινγνο Αλνηγκάησλ είλαη κία εθηεηακέλε βάζε δεδνκέλσλ θαηαζθεπαζηηθψλ πιεξνθνξηψλ, ζρεηηθψλ κε ελεξγεηαθνχο ππνινγηζκνχο: Γπαιί %, Σηκή-U, ΖΜ-TST % θαη Γηείζδπζε. Οη δνκέο πνπ ελζσκαηψλνληαη ζηα αλνίγκαηα ηνπ θηηξηαθνχ θειχθνπο είλαη νκαδνπνηεκέλεο ζε θχξηεο θαηεγνξίεο (παιψζεηο παξαζχξνπ/πφξηαο/ηνηρνπεηάζκαηνο, βαιβίδεο εηζαγσγήο αέξα, εμσηεξηθέο πφξηεο θαη θεγγίηεο) πνπ αλαπηχζζνληαη ζε ιεπηνκεξείο ιίζηεο γηα εχθνιε πξφζβαζε θαη γξήγνξε επηινγή. Μπνξεί λα ζπλαληήζνπκε άγλσζηα δεδνκέλα ζηα νλφκαηα ησλ ζηνηρείσλ ηεο ιίζηαο αλνηγκάησλ. Γηα παξάδεηγκα: ΞΤΛΗΝΟ/ /ΔΠΗΚΑΛΤΦΖ e=0.05/αργο Απηφ ζεκαίλεη: ΞΤΛΗΝΟ: πιηθφ ηνπ πιαηζίνπ : ζηξψζεηο παινζηαζίνπ: 4 mm γπαιί, 12 mm θελφ, 4 mm γπαιί, θιπ. ΔΠΗΚΑΛΤΦΖ e=0.05: ε εμσηεξηθή ζηξψζε γπαιηνχ επηθαιχπηεηαη κε κία ρακειήο εθπνκπήο (Υακειφ-E) επηθάιπςε πνπ κεηψλεη ηνλ ζπληειεζηή-u, ειαηηψλνληαο ηελ αθηηλνβνινχζα ξνή ζεξκφηεηαο. Όζν κηθξφηεξνο είλαη Μελέτη βιοκλιματικής κατοικίας με το λογισμικό EcoDesigner Σελίδα 88

90 Κεφάλαιο 4 ο : «Ενεργειακή μελέτη κατοικίας με το EcoDesigner» απηφο ν ζπληειεζηήο, ηφζν κηθξφηεξε είλαη ε ζπλνιηθή ξνή ζεξκφηεηαο κέζα απφ ην παξάζπξν ΑΡΓΟ: Σν αέξην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα γέκηζκα ησλ θελψλ κεηαμχ ησλ ζηξψζεσλ ηνπ παινζηαζίνπ ΜΖΤ πζηήκαηα θαη Δλέξγεηα Υξεζηκνπνηνχκε απηή ηελ θαξηέια γηα λα εηζάγνπκε δεδνκέλα γηα ηα ΜΖΤ πζηήκαηα πνπ ζρεδηάδνπκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζην θηίξην. Παξαγσγή Εεζηνύ Νεξνύ Δηζάγνπκε ηηο επηζπκεηέο ζεξκνθξαζίεο θξχνπ θαη δεζηνχ λεξνχ. Ζ κεραλή ππνινγηζκνχ ρξεζηκνπνηεί απηά ηα δεδνκέλα γηα λα εθηηκήζεη ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή δεζηνχ λεξνχ, ρξεζηκνπνηψληαο ειηαθνχο ζπιιέθηεο. Οη ζθνπνχκελεο ζεξκνθξαζίεο γηα ηηο ζπκβαηηθέο ζπζθεπέο παξαγσγήο δεζηνχ λεξνχ είλαη ελζσκαησκέλεο ζηα πξνθίι δξαζηεξηνηήησλ. Γηα αιιαγή ηεο θιίκαθαο ζεξκνθξαζηψλ (Κειζίνπ ή Φαξελάηη), θάλνπκε θιηθ ζην θνπκπί-βέινο, δίπια ζην πεδίν εηζαγσγήο. Μελέτη βιοκλιματικής κατοικίας με το λογισμικό EcoDesigner Σελίδα 89

91 Κεφάλαιο 4 ο : «Ενεργειακή μελέτη κατοικίας με το EcoDesigner» εκείσζε: Γηα άιιεο κνλάδεο (εθηφο ηεο θιίκαθαο ζεξκνθξαζηψλ), ην EcoDesigner ρξεζηκνπνηεί ηηο κνλάδεο πνπ θαζνξίζηεθαλ ζην ArchiCAD, ζην Δπηινγέο > Πξνηηκήζεηο Μειέηεο > Μνλάδεο Τπνινγηζκνύ. (Βιέπνπκε: Ρπζκίζεηο Μνλάδσλ Τπνινγηζκνύ). Σύπνο Φύμεο Γηαιέγνπκε κία απφ ηηο ηξεηο επηινγέο γηα λα πεξηγξάςνπκε ην ζχζηεκα ςχμεο ηνπ θηηξίνπ. Ζ Φπζηθή ςχμε δελ εκπιέθεη θαλέλα ΜΖΤ χζηεκα, θαζψο γηα ηελ ςχμε ηνπ θηεξίνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θπζηθά ξεχκαηα αέξα. Αθφκα θαη αλ ε απηή ε κέζνδνο ζεσξείηαη ε πιένλ νηθνινγηθή, έρεη ηνπο πεξηνξηζκνχο, θαζψο ε ζεξκνθξαζία ηνπ εμσηεξηθνχ αέξα δελ είλαη πάληα αξθεηή γηα ζθνπνχο ςχμεο. (Ζ κεραλή ππνινγηζκνχ ηνπ EcoDesigner ππνζέηεη πάληα φηη ν εμσηεξηθφο αέξαο αξθεί γηα ζθνπνχο ςχμεο θαη αθήλεη ζηνλ ρξήζηε ηελ επαιήζεπζε απηήο ηεο ππφζεζεο). Ζ Μεραληθή ςχμε ζεκαίλεη φηη πξφθεηηαη λα εγθαηαζηαζεί ζην θηίξην θάπνηνο ηχπνο ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνχ. Κεληξηθή ςχμε: ε νξηζκέλεο ρψξεο, ν θιηκαηηδφκελνο αέξαο ιακβάλεηαη απφ κία εμσηεξηθή πεγή. Δάλ ην θηίξην ζα ζπλδεζεί κε έλα ηέηνην εμσηεξηθφ ζχζηεκα ςχμεο, επηιέγνπκε Κεληξηθή ςχμε. Σύπνο Αεξηζκνύ Πξνζδηνξίδνπκε ηνλ ηχπν αεξηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηεί ην θηήξην θαη εηζάγνπκε κία ηηκή γηα ηελ σξηαία ελαιιαγή αέξα. Απηή ε πξνζδνθψκελε ηηκή εμαξηάηαη απφ εζληθά πξφηππα θαη ζα πνηθίινπλ αλαιφγσο ηεο ρξήζεο ηνπ θηηξίνπ θαη ηνπ ηνπηθνχ θιίκαηνο. Ο Φπζηθφο αεξηζκφο δελ εκπιέθεη θαλέλα ΜΖΤ χζηεκα: θπζηθά αέξηα ξεχκαηα νδεγνχλ λσπφ αέξα κέζα ζην θηίξην θαη δηνρεηεχνπλ αέξα εθηφο ηνπ θηηξίνπ. Απφ κία νηθνινγηθή άπνςε, ν θπζηθφο αεξηζκφο είλαη πξνηηκφηεξνο απφ ηηο κεραλνινγηθέο ιχζεηο, αιιά εμαηηίαο ηνπ πεξηνξηζκέλνπ ειέγρνπ ηνπ ε ρξήζε ηνπ είλαη εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλε ζηα νηθηζηηθά θηήξηα. Μελέτη βιοκλιματικής κατοικίας με το λογισμικό EcoDesigner Σελίδα 90

92 Κεφάλαιο 4 ο : «Ενεργειακή μελέτη κατοικίας με το EcoDesigner» Γηα ρξήζε θηηξίνπ, πιελ ηεο νηθηζηηθήο, ηα ζπλήζε πξφηππα πξνδηαγξάθνπλ απζηεξέο ηηκέο ελαιιαγήο αέξα, νη νπνίεο απαηηνχλ ηε ρξήζε θάπνηνπ είδνπο κεραληθφ ζχζηεκα αεξηζκνχ: Σα ζπζηήκαηα Μφλν Απαγσγήο βαζίδνληαη ζε αλεκηζηήξεο γηα ηελ απαγσγή ηνπ ρξεζηκνπνηεκέλνπ αέξα απφ ηα δσκάηηα. Σα ζπζηήκαηα Παξνρήο θαη Απαγσγήο ειέγρνπλ κεραληθά ηηο δηεξγαζίεο εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο, επηηξέπνληαο επνκέλσο ηνλ αθξηβή πξνγξακκαηηζκφ ηνπ ιφγνπ ελαιιαγήο αέξα. πζηήκαηα Αλάθηεζεο Δλέξγεηαο Σα ζπζηήκαηα αλάθηεζεο ελέξγεηαο κπνξνχλ λα απμήζνπλ ζεκαληηθά ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ ΜΖΤ πζηήκαηνο ηνπ θηηξίνπ. Κάπνηα πξφζζεηε αξρηθή επέλδπζε θαηά ηε θάζε ηεο θαηαζθεπήο κπνξεί λα απνπιεξσζεί, αλαθηψληαο ηελ νχησο ή άιισο ρακέλε ελέξγεηα ή ιακβάλνληαο πξφζζεηε ελέξγεηα απφ βηψζηκε εμσηεξηθή πεγή φπσο είλαη ε ειηαθή αθηηλνβνιία θαη ε γεσζεξκηθή ελέξγεηα. Αλάθηεζε Δλέξγεηαο από Δλαιιαγή Αέξα Έλα ζχζηεκα αλάθηεζεο ελέξγεηαο απφ ελαιιαγή αέξα κπνξεί λα αλαθηήζεη έλα πνζνζηφ ηνπ ζεξκνχ πεξηερνκέλνπ ηνπ αέξα πνπ απάγεηαη απφ ηνλ κεραληθφ αεξηζκφ. Δάλ πξφθεηηαη λα εγθαηαζηαζεί έλα ηέηνην ζχζηεκα, ηζεθάξεηε ην θνπηάθη Αλάθηεζε Δλέξγεηαο απφ Δλαιιαγή Αέξα θαη κεηά επηιέγνπκε ηνλ ηχπν ηνπ ζπζηήκαηνο αλάθηεζεο ελέξγεηαο: ηαζεξήο πιάθαο, Πεξηζηξνθηθφ ή Coil. εκείσζε: Απηνί νη έιεγρνη είλαη δηαζέζηκνη φηαλ έρνπκε επηιέμεη έλα ζχζηεκα αεξηζκνχ κεραληθήο απαγσγήο αέξα. Δάλ ν ηχπνο αεξηζκνχ είλαη Φπζηθφο, απηνί νη έιεγρνη είλαη αλελεξγνί. Ο ελαιιάθηεο ζεξκφηεηαο ζηαζεξήο πιάθαο ρξεζηκνπνηεί ζηαζεξέο κεηαιιηθέο πιάθεο γηα ηελ κεηαβίβαζε ζεξκφηεηαο κεηαμχ αέξα εθηφλσζεο θαη λσπνχ αέξα, ρσξίο θηλνχκελα κέξε. Οη πεξηζηξνθηθνί ελαιιάθηεο ζεξκφηεηαο παξέρνπλ κία ζπκπαγή ιχζε αλάθηεζεο ζεξκφηεηαο απφ ηνλ αέξα εθηφλσζεο. Μελέτη βιοκλιματικής κατοικίας με το λογισμικό EcoDesigner Σελίδα 91

93 Κεφάλαιο 4 ο : «Ενεργειακή μελέτη κατοικίας με το EcoDesigner» Απαηηνχλ θηλεηήξεο γηα ηελ πεξηζηξνθή ηεο θηεξσηήο αλάθηεζεο πνπ κεηαθέξεη ζεξκφηεηα απφ ηνλ αέξα εθηφλσζεο ζηνλ λσπφ αέξα. Οη πην ζπλεζηζκέλνη ελαιιάθηεο ζεξκφηεηαο νλνκάδνληαη 'coils', επεηδή ζπρλά ρξεζηκνπνηνχλ ειηθνεηδή εζσηεξηθή ζσιήλσζε (ζεξπαληίλεο). Υξεζηκνπνηνχλ ηε ιχζε λεξνχ-γιπθφιεο γηα ηελ αλάθηεζε ζεξκφηεηαο απφ ηνλ αέξα εθηφλσζεο. Δηζάγνπκε έλα πνζνζηφ πνπ πξνζεγγίδεη ηελ πξνζδνθψκελε ηηκή απνδνηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο. Αληιία Θεξκόηεηαο Δάλ ζρεδηάδνπκε ηελ εγθαηάζηαζε ελφο ζπζηήκαηνο αληιίαο ζεξκφηεηαο, ηζεθάξνπκε ην θνπηάθη Αληιία Θεξκφηεηαο θαη πξνζδηνξίδνπκε ηελ πεγή ζεξκφηεηαο. Οη δηαζέζηκεο επηινγέο είλαη: Τπφγεηα Ύδαηα, Θάιαζζα, Έδαθνο, Δμσηεξηθφο Αέξαο θαη Αέξαο Δθηφλσζεο. Πξνζδηνξίδνπκε ηελ ηζρχ ηνπ ζπζηήκαηνο, ζε κνλάδεο πνπ έρνπλ νξηζηεί γηα ηε κειέηε ζαο (π.ρ. kilowatts). ηε ζπλέρεηα, επηιέγνπκε ηελ ζθνπνχκελε ρξήζε απηήο ηεο ελέξγεηαο απφ ηελ πηπζζφκελε ιίζηα: Θέξκαλζε, Εεζηφ λεξφ ή Νσπφο αέξαο. Ζιηαθόο πιιέθηεο Δάλ ην θηίξην ρξεζηκνπνηεί ειηαθφ ζπιιέθηε, ηζεθάξνπκε ην θνπηάθη Ζιηαθφο πιιέθηεο θαη εηζάγνπκε ηηο ζρεηηθέο επηινγέο: Δηζάγνπκε ην εκβαδφλ ηνπ ζπιιέθηε. Καζνξίδνπκε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ ζπιιέθηε, εηζάγνληαο ηε γσλία ηνπ ζε ζρέζε κε ηνλ Νφην (ή ηνλ Βνξξά γηα ην λφηην εκηζθαίξην) θαη ηε γσλία θιίζεο, φπσο δείρλνπλ ηα εηθνλίδηα. Πεγέο Δλέξγεηαο θαη Κόζηε - Αμηνιόγεζε Απνηππώκαηνο Άλζξαθα Παηάκε ην θνπκπί Πεγέο ελέξγεηαο θαη θφζηε γηα λα εκθαληζηεί ν δηάινγνο Αμηνιφγεζε Απνηππψκαηνο Άλζξαθα. Μελέτη βιοκλιματικής κατοικίας με το λογισμικό EcoDesigner Σελίδα 92

94 Κεφάλαιο 4 ο : «Ενεργειακή μελέτη κατοικίας με το EcoDesigner» ην άλσ κέξνο ηνπ δηαιφγνπ, θαζνξίδνπκε ηηο πεγέο ηεο ελέξγεηαο πνπ πξνκεζεπόκαζηεζηε θαη θαηαλαιψλνπκε γηα (1) Θέξκαλζε θαη (2) Γηα άιιε ρξήζε. Κάλνπκε θιηθ ζε κία απφ ηηο ζεηξέο (Θέξκαλζε ή Γηα άιιε ρξήζε) θαη επηιέγνπκε κία πεγή ελέξγεηαο απφ ηελ pop up ιίζηα ηεο ζηήιεο Πεγή: Φπζηθφ Αέξην, Πεηξέιαην, Καπζφμπια, Ληζάλζξαθαο ή Ζιεθηξηθή Δλέξγεηα. Δάλ ρξεζηκνπνηνχκε πεξηζζφηεξεο απφ κία πεγέο ελέξγεηαο γηα νπνηαδήπνηε ρξήζε (Θέξκαλζε ή Γηα άιιε ρξήζε), θάλνπκε θιηθ ζην θνπκπί + θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέγνπκε κία πξφζζεηε πεγή ελέξγεηαο. Καζνξίδνπκε ηελ αλαινγία ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ πεγψλ γηα ηε ρξήζε: νη αλαινγίεο πξέπεη πξνζηηζέκελεο λα δίλνπλ πνζνζηφ 100%, γηα ακθφηεξεο ηηο ρξήζεηο Μελέτη βιοκλιματικής κατοικίας με το λογισμικό EcoDesigner Σελίδα 93

95 Κεφάλαιο 4 ο : «Ενεργειακή μελέτη κατοικίας με το EcoDesigner» Θέξκαλζε θαη Άιιε Υξήζε. Γηα λα αθαηξέζνπκε κία ζεηξά, θάλνπκε θιηθ ζην θνπκπί. ην επφκελν ηκήκα, νξίδνπκε ηηο ηηκέο πξνκήζεηαο ηεο ελέξγεηαο. Φπζηθά, ιφγσ ησλ δηαθνξεηηθψλ ηηκψλ θάζε ρψξαο, πξέπεη λα εηζαρζνχλ ρεηξνθίλεηα. Δηζάγνπκε ην φλνκα ηεο λνκηζκαηηθήο κνλάδαο ή ηελ ζχληκεζή ηεο, ζην πεδίν Δκθαληδφκελε λνκηζκαηηθή κνλάδα. ηε ζπλέρεηα, επηιέγνπκε κία ζεηξά πνπ αληηπξνζσπεχεη κία πεγή ελέξγεηαο θαη εηζάγνπκε ηελ Σηκή, ζηηο κνλάδεο πνπ επηιέμακε. Δπηιέγνπκε ηε Μνλάδα ηεο Δλέξγεηαο (π.ρ. kwh) απφ ηελ πηπζζφκελε ιίζηα. ην θάησ κέξνο ηνπ δηαιφγνπ Αμηνιφγεζε Απνηππψκαηνο Άλζξαθα θαη απφ ηελ πηπζζφκελε ιίζηα, θαζνξίδνπκε ηελ πεγή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηνπ θηηξίνπ: Μελέτη βιοκλιματικής κατοικίας με το λογισμικό EcoDesigner Σελίδα 94

96 Κεφάλαιο 4 ο : «Ενεργειακή μελέτη κατοικίας με το EcoDesigner» Δμαγσγή ζην VIP-Energy Σν θνπκπί Δμαγσγή ζην VIP-Energy ελεξγνπνηεί ηνλ δηάινγν Δμαγσγή ζην VIP Energy, πνπ καο επηηξέπεη λα απνζεθεχζνπκε φια ηα δεδνκέλα ππνινγηζκνχ ζε έλα αξρείν δηάηαμεο VIP Energy. Σν απνζεθεπκέλν αξρείν κπνξεί λα αλνίμεη κε ην ινγηζκηθφ VIP-Energy ηεο StruSoft γηα ιεπηνκεξή ελεξγεηαθή αλάιπζε ηνπ θηηξίνπ πνπ ζρεδηάδνπκε. Κνπκπηά Λεηηνπξγηώλ ηνπ Γηαιόγνπ EcoDesigner ην θάησ κέξνο ηνπ δηαιφγνπ EcoDesigner εκθαλίδνληαη δχν θνπκπηά ιεηηνπξγηψλ, αλεμαξηήησο ηεο θαξηέιαο πνπ είλαη ελεξγή. Σν θνπκπί Έλαξμε Αμηνιόγεζεο ελεξγνπνηεί ηελ ελζσκαησκέλε κεραλή ππνινγηζκνχ ηνπ EcoDesigner (δείηε: Ζ Μεραλή Τπνινγηζκνύ VIPCore). Σν θνπκπί Κιείζηκν ελεξγνπνηεί ηνλ δηάινγν Απνκλεκφλεπζε Αιιαγψλ. Δάλ θάλνπκε θιηθ ζην Όρη Απνκλεκόλεπζε, ζα βγνχκε ακέζσο απφ ην EcoDesigner θαη δελ ζα απνζεθεπηεί θακία απφ ηηο αιιαγέο πνπ θάλακε θαηά ηελ ηειεπηαία ζπλεδξία ηνπ EcoDesigner. Δάλ θάλνπκε θιηθ ζην Απνκλεκόλεπζε, νη ηξνπνπνηήζεηο απνκλεκνλεχνληαη ζην αξρείν ηεο κειέηεο. Σν θνπκπί Άθπξν καο νδεγεί πίζσ ζην EcoDesigner. 4.4 Ζ Μεραλή Τπνινγηζκνύ VIPCore Μφιηο ιεθζνχλ φια ηα απαξαίηεηα δεδνκέλα εηζαγσγήο κε ηε βνήζεηα ηεο αλάιπζεο ηεο γεσκεηξίαο (Βιέπνπκε: Απηόκαηε Αλάιπζε Μνληέινπ θαη Δπηζθόπεζε Μνληέινπ) θαη ηελ εηζαγσγή δεδνκέλσλ απφ ηνλ ρξήζηε ζηνλ Μελέτη βιοκλιματικής κατοικίας με το λογισμικό EcoDesigner Σελίδα 95

97 Κεφάλαιο 4 ο : «Ενεργειακή μελέτη κατοικίας με το EcoDesigner» δηάινγν EcoDesigner, ην EcoDesigner κπνξεί λα εθθηλήζεη ηε Μεραλή Τπνινγηζκνχ VIPCore, πνπ εθηειεί ηε δπλακηθή ελεξγεηαθή αλάιπζε. Σν EcoDesigner ππνινγίδεη ηελ εηήζηα θαηαλάισζε ελέξγεηαο ηνπ θηηξίνπ θαη εκθαλίδεη ηα απνηειέζκαηα ζηελ Αλαθνξά Αμηνιφγεζεο (Βιέπνπκε: Αλαθνξά Δλεξγεηαθήο Αμηνιόγεζεο Κηηξίνπ). πλζήθεο Έλαξμεο ηεο Αμηνιόγεζεο Γηα φζν δηάζηεκα ην EcoDesigner δηαπηζηψλεη φηη θάπνην απφ ηα απαξαίηεηα δεδνκέλα δελ είλαη επαξθέο, ην θνπκπί Έλαξμε Αμηνιόγεζεο, ζην θάησ κέξνο ηνπ δηαιφγνπ EcoDesigner, παξακέλεη αλελεξγφ. Γηα λα αξρίζεη ε ελεξγεηαθή αμηνιφγεζε, πξέπεη πξψηα λα θάλνπκε ηηο απαξαίηεηεο δηνξζψζεηο. ηνλ δηάινγν EcoDesigner (Βιέπνπκε: Πξόζζεηε Δηζαγσγή), έλα θίηξηλν ζαπκαζηηθφ, ζεκάδη πξνεηδνπνίεζεο, εκθαλίδεηαη δίπια ζε φζεο εγγξαθέο πεξηέρνπλ ζθάικαηα ή αγλννχληαη δεδνκέλα ηνπο. (Ζ ιίζηα ησλ πξνβιεκαηηθψλ ζηνηρείσλ είλαη ηνληζκέλε κε ξνδ ρξψκα). Oη πην ζπλεζηζκέλνη ιφγνη κε έγθπξσλ/αγλννχκελσλ δεδνκέλσλ είλαη: Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα θιηκαηνινγηθά δεδνκέλα γηα ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ ηφπνπ ηνπ θηηξίνπ (Βιέπνπκε: Σόπνο Μειέηεο). Απηφ κπνξεί λα ζπκβαίλεη, δηφηη ηα θιηκαηνινγηθά δεδνκέλα γηα ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ ηφπνπ δελ είλαη εθ ησλ πξνηέξσλ, δηαζέζηκα κέζα απφ ην EcoDesigner θαη ν ππνινγηζηήο δελ είλαη ζπλδεκέλνο ζην δηαδίθηπν, κε ζπλέπεηα λα κελ κπνξεί λα ηα θαηεβάζεη απφ ηνλ server Online Weather Database (Βάζε Καηξηθψλ Γεδνκέλσλ). Γελ έρεη αλαηεζεί θάπνην πιηθφ ζε κεξηθά ArchiCAD ξάζηεξ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε κειέηε (Βιέπνπκε: Αλάζεζε Θεξκηθήο Ηδηόηεηαο), επνκέλσο απηέο νη δνκέο δελ έρνπλ απνδεθηνχο ζπληειεζηέο κεηαθνξάο ζεξκφηεηαο (δείηε: Αξηζκνκεραλή Σηκήο-U). ε απηή ηελ πεξίπησζε, ην ζεκάδη ζθάικαηνο εκθαλίδεηαη δίπια ζηελ ελ ιφγσ εγγξαθή ηεο ιίζηαο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θειχθνπο ηνπ Κηηξίνπ (δείηε: ηνηρεία Κειύθνπο Κηεξίνπ). Μελέτη βιοκλιματικής κατοικίας με το λογισμικό EcoDesigner Σελίδα 96

98 Κεφάλαιο 4 ο : «Ενεργειακή μελέτη κατοικίας με το EcoDesigner» Γηα ηνλ Όγθν θηηξίνπ ή ην Θεξκαηλφκελν εκβαδφλ νξφθνπ (Βιέπνπκε: Γεσκεηξία Κηηξίνπ) έρεη εηζαρζεί απφ ηνλ ρξήζηε κεδεληθή ηηκή, ζηελ θαξηέια Γνκέο ηνπ δηαιφγνπ EcoDesigner. ε κεξηθά αλνίγκαηα ηνπ θηηξηαθνχ θειχθνπο (βιέπνπκε: Αλνίγκαηα) δελ έρνπλ αλαηεζεί θπζηθά θαηαζθεπαζηηθά δεδνκέλα ηνπ Καηάινγνπ Αλνηγκάησλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ην ζεκάδη ζθάικαηνο εκθαλίδεηαη δίπια ζηελ ελ ιφγσ εγγξαθή ηεο ιίζηαο ησλ Αλνηγκάησλ. Πξνδηαγξαθέο Μεραλήο Τπνινγηζκνύ Ζ κεραλή ππνινγηζκνχ βαζίδεηαη εμ νινθιήξνπ ζε δπλακηθά κνληέια, φπνπ θάζε κνληέιν αλαιχεηαη ζε έλα επίπεδν, ζην νπνίν δεδνκέλα θαη ζπκπεξηθνξά είλαη γλσζηά. Ο ππνινγηζκφο επαλαιακβάλεηαη θάζε ψξα. Ζ αθξίβεηα θάζε κνληέινπ έρεη επηθπξσζεί θαη επαιεζεπηεί ζε ζρέζε κε πξαγκαηηθά θηήξηα. Μέζνδνη Τπνινγηζκνύ Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ελφο θηηξίνπ, ην πξφγξακκα ρξεζηκνπνηεί γλσζηά ή κεηξεκέλα δεδνκέλα γηα φια ηα ηκήκαηα ξνήο ηεο ελέξγεηαο. Ζ ξνή ελέξγεηαο ππνινγίδεηαη, ιακβάλνληαο ππφςε θιηκαηνινγηθνχο παξάγνληεο φπσο είλαη ε ζεξκνθξαζία, ν ήιηνο, ε πγξαζία θαη νη άλεκνη. Άιινη παξάγνληεο ππνινγηζκνχ είλαη θαη νη δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο ζεξκνθξαζίαο δσκαηίνπ, ε ελαιιαγή αέξα, ηα εζσηεξηθά ζεξκηθά θέξδε, θαζψο θαη ε ρξήζε ειηαθψλ ζπιιεθηψλ, κνλάδσλ αεξηζκνχ, αληιηψλ ζεξκφηεηαο θαη ζπζηεκάησλ ςχμεο. Σν πξφγξακκα ππνινγίδεη ην ελεξγεηαθφ ηζνδχγην ηνπ θηεξίνπ ζπγθξίλνληαο ηελ εθπεκπφκελε ελέξγεηα - κεηάδνζε, δηείζδπζε, ςχμε δεζηνχ λεξνχ - κε ηελ παξερφκελε ελέξγεηα: ζέξκαλζε, ειηαθή αθηηλνβνιία, αλάθηεζε ζεξκφηεηαο, εζσηεξηθφ ζεξκηθφ θέξδνο θαη ειεθηξηθή ελέξγεηα. Μελέτη βιοκλιματικής κατοικίας με το λογισμικό EcoDesigner Σελίδα 97

99 Κεφάλαιο 4 ο : «Ενεργειακή μελέτη κατοικίας με το EcoDesigner» Δπηθύξσζε Σν EcoDesigner ρξεζηκνπνηεί ηνλ ίδην ππξήλα πξνζνκνίσζεο κε ην VIP Energy, πνπ επηθπξψλεηαη κε ηνπο εμήο ειέγρνπο (δνθηκέο). Οη έιεγρνη αλαθέξνληαη κε ζεηξά πνιππινθφηεηαο: EN είλαη ε κέζνδνο ειέγρνπ ηνπ Δπξσπατθνχ πξνηχπνπ ελεξγεηαθψλ ππνινγηζκψλ, ζχκθσλα κε ην EN Απηφο ν έιεγρνο δελ θαιχπηεη αθξίβεηα θαη πνηφηεηα ππνινγηζκνχ. Σα πεξηζζφηεξα ινγηζκηθά, αθφκα θαη απηά πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζηαηηθέο θαη απινπνηεκέλεο κεζφδνπο, ζεσξνχληαη θαηάιιεια γηα απηφλ ηνλ έιεγρν. IEA-BESTEST Ο αξρηθφο φισλ ησλ ειέγρσλ γηα ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ πην ζεκαληηθψλ παξαγφλησλ ζηνπο ελεξγεηαθνχο ππνινγηζκνχο. Απηφο ν έιεγρνο δελ ρεηξίδεηαη πιήξσο ηελ δηείζδπζε θαη απνπζηάδεη παληειψο ε αλάθηεζε ζεξκφηεηαο. Ο ηφπνο ειέγρνπ ησλ θιηκαηνινγηθψλ δεδνκέλσλ είλαη ην Νηέλβεξ, κία πφιε κε αθξαίν εκεξήζην εχξνο. Γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ειέγρνπ, δηαηίζεηαη κία ζεηξά δηαγλσζηηθψλ ειέγρσλ πνπ βνεζνχλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα εληνπίζεη ηα πηζαλά πξνβιήκαηα ηνπ ινγηζκηθνχ. Μφλνλ νη δπλακηθέο κέζνδνη ππνινγηζκνχ κπνξνχλ λα ρεηξηζηνχλ φινπο ηηο ζεκαληηθέο πεξηπηψζεηο ειέγρνπ. Έλα ινγηζκηθφ πνπ δελ κπνξεί λα πεξάζεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ειέγρνπ θαη λα θξηζεί σο θαηάιιειν, δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί θαζφινπ. ASHRAE-BESTEST (ANSI/ASHRAE Πξφηππν ) Δίλαη βαζηθά ε ίδηα δνθηκαζία κε ην IEA-BESTEST, αιιά δηαζέηεη θαη πξφζζεηεο δνθηκαζίεο θηλεηήο ππνδηαζηνιήο. StruSoft-BESTEST Καηά ηνπο ελεξγεηαθνχο ππνινγηζκνχο παζεηηθψλ θηηξίσλ κε κφλσζε κεγάινπ πάρνπο, δηαθνξεηηθά είδε αλάθηεζεο ζεξκφηεηαο, ειηαθνχο ζπιιέθηεο θαη άιιν ηερληθφ εμνπιηζκφ φπσο αληιίεο ζεξκφηεηαο, θιπ., κπνξείηε λα ππνινγίζεηε ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο, νπνηνπδήπνηε επηπέδνπ αθξίβεηαο, κε ζηαηηθέο κεζφδνπο. Απηφ ην πξφβιεκα απαηηεί ηνπιάρηζηνλ σξηαίν δπλακηθφ ππνινγηζκφ. Ζ δνθηκαζία StruSoft-BESTEST είλαη κία κέζνδνο επηθχξσζεο γηα απηέο ηηο πεξηπηψζεηο. Δίλαη εκπλεπζκέλε απφ ην Μελέτη βιοκλιματικής κατοικίας με το λογισμικό EcoDesigner Σελίδα 98

100 Κεφάλαιο 4 ο : «Ενεργειακή μελέτη κατοικίας με το EcoDesigner» HVAC-BESTEST θαη αλαπηχρζεθε απφ ηελ StruSoft AB γηα λα δηαπηζηψζεη ηε δπλαηφηεηα ελφο ινγηζκηθνχ λα ρεηξηζηεί δηείζδπζε, αλάθηεζε ζεξκφηεηαο απφ κνλάδεο αεξηζκνχ, ζπζηήκαηα νρεηψλ, ειηαθνχο ζπιιέθηεο, αληιίεο ζεξκφηεηαο θαη ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο ηνπ βφξεηνπ ηκήκαηνο ηνπ βφξεηνπ εκηζθαηξίνπ θαζψο θαη ζπλζήθεο βνξείσο ηνπ αξθηηθνχ θχθινπ, φπνπ ν ήιηνο θσηίδεη 24 ψξεο ηελ εκέξα ην θαινθαίξη θαη παξακέλεη ζθνηεηλφο γηα φιν ηνλ ρεηκψλα. Σν StruSoft-BESTEST αλαπηχρζεθε επεηδή νη άιιεο δηεζλείο κέζνδνη ειέγρνπ δελ θάιππηαλ απηέο ηηο ζπλζήθεο. Γηα λα επηθπξσζεί έλα ινγηζκηθφ, κεηά απφ απηνχο ηνπο ειέγρνπο, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί δπλακηθέο κεζφδνπο ππνινγηζκνχ. Πεξηζζφηεξα απφ 20 ρξφληα έξεπλαο θαη εκπνξηθήο ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο VIP-Energy έρνπλ απνδείμεη μεθάζαξα φηη ε πεξηζζφηεξε ιεπηνκέξεηα ελφο κνληέινπ δίλεη θαη θαιχηεξε αθξίβεηα. Όηαλ ρξεζηκνπνηνχκε ην VIP-Energy ζηελ αξρηθή θάζε ζρεδίαζεο, ην θηίξην δηαζπάηαη ζε νκάδεο ζπζηαηηθψλ πνπ θάζε κία απφ απηέο αλαιχεηαη μερσξηζηά. Όια ηα επί κέξνπο ηκήκαηα ησλ κνληέισλ ππνινγηζκνχ ηνπ VIP-Energy έρνπλ επίζεο επαιεζεπηεί έλαληη πξαγκαηηθψλ θηεξίσλ θαη θάησ απφ πξαγκαηηθή ρξήζε. Μπνξείηε λα δηαβάζνπκε ηα απνηειέζκαηα επηθχξσζεο ζην Γηα Πεξαηηέξσ Πιεξνθνξίεο Σν VIP-Energy παξάγεηαη απφ ηελ Structural Design Software in Europe AB Γηα ηερληθέο πιεξνθνξίεο πεξί ηνπ VIP-Energy θαη γηα ιεπηνκεξέζηεξε εμήγεζε ησλ δηαθφξσλ κνληέισλ ππνινγηζκνχ, δείηε: Μελέτη βιοκλιματικής κατοικίας με το λογισμικό EcoDesigner Σελίδα 99

101 Κεφάλαιο 4 ο : «Ενεργειακή μελέτη κατοικίας με το EcoDesigner» 4.5 Αλαθνξά Δλεξγεηαθήο Αμηνιόγεζεο Κηηξίνπ Ζ Αλαθνξά Δλεξγεηαθήο Αμηνιφγεζεο Κηηξίνπ παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ελεξγεηαθήο αμηνιφγεζεο ζε κνξθή αξηζκεηηθψλ δεδνκέλσλ θαη δηαγξακκάησλ πίηαο θαη ξάβδσλ. Μνινλφηη ε Αλαθνξά Αμηνιφγεζεο εκθαλίδεηαη έγρξσκε, κπνξνχκε λα ηελ εθηππψζνπκε ζηελ θιίκαθα ηνπ γθξη, επεηδή αθφκα θαη νη θσηεηλφηεξεο ηηκέο ησλ δηάθνξσλ ρξσκάησλ παξάγνπλ ηθαλέο αληηζέζεηο θαη ζηελ θιίκαθα ηνπ γθξη. Μελέτη βιοκλιματικής κατοικίας με το λογισμικό EcoDesigner Σελίδα 100

102 Κεφάλαιο 4 ο : «Ενεργειακή μελέτη κατοικίας με το EcoDesigner» Βαζηθέο Σηκέο Σν ηκήκα Βαζηθέο Σηκέο ηεο Αλαθνξάο Αμηνιφγεζεο εκθαλίδεη βαζηθέο πιεξνθνξίεο, φπσο Όλνκα Μειέηεο, Σφπνο θαη Σχπνο Γξαζηεξηφηεηαο, πνπ νξίζηεθαλ απφ ηνλ ρξήζηε ζηελ πξψηε θαξηέια ηνπ δηαιφγνπ EcoDesigner (δείηε: Σόπνο θαη Λεηηνπξγία). Δκθαλίδεηαη επίζεο θαη ε εκεξνκελία αμηνιφγεζεο. Σν Δκβαδφλ ζεξκαηλφκελνπ νξφθνπ θαη ν Αεξηδφκελνο φγθνο ιακβάλνληαη απφ ηελ θαξηέια Γνκέο (Βιέπνπκε: Γεσκεηξία Κηηξίνπ). Ζ εμσηεξηθή ζεξκνρσξεηηθφηεηα κεηξάεη ηελ ηθαλφηεηα ησλ δνκψλ ηνπ θηεξίνπ λα απνζεθεχνπλ ζεξκφηεηα έλαληη ησλ αιιαγψλ ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ αέξα ζην εμσηεξηθφ. Μεηξάεη ηελ αληίζηαζε, θνληά ζηνλ ηνίρν, πνπ βνεζά ζηε κείσζε ησλ ελεξγεηαθψλ δηαθπκάλζεσλ εμ αηηίαο ηνπ ηνίρνπ. ην ηκήκα Βαζηθέο Σηκέο εκθαλίδνληαη επίζεο νη ειάρηζηεο θαη νη κέγηζηεο ηηκέο ησλ ππνινγηζκέλσλ ζπληειεζηψλ κεηαθνξάο ζεξκφηεηαο (Βιέπνπκε: Αξηζκνκεραλή Σηκήο-U) γηα νιφθιεξν ην θηίξην, γηα θάζε νκάδα δνκψλ ηνπ Κηεξίνπ (Βιέπνπκε: Δπηζθόπεζε Μνληέινπ) θαη γηα ηα αλνίγκαηα ηνπ θηεξηαθνχ θειχθνπο (Βιέπνπκε: Αλνίγκαηα). Καηαλάισζε Δλέξγεηαο Απηφ ην ηκήκα ηεο Αλαθνξάο Αμηνιφγεζεο πεξηέρεη έλαλ πίλαθα θαη έλα δηάγξακκα πίηαο. Μελέτη βιοκλιματικής κατοικίας με το λογισμικό EcoDesigner Σελίδα 101

103 Κεφάλαιο 4 ο : «Ενεργειακή μελέτη κατοικίας με το EcoDesigner» Ζ αξηζηεξή ζηήιε ηνπ πίλαθα πεξηέρεη ην πνζνζηφ ησλ πεγψλ ελέξγεηαο, θαζψο θαη ηελ ρξεζηκνπνηνχκελε ρξσκαηηθή ηνπο θσδηθνπνίεζε ζην δηάγξακκα πίηαο. Οη δχν ζηήιεο κε ηα Δηήζηα ζχλνια πεξηέρνπλ ηελ έθηαζε (π.ρ. kwh/έηνο) θαη ηελ ηηκή (λφκηζκα/έηνο) ησλ πεγψλ ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιψλεηαη αλά έηνο. Οη δχν Δηήζηεο εηδηθέο ζηήιεο πεξηέρνπλ κία παξφκνηα ιίζηα ηηκψλ αλά κνλάδα εκβαδνχ ηνπ θηεξίνπ (π.ρ. kwh/m2, έηνο θαη λφκηζκα/m2, έηνο). Ζ πίηα Καηαλάισζεο Δλέξγεηαο εκθαλίδεη γξαθηθά ην πνζνζηφ θαηαλνκήο ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ πεγψλ ελέξγεηαο. Κάησ απφ ην δηάγξακκα πίηαο, νη δχν ζεκαληηθφηεξεο αξηζκεηηθέο ηνκέο (νη πνζφηεηεο εηήζηνπ ζπλφινπ θαη αλά κνλάδα εκβαδνχ ηεο ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιψζεθε) εκθαλίδνληαη κε κεγάινπο ραξαθηήξεο. Απνηύπσκα Άλζξαθα Σν EcoDesigner ππνινγίδεη ηνλ δείθηε Απνηππψκαηνο Άλζξαθα, πνπ παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηηο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, σο απνηέιεζκα ηεο εηήζηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ θηεξίνπ. Μελέτη βιοκλιματικής κατοικίας με το λογισμικό EcoDesigner Σελίδα 102

104 Κεφάλαιο 4 ο : «Ενεργειακή μελέτη κατοικίας με το EcoDesigner» Πεξηιακβάλεηαη επίζεο θαη ην εκβαδφλ ηνπ ηξνπηθνχ δάζνπο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ αθνκνίσζε απηήο ηεο πνζφηεηαο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα γηα ιφγνπο ζχγθξηζεο. Μεληαίν Δλεξγεηαθό Ηζνδύγην Σν δηάγξακκα Μεληαίν Δλεξγεηαθφ Ηζνδχγην είλαη κία γξαθηθή απεηθφληζε ηεο πνζφηεηαο εθπνκπήο ελέξγεηαο (άλσ κέξνο ηνπ δηαγξάκκαηνο), θαζψο θαη ηεο πξνκήζεηαο ελέξγεηαο ηνπ θηηξίνπ: ε πνζφηεηα ελέξγεηαο πνπ απνξξνθά απφ ην πεξηβάιινλ θαη ησλ εζσηεξηθψλ πεγψλ ζεξκφηεηαο (θάησ κέξνο ηνπ δηαγξάκκαηνο), κεληαίσο. Οη ξάβδνη Δθπνκπήο θαη Πξνκήζεηαο ελέξγεηαο πξέπεη λα είλαη ίζεο θάζε κήλα. Ο θαηαθφξπθνο άμνλαο ηνπ δηαγξάκκαηνο εκθαλίδεη ηελ θιίκαθα ελέξγεηαο. Καηά κήθνο ηνπ νξηδφληηνπ άμνλα, εκθαλίδνληαη νη δψδεθα κήλεο ηνπ έηνπο. ηα δεμηά ηνπ δηαγξάκκαηνο, ππάξρεη ιίζηα ησλ ζπζηαηηθψλ πνπ ζπλζέηνπλ ην δηάγξακκα. Ο αξηζκφο θαη ν ηχπνο απηψλ ησλ ζπζηαηηθψλ εμαξηάηαη απφ ηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ εηζαρζεί γηα ηα ΜΖΤ πζηήκαηα ηνπ θηηξίνπ (Βιέπνπκε: ΜΖΤ πζηήκαηα θαη Δλέξγεηα). εκείσζε: Σα εζσηεξηθά θέξδε ζεξκφηεηαο πεξηιακβάλνπλ ηελ ζρεηηθή κε ηε δξαζηεξηφηεηα ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη απφ ειεθηξηθφ θσηηζκφ θαη εμνπιηζκφ Μελέτη βιοκλιματικής κατοικίας με το λογισμικό EcoDesigner Σελίδα 103

105 Κεφάλαιο 4 ο : «Ενεργειακή μελέτη κατοικίας με το EcoDesigner» θαζψο θαη ηελ παξαγσγή δεζηνχ λεξνχ απφ ζπκβαηηθφ εμνπιηζκφ (φρη ειηαθνί ζπιιέθηεο). Κνπκπηά Λεηηνπξγηώλ ηεο Αλαθνξάο Αμηνιόγεζεο ην θάησ κέξνο ηεο Αλαθνξάο Αμηνιφγεζεο: Πίζσ ζην EcoDesigner : καο επηζηξέθεη ζηνλ δηάινγν EcoDesigner, επηηξέπνληαο ηελ πεξαηηέξσ πξνζαξκνγή ησλ δεδνκέλσλ ηνπ θηεξίνπ. Κιείζηκν: έμνδνο απφ ην EcoDesigner ρσξίο απνζήθεπζε ηεο Αλαθνξάο Αμηνιφγεζεο. Απνζήθεπζε σο PDF: καο επηηξέπεη λα νξίζεηε ηε ζέζε απνζήθεπζεο ηεο Αλαθνξάο Αμηνιφγεζεο ζε δηάηαμε PDF. 4.6 «Δλεξγεηαθή κειέηε θαηνηθίαο κε ηε ρξήζε ηνπ EcoDesigner» Οξγάλσζε ελεξγεηαθήο κειέηεο Παξαθάησ ζα παξαζέζνπκε ηα ζηάδηα ηεο ελεξγεηαθήο κειέηεο ηεο θαηνηθίαο πνπ ζρεδίαζακε θαη ζα δψζνπκε άιινλ έλα ηχπν ελεξγεηαθήο κειέηεο, νπηψο ψζηε λα δνχκε ηηο αιιαγέο ελεξγεηαθά, φηαλ δηαθνξνπνηχκε θάπνηα ζηνηρεία. Βήκα 1 ν : Δμαθνινπζνχκε λα βξηζθφκαζηε ζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ ArchiCAD. Δπηιέγνπκε «ζρεδίαζε», «πξφζζεηα ζρεδίαζεο» θαη ΔcoDesigner. Μεηαθεξφκαζηε ινηπφλ ζην EcoDesigner, ελψ γίλεηαη απηφκαηε αλάιπζε κνληέινπ. Μελέτη βιοκλιματικής κατοικίας με το λογισμικό EcoDesigner Σελίδα 104

106 Κεφάλαιο 4 ο : «Ενεργειακή μελέτη κατοικίας με το EcoDesigner» Βήκα 2 ν : Αξρηθά, εκθαλίδνληαη ηέζζεξηο θαξηέιεο. Πεγαίλνπκε ζηελ πξψηε θαξηέια «Σφπνο θαη ιεηηνπξγία». Οξίδνπκε ζαλ «ηφπν κειέηεο» ηελ Αζήλα, κεηά ζαλ «αληηαλεκηθή πξνζηαζία» νξίδνπκε θαζφινπ πξνζηαηεπκέλν (βάζε ζρεδίνπ), ζαλ «πεξηβάιινλ» νξίδνπκε θήπνο θαη ζαλ «ζθηαζκφο φςεσλ» νξίδνπκε βάζε ζρεδίνπ Α-Γ θαη Β-Ν πνπ ζθηάδεηαη ην ζπίηη θαη ηελ πνιππινθφηεηα. Σέινο, ζαλ «δξαζηεξηφηεηα» νξίδνπκε θαηνηθία. Βήκα 3 ν : Έπεηηα, ζπλερίδνπκε ζηε δεχηεξε θαξηέια «Γνκέο».Δπηιέγνπκε «επηθάλεηα», γηα παξάδεηγκα ηνπ Νφηνπ πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ πξψηε ζεηξά, έγρξσκε αλνηρηή, έπεηηα παηάκε ζηελ ηηκή U, εκθαλίδεη ην φλνκα ηεο ζηξψζεο θαη παηάκε ζηε ζεξκηθή αγσγηκφηεηα θαη έπεηηα ζηε ζεξκνρσηηθφηεηα, πνπ καο παξαπέκπεη ζε έλα θαηάινγν πιηθψλ. Απφ εθεί νξίδνπκε ην πιηθφ πνπ ζέινπκε. Σν ίδην θάλνπκε θαη γηα ηηο ππφινηπεο ζεηξέο.ηε ζπλέρεηα νξίδνπκε ζαλ «εζσηεξηθή εηδηθή ζεξκνρσξεηηθφηεηα» κέζε θαηαζθεπή-ιηζνδνκή. Σέινο, νξίδνπκε ηε «κφλσζε ππνγείνπ», παηάκε ηηο ηξείο ηειείεο θαη επηιέγνπκε ην πιηθφ πνπ επηζπκνχκε. Βήκα 4 ν : ηε ζπλέρεηα πεξλάκε ζηελ θαξηέια «Αλνίγκαηα», πνπ καο δείρλεη ηα παξάζπξα θαη ηηο πφξηεο. Αξρηθά, πεγαίλνπκε ζηελ πξψηε ζεηξά πνπ δείρλεη ηα παξάζπξα ζηε Νφηηα πιεπξά ηεο θαηνηθίαο. Έηζη, ζαλ «κέζν ζθηαζκνχ» νξίδνπκε θαλέλα θαη ηέινο παηάκε ζηηο ηξείο ηειείεο θαη επηιέγνπκε ην πιηθφ πνπ ζέινπκε γηα ηα παξάζπξα. Βήκα 5 ν : Μεηά, πεξλάκε ζηελ ηέηαξηε θαη ηειεπηαία θαξηέια «ΜΖΤ ζπζηήκαηα θαη ελέξγεηα». Αξρηθά, νξίδνπκε ζαλ «ςχμε» θπζηθή θαη ζαλ «αεξηζκφ» θπζηθφ, Σέινο, πεγαίλνπκε ζηηο «πεγέο ελέξγεηαο θαη θφζηε». Οξίδνπκε ηηο «πεγέο Μελέτη βιοκλιματικής κατοικίας με το λογισμικό EcoDesigner Σελίδα 105

107 Κεφάλαιο 4 ο : «Ενεργειακή μελέτη κατοικίας με το EcoDesigner» ελέξγεηαο» γηα ζέξκαλζε θαη ειεθηξηζκφ «λνκηζκαηηθή κνλάδα» EUR. πνπ επηζπκνχκε θαη έπεηηα ηε Βήκα 6 ν : Σέινο, παηάκε «έλαξμε αμηνιφγεζεο» θαη αξρίδεη ε δηαδηθαζία, κέζα ζε ιίγα δεπηεξφιεπηα έρνπκε ηελ «Αμηνιφγεζε Δλεξγεηαθνχ Ηζνδπγίνπ», πνπ είλαη ε αθφινπζε. Μελέτη βιοκλιματικής κατοικίας με το λογισμικό EcoDesigner Σελίδα 106

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ& ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΣΜΖΜΑ ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ& ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΡΖΣΖ Παξάξηεκα Υαλίσλ ΣΜΖΜΑ ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ& ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΥΔΓΗΟΜΔΛΔΣΖ ΚΑΗ ΚΑΣΔΡΓΑΗΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σρεδίαζε θαη ελεξγεηαθή κειέηε παξαδνζηαθήο θαηνηθίαο ζηελ Όλνκα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω.

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω. Τι είναι το Hotpotatoes; Τν παθέην HotPotatoes 6 πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ηωλ αζθήζεωλ, είλαη έλα πξόγξακκα αλνηρηνύ ινγηζκηθνύ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ειεύζεξα από Παλεπηζηεκηαθά Ιδξύκαηα,

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη ζηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε θιείλεη ην παξάζπξν πνπ κόιηο είρε αλνίμεη. Παηώληαο Παξνπζίαζε (βειάθη Νν 3) παξνπζηάδνληαη

Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη ζηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε θιείλεη ην παξάζπξν πνπ κόιηο είρε αλνίμεη. Παηώληαο Παξνπζίαζε (βειάθη Νν 3) παξνπζηάδνληαη MENU ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Λογαπιαζμοί Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηνπο Λνγαξηαζκνύο ηνπ ινγηζηηθνύ ζρεδίνπ. Σην θνπηάθη πνπ καο δείρλεη ην βειάθη κε ην Νν 1 γξάθνπκε ηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ HairDresser's ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ Σν HairDresser s (πιήξεο έθδνζε) είλαη κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο απνζήθεο, ηνπ πειαηνινγίνπ,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα

ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ 2011-12 Ρέππα Μαξγαξίηα ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΣΑΛΟΓΩΝ Εντολή md Με ηελ εληνιή απηή κπνξνύκε λα δεκηνπξγήζνπκε έλαλ θαηλνύξγην ππνθαηάινγν.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

CT_back office. Internet Business Hellas

CT_back office. Internet Business Hellas CT_back office Internet Business Hellas To CT_call center, είλαη έλα πξωηνπνξηαθό πξνϊόλ δηαρείξηζεο θαη νξγάλωζεο επαθώλ πειαηνινγίνπ. έρεη αλαπηπρζεί από ηελ εηαηξεία καο ζην ζύλνιό ηνπ, είλαη πιήξωο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα

ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-12 Ρέππα Μαξγαξίηα ΔΙΑΔΙΕΡΓΑΣΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Η αλαθαηεύζπλζε εμόδνπ> ρεηξηζηή ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζηείιεη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Οη πην γλσζηέο κνξθέο Pervasive παηρληδηώλ είλαη ηα Location Based Games, Augmented Reality Games θαη Mixed Reality Games.

Οη πην γλσζηέο κνξθέο Pervasive παηρληδηώλ είλαη ηα Location Based Games, Augmented Reality Games θαη Mixed Reality Games. Pervasive Games Pervasive games Τν ζπγθεθξηκέλν είδνο παηρληδηώλ ζηεξίδεηαη ζηελ αλάγλσζε ησλ παξακέηξσλ ηνπ πεξηβάιινληνο (Context) ηνπ ρξήζηε ησλ νπνίσλ ηα απνηειέζκαηα ρξεζηκνπνηεί ζηνπο θαλόλεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ Ο Επεξεργαςτήσ Κειμζνου : Είναι ζνα ιςχυρό μζςο διδαςκαλίασ. Χρηςιμοποιείται: ωσ πυρήνασ μιασ διδαςκαλίασ ή για δημιουργία δραςτηριοτήτων προγφμναςησ και εξάςκηςησ (drill and practice) Κυριαρχοφν: Word:

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα