1 And Abraham was old, well stricken in age; and Yahowah had blessed Abraham in all things.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1 And Abraham was old, well stricken in age; and Yahowah had blessed Abraham in all things."

Transcript

1 GENESIS 24 1 And Abraham was old, well stricken in age; and Yahowah had blessed Abraham in all things. 1 ואברהם זקן בא בימים ויהוה ברך את אברהם בכל ve 'av ra ham za ken ba bai ya mim vyhvh be rach et-av ra ham bak kol. 1 ª+ VC-! x : ו א ב ר ה ם ז ק ן בּ א בּ יּ מ ים # ' }#! C! = T : wü abrähäm zäqën Bä Bayyämîm wyhwh(wa dönäy) Bërak et- abrähäm BaKKöl 1 και αβρααμ ην πρεσβυτερος προβεβηκως ημερων και (יהוה) κυριος ευλογησεν τον αβρααμ κατα παντα kai abraam ēn presbuteros probebēkōs ēmerōn kai kurios(yhvh) eulogēsen ton abraam kata panta 2 And Abraham said unto his servant, the elder of his house, that ruled over all that he had: 'Put, I pray thee, thy hand under my thigh. 2 ויאמר אברהם אל עבדו זקן ביתו המשל בכל אשר לו שים נא ידך תחת ירכי vai yo mer av ra ham el-av dov ze kan bei tov ham mo shel be chol-a sher-lov sim-na ya de cha ta chat ye re chi. 2 ª' ) : '= % kxu ' 1 - ' glr+ : f + ) C+x f ]! Lv =' C0 9Ü${LG 4 + -! y : : / Q# wayyöº mer abrähäm el-`abdô züqan Bêtô hammöšël Bükol- ášer-lô Sî m-nä yädkä TaºHat yürëkî 2 και ειπεν αβρααμ τω παιδι αυτου τω πρεσβυτερω της οικιας αυτου τω αρχοντι παντων των αυτου θες την χειρα σου υπο τον μηρον μου kai eipen abraam tō paidi autou tō presbuterō tēs oikias autou tō archonti pantōn tōn autou thes tēn cheira sou upo ton mēron mou 3 And I will make thee swear by Yahowah, the Elohei of heaven and the Elohei of the earth, that thou shalt not take a wife for my son of the daughters of the Canaanites, among whom I dwell. 3 ואשביעך ביהוה אלהי השמים ואלהי הארץ אשר לא תקח אשה לבני מבנות הכנעני אשר אנכי 1

2 יושב בקרבו ve 'ash bi 'a cha byhvh e lo hei ha sha ma yim ve lo hei ha 'a retz a sher lo-tik kach i shah liv ni mib be no vt hak ke na 'a ni a sher a no chi yo v shev be kir bov. 3 v1 V! =L1C { / ' נ ע נ י א שׁ ר א נ כ י +{! i% d= +: f{ 7 : r! '! x Y #- ' / v i! '! Y{! #! ' CvU 4' C f # יוֹשׁ ב בּ ק ר בּ וֹ wü ašbîº`ákä Byhwh(Ba dönäy) élöhê haššämaºyim wë löhê hä äºrec ášer lö -tiqqah iššâ libnî mibbünôt ha KKüna`ánî ášer änökî yôšëb BüqirBô 3 και εξορκιω σε (יהוה) κυριον τον θεον του ουρανου και τον θεον της γης ινα μη λαβης γυναικα τω υιω μου ισαακ απο των θυγατερων των χαναναιων μεθ' ων εγω οικω εν αυτοις kai eξorkiō se kurion(yhvh) ton theon tou ouranou kai ton theon tēs gēs ina mē labēs gunaika tō uiō mou isaak apo tōn thugaterōn tōn chananaiōn meth' ōn egō oikō en autois 4 But thou shalt go unto my country, and to my kindred, and take a wife for my son, even for Isaac.' 4 כי אל ארצי ואל מולדתי תלך ולקחת אשה לבני ליצחק ki el-ar tzi ve 'el-mo v lad ti te lech ve la kach ta i shah liv ni le yitz chak. 4 ª9 %8 ' +' 1 +! ix k % 9 +#Tr + k' kx +L/ + כּ י א ל א ר צ י # Kî el- arcî wü el-môladtî Tëlëk wüläqahtä iššâ libnî lüyichäq 4 αλλα εις την γην μου ου εγενομην πορευση και εις την φυλην μου και λημψη γυναικα τω υιω μου ισαακ εκειθεν anga eis tēn gēn mou ou egenomēn poreusē kai eis tēn phulēn mou kai lēmpsē gunaika tō uiō mou isaak ekeithen 5 And the servant said unto him: 'Peradventure the woman will not be willing to follow me unto this land; must I needs bring thy son back unto the land from whence thou camest?' 5 ויאמר אליו העבד אולי לא תאבה האשה ללכת אחרי אל הארץ הזאת ההשב אשיב את בנך אל הארץ אשר יצאת משם 2

3 vai yo mer e lav ha 'e ved u lai lo-to veh ha 'i shah la le chet a cha rai el-ha 'a retz haz zot he ha shev a shiv et-bin cha el-ha 'a retz a sher-ya tza ta mi sham. 5 ו יּ אמ ר א ל יו ה ע ב ד אוּל י ל א ת אב ה ה א שּׁ ה ל ל כ ת א ח ר י א ל ה א ר ץ ה זּ את ה ה שׁ ב א שׁ יב א ת בּ vu1 א ל ה א ר ץ א שׁ ר י צ את מ שּׁ ם wayyöº mer ëläyw hä`eºbed ûlay lö -tö bè hä iššâ läleºket aháray el-hä äºrec hazzö t he häšëb äšîb et-binkä el-hä äºrec ášer-yäcäº tä miššäm 5 ειπεν δε προς αυτον ο παις μηποτε ου βουλεται η γυνη πορευθηναι μετ' εμου οπισω εις την γην ταυτην αποστρεψω τον υιον σου εις την γην οθεν εξηλθες εκειθεν eipen de pros auton o pais mēpote ou bouletai ē gunē poreuthēnai met' emou opisō eis tēn gēn tautēn apostrepsō ton uion sou eis tēn gēn othen eξēlthes ekeithen 6 And Abraham said unto him: 'Beware thou that thou bring not my son back thither. 6 ויאמר אליו אברהם השמר לך פן תשיב את בני שמה vai yo mer e lav av ra ham hi sha mer le cha pen-ta shiv et-be ni sham mah. 6 1C = 'x שׁ מּ ה ' f k 0 avu+: / i! -! r : #'x + : / Q# wayyöº mer ëläyw abrähäm hiššäºmer lükä Pen-Täšîb et-bünî šäºmmâ 6 ειπεν δε προς αυτον αβρααμ προσεχε σεαυτω μη αποστρεψης τον υιον μου εκει eipen de pros auton abraam proseche seautō mē apostrepsēs ton uion mou ekei 7 Yahowah, the Elohei of heaven, who took me from my father's house, and from the land of my nativity, and who spoke unto me, and who swore unto me, saying: Unto thy seed will I give this land; He will send His messenger before thee, and thou shalt take a wife for my son from thence. 7 יהוה אלהי השמים אשר לקחני מבית אבי ומארץ מולדתי ואשר דבר לי ואשר נשבע לי לאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת הוא ישלח מלאכו לפניך ולקחת אשה לבני משם 3

4 yhvh e lo hei ha sha ma yim a sher le ka cha ni mib beit a vi u me 'e retz mo v lad ti va 'a sher dib ber-li va 'a sher nish ba-li le mor le zar 'a cha et ten et-ha 'a retz haz zot hu yish lach mal 'a chov le fa nei cha ve la kach ta i shah liv ni mi sham. 7 C f 1: ע ל י ל אמ ר f #' ~+ : C G: f{ #t' k +L / 7 : / Kz ' =' C / ' 1 ~% 9 +: f{ י הו ה Y / y i! '! ' - {i!+ ב נ י מ שּׁ ם k % 9 +#U' v16 +{L) + / % + f'ky! = O r! 7 :! = 0x kvu4 : {$+ yhwh( ädönäy) élöhê haššämaºyim ášer lüqähaºnî mibbêt äbî ûmë eºrec mô ladtî wa ášer DiBBer-lî wa ášer ni šba `-lî lë mör lüzaºr`ákä ettën et-hä äºrec hazzö t hû yišlah mal äkô lüpänêºkä wüläqahtä iššâ libnî miššäm 7 (יהוה) κυριος ο θεος του ουρανου και ο θεος της γης ος ελαβεν με εκ του οικου του πατρος μου και εκ της γης ης εγενηθην ος ελαλησεν μοι και ωμοσεν μοι λεγων σοι δωσω την γην ταυτην και τω σπερματι σου αυτος αποστελει τον αγγελον αυτου εμπροσθεν σου και λημψη γυναικα τω υιω μου ισαακ εκειθεν kurios(yhvh) o theos tou ouranou kai o theos tēs gēs os elaben me ek tou oikou tou patros mou kai ek tēs gēs ēs egenēthēn os elalēsen moi kai ōmosen moi legōn soi dōsō tēn gēn tautēn kai tō spermati sou autos apostelei ton aggelon autou emprosthen sou kai lēmpsē gunaika tō uiō mou isaak ekeithen 8 And if the woman be not willing to follow thee, then thou shalt be clear from this my oath; only thou shalt not bring my son back thither.' 8 ואם לא תאבה האשה ללכת אחריך ונקית משבעתי זאת רק את בני לא תשב שמה ve 'im-lo to veh ha 'i shah la le chet a cha rei cha ve nik ki ta mi she vu 'a ti zot rak et-be ni lo ta shev sham mah. 8 = v1cי ל א ת שׁ ב שׁ מּ ה 9 : = $' r = x 4 i/ =' wd 1#U' : v % = ) ++{! i!! = + - { # wü im-lö tö bè hä iššâ läleºket ahárêºkä wüniqqîºtä miššübù`ätî zö t raq et-bünî lö täšëb šäºmmâ 8 εαν δε μη θελη η γυνη πορευθηναι μετα σου εις την γην ταυτην καθαρος εση απο του ορκου τουτου μονον τον υιον μου μη αποστρεψης εκει ean de mē thelē ē gunē poreuthēnai meta sou eis tēn gēn tautēn katharos esē apo tou orkou toutou monon ton uion mou mē apostrepsēs ekei 4

5 9 And the servant put his hand under the thigh of Abraham his master, and swore to him concerning this matter. 9 וישם העבד את ידו תחת ירך אברהם אדניו וישבע לו על הדבר הזה vai ya sem ha 'e ved et-ya dov ta chat ye rech av ra ham a do nav vai yi sha va lov al-had da var haz zeh. 9 : x 1 -! r'# ו יּ שּׁ ב ע ל וֹ ע ל ה דּ ב ר ה זּ ה T : Û '= %} klv ' = { {4! - g Q# wayyäºsem hä`eºbed et-yädô TaºHat yeºrek abrähäm ádönäyw wayyiššäºba ` lô `al-haddäbär hazzè 9 και εθηκεν ο παις την χειρα αυτου υπο τον μηρον αβρααμ του κυριου αυτου και ωμοσεν αυτω περι του ρηματος τουτου kai ethēken o pais tēn cheira autou upo ton mēron abraam tou kuriou autou kai ōmosen autō peri tou rēmatos toutou 10 And the servant took ten camels, of the camels of his master, and departed; having all goodly things of his master's in his hand; and he arose, and went to Aram-naharaim, unto the city of Nahor. 10 ויקח העבד עשרה גמלים מגמלי אדניו וילך וכל טוב אדניו בידו ויקם וילך אל ארם נהרים אל עיר נחור vai yik kach ha 'e ve a sa rah ge mal lim mig ge mal lei a do nav vai ye lech ve chol-tuv a do nav be ya dov vai ya kam vai ye lech el-a ram na ha ra yim el-ir na cho vr ' : x! 1- : + T+}Q#- 9 yq#lr ' C#'x 1 K& + ) #T+vQ#{#' 1 'X / E / - ' ~X /! :{ g 4 4! % dq# א ל ע יר נ ח וֹר wayyiqqah hä`ebed `ásärâ gümallîm miggümallê ádönäyw wayyëºlek wükol- ûb ádönäyw Büyädô wayyäºqom wayyëºlek el- áram na háraºyim el-`îr nähôr 10 και ελαβεν ο παις δεκα καμηλους απο των καμηλων του κυριου αυτου και απο παντων των αγαθων του κυριου αυτου μεθ' εαυτου και αναστας επορευθη εις την μεσοποταμιαν εις την πολιν ναχωρ kai elaben o pais deka kamēlous apo tōn kamēlōn tou kuriou autou kai apo pantōn tōn agathōn tou kuriou autou meth' eautou kai anastas eporeuthē eis tēn mesopotamian eis tēn polin nachōr 5

6 11 And he made the camels to kneel down without the city by the well of water at the time of evening, the time that women go out to draw water. 11 ויברך הגמלים מחוץ לעיר אל באר המים לעת ערב לעת צאת השאבת vai yav rech hag ge mal lim mi chutz la 'ir el-be 'er ham ma yim le 'et e rev le 'et tzet ha sho 'a vot. 11 :! r [ ' -+ 4 = ע ר ב ל ע ת צ את ה שּׁ א ב ת C + : ' 4x +7K% / - ' }X / E! T : Q# wayyabrëk haggümallîm mihûc lä`îr el-bü ër hammäºyim lü`ët `eºreb lü`ët cë t haššö áböt 11 και εκοιμισεν τας καμηλους εξω της πολεως παρα το φρεαρ του υδατος το προς οψε ηνικα εκπορευονται αι υδρευομεναι kai ekoimisen tas kamēlous eξō tēs poleōs para to phrear tou udatos to pros opse ēnika ekporeuontai ai udreuomenai 12 And he said: Yahowah, the Elohei of my master Abraham, send me, I pray Thee, good speed this day, and show kindness unto my master Abraham. 12 ויאמר יהוה אלהי אדני אברהם הקרה נא לפני היום ועשה חסד עם אדני אברהם vai yo mar yhvh e lo hei a do ni av ra ham hak reh-na le fa nai hai yo vm va 'a seh-che sed im a do ni av ra ham. 12 ª-! : ' 1-4 x 2 w%! g 4 #- LrQ! 'x ! : 9! -! v : ' ו יּ אמ ר ' y#!! Y! ' { 1 wayyö mar yhwh( ädönäy) élöhê ádönî abrähäm haqrë-nä lüpänay hayyôm wa`ásë-heºsed `ìm ádönî abrähäm 12 και ειπεν (יהוה) κυριε ο θεος του κυριου μου αβρααμ ευοδωσον εναντιον εμου σημερον και ποιησον ελεος μετα του κυριου μου αβρααμ kai eipen kurie(yhvh) o theos tou kuriou mou abraam euodōson enantion emou sēmeron kai poiēson eleos meta tou kuriou mou abraam 13 Behold, I stand by the fountain of water; and the daughters of the men of the city come out to draw water. 6

7 13 הנה אנכי נצב על עין המים ובנות אנשי העיר יצאת לשאב מים hin neh a no chi ni tzav al-ein ham ma yim u ve no vt an shei ha 'ir yo tze 'ot lish 'ov ma yim. 13 ה נּ ה א נ כ י נ צּ ב ע ל ע ין ה מּ י ם וּב נוֹת א נ שׁ י ה ע יר י צ א ת ל שׁ א ב מ י ם hinnë änökî niccäb `al-`ên hammäºyim ûbünôt anšê hä`îr yöc öt liš öb mäºyim 13 ιδου εγω εστηκα επι της πηγης του υδατος αι δε θυγατερες των οικουντων την πολιν εκπορευονται αντλησαι υδωρ idou egō estēka epi tēs pēgēs tou udatos ai de thugateres tōn oikountōn tēn polin ekporeuontai antlēsai udōr 14 So let it come to pass, that the damsel to whom I shall say: Let down thy pitcher, I pray thee, that I may drink; and she shall say: Drink, and I will give thy camels drink also; let the same be she that Thou hast appointed for Thy servant, even for Isaac; and thereby shall I know that Thou hast shown kindness unto my master.' 14 והיה הנער אשר אמר אליה הטי נא כדך ואשתה ואמרה שתה וגם גמליך אשקה אתה הכחת לעבדך ליצחק ובה אדע כי עשית חסד עם אדני ve ha yah han na 'a ra a sher o mar e lei ha hat ti-na chad dech ve 'esh teh ve 'a me rah she teh ve gam-ge mal lei cha ash keh o tah ho chach ta le 'av de cha le yitz chak u vah e da ki-a si ta che sed im-a do ni. 14 E - r 9Ü f U'xX / ה א ת הּ ה כ ח תּ #! = v f! : / #! kv f #{T G ) 1 ' P! {! ' {+ : / : f{ y : 4 ^!! '! # ª' x% =' g 4 ' V3 v I K9 v%8 ' +UG 4 + wühäyâ ha nna`árä ášer ömar ëlêºhä ha î-nä kaddëk wü eštè wü ämrâ šütë wügam-gümallêºkä ašqè ötäh hökaºhtä lü`abdükä lüyichäq ûbäh ëda` Kî-`äSîºtä Heºsed `im- ádönî 14 και εσται η παρθενος η αν εγω ειπω επικλινον την υδριαν σου ινα πιω και ειπη μοι πιε και τας καμηλους σου ποτιω εως αν παυσωνται πινουσαι ταυτην ητοιμασας τω παιδι σου ισαακ και εν τουτω γνωσομαι οτι εποιησας ελεος τω κυριω μου αβρααμ kai estai ē parthenos ē an egō eipō epiklinon tēn udrian sou ina piō kai eipē moi pie kai tas kamēlous sou potiō eōs an pausōntai pinousai tautēn ētoimasas tō paidi sou isaak kai en toutō gnōsomai oti 7

8 epoiēsas eleos tō kuriō mou abraam 15 And it came to pass, before he had done speaking, that, behold, Rebekah came out, who was born to Bethuel the son of Milcah, the wife of Nahor, Abraham's brother, with her pitcher upon her shoulder. 15 ויהי הוא טרם כלה לדבר והנה רבקה יצאת אשר ילדה לבתואל בן מלכה אשת נחור אחי אברהם וכדה על שכמה vay hi-hu te rem kil lah le dab ber ve hin neh riv kah yo tzet a sher yul le dah liv tu 'el ben-mil kah e shet na cho vr a chi av ra ham ve chad dah al-shich mah. 15 ו י ה י ה וּא ט ר ם כּ לּ ה ל ד בּ ר ו ה נּ ה ר ב ק ה י צ את א שׁ ר י לּ ד ה ל ב תוּא ל בּ ן מ ל כּ ה א שׁ ת נ ח וֹר א ח י א ב ר ה ם ו כ דּ הּ ע ל שׁ כ מ הּ wa yühî-hû erem Killâ lüdabbër wühinnë ribqâ yöcë t ášer yullüdâ libtû ël Ben-milKâ 뺚et nähôr áhî abrähäm wükaddäh `al-šikmäh 15 και εγενετο προ του συντελεσαι αυτον λαλουντα εν τη διανοια και ιδου ρεβεκκα εξεπορευετο η τεχθεισα βαθουηλ υιω μελχας της γυναικος ναχωρ αδελφου δε αβρααμ εχουσα την υδριαν επι των ωμων αυτης kai egeneto pro tou suntelesai auton lalounta en tē dianoia kai idou rebekka eξeporeueto ē techtheisa bathouēl uiō menchas tēs gunaikos nachōr adelphou de abraam echousa tēn udrian epi tōn ōmōn autēs 16 And the damsel was very fair to look upon, a virgin, neither had any man known her; and she went down to the fountain, and filled her pitcher, and came up. 16 והנער טבת מראה מאד בתולה ואיש לא ידעה ותרד העינה ותמלא כדה ותעל ve han na 'a ra to vat mar 'eh me 'od be tu lah ve 'ish lo ye da 'ah vat te red ha 'ay nah vat te mal le chad dah vat ta 'al. 16 ו ה נּ ע ר ט ב ת מ ר א ה מ א ד בּ תוּל ה ו א ישׁ ל א י ד ע הּ ו תּ ר ד ה ע י נ ה ו תּ מ לּ א כ דּ הּ ו תּ ע ל wüha nna`árä öbat mar è mü öd Bütûlâ wü îš lö yüdä`äh wattëºred hä`aºynâ wattümallë kaddäh wattäº`al 16 η δε παρθενος ην καλη τη οψει σφοδρα παρθενος ην ανηρ ουκ εγνω αυτην καταβασα δε επι την πηγην επλησεν την υδριαν και ανεβη 8

9 ē de parthenos ēn kalē tē opsei sphodra parthenos ēn anēr ouk egnō autēn katabasa de epi tēn pēgēn eplēsen tēn udrian kai anebē 17 And the servant ran to meet her, and said: 'Give me to drink, I pray thee, a little water of thy pitcher.' 17 וירץ העבד לקראתה ויאמר הגמיאיני נא מעט מים מכדך vai ya ratz ha 'e ved lik ra tah vai yo mer hag mi 'i ni na me 'at-ma yim mik kad dech. 17 ªT GV / - ' / x &4 / 1' } 1' ' /! : / Q#I w = r : 9 + 4x! 7 : ÛQ# wayyäºroc hä`eºbed liqrä täh wayyöº mer hagmî îºnî nä mü`a -maºyim mikkaddëk 17 επεδραμεν δε ο παις εις συναντησιν αυτης και ειπεν ποτισον με μικρον υδωρ εκ της υδριας σου epedramen de o pais eis sunantēsin autēs kai eipen potison me mikron udōr ek tēs udrias sou 18 And she said: 'Drink, my lord'; and she hastened, and let down her pitcher upon her hand, and gave him drink. 18 ותאמר שתה אדני ותמהר ותרד כדה על ידה ותשקהו vat to mer she teh a do ni vat te ma her vat to red kad dah al-ya dah vat tash ke hu. 18 ו תּ אמ ר שׁ ת ה א ד נ י ו תּ מ ה ר ו תּ ר ד כּ דּ הּ ע ל י ד הּ ו תּ שׁ ק הוּ wattöº mer šütë ádönî wattümahër wattöºred KaDDäh `al-yädäh wattašqëºhû 18 η δε ειπεν πιε κυριε και εσπευσεν και καθειλεν την υδριαν επι τον βραχιονα αυτης και εποτισεν αυτον ē de eipen pie kurie kai espeusen kai katheilen tēn udrian epi ton brachiona autēs kai epotisen auton 19 And when she had done giving him drink, she said: 'I will draw for thy camels also, until they have done drinking.' 19 ותכל להשקתו ותאמר גם לגמליך אשאב עד אם כלו לשתת 9

10 vat te chal le hash ko tov vat to mer gam lig mal lei cha esh 'av ad im-kil lu lish tot. 19 ª= k f+kxxv - 4 v f{u' {X / +- E: / k y#lr =9 f! ++x ) k # wattükal lühašqötô wattöº mer Gam ligmallêºkä eš äb `ad im-killû lištöt 19 εως επαυσατο πινων και ειπεν και ταις καμηλοις σου υδρευσομαι εως αν πασαι πιωσιν eōs epausato pinōn kai eipen kai tais kamēlois sou udreusomai eōs an pasai piōsin 20 And she hastened, and emptied her pitcher into the trough, and ran again unto the well to draw, and drew for all his camels. 20 ותמהר ותער כדה אל השקת ותרץ עוד אל הבאר לשאב ותשאב לכל גמליו vat te ma her vat te 'ar kad dah el-ha sho ket vat ta ratz o vd el-hab be 'er lish 'ov vat tish 'av le cholge mal lav. 20 ו תּ מ ה ר ו תּ ע ר כּ דּ הּ א ל ה שּׁ ק ת ו תּ ר ץ ע וֹד א ל ה בּ א ר ל שׁ א ב ו תּ שׁ א ב ל כ ל גּ מ לּ יו wattümahër wattü`ar KaDDâ el-haššöºqet wattäºroc `ôd e l-habbü ër liš öb wattiš ab lükol-gümalläyw 20 και εσπευσεν και εξεκενωσεν την υδριαν εις το ποτιστηριον και εδραμεν ετι επι το φρεαρ αντλησαι και υδρευσατο πασαις ταις καμηλοις kai espeusen kai eξekenōsen tēn udrian eis to potistērion kai edramen eti epi to phrear antlēsai kai udreusato pasais tais kamēlois 21 And the man looked stedfastly on her; holding his peace, to know whether Yahowah had made his journey prosperous or not. 21 והאיש משתאה לה מחריש לדעת ההצליח יהוה דרכו אם לא ve ha 'ish mish ta 'eh lah ma cha rish la da 'at ha hitz li ach yhvh dar kov im-lo. 21 ª + - LxV : G! }#! ' ' +8!! = 4 y +f ': w % / I +! r x k f/ f '! # 10

11 wühä îš mištä Ë läh mahárîš lädaº`at ha hiclîªh yhwh( ädönäy) DarKô im-lö 21 ο δε ανθρωπος κατεμανθανεν αυτην και παρεσιωπα του γνωναι ει ευοδωκεν (יהוה) κυριος την οδον αυτου η ου o de anthrōpos katemanthanen autēn kai paresiōpa tou gnōnai ei euodōken kurios(yhvh) tēn odon autou ē ou 22 And it came to pass, as the camels had done drinking, that the man took a golden ring of half a shekel weight, and two bracelets for her hands of ten shekels weight of gold; 22 ויהי כאשר כלו הגמלים לשתות ויקח האיש נזם זהב בקע משקלו ושני צמידים על ידיה עשרה זהב משקלם vay hi ka 'a sher kil lu hag ge mal lim lish to vt vai yik kach ha 'ish ne zem za hav be ka mish ka lov u she nei tze mi dim al-ya dei ha a sa rah za hav mish ka lam. 22 ו י ה י כּ א שׁ ר כּ לּ וּ ה גּ מ לּ ים ל שׁ תּ וֹת ו יּ קּ ח ה א ישׁ נ ז ם ז ה ב בּ ק ע מ שׁ ק ל וֹ וּשׁ נ י צ מ יד ז ה ב מ שׁ ק ל ם ים ע ל י ד יה ע שׂ ר ה wayühî Ka ášer Killû haggümallîm lištôt wayyiqqah hä îš neºzem zähäb Beºqa` mišqälô ûšünê cümîdîm `al-yädêºhä `ásärâ zähäb mišqäläm 22 εγενετο δε ηνικα επαυσαντο πασαι αι καμηλοι πινουσαι ελαβεν ο ανθρωπος ενωτια χρυσα ανα δραχμην ολκης και δυο ψελια επι τας χειρας αυτης δεκα χρυσων ολκη αυτων egeneto de ēnika epausanto pasai ai kamēloi pinousai elaben o anthrōpos enōtia chrusa ana drachmēn onkēs kai duo pselia epi tas cheiras autēs deka chrusōn onkē autōn 23 and said: 'Whose daughter art thou? tell me, I pray thee. Is there room in thy father's house for us to lodge in?' 23 ויאמר בת מי את הגידי נא לי היש בית אביך מקום לנו ללין vai yo mer bat-mi at te hag gi di na li ha yesh beit-a vich ma ko vm la nu la lin. ª0' ++K1x +- L 9/ T' } =' Cf '! ' + r 1' x ' E! 23 ו יּ אמ ר בּ ת מ י א תּ wayyöº mer Bat-mî att haggîºdî nä lî háyëš Bêt- äbîk mäqôm läºnû lälîn 11

12 23 και επηρωτησεν αυτην και ειπεν θυγατηρ τινος ει αναγγειλον μοι ει εστιν παρα τω πατρι σου τοπος ημιν καταλυσαι kai epērōtēsen autēn kai eipen thugatēr tinos ei anaggeilon moi ei estin para tō patri sou topos ēmin katalusai 24 And she said unto him: 'I am the daughter of Bethuel the son of Milcah, whom she bore unto Nahor.' 24 ותאמר אליו בת בתואל אנכי בן מלכה אשר ילדה לנחור vat to mer e lav bat-be tu 'el a no chi ben-mil kah a sher ya le dah le na cho vr. 24 ו תּ אמ ר א ל יו בּ ת בּ תוּא ל א נ כ י בּ ן מ ל כּ ה א שׁ ר י ל ד ה ל נ ח וֹר wattöº mer ëläyw Bat-Bütû ël änöºkî Ben-milKâ ášer yäldâ lünähôr 24 και ειπεν αυτω θυγατηρ βαθουηλ ειμι εγω του μελχας ον ετεκεν τω ναχωρ kai eipen autō thugatēr bathouēl eimi egō tou menchas on eteken tō nachōr 25 She said moreover unto him: 'We have both straw and provender enough, and room to lodge in.' 25 ותאמר אליו גם תבן גם מספוא רב עמנו גם מקום ללון vat to mer e lav gam-te ven gam-mis po v rav im ma nu gam-ma ko vm la lun. 25 ו תּ אמ ר א ל יו גּ ם תּ ב ן גּ ם מ ס פּ וֹא ר ב ע מּ נוּ גּ ם מ ק וֹם ל ל וּן wattöº mer ëläyw Gam-Teºben Gam-misPô rab `immäºnû Gam-mäqôm lälûn 25 και ειπεν αυτω και αχυρα και χορτασματα πολλα παρ' ημιν και τοπος του καταλυσαι kai eipen autō kai achura kai chortasmata ponga par' ēmin kai topos tou katalusai * * * * * * * * * * 26 And the man bowed his head, and prostrated himself before Yahowah. 12

13 26 ויקד האיש וישתחו ליהוה vai yik kod ha 'ish vai yish ta chu lyhvh. 26 ו יּ קּ ד ה א ישׁ ו יּ שׁ תּ חוּ ל יהו ה wayyiqqöd hä îš wayyištaºhû lyhwh(la dönäy) 26 (יהוה) κυριω και ευδοκησας ο ανθρωπος προσεκυνησεν kai eudokēsas o anthrōpos prosekunēsen kuriō(yhvh) 27 And he said: 'Blessed be Yahowah, the Elohei of my master Abraham, who hath not forsaken His mercy and His truth toward my master; as for me, Yahowah hath led me in the way to the house of my master's brethren.' 27 ויאמר ברוך יהוה אלהי אדני אברהם אשר לא עזב חסדו ואמתו מעם אדני אנכי בדרך נחני יהוה בית אחי אדני vai yo mer ba ruch yhvh e lo hei a do ni av ra ham a sher lo-a zav chas dov va 'a mit tov me 'im a do ni a no chi bad de rech na cha ni yhvh beit a chei a do ni. 27 ' 1%1{T : {GC ' ) y 1 'r 1-4 / Lx k/ #L}G 2 %$4 +: f-! v : ' 1 { '! Y {! #! 'TK : C: / Q# y י הו ה בּ ית א ח י א ד נ י wayyöº mer Bärûk yhwh( ädönäy) élöhê ádönî abrähäm ášer lö -`äzab HasDô wa ámittô më`ìm ádönî änökî BaDDeºrek nähaºnî yhwh( ädönäy) Bêt áhê ádönî 27 και ειπεν ευλογητος (יהוה) κυριος ο θεος του κυριου μου αβρααμ ος ουκ εγκατελιπεν την δικαιοσυνην αυτου και την αληθειαν απο του κυριου μου εμε ευοδωκεν (יהוה) κυριος εις οικον του αδελφου του κυριου μου kai eipen eulogētos kurios(yhvh) o theos tou kuriou mou abraam os ouk egkatelipen tēn dikaiosunēn autou kai tēn alētheian apo tou kuriou mou eme euodōken kurios(yhvh) eis oikon tou adelphou tou kuriou mou 28 And the damsel ran, and told her mother's house according to these words

14 ותרץ הנער ותגד לבית אמה כדברים האלה vat ta ratz han na 'a ra vat tag ged le veit im mah kad de va rim ha 'el leh. 28 ו תּ ר ץ ה נּ ע ר ו תּ גּ ד ל ב ית א מּ הּ כּ דּ ב ר ים ה א לּ ה wattäºroc ha nna`árä wattaggëd lübêt immäh KaDDübärîm hä ëºllè 28 και δραμουσα η παις απηγγειλεν εις τον οικον της μητρος αυτης κατα τα ρηματα ταυτα kai dramousa ē pais apēggeilen eis ton oikon tēs mētros autēs kata ta rēmata tauta 29 And Rebekah had a brother, and his name was Laban; and Laban ran out unto the man, unto the fountain. 29 ולרבקה אח ושמו לבן וירץ לבן אל האיש החוצה אל העין u le riv kah ach u she mov la van vai ya ratz la van el-ha 'ish ha chu tzah el-ha 'a yin. 29 וּל ר ב ק ה א ח וּשׁ מ וֹ ל ב ן ו יּ ר ץ ל ב ן א ל ה א ישׁ ה ח וּצ ה א ל ה ע י ן ûlüribqâ äh ûšümô läbän wayyäºroc läbän el-hä îš hahûºcâ el-hä`äºyin 29 τη δε ρεβεκκα αδελφος ην ω ονομα λαβαν και εδραμεν λαβαν προς τον ανθρωπον εξω επι την πηγην tē de rebekka adelphos ēn ō onoma laban kai edramen laban pros ton anthrōpon eξō epi tēn pēgēn 30 And it came to pass, when he saw the ring, and the bracelets upon his sister's hands, and when he heard the words of Rebekah his sister, saying: 'Thus spoke the man unto me,' that he came unto the man; and, behold, he stood by the camels at the fountain. 30 ויהי כראת את הנזם ואת הצמדים על ידי אחתו וכשמעו את דברי רבקה אחתו לאמר כה דבר אלי האיש ויבא אל האיש והנה עמד על הגמלים על העין vay hi kir 'ot et-han ne zem ve 'et-ha tze mi dim al-ye dei a cho tov u che sha me 'ov et-div rei riv kah a cho tov le mor koh-dib ber e lai ha 'ish vai ya vo el-ha 'ish ve hin neh o med al-hag ge mal lim al-ha 'a yin

15 כּ ר א ת א ת ה נּ ז ם ו א ת ה צּ מ ד ים ע ל י ד י א ח תוֹ וּכ שׁ מ ע וֹ א ת דּ ב ר י ר ב ק ה א ח תוֹ ל אמ ר כּ ה ד בּ ר א ל י ה א ישׁ ו יּ ב א א ל ה א ישׁ ו ה נּ ה ע מ ד ע ל ה גּ מ לּ ים ע ל ה ע י ן ו י ה י wayühî Kir öt et-hanneºzem wü et-haccümìdîm `al-yüdê áhötô ûküšom`ô et-dibrê ribqâ áhötô lë mör Kò -dibber ëlay hä îš wayyäbö el-hä îš wühinnë `ömëd `al-haggümallîm `al-hä`äºyin 30 και εγενετο ηνικα ειδεν τα ενωτια και τα ψελια επι τας χειρας της αδελφης αυτου και οτε ηκουσεν τα ρηματα ρεβεκκας της αδελφης αυτου λεγουσης ουτως λελαληκεν μοι ο ανθρωπος και ηλθεν προς τον ανθρωπον εστηκοτος αυτου επι των καμηλων επι της πηγης kai egeneto ēnika eiden ta enōtia kai ta pselia epi tas cheiras tēs adelphēs autou kai ote ēkousen ta rēmata rebekkas tēs adelphēs autou legousēs outōs lelalēken moi o anthrōpos kai ēlthen pros ton anthrōpon estēkotos autou epi tōn kamēlōn epi tēs pēgēs 31 And he said: 'Come in, thou blessed of Yahowah; wherefore standest thou without? for I have cleared the house, and made room for the camels.' 31 ויאמר בוא ברוך יהוה למה תעמד בחוץ ואנכי פניתי הבית ומקום לגמלים vai yo mer bo v be ruch yhvh lam mah ta 'a mod ba chutz ve 'a no chi pin ni ti hab ba yit u ma ko vm lag ge mal lim. 31 ª- ' X / E+- Lx 9/ K= ' vc! ' =' ^ a{ ') 1 #7Kv%C{ / 4 =! ] +! r#! 'TK : CLxC: / Q# w wayyöº mer Bô Bürûk yhwh( ädönäy) läºmmâ ta`ámöd BaHûc wü änökî Pinnîºtî habbaºyit ûmäqôm laggümallîm 31 και ειπεν αυτω δευρο εισελθε ευλογητος (יהוה) κυριος ινα τι εστηκας εξω εγω δε ητοιμακα την οικιαν και τοπον ταις καμηλοις kai eipen autō deuro eiselthe eulogētos kurios(yhvh) ina ti estēkas eξō egō de ētoimaka tēn oikian kai topon tais kamēlois 32 And the man came into the house, and he ungirded the camels; and he gave straw and provender for the camels, and water to wash his feet and the feet of the men that were with him. 32 ויבא האיש הביתה ויפתח הגמלים ויתן תבן ומספוא לגמלים ומים לרחץ רגליו ורגלי האנשים אשר אתו 15

16 כ[ vai ya vo ha 'ish hab bay tah vay fat tach hag ge mal lim vai yit ten te ven u mis po v lag ge mal lim u ma yim lir chotz rag lav ve rag lei ha 'a na shim a sher it tov. ים וּמ י ם ל ר ח ץ ר ג 32 ו יּ ב א ה א ישׁ ה בּ י ת ה ו י פ תּ ח ה גּ מ לּ ים ו יּ תּ ן תּ ב ן וּמ ס פּוֹא ל גּ מ לּ א שׁ ר א תּ וֹ ל יו ו ר ג ל י ה א נ שׁ ים wayyäbö hä îš habbaºytâ wayüpattah haggümallîm wayyittën Teºben ûmispô laggümallîm ûmaºyim lirhöc ragläyw würaglê hä ánäšîm ášer ittô 32 εισηλθεν δε ο ανθρωπος εις την οικιαν και απεσαξεν τας καμηλους και εδωκεν αχυρα και χορτασματα ταις καμηλοις και υδωρ νιψασθαι τοις ποσιν αυτου και τοις ποσιν των ανδρων των μετ' αυτου eisēlthen de o anthrōpos eis tēn oikian kai apesaξen tas kamēlous kai edōken achura kai chortasmata tais kamēlois kai udōr nipsasthai tois posin autou kai tois posin tōn andrōn tōn met' autou 33 And there was set food before him to eat; but he said: 'I will not eat, until I have told mine errand.' And he said: 'Speak on.' ויושם] לפניו לאכל ויאמר לא אכל עד אם דברתי דברי ויאמר דבר 33 = ויישם] [ק= [ch= vai yi sem] [k= vai yu sam] le fa nav le 'e chol vai yo mer lo o chal ad im-dib bar ti de va rai vai yo mer dab ber. 33 (ו יּ ישׂ ם) [ו יּוּשׂ ם] ל פ נ יו ל א כ ל ו יּ אמ ר ל א א כ ל ע ד א ם דּ בּ ר תּ י דּ ב ר י ו יּ אמ ר דּ בּ ר (wayyîsem) [wayyûsam] lüpänäyw le éköl wayyöº mer lö ökal `ad im-dibbaºrtî Dübäräy wayyöº mer DaBBër 33 και παρεθηκεν αυτοις αρτους φαγειν και ειπεν ου μη φαγω εως του λαλησαι με τα ρηματα μου και ειπαν λαλησον kai parethēken autois artous phagein kai eipen ou mē phagō eōs tou lalēsai me ta rēmata mou kai eipan lalēson 34 And he said: 'I am Abraham's servant. 34 ויאמר עבד אברהם אנכי 16

17 vai yo mar e ved av ra ham a no chi. 34 ויּ אמ ר ע ב ד א ב ר ה ם א נ כ י wayyö mar `eºbed abrähäm änöºkî 34 και ειπεν παις αβρααμ εγω ειμι kai eipen pais abraam egō eimi 35 And Yahowah hath blessed my master greatly; and he is become great; and He hath given him flocks and herds, and silver and gold, and men-servants and maid-servants, and camels and asses. 35 ויהוה ברך את אדני מאד ויגדל ויתן לו צאן ובקר וכסף וזהב ועבדם ושפחת וגמלים וחמרים vyhvh be rach et-a do ni me 'od vai yig dal vai yit ten-lov tzon u va kar ve che sef ve za hav va 'a va dim u she fa chot u ge mal lim va cha mo rim ' xx / K= %6 v fk{ - 4 #! v $#5 2 ) #{ : 9K0 8L+ 0 k Q#+rGQ# x/ '} ו יהו ה = T : C 1 ו ח מ ר ים wyhwh(wa dönäy) Bërak et- ádönî mü öd wayyigdäl wayyitten-lô cö n ûbäqär wükeºsep wüzähäb wa`ábädìm ûšüpähöt ûgümallîm wahámörîm 35 (יהוה) κυριος δε ευλογησεν τον κυριον μου σφοδρα και υψωθη και εδωκεν αυτω προβατα και μοσχους αργυριον και χρυσιον παιδας και παιδισκας καμηλους και ονους kurios(yhvh) de eulogēsen ton kurion mou sphodra kai upsōthē kai edōken autō probata kai moschous argurion kai chrusion paidas kai paidiskas kamēlous kai onous 36 And Sarah my master's wife bore a son to my master when she was old; and unto him hath he given all that he hath. 36 ותלד שרה אשת אדני בן לאדני אחרי זקנתה ויתן לו את כל אשר לו vat te led sa rah e shet a do ni ven la do ni a cha rei zik na tah vai yit ten-lov et-kol-a sher-lov. 36 ו תּ ל ד שׂ ר ה א שׁ ת א ד נ י ב ן ל אד נ י א ח ר י ז ק נ ת הּ ו יּ תּ ן לּ וֹ א ת כּ ל א שׁ ר ל וֹ 17

18 wattëºled Särâ 뺚et ádönî bën la dönî ahárê ziqnätäh wayyitten-llô et-kol- ášer-lô 36 και ετεκεν σαρρα η γυνη του κυριου μου υιον ενα τω κυριω μου μετα το γηρασαι αυτον και εδωκεν αυτω οσα ην αυτω kai eteken sarra ē gunē tou kuriou mou uion ena tō kuriō mou meta to gērasai auton kai edōken autō osa ēn autō 37 And my master made me swear, saying: Thou shalt not take a wife for my son of the daughters of the Canaanites, in whose land I dwell. 37 וישבעני אדני לאמר לא תקח אשה לבני מבנות הכנעני אשר אנכי ישב בארצו vai yash bi 'e ni a do ni le mor lo-tik kach i shah liv ni mib be no vt hak ke na 'a ni a sher a no chi yo shev be 'ar tzov. 37 ו יּ שׁ בּ ע נ י א ד נ י ל אמ ר ל א ת קּ ח א שּׁ ה ל ב נ י מ בּ נוֹת ה כּ נ ע נ י א שׁ ר א נ כ י י שׁ ב בּ א ר צ וֹ wayyašbì`ëºnî ádönî lë mör lö -TiqqaH iššâ libnî mibbünôt ha KKüna`ánî ášer änökî yöšëb Bü arcô 37 και ωρκισεν με ο κυριος μου λεγων ου λημψη γυναικα τω υιω μου απο των θυγατερων των χαναναιων εν οις εγω παροικω εν τη γη αυτων kai ōrkisen me o kurios mou legōn ou lēmpsē gunaika tō uiō mou apo tōn thugaterōn tōn chananaiōn en ois egō paroikō en tē gē autōn 38 But thou shalt go unto my father's house, and to my kindred, and take a wife for my son. 38 אם לא אל בית אבי תלך ואל משפחתי ולקחת אשה לבני im-lo el-beit-a vi te lech ve 'el-mish pach ti ve la kach ta i shah liv ni. 38 ª' 1 +! ix k % 9 +#' kr % af/ + #Tx + k' } =' C im-lö el-bêt- äbî Tëlëk wü el-mišpahtî wüläqahtä iššâ libnî 38 18

19 αλλ' η εις τον οικον του πατρος μου πορευση και εις την φυλην μου και λημψη γυναικα τω υιω μου εκειθεν αλλ' η εις τον οικον του πατρος μου πορευση και εις την φυλην μου και λημψη γυναικα τω υιω μου εκειθεν 39 And I said unto my master: Peradventure the woman will not follow me. 39 ואמר אל אדני אלי לא תלך האשה אחרי va 'o mar el-a do ni u lai lo-te lech ha 'i shah a cha rai. 39 ª' : %! ix! T + = +'} + 'r 1 + : / x # wä ömar el- ádönî ùlay lö -tëlëk hä iššâ aháräy 39 ειπα δε τω κυριω μου μηποτε ου πορευσεται η γυνη μετ' εμου eipa de tō kuriō mou mēpote ou poreusetai ē gunē met' emou 40 And he said unto me: Yahowah, before whom I walk, will send His messenger with thee, and prosper thy way; and thou shalt take a wife for my son of my kindred, and of my father's house; 40 ויאמר אלי יהוה אשר התהלכתי לפניו ישלח מלאכו אתך והצליח דרךך ולקחת אשה לבני ממשפחתי ומבית אבי vai yo mer e lai yhvh a sher-hit hal lach ti le fa nav yish lach mal 'a chov it tach ve hitz li ach dar ke cha ve la kach ta i shah liv ni mim mish pach ti u mib beit a vi. 40 ' v1 +{! i k % 9 +#UvV : G ' +8! #{T k L ) + / %{+ f'#' y16 +' k ) X! =! : f! #! ''r + : / Q# x מ מּ שׁ פּ ח תּ י וּמ בּ ית א ב י wayyöº mer ëläy yhwh( ädönäy) ášer-hithallaºktî lüpänäyw yišlah mal äkô ittäk wühiclîªh DarKeºkä wüläqahtä iššâ libnî mimmišpahtî ûmibbêt äbî 40 και ειπεν μοι (יהוה) κυριος ω ευηρεστησα εναντιον αυτου αυτος αποστελει τον αγγελον αυτου μετα σου και ευοδωσει την οδον σου και λημψη γυναικα τω υιω μου εκ της φυλης μου και εκ του οικου του πατρος μου kai eipen moi kurios(yhvh) ō euērestēsa enantion autou autos apostelei ton aggelon autou meta sou kai euodōsei tēn odon sou kai lēmpsē gunaika tō uiō mou ek tēs phulēs mou kai ek tou oikou tou patros mou 19

20 41 then shalt thou be clear from my oath, when thou comest to my kindred; and if they give her not to thee, thou shalt be clear from my oath. 41 אז תנקה מאלתי כי תבוא אל משפחתי ואם לא יתנו לך והיית נקי מאלתי az tin na keh me 'a la ti ki ta vo v el-mish pach ti ve 'im-lo yit te nu lach ve ha yi ta na ki me 'a la ti. 41 ª' = + / ' 9Ü1 x =' '! #Tv+{K1 k ' + - #' kr % af/ + Lx =' V' = v + / {! 9 א ז ^ k äz Tinnäqè më äºlätî Kî täbô el-mišpahtî wü im-lö yittünû läk wühäyîºtä näqî më älätî 41 τοτε αθωος εση απο της αρας μου ηνικα γαρ εαν ελθης εις την εμην φυλην και μη σοι δωσιν και εση αθωος απο του ορκισμου μου tote athōos esē apo tēs aras mou ēnika gar ean elthēs eis tēn emēn phulēn kai mē soi dōsin kai esē athōos apo tou orkismou mou 42 And I came this day unto the fountain, and said: Yahowah, the Elohei of my master Abraham, if now Thou do prosper my way which I go: 42 ואבא היום אל העין ואמר יהוה אלהי אדני אברהם אם ישך נא מצליח דרכי אשר אנכי הלך עליה va 'a vo hai yo vm el-ha 'a yin va 'o mar yhvh e lo hei a do ni av ra ham im-yesh cha-na matz li ach dar ki a sher a no chi ho lech a lei ha. 42 f : א נ כ י ' vv : G ' +8 / { ^ U f ' - -! v : ' 1 { '! Y {! #! ': / y #0 ' 4r! + - LxQ! # ª! ' +4T +! wä äbö hayyôm el-hä`äºyin wä ömar yhwh( ädönäy) élöhê ádönî abrähäm im-yeškä-nnä maclîªh DarKî ášer änökî hölëk `älêºhä 42 και ελθων σημερον επι την πηγην ειπα (יהוה) κυριε ο θεος του κυριου μου αβρααμ ει συ ευοδοις την οδον μου ην νυν εγω πορευομαι επ' αυτην kai elthōn sēmeron epi tēn pēgēn eipa kurie(yhvh) o theos tou kuriou mou abraam ei su euodois tēn odon mou ēn nun egō poreuomai ep' autēn 20

21 43 behold, I stand by the fountain of water; and let it come to pass, that the maiden that cometh forth to draw, to whom I shall say: Give me, I pray thee, a little water from thy pitcher to drink; 43 הנה אנכי נצב על עין המים והיה העלמה היצאת לשאב ואמרתי אליה השקיני נא מעט מים מכדך hin neh a no chi ni tzav al-ein ham ma yim ve ha yah ha 'al mah hai yo tzet lish 'ov ve 'a mar ti e lei ha hash ki ni-na me 'at-ma yim mik kad dech. 43 ה נּ ה א נ כ י נ צּ ב ע ל ע ין ה מּ י ם ו ה י ה ה ע ל מ ה ה יּ צ את ל שׁ א ב ו א מ ר תּ י א ל יה ה שׁ ק ינ י נ א ªT GV / - ' / x &4 / hinnë änökî niccäb `al-`ên hammäºyim wühäyâ hä `almâ hayyöcë t liš öb wü ämartî ëlêºhä hašqî nî-nä mü`a -maºyim mikkaddëk 43 ιδου εγω εφεστηκα επι της πηγης του υδατος και αι θυγατερες των ανθρωπων της πολεως εξελευσονται υδρευσασθαι υδωρ και εσται η παρθενος η αν εγω ειπω ποτισον με μικρον υδωρ εκ της υδριας σου idou egō ephestēka epi tēs pēgēs tou udatos kai ai thugateres tōn anthrōpōn tēs poleōs eξeleusontai udreusasthai udōr kai estai ē parthenos ē an egō eipō potison me mikron udōr ek tēs udrias sou 44 and she shall say to me: Both drink thou, and I will also draw for thy camels; let the same be the woman whom Yahowah hath appointed for my master's son. 44 ואמרה אלי גם אתה שתה וגם לגמליך אשאב הוא האשה אשר הכיח יהוה לבן אדני ve 'a me rah e lai gam-at tah she teh ve gam lig mal lei cha esh 'av hi v ha 'i shah a sher-ho chi ach yhvh le ven-a do ni. 44 ª' 1 0 +! x#! ' ' )! : f! iv! #! r fu'xx / +- #! = v f! k - E{ ' +! : / # wü ämrâ ëlay Gam- attâ šütë wügam ligmallêºkä eš äb hiw hä iššâ ášer-hökîªh yhwh( ädönäy) lüben- ádönî 44 και ειπη μοι και συ πιε και ταις καμηλοις σου υδρευσομαι αυτη η γυνη ην ητοιμασεν (יהוה) κυριος τω εαυτου θεραποντι ισαακ και εν τουτω γνωσομαι οτι πεποιηκας ελεος τω κυριω μου αβρααμ 21

22 kai eipē moi kai su pie kai tais kamēlois sou udreusomai autē ē gunē ēn ētoimasen kurios(yhvh) tō eautou theraponti isaak kai en toutō gnōsomai oti pepoiēkas eleos tō kuriō mou abraam 45 And before I had done speaking to my heart, behold, Rebekah came forth with her pitcher on her shoulder; and she went down unto the fountain, and drew. And I said unto her: Let me drink, I pray thee. 45 אני טרם אכלה לדבר אל לבי והנה רבקה יצאת וכדה על שכמה ותרד העינה ותשאב ואמר אליה השקיני נא a ni te rem a chal leh le dab ber el-lib bi ve hin neh riv kah yo tzet ve chad dah al-shich mah vat te red ha 'ay nah vat tish 'av va 'o mar e lei ha hash ki ni na. 45 א נ י ט ר ם א כ לּ ה ל ד בּ ר א ל ל בּ י ו ה נּ ה ר ב ק ה י צ את ו כ דּ הּ ע ל שׁ כ מ הּ ו תּ ר ד ה ע י נ ה ו תּ שׁ א ב א ל יה ה שׁ ק ינ י נ א ו א מ ר ánî eºrem ákallè lüdabbër el-libbî wühinnë ribqâ yöcë t wükaddäh `al-šikmäh wattëºred hä`aºynâ wattiš äb wä ömar ëlêºhä hašqîºnî nä 45 και εγενετο προ του συντελεσαι με λαλουντα εν τη διανοια ευθυς ρεβεκκα εξεπορευετο εχουσα την υδριαν επι των ωμων και κατεβη επι την πηγην και υδρευσατο ειπα δε αυτη ποτισον με kai egeneto pro tou suntelesai me lalounta en tē dianoia euthus rebekka eξeporeueto echousa tēn udrian epi tōn ōmōn kai katebē epi tēn pēgēn kai udreusato eipa de autē potison me 46 And she made haste, and let down her pitcher from her shoulder, and said: Drink, and I will give thy camels drink also. So I drank, and she made the camels drink also. 46 ותמהר ותורד כדה מעליה ותאמר שתה וגם גמליך אשקה ואשת וגם הגמלים השקתה vat te ma her vat to v red kad dah me 'a lei ha vat to mer she teh ve gam-ge mal lei cha ash keh va 'e she te ve gam hag ge mal lim hish ka tah. ה שׁ ק ת ה 46 - ' xx / E! - # k fw #! 9Ü r f U'xX / E - #! = v f: / k #! ' v+4 / { I GV : L k #:! y / k # wattümahër wattôºred KaDDâ më `älêºhä wattöº mer šütë wügam-gümallêºkä ašqè wä ëšt wügam haggümallîm hišqäºtâ 46 22

23 και σπευσασα καθειλεν την υδριαν αυτης αφ' εαυτης και ειπεν πιε συ και τας καμηλους σου ποτιω και επιον και τας καμηλους μου εποτισεν kai speusasa katheilen tēn udrian autēs aph' eautēs kai eipen pie su kai tas kamēlous sou potiō kai epion kai tas kamēlous mou epotisen 47 And I asked her, and said: Whose daughter art thou? And she said: The daughter of Bethuel, Nahor's son, whom Milcah bore unto him. And I put the ring upon her nose, and the bracelets upon her hands. 47 ואשאל אתה ואמר בת מי את ותאמר בת בתואל בן נחור אשר ילדה לו מלכה ואשם הנזם על אפה והצמידים על ידיה va 'esh 'al o tah va 'o mar bat-mi at te vat to mer bat-be tu 'el ben-na cho vr a sher ya le dah-lov mil kah va 'a sim han ne zem al-ap pah ve ha tze mi dim al-ya dei ha. 47 ו א שׁ א ל א ת הּ ו א מ ר בּ ת מ י א תּ ו תּ אמ ר בּ ת בּ תוּא ל בּ ן נ ח וֹר א שׁ ר י ל ד ה לּ וֹ מ ל כּ ה ו א שׂ ם ה נּ ז ם ע ל א פּ הּ ו ה צּ מ יד ים ע ל י ד יה wä eš al ötäh wä ömar Bat-mî at wattöº mer Bat-Bütû ël Ben-näHôr ášer yä ldâ-llô milkâ wä äsìm hanneºzem `al- appäh wühaccümîdîm `al-yädêºhä 47 και ηρωτησα αυτην και ειπα τινος ει θυγατηρ η δε εφη θυγατηρ βαθουηλ ειμι του υιου ναχωρ ον ετεκεν αυτω μελχα και περιεθηκα αυτη τα ενωτια και τα ψελια περι τας χειρας αυτης kai ērōtēsa autēn kai eipa tinos ei thugatēr ē de ephē thugatēr bathouēl eimi tou uiou nachōr on eteken autō mencha kai periethēka autē ta enōtia kai ta pselia peri tas cheiras autēs 48 And I bowed my head, and prostrated myself before Yahowah, and blessed Yahowah, the Elohei of my master Abraham, who had led me in the right way to take my master's brother's daughter for his son. 48 ואקד ואשתחוה ליהוה ואברך את יהוה אלהי אדני אברהם אשר הנחני בדרך אמת לקחת את בת אחי אדני לבנו va 'ek kod va 'esh ta cha veh lyhvh va 'a va rech et-yhvh e lo hei a do ni av ra ham a sher hin cha ni be de rech e met la ka chat et-bat-a chi a do ni liv nov. 48 C{ ' 1 {%1! : : v / T ת ל ק ח ת f -! v : ' 1 { '! Y {! #! ' = Ty : #! r#! ' +! x#% kf # d # א ת בּ ת א ח י א ד נ י ל ב נ וֹ 23

24 wä eqqöd wä eštaháwè lyhwh(la dönäy) wä ábärëk et-yhwh( ädönäy) élöhê ádönî abrähäm ášer hinhaºnî Büdeºrek émet läqaºhat et-bat- áhî ádönî libnô 48 και ευδοκησας προσεκυνησα (יהוה) κυριω και ευλογησα (יהוה) κυριον τον θεον του κυριου μου αβρααμ ος ευοδωσεν μοι εν οδω αληθειας λαβειν την θυγατερα του αδελφου του κυριου μου τω υιω αυτου kai eudokēsas prosekunēsa kuriō(yhvh) kai eulogēsa kurion(yhvh) ton theon tou kuriou mou abraam os euodōsen moi en odō alētheias labein tēn thugatera tou adelphou tou kuriou mou tō uiō autou 49 And now if ye will deal kindly and truly with my master, tell me; and if not, tell me; that I may turn to the right hand, or to the left.' 49 ועתה אם ישכם עשים חסד ואמת את אדני הגידו לי ואם לא הגידו לי ואפנה על ימין או על שמאל ve 'at tah im-yesh chem o sim che sed ve 'e met et-a do ni hag gi du li ve 'im-lo hag gi du li ve 'ef neh al-ya min ov al-se mol. 49 ו ע תּ ה א ם י שׁ כ ם ע שׂ ים ח ס ד ו א מ ת א ת א ד נ י ה גּ ידוּ ל י ו א ם ל א ה גּ ידוּ ל י ו א פ נ ה ע ל י מ ין א וֹ ע ל שׂ מ אל wü`attâ im-yeškem `ösîm Heºsed we émet et- ádönî haggîºdû lî wü im-lö haggîºdû lî wü epnè `al-yämîn ô `al-sümö l 49 ει ουν ποιειτε υμεις ελεος και δικαιοσυνην προς τον κυριον μου απαγγειλατε μοι ει δε μη απαγγειλατε μοι ινα επιστρεψω εις δεξιαν η εις αριστεραν ei oun poieite umeis eleos kai dikaiosunēn pros ton kurion mou apaggeilate moi ei de mē apaggeilate moi ina epistrepsō eis deξian ē eis aristeran 50 Then Laban and Bethuel answered and said: 'The thing proceedeth from Yahowah; we cannot speak unto thee bad or good. 50 ויען לבן ובתואל ויאמרו מיהוה יצא הדבר לא נוכל דבר אליך רע או טוב vai ya 'an la van u ve tu 'el vai yo me ru me yhvh ya tza had da var lo nu chal dab ber e lei cha ra ov-to vv

25 ªL & L 3 : U'x + : C G+} )K1 +: r G! 8 '! x#! ' / Kv : / Q#{+ K= K0 +04 {Q# wayyaº`an läbän ûbütû ël wayyöº mürû myhwh(më dönäy) yäcä haddäbär lö nûkal DaBBër ëlêºkä ra` ô- ôb 50 ποκριθεις δε λαβαν και βαθουηλ ειπαν παρα (יהוה) κυριου εξηλθεν το προσταγμα τουτο ου δυνησομεθα ουν σοι αντειπειν κακον καλω apokritheis de laban kai bathouēl eipan para kuriou(yhvh) eξēlthen to prostagma touto ou dunēsometha oun soi anteipein kakon kalō 51 Behold, Rebekah is before thee, take her, and go, and let her be thy master's son's wife, as Yahowah hath spoken.' 51 הנה רבקה לפניך קח ולך ותהי אשה לבן אדניך כאשר דבר יהוה hin neh-riv kah le fa nei cha kach va lech u te hi i shah le ven-a do nei cha ka 'a sher dib ber yhvh. 51 ª! #! ': C G: fx VU' v1 0 +{! i'! =KTr +#% 9U'x 16 +! 9Ü :! ^! hinnë -ribqâ lüpänêºkä qah wälëk ûtühî iššâ lüben- ádönêºkä Ka ášer DiBBer yhwh( ädönäy) 51 (יהוה) κυριος ιδου ρεβεκκα ενωπιον σου λαβων αποτρεχε και εστω γυνη τω υιω του κυριου σου καθα ελαλησεν idou rebekka enōpion sou labōn apotreche kai estō gunē tō uiō tou kuriou sou katha elalēsen kurios(yhvh) 52 And it came to pass, that, when Abraham's servant heard their words, he bowed himself down to the earth unto Yahowah. 52 ויהי כאשר שמע עבד אברהם את דבריהם וישתחו ארצה ליהוה vay hi ka 'a sher sha ma e ved av ra ham et-div rei hem vai yish ta chu ar tzah lyhvh. 52 ו י ה י כּ א שׁ ר שׁ מ ע ע ב ד א ב ר ה ם א ת דּ ב ר יה ם ו יּ שׁ תּ חוּ א ר צ ה ל יהו ה wayühî Ka ášer šäma` `eºbed abrähäm et-dibrêhem wayyištaºhû aºrcâ lyhwh(la dönäy) 52 (יהוה) κυριω εγενετο δε εν τω ακουσαι τον παιδα τον αβρααμ των ρηματων τουτων προσεκυνησεν επι την γην 25

26 egeneto de en tō akousai ton paida ton abraam tōn rēmatōn toutōn prosekunēsen epi tēn gēn kuriō(yhvh) 53 And the servant brought forth jewels of silver, and jewels of gold, and raiment, and gave them to Rebekah; he gave also to her brother and to her mother precious things. 53 ויוצא העבד כלי כסף וכלי זהב ובגדים ויתן לרבקה ומגדנת נתן לאחיה ולאמה vai yo v tze ha 'e ved ke lei-che sef u che lei za hav u ve ga dim vai yit ten le riv kah u mig da not na tan le 'a chi ha u le 'im mah. 53 ו יּוֹצ א ה ע ב ד כּ ל י כ ס ף וּכ ל י ז ה ב וּב ג ד ים ו יּ תּ ן ל ר ב ק ה וּמ ג דּ נ ת נ ת ן ל א ח יה וּל א מּ הּ wayyôcë hä`eºbed Külê-keºsep ûkülê zähäb ûbügädîm wayyittën lüribqâ ûmìºgdänöt nätan lü ähîºhä ûlü immäh 53 και εξενεγκας ο παις σκευη αργυρα και χρυσα και ιματισμον εδωκεν ρεβεκκα και δωρα εδωκεν τω αδελφω αυτης και τη μητρι αυτης kai eξenegkas o pais skeuē argura kai chrusa kai imatismon edōken rebekka kai dōra edōken tō adelphō autēs kai tē mētri autēs 54 And they did eat and drink, he and the men that were with him, and tarried all night; and they rose up in the morning, and he said: 'Send me away unto my master.' 54 ויאכלו וישתו הוא והאנשים אשר עמו וילינו ויקומו בבקר ויאמר שלחני לאדני vai yo che lu vai yish tu hu ve ha 'a na shim a sher-im mov vai ya li nu vai ya ku mu vab bo ker vai yo mer shal le chu ni la do ni. 54 ו יּ אכ ל וּ ו יּ שׁ תּ וּ ה וּא ו ה א נ שׁ ים א שׁ ר ע מּ וֹ ו יּ ל ינוּ ו יּ ק וּמוּ ב בּ ק ר ו יּ אמ ר שׁ לּ ח נ י ל אד נ י wayyö külû wayyištû hû wühä ánäšîm ášer-`immô wayyälîºnû wayyäqûºmû babböºqer wayyöº mer šallühùºnî la dönî 54 και εφαγον και επιον αυτος και οι ανδρες οι μετ' αυτου οντες και εκοιμηθησαν και αναστας πρωι ειπεν εκπεμψατε με ινα απελθω προς τον κυριον μου kai ephagon kai epion autos kai oi andres oi met' autou ontes kai ekoimēthēsan kai anastas prōi eipen 26

27 ekpempsate me ina apelthō pros ton kurion mou 55 And her brother and her mother said: 'Let the damsel abide with us a few days, at the least ten; after that she shall go.' 55 ויאמר אחיה ואמה תשב הנער אתנו ימים או עשור אחר תלך vai yo mer a chi ha ve 'im mah te shev han na 'a ra it ta nu ya mim ov a so vr a char te lech. ªT + k: x% : Lr g 4L - '/ x 'K1} k : 4 ^! f{ ki ] v 55 ו יּ אמ ר א ח יה # wayyöº mer ähîºhä wü immäh Tëšëb hanna`árä ittäºnû yämîm ô `äsôr ahar Tëlëk 55 ειπαν δε οι αδελφοι αυτης και η μητηρ μεινατω η παρθενος μεθ' ημων ημερας ωσει δεκα και μετα ταυτα απελευσεται eipan de oi adelphoi autēs kai ē mētēr meinatō ē parthenos meth' ēmōn ēmeras ōsei deka kai meta tauta apeleusetai 56 And he said unto them: 'Delay me not, seeing Yahowah hath prospered my way; send me away that I may go to my master.' 56 ויאמר אלהם אל תאחרו אתי ויהוה הצליח דרכי שלחוני ואלכה לאדני vai yo mer a le hem al-te 'a cha ru o ti vyhvh hitz li ach dar ki shal le chu ni ve 'e le chah la do ni. 56 Q# rvי : G ' +8!! x#! ' #' = v K : % k + { -! + : / שׁ לּ ח וּנ י ו א ל כ ה ל אד נ י wayyöº mer álëhem al-tü ahárû ötî wyhwh(wa dönäy) hiclîªh DarKî šallühûºnî wü ëlkâ la dönî 56 ο δε ειπεν προς αυτους μη κατεχετε με και (יהוה) κυριος ευοδωσεν την οδον μου εκπεμψατε με ινα απελθω προς τον κυριον μου o de eipen pros autous mē katechete me kai kurios(yhvh) euodōsen tēn odon mou ekpempsate me ina apelthō pros ton kurion mou 57 And they said: 'We will call the damsel, and inquire at her mouth.' 27

28 57 ויאמרו נקרא לנער ונשאלה את פיה vai yo me ru nik ra lan na 'a ra ve nish 'a lah et-pi ha. 57 ו יּ אמ ר וּ נ ק ר א ל נּ ע ר ו נ שׁ א ל ה א ת פּ יה wayyö mürû niqrä la nna`árä wüniš álâ et-pîºhä 57 οι δε ειπαν καλεσωμεν την παιδα και ερωτησωμεν το στομα αυτης oi de eipan kalesōmen tēn paida kai erōtēsōmen to stoma autēs 58 And they called Rebekah, and said unto her: 'Wilt thou go with this man?' And she said: 'I will go.' 58 ויקראו לרבקה ויאמרו אליה התלכי עם האיש הזה ותאמר אלך vai yik re 'u le riv kah vai yo me ru e lei ha ha te le chi im-ha 'ish haz zeh vat to mer e lech. 58 ªT + : / k x#! ro! f '! - 4' ) x + =!! ' v+ K : / Q#{! 9 : +K : 9 Q# wayyiqrü û lüribqâ wayyö mürû ëlêºhä hátëlkî `im-hä îš hazzè wattöº mer ëlëk 58 και εκαλεσαν ρεβεκκαν και ειπαν αυτη πορευση μετα του ανθρωπου τουτου η δε ειπεν πορευσομαι kai ekalesan rebekkan kai eipan autē poreusē meta tou anthrōpou toutou ē de eipen poreusomai 59 And they sent away Rebekah their sister, and her nurse, and Abraham's servant, and his men. 59 וישלחו את רבקה אחתם ואת מנקתה ואת עבד אברהם ואת אנשיו vay shal le chu et-riv kah a cho tam ve 'et-me nik tah ve 'et-e ved av ra ham ve 'et-a na shav. 59 ו י שׁ לּ ח וּ א ת ר ב ק ה א ח ת ם ו א ת מ נ ק תּ הּ ו א ת ע ב ד א ב ר ה ם ו א ת א נ שׁ יו wa yüšallühû et-ribqâ áhötäm wü et-mëniqtäh wü et-`eºbed abrähäm wü et- ánäšäyw 28

29 59 και εξεπεμψαν ρεβεκκαν την αδελφην αυτων και τα υπαρχοντα αυτης και τον παιδα τον αβρααμ και τους μετ' αυτου kai eξepempsan rebekkan tēn adelphēn autōn kai ta uparchonta autēs kai ton paida ton abraam kai tous met' autou 60 And they blessed Rebekah, and said unto her: 'Our sister, be thou the mother of thousands of ten thousands, and let thy seed possess the gate of those that hate them.' 60 ויברכו את רבקה ויאמרו לה אחתנו את היי לאלפי רבבה ויירש זרעך את שער שנאיו vay va ra chu et-riv kah vai yo me ru lah a cho te nu at te ha yi le 'al fei re va vah ve yi rash zar 'ech et sha 'ar so ne 'av. ª#' 1g : 4 f = Tv x 4: $f : '' #! r : ' 6 + +'x '! k K1 =% w I v+ 60 ו י ב ר כ וּ א ת ר ב ק ה ו יּ אמ רוּ wayübärákû et-ribqâ wayyöº mürû läh áhötëºnû att háyî lü alpê rübäbâ wüyîraš zar`ëk ët šaº`ar Sön äyw 60 και ευλογησαν ρεβεκκαν την αδελφην αυτων και ειπαν αυτη αδελφη ημων ει γινου εις χιλιαδας μυριαδων και κληρονομησατω το σπερμα σου τας πολεις των υπεναντιων kai eulogēsan rebekkan tēn adelphēn autōn kai eipan autē adelphē ēmōn ei ginou eis chiliadas muriadōn kai klēronomēsatō to sperma sou tas poleis tōn upenantiōn 61 And Rebekah arose, and her damsels, and they rode upon the camels, and followed the man. And the servant took Rebekah, and went his way. 61 ותקם רבקה ונערתיה ותרכבנה על הגמלים ותלכנה אחרי האיש ויקח העבד את רבקה וילך vat ta kam riv kah ve na 'a ro tei ha vat tir kav nah al-hag ge mal lim vat te lach nah a cha rei ha 'ish vai yik kach ha 'e ved et-riv kah vai ye lach. 61 ªT +Q#! 9Ü x : = 4 }! % dq#f ' r ו תּ ק ם ר ב ק ה ו נ ע ר ת יה ו תּ ר כּ ב נ ה ע ל ה גּ מ לּ ים ו תּ ל כ נ ה א ח ר י! wattäºqom ribqâ wüna`árötêºhä wattirkaºbnâ `al-haggümallîm wattëlaºknâ ahárê hä îš wayyiqqah hä`eºbed et-ribqâ wayyëlak 61 29

30 αναστασα δε ρεβεκκα και αι αβραι αυτης επεβησαν επι τας καμηλους και επορευθησαν μετα του ανθρωπου και αναλαβων ο παις την ρεβεκκαν απηλθεν anastasa de rebekka kai ai abrai autēs epebēsan epi tas kamēlous kai eporeuthēsan meta tou anthrōpou kai analabōn o pais tēn rebekkan apēlthen 62 And Isaac came from the way of Beer-lahai-roi; for he dwelt in the land of the South. 62 ויצחק בא מבוא באר לחי ראי והוא יושב בארץ הנגב ve yitz chak ba mib bo v be 'er la chai ro 'i ve hu yo v shev be 'e retz han ne gev. 62 ו י צ ח ק בּ א מ בּ וֹא בּ א ר ל ח י ר א י ו ה וּא יוֹשׁ ב בּ א ר ץ ה נּ ג ב wüyichäq Bä mibbô Bü ër lahay rö î wühû yôšëb Bü eºrec hanneºgeb 62 ισαακ δε επορευετο δια της ερημου κατα το φρεαρ της ορασεως αυτος δε κατωκει εν τη γη τη προς λιβα isaak de eporeueto dia tēs erēmou kata to phrear tēs oraseōs autos de katōkei en tē gē tē pros liba 63 And Isaac went out to meditate in the field at the eventide; and he lifted up his eyes, and saw, and, behold, there were camels coming. 63 ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב וישא עיניו וירא והנה גמלים באים vai ye tze yitz chak la su ach bas sa deh lif no vt a rev vai yis sa ei nav vai yar ve hin neh ge mal lim ba 'im. 63 ª- ' C- ' xx /! ^! # : vq#{#' 1' 4 j Q# : 4=L16 r +! x j C K g +9 }%8 ' 8Q# wayyëcë yichäq läsûªh BaSSädè lipnôt `äºreb wayyissä `ênäyw wayyaºr wühinnë gümallîm Bä îm 63 και εξηλθεν ισαακ αδολεσχησαι εις το πεδιον το προς δειλης και αναβλεψας τοις οφθαλμοις ειδεν καμηλους ερχομενας kai eξēlthen isaak adoleschēsai eis to pedion to pros deilēs kai anablepsas tois ophthalmois eiden kamēlous erchomenas 64 And Rebekah lifted up her eyes, and when she saw Isaac, she alighted from the camel. 30

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

English Texts and New Testament Greek Sources

English Texts and New Testament Greek Sources 1 English Texts and New Testament Greek Sources The elder unto Gaius the beloved, whom I love in truth. ο πρεσβυτερος γαιω τω αγαπητω ον εγω αγαπω εν αληθεια The elder unto the wellbeloved Gaius, whom

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014 LESSON 19 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΝΝΙΑ) REF : 203/062/39-ADV 25 March 2014 Married Free/single Unfortunately Fortunately Strong Weak/thin/slim More than Older Younger Παντρεμένος-η Ελεύθερος-η Δυστυχώς Ευτυχώς Δυνατός-η-ο

Διαβάστε περισσότερα

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions 2007 Classical Greek Intermediate 2 Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2007 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG 14 January 2013 Up πάνω Down κάτω In μέσα Out/outside έξω (exo) In front μπροστά (brosta) Behind πίσω (piso) Put! Βάλε! (vale) From *** από Few λίγα (liga) Many

Διαβάστε περισσότερα

Proof of False Greek Rhodes Lawsuits

Proof of False Greek Rhodes Lawsuits PROOF OF FALSE USUCAPTION CLAIMS The evidence below, obtained at a Guardianship Board Hearing in August 2004, proves that any property usucaption claim would have had to be arranged by Mr Stan Itsines

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα)

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) CAN-COULD To βοηθητικό ρήµα can δείχνει: α. δυνατότητα-ικανότητα β. πιθανότητα - άδεια Π.χ. I can lift this box (ικανότητα) can I go out? (άδεια) You

Διαβάστε περισσότερα

24o YNE PIO I O O IA 24th INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY

24o YNE PIO I O O IA 24th INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY IE NH ETAIPEIA E HNIKH I O O IA 5, 17456 - H H YMMETOXH N 1 (N μ 29/02/2012 ) (.,,,,.): KATOIKIA : TH E NO TH E NO KATOIKIA : KINHTO TH E NO: NA META X TO : μ YNE PO AKPOATH KAI YNE PO PO O OY YNO EYEI

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2011 Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013 LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV 17 December 2013 Sometimes Other times I start/begin Never Always/every time Supper Μερικές φορές (merikes) Άλλες φορές Αρχίζω (arheezo) Ποτέ Πάντα (Panda) Ο

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

#INGLiveWell ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ / LUCKY NUMBERS FROM THE LOTTERY DRAW FOR THE GIFTS

#INGLiveWell ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ / LUCKY NUMBERS FROM THE LOTTERY DRAW FOR THE GIFTS 1 1002 Euromedica 1 επίσκεψη σε γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, στην Κλινική Αθήναιον 2 1008 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 3 1016 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 4 1017 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία*Ήχου. Τί(είναι(ήχος; " Ο(ήχος(σαν(κύμα((αντικειμενικό(μέγεθος) " Η(αντίληψη(του(ήχου((υποκειμενική(προσέγγιση)

Τεχνολογία*Ήχου. Τί(είναι(ήχος;  Ο(ήχος(σαν(κύμα((αντικειμενικό(μέγεθος)  Η(αντίληψη(του(ήχου((υποκειμενική(προσέγγιση) Τεχνολογία*Ήχου Μία*μικρή*επανάληψη (από*το*μάθημα*της*ακουστικής) Διάλεξη(1:( Εισαγωγή ( Φλώρος(Ανδρέας Επίκουρος(Καθηγητής Τί(είναι(ήχος; Μελέτη(του(ήχου Ορισμός ΕΛΟΤ 263.1 (1.184): «Ως ήχος ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Translations. Bahá u lláh s The Hidden Words

Translations. Bahá u lláh s The Hidden Words Translations This document has a few translations of short excerpts of familiar works, to demonstrate the expressivity of Temenia and to give the learner a feeling of how to write and speak it more fluently.

Διαβάστε περισσότερα

21 YNE PIO I O O IA 21st INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY

21 YNE PIO I O O IA 21st INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR GREEK PHILOSOPHY 5, SIMONIDOU STR., 174 56 ALIMOS GREECE TEL: +30210-9956955, +30210-7277545, +30210-7277548 FAX: +30210-9923281, +30210-7248979 Website: http://www.hri.org/iagp,

Διαβάστε περισσότερα

NUMBERS, NUMERALS AND THE TIME (αριθµοί, αριθµητικά, ώρα)

NUMBERS, NUMERALS AND THE TIME (αριθµοί, αριθµητικά, ώρα) NUMBERS, NUMERALS AND THE TIME (αριθµοί, αριθµητικά, ώρα) Απόλυτα αριθµητικά: one, two, three, four, e.t.c. Τακτικά αριθµητικά: first=πρώτος, second = δεύτερος, third=τρίτος. Τα υπόλοιπα τακτικά σχηµατίζονται

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

The Marlowe. Examinations in English as a foreign language. Administered by the Marlowe Examination Services Ltd. Registered in England PRIMARY

The Marlowe. Examinations in English as a foreign language. Administered by the Marlowe Examination Services Ltd. Registered in England PRIMARY The Marlowe Examinations in English as a foreign language. Administered by the Marlowe Examination Services Ltd. Registered in England PRIMARY Paper 2 Use of English Structure (60 minutes) GR Sample paper

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΜΕΝΩΝ ΩΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΛΛΗΝΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΦΙΑ ΤΡΥΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΧΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΜΕΝΩΝ ΩΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΛΛΗΝΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΦΙΑ ΤΡΥΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΜΕΝΩΝ ΩΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΗΓΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΙΔΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ JANET DECESARIS ΣΟΦΙΑ ΤΡΥΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΡΑΣΕΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ταξινόμηση επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Κάρτες Υπευνθύμισης για τη Λήψη Φαρμάκων

Κάρτες Υπευνθύμισης για τη Λήψη Φαρμάκων Royal District Nursing Service (RDNS) Κάρτες Υπευνθύμισης για τη Λήψη Φαρμάκων Greek translation ERC130846 Σημειώσεις / Notes RDNS Medication Reminder Cards (Greek translation) Home and Community Care

Διαβάστε περισσότερα

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain.

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. The Greek text is that of the Westcott and Hort, edition of 1893; New York: Harper & Brothers, Franklin Square (usually

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service - S P E C I A L R E P O R T - UN EMPLOYMENT -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή.

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Μικροϋπολογιστών

Συστήματα Μικροϋπολογιστών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ Συστήματα Μικροϋπολογιστών 3η Oμάδα Ασκήσεων Δημητρίου Ανδριάνα 03110684 Σκούρα Ελένη 03110721 1 η 4 η Άσκηση i) Στο πρόβλημα

Διαβάστε περισσότερα

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain.

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. The Greek text is that of the Westcott and Hort, edition of 1893; New York: Harper & Brothers, Franklin Square (usually

Διαβάστε περισσότερα

The verb HAVE GOT. Numbers, Months & Seasons About me and my family. Uncountable nouns (1) Postcard greetings About everyone around

The verb HAVE GOT. Numbers, Months & Seasons About me and my family. Uncountable nouns (1) Postcard greetings About everyone around Contents LESSONS REVISION 1 REVISION 2 REVISION 3 REVISION A1 Grammalysis-1indd 2 GRAMMAR 1 2 3 1 5 2 1 2 pp -5 The verb HAVE GOT Have got There is /there are Some/any 8-9 Question words 10-11 Colours

Διαβάστε περισσότερα

Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές και φυτική κόλλα.

Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές και φυτική κόλλα. Cotton leather paper Με υπερηφάνια σας παρουσιάζουμε μια νέα σειρά χειροποίητων προϊόντων το...cotton leather paper. Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική, Νέες Tεχνολογίες και Μουσεία ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ»

Πληροφορική, Νέες Tεχνολογίες και Μουσεία ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ» Πληροφορική, Νέες Tεχνολογίες και Μουσεία ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ» ΔΙΔΑΣΚΟΥΣA: ΜΑΡΙΑ ΡΟΥΣΣΟΥ ΔΙΑΛΕΞΗ 4: Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE

E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE '80 - CMAS.,,. EOUDATK - CMAS GREECE........ 2118,3/101/07/10-8-2007.,,......., EOUDATK - CMAS GREECE. 1. 1.1 EOUDATK - CMAS GREECE......... (.... ) 1.2, EOUDATK - CMAS GREECE,

Διαβάστε περισσότερα

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain.

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. The Greek text is that of the Westcott and Hort, edition of 1893; New York: Harper & Brothers, Franklin Square (usually

Διαβάστε περισσότερα

1/13/2010 12:37 PM. Directions to Rafina, Greece 658 km about 15 hours 11 mins

1/13/2010 12:37 PM. Directions to Rafina, Greece 658 km about 15 hours 11 mins Piraeus, Greece to Rafina, Greece - Google Maps Directions to Rafina, Greece 658 km about 15 hours 11 mins Piraeus, Greece 1. Head south on Antiploiarchou Panagioti Vlachakou/Artemisiou/Αντιπλοιάρχου Παναγιώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τα μέτρα εξυγίανσης στις κυπριακές τράπεζες: Τελευταίες εξελίξεις ως προς τη λήψη και εφαρμογή τους

Τα μέτρα εξυγίανσης στις κυπριακές τράπεζες: Τελευταίες εξελίξεις ως προς τη λήψη και εφαρμογή τους Τα μέτρα εξυγίανσης στις κυπριακές τράπεζες: Τελευταίες εξελίξεις ως προς τη λήψη και εφαρμογή τους 1 Θέματα Κυπριακό τραπεζικό σύστημα πριν την εξυγίανση Αίτηση ένταξης στο μηχανισμό στήριξης Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμη και Δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία Επιστήμης Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης;

Επιστήμη και Δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία Επιστήμης Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης; Δημοσιογραφία Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης; Μενέλαος Σωτηρίου 8ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία», Αθήνα, 10-12 Νοεμβρίου 2011 Επιστήμη και Δημοσιογραφία «Η

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

1 18.727 I O O IA 14,521 I O O IA ( ) 3 13.951 11.828 10,616 I O O IA 1 14.768 14,238 13,935 I O O IA / 17 19.470 12.

1 18.727 I O O IA 14,521 I O O IA ( ) 3 13.951 11.828 10,616 I O O IA 1 14.768 14,238 13,935 I O O IA / 17 19.470 12. 1, KAI I O O IA 17 19.413 13.638 16,144 15,836 A A KAI I O O IA / 19 19.183 15.224 15,363 15,656 A A KAI I O O IA 15,983 15,248 A A KAI I O O IA / 18,957 14,533 EPM A KAI I O O IA EPM A KAI I O O IA /

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

Ηλικίες που απευθύνεται. Δημοτικού. Ε - ΣΤ Δημοτικού

Ηλικίες που απευθύνεται. Δημοτικού. Ε - ΣΤ Δημοτικού Ονοµατεπώνυµο µαθητή/τριας:.τάξη/τµήµα: ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ A/A Διαγωνισμός Θέμα/Tίτλος 1. 8ος Παγκόσμιος Διαγωνισμός Ζωγραφικής ΤΟΥΟΤΑ (είναι απαραίτητο οι συμμετέχοντες να ενημερωθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτογενής αγγειοπλαστική στο οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου Πρόγραμμα stent for life. Ι. Κανακάκης

Πρωτογενής αγγειοπλαστική στο οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου Πρόγραμμα stent for life. Ι. Κανακάκης Στρογγυλό Τραπέζι Η επεμβατική Καρδιολογία στη χώρα μας και η εναρμόνισή της με τις διεθνείς εταιρείες επεμβατικής Καρδιολογίας Πρωτογενής αγγειοπλαστική στο οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου Πρόγραμμα stent

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση e-mail σε whitelist

Ρύθμιση e-mail σε whitelist Ρύθμιση e-mail σε whitelist «Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Web : www.e-base.gr E-mail : support@e-base.gr Facebook : Like Twitter : @ebasegr Πολλές φορές αντιμετωπίζετε

Διαβάστε περισσότερα

2742/ 207/ /07.10.1999 «&»

2742/ 207/ /07.10.1999 «&» 2742/ 207/ /07.10.1999 «&» 1,,,. 2 1. :.,,,..,..,,. 2., :.,....,, ,,..,,..,,,,,..,,,,,..,,,,,,..,,......,,. 3., 1. ' 3 1.., : 1. T,, 2., 3. 2 4. 5. 6. 7. 8. 9..,,,,,,,,, 1 14. 2190/1994 ( 28 ),,..,, 4.,,,,

Διαβάστε περισσότερα

VERBS: memory aids through lesson 9 ACTIVE PRESENT AND IMPERFECT IMPERATIVE

VERBS: memory aids through lesson 9 ACTIVE PRESENT AND IMPERFECT IMPERATIVE Verbs. thr.less9, p1 moods tenses INDICATIVE VERBS: memory aids through lesson 9 ACTIVE PRESENT AND IMPERFECT present present stem + / primary person endings present stem + / ending of infinitive I stop

Διαβάστε περισσότερα

If you grew up in Greek household, chances are you ve heard your fair share of golden

If you grew up in Greek household, chances are you ve heard your fair share of golden If you grew up in Greek household, chances are you ve heard your fair share of golden 1 / 6 one-liners from your father, mother, papou, yiayia, and especially your crazy uncle or aunt. At a young age you

Διαβάστε περισσότερα

Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο ψάθα Armchair 770 cm53x56x82h 12pcs. Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο βεντάλια Armchair 780 cm54x56x82h 12pcs

Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο ψάθα Armchair 770 cm53x56x82h 12pcs. Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο βεντάλια Armchair 780 cm54x56x82h 12pcs Η «ΒΙΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» ιδρύθηκε το 1982 και με την πάροδο των χρόνων έγινε μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες στο χώρο της παραγωγής και εμπορίας πλαστικών ειδών στην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Μετεκλογική μελέτη ΕΕ 2014 ΜΕΤΕΚΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014

Μετεκλογική μελέτη ΕΕ 2014 ΜΕΤΕΚΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Μετεκλογική μελέτη ΕΕ 2014 ΜΕΤΕΚΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κάλυψη : Πληθυσμός

Διαβάστε περισσότερα

Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo

Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo Ημερομηνία έκδοσης καταλόγου: 6/11/2011 Κωδικός Προϊόντος Είδος Ανταλλακτικού Μάρκα Μοντέλο F000000884 Inverter Lenovo 3000 C200 F000000885 Inverter Lenovo 3000 N100 (0689-

Διαβάστε περισσότερα

The Composite Bible. Gary D. Rose

The Composite Bible. Gary D. Rose By Gary D. Rose Volume VII This edition uses three modified Bibles (Webster, Darby and Young's) arranged in the order that would have been used in the first century. The three Bibles are placed in ascending

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Τεχνολογία Ήχου

Μάθημα: Τεχνολογία Ήχου Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Μάθημα: Τεχνολογία Ήχου Εργαστηριακή Άσκηση 1 «Εκτίμηση φασματικής απόδοσης ιστορικών τεχνολογιών ήχου» Διδάσκων: Φλώρος Ανδρέας Δρ. Ηλ/γος Μηχ/κός & Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Σε φιλικό περιβάλλον στην Ελλάδα και πάλι, ο ηλικιωμένος που είχε βρεθεί περιπλανώμενος στο Ρόττερνταμ!

Σε φιλικό περιβάλλον στην Ελλάδα και πάλι, ο ηλικιωμένος που είχε βρεθεί περιπλανώμενος στο Ρόττερνταμ! ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 26 Ιουνίου 2014 Σε φιλικό περιβάλλον στην Ελλάδα και πάλι, ο ηλικιωμένος που είχε βρεθεί περιπλανώμενος στο Ρόττερνταμ! Χάρη στο SILVER ALERT, ξαναβρήκε τους οικείους του! Public Health

Διαβάστε περισσότερα

Απαρεµφατική Σύνταξη GERUND ΓΕΡΟΥΝ ΙΟ -

Απαρεµφατική Σύνταξη GERUND ΓΕΡΟΥΝ ΙΟ - Λύσεις Ασκήσεων του «Η Γραµµατική των Αγγλόφωνων Εξετάσεων στα Γρήγορα!» Λύσεις στις Ασκήσεις 13 ου κεφαλαίου Ενεστώτας Απλός & ιαρκείας 1. Που εργάζεσαι; Where are you working? 2. Κοιµάται ακόµη. He is

Διαβάστε περισσότερα

Risk! " #$%&'() *!'+,'''## -. / # $

Risk!  #$%&'() *!'+,'''## -. / # $ Risk! " #$%&'(!'+,'''## -. / 0! " # $ +/ #%&''&(+(( &'',$ #-&''&$ #(./0&'',$( ( (! #( &''/$ #$ 3 #4&'',$ #- &'',$ #5&''6(&''&7&'',$ / ( /8 9 :&' " 4; < # $ 3 " ( #$ = = #$ #$ ( 3 - > # $ 3 = = " 3 3, 6?3

Διαβάστε περισσότερα

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ MAGIC BOOK PREUNIT magic/μάηδηθ/=μαγηθόξ book/μπμοθ/=βηβιίμ letter/ιέηεν/=γνάμμα colour/θόιμν/=πνώμα picture/πίθηζεν/=εηθόκα match/μαηξ/=ηαηνηάδς circle/ζηνθι/=θοθιώκς finger/θίκγθεν/=δάπηοιμ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Προσφέροντας Εύκολα και Αποτελεσματικά Giving Easily and Efficiently ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ www.desmos.org info@desmos.org T: 2108119365 Μάρτιος 2013 Πώς γεννήθηκε ο Δεσμός; Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Μαλδίβες. Villa Hotels. Fun island resort 3 Star. τιμοκατάλογος πακέτων 5 διανυκτερεύσεων Νοέμβριος 2014 Απρίλιος 2015 τιμές κατ ατομο σε δίκλινο

Μαλδίβες. Villa Hotels. Fun island resort 3 Star. τιμοκατάλογος πακέτων 5 διανυκτερεύσεων Νοέμβριος 2014 Απρίλιος 2015 τιμές κατ ατομο σε δίκλινο Villa Hotels Fun island resort 3 Star Fun Island offers a wonderful blend of Fun and Sun. The Massive lagoon of the island provides ideal conditions for a variety of water sports and the powder white beaches

Διαβάστε περισσότερα

KANGOUROU MATHEMATICS

KANGOUROU MATHEMATICS KANGOUROU MATHEMATICS LEVEL 1 2 Α - Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ / MARCH 2013 10:00-11:15 Questions 1-9: 3 points Questions 10-16: 4 points Questions 17-24: 5 points 1 3 points problems (προβλήματα 3 μονάδων)

Διαβάστε περισσότερα

LESSONS GRAMMAR pp. Question Words 4-5. Possessive Adjectives Possessive Case (1) Possessive Case (2) Prepositions of Place

LESSONS GRAMMAR pp. Question Words 4-5. Possessive Adjectives Possessive Case (1) Possessive Case (2) Prepositions of Place Contents LESSONS GRAMMAR pp. 1 My family Who s this? Who s that? Question Words 4-5 2 Bye bye, Greece! The verb have got there is - there are some - any 6-7 3 Welcome to England! ossessive Adjectives ossessive

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents SOAP API https://bulksmsn.gr Table of Contents Send SMS...2 Query SMS...3 Multiple Query SMS...4 Credits...5 Save Contact...5 Delete Contact...7 Delete Message...8 Email: sales@bulksmsn.gr, Τηλ: 211 850

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Number All 397 Women 323 (81%) Men 74 (19%) Age(years) 39,1 (17-74) 38,9 (17-74) 40,5 (18-61) Maximum known weight(kg) 145,4 (92,0-292,0) 138,9 (92,0-202,0) 174,1 (126,0-292,0) Body mass index (kg/m 2

Διαβάστε περισσότερα

Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2005) ιάρκεια 2 ώρες

Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2005) ιάρκεια 2 ώρες Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2005) ιάρκεια 2 ώρες ANATOLIA COLLEGE ENTRANCE EXAM 2005 Part 1. Writing in Greek ιαβάστε προσεχτικά το παρακάτω αγγλικό κείµενο καθώς και τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια Ελένη Χριστοδούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

Please note attached information on a fundraising event for SOS Children s Villages, organised by the Hellenic Society of Imperial College in London.

Please note attached information on a fundraising event for SOS Children s Villages, organised by the Hellenic Society of Imperial College in London. Dear Friends, Please note attached information on a fundraising event for SOS Children s Villages, organised by the Hellenic Society of Imperial College in London. Thank you and Best Regards, Patty Apostolopoulou

Διαβάστε περισσότερα

Διασκεδάζουμε μαθαίνοντας μαζί! Μιλάτε Αγγλικά με το παιδί σας

Διασκεδάζουμε μαθαίνοντας μαζί! Μιλάτε Αγγλικά με το παιδί σας Διασκεδάζουμε μαθαίνοντας μαζί! Μιλάτε Αγγλικά με το παιδί σας Μιλάτε Αγγλικά για να βοηθήσετε το παιδί σας Οι γονείς είναι αυτοί που, κατά κύριο λόγο, μαθαίνουν στα παιδιά τους τη γλώσσα του σπιτιού.

Διαβάστε περισσότερα

YNE PIO I O O IA 20th INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY EMA: «GREEK PHILOSOPHY AND ITS RELEVANCE TO ISSUES OF OUR AGE».

YNE PIO I O O IA 20th INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY EMA: «GREEK PHILOSOPHY AND ITS RELEVANCE TO ISSUES OF OUR AGE». IE NH ETAIPEIA E HNIKH I O O IA 5, 17456 - TEL: +30210-9956955, +30210-7277545,+ 30210-7277548 FAX: +30210-9923281, +30210-7248979 Website: http://www.hri.org/iagp, http://www.iagp.gr E-mail: kboud714@ppp.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ - VIMAR 0 V~ DIMMABE MOOCHROME AMP AMPE MOOCHROME VIMAR VARIATEUR 0 V~ - DIMMERFÄHIGE MOOCHROMATICHE AMPE VO VIMAR MIT 0 V~ ÁMPARA MOOCROMÁTICA VIMAR REGUABE

Διαβάστε περισσότερα

Trusting in the Righteousness of God

Trusting in the Righteousness of God ספר תהילים לה 35 Tehillim / Psalms MATSATI.COM Ministry http://www.matsati.com Trusting in the Righteousness of God א ל ד ו ד ר יב ה י ה ו ה This week s study is from Tehillim / Psalms 35:1-28, the opening

Διαβάστε περισσότερα

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain.

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. The Greek text is that of the Westcott and Hort, edition of 1893; New York: Harper & Brothers, Franklin Square (usually

Διαβάστε περισσότερα

gnosi.net Σπουδές πληροφορικής ø Ξένες γλώσσες ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

gnosi.net Σπουδές πληροφορικής ø Ξένες γλώσσες ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ø Ξένες γλώσσες ΤΖΕΝΗ ΠΑΥΛΑΚΟΥ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 1 ο : Κωνσταντινουπόλεως 59-Βύρωνας Τηλ: 210.7644.853 2 ο : Χειµάρας 1 & Κύπρου-Βύρωνας Τηλ:210.7643.500 3 ο : Μεταµορφώσεως 16-Βύρωνας, Τηλ: 210.7626.623

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter. ΚΑΛΗ ΑΡΧΗ και ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ σ όλους! Wishing a GOOD START! Registration forms are available in our web site! Ανοίξαν τα σχολεία

Newsletter. ΚΑΛΗ ΑΡΧΗ και ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ σ όλους! Wishing a GOOD START! Registration forms are available in our web site! Ανοίξαν τα σχολεία Newsletter September/ October 2010 Volume : 45 Holy Cross Greek School http://belmontgreekschool.com Ανοίξαν τα σχολεία Ένα θερµό Καλωσόρισµα σ όλες τις οικογένειες καινούριες και παλιές. Ενθουσιασµένοι

Διαβάστε περισσότερα

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -.

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Θεωρείο 10 «-» 1 vasalap@otenet.gr 2 andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. Abstract In the survey we investigated the views of those who

Διαβάστε περισσότερα

English Texts and New Testament Greek Sources

English Texts and New Testament Greek Sources 1 English Texts and New Testament Greek Sources The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God. αρχη του ευαγγελιου ιησου χριστου The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God;

Διαβάστε περισσότερα

July. Tuesday 24th 20.30 Special Open Mike Night at Stardust Taverna Exopoli Free entrance

July. Tuesday 24th 20.30 Special Open Mike Night at Stardust Taverna Exopoli Free entrance July Monday 23rd the local council, or medical equipment for the local clinics. Contact Neisha on 28250 Tuesday 24th Special Open Mike Night at Stardust Taverna Exopoli Free entrance Thursday 26th 11.00.

Διαβάστε περισσότερα

υ η µ η. υ η µ υµ η υ υ υ µ υ η µ η υ. µ υ υ υ η ω µ ω µ υ η ω υ µ υ ω ω ω η ω ω., ω ω,, % #" ".µ, & ". 0, # #'

υ η µ η. υ η µ υµ η υ υ υ µ υ η µ η υ. µ υ υ υ η ω µ ω µ υ η ω υ µ υ ω ω ω η ω ω., ω ω,, % # .µ, & . 0, # #' - 1 - µ µ 1 µ µ" # 2 µ %& µ "' (µ 2 µ %& µ "' ( &% ) 3 µ %µ,, υ η µ η. υµ υ υµ ηµ υµ υ υ η µ υµ η υ υ υ µ υ η µ η υ. µ υ υ υ η ω µ ω µ υ η ω υ ω η υµ ω η υ., µ υµ µ υ ω ω ω η ω ω., ω ω ω, µω µ η µ η η

Διαβάστε περισσότερα

Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2006) ιάρκεια 2 ώρες

Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2006) ιάρκεια 2 ώρες Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2006) ιάρκεια 2 ώρες Part 1. Writing in Greek ιαβάστε προσεχτικά το παρακάτω αγγλικό κείµενο καθώς και τις οδηγίες που ακολουθούν και απαντήστε στα

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή «100% Α.Π.Ε.» : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αν νομίζουν κάποιοι ότι η τεχνική αυτή της οικονομικής κρίσης είναι κάτι καινούριο, πλανώνται πλάνη οικτράν...

Αν νομίζουν κάποιοι ότι η τεχνική αυτή της οικονομικής κρίσης είναι κάτι καινούριο, πλανώνται πλάνη οικτράν... Αν νομίζουν κάποιοι ότι η τεχνική αυτή της οικονομικής κρίσης είναι κάτι καινούριο, πλανώνται πλάνη οικτράν... Για να ρίξουμε μια ματιά στο απώτατο παρελθόν: (update 13.02.2014) Δείτε το παρακάτω βίντεο

Διαβάστε περισσότερα

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro of Chemical Inventory Management Using CISPro by Darryl Braaksma Sr. Business and Financial Consultant, ChemSW, Inc. of Chemical Inventory Management Using CISPro Table of Contents Introduction 3 About

Διαβάστε περισσότερα

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Α. Χατζοπούλου Υπεύθυνη Τμήματος Επιθεωρήσεων Πληροφορικής TÜV AUSTRIA HELLAS Οκτώβριος 2014 CLOSE YOUR EYES & THINK OF RISK Μήπως κάποια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CMRIDGE INTERNTIONL EXMINTIONS International General Certificate of Secondary Education *3788429633* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking and Listening Role Play ooklet One

Διαβάστε περισσότερα

André Kertész. μια μικρή παρουσίαση. Πάτρα, 2013 (Γ. Κοπανάς)

André Kertész. μια μικρή παρουσίαση. Πάτρα, 2013 (Γ. Κοπανάς) André Kertész μια μικρή παρουσίαση Πάτρα, 2013 (Γ. Κοπανάς) Born Died Occupation Religion Spouse(s) Kertész Andor 2 July 1894 Budapest, Hungary 28 September 1985 (aged 91) New York, New York, U.S. Photographer

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Τα προγράμματα αυτά σήμερα είναι τα εξής:

Τα προγράμματα αυτά σήμερα είναι τα εξής: Η Επιτροπη Ευρωπαικών Προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Νεάπολις (ΕΠΝ) αποτελείται από Ερευνητές, Συμβούλους, Νομικό Σύμβουλο, Ακαδημαϊκούς και Διοικητικούς, των οποίων ο κύριος στόχος είναι να εντοπίσουν,

Διαβάστε περισσότερα

2011 Classical Greek. Higher Translation. Finalised Marking Instructions

2011 Classical Greek. Higher Translation. Finalised Marking Instructions 2011 Classical Greek Higher Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2011 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications only on

Διαβάστε περισσότερα

ART EXPERTISE 3-5 MAY 2011

ART EXPERTISE 3-5 MAY 2011 ART EXPERTISE 3-5 MAY 2011 1 2 3 Unbalanced fight μικτή τεχνική σε marbourg επικολλημένο σε ξύλο, 80 x 80 εκ. Learning and believing μικτή τεχνική σε marbourg επικολλημένο σε ξύλο, 80 x 80 εκ. Mud man

Διαβάστε περισσότερα