CertEnt. EU Lifelong Learning Programme Υποπρόγραμμα Leonardo da Vinci Περίοδος 2012 EAC/27/11

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "CertEnt. EU Lifelong Learning Programme 2007-13. Υποπρόγραμμα Leonardo da Vinci Περίοδος 2012 EAC/27/11"

Transcript

1 CertEnt EU Lifelong Learning Programme Υποπρόγραμμα Leonardo da Vinci Περίοδος 212 EAC/27/11 Άξονας Προτεραιότητας 1 «Εφαρμογή του ECVET για την διαφάνεια και την αναγνώριση των αποτελεσμάτων και προσόντων» Δράση «Διεθνικά προγράμματα για την ανάπτυξη καινοτομιών» Κωδικός Προγράμματος LLP IT-LEONARDO-LMP Για το Ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων στον τομέα: Επιχειρηματίας στις κατασκευές σύμφωνα με τις διατάξεις ECTS και τα πρότυπα ποιότητας ECVET Μαδρίτη, 2 Φεβρουαρίου 214 *ECVET: European Credit System for Vocational Education and Training (Ευρωπαϊκό σύστημα ακαδημαϊκών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση) *ECTS: European credit transfer system (Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς διδακτικών μονάδων) 1

2 EU Lifelong Learning Programme Υποπρόγραμμα Leonardo da Vinci Περίοδος 212 EAC/27/11 Άξονας Προτεραιότητας 1 «Εφαρμογή του ECVET για την διαφάνεια και την αναγνώριση των αποτελεσμάτων και προσόντων» Δράση «Διεθνικά προγράμματα για την ανάπτυξη καινοτομιών» Κωδικός Προγράμματος LLP IT-LEONARDO-LMP Εφαρμόζοντας τα ECVET και ECTS για την Πιστοποίηση των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων και την Αξιολόγηση του Επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στον Κατασκευαστικό Τομέα WP 8 Ενημέρωση για την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των αποτελεσμάτων του προς τους κοινωνικούς εταίρους και τους ενδιαφερόμενους Info-Pack 4 Καθορισμός και υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης - MoU ECVET για τα σχετικά προσόντα, σύμφωνα με τις διατάξεις ECTS και τα πρότυπα ποιότητας ECVET Μαδρίτη, 2 Φεβρουαρίου 214 Το πρόγραμμα αυτό συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή η δημοσίευση [επικοινωνία] απηχεί τις απόψεις του Συντάκτη και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιανδήποτε των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 2

3 Περιεχόμενα Εισαγωγή Υπόβαθρο του γενικού πλαίσιου του Μνημονίου Κατανόησης... Error! Bookmark not defined. Ισχύουσες διατάξεις σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για το μνημόνιο... Error! Bookmark not defined. Ορισμοί Error! Bookmark not defined. Γενικοί και ειδικοί στόχοι του Μνημονίου... Error! Bookmark not defined. Μορφή και περιεχόμενα του μνημονίου Bookmark not defined. Error! Συμμετέχοντες... Error! Bookmark not defined. Σκοπός του Μνημονίου... Error! Bookmark not defined. Επικύρωση και αποτελεσματικότητα του Μνημονίου... 3 Προσάρτημα 1: Το νέο Ευρωπαϊκό προσόν που καθιερώνεται με το μνημόνιο: «Επιχειρηματίας στις κατασκευές» Error! Bookmark not defined. Τμήμα Α: Δραστηριότητες, καθήκοντα, δεξιότητες, γνώσεις, ικανότητες / μονάδες αποτελεσμάτων και πιστωτικές μονάδες ECVET-ECTS κοινές σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες A2. ENTREPRENEURIAL SPECIFIC COMPETENCES FOR BUILDING SECTOR Προσάρτημα 2: Μηχανισμοί εφαρμογής MoU Κανόνες και διαδικασίες για την εποπτεία και την εφαρμογή του Μνημονίου Μηχανισμοί για το διάλογο και τη διοικητική συνεργασία Κανονισμοί σχετικοί με την εθνικότητα Αναθεώρηση της συμφωνίας Ειδοποίηση τερματισμού.... Error! Bookmark not defined. 3

4 Εισαγωγή Υπόβαθρο του Γενικού Πλαισίου του Μνημονίου Κατανόησης Η ανάγκη για μία συνεχή ανανέωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των πολιτών έχει ζωτική σημασία για την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και της κοινωνικής συνοχής, και, στο πλαίσιο αυτό, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης η οποία έχει να διαδραματίσει καίριο ρόλο σε αυτόν τον τομέα. Ωστόσο, η πολυπλοκότητα και η έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων παρόχων / αρχών, καθώς και μεταξύ των διαφόρων εθνικών συστημάτων, μειώνουν τον αντίκτυπό της. Οι φραγμοί αυτοί εμποδίζουν τον πολίτη να έχει πρόσβαση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση και να συνδυάζει τη συσσώρευση αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται σε διαφορετικά περιβάλλοντα μάθησης. Έτσι καθίσταται δύσκολο για τους πολίτες να μετακινούνται σε διαφορετικά πεδία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) στην Ευρώπη και στην Ευρωπαϊκή αγορά εργασίας και να παρακολουθούν μια πραγματική και χωρίς σύνορα διά βίου μάθηση. Ένα από τα κύρια εμπόδια για την αύξηση του ενδιαφέροντος για τη διακρατική κινητικότητα ως μέρος της αρχικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και της εκπαίδευσης είναι η δυσκολία στον προσδιορισμό, την επικύρωση και την αναγνώριση των αποτελεσμάτων που αποκτώνται κατά την παραμονή σε άλλη χώρα. Επιπλέον, η δια βίου μάθηση υλοποιείται σε όλο και περισσότερες χώρες και σε ποικίλες καταστάσεις, τυπική, μη τυπική και άτυπη. Αυτό που απαιτείται, είναι ένας τρόπος που να επιτρέπει στους ανθρώπους να συνεχίσουν την μαθησιακή πορεία τους ευρύνοντας τα μαθησιακά τους αποτελέσματα όταν μετακινούνται από ένα μαθησιακό πλαίσιο σε άλλο και από τη μία χώρα στην άλλη. Μία από τις πιο σημαντικές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν είναι η ποικιλία, και ο κατακερματισμός της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και των συστημάτων προσόντων στην Ευρώπη. Ένας μεγάλος αριθμός των προσόντων και των διαφόρων αρμοδίων θεσμικών οργάνων και φορέων μπορούν να συμμετέχουν. Οι δραστηριότητές τους μπορεί να περιλαμβάνουν τον ορισμό των προσόντων, των μεθόδων για την αξιολόγηση και πιστοποίηση της μάθησης, τον καθορισμό στόχων κατάρτισης, τον προσδιορισμό του περιεχομένου των αποτελεσμάτων και την εφαρμογή προγραμμάτων κατάρτισης. Ένα ευρύ φάσμα των παρόχων μπορεί να εμπλέκεται επίσης: υπουργεία, οργανισμοί, επαγγελματικοί κλάδοι, επιχειρήσεις, κοινωνικοί εταίροι, επιμελητήρια, μη 4

5 κυβερνητικές οργανώσεις, και ούτω καθεξής. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μια εθνική αρχή μπορεί να διαπιστεύσει ή να εξουσιοδοτήσει παρόχους κατάρτισης ή άλλους φορείς για την προετοιμασία και την έκδοση τίτλων, σημεία, κλπ Σε άλλες περιπτώσεις, αυτές οι λειτουργίες μπορούν να ανατεθούν σε αρχές περιφερειακού επιπέδου ή στους παρόχους. Οι χώρες έχουν ένα εθνικό πλαίσιο που καθορίζει τα επίπεδα προσόντων ή μια ταξινόμηση των επιπέδων αυτών. Αυτά τα πλαίσια μπορεί είτε να προσανατολίζονται προς την οργάνωση κύκλων εκπαίδευσης ή κατάρτισης είτε όχι. Επιπλέον, ανάλογα με τα συστήματα, τα προσόντα μπορούν να αποκτηθούν είτε μετά από ένα μόνο τύπο προγράμματος τυπικής κατάρτισης ή μετά από διάφορα είδη των διαδικασιών μάθησης. Η απονομή των επαγγελματικών προσόντων βασίζεται, σε μερικά συστήματα, στη συσσώρευση ενοτήτων αποτελεσμάτων είτε σε συνδυασμό με ακαδημαϊκές μονάδες (Ηνωμένο Βασίλειο, Φινλανδία, Σουηδία...) είτε χωρίς ακαδημαϊκές μονάδες (Γαλλία, Ισπανία...). Τα πιστωτικά συστήματα μερικές φορές αναπτύσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων (πίστωση και πιστοποίηση προσόντων σε Σκωτία και Ουαλία) ή σχεδιάζονται για συγκεκριμένους τίτλους προσόντων (σύστημα IFTS στην Ιταλία). Επιπλέον, ανάλογα με τη χώρα, υπάρχουν πολλοί τρόποι χρησιμοποίησης των ενοτήτων και των βαθμών για τα μαθησιακά αποτελέσματα και, σε ορισμένες χώρες μπορούν να συνυπάρχουν διαφορετικές πρακτικές για την κατανομή των βαθμών για τα μαθησιακά αποτελέσματα. Λαμβάνοντας υπόψη την ποικιλομορφία που περιγράφεται παραπάνω, απαιτείται η εφαρμογή κοινών συμβάσεων και τεχνικών αρχών προκειμένου να εξασφαλιστεί η αμοιβαία εμπιστοσύνη και να καταστεί δυνατή η μεταφορά και αναγνώριση των αποτελεσμάτων στο πλαίσιο της διακρατικής κινητικότητας. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισαβόνας το 2 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αυξανόμενη διαφάνεια των επαγγελματικών προσόντων και η διά βίου μάθηση θα πρέπει να είναι δύο από τα κύρια συστατικά στις προσπάθειες για την προσαρμογή των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη, τόσο στις απαιτήσεις της κοινωνίας της γνώσης όσο και στην ανάγκη για καλύτερο επίπεδο και ποιότητα της απασχόλησης. Το ψήφισμα του Συμβουλίου του 22 σχετικά με την προαγωγή της ενισχυμένης ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της ΕΕΚ (η «Διαδικασία της Κοπεγχάγης»), τόνισε ότι το να δοθεί προτεραιότητα σε ένα σύστημα μεταφοράς ακαδημαϊκών μονάδων για την ΕΕΚ είναι ένα από τα ενιαία μέτρα που χρειάζονται προκειμένου να προωθηθεί η διαφάνεια, η συγκρισιμότητα, η δυνατότητα μεταφοράς και η αναγνώριση των ικανοτήτων ή / και επαγγελματικών προσόντων, μεταξύ διαφόρων χωρών και σε διαφορετικά επίπεδα. Στο ανακοινωθέν του Μάαστριχτ το 24, οι αρμόδιοι υπουργοί για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, η Επιτροπή και οι Ευρωπαίοι 5

6 κοινωνικοί εταίροι συμφώνησαν να δώσουν προτεραιότητα στην ανάπτυξη και την εφαρμογή του ECVET. Αυτό επιβεβαιώθηκε από την ίδια ομάδα στο ανακοινωθέν του Ελσίνκι το 26, η οποία καλεί την περαιτέρω ανάπτυξη κοινών ευρωπαϊκών εργαλείων, και συγκεκριμένα του ECVET. Σε αυτή τη βάση, το 29, δημοσιεύθηκε η ειδική σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 29, για τη θέσπιση του ευρωπαϊκού συστήματος πιστωτικών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET). Ισχύουσες διατάξεις σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για το Μνημόνιο. Τα κοινά Ευρωπαϊκά εργαλεία ECVET ανήκουν σε μια σειρά Ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών, συμπεριλαμβανομένης του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων (ECTS), το Europass, τον Ευρωπαϊκό χάρτη ποιότητας για την κινητικότητα (EQCM), τις Ευρωπαϊκές αρχές για τον προσδιορισμό και την επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης και το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων για τη διά βίου μάθηση (EQF): Το ECTS δρομολογήθηκε με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 1ης Ιουλίου 21, για την ενδοκοινοτική κινητικότητα των σπουδαστών, των επιμορφωμένων ατόμων, των εθελοντών, των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών και χρησιμοποιείται στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το ECVET πρέπει να είναι συμβατό με το ECTS, για να λειτουργήσει ως γέφυρα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το Europass δημιουργήθηκε με την απόφαση αριθ 2241/24 / ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 24, σχετικά με το ενιαίο κοινοτικό πλαίσιο για τη διαφάνεια των επαγγελματικών προσόντων και ικανοτήτων. Οι Ευρωπαϊκές αρχές για τον προσδιορισμό και την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης συμφωνήθηκαν με τη μορφή συμπερασμάτων του Συμβουλίου το 24. Για την εφαρμογή του ECVET θα λαμβάνονται υπόψη αυτές οι αρχές. Το EQCM εγκρίθηκε μέσω της σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 26, σχετικά με τη διακρατική κινητικότητα εντός της Κοινότητας για σκοπούς εκπαίδευσης και κατάρτισης (Ευρωπαϊκός Χάρτης Ποιότητας για την Κινητικότητα). Αναφέρει στο σημείο 8 του παραρτήματος του ότι, όταν η κινητικότητα αναλαμβάνεται από μεμονωμένα άτομα, «οι συμμετέχοντες θα πρέπει να λάβουν βοήθεια προκειμένου να διευκολυνθεί η αναγνώριση και πιστοποίηση» των αποτελεσμάτων. Το ECVET αποσκοπεί στο 6

7 να στηρίξει την ποιότητα της κινητικότητας των μεμονωμένων ατόμων, όπως απαιτείται από την προαναφερθείσα σύσταση. Το EQF δρομολογήθηκε το 28 με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το Ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων (ΕΠΕΠ) ως εργαλείο αναφοράς για τη σύγκριση των επιπέδων των προσόντων στα εθνικά συστήματα προσόντων και επίσης στα συστήματα προσόντων που έχουν διαμορφωθεί από διεθνείς κλαδικούς οργανισμούς. Το ECVET θα συμπληρώνει και θα στηρίζεται σε κοινές έννοιες και αρχές με το EQF. Πράγματι, το ECVET χρησιμοποιεί το EQF ως το επίπεδο αναφοράς για τα προσόντα. Τέλος, η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού συστήματος ακαδημαϊκών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET) ήταν το αντικείμενο της σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 29. Το ECVET δεν εφαρμόζεται στην αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στον τομέα των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων, όπως αυτή εξασφαλίζεται από την οδηγία 25/36 / ΕΚ του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 25, διότι το ECVET δεν είναι ένα εργαλείο για τη χορήγηση δικαιωμάτων στους μετανάστες στην αναγνώριση των προσόντων τους που αποκτήθηκαν σε ένα κράτος μέλος με σκοπό την άσκηση ενός νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος σε άλλο κράτος μέλος. Σε μια τέτοια περίπτωση, μόνο μία Οδηγία επιβάλλει νομικά δεσμευτικές υποχρεώσεις στις αρχές των κρατών μελών. Ορισμοί Για τους σκοπούς του Μνημονίου Κατανόησης MoU, οι ορισμοί που θα χρησιμοποιηθούν είναι οι ακόλουθοι: 1. «Αξιολόγηση»: το επίσημο αποτέλεσμα μιας διαδικασίας αξιολόγησης και επικύρωσης, το οποίο επιτυγχάνεται όταν ο αρμόδιος φορέας διαπιστώνει ότι ένα άτομο έχει επιτύχει μαθησιακά αποτελέσματα που ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες προδιαγραφές. 2. «Μαθησιακά αποτελέσματα»: Βεβαίωση όσων ο εκπαιδευόμενος γνωρίζει, κατανοεί και μπορεί να κάνει μετά την ολοκλήρωση μιας μαθησιακής διαδικασίας και τα οποία ορίζονται από την άποψη των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων. 3. «Μονάδα των αποτελεσμάτων» (μονάδα): συστατικό στοιχείο ενός τίτλου προσόντων, που αποτελείται από ένα συνεκτικό 7

8 σύνολο γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, που μπορούν να αξιολογηθούν και να επικυρωθούν 4. «Ακαδημαϊκές μονάδες για μαθησιακά αποτελέσματα" (Πιστωτικές): ατομικό σύνολο των αποτελεσμάτων που έχουν αξιολογηθεί και τα οποία μπορούν να συσσωρευθούν για την απόκτηση επαγγελματικού προσόντος ή να μεταφερθούν σε άλλα μαθησιακά προγράμματα ή επαγγελματικά προσόντα. 5. «Αρμόδιος φορέας»: ο φορέας που είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό και τη χορήγηση τίτλων προσόντων ή για την αναγνώριση μονάδων ή άλλων λειτουργιών που συνδέονται με το ECVET, όπως η απονομή βαθμών ECVET στα προσόντα και τις μονάδες, η αξιολόγηση, η επικύρωση και η αναγνώριση των αποτελεσμάτων, σύμφωνα με τους κανόνες και τις πρακτικές των συμμετεχουσών χωρών 6. «Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων»: μέθοδοι και διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για να διαπιστωθεί ο βαθμός στον οποίο ο εκπαιδευόμενος έχει όντως αποκτήσει τις συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 7. «Επικύρωση αποτελεσμάτων»: η διαδικασία με την οποία επιβεβαιώνεται ότι ορισμένα αξιολογηθέντα μαθησιακά αποτελέσματα που έχει αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος, αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα αποτελέσματα τα οποία μπορεί να απαιτούνται για μια μονάδα ή ένα προσόν 8. «Αναγνώριση των αποτελεσμάτων»: η διαδικασία που πιστοποιεί ότι έχει επιτευχθεί επίσημα ένα μαθησιακό αποτέλεσμα μέσω της χορήγησης των μονάδων ή επαγγελματικών προσόντων 9. «Βαθμοί ECVET»: η αριθμητική έκφραση της συνολικής βαρύτητας των αποτελεσμάτων σε έναν τίτλο προσόντων και της σχετικής βαρύτητας των μονάδων σε σχέση με τα προσόντα. Γενικοί και ειδικοί στόχοι του Μνημονίου. Σύμφωνα με τη Σύσταση του 29 της ΕΕ, το ECVET αποτελεί τεχνικό πλαίσιο για τη μεταφορά, την αναγνώριση και, ενδεχομένως, τη συσσώρευση των αποτελεσμάτων ενός προσώπου με σκοπό την απόκτηση επαγγελματικού προσόντος. Τα εργαλεία και η μεθοδολογία του ECVET περιλαμβάνουν την περιγραφή των επαγγελματικών προσόντων σε μονάδες αποτελεσμάτων με συνδεδεμένους βαθμούς, μια διαδικασία μεταφοράς και συσσώρευσης και συμπληρωματικά έγγραφα, όπως συμφωνίες μάθησης, πρακτικά καταγραφής αποτελεσμάτων και οδηγούς χρήσης του ECVET. Το ECVET αποσκοπεί στο να διευκολύνει την αναγνώριση των αποτελεσμάτων σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία στο πλαίσιο της κινητικότητας, για το σκοπό της απόκτησης ενός τίτλου προσόντων. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το ECVET δεν συνεπάγεται κανένα 8

9 νέο δικαίωμα για τους πολίτες στο να αποκτήσουν την αυτόματη αναγνώριση αποτελεσμάτων ή βαθμών. Η εφαρμογή του για ένα συγκεκριμένο τίτλο προσόντων, είναι σε συμφωνία με τη νομοθεσία, τους κανόνες και τους κανονισμούς που ισχύουν στα κράτη μέλη και βασίζεται στις ακόλουθες αρχές και τεχνικές προδιαγραφές: 1. Μονάδες των αποτελεσμάτων: Μια μονάδα είναι μια συνιστώσα ενός τίτλου προσόντων, που αποτελείται από ένα συνεκτικό σύνολο γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που μπορούν να αξιολογούνται και να πιστοποιούνται με τους σχετικούς βαθμούς ECVET. Ένας τίτλος προσόντων περιλαμβάνει καταρχήν περισσότερες από μία ενότητες και απαρτίζεται από το σύνολο των μονάδων. Έτσι, ο εκπαιδευόμενος μπορεί να αποκτήσει έναν τίτλο προσόντων συσσωρεύοντας τις απαιτούμενες μονάδες, τις οποίες επιτυγχάνει σε διάφορες χώρες και σε διάφορα πλαίσια (τυπικά και, κατά περίπτωση, μη-τυπικά και άτυπα), με σεβασμό στην εθνική νομοθεσία σχετικά με τη συσσώρευση μονάδων και την αναγνώριση των αποτελεσμάτων. Οι μονάδες που συνθέτουν ένα επαγγελματικό προσόν θα πρέπει: - να περιγράφονται με σαφή και κατανοητό τρόπο, με αναφορά στις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που περιέχονται σε αυτά, - να δομούνται και να οργανώνονται με συνεκτικό τρόπο σε σχέση με το συνολικό επαγγελματικό προσόν, - να είναι δομημένες με τέτοιο τρόπο που καθιστά δυνατή τη χωριστή αξιολόγηση και επικύρωση των αποτελεσμάτων που περιλαμβάνονται στη μονάδα. Μια μονάδα μπορεί να είναι εξειδικευμένη για ένα επαγγελματικό προσόν ή κοινή σε πολλούς τίτλους προσόντων. Τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα που καθορίζουν μια μονάδα είναι ανεξάρτητα από τον τόπο ή τον τρόπο με τον οποίο αυτά έχουν επιτευχθεί. Έτσι, η μονάδα δεν πρέπει να συγχέεται με μια συνιστώσα ενός επίσημου προγράμματος παροχής εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Οι κανόνες και οι διαδικασίες για τον καθορισμό των χαρακτηριστικών των ενοτήτων αποτελεσμάτων και για το συνδυασμό και τη συσσώρευση μονάδων για ένα συγκεκριμένο τίτλο προσόντων καθορίζονται από τα αρμόδια ιδρύματα και τους εταίρους που συμμετέχουν στη διαδικασία κατάρτισης σύμφωνα με τους εθνικούς ή περιφερειακούς κανόνες. Οι προδιαγραφές μιας μονάδας πρέπει να περιλαμβάνουν: - τον γενικό τίτλο της μονάδας, - τον γενικό τίτλο του επαγγελματικού προσόντος (ή των επαγγελματικών προσόντων) που αφορά η μονάδα, ανάλογα με την περίπτωση, - τα στοιχεία αναφοράς του τίτλου προσόντων σύμφωνα με το επίπεδο του EQF και, όπου σκόπιμο, το επίπεδο του εθνικού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων (NQF), με τις πιστωτικές μονάδες του ECVET που συνδέονται με τα προσόντα, - τα μαθησιακά αποτελέσματα που περιλαμβάνονται στη μονάδα, - τις διαδικασίες και τα κριτήρια για την αξιολόγηση αυτών των αποτελεσμάτων, - τους βαθμούς ECVET που συνδέονται με τη μονάδα, - τη διάρκεια ισχύος της μονάδας, ανάλογα με την περίπτωση. 2. Μεταφορά και συσσώρευση αποτελεσμάτων, συμπράξεις ECVET: Στο ECVET, οι μονάδες αποτελεσμάτων 9

10 που επιτυγχάνονται σε ένα πλαίσιο αξιολογούνται και στη συνέχεια, κατόπιν θετικής αξιολόγησης, μεταφέρονται σε άλλο πλαίσιο. Σε αυτό το δεύτερο πλαίσιο, επικυρώνονται και αναγνωρίζονται από το αρμόδιο ίδρυμα ως μέρος των απαιτήσεων για την αναγνώριση της επιτυχίας του στόχου. Οι μονάδες των αποτελεσμάτων μπορεί στη συνέχεια να συσσωρεύονται για την απόκτηση του συγκεκριμένου τίτλου, σύμφωνα με τους εθνικούς ή περιφερειακούς κανόνες. Οι διαδικασίες και οι κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση, την επικύρωση, τη συσσώρευση και την αναγνώριση των μονάδων των αποτελεσμάτων καθορίζονται από τα σχετικά αρμόδια ιδρύματα και τους εταίρους που συμμετέχουν στη διαδικασία κατάρτισης. Η μεταφορά πιστωτικών μονάδων βάσει του ECVET και η εφαρμογή της στα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται σε επίσημα μαθησιακά πλαίσια πρέπει να διευκολύνεται με τη δημιουργία συμπράξεων και δικτύων μεταξύ των αρμόδιων ιδρυμάτων, καθένα από τα οποία έχει το δικαίωμα, στο δικό του περιβάλλον, να χορηγεί τίτλους προσόντων ή μονάδες ή να παρέχει πιστωτικές μονάδες για την μεταφορά και επικύρωση των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων. Η δημιουργία συμπράξεων αποβλέπει στα εξής: - την παροχή ενός γενικού πλαισίου συνεργασίας και δικτύωσης μεταξύ των εταίρων, που καθορίζεται σε μνημόνια κατανόησης (MoU) με τα οποία εδραιώνεται ένα κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης, - τη διευκόλυνση των εταίρων στο σχεδιασμό των ειδικών ρυθμίσεων για την μεταφορά των πιστωτικών μονάδων για τους εκπαιδευόμενους. Το MoU θα πρέπει να επιβεβαιώνei ότι οι εταίροι: - αποδέχθηκαν ο ένας τον άλλο σαν όργανα, - αποδέχθηκαν ως ικανοποιητικά τα κριτήρια και τις διαδικασίες των άλλων για τους σκοπούς της μεταφοράς πιστωτικών μονάδων την διασφάλιση της ποιότητας, την αξιολόγηση, την επικύρωση και την αναγνώριση, - συμφώνησαν τους όρους για τη λειτουργία της εταιρικής τους σχέσης, όπως τους στόχους, τη διάρκεια και τις ρυθμίσεις επανεξέτασης του μνημονίου - συμφώνησαν σχετικά με τη συγκρισιμότητα των σχετικών προϊόντων για τους σκοπούς της μεταφοράς πιστωτικών επαγγελματικών προσόντων, χρησιμοποιώντας τα επίπεδα αναφοράς που καθορίζονται από το EQF, - προσδιόρισαν τους άλλους παράγοντες και τα αρμόδια ιδρύματα που μπορούν να συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία και τις λειτουργίες της. Για την εφαρμογή του ECVET σε μαθησιακά αποτελέσματα που επιτυγχάνονται σε μη-τυπικά και άτυπα μαθησιακά πλαίσια ή εκτός του πλαισίου του μνημονίου συμφωνίας, το αρμόδιο ίδρυμα το οποίο δικαιούται να χορηγεί τίτλους προσόντων ή ενότητες ή να παρέχει ακαδημαϊκές μονάδες πρέπει να θεσπίσει διαδικασίες και μηχανισμούς για τον προσδιορισμό, την επικύρωση και αναγνώριση αυτών των αποτελεσμάτων μέσω της χορήγησης των αντίστοιχων μονάδων και των σχετικών βαθμών ECVET. 3. Συμφωνία μάθησης και προσωπική μεταγραφή: Για την πραγματοποίηση μεταφοράς πιστωτικών μονάδων συμμετέχουν δύο εταίροι και ένας συγκεκριμένος διακινούμενος εκπαιδευόμενος, συνάπτεται συμφωνία εκμάθησης μεταξύ των δύο αρμοδίων ιδρυμάτων που 1

11 συμμετέχουν στη διαδικασία κατάρτισης και πιστοποίησης και του εκπαιδευομένου, στο πλαίσιο του MoU. Θα πρέπει: - να διακρίνει μεταξύ των οργανισμών «προέλευσης» και «φιλοξενίας» (ο οργανισμός «προέλευσης» είναι ο οργανισμός ο οποίος επικυρώνει και αναγνωρίζει τα μαθησιακά αποτελέσματα που έχει επιτύχει ο εκπαιδευόμενος. Ο οργανισμός «φιλοξενίας» είναι αυτός που παρέχει και αξιολογεί τα επιτευχθέντα μαθησιακά αποτελέσματα), - να προσδιορίζει τους ιδιαίτερους όρους μιας περιόδου κινητικότητας, όπως τα στοιχεία ταυτότητας του εκπαιδευόμενου, κατά τη διάρκεια της περιόδου κινητικότητας, τα μαθησιακά αποτελέσματα που αναμένεται να επιτευχθούν και τους σχετικούς βαθμούς ECVET. Η συμφωνία μάθησης θα πρέπει να ορίζει ότι, αν ο εκπαιδευόμενος επιτύχει τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα και αυτά έχουν αξιολογηθεί θετικά από το ίδρυμα «φιλοξενίας», το ίδρυμα «προέλευσης» πρέπει να τα επικυρώσει και να τα αναγνωρίσει ως μέρος των απαιτήσεων για την απόκτηση του τυπικού προσόντος, σύμφωνα με με τους κανόνες και τις διαδικασίες που έχουν καθοριστεί από τον αρμόδιο φορέα. Μεταφορά μεταξύ εταίρων μπορεί να πραγματοποιηθεί για μαθησιακά αποτελέσματα που επιτυγχάνονται σε τυπικά και, κατά περίπτωση, μη-τυπικά και άτυπα πλαίσια. Έτσι, η μεταφορά πιστωτικών μονάδων για τα επιτευχθέντα μαθησιακά αποτελέσματα έχει τρία στάδια: Το ίδρυμα «φιλοξενίας» αξιολογεί τα επιτευχθέντα μαθησιακά αποτελέσματα και χορηγεί πιστωτικές μονάδες στον εκπαιδευόμενο. Τα επιτευχθέντα μαθησιακά αποτελέσματα και οι αντίστοιχες μονάδες ECVET καταχωρίζονται στο «πρακτικό» του εκπαιδευόμενου (έγγραφο στο οποίο καταγράφονται λεπτομερώς τα αξιολογημένα μαθησιακά αποτελέσματα του εκπαιδευόμενου, οι μονάδες και οι βαθμοί ECVET που απονέμονται), Το ίδρυμα «προέλευσης» πιστοποιεί τις πιστωτικές μονάδες ως έγκυρη απόδειξη των αποτελεσμάτων του εκπαιδευόμενου, Το ίδρυμα «προέλευσης» αναγνωρίζει τα μαθησιακά αποτελέσματα που έχουν αποκτηθεί. Η αναγνώριση αυτή οδηγεί στη χορήγηση των ενοτήτων και των αντίστοιχων βαθμών ECVET, σύμφωνα με τους κανόνες του συστήματος «προέλευσης» Η επικύρωση και η αναγνώριση από το αρμόδιο ίδρυμα «προέλευσης», εξαρτάται από την επιτυχή αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από το αρμόδιο ίδρυμα «φιλοξενίας», σύμφωνα με τις διαδικασίες του και τα κριτήρια διασφάλισης της ποιότητας. 4. Οι βαθμοί ECVET: οι βαθμοί ECVET παρέχουν συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα επαγγελματικά προσόντα και τις μονάδες σε αριθμητική μορφή. Δεν έχουν καμία αξία ανεξάρτητα από τα μαθησιακά αποτελέσματα για το συγκεκριμένο επαγγελματικό προσόν στο οποίο αναφέρονται και αντανακλούν την επίτευξη και τη συσσώρευση μονάδων. Για να καταστεί δυνατή μια κοινή προσέγγιση για τη χρήση των βαθμών ECVET, εφαρμόζεται κατά σύμβαση μία ρύθμιση σύμφωνα με την οποία διατίθενται 6 βαθμοί για τα μαθησιακά αποτελέσματα που αναμένεται να 11

12 επιτευχθούν σε ένα έτος επίσημης πλήρους φοίτησης σε ΕΕΚ (VET). Στο ECVET η χορήγηση των βαθμών γίνεται συνήθως σε δύο φάσεις: Αρχικά χορηγούνται βαθμοί ECVET σε έναν τίτλο προσόντων συνολικά και, στη συνέχεια, στα μέρη που απαρτίζεται. Για ένα συγκεκριμένο επαγγελματικό προσόν, λαμβάνεται ως σημείο αναφοράς ένα τυπικό πλαίσιο μάθησης και, επί τη βάσει της σύμβασης έχει ανατεθεί ο συνολικός αριθμός των βαθμών για τα εν λόγω προσόντα. Από το σύνολο αυτό, οι βαθμοί ECVET στη συνέχεια κατανέμονται σε κάθε μονάδα σύμφωνα με τη σχετική βαρύτητα τους εντός του τίτλου. Για τα προσόντα τα οποία δεν υπάρχει αναφορά σε επίσημο μαθησιακό δίαυλο, οι πιστωτικές μονάδες του ECVET μπορεί να διατεθούν μέσω εκτιμήσεως σε σύγκριση με άλλο επαγγελματικό προσόν για τον οποίο υπάρχει επίσημο πλαίσιο αναφοράς. Για τη διαπίστωση της συγκρισιμότητας των επαγγελματικών προσόντων, το αρμόδιο ίδρυμα πρέπει να έχει ως αναφορά το ισοδύναμο επίπεδο EQF ή, ενδεχομένως, το επίπεδο NQF, ή την ομοιότητα των αποτελεσμάτων σε έναν πολύ συναφή επαγγελματικό τομέα. Η σχετική βαρύτητα μιας μονάδας αποτελεσμάτων, σε σχέση με τα προσόντα, θα πρέπει να καθορίζεται σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια ή συνδυασμό τους: Η σχετική σημασία των αποτελεσμάτων που απαρτίζουν την μονάδα, για τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας, για την ανέλιξη σε άλλα επίπεδα επαγγελματικών προσόντων ή για την κοινωνική ένταξη, Η πολυπλοκότητα, εμβέλεια και έκταση των αποτελεσμάτων στην μονάδα, Η προσπάθεια που απαιτείται από τον εκπαιδευόμενο για να αποκτήσει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται για τη μονάδα. Η σχετική βαρύτητα κάθε συγκεκριμένης μονάδας κοινής σε περισσότερους τίτλους προσόντων, όπως εκφράζεται σε βαθμούς ECVET, μπορεί να ποικίλλει από το ένα από αυτά τα προσόντα στο άλλο. Η χορήγηση βαθμών ECVET αποτελεί τμήμα του σχεδιασμού των επαγγελματικών προσόντων και των μονάδων. Παράγονται από τον αρμόδιο φορέα που είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό και τη συντήρηση των προσόντων ή ειδικά εξουσιοδοτημένο φορέα για αυτό το έργο. Σε χώρες όπου υπάρχει ήδη ένα εθνικό σύστημα βαθμών, τα οικεία αρμόδια ιδρύματα θεσπίζουν ρυθμίσεις για τη μετατροπή των εθνικών βαθμών πιστωτικών μονάδων σε βαθμούς ECVET. Η επιτυχής ολοκλήρωση ενός προσόντος ή μιας μονάδας, συνεπάγεται τη χορήγηση των σχετικών βαθμών ECVET, ανεξάρτητα από τον πραγματικό χρόνο που απαιτείται για την επίτευξή τους. Συνήθως, η μεταφορά μιας μονάδας συνεπάγεται τη μεταφορά των αντίστοιχων βαθμών ECVET, έτσι ώστε να περιλαμβάνονται και η αναγνώριση των μεταφερόμενων αποτελεσμάτων, σύμφωνα με τους εθνικούς ή περιφερειακούς κανόνες. Εναπόκειται στο αρμόδιο ίδρυμα να επανεξετάζει, οσάκις απαιτείται, τους βαθμούς ECVET που πρέπει να ληφθούν υπόψη, εφ 'όσον οι κανόνες και οι μεθοδολογίες που προβλέπονται για το σκοπό αυτό είναι διαφανείς και υποστηρίζονται από αρχές διασφάλισης ποιότητας. Κάθε τίτλος προσόντων 12

13 που αποκτάται μέσω της μη τυπικής ή άτυπης μάθησης για την οποία μπορεί να προσδιοριστεί ένας επίσημος μαθησιακός δίαυλος αναφοράς, καθώς και οι αντίστοιχες μονάδες, φέρουν τον ίδιο αριθμό βαθμών ECVET ως σημείο αναφοράς, διότι επιτυγχάνονται τα ίδια μαθησιακά αποτελέσματα. Το «CertEnt - Εφαρμογή του ECVET και του ECTS για την Πιστοποίηση αποτελεσμάτων και την Αξιολόγηση του Επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στον τομέα των Κατασκευών» είναι ένα πολυμερές σχέδιο για την ανάπτυξη της καινοτομίας (MP DOI), το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του τομεακού προγράμματος Leonardo da Vinci του προγράμματος της ΕΕ για τη Δια Βίου Μάθηση 27-13, σχεδιάστηκε για την επίτευξη των γενικών στόχων που αναφέρθηκαν παραπάνω με ιδιαίτερη αναφορά στον τομέα της κατασκευής, με έμφαση στην τοποθέτηση σε διαφάνειας και στην αναγνώριση των ικανοτήτων του επαγγελματικού περιγράμματος του επιχειρηματία στον κατασκευαστικό τομέα. Το έργο χρηματοδοτείται στα πλαίσια της Προτεραιότητας 1: «Εφαρμογή του ECVET για τη διαφάνεια και την αναγνώριση των αποτελεσμάτων και των προσόντων» της πρόσκλησης Leonardo da Vinci Toi 212, και ως εκ τούτου έχει ως στόχο να εφαρμόσει τα ευρωπαϊκά εργαλεία και πλαίσια EQF, ECVET, ECTS, και το Europass να θέσει σε διαφάνεια και αναγνώριση σε όλη την Ευρώπη των αποτελεσμάτων και των προσόντων του επιχειρηματία στην κατασκευή, ιδιαίτερα μέσω της δημιουργίας ενός μνημονίου κατανόησης ECVET που καθορίζει το πεδίο προσόντων όσον αφορά τα μαθησιακά αποτελέσματα, χαρτογραφώντας τα στο ΕΠΕΠ μέσω των εθνικών και περιφερειακών πλαισίων και συστημάτων επαγγελματικών προσόντων, το σχεδιασμό προσόντων σε μεταφερόμενες μονάδες αποτελεσμάτων με κατανομή των πιστωτικών μονάδων, καθώς και μέσω της εφαρμογής της (συμφωνίες σπουδών, Απονομή πιστωτικών μονάδων, Μεταφορά επικύρωση και συσσώρευση) μέσω της συνδεδεμένης με την ΕΕΚ και - εάν απαιτείται - προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με ευέλικτους μηχανισμούς για την επικύρωση, μεταφορά και αναγνώριση των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται σε τυπικό, άτυπο και μη τυπικό πλαίσιο, καθώς επίσης και την ενσωμάτωση και τον πολλαπλασιασμό αυτών των αποτελεσμάτων. Η ομάδα του προγράμματος περιλαμβάνει σημαντικές ΕΕΚ και παρόχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κοινωνικούς εταίρους και επίσης ΜΜΕ, που δραστηριοποιούνται στον τομέα των κατασκευών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο (στην Ιταλία, το Centro Edile per la Sicurezza e la Formazione di Perugia, το Centro per la Formazione e Sicurezza in Edilizia di Arezzo, και το Centro Edile per la Formazione e la Sicurezza di Udine. στην Ισπανία, το Fundación Laboral de la CONSTRUCCION. Στη Γερμανία το Πανεπιστήμιο της Βρέμης και το Institut Technik und Bildung. Στη Γαλλία, Group Intérêt Public Formation Continue Insertion Professionnelle και η 13

14 Delorette Consulting SARL. Στο Βέλγιο, το Formation PME Liège-Huy- Waremme, στην Κύπρο, η Συνομοσπονδία Εργαζομένων Κύπρου, στην Ελλάδα, η Econometrica ΕΠΕ), καθώς και τα δημόσια ιδρύματα αρμόδια στον τομέα της ΕΕΚ σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο (ειδικότερα, τις ιταλικές περιφέρειες της Τοσκάνης και της Ούμπρια και τις επαρχίες του Αρέτσο και της Περούτζια. The project is aimed to apply ECVET to European entrepreneurs, particularly of Construction sector, through development, testing and implementation of a new European sectoral qualification system incorporating EQF, ECVET and Europass, able to overcome fragmentation of territorial (national and also regional, if regions are competent in VET matter) qualifications systems. Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την εφαρμογή του ECVET στους ευρωπαίους επιχειρηματίες, του τομέα των κατασκευών ειδικότερα, μέσα από την ανάπτυξη, τη δοκιμή και την εφαρμογή ενός νέου ευρωπαϊκού συστήματος τομεακών προσόντων που ενσωματώνει το EQF, το ECVET και το Europass, που θα είναι σε θέση να ξεπεράσει τον κατακερματισμό των εδαφικών (εθνικών και περιφερειακών, εάν οι περιφέρειες είναι αρμόδιες για θέματα ΕΕΚ) συστημάτων επαγγελματικών προσόντων. Για το σκοπό αυτό προβλέπονται οι εξής ειδικοί στόχοι: - Ο καθορισμός και η εφαρμογή των επιχειρησιακών και μεταβιβάσιμων μεθόδων και κατευθυντήριων γραμμών για το σχεδιασμό του σχετικού επαγγελματικού προσόντος σε μονάδες αποτελεσμάτων με την απονομή βαθμών ECVET, με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές του ECVET (στην πραγματικότητα, ακόμα και αν είναι σπάνιες οι χώρες της ΕΕ, όπως το Βέλγιο, που έχουν συγκεκριμένους κανόνες και συστήματα για την αναγνώριση, η ανάπτυξη και η πιστοποίηση των ικανοτήτων του επιχειρηματία, δεν ακολουθεί κοινές Ευρωπαϊκές αρχές και εργαλεία για τη διαφάνεια και την αναγνώριση των αποτελεσμάτων και των επαγγελματικών προσόντων). - Δοκιμή των μονάδων αποτελεσμάτων που βασίζονται στα τομεακά προσόντα του επιχειρηματία, με τις σχετικές διαδικασίες για την αξιολόγηση, τη μεταφορά, την επικύρωση και τη συσσώρευση των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται σε τυπικό, άτυπο και μη τυπικό πλαίσιο (για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι θεμελιώδης η διαδικασία έγκρισης, από τις εθνικές / περιφερειακές αρχές που είναι αρμόδιες στον τομέα της ΕΕΚ και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και την εφαρμογή των υφιστάμενων εδαφικών κανονισμών των διατάξεων ECVET για το περιεχόμενο του Μνημονίου, με το οποίο θα καταστούν εφαρμόσιμα τα νέα σχεδιασμένα προσόντα και θα συμμετάσχουν στην εφαρμογή του οι υπογράφοντες). - Ο σχεδιασμός και η δοκιμή των ειδικών προτύπων ποιότητας ECVET για την εφαρμογή των νέων Ευρωπαϊκών τομεακών προσόντων του «Επιχειρηματία στις Κατασκευές» σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες σε εθνικό / περιφερειακό επίπεδο, επίσης, την έκδοση σήματος ποιότητας 14

15 ECVET για τα προσόντα (σήμα ποιότητας θα πρέπει να εκδοθεί βάσει των προτύπων και των διαδικασιών ποιότητας που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο αυτού του Μνημονίου ECVET «Επιχειρηματίας στις Κατασκευές»). - Ο σχεδιασμός των κατάλληλων προγραμμάτων ΕΕΚ με ευέλικτους μηχανισμούς για την επικύρωση, μεταφορά και αναγνώριση των αποτελεσμάτων, με χρήση των αρχών του ECVET, για να καταστεί δυνατή η έναρξη της πιστοποίησης των ενδιαφερομένων επιχειρηματιών στον κατασκευαστικό κλάδο. - H ανάπτυξη της ιδέας του συνδυασμού του ECVET και του ECTS και η ενίσχυση της συμβατότητάς τους με βάση την προσέγγιση των αποτελεσμάτων (η επίτευξη αυτού του στόχου είναι πολύ σημαντική δεδομένου ότι πολλές από τις αρμοδιότητες του επιχειρηματία είναι επιπέδου EQF 6 ή και υψηλότερου και, κατά συνέπεια, το ECVET δεν μπορεί να καλύψει το σύνολο του σχετικού επαγγελματικού τομέα. Είναι, επομένως, απαραίτητο, να τεθούν σε διαφάνεια και να αναγνωριστούν όλα τα χαρακτηριστικά των αποτελεσμάτων, μαζί με την ενσωμάτωση τους με το σύστημα ECTS). Μέχρι στιγμής, η διαδικασία υλοποίησης του έργου έχει ως επίκεντρο την κατάρτιση των χρήσιμων εγγράφων του μνημονίου Κατανόησης και την υπογραφή του, ιδιαίτερα ο σχεδιασμός του νέου Ευρωπαϊκού κλαδικού προσόντος «Επιχειρηματίας στις Κατασκευές», όπως ορίζεται με ένα κοινό τρόπο κατά τη διάρκεια του πακέτου εργασίας 4, αρχής γενομένης από την περίμετρο του επιχειρηματικού περιγράμματος του ατόμου που δραστηριοποιείται στον τομέα των κατασκευών στις συμμετέχουσες χώρες όπως ορίσθηκε στα πλαίσια του πακέτου εργασίας 2, ακολουθώντας τις κατευθυντήριες γραμμές που πρέπει να χρησιμοποιούνται από τους εταίρους για την ενεργοποίηση και την ανάπτυξη της διαδικασίας του ECVET σε συνδυασμό με το ECTS για τους επιχειρηματίες στον τομέα των κατασκευών, οι οποίες ορίσθηκαν στο προηγούμενο πακέτο εργασίας 3 βάσει των σχετικών εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά τις προσεγγίσεις, τις δραστηριότητες και τα εργαλεία, τα οποία συλλέγονται, αναλύονται και επιλέχθηκαν για το στόχο αυτόν. Ειδικότερα, οι δραστηριότητες του έργου έχουν μέχρι τώρα επιτρέψει τον καθορισμό ενός διακρατικού εγγράφου, από κοινού με όλους τους συμμετέχοντες Ευρωπαίους εταίρων, το οποίο περιγράφει τις δραστηριότητες, τα καθήκοντα, τις δεξιότητες, τις γνώσεις, τις μονάδες των αποτελεσμάτων και την αντιστοίχιση μεταξύ των μονάδων και των συναφών πιστωτικών μονάδων ECVET και ECTS, για την επαγγελματική ιδιότητα του «επιχειρηματία σε Κατασκευές», συμπεριλαμβανομένων και των προτύπων ποιότητας για την έκδοση ενός σήματος ποιότητας ECVET για το επαγγελματικό προσόν (βλέπε προσάρτημα 1 του παρόντος μνημονίου). 15

16 Μορφή και περιεχόμενα του Μνημονίου Συμμετέχοντες Το Μνημόνιο είναι μια συμφωνία ανοικτή σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και ιδίως στις δημόσιες αρχές που είναι αρμόδιες για τον τομέα της ΕΕΚ, τα θέματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τον κατασκευαστικό τομέα, τους κοινωνικούς εταίρους και τους φορείς παροχής ΕΕΚ που δραστηριοποιούνται στον κατασκευαστικό τομέα και σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη για την εφαρμογή της σε Ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό, τοπικό και κλαδικό επίπεδο, αρχής γενομένης από τους εταίρους του προγράμματος Leonardo da Vinci MP DOI "CertEnt" και τους άμεσα ενδιαφερόμενους κύκλους συμφερόντων. Σκοπός του Μνημονίου Για την εφαρμογή του ECVET στις συμμετέχουσες χώρες και για την επίτευξη των αποτελεσμάτων σε τυπικό, μη-τυπικό και άτυπο πλαίσιο μάθησης για τα επαγγελματικά προσόντα του «Επιχειρηματία στις Κατασκευές», αυτό το Μνημόνιο ορίζει ότι κάθε συμμετέχων: - Δέχεται το καθεστώς των υπολοίπων, ως ενδιαφερόμενους φορείς ή / και αρμόδια θεσμικά όργανα. - Αποδέχεται τα κριτήρια των υπολοίπων για την διασφάλιση της ποιότητας, την αξιολόγηση, την επικύρωση και την αναγνώριση ως ικανοποιητικά για τους σκοπούς της μεταφοράς των πιστωτικών μονάδων. - Συμφωνεί με τους όρους για τη λειτουργία της σύμπραξης, όπως οι στόχοι, η διάρκεια και οι ρυθμίσεις επανεξέτασης του μνημονίου. - Συμφωνεί σχετικά με τη συγκρισιμότητα των σχετικών προσόντων για τους σκοπούς της μεταφοράς πιστωτικών μονάδων, χρησιμοποιώντας το EQF για τον καθορισμό των επιπέδων αναφοράς προσόντων - Προσδιορίζει άλλους φορείς και αρμόδια ιδρύματα που ενδέχεται να συμμετάσχουν στη σχετική διαδικασία και τις λειτουργίες τους - Agrees that, during the implementation of MoU, it will be ensured a preferential lane with priority for people with disabilities and migrant background, and for ethnic minorities, within all users of the process. - Συμφωνεί ότι, κατά την εφαρμογή του μνημονίου, θα πρέπει να εξασφαλίζεται μια «προτιμησιακή λωρίδα» με προτεραιότητα για τα άτομα με αναπηρία, τις οικογένειες μεταναστών και για τις εθνικές μειονότητες, σε όλους τους χρήστες της διαδικασίας. Επικύρωση και αποτελεσματικότητα του Μνημονίου 16

17 Το μνημόνιο αυτό έχει θα υλοποιείται κατάλληλα και θα υπογράφεται από τον επίσημο αντιπρόσωπο εκάστου των υπογραφόντων. Το Μνημόνιο θα τεθεί σε ισχύ για κάθε συμβαλλόμενο μέρος από την ημερομηνία της υπογραφής του. Το μνημόνιο και τα προσαρτήματα του πρέπει να υλοποιούνται στα αγγλικά και στις εθνικές γλώσσες των υπογραφόντων. Αυτό το μνημόνιο περιλαμβάνει δύο προσαρτήματα: - Το Προσάρτημα 1, το οποίο περιγράφει τις δραστηριότητες, τα καθήκοντα, τις δεξιότητες και τις γνώσεις, τις μονάδες των αποτελεσμάτων και την αλληλουχία μεταξύ των μονάδων και των συναφών πιστωτικών μονάδων ECVET και ECTS, τα επαγγελματικά προσόντα του «Επιχειρηματία στις Κατασκευές», συμπεριλαμβανομένων και των προτύπων ποιότητας για την έκδοση ενός σήματος ποιότητας ECVET για τα προσόντα. - Το Προσάρτημα 2, στο οποίο περιγράφονται οι μηχανισμοί για την εφαρμογή του Μνημονίου. 17

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 1. Τμήμα Α. Δραστηριότητες, καθήκοντα, δεξιότητες, γνώσεις, ικανότητες / ενότητες αποτελεσμάτων και πιστωτικές μονάδες ECVET-ECTS κοινές σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες. A1. ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ (ΜΗ ΕΞΙΔΕΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΟΜΕΑ) Περιοχή Δραστηριοτήτων 1 Προσεγγίζοντας την επιχείρηση αποτελεσμάτων ( Πιστωτικές Μονάδ. ECVET ( 2 ( Γνωρίζοντας περισσότερα για την λειτουργία και την εργασία στην μικρή επιχείρηση, κατανόηση των βάσεων της επιχειρηματικότητας, προετοιμασία του επιχειρηματικού ξεκινήματος. Δραστηριότητα 1.1 Κατανόηση των βάσεων της επιχειρηματικότητας αποτελεσμάτων (ULO τμήματα) (Τμήματα (Τμήματα Αποφασίστε τι είδους επιχείρηση θα δημιουργηθεί στο μέλλον, λαμβάνοντας υπόψη το καλύτερο δυνατόν σε συνδυασμό με τις προσωπικές δεξιότητες, τα ταλέντα και τα χαρακτηριστικά, τα κίνητρα για την έναρξη μιας επιχείρησης, τα δυνατά και αδύνατα σημεία, την κατανόηση του πώς να πετύχει κανείς στις επιχειρήσεις, και το σχεδιασμό και την παρακολούθηση της προσωπικής βελτίωσης που είναι απαραίτητη για την μελλοντική ίδρυση μιας επιχείρησης. 1 Στόχος Επιλέξτε την επιχειρηματική κίνηση Στόχος Προσδιορισμός και διαχείριση ευκαιριών και κινδύνων Identify and manage opportunities and risks Στόχος Γνώση της αγοράς και της εξυπηρέτησης πελατών Στόχος Πραγματοποίηση επιτυχημένων συμφωνιών Στόχος Εξασφάλισε βοήθεια και υποστήριξη Στόχος Σχέδιο για επιτυχία Στόχος Είναι σημαντική η διαχείριση του χρήματος Δραστηριότητα 1.2. Προετοιμασία για το ξεκίνημα της επιχειρηματικής κίνησης Ετοιμάστε τον εαυτό σας όταν φτάσετε στο στάδιο που ουσιαστικά θα Μονάδων Μαθησιακών σχεδιάσετε και θα ξεκινήσετε μια επιχείρηση έτσι ώστε να είστε έτοιμοι γι 'αυτό, αποτελεσμάτων (Τμήματα έχοντας επίγνωση της πραγματικότητας της λειτουργίας μιας επιχείρησης και πώς να ελαχιστοποιηθούν και να αντιμετωπισθούν οι επιπτώσεις που μπορεί να έχει αυτό για τον τρόπο ζωής σας και τις σχέσεις σας. Αναπτύξτε τις προσωπικές δεξιότητες στα κίνητρα, τη λήψη αποφάσεων και τη διαχείριση του άγχους και δημιουργήσετε αποτελεσματική υποστήριξη. 1 (Τμήματα (Τμήματα Στόχοι Ετοιμάστε τον εαυτό σας για την επιχείρηση Στόχοι Μάθετε για τις επιχειρήσεις Στόχοι Προωθήστε τον εαυτό σας και τις ιδέες σας 18

19 Περιοχή Δραστηριοτήτων 2 Διαχείρηση των ουσιωδών της επιχείρησης αποτελεσμάτων ( Πιστωτικές μονάδες ECVET ( 3 Πιστωτικές μονάδες ECTS ( 5 Διαχειρισθείτε τα ουσιώδη μιας επιχείρησης, αντιμετωπίζοντας τα θεμελιώδη της ζητήματα. Δραστηριότητα 2.1 Αντιμετωπίζοντας τις θεμελιώδης επιχειρηματικές πτυχές (Τμήματα (Τμήματα Αποκρυσταλλώστε μια σταθερή εικόνα για το την πορεία της επιχείρησης που επιθυμείτε, αποσαφηνίζοντας το σκοπό, τη φύση και τις αξίες της. ένα σαφές όραμα για το μέλλον, σας βοηθά να καταλάβετε τι θα επηρεάσει την επιχείρησή σας και πώς με την ελαχιστοποίηση των κινδύνων, θα λάβετε αποφάσεις σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία. Παρακολουθείτε και αναθεωρείτε την πρόοδο της επιχείρησής σας από καιρό σε καιρό σύμφωνα με τα οράματά σας. Επιδιώξτε την συμμετοχή άλλων ανθρώπων εάν είναι κρίσιμη για την επιτυχία της επιχείρησης. 3 5 Στόχος Επιτύχετε τους σκοπούς που θέσατε, λαμβάνοντας υπόψη το επιχειρηματικό περιβάλλον Στόχος Κερδίστε και κρατήστε πελάτες, εφαρμόζοντας τις αρχές της προώθησης πωλήσεων Στόχος Κάνετε συμφωνίες που θα δώσουν ώθηση στην επιχείρηση σας Στόχος Βρείτε καινοτόμες μεθόδους να βελτιώσετε την επιχείρηση σας Στόχος Αναπτύξτε σχέσεις που θα αναπτύξουν την επιχείρηση σας. Περιοχή Δραστηριοτήτων 3 Διεύθυνση και βελτίωση της επιχείρησης αποτελεσμάτων ( ( 15 ( 3 Διευθύνετε την επιχείρησή σας, με τον καθορισμό και την βελτίωση της παραγωγής και το σχεδιασμό, την αναθεώρηση, τον έλεγχο, την αξιολόγηση και τη βελτίωση της δουλειάς. Δραστηριότητα 3.1 Καθορισμός της παραγωγής και σχεδιασμός της επιχείρησης αποτελεσμάτων (Τμήματα (Τμήματα Ορίστε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία με κάθε λεπτομέρεια και πώς θα είναι διαφορετικό από άλλα παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες. Λάβετε την απόφαση πόσο να χρεώσετε για το προϊόν ή την υπηρεσία σας. Θέσατε στόχους πόσο πολλά ή πόσο θα πουλήσετε ή θα διανείμετε. 5 2 Στόχος Καθορίστε τα προϊόντα / υπηρεσίες της επιχείρησης σας Στόχος Σχεδιάστε την πορεία που θα ακολουθήσει η επιχείρηση και υπολογίστε την επιχειρηματική στρατηγική Στόχος Υλοποιήστε τον σχεδιασμό για την επιχείρηση και εφαρμόστε την στρατηγική που αποφασίσετε Στόχος Σχεδιάστε την στρατηγική εξόδου από την επιχείρηση Στόχος Διαχειρισθείτε την διαδοχή της οικογενειακής επιχείρησης 19

20 Δραστηριότητα 3.2. Επανεξέταση, έλεγχος και αξιολόγηση των επιχειρήσεων αποτελεσμάτων (Τμήματα (Τμήματα (Τμήματα Επιθεωρείτε τακτικά την επιχείρησή σας για να διασφαλίσετε ότι γίνεται αυτό που θέλετε να κάνετε, αναλύοντας αυτά που την επηρεάζουν και τις απειλές που θα πρέπει να καταπολεμήσετε, αποφασίστε πώς μπορείτε να αλλάξετε ή να προσαρμόσετε τα πράγματα για τη βελτίωση της επιχείρησής σας. 5 Στόχος Υλοποιήστε τον έλεγχο της επιχείρησης σας Στόχος Παρακολουθήστε την κοινωνική επίδοση της κοινωνικής επιχείρησης Στόχος Αξιολογήστε μια υπάρχουσα επιχειρηματική ευκαιρία Στόχος Ελέγξτε τις πιθανότητες μιας επιχειρηματικής ιδέας Στόχος Διαχειρισθείτε τη διαδοχή της οικογενειακής επιχείρησης Δραστηριότητα 3.3 Βελτίωση της δουλειάς και της παραγωγής αποτελεσμάτων (Τμήματα (Τμήματα (Τμήματα Αποφασίστε τις αλλαγές που απαιτούνται για την βελτίωση της επιχείρησής σας, εντοπίζοντας τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν και τον τρόπο που πρέπει να γίνουν, φροντίζοντας να μην έχουν αρνητική επίδραση στους εργαζομένους ή την επιχείρησή. Παρακολουθείστε και αξιολογείστε τις αλλαγές για να βεβαιωθείτε ότι όλα προχωρούν όπως επιθυμείτε. 5 1 Στόχος Κάνετε αλλαγές για να βελτιώσετε την επιχείρηση σας Στόχος Βελτιώστε την ποιότητα των προϊόντων ή υπηρεσιών, εφαρμόζοντας αρχές διαχείρισης ποιότητας Στόχος Βρείτε υποστήριξη για μια επιτυχημένη επιχειρηματική ιδέα Περιοχή Δραστηριοτήτων 4. Λειτουργία της Επιχείρησης Μαθησιακών Αποτελεσμάτων ( ( Εκτελέσατε τις διάφορες λειτουργίες της επιχείρησής σας, δηλαδή την επιχειρηματική υποδομή, την τοποθεσία της επιχείρησης, τις απαιτούμενες προμήθειες και τον εξοπλισμό, τις οικονομικές πτυχές, τις νομικές πτυχές. 15 ( 2 2

ECVET ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ. 15 Οκτωβρίου 2014 Λευκωσία

ECVET ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ. 15 Οκτωβρίου 2014 Λευκωσία ECVET ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 15 Οκτωβρίου 2014 Λευκωσία Περιεχόμενα Α Β Γ Δ Ε Πλαίσιο Πολιτικής για την ΕΕΚ (Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση)

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικά Σεμινάρια για το ECVET. Σεπτέμβριος 2014, 23 Λευκωσία, 24 Πάφο, 25 Λεμεσό και 29 Λάρνακα

Επιμορφωτικά Σεμινάρια για το ECVET. Σεπτέμβριος 2014, 23 Λευκωσία, 24 Πάφο, 25 Λεμεσό και 29 Λάρνακα Επιμορφωτικά Σεμινάρια για το ECVET Σεπτέμβριος 2014, 23 Λευκωσία, 24 Πάφο, 25 Λεμεσό και 29 Λάρνακα 1 Περιεχόμενα Α Β Γ Το ECVET και ο Σκοπός του Τα Βασικά Στοιχεία του ECVET Τα Οφέλη του ECVET 2 Ιστορικό

Διαβάστε περισσότερα

EUCoopC. Σχέδιο αρ.: LLP IT-LEONARDO-LMP ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

EUCoopC. Σχέδιο αρ.: LLP IT-LEONARDO-LMP ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ EUCoopC Σχέδιο αρ.: 527301-LLP-1-2012-1-IT-LEONARDO-LMP ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ D.3.3. Επιχειρησιακός οδηγός για τη χορήγηση διδακτικών μονάδων Ευρωπαϊκό Σύστημα Βαθμών για την

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0000/2015

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0000/2015 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-0000/2015 21.9.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0000/2015 σύμφωνα με το άρθρο 128, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 9.4.2008 COM(2008) 180 τελικό 2008/0070 (COD) Πρόταση ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση του ευρωπαϊκού συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ECVET WORKSHOP 23-10-2012. http://www.youtube.com/watch?v=0w1bzgyftni&feature=youtu.be. Κωστή Παλαμά 6-8, 11141 Αθήνα, τηλ. 210 2120700, www.eiead.

ECVET WORKSHOP 23-10-2012. http://www.youtube.com/watch?v=0w1bzgyftni&feature=youtu.be. Κωστή Παλαμά 6-8, 11141 Αθήνα, τηλ. 210 2120700, www.eiead. http://www.youtube.com/watch?v=0w1bzgyftni&feature=youtu.be ECVET WORKSHOP 23-10-2012 Υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Κωστή Παλαμά 6-8, 11141 Αθήνα, τηλ. 210

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET)

Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ECVET : ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 2 Οκτωβρίου 2006, Espoo ECVET : Προσχέδιο τεχνικών προδιαγραφών Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωµα της ETUCE σχετικά µε το ιστορικό του ευρωπαϊκού συστήµατος µεταφοράς µονάδων για την Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET)

Σηµείωµα της ETUCE σχετικά µε το ιστορικό του ευρωπαϊκού συστήµατος µεταφοράς µονάδων για την Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET) Σηµείωµα της ETUCE σχετικά µε το ιστορικό του ευρωπαϊκού συστήµατος µεταφοράς µονάδων για την Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET) Βασισµένη σε απαντήσεις από τη διαβούλευση µεταξύ των κρατών

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδες προς Εκπαιδευτικούς/Εκπαιδευτές Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης και ECVET Experts

Ημερίδες προς Εκπαιδευτικούς/Εκπαιδευτές Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης και ECVET Experts Ημερίδες προς Εκπαιδευτικούς/Εκπαιδευτές Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης και ECVET Experts 23-24-25-29/09/2014 Πλαίσιο Πολιτικής Στρατηγική της Λισσαβόνας Διαδικασία της Κοπεγχάγης

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική στρατηγική εφαρμογής για τη μετατροπή τρέχουσας μη τυπικής μάθησης σε τυπική μορφή και την επικύρωση προηγούμενης γνώσης.

Εθνική στρατηγική εφαρμογής για τη μετατροπή τρέχουσας μη τυπικής μάθησης σε τυπική μορφή και την επικύρωση προηγούμενης γνώσης. Leonardo da Vinci 2013-1-FR1-LEO05-48134 AGROSKILL Μεταφορά μεθόδων επικύρωσης της άτυπης μάθησης ΕΕΚ σε ιδρύματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στον τομέα της βιώσιμης γεωργίας Εθνική στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2004 (09.11) (OR. en) 13832/04 EDUC 204 SOC 499

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2004 (09.11) (OR. en) 13832/04 EDUC 204 SOC 499 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2004 (09.) (OR. en) 3832/04 EDUC 204 SOC 499 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου προς : το Συµβούλιο και τους Αντιπροσώπους

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικά Σεμινάρια για το ECVET

Επιμορφωτικά Σεμινάρια για το ECVET Επιμορφωτικά Σεμινάρια για το ECVET Δρ. Γεώργιος Χωραττάς Υπεύθυνος για την Τεχνική Επαγγελματική Κατάρτιση Κέντρο Παραγωγικότητας ECVET EXPERT Σεπτέμβριος 2014: 23/9 Λευκωσία, 24/9 Πάφος, 25/9 Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

Η Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων (ECVET) στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.

Η Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων (ECVET) στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Η Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων (ECVET) στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Δρ. Στυλιανός Μαυρομούστακος Εκτελεστικός Διευθυντής, Intercollege ECVET Expert Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

«H Εθνική Ομάδα Εμπειρογνωμόνων ECVET Πρώτα συμπεράσματα από την οργάνωση των Peer Learning Activities»

«H Εθνική Ομάδα Εμπειρογνωμόνων ECVET Πρώτα συμπεράσματα από την οργάνωση των Peer Learning Activities» «H Εθνική Ομάδα Εμπειρογνωμόνων ECVET Πρώτα συμπεράσματα από την οργάνωση των Peer Learning Activities» ΝΙKOΣ Φ Ω Τ Ο Π Ο ΥΛ Ο ς Ε Π Ι Κ Ο Υ Ρ Ο ς Κ Α Θ Η Γ Η Τ Η ς Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Δ Υ Τ Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή πολιτική για την ποιότητα στην εκπαίδευση και κατάρτιση Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς. Νατάσσα Καζαντζίδου

Ευρωπαϊκή πολιτική για την ποιότητα στην εκπαίδευση και κατάρτιση Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς. Νατάσσα Καζαντζίδου Ευρωπαϊκή πολιτική για την ποιότητα στην εκπαίδευση και κατάρτιση Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς Νατάσσα Καζαντζίδου Ιστορία Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βαρκελώνης 2002 : στόχος να γίνουν τα Ευρωπαϊκά συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ»

«ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ» WORKSHOP- ECVET PEP-GOES LOCAL «ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ» Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2012 Αγγελική Αθανασούλη Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, Επαγγελματικών Δικαιωμάτων & Ισοτιμιών, Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π

Διαβάστε περισσότερα

Οι Στόχοι της Διαδικασίας της Bologna

Οι Στόχοι της Διαδικασίας της Bologna Η Διαδικασία της Bologna και o Ευρωπαϊκός Χώρος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ο πρωταρχικός στόχος της διαδικασίας της Bologna είναι η δημιουργία ενός ενιαίου Ευρωπαϊκού χώρου στην Ανώτερη Εκπαίδευση, που προωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης για την απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης για την απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης για την απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ - 2017 Ελίζα Πατσαλίδου KA1 VET & ADULT Τηλ: 22448892 email: epatsalidou@llp.org.cy 1 Στόχοι Αύξηση της ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης για την απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης για την απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης για την απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ 2016 1 Στόχοι Αύξηση της ποιότητας της κινητικότητας στην ΕΕΚ Στήριξη της διεθνοποίησης των οργανισμών ΕΕΚ Εκσυγχρονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 2008/0070(COD) 22.9.2008 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 10-28 Σχέδιο έκθεσης Thomas Mann (PE409.704v01-00) σχετικά με την πρόταση σύστασης του

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα μεταφοράς, αναγνώρισης & συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων ECVET

Το σύστημα μεταφοράς, αναγνώρισης & συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων ECVET Το σύστημα μεταφοράς, αναγνώρισης & συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων ECVET Ι. Καπουτσής, PhD Εκπρόσωπος Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστοποίησης για την ΕΕΚ (ECVET) I.K.Y. National Team of ECVET experts

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. Τρίτη 3 Μαρτίου 2014. 5.15 μ.μ. - 8.30 μ.μ. Αθήνα. Αίθουσα Εκδηλώσεων 1ου ΕΠΑΛ Αθηνών - ΕΠΑΣ Αθηνών - 4ου ΣΕΚ.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. Τρίτη 3 Μαρτίου 2014. 5.15 μ.μ. - 8.30 μ.μ. Αθήνα. Αίθουσα Εκδηλώσεων 1ου ΕΠΑΛ Αθηνών - ΕΠΑΣ Αθηνών - 4ου ΣΕΚ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «Οι πρόσφατες εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο του επαγγέλματος και των σπουδών της ειδικότητας του Ηλεκτρολόγου στην Ελλάδα» Τρίτη 3 Μαρτίου 2014 5.15 μ.μ. - 8.30 μ.μ. Αθήνα Αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

Proposals to the Nationals Qualification Agencies

Proposals to the Nationals Qualification Agencies Leonardo da Vinci 2013-1-FR1-LEO05-48134 AGROSKILL Transferring methods for validation of informal learning to VET institutions in the field of sustainable agriculture Proposals to the Nationals Qualification

Διαβάστε περισσότερα

D.3.2. Ενότητες µάθησης κινητικότητας. EUCoopC ΑΡΙΘ. ΈΡΓΟΥ: LLP IT-LEONARDO-LMP ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

D.3.2. Ενότητες µάθησης κινητικότητας. EUCoopC ΑΡΙΘ. ΈΡΓΟΥ: LLP IT-LEONARDO-LMP ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ EUCoopC ΑΡΙΘ. ΈΡΓΟΥ: 527301-LLP-1-2012-1-IT-LEONARDO-LMP ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ D.3.2. Ενότητες µάθησης κινητικότητας Pachetul de lucru 3 Procesul de concepţie Cuprins Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΑΝΤΙΛΗΨΗΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΑΝΤΙΛΗΨΗΣ Συγγραφή: Νατάσα Καζαντζίδου Κύριος εταίρος: IDEC SA Για το έργο ECVET Permit Αριθμός Συμφωνίας: 2014-1- CY01- KA202-000276 The project ECVET Permit has been funded with the support

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ανάπτυξη του

Διαβάστε περισσότερα

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών 6. Διαχείριση Έργου Έκδοση των φοιτητών Εισαγωγή 1. Η διαδικασία της Διαχείρισης Έργου 2. Διαχείριση κινδύνων Επανεξέταση Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης Διαχείριση του έργου είναι να βάζεις σαφείς στόχους,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ, Αρχική και Συνεχιζόμενη Κατάρτιση. Η συνάρθρωση των ρόλων τους με βάση τα ελληνικά και τα ευρωπαϊκά δεδομένα

ΤΕΕ, Αρχική και Συνεχιζόμενη Κατάρτιση. Η συνάρθρωση των ρόλων τους με βάση τα ελληνικά και τα ευρωπαϊκά δεδομένα ΤΕΕ, Αρχική και Συνεχιζόμενη Κατάρτιση. Η συνάρθρωση των ρόλων τους με βάση τα ελληνικά και τα ευρωπαϊκά δεδομένα Λουκάς Ζαχείλας, Διευθυντής Ευρωπαϊκών & Διεθνών Σχέσεων Ο.Ε.Ε.Κ. Αθήνα Απρίλιος 2005 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Υφιστάμενη και επιθυμητή κατάσταση του οικονομικού δυναμικού σε περιοχές εκτός της περιοχής της ελληνικής πρωτεύουσας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτή η προπαρασκευαστική

Διαβάστε περισσότερα

8035/17 ΜΜ/γομ/ΕΠ 1 DG E - 1C

8035/17 ΜΜ/γομ/ΕΠ 1 DG E - 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2017 (OR. en) 8035/17 JEUN 48 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου αριθ. προηγ. εγγρ.: 7679/17 JEUN 39 Θέμα: Επιτροπή των

Διαβάστε περισσότερα

Ο νέος ρόλος των προσόντων και η στροφή προς τα μαθησιακά αποτελέσματα. Η περίπτωση των διεθνών προσόντων

Ο νέος ρόλος των προσόντων και η στροφή προς τα μαθησιακά αποτελέσματα. Η περίπτωση των διεθνών προσόντων Ο νέος ρόλος των προσόντων και η στροφή προς τα μαθησιακά αποτελέσματα. Η περίπτωση των διεθνών προσόντων Πάτρα 16 Νοεμβρίου 2012 Λουκάς Ζαχείλας, Ανώτερος εμπειρογνώμων,cedefop E-mail: loukas.zahilas@cedefop.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

EC-ASE: European Certificate for Consultants of Social Economy

EC-ASE: European Certificate for Consultants of Social Economy Μεθοδολογία Αντιστοίχισης των Προσόντων με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων (EQF) EC-ASE: European Certificate for Consultants of Social Economy «European Certificate for Consultants of Social

Διαβάστε περισσότερα

Social Keys for Social Entrepreneurship

Social Keys for Social Entrepreneurship Social Keys for Social Entrepreneurship ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS + 2014-2020 Άξονας Προτεραιότητας 2 Συνεργασία για την Καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών Κωδικός Έργου: 2014-1-EL01-KA202-001610 O2

Διαβάστε περισσότερα

Επικύρωσητηςμητυπικήςκαι άτυπηςμάθησης

Επικύρωσητηςμητυπικήςκαι άτυπηςμάθησης Επικύρωσητηςμητυπικήςκαι άτυπηςμάθησης Θεσσαλονίκη 30 Νοεμβρίου 2011 Λουκάς Ζαχείλας, Cedefop, loukas.zahilas@cedefop.europa.eu 1 Ευρώπη2020 ΣτοεπίπεδοτηςΕΕ Εφαρμογή των αρχών της ΔΒΜ χρησιμοποιώντας και

Διαβάστε περισσότερα

05 Χρήση δεδομένων και ανατροφοδότησης για τη βελτίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

05 Χρήση δεδομένων και ανατροφοδότησης για τη βελτίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Η εισήγηση πλαισίων διασφάλισης ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (VET) αποτελεί προτεραιότητα τα τελευταία χρόνια. Οι πάροχοι επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, κατά τα πρώιμα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα Α: Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: ΤΑΣΕΙΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Κινητικοτητα. Εκπαιδευση Προτυπα

Κινητικοτητα. Εκπαιδευση Προτυπα Αναγνωριση Ποιοτητα Κινητικοτητα Εκπαιδευση Προτυπα Απασχολησιµοτητα Ανάπτυξη της Αγοράς Εργασίας Σχετικά Προσόντα και κατάρτιση Η VSPORT + Έργο Ο βασικός στόχος του VSPORT είναι να αναπτυχθεί ένα διατομεακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΙΛ ΤEΛΕΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

ΠΡΟΦΙΛ ΤEΛΕΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΠΡΟΦΙΛ ΤEΛΕΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ Ιούνιος 2011 Οι Εξαιρετικές οργανώσεις επιτυγχάνουν να διατηρήσουν τα υψηλά επίπεδα απόδοσης που ικανοποιούν τις προσδοκίες των ενδιαφερομένων

Διαβάστε περισσότερα

Τα συστήματα μεταφοράς & συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων ECTS & ECVET Ι. Καπουτσής, PhD

Τα συστήματα μεταφοράς & συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων ECTS & ECVET Ι. Καπουτσής, PhD Τα συστήματα μεταφοράς & συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων ECTS & ECVET Ι. Καπουτσής, PhD Εκπρόσωπος Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστοποίησης για την ΕΕΚ (ECVET) EU 2020 & E&K 2020 Ευρώπη 2020 Στρατηγικό

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης

Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης Αθήνα 18 Ιουνίου 2009, Διήμερη συνάντηση εργασίας του ΤΕΕ «Πιστοποίηση Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. Πρότασης σύστασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. Πρότασης σύστασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.6.2016 COM(2016) 383 final ANNEXES 1 to 6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της Πρότασης σύστασης του Συμβουλίου σχετικά το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων για τη διά βίου μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα Α: Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: ΤΑΣΕΙΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 3.4.2017 JOIN(2017) 12 final 2017/0071 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1134/2016 19.10.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων (1ο Tμήμα) το Συμβούλιο 6084/14 SOC 36 EDUC 76 ECOFIN 105

την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων (1ο Tμήμα) το Συμβούλιο 6084/14 SOC 36 EDUC 76 ECOFIN 105 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 13 Φεβρουαρίου 2014 (17.02) (OR. en) 6285/14 EDUC 44 SΟC 98 ΕCOFIN 129 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς αριθ. προηγ. εγγρ. Θέμα: την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων (1ο Tμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2004 (19.05) (OR. en) 9600/04 LIMITE EDUC 118 SOC 253

PUBLIC ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2004 (19.05) (OR. en) 9600/04 LIMITE EDUC 118 SOC 253 Conseil UE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2004 (19.05) (OR. en) 9600/04 LIMITE PUBLIC EDUC 118 SOC 253 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου προς : το Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

A. Γενικές Πληροφορίες

A. Γενικές Πληροφορίες ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΧΑΡΤΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ A. Γενικές Πληροφορίες Εάν συγκροτείτε Κοινοπραξία, φροντίστε τούτο να καταδεικνύεται στο

Διαβάστε περισσότερα

ATLEC. Εκπαίδευση στις Υποστηρικτές Τεχνολογίες μέσω Ενιαίου Προγράμματος Εκμάθησης. State of the Art and Research Analysis Σύνοψη

ATLEC. Εκπαίδευση στις Υποστηρικτές Τεχνολογίες μέσω Ενιαίου Προγράμματος Εκμάθησης. State of the Art and Research Analysis Σύνοψη ATLEC Εκπαίδευση στις Υποστηρικτές Τεχνολογίες μέσω Ενιαίου Προγράμματος Εκμάθησης State of the Art and Research Analysis Σύνοψη WP number WP2 Research and Needs WP title Analysis Status Draft 2 Project

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 9.3.2015 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την έκθεση για την υλοποίηση, τα αποτελέσματα και τη συνολική αξιολόγηση του Eυρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΟΤΗΤΑ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΟΤΗΤΑ ECTS: ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΟΤΗΤΑ Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα προωθεί τη συνεργασία µεταξύ πανεπιστηµίων ως µέσο για τη βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

Ευρήματα στον τομέα του τουρισμού. Ανάλυση αναγκών

Ευρήματα στον τομέα του τουρισμού. Ανάλυση αναγκών 1 η Σύνοψη πολιτικής σχετικά με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση: Πορίσματα της ανάλυσης αναγκών του έργου VIRTUS Σύντομη περιγραφή του έργου Κύριος στόχος του έργου «Εικονική Επαγγελματική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Εισηγητής Χατζηευστρατίου Ιγνάτιος Μόνιμος Πάρεδρος Π.Ι. Γνωρίσματα Ελληνικού Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα Α: Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: ΤΑΣΕΙΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη Ιστορία του Έργου

Σύντομη Ιστορία του Έργου Σύντομη Ιστορία του Έργου Η ιστορία του «LOCPROII» βρίσκει τις ρίζες της στην επιτυχημένη ολοκλήρωση ενός έργου Interreg IIIA με όνομα «LOCPRO». Η εκ των υστέρων γνώση από το «LOCPRO» κατέστησε εμφανές

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Βασικά σημεία της σύμβασης Διασυνοριακή εκπαίδευση Διαπανεπιστημιακοί τίτλοι σπουδών Διεθνή προσόντα πρόσβασης 2

Παρουσίαση Βασικά σημεία της σύμβασης Διασυνοριακή εκπαίδευση Διαπανεπιστημιακοί τίτλοι σπουδών Διεθνή προσόντα πρόσβασης 2 Η Σύμβαση Αναγνώρισης της Λισαβόνας κριτήρια και διαδικασίες, διασυνοριακή εκπαίδευση, διαπανεπιστημιακοί τίτλοι σπουδών και διεθνή προσόντα πρόσβασης Ελπίδα Κεραυνού-Παπαηλιού Παπαηλιού Καθηγήτρια Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2041(INI) της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2041(INI) της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2015/2041(INI) 24.9.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού προς την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2064(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2064(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 20.6.2013 2013/2064(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τον εθελοντισμό και την εθελοντική δραστηριότητα στην Ευρώπη (2013/2064(ΙΝΙ) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10254/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 8.3.2017 JOIN(2017) 8 final 2017/0050 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το YOUTHPASS στην ΕΕΥ. INFO KIT Μέρος 2. Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση»

Το YOUTHPASS στην ΕΕΥ. INFO KIT Μέρος 2. Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση» Το YOUTHPASS στην ΕΕΥ Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση» INFO KIT Μέρος 2 Μάης 2011 1. Η ΕΕΥ ως εμπειρία μάθησης Η συμμετοχή ως εθελοντής ΕΕΥ είναι μια πολύτιμη προσωπική, κοινωνική και πολιτισμική εμπειρία,

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Στυλιανός Μαυρομούστακος Εκτελεστικός Διευθυντής. 8 Νοεμβρίου 2013, ECVET

Δρ. Στυλιανός Μαυρομούστακος Εκτελεστικός Διευθυντής. 8 Νοεμβρίου 2013, ECVET Παρουσίαση του έργου «ECVET4practitioners: Μεταφορά και προώθηση του εργαλείου ECVET για επαγγελματίες στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» Δρ. Στυλιανός Μαυρομούστακος Εκτελεστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.10.2012 SWD(2012) 291 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του

Διαβάστε περισσότερα

Fiche N /File Nr 6: COM-Part - p. 1

Fiche N /File Nr 6: COM-Part - p. 1 Πρόγραμμα Τομεακό Πρόγραμμα Κατηγορία Δράσης Δράση Στόχοι και περιγραφή της δράσης ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ COMENIUS ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ Πολυμερείς Σχολικές Συμπράξεις COMENIUS Οι Πολυμερείς Σχολικές συμπράξεις Comenius

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ PUBLIC Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς: Θέμα: Προεδρίας τηνεπιτροπήτων ΜόνιμωνΑντιπροσώπων(1οτμήμα)/τοΣυμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2015 COM(2015) 335 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της πρωτοβουλίας εθελοντών ανθρωπιστικής

Διαβάστε περισσότερα

12485/16 MAK/γομ/ΑΒ 1 DG B 1C

12485/16 MAK/γομ/ΑΒ 1 DG B 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) 12485/16 SOC 551 EMPL 362 ECOFIN 824 EDUC 293 JEUN 63 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπή Απασχόλησης Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή 1. Πιθανές ενέργειες:

Αρχή 1. Πιθανές ενέργειες: Η προσδοκία μας Στο επίκεντρο της δραστηριότητας της ασφαλιστικής βιομηχανίας εντοπίζεται η αντίληψη, η διαχείριση και η ανάληψη κινδύνων. Με γνώμονα την πρόληψη και την μείωση της έκθεσης στον κίνδυνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus + EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2016

Erasmus + EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Erasmus

Διαβάστε περισσότερα

Bio-FIT Ηλεκτρονικός οδηγός εκπαιδευτών

Bio-FIT Ηλεκτρονικός οδηγός εκπαιδευτών Ηλεκτρονικός οδηγός εκπαιδευτών Αυτός ο οδηγός έχει καταρτιστεί για να προσφέρει ένα πλαίσιο αναφοράς και να βοηθήσει τους εκπαιδευτές ΕΕΚ κατά την on-line / off-line εκπαίδευση βάσει το προγράμματος του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) οι ορισμοί στο παράρτημα Α της συμφωνίας ΥΦΠ β) οι ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας

Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας Προφίλ απαιτούμενων προσόντων και ικανοτήτων του υπεύθυνου ποιότητας και των εκπαιδευτών σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό IDEC Α.Ε. 25.09.2013

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση της ΑΔΙΠ ΕΣΠΑ

Πρόταση της ΑΔΙΠ ΕΣΠΑ Πρόταση της ΑΔΙΠ ΕΣΠΑ 2014-2020 Υποβολή στο πλαίσιο εξειδίκευσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» Άξονας προτεραιότητας 6 «Βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στη σχεδίαση ενός πλάνου: «εκπαίδευση και αγορά εργασίας» Βασίλειος Δαγδιλέλης Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΠΠΕΠ

Ο ρόλος του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στη σχεδίαση ενός πλάνου: «εκπαίδευση και αγορά εργασίας» Βασίλειος Δαγδιλέλης Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΠΠΕΠ Ο ρόλος του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στη σχεδίαση ενός πλάνου: «εκπαίδευση και αγορά εργασίας» Βασίλειος Δαγδιλέλης Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΠΠΕΠ Εκπαίδευση και Αγορά Εργασίας Ημερίδα CEDFOP 28 Ιουνίου 2016 2 Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ECVET ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ECVET ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ECVET ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Σύνταξη από: Κύριος εταίρος: Για το έργο ECVET Αριθμός Συμφωνίας: Veronica Sultana / Joshua Bugeja MCAST 2014-1- CY01- KA202-000276

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 2016/0176(COD) 11.1.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα και Εμπειρίες από την Ολοκλήρωση της Δεύτερης Ομάδας Πιλοτικών Προγραμμάτων για υλοποίηση του ECVET,

Συμπεράσματα και Εμπειρίες από την Ολοκλήρωση της Δεύτερης Ομάδας Πιλοτικών Προγραμμάτων για υλοποίηση του ECVET, Συμπεράσματα και Εμπειρίες από την Ολοκλήρωση της Δεύτερης Ομάδας Πιλοτικών Προγραμμάτων για υλοποίηση του ECVET, 2011-2014 ΙΔΕΠ Hμερίδα Πληροφόρησης για το ECVET 8 Νοεμβρίου 2013 Δημήτρης Εγγλεζάκης Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 13.5.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ κυρίου LÁSZLÓ ANDOR ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ κυρίου ΑΝΔΡΕΑ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ Εκτιμώντας τα ακόλουθα: I. Το Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση: Ο ρόλος των παρόχων κατάρτισης και των εκπαιδευτών

ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση: Ο ρόλος των παρόχων κατάρτισης και των εκπαιδευτών ΣΥΝΕΔΡΙΟ Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση: Ο ρόλος των παρόχων κατάρτισης και των εκπαιδευτών Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων (Ακαδημίας 50) Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.3.2014 COM(2014) 149 final 2014/0086 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ERASMUS+ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας

ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ERASMUS+ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ERASMUS+ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας ΜΙΚΑΕΛΑ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ Αθήνα, 22/9/2014 Βασική Δράση 2 Συνεργασία για την καινοτομία

Διαβάστε περισσότερα

EcoMentor Project No: PL01-KA

EcoMentor Project No: PL01-KA EcoMentor Project No: 2016-1-PL01-KA202-026809 Πρότυπο επαγγελματικών ικανοτήτων για τους μέντορες στον τομέα της οικολογικής βιομηχανίας (αρχική έκδοση) 1 Τίτλος Εγγράφου: Αριθμός Πνευματικού Προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Mέτρο 2.5: Εναλλακτικές μορφές δια βίου εκπαίδευσης Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Στις αποφάσεις και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της Λισσαβόνας, η υιοθέτηση μιας στρατηγικής για τη Δια

Διαβάστε περισσότερα

14207/17 ΠΜ/γομ 1 DGE 1C

14207/17 ΠΜ/γομ 1 DGE 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 14207/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες EDUC 407 JEUN 142 EMPL 541

Διαβάστε περισσότερα

D.4.4 Κατευθυντήριες γραμμές για την υλοποίηση του ECVET

D.4.4 Κατευθυντήριες γραμμές για την υλοποίηση του ECVET EUCoopC ΕΡΓΟ αριθ.: 527301-LLP-1-2012-1-IT-LEONARDO-LMP ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ D.4.4 Κατευθυντήριες γραμμές για την υλοποίηση του ECVET Πακέτο δραστηριοτήτων 4 ανάπτυξη εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.12. COM() 614 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΓΝΩΣΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΝΤΑΣ ΤΗ ΓΝΩΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΓΝΩΣΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΝΤΑΣ ΤΗ ΓΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΓΝΩΣΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΝΤΑΣ ΤΗ ΓΝΩΣΗ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ Τίτλος: e-skills Match - Τεχνολογίες Ανοιχτής Γνώσης: Χαρτογραφώντας και επικυρώντας τη γνώση Έργο: Συγχρηματοδοτείται από

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση της Ποιότητας και η εφαρμογή της στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Ανδρέας Έλληνας Εκπαιδευτής ΜΤΕΕ

Διασφάλιση της Ποιότητας και η εφαρμογή της στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Ανδρέας Έλληνας Εκπαιδευτής ΜΤΕΕ Διασφάλιση της Ποιότητας και η εφαρμογή της στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ανδρέας Έλληνας Εκπαιδευτής ΜΤΕΕ 1 Η Επαγγελματική αποτελεί κεντρικό παράγοντα για την επιτυχία της Στρατηγικής της

Διαβάστε περισσότερα

14552/11 ΧΜ/σα 1 DG G 2B

14552/11 ΧΜ/σα 1 DG G 2B ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 3 Οκτωβρίου 2011 (06.10) (OR.en) 14552/11 SOC 804 JEUN 53 CULT 66 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς : τις αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15312/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 9 Δεκεμβρίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα