CertEnt. EU Lifelong Learning Programme Υποπρόγραμμα Leonardo da Vinci Περίοδος 2012 EAC/27/11

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "CertEnt. EU Lifelong Learning Programme 2007-13. Υποπρόγραμμα Leonardo da Vinci Περίοδος 2012 EAC/27/11"

Transcript

1 CertEnt EU Lifelong Learning Programme Υποπρόγραμμα Leonardo da Vinci Περίοδος 212 EAC/27/11 Άξονας Προτεραιότητας 1 «Εφαρμογή του ECVET για την διαφάνεια και την αναγνώριση των αποτελεσμάτων και προσόντων» Δράση «Διεθνικά προγράμματα για την ανάπτυξη καινοτομιών» Κωδικός Προγράμματος LLP IT-LEONARDO-LMP Για το Ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων στον τομέα: Επιχειρηματίας στις κατασκευές σύμφωνα με τις διατάξεις ECTS και τα πρότυπα ποιότητας ECVET Μαδρίτη, 2 Φεβρουαρίου 214 *ECVET: European Credit System for Vocational Education and Training (Ευρωπαϊκό σύστημα ακαδημαϊκών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση) *ECTS: European credit transfer system (Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς διδακτικών μονάδων) 1

2 EU Lifelong Learning Programme Υποπρόγραμμα Leonardo da Vinci Περίοδος 212 EAC/27/11 Άξονας Προτεραιότητας 1 «Εφαρμογή του ECVET για την διαφάνεια και την αναγνώριση των αποτελεσμάτων και προσόντων» Δράση «Διεθνικά προγράμματα για την ανάπτυξη καινοτομιών» Κωδικός Προγράμματος LLP IT-LEONARDO-LMP Εφαρμόζοντας τα ECVET και ECTS για την Πιστοποίηση των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων και την Αξιολόγηση του Επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στον Κατασκευαστικό Τομέα WP 8 Ενημέρωση για την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των αποτελεσμάτων του προς τους κοινωνικούς εταίρους και τους ενδιαφερόμενους Info-Pack 4 Καθορισμός και υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης - MoU ECVET για τα σχετικά προσόντα, σύμφωνα με τις διατάξεις ECTS και τα πρότυπα ποιότητας ECVET Μαδρίτη, 2 Φεβρουαρίου 214 Το πρόγραμμα αυτό συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή η δημοσίευση [επικοινωνία] απηχεί τις απόψεις του Συντάκτη και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιανδήποτε των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 2

3 Περιεχόμενα Εισαγωγή Υπόβαθρο του γενικού πλαίσιου του Μνημονίου Κατανόησης... Error! Bookmark not defined. Ισχύουσες διατάξεις σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για το μνημόνιο... Error! Bookmark not defined. Ορισμοί Error! Bookmark not defined. Γενικοί και ειδικοί στόχοι του Μνημονίου... Error! Bookmark not defined. Μορφή και περιεχόμενα του μνημονίου Bookmark not defined. Error! Συμμετέχοντες... Error! Bookmark not defined. Σκοπός του Μνημονίου... Error! Bookmark not defined. Επικύρωση και αποτελεσματικότητα του Μνημονίου... 3 Προσάρτημα 1: Το νέο Ευρωπαϊκό προσόν που καθιερώνεται με το μνημόνιο: «Επιχειρηματίας στις κατασκευές» Error! Bookmark not defined. Τμήμα Α: Δραστηριότητες, καθήκοντα, δεξιότητες, γνώσεις, ικανότητες / μονάδες αποτελεσμάτων και πιστωτικές μονάδες ECVET-ECTS κοινές σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες A2. ENTREPRENEURIAL SPECIFIC COMPETENCES FOR BUILDING SECTOR Προσάρτημα 2: Μηχανισμοί εφαρμογής MoU Κανόνες και διαδικασίες για την εποπτεία και την εφαρμογή του Μνημονίου Μηχανισμοί για το διάλογο και τη διοικητική συνεργασία Κανονισμοί σχετικοί με την εθνικότητα Αναθεώρηση της συμφωνίας Ειδοποίηση τερματισμού.... Error! Bookmark not defined. 3

4 Εισαγωγή Υπόβαθρο του Γενικού Πλαισίου του Μνημονίου Κατανόησης Η ανάγκη για μία συνεχή ανανέωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των πολιτών έχει ζωτική σημασία για την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και της κοινωνικής συνοχής, και, στο πλαίσιο αυτό, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης η οποία έχει να διαδραματίσει καίριο ρόλο σε αυτόν τον τομέα. Ωστόσο, η πολυπλοκότητα και η έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων παρόχων / αρχών, καθώς και μεταξύ των διαφόρων εθνικών συστημάτων, μειώνουν τον αντίκτυπό της. Οι φραγμοί αυτοί εμποδίζουν τον πολίτη να έχει πρόσβαση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση και να συνδυάζει τη συσσώρευση αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται σε διαφορετικά περιβάλλοντα μάθησης. Έτσι καθίσταται δύσκολο για τους πολίτες να μετακινούνται σε διαφορετικά πεδία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) στην Ευρώπη και στην Ευρωπαϊκή αγορά εργασίας και να παρακολουθούν μια πραγματική και χωρίς σύνορα διά βίου μάθηση. Ένα από τα κύρια εμπόδια για την αύξηση του ενδιαφέροντος για τη διακρατική κινητικότητα ως μέρος της αρχικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και της εκπαίδευσης είναι η δυσκολία στον προσδιορισμό, την επικύρωση και την αναγνώριση των αποτελεσμάτων που αποκτώνται κατά την παραμονή σε άλλη χώρα. Επιπλέον, η δια βίου μάθηση υλοποιείται σε όλο και περισσότερες χώρες και σε ποικίλες καταστάσεις, τυπική, μη τυπική και άτυπη. Αυτό που απαιτείται, είναι ένας τρόπος που να επιτρέπει στους ανθρώπους να συνεχίσουν την μαθησιακή πορεία τους ευρύνοντας τα μαθησιακά τους αποτελέσματα όταν μετακινούνται από ένα μαθησιακό πλαίσιο σε άλλο και από τη μία χώρα στην άλλη. Μία από τις πιο σημαντικές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν είναι η ποικιλία, και ο κατακερματισμός της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και των συστημάτων προσόντων στην Ευρώπη. Ένας μεγάλος αριθμός των προσόντων και των διαφόρων αρμοδίων θεσμικών οργάνων και φορέων μπορούν να συμμετέχουν. Οι δραστηριότητές τους μπορεί να περιλαμβάνουν τον ορισμό των προσόντων, των μεθόδων για την αξιολόγηση και πιστοποίηση της μάθησης, τον καθορισμό στόχων κατάρτισης, τον προσδιορισμό του περιεχομένου των αποτελεσμάτων και την εφαρμογή προγραμμάτων κατάρτισης. Ένα ευρύ φάσμα των παρόχων μπορεί να εμπλέκεται επίσης: υπουργεία, οργανισμοί, επαγγελματικοί κλάδοι, επιχειρήσεις, κοινωνικοί εταίροι, επιμελητήρια, μη 4

5 κυβερνητικές οργανώσεις, και ούτω καθεξής. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μια εθνική αρχή μπορεί να διαπιστεύσει ή να εξουσιοδοτήσει παρόχους κατάρτισης ή άλλους φορείς για την προετοιμασία και την έκδοση τίτλων, σημεία, κλπ Σε άλλες περιπτώσεις, αυτές οι λειτουργίες μπορούν να ανατεθούν σε αρχές περιφερειακού επιπέδου ή στους παρόχους. Οι χώρες έχουν ένα εθνικό πλαίσιο που καθορίζει τα επίπεδα προσόντων ή μια ταξινόμηση των επιπέδων αυτών. Αυτά τα πλαίσια μπορεί είτε να προσανατολίζονται προς την οργάνωση κύκλων εκπαίδευσης ή κατάρτισης είτε όχι. Επιπλέον, ανάλογα με τα συστήματα, τα προσόντα μπορούν να αποκτηθούν είτε μετά από ένα μόνο τύπο προγράμματος τυπικής κατάρτισης ή μετά από διάφορα είδη των διαδικασιών μάθησης. Η απονομή των επαγγελματικών προσόντων βασίζεται, σε μερικά συστήματα, στη συσσώρευση ενοτήτων αποτελεσμάτων είτε σε συνδυασμό με ακαδημαϊκές μονάδες (Ηνωμένο Βασίλειο, Φινλανδία, Σουηδία...) είτε χωρίς ακαδημαϊκές μονάδες (Γαλλία, Ισπανία...). Τα πιστωτικά συστήματα μερικές φορές αναπτύσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων (πίστωση και πιστοποίηση προσόντων σε Σκωτία και Ουαλία) ή σχεδιάζονται για συγκεκριμένους τίτλους προσόντων (σύστημα IFTS στην Ιταλία). Επιπλέον, ανάλογα με τη χώρα, υπάρχουν πολλοί τρόποι χρησιμοποίησης των ενοτήτων και των βαθμών για τα μαθησιακά αποτελέσματα και, σε ορισμένες χώρες μπορούν να συνυπάρχουν διαφορετικές πρακτικές για την κατανομή των βαθμών για τα μαθησιακά αποτελέσματα. Λαμβάνοντας υπόψη την ποικιλομορφία που περιγράφεται παραπάνω, απαιτείται η εφαρμογή κοινών συμβάσεων και τεχνικών αρχών προκειμένου να εξασφαλιστεί η αμοιβαία εμπιστοσύνη και να καταστεί δυνατή η μεταφορά και αναγνώριση των αποτελεσμάτων στο πλαίσιο της διακρατικής κινητικότητας. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισαβόνας το 2 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αυξανόμενη διαφάνεια των επαγγελματικών προσόντων και η διά βίου μάθηση θα πρέπει να είναι δύο από τα κύρια συστατικά στις προσπάθειες για την προσαρμογή των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη, τόσο στις απαιτήσεις της κοινωνίας της γνώσης όσο και στην ανάγκη για καλύτερο επίπεδο και ποιότητα της απασχόλησης. Το ψήφισμα του Συμβουλίου του 22 σχετικά με την προαγωγή της ενισχυμένης ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της ΕΕΚ (η «Διαδικασία της Κοπεγχάγης»), τόνισε ότι το να δοθεί προτεραιότητα σε ένα σύστημα μεταφοράς ακαδημαϊκών μονάδων για την ΕΕΚ είναι ένα από τα ενιαία μέτρα που χρειάζονται προκειμένου να προωθηθεί η διαφάνεια, η συγκρισιμότητα, η δυνατότητα μεταφοράς και η αναγνώριση των ικανοτήτων ή / και επαγγελματικών προσόντων, μεταξύ διαφόρων χωρών και σε διαφορετικά επίπεδα. Στο ανακοινωθέν του Μάαστριχτ το 24, οι αρμόδιοι υπουργοί για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, η Επιτροπή και οι Ευρωπαίοι 5

6 κοινωνικοί εταίροι συμφώνησαν να δώσουν προτεραιότητα στην ανάπτυξη και την εφαρμογή του ECVET. Αυτό επιβεβαιώθηκε από την ίδια ομάδα στο ανακοινωθέν του Ελσίνκι το 26, η οποία καλεί την περαιτέρω ανάπτυξη κοινών ευρωπαϊκών εργαλείων, και συγκεκριμένα του ECVET. Σε αυτή τη βάση, το 29, δημοσιεύθηκε η ειδική σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 29, για τη θέσπιση του ευρωπαϊκού συστήματος πιστωτικών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET). Ισχύουσες διατάξεις σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για το Μνημόνιο. Τα κοινά Ευρωπαϊκά εργαλεία ECVET ανήκουν σε μια σειρά Ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών, συμπεριλαμβανομένης του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων (ECTS), το Europass, τον Ευρωπαϊκό χάρτη ποιότητας για την κινητικότητα (EQCM), τις Ευρωπαϊκές αρχές για τον προσδιορισμό και την επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης και το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων για τη διά βίου μάθηση (EQF): Το ECTS δρομολογήθηκε με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 1ης Ιουλίου 21, για την ενδοκοινοτική κινητικότητα των σπουδαστών, των επιμορφωμένων ατόμων, των εθελοντών, των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών και χρησιμοποιείται στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το ECVET πρέπει να είναι συμβατό με το ECTS, για να λειτουργήσει ως γέφυρα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το Europass δημιουργήθηκε με την απόφαση αριθ 2241/24 / ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 24, σχετικά με το ενιαίο κοινοτικό πλαίσιο για τη διαφάνεια των επαγγελματικών προσόντων και ικανοτήτων. Οι Ευρωπαϊκές αρχές για τον προσδιορισμό και την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης συμφωνήθηκαν με τη μορφή συμπερασμάτων του Συμβουλίου το 24. Για την εφαρμογή του ECVET θα λαμβάνονται υπόψη αυτές οι αρχές. Το EQCM εγκρίθηκε μέσω της σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 26, σχετικά με τη διακρατική κινητικότητα εντός της Κοινότητας για σκοπούς εκπαίδευσης και κατάρτισης (Ευρωπαϊκός Χάρτης Ποιότητας για την Κινητικότητα). Αναφέρει στο σημείο 8 του παραρτήματος του ότι, όταν η κινητικότητα αναλαμβάνεται από μεμονωμένα άτομα, «οι συμμετέχοντες θα πρέπει να λάβουν βοήθεια προκειμένου να διευκολυνθεί η αναγνώριση και πιστοποίηση» των αποτελεσμάτων. Το ECVET αποσκοπεί στο 6

7 να στηρίξει την ποιότητα της κινητικότητας των μεμονωμένων ατόμων, όπως απαιτείται από την προαναφερθείσα σύσταση. Το EQF δρομολογήθηκε το 28 με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το Ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων (ΕΠΕΠ) ως εργαλείο αναφοράς για τη σύγκριση των επιπέδων των προσόντων στα εθνικά συστήματα προσόντων και επίσης στα συστήματα προσόντων που έχουν διαμορφωθεί από διεθνείς κλαδικούς οργανισμούς. Το ECVET θα συμπληρώνει και θα στηρίζεται σε κοινές έννοιες και αρχές με το EQF. Πράγματι, το ECVET χρησιμοποιεί το EQF ως το επίπεδο αναφοράς για τα προσόντα. Τέλος, η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού συστήματος ακαδημαϊκών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET) ήταν το αντικείμενο της σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 29. Το ECVET δεν εφαρμόζεται στην αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στον τομέα των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων, όπως αυτή εξασφαλίζεται από την οδηγία 25/36 / ΕΚ του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 25, διότι το ECVET δεν είναι ένα εργαλείο για τη χορήγηση δικαιωμάτων στους μετανάστες στην αναγνώριση των προσόντων τους που αποκτήθηκαν σε ένα κράτος μέλος με σκοπό την άσκηση ενός νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος σε άλλο κράτος μέλος. Σε μια τέτοια περίπτωση, μόνο μία Οδηγία επιβάλλει νομικά δεσμευτικές υποχρεώσεις στις αρχές των κρατών μελών. Ορισμοί Για τους σκοπούς του Μνημονίου Κατανόησης MoU, οι ορισμοί που θα χρησιμοποιηθούν είναι οι ακόλουθοι: 1. «Αξιολόγηση»: το επίσημο αποτέλεσμα μιας διαδικασίας αξιολόγησης και επικύρωσης, το οποίο επιτυγχάνεται όταν ο αρμόδιος φορέας διαπιστώνει ότι ένα άτομο έχει επιτύχει μαθησιακά αποτελέσματα που ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες προδιαγραφές. 2. «Μαθησιακά αποτελέσματα»: Βεβαίωση όσων ο εκπαιδευόμενος γνωρίζει, κατανοεί και μπορεί να κάνει μετά την ολοκλήρωση μιας μαθησιακής διαδικασίας και τα οποία ορίζονται από την άποψη των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων. 3. «Μονάδα των αποτελεσμάτων» (μονάδα): συστατικό στοιχείο ενός τίτλου προσόντων, που αποτελείται από ένα συνεκτικό 7

8 σύνολο γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, που μπορούν να αξιολογηθούν και να επικυρωθούν 4. «Ακαδημαϊκές μονάδες για μαθησιακά αποτελέσματα" (Πιστωτικές): ατομικό σύνολο των αποτελεσμάτων που έχουν αξιολογηθεί και τα οποία μπορούν να συσσωρευθούν για την απόκτηση επαγγελματικού προσόντος ή να μεταφερθούν σε άλλα μαθησιακά προγράμματα ή επαγγελματικά προσόντα. 5. «Αρμόδιος φορέας»: ο φορέας που είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό και τη χορήγηση τίτλων προσόντων ή για την αναγνώριση μονάδων ή άλλων λειτουργιών που συνδέονται με το ECVET, όπως η απονομή βαθμών ECVET στα προσόντα και τις μονάδες, η αξιολόγηση, η επικύρωση και η αναγνώριση των αποτελεσμάτων, σύμφωνα με τους κανόνες και τις πρακτικές των συμμετεχουσών χωρών 6. «Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων»: μέθοδοι και διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για να διαπιστωθεί ο βαθμός στον οποίο ο εκπαιδευόμενος έχει όντως αποκτήσει τις συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 7. «Επικύρωση αποτελεσμάτων»: η διαδικασία με την οποία επιβεβαιώνεται ότι ορισμένα αξιολογηθέντα μαθησιακά αποτελέσματα που έχει αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος, αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα αποτελέσματα τα οποία μπορεί να απαιτούνται για μια μονάδα ή ένα προσόν 8. «Αναγνώριση των αποτελεσμάτων»: η διαδικασία που πιστοποιεί ότι έχει επιτευχθεί επίσημα ένα μαθησιακό αποτέλεσμα μέσω της χορήγησης των μονάδων ή επαγγελματικών προσόντων 9. «Βαθμοί ECVET»: η αριθμητική έκφραση της συνολικής βαρύτητας των αποτελεσμάτων σε έναν τίτλο προσόντων και της σχετικής βαρύτητας των μονάδων σε σχέση με τα προσόντα. Γενικοί και ειδικοί στόχοι του Μνημονίου. Σύμφωνα με τη Σύσταση του 29 της ΕΕ, το ECVET αποτελεί τεχνικό πλαίσιο για τη μεταφορά, την αναγνώριση και, ενδεχομένως, τη συσσώρευση των αποτελεσμάτων ενός προσώπου με σκοπό την απόκτηση επαγγελματικού προσόντος. Τα εργαλεία και η μεθοδολογία του ECVET περιλαμβάνουν την περιγραφή των επαγγελματικών προσόντων σε μονάδες αποτελεσμάτων με συνδεδεμένους βαθμούς, μια διαδικασία μεταφοράς και συσσώρευσης και συμπληρωματικά έγγραφα, όπως συμφωνίες μάθησης, πρακτικά καταγραφής αποτελεσμάτων και οδηγούς χρήσης του ECVET. Το ECVET αποσκοπεί στο να διευκολύνει την αναγνώριση των αποτελεσμάτων σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία στο πλαίσιο της κινητικότητας, για το σκοπό της απόκτησης ενός τίτλου προσόντων. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το ECVET δεν συνεπάγεται κανένα 8

9 νέο δικαίωμα για τους πολίτες στο να αποκτήσουν την αυτόματη αναγνώριση αποτελεσμάτων ή βαθμών. Η εφαρμογή του για ένα συγκεκριμένο τίτλο προσόντων, είναι σε συμφωνία με τη νομοθεσία, τους κανόνες και τους κανονισμούς που ισχύουν στα κράτη μέλη και βασίζεται στις ακόλουθες αρχές και τεχνικές προδιαγραφές: 1. Μονάδες των αποτελεσμάτων: Μια μονάδα είναι μια συνιστώσα ενός τίτλου προσόντων, που αποτελείται από ένα συνεκτικό σύνολο γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που μπορούν να αξιολογούνται και να πιστοποιούνται με τους σχετικούς βαθμούς ECVET. Ένας τίτλος προσόντων περιλαμβάνει καταρχήν περισσότερες από μία ενότητες και απαρτίζεται από το σύνολο των μονάδων. Έτσι, ο εκπαιδευόμενος μπορεί να αποκτήσει έναν τίτλο προσόντων συσσωρεύοντας τις απαιτούμενες μονάδες, τις οποίες επιτυγχάνει σε διάφορες χώρες και σε διάφορα πλαίσια (τυπικά και, κατά περίπτωση, μη-τυπικά και άτυπα), με σεβασμό στην εθνική νομοθεσία σχετικά με τη συσσώρευση μονάδων και την αναγνώριση των αποτελεσμάτων. Οι μονάδες που συνθέτουν ένα επαγγελματικό προσόν θα πρέπει: - να περιγράφονται με σαφή και κατανοητό τρόπο, με αναφορά στις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που περιέχονται σε αυτά, - να δομούνται και να οργανώνονται με συνεκτικό τρόπο σε σχέση με το συνολικό επαγγελματικό προσόν, - να είναι δομημένες με τέτοιο τρόπο που καθιστά δυνατή τη χωριστή αξιολόγηση και επικύρωση των αποτελεσμάτων που περιλαμβάνονται στη μονάδα. Μια μονάδα μπορεί να είναι εξειδικευμένη για ένα επαγγελματικό προσόν ή κοινή σε πολλούς τίτλους προσόντων. Τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα που καθορίζουν μια μονάδα είναι ανεξάρτητα από τον τόπο ή τον τρόπο με τον οποίο αυτά έχουν επιτευχθεί. Έτσι, η μονάδα δεν πρέπει να συγχέεται με μια συνιστώσα ενός επίσημου προγράμματος παροχής εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Οι κανόνες και οι διαδικασίες για τον καθορισμό των χαρακτηριστικών των ενοτήτων αποτελεσμάτων και για το συνδυασμό και τη συσσώρευση μονάδων για ένα συγκεκριμένο τίτλο προσόντων καθορίζονται από τα αρμόδια ιδρύματα και τους εταίρους που συμμετέχουν στη διαδικασία κατάρτισης σύμφωνα με τους εθνικούς ή περιφερειακούς κανόνες. Οι προδιαγραφές μιας μονάδας πρέπει να περιλαμβάνουν: - τον γενικό τίτλο της μονάδας, - τον γενικό τίτλο του επαγγελματικού προσόντος (ή των επαγγελματικών προσόντων) που αφορά η μονάδα, ανάλογα με την περίπτωση, - τα στοιχεία αναφοράς του τίτλου προσόντων σύμφωνα με το επίπεδο του EQF και, όπου σκόπιμο, το επίπεδο του εθνικού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων (NQF), με τις πιστωτικές μονάδες του ECVET που συνδέονται με τα προσόντα, - τα μαθησιακά αποτελέσματα που περιλαμβάνονται στη μονάδα, - τις διαδικασίες και τα κριτήρια για την αξιολόγηση αυτών των αποτελεσμάτων, - τους βαθμούς ECVET που συνδέονται με τη μονάδα, - τη διάρκεια ισχύος της μονάδας, ανάλογα με την περίπτωση. 2. Μεταφορά και συσσώρευση αποτελεσμάτων, συμπράξεις ECVET: Στο ECVET, οι μονάδες αποτελεσμάτων 9

10 που επιτυγχάνονται σε ένα πλαίσιο αξιολογούνται και στη συνέχεια, κατόπιν θετικής αξιολόγησης, μεταφέρονται σε άλλο πλαίσιο. Σε αυτό το δεύτερο πλαίσιο, επικυρώνονται και αναγνωρίζονται από το αρμόδιο ίδρυμα ως μέρος των απαιτήσεων για την αναγνώριση της επιτυχίας του στόχου. Οι μονάδες των αποτελεσμάτων μπορεί στη συνέχεια να συσσωρεύονται για την απόκτηση του συγκεκριμένου τίτλου, σύμφωνα με τους εθνικούς ή περιφερειακούς κανόνες. Οι διαδικασίες και οι κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση, την επικύρωση, τη συσσώρευση και την αναγνώριση των μονάδων των αποτελεσμάτων καθορίζονται από τα σχετικά αρμόδια ιδρύματα και τους εταίρους που συμμετέχουν στη διαδικασία κατάρτισης. Η μεταφορά πιστωτικών μονάδων βάσει του ECVET και η εφαρμογή της στα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται σε επίσημα μαθησιακά πλαίσια πρέπει να διευκολύνεται με τη δημιουργία συμπράξεων και δικτύων μεταξύ των αρμόδιων ιδρυμάτων, καθένα από τα οποία έχει το δικαίωμα, στο δικό του περιβάλλον, να χορηγεί τίτλους προσόντων ή μονάδες ή να παρέχει πιστωτικές μονάδες για την μεταφορά και επικύρωση των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων. Η δημιουργία συμπράξεων αποβλέπει στα εξής: - την παροχή ενός γενικού πλαισίου συνεργασίας και δικτύωσης μεταξύ των εταίρων, που καθορίζεται σε μνημόνια κατανόησης (MoU) με τα οποία εδραιώνεται ένα κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης, - τη διευκόλυνση των εταίρων στο σχεδιασμό των ειδικών ρυθμίσεων για την μεταφορά των πιστωτικών μονάδων για τους εκπαιδευόμενους. Το MoU θα πρέπει να επιβεβαιώνei ότι οι εταίροι: - αποδέχθηκαν ο ένας τον άλλο σαν όργανα, - αποδέχθηκαν ως ικανοποιητικά τα κριτήρια και τις διαδικασίες των άλλων για τους σκοπούς της μεταφοράς πιστωτικών μονάδων την διασφάλιση της ποιότητας, την αξιολόγηση, την επικύρωση και την αναγνώριση, - συμφώνησαν τους όρους για τη λειτουργία της εταιρικής τους σχέσης, όπως τους στόχους, τη διάρκεια και τις ρυθμίσεις επανεξέτασης του μνημονίου - συμφώνησαν σχετικά με τη συγκρισιμότητα των σχετικών προϊόντων για τους σκοπούς της μεταφοράς πιστωτικών επαγγελματικών προσόντων, χρησιμοποιώντας τα επίπεδα αναφοράς που καθορίζονται από το EQF, - προσδιόρισαν τους άλλους παράγοντες και τα αρμόδια ιδρύματα που μπορούν να συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία και τις λειτουργίες της. Για την εφαρμογή του ECVET σε μαθησιακά αποτελέσματα που επιτυγχάνονται σε μη-τυπικά και άτυπα μαθησιακά πλαίσια ή εκτός του πλαισίου του μνημονίου συμφωνίας, το αρμόδιο ίδρυμα το οποίο δικαιούται να χορηγεί τίτλους προσόντων ή ενότητες ή να παρέχει ακαδημαϊκές μονάδες πρέπει να θεσπίσει διαδικασίες και μηχανισμούς για τον προσδιορισμό, την επικύρωση και αναγνώριση αυτών των αποτελεσμάτων μέσω της χορήγησης των αντίστοιχων μονάδων και των σχετικών βαθμών ECVET. 3. Συμφωνία μάθησης και προσωπική μεταγραφή: Για την πραγματοποίηση μεταφοράς πιστωτικών μονάδων συμμετέχουν δύο εταίροι και ένας συγκεκριμένος διακινούμενος εκπαιδευόμενος, συνάπτεται συμφωνία εκμάθησης μεταξύ των δύο αρμοδίων ιδρυμάτων που 1

11 συμμετέχουν στη διαδικασία κατάρτισης και πιστοποίησης και του εκπαιδευομένου, στο πλαίσιο του MoU. Θα πρέπει: - να διακρίνει μεταξύ των οργανισμών «προέλευσης» και «φιλοξενίας» (ο οργανισμός «προέλευσης» είναι ο οργανισμός ο οποίος επικυρώνει και αναγνωρίζει τα μαθησιακά αποτελέσματα που έχει επιτύχει ο εκπαιδευόμενος. Ο οργανισμός «φιλοξενίας» είναι αυτός που παρέχει και αξιολογεί τα επιτευχθέντα μαθησιακά αποτελέσματα), - να προσδιορίζει τους ιδιαίτερους όρους μιας περιόδου κινητικότητας, όπως τα στοιχεία ταυτότητας του εκπαιδευόμενου, κατά τη διάρκεια της περιόδου κινητικότητας, τα μαθησιακά αποτελέσματα που αναμένεται να επιτευχθούν και τους σχετικούς βαθμούς ECVET. Η συμφωνία μάθησης θα πρέπει να ορίζει ότι, αν ο εκπαιδευόμενος επιτύχει τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα και αυτά έχουν αξιολογηθεί θετικά από το ίδρυμα «φιλοξενίας», το ίδρυμα «προέλευσης» πρέπει να τα επικυρώσει και να τα αναγνωρίσει ως μέρος των απαιτήσεων για την απόκτηση του τυπικού προσόντος, σύμφωνα με με τους κανόνες και τις διαδικασίες που έχουν καθοριστεί από τον αρμόδιο φορέα. Μεταφορά μεταξύ εταίρων μπορεί να πραγματοποιηθεί για μαθησιακά αποτελέσματα που επιτυγχάνονται σε τυπικά και, κατά περίπτωση, μη-τυπικά και άτυπα πλαίσια. Έτσι, η μεταφορά πιστωτικών μονάδων για τα επιτευχθέντα μαθησιακά αποτελέσματα έχει τρία στάδια: Το ίδρυμα «φιλοξενίας» αξιολογεί τα επιτευχθέντα μαθησιακά αποτελέσματα και χορηγεί πιστωτικές μονάδες στον εκπαιδευόμενο. Τα επιτευχθέντα μαθησιακά αποτελέσματα και οι αντίστοιχες μονάδες ECVET καταχωρίζονται στο «πρακτικό» του εκπαιδευόμενου (έγγραφο στο οποίο καταγράφονται λεπτομερώς τα αξιολογημένα μαθησιακά αποτελέσματα του εκπαιδευόμενου, οι μονάδες και οι βαθμοί ECVET που απονέμονται), Το ίδρυμα «προέλευσης» πιστοποιεί τις πιστωτικές μονάδες ως έγκυρη απόδειξη των αποτελεσμάτων του εκπαιδευόμενου, Το ίδρυμα «προέλευσης» αναγνωρίζει τα μαθησιακά αποτελέσματα που έχουν αποκτηθεί. Η αναγνώριση αυτή οδηγεί στη χορήγηση των ενοτήτων και των αντίστοιχων βαθμών ECVET, σύμφωνα με τους κανόνες του συστήματος «προέλευσης» Η επικύρωση και η αναγνώριση από το αρμόδιο ίδρυμα «προέλευσης», εξαρτάται από την επιτυχή αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από το αρμόδιο ίδρυμα «φιλοξενίας», σύμφωνα με τις διαδικασίες του και τα κριτήρια διασφάλισης της ποιότητας. 4. Οι βαθμοί ECVET: οι βαθμοί ECVET παρέχουν συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα επαγγελματικά προσόντα και τις μονάδες σε αριθμητική μορφή. Δεν έχουν καμία αξία ανεξάρτητα από τα μαθησιακά αποτελέσματα για το συγκεκριμένο επαγγελματικό προσόν στο οποίο αναφέρονται και αντανακλούν την επίτευξη και τη συσσώρευση μονάδων. Για να καταστεί δυνατή μια κοινή προσέγγιση για τη χρήση των βαθμών ECVET, εφαρμόζεται κατά σύμβαση μία ρύθμιση σύμφωνα με την οποία διατίθενται 6 βαθμοί για τα μαθησιακά αποτελέσματα που αναμένεται να 11

12 επιτευχθούν σε ένα έτος επίσημης πλήρους φοίτησης σε ΕΕΚ (VET). Στο ECVET η χορήγηση των βαθμών γίνεται συνήθως σε δύο φάσεις: Αρχικά χορηγούνται βαθμοί ECVET σε έναν τίτλο προσόντων συνολικά και, στη συνέχεια, στα μέρη που απαρτίζεται. Για ένα συγκεκριμένο επαγγελματικό προσόν, λαμβάνεται ως σημείο αναφοράς ένα τυπικό πλαίσιο μάθησης και, επί τη βάσει της σύμβασης έχει ανατεθεί ο συνολικός αριθμός των βαθμών για τα εν λόγω προσόντα. Από το σύνολο αυτό, οι βαθμοί ECVET στη συνέχεια κατανέμονται σε κάθε μονάδα σύμφωνα με τη σχετική βαρύτητα τους εντός του τίτλου. Για τα προσόντα τα οποία δεν υπάρχει αναφορά σε επίσημο μαθησιακό δίαυλο, οι πιστωτικές μονάδες του ECVET μπορεί να διατεθούν μέσω εκτιμήσεως σε σύγκριση με άλλο επαγγελματικό προσόν για τον οποίο υπάρχει επίσημο πλαίσιο αναφοράς. Για τη διαπίστωση της συγκρισιμότητας των επαγγελματικών προσόντων, το αρμόδιο ίδρυμα πρέπει να έχει ως αναφορά το ισοδύναμο επίπεδο EQF ή, ενδεχομένως, το επίπεδο NQF, ή την ομοιότητα των αποτελεσμάτων σε έναν πολύ συναφή επαγγελματικό τομέα. Η σχετική βαρύτητα μιας μονάδας αποτελεσμάτων, σε σχέση με τα προσόντα, θα πρέπει να καθορίζεται σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια ή συνδυασμό τους: Η σχετική σημασία των αποτελεσμάτων που απαρτίζουν την μονάδα, για τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας, για την ανέλιξη σε άλλα επίπεδα επαγγελματικών προσόντων ή για την κοινωνική ένταξη, Η πολυπλοκότητα, εμβέλεια και έκταση των αποτελεσμάτων στην μονάδα, Η προσπάθεια που απαιτείται από τον εκπαιδευόμενο για να αποκτήσει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται για τη μονάδα. Η σχετική βαρύτητα κάθε συγκεκριμένης μονάδας κοινής σε περισσότερους τίτλους προσόντων, όπως εκφράζεται σε βαθμούς ECVET, μπορεί να ποικίλλει από το ένα από αυτά τα προσόντα στο άλλο. Η χορήγηση βαθμών ECVET αποτελεί τμήμα του σχεδιασμού των επαγγελματικών προσόντων και των μονάδων. Παράγονται από τον αρμόδιο φορέα που είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό και τη συντήρηση των προσόντων ή ειδικά εξουσιοδοτημένο φορέα για αυτό το έργο. Σε χώρες όπου υπάρχει ήδη ένα εθνικό σύστημα βαθμών, τα οικεία αρμόδια ιδρύματα θεσπίζουν ρυθμίσεις για τη μετατροπή των εθνικών βαθμών πιστωτικών μονάδων σε βαθμούς ECVET. Η επιτυχής ολοκλήρωση ενός προσόντος ή μιας μονάδας, συνεπάγεται τη χορήγηση των σχετικών βαθμών ECVET, ανεξάρτητα από τον πραγματικό χρόνο που απαιτείται για την επίτευξή τους. Συνήθως, η μεταφορά μιας μονάδας συνεπάγεται τη μεταφορά των αντίστοιχων βαθμών ECVET, έτσι ώστε να περιλαμβάνονται και η αναγνώριση των μεταφερόμενων αποτελεσμάτων, σύμφωνα με τους εθνικούς ή περιφερειακούς κανόνες. Εναπόκειται στο αρμόδιο ίδρυμα να επανεξετάζει, οσάκις απαιτείται, τους βαθμούς ECVET που πρέπει να ληφθούν υπόψη, εφ 'όσον οι κανόνες και οι μεθοδολογίες που προβλέπονται για το σκοπό αυτό είναι διαφανείς και υποστηρίζονται από αρχές διασφάλισης ποιότητας. Κάθε τίτλος προσόντων 12

13 που αποκτάται μέσω της μη τυπικής ή άτυπης μάθησης για την οποία μπορεί να προσδιοριστεί ένας επίσημος μαθησιακός δίαυλος αναφοράς, καθώς και οι αντίστοιχες μονάδες, φέρουν τον ίδιο αριθμό βαθμών ECVET ως σημείο αναφοράς, διότι επιτυγχάνονται τα ίδια μαθησιακά αποτελέσματα. Το «CertEnt - Εφαρμογή του ECVET και του ECTS για την Πιστοποίηση αποτελεσμάτων και την Αξιολόγηση του Επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στον τομέα των Κατασκευών» είναι ένα πολυμερές σχέδιο για την ανάπτυξη της καινοτομίας (MP DOI), το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του τομεακού προγράμματος Leonardo da Vinci του προγράμματος της ΕΕ για τη Δια Βίου Μάθηση 27-13, σχεδιάστηκε για την επίτευξη των γενικών στόχων που αναφέρθηκαν παραπάνω με ιδιαίτερη αναφορά στον τομέα της κατασκευής, με έμφαση στην τοποθέτηση σε διαφάνειας και στην αναγνώριση των ικανοτήτων του επαγγελματικού περιγράμματος του επιχειρηματία στον κατασκευαστικό τομέα. Το έργο χρηματοδοτείται στα πλαίσια της Προτεραιότητας 1: «Εφαρμογή του ECVET για τη διαφάνεια και την αναγνώριση των αποτελεσμάτων και των προσόντων» της πρόσκλησης Leonardo da Vinci Toi 212, και ως εκ τούτου έχει ως στόχο να εφαρμόσει τα ευρωπαϊκά εργαλεία και πλαίσια EQF, ECVET, ECTS, και το Europass να θέσει σε διαφάνεια και αναγνώριση σε όλη την Ευρώπη των αποτελεσμάτων και των προσόντων του επιχειρηματία στην κατασκευή, ιδιαίτερα μέσω της δημιουργίας ενός μνημονίου κατανόησης ECVET που καθορίζει το πεδίο προσόντων όσον αφορά τα μαθησιακά αποτελέσματα, χαρτογραφώντας τα στο ΕΠΕΠ μέσω των εθνικών και περιφερειακών πλαισίων και συστημάτων επαγγελματικών προσόντων, το σχεδιασμό προσόντων σε μεταφερόμενες μονάδες αποτελεσμάτων με κατανομή των πιστωτικών μονάδων, καθώς και μέσω της εφαρμογής της (συμφωνίες σπουδών, Απονομή πιστωτικών μονάδων, Μεταφορά επικύρωση και συσσώρευση) μέσω της συνδεδεμένης με την ΕΕΚ και - εάν απαιτείται - προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με ευέλικτους μηχανισμούς για την επικύρωση, μεταφορά και αναγνώριση των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται σε τυπικό, άτυπο και μη τυπικό πλαίσιο, καθώς επίσης και την ενσωμάτωση και τον πολλαπλασιασμό αυτών των αποτελεσμάτων. Η ομάδα του προγράμματος περιλαμβάνει σημαντικές ΕΕΚ και παρόχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κοινωνικούς εταίρους και επίσης ΜΜΕ, που δραστηριοποιούνται στον τομέα των κατασκευών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο (στην Ιταλία, το Centro Edile per la Sicurezza e la Formazione di Perugia, το Centro per la Formazione e Sicurezza in Edilizia di Arezzo, και το Centro Edile per la Formazione e la Sicurezza di Udine. στην Ισπανία, το Fundación Laboral de la CONSTRUCCION. Στη Γερμανία το Πανεπιστήμιο της Βρέμης και το Institut Technik und Bildung. Στη Γαλλία, Group Intérêt Public Formation Continue Insertion Professionnelle και η 13

14 Delorette Consulting SARL. Στο Βέλγιο, το Formation PME Liège-Huy- Waremme, στην Κύπρο, η Συνομοσπονδία Εργαζομένων Κύπρου, στην Ελλάδα, η Econometrica ΕΠΕ), καθώς και τα δημόσια ιδρύματα αρμόδια στον τομέα της ΕΕΚ σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο (ειδικότερα, τις ιταλικές περιφέρειες της Τοσκάνης και της Ούμπρια και τις επαρχίες του Αρέτσο και της Περούτζια. The project is aimed to apply ECVET to European entrepreneurs, particularly of Construction sector, through development, testing and implementation of a new European sectoral qualification system incorporating EQF, ECVET and Europass, able to overcome fragmentation of territorial (national and also regional, if regions are competent in VET matter) qualifications systems. Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την εφαρμογή του ECVET στους ευρωπαίους επιχειρηματίες, του τομέα των κατασκευών ειδικότερα, μέσα από την ανάπτυξη, τη δοκιμή και την εφαρμογή ενός νέου ευρωπαϊκού συστήματος τομεακών προσόντων που ενσωματώνει το EQF, το ECVET και το Europass, που θα είναι σε θέση να ξεπεράσει τον κατακερματισμό των εδαφικών (εθνικών και περιφερειακών, εάν οι περιφέρειες είναι αρμόδιες για θέματα ΕΕΚ) συστημάτων επαγγελματικών προσόντων. Για το σκοπό αυτό προβλέπονται οι εξής ειδικοί στόχοι: - Ο καθορισμός και η εφαρμογή των επιχειρησιακών και μεταβιβάσιμων μεθόδων και κατευθυντήριων γραμμών για το σχεδιασμό του σχετικού επαγγελματικού προσόντος σε μονάδες αποτελεσμάτων με την απονομή βαθμών ECVET, με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές του ECVET (στην πραγματικότητα, ακόμα και αν είναι σπάνιες οι χώρες της ΕΕ, όπως το Βέλγιο, που έχουν συγκεκριμένους κανόνες και συστήματα για την αναγνώριση, η ανάπτυξη και η πιστοποίηση των ικανοτήτων του επιχειρηματία, δεν ακολουθεί κοινές Ευρωπαϊκές αρχές και εργαλεία για τη διαφάνεια και την αναγνώριση των αποτελεσμάτων και των επαγγελματικών προσόντων). - Δοκιμή των μονάδων αποτελεσμάτων που βασίζονται στα τομεακά προσόντα του επιχειρηματία, με τις σχετικές διαδικασίες για την αξιολόγηση, τη μεταφορά, την επικύρωση και τη συσσώρευση των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται σε τυπικό, άτυπο και μη τυπικό πλαίσιο (για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι θεμελιώδης η διαδικασία έγκρισης, από τις εθνικές / περιφερειακές αρχές που είναι αρμόδιες στον τομέα της ΕΕΚ και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και την εφαρμογή των υφιστάμενων εδαφικών κανονισμών των διατάξεων ECVET για το περιεχόμενο του Μνημονίου, με το οποίο θα καταστούν εφαρμόσιμα τα νέα σχεδιασμένα προσόντα και θα συμμετάσχουν στην εφαρμογή του οι υπογράφοντες). - Ο σχεδιασμός και η δοκιμή των ειδικών προτύπων ποιότητας ECVET για την εφαρμογή των νέων Ευρωπαϊκών τομεακών προσόντων του «Επιχειρηματία στις Κατασκευές» σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες σε εθνικό / περιφερειακό επίπεδο, επίσης, την έκδοση σήματος ποιότητας 14

Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET)

Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 31.10.2006 SEC(2006) 1431 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

Το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων για τη δια βίου μάθηση (ΕΠΕΠ)

Το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων για τη δια βίου μάθηση (ΕΠΕΠ) Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελµατικών Προσόντων Το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων για τη δια βίου μάθηση (ΕΠΕΠ) Η Άμεση Ευρώπη είναι μια υπηρεσία που σας βοηθά να βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματά

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET)

Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ECVET : ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 2 Οκτωβρίου 2006, Espoo ECVET : Προσχέδιο τεχνικών προδιαγραφών Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και

Διαβάστε περισσότερα

ATLEC. Υποστηρικτική Τεχνολογία Μάθησης μέσω Ενιαίου Εκπαιδευτικού Προγράμματος

ATLEC. Υποστηρικτική Τεχνολογία Μάθησης μέσω Ενιαίου Εκπαιδευτικού Προγράμματος ATLEC Υποστηρικτική Τεχνολογία Μάθησης μέσω Ενιαίου Εκπαιδευτικού Προγράμματος Προφίλ εργασίας του ICT-AT εκπαιδευτή Ivan TRAINA, Department of Education Studies - University of Bologna Evert-Jan HOOGERWERF,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης. Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών

Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης. Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Βόλου για

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τους χρήστες του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων ECTS

Οδηγός για τους χρήστες του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων ECTS Οδηγός για τους χρήστες του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων ECTS Εκπαίδευση και Κατάρτιση Το ίκτυο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct είναι µια υπηρεσία που σας βοηθάει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK (CAF)

ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK (CAF) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009

ΟΔΗΓΙΕΣ. L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/28/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΗ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ" υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο PRODI και τον αντιπρόεδρο KINNOCK 1 1. Εισαγωγή Κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 14.11.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 315/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή απόδοση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΠΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

L 347/320 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013

L 347/320 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 L 347/320 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ B ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Γ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Νοέμβριος 2007 Σελ. 1 / 278

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2014/25/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2014/25/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 28.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 94/243 ΟΔΗΓΙΑ 2014/25/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 5.10.1999 COM(1999) 464 ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η Στρατηγική για την Εσωτερική Αγορά της Ευρώπης ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

L 115/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.4.2013

L 115/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.4.2013 L 115/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.4.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 346/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Απριλίου 2013 σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης Ευρωπαϊκή Ένωση για την Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ENQA), 2009, Ελσίνκι,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών. Έκδοση 2.0 Σεπτέμβριος 2009. Η πρωτοβουλία είναι δική σας! ΤΩΡΑ. Πληροφορίες για τον ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών. Έκδοση 2.0 Σεπτέμβριος 2009. Η πρωτοβουλία είναι δική σας! ΤΩΡΑ. Πληροφορίες για τον ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών Έκδοση 2.0 Σεπτέμβριος 2009 Η πρωτοβουλία είναι δική σας! ΤΩΡΑ Πληροφορίες για τον ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για τον SEPA Ενημερωτικά φυλλάδια του EPC* Making

Διαβάστε περισσότερα

Business Strategy Development Training No. LLP-LDV-TOI-2011-LT-0093 1

Business Strategy Development Training No. LLP-LDV-TOI-2011-LT-0093 1 Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τις απόψεις του συντάκτη της και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 Ο ΗΓΟΣ Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2013 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 285/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου:

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: «Παραγωγή Πολυχρηστικών Οδηγών» Πράξη «Υποστήριξη δράσεων διαχείρισης της ηλικίας στο ελληνικό εμπόριο» (Κωδικός ΟΠΣ: 296256) Παραδοτέο Π3:

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης

Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Εν κινήσει: μάθηση και κινητικότητα συγκλίνουν Τα κράτη μέλη οδεύουν προς την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος πιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Υπό των φοιτητών: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΦΤΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques. Πρόταση

CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques. Πρόταση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 COM(2011) 615 final/2 2011/0276 (COD) CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη

Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη Περίληψη Η παρούσα έκθεση πραγματεύεται το ζήτημα της ευρύτερης ανάδειξης της μάθησης που αποκτάται εκτός

Διαβάστε περισσότερα