ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 340/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 340/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α"

Transcript

1 ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 340/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 25 η Μαΐου 2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, με την εξής σύνθεση: Προεδρεύων: Αριστομένης Κομισόπουλος Μέλη: Φαίδων Στράτος Βασίλης Πατσουράτης, λόγω δικαιολογημένου κωλύματος του τακτικού μέλους Γαρυφαλιάς Αθανασίου, Δημήτριος Γιαννέλης, και Ελίζα Αλεξανδρίδου Γραμματέας: Όλγα-Ανίτα Ραφτοπούλου, λόγω δικαιολογημένου κωλύματος της τακτικής Γραμματέως Αικατερίνης Τριβέλη. Θέμα της συνεδρίασης ήταν η λήψη απόφασης επί της από (αριθ. ημ. πρωτ. 1739) προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει, της απόκτησης από την εταιρεία Smith & Nephew International B.V. του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Plus Orthopedics Holding AG. Στην αρχή της συζήτησης, τον λόγο έλαβε η Αλεξάνδρα-Μαρία Ταραμπίκου, Προϊσταμένη του Β Τμήματος της Α Διεύθυνσης Εφαρμογής της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού (εφεξής Γ.Δ.Α.), λόγω δικαιολογημένου κωλύματος της Γενικής Εισηγήτριας Σοφίας Καμπερίδου, Προϊσταμένης της Α Διεύθυνσης Εφαρμογής της Γ.Δ.Α., η οποία ανέπτυξε συνοπτικά τη με αριθ. πρωτ. 2877/ γραπτή εισήγηση της Γ.Δ.Α. και πρότεινε, με βάση όσα αναφέρονται αναλυτικά στην εισήγηση, να επιτραπεί, σύμφωνα με το άρθρο 4δ παρ. 3 ν.703/77, ως ισχύει, η από (με αριθ. πρωτ. 1739) γνωστοποιηθείσα από την εταιρεία Smith & Nephew International B.V., σύμφωνα με το άρθρο 4β του ιδίου ως άνω νόμου, εξαγορά του 100% του ονομαστικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Plus Orthopedics Holding AG, δεδομένου ότι δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη δυνατότητά της να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στις επί μέρους αγορές στις οποίες αφορά. Κατόπιν η Επιτροπή Ανταγωνισμού Τμήμα Α διασκέφθηκε και αφού έλαβε υπόψη της όλα τα στοιχεία του φακέλου της κρινόμενης υπόθεσης και την Εισήγηση της Γ.Δ.Α., ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ: 1 Από την παρούσα απόφαση έχουν παραλειφθεί, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ.7 του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΦΕΚ 1890/Β / ), τα στοιχεία εκείνα, τα οποία κρίθηκε ότι αποτελούν επιχειρηματικό απόρρητο. Στη θέση των στοιχείων που έχουν παραλειφθεί υπάρχει η ένδειξη [ ]. Όπου ήταν δυνατό τα στοιχεία που παραλείφθηκαν αντικαταστάθηκαν με ενδεικτικά ποσά και αριθμούς ή με γενικές περιγραφές (εντός [ ]).

2 2 I. Στις (αριθ. ημ. πρωτ. 1739) η εταιρεία Smith & Nephew International B.V. (εφεξής S&N) γνωστοποίησε στην Υπηρεσία μας, σύμφωνα με το άρθρο 4β ν.703/77, ως ισχύει, την εξαγορά του 100% του ονομαστικού μετοχικού κεφαλαίου (μ.κ.) της εταιρείας Plus Orthopedics Holding AG (εφεξής Ρ.Ο.H.) και την, δια της πράξεως αυτής, απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου επί της εξαγοραζόμενης και των ελεγχόμενων από αυτήν επιχειρήσεων. Ειδικότερα: Δυνάμει της από Σύμβασης Αγοράς Μετοχών (εφεξής Σ.Α.Μ.), η οποία υπεγράφη μεταξύ της γνωστοποιούσας και των ελεγχόντων (κατά 100%) την Ρ.Ο.H. μετόχων, ήτοι των Dr. U. S., Dr. R. R., Hyos Invest Holding AG, και Active Investor AG, οι τελευταίοι θα πωλήσουν και, κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής θα μεταβιβάσουν στη S&N την πλήρη κυριότητα των μετοχών της P.O.Η., περιλαμβανομένων και των θυγατρικών και συνδεδεμένων επιχειρήσεων των οποίων το κεφάλαιο κατέχει άμεσα ή έμμεσα. Το αντάλλαγμα που θα καταβάλει η αγοράστρια στους πωλητές για την απόκτηση των μετοχών της εξαγοραζόμενης συνίσταται σε ένα συγκεκριμένο χρηματικό ποσό, όπως αυτό ορίζεται στο Παράρτημα [ ] της Σ.Α.Μ., [ ], που προσδιορίζονται σύμφωνα με τα Άρθρα [ ] της Σ.Α.Μ.. Κατά το άρθρο [ ] της Σ.Α.Μ. η ολοκλήρωση της συναλλαγής υπόκειται στη λήψη όλων των απαιτούμενων κυβερνητικών εγκρίσεων ή στην παρέλευση του χρόνου «αναμονής» που ορίζει η νομοθεσία περί συγκεντρώσεων των χωρών στις οποίες θα γνωστοποιηθεί (Παράρτημα [ ] της Σ.Α.Μ.). Κατά δήλωση της γνωστοποιούσας η κρινόμενη πράξη δεν είναι κοινοτικών διαστάσεων και ως εκ τούτου δεν υπόκειται σε γνωστοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ε.Επ.), αλλά σε γνωστοποίηση, πλην της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού, στις Αρχές Ανταγωνισμού της Γερμανίας, Τουρκίας και Κίνας. Στις 14/5/07 ενημερώθηκαν οι Αρχές Ανταγωνισμού που συμμετέχουν στην Ομάδα Εργασίας της ECA για τις πολλαπλές γνωστοποιήσεις, σχετικά με την γνωστοποίηση της κρινόμενης πράξης. Σημειωτέον ότι η γνωστοποιούσα με την με αριθ.πρωτ. [ ] επιστολή της μας κοινοποίησε μετάφραση των σχετικών αποφάσεων (α) της Γερμανικής Αρχής Ανταγωνισμού (Bundeskartellamt), η οποία έκρινε τη γνωστοποιηθείσα πράξη ως «ήσσονος οικονομικής σημασίας» για την Γερμανική αγορά και συνεπώς ότι «δεν πληροί τις προϋποθέσεις για την έκδοση απαγορευτικής απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 36(1)» της περί ανταγωνισμού νομοθεσίας και (β) της Τουρκικής Αρχής Ανταγωνισμού η οποία την ενέκρινε με το σκεπτικό ότι «η συναλλαγή δεν οδηγεί στη δημιουργία ή ενδυνάμωση δεσπόζουσας θέσης και δεν περιορίζει σημαντικά τον ανταγωνισμό στη σχετική [τουρκική] αγορά». Με τη με αρ.πρωτ. [ ] επιστολή της, η γνωστοποιούσα προσκόμισε το φύλλο της εφημερίδας ΚΕΡΔΟΣ της , στο οποίο δημοσίευσε την γνωστοποιηθείσα πράξη, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4β παρ. 6 ν. 703/77 και στην με αριθ. 305/V/2006 Απόφαση της Ε.Α. (ΦΕΚ 805/Β / ), καθώς και το νόμιμο παράβολο 1050 ευρώ (Διπλότυπο είσπραξης Δ ΔΥΟ Αθήνας ΣΤ / ).

3 3 ΙΙ. ΤΑ ΜΕΡΗ 1. Smith & Nephew International B.V. Η Ολλανδική επενδυτική εταιρεία S&N συστάθηκε το 1987 και έχει ως καταστατικό σκοπό, μεταξύ άλλων, τη «συμμετοχή σε εταιρείες διαχείρισης και διοίκησης», τη σύναψη και χορήγηση δανείων, την εμπορευματοποίηση αδειών και σημάτων και την παροχή υπηρεσιών δημοσίων σχέσεων. Η εταιρεία ανήκει σε Ομιλο επιχειρήσεων του οποίου ηγείται η πολυεθνική Smith & Nephew PLC (εφεξής S&N PLC), που ιδρύθηκε το 1856 στο Ηνωμένο Βασίλειο (Η.Β.) και δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη, κατασκευή και εμπορία ιατρικών προϊόντων στους τομείς της ορθοπεδικής αρθροπλαστικής, του ορθοπεδικού τραύματος, της ενδοσκόπησης και της προηγμένης αντιμετώπισης τραύματος. Η S&N PLC διενεργεί απευθείας πωλήσεις στις αγορές των ΗΠΑ, Καναδά, Η.Β., Γερμανίας, Ιαπωνίας, Αυστραλίας, Γαλλίας, Ιταλίας, Νέα Ζηλανδίας και Ιρλανδίας. Στην Ελληνική αγορά διανέμει ορθοπεδικά προϊόντα της, μέσω της ανεξάρτητης εταιρείας, Hazel Exports Ltd (εφεξής «Hazel»), η οποία εδρεύει στο Η.Β. και αποτελεί την αποκλειστική (για την Ελλάδα) διανομέα της και η οποία με τη σειρά της διαθέτει τα εν λόγω προϊόντα βάσει σύμβασης αποκλειστικής διανομής που έχει συνάψει με την εταιρεία Πέτρος Καραγιάννης Α.Ε. (εφεξής «Καραγιάννης»). Κατά δήλωση της γνωστοποιούσας, ο παγκόσμιος κύκλος εργασιών του Ομίλου S&N PLC, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4στ ν.703/77, το 2005 ανήλθε σε [ ] Ευρώ περίπου (ήτοι [ ] λίρες Αγγλίας) και το 1996 σε [ ] Ευρώ περίπου (ήτοι [ ] δολ. ΗΠΑ) ενώ στην ελληνική αγορά το τελευταίο έτος σε [ ] Ευρώ. 2. Plus Orthopedics Holding AG Η Ρ.Ο.H. εδρεύει στην Ελβετία και ηγείται Ομίλου ο οποίος δραστηριοποιείται στην Αυστρία, το Βέλγιο, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ολλανδία, την Ελλάδα, την Ιαπωνία, το Η.Β., την Ισπανία, τη Γαλλία, την Κίνα και τις ΗΠΑ. H μετοχική της σύνθεση έχει ως ακολούθως: Hyos Invest Holding AG [ ] μετοχές και [ ] %, Dr. U. S. [ ] μετοχές και [ ] % Dr. R. R. [ ] μετοχές και [ ] % και Active Investor AG [ ] μετοχές και [ ] %. Η Ρ.Ο.H. ως Όμιλος δραστηριοποιείται στο σχεδιασμό, ανάπτυξη, κατασκευή και εμπορία εμφυτευμάτων για την αρθροπλαστική ισχίου, γόνατος, μικρών αρθρώσεων και ώμου, ενώ δραστηριοποιείται επίσης στις αγορές του ορθοπεδικού τραύματος, των εμφυτευμάτων σπονδυλικής στήλης και των ορθοβιολογικών προϊόντων. Στην Ελλάδα, δραστηριοποιείται μέσω της θυγατρικής της, Plus Orthopedics Ελλάς Α.Ε. (εφεξής P.O.Hellas), η οποία διανέμει τα προϊόντα του Ομίλου αλλά και ανταγωνιστριών εταιρειών, όπως των RTI Ιnternational (ορθοβιολογικά), CTF Systems Inc (ορθοπεδικό τραύμα), Abbot Laboratories (εμφυτεύματα σπονδυλικής στήλης), Tecres SPA (ορθοπεδική αρθροπλαστική), με τις οποίες - κατά δήλωση της γνωστοποιούσας - δεν έχει συνάψει έγγραφες συμφωνίες συνεργασίας (με εξαίρεση τη συμφωνία με την RTI). Κατά δήλωση της γνωστοποιούσας ο παγκόσμιος κύκλος εργασιών της Ρ.Ο.H. το 2006 ανήλθε

4 4 σε ευρώ, ενώ ο αντίστοιχος στην ελληνική αγορά στα [ ] ευρώ, σύμφωνα πάντα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4στ ν.703/77, ως ισχύει. ΙΙΙ. ΣΧΕΤΙΚΕΣ & ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ - ΜΕΓΕΘΟΣ & ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ 1. Σχετικές Αγορές προϊόντων Η σχετική αγορά προϊόντων περιλαμβάνει το σύνολο των προϊόντων ή/και υπηρεσιών που θεωρούνται από τον καταναλωτή εναλλάξιμα ή δυνάμενα να υποκατασταθούν μεταξύ τους, λόγω των χαρακτηριστικών τους, των τιμών τους και της χρήσης για την οποία προορίζονται Προϊόντα Ορθοπεδικής Αρθροπλαστικής Τα μέρη δραστηριοποιούνται (άμεσα ή/και μέσω των εταιρειών των Ομίλων τους) στην ευρύτερη αγορά ορθοπεδικής αρθροπλαστικής, κατασκευάζοντας εμφυτεύματα για αντικατάσταση αρθρώσεων που έχουν εκφυλιστεί λόγω ασθένειας, τραύματος ή δυσμορφίας. Η εν λόγω αγορά διακρίνεται (Βλ. Αποφάσεις M.1286-Johnson & Johnson/Depuy, και M.3146-Smith & Nephew/Centerpulse) στις υπο-αγορές των: α) εμφυτευμάτων ισχίου, β) εμφυτευμάτων γόνατος και γ) εμφυτευμάτων ώμου, με το σκεπτικό ότι από πλευράς ζήτησης τα συστήματα αντικατάστασης ισχίου, γόνατος και ώμου δεν μπορούν να αλληλοϋποκατασταθούν αφού καθένα από αυτά είναι αδύνατο να τοποθετηθεί σε άλλη άρθρωση πλην αυτής για την οποία προορίζεται. Κατά τα λοιπά, ως «επηρεαζόμενη αγορά» νοείται: α) Κάθε σχετική αγορά στην οποία ασκούν επιχειρηματικές δραστηριότητες δύο ή περισσότερες από τις συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις, εφόσον εκτιμάται ότι η συγκέντρωση θα οδηγήσει σε συνολικό μερίδιο οριζοντίων σχέσεων στην αγορά αυτή ύψους τουλάχιστον 15% (Η περίπτωση αφορά οριζόντιες σχέσεις), καθώς και β) Κάθε σχετική αγορά στην οποία ασκεί επιχειρηματικές δραστηριότητες οποιαδήποτε συμμετέχουσα επιχείρηση και βρίσκεται σε προηγούμενο ή επόμενο στάδιο της παραγωγικής ή εμπορικής διαδικασίας του προϊόντος σε σχέση με την αγορά στην οποία δραστηριοποιείται άλλη συμμετέχουσα επιχείρηση, και οποιοδήποτε από τα ατομικά ή συνδυασμένα μερίδια αγοράς των επιχειρήσεων αυτών, σε οποιοδήποτε στάδιο της παραγωγικής ή εμπορικής διαδικασίας, ανέρχεται σε 25% τουλάχιστον, ανεξάρτητα αν μεταξύ των μερών υφίσταται σχέση προμηθευτή/πελάτη. (Η περίπτωση αφορά τις κάθετες σχέσεις) 1.2 Προϊόντα Ορθοπεδικού Τραύματος Τα μέρη δραστηριοποιούνται επίσης (άμεσα ή/και μέσω των εταιρειών των Ομίλων τους) στην αγορά ορθοπεδικού τραύματος διαθέτοντας συσκευές πίεσης, συμπίεσης και ακινητοποίησης ενός κατάγματος οστού, για εξωτερική και εσωτερική χρήση. Η P.O.Hellas διανέμει στην Ελλάδα ελάχιστα προϊόντα ορθοπεδικού τραύματος του Ομίλου της, ενώ δρα κυρίως ως διανομέας της ανταγωνίστριας εταιρείας CTF. Τα προϊόντα ορθοπεδικού τραύματος διακρίνονται σε εσωτερικής και εξωτερικής σταθεροποίησης. Τα πρώτα περιλαμβάνουν λάμες και βίδες, ενδομυελικά (ΙΜ) καρφιά, αυλοφόρες (σωληνοειδείς) βίδες, βίδες ισχίου, συμβατικές βίδες ισχίου, καρφίδες και καλώδια

5 5 και για την τοποθέτησή τους (όπως και στη συνέχεια για την αφαιρεσή τους) απαιτείται χειρουργική διάνοιξη και επανατοποθέτηση των οστών. Τα δεύτερα χρησιμοποιούνται κυρίως σε ορισμένα κατάγματα όπως εκείνα του οστών του καρπού και των ποδιών, για την αντιμετώπιση των οποίων ο σταθεροποιητής προσδένεται στο οστό με μεταλλικές καρφίδες, οι οποίες τοποθετούνται με διάτρηση στο οστό. Η εξωτερική σταθεροποίηση είναι λιγότερο επεμβατική μέθοδος αντιμετώπισης καταγμάτων, αφού η αφαίρεση του εξωτερικού σταθεροποιητή μόλις ολοκληρωθεί η θεραπεία είναι απλή και δεν απαιτεί δεύτερη χειρουργική επέμβαση. Όσον αφορά το βαθμό υποκατάστασης μεταξύ των διαφόρων προϊόντων σταθεροποίησης, κρίνεται ότι από την άποψη της προσφοράς, τα υποπροϊόντα είναι δυνατόν να αντικατασταθούν δεδομένου ότι οι τωρινοί κατασκευαστές, για παράδειγμα καρφίδων, θα μπορούσαν βραχυπρόθεσμα να μεταπηδήσουν στην κατασκευή καλωδίων, καρφιών ή βιδών, από δε την άποψη της ζήτησης, οι αγοραστές αγοράζουν όλα τα προϊόντα αντιμετώπισης τραύματος για αυτό και όλα τα προϊόντα αντιμετώπισης τραύματος ανήκουν στην ίδια αγορά. 1.3 Η αγορά εμφυτευμάτων σπονδυλικής στήλης, δεν επηρεάζεται από την υπό κρίση εξαγορά Η αγορά ορθοβιολογικών προϊόντων δεν επηρεάζεται από την υπό κρίση εξαγορά. Οι Λοιπές αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η S&N δηλαδή της ενδοσκόπησης της προηγμένης αντιμετώπισης τραύματος, δε δραστηριοποιείται ο όμιλος της εξαγοραζόμενης (ούτε σε προηγούμενο ούτε σε επόμενο στάδιο των σχετικών παραγωγικών διαδικασιών) και ως εκ τούτου δεν επηρεάζονται από την κρινόμενη εξαγορά Σχετικές γεωγραφικές αγορές Η δε σχετική γεωγραφική αγορά περιλαμβάνει την περιοχή στην οποία προσφέρουν ή ζητούν τα σχετικά προϊόντα ή παρέχουν τις σχετικές υπηρεσίες οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις υπό επαρκώς ομοιογενείς συνθήκες ανταγωνισμού και η οποία μπορεί να διακριθεί από άλλες γειτονικές γεωγραφικές περιοχές, ιδίως λόγω των αισθητά διαφορετικών συνθηκών ανταγωνισμού που επικρατούν σ' αυτές. Λαμβάνοντας υπόψη κυρίως ότι: i) Στα επίπεδα τιμών των σχετικών προϊόντων μεταξύ των κρατών-μελών υφίστανται διαφορές και εκ του γεγονότος ότι ii) Οι ανώτατες τιμές των σχετικών προϊόντων καθορίζονται στην Ελλάδα βάσει κοινών υπουργικών αποφάσεων, όπως προβλέπει ο ν.2955/2001. Το αυτό συμβαίνει και σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. (π.χ. Γαλλία, Γερμανία), iii) Οι διαγωνισμοί προμήθειας των σχετικών προϊόντων από νοσοκομεία προκηρύσσονται σε εθνικό επίπεδο, iv) Οι αγορές διενεργούνται σχεδόν αποκλειστικά από τις θυγατρικές των κατασκευαστριών εταιρειών ή από ανεξάρτητους διανομείς αυτών, που εδρεύουν στην Ελλάδα, κρίνεται ότι, στην υπό κρίση περίπτωση, όλες οι ανωτέρω προσδιορισθείσες αγορές προϊόντων από γεωγραφικής άποψης μπορεί να θεωρηθεί ότι αφορούν τουλάχιστον το σύνολο της ελληνικής επικράτειας.

6 6 2. Μέγεθος και Μερίδια Αγοράς 2.1. Ανταγωνισμός α) Στην παγκόσμια αγορά ορθοπεδικών προϊόντων δραστηριοποιούνται πολλές και οικονομικά ισχυρές εταιρείες. Η αγορά χαρακτηρίζεται από την παρουσία τριών ισχυρών οικονομικών ομίλων, των Zimmer, Stryker και Johnson & Johnson (μέσω της DePuy), οι πωλήσεις εκάστης από τις ως άνω εταιρείες στα προϊόντα αυτά ξεπερνούν, σε παγκόσμιο επίπεδο, τα [ ] δολ. ΗΠΑ. Η S&N κατατάσσει τον εαυτό της παγκοσμίως στην 6 η θέση για τον συνδυασμό προϊόντων τραύματος και ανακατασκευής, ενώ η Ρ.Ο.H. καταλαμβάνει την 10 η θέση. Η γνωστοποιούσα επισημαίνει ότι η ανταγωνίστριά της εταιρεία Synthes «σχεδόν κυριαρχεί στα προϊόντα τραύματος σε παγκόσμιο και Ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ οι υπόλοιποι παίκτες έχουν μείνει αρκετά πίσω σε αυτήν την «μεγάλη» κλίμακα». β) Στην Ελληνική αγορά ορθοπεδικών εμφυτευσίμων υλικών και τραύματος δραστηριοποιούνται πάνω από πενήντα (50) εμπορικές-εισαγωγικές επιχειρήσεις, στην πλειονότητά τους μικρού μεγέθους, οι οποίες εμπορεύονται επίσης και άλλα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Οι επιχειρήσεις αυτές είτε ανήκουν σε Όμιλο κατασκευαστή (όπως οι Ρ.Ο. Hellas, Depuy Hellas AE, ΒΙΟΜΕΤ Hellas AE), είτε είναι ανεξάρτητες και δρουν ως αντιπρόσωποι ή διανομείς των κατασκευαστών Μέγεθος Αγορών Δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις επηρεαζόμενες αγορές στην Ελλάδα δεν είναι εισηγμένες στο Χ.Α.Α. και δεν υποχρεούνται να δημοσιεύουν αναλυτικά οικονομικά στοιχεία, δεν είναι δυνατός ο ασφαλής προσδιορισμός του μεγέθους και του ρυθμού ανάπτυξης των σχετικών αγορών. Επίσης, η μη ύπαρξη ενός επίσημου δημόσιου φορέα που να καταγράφει τον αριθμό των επεμβάσεων κατά είδος, ο μόνος τρόπος για να προσδιορισθεί ο ανταγωνισμός στις σχετικές επηρεαζόμενες αγορές είναι από τον κύκλο εργασιών των εταιρειών (που όμως αφορά το σύνολο των προϊόντων που διαθέτουν, ανεξαρτήτως σχετικής αγοράς) και από γενικά στοιχεία που δημοσιεύονται σε κλαδικές μελέτες ευρύτερων κλάδων όπως αυτός των ιατροτεχνολογικών ειδών, οι οποίες όμως δεν εστιάζουν σε επιμέρους κατηγορίες προϊόντων όπως των ορθοπεδικών εμφυτευμάτων και του ορθοπεδικού τραύματος. Εκ των ερωτηθέντων από την Γ.Δ.Α. εταιρειών που διαθέτουν στην ελληνική αγορά ανταγωνιστικά προϊόντα τρεις από αυτές δήλωσαν αδυναμία να εκτιμήσουν τα μεγέθη των επιμέρους αγορών, λόγω της μη ύπαρξης σχετικών δημοσιευμένων στοιχείων. Μόνον μία ανταγωνίστρια εταιρεία απάντησε ότι κατά την εκτίμησή της το μέγεθος των εν λόγω αγορών συνολικά, το 2006, ανήλθε σε 144 εκ. περίπου Όγκος και Αξία Πωλήσεων Μερών Κατά τη γνωστοποιούσα, οι πωλήσεις της σε αξία (Ευρώ) στις επηρεαζόμενες αγορές, για την περίοδο διαμορφώθηκαν ως εξής:

7 7 Αγορές Εμφ. Ισχίου [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Εμφ. Γόνατου [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Ορθ.Tραύματος [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Οι δε πωλήσεις του Ομίλου Ρ.Ο.H., σε αξία (Ευρώ) στις σχετικές αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται, κατά την περίοδο είχαν, σύμφωνα με στοιχεία προσκόμισε η γνωστοποιούσα, ως εξής: Αγορές (ευρώ) Εμφ. Ισχίου [ ] [ ] Εμφ. Γόνατου [ ] [ ] Ορθ.Tραύματος * [ ] ** [ ] Εμφυτ. Ωμου [ ] [ ] Εμφυτ. Σπονδ. Στήλης [ ] [ ] Ορθοβιολογικών Προϊόντων [ ] [ ] Άλλων προϊόντων *** [ ] [ ] * [ ] ** [ ] *** Περιλαμβάνονται και εμφυτεύματα τσιμέντου τα οποία θα έπρεπε να συνυπολογιστούν στις αγορές ορθοπεδικής αρθροπλαστικής. Ωστόσο, δεν κατέστη δυνατό να αναλυθεί περαιτέρω η εν λόγω κατηγορία πωλήσεων Μερίδια Αγοράς Επηρεαζόμενες Αγορές α) Από τα προσκομισθέντα και τα συγκεντρωθέντα από τη ΓΔΑ στοιχεία, προκύπτει ότι το 2006 το συνδυασμένο μερίδιο των μερών στην αγορά εμφυτευμάτων ισχίου κυμάνθηκε από 44% έως 55%. Γι αυτό η εν λόγω αγορά αποτελεί στην υπό κρίση περίπτωση και επηρεαζόμενη αγορά. β) Επίσης, από τα συγκεντρωμένα από τη ΓΔΑ στοιχεία, προκύπτει ότι το 2006 το συνδυασμένο μερίδιο των μερών στη σχετική αγορά εμφυτευμάτων γόνατος κυμάνθηκε από 34% έως 50% και ως εκ τούτου, στην υπό κρίση περίπτωση, συγκαταλέγεται στις επηρεαζόμενες από την κρινόμενη πράξη αγορές. γ) Ενώ η αγορά εμφυτευμάτων ώμου δεν θεωρείται επηρεαζόμενη στην υπό εξέταση περίπτωση καθώς δεν υφίσταται άθροιση μεριδίων των μερών σ αυτή. Πέραν αυτού, το μερίδιο της εξαγοραζόμενης ([ ]%-[ ]%) δεν θεωρείται υψηλό ενώ ο ανταγωνισμός είναι σημαντικός και ισχυρός. δ) Επίσης, μία ανταγωνίστρια εταιρεία εκτιμά ότι τα μερίδια των μερών στην αγορά ορθοπεδικού τραύματος είναι [ ]% για την Ρ.Ο.H. και [ ]% για τη S&N. Οι υπόλοιπες εταιρείες που ρωτήθηκαν σχετικά, δήλωσαν αδυναμία να υπολογίσουν το μερίδιό τους ή /και αυτό των συμμετεχουσών στην αγορά ορθοπεδικού τραύματος.

8 8 Από τα συγκεντρωθέντα από τη ΓΔΑ στοιχεία, προκύπτει ότι το 2006 το συνδυασμένο μερίδιο των μερών στην αγορά εμφυτευμάτων γόνατος κυμάνθηκε από 30% έως 46% και ως εκ τούτου, στην υπό κρίση περίπτωση, αποτελεί επηρεαζόμενη αγορά. ε) Η αγορά εμφυτευμάτων σπονδυλικής στήλης δεν θεωρείται επηρεαζόμενη στην υπό κρίση υπόθεση καθώς δεν υφίσταται άθροιση μεριδίων των μερών σ αυτή. Πέραν αυτού, το μερίδιο της εξαγοραζόμενης ([ ]%-[ ]%) δεν θεωρείται υψηλό ενώ ο ανταγωνισμός είναι σημαντικός και ισχυρός. στ) Η αγορά ορθοβιολογικών προϊόντων δεν θεωρηθείται ως επηρεαζόμενη στην υπό εξέταση περίπτωση καθώς δεν υφίσταται άθροιση μεριδίων των μερών σ αυτή. Πέραν αυτού, ο ανταγωνισμός στον κλάδο είναι ισχυρός. IV. ΔΟΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 1. Προσφορά Η S&N κατασκευάζει τα προϊόντα της στις ΗΠΑ (Memphis, Tennessee), στο Η.Β. και στη Γερμανία, ενώ η Ρ.Ο.H. στην Ελβετία και στην Κίνα. Γενικότερα, στην Ελληνική αγορά δραστηριοποιούνται μόνον εισαγωγικές επιχειρήσεις, οι οποίες είτε ανήκουν σε Όμιλο κατασκευαστή, είτε είναι ανεξάρτητες επιχειρήσεις που δρουν ως αντιπρόσωποι ή διανομείς των κατασκευαστών, ενώ δεν παρατηρείται καμία σχετική κατασκευαστική δραστηριότητα εγχώρια. 2. Τα δίκτυα διανομής και εξυπηρέτησης Όπως ανωτέρω αναφέρθηκε η S&N διανέμει στην Ελλάδα τα προϊόντα της μέσω της ανεξάρτητης επιχείρησης «Καραγιάννης», που προμηθεύεται τα προϊόντα κατ αποκλειστικότητα από την αλλοδαπή Hazel. Η τελευταία, ενεργώντας για ίδιο λογαριασμό, έχει αναλάβει κατ αποκλειστικότητα την επαναπώληση των προϊόντων της S&N στην Ελλάδα. Από την άλλη, η P.O.Hellas αποτελεί θυγατρική και ενεργεί ως διανομέας της Ρ.Ο.H. στην εγχώρια αγορά. Ανάλογα δίκτυα που καλύπτουν το σύνολο της ελληνικής επικράτειας διαθέτουν και οι υπόλοιπες κατασκευάστριες επιχειρήσεις. 3. Οι Πελάτες Τυπικός πελάτης των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στις επηρεαζόμενες αγορές είναι τα νοσοκομεία, τα οποία είτε μέσω διαγωνισμών, είτε μέσω απευθείας αναθέσεων αγοράζουν τα σχετικά προϊόντα. Όπως αναφέρει η γνωστοποιούσα, η συνήθης διαδικασία παραγγελίας των σχετικών προϊόντων έχει ως εξής: Ο εξειδικευμένος χειρουργός ιατρός επιλέγει ένα προϊόν με βάση τις ανάγκες του ασθενούς και υποβάλει αίτημα για παραγγελία στο νοσοκομείο, το οποίο εκδίδει το σχετικό παραστατικό προς την ασφαλιστική εταιρεία του ασθενούς ενώ παράλληλα αποστέλλει την παραγγελία στον τοπικό διανομέα της κατασκευάστριας εταιρείας. Μόλις λάβει χώρα η επέμβαση, η ασφαλιστική εταιρεία καταβάλλει το σχετικό ποσό (αξία παραγγελθέντος υλικού) στο νοσοκομείο, το οποίο με τη σειρά του υποχρεούται να εξοφλήσει τον διανομέα ή τον κατασκευαστή που παρείχε το προϊόν.

9 9 Σημειωτέον ότι οι ανώτατες τιμές όλων των σχετικών στην υπό κρίση υπόθεση προϊόντων που πωλούνται στην Ελληνική αγορά καθορίζονται, βάσει του Ν. 2955/2001 "Προμήθειες νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις" με κοινές Αποφάσεις των Υπουργών α) Οικονομίας και Οικονομικών, β) Ανάπτυξης και γ) Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 4. Διάρθρωση της ζήτησης στις επηρεαζόμενες αγορές Παρότι η «μεταπήδηση» από ένα προϊόν στο άλλο ως αντίδραση του αγοραστή σε μία μικρή αλλά μόνιμη αύξηση τιμών φαίνεται να είναι εύκολη, σε κάθε επιμέρους σχετική επηρεαζόμενη αγορά, η - έτσι κι αλλιώς καθορισμένη ως προς τα ανώτατα όριά της - τιμή των υπό κρίση προϊόντων δεν αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα διαμόρφωσης της ζήτησης. Η ποιότητα του προϊόντος, έτσι όπως την αντιλαμβάνεται κάθε εξειδικευμένος χειρουργός ιατρός, οι συγκριτικές μελέτες προϊόντων από ανεξάρτητους φορείς και η εκπαίδευση του χειρουργού φαίνεται να αποτελούν τους καθοριστικούς παράγοντες της ζήτησης. 5. Δυνητικός Ανταγωνισμός/ Είσοδος επιχειρήσεων στην αγορά. Κατά τη γνωστοποιούσα, την τελευταία πενταετία, δεν υπήρξε σημαντική είσοδος σε καμία από τις επηρεαζόμενες αγορές. Ωστόσο, οι περισσότερες από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως εταιρείες ορθοπεδικών προϊόντων δραστηριοποιούνται ήδη στην Ελλάδα. Όσον αφορά τα εμπόδια εισόδου στις επηρεαζόμενες αγορές, η γνωστοποιούσα υποστηρίζει ότι «είναι μικρά, γεγονός που υποστηρίζεται από το ότι υπάρχει πλήθος παικτών στην αγορά. Για ορισμένα προϊόντα, οι ευρεσιτεχνίες έχουν λήξει και για τον λόγο αυτό, η είσοδος στις επηρεαζόμενες αγορές δεν παρεμποδίζεται. Επίσης, από την άποψη της πρόσβασης σε πηγές προμήθειας, είναι δυνατό για τους παίκτες της αγοράς να αποκτήσουν τα απαραίτητα υλικά και προϊόντα από ποικιλία πηγών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό». Κατά την ίδια, «δεν υπάρχουν εμπόδια για επέκταση και άλλων παικτών καθώς οι υπόλοιποι παίκτες είναι πολύ μεγαλύτεροι από την S&N και την [P.O.H.] σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, αποτελούν πολύ μεγαλύτερους ανταγωνιστές απ ότι μπορεί να διαφαίνεται αρχικά». Όλες οι ερωτηθείσες σχετικά ανταγωνίστριες επιχειρήσεις απάντησαν ότι δεν υπάρχουν νομικά εμπόδια εισόδου στις επηρεαζόμενες αγορές. Ωστόσο, ως πραγματικό εμπόδιο εισόδου αναφέρθηκε από τρεις ανταγωνίστριες η καθυστέρηση πληρωμών από τα Δημόσια και τα Ιδιωτικά Νοσοκομεία, η οποία προσθέτει σημαντικά χρηματοοικονομικά κόστη στις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις κρινόμενες αγορές, με έντονο το πρόβλημα αρνητικών χρηματορροών που πρέπει να καλυφθούν με τραπεζικό δανεισμό. Μάλιστα, το εμπόδιο αυτό είναι από μόνο του ικανό, κατά την πρώτη από τις ανωτέρω ανταγωνίστριες εταιρείες, να αποτρέψει την είσοδο, καθώς «[ο]ι μικρότερες εταιρείες ή εταιρείες που θα επιθυμούσαν να εισέλθουν στον κλάδο, δεν έχουν την διαπραγματευτική δύναμη και την χρηματοοικονομική ευρωστία να αντιμετωπίσουν αυτή την διαρθρωτική ανωμαλία του κλάδου». Άλλα πραγματικά εμπόδια που αναφέρθηκαν από τη δεύτερη από τις ως άνω ανταγωνίστριες εταιρείες είναι α) η απαιτούμενη υψηλή τεχνογνωσία, β) η ιδιαίτερα υψηλή κεφαλαιακή επιβάρυνση, αφού οι εταιρείες υποχρεούνται σε ιδιαίτερα μεγάλης αξίας πάγια λόγω «ακριβών» εργαλειοσειρών, μεγάλης αξίας αποθήκης υλικών κλπ, και γ) το σχετικό μονοψώνιο στην αγορά, λόγω του ότι τα Δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα αποτελούν την συντριπτική πλειοψηφία της αγοράς. Η τρίτη από τις ως άνω ανταγωνίστριες εταιρείες πρόσθεσε ότι «[ό]σον αφορά τις ξένες εταιρείες,

10 10 η είσοδος τους στις εν λόγω αγορές θεωρείται αποτρεπτική [εννοεί προφανώς «αβέβαιη ή δύσκολη»], λόγω του μη σταθερού φορολογικού περιβάλλοντος,των αυξημένων ποσοστών φορολογικών συντελεστών και την μεγάλη γραφειοκρατία». Αντίθετα, τέσσερεις ανταγωνίστριες εταιρείες, θεωρούν ότι είναι πιθανή η είσοδος νέων επιχειρήσεων, ενώ και μία άλλη ανταγωνίστρια εταιρεία δε θεωρεί ότι τα εμπόδια εισόδου που αναφέρει είναι ικανά να αποτρέψουν την είσοδο λόγω του ότι «την τελευταία τριετία έχει πολλαπλασιαστεί ο αριθμός των επιχειρήσεων που εμπορεύονται ορθοπεδικά είδη». Παράλληλα, όπως επισημαίνει μία ανταγωνίστρια, το γεγονός ότι νέες εταιρείες κατασκευής ορθοπεδικών εμφυτευμάτων με καινοτόμα προϊόντα εισέρχονται στην παγκόσμια αγορά, σημαίνει ότι κατ ανάγκην θα εισέλθουν και στον ελλαδικό χώρο, είτε με θυγατρικές, είτε μέσω διανομέων. V. ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΟ ΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΗΣ 1. H θέση της γνωστοποιούσας Όσον αφορά τους οικονομικούς λόγους που δικαιολογούν την πραγματοποίηση της συγκέντρωσης, και τα αποτελέσματα στα οποία προσβλέπει η S&N, η γνωστοποιούσα αναφέρει ότι «η απόκτηση της [P.O.H.] θα ενδυναμώσει το χαρτοφυλάκιο προϊόντων που κατέχει και θα σηματοδοτήσει μία μεγάλη αλλαγή στην παρουσία της στην Ευρώπη. Για την S&N, η παρούσα συγκέντρωση ενδυναμώνει τις συνεργασίες, δίνοντας τη δυνατότητα για τη χρησιμοποίηση των συνδυασμένων δυνάμεων πώλησης των δύο Εταιρειών στην Ευρώπη και την Ασία και για να εκμεταλλευθούν τις δυνατότητες όσον αφορά το κόστος από την αυξημένη κατασκευή και αξιοποίηση των εγκαταστάσεων βελτιώνοντας ταυτόχρονα τη χρήση των συνδυασμένων υποδομών εμπορίας και πωλήσεων. Για την [P.O.H.], η παρούσα συναλλαγή θα ενισχύσει τη δυνατότητά της να αναπτύξει και εμπορευθεί περαιτέρω τα ορθοπεδικά της προϊόντα, προσφέροντας μεγάλες επιχειρησιακές προοπτικές Η εξαγορά θα επεκτείνει το χαρτοφυλάκιο της Smith & Nephew καθώς οι δύο εταιρείες έχουν συμπληρωματικά προϊόντα και θα αυξήσει το συνδυασμένο δυναμικό Έρευνας & Ανάπτυξης της οντότητας που θα προκύψει, επιτρέποντάς της να ανταγωνιστεί καλύτερα τις υπάρχουσες 3 μεγάλες». Κατά τη γνωστοποιούσα, τα εν λόγω αποτελέσματα οδηγούν σε μείωση του κόστους μέσω συνδυασμού πωλήσεων, έχοντας ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, η οποία θα επιτρέψει στα μέρη να ανταποκρίνονται πιο αποτελεσματικά στις ανάγκες των πελατών τους και, με την έρευνα, να ενσωματώσουν νέες τεχνολογίες στα προϊόντα τους. Όσον αφορά τα ανταγωνιστικά ή αντι-ανταγωνιστικά αποτελέσματα που αναμένεται να επιφέρει η υπό κρίση πράξη, η γνωστοποιούσα αναφέρει ότι: «Στην Ελλάδα, η [S&N] και η [P.O.H.] είναι δύο σημαντικοί παίκτες της αγοράς στους τομείς των ισχίων και γονάτων, αλλά σημαντικός αριθμός ανταγωνιστών υπάρχει στην αγορά, γεγονός που μετριάζει τις ανησυχίες περί ανταγωνισμού. Η S&N είναι ο πρωτοπόρος της αγοράς στο τραύμα και η [P.O.H.] είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος παίκτης αλλά, παρόλο που η αγορά είναι συγκεντρωμένη στην Ελλάδα, η κυρίαρχη θέση της Synthes σε παγκόσμιο και Ευρωπαϊκό επίπεδο και η παρουσία της Orthofix στην Ελλάδα μετριάζουν τις ανησυχίες περί ανταγωνισμού. Παρόλο που τα μερίδια και τα επίπεδα συγκέντρωσης είναι υψηλά, δεν είναι υπερβολικά υψηλά. Τα συνδυασμένα μερίδια αγοράς για τα ισχία και τα γόνατα είναι περίπου 47% και όλοι οι

11 11 υπόλοιποι βασικοί παίκτες του τομέα της ανακατασκευής (DePuy, Zimmer, Biomet, Stryker και Wright) είναι παρόντες στην Ελληνική αγορά. Πρέπει να τονισθεί ότι τα μερίδια αγοράς κάτω του 75% έχουν γίνει ανεκτά από την [Ευρωπαϊκή] Επιτροπή σε προηγούμενες αποφάσεις αυτής που αφορούσαν ιατρικές συσκευές. Συγκεκριμένα, στην Υπόθεση Υπ αριθμ. IV/M. 1286, Johnson & Johnson / Depuy, η Επιτροπή διέταξε την απόσπαση της επιχείρησης της Johnson & Johnson στην Ιρλανδία (όπου η εταιρεία είχε φτάσει στο 75-85% σε μερίδια αγοράς, αφήνοντας μόνο 2-3 ανταγωνιστές στην αγορά με μερίδια αγοράς από 1-15%) αλλά ανέχθηκε μερίδια αγοράς της τάξεως του 40-50% στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Πορτογαλία με μία εκκαθάριση πρώτης φάσης. Το βασικό σημείο ήταν ο αριθμός των εναπομενόντων ανταγωνιστών. Στην Ιρλανδία είχε απομείνει μόνο ένας ανταγωνιστής και είχε δημιουργηθεί η εντύπωση ότι η αγορά ήταν πολύ μικρή για να προσελκύσει νέες εισόδους. Αντιθέτως, στις υπόλοιπες χώρες υπήρχαν περισσότεροι ανταγωνιστές ή η είσοδος στην αγορά ήταν πιο πιθανή. Στην παρούσα περίπτωση, στην Ελλάδα υπάρχουν αρκετοί άλλοι ανταγωνιστές στην Ελληνική αγορά συντηρώντας έτσι τον επαρκή ανταγωνισμό. Κατά την άποψή της, η Ελληνική αγορά θα παραμείνει επαρκώς ανταγωνιστική για τους εξής λόγους: i. Τα μέρη, κατά την κρίση της, δεν ανταγωνίζονται στενά μεταξύ τους. ii. Στις επιμέρους αγορές στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται μεγάλοι ανταγωνιστές με σημαντικά μερίδια, όπως οι Johnson & Johnson (μέσω της DePuy, με μερίδιο αγοράς στην Ελλάδα [ ]%), Stryker (με [ ]%), Zimmer ([ ]%), Biomet ([ ]%), Wright ([ ]%), Orthofix ([ ]%) και Lubboc ([ ]%). Οι εν λόγω εταιρείες είναι σε θέση να ανταγωνιστούν τον Ομιλο που θα δημιουργηθεί με την υπό κρίση εξαγορά και να αντισταθμίσουν οποιαδήποτε απώλεια ανταγωνισμού που θα προέκυπτε από αυτή. Οι περισσότερες από τις ανωτέρω εταιρείες είναι σημαντικά μεγαλύτερες από τις S&N και P.O.H τόσο σε διεθνές όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο ενώ πρωτοπόρες εταιρείες στην αγορά ορθοπεδικών προϊόντων στην Ευρώπη είναι οι Zimmer, DePuy και Stryker. «Η Zimmer προσφέρει ένα εύρος νεωτερισμών σε εμφυτεύματα ισχίου και γόνατος με προηγμένες επιφάνειες αντοχής και δραστηριοποιείται στην προώθηση τεχνολογιών ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής μέσα από διάφορες τεχνικές που εισάγει παγκοσμίως. Η DePuy είναι ιδιαίτερα ισχυρή στον τομέα εμφυτευμάτων γόνατος κάτι που αποδίδεται στη μεγάλη ποικιλία προϊόντων που προσφέρει, συμπεριλαμβανομένου του γόνατος κινητής πίεσης. Η Stryker είναι ιδιαίτερα δυνατή στην αγορά ισχίων μέσω της γραμμής προϊόντων από υδροξυαπατίτη, με υψηλή διασταύρωση ατόμων πολυαιθυλενίου και των κεραμικών εμφυτευμάτων τα οποία ενσωματώνονται τόσο στα πρωταρχικά όσο και στα επαναληπτικά συστήματα». iii. Ο ανταγωνισμός είναι ισχυρός στον τομέα Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D) και οι περισσότερες εταιρείες εισάγουν συνεχώς νέα προϊόντα ενώ τα μέρη δεν πρωτοπορούν όσον αφορά την ποιότητα των προϊόντων ή την τεχνολογία. Δεδομένου δε του έντονου τεχνολογικού ανταγωνισμού στην αγορά των ορθοπεδικών προϊόντων υπάρχει έντονος ανταγωνισμός με εταιρείες που κερδίζουν και χάνουν μερίδια αγοράς κάθε χρόνο και τα μερίδια αγοράς είναι ασταθή.

12 12 iv. Δεν υφίστανται εμπόδια στην επέκταση άλλων εταιρειών. Οι ανταγωνιστές έχουν ήδη «πλήρως εξοπλισμένες εγκαταστάσεις Έρευνας & Ανάπτυξης και κατασκευής» και επομένως το μόνο που απαιτείται για να πουλήσουν τα προϊόντα τους στην Ελλάδα είναι ένας τοπικός διανομέας, οποίος είναι εύκολο να εξευρεθεί λόγω της πληθώρας των σχετικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην χώρα. v. Η αγορά της ορθοπεδικής ανακατασκευής διευρύνεται ταχέως λόγω της τεχνολογικής προόδου σε συνδυασμό με την πληθυσμιακή γήρανση. Η ταχεία αυτή ανάπτυξη φαίνεται περισσότερο στις αντικαταστάσεις ισχίου. vi. Η υπό κρίση συναλλαγή θα οδηγήσει κατ αρχήν, σε αύξηση του εύρους των προϊόντων των μερών παρά σε μία απλή οριζόντια προσθήκη υπέρθετων προϊόντων. Από αυτή την άποψη, στην Ελληνική αγορά, τα προϊόντα των μερών είναι ατελή υποκατάστατα καθώς βασίζονται σε διαφορετικές τεχνολογίες και χειρουργικές παραδόσεις. vii. Οσον αφορά τη ζήτηση, ο πελάτης (το Ελληνικό Δημόσιο, ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες και οι χειρουργοί) είναι ένας αρκετά περίπλοκος αγοραστής, που δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην σχέση κόστους-αποδοτικότητας και κατέχει μεγάλη διαπραγματευτική δύναμη η οποία ενισχύεται από τις προτιμήσεις των χειρουργών και από το γεγονός ότι προμηθεύονται τα προϊόντα τους από πλήθος προμηθευτών. 2. Οι θέσεις των ανταγωνιστών Οι απόψεις των ανταγωνιστών για τις επιπτώσεις της γνωστοποιηθείσας πράξης στις επηρεαζόμενες αγορές έχουν ως εξής: Μία ανταγωνίστρια εταιρεία θεωρεί ότι με την πραγματοποίηση της γνωστοποιηθείσας πράξης δε θα δημιουργηθούν αντι-ανταγωνιστικά αποτελέσματα, δεδομένου ότι ήδη δραστηριοποιείται πολύ μεγάλος αριθμός εταιρειών στην Ελληνική Αγορά. Με την ίδια άποψη συντάσσονται δύο άλλες ανταγωνίστριες εταιρείες, η δεύτερη εκ των οποίων επιπρόσθετα αναφέρει ότι όταν πραγματοποιήθηκαν δύο μεγάλες εξαγορές εταιρειών του χώρου στα μέσα της δεκαετίας του 1990, οι αγορές δεν επηρεάστηκαν ιδιαίτερα. Με την ανωτέρω θέση συντάσσεται και μία τρίτη ανταγωνίστρια εταιρεία, αναφέροντας ότι «[η] συντριπτική πλειοψηφία των προμηθειών των Ορθοπαιδικών Εμφυτευμάτων γίνεται με απευθείας ανάθεση, όποτε θεωρούμε ότι δεν θα υπάρχουν σημαντικές επιπτώσεις στη λειτουργία του ανταγωνισμού, από την γνωστοποιηθείσα πράξη». Μία δεύτερη ανταγωνίστρια εταιρεία, παρά το γεγονός ότι αναγνωρίζει ότι «θα δημιουργηθεί μία εταιρεία με ηγετικό μερίδιο αγοράς», εκτιμά ότι δεν θα υπάρχουν ουσιαστικές επιπτώσεις στη λειτουργία του ανταγωνισμού από τη γνωστοποιηθείσα πράξη, ενώ μία δεύτερη ανταγωνίστρια αναφέρει ότι «[λ]όγω της ταχέως μεταβαλλόμενης αγοράς δεν είμαστε σε θέση να εκτιμήσουμε άμεσα τις επιπτώσεις της εξαγοράς στην λειτουργία του ανταγωνισμού». Τέλος, μία τρίτη ανταγωνίστρια αναφέρει ότι «[α]ν και δεν μπορούμε να αποφανθούμε για κάθε υποαγορά ξεχωριστά, η δημιουργία ενός μεγάλου ανταγωνιστή στον κλάδο των ορθοπεδικών εμφυτευσίμων υλικών με συνολικό μερίδιο [ ]% σε μία αγορά που κατά βάσιν αποτελείται από μικρές εταιρείες των 5-15 εργαζομένων θα δημιουργήσει περαιτέρω ένταση του ανταγωνισμού, καθώς η αυξημένη διαπραγματευτική δύναμη της μίας αυτής εταιρείας θα αποτελέσει πιθανό εμπόδιο για όλες τις μικρότερες εταιρείες που δεν θα μπορούν να πετύχουν τις

13 13 οικονομίες κλίμακος και τις χρηματοοικονομικές δυνατότητες αυτού του ομίλου. Αυτή η κίνηση είναι πιθανόν να εντείνει περαιτέρω το αρνητικό κλίμα εισόδου νέων εταιρειών στον κλάδο υπό το φώς και του νέου νομοσχεδίου προμηθειών που έρχεται να επαναεισάγει τον θεσμό των μειοδοτικών διαγωνισμών στον κλάδο των ορθοπεδικών με πιθανή κατάργηση της ισχύουσας ΚΥΑ (αρ ΦΕΚ 518, 19 Απριλίου 2005). Στην περίπτωση αυτή, η δυνατότητα π.χ. μιας σημαντικά μεγαλύτερης εταιρείας να υποστεί το κόστος των εγγυητικών επιστολών για μεγάλους περιφερικούς διαγωνισμούς (σε επίπεδα μεγάλων Νοσοκομείων ή ΠΕΣΥ), μπορεί να αποτρέψει τους μικρότερους ανταγωνιστές από το να συμμετάσχουν σε αυτόν. Επίσης, η πιθανότητα μιας τέτοιας εταιρείας να προμηθεύει Νοσοκομεία με τιμές κάτω του κόστους με σκοπό την έξοδο από τον κλάδο ανταγωνιστικών εταιρειών είναι προφανής». Ωστόσο, η εταιρεία αναγνωρίζει ότι «[ε]νόψει ελλείψεως στοιχείων της αγοράς, κάθε προσπάθεια τεκμηρίωσης των επιπτώσεων σε μικροοικονομικό επίπεδο θα ήταν άτοπη». IV. 1. Κατά το άρθρο 4, παρ. 2 εδαφ. β ν.703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωση πραγματοποιείται και όταν ένα ή περισσότερα πρόσωπα που ελέγχουν ήδη τουλάχιστο μία επιχείρηση ή μία ή περισσότερες επιχειρήσεις, αποκτούν άμεσα ή έμμεσα, τον έλεγχο του συνόλου ή τμημάτων μιας ή περισσοτέρων άλλων επιχειρήσεων. Κατά την παρ. 3 του ιδίου ως άνω άρθρου, για την εφαρμογή του νόμου, ο έλεγχος απορρέει από δικαιώματα, συμβάσεις ή άλλα μέσα, τα οποία είτε μεμονωμένα είτε από κοινού με άλλα και λαμβανομένων υπόψη των σχετικών πραγματικών ή νομικών συνθηκών, παρέχουν τη δυνατότητα καθοριστικής επίδρασης στη σύνθεση, στις συσκέψεις ή στις αποφάσεις των οργάνων μιας επιχείρησης και ιδίως από: α) δικαιώματα κυριότητας ή επικαρπίας επί του συνόλου ή μέρους των περιουσιακών στοιχείων μιας επιχείρησης, β) δικαιώματα ή συμβάσεις που παρέχουν δυνατότητα καθοριστικής επίδρασης στη σύνθεση, στις συσκέψεις ή στις αποφάσεις των οργάνων μιας επιχείρησης. Επίσης, κατά την παρ. 4 του ίδιου άρθρου, ο έλεγχος αποκτάται από το πρόσωπο ή τα πρόσωπα ή τις επιχειρήσεις, που: α) είναι υποκείμενα αυτών των δικαιωμάτων ή δικαιούχοι από τις συμβάσεις αυτές ή β) χωρίς να είναι υποκείμενα των δικαιωμάτων ή δικαιούχοι από τις συμβάσεις αυτές, δικαιούνται να ασκούν τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές. Στην υπό κρίση υπόθεση, η δυνάμει της από Σύμβασης Αγοράς Μετοχών εξαγόρα από την εταιρεία S&N του 100% του ονομαστικού μετοχικού κεφαλαίου της ανεξάρτητης προς αυτήν εταιρείας P.O.H. συνιστά απόκτηση από την πρώτη του αποκλειστικό ελέγχου της δεύτερης και των θυγατρικών αυτής εταιρειών, πράξη η οποία εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.2 εδ. β) ν.703/77, ως ισχύει. 2. Κατά το άρθρο 4β παρ. 1 του ιδίου νόμου, κάθε συγκέντρωση επιχειρήσεων πρέπει να γνωστοποιείται στην Επιτροπή Ανταγωνισμού μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τη σύναψη της συμφωνίας ή τη δημοσίευση της προσφοράς ή ανταλλαγής ή την απόκτηση συμμετοχής, που εξασφαλίζει τον έλεγχο της επιχείρησης, όταν ο συνολικός κύκλος εργασιών όλων των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη συγκέντρωση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4στ ανέρχεται, στην παγκόσμια αγορά τουλάχιστον σε ευρώ και δύο τουλάχιστον από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν, η καθεμία χωριστά, συνολικό κύκλο εργασιών άνω των ευρώ στην ελληνική αγορά. Κατά την παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου η προθεσμία των 10 ημερών αρχίζει από την επέλευση της πρώτης από τις πράξεις,

14 14 που αναφέρονται στην παράγραφο 1, και κατά την παράγραφο 3 αυτού σε γνωστοποίηση υποχρεούνται: α) σε περίπτωση που η συγκέντρωση αποτελεί αντικείμενο συμφωνίας των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη συγκέντρωση, η καθεμία από αυτές και β) σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, τα πρόσωπα, οι επιχειρήσεις ή ομάδες προσώπων ή επιχειρήσεων, που αποκτούν έλεγχο στο σύνολο ή σε τμήματα μιας ή περισσοτέρων επιχειρήσεων. Η υπό κρίση συγκέντρωση υπόκειται υποχρεωτικά σε προηγούμενη γνωστοποίηση δεδομένου ότι πληροί την προϋπόθεση του κύκλου εργασιών που ορίζει ο νόμος, αφού, σύμφωνα με τα στοιχεία του φακέλου, το 2006 ο παγκόσμιος κύκλος εργασιών των συμμετεχουσών στην συγκέντρωση επιχειρήσεων ξεπέρασε τα 2,29 δισεκ. ευρώ (της S&N ανήλθε, κατά δήλωσή της, σε 2,06 δισεκατ. ευρώ και της Ρ.Ο.Η. σε 232 εκατ. ευρώ περίπου), ενώ στην ελληνική αγορά της S&N ανήλθε σε [ ] εκατ. ευρώ και της Ρ.Ο.H. σε [ ] εκατ. ευρώ. Η γνωστοποίηση της κρινόμενης συγκέντρωσης πραγματοποιήθηκε εμπρόθεσμα από την αποκτώσα τον έλεγχο και υπόχρεη σε γνωστοποίηση εταιρεία S&N στις , και μάλιστα εντός εννέα (9) εργασίμων ημερών από την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης Αγοράς Μετοχών που έλαβε χώρα στις Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4δ, «1. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού εξετάζει τη γνωστοποιούμενη συγκέντρωση μόλις υποβληθεί η σχετική γνωστοποίηση. 3. Αν διαπιστωθεί ότι η γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση, παρότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρ.1 του άρθρου 4β, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη δυνατότητά της να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στις επί μέρους αγορές στις οποίες αφορά, η Επιτροπή Ανταγωνισμού, με απόφασή της που εκδίδεται μέσα σε ένα (1) μήνα από τη γνωστοποίηση, επιτρέπει τη συγκέντρωση. 10. Οι προθεσμίες που προβλέπονται στις προηγούμενες παραγράφους 3 και 6 μπορούν να παραταθούν στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) αν συμφωνήσουν οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στη συγκέντρωση, β) αν το έντυπο της γνωστοποίησης δεν έχει συμπληρωθεί πλήρως, με αποτέλεσμα να μην μπορεί η Επιτροπή Ανταγωνισμού να προβεί στην αξιολόγηση της γνωστοποιούμενης συγκέντρωσης και εφόσον οι γνωστοποιούντες ειδοποιηθούν για αυτό μέσα σε αποκλειστική προθεσμία επτά ημερών από τη γνωστοποίηση της συγκέντρωσης, γ) αν η γνωστοποίηση είναι λανθασμένη ή παραπλανητική, με αποτέλεσμα να μην μπορεί η Επιτροπή Ανταγωνισμού να προβεί στην αξιολόγηση της γνωστοποιούμενης συγκέντρωσης. Στις περιπτώσεις β και γ, ως χρονικό σημείο έναρξης των προθεσμιών θεωρείται η ημερομηνία της προσήκουσας γνωστοποίησης ή της συγκέντρωσης των πλήρων και ακριβών στοιχείων από την αρμόδια για τον ανταγωνισμό υπηρεσία.» Σημειωτέον ότι με την υποβολή της γνωστοποίησης (23/3/2007) η Υπηρεσία εξέτασε τον υποβληθέντα φάκελο και επειδή έκρινε ότι υπάρχουν ελλείψεις και ασάφειες στη συμπλήρωση του εντύπου γνωστοποίησης και στα προσκομισθέντα στοιχεία, στις 30/3/2007 (με ημ.αρ.πρωτ. [ ]), ζήτησε πρόσθετα και διευκρινιστικά στοιχεία από τη γνωστοποιούσα επιχείρηση, βάσει του άρθρου 4δ παρ. 10 ν.703/77, ως ισχύει. Επίσης, με επιστολές της προς επτά ανταγωνίστριες των μερών επιχειρήσεις, τις οποίες διαβίβασε στις 3/4/2007, ζήτησε την παροχή στοιχείων για να για να συμπληρωθεί ο φάκελος της υπόθεσης και να καταστεί δυνατή

15 15 η αξιολόγηση της γνωστοποιηθείσας πράξης σε ότι αφορά στα αποτελέσματά της στις επιμέρους αγορές που αφορά. Επί των ανωτέρω επιστολών οι τελευταίες απαντήσεις λήφθηκαν από τη μεν γνωστοποιούσα στις 16/4/2006, από δε τις τρίτες επιχειρήσεις στις 24/4/2007. Δεδομένου ότι από την επεξεργασία των ανωτέρω απαντήσεων προέκυψε ότι υπήρχε αντικειμενική δυσκολία εξεύρεσης επίσημων και ακριβών στοιχείων για τις επιμέρους σχετικές και επηρεαζόμενες αγορές, η Υπηρεσία με συμπληρωματική επιστολή την 15/5/07 (αριθ. πρωτ. [ ]) προς την γνωστοποιούσα ζήτησε πρόσθετες πληροφορίες και διευκρινίσεις προκειμένου να συμπληρώσει και ολοκληρώσει την παρούσα εισήγησή. Η γνωστοποιούσα ανταποκρίθηκε αποστέλλοντας τις αιτούμενες πληροφορίες στις 21/5/07 (ημ.αριθ. πρωτ. [ ]). Η εισήγηση της Υπηρεσίας συντάχθηκε εντός της προβλεπομένης από το νόμο προθεσμίας των 45 ημερών, από την ημερομηνία που συγκεντρώθηκαν από την Υπηρεσία τα κατά το δυνατό πληρέστερα και ακριβέστερα στοιχεία της συγκέντρωσης. 4. Κατά το άρθρο 4ε παρ. 1 του ν.703/77, όπως ισχύει, απαγορεύεται η πραγματοποίηση συγκέντρωσης που υπάγεται στη διαδικασία προληπτικού ελέγχου μέχρι την έκδοση απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ενώ κατά το άρθρο 4γ παρ. 1 αυτού, με απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού απαγορεύεται κάθε συγκέντρωση επιχειρήσεων, που υπόκειται σε προηγούμενη γνωστοποίηση και η οποία μπορεί να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στην εθνική αγορά ή σε ένα σημαντικό σε συνάρτηση με τα χαρακτηριστικά των προϊόντων ή των υπηρεσιών τμήμα της και ιδίως με τη δημιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης. Σχετικά με τη δυνατότητα της υπό κρίση συγκέντρωσης να περιορίσει τον ανταγωνισμό συνοψίζοντας όσα προαναφέρθηκαν παρατηρούμε ότι: α) Οι επηρεαζόμενες αγορές στην παρούσα συγκέντρωση είναι: η αγορά των εμφυτευμάτων ισχίου, η αγορά των εμφυτευμάτων γόνατος, και η αγορά του ορθοπεδικού τραύματος. Παράλληλα, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται και στις αγορές εμφυτευμάτων ώμου, ορθοβιολογικών προϊόντων, ενδοσκόπησης, προηγμένης αντιμετώπισης τραύματος και εμφυτευμάτων σπονδυλικής στήλης. β) Η εξαγοράζουσα εταιρεία S&N ανήκει σε Όμιλο ο οποίος με την ολοκλήρωση της υπό κρίση συγκέντρωσης θα κατέχει σημαντική θέση στην παγκόσμια αγορά ορθοπεδικής αρθροπλαστικής (υποαγορές ισχίου και γόνατος) και ηγετική παρουσία στην ελληνική αγορά ορθοπεδικής αρθροπλαστικής (υποαγορές ισχίου και γόνατος) και ορθοπεδικού τραύματος, καθώς τα μερίδια του Ομίλου της S&N στις επηρεαζόμενες αγορές εμφυτευμάτων ισχίου, εμφυτευμάτων γόνατος και ορθοπεδικού τραύματος στην εθνική αγορά θα ανέλθει στα επίπεδα των 44%-55%, 34%-50% και 30%-46% αντίστοιχα. γ) Στις επιμέρους επηρεαζόμενες αγορές δε δραστηριοποιούνται κατασκευαστικές επιχειρήσεις, αλλά πενήντα περίπου εμπορικές επιχειρήσεις που χωρίζονται σε: μικρές εισαγωγικές επιχειρήσεις, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ή διανέμουν προϊόντα τουλάχιστον ενός προμηθευτή, και

16 16 θυγατρικές των κατασκευαστριών εταιρειών, οι οποίες κατά περίπτωση λειτουργούν και ως διανομείς άλλων κατασκευαστών. δ) Παρότι πελάτες των μερών και των ανταγωνιστών τους στις επηρεαζόμενες αγορές είναι τυπικά τα νοσοκομεία, τα οποία θέτουν την παραγγελία και εξοφλούν τα προϊόντα στους προμηθευτές, την απόφαση αγοράς έχουν ουσιαστικά οι εξειδικευμένοι χειρουργοί ιατροί, αφού με βάση τις δικές τους προτιμήσεις διαμορφώνεται η ζήτηση και σε αυτούς «στοχεύει» η διαφήμιση και η προώθηση προϊόντων των προμηθευτών, ενώ εν τέλει το προϊόν το πληρώνει η ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία ή ο φορέας κοινωνικής ασφάλισης του ασθενούς. Ο ασθενής, παρότι «καταναλωτής» του προϊόντος, δεν έχει ουσιαστικό λόγο στην επιλογή προμηθευτή. ε) Ο ανταγωνισμός δεν παρατηρείται τόσο σε επίπεδο τιμών (άλλωστε η ανώτατη τιμή είναι καθορισμένη από το κράτος), αλλά στην προσπάθεια απόσπασης του ουσιαστικού πελάτη από τον ανταγωνισμό, μέσω νέων ποιοτικών προϊόντων, τεχνικών και τεχνολογιών. Άλλωστε, οι υπό εξέταση κλάδοι είναι εντάσεως τεχνολογίας, δεδομένου ότι η κατοχύρωσης μίας ευρεσιτεχνίας εξασφαλίζει άμεσο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. στ) Ο δυνητικός ανταγωνισμός είναι έντονος: πολλοί κατασκευαστές είναι υψηλότατης κεφαλαιοποίησης και μπορούν, αν επιθυμούν, να εισέλθουν εύκολα οι ίδιοι στην ελληνική αγορά λόγω των ανύπαρκτων νομικών και χαμηλών πραγματικών εμποδίων, νέοι κατασκευαστές που επενδύουν σε έρευνα και τεχνολογία αναπτύσσονται συνεχώς, δημιουργώντας μάλιστα και ανάγκη αντιπροσώπευσής τους από νέες εισαγωγικές επιχειρήσεις πανελλήνιας εμβέλειας. ζ) Πέντε από τις επτά ανταγωνίστριες επιχειρήσεις που ρωτήθηκαν σχετικά, απάντησαν ότι με την πραγματοποίηση της συγκέντρωσης δε θα δημιουργηθούν αντι-ανταγωνιστικά αποτελέσματα, προβάλλοντας: την εμπειρία τους από τη συμπεριφορά των επηρεαζόμενων αγορών σε παλιότερες, αναλόγου βεληνεκούς συγκεντρώσεις, το γεγονός ότι δραστηριοποιείται πολύ μεγάλος αριθμός εταιρειών στην Ελληνική Αγορά το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία των προμηθειών των ορθοπεδικών εμφυτευμάτων γίνεται με πολλές μικρές απευθείας αναθέσεις, ελαχιστοποιώντας έτσι το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθούν συνέργειες και οικονομίες κλίμακος για να εκτοπιστούν ανταγωνιστές από την αγορά. Μία ανταγωνίστρια επιχείρηση εξέφρασε επιφυλάξεις, αλλά αφενός η σκέψη της στηρίζεται στο ενδεχόμενο να καταργηθούν οι απευθείας αναθέσεις στο εγγύς μέλλον, και αφετέρου όπως παραδέχεται και η ίδια, δεν έχει στοιχεία για να στηρίξει το συλλογισμό της. 5. Δευτερεύοντες περιορισμοί Κατά το άρθρο 4δ παράγρ. 7 του ν.703/77, ως ισχύει οι αποφάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού που εκδίδονται βάσει των διατάξεων περί προληπτικού ελέγχου συγκεντρώσεων, καλύπτουν και τους περιορισμούς που συνδέονται άμεσα με την πραγματοποίηση της συγκέντρωσης και είναι απαραίτητοι για αυτή. Στην υπό κρίση συγκέντρωση, σημειώνεται ότι στο άρθρο [ ] της Σ.Α.Μ. αναφέρεται ότι:

17 17 «(α) Ο Πωλητής [ ] (γ) Οι Πωλητές, [ ]: (i) [ ]. (ii) [ ] (iii) [ ].» Oι ρήτρες μη ανταγωνισμού δικαιολογούνται γενικά για περιόδους έως και τριών ετών. Όταν η μεταβίβαση περιλαμβάνει μόνο τη φήμη και πελατεία, οι ρήτρες δικαιολογούνται γενικά για περιόδους έως και δύο ετών. Η ισχύς των ρητρών ανταγωνισμού θα πρέπει να περιορίζεται στα προϊόντα (περιλαμβανομένων των βελτιώσεων ή εξελίξεών τους και των προϊόντων που τα αντικαθιστούν) που αποτελούν το αντικείμενο της οικονομικής δραστηριότητας της μεταβιβαζόμενης επιχείρησης. Όσον αφορά τέλος στο γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής μιας ρήτρας μη ανταγωνισμού, θα πρέπει κανονικά να περιορίζεται στη ζώνη στην οποία ο πωλητής προσέφερε τα σχετικά προϊόντα ή υπηρεσίες πριν τη μεταβίβαση. Επίσης, σύμφωνα με την παράγραφο 26 της ανακοίνωσης «οι ρήτρες μη προσέλκυσης προσωπικού του άλλου μέρους και τήρησης της εμπιστευτικότητας έχουν ανάλογες επιπτώσεις και επομένως θα πρέπει να εκτιμώνται με παρόμοιο τρόπο όπως οι ρήτρες μη ανταγωνισμού». Κατά την εκτίμηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού - Τμήμα Α, οι ανωτέρω αναφερόμενοι δευτερεύοντες περιορισμοί είναι άμεσα συνδεόμενοι και αναγκαίοι για την πραγματοποίηση της συγκέντρωσης. Από την αξιολόγηση και συνεκτίμηση όλων των ανωτέρω στοιχείων του φακέλου των σχετικών με τη διάρθρωση και λειτουργία της σχετικής αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών αγοράς, τα μερίδια σε αυτήν των συμμετεχουσών στη συγκέντρωση εταιρειών και την οικονομική τους δύναμη, τη μη ύπαρξη νομικών ή πραγματικών εμποδίων εισόδου στην αγορά, τη δυνατότητα επιλογής των προμηθευτών και των χρηστών από τις άνω εταιρείες και από άλλες ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, την πρόσβασή τους στις πηγές εφοδιασμού ή στις αγορές διάθεσης των προϊόντων και υπηρεσιών, τα μικρά μερίδια των μερών στην αγορά που δεν επιτρέπουν τη δημιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης αυτών, το συμφέρον των καταναλωτών, και τη λειτουργία γενικώς του ανταγωνισμού, όπως λεπτομερώς αυτά εκτίθενται και αναλύονται και στην υπ αριθ. πρωτ. 2877/ εισήγηση της Γ.Δ.Α., η Επιτροπή Ανταγωνισμού - Τμήμα Α άγεται στην κρίση ότι η συγκέντρωση που αφορά στην απόκτηση από την εταιρία «Smith & Nephew International B.V.» του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «Plus Orthopedics Holding AG», καθόσον η συγκέντρωση αυτή δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη δυνατότητά της να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στις επιμέρους σχετικές αγορές στις οποίες αφορά. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Η Επιτροπή Ανταγωνισμού - Τμήμα Α επιτρέπει την κατ άρθρο 4β του ν. 703/1977 γνωστοποιηθείσα την (αριθ. ημ. πρωτ. 1739) συγκέντρωση που αφορά την απόκτηση από την εταιρία Smith & Nephew International B.V. του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Plus Orthopedics Holding AG, καθόσον η συγκέντρωση αυτή δεν

18 18 προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη δυνατότητά της να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στις επιμέρους σχετικές αγορές στις οποίες αφορά». Η απόφαση εκδόθηκε την 25 η Μαΐου Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 6 του ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΦΕΚ Β 1890/ ). Ο Προεδρεύων του Α Τμήματος Ο Συντάκτης της Απόφασης Αριστομένης Κομισόπουλος Δημήτριος Γιαννέλης Η Γραμματέας Όλγα-Ανίτα Ραφτοπούλου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 412/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 412/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 412/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 2 α Οκτωβρίου 2008, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 322/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 322/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 322/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 4 η Δεκεμβρίου 2006, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 597/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 597/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 597/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1 Α, Αθήνα, την 5 η Νοεμβρίου 2014, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 301/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 301/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 301/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 31

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 419/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 13η Νοεμβρίου 2008, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 343/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 343/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 343/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 4 η Ιουλίου 2007, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 444/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 444/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 444/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 21 η Μαΐου 2009,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 484 / VI /2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 30η Απριλίου 2010, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16055 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1276 29 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Λήψη απόφασης επί της από 23.3.2007 (αριθ. ημ. 1739) προηγούμενης γνωστοποίησης,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 315/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου, του κτηρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 16 η Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 477 /VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 477 /VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 477 /VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 17η Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 593/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 593/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 593/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1 Α, Αθήνα, τη 10 η Οκτωβρίου 2014, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 497 /VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 497 /VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 497 /VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 12η Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 454/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 454/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 454/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 23 η Ιουλίου 2009, ημέρα Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 462/VI/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 462/VI/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 462/VI/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 23 η Σεπτεμβρίου 2009,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 388/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 388/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 388/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 24 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 470/VΙ/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 470/VΙ/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 470/VΙ/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου, του κτιρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 12 η Νοεμβρίου 2009, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 121 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 121 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 121 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ H Επιτροπή Ανταγωνισμού συνήλθε και συνεδρίασε την 21η Σεπτεμβρίου 1999, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30 π.μ., στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 26 / 1996 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 26 / 1996 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 26 / 1996 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εμπορίου) την 22 Απριλίου 1996, με την εξής σύνθεση : Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Λασσαδός.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 209 / III / 2002 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 209 / III / 2002 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 209 / III / 2002 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε την 15 η Φεβρουαρίου 2002, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 μ.μ, στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 22 / ΙΙ / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ H Επιτροπή Ανταγωνισµού συνήλθε και συνεδρίασε την 23 η Νοεµβρίου 1998, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.µ., στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραµµατείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καραγ. Σερβίας αρ. 8, και µε την

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καραγ. Σερβίας αρ. 8, και µε την ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 27 / ΙΙ / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ. Γ. Εµπορίου) την 9 εκεµβρίου 1998, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.µ. µε την εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 113 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 113 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 113 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 27η Ιανουαρίου 2000, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 400 1 /V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 400 1 /V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 400 1 /V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 29 η Μαΐου 2008, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 417/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 12 η Νοεμβρίου 2008, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΜΙΛΟΥ EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις προϋποθέσεις για τη χρηματοπιστωτική στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. 349/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΡΙΘΜ. 349/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 349/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 19 η Ιουλίου 2007, ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. 333/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΡΙΘΜ. 333/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 333/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 8 η Μαρτίου 2007, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 353/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 353/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 353/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 6 η Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 108/1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 108/1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 1 ΑΠΟΦΑΣΗ 108/1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ. Γ. Εµπορίου) την 23 η Φεβρουαρίου 1998, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.30 π.µ. µε την εξής σύνθεση:

Διαβάστε περισσότερα

1771 Κ.Δ.Π. 365/2000

1771 Κ.Δ.Π. 365/2000 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3457, 15.12.2000 1771 Κ.Δ.Π. 365/2000 Αριθμός 365 ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1989 ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ 2000) Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 5(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 335/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 335/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 335/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 23 η Μαρτίου 2007, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 345/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 345/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 345/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 11 η Iουλίου 2007, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 311 / V / 2006 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 311 / V / 2006 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 311 / V / 2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στα γραφεία της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 6 η Ιουλίου 2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 179/III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 179/III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 179/III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 521 των γραφείων της Γραμματείας της (κτίριο Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, Υπουργείου Ανάπτυξης) την 1η Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ COMPUCON A.B.E.E. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ COMPUCON A.B.E.E. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ COMPUCON A.B.E.E. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3016/2002 και το άρθρο 289 του Κανονισμού Χ.Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 102/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 330/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Απριλίου 2010 για την εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Σεπτέμβριος 2012 ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Σεπτέμβριος 2012 ΕΕΤΤ Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την κατάρτιση Κανονισμού περί καθορισμού μεθοδολογίας υπολογισμού του Καθαρού Κόστους παροχής Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 1, εδάφιο ζ του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 143 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 143 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 143 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 27 η Μαϊου 1999, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 348/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 348/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 348/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 19 η Iουλίου 2007, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 557/VII/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 557/VII/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 557/VII/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 28 η εκεµβρίου 2012, ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 229 Κ.Δ.Π. 20/97 Αρ. 3117, Αριθμός 20 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ 207 ΤΟΥ 1989)

E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 229 Κ.Δ.Π. 20/97 Αρ. 3117, Αριθμός 20 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ 207 ΤΟΥ 1989) E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 229 Κ.Δ.Π. 20/97 Αρ. 3117, 24.1.97 Αριθμός 20 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ 207 ΤΟΥ 1989) Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 5(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες

Διαβάστε περισσότερα

Σπυρίδων Ζησιμόπουλος. Η Γραμματέας. Όλγα-Ανίτα Ραφτοπούλου

Σπυρίδων Ζησιμόπουλος. Η Γραμματέας. Όλγα-Ανίτα Ραφτοπούλου ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 302/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου, του κτιρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 5 η Μαΐου 2006, ημέρα Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Επίσης, οι κκ. Αντώνιος Ρογκόπουλος, Θεόδωρος Ρογκόπουλος και ηµήτριος ηµητρακόπουλος, µέλη του Σ της Εταιρίας είναι και µέλη Σ του Προτείνοντα.

Επίσης, οι κκ. Αντώνιος Ρογκόπουλος, Θεόδωρος Ρογκόπουλος και ηµήτριος ηµητρακόπουλος, µέλη του Σ της Εταιρίας είναι και µέλη Σ του Προτείνοντα. Γνώµη του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας «ELFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ» (πρώην «FASHION BOX ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ») σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14796/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0078 (NLE) SOC 818 ME 8 COWEB 155

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14796/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0078 (NLE) SOC 818 ME 8 COWEB 155 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14796/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0078 (NLE) SOC 818 ME 8 COWEB 155 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισµού σχετικά µε τις συµφωνίες ήσσονος σηµασίας οι οποίες δεν περιορίζουν σηµαντικά τον ανταγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ»

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ» Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ06/102012 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 11.378,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1290/2011 για τη χορήγηση Άδειας Εµπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία «ROSEVELT ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1290/2011 για τη χορήγηση Άδειας Εµπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία «ROSEVELT ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1290/2011 για τη χορήγηση Άδειας Εµπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία «ROSEVELT

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 449/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 449/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 449/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 25 η Ιουνίου 2009, ημέρα Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

14797/12 IKS/nm DG B4

14797/12 IKS/nm DG B4 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14797/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0080 (NLE) SOC 819 SM 17 EEE 108 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 383/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 6 η Μαρτίου 2008, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14798/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0076 (NLE) SOC 820 NT 29

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14798/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0076 (NLE) SOC 820 NT 29 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14798/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0076 (NLE) SOC 820 NT 29 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 514/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 514/2013 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 514/2013 για τη συναίνεση σε µεταβολή ελέγχου της εταιρείας «ΗΡΩΝ ΙΙ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4586, (I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2016

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4586, (I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2016 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4586, 23.12.2016 Ν. 135(Ι)/2016 135(I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2016 Αριθμός 1 του 2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Υποβολή Εισήγησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά με τα Κριτήρια Επιλογής Παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΗ. Υποβολή Εισήγησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά με τα Κριτήρια Επιλογής Παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας Μαρούσι, 20-12-2006 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 415/51 ΑΠΟΦΑΣΗ Υποβολή Εισήγησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά με τα Κριτήρια Επιλογής Παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 20-12-2006 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 415/52 ΑΠΟΦΑΣΗ Υποβολή Εισήγησης προς τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών και τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών για την έκδοση κοινής απόφασης περί καθορισμού μηχανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: THIRD PARTY LOGISTICS - 3PL

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: THIRD PARTY LOGISTICS - 3PL ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: THIRD PARTY LOGISTICS - 3PL H εγχώρια αγορά των Third Party Logistics - 3PL φαίνεται ότι παρουσιάζει τάσεις σταθεροποίησης τη διετία 2013-2014,

Διαβάστε περισσότερα

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος.

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 2. Ποια από τις παρακάτω επιλογές δεν περιλαμβάνεται στην ανάλυση του μάκρο-περιβάλλοντος;

Διαβάστε περισσότερα

Εκπτώσεις Δεσπόζουσας Επιχείρησης

Εκπτώσεις Δεσπόζουσας Επιχείρησης Εκπτώσεις Δεσπόζουσας Επιχείρησης (υπό το πρίσμα 102 ΣΛΕΕ) Δημήτρης Λουκάς Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για Δικαστές και Εισαγγελείς Αθήνα, 21-23 Ιουνίου 2017 2 Κατηγοριοποίηση βάσει ενωσιακής νομολογίας Βασική

Διαβάστε περισσότερα

MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006

MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 Προς την ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας Κύριοι Μέτοχοι, Από µέρους του.σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 390/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 390/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 390/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 3 η Απριλίου 2008, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «MARPRO ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ.Μ.Α.Ε /004/Β/09/0100 ΠΡΟΣ ΤΗΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «MARPRO ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ.Μ.Α.Ε /004/Β/09/0100 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «MARPRO ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 68247/004/Β/09/0100 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016 (1/1/2016

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 98(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2012 ΕΩΣ 2016

Αριθμός 98(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2012 ΕΩΣ 2016 870 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 98(Ι)/2017 Αρ. 4612, 14.7.2017 Ο περί Διοικητικής Συνεργασίας στον Τομέα της Φορολογίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Λήψη Απόφασης επί του αιτήματος της εταιρείας ΟΤΕ ΑΕ. περί προσδιορισμού του καθαρού Κόστους της Καθολικής Υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΗ. Λήψη Απόφασης επί του αιτήματος της εταιρείας ΟΤΕ ΑΕ. περί προσδιορισμού του καθαρού Κόστους της Καθολικής Υπηρεσίας Μαρούσι, 26-01-2010 ΑΠ: 550/005 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί του αιτήματος της εταιρείας ΟΤΕ ΑΕ. περί προσδιορισμού του καθαρού Κόστους της Καθολικής Υπηρεσίας Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 405/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 405/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 405/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 23 η Ιουνίου 2008, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε. 5 Μαΐου 2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90)

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90) Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και την από 15.5.2014 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Γραμματέας: Αικατερίνη Τριβέλη, κωλυομένης της κας Αλεξάνδρας-Μαρίας Ταραμπίκου

Γραμματέας: Αικατερίνη Τριβέλη, κωλυομένης της κας Αλεξάνδρας-Μαρίας Ταραμπίκου ΑΠΟΦΑΣΗ 98/ΙΙ/1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 4η Νοεμβρίου 1999 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.30 π.μ. με την

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλοι Επιχειρήσεων (1)

Όμιλοι Επιχειρήσεων (1) Όμιλοι Επιχειρήσεων (1) ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Νίκος Συκιανάκης Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Πειραιά Συνδεδεμένες Ανώνυμες Εταιρείες Διαμέσου Εξαγορών και Συγχωνεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ 319/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΡΙΘΜ 319/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 319/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στα γραφεία της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 1 η Σεπτεμβρίου 2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 1037501000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ. Α. Ε. 347/06/Β/86/10

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.12.2016 COM(2016) 779 final 2016/0385 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να λάβει η Ένωση, στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας των συμμετεχόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής Η παρούσα αποτελεί τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν.

Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν. Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν. Πάρις - Θεόδωρος Καραγιαννίδης. Α.Μ. 01/056 Υπευθ. Καθ.- Δρ. Ι. Χατζηκιάν Τμήμα Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 431 1 /V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 431 1 /V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 431 1 /V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 28 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης EBA/GL/2016/08 24/11/2016

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης EBA/GL/2016/08 24/11/2016 EBA/GL/2016/08 24/11/2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων και αναφορών Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA-BoS-14/178 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΔΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΔΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΔΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΤΩΝ ΟΓΚΟΥ (PTZ) ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΣΩ GPRS 2G/3G/4G» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ13/122016 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 558/VΙI/2013 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 558/VΙI/2013 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 558/VΙI/2013 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου, του κτιρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 7 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA-BoS-14/170 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διακοπή εργασιών φορολογουμένων (φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους.

ΘΕΜΑ: Διακοπή εργασιών φορολογουμένων (φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Β - Ε - ΣΤ 2.Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α -

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ-ΔΙΑΝΟΜΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ σε Τακτική Γενική Συνέλευση ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 57298604000 Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Έρευνα αγοράς (Ι) Ανάγκη στην αγορά (κάτι που η αγορά θέλει αλλά δεν το έχει) Σύλληψη και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ «ΕΞΙ ΣΤΟΥΣ ΔΕΚΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ»

ΑΡΘΡΟ «ΕΞΙ ΣΤΟΥΣ ΔΕΚΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» ΑΡΘΡΟ «ΕΞΙ ΣΤΟΥΣ ΔΕΚΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ως Ηλεκτρονικό Εμπόριο ή ευρέως γνωστό ως e- commerce, είναι το εμπόριο παροχής αγαθών και υπηρεσιών που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 33 / II / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 33 / II / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 33 / II / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εµπορίου) την 20 η Ιανουαρίου 1999, ηµέρα Τετάρτη, στην αίθουσα 611 του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 235 / ΙΙΙ / 2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 235 / ΙΙΙ / 2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 235 / ΙΙΙ / 2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 1η Απριλίου 2003, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 για τη χορήγηση Άδειας Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ 1/644/ του Διοικητικού Συμβουλίου

AΠΟΦΑΣΗ 1/644/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ AΠΟΦΑΣΗ 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Άσκηση δικαιώματος εξαγοράς μετά την υποβολή δημόσιας πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3461/2006. Έχοντας υπόψη: ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 Σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 305301000 Κατ άρθρο 27 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει I. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 320/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 320/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 320/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 17 η Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Οικονοµικής και Νοµισµατικής Πολιτικής 8 Απριλίου 2003 PE 323.107/223-227 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 223-227 Σχέδιο γνωµοδότησης (PE 323.107) Christopher Huhne σχετικά µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 6η: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας ΖΗΣΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕIΡΙΑ EXPERT Το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της Expert είναι το όνομά της. Παρέχει στους

Διαβάστε περισσότερα