Διατείριζε CO 2 ζηε ηζιμενηοβιομετανία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διατείριζε CO 2 ζηε ηζιμενηοβιομετανία"

Transcript

1 Κοδάνε, 16 Aπριλίοσ 2008 Διατείριζε CO 2 ζηε ηζιμενηοβιομετανία Αιέμαλδξνο Καηζηάκπνπιαο Υεκηθόο Μεραληθόο, MSc Environmental Tech. Τπεύζπλνο Σερλνινγίαο Πεξηβάιινληνο Κιάδνπ Σζηκέληνπ Διιάδαο

2 Περιεχόμενα ύληνκε παξνπζίαζε Οκίινπ Δθπνκπέο CO 2 βηνκεραλίαο ηζηκέληνπ Δζληθό ρέδην Καηαλνκήο Γηθαησκάησλ Δθπνκπώλ CO 2 ( ) Δπίδξαζε ηνπ Δπξσπατθνύ πζηήκαηνο Δκπνξίαο CO 2 ζηελ αληαγσληζηηθόηεηα ηεο ηζηκεληνβηνκεραλίαο Σξόπνη κείσζεο CO 2 Υξήζε ελαιιαθηηθώλ θαπζίκσλ & α πιώλ σο κέζν γηα ηε κείσζε ησλ εθπνκπώλ CO 2 Οθέιε από ηε ρξήζε ελαιιαθηηθώλ θαπζίκσλ & α πιώλ Πεξηνξηζκνί ζηε ρξήζε ηνπο Παξαδείγκαηα ρξήζεο ηνπο Σερλνινγίεο δέζκεπζεο CO 2 πκπεξάζκαηα 2

3 Σύντομη παροσσίαση `Ομίλοσ 3

4 Όμιλος ΤΙΤΑΝ-Παραγωγή Τσιμέντοσ Country Location 1 U.S.A. Roanoke 2 Pennsuco - Florida 3 Bulgaria Zlatna Panega 4 FYROM USJE 5 Serbia Kosjeric 6 Egypt Beni Suef 7 Alexandria (APCC) 8 Turkey Adocim Cimento (Tokat) 9 Tekirdag 10 Greece Kamari 11 Thessaloniki 12 Patra 13 Thessaloniki (white) 14 Elefsis (white) 4

5 Ελλάδα Portland Cement: 3 plants, 6.1 million ton White Cement: 1 plant, 0.3 million ton Aggregates: 9 quarries, 10 million ton Industrial Minerals: 3 sites, 0.8 million ton Ready Mix: 22 plants, 1.6 million m 3 Dry Mortars: 1 plant, 120,000 ton 5

6 Kamari Plant Clinker : 2,3 mil. tons Cement : 2,7 mil. tons Thessaloniki Plant Clinker : 1,5 mil. tons Cement : 2,0 mil. tons White Cement: tons Patras Plant Clinker : 1,2 mil. tons Cement : 1,7 mil. tons Elefsis Plant White Clinker : tons White Cement : tons 6

7 Εκπομπές CO 2 στην Ελλάδα (2005 επαληθευμένες) ΣΙΜΔΝΣΑ 15,4% ΙΓΗΡΟ & ΥΑΛΤΒΑ 0,5% ΓΤΑΛΙ 0,1% ΑΒΔΣΗ 0,8% ΚΔΡΑΜΙΚΑ 1,1% ΥΑΡΣΙ 0,3% ΦΡΤΞΗ ΜΔΣΑΛΛΧΝ 1,2% ΓΙΫΛΙΣΗΡΙΑ 5,1% ΛΟΙΠΔ ΚΑΤΔΙ>20MWh 1,6% ΗΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΧΓ Η>20MWth 73,9% 7

8 Δικαιώματα εκπομπής CO 2 ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ Mt CO 2 /year ΔΚΓΔ I ( ) ΔΚΓΔ II ( ) GREECE\TOTAL GREECE\ CEMENT

9 Πηγές CO 2 στη τσιμεντοβιομηχανία CO2 από θαύζηκα 40% CO2 από α ύιεο 60% Διάζπαζε CaCO 3 & MgCO 3 καηά ηε παραγωγική διαδικαζία 9

10 Επίδραση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας CO 2 στην ανταγωνιστικότητα Δθηίκεζε ηηκήο δηθαηώκαηνο 27 /t CO 2 (Γεθέκβξηνο 08) ζεκαίλεη αύμεζε ηνπ θόζηνπο παξαγσγήο ηζηκέληνπ θαηά 20 /t ή θαηά +30% Κόζηνο εηζαγσγώλ: Δηζαγσγέο από ρώξεο ηεο Μεζνγείνπ 13 /t cem +94kg CO 2 /t cement από ηε κεηαθνξά Δηζαγσγέο από ηελ Αζία 20 /t cem +160kg CO 2 /t cement από ηε κεηαθνξά Κίνδσνος: ηο ςπάπσον ζύζηημα εμποπίαρ μποπεί να δημιοςπγήζει ππόβλημα ανηαγωνιζηικόηηηαρ ηηρ Εςπωπαϊκήρ ηζιμενηοβιομησανίαρ: Αύξηζη ειζαγωγών Μείωζη ηηρ παπαγωγήρ ζηην Ε.Ε. αλλά και ζςνολική αύξηζη ηος CO 2 (από ηιρ μεηαθοπέρ) Λύζε: η ανάπηςξη ενόρ παγκόζμιος κλαδικού ζςζηήμαηορ εμποπίαρ CO 2 10

11 Τρόποι μείωσης CO 2 Μείωζε ζηε πεγή 1. Αύμεζε ελεξγεηαθήο απόδνζεο (ηερλνινγία) 2. Παξαγσγή ζύλζεησλ ηζηκέλησλ 3. Υξήζε ελαιιαθηηθώλ θαπζίκσλ & α πιώλ End-of-pipe techniques CO 2 (Carbon Capture and Storage) 1. Γέζκεπζε 2. Μεηαθνξά 3. Απνζήθεπζε 11

12 Υξήζε ελαιιαθηηθώλ θαπζίκωλ & α πιώλ Ιζηνξηθή αλαδξνκή: Πξηλ από 30 ρξόληα από πξσηνπόξνπο παξαγσγνύο ηζηκέλησλ ζηελ Γαιιία, ζηε Ννξβεγία, ζηελ Ιαπσλία θαη ζηηο ΗΠΑ εθαξκόζζεθε πξόγξακκα δηαρείξηζεο ελαιιαθηηθώλ θαπζίκσλ ζηε ηζηκεληνβηνκεραλία. 12

13 Δίδε ελαιιαθηηθώλ θαπζίκωλ γηα ηε ηζηκεληνβηνκεραλία Διαηναπόβιεηα Τγξά ρεκηθά απόβιεηα ηεξεά ρεκηθά απόβιεηα Υαξηί θαη πιαζηηθό (RDF) Λάζπε Βηνινγηθώλ Καζαξηζκώλ Οηθηαθά απνξξίκκαηα Λάζηηρα απηνθηλήησλ Γαζνθνκηθά απόβιεηα Γεσξγηθά απόβιεηα 13

14 EU - Καύζηκα %wt. (Cembureau 2004) Alternative Fuels 18,00% Fuel Oil 3,00% Natural gas 1,0% Diesel Oil 1,00% Coal 29,00% Pet Coke 48,00% 14

15 Υξήζε RDF & Λάζπεο Βηνινγηθνύ Καζαξηζκνύ ζηελ Δ.Δ. (2003) FROM MUNICIPAL WASTE RDF FROM INDUSTRIAL WASTE PLASTICS/PAPER, WOOD, TEXTILES, OTHER* SEWAGE SLUDGE x1000tpa kilns x1000tpa kilns x1000tpa AUSTRIA BELGIUM ITALY DENMARK 2, ,5 NETHERLANDS DEUTSCHLAND SPAIN TOTAL 324, ,5 *:Tyres, Waste Oil,Solvent Bone Meal/Animal Fat not included 15

16 Οθέιε από ηε ρξήζε ελαιιαθηηθώλ θαπζίκωλ & α πιώλ Αληαγωληζηηθόηεηα ηζηκεληνβηνκεραλίαο: Δμνηθνλόκεζε CO 2 Πεξηβάιινλ: Δμνηθνλόκεζε νξπθηώλ (κε αλαλεώζηκσλ) θαπζίκσλ & α πιώλ. Μείσζε ησλ ζπλνιηθώλ εθπνκπώλ Κνηλωλία: Αζθαιήο δηάζεζε απνβιήησλ 16

17 πλνιηθή κείωζε εθπνκπώλ από ηελ αμηνπνίεζε απνβιήηωλ Waste incineration & cement manufacturing Waste used as fuel in cement manufacturing GHG GHG GHG Emissions Waste Fossil Fuels Waste Fossil Fuels Resources Waste Incinerator + Cement plant Cement plant Cement Products Cement 17

18 Kιίβαλνο Tζηκεληνβηνκεραλίαο vs. Aπνηεθξωηή Κλίβανος Αποηεθρωηής Τζιμενηοβιομετανίας Θεξκνθξαζία πιηθνύ 1500 C 900 C Θεξκνθξαζία αεξίσλ 2000 C 1200 C Υξόλνο παξακνλήο Γεκηνπξγία όμηλσλ αεξίσλ (π.ρ.so2) Γηάζεζε ηέθξαο 10 sec ζε ζεξκνθξαζία κεγαιύηεξε από 300 C Γέζκεπζε ιόγσ αιθαιηθόηεηαο Γελ παξάγεηαη ηέθξα Γέζκεπζε βαξέσλ κεηάιισλ ζην θιίλθεξ ζε κε πδαηνδηαιπηή κνξθή < 2 sec Απαηηνύληαη πιπληξίδεο γηα ηε δεύζκεπζε Απαηηείηαη εηδηθή απόζεζε ζε ΥΤΣΑ 18

19 Αμηνπνίεζε Δ.Κ. ζηνλ θιίβαλν ηζηκεληνβηνκεραλίαο ΓΡΑ ΘΔΣΙΚΑ ΓΙΑ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝ ΜΠΟΡΔΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΔΔΙ ΓΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΔ ΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (ΔΠΙΚΑΘΗΔΙ, ΜΔΙΩΗ ΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΣΑΔΙ) 19

20 εκεία ηξνθνδνζίαο ελαιιαθηηθώλ θαπζίκωλ 20

21 ρεδηαζκόο - Πεξηνξηζκνί Δμαζθάιηζε όηη δελ ζα ππάξρνπλ αξλεηηθέο επηπηώζεηο ζηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ, ζην πεξηβάιινλ, ζηε πνηόηεηα ηνπ πξντόληνο θαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ πεξηζηξνθηθνύ θιηβάλνπ Δθαξκνγή ηεο παξνύζαο θαη ηεο αλακελόκελεο κειινληηθήο λνκνζεζίαο Δπηινγή ησλ δηαζέζηκσλ ηύπσλ απνβιήησλ Δμαζθάιηζε ηθαλνπνηεηηθώλ πνζνηήησλ Δμαζθάιηζε νκνηνγέλεηαο απνβιήηνπ (απαιιαγκέλν μέλσλ ζσκάησλ) Δπηινγή ηνπ κεηαθνξέα ησλ απνβιήησλ από ηνλ παξαγσγό ζηελ ηζηκεληνβηνκεραλία Γλώζε ησλ θπζηθνρεκηθώλ ηδηνηήησλ ησλ απνβιήησλ Δμαζθάιηζε πνηνηηθήο ζηαζεξόηεηαο ηνπο ζην ρξόλν πλεξγαζία κε ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο θαη ηα ζσκαηεία Δθηίκεζε ηνπ γεληθνύ θαη ιεηηνπξγηθνύ θόζηνπο θαζώο θαη ππνινγηζκόο ηεο επέλδπζεο ρεδηαζκόο ησλ εξγαζηώλ πνπ απαηηνύληαη 21

22 Δμνπιηζκόο εξγνζηαζίνπ γηα ρξήζε ελαιιαθηηθώλ θαπζίκωλ ύζηεκα παξαιαβήο, απνζήθεπζεο, κεηαθνξάο θαη ηξνθνδνζίαο ησλ πιηθώλ κε πιήξε ζπζηήκαηα απνθνλίσζεο Δηδηθόο Καπζηήξαο 22

23 Όκηινο ΣΙΣΑΝ - Καύζηκα %wt. (2006) Natural Gas 13,30% Sludges/biomass 0,6% Fuel Oil 3,39% Diesel Oil 0,10% Glycerin 0,01% Tyres 0,40% Coal 37,00% Pet Coke 45,20% 23

24 Δλαιιαθηηθά θαύζηκα Παξόλ Υξεζηκνπνηεκέλα ειαζηηθά νρεκάηωλ νιόθιεξα - N.C.V kcal/kg Λάζπε δηπιηζηεξίωλ/πξηνλίδη (ASF) N.C.V kcal/kg Τγξά ελαιιαθηηθά θαύζηκα (ALF) Organic liquids, oil water mixtures, emulsions, water content <40% (π.ρ. γιπθεξίλε, ζαπσλέιαηα) Μέιινλ Λάζπε Βηνινγηθνύ Καζαξηζκνύ Φπηάιιεηαο: N.C.V kcal/kg RDF (ραξηί & πιαζηηθό ): Από εξγνζηάζην αλαθύθισζεο απνξξηκκάησλ N.C.V kcal/kg Βηνκάδα 24

25 Οδεγία γηα ηε ζπλαπνηέθξωζε 2000/76/EC 25

26 Έιεγρνο ελαιιαθηηθώλ θαπζίκωλ Γηαδηθαζία απνδνρήο ελόο πιηθνύ πξνο αμηνπνίεζε Πξνγξακκαηηζκόο παξαιαβώλ Ηκεξήζηνο πνηνηηθόο έιεγρνο από ηνλ πξνκεζεπηή Απνδνρή & Παξαιαβή θνξηίνπ Έιεγρνο από Τπεξεζία Πνηνηηθνύ Διέγρνπ Δξγνζηαζίνπ θαηά ηελ εθθόξησζε Μεληαίνο έιεγρνο από αλεμάξηεην εξγαζηήξην 26

27 Πξνεηνηκαζία ASF (Alternative Solid Fuels) Δηαηξεία δηαρείξηζεο απνβιήηωλ πιεζίνλ ηνπ εξγ. Κακαξίνπ Shredder and granulator Αλάκημε ιάζπεο δηπιηζηεξίωλ κε πξηνλίδη ζε αλαινγία 60/40 by wt. 27

28 Γηάηαμε ηξνθνδνζίαο ASF 28

29 Μνλάδα ηξνθνδνζίαο ρξεζηκνπνηεκέλωλ ειαζηηθώλ Bauemer technology 29

30 Πξνζωξηλή απνζήθεπζε ρξεζηκνπνηεκέλωλ ειαζηηθώλ 30

31 Δλαιιαθηηθέο α ύιεο γηα ηε παξαγωγή θιίλθεξ θαη ηζηκέληνπ Aπνιεπίζκαηα Δμέιαζεο ηδήξνπ (Iron Lamination Scales) Τγξή Ιπηάκελε Σέθξα Ιπηάκελε Σέθξα Blast Furnace Slag Σερλεηή Γύςνο 31

32 Εναλλακτικές α ύλες κλίνκερ-τσιμέντου (`Όμιλος ΤΙΤΑΝ) ,5 6,9 7,1 7, %of alternative raw materials 32

33 Δέσμευση & αποθήκευση CO 2 Γέζκεπζε: 1. Pre-combustion technologies 2. The oxy-fuel technology 3. Post-combustion capture Μεηαθνξά: 1. Piping 2. Shipping Απνζήθεπζε: 1. Underground in suitable geological formations (geological storage) 2. In the ocean (ocean storage) 33

34 Μέθοδοι δέσμευσης CO 2 Μηθξή εκπεηξία ε εξεπλεηηθό ζηάδην Απαίηεζε γηα αιιαγέο ζηε παξαγωγηθή δηαδηθαζία Μεγάιν θόζηνο 34

35 Κόστος CCS (Carbon Capture & Storage) Κόζηνο CCS $/tn CO2 Γέζκεπζε 5-50 CO 2 Μεηαθνξά 2-20 CO 2 Απνζήθεπζε 2-50 CO 2 35

36 Συμπεράσματα Πξόβιεκα αληαγσληζηηθόηεηαο ηε Δπξσπατθήο ηζηκεληνβηνκεραλίαο από ηελ εθαξκνγή ηεο εκπνξίαο CO 2 (carbon leakage) Έιιεηςε νηθνλνκηθά εθηθηώλ ιύζεσλ γηα ηε δέζκεπζε ηνπ CO 2 Αλάγθε γηα αζθαιή δηάζεζε ησλ απνβιήησλ ή ππνιεηκκάησλ αλαθύθισζεο Αλάδεημε ηεο ρξήζεο ελαιιαθηηθώλ θαπζίκωλ & α πιώλ ωο ιύζε ηόζν γηα ηε θνηλωλία όζν θαη γηα ηε ηζηκεληνβηνκεραλία 36

37 ΔΤΥΑΡΙΣΧ ΓΙΑ ΣΗ ΠΡΟΟΥΗ Α 37

(WASTE-C-CONTROL) LIFE09 ENV/GR/000294

(WASTE-C-CONTROL) LIFE09 ENV/GR/000294 Επιλογέρ διασείπιζηρ αποβλήηων για ηον έλεγσο ηων εκπομπών ηων αεπίων ηος θαινομένος ηος θεπμοκηπίος Περικλής Καθάζης (Προϊζηάμενος Δ/νζης Προμηθειών-Υπηρεζιών-Προγραμμάηων, ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.) (WASTE-C-CONTROL)

Διαβάστε περισσότερα

Γξ. Νηθόιανο Κνύθνπδαο Γ/ληήο Δξεπλώλ ΔΚΔΣΑ / ΙΣΔΚ

Γξ. Νηθόιανο Κνύθνπδαο Γ/ληήο Δξεπλώλ ΔΚΔΣΑ / ΙΣΔΚ Δζληθό Κέληξν Έξεπλαο θαη Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο (ΔΚΔΣΑ) Ιλζηηηνύην Σερλνινγίαο θαη Δθαξκνγώλ ηεξεώλ Καπζίκσλ (ΙΣΔΚ) Γξ. Νηθόιανο Κνύθνπδαο Γ/ληήο Δξεπλώλ ΔΚΔΣΑ / ΙΣΔΚ 2 ν πλέδξην ΔΒΙΠΑΡ, Αηαλή Κνδάλεο,

Διαβάστε περισσότερα

INTRAKAT. Waste to Energy. Η ιύζε γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ Αζηηθώλ ηεξεώλ Απνβιήησλ ζηελ Αηηηθή. Υαξάιακπνο Καιιήο Γεληθόο Δηεπζπληήο

INTRAKAT. Waste to Energy. Η ιύζε γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ Αζηηθώλ ηεξεώλ Απνβιήησλ ζηελ Αηηηθή. Υαξάιακπνο Καιιήο Γεληθόο Δηεπζπληήο Waste to Energy Η ιύζε γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ Αζηηθώλ ηεξεώλ Απνβιήησλ ζηελ Αηηηθή Υαξάιακπνο Καιιήο Γεληθόο Δηεπζπληήο 1 Παξαγσγή Απνξξηκκάησλ ζηελ Αηηηθή Από ηα ζεκαληηθόηεξα πξνβιήκαηα είλαη ε δηαρείξηζε

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Αποβλήτων ως Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας

Χρήση Αποβλήτων ως Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας Χρήση Αποβλήτων ως Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας Κάηηα Λαδαξίδε Δπίθ. Καζεγήηξηα Τκ. Γεσγξαθίαο, Φαξνθόπεην Παλεπηζηήκην Κλιματική Αλλαγή & Απόβλητα Γηηηή ζρέζε: 1. Η παξαγσγή, κεηαθνξά & δηαρείξηζε απνβιήησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ Μ ΑΘΗΜΑΣΩΝ

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ Μ ΑΘΗΜΑΣΩΝ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Σεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος Α. Τ. Ε. Ι. Π ε ι ρ α ι ά Τ μ ή μ α Π ο λ ι τ ι κ ώ ν Μ η χ α ν

Διαβάστε περισσότερα

Γιασείπιζη Συν Τπολειμμάηυν Σος ςζηήμαηορ Καθαπιζμού Συν Αεπίυν Από Αποηεθπυηήπερ Αζηικών ηεπεών Αποππιμμάηυν

Γιασείπιζη Συν Τπολειμμάηυν Σος ςζηήμαηορ Καθαπιζμού Συν Αεπίυν Από Αποηεθπυηήπερ Αζηικών ηεπεών Αποππιμμάηυν Γιασείπιζη Συν Τπολειμμάηυν Σος ςζηήμαηορ Καθαπιζμού Συν Αεπίυν Από Αποηεθπυηήπερ Αζηικών ηεπεών Αποππιμμάηυν Υπςζάνθη Βάββα 1, Δπαμεινώνδαρ Βοςηζάρ 1, Πέηπορ αμαπάρ 2, Δςζηπάηιορ Καλογήπος 3, Γημήηπιορ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηζη Μεθόδυν Δπεξεπγαζίαρ Βιολογικήρ Ηλύορ από Μονάδερ Δπεξεπγαζίαρ Αζηικών και Βιομησανικών Λςμάηυν με Έμθαζη ζηην Δνεπγειακή ηηρ Αξιοποίηζη

Αξιολόγηζη Μεθόδυν Δπεξεπγαζίαρ Βιολογικήρ Ηλύορ από Μονάδερ Δπεξεπγαζίαρ Αζηικών και Βιομησανικών Λςμάηυν με Έμθαζη ζηην Δνεπγειακή ηηρ Αξιοποίηζη Αξιολόγηζη Μεθόδυν Δπεξεπγαζίαρ Βιολογικήρ Ηλύορ από Μονάδερ Δπεξεπγαζίαρ Αζηικών και Βιομησανικών Λςμάηυν με Έμθαζη ζηην Δνεπγειακή ηηρ Αξιοποίηζη Αβπαάμ Καπαγιαννίδηρ 1, Πέηπορ αμαπάρ 2, Θεμιζηοκλήρ

Διαβάστε περισσότερα

αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο

αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο Σύκθσλα κε πνιινύο εξεπλεηέο, ηα απνζέκαηα πεηξειαίνπ θαη θπζηθνύ αεξίνπ ηνπ πιαλήηε αλακέλεηαη λα έρνπλ εμαληιεζεί πξηλ ηα κέζα ηνπ αηώλα πνπ δηαλύνπκε.. Πξνβιέπεηαη ε εμάληιεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Η ζπλεηζθνξά ηνπ πξνηεηλόκελνπ ζπζηήκαηνο ζηε βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζηνλ πεξηνξηζκό ηεο ξύπαλζήο ηνπ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαη εκπίπηεη ζην πιαίζην ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο,

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνο Δπεμεξγαζίαο Απνβιήηωλ Διαηνηξηβείωλ κε Τπεξδηήζεζε θαη ε. αλαδπόκελε εθαξκνγή ηεο ζηελ παξαγωγή δωνηξνθώλ.

Μέζνδνο Δπεμεξγαζίαο Απνβιήηωλ Διαηνηξηβείωλ κε Τπεξδηήζεζε θαη ε. αλαδπόκελε εθαξκνγή ηεο ζηελ παξαγωγή δωνηξνθώλ. Μέζνδνο Δπεμεξγαζίαο Απνβιήηωλ Διαηνηξηβείωλ κε Τπεξδηήζεζε θαη ε αλαδπόκελε εθαξκνγή ηεο ζηελ παξαγωγή δωνηξνθώλ. A method for Olive Mill Wastewater Treatment by Ultrafiltration and its emerging application

Διαβάστε περισσότερα

Γελ εθπξνζσπεί ζπγθεθξηκέλν θιάδν (αιιά κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο ελ γέλεη) - Go to 3

Γελ εθπξνζσπεί ζπγθεθξηκέλν θιάδν (αιιά κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο ελ γέλεη) - Go to 3 ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΙΑ ΣΙ ΜΜΔ ΚΑΙ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Καιώο ήιζαηε ζηελ επξσπατθή έξεπλα γηα ηηο ΜΜΔ θαη ην πεξηβάιινλ. Γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απαηηνύληαη πεξίπνπ 5-10 ιεπηά. αο επραξηζηνύκε! Σερλνινγηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Pellets: πξνηππνπνίεζε θαη εθαξκνγέο ζέξκαλζεο

Pellets: πξνηππνπνίεζε θαη εθαξκνγέο ζέξκαλζεο Δζληθό Κέληξν Έξεπλαο θαη Τερλνινγηθήο Αλάπηπμεο Ιλζηηηνύην Τερλνινγίαο θαη Δθαξκνγώλ Σηεξεώλ Καπζίκσλ (ΔΚΔΤΑ / ΙΤΔΣΚ) Pellets: πξνηππνπνίεζε θαη εθαξκνγέο ζέξκαλζεο Ηκεξίδα: «Pellets θαη ζπζηήκαηα βηνελέξγεηαο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Δ ΤΣΗΜΑ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΚΑΙ ΥΩΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΙΚΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Δ ΤΣΗΜΑ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΚΑΙ ΥΩΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΙΚΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΜΔΣΑΓΟΖ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ Γ/ΝΣΗ: ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΟΤΙΟΠΟΤΛΟ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd Ενημερωτική σνάντηση

Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd Ενημερωτική σνάντηση Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd Ενημερωτική σνάντηση Ννέκβξηνο 2009 1 Δλεκεξσηηθή Σπλάληεζε Δηζαγσγή Ννκνζεζία θαη ζηφρνη Σεκεξηλά απνηειέζκαηα Δκπεηξίεο απφ ην Βέιγην Δθαξκνγή PAYT θαη παξαιιαγέο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ Γ ρ Ν. Καηζαρός Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» Πξώελ Πξόεδξνο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ Πξώελ Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ

V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ ΒΕΛΙΣΙΚΑΚΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΑΠΑΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικέρ ζςνεπγαζίερ για ππάζινερ πόλειρ και πεπιθέπειερ - H Eςπυπαφκή ππυηοβοςλία Green Partnerships

Τοπικέρ ζςνεπγαζίερ για ππάζινερ πόλειρ και πεπιθέπειερ - H Eςπυπαφκή ππυηοβοςλία Green Partnerships Τοπικέρ ζςνεπγαζίερ για ππάζινερ πόλειρ και πεπιθέπειερ - H Eςπυπαφκή ππυηοβοςλία Green Partnerships Σηαςπούλα Τοςπνάκη, Αθποδίηη Φυηίος Δξγαζηήξην Αλαλεώζηκσλ θαη Βηώζηκσλ Δλεξγεηαθώλ Σπζηεκάησλ Σρνιή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΩΝ

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΩΝ ΓΗΥΔΗΡΗΖ ΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΘΖΝΗΩΝ ΠΟΛΟΓΗΜΟ 212 Γήκνο ζελαίσλ Γ/λζε Καζαξηόηεηαο - λαθύθισζεο & πληήξεζεο Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ Ηεξά Οδόο 151, 122 41 ηγάιεσ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝ ΓΗΥΔΗΡΗΖ ΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΘΖΝΗΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΑ ΓΑΠΔΓΑ

ΜΔΛΔΣΗ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΑ ΓΑΠΔΓΑ ΜΔΛΔΣΗ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΑ ΓΑΠΔΓΑ Ισάλλα Παπαγηάλλε Καθηγήηπια, Δπγαζηήπιο Γομικών Υλικών Α.Π.Θ. Διεπζέξηνο Αλαζηαζίνπ Πολιηικόρ Μησανικόρ MSc, Δπγαζηήπιο Γομικών Υλικών Α.Π.Θ. Μηράιεο Παπαρξηζηνθόξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΖ ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΖ ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΤΡΩΠΑΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΖ ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Έλδπζε θαη Τπόδεζε Νέεο Πξννπηηθέο»

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηζη εναπίυν για ηην Δπεξεπγαζία Αζηικών ηεπεών Αποβλήηυν ζηην Αηηική

Αξιολόγηζη εναπίυν για ηην Δπεξεπγαζία Αζηικών ηεπεών Αποβλήηυν ζηην Αηηική Αξιολόγηζη εναπίυν για ηην Δπεξεπγαζία Αζηικών ηεπεών Αποβλήηυν ζηην Αηηική Αζηέπιορ Παπαγευπγίος 1 και Αβπαάμ Καπαγιαννίδηρ 1 1 Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, 54 124 Θεζζαινλίθε. Πξφζσπν επαθήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ 05/2015 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ 05/2015 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ 1. ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Γπ. Παπάζσορ Γ. Μελίδηρ, Δπίκοςπορ Καθηγηηήρ Δξγαζηήξην Γηαρείξηζεο θαη Δπεμεξγαζίαο Τγξώλ Απνβιήησλ Σκήκα Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG πνπδαζηήο: Μαξίλνο Αλδξένπ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Μαηδηλνο

Διαβάστε περισσότερα

Αναβάθμισης υπολείμματος σε μονάδα flexicoking

Αναβάθμισης υπολείμματος σε μονάδα flexicoking ΠΣΤΧΙΑΚΗ 2015 Αναβάθμισης υπολείμματος σε μονάδα flexicoking ΤΝΣΑΚΣΗ : ΟΡΕΙΟ ΑΙΝΣΙΝ, ΓΕΡΟΔΗΜΟ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΣΕΧΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΔΡΙΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ: ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ONSITE WASTEWATER PROJECT FINAL REPORT

ONSITE WASTEWATER PROJECT FINAL REPORT ONSITE WASTEWATER PROJECT FINAL REPORT SludgeHammer Advanced Biological Treatment New Mexico Governor s Water Innovation Program April 2007 Contract No. 05-341-1000-0034 http://www.nmenv.state.nm.us/ Prepared

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΧΦΟΡΙΚΧΝ ΛΙΠΑΜΑΣΧΝ ΥΔΓΙΟ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΧΦΟΡΙΚΧΝ ΛΙΠΑΜΑΣΧΝ ΥΔΓΙΟ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΧΦΟΡΙΚΧΝ ΛΙΠΑΜΑΣΧΝ ΥΔΓΙΟ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΦΧΣΔΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δλεξγεηαθή Αμηνπνίεζε Βηναεξίνπ Σάζεηο θαη Πξννπηηθέο. Υξήζηνο Εαθείξεο M.Sc. Τπεχζπλνο Γέζκεο Έξγσλ Βηναεξίνπ

Δλεξγεηαθή Αμηνπνίεζε Βηναεξίνπ Σάζεηο θαη Πξννπηηθέο. Υξήζηνο Εαθείξεο M.Sc. Τπεχζπλνο Γέζκεο Έξγσλ Βηναεξίνπ Δλεξγεηαθή Αμηνπνίεζε Βηναεξίνπ Σάζεηο θαη Πξννπηηθέο Υξήζηνο Εαθείξεο M.Sc. Τπεχζπλνο Γέζκεο Έξγσλ Βηναεξίνπ BIOGASIN Ιάξηζα 10/04/2012 Πεξηερφκελα Παξαγσγή βηναεξίνπ Βηναέξην ζηε Δπξψπε Βηναέξην ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Guidelines for the Implementation of the Proposed Action

Guidelines for the Implementation of the Proposed Action Επιλογζσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων για τον Ζλεγχο των Εκπομπών των Αερίων του Φαινομζνου του Θερμοκθπίου LIFE 09 ENV GR 294 / WASTE-C-CONTROL Guidelines for the Implementation of the Proposed Action Κοηάνθ,

Διαβάστε περισσότερα

Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ μεηαθοπάρ αίμαηορ και παπαγώγων ηος και λοιπού βιολογικού ςλικού

Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ μεηαθοπάρ αίμαηορ και παπαγώγων ηος και λοιπού βιολογικού ςλικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 2 η Τ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΥΙΟΤ «Κ Τ Λ Ι Σ Ε Ι Ο» Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ μεηαθοπάρ αίμαηορ και παπαγώγων ηος και λοιπού βιολογικού ςλικού ΕΙΑΓΩΓΗ Η κεηαθνξά βηνινγηθνύ

Διαβάστε περισσότερα