Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3"

Transcript

1 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης

2 Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ Σε κηα επνρή πνπ ηα πγηεηλά ηξόθηκα απνηεινύλ είδνο πξνο εμαθάληζε, ε βηνινγηθή γεσξγία έξρεηαη λα δώζεη ηε ιύζε γηα πνηόηεηα ζην θαζεκεξηλό καο ηξαπέδη. Τα βηνινγηθά πξντόληα θεξδίδνπλ ζπλερώο έδαθνο ζε όιν ηνλ θόζκν θαη απνηεινύλ ηελ πξνηίκεζε θάζε ζπλεηδεηνπνηεκέλνπ θαηαλαισηή πνπ επηζπκεί ηελ πγηεηλή δηαηξνθή θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Σήκεξα, ζύκθσλα κε έξεπλεο, ζε όιν ηνλ θόζκν θαιιηεξγνύληαη βηνινγηθά 7.. ζηξέκκαηα, ελώ ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ζηελ θαηαλάισζε βηνινγηθώλ πξντόλησλ θαηέρεη ε Δπξώπε κε 4%. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη νξηζκέλεο ρώξεο, όπσο ε Γαλία, ζηόρν έρνπλ κέζα ζηα επόκελα ρξόληα λα κεηαηξέςνπλ ην ζύλνιν ησλ θαιιηεξγήζηκσλ εδαθώλ ηνπο από ζπκβαηηθά ζε βηνινγηθά. Σηε Κύπξν ε βηνινγηθή θαιιηέξγεηα άξρηζε λα εθαξκόδεηαη ην 88 ζε κηθξέο κνλάδεο, όπνπ νη πξώηνη βηνθαιιηεξγεηέο εηζέπξαμαλ κπόιηθε αδηαθνξία, θαρππνςία, κέρξη θαη ερζξόηεηα γηα ην έξγν ηνπο θαη δελ έηπραλ θακίαο ζηήξημεο. Από ην 2 κε ηελ ςήθηζε λνκνζεζίαο θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ επηδόηεζεο παξαηεξήζεθε αύμεζε ζηνλ αξηζκό ησλ γεσξγώλ πνπ αζρνινύληαη κε ηε βηνινγηθή γεσξγία. Σήκεξα έρνπκε πεξίπνπ παξαγσγνύο πνπ παξάγνπλ βηνινγηθά πξντόληα. Κύξηεο θαιιηέξγεηεο είλαη ε ειηά, ηα ακπέιηα ( επηηξαπέδηα θαη νηλνπνηήζεκα), ηα ζηηεξά, εζπεξηδνεηδή, αξσκαηηθά θπηά, νπσξνθόξα δέληξα, ιαραληθά θα. Λόγσ ηνπ όηη ε θππξηαθή αγνξά από πιεπξάο θαηαλάισζεο βηνινγηθώλ πξντόλησλ είλαη αθόκε αξθεηά κηθξή γίλνληαη πξνζπάζεηεο αλεύξεζεο αγνξώλ ζην εμσηεξηθό. Γη απηό θαη ε νκάδα καο απνθάζηζε λα δεκηνπξγήζεη έλα εξσηεκαηνιόγην κε ζέκα ηε βηνινγηθή θαιιηέξγεηα θαη ηα βηνινγηθά πξντόληα γηα λα κάζνπκε θαηά πόζν είλαη ελεκεξσκέλνη νη καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ καο, ηνπ Λπθείνπ Σνιέαο ζρεηηθά κε ην πην πάλσ ζέκα. Γώζακε ινηπόλ, ζε 7 άηνκα ην εξσηεκαηνιόγην (άηνκα ηεο Α, Β θαη Γ ηάμεο). Μέζα από ηα απνηειέζκαηα δεκηνπξγήζακε ηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα. Σηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα θαζνξίζακε σο θξηηήξην ζύγθξηζεο ηελ ηάμε ησλ καζεηώλ πνπ απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιόγην πνπ ηνπο δόζεθε. Α Λυκείου 33% 34% Β Λυκείου 33% Γ Λυκείου

3 4% Αγόρι % Κορίτςι Ση ελλννύκε κε ηνλ όξν "βηνινγηθά πξνϊόληα"; 3% % 3% 3% προϊόντα χαμηλά ςε λιπαρά προϊόντα τοπικά που δεν είναι ειςαγόμενα προϊόντα που καλλιεργήθηκαν χωρίσ χημικζσ ή τοξικζσ ουςίεσ Δεν απάντηςαν Όπσο κπνξεί λα δηαθξίλεη θαλείο ζηελ πην πάλσ εξώηεζε ην 3% απάληεζαλ όηη κε ηνλ όξν «Βηνινγηθά πξντόληα» ελλννύκε πξντόληα ρακειά ζε ιηπαξά, ην 3% πηζηεύνπλ όηη ελλννύκε πξντόληα ηνπηθά πνπ δελ είλαη εηζαγόκελα, ην 3% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζαλ όηη είλαη πξντόληα πνπ θαιιηεξγήζεθαλ ρσξίο ρεκηθέο ή ηνμηθέο νπζίεο. Τέινο ην % δελ απάληεζαλ ζ απηή ηελ εξώηεζε.

4 προϊόντα χαμηλά ςε λιπαρά 2 προϊόντα τοπικά που δεν είναι ειςαγόμενα προϊόντα που καλλιεργήθηκαν χωρίσ χημικζσ ή τοξικζσ ουςίεσ Δεν απάντηςαν Πην αλαιπηηθά, καζεηήο ηεο Α θαη έλαο καζεηήο ηεο Γ ηάμεο επέιεμε ηελ ε επηινγή, 2 καζεηέο ηεο Β ηάμεο ππνζηήξημαλ ηελ 2 ε επηινγή θαη 23 καζεηέο ηεο Α, 23 καζεηέο ηεο Β θαη 24 καζεηέο ηεο Γ ηάμεο επέιεμαλ ηελ 3 ε επηινγή. Έλα άηνκν ηεο Α ηάμεο δελ απάληεζε ζηελ ζπγθεθξηκέλε εξώηεζε. Έρεηε δνθηκάζεη θάπνην πξνϊόλ Βηνινγηθήο Γεωξγίαο; 48% 2% Αξρηθά όπσο θαίλεηαη από ηελ ε γξαθηθή παξάζηαζε, ην 2% απάληεζαλ ζεηηθά ζηε πην πάλσ εξώηεζε ελώ ην 48% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζαλ αξλεηηθά. Σπγθεθξηκέλα από ηελ Α ηάμε καζεηέο απάληεζαλ ζεηηθά ελώ καζεηέο απάληεζαλ αξλεηηθά. Από ηε Β ηάμε 2 καζεηέο απάληεζαλ ζεηηθά θαη καζεηέο αξλεηηθά. Τέινο, από ηε Γ ηάμε 7 είραλ δνθηκάζεη βηνινγηθά πξντόληα θαη 8 καζεηέο δελ είραλ δνθηκάζεη βηνινγηθά πξντόληα.

5 Οη καζεηέο πνπ απάληεζαλ ζεηηθά είραλ εξσηεζεί πνηα βηνινγηθά πξντόληα έρνπλ δνθηκάζεη. Κάπνηα από απηά είλαη δηάθνξα θξνύηα όπσο κήια, ιεκόληα θαη ξνδάθηλα. Δπηπιένλ είραλ δνθηκάζεη θαξπνύδη, ληνκάηεο, παηάηεο, κατληαλό, ζπαλάρη, δεκεηξηαθά θαη δηάθνξα ρόξηα. Γλωξίδεηε αλ ππάξρνπλ θαηαζηήκαηα βηνινγηθώλ πξνϊόληωλ ζηελ Κύπξν; 3% % Καηαξρήλ όπσο θαίλεηαη από ηελ ε γξαθηθή παξάζηαζε, ην % απάληεζαλ ζεηηθά ζηε πην πάλσ εξώηεζε ελώ ην 3% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζαλ αξλεηηθά. Σπγθεθξηκέλα από ηελ Α ηάμε 8 καζεηέο απάληεζαλ ζεηηθά ελώ 7 καζεηέο απάληεζαλ αξλεηηθά. Από ηε Β ηάμε 7 καζεηέο απάληεζαλ ζεηηθά θαη 8 καζεηέο αξλεηηθά. Τέινο, από ηε Γ ηάμε 4 γλώξηδαλ όηη ππήξραλ θαηαζηήκαηα βηνινγηθώλ πξντόλησλ ζηελ Κύπξν, ελώ 8 καζεηέο δελ ήμεξαλ αλ ππήξραλ θαηαζηήκαηα βηνινγηθώλ πξντόλησλ. Αλ λαη, νη ππεξαγνξέο ηεο πεξηνρήο ζαο δηαζέηνπλ πξνϊόληα Βηνινγηθήο Γεωξγίαο; % 2% 37% Δεν απάντηςαν 7 7 Δεν απάντηςαν Σηελ πην πάλσ εξώηεζε απάληεζαλ νη καζεηέο πνπ είραλ απαληήζεη ζεηηθά ζηελ πξνεγνύκελε εξιώηεζε. Σύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα, ην 37% απάληεζαλ ζεηηθά ζηε πην πάλσ εξώηεζε, ην % ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζαλ αξλεηηθά θαη 2% δελ είραλ απαληήζεη.

6 Σπγθεθξηκέλα από ηελ Α ηάμε καζεηέο απάληεζαλ ζεηηθά θαη καζεηέο απάληεζαλ αξλεηηθά. Από ηε Β ηάμε καζεηέο απάληεζαλ ζεηηθά, καζεηέο αξλεηηθά θαη καζεηήο δελ απάληεζε ζ απηή ηελ εξώηεζε. Τέινο, από ηε Γ ηάμε 7 καζεηέο είραλ ππνζηεξίμεη πσο νη ππεξαγνξέο ζηελ πεξηνρή ηνπο δηαζέηνπλ πξντόληα βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο, ελώ 7 καζεηέο ππνζηήξημαλ νη ππεξαγνξέο ηεο πεξηνρήο ηνπο δελ δηαζέηνπλ βηνινγηθά πξντόληα. Θα ήζειεο λα δεκηνπξγεζεί έλα θαηάζηεκα βηνινγηθώλ πξνηόληωλ; 4% % 7% Δεν απάντηςαν Δεν απάντηςαν 2 4 Γεληθά, όπσο κπνξεί λα δηαθξίλεη θαλείο ζηελ πην πάλσ εξώηεζε, ην 7% απάληεζαλ ζεηηθά ζηε πην πάλσ εξώηεζε, ην 4% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζαλ αξλεηηθά, ελώ ην % δελ απάληεζαλ ζηελ πην πάλσ εξώηεζε. Πην αλαιπηηθά από ηελ Α ηάμε 2 καζεηέο απάληεζαλ ζεηηθά, 3 καζεηέο απάληεζαλ αξλεηηθά θαη καζεηήο δελ απάληεζε. Από ηε Β ηάμε καζεηέο απάληεζαλ ζεηηθά καζεηέο αξλεηηθά, ελώ 4 καζεηέο δελ απάληεζαλ ζηε ζπγθεθξηκέλε εξώηεζε. Τέινο, από ηε Γ ηάμε 7 ζα ήζειαλ λα δεκηνπξγεζεί έλα θαηάζηεκα βηνινγηθώλ πξντόλησλ, 2 καζεηέο δελ ήζειαλ λα δεκηνπξγεζεί έλα ηέηνην θαηάζηεκα θαη καζεηέο δελ απάληεζαλ ζ απηή ηελ εξώηεζε. Αγνξάδεηε βηνινγηθά πξνϊόληα; 3% 37% 2 2

7 Όπσο κπνξεί λα δηαθξίλεη θαλείο ζηελ πην πάλσ εξώηεζε, ην 37% απάληεζαλ ζεηηθά ζηελ πην πάλσ εξώηεζε θαη ην 3% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζαλ αξλεηηθά. Αλαιπηηθόηεξα, από ηελ Α ηάμε καζεηέο απάληεζαλ ζεηηθά θαη καζεηέο απάληεζαλ αξλεηηθά. Από ηε Β ηάμε καζεηέο απάληεζαλ ζεηηθά θαη καζεηέο αξλεηηθά. Τέινο, από ηε Γ ηάμε είραλ αγνξάζεη βηνινγηθά πξντόληα, ελώ 2 καζεηέο δελ είραλ αγνξάζεη ή δελ γλώξηδαλ αλ είραλ αγνξάζεη βηνινγηθά πξντόληα. Τα άηνκα πνπ απάληεζαλ ζεηηθά είραλ εξσηεζεί γηα πνην ιόγν αγνξάδνπλ βηνινγηθά πξντόληα θαη έδσζαλ ηηο αθόινπζεο απαληήζεηο: Δίλαη πην σθέιεκα ρσξίο ρεκηθέο ή ηνμηθέο νπζίεο Χξεηάδνληαη γηα ηελ πγεία Κάπνηα από ηα βηνινγηθά πξντόληα είλαη θαιύηεξα ζηε γεύζε, ζπγθξηηηθά κε ηα ζπκβαηηθά. Δίλαη θαιύηεξα γηα ηνλ νξγαληζκό Δίλαη πην πνηνηηθά, δίρσο ιηπάζκαηα θαη ηνμηθέο νπζίεο Απνθεύγνπκε δηάθνξεο αζζέλεηεο πνπ πξνθαινύλ νη νπζίεο πνπ πεξηέρνπλ ηα ζπκβαηηθά πξντόληα Τα άηνκα πνπ απάληεζαλ αξλεηηθά είραλ εξσηεζεί γηα πνην ιόγν δελ αγνξάδνπλ βηνινγηθά πξντόληα θαη έδσζαλ ηηο αθόινπζεο απαληήζεηο: Γελ ππάξρνπλ ζηηο ππεξαγνξέο ηεε πεξηνρήο καο Δίλαη πην αθξηβά ηα βηνινγηθά από ηα ζπκβαηηθά πξντόληα Δίλαη πην λόζηηκα ηα ζπκβαηηθά πξντόληα Γε κπνξνύλ λα ηα βξνπλ εύθνια ζηελ αγνξά, δηόηη ηα πεξηζζόηεξα πξντόληα πξνέξρνληαη από μέλεο ρώξεο ιόγν θόζηνπο Γελ ην επηδηώθνπλ θάπνηνη Κάπνηνη άιινη δε ρξεηάδνληαη λα αγνξάδνπλ βηνινγηθά πξντόληα, δηόηη θαιιηεξγνύλ νη ίδηνη

8 Έλα πξνϊόλ πνπ παξάγεηαη κε βηνινγηθή θαιιηέξγεηα θαη έλα πνπ παξάγεηαη κε ηε ρξήζε ιηπαζκάηωλ θαη θπηνθαξκάθωλ έρνπλ δηαθνξέο ωο πξνο: 27% 4% % Τη μορφή Την γεφςη 3% Το άρωμα 2% Το μζγεθοσ Το χρώμα Σηελ πην πάλσ εξώηεζε ην % απάληεζαλ όηη έλα πξντόλ πνπ παξάγεηαη κε βηνινγηθή θαιιηέξγεηα θαη έλα πνπ παξάγεηαη κε ηε ρξήζε ιηπαζκάησλ θαη θπηνθαξκάθσλ έρνπλ δηαθνξά σο πξνο ζηελ κνξθή, ην 3% σο πξνο ηε γεύζε, ην 2% σο πξνο ην άξσκα, ην 27% σο πξνο ην κέγεζνο θαη ην 4% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζαλ όηη δηαθέξνπλ σο πξνο ην ρξώκα. Πην αλαιπηηθά, από ηελ Α ηάμε καζεηέο απάληεζαλ όηη έρνπλ δηαθνξά σο πξνο ηε κνξθή 7 σο πξνο ηε γεύζε, σο πξνο ην ρξώκα, 8 σο πξνο ηα κέγεζνο θαη σο πξνο ηα ρξώκα. Από ηε Β ηάμε καζεηέο απάληεζαλ όηη δηαθέξνπλ σο πξνο ηε κνξθή, 2 σο πξνο ηε γεύζε, σο πξνο ηα άξσκα, 2 σο πξνο ην κέγεζνο θαη 8 σο πξνο ην ρξώκα. Τέινο, από ηε Γ ηάμε απάληεζαλ όηη δηαθέξνπλ σο πξνο ηε κνξθή, 2 σο πξνο ηε γεύζε, 2 σο πξνο ην άξσκα, 2 σο πξνο ην κέγεζνο θαη σο πξνο ην ρξώκα. Έρεηε ελεκεξωζεί θαζόινπ από θάπνηνπο θνξείο όζνλ αθνξά ηελ θαιιηέξγεηα βηνινγηθώλ πξνϊόληωλ; Αλ λαη από πνηνύο; 37% 28% 3% Σχολείο Οικογζνεια Διαδίκτυο ή κάποιο άλλο ΜΜΕ Σχολείο Οικογζνεια Διαδίκτυο ή κάποιο άλλο ΜΜΕ 7

9 Σηελ εξώηεζε αλ είραλ ελεκεξσζεί από θάπνηνπο θνξείο όζνλ αλαθνξά ηελ βηνινγηθή θαιιηέξγεηα απάληεζαλ όινη ζεηηθά. Από ην ζρνιείν είραλ ελεκεξσζεί ην 3%, ην 28% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζαλ όηη ελεκεξώζεθαλ από ην ζρνιείν θαη ην 37% από ην δηαδύθηπν ή από θάπνην άιιν ΜΜΔ. Σπγθεθξηκέλα από ηελ Α ηάμε 7 καζεηέο απάληεζαλ όηη ελεκεξώζεθαλ από ην ζρνιείν καζεηέο από ην ηελ νηθνγέλεηα θαη 7 καζεηέο απάληεζαλ πσο είραλ ελεκεξσζεί από θάπνην ΜΜΔ. Από ηελ Β ηάμε καζεηέο απάληεζαλ όηη ελεκεξώζεθαλ από ην ζρνιείν καζεηέο από ην ηελ νηθνγέλεηα θαη καζεηέο απάληεζαλ πσο είραλ ελεκεξσζεί από θάπνην ΜΜΔ. Τέινο, από ηε Γ ηάμε καζεηέο απάληεζαλ όηη ελεκεξώζεθαλ από ην ζρνιείν καζεηέο από ην ηελ νηθνγέλεηα θαη καζεηέο απάληεζαλ πσο είραλ ελεκεξσζεί από θάπνην ΜΜΔ. Αλ ήηαλ λα επηιέμεηε κεηαμύ δύν πξνϊόληωλ, έλα πνπ έρεη παξαρζεί κε βηνινγηθή θαιιηέξγεηα θαη έλα κε ηε ρξήζε θπηνθαξκάθωλ θαη ιηπαζκάηωλ αιιά ζα ήηαλ πην νηθνλνκηθό από ην πξώην πνην ζα επηιέγαηε; % 8% Βιολογικό Συμβατικό Βιολογικό Συμβατικό Σην εξώηεκα αλ ήηαλ λα επηιέμνπλ κεηαμύ δύν πξντόλησλ, έλα πνπ έρεη παξαρζεί κε βηνινγηθή θαιιηέξγεηα θαη έλα κε ηε ρξήζε θπηνθαξκάθσλ θαη ιηπαζκάησλ αιιά ζα ήηαλ πην νηθνλνκηθό από ην πξώην επέιεμαλ ην 8% ην βηνινγηθό, ελώ ην % ην ζπκβαηηθό. Σπγθεθξηκέλα από ηελ Α ηάμε 22 καζεηέο απάληεζαλ ην βηνινγηθό ελώ 3 καζεηέο απάληεζαλ ην ζπκβαηηθό. Από ηε Β ηάμε 2 καζεηέο απάληεζαλ ην βηνινγηθό θαη καζεηέο ην ζπκβαηηθό. Τέινο, από ηε Γ ηάμε 22 καζεηέο ζα επέιεγαλ ην βηνινγηθό, ελώ 3 ζα επέιεγαλ ην ζπκβαηηθό.

10 Πηζηεύεηε όηη είλαη ελεκεξωκέλνο ν ζεκεξηλόο παξαγωγόο γηα ηηο ζπλέπεηεο ηωλ ρεκηθώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηα ζπκβαηηθά αγξνηηθά πξνϊόληα; 2% 3% 7 3% Δεν ξζρω 3 Δεν ξζρω Σην πην πάλσ εξώηεκα ην 3% απάληεζαλ ζεηηθά, 3% αξλεηηθά θαη ην 2% ησλ καζεηώλ δελ ήμεξαλ. Πην αλαιπηηθά από ηελ Α ηάμε καζεηέο απάληεζαλ ζεηηθά, καζεηέο απάληεζαλ αξλεηηθά θαη 3 καζεηέο δε γλώξηδαλ. Από ηε Β ηάμε καζεηέο απάληεζαλ ζεηηθά, καζεηέο απάληεζαλ αξλεηηθά θαη καζεηέο δε γλώξηδαλ. Τέινο, από ηε Γ ηάμε 7 καζεηέο απάληεζαλ ζεηηθά, καζεηέο απάληεζαλ αξλεηηθά θαη 3 καζεηέο δελ ήμεξαλ. Η ρξήζε ηωλ ιηπαζκάηωλ θαη ηωλ θπηνθαξκάθωλ έρεη επηπηώζεηο ζηελ πγεία ηωλ θαηαλαιωηώλ; 3% % % % Πολφ Μζτρια Λίγο Καθόλου Πολφ Μζτρια Λίγο Καθόλου Σηελ εξώηεζε αλ ε ρξήζε ησλ ιηπαζκάησλ θαη ησλ θπηνθαξκάθσλ έρεη επηπηώζεηο ζηελ πγεία ησλ θαηαλαισηώλ απάληεζαλ ην % πνιύ, ην 3% κέηξηα, % ιίγν θαη ην % θαζόινπ. Από ηελ Α ηάμε καζεηέο απάληεζαλ πνιύ, 2 κέηξηα, 2 ιίγν θαη καζεηήο απάληεζε όηη δελ έρεη θαζόινπ επηπηώζεηο ζηελ πγεία ησλ θαηαλαισηώλ. Από ηε Β ηάμε καζεηέο απάληεζαλ πνιύ, κέηξηα θαη 3 καζεηέο απάληεζαλ όηη έρεη ιίγεο επηπηώζεηο. Τέινο, από

11 ηελ Γ ηάμε καζεηέο απάληεζαλ πνιύ, 8 κέηξηα θαη 2 καζεηέο απάληεζαλ όηη έρεη ιίγεο επηπηώζεηο ζηελ πγεία ησλ θαηαλαισηώλ ε ρξήζε ιηπαζκάησλ θαη φυτοφαρμάκων. Μαρία Αμδρέοσ Β Αθημά Σταύροσ Β Κσριακή Παπαμικολάοσ Β Νικόλας Παπαδούρης Β 2 Κάλλη Χριστουή Β 3

Marketing Research Communication. Έρεσνα σε καταναλωτές και αρτοποιούς

Marketing Research Communication. Έρεσνα σε καταναλωτές και αρτοποιούς Marketing Research Communication Η αγορά τοσ ψωμιού Έρεσνα σε καταναλωτές και αρτοποιούς Παροσσίαση Έρεσνας Λ. Κηυισίας 3, Μαρούσι τηλ.: 211-120 2900 fax.: 211-120 2929 e-mail: info@marc.gr website: www.marc.gr

Διαβάστε περισσότερα

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Υαιθίδα 26/2/2011 Υ.Σξηθαιηλόο ctrikall@phs.uoa.gr http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Όινη καο μέξνπκε, όηη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ε Φπζηθή Θεσξείηαη έλα από ηα πην δύζθνια καζήκαηα. Απηό ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΓΗΑΡΟΝΦΗΘΖ ΑΓΩΓΖ ΠΡΝ ΛΑΞ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ

Ζ ΓΗΑΡΟΝΦΗΘΖ ΑΓΩΓΖ ΠΡΝ ΛΑΞ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ ΔΞΗΚΝΟΦΩΠΖ ΚΑΣΗΚΩΛ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΩΛ ΠΡΝ ΛΔΝ ΑΛΑΙΡΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ Ζ ΓΗΑΡΟΝΦΗΘΖ ΑΓΩΓΖ ΠΡΝ ΛΑΞ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ ΕΣΟΙΜΑΙΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΑΝΣΡΗ ΣΑΛΙΑΔΩΡΟΤ - ΕΔΕ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η Δηαηξνθηθή Αγσγή κέζα

Διαβάστε περισσότερα

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Λόγοι επιλογήρ και μεηαβολήρ ηηρ ζςναιζθημαηικήρ ζηάζηρ ζηη μάθηζη ηηρ Γεπμανικήρ ζηην Γημόζια Γεςηεποβάθμια Δκπαίδεςζη - Πιλοηική Δθαπμογή Ανώνςμος Δπυηημαηολογίος Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο

Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο 1.θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη λα εμνηθεησζνύλ νη ζπνπδαζηέο κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ζηε ξαδηελέξγεηα, λα κεηξήζνπλ κε κεηξεηή Geiger-

Διαβάστε περισσότερα

1. Calonectris diomedea Καθεστώς παροσσίας. 2. Phalacrocorax aristotelis Καθεστώς παροσσίας. 3. Ixobrychus minutus Καθεστώς παροσσίας.

1. Calonectris diomedea Καθεστώς παροσσίας. 2. Phalacrocorax aristotelis Καθεστώς παροσσίας. 3. Ixobrychus minutus Καθεστώς παροσσίας. 1. Calonectris diomedea (Αξηέκεο) Καθεστώς παροσσίας. Σηελ πεξηνρή κειέηεο ην είδνο παξαηεξείηαη θπξίσο ζηελ αλνηρηή ζάιαζζα όπνπ έρνπλ θαηαγξαθεί κεκνλσκέλα άηνκα θαη κηθξέο νκάδεο. Τν είδνο θσιηάδεη

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ: <<ΑΣΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΣΟΤ ΡΑΓΔΡΦΟΡΝΣ ΚΑΙ ΣΟΤ ΜΠΟΡ>>

ΣΙΣΛΟ: <<ΑΣΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΣΟΤ ΡΑΓΔΡΦΟΡΝΣ ΚΑΙ ΣΟΤ ΜΠΟΡ>> Δξγαζία ζην κάζεκα ηεο Υεκείαο ΣΙΣΛΟ: Οκάδα: Μήηζηνο Υξήζηνο, Μειηώηεο Βαζίιεο, Σζηκπνύθεο Κσλζηαληίλνο. Τπεύζπλνο Καζεγεηήο: Κνξθήο Άγγεινο 1 ν Γεληθό Λύθεην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος**

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος** Φξπζνζηόκνπ Μ., Φξηζηνθόξνπ Ε., & Λεκνλίδεο Φ., (2008). Σύγθξηζε δηαδηθαζηώλ κνληεινπνίεζεο καζεηώλ δεκνηηθνύ θαη γπκλαζίνπ. Ππακηικά 10 ος Παγκύππιος Σςνεδπίος Μαθημαηικήρ Παιδείαρ και Δπιζηήμηρ, Πάθορ

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙΙΙ

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙΙΙ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙΙΙ Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Γελ εθπξνζσπεί ζπγθεθξηκέλν θιάδν (αιιά κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο ελ γέλεη) - Go to 3

Γελ εθπξνζσπεί ζπγθεθξηκέλν θιάδν (αιιά κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο ελ γέλεη) - Go to 3 ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΙΑ ΣΙ ΜΜΔ ΚΑΙ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Καιώο ήιζαηε ζηελ επξσπατθή έξεπλα γηα ηηο ΜΜΔ θαη ην πεξηβάιινλ. Γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απαηηνύληαη πεξίπνπ 5-10 ιεπηά. αο επραξηζηνύκε! Σερλνινγηθό

Διαβάστε περισσότερα

EU KIDS ONLINE II Δξσηεκαηνιόγην Παηδηώλ

EU KIDS ONLINE II Δξσηεκαηνιόγην Παηδηώλ ΑΝΣΗΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΚΧΓΗΚΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟ ΦΤΛΛΟ ΔΠΑΦΧΝ ΚΧΓΗΚΟ ΥΧΡΑ ΑΡΗΘΜΟ ΖΜΔΗΟΤ ΔΚΚΗΝΖΖ ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΝΟΜΑ & ΑΡΗΘΜΟ ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΚΧΓΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ ΣΖΛΔΦΧΝΟΤ ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΖΜΔΗΧΔ ΖΛΗΚΗΑ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 27/09/2014 ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: ΚΟΡΤΦΑΙΟ

ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 27/09/2014 ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: ΚΟΡΤΦΑΙΟ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 27/09/2014 ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: ΚΟΡΤΦΑΙΟ ΘΔΜΑ 1 Ο 1. γ 2. δ 3. α 4. δ 5. δ ΘΔΜΑ 2 Ο Α) Τν γελεηηθό πιηθό ησλ πξνθαξπσηηθώλ θπηηάξσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ Οη αθηίλεο γ αλαθαιύθζεθαλ ζην ηέινο ηνπ 1900 από ηνλ Vllard. Πξόθεηηαη γηα πνιύ δηεηζδπηηθή αθηηλνβνιία,

Διαβάστε περισσότερα

Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας

Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας Ο ΚΩΔΘΚΑ ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΩΝ Έτεηε δηθαηώκαηα Ο θαζέλαο πνπ ιακβάλεη ππεξεζίεο αλαπεξίαο ή πγείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ ΜΕΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Ο Μ Η Ρ Ο Σ

ΥΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ ΜΕΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Ο Μ Η Ρ Ο Σ Βιολογία Γ Λυκείου Γενικής Παιδείας Θέμα Α ο : Σηηο παξαθάησ εξσηήζεηο λα ζεκεηώζεηε ζην ηεηξάδην ζαο ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε Σσζηή απάληεζε : Α1) Ζ ζύθηιε νθείιεηαη ζε : i) Βαθηήξηα ii) Πξσηόδσα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ Λνΐδνο πκενύ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλωληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο Τκήκα Δπηζηεκώλ ηωλ Αγωγήο Δπξωπαϊθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Email:

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία

Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία Υπάξρνπλ δύν θπξίσο πεξηπηώζεηο ζρεηηθά κε ηνλ αθεγεηή: Μπνξεί λα είλαη πξόζσπν ηεο αθήγεζεο, κε πξσηαγσληζηηθό ή δεπηεξεύνληα ξόιν. Μπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο Ολεηξεύηεθα πσο ήκνπλ κηα πεηαινύδα πνπ πεγαηλνεξρόηαλ ζηνλ αέξα θαη δελ ήμεξε ηίπνηα γηα ηνλ Τζνπάλγθ Τζνπ. Κάπνηε ν Τζνπάλγθ Τζνπ νλεηξεύηεθε πσο ήηαλ κηα πεηαινύδα, κηα πεηαινύδα πνπ πεηάξηδε, έλησζε

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πξνζηαζία Αξρείσλ Δηαηξίαο θαη Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ

Διαβάστε περισσότερα