ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΛΔΒΟΤ. Αγροτοσριστικός σνεταιρισμός Γσναικών Γέρας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΛΔΒΟΤ. Αγροτοσριστικός σνεταιρισμός Γσναικών Γέρας"

Transcript

1 ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΛΔΒΟΤ Αγροτοσριστικός σνεταιρισμός Γσναικών Γέρας Γπλαίθεο από ηα πέληε ρσξηά ηεο πεξηνρήο Γέξαο είλαη ηα κέιε ηνπ δξαζηήξηνπ Σπλεηαηξηζκνύ πνπ κε ηδηαίηεξε δεμηνηερλία παξαζθεπάδνπλ πνηθηιία παξαδνζηαθώλ πξντόλησλ, όπσο δηάθνξα αξηνζθεπάζκαηα, ακπγδαισηά, ηνπηθά γιπθά ηαςηνύ θαη θνπηαιηνύ, ιηθέξ από ηνπηθά θξνύηα, αξσκαηηθό μύδη θαη δηαηεξνύλ ειηέο κε πνιινύο ηξόπνπο. Ιδηαίηεξα επηηπρήο είλαη ε ελαζρόιεζή ηνπο κε ηελ νηθνηερλία ρεηξνηερλία. Καηαζθεπάδνπλ όκνξθα εξγόρεηξα θαη πθαίλνπλ κνλαδηθά ζε ζρέδηα θαη ρξώκαηα πθαληά. Σηλ. επικοινωνίας: Σαχ. Γ/νση: Παπάδνο, Τ.Κ Αγροτοσριστικός αγροβιοτετνικός σσνεταιρισμός γσναικών Πολιτνίτοσ Οη γπλαίθεο ηνπ Σπλεηαηξηζκνύ, ζέινληαο λα θάλνπλ ηηο παηδηθέο γεύζεηο ηνπο θηήκα ησλ θαινθαγάδσλ, παξαζθεπάδνπλ κε πνιύ θέθη θαη κεξάθη, αληηγξάθνληαο ηηο ζπληαγέο ησλ γηαγηάδσλ ηνπο, κνλαδηθά ζε γεύζε θαη άξσκα ηνπηθά πξντόληα όπσο ιαδνηύξη, δπκαξηθά (ρεηξνπνίεην καλεζηξάθη, ρπινπίηεο), δηάθνξα αξηνζθεπάζκαηα (παμηκαδάθηα, θνπινπξάθηα), γεκηζηά ακπγδαισηά, γιπθά ηαςηνύ (κπαθιαβά), θνπηαιηνύ, καξκειάδεο, ιηθέξ, ηνπξζηά, δηαηεξνύλ ειηέο ελώ ζπιιέγνπλ θαη ζπζθεπάδνπλ αξσκαηηθά θπηά. Σηλ. επικοινωνίας: Σαχ. Γ/νση: Πνιηρλίηνο, Τ.Κ

2 Αγροτοσριστικός μεταποιητικός σσνεταιρισμός γσναικών Αγιάσοσ Λέσβοσ Σηε γξαθηθή Αγηάζν, κε ηελ πινύζηα πνιηηηζηηθή παξάδνζε, ιεηηνπξγεί ν γπλαηθείνο αγξνηνπξηζηηθόο Σπλεηαηξηζκόο πνπ κέλνληαο πηζηόο ζηελ ηνπηθή πθαληηθή ηέρλε θαηαζθεπάδεη πνηθηιία πθαληώλ ζε ζρέδηα θαη ρξώκαηα ηα νπνία, καδί κε ηα παξαδνζηαθά πξντόληα πνπ παξάγεη, αξηνζθεπάζκαηα, δπκαξηθά, γιπθά ηαςηνύ θαη θνπηαιηνύ (θπζηίθη αηγίλεο, θαξύδη, ζύθν, θεξάζη, θάζηαλν), ππέξνρα ζε άξσκα ακπγδαισηά, ηα πξνσζεί ζηελ ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλε ηνπξηζηηθή αγνξά ηεο πεξηνρήο. Σηλ. επικοινωνίας: Σαχ. Γ/νση: Αγηάζνο, Τ.Κ Αγροτοσριστικός σνεταιρισμός Γσναικών Φίλιας «Δρμοπύλαια» Σην Σπλεηαηξηζκό «Εξκνπύιαηα» νη γπλαίθεο παξαζθεπάδνπλ ην παξαδνζηαθό ηπξί «θεθαιάθη Λέζβνπ», ηνπηθά δπκαξηθά (ηξαραλάο, ράριεο), γιπθά ηαςηνύ (πιαηζέληα, κπαθιαβά, θπδσλόπαζην, ζάκαιη, γαιαηόπηηα) θαη θνπηαιηνύ (θνινθύζη βίδα, ληνκαηάθη, θαξόην, ζπθαιάθη, αριάδη), ιηθέξ, ηα παηξνπαξάδνηα ακπγδαισηά θνύξλνπ θαη άιια κηθξά γιπθά (εξγνιάβνη, δίπιεο, θαξπδάηα), ηζνπξέθηα, πίηεο, ιηθέξ (νύδνπ, ηξηαληάθπιιν), βνπηήκαηα (θνπξακπηέδεο, ζνπζακνθνύ-ινπξα, ηπξνθνύινπξα) θαη δηαηεξνύλ ειηέο κε ηελ πξνζζήθε αξσκαηηθώλ θπηώλ. Σηλ. επικοινωνίας: , Σαχ. Γ/νση: Φίιηα, Τ.Κ

3 Αγροτοσριστικός σσνεταιρισμός γσναικών Μεσότοποσ Λέσβοσ Σηελ εζραηηά ηεο Λέζβνπ, θνληά ζην εθαηζηηνγελέο Σίγξη, νη γπλαίθεο ηνπ Σπλεηαηξηζκνύ μαλαδσληαλεύνπλ μεραζκέλεο γεύζεηο. Με παξαδνζηαθέο ζπληαγέο παξάγνπλ πνηνηηθά πξντόληα όπσο γιπθά θνπηαιηνύ θαη καξκειάδεο (βύζζηλν, ζηαθύιη, θαξπνύδη, ζύθν, θνινθύζη, θπδώλη, κήιν, λεξάληδη, ηνκαηάθη, ειηέο), γιπθά ηαςηνύ, ακπγδαισηά, παζηέιηα, θπδσλόπαζηα, ζπθόπαζηα, δπκαξηθά (καθαξνλάθη θνθηό, ηξαραλά, ρπινπίηεο), αξηνζθεπάζκαηα (θνπινπξάθηα, παμηκάδηα), ππέξνρα εδύπνηα (βαλίιηα, βαηόκνπξν, βύζζηλν, βεξίθνθν, δπόζκν, ξόδη, θξάνπια, πηθξακύγδαιν, καζηίρα), ελώ δηαηεξνύλ ιαδνηύξη, ειηέο (πξάζηλεο, καύξεο) θαη ακπειόθπιια. Δηαζέηνληαο ζύγρξνλν εμνπιηζκό πξνζθέξνπλ άξηζηεο ππεξεζίεο εζηίαζεο (catering) κε ππέξνρα ηνπηθά παξαδνζηαθά εδέζκαηα. Σηλ. επικοινωνίας: , Σαχ. Γ/νση: Μεζόηνπνο, Τ.Κ Ηλεκτρονική Γ/νση: Αγροτοσριστικός σνεταιρισμός γσναικών Ασωμάτοσ Λέσβοσ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Με έδξα ην θαηαπξάζηλν παξαδνζηαθό ρσξηό ηνπ Αζώκαηνπ, νη γπλαίθεο ηνπ Σπλεηαηξηζκνύ παξαζθεπάδνπλ θαη πξνσζνύλ ζηελ αγνξά γιπθά θνπηαιηνύ (θεξάζη, θνινθύζη, κήιν, θάζηαλν, αριάδη θ.ά.) θαη ζπιιέγνπλ αξσκαηηθά θπηά (όπσο θαζθόκειν, ξίγαλε, δπόζκν, ηίιην θ.ά.). Αζρνινύληαη, κε ηελ ηέρλε ηεο θαιαζνπιεθηηθήο θαη θαηαζθεπάδνπλ όκνξθα παλέξηα θαη θαιάζηα ζε δηάθνξα ζρέδηα θαη κεγέζε θαζώο θαη κε ηελ πξνζθνξά ππεξεζηώλ εζηίαζεο (catering). Σηλ. Δπικοινωνίας: Σαχ. Γ/νση: Αζώκαηνο, Τ.Κ

4 σνεταιρισμός γσναικών καλοτωρίοσ Λέσβοσ Οη γπλαίθεο ηνπ Σπλεηαηξηζκνύ ζην Σθαινρώξη, αλαβηώλνληαο ηελ ηνπηθή παξάδνζε, παξαζθεπάδνπλ, ακπγδαισηά, «γεκηζηά» (πνπγθηά κε θαξύδη), γιπθά ηαςηνύ (γιπθόπηηα, κπαθιαβά θ.ά.), πίηεο θαη πηηάθηα, δπκαξηθά (ρπινπίηεο, ηξαραλά), γιπθά θνπηαιηνύ (ιεκόλη, πνξηνθάιη, βύζζηλν), ιηθέξ θαη καξκειάδεο θαη παξάιιεια πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο ηξνθνδνζίαο (catering). Σηλ. επικοινωνίας: , Σαχ. Γ/νση: Σθαινρώξη, Τ.Κ σνεταιρισμός γσναικών Ανεμώτιας «Η ΚΑΛΗ ΛΑΓΚΑΓΑ» Οη γπλαίθεο ηνπ Σπλεηαηξηζκνύ παξαζθεπάδνπλ παξαδνζηαθά δπκαξηθά (ράριεο - ηνπηθόο ηξαραλάο, ρπινπίηεο), αξηνζθεπάζκαηα (ηα κνλαδηθά παμηκάδηα Αλεκώηηαο θαη ηα «κεζπζκέλα» θνπινπξάθηα), γιπθά θνπηαιηνύ θαη καξκειάδεο (ζηαθύιη, πνξηνθάιη, βεξίθνθν, ζύθν, θνινθύζη, θαξπνύδη), ακπγδαισηά θαη γιπθά ηαςηνύ (κπαθιαβά, θαληαΐθη). Σηλ. επικοινωνίας: Σαχ. Γ/νση: Αλεκώηηα, Τ.Κ Αγροτοσριστικός σσνεταιρισμός γσναικών Αγίας Παρασκεσής «Η ΔΛΑΓΑ» Λέσβοσ Σηελ Αγία Παξαζθεπή κε ηα πέηξηλα δξνκάθηα, νη γπλαίθεο ηνπ Σπλεηαηξηζκνύ, αμηνπνηώληαο ηηο δνθηκαζκέλεο από ρξόληα ληόπηεο ζπληαγέο, παξαζθεπάδνπλ πνιιά θαη πνηθίια παξαδνζηαθά πξντόληα, όπσο δπκαξηθά (ρεηξνπνίεην θξηζαξάθη, ρπινπίηεο, ηξαραλά), δηάθνξα αξηνζθεπάζκαηα, γιπθά θνπηαιηνύ θαη καξκειάδεο, γιπθά ηαςηνύ (πιαηζέληα), ιαδνηύξη, αξσκαηηθό ειαηόιαδν θαη ζπληεξνύλ ειηέο. Σηλ. επικοινωνίας: , Σαχ. Γ/νση: Αγία Παξαζθεπή, Τ.Κ

5 σνεταιρισμός γσναικών Μήθσμνας (Μόλσβος) Σηελ δηαηεξεηέα παξαδνζηαθή πεξηνρή ηεο Μήζπκλαο κε ην κνλαδηθό ειηνβαζίιεκα, ν Σπλεηαηξηζκόο ησλ γπλαηθώλ ζην όκνξθν εθζεηήξηό ηνπ πξνζθέξεη ζηνλ επηζθέπηε παξαδνζηαθέο λνζηηκηέο όπσο ακπγδαισηά (θνύξλνπ θαη θαηζαξόιαο), δπκαξηθά (ρεηξνπνίεην θξηζαξάθη, ρπινπίηεο), αξηνζθεπάζκαηα (θνπινπξάθηα), γιπθά θνπηαιηνύ θαη καξκειάδεο (ζύθν, πνξηνθάιη, λεξάηδη, ιεκόλη, βύζζηλν, ηνκαηάθη, θνινθύζη θαξύδη, ηξηαληάθπιιν), ιηθέξ (ξόδη, ακπαξόξηδα, ιεκόλη, πνξηνθάιη, δαθλνθνύθνπηζν, δακάζθελν) θαη γιπθά ηαςηνύ (πιαηζέληα, κπαθιαβά, ακύγδαιν θαη θαξύδη, θαξπδάηα, ζαξαγιί, ακπγδαιόπηηα θ.ά.). Σηλ. επικοινωνίας: Σαχ. Γ/νση: Μήζπκλα, Τ.Κ Αγροτοσριστικός σνεταιρισμός Γσναικών Παρακοίλων Λέσβοσ Οη γπλαίθεο ηνπ Σπλεηαηξηζκνύ αζρνινύληαη κε ηελ παξαζθεπή παξαδνζηαθώλ πξντόλησλ όπσο δπκαξηθά (ηξαραλά, θζαξέιηα, ρπινπίηεο, ράριεο), γιπθά ηαςηνύ (γεκηζηή πιαηζέδα, κπαθιαβάο, δίπιεο, ηξηγσλάθηα), θνπηαιηνύ (θίηξν, λεξαηδάθη πξάζηλν, αηδνύξη, ζηαθύιη, ειηά, κήιν, θπζηίθη, ξεβύζη, θαζόιη, παηάηα, ηζάγαιν), ιηθέξ (δάθλε, κνύξν, θξάλν, βύζζηλν, ξόδη), καξκειάδεο (κήιν, θνξόκειν, ξνδάθηλν, ζύθν), αλζόλεξν (κε παξαδνζηαθή απόζηαμε), θνπινύξηα (κε ιηαζηή ηνκάηα θαη ειηά, γιπθάληζζνπ, ιαδηνύ), ακπγδαισηά, ειηόςσκν, ιαδνηύξη Μπηηιήλεο θαη δηαηεξνύλ ειηέο κε δηάθνξνπο ηξόπνπο. Σηλ. επικοινωνίας: Σαχ. Γ/νση: Παξάθνηια, Τ.Κ , Λέζβνο Ηλεκτρονική Γ/νση:

6 Γσναικείος σνεταιρισμός Άγρας «ΠΑΛΔΤΚΑ» Σηελ παλέκνξθε Άγξα ηεο Λέζβνπ νη γπλαίθεο ηνπ Σπλεηαηξηζκνύ «ΠΑΛΕΥΚΑ», θαη κε κεξάθη θαη θαληαζία παξαζθεπάδνπλ λόζηηκα παξαδνζηαθά πξντόληα, όπσο δπκαξηθά (ηξαραλά, ρπινπίηεο, καλεζηξάθη), αξηνζθεπάζκαηα, γιπθά θνπηαιηνύ (κειηηδαλάθη, βύζζηλν, ζύθν, θαξύδη, θεξάζη), γιπθά ηαςηνύ (θαληαΐθη, κπαθιαβά), ππέξνρα θαξπδάηα, δίπιεο, θνπξακπηέδεο, κεινκαθάξνλα θ.ά. Από ην Σπλεηαηξηζκό κπνξεί θαλείο λα πξνκεζεπηεί θαη αξσκαηηθά θπηά ηεο πεξηνρήο. Σηλ. επικοινωνίας: Σαχ. Γ/νση: Άγξα Λέζβνπ, Τ.Κ Αγροτοσριστικός σνεταιρισμός Πέτρας Σην παξαδνζηαθό πεηξόρηηζην ρσξηό Πέηξα κε ηελ ηδηαίηεξε θπζηθή νκνξθηά νη γπλαίθεο ηνπ ζπλεηαηξηζκνύ πξνζθέξνπλ απιόρεξα δεζηή ζπηηηθή θηινμελία ζηα ελνηθηαδόκελα δσκάηηά ηνπο, είηε ζε ρσξηζηηθέο νηθίεο είηε καδί κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπο. Σηλ. επικοινωνίας: Σαχ. Γ/νση: Πέηξα, Τ.Κ Αγροτοσριστικός Μεταποιητικός σνεταιρισμός Γσναικών Πλωμαρίοσ Σην καγεπηηθό Πισκάξη, νη γπλαίθεο ηνπ ζπλεηαηξηζκνύ αζρνινύληαη κε ηελ δαραξνπιαζηηθή θαη ηελ αξηνπνηία, ελώ ζην θαηάζηεκά ηνπο δηαζέηνπλ επίζεο ειαηόιαδν απιό αιιά θαη κε γεύζεηο, ζαπνύληα θαη θνζκήκαηα. Παξέρνπλ, επίζεο, ππεξεζίαο ηξνθνδνζίαο. Σηλ. επικοινωνίας: Σαχ. Γ/νση: Πισκάξη, Τ.Κ

7 ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΑΜΟΤ Αγροτικός σνεταιρισμός Καρλοβασίοσ «Νύμυη Ωκσρρόη» Οη γπλαίθεο ηεο Νύκθεο Ωθπξξόεο αζρνινύληαη κε ηελ παξαζθεπή παξαδνζηαθώλ πξντόλησλ. Σηλ. επικοινωνίας: Σαχ. Γ/νση: Καξιόβαζη, Τ.Κ Αγροτικός Βιοτετνικός και Οικοτετνικός σνεταιρισμός Γσναικών Ράτων Ικαρίας «Γεύση και Σέτνη Ικαρίας» Σην εξγαζηήξην ηνπ Σπλεηαηξηζκνύ ζηελ Πιαηεία ηνπ ρσξηνύ Φξηζηόο ν επηζθέπηεο κπνξεί λα βξεη κεγάιε πνηθηιία από καξκειάδεο, γιπθά ηνπ θνπηαιηνύ, ιηθέξ, ηνπξζηά, πθαληά, μπιόγιππηα, όια δεκηνπξγεκέλα κε πνιύ κεξάθη θαη ππνκνλή, από ηνπηθά πξντόληα θαη βαζηζκέλα ζε έλα αξκνληθό κείγκα παιηώλ ζπληαγώλ θαη λέσλ γεύζεσλ. Σηλ. επικοινωνίας: Σαχ. Γ.νση: Φξηζηόο, Τ.Κ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΑΡΔΙΣΑ. σλεηαηρηζκός Γσλαηθώλ Μοσδαθίοσ «Ζ ΑΛΟΠΖ»

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΑΡΔΙΣΑ. σλεηαηρηζκός Γσλαηθώλ Μοσδαθίοσ «Ζ ΑΛΟΠΖ» ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΑΡΔΙΣΑ σλεηαηρηζκός Γσλαηθώλ Περηοτής οθάδωλ Οη δξαζηήξηεο γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ αλαβηώλνπλ ηελ ηνπηθή παξαδνζηαθή ελδπκαζία, θαηαζθεπάδνληαο θαηαπιεθηηθέο θνξεζηέο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΛΑΙΘΙΟΤ. Γσναικείος Αγροηικός Οικοηετνικός σνεηαιριζμός Εάκροσ «ΜΔΛΗΩΝ»

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΛΑΙΘΙΟΤ. Γσναικείος Αγροηικός Οικοηετνικός σνεηαιριζμός Εάκροσ «ΜΔΛΗΩΝ» ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΛΑΙΘΙΟΤ Γσναικείος Αγροηικός Οικοηετνικός σνεηαιριζμός Εάκροσ «ΜΔΛΗΩΝ» ηε γλσζηή από ηνπο Μηλσηθνύο Χξόλνπο Εάθξν νη γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ αμηνπνηνύλ ηελ πινύζηα ηνπηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ»

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ην ζύγρξνλν ηδηόθηεην εξγαζηήξην εθζεηήξην νη δξαζηήξηεο γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ κε ζεβαζκό

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με. Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ 25-29/03/2009

Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με. Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ 25-29/03/2009 Κ.Π. LEADER+ - Γιαπεπιθεπειακή ςνεπγαζία: «Κοινέρ Γπάζειρ για ηη νηζιωηική Δλλάδα Νήζων Πεπίπλοςρ» Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΝΤΙΑΚΕΣ ΛΙΦΟΥΔΙΕΣ Με ονομασία προέλευση

ΠΟΝΤΙΑΚΕΣ ΛΙΦΟΥΔΙΕΣ Με ονομασία προέλευση ΠΟΝΤΙΑΚΕΣ ΛΙΦΟΥΔΙΕΣ Με ονομασία προέλευση τοσ ΘΑΝΑΣΗ ΤΣΙΓΓΑΝΑ φωτογραφίες: ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΣ ΑΒΡΑΜΙΓΗΣ Πξηλ από 6 ρξόληα, κία νκάδα γπλαηθώλ ηνπ ρσξηνύ Αγηνο Αληώληνο Θεζζαινλίθεο απνθάζηζαλ λα θάλνπλ δηάζεκε

Διαβάστε περισσότερα

Aζπροπόηαμος 4/3/2010. Αζελόξακα

Aζπροπόηαμος 4/3/2010. Αζελόξακα Aζπροπόηαμος 4/3/2010. Αζελόξακα Από ηη μία η κοζμική Ελάηη και από ηην άλλη η παρθένα περιοτή ηοσ Αζπροπόηαμοσ. Η Έλλη Μποσμποσρή ακροβαηεί ανάμεζά ηοσς ζε ένα great drive θοσλ ηοσ πράζινοσ. Σξώκα θζηλνπώξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΝΤΙΝΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΝΤΙΝΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ Κάβο Μαλιάς: Ρομανηική Μονεμβαζιά Kαηαπξάζηλνη θάκπνη κε ειηέο, θνηιάδεο, ηξερνύκελα λεξά, ππέξνρεο παξαιίεο, θόζκνο επγελέζηαηνο θαη ζηελ πάλσ γσλία ε κνλεκβαζηώηηθε θαζηξνπνιηηεία. Πην θάησ,ε μεραζκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Θενηρική Ξίνδος: Γεμάηη ανηιθέζεις. Δθεκεξίδα Θαζεκεξηλή. Σαμίδηα. 29-11-2009

Θενηρική Ξίνδος: Γεμάηη ανηιθέζεις. Δθεκεξίδα Θαζεκεξηλή. Σαμίδηα. 29-11-2009 Θενηρική Ξίνδος: Γεμάηη ανηιθέζεις Δθεκεξίδα Θαζεκεξηλή. Σαμίδηα. 29-11-2009 ΘΔΗΚΔΛΟ: ΛΣΗΛΟ ΘΗΟΤΖ, ΦΩΣΟ: Γ. ΘΔΙΔΑΘΟ, ΣΕ. ΘΙΖΚΖ, Β. ΤΘΑ Παλέκνξθε θαη μαθνπζηή ε Πίλδνο, αιιά θαη... αηειείσηε. Αξρίδεη ζηo

Διαβάστε περισσότερα

Δεκνζίεπζε: 4/1/2007 EΛΑΣΗ - ΠΕΡΣΟΤΛΙ - ΑΠΡΟΠΟΣΑΜΟ

Δεκνζίεπζε: 4/1/2007 EΛΑΣΗ - ΠΕΡΣΟΤΛΙ - ΑΠΡΟΠΟΣΑΜΟ Δεκνζίεπζε: 4/1/2007 Απηό είλαη έλα ζέκα από ην αξρείν ηνπ αζελόξακαtravel.gr. Οη πιεξνθνξίεο πνπ δεκνζηεύνληαη ζε απηό είραλ ειεγρηεί θαη ήηαλ έγθπξεο ηελ πεξίνδν ηεο δεκνζίεπζεο. EΛΑΣΗ - ΠΕΡΣΟΤΛΙ - ΑΠΡΟΠΟΣΑΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΚΑΗ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΠΡΧΗΝΟΤ

ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΚΑΗ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΠΡΧΗΝΟΤ ΔΗΖΓΖΖ ΓΗΑ ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΠΡΧΗΝΟ Μεγάιε Βξεηαλλία 12 Ηνπιίνπ 2011 ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΚΑΗ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΠΡΧΗΝΟΤ Γηνιάληα Σφηζηνπ, χκβνπινο Καηλνηνκίαο θαη Πνηφηεηαο (Ph.D) ΔΗΑΓΧΓΖ Θα ήζεια κε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2013-2014 ΓΔΛ ΜΔΛΗΚΖ ΜΑΘΖΜΑ: ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2013-2014 ΓΔΛ ΜΔΛΗΚΖ ΜΑΘΖΜΑ: ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ:ΓΑΛΛΗΚΖ ΚΟΤΕΗΝΑ ΜΑΘΖΣΔ: Αγγεινπνύινπ Γέζπνηλα Αθξηβνπνύινπ νθία Ακαμνπνηνύ Βαζηιηθή Βαζηιεηάδνπ Μαγδαιηλή Βνπξιηώηεο Κσλ/λνο Γαιάλεο Γεκήηξηνο Γηδαξνπνύινπ Αλαζηαζία Γνπζηνπνύινπ Μειπνκέλε Θεζζαινληθηνύ

Διαβάστε περισσότερα

3 ΗΜΕΡΕ ΕΚΔΡΟΜΕ 2 ΗΜΕΡΕ ΕΚΔΡΟΜΕ

3 ΗΜΕΡΕ ΕΚΔΡΟΜΕ 2 ΗΜΕΡΕ ΕΚΔΡΟΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΑ ΜΑΡΣΙΟ 2013 ΑΠΟΚΡΙΕ 3 ΗΜΕΡΕ ΕΚΔΡΟΜΕ 2 ΗΜΕΡΕ ΕΚΔΡΟΜΕ Μαζκέ party ζε όλερ ηιρ εκδπομέρ, η καλύηεπη αμθίεζη θα έχει δώπο έκπληξη!!! ΑΒΒΑΣΟ 16/3 ΣΡΗΖΜΔΡΖ ΝΑΟΤΑ ΣΤΡΝΑΒΟ ΠΑΝΑΓΗΑ ΟΤΜΔΛΑ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Βνξείνπ Διιάδαο Λεσλ.Σσκάθνπ 4 45221 Ισάλληλα Έθζεζε Αζελώλ Κνηκ.Θενηόθνπ 2 15124 - Μαξνύζη Τει: 26510 25006,35547 Fax: 26510 25006

Έθζεζε Βνξείνπ Διιάδαο Λεσλ.Σσκάθνπ 4 45221 Ισάλληλα Έθζεζε Αζελώλ Κνηκ.Θενηόθνπ 2 15124 - Μαξνύζη Τει: 26510 25006,35547 Fax: 26510 25006 Έθζεζε Βνξείνπ Διιάδαο Λεσλ.Σσκάθνπ 4 45221 Ισάλληλα Έθζεζε Αζελώλ Κνηκ.Θενηόθνπ 2 15124 - Μαξνύζη Τει: 26510 25006,35547 Fax: 26510 25006 Κιν. 6979006348 sales@candleshop.gr Copyright 2007 www.candleshop.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιηιζμική διάζηαζη ηων ηοπικών ποικιλιών Σε αναζήηηζη ηης ηασηόηηηας ενός ηοπικού διαηροθικού πολιηιζμού ζηη νεόηερη ελληνική περίοδο

Η πολιηιζμική διάζηαζη ηων ηοπικών ποικιλιών Σε αναζήηηζη ηης ηασηόηηηας ενός ηοπικού διαηροθικού πολιηιζμού ζηη νεόηερη ελληνική περίοδο Η πολιηιζμική διάζηαζη ηων ηοπικών ποικιλιών Σε αναζήηηζη ηης ηασηόηηηας ενός ηοπικού διαηροθικού πολιηιζμού ζηη νεόηερη ελληνική περίοδο Αλδξνκάρε Οηθνλόκνπ Γξ Δζλνιόγνο Κύξηα Δξεπλήηξηα Κέληξν Λανγξαθίαο

Διαβάστε περισσότερα

Οξηδόληηα ή θάζεηε ξνή αέξα;

Οξηδόληηα ή θάζεηε ξνή αέξα; Δπηκέιεηα Άγγεινο ηκζηξίθεο ΤΜΒΟΤΛΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΞΗΡΑΝΗ Ση είλαη ε απνμήξαλζε; Η απνμήξαλζε είλαη κηα θπζηθή κέζνδνο ζπληήξεζεο ησλ ηξνθίκσλ κε βάζε ηελ απνκάθξπλζε ηνπ λεξνύ πνπ πεξηέρεηαη ζηα

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΥΗΜΕΘΑ ΣΟΤ ΚΡΑΘΟΤ» (από ηνλ ηξύγν κέρξη ην πνηήξη)

«Η ΥΗΜΕΘΑ ΣΟΤ ΚΡΑΘΟΤ» (από ηνλ ηξύγν κέρξη ην πνηήξη) ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΔΤΓΖΛΟΤ Υ. ΔΣΟ 2012-2013, β ΣΔΣΡΑΜΖΝΟ ΣΑΞΖ Α ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΑΠΟ ΣΟ ΑΜΠΕΛΘ ΣΟ ΚΡΑΘ ΚΑΘ ΣΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΣΟΤ» «Η ΥΗΜΕΘΑ ΣΟΤ ΚΡΑΘΟΤ» (από ηνλ ηξύγν κέρξη ην πνηήξη) ΟΗ ΜΑΘΖΣΔ ΜΔΛΖ ΗΩΑΝΝΖ ΠΑΡΗΑΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Νεοσουλιωτών γεύσεις

Νεοσουλιωτών γεύσεις ΓΤΜΝΑΗΟ ΝΔΟΤ ΟΤΛΗΟΤ ΔΡΡΧΝ ΥΟΛ. ΔΣΟ 2008-2009 Νεοσουλιωτών γεύσεις ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΟΜΑΓΑ Μεζάηθνο Γεκήηξηνο Αβξακίδνπ Υαξά Φηιόινγνη Μεηαθνξά εξγαζίαο ζην δηαδίθηπν: Αζαλαζηάδεο Αζαλάζηνο ~ 1 ~ ~ 2 ~ Αφιερώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΟ ΑΓΓΕΙΟΠΕΡΜΩΝ. Μάξζα Λαδαξίδνπ Αζαλαζηάδνπ Καζεγήηξηα. Εξγαζηήξην Μνξθνινγίαο θαη Φπζηνινγίαο Φπηώλ

ΑΝΘΟ ΑΓΓΕΙΟΠΕΡΜΩΝ. Μάξζα Λαδαξίδνπ Αζαλαζηάδνπ Καζεγήηξηα. Εξγαζηήξην Μνξθνινγίαο θαη Φπζηνινγίαο Φπηώλ ΑΝΘΟ ΑΓΓΕΙΟΠΕΡΜΩΝ Μάξζα Λαδαξίδνπ Αζαλαζηάδνπ Καζεγήηξηα Εξγαζηήξην Μνξθνινγίαο θαη Φπζηνινγίαο Φπηώλ Σκήκα Δαζνπνλίαο ΔΦΠ, παξ/κα Δξάκαο, ΣΕΙ Καβάιαο, ΑΝΘΟ ΣΩΝ ΑΓΓΔΙΟΠΔΡΜΩΝ Η εγγελήο αλαπαξαγσγή ησλ αγγεηνζπέξκσλ

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο»

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ «Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Άγηνο Νηθόιανο Βαζηιηθόο

Άγηνο Νηθόιανο Βαζηιηθόο Άγηνο Νηθόιανο Βαζηιηθόο Άιιε κία ακκψδεο παξαιία, απφ ηηο πην δεκνθηιείο θαη θνζκνπνιίηηθεο ηεο Εαθχλζνπ, ζηελ πεξηνρή ηνπ Βαζηιηθνχ, ζε απφζηαζε 17 ρικ. πεξίπνπ απφ ηελ πξσηεχνπζα ηνπ λεζηνχ. Δίλαη νξγαλσκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΟΠΟΡΩΦΟΡΩΝ ΓΔΝΣΡΩΝ

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΟΠΟΡΩΦΟΡΩΝ ΓΔΝΣΡΩΝ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΟΠΟΡΩΦΟΡΩΝ ΓΔΝΣΡΩΝ Abate Fetel ΑΧΛΑΓΙΑ Γέληξν κέηξηαο δσεξόηεηαο, αξθεηά παξαγσγηθό. Φξνύην κεγάιν θαη καθξνπιό, θίηξηλν κε ιίγν θαθέ, σξαίν, γιπθό, όρη πνιύ αξσκαηηθό. Αλζνθνξία 3/4-12/4.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΛΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ ΣΗΝ 3ε ΑΝΑΡΡΙΥΗΣΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ Π. Δ. ΑΝ. ΑΣΣΙΚΗ

ΣΔΛΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ ΣΗΝ 3ε ΑΝΑΡΡΙΥΗΣΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ Π. Δ. ΑΝ. ΑΣΣΙΚΗ ΣΔΛΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ ΣΗΝ 3ε ΑΝΑΡΡΙΥΗΣΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ Π. Δ. ΑΝ. ΑΣΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΡΑΗ : 24-26 Ηνπλίνπ 2011 ΣΟΠΟΘΔΙΑ : Πήιην ΟΓΗΓΙΔ ΜΔΣΑΒΑΗ ΣΟ ΥΩΡΟ & ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ : Η αλαρώξεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί

Διαβάστε περισσότερα

Πόζεο ζεξκίδεο ρξεηαδόκαζηε θαζεκεξηλά γηα λα δηαηεξήζνπκε ην ζσκαηηθό καο βάξνο; 1. Τπνινγίζηε ην βαζηθό ζαο κεηαβνιηζκό (ΒΜ).

Πόζεο ζεξκίδεο ρξεηαδόκαζηε θαζεκεξηλά γηα λα δηαηεξήζνπκε ην ζσκαηηθό καο βάξνο; 1. Τπνινγίζηε ην βαζηθό ζαο κεηαβνιηζκό (ΒΜ). Ση είλαη νη ζεξκίδεο; Δίλαη κνλάδα κέηξεζεο ζεξκόηεηαο, πνπ δειώλεη ηελ "ελέξγεηα" πνπ πεξηέρεη κία ηξνθή ή δαπαλά ην αλζξώπηλν ζώκα κε ηε κνξθή "θαύζεσλ". Ζ ζεξκίδα γξάθεηαη cal θαη είλαη κνλάδα ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Οη καγεπηηθέο κνπ εληππώζεηο θαη ηα ιεπηά πνπ πέξαζα ζην νηλνπνηείν- κνπζείν νίλνπ ηνπ Βαγγέιε Γεξνβαζηιείνπ.

Οη καγεπηηθέο κνπ εληππώζεηο θαη ηα ιεπηά πνπ πέξαζα ζην νηλνπνηείν- κνπζείν νίλνπ ηνπ Βαγγέιε Γεξνβαζηιείνπ. Οη καγεπηηθέο κνπ εληππώζεηο θαη ηα ιεπηά πνπ πέξαζα ζην νηλνπνηείν- κνπζείν νίλνπ ηνπ Βαγγέιε Γεξνβαζηιείνπ. Φηάλνληαο ζην θηήκα ζηελ Δπαλνκή θαηαιαβαίλεηο ακέζσο γηαηί ην νηλνπνηείν βξαβεύεηαη από ην

Διαβάστε περισσότερα

Κνζρα ξη θνθθηληζηό κε πεηηκε δη θαη ηξαραλα ζηηαξε λην μηλό. Θόθθηλν ια ραλν κε ηξαραλα μηλό, μηλόκεια θαη ζηαθι δεο

Κνζρα ξη θνθθηληζηό κε πεηηκε δη θαη ηξαραλα ζηηαξε λην μηλό. Θόθθηλν ια ραλν κε ηξαραλα μηλό, μηλόκεια θαη ζηαθι δεο Ξεξηερόκελα Κι α ηζηνξι α 40 ρξόλσλ Σξη ζηκα tips γηα θαιπ ηεξα καγεηξέκαηα Κεηξη ζεηο θαη κεδνυ ξεο Ξι ηα κε ηξαραλα ζηηαξε λην γιπθό Κνζρα ξη θνθθηληζηό κε πεηηκε δη θαη ηξαραλα ζηηαξε λην μηλό Θόθνξαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ Δπηβιέπωλ: Διεπζέξηνο Σζηθνπξίδεο πλεξγαδόκελν Μέινο: Γηάλλεο Εαξίαο ΗΟΤΛΗΟ 2011 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΟΤΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕ ΣΟΤ ΣΟΠΟΤ ΜΑ

ΥΡΟΤΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕ ΣΟΤ ΣΟΠΟΤ ΜΑ ΥΡΟΤΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕ ΣΟΤ ΣΟΠΟΤ ΜΑ Γιατί επιλέξαμε αυτό το θέμα Σν ζέκα επηιέρηεθε από ηνπο καζεηέο κε ζθνπό λα θαηαλνήζνπλ ηελ αεηθνξία, ηηο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνύληαη θαη ηελ επίδξαζε ζην πεξηβάιινλ,

Διαβάστε περισσότερα