ΔΕΛΣΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ζ ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ ΑΠΟΤΡΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΓΧΓΟ ΜΠΟΤΡΓΚΑ- ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ. γνο πνπ ε Βνπιγαξία απνθάζηζε λα απνζπξζεί

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΕΛΣΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ζ ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ ΑΠΟΤΡΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΓΧΓΟ ΜΠΟΤΡΓΚΑ- ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ. γνο πνπ ε Βνπιγαξία απνθάζηζε λα απνζπξζεί"

Transcript

1 Σεύχος 16 Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Περιεχόμενα τεύχους: Ζ ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ ΑΠΟΤΡΔΣΑΗ ΑΠΌ ΣΟΝ ΑΓΩΓΟ ΜΠΟΤΡΓΚΑ- ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΔΠΗΚΔΨΖ ΤΠΔΚΑ ΓΗΩΡΓΟΤ ΠΑΠΑΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΣΟ ΣΔΛ ΑΒΗΒ ΕΠΙΚΕΧΗ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΟΤ ΙΡΑΗΛΙΝΟΤ ΤΥΤΠΕΞ ΝΣΑΝΙ ΑΓΙΑΛΟΝ ΑΤΣΡΙΑ : ΕΠΕΝΔΤΕΙ ΤΧΟΤ 600 ΕΚΑΣ. ΕΤΡΨ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΦΕΔΙΑΖΕΙ Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ UNIGEA EMEUERBARE 4o ΔΙΕΘΝΕ ΤΝΕΔΡΙΟ ECONO- 3 ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝ ΜΕΓΑΛΨΝ ΔΙΕ- ΘΝΨΝ ΠΕΣΡΕΛΑΙΚΨΝ ΕΣΑΙΡΕΙ- ΨΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΑΟΖ Η ΓΡΑΜΜΗ ΔΙΑΤΝΔΕΗ ΣΟΤΡΚΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ-ΙΣΑΛΙΑ (ITGI) ΤΜΥΨΝΙΑ ΙΡΑΗΛ-DAEWOO ΓΙΑ ΣΟ ΥΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΟ «ΣΑΜΑΡ» ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΤ ΤΥΤΠΟΤΡΓΟΤ ΠΕΚΑ ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΝΙΑΣΗ ΣΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΣΟΤ ΤΝΕΔΡΙΟΤ ECO- WEEK η ΤΝΔΙΑΚΕΧΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ DURBAN Ζ ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ ΑΠΟΤΡΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΓΧΓΟ ΜΠΟΤΡΓΚΑ- ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ρέδην απφθαζεο δηαθνπήο ηεο ζπκκεηνρήο ηεο Βνπιγαξίαο ζην έξγν, ζην νπνίν κεηέρνπλ ε Ρσζία θαη ε Διιάδα ππέβαιε ν Αληηπξφεδξνο ηεο θπβέξλεζεο θαη ππνπξγφο Οηθνλνκηθψλ, θ. πκεψλ Νηηάλθνθ. «Ζ Βνπιγαξία ζα πξνζπαζήζεη λα απνρσξήζεη απφ ην έξγν κε ακνηβαία ζπλαίλεζε. Αλ δελ γίλεη απηφ, ε Βνπιγαξία ζα απνζπξζεί κεηά απφ 12 κήλεο, φπσο πξνβιέπεη κία απφ ηηο ξήηξεο ηεο ζπκθσλίαο. Καη επεηδή ε ρψξα έρεη αλαιάβεη θάπνηεο δεζκεχζεηο ζηε ζπκθσλία, ζα πξνηείλεη αχμεζε ηνπ βνπιγαξηθνχ θεθαιαίνπ ζηελ εηαηξεία. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα δηεπζεηεζνχλ νη βνπιγαξηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο. Γελ ζα ρξεηαζηεί λα θαηαβάιινπκε πνηληθέο ξήηξεο αλ απνρσξήζνπκε ρσξίο ηελ επίηεπμε ακνηβαίαο ζπλαίλεζεο. Γνπιέςακε πάλσ απφ 1 ρξφλν κε δηεζλείο εηαηξείεο θαη λνκηθά γξαθεία γηα λα δηεπθξηλίζνπκε απηφ ην πξφβιεκα», δήισζε ζρεηηθά ν Νηηάλθνθ. ε δεκνζίεπκα ηεο εθ/ δαο ΣΑΝΣΑΡΝΣ αλαθέξεηαη φηη «ε Βνπιγαξία παξαηηείηαη απφ ην ζρέδην θαηαζθεπήο ηνπ αγσγνχ Μπνπξγθάο Αιεμαλδξνχπνιε γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο θαη φηη ε ρψξα δελ έρεη θαηαβάιεη ηα ηειεπηαία δχν ρξφληα ηηο ππνρξεσηηθέο εηζθνξέο ζηε Γηεζλή Δηαηξεία Έξγνπ, χςνπο άλσ ησλ 6 εθαη. Δπξψ». ηε δηεζλή εηαηξεία έξγνπ Trans Balkan Pipeline ε Ρσζία έρεη ην 51%, ελψ ε Βνπιγαξία θαη ε Διιάδα απφ 24,5%. Πξφζθαηα, ε Μφζρα αλαθνίλσζε φηη ζα παγψζεη ην έξγν, αιιά δελ ζα παξαηηεζεί απφ ηελ πινπνίεζή ηνπ, επεηδή έρεη ηελ επηδνθηκαζία ηεο Δπξψπεο. Οη θάηνηθνη ηνπ Μπνπξγθάο θαη ηεο γχξσ πεξηνρήο φκσο ηάρζεθαλ θαηά ηεο θαηαζθεπήο ηνπ αγσγνχ, πξνβάιινληαο σο επηρείξεκα φηη ζα κνιχλεη ην πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο θαη ζα βιάςεη ηνλ ηνπξηζκφ. Ζ απφθαζε γηα α- πφζπξζε έξρεηαη ιίγεο εκέξεο κεηά ηελ επίζεκε αλαθνίλσζε ηνπ Β/ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Τδάησλ φηη ε κειέηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ηνπ πεηξειαηαγσγνχ είλαη ζεηηθή. Ο ιφ- γνο πνπ ε Βνπιγαξία απνθάζηζε λα απνζπξζεί απφ ηελ θαηαζθεπή ηνπ αγσγνχ Μπνπξγθάο Αιεμαλδξνχπνιε είλαη φηη ην αξρηθφ ζρέδην γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ απέηπρε. Αξρηθά γηλφηαλ ιφγνο γηα ζπλεξγαζία κε ζπκκεηνρή 1/3 γηα θαζέλα απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε κε εγγπεκέλε ηελ πξνκήζεηα πεηξειαίνπ θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ. ηε ζπλέρεηα, απνδείρζεθε φηη ην κηζφ έξγν ζα αλήθεη ζηε Ρσζία, ελψ ην άιιν κηζφ ζηε Βνπιγαξία θαη ζηελ Διιάδα, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηνχλ νη παξαδφζεηο πεηξειαίνπ. Αξγφηεξα πξνέθπςε φηη αθφκε θαη απηφ ην γεγνλφο δελ κπνξνχζε λα απνηειέζεη εγγχεζε γηα ηελ νηθνλνκηθή ζθνπηκφηεηα ηνπ έξγνπ θαη δελ κπνξνχζε λα εμαζθαιηζηεί ε ρξεκαηνδφηεζή ηνπ», αλέθεξε ν π- πνπξγφο Οηθνλνκίαο, Δλέξγεηαο θαη Σνπξηζκνχ, θ. Traicho Traikov. (Πεγή :ΓΣΔ όθιαρ-- εθ/α ΣΑΝΣΑΡΝΣ-ι energia.gr)

2 Σεύχος 16 ΔΠΗΚΔΦΖ ΣΟΤ ΤΠΔΚΑ ΓΗΧΡΓΟΤ ΠΑΠΑΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΣΟ ΣΔΛ ΑΒΗΒ Ο Τπνπξγφο Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, θ. Γηψξγνο Παπαθσλζηαληίλνπ, ζπλνδεπφκελνο απφ ηνλ Δηδηθφ Γξακκαηέα Τ- δάησλ ηνπ ΤΠΔΚΑ θ. Αλδξέα Αλδξεαδάθε, επηζθέθζεθε ην Σει Αβίβ (28/11), φπνπ ζπλαληήζεθε κε ηνλ νκφινγφ ηνπ Τπνπξγφ Τπνδνκψλ αξκφδην γηα ζέκαηα ελέξγεηαο θ. Uzi Landau θαη ηνλ Τπνπξγφ Πεξηβάιινληνο θ. Gilad Erdan. ηφρνο ηεο ζπλάληεζεο ήηαλ ε ελίζρπζε ηεο δηκεξνχο ζπλεξγαζίαο ζηνπο ηνκείο ηεο ελέξγεηαο, ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο δηαρείξηζεο πδάησλ, φπνπ ην Ηζξαήι δηαζέηεη ζεκαληηθή ηερλνγλσζία. Δπίζεο δηεξεπλήζεθαλ νη δπλαηφηεηεο ζπλεξγαζίαο θαη πξαγκαηνπνίεζεο ηδησηηθψλ επελδχζεσλ ζηνπο ηνκείο ηεο δηαρείξηζεο πδάηηλσλ πφξσλ θαη ελέξγεηαο, ηδηαίηεξα δε ζε εθείλνπο ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. (Πηγή : Τποςπγείο Πεπιβάλλονηορ Δνέπγειαρ και Κλιμαηικήρ Αλλαγήρ). Ο Τπνπξγόο Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θ. Γηώξγνο Παπαθσλζηαληίλνπ ΔΠΗΚΔΦΖ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ ΣΟΤ ΗΡΑΖΛΗΝΟΤ ΤΦΤΠΔΞ θ. ΝΣΑΝΗ ΑΓΗΑΛΟΝ Καηά ηελ επίζθεςή ηνπ ζηελ Αζήλα (22/11) ν ΤΦΤΠΔΞ ηνπ Ηζξαήι θ. Νηάλη Αγηαιφλ ζπλαληήζεθε κε ηνλ νκφινγφ ηνπ θ. Γεκήηξε Γφιιε θαη ζπδήηεζαλ γηα ηε ζπλεξγαζία Ηζξαήι- Δ ι ι ά δ α ο - Κ χ π ξ ν π ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ. «Ο ζρε- δηαζκφο πεξηιακβάλεη ηε κεηαθνξά ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ απφ ην Ηζξαήι θαη ηελ Κχπξν πξνο ηελ Διιάδα, ψζηε απφ εθεί λα δηνρεηεχεηαη ζηηο αγνξέο ηεο Δπξψπεο. Σν Ηζξαήι πξνρσξά ζε εληαηηθνπνίεζε ησλ εξεπλψλ ηνπ εληφο ηεο δηθήο ηνπ ΑΟΕ, φπσο θαη ε Κχπξνο», δήισζε ζην ΡΗΚ ν ηζξαειηλφο αμησκαηνχρνο, ελψ ππνγξάκκηζε ην «απμεκέλν ελδηαθέξνλ πνπ ππάξρεη απφ πιεπξάο μέλσλ πεηξειατθψλ εηαηξεηψλ γηα ηα θνηηάζκαηα ηεο πεξηνρήο». (Πηγή : ΓΣΔ Λεςκυζίαρ εθ/δα Φιλελεύθεπορ/ Ραδιοθυνικό Ιδπςμα Κύππος). «Ο ζρεδηαζκόο πεξηιακβάλεη ηε κεηαθνξά ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ από ην Ηζξαήι θαη ηελ Κύπξν πξνο ηελ Διιάδα, ώζηε από εθεί λα δηνρεηεύεηαη ζηηο αγνξέο ηεο Δπξώπεο.» Ο Τθςποςπγόρ Δξυηεπικών κ. Γημήηπηρ Γόλληρ με ηον ιζπαηλινό ομόλογό ηος κ. Νηάνι Αγιαλόν ελίδα 2

3 ΔΕΛΣΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΤΣΡΗΑ: ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΤΦΟΤ 600 ΔΚΑΣ. ΔΤΡΧ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ, ΥΔΓΗΑΕΔΗ Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ UNIGEA EMEUERBARE χκθσλα κε ην πξαθηνξείν Bloomberg, ε απζηξηαθή εηαηξεία Unigea Erneuerbare Energien GmbH ζρεδηάδεη λα επελδχζεη ηνπιάρηζηνλ 600 εθαη. επξψ ζηελ Διιάδα γηα ηελ παξαγσγή κεγαβάη απφ αηνιηθή ελέξγεηα. Όπσο αλέθεξε ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο εηαηξείαο θ. Hannes Schökler, «έρεη ήδε ε- γθξηζεί ε παξαγσγή 400 κεγαβάη θαη ε εηαηξεία ππνινγίδεη ζηελ έγθξηζε ηεο θαηαζθεπήο ησλ εξγνζηαζίσλ απφ ηα κέζα ηνπ Σα εξγνζηάζηα απηά ζα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ην 2014 ή ην 2015». Ο θ. Schökler ηφληζε φηη «ε Unigea απνηειεί ηνλ κεγαιχηεξν μέλν επελδπηή ζε αηνιηθά πάξθα ζηελ Διιάδα». Σν δεκνζίεπκα ηνπ Bloomberg - αλαδεκνζίεπζε απφ ηελ απζηξηαθή εθεκεξίδα Der Standardαλαθέξεη φηη ε Unigeaδξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ αλάπηπμε, θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία εξγνζηαζίσλ γηα ηελ παξαγσγή αηνιηθήο ελέξγεηαο θαη θσηνβνιηαηθψλ θαη αλαδεηεί εηαίξνπο γηα ην ζρέδην ηεο». (Πηγή : ΓΣΔ Βιέννηρ/ΑΠΔ- ΜΠΔ) 4o ΓΗΔΘΝΔ ΤΝΔΓΡΗΟ ECONOMIST «Οη πδξνγνλάλζξαθεο πνπ δηαζέηεη ε Κύπξνο είλαη πεξίπνπ δηπιάζηνη απ' απηνύο ηεο Ννξβεγίαο θαη πεξίπνπ ζηα ίδηα επίπεδα κε ην απόζεκα ηεο Αιάζθαο». ελίδα 3 Ππαγμαηοποιήθηκε ζηη Λεςκυζία (14/11) ηο 4 ο Γιεθνέρ ςνέδπιο ηος Economist με θέμα «Aειθόπορ, ανηαγυνιζηική και αζθαλήρ ε- νέπγεια ζηην Δςπώπη». ηο ζςνέδπιο ζςμμεηείσαν επιζηήμονερ και αξιυμαηούσοι συπών απμόδιοι για θέμαηα ενέπγειαρ οι οποίοι μεηαξύ άλλυν ανέθεπαν ζηιρ ομιλίερ ηοςρ : «Σν Ηζξαήι έρεη ηα ηειεπηαία ρξφληα εμνηθνλνκήζεη 5,6 δηο επξψ ιφγσ ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ πνπ εθκεηαιιεχεηαη, ελψ αλακέλεηαη λα έρεη 8 δηζ. επξψ θέξδε απφ ηηο εμαγσγέο πνπ ζα θάλεη. Δρεη ζπζηαζεί δηππνπξγηθή επηηξνπή ε νπνία εμεηάδεη ην ζέκα ηεο αζθάιεηαο ηεο παξνρήο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ θαη ηεο ζηξαηεγηθήο εμαγσγψλ θαη νη ηειηθέο απνθάζεηο αλακέλεηαη λα ιεθζνχλ σο ην ηέινο Απξηιίνπ Σν Ηζξαήι, ην 2011 θαηαζθεχαζε ελληά «πεγάδηα» θαη π- πάξρνπλ ζρέδηα γηα ηελ θαηαζθεπή αθφκε 12 θαηά ην δηάζηεκα , ελψ αξγφηεξα πξνβιέπεηαη λα θαηαζθεπαζηνχλ 5 επηπιένλ «πεγάδηα» : Shuki Stern (επικεθαλήρ ηηρ Απσήρ Φςζικού Αεπίος ηος Ιζπαήλ). Ο κ. Ανηώνιορ Φώζκολορ Ομόηιμορ Kαθηγηηήρ ηος Πολςηεσνείος Κπήηηρ αλέθεξε : «Δίηε ην ζέινπκε είηε φρη εηζεξρφκαζηε ζηνλ αηψλα ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ». Τπάξρνπλ δπζθνιίεο πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ εμαγσγή ηνπ πεηξειαίνπ απφ ηηο παξαγσγνχο ρψξεο, ε δξαζηεξηφηεηα ησλ νπνίσλ νχησο ή άιισο ζα παξνπζηάζεη ζεκαληηθή πηψζε ηα επφκελα ρξφληα (ην 2020 ε- θηηκάηαη φηη ε παξαγσγή απφ ηε Ννξβεγία θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην ζα κεησζεί ζην 1 εθαη. βαξέιηα εκεξεζίσο). Σα κεγαιχηεξα απνζέκαηα πεηξειαίνπ απνξξνθνχλ ζήκεξα νη ΖΠΑ, ε Ηαπσλία, ε Κίλα θαη ε Ν. Κνξέα (ζχληνκα θαη ε Ηλδία). Ζ Ρσζία, ε νπνία έρεη απνζέκαηα 47 ηξηο θ.κ. αέξην, ζα κπνξεί ηα επφκελα ρξφληα λα εμάγεη κφιηο ην 1/3, θαζψο ηα ππφινηπα 2/3 πξννξίδνληαη γηα εζσηεξηθή θαηαλάισζε. Σα 10 δηο θ.κ., πνπ έρεη δηαζέζηκα ε Ρσζία γηα ηελ Δπξψπε, δελ αξθνχλ. Ζ ιχζε γηα ηηο ελεξγεηαθέο αλάγθεο ηεο Δπξψπεο κπνξεί λα έξζεη απφ ηελ αλαηνιηθή Μεζφγεην ε ν- πνία ηα επφκελα 5 ρξφληα ζα κπνξεί λα εμάγεη δηο θ.κ. θπζηθνχ αεξίνπ - θαη ηε βφξεηα Αθξηθή.

4 Σεύχος 16 Ο αγσγφο, ν νπνίνο ζα εθνδηάδεη ηηο ρψξεο ηεο EE ζα πξέπεη λα πεξλάεη απφ ηελ Κξήηε φπνπ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα απφ 3,5 ηξηο θπβηθά κέηξα θπζηθνχ αεξίνπ. Οη πδξνγνλάλζξαθεο πνπ δηαζέηεη ε Κχπξνο είλαη πεξίπνπ δηπιάζηνη απφ απηνχο ηεο Ννξβεγίαο θαη πεξίπνπ ζηα ίδηα επίπεδα κε ην απφζεκα ηεο Αιάζθαο.» Ο Κώζηαρ Ιυάννος Ππόεδπορ ηηρ ΓΔΦΑ ηόνιζε ζηην ομιλία ηος: «Ζ ΓΔΦΑ έρεη ήδε εμαζθαιίζεη 10 εθ. επξψ απφ ηελ EE γηα ηελ θαηαζθεπή ππνδνκψλ δηθηχσλ θπζηθνχ αεξίνπ. Απφ ηνλ επηέκβξην ηνπ 2011 έρεη ήδε επηιεγεί ε δηαδξνκή πνπ ζα αθνινπζήζεη ν αγσγφο. Απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014 ζα θηιειεπζεξνπνηεζεί πιήξσο ε αγνξά ηνπ ειεθηξηζκνχ ζηελ Κχπξν. Ωο απνηέιεζκα ησλ εξεπλψλ πνπ γίλνληαη γηα πδξνγνλάλζξαθεο έρεη ζεκεησζεί απμεκέλν ελδηαθέξνλ γηα ηελ εμαζθάιηζε αδεηψλ.» Σε δπζθνιία ηεο Ρσζίαο λα κεηαθέξεη θπζηθφ αέξην κε αζθάιεηα ζηελ Δπξψπε επεζήκαλε ν Γενικόρ Γιεςθςνηήρ ηος Natural Energy Security Fund από ηη Ρυζία κ. Konstantin Simonov, ν νπνίνο αλαθέξζεθε κεηαμχ άιισλ ζε εκπφδηα πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηε κεηαβίβαζε ελεξγεηαθψλ πφξσλ κέζα απφ ηελ Σνπξθία θαη ηελ Οπθξαλία. Ο κ. Μαθιόρ Ρήγαρ, Γιεςθύνυν ύμβοςλορ ηηρ Energean Oil & Gas επεζήκαλε ηελ αλάγθε απνζήθεπζεο θπζηθνχ αεξίνπ γηα ηελ Διιάδα, κε αλαθνξά ζην αληίζηνηρν έξγν κε έδξα ηε βφξεηα Καβάια. ε απηφ ην πιαίζην, αλέδεημε σο ζηφρν ηε δπλαηφηεηα ε- πάξθεηαο ζε απνζέκαηα θπζηθνχ αεξίνπ επί 50 εκέξεο (5 εκέξεο ζήκεξα) θαη ηφληζε ην γεγνλφο φηη ζηελ Διιάδα εληνπίδεηαη ε πςειφηεξε ηηκή αεξίνπ, ιφγσ έιιεηςεο αληαγσληζκνχ: Σέινο ν ζπληνληζηήο ηνπ πλεδξίνπ John Andrews (ζύμβοςλορ έκδοζηρ ηος πεπιοδικού The Economist αλέθεξε φηη «ζχκθσλα κε ην πεξηνδηθφ ηα επφκελα ρξφληα αλακέλεηαη αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο αλά ηνλ θφζκν, παξφιε ηελ χθεζε, θαζψο ε Αζία ζπλερίδεη λα επεθηείλεηαη νηθνλνκηθά. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηηο ίδηεο πξνβιέςεηο, ε θαηαλάισζε θπζηθνχ αεξίνπ ζα απμάλεηαη θαηά 3,7% έσο ην 2020.». Ωο πξνο ηνλ ζηφρν ηεο EE λα θαιχπηεη έσο ην 2020 ην 20% ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ηεο απφ Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο, ηνλ ραξαθηήξηζε «δχζθνιν εμαηηίαο ηεο χθεζεο» θαη θαηέιεμε αλαθέξνληαο φηη «ην πεηξέιαην ζα εμαθνινπζήζεη λα δηαδξακαηίδεη ηνλ κεγαιχηεξν ξφιν ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο γηα ηα επφκελα ρξφληα». (Πηγή : ΓΣΔ Λεςκυζίαρ.) «Σν πεηξέιαην ζα εμαθνινπζήζεη λα δηαδξακαηίδεη ηνλ κεγαιύηεξν ξόιν ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο γηα ηα επόκελα ρξόληα.» ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝ ΜΔΓΑΛΧΝ ΓΗΔΘΝΧΝ ΠΔΣΡΔΛΑΗΚΧΝ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΑΟΕ Γλσζηνί γίγαληεο ηεο πεηξειατθήο βηνκεραλίαο αιιά θαη πην κηθξνί δηεζλείο παίθηεο έρνπλ επηδείμεη ελδηαθέξνλ γηα ηελ θππξηαθή ΑΟΕ. Ζ εηαηξεία Petrobras ηεο Βξαδηιίαο, ε ακεξηθαληθψλ ζπκθεξφλησλ Exxon Mobil, ε βξεηαληθή BP, ε νιιαλδηθψλ ζπκθεξφλησλ Shell, ε εηαηξεία Petronas ηεο Μαιαηζίαο αιιά θαη ε ξσζηθή Gazprom ζπγθαηαιέγνληαη ζηνλ θαηάινγν εηαηξεηψλ πνπ αγφξαζαλ ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ πνπ δηελεξγήζεθαλ εθ κέξνπο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο γηα ηνλ εληνπηζκφ πηζαλψλ πδξνγνλαλζξάθσλ. «Πνιιέο είλαη νη εηαηξείεο πνπ έρνπλ ελδηαθεξζεί ή έρνπλ αγνξάζεη ηα απνηειέζκαηα εξεπλψλ πνπ δηεμήγαγε ε Κππξηαθή Γεκνθξαηία εληφο ηεο Απνθιεηζηηθήο Οηθνλνκηθήο ηεο Εψλεο» αλέθεξε ζρεηηθά ν Κπβεξλεηηθφο Δθπξφζσπνο θ. ηέθαλνο ηεθάλνπ. (Πηγή ΓΣΔ Λεςκυζίαρ εθ/δα ημεπινή.) Ο Κπβεξλεηηθόο Δθπξόζσπνο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θ. ηέθαλνο ηεθάλνπ ελίδα 4

5 ΔΕΛΣΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ζ ΓΡΑΜΜΖ ΓΗΑΤΝΓΔΖ ΣΟΤΡΚΗΑ-ΔΛΛΑΓΑ-ΗΣΑΛΗΑ Ο αγσγόο θπζηθνύ αεξίνπ ITGI. Υάξηεο ηεο πεξηνρήο όπνπ βξίζθεηαη ην θνίηαζκα θπζηθνύ αεξίνπ «Σακάξ.» ελίδα 5 «Ζ γξακκή δηαζχλδεζεο Διιάδαο-Σνπξθίαο-Ηηαιίαο (ITGI), ην κεηαγελέζηεξν ηκήκα ηνπ South Stream πνπ ζπλδέεη ηελ Διιάδα κε ηελ Ηηαιία, είλαη έλα ζρέδην ηεο ηηαιηθήο εηαηξείαο Edison. Ζ ITGI πεξηγξάθεη ην έξγν ηνπ Πνζεηδψλα: κηα έθηαζε δηαθνζίσλ ρηιηνκέηξσλ ηνπ ππνζαιάζζηνπ αγσγνχ ζην Ηφλην Πέιαγνο. Ο αγσγφο Πνζεηδψλ βξίζθεηαη ππφ αλάπηπμε απφ ηελ IGI Poseidon SA, κηα θνηλνπξαμία κεηαμχ ηεο Edison θαη ηεο ειιεληθήο εηαηξείαο Depa. Τπνζέηνληαο φηη ε δήηεζε θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Δπξψπε ζα παξακέλεη ζε ρακειά επίπεδα κέρξη ην 2015, ε Edison πξνβιέπεη φηη ην Azerbaijan ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκεχζεη σο ν κφλνο πξνκεζεπηήο θπζηθνχ αεξίνπ απφ ηελ πεξηνρή απηή, κέζσ ηεο Σνπξθίαο. Ωο εθ ηνχηνπ, νη ππνζηεξηθηέο ηεο ITGI ζεσξνχλ πσο έλαο κεζαίνπ κεγέζνπο αγσγφο είλαη πεξηζζφηεξν πξνζαξκνζκέλνο ζηηο αλάγθεο ηεο Δπξψπεο απφ φηη ν Nabucco ζε κεζνπξφζεζκε βάζε. Όηαλ ζα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ην 2015, ε ITGI ζα έρεη δπλακηθφηεηα κεηαθνξάο κέρξη 10 θ.κ./έηνο. Παξακεξίδνληαο ηνλ Πνζεηδψλα, επηπξφζζεηεο πξνηάζεηο γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο ITGI πεξηιακβάλνπλ ηελ πινπνίεζε ηεο δηαζχλδεζεο Διιάδαο-Ηηαιίαο (IGI), πνπ πεξηιακβάλεη έλαλ αγσγφ 600 ρηιηνκέηξσλ κέζα απφ ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ αγσγνχ δηαζχλδεζεο Διιάδαο-Βνπιγαξίαο (IGB, γλσζηήο θαη σο Stara Zagora- Komotini, κεξηθψο ρξεκαηνδνηνχκελε απφ επξσπατθά θνλδχιηα). Ζ IBG ζα έρεη δπλακηθφηεηα κεηαθνξάο 3-5 θ.κ./έηνο θαη αλακέλεηαη λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία κέρξη ην Γηα ην ππφινηπν ηεο δηαδξνκήο πξνο ηνλ Καχθαζν, ε ITGI ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηνπο ήδε ππάξρνληεο αγσγνχο. Αμησκαηνχρνη ηεο ITGI παξαδέρνληαη φηη ην ξσζηθφ θπζηθφ αέξην ζα κπνξνχζε επίζεο λα εηζαρζεί απφ ηνλ ήδε ππάξρνληα αγσγφ Blue Stream ζε φιε ηε Μαχξε Θάιαζζα. ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρεδίνπ ηνλίδεηαη φηη ε ΔΔ έρεη απνδερζεί ην ζρέδην ηεο ITGI σο έλα ρέδην Δπξσπατθνχ Δλδηαθέξνληνο, ην νπνίν έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζηα ζρέδηα ηνπ λνηίνπ δηαδξφκνπ θπζηθνχ αεξίνπ ηνπ Δπξσπατθνχ ρεδίνπ Αλάθακςεο, κε ρξεκαηνδφηεζε χςνπο 100 εθαηνκκπξίσλ επξψ.» (Πηγή EURACTIV.GR.) ΤΜΦΧΝΗΑ ΗΡΑΖΛ-DAEWOO ΓΗΑ ΣΟ ΦΤΗΚΟ ΑΔΡΗΟ ΣΟ «ΣΑΜΑΡ» πκθσλία γηα ππεξάθηηα πισηή κνλάδα πγξνπνίεζεο θαη εμαγσγήο θπζηθνχ αεξίνπ πνπ ζα θαιχςεη ηελ παξαγσγή ηνπ θνηηάζκαηνο ζην «Σακάξ» (πεξίπνπ 80 ρικ απφ ην «Αθξνδίηε») ππέγξαςαλ κε ηνλ θνξεαηηθφ λαππεγηθφ θνινζζφ Daewoo νη Noble Energy, Delek θαη Isramco, νη ν- πνίεο έρνπλ ηα δηθαηψκαηα εθκεηάιιεπζεο ηνπ θνηηάζκαηνο. Με βάζε ηεο πξνβιέςεηο ηεο λνηηνθνξεαηηθήο Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, ε νπνία αλαθνίλσζε θαη επίζεκα ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκθσλίαο, ε εηαηξεία ζα παξαδψζεη ην έξγν πξηλ ην Σν δπλακηθφ ηνπ θνηηάζκαηνο ζε θπζηθφ αέξην ζην Σακάξ εθηηκάηαη ζε 9 ηξηο θπβηθά πφδηα, πνζφηεηα πνπ θαιχπηεη φιεο ηηο ελεξγεηαθέο αλάγθεο ηεο Νφηηαο Κνξέαο γηα πέληε ρξφληα. Σαπηφρξνλα ε Daewoo απνθηά δηθαηψκαηα ζε πνζφηεηεο αεξίνπ πνπ ζα εμάγεη ζηελ Κνξέα, έλαληη ηνπ θφζηνπο ηεο ζπκθσλίαο θαηαζθεπήο ηεο πιαηθφξκαο. (Πηγή : ΓΣΔ Λεςκυζίαρ.)

6 Σεύχος 16 ΟΜΗΛΗΑ ΣΟΤ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΤ ΠΔΚΑ Κ. ΓΗΑΝΝΖ ΜΑΝΗΑΣΖ ΣΑ ΔΓΚΑΗΝΗΑ ΣΟΤ ΤΝΔΓΡΗΟΤ ECOWEEK 2011 Πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην Μνπζείν Μπελάθε ηα εγθαίληα ηνπ ζπλεδξίνπ ECOWEEK 2011 ( ). ηελ ραηξεηηζηήξηα νκηιία ηνπ ν Τθππνπξγφο ΠΔΚΑ θ. Γηάλλεο Μαληάηεο αλαθέξζεθε κεηαμχ άιισλ ζηελ ελεξγεηαθή θαηαλάισζε απφ ηνλ θηηξηαθφ ηνκέα, ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, ζηελ απφθαζε γηα ηελ απειεπζέξσζε ζηε ρξήζε βηνκάδαο ζηε ζέξκαλζε : «ε δηεζλέο επίπεδν, ν ηνκέαο ησλ θηηξίσλ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο νηθνλνκηθνχο ηνκείο. Σα θηίξηα αληηπξνζσπεχνπλ ην 50% ησλ παγθφζκησλαεπελδχζεσλ. πλνιηθά, ν θηηξηαθφο ηνκέαο, πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ην 36% ηεο ζπλνιηθήο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο, πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξα απφ θηίξηα πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί πξηλ ην έηνο ηζρχνο ηνπ θαλνληζκνχ ζεξκνκφλσζεο (1980), άξα είλαη ελεξγεηαθά ζπάηαια θαη απξνζηάηεπηα. Πξφζθαηε κειέηε ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ζρεηηθά κε ηηο επηπηψζεηο ηεο θιηκαηηθήο κεηαβνιήο ζηε ρψξα έδεημε φηη νη αλάγθεο ησλ θηηξίσλ γηα θιηκαηηζκφ ζρεδφλ ζα δηπιαζηαζηνχλ έσο ην 2050 ιφγσ ηεο αχμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο. Ζ πξφζζεηε δαπάλε πνπ ζα πξνθαιέζεη ζηνλ ηνκέα ησλ θηηξίσλ ε θιηκαηηθή κεηαβνιή έσο ην 2050 εθηηκάηαη πεξί ηα δηο επξψ. χκθσλα κε κειέηε ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Δλέξγεηαο, ζηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, κεγαιχηεξν ξφιν παίδεη ε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. Γειαδή, ε κείσζε πνπ ζα ζεκεησζεί κέρξη ην 2020 ζα νθείιεηαη θαηά 68% ζηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη κφλν ην ππφινηπν πνζνζηφ ζηηο ΑΠΔ, βηνθαχζηκα θιπ. Φαηλφκελα φπσο ηεο ζεξκηθήο αζηηθήο λεζίδαο σο ζπλέπεηα ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη νη ξχπνη απνηεινχλ ηε κεγαιχηεξε απεηιή γηα ηε δσή ζηηο κεγάιεο πφιεηο. ηελ Διιάδα ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 («Δθαξκνγή ΑΠΔ ζηα θηίξηα») ηνπ Νφκνπ 3851/2010, ην αξγφηεξν έσο ηηο φια ηα λέα θηίξηα ζα πξέπεη λα θαιχπηνπλ ην ζχλνιν ηεο πξσηνγελνχο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζήο ηνπο κε ζπζηήκαηα παξνρήο ελέξγεηαο πνπ βαζίδνληαη ζε αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, ζπκπαξαγσγή ειεθηξηζκνχ θαη ζεξκφηεηαο, ζπζηήκαηα ηειεζέξκαλζεο ζε θιίκαθα πεξηνρήο ή νηθνδνκηθνχ ηεηξαγψλνπ, θαζψο θαη ζε γεσζεξκηθέο α- ληιίεο ζεξκφηεηαο. Γηα ηα λέα θηίξηα πνπ ζηεγάδνπλ ππεξεζίεο ηνπ δεκφζηνπ θαη επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ε ππνρξέσζε απηή ζα πξέπεη λα ηεζεί ζε ηζρχ ην αξγφηεξν έσο ηηο H πξνψζεζε δξάζεσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζηα θηίξηα αλακέλεηαη λα θέξεη έσο λέεο ζέζεηο εξγαζίαο ζηελ ηξέρνπζα δεθαεηία. Λακβάλνληαο ππφςε φηη ν ηφλνο πεηξειαίνπ έρεη ηεηξαπιάζηα ηηκή απφ ηνλ ηφλν pellet, ζπλάγεηαη φηη ε ρξήζε pellets κπνξεί λα πξνζθέξεη έσο θαη 50% εμνηθνλφκεζε ζην θφζηνο ζέξκαλζεο ελφο θηηξίνπ. Δπίζεο ζχκθσλα θαη κε ηε λέα ζρεηηθή θνηλνηηθή Οδεγία γηα ηελ Δλεξγεηαθή Απφδνζε ησλ Κηηξίσλ, νη ζηφρνη γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο γίλνληαη πην θηιφδνμνη θαη αθνξνχλ θαη ζε ηνκέο, ζε λννηξνπίεο θαη πξαθηηθέο, θαζψο α- πφ ηηο φια ηα λέα θηίξηα ζα πξέπεη λα απνηεινχλ θηίξηα κε ζρεδφλ κεδεληθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο. Σν πξφγξακκα «Δμνηθνλνκψ θαη νίθνλ» ζρεδηάζηεθε κε γλψκνλα ηελ νινθιεξσκέλε παξέκβαζε εμνηθνλφκεζεο ε- λέξγεηαο ζηνλ νηθηαθφ θηηξηαθφ ηνκέα. (Πηγή :Τποςπγείο Πεπιβάλλονηορ, Δνέπγειαρ και κλιμαηικήρ αλλαγήρ.) Ο Τθππνπξγόο Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο αιιαγήο θ. Γηάλλεο Μαληάηεο «ηελ Διιάδα ην αξγόηεξν έσο ηηο , όια ηα λέα θηίξηα ζα πξέπεη λα θαιύπηνπλ ην ζύλνιν ηεο πξσηνγελνύο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζήο ηνπο κε ζπζηήκαηα παξνρήο ελέξγεηαο πνπ βαζίδνληαη ζε αλαλεώζηκεο πεγέο ελίδα 6

7 17Ζ ΤΝΓΗΑΚΔΦΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ-DURBAN 2011 Ππαγμαηοποιήθηκε ζηο Durban ηηρ Νόηιαρ Αθπικήρ η 17η ςνδιάζκετη ηυν ςμβαλλομένυν Μεπών ηηρ ύμβαζηρ-πλαίζιο για ηην Κλιμαηική Αλλαγή ηος ΟΗΔ. ηη ςνδιάζκετη ζςμμεηείσαν πεπιζζόηεπα από 185 κπάηη, οι ζημανηικόηεποι διεθνείρ οπγανιζμοί, όπυρ η UNEP, UNIDO, WMO, World Bank, IMO, πολλέρ διεθνείρ και εθνικέρ πεπιβαλλονηικέρ ΜΚΟ, διεθνή εμποπικά και βιομησανικά επιμεληηήπια, εηαιπείερ, πανεπιζηήμια και επεςνηηικά κένηπα. Σελ Διιάδα εθπξνζψπεζε ν Τπνπξγφο ΠΔΚΑ θ. Γηψξγνο Παπαθσλζηαληίλνπ, ν νπνίνο ζε ζπλέληεπμή ηνπ γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο πλδηάζθεςεο α- λέθεξε κεηαμχ άιισλ φηη «ε Διιάδα είλαη κία εμαηξεηηθά επάισηε ρψξα ζηα δεηήκαηα ηεο αχμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. Δπάισηε ζε ζρέζε κε ηα λεξά ζηε ρψξα, ζε ζρέζε κε ηελ α- γξνηηθή παξαγσγή, κε ην θφζηνο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, κε ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ πνιηηψλ θαη βέβαηα κε ηελ εξεκνπνίεζε ζε πεξηνρέο, νη νπνίεο έρνπλ πςειή ζεξκνθξαζία θαη μεξαζία.» Οζνλ αθνξά ζηελ ΔΔ θαη ζηελ Διιάδα, αλέθεξε φηη «ε ζέζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο Διιάδαο, κπαίλνληαο ζηε δηαπξαγκάηεπζε, ήηαλ λα α- πνθηήζνπκε κηά λνκηθά δεζκεπηηθή ζπκθσλία, ζηελ νπνία λα ζπκκεηέρνπλ φια ηα θξάηε, θάησ απφ ηε ζχκβαζε πιαίζην γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε ήηαλ δηαηεζεηκέλε λα πξνζέιζεη ζηε δεχηεξε πεξίνδν ηνπ Πξσηνθφιινπ ηνπ Κηφην, παξφιν πνπ είρε ήδε δεισζεί απφ ηε Ρσζία, ηνλ Καλαδά θαη ηελ Ηαπσλία φηη δελ ζα ζπκκεηείραλ. Οη ΖΠΑ έηζη θη αιιηψο απφ ηελ αξρή δελ ζπκκεηείραλ. Ωο Δπξσπατθή Έλσζε, ζέιακε ε ζπκθσλία λα κπεη ελ ηζρχ έγθαηξα, ψζηε λα κελ ππάξμεη αλάγθε γηα ηξίηε πεξίνδν Πξσηνθφιινπ ηνπ Κηφην. Δίρακε ζέζεη κηα ζεηξά απφ πξνυπνζέζεηο, σο Δπξσπατθή Έλσζε, γηα λα κπνξέζνπκε λα ζπκθσλήζνπκε κηα ηζνξξνπεκέλε πξφνδν σο πξνο ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη έλα λνκηθά δεζκεπηηθφ εξγαιείν θαη θαζνιηθά απνδεθηφ, κηα ζπκθσλία πιαίζην γηα φιεο ηηο ρψξεο. Έλα εξγαιείν κε ην νπνίν λα δηαηεξνχληαη ηα νπζηαζηηθά ζεκεία ηνπ «Πξσηνθφιινπ ηνπ Κηφην» σο πξνο ηελ πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε. Να εληζρχεηαη ε αξρηηεθηνληθή ηεο ζπκθσλίαο, ζπκπεξηιακβάλνληαο ρξήζεηο γεο, πξνζηαζίαο δαζψλ, δηαρείξηζε πιενλαζκάησλ σο πξνο ηνπο ζηφρνπο. Να θαζνξίδεηαη έλαο νδηθφο ράξηεο κε δεζκεπηηθά ρξνλνδηαγξάκκαηα, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ αμηνιφγεζε απφ ην 2013 κέρξη ην 2015 θαη λα ππάξρνπλ δεζκεπηηθνί ζηφρνη κείσζεο ησλ εθπνκπψλ ηδηαίηεξα απφ ηηο κεγάιεο νηθνλνκίεο, αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηεο θάζε ρψξαο, γηα κηά κεηαβαηηθή πεξίνδν, ην αξγφηεξν κέρξη ην 2020, θαη ζπκβαηή κε ην ρξνλνδηάγξακκα γηα ηελ εθαξκνγή ελφο θαζνιηθνχ, δεζκεπηηθνχ πιαηζίνπ γηα φια ηα κέξε.» Ο θ. Παπαθσλζηαληίλνπ αλέθεξε φηη «ε Δπξσπατθή Έλσζε, ζην ζχλνιφ ηεο, έρεη κεηψζεη ηηο εθπνκπέο πεξίπνπ θαηά 8% πνπ είλαη ν ζηφρνο. Ζ Διιάδα είλαη ζην +22% κε ηνλ ζηφρν λα είλαη ζην +25%, ην αλψηαην φξην. Άξα, είκαζηε κέζα ζηνλ ζηφρν. Ζ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα, δεδνκέλνπ φηη ήδε έρνπκε εμαληιήζεη κία απφ ηηο δχν κνλάδεο, ακθηβάιιεη πάξα πνιχ, αλ κε ηηο ππάξρνπζεο πνιηηηθέο ζα κπνξέζνπκε λα κείλνπκε θάησ απφ ηνπο 2 C, θαη ηα ζελάξηα θαζψο θαη πνιιέο κειέηεο κηινχλ γηα αχμεζε κέρξη 3,7 θαη 4 βαζκνχο.» Όπσο ηφληζε ν ΤΠΔΚΑ, «γηα πξψηε θνξά νη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ζπληάρζεθαλ φρη κε ηηο κεγάιεο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, αιιά κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη απηφ είλαη κηά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε πνιηηηθή θαη είλαη α- πνηέιεζκα ηεο δηαπξαγκάηεπζεο πνπ έγηλε ζε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο απφ ηελ Δπηηξνπή θπξίσο. Δμαθνινπζνχκε λα έρνπκε πξφβιεκα βεβαίσο κε 17ε πλδηάζθεςε γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. ΤΠΔΚΑ θ. Γηώξγνο Παπαθσλζηαληίλνπ : «Γηα πξώηε θνξά νη αλαπηπζζόκελεο ρώξεο ζπληάρζεθαλ όρη κε ηηο κεγάιεο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο.»

8 ηε ζέζε ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ θαη απφ ηε ζέζε νξηζκέλσλ κεγάισλ α- λαπηπζζφκελσλ ρσξψλ φπσο είλαη ε Κίλα θαη ζε δεχηεξν βαζκφ ε Ηλδία θαη βεβαίσο ε Βξαδηιία.» Δηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ζηε ζέζε ηεο Διιάδαο σο πξνο ηελ ελέξγεηα αλέθεξε φηη «ζηφρνο καο είλαη ην 20-20, ην 20% ηεο ηειηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο λα πξνέξρεηαη απφ ΑΠΔ. Απηφο ν ζηφρνο ηζνδπλακεί κε πεξίπνπ 15 GWatt εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο θαη 40% ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο απφ ΑΠΔ. Σα ηειεπηαία ζηνηρεία ηα νπνία έρνπλ δεκνζηνπνηεζεί κέρξη ην ηέινο ηνπ 6νπ ηνπ 2011, δείρλνπλ ζεκαληηθή αχμεζε, ε νπνία έρεη μεπεξάζεη ηα 2 GWatt. Σα πξνζσξηλά ζηνηρεία ηα νπνία έρνπκε, δείρλνπλ φηη κέρξη ηέινο Οθησβξίνπ είρακε θζάζεη ηα ΜWatt θαη ην πηζαλφηεξν είλαη κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο παξά ηηο νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο λα θηάζνπκε ηα ΜWatt. Γειαδή, έλα πνιχ ζεκαληηθφ χςνο, κηα πνιχ ζεκαληηθή ηζρχο γηα εγθαηεζηεκέλε ηζρχ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζηε ρψξα. Ο ζηφρνο καο γηα ην 2020 πνπ είλαη ηα 15 GWatt, έρεη ήδε μεπεξαζηεί σο πξνο ηηο κε εγθαηαζηεκέλεο κνλάδεο πνπ έρνπλ άδεηα παξαγσγήο.» Ωο πξνο ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζεκείσζε φηη «ζηνρεχνπκε ζε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο κε κηα ζηξαηεγηθή δξάζεσλ κεγάιεο έθηαζεο γηα ηε βειηίσζε ηνπ ππάξρνληνο θηηξηαθνχ δπλακηθνχ, δηνηθεηηθέο δξάζεηο θαη αλάπηπμε λέαο ηερλνινγίαο. Ο βαζηθφο θνξέαο πινπνίεζεο είλαη ην ΚΑΠΔ. Ζ ρξεκαηνδφηεζε πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ην ΔΠΠΔΡΡΑ, κε πξνγξάκκαηα φπσο είλαη ε ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε θηηξίσλ, ην ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΩ ΚΑΣ ΟΗ- ΚΟΝ πνπ έρεη πεξίπνπ έξγα πνπ έρνπλ ήδε έγθξηζε ρξεκαηνδφηεζεο, ην ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΩ ησλ Γήκσλ, πξφγξακκα ηνπ νπνίνπ κφιηο ηειείσζε ε αμηνιφγεζε, ην ΚΣΗΕΟΝΣΑ ΣΟ ΜΔΛΛΟΝ, ηνπ νπνίνπ ηνλ Φεβξνπάξην ζα έρνπκε απνηειέζκαηα, ηηο εηαηξείεο ελεξγεηαθψλ ππεξεζηψλ θαη παξαδείγκαηα επηδεηθηηθψλ έξγσλ, ηα 40 πξάζηλα ζρνιεία, ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε δεκνζίσλ θηεξίσλ, νη αζηηθέο βηνθιηκαηηθέο, ην πξάζηλν λεζί θαη ε πξάζηλε γεηηνληά». (Πηγή :Τποςπγείο Πεπιβάλλονηορ, Δνέπγειαρ και κλιμαηικήρ αλλαγήρ) ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΝΖ- ΜΔΡΩΖ & ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΞΩΣΔΡΗΚΟΤ Φξαγθνχδε 11 & Αι. Πάληνπ Καιιηζέα, 10163, Αζήλα Σειέθσλν : Φαμ : Ζιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν: Σν πιηθφ γηα ηελ ζχληαμε ηνπ ελ ιφγσ Γειηίνπ πξνέξρεηαη απφ ηα ΓΣΔ, ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ ΤΠΔΚΑ θαζψο θαη ηζηνζειίδεο ζρεηηθέο κε ζέκαηα ελέξγεηαο θαη πεξηβάιινληνο. Δπηκέιεηα: Κψζηαο Γηαλλαθφδεκνο

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΛΛΑΓΖ ΣΖ ΘΔΖ ΣΖ ΒΟΤΛΓΑΡΗΚΖ ΚΤΒΔΡΝΖΖ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΔΞΟΡΤΞΖ ΑΔΡΗΟΤ ΑΠΟ ΥΗΣΟΛΗΘΟ

ΔΕΛΣΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΛΛΑΓΖ ΣΖ ΘΔΖ ΣΖ ΒΟΤΛΓΑΡΗΚΖ ΚΤΒΔΡΝΖΖ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΔΞΟΡΤΞΖ ΑΔΡΗΟΤ ΑΠΟ ΥΗΣΟΛΗΘΟ Σόμος 1, τεύχος 17 Ιανουάριος 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΛΛΑΓΖ ΣΖ ΘΔΖ ΣΖ ΒΟΤΛΓΑΡΗΚΖ ΚΤΒΔΡΝΖΖ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΔΞΟΡΤΞΖ ΑΔΡΗΟΤ ΑΠΟ ΥΗΣΟΛΗΘΟ Περιεχόμενα τεύχους: ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΤΝΑΝΣΖΖ ΣΟΤ ΤΠΔΚΑ κ. ΠΑΠΑΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΜΔ ΣΖΝ ΔΛΒΔΣΖ ΟΜΟΛΟΓΟ ΣΟΤ κα DORIS LEUTHARD (26/3)

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΤΝΑΝΣΖΖ ΣΟΤ ΤΠΔΚΑ κ. ΠΑΠΑΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΜΔ ΣΖΝ ΔΛΒΔΣΖ ΟΜΟΛΟΓΟ ΣΟΤ κα DORIS LEUTHARD (26/3) Τεύχος 19 Μάρτιος 2012 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΖ & ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΝΑΝΣΖΖ ΣΟΤ ΤΠΔΚΑ κ. ΠΑΠΑΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΜΔ ΣΖΝ ΔΛΒΔΣΖ ΟΜΟΛΟΓΟ ΣΟΤ κα DORIS LEUTHARD (26/3) Ο ΥΠΕΚΑ κ. Γιώπγορ Παπακωνζηανηίνος

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕ και Μικρά Υδρο-Ηλεκτρικά Έργα (Μ.ΥΗ.Ε)

ΑΠΕ και Μικρά Υδρο-Ηλεκτρικά Έργα (Μ.ΥΗ.Ε) NEWSLETTER ΑΠΕ#2 ΑΠΕ και Μικρά Υδρο-Ηλεκτρικά Έργα (Μ.ΥΗ.Ε) Με αθνξκή ηελ ηξέρνπζα επηθαηξφηεηα ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα ηεο αλάπηπμεο ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (ΑΠΔ) ζηε ρψξα καο ζα ζέιακε λα ζαο παξνπζηάζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κ Σ Ω Β Ρ Ι Ο 2 0 1 3

Ο Κ Σ Ω Β Ρ Ι Ο 2 0 1 3 Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ Ε Τ Χ Ο 3 8 Ο Κ Σ Ω Β Ρ Ι Ο 2 0 1 3 Ο Κ Σ Ω Β Ρ Ι Ο 2 0 1 3 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σ Ε Τ Χ Ο Τ : FINANCIAL TIMES: 1 Αναθέρμανζη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΤΠΡΟ - ΦΤΙΚΟ ΑΔΡΙΟ ΝΑΒUCCO - ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΣΟΤ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ. Ζ ζπλεξγαζία ηεο ακεξηθαληθήο

ΓΔΛΣΙΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΤΠΡΟ - ΦΤΙΚΟ ΑΔΡΙΟ ΝΑΒUCCO - ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΣΟΤ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ. Ζ ζπλεξγαζία ηεο ακεξηθαληθήο τεύχος 15 Ιούνιος 2011 ΓΔΛΣΙΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΤΠΡΟ - ΦΤΙΚΟ ΑΔΡΙΟ ημεία ιδιαίτερου ενδιαφέροντος: Περιεχόμενα τεύχους: Κύπρος : Φυσικό Αέριο 1 Nabucco 1 ergy. Ζ Λεπθσζία δελ έρεη απαληήζεη επίζεκα ζηελ ακεξηθαληθή

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. πλέληεπμε ΤΠΔΚΑ Γ. Μαληάηε ζην ΚΤΠΔ

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. πλέληεπμε ΤΠΔΚΑ Γ. Μαληάηε ζην ΚΤΠΔ 1 Τεύχος 36 Αύγουστος 2013 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΩΖ & ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ πλέληεπμε ΤΠΔΚΑ Γ. Μαληάηε ζην ΚΤΠΔ Μλεκόλην ελεξγεηαθήο ζπλεξγαζίαο-δπίζθεςε ΤΠΔΚΑ Γ. Μαληάηε Μλεκόλην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΖΝΗΑΗΟ ΓΔΛΣΗΟ Ιανοσαρίοσ 2010 Οκάδα Οηθνλνκίαο, Δλέξγεηαο & Πεξηβάιινληνο 1 ΜΖΝΗΑΗΟ ΓΔΛΣΗΟ ΟΜΑΓΑ ΔΡΔΤΝΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Σν

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΖΝΗΑΗΟ ΓΔΛΣΗΟ Ιανοσαρίοσ 2009 Οκάδα Οηθνλνκίαο, Δλέξγεηαο & Πεξηβάιινληνο ΜΖΝΗΑΗΟ ΓΔΛΣΗΟ ΟΜΑΓΑ ΔΡΔΤΝΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Σν δόγκα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Σα ξσζηθά ΜΜΔ γηα ηελ ζπκθσλία GAZPROM-ΓΔΠΑ γηα κείσζε ηεο ηηκήο θπζηθνύ αεξίνπ.

Σα ξσζηθά ΜΜΔ γηα ηελ ζπκθσλία GAZPROM-ΓΔΠΑ γηα κείσζε ηεο ηηκήο θπζηθνύ αεξίνπ. Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ Ε Τ Φ Ο 4 2 Υ Ε Β Ρ Ο Τ Α Ρ Ι Ο 2 0 1 4 Σα ξσζηθά ΜΜΔ γηα ηελ ζπκθσλία GAZPROM-ΓΔΠΑ γηα κείσζε ηεο ηηκήο θπζηθνύ αεξίνπ. Π

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 145 KW Δ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ.

ΜΔΛΔΣΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 145 KW Δ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔΛΔΣΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 145 KW Δ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ. ΓΖΜΖΣΡΑΚΔ ΦΧΣΗΟ ΕΑΜΠΟΤΡΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ ΔΠΗΒΛΔΦΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΟΣΟΛΗΑ, Καζεγεηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Σ Ι Ο Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α

Δ Ε Λ Σ Ι Ο Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ Ε Τ Χ Ο 3 7 Δ Ε Λ Σ Ι Ο Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Ε Π Σ Ε Μ Β Ρ Ι Ο 2 0 1 3 Woodrow Wilson Center: «Η ζεκαζία ηνπ ΣΑΠ γηα ηελ ελεξγεηαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ Ν. ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ: Καιό κεζεκέξη θπξίεο θαη θύξηνη. αο θαισζνξίδνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τεύχος 12 Μάρτιος 2011 Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Σημεία ιδιαίτερου ενδιαφέροντος: Περιεχόμενα τεύχους: South Stream 1 ΕΕ : υμφωνία για τα πυρηνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

πζηήκαηα & ηερλνινγίεο γηα απνζήθεπζε ελέξγεηαο ζε θηίξηα

πζηήκαηα & ηερλνινγίεο γηα απνζήθεπζε ελέξγεηαο ζε θηίξηα ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ Μ.Π. ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ - ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ Γ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Δ Ρ Γ Α Ι Α πζηήκαηα & ηερλνινγίεο γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ»

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ» ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ» ΤΡΙΤΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ 1) ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ, Αζήλα,24-7-2009 Αλαβξαζκόο επηθξαηεί ζηελ Σάμε ησλ αξηνπνηώλ ύζηεξα από ηελ δήισζε ηνπ ΤΠΑΝ πσο πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη ηξνπνινγία γηα ην Ν. 3526/07 ( Παξαγσγή θαη δηάζεζε εηδώλ αξηνπνηίαο

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα