ΔΕΛΣΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ζ ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ ΑΠΟΤΡΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΓΧΓΟ ΜΠΟΤΡΓΚΑ- ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ. γνο πνπ ε Βνπιγαξία απνθάζηζε λα απνζπξζεί

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΕΛΣΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ζ ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ ΑΠΟΤΡΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΓΧΓΟ ΜΠΟΤΡΓΚΑ- ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ. γνο πνπ ε Βνπιγαξία απνθάζηζε λα απνζπξζεί"

Transcript

1 Σεύχος 16 Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Περιεχόμενα τεύχους: Ζ ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ ΑΠΟΤΡΔΣΑΗ ΑΠΌ ΣΟΝ ΑΓΩΓΟ ΜΠΟΤΡΓΚΑ- ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΔΠΗΚΔΨΖ ΤΠΔΚΑ ΓΗΩΡΓΟΤ ΠΑΠΑΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΣΟ ΣΔΛ ΑΒΗΒ ΕΠΙΚΕΧΗ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΟΤ ΙΡΑΗΛΙΝΟΤ ΤΥΤΠΕΞ ΝΣΑΝΙ ΑΓΙΑΛΟΝ ΑΤΣΡΙΑ : ΕΠΕΝΔΤΕΙ ΤΧΟΤ 600 ΕΚΑΣ. ΕΤΡΨ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΦΕΔΙΑΖΕΙ Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ UNIGEA EMEUERBARE 4o ΔΙΕΘΝΕ ΤΝΕΔΡΙΟ ECONO- 3 ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝ ΜΕΓΑΛΨΝ ΔΙΕ- ΘΝΨΝ ΠΕΣΡΕΛΑΙΚΨΝ ΕΣΑΙΡΕΙ- ΨΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΑΟΖ Η ΓΡΑΜΜΗ ΔΙΑΤΝΔΕΗ ΣΟΤΡΚΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ-ΙΣΑΛΙΑ (ITGI) ΤΜΥΨΝΙΑ ΙΡΑΗΛ-DAEWOO ΓΙΑ ΣΟ ΥΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΟ «ΣΑΜΑΡ» ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΤ ΤΥΤΠΟΤΡΓΟΤ ΠΕΚΑ ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΝΙΑΣΗ ΣΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΣΟΤ ΤΝΕΔΡΙΟΤ ECO- WEEK η ΤΝΔΙΑΚΕΧΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ DURBAN Ζ ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ ΑΠΟΤΡΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΓΧΓΟ ΜΠΟΤΡΓΚΑ- ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ρέδην απφθαζεο δηαθνπήο ηεο ζπκκεηνρήο ηεο Βνπιγαξίαο ζην έξγν, ζην νπνίν κεηέρνπλ ε Ρσζία θαη ε Διιάδα ππέβαιε ν Αληηπξφεδξνο ηεο θπβέξλεζεο θαη ππνπξγφο Οηθνλνκηθψλ, θ. πκεψλ Νηηάλθνθ. «Ζ Βνπιγαξία ζα πξνζπαζήζεη λα απνρσξήζεη απφ ην έξγν κε ακνηβαία ζπλαίλεζε. Αλ δελ γίλεη απηφ, ε Βνπιγαξία ζα απνζπξζεί κεηά απφ 12 κήλεο, φπσο πξνβιέπεη κία απφ ηηο ξήηξεο ηεο ζπκθσλίαο. Καη επεηδή ε ρψξα έρεη αλαιάβεη θάπνηεο δεζκεχζεηο ζηε ζπκθσλία, ζα πξνηείλεη αχμεζε ηνπ βνπιγαξηθνχ θεθαιαίνπ ζηελ εηαηξεία. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα δηεπζεηεζνχλ νη βνπιγαξηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο. Γελ ζα ρξεηαζηεί λα θαηαβάιινπκε πνηληθέο ξήηξεο αλ απνρσξήζνπκε ρσξίο ηελ επίηεπμε ακνηβαίαο ζπλαίλεζεο. Γνπιέςακε πάλσ απφ 1 ρξφλν κε δηεζλείο εηαηξείεο θαη λνκηθά γξαθεία γηα λα δηεπθξηλίζνπκε απηφ ην πξφβιεκα», δήισζε ζρεηηθά ν Νηηάλθνθ. ε δεκνζίεπκα ηεο εθ/ δαο ΣΑΝΣΑΡΝΣ αλαθέξεηαη φηη «ε Βνπιγαξία παξαηηείηαη απφ ην ζρέδην θαηαζθεπήο ηνπ αγσγνχ Μπνπξγθάο Αιεμαλδξνχπνιε γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο θαη φηη ε ρψξα δελ έρεη θαηαβάιεη ηα ηειεπηαία δχν ρξφληα ηηο ππνρξεσηηθέο εηζθνξέο ζηε Γηεζλή Δηαηξεία Έξγνπ, χςνπο άλσ ησλ 6 εθαη. Δπξψ». ηε δηεζλή εηαηξεία έξγνπ Trans Balkan Pipeline ε Ρσζία έρεη ην 51%, ελψ ε Βνπιγαξία θαη ε Διιάδα απφ 24,5%. Πξφζθαηα, ε Μφζρα αλαθνίλσζε φηη ζα παγψζεη ην έξγν, αιιά δελ ζα παξαηηεζεί απφ ηελ πινπνίεζή ηνπ, επεηδή έρεη ηελ επηδνθηκαζία ηεο Δπξψπεο. Οη θάηνηθνη ηνπ Μπνπξγθάο θαη ηεο γχξσ πεξηνρήο φκσο ηάρζεθαλ θαηά ηεο θαηαζθεπήο ηνπ αγσγνχ, πξνβάιινληαο σο επηρείξεκα φηη ζα κνιχλεη ην πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο θαη ζα βιάςεη ηνλ ηνπξηζκφ. Ζ απφθαζε γηα α- πφζπξζε έξρεηαη ιίγεο εκέξεο κεηά ηελ επίζεκε αλαθνίλσζε ηνπ Β/ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Τδάησλ φηη ε κειέηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ηνπ πεηξειαηαγσγνχ είλαη ζεηηθή. Ο ιφ- γνο πνπ ε Βνπιγαξία απνθάζηζε λα απνζπξζεί απφ ηελ θαηαζθεπή ηνπ αγσγνχ Μπνπξγθάο Αιεμαλδξνχπνιε είλαη φηη ην αξρηθφ ζρέδην γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ απέηπρε. Αξρηθά γηλφηαλ ιφγνο γηα ζπλεξγαζία κε ζπκκεηνρή 1/3 γηα θαζέλα απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε κε εγγπεκέλε ηελ πξνκήζεηα πεηξειαίνπ θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ. ηε ζπλέρεηα, απνδείρζεθε φηη ην κηζφ έξγν ζα αλήθεη ζηε Ρσζία, ελψ ην άιιν κηζφ ζηε Βνπιγαξία θαη ζηελ Διιάδα, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηνχλ νη παξαδφζεηο πεηξειαίνπ. Αξγφηεξα πξνέθπςε φηη αθφκε θαη απηφ ην γεγνλφο δελ κπνξνχζε λα απνηειέζεη εγγχεζε γηα ηελ νηθνλνκηθή ζθνπηκφηεηα ηνπ έξγνπ θαη δελ κπνξνχζε λα εμαζθαιηζηεί ε ρξεκαηνδφηεζή ηνπ», αλέθεξε ν π- πνπξγφο Οηθνλνκίαο, Δλέξγεηαο θαη Σνπξηζκνχ, θ. Traicho Traikov. (Πεγή :ΓΣΔ όθιαρ-- εθ/α ΣΑΝΣΑΡΝΣ-ι energia.gr)

2 Σεύχος 16 ΔΠΗΚΔΦΖ ΣΟΤ ΤΠΔΚΑ ΓΗΧΡΓΟΤ ΠΑΠΑΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΣΟ ΣΔΛ ΑΒΗΒ Ο Τπνπξγφο Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, θ. Γηψξγνο Παπαθσλζηαληίλνπ, ζπλνδεπφκελνο απφ ηνλ Δηδηθφ Γξακκαηέα Τ- δάησλ ηνπ ΤΠΔΚΑ θ. Αλδξέα Αλδξεαδάθε, επηζθέθζεθε ην Σει Αβίβ (28/11), φπνπ ζπλαληήζεθε κε ηνλ νκφινγφ ηνπ Τπνπξγφ Τπνδνκψλ αξκφδην γηα ζέκαηα ελέξγεηαο θ. Uzi Landau θαη ηνλ Τπνπξγφ Πεξηβάιινληνο θ. Gilad Erdan. ηφρνο ηεο ζπλάληεζεο ήηαλ ε ελίζρπζε ηεο δηκεξνχο ζπλεξγαζίαο ζηνπο ηνκείο ηεο ελέξγεηαο, ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο δηαρείξηζεο πδάησλ, φπνπ ην Ηζξαήι δηαζέηεη ζεκαληηθή ηερλνγλσζία. Δπίζεο δηεξεπλήζεθαλ νη δπλαηφηεηεο ζπλεξγαζίαο θαη πξαγκαηνπνίεζεο ηδησηηθψλ επελδχζεσλ ζηνπο ηνκείο ηεο δηαρείξηζεο πδάηηλσλ πφξσλ θαη ελέξγεηαο, ηδηαίηεξα δε ζε εθείλνπο ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. (Πηγή : Τποςπγείο Πεπιβάλλονηορ Δνέπγειαρ και Κλιμαηικήρ Αλλαγήρ). Ο Τπνπξγόο Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θ. Γηώξγνο Παπαθσλζηαληίλνπ ΔΠΗΚΔΦΖ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ ΣΟΤ ΗΡΑΖΛΗΝΟΤ ΤΦΤΠΔΞ θ. ΝΣΑΝΗ ΑΓΗΑΛΟΝ Καηά ηελ επίζθεςή ηνπ ζηελ Αζήλα (22/11) ν ΤΦΤΠΔΞ ηνπ Ηζξαήι θ. Νηάλη Αγηαιφλ ζπλαληήζεθε κε ηνλ νκφινγφ ηνπ θ. Γεκήηξε Γφιιε θαη ζπδήηεζαλ γηα ηε ζπλεξγαζία Ηζξαήι- Δ ι ι ά δ α ο - Κ χ π ξ ν π ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ. «Ο ζρε- δηαζκφο πεξηιακβάλεη ηε κεηαθνξά ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ απφ ην Ηζξαήι θαη ηελ Κχπξν πξνο ηελ Διιάδα, ψζηε απφ εθεί λα δηνρεηεχεηαη ζηηο αγνξέο ηεο Δπξψπεο. Σν Ηζξαήι πξνρσξά ζε εληαηηθνπνίεζε ησλ εξεπλψλ ηνπ εληφο ηεο δηθήο ηνπ ΑΟΕ, φπσο θαη ε Κχπξνο», δήισζε ζην ΡΗΚ ν ηζξαειηλφο αμησκαηνχρνο, ελψ ππνγξάκκηζε ην «απμεκέλν ελδηαθέξνλ πνπ ππάξρεη απφ πιεπξάο μέλσλ πεηξειατθψλ εηαηξεηψλ γηα ηα θνηηάζκαηα ηεο πεξηνρήο». (Πηγή : ΓΣΔ Λεςκυζίαρ εθ/δα Φιλελεύθεπορ/ Ραδιοθυνικό Ιδπςμα Κύππος). «Ο ζρεδηαζκόο πεξηιακβάλεη ηε κεηαθνξά ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ από ην Ηζξαήι θαη ηελ Κύπξν πξνο ηελ Διιάδα, ώζηε από εθεί λα δηνρεηεύεηαη ζηηο αγνξέο ηεο Δπξώπεο.» Ο Τθςποςπγόρ Δξυηεπικών κ. Γημήηπηρ Γόλληρ με ηον ιζπαηλινό ομόλογό ηος κ. Νηάνι Αγιαλόν ελίδα 2

3 ΔΕΛΣΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΤΣΡΗΑ: ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΤΦΟΤ 600 ΔΚΑΣ. ΔΤΡΧ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ, ΥΔΓΗΑΕΔΗ Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ UNIGEA EMEUERBARE χκθσλα κε ην πξαθηνξείν Bloomberg, ε απζηξηαθή εηαηξεία Unigea Erneuerbare Energien GmbH ζρεδηάδεη λα επελδχζεη ηνπιάρηζηνλ 600 εθαη. επξψ ζηελ Διιάδα γηα ηελ παξαγσγή κεγαβάη απφ αηνιηθή ελέξγεηα. Όπσο αλέθεξε ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο εηαηξείαο θ. Hannes Schökler, «έρεη ήδε ε- γθξηζεί ε παξαγσγή 400 κεγαβάη θαη ε εηαηξεία ππνινγίδεη ζηελ έγθξηζε ηεο θαηαζθεπήο ησλ εξγνζηαζίσλ απφ ηα κέζα ηνπ Σα εξγνζηάζηα απηά ζα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ην 2014 ή ην 2015». Ο θ. Schökler ηφληζε φηη «ε Unigea απνηειεί ηνλ κεγαιχηεξν μέλν επελδπηή ζε αηνιηθά πάξθα ζηελ Διιάδα». Σν δεκνζίεπκα ηνπ Bloomberg - αλαδεκνζίεπζε απφ ηελ απζηξηαθή εθεκεξίδα Der Standardαλαθέξεη φηη ε Unigeaδξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ αλάπηπμε, θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία εξγνζηαζίσλ γηα ηελ παξαγσγή αηνιηθήο ελέξγεηαο θαη θσηνβνιηαηθψλ θαη αλαδεηεί εηαίξνπο γηα ην ζρέδην ηεο». (Πηγή : ΓΣΔ Βιέννηρ/ΑΠΔ- ΜΠΔ) 4o ΓΗΔΘΝΔ ΤΝΔΓΡΗΟ ECONOMIST «Οη πδξνγνλάλζξαθεο πνπ δηαζέηεη ε Κύπξνο είλαη πεξίπνπ δηπιάζηνη απ' απηνύο ηεο Ννξβεγίαο θαη πεξίπνπ ζηα ίδηα επίπεδα κε ην απόζεκα ηεο Αιάζθαο». ελίδα 3 Ππαγμαηοποιήθηκε ζηη Λεςκυζία (14/11) ηο 4 ο Γιεθνέρ ςνέδπιο ηος Economist με θέμα «Aειθόπορ, ανηαγυνιζηική και αζθαλήρ ε- νέπγεια ζηην Δςπώπη». ηο ζςνέδπιο ζςμμεηείσαν επιζηήμονερ και αξιυμαηούσοι συπών απμόδιοι για θέμαηα ενέπγειαρ οι οποίοι μεηαξύ άλλυν ανέθεπαν ζηιρ ομιλίερ ηοςρ : «Σν Ηζξαήι έρεη ηα ηειεπηαία ρξφληα εμνηθνλνκήζεη 5,6 δηο επξψ ιφγσ ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ πνπ εθκεηαιιεχεηαη, ελψ αλακέλεηαη λα έρεη 8 δηζ. επξψ θέξδε απφ ηηο εμαγσγέο πνπ ζα θάλεη. Δρεη ζπζηαζεί δηππνπξγηθή επηηξνπή ε νπνία εμεηάδεη ην ζέκα ηεο αζθάιεηαο ηεο παξνρήο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ θαη ηεο ζηξαηεγηθήο εμαγσγψλ θαη νη ηειηθέο απνθάζεηο αλακέλεηαη λα ιεθζνχλ σο ην ηέινο Απξηιίνπ Σν Ηζξαήι, ην 2011 θαηαζθεχαζε ελληά «πεγάδηα» θαη π- πάξρνπλ ζρέδηα γηα ηελ θαηαζθεπή αθφκε 12 θαηά ην δηάζηεκα , ελψ αξγφηεξα πξνβιέπεηαη λα θαηαζθεπαζηνχλ 5 επηπιένλ «πεγάδηα» : Shuki Stern (επικεθαλήρ ηηρ Απσήρ Φςζικού Αεπίος ηος Ιζπαήλ). Ο κ. Ανηώνιορ Φώζκολορ Ομόηιμορ Kαθηγηηήρ ηος Πολςηεσνείος Κπήηηρ αλέθεξε : «Δίηε ην ζέινπκε είηε φρη εηζεξρφκαζηε ζηνλ αηψλα ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ». Τπάξρνπλ δπζθνιίεο πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ εμαγσγή ηνπ πεηξειαίνπ απφ ηηο παξαγσγνχο ρψξεο, ε δξαζηεξηφηεηα ησλ νπνίσλ νχησο ή άιισο ζα παξνπζηάζεη ζεκαληηθή πηψζε ηα επφκελα ρξφληα (ην 2020 ε- θηηκάηαη φηη ε παξαγσγή απφ ηε Ννξβεγία θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην ζα κεησζεί ζην 1 εθαη. βαξέιηα εκεξεζίσο). Σα κεγαιχηεξα απνζέκαηα πεηξειαίνπ απνξξνθνχλ ζήκεξα νη ΖΠΑ, ε Ηαπσλία, ε Κίλα θαη ε Ν. Κνξέα (ζχληνκα θαη ε Ηλδία). Ζ Ρσζία, ε νπνία έρεη απνζέκαηα 47 ηξηο θ.κ. αέξην, ζα κπνξεί ηα επφκελα ρξφληα λα εμάγεη κφιηο ην 1/3, θαζψο ηα ππφινηπα 2/3 πξννξίδνληαη γηα εζσηεξηθή θαηαλάισζε. Σα 10 δηο θ.κ., πνπ έρεη δηαζέζηκα ε Ρσζία γηα ηελ Δπξψπε, δελ αξθνχλ. Ζ ιχζε γηα ηηο ελεξγεηαθέο αλάγθεο ηεο Δπξψπεο κπνξεί λα έξζεη απφ ηελ αλαηνιηθή Μεζφγεην ε ν- πνία ηα επφκελα 5 ρξφληα ζα κπνξεί λα εμάγεη δηο θ.κ. θπζηθνχ αεξίνπ - θαη ηε βφξεηα Αθξηθή.

4 Σεύχος 16 Ο αγσγφο, ν νπνίνο ζα εθνδηάδεη ηηο ρψξεο ηεο EE ζα πξέπεη λα πεξλάεη απφ ηελ Κξήηε φπνπ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα απφ 3,5 ηξηο θπβηθά κέηξα θπζηθνχ αεξίνπ. Οη πδξνγνλάλζξαθεο πνπ δηαζέηεη ε Κχπξνο είλαη πεξίπνπ δηπιάζηνη απφ απηνχο ηεο Ννξβεγίαο θαη πεξίπνπ ζηα ίδηα επίπεδα κε ην απφζεκα ηεο Αιάζθαο.» Ο Κώζηαρ Ιυάννος Ππόεδπορ ηηρ ΓΔΦΑ ηόνιζε ζηην ομιλία ηος: «Ζ ΓΔΦΑ έρεη ήδε εμαζθαιίζεη 10 εθ. επξψ απφ ηελ EE γηα ηελ θαηαζθεπή ππνδνκψλ δηθηχσλ θπζηθνχ αεξίνπ. Απφ ηνλ επηέκβξην ηνπ 2011 έρεη ήδε επηιεγεί ε δηαδξνκή πνπ ζα αθνινπζήζεη ν αγσγφο. Απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014 ζα θηιειεπζεξνπνηεζεί πιήξσο ε αγνξά ηνπ ειεθηξηζκνχ ζηελ Κχπξν. Ωο απνηέιεζκα ησλ εξεπλψλ πνπ γίλνληαη γηα πδξνγνλάλζξαθεο έρεη ζεκεησζεί απμεκέλν ελδηαθέξνλ γηα ηελ εμαζθάιηζε αδεηψλ.» Σε δπζθνιία ηεο Ρσζίαο λα κεηαθέξεη θπζηθφ αέξην κε αζθάιεηα ζηελ Δπξψπε επεζήκαλε ν Γενικόρ Γιεςθςνηήρ ηος Natural Energy Security Fund από ηη Ρυζία κ. Konstantin Simonov, ν νπνίνο αλαθέξζεθε κεηαμχ άιισλ ζε εκπφδηα πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηε κεηαβίβαζε ελεξγεηαθψλ πφξσλ κέζα απφ ηελ Σνπξθία θαη ηελ Οπθξαλία. Ο κ. Μαθιόρ Ρήγαρ, Γιεςθύνυν ύμβοςλορ ηηρ Energean Oil & Gas επεζήκαλε ηελ αλάγθε απνζήθεπζεο θπζηθνχ αεξίνπ γηα ηελ Διιάδα, κε αλαθνξά ζην αληίζηνηρν έξγν κε έδξα ηε βφξεηα Καβάια. ε απηφ ην πιαίζην, αλέδεημε σο ζηφρν ηε δπλαηφηεηα ε- πάξθεηαο ζε απνζέκαηα θπζηθνχ αεξίνπ επί 50 εκέξεο (5 εκέξεο ζήκεξα) θαη ηφληζε ην γεγνλφο φηη ζηελ Διιάδα εληνπίδεηαη ε πςειφηεξε ηηκή αεξίνπ, ιφγσ έιιεηςεο αληαγσληζκνχ: Σέινο ν ζπληνληζηήο ηνπ πλεδξίνπ John Andrews (ζύμβοςλορ έκδοζηρ ηος πεπιοδικού The Economist αλέθεξε φηη «ζχκθσλα κε ην πεξηνδηθφ ηα επφκελα ρξφληα αλακέλεηαη αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο αλά ηνλ θφζκν, παξφιε ηελ χθεζε, θαζψο ε Αζία ζπλερίδεη λα επεθηείλεηαη νηθνλνκηθά. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηηο ίδηεο πξνβιέςεηο, ε θαηαλάισζε θπζηθνχ αεξίνπ ζα απμάλεηαη θαηά 3,7% έσο ην 2020.». Ωο πξνο ηνλ ζηφρν ηεο EE λα θαιχπηεη έσο ην 2020 ην 20% ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ηεο απφ Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο, ηνλ ραξαθηήξηζε «δχζθνιν εμαηηίαο ηεο χθεζεο» θαη θαηέιεμε αλαθέξνληαο φηη «ην πεηξέιαην ζα εμαθνινπζήζεη λα δηαδξακαηίδεη ηνλ κεγαιχηεξν ξφιν ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο γηα ηα επφκελα ρξφληα». (Πηγή : ΓΣΔ Λεςκυζίαρ.) «Σν πεηξέιαην ζα εμαθνινπζήζεη λα δηαδξακαηίδεη ηνλ κεγαιύηεξν ξόιν ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο γηα ηα επόκελα ρξόληα.» ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝ ΜΔΓΑΛΧΝ ΓΗΔΘΝΧΝ ΠΔΣΡΔΛΑΗΚΧΝ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΑΟΕ Γλσζηνί γίγαληεο ηεο πεηξειατθήο βηνκεραλίαο αιιά θαη πην κηθξνί δηεζλείο παίθηεο έρνπλ επηδείμεη ελδηαθέξνλ γηα ηελ θππξηαθή ΑΟΕ. Ζ εηαηξεία Petrobras ηεο Βξαδηιίαο, ε ακεξηθαληθψλ ζπκθεξφλησλ Exxon Mobil, ε βξεηαληθή BP, ε νιιαλδηθψλ ζπκθεξφλησλ Shell, ε εηαηξεία Petronas ηεο Μαιαηζίαο αιιά θαη ε ξσζηθή Gazprom ζπγθαηαιέγνληαη ζηνλ θαηάινγν εηαηξεηψλ πνπ αγφξαζαλ ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ πνπ δηελεξγήζεθαλ εθ κέξνπο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο γηα ηνλ εληνπηζκφ πηζαλψλ πδξνγνλαλζξάθσλ. «Πνιιέο είλαη νη εηαηξείεο πνπ έρνπλ ελδηαθεξζεί ή έρνπλ αγνξάζεη ηα απνηειέζκαηα εξεπλψλ πνπ δηεμήγαγε ε Κππξηαθή Γεκνθξαηία εληφο ηεο Απνθιεηζηηθήο Οηθνλνκηθήο ηεο Εψλεο» αλέθεξε ζρεηηθά ν Κπβεξλεηηθφο Δθπξφζσπνο θ. ηέθαλνο ηεθάλνπ. (Πηγή ΓΣΔ Λεςκυζίαρ εθ/δα ημεπινή.) Ο Κπβεξλεηηθόο Δθπξόζσπνο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θ. ηέθαλνο ηεθάλνπ ελίδα 4

5 ΔΕΛΣΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ζ ΓΡΑΜΜΖ ΓΗΑΤΝΓΔΖ ΣΟΤΡΚΗΑ-ΔΛΛΑΓΑ-ΗΣΑΛΗΑ Ο αγσγόο θπζηθνύ αεξίνπ ITGI. Υάξηεο ηεο πεξηνρήο όπνπ βξίζθεηαη ην θνίηαζκα θπζηθνύ αεξίνπ «Σακάξ.» ελίδα 5 «Ζ γξακκή δηαζχλδεζεο Διιάδαο-Σνπξθίαο-Ηηαιίαο (ITGI), ην κεηαγελέζηεξν ηκήκα ηνπ South Stream πνπ ζπλδέεη ηελ Διιάδα κε ηελ Ηηαιία, είλαη έλα ζρέδην ηεο ηηαιηθήο εηαηξείαο Edison. Ζ ITGI πεξηγξάθεη ην έξγν ηνπ Πνζεηδψλα: κηα έθηαζε δηαθνζίσλ ρηιηνκέηξσλ ηνπ ππνζαιάζζηνπ αγσγνχ ζην Ηφλην Πέιαγνο. Ο αγσγφο Πνζεηδψλ βξίζθεηαη ππφ αλάπηπμε απφ ηελ IGI Poseidon SA, κηα θνηλνπξαμία κεηαμχ ηεο Edison θαη ηεο ειιεληθήο εηαηξείαο Depa. Τπνζέηνληαο φηη ε δήηεζε θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Δπξψπε ζα παξακέλεη ζε ρακειά επίπεδα κέρξη ην 2015, ε Edison πξνβιέπεη φηη ην Azerbaijan ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκεχζεη σο ν κφλνο πξνκεζεπηήο θπζηθνχ αεξίνπ απφ ηελ πεξηνρή απηή, κέζσ ηεο Σνπξθίαο. Ωο εθ ηνχηνπ, νη ππνζηεξηθηέο ηεο ITGI ζεσξνχλ πσο έλαο κεζαίνπ κεγέζνπο αγσγφο είλαη πεξηζζφηεξν πξνζαξκνζκέλνο ζηηο αλάγθεο ηεο Δπξψπεο απφ φηη ν Nabucco ζε κεζνπξφζεζκε βάζε. Όηαλ ζα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ην 2015, ε ITGI ζα έρεη δπλακηθφηεηα κεηαθνξάο κέρξη 10 θ.κ./έηνο. Παξακεξίδνληαο ηνλ Πνζεηδψλα, επηπξφζζεηεο πξνηάζεηο γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο ITGI πεξηιακβάλνπλ ηελ πινπνίεζε ηεο δηαζχλδεζεο Διιάδαο-Ηηαιίαο (IGI), πνπ πεξηιακβάλεη έλαλ αγσγφ 600 ρηιηνκέηξσλ κέζα απφ ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ αγσγνχ δηαζχλδεζεο Διιάδαο-Βνπιγαξίαο (IGB, γλσζηήο θαη σο Stara Zagora- Komotini, κεξηθψο ρξεκαηνδνηνχκελε απφ επξσπατθά θνλδχιηα). Ζ IBG ζα έρεη δπλακηθφηεηα κεηαθνξάο 3-5 θ.κ./έηνο θαη αλακέλεηαη λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία κέρξη ην Γηα ην ππφινηπν ηεο δηαδξνκήο πξνο ηνλ Καχθαζν, ε ITGI ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηνπο ήδε ππάξρνληεο αγσγνχο. Αμησκαηνχρνη ηεο ITGI παξαδέρνληαη φηη ην ξσζηθφ θπζηθφ αέξην ζα κπνξνχζε επίζεο λα εηζαρζεί απφ ηνλ ήδε ππάξρνληα αγσγφ Blue Stream ζε φιε ηε Μαχξε Θάιαζζα. ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρεδίνπ ηνλίδεηαη φηη ε ΔΔ έρεη απνδερζεί ην ζρέδην ηεο ITGI σο έλα ρέδην Δπξσπατθνχ Δλδηαθέξνληνο, ην νπνίν έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζηα ζρέδηα ηνπ λνηίνπ δηαδξφκνπ θπζηθνχ αεξίνπ ηνπ Δπξσπατθνχ ρεδίνπ Αλάθακςεο, κε ρξεκαηνδφηεζε χςνπο 100 εθαηνκκπξίσλ επξψ.» (Πηγή EURACTIV.GR.) ΤΜΦΧΝΗΑ ΗΡΑΖΛ-DAEWOO ΓΗΑ ΣΟ ΦΤΗΚΟ ΑΔΡΗΟ ΣΟ «ΣΑΜΑΡ» πκθσλία γηα ππεξάθηηα πισηή κνλάδα πγξνπνίεζεο θαη εμαγσγήο θπζηθνχ αεξίνπ πνπ ζα θαιχςεη ηελ παξαγσγή ηνπ θνηηάζκαηνο ζην «Σακάξ» (πεξίπνπ 80 ρικ απφ ην «Αθξνδίηε») ππέγξαςαλ κε ηνλ θνξεαηηθφ λαππεγηθφ θνινζζφ Daewoo νη Noble Energy, Delek θαη Isramco, νη ν- πνίεο έρνπλ ηα δηθαηψκαηα εθκεηάιιεπζεο ηνπ θνηηάζκαηνο. Με βάζε ηεο πξνβιέςεηο ηεο λνηηνθνξεαηηθήο Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, ε νπνία αλαθνίλσζε θαη επίζεκα ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκθσλίαο, ε εηαηξεία ζα παξαδψζεη ην έξγν πξηλ ην Σν δπλακηθφ ηνπ θνηηάζκαηνο ζε θπζηθφ αέξην ζην Σακάξ εθηηκάηαη ζε 9 ηξηο θπβηθά πφδηα, πνζφηεηα πνπ θαιχπηεη φιεο ηηο ελεξγεηαθέο αλάγθεο ηεο Νφηηαο Κνξέαο γηα πέληε ρξφληα. Σαπηφρξνλα ε Daewoo απνθηά δηθαηψκαηα ζε πνζφηεηεο αεξίνπ πνπ ζα εμάγεη ζηελ Κνξέα, έλαληη ηνπ θφζηνπο ηεο ζπκθσλίαο θαηαζθεπήο ηεο πιαηθφξκαο. (Πηγή : ΓΣΔ Λεςκυζίαρ.)

6 Σεύχος 16 ΟΜΗΛΗΑ ΣΟΤ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΤ ΠΔΚΑ Κ. ΓΗΑΝΝΖ ΜΑΝΗΑΣΖ ΣΑ ΔΓΚΑΗΝΗΑ ΣΟΤ ΤΝΔΓΡΗΟΤ ECOWEEK 2011 Πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην Μνπζείν Μπελάθε ηα εγθαίληα ηνπ ζπλεδξίνπ ECOWEEK 2011 ( ). ηελ ραηξεηηζηήξηα νκηιία ηνπ ν Τθππνπξγφο ΠΔΚΑ θ. Γηάλλεο Μαληάηεο αλαθέξζεθε κεηαμχ άιισλ ζηελ ελεξγεηαθή θαηαλάισζε απφ ηνλ θηηξηαθφ ηνκέα, ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, ζηελ απφθαζε γηα ηελ απειεπζέξσζε ζηε ρξήζε βηνκάδαο ζηε ζέξκαλζε : «ε δηεζλέο επίπεδν, ν ηνκέαο ησλ θηηξίσλ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο νηθνλνκηθνχο ηνκείο. Σα θηίξηα αληηπξνζσπεχνπλ ην 50% ησλ παγθφζκησλαεπελδχζεσλ. πλνιηθά, ν θηηξηαθφο ηνκέαο, πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ην 36% ηεο ζπλνιηθήο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο, πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξα απφ θηίξηα πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί πξηλ ην έηνο ηζρχνο ηνπ θαλνληζκνχ ζεξκνκφλσζεο (1980), άξα είλαη ελεξγεηαθά ζπάηαια θαη απξνζηάηεπηα. Πξφζθαηε κειέηε ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ζρεηηθά κε ηηο επηπηψζεηο ηεο θιηκαηηθήο κεηαβνιήο ζηε ρψξα έδεημε φηη νη αλάγθεο ησλ θηηξίσλ γηα θιηκαηηζκφ ζρεδφλ ζα δηπιαζηαζηνχλ έσο ην 2050 ιφγσ ηεο αχμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο. Ζ πξφζζεηε δαπάλε πνπ ζα πξνθαιέζεη ζηνλ ηνκέα ησλ θηηξίσλ ε θιηκαηηθή κεηαβνιή έσο ην 2050 εθηηκάηαη πεξί ηα δηο επξψ. χκθσλα κε κειέηε ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Δλέξγεηαο, ζηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, κεγαιχηεξν ξφιν παίδεη ε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. Γειαδή, ε κείσζε πνπ ζα ζεκεησζεί κέρξη ην 2020 ζα νθείιεηαη θαηά 68% ζηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη κφλν ην ππφινηπν πνζνζηφ ζηηο ΑΠΔ, βηνθαχζηκα θιπ. Φαηλφκελα φπσο ηεο ζεξκηθήο αζηηθήο λεζίδαο σο ζπλέπεηα ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη νη ξχπνη απνηεινχλ ηε κεγαιχηεξε απεηιή γηα ηε δσή ζηηο κεγάιεο πφιεηο. ηελ Διιάδα ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 («Δθαξκνγή ΑΠΔ ζηα θηίξηα») ηνπ Νφκνπ 3851/2010, ην αξγφηεξν έσο ηηο φια ηα λέα θηίξηα ζα πξέπεη λα θαιχπηνπλ ην ζχλνιν ηεο πξσηνγελνχο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζήο ηνπο κε ζπζηήκαηα παξνρήο ελέξγεηαο πνπ βαζίδνληαη ζε αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, ζπκπαξαγσγή ειεθηξηζκνχ θαη ζεξκφηεηαο, ζπζηήκαηα ηειεζέξκαλζεο ζε θιίκαθα πεξηνρήο ή νηθνδνκηθνχ ηεηξαγψλνπ, θαζψο θαη ζε γεσζεξκηθέο α- ληιίεο ζεξκφηεηαο. Γηα ηα λέα θηίξηα πνπ ζηεγάδνπλ ππεξεζίεο ηνπ δεκφζηνπ θαη επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ε ππνρξέσζε απηή ζα πξέπεη λα ηεζεί ζε ηζρχ ην αξγφηεξν έσο ηηο H πξνψζεζε δξάζεσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζηα θηίξηα αλακέλεηαη λα θέξεη έσο λέεο ζέζεηο εξγαζίαο ζηελ ηξέρνπζα δεθαεηία. Λακβάλνληαο ππφςε φηη ν ηφλνο πεηξειαίνπ έρεη ηεηξαπιάζηα ηηκή απφ ηνλ ηφλν pellet, ζπλάγεηαη φηη ε ρξήζε pellets κπνξεί λα πξνζθέξεη έσο θαη 50% εμνηθνλφκεζε ζην θφζηνο ζέξκαλζεο ελφο θηηξίνπ. Δπίζεο ζχκθσλα θαη κε ηε λέα ζρεηηθή θνηλνηηθή Οδεγία γηα ηελ Δλεξγεηαθή Απφδνζε ησλ Κηηξίσλ, νη ζηφρνη γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο γίλνληαη πην θηιφδνμνη θαη αθνξνχλ θαη ζε ηνκέο, ζε λννηξνπίεο θαη πξαθηηθέο, θαζψο α- πφ ηηο φια ηα λέα θηίξηα ζα πξέπεη λα απνηεινχλ θηίξηα κε ζρεδφλ κεδεληθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο. Σν πξφγξακκα «Δμνηθνλνκψ θαη νίθνλ» ζρεδηάζηεθε κε γλψκνλα ηελ νινθιεξσκέλε παξέκβαζε εμνηθνλφκεζεο ε- λέξγεηαο ζηνλ νηθηαθφ θηηξηαθφ ηνκέα. (Πηγή :Τποςπγείο Πεπιβάλλονηορ, Δνέπγειαρ και κλιμαηικήρ αλλαγήρ.) Ο Τθππνπξγόο Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο αιιαγήο θ. Γηάλλεο Μαληάηεο «ηελ Διιάδα ην αξγόηεξν έσο ηηο , όια ηα λέα θηίξηα ζα πξέπεη λα θαιύπηνπλ ην ζύλνιν ηεο πξσηνγελνύο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζήο ηνπο κε ζπζηήκαηα παξνρήο ελέξγεηαο πνπ βαζίδνληαη ζε αλαλεώζηκεο πεγέο ελίδα 6

7 17Ζ ΤΝΓΗΑΚΔΦΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ-DURBAN 2011 Ππαγμαηοποιήθηκε ζηο Durban ηηρ Νόηιαρ Αθπικήρ η 17η ςνδιάζκετη ηυν ςμβαλλομένυν Μεπών ηηρ ύμβαζηρ-πλαίζιο για ηην Κλιμαηική Αλλαγή ηος ΟΗΔ. ηη ςνδιάζκετη ζςμμεηείσαν πεπιζζόηεπα από 185 κπάηη, οι ζημανηικόηεποι διεθνείρ οπγανιζμοί, όπυρ η UNEP, UNIDO, WMO, World Bank, IMO, πολλέρ διεθνείρ και εθνικέρ πεπιβαλλονηικέρ ΜΚΟ, διεθνή εμποπικά και βιομησανικά επιμεληηήπια, εηαιπείερ, πανεπιζηήμια και επεςνηηικά κένηπα. Σελ Διιάδα εθπξνζψπεζε ν Τπνπξγφο ΠΔΚΑ θ. Γηψξγνο Παπαθσλζηαληίλνπ, ν νπνίνο ζε ζπλέληεπμή ηνπ γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο πλδηάζθεςεο α- λέθεξε κεηαμχ άιισλ φηη «ε Διιάδα είλαη κία εμαηξεηηθά επάισηε ρψξα ζηα δεηήκαηα ηεο αχμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. Δπάισηε ζε ζρέζε κε ηα λεξά ζηε ρψξα, ζε ζρέζε κε ηελ α- γξνηηθή παξαγσγή, κε ην θφζηνο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, κε ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ πνιηηψλ θαη βέβαηα κε ηελ εξεκνπνίεζε ζε πεξηνρέο, νη νπνίεο έρνπλ πςειή ζεξκνθξαζία θαη μεξαζία.» Οζνλ αθνξά ζηελ ΔΔ θαη ζηελ Διιάδα, αλέθεξε φηη «ε ζέζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο Διιάδαο, κπαίλνληαο ζηε δηαπξαγκάηεπζε, ήηαλ λα α- πνθηήζνπκε κηά λνκηθά δεζκεπηηθή ζπκθσλία, ζηελ νπνία λα ζπκκεηέρνπλ φια ηα θξάηε, θάησ απφ ηε ζχκβαζε πιαίζην γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε ήηαλ δηαηεζεηκέλε λα πξνζέιζεη ζηε δεχηεξε πεξίνδν ηνπ Πξσηνθφιινπ ηνπ Κηφην, παξφιν πνπ είρε ήδε δεισζεί απφ ηε Ρσζία, ηνλ Καλαδά θαη ηελ Ηαπσλία φηη δελ ζα ζπκκεηείραλ. Οη ΖΠΑ έηζη θη αιιηψο απφ ηελ αξρή δελ ζπκκεηείραλ. Ωο Δπξσπατθή Έλσζε, ζέιακε ε ζπκθσλία λα κπεη ελ ηζρχ έγθαηξα, ψζηε λα κελ ππάξμεη αλάγθε γηα ηξίηε πεξίνδν Πξσηνθφιινπ ηνπ Κηφην. Δίρακε ζέζεη κηα ζεηξά απφ πξνυπνζέζεηο, σο Δπξσπατθή Έλσζε, γηα λα κπνξέζνπκε λα ζπκθσλήζνπκε κηα ηζνξξνπεκέλε πξφνδν σο πξνο ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη έλα λνκηθά δεζκεπηηθφ εξγαιείν θαη θαζνιηθά απνδεθηφ, κηα ζπκθσλία πιαίζην γηα φιεο ηηο ρψξεο. Έλα εξγαιείν κε ην νπνίν λα δηαηεξνχληαη ηα νπζηαζηηθά ζεκεία ηνπ «Πξσηνθφιινπ ηνπ Κηφην» σο πξνο ηελ πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε. Να εληζρχεηαη ε αξρηηεθηνληθή ηεο ζπκθσλίαο, ζπκπεξηιακβάλνληαο ρξήζεηο γεο, πξνζηαζίαο δαζψλ, δηαρείξηζε πιενλαζκάησλ σο πξνο ηνπο ζηφρνπο. Να θαζνξίδεηαη έλαο νδηθφο ράξηεο κε δεζκεπηηθά ρξνλνδηαγξάκκαηα, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ αμηνιφγεζε απφ ην 2013 κέρξη ην 2015 θαη λα ππάξρνπλ δεζκεπηηθνί ζηφρνη κείσζεο ησλ εθπνκπψλ ηδηαίηεξα απφ ηηο κεγάιεο νηθνλνκίεο, αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηεο θάζε ρψξαο, γηα κηά κεηαβαηηθή πεξίνδν, ην αξγφηεξν κέρξη ην 2020, θαη ζπκβαηή κε ην ρξνλνδηάγξακκα γηα ηελ εθαξκνγή ελφο θαζνιηθνχ, δεζκεπηηθνχ πιαηζίνπ γηα φια ηα κέξε.» Ο θ. Παπαθσλζηαληίλνπ αλέθεξε φηη «ε Δπξσπατθή Έλσζε, ζην ζχλνιφ ηεο, έρεη κεηψζεη ηηο εθπνκπέο πεξίπνπ θαηά 8% πνπ είλαη ν ζηφρνο. Ζ Διιάδα είλαη ζην +22% κε ηνλ ζηφρν λα είλαη ζην +25%, ην αλψηαην φξην. Άξα, είκαζηε κέζα ζηνλ ζηφρν. Ζ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα, δεδνκέλνπ φηη ήδε έρνπκε εμαληιήζεη κία απφ ηηο δχν κνλάδεο, ακθηβάιιεη πάξα πνιχ, αλ κε ηηο ππάξρνπζεο πνιηηηθέο ζα κπνξέζνπκε λα κείλνπκε θάησ απφ ηνπο 2 C, θαη ηα ζελάξηα θαζψο θαη πνιιέο κειέηεο κηινχλ γηα αχμεζε κέρξη 3,7 θαη 4 βαζκνχο.» Όπσο ηφληζε ν ΤΠΔΚΑ, «γηα πξψηε θνξά νη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ζπληάρζεθαλ φρη κε ηηο κεγάιεο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, αιιά κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη απηφ είλαη κηά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε πνιηηηθή θαη είλαη α- πνηέιεζκα ηεο δηαπξαγκάηεπζεο πνπ έγηλε ζε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο απφ ηελ Δπηηξνπή θπξίσο. Δμαθνινπζνχκε λα έρνπκε πξφβιεκα βεβαίσο κε 17ε πλδηάζθεςε γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. ΤΠΔΚΑ θ. Γηώξγνο Παπαθσλζηαληίλνπ : «Γηα πξώηε θνξά νη αλαπηπζζόκελεο ρώξεο ζπληάρζεθαλ όρη κε ηηο κεγάιεο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο.»

8 ηε ζέζε ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ θαη απφ ηε ζέζε νξηζκέλσλ κεγάισλ α- λαπηπζζφκελσλ ρσξψλ φπσο είλαη ε Κίλα θαη ζε δεχηεξν βαζκφ ε Ηλδία θαη βεβαίσο ε Βξαδηιία.» Δηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ζηε ζέζε ηεο Διιάδαο σο πξνο ηελ ελέξγεηα αλέθεξε φηη «ζηφρνο καο είλαη ην 20-20, ην 20% ηεο ηειηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο λα πξνέξρεηαη απφ ΑΠΔ. Απηφο ν ζηφρνο ηζνδπλακεί κε πεξίπνπ 15 GWatt εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο θαη 40% ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο απφ ΑΠΔ. Σα ηειεπηαία ζηνηρεία ηα νπνία έρνπλ δεκνζηνπνηεζεί κέρξη ην ηέινο ηνπ 6νπ ηνπ 2011, δείρλνπλ ζεκαληηθή αχμεζε, ε νπνία έρεη μεπεξάζεη ηα 2 GWatt. Σα πξνζσξηλά ζηνηρεία ηα νπνία έρνπκε, δείρλνπλ φηη κέρξη ηέινο Οθησβξίνπ είρακε θζάζεη ηα ΜWatt θαη ην πηζαλφηεξν είλαη κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο παξά ηηο νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο λα θηάζνπκε ηα ΜWatt. Γειαδή, έλα πνιχ ζεκαληηθφ χςνο, κηα πνιχ ζεκαληηθή ηζρχο γηα εγθαηεζηεκέλε ηζρχ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζηε ρψξα. Ο ζηφρνο καο γηα ην 2020 πνπ είλαη ηα 15 GWatt, έρεη ήδε μεπεξαζηεί σο πξνο ηηο κε εγθαηαζηεκέλεο κνλάδεο πνπ έρνπλ άδεηα παξαγσγήο.» Ωο πξνο ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζεκείσζε φηη «ζηνρεχνπκε ζε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο κε κηα ζηξαηεγηθή δξάζεσλ κεγάιεο έθηαζεο γηα ηε βειηίσζε ηνπ ππάξρνληνο θηηξηαθνχ δπλακηθνχ, δηνηθεηηθέο δξάζεηο θαη αλάπηπμε λέαο ηερλνινγίαο. Ο βαζηθφο θνξέαο πινπνίεζεο είλαη ην ΚΑΠΔ. Ζ ρξεκαηνδφηεζε πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ην ΔΠΠΔΡΡΑ, κε πξνγξάκκαηα φπσο είλαη ε ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε θηηξίσλ, ην ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΩ ΚΑΣ ΟΗ- ΚΟΝ πνπ έρεη πεξίπνπ έξγα πνπ έρνπλ ήδε έγθξηζε ρξεκαηνδφηεζεο, ην ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΩ ησλ Γήκσλ, πξφγξακκα ηνπ νπνίνπ κφιηο ηειείσζε ε αμηνιφγεζε, ην ΚΣΗΕΟΝΣΑ ΣΟ ΜΔΛΛΟΝ, ηνπ νπνίνπ ηνλ Φεβξνπάξην ζα έρνπκε απνηειέζκαηα, ηηο εηαηξείεο ελεξγεηαθψλ ππεξεζηψλ θαη παξαδείγκαηα επηδεηθηηθψλ έξγσλ, ηα 40 πξάζηλα ζρνιεία, ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε δεκνζίσλ θηεξίσλ, νη αζηηθέο βηνθιηκαηηθέο, ην πξάζηλν λεζί θαη ε πξάζηλε γεηηνληά». (Πηγή :Τποςπγείο Πεπιβάλλονηορ, Δνέπγειαρ και κλιμαηικήρ αλλαγήρ) ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΝΖ- ΜΔΡΩΖ & ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΞΩΣΔΡΗΚΟΤ Φξαγθνχδε 11 & Αι. Πάληνπ Καιιηζέα, 10163, Αζήλα Σειέθσλν : Φαμ : Ζιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν: Σν πιηθφ γηα ηελ ζχληαμε ηνπ ελ ιφγσ Γειηίνπ πξνέξρεηαη απφ ηα ΓΣΔ, ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ ΤΠΔΚΑ θαζψο θαη ηζηνζειίδεο ζρεηηθέο κε ζέκαηα ελέξγεηαο θαη πεξηβάιινληνο. Δπηκέιεηα: Κψζηαο Γηαλλαθφδεκνο

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΤΝΑΝΣΖΖ ΣΟΤ ΤΠΔΚΑ κ. ΠΑΠΑΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΜΔ ΣΖΝ ΔΛΒΔΣΖ ΟΜΟΛΟΓΟ ΣΟΤ κα DORIS LEUTHARD (26/3)

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΤΝΑΝΣΖΖ ΣΟΤ ΤΠΔΚΑ κ. ΠΑΠΑΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΜΔ ΣΖΝ ΔΛΒΔΣΖ ΟΜΟΛΟΓΟ ΣΟΤ κα DORIS LEUTHARD (26/3) Τεύχος 19 Μάρτιος 2012 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΖ & ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΝΑΝΣΖΖ ΣΟΤ ΤΠΔΚΑ κ. ΠΑΠΑΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΜΔ ΣΖΝ ΔΛΒΔΣΖ ΟΜΟΛΟΓΟ ΣΟΤ κα DORIS LEUTHARD (26/3) Ο ΥΠΕΚΑ κ. Γιώπγορ Παπακωνζηανηίνος

Διαβάστε περισσότερα

Σα ξσζηθά ΜΜΔ γηα ηελ ζπκθσλία GAZPROM-ΓΔΠΑ γηα κείσζε ηεο ηηκήο θπζηθνύ αεξίνπ.

Σα ξσζηθά ΜΜΔ γηα ηελ ζπκθσλία GAZPROM-ΓΔΠΑ γηα κείσζε ηεο ηηκήο θπζηθνύ αεξίνπ. Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ Ε Τ Φ Ο 4 2 Υ Ε Β Ρ Ο Τ Α Ρ Ι Ο 2 0 1 4 Σα ξσζηθά ΜΜΔ γηα ηελ ζπκθσλία GAZPROM-ΓΔΠΑ γηα κείσζε ηεο ηηκήο θπζηθνύ αεξίνπ. Π

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Εθεκεξίδα Globes: «Απμεκέλεο πηζαλόηεηεο εμεξεύλεζεο πεηξειαίνπ ζην Λεβηάζαλ

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Εθεκεξίδα Globes: «Απμεκέλεο πηζαλόηεηεο εμεξεύλεζεο πεηξειαίνπ ζην Λεβηάζαλ Τεύχος 21 Μάιος 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Εθεκεξίδα Globes: «Απμεκέλεο πηζαλόηεηεο εμεξεύλεζεο πεηξειαίνπ ζην Λεβηάζαλ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εθεκεξίδα Globes : «Απμεκέλεο πηζαλόηεηεο

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΖΝΗΑΗΟ ΓΔΛΣΗΟ Ιανοσαρίοσ 2010 Οκάδα Οηθνλνκίαο, Δλέξγεηαο & Πεξηβάιινληνο 1 ΜΖΝΗΑΗΟ ΓΔΛΣΗΟ ΟΜΑΓΑ ΔΡΔΤΝΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Σν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΓΟΡΑ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ

ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΓΟΡΑ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΣΧΝ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΜΑΘΖΜΑ: Θεσξία θαη Πνιηηηθή ηνπ Αληαγσληζκνχ θαη ηεο Δπνπηείαο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ»

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ» ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ» ΤΡΙΤΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΘΔΜΑ ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΠΟΤΓΑΣΗ ΣΔΡΓΗΟ ΣΑΣΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ ΔΛΔΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 47α, 16-30 Νοεμβρίου

Τεύχος 47α, 16-30 Νοεμβρίου Τεύχος 47α, 16-30 Νοεμβρίου Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Κ Α Ι Π Ρ Ο Β Ο Λ Η Δελτίο Ενεργειακών Θεμάτων ΚΤΠΡΟ / ΑΟΕ ΚΑΗ ΣΟΤΡΚΗΚΔ ΠΑΡΑΒΗΑΔΗ πλάληεζε Τπνπξγώλ Δμσηεξηθώλ Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΖΝΗΑΗΟ ΓΔΛΣΗΟ Φεβροσαρίοσ 2010 Οκάδα Ννηην-αλαηνιηθήο Δπξώπεο 1 ΜΖΝΗΑΗΟ ΓΔΛΣΗΟ ΟΜΑΓΑ ΝΟΣΗΟΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΔΤΡΩΠΖ Πεξηερόκελα Πξνθιήζεηο θαη πξνβιήκαηα ηεο Βνζλίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΚΡΙΣΗΡΙΑ ΜΔΘΟΓΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΧΝ ΠΙΘΑΝΧΝ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΧΝ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ

ΠΟΛΤΚΡΙΣΗΡΙΑ ΜΔΘΟΓΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΧΝ ΠΙΘΑΝΧΝ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΧΝ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΗΑΣΑΞΔΧΝ ΚΑΗ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗΡΙΑ ΜΔΘΟΓΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΧΝ ΠΙΘΑΝΧΝ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΧΝ ΦΤΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Δπίδξαζε Σεο Σηκνιόγεζεο Σσλ ΑΠΔ ηα Μηθξνδίθηπα ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Δπίδξαζε Σεο Σηκνιόγεζεο Σσλ ΑΠΔ ηα Μηθξνδίθηπα ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΗΥΤΟ Δπίδξαζε Σεο Σηκνιόγεζεο Σσλ ΑΠΔ ηα Μηθξνδίθηπα ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Αηθαηεξίλε Βαιαιάθε Δπηβιέπσλ :Νηθφιανο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Μάηνο 2010 (επηζθόπεζε νηθνλνκηθώλ εηδήζεσλ από ηνλ αιβαληθό ηύπν)

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Μάηνο 2010 (επηζθόπεζε νηθνλνκηθώλ εηδήζεσλ από ηνλ αιβαληθό ηύπν) ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Μάηνο 2010 (επηζθόπεζε νηθνλνκηθώλ εηδήζεσλ από ηνλ αιβαληθό ηύπν) Υπεύθυνος Έκδοζης: Υξήζηνο Φαξκάθεο-ύκβνπινο ΟΔΤ Α Επιμέλεια: πύξνο Οηθνλόκνπ-Γξακκαηέαο ΟΔΤ Α Πξεζβεία ηεο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 145 KW Δ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ.

ΜΔΛΔΣΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 145 KW Δ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔΛΔΣΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 145 KW Δ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ. ΓΖΜΖΣΡΑΚΔ ΦΧΣΗΟ ΕΑΜΠΟΤΡΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ ΔΠΗΒΛΔΦΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΟΣΟΛΗΑ, Καζεγεηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΓΚΜΘΜΓΖΗΜ ΓΗΝΑΖΔΓΡΠΖΗΜ ΖΔΞΡΙΑ ΗΑΒΑΘΑΟ. Ορνιή Δηνίθεζεο θαη Μηθνλνκίαο. Πκήκα Θνγηζηηθήο. Νηπρηαθή Γξγαζία

ΠΓΚΜΘΜΓΖΗΜ ΓΗΝΑΖΔΓΡΠΖΗΜ ΖΔΞΡΙΑ ΗΑΒΑΘΑΟ. Ορνιή Δηνίθεζεο θαη Μηθνλνκίαο. Πκήκα Θνγηζηηθήο. Νηπρηαθή Γξγαζία ΠΓΚΜΘΜΓΖΗΜ ΓΗΝΑΖΔΓΡΠΖΗΜ ΖΔΞΡΙΑ ΗΑΒΑΘΑΟ Ορνιή Δηνίθεζεο θαη Μηθνλνκίαο Πκήκα Θνγηζηηθήο Νηπρηαθή Γξγαζία Αλαλεώζηκεο Νεγέο Γλέξγεηαο θαη ε Γθαξκνγή ηνπο ζηνλ Πνπξηζηηθό Πνκέα Ρπνβιεζείζα ζηνλ Ηαζεγεηή Οθαξβαηζφπνπιν

Διαβάστε περισσότερα

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2009

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2009 Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ Δηήζηα Έθζεζε 2009 Λεπθσζία, Ηνχιηνο 2010 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ 1 Α. ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 2 Γηεζλέο Οηθνλνκηθφ Πεξηβάιινλ 2 Β. ΚΤΠΡΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ ΠΟΤΓΑΣΖ ΚΟΤΦΗΓΖ ΑΠΟΣΟΛΟ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΟΣΟΛΗΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ζηε ΝΑΤΣΗΛΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ζηε ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ζηε ΝΑΤΣΗΛΗΑ «ΔΞΔΣΑΖ ΣΟΤ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΟ ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΧΝ ΠΛΟΗΧΝ LNG ΜΔ ΔΜΦΑΖ ΣΑ FLNG ΠΛΟΗΑ» Γεώξγηνο Μάξθνγινπ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια Περίοδος B Οκτώβριος 2013 Ιανουάριος 2014 Διδάσκων: Σταύρος Γανωτής Αρχιτέκτων Μηχανικός - Φυσικός Πεξηερφκελα ΚΔΦ.Α: Πξνζέγγηζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

πζηήκαηα & ηερλνινγίεο γηα απνζήθεπζε ελέξγεηαο ζε θηίξηα

πζηήκαηα & ηερλνινγίεο γηα απνζήθεπζε ελέξγεηαο ζε θηίξηα ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ Μ.Π. ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ - ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ Γ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Δ Ρ Γ Α Ι Α πζηήκαηα & ηερλνινγίεο γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Προβολή ηων έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια Αναηολικής Μακεδονίας - Θράκης. Νέες εσκαιρίες για ηις Χρημαηοδοηικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΕΣΟΤ 2009

ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΕΣΟΤ 2009 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΑΤΣΡΑΛΙΑ & ΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΟ ΑΤΣΡΑΛΙΑ ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΕΣΟΤ 2009 Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Τποθέζεων ύδενϋ Νικόλαορ Χπιζηοδοςλίδηρ, Γπαμμαηέαρ ΟΕΥ Α Level 2, 219-223Castlereagh

Διαβάστε περισσότερα

Γηεξεχλεζε ζπλεξγαζίαο αλεκνγελλήηξηαο θαη κηθξνχ πδξνειεθηξηθνχ ζηαζκνχ γηα ηελ εμππεξέηεζε ειεθηξηθψλ θνξηίσλ. Δθαξκνγή ζηε λήζν Μήιν.

Γηεξεχλεζε ζπλεξγαζίαο αλεκνγελλήηξηαο θαη κηθξνχ πδξνειεθηξηθνχ ζηαζκνχ γηα ηελ εμππεξέηεζε ειεθηξηθψλ θνξηίσλ. Δθαξκνγή ζηε λήζν Μήιν. ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΔΠΙΣΗΜΗ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΓΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΑΝΔΜΟΓΔΝΝΗΣΡΙΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΤ ΤΓΡΟΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΨΖ. επηηξέπνπλ ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ γηα ειεθηξνπαξαγσγή κε ρξήζε αλεκνγελλεηξηψλ.

ΠΔΡΗΛΖΨΖ. επηηξέπνπλ ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ γηα ειεθηξνπαξαγσγή κε ρξήζε αλεκνγελλεηξηψλ. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 2 ΛΔΞΔΗ ΚΛΔΗΓΗΑ... 4 SUMMARY... 5 Ζ ΤΜΒΟΛΖ ΣΖ ΑΗΟΛΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ... 9 ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ... 13 ΑΗΘΖΣΗΚΔ ΔΠΗΠΣΧΔΗ... 14 ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΔ ΔΠΗΠΣΧΔΗ... 16 ΑΝΑΛΤΖ ΚΤΚΛΟΤ ΕΧΖ...

Διαβάστε περισσότερα

1. Η ΒΙΩΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ. 1.1 Έλλνηα ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο

1. Η ΒΙΩΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ. 1.1 Έλλνηα ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο ΔΙΑΓΩΓΗ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο απνηεινχλ νη Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο (ΑΠΔ) θαη εηδηθφηεξα ε αηνιηθή ηα αηνιηθά πάξθα. Μειεηψληαη νη πνιηηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηε δηάδνζε ηεο ρξήζεο ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Δ EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΠΟΓΟΥΖ & ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ: Ζ περίπηωζε ηες Νόηηας Δύβοηας Σειηθή εξγαζία ηνπ ζπνπδαζηή: Μαραϊδώλε Θεόδωροσ Δπηβιέπνπζα: θ. Εαρθαδούια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ωθξάηεο Αιεμηάδεο -Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο : Καιεκέξα ζε φινπο λα ζαο επραξηζηήζνπκε γηα ηε ζπκκεηνρή

Διαβάστε περισσότερα

του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο

του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο Έγκαιρος Eντοπισμός Aναγκών Aπασχόλησης και Kατάρτισης για Aποτελεσματική Διαχείριση του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο ΔΓΚΑΗΡΟ ΔΝΣΟΠΗΜΟ ΑΝΑΓΚΧΝ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΓΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΦΤΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ «Προβολή ηων Έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΔΠΔΜΒΑΔΧΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΝ ΟΙΚΙΑΚΟ ΣΟΜΔΑ

ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΔΠΔΜΒΑΔΧΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΝ ΟΙΚΙΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΔΠΔΜΒΑΔΧΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΝ ΟΙΚΙΑΚΟ ΣΟΜΔΑ Δ.Γ. Γαζκαλάκη*, Κ.Γ. Γπούηζα, Κ.Α. Μπαλαπάρ,. Κονηογιαννίδηρ Οκάδα Δμνηθνλφκεζεο Δλέξγεηαο, Ηλζηηηνχην Δξεπλψλ Πεξηβάιινληνο θαη Βηψζηκεο Αλάπηπμεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Προβολή ηων έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια Δσηικής Μακεδονίας- Νέες εσκαιρίες για ηις Χρημαηοδοηικές Δσναηόηηηες

Διαβάστε περισσότερα