ΔΕΛΣΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ζ ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ ΑΠΟΤΡΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΓΧΓΟ ΜΠΟΤΡΓΚΑ- ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ. γνο πνπ ε Βνπιγαξία απνθάζηζε λα απνζπξζεί

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΕΛΣΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ζ ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ ΑΠΟΤΡΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΓΧΓΟ ΜΠΟΤΡΓΚΑ- ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ. γνο πνπ ε Βνπιγαξία απνθάζηζε λα απνζπξζεί"

Transcript

1 Σεύχος 16 Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Περιεχόμενα τεύχους: Ζ ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ ΑΠΟΤΡΔΣΑΗ ΑΠΌ ΣΟΝ ΑΓΩΓΟ ΜΠΟΤΡΓΚΑ- ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΔΠΗΚΔΨΖ ΤΠΔΚΑ ΓΗΩΡΓΟΤ ΠΑΠΑΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΣΟ ΣΔΛ ΑΒΗΒ ΕΠΙΚΕΧΗ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΟΤ ΙΡΑΗΛΙΝΟΤ ΤΥΤΠΕΞ ΝΣΑΝΙ ΑΓΙΑΛΟΝ ΑΤΣΡΙΑ : ΕΠΕΝΔΤΕΙ ΤΧΟΤ 600 ΕΚΑΣ. ΕΤΡΨ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΦΕΔΙΑΖΕΙ Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ UNIGEA EMEUERBARE 4o ΔΙΕΘΝΕ ΤΝΕΔΡΙΟ ECONO- 3 ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝ ΜΕΓΑΛΨΝ ΔΙΕ- ΘΝΨΝ ΠΕΣΡΕΛΑΙΚΨΝ ΕΣΑΙΡΕΙ- ΨΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΑΟΖ Η ΓΡΑΜΜΗ ΔΙΑΤΝΔΕΗ ΣΟΤΡΚΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ-ΙΣΑΛΙΑ (ITGI) ΤΜΥΨΝΙΑ ΙΡΑΗΛ-DAEWOO ΓΙΑ ΣΟ ΥΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΟ «ΣΑΜΑΡ» ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΤ ΤΥΤΠΟΤΡΓΟΤ ΠΕΚΑ ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΝΙΑΣΗ ΣΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΣΟΤ ΤΝΕΔΡΙΟΤ ECO- WEEK η ΤΝΔΙΑΚΕΧΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ DURBAN Ζ ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ ΑΠΟΤΡΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΓΧΓΟ ΜΠΟΤΡΓΚΑ- ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ρέδην απφθαζεο δηαθνπήο ηεο ζπκκεηνρήο ηεο Βνπιγαξίαο ζην έξγν, ζην νπνίν κεηέρνπλ ε Ρσζία θαη ε Διιάδα ππέβαιε ν Αληηπξφεδξνο ηεο θπβέξλεζεο θαη ππνπξγφο Οηθνλνκηθψλ, θ. πκεψλ Νηηάλθνθ. «Ζ Βνπιγαξία ζα πξνζπαζήζεη λα απνρσξήζεη απφ ην έξγν κε ακνηβαία ζπλαίλεζε. Αλ δελ γίλεη απηφ, ε Βνπιγαξία ζα απνζπξζεί κεηά απφ 12 κήλεο, φπσο πξνβιέπεη κία απφ ηηο ξήηξεο ηεο ζπκθσλίαο. Καη επεηδή ε ρψξα έρεη αλαιάβεη θάπνηεο δεζκεχζεηο ζηε ζπκθσλία, ζα πξνηείλεη αχμεζε ηνπ βνπιγαξηθνχ θεθαιαίνπ ζηελ εηαηξεία. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα δηεπζεηεζνχλ νη βνπιγαξηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο. Γελ ζα ρξεηαζηεί λα θαηαβάιινπκε πνηληθέο ξήηξεο αλ απνρσξήζνπκε ρσξίο ηελ επίηεπμε ακνηβαίαο ζπλαίλεζεο. Γνπιέςακε πάλσ απφ 1 ρξφλν κε δηεζλείο εηαηξείεο θαη λνκηθά γξαθεία γηα λα δηεπθξηλίζνπκε απηφ ην πξφβιεκα», δήισζε ζρεηηθά ν Νηηάλθνθ. ε δεκνζίεπκα ηεο εθ/ δαο ΣΑΝΣΑΡΝΣ αλαθέξεηαη φηη «ε Βνπιγαξία παξαηηείηαη απφ ην ζρέδην θαηαζθεπήο ηνπ αγσγνχ Μπνπξγθάο Αιεμαλδξνχπνιε γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο θαη φηη ε ρψξα δελ έρεη θαηαβάιεη ηα ηειεπηαία δχν ρξφληα ηηο ππνρξεσηηθέο εηζθνξέο ζηε Γηεζλή Δηαηξεία Έξγνπ, χςνπο άλσ ησλ 6 εθαη. Δπξψ». ηε δηεζλή εηαηξεία έξγνπ Trans Balkan Pipeline ε Ρσζία έρεη ην 51%, ελψ ε Βνπιγαξία θαη ε Διιάδα απφ 24,5%. Πξφζθαηα, ε Μφζρα αλαθνίλσζε φηη ζα παγψζεη ην έξγν, αιιά δελ ζα παξαηηεζεί απφ ηελ πινπνίεζή ηνπ, επεηδή έρεη ηελ επηδνθηκαζία ηεο Δπξψπεο. Οη θάηνηθνη ηνπ Μπνπξγθάο θαη ηεο γχξσ πεξηνρήο φκσο ηάρζεθαλ θαηά ηεο θαηαζθεπήο ηνπ αγσγνχ, πξνβάιινληαο σο επηρείξεκα φηη ζα κνιχλεη ην πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο θαη ζα βιάςεη ηνλ ηνπξηζκφ. Ζ απφθαζε γηα α- πφζπξζε έξρεηαη ιίγεο εκέξεο κεηά ηελ επίζεκε αλαθνίλσζε ηνπ Β/ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Τδάησλ φηη ε κειέηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ηνπ πεηξειαηαγσγνχ είλαη ζεηηθή. Ο ιφ- γνο πνπ ε Βνπιγαξία απνθάζηζε λα απνζπξζεί απφ ηελ θαηαζθεπή ηνπ αγσγνχ Μπνπξγθάο Αιεμαλδξνχπνιε είλαη φηη ην αξρηθφ ζρέδην γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ απέηπρε. Αξρηθά γηλφηαλ ιφγνο γηα ζπλεξγαζία κε ζπκκεηνρή 1/3 γηα θαζέλα απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε κε εγγπεκέλε ηελ πξνκήζεηα πεηξειαίνπ θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ. ηε ζπλέρεηα, απνδείρζεθε φηη ην κηζφ έξγν ζα αλήθεη ζηε Ρσζία, ελψ ην άιιν κηζφ ζηε Βνπιγαξία θαη ζηελ Διιάδα, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηνχλ νη παξαδφζεηο πεηξειαίνπ. Αξγφηεξα πξνέθπςε φηη αθφκε θαη απηφ ην γεγνλφο δελ κπνξνχζε λα απνηειέζεη εγγχεζε γηα ηελ νηθνλνκηθή ζθνπηκφηεηα ηνπ έξγνπ θαη δελ κπνξνχζε λα εμαζθαιηζηεί ε ρξεκαηνδφηεζή ηνπ», αλέθεξε ν π- πνπξγφο Οηθνλνκίαο, Δλέξγεηαο θαη Σνπξηζκνχ, θ. Traicho Traikov. (Πεγή :ΓΣΔ όθιαρ-- εθ/α ΣΑΝΣΑΡΝΣ-ι energia.gr)

2 Σεύχος 16 ΔΠΗΚΔΦΖ ΣΟΤ ΤΠΔΚΑ ΓΗΧΡΓΟΤ ΠΑΠΑΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΣΟ ΣΔΛ ΑΒΗΒ Ο Τπνπξγφο Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, θ. Γηψξγνο Παπαθσλζηαληίλνπ, ζπλνδεπφκελνο απφ ηνλ Δηδηθφ Γξακκαηέα Τ- δάησλ ηνπ ΤΠΔΚΑ θ. Αλδξέα Αλδξεαδάθε, επηζθέθζεθε ην Σει Αβίβ (28/11), φπνπ ζπλαληήζεθε κε ηνλ νκφινγφ ηνπ Τπνπξγφ Τπνδνκψλ αξκφδην γηα ζέκαηα ελέξγεηαο θ. Uzi Landau θαη ηνλ Τπνπξγφ Πεξηβάιινληνο θ. Gilad Erdan. ηφρνο ηεο ζπλάληεζεο ήηαλ ε ελίζρπζε ηεο δηκεξνχο ζπλεξγαζίαο ζηνπο ηνκείο ηεο ελέξγεηαο, ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο δηαρείξηζεο πδάησλ, φπνπ ην Ηζξαήι δηαζέηεη ζεκαληηθή ηερλνγλσζία. Δπίζεο δηεξεπλήζεθαλ νη δπλαηφηεηεο ζπλεξγαζίαο θαη πξαγκαηνπνίεζεο ηδησηηθψλ επελδχζεσλ ζηνπο ηνκείο ηεο δηαρείξηζεο πδάηηλσλ πφξσλ θαη ελέξγεηαο, ηδηαίηεξα δε ζε εθείλνπο ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. (Πηγή : Τποςπγείο Πεπιβάλλονηορ Δνέπγειαρ και Κλιμαηικήρ Αλλαγήρ). Ο Τπνπξγόο Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θ. Γηώξγνο Παπαθσλζηαληίλνπ ΔΠΗΚΔΦΖ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ ΣΟΤ ΗΡΑΖΛΗΝΟΤ ΤΦΤΠΔΞ θ. ΝΣΑΝΗ ΑΓΗΑΛΟΝ Καηά ηελ επίζθεςή ηνπ ζηελ Αζήλα (22/11) ν ΤΦΤΠΔΞ ηνπ Ηζξαήι θ. Νηάλη Αγηαιφλ ζπλαληήζεθε κε ηνλ νκφινγφ ηνπ θ. Γεκήηξε Γφιιε θαη ζπδήηεζαλ γηα ηε ζπλεξγαζία Ηζξαήι- Δ ι ι ά δ α ο - Κ χ π ξ ν π ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ. «Ο ζρε- δηαζκφο πεξηιακβάλεη ηε κεηαθνξά ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ απφ ην Ηζξαήι θαη ηελ Κχπξν πξνο ηελ Διιάδα, ψζηε απφ εθεί λα δηνρεηεχεηαη ζηηο αγνξέο ηεο Δπξψπεο. Σν Ηζξαήι πξνρσξά ζε εληαηηθνπνίεζε ησλ εξεπλψλ ηνπ εληφο ηεο δηθήο ηνπ ΑΟΕ, φπσο θαη ε Κχπξνο», δήισζε ζην ΡΗΚ ν ηζξαειηλφο αμησκαηνχρνο, ελψ ππνγξάκκηζε ην «απμεκέλν ελδηαθέξνλ πνπ ππάξρεη απφ πιεπξάο μέλσλ πεηξειατθψλ εηαηξεηψλ γηα ηα θνηηάζκαηα ηεο πεξηνρήο». (Πηγή : ΓΣΔ Λεςκυζίαρ εθ/δα Φιλελεύθεπορ/ Ραδιοθυνικό Ιδπςμα Κύππος). «Ο ζρεδηαζκόο πεξηιακβάλεη ηε κεηαθνξά ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ από ην Ηζξαήι θαη ηελ Κύπξν πξνο ηελ Διιάδα, ώζηε από εθεί λα δηνρεηεύεηαη ζηηο αγνξέο ηεο Δπξώπεο.» Ο Τθςποςπγόρ Δξυηεπικών κ. Γημήηπηρ Γόλληρ με ηον ιζπαηλινό ομόλογό ηος κ. Νηάνι Αγιαλόν ελίδα 2

3 ΔΕΛΣΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΤΣΡΗΑ: ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΤΦΟΤ 600 ΔΚΑΣ. ΔΤΡΧ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ, ΥΔΓΗΑΕΔΗ Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ UNIGEA EMEUERBARE χκθσλα κε ην πξαθηνξείν Bloomberg, ε απζηξηαθή εηαηξεία Unigea Erneuerbare Energien GmbH ζρεδηάδεη λα επελδχζεη ηνπιάρηζηνλ 600 εθαη. επξψ ζηελ Διιάδα γηα ηελ παξαγσγή κεγαβάη απφ αηνιηθή ελέξγεηα. Όπσο αλέθεξε ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο εηαηξείαο θ. Hannes Schökler, «έρεη ήδε ε- γθξηζεί ε παξαγσγή 400 κεγαβάη θαη ε εηαηξεία ππνινγίδεη ζηελ έγθξηζε ηεο θαηαζθεπήο ησλ εξγνζηαζίσλ απφ ηα κέζα ηνπ Σα εξγνζηάζηα απηά ζα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ην 2014 ή ην 2015». Ο θ. Schökler ηφληζε φηη «ε Unigea απνηειεί ηνλ κεγαιχηεξν μέλν επελδπηή ζε αηνιηθά πάξθα ζηελ Διιάδα». Σν δεκνζίεπκα ηνπ Bloomberg - αλαδεκνζίεπζε απφ ηελ απζηξηαθή εθεκεξίδα Der Standardαλαθέξεη φηη ε Unigeaδξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ αλάπηπμε, θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία εξγνζηαζίσλ γηα ηελ παξαγσγή αηνιηθήο ελέξγεηαο θαη θσηνβνιηαηθψλ θαη αλαδεηεί εηαίξνπο γηα ην ζρέδην ηεο». (Πηγή : ΓΣΔ Βιέννηρ/ΑΠΔ- ΜΠΔ) 4o ΓΗΔΘΝΔ ΤΝΔΓΡΗΟ ECONOMIST «Οη πδξνγνλάλζξαθεο πνπ δηαζέηεη ε Κύπξνο είλαη πεξίπνπ δηπιάζηνη απ' απηνύο ηεο Ννξβεγίαο θαη πεξίπνπ ζηα ίδηα επίπεδα κε ην απόζεκα ηεο Αιάζθαο». ελίδα 3 Ππαγμαηοποιήθηκε ζηη Λεςκυζία (14/11) ηο 4 ο Γιεθνέρ ςνέδπιο ηος Economist με θέμα «Aειθόπορ, ανηαγυνιζηική και αζθαλήρ ε- νέπγεια ζηην Δςπώπη». ηο ζςνέδπιο ζςμμεηείσαν επιζηήμονερ και αξιυμαηούσοι συπών απμόδιοι για θέμαηα ενέπγειαρ οι οποίοι μεηαξύ άλλυν ανέθεπαν ζηιρ ομιλίερ ηοςρ : «Σν Ηζξαήι έρεη ηα ηειεπηαία ρξφληα εμνηθνλνκήζεη 5,6 δηο επξψ ιφγσ ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ πνπ εθκεηαιιεχεηαη, ελψ αλακέλεηαη λα έρεη 8 δηζ. επξψ θέξδε απφ ηηο εμαγσγέο πνπ ζα θάλεη. Δρεη ζπζηαζεί δηππνπξγηθή επηηξνπή ε νπνία εμεηάδεη ην ζέκα ηεο αζθάιεηαο ηεο παξνρήο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ θαη ηεο ζηξαηεγηθήο εμαγσγψλ θαη νη ηειηθέο απνθάζεηο αλακέλεηαη λα ιεθζνχλ σο ην ηέινο Απξηιίνπ Σν Ηζξαήι, ην 2011 θαηαζθεχαζε ελληά «πεγάδηα» θαη π- πάξρνπλ ζρέδηα γηα ηελ θαηαζθεπή αθφκε 12 θαηά ην δηάζηεκα , ελψ αξγφηεξα πξνβιέπεηαη λα θαηαζθεπαζηνχλ 5 επηπιένλ «πεγάδηα» : Shuki Stern (επικεθαλήρ ηηρ Απσήρ Φςζικού Αεπίος ηος Ιζπαήλ). Ο κ. Ανηώνιορ Φώζκολορ Ομόηιμορ Kαθηγηηήρ ηος Πολςηεσνείος Κπήηηρ αλέθεξε : «Δίηε ην ζέινπκε είηε φρη εηζεξρφκαζηε ζηνλ αηψλα ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ». Τπάξρνπλ δπζθνιίεο πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ εμαγσγή ηνπ πεηξειαίνπ απφ ηηο παξαγσγνχο ρψξεο, ε δξαζηεξηφηεηα ησλ νπνίσλ νχησο ή άιισο ζα παξνπζηάζεη ζεκαληηθή πηψζε ηα επφκελα ρξφληα (ην 2020 ε- θηηκάηαη φηη ε παξαγσγή απφ ηε Ννξβεγία θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην ζα κεησζεί ζην 1 εθαη. βαξέιηα εκεξεζίσο). Σα κεγαιχηεξα απνζέκαηα πεηξειαίνπ απνξξνθνχλ ζήκεξα νη ΖΠΑ, ε Ηαπσλία, ε Κίλα θαη ε Ν. Κνξέα (ζχληνκα θαη ε Ηλδία). Ζ Ρσζία, ε νπνία έρεη απνζέκαηα 47 ηξηο θ.κ. αέξην, ζα κπνξεί ηα επφκελα ρξφληα λα εμάγεη κφιηο ην 1/3, θαζψο ηα ππφινηπα 2/3 πξννξίδνληαη γηα εζσηεξηθή θαηαλάισζε. Σα 10 δηο θ.κ., πνπ έρεη δηαζέζηκα ε Ρσζία γηα ηελ Δπξψπε, δελ αξθνχλ. Ζ ιχζε γηα ηηο ελεξγεηαθέο αλάγθεο ηεο Δπξψπεο κπνξεί λα έξζεη απφ ηελ αλαηνιηθή Μεζφγεην ε ν- πνία ηα επφκελα 5 ρξφληα ζα κπνξεί λα εμάγεη δηο θ.κ. θπζηθνχ αεξίνπ - θαη ηε βφξεηα Αθξηθή.

4 Σεύχος 16 Ο αγσγφο, ν νπνίνο ζα εθνδηάδεη ηηο ρψξεο ηεο EE ζα πξέπεη λα πεξλάεη απφ ηελ Κξήηε φπνπ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα απφ 3,5 ηξηο θπβηθά κέηξα θπζηθνχ αεξίνπ. Οη πδξνγνλάλζξαθεο πνπ δηαζέηεη ε Κχπξνο είλαη πεξίπνπ δηπιάζηνη απφ απηνχο ηεο Ννξβεγίαο θαη πεξίπνπ ζηα ίδηα επίπεδα κε ην απφζεκα ηεο Αιάζθαο.» Ο Κώζηαρ Ιυάννος Ππόεδπορ ηηρ ΓΔΦΑ ηόνιζε ζηην ομιλία ηος: «Ζ ΓΔΦΑ έρεη ήδε εμαζθαιίζεη 10 εθ. επξψ απφ ηελ EE γηα ηελ θαηαζθεπή ππνδνκψλ δηθηχσλ θπζηθνχ αεξίνπ. Απφ ηνλ επηέκβξην ηνπ 2011 έρεη ήδε επηιεγεί ε δηαδξνκή πνπ ζα αθνινπζήζεη ν αγσγφο. Απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014 ζα θηιειεπζεξνπνηεζεί πιήξσο ε αγνξά ηνπ ειεθηξηζκνχ ζηελ Κχπξν. Ωο απνηέιεζκα ησλ εξεπλψλ πνπ γίλνληαη γηα πδξνγνλάλζξαθεο έρεη ζεκεησζεί απμεκέλν ελδηαθέξνλ γηα ηελ εμαζθάιηζε αδεηψλ.» Σε δπζθνιία ηεο Ρσζίαο λα κεηαθέξεη θπζηθφ αέξην κε αζθάιεηα ζηελ Δπξψπε επεζήκαλε ν Γενικόρ Γιεςθςνηήρ ηος Natural Energy Security Fund από ηη Ρυζία κ. Konstantin Simonov, ν νπνίνο αλαθέξζεθε κεηαμχ άιισλ ζε εκπφδηα πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηε κεηαβίβαζε ελεξγεηαθψλ πφξσλ κέζα απφ ηελ Σνπξθία θαη ηελ Οπθξαλία. Ο κ. Μαθιόρ Ρήγαρ, Γιεςθύνυν ύμβοςλορ ηηρ Energean Oil & Gas επεζήκαλε ηελ αλάγθε απνζήθεπζεο θπζηθνχ αεξίνπ γηα ηελ Διιάδα, κε αλαθνξά ζην αληίζηνηρν έξγν κε έδξα ηε βφξεηα Καβάια. ε απηφ ην πιαίζην, αλέδεημε σο ζηφρν ηε δπλαηφηεηα ε- πάξθεηαο ζε απνζέκαηα θπζηθνχ αεξίνπ επί 50 εκέξεο (5 εκέξεο ζήκεξα) θαη ηφληζε ην γεγνλφο φηη ζηελ Διιάδα εληνπίδεηαη ε πςειφηεξε ηηκή αεξίνπ, ιφγσ έιιεηςεο αληαγσληζκνχ: Σέινο ν ζπληνληζηήο ηνπ πλεδξίνπ John Andrews (ζύμβοςλορ έκδοζηρ ηος πεπιοδικού The Economist αλέθεξε φηη «ζχκθσλα κε ην πεξηνδηθφ ηα επφκελα ρξφληα αλακέλεηαη αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο αλά ηνλ θφζκν, παξφιε ηελ χθεζε, θαζψο ε Αζία ζπλερίδεη λα επεθηείλεηαη νηθνλνκηθά. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηηο ίδηεο πξνβιέςεηο, ε θαηαλάισζε θπζηθνχ αεξίνπ ζα απμάλεηαη θαηά 3,7% έσο ην 2020.». Ωο πξνο ηνλ ζηφρν ηεο EE λα θαιχπηεη έσο ην 2020 ην 20% ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ηεο απφ Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο, ηνλ ραξαθηήξηζε «δχζθνιν εμαηηίαο ηεο χθεζεο» θαη θαηέιεμε αλαθέξνληαο φηη «ην πεηξέιαην ζα εμαθνινπζήζεη λα δηαδξακαηίδεη ηνλ κεγαιχηεξν ξφιν ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο γηα ηα επφκελα ρξφληα». (Πηγή : ΓΣΔ Λεςκυζίαρ.) «Σν πεηξέιαην ζα εμαθνινπζήζεη λα δηαδξακαηίδεη ηνλ κεγαιύηεξν ξόιν ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο γηα ηα επόκελα ρξόληα.» ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝ ΜΔΓΑΛΧΝ ΓΗΔΘΝΧΝ ΠΔΣΡΔΛΑΗΚΧΝ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΑΟΕ Γλσζηνί γίγαληεο ηεο πεηξειατθήο βηνκεραλίαο αιιά θαη πην κηθξνί δηεζλείο παίθηεο έρνπλ επηδείμεη ελδηαθέξνλ γηα ηελ θππξηαθή ΑΟΕ. Ζ εηαηξεία Petrobras ηεο Βξαδηιίαο, ε ακεξηθαληθψλ ζπκθεξφλησλ Exxon Mobil, ε βξεηαληθή BP, ε νιιαλδηθψλ ζπκθεξφλησλ Shell, ε εηαηξεία Petronas ηεο Μαιαηζίαο αιιά θαη ε ξσζηθή Gazprom ζπγθαηαιέγνληαη ζηνλ θαηάινγν εηαηξεηψλ πνπ αγφξαζαλ ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ πνπ δηελεξγήζεθαλ εθ κέξνπο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο γηα ηνλ εληνπηζκφ πηζαλψλ πδξνγνλαλζξάθσλ. «Πνιιέο είλαη νη εηαηξείεο πνπ έρνπλ ελδηαθεξζεί ή έρνπλ αγνξάζεη ηα απνηειέζκαηα εξεπλψλ πνπ δηεμήγαγε ε Κππξηαθή Γεκνθξαηία εληφο ηεο Απνθιεηζηηθήο Οηθνλνκηθήο ηεο Εψλεο» αλέθεξε ζρεηηθά ν Κπβεξλεηηθφο Δθπξφζσπνο θ. ηέθαλνο ηεθάλνπ. (Πηγή ΓΣΔ Λεςκυζίαρ εθ/δα ημεπινή.) Ο Κπβεξλεηηθόο Δθπξόζσπνο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θ. ηέθαλνο ηεθάλνπ ελίδα 4

5 ΔΕΛΣΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ζ ΓΡΑΜΜΖ ΓΗΑΤΝΓΔΖ ΣΟΤΡΚΗΑ-ΔΛΛΑΓΑ-ΗΣΑΛΗΑ Ο αγσγόο θπζηθνύ αεξίνπ ITGI. Υάξηεο ηεο πεξηνρήο όπνπ βξίζθεηαη ην θνίηαζκα θπζηθνύ αεξίνπ «Σακάξ.» ελίδα 5 «Ζ γξακκή δηαζχλδεζεο Διιάδαο-Σνπξθίαο-Ηηαιίαο (ITGI), ην κεηαγελέζηεξν ηκήκα ηνπ South Stream πνπ ζπλδέεη ηελ Διιάδα κε ηελ Ηηαιία, είλαη έλα ζρέδην ηεο ηηαιηθήο εηαηξείαο Edison. Ζ ITGI πεξηγξάθεη ην έξγν ηνπ Πνζεηδψλα: κηα έθηαζε δηαθνζίσλ ρηιηνκέηξσλ ηνπ ππνζαιάζζηνπ αγσγνχ ζην Ηφλην Πέιαγνο. Ο αγσγφο Πνζεηδψλ βξίζθεηαη ππφ αλάπηπμε απφ ηελ IGI Poseidon SA, κηα θνηλνπξαμία κεηαμχ ηεο Edison θαη ηεο ειιεληθήο εηαηξείαο Depa. Τπνζέηνληαο φηη ε δήηεζε θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Δπξψπε ζα παξακέλεη ζε ρακειά επίπεδα κέρξη ην 2015, ε Edison πξνβιέπεη φηη ην Azerbaijan ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκεχζεη σο ν κφλνο πξνκεζεπηήο θπζηθνχ αεξίνπ απφ ηελ πεξηνρή απηή, κέζσ ηεο Σνπξθίαο. Ωο εθ ηνχηνπ, νη ππνζηεξηθηέο ηεο ITGI ζεσξνχλ πσο έλαο κεζαίνπ κεγέζνπο αγσγφο είλαη πεξηζζφηεξν πξνζαξκνζκέλνο ζηηο αλάγθεο ηεο Δπξψπεο απφ φηη ν Nabucco ζε κεζνπξφζεζκε βάζε. Όηαλ ζα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ην 2015, ε ITGI ζα έρεη δπλακηθφηεηα κεηαθνξάο κέρξη 10 θ.κ./έηνο. Παξακεξίδνληαο ηνλ Πνζεηδψλα, επηπξφζζεηεο πξνηάζεηο γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο ITGI πεξηιακβάλνπλ ηελ πινπνίεζε ηεο δηαζχλδεζεο Διιάδαο-Ηηαιίαο (IGI), πνπ πεξηιακβάλεη έλαλ αγσγφ 600 ρηιηνκέηξσλ κέζα απφ ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ αγσγνχ δηαζχλδεζεο Διιάδαο-Βνπιγαξίαο (IGB, γλσζηήο θαη σο Stara Zagora- Komotini, κεξηθψο ρξεκαηνδνηνχκελε απφ επξσπατθά θνλδχιηα). Ζ IBG ζα έρεη δπλακηθφηεηα κεηαθνξάο 3-5 θ.κ./έηνο θαη αλακέλεηαη λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία κέρξη ην Γηα ην ππφινηπν ηεο δηαδξνκήο πξνο ηνλ Καχθαζν, ε ITGI ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηνπο ήδε ππάξρνληεο αγσγνχο. Αμησκαηνχρνη ηεο ITGI παξαδέρνληαη φηη ην ξσζηθφ θπζηθφ αέξην ζα κπνξνχζε επίζεο λα εηζαρζεί απφ ηνλ ήδε ππάξρνληα αγσγφ Blue Stream ζε φιε ηε Μαχξε Θάιαζζα. ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρεδίνπ ηνλίδεηαη φηη ε ΔΔ έρεη απνδερζεί ην ζρέδην ηεο ITGI σο έλα ρέδην Δπξσπατθνχ Δλδηαθέξνληνο, ην νπνίν έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζηα ζρέδηα ηνπ λνηίνπ δηαδξφκνπ θπζηθνχ αεξίνπ ηνπ Δπξσπατθνχ ρεδίνπ Αλάθακςεο, κε ρξεκαηνδφηεζε χςνπο 100 εθαηνκκπξίσλ επξψ.» (Πηγή EURACTIV.GR.) ΤΜΦΧΝΗΑ ΗΡΑΖΛ-DAEWOO ΓΗΑ ΣΟ ΦΤΗΚΟ ΑΔΡΗΟ ΣΟ «ΣΑΜΑΡ» πκθσλία γηα ππεξάθηηα πισηή κνλάδα πγξνπνίεζεο θαη εμαγσγήο θπζηθνχ αεξίνπ πνπ ζα θαιχςεη ηελ παξαγσγή ηνπ θνηηάζκαηνο ζην «Σακάξ» (πεξίπνπ 80 ρικ απφ ην «Αθξνδίηε») ππέγξαςαλ κε ηνλ θνξεαηηθφ λαππεγηθφ θνινζζφ Daewoo νη Noble Energy, Delek θαη Isramco, νη ν- πνίεο έρνπλ ηα δηθαηψκαηα εθκεηάιιεπζεο ηνπ θνηηάζκαηνο. Με βάζε ηεο πξνβιέςεηο ηεο λνηηνθνξεαηηθήο Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, ε νπνία αλαθνίλσζε θαη επίζεκα ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκθσλίαο, ε εηαηξεία ζα παξαδψζεη ην έξγν πξηλ ην Σν δπλακηθφ ηνπ θνηηάζκαηνο ζε θπζηθφ αέξην ζην Σακάξ εθηηκάηαη ζε 9 ηξηο θπβηθά πφδηα, πνζφηεηα πνπ θαιχπηεη φιεο ηηο ελεξγεηαθέο αλάγθεο ηεο Νφηηαο Κνξέαο γηα πέληε ρξφληα. Σαπηφρξνλα ε Daewoo απνθηά δηθαηψκαηα ζε πνζφηεηεο αεξίνπ πνπ ζα εμάγεη ζηελ Κνξέα, έλαληη ηνπ θφζηνπο ηεο ζπκθσλίαο θαηαζθεπήο ηεο πιαηθφξκαο. (Πηγή : ΓΣΔ Λεςκυζίαρ.)

6 Σεύχος 16 ΟΜΗΛΗΑ ΣΟΤ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΤ ΠΔΚΑ Κ. ΓΗΑΝΝΖ ΜΑΝΗΑΣΖ ΣΑ ΔΓΚΑΗΝΗΑ ΣΟΤ ΤΝΔΓΡΗΟΤ ECOWEEK 2011 Πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην Μνπζείν Μπελάθε ηα εγθαίληα ηνπ ζπλεδξίνπ ECOWEEK 2011 ( ). ηελ ραηξεηηζηήξηα νκηιία ηνπ ν Τθππνπξγφο ΠΔΚΑ θ. Γηάλλεο Μαληάηεο αλαθέξζεθε κεηαμχ άιισλ ζηελ ελεξγεηαθή θαηαλάισζε απφ ηνλ θηηξηαθφ ηνκέα, ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, ζηελ απφθαζε γηα ηελ απειεπζέξσζε ζηε ρξήζε βηνκάδαο ζηε ζέξκαλζε : «ε δηεζλέο επίπεδν, ν ηνκέαο ησλ θηηξίσλ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο νηθνλνκηθνχο ηνκείο. Σα θηίξηα αληηπξνζσπεχνπλ ην 50% ησλ παγθφζκησλαεπελδχζεσλ. πλνιηθά, ν θηηξηαθφο ηνκέαο, πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ην 36% ηεο ζπλνιηθήο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο, πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξα απφ θηίξηα πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί πξηλ ην έηνο ηζρχνο ηνπ θαλνληζκνχ ζεξκνκφλσζεο (1980), άξα είλαη ελεξγεηαθά ζπάηαια θαη απξνζηάηεπηα. Πξφζθαηε κειέηε ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ζρεηηθά κε ηηο επηπηψζεηο ηεο θιηκαηηθήο κεηαβνιήο ζηε ρψξα έδεημε φηη νη αλάγθεο ησλ θηηξίσλ γηα θιηκαηηζκφ ζρεδφλ ζα δηπιαζηαζηνχλ έσο ην 2050 ιφγσ ηεο αχμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο. Ζ πξφζζεηε δαπάλε πνπ ζα πξνθαιέζεη ζηνλ ηνκέα ησλ θηηξίσλ ε θιηκαηηθή κεηαβνιή έσο ην 2050 εθηηκάηαη πεξί ηα δηο επξψ. χκθσλα κε κειέηε ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Δλέξγεηαο, ζηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, κεγαιχηεξν ξφιν παίδεη ε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. Γειαδή, ε κείσζε πνπ ζα ζεκεησζεί κέρξη ην 2020 ζα νθείιεηαη θαηά 68% ζηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη κφλν ην ππφινηπν πνζνζηφ ζηηο ΑΠΔ, βηνθαχζηκα θιπ. Φαηλφκελα φπσο ηεο ζεξκηθήο αζηηθήο λεζίδαο σο ζπλέπεηα ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη νη ξχπνη απνηεινχλ ηε κεγαιχηεξε απεηιή γηα ηε δσή ζηηο κεγάιεο πφιεηο. ηελ Διιάδα ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 («Δθαξκνγή ΑΠΔ ζηα θηίξηα») ηνπ Νφκνπ 3851/2010, ην αξγφηεξν έσο ηηο φια ηα λέα θηίξηα ζα πξέπεη λα θαιχπηνπλ ην ζχλνιν ηεο πξσηνγελνχο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζήο ηνπο κε ζπζηήκαηα παξνρήο ελέξγεηαο πνπ βαζίδνληαη ζε αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, ζπκπαξαγσγή ειεθηξηζκνχ θαη ζεξκφηεηαο, ζπζηήκαηα ηειεζέξκαλζεο ζε θιίκαθα πεξηνρήο ή νηθνδνκηθνχ ηεηξαγψλνπ, θαζψο θαη ζε γεσζεξκηθέο α- ληιίεο ζεξκφηεηαο. Γηα ηα λέα θηίξηα πνπ ζηεγάδνπλ ππεξεζίεο ηνπ δεκφζηνπ θαη επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ε ππνρξέσζε απηή ζα πξέπεη λα ηεζεί ζε ηζρχ ην αξγφηεξν έσο ηηο H πξνψζεζε δξάζεσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζηα θηίξηα αλακέλεηαη λα θέξεη έσο λέεο ζέζεηο εξγαζίαο ζηελ ηξέρνπζα δεθαεηία. Λακβάλνληαο ππφςε φηη ν ηφλνο πεηξειαίνπ έρεη ηεηξαπιάζηα ηηκή απφ ηνλ ηφλν pellet, ζπλάγεηαη φηη ε ρξήζε pellets κπνξεί λα πξνζθέξεη έσο θαη 50% εμνηθνλφκεζε ζην θφζηνο ζέξκαλζεο ελφο θηηξίνπ. Δπίζεο ζχκθσλα θαη κε ηε λέα ζρεηηθή θνηλνηηθή Οδεγία γηα ηελ Δλεξγεηαθή Απφδνζε ησλ Κηηξίσλ, νη ζηφρνη γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο γίλνληαη πην θηιφδνμνη θαη αθνξνχλ θαη ζε ηνκέο, ζε λννηξνπίεο θαη πξαθηηθέο, θαζψο α- πφ ηηο φια ηα λέα θηίξηα ζα πξέπεη λα απνηεινχλ θηίξηα κε ζρεδφλ κεδεληθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο. Σν πξφγξακκα «Δμνηθνλνκψ θαη νίθνλ» ζρεδηάζηεθε κε γλψκνλα ηελ νινθιεξσκέλε παξέκβαζε εμνηθνλφκεζεο ε- λέξγεηαο ζηνλ νηθηαθφ θηηξηαθφ ηνκέα. (Πηγή :Τποςπγείο Πεπιβάλλονηορ, Δνέπγειαρ και κλιμαηικήρ αλλαγήρ.) Ο Τθππνπξγόο Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο αιιαγήο θ. Γηάλλεο Μαληάηεο «ηελ Διιάδα ην αξγόηεξν έσο ηηο , όια ηα λέα θηίξηα ζα πξέπεη λα θαιύπηνπλ ην ζύλνιν ηεο πξσηνγελνύο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζήο ηνπο κε ζπζηήκαηα παξνρήο ελέξγεηαο πνπ βαζίδνληαη ζε αλαλεώζηκεο πεγέο ελίδα 6

7 17Ζ ΤΝΓΗΑΚΔΦΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ-DURBAN 2011 Ππαγμαηοποιήθηκε ζηο Durban ηηρ Νόηιαρ Αθπικήρ η 17η ςνδιάζκετη ηυν ςμβαλλομένυν Μεπών ηηρ ύμβαζηρ-πλαίζιο για ηην Κλιμαηική Αλλαγή ηος ΟΗΔ. ηη ςνδιάζκετη ζςμμεηείσαν πεπιζζόηεπα από 185 κπάηη, οι ζημανηικόηεποι διεθνείρ οπγανιζμοί, όπυρ η UNEP, UNIDO, WMO, World Bank, IMO, πολλέρ διεθνείρ και εθνικέρ πεπιβαλλονηικέρ ΜΚΟ, διεθνή εμποπικά και βιομησανικά επιμεληηήπια, εηαιπείερ, πανεπιζηήμια και επεςνηηικά κένηπα. Σελ Διιάδα εθπξνζψπεζε ν Τπνπξγφο ΠΔΚΑ θ. Γηψξγνο Παπαθσλζηαληίλνπ, ν νπνίνο ζε ζπλέληεπμή ηνπ γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο πλδηάζθεςεο α- λέθεξε κεηαμχ άιισλ φηη «ε Διιάδα είλαη κία εμαηξεηηθά επάισηε ρψξα ζηα δεηήκαηα ηεο αχμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. Δπάισηε ζε ζρέζε κε ηα λεξά ζηε ρψξα, ζε ζρέζε κε ηελ α- γξνηηθή παξαγσγή, κε ην θφζηνο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, κε ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ πνιηηψλ θαη βέβαηα κε ηελ εξεκνπνίεζε ζε πεξηνρέο, νη νπνίεο έρνπλ πςειή ζεξκνθξαζία θαη μεξαζία.» Οζνλ αθνξά ζηελ ΔΔ θαη ζηελ Διιάδα, αλέθεξε φηη «ε ζέζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο Διιάδαο, κπαίλνληαο ζηε δηαπξαγκάηεπζε, ήηαλ λα α- πνθηήζνπκε κηά λνκηθά δεζκεπηηθή ζπκθσλία, ζηελ νπνία λα ζπκκεηέρνπλ φια ηα θξάηε, θάησ απφ ηε ζχκβαζε πιαίζην γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε ήηαλ δηαηεζεηκέλε λα πξνζέιζεη ζηε δεχηεξε πεξίνδν ηνπ Πξσηνθφιινπ ηνπ Κηφην, παξφιν πνπ είρε ήδε δεισζεί απφ ηε Ρσζία, ηνλ Καλαδά θαη ηελ Ηαπσλία φηη δελ ζα ζπκκεηείραλ. Οη ΖΠΑ έηζη θη αιιηψο απφ ηελ αξρή δελ ζπκκεηείραλ. Ωο Δπξσπατθή Έλσζε, ζέιακε ε ζπκθσλία λα κπεη ελ ηζρχ έγθαηξα, ψζηε λα κελ ππάξμεη αλάγθε γηα ηξίηε πεξίνδν Πξσηνθφιινπ ηνπ Κηφην. Δίρακε ζέζεη κηα ζεηξά απφ πξνυπνζέζεηο, σο Δπξσπατθή Έλσζε, γηα λα κπνξέζνπκε λα ζπκθσλήζνπκε κηα ηζνξξνπεκέλε πξφνδν σο πξνο ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη έλα λνκηθά δεζκεπηηθφ εξγαιείν θαη θαζνιηθά απνδεθηφ, κηα ζπκθσλία πιαίζην γηα φιεο ηηο ρψξεο. Έλα εξγαιείν κε ην νπνίν λα δηαηεξνχληαη ηα νπζηαζηηθά ζεκεία ηνπ «Πξσηνθφιινπ ηνπ Κηφην» σο πξνο ηελ πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε. Να εληζρχεηαη ε αξρηηεθηνληθή ηεο ζπκθσλίαο, ζπκπεξηιακβάλνληαο ρξήζεηο γεο, πξνζηαζίαο δαζψλ, δηαρείξηζε πιενλαζκάησλ σο πξνο ηνπο ζηφρνπο. Να θαζνξίδεηαη έλαο νδηθφο ράξηεο κε δεζκεπηηθά ρξνλνδηαγξάκκαηα, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ αμηνιφγεζε απφ ην 2013 κέρξη ην 2015 θαη λα ππάξρνπλ δεζκεπηηθνί ζηφρνη κείσζεο ησλ εθπνκπψλ ηδηαίηεξα απφ ηηο κεγάιεο νηθνλνκίεο, αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηεο θάζε ρψξαο, γηα κηά κεηαβαηηθή πεξίνδν, ην αξγφηεξν κέρξη ην 2020, θαη ζπκβαηή κε ην ρξνλνδηάγξακκα γηα ηελ εθαξκνγή ελφο θαζνιηθνχ, δεζκεπηηθνχ πιαηζίνπ γηα φια ηα κέξε.» Ο θ. Παπαθσλζηαληίλνπ αλέθεξε φηη «ε Δπξσπατθή Έλσζε, ζην ζχλνιφ ηεο, έρεη κεηψζεη ηηο εθπνκπέο πεξίπνπ θαηά 8% πνπ είλαη ν ζηφρνο. Ζ Διιάδα είλαη ζην +22% κε ηνλ ζηφρν λα είλαη ζην +25%, ην αλψηαην φξην. Άξα, είκαζηε κέζα ζηνλ ζηφρν. Ζ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα, δεδνκέλνπ φηη ήδε έρνπκε εμαληιήζεη κία απφ ηηο δχν κνλάδεο, ακθηβάιιεη πάξα πνιχ, αλ κε ηηο ππάξρνπζεο πνιηηηθέο ζα κπνξέζνπκε λα κείλνπκε θάησ απφ ηνπο 2 C, θαη ηα ζελάξηα θαζψο θαη πνιιέο κειέηεο κηινχλ γηα αχμεζε κέρξη 3,7 θαη 4 βαζκνχο.» Όπσο ηφληζε ν ΤΠΔΚΑ, «γηα πξψηε θνξά νη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ζπληάρζεθαλ φρη κε ηηο κεγάιεο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, αιιά κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη απηφ είλαη κηά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε πνιηηηθή θαη είλαη α- πνηέιεζκα ηεο δηαπξαγκάηεπζεο πνπ έγηλε ζε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο απφ ηελ Δπηηξνπή θπξίσο. Δμαθνινπζνχκε λα έρνπκε πξφβιεκα βεβαίσο κε 17ε πλδηάζθεςε γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. ΤΠΔΚΑ θ. Γηώξγνο Παπαθσλζηαληίλνπ : «Γηα πξώηε θνξά νη αλαπηπζζόκελεο ρώξεο ζπληάρζεθαλ όρη κε ηηο κεγάιεο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο.»

8 ηε ζέζε ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ θαη απφ ηε ζέζε νξηζκέλσλ κεγάισλ α- λαπηπζζφκελσλ ρσξψλ φπσο είλαη ε Κίλα θαη ζε δεχηεξν βαζκφ ε Ηλδία θαη βεβαίσο ε Βξαδηιία.» Δηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ζηε ζέζε ηεο Διιάδαο σο πξνο ηελ ελέξγεηα αλέθεξε φηη «ζηφρνο καο είλαη ην 20-20, ην 20% ηεο ηειηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο λα πξνέξρεηαη απφ ΑΠΔ. Απηφο ν ζηφρνο ηζνδπλακεί κε πεξίπνπ 15 GWatt εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο θαη 40% ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο απφ ΑΠΔ. Σα ηειεπηαία ζηνηρεία ηα νπνία έρνπλ δεκνζηνπνηεζεί κέρξη ην ηέινο ηνπ 6νπ ηνπ 2011, δείρλνπλ ζεκαληηθή αχμεζε, ε νπνία έρεη μεπεξάζεη ηα 2 GWatt. Σα πξνζσξηλά ζηνηρεία ηα νπνία έρνπκε, δείρλνπλ φηη κέρξη ηέινο Οθησβξίνπ είρακε θζάζεη ηα ΜWatt θαη ην πηζαλφηεξν είλαη κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο παξά ηηο νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο λα θηάζνπκε ηα ΜWatt. Γειαδή, έλα πνιχ ζεκαληηθφ χςνο, κηα πνιχ ζεκαληηθή ηζρχο γηα εγθαηεζηεκέλε ηζρχ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζηε ρψξα. Ο ζηφρνο καο γηα ην 2020 πνπ είλαη ηα 15 GWatt, έρεη ήδε μεπεξαζηεί σο πξνο ηηο κε εγθαηαζηεκέλεο κνλάδεο πνπ έρνπλ άδεηα παξαγσγήο.» Ωο πξνο ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζεκείσζε φηη «ζηνρεχνπκε ζε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο κε κηα ζηξαηεγηθή δξάζεσλ κεγάιεο έθηαζεο γηα ηε βειηίσζε ηνπ ππάξρνληνο θηηξηαθνχ δπλακηθνχ, δηνηθεηηθέο δξάζεηο θαη αλάπηπμε λέαο ηερλνινγίαο. Ο βαζηθφο θνξέαο πινπνίεζεο είλαη ην ΚΑΠΔ. Ζ ρξεκαηνδφηεζε πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ην ΔΠΠΔΡΡΑ, κε πξνγξάκκαηα φπσο είλαη ε ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε θηηξίσλ, ην ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΩ ΚΑΣ ΟΗ- ΚΟΝ πνπ έρεη πεξίπνπ έξγα πνπ έρνπλ ήδε έγθξηζε ρξεκαηνδφηεζεο, ην ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΩ ησλ Γήκσλ, πξφγξακκα ηνπ νπνίνπ κφιηο ηειείσζε ε αμηνιφγεζε, ην ΚΣΗΕΟΝΣΑ ΣΟ ΜΔΛΛΟΝ, ηνπ νπνίνπ ηνλ Φεβξνπάξην ζα έρνπκε απνηειέζκαηα, ηηο εηαηξείεο ελεξγεηαθψλ ππεξεζηψλ θαη παξαδείγκαηα επηδεηθηηθψλ έξγσλ, ηα 40 πξάζηλα ζρνιεία, ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε δεκνζίσλ θηεξίσλ, νη αζηηθέο βηνθιηκαηηθέο, ην πξάζηλν λεζί θαη ε πξάζηλε γεηηνληά». (Πηγή :Τποςπγείο Πεπιβάλλονηορ, Δνέπγειαρ και κλιμαηικήρ αλλαγήρ) ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΝΖ- ΜΔΡΩΖ & ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΞΩΣΔΡΗΚΟΤ Φξαγθνχδε 11 & Αι. Πάληνπ Καιιηζέα, 10163, Αζήλα Σειέθσλν : Φαμ : Ζιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν: Σν πιηθφ γηα ηελ ζχληαμε ηνπ ελ ιφγσ Γειηίνπ πξνέξρεηαη απφ ηα ΓΣΔ, ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ ΤΠΔΚΑ θαζψο θαη ηζηνζειίδεο ζρεηηθέο κε ζέκαηα ελέξγεηαο θαη πεξηβάιινληνο. Δπηκέιεηα: Κψζηαο Γηαλλαθφδεκνο

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΤΝΑΝΣΖΖ ΣΟΤ ΤΠΔΚΑ κ. ΠΑΠΑΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΜΔ ΣΖΝ ΔΛΒΔΣΖ ΟΜΟΛΟΓΟ ΣΟΤ κα DORIS LEUTHARD (26/3)

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΤΝΑΝΣΖΖ ΣΟΤ ΤΠΔΚΑ κ. ΠΑΠΑΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΜΔ ΣΖΝ ΔΛΒΔΣΖ ΟΜΟΛΟΓΟ ΣΟΤ κα DORIS LEUTHARD (26/3) Τεύχος 19 Μάρτιος 2012 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΖ & ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΝΑΝΣΖΖ ΣΟΤ ΤΠΔΚΑ κ. ΠΑΠΑΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΜΔ ΣΖΝ ΔΛΒΔΣΖ ΟΜΟΛΟΓΟ ΣΟΤ κα DORIS LEUTHARD (26/3) Ο ΥΠΕΚΑ κ. Γιώπγορ Παπακωνζηανηίνος

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Σα ξσζηθά ΜΜΔ γηα ηελ ζπκθσλία GAZPROM-ΓΔΠΑ γηα κείσζε ηεο ηηκήο θπζηθνύ αεξίνπ.

Σα ξσζηθά ΜΜΔ γηα ηελ ζπκθσλία GAZPROM-ΓΔΠΑ γηα κείσζε ηεο ηηκήο θπζηθνύ αεξίνπ. Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ Ε Τ Φ Ο 4 2 Υ Ε Β Ρ Ο Τ Α Ρ Ι Ο 2 0 1 4 Σα ξσζηθά ΜΜΔ γηα ηελ ζπκθσλία GAZPROM-ΓΔΠΑ γηα κείσζε ηεο ηηκήο θπζηθνύ αεξίνπ. Π

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΖΝΗΑΗΟ ΓΔΛΣΗΟ Ιανοσαρίοσ 2010 Οκάδα Οηθνλνκίαο, Δλέξγεηαο & Πεξηβάιινληνο 1 ΜΖΝΗΑΗΟ ΓΔΛΣΗΟ ΟΜΑΓΑ ΔΡΔΤΝΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Σν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 145 KW Δ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ.

ΜΔΛΔΣΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 145 KW Δ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔΛΔΣΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 145 KW Δ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ. ΓΖΜΖΣΡΑΚΔ ΦΧΣΗΟ ΕΑΜΠΟΤΡΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ ΔΠΗΒΛΔΦΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΟΣΟΛΗΑ, Καζεγεηήο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Εθεκεξίδα Globes: «Απμεκέλεο πηζαλόηεηεο εμεξεύλεζεο πεηξειαίνπ ζην Λεβηάζαλ

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Εθεκεξίδα Globes: «Απμεκέλεο πηζαλόηεηεο εμεξεύλεζεο πεηξειαίνπ ζην Λεβηάζαλ Τεύχος 21 Μάιος 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Εθεκεξίδα Globes: «Απμεκέλεο πηζαλόηεηεο εμεξεύλεζεο πεηξειαίνπ ζην Λεβηάζαλ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εθεκεξίδα Globes : «Απμεκέλεο πηζαλόηεηεο

Διαβάστε περισσότερα

πζηήκαηα & ηερλνινγίεο γηα απνζήθεπζε ελέξγεηαο ζε θηίξηα

πζηήκαηα & ηερλνινγίεο γηα απνζήθεπζε ελέξγεηαο ζε θηίξηα ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ Μ.Π. ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ - ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ Γ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Δ Ρ Γ Α Ι Α πζηήκαηα & ηερλνινγίεο γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ Ν. ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ: Καιό κεζεκέξη θπξίεο θαη θύξηνη. αο θαισζνξίδνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ»

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ» ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ» ΤΡΙΤΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ ΠΟΤΓΑΣΖ ΚΟΤΦΗΓΖ ΑΠΟΣΟΛΟ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΟΣΟΛΗΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΨΖ. επηηξέπνπλ ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ γηα ειεθηξνπαξαγσγή κε ρξήζε αλεκνγελλεηξηψλ.

ΠΔΡΗΛΖΨΖ. επηηξέπνπλ ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ γηα ειεθηξνπαξαγσγή κε ρξήζε αλεκνγελλεηξηψλ. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 2 ΛΔΞΔΗ ΚΛΔΗΓΗΑ... 4 SUMMARY... 5 Ζ ΤΜΒΟΛΖ ΣΖ ΑΗΟΛΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ... 9 ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ... 13 ΑΗΘΖΣΗΚΔ ΔΠΗΠΣΧΔΗ... 14 ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΔ ΔΠΗΠΣΧΔΗ... 16 ΑΝΑΛΤΖ ΚΤΚΛΟΤ ΕΧΖ...

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ωθξάηεο Αιεμηάδεο -Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο : Καιεκέξα ζε φινπο λα ζαο επραξηζηήζνπκε γηα ηε ζπκκεηνρή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΔΠΔΜΒΑΔΧΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΝ ΟΙΚΙΑΚΟ ΣΟΜΔΑ

ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΔΠΔΜΒΑΔΧΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΝ ΟΙΚΙΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΔΠΔΜΒΑΔΧΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΝ ΟΙΚΙΑΚΟ ΣΟΜΔΑ Δ.Γ. Γαζκαλάκη*, Κ.Γ. Γπούηζα, Κ.Α. Μπαλαπάρ,. Κονηογιαννίδηρ Οκάδα Δμνηθνλφκεζεο Δλέξγεηαο, Ηλζηηηνχην Δξεπλψλ Πεξηβάιινληνο θαη Βηψζηκεο Αλάπηπμεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΗΘΤΑ ΣΟ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗ. Δηζεγεηήο: Αζαλάζηνο Μπακπαιίδεο, Γηνηθεηήο Γ.Ν. Ξάλζεο

ΓΡΑΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΗΘΤΑ ΣΟ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗ. Δηζεγεηήο: Αζαλάζηνο Μπακπαιίδεο, Γηνηθεηήο Γ.Ν. Ξάλζεο ΓΡΑΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΗΘΤΑ ΣΟ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗ Δηζεγεηήο: Αζαλάζηνο Μπακπαιίδεο, Γηνηθεηήο Γ.Ν. Ξάλζεο Δίλαη γλσζηφ ζε φινπο φηη ηα λνζνθνκεία είλαη απφ ηα πην ελεξγνβφξα θηηξηαθά ζπγθξνηήκαηα, ιφγσ κεγέζνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

1. Η ΒΙΩΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ. 1.1 Έλλνηα ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο

1. Η ΒΙΩΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ. 1.1 Έλλνηα ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο ΔΙΑΓΩΓΗ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο απνηεινχλ νη Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο (ΑΠΔ) θαη εηδηθφηεξα ε αηνιηθή ηα αηνιηθά πάξθα. Μειεηψληαη νη πνιηηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηε δηάδνζε ηεο ρξήζεο ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Οικονομική Γιασείπηζη ηων Θαλάζζιων Πόπων Ιζαβέιια Γεσξγίνπ Δπηβιέπσλ: Φνίβε Κνπληνχξε ΑΘΗΝΑ 2013 Πεπιεσόμενα Ειςαγωγή... 2 1.Η Ενεργειακή Πολιτική τησ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ζηε ΝΑΤΣΗΛΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ζηε ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ζηε ΝΑΤΣΗΛΗΑ «ΔΞΔΣΑΖ ΣΟΤ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΟ ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΧΝ ΠΛΟΗΧΝ LNG ΜΔ ΔΜΦΑΖ ΣΑ FLNG ΠΛΟΗΑ» Γεώξγηνο Μάξθνγινπ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 47α, 16-30 Νοεμβρίου

Τεύχος 47α, 16-30 Νοεμβρίου Τεύχος 47α, 16-30 Νοεμβρίου Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Κ Α Ι Π Ρ Ο Β Ο Λ Η Δελτίο Ενεργειακών Θεμάτων ΚΤΠΡΟ / ΑΟΕ ΚΑΗ ΣΟΤΡΚΗΚΔ ΠΑΡΑΒΗΑΔΗ πλάληεζε Τπνπξγώλ Δμσηεξηθώλ Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Δπίδξαζε Σεο Σηκνιόγεζεο Σσλ ΑΠΔ ηα Μηθξνδίθηπα ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Δπίδξαζε Σεο Σηκνιόγεζεο Σσλ ΑΠΔ ηα Μηθξνδίθηπα ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΗΥΤΟ Δπίδξαζε Σεο Σηκνιόγεζεο Σσλ ΑΠΔ ηα Μηθξνδίθηπα ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Αηθαηεξίλε Βαιαιάθε Δπηβιέπσλ :Νηθφιανο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηζη Ηλιακήρ Ενέπγειαρ ζε Αζηικό Πεπιβάλλον ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αξιοποίηζη Ηλιακήρ Ενέπγειαρ ζε Αζηικό Πεπιβάλλον ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σα θυηοβοληαφκά (Φ/Β) ζςζηήμαηα απνηεινχλ κηα απφ ηηο εθαξκνγέο ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (Α.Π.Δ.), κε ηεξάζηην ελδηαθέξνλ γηα ηελ Διιάδα. Δθκεηαιιεπφκελν ην Φ/Β θαινόμενο, δειαδή ηελ άκεζε

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΓΟΡΑ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ

ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΓΟΡΑ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΣΧΝ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΜΑΘΖΜΑ: Θεσξία θαη Πνιηηηθή ηνπ Αληαγσληζκνχ θαη ηεο Δπνπηείαο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΛΑΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ

ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΛΑΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ/ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ / Μ Β Α Δxecutive 2010/2011 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΛΑΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική. Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος

Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική. Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος 1. Ειζαγωγή Ζ Κχπξνο είλαη λεζησηηθφ θξάηνο, ην ηξίην ζε κέγεζνο λεζί

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΘΔΜΑ ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΠΟΤΓΑΣΗ ΣΔΡΓΗΟ ΣΑΣΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ ΔΛΔΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΓΚΜΘΜΓΖΗΜ ΓΗΝΑΖΔΓΡΠΖΗΜ ΖΔΞΡΙΑ ΗΑΒΑΘΑΟ. Ορνιή Δηνίθεζεο θαη Μηθνλνκίαο. Πκήκα Θνγηζηηθήο. Νηπρηαθή Γξγαζία

ΠΓΚΜΘΜΓΖΗΜ ΓΗΝΑΖΔΓΡΠΖΗΜ ΖΔΞΡΙΑ ΗΑΒΑΘΑΟ. Ορνιή Δηνίθεζεο θαη Μηθνλνκίαο. Πκήκα Θνγηζηηθήο. Νηπρηαθή Γξγαζία ΠΓΚΜΘΜΓΖΗΜ ΓΗΝΑΖΔΓΡΠΖΗΜ ΖΔΞΡΙΑ ΗΑΒΑΘΑΟ Ορνιή Δηνίθεζεο θαη Μηθνλνκίαο Πκήκα Θνγηζηηθήο Νηπρηαθή Γξγαζία Αλαλεώζηκεο Νεγέο Γλέξγεηαο θαη ε Γθαξκνγή ηνπο ζηνλ Πνπξηζηηθό Πνκέα Ρπνβιεζείζα ζηνλ Ηαζεγεηή Οθαξβαηζφπνπιν

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Προβολή ηων έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια Δσηικής Μακεδονίας- Νέες εσκαιρίες για ηις Χρημαηοδοηικές Δσναηόηηηες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ.

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. 1.1 Ζ ΘΔΖ ΣΧΝ ΖΠΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 1.2 Ζ ΠΟΡΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα Πηπρηαθήο ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΔΠΙΠΣΩΔΩΝ ΜΟΝΑΓΑ ΗΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΔΩ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΜΑΡΜΑΝΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΠΡΙΦΣΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ

Θέκα Πηπρηαθήο ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΔΠΙΠΣΩΔΩΝ ΜΟΝΑΓΑ ΗΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΔΩ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΜΑΡΜΑΝΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΠΡΙΦΣΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ Α.Σ.Δ.Ι ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ INSTITUTE OF TECHNOLOGY EASTERN MACEDONIA AND THRACE ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ Θέκα Πηπρηαθήο ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Υπό του φοιτητή :ΓΟΥΔΑΜΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Αλάπηπμε Πξνζρεδίνπ Γξάζεο γηα ηελ Αεηθόξν Δλέξγεηα γηα ην Γήκν θαθίσλ

Αλάπηπμε Πξνζρεδίνπ Γξάζεο γηα ηελ Αεηθόξν Δλέξγεηα γηα ην Γήκν θαθίσλ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΗΑΣΑΞΔΧΝ ΚΑΗ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ Αλάπηπμε Πξνζρεδίνπ Γξάζεο γηα ηελ Αεηθόξν Δλέξγεηα γηα ην

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Διιεληθέο Δπηρεηξήζεο ζηα Βαιθάληα θαη ζηελ Σνπξθία Τπνβιεζείζα ζηελ Καζεγήηξηα Γξηηζάθε Υάηδσ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΞΑΓΧΓΙΚΧΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ - Η ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΟΝ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟ ηνπ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο. ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ. Σκήκα Μεραλνινγίαο. Πηπρηαθή εξγαζία

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο. ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ. Σκήκα Μεραλνινγίαο. Πηπρηαθή εξγαζία Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Πηπρηαθή εξγαζία Οηθνλνκνηερληθή κειέηε Φσηνβνιηαΐθνύ ζηαζκνύ ηζρύνο 80KWp Υξηζηόδνπινο Αζπξνκάιιεο (AM: 4593) Ηξάθιεην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ «Προβολή ηων Έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Επίζθευε ηοσ Υποσργού Εκπορίοσ, Βηοκεταλίας & Τοσρηζκού ηες Κύπροσ ζηο Ιζραήι (9-11/6/2012).

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Επίζθευε ηοσ Υποσργού Εκπορίοσ, Βηοκεταλίας & Τοσρηζκού ηες Κύπροσ ζηο Ιζραήι (9-11/6/2012). Τεύχος 22 Ιούνιος 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Επίζθευε ηοσ Υποσργού Εκπορίοσ, Βηοκεταλίας & Τοσρηζκού ηες Κύπροσ ζηο Ιζραήι (9-11/6/2012). Ο Υποσργός Εκπορίοσ, Βηοκεταλίας

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Δ EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΠΟΓΟΥΖ & ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ: Ζ περίπηωζε ηες Νόηηας Δύβοηας Σειηθή εξγαζία ηνπ ζπνπδαζηή: Μαραϊδώλε Θεόδωροσ Δπηβιέπνπζα: θ. Εαρθαδούια

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Έπεςνα επί ηηρ Δθαπμογήρ ηος Γιασειπιζηικού Σσεδίος Δνεπγειακήρ Αποδοηικόηηηαρ ηος Πλοίος (Ship Energy Efficiency Management Plan- SEEMP)

Έπεςνα επί ηηρ Δθαπμογήρ ηος Γιασειπιζηικού Σσεδίος Δνεπγειακήρ Αποδοηικόηηηαρ ηος Πλοίος (Ship Energy Efficiency Management Plan- SEEMP) Έπεςνα επί ηηρ Δθαπμογήρ ηος Γιασειπιζηικού Σσεδίος Δνεπγειακήρ Αποδοηικόηηηαρ ηος Πλοίος (Ship Energy Efficiency Management Plan- SEEMP) Γιώπγορ Π. Βλάσορ 1, Δύα Λέμα 2 Πεπίλητη Η λαπηηιηαθή κεηαθνξά

Διαβάστε περισσότερα