Παρουσίαση Εταιρείας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παρουσίαση Εταιρείας"

Transcript

1 Παρουσίαση Εταιρείας

2 Περιεχόµενα Επισκόπηση της Eurobank Properties ΑΕΕΑΠ Επενδυτικός Στόχος και Πολιτική Επιχειρηµατική Στρατηγική της Εταιρείας Χαρτοφυλάκιο Ακινήτων της Εταιρείας Νέες Επενδύσεις Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Συµπεράσµατα 2

3 Πετυχηµένη Εισαγωγή των Μετοχών στο Χ.Α. Η (δεύτερη και) µεγαλύτερη ελληνική Α.Ε.Ε.Α.Π. που εισήχθη στο Χ.Α. Ησυνδυασµένη προσφορά αφορούσε σε κοινές ονοµαστικές µετοχές: νέες κοινές ονοµαστικές µετοχές και υφιστάµενες κοινές ονοµαστικές µετοχές κατοχής της REIB Europe Investments Limited. Η συνολική ζήτηση ανήλθε σε 60,7 εκατ. µετοχές υπερκαλύπτοντας τις συνολικά προσφερθείσες µετοχές κατά 8,3 φορές περίπου. Εκ του συνόλου των µετοχών της εταιρείας, 50% προσφέρθηκε στην εγχώρια δηµόσια προσφορά και 50% στη διεθνή προσφορά. Ητιµή διάθεσης καθορίστηκε στα 15,60 ανά µετοχή (11% premium σε σχέση µε την εσωτερική αξία της µετοχής). Τα συνολικά κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν από τη συνδυασµένη προσφορά ανήλθαν σε ,60. Τα καθαρά έσοδα ανήλθαν σε 78,9 εκατ., εκ των οποίων τα µισά περίπου έχουν ήδη επενδυθεί. Ηηµεροµηνία έναρξης διαπραγµάτευσης των µετοχών ήταν η 12 η Απριλίου 2006 Περίοδος lock up: Εταιρεία 12 µήνες από την πρώτη ηµέρα διαπραγµάτευσης Μέτοχοι 6 µήνες (έληξε στις 12/10/2006 3

4 Μετοχική Σύνθεση Μετά την Προσφορά Free Float 30% REIB Investments Ltd. 5% Lamda Development 10% EFG Eurobank Ergasias 55% Σύνολο Μετοχών (1) : 24,4 εκατ. κοινές ονοµαστικές (1) Μετά την πλήρη διάθεση του δικαιώµατος προαίρεσης, χωρίς επαναµεταβίβαση µετοχών. 4

5 Πορεία Μετοχής Πορεία µετοχής και σύγκριση µε Πειραιώς ΑΕΕΑΠ (προσαρµοσµένη µε το πληρωθέν µέρισµα) (11/4/2006-8/11/2006) 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% Eurobank Properties Πειραιώς ΑΕΕΑΠ

6 Πορεία Μετοχής (συνέχεια) 20% Πορεία Μετοχής και σύγκριση µε το Γενικό είκτη του Χ.Α. και µε την Πειραιώς ΑΕΕΑΠ (11/4/2006-8/11/2006) 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% είκ της ΧΑ Eurobank Properties Πειραιώς ΑΕΕΑΠ

7 Επισκόπηση της Eurobank Properties

8 Επισκόπηση της Εταιρείας Μία από τις σηµαντικότερες εταιρείες επενδύσεων ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα Χαρακτηριστικά Χαρτοφυλακίου Ακινήτων της Εταιρίας: 34 ακίνητα συνολικής εκµισθώσιµης επιφάνειας 192,966 τ.µ. Συνολική Εκτιµηθείσα Αξία εκατ. (1) και Ετησιοποιηµένα Μισθώµατα άνευ χαρτοσήµου 25.6 εκατ. (2) Ευνοϊκότερο Φορολογικό Καθεστώς Αποτελεσµατική διοικητική δοµή µε προσωπικόεπτάατόµων Πενταµελής Επενδυτική Επιτροπή, η οποίακαθορίζειτηνεπενδυτική στρατηγική και πολιτική της Εταιρίας Στόχος διανοµής µερίσµατος τουλάχιστον 85-90% των διανεµητέων καθαρών κερδών (1) Σύµφωνα µε τηνεκτίµηση του Σ.Ο.Ε. (Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών) την 30/06/2006 προσαρµοσµένη για την αγορά και τις περαιτέρω εργασίες του ακινήτου στο Μοσχάτο και την εργασίες στα ακίνητα στη Νέα Ιωνία. (2) Ετησιοποιηµένα Μισθώµατα µε βάσητην Τα ετησιοποιηµένα µισθώµατα άνευ χαρτοσήµου την είναι το αποτέλεσµα του πολλαπλασιασµού του µηνιαίου µισθώµατος ανά ακίνητο την επί δώδεκα (12) µήνες, χωρίς αναπροσαρµογή βάσει ΤΚ, ενώ έχουν ληφθεί υπόψη τα µισθώµατα του ακινήτου της Νέας Ιωνίας µε τηνπαραδοχήέναρξηςµίσθωσης από 1/1/

9 Επιχειρηµατικό Μοντέλο Σύµβαση παροχής συµβουλευτικών και διοικητικών υπηρεσιών µε τηντράπεζαefg Eurobank Ergasias Α.Ε. δυνάµειτηςοποίαςητράπεζαπαρέχειστηνeurobank Properties: 1) Υπηρεσίες συµβούλου διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας της Εταιρίας και συναφών µε την εν λόγω διαχείριση υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης της περιουσίας της 2) Συµβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά µε τηνκαθηµερινή λειτουργία της Εταιρίας, καθώς και υπηρεσίες διοικητικής, οργανωτικής, οικονοµοτεχνικής και τεχνικής υποστήριξης της τελευταίας, µε σκοπό την εύρυθµη λειτουργίατης Αµοιβή για την Τράπεζα σε όρους αγοράς: 8,0% επί των µισθωµάτων 0,75% αµοιβή προέλευσης, 0,25% αµοιβή δόµησης συµφωνίας ικαίωµα πρώτης προσφοράς σε όλες τις µελλοντικές ευκαιρίες απόκτησης ακινήτων από την Eurobank, µε εξαίρεση ακίνητα ιδίας χρήσης Συµβουλευτικές & ιοικητικές Υπηρεσίες Υφιστάµενο Χαρτοφυλάκιο ιαχείριση Ακινήτων Νέες Επενδύσεις Επενδυτικές Προτάσεις 9

10 Εταιρική ιακυβέρνηση Οι αποφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου (.Σ.) λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των συµβούλων που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται Το.Σ. διορίζει τα µέλη της Επενδυτικής Επιτροπής Η Επενδυτική Επιτροπή λαµβάνει αποφάσεις µε οµοφωνία, µετά από ανταλλαγή απόψεων βάσει σχετικών εισηγήσεων και αναλύσεων του Συµβούλου ιοικητικό Συµβούλιο Επενδυτική Επιτροπή Λοιπά ιαχειριστικά & Εποπτικά Όργανα Επτά µέλη Τουλάχιστον δύο µέλη υποχρεωτικά είναι ανεξάρτητα (1) Η ΕπενδυτικήΕπιτροπήµπορεί να αποτελείται από 5 ή 6 µέλη. Πέντε µέλη (1) Τρία µέλη ορίζονται από τους µετόχους Ένα µέλος υποχρεωτικά είναι ανεξάρτητο Ο Γενικός ιευθυντής υποχρεωτικά είναι µέλος ιεύθυνση Επενδύσεων ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου Τµήµα Εξυπηρέτησης Μετόχων Τµήµα Εταιρικών Ανακοινώσεων Υπεύθυνος Τήρησης Κανονιστικών Υποχρεώσεων 10

11 Επενδυτική Πολιτική & Στρατηγική

12 Βασικά Σηµεία Επενδυτικής Πρότασης 1. Ελκυστική Αγορά 2. Χαρτοφυλάκιο Ακινήτων Υψηλής Ποιότητας 3. Ισχυρή Οµάδα Μισθωτών 4. Ευνοϊκότερο Φορολογικό Καθεστώς 5. Στρατηγική Συνεργασία µε τον Όµιλο Eurobank 6. Εµπειρία ιοικητικής Οµάδας 12

13 1α. Ελλάδα: Μία από τις Ελκυστικότερες Αγορές Ακινήτων στην Ευρωζώνη Αποδόσεις πάνω από τον Ευρωπαϊκό µέσο όρο, ωστόσο υπάρχει πτωτική τάση; Εκτιµάται ότι τα αυξανόµενα επιτόκια θα οδηγήσουν σε σταθεροποίηση των αποδόσεων Η ζήτηση ποιοτικών εµπορικών χώρων υπερβαίνει την προσφορά, οδηγώντας σε σταθεροποίηση τα µισθώµατα Ενδυνάµωση της κατανάλωσης και πολύ χαµηλή παρουσία εµπορικών κέντρων Η Ελληνική οικονοµία είναι µία από τις πιο γρήγορα αναπτυσσόµενες οικονοµίες στην Ευρωζώνη (ΑΕΠ +4.1%) (1) Αυξανόµενες ξένες επενδύσεις στην Ελληνική αγορά εµπορικών ακινήτων Αυξανόµενη διαφάνεια της αγοράς και ευνοϊκότερη φορολογική νοµοθεσία (Α.Ε.Ε.Α.Π.) Τανέαέργαυποδοµής συνεπεία των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004 στην Αθήνα έχουν δηµιουργήσει νέες προοπτικές ανάπτυξης για ένα σηµαντικό αριθµό περιοχών της Αττικής. Αποδόσεις % 9% 9% 8% 8% 7% 7% 6% 6% 5% 5% 4% 8,4% 6,3% Ελλάδα 7,0% 7,9% 6,3% Ευρώπ η 5,6% Logistics Εµπορικά Καταστήµατα Γραφεία Πηγή: Savills European Research (1) Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος, βάσει ετησιοποιηµένων δεδοµένων του δευτέρου τριµήνου του

14 1β. Ελκυστικά θεµελιώδη της ελληνικής αγοράς γραφείων Οι κύριες αγορές ακινήτων γραφείων στην Ελλάδα εντοπίζονται στις δύο µεγαλύτερες πόλεις, την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, οι οποίες αντιπροσωπεύουν µαζί το 51% του ΑΕΠ Τα κτίρια γραφείων τάξης Α και Β στην Αθήνα εκτιµώνται σε 1,1 εκατ. τ.µ. (περίπου 20% του συνολικού stock) Το 2005, ολοκληρώθηκαν έργα που αφορούν χώρους γραφείων τ.µ. περίπου Ηζήτησηδιαµορφώνεται από µεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες εκδηλώνουν αυξηµένο ενδιαφέρον για ακίνητα από έως τ.µ. εκτός του επιχειρηµατικού και εµπορικού κέντρου της Αθήνας Τα ενοίκια σταθεροποιούνται µετά από µία πτώση κατά τα τελευταία τρία χρόνια Για τις περιοχές υψηλού προφίλ του επιχειρηµατικού κέντρου της Αθήνας το ύψος των µισθωµάτων κυµαίνονται µεταξύ 23 33/τ.µ./µήνα; Τα µισθώµατα για τα κτίρια γραφείων τάξης A και B στη Θεσσαλονίκη κυµαίνονται µεταξύ 8 14/τ.µ./µήνα Η µέση απόδοση στη Ελλάδα κυµαίνεται από 6,75 έως 7,25%, ενώ η Ευρωπαϊκή µέση απόδοση κυµαίνεται σε 5,6% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Αποδόσεις γραφείων υψηλού προφίλ έναντι αποδόσεων 10ετούς οµολόγου Q Απ οδόσεις οµολόγων δηµοσίου 10ετούς διάρκειας Μέσος όρος µισθωµάτων υψηλού προφίλ Απ οδόσεις γραφείων στο κέντρο της Αθήνας Κέντρο Αθήνας Λ. Κηφισίας (βόρεια) Λ. Συγγρού (νότια) Σηµείωση: Ιστορικές αποδόσεις οµολόγων του Ελληνικού ηµοσίου 10ετούς διάρκειας, τις οποίες έχει παράσχει η Datastream. Πηγή: Το σύνολο της πληροφόρησης σχετικά µε την αγορά ακινήτων έχει παρασχεθεί από τη Savills European Research. /τ.µ./µήνα Q

15 logistics υψηλή ζήτηση, χαµηλή προσφορά Εµπορικά ακίνητα Logistics Υψηλή ζήτηση για εµπορικά ακίνητα στις κύριες εµπορικέςπεριοχέςτηςαθήνας, της Θεσσαλονίκη και άλλες µεγάλες πόλεις µε έντονη εµπορική δραστηριότητα Η ζήτηση διαµορφώνεται από µεγάλες εθνικές καιδιεθνείςαλυσίδεςλιανικούεµπορίου Το κύριο ενδιαφέρον εντοπίζεται στα µεγάλα εµπορικά κέντρα, κυρίως της Αθήνας The Mall Αθήνα: 58,500 τ.µ. (πρόσφατη συναλλαγή µε απόδοση6,1%), Mediterranean Cosmos Θεσσαλονίκη: 46,000 τ.µ. Προγραµµατισµένα έργα: IBC-Αθήνα: τ.µ. Γυαλού-Αθήνα: τ.µ. Γαλάτσι-Αθήνα: τ.µ. Επίπεδα µισθώσεων: τ.µ./µήνα Μέσες αποδόσεις (προ φόρων) ακινήτων σε πρόσφορες τοποθεσίες: 5,8-6,5% Η πυκνότητα σχετικά µε εµπορικά κέντρα στην Ελλάδα (55 τ.µ./1.000 κατοίκους) είναι από τις χαµηλότερες στην Ευρώπη (µ.ο. 85 τ.µ./1.000 κατοίκους) Το επενδυτικό ενδιαφέρον στον τοµέα των logistics είναι πρόσφατο Υφίσταται έλλειψη σύγχρονων αποθηκευτικών και βιοµηχανικών χώρων στις βιοµηχανικές περιοχές γύρω από την Αθήνα Η ζήτηση εντοπίζεται κυρίως για χώρους: σύγχρονους µε υψηλές προδιαγραφές µε εύκολη πρόσβαση προς αυτούς και επιφάνεια µεγαλύτερη των τ.µ. σηµαντική ζήτηση για χώρους µε επιφάνεια πάνω από τ.µ. Τα µισθώµατα αποθηκών υψηλού προφίλ στις περιοχές υψηλής ζήτησης κοντά στην Αθήνα κυµαίνονται µεταξύ 4,0-5,5 τ.µ./µήνα Οι επιτεύξιµες αποδόσεις αποθηκευτικών και βιοµηχανικών χώρων εκτιµώνται µεταξύ 8,0-8,75% Αυξηµένη ζήτηση εντοπίζεται για ακίνητα στις βιοµηχανικές περιοχές της Αθήνας (Θριάσιο Πεδίο, Οινόφυτα, Μεσόγεια, Σπάτα), και της Θεσσαλονίκης (Σίνδος και Καλοχώρι) 15

16 2. Χαρτοφυλάκιο Ακινήτων Υψηλής Ποιότητας Γραφεία Εµπορικά καταστήµατα Logistics / Λοιπά 17 ακίνητα 62,7% συνολικής µικτής εκµισθώσιµης επιφάνειας, 66,8% συνολικών µισθωµάτων 96,6% εκµισθωµένα 8,0% απόδοση 13 ακίνητα 7,6% συνολικής µικτής εκµισθώσιµης επιφάνειας, 16,3% συνολικών µισθωµάτων 98,7% εκµισθωµένα 7,4% απόδοση 4 ακίνητα 29,7% συνολικής µικτής εκµισθώσιµης επιφάνειας, 16,3% συνολικών µισθωµάτων 100% εκµισθωµένα (1) 8,7% απόδοση Ιδιοκτησία ορισµένων από τα καλύτερα εµπορικά ακίνητα στην Ελλάδα (1) Ουπολογισµός δεν περιλαµβάνει το βιοµηχανικόκτίριοστασπάταδιότιείναιπροςπώληση. 16

17 3. Ισχυρή Οµάδα Μισθωτών % Ετησιοποιηµένων Μισθωµάτων (άνευ χαρτοσήµου) (1) Λοιπά 4% 6% 18% 40% 6% 26% Μία οµάδα µισθωτών η οποία περιλαµβάνει µερικές από τις καλύτερα εδραιωµένες και υψηλής φερεγγυότητας εταιρίες στην Ελλάδα (1) Ετησιοποιηµένα Μισθώµατα µε βάσητην : Τα Ετησιοποιηµένα µισθώµατα την είναι το αποτέλεσµα του πολλαπλασιασµού του µηνιαίου µισθώµατος ανά ακίνητο την επί δώδεκα (12) µήνες, χωρίς αναπροσαρµογή βάσει ΤΚ, ενώ έχουν ληφθεί υπόψη τα µισθώµατα των ακινήτων της Νέας Ιωνίας και του Μοσχάτου µε τηνπαραδοχήέναρξηςµίσθωσης από 1/1/

18 4. Ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς Φορολογία Α.Ε. 0,7% φόρος µεγάλης ακίνητης περιουσίας επί των αντικειµενικών αξιών των ακινήτων Φόρος εισοδήµατος 29% το 2006, 25% το 2007 Συµπληρωµατικός φόρος 3% επί των εσόδων από ενοίκια 9-11% φόρος µεταβίβασης ακινήτων ή 1% ειδικό τέλος συναλλαγής (όπως εφαρµόζονται) Τέλη υποθηκοφυλακείου 3,6% τέλη χαρτοσήµου (διαπραγµατεύσιµο µε τους µισθωτές) Φ.Π.Α. 19% (για κτίρια µε άδεια οικοδοµής εκδοθείσα µετά την ) Φορολογία Α.Ε.Ε.Α.Π. Απαλλαγή από φόρο µεγάλης ακίνητης περιουσίας Απαλλαγή από φόρο εισοδήµατος 0,3% φόρος επί της µέσης εκτιµηθείσας αξίας των επενδυτικών περιουσιακών στοιχείων (συµπεριλαµβανοµένων των διαθέσιµων κεφαλαίων) Απαλλαγήαπότοσυµπληρωµατικό φόρο ενοικίου Απαλλαγή από φόρο µεταβίβασης ακινήτων (9-11%) ή ειδικό τέλος συναλλαγής (1%) (όπως εφαρµόζονται) Μειωµένα τέλη υποθηκοφυλακείου 3,6% τέλη χαρτοσήµου (διαπραγµατεύσιµο µε τους µισθωτές) Πιθανή επιβολή Φ.Π.Α 19% (µόνο για κτίρια µε άδεια οικοδοµής εκδοθείσα µετά την ) Μεγιστοποίηση των διαθέσιµων χρηµατοροών για διανοµή στους µετόχους Απαλλαγή παρακράτησης φόρου επί των µερισµάτων Σηµείωση: εν είναι σαφές αν η Εταιρία θα υπαχθεί στο νεοεισαχθέν καθεστώς του φόρου αυτοµάτου υπερτιµήµατος, το οποίο καταλαµβάνει τις πωλήσεις ακινήτων µετά την 1η Ιανουαρίου Η Εταιρία έχει υποβάλει σχετικό ερώτηµα στο Υπουργείο Οικονοµικών για την αποσαφήνιση του ζητήµατος και σύµφωνα µε γνωµοδότηση του νοµικού συµβούλου της ειδικού επί φορολογικών θεµάτων δε θα πρέπει να υπαχθεί. 18

19 5. Στρατηγική Συνεργασία µε τονόµιλο Eurobank ΗΤράπεζαEFG Eurobank Ergasias είναι ένα χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα που συγκαταλέγεται σταθερά µεταξύ των εταιρειών µε τη µεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση στο Χ.Α.. Ησύµβαση παροχής συµβουλευτικών και διοικητικών υπηρεσιών παρέχει στην Εταιρία πρόσβαση σε εξειδικευµένες γνώσεις σχετικά µε τον κλάδο ακινήτων και σε εκτενείς υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης Το δικαίωµα πρώτης προσφοράς εξασφαλίζει στην Εταιρεία ευκαιρίες ανάπτυξης και αµβλύνει τους κινδύνους σύγκρουσης συµφερόντων Η εκπροσώπηση της Τράπεζας στο ιοικητικό Συµβούλιο και στην Επενδυτική Επιτροπή, παρέχει µια επιπλέον πηγή εξειδικευµένων γνώσεων στην Εταιρία Εκπροσώπηση στο ιοικητικό Συµβούλιο και την Επενδυτική Επιτροπή Στρατηγική συνεργασία µε τονµεγαλύτερο µισθωτή Πρόσβαση σε εξειδικευµένες γνώσεις και επενδυτικές ευκαιρίες µέσω του οµίλου Eurobank και στρατηγική συνεργασία µε τονβασικόµισθωτή 19

20 6. Έµπειρη ιοικητική Μονάδα Θέση Προϋπηρεσία Κος Ν. Γαλέτας Εκτελεστικό µέλος του.σ. Γενικός ιευθυντής και µέλος της Επενδυτικής Επιτροπής Γενικός ιευθυντής της ΕΤΕΒΑ και Σύµβουλος ιοίκησης της Εταιρείας Κος Γ. Χρυσικός Κος Α. Καρυτινός Κος. Ράπτης Κος Λ. Αναγνωστόπουλος ιευθυντής Επενδύσεων Εκτελεστικό µέλος του.σ. και µέλος της Επενδυτικής Επιτροπής Μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής Μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής Πρώην ιευθύνων Σύµβουλος της DTZ Ελλάς Α.Ε. Πρώην ιευθύνων Σύµβουλος της Εταιρείας. Επίσης, Αναπληρωτής Γενικός ιευθυντής της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias και επικεφαλής του Τοµέα Real Estate Director - Deutsche Bank Real Estate Opportunity Funds Εκπρόσωπος της Lamda Development S.A., και πρώην ιευθύνων Σύµβουλος και µέλος του.σ. της προαναφερθείσας Εταιρείας (1) National investment bank for industrial Development, acquired by National Bank of Greece 20

21 ΗΣτρατηγικήµας

22 ΗΣτρατηγικήµας ιαχείριση Χαρτοφυλακίου Επιλεκτικές Αποκτήσεις Ακινήτων Ισχυρές και Μακροχρόνιες Σχέσεις µε τους Μισθωτές ιαχείριση Ενεργητικού Μεγιστοποίηση ποσοστού πληρότητας Στρατηγική Συνεργασία µε τηeurobank Ποιοτικά Ακίνητα, Υφιστάµενοι Μισθωτές, Ελκυστικές Αποδόσεις Εστίαση σε χώρους γραφείων, καταστηµάτων και logistics Μερισµατική Απόδοση Εξειδικευµένες Γνώσεις και ιαθέσιµοι Πόροι Πρόσβαση σε Επενδυτικές Ευκαιρίες Σταθερό, Εισόδηµα µε Φορολογικά Πλεονεκτήµατα Ποσοστό ιανοµής Μερίσµατος άνω του 85-90% των διανεµητέων κερδών 22

23 Επενδυτικά Κριτήρια Ακίνητα σε κύριες αστικές περιοχές ή σε κύριους διαµετακοµιστικούς κόµβους Ελκυστικές αποδόσεις σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά κινδύνου του ακινήτου Εκµισθωµένα ακίνητα από ισχυρούς, χαµηλού ρίσκου µισθωτές Αξιοποίηση υφιστάµενων συνεργασιών µε βασικούςµισθωτές Αξιοποίηση επενδυτικών ευκαιριών προερχόµενων από την στρατηγική συνεργασία µας µε τονόµιλο Eurobank EFG (συµπ. της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης λόγω της επέκτασης του Οµίλου (και του τοµέα real estate) στην περιοχή. Η Εταιρεία έχει ήδη επενδύσει περίπου τα µισά από τα αντληθέντα κεφάλαια κατά την εισαγωγή των µετοχών της στο Χ.Α., µε µέση απόδοση 7,9% Επί του παρόντος, η Εταιρεία είναι σε µη-δεσµευτικές διαπραγµατεύσεις για την απόκτηση 10 ακινήτων, κυρίως γραφεία και εµπορικά καταστήµατα, συνολικής αξίας περίπου 173 εκατ. 23

24 Το χαρτοφυλάκιο µας

25 Portfolio Summary Γραφεία Εµπορικά Καταστήµατα Logistics / Λοιπά (1) Σύνολο Συνολική Εκµισθώσιµη Επιφάνεια (τ.µ) Ετησιοποιηµένα Μισθώµατα (2) ( /m) Εκτιµηθείσα Αξία (3) ( m) 17,1 4,2 4,3 25,6 215,8 56,6 53,9 326,3 Απόδοση (4) (%) 8,0% 7,4% 8,7% 8,0% Ισχύουσα Απόδοση Αγοράς (%) 7,0% 6,3% 8,4% (1) Τα Λοιπά περιέχουν πρατήρια καυσίµων και θέσεις parking. Τα logistics αποτελούν το 87,5% των µισθωµάτων της εν λόγω κατηγορίας. Ηαπόδοσητωνlogistics ανέρχεται σε 8,9%. (2) Ετησιοποιηµένα Μισθώµατα µε βάσητην30/06/2006. Τα ετησιοποιηµένα µισθώµατα άνευ χαρτοσήµου την είναι το αποτέλεσµα του πολλαπλασιασµού του µηνιαίου µισθώµατος ανά ακίνητο την 30/06/2006 επί δώδεκα (12) µήνες, χωρίς αναπροσαρµογή βάσει ΤΚ, ενώ έχουν ληφθεί υπόψη τα µισθώµατα των ακινήτων της Νέας Ιωνίας και του Μοσχάτου µε τηνπαραδοχήέναρξηςµίσθωσης από 1/1/2006. (3) Με βάση την αποτίµηση από το Σ.Ο.Ε. την 30/06/2006, αναπροσαρµοσµένο µε την αγορά και τις εργασίες του ακινήτου στο Μοσχάτο και τις εργασίας στο ακίνητο της Νέας Ιωνίας. Σύµφωνα µε τον. 2778/1999, τα ακίνητα αποτιµώνται δύο φορές το χρόνο από το Σ.Ο.Ε. 25

26 Γεωγραφική Παρουσία Γεωγραφική Παρουσία στην Ελλάδα ιασπορά στην περιοχή των Αθηνών Αρ. Ακινήτων: 8 % Συνολικής Αξίας: 14,9% Αρ. Ακινήτων: 4 % Συνολικής Αξίας: 17,5% Ξάνθη Θεσσαλονίκη Νέα Ιωνία Μαρούσι Ιωάννινα Βόλος Κέντρο Καλλιθέα & Μοσχάτο Αγρίνιο Πάτρα Θήβα Αθήνα Χαλκίδα Αρ. Ακινήτων: 2 % Συνολικής Αξίας: 9,4% Άλιµος Αρ. Ακινήτων: 7 % Συνολικής Αξίας: 27,0% # of Properties: 1 % of Total Market Value: 13.0% 26

27 ιασπορά Χαρτοφυλακίου ιάρθρωση Χαρτοφυλακίου (Αξία) (1) ιάρθρωση Χαρτοφυλακίου (Επιφάνεια) Αρ. Ακινήτων Συνολική Αξία: 326,3 εκατ < 2 εκατ 2-5 εκατ 5-15 εκατ > 15 εκατ 6 10 Αριθµός Ακινήτων Συνολική Επιφάνεια: τ.µ <1,000 τ.µ. 1-5,000 τ.µ. 5-10,000 τ.µ. > 10,000 τ.µ. 4 8 Logistics & Λοιπά 16,5% (2) Logistics & Λοιπά 29,7% (2) Καταστήµατα 17,4% Γραφεία 66,1% Καταστήµατα 7,6% Γραφεία 62,7% (1) Αξία: βάσει της αποτίµησης από το Σ.Ο.Ε. την 30/06/2006, αναπροσαρµοσµένη για τις αξίες στο ακίνητο στο Μοσχάτο και την απόκτηση των τριών ακινήτων στη Νέα Ιωνία (φάση β). (2) Τα λοιπά περιέχουν πρατήριο βενζίνης και θέσεις στάθµευσης. 27

28 Ελκυστικά εδοµένα Μισθώσεων Συνήθης διάρκεια µισθώσεων 12 χρόνια Μέση σταθµισµένη υπολειπόµενη διάρκεια µισθώσεων 10,8 χρόνια Υπογεγραµµένες συµβάσεις µε αρκετούςµισθωτές, στις οποίες παραιτούνται του δικαιώµατός τους για τερµατισµό τηςµίσθωσης προς της λήξης της 64% των µισθώσεων, είναι «εγγυηµένες» σύµφωνα µε ταανωτέρω Όλοι οι µισθωτές είναι υπεύθυνοι για το κόστος συντήρησης 45% (1) είναι υπεύθυνοι για το κόστος ασφάλισης Μισθώµατα που λήγουν (ανά έτος) Αναπροσαρµογή µισθωµάτων % Μισθωµάτων (2) 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 36,05% 32,8% 14,27% 7,41% 3,58% 5,72% 0,16% 0% CPI + 1.0% 28,3% CPI + 0.5% 7,0% CPI + 2.0% (3) 0,9% CPI 63,9% (1) Βάσει αριθµού συµβάσεων την 30/06/06. (2) Ετησιοποιηµένα Μισθώµατα µε βάσητην Τα ετησιοποιηµένα µισθώµατα άνευ χαρτοσήµου την είναι το αποτέλεσµα του πολλαπλασιασµού του µηνιαίου µισθώµατος ανά ακίνητο την επί δώδεκα (12) µήνες, χωρίς αναπροσαρµογή βάσει ΤΚ, ενώ έχουν ληφθεί υπόψη τα µισθώµατα των ακινήτων της Νέας Ιωνίας και του Μοσχάτου µε τηνπαραδοχήέναρξηςµίσθωσης από 1/1/

29 Νέες Επενδύσεις

30 Ακίνητο γραφείο στη περιοχή του Μοσχάτου Γενικές Πληροφορίες Τύπος ακινήτου: Γραφεία Συνολική επιφάνεια: µ2 Αξία κτήσης: 10,19 εκατ. Εκτιµηθείσα Αξία (ΣΟΕ): 10,20 εκατ. Περαιτέρω Εργασίες: 3,5 εκατ. Επένδυση Μισθωτή: περίπου 2,5 εκατ. Λεπτοµέρειες Μίσθωσης Μισθωτής: Όµιλος Eurobank EFG ιάρκεια: 15 χρόνια Εγγυηµένη µίσθωση: 15 χρόνια Αρχική απόδοση: 8,06% IRR: 9,60% 30

31 Συγκρότηµα γραφείωνστηνέαιωνία(β φάση) Τύπος ακινήτου: Επιφάνεια ανά τύπο: Συνολική επιφάνεια: Θέσεις Στάθµευσης: Αξία κτήσης: Εκτιµηθείσα Αξία (ΣΟΕ): Περαιτέρω εργασίες: Γενικές Πληροφορίες Γραφεία Συνεδριακό Κέντρο µ µ µ ,00εκατ. 27,35εκατ. περίπου 1,2εκατ. Κατάστηµα 217 µ2 Λεπτοµέρειες Μίσθωσης Μισθωτής: Eurobank Singular Υπό διαπραγµάτευση ιάρκεια: 20 χρόνια 8 χρόνια 12 χρόνια Εγγυηµένη Μίσθωση: Ετήσιο Ενοίκιο Ετήσια Αναπροσαρµογή: 20 χρόνια Τ.Κ. Μ/ 1,42εκατ.Τ.Κ. Υπό διαπραγµάτευση Τ.Κ. Αρχική Απόδοση: 7,79% - 7,86% 31

32 Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες

33 Πρόσφατες Ενέργειες Αναδιάρθρωσης εκ. 04 Μεταβίβαση του κλάδου εκτιµήσεων και µεσιτείας έναντι 6 εκ. εκ. 04 Πρόωρη διακοπή συµβολαίου ανταλλαγής επιτοκίων, µε ζηµία 2,7 εκ. Ιουλ. 05 Πώληση της κατά 50% συµµετοχής στην Κοινοπραξία Zήνων Ακίνητα, µε (λογιστική non cash) ζηµία 3,5 εκ. Ιουλ. 05 Πώληση λοιπών συµµετοχών έναντι 1,5 εκ. Αυγ. 05 Συγχώνευση δι απορροφήσεως της κατά 100% θυγατρικής ΕΛ ΕΠΑ Α.Ε, ηοποία δεν επηρέασε τα ενοποιηµένα µεγέθη βάσει.π.χ.π Αυγ. 05 Ολοκλήρωση Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου µε άντληση 160 εκ. περίπου Αυγ. 05 Σηµαντική µείωση τραπεζικού δανεισµού κατά 111 εκ. µέσω των εσόδων της αύξησης κεφαλαίου Σεπ. 05 Μετατροπή σε Α.Ε.Ε.Α.Π, µε αποτέλεσµα την θετική αναγνώριση αναβαλλόµενης φορολογικής υποχρέωσης, ύψους 10,9 εκ. (.Π.Χ.Π) Σεπ. 05 Το ιοικητικό Συµβούλιο της Κεφαλαιαγοράς και της Νοµαρχίας Αθηνών ενέκριναν την αίτηση της Εταιρείας για µετατροπή της σε Α.Ε.Ε.Α.Π. Μαρ. 06 Το ιοικητικό Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου Αθηνών ενέκρινε την αίτηση της Εταιρείας σχετικά µε την εισαγωγή των µετοχών της στην κατηγορίας Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Απρ. 06 Tο ιοικητικό Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου Αθηνών ενέκρινε την εισαγωγή κοινών ονοµαστικών µετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α., αφού διαπίστωσε ότι οι µετοχές της Εταιρείας πληρούν το κριτήριο της επαρκούς διασποράς. 33

34 Βασικά Χρηµατοοικονοµικά Μεγέθη.Π.Χ.Π ( ) Κέρδη προ φόρων Κέρδη προ φόρων και αναπροσαρµογής (σε χιλιάδες ) µήνες - Σεπτ '05 9 µήνες - Σεπτ '06 (+0.4%) (σε χιλιάδες ) (+55%) µήνες - Σεπτ '05 9 µήνες - Σεπτ '06 Πηγή: Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της Eurobank Properties την 30/06/

35 Βασικά Χρηµατοοικονοµικά Μεγέθη.Π.Χ.Π. ( ) συν. Έσοδα µισθωµάτων (1) EBITDA (2) (σε χιλιάδες ) (+25%) (σε χιλιάσες ) (+36%) 0 9 µήνες - Σεπτ '05 9 µήνες - Σεπτ '06 FFO (2) NAV (3) 0 9 µήνες - Σεπτ '05 9 µήνες - Σεπτ '06 Αναπροσαρµοσµένο EBITDA για αξία επενδύσεων και µη επ αναλαµβανόµενα στοιχεία (σε χιλιάδες ) Σεπτ '05 Σεπτ '06 εκ '05 Σεπτ '06 (1) Το 2006, τα έσοδα από ενοίκια αυξήθηκαν κατά 3.089, εκ των οποίων αφορά σε έσοδα από µισθώµατα νέων επενδύσεων και 407 αφορά στην αναπροσαρµογή των υφισταµένων ενοικίων µε το.τ.κ. πλέον έως και 2%. (2) Βλέπε συνηµµένο υπολογισµό τωνebitda and FFO (3) NAV: καθαρή θέση + αναβαλλόµενο έσοδο + Καθαρά έσοδα από IPO + αναπροσαρµογή των ιδιοχρησιµοποιούµενων και υπό κατασκευή κτιρίων. Πηγή: Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της Eurobank Properties την 30/09/2006. (+125%) (+32%) (σε χιλιάδες )

36 Εξέλιξη ιαµόρφωσης Εσωτερικής Αξίας NAV (σε χιλιάδες ) NAV/µετοχή NAV/µετοχή Εµπορική Αξία Ακινήτων και Λοιπών Στοιχείων άνεια, Λοιπές Υποχρεώσεις και Προσαρµογές NAV εκ '05 Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου Αύξηση NAV NAV Σεπτ '06 Σηµείωση: Ο υπολογισµός της NAV περιλαµβάνει έσοδα από IPO ύψους Πηγή: Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της Eurobank Properties την 30/09/

37 Συµπεράσµατα

38 Σύνοψη Επενδυτικής Πρότασης Η Ελλάδα θεωρείται ότι διαθέτει µία εκ των πλέον ελκυστικών αγορών ακινήτων στην Ευρώπη Η Eurobank Properties διαθέτει ένα από τα πιο ποιοτικά χαρτοφυλάκια εµπορικών ακινήτων στην Ελλάδα µε σηµαντικά περιθώρια ανάπτυξης Ισχυρή οµάδα µισθωτών απαρτιζόµενη από blue-chip εταιρείες Ευνοϊκότερο φορολογικό καθεστώς Στρατηγική συνεργασία µε τηeurobank, προσφέροντας ευκαιρίες ανάπτυξης Ικανή και έµπειρη οµάδα διοίκησης µε µοναδική γνώση της ελληνικής αγοράς ακινήτων 38

39 Παράρτηµα

40 EBITDA και FFO ( ) EBITDA from Continuing Operations Deviation Profit Plus: Depreciation of property, plant and equipment Plus: Finance costs Plus: Income tax expense EBITDA Plus: Other expenses (non-recurring portion) Less: Other income (non-recurring portion) Less: Net gain from fair value adjustment on investment property Adjusted EBITDA ,3% Funds from Operations (FFO) Deviation Profit Plus: Depreciation of property, plant and equipment Plus: Total non-recurring items Less: Net gain from fair value adjustment on investment property Funds from operations ,2% Σηµείωση: Η πληροφόρηση παρέχεται από τη ιοίκηση της Εταιρίας και βασίζεται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Eurobank Properties για την περίοδο που έληξε την 30/9/

41 Κατάσταση αποτελεσµάτων ( ΠΧΠ) (amounts in thousands) Period ended 30 September Revenue Net gain from fair value adjustment on investment property Gain on sale of investment property 0 15 Repair and maintenance costs Advisory Fee Other direct property relating expenses Employee benefit expense Depreciation of property, plant and equipment Interest income Other income Other expenses Operating profit Finance costs Profit before income tax Income tax expense Profit for the period Source: Interim financial statements of Eurobank Properties as of 30/09/

42 Ισολογισµός ( ΠΧΠ) (amounts in thousands) 30 September December 2005 Assets Non-current assets Investment property Property, plant and equipment Other non-current assets Current assets Trade and other receivables Cash and cash equivalents Total assets Equity and liabilities Capital and reserves Share capital Share premium Other reserves Retained earnings Total equity Deferred income Non-current liabilities Borrowings, including finance leases Current liabilities Trade and other payables Dividends payable Current income tax liabilities Borrowings, including finance leases Total liabilities Total equity and liabilities Source: Interim financial statements of Eurobank Properties as of 30/09/

Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Σεπτέμβριος 2009

Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Σεπτέμβριος 2009 Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Σεπτέμβριος 2009 Agenda 1. Επισκόπηση της Εταιρίας 2. Χαρτοφυλάκιο Ακινήτων 3. Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες 2 Η Μεγαλύτερη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης

Διαβάστε περισσότερα

Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Ιούνιος 2010

Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Ιούνιος 2010 Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Ιούνιος 2010 Agenda 1. Επισκόπηση της Εταιρίας 2. Χαρτοφυλάκιο Ακινήτων 3. Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες 2 Η Μεγαλύτερη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης

Διαβάστε περισσότερα

Ικανή Ομάδα Διοίκησης

Ικανή Ομάδα Διοίκησης Ικανή Ομάδα Διοίκησης ΑΕΕΑΠ: Ένα σταθερό & διαφανές πλαίσιο λειτουργίας Αξιόπιστες λειτουργικές επιδόσεις Υψηλής ποιότητας μετοχική σύνθεση Υψηλής ποιότητας χαρτοφυλάκιο ακινήτων 1 Ικανή Ομάδα Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Χαρτοφυλακίου 30.09.2007

Παρουσίαση Χαρτοφυλακίου 30.09.2007 Παρουσίαση Χαρτοφυλακίου 30.09.2007 ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ Ή ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

( million) ( million)

( million) ( million) Πορτογαλία, Μάιος 2015 H Sonae Sierra καταγράφει Καθαρά Κέρδη 12,6 εκατ. κατά το πρώτο τρίµηνο του 2015 Οι πωλήσεις των καταστηµάτων διατηρούν την τάση ανάπτυξης Τα άµεσα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 14,5

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 1 -

ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 1 - ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά μετοχή (NAV/share) προ αναβαλλόμενης φορολογίας: ετήσια μείωση 2% σε 19,97 Έσοδα:

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Ετησίων Αποτελεσμάτων FY 2008. Ένωση Θεσμικών Επενδυτών @ 15.04.09

Παρουσίαση Ετησίων Αποτελεσμάτων FY 2008. Ένωση Θεσμικών Επενδυτών @ 15.04.09 Παρουσίαση Ετησίων Αποτελεσμάτων FY 2008 Ένωση Θεσμικών Επενδυτών @ 15.04.09 Περιεχόμενα 2 Ενέργειες 2008 Ανασκόπηση Χαρτοφυλακίου Ακινήτων Οικονομική Επισκόπηση Στοιχεία Μετοχής Ενέργειες 2008 3 Επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιημένος και εταιρικός ισολογισμός Ενοποιημένη και Εταιρική κατάσταση συνολικών εσόδων...5

Ενοποιημένος και εταιρικός ισολογισμός Ενοποιημένη και Εταιρική κατάσταση συνολικών εσόδων...5 Eurobank Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 Περιεχόμενα σελίδα Ενοποιημένος και εταιρικός ισολογισμός...

Διαβάστε περισσότερα

( million) ( million)

( million) ( million) Πορτογαλία, Αύγουστος 2015 Η Sonae Sierra κατέγραψε Συνολικά Καθαρά Κέρδη 79,3 εκατ. για το πρώτο εξάµηνο του 2015 Τα Άµεσα Κέρδη ανέρχονται στα 26,8 εκατ. Τα EBIT ανήλθαν στα 50,1 εκατ. Η Καθαρή Αξία

Διαβάστε περισσότερα

βρίσκονται σε εξέλιξη και αφορούν στα εγκαίνια τριών νέων εµπορικών κέντρων το τρέχον έτος». Απόρροια του κλίµατος λιτότητας που επικρατεί στην Πορτογ

βρίσκονται σε εξέλιξη και αφορούν στα εγκαίνια τριών νέων εµπορικών κέντρων το τρέχον έτος». Απόρροια του κλίµατος λιτότητας που επικρατεί στην Πορτογ Μάια, Πορτογαλία, 8 Μαΐου 2013 Η Sonae Sierra κατέγραψε Συνολικά Καθαρά Κέρδη ύψους 12,5 εκατ. το πρώτο τρίµηνο του 2013 Τα άµεσα κέρδη ανήλθαν σε 15 εκατοµµύρια Τα EBITDA της εταιρείας έφτασαν σε 28,8

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δρ. ΑΘΙΑΝΟΣ Καθηγητής ΣΕΡΡΕΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηµατιστήρια:

Ελληνικά Χρηµατιστήρια: Παρουσίαση στην Ένωση Θεσµικών Επενδυτών 2 Φεβρουαρίου 2005 Ελληνικά Χρηµατιστήρια: Μείωση κόστους, Βελτίωση αποτελεσµάτων Περιεχόµενα Εισαγωγή 3-7 Η Αγορά 8-11 Στρατηγική 12-17 17 Οικονοµικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Κέρδη 85,1 εκατ. µετά από φόρους πέτυχε η GENIKI Bank στο εννεάµηνο του 2014, έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Τρίτη 22 Μαΐου 2012, ώρα 12:00 Ξενοδοχείο «Hilton» (Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας, αριθμός 46) Περιεχόμενα 1. Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων... 3 2. Σχέδιο αποφάσεων του

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 15 Ιουνίου, 2009, σύµφωνα µε το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2006 Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ)

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ) 0,40 Κέρδη ανά µετοχή, µετά από φόρους +11,0% 0,36 ΑΥΞΗΣΗ 11,0% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟ 2002 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τα προ φόρων κέρδη του Οµίλου το 2002 διαµορφώθηκαν σε 115,1 εκατ ευρώ, έναντι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 10 Νοεμβρίου 2016 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016 Θετικά αποτελέσματα λόγω αύξησης παραγωγής και εξαγωγών, παρά τη σημαντική υποχώρηση των διεθνών περιθωρίων διύλισης Οι ισχυρές

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο X Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2005 ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές Ενοποιημένες και Εταιρικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για τρίμηνο που έληξε 31 Μαρτίου σελίδες.

Συνοπτικές Ενοποιημένες και Εταιρικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για τρίμηνο που έληξε 31 Μαρτίου σελίδες. Eurobank Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 Περιεχόμενα σελίδες Ενοποιημένος και εταιρικός ισολογισμός...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2009 Περιεχόμενα Α. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2009 I. Γράμμα προς τους Μετόχους ΙΙ. Οικονομική Επισκόπηση της χρήσης 2009 Β. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2009 Ι. Ετήσια Ενοποιημένη και Εταιρική Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Αθήνα - 27 Μαΐου 2011 Δηλώσεις Διοίκησης «Η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενίσχυσε τον ισολογισμό και βελτίωσε τους δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Ανάλυση 2015

Οικονομική Ανάλυση 2015 Οικονομική Ανάλυση 2015 Financial Analysis 2015 Ανθούλης Παπαχριστοφόρου Οικονομικός Διευθυντής Συγκροτήματος (Group CFO) Logicom Public Ltd 23/06/2016 Προσωπικό/ Personnel - 778 Μέση Ανατολή, 377 Ευρώπη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση οικονοµικών αποτελεσµάτων 2006. 29 Μαΐου 2007 1

Παρουσίαση οικονοµικών αποτελεσµάτων 2006. 29 Μαΐου 2007 1 Παρουσίαση οικονοµικών αποτελεσµάτων 2006 29 Μαΐου 2007 1 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ποσάσεχιλιάδες 2006 % Μεταβολή 2005 Επενδυτικά ακίνητα 107.452 11,1% 96.691 Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 12.158-5,9% 12.914

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 2005 Ποσα κλειομεν. Ποσα προηγ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσα κλειομενης χρησεως 2014 Ποσα προηγούμενης χρησεως 2013 ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρησεως 2014

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Υπολογισµού Αριθµοδεικτών & Εφαρµογής Αποτίµησης

Πρακτικός Οδηγός Υπολογισµού Αριθµοδεικτών & Εφαρµογής Αποτίµησης Πρακτικός Οδηγός Υπολογισµού Αριθµοδεικτών & Εφαρµογής Αποτίµησης Η εργασία περιλαµβάνει την χρηµατοοικονοµική ανάλυση και αποτίµηση µιας εισηγµένης Αµερικάνικης επιχείρησης. Σε προηγούµενο έγγραφο αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ` ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEIΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Αξιότιµοι κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005 Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005 υναµική Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 47,4% σε 501εκ. έναντι στόχου 450εκ. ιανοµή Μερίσµατος 0,90 ανά µετοχή και δωρεάν µετοχών 2 νέες στις 10 παλαιές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. 397. Θέμα Α: Έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. 397. Θέμα Α: Έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. 397 Στην Αθήνα σήμερα την 29η Απριλίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 στα γραφεία και έδρα της Εταιρείας με την επωνυμία ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 1 ο Εξάµηνο 2015 Παρατηρείται αυξηµένη αβεβαιότητα σε οικονοµικό και πολιτικό επίπεδο που επηρέασαν αρνητικά τα

Διαβάστε περισσότερα

των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2015, που έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ΠΧΠ µετά από ακρόαση

των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2015, που έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ΠΧΠ µετά από ακρόαση 1.Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονοµικών Καταστάσεων και των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2015, που έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ΠΧΠ µετά από ακρόαση των Εκθέσεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830 ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε..Α.Κ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 31/12/2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ν.3601/1.8.2007 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Παρουσίαση. Οκτώβριος 2016

Εταιρική Παρουσίαση. Οκτώβριος 2016 Εταιρική Παρουσίαση Οκτώβριος 2016 1 Επισκόπηση της εταιρείας Hypermarket χωρίς φαγητό, µόδα και ηλεκτρονικά 40,000 προϊόντα µε µέση τιµή πώλησης EUR 4.99 Τα προϊόντα που απευθύνονται σε παιδιά είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Πέμπτη 15 Μαρτίου 2012. Ν. Ιωνία, οδός Ιωλκού αρ.8 (κτίριο Η), συνεδριακό κέντρο νο1

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Πέμπτη 15 Μαρτίου 2012. Ν. Ιωνία, οδός Ιωλκού αρ.8 (κτίριο Η), συνεδριακό κέντρο νο1 ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Πέμπτη 15 Μαρτίου 2012 Ν. Ιωνία, οδός Ιωλκού αρ.8 (κτίριο Η), συνεδριακό κέντρο νο1 1 Περιεχόμενα 1. Θέματα ημερησίας διάταξης.. 3 2. Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Ενδιάµεσες Οικονοµικές καταστάσεις Οµίλου της Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση αποτελεσµάτων... 3 Ενδιάµεσος ενοπ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Ενδιάµεσες Οικονοµικές καταστάσεις Οµίλου της Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση αποτελεσµάτων... 3 Ενδιάµεσος ενοπ ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31.3.2015 ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ (Σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) ΑΘΗΝΑΙ, 25 ΜΑΪΟΥ 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007)

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 άρθρο 43 α παρ.3 & 4, άρθρο 107 παρ. 3 και άρθρο 136 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 41,9 ΧΛΜ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Οµίλου Εννιαµήνου /11/2013

Αποτελέσµατα Οµίλου Εννιαµήνου /11/2013 Αποτελέσµατα Οµίλου Εννιαµήνου 2013 29/11/2013 Σύνοψη οικονοµικών µεγεθών για το Εννιάµηνο 2013 Τα ενοποιηµένα έσοδατου οµίλου το εννιάµηνο 2013 ανήλθαν σε 884,5εκατ., σηµειώνοντας µια µικρή αύξηση (1,7%)

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Οικονομικής Έκθεσης για το εξάμηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2011. σελίδες

Περιεχόμενα Οικονομικής Έκθεσης για το εξάμηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2011. σελίδες Eurobank Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Περιεχόμενα Οικονομικής Έκθεσης για το σελίδες A. ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010 Πωλήσεις: 1.372,4 εκ. ευρώ έναντι 1.462,7 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2009 (µείωση 6,2%) Kέρδη προ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ»

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 9ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις για το εξάµηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2005 Πίνακας Περιεχοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 Πωλήσεις: 1.151,3 εκ. ευρώ έναντι 1.044,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2006 (αύξηση 10,3%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε (AP. Μ.Α.Ε 6073/06/Β/86/12) ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Σηµαντική αύξηση των κερδών µετά από φόρους, στα 85 εκατ., έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις. - Ο δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2016 20 Σεπτεμβρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2016 Αύξηση 23% των λειτουργικών κερδών EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 68,5εκ έναντι 55,5εκ το Α Εξάμηνο 2015 Τα λειτουργικά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

στο Real Estate των Τραπεζών Παναγιώτης Γαλογάβρος Πολιτικός Μηχανικός

στο Real Estate των Τραπεζών Παναγιώτης Γαλογάβρος Πολιτικός Μηχανικός Ο Πολύπλευρος ρόλος του Εκτιμητή Μηχανικού στο Real Estate των Τραπεζών Παναγιώτης Γαλογάβρος Πολιτικός Μηχανικός ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Το σύνολο των ακινήτων που απαρτίζουν τα χαρτοφυλάκια

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. προς επενδυτές

Παρουσίαση. προς επενδυτές 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος Στρατηγική και Βασικοί παράγοντες κερδοφορίας Σηµαντικά οικονοµικά στοιχεία Παράρτηµα 1 Παρουσίαση Παράρτηµα 2 προς επενδυτές Σελίδα 1 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 21 Νοεμβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 Αύξηση 86% στα συγκρίσιμα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 73,9εκ έναντι 39,7εκ το Εννεάμηνο 2013

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική & Χρηματοοικονομικά

Λογιστική & Χρηματοοικονομικά ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Λογιστική & Χρηματοοικονομικά Δημήτριος Αγγελόπουλος, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ Ιωάννης Ψαρράς, Καθηγητής ΕΜΠ Παίγνια Αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Σημερινή εικόνα και εξέλιξη της αγοράς ακινήτων στην Ελλάδα

Σημερινή εικόνα και εξέλιξη της αγοράς ακινήτων στην Ελλάδα Σημερινή εικόνα και εξέλιξη της αγοράς ακινήτων στην Ελλάδα Δρ Αριστοτέλης Καρυτινός Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Επικεφαλής Τομέα Real Estate Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias S.A. Αθήνα, 16/5/2007, Γαλλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

Η Sonae Sierra κατέγραψε καθαρά κέρδη ύψους 47,8 εκτ. στο πρώτο εξάµηνο του 2014

Η Sonae Sierra κατέγραψε καθαρά κέρδη ύψους 47,8 εκτ. στο πρώτο εξάµηνο του 2014 Μάια - Πορτογαλία, Αυγούστος, 2014 Η Sonae Sierra κατέγραψε καθαρά κέρδη ύψους 47,8 εκτ. στο πρώτο εξάµηνο του 2014 Οι πωλήσεις καταστηµάτων εµφανίζουν τάση βελτίωσης Το EBITDA ανήλθε στα 51.2 εκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 21/11/2012

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 21/11/2012 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Σχεδόν αµετάβλητο το Χ.Α. παρά την πτώση του τραπεζικού δείκτη (-2,37%). Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 821,23 µονάδες σηµειώνοντας κέρδη 0,04%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για την περίοδο που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2008

Περιεχόμενα Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για την περίοδο που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2008 Eurobank Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. ΕΤΗΣΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 Ετησία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2008 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 27/2/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 27/2/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Απώλειες στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 904,59 µονάδες, σηµειώνοντας πτώση 2,00%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 118,25 εκατ. εκ των οποίων 24,09 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005 ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005 MH-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Λογαριασµός Αποτελεσµάτων 1 Ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις 31 Μαρτίου 2006 Βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Ετήσια Ενοποιημένη και Εταιρική Οικονομική Έκθεση χρήσεως 2008

Ι. Ετήσια Ενοποιημένη και Εταιρική Οικονομική Έκθεση χρήσεως 2008 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2008 Περιεχόμενα Α. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2008 I. Γράμμα προς τους Μετόχους ΙΙ. Οικονομική Επισκόπηση της χρήσης 2008 Β. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2008 Ι. Ετήσια Ενοποιημένη και Εταιρική Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/11/2015

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/11/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 649,79 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 1,09%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 26,58 εκατ. εκ των οποίων 1,24 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόµενη φορολογική µεταρρύθµιση σχετικάµετηµεταβίβασηεισηγµένων µετοχών και οµολόγων

Προτεινόµενη φορολογική µεταρρύθµιση σχετικάµετηµεταβίβασηεισηγµένων µετοχών και οµολόγων Προτεινόµενη φορολογική µεταρρύθµιση σχετικάµετηµεταβίβασηεισηγµένων µετοχών και οµολόγων Επισηµάνσεις Η µελέτη για το ισχύον φορολογικό πλαίσιο σε άλλες ευρωπαικές κεφαλαιαγορές, πραγµατοποιήθηκε απο

Διαβάστε περισσότερα

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ α) Ι ΡΥΣΗ ΑΕ [1] Στοιχεία ΑΕ Σελ. 3 [2] Ιδρυτική πράξη και καταστατικό ΑΕ Σελ. 5 [3] Ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόµενο καταστατικού ΑΕ - Τροποποίηση αυτού Σελ. 6 [4] Eπωνυµία AE και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Η µεθοδολογία αποτίµησης µιας Εταιρίας Ακίνητης Περιουσίας εφαρµόζεται στη βάση της εναλλακτικής µορφής επένδυσης. Ο αναλυτής ή ο εκτιµητής «αντιµετωπίζει» την Εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 Εταιρεία ιαχειρίσεως : Κύπρου Asset Management Α.Ε..Α.Κ. Θεµατοφύλακας : Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 17/3/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 17/3/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Απώλειες στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 763,09 µονάδες, σηµειώνοντας πτώση 0,92%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 65,02 εκατ. εκ των οποίων 0,52 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ...3 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ...4 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ...3 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ...4 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 Περιεχόµενα σελίδες ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ...3

Διαβάστε περισσότερα

Kastro Ltd Income Statement Year 2013 Year 2012 Income Sales 251,778 Interests 92 1,750 251,870 1,750

Kastro Ltd Income Statement Year 2013 Year 2012 Income Sales 251,778 Interests 92 1,750 251,870 1,750 Kastro Ltd Income Statement Year 2013 Year 2012 Income Sales 251,778 Interests 92 1,750 251,870 1,750 Expenses Extra Solidarity Tax 87,156 Operating Expenses 33,637 15,300 Interests 39,777 Depreciation

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Τράπεζας της Ελλάδος Θέµα: Καθορισµός ύλης εξετάσεων πιστοποίησης στελεχών της αγοράς. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Απόφαση 6/443/6.9.2007)

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 27 Μαΐου, 2010, σύµφωνα µε τα άρθρα 5(1)(δ) και 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. Μάιος 2012

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. Μάιος 2012 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας Μάιος 2012 Όμιλος ΕΧΑΕ Ο Όμιλος ΕΧΑΕ λειτουργεί την Ελληνική Αγορά μετοχών, ομολόγων και παραγώγων Εταιρικές λειτουργίες - Διακανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Tax Flash

Φορολογικά Νέα Tax Flash GLOBAL ACCOUNTING SOLUTIONS Α.Ε. Φορολογικά Νέα Tax Flash Επικοινωνία: Παπαδημητρίου Δημήτρης Senior Tax Partner dpapadimitriou@pdaudit.gr Μαλιάγκα Ασπασία Head of Tax amaliagka@pdaudit.gr Η εγκύκλιος

Διαβάστε περισσότερα