Παρουσίαση Εταιρείας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παρουσίαση Εταιρείας"

Transcript

1 Παρουσίαση Εταιρείας

2 Περιεχόµενα Επισκόπηση της Eurobank Properties ΑΕΕΑΠ Επενδυτικός Στόχος και Πολιτική Επιχειρηµατική Στρατηγική της Εταιρείας Χαρτοφυλάκιο Ακινήτων της Εταιρείας Νέες Επενδύσεις Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Συµπεράσµατα 2

3 Πετυχηµένη Εισαγωγή των Μετοχών στο Χ.Α. Η (δεύτερη και) µεγαλύτερη ελληνική Α.Ε.Ε.Α.Π. που εισήχθη στο Χ.Α. Ησυνδυασµένη προσφορά αφορούσε σε κοινές ονοµαστικές µετοχές: νέες κοινές ονοµαστικές µετοχές και υφιστάµενες κοινές ονοµαστικές µετοχές κατοχής της REIB Europe Investments Limited. Η συνολική ζήτηση ανήλθε σε 60,7 εκατ. µετοχές υπερκαλύπτοντας τις συνολικά προσφερθείσες µετοχές κατά 8,3 φορές περίπου. Εκ του συνόλου των µετοχών της εταιρείας, 50% προσφέρθηκε στην εγχώρια δηµόσια προσφορά και 50% στη διεθνή προσφορά. Ητιµή διάθεσης καθορίστηκε στα 15,60 ανά µετοχή (11% premium σε σχέση µε την εσωτερική αξία της µετοχής). Τα συνολικά κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν από τη συνδυασµένη προσφορά ανήλθαν σε ,60. Τα καθαρά έσοδα ανήλθαν σε 78,9 εκατ., εκ των οποίων τα µισά περίπου έχουν ήδη επενδυθεί. Ηηµεροµηνία έναρξης διαπραγµάτευσης των µετοχών ήταν η 12 η Απριλίου 2006 Περίοδος lock up: Εταιρεία 12 µήνες από την πρώτη ηµέρα διαπραγµάτευσης Μέτοχοι 6 µήνες (έληξε στις 12/10/2006 3

4 Μετοχική Σύνθεση Μετά την Προσφορά Free Float 30% REIB Investments Ltd. 5% Lamda Development 10% EFG Eurobank Ergasias 55% Σύνολο Μετοχών (1) : 24,4 εκατ. κοινές ονοµαστικές (1) Μετά την πλήρη διάθεση του δικαιώµατος προαίρεσης, χωρίς επαναµεταβίβαση µετοχών. 4

5 Πορεία Μετοχής Πορεία µετοχής και σύγκριση µε Πειραιώς ΑΕΕΑΠ (προσαρµοσµένη µε το πληρωθέν µέρισµα) (11/4/2006-8/11/2006) 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% Eurobank Properties Πειραιώς ΑΕΕΑΠ

6 Πορεία Μετοχής (συνέχεια) 20% Πορεία Μετοχής και σύγκριση µε το Γενικό είκτη του Χ.Α. και µε την Πειραιώς ΑΕΕΑΠ (11/4/2006-8/11/2006) 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% είκ της ΧΑ Eurobank Properties Πειραιώς ΑΕΕΑΠ

7 Επισκόπηση της Eurobank Properties

8 Επισκόπηση της Εταιρείας Μία από τις σηµαντικότερες εταιρείες επενδύσεων ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα Χαρακτηριστικά Χαρτοφυλακίου Ακινήτων της Εταιρίας: 34 ακίνητα συνολικής εκµισθώσιµης επιφάνειας 192,966 τ.µ. Συνολική Εκτιµηθείσα Αξία εκατ. (1) και Ετησιοποιηµένα Μισθώµατα άνευ χαρτοσήµου 25.6 εκατ. (2) Ευνοϊκότερο Φορολογικό Καθεστώς Αποτελεσµατική διοικητική δοµή µε προσωπικόεπτάατόµων Πενταµελής Επενδυτική Επιτροπή, η οποίακαθορίζειτηνεπενδυτική στρατηγική και πολιτική της Εταιρίας Στόχος διανοµής µερίσµατος τουλάχιστον 85-90% των διανεµητέων καθαρών κερδών (1) Σύµφωνα µε τηνεκτίµηση του Σ.Ο.Ε. (Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών) την 30/06/2006 προσαρµοσµένη για την αγορά και τις περαιτέρω εργασίες του ακινήτου στο Μοσχάτο και την εργασίες στα ακίνητα στη Νέα Ιωνία. (2) Ετησιοποιηµένα Μισθώµατα µε βάσητην Τα ετησιοποιηµένα µισθώµατα άνευ χαρτοσήµου την είναι το αποτέλεσµα του πολλαπλασιασµού του µηνιαίου µισθώµατος ανά ακίνητο την επί δώδεκα (12) µήνες, χωρίς αναπροσαρµογή βάσει ΤΚ, ενώ έχουν ληφθεί υπόψη τα µισθώµατα του ακινήτου της Νέας Ιωνίας µε τηνπαραδοχήέναρξηςµίσθωσης από 1/1/

9 Επιχειρηµατικό Μοντέλο Σύµβαση παροχής συµβουλευτικών και διοικητικών υπηρεσιών µε τηντράπεζαefg Eurobank Ergasias Α.Ε. δυνάµειτηςοποίαςητράπεζαπαρέχειστηνeurobank Properties: 1) Υπηρεσίες συµβούλου διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας της Εταιρίας και συναφών µε την εν λόγω διαχείριση υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης της περιουσίας της 2) Συµβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά µε τηνκαθηµερινή λειτουργία της Εταιρίας, καθώς και υπηρεσίες διοικητικής, οργανωτικής, οικονοµοτεχνικής και τεχνικής υποστήριξης της τελευταίας, µε σκοπό την εύρυθµη λειτουργίατης Αµοιβή για την Τράπεζα σε όρους αγοράς: 8,0% επί των µισθωµάτων 0,75% αµοιβή προέλευσης, 0,25% αµοιβή δόµησης συµφωνίας ικαίωµα πρώτης προσφοράς σε όλες τις µελλοντικές ευκαιρίες απόκτησης ακινήτων από την Eurobank, µε εξαίρεση ακίνητα ιδίας χρήσης Συµβουλευτικές & ιοικητικές Υπηρεσίες Υφιστάµενο Χαρτοφυλάκιο ιαχείριση Ακινήτων Νέες Επενδύσεις Επενδυτικές Προτάσεις 9

10 Εταιρική ιακυβέρνηση Οι αποφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου (.Σ.) λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των συµβούλων που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται Το.Σ. διορίζει τα µέλη της Επενδυτικής Επιτροπής Η Επενδυτική Επιτροπή λαµβάνει αποφάσεις µε οµοφωνία, µετά από ανταλλαγή απόψεων βάσει σχετικών εισηγήσεων και αναλύσεων του Συµβούλου ιοικητικό Συµβούλιο Επενδυτική Επιτροπή Λοιπά ιαχειριστικά & Εποπτικά Όργανα Επτά µέλη Τουλάχιστον δύο µέλη υποχρεωτικά είναι ανεξάρτητα (1) Η ΕπενδυτικήΕπιτροπήµπορεί να αποτελείται από 5 ή 6 µέλη. Πέντε µέλη (1) Τρία µέλη ορίζονται από τους µετόχους Ένα µέλος υποχρεωτικά είναι ανεξάρτητο Ο Γενικός ιευθυντής υποχρεωτικά είναι µέλος ιεύθυνση Επενδύσεων ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου Τµήµα Εξυπηρέτησης Μετόχων Τµήµα Εταιρικών Ανακοινώσεων Υπεύθυνος Τήρησης Κανονιστικών Υποχρεώσεων 10

11 Επενδυτική Πολιτική & Στρατηγική

12 Βασικά Σηµεία Επενδυτικής Πρότασης 1. Ελκυστική Αγορά 2. Χαρτοφυλάκιο Ακινήτων Υψηλής Ποιότητας 3. Ισχυρή Οµάδα Μισθωτών 4. Ευνοϊκότερο Φορολογικό Καθεστώς 5. Στρατηγική Συνεργασία µε τον Όµιλο Eurobank 6. Εµπειρία ιοικητικής Οµάδας 12

13 1α. Ελλάδα: Μία από τις Ελκυστικότερες Αγορές Ακινήτων στην Ευρωζώνη Αποδόσεις πάνω από τον Ευρωπαϊκό µέσο όρο, ωστόσο υπάρχει πτωτική τάση; Εκτιµάται ότι τα αυξανόµενα επιτόκια θα οδηγήσουν σε σταθεροποίηση των αποδόσεων Η ζήτηση ποιοτικών εµπορικών χώρων υπερβαίνει την προσφορά, οδηγώντας σε σταθεροποίηση τα µισθώµατα Ενδυνάµωση της κατανάλωσης και πολύ χαµηλή παρουσία εµπορικών κέντρων Η Ελληνική οικονοµία είναι µία από τις πιο γρήγορα αναπτυσσόµενες οικονοµίες στην Ευρωζώνη (ΑΕΠ +4.1%) (1) Αυξανόµενες ξένες επενδύσεις στην Ελληνική αγορά εµπορικών ακινήτων Αυξανόµενη διαφάνεια της αγοράς και ευνοϊκότερη φορολογική νοµοθεσία (Α.Ε.Ε.Α.Π.) Τανέαέργαυποδοµής συνεπεία των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004 στην Αθήνα έχουν δηµιουργήσει νέες προοπτικές ανάπτυξης για ένα σηµαντικό αριθµό περιοχών της Αττικής. Αποδόσεις % 9% 9% 8% 8% 7% 7% 6% 6% 5% 5% 4% 8,4% 6,3% Ελλάδα 7,0% 7,9% 6,3% Ευρώπ η 5,6% Logistics Εµπορικά Καταστήµατα Γραφεία Πηγή: Savills European Research (1) Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος, βάσει ετησιοποιηµένων δεδοµένων του δευτέρου τριµήνου του

14 1β. Ελκυστικά θεµελιώδη της ελληνικής αγοράς γραφείων Οι κύριες αγορές ακινήτων γραφείων στην Ελλάδα εντοπίζονται στις δύο µεγαλύτερες πόλεις, την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, οι οποίες αντιπροσωπεύουν µαζί το 51% του ΑΕΠ Τα κτίρια γραφείων τάξης Α και Β στην Αθήνα εκτιµώνται σε 1,1 εκατ. τ.µ. (περίπου 20% του συνολικού stock) Το 2005, ολοκληρώθηκαν έργα που αφορούν χώρους γραφείων τ.µ. περίπου Ηζήτησηδιαµορφώνεται από µεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες εκδηλώνουν αυξηµένο ενδιαφέρον για ακίνητα από έως τ.µ. εκτός του επιχειρηµατικού και εµπορικού κέντρου της Αθήνας Τα ενοίκια σταθεροποιούνται µετά από µία πτώση κατά τα τελευταία τρία χρόνια Για τις περιοχές υψηλού προφίλ του επιχειρηµατικού κέντρου της Αθήνας το ύψος των µισθωµάτων κυµαίνονται µεταξύ 23 33/τ.µ./µήνα; Τα µισθώµατα για τα κτίρια γραφείων τάξης A και B στη Θεσσαλονίκη κυµαίνονται µεταξύ 8 14/τ.µ./µήνα Η µέση απόδοση στη Ελλάδα κυµαίνεται από 6,75 έως 7,25%, ενώ η Ευρωπαϊκή µέση απόδοση κυµαίνεται σε 5,6% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Αποδόσεις γραφείων υψηλού προφίλ έναντι αποδόσεων 10ετούς οµολόγου Q Απ οδόσεις οµολόγων δηµοσίου 10ετούς διάρκειας Μέσος όρος µισθωµάτων υψηλού προφίλ Απ οδόσεις γραφείων στο κέντρο της Αθήνας Κέντρο Αθήνας Λ. Κηφισίας (βόρεια) Λ. Συγγρού (νότια) Σηµείωση: Ιστορικές αποδόσεις οµολόγων του Ελληνικού ηµοσίου 10ετούς διάρκειας, τις οποίες έχει παράσχει η Datastream. Πηγή: Το σύνολο της πληροφόρησης σχετικά µε την αγορά ακινήτων έχει παρασχεθεί από τη Savills European Research. /τ.µ./µήνα Q

15 logistics υψηλή ζήτηση, χαµηλή προσφορά Εµπορικά ακίνητα Logistics Υψηλή ζήτηση για εµπορικά ακίνητα στις κύριες εµπορικέςπεριοχέςτηςαθήνας, της Θεσσαλονίκη και άλλες µεγάλες πόλεις µε έντονη εµπορική δραστηριότητα Η ζήτηση διαµορφώνεται από µεγάλες εθνικές καιδιεθνείςαλυσίδεςλιανικούεµπορίου Το κύριο ενδιαφέρον εντοπίζεται στα µεγάλα εµπορικά κέντρα, κυρίως της Αθήνας The Mall Αθήνα: 58,500 τ.µ. (πρόσφατη συναλλαγή µε απόδοση6,1%), Mediterranean Cosmos Θεσσαλονίκη: 46,000 τ.µ. Προγραµµατισµένα έργα: IBC-Αθήνα: τ.µ. Γυαλού-Αθήνα: τ.µ. Γαλάτσι-Αθήνα: τ.µ. Επίπεδα µισθώσεων: τ.µ./µήνα Μέσες αποδόσεις (προ φόρων) ακινήτων σε πρόσφορες τοποθεσίες: 5,8-6,5% Η πυκνότητα σχετικά µε εµπορικά κέντρα στην Ελλάδα (55 τ.µ./1.000 κατοίκους) είναι από τις χαµηλότερες στην Ευρώπη (µ.ο. 85 τ.µ./1.000 κατοίκους) Το επενδυτικό ενδιαφέρον στον τοµέα των logistics είναι πρόσφατο Υφίσταται έλλειψη σύγχρονων αποθηκευτικών και βιοµηχανικών χώρων στις βιοµηχανικές περιοχές γύρω από την Αθήνα Η ζήτηση εντοπίζεται κυρίως για χώρους: σύγχρονους µε υψηλές προδιαγραφές µε εύκολη πρόσβαση προς αυτούς και επιφάνεια µεγαλύτερη των τ.µ. σηµαντική ζήτηση για χώρους µε επιφάνεια πάνω από τ.µ. Τα µισθώµατα αποθηκών υψηλού προφίλ στις περιοχές υψηλής ζήτησης κοντά στην Αθήνα κυµαίνονται µεταξύ 4,0-5,5 τ.µ./µήνα Οι επιτεύξιµες αποδόσεις αποθηκευτικών και βιοµηχανικών χώρων εκτιµώνται µεταξύ 8,0-8,75% Αυξηµένη ζήτηση εντοπίζεται για ακίνητα στις βιοµηχανικές περιοχές της Αθήνας (Θριάσιο Πεδίο, Οινόφυτα, Μεσόγεια, Σπάτα), και της Θεσσαλονίκης (Σίνδος και Καλοχώρι) 15

16 2. Χαρτοφυλάκιο Ακινήτων Υψηλής Ποιότητας Γραφεία Εµπορικά καταστήµατα Logistics / Λοιπά 17 ακίνητα 62,7% συνολικής µικτής εκµισθώσιµης επιφάνειας, 66,8% συνολικών µισθωµάτων 96,6% εκµισθωµένα 8,0% απόδοση 13 ακίνητα 7,6% συνολικής µικτής εκµισθώσιµης επιφάνειας, 16,3% συνολικών µισθωµάτων 98,7% εκµισθωµένα 7,4% απόδοση 4 ακίνητα 29,7% συνολικής µικτής εκµισθώσιµης επιφάνειας, 16,3% συνολικών µισθωµάτων 100% εκµισθωµένα (1) 8,7% απόδοση Ιδιοκτησία ορισµένων από τα καλύτερα εµπορικά ακίνητα στην Ελλάδα (1) Ουπολογισµός δεν περιλαµβάνει το βιοµηχανικόκτίριοστασπάταδιότιείναιπροςπώληση. 16

17 3. Ισχυρή Οµάδα Μισθωτών % Ετησιοποιηµένων Μισθωµάτων (άνευ χαρτοσήµου) (1) Λοιπά 4% 6% 18% 40% 6% 26% Μία οµάδα µισθωτών η οποία περιλαµβάνει µερικές από τις καλύτερα εδραιωµένες και υψηλής φερεγγυότητας εταιρίες στην Ελλάδα (1) Ετησιοποιηµένα Μισθώµατα µε βάσητην : Τα Ετησιοποιηµένα µισθώµατα την είναι το αποτέλεσµα του πολλαπλασιασµού του µηνιαίου µισθώµατος ανά ακίνητο την επί δώδεκα (12) µήνες, χωρίς αναπροσαρµογή βάσει ΤΚ, ενώ έχουν ληφθεί υπόψη τα µισθώµατα των ακινήτων της Νέας Ιωνίας και του Μοσχάτου µε τηνπαραδοχήέναρξηςµίσθωσης από 1/1/

18 4. Ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς Φορολογία Α.Ε. 0,7% φόρος µεγάλης ακίνητης περιουσίας επί των αντικειµενικών αξιών των ακινήτων Φόρος εισοδήµατος 29% το 2006, 25% το 2007 Συµπληρωµατικός φόρος 3% επί των εσόδων από ενοίκια 9-11% φόρος µεταβίβασης ακινήτων ή 1% ειδικό τέλος συναλλαγής (όπως εφαρµόζονται) Τέλη υποθηκοφυλακείου 3,6% τέλη χαρτοσήµου (διαπραγµατεύσιµο µε τους µισθωτές) Φ.Π.Α. 19% (για κτίρια µε άδεια οικοδοµής εκδοθείσα µετά την ) Φορολογία Α.Ε.Ε.Α.Π. Απαλλαγή από φόρο µεγάλης ακίνητης περιουσίας Απαλλαγή από φόρο εισοδήµατος 0,3% φόρος επί της µέσης εκτιµηθείσας αξίας των επενδυτικών περιουσιακών στοιχείων (συµπεριλαµβανοµένων των διαθέσιµων κεφαλαίων) Απαλλαγήαπότοσυµπληρωµατικό φόρο ενοικίου Απαλλαγή από φόρο µεταβίβασης ακινήτων (9-11%) ή ειδικό τέλος συναλλαγής (1%) (όπως εφαρµόζονται) Μειωµένα τέλη υποθηκοφυλακείου 3,6% τέλη χαρτοσήµου (διαπραγµατεύσιµο µε τους µισθωτές) Πιθανή επιβολή Φ.Π.Α 19% (µόνο για κτίρια µε άδεια οικοδοµής εκδοθείσα µετά την ) Μεγιστοποίηση των διαθέσιµων χρηµατοροών για διανοµή στους µετόχους Απαλλαγή παρακράτησης φόρου επί των µερισµάτων Σηµείωση: εν είναι σαφές αν η Εταιρία θα υπαχθεί στο νεοεισαχθέν καθεστώς του φόρου αυτοµάτου υπερτιµήµατος, το οποίο καταλαµβάνει τις πωλήσεις ακινήτων µετά την 1η Ιανουαρίου Η Εταιρία έχει υποβάλει σχετικό ερώτηµα στο Υπουργείο Οικονοµικών για την αποσαφήνιση του ζητήµατος και σύµφωνα µε γνωµοδότηση του νοµικού συµβούλου της ειδικού επί φορολογικών θεµάτων δε θα πρέπει να υπαχθεί. 18

19 5. Στρατηγική Συνεργασία µε τονόµιλο Eurobank ΗΤράπεζαEFG Eurobank Ergasias είναι ένα χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα που συγκαταλέγεται σταθερά µεταξύ των εταιρειών µε τη µεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση στο Χ.Α.. Ησύµβαση παροχής συµβουλευτικών και διοικητικών υπηρεσιών παρέχει στην Εταιρία πρόσβαση σε εξειδικευµένες γνώσεις σχετικά µε τον κλάδο ακινήτων και σε εκτενείς υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης Το δικαίωµα πρώτης προσφοράς εξασφαλίζει στην Εταιρεία ευκαιρίες ανάπτυξης και αµβλύνει τους κινδύνους σύγκρουσης συµφερόντων Η εκπροσώπηση της Τράπεζας στο ιοικητικό Συµβούλιο και στην Επενδυτική Επιτροπή, παρέχει µια επιπλέον πηγή εξειδικευµένων γνώσεων στην Εταιρία Εκπροσώπηση στο ιοικητικό Συµβούλιο και την Επενδυτική Επιτροπή Στρατηγική συνεργασία µε τονµεγαλύτερο µισθωτή Πρόσβαση σε εξειδικευµένες γνώσεις και επενδυτικές ευκαιρίες µέσω του οµίλου Eurobank και στρατηγική συνεργασία µε τονβασικόµισθωτή 19

20 6. Έµπειρη ιοικητική Μονάδα Θέση Προϋπηρεσία Κος Ν. Γαλέτας Εκτελεστικό µέλος του.σ. Γενικός ιευθυντής και µέλος της Επενδυτικής Επιτροπής Γενικός ιευθυντής της ΕΤΕΒΑ και Σύµβουλος ιοίκησης της Εταιρείας Κος Γ. Χρυσικός Κος Α. Καρυτινός Κος. Ράπτης Κος Λ. Αναγνωστόπουλος ιευθυντής Επενδύσεων Εκτελεστικό µέλος του.σ. και µέλος της Επενδυτικής Επιτροπής Μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής Μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής Πρώην ιευθύνων Σύµβουλος της DTZ Ελλάς Α.Ε. Πρώην ιευθύνων Σύµβουλος της Εταιρείας. Επίσης, Αναπληρωτής Γενικός ιευθυντής της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias και επικεφαλής του Τοµέα Real Estate Director - Deutsche Bank Real Estate Opportunity Funds Εκπρόσωπος της Lamda Development S.A., και πρώην ιευθύνων Σύµβουλος και µέλος του.σ. της προαναφερθείσας Εταιρείας (1) National investment bank for industrial Development, acquired by National Bank of Greece 20

21 ΗΣτρατηγικήµας

22 ΗΣτρατηγικήµας ιαχείριση Χαρτοφυλακίου Επιλεκτικές Αποκτήσεις Ακινήτων Ισχυρές και Μακροχρόνιες Σχέσεις µε τους Μισθωτές ιαχείριση Ενεργητικού Μεγιστοποίηση ποσοστού πληρότητας Στρατηγική Συνεργασία µε τηeurobank Ποιοτικά Ακίνητα, Υφιστάµενοι Μισθωτές, Ελκυστικές Αποδόσεις Εστίαση σε χώρους γραφείων, καταστηµάτων και logistics Μερισµατική Απόδοση Εξειδικευµένες Γνώσεις και ιαθέσιµοι Πόροι Πρόσβαση σε Επενδυτικές Ευκαιρίες Σταθερό, Εισόδηµα µε Φορολογικά Πλεονεκτήµατα Ποσοστό ιανοµής Μερίσµατος άνω του 85-90% των διανεµητέων κερδών 22

23 Επενδυτικά Κριτήρια Ακίνητα σε κύριες αστικές περιοχές ή σε κύριους διαµετακοµιστικούς κόµβους Ελκυστικές αποδόσεις σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά κινδύνου του ακινήτου Εκµισθωµένα ακίνητα από ισχυρούς, χαµηλού ρίσκου µισθωτές Αξιοποίηση υφιστάµενων συνεργασιών µε βασικούςµισθωτές Αξιοποίηση επενδυτικών ευκαιριών προερχόµενων από την στρατηγική συνεργασία µας µε τονόµιλο Eurobank EFG (συµπ. της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης λόγω της επέκτασης του Οµίλου (και του τοµέα real estate) στην περιοχή. Η Εταιρεία έχει ήδη επενδύσει περίπου τα µισά από τα αντληθέντα κεφάλαια κατά την εισαγωγή των µετοχών της στο Χ.Α., µε µέση απόδοση 7,9% Επί του παρόντος, η Εταιρεία είναι σε µη-δεσµευτικές διαπραγµατεύσεις για την απόκτηση 10 ακινήτων, κυρίως γραφεία και εµπορικά καταστήµατα, συνολικής αξίας περίπου 173 εκατ. 23

24 Το χαρτοφυλάκιο µας

25 Portfolio Summary Γραφεία Εµπορικά Καταστήµατα Logistics / Λοιπά (1) Σύνολο Συνολική Εκµισθώσιµη Επιφάνεια (τ.µ) Ετησιοποιηµένα Μισθώµατα (2) ( /m) Εκτιµηθείσα Αξία (3) ( m) 17,1 4,2 4,3 25,6 215,8 56,6 53,9 326,3 Απόδοση (4) (%) 8,0% 7,4% 8,7% 8,0% Ισχύουσα Απόδοση Αγοράς (%) 7,0% 6,3% 8,4% (1) Τα Λοιπά περιέχουν πρατήρια καυσίµων και θέσεις parking. Τα logistics αποτελούν το 87,5% των µισθωµάτων της εν λόγω κατηγορίας. Ηαπόδοσητωνlogistics ανέρχεται σε 8,9%. (2) Ετησιοποιηµένα Μισθώµατα µε βάσητην30/06/2006. Τα ετησιοποιηµένα µισθώµατα άνευ χαρτοσήµου την είναι το αποτέλεσµα του πολλαπλασιασµού του µηνιαίου µισθώµατος ανά ακίνητο την 30/06/2006 επί δώδεκα (12) µήνες, χωρίς αναπροσαρµογή βάσει ΤΚ, ενώ έχουν ληφθεί υπόψη τα µισθώµατα των ακινήτων της Νέας Ιωνίας και του Μοσχάτου µε τηνπαραδοχήέναρξηςµίσθωσης από 1/1/2006. (3) Με βάση την αποτίµηση από το Σ.Ο.Ε. την 30/06/2006, αναπροσαρµοσµένο µε την αγορά και τις εργασίες του ακινήτου στο Μοσχάτο και τις εργασίας στο ακίνητο της Νέας Ιωνίας. Σύµφωνα µε τον. 2778/1999, τα ακίνητα αποτιµώνται δύο φορές το χρόνο από το Σ.Ο.Ε. 25

26 Γεωγραφική Παρουσία Γεωγραφική Παρουσία στην Ελλάδα ιασπορά στην περιοχή των Αθηνών Αρ. Ακινήτων: 8 % Συνολικής Αξίας: 14,9% Αρ. Ακινήτων: 4 % Συνολικής Αξίας: 17,5% Ξάνθη Θεσσαλονίκη Νέα Ιωνία Μαρούσι Ιωάννινα Βόλος Κέντρο Καλλιθέα & Μοσχάτο Αγρίνιο Πάτρα Θήβα Αθήνα Χαλκίδα Αρ. Ακινήτων: 2 % Συνολικής Αξίας: 9,4% Άλιµος Αρ. Ακινήτων: 7 % Συνολικής Αξίας: 27,0% # of Properties: 1 % of Total Market Value: 13.0% 26

27 ιασπορά Χαρτοφυλακίου ιάρθρωση Χαρτοφυλακίου (Αξία) (1) ιάρθρωση Χαρτοφυλακίου (Επιφάνεια) Αρ. Ακινήτων Συνολική Αξία: 326,3 εκατ < 2 εκατ 2-5 εκατ 5-15 εκατ > 15 εκατ 6 10 Αριθµός Ακινήτων Συνολική Επιφάνεια: τ.µ <1,000 τ.µ. 1-5,000 τ.µ. 5-10,000 τ.µ. > 10,000 τ.µ. 4 8 Logistics & Λοιπά 16,5% (2) Logistics & Λοιπά 29,7% (2) Καταστήµατα 17,4% Γραφεία 66,1% Καταστήµατα 7,6% Γραφεία 62,7% (1) Αξία: βάσει της αποτίµησης από το Σ.Ο.Ε. την 30/06/2006, αναπροσαρµοσµένη για τις αξίες στο ακίνητο στο Μοσχάτο και την απόκτηση των τριών ακινήτων στη Νέα Ιωνία (φάση β). (2) Τα λοιπά περιέχουν πρατήριο βενζίνης και θέσεις στάθµευσης. 27

28 Ελκυστικά εδοµένα Μισθώσεων Συνήθης διάρκεια µισθώσεων 12 χρόνια Μέση σταθµισµένη υπολειπόµενη διάρκεια µισθώσεων 10,8 χρόνια Υπογεγραµµένες συµβάσεις µε αρκετούςµισθωτές, στις οποίες παραιτούνται του δικαιώµατός τους για τερµατισµό τηςµίσθωσης προς της λήξης της 64% των µισθώσεων, είναι «εγγυηµένες» σύµφωνα µε ταανωτέρω Όλοι οι µισθωτές είναι υπεύθυνοι για το κόστος συντήρησης 45% (1) είναι υπεύθυνοι για το κόστος ασφάλισης Μισθώµατα που λήγουν (ανά έτος) Αναπροσαρµογή µισθωµάτων % Μισθωµάτων (2) 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 36,05% 32,8% 14,27% 7,41% 3,58% 5,72% 0,16% 0% CPI + 1.0% 28,3% CPI + 0.5% 7,0% CPI + 2.0% (3) 0,9% CPI 63,9% (1) Βάσει αριθµού συµβάσεων την 30/06/06. (2) Ετησιοποιηµένα Μισθώµατα µε βάσητην Τα ετησιοποιηµένα µισθώµατα άνευ χαρτοσήµου την είναι το αποτέλεσµα του πολλαπλασιασµού του µηνιαίου µισθώµατος ανά ακίνητο την επί δώδεκα (12) µήνες, χωρίς αναπροσαρµογή βάσει ΤΚ, ενώ έχουν ληφθεί υπόψη τα µισθώµατα των ακινήτων της Νέας Ιωνίας και του Μοσχάτου µε τηνπαραδοχήέναρξηςµίσθωσης από 1/1/

29 Νέες Επενδύσεις

30 Ακίνητο γραφείο στη περιοχή του Μοσχάτου Γενικές Πληροφορίες Τύπος ακινήτου: Γραφεία Συνολική επιφάνεια: µ2 Αξία κτήσης: 10,19 εκατ. Εκτιµηθείσα Αξία (ΣΟΕ): 10,20 εκατ. Περαιτέρω Εργασίες: 3,5 εκατ. Επένδυση Μισθωτή: περίπου 2,5 εκατ. Λεπτοµέρειες Μίσθωσης Μισθωτής: Όµιλος Eurobank EFG ιάρκεια: 15 χρόνια Εγγυηµένη µίσθωση: 15 χρόνια Αρχική απόδοση: 8,06% IRR: 9,60% 30

31 Συγκρότηµα γραφείωνστηνέαιωνία(β φάση) Τύπος ακινήτου: Επιφάνεια ανά τύπο: Συνολική επιφάνεια: Θέσεις Στάθµευσης: Αξία κτήσης: Εκτιµηθείσα Αξία (ΣΟΕ): Περαιτέρω εργασίες: Γενικές Πληροφορίες Γραφεία Συνεδριακό Κέντρο µ µ µ ,00εκατ. 27,35εκατ. περίπου 1,2εκατ. Κατάστηµα 217 µ2 Λεπτοµέρειες Μίσθωσης Μισθωτής: Eurobank Singular Υπό διαπραγµάτευση ιάρκεια: 20 χρόνια 8 χρόνια 12 χρόνια Εγγυηµένη Μίσθωση: Ετήσιο Ενοίκιο Ετήσια Αναπροσαρµογή: 20 χρόνια Τ.Κ. Μ/ 1,42εκατ.Τ.Κ. Υπό διαπραγµάτευση Τ.Κ. Αρχική Απόδοση: 7,79% - 7,86% 31

32 Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες

33 Πρόσφατες Ενέργειες Αναδιάρθρωσης εκ. 04 Μεταβίβαση του κλάδου εκτιµήσεων και µεσιτείας έναντι 6 εκ. εκ. 04 Πρόωρη διακοπή συµβολαίου ανταλλαγής επιτοκίων, µε ζηµία 2,7 εκ. Ιουλ. 05 Πώληση της κατά 50% συµµετοχής στην Κοινοπραξία Zήνων Ακίνητα, µε (λογιστική non cash) ζηµία 3,5 εκ. Ιουλ. 05 Πώληση λοιπών συµµετοχών έναντι 1,5 εκ. Αυγ. 05 Συγχώνευση δι απορροφήσεως της κατά 100% θυγατρικής ΕΛ ΕΠΑ Α.Ε, ηοποία δεν επηρέασε τα ενοποιηµένα µεγέθη βάσει.π.χ.π Αυγ. 05 Ολοκλήρωση Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου µε άντληση 160 εκ. περίπου Αυγ. 05 Σηµαντική µείωση τραπεζικού δανεισµού κατά 111 εκ. µέσω των εσόδων της αύξησης κεφαλαίου Σεπ. 05 Μετατροπή σε Α.Ε.Ε.Α.Π, µε αποτέλεσµα την θετική αναγνώριση αναβαλλόµενης φορολογικής υποχρέωσης, ύψους 10,9 εκ. (.Π.Χ.Π) Σεπ. 05 Το ιοικητικό Συµβούλιο της Κεφαλαιαγοράς και της Νοµαρχίας Αθηνών ενέκριναν την αίτηση της Εταιρείας για µετατροπή της σε Α.Ε.Ε.Α.Π. Μαρ. 06 Το ιοικητικό Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου Αθηνών ενέκρινε την αίτηση της Εταιρείας σχετικά µε την εισαγωγή των µετοχών της στην κατηγορίας Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Απρ. 06 Tο ιοικητικό Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου Αθηνών ενέκρινε την εισαγωγή κοινών ονοµαστικών µετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α., αφού διαπίστωσε ότι οι µετοχές της Εταιρείας πληρούν το κριτήριο της επαρκούς διασποράς. 33

34 Βασικά Χρηµατοοικονοµικά Μεγέθη.Π.Χ.Π ( ) Κέρδη προ φόρων Κέρδη προ φόρων και αναπροσαρµογής (σε χιλιάδες ) µήνες - Σεπτ '05 9 µήνες - Σεπτ '06 (+0.4%) (σε χιλιάδες ) (+55%) µήνες - Σεπτ '05 9 µήνες - Σεπτ '06 Πηγή: Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της Eurobank Properties την 30/06/

35 Βασικά Χρηµατοοικονοµικά Μεγέθη.Π.Χ.Π. ( ) συν. Έσοδα µισθωµάτων (1) EBITDA (2) (σε χιλιάδες ) (+25%) (σε χιλιάσες ) (+36%) 0 9 µήνες - Σεπτ '05 9 µήνες - Σεπτ '06 FFO (2) NAV (3) 0 9 µήνες - Σεπτ '05 9 µήνες - Σεπτ '06 Αναπροσαρµοσµένο EBITDA για αξία επενδύσεων και µη επ αναλαµβανόµενα στοιχεία (σε χιλιάδες ) Σεπτ '05 Σεπτ '06 εκ '05 Σεπτ '06 (1) Το 2006, τα έσοδα από ενοίκια αυξήθηκαν κατά 3.089, εκ των οποίων αφορά σε έσοδα από µισθώµατα νέων επενδύσεων και 407 αφορά στην αναπροσαρµογή των υφισταµένων ενοικίων µε το.τ.κ. πλέον έως και 2%. (2) Βλέπε συνηµµένο υπολογισµό τωνebitda and FFO (3) NAV: καθαρή θέση + αναβαλλόµενο έσοδο + Καθαρά έσοδα από IPO + αναπροσαρµογή των ιδιοχρησιµοποιούµενων και υπό κατασκευή κτιρίων. Πηγή: Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της Eurobank Properties την 30/09/2006. (+125%) (+32%) (σε χιλιάδες )

36 Εξέλιξη ιαµόρφωσης Εσωτερικής Αξίας NAV (σε χιλιάδες ) NAV/µετοχή NAV/µετοχή Εµπορική Αξία Ακινήτων και Λοιπών Στοιχείων άνεια, Λοιπές Υποχρεώσεις και Προσαρµογές NAV εκ '05 Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου Αύξηση NAV NAV Σεπτ '06 Σηµείωση: Ο υπολογισµός της NAV περιλαµβάνει έσοδα από IPO ύψους Πηγή: Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της Eurobank Properties την 30/09/

37 Συµπεράσµατα

38 Σύνοψη Επενδυτικής Πρότασης Η Ελλάδα θεωρείται ότι διαθέτει µία εκ των πλέον ελκυστικών αγορών ακινήτων στην Ευρώπη Η Eurobank Properties διαθέτει ένα από τα πιο ποιοτικά χαρτοφυλάκια εµπορικών ακινήτων στην Ελλάδα µε σηµαντικά περιθώρια ανάπτυξης Ισχυρή οµάδα µισθωτών απαρτιζόµενη από blue-chip εταιρείες Ευνοϊκότερο φορολογικό καθεστώς Στρατηγική συνεργασία µε τηeurobank, προσφέροντας ευκαιρίες ανάπτυξης Ικανή και έµπειρη οµάδα διοίκησης µε µοναδική γνώση της ελληνικής αγοράς ακινήτων 38

39 Παράρτηµα

40 EBITDA και FFO ( ) EBITDA from Continuing Operations Deviation Profit Plus: Depreciation of property, plant and equipment Plus: Finance costs Plus: Income tax expense EBITDA Plus: Other expenses (non-recurring portion) Less: Other income (non-recurring portion) Less: Net gain from fair value adjustment on investment property Adjusted EBITDA ,3% Funds from Operations (FFO) Deviation Profit Plus: Depreciation of property, plant and equipment Plus: Total non-recurring items Less: Net gain from fair value adjustment on investment property Funds from operations ,2% Σηµείωση: Η πληροφόρηση παρέχεται από τη ιοίκηση της Εταιρίας και βασίζεται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Eurobank Properties για την περίοδο που έληξε την 30/9/

41 Κατάσταση αποτελεσµάτων ( ΠΧΠ) (amounts in thousands) Period ended 30 September Revenue Net gain from fair value adjustment on investment property Gain on sale of investment property 0 15 Repair and maintenance costs Advisory Fee Other direct property relating expenses Employee benefit expense Depreciation of property, plant and equipment Interest income Other income Other expenses Operating profit Finance costs Profit before income tax Income tax expense Profit for the period Source: Interim financial statements of Eurobank Properties as of 30/09/

42 Ισολογισµός ( ΠΧΠ) (amounts in thousands) 30 September December 2005 Assets Non-current assets Investment property Property, plant and equipment Other non-current assets Current assets Trade and other receivables Cash and cash equivalents Total assets Equity and liabilities Capital and reserves Share capital Share premium Other reserves Retained earnings Total equity Deferred income Non-current liabilities Borrowings, including finance leases Current liabilities Trade and other payables Dividends payable Current income tax liabilities Borrowings, including finance leases Total liabilities Total equity and liabilities Source: Interim financial statements of Eurobank Properties as of 30/09/

Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Ιούνιος 2010

Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Ιούνιος 2010 Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Ιούνιος 2010 Agenda 1. Επισκόπηση της Εταιρίας 2. Χαρτοφυλάκιο Ακινήτων 3. Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες 2 Η Μεγαλύτερη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης

Διαβάστε περισσότερα

Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Σεπτέμβριος 2009

Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Σεπτέμβριος 2009 Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Σεπτέμβριος 2009 Agenda 1. Επισκόπηση της Εταιρίας 2. Χαρτοφυλάκιο Ακινήτων 3. Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες 2 Η Μεγαλύτερη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης

Διαβάστε περισσότερα

Ικανή Ομάδα Διοίκησης

Ικανή Ομάδα Διοίκησης Ικανή Ομάδα Διοίκησης ΑΕΕΑΠ: Ένα σταθερό & διαφανές πλαίσιο λειτουργίας Αξιόπιστες λειτουργικές επιδόσεις Υψηλής ποιότητας μετοχική σύνθεση Υψηλής ποιότητας χαρτοφυλάκιο ακινήτων 1 Ικανή Ομάδα Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με την παρούσα δίδεται ειδοποίηση ότι την Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2010 και ώρα 4.00μ.μ. θα γίνει στο ξενοδοχείο Hilton Park στη Λευκωσία, Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Χαρτοφυλακίου 30.09.2007

Παρουσίαση Χαρτοφυλακίου 30.09.2007 Παρουσίαση Χαρτοφυλακίου 30.09.2007 ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ Ή ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η παρουσίαση έχει συνταχθεί από τη Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ(η«Εταιρεία»).

Η παρουσίαση έχει συνταχθεί από τη Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ(η«Εταιρεία»). 1 Τακτική Γενική Συνέλευση 22/3/17 ήλωση Αποποίησης Ευθύνης Η παρουσίαση έχει συνταχθεί από τη Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ(η«Εταιρεία»). Η πληροφόρηση που εμπεριέχεται σε αυτή την παρουσίαση δεν έχει ελεγχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ALUBUILD SRL SCG DOO

ALUBUILD SRL SCG DOO 2008 ALUBUILD SRL --------------------------------------------------------------------------------------- 3 SCG DOO ---------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ALUBUILD SRL SCG DOO

ALUBUILD SRL SCG DOO 2009 ALUBUILD SRL --------------------------------------------------------------------------------------- 3 SCG DOO ---------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

( million) ( million)

( million) ( million) Πορτογαλία, Μάιος 2015 H Sonae Sierra καταγράφει Καθαρά Κέρδη 12,6 εκατ. κατά το πρώτο τρίµηνο του 2015 Οι πωλήσεις των καταστηµάτων διατηρούν την τάση ανάπτυξης Τα άµεσα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 14,5

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 1 -

ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 1 - ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά μετοχή (NAV/share) προ αναβαλλόμενης φορολογίας: ετήσια μείωση 2% σε 19,97 Έσοδα:

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Ετησίων Αποτελεσμάτων FY 2008. Ένωση Θεσμικών Επενδυτών @ 15.04.09

Παρουσίαση Ετησίων Αποτελεσμάτων FY 2008. Ένωση Θεσμικών Επενδυτών @ 15.04.09 Παρουσίαση Ετησίων Αποτελεσμάτων FY 2008 Ένωση Θεσμικών Επενδυτών @ 15.04.09 Περιεχόμενα 2 Ενέργειες 2008 Ανασκόπηση Χαρτοφυλακίου Ακινήτων Οικονομική Επισκόπηση Στοιχεία Μετοχής Ενέργειες 2008 3 Επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Eurobank Properties Α.Ε.Ε.Α.Π.

Eurobank Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. Eurobank Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. Τακτική Γενική Συνέλευση Αθήνα 13 Μαρτίου 2008 1. Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Έσοδα από μισθώματα (1) Καθαρό Κέρδος από Αναπροσαρμογή Ακινήτων σε Εύλογη

Διαβάστε περισσότερα

( million) ( million)

( million) ( million) Πορτογαλία, Αύγουστος 2015 Η Sonae Sierra κατέγραψε Συνολικά Καθαρά Κέρδη 79,3 εκατ. για το πρώτο εξάµηνο του 2015 Τα Άµεσα Κέρδη ανέρχονται στα 26,8 εκατ. Τα EBIT ανήλθαν στα 50,1 εκατ. Η Καθαρή Αξία

Διαβάστε περισσότερα

βρίσκονται σε εξέλιξη και αφορούν στα εγκαίνια τριών νέων εµπορικών κέντρων το τρέχον έτος». Απόρροια του κλίµατος λιτότητας που επικρατεί στην Πορτογ

βρίσκονται σε εξέλιξη και αφορούν στα εγκαίνια τριών νέων εµπορικών κέντρων το τρέχον έτος». Απόρροια του κλίµατος λιτότητας που επικρατεί στην Πορτογ Μάια, Πορτογαλία, 8 Μαΐου 2013 Η Sonae Sierra κατέγραψε Συνολικά Καθαρά Κέρδη ύψους 12,5 εκατ. το πρώτο τρίµηνο του 2013 Τα άµεσα κέρδη ανήλθαν σε 15 εκατοµµύρια Τα EBITDA της εταιρείας έφτασαν σε 28,8

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιημένος και εταιρικός ισολογισμός Ενοποιημένη και Εταιρική κατάσταση συνολικών εσόδων...5

Ενοποιημένος και εταιρικός ισολογισμός Ενοποιημένη και Εταιρική κατάσταση συνολικών εσόδων...5 Eurobank Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 Περιεχόμενα σελίδα Ενοποιημένος και εταιρικός ισολογισμός...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηµατιστήρια:

Ελληνικά Χρηµατιστήρια: Παρουσίαση στην Ένωση Θεσµικών Επενδυτών 2 Φεβρουαρίου 2005 Ελληνικά Χρηµατιστήρια: Μείωση κόστους, Βελτίωση αποτελεσµάτων Περιεχόµενα Εισαγωγή 3-7 Η Αγορά 8-11 Στρατηγική 12-17 17 Οικονοµικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Αθήνα, 19 Μαΐου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Με βάση τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π) Καθαρά κέρδη 108,5εκ. (+35,2%) Συνολικά Έσοδα 428εκ. (+24,5%) Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δρ. ΑΘΙΑΝΟΣ Καθηγητής ΣΕΡΡΕΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας

Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας Σηµαντική Βελτίωση του Λειτουργικού Αποτελέσµατος ιατήρηση Ισχυρών Χρηµατοοικονοµικών εικτών Σηµαντική περαιτέρω βελτίωση του λειτουργικού αποτελέσµατος

Διαβάστε περισσότερα

Η Sonae Sierra κατέγραψε αύξηση των Καθαρών Κερδών της κατά 31%, τα οποία ανήλθαν σε 16,6 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2016

Η Sonae Sierra κατέγραψε αύξηση των Καθαρών Κερδών της κατά 31%, τα οποία ανήλθαν σε 16,6 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2016 Η Sonae Sierra κατέγραψε αύξηση των Καθαρών Κερδών της κατά 31%, τα οποία ανήλθαν σε 16,6 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2016 Οι ευρωπαϊκές πωλήσεις και μισθώσεις καταστημάτων διατηρούν θετικές επιδόσεις Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2/2/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2/2/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Απώλειες στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 721,93 µονάδες, σηµειώνοντας πτώση 1,59%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 144,92 εκατ. εκ των οποίων 21,52 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

υποχώρηση της τάξης του 16% σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του περασµένου έτους. Τα Άµεσα Κέρδη συνεχίζουν να επηρεάζονται από τη διάθεση περιουσι

υποχώρηση της τάξης του 16% σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του περασµένου έτους. Τα Άµεσα Κέρδη συνεχίζουν να επηρεάζονται από τη διάθεση περιουσι Maia - Πορτογαλία, 12 Νοεµβρίου 2014 H Sonae Sierra καταγράφει Καθαρά Κέρδη 59.8 εκατ. στους πρώτους εννέα µήνες του 2014 Οι πωλήσεις των καταστηµάτων παραµένουν σε ανοδική πορεία Το EBITDA ανήλθε στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

Η Sonae Sierra καταγράφει Συνολικά Καθαρά Κέρδη 142 εκατ. για το 2015

Η Sonae Sierra καταγράφει Συνολικά Καθαρά Κέρδη 142 εκατ. για το 2015 16 Μαρτίου 2016 Η Sonae Sierra καταγράφει Συνολικά Καθαρά Κέρδη 142 εκατ. για το 2015 Τα Καθαρά Κέρδη αυξήθηκαν κατά 47% σε ετήσια βάση Τα Άμεσα Καθαρά Κέρδη ανήλθαν σε 61 εκατ. Τα EBIT ανήλθαν σε 105

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έτους 2006

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έτους 2006 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε. Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έτους 2006 Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2007 1 Πίνακας Περιεχομένων Ενότητα 1 Συνοπτική Απεικόνιση και Επενδυτική Πρόταση 3

Διαβάστε περισσότερα

A Presentation of Agency Services

A Presentation of Agency Services A Presentation of Agency Services Η ΑΓΟΡΑ ΕΠΕΝ ΥΣΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Η Ελλάδα ώς προορισµός εγκατάστασης επιχειρήσεων Σύµφωνα µε έρευνα της Cushman & Wakefield, που δηµοσιεύτηκε τον Οκτώβριο 2005, η Αθήνα βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Έξοδα συναλλαγών Καθαρή αξία ενεργητικού (NAV) ανά µετοχή (σε )

Έξοδα συναλλαγών Καθαρή αξία ενεργητικού (NAV) ανά µετοχή (σε ) Μάια, Πορτογαλία, 7 Νοεµβρίου 2013 H Sonae Sierra καταγράφει καθαρά κέρδη 5,1 εκατ. για το πρώτο εννεάµηνο του 2013 Τα άµεσα κέρδη ανήλθαν στα 42,7 εκατ. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2003

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου, 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Καθαρά κέρδη 273 εκατ. (+39%) Μέρισµα ανά µετοχή 0,60 (απόδοση 3,9% 1 ) Ενίσχυση της Θέσης της Τράπεζας στην Ελλάδα και τη ΝΑ Ευρώπη ----------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004 Αθήνα, 5 Αυγούστου, 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004 υναµική αύξηση χορηγήσεων κατά 25% 1 είκτης Κόστους / Εσόδων στο 49% Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 54% σε 179 εκ. Το Α Εξάµηνο του 2004 η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Κέρδη 85,1 εκατ. µετά από φόρους πέτυχε η GENIKI Bank στο εννεάµηνο του 2014, έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. του Οµίλου ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε. µε διακριτικό τίτλο ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. του Οµίλου ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε. µε διακριτικό τίτλο ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. του Οµίλου ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε. µε διακριτικό τίτλο ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. για τη Χρήση 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Εννεαµήνου Αθήνα 27 Οκτωβρίου 2004

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Εννεαµήνου Αθήνα 27 Οκτωβρίου 2004 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2004 Αθήνα 27 Οκτωβρίου 2004 Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Νέο περιβάλλον οικονοµικής πολιτικής Ιδιωτικοποιήσεις Άµεσες ξένες επενδύσεις Φορολογία εταιρικών κερδών Φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

Η Sonae Sierra κατέγραψε 13,2 εκατ. Καθαρά Κέρδη στο πρώτο εξάµηνο του 2011

Η Sonae Sierra κατέγραψε 13,2 εκατ. Καθαρά Κέρδη στο πρώτο εξάµηνο του 2011 Μάια, Πορτογαλία, 3 Αυγούστου 2011 Η Sonae Sierra κατέγραψε 13,2 εκατ. Καθαρά Κέρδη στο πρώτο εξάµηνο του 2011 Το άµεσο κέρδος παρουσίασε αύξηση 1% παρά την πώληση περιουσιακών στοιχείων και την αρχική

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 9 Ιουνίου, 2008, σύµφωνα µε το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις και Αποτελέσµατα της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Alpha Bank της (άρθρο 278 του Κανονισµού του Χ.Α.

Αποφάσεις και Αποτελέσµατα της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Alpha Bank της (άρθρο 278 του Κανονισµού του Χ.Α. Αποφάσεις και Αποτελέσµατα της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Alpha Bank της 3.4.2008 (άρθρο 278 του Κανονισµού του Χ.Α.) Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Bank που πραγµατοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. Περιεχόμενα

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. Περιεχόμενα Eurobank Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Περιεχόμενα σελίδες EΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση. Λευκωσία, 18 Ιουλίου 2007

Ανακοίνωση. Λευκωσία, 18 Ιουλίου 2007 Ανακοίνωση ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2007 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΩΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 2006/2007 (SHARE OPTIONS 2006/2007) Λευκωσία, 18 Ιουλίου 2007 Το Συγκρότηµα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα /3/2015

Αποτελέσµατα /3/2015 Αποτελέσµατα 214 31/3/215 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 214 Το 214 παρατηρήθηκε βελτίωση οικονοµικών συνθηκών στην Ελλάδα µε ανάπτυξη της οικονοµίας µετά από έξη έτη ύφεσης (27-213 :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2006 Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 15 Ιουνίου, 2009, σύµφωνα µε το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2009

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2009 Αποτελέσματα Εννεαμήνου Καθαρά κέρδη 111εκ. το Γ τρίμηνο, αυξημένα κατά 26,6% έναντι του Β τριμήνου Αύξηση προ προβλέψεων κερδών στο τρίμηνο κατά 6,4% σε 414εκ., ιστορικά τα υψηλότερα σε τριμηνιαία βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσµατα 2002 Αθήνα, 20/2/2003 Από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ανακοινώθηκαν σήµερα τα αποτελέσµατα του 2002, που έχουν ως ακολούθως: Τα προ φόρων κέρδη του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 10 Νοεμβρίου 2016 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016 Θετικά αποτελέσματα λόγω αύξησης παραγωγής και εξαγωγών, παρά τη σημαντική υποχώρηση των διεθνών περιθωρίων διύλισης Οι ισχυρές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Τρίτη 22 Μαΐου 2012, ώρα 12:00 Ξενοδοχείο «Hilton» (Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας, αριθμός 46) Περιεχόμενα 1. Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων... 3 2. Σχέδιο αποφάσεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.ΜΑ.Ε 365/06/Β/86/2

ΑΡ.ΜΑ.Ε 365/06/Β/86/2 Eurobank Properties Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία ΑΡ.ΜΑ.Ε 365/06/Β/86/2 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 15 Μαρτίου 2012 Ώρα 12 μ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 Περί Ανωνύμων

Διαβάστε περισσότερα

απώλειες, ενώ 17 παρέµειναν αµετάβλητες.

απώλειες, ενώ 17 παρέµειναν αµετάβλητες. Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Στις 666,95 µονάδες ολοκλήρωσε τις συναλλαγές του ο Γενικός είκτης του Χ.Α., ενισχυµένος κατά 0,41%, ενώ προηγουµένως είχε καταγράψει και - 1,35%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

14η Ετήσια Γενική Συνέλευση 3

14η Ετήσια Γενική Συνέλευση 3 14 η Ετήσια Γενική Συνέλευση Χαιρετισμός Προέδρου ημητράκης Σταύρου Πρόεδρος ιοικητικού Συμβουλίου ήμητρα Επενδυτική ημόσια Λτδ 14η Ετήσια Γενική Συνέλευση 3 Ημερήσια ιάταξη Κερδοφορία Συγκροτήματος (

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004 Αθήνα, 5 Αυγούστου, 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004 υναµική αύξηση χορηγήσεων κατά 25% 1 είκτης Κόστους / Εσόδων στο 49% Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 54% σε 179 εκ. Το Α Εξάµηνο του 2004 η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕNNEAΜΗΝΟΥ 2010

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕNNEAΜΗΝΟΥ 2010 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕNNEAΜΗΝΟΥ 2010 Αύξηση Οργανικών Κερδών 5% - Ενίσχυση Κεφαλαίων Αθήνα - 26 Νοεµβρίου 2010 ηλώσεις ιοίκησης Παρά τη δύσκολη οικονοµική συγκυρία, η σοβαρή προσπάθεια που καταβάλλεται για σταθεροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ. 4 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ.

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ. 4 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Eurobank Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Περιεχόμενα σελίδες ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 ΙΝΤΕΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 (1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2008) Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 20.5.2008 ΘΕΜΑ 1ο : Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονοµικών Καταστάσεων και των Ετησίων Ενοποιηµένων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013 Εξαγορά του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και της Νέας Proton που ενισχύουν τη στρατηγική θέση της Eurobank στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα. Ενίσχυση της ρευστότητας κατά 4δισ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Αξιότιµοι κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο X Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2005 ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2006

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2006 Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2006 Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 27% σε 489 εκ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 25,8% Ισχυρή ανάπτυξη εργασιών εκτός Ελλάδας (χορηγήσεις +91,4%) Ενίσχυση ιεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ)

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ) 0,40 Κέρδη ανά µετοχή, µετά από φόρους +11,0% 0,36 ΑΥΞΗΣΗ 11,0% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟ 2002 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τα προ φόρων κέρδη του Οµίλου το 2002 διαµορφώθηκαν σε 115,1 εκατ ευρώ, έναντι

Διαβάστε περισσότερα

1 D B? P A? I > J O 0 : P B G H Q K K M N K K K K M N K K Αποσβέσεις 2504, ,90 2,11% 1 D I G A? : = H? η J O 0

1 D B? P A? I > J O 0 : P B G H Q K K M N K K K K M N K K Αποσβέσεις 2504, ,90 2,11% 1 D I G A? : = H? η J O 0 7 S N V U S W 8 O 8 K U S 7 V 7 U T V U T! " # $ % & ' ' ' ( ) * +, - * / - 0 * /, - / 1 + 1 2 + 1 2 (, - 3 4 5 2 (, 2 7 7 8 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση οικονοµικών αποτελεσµάτων 2006. 29 Μαΐου 2007 1

Παρουσίαση οικονοµικών αποτελεσµάτων 2006. 29 Μαΐου 2007 1 Παρουσίαση οικονοµικών αποτελεσµάτων 2006 29 Μαΐου 2007 1 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ποσάσεχιλιάδες 2006 % Μεταβολή 2005 Επενδυτικά ακίνητα 107.452 11,1% 96.691 Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 12.158-5,9% 12.914

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ -ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ -ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ- ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ -ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ- ΘΕΜΑ 1ο Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονοµικών Καταστάσεων και των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2011, που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2013

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2013 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2013 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές Ενοποιημένες και Εταιρικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για τρίμηνο που έληξε 31 Μαρτίου σελίδες.

Συνοπτικές Ενοποιημένες και Εταιρικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για τρίμηνο που έληξε 31 Μαρτίου σελίδες. Eurobank Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 Περιεχόμενα σελίδες Ενοποιημένος και εταιρικός ισολογισμός...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π.

ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π. ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π. Μάιος 2017 Δήλωση αποποίησης ευθύνης Η παρούσα παρουσίαση έχει συνταχθεί από την εταιρεία ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (πρώην MIG Real Estate

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2/3/2012

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2/3/2012 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς εύτερη ανοδική συνεδρίαση στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Το θετικό κλίµα ενισχύθηκε µετά την ανακοίνωση της ISDA πως δεν υπάρχει πιστωτικό γεγονός στην Ελλάδα. Ο Γενικός είκτης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2008

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2008 ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2008 Πωλήσεις: 2.760,2 εκ. ευρώ έναντι 2.375,3 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2007 (αύξηση 16,2%) Κέρδη προ τόκων, φόρων και

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017

Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017 Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017 Καθαρά Κέρδη 37εκ. το Α τρίμηνο 2017, εκ των οποίων 29εκ. από τις διεθνείς δραστηριότητες Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξημένα κατά 9,6% σε ετήσια βάση Νέα μη εξυπηρετούμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Πληροφορίες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Πληροφορίες ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Σεπτεμβρίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 41,9 ΧΛΜ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007 Όθωνος 8, Αθήνα 105 57 www.eurobank.gr, Τηλ.: 210 333 7000 Αρ. Μ.Α.Ε. 6068/06/B/86/07

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις και Αποτελέσµατα Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Alpha Bank της (άρθρο 278 του Κανονισµού του Χ.

Αποφάσεις και Αποτελέσµατα Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Alpha Bank της (άρθρο 278 του Κανονισµού του Χ. Αποφάσεις και Αποτελέσµατα Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Alpha Bank της 18.4.2006 (άρθρο 278 του Κανονισµού του Χ.Α) Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Bank πραγµατοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία Ηγετικού Τραπεζικού Οµίλου µε έδρα τη Κύπρο

ηµιουργία Ηγετικού Τραπεζικού Οµίλου µε έδρα τη Κύπρο ηµιουργία Ηγετικού Τραπεζικού Οµίλου µε έδρα τη Κύπρο Άµεση δηµιουργία αξίας για όλους τους µετόχους µέσω διαφοροποίησης κερδοφορίας και σηµαντικής προοπτικής ανάπτυξης Σεπτέµβριος 2006 υναµικός Συνδυασµός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010 Πωλήσεις: 1.372,4 εκ. ευρώ έναντι 1.462,7 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2009 (µείωση 6,2%) Kέρδη προ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2007 Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006

MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 Προς την ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας Κύριοι Μέτοχοι, Από µέρους του.σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 4 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 5 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 4 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 5 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Eurobank Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Περιεχόμενα σελίδες ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31.03.11 ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ (Σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) ΑΘΗΝΑΙ,11 ΜΑΪΟΥ 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 1 ο Εξάµηνο 2015 Παρατηρείται αυξηµένη αβεβαιότητα σε οικονοµικό και πολιτικό επίπεδο που επηρέασαν αρνητικά τα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007 Αθήνα, 9 Μαΐου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007 Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 30% σε 204εκ. Διεύρυνση Χορηγήσεων Ομίλου κατά 30,3% Υπερδιπλασιασμός Δανείων και Κερδών εκτός Ελλάδος Βελτίωση Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ Σύµφωνα µε το Άρθρο 292, Παράγραφος 4 του Κανονισµού ΧΑΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΕΓΕΘΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2005 Το 2005, όπως η ιοίκηση της Τράπεζας είχε ανακοινώσει και

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ»

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 9ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Εννιαµήνου /11/2014

Αποτελέσµατα Εννιαµήνου /11/2014 Αποτελέσµατα Εννιαµήνου 214 28/11/214 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 9Μ214 Η υλοποίηση του κατασκευαστικού ανεκτέλεστου επιταχύνθηκε στο 3 ο τρίµηνο οδηγώντας σε αυξηµένο κύκλο εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited. Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008

Cytrustees Investment Public Company Limited. Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008 Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008 Περιεχόµενα Συνοπτική κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων εξαµηνίας 2 Σελίδα Συνοπτικός ισολογισµός 3 Συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Οµίλου Εννιαµήνου /11/2013

Αποτελέσµατα Οµίλου Εννιαµήνου /11/2013 Αποτελέσµατα Οµίλου Εννιαµήνου 2013 29/11/2013 Σύνοψη οικονοµικών µεγεθών για το Εννιάµηνο 2013 Τα ενοποιηµένα έσοδατου οµίλου το εννιάµηνο 2013 ανήλθαν σε 884,5εκατ., σηµειώνοντας µια µικρή αύξηση (1,7%)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Εξαμηνιαία Έκθεση Αναφοράς Προόδου* ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε.» ΚΑΙ ΤΟ ΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα εκτίμησης επενδύσεων. Κριτήρια επενδύσεων. Μοντέλα εκτίμησης επενδύσεων

Μοντέλα εκτίμησης επενδύσεων. Κριτήρια επενδύσεων. Μοντέλα εκτίμησης επενδύσεων Μοντέλα εκτίμησης επενδύσεων Κριτήρια επενδύσεων Accounting rate of return Economic Value Added (EVA) Payback Net Present Value (NPV) Internal Rate of Return (IRR) Profitability Index (PI) 2 Μοντέλα εκτίμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ` ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEIΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 3/3/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 3/3/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Απώλειες στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 858,95 µονάδες, σηµειώνοντας πτώση 2,45%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 84,15 εκατ. εκ των οποίων 10,50 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Αθήνα - 27 Μαΐου 2011 Δηλώσεις Διοίκησης «Η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενίσχυσε τον ισολογισμό και βελτίωσε τους δείκτες

Διαβάστε περισσότερα