Αριθμό; 4598 Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθμό; 4598 Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2012"

Transcript

1 Αριθμό; 4598 Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2012 Αριθμός 3895 Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού. Αναφορικό με την Εταιρεία ΑΡΤΟΠΙΝΕΛΙΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ, από τη Λεμεσό, Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, και Αρ. Αίτησης 245/2012. και Αναφορικά με την αίτηση της SUNFRESH BAKERIES LIMITED, από τη Λεμεσό, για τη διάλυση της πιο πάνω Εταιρείας. Δίνεται ειδοποίηση ότι η SUNFHESH BAKERIES LIMITED από τη Λεμεσό, καταχώρισε στις στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού αίτηση, με την οποία εξαιτείται διάταγμα του Δικαστηρίου για τη διάλυση της πιο πάνω Εταιρείας ΑΡΤΟΠΙΝΕΛΙΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ από το Δικαστήριο. Δίνεται επίσης ειδοποίηση ότι η πιο πάνω αίτηση έχει οριστεί για ακρόαση στις και ώρα 8:30 π.μ. και οποιοσδήποτε πιστωτής ή συνεισφορέας της Εταιρείας, επιθυμεί να υποστηρίξει ή να αντικρούσει την έκδοοη οποιουδήποτε διατάγματος με βάση την πιο πάνω αίτηση, μπορεί να εμφανιστεί για το σκοπό αυτό κατά το χρόνο της ακρόασης είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω δικηγόρου. Αντίγραφο της αίτησης θα δοθεί από τους Δικηγόρους των αιτητών, σε οποιοδήποτε πιστωτή ή συνεισφορέα της πιο πάνω Εταιρείας, ο οποίος θα ζητούσε τέτοιο αντίγραφο. ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΤΣΑΛίΔΗΣ, Δ.Ε.Π.Ε., Λεωφ. Ευαγόρου 31, Μέγαρο Ευαγόρας, 4ος όροφος, Γρ , Λευκωσία. Σημ.: Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να εμφανιστεί κατά την ακρόαση της πιο πάνω αίτησης, οφείλει να επιδώσει ή να αποστείλει μέσω Ταχυδρομείου στους δικηγόρους των αιτητών γραπτή ειδοποίηση για την πρόθεση του αυτή. Η ειδοποίηση πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του προσώπου ή σε περίπτωση Οίκου την επωνυμία και τη διεύθυνση του Οίκου ή τους δικηγόρους τους και πρέπει να επιδοθεί ή αποσταλεί μέσω του Ταχυδρομείου έγκαιρα ώστε να παραληφθεί από τους Δικηγόρους των αιτητών όχι αργότερα από τη 1:00 μ.μ. της 24" 5 Σεπτεμβρίου 2012.

2 ΤΜΗΜΑ Β 3246 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 Αριθμός 3896 Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου. Αναφορικά με την εταιρεία G. PAPALLAS & SONS ESTATES LTD, και Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, άρθρα 211 (ε) και 212 {α) και (β), Αρ. Αίτησης 23/2012. και Αναφορικά με την αίτηση των MICHAEL PALMER και CHRISTINE ANNE PALMER, απά την Αγγλία για διάλυση της πιο πάνω αναφερόμενης εταιρείας Δίνεται Ειδοποίηση ότι οι αιτητές MICHAEL PALMER και CHRISTINE ANNE PALMER, καταχώρισαν στις μέσω των δικηγόρων Αντώνης Πασχαλίδης & Σία ΔΕΠΕ από τη Λευκωσία, στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου, αίτηση με την οποία εξαιτείϊαι Διάταγμα του Δικαστηρίου για διάλυση της εταιρείας G. PAPALLAS & SONS ESTATES LTD. Δίνεται επίσης ειδοποίηση ότι η πιο πάνω αίτηση έχει οριστεί για Ακρόαση στις και ώρα 11:00 π.μ. ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου και οποιοσδήποτε πιστωτής ή συνεισφορέας της Εταιρείας επιθυμεί να υποστηρίξει ή να αντικρούσει την έκδοση οποιουδήποτε Διατάγματος με βάση την πιο πάνω αίτηση, μπορεί να εμφανιστεί για το σκοπό αυτό κατά το χρόνο της Ακρόασης είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω δικηγόρου. Αντίγραφο της αίτησης θα δοθεί από τους κ.κ. Αντώνης Πασχαλίδης & Σία ΔΕΠΕ, Δικηγόρους απητών, σε οποιοδήποτε πιστωτή ή συνεισψορέα της πιο πάνω Εταιρείας ο οποίος θα ζητούσε τέτοιο αντίγραφο. ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ, Δικηγόροι αιτητών. Σημ.: Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να εμφανιστεί κατά την Ακρόαση της πιο πάνω αίτησης οφείλει να επιδώσει ή να αποστείλει μέσω του Ταχυδρομείου στους κ.κ. Αντώνης Πασχαλίδης & Σία ΛΕΠΕ, Δικηγόρους αιτητών, Γωνία Λεωφ. Μακαρίου Γ' και Αγίας Ελένης 36, Κτίριο Γαλαξίας, 5 ς όροφος, Γραφείο 502, 1061 Λευκωσία, γραπτή ειδοποίηση για την πρόθεση του αυτή. Η ειδοποίηση πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του προσώπου ή σε περίπτωση Οίκου την επωνυμία και τη διεύθυνση του Οίκου και πρέπει να υπογράφεται από το πρόσωπο ή τον Οίκο ή τους δικηγόρους τους και να επιδοθεί ή αποσταλεί μέσω του Ταχυδρομείου έγκαιρα ώστε να παραληφθεί από τους κ.κ. Αντώνης Πασχαλίδης & Σία ΔΕΠΕ, όχι αργότερα από τη 1 μ.μ. της 2ας Οκτωβρίου Αριθμός 3897 Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού. Δικαιοδοσία Επικυρώσεως Διαθηκών. Αναφορικά με τον περί Επικυρώσεως Διαθηκών (Επανασφράγισκ;) Νόμον, Κεφ. 192, και Αρ. Αίτησης 391/2012. Αναφορικά τον Terence McGeary τέως από τη Λεμεσό και τέως από την Ιρλανδία, αποβιώσαντα. Δίνεται ειδοποίηση ότι στις θα γίνει αίτηση στο ανωτέρω κατονομαζόμενο Πρωτοκολλητείο για την επανασφράγιση του διατάγματος επικύρωσης της διαθήκης του Terence McGeary τέως από τη Λεμεσό και τέως από την Ιρλανδία, αποβιώσαντα που παραχωρήθηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο της Ιρλανδίας στις 26 Οκτωβρίου ΧΑΡΙΣ ΑΓΑΠΙΟΥ, Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος του Εκτελεστή. Αριθμός 3898 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ 2010 Αντίτυπα της έκθεσης 'ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ 2010' στην Ελληνική - Αγνλίκή γλώσσα, πωλούνται από το Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τους κατά τόπους αντιπροσώπους του, προς 6,50 το αντίτυπο.

3 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Αριθμός 3899 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ Συνοπτική Μηνιαία Κατάσταση κατά την 31η ΙουΑιου Χρυσός και απαιτήσει^σε χρυσό Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 0 5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, σχετιζόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ Τ Χρεόγραφα σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ S Χρέος νενικής κυβέρνησης σε ευρώ Απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήματος Στοιχεία υπό τακτοποίηση 2S Λοιπά στοιχεία ενεργητικού '000 ΓύνοΛο Ενεργητικού Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία Υποχρεώσεις σε ευρώ ένανι ι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, σχετιζόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 0 4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 5 Υποχρεώσεις οε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ Γενική κυβέρνηοη Λοιπές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 0 9 Λογαριασμός ειδικών τραβηχτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ Υποχρεώσεις εντός τοιι Ευρωσυστήματος Στοιχεία οπό τακτοποίηση Λοιπές υποχρεώσεις Προβλέψεις Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 5G Κεφάλαιο και αποθεματικά Σύνολβ Παθητικού ώαψορές iron μπορεί να παρουσιαστούν στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσείξτ" f8.sm.372 Α Λ Πανικός Δημητριάδης Διοικητής

4 Β 3248 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 Αριθμός 3900 ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕφ. 113, Άρθρα 201ΙΓ και 365Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΚΟΠΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ μεταξύ της SL- LEASING Ges.m.b.H., υπ' αριθμό εγγραφής g από τη Βιέννη, Αυστρία {η «Αποκτωσα Εταιρεία») και της IBISCU5 TRADING CO. LIMITED υπ' αριθμό εγγραφής HE από τη Λεμεσό, Κύπρος (η «IBISCUS» ή η «Απορροφούμενη Εταιρεία»} Με την παρούσα δημοσίευση το Διοικητικό Συμβούλιο της ibiscus γνωστοποιεί τα ακόλουθα: 1, Συγχώνευση-Σκοπός Η IBISCUS και η Αποκτωσα Εταιρεία προτίθενται να υλοποιήσουν διασυνοριακή συγχώνευση δια απορροφήσεως όπως ερμηνεύεται στην Οδηγία 2005/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005 για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών (η «Οδηγία») και σύμφωνα με τον σχετικό Αυστριακό Νόμο για Συγχωνεύσεις εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, Austrian EU-Merger Act, (ο «Αυστριακός Νόμος») και τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113 (το «Κεφ, 113»), στη βάση της οποίας η IBISCUS θα μεταβιβάσει ΙΌ σύνολο του ενεργητικού και παθητικού της μαζί με όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και ευθύνες, μέσω καθολικής διαδοχής, στην Αποκτωσα Εταιρεία και στη συνέχεια θα διαλυθεί χωρίς εκκαθάριση και θα απορροφηθεί από την Αποκτωσα Εταιρεία (η «Διασυνοριακή Συγχώνευση»). Σκοπός της Διασυνοριακής Συγχώνευσης είναι συγκεκριμένα η απλοποίηση της νομικής δομής και των θεματικών απαιτήσεων, που θα καταλήξουν σε γρηγορότερη διαχείριση και σε μείωση κόστων. Αυτά θα επιτευχθούν, μεταξύ άλλων, μέσω μείωσης των άμεσων αποδοτέων κόστων, απλούστευσης της διαχείρισης και απλούστευσης των εγγράφων και της διαχείρισης εγγράφων. Η παρούσα γνωστοποίηση και ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με το Αρθρο 6 της Οδηγίας και τα άρθρα 201ΙΓ και 365Α του Κεφ. 113 και έχει το ακόλουθο περιεχόμενο ως απαιτείται από τις εν λόγω νομοθετικές διατάξεις. 2. Λεπτομέρειες και αντικείμενο των εγγράφων που κατατίθενται (α) Το έγγραφο που αποτελεί το Κοινό Σχέδιο Διασυνοριακής Συγχώνευσης για τους σκοπούς του Αρθρου 201ΙΒ του Κεφ. 113 (το «Έγγραφο Διασυνοριακής Συγχώνευσης»). (β) Το Έγγραφο Διασυνοριακής Συγχώνευσης περιγράφει τους όρους Διασυνοριακής Συγχώνευσης μεταξύ της Απσκτώσας Εταιρείας και της Απορροφούμενης Εταιρείας.

5 ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Μορφή, επωνυμία και εγγεγραμμένο γραφείο των συγχωνευόμενων εταιρειών (α) (β) Η Αποκτώσα Εταιρεία: SL-LEASING Ges.m.b.H., εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δεόντως εγγεγραμμένη και οργανωμένη σύμφωνα με τους νόμους της Αυστριακής Δημοκρατίας, με εγγεγραμμένο γραφείο στη Βιέννη, 1010 Βιέννη, Wollzeile 16, Αυστρία εγγραφείσα στο Μητρώο Εταιρειών (Firmenbuch) του Εμπορικού Δικαστηρίου της Βιέννης, Αυστρίας με αριθμό εγγραφής g. Η Απορροφούμενη Εταιρεία: IBISCUS TRADING CO. LIMITED, ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δεόντως εγγεγραμμένη και οργανωμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας με αριθμό εγγραφής HE με εγγεγραμμένο γραφείο στη Λεμεσό, Eagle Star House, 1 Q<; όροφος, 35, Θέκλας Λυσιώτη, 3030 Λεμεσός, Κύπρος. Ημερομηνία Καταχώρησης Το Έγγραφο Διασυνοριακής Συγχώνευσης κατατέθηκε στο εγγεγραμμένο γραφείο της IBISCUS στις 08 Αυγούστου, Λεπτομέρειες των Μητρώων όπου καταχωρούνται έγγραφα (α) (β) Για την Αποκτώσα Εταιρεία: Μητρώο Εταιρειών (Firmenbuch) του Εμπορικού Δικαστηρίου της Βιέννης, Αυστρία, Αριθμός Εγγραφής: g. Για την Απορροφούμενη Εταιρεία: Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας KOL Τουρισμού, Λευκωσία, Κύπρος, Αριθμός Μητρώου/Φακέλου: HE Δικαιώματα μετόχων μειοψηφίας και δικαιώματα πιστωτών (α) (β) Ο μόνος μέτοχος της Απορροφούμενης Εταιρείας είναι η IPSO Privatstiftung (Βιέννη, Αυστρία, αριθμός εγγραφής s}. Η Απορροφούμενη Εταιρεία κατέχει 25% και η IPSO Immobilien Beteiligungs GmbH (Βιέννη, Αυστρία, αριθμός εγγραφής ρ} κατέχει 75% στην Αποκτώσα Εταιρεία. Μόνος μέτοχος της IPSO Immobilien Beteiligungs GmbH είναι επίσης η IPSO Privatstiftung. Η IPSO Privatstiftung είναι επομένως ο μόνος μέτοχος της IBISCUS και (έμμεσα) της Αποκτώσας Εταιρείας. Αρα, δικαιώματα μετόχων μειοψηφίας οποιασδήποτε από τις συγχωνευόμενες εταιρείες δεν προκύπτουν και δεν θα προκύψουν κατά τη διαδικασία της Διασυνοριακής Συγχώνευσης, ϊο Έγγραφο Διασυνοριακής Συγχώνευσης προνοεί ρητά ότι ως αποτέλεσμα της Διασυνοριακής Συγχώνευσης η Αποκτώσα Εταιρεία θα είναι ο καθολικός

6 3250 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 διάδοχος της Απορροφούμενης Εταιρείας η οποία θα διαλυθεί χωρίς εκκαθάριση. Οι πιστωτές της Απορροφούμενης Εταιρείας θα καταστούν πιστωτές της Αποκτώσας Εταιρείας. Με βάση το Κεφ. 113, πισιωτές Κυπριακής απορροφούμενης εταιρείας σε διαδικασία διασυνοριακής συγχώνευσης δεν έχουν οποιαδήποτε συγκεκριμένα δικαιώματα εκτός εάν οποιοσδήποτε συμβιβασμός ή διακανονισμός που εμπίπτει εντός των άρθρων του Κεφ. 113 προτείνεται μεταξύ τέτοιας Κυπριακής εταιρείας και των πιστωτών της. Η Διασυνοριακή Συγχώνευση δεν προνοεί ή προτίθεται να προτείνει οποιονδήποτε τέτοιο συμβιβασμό ή διακανονισμό. Οποιοσδήποτε ωιό τους πιστωτές της Ακοκτώσας Εταιρείας μπορεί να αποτείνεται στο εγγεγραμμένο γραφείο της Αποκτώσας Εταιρείας στη Βιέννη, 1010 Βιέννη, Wollzeile 16, Αυστρία και οποιοσδήποτε από τους πιστωτές της Απορροφούμενης Εταιρείας μπορεί να αποτείνεται στο εγγεγραμμένο γραφείο της Απορροφούμενης Εταιρείας στη Λεμεσό, EagSe Star House, 1 ος όροφος, 35, Θέκλας Λυσιώτη, 3030 Λεμεσός, Κύπρος ή στους δικηγόρους της Απορροφούμενης Εταιρείας, κ.κ. Σκορδής, Παπαπέτρου & Χία Δ.Ε.Π.Ε. στη Λεμεσό, Eagle 5tar House, 1 ος όροφος, 35, Θέκλας Λυσιώτη, 3030 Λεμεσός, Κύπρος. Οποιαδήποτε πληροφορία θα δίδεται χωρίς χρέωση. 7. Καθοριστική Ημερομηνία της Διασυνοριακής Συγχώνευσης Η Διασυνοριακή Συγχώνευση θα έχει νομικό αποτέλεσμα ούμφιονα με το άρθρο 15 του Αυστριακού Νόμου κατά την εγγραφή της στο Αυστριακό Μητρώο Εταιρειών που κρατείται στο Αυστριακό Εμπορικό Δικαστήριο της Βιέννης, το οποίο είναι το αρμόδιο Μητρώο Εταιρειών (Firmenbuch) για την Αποισώσα Εταιρεία. Η εγγραφή αυτή απαιτεί, μεταξύ άλλων, την έκδοση Πιστοποιητικού Προ της Συγχώνευσης σύμφωνα το κυπριακό δίκαιο (Άρθρο 10 σημείο 2 της Οδηγίας και άρθρο 20112(2) του Κεφ. 113). Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι της ibiscus TRADING CO. LIMITED Μάρω Αδαμίδου Κωνσταντίνος Αδαμίόης

7 ΤΜΗΜΑ 8 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Σύμφωνα με τους όρους του Αρθρου 5 του Αυστριακού Νόμου Περί Ευρωπαϊκών Συγχωνεύσεων Και του Αρθρου 201 IB του Κυπριακού περί Εταιρειών νόμου Κεφ. 113 Και εντός της έννοιας του Άρθρου 5 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2005/56/ΕΚ Συνταχθέν από κοινού από τους Διευθύνοντες Συμβούλους της SL-LEASING Ges. rn.b.h Βιέννη Αυστρία FN S8183g Η «Απορροφώσα Εταιρεία» και Το Διοικητικό Συμβούλιο της IBISCUS TRADING CO. LIMITED Αεμεσός Κύπρος Αρ. Εγγρ. HE Η «Μεταβιβάζουσα Εταιρεία»

8 Β 3252 ΕΓΉΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 ΠΡΟΟΙΜΙΟ Α. Η Ατιορροφώσα Εταιρεία και η Μεταβιβάζουσα Εταιρεία μελετούν την εφαρμογή μιας διασυνοριακής συγχώνευσης όπως καθορίζεται στην Οδηγία 20Ό5/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26 πς Οκτωβρίου 2005 για διασυνοριακές συγχωνεύσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (η «Οδηγία») και δυνάμει του Αυστριακού Νόμου Περί Ευρωπαϊκών Συγχωνεύσεων {«EU-Verschmelzungsgesetz»} και του κυπριακού Περί Εταιριών Νόμου, Κεφ. 113 («ΚΓΊΕ»). Β. Σε αυτό ΪΟ πλαίσιο, οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι της SL-LEASING Ges.m.b.H. και το Διοικητικό Συμβούλιο της IBISCUS TRADING CO. LIMITED συντάσσουν από κοινού αυτό το κοινό σχέδιο διασυνοριακής συγχώνευσης δυνάμει του άρθρου 5 του Νόμου Περί Ευρωπαϊκών Συγχωνεύσεων και του άρθρου 201 IB του ΚΠΕ. 1. Μορφή, επωνυμία και εγγεγραμμένο γραφεία της Αποροφώσας Εταιρείας και της Μεταβιβάζουσας Εταιρείας (Άρθρο 5 σημείο (α) της Οδηγίας, άρθρο 5 παράγραφος 2 υποπαράγραφος 1 του Νόμου Περί Ευρωπαϊκών Συγχωνεύσεων και άρθρο (α) ΚΓΙΕ) 1.1 Η Απορροφώσα Εταιρεία φέρει το εταιρικό όνομα SL-LEASING Ges.m.b.H. και είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δεόντως εγγεγραμμένη και έγκυρα υφιστάμενη σύμφωνα με τους νόμους της Δημοκρατίας της Αυστρίας, με το εγγεγραμμένο της γραφείο στη Βιέννη και την επιχειρηματική της διεύθυνση 1010, Βιέννη, Woilzeile 16, εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εταιρειών (Firmenbuch) του Ε μπορικού Δικαστηρίου της Βιέννης με αριθμό εγγραφής 8S183 g Η Μεταβιβάζουσα Εταιρεία φέρει το εταιρικό όνομα IBISCUS TRADING CO. LIMITED και είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δεόντως εγγεγραμμένη και υφιστάμενη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, με έδρα στο Eagle Star House, Θέκλας Λυσιώτη 35, l"^ όροφος, 3030 Λεμεσός, Κύπρος, εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εταιρειών που τηρείται από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τμήμα Εφόρου Εταιρειών & Επισήμου Παραλήπτη, Λευκωσία, Κύπρος με αριθμό εγγραφής HE Η SL-LEASING Ges. m.b.h και η IBSiCUS TRADING CO. LTD είναι οι εταιρείες πού συμμετέχουν στη συγχώνευση Ο μόνος μέτοχος της Μεταβιβάζουσας Εταιρείας είναι η IPSO Privatstifiung (Βιέννη, Αυστρία, αριθμός εγγραφής s). (Το ονομαστικό κεφάλαιο της Μεταβιβάζουσας Εταιρείας είναι 17,100 Ευρώ και είναι διαιρεμένο σε 10,000 μετοχές αξίας 1,71 Ευρώ εκάστη. Έχουν εκδοθεί και πληρωθεί πλήρως μετοχές. Οι 5,000 αυτές μετοχές κατέχονται από την IPSO Privatstifiung). Η Μεταβιβάζουσα Εταιρεία (IBSICUS TRADING CO. LTD) κατέχει το 25% και η IPSO Immobllien Beteiligungs GmbH (Βιέννη, Αυστρία αριθμός εγγραφής ρ) κατέχει το 75% στην Απορροφώσα Εταιρεία (SL-LEASING Ges. m.b.h). Μόνος μέτοχος της IPSO Immobilien Beteiligungs GmbH είναι επίσης η IPSO Privatstiftung.

9 ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Συνεπώς η IPSO Privatstiftung είναι η μόνη μέτοχος της IBISCUS TRADING CO. LIMITED και (έμμεσα) της SL-LEASiNG Ges. m.b.h. 2. Συμφωνία για την μεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού μέσω διασυνοριακής συγχώνευσης με απορρόφηση 2.1. Η SL-LEASING Ges.m.b.H και η IBISCUS TRADING CO. LIMITED συμφωνούν να μεταβιβάσουν τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της IBISCUS TRADING CO. LIMITED στο σύνολο τους και με όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και δεσμεύσεις, υπό την μορφή ολικής διαδοχής, προς την SL-LEASING Ges.m.b.H μέσω διασυνοριακής συγχώνευσης με απορρόφηση σύμφωνα με τους όρους της Οδηνίας, του Νόμου Περί Ευρωπαϊκών Συγχωνεύσεων του ΚΠΕ και των όρων του παρόντος σχεδίου συγχώνευσης. Συνεπεία της διασυνοριακής συγχώνευσης η SL-LEASiNG Ges.m.b.H θα καταστεί ο γενικός διάδοχος της IBISCUS TRADING CO. LIMITED, η οποία θα διαλυθεί χωρίς εκκαθάριση. Οι πιστωτές της IBISCUS TRADING CO. LIMITED θα μετατραπούν σε πιστωτές της Απορροφώσας Εταιρείας. Ανεξαρτήτως των ανωτέρω προνοιών η IBISCUS TRADING CO. LTD θα κάμει εύλογες προσπάθειες να εξασφαλίσει πριν από την έγκριση του παρόντος σχεδίου συγχώνευσης φορολογικές απαλλαγές για όλα τα έτη μέχρι και συμπεριλαμβανομένου του έτους πού λήγει την 31 φ/ Δεκεμβρίου Η SL-LEASING Ges.m.b.H και η IBISCUS TRADING CO. LIMITED αναλαμβάνουν να εκτελέσουν κάθε νομική πράξη και να λάβουν κάθε μέτρο εγχώρια και στο εξωτερικό το οποίο δυνατόν - επιπρόσθετα αυτού του κοινού σχεδίου διασυνοριακής συγχώνευσης - να είναι αναγκαίο ή σκόπιμο για τη δέουσα μεταβίβαση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της Μεταβιβάζουσας Εταιρείας στην Απορροφώσα Εταιρεία. Β. Παραχώρηση νέων μετοχών και πληρωμή τοις μετρητοίς {αναλογία ανταλλαγής), λεπτομέρειες για την παραχώρηση νέων μετοχών,ο χρόνος από τον οποίο οι κατοχή νέων μετοχών θα δίδει to δικαίωμα οτους κατόχους τους σε συμμετοχή στα κέρδη (Άρθρο 5 σημεία (β) (γ ) και (ε) της Οδηγίας, άρθρο 5, παράγραφος Ζ, υποπαράγραφοι 2; 3 και 5 του Νόμου Περί ευρωπαϊκών Συγχωνεύσεων και Άρθρο 20ί ΪΒ (β) (γ) και (ε) ΚΠΕ) Η Μεταβιβάζουσα Εταιρεία κατέχει στην Απορροφώσα Εταιρεία ένα μερίδιο που αντιστοιχεί σε συνεισφορά στο ονομαστικό κεφάλαιο της εταιρείας για το ποσό των Ευρώ 9, Η Μεταβιβάζουσα Εταιρεία - μη λαμβανομένου υπ' όψη του μεριδίου εις την Απορροφώσα Εταιρεία- κατέχει επιπρόσθετα περιουσιακά στοιχεία πού μεταφέρονται στην Απορροφώσα Εταιρεία δια της συγχώνευσης. Συνεπώς, για την αποζημίωση του μοναδικού μετόχου της Μεταβιβάζουσας Εταιρείας ήτοι της IPSO Privatstiftung της παραχωρείται το μερίδιο της Μεταβιβάζουσας Εταιρείας στην Απορροφώσα Εταιρεία {ίδε παράγραφο 3.2 κατωτέρω) και επίσης για τα επιπρόσθετα περιουσιακά στοιχεία παραχωρείται στην IPSO Privatstiftung μερίδιο εις την Απορροφώσα Εταιρεία δια της αύξησης του κεφαλαίου ( παράγραφος 3.3.) 3.2. Αποζημίωση δια της μεταβίβασης του μεριδίου της Μεταβιβάζουσας Εταιρείας στην Απορροφώσα εταιρεία προς την IPSO Privatstiftung: Η Μεταβιβάζουσα Εταιρεία κατέχει στην Απορροφώσα Εταιρεία μερίδιο που αντιστοιχεί με ονομαστικό κεφάλαιο συμμετοχής ίσο με 9, Ευρώ. Αυτό αντιστοιχεί με συμμετοχή περίπου 25% εις την SL-LEASiNG Ges.m.b.H (το «Μερίδιο Αποζημίωσης»)

10 Β 3254 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ξ4ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 Δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφος 2 του Νόμου Περί Ευρωπαϊκών Συγχωνεύσεων σε συνδυασμό με το άρθρο 96 παράγραφος 2 του Αυστριακού Νόμου Περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (GmbH) (ο «Νόμος Περί GmbH») σε συνδυασμό με το άρθρο 224 παράγραφος 3 του Αυστριακού Νόμου Περί Μετοχικών Εταιρειών (ο «Νόμος Περί Μετοχικών Εταιρειών»), το Μερίδιο Αποζημίωσης θα χρησιμοποιηθεί ως αποζημίωση του μόνου μετόχου της Μεταβιβάζουσας Εταιρείας, δηλαδή της IPSO Privatstiftung και για τον σκοπό αυτό μεταβιβάζεται στην IPSO Privatstiftung. Έτσι, στο βαθμό που αφορά το μερίδιο της Μεταβιβάζουσας Εταιρείας στην Απορροφώσα Εταιρεία, καμία αύξηση κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών από την Απορροφώσα Εταιρεία δεν λαμβάνει χώρα. Όταν τεθεί οε νομική ισχύ αυτή η διασυνοριακή συγχώνευση με την εγγραφή της συγχώνευσης στο αυστριακό μητρώο Εταιρειών, η IPSO Privatstiftung με αυτό τον τρόπο θα παραλάβει μέσω ολικής διαδοχής - ipso lure, χωρίς περαιτέρω πράξεις μεταβίβασης - το Μερίδιο Αποζημίωσης. 3.3 Αύξηση κεφαλαίου εις την Απορροφώσα Εταιρεία Η Μεταβιβάζουσα Εταιρεία - όταν δεν υπολογίζει τη συμμετοχή στην Απορροφώσα Εταιρεία - έχει επιπρόσθετα περιουσιακά στοιχεία τα οποία μεταβιβάζονται στην Απορροφώσα Εταιρεία μέσω της συγχώνευσης. Συνεπώς, επιπλέον της παροχής του Μεριδίου Αποζημίωσης δυνάμει του άρθρου 3.1., αύξηση κεφαλαίου της Απορροφώσας Εταιρείας για σκοπούς έκδοσης νέων μετοχών στο μόνο μέτοχο της Μεταβιβάζουσας Εταιρείας θα λάβει χώρα ως ακολούθως: Η Απορροφώσα Εταιρεία δίδει - με νομική ισχύ από τη νομική ισχύ της συγχώνευσης με την εγγραφή της στο Αυστριακό μητρώο Εταψειών - στην IPSO Privatstiftung ως μόνου μετόχου της Μεταβιβάζουσας Εταιρείας σε αντάλλαγμα της μεταβίβασης της μεταβίβασης στοιχείων ενεργητικού κεφαλαιακή συνεισφορά Ευρώ στην Απορροφώσα Εταιρεία. Αυτό βασίζεται σε αναλογία ανταλλαγής που συμφωνήθηκε και υπολογίσθηκε από τα μέρη μετά την εμπλοκή των αντίστοιχων μετόχων τους όπου για τις 5,000 μετοχές στην Μεταβιβάζουσα Εταιρεία δίδεται κεφαλαιακή ονομαστική συμμετοχή Ευρώ στην Μεταβιβάζουσα Εταιρεία. Κατά τον υπολογισμό της αναλογίας ανταλλαγής λήφθηκε υπόψη η μεταβίβαση μετοχών σύμφωνα με την παράγραφο 3.2, που σημαίνει ότι το ενεργητικό και παθητικό της Μεταβιβάζουσας Εταιρείας, χωρίς να περλαμβάνεται η αξία συμμετοχής της Μεταβιβάζουσας Εταιρείας στην Απορροφώσα Εταιρεία, λήφθηκε ως βάση. Για εφαρμογή της συγχώνευσης, η Απορροφώσα Εταιρεία θα αυξήσει το μετοχικό της κεφάλαιο από το παρών ονομαστικό Ευρώ 36, κατά ονομαστικό ΕΥΡΩ 70 σε ονομαστικό Ευρώ 36, Τα μέρη των στοιχείων ενεργητικού της Μεταβιβάζουσας Εταιρείας, εκτός του μεριδίου της Μεταβιβάζουσας Εταψείας στην Απορροφώσα Εταιρεία, θα πληρωθούν στην αύξηση κεφαλαίου ως εισφορά σε είδος. Η αξία των στοιχείων ενεργητικού τα οποία θα μεταβιβαστούν αναλογεί τουλάχιστον στην τιμή έκδοσης των 70 Ευρώ. 3.4 Το Μερίδιο Αποζημίωσης και το νέο μερίδιο στην Απορροφώσα Εταιρεία το οποίο δίδεται στην IPSO Privatstiftung δυνάμει του άρθρου 3.2. δίδει το δικαίωμα σε μερίδιο στα κέρδη από το οικονομικό έτος της Αποροφώσας Εταιρείας που αρχίζειτην 1 Ιανουαρίου Έκδοση πρόσθετων πληρωμών σε μετρητά δε λαμβάνει χώρα.

11 ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Καμία επίπτωση της διασυνοριακής συγχώνευσης στην απασχόληση (Αρθρο 5 σημείο (δ) ΐης Οδηγίας, άρθρο 5 παράγραφος 2 υποπαράγραφος 4 του Νόμου Περί Ευρωπαϊκών Συγχωνεύσεων και άρθρο 201 IB (δ) ΚΠΕ) Ούτε η Μεταβιβάζουσα Εταιρεία ούτε η Απορροφώσα Εταιρεία έχουν οποιουσδήποτε υπαλλήλους. Έτσι, αυτή η διασυνοριακή συνχώνευοη δεν έχει καμία επίπτωση στην απασχόληση. Ως εκ τούτου, δηλώσεις σε σχέση με πιθανές επιπτώσεις της διασυνοριακής συγχώνευσης στην απασχόληση δεν είναι ούτε δυνατές ούτε απαραίτητες. 5. Ημερομηνία συγχώνευσης {Άρθρο 5 σημείο (στ) της Οδηγίας, άρθρο 5 παράγραφος 2 υποπαράγραφος 6 του Νόμου Περί Ευρωπαϊκών Συγχωνεύσεων και άρθρο (αχ) ΚΠΕ). 5.1 Η ημερομηνία από την οποία OL συναλλαγές της Μεταβιβάζουσας Εταιρείας θα θεωρούνται - από λογιστικής άποψης και μεταξύ της Μεταβιβάζουσας Εταιρείας και της Απορροφώσας Εταιρείας ως γενόμενες για το λογαριασμό της Απορροφώσας Εταιρείας συμφωνείται να είναι η 31 Δεκεμβρίου Έτσι, η 31 Δεκεμβρίου 2011 είναι η ημερομηνία που τέθηκε σε ισχύ η διασυνοριακή συγχώνευση εντός της έννοιας του Αρθρου 5 σημείο (στ) της Οδηγίας, άρθρο 5 παράγραφος 2 υποπαράγραφος 6 του Νόμου Περί Ευρωπαϊκών Συγχωνεύσεων και άρθρο 201 IB (στ) ΚΠΕ. Ο ισολογισμός για το κλείσιμο του οικονομικού έτους κατά την της 31 Δεκεμβρίου 2011 της Μεταβιβάζουσας Εταιρείας θα είναι η βάση αυτής της συγχώνευσης rat θα χρησιμοποιείται ως Τελικός Ισολογισμός εντός της έννοιας του άρθρου 3 παράγραφος 2 του Νόμου Περί Ευρωπαϊκών Συγχωνεύσεων σε συνδυασμό με το άρθρο 220 παράγραφος 3 του Νόμου Περί Μετοχικών Εταιρειών. Ο τελικός ισολογισμός εσωκλείεται στο παρών ως Παράρτημα./Ι (βλέπε επίσης κατωτέρω ρήτρα 10.1) 5.2. Κατά την ημερομηνία συγχώνευσης οποιαδήποτε ωφελήματα και επιβαρύνσεις των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού τα οποία μεταβιβάζονται λόγω αυτής της συγχώνευσης θα αφορούν στην Απορροφώσα Εταιρεία Από την άποψη αστικού δικαίου, τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της Μεταβιβάζουσας Εταιρείας μεταβιβάζονται στην Απορροφώσα Εταιρεία άμα την εγγραφή της διασυνοριακής συγχώνευσης στο αυστριακό Μητρώο Εταιρειών το οποίο είναι αρμόδιο για την Απορροφώσα Εταιρεία. 6. Δεν χορηγούνται ειδικά δικαιώματα στους μετόχους, κατόχους ομολόγων ή άλλα πρόσωπα τα οποία κατέχουν αξιόγραφα (Άρθρο 5 σημείο (ζ) της Οδηγίας, άρθρο 5 παράγραφος 2 υποπαράγραφος 7 του Νόμου Περί Ευρωπαϊκών Συγχωνεύσεων KaL άρθρο 201 IB (ζ) ΚΠΕ). Αναφορικά με τις εταιρείες οι οποίες συμμετέχουν στη διασυνοριακή συγχώνευση, δεν υπάρχουν καθόλου ειδικά δικαιώματα, όπως μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου, προνομιούχες μετοχές, μετοχές με πολλαπλά δικαιώματα ψήφου, ομόλογα συμμετοχής στα κέρδη, μετατρέψιμα ομόλογα και ο μόλογα προτιμήσεως, αξιόγραφα συμμετοχής σε κέρδη ή παρόμοια δικαιώματα. Ούτε έχουν υπάρξει οποιεσδήποτε αποφάσεις για έκδοση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων ή αξιόγραφων. Μέτρα για τους κομιστές τέτοιων δικαιωμάτων συνεπώς δεν είναι αναγκαία. 7. Ειδικά πλεονεκτήματα δεν χορηγούνται (Άρθρο 5 σημείο (η) της Οδηγίας, άρθρο 5 παράγραφος Ζ υποπαράγραφος 8 του Νόμου Περί Ευρωπαϊκών Συγχωνεύσεων και άρθρο 201 IB (π) ΚΠΕ).

12 Β 3256 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 Ειδικά πλεονεκτήματα δεν δόθηκαν ούτε θα δοθούν κατά τη διάρκεια αυχγ\ς της διασυνοριακής συγχώνευσης στους διευθύνοντες συμβούλους, το διοικητικό συμβούλιο, μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών, εποπτικών οργάνων ή οργάνων ελέγχου ή στους ελεγκτές των ετήσιων λογαριασμών ή σε οποιοδήποτε άλλο ελεγκτή των εταιρειών οι οποίες συμμετέχουν οτη συγχώνευση ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο το οποίο εμπλέκεται στη διασυνοριακή συγχώνευση. 8. Ιδρυτικό Έγγραφο της Απορροφώσας Εταιρείας (Αρθρα 5 σημείο (θ} της Οδηγίας, άρθρο 5 παράγραφος 2 υποπαράγραφος 9 του Νόμου Περί Ευρωπαϊκών Συγχωνεύσεων και άρθρο 201 IB (Θ) ΚΠΕ). Αυτή η συγχώνευση είναι συγχώνευση με απορρόφηση με την οποία δεν ιδρύεται νέα εταιρεία. Το παρών ιδρυτικό έγγραφο της Απορροφώσας Εταιρείας, το οποίο τροποποιήθηκε για τελευταία φορά με απόφαση της συνέλευσης μετόχων της στις 25 Ιουνίου 2012, θα τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια αυτής τα συγχώνευσης λόγω της αύξησης κεφαλαίου. Το Ιδρυτικό Έγγραφο οτην εκδοχή από τη νομική ισχύ της συγχώνευσης εσωκλείεται ως Παράρτημα./?.. 9. δήλωση για το ρόλο των εργαζομένων στον καθορισμό της συμμετοχής τους (Αρθρο 5 σημείο (ι) ΐης Οδηγίας, άρθρο 5 παράγραφος 2 υποπαράγραφος 10 του Νόμου Περί Ευρωπαϊκών Συγχωνεύσεων και άρθρο 201 IB (ι) ΚΠΕ). Ως έχει αναφερθεί ανωτέρω κάτω στο σημείο 4, οι συγχωνευόμενες εταιρείες δεν έχουν καθόλου υπαλλήλους. Συνεπώς, δεν υπάρχει σύστημα συμμετοχής υπαλλήλων. Συνεπώς δεν χρειάζονται λεπτομέρειες σε σχέση με αυτό το θέμα. 10. Πληροφορίες για την αποτίμηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού τα οποία μεταβιβάζονται (Αρθρο 5 σημείο (ια) της Οδηγίας, άρθρο 5 παράγραφος 2 υποπαράγραφος 11 του Νόμου Περί Ευρωπαϊκών Συγχωνεύσεων και άρθρο 201 IB (ια) του ΚΠΕ) Ο Τελικός Ισολογισμός της Μεταβιβάζουσας Εταιρείας της 31 Δεκεμβρίου 2011 (βλέπε επίσης ρήτρα 5.1.) δείχνει τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού τα οποία μεταβιβάζονται στην Απορροφώσα Εταιρεία. Ο τελικός ισολογισμός καταρτίσθηκε συμφώνως των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά τη μεταβίβαση των θέσεων του Τελικού Ισολογισμού στους κανονισμούς του Αυστριακού Κώδικα Επιχειρήσεων [Untemehmensgesetzbuch), η Απορροφώσα Εταιρεία θα μεταφέρει τις λογιστικές αξίες όπως διαφαίνονται στον Τελικό Ισολογισμό δυνάμει του άρθρου 202 παράγραφος 2 του Αυστριακού Κώδικα Επιχειρήσεων Το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Μεταβιβάζουσας Εταιρείας, IBISCUS TRADING CO. LIMITED, ισοδυναμεί με ΕΥΡΩ 17,100 διαιρεμένο σε 10,000 μετοχές των ΕΥΡΟ 1.71 έκαστη εκ των οποίων 5,000 μετοχές των ΕΥΡΩ 1.71 έκαστη έχουν έγκυρα εκδοθεί και πλήρως πληρωθεί. Ο τελικός ισολογισμός της Μεταβιβάζουσας Εταιρείας την 31 Δεκεμβρίου 2011 (Παράρτημα./ 1]) δείχνει λογιστική αξία ΕΥΡΩ 1,047,237. Η συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της SL-LEASING Ges.m.b.H. παρουσιάζεται σε ΕΥΡΩ 384,348 στον τελικό ισολογισμό. Κάτω από την επικεφαλίδα «Κεφάλαιο και Υποχρεώσεις)) στον τελικό ισολογισμό, πέραν από το κεφάλαιο εμφανίζονται υποχρεώσεις α νερχόμενες σε 2,971. Ευρώ. Ήδη τα μετρητά, σύμφωνα με τον τελικό ισολογισμό υπερέχουν κατά πολύ των υποχρεώσεων. Συνεπώς η IBSICUS TRADING CO. LIMITED έχει θετική εύλογη αγοραστική αξία μη λαμβανομένης υπ' όψη της συμμετοχής στην SL LEASING Ges.m.b.H.

13 ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας, SL-LEASING Ges.m.b.H., ισοδυναμεί με Ευρώ 36,336.41, το οποίο είναι πλήρως πληρωμένο. Ο τελικός ισολογισμός της Απορροφώσας Ε ταιρείας την 31 Λεκεμβριου 2011 δείχνει λογιστική αξία ΕΥΡΩ 1,586, εκ των ο/ιοίων ποσό ίσο με 1,500,000 Ευρώ αποτελεί κεφαλαιουχικό αποθεματικό ελεύθερο από οποιαδήποτε δέσμευση. Άρα, και με την SL-LEASING Ges.m.b.H αποδεικνύεται επίσης θετική εύλογη αξία αγοράς Συνεπώς η συγχώνευση δεν θα έχει αποτέλεσμα τη μείωση κεφαλαίου Μετά τη διασυνοριακή συγχώνευση με την IBISCUS TRADING CO. LIMITED, η SL-LEASING Ges.m.b.H δεν θα είναι υπέρ-χρεωμένη και θα είναι σε θέση να ανταποκρίνεται πλήρως στις υποχρεώσεις της οι οποίες θα υπάρχουν μετά τη διασυνοριακή συγχώνευση, ή να τις εξασφαλίζει, {συμπεριλαμβανομένων αυτών της IBiSCUS TRADING CO. LIMITED). li. Ημερομηνίες των λογαριασμών των συγχωνευόμενων εταιρειών (Άρθρο 5 οημείο (ιβ) της Οδηγίας, Αρθρο 5 παράγραφος 2 υποπαράγραφος 12 ίου Νόμου Περί Ευρωπαϊκών Συγχωνεύσεων και άρθρο 201 IB (ιβ) ΚΠΕ) Η ημερομηνία κατά την οποία τίθεται σε εφαρμογή ο τελικός ισολογισμός της Μεταβιβάζουσας Εταιρείας ως ισολογισμός ο οποίος περιέχει τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού τα οποία μεταβιβάζονται μέσω αυτής της συγχώνευσης θα είναι η 31 Δεκεμβρίου Οι τελευταίες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Μεταβιβάζουσας Εταιρείας ετοιμάστηκαν μέχρι την 31 Δεκεμβρίου Ο τελικός ισολογισμός είναι μέρος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Μεταβιβάζουσας Εταιρείας την 31 Δεκεμβρίου 2011, οι οποίοι εσωκλείονται ως Παράρτημα./Ι Η ημερομηνία κατά την οποία τίθενται σε εφαρμογή οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Απορροφώσας Εταιρείας οι οποίες για πρώτη φορά θα δείχνουν τα στοιχεία ενεργητικού KOL παθητικού τα οποία μεταβιβάζονται μέσω της συγχώνευσης θα είναι η 31 Δεκεμβρίου Καμία προσφορά αποζημίωσης σε μετρητά για μετόχους ot οποίοι απορρίπτουν τη συγχώνευση (άρθρο 10 του Νόμου Περί Ευρωπαϊκών Συγχωνεύσεων). Κανένα Θέμα μειονότητας (Άρθρο 201 ΙΑ (3) tou ΚΠΕ) Το άρθρο 10 του Νόμου Περί Ευρωπαϊκών Συγχωνεύσεων, το οποίο προβλέπει ότι σε μέτοχο ο ο ποίος ενίσταται στη μεταβίβαση των στοιχείων ενεργητικού της εταιρείας του σε μη αυστριακή ε ταιρεία, θα δίδεται αποζημίωση σε μετρητά, δεν εφαρμόζεται λόγω του γεγονότος ότι η αυστριακή εταιρεία είναι η Απορροφώσα Εταιρεία. Συνεπώς δεν χρειάζονται λεπτομέρειες σε σχέση με αυτό το θέμα, το κυπριακό δίκαιο το οποίο εφαρμόζεται στη Μεταβιβάζουσα Εταιρεία δεν γνωρίζει παρόμοια πρόνοια. Περαιτέρω δεν υφίστανται ούτε θα προκύψουν στα πλαίσια της παρούσας συγχώνευσης, οποιαδήποτε ζητήματα σε σχέση με δικαιώματα μειονοτήτων, και συνεπώς το Αρθρο 201 του ΚΠΕ δεν εφαρμόζεται. 13. Έγκριση των αντίστοιχων μετόχων των συμμετεχουσών εταιρειών Για να τεθεί σε νομική ισχύ, αυτό το κοινό σχέδιο διασυνοριακής συγχώνευσης χρειάζεται ψήφισμα έγκρισης τόσο των μετόχων της IBISCUS TRADING CO. LIMITED όσο και της συνέλευσης των μετόχων της SL-LEASING Ges.m.b.H. Μέσα στα πλαίσια των ανωτέρω αποφάσεων και σύμφωνα με το Αρθρο 8 παράγραφο 4 της Οδηγίας και του Άρθρου 7, παράγραφος 1 του Αυστριακού Νόμου Περί Ευρωπαϊκών Συγχωνεύσεων και του Αρθρου 201 ΙΕ(5} του ΚΠΕ όλοι ο μέτοχοι πού επηρεάζονται

14 Β 3258 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 συμφωνούν να εγκαταλείψουν την απαίτηση ελέγχου του παρόντος σχεδίου συγχώνευσης από α νεξάρτητο ειδικό ελεγκτή εμπειρογνώμονα. 14. Φορολογικός Νόμος 14.1 Αυστρία (α) Η συγχώνευση θεωρείται για φορολογικούς σκοπούς ως συγχώνευση δυνάμει του Πρώτου Κύριου Μέρους, Άρθρο Ι του Αυστριακού Νόμου περί Φόρου Αναδιοργάνωσης {Umgrundungssteuergesetz). (β) Ο ισολογισμός της συγχώνευσης για φορολογικούς σκοπούς είναι ο ιοολονισμός τη; 31 Δεκεμβρίου 2011 πού καταρτίσθηκε από τη Μεταβιβάζουσα Εταιρεία δυνάμει των Διεθνώκ Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα ο ποία θα μεταβιβαστούν στους λογιστικούς κανόνες οι οηοίοι παρέχονται από τον αυστριακό Επιχειρηματικό Νόμο και- στο βαθμό που ο τελικός ισολογισμός σύμφωνα με το αυστριακό φορολογικό δίκαιο και σύμφωνα με τον αυστριακό Επιχειρηματικό Νόμο διαφέρουν - θα μεταφερθούν περαιτέρω σε λογιστικούς κανόνες οι οποίοι παρέχονται από το αυστριακό φορολογικό δίκαιο. (γ) Η ημερομηνία κατά την οποία τίθεται σε ισχύ (για λογιστικούς σκοπούς) η συγχώνευση είναι επίσης η ημερομηνία κατά την οποία τίθεται σε ισχύ η συγχώνευση εντός της έννοιας του άρθρου 2 παράγραφος 5 του Αυστριακού Νόμου περί Φόρου Αναδιοργάνωσης. Εφ' όσον η Μεταβιβάζουσα Εταιρεία υφίσταται για περισσότερο από δύο έτη και όλα τα στοιχεία ενεργητικού της μεταβιβάζονται, αυτή η διασυνοριακή συγχώνευση εξαιρείται από τον Αυστριακό φόρο εταψίκού κεφαλαίου σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 6, παράγραφος 5 του Αυστριακού Νόμου περί Φόρου Αναδιοργάνωσης και του Αρθρου 6 παράγραφος 1 υποπαράγραφος 3 του Αυστριακού Νόμου Περί Κεφαλαιουχικού Φόρου. (ε) Αυτή η συγχώνευση δεν ενεργοποιεί οποιοδήποτε Αυστριακό φόρο περιουσιακής μεταβίβασης Κύπρος Η συγχώνευση θεωρείται για φορολογικούς σκοπούς ως συγχώνευση δυνάμει του Μέρους V! του κυπριακού περί Φόρου Εισοδήματος Νόμου, Νόμος 118{Ι)/2002 όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα. 15. φορολογίες καιέξοδα Οιαδήποτε έξοδα συνδέονται με αυτή τη διασυνοριακή συγχώνευση και η σύσταση και εφαρμογή αυτού του KOLVOU σχεδίου διασυνοριακής συγχώνευσης καθώς και οποιαδήποτε φορολογία συναλλαγών η οποία προκύπτει και οιαδήποτε άλλα τέλη (εάν υπάρχουν) θα βαρύνουν την Απορροφώσα Εταιρεία. 16. Διάφορα 16.1 Εάν οποιαδήποτε πρόνοια αυτού του κοινού σχεδίου διασυνοριακής συγχώνευσης είναι νομικά ανυπόστατη ή θεωρηθεί άκυρη ως αποτέλεσμα οποιωνδήποτε νομοθετικών προνοιών, αυτό δεν θα επηρεάζει την εγκυρότητα των υπόλοιπων ϊψονοιών του κοινού σχεδίου διασυνοριακής συγχώ-

15 ΤΜΗΜΑ 8 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ νευσης. Τα μέρη αναλαμβάνουν να αντικαταστήσουν τη νομικά ανυπόστατη ή άκυρη πρόνοια με άλλη η οποία έρχεται όσο το δυνατόν πιο κοντά στους οικονομικούς σκοπούς της νομικά ανυπόστατης ή άκυρης πρόνοιας. Τα ίδιο θα ισχύει και σε οιεσδήποτε παραλείψεις οι οποίες ενδεχομέ νως να ανακαλυφθούν κατά την εκτέλεση του κοινού σχεδίου διασυνοριακής συγχώνευσης Για σκοπούς συμμόρφωσης με τις αυστριακές νομικές απαιτήσεις για συγχωνεύσεις, αυτό το κοινό σχέδιο διασυνοριακής συγχώνευσης πρέπει να γίνει υπό τη μορφή αυστριακής συμβολαιογραφικής πράξης Αυτό to κοινό σχέδιο διασυνοριακής συγχώνευσης ετοιμάστηκε στα Γερμανικά. Οποιεσδήποτε μεταφράσεις, ειδικά η παρούσα ελληνική μετάφραση, οι οποίες γίνονται για σκοπούς ευκολίας μόνο, δεν θα έχουν επίδραση στην ερμηνεία της συμφωνίας. Βιέννη, την 8 Αυγούστου 2012 SL-LEASING Ges.m.b.H. ingrid Soulier, γεννηθείσα Philippe Soulier, γεννηθείς IBISCUS TRADING CO. LIMITED Ingrid Soulier, γεννηθείσα Πληρεξούσιο Έγγραφο ημερομηνίας 19 Ιουλίου 2012 Γίαραρτήυ,ατα./Ι Τελικός Ισολογισμός Μεταβιβάζουσας Εταιρείας./2 Ιδρυτικό Έγγραφο της Απορροφώσας Εταιρείας

16 TMHiVIA Β 3260 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 Αριθμός 3901 ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΑΦΟΡΩΣΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ NQMON, ΚΕΦ. 113, ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΑΦΟΡΩΣΙ ΤΗΝ 9REN ESPANA, S.LU. από Tqv Ισπανία {"η Απορροφώσα Εταιρεία"), ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΑΦΟΡΩΣΙ ΤΗΝ 9REN (CYPRUS) LIMITED από την Κύπρο ("η Απορροφώμενη Εταιρεία"), και και και ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΑΦΟΡΩΣΙ ΤΗ Διασυνοριακή Συγχώνευση δυνάμει των διατάξεων της Οδηγίας 2005/56/ΕΕ και του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ Α. Μορφή, επωνυμία και εγγεγραμμένο γραφείο των συγχωνευόμενων εταιρειών. 1. Απορροφώσα Εταιρεία. ' (ΐ) Μορφή: Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης. (Ν) Επωνυμία: 9REN ESPANA, S.L.U. (ϋ) Εγγεγραμμένο Γραφείο: Maria de Mouna number 39, 4 lh floor, 28006, Μαδρίτη, Ισπανία. 2. Απορροφώμενη Εταιρεία. (ί) Μορφή: Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, (ϋ) Επωνυμία: 9REN (CYPRUS) LiMiTED. (ϋ) Εγγεγραμμένο Γραφείο: Τεμπών 30, Έγκωμη, 2408, Λευκωσία, Κύπρος. Β. Μητρώα στα οποία καταχωρήθηκαν τα σχετικά με την συγχώνευση έγγραφα. 1. Σε σχέση με την Απορροφώσα Εταιρεία, το Εμπορικό Μητρώο της Μαδρίτης, με αριθμό Σε σχέση με την Απορροφώμενη Εταιρεία, ο Έφορος Εταιρειών της Κυπριακής Δημοκρατίας, με αριθμό δικαιολογητικού /1. Γ. Δικαιώματα Πιστωτών, Μέτοχοι Μειοψηφίας, Πληροφόρηση. 1. Αναφορικά με πιστωτές, η Απορροφώσα Εταιρεία θα θεωρήσει όλους τους πιστωτές της Απορροφώμενης Εταιρείας ως δικούς της πιστωτές αναγνωρίζοντας όλα τα χρέη και/ή απαιτήσεις που αφορούν την Απορροφώμενη Εταιρεία. 2. Δεν υπάρχουν μέτοχοι μειοψηφίας με αποτέλεσμα να μην εγείρεται θέμα ρύθμισης δικαιωμάτων μειοψηφίας. 3. Για τους σκοπούς οποιασδήποτε πληροφόρησης αναφορικά με τη διασυνοριακή συγχώνευση και των πιο πάνω διευθετήσεων οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο πρόσωπο δύναται να αιτηθεί και να αποκτήσει τις αναγκαίες πληροφορίες χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε ποσού, από το Θανάση Κορφιώτη, Δικηγόρο, Κούσιος και Κορφιώτης Δ.Ε.Π.Ε., Κωστή Παλαμά 20,1096 Λευκωσία, Κύπρος. ΜΙΧΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, Μέλος Δ.Σ., 9REN (CYPRUS) LIMITED.

17 ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ! ΠΑ ΤΗΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΗΣ "9REN ESPANA, S.L.U" (ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) - ΚΑΙ THE "9REN (CYPRUS) LIMITED" (ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) Για σκοττούς συμμόρφωσης με τον νόμο Περί Θεσμικών Αλλαγών των Εμπορικών Εταιρειών, 3/2009, της 3 ης Απριλίου (στο εφεξής καλούμενος ως "ΔΑΕΕ"), και συγκεκριμένα με τα άρθρα 54 και τα επόμενα άρθρα, σε σχέση με τις διασυνοριακές ενδοκοινοτικές συγχωνεύσεις, και με τους σχετικούς όρους του Περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113 (στο εφεξής καλούμενος ως "ΕΝΚ"), τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων της 9REN ESPANA, S.L.U., ιδιωτικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης εγγεγραμμένης με βάση τους νόμους της Ισπανίας (στο εφεξής καλούμενη ως "9REN ESPANA" ή "Απορροφώσα Εταιρεία") και της 9REN (CYPRUS) LIMITED, ιδιωτικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης εγγεγραμμένης με βάση τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας (στο εφεξής καλούμενη ως "9REN CYPRUS" ή "Απορροφούμενη Εταιρεία"), έχουν εκδώσει και υπογράψει αυτό το σχέδιο συγχώνευσης για την συγχώνευση της 9REN CYPRUS με και εντός της 9REN ESPANA (στο εφεξής καλούμενο ως "Σχέδιο Συγχώνευσης"). 1. Περιγραφή της συγχώνευσης. Η προτεινόμενη συναλλαγή αποτελείται από τη διασυνοριακή ενδοκοινοτική συγχώνευση της 9REN CYPRUS με και εντός της 9REN ESPANA, με την διαγραφή της Απορροφούμενης Εταιρείας με διάλυση της, χωρίς να τεθεί σε εκκαθάριση, με την μεταβίβαση, όλων μαζί, του ενεργητικού και παθητικού της στην Απορροφώσα Εταιρεία, η οποία θα αποκτήσει, με καθολική διαδοχή, όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις της Απορροφούμενης Εταιρείας. Αφού η Απορροφώσα Εταιρεία είναι ο απόλυτος ιδιοκτήτης της Απορροφούμενης Εταιρείας, ισχύει η συνοπτική διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 49.1 ΔΑΕΕ και στο άρθρο 201 KB του Περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ Συνεπώς και ως ορίζεται στο άρθρο 49.1 ΔΑΕΕ οι δηλώσεις που διατυπώνονται στις παραγράφους 2 και 6 του άρθρου 31 ΔΑΕΕ δεν είναι απαραίτητες. Ως εκ τούτου, δεν θα υπάρξει αύξηση κεφαλαίου στην Απορροφώσα Εταιρεία, δεν είναι απαραίτητη έκθεση από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα σε σχέση με το Σχέδιο Συγχώνευσης και έγκριση της συγχώνευσης από τον Μοναδικά Μέτοχο της Απορροφούμενης Εταιρείας. Το Σχέδιο Συγχώνευσης αφορά διασυνοριακή συγχώνευση, όπως αυτή καθορίζεταιι από την Οδηγία 2005/56/ΕΚ της Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 26 πς Οκτωβρίου του 2005 σε σχέση με

18 TMHftflA Β 3262 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, και τους σχετικούς τοπικούς νόμους που ισχύουν στις συγχωνευθείσες εταιρείες. 2. Προσδιορισμός των εταιρειών που συμμετέχουν (31.1 ΔΑΕΕ, 201 IB (α) ΕΝΚ). (α) 9REN ESPANA, S.L.U. (Απορροφώσα Εταιρεία): Ισπανική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με ένα Μέτοχο, που ιδρύθηκε για απεριόριστη διάρκεια με συμβολαιογραφική πράξη που υπογράφτηκε στις 30 Οκτωβρίου του 2007, ενώπιον του Δημόσιου Συμβολαιογράφου της Μαδρίτης (Ισπανία) κ. Carlos Rives Gracia, με αριθμό στα επίσημα αρχεία, με την επωνυμία TOLER INVERSIONES 2007 S.L., η οποία μετατράπηκε στην σημερινή της εμπορική επωνυμία με συμβολαιογραφική πράξη που υπογράφτηκε στις 3 Δεκεμβρίου του 2008 ενώπιον του Δημόσιου Συμβολαιογράφου της Μαδρίτης κ. Andres de la Fuente Ο' Conor, με αριθμό στα αρχεία. Η 9REN ESPANA, S.L.U έχει το εγγεγραμμένο γραφείο της στην Μαδρίτη (Ισπανία), στην οδό Maria de Molina αριθμός 39, 4 ος όροφος, και έχει Αριθμό Φορολογικής Ταυτότητας Β και είναι εγγεγραμμένη στον Έφορο Εταιρειών της Μαδρίτης, Τόμος , Φύλλο 143, Σελίδα Μ (β) 9REN (CYPRUS) LIMITED (Απορροφούμενπ Εταιρεία): Κυπριακή ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, η οποία έχει το εγγεγραμμένο γραφείο της στην Τεμπών 30, Έγκωμη, Τ.Κ. 2408, Λευκωσία (Κύπρος), με Αριθμό Φορολογικής Ταυτότητας U και είναι εγγεγραμμένη στον Έφορο Εταιρειών της Κύπρου με αριθμό HE Οι δυο συγχωνευόμενες εταιρείες έχουν καθεστώς μοναδικού μετόχου. 3. Επιπτώσεις ττου θα έχει η συγχώνευση σε σχέση με συνεισφορές της αγοράς ή τις βοηθητικές υπηρεσίες στην Απορροφούμενη Εταιρεία (31.3 ΔΑΕΕ). Δεν υπάρχουν εταίροι που επηρεάζονται αφού (ί) δεν υπάρχουν συνεισφορές αγοράς(ϋ) ή βοηθητικές υπηρεσίες στην Απορροφούμενη Εταιρεία. 4. Δικαιώματα ττου θα παραχωρηθούν σε κατόχους ειδικών δικαιωμάτων ή τίτλων άλλων από αυτούς που αντιπροσωπεύουν το κεφάλαιο (31,4 ΔΑΕΕ, 201 IB (ζ) ΕΝΚ). Επειδή δεν υπάρχουν ειδικά δικαιώματα στην Απορροφούμενη Εταιρεία ή κάτοχοι τίτλων άλλων από αυτούς που αντιπροσωπεύουν το κεφάλαιο, καμιά αποζημίωση ή επιλογή δεν θα δοθεί στον μοναδικό μέτοχο της Απορροφούμενης Εταιρείας σε τέτοιες περιπτώσεις.

19 ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Πλεονεκτήματα που θα δωθοΰν στον ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα ή στα μέλη των διοικητικών οργάνων, των εποπτικών ή ελεγκτικών οργάνων των συγχωνευόμενων εταιρειών (31.5 και ΔΑΕΕ, 201ΙΒ(η)ΕΝΚ). Πα σκοπούς της ισχύουσας νομοθεσίας, δηλώνεται ότι δεν έχει θεωρηθεί σκόπιμο να χορηγηθεί οποιοδήποτε ειδικό πλεονέκτημα σε ή άλλο όφελος σχετικά με την Απορροφωσα Εταιρεία στους διευθυντές των διοικητικών οργάνων, διευθυντικών ή ελεγκτικών οργάνων των συγχωνευόμενων εταιρειών. Δηλώνεται επίσης ότι, τηρουμένου του άρθρου του ΔΑΕΕ και του άρθρου 201 ΙΕ (5) του ΕΝΚ, δεν είναι απαραίτητη η αναθεώρηση του Σχεδίου Συγχώνευσης από οποιοδήποτε εμπειρογνώμονα και αυτό έχει επίσης συμφωνηθεί από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Απορροφώσας Εταιρείας και της Απορροφούμενης Εταιρείας. 6. Ημερομηνία ισχύος της συγχώνευσης για λογιστικούς σκοπούς (31.7 ΔΑΕΕ, 210 ΪΒ (στ) ΕΝΚ). Η συγχώνευση θα θεωρείται ότι έλαβε χώρα για λογιστικούς σκοπούς σύμφωνα με το Ισπανικό Εθνικό Λογιστικό Σχέδιο. 7 Καταστατικό της Απορροφώσας Εταιρείας (31.8 ΔΑΕΕ, 201 1Β (θ) ΕΝΚ). Η Απορροφωσα Εταιρεία δεν θα τροποποιήσει το Καταστατικό της ως μέρος της συγχώνευσης και έτσι θα συνεχίσει να διέπεται από το Καταστατικό σε ισχύ κατά την ημερομηνία έκδοσης του παρόντος Σχεδίου Συγχώνευσης, το οποίο έχει καταχωρηθεί στον Έφορο Εταιρειών της Μαδρίτης. Πα σκοπούς διευκρίνησης της νομοθεσίας που εφαρμόζεται στην Απορροφούμενη Εταιρεία, δηλώνεται ρητά ότι η Απορροφωσα Εταιρεία δεν έχει Ιδρυτικό Έγγραφο παρά μόνο το επισυναπτόμενο Καταστατικό ως αναφέρονται πιο πάνω, το οποίο δεν θα επηρεασθεί ως αποτέλεσμα της προβλεπόμενης συγχώνευσης. 8. Πληροφορίες σχετικά με την εκτίμηση του ενεργητικού και παθητικού της Απορροφούμενης Εταιρείας (31.9 ΔΑΕΕ, 201 1Β (ι) ΕΝΚ). Η αξία του ενεργητικού της Απορροφούμενης Εταιρείας είναι ΕΥΡΩ ενώ το παθητικό ανέρχεται σε ΕΥΡΩ η οποία αποτελεί διαφορά σε κεφάλαιο (ΕΥΡΩ ) η οποία φαίνεται στο Φύλλο ισολογισμού που έκλεισε στις 31 Δεκεμβρίου 2011.

20 TiVIHiVIA Β 3264 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Ημερομηνίες των ετήσιων λογαριασμών των συγχωνευθέντων εταιρειών ττου χρησιμοποιήθηκαν για να καθορισθούν or όροι και προϋποθέσεις της συγχώνευσης (31.10 ΔΑΕΕ, 201 1Β (ια) ΕΝΚ) Οι ετήσιοι λογαριασμοί (φύλλα ισολογισμού συγχώνευσης) ττου χρησιμοποιήθηκαν για να καθορισθούν οι όροι και προϋποθέσεις της συγχώνευσης είναι αυτοί που έκλεισαν στις 31 Δεκεμβρίου 2011 και έχουν ελεγχθεί. Οι ρηθέντες ετήσιοι λογαριασμοί θα επαληθευτούν από τους ελεγκτές. 10. Συνέπειες στην εργοδότηση, στα διοικητικά όργανα και στην εταιρική κοινωνική ευθύνη ( ΑΔΕΕ, 201 1Β (δ) (ί) ΕΝΚ) Η Απορροφούμενη Εταιρεία δεν έχει οποιουσδήποτε υπαλλήλους. Οι υπάλληλοι, οι οποίοι επηρεάζονται ως αποτέλεσμα της συγχώνευσης, είναι οι υπάλληλοι της Απορροφώοας Εταιρείας. Οι εν λόγω υπάλληλοι θα παραμείνουν στην εργοδότηση της Απσρροφώσας Εταιρείας με βάση τους ίδιους όρους με τους οποίους είχαν εργοδοτηθεί μέχρι τώρα, με τις ίδιες εργασιακές προϋποθέσεις και οι θέσεις τους δεν θα επηρεαστούν ως αποτέλεσμα της συγχώνευσης. Συμπεραίνεται ότι η συγχώνευση θα είναι ουδέτερη για τους υπάλληλους της Απορροφώσας Εταιρείας καθότι οι εργασιακές τους προϋποθέσεις δεν θα επηρεαστούν και η συγχώνευση δεν θα προκαλέσει οποιαδήποτε ενδεχόμενη φυλετική επίδραση και δεν θα έχει οποιεσδήποτε επιδράσεις στην εταιρική κοινωνική ευθύνη της εταιρείας. Περαιτέρω, το διοικητικό όργανο της Απορροφώσας Εταιρείας δεν θα αλλοιωθεί καθόσον αφορά την δομή και σύνθεση του ως αποτέλεσμα της συγχώνευσης. Πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες οι οποίες θα καθορίζουν τους opouc νια τη...συμμετθχή των εργαζομένων στον καθορισμό των...δ^αιω^ά^ων^ώυ^ς^^πα ΡΜ*ΰετσχ.ή_στην εταιρεία που θα προκύψει από τπ συγχώνευση. Αφού δεν υπάρχουν υπάλληλοι στην Απορροφούμενη Εταιρεία και η εταιρεία που θα προκύψει από την συγχώνευση είναι η Απορροφώσα Εταιρεία, οι προϋποθέσεις για την συμμετοχή των υπαλλήλων στον καθορισμό των δικαιωμάτων τους για συμμετοχή στην εταιρεία που θα προκύψει από την συγχώνευση, θα είναι τα δικαιώματα που καθορίζονται από το την ισχύουσα νομοθεσία, αν υπάρχει. 11. Άλλες δηλώσεις 11.1 Καταχώρηση του Σχεδίου Συγχώνευσης Σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία, οι διευθυντές των συγχωνευθέντων εταιρειών θα καταχωρήσουν αντίγραφο αυτού του Σχεδίου Συγχώνευσης για

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4573 Παρασκευή, 1η Ιουνίου 2012 2233 Αριθμός 2770 Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, Αναφορικά με την FORSONO HOLDINGS LIMITED, από τη

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 310, 25.11.2005, σ.1. «Οδηγία 2005/56/ΕΚ του

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Το Διοικητικό Συμβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

Claridge Public Limited

Claridge Public Limited Γεωργίου Γενναδίου αρ.10, Αγαθάγγελος Κώρτ, γρ. 303, Τ.Κ. 50012, 3600 Λεμεσός Τηλ.: 25871600, Φαξ: 25362001 info@pkdlaw.com Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ειδοποιείστε ότι στις 15 Ιουνίου 2011,

Διαβάστε περισσότερα

Εντυπα που απαιτούνται από το Γραφείο του Εφόρου Εταιρειών

Εντυπα που απαιτούνται από το Γραφείο του Εφόρου Εταιρειών Λευκωσία, 11 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη Εντυπα που απαιτούνται από το Γραφείο του Εφόρου Εταιρειών Κυρία/ε, Συνημμένα μπορείτε να βρείτε κατάλογο με τα έντυπα και άλλα δικαιολογητικά έγγραφα

Διαβάστε περισσότερα

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών LOUIS PLC Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών Έντυπο ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2009, σύμφωνα με τα άρθρο 5(1)(δ) και 7 (1) (ε) του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ειδοποίηση Σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Ειδοποίηση Σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Ανακοίνωση Ειδοποίηση Σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Λευκωσία, 30 Ιουλίου 2014 Προφίλ Συγκροτήματος Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου ιδρύθηκε το 1899 και είναι ο μεγαλύτερος χρηματοοικονομικός οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία»)

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία») ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B 47.586 (η «Εταιρεία») ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Δεδομένου ότι κατά την προηγούμενη Έκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ δι απορρόφησης της εταιρίας με την επωνυμία «ΒΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την εταιρία με την επωνυμία «AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΜAD FUN ENTERTAINMENT PLC Πινδάρου 12 Πολ. Amaral 21 3 ος όροφος, γρ Λευκωσία

ΜAD FUN ENTERTAINMENT PLC Πινδάρου 12 Πολ. Amaral 21 3 ος όροφος, γρ Λευκωσία ΜAD FUN ENTERTAINMENT PLC Πινδάρου 12 Πολ. Amaral 21 3 ος όροφος, γρ. 301 1060 Λευκωσία 17 Σεπτεμβρίου 2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος Αρ. 71-73 Τ.Θ. 25427 1309 Λευκωσία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΕΛΤΑ ΕΣΤΙΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ΑΡ.ΓΕ.Μ.Η 121719103000 (στο εξής η «Απορροφούμενη Εταιρεία»), ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Στην Ελίκη Διακοπτού σήμερα 4/11/2013 στα γραφεία της ανώνυμης εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN CLR PUBLIC CO LTD

MARFIN CLR PUBLIC CO LTD MARFIN CLR PUBLIC CO LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Marfin CLR Public Co Ltd (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 127Α του Περί Εταιρειών Νόμου ΚΕΦ. 113, η Πρόσκληση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

CENERGY HOLDINGS Λεωφόρος Marnix Βρυξέλλες (Βέλγιο) RLE (Βρυξέλλες)

CENERGY HOLDINGS Λεωφόρος Marnix Βρυξέλλες (Βέλγιο) RLE (Βρυξέλλες) CENERGY HOLDINGS Λεωφόρος Marnix 30 1000 Βρυξέλλες (Βέλγιο) 0649.991.654 RLE (Βρυξέλλες) ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Λεωφόρος Μεσογείων 2-4 Πύργος Αθηνών, Κτίριο Β 11527 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» - «ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΝΩΝΥΜH ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» με δ.τ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Α.Ε. «ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ο περί Τραπεζικών Εργασιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010

Α. Ο περί Τραπεζικών Εργασιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Τροποποιητικά νομοσχέδια σε σχέση με τον «Νόμο που προνοεί για την Έκδοση Καλυμμένων Αξιογράφων από Εγκεκριμένα Ιδρύματα και τη Διεξαγωγή Εργασιών Καλυμμένων Αξιογράφων από Ιδρύματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ των ανωνύμων εταιρειών ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ATEBE και ΕΥΡΩΤΕΧΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κύπρος, τηλ. + 357 22 883 523, email: shares@usb.com.cy.

Κύπρος, τηλ. + 357 22 883 523, email: shares@usb.com.cy. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ USB BANK PLC ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕTHΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Ειδοποιείστε ότι στις 21 Ioυλίου 2015 και ώρα 4.00 µ.µ. θα πραγµατοποιηθεί η Ετήσια Γενική Συνέλευση της USB BANK

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

της εταιρείας Muskita Aluminium Industries PLC

της εταιρείας Muskita Aluminium Industries PLC 19/05/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της εταιρείας Muskita Aluminium Industries PLC Βάσει του άρθρου 33(2) του περί ηµοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόµου του 2007, Ν41(Ι)/2007, το ιοικητικό Συµβούλιο της Muskita Aluminium

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.«hydroussa SA», με αριθμό ΓΕΜΗ 125039001000 η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Με την παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται περίληψη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης ως εξής:

Με την παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται περίληψη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης ως εξής: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΡΟΠΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΟΠ ΕΛΛΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΕΧΝΙΩΝ ΝΟΜΟ! ΤΟΥ 1965 ΜΕΧΡΙ 1996 (Ν.71/65, Ν.22/70 ΚΑΙ Ν.97(Ι)/1996) Γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 59

ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΕΧΝΙΩΝ ΝΟΜΟ! ΤΟΥ 1965 ΜΕΧΡΙ 1996 (Ν.71/65, Ν.22/70 ΚΑΙ Ν.97(Ι)/1996) Γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 59 Αριθμός 4430 Παρασκευή, 28 Μαΐου 2010 1945 Αριθμός 1794 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου γνωστοποιεί ότι προτίθεται να εκδώσει σε τριάντα ημέρες από σήμερα και αφού εξετάσει οποιαδήποτε σχετική

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ημερομηνίας και συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου ημερ. 7/12/2009

Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ημερομηνίας και συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου ημερ. 7/12/2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ημερομηνίας και συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου ημερ. 7/12/2009 Επιθυμούμε να σας ανακοινώσουμε ότι στις 7/12/2009 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC CYPRUS TRADING CORPORATION PLC Άποψη του Διοικητικού Συμβουλίου της Cyprus Trading Corporation Plc επί της Δημόσιας Πρότασης της Ν.K. Shacolas Holdings Ltd για απόκτηση του 100% του εκδομένου μετοχικού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης προβλέπει, σε περίληψη, τα ακόλουθα:

Το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης προβλέπει, σε περίληψη, τα ακόλουθα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Τα ιοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 1 ΚΑ) 2)

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 1 ΚΑ) 2) ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4671 Παρασκευή, 10 Μαΐου 2013 2335 Αριθμός 2471 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 1 ΚΑ) 2) Δηλοποίηση Κατάσχεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΕΚΔΟΤΗ ΣΕ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΕΚΔΟΤΗ ΣΕ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΣ Παράρτημα 2 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΕΚΔΟΤΗ ΣΕ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΙ ΗΔΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΣ Παρακαλώ όπως στις ερωτήσεις στις οποίες υπάρχει επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Κωδικός δημοσίευσης Ε 165149/ 01-12- 2014 για την Απορροφούσα Εταιρία («Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε.

Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Κωδικός δημοσίευσης Ε 165149/ 01-12- 2014 για την Απορροφούσα Εταιρία («Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Ε.» Τα Διοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4907 Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015 7587

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4907 Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015 7587 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4907 Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015 7587 Aριθμός 6891 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Των ανωνύμων εταιριών «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «ΕΡΓΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου Τ.Κ. 10562 Αθήνα Αθήνα, 14.04.2014 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK» (Άδεια Σύστασης: Αποφ. Επ. Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

3.3. EUROBANK 2013 6. 7.

3.3. EUROBANK 2013 6. 7. ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ µε απορρόφηση της «ΝΕΟ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Τ.Ε.» από την «Τράπεζα Eurobank Ergasias Aνώνυµη Eταιρεία» Στην Αθήνα, την 15 η Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4918 Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2015 7997

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4918 Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2015 7997 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4918 Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2015 7997 Aριθμός 7643 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 14(2) ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Ν. 68 2190/1920 ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 1-5 ΤΟΥ Ν.

Κ.Ν. 68 2190/1920 ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 1-5 ΤΟΥ Ν. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΔΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELPEDISON

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διοικητικά Συμβούλια των συμβαλλομένων εταιριών κατά τις

Τα Διοικητικά Συμβούλια των συμβαλλομένων εταιριών κατά τις ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Ε.» Στο Ρέθυμνο, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «STONE GROUP HELLAS» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «MARMOR SG Α.Ε.»

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «STONE GROUP HELLAS» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «MARMOR SG Α.Ε.» ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «STONE GROUP HELLAS» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «MARMOR SG Α.Ε.» Οι ως άνω εταιρείες, εκπροσωπούμενες από τα Διοικητικά τους Συμβούλια, ενεργούντων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006 Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 124(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου Τ.Κ. 10562 Αθήνα Αθήνα, 14.04.2014 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» (Άδεια Σύστασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Νεόφυτος Νεοφύτου ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ Φόρος Εισοδήματος ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 02.04.2012 Η MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι την 02.04.2012 πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4394 Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2009 5545 Αριθμός 2323 Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113, Άρθρα 201 ΙΓ και 365Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 27 Μαΐου, 2010, σύµφωνα µε τα άρθρα 5(1)(δ) και 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος

Διαβάστε περισσότερα

2. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

2. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Των ανωνύμων εταιρειών «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας από την πρώτη Στο Μοσχάτο

Διαβάστε περισσότερα

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ µε απορρόφηση της «Νέα PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την «Τράπεζα Eurobank Ergasias Aνώνυµη Eταιρεία» Στην Αθήνα, την 15 η Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα τρία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3440, 23/10/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3440, 23/10/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3440 της 23ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας

Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας ΓΕΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16/2015 (ΓΕ 16_2015) Προς: Όλα τα Μέλη του Συνδέσμου Ημερομηνία: 25 Μαΐου 2015 Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Αμοιβαία Κεφάλαια

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Αμοιβαία Κεφάλαια ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Αμοιβαία Κεφάλαια Γενικά Tα Αμοιβαία Κεφάλαια εδώ και δεκαετίες θεωρούνται διεθνώς ώς μια από τις πιο αποτελεσματικές μορφές επένδυσης. Αποτελούν συλλογικά επενδυτικά σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Γενική Συνέλευση Επισυνάπτεται ανακοίνωση, ειδοποίηση και πληρεξούσιο σχετικά με την Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας

Ετήσια Γενική Συνέλευση Επισυνάπτεται ανακοίνωση, ειδοποίηση και πληρεξούσιο σχετικά με την Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας 0041/00007045/el Γενική Συνέλευση TRIENA INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD - CAPITAL Ετήσια Γενική Συνέλευση Επισυνάπτεται ανακοίνωση, ειδοποίηση και πληρεξούσιο σχετικά με την Ετήσια Γενική Συνέλευση της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ Σ Υ Γ Χ Ω Ν Ε Υ Σ Η Σ

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ Σ Υ Γ Χ Ω Ν Ε Υ Σ Η Σ Σ Χ Ε Δ Ι Ο Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ Σ Υ Γ Χ Ω Ν Ε Υ Σ Η Σ της (α) ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΑ, ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ, ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΚ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ των (β) ΒΙΟΣΑΡ ΕΝΕΡΓEΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3851, 30.4.2004 3927 Κ.Δ.Π. 472/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 Οι συνενωμένες (Pro Forma) οικονομικές πληροφορίες που ακολουθούν έχουν προετοιμαστεί για επεξηγηματικούς και μόνο λόγους, για να παρέχουν τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Οικονομικών παρουσίασε στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 73(I)/2014 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4447 Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2014 511 Ο περί της μη Παραχώρησης Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών Αυξήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ «Ρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited. Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015

Cytrustees Investment Public Company Limited. Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015 Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015 Περιεχόμενα Σελίδα Ενδιάμεση συνοπτική κατάσταση συνολικού εισοδήματος ενιαμηνίας 2 Ενδιάμεσος συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD Το Διοικητικό Συμβούλιο της Rolandos Enterprises Public Ltd επισυνάπτει τη γνώμη του σχετικά με τη δημόσια πρόταση από τον κ. Λοΐζου Κ. Ρολάνδο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95 Ο περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως (Προσωρινές Διατάξεις για τη Νομιμοποίηση Υφιστάμενων Αγροτικών Δρόμων) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Αξιωµατούχοι και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 Εκθεση ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ, ΟΝΟΜΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ, ΟΝΟΜΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Αυγούστου ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ, ΟΝΟΜΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Το όνομα της Εταιρείας είναι: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΗΔΡΑ ΛΙΜΙΤΕΔ (που στη συνέχεια θα αναφέρεται ως η «Εταιρεία»).

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4492, (Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4492, (Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4492, 20.2.2015 Ν. 18(Ι)/2015 18(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος

Α. Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 1/2011 Σεπτέμβρης 2011 Α. Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος Εισάγεται νέος φορολογικός συντελεστής 35% για φυσικά πρόσωπα για φορολογητέο εισόδημα που ξεπερνά τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΔΟΜΈΝΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 111(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4522 Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2015 1001 Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας Μονάδας Διαχείρισης της Συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

Το Σ ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση 2011

Το Σ ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση 2011 27/07/ Το Σ ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση Ανακοινούται ότι στη Συνεδρία του της 26/07/ το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση. Οι παρεχόµενες στην Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.»

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.» ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.» Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2012 Μιχαλακοπούλου 80, 11528 Αθήνα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

I. Αντικείµενο Συγχώνευσης Ιστορικό

I. Αντικείµενο Συγχώνευσης Ιστορικό Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΦΑΞ &

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΦΑΞ & 17 Μαΐου 2012 1. Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου 2. Πρόεδρο Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕΧΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ με απορρόφηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Κ. ΤΖΑΝΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ- ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΔΡ/ΚΩΝ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την Ανώνυμη Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. 0018/00009204/el Γενική Συνέλευση CYPRUS FOREST INDUSTRIES PUBLIC LTD ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. CFI Attachments: 1. Ανακοίνωση 2. Απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση.

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. 0018/00006044/el Άλλες Ανακοινώσεις CYPRUS FOREST INDUSTRIES PUBLIC LTD CFI Attachments: 1. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3622, 15/7/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3622, 15/7/2002 Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 117(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 114/4.8.2014

Συνεδρίαση 114/4.8.2014 Συνεδρίαση 114/4.8.2014 ΘΕΜΑ: 1 Μεταβατικές διατάξεις για τον υπολογισμό των Ιδίων Κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα βάσει του Κανονισμού 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/86/38) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/86/38) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του Σχεδίου Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ:

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ: ΑΝΑΡΤΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα, 24 6 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 68293 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΓΕΜΗ Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων & ΓΕΜΗ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours

Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours Διευθυντή Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία 29 Ιουλίου 2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours (Holdings) Public Limited σε προγραμματισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2012

Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2012 Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2012 Αριθμός 2773 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Γνωστοποίηση δυνάμει των περί Αξιών Χρηματιστηρίου Αξίων Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμων του 1996 έως 2011. Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της σύμφωνα με το άρθρο 69 4 του κ.ν. 2190/1920 και το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των Μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το Νόμο και το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΠΑΚ (Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ)

ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΠΑΚ (Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ) Αριθμός Μητρώου: 991 ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΠΑΚ (Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ) ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 6 Οκτωβρίου 2010 μέχρι 31 Δεκεμβρίου ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 2012: Α) Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.», με έδρα στο Δήμο Αθηνών, οδός Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ Ι.Κ.Ε. «ΘΕΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ι.Κ.Ε.»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ Ι.Κ.Ε. «ΘΕΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ι.Κ.Ε.» ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ Ι.Κ.Ε. «ΘΕΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ι.Κ.Ε.» Σήμερα την 25 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 συνήλθε στα γραφεία στην έδρα της εταιρείας, σε

Διαβάστε περισσότερα

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα:

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα: Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4565,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4565, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4565, 28.4.2016 770 Ν. 66(Ι)/2016 Ο περί Aκίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

«O περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόµος του 2015» ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ

«O περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόµος του 2015» ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ «O περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόµος του 2015» ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ Στόχος του τροποποιητικού νόµου είναι ο εκσυγχρονισµός της διαδικασίας αναγκαστικής εκκαθάρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2005 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Θάνος Χρίστου Δικηγόρος LLB,LLM Corporate Law and Finance

Θάνος Χρίστου Δικηγόρος LLB,LLM Corporate Law and Finance Θάνος Χρίστου Δικηγόρος LLB,LLM Corporate Law and Finance Έννοιες και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ιδιωτικής εταιρείας περιορισμένης Ευθύνης με μετοχές: Περιορισμένη Ευθύνη: Η περιορισμένη Ευθύνη, αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 15 Ιουνίου, 2009, σύµφωνα µε το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα