ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ...17 Α. Κείµενα Β. Ερωτήσεις Γ. Ασκήσεις. Θέµατα εκθέσεων. ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ...59 Περισσότερα κείµενα για µετάφραση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ...17 Α. Κείµενα Β. Ερωτήσεις Γ. Ασκήσεις. Θέµατα εκθέσεων. ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ...59 Περισσότερα κείµενα για µετάφραση"

Transcript

1

2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...9 Μεταφραστικός οδηγός...13 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ...17 Α. Κείµενα Β. Ερωτήσεις Γ. Ασκήσεις. Θέµατα εκθέσεων ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ...59 Περισσότερα κείµενα για µετάφραση ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Μεταφράσεις Ενδεικτικές απαντήσεις ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Β ΜΕΡΟΥΣ

4

5 Α. ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ Πρωταρχικής σηµασίας είναι, κατά την άποψή µου, η αντίληψη του περιεχοµένου, δηλαδή του νοήµατος του κειµένου της γλώσσας-πηγής. Πρόκειται για επίσηµο (formal) κείµενο ή για ανεπίσηµη (informal) γραφή; Είναι λογοτεχνικό το κείµενο; Είναι δηµοσιογραφικό, νοµικό, ιατρικό, οικονοµικό; Οι παράγοντες αυτοί θα καθορίσουν τη µορφή που θα προσδώσουµε στο κείµενο της γλώσσας-στόχου. Βεβαίως, η έννοια «µορφή» αναφέρεται τόσο στα λεξιλογικά και γραµµατικοσυντακτικά στοιχεία του µεταφράσµατος όσο και στα σηµασιολογικά. Εποµένως, ο µεταφραστής πρέπει να διαθέτει µια ευρύτερη γλωσσική αντίληψη όχι µόνο της γλώσσας από την οποία µεταφράζει αλλά και της γλώσσας προς την οποία µεταφράζει. Για τον λόγο αυτό, η καλλιέργεια της συνειδητής, προσεκτικής µελέτης, η «υποψιασµένη» ανάγνωση, µε το µάτι εκείνου που στοχεύει στην ανάπτυξη του γλωσσικού του αισθήµατος, είναι απαραίτητη. Είναι σηµαντικό να αναζητά κανείς τις ιδιαίτερες νοηµατικές αποχρώσεις, να αντιλαµβάνεται τις διαφορές µεταξύ π.χ. συνωνύµων και να επιλέγει τις κατάλληλες λέξεις και εκφράσεις, ώστε να αναπτύξει την εκλεπτυσµένη αντίληψη και την αυξηµένη ευαισθησία που απαιτείται για την ορθή απόδοση του µεταφράσµατος. Η χρήση δίγλωσσου (αγγλοελληνικού ή ελληνοαγγλικού) αλλά και µονόγλωσσου (αγγλοαγγλικού) λεξικού (συχνά το ένα παραπέµπει στο άλλο κατά τη µεταφραστική διαδικασία) είναι απαραίτητη, όπως και η χρήση «θησαυρού» (λεξικού µε συνώνυµα κ.λπ.). Η ικανότητα να αποδίδει κανείς έννοιες και νοήµατα προϋποθέτει αφενός να γνωρίζει τη σηµασία των λέξεων και των φράσεων και α- φετέρου να διαθέτει την ικανότητα να συντάσσει προτάσεις ή φράσεις που θα α- ποδίδουν επακριβώς αυτό που επιθυµεί να εκφράσει. Υπό την έννοια αυτή, η καλή γνώση και ο χειρισµός της ελληνικής γλώσσας είναι απαραίτητα στοιχεία, διότι το κείµενο που θα δηµιουργήσει ο µαθητής-µεταφραστής θα είναι ελληνικό. Άρα είναι απαραίτητη η µελέτη ποικίλων µορφών του γραπτού λόγου, ώστε ο µεταφραστής να εξοικειωθεί µε τις ιδιαιτερότητες τόσο σε λεξιλογικό/σηµασιολογικό όσο και σε συντακτικό επίπεδο. Ένας παράγοντας που θα ήθελα να τονίσω είναι η εσφαλµένη αντίληψη ότι ένα καλογραµµένο κείµενο µπορεί να «βγει µε την πρώτη». Παρόλο που είναι σφάλµα να πέσει κανείς στην παγίδα των αλλεπάλληλων και δίχως τελειωµό διορθώσεων, είναι σηµαντικό, αφού διαβάσει και µελετήσει το κείµενο υπογραµµίζοντας τα δύσκολα σηµεία, να προβεί σε µια αρχική απόδοση ώστε να διαθέτει µια πρώτη µορφή του κειµένου, το οποίο θα προσπαθήσει να τελειοποιήσει στη γλώσσα-στόχο. Ας έχουµε ωστόσο κατά νου ότι στη διαδικασία αυτή ο µεταφραστής θα 13

6 14 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ πρέπει να προσεγγίσει µε σεβασµό το κείµενο της γλώσσας-πηγής, ώστε να µην το αλλοιώσει. Αυτό ισχύει, για παράδειγµα, στην περίπτωση των εξετάσεων στο ειδικό µάθηµα, διότι σύµφωνα µε τη θεωρία του σκοπού, η απόδοση ενός κειµένου, γενικά, αποτελεί συνάρτηση της τελικής χρήσης για την οποία προορίζεται. Υπό ορισµένες προϋποθέσεις, εποµένως, η µετάφραση µπορεί να µην αποτελεί αυτό που θα οριζόταν ως «ακριβής» ή «κατά λέξη» απόδοση του αρχικού κειµένου, αλλά το τελικό κείµενο να διαφέρει από την αρχική µορφή που είχε στη γλώσσαπηγή. Η κύρια, ωστόσο, κατεύθυνση που ακολουθεί το παρόν σύγγραµµα αποβλέπει στην όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστη απόδοση του νοήµατος και της µορφής ε- νός κειµένου από την Αγγλική στην Ελληνική γλώσσα. Β. Ο ΗΓΙΕΣ Μια καλή µετάφραση πρέπει να δίνει την εντύπωση πρωτότυπου κειµένου. Αυτό προϋποθέτει µια διαδικασία διανοητικά απαιτητική: ο µεταφραστής αποστασιοποιείται από τα επιφανειακά στοιχεία του προς µετάφραση κειµένου, συλλαµβάνει το νόηµά του και το αναδιατυπώνει, λαµβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις, τις προϋπάρχουσες γνώσεις και το πολιτισµικό υπόβαθρο του πιθανού αναγνωστικού κοινού. Γενικά, όσον αφορά την εξεταστική διαδικασία στο ειδικό µάθηµα της ξένης γλώσσας, θα πρέπει να έχουµε υπόψη τα εξής: Όταν κάτι δεν αποδίδεται µονολεκτικά, δηµιουργούµε περίφραση. Προσέχουµε, όσον αφορά την εξέταση, να διαχειριστούµε σωστά τον χρόνο που έχουµε στη διάθεσή µας, διότι η επιτυχία στις εξετάσεις προϋποθέτει ότι τα ερωτήµατα θα απαντηθούν µέσα σε ένα δεδοµένο χρονικό πλαίσιο, το οποίο ο µαθητής πρέπει να έχει κατά νου στη διάρκεια της εξέτασης. Το ίδιο ισχύει και για τις ερωτήσεις κατανόησης και επεξεργασίας του κει- µένου, όπως επίσης και για την έκθεση, η οποία έχει σηµαντικό ειδικό βάρος στη βαθµολογία του ειδικού µαθήµατος. 4 Εκείνο που προέχει είναι ο µαθητής να αναπτύξει τη γλωσσική του αντίληψη µέσα από τη συνεχή έκθεση σε ξενόγλωσσα κείµενα (βιβλία, εφηµερίδες, περιοδικά, ιστοσελίδες), ώστε να συνηθίσει να αντιλαµβάνεται από τα συµφραζόµενα το νόηµα κάποιων λέξεων ή εκφράσεων που ενδεχοµένως δεν γνωρίζει. εδοµένου ότι στον λόγο, γραπτό ή προφορικό, οι λέξεις υ- πάρχουν in context, είναι σηµαντικό να έχουµε υπόψη ότι το νόηµά τους µπορεί να διαφέρει από πρόταση σε πρόταση. Γι αυτό κατά τη χρήση του 4 Σηµ. Η έκθεση, ωστόσο, δεν αποτελεί τον πρωταρχικό σκοπό του συγκεκριµένου βιβλίου.

7 ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ 15 λεξικού θα πρέπει να µελετώνται όλες οι σηµασίες ενός λήµµατος και ο επίδοξος µεταφραστής να µαθαίνει ένα τουλάχιστον παράδειγµα από τα διαφορετικά περιβάλλοντα χρήσης της λέξης. Όσον αφορά τη µεθοδολογία, πριν αρχίσουµε να µεταφράζουµε το κείµενο, θα πρέπει να το διαβάσουµε όλο, υπογραµµίζοντας τα δύσκολα σηµεία. Καλό είναι να µην αφήνουµε κενά. Αν υπάρχουν άγνωστες λέξεις, προσπαθού- µε να τις καταλάβουµε από τα συµφραζόµενα ή κάνουµε ετυµολογική ανάλυση. Αφού έχουµε κατανοήσει το νόηµα (στο µέτρο των δυνατοτήτων µας), ξεκινάµε τη µετάφραση δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στο ύφος του αρχικού κει- µένου και προσπαθώντας να χρησιµοποιήσουµε αντίστοιχες λέξεις και εκφράσεις, ανάλογα µε το είδος του κειµένου που µεταφράζουµε (για παράδειγµα, λογοτεχνικό κείµενο, άρθρο εφηµερίδας, κ.λπ.). Ειδικά στα λογοτεχνικά κείµενα, η γλωσσική µορφή δεν έχει µόνο επικοινωνιακή αλλά και αισθητική λειτουργία, την οποία οφείλουµε να διατηρήσουµε. Επιπλέον, ας σηµειωθεί ότι η µετάφραση δεν στοχεύει µόνο στη µεταφορά της σηµασίας, αλλά και της µορφής ενός κειµένου. Έτσι, πρέπει µεν η απόδοση να είναι πιστή, αλλά και να προσπαθήσουµε το µεταφρασµένο κείµενο να µοιάζει σαν να γράφτηκε στη γλώσσα απόδοσης. Οι εκφράσεις κυρίως οι ιδιωµατισµοί θα πρέπει να αποδίδονται µε ανάλογες εκφράσεις της ξένης γλώσσας. Ιδιαίτερα θα πρέπει να τονιστεί η εικόνα του γραπτού: επιβάλλεται να αποφεύγονται τα ορθογραφικά λάθη και να γράφετε ευανάγνωστα και καθαρά. Τέλος, ας επαναλάβουµε ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη σωστή διαχείριση του χρόνου. Παρατήρηση Το πρώτο µέρος του βιβλίου αποτελείται από κείµενα, ερωτήσεις κατανόησης, ε- ρωτήσεις επεξεργασίας του κειµένου και θέµατα εκθέσεων. Το δεύτερο µέρος περιέχει επιπλέον κείµενα για µετάφραση, ενώ στο τρίτο µέρος δίδονται ενδεικτικές µεταφράσεις και απαντήσεις. Η επιλογή τόσο γενικών όσο και πιο ειδικών κειµένων τα οποία έχουν διδαχθεί σε τελειόφοιτους Λυκείου και σε φοιτητές α- ποσκοπεί στην εξοικείωση των υποψηφίων µε κείµενα ποικίλου περιεχοµένου. Έτσι θα τους δοθεί η δυνατότητα για περισσότερη εξάσκηση αλλά και προετοιµασία για τις σπουδές τους είτε στα Τµήµατα των Ξένων Φιλολογιών, είτε στις ειδικές επαγγελµατικές γλώσσες και τη µετάφραση.

8 16 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Όσον αφορά τη βαθµολογία, ισχύουν τα εξής: Α. Μετάφραση κειµένου : 25 µονάδες Β1. Ερωτήσεις κατανόησης: 15 µονάδες Β2. Ερωτήσεις επεξεργασίας: 15 µονάδες Γ. Έκθεση ( λέξεις): 45 µονάδες

9 24 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ TEXT 4 Translate the following passage into your own language: She may be a platinum blonde, but she s not a singer who wants to be loved for her looks. On her way up the ladder of success, however, she has become convinced that in Greece women are rarely taken seriously as artists. There are only a few of us here who are real musicians and are respected for our voices rather than just for looking good, she says. I don t want to say that Greek women are silly, but so many of our popular female vocalists simply don t know their craft. Singing in nightclubs and recording 30 albums or so is not enough to make you a good singer. Nevertheless, an increasing number of girls and boys pursue a career in singing, dazzled by the glamour and attraction of fame and recognition and, hopefully, of quick and relatively, easy profit. COMPREHENSION QUESTIONS 1 Give a title to the above text. 2 Where is it likely to have appeared? 3 Who might be interested in reading it? USE OF ENGLISH 1 What do you think might have been written in the ensuing paragraphs? (not more than 50 words) 2 I don t want to say singer. Do you agree? (about 60 words) 3 A friend of yours insists that looking good is essential for aspiring singers. Tell him/her your own views (about 50 words). COMPOSITION 1 Send a letter to your favourite singer congratulating her/him on her/his latest CD. 2 Some famous athletes and entertainers earn millions of dollars every year. Do you think these people deserve such high salaries? Use specific reasons and examples to support your opinion.

10 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ 25 TEXT 5 Translate the following passage into your own language: The European Commission, under pressure to clamp down on EU fraud, has for the first time acknowledged the need to bring national police forces in to help investigate alleged crimes by its own officials. The change in strategy comes as it was revealed last week that the Commission has placed two of its senior staff under investigation over claims of financial mismanagement. A British conservative MEP has written to Commission president Jacques Santer, asking him to waive diplomatic immunity and allow police access to papers and personnel. The internal jury set up by the Commission secretary-general to hear the case does not correspond to the gravity of the situation: It goes beyond fraud since there is evidence of a mutual cover-up. COMPREHENSION QUESTIONS 1 Where might this text have appeared and what is the issue discussed in it? 2 Give a title to the above text. 3 How would you describe the language and style of this text? USE OF ENGLISH 1 The European officials. Explain the meaning of this sentence to your friends in simple English. 2 Do you think the immunity of diplomats, MPs, etc., should be waived in certain cases? 3 Write synonyms of the following words: fraud, investigate, alleged, gravity, evidence, personnel. COMPOSITION 1 "The love of money is the root of all evil." Do you agree or disagree? 2 "Treat people as if they were what they ought to be and you help them to become what they are capable of being." Do you think that this is an effective practice? Discuss.

11 26 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ TEXT 6 Translate the following passage into your own language: It is as if all the ghosts and goblins of Europe s tragic past had slithered out of the primeval slime on Halloween and stayed. Racial hatred and gang violence in Germany. Anachronistic and self-defeating protectionism in France. Ethnic intolerance and separatism among the Czechs and Slovaks. Anticontinental insularity in Britain. In Yugoslavia, the murderous mixture of religious and ethnic antipathies with an apparently inexhaustible supply of killers, cruelty and weapons. And everywhere in Europe, a growing distrust of neighbour for neighbour, the resurgence of narrow nationalisms, the erosion of international co-operation. COMPREHENSION QUESTIONS 1 What title would you give this text? 2 Who do you think it was written by? 3 What does the text refer to? USE OF ENGLISH 1 Racial hatred Germany. Analyze some of the problems multicultural societies face (60-80 words). 2 Elaborate on the state of things in Europe as described here. Make references to the text (about 60 words). 3 How would you describe the political situation in Europe today in relation to what is mentioned in the text? Write words, starting as follows: In relation to what is presented in this text, COMPOSITION 1 Racism and immigration. Discuss. 2 If you had the power to change any event in history (outcome of an election, who won a war, etc.), which would you choose to change, and why?

12 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ 27 TEXT 7 Translate the following passage into your own language: It must particularly be emphasized that the medicine is very well tolerated by the patients and no adverse reaction has been reported even after administration of an overdose or in case of a long term treatment. No modification of the biological parameters has been noticed on the haematological tests nor any change of the macroscopic and microscopic condition of the liver, the kidneys, the heart, etc; in addition, no atropinic manifestation has been observed (constipation, dry mouth, retention of urine, increase of endophthalmic pressure). Due to the lack of relative clinical studies, X medicine should be avoided during the first three months of pregnancy and lactation. Drug intoxications with X have not been reported. COMPREHENSION QUESTIONS 1 Where might this text have appeared? 2 What is the issue discussed in this text? 3 Who might be interested in reading it? USE OF ENGLISH 1 What other information might have been given along with this text? 2 Recommend this medicine to a friend of yours who has an irritable bowel. Explain that no prescription is needed. Write what you say. 3 Explain to your grandmother what the text says. COMPOSITION 1 If you had the power to do one thing to improve the world, what would you do? Discuss. 2 People do many different things to stay healthy. What do you do for good health?

13 28 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ TEXT 8 Translate the following passage into your own language: It must be a rare occurrence that a culture, such as that of the Greeks, would follow a straight line of transformation from the myth and the mythical from ceremony and ritual toward an ever-increasing sense of the real or, in modernist terms, toward realism. No matter what they borrowed from earlier Mediterranean cultures, that which they transform in such a relatively short time remains the bedrock of reason. Myth and its rituals, whether in the form of religion or as the product of evolution of political experiments, provide the central logos of this culture. Communication through dialogic story-telling is situated at the centre of their polis. COMPREHENSION QUESTIONS 1 What kind of educational background might the writer of this text have? 2 How would you describe the writer s style? 3 Where might this text appear? USE OF ENGLISH 1 No matter what they borrowed from earlier Mediterranean cultures. Rewrite this sentence, substituting no matter with another suitable expression. 2 Do you think that the writer of this text is praising the Greeks? Draw references from the text to support your answer. (about 50 words) 3 The above text is about the various versions of the Oresteia. Describe a picture to go with it (no more than 40 words). COMPOSITION 1 What would you place in a time-capsule to allow people opening the capsule a thousand years from now to understand life in the 21st century? Explain. 2 If a nation s culture survives, then the nation itself survives. Do you agree?

14

ΟΙ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΟΙ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κεφάλαιο 7 ΟΙ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αδαμαντία Σπανακά ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ... 2 ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ... 3 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ... 3 7.1 ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Eλληνικά για σας A0 ανάγνωση - γραφή - προφορά - τονισμός

Eλληνικά για σας A0 ανάγνωση - γραφή - προφορά - τονισμός intro_eng 5/21/12 11:08 AM Page 3 Eλληνικά για σας A0 ανάγνωση - γραφή - προφορά - τονισμός Greek for you A0 reading - writing - pronunciation - accentuation ΒΙΒΛΙΟ Α0 τελείως αρχάριοι Δίγλωσση έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Η Δικαστηριακή Διερμηνεία σε Ελληνικό και Διεθνές Επίπεδο

Η Δικαστηριακή Διερμηνεία σε Ελληνικό και Διεθνές Επίπεδο Τει Hπειρου Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Η Δικαστηριακή Διερμηνεία σε Ελληνικό και Διεθνές Επίπεδο Εξελίξεις & Προοπτικές Επιστημονική Επιμέλεια: Ελευθερία Δογορίτη & Θεόδωρος Βυζάς Legal Interpreting

Διαβάστε περισσότερα

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE Guide to the examination for the certificate of attainment in Greek Thessaloniki 1 This booklet was written

Διαβάστε περισσότερα

University of Cambridge ESOL Examinations. Key English Test. Πληροφορίες για υποψηφίους

University of Cambridge ESOL Examinations. Key English Test. Πληροφορίες για υποψηφίους University of Cambridge ESOL Examinations Key English Test Πληροφορίες για υποψηφίους Γιατί να συμμετέχετε στην εξέταση Key English Test (KET); Έχετε τις βασικές γνώσεις της αγγλικής γλώσσας; Κατανοείτε

Διαβάστε περισσότερα

30 Thorncliffe Park Drive Toronto, Ontario M4H 1H8 Tel: 416-425-2485 Fax: 416-425-2954 education@greekcommunity.org www.greekcommunity.

30 Thorncliffe Park Drive Toronto, Ontario M4H 1H8 Tel: 416-425-2485 Fax: 416-425-2954 education@greekcommunity.org www.greekcommunity. 30 Thorncliffe Park Drive Toronto, Ontario M4H 1H8 Tel: 416-425-2485 Fax: 416-425-2954 education@greekcommunity.org www.greekcommunity.org Τι Προσφέρουν τα Προγράμματα των Σχολείων Μας... What Our Greek

Διαβάστε περισσότερα

Editorial Team Nelly Kalliga Stella Bochori Sarah Yu. ISBN: 978-960-6895-18-0 978-960-6895-17-3 Teacher s. Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing

Editorial Team Nelly Kalliga Stella Bochori Sarah Yu. ISBN: 978-960-6895-18-0 978-960-6895-17-3 Teacher s. Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing Editorial Team Nelly Kalliga Stella Bochori Sarah Yu ISBN: 978-960-6895-18-0 978-960-6895-17-3 Teacher s Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing Πληροφορίες - Παραγγελίες Τηλ. Κέντρο: 23310 73777 Αθήνα:

Διαβάστε περισσότερα

Μουσικοθεραπεία & Ειδική Μουσική Παιδαγωγική Music Therapy & Special Music Education

Μουσικοθεραπεία & Ειδική Μουσική Παιδαγωγική Music Therapy & Special Music Education Μουσικοθεραπεία & Ειδική Μουσική Παιδαγωγική Music Therapy & Special Music Education http://approaches.primarymusic.gr 2 (1) 2010 ISSN 1791-9622 µε την υποστήριξη της ΕΕΜΑΠΕ supported by GAPMET www.primarymusic.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ/ΕΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ/ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν Ε Ι Δ Ι Κ Ω Ν Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ω Ν Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά

Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά Ελληνοαγγλικός οδηγός φράσεων, ορολογιών, παρουσιάσεων για τον κόσμο των επιχειρήσεων BLP BLP Business Linguistic Publication Ltd Το περιεχόμενο του παρόντος εγχειριδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010:

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010: Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010: Ο ρόλος της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών Συνοπτική Έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (13 και 14 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Graphic Notation in Music Therapy: A Discussion of What to Notate in Graphic Notation and How Bergstrøm-Nielsen, Carl

Graphic Notation in Music Therapy: A Discussion of What to Notate in Graphic Notation and How Bergstrøm-Nielsen, Carl Aalborg Universitet Graphic Notation in Music Therapy: A Discussion of What to Notate in Graphic Notation and How Bergstrøm-Nielsen, Carl Published in: Approaches. Music therapy and special education Publication

Διαβάστε περισσότερα

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS i i ii iii iv TraIning teachers in competence based education the TRANSIt use case in Greece Katerina Riviou Ellinogermaniki Agogi, R&D Department kriviou@ea.gr Sofoklis Sotiriou Ellinogermaniki Agogi,

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί κείμενο που δημοσιεύεται σε τρία μέρη στο Πολύδρομο 2 (2009-2010) και Πολύδρομο 3 & 4 (2010)

Ακολουθεί κείμενο που δημοσιεύεται σε τρία μέρη στο Πολύδρομο 2 (2009-2010) και Πολύδρομο 3 & 4 (2010) Ακολουθεί κείμενο που δημοσιεύεται σε τρία μέρη στο Πολύδρομο 2 (2009-2010) και Πολύδρομο 3 & 4 (2010) Διδακτικές προτάσεις για την ανάπτυξη διαπολιτισμικής κατανόησης, ευαισθησίας και διγλωσσικής συνειδητοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜ. ΕΠΙΚΟΥΡΗ: ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ

ΔΗΜ. ΕΠΙΚΟΥΡΗ: ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 2. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 3 3. ΟΡΙΣΤΙΚΟ-ΑΟΡΙΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 4. ΚΤΗΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ-ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ 7 5. ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ 10 6. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ 12 7. ΧΡΟΝΟΙ 17 8. ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ 27 9. ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIONS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIONS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIONS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE Guide to the examination for the certificate of attainment in Greek Thessaloniki Academic Committee for the Certificate

Διαβάστε περισσότερα

Ê.Ð.Ã. PRACTICE TESTS. Succeed in B1& B2 LEVEL ATTENTION ENGLISH LANGUAGE CERTIFICATION. on the scale set by the Council of Europe

Ê.Ð.Ã. PRACTICE TESTS. Succeed in B1& B2 LEVEL ATTENTION ENGLISH LANGUAGE CERTIFICATION. on the scale set by the Council of Europe Ê.Ð.Ã. Succeed in ÊÑÁÔÉÊÏ ÐÉÓÔÏÐÏÉÇÔÉÊÏ ÃËÙÓÓÏÌÁÈÅÉÁÓ ENGLISH LANGUAGE CERTIFICATION LEVEL B1& B2 on the scale set by the Council of Europe PRACTICE TESTS 1 6 Mark your answers on your answer sheet. Respond

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ STATISTICAL PERISCOPE. Αφιέρωμα στον Καθηγητή Τάκη Παπαϊωάννου. In honor of Professor Takis Papaioannou

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ STATISTICAL PERISCOPE. Αφιέρωμα στον Καθηγητή Τάκη Παπαϊωάννου. In honor of Professor Takis Papaioannou Νέα του ΕΣΙ, Νο. 43, Φεβρ. 2011 GSI News, Nr.43 Febr. 2011 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ STATISTICAL PERISCOPE Αφιέρωμα στον Καθηγητή Τάκη Παπαϊωάννου In honor of Professor Takis Papaioannou 2 Takis Papaioannou

Διαβάστε περισσότερα

Lion s. Lion s. Voice. Roars. Teachers Voice CONTENTS. Issue 1 September 2009. Teacher s Corner. Cover Story. Απλά Μαθήµατα Σχολικής Ψυχολογίας

Lion s. Lion s. Voice. Roars. Teachers Voice CONTENTS. Issue 1 September 2009. Teacher s Corner. Cover Story. Απλά Μαθήµατα Σχολικής Ψυχολογίας The Newsletter of PEOPLECERT for City & Guilds English Language Lion s Issue 1 September 2009 Lion s Roars CONTENTS Teacher s Corner > When in doubt, look it up! 2 Cover Story > The City & Guilds International

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις. Marketing & Management Guide in Tourism Businesses

Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις. Marketing & Management Guide in Tourism Businesses Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις Marketing & Management Guide in Tourism Businesses Ιανουάριος - January 2013 Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α Α) Μάρκετινγκ Τι είναι το µάρκετινγκ...........................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Μια Μοναδική Εμπειρία ζωής. erasmus ΤHE ERASMUS PROGRAMME. FOR STUDENTS A Unique Life Experience

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Μια Μοναδική Εμπειρία ζωής. erasmus ΤHE ERASMUS PROGRAMME. FOR STUDENTS A Unique Life Experience ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Μια Μοναδική Εμπειρία ζωής erasmus ΤHE ERASMUS PROGRAMME FOR STUDENTS A Unique Life Experience erasmus Περιεχόμενα / Contents Εισαγωγή / Introduction... 4 Μαρτυρίες

Διαβάστε περισσότερα

12 Ξένες γλώσσες και διαπολιτισμικές δεξιότητες κατά την υλοποίηση

12 Ξένες γλώσσες και διαπολιτισμικές δεξιότητες κατά την υλοποίηση 12 Ξένες γλώσσες και διαπολιτισμικές δεξιότητες κατά την υλοποίηση μιας καινοτομίας Λέξεις-κλειδιά: Πολιτισμικό υπόβαθρο, πολιτιστική ταυτότητα, ικανότητα αντιμετώπισης διαπολιτισμικών διαφορών, ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 21 Ιουνίου 2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η εκ νέου ανακάλυψη της Ωριαίας αστρολογίας

Η εκ νέου ανακάλυψη της Ωριαίας αστρολογίας Η εκ νέου ανακάλυψη της Ωριαίας αστρολογίας από τον Robert Hand Το κείµενο που ακολουθεί είναι η εισαγωγή που έγραψε ο Robert Hand στο βιβλίο της Olivia Barclay Horary Astrology Rediscovered. Μπορεί η

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Διεθνές Συνέδριο...για να ξαναφανταστούμε το σχολείο...

1 ο Διεθνές Συνέδριο...για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... 1 ο Διεθνές Συνέδριο...για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... Θεσσαλονίκη, 28-29 Ιουνίου 2013 Βιβλίο Περιλήψεων Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόµενα PHARMAΑΝΑΛΥΣΗ PHARMAΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ PHARMAΜΑΘΗΣΗ PHARMAΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ 4 Αλλαγή - Μεταµόρφωση - Εξέλιξη, είναι το κυρίαρχο στοιχείο της εποχής

περιεχόµενα PHARMAΑΝΑΛΥΣΗ PHARMAΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ PHARMAΜΑΘΗΣΗ PHARMAΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ 4 Αλλαγή - Μεταµόρφωση - Εξέλιξη, είναι το κυρίαρχο στοιχείο της εποχής ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ περιεχόµενα Φαρµακευτικό Marketing ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τζαβέλα

Διαβάστε περισσότερα

UPDATE. Greek report on WP5. Motivating factors and barriers

UPDATE. Greek report on WP5. Motivating factors and barriers Project no. 042941 UPDATE Understanding and Providing a Developmental Approach to Technology Education Instrument: Specific Support Action Thematic Priority: Structuring the ERA / FP6-2005-Science-and-society-16

Διαβάστε περισσότερα

www.hiltonathens.gr hilton

www.hiltonathens.gr hilton www.hiltonathens.gr hilton hilton athens magazine 4 hilton athens Ionian Hotel Enterprises SA Hilton Athens 46 Vas. Sofias Ave., 115 28 Athens, tel.: 210 7281 000, fax: 210 7281 111 Communications Manager

Διαβάστε περισσότερα

Σοφοκλέους Οιδίπους τύραννος, 1268-1274. μτφρ. Φώτου Πολίτη, Ίκαρος.

Σοφοκλέους Οιδίπους τύραννος, 1268-1274. μτφρ. Φώτου Πολίτη, Ίκαρος. Ἀποσπάσας γὰρ εἱμάτων χρυσηλάτους περόνας ἀπ αὐτῆς, αἷσιν ἐξεστέλλετο, ἄρας ἔπαισεν ἄρθρα τῶν αὑτοῦ κύκλων, αὐδῶν τοιαῦθ, ὁθούνεκ οὐκ ὄψοιντό νιν οὔθ οἷ ἔπασχεν οὔθ ὁποῐ ἔδρα κακά, ἀλλ ἐν σκότωι τὸ λοιπὸν

Διαβάστε περισσότερα

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2004-05

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2004-05 ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Περιλήψεις και abstracts

Διαβάστε περισσότερα