Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Ι.Ε.Κ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Ι.Ε.Κ."

Transcript

1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ & ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΣΗΗ ΦΟΡΕΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Ι.Ε.Κ. ΕΙΑΓΩΓΗ Ο Κανονιςμόσ Σπουδϊν ςυντάχκθκε με ςτόχο να αποτελζςει το πλαίςιο ςυμφωνίασ για τθν εποικοδομθτικι ςυνεργαςία του Ι.Ι.Ε.Κ. και των ςπουδαςτϊν και είναι πλιρωσ δθμοςιευμζνο ςτο ΦΕΚ 1807-τεφχοσ Β / Η γνϊςθ και θ αποδοχι του κανονιςμοφ ςυμβάλλει ςτθν κατανόθςθ των δικαιωμάτων και των υποχρεϊςεων των ςπουδαςτϊν κακϊσ και ςτθν πρόλθψθ των αμφιςβθτιςεων που μπορεί να αποτρζψουν τθν άριςτθ ςυνεργαςία μεταξφ αυτϊν και του Ι.Ε.Κ.. Επίςθσ εξαςφαλίηει τθν ομαλι λειτουργία τθσ επιμορφωτικισ διαδικαςίασ, ϊςτε να επιτευχκεί το καλφτερο δυνατό αποτζλεςμα όςον αφορά τθν ποιότθτα, τθν αποδοτικότθτα και τθν αποτελεςματικότθτα τθσ κατάρτιςθσ. Κάκε κζμα που προκφπτει ςτθν πορεία τθσ διαδικαςίασ αυτισ, το οποίο δεν κακορίηεται από τον παρόντα κανονιςμό, ρυκμίηεται από τθ Διεφκυνςθ του Ι.Ε.Κ. και κοινοποιείται ζγκαιρα ςτουσ ςπουδαςτζσ. θμείωςθ : τον κανονιςμό παρατίκενται μόνο τα άρκρα του κανονιςμοφ λειτουργίασ που αφοροφν τθ φοίτθςθ και τθν πρόοδο των καταρτιηομζνων. Πρακτικι άςκθςθ ι μακθτεία Άρκρο 3 1.Οι ςπουδαςτζσ των Ι.Ε.Κ. που ζχουν ςυμπλθρϊςει τουλάχιςτον 120 θμερομίςκια ςτθν ειδικότθτα που εγγράφονται απαλλάςςονται, εφόςον το επικυμοφν, με υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 του ν.1599/1996, από τθν υποχρζωςθ φοίτθςθσ του εξαμινου Πρακτικισ Άςκθςθσ και τουσ απονζμεται θ Βεβαίωςθ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ με τθν ολοκλιρωςθ των τεςςάρων εξαμινων τθσ κεωρθτικισ και τθσ εργαςτθριακισ κατάρτιςθσ. Οι ςπουδαςτζσ των Ι.Ε.Κ. που ζχουν ςυμπλθρϊςει τουλάχιςτον 40 θμερομίςκια ςτθν ειδικότθτα που εγγράφονται, προςμετροφνται αυτά ςτο χρόνο τθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ ι Μακθτείασ, εφόςον το επικυμοφν, με υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 του ν.1599/ Η Πρακτικι Άςκθςθ ι Μακθτεία, είναι ςυνολικισ διάρκειασ 960 ωρϊν.το πζμπτο εξάμθνο Πρακτικισ Άςκθςθσ δφναται να λαμβάνει χϊρα κατά τθ διάρκεια του τρίτου και του τζταρτου εξαμινου φοίτθςθσ. 3. Οι ςπουδαςτζσ Ι.Ε.Κ. δφνανται, τθν Πρακτικι Άςκθςθ ι τθ Μακθτεία, με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ των ςπουδαςτϊν των Σ.Ε.Κ., εκτόσ τθσ διάρκειάσ τθσ, με ευκφνθ εφαρμογισ του ιδιωτικοφ Ι.Ε.Κ. που φοιτοφν, να τθν πραγματοποιοφν ςε φυςικά πρόςωπα, Ν.Π.Δ.Δ. ι Ν.Π.Ι.Δ.. Η περίοδοσ πρακτικισ άςκθςθσ πρζπει να είναι ςυνεχόμενθ ι και τμθματικι χωρίσ να υπερβαίνει χρονικά το ζνα (1) θμερολογιακό ζτοσ. 4. Η εποπτεία, ο ςυντονιςμόσ, θ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ και θ αξιολόγθςθ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ πραγματοποιοφνται με ευκφνθ του Διευκυντι του Ι.Ε.Κ. ι άλλου οριηόμενου από αυτόν προςϊπου ωσ Συντονιςτι Πρακτικισ Άςκθςθσ. Ο Συντονιςτισ Π.Α. είναι αρμόδιοσ για τθν παρακολοφκθςθ τθσ παρουςίασ του καταρτιηομζνου, τθ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ του περιβάλλοντοσ εργαςίασ του αςκοφμενου, τον επιτόπιο ζλεγχο τθσ επιχείρθςθσ και τθν τιρθςθ ατομικοφ φακζλου πρακτικισ άςκθςθσ με τισ ςχετικζσ μθνιαίεσ εκκζςεισ προόδου. Η Μακθτεία ι και θ Πρακτικι Άςκθςθ, τόςο ςτουσ ιδιωτικοφσ όςο και ςτουσ φορείσ του Δθμοςίου, είναι δυνατόν να χρθματοδοτείται από εκνικοφσ ι / και κοινοτικοφσ πόρουσ, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ κάκε φορά διατάξεισ. 1

2 Ζτοσ και εξάμθνα κατάρτιςθσ Άρκρο 9 1. Το διδακτικό ζτοσ ςτα Ινςτιτοφτα Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (ΙΕΚ) άρχεται τθν 1θ Οκτωβρίου και, ςε περίπτωςθ Σαββάτου ι Κυριακισ, μετατίκεται τθν αμζςωσ επόμενθ Δευτζρα και λιγει τθν 30θ Ιουνίου εκάςτου ζτουσ. Περιλαμβάνει, δε, δφο εξάμθνα φοίτθςθσ ζκαςτο, το ανϊτερο 300 ωρϊν κατάρτιςθσ. Για το χειμερινό εξάμθνο οι εγγραφζσ, οι ανανεϊςεισ εγγραφϊν και οι κατατάξεισ ςτουσ ανωτζρω φορείσ πραγματοποιοφνται από τθν 1θ Σεπτεμβρίου ζωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου εκάςτου ζτουσ, ενϊ οι εγγραφζσ για τισ ειδικότθτεσ που πραγματοποιοφνται το εαρινό εξάμθνο πραγματοποιοφνται από τθν 15θ Ιανουαρίου ζωσ και τθν παραμονι ζναρξθσ του εαρινοφ εξαμινου εκάςτου ζτουσ. 2. Η φοίτθςθ ςτα Ι.Ε.Κ. είναι πζντε (5) ςυνολικά εξαμινων, επιμεριςμζνθ ςε τζςςερα (4) εξάμθνα κεωρθτικισ και εργαςτθριακισ κατάρτιςθσ ςυνολικισ διάρκειασ διδακτικζσ ϊρεσ ειδικότθτασ, ςφμφωνα με τα εγκεκριμζνα προγράμματα ςπουδϊν, και ςε ζνα εξάμθνο Πρακτικισ Άςκθςθσ ι Μακθτείασ ςυνολικισ διάρκειασ 960 ωρϊν. Η φοίτθςθ δφναται να άρχεται κατά το χειμερινό ι εαρινό εξάμθνο για αποφοίτουσ. 3. Η κατάρτιςθ κάκε εξαμινου κεωρείται πλιρθσ, όταν ζχουν ςυμπλθρωκεί οι προβλεπόμενεσ από το πρόγραμμα ςπουδϊν ϊρεσ. Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία, ςε ζνα ι περιςςότερα Ι.Ε.Κ. δεν πραγματοποιθκεί κατάρτιςθ, ςυνολικά ι ςε επίπεδο κεματικισ ενότθτασ, για οποιοδιποτε λόγο, παρατείνεται αντίςτοιχα θ κατάρτιςθ του εξαμινου με απόφαςθ του Γ.Γ.Δ.Β.Μ. και μόνον ςε εξαιρετικζσ και αιτιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ. 4. Οι ϊρεσ κατάρτιςθσ εκάςτου εξαμινου δφνανται να εκτείνονται ςφμφωνα με τα ωρολόγια προγράμματα από δϊδεκα (12) ζωσ και δεκαπζντε (15) εβδομάδεσ, αρκεί να ολοκλθρϊνεται αποκλειςτικά τθν 15θ Φεβρουαρίου το χειμερινό εξάμθνο και τθν 30θ Ιουνίου το εαρινό εξάμθνο. 5. Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα κατάρτιςθσ κακορίηεται ςε 20 ϊρεσ, δφναται όμωσ να αυξομειϊνεται κατά τθ διάρκεια του εξαμινου κατά 30%, ιτοι μπορεί να κυμαίνεται από δεκατζςςερισ (14) ζωσ και είκοςι ζξι (26) ϊρεσ ανά εβδομάδα. 6. Κατά τθ ςυμπλιρωςθ κάκε εκατό (100) διδακτικϊν ωρϊν κατάρτιςθσ, κα πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί ο προβλεπόμενοσ από το ωρολόγιο πρόγραμμα αρικμόσ των κεωρθτικϊν, εργαςτθριακϊν και μικτϊν μακθμάτων. Κατά τθν ολοκλιρωςθ των ωρϊν κατάρτιςθσ ανά εξάμθνο, κα πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί το ςφνολο τθσ αναλογίασ των προβλεπόμενων κεωρθτικϊν, εργαςτθριακϊν και μικτϊν μακθμάτων. Διάρκεια μακθμάτων Παρουςίεσ Αρικμόσ εκπαιδευτών Άρκρο Η κατάρτιςθ περιλαμβάνει μακιματα: α) Θεωρθτικά: Θεωρθτικά χαρακτθρίηονται τα μακιματα των οποίων θ διδαςκαλία πραγματοποιείται από ζναν εκπαιδευτι, μόνον ςε αίκουςεσ διδαςκαλίασ και ζχουν ωσ ςκοπό να αποκτιςουν οι καταρτιηόμενοι τισ γνϊςεισ που είναι απαραίτθτεσ για να κατανοιςουν το γνωςτικό αντικείμενο τθσ κατάρτιςισ τουσ. β) Εργαςτθριακά: Εργαςτθριακά χαρακτθρίηονται τα μακιματα εκείνα τα οποία αποβλζπουν ςτθν εμπζδωςθ του κεωρθτικοφ μζρουσ τθσ κατάρτιςθσ και ςτθν απόκτθςθ δεξιοτιτων, πραγματοποιοφνται δε αποκλειςτικά ςτουσ εργαςτθριακοφσ χϊρουσ ενϊ δφναται να παρζχονται ςτο ςφνολο ι ςε μζροσ των εγγεγραμμζνων φοιτοφντων κάκε τμιματοσ. γ) Μικτά: Μικτά χαρακτθρίηονται τα μακιματα που απαιτοφν ταυτόχρονθ κεωρθτικι κατάρτιςθ και απόκτθςθ δεξιοτιτων. 2. Η διάρκεια τθσ ωριαίασ διδαςκαλίασ όλων των μακθμάτων κακορίηεται ςε 45 λεπτά. Ο μζγιςτοσ αρικμόσ των ωρϊν διδαςκαλίασ κακορίηεται ςε οκτϊ (8) ϊρεσ ανά θμζρα κατάρτιςθσ. Η διδαςκαλία των εργαςτθριακϊν μακθμάτων ι του εργαςτθριακοφ μζρουσ των μικτϊν μακθμάτων είναι δυνατό να γίνεται ςυνεχόμενθ μζχρι τρεισ (3) ϊρεσ. 3. Μετά τθν είςοδο του εκπαιδευτι ςτθν αίκουςα διδαςκαλίασ ι ςτον εργαςτθριακό χϊρο, δεν επιτρζπεται θ είςοδοσ καταρτιηομζνων. 4. Οι παρουςίεσ λαμβάνονται υποχρεωτικά ανά ϊρα κατάρτιςθσ κατά τθν ζναρξι τθσ και με ευκφνθ του εκπαιδευτι ι των εκπαιδευτϊν. 2

3 5. Ο μζγιςτοσ αρικμόσ καταρτιηομζνων ανά εκπαιδευτι, κακορίηεται ςε τριάντα (30) άτομα τόςο ςε κεωρθτικά όςο και ςε μικτά μακιματα, δφναται όμωσ να προςαυξάνεται κατά 10%, με ςκοπό τθ ςωςτι κατανομι των καταρτιηομζνων. Όταν ο αρικμόσ των καταρτιηομζνων ςε ζκαςτο εργαςτθριακό μάκθμα υπερβαίνει τουσ δεκαπζντε (15), τότε δφναται να τοποκετθκεί δεφτεροσ εκπαιδευτισ και εφόςον αυτό προβλζπεται από τον αντίςτοιχο οδθγό ςπουδϊν. 6. Τα εργαςτθριακά μακιματα τα οποία διενεργοφνται εκτόσ χϊρου Ι.Ε.Κ., δφνανται να λειτουργοφν ςε τμιματα με μικρότερο αρικμό καταρτιηομζνων και με ελάχιςτο αρικμό επτά (7), μετά από απόφαςθ του Διευκυντι του Ι.Ε.Κ., ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ χρειάηεται ζγκριςθ τθσ Γ.Γ.Δ.Β.Μ.. Διακοπζσ Άρκρο 11 Κατάρτιςθ και πάςθσ φφςεωσ διαδικαςίεσ κατάρτιςθσ δε γίνονται κατά τισ εορτζσ, τισ επίςθμεσ αργίεσ και τισ διακοπζσ, κακϊσ επίςθσ και τισ θμζρεσ τοπικϊν αργιϊν λόγω κρθςκευτικϊν εορτϊν ι επετείων. Ανανζωςθ Εγγραφισ Άρκρο Ο καταρτιηόμενοσ γράφεται ςτο επόμενο εξάμθνο κατάρτιςθσ, εφόςον πλθροφνται οι προχποκζςεισ του άρκρου 20 του παρόντοσ. 2. Η ανανζωςθ τθσ εγγραφισ, υπό τισ ανωτζρω προχποκζςεισ, πραγματοποιείται με κατάκεςθ ςχετικισ αίτθςθσ. Απαλλαγζσ μακθμάτων Άρκρο Σε περίπτωςθ που υποψιφιοσ καταρτιηόμενοσ διακζτει πιςτοποίθςθ ςτθ χριςθ Η/Υ και πιςτοποιθτικό γλωςςομάκειασ επιπζδου τουλάχιςτον Β2, απαλλάςςεται από τα αντίςτοιχου επιπζδου ςχετικά μακιματα, εκτόσ αν άλλωσ ορίηεται από τον Οδθγό Σπουδϊν. Ο υποψιφιοσ καταρτιηόμενοσ δεν απαλλάςςεται από τθν ειδικι ορολογία ςε ξζνθ γλϊςςα, με εξαίρεςθ τα αναφερόμενα ςτθν επόμενθ παράγραφο. 2. Δίνεται ςτουσ καταρτιηόμενουσ θ δυνατότθτα απαλλαγισ από τα μακιματα ςτα οποία διακζτουν πιςτοποιθμζνο προςόν, μθ εξαιρουμζνων των εργαςτθριακϊν και μικτϊν μακθμάτων, κατόπιν αίτθςισ τουσ ςτο οικείο ΙΕΚ και απόφαςθσ του Διευκυντι, εφόςον προβλζπεται από τουσ οδθγοφσ ςπουδϊν. Μετεγγραφζσ Άρκρο Καταρτιηόμενοσ ςε ΙΕΚ που επικυμεί μετεγγραφι ςε άλλο ΙΕΚ, ιδιωτικό ι δθμόςιο, δφναται να τθν πραγματοποιιςει από τθν 1θ Σεπτεμβρίου ζωσ και τθν 20 θ Σεπτεμβρίου εκάςτου ζτουσ. Ο εκπαιδευόμενοσ υποβάλλει αίτθςθ ςτο ΙΕΚ που επικυμεί να μεταγραφεί προςκομίηοντασ τον ατομικό του φάκελο, τον οποίο παραλαμβάνει μετά από αίτθςι του από το ΙΕΚ που φοιτοφςε, το οποίο υποχρεοφται να του προςκομίςει γνιςιο αντίγραφο εντόσ αποκλειςτικισ θμερομθνίασ πζντε (5) θμερϊν από τθν αίτθςι του. Οι αιτιςεισ μεταγραφισ εγκρίνονται ι απορρίπτονται από τθν Διοίκθςθ του ΙΕΚ υποδοχισ, το αργότερο ζωσ και τθν 25θ Σεπτεμβρίου, ϊςτε όςοι δεν μεταγραφοφν να ςυνεχίηουν απρόςκοπτα τθ φοίτθςι τουσ ςτο ΙΕΚ που φοιτοφςαν. 2. Προχποκζςεισ μετεγγραφϊν από Ιδιωτικό ςε Δθμόςιο ΙΕΚ είναι οι κάτωκι: α) το κατά κεφαλιν ειςόδθμα δεν πρζπει να υπερβαίνει τισ εννιά (9.000 ) χιλιάδεσ ευρϊ, β) εξζταςθ δυνατότθτασ υποδοχισ από το Δθμόςιο ΙΕΚ. 3. Μετεγγραφζσ καταρτιηομζνων δφνανται να πραγματοποιοφνται μετά τθν ζκδοςθ των αποτελεςμάτων φοίτθςθσ του χειμερινοφ εξαμινου κατάρτιςθσ και πριν τθν ζναρξθ του εαρινοφ, εφόςον ςυντρζχουν ςοβαροί λόγοι όπωσ, λόγοι υγείασ, αλλαγισ τόπου διαμονισ, μετεγκατάςταςθσ ςπουδαηόντων αδελφϊν κλπ. Ο εκπαιδευόμενοσ υποβάλλει αίτθςθ ςτο ΙΕΚ που επικυμεί να μεταγραφεί, προςκομίηοντασ τον ατομικό του φάκελο τον οποίο παραλαμβάνει μετά από αίτθςι του από το ΙΕΚ που φοιτοφςε, το οποίο υποχρεοφται να του προςκομίςει γνιςιο αντίγραφο εντόσ αποκλειςτικισ θμερομθνίασ πζντε (5) θμερϊν από τθν αίτθςι του. Οι αιτιςεισ μετεγγραφισ διαβιβάηονται, μαηί με τθν ειςιγθςθ του Διευκυντι του ΙΕΚ ςτο οποίο επικυμεί να φοιτιςει ο καταρτιηόμενοσ, ςτθ Γ.Γ.Δ.Β.Μ. και 3

4 εγκρίνονται ι απορρίπτονται με απόφαςθ τθσ Γ.Γ.Δ.Β.Μ.. Στισ περιπτϊςεισ όπου θ απόφαςθ μετεγγραφισ δεν ζχει εκδοκεί μζχρι τθν θμερομθνία ζναρξθσ του εαρινοφ εξαμινου κατάρτιςθσ, ο εκπαιδευόμενοσ καταρτίηεται ςτο ΙΕΚ που είναι γραμμζνοσ. 4. Σε περίπτωςθ ανάκλθςθσ τθσ αδείασ ιδιωτικοφ ΙΕΚ ι για οποιοδιποτε λόγο αδυναμίασ παροχισ υπθρεςιϊν ςτουσ ςπουδαςτζσ του και κατά τθ διάρκεια του εξαμινου, με απόφαςθ του Γ.Γ.Δ.Β.Μ. τα όμορα δθμόςια ΙΕΚ υποχρεοφνται να μεταγράψουν όςουσ εκ των φοιτοφντων το επικυμοφν και το δθλϊςουν ςε ειδικι πρόςκλθςθ τθσ Γ.Γ.Δ.Β.Μ.. Αξιολόγθςθ γνώςεων, ικανοτιτων και δεξιοτιτων Άρκρο Η αξιολόγθςθ των γνϊςεων, ικανοτιτων και δεξιοτιτων των καταρτιηομζνων ανά μάκθμα γίνεται και με βάςθ τον Οδθγό Σπουδϊν και περιλαμβάνει ςε κάκε περίπτωςθ: (α) Εξζταςθ προόδου, (β) Τελικι εξζταςθ ι και (γ) Αξιολόγθςθ ςυμμετοχισ ςε εργαςίεσ ομαδικζσ και ατομικζσ, οι οποίεσ δφνανται να αντικακιςτοφν εξζταςθ ζωσ και το 40% του πλικουσ των ςυνολικϊν μακθμάτων εκάςτου εξαμινου. 2. Αναφορικά με τισ εξετάςεισ προόδου ιςχφουν τα εξισ: α) Σε όλα τα μακιματα κάκε εξαμινου κατάρτιςθσ πραγματοποιείται τουλάχιςτον μια εξζταςθ προόδου ανά μάκθμα, προ τθσ ςυμπλθρϊςεωσ του 70% των ωρϊν κατάρτιςθσ του εξαμινου, με εξεταηόμενα κζματα που ορίηονται από τον εκπαιδευτι και βακμολογοφνται από αυτόν. β) Η ςυμμετοχι ςτθν εξζταςθ προόδου είναι υποχρεωτικι για όλουσ τουσ καταρτιηόμενουσ. Σε περίπτωςθ απουςίασ καταρτιηομζνου από εξζταςθ προόδου για αποδεικνυόμενουσ λόγουσ ανωτζρασ βίασ ι ςοβαρισ αςκζνειασ, θ διοίκθςθ του ΙΕΚ αποφαςίηει για τθν εξζταςθ του καταρτιηομζνου κατά τθ διάρκεια επόμενθσ διδαςκαλίασ ι ςε χρόνο και τόπο που ορίηεται για τον ςκοπό αυτό ςε ςυνεργαςία με τον εκπαιδευτι. γ) Οι καταρτιηόμενοι λαμβάνουν γνϊςθ τθσ βακμολογίασ τουσ με ευκφνθ τθσ διοίκθςθσ του ΙΕΚ, θ οποία μεριμνά και για τθ διαχείριςθ ενδεχόμενων διαφωνιϊν. δ) θ διάρκεια τθσ εξζταςθσ προόδου κάκε μακιματοσ δφναται να είναι μζχρι δφο (2) ϊρεσ. 3. Αναφορικά με τισ τελικζσ εξετάςεισ κάκε εξαμινου ιςχφουν τα εξισ: α) Στο τζλοσ κάκε εξαμινου πραγματοποιοφνται οι τελικζσ εξετάςεισ κάκε μακιματοσ. β) Ο τρόποσ διεξαγωγισ τουσ για κάκε μάκθμα κακορίηεται από τον Οδθγό Σπουδϊν. γ) Τα κζματα των τελικϊν εξετάςεων ορίηονται από τον εκπαιδευτι και βακμολογοφνται από αυτόν. δ) Η διάρκεια κάκε τελικισ εξζταςθσ είναι δφο (2)ϊρεσ εκτόσ από τα εργαςτιρια ι αν άλλωσ ορίηεται ςτον οδθγό ςπουδϊν. ε) Καταρτιηόμενοσ που απουςιάηει από τελικι εξζταςθ μακιματοσ για λόγουσ ανωτζρασ βίασ ι ςοβαρισ αςκζνειασ που αποδεικνφεται από αρμόδιο Δθμόςιο Φορζα, υποβάλλει αίτθςθ προσ τθ διοίκθςθ του ΙΕΚ μαηί με τα ςχετικά δικαιολογθτικά, πάντοτε πριν από τθν ζκδοςθ των αποτελεςμάτων του εξαμινου. Η διοίκθςθ του ΙΕΚ αποφαςίηει το χρόνο και τον τόπο για τθν εξζταςθ του καταρτιηομζνου αυτοφ κατά τθν τρζχουςα εξεταςτικι περίοδο, χωρίσ υποχρζωςθ επαναπαρακολοφκθςθσ του μακιματοσ ι των μακθμάτων από τθν τελικι εξζταςθ των οποίων απουςίαςε και, χωρίσ δικαίωμα εγγραφισ και φοίτθςθσ του ςε επόμενο διδακτικό εξάμθνο. 4. Αναφορικά με τθν αξιολόγθςθ τθσ ςυμμετοχισ ςε εργαςίεσ, ομαδικζσ και ατομικζσ, ιςχφουν τα εξισ: α) Τα κζματα των εργαςιϊν ορίηονται από τον εκπαιδευτι. β) Οι εργαςίεσ δφναται να είναι ατομικζσ ι ομαδικζσ. γ) Οδθγίεσ για τθ κεματολογία των εργαςιϊν δίνονται ςτον Οδθγό Σπουδϊν του μακιματοσ ι και από τον εκπαιδευτι. 5. Τόςο κατά τισ εξετάςεισ προόδου όςο και κατά τισ τελικζσ εξετάςεισ, τα κζματα αναγράφονται ςε φφλλο που αναφζρει τον τίτλο του ΙΕΚ, τθν ειδικότθτα, τθν θμερομθνία, το εξάμθνο και το ζτοσ κατάρτιςθσ, τον τίτλο του προσ εξζταςθ μακιματοσ, κακϊσ και το ονοματεπϊνυμο του εκπαιδευτι ειςθγθτι. Επίςθσ, αναφζρεται ο παρεχόμενοσ χρόνοσ για τθν εξζταςθ και το εάν τα κζματα είναι ιςότιμα ςτθ βακμολόγθςθ. 4

5 6. Διευκρινίςεισ επί των κεμάτων και τυχόν οδθγίεσ δίδονται μόνο γραπτϊσ επί του εντφπου των κεμάτων. Περαιτζρω διευκρινίςεισ πρζπει να αποφεφγονται και πρζπει να δίδονται κατά προτίμθςθ γραπτϊσ και με νζα κεϊρθςθ τθσ διοίκθςθσ του ΙΕΚ. 7. Οι απαντιςεισ είναι δυνατόν να δίδονται από τουσ καταρτιηόμενουσ ςτο φφλλο ι ςτα φφλλα των κεμάτων ι ςε ανεξάρτθτα φφλλα, τα οποία παραδίδονται ςτουσ εξεταηόμενουσ ταυτόχρονα με τα κζματα, ςτα οποία αναγράφουν το ονοματεπϊνυμο, τον κωδικό αρικμό τουσ, τθν ειδικότθτα, το εξάμθνο, το τμιμα, το μάκθμα και τθν θμερομθνία εξζταςθσ. 8. Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, τα φφλλα κεμάτων και απαντιςεων επιςτρζφονται ςτον ειςθγθτι ι ςτον οριςκζντα επιτθρθτι, μετά το πζρασ τθσ επεξεργαςίασ των κεμάτων. 9. Ο ειςθγθτισ ι ο επιτθρθτισ, αφοφ διαγράψει τα τυχόντα κενά ςτα φφλλα απαντιςεων, μονογράφει ςτο τζλοσ τθσ διαπραγμάτευςθσ των κεμάτων, καταμετρά τα παραδοκζντα γραπτά και τα αντιπαραβάλλει με τθν κατάςταςθ των καταρτιηομζνων, που είχαν δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθν εξζταςθ, πιςτοποιεί τουσ απόντεσ και αναγράφει τα ονοματεπϊνυμα τουσ ςτο φάκελο εξετάςεων. 10. Στθ ςυνζχεια προςζρχεται ςτθ γραμματεία του ΙΕΚ όπου υπάλλθλοσ, ο οποίοσ ζχει οριςκεί από τθ διοίκθςθ του ΙΕΚ, παραλαμβάνει τα γραπτά και τα χρεϊνει ςτον ειςθγθτι με πρωτόκολλο παράδοςθσ και παραλαβισ προσ διόρκωςθ. 11. Ο εκπαιδευτισ βακμολογεί με τθν αναγραφι αρικμθτικά τθσ επίδοςθσ του καταρτιηομζνου ςε κάκε επιμζρουσ κζμα. Στο τζλοσ, αναγράφει τθ ςυνολικι βακμολογία του γραπτοφ ςτο εμπρόςκιο δεξιό άκρο ολογράφωσ και αρικμθτικϊσ και υπογράφει. Σε περίπτωςθ λανκαςμζνθσ βακμολόγθςθσ του, διαγράφει με διαγϊνιο γραμμι τα λάκθ και ξαναγράφει τον τελικό βακμό κζτοντασ τθν μονογραφι του δίπλα από τθ διαγραφι. 12. Ο ειςθγθτισ, εντόσ το πολφ τεςςάρων (4) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία εξζταςθσ του μακιματοσ, επιςτρζφει και παραδίδει, με ςχετικι πράξθ παράδοςθσ παραλαβισ, τα γραπτά και τθ ςυνοδευτικι κατάςταςθ αρικμθτικισ βακμολογίασ ςτθ Γραμματεία του ΙΕΚ. 13. Οι καταρτιηόμενοι λαμβάνουν γνϊςθ των βακμολογιϊν τουσ με ευκφνθ τθσ διοίκθςθσ του ΙΕΚ, θ οποία μεριμνά και για τθν επίλυςθ ενδεχόμενων διαφωνιϊν. 14. Καταρτιηόμενοσ, ο οποίοσ για οποιονδιποτε λόγο δεν προςζλκει ςτισ εξετάςεισ βακμολογείται με μονάδα. Επίςθσ με μονάδα βακμολογείται το γραπτό των καταρτιηομζνων, οι οποίοι, είτε εμποδίηουν τθν ομαλι διεξαγωγι τθσ εξζταςθσ, είτε με οποιοδιποτε τρόπο αντιγράφουν. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ ςυντάςςεται ςφντομο πρακτικό από τουσ επιτθρθτζσ πάνω ςτο γραπτό του καταρτιηομζνου και επιςυνάπτονται τα τυχόν αποδεικτικά ςτοιχεία. 15. Εξετάηονται μόνο προφορικά κατόπιν αιτιςεϊσ τουσ οι καταρτιηόμενοι οι οποίοι αδυνατοφν να υποςτοφν γραπτι εξζταςθ επειδι: α) Είναι τυφλοί, ςφμφωνα με το Ν. 958/79 (ΦΕΚ 191 τ.αϋ) όπωσ ιςχφει, ι ζχουν ποςοςτό αναπθρίασ ςτθν όραςι τουσ τουλάχιςτον 80%. β) Ζχουν κινθτικι αναπθρία τουλάχιςτον 67%, μόνιμθ ι προςωρινι, που ςυνδζεται με τα άνω άκρα. γ) Πάςχουν από ςπαςτικότθτα των άνω άκρων. δ) Πάςχουν από κάταγμα ι άλλθ προςωρινι βλάβθ των άνω άκρων, τζτοια που κακιςτά αδφνατθ τθν γραφι. ε) Η επίδοςι τουσ ςτα μακιματα δεν είναι δυνατόν να ελεγχκεί με γραπτζσ μόνο εξετάςεισ λόγω ειδικισ διαταραχισ του λόγου (δυςλεξία). 16. Για τισ περιπτϊςεισ α ζωσ δ, απαιτείται γνωμάτευςθ ςφμφωνα με το ιςχφον κάκε φορά ςφςτθμα πιςτοποίθςθσ αναπθρίασ τθσ οικείασ υγειονομικισ επιτροπισ, ενϊ για τθν περίπτωςθ ε, απαιτείται προςκόμιςθ ειδικισ διαγνωςτικισ ζκκεςθσ αναγνωριςμζνου δθμοςίου ιατροπαιδαγωγικοφ κζντρου, ι ςτακμοφ, ι Κ.Δ.Α.Υ., με τθν οποία πιςτοποιείται ότι είναι αδφνατοσ ο ζλεγχοσ των γνϊςεων με γραπτι μόνο εξζταςθ λόγω δυςλεξίασ.. Διαγνωςτικζσ εκκζςεισ από τισ οποίεσ δεν προκφπτει αδυναμία τθσ γραπτισ εξζταςθσ λόγω πιςτοποιθμζνθσ δυςλεξίασ δεν γίνονται δεκτζσ. 17. Οι καταρτιηόμενοι τθσ ανωτζρω παραγράφου 16εξετάηονται ςτα ίδια κζματα ςτα οποία εξετάηονται οι υπόλοιποι καταρτιηόμενοι και ςτον ίδιο χρόνο. Η εξζταςθ διενεργείται προφορικά από τον διδάςκοντα εκπαιδευτι του μακιματοσ ενϊπιον του Υποδιευκυντι. 5

6 Μετά το τζλοσ τθσ εξζταςθσ, ο εκπαιδευτισ αναγράφει το βακμό του εξεταςκζντοσ επί του φφλλου των απαντιςεων και υπογράφει. Υπογράφει επίςθσ ςτο φφλλο των απαντιςεων ωσ παρϊν και ο Υποδιευκυντισ. Βακμολόγθςθ Άρκρο Η επίδοςθ των καταρτιηομζνων ςτθν εξζταςθ προόδου αποτελεί το βακμό προόδου (Β.Π.) του εξαμινου ςτο μάκθμα. 2. Η επίδοςθ των καταρτιηομζνων ςτθν τελικι εξζταςθ αποτελεί το βακμό τελικισ εξζταςθσ (Β.Τ.Ε.) του εξαμινου ςτο μάκθμα. 3. Η τελικι βακμολογία (Τ.Β) του μακιματοσ διαμορφϊνεται κατά 60% από το βακμό τθσ γραπτισ τελικισ εξαμθνιαίασ εξζταςθσ και κατά 40% από το μζςο όρο του βακμοφ προόδου (Β.Π.), ςτρογγυλοποιοφμενοσ ςτον πλθςιζςτερο ακζραιο αρικμό. 4. Όταν ζνα εργαςτθριακό μάκθμα διδάςκεται από περιςςότερουσ του ενόσ εκπαιδευτζσ, κακζνασ βακμολογεί αυτοτελϊσ. Ο μζςοσ όροσ των βακμολογιϊν αυτϊν αποτελεί τθ βακμολογία τθσ εξζταςθσ, προόδου ι τελικισ (Β.Π. ι Β.Τ.Ε). 5. Ο βακμόσ τθσ εξζταςθσ μικτοφ μακιματοσ, προόδου ι τελικισ (Β.Π. ι Β.Τ.Ε), είναι ο μζςοσ όροσ των επί μζρουσ βακμολογιϊν εξζταςθσ του κεωρθτικοφ και εργαςτθριακοφ μζρουσ. 6. Δεν εξάγεται τελικι βακμολογία ςε μάκθμα για το οποίο θ φοίτθςθ του καταρτιηομζνου ζχει χαρακτθριςτεί ανεπαρκισ, κατά τα προβλεπόμενα κατωτζρω. 7. Το άκροιςμα τθσ τελικισ βακμολογίασ όλων των μακθμάτων κατάρτιςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων, ςε περίπτωςθ κατάταξθσ, και εκείνων των οποίων ζχει κατοχυρωκεί θ βακμολογία, διαιροφμενο με τον αρικμό των μακθμάτων, αποτελεί το γενικό μζςο όρο βακμολογίασ (Γ.Μ.Ο.Β) του καταρτιηόμενου ςτο εξάμθνο αυτό. 8. Όπου προβλζπεται απαλλαγι από μακιματα, το πλικοσ αυτϊν των μακθμάτων δεν υπολογίηεται κατά τον υπολογιςμό του Γ.Μ.Ο.Β. 9. Η κλίμακα βακμολογίασ ορίηεται από 1 ζωσ 10. Πρόοδοσ καταρτιηόμενου Άρκρο Ο καταρτιηόμενοσ εγγράφεται ςτο επόμενο εξάμθνο κατάρτιςθσ, εφόςον δεν υποχρεοφται ςε επαναπαρακολοφκθςθ μακιματοσ και ςυντρζχει μια από τισ παρακάτω προχποκζςεισ: α) Η τελικι βακμολογία του ςε κάκε μάκθμα είναι τουλάχιςτον πζντε (5). β) Υςτερεί ςε ζνα μόνο μάκθμα, ενϊ ο γενικόσ μζςοσ όροσ βακμολογίασ (Γ.Μ.Ο.Β.) του εξαμινου, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και αυτισ που υςτζρθςε, είναι τουλάχιςτον ζξι (6). 2. Στθν ανωτζρω περίπτωςθ 1β, ο καταρτιηόμενοσ υποχρεοφται να επανεξεταςτεί ςτο μάκθμα που υςτζρθςε ςτθν εξεταςτικι περίοδο του εξαμινου που παρακολουκεί εντόσ επτά (7) θμερϊν. Η βακμολογία τθσ εξζταςθσ αυτισ, ςε περίπτωςθ που είναι ίςθ ι μεγαλφτερθ του 5,είναι θ νζα τελικι βακμολογία ςτο μάκθμα. 3. Εάν θ νζα βακμολογία δεν είναι τουλάχιςτον πζντε(5), ο καταρτιηόμενοσ αποκτά δικαίωμα εγγραφισ ςτο επόμενο εξάμθνο, αλλά υποχρεοφται να επανεξεταςτεί ςτο μάκθμα που υςτζρθςε ςτθν αμζςωσ επόμενθ εξεταςτικι περίοδο. Στθν περίπτωςθ που θ βακμολογία είναι εκ νζου κάτω του πζντε (5), υποχρεοφται να επαναπαρακολουκιςει το μάκθμα. 4. Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ ο καταρτιηόμενοσ υποχρεοφται να επαναλάβει τθν κατάρτιςθ μόνο ςτα μακιματα του εξαμινου ςτα οποία υςτζρθςε. 5. Εάν ςτο ΙΕΚ δε λειτουργεί τμιμα ειδικότθτασ και εξαμινου ςε μάκθμα του οποίου ο καταρτιηόμενοσ υςτζρθςε ςε βακμολογία ι είχε ανεπαρκι κατάρτιςθ, δίδεται θ δυνατότθτα για τθν παρακολοφκθςθ των μακθμάτων ο καταρτιηόμενοσ να εντάςςεται ςε τμιμα ειδικότθτασ αντιςτοίχου εξαμινου όπου διδάςκονται τα μακιματα που οφείλει να παρακολουκιςει ι το ΙΕΚ να δθμιουργεί ειδικό τμιμα πρόςκετθσ κατάρτιςθσ, για τον καταρτιηόμενο ι τουσ καταρτιηόμενουσ, οι οποίοι δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιςτοφν με τισ παραπάνω δυνατότθτεσ. Χαρακτθριςμόσ Φοίτθςθσ Άρκρο 21 6

7 1. Η φοίτθςθ είναι υποχρεωτικι για όλα τα μακιματα. 2. Επαρκισ χαρακτθρίηεται θ φοίτθςθ ςε κάκε μάκθμα ςτο οποίο ο καταρτιηόμενοσ ςθμείωςε αρικμό ωριαίων απουςιϊν μικρότερο ι ίςο του δεκαπζντε 15% του ςυνόλου των προβλεπομζνων ωρϊν διδαςκαλίασ του μακιματοσ κατά τθ διάρκεια του εξαμινου, ςτρογγυλοποιοφμενο ςτον πλθςιζςτερο ακζραιο αρικμό. 3. Σε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ και φςτερα από απόφαςθ τθσ Διοίκθςθσ του ΙΕΚ, το προαναφερκζν όριο μπορεί να αυξάνεται κατά 5% ανά μάκθμα, αλλά ςε καμία περίπτωςθ το ςφνολο των απουςιϊν όλων των μακθμάτων ςτο εξάμθνο κατάρτιςθσ, δεν πρζπει να υπερβαίνει το είκοςι 20% του ςυνόλου των προβλεπομζνων ωρϊν κατάρτιςθσ. 4. Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ θ φοίτθςθ χαρακτθρίηεται ανεπαρκισ. 5. Ο χαρακτθριςμόσ τθσ φοίτθςθσ των καταρτιηομζνων γίνεται μετά τθ λιξθ τθσ διδαςκαλίασ των μακθμάτων του εξαμινου και πριν από τισ τελικζσ εξετάςεισ.η Διοίκθςθ του ΙΕΚ ανακοινϊνει τα αποτελζςματα του χαρακτθριςμοφ τθσ φοίτθςθσ ςτουσ καταρτιηόμενουσ τθν επομζνθ τθσ λιξθσ τθσ διδαςκαλίασ των μακθμάτων του εξαμινου, με ςκοπό να ςυμμετζχουν όςοι δικαιοφνται ςτισ τελικζσ εξετάςεισ. 6. Εάν κατά τθ διάρκεια του εξαμινου, κάποιοσ καταρτιηόμενοσ ςυμπλθρϊςει ανά μάκθμα αρικμό απουςιϊν μεγαλφτερο όςων προβλζπονται ςτισ παραγράφουσ 2 και 3 του παρόντοσ άρκρου, θ Διοίκθςθ του ΙΕΚ με απόφαςθ του Διευκυντι διακόπτει πάραυτα τθ φοίτθςι του. Σε περίπτωςθ καταρτιηόμενου υπόχρεου ςτρατιωτικισ κθτείασ, ενθμερϊνεται το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο. 7. Ο καταρτιηόμενοσ δεν ζχει δικαίωμα προςζλευςθσ ςτισ τελικζσ εξετάςεισ του εξαμινου κατάρτιςθσ των μακθμάτων ςτα οποία θ φοίτθςι του χαρακτθρίςτθκε ωσ ανεπαρκισ. Τα μακιματα αυτά υποχρεοφται να παρακολουκιςει εκ νζου, χωρίσ δικαίωμα εγγραφισ του ςτο επόμενο εξάμθνο. 8. Καταρτιηόμενοσ ςτο αρχικό εξάμθνο κατάρτιςθσ του οποίου θ φοίτθςθ ςε όλα τα μακιματα χαρακτθρίηεται ανεπαρκισ, υποχρεοφται, προκειμζνου να επανεγγραφεί, να επανεπιλεγεί με τισ διαδικαςίεσ του παρόντοσ κανονιςμοφ. Αποφοίτθςθ Άρκρο Ο καταρτιηόμενοσ αποφοιτά, εφόςον δεν υποχρεοφται ςε επαναπαρακολοφκθςθ μακιματοσ, κατά τα προβλεπόμενα του ανωτζρω άρκρου και, θ τελικι βακμολογία του ςε κάκε μάκθμα είναι τουλάχιςτον πζντε (5). Επιπλζον, ςτο τζλοσ του εξαμινου κα πρζπει να ζχει ςυμπλθρϊςει τισ προβλεπόμενεσ ϊρεσ κατάρτιςθσ καταμεριςμζνεσ αναλογικά ςε κεωρθτικζσ, εργαςτθριακζσ και μικτζσ, όπωσ περιγράφονται ςτο αντίςτοιχο ωρολόγιο πρόγραμμα, όπωσ επίςθσ να ζχει ολοκλθρωκεί και θ υποχρεωτικι πρακτικι άςκθςθ. 2. Εάν υςτερεί ςε ζνα μόνο μάκθμα, ενϊ ο γενικόσ μζςοσ όροσ βακμολογίασ (Γ.Μ.Ο.Β.) του ςε όλα τα μακιματα του εξαμινου, ςυμπεριλαμβανομζνου και αυτοφ που υςτζρθςε, είναι τουλάχιςτον ζξι (6), ο καταρτιηόμενοσ υποχρεοφται να επανεξεταςτεί ςτο μάκθμα που υςτζρθςε ςε επόμενεσ εξεταςτικζσ περιόδουσ, μζχρισ ότου θ νζα βακμολογία τθσ τελικισ εξζταςθσ είναι τουλάχιςτον πζντε (5). 3. Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ ο καταρτιηόμενοσ υποχρεοφται να παρακολουκιςει μόνο τα μακιματα του εξαμινου ςτα οποία υςτζρθςε. Ενθμζρωςθ για τον Κανονιςμό Άρκρο Οι καταρτιηόμενοι, κατά τθν αρχικι εγγραφι τουσ ςτα ΙΕΚ, δθμόςια και ιδιωτικά, όπου επιλζχκθκαν να φοιτιςουν, λαμβάνουν γνϊςθ του κανονιςμοφ και τθσ ςχετικισ νομοκεςίασ και υπογράφουν διλωςθ αποδοχισ που κα διζπει όλα τα εξάμθνα κατάρτιςθσ, με τθν οποία δθλϊνουν ότι ζχουν λάβει γνϊςθ των δικαιωμάτων και των υποχρεϊςεων τουσ, των ωρολογίων προγραμμάτων όλων των εξαμινων κακϊσ και του παρόντοσ Κανονιςμοφ. 2. Σχζδιο κειμζνου του εκπαιδευτικοφ ςυμβολαίου καταρτίηεται από τθ Γ.Γ.Δ.Β.Μ. και εξειδικεφεται με βάςθ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά και τισ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ των καταρτιηομζνων. 7

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Πρόςκληςη Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ Το Τμιμα Βιομθχανικισ Διοίκθςθσ και Τεχνολογίασ του Πανεπιςτθμίου Πειραιϊσ προςκαλεί υποψιφιουσ φοιτθτζσ για

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιςμόσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Σμήματοσ Λογοθεραπείασ ΣΕΙ Πάτρασ

Κανονιςμόσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Σμήματοσ Λογοθεραπείασ ΣΕΙ Πάτρασ Σ ΕΦΝΟΛΟΓ ΙΚΟ ΕΚ ΠΑΙΔΕΤΣΙΚ Ο ΙΔΡΤΜ Α ΠΑΣΡΑ ΦΟΛΗ ΕΠΑΓ Γ ΕΛΜ ΑΣ ΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ Π ΡΟΝΟΙΑ Σ Μ ΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠ ΕΙΑ Τηλ: 2610 362474 E-mail: logotherapeia@teipat.gr Fax: 2610.331335 Γ ΡΑΥΕΙΟ Π ΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Κζντρο Ελευκζρων πουδϊν. Κανονιςμόσ. πουδαςτϊν

Κζντρο Ελευκζρων πουδϊν. Κανονιςμόσ. πουδαςτϊν Κζντρο Ελευκζρων πουδϊν Κανονιςμόσ πουδαςτϊν O Kανονιςμόσ πουδών ςυντάχκθκε με ςτόχο να αποτελζςει το πλαίςιο ςυμφωνίασ για τθν εποικοδομθτικι ςυνεργαςία του e- Kζντρου Aκλθτικοφ Ρεπορτάη και των ςπουδαςτών.

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : 213.2116.100 Ακινα, 19.1.2012 Αρικμ.Πρωτ.: 16136 Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΑΤΡΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 2-12-2014 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ AΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Αρικ. πρωτ: 13413/152622 Δ/ΝΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογζσ Πλθροφορικισ Σεχνολογία Διαχείριςθ Φυςικών Πόρων Ζκφραςθ-Πολιτιςμόσ Ευρωπαϊκόσ Πολιτιςμόσ

Εφαρμογζσ Πλθροφορικισ Σεχνολογία Διαχείριςθ Φυςικών Πόρων Ζκφραςθ-Πολιτιςμόσ Ευρωπαϊκόσ Πολιτιςμόσ Στουσ μακθτζσ που κα φοιτιςουν φζτοσ ςτθν Αϋ Λυκείου κα αρχίςει να εφαρμόηεται θ νζα δομι του λυκείου. Για τθν ειςαγωγι ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ κα μετράει επιπλζον και ο μζςοσ όροσ των βακμϊν των τριϊν

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα απευκφνεται ςε όλουσ τουσ Δθμοςίουσ Υπαλλιλουσ για ςυμμετοχι τουσ ςτα επιμορφωτικά προγράμματα που

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Εφαρμογι Pegasus. Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ

Εγχειρίδιο χρήσης. Εφαρμογι Pegasus. Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ Εγχειρίδιο χρήσης Εφαρμογι Pegasus Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ 1 ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ 1. Στθν Αρχικι ςελίδα τθσ Εφαρμογισ υπάρχουν τρεισ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Γραπτι Εξζταςθ ςτο μάκθμα Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Όνομα: Επϊνυμο: Τμιμα: Ημερομθνία: 20/02/11 Θζμα 1 ο Α. Να χαρακτθρίςετε κακεμιά από τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ Σωςτι (Σ) ι Λάκοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ειδική Γραμματεία Τδάτων ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτοσ αναφοράσ 2010 Μάιοσ 2011 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α Η ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΚΑΤΗΓΟΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΟΙΟΔΟΤΗΣΗ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Δομή Σεχνολογικοφ Λυκείου

Δομή Σεχνολογικοφ Λυκείου ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ Το Υπουργείο Παιδείασ, Διά Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων παρουςιάηει τθ νζα δομι τθσ Τεχνικισ - Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ, θ οποία υλοποιείται με τθν ίδρυςθ του Τεχνολογικοφ Λυκείου.

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΧ9-Τ5Ε. ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Προτεραιότθτασ:

ΑΔΑ: Β4ΤΧ9-Τ5Ε. ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Προτεραιότθτασ: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ ------- ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΑΙΔΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Βϋ ------- Σαχ. Δ/νςθ : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ERASMUS + KEY ACTION 1 / MOBILITY ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ Project Manager VET Sector/KA1 Airotel Stratos Vassilikos Hotel Παρασκευή, 26 επτεμβρίου 2014 1 ΠΡΟΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -----

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΤΔΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΜΗΜΑ Αϋ ------- Σαχ.Δ/νςθ:

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Η Εκπαίδευςθ μπορεί να αποτελζςει ζναν ιςχυρό ςφμμαχο ςτο πλευρό του κάκε ςυνεργάτθ και να διευκολφνει το δφςκολο ζργο του. Ο ςχεδιαςμόσ των εκπαιδευτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Χρθματοοικονομικι Διοίκθςθ, Λογιςτικι και Πλθροφοριακά υςτιματα»

«Χρθματοοικονομικι Διοίκθςθ, Λογιςτικι και Πλθροφοριακά υςτιματα» ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΟΤ Α.T.E.I. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ «Χρθματοοικονομικι Διοίκθςθ, Λογιςτικι και Πλθροφοριακά υςτιματα» ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΟΤΔΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας 1.Η παράγραφοσ 1 του άρκρου 20 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Αϋ), αντικακίςταται ωσ εξισ: 1. Τα ετιςια τζλθ κυκλοφορίασ που επιβάλλονται ςτα αυτοκίνθτα οχιματα, με τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εφδοξοσ» αφορά ςτθ διανομι Συγγραμμάτων των Τεχνολογικϊν και Πανεπιςτθμιακϊν Ιδρυμάτων τθσ Επικράτειασ. Στόχοσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ (ΠΣ) τθσ Δράςθσ είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δ Η Γ Ο Π Ρ Α Κ Σ Κ Κ Η Α Κ Η Η Ε Π Α - Ο Α Ε Δ

Ο Δ Η Γ Ο Π Ρ Α Κ Σ Κ Κ Η Α Κ Η Η Ε Π Α - Ο Α Ε Δ ΣΜΗ Μ Α Λ Ο Γ Κ Σ Κ Κ Η Σ. Ε. Κ. Μ Ε Ο Λ Ο Γ Γ Κ Ο Τ Ο Δ Η Γ Ο Π Ρ Α Κ Σ Κ Κ Η Α Κ Η Η Ε Π Α - Ο Α Ε Δ Επικαιροποίθςθ Φεβρουάριοσ 2013 ΠΚΝΑΚΑ ΠΕΡΚΕΧΟΜΕΝΩΝ (κλικ για μετάβαςθ) 1 ΣΛ ΕΛΝΑΛ Θ ΕΠΛΣΡΟΠΘ ΠΡΑΚΣΛΚΘ

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers

Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers επικυμοφν να διαγωνιςτοφν κατά τθ διάρκεια τθσ ςυμπλιρωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Ιωαννίδη 3 Πανόραμα, Θεζζαλονίκη Τ: 2310 341518 info@protipoedu.gr www.protipoedu.gr

Γ. Ιωαννίδη 3 Πανόραμα, Θεζζαλονίκη Τ: 2310 341518 info@protipoedu.gr www.protipoedu.gr 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΣΑΕΩΝ 2015 ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (ΓΕΛ) ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ(ΟΜΑΔΑ Β ) ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν. Θανάσης Παζαρλόγλου

Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν. Θανάσης Παζαρλόγλου Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν 1 Θανάσης Παζαρλόγλου Νομοκετικό πλαίςιο α) 11389/8-3-1993 απόφαςθ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν «Ενιαίοσ κανονιςμόσ προμθκειϊν Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ» (ΦΕΚ Βϋ 185). β)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Β ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ- ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΣ/ΜΑ ΓΤΝΑΙΚΩΝ Β ΟΜΙΛΟ Ε..ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Β ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ- ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΣ/ΜΑ ΓΤΝΑΙΚΩΝ Β ΟΜΙΛΟ Ε..ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Αγ.Ιωάννθσ ζντθ 21 Αυγοφςτου 2015 Αρ.πρωτ. 21148 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Β ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ- ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΣ/ΜΑ ΓΤΝΑΙΚΩΝ Β ΟΜΙΛΟ Ε..ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ Χριςθσ. Ζκδοςθ v.01

Οδθγίεσ Χριςθσ. Ζκδοςθ v.01 Αιτήςεισ για τη χορήγηςη πετρελαίου θέρμανςησ περιόδου 2015-2016 Οδθγίεσ Χριςθσ Ζκδοςθ v.01 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Θεωρία Γραφημάτων. Ενότητα: Εισαγωγικά μαθήματος. Διδάσκων: Λέκτορας Xάρης Παπαδόπουλος. Τμήμα: Μαθηματικών

Τίτλος Μαθήματος: Θεωρία Γραφημάτων. Ενότητα: Εισαγωγικά μαθήματος. Διδάσκων: Λέκτορας Xάρης Παπαδόπουλος. Τμήμα: Μαθηματικών Τίτλος Μαθήματος: Θεωρία Γραφημάτων Ενότητα: Εισαγωγικά μαθήματος Διδάσκων: Λέκτορας Xάρης Παπαδόπουλος Τμήμα: Μαθηματικών Θεωρία Γραφθμάτων Χάρθσ Παπαδόπουλοσ Γενικά για το μάκθμα ΌΛΟΙ όςοι ενδιαφζρονται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Η εφαρμογι κοςτολόγθςθσ δίνει ςτουσ διακζτεσ ςυγγραμμάτων τθ δυνατότθτα υποβολισ αίτθςθσ κοςτολόγθςθσ για βιβλία τα οποία ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςε μία τουλάχιςτον

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ»

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΑ ΗΜΕ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΩΑ ΕΝΑΞΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΗΜΕΑ ΗΜΕ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΩΑ ΕΝΑΞΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Α. Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.ypepth.gr email: press@ypepth.gr Δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) Το καταςτατικό που ακολουκεί αποτελεί γενικό υπόδειγμα. Τα καταςτατικά πρζπει να εξειδικευκοφν ανάλογα με τα εξισ: 1. Αν ιδρφονται μόνον από

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ Πνομα Ραιγνίου: Λαϊκό Λαχείο Φορζασ Εκμετάλλευςησ του παρόντοσ παιγνίου είναι θ ΕΛΛΘΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ Προι Συμμετοχήσ Θ ςυμμετοχι ςτο Παίγνιο του Λαϊκοφ Λαχείου από οποιοδιποτε ενιλικο

Διαβάστε περισσότερα

----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Αϋ

----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Αϋ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΗΣΗΣ Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Ρροτεραιότθτασ:

Διαβάστε περισσότερα

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ 1) Δθμιουργία τμθμάτων (ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, Διαχείριςθ, Διαχείριςθ τμθμάτων) Το πρώτο που πρζπει να κάνουμε ςτο MySchool είναι να δθμιουργιςουμε τα τμιματα που υπάρχουν ςτο

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε)

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνασ Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ενδεικτική επίλυςη άςκηςησ 1 Δρ. Θωμάσ Π. Μαηαράκοσ Τμιμα Ναυπθγϊν Μθχανικϊν ΤΕ Το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΙΕ ΧΟΛΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ (Δ..Ε.Κ.)

ΔΗΜΟΙΕ ΧΟΛΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ (Δ..Ε.Κ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ KAI ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Γενικό Πλαίσιο ΔΗΜΟΙΕ ΧΟΛΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ (Δ..Ε.Κ.) ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ Ειςαγωγή τόχοι το πλαίςιο τθσ μθ τυπικισ εκπαίδευςθσ, δθλαδι

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10/02/2015 Αρ. πρωτ.: 21717

Αθήνα, 10/02/2015 Αρ. πρωτ.: 21717 ΠΡΑΞΗ: ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ: ΑΠΟΚΣΗΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΙΕΚ ΕΠΑ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΤΠΟΕΡΓΟ 8: ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΘΕΩΡΗΣΙΚΟΤ ΜΕΡΟΤ ΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΕΛΕ ΕΕΕ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ ΤΓΚΛΙΗ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

H ιςτοςελίδα και οι υπθρεςίεσ τθσ Greenbull.gr ανανεϊκθκαν. Ανακαλφψτε τισ νζεσ υπθρεςίεσ μζςα ςτον παρακάτω ςφντομο οδθγό.

H ιςτοςελίδα και οι υπθρεςίεσ τθσ Greenbull.gr ανανεϊκθκαν. Ανακαλφψτε τισ νζεσ υπθρεςίεσ μζςα ςτον παρακάτω ςφντομο οδθγό. H ιςτοςελίδα και οι υπθρεςίεσ τθσ Greenbull.gr ανανεϊκθκαν. Ανακαλφψτε τισ νζεσ υπθρεςίεσ μζςα ςτον παρακάτω ςφντομο οδθγό. Αρχικι Κεντρικό μενοφ Κεντρικό μινυμα τθσ ιςτοςελίδασ Νζα Διάφορα (πρόςβαςθ ελεφκερθ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα EUROSCOLA

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα EUROSCOLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΗ ΑΠΟΦ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΝΙΑΙΟ ΦΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΓΩΓΗ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Ειςαγωγή Το Blackboard Learning System είναι ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ μακθμάτων (Course Management System). Στισ δυνατότθτεσ του Blackboard

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ Ε..ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ Ε..ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Αγ.Ιωάννθσ ζντθ 21 Αυγοφςτου 2015 Αρ.πρωτ. 21149 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ Ε..ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του καταςτατικοφ τθσ Ε.Σ.ΡΕ.Δ.Α,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ «Προωθώντασ την Ποιότητα και την Ιςότητα ςτην Εκπαίδευςη: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηςη Παρεμβατικοφ Προγράμματοσ για Παροχή Ίςων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών ςε όλουσ τουσ Μαθητζσ» Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Λαμία, 07.10.2015 ------ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΣΤΑΤΘΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΕΩΝ - ΤΜΘΜΑ Αϋ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θζςθ :

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΔΙΚΣΤΟ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΩΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΤΣΗΜΑΣΑ CNG.

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΔΙΚΣΤΟ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΩΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΤΣΗΜΑΣΑ CNG. ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΔΙΚΣΤΟ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΩΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΤΣΗΜΑΣΑ CNG. Κωδικός Πρόσκλησης: 15181435/2015 Η TÜV AUSTRIA HELLAS ωσ Φορζασ Τλοποίθςθσ των

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΚΗΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Επιμορφωτικά ςεμινάρια με κζμα: «Εμπορικζσ και e-ςυναλλαγζσ ςτα ωςικά»

ΡΟΚΗΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Επιμορφωτικά ςεμινάρια με κζμα: «Εμπορικζσ και e-ςυναλλαγζσ ςτα ωςικά» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Σχολι Διοίκθςθσ και Οικονομίασ Τμιμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων (Κοηάνθ) ΤΗΛ. 24670 87181 και 2467087195, 2461068221 FAX +32467 087063 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: «Εκδρομζσ-Μετακινιςεισ μακθτϊν Δθμόςιων και Ιδιωτικϊν ςχολείων Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ εντόσ και εκτόσ τθσ χϊρασ»

Θζμα: «Εκδρομζσ-Μετακινιςεισ μακθτϊν Δθμόςιων και Ιδιωτικϊν ςχολείων Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ εντόσ και εκτόσ τθσ χϊρασ» ΕΝΝΗΟΙΜΗ ΔΗΞΟΜΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΞΑΘΗΗ ΜΑΙ ΘΡΗΜΕΤΞΑΣΩΟ ----- ΕΟΙΑΙΟ ΔΙΟΙΜΗΣΙΜΟ ΣΟΞΕΑ Π/ΘΞΙΑ & Δ/ΘΞΙΑ ΕΜΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΟΗ ΠΟΤΔΩΟ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΞΙΑ ΕΜΠΑΙΔΕΤΗ ΣΞΗΞΑ Γϋ ΞΑΘΗΣΙΜΩΟ ΘΕΞΑΣΩΟ Πλθροφορίεσ:.

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΛΗΡΩΗ ΘΕΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΣΩΝ ΔΗΜΟΙΩΝ Ι.Ε.Κ.

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΛΗΡΩΗ ΘΕΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΣΩΝ ΔΗΜΟΙΩΝ Ι.Ε.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νςθ: Α. Ραπανδρζου 37 Τ.Κ. Ρόλθ: 151 80 Μαροφςι Ιςτοςελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

Επιταγή (Voucher) Ειςόδου. ςτον Κλάδο του Τουριςμοφ. για Άνεργουσ Νζουσ ζωσ 29 ετών.

Επιταγή (Voucher) Ειςόδου. ςτον Κλάδο του Τουριςμοφ. για Άνεργουσ Νζουσ ζωσ 29 ετών. Επιταγή (Voucher) Ειςόδου ςτον Κλάδο του Τουριςμοφ για Άνεργουσ Νζουσ ζωσ 29 ετών. Γνωριμία μζςω Ερωτήςεων Απαντήςεων Επιταγι Ειςόδου για Νζουσ ζωσ 29 ετϊν ςε Ιδιωτικζσ Επιχειριςεισ ςτον Κλάδο του Σουριςμοφ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ χζδιο προτεινομζνων αποφάςεων επί των κεμάτων τθσ θμερθςίασ διατάξεωσ τθσ ετιςιασ Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ των μετόχων τθσ 17 θσ Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΤΣΗΜΑ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΑ Α.Ε.Ι. & Σ.Ε.Ι.

ΝΕΟ ΤΣΗΜΑ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΑ Α.Ε.Ι. & Σ.Ε.Ι. ΝΕΟ ΤΣΗΜΑ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΑ Α.Ε.Ι. & Σ.Ε.Ι. Θ Γϋ τάξθ Γενικοφ Λυκείου κα περιλαμβάνει ςυνολικό πρόγραμμα 32 διδακτικών ωρών τθν εβδομάδα, από τισ οποίεσ οι 15 κα αφοροφν τα μακιματα προςανατολιςμοφ. Διαμορφϊνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΟ9-ΘΛΜ. Αλεξανδρούπολη, 17-02 - 2014 Αρ. πρωτ. Α. 65

ΑΔΑ: ΒΙΕΟ9-ΘΛΜ. Αλεξανδρούπολη, 17-02 - 2014 Αρ. πρωτ. Α. 65 Αλεξανδρούπολη, 17-02 - 2014 Αρ. πρωτ. Α. 65 Ταχ. Διεφκυνςθ: Οψικίου 23 Ταχ. Κϊδικασ: 68 100 Τθλζφωνο: 25510-26 466 & 36771 Τθλεομοιότυπο (fax):25510 22519 Θλεκτρ. Διευκ.(e-mail): pek@axd.forthnet.gr Ιςτοςελίδα:http//pek.evr.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΨΝ ΟΦΗΜΑΣΨΝ ΣΨΝ Ο.Σ.Α. 1 ΘΑΝΑΗ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ Ν.Δ. 2396/1953 (ΥΕΚ 117/Α ). Οικ. 3373/390/20-3-1975 Απόφαςη Τπουργού Προεδρίασ

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66)

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Διδάςκουςα: Αλεξάνδρα Οικονόμου Παρουςίαςη διαλζξεων: Πζτροσ Ροφςςοσ Διάλεξη 1 Ειςαγωγι Αντικείμενο και τρόποσ λειτουργίασ του μακιματοσ Τι είναι επιςτιμθ; Καλωςορίςατε ςτο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για τη δημιουργία ανοικτοφ μητρϊου ςυντονιςτϊν (γραμματειακή υποςτήριξη)

Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για τη δημιουργία ανοικτοφ μητρϊου ςυντονιςτϊν (γραμματειακή υποςτήριξη) ΠΡΑΞΗ: ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ: ΑΠΟΚΣΗΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΙΕΚ ΕΠΑ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΤΠΟΕΡΓΟ 8: ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΘΕΩΡΗΣΙΚΟΤ ΜΕΡΟΤ ΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΕΛΕ ΕΕΕ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ ΤΓΚΛΙΗ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011.

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΟΜΑΔΑ 5η: «Θέςπιςη υςτηματικοφ Προγράμματοσ Επιβολήσ υμμόρφωςησ με τισ Τποχρεώςεισ Τποβολήσ Δηλώςεων ΑΠΑΦ» ΕΚΘΕΗ ΠΡΟΟΔΟΤ ΣΑΔΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΛΣΜΟΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ ΤΟΥ

ΚΑΝΟΝΛΣΜΟΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΛΣΜΟΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ ΤΟΥ ΔΛΛΔΥΜΑΤΛΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΡΤΥΧΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ (Ρ.Μ.Σ.) ΣΤΘΝ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΤΩΝ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ (MBA MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION)» ΤΟΥ ΤΜΘΜΑΤΟΣ ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ (ΕΔΑ ΚΟΗΑΝΘ) ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ιςτιοπλοϊκόσ Αγϊνασ Ανοικτήσ Θάλαςςασ «ΚΥΡΕΛΛΟ ΧΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2015» ΡΟΚΗΥΞΗ

Ιςτιοπλοϊκόσ Αγϊνασ Ανοικτήσ Θάλαςςασ «ΚΥΡΕΛΛΟ ΧΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2015» ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΚΗΥΞΗ τα πλαίςια του φιλανκρωπικοφ χαρακτιρα του αγϊνα, ο Όμιλοσ προτίκεται να ςυγκεντρϊςει τρόφιμα μακράσ διαρκείασ ςτα γραφεία του, τα οποία κα δοκοφν αντί χρθματικοφ ποςοφ, προσ ενίςχυςθ φιλανκρωπικοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ. Η Ελλθνικι κλάςθ Dragon ςε ςυνεργαςία με τον Ναυτικό Πμιλο Ελλάδοσ και υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Ιςτιοπλοϊκισ Ομοςπονδίασ, κα διοργανώςει τουσ ακόλουκουσ αγώνεσ το 2011 1. ΚΤΠΕΛΛΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ - MARITIME

Διαβάστε περισσότερα