Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Ι.Ε.Κ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Ι.Ε.Κ."

Transcript

1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ & ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΣΗΗ ΦΟΡΕΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Ι.Ε.Κ. ΕΙΑΓΩΓΗ Ο Κανονιςμόσ Σπουδϊν ςυντάχκθκε με ςτόχο να αποτελζςει το πλαίςιο ςυμφωνίασ για τθν εποικοδομθτικι ςυνεργαςία του Ι.Ι.Ε.Κ. και των ςπουδαςτϊν και είναι πλιρωσ δθμοςιευμζνο ςτο ΦΕΚ 1807-τεφχοσ Β / Η γνϊςθ και θ αποδοχι του κανονιςμοφ ςυμβάλλει ςτθν κατανόθςθ των δικαιωμάτων και των υποχρεϊςεων των ςπουδαςτϊν κακϊσ και ςτθν πρόλθψθ των αμφιςβθτιςεων που μπορεί να αποτρζψουν τθν άριςτθ ςυνεργαςία μεταξφ αυτϊν και του Ι.Ε.Κ.. Επίςθσ εξαςφαλίηει τθν ομαλι λειτουργία τθσ επιμορφωτικισ διαδικαςίασ, ϊςτε να επιτευχκεί το καλφτερο δυνατό αποτζλεςμα όςον αφορά τθν ποιότθτα, τθν αποδοτικότθτα και τθν αποτελεςματικότθτα τθσ κατάρτιςθσ. Κάκε κζμα που προκφπτει ςτθν πορεία τθσ διαδικαςίασ αυτισ, το οποίο δεν κακορίηεται από τον παρόντα κανονιςμό, ρυκμίηεται από τθ Διεφκυνςθ του Ι.Ε.Κ. και κοινοποιείται ζγκαιρα ςτουσ ςπουδαςτζσ. θμείωςθ : τον κανονιςμό παρατίκενται μόνο τα άρκρα του κανονιςμοφ λειτουργίασ που αφοροφν τθ φοίτθςθ και τθν πρόοδο των καταρτιηομζνων. Πρακτικι άςκθςθ ι μακθτεία Άρκρο 3 1.Οι ςπουδαςτζσ των Ι.Ε.Κ. που ζχουν ςυμπλθρϊςει τουλάχιςτον 120 θμερομίςκια ςτθν ειδικότθτα που εγγράφονται απαλλάςςονται, εφόςον το επικυμοφν, με υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 του ν.1599/1996, από τθν υποχρζωςθ φοίτθςθσ του εξαμινου Πρακτικισ Άςκθςθσ και τουσ απονζμεται θ Βεβαίωςθ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ με τθν ολοκλιρωςθ των τεςςάρων εξαμινων τθσ κεωρθτικισ και τθσ εργαςτθριακισ κατάρτιςθσ. Οι ςπουδαςτζσ των Ι.Ε.Κ. που ζχουν ςυμπλθρϊςει τουλάχιςτον 40 θμερομίςκια ςτθν ειδικότθτα που εγγράφονται, προςμετροφνται αυτά ςτο χρόνο τθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ ι Μακθτείασ, εφόςον το επικυμοφν, με υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 του ν.1599/ Η Πρακτικι Άςκθςθ ι Μακθτεία, είναι ςυνολικισ διάρκειασ 960 ωρϊν.το πζμπτο εξάμθνο Πρακτικισ Άςκθςθσ δφναται να λαμβάνει χϊρα κατά τθ διάρκεια του τρίτου και του τζταρτου εξαμινου φοίτθςθσ. 3. Οι ςπουδαςτζσ Ι.Ε.Κ. δφνανται, τθν Πρακτικι Άςκθςθ ι τθ Μακθτεία, με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ των ςπουδαςτϊν των Σ.Ε.Κ., εκτόσ τθσ διάρκειάσ τθσ, με ευκφνθ εφαρμογισ του ιδιωτικοφ Ι.Ε.Κ. που φοιτοφν, να τθν πραγματοποιοφν ςε φυςικά πρόςωπα, Ν.Π.Δ.Δ. ι Ν.Π.Ι.Δ.. Η περίοδοσ πρακτικισ άςκθςθσ πρζπει να είναι ςυνεχόμενθ ι και τμθματικι χωρίσ να υπερβαίνει χρονικά το ζνα (1) θμερολογιακό ζτοσ. 4. Η εποπτεία, ο ςυντονιςμόσ, θ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ και θ αξιολόγθςθ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ πραγματοποιοφνται με ευκφνθ του Διευκυντι του Ι.Ε.Κ. ι άλλου οριηόμενου από αυτόν προςϊπου ωσ Συντονιςτι Πρακτικισ Άςκθςθσ. Ο Συντονιςτισ Π.Α. είναι αρμόδιοσ για τθν παρακολοφκθςθ τθσ παρουςίασ του καταρτιηομζνου, τθ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ του περιβάλλοντοσ εργαςίασ του αςκοφμενου, τον επιτόπιο ζλεγχο τθσ επιχείρθςθσ και τθν τιρθςθ ατομικοφ φακζλου πρακτικισ άςκθςθσ με τισ ςχετικζσ μθνιαίεσ εκκζςεισ προόδου. Η Μακθτεία ι και θ Πρακτικι Άςκθςθ, τόςο ςτουσ ιδιωτικοφσ όςο και ςτουσ φορείσ του Δθμοςίου, είναι δυνατόν να χρθματοδοτείται από εκνικοφσ ι / και κοινοτικοφσ πόρουσ, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ κάκε φορά διατάξεισ. 1

2 Ζτοσ και εξάμθνα κατάρτιςθσ Άρκρο 9 1. Το διδακτικό ζτοσ ςτα Ινςτιτοφτα Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (ΙΕΚ) άρχεται τθν 1θ Οκτωβρίου και, ςε περίπτωςθ Σαββάτου ι Κυριακισ, μετατίκεται τθν αμζςωσ επόμενθ Δευτζρα και λιγει τθν 30θ Ιουνίου εκάςτου ζτουσ. Περιλαμβάνει, δε, δφο εξάμθνα φοίτθςθσ ζκαςτο, το ανϊτερο 300 ωρϊν κατάρτιςθσ. Για το χειμερινό εξάμθνο οι εγγραφζσ, οι ανανεϊςεισ εγγραφϊν και οι κατατάξεισ ςτουσ ανωτζρω φορείσ πραγματοποιοφνται από τθν 1θ Σεπτεμβρίου ζωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου εκάςτου ζτουσ, ενϊ οι εγγραφζσ για τισ ειδικότθτεσ που πραγματοποιοφνται το εαρινό εξάμθνο πραγματοποιοφνται από τθν 15θ Ιανουαρίου ζωσ και τθν παραμονι ζναρξθσ του εαρινοφ εξαμινου εκάςτου ζτουσ. 2. Η φοίτθςθ ςτα Ι.Ε.Κ. είναι πζντε (5) ςυνολικά εξαμινων, επιμεριςμζνθ ςε τζςςερα (4) εξάμθνα κεωρθτικισ και εργαςτθριακισ κατάρτιςθσ ςυνολικισ διάρκειασ διδακτικζσ ϊρεσ ειδικότθτασ, ςφμφωνα με τα εγκεκριμζνα προγράμματα ςπουδϊν, και ςε ζνα εξάμθνο Πρακτικισ Άςκθςθσ ι Μακθτείασ ςυνολικισ διάρκειασ 960 ωρϊν. Η φοίτθςθ δφναται να άρχεται κατά το χειμερινό ι εαρινό εξάμθνο για αποφοίτουσ. 3. Η κατάρτιςθ κάκε εξαμινου κεωρείται πλιρθσ, όταν ζχουν ςυμπλθρωκεί οι προβλεπόμενεσ από το πρόγραμμα ςπουδϊν ϊρεσ. Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία, ςε ζνα ι περιςςότερα Ι.Ε.Κ. δεν πραγματοποιθκεί κατάρτιςθ, ςυνολικά ι ςε επίπεδο κεματικισ ενότθτασ, για οποιοδιποτε λόγο, παρατείνεται αντίςτοιχα θ κατάρτιςθ του εξαμινου με απόφαςθ του Γ.Γ.Δ.Β.Μ. και μόνον ςε εξαιρετικζσ και αιτιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ. 4. Οι ϊρεσ κατάρτιςθσ εκάςτου εξαμινου δφνανται να εκτείνονται ςφμφωνα με τα ωρολόγια προγράμματα από δϊδεκα (12) ζωσ και δεκαπζντε (15) εβδομάδεσ, αρκεί να ολοκλθρϊνεται αποκλειςτικά τθν 15θ Φεβρουαρίου το χειμερινό εξάμθνο και τθν 30θ Ιουνίου το εαρινό εξάμθνο. 5. Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα κατάρτιςθσ κακορίηεται ςε 20 ϊρεσ, δφναται όμωσ να αυξομειϊνεται κατά τθ διάρκεια του εξαμινου κατά 30%, ιτοι μπορεί να κυμαίνεται από δεκατζςςερισ (14) ζωσ και είκοςι ζξι (26) ϊρεσ ανά εβδομάδα. 6. Κατά τθ ςυμπλιρωςθ κάκε εκατό (100) διδακτικϊν ωρϊν κατάρτιςθσ, κα πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί ο προβλεπόμενοσ από το ωρολόγιο πρόγραμμα αρικμόσ των κεωρθτικϊν, εργαςτθριακϊν και μικτϊν μακθμάτων. Κατά τθν ολοκλιρωςθ των ωρϊν κατάρτιςθσ ανά εξάμθνο, κα πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί το ςφνολο τθσ αναλογίασ των προβλεπόμενων κεωρθτικϊν, εργαςτθριακϊν και μικτϊν μακθμάτων. Διάρκεια μακθμάτων Παρουςίεσ Αρικμόσ εκπαιδευτών Άρκρο Η κατάρτιςθ περιλαμβάνει μακιματα: α) Θεωρθτικά: Θεωρθτικά χαρακτθρίηονται τα μακιματα των οποίων θ διδαςκαλία πραγματοποιείται από ζναν εκπαιδευτι, μόνον ςε αίκουςεσ διδαςκαλίασ και ζχουν ωσ ςκοπό να αποκτιςουν οι καταρτιηόμενοι τισ γνϊςεισ που είναι απαραίτθτεσ για να κατανοιςουν το γνωςτικό αντικείμενο τθσ κατάρτιςισ τουσ. β) Εργαςτθριακά: Εργαςτθριακά χαρακτθρίηονται τα μακιματα εκείνα τα οποία αποβλζπουν ςτθν εμπζδωςθ του κεωρθτικοφ μζρουσ τθσ κατάρτιςθσ και ςτθν απόκτθςθ δεξιοτιτων, πραγματοποιοφνται δε αποκλειςτικά ςτουσ εργαςτθριακοφσ χϊρουσ ενϊ δφναται να παρζχονται ςτο ςφνολο ι ςε μζροσ των εγγεγραμμζνων φοιτοφντων κάκε τμιματοσ. γ) Μικτά: Μικτά χαρακτθρίηονται τα μακιματα που απαιτοφν ταυτόχρονθ κεωρθτικι κατάρτιςθ και απόκτθςθ δεξιοτιτων. 2. Η διάρκεια τθσ ωριαίασ διδαςκαλίασ όλων των μακθμάτων κακορίηεται ςε 45 λεπτά. Ο μζγιςτοσ αρικμόσ των ωρϊν διδαςκαλίασ κακορίηεται ςε οκτϊ (8) ϊρεσ ανά θμζρα κατάρτιςθσ. Η διδαςκαλία των εργαςτθριακϊν μακθμάτων ι του εργαςτθριακοφ μζρουσ των μικτϊν μακθμάτων είναι δυνατό να γίνεται ςυνεχόμενθ μζχρι τρεισ (3) ϊρεσ. 3. Μετά τθν είςοδο του εκπαιδευτι ςτθν αίκουςα διδαςκαλίασ ι ςτον εργαςτθριακό χϊρο, δεν επιτρζπεται θ είςοδοσ καταρτιηομζνων. 4. Οι παρουςίεσ λαμβάνονται υποχρεωτικά ανά ϊρα κατάρτιςθσ κατά τθν ζναρξι τθσ και με ευκφνθ του εκπαιδευτι ι των εκπαιδευτϊν. 2

3 5. Ο μζγιςτοσ αρικμόσ καταρτιηομζνων ανά εκπαιδευτι, κακορίηεται ςε τριάντα (30) άτομα τόςο ςε κεωρθτικά όςο και ςε μικτά μακιματα, δφναται όμωσ να προςαυξάνεται κατά 10%, με ςκοπό τθ ςωςτι κατανομι των καταρτιηομζνων. Όταν ο αρικμόσ των καταρτιηομζνων ςε ζκαςτο εργαςτθριακό μάκθμα υπερβαίνει τουσ δεκαπζντε (15), τότε δφναται να τοποκετθκεί δεφτεροσ εκπαιδευτισ και εφόςον αυτό προβλζπεται από τον αντίςτοιχο οδθγό ςπουδϊν. 6. Τα εργαςτθριακά μακιματα τα οποία διενεργοφνται εκτόσ χϊρου Ι.Ε.Κ., δφνανται να λειτουργοφν ςε τμιματα με μικρότερο αρικμό καταρτιηομζνων και με ελάχιςτο αρικμό επτά (7), μετά από απόφαςθ του Διευκυντι του Ι.Ε.Κ., ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ χρειάηεται ζγκριςθ τθσ Γ.Γ.Δ.Β.Μ.. Διακοπζσ Άρκρο 11 Κατάρτιςθ και πάςθσ φφςεωσ διαδικαςίεσ κατάρτιςθσ δε γίνονται κατά τισ εορτζσ, τισ επίςθμεσ αργίεσ και τισ διακοπζσ, κακϊσ επίςθσ και τισ θμζρεσ τοπικϊν αργιϊν λόγω κρθςκευτικϊν εορτϊν ι επετείων. Ανανζωςθ Εγγραφισ Άρκρο Ο καταρτιηόμενοσ γράφεται ςτο επόμενο εξάμθνο κατάρτιςθσ, εφόςον πλθροφνται οι προχποκζςεισ του άρκρου 20 του παρόντοσ. 2. Η ανανζωςθ τθσ εγγραφισ, υπό τισ ανωτζρω προχποκζςεισ, πραγματοποιείται με κατάκεςθ ςχετικισ αίτθςθσ. Απαλλαγζσ μακθμάτων Άρκρο Σε περίπτωςθ που υποψιφιοσ καταρτιηόμενοσ διακζτει πιςτοποίθςθ ςτθ χριςθ Η/Υ και πιςτοποιθτικό γλωςςομάκειασ επιπζδου τουλάχιςτον Β2, απαλλάςςεται από τα αντίςτοιχου επιπζδου ςχετικά μακιματα, εκτόσ αν άλλωσ ορίηεται από τον Οδθγό Σπουδϊν. Ο υποψιφιοσ καταρτιηόμενοσ δεν απαλλάςςεται από τθν ειδικι ορολογία ςε ξζνθ γλϊςςα, με εξαίρεςθ τα αναφερόμενα ςτθν επόμενθ παράγραφο. 2. Δίνεται ςτουσ καταρτιηόμενουσ θ δυνατότθτα απαλλαγισ από τα μακιματα ςτα οποία διακζτουν πιςτοποιθμζνο προςόν, μθ εξαιρουμζνων των εργαςτθριακϊν και μικτϊν μακθμάτων, κατόπιν αίτθςισ τουσ ςτο οικείο ΙΕΚ και απόφαςθσ του Διευκυντι, εφόςον προβλζπεται από τουσ οδθγοφσ ςπουδϊν. Μετεγγραφζσ Άρκρο Καταρτιηόμενοσ ςε ΙΕΚ που επικυμεί μετεγγραφι ςε άλλο ΙΕΚ, ιδιωτικό ι δθμόςιο, δφναται να τθν πραγματοποιιςει από τθν 1θ Σεπτεμβρίου ζωσ και τθν 20 θ Σεπτεμβρίου εκάςτου ζτουσ. Ο εκπαιδευόμενοσ υποβάλλει αίτθςθ ςτο ΙΕΚ που επικυμεί να μεταγραφεί προςκομίηοντασ τον ατομικό του φάκελο, τον οποίο παραλαμβάνει μετά από αίτθςι του από το ΙΕΚ που φοιτοφςε, το οποίο υποχρεοφται να του προςκομίςει γνιςιο αντίγραφο εντόσ αποκλειςτικισ θμερομθνίασ πζντε (5) θμερϊν από τθν αίτθςι του. Οι αιτιςεισ μεταγραφισ εγκρίνονται ι απορρίπτονται από τθν Διοίκθςθ του ΙΕΚ υποδοχισ, το αργότερο ζωσ και τθν 25θ Σεπτεμβρίου, ϊςτε όςοι δεν μεταγραφοφν να ςυνεχίηουν απρόςκοπτα τθ φοίτθςι τουσ ςτο ΙΕΚ που φοιτοφςαν. 2. Προχποκζςεισ μετεγγραφϊν από Ιδιωτικό ςε Δθμόςιο ΙΕΚ είναι οι κάτωκι: α) το κατά κεφαλιν ειςόδθμα δεν πρζπει να υπερβαίνει τισ εννιά (9.000 ) χιλιάδεσ ευρϊ, β) εξζταςθ δυνατότθτασ υποδοχισ από το Δθμόςιο ΙΕΚ. 3. Μετεγγραφζσ καταρτιηομζνων δφνανται να πραγματοποιοφνται μετά τθν ζκδοςθ των αποτελεςμάτων φοίτθςθσ του χειμερινοφ εξαμινου κατάρτιςθσ και πριν τθν ζναρξθ του εαρινοφ, εφόςον ςυντρζχουν ςοβαροί λόγοι όπωσ, λόγοι υγείασ, αλλαγισ τόπου διαμονισ, μετεγκατάςταςθσ ςπουδαηόντων αδελφϊν κλπ. Ο εκπαιδευόμενοσ υποβάλλει αίτθςθ ςτο ΙΕΚ που επικυμεί να μεταγραφεί, προςκομίηοντασ τον ατομικό του φάκελο τον οποίο παραλαμβάνει μετά από αίτθςι του από το ΙΕΚ που φοιτοφςε, το οποίο υποχρεοφται να του προςκομίςει γνιςιο αντίγραφο εντόσ αποκλειςτικισ θμερομθνίασ πζντε (5) θμερϊν από τθν αίτθςι του. Οι αιτιςεισ μετεγγραφισ διαβιβάηονται, μαηί με τθν ειςιγθςθ του Διευκυντι του ΙΕΚ ςτο οποίο επικυμεί να φοιτιςει ο καταρτιηόμενοσ, ςτθ Γ.Γ.Δ.Β.Μ. και 3

4 εγκρίνονται ι απορρίπτονται με απόφαςθ τθσ Γ.Γ.Δ.Β.Μ.. Στισ περιπτϊςεισ όπου θ απόφαςθ μετεγγραφισ δεν ζχει εκδοκεί μζχρι τθν θμερομθνία ζναρξθσ του εαρινοφ εξαμινου κατάρτιςθσ, ο εκπαιδευόμενοσ καταρτίηεται ςτο ΙΕΚ που είναι γραμμζνοσ. 4. Σε περίπτωςθ ανάκλθςθσ τθσ αδείασ ιδιωτικοφ ΙΕΚ ι για οποιοδιποτε λόγο αδυναμίασ παροχισ υπθρεςιϊν ςτουσ ςπουδαςτζσ του και κατά τθ διάρκεια του εξαμινου, με απόφαςθ του Γ.Γ.Δ.Β.Μ. τα όμορα δθμόςια ΙΕΚ υποχρεοφνται να μεταγράψουν όςουσ εκ των φοιτοφντων το επικυμοφν και το δθλϊςουν ςε ειδικι πρόςκλθςθ τθσ Γ.Γ.Δ.Β.Μ.. Αξιολόγθςθ γνώςεων, ικανοτιτων και δεξιοτιτων Άρκρο Η αξιολόγθςθ των γνϊςεων, ικανοτιτων και δεξιοτιτων των καταρτιηομζνων ανά μάκθμα γίνεται και με βάςθ τον Οδθγό Σπουδϊν και περιλαμβάνει ςε κάκε περίπτωςθ: (α) Εξζταςθ προόδου, (β) Τελικι εξζταςθ ι και (γ) Αξιολόγθςθ ςυμμετοχισ ςε εργαςίεσ ομαδικζσ και ατομικζσ, οι οποίεσ δφνανται να αντικακιςτοφν εξζταςθ ζωσ και το 40% του πλικουσ των ςυνολικϊν μακθμάτων εκάςτου εξαμινου. 2. Αναφορικά με τισ εξετάςεισ προόδου ιςχφουν τα εξισ: α) Σε όλα τα μακιματα κάκε εξαμινου κατάρτιςθσ πραγματοποιείται τουλάχιςτον μια εξζταςθ προόδου ανά μάκθμα, προ τθσ ςυμπλθρϊςεωσ του 70% των ωρϊν κατάρτιςθσ του εξαμινου, με εξεταηόμενα κζματα που ορίηονται από τον εκπαιδευτι και βακμολογοφνται από αυτόν. β) Η ςυμμετοχι ςτθν εξζταςθ προόδου είναι υποχρεωτικι για όλουσ τουσ καταρτιηόμενουσ. Σε περίπτωςθ απουςίασ καταρτιηομζνου από εξζταςθ προόδου για αποδεικνυόμενουσ λόγουσ ανωτζρασ βίασ ι ςοβαρισ αςκζνειασ, θ διοίκθςθ του ΙΕΚ αποφαςίηει για τθν εξζταςθ του καταρτιηομζνου κατά τθ διάρκεια επόμενθσ διδαςκαλίασ ι ςε χρόνο και τόπο που ορίηεται για τον ςκοπό αυτό ςε ςυνεργαςία με τον εκπαιδευτι. γ) Οι καταρτιηόμενοι λαμβάνουν γνϊςθ τθσ βακμολογίασ τουσ με ευκφνθ τθσ διοίκθςθσ του ΙΕΚ, θ οποία μεριμνά και για τθ διαχείριςθ ενδεχόμενων διαφωνιϊν. δ) θ διάρκεια τθσ εξζταςθσ προόδου κάκε μακιματοσ δφναται να είναι μζχρι δφο (2) ϊρεσ. 3. Αναφορικά με τισ τελικζσ εξετάςεισ κάκε εξαμινου ιςχφουν τα εξισ: α) Στο τζλοσ κάκε εξαμινου πραγματοποιοφνται οι τελικζσ εξετάςεισ κάκε μακιματοσ. β) Ο τρόποσ διεξαγωγισ τουσ για κάκε μάκθμα κακορίηεται από τον Οδθγό Σπουδϊν. γ) Τα κζματα των τελικϊν εξετάςεων ορίηονται από τον εκπαιδευτι και βακμολογοφνται από αυτόν. δ) Η διάρκεια κάκε τελικισ εξζταςθσ είναι δφο (2)ϊρεσ εκτόσ από τα εργαςτιρια ι αν άλλωσ ορίηεται ςτον οδθγό ςπουδϊν. ε) Καταρτιηόμενοσ που απουςιάηει από τελικι εξζταςθ μακιματοσ για λόγουσ ανωτζρασ βίασ ι ςοβαρισ αςκζνειασ που αποδεικνφεται από αρμόδιο Δθμόςιο Φορζα, υποβάλλει αίτθςθ προσ τθ διοίκθςθ του ΙΕΚ μαηί με τα ςχετικά δικαιολογθτικά, πάντοτε πριν από τθν ζκδοςθ των αποτελεςμάτων του εξαμινου. Η διοίκθςθ του ΙΕΚ αποφαςίηει το χρόνο και τον τόπο για τθν εξζταςθ του καταρτιηομζνου αυτοφ κατά τθν τρζχουςα εξεταςτικι περίοδο, χωρίσ υποχρζωςθ επαναπαρακολοφκθςθσ του μακιματοσ ι των μακθμάτων από τθν τελικι εξζταςθ των οποίων απουςίαςε και, χωρίσ δικαίωμα εγγραφισ και φοίτθςθσ του ςε επόμενο διδακτικό εξάμθνο. 4. Αναφορικά με τθν αξιολόγθςθ τθσ ςυμμετοχισ ςε εργαςίεσ, ομαδικζσ και ατομικζσ, ιςχφουν τα εξισ: α) Τα κζματα των εργαςιϊν ορίηονται από τον εκπαιδευτι. β) Οι εργαςίεσ δφναται να είναι ατομικζσ ι ομαδικζσ. γ) Οδθγίεσ για τθ κεματολογία των εργαςιϊν δίνονται ςτον Οδθγό Σπουδϊν του μακιματοσ ι και από τον εκπαιδευτι. 5. Τόςο κατά τισ εξετάςεισ προόδου όςο και κατά τισ τελικζσ εξετάςεισ, τα κζματα αναγράφονται ςε φφλλο που αναφζρει τον τίτλο του ΙΕΚ, τθν ειδικότθτα, τθν θμερομθνία, το εξάμθνο και το ζτοσ κατάρτιςθσ, τον τίτλο του προσ εξζταςθ μακιματοσ, κακϊσ και το ονοματεπϊνυμο του εκπαιδευτι ειςθγθτι. Επίςθσ, αναφζρεται ο παρεχόμενοσ χρόνοσ για τθν εξζταςθ και το εάν τα κζματα είναι ιςότιμα ςτθ βακμολόγθςθ. 4

5 6. Διευκρινίςεισ επί των κεμάτων και τυχόν οδθγίεσ δίδονται μόνο γραπτϊσ επί του εντφπου των κεμάτων. Περαιτζρω διευκρινίςεισ πρζπει να αποφεφγονται και πρζπει να δίδονται κατά προτίμθςθ γραπτϊσ και με νζα κεϊρθςθ τθσ διοίκθςθσ του ΙΕΚ. 7. Οι απαντιςεισ είναι δυνατόν να δίδονται από τουσ καταρτιηόμενουσ ςτο φφλλο ι ςτα φφλλα των κεμάτων ι ςε ανεξάρτθτα φφλλα, τα οποία παραδίδονται ςτουσ εξεταηόμενουσ ταυτόχρονα με τα κζματα, ςτα οποία αναγράφουν το ονοματεπϊνυμο, τον κωδικό αρικμό τουσ, τθν ειδικότθτα, το εξάμθνο, το τμιμα, το μάκθμα και τθν θμερομθνία εξζταςθσ. 8. Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, τα φφλλα κεμάτων και απαντιςεων επιςτρζφονται ςτον ειςθγθτι ι ςτον οριςκζντα επιτθρθτι, μετά το πζρασ τθσ επεξεργαςίασ των κεμάτων. 9. Ο ειςθγθτισ ι ο επιτθρθτισ, αφοφ διαγράψει τα τυχόντα κενά ςτα φφλλα απαντιςεων, μονογράφει ςτο τζλοσ τθσ διαπραγμάτευςθσ των κεμάτων, καταμετρά τα παραδοκζντα γραπτά και τα αντιπαραβάλλει με τθν κατάςταςθ των καταρτιηομζνων, που είχαν δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθν εξζταςθ, πιςτοποιεί τουσ απόντεσ και αναγράφει τα ονοματεπϊνυμα τουσ ςτο φάκελο εξετάςεων. 10. Στθ ςυνζχεια προςζρχεται ςτθ γραμματεία του ΙΕΚ όπου υπάλλθλοσ, ο οποίοσ ζχει οριςκεί από τθ διοίκθςθ του ΙΕΚ, παραλαμβάνει τα γραπτά και τα χρεϊνει ςτον ειςθγθτι με πρωτόκολλο παράδοςθσ και παραλαβισ προσ διόρκωςθ. 11. Ο εκπαιδευτισ βακμολογεί με τθν αναγραφι αρικμθτικά τθσ επίδοςθσ του καταρτιηομζνου ςε κάκε επιμζρουσ κζμα. Στο τζλοσ, αναγράφει τθ ςυνολικι βακμολογία του γραπτοφ ςτο εμπρόςκιο δεξιό άκρο ολογράφωσ και αρικμθτικϊσ και υπογράφει. Σε περίπτωςθ λανκαςμζνθσ βακμολόγθςθσ του, διαγράφει με διαγϊνιο γραμμι τα λάκθ και ξαναγράφει τον τελικό βακμό κζτοντασ τθν μονογραφι του δίπλα από τθ διαγραφι. 12. Ο ειςθγθτισ, εντόσ το πολφ τεςςάρων (4) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία εξζταςθσ του μακιματοσ, επιςτρζφει και παραδίδει, με ςχετικι πράξθ παράδοςθσ παραλαβισ, τα γραπτά και τθ ςυνοδευτικι κατάςταςθ αρικμθτικισ βακμολογίασ ςτθ Γραμματεία του ΙΕΚ. 13. Οι καταρτιηόμενοι λαμβάνουν γνϊςθ των βακμολογιϊν τουσ με ευκφνθ τθσ διοίκθςθσ του ΙΕΚ, θ οποία μεριμνά και για τθν επίλυςθ ενδεχόμενων διαφωνιϊν. 14. Καταρτιηόμενοσ, ο οποίοσ για οποιονδιποτε λόγο δεν προςζλκει ςτισ εξετάςεισ βακμολογείται με μονάδα. Επίςθσ με μονάδα βακμολογείται το γραπτό των καταρτιηομζνων, οι οποίοι, είτε εμποδίηουν τθν ομαλι διεξαγωγι τθσ εξζταςθσ, είτε με οποιοδιποτε τρόπο αντιγράφουν. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ ςυντάςςεται ςφντομο πρακτικό από τουσ επιτθρθτζσ πάνω ςτο γραπτό του καταρτιηομζνου και επιςυνάπτονται τα τυχόν αποδεικτικά ςτοιχεία. 15. Εξετάηονται μόνο προφορικά κατόπιν αιτιςεϊσ τουσ οι καταρτιηόμενοι οι οποίοι αδυνατοφν να υποςτοφν γραπτι εξζταςθ επειδι: α) Είναι τυφλοί, ςφμφωνα με το Ν. 958/79 (ΦΕΚ 191 τ.αϋ) όπωσ ιςχφει, ι ζχουν ποςοςτό αναπθρίασ ςτθν όραςι τουσ τουλάχιςτον 80%. β) Ζχουν κινθτικι αναπθρία τουλάχιςτον 67%, μόνιμθ ι προςωρινι, που ςυνδζεται με τα άνω άκρα. γ) Πάςχουν από ςπαςτικότθτα των άνω άκρων. δ) Πάςχουν από κάταγμα ι άλλθ προςωρινι βλάβθ των άνω άκρων, τζτοια που κακιςτά αδφνατθ τθν γραφι. ε) Η επίδοςι τουσ ςτα μακιματα δεν είναι δυνατόν να ελεγχκεί με γραπτζσ μόνο εξετάςεισ λόγω ειδικισ διαταραχισ του λόγου (δυςλεξία). 16. Για τισ περιπτϊςεισ α ζωσ δ, απαιτείται γνωμάτευςθ ςφμφωνα με το ιςχφον κάκε φορά ςφςτθμα πιςτοποίθςθσ αναπθρίασ τθσ οικείασ υγειονομικισ επιτροπισ, ενϊ για τθν περίπτωςθ ε, απαιτείται προςκόμιςθ ειδικισ διαγνωςτικισ ζκκεςθσ αναγνωριςμζνου δθμοςίου ιατροπαιδαγωγικοφ κζντρου, ι ςτακμοφ, ι Κ.Δ.Α.Υ., με τθν οποία πιςτοποιείται ότι είναι αδφνατοσ ο ζλεγχοσ των γνϊςεων με γραπτι μόνο εξζταςθ λόγω δυςλεξίασ.. Διαγνωςτικζσ εκκζςεισ από τισ οποίεσ δεν προκφπτει αδυναμία τθσ γραπτισ εξζταςθσ λόγω πιςτοποιθμζνθσ δυςλεξίασ δεν γίνονται δεκτζσ. 17. Οι καταρτιηόμενοι τθσ ανωτζρω παραγράφου 16εξετάηονται ςτα ίδια κζματα ςτα οποία εξετάηονται οι υπόλοιποι καταρτιηόμενοι και ςτον ίδιο χρόνο. Η εξζταςθ διενεργείται προφορικά από τον διδάςκοντα εκπαιδευτι του μακιματοσ ενϊπιον του Υποδιευκυντι. 5

6 Μετά το τζλοσ τθσ εξζταςθσ, ο εκπαιδευτισ αναγράφει το βακμό του εξεταςκζντοσ επί του φφλλου των απαντιςεων και υπογράφει. Υπογράφει επίςθσ ςτο φφλλο των απαντιςεων ωσ παρϊν και ο Υποδιευκυντισ. Βακμολόγθςθ Άρκρο Η επίδοςθ των καταρτιηομζνων ςτθν εξζταςθ προόδου αποτελεί το βακμό προόδου (Β.Π.) του εξαμινου ςτο μάκθμα. 2. Η επίδοςθ των καταρτιηομζνων ςτθν τελικι εξζταςθ αποτελεί το βακμό τελικισ εξζταςθσ (Β.Τ.Ε.) του εξαμινου ςτο μάκθμα. 3. Η τελικι βακμολογία (Τ.Β) του μακιματοσ διαμορφϊνεται κατά 60% από το βακμό τθσ γραπτισ τελικισ εξαμθνιαίασ εξζταςθσ και κατά 40% από το μζςο όρο του βακμοφ προόδου (Β.Π.), ςτρογγυλοποιοφμενοσ ςτον πλθςιζςτερο ακζραιο αρικμό. 4. Όταν ζνα εργαςτθριακό μάκθμα διδάςκεται από περιςςότερουσ του ενόσ εκπαιδευτζσ, κακζνασ βακμολογεί αυτοτελϊσ. Ο μζςοσ όροσ των βακμολογιϊν αυτϊν αποτελεί τθ βακμολογία τθσ εξζταςθσ, προόδου ι τελικισ (Β.Π. ι Β.Τ.Ε). 5. Ο βακμόσ τθσ εξζταςθσ μικτοφ μακιματοσ, προόδου ι τελικισ (Β.Π. ι Β.Τ.Ε), είναι ο μζςοσ όροσ των επί μζρουσ βακμολογιϊν εξζταςθσ του κεωρθτικοφ και εργαςτθριακοφ μζρουσ. 6. Δεν εξάγεται τελικι βακμολογία ςε μάκθμα για το οποίο θ φοίτθςθ του καταρτιηομζνου ζχει χαρακτθριςτεί ανεπαρκισ, κατά τα προβλεπόμενα κατωτζρω. 7. Το άκροιςμα τθσ τελικισ βακμολογίασ όλων των μακθμάτων κατάρτιςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων, ςε περίπτωςθ κατάταξθσ, και εκείνων των οποίων ζχει κατοχυρωκεί θ βακμολογία, διαιροφμενο με τον αρικμό των μακθμάτων, αποτελεί το γενικό μζςο όρο βακμολογίασ (Γ.Μ.Ο.Β) του καταρτιηόμενου ςτο εξάμθνο αυτό. 8. Όπου προβλζπεται απαλλαγι από μακιματα, το πλικοσ αυτϊν των μακθμάτων δεν υπολογίηεται κατά τον υπολογιςμό του Γ.Μ.Ο.Β. 9. Η κλίμακα βακμολογίασ ορίηεται από 1 ζωσ 10. Πρόοδοσ καταρτιηόμενου Άρκρο Ο καταρτιηόμενοσ εγγράφεται ςτο επόμενο εξάμθνο κατάρτιςθσ, εφόςον δεν υποχρεοφται ςε επαναπαρακολοφκθςθ μακιματοσ και ςυντρζχει μια από τισ παρακάτω προχποκζςεισ: α) Η τελικι βακμολογία του ςε κάκε μάκθμα είναι τουλάχιςτον πζντε (5). β) Υςτερεί ςε ζνα μόνο μάκθμα, ενϊ ο γενικόσ μζςοσ όροσ βακμολογίασ (Γ.Μ.Ο.Β.) του εξαμινου, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και αυτισ που υςτζρθςε, είναι τουλάχιςτον ζξι (6). 2. Στθν ανωτζρω περίπτωςθ 1β, ο καταρτιηόμενοσ υποχρεοφται να επανεξεταςτεί ςτο μάκθμα που υςτζρθςε ςτθν εξεταςτικι περίοδο του εξαμινου που παρακολουκεί εντόσ επτά (7) θμερϊν. Η βακμολογία τθσ εξζταςθσ αυτισ, ςε περίπτωςθ που είναι ίςθ ι μεγαλφτερθ του 5,είναι θ νζα τελικι βακμολογία ςτο μάκθμα. 3. Εάν θ νζα βακμολογία δεν είναι τουλάχιςτον πζντε(5), ο καταρτιηόμενοσ αποκτά δικαίωμα εγγραφισ ςτο επόμενο εξάμθνο, αλλά υποχρεοφται να επανεξεταςτεί ςτο μάκθμα που υςτζρθςε ςτθν αμζςωσ επόμενθ εξεταςτικι περίοδο. Στθν περίπτωςθ που θ βακμολογία είναι εκ νζου κάτω του πζντε (5), υποχρεοφται να επαναπαρακολουκιςει το μάκθμα. 4. Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ ο καταρτιηόμενοσ υποχρεοφται να επαναλάβει τθν κατάρτιςθ μόνο ςτα μακιματα του εξαμινου ςτα οποία υςτζρθςε. 5. Εάν ςτο ΙΕΚ δε λειτουργεί τμιμα ειδικότθτασ και εξαμινου ςε μάκθμα του οποίου ο καταρτιηόμενοσ υςτζρθςε ςε βακμολογία ι είχε ανεπαρκι κατάρτιςθ, δίδεται θ δυνατότθτα για τθν παρακολοφκθςθ των μακθμάτων ο καταρτιηόμενοσ να εντάςςεται ςε τμιμα ειδικότθτασ αντιςτοίχου εξαμινου όπου διδάςκονται τα μακιματα που οφείλει να παρακολουκιςει ι το ΙΕΚ να δθμιουργεί ειδικό τμιμα πρόςκετθσ κατάρτιςθσ, για τον καταρτιηόμενο ι τουσ καταρτιηόμενουσ, οι οποίοι δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιςτοφν με τισ παραπάνω δυνατότθτεσ. Χαρακτθριςμόσ Φοίτθςθσ Άρκρο 21 6

7 1. Η φοίτθςθ είναι υποχρεωτικι για όλα τα μακιματα. 2. Επαρκισ χαρακτθρίηεται θ φοίτθςθ ςε κάκε μάκθμα ςτο οποίο ο καταρτιηόμενοσ ςθμείωςε αρικμό ωριαίων απουςιϊν μικρότερο ι ίςο του δεκαπζντε 15% του ςυνόλου των προβλεπομζνων ωρϊν διδαςκαλίασ του μακιματοσ κατά τθ διάρκεια του εξαμινου, ςτρογγυλοποιοφμενο ςτον πλθςιζςτερο ακζραιο αρικμό. 3. Σε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ και φςτερα από απόφαςθ τθσ Διοίκθςθσ του ΙΕΚ, το προαναφερκζν όριο μπορεί να αυξάνεται κατά 5% ανά μάκθμα, αλλά ςε καμία περίπτωςθ το ςφνολο των απουςιϊν όλων των μακθμάτων ςτο εξάμθνο κατάρτιςθσ, δεν πρζπει να υπερβαίνει το είκοςι 20% του ςυνόλου των προβλεπομζνων ωρϊν κατάρτιςθσ. 4. Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ θ φοίτθςθ χαρακτθρίηεται ανεπαρκισ. 5. Ο χαρακτθριςμόσ τθσ φοίτθςθσ των καταρτιηομζνων γίνεται μετά τθ λιξθ τθσ διδαςκαλίασ των μακθμάτων του εξαμινου και πριν από τισ τελικζσ εξετάςεισ.η Διοίκθςθ του ΙΕΚ ανακοινϊνει τα αποτελζςματα του χαρακτθριςμοφ τθσ φοίτθςθσ ςτουσ καταρτιηόμενουσ τθν επομζνθ τθσ λιξθσ τθσ διδαςκαλίασ των μακθμάτων του εξαμινου, με ςκοπό να ςυμμετζχουν όςοι δικαιοφνται ςτισ τελικζσ εξετάςεισ. 6. Εάν κατά τθ διάρκεια του εξαμινου, κάποιοσ καταρτιηόμενοσ ςυμπλθρϊςει ανά μάκθμα αρικμό απουςιϊν μεγαλφτερο όςων προβλζπονται ςτισ παραγράφουσ 2 και 3 του παρόντοσ άρκρου, θ Διοίκθςθ του ΙΕΚ με απόφαςθ του Διευκυντι διακόπτει πάραυτα τθ φοίτθςι του. Σε περίπτωςθ καταρτιηόμενου υπόχρεου ςτρατιωτικισ κθτείασ, ενθμερϊνεται το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο. 7. Ο καταρτιηόμενοσ δεν ζχει δικαίωμα προςζλευςθσ ςτισ τελικζσ εξετάςεισ του εξαμινου κατάρτιςθσ των μακθμάτων ςτα οποία θ φοίτθςι του χαρακτθρίςτθκε ωσ ανεπαρκισ. Τα μακιματα αυτά υποχρεοφται να παρακολουκιςει εκ νζου, χωρίσ δικαίωμα εγγραφισ του ςτο επόμενο εξάμθνο. 8. Καταρτιηόμενοσ ςτο αρχικό εξάμθνο κατάρτιςθσ του οποίου θ φοίτθςθ ςε όλα τα μακιματα χαρακτθρίηεται ανεπαρκισ, υποχρεοφται, προκειμζνου να επανεγγραφεί, να επανεπιλεγεί με τισ διαδικαςίεσ του παρόντοσ κανονιςμοφ. Αποφοίτθςθ Άρκρο Ο καταρτιηόμενοσ αποφοιτά, εφόςον δεν υποχρεοφται ςε επαναπαρακολοφκθςθ μακιματοσ, κατά τα προβλεπόμενα του ανωτζρω άρκρου και, θ τελικι βακμολογία του ςε κάκε μάκθμα είναι τουλάχιςτον πζντε (5). Επιπλζον, ςτο τζλοσ του εξαμινου κα πρζπει να ζχει ςυμπλθρϊςει τισ προβλεπόμενεσ ϊρεσ κατάρτιςθσ καταμεριςμζνεσ αναλογικά ςε κεωρθτικζσ, εργαςτθριακζσ και μικτζσ, όπωσ περιγράφονται ςτο αντίςτοιχο ωρολόγιο πρόγραμμα, όπωσ επίςθσ να ζχει ολοκλθρωκεί και θ υποχρεωτικι πρακτικι άςκθςθ. 2. Εάν υςτερεί ςε ζνα μόνο μάκθμα, ενϊ ο γενικόσ μζςοσ όροσ βακμολογίασ (Γ.Μ.Ο.Β.) του ςε όλα τα μακιματα του εξαμινου, ςυμπεριλαμβανομζνου και αυτοφ που υςτζρθςε, είναι τουλάχιςτον ζξι (6), ο καταρτιηόμενοσ υποχρεοφται να επανεξεταςτεί ςτο μάκθμα που υςτζρθςε ςε επόμενεσ εξεταςτικζσ περιόδουσ, μζχρισ ότου θ νζα βακμολογία τθσ τελικισ εξζταςθσ είναι τουλάχιςτον πζντε (5). 3. Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ ο καταρτιηόμενοσ υποχρεοφται να παρακολουκιςει μόνο τα μακιματα του εξαμινου ςτα οποία υςτζρθςε. Ενθμζρωςθ για τον Κανονιςμό Άρκρο Οι καταρτιηόμενοι, κατά τθν αρχικι εγγραφι τουσ ςτα ΙΕΚ, δθμόςια και ιδιωτικά, όπου επιλζχκθκαν να φοιτιςουν, λαμβάνουν γνϊςθ του κανονιςμοφ και τθσ ςχετικισ νομοκεςίασ και υπογράφουν διλωςθ αποδοχισ που κα διζπει όλα τα εξάμθνα κατάρτιςθσ, με τθν οποία δθλϊνουν ότι ζχουν λάβει γνϊςθ των δικαιωμάτων και των υποχρεϊςεων τουσ, των ωρολογίων προγραμμάτων όλων των εξαμινων κακϊσ και του παρόντοσ Κανονιςμοφ. 2. Σχζδιο κειμζνου του εκπαιδευτικοφ ςυμβολαίου καταρτίηεται από τθ Γ.Γ.Δ.Β.Μ. και εξειδικεφεται με βάςθ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά και τισ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ των καταρτιηομζνων. 7

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : 213.2116.100 Ακινα, 19.1.2012 Αρικμ.Πρωτ.: 16136 Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Κζντρο Ελευκζρων πουδϊν. Κανονιςμόσ. πουδαςτϊν

Κζντρο Ελευκζρων πουδϊν. Κανονιςμόσ. πουδαςτϊν Κζντρο Ελευκζρων πουδϊν Κανονιςμόσ πουδαςτϊν O Kανονιςμόσ πουδών ςυντάχκθκε με ςτόχο να αποτελζςει το πλαίςιο ςυμφωνίασ για τθν εποικοδομθτικι ςυνεργαςία του e- Kζντρου Aκλθτικοφ Ρεπορτάη και των ςπουδαςτών.

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογζσ Πλθροφορικισ Σεχνολογία Διαχείριςθ Φυςικών Πόρων Ζκφραςθ-Πολιτιςμόσ Ευρωπαϊκόσ Πολιτιςμόσ

Εφαρμογζσ Πλθροφορικισ Σεχνολογία Διαχείριςθ Φυςικών Πόρων Ζκφραςθ-Πολιτιςμόσ Ευρωπαϊκόσ Πολιτιςμόσ Στουσ μακθτζσ που κα φοιτιςουν φζτοσ ςτθν Αϋ Λυκείου κα αρχίςει να εφαρμόηεται θ νζα δομι του λυκείου. Για τθν ειςαγωγι ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ κα μετράει επιπλζον και ο μζςοσ όροσ των βακμϊν των τριϊν

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα απευκφνεται ςε όλουσ τουσ Δθμοςίουσ Υπαλλιλουσ για ςυμμετοχι τουσ ςτα επιμορφωτικά προγράμματα που

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Η Εκπαίδευςθ μπορεί να αποτελζςει ζναν ιςχυρό ςφμμαχο ςτο πλευρό του κάκε ςυνεργάτθ και να διευκολφνει το δφςκολο ζργο του. Ο ςχεδιαςμόσ των εκπαιδευτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Ιωαννίδη 3 Πανόραμα, Θεζζαλονίκη Τ: 2310 341518 info@protipoedu.gr www.protipoedu.gr

Γ. Ιωαννίδη 3 Πανόραμα, Θεζζαλονίκη Τ: 2310 341518 info@protipoedu.gr www.protipoedu.gr 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΣΑΕΩΝ 2015 ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (ΓΕΛ) ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ(ΟΜΑΔΑ Β ) ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10/02/2015 Αρ. πρωτ.: 21717

Αθήνα, 10/02/2015 Αρ. πρωτ.: 21717 ΠΡΑΞΗ: ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ: ΑΠΟΚΣΗΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΙΕΚ ΕΠΑ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΤΠΟΕΡΓΟ 8: ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΘΕΩΡΗΣΙΚΟΤ ΜΕΡΟΤ ΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΕΛΕ ΕΕΕ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ ΤΓΚΛΙΗ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ Πνομα Ραιγνίου: Λαϊκό Λαχείο Φορζασ Εκμετάλλευςησ του παρόντοσ παιγνίου είναι θ ΕΛΛΘΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ Προι Συμμετοχήσ Θ ςυμμετοχι ςτο Παίγνιο του Λαϊκοφ Λαχείου από οποιοδιποτε ενιλικο

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΣΤΑΤΘΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΕΩΝ - ΤΜΘΜΑ Αϋ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ. Η Ελλθνικι κλάςθ Dragon ςε ςυνεργαςία με τον Ναυτικό Πμιλο Ελλάδοσ και υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Ιςτιοπλοϊκισ Ομοςπονδίασ, κα διοργανώςει τουσ ακόλουκουσ αγώνεσ το 2011 1. ΚΤΠΕΛΛΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ - MARITIME

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ ΑΕ (εφεξισ Cosmote), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ (Λ. Κθφιςίασ αρ.44) ςε ςυνεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για τη δημιουργία ανοικτοφ μητρϊου ςυντονιςτϊν (γραμματειακή υποςτήριξη)

Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για τη δημιουργία ανοικτοφ μητρϊου ςυντονιςτϊν (γραμματειακή υποςτήριξη) ΠΡΑΞΗ: ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ: ΑΠΟΚΣΗΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΙΕΚ ΕΠΑ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΤΠΟΕΡΓΟ 8: ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΘΕΩΡΗΣΙΚΟΤ ΜΕΡΟΤ ΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΕΛΕ ΕΕΕ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ ΤΓΚΛΙΗ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΩΥΣΨΦΣΦΛΕΧ ΑΞΑ ΘΠΛΑ ΑΚΘΡΩΡ ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΕ ΠΟΤ Ε. Ξλθροδότθμα Αικατερίνθσ Ξοκκίνου. Ξλθροδότθμα Ευαγγζλου Ξονδφλθ. Ξλθροδότθμα Βαςιλείου Ξουρεμζνου

Α. ΩΥΣΨΦΣΦΛΕΧ ΑΞΑ ΘΠΛΑ ΑΚΘΡΩΡ ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΕ ΠΟΤ Ε. Ξλθροδότθμα Αικατερίνθσ Ξοκκίνου. Ξλθροδότθμα Ευαγγζλου Ξονδφλθ. Ξλθροδότθμα Βαςιλείου Ξουρεμζνου Α. ΩΥΣΨΦΣΦΛΕΧ ΑΞΑ ΘΠΛΑ ΑΚΘΡΩΡ Υανεπιςτθμίου 28, 106 79 Ακινα Γραφεία τθσ Ακαδθμίασ Ακθνϊν Διεφκυνςθ Υεριουςίασ-Ωποτροφίεσ Χόλωνοσ 84-5οσ όροφοσ Ψθλ: +30 210 3664736 fax: +30 210 3664723 http://www.academyofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΟ9-ΘΛΜ. Αλεξανδρούπολη, 17-02 - 2014 Αρ. πρωτ. Α. 65

ΑΔΑ: ΒΙΕΟ9-ΘΛΜ. Αλεξανδρούπολη, 17-02 - 2014 Αρ. πρωτ. Α. 65 Αλεξανδρούπολη, 17-02 - 2014 Αρ. πρωτ. Α. 65 Ταχ. Διεφκυνςθ: Οψικίου 23 Ταχ. Κϊδικασ: 68 100 Τθλζφωνο: 25510-26 466 & 36771 Τθλεομοιότυπο (fax):25510 22519 Θλεκτρ. Διευκ.(e-mail): pek@axd.forthnet.gr Ιςτοςελίδα:http//pek.evr.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Β. Γενικότεροσ προγραμματιςμόσ για τισ διαδικαςίεσ ειςαγωγισ

Β. Γενικότεροσ προγραμματιςμόσ για τισ διαδικαςίεσ ειςαγωγισ 1. ΡΟΓΑΜΜΑ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΗΜΕΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΡΕΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΓΕΛ) 2. ΡΟΓΑΜΜΑ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΗΜΕΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΡΕΙΝΩΝ ΕΡΑΛ (ΟΜΑΔΑ Αϋ) 3. ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΡΑΝΑΛΗΡΤΙΚΩΝ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΚΗΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΙΕΚ ΤΟΥ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΤΟΥΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΡΟΚΗΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΙΕΚ ΤΟΥ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΤΟΥΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΤΟΥΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΙΣΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΑΣ & ΙΕΚ Ακινα, 22/8/2014 Α. Ρ. : 18019 ΡΟΣ: Αποδζκτεσ Ρ.Δ. Ταχ. Δ/νςθ: Λ. Αμαλίασ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων

Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων 1. Βαςικά πακζτα Αςφάλιςθσ Αςτικισ Ευκφνθσ οχιματοσ & οδθγοφ Σα τιμολόγια των Ε.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ. ΑΓΡΟΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Αριςταγόρα 5, Πάτημα Χαλανδρίου, 15238 Σηλ: 2106397150, Fax:2106016459 info@alexinsure.gr www.alexinsure.gr ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Προσ. Κοιν.: «Τα ιστολόγια- blogs στο μάθημα των ξένων γλωσσών»

Προσ. Κοιν.: «Τα ιστολόγια- blogs στο μάθημα των ξένων γλωσσών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Παπαδημητρίου Σουλτάνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ

ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Ο Υπεφκυνοσ Ρρακτικισ Άςκθςθσ του Τμιματοσ ΛΟΓΙΣΙΚΗ του Τ.Ε.Ι. Μεςολογγίου παραδίδει ςτουσ αςκοφμενουσ φοιτθτζσ του Τμιματοσ αυτόν τον ΟΔΗΓΟ ςτον οποίο ζχουν ςυγκεντρωκεί τα κυριότερα

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Internship

Πρόγραμμα Internship Πρόγραμμα Internship Για τον Τομέα Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Στο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ των Προγραμμάτων Internship i-work@nbg 2015, θ Εκνικι Τράπεηα προχωρά ςτθν ανακοίνωςθ 10 κζςεων ςτον Τομζα Ηλεκτρονικισ

Διαβάστε περισσότερα

Νοζμβριοσ 2010. Part of TWES- Testware Exam System Platform. Copyright Seventron Limited 2009-2011. Web site: www.seventron.com

Νοζμβριοσ 2010. Part of TWES- Testware Exam System Platform. Copyright Seventron Limited 2009-2011. Web site: www.seventron.com Οδθγίεσ Χριςθσ testware Business Νοζμβριοσ 2010 Part of TWES- Testware Exam System Platform Copyright Seventron Limited 2009-2011 Web site: www.seventron.com Email: info@seventron.com ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΠΡΟΩΘΘΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΘΕ ΣΘΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-LIGHT PAINTING»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΠΡΟΩΘΘΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΘΕ ΣΘΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-LIGHT PAINTING» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΠΡΟΩΘΘΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΘΕ ΣΘΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-LIGHT PAINTING» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ (εφεξισ Cosmote), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Ρροτεραιότθτασ: Μαροφςι, 31-12-2012 Αρ. Ρρωτοκόλλου: Φ.821/2754Π/164901/Ζ1

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Ρροτεραιότθτασ: Μαροφςι, 31-12-2012 Αρ. Ρρωτοκόλλου: Φ.821/2754Π/164901/Ζ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Βϋ ------- Ταχ. Δ/νςθ : Ανδρζα Ραπανδρζου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)»

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)» ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΘΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νςθ : Νίκθσ 5-7, Σφνταγμα Ταχ. Κϊδικασ : 10180 Πλθροφορίεσ : Θεόδωροσ Αηάσ τθλ. : 2103332841, 2103377950

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. «Ενίςχυςη Επιχειρήςεων για την υλοποίηςη. επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» e-security

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. «Ενίςχυςη Επιχειρήςεων για την υλοποίηςη. επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» e-security Επιχειρηςιακό Ρρόγραμμα : Ψηφιακή Σφγκλιςη e-security «Ενίςχυςη Επιχειρήςεων για την υλοποίηςη επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( )» ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2009 Ρεριεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 3 2. Όργανα που ςυμμετζχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΘΣΘΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ Δ/ΝΣΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ Ρ.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΘΣ ΤΜΘΜΑΤΑ Γϋ ----- Ταχ. Δ/νςθ:: Α.Ραπανδρζου 37

Διαβάστε περισσότερα

Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛ : 1117 ΦΟΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΘΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΘ ΣΡΑΠΕΗΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ

ΔΙΟΙΚΘΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΘ ΣΡΑΠΕΗΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΔΙΟΙΚΘΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΘ ΣΡΑΠΕΗΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΛΘΨΘ ΤΠΑΛΛΘΛΩΝ ΚΛΑΔΟΤ ΚΤΡΙΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΠΣΤΧΙΟΤΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΘ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡ.4

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τθν COSMOTE»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τθν COSMOTE» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τθν COSMOTE» Η ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε.» (εφεξισ «COSMOTE» ι/και «Διοργανϊτρια Εταιρεία»)

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Ενημερωτικό ζντυπο αναφορικά με το πρόγραμμα Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Με τη ςυγχρηματοδότηςη από το ταμείο Επιχειρηματικότητασ ( ΤΕΠΙΧ) Το 50% τησ χρηματοδότηςησ προζρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακήσ

Διαβάστε περισσότερα

Επίςημοι Κανονιςμοί Μπόουλινγκ SPECIAL OLYMPICS

Επίςημοι Κανονιςμοί Μπόουλινγκ SPECIAL OLYMPICS Επίςημοι Κανονιςμοί Μπόουλινγκ SPECIAL OLYMPICS ΑΘΛΗΜΑ: ΜΠΟΟΤΛΙΝΓΚ ΜΕΣΑΦΡΑΗ: ΦΕΝΙΑ ΚΑΡΚΑΛΕΣΗ EMAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: feniakarkaletsi@yahoo.gr ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΣΑΦΡΑΗ: ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2010 LINK - ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΤ ΜΕΣΑΦΡΑΣΗΚΕ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE Ζκδοςη 1.2 1 Ειςαγωγή ςτο ςφςτημα Μπαίνουμε ςτο www.datalabs.edu.gr και με κλικ ςτθν καρτζλα tube μεταφερόμαςτε ςτθ ςελίδα του. Κάτω δεξιά μασ ηθτάει να ειςάγουμε το

Διαβάστε περισσότερα

Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ

Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ Γενικι Διεφκυνςθ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Νίκθσ 4 GR 105 63 Ακινα Ρλθροφορίεσ: http://www.voucher.gov.gr Κοραι 4 GR 102 48 Ακινα Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Ρρόνοιασ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ Μάκετε περιςςότερα για τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ για να μεταβείτε ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ι να μετακινθκείτε

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθν ανάκεςθ του ζργου - «Δθμιουργία Παιδικοφ Παραμυκιοφ»

Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθν ανάκεςθ του ζργου - «Δθμιουργία Παιδικοφ Παραμυκιοφ» ΣΡΙΥΩΝΙΔΑ Α.Ε. Αναπτςξιακή Ανώνςμη Εταιπεία Ο.Σ.Α. Δημοτικό Κατάστημα Καινοσρίοσ (1ος Όρουος) Πλατεία Δημαρτείοσ Τ.Κ. 30005, Καινούριο Δήμοσ Αγρινίοσ Τηλ. 26410-39007/79344 Fax: 26410-49645 E-mail: info@trihonida.gr

Διαβάστε περισσότερα

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών 1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών - Ύλη Διαλζξεων - Σκοπόσ: κοπόσ του εν λόγω ςεμιναρίου είναι να κατανοιςει ο εκπαιδευόμενοσ τισ διαδικαςίεσ προγραμματιςμοφ των ςφγχρονων εργαλειομθχανϊν

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Οικειοκελοφσ Αποχϊρθςθσ Προςωπικοφ ΟΤΕ

Προγράμματα Οικειοκελοφσ Αποχϊρθςθσ Προςωπικοφ ΟΤΕ Προγράμματα Οικειοκελοφσ Αποχϊρθςθσ Προςωπικοφ ΟΤΕ Χριςιμεσ πλθροφορίεσ για κατανόθςθ των Προγραμμάτων Οικειοκελοφσ Αποχϊρθςθσ (427/Δ.1667/9.11.2012 Απόφαςθ του Προζδρου Δ.Σ. & Δ/ντοσ Συμβοφλου) Ακινα,

Διαβάστε περισσότερα

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία Οδηγίεσ Εγκατάςταςησ Εφαρμογήσ Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία (School Edition) Περιεχόμενα I. Εγκατάςταςθ Extra Λογιςτικι Διαχείριςθ (School Edition)...3 A. Eγκατάςταςθ εφαρμογϊν Σειράσ

Διαβάστε περισσότερα

«Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!»

«Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!» «Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!» 1. Η εταιρεία με τθν επωνυμία Μπεκατϊροσ Σωκ. Μάριοσ, (ςτο εξισ αποκαλοφμενθ emspace.gr) διοργανϊνει κλιρωςθ με τίτλο «Κάνε

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΘΘ για τη ςφναψη ΤΜΒΑΕΩΝ ΑΝΑΚΕΘ ΕΡΓΟΤ

ΠΡΟΚΛΘΘ για τη ςφναψη ΤΜΒΑΕΩΝ ΑΝΑΚΕΘ ΕΡΓΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΛΑΚΘ ΕΣΑΛΡΕΛΑ ΒΟΛΟΤ ΑΝ.Ε.ΒΟ. Α.Ε. Λαχανά 5 - Λιμνου, 38334 ΒΟΛΟ Σθλ: 24210-28251-2 Fax: 24210-28255 E-mail: secretariat@anevo.gr Ιςτοςελίδα: www.anevo.gr ΠΡΟΚΛΘΘ για τη ςφναψη ΤΜΒΑΕΩΝ ΑΝΑΚΕΘ ΕΡΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Α..Ι.. ΕΚΔΟ Η 3 ΙΟΤΝΙΟ

Α..Ι.. ΕΚΔΟ Η 3 ΙΟΤΝΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Α..Ι.. ΕΚΔΟΗ 3 ΙΟΤΝΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κανονισμός Λειτουργίας Α..Ι.. 1. ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ΑΟΦΙΜΕΙΞΕΟΡ ΦΘΥ ΡΤΓΑΟΩΥΘΥ Α.Υ.Ι.Υ... 3 ΥΜΡΣΡΥ ΦΘΥ ΡΤΓΑΟΩΥΘΥ Α.Υ.Ι.Υ.... 3 ΕΔΤΑ ΦΘΥ ΡΤΓΑΟΩΥΘΥ Α.Υ.Ι.Υ....

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ.1026/26.1.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α' 2. Δ/ΝΣΗ KBΣ Ταχ. Δ/νςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε.» (εφεξισ θ «COSMOTE» ι «Διοργανϊτρια»), που εδρεφει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 3.2. Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ.

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 3.2. Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Προκιρυξθ όρων διαγωνιςμοφ υπό τον τίτλο ΜΕ ΣΟ ΚΑΛΗΜΕΡΑ" από τθν εταιρεία EPSILON TV (ςτο εξισ "θ Διοργανϊτρια"), με τθν τεχνικι υποςτιριξθ τθσ εταιρείασ CONDATEL A.E. (ςτο εξισ "θ Εταιρεία"),

Διαβάστε περισσότερα

Κορυδαλλόσ, 25 Μάθ 2010 Αρικ. Πρωτ. 352 Υφυπουργό Δικαιοςφνησ, Διαφάνειασ και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Κ. Κατςιφάρα Απόςτολο

Κορυδαλλόσ, 25 Μάθ 2010 Αρικ. Πρωτ. 352 Υφυπουργό Δικαιοςφνησ, Διαφάνειασ και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Κ. Κατςιφάρα Απόςτολο Ο..Τ.Ε ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΩΦΡΟΝΙΣΙΚΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΔΡΑ ΚΟΡΤΔΑΛΛΟ ΟΛΩΜΟΤ 2 Σ.Θ. 91503 Σ.Κ. 18110 ΣΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX 2104950710 www.osye.org.gr e-mail: osye@otenet.gr ΜΕΛΟ Α.Δ.Ε.Δ.Τ Προσ: Κορυδαλλόσ,

Διαβάστε περισσότερα

My Tax Friend 3 Manual. Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3. Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3.

My Tax Friend 3 Manual. Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3. Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3. My Tax Friend 3 Manual Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3 Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3. Λογιστικό γραφείο Βλαδίμηρου Ι. Ίτσιου copyright 2011-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΘΘ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ -----

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΘΘ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΘΘ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΟΡΓΑΝΩΘ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΘ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΣΜΘΜΑΣΑ Α και Β Σαχ. Δ/νςθ : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ : 15180 Μαροφςι Ιςτοςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τον COSMΟΣΕ»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τον COSMΟΣΕ» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τον COSMΟΣΕ» Η ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε.» (εφεξισ «COSMOTE» ι/και «Διοργανϊτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 Profile του δικθγόρου που αςχολείται με τα προςωπικά δεδομζνα Ο δικθγόροσ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ HOSPAL ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΜΣΝ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ HOSPAL ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΜΣΝ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπουργείο Τγείασ 5 θ Τ.Πε. Θεςςαλίασ & τερεάσ Ελλάδασ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΑ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Οικονομικό Σμιμα Σαχ. δ/νςθ... 33100 Άμφιςςα Πλθροφορίεσ... ωτθρόπουλοσ Κ. Σθλ....

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ

Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ Πίνακασ περιεχομζνων Κεφάλαιο 1 Άρκρο 1 Άρκρο 2 Άρκρο 3 Άρκρο 4 Άρκρο 5 Άρκρο 6 Άρκρο 7 Άρκρο 8 Άρκρο 9 Άρκρο 10 Άρκρο 11 Κεφάλαιο 2 Άρκρο 12 Άρκρο 13 Κεφάλαιο 3 Άρκρο 14

Διαβάστε περισσότερα

To 3ο Επιςτημονικό Πεδίο περιλαμβάνει τμήματα που αναφζρονται ςτισ παρακάτω επιςτήμεσ:

To 3ο Επιςτημονικό Πεδίο περιλαμβάνει τμήματα που αναφζρονται ςτισ παρακάτω επιςτήμεσ: To 3ο Επιςτημονικό Πεδίο περιλαμβάνει τμήματα που αναφζρονται ςτισ παρακάτω επιςτήμεσ: Α.Ε.Ι. ΤΜΗΜΑΤΑ: Ιαηπικήρ Βιολογίαρ (& 2ο) Οδονηιαηπικήρ Κηηνιαηπικήρ Δπιζηήμηρ Γιαιηολογίαρ-Γιαηποθήρ Υαποκοπείος

Διαβάστε περισσότερα

Α) Σισ διατάξεισ με τισ οποίεσ κυρϊκθκαν οι Μορφωτικζσ υμφωνίεσ μεταξφ τθσ Ελλάδασ και των παρακάτω αναφερομζνων χωρϊν:

Α) Σισ διατάξεισ με τισ οποίεσ κυρϊκθκαν οι Μορφωτικζσ υμφωνίεσ μεταξφ τθσ Ελλάδασ και των παρακάτω αναφερομζνων χωρϊν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΤΔΩΝ & ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΣΜΗΜΑ Β ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες 1 Πρωτεΐνες Πρωτεΐνεσ : Οι πρωτεΐνεσ είναι ουςίεσ «πρώτθσ» γραμμισ για τουσ οργανιςμοφσ (άρα και για τον άνκρωπο). Σα κφτταρα και οι ιςτοί αποτελοφνται κατά κφριο λόγο από πρωτεΐνεσ. Ο ςθμαντικότεροσ όμωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ ΠΡΟΚΛΘΘ ΕΚΔΘΛΩΘ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ, ΣΑΣΙΣΙΚΩΝ ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΣΩΝ, ΣΘΝ ΕΣΘΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΕΡΕΤΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΟΤΜΕΝΘ ΑΠΟ ΣΘΝ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Internship

Πρόγραμμα Internship Πρόγραμμα Internship Για τον Τομέα Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Στο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ των Προγραμμάτων Internship i-work@nbg 2015, θ Εκνικι Τράπεηα προχωρά ςτθν ανακοίνωςθ 10 κζςεων ςτον Τομζα Ηλεκτρονικισ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΡΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςησ «Η Κανονιςτική Συμμόρφωςη ςτο Χρηματοπιςτωτικό Σφςτημα»

Πρόγραμμα εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςησ «Η Κανονιςτική Συμμόρφωςη ςτο Χρηματοπιςτωτικό Σφςτημα» Πρόγραμμα εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςησ «Η Κανονιςτική Συμμόρφωςη ςτο Χρηματοπιςτωτικό Σφςτημα» Κζντρο Μελετών και Εκπαίδευςησ Χρηματοοικονομικήσ Εργαςτήριο Επενδυτικών Εφαρμογών Τμήμα Οικονομικών Επιςτημών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΨΘΦΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΓΙΑ ΣΘΝ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΘ & ΣΘΝ ΑΤΞΘΘ ΣΘ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΡΣΑ

ΘΕΜΑ: ΨΘΦΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΓΙΑ ΣΘΝ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΘ & ΣΘΝ ΑΤΞΘΘ ΣΘ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΡΣΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΑΡΣΑ Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ : Κ.Αιτωλοφ & Ν.Πριοβόλου, Σ. Κ. 47100 Άρτα Σθλζφωνο : 26810 28728 Fax : 26810 78654 Πλθροφορίεσ : κ. Κολοβόσ Χριςτοσ Θλεκτρονικό Σαχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα