Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Ι.Ε.Κ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Ι.Ε.Κ."

Transcript

1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ & ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΣΗΗ ΦΟΡΕΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Ι.Ε.Κ. ΕΙΑΓΩΓΗ Ο Κανονιςμόσ Σπουδϊν ςυντάχκθκε με ςτόχο να αποτελζςει το πλαίςιο ςυμφωνίασ για τθν εποικοδομθτικι ςυνεργαςία του Ι.Ι.Ε.Κ. και των ςπουδαςτϊν και είναι πλιρωσ δθμοςιευμζνο ςτο ΦΕΚ 1807-τεφχοσ Β / Η γνϊςθ και θ αποδοχι του κανονιςμοφ ςυμβάλλει ςτθν κατανόθςθ των δικαιωμάτων και των υποχρεϊςεων των ςπουδαςτϊν κακϊσ και ςτθν πρόλθψθ των αμφιςβθτιςεων που μπορεί να αποτρζψουν τθν άριςτθ ςυνεργαςία μεταξφ αυτϊν και του Ι.Ε.Κ.. Επίςθσ εξαςφαλίηει τθν ομαλι λειτουργία τθσ επιμορφωτικισ διαδικαςίασ, ϊςτε να επιτευχκεί το καλφτερο δυνατό αποτζλεςμα όςον αφορά τθν ποιότθτα, τθν αποδοτικότθτα και τθν αποτελεςματικότθτα τθσ κατάρτιςθσ. Κάκε κζμα που προκφπτει ςτθν πορεία τθσ διαδικαςίασ αυτισ, το οποίο δεν κακορίηεται από τον παρόντα κανονιςμό, ρυκμίηεται από τθ Διεφκυνςθ του Ι.Ε.Κ. και κοινοποιείται ζγκαιρα ςτουσ ςπουδαςτζσ. θμείωςθ : τον κανονιςμό παρατίκενται μόνο τα άρκρα του κανονιςμοφ λειτουργίασ που αφοροφν τθ φοίτθςθ και τθν πρόοδο των καταρτιηομζνων. Πρακτικι άςκθςθ ι μακθτεία Άρκρο 3 1.Οι ςπουδαςτζσ των Ι.Ε.Κ. που ζχουν ςυμπλθρϊςει τουλάχιςτον 120 θμερομίςκια ςτθν ειδικότθτα που εγγράφονται απαλλάςςονται, εφόςον το επικυμοφν, με υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 του ν.1599/1996, από τθν υποχρζωςθ φοίτθςθσ του εξαμινου Πρακτικισ Άςκθςθσ και τουσ απονζμεται θ Βεβαίωςθ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ με τθν ολοκλιρωςθ των τεςςάρων εξαμινων τθσ κεωρθτικισ και τθσ εργαςτθριακισ κατάρτιςθσ. Οι ςπουδαςτζσ των Ι.Ε.Κ. που ζχουν ςυμπλθρϊςει τουλάχιςτον 40 θμερομίςκια ςτθν ειδικότθτα που εγγράφονται, προςμετροφνται αυτά ςτο χρόνο τθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ ι Μακθτείασ, εφόςον το επικυμοφν, με υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 του ν.1599/ Η Πρακτικι Άςκθςθ ι Μακθτεία, είναι ςυνολικισ διάρκειασ 960 ωρϊν.το πζμπτο εξάμθνο Πρακτικισ Άςκθςθσ δφναται να λαμβάνει χϊρα κατά τθ διάρκεια του τρίτου και του τζταρτου εξαμινου φοίτθςθσ. 3. Οι ςπουδαςτζσ Ι.Ε.Κ. δφνανται, τθν Πρακτικι Άςκθςθ ι τθ Μακθτεία, με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ των ςπουδαςτϊν των Σ.Ε.Κ., εκτόσ τθσ διάρκειάσ τθσ, με ευκφνθ εφαρμογισ του ιδιωτικοφ Ι.Ε.Κ. που φοιτοφν, να τθν πραγματοποιοφν ςε φυςικά πρόςωπα, Ν.Π.Δ.Δ. ι Ν.Π.Ι.Δ.. Η περίοδοσ πρακτικισ άςκθςθσ πρζπει να είναι ςυνεχόμενθ ι και τμθματικι χωρίσ να υπερβαίνει χρονικά το ζνα (1) θμερολογιακό ζτοσ. 4. Η εποπτεία, ο ςυντονιςμόσ, θ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ και θ αξιολόγθςθ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ πραγματοποιοφνται με ευκφνθ του Διευκυντι του Ι.Ε.Κ. ι άλλου οριηόμενου από αυτόν προςϊπου ωσ Συντονιςτι Πρακτικισ Άςκθςθσ. Ο Συντονιςτισ Π.Α. είναι αρμόδιοσ για τθν παρακολοφκθςθ τθσ παρουςίασ του καταρτιηομζνου, τθ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ του περιβάλλοντοσ εργαςίασ του αςκοφμενου, τον επιτόπιο ζλεγχο τθσ επιχείρθςθσ και τθν τιρθςθ ατομικοφ φακζλου πρακτικισ άςκθςθσ με τισ ςχετικζσ μθνιαίεσ εκκζςεισ προόδου. Η Μακθτεία ι και θ Πρακτικι Άςκθςθ, τόςο ςτουσ ιδιωτικοφσ όςο και ςτουσ φορείσ του Δθμοςίου, είναι δυνατόν να χρθματοδοτείται από εκνικοφσ ι / και κοινοτικοφσ πόρουσ, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ κάκε φορά διατάξεισ. 1

2 Ζτοσ και εξάμθνα κατάρτιςθσ Άρκρο 9 1. Το διδακτικό ζτοσ ςτα Ινςτιτοφτα Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (ΙΕΚ) άρχεται τθν 1θ Οκτωβρίου και, ςε περίπτωςθ Σαββάτου ι Κυριακισ, μετατίκεται τθν αμζςωσ επόμενθ Δευτζρα και λιγει τθν 30θ Ιουνίου εκάςτου ζτουσ. Περιλαμβάνει, δε, δφο εξάμθνα φοίτθςθσ ζκαςτο, το ανϊτερο 300 ωρϊν κατάρτιςθσ. Για το χειμερινό εξάμθνο οι εγγραφζσ, οι ανανεϊςεισ εγγραφϊν και οι κατατάξεισ ςτουσ ανωτζρω φορείσ πραγματοποιοφνται από τθν 1θ Σεπτεμβρίου ζωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου εκάςτου ζτουσ, ενϊ οι εγγραφζσ για τισ ειδικότθτεσ που πραγματοποιοφνται το εαρινό εξάμθνο πραγματοποιοφνται από τθν 15θ Ιανουαρίου ζωσ και τθν παραμονι ζναρξθσ του εαρινοφ εξαμινου εκάςτου ζτουσ. 2. Η φοίτθςθ ςτα Ι.Ε.Κ. είναι πζντε (5) ςυνολικά εξαμινων, επιμεριςμζνθ ςε τζςςερα (4) εξάμθνα κεωρθτικισ και εργαςτθριακισ κατάρτιςθσ ςυνολικισ διάρκειασ διδακτικζσ ϊρεσ ειδικότθτασ, ςφμφωνα με τα εγκεκριμζνα προγράμματα ςπουδϊν, και ςε ζνα εξάμθνο Πρακτικισ Άςκθςθσ ι Μακθτείασ ςυνολικισ διάρκειασ 960 ωρϊν. Η φοίτθςθ δφναται να άρχεται κατά το χειμερινό ι εαρινό εξάμθνο για αποφοίτουσ. 3. Η κατάρτιςθ κάκε εξαμινου κεωρείται πλιρθσ, όταν ζχουν ςυμπλθρωκεί οι προβλεπόμενεσ από το πρόγραμμα ςπουδϊν ϊρεσ. Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία, ςε ζνα ι περιςςότερα Ι.Ε.Κ. δεν πραγματοποιθκεί κατάρτιςθ, ςυνολικά ι ςε επίπεδο κεματικισ ενότθτασ, για οποιοδιποτε λόγο, παρατείνεται αντίςτοιχα θ κατάρτιςθ του εξαμινου με απόφαςθ του Γ.Γ.Δ.Β.Μ. και μόνον ςε εξαιρετικζσ και αιτιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ. 4. Οι ϊρεσ κατάρτιςθσ εκάςτου εξαμινου δφνανται να εκτείνονται ςφμφωνα με τα ωρολόγια προγράμματα από δϊδεκα (12) ζωσ και δεκαπζντε (15) εβδομάδεσ, αρκεί να ολοκλθρϊνεται αποκλειςτικά τθν 15θ Φεβρουαρίου το χειμερινό εξάμθνο και τθν 30θ Ιουνίου το εαρινό εξάμθνο. 5. Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα κατάρτιςθσ κακορίηεται ςε 20 ϊρεσ, δφναται όμωσ να αυξομειϊνεται κατά τθ διάρκεια του εξαμινου κατά 30%, ιτοι μπορεί να κυμαίνεται από δεκατζςςερισ (14) ζωσ και είκοςι ζξι (26) ϊρεσ ανά εβδομάδα. 6. Κατά τθ ςυμπλιρωςθ κάκε εκατό (100) διδακτικϊν ωρϊν κατάρτιςθσ, κα πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί ο προβλεπόμενοσ από το ωρολόγιο πρόγραμμα αρικμόσ των κεωρθτικϊν, εργαςτθριακϊν και μικτϊν μακθμάτων. Κατά τθν ολοκλιρωςθ των ωρϊν κατάρτιςθσ ανά εξάμθνο, κα πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί το ςφνολο τθσ αναλογίασ των προβλεπόμενων κεωρθτικϊν, εργαςτθριακϊν και μικτϊν μακθμάτων. Διάρκεια μακθμάτων Παρουςίεσ Αρικμόσ εκπαιδευτών Άρκρο Η κατάρτιςθ περιλαμβάνει μακιματα: α) Θεωρθτικά: Θεωρθτικά χαρακτθρίηονται τα μακιματα των οποίων θ διδαςκαλία πραγματοποιείται από ζναν εκπαιδευτι, μόνον ςε αίκουςεσ διδαςκαλίασ και ζχουν ωσ ςκοπό να αποκτιςουν οι καταρτιηόμενοι τισ γνϊςεισ που είναι απαραίτθτεσ για να κατανοιςουν το γνωςτικό αντικείμενο τθσ κατάρτιςισ τουσ. β) Εργαςτθριακά: Εργαςτθριακά χαρακτθρίηονται τα μακιματα εκείνα τα οποία αποβλζπουν ςτθν εμπζδωςθ του κεωρθτικοφ μζρουσ τθσ κατάρτιςθσ και ςτθν απόκτθςθ δεξιοτιτων, πραγματοποιοφνται δε αποκλειςτικά ςτουσ εργαςτθριακοφσ χϊρουσ ενϊ δφναται να παρζχονται ςτο ςφνολο ι ςε μζροσ των εγγεγραμμζνων φοιτοφντων κάκε τμιματοσ. γ) Μικτά: Μικτά χαρακτθρίηονται τα μακιματα που απαιτοφν ταυτόχρονθ κεωρθτικι κατάρτιςθ και απόκτθςθ δεξιοτιτων. 2. Η διάρκεια τθσ ωριαίασ διδαςκαλίασ όλων των μακθμάτων κακορίηεται ςε 45 λεπτά. Ο μζγιςτοσ αρικμόσ των ωρϊν διδαςκαλίασ κακορίηεται ςε οκτϊ (8) ϊρεσ ανά θμζρα κατάρτιςθσ. Η διδαςκαλία των εργαςτθριακϊν μακθμάτων ι του εργαςτθριακοφ μζρουσ των μικτϊν μακθμάτων είναι δυνατό να γίνεται ςυνεχόμενθ μζχρι τρεισ (3) ϊρεσ. 3. Μετά τθν είςοδο του εκπαιδευτι ςτθν αίκουςα διδαςκαλίασ ι ςτον εργαςτθριακό χϊρο, δεν επιτρζπεται θ είςοδοσ καταρτιηομζνων. 4. Οι παρουςίεσ λαμβάνονται υποχρεωτικά ανά ϊρα κατάρτιςθσ κατά τθν ζναρξι τθσ και με ευκφνθ του εκπαιδευτι ι των εκπαιδευτϊν. 2

3 5. Ο μζγιςτοσ αρικμόσ καταρτιηομζνων ανά εκπαιδευτι, κακορίηεται ςε τριάντα (30) άτομα τόςο ςε κεωρθτικά όςο και ςε μικτά μακιματα, δφναται όμωσ να προςαυξάνεται κατά 10%, με ςκοπό τθ ςωςτι κατανομι των καταρτιηομζνων. Όταν ο αρικμόσ των καταρτιηομζνων ςε ζκαςτο εργαςτθριακό μάκθμα υπερβαίνει τουσ δεκαπζντε (15), τότε δφναται να τοποκετθκεί δεφτεροσ εκπαιδευτισ και εφόςον αυτό προβλζπεται από τον αντίςτοιχο οδθγό ςπουδϊν. 6. Τα εργαςτθριακά μακιματα τα οποία διενεργοφνται εκτόσ χϊρου Ι.Ε.Κ., δφνανται να λειτουργοφν ςε τμιματα με μικρότερο αρικμό καταρτιηομζνων και με ελάχιςτο αρικμό επτά (7), μετά από απόφαςθ του Διευκυντι του Ι.Ε.Κ., ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ χρειάηεται ζγκριςθ τθσ Γ.Γ.Δ.Β.Μ.. Διακοπζσ Άρκρο 11 Κατάρτιςθ και πάςθσ φφςεωσ διαδικαςίεσ κατάρτιςθσ δε γίνονται κατά τισ εορτζσ, τισ επίςθμεσ αργίεσ και τισ διακοπζσ, κακϊσ επίςθσ και τισ θμζρεσ τοπικϊν αργιϊν λόγω κρθςκευτικϊν εορτϊν ι επετείων. Ανανζωςθ Εγγραφισ Άρκρο Ο καταρτιηόμενοσ γράφεται ςτο επόμενο εξάμθνο κατάρτιςθσ, εφόςον πλθροφνται οι προχποκζςεισ του άρκρου 20 του παρόντοσ. 2. Η ανανζωςθ τθσ εγγραφισ, υπό τισ ανωτζρω προχποκζςεισ, πραγματοποιείται με κατάκεςθ ςχετικισ αίτθςθσ. Απαλλαγζσ μακθμάτων Άρκρο Σε περίπτωςθ που υποψιφιοσ καταρτιηόμενοσ διακζτει πιςτοποίθςθ ςτθ χριςθ Η/Υ και πιςτοποιθτικό γλωςςομάκειασ επιπζδου τουλάχιςτον Β2, απαλλάςςεται από τα αντίςτοιχου επιπζδου ςχετικά μακιματα, εκτόσ αν άλλωσ ορίηεται από τον Οδθγό Σπουδϊν. Ο υποψιφιοσ καταρτιηόμενοσ δεν απαλλάςςεται από τθν ειδικι ορολογία ςε ξζνθ γλϊςςα, με εξαίρεςθ τα αναφερόμενα ςτθν επόμενθ παράγραφο. 2. Δίνεται ςτουσ καταρτιηόμενουσ θ δυνατότθτα απαλλαγισ από τα μακιματα ςτα οποία διακζτουν πιςτοποιθμζνο προςόν, μθ εξαιρουμζνων των εργαςτθριακϊν και μικτϊν μακθμάτων, κατόπιν αίτθςισ τουσ ςτο οικείο ΙΕΚ και απόφαςθσ του Διευκυντι, εφόςον προβλζπεται από τουσ οδθγοφσ ςπουδϊν. Μετεγγραφζσ Άρκρο Καταρτιηόμενοσ ςε ΙΕΚ που επικυμεί μετεγγραφι ςε άλλο ΙΕΚ, ιδιωτικό ι δθμόςιο, δφναται να τθν πραγματοποιιςει από τθν 1θ Σεπτεμβρίου ζωσ και τθν 20 θ Σεπτεμβρίου εκάςτου ζτουσ. Ο εκπαιδευόμενοσ υποβάλλει αίτθςθ ςτο ΙΕΚ που επικυμεί να μεταγραφεί προςκομίηοντασ τον ατομικό του φάκελο, τον οποίο παραλαμβάνει μετά από αίτθςι του από το ΙΕΚ που φοιτοφςε, το οποίο υποχρεοφται να του προςκομίςει γνιςιο αντίγραφο εντόσ αποκλειςτικισ θμερομθνίασ πζντε (5) θμερϊν από τθν αίτθςι του. Οι αιτιςεισ μεταγραφισ εγκρίνονται ι απορρίπτονται από τθν Διοίκθςθ του ΙΕΚ υποδοχισ, το αργότερο ζωσ και τθν 25θ Σεπτεμβρίου, ϊςτε όςοι δεν μεταγραφοφν να ςυνεχίηουν απρόςκοπτα τθ φοίτθςι τουσ ςτο ΙΕΚ που φοιτοφςαν. 2. Προχποκζςεισ μετεγγραφϊν από Ιδιωτικό ςε Δθμόςιο ΙΕΚ είναι οι κάτωκι: α) το κατά κεφαλιν ειςόδθμα δεν πρζπει να υπερβαίνει τισ εννιά (9.000 ) χιλιάδεσ ευρϊ, β) εξζταςθ δυνατότθτασ υποδοχισ από το Δθμόςιο ΙΕΚ. 3. Μετεγγραφζσ καταρτιηομζνων δφνανται να πραγματοποιοφνται μετά τθν ζκδοςθ των αποτελεςμάτων φοίτθςθσ του χειμερινοφ εξαμινου κατάρτιςθσ και πριν τθν ζναρξθ του εαρινοφ, εφόςον ςυντρζχουν ςοβαροί λόγοι όπωσ, λόγοι υγείασ, αλλαγισ τόπου διαμονισ, μετεγκατάςταςθσ ςπουδαηόντων αδελφϊν κλπ. Ο εκπαιδευόμενοσ υποβάλλει αίτθςθ ςτο ΙΕΚ που επικυμεί να μεταγραφεί, προςκομίηοντασ τον ατομικό του φάκελο τον οποίο παραλαμβάνει μετά από αίτθςι του από το ΙΕΚ που φοιτοφςε, το οποίο υποχρεοφται να του προςκομίςει γνιςιο αντίγραφο εντόσ αποκλειςτικισ θμερομθνίασ πζντε (5) θμερϊν από τθν αίτθςι του. Οι αιτιςεισ μετεγγραφισ διαβιβάηονται, μαηί με τθν ειςιγθςθ του Διευκυντι του ΙΕΚ ςτο οποίο επικυμεί να φοιτιςει ο καταρτιηόμενοσ, ςτθ Γ.Γ.Δ.Β.Μ. και 3

4 εγκρίνονται ι απορρίπτονται με απόφαςθ τθσ Γ.Γ.Δ.Β.Μ.. Στισ περιπτϊςεισ όπου θ απόφαςθ μετεγγραφισ δεν ζχει εκδοκεί μζχρι τθν θμερομθνία ζναρξθσ του εαρινοφ εξαμινου κατάρτιςθσ, ο εκπαιδευόμενοσ καταρτίηεται ςτο ΙΕΚ που είναι γραμμζνοσ. 4. Σε περίπτωςθ ανάκλθςθσ τθσ αδείασ ιδιωτικοφ ΙΕΚ ι για οποιοδιποτε λόγο αδυναμίασ παροχισ υπθρεςιϊν ςτουσ ςπουδαςτζσ του και κατά τθ διάρκεια του εξαμινου, με απόφαςθ του Γ.Γ.Δ.Β.Μ. τα όμορα δθμόςια ΙΕΚ υποχρεοφνται να μεταγράψουν όςουσ εκ των φοιτοφντων το επικυμοφν και το δθλϊςουν ςε ειδικι πρόςκλθςθ τθσ Γ.Γ.Δ.Β.Μ.. Αξιολόγθςθ γνώςεων, ικανοτιτων και δεξιοτιτων Άρκρο Η αξιολόγθςθ των γνϊςεων, ικανοτιτων και δεξιοτιτων των καταρτιηομζνων ανά μάκθμα γίνεται και με βάςθ τον Οδθγό Σπουδϊν και περιλαμβάνει ςε κάκε περίπτωςθ: (α) Εξζταςθ προόδου, (β) Τελικι εξζταςθ ι και (γ) Αξιολόγθςθ ςυμμετοχισ ςε εργαςίεσ ομαδικζσ και ατομικζσ, οι οποίεσ δφνανται να αντικακιςτοφν εξζταςθ ζωσ και το 40% του πλικουσ των ςυνολικϊν μακθμάτων εκάςτου εξαμινου. 2. Αναφορικά με τισ εξετάςεισ προόδου ιςχφουν τα εξισ: α) Σε όλα τα μακιματα κάκε εξαμινου κατάρτιςθσ πραγματοποιείται τουλάχιςτον μια εξζταςθ προόδου ανά μάκθμα, προ τθσ ςυμπλθρϊςεωσ του 70% των ωρϊν κατάρτιςθσ του εξαμινου, με εξεταηόμενα κζματα που ορίηονται από τον εκπαιδευτι και βακμολογοφνται από αυτόν. β) Η ςυμμετοχι ςτθν εξζταςθ προόδου είναι υποχρεωτικι για όλουσ τουσ καταρτιηόμενουσ. Σε περίπτωςθ απουςίασ καταρτιηομζνου από εξζταςθ προόδου για αποδεικνυόμενουσ λόγουσ ανωτζρασ βίασ ι ςοβαρισ αςκζνειασ, θ διοίκθςθ του ΙΕΚ αποφαςίηει για τθν εξζταςθ του καταρτιηομζνου κατά τθ διάρκεια επόμενθσ διδαςκαλίασ ι ςε χρόνο και τόπο που ορίηεται για τον ςκοπό αυτό ςε ςυνεργαςία με τον εκπαιδευτι. γ) Οι καταρτιηόμενοι λαμβάνουν γνϊςθ τθσ βακμολογίασ τουσ με ευκφνθ τθσ διοίκθςθσ του ΙΕΚ, θ οποία μεριμνά και για τθ διαχείριςθ ενδεχόμενων διαφωνιϊν. δ) θ διάρκεια τθσ εξζταςθσ προόδου κάκε μακιματοσ δφναται να είναι μζχρι δφο (2) ϊρεσ. 3. Αναφορικά με τισ τελικζσ εξετάςεισ κάκε εξαμινου ιςχφουν τα εξισ: α) Στο τζλοσ κάκε εξαμινου πραγματοποιοφνται οι τελικζσ εξετάςεισ κάκε μακιματοσ. β) Ο τρόποσ διεξαγωγισ τουσ για κάκε μάκθμα κακορίηεται από τον Οδθγό Σπουδϊν. γ) Τα κζματα των τελικϊν εξετάςεων ορίηονται από τον εκπαιδευτι και βακμολογοφνται από αυτόν. δ) Η διάρκεια κάκε τελικισ εξζταςθσ είναι δφο (2)ϊρεσ εκτόσ από τα εργαςτιρια ι αν άλλωσ ορίηεται ςτον οδθγό ςπουδϊν. ε) Καταρτιηόμενοσ που απουςιάηει από τελικι εξζταςθ μακιματοσ για λόγουσ ανωτζρασ βίασ ι ςοβαρισ αςκζνειασ που αποδεικνφεται από αρμόδιο Δθμόςιο Φορζα, υποβάλλει αίτθςθ προσ τθ διοίκθςθ του ΙΕΚ μαηί με τα ςχετικά δικαιολογθτικά, πάντοτε πριν από τθν ζκδοςθ των αποτελεςμάτων του εξαμινου. Η διοίκθςθ του ΙΕΚ αποφαςίηει το χρόνο και τον τόπο για τθν εξζταςθ του καταρτιηομζνου αυτοφ κατά τθν τρζχουςα εξεταςτικι περίοδο, χωρίσ υποχρζωςθ επαναπαρακολοφκθςθσ του μακιματοσ ι των μακθμάτων από τθν τελικι εξζταςθ των οποίων απουςίαςε και, χωρίσ δικαίωμα εγγραφισ και φοίτθςθσ του ςε επόμενο διδακτικό εξάμθνο. 4. Αναφορικά με τθν αξιολόγθςθ τθσ ςυμμετοχισ ςε εργαςίεσ, ομαδικζσ και ατομικζσ, ιςχφουν τα εξισ: α) Τα κζματα των εργαςιϊν ορίηονται από τον εκπαιδευτι. β) Οι εργαςίεσ δφναται να είναι ατομικζσ ι ομαδικζσ. γ) Οδθγίεσ για τθ κεματολογία των εργαςιϊν δίνονται ςτον Οδθγό Σπουδϊν του μακιματοσ ι και από τον εκπαιδευτι. 5. Τόςο κατά τισ εξετάςεισ προόδου όςο και κατά τισ τελικζσ εξετάςεισ, τα κζματα αναγράφονται ςε φφλλο που αναφζρει τον τίτλο του ΙΕΚ, τθν ειδικότθτα, τθν θμερομθνία, το εξάμθνο και το ζτοσ κατάρτιςθσ, τον τίτλο του προσ εξζταςθ μακιματοσ, κακϊσ και το ονοματεπϊνυμο του εκπαιδευτι ειςθγθτι. Επίςθσ, αναφζρεται ο παρεχόμενοσ χρόνοσ για τθν εξζταςθ και το εάν τα κζματα είναι ιςότιμα ςτθ βακμολόγθςθ. 4

5 6. Διευκρινίςεισ επί των κεμάτων και τυχόν οδθγίεσ δίδονται μόνο γραπτϊσ επί του εντφπου των κεμάτων. Περαιτζρω διευκρινίςεισ πρζπει να αποφεφγονται και πρζπει να δίδονται κατά προτίμθςθ γραπτϊσ και με νζα κεϊρθςθ τθσ διοίκθςθσ του ΙΕΚ. 7. Οι απαντιςεισ είναι δυνατόν να δίδονται από τουσ καταρτιηόμενουσ ςτο φφλλο ι ςτα φφλλα των κεμάτων ι ςε ανεξάρτθτα φφλλα, τα οποία παραδίδονται ςτουσ εξεταηόμενουσ ταυτόχρονα με τα κζματα, ςτα οποία αναγράφουν το ονοματεπϊνυμο, τον κωδικό αρικμό τουσ, τθν ειδικότθτα, το εξάμθνο, το τμιμα, το μάκθμα και τθν θμερομθνία εξζταςθσ. 8. Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, τα φφλλα κεμάτων και απαντιςεων επιςτρζφονται ςτον ειςθγθτι ι ςτον οριςκζντα επιτθρθτι, μετά το πζρασ τθσ επεξεργαςίασ των κεμάτων. 9. Ο ειςθγθτισ ι ο επιτθρθτισ, αφοφ διαγράψει τα τυχόντα κενά ςτα φφλλα απαντιςεων, μονογράφει ςτο τζλοσ τθσ διαπραγμάτευςθσ των κεμάτων, καταμετρά τα παραδοκζντα γραπτά και τα αντιπαραβάλλει με τθν κατάςταςθ των καταρτιηομζνων, που είχαν δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθν εξζταςθ, πιςτοποιεί τουσ απόντεσ και αναγράφει τα ονοματεπϊνυμα τουσ ςτο φάκελο εξετάςεων. 10. Στθ ςυνζχεια προςζρχεται ςτθ γραμματεία του ΙΕΚ όπου υπάλλθλοσ, ο οποίοσ ζχει οριςκεί από τθ διοίκθςθ του ΙΕΚ, παραλαμβάνει τα γραπτά και τα χρεϊνει ςτον ειςθγθτι με πρωτόκολλο παράδοςθσ και παραλαβισ προσ διόρκωςθ. 11. Ο εκπαιδευτισ βακμολογεί με τθν αναγραφι αρικμθτικά τθσ επίδοςθσ του καταρτιηομζνου ςε κάκε επιμζρουσ κζμα. Στο τζλοσ, αναγράφει τθ ςυνολικι βακμολογία του γραπτοφ ςτο εμπρόςκιο δεξιό άκρο ολογράφωσ και αρικμθτικϊσ και υπογράφει. Σε περίπτωςθ λανκαςμζνθσ βακμολόγθςθσ του, διαγράφει με διαγϊνιο γραμμι τα λάκθ και ξαναγράφει τον τελικό βακμό κζτοντασ τθν μονογραφι του δίπλα από τθ διαγραφι. 12. Ο ειςθγθτισ, εντόσ το πολφ τεςςάρων (4) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία εξζταςθσ του μακιματοσ, επιςτρζφει και παραδίδει, με ςχετικι πράξθ παράδοςθσ παραλαβισ, τα γραπτά και τθ ςυνοδευτικι κατάςταςθ αρικμθτικισ βακμολογίασ ςτθ Γραμματεία του ΙΕΚ. 13. Οι καταρτιηόμενοι λαμβάνουν γνϊςθ των βακμολογιϊν τουσ με ευκφνθ τθσ διοίκθςθσ του ΙΕΚ, θ οποία μεριμνά και για τθν επίλυςθ ενδεχόμενων διαφωνιϊν. 14. Καταρτιηόμενοσ, ο οποίοσ για οποιονδιποτε λόγο δεν προςζλκει ςτισ εξετάςεισ βακμολογείται με μονάδα. Επίςθσ με μονάδα βακμολογείται το γραπτό των καταρτιηομζνων, οι οποίοι, είτε εμποδίηουν τθν ομαλι διεξαγωγι τθσ εξζταςθσ, είτε με οποιοδιποτε τρόπο αντιγράφουν. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ ςυντάςςεται ςφντομο πρακτικό από τουσ επιτθρθτζσ πάνω ςτο γραπτό του καταρτιηομζνου και επιςυνάπτονται τα τυχόν αποδεικτικά ςτοιχεία. 15. Εξετάηονται μόνο προφορικά κατόπιν αιτιςεϊσ τουσ οι καταρτιηόμενοι οι οποίοι αδυνατοφν να υποςτοφν γραπτι εξζταςθ επειδι: α) Είναι τυφλοί, ςφμφωνα με το Ν. 958/79 (ΦΕΚ 191 τ.αϋ) όπωσ ιςχφει, ι ζχουν ποςοςτό αναπθρίασ ςτθν όραςι τουσ τουλάχιςτον 80%. β) Ζχουν κινθτικι αναπθρία τουλάχιςτον 67%, μόνιμθ ι προςωρινι, που ςυνδζεται με τα άνω άκρα. γ) Πάςχουν από ςπαςτικότθτα των άνω άκρων. δ) Πάςχουν από κάταγμα ι άλλθ προςωρινι βλάβθ των άνω άκρων, τζτοια που κακιςτά αδφνατθ τθν γραφι. ε) Η επίδοςι τουσ ςτα μακιματα δεν είναι δυνατόν να ελεγχκεί με γραπτζσ μόνο εξετάςεισ λόγω ειδικισ διαταραχισ του λόγου (δυςλεξία). 16. Για τισ περιπτϊςεισ α ζωσ δ, απαιτείται γνωμάτευςθ ςφμφωνα με το ιςχφον κάκε φορά ςφςτθμα πιςτοποίθςθσ αναπθρίασ τθσ οικείασ υγειονομικισ επιτροπισ, ενϊ για τθν περίπτωςθ ε, απαιτείται προςκόμιςθ ειδικισ διαγνωςτικισ ζκκεςθσ αναγνωριςμζνου δθμοςίου ιατροπαιδαγωγικοφ κζντρου, ι ςτακμοφ, ι Κ.Δ.Α.Υ., με τθν οποία πιςτοποιείται ότι είναι αδφνατοσ ο ζλεγχοσ των γνϊςεων με γραπτι μόνο εξζταςθ λόγω δυςλεξίασ.. Διαγνωςτικζσ εκκζςεισ από τισ οποίεσ δεν προκφπτει αδυναμία τθσ γραπτισ εξζταςθσ λόγω πιςτοποιθμζνθσ δυςλεξίασ δεν γίνονται δεκτζσ. 17. Οι καταρτιηόμενοι τθσ ανωτζρω παραγράφου 16εξετάηονται ςτα ίδια κζματα ςτα οποία εξετάηονται οι υπόλοιποι καταρτιηόμενοι και ςτον ίδιο χρόνο. Η εξζταςθ διενεργείται προφορικά από τον διδάςκοντα εκπαιδευτι του μακιματοσ ενϊπιον του Υποδιευκυντι. 5

6 Μετά το τζλοσ τθσ εξζταςθσ, ο εκπαιδευτισ αναγράφει το βακμό του εξεταςκζντοσ επί του φφλλου των απαντιςεων και υπογράφει. Υπογράφει επίςθσ ςτο φφλλο των απαντιςεων ωσ παρϊν και ο Υποδιευκυντισ. Βακμολόγθςθ Άρκρο Η επίδοςθ των καταρτιηομζνων ςτθν εξζταςθ προόδου αποτελεί το βακμό προόδου (Β.Π.) του εξαμινου ςτο μάκθμα. 2. Η επίδοςθ των καταρτιηομζνων ςτθν τελικι εξζταςθ αποτελεί το βακμό τελικισ εξζταςθσ (Β.Τ.Ε.) του εξαμινου ςτο μάκθμα. 3. Η τελικι βακμολογία (Τ.Β) του μακιματοσ διαμορφϊνεται κατά 60% από το βακμό τθσ γραπτισ τελικισ εξαμθνιαίασ εξζταςθσ και κατά 40% από το μζςο όρο του βακμοφ προόδου (Β.Π.), ςτρογγυλοποιοφμενοσ ςτον πλθςιζςτερο ακζραιο αρικμό. 4. Όταν ζνα εργαςτθριακό μάκθμα διδάςκεται από περιςςότερουσ του ενόσ εκπαιδευτζσ, κακζνασ βακμολογεί αυτοτελϊσ. Ο μζςοσ όροσ των βακμολογιϊν αυτϊν αποτελεί τθ βακμολογία τθσ εξζταςθσ, προόδου ι τελικισ (Β.Π. ι Β.Τ.Ε). 5. Ο βακμόσ τθσ εξζταςθσ μικτοφ μακιματοσ, προόδου ι τελικισ (Β.Π. ι Β.Τ.Ε), είναι ο μζςοσ όροσ των επί μζρουσ βακμολογιϊν εξζταςθσ του κεωρθτικοφ και εργαςτθριακοφ μζρουσ. 6. Δεν εξάγεται τελικι βακμολογία ςε μάκθμα για το οποίο θ φοίτθςθ του καταρτιηομζνου ζχει χαρακτθριςτεί ανεπαρκισ, κατά τα προβλεπόμενα κατωτζρω. 7. Το άκροιςμα τθσ τελικισ βακμολογίασ όλων των μακθμάτων κατάρτιςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων, ςε περίπτωςθ κατάταξθσ, και εκείνων των οποίων ζχει κατοχυρωκεί θ βακμολογία, διαιροφμενο με τον αρικμό των μακθμάτων, αποτελεί το γενικό μζςο όρο βακμολογίασ (Γ.Μ.Ο.Β) του καταρτιηόμενου ςτο εξάμθνο αυτό. 8. Όπου προβλζπεται απαλλαγι από μακιματα, το πλικοσ αυτϊν των μακθμάτων δεν υπολογίηεται κατά τον υπολογιςμό του Γ.Μ.Ο.Β. 9. Η κλίμακα βακμολογίασ ορίηεται από 1 ζωσ 10. Πρόοδοσ καταρτιηόμενου Άρκρο Ο καταρτιηόμενοσ εγγράφεται ςτο επόμενο εξάμθνο κατάρτιςθσ, εφόςον δεν υποχρεοφται ςε επαναπαρακολοφκθςθ μακιματοσ και ςυντρζχει μια από τισ παρακάτω προχποκζςεισ: α) Η τελικι βακμολογία του ςε κάκε μάκθμα είναι τουλάχιςτον πζντε (5). β) Υςτερεί ςε ζνα μόνο μάκθμα, ενϊ ο γενικόσ μζςοσ όροσ βακμολογίασ (Γ.Μ.Ο.Β.) του εξαμινου, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και αυτισ που υςτζρθςε, είναι τουλάχιςτον ζξι (6). 2. Στθν ανωτζρω περίπτωςθ 1β, ο καταρτιηόμενοσ υποχρεοφται να επανεξεταςτεί ςτο μάκθμα που υςτζρθςε ςτθν εξεταςτικι περίοδο του εξαμινου που παρακολουκεί εντόσ επτά (7) θμερϊν. Η βακμολογία τθσ εξζταςθσ αυτισ, ςε περίπτωςθ που είναι ίςθ ι μεγαλφτερθ του 5,είναι θ νζα τελικι βακμολογία ςτο μάκθμα. 3. Εάν θ νζα βακμολογία δεν είναι τουλάχιςτον πζντε(5), ο καταρτιηόμενοσ αποκτά δικαίωμα εγγραφισ ςτο επόμενο εξάμθνο, αλλά υποχρεοφται να επανεξεταςτεί ςτο μάκθμα που υςτζρθςε ςτθν αμζςωσ επόμενθ εξεταςτικι περίοδο. Στθν περίπτωςθ που θ βακμολογία είναι εκ νζου κάτω του πζντε (5), υποχρεοφται να επαναπαρακολουκιςει το μάκθμα. 4. Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ ο καταρτιηόμενοσ υποχρεοφται να επαναλάβει τθν κατάρτιςθ μόνο ςτα μακιματα του εξαμινου ςτα οποία υςτζρθςε. 5. Εάν ςτο ΙΕΚ δε λειτουργεί τμιμα ειδικότθτασ και εξαμινου ςε μάκθμα του οποίου ο καταρτιηόμενοσ υςτζρθςε ςε βακμολογία ι είχε ανεπαρκι κατάρτιςθ, δίδεται θ δυνατότθτα για τθν παρακολοφκθςθ των μακθμάτων ο καταρτιηόμενοσ να εντάςςεται ςε τμιμα ειδικότθτασ αντιςτοίχου εξαμινου όπου διδάςκονται τα μακιματα που οφείλει να παρακολουκιςει ι το ΙΕΚ να δθμιουργεί ειδικό τμιμα πρόςκετθσ κατάρτιςθσ, για τον καταρτιηόμενο ι τουσ καταρτιηόμενουσ, οι οποίοι δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιςτοφν με τισ παραπάνω δυνατότθτεσ. Χαρακτθριςμόσ Φοίτθςθσ Άρκρο 21 6

7 1. Η φοίτθςθ είναι υποχρεωτικι για όλα τα μακιματα. 2. Επαρκισ χαρακτθρίηεται θ φοίτθςθ ςε κάκε μάκθμα ςτο οποίο ο καταρτιηόμενοσ ςθμείωςε αρικμό ωριαίων απουςιϊν μικρότερο ι ίςο του δεκαπζντε 15% του ςυνόλου των προβλεπομζνων ωρϊν διδαςκαλίασ του μακιματοσ κατά τθ διάρκεια του εξαμινου, ςτρογγυλοποιοφμενο ςτον πλθςιζςτερο ακζραιο αρικμό. 3. Σε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ και φςτερα από απόφαςθ τθσ Διοίκθςθσ του ΙΕΚ, το προαναφερκζν όριο μπορεί να αυξάνεται κατά 5% ανά μάκθμα, αλλά ςε καμία περίπτωςθ το ςφνολο των απουςιϊν όλων των μακθμάτων ςτο εξάμθνο κατάρτιςθσ, δεν πρζπει να υπερβαίνει το είκοςι 20% του ςυνόλου των προβλεπομζνων ωρϊν κατάρτιςθσ. 4. Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ θ φοίτθςθ χαρακτθρίηεται ανεπαρκισ. 5. Ο χαρακτθριςμόσ τθσ φοίτθςθσ των καταρτιηομζνων γίνεται μετά τθ λιξθ τθσ διδαςκαλίασ των μακθμάτων του εξαμινου και πριν από τισ τελικζσ εξετάςεισ.η Διοίκθςθ του ΙΕΚ ανακοινϊνει τα αποτελζςματα του χαρακτθριςμοφ τθσ φοίτθςθσ ςτουσ καταρτιηόμενουσ τθν επομζνθ τθσ λιξθσ τθσ διδαςκαλίασ των μακθμάτων του εξαμινου, με ςκοπό να ςυμμετζχουν όςοι δικαιοφνται ςτισ τελικζσ εξετάςεισ. 6. Εάν κατά τθ διάρκεια του εξαμινου, κάποιοσ καταρτιηόμενοσ ςυμπλθρϊςει ανά μάκθμα αρικμό απουςιϊν μεγαλφτερο όςων προβλζπονται ςτισ παραγράφουσ 2 και 3 του παρόντοσ άρκρου, θ Διοίκθςθ του ΙΕΚ με απόφαςθ του Διευκυντι διακόπτει πάραυτα τθ φοίτθςι του. Σε περίπτωςθ καταρτιηόμενου υπόχρεου ςτρατιωτικισ κθτείασ, ενθμερϊνεται το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο. 7. Ο καταρτιηόμενοσ δεν ζχει δικαίωμα προςζλευςθσ ςτισ τελικζσ εξετάςεισ του εξαμινου κατάρτιςθσ των μακθμάτων ςτα οποία θ φοίτθςι του χαρακτθρίςτθκε ωσ ανεπαρκισ. Τα μακιματα αυτά υποχρεοφται να παρακολουκιςει εκ νζου, χωρίσ δικαίωμα εγγραφισ του ςτο επόμενο εξάμθνο. 8. Καταρτιηόμενοσ ςτο αρχικό εξάμθνο κατάρτιςθσ του οποίου θ φοίτθςθ ςε όλα τα μακιματα χαρακτθρίηεται ανεπαρκισ, υποχρεοφται, προκειμζνου να επανεγγραφεί, να επανεπιλεγεί με τισ διαδικαςίεσ του παρόντοσ κανονιςμοφ. Αποφοίτθςθ Άρκρο Ο καταρτιηόμενοσ αποφοιτά, εφόςον δεν υποχρεοφται ςε επαναπαρακολοφκθςθ μακιματοσ, κατά τα προβλεπόμενα του ανωτζρω άρκρου και, θ τελικι βακμολογία του ςε κάκε μάκθμα είναι τουλάχιςτον πζντε (5). Επιπλζον, ςτο τζλοσ του εξαμινου κα πρζπει να ζχει ςυμπλθρϊςει τισ προβλεπόμενεσ ϊρεσ κατάρτιςθσ καταμεριςμζνεσ αναλογικά ςε κεωρθτικζσ, εργαςτθριακζσ και μικτζσ, όπωσ περιγράφονται ςτο αντίςτοιχο ωρολόγιο πρόγραμμα, όπωσ επίςθσ να ζχει ολοκλθρωκεί και θ υποχρεωτικι πρακτικι άςκθςθ. 2. Εάν υςτερεί ςε ζνα μόνο μάκθμα, ενϊ ο γενικόσ μζςοσ όροσ βακμολογίασ (Γ.Μ.Ο.Β.) του ςε όλα τα μακιματα του εξαμινου, ςυμπεριλαμβανομζνου και αυτοφ που υςτζρθςε, είναι τουλάχιςτον ζξι (6), ο καταρτιηόμενοσ υποχρεοφται να επανεξεταςτεί ςτο μάκθμα που υςτζρθςε ςε επόμενεσ εξεταςτικζσ περιόδουσ, μζχρισ ότου θ νζα βακμολογία τθσ τελικισ εξζταςθσ είναι τουλάχιςτον πζντε (5). 3. Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ ο καταρτιηόμενοσ υποχρεοφται να παρακολουκιςει μόνο τα μακιματα του εξαμινου ςτα οποία υςτζρθςε. Ενθμζρωςθ για τον Κανονιςμό Άρκρο Οι καταρτιηόμενοι, κατά τθν αρχικι εγγραφι τουσ ςτα ΙΕΚ, δθμόςια και ιδιωτικά, όπου επιλζχκθκαν να φοιτιςουν, λαμβάνουν γνϊςθ του κανονιςμοφ και τθσ ςχετικισ νομοκεςίασ και υπογράφουν διλωςθ αποδοχισ που κα διζπει όλα τα εξάμθνα κατάρτιςθσ, με τθν οποία δθλϊνουν ότι ζχουν λάβει γνϊςθ των δικαιωμάτων και των υποχρεϊςεων τουσ, των ωρολογίων προγραμμάτων όλων των εξαμινων κακϊσ και του παρόντοσ Κανονιςμοφ. 2. Σχζδιο κειμζνου του εκπαιδευτικοφ ςυμβολαίου καταρτίηεται από τθ Γ.Γ.Δ.Β.Μ. και εξειδικεφεται με βάςθ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά και τισ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ των καταρτιηομζνων. 7

«Χρθματοοικονομικι Διοίκθςθ, Λογιςτικι και Πλθροφοριακά υςτιματα»

«Χρθματοοικονομικι Διοίκθςθ, Λογιςτικι και Πλθροφοριακά υςτιματα» ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΟΤ Α.T.E.I. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ «Χρθματοοικονομικι Διοίκθςθ, Λογιςτικι και Πλθροφοριακά υςτιματα» ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΟΤΔΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κζντρο Ελευκζρων πουδϊν. Κανονιςμόσ. πουδαςτϊν

Κζντρο Ελευκζρων πουδϊν. Κανονιςμόσ. πουδαςτϊν Κζντρο Ελευκζρων πουδϊν Κανονιςμόσ πουδαςτϊν O Kανονιςμόσ πουδών ςυντάχκθκε με ςτόχο να αποτελζςει το πλαίςιο ςυμφωνίασ για τθν εποικοδομθτικι ςυνεργαςία του e- Kζντρου Aκλθτικοφ Ρεπορτάη και των ςπουδαςτών.

Διαβάστε περισσότερα

Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ

Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ Γενικι Διεφκυνςθ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Νίκθσ 4 GR 105 63 Ακινα Ρλθροφορίεσ: http://www.voucher.gov.gr Κοραι 4 GR 102 48 Ακινα Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Ρρόνοιασ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ

Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ Πίνακασ περιεχομζνων Κεφάλαιο 1 Άρκρο 1 Άρκρο 2 Άρκρο 3 Άρκρο 4 Άρκρο 5 Άρκρο 6 Άρκρο 7 Άρκρο 8 Άρκρο 9 Άρκρο 10 Άρκρο 11 Κεφάλαιο 2 Άρκρο 12 Άρκρο 13 Κεφάλαιο 3 Άρκρο 14

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4194/2013. Κώδικας Δικηγόρων (ΦΕΚ Α 208/27.9.2013) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Γενικό Μέρος ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΣΚΗΣΗ - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Ν. 4194/2013. Κώδικας Δικηγόρων (ΦΕΚ Α 208/27.9.2013) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Γενικό Μέρος ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΣΚΗΣΗ - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Η φύση της δικηγορίας Ν. 4194/2013 Κώδικας Δικηγόρων (ΦΕΚ Α 208/27.9.2013) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γενικό Μέρος Άρθρο 2 - Η θέση του δικηγόρου στην απονομή της Δικαιοσύνης Άρθρο 3 - Το επάγγελμα του δικηγόρου

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ρρομικεια υλικοφ & βαςικοφ λογιςμικοφ Α.Πρωτ.: Δ487/15 ΚΕΝΤΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ & ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΝΟΗΣΙΣ» ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για τθν Ρρομικεια υλικοφ και βαςικοφ λογιςμικοφ του ζργου «Καταγραφι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1 ) Για ζργα προμθκειϊν που εμπίπτουν λόγω προχπολογιςμοφ 2 ςτο πεδίο εφαρμογισ εκνικισ νομοκεςίασ

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1 ) Για ζργα προμθκειϊν που εμπίπτουν λόγω προχπολογιςμοφ 2 ςτο πεδίο εφαρμογισ εκνικισ νομοκεςίασ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΓΟ: ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ ΔΘΜΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΝΟΜΟ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ ΔΘΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ: ΕΡ ΚΘΤΘ & ΝΘΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: 2 Τίτλος Αρθρου: Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ (Κοιν.Σ.Επ.) Κείμενο Αρθρου

Αρθρο: 2 Τίτλος Αρθρου: Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ (Κοιν.Σ.Επ.) Κείμενο Αρθρου N. 4019/2011 Τίτλος: Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπζς διατάξεις όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 4038/2012, Ν. 4052/2012, Ν. 4110/2013. Αρκρο 1 Τίτλος Αρθρου: Οριςμοί Για τθν

Διαβάστε περισσότερα

Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων. Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ

Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων. Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ 2014 Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ [ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΞΗΣ ΕΜΡΟΙΑΣ ΓΕΩΓΙΚΩΝ ΦΑΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΜΡΟΙΑΣ ΓΕΩΓΙΚΩΝ ΦΑΜΑΚΩΝ]

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2)

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Κώδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) 1.2 Αποκλίςεισ από το Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛ : 1117 ΦΟΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Μετακζςεισ εκπαιδευτικϊν Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςχολικοφ ζτουσ 2014-15

ΘΕΜΑ : Μετακζςεισ εκπαιδευτικϊν Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςχολικοφ ζτουσ 2014-15 ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ Δ/ΝΣΘ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ Ρ.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΘΣ ΤΜΘΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΣΤΑΤΘΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΕΩΝ - ΤΜΘΜΑ Αϋ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΟΦΑΣΘ. Θζμα: «Ρροκιρυξθ Διαγωνιςμοφ Κατάταξθσ Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρϊν - γυναικϊν) ζτουσ 2014».

ΑΡΟΦΑΣΘ. Θζμα: «Ρροκιρυξθ Διαγωνιςμοφ Κατάταξθσ Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρϊν - γυναικϊν) ζτουσ 2014». ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑΡΥΗΓΔΙΟ ΛΙΜΔΝΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ- ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΗ ΚΛΑΓΟ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΚΗΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΙΕΚ ΤΟΥ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΤΟΥΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΡΟΚΗΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΙΕΚ ΤΟΥ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΤΟΥΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΤΟΥΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΙΣΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΑΣ & ΙΕΚ Ακινα, 22/8/2014 Α. Ρ. : 18019 ΡΟΣ: Αποδζκτεσ Ρ.Δ. Ταχ. Δ/νςθ: Λ. Αμαλίασ

Διαβάστε περισσότερα

e-security επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» ΟΔΗΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ Ζκδοςθ 2011

e-security επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» ΟΔΗΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ Ζκδοςθ 2011 Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα : Ψθφιακι φγκλιςθ e-security «Ενίςχυςη επιχειρήςεων για την υλοποίηςη επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( )» ΟΔΗΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ Ζκδοςθ 2011 Επικαιροποίθςθ των χρονικϊν παραμζτρων ςτισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΡΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤΧΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. Πρόχειρου Μειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ ςε πζντε (5) τμιματα για τθν υπογραφι υμφωνίασ/νιϊν Πλαιςίου για τθν Προμικεια Ειδϊν

ΣΕΤΧΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. Πρόχειρου Μειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ ςε πζντε (5) τμιματα για τθν υπογραφι υμφωνίασ/νιϊν Πλαιςίου για τθν Προμικεια Ειδϊν ΣΕΤΧΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ Πρόχειρου Μειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ ςε πζντε (5) τμιματα για τθν υπογραφι υμφωνίασ/νιϊν Πλαιςίου για τθν Προμικεια Ειδϊν Ανακζτουςα Αρχι : Ερευνθτικό Κζντρο Ακθνά/Μονάδα Corallia Ρροχπολογιςμόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ "ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ & ΑΛΙΕΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ"

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ & ΑΛΙΕΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ "ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ & ΑΛΙΕΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ" Φ.Ε.Κ. 8449/τ. Α.Ε.-Ε.Π.Ε./14-8-2014 [1] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρκρο 1 - ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Ανοικτόσ δθμόςιοσ διαγωνιςμόσ για προμικεια ςτθλϊν και προςτθλϊν διαφόρων χρωματογράφων ωσ και γραφιτϊν για τισ ανάγκεσ του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ: ΑΔΑ ΒΛ9ΜΘ Α4Ϊ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΠΑ) Α.Δ.

ΓΗΜΟΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΠΑ) Α.Δ. ΓΗΜΟΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΠΑ) Α.Δ. ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΔΠΑ Νν 001 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΑΘΔΗ «ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ελίδα 1 από 60 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ΑΡΘΡΟ 2. ΙΧΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΕΙΑ... 4 ΑΡΘΡΟ 3. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΦΑΡΝΩΝ 417, 111 43 ΑΘΗΝΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΔΙΟΙΚ/ΚΟΤ - ΟΙΚ/ΚΟΤ Αθήνα, 1/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003091543 2015-09-25

15PROC003091543 2015-09-25 15PROC003091543 2015-09-25 Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικϊν Συνόρων Συγγροφ83, 11745 Ακινα, τθλ. 2109285132, Fax 2109233119, www.firstreception.gov.gr ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΤΜΘΜΑ Ρλθροφορίεσ:Γιαννακοποφλου Ευαγγελία E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

φμβαςθ Προμικειασ - 24000000-4 «Χθμικά προϊόντα» Χαμθλότερθ τιμι

φμβαςθ Προμικειασ - 24000000-4 «Χθμικά προϊόντα» Χαμθλότερθ τιμι ΦΕΚ Δ.Δ.Σ. 63-27.09.203 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & Σ.Τ.-Σμ.Β Ταχ. δ/νςθ: Αν. Τςόχα 6 Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΘΣΘΣ / ΕΜΡΟΙΑΣ ΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΔΙ.Ε.Ρ.Ρ.Υ.)

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΘΣΘΣ / ΕΜΡΟΙΑΣ ΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΔΙ.Ε.Ρ.Ρ.Υ.) ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΘΣΘΣ / ΕΜΡΟΙΑΣ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΟΧΘΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ (ΔΙ.Ε.Ρ.Ρ.Υ.) Περιεχόμενα 1 ΚΕΨΑΛΑΙΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 3 1.1 ΕΝΟΤΘΤΑ - ΔΙΑΚΙΝΘΣΘ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΘ ΡΟΪΟΝΤΫΝ ΡΟΣ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΚΑΤΑΝΑΛΫΤΘ... 3 1.1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΨΘΦΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΓΙΑ ΣΘΝ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΘ & ΣΘΝ ΑΤΞΘΘ ΣΘ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΡΣΑ

ΘΕΜΑ: ΨΘΦΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΓΙΑ ΣΘΝ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΘ & ΣΘΝ ΑΤΞΘΘ ΣΘ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΡΣΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΑΡΣΑ Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ : Κ.Αιτωλοφ & Ν.Πριοβόλου, Σ. Κ. 47100 Άρτα Σθλζφωνο : 26810 28728 Fax : 26810 78654 Πλθροφορίεσ : κ. Κολοβόσ Χριςτοσ Θλεκτρονικό Σαχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ»

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ» Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» Αχ. Διεφκυνςθ: απφοφσ 12, Ακινα Σαχ. Κϊδικασ: 105 53 Σθλζφωνο: 210.32.13.150 Fax 210-32.13.850 Θλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ

ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ "περί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν

Διαβάστε περισσότερα

3. Το Καταςτατικό τθσ Αναπτυξιακισ Σφμπραξθσ «ΡΟΕΙΑ ΕΓΑΣΙΑΚΘΣ ΕΡΑΝΕΝΤΑΞΘΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (ΤΟΡ/ΕΚΟ) Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ».

3. Το Καταςτατικό τθσ Αναπτυξιακισ Σφμπραξθσ «ΡΟΕΙΑ ΕΓΑΣΙΑΚΘΣ ΕΡΑΝΕΝΤΑΞΘΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (ΤΟΡ/ΕΚΟ) Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ». Ταχ. Διεφθυνςη : Κ. Ραλαιολόγου 9 ΚΑΒΑΛΑ : 5/2/2015 Ταχ. Κώδικασ : 65403, Καβάλα Τηλζφωνο : 2510232211 Α.ΡΩΤ.: 68 Φαξ : 2510232217 E-mail: info@pnoi-kavala.com Http: www.pnoikavala.gr Πληροφορίεσ : Ψυροφκθ

Διαβάστε περισσότερα