ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 6ης Α ριλίου 2012 Αριθµός Πρακτικού 10

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 6ης Α ριλίου 2012 Αριθµός Πρακτικού 10"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ του άρθρου 175 του ν.3852/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 6ης Α ριλίου 2012 Αριθµός Πρακτικού 10 Στη Λαµία και στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, (Πλατεία Ελευθερίας 3, 1 ος όροφος), σήµερα στις 6 Α ριλίου 2012, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Ε ιτρο ή ου συγκροτήθηκε µε την 1/2011 (αρ. ρ.1/ ) α όφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, µετά α ό την 455/ ρόσκληση του Προέδρου αυτής, ου ε ιδόθηκε νόµιµα σε όλα τα µέλη της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3852/2010, για να α οφασίσει ε ί των κάτωθι θεµάτων της ηµερησίας διάταξης: ΘΕΜΑ 1 ο : Έγκριση ρακτικού 9/ , Οικονοµικής Ε ιτρο ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. ΘΕΜΑ 2 ο : Έγκριση ρακτικών δηµο ρασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Συντήρηση οδικού ηλεκτροφωτισµού και φωτεινών σηµατοδοτών στο Ε.Ο.. των νοµών Φθιώτιδας Φωκίδας Ευρυτανίας (χρήση 2012)», ροϋ ολογισµού ,00. ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση ρακτικού διαγωνισµού του έργου: «Συµ ληρωµατικές εργασίες στον ε αρχιακό δρόµο Ρεγγίνι - Μόδι», Π.Ε. Φθιώτιδας, ροϋ ολογισµού ,00 µε το Φ.Π.Α. ΘΕΜΑ 4 ο : Έγκριση δα άνης ,00 για το έργο: «Καταγραφή, Αξιολόγηση, Προτάσεις Αξιο οίησης Ακίνητης Περιουσίας Ν.Α. Εύβοιας». ΘΕΜΑ 5 ο : Έγκριση δηµο ράτησης του έργου: «Κο ή δένδρων στο οδικό δίκτυο», Π.Ε. Βοιωτίας, ροϋ ολογισµού ,00. ΘΕΜΑ 6 ο : Έγκριση ροµήθειας υλικών για αναβάθµιση & ε ισκευή υ ολογιστών της /νσης ιαφάνειας & Ηλ. ιακυβέρνησης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. ΘΕΜΑ 7 ο : Έγκριση ρακτικών δηµο ρασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Συντήρηση οδικού ηλεκτροφωτισµού και φωτεινών σηµατοδοτών στο Ε.Ο.. των νοµών Εύβοιας Βοιωτίας (χρήση 2012)», ροϋ ολογισµού ,00.

2 ΘΕΜΑ 8 ο : Έγκριση διάθεσης ίστωσης για α ο ληρωµή των εργασιών καθαρισµού της κοίτης του Μακρυσαίου οταµού α ό ιδιωτικά µηχανήµατα, Π.Ε. Βοιωτίας. ΘΕΜΑ 9 ο : Εκδίκαση ενστάσεων και έγκριση α οτελέσµατος δηµο ρασίας του έργου: «Βελτίωση οδού Άγ. Νικόλαος Γιάλτρα Άγ. Γεώργιος Λιχάδας µε αράκαµψη Γιάλτρων (τµ. αράκαµψη Γιάλτρων)», Π.Ε. Εύβοιας, ροϋ ολογισµού ,00. ΘΕΜΑ 10 ο : Έγκριση έκδοσης χρηµατικού εντάλµατος ρο ληρωµής, Π.Ε. Βοιωτίας. ΘΕΜΑ 11 ο : Έγκριση δα ανών για αγορές, ε ισκευές, συντηρήσεις ή αροχή υ ηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας. ΘΕΜΑ 12 ο : Έγκριση δα ανών, Π.Ε. Εύβοιας. ΘΕΜΑ 13 ο : ιόρθωση της 719/ α όφασης, της Οικονοµικής Ε ιτρο ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. ΘΕΜΑ 14 ο : Έγκριση µετακίνησης της Αντι εριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, κ. Γιώτας Γαζή. ΘΕΜΑ 15 ο : Ακύρωση ρόχειρου διαγωνισµού: «Ανά τυξη φωνητικής ύλης Πληροφοριακών Συστηµάτων Καιρικών Συνθηκών (αρ. 6028/ διακήρυξη)». ΘΕΜΑ 16 ο : Έγκριση δα ανών για τον εκχιονισµό και καθαρισµό ε αρχιακού και εθνικού δικτύου α ό τώσεις λίθων, λόγω έκτακτων καιρικών φαινοµένων, µηνός Μαρτίου 2012, Π.Ε. Φωκίδας. ΘΕΜΑ 17 ο : Συγκρότηση ε ιτρο ών για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, σε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 38 του Κανονισµού Προµηθειών του ηµοσίου (Π.. 118/2007) και του άρθρου 26 του ν. 4024/2011. ΘΕΜΑ 18 ο : Έγκριση δα ανών για αγορές, ε ισκευές, συντηρήσεις ή αροχή υ ηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας. ΘΕΜΑ 19 ο : Έγκριση δα ανών, Π.Ε. Ευρυτανίας. ΘΕΜΑ 20 ο : Έγκριση δα άνης για την συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, Π.Ε. Φθιώτιδας. ΘΕΜΑ 21 ο : Έγκριση - τρο ο οιήσεις δροµολογίων µεταφοράς µαθητών, Π.Ε. Βοιωτίας. ΘΕΜΑ 22 ο : Έγκριση µετακίνησης της Αντι εριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, κ. Γιώτας Γαζή. 2

3 ΘΕΜΑ 23 ο : Έγκριση διάθεσης ίστωσης για συµµετοχή της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας στις ολιτιστικές εκδηλώσεις της Οµοσ ονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Εύβοιας. Παρόντα µέλη (6) οι κ.κ. Μ ουραντάς Αθανάσιος, Ζιώγας Γεώργιος, Παρχαρίδης Παναγιώτης, Πίσχινας Ανέστης, Σκλα άνης Ταξιάρχης και Τουσιάδης Θωµάς. Α ό τη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν νόµιµα, α ουσίασαν τα τακτικά µέλη Γκικό ουλος Γεώργιος, Λατσούδης Αθανάσιος και Λετώνης Ιωάννης. Αφού υ ήρξε α αρτία, ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Ε ιτρο ής κ. Μ ουραντάς Αθανάσιος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Χρέη γραµµατέως άσκησε η κ. Μ αλκούρα Ι ολύτη, υ άλληλος της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας, κλάδου ΠΕ ιοικητικού, µε βαθµό Ε, ου ορίσθηκε γραµµατέας της Οικονοµικής Ε ιτρο ής µε την 9460/222/ α όφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας. Ε ίσης στη συνεδρίαση αρευρέθηκαν οι: 1.Τσάµ ρας Γεώργιος, Προϊστάµενος Γενικής ιεύθυνσης Ανα τυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος και Υ οδοµών, και οι εισηγητές: 2. Καρ έτας Ευάγγελος, Προϊστάµενος της /νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. Η Ε ιτρο ή α οφάσισε οµόφωνα να συζητήσει τα αρακάτω έκτακτα θέµατα: ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1 ο : Έγκριση άσκησης ενδίκου βοηθήµατος και µέσου. ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2 ο : Έγκριση χορήγησης Εφά αξ Βοηθήµατος στον ρώην υ άλληλο της Ν.Α. Φθιώτιδας, κ. Κουλουκούρα Αθανάσιο του Χρήστου. ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3 ο : Έγκριση α ευθείας ανάθεσης καθαρισµού των Υ ηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, του ΚΕ Υ και των /νσεων Α/θµιας και Β/θµιας Εκ αίδευσης της Εύβοιας. ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4 ο : ιορισµός δικηγόρου για α όκρουση αίτησης ακυρώσεως, Π.Ε. Βοιωτίας. Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό 269 ΘΕΜΑ 1 ο : Έγκριση ρακτικού 9/ , Οικονοµικής Ε ιτρο ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Η Ε ιτρο ή ενέκρινε οµόφωνα το µε αριθµ. 9/ ρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό 270 3

4 ΘΕΜΑ 2 ο : Έγκριση ρακτικών δηµο ρασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Συντήρηση οδικού ηλεκτροφωτισµού και φωτεινών σηµατοδοτών στο Ε.Ο.. των νοµών Φθιώτιδας Φωκίδας Ευρυτανίας (χρήση 2012)», ροϋ ολογισµού ,00. Ο Πρόεδρος ανέ τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ όψη το υ αριθµ /1222/ σχετικό έγγραφο της /νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. ρος την 1. Εγκρίνει τα ρακτικά της Ε ιτρο ής δηµο ρασίας. 2. Κατακυρώνει το α οτέλεσµα της δηµο ρασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Συντήρηση οδικού ηλεκτροφωτισµού και φωτεινών σηµατοδοτών στο Ε.Ο.. των νοµών Φθιώτιδας Φωκίδας Ευρυτανίας (χρήση 2012)», στην εργολη τική ε ιχείρηση «ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ Κ.», ου ροσέφερε έκ τωση δεκαε τά τοις εκατό (17,00%). Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό 271 ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση ρακτικού διαγωνισµού του έργου: «Συµ ληρωµατικές εργασίες στον ε αρχιακό δρόµο Ρεγγίνι - Μόδι», Π.Ε. Φθιώτιδας, ροϋ ολογισµού ,00 µε το Φ.Π.Α. Ο Πρόεδρος ανέ τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ όψη το υ αριθµ /3025/ σχετικό έγγραφο της /νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας ρος την 1. Εγκρίνει το ρακτικό της Ε ιτρο ής δηµο ρασίας. 2. Κατακυρώνει το α οτέλεσµα της δηµο ρασίας του έργου: «Συµ ληρωµατικές εργασίες στον ε αρχιακό δρόµο Ρεγγίνι - Μόδι», Π.Ε. Φθιώτιδας, στον µειοδότη «ΚΑΡΑΝΑΣΙΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ», ου ροσέφερε έκ τωση εξήντα ένα τοις εκατό και είκοσι τέσσερα εκατοστά ( 61,24 %). Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό 272 ΘΕΜΑ 4 ο : Έγκριση δα άνης ,00 για το έργο: «Καταγραφή, Αξιολόγηση, Προτάσεις Αξιο οίησης Ακίνητης Περιουσίας Ν.Α. Εύβοιας». Ο Πρόεδρος ανέ τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ όψη: α) το υ αριθµ. οικ /1530/ σχετικό έγγραφο της /νσης ιοικητικού Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας ρος την Ε ιτρο ή, β) την α ό Προγραµµατική Σύµβαση για την υλο οίηση της εργασίας µε τίτλο: «Καταγραφή, Αξιολόγηση, Προτάσεις Αξιο οίησης της Ακίνητης Περιουσίας της Νοµαρχίας Εύβοιας και Συντήρηση, Φύλαξη των Κτιριακών Εγκαταστάσεων των Υ ηρεσιών της Ν.Α. Εύβοιας», τα ο οία α οτελούν ανα όσ αστο τµήµα του αρόντος ρακτικού και γ) το γεγονός ότι η ρος έγκριση δα άνη αφορά υ ηρεσίες ου αρεσχέθησαν εντός της ροθεσµίας ισχύος της σύµβασης. 4

5 Εγκρίνει τη δα άνη, ύψους ,00, για την ληρωµή του έργου: «Καταγραφή, Αξιολόγηση, Προτάσεις Αξιο οίησης Ακίνητης Περιουσίας Ν.Α. Εύβοιας». Η δα άνη θα βαρύνει τον Ε.Φ. 071 και τον ΚΑΕ 9762, α ό ιστώσεις ιδίων όρων. Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό 273 ΘΕΜΑ 5 ο : Έγκριση δηµο ράτησης του έργου: «Κο ή δένδρων στο οδικό δίκτυο», Π.Ε. Βοιωτίας, ροϋ ολογισµού ,00. Ο Πρόεδρος ανέ τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ όψη το υ αριθµ. 1269/ σχετικό έγγραφο της /νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας ρος την Ε ιτρο ή, το ο οίο και α οτελεί ανα όσ αστο τµήµα του αρόντος ρακτικού. Εγκρίνει: 1. Την διενέργεια ρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «ΚΟΠΗ ΕΝ ΡΩΝ ΣΤΟ Ο ΙΚΟ ΙΚΤΥΟ», Π.Ε. Βοιωτίας, ροϋ ολογισµού , Τα συµβατικά τεύχη του ανωτέρω έργου. 3. Ορίζει την ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ως υ ηρεσία ου θα διενεργήσει τη δηµο ρασία. Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό 274 ΘΕΜΑ 6 ο : Έγκριση ροµήθειας υλικών για αναβάθµιση & ε ισκευή υ ολογιστών της /νσης ιαφάνειας & Ηλ. ιακυβέρνησης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Ο Πρόεδρος ανέ τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ όψη το υ αριθµ. 1533/ σχετικό έγγραφο της /νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. ρος την Ε ιτρο ή, το ο οίο και α οτελεί ανα όσ αστο τµήµα του αρόντος ρακτικού. Εγκρίνει την ροµήθεια υλικών (µνήµες, σκληροί δίσκοι, τροφοδοτικά, ληκτρολόγια, οντίκια και άλλες εριφερειακές συσκευές) για την ε ισκευή ή/και αναβάθµιση ηλεκτρονικών υ ολογιστών και συναφών συσκευών ου βρίσκονται στις υ ηρεσίες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας. Ο συνολικός ροϋ ολογισµός ανέρχεται στο οσό των δύο χιλιάδων (2.000,00 ) ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α. και θα ληρωθεί α ό τον Φορέα 073, Κ.Α.Ε Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό 275 ΘΕΜΑ 7 ο : Έγκριση ρακτικών δηµο ρασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Συντήρηση οδικού ηλεκτροφωτισµού και φωτεινών σηµατοδοτών στο Ε.Ο.. των νοµών Εύβοιας Βοιωτίας (χρήση 2012)», ροϋ ολογισµού ,00. 5

6 Ο Πρόεδρος ανέ τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ όψη το υ αριθµ /1363/ σχετικό έγγραφο της /νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. ρος την 1. Εγκρίνει τα ρακτικά της Ε ιτρο ής δηµο ρασίας. 2. Κατακυρώνει το α οτέλεσµα της δηµο ρασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Συντήρηση οδικού ηλεκτροφωτισµού και φωτεινών σηµατοδοτών στο Ε.Ο.. των νοµών Εύβοιας Βοιωτίας (χρήση 2012)», στην εργολη τική ε ιχείρηση «ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ», ου ροσέφερε έκ τωση τρία τοις εκατό (3,00%). Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό 276 ΘΕΜΑ 8 ο : Έγκριση διάθεσης ίστωσης για α ο ληρωµή των εργασιών καθαρισµού της κοίτης του Μακρυσαίου οταµού α ό ιδιωτικά µηχανήµατα, Π.Ε. Βοιωτίας. Ο Πρόεδρος ανέ τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ όψη το υ αριθµ. 1292/ σχετικό έγγραφο της /νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας ρος την Ε ιτρο ή, το ο οίο και α οτελεί ανα όσ αστο τµήµα του αρόντος ρακτικού. Εγκρίνει τη διάθεση ίστωσης, ύψους 4.500,00, για α ο ληρωµή των εργασιών καθαρισµού της κοίτης του Μακρυσαίου οταµού α ό ιδιωτικά µηχανήµατα, στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας. Η δα άνη θα βαρύνει τις εγγεγραµµένες στον ροϋ ολογισµό ιστώσεις α ό το Πρόγραµµα των ΚΑΠ, έτους 2011, και συγκεκριµένα α ό το ενταγµένο έργο: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ». Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό 277 ΘΕΜΑ 9 ο : Εκδίκαση ενστάσεων και έγκριση α οτελέσµατος δηµο ρασίας του έργου: «Βελτίωση οδού Άγ. Νικόλαος Γιάλτρα Άγ. Γεώργιος Λιχάδας µε αράκαµψη Γιάλτρων (τµ. αράκαµψη Γιάλτρων)», Π.Ε. Εύβοιας, ροϋ ολογισµού ,00. Ο Πρόεδρος ανέ τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ όψη το υ αριθµ. 1641/Φ.Ε./ σχετικό έγγραφο της /νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας ρος την Ε ιτρο ή, το ο οίο και α οτελεί ανα όσ αστο τµήµα του αρόντος ρακτικού. την αναβολή του θέµατος για λήψη διευκρινήσεων α ό την υ ηρεσία. Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό 278 6

7 ΘΕΜΑ 10 ο : Έγκριση έκδοσης χρηµατικού εντάλµατος ρο ληρωµής, Π.Ε. Βοιωτίας. Ο Πρόεδρος ανέ τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ όψη το υ αριθµ. οικ. 1214/ σχετικό έγγραφο της /νσης ιοικητικού Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας ρος την Εγκρίνει την έκδοση Χρηµατικού Εντάλµατος Προ ληρωµής, οσού 9000,00, α ό την ίστωση του Ε.Φ.073, ΚΑΕ 831, σε βάρος των ιστώσεων του ροϋ ολογισµού, έτους 2012, µε υ όλογο τον υ άλληλο της /νσης ιοικητικού-οικονοµικού, Μ αρκώση ηµήτριο για κάλυψη δα ανών ύδρευσης των υ ηρεσιών της Π.Ε. Βοιωτίας. Ηµεροµηνία α όδοσης αυτού ορίζεται η Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό 279 ΘΕΜΑ 11 ο : Έγκριση δα ανών για αγορές, ε ισκευές, συντηρήσεις ή αροχή υ ηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας. Ο Πρόεδρος ανέ τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ όψη το υ αριθµ. 1183/ σχετικό έγγραφο της /νσης ιοικητικού Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας ρος την Εγκρίνει το συνολικό οσό, ύψους ,04, ως εξής: 1. τη διάθεση οσού 799,50 ευρώ, συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, α ό την ίστωση του Ε.Φ. 390, ΚΑΕ 851, για να κατασκευαστεί χώρισµα για τη δηµιουργία νέας αίθουσας θεωρητικών εξετάσεων ( Εγγρ. Τµήµα Μετ/ρων Θήβας 2634 /21/3/2012). 2. τη διάθεση οσού 249,69 ευρώ, συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, α ό την ίστωση του Ε.Φ. 390, ΚΑΕ 861, 1321 για εργασία και ανταλλακτικά για το ΚΗΥ 6115 αυτ/το (Εγγρ γραφείο Κίνησης Θήβας 2620/ 21/3/2012). 3. τη διάθεση οσού 376,38 ευρώ, συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, α ό την ίστωση του Ε.Φ. 390, ΚΑΕ 861,1321, για εργασία και ανταλλακτικά για το ΚΗΥ 6114 αυτ/το (Εγγρ. Γραφείο Κίνησης Θήβας 2619 / 21/3/12). 4. τη διάθεση οσού 305,77 ευρώ, συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, α ό την ίστωση του Ε.Φ. 390, ΚΑΕ 861, 1321, για εργασία και ανταλλακτικά για το ΚΗΥ 6106 αυτ/το (Εγγρ /νσης Μετ/ρων 1927/14/3/12). 5. τη διάθεση οσού 1107,00 ευρώ, συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, α ό την ίστωση του Ε.Φ.390, ΚΑΕ 1321 για αγορά τεσσάρων ελαστικών για το ΚΗΥ 6223 αυτ/το (Εγγρ. /νσης 1786 /9/3/12). 6. τη διάθεση οσού 683,20 ευρώ, συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, α ό την ίστωση του Ε.Φ. 390, ΚΑΕ 1111, για την αγορά γραφικής ύλης (Εγγρ. Τµήµα Μετ/ρων Θήβας 2151 /7/3/12 ). 7. τη διάθεση οσού 184,50 ευρώ, συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, α ό την ίστωση του Ε.Φ. 390, ΚΑΕ 1111 για αγορά toner (Εγγρ. /νσης Μετ/ρων 2122 / 21/3/12), ως συνηµµένη ροσφορά. 7

8 8. τη διάθεση οσού 276,75 ευρώ, συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, α ό την ίστωση του Ε.Φ.390 ΚΑΕ 863 για εκτύ ωση µ λοκ οδικού τεχνικού ελέγχου των ΜΚΕ (Εγγρ. /νσης Μετ/ρων 1788/9/3/12). 9. τη διάθεση οσού 400,00 ευρώ, συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, α ό την ίστωση του Ε.Φ. 291, ΚΑΕ 1231 για αγορά ειδών καθαριότητος (Εγγρ. Τµήµα Κτηνιατρικής 3574/12/3/12). 10. τη διάθεση οσού 120,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, α ό την ίστωση του Ε.Φ. 291, ΚΑΕ 1699 για αγορά τανάλιας για τη σφράγιση δειγµάτων κατάλοι ων (Εγγρ. Τµήµα Κτηνιατρικής 3914 /019/3/12), ως συνηµµένη ροσφορά. 11. τη διάθεση οσού 810,57 ευρώ, συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, α ό την ίστωση του Ε.Φ. 073, ΚΑΕ 1111, 1723 για αγορά imagine unit εκτυ ωτή και µελάνη (Εγγρ Τµήµα Πολιτικής Προστασίας 62/16/3/12), ως συνηµµένη ροσφορά. 12. τη διάθεση οσού 201,11 ευρώ, συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, α ό την ίστωση του Ε.Φ. 073, ΚΑΕ 1111 για αγορά µελανιών (Εγγρ /νσης Α/θµιας Εκ /σης 2321/14/3/12) 13. τη διάθεση οσού 637,08 ευρώ, συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, α ό την ίστωση του Ε.Φ. 073, ΚΑΕ 869, 1329 για ε ισκευή φωτοτυ ικού µηχανήµατος της /νσης /κου Οικ /κού. 14. τη διάθεση οσού 750,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, α ό την ίστωση του Ε.Φ. 073, ΚΑΕ 843 για την έκδοση 6000 ε ιταγών ( ροσφορά 20/3/12). 15. τη διάθεση οσού 2500,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, α ό την ίστωση του Ε.Φ. 073, ΚΑΕ 845 για την αγορά αρνιών, τσουρεκιών κ.τ.λ. για να διανεµηθούν τις Άγιες ηµέρες του Πάσχα στα γηροκοµεία των ήµων Λεβαδέων και Θηβαίων και στα φιλοξενούµενα αιδιά ειδικών αναγκών του κέντρου Α οκατάστασης (Εγγρ. /κου-οικ-κου /Υ 19/3/12). 16. τη διάθεση οσού 655,60 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, α ό την ίστωση του Ε.Φ. 073, ΚΑΕ 869 για συντήρηση αναγόµωση υροσβεστήρων (Εγγρ. /νσης Τεχνικών Έργων 1014/ 9/3/12 ), ως συνηµµένη ροσφορά. Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό 280 ΘΕΜΑ 12 ο : Έγκριση δα ανών, Π.Ε. Εύβοιας. Ο Πρόεδρος ανέ τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ όψη το υ αριθµ /1599/ σχετικό έγγραφο της /νσης ιοικητικού Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας ρος την Ε ιτρο ή, το ο οίο και α οτελεί ανα όσ αστο τµήµα του αρόντος ρακτικού. 1. Εγκρίνει τη συνολική δα άνη, ύψους ,00, για την ληρωµή των υ οέργων: α) Εργασίες ε ισκευής στο 1 ο ηµοτικό Σχολείο Ν. Αρτάκης (20.000,00 ), β) Ε ισκευές ηµοτικού Σχολείου Βέλους (20.000,00 ), του κυρίως έργου: «Εξόφληση οφειλών ροηγουµένων ετών α ό εκτελεσθείσες εργασίες, ληξι ρόθεσµες υ οχρεώσεις, δικαστικές α οφάσεις». Η δα άνη θα βαρύνει τον Ε.Φ. 071 και ΚΑΕ

9 2. Εγκρίνει τη δα άνη, ύψους 5.499,58 για την ληρωµή του έργου: «Προµήθεια σάκων έτοιµου ασφαλτοµείγµατος για την ε ούλωση λάκκων». Η δα άνη θα βαρύνει τον Ε.Φ. 071 και ΚΑΕ Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό 281 ΘΕΜΑ 13 ο : ιόρθωση της 719/ α όφασης, της Οικονοµικής Ε ιτρο ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Ο Πρόεδρος ανέ τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ όψη το υ αριθµ. 1696/Φ.Έργου/ σχετικό έγγραφο της /νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας ρος την Ε ιτρο ή, το ο οίο και α οτελεί ανα όσ αστο τµήµα του αρόντος ρακτικού. ιορθώνει την 719/ α όφασή της, ως εξής: 1. την έγκριση του σχεδίου ιακήρυξης ηµο ρασίας και των λοι ών συµβατικών τευχών του έργου: «Γή εδο Αγ.Λουκά ήµου Ταµυναίων (χλοοτά ητας και α ο εράτωση α οδυτηρίων)» χρήσης 2011 και ροϋ ολογισµού µε ΦΠΑ, ου χρηµατοδοτείται α ό ιστώσεις ΚΑΠ/ τον ορισµό της /νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ως Υ ηρεσίας ου θα διενεργήσει τη δηµο ρασία για την ανάθεση του έργου του θέµατος. 3. την εξουσιοδότηση του Προϊσταµένου της /νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας να ροβεί στη συγκρότηση της ε ιτρο ής ου θα διενεργήσει το διαγωνισµό για την δηµο ράτηση του έργου του θέµατος. Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό 282 ΘΕΜΑ 14 ο : Έγκριση µετακίνησης της Αντι εριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, κ. Γιώτας Γαζή. Ο Πρόεδρος ανέ τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ όψη το υ αριθµ. 142/ σχετικό έγγραφο του γραφείου Αντι εριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας ρος την Ε ιτρο ή, το ο οίο και α οτελεί ανα όσ αστο τµήµα του αρόντος ρακτικού. Εγκρίνει την µετακίνηση της Αντι εριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, κ. Γιώτας Γαζή, στην Αθήνα, ροκειµένου να αρευρεθεί την Τετάρτη 28/3/2012 σε συνάντηση µε την Γ.Γ Πολιτισµού και την Πέµ τη 29/3/2012 στην ειδική Μόνιµη Ε ιτρο ή Περιφερειών της Βουλής. Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό 283 ΘΕΜΑ 15 ο : Ακύρωση ρόχειρου διαγωνισµού: «Ανά τυξη φωνητικής ύλης Πληροφοριακών Συστηµάτων Καιρικών Συνθηκών (αρ. 6028/ διακήρυξη)». 9

10 Ο Πρόεδρος ανέ τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ όψη το υ αριθµ. 1630/ σχετικό έγγραφο της /νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. ρος την Ε ιτρο ή, το ο οίο και α οτελεί ανα όσ αστο τµήµα του αρόντος ρακτικού. 1. εγκρίνει τα ρακτικά της Ε ιτρο ής Αξιολόγησης του ρόχειρου διαγωνισµού: «Ανά τυξη φωνητικής ύλης Πληροφοριακών Συστηµάτων Καιρικών Συνθηκών (υ αρ. 6028/ διακήρυξη)». 2. ακυρώνει τον διαγωνισµό για τους λόγους ου αναλυτικά αναφέρονται στο µε αριθµ. 3/ ρακτικό της Ε ιτρο ής του ιαγωνισµού, ε ειδή η µόνη ενα οµείνασα τεχνική ροσφορά κρίνεται ανε αρκής. Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό 284 ΘΕΜΑ 16 ο : Έγκριση δα ανών για τον εκχιονισµό και καθαρισµό ε αρχιακού και εθνικού δικτύου α ό τώσεις λίθων, λόγω έκτακτων καιρικών φαινοµένων, µηνός Μαρτίου 2012, Π.Ε. Φωκίδας. Ο Πρόεδρος ανέ τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ όψη το υ αριθµ /1171/ σχετικό έγγραφο της /νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας ρος την Εγκρίνει τη δα άνη οσού ,04 ευρώ µε ΦΠΑ για τον µήνα Μάρτιο, για τον εκχιονισµό και καθαρισµό του ε αρχιακού και εθνικού δικτύου της Π.Ε. Φωκίδας α ό τώσεις λίθων, λόγω έκτακτων καιρικών φαινοµένων, α ό ιδιώτες εργολάβους, ό ως αναφέρεται αναλυτικά ανά εργολάβο και οσό στους συνηµµένους στο ως άνω έγγραφο ίνακες, θεωρηµένοι α ό την αρµόδια /νση Τεχνικών Έργων/Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων και οι ο οίοι α οτελούν ανα όσ αστο σώµα της αρούσας α όφασης. Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό 285 ΘΕΜΑ 17 ο : Συγκρότηση ε ιτρο ών για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, σε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 38 του Κανονισµού Προµηθειών του ηµοσίου (Π.. 118/2007) και του άρθρου 26 του ν. 4024/2011. Ο Πρόεδρος ανέ τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ όψη το υ αριθµ. τ.τ /1625/ σχετικό έγγραφο της /νσης ιοικητικού Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας ρος την Ε ιτρο ή, το ο οίο και α οτελεί ανα όσ αστο τµήµα του αρόντος ρακτικού. Συγκροτεί τις αρακάτω ε ιτρο ές για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, σε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 38 του Κανονισµού Προµηθειών του 10

11 ηµοσίου (Π.. 118/2007), τα µέλη των ο οίων ροέκυψαν α ό ηµόσια κλήρωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4024/2011, ως εξής: 1. Ε ιτρο ή για την α ευθείας ανάθεση των άσης φύσεως ροµηθειών και εργασιών, α οτελούµενη α ό τους αρακάτω υ αλλήλους: Αργυρο ούλου Μελάγια, κλάδου Ε ιοικητικού-λογιστικού, ανα ληρούµενη α ό τη Τσάγκα Μαρία, κλάδου Ε ιοικητικού-λογιστικού. Χατζη ροδρόµου Μαρία, κλάδου Ε ιοικητικού-λογιστικού, ανα ληρούµενη α ό τη Μερτυρή Παρασκευή, κλάδου Ε ιοικητικού-λογιστικού. Παλιαρούτης Κων/νο, κλάδου ΠΕ ιοικητικού-οικονοµικού, ανα ληρούµενος α ό τη Πα αγεωργίου Θωµαή, κλάδου Ε ιοικητικού-λογιστικού. Γραµµατέας της Ε ιτρο ής ορίζεται η Λώλη Παναγιώτα, κλάδου ΤΕ ιοικητικού- Λογιστικού. 2. Ε ιτρο ή αξιολόγησης των α οτελεσµάτων των διαγωνισµών και των διαδικασιών δια ραγµάτευσης για την Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας, α οτελούµενη α ό τους αρακάτω υ αλλήλους : Καραντώνη Αργυρούλα, κλάδου ΠΕ Γεω όνων, ανα ληρούµενη α ό την Τσιούτσιουλα Πασχαλιά, κλάδου ΠΕ Γεω όνων. Ζαραφωνίτη Σοφία-Ειρήνη, κλάδου ΠΕ ιοικητικού-οικονοµικού, ανα ληρούµενη α ό τον Μαστρογιάννη Παναγιώτη, κλάδου ΠΕ Γεωλόγων. Σιµιτζής Πέτρος, κλάδου ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ανα ληρούµενος α ό τον Βεζύρη Νικόλαο, κλάδου Ε Εργοδηγών. Οι ε ιτρο ές αξιολόγησης γνωµοδοτούν έραν των θεµάτων αξιολόγησης ροσφορών και για κάθε θέµα ου ροκύ τει κατά τη διενέργεια των διαγωνισµών ή τη διαδικασία δια ραγµάτευσης, ως και κατά την εκτέλεση των συµβάσεων. 3.Ε ιτρο ή αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 15 του Π..118/07 και ροσφυγών του άρθρου 3 αραγρ.2 του ν.2522/1997, α οτελούµενη α ό τους αρακάτω υ αλλήλους: Σωτηρίου Αδαµαντίνη, κλάδου ΠΕ ιοικητικού-οικονοµικού, ανα ληρούµενη α ό τον Ντούρµα Ευστράτιο, ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών. Παναγουλάκη Σταυρούλα, κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ανα ληρούµενη α ό την Βασιλείου, κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών. Σάρλη Παναγιώτα, κλάδου ΠΕ ιοικητικού-οικονοµικού, ανα ληρούµενη α ό τον Σταυρίδη Συµεών, κλάδου ΠΕ ιοικητικού-οικονοµικού. Γραµµατέας των Ε ιτρο ών ιαγωνισµών και αξιολόγησης Ενστάσεων ορίζεται η Φραντζεσκάκη Μαρία, κλάδου Ε ιοικητικού-λογιστικού µε ανα ληρώτρια την Χασιώτη Μαρία, κλάδου ΤΕ Πληροφορικής. Η διάρκεια των ανωτέρω Ε ιτρο ών είναι ετήσια µε έναρξη την ηµεροµηνία της α όφασης συγκρότησής τους. 11

12 Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό 286 ΘΕΜΑ 18 ο : Έγκριση δα ανών για αγορές, ε ισκευές, συντηρήσεις ή αροχή υ ηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας. Ο Πρόεδρος ανέ τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ όψη το υ αριθµ /1653/ σχετικό έγγραφο της /νσης ιοικητικού Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας ρος την Εγκρίνει: 1. τη διάθεση οσού 169,74 µε Φ.Π.Α., α ό την ίστωση του Ε.Φ , ΚΑΕ 1111 για ροµήθεια (εκτός διαγωνισµού) γραφικής ύλης (Έγγρ. 1713/Φ7/ της /νσης Ανά τυξης). 2. τη διάθεση οσών 816,66, ΚΑΕ 0342 και 215,52, ΚΑΕ 0351, α ό την ίστωση του Ε.Φ για αµοιβές & εισφορές δώρου Πάσχα Ι ΟΧ. 3. τη διάθεση οσών 919,46, ΚΑΕ 0342 και 256,68, ΚΑΕ 0351 α ό την ίστωση του Ε.Φ για αµοιβές & εισφορές ε ιδόµατος αδείας Ι ΟΧ. 4. τη διάθεση οσού ,00 α ό την ίστωση του Ε.Φ , ΚΑΕ 0871 για αµοιβή ιατρών Β τριµήνου 2011 (Έγγ /15332/ της /νσης Μεταφορών & Ε ικοινωνιών). Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό 287 ΘΕΜΑ 19 ο : Έγκριση δα ανών, Π.Ε. Ευρυτανίας. Ο Πρόεδρος ανέ τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ όψη το υ αριθµ. 1098/ σχετικό έγγραφο της /νσης ιοικητικού Οικονοµικού Π.Ε. Ευρυτανίας ρος την Εγκρίνει: 1. τη διάθεση οσού 250,00 µε Φ.Π.Α. για την ροµήθεια µηχανογραφικού χαρτιού για τις ανάγκες της /νσης Μεταφορών και Ε ικοινωνιών (Σχετ.αριθµ 883/ έγγραφο της /νσης /κού Οικ/κού της Π.Ε. Ευρυτανίας). Η συγκεκριµένη δα άνη θα ληρωθεί α ό τον ΦΟΡΕΑ 073, ΚΑΕ τη διάθεση οσού 1.000,00 µε Φ.Π.Α. για την ροµήθεια ανταλλακτικών φωτοτυ ικών µηχανηµάτων του καταστήµατος της Π.Ε. Ευρυτανίας, της /νσης Α/θµιας Εκ αίδευσης και της.τ.ε. της Π.Ε. Ευρυτανίας (Σχετ.αριθµ.826/ ,973/ έγγραφα της /νσης /κού Οικ/κού της Π.Ε. Ευρυτανίας). Η συγκεκριµένη δα άνη θα ληρωθεί α ό τον ΦΟΡΕΑ 073, ΚΑΕ τη διάθεση οσού 350,00 µε Φ.Π.Α. για αµοιβή συντήρησης φωτοτυ ικών µηχανηµάτων του καταστήµατος της Π.Ε. Ευρυτανίας και της.τ.ε. της Π.Ε. Ευρυτανίας (Σχετ.αριθµ.825/ ,973/ και 996/ έγγραφα της /νσης /κού Οικ/κού της Π.Ε. Ευρυτανίας). Η συγκεκριµένη δα άνη θα ληρωθεί α ό τον ΦΟΡΕΑ 073, ΚΑΕ

13 4. τη διάθεση οσού 550,00 µε Φ.Π.Α. για αναγόµωση υροσβεστήρων του καταστήµατος της Π.Ε. Ευρυτανίας και της /νσης Μεταφορών και Ε ικοινωνιών (Σχετ.αριθµ.882/ και.υ./ έγγραφα της /νσης /κού Οικ/κού της Π.Ε. Ευρυτανίας). Η συγκεκριµένη δα άνη θα ληρωθεί α ό τον ΦΟΡΕΑ 073, ΚΑΕ τη διάθεση οσού 315,00 µε Φ.Π.Α. για την ροµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού για τις ανάγκες της /νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής (Σχετ.αριθµ.879/ έγγραφο της /νσης /κού Οικ/κού της Π.Ε. Ευρυτανίας). Η συγκεκριµένη δα άνη θα ληρωθεί α ό τον ΦΟΡΕΑ 291, ΚΑΕ τη διάθεση οσού 1.050,00 µε Φ.Π.Α. για ε ισκευή µηχανηµάτων για τις ανάγκες της.τ.ε. της Π.Ε. Ευρυτανίας (Σχετ.αριθµ.865/ ,.Υ./ και 901/ έγγραφα της /νσης /κού Οικ/κού της Π.Ε. Ευρυτανίας). Η συγκεκριµένη δα άνη θα ληρωθεί α ό τον ΦΟΡΕΑ 073, ΚΑΕ τη διάθεση οσού 2.070,00 µε Φ.Π.Α. για ροµήθεια ανταλλακτικών µηχανολογικού εξο λισµού οχηµάτων και µηχανηµάτων για τις ανάγκες της.τ.ε. της Π.Ε. Ευρυτανίας (Σχετ.αριθµ.866/ ,901/ ,.Υ./ και 1057/ έγγραφα της /νσης /κού Οικ/κού της Π.Ε. Ευρυτανίας). Η συγκεκριµένη δα άνη θα ληρωθεί α ό τον ΦΟΡΕΑ 073, ΚΑΕ τη διάθεση οσού 650,00 µε Φ.Π.Α. για την ε ισκευή 10 UPS και καλωδίων ETHERNET-USB, για ροµήθεια ενός δικτυακού µεταγωγέα για τις ανάγκες της /νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής (Σχετ.αριθµ.804/ έγγραφο της /νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ευρυτανίας), (Σχετ.αριθµ / έγγραφο της /νσης /κού Οικ/κού της Π.Ε. Ευρυτανίας). Η συγκεκριµένη δα άνη θα ληρωθεί α ό τον ΦΟΡΕΑ 291, ΚΑΕ τη διάθεση οσού 83,00 µε Φ.Π.Α. για την ε ισκευή H/Y για τις ανάγκες της /νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής (Σχετ.αριθµ.804/ έγγραφο της /νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ευρυτανίας). Η συγκεκριµένη δα άνη θα ληρωθεί α ό τον ΦΟΡΕΑ 291, ΚΑΕ τη διάθεση οσού 25,00 µε Φ.Π.Α. για την ροµήθεια µελάνης εκτυ ωτή για τις ανάγκες της /νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής (Σχετ.αριθµ.804/ έγγραφο της /νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ευρυτανίας). Η συγκεκριµένη δα άνη θα ληρωθεί α ό τον ΦΟΡΕΑ 291, ΚΑΕ τη διάθεση οσού 885,00 µε Φ.Π.Α. για την ροµήθεια ε ί λων για τις ανάγκες του γραφείου του Αντι εριφερειάρχη της Π.Ε. Ευρυτανίας (Σχετ.αριθµ.964/ έγγραφο της /νσης /κού Οικ/κού της Π.Ε. Ευρυτανίας). Η συγκεκριµένη δα άνη θα ληρωθεί α ό τον ΦΟΡΕΑ 073, ΚΑΕ τη διάθεση οσού 2.000,00 µε Φ.Π.Α. για την ροµήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες των /νσεων της Π.Ε. Ευρυτανίας. Η συγκεκριµένη δα άνη θα ληρωθεί α ό τον ΦΟΡΕΑ 073, ΚΑΕ τη διάθεση οσού 500,00 µε Φ.Π.Α. για την ροµήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες της /νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ευρυτανίας. Η συγκεκριµένη δα άνη θα ληρωθεί α ό τον ΦΟΡΕΑ 291, ΚΑΕ τη διάθεση οσού 300,00 µε Φ.Π.Α. για την ροµήθεια αγοκυστών για τις ανάγκες της /νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ευρυτανίας 13

14 (Σχετ.αριθµ / έγγραφα της /νσης /κού Οικ/κού της Π.Ε. Ευρυτανίας). Η συγκεκριµένη δα άνη θα ληρωθεί α ό τον ΦΟΡΕΑ 291, ΚΑΕ τη διάθεση οσού 1.500,00 µε Φ.Π.Α. για την ροµήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των /νσεων της Π.Ε. Ευρυτανίας. Η συγκεκριµένη δα άνη θα ληρωθεί α ό τον ΦΟΡΕΑ 073, ΚΑΕ Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό 288 ΘΕΜΑ 20 ο : Έγκριση δα άνης για την συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, Π.Ε. Φθιώτιδας. Ο Πρόεδρος ανέ τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ όψη το υ αριθµ. Φ.311.2/65/ σχετικό έγγραφο της /νσης Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Φθιώτιδας ρος την Εγκρίνει την δα άνη, ύψους 100,00 λέον ΦΠΑ, για την ροµήθεια ειδών catering (καφέ και γλυκών εδεσµάτων) για την συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Φθιώτιδας, η ο οία θα ραγµατο οιηθεί την ευτέρα , στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου (οδός Αινιάνων), µε θέµα: «Σχεδιασµός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιµετώ ιση κινδύνων λόγω των δασικών υρκαγιών, έτους 2012». Η ίστωση για την ανωτέρω δα άνη θα βαρύνει τις ιστώσεις του Ε.Φ. 073, Κ.Α.Ε του ροϋ ολογισµού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό 289 ΘΕΜΑ 21 ο : Έγκριση - τρο ο οιήσεις δροµολογίων µεταφοράς µαθητών, Π.Ε. Βοιωτίας. Ο Πρόεδρος ανέ τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ όψη το υ αριθµ. 1211/ σχετικό έγγραφο της /νσης ιοικητικού Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας ρος την Εγκρίνει: 1. την τρο ο οίηση του εκτελούµενου δροµολογίου µεταφοράς µαθητών µε λεωφορείο α ό Ασω ία Τανάγρα - Σχηµατάρι & αντίστροφα σε Ασω ία Άρµα Τανάγρα - Σχηµατάρι & αντίστροφα. (Έµφορτα χλµ 42. Ηµερήσια α οζηµίωση: 45,16 ). 2. το δροµολόγιο µεταφοράς µαθητών µε ΤΑΞΙ, εκτελούµενο α ό την έναρξη του σχολικού έτους , α ό Κορώνεια - Αγία Παρασκευή για Γυµνάσιο - Λύκειο Αγίου Γεωργίου & αντίστροφα. (Έµφορτα χλµ 27. Ηµερήσια α οζηµίωση: 67,70 ). Άγιος Γεώργιος - Αγία Άννα (ε ιστροφή) α ό Γυµνάσιο Αγ.Γεωργίου. (Έµφορτα χλµ 13 Ηµερήσια α οζηµίωση: 42,08 ). 3. την τρο ο οίηση του εκτελούµενου δροµολογίου µεταφοράς µαθητών µε ΤΑΞΙ α ό ήλεσι - Θήβα (Ειδικό.Σ) & αντίστροφα σε ήλεσι-οινόφυτα-θήβα (Ειδικό.Σ) & αντίστροφα. (Έµφορτα χλµ 80. A οζηµίωση: 197,47 µε έξοδα συνοδού). 14

15 Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό 290 ΘΕΜΑ 22 ο : Έγκριση µετακίνησης της Αντι εριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, κ. Γιώτας Γαζή. Ο Πρόεδρος ανέ τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ όψη το υ αριθµ. 152/ σχετικό έγγραφο του γραφείου Αντι εριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας ρος την Ε ιτρο ή, το ο οίο και α οτελεί ανα όσ αστο τµήµα του αρόντος ρακτικού. Εγκρίνει την µετακίνηση της Αντι εριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, κ. Γιώτας Γαζή, στην Αθήνα, ροκειµένου να αρευρεθεί την ευτέρα 2 Α ριλίου σε συνάντηση µε τον Υ ουργό Αγροτικής Ανά τυξης & Τροφίµων κ. Σκανδαλίδη και ιευθυντή κ. ιβάρη για το έργο αναδασµός Λιλαίας, και την Τρίτη 3 Α ριλίου στο ηµαρχείο Παλαιού Φαλήρου ως οµιλήτρια - εκ ρόσω ος της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας και αντι ρόεδρος της Περιφερειακής Ε ιτρο ής Στερεάς Ελλάδας. Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό 291 ΘΕΜΑ 23 ο : Έγκριση διάθεσης ίστωσης για συµµετοχή της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας στις ολιτιστικές εκδηλώσεις της Οµοσ ονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Εύβοιας. Ο Πρόεδρος ανέ τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ όψη το υ αριθµ. 362/ σχετικό έγγραφο του γραφείου Αντι εριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας ρος την Ε ιτρο ή, το ο οίο και α οτελεί ανα όσ αστο τµήµα του αρόντος ρακτικού. Εγκρίνει τη διάθεση ίστωσης για την συµµετοχή της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας στις Πολιτιστικές εκδηλώσεις ου διοργανώνει η Οµοσ ονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Εύβοιας για την α ελευθέρωση της Εύβοιας α ό τον Τουρκικό Ζυγό, το Σάββατο 7 και την Κυριακή 8 Α ριλίου 2012, ως εξής: 1. Μέρος του κόστους για αφίσες, ροσκλήσεις, δηµοσίευση στον τύ ο, αναµνηστικά δι λώµατα των αθλητών ου θα συµµετάσχουν στην εκδήλωση, ηχητική κάλυψη κλ 1000,00 H Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας θα καλύψει την ανωτέρω δα άνη, α ό Πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων ( Κ.Α.Π. ), έτους Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό

16 ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1 ο : Έγκριση άσκησης ενδίκου βοηθήµατος και µέσου. Ο Πρόεδρος ανέ τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ όψη το υ αριθµ /238/ σχετικό έγγραφο της Νοµικής Υ ηρεσίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ρος την Στη συνέχεια αρείχαν διευκρινίσεις, οι κ.κ. Καραΐσκος Ευθύµιος, Νοµικός Σύµβουλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και ο κ. Ψαθάς Ευάγγελος, Εκτελεστικός Γραµµατέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Να µην ασκηθεί στο VI Τµήµα του Ελεγκτικού Συνεδρίου αίτηση ανακλήσεως κατά της υ αριθµ. 21/2012 ράξης του Ε ιτρό ου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στον Νοµό Φθιώτιδας, ου αφορά έγκριση ρογραµµατικής σύµβασης για το έργο: «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012», διότι ο α αιτούµενος χρόνος για την εκδίκαση της εν λόγω υ όθεσης θα δυσχέραινε σηµαντικά την υλο οίηση του ρογράµµατος. Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό 293 ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2 ο : Έγκριση χορήγησης Εφά αξ Βοηθήµατος στον ρώην υ άλληλο της Ν.Α. Φθιώτιδας, κ. Κουλουκούρα Αθανάσιο του Χρήστου. Ο Πρόεδρος ανέ τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ όψη το υ αριθµ /909/2011/ σχετικό έγγραφο της /νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. ρος την Εγκρίνει την καταβολή εφά αξ βοηθήµατος, ύψους 6.185,50, στον ρώην υ άλληλο της Ν.Α. Φθιώτιδας κ. Κουλουκούρα Αθανάσιο του Χρήστου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 3232/2004. Το αρα άνω οσό θα καταβληθεί α ό την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας) µέσω του ροϋ ολογισµού της στον φορέα και ΚΑΕ 0631, ό ου σήµερα υ άρχει εγγεγραµµένη ίστωση οσού ,13. Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό 294 ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3 ο : Έγκριση α ευθείας ανάθεσης καθαρισµού των Υ ηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, του ΚΕ Υ και των /νσεων Α/θµιας και Β/θµιας Εκ αίδευσης της Εύβοιας. Ο Πρόεδρος ανέ τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ όψη το υ αριθµ /1559/ σχετικό έγγραφο της /νσης ιοικητικού Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας ρος την Ε ιτρο ή, το ο οίο και α οτελεί ανα όσ αστο τµήµα του αρόντος ρακτικού. 16

17 Εγκρίνει την α ευθείας ανάθεση του καθαρισµού των Υ ηρεσιών της Π.Ε Εύβοιας, του ΚΕ Υ και των /νσεων Α/θµιας και Β/θµιας Εκ αίδευσης στην εταιρεία Globe Williams, για χρονικό διάστηµα α ό έως , µε το οσό των ,94 λέον Φ.Π.Α., λαµβάνοντας υ όψη το γεγονός ότι το ιοικητικό Μέγαρο και όλες οι Υ ηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, το ΚΕ Υ και οι /νσεις Α/θµιας και Β/θµιας Εκ αίδευσης του νοµού δεν είναι δυνατόν να αραµείνουν χωρίς καθαρισµό για το διάστηµα µέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισµού ου βρίσκεται σε εξέλιξη. Η δα άνη θα βαρύνει τις ιστώσεις του Ειδικού Φορέα Ο2 073, ΚΑΕ Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό 295 ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4 ο : ιορισµός δικηγόρου για α όκρουση αίτησης ακυρώσεως, Π.Ε. Βοιωτίας. Ο Πρόεδρος ανέ τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ όψη το υ αριθµ. οικ.1298/ σχετικό έγγραφο της /νσης ιοικητικού Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας ρος την ιορίζει ληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τον δικηγόρο Αθηνών κ. Γεώργιο Λασ ονίκο (οδ. Οµήρου 27- Τ.Κ ), στον ο οίο χορηγείται η εντολή και η ληρεξουσιότητα να αραστεί στο Συµβούλιο Ε ικρατείας ( Τµήµα Ε ), στην δικάσιµο της 28 ης Μαρτίου 2012 καθώς και σε κάθε µετ αναβολή δικάσιµο, µε την εντολή να α οκρούσει την µε αριθµό ράξεως καταθέσεως 3472/2005 αίτηση ακυρώσεως της «Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΑΤΕ» κατά της ρώην Ν.Α. Βοιωτίας, συντάσσοντας υ όµνηµα, ροβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και γενικά να ράξει ό,τι κατά τη κρίση του α αιτείται, για την υ εράσ ιση των υ οθέσεων και των συµφερόντων της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό 296 Περατωθέντων των θεµάτων της ηµερησίας διάταξης και των έκτακτων θεµάτων λύεται η αρούσα συνεδρίαση. Το ρακτικό συντάχθηκε και υ ογράφεται α ό τα αριστάµενα µέλη, ως ακολούθως: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Αθ. Μ ουραντάς Ζιώγας Γεώργιος Μ αλκούρα Ι ολύτη Παρχαρίδης Παναγιώτης Πίσχινας Ανέστης Σκλα άνης Ταξιάρχης Τουσιάδης Θωµάς 17

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 18ης Α ριλίου 2012 Αριθµός Πρακτικού 12

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 18ης Α ριλίου 2012 Αριθµός Πρακτικού 12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ του άρθρου 175 του ν.3852/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 18ης Α ριλίου 2012 Αριθµός Πρακτικού 12 Στη Λαµία και στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣ27ΛΗ-ΒΔ5. ΘΕΜΑ 4 ο : Λήψη απόφασης επί του διαβιβασθέντος πρακτικού της αρµόδιας επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών

ΑΔΑ: 4ΑΣ27ΛΗ-ΒΔ5. ΘΕΜΑ 4 ο : Λήψη απόφασης επί του διαβιβασθέντος πρακτικού της αρµόδιας επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 25ης Ιουλίου 2011 Αριθµός Πρακτικού 19 Στη Λαµία και στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο : Έγκριση πρακτικού 31/ 29-11-11 Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. ΘΕΜΑ 18ο:Έγκριση δαπάνης Π.Ε.

ΘΕΜΑ 1 ο : Έγκριση πρακτικού 31/ 29-11-11 Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. ΘΕΜΑ 18ο:Έγκριση δαπάνης Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 7 ης εκεµβρίου 2011 Αριθµός Πρακτικού 32 Στη Λαµία και στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Aρετής Νιώτη & Σκορδιλών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 29ης εκεµβρίου 2011 Αριθµός Πρακτικού 35 Στη Λαµία και στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 4ης Νοεμβρίου 2011 Αριθμός Πρακτικού 29 Στη Λαμία και στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003021130 2015-09-07

15PROC003021130 2015-09-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας: 73135 Τηλέφωνο: 2821341760 Fax: 28210 93300 e-mail: g-promitheies@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45707ΛΗ-3Υ2. προϋπολογισµού 44.800,00 ΕΥΡΩ µε Φ.Π.Α.

ΑΔΑ: 45707ΛΗ-3Υ2. προϋπολογισµού 44.800,00 ΕΥΡΩ µε Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 22ης Νοεµβρίου 2011 Αριθµός Πρακτικού 30 Στη Λαµία και στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Αθήνα, 6-3 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αρ. ρωτ. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΠΟΤ/Γ ΑΠΚ/ ΜΕΕΠ/Γ5/ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Φ.ΕΣΠΑ-818β/20808/180

Διαβάστε περισσότερα

Ap09.npwT.:..~3.:f:fT,:;:-.':r

Ap09.npwT.:..~3.:f:fT,:;:-.':r EAAHNIKH ~HMOKPATIA NOMOl: XANIUN ~HMOl: XANIUN LVN"l:H OIKON.YTIHPEl:IUN TMHMA E:::O~N fpaeio TIPOMH9EIUN TI"l]p.: l:lwpnou Ay"aia L\lvul]: Koocovicc 29, Xcvic Kp~H1S, T.K. 73 135 TI]".: 28213 41760

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: 748ΡΩΚΑ-Ζ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ α.α. 02/2011 ΕΡΓΟ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ 2011. Κ.Α. 6274. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 67.600,80 µε Φ.Π.Α.

ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ α.α. 02/2011 ΕΡΓΟ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ 2011. Κ.Α. 6274. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 67.600,80 µε Φ.Π.Α. ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ α.α. 02/2011 ΕΡΓΟ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ 2011. Κ.Α. 6274 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 67.600,80 µε Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 425/29.01.2013 Η 10

Διαβάστε περισσότερα

Μυτιλήνη: 03-06-2013 Αρ. Πρωτ: 1245

Μυτιλήνη: 03-06-2013 Αρ. Πρωτ: 1245 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α 68 ΧΩΛΚ-ΜΚΘ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 28 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 353 /2015 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµός θέµατος, µη συµ εριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κέρκυρα, 28.06.2012 Αρ. ρωτ. 826

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== 15 ο /2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ

ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== 15 ο /2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 433 ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== 15 ο /2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1-09-2008 Σήµερα τηv 1/09/2008 ηµέρα ευτέρα και ώρα 18:30 µ.µ. στo ηµoτικό Κατάστηµα συvήλθε σε Τακτική Συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Για την α όσχιση του κλάδου κατασκευών, και 2. Για τη µεταβολή δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :15049 Ηµεροµηνία :07.08.2014

Αριθ. Πρωτ. :15049 Ηµεροµηνία :07.08.2014 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :15049

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 17/6/2014 Αρ. Πρωτ: 4037. ΑΠΟΦΑΣΗ H Προϊσταµένη της Υ ηρεσίας

Ηράκλειο, 17/6/2014 Αρ. Πρωτ: 4037. ΑΠΟΦΑΣΗ H Προϊσταµένη της Υ ηρεσίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤ. ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 13Η ΕΦΟΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» Α. Γενική αρουσίαση Ενόψει της έναρξης των συζητήσεων µε

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :2499 Ηµεροµηνία :11.02.2015

Αριθ. Πρωτ. :2499 Ηµεροµηνία :11.02.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛEΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935, 210-3220705

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αξιότιµε Κύριε Πρόεδρε, Με την ροτεινόµενη Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου αντιµετω ίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== 16 ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ

ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== 16 ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 608 ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== 16 ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-11-2007 Σήµερα τηv 29/11/2007 ηµέρα Πέµ τη και ώρα 18:00 µ.µ. στo ηµoτικό Κατάστηµα συvήλθε σε Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο: ΘΕΜΑ 2ο: ΘΕΜΑ 3ο: ΘΕΜΑ 4ο: ΘΕΜΑ 5ο: ΘΕΜΑ 6ο: ΘΕΜΑ 7ο: ΘΕΜΑ 8ο: ΘΕΜΑ 9ο: ΘΕΜΑ 10ο: ΘΕΜΑ 11ο: ΘΕΜΑ 12ο: ΘΕΜΑ 13ο: ΘΕΜΑ 14ο:

ΘΕΜΑ 1ο: ΘΕΜΑ 2ο: ΘΕΜΑ 3ο: ΘΕΜΑ 4ο: ΘΕΜΑ 5ο: ΘΕΜΑ 6ο: ΘΕΜΑ 7ο: ΘΕΜΑ 8ο: ΘΕΜΑ 9ο: ΘΕΜΑ 10ο: ΘΕΜΑ 11ο: ΘΕΜΑ 12ο: ΘΕΜΑ 13ο: ΘΕΜΑ 14ο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Της 10ης Οκτωβρίου 2011 Αριθμός Πρακτικού 26 Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΝΜ/123546/73123/934 Ηµ/νία: 11/05/2015

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΝΜ/123546/73123/934 Ηµ/νία: 11/05/2015 ΑΔΑ: ΩΓΝΖ465ΦΘ3-ΝΚΕ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.11 15:50:23 EEST Reason: Location: Athens Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΝΜ/123546/73123/934

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε.

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. Αριθ. Πρωτ.: 16923 Ηµεροµηνία:11.09.2014 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 214 414 13 04 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την ροµήθεια Κεντρικού Συστήµατος Α οθήκευσης εδοµένων (Storage), µε

Διαβάστε περισσότερα