ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 18ης Α ριλίου 2012 Αριθµός Πρακτικού 12

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 18ης Α ριλίου 2012 Αριθµός Πρακτικού 12"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ του άρθρου 175 του ν.3852/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 18ης Α ριλίου 2012 Αριθµός Πρακτικού 12 Στη Λαµία και στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, (Πλατεία Ελευθερίας 3, 1 ος όροφος), σήµερα στις 18 Α ριλίου 2012, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Ε ιτρο ή ου συγκροτήθηκε µε την 1/2011 (αρ. ρ.1/ ) α όφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, µετά α ό την 491/ ρόσκληση του Προέδρου αυτής, ου ε ιδόθηκε νόµιµα σε όλα τα µέλη της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3852/2010, για να α οφασίσει ε ί των κάτωθι θεµάτων της ηµερησίας διάταξης: ΘΕΜΑ 1 ο : Έγκριση ρακτικών 10/ και 11/ , Οικονοµικής Ε ιτρο ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. ΘΕΜΑ 2 ο : Έγκριση αράτασης ροθεσµίας του έργου: «Προσθήκη Α.Π.Χ. στο 13 ο ηµοτικό Σχολείο Χαλκίδας», Π.Ε. Εύβοιας. ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση ρακτικού της Ε ιτρο ής διενέργειας του διαγωνισµού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΗ ΓΑΙΩΝ». ΘΕΜΑ 4 ο : Έγκριση τευχών και δηµο ράτησης του έργου: «Κατασκευή δεξαµενής και δικτύου υψηλής ζώνης Κοινότητας Αντίκυρας», ροϋ ολογισµού ,36. ΘΕΜΑ 5 ο : ιορισµός δικηγόρου για α όκρουση αίτησης ακυρώσεως, Π.Ε. Βοιωτίας. ΘΕΜΑ 6 ο : Έγκριση δηµο ράτησης µε ρόχειρο διαγωνισµό του έργου: «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΣΤΟ.. ΠΕΤΡΩΤΟΥ», Π.Ε. Φθιώτιδας, ροϋ ολογισµού ,00 µε ΦΠΑ. ΘΕΜΑ 7 ο : Έγκριση δηµο ράτησης του έργου: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ.. ΒΙΤΩΛΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ», Π.Ε. Φθιώτιδας, ροϋ ολογισµού ,00 µε ΦΠΑ.

2 ΘΕΜΑ 8 ο : Έγκριση ρακτικού ε αναδηµο ράτησης του έργου: «ΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΕΩΣ.. ΠΑΛΑΙΟΒΡΑΧΑΣ», Π.Ε. Φθιώτιδας, ροϋ ολογισµού ,00 µε ΦΠΑ. ΘΕΜΑ 9 ο : Έγκριση α ευθείας ανάθεσης της ροµήθειας: «Προµήθεια Χρώµατος ιαγράµµισης». ΘΕΜΑ 10 ο : Έγκριση α ευθείας ανάθεσης της ροµήθειας: «Προµήθεια Ασφαλτοµίγµατος σε δοχεία, οριοδεικτών, λαστικών κολωνακίων, κόνων κλ.», ροϋ ολογισµού ,87 µε ΦΠΑ. ΘΕΜΑ 11 ο : Συγκρότηση ε ιτρο ών για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, σε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 38 του Κανονισµού Προµηθειών του ηµοσίου (Π.. 118/2007) και του άρθρου 26 του ν. 4024/2011. ΘΕΜΑ 12 ο : Έγκριση δα ανών για αγορές, ε ισκευές, συντηρήσεις ή αροχή υ ηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας. ΘΕΜΑ 13 ο : Εγκρίσεις αγοράς, ε ισκευής, συντήρησης ή αροχής υ ηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας. ΘΕΜΑ 14 ο : Έγκριση δα άνης, Π.Ε. Φωκίδας. ΘΕΜΑ 15 ο : Έγκριση διενέργειας του ανοικτού διαγωνισµού: «Προµήθεια Υγρών Καυσίµων και Λι αντικών» για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας». ΘΕΜΑ 16 ο : Έγκριση µετακίνησης της Αντι εριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, κ. Γιώτας Γαζή. ΘΕΜΑ 17 ο : Έγκριση έκδοσης χρηµατικού εντάλµατος ρο ληρωµής για ληρωµή καυσίµων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. ΘΕΜΑ 18 ο : Έγκριση δα άνης, Π.Ε. Εύβοιας. ΘΕΜΑ 19 ο : Έγκριση άσκησης ή µη ενδίκου µέσου κατά διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης διαταγών ληρωµής, Π.Ε. Εύβοιας. ΘΕΜΑ 20 ο : Έγκριση αράτασης ροθεσµίας του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΗΛΙΩΝ», Π.Ε. Εύβοιας. ΘΕΜΑ 21 ο : ιορισµός δικηγόρου για α όκρουση αγωγής, Π.Ε. Ευρυτανίας. ΘΕΜΑ 22 ο : Έγκριση δηµο ράτησης του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟ ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΛΙΒΑ ΕΙΑΣ», Π.Ε. Βοιωτίας, ροϋ ολογισµού ,00. 2

3 Παρόντα µέλη (6) οι κ.κ. Μ ουραντάς Αθανάσιος, Ζιώγας Γεώργιος, Παρχαρίδης Παναγιώτης, Πίσχινας Ανέστης, Σκλα άνης Ταξιάρχης και Χρονάς Αναστάσιος (ανα ληρωµατικό µέλος). Α ό τη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν νόµιµα, α ουσίασαν τα τακτικά µέλη Γκικό ουλος Γεώργιος, Λατσούδης Αθανάσιος, Λετώνης Ιωάννης και Τουσιάδης Θωµάς. Αφού υ ήρξε α αρτία, ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Ε ιτρο ής κ. Μ ουραντάς Αθανάσιος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Χρέη γραµµατέως άσκησε η κ. Μ αλκούρα Ι ολύτη, υ άλληλος της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας, κλάδου ΠΕ ιοικητικού, µε βαθµό Ε, ου ορίσθηκε γραµµατέας της Οικονοµικής Ε ιτρο ής µε την 9460/222/ α όφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας. Ε ίσης στη συνεδρίαση αρευρέθηκαν οι: 1.Τσάµ ρας Γεώργιος, Προϊστάµενος Γενικής ιεύθυνσης Ανα τυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος και Υ οδοµών 2. Καραΐσκος Ευθύµιος, Νοµικός Σύµβουλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, και οι εισηγητές: 3. Κύρκος Βασίλειος, της /νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. και 4. Τσελάς Σταύρος, Προϊστάµενος της Γενικής ιεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής. Η Ε ιτρο ή α οφάσισε οµόφωνα να συζητήσει τα αρακάτω έκτακτα θέµατα: ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1 ο : Συγκρότηση Ε ιτρο ών ιαγωνισµού και Ενστάσεων για το έργο: «Κατα ολέµηση κουνου ιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2012». ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2 ο : ιορισµός δικηγόρου για α όκρουση αιτήσεων ακυρώσεως στο Συµβούλιο της Ε ικρατείας, Π.Ε. Βοιωτίας. ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3 ο : Έγκριση δα ανών για τον εορτασµό της ε ετείου της ηµέρας του Φιλελληνισµού και της διεθνούς αλληλεγγύης, Π.Ε. Βοιωτίας. Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό 299 ΘΕΜΑ 1 ο : Έγκριση ρακτικών 10/ και 11/ , Οικονοµικής Ε ιτρο ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Η Ε ιτρο ή ενέκρινε οµόφωνα τα µε αριθµ. 10/ και 11/ ρακτικά συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό 300 ΘΕΜΑ 2 ο : Έγκριση αράτασης ροθεσµίας του έργου: «Προσθήκη Α.Π.Χ. στο 13 ο ηµοτικό Σχολείο Χαλκίδας», Π.Ε. Εύβοιας. Ο Πρόεδρος ανέ τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ όψη το υ αριθµ. 1645/12/Φ.ΕΡΓΟΥ/ σχετικό έγγραφο της /νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας 3

4 και τα υ αριθµ. 2329/ και 724/ έγγραφα της Ενδιάµεσης ιαχειριστικής Αρχής Στερεάς Ελλάδας ρος την Ε ιτρο ή, τα ο οία και α οτελούν ανα όσ αστο τµήµα του αρόντος ρακτικού. α οφασίζει κατά λειοψηφία Εγκρίνει την αράταση ροθεσµίας κατά 210 ηµέρες, δηλαδή µέχρι 3/9/2012, του έργου: «Προσθήκη Αίθουσας Πολλα λών Χρήσεων στο 13 ο ηµοτικό Σχολείο Χαλκίδας», Π.Ε. Εύβοιας. Ο κ. Χρονάς δήλωσε ότι α έχει α ό την ψηφοφορία. Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό 301 ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση ρακτικού της Ε ιτρο ής διενέργειας του διαγωνισµού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΗ ΓΑΙΩΝ». Ο Πρόεδρος ανέ τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ όψη το υ αριθµ. 1712/ σχετικό έγγραφο της /νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. ρος την Ε ιτρο ή, το ο οίο και α οτελεί ανα όσ αστο τµήµα του αρόντος ρακτικού. Στη συνέχεια αρείχε διευκρινίσεις α ό λευρά υ ηρεσίας ο κ. Κύρκος Βασίλειος. 1. Εγκρίνει το α ό 23/3/2012 ρακτικό της Ε ιτρο ής του διαγωνισµού. 2. Α οκλείει την εταιρεία «Α ΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.Ε.» µε διακριτικό τίτλο «ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΑΡΑΚΑΚΗ», για τους λόγους ου αναλυτικά αναφέρονται στο ανωτέρω ρακτικό. 3. Εγκρίνει την συνέχεια του διαγωνισµού στην ε όµενη φάση της αξιολόγησης των τεχνικών ροσφορών των αρακάτω εταιρειών: - ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. -. Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε. µε διακριτικό τίτλο «HELESI ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ». Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό 302 ΘΕΜΑ 4 ο : Έγκριση τευχών και δηµο ράτησης του έργου: «Κατασκευή δεξαµενής και δικτύου υψηλής ζώνης Κοινότητας Αντίκυρας», ροϋ ολογισµού ,36. Ο Πρόεδρος ανέ τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ όψη το υ αριθµ /1598/ σχετικό έγγραφο της /νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. ρος την Ε ιτρο ή, το ο οίο και α οτελεί ανα όσ αστο τµήµα του αρόντος ρακτικού. Εγκρίνει: 1. την διακήρυξη και τα λοι ά τεύχη δηµο ράτησης του έργου: «Κατασκευή δεξαµενής και δικτύου υψηλής ζώνης Κοινότητας Αντίκυρας». 4

5 2. την δηµο ράτηση του έργου του θέµατος µε ανοιχτή δηµο ρασία. 3. Ορίζει την ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ως Αρχή ου θα διενεργήσει την δηµο ρασία. Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό 303 ΘΕΜΑ 5 ο : ιορισµός δικηγόρου για α όκρουση αίτησης ακυρώσεως, Π.Ε. Βοιωτίας. Ο Πρόεδρος ανέ τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ όψη το υ αριθµ. οικ.1299/ σχετικό έγγραφο της /νσης ιοικητικού Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας ρος την Ε ιτρο ή, το ο οίο και α οτελεί ανα όσ αστο τµήµα του αρόντος ρακτικού. ιορίζει ληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τον δικηγόρο Αθηνών κ. Γεώργιο Λασ ονίκο (οδ. Οµήρου 27- Τ.Κ ), στον ο οίο χορηγείται η εντολή και η ληρεξουσιότητα να αραστεί στο Συµβούλιο Ε ικρατείας ( Τµήµα Ε ), στην δικάσιµο της 21 ης Νοεµβρίου 2012 καθώς και σε κάθε µετ αναβολή δικάσιµο, µε την εντολή να α οκρούσει την µε αριθµό ράξεως καταθέσεως 5826/2008 αίτηση ακυρώσεως της εταιρείας «ΒΙΟΚΟΜΠΟΣΤ Α.Β.Ε.Ε.» κατά της ρώην Ν.Α. Βοιωτίας, συντάσσοντας υ όµνηµα, ροβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και γενικά να ράξει ό,τι κατά τη κρίση του α αιτείται, για την υ εράσ ιση των υ οθέσεων και των συµφερόντων της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό 304 ΘΕΜΑ 6 ο : Έγκριση δηµο ράτησης µε ρόχειρο διαγωνισµό του έργου: «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΣΤΟ.. ΠΕΤΡΩΤΟΥ», Π.Ε. Φθιώτιδας, ροϋ ολογισµού ,00 µε ΦΠΑ. Ο Πρόεδρος ανέ τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ όψη το υ αριθµ /3634/ σχετικό έγγραφο της /νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας ρος την Ε ιτρο ή, το ο οίο και α οτελεί ανα όσ αστο τµήµα του αρόντος ρακτικού. Εγκρίνει: 1. την δηµο ράτηση του έργου του θέµατος µε Πρόχειρο ιαγωνισµό. 2. την διακήρυξη και τα λοι ά τεύχη δηµο ράτησης του έργου. 3. Ορίζει την ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας ως Αρχή ου θα διενεργήσει την δηµο ρασία. Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό 305 ΘΕΜΑ 7 ο : Έγκριση δηµο ράτησης του έργου: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ.. ΒΙΤΩΛΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ», Π.Ε. Φθιώτιδας, ροϋ ολογισµού ,00 µε ΦΠΑ. 5

6 Ο Πρόεδρος ανέ τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ όψη το υ αριθµ /3671/ σχετικό έγγραφο της /νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας ρος την Ε ιτρο ή, το ο οίο και α οτελεί ανα όσ αστο τµήµα του αρόντος ρακτικού. Εγκρίνει: 1. την δηµο ράτηση του έργου του θέµατος µε ανοιχτή δηµο ρασία. 2. την διακήρυξη και τα λοι ά τεύχη δηµο ράτησης του έργου. 3. Ορίζει την ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας ως Αρχή ου θα διενεργήσει την δηµο ρασία. Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό 306 ΘΕΜΑ 8 ο : Έγκριση ρακτικού ε αναδηµο ράτησης του έργου: «ΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΕΩΣ.. ΠΑΛΑΙΟΒΡΑΧΑΣ», Π.Ε. Φθιώτιδας, ροϋ ολογισµού ,00 µε ΦΠΑ. Ο Πρόεδρος ανέ τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ όψη το υ αριθµ. Τ.Ε /3643/ σχετικό έγγραφο της /νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας ρος την Ε ιτρο ή, το ο οίο και α οτελεί ανα όσ αστο τµήµα του αρόντος ρακτικού. 1. Εγκρίνει το α ό 22/3/2012 ρακτικό ε αναδηµο ράτησης του έργου του θέµατος. 2. Κατακυρώνει τον διαγωνισµό στην εργολη τική ε ιχείρηση «Κ/Ξ ΖΟΡΜΠΑΣ ΦΩΤΙΟΣ - ΜΑΛΙΑΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ», ου ροσέφερε µέσο οσοστό έκ τωσης σαράντα ε τά τοις εκατό και έντε εκατοστά (47,05%). Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό 307 ΘΕΜΑ 9 ο : Έγκριση α ευθείας ανάθεσης της ροµήθειας: «Προµήθεια Χρώµατος ιαγράµµισης». Ο Πρόεδρος ανέ τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ όψη το υ αριθµ. Τ.Ε /2657/ σχετικό έγγραφο της /νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας ρος την Ε ιτρο ή, το ο οίο και α οτελεί ανα όσ αστο τµήµα του αρόντος ρακτικού. 1. Εγκρίνει τα τεύχη της µελέτης ροµήθειας του θέµατος. 2. Αναθέτει α ευθείας την ροµήθεια στην Ε ιχείρηση: «VENDOR ΖΑΓΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», η ο οία έχει την δυνατότητα για έγκαιρη εκτέλεσή της. Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό 308 ΘΕΜΑ 10 ο : Έγκριση α ευθείας ανάθεσης της ροµήθειας: «Προµήθεια Ασφαλτοµίγµατος σε δοχεία, οριοδεικτών, λαστικών κολωνακίων, κόνων κλ.», ροϋ ολογισµού ,87 µε ΦΠΑ. 6

7 Ο Πρόεδρος ανέ τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ όψη το υ αριθµ. Τ.Ε /2737/ σχετικό έγγραφο της /νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας ρος την Ε ιτρο ή, το ο οίο και α οτελεί ανα όσ αστο τµήµα του αρόντος ρακτικού. 1. Εγκρίνει τα τεύχη της µελέτης ροµήθειας του θέµατος. 2. Αναθέτει α ευθείας την ροµήθεια στην Ε ιχείρηση: «Ο ΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.», η ο οία έχει την δυνατότητα για έγκαιρη εκτέλεσή της. Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό 309 ΘΕΜΑ 11 ο : Συγκρότηση ε ιτρο ών για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, σε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 38 του Κανονισµού Προµηθειών του ηµοσίου (Π.. 118/2007) και του άρθρου 26 του ν. 4024/2011. Ο Πρόεδρος ανέ τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ όψη το υ αριθµ. οικ. 1419/ σχετικό έγγραφο της /νσης ιοικητικού Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας ρος την Ε ιτρο ή, το ο οίο και α οτελεί ανα όσ αστο τµήµα του αρόντος ρακτικού. Στη συνέχεια αρείχε διευκρινίσεις ο κ. Ζιώγας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύµβουλος και τακτικό µέλος της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Συγκροτεί τις αρακάτω ε ιτρο ές για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, σε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 38 του Κανονισµού Προµηθειών του ηµοσίου (Π.. 118/2007), τα µέλη των ο οίων ροέκυψαν α ό ηµόσια κλήρωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4024/2011, ως εξής: 1. Ε ιτρο ή αξιολόγησης των α οτελεσµάτων των ανοικτών ή κλειστών διαγωνισµών και των διαδικασιών δια ραγµάτευσης για ροµήθειες ή εκτέλεση εργασιών ή αροχή υ ηρεσιών ου αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας και η σχετική ή σχετικές γνωµοδοτήσεις ρος το α οφασίζον όργανο. Η εν λόγω ε ιτρο ή είναι αρµόδια και για τους σχετικούς ρόχειρους διαγωνισµούς 1.Βήττα ήµητρα του κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων-Μηχανικών, υ άλληλος της /νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Β., µε ανα ληρωτή τον Γκικό ουλο Κων/νο του κλάδου ΠΕ ιοικητικού-οικονοµικού, υ άλληλο της /νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε.Β. 2.Κολοβού Ζωή του κλάδου ΤΕ ιοικητικού-λογιστικού, υ άλληλος της /νσης ιοικητικού-οικονοµικού της Π.Ε.Β., µε ανα ληρωτή τον Πάνο ήµο του κλάδου ΠΕ ιοικητικού-οικονοµικού, υ άλληλο της /νσης Ανά τυξης της Π.Ε.Β. 3.Μ αρκώσης ηµήτριος του κλάδου Ε ιοικητικού-λογιστικού, υ άλληλος της /νσης ιοικητικού Οικονοµικού της Π.Ε.Β., µε ανα ληρωτή τον Γερονικολό Λουκά του κλάδου ΠΕ Χηµικών Μηχανικών, υ άλληλο του Τµήµατος Περ/ντος & Υδροοικονοµίας της Π.Ε.Β. 7

8 2. Ε ιτρο ή αξιολόγησης των α οτελεσµάτων των ανοικτών ή κλειστών διαγωνισµών και των διαδικασιών δια ραγµάτευσης για ροµήθειες ειδών ληροφορικής ή εκτέλεση συναφών εργασιών ή υ ηρεσιών ου αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας και η σχετική ή σχετικές γνωµοδοτήσεις ρος το α οφασίζον όργανο. Η εν λόγω ε ιτρο ή είναι αρµόδια και για τους σχετικούς ρόχειρους διαγωνισµούς 1.Στεφανίδης Ιωάννης του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, υ άλληλος της /νσης ιοικητικού Οικονοµικού της Π.Ε.Β., µε ανα ληρώτρια την Κόκκαλη Βασιλική του κλάδου Ε ιοικητικού-λογιστικού, υ άλληλο της /νσης Ανά τυξης της Π.Ε.Β. 2.Μ αλτσιώτη Παναγιούλα του κλάδου Ε Προσω ικού Η/Υ, υ άλληλο της /νσης ιοικητικού-οικονοµικού της Π.Ε.Β., µε ανα ληρώτρια την Σίδερη Αριστέα του κλάδου Ε Προσω ικού Η/Υ, υ άλληλο της /νσης ιοικητικού-οικονοµικού της Π.Ε.Β. 3.Φουντά Μαρία του κλάδου Ε Προσω ικού Η/Υ, υ άλληλο της /νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε.Β., µε ανα ληρώτρια την Γκαβογιαννάκη Μαρία του κλάδου Ε Προσω ικού Η/Υ, υ άλληλο της /νσης ιοικητικού-οικονοµικού της Π.Ε.Β. 3. Ε ιτρο ή αξιολόγησης των α οτελεσµάτων των ανοικτών ή κλειστών διαγωνισµών και των διαδικασιών δια ραγµάτευσης για ροµήθειες ή εκτέλεση εργασιών ή αροχή υ ηρεσιών ου σχετίζονται µε αρµοδιότητες ασκούµενες δια της ιευθύνσεως Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, σύµφωνα µε το άρθρο 186 τοµέας Β του Ν.3852/10 και η σχετική ή σχετικές γνωµοδοτήσεις ρος το α οφασίζον όργανο. Η εν λόγω ε ιτρο ή είναι αρµόδια και για τους σχετικούς ρόχειρους διαγωνισµούς. 1.Σίσκος Χρυσόστοµος του κλάδου ΠΕ Γεω όνων, υ άλληλος της /νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε.Β., µε ανα ληρωτή τον Σταθιά Παναγιώτη του κλάδου ΠΕ Γεω όνων, υ άλληλο της /νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε.Β. 2.Τσάλεζας Αθανάσιος του κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Γεω ονίας, υ άλληλος της /νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε.Β., µε ανα ληρωτή τον Ντουρντουρέκα Ιωάννη του κλάδου Ε ιοικητικού-λογιστικού, υ άλληλο /νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε.Β. 3.Τσώνη Παρασκευή του κλάδου Ε ιοικητικού Λογιστικού, υ άλληλος της /νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε.Β., µε ανα ληρωτή τον Τάγγα Ιωάννη του κλάδου ΤΕ Μηχανικών υ άλληλο της /νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε.Β. 4. Ε ιτρο ή αξιολόγησης των ενστάσεων του άρθρου 15 του Π. 118/2007 και των ροσφυγών του Ν.3886/10 σχετικών µε διαγωνισµούς ή διαδικασίες δια ραγµάτευσης, ου θα ροκηρύσσει και θα διενεργεί µε τα αρµόδια όργανά της η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και αφορούν την εριφερειακή Ενότητα Βοιωτίας 8

9 και η σχετική ή σχετικές γνωµοδοτήσεις της ρος το α οφασίζον όργανο. Η ε ιτρο ή θα γνωµοδοτεί και ε ί των ενστάσεων και ροσφυγών ου τυχόν υ οβάλλονται και κατά των ρόχειρων διαγωνισµών. 1.Μ ίµης Γεώργιος του κλάδου ΠΕ ιοικητικού Οικονοµικού, Προϊστάµενος του Τµήµατος Λογιστικής ιαχείρισης της /νσης ιοικητικού-οικονοµικού της Π.Ε.Β., µε ανα ληρωτή τον Ρουσσέτη Χαράλαµ ο του κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων, /ντή της /νσης Ανά τυξης της Π.Ε.Β. 2.Ντάης Χρήστος του κλάδου ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, υ άλληλος της /νσης Τεχνικών έργων της Π.Ε.Β., µε ανα ληρωτή τον Μούντριχα ηµήτριο του κλάδου ΠΕ Γεωλόγων, Προϊστάµενο του Τµήµατος Εργαστηρίων της /νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Β. 3.Μεταξά Μαρία του κλάδου ΠΕ ιοικητικού-οικονοµικού, υ άλληλος της /νσης ιοικητικού-οικονοµικού της Π.Ε.Β., µε ανα ληρώτρια την Μακρή έσ οινα του κλάδου Ε Τεχνικού (Σχεδιαστών), υ άλληλο της /νσης ιοικητικού-οικονοµικού της Π.Ε.Β. 5. Ε ιτρο ή αξιολόγησης των ενστάσεων του άρθρου 15 του Π. 118/2007 και των ροσφυγών του Ν.3886/10 σχετικών µε διαγωνισµούς ή διαδικασίες δια ραγµάτευσης, ου θα ροκηρύσσει και θα διενεργεί µε τα αρµόδια όργανά της η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και αφορούν την εριφερειακή Ενότητα Βοιωτίας και υ οβάλλονται κατά διαγωνισµών ή διαδικασιών δια ραγµάτευσης οι ο οίες σχετίζονται µε αρµοδιότητες ασκούµενες δια της ιευθύνσεως Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας σύµφωνα µε το άρθρο 186 τοµέας Β του Ν.3852/10. Η εν λόγω ε ιτρο ή γνωµοδοτεί σχετικά στο α οφασίζον όργανο. Η ε ιτρο ή θα γνωµοδοτεί και ε ί σχετικών ενστάσεων και ροσφυγών ου τυχόν υ οβάλλονται και κατά των σχετικών ρόχειρων διαγωνισµών. 1.Μυλωνάς Νικόλαος του κλάδου ΠΕ Γεω όνων, Προϊστάµενος του Τµήµατος Ποιοτικού & Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου της /νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε.Β., µε ανα ληρωτή τον Τσιφή Γεώργιο του κλάδου ΠΕ Γεω όνων, υ άλληλο της /νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε.Β. 2.Μήτσης Αντώνιος του κλάδου ΠΕ Γεω όνων, Προϊστάµενος του Α οκεντρωµένου Τµήµατος Εγγείων Βελτιώσεων της Π.Ε.Β., µε ανα ληρωτή τον Καραµ έτσο Νικόλαο του κλάδου Ε ιοικητικού Λογιστικού, υ άλληλο της /νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε.Β. 3.Πα ά Ευαγγελία του κλάδου ΠΕ Γεω όνων, υ άλληλο της /νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε.Β., µε ανα ληρωτή τον Μ ολτέτσο Αντώνιο του κλάδου του κλάδου Ε Προσω ικού Η/Υ, υ άλληλο της /νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε.Β. 9

10 6. Ε ιτρο ή αραλαβής υλικών, κινητών ραγµάτων, βεβαίωσης ή ιστο οίησης εκτέλεσης εργασιών ή αροχής υ ηρεσιών ου αφορούν τις υ ηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας στη Λιβαδειά & Ορχοµενό. 1.Μίχος Σεραφείµ του κλάδου ΤΕ Βιβλιοθηκονόµων, υ άλληλος της /νσης ιοικητικού Οικονοµικού της Π.Ε.Β., µε ανα ληρωτή τον Θεοχάρη Νικόλαο του κλάδου Ε ιοικητικού-λογιστικού, υ άλληλο της /νσης ιοικητικού-οικονοµικού της Π.Ε.Β. 2.Λιάκος Λεωνίδας του κλάδου Ε ιοικητικού-λογιστικού, υ άλληλος της /νσης ιοικητικού-οικονοµικού της Π.Ε.Β., µε ανα ληρώτρια την Τριανταφυλλοδήµου ήµητρα του κλάδου ΤΕ ιοικητικού-λογιστικού, υ άλληλο της /νσης ιοικητικού- Οικονοµικού της Π.Ε.Β. 3.Γκρέκας Σίµος του κλάδου Ε Εργοδηγών, υ άλληλος της /νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Β., µε ανα ληρώτρια την Μάνη Κων/να του κλάδου Ε ιοκητικού- Οικονοµικού, υ άλληλο της /νσης ιοικητικού-οικονοµικού της Π.Ε.Β. 7. Ε ιτρο ή αραλαβής υλικών, κινητών ραγµάτων ειδών ληροφορικής και η βεβαίωση ή ιστο οίηση εκτέλεσης συναφών εργασιών ή αροχής υ ηρεσιών ου αφορούν τις υ ηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας. 1.Μ αϊρακτάρη ήµητρα του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, υ άλληλος της /νσης ιοικητικού-οικονοµικού της Π.Ε.Β., µε ανα ληρώτρια την Παλαιοµήτρου Κων/να του κλάδου Ε ιοικητικού-λογιστικού, υ άλληλο της /νσης ιοικητικού- Οικονοµικού της Π.Ε.Β. 2.Τσιφτσή Ελισάβετ του κλάδου Ε ιοικητικού-λογιστικού, υ άλληλος της /νσης ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας της Π.Ε.Β., µε ανα ληρώτρια τη Μελετίου Σωτηρία του κλάδου Ε Τεχνικού, υ άλληλο της /νσης ιοικητικού - Οικονοµικού της Π.Ε.Β. 3.Κιούση Λουκία του κλάδου Ε ιοικητικού-λογιστικού, υ άλληλο του Τµήµατος Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας της Π.Ε.Β., µε ανα ληρώτρια την Καλαντζή Πηνελό η του κλάδου Ε ιοικητικού-λογιστικού, υ άλληλο της /νσης ιοικητικού- Οικονοµικού της Π.Ε.Β. 8. Ε ιτρο ή αραλαβής υλικών, κινητών ραγµάτων ειδών ληροφορικής και η βεβαίωση ή ιστο οίηση εκτέλεσης συναφών εργασιών ή αροχής υ ηρεσιών ου αφορούν τη /νση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής 1.Γεωργακό ουλος Αθανάσιος του κλάδου Ε ιοικητικού-λογιστικού, υ άλληλος της /νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε.Β., µε ανα ληρωτή τον Χαραλαµ ίου Γεώργιο του κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων, υ άλληλο της /νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε.Β. 2.Γεωργίου-Μητσάνη Μαρία του κλάδου Ε Προσω ικού Η/Υ, υ άλληλος της /νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε.Β., µε ανα ληρωτή τον Μ αρτατήλα 10

11 ηµήτριο του κλάδου Ε ιοικητικού-λογιστικού, υ άλληλο της /νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε.Β. 3.Μαστροθανάση Κων/να του κλάδου Ε ακτυλογράφων-στενογράφων, υ άλληλος της /νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής, µε ανα ληρωτή τον Μακρή Παναγιώτη του κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Γεω ονίας, υ άλληλο του Γραφείου Αγροτικής Οικονοµίας Αλιάρτου. 9. Ε ιτρο ή αραλαβής υλικών, ετρελαίου θέρµανσης, κινητών ραγµάτων, βεβαίωση ή ιστο οίηση εκτέλεσης εργασιών, ή αροχής υ ηρεσιών καθώς ε ίσης και η ιστο οίηση εργασιών καθαριότητας ου αφορούν τις υ ηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας ου εδρεύουν στη Θήβα, Αλίαρτο & Σχηµατάρι. 1.Πέ α Θεοφανώ του κλάδου ΥΕ Ε ιµελητών Θυρωρών, υ άλληλος του Α οκεντρωµένου Τµήµατος Εγγείων Βελτιώσεων Θήβας, µε ανα ληρωτή τον Πα αδό ουλο Ιωάννη του κλάδου Ε ιοικητικού-λογιστικού, υ άλληλο του Α οκεντρωµένου Τµήµατος Μεταφορών Θήβας. 2.Τρικαλίτης Νικόλαος του κλάδου ΠΕ ιοικητικού-οικονοµικού, Προϊστάµενος του Α οκεντρωµένου Τµήµατος Εµ ορίου Θήβας, µε ανα ληρώτρια την Χριστοδούλου ήµητρα του κλάδου Ε ιοικητικού-λογιστικού, υ άλληλο του Γραφείου Αγροτικής Οικονοµίας Θηβών. 3.Πα ασωτηρίου Ανδρέας του κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Προσω ικού, υ άλληλος του Α οκεντρωµένου Τµήµατος Μεταφορών Θήβας, µε ανα ληρωτή τον Χύτα ηµήτριο του κλάδου Ε ιοικητικού-λογιστικού, υ άλληλο του Α οκεντρωµένου Τµήµατος Εµ ορίου Θήβας. 10. Ε ιτρο ή ιστο οίησης των εργασιών καθαριότητας και αραλαβής του ετρελαίου θέρµανσης των υ ηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας ου εδρεύουν στη Λιβαδειά. 1.Τζάλιος ηµήτριος του κλάδου Ε Χειριστών Γεωτρυ ανιστών, υ άλληλος της /νσης ιοικητικού-οικονοµικού της Π.Ε.Β., µε ανα ληρώτρια την Μαστροκώστα Αικατερίνη του κλάδου ΥΕ Ε ιµελητών, υ άλληλο της /νσης ιοικητικού- Οικονοµικού της Π.Ε.Β. 2. Ρίζος Αθανάσιος του κλάδου ΥΕ Εργατών, υ άλληλος της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, µε ανα ληρώτρια την Καραχάλιου Τριάδα του κλάδου Ε ιοικητικού- Λογιστικού, υ άλληλο της /νσης ιοικητικού-οικονοµικού της Π.Ε.Β 3.Καλαντζής Ιωάννης του κλάδου Ε ιοικητικού-λογιστικού, υ άλληλος της /νσης ιοικητικού-οικονοµικού της Π.Ε.Β., µε ανα ληρώτρια την Βλάχου Βασιλική του κλάδου Ε ιοικητικού-λογιστικού υ άλληλο της /νσης ιοικητικού-οικονοµικού. 11. Ε ιτρο ή αραλαβής ροµηθειών, καυσίµων, λι αντικών, ανταλλακτικών & ε ισκευών αυτοκινήτων, µηχανηµάτων ου γίνονται για λογαριασµό του Γραφείου Κίνησης Λιβαδειάς 11

12 1.Σύρρος Χρήστος του κλάδου ΤΕ Μηχανικών, υ άλληλος της /νσης Μεταφορών & Ε ικοινωνιών της Π.Ε.Β., µε ανα ληρωτή τον Πούσια Ιωάννη του κλάδου Ε ιοικητικού - Λογιστικού, υ άλληλο της /νσης Μεταφορών & Ε ικοινωνιών. 2.Κακοσαίος Μάριος του κλάδου Ε Χειριστών Μηχανηµάτων, υ άλληλος της /νσης Μεταφορών & Ε ικοινωνιών, µε ανα ληρωτή τον Καρατζά Κων/νο του κλάδου Ε Οδηγών Αυτοκινήτων, υ άλληλο της /νσης Μεταφορών & Ε ικοινωνιών της Π.Ε.Β. 3. Μιχο ούλου Κων/να του κλάδου ΠΕ ιοικητικού-οικονοµικού, υ άλληλος της /νσης Μεταφορών & Ε ικοινωνιών της Π.Ε.Β., µε ανα ληρώτρια την Βλάχου Ευφροσύνη του κλάδου ΤΕ ιοικητικού-λογιστικού, υ άλληλο της /νσης Μεταφορών & Ε ικοινωνιών της Π.Ε.Β. 12. Ε ιτρο ή αραλαβής ροµηθειών, καυσίµων, λι αντικών, ανταλλακτικών & ε ισκευών αυτοκινήτων, µηχανηµάτων ου γίνονται για λογαριασµό του Γραφείο Κίνησης Θήβας. 1.Πα αχρήστος Χρήστος του κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανικών, Προϊστάµενος του Α οκεντρωµένου Τµήµατος Μεταφορών Θήβας µε ανα ληρωτή τον Ζιώµα ηµήτριο του κλάδου Ε Τεχνιτών Μηχανικών, υ άλληλο του Α οκεντρωµένου Τµήµατος Μεταφορών Θήβας 2.Πα αδηµητρίου Κων/νος του κλάδου Ε ιοικητικού-λογιστικού, υ άλληλος του Α οκεντρωµένου Τµήµατος Μεταφορών Θήβας, µε ανα ληρώτρια την Σέγγου Ευθαλία του κλάδου ιοικητικού-λογιστικού, υ άλληλο του Α οκεντρωµένου Τµήµατος Μεταφορών Θήβας. 3.Παντελό ουλος Βασίλειος του κλάδου Ε ιοικητικού-λογιστικού, υ άλληλος του Α οκεντρωµένου Τµήµατος Μεταφορών Θήβας, µε ανα ληρωτή τον Παναγιώτου Κων/νο του κλάδου Ε ιοικητικού - Λογιστικού, υ άλληλο του Α οκεντρωµένου Τµήµατος Μεταφορών Θήβας. Η διάρκεια όλων των ανωτέρω ε ιτρο ών ορίζεται για (1) έτος µε έναρξη την και λήξη την Με ευθύνη του Προϊσταµένου της αρµόδιας υ ηρεσίας θα ειδο οιηθούν αµελλητί για την ε ιλογή τους τα ανωτέρω τακτικά και ανα ληρωµατικά µέλη Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό 310 ΘΕΜΑ 12 ο : Έγκριση δα ανών για αγορές, ε ισκευές, συντηρήσεις ή αροχή υ ηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας. Ο Πρόεδρος ανέ τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ όψη το υ αριθµ /1820/ σχετικό έγγραφο της /νσης ιοικητικού Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας ρος την Ε ιτρο ή, το ο οίο και α οτελεί ανα όσ αστο τµήµα του αρόντος ρακτικού. Εγκρίνει: 12

13 1.τη διάθεση οσού 1.476,50 µε Φ.Π.Α, α ό την ίστωση του Ε.Φ 02073, ΚΑΕ 0829 ως δα άνη µεταφοράς για τη µετακόµιση του γραφείου Κοινωνικών Υ οστηρικτικών Υ ηρεσιών Λίµνης α ό τη Λίµνη Ευβοίας στη Χαλκίδα & του αντίστοιχου γραφείου Καρύστου στη Χαλκίδα. 2. τη διάθεση οσού 50,00 µε Φ.Π.Α., α ό την ίστωση του Ε.Φ 02073, ΚΑΕ 1699 για ροµήθεια ενός καλωδίου για Η/Υ. 3. τη διάθεση οσού ,00 µε Φ.Π.Α., έτους 2012, α ό την ίστωση του Ε.Φ 02291, ΚΑΕ 0813 για µισθώµατα κτιρίων της /νσης Αγροτικής Ανά τυξης. 4. τη διάθεση οσού 2.509,72, α ό την ίστωση του Ε.Φ 02390, ΚΑΕ 0711 για οδοι ορικά της /νσης Μεταφορών & Ε ικοινωνιών, µηνός Φεβρουαρίου 2012 (Έγγρ /5761/ της /νσης Μεταφορών & Ε ικοινωνιών). 5. τη διάθεση οσών 246,00 µε ΦΠΑ, ΚΑΕ 0869 και 1.291,50 µε ΦΠΑ, ΚΑΕ 1329, α ό την ίστωση του Ε.Φ για αροχή υ ηρεσιών & ροµήθεια ειδών συντήρησης & ε ισκευής δύο φωτοτυ ικών µηχανηµάτων της /νσης Μεταφορών & Ε ικοινωνιών. 6. τη διάθεση οσού 2.185,71, α ό την ίστωση του Ε.Φ 02390, ΚΑΕ 0711 για Οδοι ορικά της /νσης Μεταφορών & Ε ικοινωνιών, µηνός Μαρτίου 2012 (Έγγρ /7974/ της /νσης Μεταφορών & Ε ικοινωνιών). 7. τη διάθεση οσού 7.286,16, α ό την ίστωση του Ε.Φ 02291, ΚΑΕ 5244 για ληρωµή υ ερωριακής εργασίας του Τµ. Κτηνιατρικής, µηνών Α ριλίου Οκτωβρίου 2011 (Έγγρ. 4172/ του Τµ. Κτηνιατρικής) 8. τη διάθεση οσών 393,60 µε Φ.Π.Α., ΚΑΕ 0861 και 398,52 µε Φ.Π.Α., ΚΑΕ 1321, α ό την ίστωση του Ε.Φ για αροχή υ ηρεσιών & ροµήθεια ειδών συντήρησης & ε ισκευής για το ΚΥ 5532 όχηµα της /νσης Τεχνικών Έργων (Έγγρ. 1574/ , 1573/ της /νσης Tεχνικών Έργων). 9. τη διάθεση οσού 2.583,00 µε Φ.Π.Α., α ό την ίστωση του Ε.Φ 02073, ΚΑΕ 0869 για αµοιβή για διαλογή, έλεγχο, δοκιµή κλιµατιστικών συσκευών ου βρίσκονται στην α οθήκη του κτιρίου του ιοικητηρίου καθώς και την α εγκατάσταση, ε ισκευή, εγκατάσταση & ηλεκτρολογική σύνδεση κλιµατιστικών στο κτίριο του ιοικητηρίου και στην αίθουσα συνεδριάσεων. 10. τη διάθεση οσού 1.385,65, α ό την ίστωση του Ε.Φ 02310, ΚΑΕ 0711 για οδοι ορικά του Τµ. Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας, µηνός Μαρτίου 2012 (Έγγρ. 663/ του Τµ. Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας). 11. τη διάθεση οσού 464,90, α ό την ίστωση του Ε.Φ 02073, ΚΑΕ 0711 για οδοι ορικά δύο υ αλλήλων της /νσης ιοικητικού Οικονοµικού, µηνών Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου τη διάθεση οσού 313,04, α ό την ίστωση του Ε.Φ 02073, ΚΑΕ 0711 για οδοι ορικά ενός υ αλλήλου του Τµ. Προσω ικού & Μισθοδοσίας, µηνών Ιανουαρίου- Μαρτίου 2012 (Έγγρ /1722/ του Τµ. Προσω ικού & Μισθοδοσίας). 13. τη διάθεση οσού 685,31 µε Φ.Π.Α., α ό την ίστωση του Ε.Φ 02073, ΚΑΕ 0899 για αµοιβή για κάλυψη συµβολαίου ενοικίασης µηχανήµατος GESTETNER 6002 του ιοικητηρίου της Π.Ε Εύβοιας. 14. τη διάθεση οσού 73,55 µε Φ.Π.Α., α ό την ίστωση του Ε.Φ 02073, ΚΑΕ 1329 για ροµήθεια ειδών συντήρησης & ε ισκευής φωτοτυ ικού µηχανήµατος. 15. τη διάθεση οσών 179,00 µε ΦΠΑ, ΚΑΕ 0869 και 142,00 µε Φ.Π.Α., ΚΑΕ 1329, α ό την ίστωση του Ε.Φ για αροχή υ ηρεσιών & ροµήθεια ειδών συντήρησης & ε ισκευής φωτοτυ ικών µηχανηµάτων & εκτυ ωτή της /νσης Β/θµιας Εκ αίδευσης. 13

14 Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό 311 ΘΕΜΑ 13 ο : Εγκρίσεις αγοράς, ε ισκευής, συντήρησης ή αροχής υ ηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας. Ο Πρόεδρος ανέ τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ όψη το υ αριθµ. 1291/ σχετικό έγγραφο της /νσης ιοικητικού Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας ρος την Ε ιτρο ή, το ο οίο και α οτελεί ανα όσ αστο τµήµα του αρόντος ρακτικού. Εγκρίνει το συνολικό οσό, ύψους 8.823,00, ως εξής: 1. τη διάθεση οσού 317,95 ευρώ, συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, α ό την ίστωση του ΕΙ. ΦΟΡ. 390, ΚΑΕ 861, 1321, για εργασία και ανταλλακτικά για το Κ.Υ 3930 Μ.Ε (Εγγρ. της /νσης Μετ/ρων 2319/28/3/12). 2. τη διάθεση οσού 120,00 ευρώ, συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, α ό την ίστωση του ΕΙ. ΦΟΡ. 390, ΚΑΕ 1111 για αγορά µελανιών (Εγγρ. Γραφείο Κίνησης Θήβας 2805/28/3/12). 3. τη διάθεση οσού 4355,83 ευρώ, συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, α ό την ίστωση του ΕΙ. ΦΟΡ. 291, ΚΑΕ 1111, για αγορά µελανιών (Εγγρ. της /νσης Αγροτικής Οικονοµίας 2137/15/2/12) και την α ευθείας ανάθεση στην οικονοµικότερη α ό τις έντε υ οβληθείσες ροσφορές, στον Ζησιµό ουλο Θεόδωρο. 4. τη διάθεση οσού 3700,00 ευρώ, συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, α ό την ίστωση του ΕΙ ΦΟΡ, 291, ΚΑΕ 1920, για αγορά ενός µεταχειρισµένου γεωργικού ελκυστήρα (Εγγρ. /της /νσης Αγροτικής Οικονοµίας 3327/7/3/12) και την α ευθείας ανάθεση στη οικονοµικότερη α ό τις τέσσερις υ οβληθείσες ροσφορές στην εταιρεία Νέννες Γεώργιος & Νταλιάνης Χρήστος Ο.Ε. 5. τη διάθεση οσού 170,00 ευρώ, συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, α ό την ίστωση του ΕΙ. ΦΟΡ. 291, ΚΑΕ 1111 για αγορά τεσσάρων µηχανικών σφραγίδων (Εγγρ. της νσης Αγροτικής Οικονοµίας 5029/2/4/12). 6. τη διάθεση οσού 160,00 ευρώ, συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, α ό την ίστωση του ΕΙ. ΦΟΡ. 390, ΚΑΕ 1699 για αγορά και το οθέτηση ενός καζανιού στο ιοικητήριο της Π.Ε. Βοιωτίας. Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό 312 ΘΕΜΑ 14 ο : Έγκριση δα άνης, Π.Ε. Φωκίδας. Ο Πρόεδρος ανέ τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ όψη το υ αριθµ /1361/ σχετικό έγγραφο της /νσης ιοικητικού Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας ρος την Ε ιτρο ή, το ο οίο και α οτελεί ανα όσ αστο τµήµα του αρόντος ρακτικού. Εγκρίνει τη δα άνη, ύψους 1.500,00, για ληρωµή τελών κυκλοφορίας ροστίµου των αυτοκινήτων της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας ΚΗΗ 1609, ΚΗΗ 1611, ΚΗΥ 7933, ΚΗΥ 7934, έτους Η δα άνη θα καλυφθεί α ό τον ροϋ ολογισµό του 2012, 14

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 425/29.01.2013 Η 10

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Ιανουάριος 2015

Αθήνα, Ιανουάριος 2015 Αγ. Μελετίου 166, 10445, ΑΘΗΝΑ www.kek-cmh.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Σχέδιο Πιλοτικής φάσης ιστο οίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :11311 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» Α. Γενική αρουσίαση Ενόψει της έναρξης των συζητήσεων µε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2071/07-03-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2071/07-03-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: ΒΙΚ3ΩΚΑ-Α25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 6731 Ηµεροµηνία :09.04.2015

Αριθ. Πρωτ. : 6731 Ηµεροµηνία :09.04.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α : 7ΚΒΧΩΛΚ-6Ρ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό τη 3 η συνεδρίαση τη Οικονοµική Ε ιτρο ή. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 61 /1 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµό θέµατο, µη συµ εριλαµβανοµένου στην ηµερήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ηµεροµηνία: 16-12-2013 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745,.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 4141369 FAX: 210-3223935 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -186/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -186/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -186/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Αρ.πρωτ.:620/27/02-08-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείµενο του φόρου 1. Α ό το έτος 2014 και για κάθε ε όµενο έτος ε ιβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 31 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 278 /2013 Σήµερα την 27η

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -040/14 για την ροµήθεια Γραφικής ύλης, µε την διαδικασία του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -040/14 για την ροµήθεια Γραφικής ύλης, µε την διαδικασία του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού ΤΑΘΕΡΕ ΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕ (ΤΑ.Υ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΩΝ ΤΑΘΕΡΗ ΤΡΟΧΙΑ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 214-4141369 & 214-4141138 FAX: 210-3223935 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -010/11 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 10.000.

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -010/11 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 10.000. ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -010/11 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 10.000.000 ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096 Ελληνική ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΤΑ Εγκύκλιος:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής 1. Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) ρυθµίζει τη φορολογία του εισοδήµατος : α) των φυσικών ροσώ ων, β) των νοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016» ΆΡΘΡΟ ΜΟΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ανάκληση της υπ αρ. 290/13 ΑΟΕ και έγκριση εκ νέου όρων ανοιχτού διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ Ηµεροµηνία : 11-12-2014 Αρ. Πρωτ. :Φ/ΤΠ/12/14890

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 27 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 27 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 03-06 - 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 112194 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 191 /2015 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 7 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. Θ Ε Μ Α : «ΑΝΑΝΕΩΣΗ Α ΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ». Σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 12/2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 12/2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 1/7/2011 Αριθ. Πρωτ. : 7823

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012..

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..24η/2012.. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, όπου σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα τα πέντε (5) μέλη δηλαδή:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, όπου σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα τα πέντε (5) μέλη δηλαδή: ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ Δ.Α.Α. (Δ.Α.Α. Α.Ε.) Ταχ. Δ/νση: ΑΡΑΧΩΒΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Τ.Κ. 32004 Τηλ.: 2267031630 & 2267031262 Fax : 2267029170 Αράχωβα, 29 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29 ο /21-11-2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1250/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29 ο /21-11-2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1250/2014 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date:.12.04 09:59:22 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΔΛΛ7ΛΡ-Ν0Κ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2012.12.20 13:30:32 EET Reason: Signed PD (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα