ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ"

Transcript

1 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Σμύρνης 1Β, Ζωγράφοσ, Αθήνα 15772, Τηλ: , Fax: website: ΠΡΟ Αξ. Πξση. 215 ΣΜΗΜΑ ΓΔΩΛΟΓΙΑ & ΓΔΩΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Αζήλα, 23/03/2011 ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΔΘΝΙΚΟΤ & ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΑ Τπόςε Πξνέδξνπ ηνπ Σκήκαηνο Καζ. Μ. ηακαηάθε Παλεπηζηεκηνύπνιε, Εσγξάθνπ, Σ.Κ Σει ΘΔΜΑ: Θέζεηο ηνπ πλδέζκνπ Γεσιόγσλ Μειεηεηώλ Διιάδαο (ΤΝ.ΓΔ.Μ.Δ.) γηα ηηο επηθείκελεο αιιαγέο ζε ζρέζε κε ην Πξόγξακκα πνπδώλ. θ. Πξόεδξε, Πξόζθαηα πιεξνθνξεζήθακε γηα ηηο επηθείκελεο αιιαγέο, πνπ πξνσζνύληαη από ην Σκήκα Γεσινγίαο θαη Γεσπεξηβάιινληνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ ζε ζρέζε κε ην Πξόγξακκα πνπδώλ. Γξάηηνληαο ηεο επθαηξίαο απηήο, κε αίζζεκα επζύλεο έλαληη ησλ κειινληηθώλ ζπλαδέιθσλ θαη ζηα πιαίζηα ηεο δηαζύλδεζεο, πνπ πξέπεη λα έρνπλ ηα εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα κε ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, ζέινπκε λα ζαο εθζέζνπκε ηηο απόςεηο καο γηα ην Πξνζρέδην ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Ο ύλδεζκνο Γεσιόγσλ Μειεηεηώλ Διιάδαο (ΤΝ.ΓΔ.Μ.Δ.), εθπξνζσπεί ηνπο ζπλαδέιθνπο Γεσιόγνπο, πνπ αζθνύλ ην επάγγεικα ηνπ Μειεηεηή Γεκνζίσλ Έξγσλ ζηε ρώξα καο θαη έρεη αζρνιεζεί θαη ζην παξειζόλ κε ην θνκβηθό δήηεκα ηεο δηακόξθσζεο ζύγρξνλσλ πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ ζηα Σκήκαηα Γεσινγίαο ησλ Παλεπηζηεκηαθώλ Ηδξπκάησλ ηεο ρώξαο καο, ηθαλώλ λα παξέρνπλ ην γλσζηηθό ππόβαζξν ζηνπο λένπο ζπλαδέιθνπο γηα λα αληαπεμέιζνπλ ζε έλα νινέλα θαη πην αληαγσληζηηθό πεξηβάιινλ. Ο ΤΝ.ΓΔ.Μ.Δ. απνηειεί ηνλ θύξην εθθξαζηή θαη εθπξόζσπν ηνπ γεσινγηθνύ επαγγέικαηνο ζην ρώξν ησλ κειεηώλ θαη αζρνιείηαη θαζεκεξηλά κε ζέκαηα γεσινγηθνύ ελδηαθέξνληνο, πνπ αθνξνύλ ζηελ έξεπλα, κειέηε, δηαρείξηζε θαη παξαθνινύζεζε ησλ κεγάισλ θαη κηθξώλ ηερληθώλ έξγσλ πνπ εθηεινύληαη ζηελ Διιάδα. ηα πιαίζηα απηά, ηα κέιε ηνπ πλδέζκνπ βξίζθνληαη θαζεκεξηλά αληηκέησπα κε ηα δεηήκαηα, πνπ ζπλδένληαη κε όινπο ηνπο παξαγσγηθνύο ηνκείο θαη απηή ε εκπεηξία ζα κπνξνύζε λα θαλεί ρξήζηκε ζηελ θαηάξηηζε ηνπ λένπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ. 1

2 Λακβάλνληαο ππόςε ηα λέα δεδνκέλα θαη αλάγθεο, πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί γηα ηελ αλάπηπμε θξίζηκσλ ηνκέσλ ηεο νηθνλνκίαο ηεο παηξίδαο καο, είλαη ρξήζηκνο ν επαλαθαζνξηζκόο ησλ πξνζόλησλ θαη ησλ δεμηνηήησλ, πνπ πξέπεη λα δηαθξίλνπλ ην Νέν Δπηζηήκνλα Γεσιόγν, ώζηε λα αληαπνθξηζεί ζηηο ζύγρξνλεο απαηηήζεηο. Σν λέν πξόγξακκα ζπνπδώλ ζπληάζζεηαη ζε κηα πεξίνδν επξύηεξσλ αιιαγώλ ζηελ ειιεληθή δεκόζηα ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Κεληξηθόο ππξήλαο ησλ αιιαγώλ απηώλ, όπσο δηαπηζηώζεθε από ην «Κείκελν Γηαβνύιεπζεο» ζηα Πιαίζηα ηεο «Δζληθήο ηξαηεγηθήο γηα ηε Γεκόζηα Δθπαίδεπζε» ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη δηά Βίνπ Μάζεζεο, είλαη ε δξαζηηθή κείσζε ησλ δαπαλώλ γηα ηελ παηδεία, ε ζπξξίθλσζε, είηε ε ζπγρώλεπζε Σκεκάησλ, πνπ ζα ραξαθηεξηζηνύλ σο κε παξαγσγηθά, ε ππνβάζκηζε ηνπ επηζηεκνληθνύ ξόινπ θαη ηεο αθαδεκατθήο απηνλνκίαο ησλ Σκεκάησλ ησλ Ηδξπκάησλ, παξάιιεια κε ηηο λέεο αξρέο αθαδεκατθήο νξγάλσζεο, κε ηηο νπνίεο, βαζηθή αθαδεκατθή κνλάδα ζα είλαη πηα ε ρνιή έλαληη ηνπ Σκήκαηνο, ε νπνία ζα έρεη πιένλ ηελ «επζύλε γηα ηα πξνζθεξόκελα πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ θαη ζα απνλέκεη ηα πηπρία». Απηά ηα δεδνκέλα πξέπεη λα ιεθζνύλ ζνβαξά ππόςε, όπσο επίζεο θαη ην όηη ην πιαίζην ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ησλ γεσιόγσλ ππαγνξεύεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 344/2000 «Άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ γεσηερληθνύ», ζην νπνίν πξνζδηνξίδνληαη ηόζν ηα επί κέξνπο αληηθείκελα, πνπ κπνξνύλ λα εθηειέζνπλ νη Γεσιόγνη, όζν θαη νη θνξείο, πνπ απηνί κπνξνύλ λα απαζρνιεζνύλ. Με βάζε ηα παξαπάλσ νη πξνηάζεηο καο γηα ην Πξόγξακκα πνπδώλ δηέπνληαη από ηηο αθόινπζεο γεληθέο αξρέο : Ζ Παλεπηζηεκηαθή Δθπαίδεπζε απνηειεί δεκόζην αγαζό, πνπ παξέρεηαη κε θξαηηθή θξνληίδα θαη πιήξε θξαηηθή ρξεκαηνδόηεζε. Ζ αλαπαξαγσγή ηνπ απαξαίηεηνπ επηζηεκνληθνύ δπλακηθνύ, ζε κηα επνρή όπνπ ε επηζηήκε απνθηά νινέλα θαη κεγαιύηεξν ξόιν ζε όιεο ηηο ζθαίξεο ηεο θνηλσληθήο παξαγσγήο, θαζώο θαη ε επάξθεηα ζε Γηδαθηηθό Δξεπλεηηθό Πξνζσπηθό, είλαη αδηαπξαγκάηεπηεο. ζπλνςίδνληαη δε, ζηνπο αθόινπζνπο άμνλεο : Γηαηήξεζε ηνπ ηεηξαεηνύο εληαίνπ θύθινπ ζπνπδώλ γηα ηελ απόθηεζε πηπρίνπ. Αλάπηπμε δεμηνηήησλ κε δεκηνπξγηθή, θαη νιόπιεπξε επηζηεκνληθή ζθέςε. Απόθηεζε βαζηθώλ γλώζεσλ γεσινγίαο, ζηξσκαηνγξαθίαο, ηεθηνληθήο, ζεηζκνινγίαο, νξπθηνινγίαο - πεηξνινγίαο γηα ηελ απόθηεζε ζθαηξηθήο γλώζεο ηνπ πηπρηνύρνπ γεσιόγνπ ζην γεσινγηθό αληηθείκελν κε ζθνπό ηελ απξόζθνπηε έληαμε ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ζε όια ηα επίπεδα. 2

3 Αύμεζε ησλ ππνρξεσηηθώλ καζεκάησλ, πνπ έρνπλ θαζαξά εθαξκνζκέλν ραξαθηήξα ιόγσ ησλ αλαγθώλ, πνπ ππαγνξεύεη ε εμέιημε ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερληθήο. Δλίζρπζε ησλ καζεκάησλ, πνπ ζπλδένληαη κε ηνπο λένπο ηνκείο αλάπηπμεο (π.ρ. Γεσζεξκία, Γεσπεξηβάιινλ, Πεηξέιαηα) θαζώο θαη κε ηα ηερληθά έξγα. Γηεύξπλζε ησλ κεηαπηπρηαθώλ Πξνγξακκάησλ κε ελίζρπζε ηνπ δηαηνκεαθνύ ραξαθηήξα απηώλ. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα ζαο ηνλίζνπκε όηη, ζηνπο θαζεκεξηλνύο καο αγώλεο γηα ηελ επαγγεικαηηθή θαηνρύξσζε ησλ ζπλαδέιθσλ Γεσιόγσλ Μειεηεηώλ, έρνπκε αλαηξέμεη πνιιέο θνξέο ζηα εθάζηνηε ηζρύνληα Πξνγξάκκαηα πνπδώλ ησλ Γεσινγηθώλ Σκεκάησλ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ αηηεκάησλ καο αθόκα θαη ζηελ Γηθαηνζύλε. Απηό ζα πξέπεη λα ην ιάβεηε ζνβαξά ππόςε γηα ηελ ελίζρπζε ησλ ππνρξεσηηθώλ εθαξκνζκέλσλ καζεκάησλ, πνπ πεξηιακβάλνπκε ζηελ πξόηαζή καο. Σέινο, ζεσξνύκε όηη ηα ΑΔΗ ζα πξέπεη λα δώζνπλ πξνηεξαηόηεηα ζηελ αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ κειώλ ΓΔΠ ζηα καζήκαηα εθαξκνγήο, ώζηε λα παξέρεηαη επαξθήο εμεηδηθεπκέλε γλώζε. ηε ζπλέρεηα ζαο ππνβάινπκε ηηο πξνηάζεηο καο γηα ηα ππνρξεσηηθά θαη ηα θαη επηινγή καζήκαηα, πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ην Νέν Πξόγξακκα πνπδώλ ηνπ Σκήκαηνο Γεσινγίαο θαη Γεσπεξηβάιινληνο. ρεηηθά κε ην πεξηερόκελν ησλ καζεκάησλ, παξαζέηνπκε ηηο απόςεηο καο κόλν όζν αθνξά ζε ζπκπιεξώζεηο ηεο πξνηαζείζαο από εζάο ύιεο, ζύκθσλα κε ην Πξνζρέδην ηνπ Νένπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ, πνπ καο πξνσζήζαηε. Τποτρεωτικά μαθήματα 1. Γεληθή θαη Γπλακηθή Γεσινγία 2. Φπζηθή 3. Υεκεία 4. Γεσκαζεκαηηθά - Γεσζηαηηζηηθή 5. Οξπθηνινγία - Κξπζηαιινγξαθία 6. πζηεκαηηθή Οξπθηνινγία - Οξπθηνδηαγλσζηηθή 7. Ππξηγελή Πεηξώκαηα - Μαγκαηηθέο δηεξγαζίεο 8. Πεηξνινγία Ηδεκαηνγελώλ Πεηξσκάησλ 9. Πεηξνινγία Μεηακνξθσκέλσλ Πεηξσκάησλ 3

4 10. Γεσθπζηθή - Δθαξκνζκέλε Γεσθπζηθή Σν κάζεκα απνηειεί ζπγρώλεπζε ησλ ππνρξεσηηθώλ καζεκάησλ κε αξηζκό 11 θαη 13 ηνπ Πξνζρεδίνπ ηνπ Νένπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ πνπ καο πξνσζήζαηε. 11. εηζκνινγία - Σερληθή εηζκνινγία Σν κάζεκα απνηειεί ζπγρώλεπζε ησλ ππνρξεσηηθώλ καζεκάησλ κε αξηζκό 12 θαη 14 ηνπ Πξνζρεδίνπ ηνπ Νένπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ πνπ καο πξνσζήζαηε. 12. Φπζηθή Γεσγξαθία θαη Πεξηβάιινλ - Κιηκαηνινγία θαη θιηκαηηθέο κεηαβνιέο Σν κάζεκα απνηειεί ζπγρώλεπζε ησλ ππνρξεσηηθώλ καζεκάησλ κε αξηζκό 15 θαη 16 ηνπ Πξνζρεδίνπ ηνπ Νένπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ πνπ καο πξνσζήζαηε. 13. Γεσκνξθνινγία Υάξηεο Σερληθήο Μνξθνινγίαο θαη πξνβιεκαηηθώλ πεξηνρώλ. Υξήζε θαη εξκελεία αεξνθσηνγξαθηώλ. 14. Ωθεαλνγξαθία 15. Πιεξνθνξηθή θαη Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηώλ 16. Γεσρεκεία 17. Οηθνλνκηθή Γεσινγία - Γέλεζε θνηηαζκάησλ Σν κάζεκα απνηειεί ζπγρώλεπζε ησλ ππνρξεσηηθώλ καζεκάησλ κε αξηζκό 21 θαη 22 ηνπ Πξνζρεδίνπ ηνπ Νένπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ πνπ καο πξνσζήζαηε. 18. Πεξηβαιινληηθή Γεσινγία, Δπηπηώζεηο ζηα ηερληθά έξγα θαη ην θπζηθό πεξηβάιινλ (δηαηνκεαθό) Μειέηεο Πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ ζηα πιαίζηα ηεο θαηαζθεπήο Σερληθώλ Έξγσλ (έξγα νδνπνηίαο, θξάγκαηα θαη ιηκλνδεμακελέο -πνιενδόκεζε, Υ.Τ.Σ.Α., Υ.Τ.Σ.Τ. θα). ηξαηεγηθέο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ. Απνθαηάζηαζε ξππαζκέλσλ ρώξσλ (εδαθώλ - λεξώλ). 19. ηξσκαηνγξαθία 20. Μαθξνπαιαηνληνινγία - Μηθξνπαιαηνληνινγία Σν κάζεκα απνηειεί ζπγρώλεπζε ησλ ππνρξεσηηθώλ καζεκάησλ κε αξηζκό 26 θαη 27 ηνπ Πξνζρεδίνπ ηνπ Νένπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ πνπ καο πξνσζήζαηε. 21. Τδξνγεσινγία 22. Σερληθή Γεσινγία 23. Γεσινγία Σερληθώλ Έξγσλ 4

5 Έξγα νδνπνηίαο. ρεδηαζκόο - Δπζηάζεηα πξαλώλ νξπγκάησλ. ρεδηαζκόο - Γεσινγηθέο θαη Γεσηερληθέο Μειέηεο εξάγγσλ. Γεσινγηθέο θαη Γεσηερληθέο Μειέηεο Σερληθώλ Γεθύξσζεο, Αληζόπεδσλ Γηαβάζεσλ. Έξγα πδξνκάζηεπζεο. Γεσινγηθέο θαη Γεσηερληθέο Μειέηεο ζηα πιαίζηα ηεο θαηαζθεπήο Φξαγκάησλ θαη Ληκλνδεμακελώλ. Πνιενδόκεζε. Μειέηεο Γεσινγηθήο Καηαιιειόηεηαο ζηα πιαίζηα ησλ Μειεηώλ Γεληθώλ Πνιενδνκηθώλ ρεδίσλ (Γ.Π..) θαη ρεδίσλ Υσξηθήο Οηθηζηηθήο Οξγάλσζεο Αλνηρηήο Πόιεο (.Υ.Ο.Ο.Α.Π.). Πξόηππεο Γεσινγηθέο Μειέηεο ζηα πιαίζηα Σερληθώλ Έξγσλ - κεζνδνινγία - θαηαγεγξακκέλε εκπεηξία. 24. Γεσινγηθή ραξηνγξάθεζε (δηαηνκεαθό) Δμεηδίθεπζε γεσινγηθήο ραξηνγξάθεζεο ζηα πιαίζηα ηερληθώλ έξγσλ - ηερληθνγεσινγηθή ζεώξεζε θαη θαηεγνξηνπνίεζε γεσινγηθώλ ζρεκαηηζκώλ. 25. Σεθηνληθή Γεσινγία 26. Γεσινγία Διιάδαο 27. Σερλνινγία γεσηξήζεσλ (Γηαηνκεαθό : Σεθηνληθή - Πεηξνινγία - εηζκνινγία) Eίδε γεσηξήζεσλ. Γεηγκαηνιεπηηθέο γεσηξήζεηο. Ππξελνιεςία. Yδξνγεσηξήζεηο. Eξεπλεηηθέο γεσηξήζεηο κηθξνύ ή κεγάινπ βάζνπο, γεσηξήζεηο ζε γεσζεξκηθά πεδία, γεσηξήζεηο θαηαθόξπθεο ή ππό γσλία. ηνηρεία θαη είδε γεσηξππάλσλ. Tερληθέο θαη δηαδηθαζίεο αλόξπμεο γεσηξήζεσλ. πκπεξηθνξά δηάθνξσλ πεηξσκάησλ θαη ζρεκαηηζκώλ θαηά ηε δηάηξεζε. Γηαζθνπήζεηο εληόο ησλ γεσηξήζεσλ. Eμνπιηζκόο, αλάπηπμε πδξνγεσηξήζεσλ. 28. Φπζηθέο Καηαζηξνθέο (Γηαηνκεαθό : Σεθηνληθή - Γεσκνξθνινγία - Πεηξνινγία - εηζκνινγία) Σν κάζεκα απνηειεί ην κε αξηζκό 2 επηινγήο ηνπ Πξνζρεδίνπ ηνπ Νένπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ πνπ καο πξνσζήζαηε. 29. Ήπηεο κνξθέο ελέξγεηαο: ειηαθή θαη αηνιηθή ελέξγεηα - γεσζεξκία (Γηαηνκεαθό: Γεσθπζηθή - Οηθνλνκηθή Γεσινγία - Οξπθηνινγία - Γεσκνξθνινγία) Σν κάζεκα απνηειεί ην κε αξηζκό 1 επηινγήο ηνπ Πξνζρεδίνπ ηνπ Νένπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ πνπ καο πξνσζήζαηε. 30. Γεσινγία Τδξνγνλαλζξάθσλ - Ηδεκαηνγελείο ιεθάλεο θαη πεηξειατθά ζπζηήκαηα (Γηαηνκεαθό: ηξσκαηνγξαθία - Γεσθπζηθή - Σεθηνληθή - Οηθνλνκηθή Γεσινγία) Απνηειεί ζπγρώλεπζε ησλ καζεκάησλ επηινγήο κε αξηζκό 20 θαη 43 ηνπ Πξνζρεδίνπ ηνπ Νένπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ πνπ καο πξνσζήζαηε. 5

6 31. Δλεξγεηαθέο Πξώηεο Ύιεο Σν κάζεκα απνηειεί ην κε αξηζκό 26 επηινγήο ηνπ Πξνζρεδίνπ ηνπ Νένπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ πνπ καο πξνσζήζαηε. Δλεκέξσζε από θνξείο εθκεηάιιεπζεο - Δπηζθέςεηο ζην πεδίν. 32. Δδαθνκεραληθή - Βξαρνκεραληθή Σν κάζεκα απνηειεί ην κε αξηζκό 40 επηινγήο ηνπ Πξνζρεδίνπ ηνπ Νένπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ πνπ καο πξνσζήζαηε. 33. Τπόγεηα πδξαπιηθή - Γηαρείξηζε Τδαηηθώλ Πόξσλ - Βαζηθέο αξρέο Μαζεκαηηθώλ Οκνησκάησλ - Υξήζε Ζ/Τ ζηελ Τδξνγεσινγία Απνηειεί ζπγρώλεπζε ησλ καζεκάησλ επηινγήο κε αξηζκό 41 θαη 47 ηνπ Πξνζρεδίνπ ηνπ Νένπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ πνπ καο πξνσζήζαηε. 34. Ννκνζεζία θαη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο - Οδεγίεο Γεσεπηζηεκώλ Πξνδηαγξαθέο Μειεηώλ Γεσινγηθήο Καηαιιειόηεηαο ζηηο πξνο Πνιενδόκεζε Πεξηνρέο. Πξνδηαγξαθέο Μειεηώλ Γεσινγηθήο Καηαιιειόηεηαο ζηα πιαίζηα ηεο εθπόλεζεο ησλ Μειεηώλ Γεληθώλ Πνιενδνκηθώλ ρεδίσλ (Γ.Π..) θαη ρεδίσλ Υσξηθήο Οηθηζηηθήο Οξγάλσζεο Αλνηρηήο Πόιεο (.Υ.Ο.Ο.Α.Π.). Πξνδηαγξαθέο Γεσινγηθώλ κειεηώλ ζηα πιαίζηα ησλ κειεηώλ Έξγσλ Οδνπνηίαο. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Γεηγκαηνιεπηηθώλ Γεσηξήζεσλ Ξεξάο γηα Γεσηερληθέο Έξεπλεο. Πξνδηαγξαθέο Δπί Σόπνπ Γνθηκώλ Δδαθνκεραληθήο. Πξνδηαγξαθέο Δπί Σόπνπ Γνθηκώλ Βξαρνκεραληθήο. Πξνδηαγξαθέο Δξγαζηεξηαθώλ Γνθηκώλ Δδαθνκεραληθήο - Βξαρνκεραληθήο. Πξνδηαγξαθέο εθπόλεζεο Μειεηώλ Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ. 35. Γηπισκαηηθή εξγαζία Μαθήματα Δπιλογής 36. Σερληθή θαη Πεξηβαιινληηθή Γεσθπζηθή 37. Μαζεκαηηθέο Μέζνδνη ζηηο Γεσεπηζηήκεο (Γηαηνκεαθό: εηζκνινγία - Φπζηθή Γεσγξαθία) 38. Γηαζηεκηθέο Σερληθέο ζηηο Γεσεπηζηήκεο 39. Πξόγλσζε εηζκώλ 40. εηζκνινγία Διιάδνο - Σεθηνληθή Ληζνζθαηξηθώλ πιαθώλ 41. Μαθξνζεηζκηθή 42. Καξζηηθή Γεσκνξθνινγία Αξρέο πειαηνινγίαο 43. Παξάθηηα θαη Τπνζαιάζζηα Γεσκνξθνινγία θαη Γηαρείξηζε Αθηώλ 6

7 44. Γεσινγία Σεηαξηνγελνύο (Φπζηθή Γεσγξαθία - Ηζηνξηθή Γεσινγία Παιαηνληνινγία) 45. Δθαξκνζκέλε Πεξηβαιινληηθή Ωθεαλνγξαθία 46. Δθαξκνζκέλε Κιηκαηνινγία Ρύπαλζε Αηκνζθαηξηθνύ Πεξηβάιινληνο- Παιαηνθιηκαηνινγία 47. Σειεαλίρλεπζε - Φσηνγεσινγία θαη Μαζεκαηηθή Γεσγξαθία 48. Παιαηννηθνινγία - Οηθνζηξσκαηνγξαθία 49. Δθαξκνζκέλε θαη Πεξηβαιινληηθή Μηθξνπαιαηνληνινγία 50. Παιαηναλζξσπνινγία - Δμειηθηηθή Παιαηνληνινγία 51. Παιαηνληνινγία πνλδπισηώλ 52. ηξσκαηνγξαθία - Παιαηνγεσγξαθία Διιάδαο 53. Θαιάζζηα Γεσινγία 54. Γεσινγηθά κλεκεία θαη Γεώηνπνη (δηαηνκεαθό) Ηζηνξηθή θαη πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε γεσινγηθώλ - γεσκνξθνινγηθώλ δνκώλ. Εώλεο πξνζηαζίαο, εζληθά θαη επξσπατθά κνλνπάηηα, ελαιιαθηηθόο ηνπξηζκόο, ελζσκάησζε ζηνλ αλαπηπμηαθό ζρεδηαζκό. 55. Γηδαθηηθή ησλ Γεσινγηθώλ θαη Πεξηβαιινληηθώλ Δπηζηεκώλ 56. Βηνκεραληθά Οξπθηά 57. Πεξηβαιινληηθή Γεσρεκεία 58. Τδξνγεσρεκεία - Πνηνηηθή δηαρείξηζε πδαηηθώλ ζπζηεκάησλ - Αλαιπηηθή Γεσρεκεία 59. Οξπθηέο Πξώηεο Ύιεο & Πεξηβάιινλ 60. Μέζνδνη αλάιπζεο κεηαιιεπκάησλ - Ρεπζηά εγθιείζκαηα 61. Θαιάζζηα Γεσρεκεία θαη Μεηαιινγέλεζε 62. Μέζνδνη έξεπλαο, αλάιπζεο θαη αμηνιόγεζεο νξπθηώλ πξώησλ πιώλ 63. Πεηξνγελεηηθά Οξπθηά θαη Γηεξγαζίεο Κξπζηάιισζεο 64. Πεηξνγέλεζε Ππξηγελώλ Πεηξσκάησλ θαη Οθηνιηζηθώλ πκπιεγκάησλ 65. Πεηξνγξαθία Ηδεκαηνγελώλ Πεηξσκάησλ 66. Πεηξνγέλεζε Μεηακνξθσκέλσλ Πεηξσκάησλ θαη ηνηρεία Θεξκνδπλακηθήο 7

8 67. Ζθαηζηεηνινγία 68. Δθαξκνζκέλε θαη Πεξηβαιινληηθή Οξπθηνινγία θαη Πεηξνινγία 69. Νενηεθηνληθή - Γεσινγία ζεηζκώλ 70. Σεθηνληθή Αλάιπζε - Μηθξνηεθηνληθή 71. Κεθάιαηα Γεσδπλακηθήο 72. Γεσινγία Δπξώπεο 73. Γεσηερληθέο Καηαζθεπέο 74. Πξνζηαζία Τδξνθόξσλ Οξηδόλησλ Σξσηόηεηα 75. Ξελόγισζζε Γεσινγηθή νξνινγία Δπηζπλάπηεηαη ζπλνπηηθόο πίλαθαο ησλ πξνηάζεώλ καο ζρεηηθά κε ηα ππνρξεσηηθά καζήκαηα. Θα ζέιακε λα ζαο επηζεκάλνπκε όηη είκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο πξνθεηκέλνπ λα ζαο ηεθκεξηώζνπκε ηηο απόςεηο καο θαη λα δηακνξθώζνπκε έλα αληαγσληζηηθό ζηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο Πξόγξακκα πνπδώλ. Για το Γ.. τοσ ΤΝ.ΓΔ.Μ.Δ. Ο Πρόεδρος ΓΗΜΗΣΡΗ ΑΡΓΤΡΙΟΤ Ο Γραμματέας ΝΙΚΟΛΑΟ ΒΛΑΥΟΠΟΤΛΟ Κοινοποίηση 1. ΔΓΔ 2. ΔΓ 8

9 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΓΔΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΔΩΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΚΠΑ ΠΡΟΥΔΓΙΟ ΓΔΩΛΟΓΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΠΡΟΣΑΔΙ ΤΝ.ΓΔ.Μ.Δ. ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 1 Δηζαγσγή ζηε Γεσινγία (δηαηνκεαθό) Αζαθέο πεξηερόκελν 2 Γεληθή θαη Γπλακηθή Γεσινγία 1 Γεληθή θαη Γπλακηθή Γεσινγία Σν πεξηερόκελό ηνπ ζύκθσλα κε ην πξνζρέδην ηαπηίδεηαη κε ην ηζρύνλ κάζεκα "Δηζαγσγή ζηελ Γεσινγία" 3 Φπζηθή 2 Φπζηθή 4 Υεκεία 3 Υεκεία 5 Γεσκαζεκαηηθά - Γεσζηαηηζηηθή 4 Γεσκαζεκαηηθά - Γεσζηαηηζηηθή 6 Οξπθηνινγία - Κξπζηαιινγξαθία 5 Οξπθηνινγία - Κξπζηαιινγξαθία 7 πζηεκαηηθή Οξπθηνινγία Οξπθηνδηαγλσζηηθή 6 πζηεκαηηθή Οξπθηνινγία Οξπθηνδηαγλσζηηθή 8 Ππξηγελή Πεηξώκαηα Μαγκαηηθέο δηεξγαζίεο 7 Ππξηγελή Πεηξώκαηα Μαγκαηηθέο δηεξγαζίεο 9 Πεηξνινγία Ηδεκαηνγελώλ Πεηξσκάησλ 8 Πεηξνινγία Ηδεκαηνγελώλ Πεηξσκάησλ 10 Πεηξνινγία Μεηακνξθσκέλσλ Πεηξσκάησλ 9 Πεηξνινγία Μεηακνξθσκέλσλ Πεηξσκάησλ 11 Γεσθπζηθή 10 Γεσθπζηθή-Δθαξκνζκέλε Γεσθπζηθή 12 εηζκνινγία 11 εηζκνινγία-σερληθή εηζκνινγία 13 Δθαξκνζκέλε Γεσθπζηθή 14 Δθαξκνζκέλε θαη Σερληθή εηζκνινγία 15 Φπζηθή Γεσγξαθία θαη Πεξηβάιινλ 12 Φπζηθή Γεσγξαθία θαη Πεξηβάιινλ-Κιηκαηνινγία θαη θιηκαηηθέο κεηαβνιέο ύκπηπμε Γεσθπζηθήο θαη Δθαξκνζκέλεο Γεσθπζηθήο (όπσο ηζρύεη ζήκεξα) ύκπηπμε εηζκνινγίαο θαη Δθαξκνζκέλεο θαη Σερληθήο εηζκνινγίαο (όπσο ηζρύεη ζήκεξα) ύκππμε Φπζηθήο Γεσγξαθίαο θαη Κιηκαηνινγίαο 16 Κιηκαηνινγία θαη θιηκαηηθέο κεηαβνιέο Να γίλεη κάζεκα επηινγήο 17 Γεσκνξθνινγία 13 Γεσκνξθνινγία 18 Ωθεαλνγξαθία 14 Ωθεαλνγξαθία 19 Πιεξνθνξηθή θαη Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηώλ 20 Γεσρεκεία 16 Γεσρεκεία 15 Πιεξνθνξηθή θαη Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηώλ 21 Οηθνλνκηθή Γεσινγία 17 Οηθνλνκηθή Γεσινγία-Γέλεζε θνηηαζκάησλ 22 Γέλεζε θνηηαζκάησλ 23 Πεξηβαιινληηθή Γεσινγία (δηαηνκεαθό) 18 Πεξηβαιινληηθή Γεσινγία, Δπηπηώζεηο ζηα ηερληθά έξγα θαη ζην θπζηθό πεξηβάιινλ (δηαηνκεαθό) Έρνπλ γίλεη πξνηάζεηο ζπκπιήξσζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ύκπηπμε Οηθνλνκηθήο Γεσινγίαο θαη Γέλεζεο θνηηαζκάησλ Έρνπλ γίλεη πξνηάζεηο ζπκπιήξσζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ 24 Ηδεκαηνινγία Να γίλεη κάζεκα επηινγήο 25 ηξσκαηνγξαθία 19 ηξσκαηνγξαθία 26 Μαθξνπαιαηνληνινγία 20 Μαθξνπαιαηνληνινγία-Μηθξνπαιαηνληνινγία 27 Μηθξνπαιαηνληνινγία Να γίλεη κάζεκα επηινγήο 28 Τδξνγεσινγία 21 Τδξνγεσινγία 9

10 ΠΡΟΥΔΓΙΟ ΓΔΩΛΟΓΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΠΡΟΣΑΔΙ ΤΝ.ΓΔ.Μ.Δ. ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 29 Σερληθή Γεσινγία 22 Σερληθή Γεσινγία 23 Γεσινγία Σερληθώλ Δξγσλ 30 Γεσινγηθή ραξηνγξάθεζε (δηαηνκεαθό) 24 Γεσινγηθή ραξηνγξάθεζε (δηαηνκεαθό) 31 Σεθηνληθή Γεσινγία 25 Σεθηνληθή Γεσινγία 32 Γεσινγία Διιάδνο 26 Γεσινγία Διιάδνο 33 Γεσινγία Σερληθώλ Δξγσλ 27 Σερλνινγία γεσηξήζεσλ Νέν κάζεκα Έρνπλ γίλεη πξνηάζεηο ζπκπιήξσζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ Έρνπλ γίλεη πξνηάζεηο ζπκπιήξσζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ Να πεξηιακβάλεη ζύληαμε ηεθηνληθώλ δηαγξακκάησλ, αλαγλώξηζε δσλώλ δηάηκεζεο, κπισλίηεο 28 Φπζηθέο Καηαζηξνθέο Από κάζεκα επηινγήο λα γίλεη ππνρξεσηηθό Ήπηεο κνξθέο ελέξγεηαο: ειηαθή θαη αηνιηθή ελέξγεηα - γεσζεξκία Γεσινγία Τδξνγνλαλζξάθσλ - Ηδεκαηνγελείο ιεθάλεο θαη πεηξειατθά ζπζηήκαηα Από κάζεκα επηινγήο λα γίλεη ππνρξεσηηθό Από κάζεκα επηινγήο λα γίλεη ππνρξεσηηθό 31 Δλεξγεηαθέο πξώηεο ύιεο Από κάζεκα επηινγήο λα γίλεη ππνρξεσηηθό 32 Δδαθνκεραληθή Βξαρνκεραληθή Από κάζεκα επηινγήο λα γίλεη ππνρξεσηηθό 33 Τπόγεηα Τδξαπιηθή, Γηαρείξηζε Τδαηηθώλ Πόξσλ, Μαζεκαηηθά Οκνηώκαηα-Υξήζε Ζ/Τ ζηελ Τδξνγεσινγία Από κάζεκα επηινγήο λα γίλεη ππνρξεσηηθό 34 Γηπισκαηηθή εξγαζία 35 Γηπισκαηηθή εξγαζία 34 Ννκνζεζία θαη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο-Οδεγίεο Γεσεπηζηεκώλ Νέν κάζεκα 10

ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης πνπδέο ζην Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο θαη κειινληηθέο επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο Καζεγεηήο Νηθόιανο Μαηζαηζίλεο Πξόεδξνο Σκήκαηνο Ηζηνξηθή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ

Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ Αμδρέα Μ. Ζεργιώηη, πσρίδωμα Κάηηα Δημοζιεσμέμο ζηο: Η τολική μάθηζη ζηομ αιώμα ηης πληροθορικής. ύγτρομοι Προζαμαηολιζμοί ζηημ Εκπαίδεσζη, ηεύτος 2, 2005. Η ηθαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΤΠΟ ΗΩΑΝΝΟΤ Α. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Πξηλ από επηά ρξόληα ζην Ζξάθιεην ηεο Κξήηεο θαη ζηνπο ρώξνπο δηδαζθαιίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, εηειεύηεζαλ θαηά θνβεξό θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΨΔΗ ΚΑΗ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ

ΠΔΡΗΛΖΨΔΗ ΚΑΗ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΠΔΡΗΛΖΨΔΗ ΚΑΗ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ Η ππόζλητη ηηρ απσαίαρ δημοκπαηίαρ ζηη ζύγσπονη εςπυπαφκή ζκέτη: μια διεπιζηημονική πποζέγγιζη Κώζηας Βιαζόποσιος, Αλαπι. Καζεγεηής, Σκήκα Κιαζηθώλ ποσδώλ, Παλεπηζηήκηο ηοσ Νόηηγτακ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Εαρινό εξάμηνο 2008 2009/Χειμερινό εξάμηνο 2009 2010 Επικαιροποιημένη με τα στοιχεία του. Ακαδημαϊκού έτους 2010 2011

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Εαρινό εξάμηνο 2008 2009/Χειμερινό εξάμηνο 2009 2010 Επικαιροποιημένη με τα στοιχεία του. Ακαδημαϊκού έτους 2010 2011 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Εαρινό εξάμηνο 2008 2009/Χειμερινό εξάμηνο 2009 2010 Επικαιροποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ... 3 Δλόηεηα 1.1 Ο ξόινο ησλ ΣΠΔ ζηε δόκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλώζεο. Η έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηα πιαίζηα ησλ ζηόρσλ ηεο εθπαίδεπζεο γηα ην 2010.... 3 Η Δπξσπατθή Έλσζε θαη νη πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Δ ΤΣΗΜΑ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΚΑΙ ΥΩΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΙΚΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Δ ΤΣΗΜΑ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΚΑΙ ΥΩΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΙΚΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΜΔΣΑΓΟΖ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ Γ/ΝΣΗ: ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΟΤΙΟΠΟΤΛΟ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ ΠΔΡΙΔΧΟΜΔΝΑ

ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ ΠΔΡΙΔΧΟΜΔΝΑ ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ Ζ παξνύζα έθζεζε απνηειεί επίζεκν έγγξαθν ηεο Αλσλύκνπ Δηαηξίαο Οξγαληζκόο Ληκέλνο Θεζζαινλίθεο (ΟΛΘ ΑΔ), κε ζθνπό ηελ πιεξνθόξεζε όισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξώλ αλαθνξηθά κε ηελ πξόνδν ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Βηνγξαθηθό ζεκείσκα. ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε

Βηνγξαθηθό ζεκείσκα. ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε Βηνγξαθηθό ζεκείσκα ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε Eπίθνπξεο Καζεγήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ ζην γλσζηηθό αληηθείκελν «Υσξηθόο ρεδηαζκόο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γεωινγηθέο θαη Πεξηβαιινληηθέο Μειέηεο Σερληθώλ Έξγωλ

Γεωινγηθέο θαη Πεξηβαιινληηθέο Μειέηεο Σερληθώλ Έξγωλ Γεωινγηθέο θαη Πεξηβαιινληηθέο Μειέηεο Σερληθώλ Έξγωλ Β. Μαξίλνο, Λέθηνξαο Α.Π.Θ., Σερληθόο Γεωιόγνο MSc, DIC, PhD Δξγαζηήξην Σερληθήο Γεωινγίαο Γεωινγηθέο Μειέηεο Νη γεσινγηθέο κειέηεο απνηεινύλ αλαπόζπαζην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΑ

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΑ Γηάλλεο Βαβάζεο Γξ Γεσινγίαο Σκήκα Πνιηηηθώλ Γνκηθώλ Έξγσλ ΣΔΦ, ΣΔΗ ΠΔΗΡΑΗΑ Αζήλα 2012 3. Άξα, ε πξνζηαζία ηνπ γεσινγηθνύ πεξηβάιινληνο ζηελ πεξίπησζε θαηαζθεπήο ηερληθώλ έξγσλ,

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηβαιινληηθή & Οηθνλνκηθή Αμηνιόγεζε Δλεξγεηαθήο πκπεξηθνξάο Κηηξίνπ Σξηηνγελνύο Σνκέα. Δθαξκνγή ζηελ Κξήηε

Πεξηβαιινληηθή & Οηθνλνκηθή Αμηνιόγεζε Δλεξγεηαθήο πκπεξηθνξάο Κηηξίνπ Σξηηνγελνύο Σνκέα. Δθαξκνγή ζηελ Κξήηε Π Ο Λ Τ Σ Δ Υ Ν Δ Ι Ο Κ Ρ Η Σ Η TMHMA MHXANIKΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Πεξηβαιινληηθή & Οηθνλνκηθή Αμηνιόγεζε Δλεξγεηαθήο πκπεξηθνξάο Κηηξίνπ Σξηηνγελνύο Σνκέα. Δθαξκνγή ζηελ Κξήηε Π Α Τ Λ Ι Γ Ο Τ Α Ι Κ Α Σ Δ Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΠΟΤΔΩΝ. Διοίκηζη Έργοσ (Project Management): Σετνικές τεδιαζμού και Ελέγτοσ m124

ΟΔΗΓΟ ΠΟΤΔΩΝ. Διοίκηζη Έργοσ (Project Management): Σετνικές τεδιαζμού και Ελέγτοσ m124 ΟΔΗΓΟ ΠΟΤΔΩΝ Διοίκηζη Έργοσ (Project Management): Σετνικές τεδιαζμού και Ελέγτοσ m124 ΑΘΑΝΑΙΟ ΛΑΠΑΣΙΝΑ ΛΕΚΣΟΡΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ 1. ΔΗΑΓΩΓΖ... 3 2. ΓΗΑΣΗ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΠΡΟΟΥΖ! Ζ απξόζθνπηε δηαθίλεζε ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ζαο

Διαβάστε περισσότερα

Η Δθπαίδεπζε ησλ Πνιηηηζκηθώλ Γηακεζνιαβεηώλ: Απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. ηνπ Δ.Δ.Υ.Δ.Μ. ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην

Η Δθπαίδεπζε ησλ Πνιηηηζκηθώλ Γηακεζνιαβεηώλ: Απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. ηνπ Δ.Δ.Υ.Δ.Μ. ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Η Δθπαίδεπζε ησλ Πνιηηηζκηθώλ Γηακεζνιαβεηώλ: Απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. ηνπ Δ.Δ.Υ.Δ.Μ. ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Teaching of cultural mediators: Views of participants

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

Θεατρολογία και Θστορία

Θεατρολογία και Θστορία Θεατρολογία και Θστορία Θ. ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΑΖΗΣ Δώζηε κνπ ηελ άδεηα, θπξίεο θαη θύξηνη, λα εθθξάζσ αξρηθά πξνο όινπο ζαο ηελ επγλσκνζύλε κνπ γηα ηελ ηηκή πνπ κνπ γίλεηαη ζήκεξα. Επηηξέςηε κνπ λα επραξηζηήζσ απ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνο: Κνηλ.: ΨΗΦΙΜΑ ΠΡΟΣΑΗ. Ελώπηνλ ηνπ πληνληζηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ ΓΕΩΣ.Ε.Ε.

Πξνο: Κνηλ.: ΨΗΦΙΜΑ ΠΡΟΣΑΗ. Ελώπηνλ ηνπ πληνληζηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ ΓΕΩΣ.Ε.Ε. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr Web site: www.geotee-anmak.gr

Διαβάστε περισσότερα

Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ»

Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ» Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ» Παύινο Εκκ. Δαζθαιάθεο Μερ/γνο Μερ/θνο δάζθαινο Τπεύζπλνο ιεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Καβάια, 29-03-2012. Ππορ: -πληνληζηηθό πκβνύιην ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. -Γ.. ΓΔΩΣ.Δ.Δ. Κοιν.: -Παξαξηήκαηα ΓΔΩΣ.Δ.Δ. -Μέιε ηνπ Παξαξηήκαηνο -Γεσηερληθνύο θνξείο

Καβάια, 29-03-2012. Ππορ: -πληνληζηηθό πκβνύιην ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. -Γ.. ΓΔΩΣ.Δ.Δ. Κοιν.: -Παξαξηήκαηα ΓΔΩΣ.Δ.Δ. -Μέιε ηνπ Παξαξηήκαηνο -Γεσηερληθνύο θνξείο Καβάια, 29-03-2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΘΚΟ ΕΠΘΜΕΛΗΣΗΡΘΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr Web

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΡΖΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Γηεπζύλνπζα: Διέλε Καηζαξνύ, Δπίθ. Καζεγήηξηα Παηδαγσγηθήο ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2013 1 1) Ιζηνξηθό Σν Δξγαζηήξην Γηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Δομή Ππογπάμμαηορ επιπέδος Μάζηεπ

Δομή Ππογπάμμαηορ επιπέδος Μάζηεπ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΗΜΕ ΣΗ ΑΓΧΓΗ-ΠΣΤΥΙΟ ΜΑΣΕΡ ηόσορ Σν κεηαπηπρηαθό απηό πξόγξακκα πξνζθέξεη ηε δπλαηόηεηα ζε εθπαηδεπηηθνύο όισλ ησλ βαζκίδσλ, αιιά θαη ζε ζπλαθείο επαγγεικαηίεο, λα πξνρσξήζνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Μ. ΛΑΕΟΓΛΟΤ, Ν. ΚΑΡΑΝΗΚΟΛΑ, Γ. ΒΑΓΗΩΝΑ Σκήκα Μεραληθώλ Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο, Πνιπηερληθή ρνιή, Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΟΓΗΓΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Δηζαγσγή... 3 1. Ση είλαη ην e-learning;... 3 2. Σα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ e-learning... 5 Ρόινη εθπαηδεπηώλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ...

Διαβάστε περισσότερα

ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ

ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΑΜΜΟΛΖΦΗΑ ΣΟΤ ΠΟΣΑΜΟΤ ΠΑΜΗΟΤ ΣΖ ΘΔΖ ΠΑΛΗΑ ΦΑΓΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΜΟΤΕΑΚΗΟΤ ΤΝΟΛΗΚΟ ΜΖΚΟ: 179,94 κ ΚΑΡΓΗΣΑ ΜΑΨΟ 2014 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 2. ΔΗΑΓΧΓΖ Γεσγξαθηθή

Διαβάστε περισσότερα

1. Δκηενές Βιογραθικό Σημείφμα

1. Δκηενές Βιογραθικό Σημείφμα 1. Δκηενές Βιογραθικό Σημείφμα 1.1 Αηομικά ζηοιτεία ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ Αλδξνλίθε Σζνπριαξάθε ηνπ Λεσλίδα ΖΜΔΡ. ΓΔΝΝΖΖ 5 Ηνπιίνπ 1966 ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ ΤΠΖΚΟΟΣΖΣΑ ΟΗΚΟΓ. ΚΑΣΑΣΑΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ ΣΡΔΥΟΤΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 2009 Πεξηερόκελα Πξόινγνο... ζει. 3 1. ρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία Δζωηεξηθήο Αμηνιόγεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ;

Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ; Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ; Μαξία Τδνπξά 1, Αηθαηεξίλε Κισλάξε 2, Γηώξγνο Τζηξηζήο 3 1. Γαζθάια,

Διαβάστε περισσότερα