ΠΡΟ : Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. (Γ/λζε Δπνπηείαο Ηδησηηθήο Αζθάιηζεο) Αζήλα. Αζήλα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟ : Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. (Γ/λζε Δπνπηείαο Ηδησηηθήο Αζθάιηζεο) Αζήλα. Αζήλα 15.3.2011"

Transcript

1 ΠΡΟ : Σξάπεδα ηεο Διιάδνο (Γ/λζε Δπνπηείαο Ηδησηηθήο Αζθάιηζεο) Αζήλα Αζήλα Καηφπηλ ηεο κεηαθνξάο ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο (πξψελ) ΔΠΔΗΑ ζηελ Τπεξεζία ζαο, επηζπκψ κε ηελ παξνχζα επηζηνιή κνπ, λα ζαο γλσξίζσ ηελ πνξεία ηνπ έξγνπ, πνπ κνπ έρεη αλαηεζεί, θαζψο θαη ηηο αηηίεο ζρεηηθήο θαζπζηέξεζεο ηνπ, εληφο ησλ πξνζεζκηψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην αξ.2 παξ.2 Ν.3867/ Θεσξψ αλαγθαίν λα επηζεκάλσ φηη ε πξνβιεθζείζα απφ ην αξ.2 παξ.2 Ν.3867/2010, εμάκελε πξνζεζκία (απφ , νπφηε δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ ν Νφκνο) ήην ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλε θαη θαζίζηαην ρξνληθά αδχλαηνλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ εληφο ηεο πξνζεζκίαο απηήο ην ζχλνιν ησλ ελεξγεηψλ, πνπ φθεηια λα πξαγκαηνπνηήζσ. α. χκθσλα κε ην αξ.4 παξ.2 ηεο Β.2574/2009 Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, απαηηείην ε αλάξηεζε «θαηαιφγνπ αζθαιηζκέλσλ» ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΠΔΗΑ, πξνθεηκέλνπ λα παξαζρεζεί ην δηθαίσκα ζε φζνπο απφ απηνχο (γηα δηαθφξνπο ιφγνπο) δελ πεξηιακβάλνλην ζε απηφ, λα ππνβάιινπλ ζρεηηθή αλαγγειία ζηνλ Δπφπηε Υαξηνθπιαθίνπ Εσήο, αιιά θαη ζηα φξγαλα Δθθαζάξηζεο. Λακβαλνκέλνπ ππ φςηλ φηη ε εηαηξία είρε κηθηή δξαζηεξηφηεηα (Κιάδνη Εεκηψλ θαη Εσήο), θαζψο θαη δξαζηεξηφηεηα ζε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (κε θαζεζηψο Διεχζεξεο Παξνρήο Τπεξεζηψλ) αθνινπζήζεθε ε πξνβιεπφκελε ζην αξ.10 παξ.3 εδ.α (γηα θαηνίθνπο Διιάδνο) θαη αξ.12 α παξ.5 ΝΓ.400/1970 (γηα θαηνίθνπο ρσξψλ ηεο ΔΔ), δηαδηθαζία «πξφζθιεζεο» φισλ ησλ αζθαιηζκέλσλ, γηα αλαγγειία ησλ απαηηήζεσλ ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί πεξαηηέξσ δπλαηή ε αμηνιφγεζε ηνπο. 1/188

2 Ζ αλάξηεζε θαηέζηε δπλαηή ζηηο (ε θαζπζηέξεζε απφ , νθείιεην ζε πξαγκαηηθνχο θαη ηερληθνχο ιφγνπο) θαη ε ηξίκελε πξνζεζκία (πιένλ 15 εκεξψλ γηα 3 εβδνκαδηαίεο δεκνζηεχζεηο ζε εκεξήζηεο εθεκεξίδεο) αλαγγειίαο απαηηήζεσλ ησλ αζθαιηζκέλσλ νινθιεξψζεθε ζηηο Πξνο δηεπθφιπλζε ησλ αζθαιηζκέλσλ δσήο θαη ζπκπιεξσκαηηθψλ θαιχςεσλ εμεηάζζεθαλ θαη αμηνινγήζεθαλ αλαγγειίεο πνπ ππνβιήζεθαλ εθπξφζεζκα (κέρξη ). ην ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα (θαη θπξίσο ην ηειεπηαίν) παξειήθζεζαλ πεξηζζφηεξεο απφ αλαγγειίεο, πνπ εμεηάζζεθαλ θαη αμηνινγήζεθαλ κέρξη ηα ηέιε Φεβξνπαξίνπ Ζ ζρεηηθή θαζπζηέξεζε αμηνιφγεζεο ηνπο νθείιεην θαη ζε «ηδηφηππα» λνκηθά ζέκαηα πνπ αλέθππηαλ θαη απαηηείην ε θαη ηδίαλ αληηκεηψπηζε ηνπο θαη ε ζπλδηαιιαγή κε αζθαιηδφκελνπο θαη λνκηθνχο παξαζηάηεο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ πεξαηηέξσ δηθαζηηθέο δηελέμεηο. Ήδε έρεη νινθιεξσζεί ε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ θαηαιφγσλ θαη πξαγκαηνπνηνχληαη νη αληίζηνηρεο κεραλνγξαθηθέο εθαξκνγέο θαη επαλέιεγρνη. β. χκθσλα κε ην αξ.2 παξ.1 β Ν.3867/2010, ην «πξνζσξηλφ» ραξηνθπιάθην πνπ δηακνξθψζεθε, ζα πξέπεη λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ζαο (πεξηιακβάλνληαο ην ζχλνιν ησλ ζπκβαηηθψλ απαηηήζεσλ ησλ αζθαιηζκέλσλ, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα αξρεία ηεο εηαηξίαο), πξνθεηκέλνπ λα παξαζρεζεί ην δηθαίσκα ζηνπο αζθαιηδφκελνπο λα πξνβάιινπλ ηπρφλ αληηξξήζεηο ηνπο, ελψπηνλ ησλ Πνιηηηθψλ Γηθαζηεξίσλ (αξ.10 παξ.3 εδ.γ ΝΓ.400/1970). Ζ παξάδνζε ησλ ζρεηηθψλ κεραλνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ ζηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο ζαο, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο πξνζερείο εκέξεο. Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο αληηξξήζεσλ (αλαθνπψλ) είλαη 45 εκέξεο, κεηά φκσο πάξνδν 15 εκεξψλ (απαηηνχληαη θαη 3 εβδνκαδηαίεο δεκνζηεχζεηο ζε 2 εκεξήζηεο εθεκεξίδεο) (ζπλνιηθά 2 κήλεο). γ. Λακβαλνκέλσλ ππ φςηλ ησλ αλσηέξσ, ε παξάδνζε ζηελ Τπεξεζία ζαο (πέξαλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ νθείισ λα ζαο παξαδψζσ ζχκθσλα κε ην αξ.2 παξ.2 Ν.3867/2010) ησλ αλσηέξσ εγγξάθσλ, κεηά απφ αμηνιφγεζε, εθηηκψ 2/188

3 φηη κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί εληφο 15 εκεξψλ, κεηά ηελ ιήμε ηεο πξναλαθεξζείζαο πξνζεζκίαο. 2. ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο επηζηνιήο κνπ ζεσξψ αλαγθαίν λα ζαο γλσξίζσ θαη ηηο ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο έρσ πξνβεί γηα ηελ εμεχξεζε «Αλαδφρνπ-Αλαδφρσλ», ζηνλ νπνίν ζα κπνξνχζαλ λα κεηαβηβαζζνχλ ηα ραξηνθπιάθηα Εσήο ηεο εηαηξίαο (ε κεηαβίβαζε ζα πξαγκαηνπνηείην ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Τπ. Απφθαζεο Β.2574/ ), ε νπνία ηειηθά δελ θαηέζηε δπλαηή, ιφγσ εηδηθψλ δπζθνιηψλ πνπ αληηκεηψπηζα ζηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ, πνπ κνπ αλεηέζεζαλ. πγθεθξηκέλα, κεηά ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ κνπ (Απφθαζε Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ Β. 77/ ), κε δεδνκέλν φηη, φπσο δηεπίζησζα, δελ είραλ πξνρσξήζεη κέρξη ηφηε νη νπνηεζδήπνηε νπζηαζηηθέο εξγαζίεο δηαθξίβσζεο ηεο πξαγκαηηθήο θαηάζηαζεο ζηελ νπνία επξίζθνλην νη εγγξαθέο ζηα Βηβιία θαη Μεηξψα ηεο εηαηξίαο, νχηε θαη νη νπνηεζδήπνηε δηαδηθαζίεο ηεο ελ γέλεη εθθαζάξηζεο, γεγνλόο απηνλόεηα πξναπαηηνύκελν, γηα ηηο όπνηεο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο κνπ, ηόζν από ηππηθή όζν θαη από νπζηαζηηθή άπνςε, δήηεζα απφ ηνλ Δπφπηε Δθθαζάξηζεο, ηελ άκεζε επίζπεπζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ελεξγεηψλ ηνπ, πξνο ηνλ ζθνπφ απηφ. Σνπ εδήηεζα επίζεο λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαηά άκεζε πξνηεξαηφηεηα νη ινγηζηηθέο εγγξαθέο, ψζηε λα ζπληαρζεί (ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ) ην ηζνδχγην ηεο εηαηξίαο, κε εκεξνκελία (εκεξνκελία αλάθιεζεο ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο) κε ηαπηόρξνλν έιεγρν ησλ εγγξαθώλ. Λακβαλνκέλεο ππ φςηλ ηεο έληνλεο ακθηζβήηεζεο πνπ πθίζηαην γηα ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία επξίζθνλην νη ινγηζηηθέο εγγξαθέο ηεο εηαηξίαο, ππέδεημα ζηνλ Δπφπηε Δθθαζάξηζεο ηελ αλάζεζε θαη επνπηεία ηεο πξναλαθεξζείζαο δηαδηθαζίαο, ζε λέν αλεμάξηεην Διεγθηηθφ Οίθν (BAKER TILLY HELLAS AE), κε πξφζιεςε (ζηνπο θιάδνπο ησλ ραξηνθπιαθίσλ, ζηηο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο θαη ην ινγηζηήξην) πεξηνξηζκέλνπ πξνζσπηθνχ απφ απηφ πνπ εξγαδφηαλ πξηλ ηελ , φπσο θαη έγηλε. ε ζπλεξγαζία κε ηνλ (λέν) Δπφπηε Δθθαζάξηζεο, πνπ αλέιαβε ηα θαζήθνληα ηνπ ζηα ηέιε Ηαλνπαξίνπ 2010, νη δηαδηθαζίεο απηέο μεθίλεζαλ άκεζα. Θα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη γηα ηελ ζπκπιήξσζε ησλ εγγξαθψλ απαηηήζεθε ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα θαη επίπνλεο πξνζπάζεηεο, ιφγσ ηεο «αηαμίαο» πνπ δηαπηζηψζεθε ζε ινγηζηηθέο θαη 3/188

4 ινηπέο εγγξαθέο, απφ ηα κέζα ηνπ 2008 θαη ηδίσο ζην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ 4-5 κελψλ πξηλ ηελ αλάθιεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξίαο. ην Β ηκήκα ηεο επηζπλαπηφκελεο ζηελ παξνχζα επηζηνιή κνπ Δθζέζεσο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ε πνξεία ησλ εξγαζηψλ εθθαζάξηζεο θαη ηα εηδηθφηεξα ζέκαηα θαη δπζρέξεηεο πνπ πξνέθπςαλ, θαζψο θαη νη ελέξγεηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπο. Θα πξέπεη λα επηζεκαλζεί, φπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζην ηκήκα Β, φηη ζεκαληηθφ κέξνο ησλ εξγαζηψλ ηεο εθθαζάξηζεο ζα έρνπλ αλάγθε καθξφρξνλσλ δηαδηθαζηψλ, εηδηθά ζηηο πεξηπηψζεηο δηθαζηηθψλ δηελέμεσλ. 3. Καηά ην αξρηθφ ζηάδην αλάιεςεο ησλ θαζεθφλησλ κνπ, πξαγκαηνπνίεζα ζπλαληήζεηο κε εθπξνζψπνπο αζθαιηζηηθψλ εηαηξηψλ θαη παξνπζίαζε ζε απηνχο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ ηεο εηαηξίαο, γηα λα εμεηάζσ θαηά πφζν πθίζηαην ελδηαθέξνλ απφ πιεπξάο ηνπο γηα ηελ αλάιεςε ησλ ραξηνθπιαθίσλ δσήο ηεο ΑΠΗ ΠΡΟΝΟΗΑ Α.Δ.Γ.Α, φκσο ε πιήξεο αζάθεηα, ε νπνία πθίζηαην γηα ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία απηά επξίζθνλην, θαζηζηνχζε αδχλαηε ηελ απφ πιεπξάο κνπ ζαθή ελεκέξσζε ηνπο θαη θαη επέθηαζε θαζηζηνχζε πιήξσο αδχλαηε ηελ νπνηαδήπνηε νπζηαζηηθή ζπδήηεζε κε (ελ δπλάκεη) ελδηαθεξφκελνπο εθπξνζψπνπο αζθαιηζηηθψλ εηαηξηψλ. Δηδηθφηεξα, ιακβαλνκέλσλ ππ φςηλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πθίζηαλην, γηα χπαξμε κε νξζψλ ππνινγηζκψλ ησλ απνζεκάησλ ηεο εηαηξίαο, αιιά θπξίσο ηνπ δηαθαηλφκελνπ ζεκαληηθφηαηνπ ειιείκκαηνο ζηα πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία, πνπ είραλ δηαηεζεί γηα ηελ θάιπςε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο, πθίζηαλην ζνβαξφηαηεο επηθπιάμεηο απφ πιεπξάο ησλ αλσηέξσ εθπξνζψπσλ γηα πεξαηηέξσ ζπδεηήζεηο, πξηλ δηεπθξηληζζεί επαξθψο ην πιαίζην ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ ζα αλαιάκβαλαλ. Παξνπζίαζε ηεο απνηππσζείζαο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο ηεο εηαηξίαο πξαγκαηνπνηήζεθε ζε εθπξνζψπνπο αζθαιηζηηθψλ εηαηξηψλ θαη ζηα ηέιε ηνπ 2010, εθ ησλ νπνίσλ, φζνη «ελ δπλάκεη» ζα κπνξνχζαλ λα ελδηαθεξζνχλ, επηθπιάρζεθαλ λα ιάβνπλ ζέζε κεηά ηελ δεκφζηα πξφζθιεζε, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην αξ.2.παξ.3 Ν.3867/2010, επηθπιαζζφκελνη φκσο θαη νξηζκέλσλ δηαηάμεσλ ηνπ Νφκνπ (πρ. ρξφλνο 4/188

5 εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Δγγπεηηθνχ Κεθαιαίνπ, εθθξεκείο δίθεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ θιπ) Θα πξέπεη λα επηζεκαλζεί ηδηαίηεξα, φπσο θαη αλσηέξσ ειέρζε, φηη ζηα βηβιία ηεο εηαηξίαο πθίζηαην ζεκαληηθφηαηε έιιεηςε θαηαρσξήζεσλ ζηνπο πξνεγνχκελνπο 4-5 κήλεο απφ ηελ αλάθιεζε ηεο, γεγνλφο πνπ θαζηζηνχζε πιήξσο αδχλαην ηνλ, έζησ θαη θαηά πξνζέγγηζε, πξνζδηνξηζκφ θαη αμηνιφγεζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο θαηά ηξίησλ. Χο εθ ηνχηνπ ήην πξαθηηθά αδχλαηε ε απφ πιεπξάο κνπ γλσζηνπνίεζε ζηνπο ηξίηνπο, κε απφιπηε ζαθήλεηα, ηεο πξαγκαηηθήο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο ηεο εηαηξίαο, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζνπλ θαη απηνί απφ πιεπξάο ηνπο, ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ζα αλαιάκβαλαλ έλαληη ησλ αζθαιηζκέλσλ. Απηνλφεην είλαη φηη, ε ζεκαληηθφηαηε απηή αζάθεηα, ήην ζε θάζε πεξίπησζε ζε βάξνο ησλ αζθαιηζκέλσλ, αθνχ δελ πξνζδηνξίδνλην επαξθψο ηα δηθαηψκαηα ηνπο, νχηε θαη ην πιαίζην παξέκβαζεο ηνπ Δγγπεηηθνχ Κεθαιαίνπ Εσήο πνπ πξνβιέπεηαη λα θαιχςεη κέξνο ηνπ ειιείκκαηνο. ε θάζε πεξίπησζε ηα ζνβαξά, λνκηθήο θχζεσο, εξσηήκαηα πνπ πθίζηαλην αιιά θαη δεκηνπξγνχλην απφ ην ηζρχνλ, κέρξη ηελ ςήθηζε ηνπ Ν.3867/ , λνκνζεηηθφ πιαίζην, δελ επέηξεπαλ ηελ επίιπζε βαζηθψλ ζεκάησλ ηεο δηαδηθαζίαο εθθαζάξηζεο. Χο εθ ηνχηνπ πθίζηαην πξαγκαηηθή αδπλακία λα πξνρσξήζσ ζε πξάμεηο πνπ πξνεβιέπνλην, εθφζνλ δελ πξνζδηνξίδεην ην λνκηθφ πιαίζην. Λακβαλνκέλνπ ππ φςηλ ηνπ αηηήκαηνο πνπ κνπ είρε δηαηππσζεί, απφ εθπξνζψπνπο αιινδαπψλ, θπξίσο, αζθαιηζηηθψλ εηαηξηψλ (ελ δπλάκεη δπλάκελεο λα ελδηαθεξζνχλ γηα ηελ αλαδνρή ησλ ραξηνθπιαθίσλ) λα ππάξμεη έιεγρνο ησλ ππνινγηζκώλ ησλ καζεκαηηθώλ απνζεκάησλ ηεο εηαηξίαο, απφ αλεμάξηεην δηεζλή Οίθν, κε εκπεηξία ζηελ ειιεληθή αζθαιηζηηθή αγνξά, αλέζεζα ζηνλ δηεζλή ειεγθηηθφ νίθν Ernst & Young λα πξνβεί ζηνλ ζρεηηθφ έιεγρν. Σν πφξηζκα ηνπ ειέγρνπ ζα πξνζθνκηζζεί, κφιηο νινθιεξσζεί, αθνχ ζα έρεη ιάβεη ππ φςηλ ηνπ ηηο ηειηθέο παξαδνρέο «δηνξζψζεσλ», πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ επηζπλαπηφκελε Δθζεζε κνπ. 5/188

6 Χο εθ ησλ αλσηέξσ ήην ηππηθά θαη νπζηαζηηθά αδχλαηε ε εμεχξεζε αλαδφρνπ, κέρξη ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ην αξ.2 παξ.2 λ.3867/2010 πξνζεζκίεο. 4. Ήδε κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ Νφκνπ 3867/ θαηέζηε δπλαηή ε επίιπζε δηαθφξσλ λνκηθψλ ζεκάησλ (ελδεηθηηθά αλαθέξνκαη ζηελ δεκηνπξγία ηνπ «Δγγπεηηθνχ Κεθαιαίνπ Εσήο, ζηηο πξνζεζκίεο αλάξηεζεο ηνπ «ελδεηθηηθνχ» ραξηνθπιαθίνπ θαη ησλ πξνζεζκηψλ αλαθνπήο θαηά ηνπ «πξνζσξηλνχ» πίλαθα, ζηελ ηχρε ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ γηα ηα νπνία είρε δεηεζεί εμαγνξά θιπ). ηηο , φπσο πξναλαθέξζεθε, πξαγκαηνπνηήζεθε ε αλάξηεζε ηνπ «ελδεηθηηθνύ» ραξηνθπιαθίνπ ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ δσήο ηεο εηαηξίαο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ ηζηνζειίδα αξρηθά ηεο ΔΠΔΗΑ θαη αθνινύζσο ζηελ δηθή ζαο, ε δε ζρεηηθή Αλαθνίλσζε-Πξφζθιεζε, γηα ππνβνιή αλαγγειηψλ απφ ηνπο αζθαιηδφκελνπο, δεκνζηεχζεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ.10 παξ.3 ΝΓ.400/1970. ηνπο αζθαιηδφκελνπο, πνπ ζχκθσλα κε ηα αξρεία ηεο εηαηξίαο, ήζαλ θάηνηθνη εμσηεξηθνχ, απεζηάιεζαλ επηζηνιέο ζηηο δηεπζχλζεηο, πνπ είραλ δειψζεη (αξ.10 παξ.3 εδ. δ θαη ε θαη αξ.12 α παξ.16) ην πξνβιεπφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα (κέρξη ) ππήξμε ζεκαληηθφο αξηζκφο «αλαγγειηψλ» αζθαιηζκέλσλ-δηθαηνχρσλ απνδεκίσζεο (ηφζν γηα αζθαιηζηήξηα δσήο, φζν θαη ζπκπιεξσκαηηθψλ θαιχςεσλ), νη νπνίεο αθνχ εμεηάζζεθαλ έγηλαλ δεθηέο ή απνξξίθζεθαλ, φπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηελ Έθζεζε. ηελ επηζπλαπηφκελε, ζηελ παξνχζα επηζηνιή κνπ, Έθζεζε πεξηιακβάλνληαη : Σκήκα Α : Ζ γεληθή παξνπζίαζε ηνπ Υαξηνθπιαθίνπ ηεο εηαηξίαο θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ πξνγξακκάησλ ηεο, θαζψο θαη νη πξνηεηλφκελεο αλακνξθψζεηο ησλ παξνρψλ πξνο ηνπο αζθαιηδφκελνπο, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. Σκήκα Β : Ζ Έθζεζε επί ηεο πνξείαο θαη ησλ ινηπψλ ζεκάησλ εθθαζάξηζεο. Σκήκα Γ : Οη αληηζηνηρίεο απνζεκάησλ θαη αζθαιηζηηθήο ηνπνζέηεζεο. 6/188

7 Δίκαη ζηελ δηάζεζε ζαο γηα θάζε ζρεηηθή δηεπθξίληζε. Με εθηίκεζε Γ. Παληειίδεο Δπφπηεο Υαξηνθπιαθίνπ Εσήο ΑΠΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΑΔΓΑ Κνηλνπνίεζε: Γξαθείν Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θ. Φ. αρηλίδε 7/188

8 ΣΜΖΜΑ Α ΔΗΑΓΩΓΖ Α.1. Ζ αζθαιηζηηθή εηαηξία «ΑΠΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΑΔΓΑ» πξηλ ηελ αλάθιεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο, ηελ , θαηείρε έλα ζεκαληηθφ ηκήκα ησλ αζθαιίζεσλ δσήο ζηελ ρψξα καο, κε πνιχρξνλε ηζηνξία, ήην απφ ηνπο πξσηνπφξνπο ζηελ αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ δσήο κε δίθηπα πσιήζεσλ θαη είρε αλαπηχμεη πεξηνξηζκέλα ηελ δξαζηεξηφηεηα ηεο απηή θαη ζην εμσηεξηθφ (Γεξκαλία). Ζ άζθεζε αζθαιηζηηθψλ εξγαζηψλ ζηε Γεξκαλία πξαγκαηνπνηείην κε θαζεζηψο Διεχζεξεο Παξνρήο Τπεξεζηψλ ζηηο αζθαιίζεηο δσήο Απφθαζε (Κ3-893/ ) θαη ην ραξηνθπιάθην ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο απνηειείην απφ αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα. Ο φγθνο ησλ εξγαζηψλ ηεο εηαηξίαο, ηα εηδηθά θαη «ηδηφκνξθα» (φπσο απεδείρζε) αζθαιηζηηθά πξνγξάκκαηα, πνπ δηαηεξνχζε, αιιά θπξίσο ν δεκηνγφλνο (γηα ηελ ίδηα) ηξφπνο αλάπηπμεο θαη πξνψζεζεο ηνπο, θαη ην ζνβαξφηαην έιιεηκκα, πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο δηαδηθαζίεο εθθαζάξηζεο, γηα ηελ θάιπςε ησλ απνζεκάησλ, δελ ζα επέηξεπαλ ηελ κεηαβίβαζε ησλ ραξηνθπιαθίσλ ηεο, ζχκθσλα κε ηελ δηάηαμε ηνπ αξ.3 παξ.6 ΝΓ 400/1970. Γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε εηαηξία νη Δπνπηηθέο Αξρέο (πξηλ ηελ ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη κεηά ηελ ε ΔΠΔΗΑ είραλ ιάβεη, κεηά απφ ειέγρνπο δηάθνξα δηνηθεηηθά κέηξα. πγθεθξηκέλα κε ηελ Κ3-4098/ απφθαζε ηνπ Τπ.Αλάπηπμεο δεζκεχηεθε ην ζχλνιν ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξίαο πνπ βξίζθνληαλ ζε αζθαιηζηηθή ηνπνζέηεζε ρξήζεο Με ηελ ππ αξ. Κ / απφθαζε ηνπ Τπ. Αλάπηπμεο έγηλε άξζε ηεο δέζκεπζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ επεβιήζε κε ηελ πξνεγνχκελε απφθαζε. Με ηελ ππ αξ. 125/2/ απφθαζε ηεο Δ.Π.Δ.Η.Α δεζκεχηεθε ην ζχλνιν ηεο πεξηνπζίαο ηεο εηαηξίαο (ζε αζθαιηζηηθή ηνπνζέηεζε & ειεχζεξε), απαγνξεχηεθε ε άζθεζε αζθαιηζηηθψλ εξγαζηψλ ζε άιιν θξάηνο-κέινο ηεο Δ.Δ κέζσ ππνθαηαζηήκαηνο ή κε ειεχζεξε παξνρή ππεξεζηψλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 17γ παξ 3 ΝΓ 400/70. Με ηελ ίδηα απφθαζε ε εηαηξία θιήζεθε λα ππνβάιιεη 3-εηέο πξφγξακκα ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάθακςεο. 8/188

9 2. Με ηελ παξ.4 α ηνπ αξ.10 ΝΓ.400/70 (εηζαρζέλ κε ηνλ Ν.3790/09) ν λνκνζέηεο παξέηεηλε ηνλ πεξηνξηζκέλν ρξφλν (1 κελφο) πνπ πξνέβιεπε ε δηάηαμε ηνπ αξ.3 παξ.6 ΝΓ.400/70, έηζη ψζηε λα δνζεί ρξφλνο πιήξνπο εμέηαζεο θαη ειέγρνπ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηεο εηαηξίαο, απφ ηνλ Δπφπηε Υαξηνθπιαθίνπ Εσήο θαη αθνινχζσο λα πξαγκαηνπνηεζνχλ πξνζπάζεηεο γηα ηελ κεηαβίβαζε ηνπ ζε άιιε ή/θαη άιιεο αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο, ππφ ηνλ έιεγρν ηεο Δπνπηηθήο Αξρήο, κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ησλ αζθαιηζκέλσλ. Ζ δηάηαμε απηή εθαξκφζζεθε γηα πξψηε θνξά ζηελ «ΑΠΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΑΔΓΑ» θαη αθνινχζσο ζηελ COMMERCIAL VALUE AAE (πνπ αλήθε νπζηαζηηθά ζηα ίδηα επηρεηξεκαηηθά ζπκθέξνληα) θαη παξά ηελ θαηάξγεζε ηνπ κε ην αξ.2 παξ.2 Ν.3867/10, εμαθνινπζεί λα ηζρχεη γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξίεο, βάζεη ηεο κεηαβαηηθήο ηζρχνο ηνπ Νφκνπ. Όπσο θαησηέξσ αλαιπηηθά ζα εθηεζεί θαη πξνθχπηεη απφ ηηο δηαδηθαζίεο εθθαζάξηζεο, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ δηακνξθσζείζα ζηελ ρψξα καο νηθνλνκηθή ζπγθπξία, ε πεξηνπζία ηεο εηαηξίαο (δηαηεζείζα ζε αζθαιηζηηθή ηνπνζέηεζε θαηά ηνλ ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηεο, αιιά θαη ε δεζκεπζείζα -έσο ηφηε «ειεχζεξε»- κε ηελ αλάθιεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο) ππνιείπεηαη ζεκαληηθφηαηα ησλ ππνρξεψζεσλ, πνπ είρε αλαιάβεη έλαληη ησλ αζθαιηζκέλσλ ηεο (καζεκαηηθά θαη ινηπά απνζέκαηα). Χζαχησο νη αλαξίζκεηεο απαηηήζεηο ηεο θαηά ηξίησλ (ζπλεξγαηψλ, νθεηιεηψλ θιπ), ιακβαλνκέλνπ ππ φςηλ φηη γηα αξθεηέο απφ απηέο ζα απαηηεζνχλ καθξφρξνλνη δηθαζηηθνί αγψλεο, κε αβέβαην απνηέιεζκα γηα ηελ ηειηθή είζπξαμε ηνπ ζπλφινπ ή έζησ θαη κέξνπο ησλ απαηηήζεσλ ηεο, θαζηζηνχλ βέβαην φηη νη δηαδηθαζίεο πιήξνπο εθθαζάξηζεο ησλ απαηηήζεσλ ηεο (είηε δηεθδηθεζνχλ απφ ηα φξγαλα εθθαζάξηζεο, είηε απφ άιιν θνξέα) ζα είλαη πνιχρξνλεο θαη ζρεηηθά δαπαλεξέο. Σν φπνην πνζφ ηειηθά εηζπξαρζεί, ζα απνηειεί κέξνο ησλ αζθαιηζκάησλ πνπ νθείινληαη ζηνπο αζθαιηζκέλνπο, θαη είλαη πιένλ ή βέβαην (αδηακθηζβήηεην) φηη δελ ππνιείπεηαη ην νπνηνδήπνηε πνζφ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πνζψλ πνπ ζα εηζπξαρζνχλ απφ ηελ ξεπζηνπνίεζε ηεο «ειεχζεξεο» θαη ήδε δεζκεπκέλεο ζε αζθαιηζηηθή ηνπνζέηεζε πεξηνπζίαο) γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ νπνηνπδήπνηε πηζησηή ηεο, έρνληνο ή κε πξνλφκην ζηελ δηαδηθαζία ηεο απιήο εθθαζάξηζεο ή θαη ηεο ηπρφλ πηψρεπζεο ηεο. Καη επέθηαζε ην ζχλνιν ησλ απαηηήζεσλ ηξίησλ (ζπλεξγάηεο θάζε κνξθήο, πηζησηέο δηάθνξνη, νκνινγηνχρνη δαλεηζηέο θιπ), εθφζνλ δελ θαιχπηνληαη απφ ηα 9/188

10 πξνβιεπφκελα απφ ην ΝΓ.400/1970 πξνλφκηα (δαπάλεο εθθαζάξηζεο, πξνλφκην εξγαδνκέλσλ θαη δηθαηνχρσλ αζθαιίζκαηνο), εθηηκάηαη φηη δελ ζα ηθαλνπνηεζνχλ. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ ηειηθνχ ειιείκκαηνο πξνέξρεηαη θαη απφ ηελ νπζηαζηηθή εθκεδέληζε ησλ ζπκκεηνρψλ ηεο εηαηξίαο ζηηο ζπγγελείο εηαηξίεο «ΑΠΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΑΔΑΕ», COMMERCIAL VALUE AAE, αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο ησλ νπνίσλ αλεθιήζε ε άδεηα, ηεο θππξηαθήο LEDA θαη ADVANTAGE HOLDING, γηα ηελ νπνία έρεη ππνβιεζεί (απφ ηξίηνπο) αίηεζε ππαγσγήο ηεο ζε ζπιινγηθή δηαδηθαζία, αιιά θαη άιισλ εηαηξηψλ ηνπ νκίινπ (ASPIS CAPITAL ΑΔ, ΑΠΗ ΟΜΗΛΟ ΑΔ LEDA θιπ), νη νπνίεο φθεηιαλ ζηελ εηαηξία ζεκαληηθά νηθνλνκηθά πνζά θαη είλαη ακθίβνιν αλ ζα κπνξέζνπλ λα εηζπξαρζνχλ απφ απηέο, ιφγσ ηεο ακθίβνιεο νηθνλνκηθήο ηνπο θαηάζηαζεο. ε αθίλεηα ηεο εηαηξίαο (ηδίσο ζηελ Θεζζαινλίθε), κεηά ηελ αλάθιεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο, έρνπλ εγγξαθεί θαηαζρέζεηο απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην. Με βάζε ηελ 179/2002 Γλσκνδφηεζε ηνπ Β Σκήκαηνο ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο, απηέο ζα πξέπεη λα δηαγξαθνχλ θαη ήδε πξαγκαηνπνηνχληαη ζρεηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ άξζε ησλ θαηαζρέζεσλ απηψλ. ε 2 αθίλεηα ηεο εηαηξίαο ζηελ πεξηνρή ηεο Αζήλαο, πνπ είραλ δηαηεζεί ζε αζθαιηζηηθή ηνπνζέηεζε, έρνπλ εγγξαθεί ππνζήθεο, πνπ εθηηκάηαη φηη ζα αξζνχλ, κεηά απφ δηθαζηηθή δηέλεμε (ζην 1 αθίλεην ε ππνζήθε είρε εγγξαθεί πξηλ ηελ αλάθιεζε Ηνχληνο πιελ φκσο πθίζηαην δέζκεπζε απφ ηελ ΔΠΔΗΑ). 3. Σν αξ.10 παξ.4 α πξνέβιεπε ηελ ηδηφηππε δηαδηθαζία ηεο ζπλέρηζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ραξηνθπιαθίσλ δσήο, κε παξάιιειε αλαδηνξγάλσζε ηνπο. Ζ θχζε φκσο ησλ αζθαιηζηηθψλ πξνγξακκάησλ ηεο εηαηξίαο θαη ε απνδεδεηγκέλε δεκηνγφλνο ιεηηνπξγία ηνπο (πςειέο θαη αλέθηθηεο ζήκεξα «εγγπεκέλεο απνδφζεηο», ππνηηκνινγεκέλεο ζπκπιεξσκαηηθέο θαιχςεηο θιπ) θαζηζηνχζαλ απνιχησο αδχλαηε ηελ πεξαηηέξσ ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ραξηνθπιαθίσλ δσήο, ε νπνία ήδε αλεζηάιε (νξζψο) θαη ηππηθά, κε ηελ δηάηαμε ηνπ αξ.2 παξ.1.γ. Ν.3867/ ηηο πξαγκαηνπνηήζεθε ε αλάξηεζε ηνπ «ελδεηθηηθνχ» ραξηνθπιαθίνπ ηεο εηαηξίαο, ζην νπνίν ζπκπεξηειήθζεζαλ φζνη αζθαιηζκέλνη, κε ηα κέρξη ηελ ρξνληθή εθείλε ζηηγκή ζηνηρεία, εθέξνλην λα δηαηεξνχλ θαηά ηεο εηαηξίαο, απαηηήζεηο απφ αζθαιηζηηθή ζχκβαζε 10/188

11 (θιάδσλ δσήο θαη ζπκπιεξσκαηηθψλ θαιχςεσλ) (αξ.4 παξ.2 Απφθαζεο Τπ.Οηθνλνκηθψλ Β.2574/2009). ηελ ζρεηηθή πξνζεζκία, κέρξη , ππεβιήζε ζεκαληηθφο αξηζκφο «αλαγγειηψλ», πνπ αθνχ εμεηάζζεθαλ, έγηλαλ δεθηέο ή απνξξίθζεθαλ. Δμεηάζζεθαλ επίζεο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ηεο εηαηξίαο, πξνθεηκέλνπ, κεηά ηελ ππνβνιή ηεο παξνχζαο Δθζεζεο, λα δηακνξθσζεί ην νξηζηηθφ ραξηνθπιάθην ησλ αζθαιηζκέλσλ θαη λα πξνζδηνξηζζνχλ νη ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξίαο πξνο απηνχο, αιιά θαη ε αλαγθαία αλαπξνζαξκνγή ησλ παξνρψλ ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη πξνζπάζεηα κεηαθνξάο ησλ ραξηνθπιαθίσλ, γηα ηελ ζπλέρηζε ηνπο, ζε άιινλ ή/θαη άιινπο αλαδφρνπο αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο-, αιιά θαη κεξηθή ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ αζθαιηζκέλσλ, απφ ην Δγγπεηηθφ Κεθάιαην Εσήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ. Β.1. Σα ραξηνθπιάθηα δσήο ηεο εηαηξίαο επξίζθνληαη επνκέλσο ζήκεξα ζε κία «ηδηφηππε» λνκηθή θαηάζηαζε, δεδνκέλνπ φηη ε κελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξίαο έρεη αλαθιεζεί, εθαξκνδνκέλσλ ζε απηήλ ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ ΝΓ.400/70 θαη ηνπ Πησρεπηηθνχ Κψδηθα (αξ.179 ΠηΚ) (ΔθΠ.279/2001 ΓΔΔ ) Χο πξνο ηηο απαηηήζεηο φκσο ησλ αζθαιηζκέλσλ επί ηεο πεξηνπζίαο ηεο εηαηξίαο (ζην ζχλνιν ηεο πιένλ ζε δεζκεπκέλε αζθαιηζηηθή ηνπνζέηεζε) γελλάηαη ην λνκηθφ εξψηεκα πσο ζα αληηκεησπηζζνχλ. πγθεθξηκέλα ην αξ.12 α παξ.5 ΝΓ.400/1970 ξεηά πξνβιέπεη φηη θαηά ην ζηάδην αζθαιηζηηθήο εθθαζάξηζεο «αλαζηέιινληαη νη αηνκηθέο δηψμεηο ησλ δηθαηνχρσλ αζθαιίζκαηνο θαηά ηεο αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο», θαζψο θαη θάζε αλαγθαζηηθή εθηέιεζε ζε βάξνο ηεο. Δλ πξνθεηκέλσ ηα ραξηνθπιάθηα δσήο δελ επξίζθνληαη, ηχπνηο, ππφ εθθαζάξηζε, φκσο, ιφγσ ηεο ηδηφηππεο θαηάζηαζεο ζηελ νπνία επξίζθεηαη ε εηαηξία, ζα πξέπεη λα εξκελεπζεί φηη επξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε αληίζηνηρε, άιισο πξνζνκνηάδνπζα κε απηή ηεο αζθαιηζηηθήο εθθαζάξηζεο θαη λα εθαξκνζζνχλ θαη ελ πξνθεηκέλσ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο, ιακβαλνκέλεο ππ φςηλ θαη ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο εηαηξίαο, πνπ απνθιείεη ζε θάζε πεξίπησζε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ αζθαιηζκέλσλ. Ζ εξκελεία απηή είλαη ε κφλε αξκφδνπζα θαη είλαη ζε πιήξε αξκνλία κε ηελ δηάηαμε ηνπ αξ.10 παξ.4 ΝΓ.400/70, πνπ ξεηά νξίδεη φηη νη 11/188

12 δηθαηνχρνη αζθαιίζκαηνο ηθαλνπνηνχληαη ζπκκέηξσο, (ζρεη. Βι.Γλσκ.565/1997 Β Σκήκα Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο, 4 ν εξψηεκα) αιιά θαη ηηο πάγηεο αξρέο ζπιινγηθψλ δηαδηθαζηψλ, πνπ πξνβιέπεη ε λνκνζεζία καο. Ζ αξρή ηεο ζχκκεηξεο ηθαλνπνίεζεο ζα πξέπεη λα εθαξκνζζεί γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο, ησλ νπνίσλ νη απαηηήζεηο πεξηιακβάλνληαη ζε θάζε ζπγθεθξηκέλν απφζεκα, φπσο απηφ ην θαηαρσξνχζε ε εηαηξία ζηα Βηβιία ηεο θαη ην δήισλε ζηελ Δπνπηηθή Αξρή. (Δλ πξνθεηκέλσ ε εηαηξία είρε ππνβάιεη ζηνηρεία αζθαιηζηηθήο ηνπνζέηεζεο ζηελ ΔΠΔΗΑ γηα ηελ , πνπ είραλ ειεγρζεί θαη αθνινχζσο είρε ππνβάιεη ζηνηρεία γηα ηελ ). Δξσηήκαηα γελλψληαη, φπσο θαησηέξσ ζην νηθείν ζεκείν αλαιπηηθά ζα εθηεζεί, γηα ηελ «αληηκεηψπηζε» ελφο αξηζκνχ ζπγθεθξηκέλσλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ, πνπ αλήθαλ ζε άιιν θιάδν απφ απηφλ ζηνλ νπνίν δειψζεθαλ απφ ηελ εηαηξία (δειψζεθαλ ζηνλ θιάδν δσήο Η, αληί ηνπ νξζνχ ΗΗΗ, ην δε απφζεκα ηνπο ζρεκαηίζζεθε θαη ππνινγίζζεθε ζηνλ θιάδν απηφ θαη ζε απηφλ ππνινγίζζεθε θαη ε αζθαιηζηηθή ηνπνζέηεζε). Ζ «ειεχζεξε πεξηνπζία» (ήδε δεζκεπζείζα ζε αζθαιηζηηθή ηνπνζέηεζε) ζα πξέπεη λα θαηαλεκεζεί θαηά ηνλ απηφ ηξφπν ζηα δηάθνξα απνζέκαηα. Απηνλφεην είλαη φηη ε εμάληιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ζπγθεθξηκέλνπ απνζέκαηνο, ζα επηθέξεη ηελ επηζηξνθή ηνπ ηπρφλ ππνινίπνπ πνζνχ, αλαινγηθά ζηα ινηπά απνζέκαηα. Αλαιπηηθή θαηάζηαζε ηνπ ζπλφινπ ηεο πεξηνπζίαο ηεο εηαηξίαο πεξηιακβάλεηαη ζην Β ηκήκα ηεο παξνχζαο (Δθζεζε πνξείαο Δθθαζάξηζεο). 2. Ζ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Πησρεπηηθνχ Κψδηθα, φπνπ δελ πθίζηαηαη εηδηθή ξχζκηζε απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΝΓ.400/70, εθηηκάηαη φηη έρεη σο απνηέιεζκα ην απαξάδεθην ηεο άζθεζεο αγσγψλ κεηά ηελ εκεξνκελία αλάθιεζεο ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ( ) (αξ.25 ΠηΚ, Δθ.Αζ.3535/2004), επηηξεπνκέλσλ κφλνλ ησλ Αλαθνπψλ θαηά ηνπ Πίλαθα, πνπ ζα ζπληάμεη ν Δπφπηεο, εληφο 45 εκεξψλ (αξ.10 παξ.3 ΝΓ.400/70). Μφλνλ εθθξεκείο ήδε δίθεο, δηθαηνχρσλ αζθαιίζκαηνο θαηά ηεο εηαηξίαο, ζπλερίδνληαη, εθδηθαδφκελεο θαηά ηελ δηαδηθαζία ησλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ (αξ.12 α παξ.6 ΝΓ.400/70, ΠΠ.Θεζ.27118/2010 θαη 19932/10). 12/188

13 3. Ζ αζθαιηζηηθή ηνπνζέηεζε απνηειεί «πεξηνπζία» ησλ αζθαιηδνκέλσλ θαη κε ηελ κνξθή απηή αληηκεησπίδεηαη γεληθά αιιά θαη εηδηθά ζηελ δηαδηθαζία ηεο αζθαιηζηηθήο εθθαζάξηζεο. Όπσο ξεηά αλαθέξεη ν Νφκνο (αξ.10 παξ.1 ΝΓ.400/70) «Οη δηθαηούτοη απαηηήζεωλ από αζθαιηζε..έτοσλ ππονόμιο..». Σν «πξνλφκην» απηφ δελ ην ραξαθηεξίδεη ν Νφκνο, σο «εηδηθφ», φπσο δελ ραξαθηεξίδεη σο «εηδηθφ» νχηε θαη ην (αθνινχζσο αλαθεξφκελν ζηελ απηή δηάηαμε) «πξνλφκην» ησλ εξγαδνκέλσλ, αιιά πξνθαλψο σο «γεληθφ», ζηελ δηαδηθαζία θαη ζηα πιαίζηα ηεο αζθαιηζηηθήο εθθαζάξηζεο. Χο εθ ηνχηνπ ηα πξνλφκηα απηά ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζζνχλ σο κε έρνληα δηθαίσκα ηνθνθνξίαο (ζηα πιαίζηα ηεο αζθαιηζηηθήο εθθαζάξηζεο) κεηά ηελ εκεξνκελία αλάθιεζεο (αξ.23 θαη 24 ΠηΚ). Γηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε ζα έζεηε ζε πιενλεθηηθή θαηάζηαζε ηνπο αζθαιηζκέλνπο πνπ ζα είραλ αζθήζεη αγσγή, ζε ζρέζε κε φινπο ηνπο άιινπο πνπ δελ ήζθεζαλ θαη ζα θαζηζηνχζε αδχλαηε ηελ δηαδηθαζία εθθαζάξηζεο θαη ηθαλνπνίεζεο ηεο απαίηεζεο ησλ αζθαιηζκέλσλ ζηα πιαίζηα ηεο ζπιινγηθήο δηαδηθαζίαο, πνπ απνηειεί ε «αζθαιηζηηθή εθθαζάξηζε». Ζ απηή αληηκεηψπηζε ζα πξέπεη λα ππάξμεη, γηα ην εληαίν ηεο δηαδηθαζίαο θαη ελ γέλεη αληηκεηψπηζεο, ζηα πιαίζηα ηεο αζθαιηζηηθήο εθθαζάξηζεο θαη γηα ηνπο ηξίηνπο, δηθαηνχρνπο αζθαιίζκαηνο, κε βάζε ηα αζθαιηζηήξηα Αζηηθήο Δπζχλεο απφ ηελ θπθινθνξία απηνθηλήησλ, πνπ δηαηεξνχζε ε εηαηξία. Πξνθεηκέλνπ λα κελ ηχρνπλ άιιεο (θαιχηεξεο) αληηκεηψπηζεο απφ απηήλ πνπ έρνπλ νη δηθαηνχρνη ησλ ινηπψλ θιάδσλ αζθάιηζεο (θαη ηδίσο απηψλ ηνπ θιάδνπ δσήο), ε ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπο δελ κπνξνχλ λα ηχρνπλ ηνθνθνξίαο κεηά ηελ αλάθιεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξίαο (φπσο ηζρχεη γηα ηνπο ινηπνχο αζθαιηδφκελνπο). Σν αξ.19 παξ.1 εδ.δ Ν.489/76, ξεηά νξίδεη φηη ην Δπηθνπξηθφ Κεθάιαην Απηνθηλήησλ ππνρξενχηαη λα απνδεκηψζεη ηνλ ηξίην παζφληα (εηδηθή ξχζκηζε γηα ηελ εθ ηνπ Νφκνπ ππνρξέσζε ηνπ Δπηθνπξηθνχ Κεθαιαίνπ), ζηελ δε παξ.4 νξίδεηαη φηη κε ηελ θαηαβνιή απηή «..σποθαζίζηαηαη όκως ζηο θαηά ηο αρ.10 ΝΔ.400/1970 προλόκηο ηοσ αζθαιηζκέλοσ.». Χο εθ ησλ αλσηέξσ ην θαη ιακβαλνκέλνπ ππ φςηλ ηνπ πξναλαθεξζέληνο πεξηνξηζκνχ ηνπ πξνλνκίνπ ηνπ αζθαιηζκέλνπ ηεο εηαηξίαο, ην εμ ππνθαηαζηάζεσο δηθαίσκα ηνπ Δ.Κ. ζα πξέπεη λα πεξηνξηζζεί αληίζηνηρα. ηελ ππφ εμέηαζε πεξίπησζε ηεο εηαηξίαο, εθηηκάηαη φηη ν πεξηνξηζκφο απηφο ζα έρεη ζεκαζία, πξνο φθεινο ησλ 13/188

14 δηθαηνχρσλ αζθαιίζκαηνο ησλ θιάδσλ δσήο, ηφζν σο πξνο ην απφζεκα θιάδνπ απηνθηλήησλ, πνπ είρε ζρεκαηίζεη ε εηαηξία, φζν θαη (θπξίσο) ζηελ θαηαλνκή ηεο πξψελ «ειεχζεξεο» πεξηνπζίαο ηεο, πνπ ήδε έρεη δεζκεπζεί ζε αζθαιηζηηθή ηνπνζέηεζε. 4. Θα πξέπεη λα επηζεκαλζεί επίζεο φηη ε εξκελεία, πνπ αθνινχζεζε ε ΔΠΔΗΑ, ζε ζρέζε κε ηνλ ηξφπν θαηαλνκήο ηνπ πξνλνκίνπ ησλ εξγαδνκέλσλ (αξ.10 παξ.1 εδ.δ ΝΓ.400/1970, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν.3557/2007) εθαξκφδνληαο γηα ηνλ ηξφπν θαηαλνκήο ηνπ ηελ παιαηφηεξε δηάηαμε ηνπ αξ.10 παξ.8 (Ν.2919/2001), επηβαξχλεη ηα ινηπά απνζέκαηα (εθηφο ηνπ καζεκαηηθνχ απνζέκαηνο) ζε (πεξηνξηζκέλν) φθεινο ηνπ απνζέκαηνο ηνπ θιάδνπ απηνθηλήηνπ θαη εθηηκάηαη φηη ζα πξέπεη λα επαλεμεηαζζεί. Γ.1. Όπσο θαησηέξσ ζα αλαθεξζεί αλαιπηηθφηεξα θαη ζα πξνζδηνξηζζεί, θαηά ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία αζθαιηζκέλσλ, ε πεξηνπζία ηεο εηαηξίαο δελ ζα επαξθέζεη γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπο. χκθσλα κε ην Νφκν ηελ πεξηνπζία ηεο εηαηξίαο βαξχλνπλ θαη αξρήλ νη δαπάλεο εθθαζάξηζεο. Όπσο αλαιπηηθφηεξα αλαθέξεηαη ζην Σκήκα Β ηεο Δθζέζεσο, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ πνξεία εθθαζάξηζεο, νη δαπάλεο ηεο ζα είλαη ζε ζπλάξηεζε ηνπ ηξφπνπ ζπλέρηζεο ηεο, πνπ ζα εμαξηεζεί ζεκαληηθά απφ ηελ αλαδνρή ή κε ησλ ραξηνθπιαθίσλ δσήο ηεο εηαηξίαο απφ άιιε ή άιιεο αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο. (Σπρφλ αλαδνρή ηνπ ραξηνθπιαθίνπ, θαζψο θαη δηαθφξσλ απαηηήζεσλ θαηά ηξίησλ, ζα πεξηνξίζεη ην αληηθείκελν ηεο εθθαζάξηζεο, κεηψλνληαο ζεκαληηθά ηηο δαπάλεο ηεο). Όπσο πξναλαθέξζεθε, ε θαηαλνκή ηεο πεξηνπζίαο ηεο εηαηξίαο (ζχκθσλα κε γλσκνδφηεζε ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο) ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί κε βάζε ηηο δειψζεηο ηεο γηα ηελ θαηαλνκή ηεο πεξηνπζίαο ηεο ζηα δηάθνξα απνζέκαηα (ζην κέηξν πνπ εμαληινχλ ηηο απαηηήζεηο ησλ θαηά πεξίπησζε αζθαιηδνκέλσλ), φπσο ηα είρε δειψζεη ζηελ Δπνπηηθή Αξρή ( θαη ) θαη αθνινχζσο αλαινγηθά, θαηά απφζεκα, επί ηεο πξψελ «ειεχζεξεο» θαη ήδε δεζκεπκέλεο ζε αζθαιηζηηθή ηνπνζέηεζε πεξηνπζίαο ηεο. 14/188

15 Όζνη απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο δηαζέηνπλ πξνλφκην ζηελ αζθαιηζηηθή εθθαζάξηζε (νη εμαηξνχκελνη εξγαδφκελνη είλαη πξνθαλέο φηη δηαηεξνχλ δηθαηψκαηα θαη πξνλφκηα ζε ηπρφλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή/θαη δηαδηθαζίεο εθηφο αζθαιηζηηθήο εθθαζάξηζεο, αξ.10 παξ.1 εδ.γ ΝΓ.400/70), ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηεζνχλ, φπσο πξναλαθέξζεθε απφ ηα απνζέκαηα ηεο εηαηξίαο, εθηφο ηνπ καζεκαηηθνχ απνζέκαηνο ησλ θιάδσλ δσήο (αξ7 παξ.2 Β 2). 2. Ζ αδπλακία ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ απαηηήζεσλ ησλ αζθαιηζκέλσλ απφ ηελ πεξηνπζία ηεο εηαηξίαο νθείιεηαη δηαρξνληθά ζε πνιινχο παξάγνληεο θαη φρη κφλνλ ζε γεγνλφηα κηάο ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθήο πεξηφδνπ. Όπσο θαησηέξσ ζα εθηεζεί, ε δξαζηεξηνπνίεζε ηεο εηαηξίαο ζε κηα ζεηξά αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ, ζηα νπνία νη ππνζρφκελεο θαη πξνβιεπφκελεο παξνρέο δελ ιάκβαλαλ ππ φςηλ ηνπο (κεηαμχ άιισλ) ηελ απφζβεζε ηνπ θφζηνπο πξφζθηεζεο ησλ ζπκβνιαίσλ (πξνκήζεηεο, ππεξπξνκήζεηεο, ιεηηνπξγηθά θιπ), είρε σο απνηέιεζκα ε εηαηξία λα επηβαξχλεηαη δηαρξνληθά απφ ηελ πψιεζε ησλ πξντφλησλ απηψλ, απνιχησο δεκηνγφλσλ γηα απηήλ, ηνπιάρηζηνλ κε ηνλ ηξφπν πνπ απηά είραλ δνκεζεί θαη πξνσζνχλην, ζε ζπλάξηεζε θαη κε ηηο δηαρξνληθέο νηθνλνκηθέο ζπγθπξίεο. Χζαχησο ε ηνπνζέηεζε ζεκαληηθνχ κέξνπο ησλ απνζεκάησλ, αιιά θαη ηεο «ειεχζεξεο» πεξηνπζίαο ηεο εηαηξίαο ζε ελδννκηιηθέο θαη «ζπγγελείο», θαηά δηαθφξνπο ηξφπνπο θαη αηηίεο, εηαηξίεο, ιακβαλνκέλσλ ππ φςηλ θαη ησλ κεηνρηθψλ αιιεινζπλδέζεσλ ησλ εηαηξηψλ, αιιά θαη ησλ εθαηέξσζελ ρξεσπηζησηηθψλ «δηεπθνιχλζεσλ» (φπσο θαησηέξσ αλαθέξεηαη ζηελ Δθζεζε Δθθαζάξηζεο, Σκήκα Β ) θαζηζηά ηδηαίηεξα δπζρεξή, γηα ηελ εηαηξία, ηελ είζπξαμε ζεκαληηθψλ (απηνχ ηνπ είδνπο) αμηψζεσλ ηεο, αιιά θαη ηελ είζπξαμε ηνπ νπνηνπδήπνηε πνζνχ απφ ηελ πψιεζε κεηνρψλ πνπ θαηέρεη. εκεηνχηαη φηη (κε λφκηκε) επηβάξπλζε ηεο εηαηξίαο ππήξμε θαη γηα ακνηβέο ζπλεξγαηψλ, πνπ πξνσζνχζαλ πσιήζεηο πξντφλησλ, άιισλ εηαηξηψλ ηνπ νκίινπ. 15/188

16 Σν αληηθείκελν ηεο Δθζεζεο απηήο πεξηνξίδεηαη ζηα πιαίζηα πνπ ζέηεη ν Νφκνο γηα ηνλ Δπφπηε Υαξηνθπιαθίσλ Εσήο θαη δελ κπνξεί λα επεθηαζεί ζε πεξαηηέξσ ζέκαηα θαη αίηηα, πνπ πξνθάιεζαλ ηελ απνδεδεηγκέλε αδπλακία ηεο εηαηξίαο λα ηθαλνπνηήζεη ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηεο, κε ηελ επξεζείζα πεξηνπζία ηεο. Όπσο θαησηέξσ ζπγθεθξηκέλα εθηίζεηαη, δηάθνξεο παξνρέο πνπ ππνζρφηαλ λα παξάζρεη ε εηαηξία θαη είηε επξίζθνλην εθηφο δηαηάμεσλ ηνπ Νφκνπ, είηε δελ ηεο θαηαβάιεην ην αληίζηνηρν αληάιιαγκα, δελ κπνξνχλ θαη δελ πξέπεη λα ηθαλνπνηεζνχλ απφ ηελ πεξηνπζία ηεο αζθαιηζηηθήο εθθαζάξηζεο, αθνχ ζα εβιάπηνλην ηα λφκηκα δηθαηψκαηα ησλ ινηπψλ αζθαιηζκέλσλ. Χζαχησο ππνρξεψζεηο πνπ αλειάκβαλε ε εηαηξία έλαληη ησλ αζθαιηζκέλσλ ηεο, πέξαλ ησλ νξίσλ, πνπ αλαιακβάλνπλ ελ γέλεη άιιεο αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Διιεληθή αζθαιηζηηθή αγνξά, ζα πξέπεη λα ζεσξεζνχλ φηη επξίζθνληαη εθηφο ησλ ππνρξεψζεσλ, πνπ ζα πξέπεη λα αλαιάβεη ην Δγγπεηηθφ Κεθάιαην Εσήο. Απηνλφεην είλαη φηη ε (ηπρφλ) αλάδνρνο αζθαιηζηηθή εηαηξία, ζα πξέπεη ξεηά λα πξνζδηνξίζεη ηελ έθηαζε θαη ηηο παξακέηξνπο ησλ αζθαιηζηηθψλ θαιχςεσλ, πνπ ζα αλαιάβεη λα παξάζρεη ζηνπο αζθαιηζκέλνπο ηεο εηαηξίαο. Η. ΑΦΑΛΗΗΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ - ΚΑΛΤΨΔΗ Α.1. Ζ εηαηξία, δεδνκέλνπ φηη δξαζηεξηνπνηείην ζηελ Διιεληθή αζθαιηζηηθή αγνξά απφ καθξνχ ρξφλνπ, δηαηεξνχζε ζε ηζρχ έλαλ πνιχ κεγάιν αξηζκφ αζθαιηζηηθψλ πξνγξακκάησλ θιάδνπ Εσήο θαη ζπκπιεξσκαηηθψλ θαιχςεσλ, πνιιά απφ ηα νπνία ήζαλ παξαπιήζηα, κε δηάθνξεο θαηά πεξίπησζε παξακεηξνπνηήζεηο. ηνλ επηζπλαπηφκελν πίλαθα 1 (ζρ.η.1) εκθαίλνληαη ηα αζθαιηζηηθά πξνγξάκκαηα θιάδσλ Εσήο πνπ δηέζεηε ε εηαηξία θαη ζρεκάηηδε απνζέκαηα, θαζψο θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα εληφο ηνπ νπνίνπ ηα δηέζεηε. 16/188

17 ηνλ ίδην πίλαθα εκθαίλνληαη γηα θάζε ηχπν αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ (αλά θσδηθφ), ν αξηζκφο ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ θαη ηα θαηά αζθαιηζηηθφ πξφγξακκα εηζπξαρζέληα αζθάιηζηξα ζηα εθ άπαμ θαηαβνιήο αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα θαη ηα ζπλνιηθά εηήζηα αζθάιηζηξα ζηα ηκεκαηηθψλ θαηαβνιψλ αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα (ν θαηά πεξίπησζε νξηζηηθφο αξηζκφο ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ, πηζαλφλ λα έρεη ειάρηζηεο -%00- δηαθνξνπνηήζεηο). Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί, φπσο ήδε αλαθέξζεθε, φηη ε εηαηξία είρε δηαζέζεη θαη ζην εμσηεξηθφ (θπξίσο Γεξκαλία) αζθαιηζηηθά ηεο πξνγξάκκαηα (βι.επηζπλαπηνκέλε θαηάζηαζε), κε θαζεζηψο «ειεχζεξεο παξνρήο ππεξεζηψλ». 2. Ο αξηζκφο ησλ ελ ηζρχεη αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ ηεο εηαηξίαο, ζηνπο δηάθνξνπο θιάδνπο Εσήο, είλαη ηδηαίηεξα κεγάινο ( πεξίπνπ). Ο αξηζκφο απηφο δελ ηαπηίδεηαη κε ηνπο αζθαιηδφκελνπο, δεδνκέλνπ φηη αθ ελφο κελ ν ίδηνο ν αζθαιηδφκελνο ζπρλά δηαηεξνχζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα, αθ εηέξνπ δε ζε έλα αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην πεξηιακβάλνλην πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο αζθαιηδφκελνη (νκαδηθά αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα θαη αηνκηθά κε πξνζηαηεπφκελα κέιε). ηνπο επηζπλαπηφκελνπο πίλαθεο (ζρ.η.2) επηρεηξείηαη ζπλνιηθή παξνπζίαζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηεο εηαηξίαο. Πξνο δηεπθφιπλζε θαη γηα εληαία παξνπζίαζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ απνζεκάησλ πνπ ζρεκάηηδε ε εηαηξία θαη ηεο αζθαιηζηηθήο ηνπνζέηεζεο, πνπ δήισλε ζηηο Δπνπηηθέο Αξρέο θαη ησλ αλακνξθψζεσλ, πνπ πξνηείλνληαη κε βάζε ηελ λνκνζεζία, ζα αθνινπζεζεί ν εμήο ηξφπνο παξνπζίαζεο : ΗΗ. Κιαζζηθά Αζθαιηζηήξηα Εσήο (θιάδνπ Η αξ.13 παξ.2 ΝΓ.400/1970) Α. Δθ απαμ θαηαβνιήο Β. Σκεκαηηθψλ θαηαβνιψλ ΗΗΗ. Δπελδπηηθά (Unit Linked) Αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα (θιάδνπ ΗΗΗ αξ.13 παξ.2 ΝΓ.400/1970) Α. Δθ απαμ θαηαβνιήο Β. Σκεκαηηθψλ θαηαβνιψλ IV. Οκαδηθά αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα 17/188

18 Α. Απνηακηεπηηθά Β. πκπιεξσκαηηθέο θαιχςεηο V. Αζθαιίζεηο Κεθαιαηνπνίεζεο (θιάδνο VI) VI. Απαηηήζεηο ζπκπιεξσκαηηθψλ θαιχςεσλ. Α. Αηνκηθά Β. Οκαδηθά 3. Σερληθά ζεκεηψκαηα, Γεληθνί θαη Δηδηθνί Οξνη χκθσλα κε ηελ λνκνζεζία (αξ.7 επ. ΝΓ 400/1970, Απ.Τθ. Αλάπηπμεο Κ3-4382/ θαη Κ3-9124/ , παιαηφηεξα Απνθάζεηο Τπνπξγνχ Δκπνξίνπ Κ4-4381/ , 95538/7254/ ) ε εηαηξία φθεηιε λα ζπληάζζεη γηα θάζε αζθαιηζηηθφ πξντφλ ηεο Σερληθά εκεηψκαηα, κε βάζε ηα νπνία πξνζδηνξίδνλην θαηά πεξίπησζε ηα καζεκαηηθά θαη ινηπά απνζέκαηα θάζε πξντφληνο. Γηα ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ πξντφλησλ ηεο εηαηξίαο δηεηίζεην Σερληθφ εκείσκα, ζε νξηζκέλα πξντφληα, νκνεηδή ή παξαπιήζηα άιισλ πξντφλησλ, ην Σερληθφ εκείσκα ζεσξείηαη εληαίν. ε νξηζκέλα πξντφληα νη παξερφκελεο θαιχςεηο, πνπ παξεηίζελην ζηνπο Γεληθνχο θαη Δηδηθνχο Όξνπο ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ δηέθεξαλ απηψλ πνπ πξνζδηνξίδνλην ζηα θαηά πεξίπησζε Σερληθά εκεηψκαηα, ή ε εηαηξία, κε κνλνκεξή δήισζε ηεο πξνο ηνπο αζθαιηδφκελνπο ζπγθεθξηκέλνπ αζθαιηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ηξνπνπνηνχζε, ζε φθεινο ηνπο, ηηο ππνζρφκελεο παξνρέο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, πνπ παξνπζηάδνληαη ζπγθεθξηκέλα θαησηέξσ (ππφ ΗΗ θαη ΗΗΗ,) θαη εθφζνλ νη Γεληθνί θαη Δηδηθνί Όξνη ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ δελ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ, γίλεηαη δεθηφ, φηη ππεξηζρχνπλ νη ζπγθεθξηκέλνη Γεληθνί θαη Δηδηθνί Όξνη ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ θαη δειψζεηο ηεο εηαηξίαο ππέξ ηνπο, κε βάζε ηνπο νπνίνπο είρε ζπκβιεζεί ν αζθαιηδφκελνο, ή/θαη ζπλέρηδε λα αζθαιίδεηαη. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη κεηά απφ έιεγρν ηεο ΔΠΔΗΑ (εληφο ηνπ 2008) ππήξμαλ αλαζεσξήζεηο θαη επαλαπξνζδηνξηζκνί ζε Σερληθά εκεηψκαηα θαη ππνινγηζκνχο απνζεκάησλ ηεο εηαηξίαο, γηα ηνλ Ηζνινγηζκφ ηεο ρξήζεο Σν ζρεηηθφ έγγξαθν ηεο ΔΠΔΗΑ δελ έρεη αλεπξεζεί. 18/188

19 Θα πξέπεη ελ πξνθεηκέλσ λα επηζεκαλζεί φηη νη παιαηφηεξεο ξπζκίζεηο, πνπ ιάκβαλαλ ππ φςηλ ηηο θαηά πεξίπησζε ηφηε θξαηνχζεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, κε βάζε ηηο νπνίεο ζπληάζζνλην θαη εγθξίλνλην (κέρξη ην έηνο 2000) ηα Σερληθά εκεηψκαηα, επέηξεπαλ ηελ δέζκεπζε ηεο εηαηξίαο, έλαληη ηνπ αζθαιηδνκέλνπ, γηα πςειφηεξα αλψηαηα εγγπεκέλα ηερληθά επηηφθηα. Ζ ζηαδηαθή κείσζε ηνπο (ηειεπηαία κε ηελ Κ3-9124/ ) ζην 3,35% εηεζίσο, επηηξέπεη κελ ηελ ζπλέρηζε ηεο δηαηήξεζεο ησλ παιαηνηέξσλ πςεινηέξσλ επηηνθίσλ ζηα ήδε ζπλαθζέληα ηφηε αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα (αξ.2 α ηεο 9124/01), θαζηζηά φκσο ηδηαίηεξα δχζθνιε ηελ επίηεπμε ηεο απνδφζεσο απηήο ζηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο. πγθεθξηκέλα ε εηαηξία δηέζεηε έλα ζνβαξφ αξηζκφ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ (ηκεκαηηθψλ θπξίσο θαηαβνιψλ) ηα νπνία είραλ ζπλαθζεί παιαηφηεξα θαη γηα ηα νπνία ζπλέρηδε λα ππνρξενχηαη κε ηα παιαηφηεξα αλψηαηα εγγπεκέλα επηηφθηα. Αθφκε θαη αλ θξηζεί φηη ε ζπκβαηηθή απηή δέζκεπζε ηζρχεη δηαρξνληθά (θαη λα κελ πεξηνξίδεηαη αληίζηνηρα ζηηο ρξνληθέο ζηηγκέο κείσζεο ηνπ αλσηάηνπ εγγπεκέλνπ (ηερληθνχ) επηηνθίνπ, ν (ηπρφλ) αλάδνρνο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ δελ δχλαηαη λα παξάζρεη ηα αλψηαηα (θαηά πεξίπησζε) εγγπεκέλα ηερληθά επηηφθηα απηά, αιιά νχηε θαη ην ΔΚΑΕ, ζην κέηξν πνπ αλαιάβεη ζρεηηθή ππνρξέσζε. Θα πξέπεη σζαχησο λα ζεκεησζεί φηη ην «εγγπεκέλν αλψηαην ηερληθφ επηηφθην 3.35%» (αξ.6. παξ.1.α β Τπ.Απ.Κ3-4382/ ) αθνξά ην «αλψηαην φξην ηερληθνχ επηηνθίνπ» πνπ κπνξεί λα αλαιεθζεί, απφ ηελ (φπνηα) εηαηξία (ηπρφλ αλάδνρν), ζπκβαηηθά θαη γεληθά δελ παξέρεηαη (ζε ηειηθφ θαζαξφ επηηφθην) ζηελ ειιεληθή αζθαιηζηηθή αγνξά. Δλ πξνθεηκέλσ ε εηαηξία (φπσο θαη θαησηέξσ ζα αλαθεξζεί) αλαιάκβαλε ππνρξεψζεηο (γηα έλαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ θαη αξηζκφ θαη πνζφ αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ ηεο) γηα απφδνζε «εγγπεκέλνπ επηηνθίνπ 3,35%», επί ηνπ εηζπξαηηνκέλνπ εκπνξηθνχ (ζπλνιηθνχ) αζθαιίζηξνπ θαη φρη επί ηνπ «θαζαξνχ», φπσο πξνβιέπεη ν Νφκνο (ζρ.τπ.απνθάζεηο) ρσξίο λα ιακβάλεη ππ φςηλ ηεο (κεηαμχ άιισλ), αλά αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην : 19/188

20 - ηηο δηάθνξεο πξνκήζεηεο, ακνηβέο θαη πξηκ ζπλεξγαηψλ (πρ. ζπλνιηθά άλσ ηνπ 6% ζπλήζσο, ηνπ εηζπξαηηνκέλνπ αζθαιίζηξνπ γηα ηα εθ απαμ θαηαβνιήο αζθαιηζηήξηα), - ηα γεληθά ιεηηνπξγηθά ηεο έμνδα, - ηπρφλ έθηαθηεο δαπάλεο θαη ππνρξεψζεηο ηεο, - ην ινγηθφ επηρεηξεκαηηθφ ηεο θέξδνο θιπ. Όπσο ήδε ειέρζε, ζε κηα ζεηξά πξντφλησλ (πρ.αα, ΓΚ θιπ) νη πξνβιεπφκελεο παξνρέο, κε βάζε ηελ ζπλνιηθή δέζκεπζε ηεο εηαηξίαο έλαληη ηνπ αζθαιηδνκέλνπ, δελ ιακβάλνπλ ππ φςηλ ηνπο (θαη νπζία) ηελ απφζβεζε ηνπ θφζηνπο πξφζθηεζεο ησλ ζπκβνιαίσλ (πξνκήζεηεο, ππεξπξνκήζεηεο, ιεηηνπξγηθά θιπ) κε απνηέιεζκα ε εηαηξία λα επηβαξχλεηαη δηαρξνληθά απφ ηελ πψιεζε πξντφλησλ απνιχησο δεκηνγφλσλ γηα απηήλ, ηνπιάρηζηνλ κε ηνλ ηξφπν πνπ απηά είραλ δνκεζεί, ζε ζπλάξηεζε θαη κε ηηο δηαρξνληθέο νηθνλνκηθέο ζπγθπξίεο, θαηά ηνλ ρξφλν πνπ πξνσζνχλην απηά. Δηδηθφηεξα γηα ηνλ θιάδν Η (αιιά θαη ΗΗΗ) φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ Κ3-4382/2001, ε εηαηξία νθείιεη ζε πεξίπησζε εμαγνξάο λα απνζβέλεη ην θφζηνο πξφζθηεζεο ηνπ ζπκβνιαίνπ κε ηελ θαηαβνιή ηεο. Αληίζηνηρεο πξνβιέςεηο νθείιεη λα θάλεη ε εηαηξία θαη ζηνλ ζρεκαηηζκφ ησλ καζεκαηηθψλ ηεο απνζεκάησλ, βάζεη ησλ αληηζηνίρσλ ηερληθψλ ζεκεησκάησλ, φπνπ ππνρξενχην λα αλαθέξεη ηα ζρεηηθά έμνδα, ζρεκαηίδνληαο πξνβιέςεηο επί ηνπ θαζαξνχ αζθαιίζηξνπ (κεηά δειαδή ηελ αθαίξεζε ηνπ ελ γέλεη θφζηνπο πξφζθηεζεο ηνπ ζπκβνιαίνπ). Δπηπξνζζέησο ε παξνρή πξνζφδνπ ζε πεξηπηψζεηο εθ άπαμ θαηαβνιήο αζθαιίζηξνπ ηνπ θιάδνπ Η (πξντφληα ΑΑ1, ΑΑ2, ΑΑ3, ΑΑ4 θιπ), πνπ ππεινγίδεην επί ηνπ εηζπξαηηνκέλνπ αζθαιίζηξνπ (θαη φρη επί ηνπ «θαζαξνχ»), ρσξίο λα ζπλππνινγίδεηαη νχηε θαλ πςειφ πξνκεζεηαθφ θφζηνο πνπ θαηέβαιε, θαζηζηνχζαλ πξαθηηθά αλέθηθηε ηελ επίηεπμε ησλ απνδφζεσλ πνπ ππνζρφηαλ. Απνηέιεζκα ησλ αλσηέξσ ήην λα επηβαξχλνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εηαηξίαο, αιιά θαη ε ίδηα ε βησζηκφηεηα ηεο, απφ ηελ δηάζεζε ησλ πξντφλησλ ηεο. Χο εθ ησλ αλσηέξσ, ζηα πιαίζηα ηπρφλ αλαδνρήο, ε ππνρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ έλαληη ησλ αζθαιηδνκέλσλ γηα (φπνην) «αλψηαην εγγπεκέλν 20/188

21 ηερληθφ επηηφθην», ζα πξέπεη λα ιάβεη ππ φςηλ ηα αλσηέξσ θαη λα είλαη ίζε ή/θαη κεγαιχηεξε ηνπ 2,5% εηεζίσο. Σα Σερληθά εκεηψκαηα πνπ δηέζεηε ε εηαηξία γηα ηα θαηά πεξίπησζε πξντφληα ηεο (νκαδνπνηεκέλα), επηζπλάπηνληαη (ρ.η.7 α γηα ηα θιαζζηθά πξντφληα θαη Η.7 β γηα ηα επελδπηηθά). Β.1. ην επηζπλαπηφκελν καγλεηηθφ αξρείν (ζρ.η.3) πεξηιακβάλεηαη θαηάινγνο ησλ επξεζέλησλ, ζηα ηεξνχκελα ππφ ηεο (ήδε ππφ εθθαζάξηζε) εηαηξίαο «ΑΠΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΑΔΓΑ» (εθεμήο «εηαηξία») κεηξψα, σο αζθαιηζκέλσλ (αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα) ζηνπο θιάδνπο δσήο θαη ζπκπιεξσκαηηθψλ θαιχςεσλ, θαζψο θαη νη εθθξεκείο απνδεκηψζεηο, κε ζρεηηθή πξφβιεςε. ηνλ θαηάινγν απηφ : α. Χο πξνο ηνπο αζθαιηζκέλνπο ζηνπο θιάδνπο δσήο, πξνζεηέζεζαλ φζνη απφ ηνπο αζθαιηζκέλνπο είραλ ππνβάιεη αίηεζε εμαγνξάο ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ ηνπο είηε πξηλ ηελ αλάθιεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξίαο ( ), ρσξίο λα έρεη θαηαβιεζεί ζε απηνχο ην αζθάιηζκα, είηε κεηά ηελ αλάθιεζε, νπφηε δελ εηίζεην ζέκα εμαγνξάο (ζρ. Η. 4). Δηδηθφηεξα επαλέξρνληαη ζηνπο θαηά πεξίπησζε πίλαθεο ησλ ελ ηζρχεη αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ : 1) 392 ζπκβόιαηα ζηα νπνία νη αζθαιηζκέλνη (πξηλ ηελ αλάθιεζε) είραλ δεηήζεη εμαγνξά ή είραλ ιήμεη θαη δελ έρνπλ εμνθιεζεί. 2) 5 ζπκβόιαηα (Γ ,Γ ,Γ ,Γ ,Γ ) ζηα νπνία είρε επέιζεη ε αζθαιηζηηθή πεξίπησζε (Θάλαηνο) θαη επαλαθέξνληαη ζηα ελ ηζρχεη, δεδνκέλνπ φηη δελ είρε αθαηξεζεί ην απφζεκα ηνπο. 3) 5 ζπκβόιαηα (Γ ,Γ ,Γ ,Γ θαη Γ ) γηα ηα νπνία είρε δεηεζεί ε εμαγνξά ηνπο (πάληνηε πξηλ ηελ αλάθιεζε), ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε θαη κε έλα κέξνο ηνπ πνζνχ ηεο εμαγνξάο εμνθιήζεζαλ ζπκβφιαηα ηνπ ηδίνπ πειάηε θαη νθείιεηαη ην ππφινηπν πνζφ 21/188

22 εμαγνξάο. Ζ επαλαθνξά ζηα ελ ηζρχεη πξαγκαηνπνηείηαη κφλνλ θαηά ην ππνινηπφκελν πνζφ. 4) 4 ζπκβόιαηα (Γ , Γ , Γ , Γ ) γηα ηα νπνία είρε δεηεζεί ε εμαγνξά ηνπο (πξηλ ηελ αλάθιεζε), ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε θαη έλα κέξνο ηνπ πνζνχ ηεο εμαγνξάο ηνπνζεηήζεθε ζε άιιν αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην (ήδε ελ ηζρχεη) ηνπ ηδίνπ πειάηε θαη νθείιεηαη ην ππφινηπν πνζφ εμαγνξάο. Ζ επαλαθνξά ζηα ελ ηζρχεη πξαγκαηνπνηείηαη κφλνλ θαηά ην ππνινηπφκελν πνζφ. Σν νθεηιφκελν πνζφ κεηαθέξεηαη ζην απφζεκα εθθξεκψλ δεκηψλ. 5) 2 ζπκβόιαηα : (Γ , Γ ) γηα ηα νπνία είρε δεηεζεί ε εμαγνξά ηνπο (πξηλ ηελ αλάθιεζε), πξνθεηκέλνπ κε βάζε λέα αίηεζε ην πνζφ ηεο εμαγνξάο λα δηαηεζεί ζε άιιν αζθαιηζηηθφ πξντφλ, φκσο ε εμαγνξά δελ πξαγκαηνπνηήζεθε θαη δελ εθδφζεθε λέν αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην. Χο εθ ηνχηνπ επαλέξρεηαη ζε ηζρχ ην παιαηφ αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην. 6) 7 ζπκβόιαηα : (Γ , Γ , Γ , Γ , Γ , Γ , Γ ) εθ απαμ θαηαβνιήο, γηα ηα νπνία είρε ππνβιεζεί αίηεζε αζθάιηζεο θαη εθδφζεθε απφ ηελ εηαηξία αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην. Καηά ηελ παξαιαβή ηνπ ελ ιφγσ αζθαιηζηεξίνπ απφ ηνπο αζθαιηζκέλνπο, απηνί ελαληηψζεθαλ ζηελ ζχλαςε ηνπ. χκθσλα κε ηελ δηάηαμε ηνπ αξ.3 παξ.6 (ηειεπηαίν εδάθην) ΝΓ.400/1970 «..ηα θαηαβιεζέληα κε δεδοσιεσκάλα αζθάιηζηρα επηζηρέθοληαη». ύκθσλα όκσο κε ηελ δηάηαμε ηνπ αξ.4 παξ.2 β εδάθην ηεο Τπ.Απφθαζεο Β.2574/ , εθδνζείζα θαη εμνπζηνδφηεζε ηνπ αξ.10 παξ.4 α ηνπ ΝΓ.400/1970 (φπσο απηφ πξνζεηέζε κε ην αξ.17 παξ.1 Ν.3790/2009) ηα πξφζσπα (αζθαιηζκέλνη) πνπ έρνπλ θαηαβάιεη αζθάιηζηξν θαηαγξάθνληαη ζην ραξηνθπιάθην ησλ ελ ηζρχεη ζπκβνιαίσλ. Χο εθ ηνχηνπ ηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα απηά εληάζζνληαη ζην ελ ηζρχεη ραξηνθπιάθην. 7) 1 ζπκβόιαην : (Γ ) ε απηή πεξίπησζε σο αλσηέξσ (6)) ν αζθαιηζκέλνο φκσο ήξε ηελ ελαληίσζε ηνπ θαη δελ επηζπκεί ηελ αθχξσζε ηνπ ζπκβνιαίνπ ηνπ. Χο εθ ηνχηνπ ηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα απηά εληάζζνληαη ζην ελ ηζρχεη ραξηνθπιάθην. 22/188

23 8) 4 ζπκβόιαηα:(124552,124560,79525,180192) θιάδνπ Κεθαινπνίεζεο (ηίηινη) ζηα νπνία νη αζθαιηζκέλνη (πξηλ ηελ αλάθιεζε) είραλ δεηήζεη εμαγνξά θαη δελ έρνπλ εμνθιεζεί. β. αθαηξνύληαη θαη δελ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ πίλαθα ησλ ελ ηζρύεη ζπκβνιαίσλ ηα αθόινπζα αζθαιηζηήξηα ζπκβόιαηα : 1) 4 ζπκβόιαηα : (Γ 54113, Γ 84741, , ) απφ πιεξνθνξίεο πνπ ζπγθεληξψζεθαλ ηα ελ ιφγσ αζθαιηζηήξηα είραλ εμνθιεζεί πξηλ ηελ αλάθιεζε ηεο άδεηο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξίαο ή δελ είραλ θαηαβιεζεί ηα αζθάιηζηξα. Χο εθ ηνχηνπ δελ πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηνλ πίλαθα. 2) 7 ζπκβόιαηα (Γ , Γ , Γ θαη Γ , Γ Γ θαη Γ ) γηα ηα νπνία νη αζθαιηζκέλνη είραλ δεηήζεη εμαγνξά, ζε εμφθιεζε έιαβαλ επηηαγέο ηεο εηαηξίαο, νη νπνίεο ιφγσ ειιείςεσο ππνινίπνπ δελ επιεξψζεζαλ. Με βάζε ηηο επηηαγέο απηέο νη αζθαιηζκέλνη εμέδσζαλ δηαηαγέο πιεξσκήο (επηζπλάπηνληαη). Χο εθ ηνχηνπ νη απαηηήζεηο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αζθαιηζκέλσλ βαζίδνληαη πιένλ ζε απαηηήζεηο απφ αμηφγξαθν, πνπ δελ εληάζζεηαη ζηελ αζθαιηζηηθή εθθαζάξηζε. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ηα ελ ιφγσ αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα, κε ηελ «εμφθιεζε» ηνπο (βάζεη ηεο ππνγξαθείζαο απφ ηνπο αζθαιηδφκελνπο απφδεημεο) αθαηξέζεθαλ απφ ην αληίζηνηρν καζεκαηηθφ απφζεκα, πνπ δηαηεξνχζε θαη δήισλε ε εηαηξία. Χο εθ ηνχηνπ, ε απαίηεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αζθαιηδνκέλσλ, εθφζνλ δελ επηδηψμνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπο κέζσ ηεο Γηαηαγήο Πιεξσκήο εθ ηεο επηηαγήο, ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηεζνχλ απφ ην απφζεκα εθθξεκψλ δεκηψλ, δεδνκέλνπ φηη δελ κπνξνχλ λα δηαηεξνχλ απαίηεζε θαηά ηεο εηαηξίαο, απφ 2 δηαθνξεηηθέο αηηίεο, γηα ηελ απηή απαίηεζε. (βι.επηζπλαπηφκελεο Γηαηαγέο Πιεξσκήο) γ. Γηα ηηο πξνζφδνπο 2 αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ (Γ θαη Γ ) εθδφζεθε δηαηαγή πιεξσκήο (θνηλνπνηήζεθε ζηηο ), γηα ηελ νπνία έρεη ήδε αζθεζεί Αλαθνπή, πνπ ζα εθδηθαζζεί εληφο ηνπ Δθηηκάηαη φηη νη πξφζνδνη απηνί ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ απηή ηχρε κε ηηο (ηπρφλ) πξνζφδνπο φισλ ησλ ινηπψλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ. Ζ έθδνζε Γηαηαγήο Πιεξσκήο κε βάζε ην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην εθηηκψ φηη αληίθεηηαη ζηελ φιε θηινζνθία ηεο δηαδηθαζίαο πνπ εηζήρζε κε 23/188

24 ην αξ.4 α ΝΓ.400/1970 αιιά θαη ηνπ Ν.3867/2010 (αξ.2), πνπ πξνβιέπνπλ εηδηθέο δηαδηθαζίεο αληηκεηψπηζεο ηνπ φινπ Υαξηνθπιαθίνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζφδσλ ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ, ζηα πιαίζηα ηεο ελ γέλεη αλαδηνξγάλσζεο ηνπ. Πξνζέηη ην αξ.8 παξ.1 ηεο Τπ.Απφθαζεο Β.2574/ , ξεηά δελ επηηξέπεη ηελ εμαγνξά αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ («αλαζηέιινληαη»), γεγνλφο πνπ επαλαιακβάλεη κε γεληθφηεξε δηάηαμε («ηθαλνπνίεζε απαηηήζεσλ απφ αζθάιηζε αλαζηέιινληαη») θαη ην αξ.2 παξ.1 γ ηνπ Ν.3867/2010. Χζαχησο ην αξ.12 α παξ.5 ΝΓ.400/1970 ξεηά πξνβιέπεη φηη θαηά ην ζηάδην αζθαιηζηηθήο εθθαζάξηζεο «αλαζηέιινληαη νη αηνκηθέο δηψμεηο ησλ δηθαηνχρσλ αζθαιίζκαηνο θαηά ηεο αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο», θαζψο θαη θάζε αλαγθαζηηθή εθηέιεζε ζε βάξνο ηεο. Δλ πξνθεηκέλσ ηα ραξηνθπιάθηα δσήο δελ επξίζθνληαη, ηχπνηο, ππφ εθθαζάξηζε, φκσο, ιφγσ ηεο ηδηφηππεο θαηάζηαζεο ζηελ νπνία επξίζθεηαη ε εηαηξία, ζα πξέπεη λα εξκελεπζεί φηη επξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε αληίζηνηρε, άιισο πξνζνκνηάδνπζα κε απηή ηεο αζθαιηζηηθήο εθθαζάξηζεο θαη λα εθαξκνζζνχλ θαη ελ πξνθεηκέλσ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο. Δπηζπλάπηεηαη ζπλνιηθφο θαηάινγνο ησλ πξναλαθεξνκέλσλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ (ζρ.η.5). δ. Γηα 80 (πεξίπνπ) αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα (βι.επηζπλαπηφκελε θαηάζηαζε ζρ. Η.6), πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα ελ ηζρχεη αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα, νη αζθαιηζκέλνη θαηέζεζαλ αγσγέο δεηνχληεο απφδνζε αζθαιηδνκέλνπ θεθαιαίνπ γηα δηάθνξεο αηηίεο (42 πξηλ ηελ αλάθιεζε θαη 40 κεηά ηελ αλάθιεζε). Ζ απφδνζε ρξεκάησλ κε βάζε ην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην εθηηκψ φηη αληίθεηηαη ζηελ φιε θηινζνθία ηεο δηαδηθαζίαο θαη ην πλεχκα ηνπ Νφκνπ, πνπ εηζήρζε κε ην αξ.4 α ΝΓ.400/1970 αιιά θαη ηνπ Ν.3867/2010 (αξ.2), πνπ πξνβιέπνπλ εηδηθέο δηαδηθαζίεο αληηκεηψπηζεο ηνπ φινπ Υαξηνθπιαθίνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμαγνξψλ θαη ηεο ελ γέλεη άκεζεο ηθαλνπνίεζεο ησλ απαηηήζεσλ ησλ αζθαιηδνκέλσλ, ζηα πιαίζηα ηεο ελ γέλεη αλαδηνξγάλσζεο ηνπ θαη απφδνζεο, κε θαζνιηθέο δηαδηθαζίεο, δηθαησκάησλ ζε απηνχο. 24/188

25 Πξνζέηη ην αξ.8 παξ.1 ηεο Τπ.Απφθαζεο Β.2574/ , ξεηά δελ επηηξέπεη ηελ εμαγνξά αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ («αλαζηέιινληαη»), γεγνλφο πνπ επαλαιακβάλεη κε γεληθφηεξε δηάηαμε («ηθαλνπνίεζε απαηηήζεσλ απφ αζθάιηζε αλαζηέιινληαη») θαη ην αξ.2 παξ.1 γ ηνπ Ν.3867/2010. Χζαχησο ην αξ.12 α παξ.5 ΝΓ.400/1970 ξεηά πξνβιέπεη φηη θαηά ην ζηάδην αζθαιηζηηθήο εθθαζάξηζεο «αλαζηέιινληαη νη αηνκηθέο δηψμεηο ησλ δηθαηνχρσλ αζθαιίζκαηνο θαηά ηεο αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο», θαζψο θαη θάζε αλαγθαζηηθή εθηέιεζε ζε βάξνο ηεο. Δλ πξνθεηκέλσ ηα ραξηνθπιάθηα δσήο δελ επξίζθνληαη, ηχπνηο, ππφ εθθαζάξηζε, φκσο, ιφγσ ηεο ηδηφηππεο θαηάζηαζεο ζηελ νπνία επξίζθεηαη ε εηαηξία, ζα πξέπεη λα εξκελεπζεί φηη επξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε αληίζηνηρε, άιισο πξνζνκνηάδνπζα κε απηή ηεο αζθαιηζηηθήο εθθαζάξηζεο θαη λα εθαξκνζζνχλ θαη ελ πξνθεηκέλσ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ηα Πνιηηηθά Γηθαζηήξηα ξεηά απνδέρνληαη ηελ εθαξκνγή ηνπ αξ.12 α παξ.5 ΝΓ.400/70, γηα εθθξεκείο δίθεο, ζην ζηάδην ηεο αζθαιηζηηθήο (ΠΠΘεζ.27118/10 θαη 19932/10) ε θάζε πεξίπησζε, νη αγσγέο απηέο ζα πξέπεη λα ζεσξεζνχλ σο απαξάδεθηεο, ζχκθσλα κε ην αξ.2 παξ.1β Ν.3867/2010, δεδνκέλνπ φηη θαηά ηελ παξνχζα δηαδηθαζία επηηξέπνληαη κφλνλ Αλαθνπέο θαηά ηνπ Πίλαθα ηνπ Πξνζσξηλνχ Υαξηνθπιαθίνπ, πεξαηηέξσ δε ε ηθαλνπνίεζε ηνπ αζθαιηδνκέλνπ πξνζδηνξίδεηαη εηδηθφηεξα απφ ην αξ.2 παξ.3ζ θαη 4 ηνπ Ν.3867/2010. Δπηζπλάπηεηαη ζπλνιηθφο θαηάινγνο ησλ πξναλαθεξνκέλσλ αγσγψλ, κε ηελ θαηά πεξίπησζε επηθαινχκελε αηηία (ζρ.η.6). 2. Μεηαμχ ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ πνπ επξέζεζαλ ζηα αξρεία ηεο εηαηξίαο πεξηιακβάλνληαη : Α. Αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα Εσήο (είηε θιαζζηθνχ ηχπνπ είηε επελδπηηθά, εθ άπαμ θαηαβνιήο), πνπ είρε ζπλάςεη κε λνκηθά πξφζσπα σο «Λήπηεο ηεο Αζθάιηζεο-αληηζπκβαιιφκελνπο» άιια θαη σο αζθαιηδφκελνπο. Β. Αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα Εσήο (είηε θιαζζηθνχ ηχπνπ είηε επελδπηηθά, εθ άπαμ θαηαβνιήο), πνπ είρε ζπλάςεη κε δηάθνξα θπζηθά πξφζσπα, φκσο δελ εηζέπξαμε ηα θαηά πεξίπησζε αζθάιηζηξα. 25/188

26 Δηδηθφηεξα : Α. ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΑ ΕΩΖ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα επξεζέληα ζηνηρεία, ε εηαηξία κεηαμχ ησλ επελδπηηθψλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ εθ άπαμ θαηαβνιήο, πνπ είρε ζπλάςεη (θιαζζηθά θαη U/L), πεξηιακβάλνλην θαη αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα πνπ είρε ζπλάςεη κε λνκηθά πξφζσπα, ζηα νπνία ν «αληηζπκβαιιφκελνο- Λήπηεο ηεο αζθάιηζεο» θαη ν «αζθαιηζκέλνο» ήην ην απηφ Ννκηθφ πξφζσπν (ρ.η.β.2.1). Χο «γεληθή» πξνζέγγηζε ηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα απηά δελ ζεσξνχληαη «λφκηκα θαη έγθπξα» σο αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα Εσήο. Γηα ηα θαηά πεξίπησζε αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα ππάξρνπλ νη αθφινπζεο παξαηεξήζεηο: α) Σα ελ ιφγσ αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα δηαρεηξίζζεθαλ θαη αληηκεησπίζζεθαλ απφ ηελ εηαηξία σο ζπλήζε «αηνκηθά αζθαιηζηήξηα Εσήο». χκθσλα φκσο κε ηηο ξεηέο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ (αξ. 28 ΔΠ.Ν/2496/1997 αιιά θαη αξ. 13 παξ.2 ηνπ Ν.Γ 400/1970), αιιά θαη ηελ ελ γέλεη ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο έλλνηαο ησλ αζθαιίζεσλ Εσήο, απηέο ζπλάπηνληαη επί ηεο δσήο θπζηθνχ θαη κφλνλ πξνζψπνπ. Χο εθ ησλ αλσηέξσ ζπλάγεηαη φηη ηα πξναλαθεξφκελα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα δελ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο «λφκηκα» θαη «έγθπξα» σο αηνκηθά ζπκβφιαηα δσήο, αθνχ ηφζν ν «ιήπηεο ηεο αζθάιηζεο» φζν θαη ν «αζθαιηζκέλνο» είλαη «λνκηθφ πξφζσπν» (ελ πξνθεηκέλσ ν ίδηνο). 26/188

27 β) Σα ελ ιφγσ αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα δε δηαζέηνπλ ην νπνηνδήπνηε ζηνηρείν γηα λα ραξαθηεξηζζνχλ σο «ζπλήζε» νκαδηθά αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα, φπσο ηα ινηπά πνπ δηέζεηε ε εηαηξία, νχηε θαη ηα αληηκεηψπηζε ή/θαη ην δηαρεηξίζζεθε κε ηνλ ηξφπν απηφ, ηφζν ζηνλ ζρεκαηηζκφ φζν θαη ζηελ δηάζεζε ηνπ απνζέκαηνο ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο δειψζεηο ηεο ζηελ Δπνπηηθή Αξρή αιιά θαη ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο. Θα πξέπεη επίζεο λα ζεκεησζεί φηη (κε εμαίξεζε ηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα θαη ) νη Λήπηεο ηεο Αζθάιηζεο δελ επηβαξχλζεθαλ ηνπ αλαινγνχληνο ζηελ αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηέινπο ραξηνζήκνπ, πνπ ην επηβαξχλζεθε ε εηαηξία κε βάζε ζρεηηθφ ζπκβαηηθφ φξν. Δηδηθψηεξα: 1). α. Σα πεξηιακβαλφκελα ζηελ επηζπλαπηφκελε θαηάζηαζε (Η.Β.2.2.) είλαη αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα (πξνγξάκκαηνο ASPIS ΑSSET, MEGA ASSET) εθ άπαμ θαηαβνιήο «θιαζζηθνχ» ηχπνπ (επηζπλάπηεηαη ελδεηθηηθά ηχπνο αζθαιηζηεξίνπ) β. ηα πεξηιακβαλφκελα ζηελ επηζπλαπηφκελε θαηάζηαζε (Η.Β.2.3) είλαη αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα (πξνγξακκάησλ ASPIS BOND, ASPIS PLUS, ASPIS GLOBAL, Γ.Κ) εθ άπαμ θαηαβνιήο unit linked (επηζπλάπηεηαη ελδεηθηηθά ηχπνο αζθαιηζηεξίνπ). 2). Σα πεξηιακβαλφκελα ζηελ επηζπλαπηφκελε θαηάζηαζε (Η.Β.2.4) αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα, σο εηδηθφηεξνο φξνο, ζηελ πξψηε ζειίδα ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ αλαθέξεηαη: «Η Παρούζα αζθαιηζηηθή ζύκβαζε εληαζζόκελε ζηολ θιάδο VII2 ηοσ άρζροσ 13 ηοσ ΝΔ 400/70, δηέπεηαη από γεληθούς θαη εηδηθούς όροσς, οη οποίοη παραδίδοληαη ζηο Λήπηε ηες αζθάιηζες καδί κε ηο αζθαιηζηήρηο ζσκβόιαηο». 27/188

28 Θα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη γηα ηα ζπγθεθξηκέλα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα ε εηαηξία, κε βάζε ηα ηεξνχκελα αξρεία ηεο, δελ ζρεκάηηδε ην νπνηνδήπνηε απφζεκα. Χο «γεληθή» πξνζέγγηζε ηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα απηά δελ ζεσξνχληαη «λφκηκα θαη έγθπξα» σο αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα Εσήο. Γηα ηα θαηά πεξίπησζε αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα ππάξρνπλ νη αθφινπζεο παξαηεξήζεηο: α) Σα ελ ιφγσ αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα δηαρεηξίζζεθαλ θαη αληηκεησπίζζεθαλ απφ ηελ εηαηξία σο ζπλήζε «αηνκηθά αζθαιηζηήξηα Εσήο». Oη Γεληθνί θαη Δηδηθνί φξνη ησλ ελ ιφγσ αζθαιηζηεξίσλ, είλαη νη ζπλήζεηο φξνη, πνπ ρξεζηκνπνηνχζε ε εηαηξία, ζηα αηνκηθά ζπκβφιαηα Εσήο, πνπ ζπλήπηε κε ηνπο αζθαιηδφκελνπο ηεο, γηα «επελδπηηθά απνηακηεπηηθά πξνγξάκκαηα» ηνπ θιάδνπ αζθαιίζεσλ Εσήο Η ηνπ αξ. 13 παξ.2 ηνπ Ν.Γ 400/1970. Χζαχησο ε εηαηξία ελέηαζζε επίζεο ηα ελ ιφγσ αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα ζηα ζρεκαηηδφκελα απφ απηήλ απνζέκαηα ηνπ πξναλαθεξζέληνο θιάδνπ Η (αξ.13. παξ.2) θαη ζηηο αληίζηνηρεο ηνπνζεηήζεηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ηφζν ζηα δεινχκελα πξνο ηελ Δπνπηηθή Αξρή ζηνηρεία, φζν θαη ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο (κε εμαίξεζε απηά ηεο θαηαζηάζεσο Η.Β.2.4). χκθσλα φκσο κε ηηο ξεηέο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ (αξ. 28 ΔΠ.Ν/2496/1997 αιιά θαη αξ. 13 παξ.2 ηνπ Ν.Γ 400/1970), αιιά θαη ηελ ελ γέλεη ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο έλλνηαο ησλ αζθαιίζεσλ Εσήο, απηέο ζπλάπηνληαη επί ηεο δσήο θπζηθνχ θαη κφλνλ πξνζψπνπ. Χο εθ ησλ αλσηέξσ ζπλάγεηαη φηη ηα πξναλαθεξφκελα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα δελ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο «λφκηκα» θαη «έγθπξα» σο 28/188

29 αηνκηθά ζπκβφιαηα δσήο, αθνχ ηφζν ν «ιήπηεο ηεο αζθάιηζεο» φζν θαη ν «αζθαιηζκέλνο» είλαη «λνκηθφ πξφζσπν» (ελ πξνθεηκέλσ ν ίδηνο). β) Σα ελ ιφγσ αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα δε δηαζέηνπλ ην νπνηνδήπνηε ζηνηρείν γηα λα ραξαθηεξηζζνχλ σο «ζπλήζε» νκαδηθά αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα, φπσο ηα ινηπά πνπ δηέζεηε ε εηαηξία, νχηε θαη ηα αληηκεηψπηζε ή/θαη ηα δηαρεηξίζζεθε κε ηνλ ηξφπν απηφ, ηφζν ζηνλ ζρεκαηηζκφ φζν θαη ζηελ δηάζεζε ηνπ απνζέκαηνο ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο δειψζεηο ηεο ζηελ Δπνπηηθή Αξρή αιιά θαη ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο. γ) ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ηα ελ ιφγσ αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα ήζειε ζεσξεζνχλ φηη εληάζζνληαη ζηνλ θιάδν VII 2 ηνπ αξ. 13 παξ.2, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη: - νη Γεληθνί θαη Δηδηθνί Όξνη ησλ ελ ιφγσ αζθαιηζηεξίσλ δελ πεξηιακβάλνπλ ηελ νπνηαδήπνηε εηδηθή πξφβιεςε, απφ απηέο πνπ απαηηνχληαη ζηνλ θιάδν VII εδάθην 1 αιιά θαη εδάθην 2 (α. θαη β.) ηνπ αξ. 13 παξ.2 ΝΓ 400/ δελ ππήξμε ε νπνηαδήπνηε δηαρείξηζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θεθαιαίσλ, απφ ηελ εηαηξία, ζχκθσλα κε ην αξ. 62 παξ. 2 ηνπ ΝΓ 400/1970, νχηε θαη ππήξμε ζρεηηθή απεηθφληζε ζηα ζηνηρεία πνπ ππέβαιε ε εηαηξία ζηελ Δπνπηηθή Αξρή θαη απεηθφληδε ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο. 3). Δηδηθά σο πξνο ηα ηα ππ αξ / αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα: α) Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα αξρεία ηεο εηαηξίαο, ν αζθαιηδφκελνο κε Αίηεζε Αζθάιηζεο ηνπ (αξ / ) ζηελ νπνία κε ζθξαγίδα ηνπ θαη κφλνλ ζηα ζεκεία ηεο Αίηεζεο Λήπηεο ηεο Αζθάιηζεο 29/188

30 πκβαιιφκελνο θαη Αζθαιηζκέλνο, θαζψο θαη ζην ηέινο ηεο ηεο Αίηεζεο, ρσξίο ηελ νπνηαδήπνηε αλαθνξά νπνηνπδήπνηε άιινπ ζηνηρείνπ, δήηεζε (απφ ηελ εηαηξία) ηελ ζχλαςε αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ θιάδνπ Εσήο, ρσξίο ηελ νπνηαδήπνηε δηεπθξίλεζε. Με βάζε ηελ αίηεζε ζα θαηαβάιεην εθ άπαμ αζθάιηζηξν, ζπλνιηθνχ χςνπο ,44, κε δηάξθεηα αζθάιηζεο 7 έηε. β) Πξάγκαηη ε εηαηξία ζηηο εμέδσζε ηα ππ αξ. Γ θαη Γ αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα, εθ άπαμ θαηαβνιήο θαζαξνχ αζθαιίζηξνπ ,22 έθαζην, κε εκεξνκελία ιήμε αζθάιηζεο ηελ ην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην (εληαίν γηα ηα 2 αζθαιηζηήξηα) αλαθέξεηαη επί ιέμεη: «ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΘΣΗΣ: ΤΑΜΕΘΟ ΑΣΦΑΛΘΣΕΩΣ. ΑΣΦΑΛΘΣΜΕΝΟΣ : Ο ΘΔΘΟΣ» εκεηψλεηαη φηη αγλννχκε πιήξσο ηελ αηηία γηα ηελ νπνία εθδνζήθαλ δπν (2) θαη φρη έλα (1) αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα (πηζαλφλ ιφγσ κεραλνγξαθηθνχ πξνβιήκαηνο). Σα αληίζηνηρα πνζά, ηα θαηέβαιε απζεκεξφλ ( ) ν αζθαιηδφκελνο, ζηνλ ππ αξ ινγαξηαζκφ ηεο εηαηξίαο ζηελ Δζληθή Σξάπεδα. Απφ ηα ζηνηρεία ηεο εηαηξίαο δελ πξνθχπηεη ε χπαξμε ηεο νπνηαζδήπνηε ελαληίσζεο ηνπ αζθαιηδφκελνπ ζηα ελ ιφγσ αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα θαη Γεληθνχο θαη Δηδηθνχο φξνπο ηνπο, πνπ παξέιαβε, νχηε δήισζε απφ πιεπξάο ηνπ γηα ηελ νπνηαδήπνηε παξέθθιηζε ζηνπο φξνπο ηεο αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο πνπ είρε δεηήζεη, νχηε ε άζθεζε εθ κέξνπο ηνπ, ηνπ δηθαηψκαηφο ηνπ γηα ππαλαρψξεζε. 30/188

31 Θα πξέπεη επίζεο λα ζεκεησζεί φηη ν αζθαιηδφκελνο δελ επηβαξχλζεθε ηνπ αλαινγνχληνο ζηελ αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηέινπο ραξηνζήκνπ γ) ρεηηθά κε ηνπο Δηδηθφηεξνπο Όξνπο ηνπ (εληαίνπ) αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ: ηελ 1 ε ζειίδα ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ αλαθέξεηαη: «Η Παρούζα αζθαιηζηηθή ζύκβαζε εληαζζόκελε ζηολ θιάδο VII2(β) ηοσ άρζροσ 13 ηοσ ΝΔ 400/70, δηέπεηαη από γεληθούς θαη εηδηθούς όροσς, οη οποίοη παραδίδοληαη ζηο Λήπηε ηες αζθάιηζες καδί κε ηο αζθαιηζηήρηο ζσκβόιαηο». Όκσο φινη νη ινηπνί έγγξαθνη Γεληθνί θαη Δηδηθνί φξνη ηνπ ελ ιφγσ αζθαιηζηεξίνπ, είλαη νη ζπλήζεηο φξνη, πνπ ρξεζηκνπνηνχζε ε εηαηξία, ζηα αηνκηθά ζπκβφιαηα Εσήο, πνπ ζπλήπηε κε ηνπο αζθαιηδφκελνπο ηεο, γηα «επελδπηηθά απνηακηεπηηθά πξνγξάκκαηα» ηνπ θιάδνπ αζθαιίζεσλ Εσήο Η ηνπ αξ. 13 παξ.2 ηνπ Ν.Γ 400/1970. Χζαχησο ε εηαηξία δελ ελέηαζζε ην ελ ιφγσ αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην ζηα ζρεκαηηδφκελα απφ απηήλ απνζέκαηα ηνπ πξναλαθεξζέληνο θιάδνπ Η (αξ.13. παξ.2) θαη ζηηο αληίζηνηρεο ηνπνζεηήζεηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ηφζν ζηα δεινχκελα πξνο ηελ Δπνπηηθή Αξρή ζηνηρεία, φζν θαη ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο. Με ηελ απφ (αξ.πξση. Α/Οηθ.4287) ν αζθαιηδφκελνο εξσηά ηελ εηαηξία γηα ην «ταρηοθσιάθηο ηοσ Τακείοσ κας 31/12/2006 θαη 31/12/2007 προθεηκέλοσ λα ελεκερωζούλ οη Ορθωηοί Λογηζηές, ποσ δηελεργούλ ηολ έιεγτο ηωλ τρήζεωλ 2006 θαη 2007». ε απάληεζε ηνπ εξσηήκαηνο απηνχ ε εηαηξία (δηα ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή Κ.Γηφλε) απαληά φηη «.έτεη επελδύζεη ηο ζύλοιο ηωλ τρεκάηωλ 31/188

32 ζας (ηοσ αζθαιηδόκελοσ), καδί κε ηα σπόιοηπα Μαζεκαηηθά αποζέκαηα θιάδοσ Ζωής..» θαη παξαζέηεη θαηάινγν ησλ ελ γέλεη επελδχζεσλ ηεο. δ) Με βάζε ηα αλσηέξσ, πξνθχπηεη απφ ηα βηβιία θαη ζηνηρεία ηεο εηαηξίαο πνπ δηαζέηνπκε φηη: i) Σν ελ ιφγσ αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην δηαρεηξίζζεθε θαη αληηκεησπίζζεθε απφ ηελ εηαηξία σο ζχλεζεο «αηνκηθφ αζθαιηζηήξην Εσήο». χκθσλα φκσο κε ηηο ξεηέο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ (αξ. 28 ΔΠ.Ν/2496/1997 αιιά θαη αξ. 13 παξ.2 ηνπ Ν.Γ 400/1970), αιιά θαη ηελ ελ γέλεη ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο έλλνηαο ησλ αζθαιίζεσλ Εσήο, απηέο ζπλάπηνληαη επί ηεο δσήο θπζηθνχ θαη κφλνλ πξνζψπνπ. Χο εθ ησλ αλσηέξσ ζπλάγεηαη φηη ην πξναλαθεξφκελν αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο «λφκηκν» θαη «έγθπξν» σο αηνκηθφ ζπκβφιαην δσήο, αθνχ ηφζν ν «ιήπηεο ηεο αζθάιηζεο» φζν θαη ν «αζθαιηζκέλνο» είλαη «λνκηθφ πξφζσπν» (ελ πξνθεηκέλσ ν ίδηνο). ii) Σν ελ ιφγσ αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην δελ δηαζέηεη ην νπνηνδήπνηε ζηνηρείν γηα λα ραξαθηεξηζζεί σο «ζχλεζεο» νκαδηθφ αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην, φπσο ηα ινηπά πνπ δηέζεηε ε εηαηξία, νχηε θαη ην αληηκεηψπηζε ή/θαη ην δηαρεηξίζζεθε κε ηνλ ηξφπν απηφ, ηφζν ζηνλ ζρεκαηηζκφ φζν θαη ζηελ δηάζεζε ηνπ απνζέκαηνο ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο δειψζεηο ηεο ζηελ Δπνπηηθή Αξρή αιιά θαη ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο. iii) ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην ελ ιφγσ αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην ήζειε ζεσξεζεί φηη εληάζζεηαη ζηνλ θιάδν VII 2β ηνπ αξ. 13 παξ.2, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη: - νη Γεληθνί θαη Δηδηθνί Όξνη ηνπ ελ ιφγσ αζθαιηζηεξίνπ δελ πεξηιακβάλνπλ ηελ νπνηαδήπνηε εηδηθή πξφβιεςε, απφ απηέο πνπ 32/188

33 απαηηνχληαη ζηνλ θιάδν VII εδάθην 1 αιιά θαη εδάθην 2 (α. θαη β.) ηνπ αξ. 13 παξ.2 ΝΓ 400/ δελ ππήξμε ε νπνηαδήπνηε δηαρείξηζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θεθαιαίσλ, απφ ηελ εηαηξία, ζχκθσλα κε ην αξ. 62 παξ. 2 ηνπ ΝΓ 400/1970, νχηε θαη ππήξμε ζρεηηθή απεηθφληζε ζηα ζηνηρεία πνπ ππέβαιε ε εηαηξία ζηελ Δπνπηηθή Αξρή θαη απεηθφληδε ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο. Β. ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΑ ΤΜΒΟΛΑΗΑ ΑΝΔΤ ΔΗΠΡΑΞΔΩ ΑΦΑΛΗΣΡΩΝ Όπσο πξνέθπςε απφ ηνλ εηδηθφ έιεγρν νξηζκέλσλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ πνπ είρε ζπλάςεη ε εηαηξία θαη πεξηιακβάλνληαη ζηνλ επηζπλαπηφκελν θαηάινγν (ρ. Η.Β.3.1), δελ ππήξμε απφ πιεπξάο ηεο ε νπνηαδήπνηε πξαγκαηηθή είζπξαμε αζθαιίζηξσλ. πγθεθξηκέλα, φπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηελ επηζπλαπηφκελε εηδηθή έθζεζε ηνπ Διεγθηηθνχ Οίθνπ Baker Tilly, (ρ. Η.Β.3.2) γηα ηα ελ ιφγσ αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα, έλαληη αζθαιίζηξνπ (πνπ ζχκθσλα κε ηηο ξεηέο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ, αιιά θαη ηελ πάγηα λνκνινγία θαη λνκηθή ζεσξία, απνηειεί πξνυπφζεζε, πξνθεηκέλνπ ν αζθαιηδφκελνο λα έρεη δηθαίσκα ζηελ αληηπαξνρή-αζθάιηζκα), ν αληηζπκβαιιφκελνο-ιήπηεο ηεο αζθάιηζεο θαη ζπλήζσο θαη αζθαιηζκέλνο, παξέδηδε δίγξακκε επηηαγή ζε δηαηαγή ηνπ, εθδφζεσο ηξίηνπ πξνζψπνπ (ελ πξνθεηκέλνπ ηνπ Πξνέδξνπ & Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ ηεο εηαηξίαο θαη βαζηθνχ κεηφρνπ ηεο) ζρεηηθά κηθξφηεξνπ πνζνχ. Οη ζπγθεθξηκέλεο επηηαγέο δεδνκέλνπ φηη ήζαλ δίγξακκεο ζε δηαηαγή ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ ιήπηε ηεο αζθάιηζεο, δελ κπνξνχζαλ λα εηζπξαρζνχλ θαη νπδέπνηε εηζπξάρζεθαλ απφ ηελ εηαηξία, φπσο πξνέθπςε θαη απφ ηνλ ζρεηηθφ έιεγρν. 33/188

34 Καη επέθηαζε ηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα απηά δελ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο «λφκηκα θαη έγθπξα», άιισο έρνληα δηθαίσκα ζε αληηπαξνρή, ζηα πιαίζηα ηεο «αλαδηνξγάλσζεο» ηνπ ραξηνθπιαθίνπ, δεδνκέλνπ φηη είλαη «εηθνληθά», θαιχπηνληα άιιε ζρέζε ησλ θνκηζηψλ ησλ επηηαγψλ θαη ηνπ εθδφηε ηνπο, άιισο δελ έρνπλ δηθαίσκα ζε αληηπαξνρήαζθάιηζκα, αθνχ νπδέπνηε εηζπξάρζεθαλ απφ ηελ εηαηξία ηα αληίζηνηρα αζθάιηζηξα. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα απηά δελ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θαηάινγν ησλ «ελ ηζρχεη» αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ. Γ. Γεληθέο παξαηεξήζεηο επί ηεο αλακόξθσζεο ησλ ραξηνθπιαθίσλ. 1. Σν ζεκαληηθφηαην έιιεηκκα ηνπ ζπλφινπ ηεο πεξηνπζίαο ηεο εηαηξίαο, γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αζθαιηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ, πνπ είρε αλαιάβεη έλαληη ησλ αζθαιηζκέλσλ ηεο θαη δηαπηζηνχηαη απφ ηελ Δθζεζε εθθαζάξηζεο (Σκήκα Β ), ηφζν ζπλνιηθά φζν θαη θαηά ζπγθεθξηκέλα αζθαιηζηηθά πξνγξάκκαηα, θαζηζηά ηππηθά θαη νπζηαζηηθά αδχλαηε ηελ ζπλέρηζε ησλ αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ απφ άιιε (ή/θαη άιιεο) αζθαιηζηηθή εηαηξία, ππφ ηνπο απηνχο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο, Όπσο πξνζδηνξίδεηαη θαη ζην Σκήκα Γ ηεο παξνχζαο, ην δηαθαηλφκελν έιιεηκκα (ηππηθά ην επαθξηβέο έιιεηκκα ζα κπνξνχζε λα πξνθχςεη κε αθξίβεηα κφλνλ κεηά ηελ ξεπζηνπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξίαο θαη ηελ είζπξαμε ησλ απαηηήζεσλ ηεο, ήηνη ζε ρξφλν άλσ ησλ 7 εηψλ, ιφγσ δηθαζηηθψλ δηελέμεσλ) δελ θαζηζηά δπλαηή ηελ απφδνζε ζηνλ αζθαιηδφκελν ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ είρε αλαιάβεη έλαληη απηνχ ε εηαηξία. (εκεηψλεηαη φηη σο «ππνρξέσζε» λνείηαη ην Μαζεκαηηθφ Απφζεκα, ην νπνίν ζχκθσλα κε ην άξζξν 7παξ2Β δ ηνπ ΝΓ.400/70, νξίδεηαη σο ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο εθηηκνχκελεο αλαινγηζηηθψο παξνχζαο αμίαο ησλ κειινληηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο θαη ηεο εθηηκψκελεο παξνχζαο αμίαο ησλ κειινληηθψλ νθεηινκέλσλ αζθαιίζηξσλ θηλδχλσλ). 34/188

35 Ζδε αλαθέξζεζαλ αλσηέξσ νη αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο, πνπ είρε ζπλάςεη ε εηαηξία θαη νη νπνίεο (γηα ηνπο θαηά πεξίπησζε ιφγνπο) θξίλνληαη σο κε λφκηκεο, σο αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο, άιισο σο κε έγθπξεο, άιισο σο κε έρνπζεο δηθαίσκα (νιηθά ή κεξηθά) ζε αληηπαξνρή. Καησηέξσ (ππφ ΗΗ θαη ΗΗΗ) ζα πξνζδηνξηζζνχλ ζπγθεθξηκέλα αζθαιηζηηθά πξνγξάκκαηα (θαη θαη επέθηαζε ηα θαηά πεξίπησζε αλήθνληα ζε απηά ζπγθεθξηκέλα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα), ησλ νπνίσλ ζπγθεθξηκέλνη ζπκβαηηθνί φξνη αληηβαίλαλε, ακέζσο ή εκκέζσο ζηηο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο. Οη (ηπρφλ) απαηηήζεηο ησλ αζθαιηζκέλσλ γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο παξνρέο, παξφηη είραλ αλαιεθζεί απφ ηελ εηαηξία ζπκβαηηθά απέλαληη ηνπο, δελ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ λφκηκεο θαη δελ κπνξνχλ λα βαξχλνπλ ηελ αζθαιηζηηθή εθθαζάξηζε, ηνλ (ηπρφλ) αλάδνρν, αιιά νχηε θαη ην ΔΚΑΕ (αξ.2 παξ.2 δ Ν.3967/2010). Δθ ηνπ Νφκνπ ν Δπφπηεο Υαξηνθπιαθίσλ δσήο, έρεη ην δηθαίσκα (αιιά θαη ηελ ππνρξέσζε), ιακβαλνκέλνπ ππ φςηλ ηνπ ειιείκκαηνο πνπ δηαπηζηνχηαη, λα πξνηείλεη πεξαηηέξσ «αλακνξθψζεηο ησλ παξνρψλ» πνπ είρε αλαιάβεη ε εηαηξία, πξνθεηκέλνπ λα ζπλερηζζεί ε αζθαιηζηηθή ζχκβαζε απφ αλάδνρν. Ζ δηαθαηλφκελε (κε πιήξε βεβαηφηεηα) έθηαζε ηνπ ειιείκκαηνο ηεο πεξηνπζίαο ηεο εηαηξίαο, έλαληη ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο πξνο ηνπο αζθαιηδνκέλνπο, ηεο επηηξέπεη κφλνλ ηελ πξφηαζε γηα «ηθαλνπνίεζε» ηεο απαίηεζεο ελφο εθάζηνπ αζθαιηδφκελνπ, απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ ζηα πιαίζηα αλαινγηθήο ηθαλνπνίεζεο ηνπ απνζέκαηνο πνπ φθεηιε λα είρε ζρεκαηίζεη (ζχκθσλα κε ην ΝΓ.400/1970), γηα έλα έθαζην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην, ε εηαηξία, κε βάζε ηνπο, θαηά πεξίπησζε, λφκηκνπο (φπσο αλσηέξσ πξνζδηνξίζζεθαλ) ζπκβαηηθνχο φξνπο. Οπνηαδήπνηε άιιε πξνζέγγηζε ζα κπνξνχζε λα παξέρεη επκελέζηεξε ε αληίζεηα δπζκελέζηεξε αληηκεηψπηζε ζε ζπγθεθξηκέλα αζθαιηζηηθά πξνγξάκκαηα, γεγνλφο κε επηηξεπηφ ζηελ ζπιινγηθή δηαδηθαζία ηεο αζθαιηζηηθήο εθθαζάξηζεο. Χο εθ ησλ αλσηέξσ ε αλακφξθσζε πνπ κπνξεί λα πξνηείλεη ν Δπφπηεο Υαξηνθπιαθίσλ Εσήο, σο γεληθή πξνζέγγηζε θαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ αλαθεξνκέλσλ (θαησηέξσ) γηά θάζε ζπγθεθξηκέλν αζθαιηζηηθφ πξφγξακκα, ιακβαλνκέλεο ππ φςηλ ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο, αιιά θαη ησλ Γλσκνδνηήζεσλ ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο, πνπ 35/188

36 είραλ γίλεη απνδεθηέο απφ ηνπο θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπο Τπνπξγνχο, θαζψο θαη ηεο δηαθαηλφκελεο (κε πιήξε βεβαηφηεηα) πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο ηεο εηαηξίαο, πνπ δελ επαξθεί γηα λα θαιχςεη ηηο (λφκηκεο) ππνρξεψζεηο έλαληη ησλ αζθαιηδνκέλσλ ηεο, είλαη : 1. Τπνινγηζκφο θαη πξνζδηνξηζκφο ηνπ απνζέκαηνο θάζε αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ, ηελ , κε βάζε ηνπο Γεληθνχο θαη Δηδηθνχο φξνπο ηνπ (πνπ εγλψξηδε θαη είρε απνδερζεί ν αζθαιηδφκελνο) θαη φρη κε φζα αλαθέξεη ην θαηά πεξίπησζε Σερληθφ εκείσκα, εθφζνλ έξρεηαη ζε αληίζεζε, πεξηνξίδεη ή/θαη αλαηξεί ηνπο έγγξαθνπο Γεληθνχο θαη Δηδηθνχο φξνπο. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ θαη πξνζδηνξηζκφ ηνπ απνζέκαηνο ιακβάλεηαη ππ φςηλ : α. ε ζπκβαηηθή πξφβιεςε ζρεκαηηζκνχ απνζέκαηνο ηελ ρξνληθή ζηηγκή ηεο , κε βάζε ηελ ππνρξέσζε ηεο εηαηξίαο ηελ ρξνληθή απηή ζηηγκή. β. Όιν ην πιήζνο ζπκβνιαίσλ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηεο εηαηξίαο, κε εμαίξεζε : - ηα πξνζαξηήκαηα ησλ αηνκηθψλ ζπκβνιαίσλ δσήο (πξαγκαηνπνηείηαη ππνινγηζκφο γηά ην πξνζάξηεκα ηεο πξφζθαηξεο αζθάιεηαο ζαλάηνπ), - ηα πξνζαξηήκαηα ησλ νκαδηθψλ αζθαιηζηεξίσλ δσήο. (Γηά ηα αλσηέξσ πξνζαξηήκαηα ζρεκαηίδεηαη πξφβιεςε ζηηο εθθξεκείο απνδεκηψζεηο.) 2.α Καηαλνκή ηεο πεξηνπζίαο ηεο εηαηξίαο (αζθαιηζηηθή ηνπνζέηεζε) αλά αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην, θαηά ην θαηά πεξίπησζε δεισζέλ απφζεκα, ηελ , ιακβαλνκέλεο ππ φςηλ θαη ηεο δεισζείζαο θαηαλνκήο, απφ ηελ εηαηξία πξνο ηελ Δπνπηηθή Αξρή, ηελ β. Καηαλνκή ηεο «ειεχζεξεο» πεξηνπζίαο ηεο εηαηξίαο ηελ (ήδε δεζκεπζείζα ζε αζθαιηζηηθή ηνπνζέηεζε) αλαινγηθά θαηά ην πνζνζηφ εθάζηνπ απνζέκαηνο. 36/188

37 ΗΗ. ΚΛΑΗΚΑ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΑ ΤΜΒΟΛΑΗΑ (θιάδνπ Η) Α. Δθ απαμ θαηαβνιήο Όια ηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα εθ άπαμ θαηαβνιήο ησλ αζθαιηζηηθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ θιάδνπ Η αξ.13 παξ.2 ΝΓ.400/1970 (θιαζζηθά), εθηφο ησλ αλσηέξσ εηδηθά αλαθεξζέλησλ, ζεσξνχληαη σο «ελ ηζρχεη». ηα θαησηέξσ αλαθεξφκελα αζθαιηζηηθά πξνγξάκκαηα, πξαγκαηνπνηνχληαη νη θαηά πεξίπησζε αλαθεξφκελεο αλακνξθψζεηο : 1. Όπσο πξνέθπςε απφ ηνλ έιεγρν ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ ηεο εηαηξίαο, ζηα αζθαιηζηηθά πξνγξάκκαηα ΑΑ2 θαη ΑΑ3 (ζπλνιηθά αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα, βι. επηζπλαπηφκελε θαηάζηαζε ρ. ΗΗ.Α.1.1 θαη ζρεηηθή εηδηθή Έθζεζε ηνπ Διεγθηηθνχ Οίθνπ Baker Tilly), απνδεηθλχεηαη (κε βάζε αληίγξαθα επηζήκσλ εγγξάθσλ) φηη ν αζθαιηδφκελνο θαηέβαιε, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, κηθξφηεξν πνζφ απφ απηφ ην νπνίν αλεθέξεην ζην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην σο «πξάγκαηη» θαηαβιεζέλ. Ζ θαηά πεξίπησζε δηαθνξά (ηνπιάρηζηνλ ζην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηα ηέιε ηνπ 2008 θαη ην 2009) θέξεηαη αθνινχζσο λα απνδίδεηαη ζε πίζησζε, σο πξνκήζεηα, ζηνλ θαηά πεξίπησζε ζπλεξγάηε (είλαη ακθίβνιν αλ ηνπ θαηαβάιεην ηειηθά). θνπφο ηεο δηαδηθαζίαο απηήο ήην ε κεγαιχηεξε απφ ηελ επηηξεπφκελε απφ ηνλ Νφκν (3.35% εηεζίσο) απφδνζε ζηνλ αζθαιηδφκελν. Σα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα απηά άξρηζαλ λα εθδίδνληαη κεηά ην 2006 (είρε πξνυπάξμεη επηβνιή πξνζηίκνπ ζηελ εηαηξία γηα δηάζεζε πξντφληνο κε εγγπεκέλε απφδνζε αλψηεξε ηνπ εηεζίσο επηηξεπνκέλνπ ηερληθνχ επηηνθίνπ ηνπ 3.35%) Πξνζέηη γηα ηα πξάγκαηη θαηαβιεζέληα πνζά απφ ηνπο αζθαιηδφκελνπο, ε εηαηξία δελ εηζέπξαηηε επηπιένλ (ή θαη αθαίξεζε απφ ην θαηαβιεζέλ θεθάιαην) ην αλαινγνχλ ηέινο ραξηνζήκνπ (2,4%) αιιά κε εηδηθφ φξν ζηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα, δήισλε φηη ην επηβαξχλεηαη ε ίδηα. Ζ ππνρξέσζε επηβάξπλζεο κε ηέινο ραξηνζήκνπ ησλ αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ, έπαπζε (εθ ηνπ Νφκνπ) ηελ 1/01/2009. Γηα ηα πξάγκαηη εηζπξαηηφκελα πνζά ε εηαηξία επηβαξχλεην επηπιένλ κε ηηο ζπκβαηηθέο πξνκήζεηεο ηεο, πξνο ηνπο θαηά πεξίπησζε 37/188

38 δηακεζνιαβνχληεο (ηεξαξρηθά πνζνζηηαία) θαη ηα ινηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα ηεο. Όπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηελ επηζπλαπηφκελε εηδηθή Έθζεζε ηνπ Διεγθηηθνχ Οίθνπ Baker Tilly (ρ. ΗΗ.Α.1.2), ε εηαηξία εηζέπξαμε πεξίπνπ νιηγφηεξα απφ ηα πνζά πνπ εκθαλίδνληαη ζηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα φηη εηζέπξαμε, ήηνη επί θεξνκέλσλ σο θαηαβιεζέλησλ απφ ηνπο «αληηζπκβαιιφκελνπο-ιήπηεο αζθάιηζεο» ζπλνιηθνχ πνζνχ πεξίπνπ, ην πξάγκαηη θαηαβιεζέλ απφ απηνχο, ζηελ εηαηξία, αλήιζε ζε πεξίπνπ. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί επίζεο φηη επί ησλ πξναλαθεξζέλησλ πνζψλ πνπ δελ θαηεβιήζεζαλ «πξάγκαηη» ζηελ εηαηξία απφ ηνπο αληηζπκβαιιφκελνπο, ε εηαηξία είρε ινγίζεη ζε απηνχο αληίζηνηρεο πξνζφδνπο, κέξνο ησλ νπνίσλ είρε ήδε απνδνζεί ζε απηνχο, ζχκθσλα κε ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο ησλ θαηά πεξίπησζε αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ. πκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνζφδσλ πνπ ππειφγηζε ε εηαηξία (είηε θαηεβιήζεζαλ ζηνπο αζθαιηδφκελνπο, είηε εθδφζεθαλ γηα απηέο πξφζζεηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα) ζηα ελ ιφγσ αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα, ε επηβάξπλζε ηεο πεξηνπζηαθήο ηεο θαηάζηαζεο αλήιζε ζε πεξίπνπ. εκαληηθφ κέξνο ηνπ πνζνχ απηνχ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα απνζέκαηα ηεο εηαηξίαο. ην πξναλαθεξζέλ πνζφ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη δηάθνξεο πξνκήζεηεο ησλ δηακεζνιαβνχλησλ, πνπ πξάγκαηη θαηαβάινλην ζε απηνχο, ηα ελ γέλεη ιεηηνπξγηθά έμνδα, νχηε ην ηέινο ραξηνζήκνπ, πνπ ζπκβαηηθά αλέιαβε λα θαιχςεη ε εηαηξία. Καη επέθηαζε ζηα ζπγθεθξηκέλα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα θαη θαηά ηα αλσηέξσ πνζά (πιαζκαηηθή θαηαβνιή, αλαινγνχζεο πξφζνδνη ζηελ πιαζκαηηθή θαηαβνιή), δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη πθίζηαηαη «έγθπξε θαη λφκηκε» απαίηεζε ηνπ θαηά πεξίπησζε αζθαιηδφκελνπ άιισο σο έρνληα δηθαίσκα ζηελ αληίζηνηρε αληηπαξνρή, αθνχ νπδέπνηε εηζπξάρζεθαλ ηα αληίζηνηρα αζθάιηζηξα. Χο εθ ησλ αλσηέξσ θαη ζηα πιαίζηα ηεο αλαδηνξγάλσζεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ, δεδνκέλνπ φηη αθ ελφο κελ ε πιαζκαηηθή θαηαβνιή ήην εηθνληθή, κε δηθαηνχκελε ζε πεξαηηέξσ πξνζφδνπο, δελ κπνξεί λα ππάξμεη αληίζηνηρε ππνρξέσζε πξνο ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο αζθαιηδφκελνπο. 38/188

39 Γηα ηνλ ιφγν απηφ ηα, θαηά πεξίπησζε ζπγθεθξηκέλα, πνζά απηά δελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο αλαγλσξηδφκελεο ππνρξεψζεηο ηνπ Υαξηνθπιαθίνπ Εσήο. 2. Τπεξβάζεηο παξαζρεζέλησλ παξνρψλ, κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. Αλαιπηηθά θαηά αζθαιηζηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ θιάδνπ Εσήο Η. δηαπηζηψζεθαλ νη θαησηέξσ αλαθεξφκελεο παξαβηάζεηο, κε βάζε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο γηα ηα επηηξεπηά φξηα παξνρψλ πξνο ηνλ αζθαιηδφκελν. Γηα θάζε αζθαιηζηηθφ πξφγξακκα πξνζδηνξίδνληαη νη αλακνξθψζεηο, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ. α. Αζθαιηζηηθά πξνγξάκκαηα AA1, ΑΑ2 Σα πξντφληα απηά είλαη εθάπαμ θαηαβνιήο θαη απνηεινχλ ηνλ θχξην φγθν ηφζν ησλ εθ άπαμ θαηαβνιήο αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ, φζν θαη ηνπ ραξηνθπιαθίνπ Εσήο ζπλνιηθά. Σα πξνγξάκκαηα απηά είραλ «εγγπεκέλε» εηήζηα πξφζνδν 3%, επί ηνπ θαηαβιεζέληνο εθ άπαμ θεθαιαίνπ/αζθαιίζηξνπ. 1) Βάςει των όρων του ςυμβολαίου, οι επιπλζον παροχζσ λιξθσ ( το Bonus Οιξθσ) που είχε αναλάβει τθν υποχρζωςθ θ εταιρία να παράςχει ιςαν οι ακόλουκεσ : Πζχρι και 31/7/2007 από 1/8/2007 και μετά 39/188

40 Θ μετατροπι των ανωτζρω επιπλζον παροχϊν λιξθσ ςε ετθςιοποιθμζνθ βάςθ, οδθγεί ςε ετιςιεσ αποδόςεισ που αναφζρονται ςτον πίνακα που ακολουκεί: Πζχρι και 31/7/2007 από 1/8/2007 και μετά < > ζτθ 0,49% 0,73% 0,39% 15 ζτθ 0,48% 0,64% 0,39% 20 ζτθ 0,48% 0,59% 0,39% Δίλαη πξνθαλέο, φηη ην άζξνηζκα ηεο εηεζίαο πξνζφδνπ 3%, κε ηηο αλσηέξσ απνδφζεηο, νδεγεί ζε κηθξέο ππεξβάζεηο ηνπ αλσηάηνπ εγγπεκέλνπ επηηνθίνπ. 2) Χζαχησο, ζχκθσλα κε ηνπο εηδηθνχο φξνπο, ην «εγγπεκέλν θεθάιαην» νξίδεηαη σο ην πνζφ πνπ θαηαβάιιεη ε εηαηξεία ζηνλ αζθαιηζκέλν ζηελ ιήμε ηεο αζθάιηζεο, ην νπνίν ηζνχηαη κε ην αξρηθψο θαηαβιεζέλ εθάπαμ αζθάιηζηξν, ελψ ην «καζεκαηηθά απφζεκα» νξίδεηαη σο ην θεθάιαην πνπ ζρεκαηίδεηαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αζθαιηζκέλνπ απφ ηνλ ηνθηζκφ θαη αλαηνθηζκφ ηνπ επελδπφκελνπ κέξνπο ηνπ εθάπαμ αζθαιίζηξνπ, πνπ επελδχεηαη κε ην εγγπεκέλν ηερληθφ επηηφθην 3.35%. Χο εθ ηνχηνπ, ν νξηζκφο πνπ εκπεξηέρεηαη ζηνπο εηδηθνχο φξνπο γηα ην «καζεκαηηθφ απφζεκα» δελ αληηθαηνπηξίδεη ηελ ηειηθή παξνρή φπσο πεξηγξάθεηαη ζηνλ νξηζκφ ηνπ «εγγπεκέλνπ θεθαιαίνπ. Ζ παξνρή φκσο ζηελ ιήμε ξεηά νξίδεηαη σο ε θαηαβνιή ηνπ «εγγπεκέλνπ θεθαιαίνπ» πιένλ ηνπ bonus. 3) Με βάζε ηα αλσηέξσ θαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, δεδνκέλνπ φηη πθίζηαηαη ππνρξέσζε παξνρήο εηεζίαο πξνζφδνπ πξνο ηνλ αζθαιηδφκελν 3%, ε πξφζζεηε ζπκβαηηθή ππνρξέσζε παξνρήο πξφζζεηεο πξνζφδνπ (bonus) δηαηήξεζεο, πξέπεη λα πεξηνξηζζεί ζην 0,35% εηεζίσο, 40/188

41 ππνινγηδνκέλεο επί ηνπ πξάγκαηη θαηαβιεζέληνο, απφ απηφλ, θεθαιαίνπ, αθπξνπκέλεο θάζε άιιεο πξνζφδνπ ή/θαη bonus δηαηήξεζεο. β. Αζθαιηζηηθά πξνγξάκκαηα AA10 Σα πξντφληα απηά είλαη εθάπαμ θαηαβνιήο θαη επηαεηνχο δηάξθεηαο θαη ε πξφζνδνο πνπ παξείρε ε εηαηξία αλήξρεην ζε 4,35%. Παξείρεην επίζεο θαη bonus δηαηήξεζεο (ιήμεο). Γηα αζθαιηζηηθά πξνγξάκκαηα δηάξθεηαο κηθξφηεξεο ησλ 10 εηψλ ε λνκνζεζία (Τπ.Απφθαζε Κ3-4382,αξζ.6Αβ5) επηηξέπεη απνδφζεηο κεγαιχηεξεο ηνπ εθάζηνηε εγγπεκέλνπ επηηνθίνπ, κε πξνυπνζέζεηο φκσο ζηελ αζθαιηζηηθή ηνπνζέηεζε πνπ ε εηαηξία, νχηε αλαιάκβαλε ηελ ππνρξέσζε λα ηεξεί θαη νχηε ηεξνχζε. Θα πξέπεη επίζεο λα επηζεκαλζεί φηη εκθαλίδεηαη αλαληηζηνηρία κεηαμχ ησλ φξσλ ηνπ Σερληθνχ εκεηψκαηνο θαη ησλ φξσλ ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ σο πξνο ηελ αμία εμαγνξάο, δεδνκέλνπ φηη ζην ηερληθφ ζεκείσκα ην 100% δίδεηαη απφ ην 4ν έηνο, ελψ ζηνπο φξνπο ζην 7ν έηνο. Χο εθ ηνχηνπ γίλεηαη δεθηή ε ππνρξέσζε πνπ πεγάδεη απφ ηνπο φξνπο ηνπ ζπκβνιαίνπ. Με βάζε ηα αλσηέξσ θαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ην ζχλνιν ηεο πξνζφδνπ πξνο ηνλ αζθαιηδφκελν πξέπεη λα πεξηνξηζζεί ζην αλψηαην ηερληθφ επηηφθην 3,35% εηεζίσο, ππνινγηδνκέλνπ επί ηνπ πξάγκαηη θαηαβιεζέληνο, απφ απηφλ, θεθαιαίνπ, αθπξνπκέλεο θάζε άιιεο πξνζφδνπ ή/θαη bonus δηαηήξεζεο. γ. Αζθαιηζηηθά πξνγξάκκαηα AA3 Πξφθεηηαη γηα έλα κφλν ζπκβφιαην κε εθάπαμ αζθάιηζηξν πνζνχ 150,000 επξψ, ην νπνίν έρεη εμαηξεζεί ήδε γηα άιιε αηηία (αθνξά αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην λνκηθνχ πξνζψπνπ). Αλ ήζειε εμεηαζζεί σο ελ ηζρχεη αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, ζα πξέπεη λα ππάξμνπλ νη αθφινπζεο αλακνξθψζεηο, ψζηε ε εηήζηα απφδνζε λα πεξηνξηζζεί ζην αλψηαην εγγπεκέλν ηερληθφ επηηφθην 3,35% εηεζίσο, ππνινγηδνκέλνπ επί ηνπ 41/188

42 πξάγκαηη θαηαβιεζέληνο, θεθαιαίνπ, αθπξνπκέλεο θάζε άιιεο πξνζφδνπ ή/θαη bonus δηαηήξεζεο. Σιμέρ εξαγοπάρ ζςμβολαίος Νέερ Πποηεινόμενερ Σιμέρ δ. Αζθαιηζηηθά πξνγξάκκαηα AA4 Σα πξντφληα απηά (13 αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα) είλαη εθάπαμ θαηαβνιήο κε εθάπαμ αζθάιηζηξα πεξίπνπ 4,7 εθ. επξψ, γηα ηα νπνία ππάξρνπλ ηδηαίηεξνη φξνη αλά ζπκβφιαην, ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο ηα ηζρχνληα πνζνζηά είλαη 3,75%, 4%, 4,5%, 5%. Παξείρεην επίζεο θαη bonus δηαηήξεζεο (ιήμεο). Γηα αζθαιηζηηθά πξνγξάκκαηα δηάξθεηαο κηθξφηεξεο ησλ 10 εηψλ ε λνκνζεζία (Τπ.Απφθαζε Κ3-4382,αξζ.6Αβ5) επηηξέπεη απνδφζεηο κεγαιχηεξεο ηνπ εθάζηνηε εγγπεκέλνπ επηηνθίνπ, κε πξνυπνζέζεηο φκσο ζηελ αζθαιηζηηθή ηνπνζέηεζε, πνπ ε εηαηξία, νχηε αλαιάκβαλε ηελ ππνρξέσζε λα ηεξεί θαη νχηε ηεξνχζε. Με βάζε ηα αλσηέξσ θαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ην ζχλνιν ηεο εηεζίαο πξνζφδνπ πξνο ηνλ αζθαιηδφκελν πξέπεη λα πεξηνξηζζεί ζην αλψηαην ηερληθφ επηηφθην 3,35% εηεζίσο, ππνινγηδνκέλνπ επί ηνπ πξάγκαηη θαηαβιεζέληνο, απφ απηφλ, θεθαιαίνπ, αθπξνπκέλεο θάζε άιιεο πξνζφδνπ ή/θαη bonus δηαηήξεζεο. 42/188

43 ε. Αζθαιηζηηθά πξνγξάκκαηα ΜΑ1-ΜΑ2 Σα πξντφληα απηά είλαη εθάπαμ θαηαβνιήο. Ζ ρξεκαηηθή αμία αλά έηνο, θαζψο θαη ην ην εγγπεκέλν θεθάιαην ζηελ ιήμε, αλαγξάθνληαη ζε πίλαθα πνπ απνηειεί ηκήκα ηνπ ζπκβνιαίνπ, χκθσλα κε απηφλ ηνλ πίλαθα, ε εηεζηνπνηεκέλε απφδνζε, βάζεη ηεο νπνίαο δεκηνπξγείηαη ην εγγπεκέλν θεθάιαην ζηελ ιήμε, δελ νδεγεί ζε ππέξβαζε ηνπ εγγπεκέλνπ επηηνθίνπ. Απηφ ζπκβαίλεη φκσο κε ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ bonus Γηαηήξεζεο, ην νπνίν είλαη ηδηαίηεξα πςειφ φπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. υμπλθρωμζνο αςφαλιςτικό ζτοσ Βοnus ωσ ποςοςςτό αςφαλίςτρου Ετθςιοποιθμζνο Bonus % % % % % % % % % % % % % % 43/188

44 % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Με βάζε ηα αλσηέξσ θαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ην ζχλνιν ηεο εηεζίαο απφδνζεο πξνο ηνλ αζθαιηδφκελν πξέπεη λα πεξηνξηζζεί ζην αλψηαην ηερληθφ επηηφθην 3,35% εηεζίσο, ππνινγηδνκέλνπ επί ηνπ πξάγκαηη θαηαβιεζέληνο, απφ απηφλ, θεθαιαίνπ, αθπξνπκέλεο θάζε άιιεο πξνζφδνπ ή/θαη bonus δηαηήξεζεο. 44/188

45 η. ΜΑ11 (Mega asset) Σα ζπκβφιαηα απηά είλαη εθάπαμ θαηαβνιήο θαη απνηεινχλ ηνλ θχξην φγθν ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ assets Πξαθηηθά ε εγγπεκέλε εηήζηα απφδνζε είλαη 5,14% δεδνκέλνπ φηη ην θεθάιαην ιήμεο ζηελ επηαεηία, ηζνχηαη κε ην 142% ηνπ αξρηθνπ αζθαιίζηξνπ. Γηα δηάξθεηεο κηθξφηεξεο ησλ 10 εηψλ ε λνκνζεζία( ππ.απφθαζε Κ3-4382,αξζ.6Αβ5) επηηξέπεη απνδφζεηο κεγαιχηεξεο ηνπ εθάζηνηε εγγπεκέλνπ επηηνθίνπ, κε πξνυπνζέζεηο φκσο ζηελ αζθαιηζηηθή ηνπνζέηεζε πνπ ε εηαηξία δελ ηεξνχζε. Με βάζε ηα αλσηέξσ θαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ην ζχλνιν ηεο εηεζίαο απφδνζεο πξνο ηνλ αζθαιηδφκελν πξέπεη λα πεξηνξηζζεί ζην αλψηαην εγγπεκέλν ηερληθφ επηηφθην 3,35% εηεζίσο, ππνινγηδνκέλνπ επί ηνπ πξάγκαηη θαηαβιεζέληνο, απφ απηφλ, θεθαιαίνπ, αθπξνπκέλεο θάζε άιιεο πξνζφδνπ ή/θαη bonus δηαηήξεζεο, ήηνη λα θαηαξγεζεί ν ζπληειεζηήο 142% θαη λα πεξηνξηζζεί κέρξη 126% ζπλνιηθά (πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ 3,35% εηεζίσο γηα πεξίνδν επηά εηψλ). Β. Σκεκαηηθώλ θαηαβνιώλ 1. ηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα απηά δελ παξαηεξνχληαη ππεξβάζεηο ζηηο παξνρέο ηνπο, ζε ζχγθξηζε θαη κε απηέο πνπ παξέρνληαη ελ γέλεη ζηελ 45/188

46 Διιεληθή αζθαιηζηηθή αγνξά, εθηφο απφ ηα αζθαιηζηηθά πξνγξάκκαηα ΑΛ1 θαη ΑΛ2 (ALTIUS), γηα ηα νπνία γίλεηαη εηδηθή αλαθνξά θαησηέξσ ππφ 2, σο πξνο ηηο ππεξβάζεηο ησλ φξσλ ηνπο. Σα αζθαιηζηήξηα απηά ζεσξνχληαη φια «ελ ηζρχεη», εθηφο απφ απηά πνπ θαηά ην παξειζφλ είραλ γηα δηάθνξνπο ιφγνπο αθπξσζεί (κε θαηαβνιή αζθαιίζηξσλ θιπ). Μεηαμχ ησλ «ελ ηζρχεη» ζπκβνιαίσλ πεξηιακβάλνληαη θαη ηα «ειεχζεξα πεξαηηέξσ θαηαβνιψλ», ήηνη ηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα γηα ηα νπνία ν αζθαιηδφκελνο έπαπζε λα θαηαβάιεη αζθάιηζηξα, φηαλ απηά είραλ απνθηήζεη, ην ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ, δηθαίσκα εμαγνξάο. 2. Αζθαιηζηηθά πξνγξάκκαηα ΑΛ1 θαη ΑΛ2 (ALTIUS) ηα αζθαιηζηηθά απηά πξνγξάκκαηα παξέρεηαη ην αλψηαην επηηξεπηφ εγγπεκέλν ηερληθφ επηηφθην, αιιά επηπιένλ θαη bonus Γηαηήξεζεο. Γεδνκέλνπ φηη ην εγγπεκέλν επηηφθην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, είλαη ην αλψηαην επηηξεπηφ, πξνηείλεηαη κφλν ε θαηάξγεζε ηνπ bonus Γηαηήξεζεο Με βάζε ηα αλσηέξσ θαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ην ζχλνιν ηεο εηεζίαο απφδνζεο πξνο ηνλ αζθαιηδφκελν πξέπεη λα πεξηνξηζζεί ζην αλψηαην ηερληθφ επηηφθην 3,35% εηεζίσο, αθπξνπκέλεο θάζε άιιεο πξνζφδνπ ή/θαη bonus δηαηήξεζεο. 46/188

47 ΗΗΗ. ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΑ (Unit Linked) ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΑ ΤΜΒΟΛΑΗΑ (θιάδνπ ΗΗΗ αξ.13 παξ.2 ΝΓ.400/1970) Α. Δθ απαμ θαηαβνιήο (AP) Όια ηα αζθαιηζηήξηα ησλ αζθαιηζηηθψλ απηψλ πξνγξακκάησλ ζεσξνχληαη σο «ελ ηζρχεη» Τπεξβάζεηο παξαζρεζέλησλ παξνρψλ, κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηα επηηξεπηά φξηα παξνρψλ πξνο ηνλ αζθαιηδφκελν δηαπηζηψζεθαλ κφλνλ ζην αζθαιηζηηθφ πξφγξακκα ASPIS PLUS (ΑΡ), ήηνη: Σα ζπκβφιαηα απηά είλαη unit linked, εθάπαμ θαηαβνιήο, φπνπ ην εγγπεκέλν θεθάιαην ζηελ ιήμε, απνηειεί ζπζζψξεπζε ηνπ αξρηθνχ θαηαβιεζέληνο αζθαιίζηξνπ κε ην εθάζηνηε κέγηζην επηηξεπηφ εγγπεκέλν επηηφθην. Δπηπξνζζέησο ππάξρεη θαη bonus δηαηήξεζεο. Με βάζε ηα αλσηέξσ θαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ην ζχλνιν ηεο εηεζίαο απφδνζεο πξνο ηνλ αζθαιηδφκελν πξέπεη λα πεξηνξηζζεί ζην αλψηαην ηερληθφ επηηφθην 3,35% εηεζίσο, ππνινγηδνκέλνπ επί ηνπ πξάγκαηη θαηαβιεζέληνο, απφ απηφλ, θεθαιαίνπ, αθπξνπκέλεο θάζε άιιεο πξνζφδνπ ή/θαη bonus δηαηήξεζεο. Β. Σκεκαηηθώλ θαηαβνιώλ 1. ηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα απηά δελ παξαηεξνχληαη ππεξβάζεηο ζηηο παξνρέο ηνπο, ζε ζχγθξηζε θαη κε απηέο πνπ παξέρνληαη ελ γέλεη ζηελ Διιεληθή αζθαιηζηηθή αγνξά, εθηφο απφ ηα αζθαιηζηηθά πξνγξάκκαηα ΓΚ, ΓΚ1, ΓΚ 2, ΓΚ 10 θαη ΓΚ 40, γηα ηα νπνία γίλεηαη εηδηθή αλαθνξά θαησηέξσ ππφ 2, σο πξνο ηηο ππεξβάζεηο ησλ φξσλ ηνπο. Σα αζθαιηζηήξηα απηά ζεσξνχληαη φια «ελ ηζρχεη», εθηφο απφ απηά πνπ θαηά ην παξειζφλ είραλ γηα δηάθνξνπο ιφγνπο αθπξσζεί. Μεηαμχ ησλ «ελ ηζρχεη» ζπκβνιαίσλ πεξηιακβάλνληαη θαη ηα «ειεχζεξα πεξαηηέξσ θαηαβνιψλ». 47/188

48 2. ΓΚ, ΓΚ1, ΓΚ2, ΓΚ10 θαη ΓΚ40 Σα πξντφληα απηά είλαη unit linked ηκεκαηηθψλ θαηαβνιψλ, κε ειάρηζηε αμία ιήμεο, ε νπνία είλαη εγγπεκέλε. Χο πξνο ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηεο, ζην κελ ηερληθφ ζεκείσκα απηφο βαζίδεηαη ζηελ ζπζζψξεπζε κε ην εγγπεκέλν επηηφθην ησλ επελδπνκέλσλ αζθαιίζηξσλ, ζηνπο δε φξνπο ζηελ ζπζζψξεπζε ησλ εκπνξηθψλ αζθαιίζηξσλ Με βάζε ηα αλσηέξσ θαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ην ζχλνιν ηεο εηεζίαο απφδνζεο πξνο ηνλ αζθαιηδφκελν πξέπεη λα πεξηνξηζζεί ζην αλψηαην ηερληθφ επηηφθην 3,35% εηεζίσο, ππνινγηδνκέλνπ επί ηνπ πξάγκαηη θαηαβιεζέληνο, απφ απηφλ, θεθαιαίνπ, αθπξνπκέλεο θάζε άιιεο πξνζφδνπ ή/θαη bonus δηαηήξεζεο. IV. ΚΔΦΑΛΑΗΟΠΟΗΖΖ ηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα απηά δελ παξαηεξνχληαη ππεξβάζεηο ζηηο παξνρέο ηνπο, ζε ζχγθξηζε θαη κε απηέο πνπ παξέρνληαη ελ γέλεη ζηελ Διιεληθή αζθαιηζηηθή αγνξά. 48/188

49 V. ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΩΝ ΚΑΛΤΨΔΩΝ Α. Αηνκηθά 1. ην ραξηνθπιάθην ηεο εηαηξίαο πεξηιακβάλεηαη έλαο ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο αξηζκφο αηνκηθψλ αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ (ζπλδενκέλσλ κε αζθαιηζηήξηα δσήο) γηα παξνρή λνζνθνκεηαθψλ θαη ζπκπιεξσκαηηθψλ θαιχςεσλ (ΘΑ, ΜΟΑ, ΑΠΑ, λνζνθνκεηαθέο θιπ) ζηνπο (θαηά αζθαιηζηηθφ πξφγξακκα θαη πεξίπησζε) αζθαιηδνκέλνπο ηεο, νη νπνίνη θαη επέιεγαλ ηηο θαιχςεηο. ηνλ επηζπλαπηφκελν θαηάινγν (ζρ.v.a.1) επεμεγνχληαη νη ζπληνκνγξαθίεο πνπ αλαθέξνληαη, έηζη φπσο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηνπο γεληθνχο θαη εηδηθνχο φξνπο ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ ηεο εηαηξίαο. Σα αζθαιηζηηθά πξνγξάκκαηα πνπ δηέζεηε ε εηαηξία ζηνπο αζθαιηζκέλνπο ηεο, κε δπλαηφηεηα ηνπο αζθαιηζκέλνπ λα επηιέγεη θαηά πεξίπησζε ηηο εηδηθφηεξεο θαιχςεηο πνπ επηζπκνχζε ήζαλ : ΛΥΥΣΞΦΑΨΘΧ ΑΧΥΛΔΑ ΩΓΕΛΑΧ ΛΥΥΣΞΦΑΨΘΧ ΠΕΓΑ ΑΧΥΛΔΑ ΩΓΕΛΑΧ ΞΑΦΨΑ ΩΓΕΛΑΧ ΞΑΦΨΑ ΩΓΕΛΑΧ ΩΦΑ ΩΓΕΛΑΧ Οη θαιχςεηο πνπ παξείρε ε εηαηξία αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηνλ επηζπλαπηφκελν πίλαθα (ζρεη. V.A.1). Οη ζπγθεθξηκέλεο ζπκπιεξσκαηηθέο θαιχςεηο γηα θάζε αζθαιηδφκελν αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην επηζπλαπηφκελν καγλεηηθφ αξρείν (ζρ. Η.3) 2. Όπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηελ Δθζεζε ηνπ δηεζλνχο νίθνπ HEWWIT (βι.ζρ.v.a2) ζηνλ νπνίν αλεηέζε ε εμέηαζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ζπκπιεξσκαηηθψλ θαιχςεσλ ηεο εηαηξίαο ε ηηκνινγηαθή πνιηηηθή πνπ αθνινπζνχζε ε εηαηξία ζηηο παξερφκελεο απφ απηήλ θαιχςεηο, 49/188

50 κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο, αιιά θαη ηα ζπλήζε θξαηνχληα ζηελ Διιεληθή αζθαιηζηηθή αγνξά, ήην ηδηαίηεξα δεκηνγφλνο. Όπσο πξνθχπηεη (ζπκπεξαζκαηηθά) απφ ηελ ελ ιφγσ Δθζεζε ε ηηκνινγηαθή πνιηηηθή, πνπ ζα φθεηιε λα αθνινπζεί ε εηαηξία, σο πξνο ην κέζν αζθάιηζηξν, ησλ θαηά πεξίπησζε αζθαιηζηηθψλ πξνγξακκάησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ θαιχςεσλ, ζα έπξεπε λα είλαη ε αθφινπζε : «(Από Εκκεςθ Hewwit Ματθγορίεσ κάλυψθσ Προβλεπόμενθ αφξθςθ αςφαλίςτρων Λ ΛΥΥΣΞΦΑΨΘΧ ΑΧΥΛΔΑ ΩΓΕΛΑΧ 40% Π ΛΥΥΣΞΦΑΨΘΧ ΠΕΓΑ 50% Φ ΑΧΥΛΔΑ ΩΓΕΛΑΧ 123% Ω ΞΑΦΨΑ ΩΓΕΛΑΧ 99% Χ ΞΑΦΨΑ ΩΓΕΛΑΧ 158% Ω ΩΦΑ ΩΓΕΛΑΧ 107% Ψα χαρακτθριςτικά του χαρτοφυλακίου και τα αποτελζςματα των υπολογιςμϊν που ζγιναν, παρατίκενται περιλθπτικά ςτον κατωτζρω πίνακα Ματθγορία Μάλυψθσ Μωδ. Αρικμόσ καλφψεων Ετιςιο Εκπιπτόμενο Ξζςο Ετιςιο Αςφάλιςτρο Ξζςθ Ζθμιά Ξζςθ Μακαρι Ζθμιά υχνότθτ α ηθμίασ Ετιςιο Μόςτοσ Τπολογιηόμενο ετιςιο αςφάλιςτρο Προβλεπόμενθ αφξθςθ ΛΥΥΣΞΦΑΨΘΧ ΑΧΥΛΔΑ ΩΓΕΛΑΧ Λ ,2% % ΛΥΥΣΞΦΑΨΘΧ ΠΕΓΑ Π ,8% % ΑΧΥΛΔΑ ΩΓΕΛΑΧ Φ ,4% % ΞΑΦΨΑ ΩΓΕΛΑΧ Ω ,4% % ΞΑΦΨΑ ΩΓΕΛΑΧ Χ ,5% % ΩΦΑ ΩΓΕΛΑΧ Ω ,7% % % Θ μζςθ αφξθςθ για όλουσ τουσ τφπουσ υπολογίςτθκε ςτο 96%. Για τον υπολογιςμό του νζου αςφαλίςτρου από τθν Hewitt ελιφκθςαν επίςθσ υπ όψθ τα εξισ: 1. προμικειεσ 25% 2. Διαχειριςτικζσ επιβαρφνςεισ 10% και 3.Υερικϊριο κζρδουσ 10%..» 50/188

51 Δθ ησλ αλσηέξσ απνδεηθλχεηαη φηη ηπρφλ αλάδνρνο, αλ αλαιάκβαλε ην ζχλνιν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ραξηνθπιαθίνπ, ζα έπξεπε λα επηβαξχλεη ζεκαληηθά ην κέζν αζθάιηζηξν ηνπ, ψζηε λα θαζίζηαηαη εθεμήο «βηψζηκν». 3. Εεκηέο α. Χο πξνο ηνπο αζθαιηζκέλνπο ζπκπιεξσκαηηθψλ θαιχςεσλ δσήο αηνκηθψλ αζθαιηζηεξίσλ ζηηο εθθξεκείο απνδεκηψζεηο, πνπ πθίζηαλην θαηαγεγξακκέλεο ζηα κεηξψα ηεο εηαηξίαο θαη αλήξρνλην ζε 4.944, κεηά απφ επαλεμέηαζε νη δεκηέο απηέο αλήιζαλ ζε 5.480, κεηά ηελ αλαγγέιζεθαλ 957 λέεο απαηηήζεηο (δεκηέο) θαη σο εθ ηνχηνπ νη δεκηέο αλέξρνληαη πιένλ ζε (δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ακνηβέο ζε ζπλεξγαδφκελνπο ηαηξνχο θαη θνξείο κε ηνπο νπνίνπο πθίζηαην ζχκβαζε ζπλεξγαζίαο) θαη εθηηκάηαη φηη ζα έρνπλ κηα πεξηνξηζκέλε αχμεζε, δεδνκέλνπ φηη ην ραξηνθπιάθην ζεσξείηαη «ελ ιεηηνπξγία». Σν ζπλνιηθφ πνζφ ησλ απαηηήζεσλ γηα ζπκπιεξσκαηηθέο θαιχςεηο εθηηκάηαη ζε επξψ πεξίπνπ (βι.ζρ.v.a.3). (Δπηζπλάπηεηαη πίλαθαο εθθξεκψλ δεκηψλ ζε ειεθηξνληθφ αξρείν.) Γηα δεκηέο χςνπο επξψ πεξίπνπ έρνπλ πξνζθνκηζζεί ζηελ εηαηξία ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά απφ ηνπο αζθαιηζκέλνπο, θαζψο επίζεο θαη γηα νθεηιέο (αζθαιηζκέλσλ) πξνο Ννζειεπηηθά ηδξχκαηα χςνπο πεξίπνπ. Γηα ηηο ππφινηπεο δεκηέο χςνπο επξψ πεξίπνπ, δελ έρνπλ πξνζθνκηζζεί αθφκε ηα απαξαίηεηα (θαηά πεξίπησζε) δηθαηνινγεηηθά ή εθθξεκνχλ ζε δηθαζηηθή δηέλεμε θαη έρεη ζρεκαηηζζεί ζρεηηθή πξφβιεςε. Δηδηθφηεξα νη ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξίαο, έλαληη ησλ αζθαιηδνκέλσλ, θαηά θάιπςε, εθηηκψληαη σο αθνινχζσο : ΒΑΗΚΖ ΑΦΑΛΔΗΑ: ,12 ΑΠΛΖ ΑΦΑΛΔΗΑ : ,37 ΘΑΝΑΣΟ ΑΠΟ ΑΣΤΥΖΜΑ : ,50 ΑΠΑ : ,31 ΜΟΑ : ,43 ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΑΣΤΥΖΜΑ : ,63 ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ : ,43 51/188

52 ΤΝΟΛΟ : ,664,79 Γηα ηηο δηθαζηηθέο ππνζέζεηο πνπ εθθξεκνχζαλ, ζε δηάθνξα ζηάδηα πξίλ ηελ αλάθιεζε, απηέο ζπλερίδνληαη. Απηέο νη νπνίεο αζθήζεθαλ κεηά ηελ αλάθιεζε εθηηκάηαη φηη ζα πξέπεη λα ζεσξεζνχλ σο δηθνλνκηθά απαξάδεθηεο, φπσο αλαιπηηθά έρεη αλαθεξζεί ζε πξνεγνχκελν ζεκείν ηεο παξνχζαο Δθζεζεο. Οη εθθξεκείο δηθαζηηθέο ππνζέζεηο αλέξρνληαη ζε 118 (100 πξηλ ηελ αλάθιεζε θαη 18 κεηά ηελ αλάθιεζε) (βι.ζρ.v.a.4) Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη πξνβιέςεηο ηεο εηαηξίαο, γηα ηηο εθθξεκείο δεκηέο ηεο αλήξρνλην ζε επξψ, ήηνη ην απφζεκα εθθξεκψλ δεκηψλ πνπ είρε ζρεκαηίζεη ε εηαηξία, ήην ζεκαληηθά θαηψηεξν ησλ πξαγκαηηθψλ ππνρξεψζεψλ ηεο. χκθσλα κε ην Νφκν (φπσο αλσηέξσ εθηέζεθε) ηα ραξηνθπιάθηα δσήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαηά πεξίπησζε ζπκπιεξσκαηηθψλ θαιχςεσλ ηνπο ζπλερίδνπλ λα ιεηηνπξγνχλ, ρσξίο φκσο δηθαίσκα ηνπ Δπφπηε Υαξηνθπιαθίνπ λα εηζπξάηηεη αζθάιηζηξα, σο εθ ηνχηνπ λνκίκσο ππεβιήζεζαλ απφ ηνπο αζθαιηδφκελνπο απαηηήζεηο ηνπο πνπ πξνέθπςαλ κεηά ηελ θαη βαξχλνπλ ηελ πεξηνπζία ηεο εηαηξίαο, πνπ είρε δηαηεζεί ζε αζθαιηζηηθή ηνπνζέηεζε γηα ην ζπγθεθξηκέλν απφζεκα. Απηνλφεην είλαη φηη γηα ηελ θαηαβνιή απνδεκηψζεσλ, γηα δεκηέο πνπ επήιζαλ ζηελ αλαλέσζε ησλ θαηά πεξίπησζε αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ (ήηνη κεηά ην ρξνληθφ ζεκείν πνπ έιεμε ε ηζρχνπζα ηελ αζθαιηζηηθή ζχκβαζε), ζα πξέπεη ν αζθαιηζκέλνο λα θαηαβάιεη θαη ηα αλαινγνχληα αζθάιηζηξα ηεο/ησλ (θαηά πεξίπησζε) επφκελεο/σλ αζθαιηζηηθήο πεξηφδνπ/σλ. Με βάζε ηα αλσηέξσ ε θαηαβνιή ησλ πνζψλ, πνπ (ηπρφλ) ζα ππάξμνπλ γηα ηελ θαηαβνιή απνδεκηψζεσλ ζηνπο αζθαιηζκέλνπο, ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζηα πιαίζηα ηεο εθθαζάξηζεο, δεδνκέλνπ φηη είλαη ακθίβνιν αλ ζα δερζεί ν (ηπρφλ) αλάδνρνο λα αλαιάβεη ηελ θαηαβνιή ησλ απνδεκηψζεσλ απηψλ. ε θάζε πεξίπησζε ε ηθαλνπνίεζε ηνπ πξνλνκίνπ ησλ αζθαιηζκέλσλ γηα εθθξεκείο απνδεκηψζεηο εθηηκάηαη φηη ζα είλαη ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλε 52/188

53 (θάησ ηνπ 10%), δεδνκέλνπ φηη ην ζπγθεθξηκέλν απφζεκα βαξχλεηαη κε ην πξνλφκην ησλ εξγαδνκέλσλ. εκεηνχηαη φηη νθεηιέο ησλ αζθαιηζκέλσλ πξνο θνξείο πγείαο, εθφζνλ εθδνζεί ζρεηηθή Τπνπξγηθή Απφθαζε, ζα θαιπθζνχλ (ππφ πξνυπνζέζεηο), απφ δηαθνξεηηθή πεγή εθηφο εθθαζάξηζεο (αξ.2 παξ.1δ Ν.3867/2010). 4. Απφ ζηνηρεία πνπ επξέζεζαλ πξνθχπηεη φηη ε εηαηξία δηαηεξνχζε αληαζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο γηα ηηο αλσηέξσ δεκηέο, ζηελ αληαζθαιηζηηθή εηαηξία SCOR. Ζ αληαζθαιηζηηθή ζχκβαζε απηή έρεη θαηαγγειζεί θαη δηαθαίλεηαη ε εηαηξία λα κελ έρεη απαίηεζε θαηά ηνπ αληαζθαιηζηή. Οη ζρεηηθέο απαηηήζεηο θαη αληαπαηηήζεηο δηεξεπλψληαη. Β. Οκαδηθά 1. ην ραξηνθπιάθην ηεο εηαηξίαο πεξηιακβάλεην 148 νκαδηθά αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα, εθ ησλ νπνίσλ α. 17 αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα απνθιεηζηηθά ζπληαμηνδνηηθά DAF- (βι.ζρ.v.b1) θαη β. 131 αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα ζπλδεφκελα θαη κε βαζηθή δσήο, γηα πξφζζεηε παξνρή ζπκπιεξσκαηηθψλ θαιχςεσλ (ΘΑ, ΜΟΑ, ΑΠΑ, λνζνθνκεηαθέο θιπ) γηα παξνρή λνζνθνκεηαθψλ θαη ζπκπιεξσκαηηθψλ θαιχςεσλ (ΘΑ, ΜΟΑ, ΑΠΑ, λνζνθνκεηαθέο θιπ) ζηνπο (θαηά αζθαιηζηηθφ πξφγξακκα) αζθαιηδνκέλνπο, ζηηο θαιχςεηο πνπ είραλ επηιεγεί. ηνλ αλσηέξσ αλαθεξζέληα επηζπλαπηφκελν θαηάινγν (ζρ. V.A.1) επεμεγνχληαη νη ζπληνκνγξαθίεο πνπ αλαθέξνληαη, έηζη φπσο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηνπο γεληθνχο θαη εηδηθνχο φξνπο ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ ηεο εηαηξίαο. α. Γηα ηα ζπληαμηνδνηηθά ζπκβφιαηα πνπ δηαηεξνχζε ε εηαηξία, ην απφζεκα πνπ είρε ζρεκαηίζεη ηελ αλήξρεην ζε επξψ. Δλ πξνθεηκέλσ ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε δηαθξίβσζε ηνπ απνζέκαηνο ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ νκαδηθψλ ζπκβνιαίσλ είλαη νπζηαζηηθά αλέθηθηε ζηελ δηαδηθαζία ηεο εθθαζάξηζεο, δεδνκέλνπ φηη ζα απαηηείην : Ο ππνινγηζκφο απφ κεδεληθή βάζε(εμ αξρήο) ηνπ απνζέκαηνο θάζε νκαδηθνχ αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ απαηηεί ηα εμήο: 53/188

54 Αθξηβή απεηθφληζε ηεο θάζε εηζθνξάο ηφζν ζαλ πνζφ, φζν θαη ηελ εκέξα θαηαβνιήο ηεο απφ ελάξμεσο ηζρχνο ηνπ ζπκβνιαίνπ Αθξηβή ππνινγηζκφ ηνπ θάζε πνζνχ απνρψξεζεο θαζψο επίζεο θαη ηελ εκεξνκελία θαηαβνιήο ηνπ, απφ ελάξμεσο ηζρχνο ηνπ ζπκβνιαίνπ. Πξαγκαηηθέο επηηεπρζείζεο απνδφζεηο αλά έηνο θαη αλά ζπκβφιαην. Γεδνκέλνπ φηη νη πιεξνθνξίεο απηέο θαη θπξίσο γηα ηηο δχν πξψηεο πεξηπηψζεηο, είλαη αδχλαηνλ λα βξεζεί, ζπλεπάγεηαη φηη ήηαλ αδχλαηνλ λα γίλεη αθξηβήο ππνινγηζκφο ηνπ απνζέκαηνο απφ κεδεληθή βάζε. Χο εθ ηνχηνπ επηζπλάπηνληαη ηα απνζέκαηα ζηηο θαη , φπσο ή εηαηξία ηα είρε ππνινγίζεη θαη είρε επηζήκσο αλαθέξεη ζηελ ΔΠΔΗΑ. β. Απφ ηνλ πξναλαθεξζέληα αξηζκφ (131) νκαδηθψλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ 82 αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα έρνπλ κεηαθεξζεί ήδε ζε άιιε αζθαιηζηηθή εηαηξία. Απφ ηα ππφινηπα 39, ηα 12 παξακέλνπλ ζηελ εηαηξία, ελψ γηα ηα ππφινηπα 27 δελ κπφξεζε λα δηαπηζησζεί ε ηχρε ηνπο. 2. Εεκηέο Χο πξνο ηνπο αζθαιηζκέλνπο ζπκπιεξσκαηηθψλ θαιχςεσλ δσήο νκαδηθψλ αζθαιηζηεξίσλ, νη αλαγγειζείζεο θαη εθθξεκείο δεκηέο εθηηκψληαη ζε πεξίπνπ (δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ακνηβέο ζε ζπλεξγαδφκελνπο ηαηξνχο θαη θνξείο κε ηνπο νπνίνπο πθίζηαην ζχκβαζε ζπλεξγαζίαο) θαη εθηηκάηαη φηη ζα έρνπλ κηα πεξηνξηζκέλε αχμεζε, δεδνκέλνπ φηη ην ραξηνθπιάθην ζεσξείηαη «ελ ιεηηνπξγία». Σν ζπλνιηθφ πνζφ ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξίαο γηα ηηο δεκηέο απηέο εθηηκάηαη ζε επξψ, πεξίπνπ. Γηα δεκηέο χςνπο πεξίπνπ έρνπλ πξνζθνκηζζεί ζηελ εηαηξία ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά απφ ηνπο αζθαιηζκέλνπο, θαζψο επίζεο θαη γηα νθεηιέο (αζθαιηζκέλσλ) πξνο Ννζειεπηηθά ηδξχκαηα χςνπο πεξίπνπ. Γηα ηηο ππφινηπεο δεκηέο χςνπο επξψ πεξίπνπ, δελ έρνπλ πξνζθνκηζζεί αθφκε ηα απαξαίηεηα (θαηά πεξίπησζε) δηθαηνινγεηηθά ή εθθξεκνχλ ζε δηθαζηηθή δηέλεμε θαη έρεη ζρεκαηηζζεί ζρεηηθή πξφβιεςε. 54/188

55 Γηα ηηο δηθαζηηθέο ππνζέζεηο πνπ εθθξεκνχζαλ, ζε δηάθνξα ζηάδηα πξίλ ηελ αλάθιεζε, απηέο ζπλερίδνληαη. Απηέο νη νπνίεο αζθήζεθαλ κεηά ηελ αλάθιεζε εθηηκάηαη φηη ζα πξέπεη λα ζεσξεζνχλ σο δηθνλνκηθά απαξάδεθηεο, φπσο αλαιπηηθά έρεη αλαθεξζεί ζε πξνεγνχκελν ζεκείν ηεο παξνχζαο Δθζεζεο. Οη εθθξεκείο δηθαζηηθέο ππνζέζεηο αλέξρνληαη ζε 36 (43 ελάγνληεο) (βι.ζρ.v.β.2), εμ απηψλ νη 5 αγσγέο αζθήζεθαλ κεηά ηελ αλάθιεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξίαο. Δπηζπλάπηεηαη πίλαθαο εθθξεκψλ δεκηψλ ζε ειεθηξνληθφ αξρείν. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη πξνβιέςεηο ηεο εηαηξίαο, γηα ηηο εθθξεκείο δεκηέο ηεο αλήξρνλην ζε επξψ, ήηνη ην απφζεκα εθθξεκψλ δεκηψλ πνπ είρε ζρεκαηίζεη ε εηαηξία, ήην ζεκαληηθά θαηψηεξν ησλ πξαγκαηηθψλ ππνρξεψζεψλ ηεο. χκθσλα κε ην Νφκν (φπσο αλσηέξσ εθηέζεθε) ηα ραξηνθπιάθηα δσήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαηά πεξίπησζε ζπκπιεξσκαηηθψλ θαιχςεσλ ηνπο ζπλερίδνπλ λα ιεηηνπξγνχλ, ρσξίο φκσο δηθαίσκα ηνπ Δπφπηε Υαξηνθπιαθίνπ λα εηζπξάηηεη αζθάιηζηξα, σο εθ ηνχηνπ λνκίκσο ππεβιήζεζαλ απφ ηνπο αζθαιηδφκελνπο απαηηήζεηο ηνπο πνπ πξνέθπςαλ κεηά ηελ θαη βαξχλνπλ ηελ πεξηνπζία ηεο εηαηξίαο, πνπ είρε δηαηεζεί ζε αζθαιηζηηθή ηνπνζέηεζε γηα ην ζπγθεθξηκέλν απφζεκα. Απηνλφεην είλαη φηη γηα ηελ θαηαβνιή απνδεκηψζεσλ, γηα δεκηέο πνπ επήιζαλ ζηελ αλαλέσζε ησλ θαηά πεξίπησζε αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ (ήηνη κεηά ην ρξνληθφ ζεκείν πνπ έιεμε ε ηζρχνπζα ηελ αζθαιηζηηθή ζχκβαζε), ζα πξέπεη ν αζθαιηζκέλνο λα θαηαβάιεη θαη ηα αλαινγνχληα αζθάιηζηξα ηεο/ησλ (θαηά πεξίπησζε) επφκελεο/σλ αζθαιηζηηθήο πεξηφδνπ/σλ. Με βάζε ηα αλσηέξσ ε θαηαβνιή ησλ πνζψλ, πνπ (ηπρφλ) ζα ππάξμνπλ γηα ηελ θαηαβνιή απνδεκηψζεσλ ζηνπο αζθαιηζκέλνπο, ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζηα πιαίζηα ηεο εθθαζάξηζεο, δεδνκέλνπ φηη είλαη ακθίβνιν αλ ζα δερζεί ν (ηπρφλ) αλάδνρνο λα αλαιάβεη ηελ θαηαβνιή ησλ απνδεκηψζεσλ απηψλ. ε θάζε πεξίπησζε ε ηθαλνπνίεζε ηνπ πξνλνκίνπ ησλ αζθαιηζκέλσλ γηα εθθξεκείο απνδεκηψζεηο εθηηκάηαη φηη ζα είλαη ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλε 55/188

56 (θάησ ηνπ 10%), δεδνκέλνπ φηη ην ζπγθεθξηκέλν απφζεκα βαξχλεηαη κε ην πξνλφκην ησλ εξγαδνκέλσλ. εκεηνχηαη φηη νθεηιέο ησλ αζθαιηζκέλσλ πξνο θνξείο πγείαο, εθφζνλ εθδνζεί ζρεηηθή Τπνπξγηθή Απφθαζε, ζα θαιπθζνχλ (ππφ πξνυπνζέζεηο), απφ δηαθνξεηηθή πεγή εθηφο εθθαζάξηζεο (αξ.2 παξ.1δ Ν.3867/2010). 56/188

57 ΑΠΙ ΠΡΡΟΡΙΑ Α.Ε.Γ.Α. (Ωπό Εκκακάριςθ) Υροσ Ψθν Ψράπεηα τθσ Ελλάδοσ Διεφκυνςθ Εποπτείασ Λδιωτικισ Αςφάλιςθσ Ξοινοποίθςθ: Ξ. Λωάννθ Υαντελίδθ Επόπτθ Χαρτοφυλακίου Ηωισ Παροφςι, 9 Παρτίου 2011 ΕΜΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΞΕΟΩΟ ΕΜΜΑΘΑΡΙΗ ΕΙΑΓΩΓΙΜΡ ΗΞΕΙΩΞΑ Θ Ζκκεςθ που ακολουκεί βαςίηεται ςτθν κατά ςειρά που ευρίςκονται οι λογαριαςμοί του Γενικοφ Οογιςτικοφ Χχεδίου και αναφζρεται ςτισ μζχρι ςιμερα ενζργειεσ που αφοροφν ςτθν διερεφνθςθ ενόσ εκάςτου των λογαριαςμϊν του Γενικοφ Οογιςτικοφ Χχεδίου τθσ εταιρείασ ΑΧΥΛΧ ΥΦΣΡΣΛΑ Α.Ε.Γ.Α., κακϊσ και ςε επιμζρουσ ςυμπεράςματα τθσ Εκκακάριςθσ. Ξαταβλικθκε προςπάκεια για να παρουςιαςκεί ςυνοπτικι ςυγκριτικι αναφορά των περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ εταιρείασ τθν , θμερομθνία ανάκλθςθσ τθσ άδειασ λειτουργίασ τθσ, ςε ςχζςθ με αυτά που καταγράφονται ςτισ ζχοντασ λάβει υπόψθ παραδοχζσ, βαςιςμζνεσ ςε πραγματικά ςτοιχεία και ςε διαπιςτϊςεισ. Ακολουκεί αναλυτικι αναφορά ςε όλεσ τισ επιμζρουσ ενζργειεσ τθσ Εκκακάριςθσ κακϊσ και ςτισ νομικζσ ενζργειεσ που βρίςκονται ςε εξζλιξθ, ςε δφο τόμουσ Α & Β. Επιςθμαίνεται ότι θ Ζκκεςθ που ακολουκεί αποτελεί προςπάκεια απεικόνιςθσ τθσ πραγματικισ και νομικισ κατάςταςθσ τθσ υπό Εκκακάριςθ Εταιρείασ, δεδομζνου ότι ςτθν παροφςα φάςθ των εκκακαριςτικϊν εργαςιϊν και τθ δεδομζνθ χρονικι ςτιγμι, μόνο προςεγγίςεισ των ςτοιχείων είναι εφικτζσ. Θ διαφορά που προκφπτει είναι ικανι και ςαφισ, απορρζουςα τόςο από τθν εςφαλμζνθ εκτίμθςθ των περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ εταιρείασ, αλλά και κυρίωσ από τθν κατακόρυφθ πτϊςθ και απαξίωςθ περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ ωσ αποτζλεςμα τθσ ανάκλθςθσ τθσ άδειασ λειτουργίασ, με το δεδομζνο μάλιςτα ότι τα περιςςότερα εξ αυτϊν ςυνδζονται άμεςα με ςυμμετοχζσ εντόσ του Σμίλου οι οποίεσ ςε κάκε περίπτωςθ δεν φαίνεται να είχαν τθν προςδιδόμενθ από τθν εταιρεία αξία. Ψζλοσ τονίηεται ότι οι εκκακαριςτικζσ πράξεισ ευρίςκονται εν εξελίξει και θ ζκκεςθ που ακολουκεί κεμελιϊνεται ςε παραδοχζσ ανά περίπτωςθ. Υρζπει κατά ςυνζπεια να γίνει δεκτό ότι πολλά από τα ςτοιχεία που παρατίκενται αναλυτικά κατωτζρω είναι ιδιαίτερα πικανό να 57/188

58 μεταβλθκοφν ςτθν πορεία τθσ Εκκακάριςθσ, πολλϊ δε μάλλον ςτο βακμό που εξαρτϊνται από παράγοντεσ και προχποκζςεισ που δεν μποροφν επί του παρόντοσ να ςτακμιςκοφν με ακρίβεια. Σ Επόπτθσ Εκκακάριςθσ Σ Υροςωρινόσ Εκκακαριςτισ Ξωνςταντίνοσ Θρ. Βλαχογιάννθσ Χριςτοσ Ππάρκασ 58/188

59 ΣΞΗΞΑ Β ΠΙΟΑΜΑ ΠΕΡΙΕΧΡΞΕΟΩΟ A. AKINHTA A.1 ΟΣΓΛΧΨΛΞΘ ΑΥΕΛΞΣΡΛΧΘ ΨΩΡ ΟΣΓΑΦΛΑΧΠΩΡ. 10 & 11 ΨΣΩ ΓΕΡΛΞΣΩ ΟΣΓΛΧΨΛΞΣΩ ΧΧΕΔΛΣΩ Α.1.α ΣΛΞΣΥΕΔΑ (ΟΣΓ.10) Α.1.β ΞΨΛΦΛΑ- ΕΓΞΑΨΑΧΨΑΧΕΛΧ ΞΨΛΦΛΩΡ (ΟΣΓ.11) Α.2 ΑΥΣΨΛΠΘΧΘ / ΑΡΑΟΩΧΘ ΨΩΡ ΑΞΛΡΘΨΩΡ ΥΣΩ ΒΦΛΧΞΣΡΨΑΛ ΧΕ ΑΧΦΑΟΛΧΨΛΞΘ ΨΣΥΣΚΕΨΘΧΘ Α.2α Α.2β Α.2γ ΑΞΛΡΘΨΘ ΥΕΦΛΣΩΧΛΑ ΨΣΩ ΞΟΑΔΣΩ ΗΩΘΧ ΑΞΛΡΘΨΘ ΥΕΦΛΣΩΧΛΑ ΨΣΩ ΞΟΑΔΣΩ Ο.ΗΘΠΛΩΡ ΑΞΛΡΘΨΘ ΥΕΦΛΣΩΧΛΑ ΠΘ ΧΑΦΑΞΨΘΦΛΧΠΕΡΘ Α.3 ΧΩΠΥΕΦΑΧΠΑΨΑ (επί του ςυνόλου των ακινιτων εκτόσ κλάδου Αυτ/των) Β. ΝΡΙΠΡ ΠΑΓΙΡ ΕΠΡΠΝΙΞΡ Β1. ΠΕΨΑΦΣΦΛΞΑ ΠΕΧΑ (ΟΣΓ/ΠΣΧ 13) Β2 ΕΥΛΥΟΑ & ΟΣΛΥΣΧ ΕΣΥΟΛΧΠΣΧ (ΟΣΓ/ΠΣΧ 14) Γ. ΠΡΡΜΑΣΑΒΡΝΕ ΜΣΗΕΩ ΠΑΓΙΩΟ ΣΡΙΧΕΙΩΟ (ΝΡΓ/ΞΡ 15) Δ. ΑΩΞΑΣΕ ΑΜΙΟΗΣΡΠΡΙΗΕΙ ΜΑΙ ΕΠΡΔΑ ΠΡΝΤΕΣΡΤ ΑΠΡΒΕΗ (ΝΡΓ/ΞΡ 16) Ε. ΧΡΕΡΓΡΑΦΑ ΠΑΓΙΑ ΕΠΕΟΔΤΗ-ΤΞΞΕΣΡΧΕ-ΕΓΓΤΗΕΙ Ε.1 ΟΣΓΛΧΨΛΞΘ ΑΥΕΛΞΣΡΛΧΘ ΨΩΡ ΟΣΓ/ΠΩΡ 17, 18& 18.11) 59/188

60 Ε.2 ΑΥΣΨΛΠΘΧΘ / ΑΡΑΟΩΧΘ ΨΩΡ ΧΦΕΣΓΦΑΦΩΡ ΥΑΓΛΑΧ ΕΥΕΡΔΩΧΘΧ &ΧΩΠΠΕΨΣΧΩΡ Ε.2 α ΠΕΨΣΧΕΧ Ε.2 α.i ΠΕΨΣΧΕΧ ΞΟΑΔΣΩ I ΗΩΘΧ & ΣΠΑΔΛΞΩΡ Ε.2.α.ii E.2.α.iii Ε.2.α.iv Ε.2.β Ε.2.γ Ε.2.γ.i Ε.2.γ.ii E.2.γ.iii ΠΕΨΣΧΕΧ ΞΟΑΔΣΩ ΛΛΛ (UNIT LINKED) ΠΕΨΣΧΕΧ ΞΟΑΔΣΩ ΟΣΛΥΩΡ ΗΘΠΛΩΡ ΠΕΨΣΧΕΧ ΠΘ ΧΑΦΑΞΨΘΦΛΧΠΕΡΕΧ ΣΠΣΟΣΓΑ ΑΠΣΛΒΑΛΑ ΞΕΦΑΟΑΛΑ ΑΠΣΛΒΑΛΑ ΞΕΦΑΟΑΛΑ ΧΑΦΨΣΦΩΟΑΞΛΣΩ ΞΟΑΔΣΩ Λ ΗΩΘΧ ΑΠΣΛΒΑΛΑ ΞΕΦΑΟΑΛΑ ΧΑΦΨΣΦΩΟΑΞΛΣΩ ΞΟΑΔΣΩ ΛΛΛ (UNIT LINKED) ΑΠΣΛΒΑΛΑ ΞΕΦΑΟΑΛΑ ΧΑΦΨΣΦΩΟΑΞΛΣΩ ΞΟΑΔΣΩ ΟΣΛΥΩΡ ΗΘΠΛΩΡ Σ. ΧΡΕΩΣΕ ΑΦΑΝΙΣΡΩΟ (ΝΡΓ/ΞΡ 30) Ζ. ΕΠΙΣΑΓΕ ΕΙΠΡΑΜΣΕΕ (ΝΡΓ/ΞΡ 31) Η. ΑΟΣΑΦΑΝΙΖΡΞΕΟΡΙ (ΝΡΓ/ΞΡ 32) Θ. ΑΠΑΙΣΗΕΙ (ΝΡΓ/ΞΡ 33) Κ.1 ΑΥΑΛΨΘΧΕΛΧ ΑΥΣ ΕΟΟΘΡΛΞΣ ΔΘΠΣΧΛΣ Κ.2 ΕΡΩΥΣΚΘΞΑ ΔΑΡΕΛΑ Κ.3 ΔΕΧΠΕΩΠΕΡΕΧ ΞΑΨΑΚΕΧΕΛΧ Κ.4 ΒΦΑΧΩΥΦΣΚΕΧΠΕΧ ΑΥΑΛΨΘΧΕΛΧ ΧΩΠΠΕΨΣΧΛΞΣΩ ΕΡΔΛΑΦΕΦΣΡΨΣΧ Κ.5 ΔΑΡΕΛΑ ΥΦΣΧ ΨΦΛΨΣΩΧ Κ.6 ΟΣΛΥΣΛ ΧΦΕΩΧΨΕΧ ΔΛΑΦΣΦΣΛ Κ.7 ΓΦΑΦΕΛΣ ΧΩΠΨΘΦΛΧΠΣΩ Χ.Α.Υ Κ.8 ΟΣΛΥΣΛ ΧΦΕΩΧΨΕΧ ΕΥΛΔΛΞΣΛ 60/188

61 Ι. ΠΡΡΩΠΙΜΡ ΝΡΓ/ΞΡΙ ΠΡΡ ΑΠΡΔΡΗ (ΝΡΓ/ΞΡ 35.01) ΙΑ. ΝΡΓ/ΞΡ 36 ΛΑ.1 ΕΣΔΑ ΥΦΣΧΞΨΘΧΘΧ ( ΥΦΣΠΘΚΕΛΕΧ ΕΥΣΠΕΡΩΡ ΧΦΘΧΕΩΡ) ΛΑ.2 ΗΘΠΛΑ Ρ.2874/2000 ΑΦΚΦ.37 ΛΑ.3 ΕΛΧΥΦΑΞΨΕΣΛ ΨΣΞΣΛ ΙΒ. ΣΑΞΕΙΡ, ΜΑΣΑΘΕΕΙ ΡΨΕΩ & ΠΡΡΘΕΞΙΑ (ΝΡΓ/ΞΡ 38) ΙΓ. ΑΟΣΑΦΑΝΙΣΕ (ΝΡΓ/ΞΡ 50) ΙΔ. ΔΙΜΑΙΡΤΧΡΙ ΠΡΡΞΗΘΕΙΩΟ (ΝΡΓ/ΞΡ 52) ΙΕ. (ΝΡΓ/ΞΡ 53) ΛΕ.1 ΛΕ.2 ΛΕ.3 ΛΕ.4 ΛΕ.5 ΛΕ.6 ΛΕ.7 ΑΥΣΔΣΧΕΧ ΥΦΣΧΩΥΛΞΣΩ ΥΟΘΦΩΨΕΕΧ ΔΛΞΑΛΣΩΧΣΛ ΑΠΣΛΒΩΡ ΨΦΑΥΕΗΕΧ, ΟΣΓ/ΠΣΛ ΒΦΑΧΩΥΦΣΚΕΧΠΩΡ ΩΥΣΧΦΕΩΧΕΩΡ ΥΦΣΠΘΚΕΩΨΕΧ ΔΛΑΦΣΦΩΡ ΕΛΔΩΡ ΥΦΣΞΑΨΑΒΣΟΕΧ ΕΞΞΦΕΠΣΨΘΨΕΧ ΑΥΣ ΟΣΓ/ΠΣΩΧ ΨΦΑΥΕΗΩΡ ΔΣΧΣΟΘΥΨΛΞΣΛ ΟΣΓ/ΠΣΛ ΕΨΑΛΦΛΩΡ ΣΠΛΟΣΩ ΙΣ. ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΑΠΡ ΣΡ ΕΝΝΗΟΙΜΡ ΔΗΞΡΙΡ (ΝΡΓ/ΞΡ 54) ΙΖ. ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΑΠΡ ΑΦΑΝΙΣΙΜΡΤ ΡΡΓΑΟΙΞΡΤ 61/188

62 ΙΗ. ΔΙΜΑΙΡΤΧΡΙ ΠΡΡΞΗΘΕΙΩΟ ΙΘ. ΑΝΝΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΕΡΓΑΖΡΞΕΟΡΙ - ΔΙΜΑΣΗΡΙΑ ΙΙ. ΤΓΜΡΙΣΙΜΡ ΠΙΟΑΜΑ ΝΡΓΙΣΙΜΡΤ ΤΠΡΝΡΙΠΡΤ 21/09/2009 ΜΑΙ ΕΜΣΙΞΗΕΩΟ ΜΑΣΆ ΣΗΟ 31/12/ /188

63 Α. ΑΜΙΟΗΣΑ Α.1 ΝΡΓΙΣΙΜΗ ΑΠΕΙΜΡΟΙΗ ΣΩΟ ΝΡΓ/ΞΩΟ 10&11 ΣΡΤ ΓΕΟΙΜΡΤ ΝΡΓΙΣΙΜΡΤ ΧΕΔΙΡΤ Ψα ακίνθτα τθσ εταιρείασ με αξία κτιςθσ, ςυςςωρευμζνεσ αποςβζςεισ και αναπόςβεςτθ αξία παρατίκενται ςτουσ κατωτζρω πίνακεσ (1) & (2): Α.1.α ΓΗΠΕΔΑ - ΡΙΜΡΠΕΔΑ-ΑΓΡΡΙ ΣΗΟ 21/09/09 ΠΙΟΑΜΑ 1 ΜΩΔΙΜΡ ΔΙΕΤΘΤΟΗ ΡΙΜΡΠΕΔΩΟ ΤΟΡΝΙΜΗ ΝΡΓ/ΞΡΤ ΑΠΙΑ ΑΦΓΩΦΣΩΥΣΟΘ ΡΛΞΘΧ 10 - ΛΧΣΓΕΛΣ , ΑΚΘΡΑ ΣΚΩΡΣΧ 4 - Η ΣΦΣΦΣΧ , ΑΚΘΡΑ ΣΚΩΡΣΧ 4 - Θ ΣΦΣΦΣΧ , ΑΚΘΡΑ ΣΚΩΡΣΧ 4 - ΔΩΠΑ , ΞΕΦΑΨΧΛΡΛ ΕΟ. ΒΕΡΛΗΕΟΣΩ , ΑΦΓΩΦΣΩΥΣΟΘ ΡΛΞΘΧ 10(Α & Β ΣΦΣΦ.-Α & Β ΩΥΣΓ. ) , ΑΚΘΡΑ ΧΩΓΓΦΣΩ 72 & ΔΦΑΞΣΩ -ΔϋΣΦΣΦ ,00 63/188

64 ΑΚΘΡΑ ΧΩΓΓΦΣΩ 43 & ΥΕΨΠΕΗΑ-ΓϋΣΦΣΦ , ΚΕΧ/ΡΛΞΘ ΕΓΡΑΨΛΑΧ , ΘΦΑΞΟΕΛΣ ΘΦΑΞΟΕΛΣΩ ΞΦΘΨΘΧ , ΞΑΒΑΟΑ ΦΛΟ. ΕΨΑΛΦΛΑΧ , ΠΑΦΣΩΧΛ ΞΘΦΛΧΛΑΧ 62-ΓϋΩΥ. 60 ΚΕΧΕΛΧ ΥΑΦΞ , ΠΑΦΣΩΧΛ ΞΘΦΛΧΛΑΧ 62-ΕϋΣΦΣΦΣΧ , ΠΑΦΣΩΧΛ ΞΘΦΛΧΛΑΧ 62-ΧΨϋΣΦΣΦΣΧ , ΠΑΦΣΩΧΛ ΞΘΦΛΧΛΑΧ 62-ΗϋΣΦΣΦΣΧ , ΔΦΑΠΑ ΔΛΣΛΞΘΨΘΦΛΣΩ 41 & ΘΥΕΛΦΣΩ , ΑΟΛΠΣΧ ΠΕΧΣΟΣΓΓΛΣΩ , ΚΕΧ/ΡΛΞΘ ΥΑΥΑΡΑΧΨΑΧΛΣΩ , ΦΕΚΩΠΡΣ Ο.ΞΣΩΡΨΣΩΦΛΩΨΘ , ΘΦΑΞΟΕΛΣ ΕΚΡ.ΑΡΨΛΧΨΑΧΕΩΧ , ΞΛΟΞΛΧ 21ΘΧ ΛΣΩΡΛΣΩ , ΚΕΧ/ΡΛΞΘ ΕΦΠΣΩ & ΞΣΠΡΘΡΩΡ , ΞΑΟΟΛΚΕΑ ΕΟ. ΒΕΡΛΗΕΟΣΩ , Ρ.ΧΠΩΦΡΘ ΕΟ. ΒΕΡΛΗΕΟΣΩ , ΡΛΞΑΛΑ ΥΟ. ΔΑΒΑΞΘ , Ρ.ΨΩΧΛΞΣ ΣΟΩΠΥΛΣΡΛΞΩΡ & Ξ.ΥΑΟΑΠΑ , ΑΚΘΡΑ ΠΑΩΦΣΠΛΧΑΟΘ , ΧΕΦΦΕΧ Β.ΒΑΧΛΟΕΛΣΩ & Β.ΑΟΕΑΡΔΦΣΩ , ΧΑΟΑΡΔΦΛ Ο. ΞΘΦΛΧΛΑΧ , ΞΑΟΟΛΚΕΑ ΟΑΓΣΩΠΛΨΗΘ 16 & ΔΕΟΘΓΛΑΡΡΘ ,00 64/188

65 ΠΙΟΑΜΑ 1 (υνζχεια) ΜΩΔΙΜΡ ΔΙΕΤΘΤΟΗ ΡΙΜΡΠΕΔΩΟ ΤΟΡΝΙΜΗ ΝΡΓ/ΞΡΤ ΑΠΙΑ ΦΣΔΣΧ ΕΚΡ.ΑΡΨΛΧΨΑΧΕΩΧ , ΑΡΚΘ ΑΡΚΘΧ - ΧΠΩΦΡΘΧ , ΕΟΕΩΧΛΡΑ ΩΨΘΟΑΡΨΣΩ , ΞΣΗΑΡΘ ΔΦΛΗΘ , ΑΚΘΡΑ ΥΟ. ΑΓ. ΚΕΣΔΩΦΩΡ , ΥΑΨΦΑ ΠΕΗΩΡΣΧ , ΠΑΦΣΩΧΛ Ο. ΞΘΦΛΧΛΑΧ , ΥΕΛΦΑΛΑΧ ΞΣΩΡΨΣΩΦΛΩΨΣΩ , ΚΕΧ/ΡΛΞΘ ΠΘΨΦΣΥΣΟΕΩΧ , ΚΕΧ/ΡΛΞΘ ΥΣΟΩΨΕΧΡΕΛΣΩ , ΞΑΟΑΠΑΦΛΑ ΕΚΡ. ΑΡΨΛΧΨΑΧΕΩΧ , ΞΑΟΑΠΑΨΑ ΑΡΨΩΡΣΥΣΩΟΣΩ , ΠΑΦΣΩΧΛ ΞΘΦΛΧΛΑΧ 62 4ΣΧ ΣΦΣΦΣΧ , ΠΑΦΣΩΧΛ ΞΘΦΛΧΛΑΧ 62 ΒϋΩΥ. 20 ΚΕΧΕΛΧ ΥΑΦΞ , ΧΑΟΞΛΔΛΞΘ ΧΨΦΑΨΩΡΛ , ΧΑΟΞΛΔΛΞΘ ΧΨΦΑΨΩΡΛ , ΑΓ. ΥΑΦΑΧΞΕΩΘ ΕΟ. ΒΕΡΛΗΕΟΣΩ 758, ΑΓ. ΥΑΦΑΧΞΕΩΘ ΕΟ. ΒΕΡΛΗΕΟΣΩ , ΠΑΦΣΩΧΛ ΞΘΦΛΧΛΑΧ 62-ΘϋΣΦΣΦΣΧ , ΥΕΛΦΑΛΑΧ ΞΣΩΡΨΣΩΦΛΩΨΣΩ , Υ.ΦΑΟΘΦΣ ΑΓ.ΒΑΦΒΑΦΑΧ , ΞΑΟΟΛΚΕΑ Ο.ΧΩΓΓΦΣΩ , ΚΕΧΧΑΟΣΡΛΞΘ ΕΦΠΣΩ , ΚΕΧΧΑΟΣΡΛΞΘ ΞΑΦΑΣΟΘ & ΔΘΠΘΨΦΛΣΩ ,93 65/188

66 ΚΕΧΧΑΟΣΡΛΞΘ ΕΚΡ.ΑΡΨΛΧΨΑΧΕΩΧ , ΚΕΧΧΑΟΣΡΛΞΘ ΕΚΡ.ΑΡΨΛΧΨΑΧΕΩΧ , ΚΕΧΧΑΟΣΡΛΞΘ ΛΥΥΣΞΦΑΨΣΩΧ , ΑΚΘΡΑ ΠΑΩΦΣΠΛΧΑΟΘ , ΑΚΘΡΑ ΑΞΑΔΘΠΛΑΧ , ΚΕΧ/ΡΛΞΘ ΡΛΞΘΧ , ΟΑΦΛΧΑ ΥΑΥΑΡΑΧΨΑΧΛΣΩ 33Α , ΥΑΨΦΑ ΞΑΡΑΞΑΦΘ , ΚΕΧ/ΡΛΞΘ ΞΑΟΑΠΑΦΛΑ , ΚΘΒΑ ΕΟΕΣΡΑΧ ΚΘΒΩΡ , ΛΩΑΡΡΛΡΑ ΥΕΦΑΠΑ , ΟΣΩΨΦΑΞΛ ΣΛΞΣΥΕΔΣ ΥΕΦΑΧΩΦΑ ΟΣΩΨΦΑΞΛΣΩ , ΞΣΦΛΡΚΣΧ ΣΛΞΣΥΕΔΣ ΥΩΧΕΛΔΩΡΛΑ ΞΣΦΛΡΚΣΩ , ΟΣΩΨΦΑΞΛ ΣΛΞΣΥΕΔΣ ΥΕΦΑΧΩΦΑ ΟΣΩΨΦΑΞΛΣΩ , ΟΣΩΨΦΑΞΛ ΣΛΞΣΥΕΔΣ ΥΕΦΑΧΩΦΑ ΟΣΩΨΦΑΞΛΣΩ , ΟΣΩΨΦΑΞΛ ΣΛΞΣΥΕΔΣ ΥΕΦΑΧΩΦΑ ΟΣΩΨΦΑΞΛΣΩ , ΒΣΛΩΨΛΑ ΑΓ.ΥΑΦΑΧΞ.Δ.ΞΣΦΩΡΕΛΑΧ ΒΣΛΩΨΛΑ , ΒΣΛΩΨΛΑ ΑΓ.ΥΑΦΑΧΞ.Δ.ΞΣΦΩΡΕΛΑΧ ΒΣΛΩΨΛΑ , ΞEΦΑΟΑΦΛ ΧΑΦΛΟΑΣΩ ΨΦΛΞΣΩΥΘ 27 Ξ1Γ , ΞΕΦΑΟΑΦΛ ΧΑΦΛΟΑΣΩ ΨΦΛΞΣΩΥΘ 27 Ξ2Γ , ΞΕΦΑΟΑΦΛ ΧΑΦΛΟΑΣΩ ΨΦΛΞΣΩΥΘ 27 Ξ3Γ , ΞΕΦΑΟΑΦΛ ΧΑΦΛΟΑΣΩ ΨΦΛΞΣΩΥΘ 27 Ξ3Δ , ΞΕΦΑΟΑΦΛ ΧΑΦΛΟΑΣΩ ΨΦΛΞΣΩΥΘ 27 ΞΠ1 ΠΑΛΗ ,87 66/188

67 ΠΙΟΑΜΑ 1 (υνζχεια) ΜΩΔΙΜΡ ΔΙΕΤΘΤΟΗ ΡΙΜΡΠΕΔΩΟ ΤΟΡΝΙΜΗ ΝΡΓ/ΞΡΤ ΑΠΙΑ ΞΕΦΑΟΑΦΛ ΧΑΦΛΟΑΣΩ ΨΦΛΞΣΩΥΘ 27 ΞΠ2 ΠΑΛΗ , ΞΕΦΑΟΑΦΛ ΧΑΦΛΟΑΣΩ ΨΦΛΞΣΩΥΘ 27 ΥΑΦΞΛΡ , ΟΣΩΨΦΑΞΛ ΣΛΞ.ΥΕΦΑΧΩΦΑ ΟΣΩΨΦΑΞΛΣΩ Χ Ψ2213/ , ΟΣΩΨΦΑΞΛ ΣΛΞ.ΥΕΦΑΧΩΦΑ ΟΣΩΨΦΑΞΛΣΩ Χ Ψ2313/ , ΟΣΩΨΦΑΞΛ ΣΛΞ.ΥΕΦΑΧΩΦΑ ΟΣΩΨΦΑΞΛΣΩ Χ Ψ2413/ , ΟΣΩΨΦΑΞΛ ΣΛΞ.ΥΕΦΑΧΩΦΑ ΟΣΩΨΦΑΞΛΣΩ Χ Ψ2513/ , ΔΛΣΡΩΧΣΧ ΣΛΞ.ΔΛΣΡΩΧΣΧ Χ , ΚΘΒΑ ΑΓΦΣΧ Α ΥΑΨΘΠΑ ΦΑΥΨΘ 69 ΧΟΠ. ΑΚΘΡΩΡ-ΟΑΠΛΑΧ , ΚΘΒΑ ΑΓΦΣΧ Β ΥΑΨΘΠΑ ΦΑΥΨΘ 69 ΧΟΠ. ΑΚΘΡΩΡ-ΟΑΠΛΑΧ ,85 10,14,00,104 ΒΣΛΩΨΛΑ ΑΓΦΣΧ ΠΑΩΦΣΓΕΛΑ Δ.ΞΣΦΩΡΕΛΑΧ 955,50 10,14,00,105 ΒΣΛΩΨΛΑ ΑΓΦΣΧ ΟΑΧΛΔΛΑ Δ.ΞΣΦΩΡΕΛΑΧ 3.468,40 10,14,00,106 ΒΣΛΩΨΛΑ ΑΓΦΣΧ ΞΑΟΩΒΛΑ Δ.ΞΣΦΩΡΕΛΑΧ 3.056, ΕΩΒΣΛΑ ΞΨΘΠΑ ΧΛΠΛΑΧ ΕΩΒΣΛΑ 30/11/ ,00 ΤΟΡΝΡ ,49 67/188

68 Α.1β ΜΣΙΡΙΑ ΕΓΜΑΣΑΣΑΕΙ ΜΣΙΡΙΩΟ (Αποςβζςεισ τθν ςυντελεςτισ απόςβεςθσ 5%) ΥΛΡΑΞΑΧ 2 ΜΩΔΙΜΡ ΝΡΓ/ΞΡΤ ΡΟΡΞΑΙΑ ΝΡΓ/ΞΡΤ ΤΟΡΝΙΜΗ ΑΠΙΑ 21/09/2009 ΤΟΡΝΡ ΑΠΡΒΕΕΩΟ 21/09/2009 ΑΟΑΠΡΒΕΣΗ ΑΠΙΑ 21/09/ ΑΦΓΩΦ/ΥΣΟΘ ΡΛΞΘΧ 10 - ΛΧΣΓΕΛΣ , , , ΑΚΘΡΑ ΣΚΩΡΣΧ 4 - Η ΣΦΣΦΣΧ , , , ΑΚΘΡΑ ΣΚΩΡΣΧ 4 - Θ ΣΦΣΦΣΧ , , , ΑΚΘΡΑ ΣΚΩΡΣΧ 4 - ΔΩΠΑ , , , ΞΕΦΑΨΧΛΡΛ ΕΟ. ΒΕΡΛΗΕΟΣΩ , , , ΑΦΓΩΦ/ΥΣΟΘ ΡΛΞΘΧ 10(Α & Β ΣΦΣΦ.-Α & Β ΩΥΣΓ. ) , , , ΑΚΘΡΑ ΧΩΓΓΦΣΩ 72 & ΔΦΑΞΣΩ -ΔϋΣΦΣΦ , , , ΑΚΘΡΑ ΧΩΓΓΦΣΩ 43 & ΥΕΨΠΕΗΑ-ΓϋΣΦΣΦ , , ,05 68/188

69 ΚΕΧ/ΡΛΞΘ ΕΓΡΑΨΛΑΧ , , , ΘΦΑΞΟΕΛΣ ΘΦΑΞΟΕΛΣΩ ΞΦΘΨΘΧ , , , ΞΑΒΑΟΑ ΦΛΟ. ΕΨΑΛΦΛΑΧ , , , ΠΑΦΣΩΧΛ ΞΘΦΛΧΛΑΧ 62-ΓϋΩΥ. 60 ΚΕΧΕΛΧ ΥΑΦΞ , , , ΠΑΦΣΩΧΛ ΞΘΦΛΧΛΑΧ 62-ΕϋΣΦΣΦΣΧ , , , ΠΑΦΣΩΧΛ ΞΘΦΛΧΛΑΧ 62-ΧΨϋΣΦΣΦΣΧ , , , ΠΑΦΣΩΧΛ ΞΘΦΛΧΛΑΧ 62-ΗϋΣΦΣΦΣΧ , , , ΔΦΑΠΑ ΔΛΣΛΞΘΨΘΦΛΣΩ 41 & ΘΥΕΛΦΣΩ , , , ΑΟΛΠΣΧ ΠΕΧΣΟΣΓΓΛΣΩ , , , ΚΕΧ/ΡΛΞΘ ΥΑΥΑΡΑΧΨΑΧΛΣΩ , , , ΦΕΚΩΠΡΣ Ο.ΞΣΩΡΨΣΩΦΛΩΨΘ , , , ΘΦΑΞΟΕΛΣ ΕΚΡ.ΑΡΨΛΧΨΑΧΕΩΧ , , , ΞΛΟΞΛΧ 21ΘΧ ΛΣΩΡΛΣΩ , , ,84 69/188

70 ΥΛΡΑΞΑΧ 2 (ςυνζχεια) ΜΩΔΙΜΡ ΝΡΓ/ΞΡΤ ΡΟΡΞΑΙΑ ΝΡΓ/ΞΡΤ ΤΟΡΝΙΜΗ ΑΠΙΑ 21/09/2009 ΤΟΡΝΡ ΑΠΡΒΕΕΩΟ 21/09/2009 ΑΟΑΠΡΒΕΣΗ ΑΠΙΑ 21/09/ ΚΕΧ/ΡΛΞΘ ΕΦΠΣΩ & ΞΣΠΡΘΡΩΡ , , , ΞΑΟΟΛΚΕΑ ΕΟ. ΒΕΡΛΗΕΟΣΩ , , , Ρ.ΧΠΩΦΡΘ ΕΟ. ΒΕΡΛΗΕΟΣΩ , , , ΡΛΞΑΛΑ ΥΟ. ΔΑΒΑΞΘ , , , Ρ.ΨΩΧΛΞΣ ΣΟΩΠΥΛΣΡΛΞΩΡ & Ξ.ΥΑΟΑΠΑ , , , ΑΚΘΡΑ ΠΑΩΦΣΠΛΧΑΟΘ , , , ΧΕΦΦΕΧ Β.ΒΑΧΛΟΕΛΣΩ & Β.ΑΟΕΑΡΔΦΣΩ , , , ΧΕΦΦΕΧ Β.ΒΑΧΛΟΕΛΣΩ & Β.ΑΟΕΑΡΔΦΣΩ , , , ΧΕΦΦΕΧ Β.ΒΑΧΛΟΕΛΣΩ & Β.ΑΟΕΑΡΔΦΣΩ , , , ΧΕΦΦΕΧ Β.ΒΑΧΛΟΕΛΣΩ & Β.ΑΟΕΑΡΔΦΣΩ , , , ΧΕΦΦΕΧ Β.ΒΑΧΛΟΕΛΣΩ & Β.ΑΟΕΑΡΔΦΣΩ , , , ΧΑΟΑΡΔΦΛ Ο. ΞΘΦΛΧΛΑΧ , , , ΞΑΟΟΛΚΕΑ ΟΑΓΣΩΠΛΨΗΘ 16 & ΔΕΟΘΓΛΑΡΡΘ , , ,25 70/188

71 ΦΣΔΣΧ ΕΚΡ.ΑΡΨΛΧΨΑΧΕΩΧ , , , ΑΡΚΘ ΑΡΚΘΧ - ΧΠΩΦΡΘΧ , , , ΕΟΕΩΧΛΡΑ ΩΨΘΟΑΡΨΣΩ , , , ΞΣΗΑΡΘ ΔΦΛΗΘ , , , ΑΚΘΡΑ ΥΟ. ΑΓ. ΚΕΣΔΩΦΩΡ , , , ΥΑΨΦΑ ΠΕΗΩΡΣΧ , , , ΠΑΦΣΩΧΛ Ο. ΞΘΦΛΧΛΑΧ , , , ΥΕΛΦΑΛΑΧ ΞΣΩΡΨΣΩΦΛΩΨΣΩ , , , ΚΕΧ/ΡΛΞΘ ΠΘΨΦΣΥΣΟΕΩΧ , , , ΚΕΧ/ΡΛΞΘ ΥΣΟΩΨΕΧΡΕΛΣΩ , , , ΞΑΟΑΠΑΦΛΑ ΕΚΡ. ΑΡΨΛΧΨΑΧΕΩΧ , , , ΞΑΟΑΠΑΨΑ ΑΡΨΩΡΣΥΣΩΟΣΩ , , , ΠΑΦΣΩΧΛ ΞΘΦΛΧΛΑΧ 62 4ΣΧ ΣΦΣΦΣΧ , , , ΠΑΦΣΩΧΛ ΞΘΦΛΧΛΑΧ 62 ΒϋΩΥ. 20 ΚΕΧΕΛΧ ΥΑΦΞ , , , ΑΓ. ΥΑΦΑΧΞΕΩΘ ΕΟ. ΒΕΡΛΗΕΟΣΩ 2.872,20 667, , ΑΓ. ΥΑΦΑΧΞΕΩΘ ΕΟ. ΒΕΡΛΗΕΟΣΩ , , ,47 71/188

72 ΥΛΡΑΞΑΧ 2 (ςυνζχεια) ΜΩΔΙΜΡ ΝΡΓ/ΞΡΤ ΡΟΡΞΑΙΑ ΝΡΓ/ΞΡΤ ΤΟΡΝΙΜΗ ΑΠΙΑ 21/09/2009 ΤΟΡΝΡ ΑΠΡΒΕΕΩΟ 21/09/2009 ΑΟΑΠΡΒΕΣΗ ΑΠΙΑ 21/09/ ΠΑΦΣΩΧΛ ΞΘΦΛΧΛΑΧ 62 8ΣΧ ΣΦΣΦΣΧ , , , ΥΕΛΦΑΛΑΧ ΞΣΩΡΨΣΩΦΛΩΨΣΩ , , , Υ.ΦΑΟΘΦΣ ΑΓ.ΒΑΦΒΑΦΑΧ , , , ΞΑΟΟΛΚΕΑ Ο.ΧΩΓΓΦΣΩ , , , ΚΕΧΧΑΟΣΡΛΞΘ ΕΦΠΣΩ , , , ΚΕΧΧΑΟΣΡΛΞΘ ΞΑΦΑΣΟΘ & ΔΘΠΘΨΦΛΣΩ , , , ΚΕΧΧΑΟΣΡΛΞΘ ΕΚΡ.ΑΡΨΛΧΨΑΧΕΩΧ , , , ΚΕΧΧΑΟΣΡΛΞΘ ΕΚΡ.ΑΡΨΛΧΨΑΧΕΩΧ , , ΚΕΧΧΑΟΣΡΛΞΘ ΛΥΥΣΞΦΑΨΣΩΧ , , , ΑΚΘΡΑ ΠΑΩΦΣΠΛΧΑΟΘ , , , ΑΚΘΡΑ ΑΞΑΔΘΠΛΑΧ , , , ΚΕΧ/ΡΛΞΘ ΡΛΞΘΧ , , , ΟΑΦΛΧΑ ΥΑΥΑΡΑΧΨΑΧΛΣΩ 33Α , , ,03 72/188

73 ΥΑΨΦΑ ΞΑΡΑΞΑΦΘ , , , ΚΕΧ/ΡΛΞΘ ΞΑΟΑΠΑΦΛΑ - ΚΕΧ/ΡΛΞΘ 18/12/ , , , ΚΘΒΑ ΕΟΕΣΡΑΧ 28/11/ , , , ΒΣΛΩΨΛΑ ΞΨΛΧΠΑ ΞΣΦΩΡΕΛΑΧ ΒΣΛΩΨΛΑΧ , , , ΞΕΦΑΟΑΦΛ ΧΑΦ.ΨΦΛΞΣΩΥΘ 27 ΔΛΑΠ. Ξ1Γ , , , ΞΕΦΑΟΑΦΛ ΧΑΦ.ΨΦΛΞΣΩΥΘ 27 ΔΛΑΠ. Ξ2Γ , , , ΞΕΦΑΟΑΦΛ ΧΑΦ. ΨΦΛΞΣΩΥΘ 27 ΔΛΑΠ. Ξ3Γ , , , ΞΕΦΑΟΑΦΛ ΧΑΦ. ΨΦΛΞΣΩΥΘ 27 ΔΛΑΠ. Ξ3Δ , , , ΞΕΦΑΟΑΦΛ ΧΑΦ. ΨΦΛΞΣΩΥΘ 27 ΠΑΛΗ. ΞΠ , , , ΞΕΦΑΟΑΦΛ ΧΑΦ. ΨΦΛΞΣΩΥΘ 27 ΠΑΛΗ. ΞΠ , , , KEΦΑΟΑΦΛ ΧΑΦΛΟΑΣΩ ΨΦΛΞΣΩΥΘ 27 ΥΑΦΞΛΡ , , ,32 ΤΟΡΝΡ , , ,49 73/188

74 Α.2 ΑΠΡΣΙΞΗΗ/ΑΟΑΝΤΗ ΑΜΙΟΗΣΩΟ ΠΡΤ ΒΡΙΜΡΟΣΑΙ Ε ΑΦΑΝΙΣΙΜΗ ΣΡΠΡΘΕΣΗΗ Χτον πίνακα 3 που ακολουκεί παρουςιάηεται ςτο ςφνολο τθσ θ ακίνθτθ περιουςία όλων των κλάδων αςφαλιςτικισ τοποκζτθςθσ. Σ τρόποσ αποτίμθςθσ, ωσ ο πλζον αςφαλισ, ζχει υπολογιςτεί ςτθν αντικειμενικι αξία των ακινιτων. (α) Ακίνθτο/κτίςμα-Διεφκυνςθ -όροφοσ ΥΛΡΑΞΑΧ 3 Ψετραγωνικά μζτρα Αντικειμενικι αξία ΟΑΦΛΧΑ, ΥΑΥΑΡΑΧΨΑΧΛΣΩ 33Α ΑΞΛΡΘΨΣ (3οσ ΣΦΣΦΣΧ) 65, ,14 Ρ. ΨΩΧΛΞΣ, ΣΟΩΠΥΛΣΡΛΞΩΡ & Ξ.ΥΑΟΑΠΑ ΑΞΛΡΘΨΣ (1οσ ΣΦΣΦΣΧ) 284, ,00 ΥΑΨΦΑ, ΞΑΡΑΞΑΦΘ 136 ΑΞΛΡΘΨΣ (2οσ ΣΦΣΦΣΧ) 154, ,00 ΥΕΛΦΑΛΑΧ, ΞΣΩΡΨΣΩΦΛΩΨΣΩ 138 & ΒΑΧ.ΓΕΩΦΓΛΣΩ 17 Α ΑΞΛΡΘΨΣ (6οσ ΣΦΣΦΣΧ) 150, ,20 ΥΑΨΦΑ, ΠΑΛΗΩΡΣΧ ΑΞΛΡΘΨΣ (5οσ ΣΦΣΦΣΧ) 224, ,00 ΦΣΔΣΧ, ΕΚΡ.ΑΡΨΛΧΨΑΧΕΩΧ 83 ΑΞΛΡΘΨΣ(3οσ ΣΦΣΦΣΧ) 241, ,94 ΧΑΟΑΡΔΦΛ, Ο. ΞΘΦΛΧΛΑΧ 346 ΑΞΛΡΘΨΣ (4οσ ΣΦΣΦΣΧ) 297, ,15 ΕΟΕΩΧΛΡΑ, ΩΨΘΟΑΡΨΘ Α. 6 ΑΞΛΡΘΨΣ (1 ΥΑΦΞΛΡΓΞ, 1οσ ΣΦΣΦΣΧ) 98, ,60 ΑΟΛΠΣΧ, ΠΕΧΣΟΣΓΓΛΣΩ 48 ΑΞΛΡΘΨΣ (ΛΧΣΓΕΛΣΧ ΣΛΞΛΑ 70 ΨΠ) 70, ,00 ΞΣΗΑΡΘ, ΔΦΛΗΘ 2 ΑΞΛΡΘΨΣ (2οσ ΣΦΣΦΣΧ) 121, ,90 ΞΛΟΞΛΧ, 21ΘΧ ΛΣΩΡΛΣΩ 97 ΑΞΛΡΘΨΣ (5οσ ΣΦΣΦΣΧ) 109, ,42 ΑΚΘΡΑ, ΠΑΩΦΣΠΛΧΑΟΘ 10 (ΩΥ., ΛΧ., 1οσ, 2οσ, 3οσ, 4οσ, 5οσ, 6οσ & 7οσ ΣΦΣΦ.) ΩΥΣ ΞΑΨΑΧΞΕΩΘ ,77 ΑΚΘΡΑ, ΥΟ. ΑΓ. ΚΕΣΔΩΦΩΡ, ΑΦΛΧΨΕΛΔΣΩ 2 (Γϋ& Δϋ ΣΦΣΦ.) 147, ,55 ΑΚΘΡΑ, ΧΩΓΓΦΣΩ 43 & ΥΕΨΠΕΗΑ (ΓϋΣΦΣΦ.) 145, ,25 ΑΚΘΡΑ, ΧΩΓΓΦΣΩ 72 & ΔΦΑΞΣΩ (Δϋ ΣΦΣΦ.) 128, ,10 ΑΚΘΡΑ, ΣΚΩΡΣΧ 4 (Η, Θ ΣΦΣΦΣΧ 8οσ, ΔΩΠΑ) 590, ,27 ΑΦΓΩΦΣΩΥΣΟΘ ΑΚΘΡΑ, ΡΛΞΘΧ 10 ( ΛΧΣΓΕΛΣ, Α & Β ΣΦΣΦ.-Α & Β ΩΥΣΓ. ) 873, ,36 74/188

75 ΔΦΑΠΑ, ΔΛΣΛΞΘΨΘΦΛΣΩ 41 & ΘΥΕΛΦΣΩ (3οσ ΣΦΣΦΣΧ) 218, ,69 ΘΦΑΞΟΕΛΣ ΞΦΘΨΘΧ, ΕΚΡ.ΑΡΨΛΧΨΑΧΕΩΧ 176 (1οσ ΣΦΣΦΣΧ) 233, ,72 ΘΦΑΞΟΕΛΣ ΞΦΘΨΘΧ, Ο.ΔΘΠΣΞΦΑΨΛΑΧ 8 (1οσ ΣΦΣΦΣΧ) 199, ,65 ΚΕΧΧΑΟΣΡΛΞΘ, ΕΦΠΣΩ 20 (ΕΦΠΣΩ & ΞΣΠΡΘΡΩΡ 23) (3οσ ΣΦΣΦΣΧ) 77, ,29 ΚΕΧΧΑΟΣΡΛΞΘ, ΠΘΨΦΣΥΣΟΕΩΧ 110 (3οσ ΣΦΣΦΣΧ) 159, ,32 ΚΕΧΧΑΟΣΡΛΞΘ, ΥΑΥΑΡΑΧΨΑΧΛΣΩ 56 ΞΑΛ ΞΟΕΑΡΚΣΩΧ (4οσ ΣΦΣΦΣΧ) 158, ,90 ΚΕΧΧΑΟΣΡΛΞΘ, ΥΣΟΩΨΕΧΡΕΛΣΩ 45 (3οσ ΣΦΣΦΣΧ) 132, ,38 ΚΕΧΧΑΟΣΡΛΞΘ, ΕΓΡΑΨΛΑΧ 1 (4οσ ΣΦΣΦΣΧ) 461, ,65 ΞΑΒΑΟΑ, Π. ΧΦΩΧΣΧΨΣΠΣΩ 6 (4οσ ΣΦΣΦΣΧ) 110, ,92 ΚΕΧΧΑΟΣΡΛΞΘ, ΞΑΟΑΠΑΦΛΑ, ΕΚΡ. ΑΡΨΛΧΨΑΧΕΩΧ 68 (1οσ ΣΦΣΦΣΧ) 293, ,88 ΚΕΧΧΑΟΣΡΛΞΘ, ΞΑΟΑΠΑΦΛΑ, ΒΦΩΣΩΟΩΡ 26 (2οσ ΣΦΣΦΣΧ) 114, ,95 ΞΑΟΑΠΑΨΑ, ΑΡΨΩΡΣΥΣΩΟΣΩ 12 (1οσ ΣΦΣΦΣΧ) 106, ,52 ΞΑΟΟΛΚΕΑ, ΑΨΨΛΞΘΧ, ΕΟ. ΒΕΡΛΗΕΟΣΩ (ΚΘΧΕΩΧ) 212 (2οσ ΣΦΣΦΣΧ) 164, ,27 ΞΑΟΟΛΚΕΑ, ΑΨΨΛΞΘΧ, ΧΑΞΘ ΞΑΦΑΓΛΩΦΓΑ 16 (ΟΑΓΣΩΠΛΨΗΘ 16 & ΔΕΟΘΓΛΑΡΡΘ 2) (4οσ ΣΦ.) 156, ,72 ΞΕΦΑΨΧΛΡΛ ΑΨΨΛΞΘΧΕΟ. ΒΕΡΛΗΕΟΣΩ 103 ( ΛΧΣΓΕΛΣ, Α & Β ΣΦΣΦ.) 343, ,53 ΞΘΦΛΧΛΑ ΑΨΨΛΞΘΧ, ΧΑΦΛΟΑΣΩ ΨΦΛΞΣΩΥΘ 27 & ΞΣΞΞΛΡΑΦΑ ( ΩΥΣΓΕΛΣ, ΛΧΣΓΕΛΣ, Α & Β ΣΦ.) 1.419, ,82 ΑΚΘΡΑ, ΠΑΩΦΣΠΛΧΑΟΘ 143 (3οσ ΣΦΣΦΣΧ) 92, ,73 ΠΑΦΣΩΧΛ ΑΨΨΛΞΘΧ, ΞΘΦΛΧΛΑΧ 62 - (ΩΥΣΓΕΛΣ, Δϋ, Εϋ, ΧΨϋ & Z ΣΦΣΦΣΧ) 4.299, ,34 ΠΑΦΣΩΧΛ ΑΨΨΛΞΘΧ, ΞΘΦΛΧΛΑΧ 62 - (8οσ ΣΦΣΦΣΧ) 547, ,60 ΠΑΦΣΩΧΛ -ΧΑΟΑΡΔΦΛ ΑΨΨΛΞΘΧ, Ο. ΞΘΦΛΧΛΑΧ 32 (5οσ ΣΦΣΦΣΧ) 979, ,83 ΡΕΑ ΧΠΩΦΡΘ ΑΨΨΛΞΘΧ, ΕΟ. ΒΕΡΛΗΕΟΣΩ 18 (2οσ ΣΦΣΦΣΧ) 188, ,06 ΡΛΞΑΛΑ ΑΨΨΛΞΘΧ, ΥΟ. ΔΑΒΑΞΘ 3 (3οσ ΣΦΣΦΣΧ) 108, ,50 ΑΡΚΘ, ΧΠΩΦΡΘΧ 3 & ΥΟ. ΕΟΕΩΚΕΦΛΑΧ (3οσ ΣΦΣΦΣΧ) 119, ,99 ΧΕΦΦΕΧ, Β.ΒΑΧΛΟΕΛΣΩ & Β.ΑΟΕΑΡΔΦΣΩ , ,34 ΚΕΧΧΑΟΣΡΛΞΘ, ΞΑΟΑΠΑΦΛΑ, ΕΚΡΛΞΘΧ ΑΡΨΛΧΨΑΧΘΧ 33 ΧΩΠΒ , ,58 ΚΕΧΧΑΟΣΡΛΞΘ, ΞΑΟΑΠΑΦΛΑ, ΕΚΡΛΞΘΧ ΑΡΨΛΧΨΑΧΘΧ 33 ΧΩΠΒ , ,12 ΚΕΧΧΑΟΣΡΛΞΘ, ΞΑΟΑΠΑΦΛΑ, ΕΚΡΛΞΘΧ ΑΡΨΛΧΨΑΧΘΧ 33 ΧΩΠΒ , ,50 75/188

76 ΑΚΘΡΑ, ΑΞΑΔΘΠΛΑΧ 86 (1οσ ΣΦΣΦΣΧ) 302, ,43 ΚΕΧΧΑΟΣΡΛΘ, ΡΛΞΘΧ 1 (7οσ ΣΦΣΦΣΧ) 70, ,68 ΦΕΚΩΠΡΣ ΞΦΘΨΘΧ, Ο.ΞΣΩΡΨΣΩΦΛΩΨΘ 60 (1οσ ΣΦΣΦΣΧ) 150, ,18 ΚΕΧΧΑΟΣΡΛΞΘ, ΞΑΟΑΠΑΦΛΑ ΕΚΡΛΞΘΧ ΑΡΨΛΧΨΑΧΘΧ 33 (ΧΩΠΒ.8828) 898, ,10 ΥΕΛΦΑΛΑΧ, ΞΣΩΡΨΣΩΦΛΩΨΣΩ , ,47 ΑΨΨΛΞΘΧ ΞΑΟΟΛΚΕΑ, ΧΩΓΓΦΣΩ 302 ΞΑΛ ΣΠΘΦΣΩ 1.384, ,56 ΑΨΨΛΞΘΧ Υ. ΦΑΟΘΦΣ, ΑΓΛΑΧ ΒΑΦΒΑΦΑΧ 89 ΞΑΛ ΕΩΕΦΓΕΨΩΡ 665, ,03 ΚΕΧΧΑΟΣΡΛΞΘ, ΕΦΠΣΩ , ,80 ΚΕΧΧΑΟΣΡΛΞΘ ΞΑΦΑΣΟΘ & ΔΘΠΘΨΦΛΣΩ 14 & ΕΟΕΡΘΧ ΧΒΣΦΩΡΣΩ 823, ,98 ΚΕΧΧΑΟΣΡΛΞΘ ΞΑΟΑΠΑΦΛΑ, ΕΚΡΛΞΘΧ ΑΡΨΛΧΨΑΧΘΧ , ,43 ΚΕΧΧΑΟΣΡΛΞΘ ΞΑΟΑΠΑΦΛΑ, ΛΥΥΣΞΦΑΨΣΩΧ & ΞΑΟΟΛΥΣΟΕΩΧ 4 820, ,13 ΒΣΛΩΨΛΑ, ΧΩΦΛΣ ΕΟΑΛΩΡΑΧ, ΞΨΛΧΠΑ 110, ,38 ΒΣΛΩΨΛΑ, ΔΘΠΣΧ ΞΣΦΩΡΕΛΑΧ, ΑΓΛΑ ΥΑΦΑΧΞΕΩΘ ΕΡΨΣΧ ΣΛΞΛΧΠΣΩ ΞΨΛΧΠΑ 101, ,06 Χφνολο (α) ,68 (β) Ρικόπεδο/Αγροτεμάχιο-Διεφκυνςθ ΛΧΚΠΛΑ ΞΣΦΛΡΚΛΑΧ, ΟΣΩΨΦΑΞΛΣΩ -ΓΑΟΣΨΑ-ΡΨΑΠΑΦΛΑ (OT 30,OT35) Χ/Σ , ,00 ΛΧΚΠΛΑ ΞΣΦΛΡΚΛΑΧ, ΟΣΩΨΦΑΞΛ -ΑΧΥΦΑ ΧΩΠΑΨΑ (OT 1,OT 3,OT 12) ΧΩΠΒΣΟΑΛΣ , ,60 ΥΣΧΕΛΔΩΡΛΑ, ΔΘΠΣΩ ΞΣΦΛΡΚΣΩ (ΣΨ 543, ΣΨ 542, ΣΨ 545) ΧΩΠΒΣΟΑΛΣ , ,40 ΛΧΚΠΛΑ ΞΣΦΛΡΚΛΑΧ, ΟΣΩΨΦΑΞΛΣΩ (ΣΨ 5,ΣΨ 26) ΧΩΠΒΣΟΑΛΣ , ,00 ΟΣΩΨΦΑΞΛ ΛΧΚΠΛΑ, ΥΕΦΑΧΩΦΑ (ΣΨ22, ΣΨ 23, ΣΨ24, ΣΨ25) ΧΩΠΒΣΟΑΛΣ , ,00 ΔΛΣΡΩΧΣΧ, ΚΕΨΛΔΣΧ - 408, ,92 ΛΩΑΡΡΛΡΑ, ΔΔ ΑΠΦΛΚΕΑΧ, ΔΘΠΣΩ ΥΕΦΑΠΑΨΣΧ 857, ,00 ΕΩΒΣΛΑ, ΧΛΠΛΑ ΛΧΨΛΑΛΑΧ , ,45 ΕΩΒΣΛΑ, ΑΩΟΛΔΑ 69 ΧΛΟ ΥΑΚΕ 4.123, ,69 ΒΣΛΩΨΛΑ, ΔΘΠΣΧ ΞΣΦΩΡΕΛΑΧ, ΑΓΛΑ ΥΑΦΑΧΞΕΩΘ ΕΡΨΣΧ ΣΛΞΛΧΠΣΩ 781, ,94 ΒΣΛΩΨΛΑ, ΔΘΠΣΧ ΞΣΦΩΡΕΛΑΧ, ΑΓΛΑ ΥΑΦΑΧΞΕΩΘ ΕΡΨΣΧ ΣΛΞΛΧΠΣΩ 727, ,00 ΒΣΛΩΨΛΑ, ΔΘΠΣΧ ΞΣΦΩΡΕΛΑΧ, ΑΓΛΑ ΥΑΦΑΧΞΕΩΘ ΕΞΨΣΧ ΣΛΞΛΧΠΣΩ 5.000, ,00 ΒΣΛΩΨΛΑ, ΔΘΠΣΧ ΞΣΦΩΡΕΛΑΧ, ΑΓΛΑ ΥΑΦΑΧΞΕΩΘ ΕΞΨΣΧ ΣΛΞΛΧΠΣΩ 1.482, ,37 76/188

77 ΒΣΛΩΨΛΑ, ΔΘΠΣΧ ΞΣΦΩΡΕΛΑΧ, ΑΓΛΑ ΥΑΦΑΧΞΕΩΘ ΕΞΨΣΧ ΣΛΞΛΧΠΣΩ 4.000, ,00 ΒΣΛΩΨΛΑ, ΧΩΦΛΣ ΕΟΑΛΩΡΑΧ, 200, ,62 ΧΑΟΞΛΔΛΞΘ, ΧΨΦΑΨΩΡΛ ΑΓ ΚΕΣΔΩΦΣΛ ι ΑΥΣΧΨΣΟΑΔΛΞΑ 4.126, ,00 Χφνολο (β) , ,67 77/188

78 Α.2α AKINHTH ΠΕΡΙΡΤΙΑ ΜΝΑΔΡΤ ΖΩΗ Χφμφωνα με το τελευταίο Πθτρϊο Αςφαλιςτικισ Ψοποκζτθςθσ τθσ που είχε υποβλθκεί από τθν εταιρία ςτθν Εποπτικι Αρχι, αλλά και ςφμφωνα με τα Βιβλία και Χτοιχεία τθσ εταιρίασ θ ακίνθτθ περιουςία τθσ ΑΧΥΛΧ ΥΦΣΡΣΛΑ Α.Ε.Γ.Α. εμφανίηεται ωσ αναφζρεται ςτον ακόλουκο πίνακα 4. ΥΛΡΑΞΑΧ 4 α) ΑΜΙΟΗΣΡ-ΜΣΙΞΑ: ΔΙΕΤΘΤΟΗ - ΡΡΡΦΡ ΣΕΣΡΑΓΩΟΙΜΑ ΠΕΨΦΑ ΑΟΣΙΜΕΙΞΕΟΙΜΗ ΑΠΙΑ ΑΚΘΡΑ, ΠΑΩΦΣΠΛΧΑΟΘ 10 (Ωπό καταςκευι) ,77 ΑΚΘΡΑ, ΥΟ. ΑΓ. ΚΕΣΔΩΦΩΡ, ΑΦΛΧΨΕΛΔΣΩ 2 (Γϋ& Δϋ ΣΦΣΦ.) ,55 ΑΚΘΡΑ, ΧΩΓΓΦΣΩ 43 & ΥΕΨΠΕΗΑ (ΓϋΣΦΣΦ.) ,25 ΑΚΘΡΑ, ΧΩΓΓΦΣΩ 72 & ΔΦΑΞΣΩ (Δϋ ΣΦΣΦ.) ,10 ΑΚΘΡΑ, ΣΚΩΡΣΧ 4 (Η, Θ ΣΦΣΦΣΧ 8οσ, ΔΩΠΑ) ,27 ΑΦΓΩΦΣΩΥΣΟΘ ΑΚΘΡΑ, ΡΛΞΘΧ 10 ( ΛΧΣΓΕΛΣ, Α & Β ΣΦΣΦ.-Α & Β ΩΥΣΓ. ) ,36 ΔΦΑΠΑ, ΔΛΣΛΞΘΨΘΦΛΣΩ 41 & ΘΥΕΛΦΣΩ (3οσ ΣΦΣΦΣΧ) ,69 ΘΦΑΞΟΕΛΣ ΞΦΘΨΘΧ, ΕΚΡ.ΑΡΨΛΧΨΑΧΕΩΧ 176 (1οσ ΣΦΣΦΣΧ) ,72 ΘΦΑΞΟΕΛΣ ΞΦΘΨΘΧ, Ο.ΔΘΠΣΞΦΑΨΛΑΧ 8 (1οσ ΣΦΣΦΣΧ) ,65 ΚΕΧΧΑΟΣΡΛΞΘ, ΕΦΠΣΩ 20 (ΕΦΠΣΩ & ΞΣΠΡΘΡΩΡ 23) (3οσ ΣΦΣΦΣΧ) ,29 ΚΕΧΧΑΟΣΡΛΞΘ, ΠΘΨΦΣΥΣΟΕΩΧ 110 (3οσ ΣΦΣΦΣΧ) ,32 ΚΕΧΧΑΟΣΡΛΞΘ, ΥΑΥΑΡΑΧΨΑΧΛΣΩ 56 ΞΑΛ ΞΟΕΑΡΚΣΩΧ (4οσ ΣΦΣΦΣΧ) ,90 ΚΕΧΧΑΟΣΡΛΞΘ, ΥΣΟΩΨΕΧΡΕΛΣΩ 45 (3οσ ΣΦΣΦΣΧ) ,38 ΚΕΧΧΑΟΣΡΛΞΘ, ΕΓΡΑΨΛΑΧ 1 (4οσ ΣΦΣΦΣΧ) ,65 ΞΑΒΑΟΑ, Π. ΧΦΩΧΣΧΨΣΠΣΩ 6 (4οσ ΣΦΣΦΣΧ) ,92 ΚΕΧΧΑΟΣΡΛΞΘ, ΞΑΟΑΠΑΦΛΑ, ΕΚΡ. ΑΡΨΛΧΨΑΧΕΩΧ 68 (1οσ ΣΦΣΦΣΧ) ,88 ΚΕΧΧΑΟΣΡΛΞΘ, ΞΑΟΑΠΑΦΛΑ, ΒΦΩΣΩΟΩΡ 26 (2οσ ΣΦΣΦΣΧ) ,95 ΞΑΟΑΠΑΨΑ, ΑΡΨΩΡΣΥΣΩΟΣΩ 12 (1οσ ΣΦΣΦΣΧ) ,52 78/188

79 ΞΑΟΟΛΚΕΑ, ΑΨΨΛΞΘΧ, ΕΟ. ΒΕΡΛΗΕΟΣΩ (ΚΘΧΕΩΧ) 212 (2οσ ΣΦΣΦΣΧ) ,27 ΞΑΟΟΛΚΕΑ, ΑΨΨΛΞΘΧ, Χ. ΞΑΦΑΓΛΩΦΓΑ 16 (ΟΑΓΣΩΠΛΨΗΘ 16 & ΔΕΟΘΓΛΑΡΡΘ 2) (4οσ ΣΦ.) ,72 ΞΕΦΑΨΧΛΡΛ ΑΨΨΛΞΘΧ, ΕΟ. ΒΕΡΛΗΕΟΣΩ 103 ( ΛΧΣΓΕΛΣ, Α & Β ΣΦΣΦ.) ,53 ΞΘΦΛΧΛΑ ΑΨΨΛΞΘΧ, Χ. ΨΦΛΞΣΩΥΘ 27 & ΞΣΞΞΛΡΑΦΑ ( ΩΥ, ΛΧ., Α & Β ΣΦ.) ,82 ΑΚΘΡΑ, ΠΑΩΦΣΠΛΧΑΟΘ 143 (3οσ ΣΦΣΦΣΧ) ,73 ΠΑΦΣΩΧΛ ΑΨΨΛΞΘΧ, ΞΘΦΛΧΛΑΧ 62 - (ΩΥΣΓΕΛΣ, Δϋ, Εϋ, ΧΨϋ & Z ΣΦΣΦΣΧ) ,34 ΠΑΦΣΩΧΛ ΑΨΨΛΞΘΧ, ΞΘΦΛΧΛΑΧ 62 - (8οσ ΣΦΣΦΣΧ) ,60 ΠΑΦΣΩΧΛ -ΧΑΟΑΡΔΦΛ ΑΨΨΛΞΘΧ, Ο. ΞΘΦΛΧΛΑΧ 32 (5οσ ΣΦΣΦΣΧ) ,83 79/188

80 ΥΛΡΑΞΑΧ 4 (ςυνζχεια) ΣΕΣΡΑΓΩΟΙΜΑ ΠΕΨΦΑ ΑΟΣΙΜΕΙΞΕΟΙΜΗ ΑΠΙΑ ΡΕΑ ΧΠΩΦΡΘ ΑΨΨΛΞΘΧ, ΕΟ. ΒΕΡΛΗΕΟΣΩ 18 (2οσ ΣΦΣΦΣΧ) ,06 ΡΛΞΑΛΑ ΑΨΨΛΞΘΧ, ΥΟ. ΔΑΒΑΞΘ 3 (3οσ ΣΦΣΦΣΧ) ,50 ΑΡΚΘ, ΧΠΩΦΡΘΧ 3 & ΥΟ. ΕΟΕΩΚΕΦΛΑΧ (3οσ ΣΦΣΦΣΧ) ,99 ΧΕΦΦΕΧ, Β.ΒΑΧΛΟΕΛΣΩ & Β.ΑΟΕΑΡΔΦΣΩ ,34 ΚΕΧΧΑΟΣΡΛΞΘ, ΞΑΟΑΠΑΦΛΑ, ΕΚΡΛΞΘΧ ΑΡΨΛΧΨΑΧΘΧ 33 ΧΩΠΒ , ,58 ΚΕΧΧΑΟΣΡΛΞΘ, ΞΑΟΑΠΑΦΛΑ, ΕΚΡΛΞΘΧ ΑΡΨΛΧΨΑΧΘΧ 33 ΧΩΠΒ , ,12 ΚΕΧΧΑΟΣΡΛΞΘ, ΞΑΟΑΠΑΦΛΑ, ΕΚΡΛΞΘΧ ΑΡΨΛΧΨΑΧΘΧ 33 ΧΩΠΒ , ,50 ΑΚΘΡΑ, ΑΞΑΔΘΠΛΑΧ 86 (1οσ ΣΦΣΦΣΧ) ,43 ΚΕΧΧΑΟΣΡΛΞΘ, ΡΛΞΘΧ 1 (7οσ ΣΦΣΦΣΧ) ,68 ΦΕΚΩΠΡΣ ΞΦΘΨΘΧ, Ο.ΞΣΩΡΨΣΩΦΛΩΨΘ 60 (1οσ ΣΦΣΦΣΧ) ,18 ΚΕΧΧΑΟΣΡΛΞΘ, ΞΑΟΑΠΑΦΛΑ ΕΚΡΛΞΘΧ ΑΡΨΛΧΨΑΧΘΧ 33 (ΧΩΠΒ.8828) 898, ,10 ΥΕΛΦΑΛΑΧ, ΞΣΩΡΨΣΩΦΛΩΨΣΩ ,47 ΑΨΨΛΞΘΧ ΞΑΟΟΛΚΕΑ, ΧΩΓΓΦΣΩ 302 ΞΑΛ ΣΠΘΦΣΩ ,56 ΑΨΨΛΞΘΧ Υ. ΦΑΟΘΦΣ, ΑΓΛΑΧ ΒΑΦΒΑΦΑΧ 89 ΞΑΛ ΕΩΕΦΓΕΨΩΡ ,03 ΚΕΧΧΑΟΣΡΛΞΘ, ΕΦΠΣΩ ,80 ΚΕΧΧΑΟΣΡΛΞΘ ΞΑΦΑΣΟΘ & ΔΘΠΘΨΦΛΣΩ 14 & ΕΟΕΡΘΧ ΧΒΣΦΩΡΣΩ ,98 ΚΕΧΧΑΟΣΡΛΞΘ ΞΑΟΑΠΑΦΛΑ, ΕΚΡΛΞΘΧ ΑΡΨΛΧΨΑΧΘΧ ,43 ΚΕΧΧΑΟΣΡΛΞΘ ΞΑΟΑΠΑΦΛΑ, ΛΥΥΣΞΦΑΨΣΩΧ & ΞΑΟΟΛΥΣΟΕΩΧ , ,89 ΤΟΡΝΡ (α): β) ΡΙΜΡΠΕΔΡ - ΑΓΡΡΣΕΞΑΧΙΡ: ΔΙΕΤΘΤΟΗ ΛΧΚΠΛΑ ΞΣΦΛΡΚΛΑΧ, ΟΣΩΨΦΑΞΛΣΩ -ΓΑΟΣΨΑ-ΡΨΑΠΑΦΛΑ (οικόπεδο ςτο O.T.30, οικόπεδο ςτο O.T. 35) ΧΩΠΒΣΟΑΛΣ ,00 ΛΧΚΠΛΑ ΞΣΦΛΡΚΛΑΧ, ΟΣΩΨΦA 1ΞΛ -ΑΧΥΦΑ ΧΩΠΑΨΑ (οικόπεδο ςτο O.T. 1, οικόπεδο ςτο O.T. 3, ,60 80/188

81 οικόπεδο ςτο O.T. 12) ΧΩΠΒΣΟΑΛΣ ΥΣΧΕΛΔΩΡΛΑ, ΔΘΠΣΩ ΞΣΦΛΡΚΣΩ (Σ.Ψ. 543, Σ.Ψ. 542, Σ.Ψ. 545) ΧΩΠΒΣΟΑΛΣ ,40 ΛΧΚΠΛΑ ΞΣΦΛΡΚΛΑΧ, ΟΣΩΨΦΑΞΛΣΩ (Σ.Ψ. 5, οικόπεδο ςτο Σ.Ψ. 26) ΧΩΠΒΣΟΑΛΣ ,00 ΟΣΩΨΦΑΞΛ ΛΧΚΠΛΑ, ΥΕΦΑΧΩΦΑ (Σικόπεδο ςτο Σ.Ψ. 22, Σ.Ψ. 23, Σ.Ψ.24, Σ.Ψ.25) ΧΩΠΒΣΟΑΛΣ ,00 ΔΛΣΡΩΧΣΧ, ΚΕΨΛΔΣΧ ,92 ΤΟΡΝΡ β): ,92 ΤΟΡΝΡ (α & β): ,81 Περαιτζρω από τον ζωσ ςιμερα διενεργθκζντα ζλεγχο επί των κάτωκι αναφερομζνων ακινιτων ζχουν προκφψει ειδικϊσ οι κάτωκι διαπιςτϊςεισ. 1. Ακίνθτο επί τθσ οδοφ Παυρομιχάλθ 10, Ακινα. Ψο ακίνθτο αυτό αναφερόταν ςτθν Αςφαλιςτικι τοποκζτθςθ ωσ υπό καταςκευι με αντικειμενικι αξία ,77. Θ αξία αυτι προφανϊσ ιταν βαςιςμζνθ ςε εκτίμθςθ ιδιϊτθ εκτιμθτι, μετά από αυτοψία τθσ 4 Λανουαρίου 2008 όπωσ αναφζρεται ςτθ ςχετικι ζκκεςθ. (Χυνθμμ.1) Χτθν εν λόγω εκτίμθςθ μεταξφ άλλων αναφζρεται επί λζξει: 81/188

82 «Εκτίμηςη Ακινήτου: Μζ βάςθ τα παραπάνω θ μεγίςτθ δόμθςθ ςτο οικόπεδο υπολογίηεται ςε: 270,75*4,2=1.137,15τμ. Η δόμθςθ αυτι μπορεί να υλοποιθκεί με ιςόγειο φψουσ 6 μζτρα, που μπορεί να περιλαμβάνει μεςοπάτωμα, τρεισ πλιρεισ ορόφουσ και τρεισ ακόμθ ορόφουσ ςε εςοχι, δθλαδι ςυνολικά ςε 8 επίπεδα. Επίςθσ οι υποχρεωτικζσ από το νόμο κζςεισ ςτάκμευςθσ μποροφν να υλοποιθκοφν ςτα υπόγεια τθσ οικοδομισ. Θεωρείται ότι το κόςτοσ καταςκευισ των υπογείων, ςυμπεριλαμβανομζνων του εργολαβικοφ οφζλουσ και του χρθματοοικονομικοφ κόςτουσ είναι περίπου το ίδιο με τθν αξία των χϊρων ςτάκμευςθσ και των βοθκθτικϊν χϊρων που υλοποιοφνται ςτα υπόγεια, γι αυτό ο υπολογιςμόσ των υπογείων δεν ςυμπεριλαμβάνεται, αφοφ οι υπολογιςμοί αλλθλοαναιροφνται. Για τουσ υπζργειουσ χϊρουσ εκτιμάται ότι θ μζςθ τιμι πϊλθςθσ για όλουσ τουσ χϊρουσ του ζτοιμου ακινιτου είναι 4.000ευρϊ/τμ. Αρα θ αξία του ζτοιμου ακινιτου υπολογίηεται ςε: 1.137,15*4.000ευρϊ/τμ.= ευρϊ. Σο κόςτοσ καταςκευισ των υπεργείων χϊρων υπολογίηεται ςε: 1.137,15*1.000ευρϊ/τμ.= ευρϊ. Σο εργολαβικό όφελοσ και το χρθματοοικονομικό κόςτοσ υπολογίηεται ςε ποςοςτό 25% επί του κόςτουσ καταςκευισ και τθσ τιμισ αγοράσ του οικοπζδου και υπολογίηεται ωσ: /1,25= ευρϊ. Άρα θ τιμι πϊλθςθσ του οικοπζδου είναι θ διαφορά τθσ τιμισ πϊλθςθσ του ετοίμου κτιρίου μείον το κόςτοσ καταςκευισ μείον το εργολαβικό όφελοσ και χρθματοοινομικό κόςτοσ, δθλαδι: Αξία οικοπζδου: = ευρϊ. Τελικόσ προςδιοριςμόσ αξίασ: ευρώ.» Χτθν πραγματικότθτα και δεδομζνθσ τθσ αντικειμενικισ αξίασ του οικοπζδου ανερχομζνθσ ςε , φρονοφμε ότι αυτι ακριβϊσ είναι θ αςφαλισ εκτίμθςθ τθσ αξίασ του εν λόγω ακινιτου. Ψοφτο κακόςον πρόκειται για ζργο του οποίου θ καταςκευι ζχει διακοπεί από το Ψα ςτάδια που ζχουν ολοκλθρωκεί είναι α) εκςκαφζσ και ζργα προςωρινισ αντιςτιριξθσ και β) φζρων οργανιςμόσ των δφο υπογείων του κτιρίου. (Χτο ζργο αυτό κα αναφερκοφμε και ςτο κεφάλαιο «Απαιτιςεισ»). Χχετικά με το ςυγκεκριμζνο ζργο, αξίηει να ςθμειωκεί ότι, ςτισ κοινοποιικθκε ςτθν Εκκακάριςθ Εξϊδικο από τθν Αttica Bank (όμορθ ιδιοκτιτρια πολυϊροφου κτιρίου) θ οποία 82/188

83 ηιτθςε βεβαίωςθ επάρκειασ των αντιςτθρίξεων για τθν κατάςταςθ ςτθν οποία ευρίςκονται ςιμερα και ςε περίπτωςθ που δεν υπάρχει προοπτικι άμεςθσ ανζγερςθσ κτιρίου, τθν άμεςθ επιχωμάτωςθ (μπάηωμα) αυτοφ. Ξατόπιν των ανωτζρω είναι ςε εξζλιξθ οι ακόλουκεσ εργαςίεσ: α) νομικόσ ζλεγχοσ των ςυμβάςεων με Εργολάβουσ (ΕΔΦΑΧΘ Χ. ΨΑΟΛΔΑΧ Α.Ψ.Ε. Ξατεδάφιςθ Εκςκαφζσ Ζργα Αντιςτιριξθσ, WAGKON ΨΕΧΡΛΞΘ ΕΨΑΛΦΕΛΑ Ε.Υ.Ε. αναηιτθςθ τυχόν ςυμβατικϊν ευκυνϊν. Ξαταςκευι) και β) διοριςμόσ τεχνικοφ ςυμβοφλου προκειμζνου να εκκζςει τισ απόψεισ του επί των τεχνικϊν ηθτθμάτων αντιςτιριξθσ, κακϊσ και να προβεί ςε ζλεγχο του ιδθ πραγματοποιθκζντοσ ζργου ςφμφωνα με τθν ςφμβαςθ τθσ με τθν εταιρία ΕΔΦΑΧΘ Χ. ΨΑΟΛΔΑΧ Α.Ψ.Ε. γ) Ζρευνα περί των ζργων αντιςτιριξθσ που τυχόν ζχουν ιδθ υλοποιθκεί από τουσ ιδιοκτιτεσ του όμορου ακινιτου δ) εκτίμθςθ του ακινιτου από τθν Επιτροπι του Ωπουργείου Ανάπτυξθσ (άρκρο 9 του Ρ.2190/1920) με ςκοπό τθν εκποίθςι του, δεδομζνου ότι ςτα πλαίςια τθσ Εκκακάριςθσ δεν είναι εφικτι θ ςυνζχιςθ του ζργου τθσ ανοικοδόμθςι του. 2. Ακίνθτο επί τθσ οδοφ Εκνικισ Αντιςτάςεωσ 33, Ξαλαμαριά, Κεςςαλονίκθ Υροβλθματιςμόσ ανακφπτει για τον ορκό υπολογιςμό τθσ αναφερομζνθσ ςτουσ τίτλουσ κτίςεωσ αντικειμενικισ αξίασ του κτιρίου, το οποίο αποτελείται από 46 διαμερίςματα και 40 κζςεισ ςτάκμευςθσ. Θ αναφερόμενθ αντικειμενικι αξία των οριηόντιϊν ιδιοκτθςιϊν ςτα τζςςερα ςυμβόλαια (με αρικμοφσ 8827, 8829, 8830 και 8828 του ζτουσ 2009) (Χυνθμμ.2) ανζρχεται ςυνολικά ςε ,30. Επειδι θ αναφερόμενθ ςτα άνω ςυμβόλαια αντικειμενικι αξία εμφανίηεται υψθλότερθ τθσ ςυνικουσ, ανατζκθκε ςε Χυμβολαιογράφο τθσ Κεςςαλονίκθσ θ επιβεβαίωςι τθσ. Χφμφωνα με τον εκ νζου υπολογιςμό (Λανουάριοσ 2011) βάςει των τίτλων κτιςεωσ, υπολογιςμζνθσ ορκϊσ τθσ κακαρισ επιφάνειασ του εν λόγω ακινιτου, θ αντικειμενικι αξία των οριηόντιων ιδιοκτθςιϊν υπολογίηεται ςε ποςό ,46. (Χυνθμ. 3-.Φφλλα υπολογιςμοφ) 83/188

84 Από τθν διαςταφρωςθ των ςτοιχείων προζκυψε ότι ο υπολογιςμόσ τθσ αντικειμενικισ αξίασ των ακινιτων ζχει γίνει βάςει τθσ μικτισ επιφάνειασ (κακαρι επιφάνεια και κοινόχρθςτα), πλζον τθσ επιφάνειασ των θμιυπαικρίων χϊρων όπωσ κι αν δθλϊνονται. Δεδομζνθσ τθσ ςθμαντικισ απόκλιςθσ εκκρεμεί ο υπολογιςμόσ των κλειςτϊν θμιυπαικρίων χϊρων, προκειμζνου να υπολογιςκεί ορκά θ αντικειμενικι αξία και για τισ περαιτζρω νομικζσ ενζργειεσ. 3. Σικόπεδα ςτα Μςκμια και ςτθν Υοςειδωνία Ξορινκίασ Σ υπολογιςμόσ των αντικειμενικϊν αξιϊν και θ καταχϊρθςι τουσ ςτο μθτρϊο αςφαλιςτικισ τοποκζτθςθ είναι βαςιςμζνεσ ςτο αναγραφόμενο τίμθμα των ςυμβολαίων αγοράσ. Από τον διενεργθκζντα ζλεγχο προζκυψε ότι πρόκειται για μεγάλεσ εκτάςεισ ενταγμζνεσ ςε ςχζδιο πόλεωσ, το οποίο όμωσ δεν ζχει ακόμα υλοποιθκεί. Σι αναφερόμενεσ αντικειμενικζσ αξίεσ εμφανίηονται πολφ υψθλότερεσ, ςε ςχζςθ με τθν εκτίμθςθ τθσ ειδικισ επιτροπισ του Ωπουργείου Ανάπτυξθσ (άρκρο 9 του Ρ.2190/1920). Ενδεικτικϊσ αναφζρεται, ζκταςθ ευριςκομζνθ ςτα Μςκμια Ξορινκίασ Οουτρακίου ςτθ κζςθ Γαλότα-Ρταμάρια ςτα οικοδομικά τετράγωνα 30 και 35, επιφάνειασ τετραγωνικϊν μζτρων, με τίμθμα αγοράσ ςτο ςυμβόλαιο το ποςό των Χτο ςθμείο τοφτο αρκεί να αναφερκεί ότι ακίνθτο ςτο ίδιο οικοδομικό τετράγωνο επιφανείασ 4.701,25 τετραγωνικϊν μζτρων, το οποίο είχε τοποκετθκεί ςε αςφαλιςτικι τοποκζτθςθ του κλάδου αυτοκινιτων και κατά νόμον διοικεί και διακζτει το Επικουρικό Ξεφάλαιο Αυτοκινιτων, εκτίκεται ςε πλειοδοτικό διαγωνιςμό με τιμι εκκίνθςθσ το ποςό των (ωσ αυτό προςδιορίςκθκε με εκτίμθςθ τθσ ειδικισ επιτροπισ του Ωπουργείου Ανάπτυξθσ (άρκρο 9 του Ρ.2190/1920) (Χυνθμ.4) υμπεραςματικά, με βάςθ τα ανωτζρω, θ εκτίμθςθ τθσ εν λόγω ζκταςθσ δεν φαίνεται να ξεπερνά το ποςό των ,48 ζναντι του αναφερόμενου ςτα ςυμβόλαια αγοράσ ποςοφ των Ματ αναλογία και υπό ςυγκεκριμζνεσ παραδοχζσ, θ ςυνολικι αξία όλων των εκτάςεων ςτα Κςκμια και ςτθν Ποςειδωνία Μορινκίασ δεν ξεπερνά τα ζναντι των ,92 84/188

85 που αναφζρονται ςτθν αςφαλιςτικι τοποκζτθςθ του Μλάδου Ζωισ βάςει των αγοραπωλθτθρίων ςυμβολαίων. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι θ πλειονότθτα των εκτάςεων αυτϊν είχε αγοραςτεί από εταιρία του ίδιου Σμίλου με τθν επωνυμία ΑΧΥΛΧ ΞΑΥΛΨΑΟ Α.Ε. ςτθν οποία αναφερόμαςτε αναλυτικά ςε επόμενο κεφάλαιο με τίτλο «Απαιτιςεισ». Θ εταιρεία ΑΧΥΛΧ ΞΑΥΛΨΑΟ Α.Ε. είχε αγοράςει τισ εκτάςεισ αυτζσ 15 θμζρεσ προ τθσ αγοραπωλθςίασ των εκτάςεων από τθν ΑΧΥΛΧ ΥΦΣΡΣΛΑ Α.Ε.Γ.Α. (και από τθν κυγατρικι τθσ ΑΧΥΛΧ ΥΦΣΡΣΛΑ ΑΕΑ Ηθμιϊν) και ςυγκεκριμζνα ςτισ , με το Χυμβόλαιο με αρικμό /2009 (Χυνθμ.5). Ψο αναφερόμενο ςτο ςυμβόλαιο αυτισ τθσ αγοραπωλθςίασ τίμθμα ανζρχεται ςτο ποςό των Θ αγοραπωλθςία των ςυγκεκριμζνων εκτάςεων από και προσ τθν ΑΧΥΛΧ ΞΑΥΛΨΑΟ ΑΕ αποτελεί αντικείμενο ελζγχου από τισ ανακριτικζσ αρχζσ, ςε ςυνεργαςία με τθν Εκκακάριςθ. 4. Ακίνθτο ςτθν Μαλλικζα Αττικισ επί τθσ οδοφ υγγροφ 302 & Ρμιρου Ψο ακίνθτο (αντικειμενικισ αξίασ ,56 ) ετζκθ από τθν εταιρία ςε Αςφαλιςτικι Ψοποκζτθςθ του κλάδου Ηωισ ςφμφωνα με το Πθτρϊο Αςφαλιςτικισ τοποκζτθςθσ Τπωσ προζκυψε από τον ζλεγχο βαρϊν του ακινιτου ςτο Ωποκθκοφυλακείο Ξαλλικζασ ςε βάροσ τθσ εταιρίασ : -Ψθν ενεγράφθ υποκικθ ςτα βιβλία βαρϊν του Ωποκθκοφυλακείου Ξαλλικζασ υπζρ ΔΑΡΑΘΧ ΑΡΚΛΔΣΩ κλπ για ποςό ,10 (ΦΚ ) -Ψθν ενεγράφθ υποκικθ ςτα βιβλία βαρϊν του Ωποκθκοφυλακείου Ξαλλικζασ υπζρ ΔΘΠΘΨΦΛΣΩ ΠΥΛΟΘ για ποςό ,04 (ΦΚ ) -Ψθν ενεγράφθ υποκικθ ςτα βιβλία βαρϊν του Ωποκθκοφυλακείου Ξαλλικζασ υπζρ ΓΕΩΦΓΛΣΩ ΧΑΨΗΣΥΣΩΟΣΩ για ποςό ,03 (ΦΚ ) -Ψθν ενεγράφθ υποκικθ ςτα βιβλία βαρϊν του Ωποκθκοφυλακείου Ξαλλικζασ υπζρ ΓΑΛΑ ΕΥΕ για ποςό ,82 (ΦΚ ) -Ψθν ενεγράφθ υποκικθ ςτα βιβλία βαρϊν του Ωποκθκοφυλακείου Ξαλλικζασ υπζρ ΠΩΦΧΛΡΘΧ ΒΣΧΨΑΡΘ κλπ για ποςό ,23 (ΦΚ ) 85/188

86 -Ψθν ενεγράφθ υποκικθ ςτα βιβλία βαρϊν του Ωποκθκοφυλακείου Ξαλλικζασ υπζρ ΕΩΦΛΔΛΞΘΧ ΞΑΧΨΦΛΡΘ για ποςό ,18 (ΦΚ ) Σι ωσ άνω εγγραφζσ υποκικθσ ζγιναν ςε χρόνο προγενζςτερο τθσ ανάκλθςθσ τθσ αδείασ και κζςθσ τθσ εταιρίασ ςε αςφαλιςτικι εκκακάριςθσ ( ), πλθν όμωσ ςε χρόνο που το ςφνολο τθσ περιουςίασ τελοφςε ςε κακεςτϊσ δζςμευςθσ βάςει τθσ υπ αρικ. 125/ (ΦΕΞ Βϋ 1586) απόφαςθσ του ΔΧ τθσ Επιτροπισ Εποπτείασ Λδιωτικισ Αςφάλιςθσ (ΕΥΕΛΑ). Γίνονται ιδθ νομικζσ ενζργειεσ προκειμζνου να εξαλειφκοφν οι ωσ άνω εγγραφζσ υποκικθσ. 86/188

87 υμπζραςμα: ΠΙΟΑΜΑ 5 Αντικειμενικι Αξία με βάςθ το Ξθτρϊο Αςφαλιςτικισ Σοποκζτθςθσ Αμφιςβθτοφμενεσ Αξίεσ Αξία (Εκτίμθςθ) Ακίνθτα , ,74 Μςκμια Οουτρακίου , , ,92 Σικόπεδο (Παυρομιχάλθ 10) , , ,00 Κες/νικθ, Εκν. Αντιςτάςεωσ , , ,46 φνολα , , ,12 Τπωσ φαίνεται ςτον Υίνακα 5 και ςφμφωνα με τα Βιβλία και Χτοιχεία τθσ εταιρίασ θ ςυνολικι αντικειμενικι αξία των ακινιτων ςυμπεριλαμβανομζνων και των οικοπζδων, που αναφζρεται ςτθν αςφαλιςτικι τοποκζτθςθ τθσ του Ξλάδου Ηωισ ανζρχεται ςτο ποςό των ,81. Θ εκτιμϊμενθ από τον ζωσ τϊρα ζλεγχο ςυνολικι αντικειμενικι αξία των ακινιτων, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ αυτισ των οικοπζδων, ανζρχεται ςτο ποςό των ,12. Θ διαφορά των ,69 οφείλεται α) ςτθν διαφορά τρόπου υπολογιςμοφ τθσ αντικειμενικισ αξίασ του ακινιτου ςτθν Κεςςαλονίκθ (Εκν. Αντιςτάςεωσ 33) και β) ςε υπολογιςμό τθσ αξίασ των εκτάςεων ςτα Μςκμια, ςτθν Υοςειδωνία Ξορινκίασ, ςτθν Ακινα (Παυρομιχάλθ 10) με διάφορεσ παραδοχζσ οι οποίεσ προφανϊσ δεν προζρχονται από τθν ςθμερινι αξία των ακινιτων, αλλά ίςωσ από τθν αξιοποίθςι τουσ με επενδυτικι λογικι. Ξαι αυτό όμωσ τίκεται υπό αμφιςβιτθςθ και αντζχει ςε ςοβαρι αντίκετθ επιχειρθματολογία. Σημειώνεται ότι ςφμφωνα με απόφαςθ του Τπουργείου Ανάπτυξθσ, θ αποτίμθςθ τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ τθσ εταιρείασ εμφανιηόταν ςτθν αςφαλιςτικι τοποκζτθςθ προςαυξθμζνθ κατά ποςοςτό 55% ςε ςχζςθ με τθν αντικειμενικι αξία αυτισ 87/188

88 Α.2β ΑΜΙΟΗΣΑ ΜΝΑΔΡΤ ΝΡΙΠΩΟ ΖΗΞΙΩΟ Χφμφωνα με το Πθτρϊο Αςφαλιςτικισ Ψοποκζτθςθσ τθσ που είχε υποβλθκεί από τθν εταιρία ςτθν Εποπτικι Αρχι, αλλά και ςφμφωνα με τα Βιβλία και Χτοιχεία τθσ εταιρίασ θ ακίνθτθ περιουςία τθσ ΑΧΥΛΧ ΥΦΣΡΣΛΑ Α.Ε.Γ.Α. θ οποία είχε δεςμευτεί ςε αςφαλιςτικι τοποκζτθςθ του κλάδου Οοιπϊν Ηθμιϊν εμφανίηεται ωσ αναφζρεται ςτον ακόλουκο πίνακα 6 ΥΛΡΑΞΑΧ 6 m ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ Α) ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ α) ΑΚΙΝΗΤΟ-ΚΤΙΣΜΑ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - ΟΡΟΦΟΣ ΕΟΕΩΧΛΡΑ, ΩΨΘΟΑΡΨΘ Α. 6 ΑΞΛΡΘΨΣ ( 1οσ ΣΦΣΦΣΧ) ,60 ΑΟΛΠΣΧ, ΠΕΧΣΟΣΓΓΛΣΩ 48 ΑΞΛΡΘΨΣ (ΛΧΣΓΕΛΣΧ ΣΛΞΛΑ 70 ΨΠ) ,00 ΞΣΗΑΡΘ, ΔΦΛΗΘ 2 ΑΞΛΡΘΨΣ (2οσ ΣΦΣΦΣΧ) ,90 ΞΛΟΞΛΧ, 21ΘΧ ΛΣΩΡΛΣΩ 97 ΑΞΛΡΘΨΣ (5οσ ΣΦΣΦΣΧ) ,42 ΣΥΝΟΛΟ : ,92 Περαιτζρω από τον ζωσ ςιμερα διενεργθκζντα ζλεγχο επί των κάτωκι αναφερομζνων ακινιτων ζχουν προκφψει ειδικϊσ οι κάτωκι διαπιςτϊςεισ.: Πετά από ζλεγχο ςτα ςυμβόλαια αγοραπωλθςίασ, διαπιςτϊκθκε ότι θ επιφάνεια που αναγράφεται ςτο Πθτρϊο Αςφαλιςτικισ τοποκζτθςθσ για τα ακίνθτα που βρίςκονται ςτθν Ξοηάνθ (Δρίηθ 2) και ςτο Ξιλκίσ (21 θσ Λουνίου 97) είναι θ μικτι.ψο κακαρό εμβαδόν των ακινιτων ςφμφωνα με τα ςυμβόλαια αγοραπωλθςίασ είναι 109 τ.μ και 89 τ.μ αντίςτοιχα. 88/188

89 Α.2γ ΑΜΙΟΗΣΗ ΠΕΡΙΡΤΙΑ ΞΗ ΧΑΡΑΜΣΗΡΙΞΕΟΗ Θ ακίνθτθ περιουςία που δεν είχε τοποκετθκεί ςε κανζνα από τουσ Ξλάδουσ κατά τθν θμερομθνία ανάκλθςθσ τθσ άδειασ τθσ εταιρίασ, ςφμφωνα με το Πθτρϊο Αςφαλιςτικισ Ψοποκζτθςθσ και τα Βιβλία και Χτοιχεία τθσ εταιρίασ παρουςιάηεται ςτον ακόλουκο πίνακα: ΠΙΟΑΜΑ 6 Ρικόπεδο τ.μ. Μτίςμα τ.μ. Αντικειμενικι Αξία Βοιωτία, Χωριό Ελαιϊνασ , ,38 Βοιωτία, Ξορϊνεια, Αγ.Υαραςκευι 781,32 101, ,06 Βοιωτία, Ξορϊνεια, Αγ.Υαραςκευι 727, ,94 Βοιωτία, Ξορϊνεια, Αγ.Υαραςκευι 781, ,0 Βοιωτία, Ξορϊνεια, Αγ.Υαραςκευι ,0 (αγρόσ) Βοιωτία, Ξορϊνεια, Αγ.Υαραςκευι 1.482, ,37 Βοιωτία, Ξορϊνεια, Αγ.Υαραςκευι ,0 (αγρόσ) Βοιωτία, Χωριό Ελαιϊνασ ,62 Εφβοια, Χίμια Λςτιαίασ ,45 Εφβοια, Αυλίδα 69 χλμ ΥΑΚΕ ,69 Λωάννινα, ΔΔ Αμφικζασ, Υζραμα 857, ,0 Χαλκιδικι, Χτρατϊνι, Αποςτολάδικα ,0 Χυνολικι αξία ,51 89/188

90 Περαιτζρω από τον ζωσ ςιμερα διενεργθκζντα ζλεγχο επί των κάτωκι αναφερομζνων ακινιτων ζχουν προκφψει ειδικϊσ οι κάτωκι διαπιςτϊςεισ. Δαςοαγρόκτθμα ςτα Χίμια τθσ Ευβοίασ. Ψο Δαςοαγρόκτθμα, εκτάςεωσ τετραγωνικϊν μζτρων, αγοράςτθκε τθν δυνάμει του υπ αρικ.27205/ ςυμβολαίου του Χυμβολαιογράφου Ρ. Υαπατριανταφφλλου (Χυνθμ.6). Θ αντικειμενικι αξία που αναφζρεται ςτο εν λόγω ςυμβόλαιο είναι ,45, ποςό επί του οποίου υπολογίςκθκε και καταβλικθκε ο φόροσ μεταβίβαςθσ ςφμφωνα με τα ςχετικά φφλλα υπολογιςμοφ (Χυνθμ.7). Ψο τίμθμα τθσ αγοραπωλθςίασ που αναφζρεται ςτο ςυμβόλαιο είναι Υρζπει δε να επιςθμανκεί, ότι ωσ προκφπτει και ωσ ιςχυρίηονται οι πωλθτζσ το τίμθμα τθσ αγοραπωλθςίασ δεν ζχει μζχρι τοφδε εξοφλθκεί πλιρωσ αφοφ θ εταιρία φζρεται να οφείλει ποςό ςυνολικϊσ ωσ υπόλοιπο τιμιματοσ. Ψο υπόλοιπο αυτό εμφανίηεται ωσ καταβεβλθμζνο ςτα Βιβλία τθσ εταιρίασ, κακόςον είχε δοκεί μεταχρονολογθμζνθ επιταγι, θ οποία δεν εξοφλικθκε. Χφμφωνα με εκτίμθςθ του Σίκου ΔΕΞΑΚΟΣΡ με θμερομθνία Λανουαρίου 2006 (ςτον οποίο τθν είχε ανακζςει με εντολι τθσ θ εταιρεία), θ αξία τθσ εν λόγω ζκταςθσ ανζρχεται ςε , εκτίμθςθ βαςιςμζνθ ςτα Διεκνι Οογιςτικά Υρότυπα (Χυνθμ.8). Ψο εν λόγω ακίνθτο δεν πλθροφςε τισ προχποκζςεισ του Ρ.400/1975 για να τεκεί ςε αςφαλιςτικι τοποκζτθςθ γι αυτό παρζμεινε ςτθν ελεφκερθ περιουςία. Πε βάςθ Χυμφωνθτικό Πιςκϊςεωσ τθσ 27 Χεπτεμβρίου 2007, θ ΑΧΥΛΧ ΥΦΣΡΣΛΑ Α.Ε.Γ.Α. (Χυνθμ.9) ζχει εκμιςκϊςει το Δαςοαγρόκτθμα ςτθν Ξυπριακι εταιρία «Panderbrook Enterprises Ltd», κοινϊν ςυμφερόντων τινϊν εκ των μετόχων του Σμίλου ΑΧΥΛΧ μζχρι το 2057, ζναντι του ςυνολικοφ μιςκϊματοσ ποςοφ των Θ εταιρία «Panderbrook», ζναντι των οφειλομζνων μιςκωμάτων δεν κατζβαλε το ςυμφωνθκζν ποςό ςε μετρθτά, αλλά παραχϊρθςε το ιςόποςο ςε μετοχζσ τθσ ειςθγμζνθσ τότε ςτο Χρθματιςτιριο Ξφπρου εταιρίασ LEDA INVESTMENTS, επίςθσ κοινϊν ςυμφερόντων τινϊν εκ των μετόχων του Σμίλου ΑΧΥΛΧ. Σι μετοχζσ αυτζσ απετζλεςαν αςφαλιςτικι τοποκζτθςθ των διαφόρων κλάδων τθσ εταιρίασ, φψουσ Επί του ηθτιματοσ υφίςταται θ από απάντθςθ από τθν αρμόδια ΕΥΛΨΦΣΥΘ ΟΣΓΛΧΨΛΞΘΧ ΨΩΥΣΥΣΛΘΧΘΧ ΞΑΛ ΕΟΕΓΧΩΡ (ΕΟΨΕ) αναφορικά με α) παροχζσ που εξαρτϊνται από τθν αξία μετοχϊν, β) μιςκϊςεισ και γ) μζκοδο επιμζτρθςθσ αξίασ μετοχϊν 90/188

91 μιςκϊτριασ με βάςθ τα ΔΥΧΑ/ΔΟΥ, κατόπιν ςχετικοφ ερωτιματοσ που τζκθκε από τθν εταιρία (Χυνθμ10). Δι αυτοφ του τρόπου και ενϊ ωσ ακίνθτο (αξίασ ,45 ) δεν μποροφςε να υπαχκεί ςε αςφαλιςτικι τοποκζτθςθ αλλά υποχρεωτικά ςτθν ελεφκερθ περιουςία όπου και ςυμπεριελιφκθ, ταυτόχρονα, οι μετοχζσ (αξίασ ) ωσ τίμθμα τθσ μίςκωςθσ του εν λόγω ακινιτου, υπιχκθςαν ςτθ αςφαλιςτικι τοποκζτθςθ των διαφόρων αςφαλιςτικϊν Ξλάδων. Υαρατθρείται κατά τα άνω προβλθματιςμόσ ςχετικά με τθν πραγματικι αξία του ακινιτου. Σ προβλθματιςμόσ αυτόσ δικαιολογείται και από το γεγονόσ ότι θ αντικειμενικι αξία ζχει υπολογιςκεί με ςυγκριτικά ςτοιχεία κι όχι με πίνακεσ αντικειμενικοφ προςδιοριςμοφ, οι οποίοι κα αποτελοφςαν αςφαλζςτερο κριτιριο. Εκείνο που μπορεί όμωσ να διαγνϊςει κάποιοσ είναι το υπερβολικό του υπολογιςμοφ, ϊςτε να εμφανίηεται με αξία δυςκεϊρθτθ, ςε κάκε περίπτωςθ, κι αν ακόμθ κεωρθκεί ότι υπάρχει επενδυτικό μελλοντικό ενδιαφζρον. Εκτιμάται ότι το Δαςοαγρόκτθμα ςτα Χίμια Ευβοίασ πρζπει να υπολογιςκεί ςτθν αξία αγοράσ του, και πάλι με κάκε επιφφλαξθ, και υπό τθν προχπόκεςθ ότι πλθροφνται οι προχποκζςεισ για τθν μεταβίβαςθ του ακινιτου (περιοριςμοί Δαςικισ και Αγροτικισ Ρομοκεςίασ) και υπάρχει αγοραςτικό ενδιαφζρον, επιβαρυμζνο όμωσ με τθν μίςκωςθ, θ οποία εξετάηεται ςε κάκε επίπεδο. υμπζραςμα: Ψο φψοσ τθσ ελεφκερθσ περιουςίασ που αναφζρεται ςτο Πθτρϊο Ελεφκερθσ Υεριουςίασ, όπωσ υπεβλικθ ςτθν Εποπτικι Αρχι, μόνο λόγω τθσ εξαιρετικά υψθλισ αναφερόμενθσ αξίασ του Δαςοαγροκτιματοσ φαίνεται να ανζρχεται ςε Πια κακόλου αςφαλισ εκτίμθςθ του Δαςοαγροκτιματοσ είναι θ τιμι αγοράσ του που αναφζρεται ςτο ςυμβόλαιο, ιτοι Πε βάςθ αυτι τθν παραδοχι, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ Ελεφκερθσ Υεριουςίασ ανζρχεται ςτο ποςό των ,18. 91/188

92 ΠΙΟΑΜΑ 7 Αντικειμενικι Αξία με βάςθ το Ξθτρϊο Αςφ. Σοποκζτθςθσ Αμφιςβθτοφμενεσ Αξίεσ Αξία (Εκτίμθςθ) Ακίνθτα , ,18 Εφβοια, Χίμια , , ,00 Χφνολα , , ,18 Α.3 ΓΕΟΙΜΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΕΠΙ ΣΩΟ ΑΜΙΟΗΣΩΟ Α) Από τον ζωσ ςιμερα διενεργθκζντα ζλεγχο ζχουν προκφψει οι κάτωκι αναφερόμενεσ διαπιςτϊςεισ. 1. Δυνάμει τθσ υπ αρικ. 125/ (ΦΕΞ Βϋ 1586) απόφαςθσ του ΔΧ τθσ Επιτροπισ Εποπτείασ Λδιωτικισ Αςφάλιςθσ (ΕΥΕΛΑ), για τουσ λόγουσ που αναφζρονται ςτο ςκεπτικό τθσ αποφάςεωσ, απαγορεφτθκε θ ελεφκερθ διάκεςθ (δζςμευςθ) του ςυνόλου των, κατά τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ, υφιςτάμενων περιουςιακϊν ςτοιχείων (των διατεκειμζνων ςε αςφαλιςτικι τοποκζτθςθ και μθ) τθσ εταιρείασ αςφαλιςτικισ εταιρείασ «ΑΧΥΛΧ ΥΦΣΡΣΛΑ ΑΕΓΑ», νομίμωσ δε ζχει καταχωρθκεί θ ωσ άνω ςθμείωςθ δζςμευςθσ ςτα κατά τόπον αρμόδια Ωποκθκοφυλακεία Ξτθματολόγια. 2. Δυνάμει τθσ υπ αρικ. 156/ απόφαςθσ του ΔΧ τθσ Επιτροπισ Εποπτείασ Λδιωτικισ Αςφάλιςθσ (ΕΥΕΛΑ) (ΦΕΞ 2028/Β/2009) με τθν οποία ανακλικθκε οριςτικά θ άδεια ςφςταςθσ και λειτουργίασ τθσ εταιρείασ με τθν επωνυμία «ΑΧΥΛΧ ΥΦΣΡΣΛΑ ΑΕΓΑ» χαρακτθρίςκθκε ωσ αςφαλιςτικι τοποκζτθςθ και δεςμεφκθκε το ςφνολο των περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ εταιρείασ, τζκθκε δε αυτι ςε αςφαλιςτικι εκκακάριςθ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν 400/1970 όπωσ ιςχφει. Ρομίμωσ δε ζχει καταχωρθκεί θ ωσ άνω ςθμείωςθ δζςμευςθσ ςτα κατά τόπον αρμόδια Ωποκθκοφυλακεία Ξτθματολόγια. 92/188

93 3. Θ ΔΣΩ ΦΑΕΕ Ακθνϊν (ωσ ανωτζρω ειδικϊσ αναφζρεται ςτθν αναλυτικι παρουςίαςθ των ακινιτων) για οφειλζσ τθσ υπό εκκακάριςθ εταιρίασ προσ το Δθμόςιο προζβθ ςε χρόνο μεταγενζςτερο τθσ ανάκλθςθσ τθσ αδείασ και δζςμευςθσ τθσ περιουςίασ ςε αναγκαςτικι κατάςχεςθ ακινιτων και ςε εγγραφι υποκθκϊν. Ωσ ζχει κρικεί και από το Ρομικό Χυμβοφλιο του Ξράτουσ (Γνωμ. ΡΧΞ 179/2002) είναι άκυρθ θ οποιαδιποτε επιβολι βάρουσ από τισ αρμόδιεσ ΔΣΩ ςε ακίνθτα αςφαλιςτικισ τοποκζτθςθσ για οφειλζσ των αςφαλιςτικϊν εταιρειϊν προσ το Δθμόςιο. Πε τα δεδομζνα αυτά ζχει ξεκινιςει ιδθ κάκε απαραίτθτθ νομικι ενζργεια για τθν άρςθ των καταςχζςεων και εξάλειψθ των υποκθκϊν εγγεγραμμζνων ωσ άνω. 4. Ξατόπιν ελζγχου των τίτλων κτιςεωσ των ακινιτων και των προςαρτϊμενων δθλϊςεων φόρου μεταβίβαςθσ που υποβλικθκαν ςτισ κατά τόπο αρμόδιεσ ΔΣΩ, διαπιςτϊνεται ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ (Κεςςαλονίκθ- Εκνικισ Αντιςτάςεωσ 33, Παροφςι Ξθφιςίασ 62, Ξιλκίσ κλπ) ότι ο υπολογιςμόσ τθσ αντικειμενικισ αξίασ των ακινιτων γίνεται εςφαλμζνα βάςει τθσ μικτισ επιφάνειασ του ακινιτου (κακαρι επιφάνεια και κοινόχρθςτοι χϊροι) αντί τθσ κακαρισ που ορίηει ο νόμοσ, με αποτζλεςμα θ αντικειμενικι αξία να εμφανίηεται μεγαλφτερθ τθσ πραγματικισ. Χυνεπϊσ διεξάγεται προϊόντων των εργαςιϊν εκκακάριςθσ διαςταφρωςθ των ςχετικϊν ςτοιχείων και ο εκ νζου ορκόσ υπολογιςμόσ τθσ αντικειμενικισ αξίασ των ακινιτων ςυνταχκθςομζνων αντίςτοιχων φφλλων υπολογιςμοφ. Ρομικόσ προβλθματιςμόσ γεννάται περί του τυχόν αδικαιολογιτωσ καταβλθκζντοσ φόρου μεταβίβαςθσ. 93/188

94 Β. ΝΡΙΠΡ ΠΑΓΙΡ ΕΠΡΠΝΙΞΡ (Οογ/μοί του Γενικοφ Οογιςτικοφ Χχεδίου με Ξ.Α 13-14) Β.1 ΞΕΣΑΦΡΡΙΜΑ ΞΕΑ (Οογ/μοσ με Ξ.Α 13 του Γενικοφ Οογιςτικοφ Χχεδίου) Χτον εν κζματι λογαριαςμό απεικονίηονται και περιγράφονται μεταφορικά μζςα που κυριεφει θ υπό εκκακάριςθ εταιρία. Χυγκεκριμζνα ςτον λογαριαςμό αυτό περιλαμβάνονται τα μεταφορικά μζςα τθσ εταιρίασ, τα οποία περιγράφονται ςτον πίνακα 1 : ΠΙΟΑΜΑ 1 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΞΕΣΑΦΡΡΙΜΩΟ ΞΕΩΟ ΑΠΙΑ ΜΣΗΗ ΑΥΣΧΒΕΧΕΛΧ ΑΟΑΠΡΒΕΣΗ ΑΠΙΑ MERCEDES E 200 CC 1800 (18/11) ZHY , , ,00 2 VOLKS WAGEN POLO (2/12/02) ZZA , , ,99 3 MOT/TA KYMCO XZZ ,00 520,76 769,24 4 MOT/TA KYMCO XZZ ,00 520,76 769,24 5 MOT/YA KYMCO XZZ ,00 520,76 769,24 6 MOT/TA KYMCO XZZ ,00 520,76 769,24 7 MOT/TA KYMCO 1.290,00 485,25 804,75 8 ΑΩΨ/ΨΣ AUDI A3 YPH , , AYT/TO TOYOTA STARLET ΩΒΠ ,49 397, MOT/TA KAWASAKI MAX 100 YZN , , MOT/TA PEUGEOT ST-50 YT ,32 704, /188

95 12 MOT/TA SUZUKI FB 100 YXA , , MOT/TA HONDA TIE ,93 229,93 0 ΤΟΡΝΡ , , ,70 Από τθν απογραφι των κινθτϊν τθσ εταιρίασ και μεταξφ αυτϊν ωσ περιουςία τθσ εταιρίασ ςχετικι με τον ανωτζρω λογαριαςμό περιγράφονται τα εφ εξισ οχιματα (ΥΛΡΑΞΑΧ 2): ΠΙΟΑΜΑ 2 ΑΤΣΡΜΙΟΗΣΑ & ΔΙΜΤΜΝΑ ΙΔΙΡΜΣΗΙΑ ΑΠΙ ΠΡΡΟΡΙΑ Α.Ε.Γ.Α ΕΥΛΒΑΨΘΓΑ Λ.Χ. ΑΩΨΣΞΛΡΘΨΑ Α/Α ΕΦΓΣΧΨΑΧΛΣ ΞΑΨΑΧΞΕΩΘΧ TYΥΣΧ ΑΦ.ΞΩΞΟΣΦΣΦΛΑΧ ΕΨΣΧ Α' ΑΔΕΛΑΧ 1 MERCEDES E 200 COMPRESSOR ZHY VOLKSWAGEN POLO ZZA AUDI AG AUDI A3 YRH TOYOTA STARLET YBM ΔΛΞΩΞΟΑ 3 CHANGZHOU KYMCO CK 110 XZZ CHANGZHOU KYMCO CK 110 XZZ CHANGZHOU KYMCO CK 110 XZZ CHANGZHOU KYMCO CK 110 XZK Από τθν ενδεχόμενθ εκποίθςθ των ανωτζρω μεταφορικϊν μζςων και αφ ενόσ μεν ςφμφωνα με τθν αξία που ζχουν εκτιμθκεί από τουσ διοριςκζντεσ πραγματογνϊμονεσ ςτισ ςχετικζσ εκκζςεισ απογραφισ αλλά και αφετζρου υπολογιηομζνθσ τθσ ςυνεχιηόμενθσ απομείωςθσ τθσ αξίασ τουσ 95/188

96 και των δυςμενζςτατων ςυνκθκϊν που επικρατοφν κατά κοινι ομολογία ςτθν αγορά το ποςό που εκτιμάται ότι κα ειςπραχκεί ανζρχεται περίπου ςε ,00. Β.2 ΕΠΙΠΝΑ & ΝΡΙΠΡ ΕΠΡΠΝΙΞΡ (Οογαριαςμόσ 14 του Γενικοφ Οογιςτικοφ Χχεδίου) Σ Οογαριαςμόσ αυτόσ αναφζρεται ςτθν αναπόςβεςτθ αξία επίπλων, Θ/Ω, θλεκτρικϊν ςυςκευϊν κ.λ.π τα οποία ευρίςκοντο τόςο ςτα κεντρικά γραφεία όςο και ςτα υποκαταςτιματα τθσ ΑΧΥΛΧ Α.Ε.Γ.Α. Χχετικά με τθν εκτίμθςθ τθσ αξίασ των επίπλων και λοιποφ εξοπλιςμοφ από πραγματογνϊμονεσ κακϊσ και ςτθ διαδικαςία εκποίθςθσ αυτϊν, αναφερόμαςτε ςτθ ςυνζχεια τθσ παροφςθσ. Χφμφωνα με το Πθτρϊο Υαγίων τθσ εταιρίασ το φψοσ τθσ επζνδυςθσ ςτον Ξινθτό εξοπλιςμό τθσ εταιρίασ (ζπιπλα τεχνικόσ εξοπλιςμόσ) ανιρχετο ςτο ποςό των 2,78 εκατομμυρίων. Θ αναπόςβεςτθ αξία του εξοπλιςμοφ κατά τθν θμερομθνία ανάκλθςθσ τθσ άδειασ λειτουργίασ τθσ εταιρίασ ανιρχετο ςε ,47,. (α) Δυνάμει τθσ υπ αρικμ. 1286/2009 απόφαςθσ (Χυνθμ..1) του Ειρθνοδικείου Αμαρουςίου ζγινε θ απογραφι και εκτίμθςθ του εξοπλιςμοφ του Ξτιρίου Διοίκθςθσ τθσ εταιρίασ. Χφμφωνα με τισ εκτιμιςεισ των διοριςκζντων με τθν άνω απόφαςθ πραγματογνωμόνων, θ εκτιμθκείςα αξία του κινθτοφ εξοπλιςμοφ του κεντρικοφ κτιρίου διοικθτικϊν υπθρεςιϊν ανιρκε ςτο ποςό των περίπου. Οόγω των ςυνκθκϊν τθσ αγοράσ, τθσ παρζλευςθσ ικανοφ χρονικοφ διαςτιματοσ από τθν διενεργθκείςα απογραφι αλλά και κακόςον κακίςταται πλζον ιδιαίτερα δυςχερισ ζωσ αδφνατθ θ περαιτζρω εκποίθςθ με τισ δεδομζνεσ αξίεσ οι οποίεσ δεν απζχουν πολφ από τθν αξία καινοφργιων ομοειδϊν πραγμάτων, ηθτικθκε από τουσ πραγματογνϊμονεσ θ επανεκτίμθςθ του απογραφζντοσ εξοπλιςμοφ. Χτθν εκτίμθςθ αυτι περιλαμβάνονται ςτακερζσ καταςκευζσ που δεν είναι δυνατόν να εκποιθκοφν αλλά και κατεςτραμμζνα ι πολφ φκαρμζνα ζπιπλα και κακίςματα. Για τθν εκποίθςθ του εξοπλιςμοφ καταβάλλονται προςπάκειεσ ρευςτοποίθςθσ με τιμζσ μονάδοσ ενόσ εκάςτου αντικειμζνου ςε τιμι κατά 30% υψθλότερθ κατά περίπτωςθ και κατά κανόνα τθσ εκτιμθκείςασ από τουσ πραγματογνϊμονεσ. Θ εκποίθςθ του εξοπλιςμοφ γίνεται με γραπτζσ προςφορζσ από τουσ ενδιαφερόμενουσ. Για τθν ζγκριςθ των γραπτϊν προςφορϊν, ορίςκθκε τριμελισ επιτροπι ςτθν οποία ςυμμετζχει ο Επόπτθσ Εκκακάριςθσ, ο Εκκακαριςτισ και ζνασ Χφμβουλοσ. 96/188

97 Πζχρι ςτιγμισ, από τον εξοπλιςμό του Ξτιρίου Διοίκθςθσ ζχει εκποιθκεί ποςοςτό 8% περίπου και ζχει ειςπραχκεί το ποςό των περίπου. (β) Πε τθν «ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΑ ΕΞΞΑΚΑΦΛΧΘΧ ΠΛΧΚΩΠΕΡΩΡ ΞΑΛ ΛΔΛΣΞΨΘΨΩΡ ΞΑΨΑΧΨΘΠΑΨΩΡ» που γνωςτοποιικθκε ςτθν Επ.Ε.Λ.Α. (Χυνθμ.2) ζγινε θ καταγραφι και εκποίθςθ των Υαγίων των Εκατόν δζκα (110) Ξαταςτθμάτων ανά τθν Ελλάδα με ταυτόχρονθ αποδζςμευςθ των μιςκίων ακινιτων. Θ διαδικαςία αυτι ολοκλθρϊκθκε με επιτυχία ςε διάςτθμα δφο μθνϊν, απαλλάςςοντασ τθν υπό εκκακάριςθ εταιρία από επιπλζον διάφορθσ φφςεωσ υψθλότατεσ δαπάνεσ (π.χ δαπάνεσ καταβολι επιπλζον μιςκωμάτων, κοινοχριςτων κλπ) Από το ςφνολο των 79 μιςκωμζνων καταςτθμάτων ανά τθν Ελλάδα, τα οποία διζκεταν εξοπλιςμό. Θ αξία του εξοπλιςμοφ εκτιμικθκε ςφμφωνα με τα ωσ άνω ςτο ποςό των και εκποιικθκε ο εξοπλιςμόσ 43 Ξαταςτθμάτων και ειςπράχκθκε το ποςό των Εξ αυτϊν 22 καταςτιματα δεν είχαν εξοπλιςμό, ενϊ ςε 14 το τίμθμα τθσ πωλιςεωσ του ιδθ μεταχειριςμζνου και ιδιαίτερα πεπαλαιωμζνου εξοπλιςμοφ που διζκεταν, ο οποίοσ ςε κάκε περίπτωςθ κα ιταν πολφ δφςκολο να εκποιθκεί, ςυμψθφίςκθκε με τρόπο απολφτωσ ςυμφζροντα για τθν εκκακάριςθ με οφειλόμενα μιςκϊματα αρκετά υψθλότερα κακ ομολογία τθσ αξίασ του και κατά ςυμβιβαςμό με τουσ εκμιςκωτζσ κατά περίπτωςθ, προκειμζνου να μθν επιβαρυνκεί επιπλζον θ εκκακάριςθ. (γ) Από το ςφνολο των 31 ιδιόκτθτων καταςτθμάτων, με εκτιμθκζντα εξοπλιςμό αξίασ , εκποιικθκε μζχρι ςτιγμισ ο εξοπλιςμόσ ζξι εξ αυτϊν και ειςπράχκθκε το ποςό των Εκ των 31 καταςτθμάτων, 7 δεν είχαν εξοπλιςμό. Θ διαδικαςία για τθν εκποίθςθ του εξοπλιςμοφ των υπολοίπων 18 καταςτθμάτων ςυνεχίηεται. υμπζραςμα: Εκτιμάται ότι από το ςφνολο τθσ εκτιμθκείςασ αξίασ του εξοπλιςμοφ ςυνολικοφ φψουσ ( εξοπλιςμόσ κεντρικοφ κτιρίου, εξοπλιςμόσ ιδιόκτθτων καταςτθμάτων, εξοπλιςμόσ μιςκωμζνων καταςτθμάτων) λόγω τθσ πολφ μικρισ ηιτθςθσ πεπαλαιωμζνου εξοπλιςμοφ (υπολογιςτζσ περαςμζνθ γενιάσ, ζπιπλα φκαρμζνα ι πλθμμελϊσ διατθρθμζνα και με βάςθ τθν μζχρι ςιμερα εμπειρία, το τελικό ποςό από τθν εκποίθςι του δεν κα ξεπεράςει τα , εκ των οποίων ζχει ιδθ ειςπραχκεί το ποςό των Γ. ΠΡΡΜΑΣΑΒΡΝΕ ΜΣΗΕΩ ΠΑΓΙΩΟ ΣΡΙΧΕΙΩΟ (Οογαριαςμόσ Γενικοφ Οογιςτικοφ ςχεδίου 15) Ψο Οογιςτικό υπόλοιπο τθν ανζρχεται ςε ,95 97/188

98 Ανάλυςθ Οογαριαςμοφ (Υίνακασ 3): ΥΛΡΑΞΑΧ Υροκαταβολζσ κτιςεωσ ακινιτου Ξαςτοριάσ Εκν. Αντιςτάςεωσ 33, Κεςςαλονίκθ , Ακινα, Παυρομιχάλθ ,73 Χχετικά ςθμειϊνεται : α) το υπόλοιπο του πρϊτου λογαριαςμοφ προζρχεται από προθγοφμενθ χριςθ και δεν ζχει τακτοποιθκεί ακόμθ. β) το υπόλοιπο του δεφτερου λογαριαςμοφ προκφπτει από μεγάλο πλικοσ χορθγθκειςϊν και επιςτραφείςων επιταγϊν κυρίωσ από τθν εταιρία «ΑΨΛΔΑ ΞΑΨΑΧΞΕΩΑΧΨΛΞΘ ΓΦ. ΛΧΣΞΦΑΨΣΩΧ & ΧΛΑ Ε.Ε» εδρεφουςα ςτθν Ξαλαμαριά Κεςςαλονίκθσ (οδόσ Αριςτοτζλουσ αρ. 3Β), και τον Γρ. Λςοκράτουσ. Δεδομζνου ότι θ διερεφνθςθ του ηθτιματοσ είναι ςε εξζλιξθ, αλλά και ότι θ πρϊτθ εικόνα καταδεικνφει ότι δεν ζχουν δοκεί ωσ αντάλλαγμα για εκτζλεςθ ςυγκεκριμζνου ζργου, τθροφνται επιφυλάξεισ μζχρι τθν οριςτικοποίθςθ των αποτελεςμάτων ελζγχου. γ) το υπόλοιπο του τρίτου λογαριαςμοφ αφορά κυρίωσ χρεϊςεισ που ζγιναν κατά τθ διάρκεια του ζτουσ 2008 που ςτο μεγαλφτερο μζροσ τουσ χαρακτθρίηονται τουλάχιςτον αςυνικεισ και γι αυτό τελοφν υπό διερεφνθςθ. Εκτιμάται ότι το χρεωςτικό υπόλοιπο τθσ φψουσ ,95 δεν αποτελεί περιουςιακό ςτοιχείο. Δ. ΑΩΞΑΣΕ ΑΜΙΟΗΣΡΠΡΙΗΕΙ & ΕΠΡΔΑ ΠΡΝΤΕΣΡΤ ΑΠΡΒΕΗ (Οογ/μοσ του Γενικοφ Οογιςτικοφ Χχεδίου 16) Ψο Οογιςτικό υπόλοιπο τθν ανζρχεται ςε ,73. Υρόκειται για το αναπόςβεςτο υπόλοιπο εξόδων που πραγματοποιικθκαν ςτθν παροφςα και ςε προθγοφμενεσ χριςεισ, κυρίωσ για: 98/188

99 Φόρο ςυγκζντρωςθσ κεφαλαίου από τισ αυξιςεισ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ ΑΧΥΛΧ ΥΦΣΡΣΛΑ Α.Ε.Γ.Α Αμοιβζσ Επιτροπϊν Ξεφαλαιαγοράσ και Ανταγωνιςμοφ Χυμβολαιογραφικά και λοιπά ζξοδα απόκτθςθσ ακινιτων Οογιςμικά προγράμματα Θ/Ω Επειδι πρόκειται για ζξοδα τα οποία κα επιβάρυναν τισ επόμενεσ χριςεισ, θ περιουςιακι τουσ αξία είναι μθδενικι. 99/188

100 Ε. ΧΡΕΡΓΡΑΦΑ ΠΑΓΙΑ ΕΠΕΟΔΤΗ-ΤΞΞΕΣΡΧΕ-ΕΓΓΤΗΕΙ (Οογ/μοι του Γενικοφ Οογιςτικοφ Χχεδίου 17, 18 και 18.11) Ε1. ΝΡΓΙΣΙΜΗ ΑΠΕΙΜΡΟΙΗ ΣΩΟ ΝΡΓ/ΞΩΟ 17, 18 & 18.11) Ανάλυςθ των λογαριαςμϊν αυτϊν παρατίκεται ςτον κατωτζρω πίνακα 3 : ΠΙΟΑΜΑ 3 ΜΩΔ. ΑΡΙΘ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΕΡΓΡΑΦΡΤ ΑΠΙΑ ΜΣΗΗ ΠΡΡΒΝΕΨΗ ΝΡΓΙΣΙΜΡ ΤΠΡΣΙΞΗΗ ΤΠΡΝΡΙΠΡ 1700 ΠΕΨΣΧΕΧ ΕΛΧΘΓΠ. ΧΨΣ ΧΦΘΠΑΨΛΧΨΘΦΛΣ , , , ΠΕΦΛΔΛΑ ΑΧΥΛΧ-ΥΦΣΡΣΛΑ Α/Ξ ΕΛΧΣΔΘΠ , , , ΠΕΨΣΧΕΧ ΕΛΧΘΓΠΕΡΕΧ ΕΩΨΕΦΛΞΣΩ , , , ΕΥΕΡΔΩΧΕΛΧ ΓΛΑ ASPIS BOND , , ΕΥΕΡΔΩΧΕΛΧ ΓΛΑ ΧΦΩΧΘ ΑΧΥΛΔΑ , , ΕΥΕΡΔΩΧΕΛΧ ΓΛΑ ΑΧΥΛΧ ΕΡΕΦΓΕΛΑ , , ΕΥΕΡΔΩΧΕΛΧ ΓΛΑ ΑΧΥΛΧ ΧΦΩΧΣΧ , , ΕΥΕΡΔΩΧΕΛΧ ΓΛΑ ΑΧΥΛΧ ΑΞΛΡΘΨΑ , , ΣΠΣΟΣΓΑ ΕΟΟΘΡΛΞΣΩ ΔΘΠΣΧΛΣΩ(ΗΩΘ) , , ΕΨΑΛΦΛΞΑ ΣΠΣΟΣΓΑ (ΗΩΘΧ) , , , ΕΨΑΛΦΛΞΑ ΣΠΣΟΣΓΑ ΑΩΨ/ΨΩΡ , ,14 ΤΟΡΝΡ , , ,64 100/188

101 ΠΕΨΣΧΕΧ ΕΛΧΘΓΠΕΡΕΧ ΧΨΣ Χ.Α.Α , , , ΠΕΨΣΧΕΧ ΠΘ ΕΛΧΘΓΠΕΡΕΧ ΧΨΣ ΧΦΘΠΑΨ , , , ΠΕΨΣΧΕΧ ΕΛΧΘΓΠΕΡΕΧ ΕΩΨΕΦΛΞΣΩ , , ,47 ΤΟΡΝΡ , , ,66 ΜΩΔ. ΑΡΙΘ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΕΡΓΡΑΦΡΤ ΑΠΙΑ ΜΣΗΗ ΠΡΡΒΝΕΨΗ ΝΡΓΙΣΙΜΡ ΤΠΡΣΙΞΗΗ ΤΠΡΝΡΙΠΡ ΕΓΓΩΘΧΕΛΧ ΕΡΣΛΞΛΩΡ ΞΟ. ΗΩΘΧ , , ΕΓΓΩΘΧΕΛΧ ΔΕΘ , , ΕΓΓΩΘΧΕΛΧ ΠΛΧΚΩΠΕΡΩΡ ΣΧΘΠΑΨΩΡ 5.044, , ΕΓΓΩΘΧΕΛΧ ΞΣΛΡΣΧΦΘΧΨΩΡ 6.728, , ΕΓΓΩΘΧΕΛΧ ΣΨΕ 6.603, , ΕΓΓΩΘΧΘ ΥΦΣΧ ΓΦΑΦ. ΧΩΠΨΘΦΛΧΠΣΩ , ,07 ΕΓΓΩΘΧΕΛΧ ΠΕΨ/ΞΩΡ ΠΕΧΩΡ & ΟΣΛΥΕΧ , ,69 ΤΟΡΝΡ , ,38 ΧΘΠΕΛΩΧΕΛΧ : Κα επιδιωχκεί θ επιςτροφι των εγγυιςεων. Δεδομζνου όμωσ ότι υπάρχουν οφειλζσ τθσ εταιρίασ προσ εκμιςκωτζσ ακινιτων και μεταφορικϊν μζςων, ΔΕΞΣ, Γραφείο 101/188

102 Χυμψθφιςμοφ κλπ., εκτιμάται ότι θ προςπάκεια επιςτροφισ των εγγυιςεων κα αποβεί άκαρπθ. 102/188

103 Ε.2α ΠΕΨΣΧΕΧ Υαρατίκεται κατωτζρω πίνακασ του ςυνόλου των μετοχϊν του χαρτοφυλακίου τθσ εταιρίασ (Υίνακασ 4) 103/188

104 Ε.2 α.i. Μετοχζσ χαρτοφυλακίου Ζωισ & Ομαδικϊν Χφμφωνα με το Πθτρϊο Αςφαλιςτικισ Ψοποκζτθςθσ, οι μετοχικοί τίτλοι του κλάδου Λ & κλάδου Σμαδικϊν παρουςιάηονται ςτoν Υίνακα 5 που ακολουκεί. Σι αναφερόμενεσ αξίεσ είναι: Ψιμζσ κτιςθσ και αξία αποτίμθςθσ του χαρτοφυλακίου Ψιμζσ και αξία αποτίμθςθσ του Χαρτοφυλακίου κατά τθν θμερομθνία ανάκλθςθσ τθσ άδειασ λειτουργίασ τθσ εταιρίασ, ιτοι Ψιμζσ και αξία αποτίμθςθσ του Χαρτοφυλακίου κατά τθν Ψιμζσ και αξία αποτίμθςθσ του Χαρτοφυλακίου τθν ΥΛΡΑΞΑΧ 5 104/188

105 α. Χφμφωνα με τον πίνακα 5 θ αξία κτιςθσ του ςυνόλου των μετοχϊν του Χαρτοφυλακίου Ηωισ & Σμαδικϊν τθσ εταιρίασ ιταν ,76 β. Ψθν θμερομθνία ανάκλθςθσ τθσ αδείασ τθσ εταιρίασ θ αξία αποτίμθςθσ του Χαρτοφυλακίου ανιρχετο ςε ,73. Θ μείωςθ κατά ,04 ςε ςχζςθ με τθν ςυνολικι αξία κτιςθσ προιλκε: από τον μθδενιςμό τθσ ςυμμετοχισ τθσ εταιρίασ ςτθν ΑΧΥΛΧ ΥΦΣΡΣΛΑ Α.Ε.Α.Η., (ποςό ,79) λόγω ανάκλθςθσ τθσ άδειασ λειτουργίασ τθσ τθν από τθν μεγάλθ πτϊςθ τθσ αξίασ τθσ τιμισ τθσ μετοχισ τθσ ΑSPIS BANK (ποςό ,82 ) από τθν μεγάλθ πτϊςθ των κυπριακϊν εταιριϊν Aspis Holdings και Leda Investments ςτισ οποίεσ είχε μεγάλθ ςυμμετοχι θ ΑΧΥΛΧ ΥΦΣΡΣΛΑ Α.Ε.Γ.Α. (ποςό ,07 ) και από τθν γενικότερθ πτϊςθ των αξιϊν των Χρθματιςτθρίων Αξιϊν Ακθνϊν και Ξφπρου. Αξίηει να ςθμειωκεί θ μεγάλθ ςυγκζντρωςθ του χαρτοφυλακίου ςε μετοχζσ του Σμίλου ΑΧΥΛΧ, που ξεπερνοφςε το 80%, γεγονόσ που αποτελοφςε εξ αρχισ ςυςτθμικό κίνδυνο. γ. Ψθν θ αξία αποτίμθςθσ του Χαρτοφυλακίου του Ξλάδου Λ Ηωισ & Σμαδικϊν ανιρχετο ςτο ποςό των ,29. Θ περαιτζρω μείωςθ κατά ,44 οφείλεται, ςτον μθδενιςμό τθσ μετοχισ τθσ Commercial Value λόγω τθσ ανάκλθςθσ τθσ αδείασ τθσ τθν (ποςό ,66 Ξλάδοσ Ηωισ, DAF) και ςτθν γενικότερθ πτϊςθ των χρθματιςτθριακϊν αξιϊν δ. Ψθν θ αξία αποτίμθςθσ του Χαρτοφυλακίου Ηωισ & Σμαδικϊν ανιλκε ςτο ποςό των ,35. Θ περαιτζρω μείωςθ τθσ αξίασ του χαρτοφυλακίου προιλκε από τθν ρευςτοποίθςθ των μετοχϊν των εταιριϊν ΠΥΕΡΦΣΩΠΥΘ, και INFORMER, λόγω αναγκαςτικισ δθμόςιασ πρόταςθσ, προκειμζνου να αποςυρκοφν από το Χ.Α.Α. Ψο προϊόν τθσ ρευςτοποίθςθσ το οποίο ανιλκε ςτο ποςό των ,10 τοποκετικθκε ςε λογαριαςμό ρευςτϊν διακεςίμων που διατθρεί θ υπό εκκακάριςθ εταιρία ςτθν Aspis Bank με αρικμό (Χφμφωνα με απόφαςθ τθσ ΕΥ.Ε.Λ.Α με αρ. 178/ και τθν από επιςτολι γνωςτοποίθςθσ τθσ Aspis Bank προσ τθν ΕΥ.Ε.Λ.Α αντίςτοιχα) Χτθν ςτθν αξία του Χαρτοφυλακίου Ηωισ& Σμαδικϊν που αναφζρκθκε πιο πάνω, φψουσ ,35. περιλαμβάνεται θ κατά ,60 επζνδυςθ τθσ εταιρίασ ςε 105/188

106 μετοχζσ των εταιριϊν ASPIS HOLDINGS και LEDA INVESTMENTS θ οποία αναφζρεται ςτον ανωτζρω πίνακα ςτθν ςτιλθ «ΑΠΦΛΧΒΘΨΣΩΠΕΡΘΧ ΑΛΑΧ». Ξαι οι δφο αυτζσ εταιρίεσ είναι ςυμφερόντων του ιδίου Σμίλου. Ειδικότερα: Θ Ξυπριακι εταιρία Aspis Holdings Plc (που πρόςφατα μετονομάςτθκε ςε Advantage Capital Holdings plc) είναι εταιρία ςυμμετοχϊν, ειςθγμζνθ μζχρι πρόςφατα ςτο Χρθματιςτιριο Αξιϊν Ξφπρου, με κφριουσ μετόχουσ εταιρίεσ του ίδιου Σμίλου ι άτομα άμεςα ι ζμμεςα ςυνδεδεμζνα με τον Τμιλο. Ψο ποςοςτό ςυμμετοχισ τθσ ΑΧΥΛΧ Α.Ε.Γ.Α. ςτθν ςυγκεκριμζνθ εταιρία ςτισ ανιρχετο ςε 23,079%. Θ αναφερόμενθ τιμι των 0,02 ανά μετοχι αφορά τθν τελευταία διαπραγμάτευςθ προ τθσ διαγραφισ τθσ από το ΧΑΞ τθν λόγω μθ τιρθςθσ των προκεςμιϊν υποβολισ οικονομικϊν καταςτάςεων. Χφμφωνα με τθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ξφπρου τθσ 4θσ Φεβρουαρίου 2011: Δίδεται ειδοποίθςθ ότι θ ΣΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ (ΚΤΠΡΟΤ) ΛΣΔ, από τθ Λευκωςία, καταχϊρθςε ςτισ 22 Οκτωβρίου 2010 ςτο Επαρχιακό Δικαςτιριο Λευκωςίασ αίτθςθ με τθν οποία εξαιτείται Διάταγμα του Δικαςτθρίου για τθ διάλυςθ τθσ εταιρίασ ADVANTAGE CAPITAL HOLDINGS PLC (ς.ς. πρϊθν ASPIS HOLDINGS PLC) από το Δικαςτιριο...». Οομικζσ Ενζργειεσ: Πε ςκοπό τθν διαςφάλιςθ των ςυμφερόντων τθσ ΑΧΥΛΧ ΥΦΣΡΣΛΑ Α.Ε.Γ.Α., ανατζκθκε ςτθν Δικθγορικι εταιρεία τθσ Ξφπρου ΞΛΡΑΡΘΧ θ διερεφνθςθ τθσ δυνατότθτοσ αςκιςεωσ οικονομικϊν ελζγχων ςτθν εν λόγω εταιρεία. Ψα ςυμπεράςματα είναι: 1. Δεδομζνου ότι θ εταιρεία ιταν μζχρι πρόςφατα ειςθγμζνθ ςτο Χρθματιςτιριο Αξιϊν Ξφπρου, ιταν αδφνατο να προςδιοριςκεί θ μετοχικι ςφνκεςι τθσ. 2. Χφμφωνα με τθν Ξυπριακι νομοκεςία, θ αντικατάςταςθ τθσ Διοίκθςθσ ςυνεπάγεται ευκφνθ των νζων διοικοφντων και για παρελκόντα οικονομικά ζτθ, με αποτζλεςμα να μθν μποροφμε επί του παρόντοσ να ςυμμετάςχουμε ςτθ Διοίκθςθ προκειμζνου να ηθτιςουμε τθ διενζργεια των απαραίτθτων ελζγχων. 3. Χε ςυνζχεια τθσ αίτθςθσ διάλυςθσ που αναφζρκθκε πιο πάνω, δόκθκε εντολι παράςταςθσ ςτθν Δικθγορικι εταιρεία, με πρόκεςθ να αναγγελκεί θ απαίτθςθ τθσ ΑΧΥΛΧ ΥΦΣΡΣΛΑ Α.Ε.Γ.Α. κατά τθσ εν λόγω εταιρίασ, ςφμφωνα με το Ξυπριακό δίκαιο. Θ Ξυπριακι εταιρία Leda Investments ιταν επίςθσ μζχρι πρόςφατα ειςθγμζνθ ςτο Χρθματιςτιριο Αξιϊν Ξφπρου με κφριουσ μετόχουσ εταιρίεσ του ιδίου Σμίλου ι άτομα ζμμεςα ι άμεςα ςυνδεδεμζνα με τον Τμιλο. Θ ςυμμετοχι τθσ ΑΧΥΛΧ ΥΦΣΡΣΛΑ Α.Ε.Γ.Α. ςτθν εν λόγω εταιρία ανζρχεται ςε ποςοςτό 38,61%. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι για τθν αγορά των μετοχϊν τθσ εν λόγω εταιρίασ δεν είχαν καταβλθκεί μετρθτά. Σι μετοχζσ τθσ εταιρίασ περιιλκαν ςτο Χαρτοφυλάκιο τθσ εταιρίασ ωσ αντάλλαγμα για τθν εκμίςκωςθ του Δαςοαγροκτιματοσ ςτα 106/188

107 Χίμια τθσ Ευβοίασ ςτθν κυπριακι εταιρία Panderbrook, θ οποία φζρεται ωσ κυγατρικι τθσ εν λόγω εταιρίασ υπό τθν επωνυμία Leda Investments Public Co (βλ. παραπάνω υπό Β παρατιρθςθ 2). Θ αναφερόμενθ τιμι τθσ μετοχισ ιταν αυτι τθσ τελευταίασ διαπραγμάτευςισ τθσ ςτο ΧΑΞ, ςτισ 18 Ροεμβρίου 2010, προ τθσ διαγραφισ τθσ από τον ΧΑΞ ςτισ Οομικζσ Ενζργειεσ: Πε ςκοπό τθν διαςφάλιςθ των ςυμφερόντων τθσ ΑΧΥΛΧ ΥΦΣΡΣΛΑ Α.Ε.Γ.Α., ανατζκθκε ςτθν Δικθγορικι εταιρεία τθσ Ξφπρου ΞΛΡΑΡΘΧ θ διερεφνθςθ τθσ δυνατότθτοσ αςκιςεωσ οικονομικϊν ελζγχων ςτθν εν λόγω εταιρεία. Ψα ςυμπεράςματα είναι: 1. Δεδομζνου ότι θ εταιρεία ιταν μζχρι πρόςφατα ειςθγμζνθ ςτο Χρθματιςτιριο Αξιϊν Ξφπρου, ιταν αδφνατο να προςδιοριςκεί θ μετοχικι ςφνκεςι τθσ. 2. Χφμφωνα με τθν Ξυπριακι νομοκεςία, θ αντικατάςταςθ τθσ Διοίκθςθσ ςυνεπάγεται ευκφνθ των νζων διοικοφντων και για παρελκόντα οικονομικά ζτθ, με αποτζλεςμα να μθν μποροφμε επί του παρόντοσ να ςυμμετάςχουμε ςτθ Διοίκθςθ προκειμζνου να ηθτιςουμε τθ διενζργεια των απαραίτθτων ελζγχων. υμπζραςμα Θ Αξία Αποτίμθςθσ των αξιϊν των δφο αυτϊν εταιριϊν, ςτθν ςυνθμμζνθ κατάςταςθ των μετοχϊν του Χαρτοφυλακίου Ηωισ, αναφζρονται ςτθν ςτιλθ «Αμφιςβθτοφμενθσ Αξίασ». Σι μετοχζσ δεν διαπραγματεφονται πλζον ςτο Χρθματιςτιριο Αξιϊν τθσ Ξφπρου. Ωσ εκ τοφτου θ τρζχουςα αξία αποτίμθςθσ των μετοχϊν που βρίςκονται ςτθν αςφαλιςτικι τοποκζτθςθ του Ξλάδου Ηωισ ανζρχεται ςε ,75. θμείωςθ: Σ Επόπτθσ Εκκακάριςθσ είχε ενθμερωκεί για τθν προοπτικι διαγραφισ των εταιριϊν από το ΧΑΞ και απευκφνκθκε τόςο ςτο ΧΑΞ όςο και ςτθν Επιτροπι Ξεφαλαιγοράσ Ξφπρου με αίτθμα τθν αναςτολι τθσ απόφαςθσ διαγραφισ το οποίο και ζγινε δεκτό. Υαρϋόλα αυτά λόγω των ιδιαιτεροτιτων του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ Ξφπρου που διζπει το κακεςτϊσ των εταιριϊν, θ προςπάκεια άςκθςθσ οποιαςδιποτε μορφισ διακρίβωςθσ τθσ οικονομικισ κατάςταςθσ των δφο εταιριϊν και διαμεςολάβθςθσ για τθν τιρθςθ των υποχρεϊςεϊν τουσ ζναντι του ΧΑΞ, δεν τελεςφόρθςε, οπότε 19 Ροεμβρίου 2010 διεγράφθςαν από το ΧΑΞ. 107/188

108 Ε. 2.α.ii. Μετοχζσ χαρτοφυλακίου Κλάδου ΙΙΙ Εςωτερικϊν Μεταβλθτϊν Κεφαλαίων (Unit Linked) ΠΙΟΑΜΑ 6 α. Τπωσ εμφαίνεται ςτον ανωτζρω πίνακα 6 θ αξία κτιςθσ του ςυνόλου των μετοχϊν του Χαρτοφυλακίου Unit Linked τθσ εταιρίασ ιταν ,05. β. Ψθν θμερομθνία ανάκλθςθσ τθσ αδείασ τθσ εταιρίασ θ αξία αποτίμθςθσ του Χαρτοφυλακίου ανιρχετο ςε ,49. Θ μείωςθ κατά ,56 προιλκε: από τθν μεγάλθ πτϊςθ τθσ αξίασ των μετοχϊν των κυπριακϊν εταιριϊν Aspis Holdings και Leda Investments ςτισ οποίεσ είχε μεγάλθ ςυμμετοχι θ ΑΧΥΛΧ ΥΦΣΡΣΛΑ Α.Ε.Γ.Α. (ποςό ,44 ). από τθν ρευςτοποίθςθ των μετοχϊν τθσ εταιρείασ ΠΥΕΡΦΣΩΠΥΘ λόγω υποχρεωτικισ δθμόςιασ πρόταςθσ (ποςό ,02 ). Τπωσ φαίνεται από τον πιο πάνω πίνακα, κάποιεσ από τισ μετοχζσ του χαρτοφυλακίου παρουςίαςαν μικρι άνοδο με αποτζλεςμα θ ηθμία από τθν πτϊςθ των μετοχϊν τθσ Aspis Holdings και Leda Investments να μειωκεί κατά περίπου. 108/188

109 Αξίηει να ςθμειωκεί ςτθν περίπτωςθ των Unit Linked παρουςιάηεται ςυγκζντρωςθ του χαρτοφυλακίου ςε μετοχζσ του Σμίλου ΑΧΥΛΧ, τθσ τάξεωσ του 70% περίπου. γ. Ψθν , θ περαιτζρω μείωςθ κατά ,86 οφείλεται ςτθν μεγάλθ πτϊςθ τθσ αξίασ τθσ μετοχισ τθσ ASPIS BANK (ποςό ,75 ) και ςτθν γενικότερθ πτϊςθ των αξιϊν. δ. Χτισ , θ αξία αποτίμθςθσ του Χαρτοφυλακίου των Εςωτερικϊν Πεταβλθτϊν Ξεφαλαίων ιταν ,02. Ωσ αμφιςβθτοφμενθσ αξίασ και πάλι αναφζρουμε τισ μετοχζσ των Aspis Holdings και Leda Investments. υμπζραςμα Εξαιρουμζνθσ τθσ αξίασ των μετοχϊν Aspis Holdings και Leda Investments θ αξία αποτίμθςθσ του Χαρτοφυλακίου Εςωτερικϊν Πεταβλθτϊν Ξεφαλαίων περιορίηεται ςτο ποςό των ,91. Ε.2.α.iii Μετοχζσ Χαρτοφυλακίου Κλάδου Λοιπϊν Ζθμιϊν ΠΙΟΑΜΑ 7 Θ αξία κτιςθσ των μετοχϊν του χαρτοφυλακίου λοιπϊν ηθμιϊν ιταν ,43 ςφμφωνα με τα Βιβλία και ςτοιχεία τθσ εταιρείασ. 109/188

110 Θ ςθμερινι αξία του χαρτοφυλακίου ανζρχεται ςε ,90. Εξ αυτϊν, ποςό ,08 αφορά τισ μετοχζσ τθσ Leda Investments και ποςό 433,39 τθσ Aspis Holdings. Θ πτϊςθ τθσ αξίασ του χαρτοφυλακίου ςτισ οφείλεται κατά κφριο λόγο ςτον μθδενιςμό τθσ αξίασ τθσ μετοχισ τθσ Commercial Value, εξαιτίασ τθσ ανάκλθςθσ τθσ άδειασ λειτουργίασ τθσ, ςτθ μεγάλθ πτϊςθ τθσ αξίασ τθσ μετοχισ τθσ Aspis Bank (νυν Ψ-ΒΑΡΞ) και ςτθ μείωςθ κατά το ιμιςυ ςε ςχζςθ με τθν μζςθ τιμι κτιςθσ τθσ τελευταίασ τιμισ διαπραγμάτευςθσ τθσ Leda Investments ςτισ 18 Ροεμβρίου Εξαιρουμζνων των μετοχϊν των δφο εταιριϊν Aspis Holdings και Leda Investments, θ αξία του χαρτοφυλακίου τθν ανζρχεται ςε ,43. Ε.2.α.iv ΜΕΣΟΧΕ ΜΗ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΜΕΝΕ Χτο χαρτοφυλάκιο τθσ ΑΧΥΛΧ ΥΦΣΡΣΛΑ ΑΕΓΑ υπάρχουν επίςθσ οι κάτωκι μθ ειςθγμζνεσ εταιρείεσ: ΑΧΥΛΧ ΕΧΨΛΑ Α.Ε. ΑΧΨΛΞΑ ΑΞΛΡΘΨΑ : θ ΑΧΥΛΧ ΥΦΣΡΣΛΑ Α.Ε.Γ.Α. κατζχει μτχ. ιτοι 33,2% του μετοχικοφ κεφαλαίου : Εκτίμθςθ τθσ αξίασ τθσ εταιρίασ υπό τθσ ΧΣΟ Α.Ε.Σ.Ε Πάρτιοσ 2008) (Χυνθμ. 4 α ). Αξίηει να ςθμειωκεί ότι θ εν λόγω εταιρεία ςυμμετζχει ςτθ ανάπτυξθ και επιχειρθματικι εκμετάλλευςθ του «Υρϊθν εργοςταςίου Αιγαίο» (Χυνθμ. 4β) ςτθν περιοχι λιμζνοσ Οαυρίου, το οποίο απαρτίηεται από: α. ςυγκρότθμα κατοικιϊν ςτο οποίο εντάςςεται και ξενοδοχειακό ςυγκρότθμα τεςςάρων αςτζρων, β. δφο ςυγκροτιματα με χϊρουσ αναψυχισ, ψυχαγωγίασ και εμπορίου κακϊσ και κτιρια γραφείων-διοίκθςθσ, γ. εμπορικό κζντρο ςτο οποίο κα ςτεγαςτοφν μεγάλεσ εμπορικζσ επιχειριςεισ, δ. μεγάλοι χϊροι ςτάκμευςθσ. Δεν υπάρχουν ςτοιχεία αξιολόγθςθσ τθσ εν λόγω επζνδυςθσ. ΡΕΑ ΔΛΩΦΩΓΑ ΞΣΦΛΡΚΣΩ : θ Αςπίσ ζχει 12 μετοχζσ τθσ εν λόγω εταιρείασ. ΑΧΥΛΧ ΞΨΘΠΑΨΛΞΘ Α.Ε: Βλ. κεφάλαιο ΛΕ.7 110/188

111 Ε.2.β ΣΠΣΟΣΓΑ Ε.2.α Ομόλογα Χαρτοφυλακίου Κλάδου Ι Ζωισ ΠΙΟΑΜΑ 8 Α. Θ αξία κτιςθσ του ςυνόλου των Σμολόγων ςε αςφαλιςτικι τοποκζτθςθ του Ξλάδου Ηωισ τθσ εταιρίασ, όπωσ φαίνεται ςτον Υίνακα 8 ανιρχετο ςτο ποςό των ,40. Β. Θ αξία αποτίμθςθσ των Σμολόγων αυτϊν ςτισ ανιρχετο ςτο ποςό των ,67. Θ πτϊςθ τθσ αξίασ των οφείλεται ςτον μθδενιςμό τθσ LEHMAN και ςτθν γενικότερθ πτϊςθ των αξιϊν των Σμολόγων. 111/188

ΠΡΟ : Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. (Γ/λζε Δπνπηείαο Ηδησηηθήο Αζθάιηζεο) Αζήλα. Αζήλα

ΠΡΟ : Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. (Γ/λζε Δπνπηείαο Ηδησηηθήο Αζθάιηζεο) Αζήλα. Αζήλα ΠΡΟ : Σξάπεδα ηεο Διιάδνο (Γ/λζε Δπνπηείαο Ηδησηηθήο Αζθάιηζεο) Αζήλα Αζήλα 22.6.2011 Καηφπηλ ηεο κεηαθνξάο ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο (πξψελ) ΔΠΔΗΑ ζηελ Τπεξεζία ζαο, επηζπκψ κε ηελ παξνχζα επηζηνιή κνπ, λα

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97 Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Ζ έλλνηα θαη ζηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ (ON-LINE) ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΟ ΜΕΩ ΣΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ WWW.WINBANKDIRECT.GR

ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ (ON-LINE) ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΟ ΜΕΩ ΣΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ WWW.WINBANKDIRECT.GR ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ (ON-LINE) ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΟ ΜΕΩ ΣΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ WWW.WINBANKDIRECT.GR 1. Ζ ΠΔΗΡΑΗΩ ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΑΚΖ ΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΔΡΓΑΗΩΝ Α.Δ. (ΑΦΜ: 998279132, Γ.Ο.Τ. ΦΑΔ ΑΘΖΝΩΝ, Λ. πγγξνχ 87-11745 Αζήλα,

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ. Σμήμα Λογιζηικήρ. Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Η οπγάνωζη ηηρ αζθαλιζηικήρ αγοπάρ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ. Σμήμα Λογιζηικήρ. Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Η οπγάνωζη ηηρ αζθαλιζηικήρ αγοπάρ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Η οπγάνωζη ηηρ αζθαλιζηικήρ αγοπάρ ςποβληθείζα ζηον Καθηγηηή Κηποςπό Αναγνώζηη από ηον ζποςδαζηή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Λ. 2496/97 (ΦΔΘ Α' 87) : Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο.

Λ. 2496/97 (ΦΔΘ Α' 87) : Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. Λ. 2496/97 (ΦΔΘ Α' 87) : Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΚΔΟΝΠ ΞΟΩΡΝ ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖ ΠΚΒΑΠΖ ΡΚΖΚΑ ΞΟΩΡΝ ΓΔΛΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ 'Αξζξν 1: Ζ έλλνηα

Διαβάστε περισσότερα

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ 1) ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ, Αζήλα,24-7-2009 Αλαβξαζκόο επηθξαηεί ζηελ Σάμε ησλ αξηνπνηώλ ύζηεξα από ηελ δήισζε ηνπ ΤΠΑΝ πσο πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη ηξνπνινγία γηα ην Ν. 3526/07 ( Παξαγσγή θαη δηάζεζε εηδώλ αξηνπνηίαο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Άξζξν 1 θνπόο Γεληθέο Αξρέο 1. Ο παξψλ λφκνο απνβιέπεη ζηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Λ. 2170/93 (ΦΔΘ Α') : Ρξνπνπνίεζε ηνπ Λ.Γ. 400/1970 "Ξεξί ηδησηηθήο επηρεηξήζεσο αζθαιίζεσο" θαη άιιεο δηαηάμεηο

Λ. 2170/93 (ΦΔΘ Α') : Ρξνπνπνίεζε ηνπ Λ.Γ. 400/1970 Ξεξί ηδησηηθήο επηρεηξήζεσο αζθαιίζεσο θαη άιιεο δηαηάμεηο Λ. 2170/93 (ΦΔΘ - 150 Α') : Ρξνπνπνίεζε ηνπ Λ.Γ. 400/1970 "Ξεξί ηδησηηθήο επηρεηξήζεσο αζθαιίζεσο" θαη άιιεο δηαηάμεηο ΘΔΦΑΙΑΗΝ Α ' Ρξνπνπνηήζεηο θαη ζπκπιεξψζεηο ηνπ λ.δ. 400/1970 (ΦΔΘ 10 Α ' ) Άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΝΟΜΗΚΧΝ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΝΟΜΗΚΧΝ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΝΟΜΗΚΧΝ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΝΟΜΗΚΖ ΣΟΜΔΑ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΚΑΗΟ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΓΗΚΑΗΟΠΡΑΞΗΧΝ Τπεχζπλνη

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ»

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο www.eopyy.gov.gr ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΖ ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΑΡΗΘΜ. 2501/31.10.2002. ΘΔΜΑ: Δλεκέξσζε ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κε ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα γηα ηνπο φξνπο πνπ δηέπνπλ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο.

ΠΡΑΞΖ ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΑΡΗΘΜ. 2501/31.10.2002. ΘΔΜΑ: Δλεκέξσζε ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κε ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα γηα ηνπο φξνπο πνπ δηέπνπλ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο. ΠΡΑΞΖ ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΑΡΗΘΜ. 2501/31.10.2002 ΘΔΜΑ: Δλεκέξσζε ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κε ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα γηα ηνπο φξνπο πνπ δηέπνπλ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο. Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ, αθνχ έιαβε ππφςε: α)

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Όνομα: Επίθετο: Ημερομηνία: 06/07/2016 Πρωί: Απόγευμα: Θεματική ενότητα: Απσέρ Αναλογιζηικήρ Πποηςποποίηζηρ, Καηαζκεςή και Αξιολόγηζη Αναλογιζηικών Πποηύπων Επώηηζη 1 Ο αξηζκόο ησλ αηπρεκάησλ πνπ ζα πξνθαιέζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΙΕ ΠΖΙΜΘΜΓΖΜΡ ENTERPRISE INSURANCE COMPANY, PLC.

ΔΜΙΕ ΠΖΙΜΘΜΓΖΜΡ ENTERPRISE INSURANCE COMPANY, PLC. ΔΜΙΕ ΠΖΙΜΘΜΓΖΜΡ ENTERPRISE INSURANCE COMPANY, PLC. Ζ. ΔΜΙΕ - ΗΑΚΜΚΓΟ ΠΖΙΜΘΜΓΖΜΡ 01/03/2014 Γηα ηελ ρξήζε ηνπ Πηκνινγίνπ Απηνθηλήησλ ε ρψξα ρσξίδεηαη ζηηο παξαθάησ γεσγξαθηθέο πεξηνρέο : 1. ATTIKH& ΟΑΘΑΙΖΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα