ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10»."

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Υ. Γθηνπιέθα, Α. ηξαληδάινπ ΣΗΛΔΦΩΝΟ : ΠΡΟ: 1. ΙΚΑ-ΔΣΑΜ Γελ. Γ/λζε Αζθαιηζηηθψλ Τπεξεζηψλ Αγ. Κσλζηαληίλνπ ΑΘΗΝΑ 2. ΣΑΠ-ΓΔΗ Μπιιέξνπ ΑΘΗΝΑ ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΣΧΕΤ: Α.Π. Φ 80000/οικ.19606/1472/ εγκύκλιος ΓΓΚΑ ε ζπλέρεηα ηεο αλσηέξσ εγθπθιίνπ καο θαη ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ ζηα (πξψελ) Δηδηθά Σακεία, ζπκπιεξσκαηηθά ζαο γλσξίδνπκε ηα παξαθάησ: 1. Αζθαιηζκέλνη πξηλ ηελ Α. Αζθαιηζκέλνη πνπ ζεκειηώλνπλ ζπληαμηνδνηηθό δηθαίσκα κέρξη Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 3863/2010 (κε εμαίξεζε ηηο παξ. 15 θαη 17δ ηνπ άξζξνπ 10) δελ ζίγνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο ζπληαμηνδφηεζεο ησλ αζθαιηζκέλσλ ηεο θαηεγνξίαο απηήο, φπσο ηζρχνπλ κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο λφκσλ. Δπηπιένλ, ζπληαμηνδνηηθά δηθαηψκαηα πνπ έρνπλ ζεκειησζεί ή ζεκειηώλνληαη κέρξη απφ αζθαιηζκέλνπο ησλ πξψελ Δηδηθψλ Σακείσλ πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην ΙΚΑ-ΔΣΑΜ, δελ ζίγνληαη απφ ηελ παξακνλή ζηελ ππεξεζία κεηά ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία θαη ζπληαμηνδνηηθέο κεηαβνιέο πνπ επηθέξεη ν λφκνο απηφο δελ επεξεάδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ζπληαμηνδφηεζεο νχηε ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηεο ζχληαμήο ηνπο (παξ. 7 άξζξνπ κφλνπ ηνπ λ. 3847/2010 ΦΔΚ Α67). 1

2 χκθσλα, δε, κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 1976/91 «φπνπ πξνβιέπεηαη ζεκειίσζε δηθαηψκαηνο κε αζθάιηζε κεγαιύηεξε ησλ 25 εηώλ, ην δηθαίσκα ζεκειηψλεηαη κε ηε ζπκπιήξσζε ηεο 25εηίαο». Όπσο είλαη θαλεξφ, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ αζθαιηζκέλσλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο ζηα (πξψελ) Δηδηθά Σακεία έρνπλ ζπκπιεξψζεη ή ζπκπιεξψλνπλ κέρξη 31/12/2010 ηα απαηηνύκελα γηα ζεκειίσζε ζπληαμηνδνηηθνύ δηθαηώκαηνο 25 έηε αζθάιηζεο θαη, επνκέλσο, δελ ζίγνληαη απφ ην λέν λφκν νχηε σο πξνο ηηο πξνυπνζέζεηο ζπληαμηνδφηεζεο νχηε σο πξνο ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηεο ζχληαμεο (κε εμαίξεζε ηελ παξ. 15 θαη ηελ παξ. 17δ ηνπ άξζξνπ 10). Παξαδείγκαηα : 1. Άλδξαο αζθαιηζκέλνο ζην ΣΑΠ-ΟΣΔ ην 1980, κε 30 έηε αζθάιηζεο θαη ειηθία 55 εηψλ ηελ 31/12/2010 έρεη ήδε ζεκειηψζεη ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα θαη ζα κπνξεί λα ιάβεη ηε πιήξε ζχληαμή ηνπ είηε κε ηε ζπκπιήξσζε 35 εηψλ αζθάιηζεο (ΑΟΗ), είηε εθφζνλ ζηακαηήζεη ζήκεξα ηελ εξγαζία ηνπ- φηαλ ζπκπιεξψζεη ην 65 ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ. Έρεη επίζεο ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη ζχληαμε κεησκέλε ζην 60φ έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ. 2. Αζθαιηζκέλε ζην ΣΠ-ΑΣΔ ην 1982, κε 28 έηε αζθάιηζεο θαη ειηθία 58 εηψλ ηελ 31/12/2010 έρεη ήδε ζεκειηψζεη πιήξεο ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα θαη ζα κπνξεί λα ιάβεη ηελ ζχληαμή ηήο είηε κε ηε ζπκπιήξσζε 35 εηψλ αζθάιηζεο (ΑΟΗ), είηε εθφζνλ ζηακαηήζεη ζήκεξα ηελ εξγαζία ηεο- φηαλ ζπκπιεξψζεη ην 60φ ν έηνο ηεο ειηθίαο ηεο (πιήξεο ζχληαμε). Έρεη επίζεο ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη άκεζα ζχληαμε κεησκέλε, αθνχ είλαη ήδε 58 εηψλ (ε κείσζε ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη 1/200 γηα θάζε κήλα πνπ ιείπεη κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ γηα πιήξε ζπληαμηνδφηεζε νξίνπ ειηθίαο (ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη ην 60φ έηνο). 3. Αζθαιηζκέλε ζην ΣΠ-ΑΣΔ ην 1982, έρνπζα 25 έηε αζθάιηζεο, ειηθίαο 54 εηψλ ηελ 31/12/2010 έρεη ζεκειηψζεη ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα θαη ζα κπνξεί λα ιάβεη ηελ ζχληαμή ηεο είηε κε ηε ζπκπιήξσζε 35 εηψλ αζθάιηζεο (ΑΟΗ), είηε φηαλ ζπκπιεξψζεη ην 56 ν έηνο ηεο ειηθίαο ηεο (κεησκέλε ζχληαμε). Αλαγλσξηδόκελνη ρξόλνη: χκθσλα κε ην λ. 3863/2010, ε ηζρχο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 18 ηνπ άξ, 10 αξρίδεη ηελ θαη αθνξά ηνπο αζθαιηζκέλνπο πνπ ζπγθεληξψλνπλ αζξνηζηηθά ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο: α) ζεκειηψλνπλ ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα θαη απνθιεηζηηθφηεηα απφ θαη εθεμήο, θαη β) έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη ηνπιάρηζηνλ εκέξεο ή 12 έηε αζθάιηζεο. Δπνκέλσο, νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 18 ηνπ άξ. 10 δελ θαηαιακβάλνπλ ηνπο αζθαιηζκέλνπο ησλ Δηδηθψλ Σακείσλ πξηλ ηελ 1/1/1983, νη νπνίνη κέρξη 31/12/2010 ζεκειηώλνπλ ζπληαμηνδνηηθό δηθαίσκα κε ηηο ηζρύνπζεο γη απηήλ ηελ θαηεγνξία αζθαιηζκέλσλ δηαηάμεηο. Αληηζέησο, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ησλ άξζξνπ 40 θαη παξ. 12 ηνπ 47 ηνπ λ. 2084/92. 2

3 Β. Αζθαιηζκέλνη πξηλ ηελ πνπ δελ ζεκειηώλνπλ ζπληαμηνδνηηθό δηθαίσκα κέρξη ηελ θαηεγνξία απηή ππάγνληαη νξηαθέο πεξηπηψζεηο αζθαιηζκέλσλ πξηλ ηελ πνπ γηα δηάθνξνπο ιφγνπο (π.ρ. δηαθνπή εξγαζίαο-κε ζπλερήο αζθαιηζηηθφο βίνο) δελ ζεκειηψλνπλ δηθαίσκα ζπληαμηνδφηεζεο κέρξη κε ηηο πξντζρχνπζεο ηνπ λ. 3863/2010 (π.ρ. 25εηία) Αλαγλσξηδόκελνη ρξόλνη : χκθσλα κε ην λ. 3863/2010, ε ηζρχο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 18 ηνπ άξ. 10 αξρίδεη ηελ θαη αθνξά ηνπο αζθαιηζκέλνπο πνπ ζπγθεληξψλνπλ αζξνηζηηθά ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο: α) ζεκειηώλνπλ ζπληαμηνδνηηθό δηθαίσκα θαη απνθιεηζηηθφηεηα απφ θαη εθεμήο, θαη β) έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη ηνπιάρηζηνλ εκέξεο ή 12 έηε αζθάιηζεο. Παξαδείγκαηα: 1. άλδξαο αζθαιηζκέλνο απφ ηελ ζην ΣΑΠ-ΟΣΔ, ν νπνίνο κέρξη 31/12/2010 δελ ζεκειηψλεη ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα κε θακία απφ ηηο πξνυπνζέζεηο ζπληαμηνδφηεζεο ησλ αλδξψλ αζθαιηζκέλσλ κέρξη , έρνληαο ζπλνιηθφ ρξφλν αζθάιηζεο 20 έηε ζα ζεκειηψζεη δηθαίσκα πιήξνπο ζπληαμηνδφηεζεο είηε κε 35 έηε αζθάιηζεο ΑΟΗ (ε δηάηαμε απηή, σο ειέρζε αλσηέξσ δελ ζίγεηαη κε ην λέν λφκν) είηε κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 65 νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπ. 2. Αζθαιηζκέλε ζην ΣΑΠ-ΟΣΔ πξηλ ηελ 1/1/1983, έρνπζα 22 έηε αζθάιηζεο, ειηθίαο 55 εηψλ ηελ πνπ δελ έρεη ζεκειηψζεη ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα κέρξη ηφηε ζα ζεκειηψζεη δηθαίσκα πιήξνπο ζπληαμηνδφηεζεο θαηά ην έηνο ζπκπιήξσζεο ηνπ 65 νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηεο (αθνχ ζπκπιεξψλεη ην 60 ν έηνο ηεο ειηθίαο ηεο ην έηνο 2015) θαη κεησκέλεο ζχληαμεο κε ηε ζπκπιήξσζε ησλ 25 εηψλ αζθάιηζεο (είηε ην έηνο 2013 θαηά ην νπνίν ζα είλαη ήδε 58 εηψλ, είηε ην έηνο 2011 θαηφπηλ αλαγλψξηζεο ηξηψλ πιαζκαηηθψλ εηψλ). Οη αλσηέξσ αζθαιηζκέλνη δχλαληαη λα αλαγλσξίζνπλ ρξφλν αζθάιηζεο ηεο παξ. 18 ηνπ λ. 3863/2010 είηε γηα ζεκειίσζε είηε γηα πξνζαχμεζε θαη, πάλησο, φπσο πξνβιέπεηαη ε αλαγλψξηζε απηή ζηελ παξ Αζθαιηζκέλνη από κέρξη Α. χκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3029/2002 «νη αζθαιηζκέλνη ησλ Δηδηθψλ Σακείσλ, πνπ ππήρζεζαλ απφ ζηελ αζθάιηζε νπνηνπδήπνηε θνξέα θχξηαο αζθάιηζεο, ζεκειηψλνπλ δηθαίσκα ζπληαμηνδφηεζεο κε ηε ζπκπιήξσζε 35 εηψλ αζθάιηζεο θαη ηνπ 58 νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.3 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ.3863/2010 απμάλεηαη απφ ν αλσηέξσ απαηηνχκελνο γηα ζπληαμηνδφηεζε ρξφλνο αζθάιηζεο ησλ 3

4 αζθαιηζκέλσλ ησλ (πξψελ) Δηδηθψλ Σακείσλ πνπ ππήρζεζαλ ζηελ αζθάιηζε νπνηνπδήπνηε θνξέα θχξηαο αζθάιηζεο απφ θαηά 1 έηνο θαη κέρξη ηε ζπκπιήξσζε 40 εηψλ αζθάιηζεο. Δπηπιένλ, απμάλεηαη ζηαδηαθά από θαη ην φξην ειηθίαο κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 60νχ έηνπο. Απφ ην ζπλδπαζκφ ησλ δηαηάμεσλ πξνθχπηεη φηη ε ζεκειίσζε δηθαηώκαηνο απηήο ηεο θαηεγνξίαο αζθαιηζκέλσλ κέρξη ππάξρεη εθόζνλ πιεξνύληαη θαη ην όξην ειηθίαο (58 ν ) θαη ν ρξόλνο αζθάιηζεο (35 έηε). ηελ πεξίπησζε απηή δελ κπνξεί λα ππάξμεη δπλαηφηεηα ζπληαμηνδφηεζήο ηνπο κε αλαζηνιή θαηαβνιήο ηεο ζχληαμεο, αθνχ ε ζπληαμηνδφηεζε κε ρξφλν αζθάιηζεο 35 εηψλ δελ πξνβιεπφηαλ απφ ηηο θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο ησλ Δηδηθψλ Σακείσλ αιιά νξίζηεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 2 παξ. 3 ηνπ λ. 3029/02, πνιχ αξγφηεξα δειαδή απφ ηε ζέζπηζε ηεο αλαζηνιήο κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ αξ. 9 ηνπ λ. 1976/91. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο απηέο κέρξη , ηφηε νη αζθαιηζκέλνη ηεο θαηεγνξίαο απηήο ππάγνληαη ζηε δηάηαμε ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 3863/2010, δειαδή ζηε ζηαδηαθή αχμεζε ηνπ νξίνπ ειηθίαο θαη ηνπ ρξφλνπ αζθάιηζεο. ηελ πεξίπησζε απηή ηζρχεη θαη ε δπλαηφηεηα αλαγλψξηζεο ησλ ρξφλσλ ηεο παξ. 18 ηνπ άξζξνπ 10. Παξαδείγκαηα: α. Αζθαιηζκέλνο ζηελ ΣηΔ απφ , ειηθίαο ηελ , 53 εηψλ ζα δηθαησζεί ζχληαμεο κε ηε ζπκπιήξσζε 40 εηψλ αζθάιηζεο. Ο ζπγθεθξηκέλνο ζηελ ειηθία ησλ 60 εηψλ ζα έρεη ζπκπιεξψζεη 33 έηε (26 κέρξη ην 2010 θαη 7 κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ησλ 60 εηψλ) πξαγκαηηθήο αζθάιηζεο θαη ζα δηθαηνχηαη λα αλαγλσξίζεη κέρξη 7 έηε αζθάιηζεο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 18 ηνπ άξζξνπ 10 (πξνζνρή: εθφζνλ έρεη ήδε εμαγνξάζεη θάπνην ρξφλν απφ απηνχο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 18, ν ζπλνιηθφο ρξφλνο ησλ 7 εηψλ κεηψλεηαη αλαιφγσο). β. Αζθαιηζκέλνο ζηελ ΣηΔ απφ , ειηθίαο ηελ εηψλ, ν νπνίνο έρεη αλαγλσξίζεη θαη 750 εκέξεο σο ρξφλν ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο ζα δηθαησζεί ζχληαμεο κε ηε ζπκπιήξσζε 40 εηψλ αζθάιηζεο. Ο ζπγθεθξηκέλνο ζηελ ειηθία ησλ 60 εηψλ ζα έρεη ζπκπιεξψζεη 33 έηε πξαγκαηηθήο αζθάιηζεο θαη ζα έρεη αλαγλσξίζεη 750 εκέξεο ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο (ήηνη 750:25= 30 κήλεο, δει. 2,5 έηε), άξα ζα έρεη 35,5 έηε ζπλνιηθήο πξαγκαηηθήο αζθάιηζεο. Απφ ηνπο αλαγλσξηδφκελνπο ρξφλνπο ηεο παξ. 18 ηνπ άξζξνπ 10 δελ ζα δηθαηνχηαη 7 έηε αλαγλψξηζεο, αιιά 7-2,5 (αλαγλσξηζζείζα ζηξαηησηηθή ππεξεζία) = 4,5 έηε. Δλλνείηαη όηη θαη ζηα δύν αλσηέξσ παξαδείγκαηα, ε αλαγλώξηζε ησλ πιαζκαηηθώλ ρξόλσλ ηεο παξ. 18 είλαη πξναηξεηηθή. Β. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξ. 47 ηνπ λ. 2084/92 θαη ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.3029/2002 γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο ησλ Δηδηθψλ Σακείσλ πνπ 4

5 ζπκπιεξψλνπλ ην 65 ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο νη άλδξεο θαη ην 60ό νη γπλαίθεο, ν ειάρηζηνο ρξόλνο αζθάιηζεο γηα ζεκειίσζε ζπληαμηνδνηηθνύ δηθαηώκαηνο νξίδεηαη ζε 15 έηε αζθάιηζεο. Όπσο πξνθχπηεη απφ ηελ αλσηέξσ δηάηαμε γηα λα ππάξρεη ζεκειησκέλν δηθαίσκα πιήξνπο ζχληαμεο κέρξη 31/12/2010, ν/ε αζθαιηζκέλνο/ε ζα πξέπεη κέρξη απηή ηελ εκεξνκελία λα πιεξεί αζξνηζηηθά ηφζν ην ρξφλν αζθάιηζεο φζν θαη ηελ ειηθία. ηελ πεξίπησζε απηή δελ κπνξεί λα ππάξμεη δπλαηφηεηα ζπληαμηνδφηεζήο ηνπο κε αλαζηνιή θαηαβνιήο ηεο ζχληαμεο, αθνχ ε ζπληαμηνδφηεζε κε ρξφλν αζθάιηζεο 15 εηψλ δελ πξνβιεπφηαλ απφ ηηο θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο ησλ Δηδηθψλ Σακείσλ αιιά νξίζηεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 47 παξ. 6 ηνπ λ. 2084/92, πνιχ αξγφηεξα δειαδή απφ ηε ζέζπηζε ηεο αλαζηνιήο κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ αξ. 9 ηνπ λ. 1976/91. Δηδηθά γηα ηηο γπλαίθεο αζθαιηζκέλεο απηήο ηεο θαηεγνξίαο, κε ηελ παξ. 15 ηνπ λ. 3863/2010 πξνβιέπεηαη ζηαδηαθή αχμεζε ηνπ νξίνπ ειηθίαο απφ ην 60φ ζην 65 ν. χκθσλα, κάιηζηα, κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο ίδηαο σο άλσ παξαγξάθνπ, θαηά ην κεηαβαηηθφ δηάζηεκα ζηαδηαθήο αχμεζεο ηνπ νξίνπ ειηθίαο ηεο παξαγξάθνπ απηήο, ήηνη θαηά ηα έηε , νη αζθαιηζκέλεο δηθαηνχληαη ζχληαμεο ζην φξην ειηθίαο φπσο δηακνξθψλεηαη θαηά ην έηνο ζπκπιήξσζεο ηνπ πξνβιεπφκελνπ, θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ, νξίνπ ειηθίαο γηα πιήξε, ήηνη θαηά ηα έηε Παξαδείγκαηα: α. αζθαιηζκέλε ζην ΣΑΠ-ΟΣΔ απφ ηελ ειηθίαο 52 εηψλ ηελ ζα δηθαησζεί πιήξνπο ζχληαμεο κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 65 νπ έηνπο ηεο ειηθίαο, αθνχ ην 60φ έηνο ηεο ειηθίαο ηεο ην ζπκπιεξψλεη ην 2018, φηαλ δειαδή ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηεο παξ. 15 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ.3863/2010 έρεη νινθιεξσζεί ε κεηαβαηηθή πεξίνδνο θαη απαηηείηαη πηα ε ζπκπιήξσζε ηνπ 65 νπ έηνπο. Βεβαίσο, ε αζθαιηζκέλε απηή, αθνχ ζεκειηψλεη δηθαίσκα πιήξνπο ζχληαμεο ην 2018 έρεη δηθαίσκα αλαγλψξηζεο ην έηνο απηφ κέρξη 7 εηψλ γηα πξνζαχμεζε ηεο πιήξνπο ζχληαμήο ηεο. Δλαιιαθηηθά, ε ίδηα αζθαιηζκέλε, εθφζνλ αλαγλσξίζεη πιαζκαηηθφ ρξφλν αζθάιηζεο κπνξεί λα ζεκειηψζεη δηθαίσκα κεησκέλεο ζχληαμεο κεηαμχ 55 νπ θαη 60νχ έηνπο ηεο ειηθίαο, ψζηε λα ζπκπιεξψζεη ηα απαηηνχκελα απφ άιιε δηάηαμε 25 έηε αζθάιηζεο. β. Αζθαιηζκέλε ζηελ ΣηΔ απφ , ειηθίαο 59 εηψλ ηελ 31/12/2010, έρνπζα 15 έηε αζθάιηζεο ζα ζεκειηψζεη δηθαίσκα πιήξνπο ζπληαμηνδφηεζεο κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 60νχ έηνπο ηεο ειηθίαο ηεο (ην 2011), επνκέλσο, ζα κπνξεί λα ιάβεη ηελ πιήξε ζχληαμή ηεο ην έηνο 2012, δειαδή κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 61νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηεο. Γ. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3029/2002, νη αζθαιηζκέλνη απφ ησλ (πξψελ) Δηδηθψλ Σακείσλ (ΣΑΠ- ΟΣΔ, ΟΑΠ-ΓΔΗ, ΣΠ-ΗΑΠ., ΣΠ-ΔΣΔ, ΣΠ-ΑΣΔ, ΣΠ-ΣΔ, ΣΑΠ-ΙΛΣ,ΣΑΠ- 5

6 ΔΣΒΑ, ΣΔΑΠΓΟ, ΣΑΠΑΔ-Η «ΔΘΝΙΚΗ») ζεκειηψλνπλ δηθαίσκα ζπληαμηνδφηεζεο κε ηε ζπκπιήξσζε 37 εηψλ ππνρξεσηηθήο αζθάιηζεο, αλεμαξηήησο νξίνπ ειηθίαο. Με ηε λέα δηάηαμε ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 3863/2010, ε αλσηέξσ δηάηαμε έρεη εθαξκνγή κέρξη θαη, επνκέλσο, ζεσξείηαη θαηαξγεκέλε από ηελ Γ. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 47 θαη 48 ηνπ λ. 2084/92 γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο (άλδξεο) απφ θαζνξίζζεθε φηη ε ζεκειίσζε ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο ιφγσ γήξαηνο είλαη ην 65 έηνο κε 25 έηε αζθάιηζεο (κεησκέλε ζην 60φ έηνο), ελψ γηα ηηο γπλαίθεο ην 60φ έηνο κε 25 έηε αζθάιηζεο (κεησκέλε ζην 55 ν έηνο). Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 15 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 3863/2010 ην φξην ειηθίαο ησλ 60 εηψλ ή κηθξφηεξν απηνχ πνπ πξνβιέπεηαη απφ γεληθέο ή θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ πιήξε ζπληαμηνδφηεζε ιφγσ γήξαηνο αζθαιηζκέλσλ ησλ θνξέσλ θχξηαο αζθάιηζεο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο απμάλεηαη θαηά 1 έηνο θάζε ρξφλν απφ θαη κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 65 νπ έηνπο ηεο ειηθίαο κε ηελ επηθχιαμε κεηαμχ άιισλ εηδηθψλ δηαηάμεσλ γηα εξγαδφκελνπο ζε ΒΑΔ. Δπηπιένλ, φπνπ πξνβιέπεηαη ρνξήγεζε κεησκέλεο ζύληαμεο ζε γπλαίθεο αζθαιηζκέλεο ζε φξην ειηθίαο κηθξφηεξν ηνπ 60νχ, ην φξην απηφ απμάλεηαη θαηά 1 έηνο απφ θαη γηα θάζε επφκελν έηνο κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 60νχ. Παξαηίζεηαη πίλαθαο: (ΓΤΝΑΙΚΔ - ππαγσγή ζηελ αζθάιηζε κέρξη πνπ δελ ζεκειηψλνπλ ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα κέρξη ) ΔΣΟ ΔΣΗ ΑΦΑΛΙΗ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑ ΠΛΗΡΗ ΜΔΙΩΜΔΝΗ (γπλαίθεο) Γηα λα ππάξρεη ζεκειησκέλν δηθαίσκα πιήξνπο ζχληαμεο κέρξη 31/12/2010, ε αζθαιηζκέλε ζα πξέπεη κέρξη απηή ηελ εκεξνκελία λα πιεξεί αζξνηζηηθά ηφζν ην ρξφλν αζθάιηζεο φζν θαη ηελ ειηθία πνπ πξνβιέπνληαη θαηά ην έηνο 2010 (25 έηε αζθάιηζεο θαη 60φ έηνο ειηθίαο γηα πιήξε ζχληαμε ή 55 ν έηνο γηα κεησκέλε). Αζθαιηζκέλεο απηήο ηεο θαηεγνξίαο, νη νπνίεο κέρξη ηελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη 25 έηε αζθάιηζεο θαη ην 55 ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, έρνπλ ζεκειηψζεη δηθαίσκα ιήςεο κεησκέλεο ζχληαμεο, ελψ ζα ζεκειηψζνπλ δηθαίσκα ιήςεο πιήξνπο ζχληαμεο κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 60 νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο. (ΑΝΓΡΔ - ππαγσγή ζηελ αζθάιηζε κέρξη πνπ δελ ζεκειηψλνπλ ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα κέρξη ) 6

7 ΔΣΟ ΔΣΗ ΑΦΑΛΙΗ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑ ΠΛΗΡΗ ΜΔΙΩΜΔΝΗ χκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 15 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, θαηά ην κεηαβαηηθφ δηάζηεκα ζηαδηαθήο αχμεζεο ηνπ νξίνπ ειηθίαο ηεο παξαγξάθνπ απηήο, ήηνη θαηά ηα έηε , νη αζθαιηζκέλεο δηθαηνχληαη ζχληαμεο ζην φξην ειηθίαο φπσο δηακνξθψλεηαη θαηά ην έηνο ζπκπιήξσζεο ηνπ πξνβιεπφκελνπ, θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ, νξίνπ ειηθίαο γηα πιήξε ή κεησκέλε ζχληαμε. Παξαδείγκαηα: 1. αζθαιηζκέλε ζην ΣΠ-ΔΣΔ απφ ηελ ειηθίαο, κε 27 έηε αζθάιηζεο, 59 εηψλ ην 2010 έρεη ήδε ζεκειηψζεη δηθαίσκα κεησκέλεο ζχληαμεο θαη ζα ζεκειηψζεη δηθαίσκα πιήξνπο ζχληαμεο φηαλ ζπκπιεξψζεη ην 60φ έηνο, δειαδή ην 2011(άξα κπνξεί λα ιάβεη πιήξε ζχληαμε ζην 60φ ηεο ειηθίαο ηεο). 2. αζθαιηζκέλε ζην ΣΑΠ-ΟΣΔ απφ ηελ ειηθίαο 55 εηψλ ην 2010 έρεη ήδε ζεκειηψζεη δηθαίσκα κεησκέλεο ζχληαμεο θαη ζα ζεκειηψζεη δηθαίσκα πιήξνπο ζχληαμεο φηαλ ζπκπιεξψζεη ην 60φ έηνο,δειαδή ην 2015 (άξα, κπνξεί λα ιάβεη πιήξε ζχληαμε ζην 60ν έηνο ηεο ειηθίαο ηεο) 3. αζθαιηζκέλε ζην ΣΠ-ΑΣΔ απφ ηελ ειηθίαο 52 εηψλ ην 2010 δελ έρεη ζεκειηψζεη ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα. Θα ζεκειηψζεη δηθαίσκα κεησκέλεο ζχληαμεο κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 55 νπ έηνπο ηεο ειηθίαο, δειαδή ην 2013 (άξα., κπνξεί λα πάξεη κεησκέλε ζχληαμε κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 58 νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηεο- ε κείσζε ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε, αλ δειαδή επηιέμεη ηε ιήςε κεησκέλεο ζχληαμεο ζα αλέιζεη ζε 1/200 γηα θάζε κήλα πνπ ππνιείπεηαη κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ ην έηνο 2013 πιήξνπο νξίνπ ειηθίαο, δειαδή ηνπ 63νπ). Πιήξε ζχληαμε ζα ζεκειηψζεη φηαλ ζπκπιεξψζεη ην φξην ειηθίαο πνπ πξνβιέπεηαη θαηά ην έηνο ζπκπιήξσζεο ηνπ 60νχ έηνπο ηεο ειηθίαο (ην 2018 ζπκπιεξψλεη ην 60φ έηνο ηεο ειηθίαο ηεο, άξα ζα ζεκειηψζεη δηθαίσκα πιήξνπο ζχληαμεο ζην 65 ν έηνο, εθφζνλ βέβαηα δελ έρεη ιάβεη πξνεγνπκέλσο κεησκέλε ζχληαμε). Δi. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 17 πεξ. α ηνπ άξζξνπ 10 νξίδεηαη φηη ην φξην ειηθίαο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 144 ηνπ λ. 3655/2008 γηα ηε ζπληαμηνδφηεζε κεηέξσλ κε αλήιηθα παηδηά, ήηνη αζθαιηζκέλσλ από ησλ Φνξέσλ θαη Κιάδσλ πνπ εληάρζεθαλ ζην ΙΚΑ-ΔΣΑΜ κε ηα άξζξα 1 θαη 3 ηνπ λ. 3655/2008 θαζψο θαη ησλ αζθαιηζκέλσλ ησλ 7

8 εληαρζέλησλ ζην ΙΚΑ-ΔΣΑΜ Κιάδσλ χληαμεο ηνπ ΣΑΠ-ΙΛΣ, ΣΠ-ΑΣΔ θαη ΣΔΑΠΓΟ αλαθαζνξίδεηαη φπσο εκθαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: ΜΗΣΔΡΔ ΜΔ ΑΝΗΛΙΚΑ ΠΑΙΓΙΑ Τπαγσγή ζηελ αζθάιηζε Παξάγξαθνο 17α ΔΣΟ ΔΣΗ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑ ΑΦΑΛΙΗ ΠΛΗΡΗ ΜΔΙΩΜΔΝΗ Με δεδνκέλν φηη ην ηζρχνλ κέρξη 31/12/2010 φξην ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο ησλ αλσηέξσ αζθαιηζκέλσλ είλαη ην 50φ γηα πιήξε ζχληαμε, φιεο νη αζθαιηζκέλεο ζηα αλσηέξσ Σακεία, νη νπνίεο ζε θάπνηα ρξνληθή ζηηγκή πνπ κπνξεί λα αλαηξέμεη πξηλ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ λ.3863/2010 θαη πάλησο κέρξη 31/12/2010 έρνπλ ζπκπιεξψζεη 25 έηε αζθάιηζεο θαη θαηά ηε ζπκπιήξσζε ησλ 25 εηψλ έρνπλ/είραλ αλήιηθν παηδί, έρνπλ ζεκειηψζεη δηθαίσκα ζπληαμηνδφηεζεο ιφγσ γήξαηνο ζην 50φ έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. Γηα ηηο αζθαιηζκέλεο κεηέξεο αλήιηθνπ παηδηνχ πνπ ζπκπιεξψλνπλ ηα 25 έηε αζθάιηζεο απφ θαη εθεμήο πξνβιέπεηαη φηη αθνινπζνχλ ην φξην ειηθίαο φπσο δηακνξθψλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ αλσηέξσ πίλαθα. Παξαδείγκαηα: α. Μεηέξα αλήιηθνπ παηδηνχ πνπ ην 2012 ζπκπιεξψλεη 25 έηε ππεξεζίαο ζηνλ ΟΣΔ (αζθάιηζε ΣΑΠ-ΟΣΔ) θαη ηαπηφρξνλα έρεη αλήιηθν παηδί ζεκειηψλεη δηθαίσκα ζπληαμηνδφηεζεο ην 2012 θαη δηθαηνχηαη πιήξνπο ζχληαμεο κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 52 νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ή κεησκέλε ζην 50φ έηνο ηεο ειηθίαο ηεο. β. Μεηέξα πνπ ην 2008 είρε αλήιηθν παηδί θαη ηαπηφρξνλα είρε ζπκπιεξψζεη 25 έηε αζθάιηζεο έρεη ήδε ζεκειηψζεη δηθαίσκα πιήξνπο ζπληαμηνδφηεζεο ζην 50φ έηνο ηεο ειηθίαο ηεο. Οη δηαηάμεηο ηεο παξ. απηήο εθαξκφδνληαη θαη ζηνπο ρήξνπο παηέξεο αλειίθσλ παηδηώλ. Γηα ηνπο ρήξνπο παηέξεο αλαπήξσλ παηδηώλ έρνπλ εθαξκνγή νη αληίζηνηρεο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο κεηέξεο αλίθαλσλ γηα θάζε βηνπνξηζηηθή εξγαζία παηδηώλ. ii. Δπηζεκαίλεηαη, επηπξνζζέησο φηη ηφζν κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 άξζξνπ 2 λ. 1759/1988, πνπ επαλαιήθζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 πεξ. δ άξζξνπ 27 λ. 1902/1990, φζν θαη κε ηε δηάηαμε ηνπ πξνηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο πξναλαθεξζείζαο δηάηαμεο λ. 3655/2008, πξνβιέπεηαη ξεηά φηη νη δηαηάμεηο πνπ 8

9 ηζρύνπλ γηα ηηο αζθαιηζκέλεο ηνπ ΙΚΑ ΕΤΑΜ κεηέξεο αλειίθωλ ηέθλωλ εθαξκόδνληαη θαη ζηηο αληίζηνηρεο αζθαιηζκέλεο ηωλ ινηπώλ θνξέωλ θνηλωληθήο αζθάιηζεο αξκνδηόηεηαο ηνπ Υπνπξγείνπ καο, όπνπ από ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο ηνπο πξνβιέπεηαη ε ζπληαμηνδόηεζε γπλαηθώλ κε αλήιηθα παηδηά. Καηά ζπλέπεηα, ε δηάηαμε ηεο λνκνζεζίαο ηνπ ΙΚΑ ΔΣΑΜ, βάζεη ηεο νπνίαο κεηέξεο αλειίθσλ αζθαιηζκέλεο κέρξη πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη εκέξεο αζθάιηζεο δηθαηνχληαη κε ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ 55 νπ έηνπο ειηθίαο ηνπο πιήξε ζχληαμε θαη κε ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ 50νχ κεησκέλε θαηά 1/200 γηα θάζε κήλα πνπ ππνιείπεηαη απφ ην απαηηνχκελν πιήξεο φξην, εθαξκφδεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ αζθαιηζκέλσλ κεηέξσλ ησλ (πξψελ) Δηδηθψλ Σακείσλ, όπνπ από ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο ηνπο πξνβιέπεηαη ε ζπληαμηνδόηεζε γπλαηθώλ κε αλήιηθα παηδηά.. Σα πξναλαθεξφκελα φξηα ειηθίαο (55 ν θαη 50 ν ), κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. β ηεο παξ. 17 άξζξνπ 10 λ. 3863/2010 αλαθαζνξίδνληαη απφ κέρξη λα αλέιζνπλ ην 2013 ζην 65 ν γηα πιήξε θαη ζην 60 ν γηα κεησκέλε. Άιισζηε, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ εθδφζεθαλ κεηά ηνλ λ. 3863/2010, δηεπθξηλίζζεθε φηη δηθαίσκα ζπληαμηνδφηεζεο κε βάζε ηα ζεκεξηλά φξηα ειηθίαο, 55 ν γηα πιήξε θαη 50 ν γηα κεησκέλε ζεκειηψλνπλ νη κεηέξεο, νη νπνίεο ζε θάπνηα ρξνληθή ζηηγκή πνπ κπνξεί λα αλαηξέμεη θαη πξηλ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λ. 3863/2010 ζπκπιήξσζαλ ή ζα ζπκπιεξψζνπλ κέρξη ηελ ηηο εκέξεο αζθάιηζεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη θαηά ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ ρξφλνπ αζθάιηζεο έρνπλ θαη αλήιηθν παηδί. Η ελ ιφγσ θαηεγνξία θαηνρπξψλεη ην δηθαίσκα ζπληαμηνδφηεζεο κε ηα αλσηέξσ φξηα ειηθίαο νπνηεδήπνηε θαη αλ αζθεζεί ε αίηεζε ζπληαμηνδόηεζεο, ρσξίο λα εμεηάδεηαη αλ θαηά ηελ ζπκπιήξσζε ησλ νξίσλ απηψλ ζα ζπληξέρεη ή φρη ε αλειηθφηεηα ηνπ παηδηνχ. εκεηψλεηαη φηη κε ηηο ίδηεο, σο άλσ πξνυπνζέζεηο ζπληαμηνδνηνχληαη θαη νη ρήξνη παηέξεο αλειίθσλ. ηελ πεξίπησζε απηή δελ κπνξεί λα ππάξμεη δπλαηφηεηα ζπληαμηνδφηεζήο κε αλαζηνιή θαηαβνιήο ηεο ζχληαμεο, αθνχ ε ζπληαμηνδφηεζε κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε εκεξψλ αζθάιηζεο δελ πξνβιεπφηαλ απφ ηηο θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο ησλ Δηδηθψλ Σακείσλ αιιά πξφθεηηαη γηα ζπληαμηνδνηηθή πξνυπφζεζε πνπ αθνξά ηηο αζθαιηζκέλεο κεηέξεο ζην ΙΚΑ-ΔΣΑΜ θαη εθαξκφδεηαη θαη επέθηαζε θαη ζηηο αληίζηνηρεο αζθαιηζκέλεο ησλ ινηπψλ θνξέσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ καο, φπνπ απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο ηνπο πξνβιέπεηαη ε ζπληαμηνδφηεζε γπλαηθψλ κε αλήιηθα παηδηά. Παξάδεηγκα: Μεηέξα αλήιηθνπ παηδηνχ αζθαιηζκέλε ζην ΣΑΠ-ΓΔΗ πνπ ην 2010 ζπκπιεξψλεη 21 έηε ππεξεζίαο θαη ηαπηφρξνλα έρεη αλήιηθν παηδί έρεη ζεκειηψζεη δηθαίσκα ζπληαμηνδφηεζεο (ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 1759/88, ηεο παξ. 3δ ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 1902/90 θαη ην πξνηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 144 ηνπ λ. 3655/2008). 9

10 3. Αζθαιηζκέλνη κέρξη Αζθαιηζκέλνη ζε δχν αζθαιηζηηθνχο θνξείο κε παξάιιειε ή δηαδνρηθή αζθάιηζε, νη νπνίνη έρνπλ ήδε θαηαζηεί ζπληαμηνχρνη ή έρνπλ ζπκπιεξψζεη ηηο απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα πιήξε ζπληαμηνδφηεζε ζε έλαλ αζθαιηζηηθφ θνξέα, δε δηθαηνχληαη λα θάλνπλ ρξήζε ηνπ δηθαηψκαηνο αλαγλψξηζεο ησλ πιαζκαηηθψλ ρξφλσλ ηεο παξ. 18 ηνπ αξ. 10 ψζηε λα ζεκειηψζνπλ δηθαίσκα γηα ιήςε δεχηεξεο ζχληαμεο. 2. Γηα ηηο γπλαίθεο αζθαιηζκέλεο, νη νπνίεο έρνπλ ζπκπιεξψζεη 25 έηε αζθάιηζεο θαη ην 55 ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ κέρξη θαη επνκέλσο έρνπλ ζεκειηψζεη δηθαίσκα γηα ιήςε κεησκέλεο ζχληαμεο, ην φξην ειηθίαο πιήξνπο ζπληαμηνδφηεζεο παξακέλεη ην 60 ν. Καηά ζπλέπεηα, ν ππνινγηζκφο ηνπ πνζνζηνχ κείσζεο ηεο ζχληαμεο, ζε πεξίπησζε επηινγήο ηεο κεησκέλεο ζπληαμηνδφηεζεο, ζα γίλεηαη κε βάζε ηνπ κήλεο πνπ ππνιείπνληαη απφ ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 60 νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηεο αζθαιηζκέλεο. 3. Παξ. 17δ: Με ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο απηήο αλαθαζνξίδεηαη ην φξην ειηθίαο πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηε ζπληαμηνδφηεζε γπλαηθψλ αζθαιηζκέλσλ κέρξη ησλ Φνξέσλ θαη Κιάδσλ πνπ εληάρζεθαλ ζην ΙΚΑ-ΔΣΑΜ κε ηα άξζξα 1 θαη 3 ηνπ λ. 3655/2008 θαζψο θαη ησλ γπλαηθψλ - αζθαιηζκέλσλ ησλ εληαρζέλησλ ζην ΙΚΑ-ΔΣΑΜ Κιάδσλ χληαμεο ηνπ ΣΑΠ-ΙΛΣ, ΣΠ-ΑΣΔ θαη ΣΔΑΠΓΟ, νη νπνίεο έρνπλ ηξία (3) ηνπιάρηζηνλ παηδηά θαη αλδξψλ αζθαιηζκέλσλ νκνίσο, νη νπνίνη έρνπλ ηξία (3) ηνπιάρηζηνλ παηδηά θαη είλαη ρήξνη ή δηαδεπγκέλνη θαη νη ηειεπηαίνη έρνπλ ηελ επηκέιεηα ησλ αλήιηθσλ ή αλίθαλσλ παηδηψλ κε δηθαζηηθή απφθαζε. Παξαηίζεηαη πίλαθαο : ΓΤΝΑΙΚΔ κε 3 (ηνπιάρηζηνλ) παηδηά ΑΝΓΡΔ κε 3 (ηνπιάρηζηνλ) παηδηά πνπ είλαη ρήξνη ή δηαδεπγκέλνη θαη έρνπλ ηελ επηκέιεηα ησλ αλήιηθσλ ή αλίθαλσλ παηδηώλ κε δηθαζηηθή απόθαζε (αζθαιηζκέλνη αζθαιηζκέλεο κέρξη ) Παξάγξαθνο 17δ ΔΣΟ ΔΣΗ ΑΦΑΛΙΗ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑ ΑΟΗ εκεηψλεηαη φηη γηα ζπληαμηνδνηηθά δηθαηψκαηα πνπ έρνπλ ζεκειησζεί ή ζεκειηώλνληαη κέρξη απφ αζθαιηζκέλνπο ησλ πξψελ Δηδηθψλ Σακείσλ πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην ΙΚΑ-ΔΣΑΜ, δελ ζίγνληαη από ηελ παξακνλή 10

11 ζηελ ππεξεζία κεηά ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία θαη ζπληαμηνδνηηθέο κεηαβνιέο πνπ επηθέξεη ν λόκνο απηόο δελ επεξεάδεη ηηο πξνϋπνζέζεηο ζπληαμηνδόηεζεο νύηε ηνλ ηξόπν ππνινγηζκνύ ηεο ζύληαμήο ηνπο. (παξ. 7 άξζξνπ κφλνπ ηνπ λ. 3847/2010 ΦΔΚ Α67). Θεκειησκέλν ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα έρνπλ θαη νη αζθαιηζκέλνη/εο πνπ κέρξη 31/12/2010 ζπκπιεξψλνπλ ην ρξφλν αζθάιηζεο κε πξνζκέηξεζε ρξφλσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 40 ηνπ λ. 2084/92, εθφζνλ ε ζρεηηθή αίηεζε αλαγλψξηζεο ππνβιεζεί κέρξη (παξ. 18 ηνπ άξζξνπ 10). 4. Αζθαιηζκέλνη από θαη εθεμήο Παξ. 17 ε θαη 17 ζη : Με ηηο δηαηάμεηο ησλ πεξηπηψζεσλ απηψλ νξίδεηαη φηη ην φξην ειηθίαο πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηε ζπληαμηνδφηεζε κεηέξσλ κε αλήιηθα ηέθλα αζθαιηζκέλσλ ζε νπνηνλδήπνηε θνξέα θχξηα αζθάιηζεο από θαη εθεμήο αλαθαζνξίδεηαη σο εκθαίλεηαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα, θαηαξγνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 7 ηνπ άξ. 24 ηνπ λ. 2084/92 θαη ηεο πεξ. β ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 144 ηνπ λ. 3655/2008 : ΜΗΣΔΡΔ ΜΔ ΑΝΗΛΙΚΑ ΠΑΙΓΙΑ ππαρζείζεο ζηελ αζθάιηζε νπνηνπδήπνηε θνξέα από θαη κεηά Παξάγξαθνο 17ε ΔΣΟ ΔΣΗ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑ ΑΦΑΛΙΗ ΠΛΗΡΗ ΜΔΙΩΜΔΝΗ Γεληθή Παξαηήξεζε: - Οη πξνβιέςεηο γηα ηηο κεηέξεο αλειίθσλ εθαξκφδνληαη θαη ζηνπο ρήξνπο παηέξεο αλήιηθσλ παηδηψλ. - Γηα ηνπο ρήξνπο παηέξεο αλαπήξσλ παηδηψλ εθαξκφδνληαη νη πξνβιέςεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο κεηέξεο αλαπήξσλ γηα θάζε βηνπνξηζηηθή εξγαζία παηδηψλ Γηα ηελ θαηεγνξία απηή (=κεηέξεο αλειίθσλ παηδηώλ αζθαιηζκέλεο κεηά ηελ ) δελ πθίζηαηαη από ην λ. 3863/2010 πξόβιεςε γηα ζεκειίσζε/θαηνρύξσζε ζπληαμηνδνηηθνύ δηθαηώκαηνο. Δπνκέλσο, ε δπλαηόηεηα ιήςεο ζύληαμεο ζην 50 ν έηνο ηεο ειηθίαο (γηα κεησκέλε ζύληαμε) ή ζην 55 ν έηνο ηεο ειηθίαο (πξνθεηκέλνπ γηα πιήξε ζύληαμε) κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε 20 εηώλ αζθάιηζεο θαη εθόζνλ έρνπλ αλήιηθν παηδί ρσξεί, εθόζνλ ζπκπιεξώλνπλ πέξαλ ησλ ρξνληθώλ πξνϋπνζέζεσλ θαη ηεο ύπαξμεο αλειίθνπ ηέθλνπ, θαη ην 50 ν ή ην 55 ν έηνο κέρξη ηελ (από θαη εθεμήο σο όξην ειηθίαο γηα ζεκειίσζε πιήξνπο ζύληαμεο νξίδεηαη ην 65 ν θαη γηα κεησκέλε ην 60ό). 11

12 Παξαθαινχκε γηα ηελ άκεζε γλσζηνπνίεζε ησλ θνηλνπνηνχκελσλ δηαηάμεσλ ζηα ππνθαηαζηήκαηα ηνπ Ιδξχκαηνο, νχησο ψζηε λα είλαη εθηθηή εθ κέξνπο ησλ Τπεξεζηψλ ζαο ε πιήξεο ελεκέξσζε ησλ αζθαιηζκέλσλ αλαθνξηθά κε ηηο πξνυπνζέζεηο ζπληαμηνδφηεζεο ηνπο θαη ηελ θαηνρχξσζε ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ ηνπο δηθαησκάησλ. Εζωηεξηθή δηαλνκή Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ 1. Γξαθείν θ. Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ 2. Γξαθείν θ. Γελ. Γξακκαηέα Γ. ΚΟΤΣΡΟΤΜΑΝΗ 3. Γξαθείν θ. Γελ. Γ/ληξηαο Κ.Α. 4. Γξαθείν θ. Γελ. Γ/ληξηαο Γ.Τ. 5. Όιεο ηηο Γ/λζεηο ηεο ΓΓΚΑ 6. Σκήκα Γηαδνρηθήο Αζθάιηζεο 7. Γ/λζε ΚΑΜ (φια ηα ηκήκαηα) 12

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 Τνπ Γηάλλε Μπαιάγθα Εηδηθνχ ζπλεξγάηε ηεο ΔΟΕ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΘΔΜΔΛΗΩΘΔΗ ΜΔΥΡΗ 31-12-2010 Γηα φζνπο έρνπλ ζεκειηψζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-Β0Κ. Γενικέρ Παπαηηπήζειρ

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-Β0Κ. Γενικέρ Παπαηηπήζειρ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, 21.11.2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Aπ. ππ.: Φ.10035/οικ.26538/840 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ Γενική Γ/νζη Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ Γ/νζη Κύπιαρ Αζθάλιζηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΔΑ: Β4ΣΥ4691ΩΓ-9ΤΛ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 17/08/2011

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 17/08/2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 17/08/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ Αξ. Πξση.: Φ80000/νηθ.18562/1230 & ΚΟΙΚΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΚΤΡΙΑ ΑΦ. ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ : Γ Σαρ. Γ/λζε : ηαδίνπ 29

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : Γλσζηνπνίεζε δεκνζίεπζεο λ. 4093/2012 θαη παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ.

ΘΔΜΑ : Γλσζηνπνίεζε δεκνζίεπζεο λ. 4093/2012 θαη παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 /11/2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αξηζκ. πξση.: Φ.80000/νηθ.27040 /1798 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΠΡΟ : ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ 1) Ι.Κ.Α. Δ.Σ.Α.Μ. - ΓΙΟΙΚΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ. ΘΔΜΑ : ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 παξ.3 θαη 4 ηνπ λ. 4024/2011

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ. ΘΔΜΑ : ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 παξ.3 θαη 4 ηνπ λ. 4024/2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡ. ΑΦ. ΜΙΘΩΣΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡ. ΑΦ. ΑΤΣ/ΝΩΝ Πιεξνθνξίεο : Μ. Οηθνλνκνπνύινπ Δι. Ράπηε Σειέθσλα : : 210 3368124

Διαβάστε περισσότερα

Οη αιιαγέο ζην αζθαιηζηηθφ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ Ση ηζρχεη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ εηδηθνχ ζπλεξγάηε Γηάλλε Μπαιάγθα

Οη αιιαγέο ζην αζθαιηζηηθφ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ Ση ηζρχεη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ εηδηθνχ ζπλεξγάηε Γηάλλε Μπαιάγθα www.doe.gr Αζήλα 19 Ηνπιίνπ 2010 Η ΔΟΕ παξνπζηάδεη ζήκεξα 19/7/2010, κε άξζξν ηνπ εηδηθνύ ζπλεξγάηε ηεο Γηάλλε Μπαιάγθα, ηηο αιιαγέο πνπ έγηλαλ ζην αζθαιηζηηθό ησλ Δεκνζίσλ Υπαιιήισλ θαη εηδηθόηεξα ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ ΤΠΟΦΗ ΓΙΑ ΣΗ ΘΔΜΔΛΙΧΗ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΟ.

ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ ΤΠΟΦΗ ΓΙΑ ΣΗ ΘΔΜΔΛΙΧΗ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΟ. ΔΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟ / ΝΔΟ ΑΦΑΛΙΜΔΝΟ Παιαηφο αζθαιηζκέλνο λνείηαη ν ππάιιεινο ν νπνίνο, αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν δηνξηζκνχ ηνπ ζην Γεκφζην, έρεη αζθαιηζζεί γηα πξψηε θνξά ζε αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α1ΦΛ-ΕΚ. Αθήνα, 4 / 3 / Απιθ. Ππωη. : Φ / / 1475

ΑΔΑ: 4Α1ΦΛ-ΕΚ. Αθήνα, 4 / 3 / Απιθ. Ππωη. : Φ / / 1475 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡΙΑ ΑΦΑΛΙΗ ΑΤΣΟΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΩΝ ΣΜΗΜΑ : B Σασ. Γ/νζη : ηαδίος 29 Σασ. Κώδικαρ : 10110 - Αθήνα Πληποθοπίερ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ. Σχέδιο Νόμου ΝΔΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΚΑΗ ΤΝΑΦΔΗ ΓΗΑΣΑΞΔΗ. ΡΤΘΜΗΔΗ ΣΗ ΔΡΓΑΗΑΚΔ ΥΔΔΗ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ. Σχέδιο Νόμου ΝΔΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΚΑΗ ΤΝΑΦΔΗ ΓΗΑΣΑΞΔΗ. ΡΤΘΜΗΔΗ ΣΗ ΔΡΓΑΗΑΚΔ ΥΔΔΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ Σχέδιο Νόμου ΝΔΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΚΑΗ ΤΝΑΦΔΗ ΓΗΑΣΑΞΔΗ. ΡΤΘΜΗΔΗ ΣΗ ΔΡΓΑΗΑΚΔ ΥΔΔΗ Αζήλα, Ηνύληνο 2010 1 ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΩΣΟ ΒΑΗΚΔ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011.

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙO ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΚΟΙΝ/ΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Δ/ΝΗ : ΚΑΜ ΣΜΗΜΑ : A ΣΑΥ.Δ/ΝΗ:Σηαδίνπ 29 ΣΑΥ. ΚΩΔΙΚΑ : 101 10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Γ.Παηνχλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-ΩΘΑ. Αθήνα, 21 / 11 / Απιθ. Ππωη. : Φ / οικ / 852

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-ΩΘΑ. Αθήνα, 21 / 11 / Απιθ. Ππωη. : Φ / οικ / 852 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡΙΑ ΑΦΑΛΙΗ ΑΤΣΟΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΩΝ ΣΜΗΜΑ : B Σασ. Γ/νζη : ηαδίος 29 Σασ. Κώδικαρ : 10110 - Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΕΙ - ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΓΙΑ ΣΟ ΝΕΟ ΑΦΑΛΙΣΙΚΟ

ΕΡΩΣΗΕΙ - ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΓΙΑ ΣΟ ΝΕΟ ΑΦΑΛΙΣΙΚΟ ΕΡΩΣΗΕΙ - ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΓΙΑ ΣΟ ΝΕΟ ΑΦΑΛΙΣΙΚΟ Τη ζεκαίλεη όηη ζεκειηώλω ζπληαμηνδνηηθό δηθαίωκα; Θεκειηώλσ ζεκαίλεη όηη θαηνρπξώλσ δηθαίσκα γηα ζύληαμε, αθνύ ζπκπιεξώζσ ηα απαηηνύκελα έηε αζθάιηζεο πνπ πξνβιέπνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ Δίδνο: ΝΟΜΟ Αξηζκφο: 3865 Έηνο: 2010 ΦΔΚ: Α 120 20100721 Σέζεθε ζε ηζρχ: 21.07.2010 Ζκ.Τπνγξαθήο: 20.07.2010 Σίηινο Μεηαξξχζκηζε πληαμηνδνηηθνχ πζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΒΑΙΚΔ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΔ ΡΤΘΜΙΔΙ. Άξζξν 1 Δλλνηνινγηθνί πξνζδηνξηζκνί

ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΒΑΙΚΔ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΔ ΡΤΘΜΙΔΙ. Άξζξν 1 Δλλνηνινγηθνί πξνζδηνξηζκνί ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΒΑΙΚΔ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΔ ΡΤΘΜΙΔΙ Άξζξν 1 Δλλνηνινγηθνί πξνζδηνξηζκνί 1. Βαζηθή ζύληαμε: Σν πνζφ ηεο ζχληαμεο πνπ δελ αλαινγεί ζε αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θαη ρνξεγείηαη κεηά ηελ 1.1.2018

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Γλσζηνπνίεζε δηαηάμεσλ άξζξνπ 138 ηνπ λ.4052/2012 (ΦΔΚ Α 41/1.03.2012)»

ΘΔΜΑ: «Γλσζηνπνίεζε δηαηάμεσλ άξζξνπ 138 ηνπ λ.4052/2012 (ΦΔΚ Α 41/1.03.2012)» ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘO ΕΡΓΑΘΑ & ΚΟΘΝΧΝΘΚΗ ΑΦΑΛΘΗ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΚΟΘΝΧΝΘΚΧΝ ΑΦΑΛΘΕΧΝ ΓΕΝΘΚΗ Δ/ΝΗ ΚΟΘΝΧΝΘΚΗ ΑΦΑΛΘΗ Δ/ΝΗ ΚΤΡΘΑ ΑΦ/Η ΜΘΘΧΣΧΝ ΣΑΥ.Δ/ΝΗ: ΣΑΓΗΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΧΔΘΚΑ : 101 10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ :

Διαβάστε περισσότερα

3) Oι υπ αριθμ.69/2004 και 32/2011 εγκύκλιοι της Δ/νσής μας

3) Oι υπ αριθμ.69/2004 και 32/2011 εγκύκλιοι της Δ/νσής μας ΑΔΑ: Β4ΩΝ4691ΩΓ-ΠΧ1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 23 / 4 / 2012 Αριθμ. Πρωτ.A23/266/10 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑTA :ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ :ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Law in books and law in action 1 : Η αβεβαιόηηηα ζηην εθαρμογή ηοσ δικαίοσ κοινωνικής αζθάλιζης μεηά ηην αζθαλιζηική μεηαρρύθμιζη ηοσ 2010-2011.

Law in books and law in action 1 : Η αβεβαιόηηηα ζηην εθαρμογή ηοσ δικαίοσ κοινωνικής αζθάλιζης μεηά ηην αζθαλιζηική μεηαρρύθμιζη ηοσ 2010-2011. Law in books and law in action 1 : Η αβεβαιόηηηα ζηην εθαρμογή ηοσ δικαίοσ κοινωνικής αζθάλιζης μεηά ηην αζθαλιζηική μεηαρρύθμιζη ηοσ 2010-2011. Γηψξγνπ Καηξνχγθαινπ, Αλ. Καζεγεηή ΓΠΘ, Υξήζηνπ Μνξθαθίδε,

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Γνωζηοποίηζη ηων διαηάξεων ηων άπθπων 2, 7, 27 παπ. 2 α & β ηος ν. 4387/2016»

ΘΕΜΑ: «Γνωζηοποίηζη ηων διαηάξεων ηων άπθπων 2, 7, 27 παπ. 2 α & β ηος ν. 4387/2016» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΚΤΡΙΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ & ΑΘΔΝΔΙΑ (Δ 13) ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ

AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΔΞΤΓΗΑΝΖ ΘΔΜΑΣΑ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ KAI ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ» Α. Γενική παποςζίαζη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΑΓΑ: 4ΑΚΥΙ-Τ5Β ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ Αξ. Ξξση.: Φ80000/νηθ.9240/597 & ΘΝΗΘΥΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΘΝΗΛ. ΑΠΦΑΙΗΠΔΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ : ΘΟΗΑΠ ΑΠΦ. ΚΗΠΘΥΡΥΛ ΡΚΖΚΑ : Β Ραρ.

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟΙΥΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΗΜΑΣΟ Είδος: ΚΧΓΗΚΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΧΝ ΤΝΣΑΞΔΧΝ Έηος: 2007 ΦΕΚ: Α 210 20070831 Σέθηκε ζε ιζτύ: 31.08.2007 Ημ.Τπογραθής: 29.08.2007 ΣΟΙΥΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ Αρθρο: 1 Ημ/νία: 01.01.2011 Περιγραθή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟΙΥΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΗΜΑΣΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 169 Κωδικοποίηζη ζε ενιαίο κείμενο, με ηον ηίηλο «Κώδικαρ Πολιηικών και ηπαηιωηικών ςνηάξεων» ηων διαηάξεων

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 23/11/2011. Αριθμ. Πρωτ. Τ01/652/31 10241 ΑΘΗΝΑ. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

Αθήνα 23/11/2011. Αριθμ. Πρωτ. Τ01/652/31 10241 ΑΘΗΝΑ. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΑΔΑ: 457Λ4691ΩΓ-ΩΔΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 23/11/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίο Σύςτημα Κοινωνικήσ Αςφάλειασ- Μεταρρύθμιςη αςφαλιςτικού-ςυνταξιοδοτικού ςυςτήματοσ-ρυθμίςεισ φορολογίασ ειςοδήματοσ και τυχερών παιγνίων

Ενιαίο Σύςτημα Κοινωνικήσ Αςφάλειασ- Μεταρρύθμιςη αςφαλιςτικού-ςυνταξιοδοτικού ςυςτήματοσ-ρυθμίςεισ φορολογίασ ειςοδήματοσ και τυχερών παιγνίων Ενιαίο Σύςτημα Κοινωνικήσ Αςφάλειασ- Μεταρρύθμιςη αςφαλιςτικού-ςυνταξιοδοτικού ςυςτήματοσ-ρυθμίςεισ φορολογίασ ειςοδήματοσ και τυχερών παιγνίων ΜΔΡΟ Α Δληαίν χζηεκα Κνηλσληθήο Αζθάιεηαο- Μεηαξξχζκηζε αζθαιηζηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Ππορ Αθήνα, 26 Αππιλίος 2013 Τθςποςπγό Ανάπηςξηρ & & Ανηαγωνιζηικόηηηαρ κ. Νόηη Μηηαπάκη

Ππορ Αθήνα, 26 Αππιλίος 2013 Τθςποςπγό Ανάπηςξηρ & & Ανηαγωνιζηικόηηηαρ κ. Νόηη Μηηαπάκη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡAΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ Μηηποπόλεωρ 12-14 Σ.Κ. 10563 Αθήνα, Σηλ. 5202250 / 5202260 / 5202270 TELEFAX. 5227300 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΤ Ππορ Αθήνα, 26 Αππιλίος 2013 Τθςποςπγό Ανάπηςξηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα