Πποκηπύσθηκε ηο ππόγπαμμα Εναλλακηικόρ Τοςπιζμόρ" Δλίζρπζε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ, φπσο:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πποκηπύσθηκε ηο ππόγπαμμα Εναλλακηικόρ Τοςπιζμόρ" Δλίζρπζε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ, φπσο:"

Transcript

1 Πποκηπύσθηκε ηο ππόγπαμμα Εναλλακηικόρ Τοςπιζμόρ" Δλίζρπζε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ, φπσο: - Αζιεηηθφο ηνπξηζκφο αλαςπρήο - Θαιάζζηνο ηνπξηζκφο - Τνπξηζκφο ππαίζξνπ - Γαζηξνλνκηθφο ηνπξηζκφο - Τνπξηζκφο πγείαο θαη επεμίαο Ο πξνυπνινγηζκφο θάζε επελδπηηθήο πξφηαζεο κπνξεί λα είλαη απφ (δελ κπνξεί φκσο λα ππεξβαίλεη ηνλ ηδίξν ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο). Τν πνζνζηφ επηρνξήγεζεο είλαη 40-45%. Σε ποιοςρ απεςθύνεηαι Φπζηθά ή Ννκηθά Πξφζσπα (Αλψλπκε Δηαηξεία, Δηαηξεία Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο, Οκφξξπζκε Δηαηξεία, Δηεξφξξπζκε Δηαηξεία, Κνηλσλία Αζηηθνχ Γηθαίνπ) ηα νπνία: - Έρνπλ, ηνπιάρηζηνλ έλαλ Κσδηθφ Αξηζκφ Γξαζηεξηφηεηαο (Κ.Α.Γ.), απφ απηνχο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ πίλαθα ζην ηέινο ηεο ζειίδαο - Λεηηνπξγνχλ λφκηκα ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο - Έρνπλ έλαξμε δξαζηεξηφηεηαο ηνπ επηιέμηκνπ Κ.Α.Γ. πξηλ απφ ηελ 01/01/2010 Επιλέξιμερ δαπάνερ Εξοπλιζμόρ - Δηδηθφο εμνπιηζκφο γηα ηηο ηελ εμππεξέηεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ - Μεηαθνξηθά κέζα (επαγγεικαηηθήο ή κηθηήο ρξήζεο, έσο θαη 5% επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο επέλδπζεο) - Πισηά κεηαθνξηθά κέζα (επαγγεικαηηθήο ή κηθηήο ρξήζεο, έσο 10 κέηξσλ, έσο θαη 20% επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο επέλδπζεο) - Δμνπιηζκφο πξάζηλσλ ελεξγεηψλ (πεξηνξηζκνχ ηεο ξχπαλζεο, εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, ζπζηήκαηα επεμεξγαζίαο απνβιήησλ, δηαρείξηζεο απνξξηκάησλ θιπ) - Έπηπια θαη ζθεχε - Ηιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο & ινγηζκηθφ - Ηιεθηξνληθφο εμνπιηζκφο θαη πεξηθεξεηαθέο ζπζθεπέο - Δμνπιηζκφο θαηαζθεπήο εθζεηεξίνπ - Δμνπιηζκφο εθπαίδεπζεο/επίδεημεο ησλ ελαιιαθηηθψλ ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ - Δμνπιηζκφο δηαζθάιηζεο πξφζβαζεο ΑκεΑ Κηιπιακά - Γηακφξθσζε δηαξξχζκηζε πθηζηάκελσλ ρψξσλ θαη βειηηψζεηο πθηζηάκελσλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ - Απνθαηάζηαζε βειηίσζε επαγγεικαηηθψλ ζθαθψλ αλαςπρήο - Καηαζθεπή ή αλαβάζκηζε πδξαπιηθψλ/απνρεηεπηηθψλ θαη ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, εγθαηαζηάζεσλ ππξαζθάιεηαο, θιηκαηηζκνχ, εμαεξηζκνχ θαη ζπζηεκάησλ αζθαιείαο - Γηακφξθσζε πεξηβάιινληνο ρψξνπ - Μηθξήο έθηαζεο βνεζεηηθέο εγθαηαζηάζεηο φπσο ζηέγαζηξα θαη ρψξνη πγηεηλήο. - Δγθαηαζηάζεηο, δηαξξπζκίζεηο, κεηαηξνπέο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ησλ ΑκεΑ. - Δγθαηαζηάζεηο απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ (ςπγεία, ζπληήξεζε, θιπ.).

2 - Άιιεο εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο (π.ρ. εγθαηαζηάζεηο ππνδνρήο θαη εμππεξέηεζεο, εγθαηαζηάζεηο εθπαίδεπζεο, επίδεημεο, εγθαηαζηάζεηο εζηίαζεο θ.ιπ.). - Δγθαηαζηάζεηο εμνηθνλφκεζεο, ζπκπαξαγσγήο, θαη παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο (ζπλνιηθήο ηζρχνο κέρξη 20kw θαη απνθιεηζηηθά γηα θάιπςε ίδησλ αλαγθψλ). Πποβολή - Πποώθηζη - Σπκκεηνρή ζε εθζέζεηο - Δπηγξαθέο πνπ αλαξηψληαη επί ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο επηρείξεζεο. - Γεκηνπξγία ινγνηχπσλ. - Σρεδηαζκφο θαη εθηχπσζε δηαθεκηζηηθψλ εληχπσλ θαη αλαισζίκσλ (folders, κπινθ ζεκεηψζεσλ, επαγγεικαηηθψλ θαξηψλ, δηαθεκηζηηθνχ δψξνπ θ.ιπ.) - Σρεδηαζκφο θαη αλάπηπμε ηζηνζειίδσλ. - Γεκηνπξγία εθαξκνγψλ πνιπκέζσλ (παλνξακηθέο απεηθνλίζεηο 360ν, CD-DVD, Video θιπ.). - Γηαθεκηζηηθέο θαηαρσξήζεηο ζην Web (Banner Ads, Sidebar ads, Pop up Ads and Pop under Ads, Floating Ads, Unicast Ads θ.ιπ. ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θφζηνπο δηαζθάιηζεο πξνηεξαηφηεηαο εκθάληζεο ζε εγρψξηεο θαη δηεζλείο κεραλέο αλαδήηεζεο). - Γηαθεκηζηηθέο θαηαρσξήζεηο ζε εγρψξηα θαη δηεζλή, θιαδηθά θαη εμεηδηθεπκέλα γηα ην αληηθείκελν ηεο επέλδπζεο πεξηνδηθά. Οη ελ ιφγσ δαπάλεο δελ δχλαληαη λα ππεξβαίλνπλ ην 15% ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο επηιέμηκσλ ελεξγεηψλ. - Γαπάλεο δηαζθάιηζεο πξνζβαζηκφηεηαο ησλ ΑκεΑ ζηηο ελέξγεηεο πξνβνιήο θαη πιεξνθφξεζεο (π.ρ. δηαθεκηζηηθά έληππα ζε γξαθή Μπξάηγ, εθαξκνγή πξσηνθφιινπ W3C ζηηο ηζηνζειίδεο θ.ιπ.). Υπηπεζίερ Σςμβούλυν - Δπίβιεςε πινπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ. - Τερληθέο Μειέηεο (αξρηηεθηνληθέο, ζηαηηθέο, Η/Μ θ.ιπ.) πνπ δηαζπλδένληαη άκεζα κε ηηο αλάγθεο πινπνίεζεο ηεο επέλδπζεο. - Σπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε ζε έξεπλεο αγνξψλ, benchmarking, αλάπηπμε e- marketplaces, δεκηνπξγία ηζηνζειίδαο θ.ιπ. - Σχληαμε εγρεηξηδίσλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο (κφλν εθφζνλ θαηαιήμεη ζε πηζηνπνίεζε). Άλλερ Δαπάνερ - Μεηαθνξά ηερλνγλσζίαο/ ηερλνινγίαο, φπσο δαπάλεο γηα ηελ απφθηεζε παηέληαο θαη δηθαησκάησλ ή/θαη πηζηνπνηεηηθψλ βηνκεραληθήο θαη πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο (γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ πέληε εηψλ). Η απνθηψκελε ηερλνγλσζία ζα πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε ηε κνξθή θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. - Πηζηνπνίεζε ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο πνηφηεηαο (π.ρ. πξφηππα ΔΛΟΤ ΔΝ ΙSO 9000 ηνπ έηνπο 2008, πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ΔΛΟΤ ΔΝ ISO ηεο ζεηξάο θαη ΔΛΟΤ 1801 ή OHSAS πγηεηλή θαη αζθάιεηα, HACCP ή ISO 22000, Emas, Easy Emas θ.ιπ.) απφ δηαπηζηεπκέλν απφ ην ΔΣΥΓ ή άιιν θνξέα Γηαπίζηεπζεο κέινο ηεο ΔΑ (EUROPEAN ACCREDITATION) θαη ηεο αληίζηνηρεο Σπκθσλίαο Ακνηβαίαο Αλαγλψξηζεο (MLA), γηα ηα ελ ιφγσ Πξφηππα θαη ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο, θνξέα Πηζηνπνίεζεο, εθαξκνγή ηνπ Σπζηήκαηνο Απνλνκήο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνινγηθνχ Σήκαηνο (EU Ecolabel), θαζψο θαη εθαξκνγή ηνπ Δηδηθνχ Σήκαηνο Πνηφ ηεηαο γηα ηελ Διιεληθή Κνπδίλα ηνπ Δ.Ο.Τ. (γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ Κ.Α.Γ. 56). Δμαηξνχληαη ηα CE θαη θάζε άιινπ είδνπο ζήκαηα, ηα νπνία πξνβιέπνληαη απφ ην εζληθφ θαη θνηλνηηθφ δίθαην σο ππνρξεσηηθνχ ραξαθηήξα. Πεπίοδορ ςποβολήρ 15 Σεπ - 15 Νοε 2011

3 Επιλέξιμοι Κυδικοί Απιθμοί Δπαζηηπιόηηηαρ ΚΑΔ 50 (μόνο οι Πλυηέρ μεηαθοπέρ Υπεξεζίεο ζαιάζζησλ θαη παξάθηησλ κεηαθνξψλ επηβαηψλ κε ζαιακεγνχο-ηνπξηζηηθά πινία κε ειιεληθή ζεκαία Υπεξεζίεο ζαιάζζησλ θξνπαδηέξσλ Υπεξεζίεο ζθαθψλ εθδξνκψλ θαη πεξηεγήζεσο ζάιαζζαο ΚΑΔ 55 (μόνο οι (φιεο νη ππνθαηεγνξίεο) (φιεο νη ππνθαηεγνξίεο εμαηξνπκέλεο ηεο ) Υπεξεζίεο ελνηθίαζεο επαγγεικαηηθνχ ηνπξηζηηθνχ ζθάθνπο κε πιήξσκα. Υπεξεζίεο ελνηθίαζεο πινίσλ ςπραγσγίαο (θφηεξσλ, ζαιακεγψλ, βελδηλαθάησλ θιπ.) κε πιήξσκα. Υπεξεζίεο κεηαθνξάο επηβαηψλ ζε εζσηεξηθέο πδάηηλεο νδνχο κε θξνπαδηεξφπινηα. Υπεξεζίεο ζθαθψλ εθδξνκψλ θαη πεξηεγήζεσλ ζε εζσηεξηθέο πδάηηλεο νδνχο. Καηαλύμαηα Ξελνδνρεία θαη παξφκνηα θαηαιχκαηα. Καηαιχκαηα δηαθνπψλ θαη άιια θαηαιχκαηα ζχληνκεο δηακνλήο Υπεξεζίεο θαηαζθήλσζεο (θάκπηλγθ) (ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ ΠΟΛ 1086/ ). ΚΑΔ 56 (μόνο οι Υπεξεζίεο ελνηθίαζεο επηπισκέλσλ δηακεξηζκάησλ καθξάο δηάξθεηαο, κε παξνρή ππεξεζηψλ πεξηπνίεζεο πειαηψλ. Δπαζηηπιόηηηερ ςπηπεζιών εζηίαζηρ Υπεξεζίεο εζηηαηνξίνπ κέζα ζε μελνδνρείν χπλνπ Υπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ απφ εζηηαηφξην, ηαβέξλα, ςαξνηαβέξλα, ςεζηαξηά, κε δσληαλή κνπζηθή απφ νξρήζηξα ηξηψλ ηνπιάρηζηνλ νξγάλσλ (πνπ ππάγεηαη ζηελ /625/ΠΟΛ.1087/ (ΦΔΚ Β 932) απφθαζε Υπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, φπσο ηζρχεη θάζε θνξά) Υπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ απφ εζηηαηφξην ηαβέξλα, ςαξνηαβέξλα, ςεζηαξηά, ρσξίο δσληαλή κνπζηθή ή κε νξρήζηξα ιηγφηεξε ησλ ηξηψλ νξγάλσλ (πνπ δελ ππάγεηαη ζηελ /625/ΠΟΛ.1087/ (ΦΔΚ Β 932) απφθαζε Υπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, φπσο ηζρχεη θάζε θνξά), κε παξνρή ζεξβηξίζκαηνο.

4 Υπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ απφ θέληξν δηαζθέδαζεο θνζκηθή ηαβέξλα. Υπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ απφ νηλεζηηαηφξην ή νηλνκαγεηξείν (νηθνγελεηαθή επηρείξεζε, ρσξίο πξνζσπηθφ). Υπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ θαη πνηψλ απφ νπδεξί, κεδεδνπσιείν, ηζηπνπξάδηθν, δπζνπσιείν κε παξνρή ζεξβηξίζκαηνο Υπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ κπαξ μελνδνρείσλ Υπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ παξαδνζηαθφ θαθελείν. ΚΑΔ 77 (μόνο οι Δπαζηηπιόηηηερ ενοικίαζηρ και εκμίζθυζηρ Υπεξεζίεο ελνηθίαζεο αεξφζηαησλ, αλεκνπιάλσλ, αησξφπηεξσλ θαη πεδαιηνχρσλ Υπεξεζίεο ελνηθίαζεο αιφγσλ ηππαζίαο Υπεξεζίεο ελνηθίαζεο εμνπιηζκνχ ζαιάζζησλ ζπνξ (θπκαηνζαλίδσλ, ζθη, ιέκβσλ θ.ιπ.) Υπεξεζίεο ελνηθίαζεο εμνπιηζκνχ ρηνλνδξνκηθψλ αζιεκάησλ Υπεξεζίεο ελνηθίαζεο πινίσλ ςπραγσγίαο (θφηεξσλ, ζαιακεγψλ, βελδηλαθάησλ, θιπ.) Υπεξεζίεο ελνηθίαζεο πνδειάησλ Υπεξεζίεο κίζζσζεο αζιεηηθνχ εμνπιηζκνχ Υπεξεζίεο ελνηθίαζεο ηνπξηζηηθνχ ζθάθνπο ρσξίο πιήξσκα. ΚΑΔ 79 (μόνο οι 79.1 (φιεο νη ππνθαηεγνξίεο) ΚΑΔ 82 (μόνο οι ΚΑΔ 85 (μόνο οι Δπαζηηπιόηηηερ ηαξιδιυηικών ππακηοπείυν, γπαθείυν, οπγανυμένυν ηαξιδιών και ςπηπεζιών κπαηήζευν και ζςναθείρ δπαζηηπιόηηηερ Γξαζηεξηφηεηεο ηαμηδησηηθψλ πξαθηνξείσλ θαη γξαθείσλ νξγαλσκέλσλ ηαμηδηψλ. Υπεξεζίεο θξαηήζεσλ γηα εηζηηήξηα εθδειψζεσλ, ππεξεζίεο ςπραγσγίαο θαη αλαςπρήο θαη άιιεο ππεξεζίεο θξαηήζεσλ. Οπγάνυζη ζςνεδπίυν και εμποπικών εκθέζευν Υπεξεζίεο νξγάλσζεο επηζηεκνληθψλ ή πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ Εκπαίδεςζη Υπεξεζίεο εθκάζεζεο ζαιάζζησλ ζπνξ Υπεξεζίεο εθκάζεζεο θαηαδχζεσλ.

5 Υπεξεζίεο ζρνιήο ηππαζίαο. ΚΑΔ 93 (μόνο οι Υπεξεζίεο water - park Άλλερ δπαζηηπιόηηηερ διαζκέδαζηρ και τςσαγυγίαρ. Υπεξεζίεο εθκεηάιιεπζεο παηρληδηψλ ζάιαζζαο (ζαιάζζησλ πνδειάησλ, θαλφ θαη παξφκνησλ εηδψλ αλαςπρήο) Υπεξεζίεο πάξθνπ αλαςπρήο Όζοι επενδςηέρ ενδιαθέπονηαι, παπακαλούνηαι να έπθοςν ΑΜΕΣΑ ζε επαθή με ηην Εηαιπεία μαρ : Μήλεζηρ Διον.-Φπςζικοπούλος Αγγ. Market Analysis Τηλ ,

«ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ»

«ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ» ΑΓΑ :4Α89Γ-ΗΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ 1. Ξελνδνρεηαθή επηρείξεζε κε θσδηθφ δξαζηεξηφηεηαο 55.1 επηζπκεί λα επεθηείλεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ πνπ ζπγθαηαιέγεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΝΙΥΤΗ ΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΝΙΥΤΗ ΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΝΙΥΤΗ ΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ ΚΡΙΙΜΑ ΗΜΔΙΑ ΣΟΤ ΔΠΙΓΟΣΟΤΜΔΝΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΝΙΥΤΗ ΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ» ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ ΑΠΟ 16/06/2009 ΔΩ 14/09/2009 θνπόο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ)

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ) ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ) 1. Μηα επηρείξεζε πνπ δηαζέηεη επηιέμηκν ΚΑΓ ζηηο ππεξεζίεο εθκάζεζεο ζαιάζζησλ

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΔΑ ΘΑΗΛΝΡΝΚΗΘΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ» Δ.Ξ. ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ & ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013

«ΛΔΑ ΘΑΗΛΝΡΝΚΗΘΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ» Δ.Ξ. ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ & ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 «ΛΔΑ ΘΑΗΛΝΡΝΚΗΘΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ» Δ.Ξ. ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ & ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 ΑΘΖΛΑ 2011 Δ.Ξ. ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ & ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ «ΛΔΑ ΘΑΗΛΝΡΝΚΗΘΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ» ΔΞΗΙΔΜΗΚΔΠ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνδεκνζίεπζε Πξνγξάκκαηνο Δλίζρπζεο «ΔΞΩΣΡΔΦΔΙΑ - ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ»

Πξνδεκνζίεπζε Πξνγξάκκαηνο Δλίζρπζεο «ΔΞΩΣΡΔΦΔΙΑ - ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ» Πξνδεκνζίεπζε Πξνγξάκκαηνο Δλίζρπζεο «ΔΞΩΣΡΔΦΔΙΑ - ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ» 1. Δπηιέμηκεο Δπηρεηξήζεηο Α) Μεμονωμένες Υθιζηάμενες και Νέες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεζαίες επιτειρήζεις Δπηιέμηκεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΤΝΑΙΚΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ Δγθξίλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΝΔΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ Δγθξίλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις για το ΕΣΠΑ

Ερωτήσεις και απαντήσεις για το ΕΣΠΑ Ερωτήσεις και απαντήσεις για το ΕΣΠΑ ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΜΜΔ» 1. Δκπνξηθή επηρείξεζε πνπ έρεη δξαζηεξηφηεηα ιηαληθφ εκπφξην, πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο ζα απνθηήζεη επηιέμηκν

Διαβάστε περισσότερα

Πποδημοζίεςζη ηος ππογπάμμαηορ «Ππάζινερ Τποδομέρ 2010» Όπια πποϋπολογιζμών και Ποζοζηό Υπημαηοδόηηζηρ

Πποδημοζίεςζη ηος ππογπάμμαηορ «Ππάζινερ Τποδομέρ 2010» Όπια πποϋπολογιζμών και Ποζοζηό Υπημαηοδόηηζηρ Πποδημοζίεςζη ηος ππογπάμμαηορ «Ππάζινερ Τποδομέρ 2010» Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Πξάζηλεο Υπνδνκέο 2010» αλέξρεηαη ζε 30 εκαη. εςπώ θαη απεπζχλεηαη ζε πθηζηάκελεο θαη λενζπζηαζείζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ: ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ (2η ΕΚΔΟΗ 08/02/2011)

ΠΡΑΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ: ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ (2η ΕΚΔΟΗ 08/02/2011) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ, ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΓΡΑΔΩΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ»

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 2009»

«ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 2009» «ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 2009» Σν πξφγξακκα «ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 2009», ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 80 εθ., έρεη σο ζθνπφ ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε θαη πςειή πξνζηηζέκελε αμία ζηα ειιεληθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο, ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΟΙΗΗ ΣΟΤΡΙΜΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΤΠΗΡΔΙΔ

ΜΔΣΑΠΟΙΗΗ ΣΟΤΡΙΜΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΤΠΗΡΔΙΔ ΜΔΣΑΠΟΙΗΗ ΣΟΤΡΙΜΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΤΠΗΡΔΙΔ Aλαθνηλψζεθε απφ ην ππνπξγείν Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ ην πξνγξάκκα ελίζρπζεο κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ζηνπο ηνκείο Μεηαπνίεζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΗΝΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΑΓΑ: 4ΙΙ4Γ-Δ3 ΟΓΖΓΟ ΠΡΑΞΖ

ΠΡΑΗΝΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΑΓΑ: 4ΙΙ4Γ-Δ3 ΟΓΖΓΟ ΠΡΑΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ, ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΡΑΔΧΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ "ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ" ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 1 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ "ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ" ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ «ΔΘΠΓΣΟΝΛΗΠΚΝΠ ΣΔΟΠΑΗΥΛ ΔΚΞΝΟΔΚΑΡΗΘΥΛ ΝΓΗΘΥΛ ΚΔΡΑΦΝΟΥΛ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΩΠΡΟΔΦΔΗΑ ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΡΩΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ ΗΗ. Achieving Excellence Together

ΔΜΩΠΡΟΔΦΔΗΑ ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΡΩΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ ΗΗ. Achieving Excellence Together ΔΜΩΠΡΟΔΦΔΗΑ ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΡΩΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ ΗΗ Achieving 15 Ε-mail:info@pl Ξεξηερφκελα Achieving Γεληθά ζηνηρεία ηνπ πξνγξάκκαηνο Αληηθείκελν ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο Γηθαηνχρνη πξνγξάκκαηνο Πξνυπνινγηζκφο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΑ

ΔΙΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΑ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΗΜΔΡΙΓΑ ΑΠΟ ΣΟ ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΓΙΚΑΣΟ ΥΔΡΑΙΧΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ HELLENIC SYNDICATE OF LAND GOODS TRANSPORT ΠΔΙΡΑΙΧ 4, 10431 ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ: 2105231528, 2105234680 FAX: 2105234680 Email: grammateia@psxem.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΜΜΔ» (Αληηθαηάζηαζε Αξρείνπ)

ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΜΜΔ» (Αληηθαηάζηαζε Αξρείνπ) Ηκεξνκελία: 7/3/13 ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΜΜΔ» (Αληηθαηάζηαζε Αξρείνπ) 1. Δκπνξηθή επηρείξεζε πνπ έρεη δξαζηεξηφηεηα ιηαληθφ εκπφξην, πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο ζα απνθηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΣΟΠΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΟΤ ΑΞΟΝΑ 4 ΣΟΤ ΠΑΑ «ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER» ΣΖ «ΖΠΔΗΡΟ Α.Δ.»

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΣΟΠΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΟΤ ΑΞΟΝΑ 4 ΣΟΤ ΠΑΑ «ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER» ΣΖ «ΖΠΔΗΡΟ Α.Δ.» ΑΞΟΝΑ 4: ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ 2007-2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΓΔΩΡΓΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Ενημερωτικό Υλικό. γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο LEADER ηεο Ο.Σ.Γ.

ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Ενημερωτικό Υλικό. γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο LEADER ηεο Ο.Σ.Γ. ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Ενημερωτικό Υλικό 2 ε Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο LEADER ηεο Ο.Σ.Γ. «ΦΘΗΩΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ Α.Δ.»

Διαβάστε περισσότερα

Νδεγφο πινπνίεζεο έξγσλ Γηθαηνχρσλ

Νδεγφο πινπνίεζεο έξγσλ Γηθαηνχρσλ Ξ.Δ.Ξ. ΑΡΡΗΘΖΠ, Ξ.Δ.Ξ. ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΘΟΑΘΖΠ, Ξ.Δ.Ξ. ΘΟΖΡΖΠ ΘΑΗ ΛΖΠΥΛ ΑΗΓΑΗΝ, Ξ.Δ.Ξ. ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ - ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΘΑΗ ΖΞΔΗΟΝ, Ξ.Δ.Ξ. ΓΡΗΘΖΠ ΔΙΙΑΓΑΠ -ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝ - ΗΝΛΗΥΛ ΛΖΠΥΛ ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

Πενήνηα επιτειρημαηικές και επαγγελμαηικές δραζηηριόηηηες ενιζτύονηαι μέζα από ηο νέο ΕΣΠΑ.

Πενήνηα επιτειρημαηικές και επαγγελμαηικές δραζηηριόηηηες ενιζτύονηαι μέζα από ηο νέο ΕΣΠΑ. Πενήνηα επιτειρημαηικές και επαγγελμαηικές δραζηηριόηηηες ενιζτύονηαι μέζα από ηο νέο ΕΣΠΑ. Σα πνζνζηά επηδφηεζεο γηα φζνπο αζρνινχληαη ζε απηνχο ηνπο θιάδνπο ή ζέινπλ λα αλνίμνπλ επηρείξεζε θπκαίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ»

«ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ»

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ" ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013. ρέδην ΟΓΗΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013. ρέδην ΟΓΗΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ" ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ρέδην ΟΓΗΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΘΤΓΥΡΟΛΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΥΤΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΧΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΕΠΕΝΔΤΕΧΝ «DIGI-RETAIL» ΣΟΙΥΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Α/Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΥΤΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΧΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΕΠΕΝΔΤΕΧΝ «DIGI-RETAIL» ΣΟΙΥΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Α/Α 1. 2. 3. 4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΥΤΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΧΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΕΠΕΝΔΤΕΧΝ «DIGI-RETAIL» ΣΟΙΥΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ηόρνο πξνγξάκκαηνο Δηθαηνύρνη πξνγξάκκαηνο Πξνϋπνζέζεηο Επηιέμηκεο Ελέξγεηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΔΓΡΗΚΟΤ ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΟ «ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΚΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΥΡΖΔΩΝ ΓΖ»

ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΔΓΡΗΚΟΤ ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΟ «ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΚΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΥΡΖΔΩΝ ΓΖ» /ρέδην Υξήζεσλ Γεο 2011 19.12.2011 ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΔΓΡΗΚΟΤ ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΟ «ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΚΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΥΡΖΔΩΝ ΓΖ» Άπθπο 1 Καηηγοπίερ Φπήζευν 1. Οη ρξήζεηο γεο (ή ρψξσλ) πνπ επηβάιινληαη ή επηηξέπνληαη απφ ηα ρσξνηαμηθά

Διαβάστε περισσότερα

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή.

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ" ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΗΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΗΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ" ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΗΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΥΔΡΑΙΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ» Μεηαθηλνχκε ηελ Διιάδα κε αζθάιεηα

Διαβάστε περισσότερα