ΟΙ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΝΕΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ. Π. Χαβιαρόπουλος, Γ. Γληνού,. ουβίκας, Φ. Μουζάκης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΝΕΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ. Π. Χαβιαρόπουλος, Γ. Γληνού,. ουβίκας, Φ. Μουζάκης"

Transcript

1 ΟΙ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΝΕΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Π. Χαβιαρόπουλος, Γ. Γληνού,. ουβίκας, Φ. Μουζάκης Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας 19ο χλµ. Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρµι Τηλ: , Fax: , Ηλεκτρονική /ση : ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η χώρα µας χαρακτηρίζεται από το έντονο ανάγλυφο της, το οποίο επιδρά σηµαντικά στη διαµόρφωση των τοπικών ανεµολογικών συνθηκών που έχει να αντιµετωπίσει µια ανεµογεννήτρια (Α/Γ) στη διάρκεια της ζωής της. Οι ανεµολογικές αυτές συνθήκες επηρεάζουν τόσο την ενεργειακή απόδοση µιας αιολικής εγκατάστασης όσο και τα χαρακτηριστικά φόρτισης της, ακραία και κοπωτικά. Στο άρθρο αυτό παρουσιάζεται συνοπτικά η σχετική εµπειρία και γνώση που αποκτήθηκε στο ΚΑΠΕ µέσω της συστηµατικής συµµετοχής του σε µια σειρά Ευρωπαϊκών έργων µε αντικείµενο τις Ανεµογεννήτριες στη Σύνθετη Τοπογραφία. Λέξεις κλειδιά: Ανεµογεννήτριες, σύνθετη τοπογραφία, απόδοση και ασφάλεια 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τόσο ο σχεδιασµός (και, εποµένως, η ικανοποίηση των απαιτήσεων ασφάλειας) όσο και η εκτίµηση της ενεργειακής απόδοσης µιας σύγχρονης ανεµογεννήτριας βασίζονται σε υποθέσεις για τις ανεµολογικές συνθήκες που επικρατούν στην πιθανή θέση εγκατάστασης της, οι οποίες όµως δεν αντανακλούν τις ιδιαιτερότητες που επάγει η σύνθετη τοπογραφία (έντονο ανάγλυφο) που χαρακτηρίζει τη χώρα µας. Λόγω της κρισιµότητας του αντικειµένου, το ΚΑΠΕ συµµετείχε και συντόνισε µια σειρά Ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων [1], [2], [3], µε στόχο την καταγραφή και κατανόηση των ανεµολογικών αυτών ιδιαιτεροτήτων, την διερεύνηση της επίδρασης τους στην ενεργειακή παραγωγή και φόρτιση των ανεµογεννητριών και, τελικά, στη διατύπωση «κανόνων» για το πώς πρέπει να επιλέγει κανείς τον τύπο (κλάση) µιας ανεµογεννήτριας εν όψη της εγκατάστασης της σε µια τέτοια θέση και µε ποια διαδικασία να εκτιµά την καµπύλη ισχύος της. Την εµπειρία του αυτή κλήθηκε, πρόσφατα, να ενσωµατώσει στο υπό αναθεώρηση διεθνές πρότυπο IEC [4], το οποίο διαπραγµατεύεται τις απαιτήσεις ασφάλειας των Α/Γ, ενώ παράλληλα διαµορφώνει σχέδιο Ελληνικού προτύπου για τη µέτρηση της καµπύλης ισχύος Α/Γ [5]. Στο άρθρο αυτό παρουσιάζονται, περιληπτικά, απαντήσεις για το σύνολο των ερωτηµάτων που τέθηκαν παραπάνω, πιστεύοντας ότι η ευρύτερη γνωστοποίηση αποτελεσµάτων που άπτονται της απόδοσης και της ασφάλειας των Α/Γ θα συµβάλει θετικά στην περαιτέρω ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας στη χώρα µας. Η εργασία ξεκινά µε µια συνοπτική περιγραφή της φιλοσοφίας των υπαρχόντων διεθνών προτύπων για τις «απαιτήσεις ασφαλείας» και την εκτίµηση της «καµπύλης ισχύος». Στις ενότητες αυτές συζητούνται και οι υποθέσεις που γίνονται εµµέσως ή αµέσως ως προς τα ντετερµινιστικά και στοχαστικά χαρακτηριστικά του ανέµου προκείµενου να διαµορφωθεί ένα πλαίσιο εξωτερικών συνθηκών κάτω από τις οποίες θα «δοκιµαστεί» η ανεµογεννήτρια.

2 Το επόµενο βήµα είναι η καταγραφή των ανεµολογικών ιδιαιτεροτήτων που σχετίζονται µε τη σύνθετη τοπογραφία. Οι ιδιαιτερότητες αυτές αφορούν τόσο στη διαµόρφωση του µέσου πεδίου ροής (στοιχεία κατανοµής µέσης δεκάλεπτης ταχύτητας, καθ ύψος κατανοµή της ταχύτητας, κλπ) όσο και στη διαµόρφωση της δοµής της ατµοσφαιρικής τύρβης (τάσεις Reynolds, κλίµακες µήκους κλπ). Τα σχετικά συµπεράσµατα βασίζονται σε συστηµατικές µετρήσεις και θεωρητικές αναλύσεις. Γίνεται, επίσης, µια σύντοµη αναφορά στα διαθέσιµα υπολογιστικά εργαλεία για την εκτίµηση του πεδίου ροής στη σύνθετη τοπογραφία. Στη συνέχεια παρουσιάζονται αποτελέσµατα για την επίδραση των παραπάνω ανεµολογικών παραµέτρων στην ενεργειακή απόδοση και στη φόρτιση τυπικών Α/Γ. Τα σχετικά αποτελέσµατα προέρχονται από µεθόδους παραµετρικής αναγνώρισης που εφαρµόσθηκαν σε πειραµατικές και υπολογιστικές (αεροελαστικές προσοµοιώσεις) βάσεις δεδοµένων. Τέλος, δίνεται απάντηση στο ερώτηµα «πως επιλέγεται η κλάση µιας Α/Γ προκειµένου να εγκατασταθεί σε µια συγκεκριµένη θέση και µε ποια διαδικασία αξιολογείται η απόδοση της». Τα δύο αυτά ερωτήµατα είναι ιδιαίτερα σηµαντικά, αφού συνδέονται άµεσα µε την οικονοµικότητα µιας αιολικής επένδυσης. Ξεκινώντας από το διεθνές πρότυπο IEC , πού αντιµετωπίζει το γενικότερο ζήτηµα του ασφαλούς σχεδιασµού των Α/Γ, δίνεται µια σειρά κανόνων για την εφαρµογή του προτύπου στη σύνθετη τοπογραφία βάσει ανεµολογικών µετρήσεων που πρέπει να έχουν προηγηθεί. Τέλος, συζητούνται οι κανόνες που πρέπει να τηρούνται κατά την αξιολόγηση της απόδοσης των Α/Γ ώστε να προκύπτει αξιόπιστα η καµπύλη ισχύος των και η αναµενόµενη ετήσια παραγωγή ενέργειας. 2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΛΑΣΕΙΣ Α/Γ Το IEC αποτελεί το διεθνές πρότυπο που πραγµατεύεται τις τεχνικές απαιτήσεις που εξασφαλίζουν την ασφαλή λειτουργία των δοµικών και ηλεκτρο-µηχανολογικών υποσυστηµάτων καθώς και του συστήµατος ελέγχου των Α/Γ. Για τις ανάγκες του άρθρου θα περιοριστούµε στο διεθνές αυτό πρότυπο, αφού η φιλοσοφία των επι-µέρους εθνικών προτύπων, π.χ. της ανίας, Γερµανίας, Ολλανδίας κλπ είναι παρόµοια. Το IEC απαιτεί τη χρήση µοντέλων δυναµικής ανάλυσης για την πρόλεξη των φορτίων σχεδιασµού µιας Α/Γ. Τα τελευταία, εκφράζουν ένα πλήθος συνδυασµένων εξωτερικών (συµπεριλαµβανοµένων των ανεµολογικών) και λειτουργικών συνθηκών που η Α/Γ θα πρέπει να είναι σε θέση να αντιπαρέλθει στη διάρκεια της ζωής της. Οι εξωτερικές ανεµολογικές συνθήκες διακρίνονται σε «ακραίες» και «συνήθεις». Οι συνήθεις ελέγχουν τη µακράς διάρκειας αντοχή της Α/Γ (λόγω των συσσωρευµένων κοπωτικών φορτίων κάτω από φυσιολογικές συνθήκες λειτουργίας) ενώ οι ακραίες σχετίζονται µε την αντοχή σε ακραία φόρτιση µικρής διάρκειας (αντιµετώπιση της µέγιστης ανεµορριπής της πεντηκονταετίας, µεταξύ άλλων). Το IEC στη σηµερινή µορφή του προβλέπει τέσσερις κανονικές και µια ειδική κλάση Α/Γ. Για τις κανονικές κλάσεις, η αρίθµηση δηλώνει µε αντίστροφη σειρά την στιβαρότητα και την αντοχή της µηχανής. Οι κλάσεις χαρακτηρίζονται από τη µέση ταχύτητα αναφοράς (της πιθανής θέσης εγκατάστασης) η οποία και δεσµεύει, κατά κύριο λόγο, τις ακραίες εξωτερικές συνθήκες. Κάθε κλάση χωρίζεται σε δύο υπο-κλάσεις (Α και Β) οι οποίες διαφοροποιούνται ως προς την ένταση της ατµοσφαιρικής τύρβης. Πιο συγκεκριµένα, οι κλάσεις προσδιορίζονται µε βάση τον Πίνακα Ι

3 ΠΙΝΑΚΑΣ Ι : Παράµετροι κλάσεων Α/Γ Κλάση Α/Γ I II III IV S V ref (m/s) 50 42,5 37,5 30 V ave (m/s) 10 8,5 7,5 6 Προσδιορίζεται A I 15 (-) 0,18 0,18 0,18 0,18 από τον a (-) σχεδιαστή B I 15 (-) 0,16 0,16 0,16 0,16 a (-) όπου: (οι τιµές προσδιορίζονται στο ύψος της πλήµνης) V ave είναι η µέση (ετήσια) ταχύτητα δεκαλέπτου είναι η µέγιστη µέση ταχύτητα δεκαλέπτου της πεντηκονταετίας, V ref V ref = 5 V ave (1) A B I 15 a δηλώνει την κατηγορία υψηλής τύρβης, δηλώνει την κατηγορία χαµηλότερης τύρβης, είναι η χαρακτηριστική τιµή της έντασης της τύρβης στα 15 m/s, είναι µια επί πλέον παράµετρος που χρειάζεται για τον υπολογισµό της τυπικής απόκλισης της τύρβης στη διεύθυνση της ροής (σ 1 ). Με βάση τις τιµές των V ave και I 15 προσδιορίζεται, στη συνέχεια, το σύνολο των εξωτερικών συνθηκών για τις οποίες πρέπει να ελεγχθεί η δοµική ακεραιότητα της Α/Γ. Το πρόβληµα µε την παραπάνω προσέγγιση είναι ότι όλο το ηµι-εµπειρικό πλαίσιο που συσχετίζει τις ελεύθερες παραµέτρους µε τις δύο ανεξάρτητες V ave και I 15 (η εξίσωση (1), για παράδειγµα) είναι, εµµέσως, προσαρµοσµένο στη λογική της επίπεδης τοπογραφίας και της µεµονωµένης µηχανής. Ένα µεγαλύτερο πρόβληµα, όµως, είναι ότι το IEC για να ξεφύγει από µια πρόσθετη περιπτωσιολογία θεωρεί ότι κατανοµή πιθανότητας της µέσης δεκάλεπτης ταχύτητας ακολουθεί τη µονο-παραµετρική κατανοµή Rayleigh και όχι, την πιο γενική, διπαραµετρική κατανοµή Weibull. Η τελευταία συµπίπτει µε τη Rayleigh µόνο όταν ο συντελεστής µορφής της k παίρνει την τιµή 2. Οι τιµές, όµως, του k που µετράµε στην Ελλάδα είναι συχνά πολύ µικρότερες από 2, που σηµαίνει ότι η πιθανότητα στην περιοχή υψηλών ταχυτήτων, για την ίδια µέση ταχύτητα, είναι αυξηµένη. Όπως θα δούµε παρακάτω, η τιµή του k επηρεάζει δραστικά τόσο τις ακραίες ανεµολογικές συνθήκες, όσο και την κοπωτική φόρτιση της µηχανής στη διάρκεια της ζωής της, µέσω της διαδικασίας σύνθεσης της τελευταίας. Βέβαια, το πρότυπο δηλώνει ρητά ότι οι παράµετροι των κλάσεων των µηχανών δεν συνδέονται άµεσα µε τις ανεµολογικές συνθήκες που επικρατούν σε συγκεκριµένες θέσεις εγκατάστασης Α/Γ και για το λόγο αυτό προβλέπει τη διαδικασία αποτίµησης της θέσης εγκατάστασης (site assessment) βάση της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή της κατάλληλης κλάσης. Συµπληρώνει, µάλιστα, ότι για τη σύνθετη τοπογραφία η αποτίµηση θα πρέπει να βασίζεται απαραίτητα σε µετρήσεις. Στη σηµερινή του µορφή, όµως, το πρότυπο δεν καταφέρνει να περιγράψει µια διαδικασία αποτίµησης που να είναι αποδεκτή και για τη σύνθετη τοπογραφία. Το ΚΑΠΕ, συµµετέχοντας στην αναθεώρηση του υπάρχοντος προτύπου, έχει αναλάβει να καλύψει αυτό το κενό.

4 3. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Το IEC [6] αποτελεί το διεθνές πρότυπο που πραγµατεύεται τις τεχνικές απαιτήσεις που εξασφαλίζουν την εκτίµηση της καµπύλης ισχύος Α/Γ και της αναµενόµενης ενεργειακής απόδοσης για συγκεκριµένο αιολικό δυναµικό. Το Ευρωπαϊκό ίκτυο Εργαστηρίων Αιολικής Ενέργειας (MEASNET) έχει εκδώσει οδηγία για την εκτίµηση της καµπύλης ισχύος η οποία περιλαµβάνει βελτιώσεις πάνω στο βασικό κείµενο του IEC Η ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας έχει δηµιουργήσει την ανάγκη για βελτίωση και επέκταση του προτύπου µε τελικό στόχο την ελαχιστοποίηση της αβεβαιότητας της εκτίµησης της καµπύλης ισχύος και την δυνατότητα σύγκρισης της απόδοσης Α/Γ σε διαφορετικές θέσεις. Τα πεδία στα οποία αναµένονται βελτιώσεις στο άµεσο µέλλον είναι τα εξής: εκτίµηση καµπύλης ισχύος σε σύνθετη τοπογραφία εκτίµηση καµπύλης ισχύος αιολικού πάρκου εκτίµηση καµπύλης ισχύος µικρών Α/Γ Η εκτίµηση της καµπύλης ισχύος Α/Γ βασίζεται σε πειραµατική κυρίως εργασία, και ακολουθεί τα εξής βήµατα: εγκατάσταση µετεωρολογικού ιστού εξοπλισµένου µε βαθµονοµηµένα όργανα (ανεµόµετρο, ανεµοδείκτης, θερµόµετρο, βαρόµετρο και βροχόµετρο) σε αποδεκτή θέση. Στην περίπτωση που η περιβάλλουσα τοπογραφία δεν ικανοποιεί τις προϋποθέσεις που τίθενται από το IEC τότε επιβάλλεται η βαθµονόµηση θέσης είτε πειραµατικά είτε αριθµητικά. Η πειραµατική βαθµονόµηση θέσης εκτελείται µε χρήση µετεωρολογικού ιστού στη θέση που θα εγκατασταθεί η Α/Γ για τον υπολογισµό της επίδρασης της τοπογραφίας στην ταχύτητα του ανέµου από τη θέση του ιστού αναφοράς στη θέση της Α/Γ. Οι συντελεστές που υπολογίζονται χρησιµοποιούνται για τη διόρθωση των µετρήσεων στη θέση αναφοράς. εγκατάσταση συστήµατος µέτρησης ηλεκτρικής ισχύος και σήµατος διαθεσιµότητας Α/Γ εγκατάσταση συστήµατος συλλογής πειραµατικών δεδοµένων και εκτέλεση της πειραµατικής εργασίας (συλλογή στατιστικών µεγεθών 10λεπτου από µετρήσεις µε δειγµατοληψία 1Hz) πειραµατική επιβεβαίωση των κυρίων γεωµετρικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών της Α/Γ (ύψος πλήµνης, διάµετρος δροµέα, γωνία σφήνωσης πτερύγων) ανάλυση πειραµατικών δεδοµένων και έκδοση τεχνικής έκθεσης Η ανάλυση των δεδοµένων περιλαµβάνει: αποκοπή των µη αποδεκτών δεδοµένων (σκίαση της Α/Γ ή οργάνων από Α/Γ ή άλλα εµπόδια, βροχόπτωση, Α/Γ µη διαθέσιµη) υπολογισµός καµπύλης ισχύος υπολογισµός της πυκνότητας αέρα και κανονικοποίηση της καµπύλης ισχύος σε συνθήκες αναφοράς (πυκνότητα αέρα 1.225kgm -3 ) υπολογισµός αβεβαιοτήτων καµπύλης ισχύος και ετήσιας παραγώµενης ενέργειας Το κείµενο του IEC περιλαµβάνει οδηγίες για τον υπολογισµό της σκίασης λόγω εµποδίων, την εκτέλεση βαθµονόµησης θέσης, την τοποθέτηση των οργάνων και τις απαιτούµενες διορθώσεις των µετρήσεων, τη συλλογή και την επιλογή των πειραµατικών δεδοµένων, τον υπολογισµό της καµπύλης ισχύος και την κανονικοποίηση σε συνθήκες αναφοράς, τον υπολογισµό της ετήσιας παραγόµενης ενέργειας και την έκδοση της τεχνικής έκθεσης. Η οδηγία του MEASNET προδιαγράφει ότι η βαθµονόµηση θέσης, εάν απαιτείται, εκτελείται αποκλειστικά µε πειραµατικά δεδοµένα.

5 4. ΑΝΕΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ -ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΣΤΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΩΝ Α/Γ 4.1 Ντετερµινιστικά χαρακτηριστικά του ανέµου Μέσο πεδίο ροής Η επίδραση του σύνθετου ανάγλυφου στη µορφολογία του πεδίου της ροής του ανέµου είναι ιδιαίτερα έντονη, µε αποτέλεσµα την παρουσία σηµαντικών µεταβολών των χαρακτηριστικών της ροής. Η παρουσία της σύνθετης τοπογραφίας διαµορφώνει εναλλασσόµενες περιοχές επιτάχυνσης και επιβράδυνσης της ροής, προσδίδει δε έντονα τρισδιάστατο χαρακτήρα στο πεδίο του ανέµου. Η έντονα τρισδιάστατη υφή του πεδίου ροής χαρακτηρίζεται από την µεταβολή της διεύθυνσης του ανέµου κατά την διέλευσή του από περιοχές σύνθετου ανάγλυφου, την καθ ύψος µεταβολή της γωνίας της ροής σε σχέση µε το οριζόντιο επίπεδο (flow inclination) - φαινόµενα τα οποία γίνονται εντονότερα κοντά στο έδαφος - η δε καθ ύψος κλίση του πεδίου ροής (wind shear) ελαττώνεται σε σύγκριση µε την επίπεδη τοπογραφία ( βλέπε Σχήµα 1, για παράδειγµα). Height a.g.l., m Wind Profiles at Andros, Lavrio & Toplou (2m/s Bin) 1/7 Power Law, h=30m Andros Lavrio Toplou Wind Speed, m/s Σχήµα 1: Τυπικά προφίλ ταχύτητας στη σύνθετη τοπογραφία Η προσοµοίωση των φαινοµένων που συνδέονται µε την ροή σε τοπογραφίες µε έντονο ανάγλυφο οδηγεί στην ανάγκη της χρήσης εξελιγµένων υπολογιστικών εργαλείων. Στην κατεύθυνση αυτή το ΚΑΠΕ έχει αναπτύξει δύο µεθοδολογίες, που ακολουθούν διαφορετικό επίπεδο προσέγγισης του προβλήµατος. Η πρώτη [7], χαρακτηριζόµενη από ένα επίπεδο προσέγγισης κατώτερο από την δεύτερη αλλά µε σηµαντικά µικρότερες απαιτήσεις σε υπολογιστικό χρόνο και ισχύ, επιλύει το τρισδιάστατο µέσο πεδίο ροής βασιζόµενη σε ολοκληρωτική µεθοδολογία ατµοσφαιρικού οριακού στρώµατος. Η δεύτερη [8] βασίζεται σε έναν επιλύτη των τρισδιάστατων ασυµπίεστων εξισώσεων Navier-Stokes. Στη συνέχεια παρατίθενται χαρακτηριστικά αποτελέσµατα εφαρµογής της πρώτης µεθόδου για την περιοχή του Μαρµαρίου της Εύβοιας όπου το ΚΑΠΕ εγκατέστησε τέσσερις ανεµολογικούς σταθµούς (Μ1, Μ2, Μ3, Μ5) όπως και συγκρίσεις µε τις µετρήσεις [9]. Στο Σχήµα 2 παρουσιάζεται η αριθµητική προσοµοίωση της ροής στα 30 µέτρα από το έδαφος για βορινή κύρια διεύθυνση του ανέµου (υπό µορφή περιοχών σταθερού µέτρου της αδιάστατης ταχύτητας), το ανάγλυφο της περιοχής καθώς και οι θέσεις των ιστών. Στο Σχήµα 3 παρουσιάζονται η µετρηθείσα και η προλεχθείσα σχετική µεταβολή της µέσης ταχύτητας του ανέµου στις θέσεις των σταθµών για διεύθυνση του ανέµου από ΒΒΑ (15 o ) ως προς τον σταθµό Μ1, όπου προκύπτει η καλή συµφωνία των προλέξεων µε τις µετρήσεις, ενώ είναι προφανής η σηµαντική επίδραση του αναγλύφου της τοπογραφίας στη µορφολογία του µέσου πεδίου της ροής.

6 M5 M2 M3 M1 Σχήµα 2: Τοπογραφία και ισοταχείς καµπύλες υπολογισµένες στα 30 µέτρα από την επιφάνεια του εδάφους στην περιοχή του Μαρµαρίου 2.00 Marmari 1.80 Prediction - Direction N+15 (deg) Measured Data N ( 5-15 deg ) M5 Speed -up relatively to M M M1 M Σχήµα 3: Σύγκριση πειραµατικών και υπολογιστικών δεδοµένων µέσου πεδίου ταχύτητας 4.2 Στοχαστικά χαρακτηριστικά του ανέµου οµή της ατµοσφαιρικής τύρβης Η συστηµατική επεξεργασία των πειραµατικών δεδοµένων σε τοπογραφίες που χαρακτηρίζονται από έντονο ανάγλυφο [1], [2] ανέδειξε τη σηµαντική διαφοροποίηση στη συµπεριφορά των στοχαστικών χαρακτηριστικών του ανέµου στις περιοχές αυτές, σε σχέση µε τα ισχύοντα σε επίπεδες εδαφικές διαµορφώσεις. Το επίπεδο της τυρβώδους κινητικής ενέργειας (ΤΚΕ) είναι υψηλότερο στις περιοχές σύνθετης τοπογραφίας σε σύγκριση µε την επίπεδη τοπογραφία, ενώ σηµαντικά διαφορετικός είναι ο µηχανισµός διανοµής της στις τρεις κατευθύνσεις. Η διανοµή αυτή, εκφραζόµενη µε τους λόγους των τυπικών αποκλίσεων (standard deviation) των τριών συνιστωσών της ταχύτητας, είναι διαφορετική από τον τυπικό συνδιασµό 1:0.8:0.5 που ισχύει για την επίπεδη τοπογραφία (βλ. Πίνακας ΙΙ). Στην περίπτωση

7 της σύνθετης τοπογραφίας η ΤΚΕ διανέµεται εντονότερα στις άλλες δύο κατευθύνσεις του πεδίου ροής (εγκάρσια και καθ ύψος συνιστώσα), οι τιµές διαµορφώνονται κατά περίπτωση, ακολουθώντας. Ταυτόχρονα, η ένταση της τύρβης στην κύρια διεύθυνση του ανέµου και στις περιοχές σηµαντικής επιτάχυνσης της ροής λόγω της τοπικής εδαφικής διαµόρφωσης, είναι δυνατόν να παίρνει µικρότερες τιµές σε σύγκριση µε την επίπεδη τοπογραφία. ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ : Στοχαστικά µεγέθη στη σύνθετη τοπογραφία ΘΕΣΗ Λαύριο Άνδρος Μαρµάρι Ύψος από έδαφος (m) Μέση Ταχ. V ave (m/s) Weibull C(m/s),k TI=σ 1 /U (%) σ 2 /σ σ 3 /σ L 1 (m) L 2 (m) L 3 (m) Αξιοσηµείωτη είναι επίσης η µεταβολή της έντασης της τύρβης σε σχέση µε την διεύθυνση του ανέµου, κάτι που µπορεί να συµβαίνει και στην επίπεδη τοπογραφία λόγω της µεταβολής του επιπέδου τραχύτητας του εδάφους (Σχήµα 4). Η περιγραφή της ΤΚΕ στο πεδίο συχνοτήτων αναδεικνύει για τις περιοχές έντονου ανάγλυφου χαρακτηριστικές κλίµακες µήκους (length scales) οι οποίες είναι εν γένει µικρότερες αυτών που εµφανίζονται σε επίπεδη τοπογραφία (Πίνακας ΙΙ), γεγονός που υποδηλώνει τη συγκέντρωση περισσότερης ενέργειας στην περιοχή υψηλών συχνοτήτων του φάσµατος της τύρβης Turb. Intens. at Andros, Lavrio & Toplou (2 deg Bin) 0.20 Lavrio Turbulence Intensity Andros max min Toplou Wind Speed Bin : 12m/s-14m/s Incoming Wind Direction, deg Σχήµα 4: Ένταση τύρβης συναρτήσει της διεύθυνσης του ανέµου Καθοριστική είναι επίσης η επίδραση της σύνθετης τοπογραφίας στην ανοµοιοµορφία του ροδογράµµατος του ανέµου. Η θεωρητική ανάλυση υφισταµένων µετρήσεων απέδειξε ότι η ανοµοιοµορφία αυτή είναι η αιτία που οδηγεί σε χαµηλές τιµές τον συντελεστή µορφής k (shape parameter) της κατανοµής Weibull που χαρακτηρίζει µία θέση. Ένα τέτοιο ροδόγραµµα παρουσιάζεται στο Σχήµα 5, όπου γίνεται φανερή η συγκέντρωση του αιολικού δυναµικού στην περιοχή διευθύνσεων , τόσο λόγω της µεγαλύτερης πιθανότητας εµφάνισης των διευθύνσεων αυτών όσο και της υψηλής τους µέσης ταχύτητας ανέµου.

8 12 30 Mean wind speed per sector (m/s) Mean wind speed Probability of appearance Probability of appearance (%) Wind direction (deg) Σχήµα 5: Τυπικό ροδόγραµµα ανέµου στη σύνθετη τοπογραφία 4.3 Επίδραση στη φόρτιση των Α/Γ Ακραία φόρτιση Η µορφή, ιδιαίτερα στην περιοχή υψηλών ταχυτήτων, της συνάρτησης πυκνότητας πιθανότητας της µέσης δεκάλεπτης ταχύτητας στο ύψος της πλήµνης της Α/Γ, p(v hub ), επηρεάζει σηµαντικότατα το σύνολο των ακραίων ανεµολογικών συνθηκών που ενδέχεται να αντιµετωπίσει η µηχανή. Θεωρώντας ότι η συνάρτηση αυτή ακολουθεί την κατανοµή Weibull, το Σχήµα 6 παρουσιάζει την επίδραση του συντελεστή k της κατανοµής (και της µέσης της τιµής V ave ) στη µέγιστη ανεµορριπή της πεντηκονταετίας Ve50 [10]. Η Ve50 (=1.4V ref κατά IEC ), η οποία συχνά αναφέρεται σαν ταχύτητα επιβίωσης της Α/Γ, προσδιορίζει σε µεγάλο βαθµό τον σχεδιασµό των Α/Γ και ιδιαίτερα των πύργων τους. Παρατηρούµε ότι για την ίδια µέση ταχύτητα, η Ve50 αυξάνεται δραστικά καθώς το k µικραίνει. Σηµαντική επίδραση στη διαµόρφωση της τιµής της έχει και η ένταση της τύρβης Shape factor k Vave (m/s) Σχήµα 6: Μέγιστη ανεµορριπή πεντηκονταετίας σαν συνάρτηση της Vave, του συντελεστή µορφής k και της έντασης της τύρβης (ΤΙ). Οι τριάδες των iσο-ve50 γραµµών αντιστοιχούν εκ των κάτω προς τα άνω για TI =14%, 16%, &18% αντιστοίχως.

9 4.3.2 Κοπωτική φόρτιση Εφαρµόζοντας τεχνικές παραµετρικής αναγνώρισης σε διαθέσιµες πειραµατικές και θεωρητικές βάσεις δεδοµένων για ένα πλήθος µηχανών, προέκυψαν τα παρακάτω συµπεράσµατα: Την κυριότερη επίπτωση στην κοπωτική φόρτιση µιας Α/Γ έχει η ένταση της τύρβης και, ακριβέστερα, η τυπική απόκλιση της συνιστώσας της στη διεύθυνση της ροής, σ 1. Η σ 1 µεταβάλλεται σχεδόν γραµµικά µε την ταχύτητα του ανέµου στην περιοχή των υψηλών ταχυτήτων λειτουργίας και η κλίση της ευθείας αυτής ακολουθεί την ένταση της τύρβης. Η σχέση της σ 1 µε τα «ισοδύναµα φορτία κόπωσης» της Α/Γ είναι, επίσης, σχεδόν γραµµική. Η κοπωτική φόρτιση της µηχανής, και ιδιαίτερα τα ολιγο-κυκλικά χαρακτηριστικά της, επιβαρύνεται αισθητά όταν η µηχανή λειτουργεί συστηµατικά εκτός προσανατολισµού. Αντίστοιχη είναι η επίδραση της γωνίας κλίσης της ροής από τον άξονα της µηχανής. Η επίδραση των παραγόντων αυτών στην κόπωση είναι ανάλογη της ποσότητας cos 2 χsinχ χ, όπου χ η γωνία οριζόντιου (yaw) ή κατακόρυφου (flow tilt) απο-προσανατολισµού. Σηµαντική είναι και η επίδραση των χαρακτηριστικών της δοµής της τύρβης στην κοπωτική φόρτιση των Α/Γ. Στη σύνθετη τοπογραφία και ιδιαίτερα στις περιοχές της που η ροή επιταχύνεται (που είναι επιθυµητές για την ενεργειακή απόδοση) η τύρβη γίνεται περισσότερο ισότροπη και οι κλίµακες µήκους της µειώνονται. Και οι δύο αυτοί παράγοντες επιδρούν αυξητικά στην κοπωτική φόρτιση της µηχανής. Ο πρώτος επειδή για την ίδια σ 1 η συνολική τυρβώδης κινητική ενέργεια είναι µεγαλύτερη και ο δεύτερος διότι η µείωση της κλίµακας µήκους συνεπάγεται περισσότερη ενέργεια στην περιοχή υψηλών συχνοτήτων όπου συνήθως τοποθετούνται οι ιδιοσυχνότητες της Α/Γ. Συστηµατική διερεύνηση της επίδρασης της δοµής της τύρβης στην κόπωση µε αεροελαστικούς υπολογισµούς για ένα πλήθος µηχανών διαφορετικής σχεδιαστικής φιλοσοφίας έδειξε ότι η επίδραση αυτή µπορεί να ληφθεί υπ όψιν µέσω µιας «ισοδύναµης έντασης τύρβης». Η τελευταία προκύπτει σαν γινόµενο της µετρηµένης έντασης επί έναν συντελεστή διόρθωσης ο οποίος εκφράζει την επιπρόσθετη κινητική ενέργεια της τύρβης που προέρχεται από το σύνθετο ανάγλυφο. Ο συντελεστής αυτός δίνεται από τη σχέση: ( σ 2 / σ 1) + ( σ 3 / σ 1) C 15 = (2) και ο παρανοµαστής του εκφράζει την τιµή που λαµβάνει ο αριθµητής σε συνθήκες επίπεδης τοπογραφία όπου, τυπικά, σ 2 /σ 1 = 0.8 και σ 3 /σ 1 = 0.5. Ο προσδιορισµός του C 15 πρέπει να βασίζεται σε τριδιάστατες µετρήσεις τύρβης. Σηµαντικότατη, όµως, είναι και η επίδραση της συνάρτησης πυκνότητας πιθανότητας της µέσης δεκάλεπτης ταχύτητας στο ύψος της πλήµνης της Α/Γ, p(v hub ), αφού αυτή προσδιορίζει µέσω της διαδικασίας σύνθεσης των κοπωτικών φορτίων τη διάρκεια ζωής της µηχανής. Θεωρώντας ότι η p(v hub ) ακολουθεί την κατανοµή Weibull, παρουσιάζουµε στο Σχήµα 7 την επίδραση του συντελεστή µορφής k στη διαµόρφωση της ισοδύναµης κοπωτικής φόρτισης στη διάρκεια ζωής της µηχανής για τις διάφορες κλάσεις των µηχανών. Έτσι, µια µηχανή κλάσης IV-B, η οποία έχει σχεδιαστεί για k=2 θα αντιµετωπίσει 35% υψηλότερα φορτία κόπωσης εάν λειτουργήσει σε θέση εγκατάστασης µε παραπλήσια ανεµολογικά χαρακτηριστικά µε αυτά του σχεδιασµού αλλά µε k=1.3. Στο ίδιο διάγραµµα φαίνεται και η επίδραση της έντασης της τύρβης στην κόπωση (συγκρίνοντας τις καµπύλες ίδιων κλάσεων για τις δύο υπο-κλάσεις τους).

10 Equivalent Load Ratio (ref Class IV,B & k=2) V_out = 25 m/s m = 12 Class IV Class III Class II Class I Contin. : Subclass A Dashed : Subclass B Shape factor k Σχήµα 7: Λόγοι «ισοδύναµου κοπωτικού φορτίου» σαν συνάρτηση του k και της κλάσης της Α/Γ. Η τιµή αναφοράς είναι το ισοδύναµο φορτίο της κλάσης IV (Β) για k=2. Οι τιµές ισοδύναµου φορτίου αντιστοιχούν εκ των άνω προς τα κάτω για ΙEC Class I, II, III & IV αντίστοιχα 4.4 Επίδραση στην ενεργειακή απόδοση των Α/Γ Εφαρµόζοντας τεχνικές παραµετρικής αναγνώρισης σε διαθέσιµες πειραµατικές και θεωρητικές βάσεις δεδοµένων για ένα πλήθος µηχανών, προέκυψαν τα παρακάτω συµπεράσµατα: Την κυριότερη επίδραση, όπως είναι αναµενόµενο, στην ενεργειακή απόδοση της µηχανής έχει η κατανοµή της µέσης (δεκάλεπτης) ταχύτητας στο ύψος της πλήµνης της. Για τον λόγο αυτό, είναι ιδιαίτερα σηµαντικό στη σύνθετη τοπογραφία, να είναι πλήρως αποτυπωµένο το µέσο πεδίο ροής στην περιοχή ενός αιολικού πάρκου. Η εµπειρία έδειξε ότι η παραγωγή Α/Γ σε γειτονικές θέσεις µπορεί να διαφέρει µέχρι και 30% λόγω της επίδρασης της τοπογραφίας όταν αυτή διαφοροποιεί το πεδίο ταχύτητας κατά, µόνο, 15%. εύτερος σηµαντικός παράγοντας είναι το σφάλµα της γωνίας προσανατολισµού. Η ισχύς της Α/Γ είναι ανάλογη µε την τρίτη δύναµη του συνηµίτονου της γωνίας αυτής. 20 µοίρες σφάλµα επάγουν 17% µείωση της παραγόµενης ισχύος. Η ένταση της τύρβης επιδρά ασθενώς (<3% για τις συνήθεις τιµές της) στην ενεργειακή απόδοση και, κυρίως, στις χαµηλές ταχύτητες λειτουργίας. Εξ ίσου ασθενής είναι και η επίδραση της καθ ύψος κατανοµής της ταχύτητας του ανέµου. 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΛΑΣΗΣ Α/Γ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ Όπως ήδη αναφέρθηκε στην παράγραφο 1, οι Α/Γ σχεδιάζονται για συγκεκριµένες εξωτερικές συνθήκες λειτουργίας που βασίζονται, εµµέσως, σε ένα ηµι-εµπειρικό πλαίσιο επίπεδης τοπογραφίας. Ο έλεγχος του κατά πόσο µια µηχανή οποιασδήποτε κλάσης είναι κατάλληλη για µια συγκεκριµένη θέση εγκατάστασης αφήνεται στην διαδικασία αποτίµησης της θέσης αυτής. Η παρούσα µορφή του IEC προβλέπει ελέγχους µόνο για την µέση

11 ετήσια ταχύτητα V ave και την χαρακτηριστική ένταση της τύρβης I 15, η οποία προκύπτει από την µετρηµένη τιµή στην περιοχή ταχυτήτων 15 m/s, επιβαρηµένη κατά µια τυπική απόκλιση της µέτρησης της. Η παραπάνω διαδικασία, όµως, δεν λαµβάνει υπ όψιν της τους δύο βασικότερους παράγοντες που επιβαρύνουν τη φόρτιση των µηχανών στη σύνθετη τοπογραφία, την επίδραση του συντελεστή µορφής k στα ακραία αλλά και στα κοπωτικά φορτία και την επίδραση της δοµής της τύρβης στην κόπωση. Το ΚΑΠΕ, συµµετέχοντας στη διαµόρφωση της τρίτης έκδοσης του , πρότεινε την παρακάτω διαδικασία αποτίµησης: Έστω ( ) design οι παράµετροι σχεδιασµού µιας Α/Γ δεδοµένης κλάσης και ( ) assessed οι αντίστοιχες παράµετροι που προκύπτουν από τη διαδικασία αποτίµησης της θέσης εγκατάστασης. Για να είναι κατάλληλη η κλάση της Α/Γ για εγκατάσταση στη συγκεκριµένη θέση, θα πρέπει να ικανοποιούνται οι παρακάτω : 5.1. Έλεγχος για ακραία φόρτιση όπου (V ave ) assessed (V ave ) design (3) (V e50 ) assessed (V e50 ) design (4) (V e50 ) assessed = 4.4{(V ave-wd ) assessed+2.5(i ave_wd ) assessed } (5) και (V ave-wd ) assessed είναι η µέγιστη τιµή της µέσης δεκάλεπτης ταχύτητας (V ave-wd i ) assessed των διευθύνσεων (i) του ανεµολογικού ροδογράµµατος, υπολογισµένη για τις διευθύνσεις που έχουν πιθανότητα εµφάνισης µεγαλύτερη του 10% (βλ. Σχήµα 5, για παράδειγµα, µε (V ave-wd ) assessed =11m/s), και (I ave-wd ) assessed η µέση ένταση της τύρβης που αντιστοιχεί στη διεύθυνση αυτή. Το εύρος των τοµέων της διεύθυνσης του ανέµου θα πρέπει να είναι µεταξύ 20 και 30 µοιρών. Η σχέση (5) προκύπτει από πιθανοτική ανάλυση µεγίστων τιµών [11], θεωρώντας ότι η ανά διεύθυνση κατανοµή της µέσης ταχύτητας είναι τύπου Rayleigh, k=2, µια υπόθεση που επιβεβαιώνεται από τις διαθέσιµες µετρήσεις (δεν ισχύει βέβαια το ίδιο για την µέση ταχύτητα στο σύνολο των διευθύνσεων, όπου το k παίρνει τόσο µικρότερες τιµές όσο πιο ανοµοιόµορφο είναι το ροδόγραµµα). Ο έλεγχος των ακραίων συνθηκών ανά διεύθυνση της ροής µας απαλλάσσει από την αβεβαιότητα της εκτίµηση του k στην περιοχή των υψηλών ταχυτήτων Έλεγχος για κόπωση (C 15 *I 15 ) assessed (I 15 ) design (6) όπου, το C 15 διορθώνει την χαρακτηριστική ένταση της τύρβης για την επίδραση της σύνθετης τοπογραφίας, ενώ θα πρέπει, επιπλέον (p(v hub )) assessed (p(v hub )) design for V r V hub V out (7) όπου (p(v hub )) design, για όλες τις κλάσεις Α/Γ µε εξαίρεση την ειδική S, είναι η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας της κατανοµής Rayleigh µε µέση τιµή (V ave ) design. Η (7) εφαρµόζεται στην περιοχή ταχυτήτων V r (rated) έως την ταχύτητα εξόδου της µηχανής V out. Η εφαρµογή της εξίσωσης (7) επιδεικνύεται στο Σχήµα 8. Θεωρώντας µια τυπική τιµή V r =14m/s, φαίνεται ότι η πειραµατική καµπύλη καλύπτεται για πρώτη φορά από τη θεωρητική κατανοµή της κλάσης ΙΙ, αν και η συγκεκριµένη θέση εγκατάστασης µε µέση τιµή ταχύτητας 7.5 m/s θα αντιστοιχούσε, από αυτήν την άποψη και σύµφωνα µε το κριτήριο της εξίσωσης (3), στην κλάση ΙΙΙ.

12 Probability of appearance 1E+000 1E-001 1E-002 1E-003 Experimental IEC class I IEC class II IEC class III IEC class IV 1E Wind speed (m/s) Σχήµα 8: Προτεινόµενος έλεγχος για κοπωτικά φορτία σε σχέση µε την πιθανότητα κατανοµής της µέσης ταχύτητας 6. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ Τα αποτελέσµατα της πολυετούς χρήσης του IEC σε συνδυασµό µε τα αντίστοιχα των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Προγραµµάτων σε θέµατα εκτίµησης καµπύλης ισχύος έχουν οδηγήσει στα εξής συµπεράσµατα: Η εφαρµογή της διαδικασία µέτρησης καµπύλης ισχύος σε περιπτώσεις σύνθετης τοπογραφία οδηγεί σε αποτελέσµατα που αποκλίνουν από µετρήσεις σε επίπεδη τοπογραφία Τα χαρακτηριστικά ανέµου της σύνθετης τοπογραφίας επηρεάζουν την µέτρηση του µέσου πεδίου ανέµου Η µεθοδολογία βαθµονόµηση θέσης δεν επαρκεί για την πλήρη περιγραφή της επίδρασης της τοπογραφίας στα χαρακτηριστικά ανέµου από την θέση αναφοράς στην θέση της Α/Γ Τα µειονεκτήµατα της χρήσης ανεµόµετρων κυπέλλου (υπερτάχυνση, επίδραση κλίσης ανέµου) είναι εντονότερα στις εφαρµογές σε σύνθετη τοπογραφία και οδηγούν σε αυξηµένες αβεβαιότητες Έλλειψη διαδικασίας κανονικοποίησης (εκτός της πυκνότητας) Το ΚΑΠΕ έχει εκδόσει οδηγία για την µέτρηση καµπύλης ισχύος σε σύνθετη τοπογραφία µε στόχο την αντιµετώπιση των παραπάνω. Η οδηγία περιλαµβάνει: ιαδικασία εκτίµησης της σύνθετης τοπογραφίας για την εκτέλεση βαθµονόµησης θέσης (εκτιµώνται τα υψοµετρικά χαρακτηριστικά της περιβάλλουσας τοπογραφίας) Προσδιορισµό των µεγεθών αναφοράς (ταχύτητα ανέµου, τύρβη, κλίση οριακού στρώµατος, κλίση ανύσµατος ταχύτητας κλπ) ιαδικασία µεταφοράς των µεγεθών αναφοράς στην θέση της Α/Γ χρήση στατιστικών µεθόδων Προδιαγραφές οργάνων, τοποθέτησης και διόρθωσης µετρήσεων για την εκτέλεση των πειραµάτων βαθµονόµησης θέσης και καµπύλης ισχύος (χρήση ανεµόµετρων κυπέλλων και ανεµόµετρων τριών συνιστωσών, διόρθωση µετρήσεων ανεµοµέτρου κυπέλλων λόγω κλίσης ανέµου) ιαδικασία εκτέλεσης βαθµονόµησης θέσης σε περιπτώσεις όπου η Α/Γ έχει ήδη εγκατασταθεί (χρήση µη µόνιµου ιστού επί της ατράκτου της ακινητοποιηµένης Α/Γ)

13 ιαδικασία για εκτέλεση ανάλυσης ευαισθησίας για εξαγωγή κανονικοποιηµένων αποτελεσµάτων 7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Στο άρθρο αυτό παρουσιάζεται συνοπτικά η σχετική εµπειρία και γνώση που αποκτήθηκε στο ΚΑΠΕ µε αντικείµενο τις συνθήκες φόρτισης και απόδοσης των ανεµογεννητριών στη Σύνθετη Τοπογραφία. Τόσο τα ακραία όσο και τα κοπωτικά φορτία των µηχανών επηρεάζονται άµεσα από τις τοπικές ανεµολογικές συνθήκες, ντετερµινιστικές και στοχαστικές. Το ίδιο ισχύει σε µεγάλο βαθµό και για την ενεργειακή απόδοση των ανεµογεννητριών. Σήµερα, µετά από µακροχρόνια έρευνα που διενεργήθηκε στο ΚΑΠΕ στα παραπάνω αντικείµενα, είµαστε σε θέση να ποσοτικοποιήσουµε τις παραπάνω επιδράσεις και να προχωρήσουµε ένα βήµα παραπέρα εισάγοντας τις ιδιαιτερότητες της σύνθετης τοπογραφίας στα διεθνή πρότυπα που διέπουν τους κανόνες ασφαλούς σχεδιασµού και εκτίµησης της καµπύλης ισχύος των ανεµογεννητριών. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ [1] P.Chaviaropoulos, "Complex Terrain wind-wt parameter identification & quantification wind and WT modelling". Final Report, Volume III issued by CRES for the "Load and Power Measurement Program on Wind Turbines Operating in Complex Mountainous Regions, MOUNTURB" JOU2-CT Project, November [2] G.Glinou, D.Foussekis, F.Mouzakis, D.Douvikas, A.Fragoulis, "Investigation of Design Aspects & Design Options for W/T operating in Complex Terrain Environments- COMTERID, JOR3-CT Project". Final Report, issued by CRES, April [3] F.Mouzakis, "Αdaptation of Existing Wind Turbines for Operation on High Wind Speed Complex terrain Sites; kwh cost reduction, ADAPTURB, JOR3-CT Project". 1 st 12-Monthly Report, March [4] IEC Wind Turbine Generator Systems Part 1: Safety Requirements [5] Ελληνικό πρότυπο καµπύλης ισχύος Power Performance Testing for Wind Turbines operating in Complex Terrain [6] IEC W/T Generator Systems Part 12: W/T Power Performance Testing [7] D.Douvikas, P.Chaviaropoulos, 3D Boundary Layer Method for Complex Terrain Micrositing. Application Examples, European Wind Energy Conference and Exhibition, Nice-France 1999, Proc. pp [8] P.Chaviaropoulos, D.Douvikas, Mean-Flow-Field Simulations over Complex terrain using a 3-D Reynolds Average Navier Stokes Solver, ECCOMASS 98, Athens 7-11/9/1998, Proc. vol I, part II pp [9] G.Glinou, K.Papadopoulos, E.Morfiadakis, A.Fragoulis, «Mean and turbulent properties measured at a mountainous site with reported extreme wind conditions» EWEC 97, Proc.pp [10] P.Chaviaropoulos, "Probabilistic Analysis of Extreme Wind Events", Journal Wind Engineering, Vol.21, No 3, pp , (1997). [11] P.Chaviaropoulos, unpublished work performed for IEC-TC88 / ΜΤ14

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΥ KO-ΑΙΟΛΙΚΟ/02/01/08-11-2011 1/6 ΕΣΥ ΚΟ-ΑΙΟΛΙΚΟ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 01 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 01-02-2008 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΙΝΕΤΑΙ

Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΙΝΕΤΑΙ Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΙΝΕΤΑΙ Διακυβερνητική Επιτροπή για τις κλιματικές αλλαγές: Αύξηση των αερίων του θερμοκηπίου (+31% για CO 2 ). Αύξηση μέσης θερμοκρασίας γης κατά 0.6±0.2 0.2 ο C από τα τέλη του 19

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση, Έλεγχος και Βελτιστοποίηση Ενεργειακών Συστημάτων

Προσομοίωση, Έλεγχος και Βελτιστοποίηση Ενεργειακών Συστημάτων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Μαρία Σαμαράκου Καθηγήτρια, Τμήμα Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Διονύσης Κανδρής Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισµός της Έντασης του Αιολικού υναµικού και της Παραγόµενης Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α/Γ

Υπολογισµός της Έντασης του Αιολικού υναµικού και της Παραγόµενης Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α/Γ Υπολογισµός της Έντασης του Αιολικού υναµικού και της Παραγόµενης Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α/Γ Η ένταση της αιολικής ισχύος εξαρτάται από την ταχύτητα του ανέµου και δίνεται από την ακόλουθη έκφραση: P

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο ήπιων μορφών ενέργειας

Εργαστήριο ήπιων μορφών ενέργειας Εργαστήριο ήπιων μορφών ενέργειας Ενότητα: Επεξεργασία & αξιολόγηση αιολικού δυναμικού Τσαουσανίδης Νίκος Τμήμα ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμογεννήτρια Polaris P15 50 kw

Ανεμογεννήτρια Polaris P15 50 kw Ανεμογεννήτρια Polaris P15 50 kw Τεχνική περιγραφή Μια ανεμογεννήτρια (Α/Γ) 50kW παράγει ενέργεια για να τροφοδοτηθούν αρκετές κατοικίες. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να τροφοδοτηθούν με ρεύμα απομονωμένα

Διαβάστε περισσότερα

Αιολική Ενέργεια & Ενέργεια του Νερού

Αιολική Ενέργεια & Ενέργεια του Νερού Αιολική Ενέργεια & Ενέργεια του Νερού Ενότητα 7: Λειτουργία α/γ για ηλεκτροπαραγωγή Γεώργιος Λευθεριώτης, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής Σκοποί ενότητας Συντελεστής ισχύος C

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 η & 2 η : ΟΡΙΑΚΟ ΣΤΡΩΜΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 η & 2 η : ΟΡΙΑΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 η & 2 η : ΟΡΙΑΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΩΤΟΥ ΟΡΙΑΚΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΠΙΠΕΔΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Σκοπός της άσκησης Στην παρούσα εργαστηριακή άσκηση γίνεται μελέτη του Στρωτού

Διαβάστε περισσότερα

Συντελεστής ισχύος C p σαν συνάρτηση της ποσοστιαίας μείωσης της ταχύτητας του ανέμου (v 0 -v 1 )/v 0

Συντελεστής ισχύος C p σαν συνάρτηση της ποσοστιαίας μείωσης της ταχύτητας του ανέμου (v 0 -v 1 )/v 0 Συντελεστής ισχύος C p σαν συνάρτηση της ποσοστιαίας μείωσης της ταχύτητας του ανέμου (v 0 -v 1 )/v 0 19 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ Ταχύτητα έναρξης λειτουργίας: Παραγόμενη ισχύς = 0 Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ Βασίλης Δ. Ανδριτσάνος Δρ. Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας 3ο εξάμηνο http://eclass.teiath.gr Παρουσιάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: ΑΝΕΜΟΣ

ΑΙΟΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: ΑΝΕΜΟΣ ΑΙΟΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: Δρ. Κονταξάκης Κώστας Επικ. καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης Εργαστήρι Αιολικής Ενέργειας και Σύνθεσης Ενεργειακών Συστημάτων, ΤΕΙ Κρήτης, 71004 Εσταυρωμένος, Ηράκλειο, www.wel.gr, Tel, Fax: 2810

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Κόστους Κύκλου Ζωής

Ανάλυση Κόστους Κύκλου Ζωής Ανάλυση Κόστους Κύκλου Ζωής ρ Γ. Γιαννακίδης Εισαγωγή Στόχοι και Οφέλη Ανάλυση Κόστους Κύκλου Ζωής Life Cycle Cost Analysis - LCCA Μέθοδος οικονοµικής σύγκρισης εναλλακτικών επενδύσεων που βασίζεται στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 328/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 328/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 328/2013 Για την απόρριψη της υπ αριθµ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-01490/10.5.2006 αίτησης της

Διαβάστε περισσότερα

Ανεµογεννήτριες. Γιάννης Κατσίγιαννης

Ανεµογεννήτριες. Γιάννης Κατσίγιαννης Ανεµογεννήτριες Γιάννης Κατσίγιαννης Ισχύςαέριαςδέσµης Ηισχύς P air µιαςαέριαςδέσµηςείναιίσηµε: P air 1 = ρ 2 A V 3 όπου: ρ: πυκνότητααέρα Α: επιφάνεια (για µια ανεµογεννήτρια αντιστοιχεί στην επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμογενείς Κυματισμοί

Ανεμογενείς Κυματισμοί Ανεμογενείς Κυματισμοί Γένεση Ανεμογενών Κυματισμών: Μεταφορά ενέργειας από τα κινούμενα κατώτερα ατμοσφαιρικά στρώματα στις επιφανειακές θαλάσσιες μάζες. Η ενέργεια αρχικά περνά από την ατμόσφαιρα στην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α/Γ ΣΤΑ ΑΝΩ ΜΟΥΛΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. Αλέξανδρος Καράµπελας, Αντώνης ασκαλάκης

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α/Γ ΣΤΑ ΑΝΩ ΜΟΥΛΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. Αλέξανδρος Καράµπελας, Αντώνης ασκαλάκης ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α/Γ ΣΤΑ ΑΝΩ ΜΟΥΛΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αλέξανδρος Καράµπελας, Αντώνης ασκαλάκης Πανεπιστήµιο Πατρών Τµήµα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών e-mail: caral@mech.upatras.gr, adaskalakis@in.gr

Διαβάστε περισσότερα

l R= ρ Σε ηλεκτρικό αγωγό µήκους l και διατοµής A η αντίσταση δίνεται από την εξίσωση: (1)

l R= ρ Σε ηλεκτρικό αγωγό µήκους l και διατοµής A η αντίσταση δίνεται από την εξίσωση: (1) ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΗΕΚΤΡΟΥΤΩΝ Θέµα ασκήσεως Μελέτη της µεταβολής της αγωγιµότητας ισχυρού και ασθενούς ηλεκτρολύτη µε την συγκέντρωση, προσδιορισµός της µοριακής αγωγιµότητας σε άπειρη αραίωση ισχυρού οξέος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Αιολικά Πάρκα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Αιολικά Πάρκα ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Αιολικά Πάρκα Υποβάλλεται από τον Κάτοχο Άδειας Παραγωγής µαζί µε την Αίτηση Σύνδεσης Απαιτείται η υποβολή πιστοποιητικού σύµφωνα µε το πρότυπο IEC 61400-21

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι μελετητή. (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική

Στόχοι μελετητή. (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική Στόχοι μελετητή (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική Τρόπος εκτέλεσης Διάρκεια Κόστος Εξέταση από το μελετητή κάθε κατάστασης ή φάσης του φορέα : Ανέγερση Επισκευές / μετατροπές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... vii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... ix ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... xv. Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... vii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... ix ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... xv. Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... vii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... ix ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... xv Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 1.1 Πίνακες, κατανομές, ιστογράμματα... 1 1.2 Πυκνότητα πιθανότητας, καμπύλη συχνοτήτων... 5 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης Αιολική Ενέργεια 2 η περίοδος Διδάσκων: Γιώργος Κάραλης

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης Αιολική Ενέργεια 2 η περίοδος Διδάσκων: Γιώργος Κάραλης ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης Αιολική Ενέργεια 2 η περίοδος Διδάσκων: Γιώργος Κάραλης Β Περίοδος 1. Σύμφωνα με το χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ, επιτρέπεται η εγκατάσταση ανεμογεννητριών

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - Επί της Μελέτης 1. Προκαθορισµένα επίπεδα φόρτισης Σύµφωνα µε το Άρθρο 50 - Μελέτη προσδιορισµού

Διαβάστε περισσότερα

Ταχύτητα και Ενέργεια του Ανέμου Η κινητική ενέργεια μίας μάζας αέρα m που κινείται με ταχύτητα V, δίνεται από τη σχέση: Ρ= m V [W] 2.

Ταχύτητα και Ενέργεια του Ανέμου Η κινητική ενέργεια μίας μάζας αέρα m που κινείται με ταχύτητα V, δίνεται από τη σχέση: Ρ= m V [W] 2. 2. ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Το παγκόσμιο θεωρητικό δυναμικό της αιολικής ενέργειας εκτιμάται σήμερα σε 55 Gtoe και αντιστοιχεί στο 550 % του παγκόσμιου ενεργειακού ισοζυγίου. Το τεχνικό δυναμικό, δηλαδή αυτό που

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμητικές μέθοδοι σε ταλαντώσεις μηχανολογικών συστημάτων

Αριθμητικές μέθοδοι σε ταλαντώσεις μηχανολογικών συστημάτων ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Καθηγητής κ. Σ. Νατσιάβας Αριθμητικές μέθοδοι σε ταλαντώσεις μηχανολογικών συστημάτων Στοιχεία Φοιτητή Ονοματεπώνυμο: Νατσάκης Αναστάσιος Αριθμός Ειδικού Μητρώου:

Διαβάστε περισσότερα

Υδροµετεωρολογία Αιολική ενέργεια

Υδροµετεωρολογία Αιολική ενέργεια Υδροµετεωρολογία Αιολική ενέργεια Νίκος Μαµάσης και ηµήτρης Κουτσογιάννης Τοµέας Υδατικών Πόρων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα 6 ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΑΙΟΛΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΉΤΡΙΑ AW 50kW. Καθαρή, αθόρυβη και αποδοτική ενέργεια. Με χαμηλή τιμή για σύντομη απόσβεση και υψηλή απόδοση για πολλά χρόνια

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΉΤΡΙΑ AW 50kW. Καθαρή, αθόρυβη και αποδοτική ενέργεια. Με χαμηλή τιμή για σύντομη απόσβεση και υψηλή απόδοση για πολλά χρόνια ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΉΤΡΙΑ AW 50kW Καθαρή, αθόρυβη και αποδοτική ενέργεια. Με χαμηλή τιμή για σύντομη απόσβεση και υψηλή απόδοση για πολλά χρόνια www.argosywind.com Η ανεμογεννήτρια AW 50KW της Argosy Wind Power Ltd.

Διαβάστε περισσότερα

Mάθημα: Θερμικές Στροβιλομηχανές. Εργαστηριακή Ασκηση. Μέτρηση Χαρακτηριστικής Καμπύλης Βαθμίδας Αξονικού Συμπιεστή

Mάθημα: Θερμικές Στροβιλομηχανές. Εργαστηριακή Ασκηση. Μέτρηση Χαρακτηριστικής Καμπύλης Βαθμίδας Αξονικού Συμπιεστή Ε.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕIΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡIΟ ΘΕΡΜIΚΩΝ ΣΤΡΟΒIΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΡΕΥΣΤΩΝ Mάθημα: Θερμικές Στροβιλομηχανές Εργαστηριακή Ασκηση Μέτρηση Χαρακτηριστικής Καμπύλης Βαθμίδας Αξονικού Συμπιεστή Κ. Μαθιουδάκη Καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

ΥδροδυναµικέςΜηχανές

ΥδροδυναµικέςΜηχανές ΥδροδυναµικέςΜηχανές Χαρακτηριστικές καµπύλες υδροστροβίλων Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας Τ.Ε.Ι. Κρήτης ηµήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης Θεωρητικήχαρακτηριστική υδροστροβίλου Θεωρητική χαρακτηριστική υδροστροβίλου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις 1.1. Οριακές καταστάσεις σχεδιασµού (Limit States) Κατά τη διάρκεια ζωής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 104/2007. Μεθοδολογία αξιολόγησης αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής από φωτοβολταϊκούς σταθµούς

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 104/2007. Μεθοδολογία αξιολόγησης αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής από φωτοβολταϊκούς σταθµούς Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 104/2007 Μεθοδολογία αξιολόγησης αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 54/2012 ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΥΠΕΡΑΚΤΙΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ι. ΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ι. ΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι. ΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η Μέτρηση Εργασίας (Work Measurement ή Time Study) έχει ως αντικείμενο τον προσδιορισμό του χρόνου που απαιτείται από ένα ειδικευμένο

Διαβάστε περισσότερα

υδροηλεκτρικών, βιοµάζας και φωτοβολταϊκών θα υπερβαίνει τα 500 MW. Τα αποτελέσµατα αυτά οφείλονται στην επιτυχηµένη εφαρµογή του Επιχειρησιακού

υδροηλεκτρικών, βιοµάζας και φωτοβολταϊκών θα υπερβαίνει τα 500 MW. Τα αποτελέσµατα αυτά οφείλονται στην επιτυχηµένη εφαρµογή του Επιχειρησιακού ΤΕΥΧΟΣ 9 Μάρτιος 2002 Η ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας 19 ο χλµ. Λ. Μαραθώνος 190 09 Πικέρµι Αττικής Τηλ. 6603300 Fax. 6603301-2 http://www.cres.gr Τα νέα του ΚΑΠΕ Η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ 1 Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Οι αντηλιακές µεµβράνες 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ µελετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 nq

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 nq Σχεδίαση και Κατασκευή Υδροστροβίλου Pelton 150kWµε Αριθµητική Βελτιστοποίηση Σχεδιασµού των Σκαφιδίων Παναγιωτόπουλος Μιχαήλ (ΚΑΠΕ) Παναγιωτόπουλος Αλέξανδρος (ΕΜΠ) Α µέρος: Μελέτη και κατασκευή υδροστροβίλου

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 ΦΟΡΤΙΑ Υπό τον όρο φορτίο, ορίζεται ουσιαστικά το πoσό θερµότητας, αισθητό και λανθάνον, που πρέπει να αφαιρεθεί, αντίθετα να προστεθεί κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΡΥΠΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΡΥΠΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΡΥΠΩΝ 1 ο ΘΕΜΑ (1,5 Μονάδες) Στην παράδοση είχε παρουσιαστεί η αριθµητική επίλυση της εξίσωσης «καθαρής συναγωγής» σε µία διάσταση, η µαθηµατική δοµή της οποίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΞΑΝΘΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αγγελίδης Π., Αναπλ. καθηγητής ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΑΝΩΣΤΙΚΗ ΦΛΕΒΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΣΤΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

5 Μετρητές παροχής. 5.1Εισαγωγή

5 Μετρητές παροχής. 5.1Εισαγωγή 5 Μετρητές παροχής 5.Εισαγωγή Τρεις βασικές συσκευές, με τις οποίες μπορεί να γίνει η μέτρηση της ογκομετρικής παροχής των ρευστών, είναι ο μετρητής Venturi (ή βεντουρίμετρο), ο μετρητής διαφράγματος (ή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις

Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις Σφάλματα Μετρήσεων Συμβατικά όργανα μετρήσεων Χαρακτηριστικά μεγέθη οργάνων Παλμογράφος Λέκτορας Σοφία Τσεκερίδου 1 Σφάλματα μετρήσεων Επιτυχημένη μέτρηση Σωστή εκλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο 1. Aν ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ενός σώματος είναι σταθερός, τότε το σώμα: (i) Ηρεμεί. (ii) Κινείται με σταθερή ταχύτητα. (iii) Κινείται με μεταβαλλόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5: Αρχές υδραυλικής στα αστικά υδραυλικά έργα

Κεφάλαιο 5: Αρχές υδραυλικής στα αστικά υδραυλικά έργα Κεφάλαιο 5: Αρχές υδραυλικής στα αστικά υδραυλικά έργα Γραμμικές απώλειες Ύψος πίεσης Γραμμικές απώλειες Αρχές μόνιμης ομοιόμορφης ροής Ροή σε κλειστό αγωγό Αρχή διατήρησης μάζας (= εξίσωση συνέχειας)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 20.12.2007 Α. Πεδίο Εφαρµογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρµόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Η2. Ο νόµος του Gauss

Κεφάλαιο Η2. Ο νόµος του Gauss Κεφάλαιο Η2 Ο νόµος του Gauss Ο νόµος του Gauss Ο νόµος του Gauss µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ένας εναλλακτικός τρόπος υπολογισµού του ηλεκτρικού πεδίου. Ο νόµος του Gauss βασίζεται στο γεγονός ότι η ηλεκτρική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ 1ης ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΚΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ 1ης ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ 1ης ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΚΑ Κ. Γκαράκης Εργαστήριο ΑΠΕ / Τµήµα Ενεργειακής Τεχνολογίας / ΤΕΙ Αθήνας Αγ. Σπυρίδωνος

Διαβάστε περισσότερα

Χειμερινό εξάμηνο 2007 1

Χειμερινό εξάμηνο 2007 1 ΜΜΚ 31 Μεταφορά Θερμότητας Εξαναγκασμένη Συναγωγή και Σφαίρες ΜΜΚ 31 Μεταφορά Θερμότητας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Παραγωγής ΜΜK 31 Μεταφορά Θερμότητας 1 και Σφαίρες (flow across cylinders

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ. Πτώση πίεσης σε αγωγό σταθερής διατομής 2η εργαστηριακή άσκηση. Βλιώρα Ευαγγελία

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ. Πτώση πίεσης σε αγωγό σταθερής διατομής 2η εργαστηριακή άσκηση. Βλιώρα Ευαγγελία ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ Πτώση πίεσης σε αγωγό σταθερής διατομής 2η εργαστηριακή άσκηση Βλιώρα Ευαγγελία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2014 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι ο υπολογισμός της

Διαβάστε περισσότερα

Κάραλης Γεώργιος, «Παράρτημα B. Βασικές γνώσεις Αιολικής Ενέργειας» Ακαδημία Ενέργειας, 2013

Κάραλης Γεώργιος, «Παράρτημα B. Βασικές γνώσεις Αιολικής Ενέργειας» Ακαδημία Ενέργειας, 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ B. ΒΑΣΙΚΈΣ ΓΝΏΣΕΙΣ ΑΙΟΛΙΚΉΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ... 2 ΠΕΡΊΛΗΨΗ... 2 1 ΔΥΝΑΜΙΚΌ ΑΙΟΛΙΚΉΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ... 3 1.1 Ο ΆΝΕΜΟΣ... 3 1.2 ΤΟ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΌ ΟΡΙΑΚΌ ΣΤΡΏΜΑ... 5 1.3 ΜΕΤΑΒΟΛΉ ΤΑΧΎΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Βασίλης Δ. Ανδριτσάνος Δρ. Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας 3ο εξάμηνο http://eclass.teiath.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Στάθης Παπαχριστόπουλος Διπλ. Χημικός Μηχανικός ΜSc MBA Προϊστάμενος Τμήματος Επιστημονικοτεχνικής Υποστήριξης και Υλοποίησης Προγραμμάτων ΠΤΑ/ΠΔΕ Αναπληρωτής Δ/ντής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ Διευθυντής: Διονύσιος-Ελευθ. Π. Μάργαρης, Αναπλ. Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Συλαίος Γιώργος Ομάδα Εργασίας: Πρίνος Παναγιώτης, Σαμαράς Αχιλλέας

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Συλαίος Γιώργος Ομάδα Εργασίας: Πρίνος Παναγιώτης, Σαμαράς Αχιλλέας INTERREG III C / Zone Sud - Πρόγραμμα BEACHMED-e Strategic management of beach protection measures for the sustainable development of the Mediterranean coastal areas Μέτρο 2.2: NAUSICAA Προσδιορισμός των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Σύνοψη δραστηριοτήτων Σύνοψη δραστηριοτήτων 0-04-2009 ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΙΠΤΑ Γενικά Στοιχεία Αναγκαιότητα για γιααποθήκευση Θερμοτητας (ΑΘ) (ΑΘ): : Ηλιακή ακτινοβολία :: Παρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Οι Ενόργανες Μέθοδοι Ανάλυσης είναι σχετικές μέθοδοι και σχεδόν στο σύνολο τους παρέχουν την αριθμητική τιμή μιας φυσικής ή φυσικοχημικής ιδιότητας, η

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 2012-13. Αριθμός σπουδαστών

Πίνακας 1. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 2012-13. Αριθμός σπουδαστών Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 0-3 ΤΜΗΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή Διακόπτες δικτύων ισχύος 3 4 5 Μηχανικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Πληθυσμός Δείγμα Δείγμα Δείγμα Ο ρόλος της Οικονομετρίας Οικονομική Θεωρία Διατύπωση της

Διαβάστε περισσότερα

Διείσδυση ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Κύπρου: Δεδομένα και Προκλήσεις

Διείσδυση ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Κύπρου: Δεδομένα και Προκλήσεις Διείσδυση ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Κύπρου: Δεδομένα και Προκλήσεις European Sustainable Energy Week, 15-19 June 2015 Δρ. Χρίστος Ε. Χριστοδουλίδης Διευθυντής Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Αναλυτική Μέθοδος- Αναλυτικό Πρόβλημα. Ανάλυση, Προσδιορισμός και Μέτρηση. Πρωτόκολλο. Ευαισθησία Μεθόδου. Εκλεκτικότητα. Όριο ανίχνευσης (limit of detection, LOD).

Διαβάστε περισσότερα

6 4. Ενεργό ύψος εκποµπής Ενεργό ύψος εκποµπής ενεργό ύψος (effective height) ανύψωση του θυσάνου (plume rise) θερµική ανύψωση (thermal rise).

6 4. Ενεργό ύψος εκποµπής Ενεργό ύψος εκποµπής ενεργό ύψος (effective height) ανύψωση του θυσάνου (plume rise) θερµική ανύψωση (thermal rise). 6 4. Ενεργό ύψος εκποµπής Ενεργό ύψος εκποµπής Οι περισσότεροι ρύποι που εκπέµπονται στην ατµόσφαιρα προέρχονται από καύσεις πράγµα το οποίο έχει σαν αποτέλεσµα να έχουν υψηλότερη θερµοκρασία από το περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

Εργ.Αεροδυναμικής,ΕΜΠ. Καθ. Γ.Μπεργελές

Εργ.Αεροδυναμικής,ΕΜΠ. Καθ. Γ.Μπεργελές Η Τεχνολογία των Ελικοπτέρων Τι είναι τα ελικόπτερα Κατηγορίες Ελικοπτέρων Τυπικό ελικόπτερο Υβριδικό αεροσκάφος Tilt-rotor Πως λειτουργεί μιά έλικα Ι U = ταχύτητα πτήσης η σχετική ταχύτητα του αέρα ως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θέμα 1: ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11 -- ΠΕΙΡΑΙΑΣ -- 18532 -- ΤΗΛ. 210-4224752, 4223687 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ Α. Στις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξετε την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ Πιθανοτική προσέγγιση των υδρολογικών μεταβλητών

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ Πιθανοτική προσέγγιση των υδρολογικών μεταβλητών ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ Πιθανοτική προσέγγιση των υδρολογικών μεταβλητών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΕΠΑΓΩΓΗ (DEDUCTION

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σκοπός της Άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι α) η κατανόηση της λειτουργίας της γεννήτριας συνεχούς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι: 3η Διάλεξη ΟΜΟΕ-Χ (Κριτήρια Ασφαλείας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ)

ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι: 3η Διάλεξη ΟΜΟΕ-Χ (Κριτήρια Ασφαλείας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ) ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι: 3η Διάλεξη ΟΜΟΕ-Χ (Κριτήρια Ασφαλείας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Υπεύθυνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος Πολιτικός Μηχανικός PhD Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 30.10.2009 Α. Πεδίο Εφαρμογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις σειρές

Σηµειώσεις στις σειρές . ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σηµειώσεις στις σειρές Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζουµε τις βασικές-απαραίτητες έννοιες για την µελέτη των σειρών πραγµατικών αριθµών και των εφαρµογών τους. Έτσι, δίνονται συστηµατικά

Διαβάστε περισσότερα

1η Οµάδα Ασκήσεων. ΑΣΚΗΣΗ 1 (Θεωρία)

1η Οµάδα Ασκήσεων. ΑΣΚΗΣΗ 1 (Θεωρία) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ KAI THΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ /5/007 η Οµάδα Ασκήσεων ΑΣΚΗΣΗ (Θεωρία). α) Έστω fl() x η παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

Κίνηση σε Ηλεκτρικό Πεδίο.

Κίνηση σε Ηλεκτρικό Πεδίο. Κίνηση σε Ηλεκτρικό Πεδίο. 3.01. Έργο κατά την μετακίνηση φορτίου. Στις κορυφές Β και Γ ενόςισοπλεύρου τριγώνου ΑΒΓ πλευράς α= 2cm, βρίσκονται ακλόνητα δύο σηµειακά ηλεκτρικά φορτία q 1 =2µC και q 2 αντίστοιχα.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών. Εργασία 1 η : Πτώση πίεσης σε αγωγό κυκλικής διατομής

Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών. Εργασία 1 η : Πτώση πίεσης σε αγωγό κυκλικής διατομής Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών Εργασία 1 η : Πτώση πίεσης σε αγωγό κυκλικής διατομής Ονοματεπώνυμο:Κυρκιμτζής Γιώργος Σ.Τ.Ε.Φ. Οχημάτων - Εξάμηνο Γ Ημερομηνία εκτέλεσης Πειράματος : 12/4/2000 Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Β /Στατιστική. Μέρος Β. Στατιστική. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Μαθηματικών&Στατιστικής/Γ. Παπαδόπουλος (www.aua.

Μέρος Β /Στατιστική. Μέρος Β. Στατιστική. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Μαθηματικών&Στατιστικής/Γ. Παπαδόπουλος (www.aua. Μέρος Β /Στατιστική Μέρος Β Στατιστική Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Μαθηματικών&Στατιστικής/Γ. Παπαδόπουλος (www.aua.gr/gpapadopoulos) Από τις Πιθανότητες στη Στατιστική Στα προηγούμενα, στο

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακών απαιτήσεων πρώτης ύλης, ενεργειακού περιεχομένου παραπροϊόντων, τρόπους αξιοποίησής

ενεργειακών απαιτήσεων πρώτης ύλης, ενεργειακού περιεχομένου παραπροϊόντων, τρόπους αξιοποίησής Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το εαρινό εξάμηνο 03-4 ΤΜΗΜΑ: MHXANIKΩN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή Προαπαιτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Τρισδιάστατες κινήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Τρισδιάστατες κινήσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τρισδιάστατες κινήσεις Οι µονοδιάστατες κινήσεις είναι εύκολες αλλά ζούµε σε τρισδιάστατο χώρο Θα δούµε λοιπόν τώρα πως θα αντιµετωπίζοµε την κίνηση υλικού σηµείου στις τρεις διαστάσεις Ας θεωρήσοµε

Διαβάστε περισσότερα

H Επίδραση της Γεωγραφικής Διασποράς των Αιολικών στην Παροχή Εγγυημένης Ισχύος στο Ελληνικό Σύστημα Ηλεκτροπαραγωγής

H Επίδραση της Γεωγραφικής Διασποράς των Αιολικών στην Παροχή Εγγυημένης Ισχύος στο Ελληνικό Σύστημα Ηλεκτροπαραγωγής H Επίδραση της Γεωγραφικής Διασποράς των Αιολικών στην Παροχή Εγγυημένης Ισχύος στο Ελληνικό Σύστημα Ηλεκτροπαραγωγής Κάραλης Γιώργος, Δρ Περιβολάρης Γιάννης, Δρ Ράδος Κώστας, Αν. Καθ. Εισηγητής: Κάραλης

Διαβάστε περισσότερα

Πεδίο Ορισµού του Μέτρου Ελαστικότητας και του Μέτρου Παραµόρφωσης σε οµοιογενή εδαφικά υλικά

Πεδίο Ορισµού του Μέτρου Ελαστικότητας και του Μέτρου Παραµόρφωσης σε οµοιογενή εδαφικά υλικά Πεδίο Ορισµού του Μέτρου Ελαστικότητας και του Μέτρου Παραµόρφωσης σε οµοιογενή εδαφικά υλικά Α. Μουρατίδης Καθηγητής ΑΠΘ Λ. Παντελίδης Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος ιδάκτορας ΑΠΘ ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Μέτρο Ελαστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας με τη βοήθεια του απλού εκκρεμούς.

Μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας με τη βοήθεια του απλού εκκρεμούς. Μ2 Μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας με τη βοήθεια του απλού εκκρεμούς. 1 Σκοπός Η εργαστηριακή αυτή άσκηση αποσκοπεί στη μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας σε ένα τόπο. Αυτή η μέτρηση επιτυγχάνεται

Διαβάστε περισσότερα

«Τεχνολογία και Προοπτικές εξέλιξης μικρών υδροστροβίλων» Δημήτριος Παπαντώνης και Ιωάννης Αναγνωστόπουλος

«Τεχνολογία και Προοπτικές εξέλιξης μικρών υδροστροβίλων» Δημήτριος Παπαντώνης και Ιωάννης Αναγνωστόπουλος Τα μικρά Υδροηλεκτρικά Εργα γνωρίζουν τα τελευταία χρόνια σημαντική ανάπτυξη, τόσο στην Ευρώπη όσο και στον κόσμο ολόκληρο, είτε με την κατασκευή νέων ή με την ανανέωση του εξοπλισμού των υπαρχόντων σταθμών

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών - Πειράματα Μονοβαθμίων Συστημάτων (ΜΒΣ) σε Σεισμική Τράπεζα

Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών - Πειράματα Μονοβαθμίων Συστημάτων (ΜΒΣ) σε Σεισμική Τράπεζα ΠΠΜ 5: Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ, Πειράματα ΜΒΣ σε Σεισμική Τράπεζα Πανεπιστήμιο Κύπρου Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος ΠΠΜ 5: Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ Δυναμική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟ BIZAGI ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟ BIZAGI ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ανάλυση - Προσομοίωση ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟ BIZAGI ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1 Προσομοίωση Η προσομοίωση είναι μέθοδος μελέτης ενός συστήματος και εξοικείωσης με τα χαρακτηριστικά του με

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Γραφικές παραστάσεις, κλίση καµπύλης Μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Γραφικές παραστάσεις, κλίση καµπύλης Μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων ΘΕ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Γραφικές παραστάσεις, κλίση καµπύλης Μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων 1. Σκοπός Πρόκειται για θεωρητική άσκηση που σκοπό έχει την περιληπτική αναφορά σε θεµατολογίες που αφορούν την

Διαβάστε περισσότερα

Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών

Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών Οι παρούσες σημειώσεις αποτελούν βοήθημα στο μάθημα Αριθμητικές Μέθοδοι του 5 ου εξαμήνου του ΤΜΜ ημήτρης Βαλουγεώργης Καθηγητής Εργαστήριο Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Κασταλία Σύστηµα στοχαστικής προσοµοίωσης υδρολογικών µεταβλητών

Κασταλία Σύστηµα στοχαστικής προσοµοίωσης υδρολογικών µεταβλητών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων Κασταλία Σύστηµα στοχαστικής προσοµοίωσης υδρολογικών µεταβλητών. Κουτσογιάννης Α. Ευστρατιάδης Φεβρουάριος 2002 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Σφάλµατα και στατιστική επεξεργασία πειραµατικών µετρήσεων

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Σφάλµατα και στατιστική επεξεργασία πειραµατικών µετρήσεων ΘΕ1 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Σφάλµατα και στατιστική επεξεργασία πειραµατικών µετρήσεων 1. Σκοπός Πρόκειται για θεωρητική άσκηση που σκοπό έχει την περιληπτική αναφορά σε θεµατολογίες όπως : σφάλµατα, στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΘΕΜΑ 1 Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Σώμα εκτελεί Α.Α.Τ με περίοδο Τ και πλάτος Α. Αν διπλασιάσουμε το πλάτος της ταλάντωσης τότε η περίοδος της θα : α. παραμείνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Industrial Safety for the onshore and offshore industry ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Μ.Ν. Χριστόλη, Πολ. Μηχ. Περ/γου DEA Ν.Χ. Μαρκάτου, Ομότ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ

Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ ίκτυα διανοµής αέρα (αερισµού ή κλιµατισµού) Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας Τ.Ε.Ι. Κρήτης ηµήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης Μέρηδικτύουδιανοµήςαέρα Ένα δίκτυο διανοµής αέρα εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ασκήσεις για τη διαχείριση ραδιοδιαύλων

ΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ασκήσεις για τη διαχείριση ραδιοδιαύλων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις για τη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΣΗΣΗ 5

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΣΗΣΗ 5 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΣΗΣΗ 5 Προσδιορισµός του ύψους του οραικού στρώµατος µε τη διάταξη lidar. Μπαλής

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία προσδιορισµού περιθωρίων ΑΠΕ σε κορεσµένα δίκτυα

Μεθοδολογία προσδιορισµού περιθωρίων ΑΠΕ σε κορεσµένα δίκτυα Μεθοδολογία προσδιορισµού περιθωρίων ΑΠΕ σε κορεσµένα δίκτυα ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. /2007 Έγκριση Μεθοδολογίας για τον Προσδιορισµό του Περιθωρίων Ανάπτυξης Σταθµών ΑΠΕ σε Κορεσµένα ίκτυα, Σύµφωνα µε τις

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις)

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Κεφάλαιο 2 ο : Κατακρημνίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές και Διεσπαρμένη Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανάπτυξη Τεχνολογίας στο ΕΜΠ

Ανανεώσιμες Πηγές και Διεσπαρμένη Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανάπτυξη Τεχνολογίας στο ΕΜΠ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Ανανεώσιμες Πηγές και Διεσπαρμένη Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανάπτυξη Τεχνολογίας στο ΕΜΠ Ι. Αναγνωστόπουλος, Επ. Καθ. Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών Σ. Βουτσινάς, Αν. Καθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, E.M.Π ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 8 ο

ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, E.M.Π ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 8 ο ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, E.M.Π ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 8 ο Άσκηση Οικισµός ΑΒΓ Α υδροδοτείται από δεξαµενή µέσω

Διαβάστε περισσότερα

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όλα τα είδη ερωτήσεων που αναφέρονται στο «Γενικό Οδηγό για την Αξιολόγηση των µαθητών στην Α Λυκείου» µπορούν να χρησιµοποιηθούν στα Μαθηµατικά, τόσο στην προφορική διδασκαλία/εξέταση, όσο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1ο Παράδειγµα κριτηρίου (εξέταση στο µάθηµα της ηµέρας) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΑΞΗ:... ΤΜΗΜΑ:... ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εισαγωγή Ηεµφάνιση ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισµικού σε εφαρµογές µε υψηλές απαιτήσεις αξιοπιστίας, όπως είναι διαστηµικά προγράµµατα, στρατιωτικές τηλεπικοινωνίες,

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση Μονωτικής Επικάλυψης στη ιηλεκτρική Συµπεριφορά ιάκενων Ακίδας-Πλάκας Υπό Θετικές Κρουστικές Τάσεις

Επίδραση Μονωτικής Επικάλυψης στη ιηλεκτρική Συµπεριφορά ιάκενων Ακίδας-Πλάκας Υπό Θετικές Κρουστικές Τάσεις Επίδραση Μονωτικής Επικάλυψης στη ιηλεκτρική Συµπεριφορά ιάκενων Ακίδας-Πλάκας Υπό Θετικές Κρουστικές Τάσεις Μ. Α. Ζήνωνος Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων, Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Εισαγωγή Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι η μελέτη του ηλεκτροοπτικού φαινομένου (φαινόμενο Pockels) σε θερμοκρασία περιβάλλοντος για κρύσταλλο KDP και ο προσδιορισμός της τάσης V λ/4. Στοιχεία Θεωρίας

Διαβάστε περισσότερα

sin ϕ = cos ϕ = tan ϕ =

sin ϕ = cos ϕ = tan ϕ = Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 1 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ MQN ΣΕ ΟΚΟ ιδάσκων: Αριστοτέλης Ε. Χαραλαµπάκης Εισαγωγή Με το παράδειγµα αυτό αναλύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Τι λέμε δύναμη, πως συμβολίζεται και ποια η μονάδα μέτρησής της. Δύναμη είναι η αιτία που προκαλεί τη μεταβολή της κινητικής κατάστασης των σωμάτων ή την παραμόρφωσή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή γή στη Φυσική των Επιταχυντών II Γ. Παπαφιλίππου Τμήμα Επιταχυντών -CERN

Εισαγωγή γή στη Φυσική των Επιταχυντών II Γ. Παπαφιλίππου Τμήμα Επιταχυντών -CERN γή στη Φυσική των στη Φυσική τω ων Επιταχυντώ ών Επιταχυντών II Γ. Παπαφιλίππου Τμήμα Επιταχυντών -CERN Επιμορφωτικό πρόγραμμα Ελλήνων καθηγητών CERN, Ιούλιος 2008 1 Βασικές αρχές δυναμικής των επιταχυντών

Διαβάστε περισσότερα