آزمایش شماره 5 طرح و ساخت منبع تغذیه

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "آزمایش شماره 5 طرح و ساخت منبع تغذیه"

Transcript

1 آزمایش شماره 5 طرح و ساخت منبع تغذیه هدف: یک سو کردن ولتاژ متناوب به وسیله دیود نیمه هادی صاف کردن و بررسی ریپل )موجک( و اندازه گیری آن. وسایل آزمایش : ولتمتر- اسیلوسکوپ منبع ac دیود- مقاومت خازن الکترولیت- سلف مقدمه: با توجه به تئوری آزمایش 5 برای تبدیل ولتاژ متناوب به ولتاژ )جریان( یکسو شده از مشخصه های غیر خطی دیود استفاده می گردد که این عمل را یکسوسازی می نامند. حذف و از بین بردن حالت متغیر بودن جریان یکسو شده را صاف کردن )فیلتر کردن( گویند. در مدارهای یکسوساز با توجه به نوع مدار از یک دو یا چهار دیود برای یکسوسازی استفاده می شود و برای بهتر نمودن مشخصه منبع تغذیه در قسمت انتهایی از تنظیم کننده استفاده می شود. ترکیبی از یکسوساز صافی و تنظیم کننده را منبع تغذیه Supply) (Power می نامند. یکسو سازی با یک دیود: در حالت ایده آل یک دیود بایستی جریان را در جهت مستقیم به آسانی عبور دهد و در جهت معکوس مانع عبور آن گردد. دیودهای عملی مشخصه نزدیک به حالت ایده آل دارند به طور مثال دیودهای نیمه هادی افت ولتاژ کمی در جهت مستقیم دارند و از طرفی اجازه عبور یک جریان خیلی کمی را در جهت معکوس می دهند. از افت ولتاژ مستقیم و جریان معکوس با کمی خطا می توان چشم پوشی کرد. یک مدار یکسوساز عملی در شکل )- الف( نشان داده شده است. یک ترانسفورماتور ولتاژ ولت با فرکانس 5Hz را به ولتاژ خروجی مناسب )9( تبدیل می نماید که این ولتاژ به طور سری به ترکیب دیود و مقاومت برای تحلیل تقریبی دیود واقعی مانند دیود ایده آل نمایش داده می شود و از افت ولتاژ نمائیم ضمنا از مقاومت داخلی ترانسفورماتور صرفنظر می شود. به ازاء ولتاژ m sin t جریان مطابق شکل - ج است یعنی داریم L F اعمال می شود. و جریان معکوس صرف نظر i L m i 0 sin t L 0 t t )(

2 I L I L m Im IDC π π ج- شکل موج خروجی ب- مدار معادل الف- یکسو ساز نیم موج شکل مقصود از یکسو سازی به دست آوردن جریان مستقیم است مؤلفه DC جریان بار L صورت زیر می باشد: برابر مقدار متوسط I بوده و به I dc I dc 0 i d I m 0 / 38 m m t dt 0 cos t I m 0 sin t L L 0 )( جریان مقاومت بار در حالت نیم موج محاسبه شد که دیده می شود و مؤلفه DC تقریبا 0 درصد مقدار ماکزیمم است. همان طور که گفته شد نتیجه دلخواه یکسو سازی ایجاد جریان مستقیم است ولی عمال جریان خروجی مدار یکسو ساز عالوه بر مؤلفه DC شامل یک مؤلفه ac هم می باشد. برای اندازه گیری میزان خوب بودن یکسو سازی»ضریب موجک«(ripple) را بصورت زیر تعریف می کنیم. I r I ac dc مؤثر مؤلفه ac ac( rms) مؤلفه dc dc مقدار )0( چون اتالف توان در مقاومت بار همان مقدار rms جریان است و توان کل برابر است با اتالف توسط مؤلفه های مستقیم و متناوب I rms. L Idc. L Iac. L Iac Irms Idc )4( r I rm I I dc dc I I rms dc )5( اگر ضریب موجک کم باشد مدار به خوبی جریان متناوب را به جریان مستقیم تبدیل می کند )شکل (

3 ripple dc شکل مثال: با بکارگیری یک ولتمتر ac و DC ولتاژهای /5 ولت و 5 ولت قرائت شده است. ضریب موجک را حساب کنید. ac rms r dc 00% 6% حل : جریان ) rms I) یکسو کننده های نیم موج را روابط زیر به دست می آید. I مدار نیم موج rms I t m i dt I m sin 0 0 )6( با کمک نتایج فوق و روابط و 0 و رابطه 6 می توان ضریب رپیل را در مورد جریان نیم موج به دست آورد. r نیم موج I I m m. )7(. مدار یک سو کننده نیم موج را با عناصر زیر سوار کنید: از یک ترانسفورماتور 0 ولت به 9 ولت استفاده نمایید. 50Hz kω oscope dc ac (3) شکل 0 () ()

4 . ورودی اسیلوسکوپ را به دو سر مقاومت بار ببنیدید و شکل ولتاژ خروجی را که در روی صفحه آن مشاهده می کنید در جدول )( در محل مربوط رسم نمایید. در ضمن ماکزیمم ( m ( را به کمک اسیلوسکوپ اندازه بگیرید و با دانستن اندازه ( L ( مقدار I m را حساب کنید. 0. با کمک ولت متر DC اختالف پتانسیل DC دو سر L ( DC I( را محاسبه کنید و نتایج را در جدول )( یادداشت کنید و نسبت بدست می دهد مقایسه کنید و اختالف درصد را بیابید. را اندازه گیری نمایید و با دانستن اندازه L dc m 4. اندازه گیری باال را با کمک ولت متر ac تکرار کرده و اختالف پتانسیل ( rms ( دو سر مقدار جریان میانگین I را حساب کنید و آن را با نتیجه ای که رابطه )( I L ( rms I( را حساب کنید و در جدول یادداشت کنید. را بدست آورید و جریان متناوب I I rms m 5. با کمک رابطه 5 اندازه I rms را با استفاده از اندازه گیری های باال حساب کنید و نسبت آنچه رابطه نظری )7( نشان می دهد مقایسه کنید و اختالف درصد را محاسبه کنید. را بدست آورید و آن را با 6. ضریب موجک را با کمک رابطه 4 و اندازه گیری های باال محاسبه کنید و جدول را کامل نمایید و درصد اختالف را از آزمایش را با مقدار نظری آن در رابطه )9( داده شده به دست آورید. یکسو سازی با 4 دیود : مدار زیر یکسو ساز پل )شکل ( می باشد. در این حالت به علت استفاده از هر دو نیمه موج سینوسی مقدار DC بیشتری از حالت قبل با همان ترانسفورماتور را ایجاد می شود. سیکل مثبت موج سینوسی از مسیر abcd و سیکل منفی از مسیر dbca عبور خواهد کرد در نتیجه جریانی که در هر دو حالت از مقاومت بار می گذرد همیشه در یک جهت می باشد و مؤلفه DC دو برابر حالت یکسو سازی نیم موج می باشد. I dc m L Im )0( a 0 c L b m Im π π Idc=0.64 Im d شکل 4 یکسو ساز پل

5 یکی از عیوب مدار پل این است که 4 دیود در مدار الزم می باشد و در نتیجه در این مدار ولتاژی که در دو دیود تلف می شود همیشه با مقاومت بار ) L ) به طوری سری قرار دارند. نوع سوم مدار یکسو ساز تمام موج استفاده از ترانسفورماتور سه سر و دو دیود می باشد که ولتاژ ترانسفورماتور دو برابر ولتاژ ترانسفورماتور حالت پل می باشد ولی همان نتیجه پل را به دست می دهد سیم پیچ دوم ثانویه ولتاژ تهیه می کند. یک چنین سیم پیچی معکوس کننده فاز نامیده می شود وقتی که گذرد و در این حالت چون دیود را با فاز مخالف مثبت است جریان از دیود i D منفی است هیچ جریانی از دیود D نمی گذرد و بالعکس وقتی مثبت است جریان i D و خواهیم داشت: می گذرد و دیود I dc D می از قطع می باشد. بنابراین جریانی که از مقاومت بار در یک سیکل خواهد گذشت i i+ می باشد Im 0 I L m Im Idc=0.64 Im I π π ب- شکل موج خروجی الف- یکسو ساز تمام موج با ترانس سه سر شکل 5 مشابه قسمت قبل میتوان خواهیم داشت: I rms و ضریب موجک را برای مدار تمام موج بدست آورد. I مدار تمام موج rms I m )8 تمام موج r Im I m 0.48 ) گرچه استفاده از یکسو سازهای تمام موج به جای نیم موج مؤلفه ac خروجی را از % به %48 مؤلفه DC کاهش می دهند ولی برای مقصودهای مورد نظر مشخصه فوق رضایت بخش نیست.

6 7. کلیه اندازه گیری ها و محاسبات و رسم شکل هایی که در بندهای تا 6 در مورد ولتاژ یک سو شده نیم موج خواسته شده بود عینا در مدار یکسو کننده تمام موج باال )پل چهار دیودی( تکرار کرده و نتایج را در جدول های مربوط یادداشت کنید. 50Hz L oscope dc ac (3) () () شکل 6 : یکسو کننده تمام موج صافی : برای کاهش مقدار ولتاژ موجک از مدارهای صافی استفاده می شود. مدارهای صافی بین مقاومت بار و مدار یکسو ساز قرار می گیرند. از رایج ترین مدارهای صافی خازن می باشد که به صورت موازی با مقاومت بسته می شود. AC شکل 7 به جای فیلتر در شکل )5( می توان با توجه به نیاز از فیلترهای شکل زیر استفاده کرد. L L L L L شکل 8: انواع فیلتر

7 به طور مثال در شکل 6- الف- خازن را می توان تصور نمود که سدی با امپدانس کم برای مؤلفه ac موج یکسو شده می باشد که به عبارت دیگر می توان تصور نمود که بار الکتریکی در نیم سیکلی که دیود را هدایت می کند ذخیره می شود و در نیم سیکلی که جریان را هدایت نمی کند بار را تخلیه می نماید و تغییرات ولتاژ را کاهش می دهد. برای اینکه به طرز کار فیلترها آشنا شوید یک مثال ساده خواهیم آورد. بحث ریاضی و محاسبه ضریب موجک هر یک از مدارهای فوق به تفصیل در اکثر کتاب های الکترونیک آورده شده است. با توجه به شکل 7- اگر مقاومت دیود کم بوده و مدار به حال تعادل رسیده باشد کار صافی را می توان به این صورت شرح داد که در لحظه 0=t ولتاژ صفراست در صورتی که نقطه k به علت آنکه خازن قبال شارژ شده بود دارای ولتاژ باشد. به عبارت دیگر هنگامی که لحظه A K t=t می باشد A > K دیود هدایت نمی کند و پس از افزایش ولتاژ ورودی m sin t در می گردد و دیود هدایت می نماید. از طرف دیگر با شروع هدایت دیود خازن هم شارژ شده و ولتاژ دو سرش که همان L = K = C است افزایش می یابد و با کاهش ولتاژ ورودی عمل هدایت قطع می شود )زمان t( در زمانی که A > K شده خازن در مقاومت بار L طبق tt تخلیه می شود و این عمل تا نیم پریود بعدی تا زمان t ادامه می یابد و در این لحظه C 3 رابطه e L عمل هدایت دیود دوباره شروع می شود. مقدار متوسط یا مؤلفه DC در مقایسه با حالت نیم موج )بدون صافی( بیشتر و مؤلفه ac کمتر شده و ضریب موجک نیز به مقدار زیادی کاهش می یابد. شکل 9: صافی خازنی 8. در مدار شکل )9( یک خازن میکرو فارادی با مقاومت L موازی کنید )مثبت و منفی خازن شیمیایی را رعایت کنید( در این صورت مدار یکسو کننده همراه با صافی خازنی مانند شکل )7( شده است. با کمک اسیلوسکوپ شکل ولتاژ خروجی را r ac dc روی محورهای مدرج رسم نمایید )ولتاژ ac و DC را بدقت روی شکل مشخص کنید( ضریب موجک را از رابطه حساب کرده در جدول )0( یادداشت کنید. 9. بند 8 را با خازن میکروفارادی تکرار کرده و ضریب موجک را با بند 8 مقایسه کنید.

8 . بندهای 8 و 9 را برای یکسو کننده تمام موج تکرار کرده و تغییرات ضریب موجک را به ترتیب نسبت به بندهای 8 و 9 مقایسه نموده و در مکانهای A و B جدول )0( یادداشت کنید.. در مدار یکسو کننده تمام موج با صافی خازنی ( F =c( مقاومت اهمی را بردارید و بجای آن مقاومت 47 اهمی قرار دهید. ضریب موجک را نسبت به حالت قبل ( F =c و =( k مقایسه نموده و در مکان C جدول )0( یادداشت کنید.. بند را با مقاومت 7 اهم نیم وات انجام داده و تغییر ضریب موجک را نسبت به بند در مکان D جدول )0( یادداشت کنید. تنظيم كننده ولتاژ( egulator ): برای تنظیم ولتاژ خروجی یک منبع تغذیه و بستگی نداشتن آن به تغییرات ولتاژ ورودی و بار خروجی از مدارهای تنظیم کننده ولتاژ استفاده میشود در این مدارها معموال از المپ های گازدار و یا دو قطبی های نیمه هادی )دیود زنر( وترانسفورماتور های اشباع شده استفاده می شود از دیود زنر در تغذیه معکوس به عنوان تنظیم کننده ولتاژ استفاده می کنند که ولتاژ دو سر آن مستقل از جریان خواهد بود شکل 8- ج نمونه یک تنظیم کننده ولتاژ را نشان می دهد که به وسیله دیود زنر ساخته شده است. شرط الزم برای ثابت بودن ولتاژ دو سر مقاومت S < Z L می باشد. I z s z L : : : شکل 0. چرا با افزایش ظرفیت خازن صافی ضریب موجک کاهش می یابد 4. چرا با کاهش مقاومت بار L ضریب موجک افزایش می یابد 5. می دانید کاهش مقاومت بار L مقدار ریپل را افزایش می دهد. حال اگر L را خیلی کم انتخاب کنیم آیا می توان برای از بین بردن ریپل خازن صافی را به هر اندازه بزرگ انتخاب کرد در این زمینه کامال توضیح دهید. توجه داشته باشید که ماکزیمم توان خروجی ترانسفورماتور یک مقدار ثابتی بوده و همچنین دیودها قادر به تحمل یک حداکثر جریانی می باشند.

9 آزمایش شماره 6 رسم منحنی مشخصه خروجی ترانزیستور ترانزیستور وسیله ای است که جایگزین المپهای خالء الکترونیک شد و توانست همان خاصیت المپها را با ولتاژهای کاری پایین تر مصرف توان و قیمت پایین تر سرعت باال و حجم کمتر داشته باشد.ترانزیستورها عموما" برای تقویت جریان الکتریکی و یا برای عمل کردن در حالت سوییچ بکار برده می شوند. یک ترانزیستور پیوندی از اتصال سه الیه کریستال نیمه هادی مانند سیلیکون و ژرمانیوم تشکیل می شود. الیه وسطی را بیس (Base) و دو الیه جانبی را امیتر (Emitter) و کلکتور (Collector) می نامند. در یک ترانزیستور (NPN) PNP بیس از کریستال نوع (P) N و امیتر و کلکتور از نوع (N) P می باشند. در عمل ضخامت الیه بیس بسیار کمتر از دوالیه دیگر و میزان ناخالصی امیتر چند برابر بیشتر از بیس است. اساس كار ترانزیستور شکل برای درک بهتر اساس کار ترانزیستور بهتر است ترانزیستور را در ناحیه فعال مورد مطالعه قرار دهیم و به همین منظور مداری مطابق شکل در نظر می گیریم. در اینجا بحث را به ترانزیستور PNP اختصاص می دهیم و طبیعتا در نوع دیگر فقط نقش الکترون ها و حفره ها )حامالن بار( جابه جا می شود. همان طور که مالحظه می گردد اتصال کلکتور-بیس به صورت معکوس و امیتر-بیس مستقیم بایاس شده است. می دانیم که جریان معکوس یک اتصال P-N تقریبا ثابت و مستقل از ولتاژ خارجی است و اگر بخواهیم جریان معکوس را افزایش دهیم باید به نحوی میزان حامل های اقلیت را باال ببریم ( حامل اقلیت در کریستال نوع P می شود الکترون ). اول توجه خود را به بایاس معکوس کلکتور-بیس معطوف کنید مدار امیتر-بیس را باز در نظر بگیرید و به جای امیتر یک مولد حفره فرضی بگذارید که با نرخ ثابتی حامل های اقلیت را به الیه N تزریق می کند. با افزایش این نرخ جریان معکوس کلکتور-بیس افزایش می یابد و همچنان مستقل از ولتاژ اعمالی است.

10 شکل یک اتصال P-N در حالت بایاس مستقیم می تواند عمل تزریق حفره را انجام دهد و با توجه به نازک بودن الیه بیس و درصد کم ناخالصی آن فقط مقدار کمی از حفره ها با الکترون های الیه بیس ترکیب و خنثی می شوند و عمده ی حفره ها جذب کلکتور می شوند. در نتیجه با در نظر گرفتن کل مدار تقویت جریان بین بیس و کلکتور انجام می گیرد و برای جریان ها روابط زیر برقرار خواهد بود: مشخصه خروجی β به طور کلی وقتی از مشخصه خروجی ترانزیستور صحبت می کنیم منظور منحنی های تغییرات جریان خروجی بر حسب ولتاژ خروجی و به ازاء مقادیر مختلف جریان ورودی می باشد. از روی آن می توان بعضی از پارامترهای ترانزیستور را بدست آورد. در اتصال امیتر مشترک جریان خروجی ولتاژ خروجی و جریان ورودی می باشد. الف- به منظور بدست آوردن منحنی مشخصه خروجی ترانزیستور مدار زیر را ببندید. سر ترانزیستور نوع NPN و از جنس سیلیسیم می باشد. در ازای جریانهای ثابت 5 A و 4 و 0 و و و = شکل 0 تغییرات I B را رسم نمایید)ابتدا جداول مربوط راکامل کنید و سپس نمودار تغییرات I c I c بر حسب c را ثبت کرده و منحنی تغییرات آن بر حسب c را رسم کنید(. I B b به مقدار این مقاومت بدست می آید )برای بدست آوردن جریانهای فوق ولتاژ دو سر b از تقسیم ولتاژ دو باید b = 0 4 5

11 باشد( و I c برابر است با می باشد که باید در. حداکثر توانی که ترانزیستور BC 7 می تواند تحمل کند 0 mw C C حین آزمایش دقت شود که حاصلضرب CE I c از 0mw بیشتر نشود. ب- مدار زیر را ببندید و قبل از آزمایش سعی کنید عمل آن را آنالیز نمایید. فرکانس منبع سینوسی 5 Hz قرار دهید و به ازاء جریانهای مختلف تفسیر کنید. ( A ( شکل منحنی را روی اسیلوسکپ مشاهده نموده رسم نمایید و سپس I B شکل 4 این مدار اساس کار دستگاه Curve-tracer می باشد که جزئیات و طرز کار آن را میتوانید در آزمایشگاه مشاهده نمایید )ترانزیستور مورد استفاده BC 7 می باشد(.. چگونگی تشخیص پایه های ترانزیستور توسط مولتی مترهای دیجیتال و آنالوگ موجود در آزمایشگاه شرح دهید )نوع )PNP و NPN ا. گر در مدار شکل )( بخواهیم ترانزیستور PNP( )BC 77 ار دهیم و دیگر المانها و نیز محل ورودی های اسیلوسکوپ را تعویض نکنیم چه تغییراتی باید در مدار فوق حاصل شود تا منحنی مشخصه بر روی اسیلوسکوپ دیده شود محورهای I C CE را بر روی صفحه اسیلوسکوپ مشخص نموده و یک شکل فرضی رسم نمایید و

12 آزمایش 7 تقویت كننده های یک طبقه ترانزیستور در فركانسهای پایين و سيگنالهای كوچک مشخصه ترانزیستور حول نقطه کار آن تا حدود زیادی خطی است بنابراین می توان در این حد بر طبق خصوصیات ترانزیستور معادل هایی برای آن در نظر گرفت. یکی از معادله ها معادله هیبرید نام دارد که در آن ترانزیستور را به صورت شبکه ای چهار قطبی با دو ورودی و دو خروجی در نظر می گیرند. مثال در حالت امیتر مشترک ولتاژ و جریان های ورودی )بیس( و خروجی )کلکتور( شبکه را تشکیل می دهند که دوتای آن ها را مستقل فرض می کنیم و بر حسب دوتای دیگر می نویسند مثال اگر b و i c را از هم مستقل بدانیم داریم: b =f (v c i b ) I c =f (v c i b ) وقتی می گوییم شبکه خطی است بدین معنی است که می توان تابعیت پارامترهای آن را به صورت زیر نوشت: v b =h i b +h v c )( i c =h i b +h v c )( h و h و h و h را پارامترهای هیبرید ترانزیستور می گویند و می توان از روی معادالت مفاهیم خاصی برای آن ها به دست آورد: h h h h v i b v v i i b v c 0 b c i b 0 c ib v b v c 0 c i b 0 امپدانس ورودی )وقتی خروجی اتصال کوتاه است( عکس ضریب تقویت ولتاژ )وقتی که ورودی باز است( ضریب تقویت جریان پیشرو )وقتی خروجی اتصال کوتاه است( عکس مقاومت خروجی )وقتی ورودی باز است(

13 برای تشخیص ماهیت فیزیکی پارامترها معموال اندیس های عددی را که در پایین پارامترهای هیبریدی نوشته شده است به اندیس های حرفی تبدیل می کنند. h =h i h =h r h =h f h =h o input résistance with output short- circuit reveres-open-circuit voltage amplification forward short-circuit current gain output conductance with input open-circuit با آنچه گفته شده شبکه زیر را می توان ساخت که معادالت دو سر آن کامال از معادالت )( و )( پیروی می کند. B Ib hie Ic C be hrece hfeib /hoe ce E E اندیس e در پارامتر نشان دهنده این است که ترانزیستور در حالت امیتر مشترک بسته شده است اکنون با قرار دادن این شبکه به عنوان معادل ترانزیستور در هر مداری می توان خصوصیات مدار را محاسبه نمود. یکی از مزیت های معادل هیبرید این است که ورودی و خروجی از یکدیگر مجزا هستند و این در محاسبات سهولت زیادی ایجاد خواهد کرد. عالوه بر این پارامترهای h زیاد دور از ذهن نیستند و می توان آن ها را فورا از روی منحنی مشخصه ترانزیستور بدست آورد مثال h fe همان است یا h oe ضریب زاویه منحنی ce بر حسب i ce است. این پارامترها را اغلب کارخانه سازنده برای هر ترانزیستور در نقطه کار معینی می دهد در غیر این صورت می توان آن ها را به راحتی از طریق اندازه گیری به دست آورد. خط بار DC در تمامی کاربردهای ترانزیستور که در آنها مسئله ی خطی بودن حائز اهمیت است تغییرات جریان و ولتاژ ترانزیستور باید در ناحیه فعال منحنی مشخصه صورت پذیرد. به عبارت دیگر نقطه کار ترانزیستور باید در محل مناسبی در ناحیه فعال تثبیت شود. منظور از نقطه ی کار نقطه ای از منحنی مشخصه است که مختصات آن جریانها و ولتاژهای ترانزیستور را در حالتی که هیچ منبع سیگنالی در مدار وجود ندارد مشخص می نماید. جریان و ولتاژ نقطه کار توسط منبع DC تامین می گردد و در یک تقویت کننده ترانزیستوری توان الزم جهت تقویت سیگنال ورودی از همین منبع DC گرفته می شود. اگر معادله ی KL را در حلقه خروجی مدار )حلقه شامل دهنده یک خط راست با شیب مشخص است که که محور ) بنویسیم به رابطه ای بین و میرسیم که نشان را در نقطه قطع می کند ( ولتاژ منبع

14 تغذیه.)DC چون این معادله باید همواره برقرار باشد خط مذکور تغییرات "خط بار "DC می نامند. و ترانزیستور را مشخص می کندو آن را حال مدار زیر را ببندید و با اندازه گیری CE و I C نقطه کار ترانزیستور را در جدول معین کنید. 560Ω سوال : بر روی منحنی مشخصه ترانزیستور )نمودار ( خط بار استاتیک را رسم نموده نقطه کار را روی آن مشخص نمایید. I I C B CE Cte سوال : از روی منحنی مشخصه ترانزیستور ضریب تقویت جریان را تعیین کنید.

15 اینک مداری را که به صورت فوق بایاس شده است به عنوان یک تقویت کننده امتیر مشترک بررسی میکنیم. برای این کار ورودی را توسط یک خازن به منبع ولتاژ سینوسی و خروجی را نیز توسط یک خازن به اسیلوسکوپ متصل نمایید. همچنین یک خازن میکرو فارادی با مقاومت E موازی کنید )شکل زیر(. + i K Ci K c.k E K Co + - BC07 + CE - o تغييرات ضریب تقویت با فركانس تاکنون بحثی در مورد بستگی ضریب تقویت تقویت کننده ها به فرکانس صورت نگرفته است علت این از یک جهت به این خاطر بود که ما خازن را کال برای سینگنال ac اتصال کوتاه فرض کرده ایم درحالیکه این طور نیست و در هر فرکانسی امپدانس ورودی مقدار غیر صفر دارد حتی مقدار این امپدانس در فرکانس های کم می تواند قابل توجه باشد. به همین دلیل وقتی یک تقویت کننده چند مرحله ای را که با خازن کوپل شده است بررسی می کنیم مشاهده میکنیم در فرکانس های پایین ضریب تقویت به شدت کاهش می یابد تا به صفر می رسد. در فرکانس های باال به خاطر وجود خازن های پراکنده در خود عنصر ترانزیستور دوباره ضریب تقویت کاهش می یابد به طوری که ضریب تقویت بر حسب فرکانس شکل زیر را پیدا می کند: fl fh f فرکانسی را که ضریب تقویت توان به ازای آن نصف می شود فرکانس 3db افت میگویند که دو حد دارد و f H و f L پهنای باند فرکانس تقویت کننده را با f H f- L مشخص می کنند. برای دیدن اثر فرکانس اسیالتور را روی 0KHZ تنظیم کنید.

16 ولتاژ خروجی مدار را بدون اینکه شکل موج خروجی اعوجاجی داشته باشد یعنی شکل موج خروجی کامال سینوسی باشد روی اسیلوسکوپ مشاهده کنید و سپس بدون اینکه در دامنه )ولتاژ( موج ورودی تغییری ایجاد کنید برای بازه فرکانسی 5 هرتز تا مگاهرتز o متصل کنید.( i و A v = o / i را در جدول یادداشت کنید. )می توانید برای اندازه گیری i بدون اینکه خروجی اسیالتور را از مدار قطع نمایید اسیلوسکوپ را به دو سر ورودی حال منحنی A را بر حسب فرکانس به صورت تمام لگاریتمی در نمودار رسم نمایید. f f f سوال 0: نقاط 0dB )نیم قدرت( را روی منحنی پیدا کنید و از آنجا )پهنای باند تقویت کننده( را به دست آورید. سوال 4: ولتاژ ورودی در فرکانس 3KHz را رفته رفته زیاد کنید و ماکزیمم ورودی را قبل از آنکه خروجی اعوجاج پیدا کند اندازه گیری کنید. از روی منحنی مشخصه ترانزیستور توضیح دهید که چه چیز این ولتاژ را محدود می کند سوال 5: نقش خازنهای ورودی و خروجی و همچنین C E چیست

17 آزمایش 8 تقویت كننده های كلکتور مشترك و بيس مشترك الف- تقویت كننده كلکتور مشترك مدار زیر را ببندید: منحنی مشخصه ضریب تقویت ولتاژ بر حسب فرکانس را با اندازه گیری v o و v i برای بازه فرکانسی 5 هرتز تا مگاهرتز )جدول ( به صورت تمام لگاریتمی در نمودار رسم نمایید. )ولتاژ ورودی را به گونه ای تنظیم کنید که شکل موج خروجی بدون اعوجاج باشد( ب- تقویت كننده بيس مشترك مدار فوق را به صورت زیر تغییر دهید. cc=+v Ci=Co=uF c + - Co - + Cb + 00uF- e Ci

18 منحنی مشخصه ضریب تقویت ولتاژ بر حسب فرکانس را با اندازه گیری v o و v i برای بازه فرکانسی 5 هرتز تا مگاهرتز )جدول ( به صورت تمام لگاریتمی در نمودار رسم نمایید. )ولتاژ ورودی را به گونه ای تنظیم کنید که شکل موج خروجی بدون اعوجاج باشد( چیست سوال : با مراجعه به اینترنت بگویید مزایای سه نوع تقویت کننده امیتر مشترک کلکتور مشترک و بیس مشترک

19 آزمایش 9 مروری كوتاه بر مشخصات و طرز كار تقویت كننده های عملياتی )Operational Amplifiers( تقریبا یک سوم آی سی های خطی را تقویت کننده های عملیاتی تشکیل می دهند. چنانچه مدار داخل آن را مشاهده کنید یک آپ امپ دارای چندین طبقه تقویت کننده تفاضلی است و اغلب آن ها دارای دو ورودی و یک خروجی می باشند. یکی از معروفترین و پر مصرف ترین تقویت کننده های عملیاتی آپ امپ مدل A74 است که مورد بررسی و آزمایش قرار خواهد گرفت در زیر نام چند کارخانه که سازنده آی سی های مشابه با A74 هستند آورده شده است. µa74 Mc 74 LM 74 SN774 Fair child Motorla National semiconductor Texas Instrument امپدانس ورودی امپدانس خروجی و ضریب تقویت آپ امپ از لحاظ تئوری در هر مدار خطی می توان از قانون تونن استفاده نموده و مدار معادل آن را در مدار قرار داد. بنابراین با. th A( استفاده از قانون تونن مدار معادل یک آپ امپ را می توان به صورت شکل )( نمایش داد که در آن ) +cc + + o Zin - - in Zo -cc شکل

20 در جدول زیر مقادیر ایده آل برای یک تقویت کننده عملیاتی و هم چنین مقادیر بدست آمده از برگه مشخصه کارخانه سازنده برای آپ امپ A74 نشان داده شده است. Z in Z o A Max. freq. ایده آل 0 A74 M 75 00,000.5MHz سمبل نمایشی آپ امپ جهت صرفه جویی در زمان برای هر المان از یک سمبلی استفاده می شود. شکل )a( سمبل یک تقویت کننده عملیاتی را نشان می دهد که در آن عالمت )-( به معنی ورودی معکوس )نشان دهنده اختالف فاز 8 درجه ای بین و out عالمت )+( به معنی ورودی مستقیم )نشان دهنده همفاز بودن - out و ورودی + ( می باشد. سمبل قدیمی آپ امپ در شکل )b( نمایش داده شده که در مدارهای جدید کاربرد چندانی ندارد. و نیز cc o + - +cc o -cc -cc a b شکل نقشه پایه های A74 کارخانه های سازنده آی سی معموال آن را در قالب های مختلف ساخته و با یک حرف که در آخر شماره آی سی قرار می گیرد نوع قالب (Package) را تعیین می کنند. به طور مثال کارخانه Fairchild سازنده آی سی A74 در چهار نمونه مختلف آن را عرضه می کند که در پایین نشان داده شده است.

21 package شماره آی سی حرف آخر تعداد پایه ها Metal can pack. 8 K A74H Pual- In-Line (DIL) 8 N نوع پالستیکی A74N نوع شیشه ای J Dual In- Line (DIL) 4 D A74D Flat 0 F A74F نقشه پایه های ردیف اول ( A74H ) و ردیف دوم ( A74N ) در زیر نشان داده شده و برای ردیف سوم و چهارم می توانید به برگه مشخصه آی سی مراجعه کنید. برای تشخیص پایه ها حتما توجه کنید که در کاتولوگ شمای باال و پایینی نقشه پایه ها را تعیین می کنند. مشخصات آپ امپ مورد استفاده در این آزمایش )مقادیر ماکزیمم ( i ( + cc - cc و همچنین مقدار A( v را از ورقه مشخصه کارخانه سازنده در جدول 0 یادداشت کنید DIL Metal can 5 شکل 0 پایه و 5: تنظیم صفر خروجی null( )offset پایه : ورودی معکوس ( - ) پایه :3 ورودی مستقیم ( + ) پایه :7 منبع تغذیه پشت ( cc ) + پایه :4 منبع تغذیه منفی ( cc ) - پایه 6: خروجی ای سی ( o (

22 پایه 8: به جایی وصل نمی شود )NC( طرز كار آپ امپ در حالت بدون فيدبک در این حالت ولتاژ خروجی از رابطه زیر به دست می آید: o A ( o ) البته ولتاژ خروجی نمی تواند از + cc تجاوز کند )حد باال(. به دلیل باال بودن ضریب تقویت )به طور مثال برای A74 داریم: 00,000 A o مثبت میل خواهدکرد و بالعکس. (نتیجه می گیریم که اگر + مقدار جزئی بزرگتر از - باشد خروجی تقویت کننده به حداکثر ولتاژ 0 0 cc cc به طوری که مشاهده می شود خروجی دو حالت بیشتر نمی تواند انتخاب کند)حد باال و حد پایین(. بدین ترتیب به کمک آپ امپ می توان دو ولتاژ را با یکدیگر مقایسه کرد. استفاده از آپ امپ به عنوان یک مقایسه كننده مدار شکل 4 را بسته و هر دو ورودی 0+ را از یک خروجی منبع تغذیه DC بگیرید. منبع تغذیه را روشن کرده و ولتاژ دو سر دیود زنر )ولتاژ شکست دیود زنر( را اندازه گیری کنید. i ورودی را از خروجی دیگر منبع تغذیه DC بگیرید. اسیلوسکوپ را در حالت DC قرار داده و به o متصل نمایید. سپس با تغییر ورودی در محدوده 3 i 0 مقدار را o مشاهده کرده و در جدول 4 ولتاژ ورودی و خروجی را یادداشت کرده سپس ) i o ) را در نمودار بکشید شکل 4 سوال : علت استفاده از دیود زنر در مدار شکل 4 چیست ولتاژ شکست اندازه گیری شده را گزارش کنید. سوال : اگر جای ورودی + و را در شکل 4 عوض کنیم چه تغییری در خروجی مدار پیش خواهد آمد

23 سوال 0: با انجام محاسبات ولتاژ ورودی ( i ( بحرانی را به دست آورید و با ولتاژ به دست آمده مقایسه کنید. سوال 4: با تحلیل هایی که انجام داده اید بگویید مدار شکل 4 چه کاری می کند استفاده از آپ امپ در كاربردهای زمان سنجی اسیلوسکوپ را در حالت DC قرار داده مدار شکل 5 را بسته و به ازای i += v کلید s را در لحظه 0=t ببندید و با زمانسنج زمان بحرانی را اندازه گیری کنید. سپس شکل موج خروجی (t) o را در نمودار رسم کنید. برای این کار چند بار آزمایش را تکرار کنید و سپس با متوسط گیری زمان بحرانی را به دست آورید. هر بار قبل از بستن کلید بار خازن را با اتصال کوتاه دو سرآن به وسیله سیم تخلیه کنید. آزمایش باال را برای i 8+= v تکرار کنید و نتیجه را روی نمودار منعکس نمایید... i S M k k + + o - + _ 0uF سوال 5: اثر تغییرات ولتاژ ورودی i شکل 5 را روی منحنی (t) o بررسی کنید. سوال 6: با انجام محاسبات زمان بحرانی را به دست آورید و با زمان به دست آمده مقایسه کنید. سوال 7: این مدار چگونه می تواند در زمان سنجی کاربرد داشته باشد آیا از این مدار می توان برای اندازه گیری خازن استفاده کرد چگونه طرز كار آپ امپ با استفاده از فيدبک در این حالت نیز به دلیل باال بودن ضریب تقویت مدار می توان نوشت: o A ( o ) o 0 A o

24 و است در این حالت به دلیل وجود فیدبک o روی + )یا - ( اثر گذاشته و باعث می شود + و - با هم برابر بمانند. پس کافی A f در مدارتعیین کرده و با مساوی قرار دادن آن ها ضرایب تقویت با فیدبک را - را به دست آورد. + تقویت كننده معکوس ورودی به پایه - اعمال شده و خروجی با ورودی 80 o اختالف فاز دارد. i - + o 0 i o o Af i 0 i i i Ii Ii تقویت كننده مستقيم در این حالت ورودی به پایه + اعمال شده و خروجی با سیگنال ورودی هم فاز است. i + - o 0 o 0 i Af i 0 i i i ( op. amp.) Ii Ii

25 یلضافت هدننك تیوقت.دهد یم یجورخ هب ار یدورو ژاتلو ود لضافت زا یبیرض رادم نیا 0 o یعومجم هدننك تیوقت.دهد یم یجورخ هب ار یدورو ژاتلو ود عومجم زا یبیرض رادم نیا i i i + - o + - o

26 كاربرد آپ امپ به عنوان یک تقویت كننده مستقيم یا معکوس مدار تقویت کننده معکوس را ببندید. سیم مثبت یک خروجی منبع تغذیه را به 9+ و سیم منفی را به زمین وصل کنید. سیم منفی خروجی دیگر را به 9- و سیم مثبت آن خروجی را به زمین متصل نمایید. ژنراتور موج سینوسی را به وصل v i کنید. )دامنه را به گونه ای انتخاب کنید که موج خروجی بدون اعوجاج باشد.( سپس با تغییر فرکانس ورودی از 500Hz تا i 500 KHz دامنه ولتاژ خروجی دامنه ولتاژ ورودی و پاسخ فرکانسی مدار یعنی o را در جدول 5 یادداشت کرده و سپس پاسخ فرکانسی مدار بر حسب فرکانس را در نمودار 0 رسم نمایید. )حول نقطه 3db نقاط بیشتری اندازه گیری کنید.( همین آزمایش را برای مدار تقویت کننده مستقیم انجام دهید و جدول 6 را پر کرده و روی نمودار 0 منحنی مربوطه را بکشید. سوال 8: مقاومت ورودی دو مدار این آزمایش را با هم مقایسه کنید. سوال 9: چنانچه ژنراتور موج سینوسی دارای مولفه DC باشد با چه روشی می توان این مولفه را حذف کرد. سوال : ماکزیمم ولتاژ ورودی جهت داشتن خروجی بدون اعوجاج در مدارهای شکل 0 چقدر است )در فرکانس )f=khz

27

28 گزارش آزمایش شماره 5 طرح و ساخت منبع تغذیه نام و نام خانوادگی: شماره دانشجویی: جدول کمیت شکل موج m I m DC اندازه I DC I DC /I m نوع مدار اندازه گیری اختالف اندازه نظری گیری درصد گیری نیم موج تمام موج جدول rms I rms I rms I rms /I m ضریب موجک کمیت اختالف درصد اندازه گیری نظری اختالف درصد اندازه گیری نظری محاسبه اندازه گیری نوع مدار نیم موج. تمام موج 0.48

29 جدول 0 ac DC تغییر ضریب ضریب موجک موجک)درصد( اندازه گیری اندازه گیری کمیت نوع مدار نیم موج c 00F L K نیم موج c 000F L K تمام موج A c 00F L K تمام موج B c 000F L K تمام موج C c 000F L 470 تمام موج D c 000F L 70

30

31 آزمایش شماره 6 رسم منحنی مشخصه خروجی ترانزیستور نام و نام خانوادگی: شماره دانشجویی: نکات مهم: قبل از شروع آزمایش از سالم بودن اسیلوسکوپ مولتی متر و هر دو خروجی منبع تغذیه اطمینان حاصل نمایید. در نمودار بایستی عنوان نمودار عنوان محورها واحد اندازه گیری و تقسیم بندی مشخص باشد. برای کشیدن نمودار پس از تکمیل جدول مربوطه بازه مناسب را انتخاب کنید. به نقاط رسم شده در نمودار منحنی فیت نکنید تنها نقاط را با خط راست به هم متصل نمایید. b = 0 I b = 0 CE () C () I C (ma) b = I b = 0 CE () C () I C (ma) b = I b = 0 CE () C () I C (ma)

32 b = 3 I b = 30 CE () C () I C (ma) b = 4 I b = 40 CE () C () I C (ma) b =5 I b = 50 CE () C () I C (ma)

33

34

35 گزارش آزمایش شماره 7 تقویت كننده یک طبقه اميتر مشترك نام و نام خانوادگی: شماره دانشجویی: نکات مهم: قبل از شروع آزمایش از سالم بودن اسیلوسکوپ و اسیالتور و سیم های رابط اطمینان حاصل نمایید در هر جدول ستون )سطر( طوسی رنگ به» عنوان» و «واحد» اندازه گیری اختصاص دارد که بایستی طبق تشخیص خودتان آن را پر نمایید در هر نمودار بایستی عنوان نمودار عنوان محورها واحد اندازه گیری و تقسیم بندی را مشخص کنید. برای کشیدن نمودار بازه مناسب را پس از تکمیل جدول مربوطه انتخاب کنید. به نقاط رسم شده در نمودار منحنی فیت نکنید! نقاط را فقط با خط راست به هم متصل نمایید. جدول نمودار منحنی مشخصه ترانزیستور BC جدول

36 نمودار

37

38 دستور آزمایش 8 تقویت كننده های كلکتور مشترك و بيس مشترك نام خانوادگی: شماره دانشجویی: نکات مهم: قبل از شروع آزمایش از سالم بودن اسیلوسکوپ و اسیالتور و سیم های رابط اطمینان حاصل نمایید. در هر جدول ستون )سطر( طوسی رنگ به»عنوان«و»واحد«اندازه گیری اختصاص دارد که بایستی طبق تشخیص خودتان آن را پر نمایید. در هر نمودار بایستی عنوان نمودار عنوان محورها واحد اندازه گیری و تقسیم بندی مشخص باشد. برای کشیدن نمودار بازه مناسب را پس از تکمیل جدول مربوطه انتخاب کنید. به نقاط رسم شده در نمودار منحنی فیت نکنید! نقاط را فقط با خط راست به هم متصل نمایید. جدول نمودار

39 جدول نمودار

40

41 نام و نام خانوادگی: شماره دانشجویی: گزارش آزمایش شماره 9 مروری كوتاه بر مشخصات و طرز كار تقویت كننده های عملياتی نکات مهم: قبل از شروع آزمایش از سالم بودن اسیلوسکوپ مولتی متر و هر دو خروجی منبع تغذیه اطمینان حاصل نمایید. در هر جدول ستون )سطر( طوسی رنگ به عنوان و واحد اندازه گيری اختصاص دارد که بایستی طبق تشخیص خودتان آن را پر نمایید. در هر نمودار بایستی عنوان نمودار عنوان محورها واحد اندازه گیری و تقسیم بندی مشخص باشد. برای کشیدن نمودار پس از تکمیل جدول مربوطه بازه مناسب را انتخاب کنید. به نقاط رسم شده در نمودار منحنی فیت نکنید تنها نقاط را با خط راست به هم متصل نمایید. جدول جدول نمودار

42 نمودار جدول 0 جدول 4

43 نمودار 0

روش محاسبه ی توان منابع جریان و منابع ولتاژ

روش محاسبه ی توان منابع جریان و منابع ولتاژ روش محاسبه ی توان منابع جریان و منابع ولتاژ ابتدا شرح کامل محاسبه ی توان منابع جریان: برای محاسبه ی توان منابع جریان نخست باید ولتاژ این عناصر را بدست آوریم و سپس با استفاده از رابطه ی p = v. i توان این

Διαβάστε περισσότερα

محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی

محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی برای محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی باید توانایی تجزیه ی یک بردار در دو راستا ( محور x ها و محور y ها ) را داشته باشیم. به بردارهای تجزیه شده در راستای محور

Διαβάστε περισσότερα

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی دانشکده برق - گروه کنترل آزمایشگاه کنترل سیستمهای خطی گزارش کار نمونه تابستان 383 به نام خدا گزارش کار آزمایش اول عنوان آزمایش: آشنایی با نحوه پیاده سازی الکترونیکی فرایندها

Διαβάστε περισσότερα

مدار معادل تونن و نورتن

مدار معادل تونن و نورتن مدار معادل تونن و نورتن در تمامی دستگاه های صوتی و تصویری اگرچه قطعات الکتریکی زیادی استفاده می شود ( مانند مقاومت سلف خازن دیود ترانزیستور IC ترانس و دهها قطعه ی دیگر...( اما هدف از طراحی چنین مداراتی

Διαβάστε περισσότερα

تحلیل مدار به روش جریان حلقه

تحلیل مدار به روش جریان حلقه تحلیل مدار به روش جریان حلقه برای حل مدار به روش جریان حلقه باید مراحل زیر را طی کنیم: مرحله ی 1: مدار را تا حد امکان ساده می کنیم)مراقب باشید شاخه هایی را که ترکیب می کنید مورد سوال مسئله نباشد که در

Διαβάστε περισσότερα

تهیه و تنظیم دکتر عباس گلمکانی

تهیه و تنظیم دکتر عباس گلمکانی 2 دستور کار آزمایشگاه الکترونیک تهیه و تنظیم دکتر عباس گلمکانی فهرست مطالب صفحه 4 آزمایش اول ودوم : بررسی نقطه کار ترانسزیستور و پایداری آنها... 8 آزمایش سوم : طراحی تقویت کننده ولتاژ شامل دو طبقه ترانزیستوری...

Διαβάστε περισσότερα

مثال( مساله الپالس در ناحیه داده شده را حل کنید. u(x,0)=f(x) f(x) حل: به کمک جداسازی متغیرها: ثابت = k. u(x,y)=x(x)y(y) X"Y=-XY" X" X" kx = 0

مثال( مساله الپالس در ناحیه داده شده را حل کنید. u(x,0)=f(x) f(x) حل: به کمک جداسازی متغیرها: ثابت = k. u(x,y)=x(x)y(y) XY=-XY X X kx = 0 مثال( مساله الپالس در ناحیه داده شده را حل کنید. (,)=() > > < π () حل: به کمک جداسازی متغیرها: + = (,)=X()Y() X"Y=-XY" X" = Y" ثابت = k X Y X" kx = { Y" + ky = X() =, X(π) = X" kx = { X() = X(π) = معادله

Διαβάστε περισσότερα

فصل سوم : عناصر سوئیچ

فصل سوم : عناصر سوئیچ فصل سوم : عناصر سوئیچ رله الکترومکانیکی: یک آهنربای الکتریکی است که اگر به آن ولتاژ بدهیم مدار را قطع و وصل می کند. الف: دیود بعنوان سوئیچ دیود واقعی: V D I D = I S (1 e η V T ) دیود ایده آل: در درس از

Διαβάστε περισσότερα

آزمایشگاه الکترونیک 1

آزمایشگاه الکترونیک 1 دانشگاه صنعتی شریف دانشکده فیزیک آزمایشگاه الکترونیک ویرایش سوم 93 آزمایش اسیلوسکپ اشعه کاتدی موضوع : آزمایش کار با یک اسیلوسکپ اشعه کاتدی (C..O) و کاربرد آن در مطالعه مدارهای جریان متناوب (ac) وسایل الزم:

Διαβάστε περισσότερα

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود.

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. مفاهیم اصلی جهت آنالیز ماشین های الکتریکی سه فاز محاسبه اندوکتانس سیمپیچیها و معادالت ولتاژ ماشین الف ) ماشین سنکرون جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. در حال حاضر از

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع دانشکده ی علوم ریاضی داده ساختارها و الگوریتم ها ۸ مهر ۹ جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: محمد امین ادر یسی و سینا منصور لکورج ۱ شرح الگور یتم الگوریتم مرتب سازی سریع

Διαβάστε περισσότερα

فهرست مطالب جزوه ی فصل اول مدارهای الکتریکی مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل تحلیل مدار به روش جریان حلقه... 22

فهرست مطالب جزوه ی فصل اول مدارهای الکتریکی مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل تحلیل مدار به روش جریان حلقه... 22 فهرست مطالب جزوه ی فصل اول مدارهای الکتریکی آنچه باید پیش از شروع کتاب مدار بدانید تا مدار را آسان بیاموزید.............................. 2 مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل................................................

Διαβάστε περισσότερα

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن آزما ی ش سوم: ربرسی اقنون ا ه م و قوانین ولتاژ و جریان اهی کیرشهف قوانین میسقت ولتاژ و میسقت جریان ربرسی مدا ر تونن و نورتن قضیه ااقتنل حدا کثر توان و ربرسی مدا ر پ ل و تس ون هدف از این آزمایش آشنایی با

Διαβάστε περισσότερα

فهرست جزوه ی فصل دوم مدارهای الکتریکی ( بردارها(

فهرست جزوه ی فصل دوم مدارهای الکتریکی ( بردارها( فهرست جزوه ی فصل دوم مدارهای الکتریکی ( بردارها( رفتار عناصر L, R وC در مدارات جریان متناوب......................................... بردار و کمیت برداری.............................................................

Διαβάστε περισσότερα

آزمایش ۱ اندازه گیری مقاومت سیم پیچ های ترانسفورماتور تک فاز

آزمایش ۱ اندازه گیری مقاومت سیم پیچ های ترانسفورماتور تک فاز گزارش آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی ۲ آزمایش ۱ اندازه گیری مقاومت سیم پیچ های ترانسفورماتور تک فاز شرح آزمایش ماژول تغذیه را با قرار دادن Breaker Circuit بر روی on روشن کنید با تغییر دستگیره ماژول منبع تغذیه

Διαβάστε περισσότερα

ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی

ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی از ابتدای مبحث تقارن تا ابتدای مبحث جداول کاراکتر مربوط به کنکور ارشد می باشد افرادی که این قسمت ها را تسلط دارند می توانند از ابتدای مبحث جداول کاراکتر به مطالعه

Διαβάστε περισσότερα

Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES)

Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES) Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES) روش ARPES روشی است تجربی که برای تعیین ساختار الکترونی مواد به کار می رود. این روش بر پایه اثر فوتوالکتریک است که توسط هرتز کشف شد: الکترونها می توانند

Διαβάστε περισσότερα

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: این شبکه دارای دو واحد کامال یکسان آنها 400 MW میباشد. است تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب و حداکثر

Διαβάστε περισσότερα

فهرست مطالب جزوه ی الکترونیک 1 فصل اول مدار الکتریکی و نقشه ی فنی... 2 خواص مدارات سری... 3 خواص مدارات موازی...

فهرست مطالب جزوه ی الکترونیک 1 فصل اول مدار الکتریکی و نقشه ی فنی... 2 خواص مدارات سری... 3 خواص مدارات موازی... فهرست مطالب جزوه ی الکترونیک 1 فصل اول مدار الکتریکی و نقشه ی فنی................................................. 2 خواص مدارات سری....................................................... 3 3...................................................

Διαβάστε περισσότερα

بدست میآيد وصل شدهاست. سیمپیچ ثانويه با N 2 دور تا زمانی که کلید

بدست میآيد وصل شدهاست. سیمپیچ ثانويه با N 2 دور تا زمانی که کلید آزمايش 9 ترانسفورماتور بررسی تجربی ترانسفورماتور و مقايسه با يك ترانسفورماتور ايدهآل تئوری آزمايش توان متوسط در مدار جريان متناوب برابر است با: P av = ε rms i rms cos φ که ε rms جذر میانگین مربعی ε و i

Διαβάστε περισσότερα

دبیرستان غیر دولتی موحد

دبیرستان غیر دولتی موحد دبیرستان غیر دلتی محد هندسه تحلیلی فصل دم معادله های خط صفحه ابتدا باید بدانیم که از یک نقطه به مازات یک بردار تنها یک خط می گذرد. با تجه به این مطلب برای نشتن معادله یک خط احتیاج به داشتن یک نقطه از خط

Διαβάστε περισσότερα

فصل پنجم : سینکروها جاوید سید رنجبر میالد سیفی علی آسگون

فصل پنجم : سینکروها جاوید سید رنجبر میالد سیفی علی آسگون فصل پنجم : سینکروها جاوید سید رنجبر میالد سیفی علی آسگون مقدمه دراغلب شاخه های صنایع حالتی پدید می آید که دو نقطه دور از هم بایستی دارای سرعت یکسانی باشند. پل های متحرک دهانه سد ها تسمه ی نقاله ها جرثقیل

Διαβάστε περισσότερα

قاعده زنجیره ای برای مشتقات جزي ی (حالت اول) :

قاعده زنجیره ای برای مشتقات جزي ی (حالت اول) : ۱ گرادیان تابع (y :f(x, اگر f یک تابع دومتغیره باشد ا نگاه گرادیان f برداری است که به صورت زیر تعریف می شود f(x, y) = D ۱ f(x, y), D ۲ f(x, y) اگر رویه S نمایش تابع (y Z = f(x, باشد ا نگاه f در هر نقطه

Διαβάστε περισσότερα

هدف از انجام این آزمایش بررسی رفتار انواع حالتهاي گذراي مدارهاي مرتبه دومRLC اندازهگيري پارامترهاي مختلف معادله

هدف از انجام این آزمایش بررسی رفتار انواع حالتهاي گذراي مدارهاي مرتبه دومRLC اندازهگيري پارامترهاي مختلف معادله آزما ی ش پنج م: پا س خ زمانی مدا رات مرتبه دوم هدف از انجام این آزمایش بررسی رفتار انواع حالتهاي گذراي مدارهاي مرتبه دومLC اندازهگيري پارامترهاي مختلف معادله مشخصه بررسی مقاومت بحرانی و آشنایی با پدیده

Διαβάστε περισσότερα

دانشکده ی علوم ریاضی جلسه ی ۵: چند مثال

دانشکده ی علوم ریاضی جلسه ی ۵: چند مثال دانشکده ی علوم ریاضی احتمال و کاربردا ن ۴ اسفند ۹۲ جلسه ی : چند مثال مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: مهدی پاک طینت (تصحیح: قره داغی گیوه چی تفاق در این جلسه به بررسی و حل چند مثال از مطالب جلسات گذشته

Διαβάστε περισσότερα

هد ف های هفته ششم: 1- اجسام متحرک و ساکن را از هم تشخیص دهد. 2- اندازه مسافت و جا به جایی اجسام متحرک را محاسبه و آن ها را مقایسه کند 3- تندی متوسط

هد ف های هفته ششم: 1- اجسام متحرک و ساکن را از هم تشخیص دهد. 2- اندازه مسافت و جا به جایی اجسام متحرک را محاسبه و آن ها را مقایسه کند 3- تندی متوسط هد ف های هفته ششم: 1- اجسام متحرک و ساکن را از هم تشخیص دهد. - اندازه مسافت و جا به جایی اجسام متحرک را محاسبه و آن ها را مقایسه کند 3- تندی متوسط اجسام متحرک را محاسبه کند. 4- تندی متوسط و لحظه ای را

Διαβάστε περισσότερα

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند.

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند. 5 موتورهای تک فاز 183 موتورهای تکفاز هدف های رفتاری: نحوه تولید میدان مغناطیسی در یک استاتور با یک و دو سیم پیچ را بررسی نماید. لزوم استفاده از سیم پیچ کمکی در موتورهای تک فاز را توضیح دهد. ساختمان داخلی

Διαβάστε περισσότερα

:موس لصف یسدنه یاه لکش رد یلوط طباور

:موس لصف یسدنه یاه لکش رد یلوط طباور فصل سوم: 3 روابط طولی درشکلهای هندسی درس او ل قضیۀ سینوس ها یادآوری منظور از روابط طولی رابطه هایی هستند که در مورد اندازه های پاره خط ها و زاویه ها در شکل های مختلف بحث می کنند. در سال گذشته روابط طولی

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1 محاسبات کوانتمی (67) ترم بهار 390-39 مدرس: سلمان ابوالفتح بیگی نویسنده: سلمان ابوالفتح بیگی جلسه ذخیره پردازش و انتقال اطلاعات در دنیاي واقعی همواره در حضور خطا انجام می شود. مثلا اطلاعات کلاسیکی که به

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 14 را نیز تعریف کرد. عملگري که به دنبال آن هستیم باید ماتریس چگالی مربوط به یک توزیع را به ماتریس چگالی مربوط به توزیع حاشیه اي آن ببرد.

جلسه 14 را نیز تعریف کرد. عملگري که به دنبال آن هستیم باید ماتریس چگالی مربوط به یک توزیع را به ماتریس چگالی مربوط به توزیع حاشیه اي آن ببرد. تي وري اطلاعات کوانتمی ترم پاییز 39-39 مدرس: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري نویسنده: کامران کیخسروي جلسه فرض کنید حالت سیستم ترکیبی AB را داشته باشیم. حالت سیستم B به تنهایی چیست در ابتداي درس که حالات

Διαβάστε περισσότερα

تعیین محل قرار گیری رله ها در شبکه های سلولی چندگانه تقسیم کد

تعیین محل قرار گیری رله ها در شبکه های سلولی چندگانه تقسیم کد تعیین محل قرار گیری رله ها در شبکه های سلولی چندگانه تقسیم کد مبتنی بر روش دسترسی زلیخا سپهوند دانشکده مهندسى برق واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامى نجف آباد ایر ان zolekhasepahvand@yahoo.com روح االله

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 15 1 اثر و اثر جزي ی نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز جدایی پذیر باشد یعنی:

جلسه 15 1 اثر و اثر جزي ی نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز جدایی پذیر باشد یعنی: نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز 1391-1391 مدرس: دکتر ابوالفتح بیگی ودکتر امین زاده گوهري نویسنده: محمدرضا صنم زاده جلسه 15 فرض کنیم ماتریس چگالی سیستم ترکیبی شامل زیر سیستم هايB و A را داشته باشیم.

Διαβάστε περισσότερα

باشند و c عددی ثابت باشد آنگاه تابع های زیر نیز در a پیوسته اند. به شرطی که g(a) 0 f g

باشند و c عددی ثابت باشد آنگاه تابع های زیر نیز در a پیوسته اند. به شرطی که g(a) 0 f g تعریف : 3 فرض کنیم D دامنه تابع f زیر مجموعه ای از R باشد a D تابع f:d R در نقطه a پیوسته است هرگاه به ازای هر دنباله از نقاط D مانند { n a{ که به a همگراست دنبال ه ){ n }f(a به f(a) همگرا باشد. محتوی

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 2 1 فضاي برداري محاسبات کوانتمی (22671) ترم بهار

جلسه 2 1 فضاي برداري محاسبات کوانتمی (22671) ترم بهار محاسبات کوانتمی (22671) ترم بهار 1390-1391 مدرس: سلمان ابوالفتح بیگی نویسنده: نادر قاسمی جلسه 2 در این درسنامه به مروري کلی از جبر خطی می پردازیم که هدف اصلی آن آشنایی با نماد گذاري دیراك 1 و مباحثی از

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه تابش جسم سیاه

مطالعه تابش جسم سیاه مطالعه تابش جسم سیاه هدف آزمایش: اندازهگیري شدت تابش یک جسم سیاه بر حسب درجه حرارت آن تحقیق قانون استفان بولتزمن. تحقیق بستگی شدت تابش بر حسب فاصله از جسم سیاه. مقدمه: پرتو ساطع شده از یک جسم در دماي T

Διαβάστε περισσότερα

فصل دهم: همبستگی و رگرسیون

فصل دهم: همبستگی و رگرسیون فصل دهم: همبستگی و رگرسیون مطالب این فصل: )r ( کوواریانس ضریب همبستگی رگرسیون ضریب تعیین یا ضریب تشخیص خطای معیار برآور ( )S XY انواع ضرایب همبستگی برای بررسی رابطه بین متغیرهای کمی و کیفی 8 در بسیاری

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 2 جهت تعریف یک فضاي برداري نیازمند یک میدان 2 هستیم. یک میدان مجموعه اي از اعداد یا اسکالر ها به همراه اعمال

جلسه 2 جهت تعریف یک فضاي برداري نیازمند یک میدان 2 هستیم. یک میدان مجموعه اي از اعداد یا اسکالر ها به همراه اعمال نظریه اطلاعات کوانتمی 1 ترم پاییز 1391-1392 مدرسین: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري جلسه 2 فراگیري نظریه ي اطلاعات کوانتمی نیازمند داشتن پیش زمینه در جبرخطی می باشد این نظریه ترکیب زیبایی از جبرخطی و نظریه

Διαβάστε περισσότερα

ترانسفورماتور مولف : جواد خشت زر قابل استفاده برای هنرجویان دانشجویان مدرسان و مهندسان رشته برق

ترانسفورماتور مولف : جواد خشت زر قابل استفاده برای هنرجویان دانشجویان مدرسان و مهندسان رشته برق ترانسفورماتور قابل استفاده برای هنرجویان دانشجویان مدرسان و مهندسان رشته برق ترانسفورماتور ترانسفورماتور وسیله ای است که انرژی الکتریکی را از یک سطح به سطح دیگری انتقال میدهد بدون اینکه در کمیت های نامی

Διαβάστε περισσότερα

طراحی وبهینه سازی رگوالتورهای ولتاژ با افت کم) LDO (

طراحی وبهینه سازی رگوالتورهای ولتاژ با افت کم) LDO ( پایان نامه دوره کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش الکترونیک طراحی وبهینه سازی رگوالتورهای ولتاژ با افت کم) LDO ( نجمه خانیان استاد راهنما: دکتر عباس گلمکانی تابستان 9 I II شکر شایان نثار ایزدمنان که توقیق

Διαβάστε περισσότερα

ماشینهای مخصوص سیم پیچي و میدانهای مغناطیسي

ماشینهای مخصوص سیم پیچي و میدانهای مغناطیسي ماشینهای مخصوص سیم پیچي و میدانهای مغناطیسي استاد: مرتضي خردمندی تهیهکننده: سجاد شمس ویراستار : مینا قنادی یاد آوری مدار های مغناطیسی: L g L g مطابق شکل فرض کنید سیمپیچ N دوری حامل جریان i به دور هستهای

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه

طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه 2 1* فرانک معتمدی فرید شیخ االسالم 1 -دانشجوی دانشکده برق

Διαβάστε περισσότερα

آزمایش میلیکان هدف آزمایش: بررسی کوانتایی بودن بار و اندازهگیري بار الکترون مقدمه: روش مشاهده حرکت قطرات ریز روغن باردار در میدان عبارتند از:

آزمایش میلیکان هدف آزمایش: بررسی کوانتایی بودن بار و اندازهگیري بار الکترون مقدمه: روش مشاهده حرکت قطرات ریز روغن باردار در میدان عبارتند از: آزمایش میلیکان هدف آزمایش: بررسی کوانتایی بودن بار و اندازهگیري بار الکترون مقدمه: یک (R.A.Millikan) رابرت میلیکان 1909 در سال روش عملی براي اندازهگیري بار یونها گزارش کرد. این روش مشاهده حرکت قطرات ریز

Διαβάστε περισσότερα

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی : 1-5 اصل گسترش در ریاضیات معمولی یکی از مهمترین ابزارها تابع می باشد.تابع یک نوع رابطه خاص می باشد رابطه ای که در نمایش زوج مرتبی عنصر اول تکراری نداشته باشد.معموال تابع

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ

جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ دانشکده ی علوم ریاضی نظریه ی زبان ها و اتوماتا ۲۶ ا ذرماه ۱۳۹۱ جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارندگان: حمید ملک و امین خسر وشاهی ۱ ماشین تور ینگ تعریف ۱ (تعریف غیررسمی ماشین تورینگ)

Διαβάστε περισσότερα

افزایش پهنای باند آنتن الكتریكی كوچک با استفاده از مدارات فعال غیر فاستری به عنوان شبه فراماده

افزایش پهنای باند آنتن الكتریكی كوچک با استفاده از مدارات فعال غیر فاستری به عنوان شبه فراماده افزایش پهنای باند آنتن الكتریكی كوچک با استفاده از مدارات فعال غیر فاستری به عنوان شبه فراماده 4 9 8 محمد جواد حسنی امیر جعفرقلی محمد تندرو 1 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 2 پژوهشکده علوم و فناوری

Διαβάστε περισσότερα

فصل پنجم زبان های فارغ از متن

فصل پنجم زبان های فارغ از متن فصل پنجم زبان های فارغ از متن خانواده زبان های فارغ از متن: ( free )context تعریف: گرامر G=(V,T,,P) کلیه قوانین آن به فرم زیر باشد : یک گرامر فارغ از متن گفته می شود در صورتی که A x A Є V, x Є (V U T)*

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 22 1 نامساویهایی در مورد اثر ماتریس ها تي وري اطلاعات کوانتومی ترم پاییز

جلسه 22 1 نامساویهایی در مورد اثر ماتریس ها تي وري اطلاعات کوانتومی ترم پاییز تي وري اطلاعات کوانتومی ترم پاییز 1391-1392 مدرس: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري نویسنده: محمد مهدي مجاهدیان جلسه 22 تا اینجا خواص مربوط به آنتروپی را بیان کردیم. جهت اثبات این خواص نیاز به ابزارهایی

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۳: نزدیک ترین زوج نقاط

جلسه ی ۳: نزدیک ترین زوج نقاط دانشکده ی علوم ریاضی ا نالیز الگوریتم ها ۴ بهمن ۱۳۹۱ جلسه ی ۳: نزدیک ترین زوج نقاط مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: امیر سیوانی اصل ۱ پیدا کردن نزدیک ترین زوج نقطه فرض می کنیم n نقطه داریم و می خواهیم

Διαβάστε περισσότερα

در اين آزمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي روتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومتهاي روتور مختلف صورت گرفته و س سپ مشخصه گشتاور سرعت آن رسم ميشود.

در اين آزمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي روتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومتهاي روتور مختلف صورت گرفته و س سپ مشخصه گشتاور سرعت آن رسم ميشود. ك ي آزمايش 7 : راهاندازي و مشخصه خروجي موتور القايي روتور سيمپيچيشده آزمايش 7: راهاندازي و مشخصه خروجي موتور القايي با روتور سيمپيچي شده 1-7 هدف آزمايش در اين آزمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي روتور

Διαβάστε περισσότερα

بسمه تعالی «تمرین شماره یک»

بسمه تعالی «تمرین شماره یک» بسمه تعالی «تمرین شماره یک» شماره دانشجویی : نام و نام خانوادگی : نام استاد: دکتر آزاده شهیدیان ترمودینامیک 1 نام درس : ردیف 0.15 m 3 میباشد. در این حالت یک فنر یک دستگاه سیلندر-پیستون در ابتدا حاوي 0.17kg

Διαβάστε περισσότερα

- - - کارکرد نادرست کنتور ها صدور اشتباه قبض برق روشنایی معابر با توجه به در دسترس نبودن آمار و اطلاعات دقیق و مناسبی از تلفات غیر تاسیساتی و همچنین ب

- - - کارکرد نادرست کنتور ها صدور اشتباه قبض برق روشنایی معابر با توجه به در دسترس نبودن آمار و اطلاعات دقیق و مناسبی از تلفات غیر تاسیساتی و همچنین ب عنوان مقاله اولویت بندي روشهاي رفع افت ولتاژ به منظور کاهش تلفات در شبکه هاي فشار ضعیف امیر کاظمی شرکت توزیع نیروي برق خراسان جنوبی واژه هاي کلیدي : تلفات- افت ولتاژ- فیدر- شبکه- بار- بالانس - - - کارکرد

Διαβάστε περισσότερα

که روي سطح افقی قرار دارد متصل شده است. تمام سطوح بدون اصطکاك می باشند. نیروي F به صورت افقی به روي سطح شیبداري با زاویه شیب

که روي سطح افقی قرار دارد متصل شده است. تمام سطوح بدون اصطکاك می باشند. نیروي F به صورت افقی به روي سطح شیبداري با زاویه شیب فصل : 5 نیرو ها 40- شخصی به جرم جرم به وسیله طنابی که از روي قرقره بدون اصطکاکی عبور کرده و به یک کیسه شن به متصل است از ارتفاع h پایین می آید. اگر شخص از حال سکون شروع به حرکت کرده باشد با چه سرعتی به

Διαβάστε περισσότερα

حفاظت مقایسه فاز خطوط انتقال جبرانشده سري.

حفاظت مقایسه فاز خطوط انتقال جبرانشده سري. حفاظت مقایسه فاز در خطوط انتقال جبران شده سري همراه با MOV 2 1 محمد رضا پویان فر جواد ساده 1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد reza.pooyanfar@gmail.com 2 دانشکده فنی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد sadeh@um.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

سلسله مزاتب سبان مقدمه فصل : زبان های فارغ از متن زبان های منظم

سلسله مزاتب سبان مقدمه فصل : زبان های فارغ از متن زبان های منظم 1 ماشیه ای توریىگ مقدمه فصل : سلسله مزاتب سبان a n b n c n? ww? زبان های فارغ از متن n b n a ww زبان های منظم a * a*b* 2 زبان ها پذیرفته می شوند بوسیله ی : ماشین های تورینگ a n b n c n ww زبان های فارغ

Διαβάστε περισσότερα

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید.

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید. گزارش کار آزمایشگاه صنعتی... مکانیک سیاالت ( رینولدز افت فشار ) دانشجویان : فردین احمدی محمد جاللی سعید شادخواطر شاهین غالمی گروه یکشنبه ساعت 2::0 الی رینولدز هدف : بررسی نوع حرکت سیال تئوری : یکی از انواع

Διαβάστε περισσότερα

هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر جلسه هفتم

هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر جلسه هفتم هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر کدگذاري شبکه Coding) (Network شنبه 2 اسفند 1393 جلسه هفتم استاد: مهدي جعفري نگارنده: سید محمدرضا تاجزاد تعریف 1 بهینه سازي محدب : هدف پیدا کردن مقدار بهینه یک تابع ) min

Διαβάστε περισσότερα

بررسی پایداری نیروگاه بادی در بازه های متفاوت زمانی وقوع خطا

بررسی پایداری نیروگاه بادی در بازه های متفاوت زمانی وقوع خطا بررسی پایداری نیروگاه بادی در بازه های متفاوت زمانی وقوع خطا رضا شریفی شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان r.e.sharifi@gmail.com نازنین صباغ شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان sabbaghnazanin@gmail.com سیاوش

Διαβάστε περισσότερα

روش ابداعی کنترل بهینه غیرخطی در توربین بادی با حداقل سازی نوسانات توان و گشتاور

روش ابداعی کنترل بهینه غیرخطی در توربین بادی با حداقل سازی نوسانات توان و گشتاور روش ابداعی کنترل بهینه غیرخطی در توربین بادی با حداقل سازی نوسانات توان و گشتاور فرانک معتمدی * دکترفرید شیخ االسالم 2 -دانشجوی رشته برق دانشگاه آزاد واحد نجفآباد Fa_motamedi@yahoo.com 2 -استاد گروه برق

Διαβάστε περισσότερα

باسمه تعالی مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی میباشد.

باسمه تعالی مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی میباشد. باسمه تعالی مدیریت تحصیالت تکمیلی تعهدنامه اینجانب محمد چشفر متعهد میشوم که مطالب مندرج در این پایاننامه حاصل کار پژوهشی اینجانب است و دستاوردهای پژوهشی دیگران که در این پژوهش از آن استفاده شده است مطابق

Διαβάστε περισσότερα

آزمایش 2: تعيين مشخصات دیود پيوندي PN

آزمایش 2: تعيين مشخصات دیود پيوندي PN آزمایش 2: تعيين مشخصات دیود پيوندي PN هدف در اين آزمايش مشخصات ديود پيوندي PN را بدست آورده و مورد بررسي قرار مي دهيم. وسايل و اجزاي مورد نياز ديودهاي 1N4002 1N4001 1N4148 و يا 1N4004 مقاومتهاي.100KΩ,10KΩ,1KΩ,560Ω,100Ω,10Ω

Διαβάστε περισσότερα

اثرات درایو مبدل AC/DC تکفاز بر روي مشخصه گشتاور سرعت موتور DC

اثرات درایو مبدل AC/DC تکفاز بر روي مشخصه گشتاور سرعت موتور DC اثرات درایو مبدل AC/DC تکفاز بر روي مشخصه گشتاور سرعت موتور DC 1 حمید کریمی 2 میثم ایوبی 3 مصطفی میرزاده 4 علی امیري زانیانی شرکت پالایش گاز پارسیان- hkfars@yahoo.com 1- شرکت پالایش گاز پارسیان- maysam_ayubi@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

برابری کار نیروی برآیند و تغییرات انرژی جنبشی( را بدست آورید. ماتریس ممان اینرسی s I A

برابری کار نیروی برآیند و تغییرات انرژی جنبشی( را بدست آورید. ماتریس ممان اینرسی s I A مبحث بیست و سوم)مباحث اندازه حرکت وضربه قانون بقای اندازه حرکت انرژی جنبشی و قانون برابری کار نیروی برآیند و تغییرات انرژی جنبشی( تکلیف از مبحث ماتریس ممان اینرسی( را بدست آورید. ماتریس ممان اینرسی s I

Διαβάστε περισσότερα

فصل اول و به منظور مردود کردن نظریات ارسطو نشان داد که اجسامی با 1592 به استادی کرسی ریاضیات دانشگاه پادوا منصوب شد و در

فصل اول و به منظور مردود کردن نظریات ارسطو نشان داد که اجسامی با 1592 به استادی کرسی ریاضیات دانشگاه پادوا منصوب شد و در فصل اول حرکت شناسی در دو بعد گالیلئوگالیله: در سال 1581 میالدی به دانشگاه پیزا وارد شد اما در سال 1585 قبل از آن که مدرکی بگیرد از آنجا بیرون آمد. پیش خودش به مطالعه آثار اقلیدس و ارشمیدس پرداخت و به زودی

Διαβάστε περισσότερα

کیوان بهزادپور محدرضا امینی

کیوان بهزادپور محدرضا امینی 1000 / 1004 کنترل فیلترهاي توان اکتیو (APF) تکفاز و سه فاز با استفاده از یک سنسور جریان کیوان بهزادپور محدرضا امینی keivan_bp@yahoo.com دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان چکیده عضو هیي

Διαβάστε περισσότερα

جلسه دوم سوم چهارم: مقدمه اي بر نظریه میدان

جلسه دوم سوم چهارم: مقدمه اي بر نظریه میدان هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر کدگذاري شبکه Coding) (Network سه شنبه 21 اسفند 1393 جلسه دوم سوم چهارم: مقدمه اي بر نظریه میدان استاد: مهدي جعفري نگارنده: علیرضا حیدري خزاي ی در این نوشته مقدمه اي بر

Διαβάστε περισσότερα

طرح حفاظتی جدید برای تشخیص و تفکیک خطاهای تک فاز به زمین داخلی و خارجی در ژنراتورهای ولتاژ باالی کابلی ) powerformer (

طرح حفاظتی جدید برای تشخیص و تفکیک خطاهای تک فاز به زمین داخلی و خارجی در ژنراتورهای ولتاژ باالی کابلی ) powerformer ( 2 حسن براتی علی بچاری صالح 1 1 گروه برق واحد اهواز دانشگاه آزاد اسالمی اهواز ایران ali_bacharisaleh@yahoo.com 2 استادیار گروه برق دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول دزفول ایران barati216@gmail.com طرح حفاظتی

Διαβάστε περισσότερα

ماشینIII ماشین سنکرون ماشین سنکرون سه فاز دانشگاه آزاد اسالمی واحد پیشوا فیروزه باقری قسمت اول

ماشینIII ماشین سنکرون ماشین سنکرون سه فاز دانشگاه آزاد اسالمی واحد پیشوا فیروزه باقری قسمت اول ماشین سنکرون سه فاز دانشگاه آزاد اسالمی واحد پیشوا فیروزه باقری قسمت اول 1 ماشین سنکرون مقدمه ماشین سنکرون ماشینی است که سرعت رتور با سرعت میدان دوار استاتور آن برابر است. این ماشین ها به سه دسته تقسیم

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و تجزیه و تحلیل کنترل کننده منطق فازي براي کنترل فرکانس بار در سیستم هاي قدرت

طراحی و تجزیه و تحلیل کنترل کننده منطق فازي براي کنترل فرکانس بار در سیستم هاي قدرت طراحی و تجزیه و تحلیل کنترل کننده منطق فازي براي کنترل فرکانس بار در سیستم هاي قدرت 2 1 مهرداد احمدي کمرپشتی هدي کاظمی موسسه آموزش عالی روزبهان ساري گروه برق ساري ایران Mehrdad.ahmadi.k@gmail.com hoda.kazemi.aski@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از :.هزینه I/O.هماهنگی/رقابت ممکن است یک برنامه sequential بهتر از یک برنامه موازی باشد بطور مثال یک عدد 000 رقمی به توان یک عدد طوالنی اینکه الگوریتم را چگونه

Διαβάστε περισσότερα

I = I CM + Mh 2, (cm = center of mass)

I = I CM + Mh 2, (cm = center of mass) قواعد کلی اینرسی دو ارنی المان گیری الزمه یادگیری درست و کامل این مباحث که بخش زیادی از نمره پایان ترم ار به خود اختصاص می دهند یادگیری دقیق نکات جزوه استاد محترم و درک درست روابط ریاضی حاکم بر آن ها است

Διαβάστε περισσότερα

فصل اول هدف های رفتاری: پس از پایان این فصل از هنرجو انتظار می رود: 5 روش های اجرای دستور را توضیح دهد. 6 نوارهای ابزار را توصیف کند.

فصل اول هدف های رفتاری: پس از پایان این فصل از هنرجو انتظار می رود: 5 روش های اجرای دستور را توضیح دهد. 6 نوارهای ابزار را توصیف کند. فصل اول آشنایی با نرم افزار اتوکد هدف های رفتاری: پس از پایان این فصل از هنرجو انتظار می رود: 1 قابلیت های نرم افزار اتوکد را بیان کند. 2 نرم افزار اتوکد 2010 را روی رایانه نصب کند. 3 محیط گرافیکی نرم

Διαβάστε περισσότερα

بررسی عملکرد کاذب رله دیفرانسیل ژنراتور نیروگاه پتروشیمی فجر

بررسی عملکرد کاذب رله دیفرانسیل ژنراتور نیروگاه پتروشیمی فجر بررسی عملکرد کاذب رله دیفرانسیل ژنراتور نیروگاه پتروشیمی فجر 3 مسعود قیطولی 1 مهدی شفیعی 2 رحیم قاسمی 1 کارشناس ارشد رلیاژ شرکت برق منطقه ای غرب gheytuli@ghrec.co.ir رئیس بهره برداری نیروگاه پتروشیمی فجر

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ 3 2 1 حمید فتاحی حمدي عبدي و آرش زرینی تبار 1 دانشجوي کارشناسی ارشد علوم تحقیقات کرمانشاه en.hamidfattahi@gmail.com 2 گروه برق دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

http://econometrics.blog.ir/ متغيرهای وابسته نماد متغيرهای وابسته مدت زمان وصول حساب های دريافتني rcp چرخه تبدیل وجه نقد ccc متغیرهای کنترلی نماد متغيرهای کنترلي رشد فروش اندازه شرکت عملکرد شرکت GROW SIZE

Διαβάστε περισσότερα

6- روش های گرادیان مبنا< سر فصل مطالب

6- روش های گرادیان مبنا< سر فصل مطالب 1 بنام خدا بهینه سازی شبیه سازی Simulation Optimization Lecture 6 روش های بهینه سازی شبیه سازی گرادیان مبنا Gradient-based Simulation Optimization methods 6- روش های گرادیان مبنا< سر فصل مطالب 2 شماره

Διαβάστε περισσότερα

نورکنس یاهنیشام :یراتفر یاه فده

نورکنس یاهنیشام :یراتفر یاه فده 4 ماشین های سنکرون 163 ماشینهای سنکرون هدف های رفتاری: انواع ماشین های سنکرون را نام ببرد. ساختمان ظاهری و داخلی ماشین سنکرون را از روی شکل توضیح دهد. اساس کار موتورهای سنکرون را توضیح دهد. لغزش در موتورهای

Διαβάστε περισσότερα

مینامند یا میگویند α یک صفر تابع

مینامند یا میگویند α یک صفر تابع 1 1-1 مقدمه حل بسیاری از مسائل اجتماعی اقتصادی علمی منجر به حل معادله ای به شکل ) ( می شد. منظر از حل این معادله یافتن عدد یا اعدادی است که مقدار تابع به ازای آنها صفر شد. اگر (α) آنگاه α را ریشه معادله

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تکنیک هاي تعقیب نقطه توان حداکثر ) MPPT ( در سلولهاي خورشیدي احسان اكبري عسگراني جواد كريمي قلعه شاهرخي منصور خالقيان

بررسی تکنیک هاي تعقیب نقطه توان حداکثر ) MPPT ( در سلولهاي خورشیدي احسان اكبري عسگراني جواد كريمي قلعه شاهرخي منصور خالقيان بررسی تکنیک هاي تعقیب نقطه توان حداکثر ) MPPT ( در سلولهاي خورشیدي 2 ۳ ۲ ۱ احسان اكبري عسگراني جواد كريمي قلعه شاهرخي منصور خالقيان 1 هسا- صنایع اویونیک ایران و دانشگاه صنعتی مالک اشتراصفهان- دانشکده برق

Διαβάστε περισσότερα

دانشکده علوم ریاضی دانشگاه گیلان آزمون پایان ترم درس: هندسه منیفلد 1 باشد. دهید.f (gx) = (gof 1 )f X شده باشند سوالات بخش میان ترم

دانشکده علوم ریاضی دانشگاه گیلان آزمون پایان ترم درس: هندسه منیفلد 1 باشد. دهید.f (gx) = (gof 1 )f X شده باشند سوالات بخش میان ترم آزمون پایان ترم درس: هندسه منیفلد 1 زمان آزمون 120 دقیقه نیمسال: اول 95-94 رشته تحصیلی : ریاضی محض 1. نشان دهید X یک میدان برداري روي M است اگر و فقط اگر براي هر تابع مشتقپذیر f روي X(F ) M نیز مشتقپذیر

Διαβάστε περισσότερα

سطوح مرزی سیالها مقاومتی در برابر بزرگ شدن از خود نشان میدهند. این مقاومت همان کشش سطحی است. به

سطوح مرزی سیالها مقاومتی در برابر بزرگ شدن از خود نشان میدهند. این مقاومت همان کشش سطحی است. به کشش سطحی Surface Tension سطوح مرزی سیالها مقاومتی در برابر بزرگ شدن از خود نشان میدهند. این مقاومت همان کشش سطحی است. به صورت دقیقتر اگر یک مرز دو بعدی برای یک سیال داشته باشیم و یک خط فرضی از سیال با

Διαβάστε περισσότερα

ترمودینامیک مدرس:مسعود رهنمون سال تحصیلى 94-95

ترمودینامیک مدرس:مسعود رهنمون سال تحصیلى 94-95 ترمودینامیک سال تحصیلى 94-95 رهنمون 1- مفاهیم اولیه ترمودینامیک: علمی است که به مطالعه ی رابطه ی بین کار و گرما و تبدیل آنها به یکدیگر می پردازد. دستگاه: گازی است که به مطالعه ی آن می پردازیم. محیط: به

Διαβάστε περισσότερα

می باشد. انشاال قسمت شعاعی بماند برای مکانیک کوانتومی 2.

می باشد. انشاال قسمت شعاعی بماند برای مکانیک کوانتومی 2. تکانه زاویه ای اهداف فصل: در این فصل سعی میکنیم تا مساله شرودینگر را در حالت سه بعدی مورد بررسی قرار دهیم. مهمترین نکته فصل این است که ما در انجا فقط پتانسیل های شعاعی را در نظر می گیریم. یعنی پتانسیل

Διαβάστε περισσότερα

استفاده از خود متغیر تحت کنترل )در اینجا T یا دما( برای کنترل کردن

استفاده از خود متغیر تحت کنترل )در اینجا T یا دما( برای کنترل کردن 4 فصل : 9 سیستم مدار بسته خطی : عنصر اندازه گیری مثل ترموکوپل - Set point + فرآیند عنصرکنترل نهایی کنترل کننده load بار i proce خطوط انتقال مقدار مطلوب m عنصر اندازه گیری مقدار مقرر تعریف : et point عبارت

Διαβάστε περισσότερα

فصل دوم مثلثات نسبت های مثلثاتی دایره مثلثاتی روابط بین نسبتهای مثلثاتی

فصل دوم مثلثات نسبت های مثلثاتی دایره مثلثاتی روابط بین نسبتهای مثلثاتی 37 فصل دوم مثلثات نسبت های مثلثاتی دایره مثلثاتی روابط بین نسبتهای مثلثاتی 38 آخر این درس با چی آشنا میشی نسبت های مثلثاتی آشنایی با نسبت های مثلثاتی سینوس کسینوس تانژانت کتانژانت 39 به شکل مقابل نگاه

Διαβάστε περισσότερα

ارزیابی پاسخ لرزهای درههای آبرفتی نیمسینوسی با توجه به خصوصیات مصالح آبرفتی

ارزیابی پاسخ لرزهای درههای آبرفتی نیمسینوسی با توجه به خصوصیات مصالح آبرفتی ارزیابی پاسخ لرزهای درههای آبرفتی نیمسینوسی با توجه به خصوصیات مصالح آبرفتی دانا امینی بانه 1 * بهروز گتمیری 2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران ژئوتکنیک - دانشگاه تهران 2- استاد دانشکده مهندسی عمران

Διαβάστε περισσότερα

آزمایش 1 :آشنایی با نحوهی کار اسیلوسکوپ

آزمایش 1 :آشنایی با نحوهی کار اسیلوسکوپ آزمایش 1 :آشنایی با نحوهی کار اسیلوسکوپ هدف در اين آزمايش با نحوه كار و بخشهاي مختلف اسيلوسكوپ آشنا مي شويم. ابزار مورد نياز منبع تغذيه اسيلوسكوپ Function Generator شرح آزمايش 1-1 اندازه گيري DC با اسيلوسكوپ

Διαβάστε περισσότερα

عنوان: رمزگذاري جستجوپذیر متقارن پویا

عنوان: رمزگذاري جستجوپذیر متقارن پویا دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی برق گزارش درس ریاضیات رمزنگاري عنوان: رمزگذاري جستجوپذیر متقارن پویا استاد درس: مهندس نگارنده: ز 94 دي ماه 1394 1 5 نماد گذاري و تعریف مسي له 1 6 رمزگذاري جستجوپذیر متقارن

Διαβάστε περισσότερα

OFDM ﻢﺘﺴﯿﺳ ﯽﻫدزﺎﺑ ﺮﺑ لﺎﻧﺎﮐﺮﯿﺧﺎﺗ هﺮﺘﺴﮔ ﺮﯿﺛﺎﺗ

OFDM ﻢﺘﺴﯿﺳ ﯽﻫدزﺎﺑ ﺮﺑ لﺎﻧﺎﮐﺮﯿﺧﺎﺗ هﺮﺘﺴﮔ ﺮﯿﺛﺎﺗ و 2 چکیده تاثیر گستره تاخیرکانال بر بازدهی سیستم OFDM علیرضا محمودی دکتر سید محمود مدرس هاشمی modarres@cc.iut.ac.ir Alireza@mahmoodi.ir دانشکده برق وکامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان انتشار چند مسیره از مهمترین

Διαβάστε περισσότερα

جریان نامی...

جریان نامی... مقاومت نقطه نوترال (NGR) مشخصات فنی فهرست مطالب 5 5... معرفی کلی... مشخصات... 1-2- ولتاژ سیستم... 2-2- ولتاژ نامی... -2- جریان نامی... -2- مقدار مقاومت -5-2 زمان... -2- جریان پیوسته... 7-2- ضریب دماي مقاومت...

Διαβάστε περισσότερα

فیلتر کالمن Kalman Filter

فیلتر کالمن Kalman Filter به نام خدا عنوان فیلتر کالمن Kalman Filter سیدمحمد حسینی SeyyedMohammad Hosseini Seyyedmohammad [@] iasbs.ac.ir تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان Institute for Advanced Studies in Basic Sciences تابستان 95

Διαβάστε περισσότερα

خواص هندسی سطوح فصل ششم بخش اول - استاتیک PROBLEMS. 6.1 through 6.18 Using. Fig. P6.4. Fig. Fig. P ft 8 ft. 2.4 m 2.4 m lb. 48 kn.

خواص هندسی سطوح فصل ششم بخش اول - استاتیک PROBLEMS. 6.1 through 6.18 Using. Fig. P6.4. Fig. Fig. P ft 8 ft. 2.4 m 2.4 m lb. 48 kn. خواص هندسی فصل ششم سطوح بخش اول - استاتیک... P6.4 0 kn 5 k 9. P6.5 n. 600 l. P6.. P6. 5 m PROLEMS ee8056_ch06_6-75.ndd Page 8 0/6/09 :50:46 M user-s7 . P6.4. P6.... P6. 5 m. P6.5 n. 0 kn 5 k PROLEMS ee8056_ch06_6-75.ndd

Διαβάστε περισσότερα

تعریف نیرو:نیرو بر هم کنش )تاثیر متقابل ) دو جسم بر یکدیگر است که این بر هم کنش میتواند از راه تماس مستقیم باشد

تعریف نیرو:نیرو بر هم کنش )تاثیر متقابل ) دو جسم بر یکدیگر است که این بر هم کنش میتواند از راه تماس مستقیم باشد دردینامیک علت حرکت یا سکون جسم تحت تاثیر نیروهای وارد بر آن بررسی میشود. تعریف نیرو:نیرو بر هم کنش )تاثیر متقابل ) دو جسم بر یکدیگر است که این بر هم کنش میتواند از راه تماس مستقیم باشد مانند اصطکاک یا

Διαβάστε περισσότερα

13 86 ﺰﯿﺋﺎﭘ / مود هرﺎﻤﺷ /ل وا لﺎﺳ / ﯽﺴﻠﺠﻣ قﺮﺑ ﯽﺳﺪﻨﻬﻣ ﯽﺼﺼﺨﺗ - ﯽﻤﻠﻋ ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ

13 86 ﺰﯿﺋﺎﭘ / مود هرﺎﻤﺷ /ل وا لﺎﺳ / ﯽﺴﻠﺠﻣ قﺮﺑ ﯽﺳﺪﻨﻬﻣ ﯽﺼﺼﺨﺗ - ﯽﻤﻠﻋ ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ به کار گیري مانع هاي مقاومتی جهت بهبود پایداري گذرا سعید اباذري - هیات علمی دانشگاه شهرکرد saeedabazar@yah.cm چکیده میباشد. یکی از مساي ل مهم در سیستم هاي قدرت افزایش میرایی دامنه نوسانات و افزایش زمان

Διαβάστε περισσότερα

مقاومت مصالح 2 فصل 9: خيز تيرها. 9. Deflection of Beams

مقاومت مصالح 2 فصل 9: خيز تيرها. 9. Deflection of Beams مقاومت مصالح فصل 9: خيز تيرها 9. Deflection of eams دکتر مح مدرضا نيرومند دااگشنه ايپم نور اصفهان eer Johnston DeWolf ( ) رابطه بين گشتاور خمشی و انحنا: تير طره ای تحت بار متمرکز در انتهای آزاد: P انحنا

Διαβάστε περισσότερα

مقدمه در این فصل با مدل ارتعاشی خودرو آشنا میشویم. رفتار ارتعاشی به فرکانسهای طبیعی و مود شیپهای خودرو بستگی دارد. این مبحث به میزان افزایش راحتی

مقدمه در این فصل با مدل ارتعاشی خودرو آشنا میشویم. رفتار ارتعاشی به فرکانسهای طبیعی و مود شیپهای خودرو بستگی دارد. این مبحث به میزان افزایش راحتی مقدمه در این فصل با مدل ارتعاشی خودرو آشنا میشویم. رفتار ارتعاشی به فرکانسهای طبیعی و مود شیپهای خودرو بستگی دارد. این مبحث به میزان افزایش راحتی خودرو و کاهش سر و صداها و لرزشهای داخل اتاق موتور و...

Διαβάστε περισσότερα

هﺪﻧﻮﺷاﺮﯿﻣ DC ﻪﻔﻟﻮﻣ فﺬﺣ ﺎﺑ ژﺎﺘﻟو ﺶﻫﺎﮐ ﻊﺒﻨﻣ عﻮﻧ و ﯽﺒﺴﻧ ﻞﺤﻣ ﺺﯿﺨﺸﺗ

هﺪﻧﻮﺷاﺮﯿﻣ DC ﻪﻔﻟﻮﻣ فﺬﺣ ﺎﺑ ژﺎﺘﻟو ﺶﻫﺎﮐ ﻊﺒﻨﻣ عﻮﻧ و ﯽﺒﺴﻧ ﻞﺤﻣ ﺺﯿﺨﺸﺗ تشخیص محل نسبی و نوع منبع کاهش ولتاژ با حذف مولفه DC میراشونده سعید رحمانی دانشگاه علم و صنعت ایران و شرکت توزیع برق تهران بزرگ saeedrahmani383@yahoo.com حیدرعلی شایانفر عضو قطب اتوماسیون و بهرهبرداري

Διαβάστε περισσότερα

) max. 06 / ) )3 600 )2 60 )1 c 20 )2 25 )3 30 )4. K hf W است.

) max. 06 / ) )3 600 )2 60 )1 c 20 )2 25 )3 30 )4. K hf W است. 0 اتمی فیزیک با آشنایی هفتم: فصل فوتوالکتریک پدیدهی - فوتون دوم: بخش فوتوالکتریک پدیدهی الکتروسکوپ یک کالهک به )فرابنفش( بلند بسیار موج طول و باال بس امد با نور هرگاه که ش د متوجه هرتز نوزدهم قرن اواخر

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت ایمان باقرپور دانشگاه آزاد اسالمی واحد سروستان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان سروستان ایران bagherpour.put@gmail.com چکیده: نرخ انجماد یکی از

Διαβάστε περισσότερα

یک سیستم تخصیص منابع هوشمند بر مبنای OFDMA در یک سیستم بیسیم توزیع شده با استفاده از تئوری بازیها

یک سیستم تخصیص منابع هوشمند بر مبنای OFDMA در یک سیستم بیسیم توزیع شده با استفاده از تئوری بازیها یک سیستم تخصیص منابع هوشمند بر مبنای OFDMA در یک سیستم بیسیم توزیع شده با استفاده از تئوری بازیها حامد رشیدی 1 و سیامک طالبی 2 1 -دانشگاه شهید باهنر كرمان 2 -دانشگاه شهید باهنر كرمان Hamed.hrt@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα