Η Εθνική τρατηγική Θαλασσίων Ερεσνών της Σοσρκίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Εθνική τρατηγική Θαλασσίων Ερεσνών της Σοσρκίας"

Transcript

1 Η Εθνική τρατηγική Θαλασσίων Ερεσνών της Σοσρκίας Σνπ Υξήζηνπ Μελάγηα Σα ηειεπηαία ρξόληα δηαπηζηώλεηαη όηη, ε Σνπξθία θιηκαθώλεη βαζκηαία ηελ παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά ηεο, εθαξκόδνληαο παξάιιεια κηα πην ύπνπιε ηαθηηθή, αθελόο ρξεζηκνπνηώληαο πινία επηζηεκνληθώλ εξεπλώλ ζην Αηγαίν θαη ηελ Αλαηνιηθή Μεζόγεην, αθεηέξνπ δεκνζηνπνηώληαο ράξηεο όπνπ απεηθνλίδνληαη νη ζαιάζζηεο πεξηνρέο πνπ ηα πινία απηά ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ ζρεηηθέο έξεπλεο. Όπσο γίλεηαη θαηαλνεηό, όια απηά απνθηνύλ ηδηαίηεξε ζεκαζία δεδνκέλνπ όηη, νη ζπκβνιηζκνί ζηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή έρνπλ κεγαιύηεξε αμία αθόκα θη από ηελ ίδηα ηελ νπζία. Άιισζηε, ε Άγθπξα κέζσ ησλ ραξηώλ απηώλ πξνβάιιεη ηηο πξνζέζεηο ηεο ηόζν γηα ηελ νξηνζέηεζε ηνπ Αηγαίνπ όζν θαη ηελ νξηνζέηεζε ηεο Α.Ο.Ε. λόηηα ηνπ Καζηειόξηδνπ. Πέξαλ απηνύ, νη ηνπξθηθέο λαπηηθέο δπλάκεηο θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ αζθήζεσλ πξαγκαηνπνηνύλ δνθηκέο ζρεδίνπ πξόθιεζεο ζεξκνύ επεηζνδίνπ, ζην νπνίν ζπκκεηέρνπλ έλα πινίν επηζηεκνληθώλ εξεπλώλ ζπλνδεπόκελν από πνιεκηθά πινία. 1

2 Φπζηθά, όιεο νη ελέξγεηεο ηεο Άγθπξαο είλαη ζπληνληζκέλεο θαη θαζνδεγνύκελεο από ηελ πνιηηηθή εγεζίαο ηεο ρώξαο, ελώ νπνηαδήπνηε ζθέςε γηα δήζελ πηέζεηο ησλ Σνύξθσλ ζηξαηησηηθώλ πξνο ηνπο πνιηηηθνύο δελ ζηεξίδεηαη ζε θακία ινγηθή βάζε θαη επηβεβαηώλεηαη από ηα ζηνηρεία πνπ αθνινπζνύλ. ηηο , ην ππνπξγηθό ζπκβνύιην ηεο Σνπξθίαο ελέθξηλε ηελ Δζληθή ηξαηεγηθή Θαιαζζίσλ Δξεπλώλ (TUDAS) ύζηεξα από πξόηαζε πνπ ππνβιήζεθε από ην ππνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο ζηηο εκεησηένλ όηη, γηα ηε ζύληαμε ηεο TUDAS ζπκκεηείραλ: Σα ππνπξγεία Δμσηεξηθώλ, Δλέξγεηαο θαη Φπζηθώλ Πόξσλ, Σξνθίκσλ-Γεσξγίαο- Κηελνηξνθίαο, Μεηαθνξώλ-Ναπηηιίαο-Δπηθνηλσληώλ, Οηθνλνκηθώλ, Τγείαο, Αλάπηπμεο θαη Δζληθήο Άκπλαο. Ζ Γηνίθεζε Ναπηηθώλ Γπλάκεσλ, ε Γεσγξαθηθή-Ωθεαλνγξαθηθή-Τδξνγξαθηθή Γηεύζπλζε, ε Γηεύζπλζε Γηαρείξηζεο Φπζηθώλ Καηαζηξνθώλ θαη Δθηάθησλ Καηαζηάζεσλ ηεο Πξσζππνπξγίαο, θαζώο επίζεο ην Σνπξθηθό Ίδξπκα Δπηζηεκνληθώλ θαη Σερλνινγηθώλ Δξεπλώλ TÜBİTAK. Παλεπηζηήκηα θαη Ηλζηηηνύηα. ηε ζπλέρεηα, γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηεο ελ ιόγσ ζηξαηεγηθήο, απνθαζίζζεθε ε θαηάξηηζε ηνπ Δζληθνύ Πξνγξάκκαηνο Θαιαζζίσλ Δξεπλώλ (UDAP) πνπ πεξηιακβάλεη ηα εμήο: πξώηνλ, ζα πξαγκαηνπνηνύληαη ζαιάζζηεο έξεπλεο ζηηο πεξηνρέο πνπ ε Σνπξθία έρεη (ζ.ζ. ή θαη δηεθδηθεί) θπξηαξρηθά δηθαηώκαηα. Γεύηεξνλ, ζα πξαγκαηνπνηνύληαη ζαιάζζηεο έξεπλεο ζηηο πεξηνρέο πνπ ε Σνπξθία δελ έρεη θπξηαξρηθά δηθαηώκαηα, όπσο ε Αληαξθηηθή θαη ε Αξθηηθή. Σξίηνλ, ζα ζπλερηζζεί ην πξόγξακκα λαππήγεζεο πινίσλ επηζηεκνληθώλ εξεπλώλ, θαζώο επίζεο ε αλάπηπμε αληίζηνηρνπ ηερλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ. Αο ζεκεησζεί όηη, ζηηο θαζειθύζζεθε ην πινίν MTA TURKUAZ, ην νπνίν είλαη ην πξώην πινίν ζεηζκνινγηθώλ εξεπλώλ πνπ λαππεγήζεθε απνθιεηζηηθά από ηελ Σνπξθία. Σέηαξηνλ, ζα αλαπηπρζεί ην εζληθό ζύζηεκα δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ θαη ζαιάζζησλ πιεξνθνξηώλ. Καη πέκπηνλ, ν ζπληνληζκόο θαη ε ζπλεξγαζία γηα ηελ πινπνίεζε ησλ εζληθώλ ζηόρσλ πνπ αθνξνύλ ζηηο ζαιάζζηεο έξεπλεο ζα επηηεπρζεί κέζσ δύν Φνξέσλ: α. Σεο Δπηηξνπήο ρεδηαζκνύ θαη πληνληζκνύ Γεσγξαθηθώλ Τδξνγξαθηθώλ Ωθεαλνγξαθηθώλ Θεκάησλ (SHOHPKK). β. Σεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο θαη Δπηηξνπήο Καζνδήγεζεο (ΚİΤΚ). Δπίζεο, βάζεη ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηεο TUDAS, από ην 2015 κέρξη ην 2023, πξνβιέπνληαη νη αθόινπζεο ελέξγεηεο: Μέρξη ην 2016, ζα ζπληαρζεί ν νδηθόο ράξηεο απόθηεζεο επηζηεκόλσλ-εξεπλεηώλ ηνπ ηνκέα ζαιαζζίσλ επηζηεκώλ. Από ην 2016 έσο ην 2021 ζα πινπνηεζεί ην πξόγξακκα ζηειέρσζεο κε επηζηήκνλεο-εξεπλεηέο ζηνπο ηνκείο ηνπ δηθαίνπ ηεο ζάιαζζαο θαη ησλ ζαιαζζίσλ επηζηεκώλ όπσο, σθεαλνγξαθία, πδξνγξαθία, θαζώο επίζεο ζαιάζζηα γεσινγία θαη γεσθπζηθή. Από ην 2016 έσο ην 2018, νη ηνπξθηθνί Φνξείο ζαιαζζίσλ εξεπλώλ ζα ζηειερσζνύλ κε αθαδεκατθνύο ησλ αληίζηνηρσλ επηζηεκώλ. 2

3 Δληόο ηνπ 2015 ζα επαλαμηνινγεζνύλ νη ηνπξθηθέο ππνδνκέο θαη ην ζύζηεκα ζαιαζζίσλ εξεπλώλ ηεο ρώξαο. Από ην 2016 έσο ην 2017 ζα ζπληαρζεί ν νδηθόο ράξηεο πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηηο πεξηθεξεηαθέο θαη δηεζλείο ζπλεξγαζίεο, βάζεη ηνπ νπνίνπ ε Σνπξθία ζα αλαιάβεη ελεξγό ξόιν. Από ην 2015 έσο ην 2019 ζα δεκηνπξγεζεί έλα δίθηπν εμεηδηθεπκέλσλ θέληξσλ αλάιπζεο σθεαλνγξαθηθώλ, βπζνκεηξηθώλ, βηνινγηθώλ, ρεκηθώλ, γεσινγηθώλ θαη γεσθπζηθώλ δεδνκέλσλ. Θα ζπγθξνηεζεί άκεζα ην Κέληξν Θαιαζζίσλ Δξεπλώλ Σνπξθίαο (TÜDAM) ην νπνίν ζα εθκεηαιιεύεηαη ηα ζπζηήκαηα σθεαλνγξαθηθήο παξαηήξεζεο. Θα απνζηαινύλ επηζηήκνλεο ζην εμσηεξηθό γηα κεηαπηπρηαθέο θαη δηδαθηνξηθέο ζπνπδέο. Αλαθνξηθά κε ηελ Αληαξθηηθή, ζε πξώηε θάζε, ε Σνπξθία ζα ζπκκεηάζρεη ζηελ Δπηηξνπή Δπηζηεκνληθώλ Δξεπλώλ ηεο Αληαξθηηθήο πξνθεηκέλνπ: α. Να αλαβαζκηζζεί ην δηπισκαηηθό θαη επηζηεκνληθό πξνθίι ηεο Σνπξθίαο δηεζλώο. β. Να γαινπρεζνύλ νη Σνύξθνη επηζηήκνλεο ηεο λέαο γελεάο. γ. Να αλαβαζκηζζεί ε ζπλεξγαζία κε άιια θξάηε. δ. Να δηεπξπλζεί ην επηζηεκνληθό πεδίν ηεο Σνπξθίαο. ε δεύηεξε θάζε, ζα δεκηνπξγεζεί ηνπξθηθή βάζε ζαιαζζίσλ εξεπλώλ ζηελ Αληαξθηηθή γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ εζληθώλ ζπκθεξόλησλ ηεο Άγθπξαο. Τπόςε όηη, ζηελ πεξηνρή απηή ππάξρνπλ 101 βάζεηο πνπ αλήθνπλ ζε 29 θξάηε. Σα μέλα πινία επηζηεκνληθώλ εξεπλώλ πνπ ζα επηρεηξνύλ ζηηο ζαιάζζηεο πεξηνρέο ηεο Σνπξθίαο ζα θνηλνπνηνύλ ζηελ ηνπξθηθή Γεσγξαθηθή- Ωθεαλνγξαθηθή-Τδξνγξαθηθή Γηεύζπλζε ηεο Γηνίθεζεο Ναπηηθώλ Γπλάκεσλ ηα δεδνκέλα πνπ ζα ζπιιέγνπλ, ελώ ζε απηά ηα πινία ζα επηβαίλνπλ Σνύξθνη επηζηήκνλεο σο παξαηεξεηέο. ην ζεκείν απηό θξίλεηαη ζθόπηκν λα επηζεκαλζεί όηη, ηνλ Μάξηην ηνπ 2007, ε Άγθπξα επηδίσμε λα δεκηνπξγήζεη δεδηθαζκέλν θαη πηζαλόλ απηό λα ην ρξεζηκνπνηήζεη ζην κέιινλ, όηαλ ύζηεξα από έληνλν δηπισκαηηθό παξαζθήλην έλαο Σνύξθνο επηζηήκνλαο επέβαηλε ζην ειιεληθό σθεαλνγξαθηθό πινίν «Αηγαίνλ», ην νπνίν πξαγκαηνπνηνύζε ηελ ηειεπηαία θάζε ησλ εξεπλώλ (αλέιθπζε ησλ ζεηζκνγξαθηθώλ νξγάλσλ πνπ είραλ πνληηζηεί ην 2006 από ην γεξκαληθό πινίν «Πνζεηδώλ») ζηα δηεζλή ύδαηα βνξείσο ηεο Κξήηεο, εληόο ηεο ειιεληθήο πθαινθξεπίδαο. (βι. άξζξν: Ζ Σνπξθία θιηκαθώλεη ηελ έληαζε ζην Αηγαίν, Πνδεκαηά Άλλπ, , εθεκεξίδα ΣΟ ΒΖΜΑ) Από ην 2015 έσο ην 2016 ζα επαλαμηνινγεζεί ε επηρεηξεζηαθή θαηάζηαζε θαη νη δπλαηόηεηεο ησλ ππαξρόλησλ πινίσλ επηζηεκνληθώλ εξεπλώλ, ηα νπνία ειιηκελίδνληαη ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε, ζηε κύξλε, ζηελ Αntalya, ζηε Μεξζίλε, ζηελ Σξαπεδνύληα θαη ζηε Sinop. Τπόςε όηη, ε Σνπξθία δηαζέηεη έλα ζηόιν 23 πινίσλ επηζηεκνληθώλ εξεπλώλ, εθ ησλ νπνίσλ ην έλα είλαη ππό λαππήγεζε. Πίλαθαο κε αλαιπηηθά πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία ησλ πινίσλ απηώλ παξαηίζεηαη αθνινύζσο: 3

4 1. 2. MTA TURKUAZ BARBAROS HAYRETTİN PAŞA Πξόθεηηαη γηα ην πξώην πινίν ζεηζκνινγηθώλ εξεπλώλ ην νπνίν θαζειθύζζεθε ζηηο θαη ζα είλαη επηρεηξεζηαθά δηαζέζηκν ην επηέκβξην ή ηνλ Οθηώβξην ηνπ Ζ απόθαζε γηα ηε λαππήγεζε ηνπ ιήθζεθε ζηηο από ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή Ακπληηθήο Βηνκεραλίαο θαη ζηηο ππνγξάθεθε ε ζρεηηθή ζύκβαζε κε ηελ αλάδνρν ηνπξθηθή εηαηξεία İstanbul Denizcilik Gemi İnşa Sanayi ve Ticaret A.Ş. Σν πινίν MTA TURKUAZ δηαζέηεη ειηθνδξόκην θαη εξγαζηήξηα γεσινγηθώλ, γεσθπζηθώλ, πδξνγξαθηθώλ, σθεαλνγξαθηθώλ θαη βηνινγηθώλ αλαιύζεσλ. Μήθνο: 86 κ. Πιάηνο: 22 κ. Με ηνλ πδξνγξαθηθό θαη σθεαλνγξαθηθό εμνπιηζκό πνπ δηαζέηεη ην πινίν, είλαη δπλαηή ε ιήςε δεηγκάησλ ύδαηνο κέρξη ην βάζνο ησλ κ., ελώ κε ηνλ αληίζηνηρν γεσινγηθό είλαη δπλαηή ε ιήςε δεηγκάησλ από ηνλ ππζκέλα ηεο ζάιαζζαο (piston corer) κέρξη ην βάζνο ησλ κ. Αλήθεη ζηε Γεληθή Γηεύζπλζε Δξεπλώλ θαη Δμόξπμεο Μεηαιιεπκάησλ ηνπ ππνπξγείνπ Δλέξγεηαο θαη Φπζηθώλ Πόξσλ, νη πεξηνρέο επηρεηξήζεσλ ηνπ πεξηιακβάλνπλ ηε Μαύξε Θάιαζζα, ηε Μεζόγεην Θάιαζζα θαη ην Αηγαίν, θαζώο επίζεο έρεη σο απνζηνιή ηελ επηζηεκνληθή ππνζηήξημε ησλ παλεπηζηεκίσλ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζηε γεσινγία, γεσθπζηθή, πδξνγεσινγία, γεσγξαθία, αξραηνινγία, ζαιάζζηα βηνινγία θαη ζαιάζζηα ηερλνινγία. Έηνο λαππήγεζεο: 2011 Μήθνο: 84,2 κ. Πιάηνο: 21,6 κ. Οηθνλνκηθή ηαρύηεηα: 14 knots Μέγηζηε ηαρύηεηα: 17,5 knots Καζαξή ρσξεηηθόηεηα: θόξνη Οιηθή ρσξεηηθόηεηα: θόξνη Αλήθεη ζηελ Αλώλπκε Δηαηξεία Πεηξειαίνπ Σνπξθίαο ΣΡΑΟ (Türkiye Petrolleri A.O.) θαη πξαγκαηνπνηεί ζεηζκνινγηθέο έξεπλεο. Γηαζέηεη 53 θακπίλεο (νη 15 είλαη κνλόθιηλεο), ελώ ε απηνλνκία ηνπ ζε θαύζηκα είλαη 14 εκέξεο θηλνύκελν κε ηε κέγηζηε ηαρύηεηα θαη 23 εκέξεο θηλνύκελν κε ηελ νηθνλνκηθή ηαρύηεηα. 4

5 3. 4. TCG ÇEŞME (A-599) TCG ÇUBUKLU (A-594) Έηνο λαππήγεζεο: 1965 Μήθνο: 87 κ. Πιάηνο: 14,63 κ. Οηθνλνκηθή ηαρύηεηα: 12 knots Μέγηζηε ηαρύηεηα: 15 knots Καζαξή ρσξεηηθόηεηα: 2.148,5 ηόλνη Οιηθή ρσξεηηθόηεηα: ηόλνη 600 κ., κ. θαη κ. πινίνπ: 200 κ. Βάζνο εξγαζηώλ ησλ γεσθπζηθώλ ζπζηεκάησλ ηνπ πινίνπ: κ. θαη κ. Αλήθεη ζηε Γεσγξαθηθή-Ωθεαλνγξαθηθή-Τδξνγξαθηθή Γηεύζπλζε ηεο Γηνίθεζεο ησλ Σνπξθηθώλ Ναπηηθώλ Γπλάκεσλ θαη πξαγκαηνπνηεί πδξνγξαθηθέο-σθεαλνγξαθηθέογεσθπζηθέο έξεπλεο. Γηαζέηεη 80 θιίλεο (κόλν γηα ην πιήξσκα θαη όρη γηα επηζηήκνλεο), ε αθηίλα ελεξγείαο ηνπ είλαη λαπηηθά κίιηα κε ηαρύηεηα 12 knots θαη ην κέγηζην ρξνληθό δηάζηεκα ελ πισ είλαη 21 εκέξεο. Έηνο λαππήγεζεο: 1986 Μήθνο: 40,47 κ. Πιάηνο: 9,58 κ. Μέγηζηε ηαρύηεηα: 11,5 knots Καζαξή ρσξεηηθόηεηα: 505 ηόλνη Οιηθή ρσξεηηθόηεηα: 650 ηόλνη Αλήθεη ζηε Γεσγξαθηθή-Ωθεαλνγξαθηθή-Τδξνγξαθηθή Γηεύζπλζε ηεο Γηνίθεζεο ησλ Σνπξθηθώλ Ναπηηθώλ Γπλάκεσλ θαη πξαγκαηνπνηεί πδξνγξαθηθέο-σθεαλνγξαθηθέογεσθπζηθέο έξεπλεο. Γηαζέηεη 46 θιίλεο (κόλν γηα ην πιήξσκα θαη όρη γηα επηζηήκνλεο), ε αθηίλα ελεξγείαο ηνπ είλαη λαπηηθά κίιηα κε ηαρύηεηα 12 knots θαη ην κέγηζην ρξνληθό δηάζηεκα ελ πισ είλαη 21 εκέξεο. 5

6 MESAHA-2 ALEMDAR II R/V YUNUS-S Έηνο λαππήγεζεο: 1994 Μήθνο: 21,28 κ. Πιάηνο: 5,07 κ. Μέγηζηε ηαρύηεηα: 12 knots Καζαξή ρσξεηηθόηεηα: 57 ηόλνη Οιηθή ρσξεηηθόηεηα: 68 ηόλνη Αλήθεη ζηε Γηνίθεζε ησλ Σνπξθηθώλ Ναπηηθώλ Γπλάκεσλ θαη πξαγκαηνπνηεί πδξνγξαθηθέο-σθεαλνγξαθηθέο-γεσθπζηθέο έξεπλεο. Γηαζέηεη 11 θιίλεο (κόλν γηα ην πιήξσκα θαη όρη γηα επηζηήκνλεο), ε αθηίλα ελεξγείαο ηνπ είλαη 500 λαπηηθά κίιηα θαη ην κέγηζην ρξνληθό δηάζηεκα ελ πισ είλαη 12 εκέξεο. Έηνο λαππήγεζεο: 1966 Μήθνο: 63,4 κ. Πιάηνο: 11 κ. Καζαξή ρσξεηηθόηεηα: 291 θόξνη Οιηθή ρσξεηηθόηεηα: 967 θόξνη Αλήθεη ζην Ηλζηηηνύην Θαιάζζησλ Δπηζηεκώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κσλζηαληηλνύπνιεο, πξαγκαηνπνηεί σθεαλνγξαθηθέο έξεπλεο, ελώ ρξεζηκνπνηείηαη θαη σο πινίν δηάζσζεο. Έηνο λαππήγεζεο: 1994 Μήθνο: 31,85 κ. Πιάηνο: 6,8 κ. Οηθνλνκηθή ηαρύηεηα: 9 knots Μέγηζηε ηαρύηεηα: 10 knots Καζαξή ρσξεηηθόηεηα: 61 ηόλνη Οιηθή ρσξεηηθόηεηα: 202 ηόλνη 600 κ. Αλήθεη ζην Σκήκα Θαιάζζησλ Πξντόλησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κσλζηαληηλνύπνιεο, πξαγκαηνπνηεί επηζηεκνληθέο έξεπλεο θαη παξάιιεια ρξεζηκνπνηείηαη σο πινίν εθπαίδεπζεο. Γηαζέηεη 22 θιίλεο (11 γηα ην πιήξσκα θαη 11 γηα επηζηήκνλεο), ε αθηίλα ελεξγείαο ηνπ είλαη λαπηηθά κίιηα κε ηαρύηεηα 9 knots θαη ην κέγηζην ρξνληθό δηάζηεκα ελ πισ είλαη 20 εκέξεο. 6

7 R/V KOCA PİRİ REİS DOKUZ EYLÜL-1 DOKUZ EYLÜL-3 Έηνο λαππήγεζεο: 1978 Διιηκεληζκόο: κύξλε Μήθνο: 34,70 κ. Πιάηνο: 8 κ. Οηθνλνκηθή ηαρύηεηα: 9 knots Μέγηζηε ηαρύηεηα: 11 knots Καζαξή ρσξεηηθόηεηα: 87 ηόλνη Οιηθή ρσξεηηθόηεηα: 289 ηόλνη Αλήθεη ζην Παλεπηζηήκην Dokuz Eylül Ünv. Bütçe Dairesi Başkanlığı θαη πξαγκαηνπνηεί επηζηεκνληθέο έξεπλεο. Γηαζέηεη 23 θιίλεο (12 γηα ην πιήξσκα θαη 11 γηα επηζηήκνλεο), ε αθηίλα ελεξγείαο ηνπ είλαη λαπηηθά κίιηα κε ηαρύηεηα 9 knots θαη ην κέγηζην ρξνληθό δηάζηεκα ελ πισ είλαη 20 εκέξεο. Έηνο λαππήγεζεο: 1997 Διιηκεληζκόο: κύξλε Μήθνο: 26,4 κ. Πιάηνο: 8 κ. Οηθνλνκηθή ηαρύηεηα: 8 knots Μέγηζηε ηαρύηεηα: 9 knots Καζαξή ρσξεηηθόηεηα: 57,27 ηόλνη Οιηθή ρσξεηηθόηεηα: 84,21 ηόλνη Αλήθεη ζην Ηλζηηηνύην Θαιάζζησλ Δπηζηεκώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Dokuz Eylül θαη πξαγκαηνπνηεί επηζηεκνληθέο έξεπλεο. Γηαζέηεη 12 θιίλεο (5 γηα ην πιήξσκα θαη 7 γηα επηζηήκνλεο), ε αθηίλα ελεξγείαο ηνπ είλαη λαπηηθά κίιηα θαη ην κέγηζην ρξνληθό δηάζηεκα ελ πισ είλαη 350 ώξεο. Έηνο λαππήγεζεο: 2007 Διιηκεληζκόο: κύξλε Μήθνο: 16,48 κ. Πιάηνο: 4 κ. Μέγηζηε ηαρύηεηα: 13 knots Αλήθεη ζην Ηλζηηηνύην Θαιάζζησλ Δπηζηεκώλ θαη Σερλνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Dokuz Eylül, ρξεζηκνπνηείηαη σο πινίν εξεπλώλ θαη δηαζέηεη 7 θιίλεο (3 γηα ην πιήξσκα θαη 4 γηα επηζηήκνλεο). 7

8 ARAMA-1 BİLİM-2 Καζειθύζζεθε ζηηο θαη ζπγθαηαιέγεηαη κεηαμύ ησλ ηεζζάξσλ κεγαιύηεξσλ πινίσλ ηεο θαηεγνξίαο απηήο ζηελ Δπξώπε. Διιηκεληζκόο: Antalya Μήθνο: 32 κ. Πιάηνο: 8 κ. Δθηόπηζκα: 280 ηόλνη Σαρύηεηα: 24 ρικ/σ Δπηρεηξεζηαθή εκβέιεηα: λαπηηθά κίιηα Πιήξσκα: 18 άηνκα Υξεζηκνπνηείηαη σο πινίν εξεπλώλ θαη ειέγρνπ, θαζώο επίζεο πξαγκαηνπνηεί επηζηεκνληθέο έξεπλεο ζην Αηγαίν θαη ηελ Αλαηνιηθή Μεζόγεην. Οη έξεπλεο απηέο αθελόο αθνξνύλ ζηνλ έιεγρν ηεο αιηείαο, αθεηέξνπ ζηνλ έιεγρν ησλ ζαιάζζησλ ρεκηθώλ, βηνινγηθώλ θαη θπζηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ. Έηνο λαππήγεζεο: 1982 Διιηκεληζκόο: Mersin Μήθνο: 40,40 κ. Πιάηνο: 9,41 κ. Οηθνλνκηθή ηαρύηεηα: 8 knots Μέγηζηε ηαρύηεηα: 9 knots Καζαξή ρσξεηηθόηεηα: 126 ηόλνη Οιηθή ρσξεηηθόηεηα: 421 ηόλνη 400 κ. Αλήθεη ζην Ηλζηηηνύην Θαιάζζησλ Δπηζηεκώλ ODTÜ θαη ρξεζηκνπνηείηαη σο πινίν επηζηεκνληθώλ εξεπλώλ θαη ειέγρνπ κε ηνκείο επηρεηξήζεσλ ζηε Μεζόγεην, ην Αηγαίν, ην Μαξκαξά θαη ηε Μαύξε Θάιαζζα. Γηαζέηεη 25 θιίλεο (13 γηα ην πιήξσκα θαη 12 γηα επηζηήκνλεο) θαη ην κέγηζην ρξνληθό δηάζηεκα ελ πισ είλαη 14 εκέξεο. 8

9 R/V MTA SELEΝ R/V TÜBİTAK-MARMARA Έηνο λαππήγεζεο: 2010 Μήθνο: 21 κ. Πιάηνο: 5,6 κ. Μέγηζηε ηαρύηεηα: 12 knots Καζαξή ρσξεηηθόηεηα: 30,64 ηόλνη Οιηθή ρσξεηηθόηεηα: 91,08 ηόλνη 580 κ. θαη κ. πινίνπ: κ. Βάζνο εξγαζηώλ ησλ γεσθπζηθώλ ζπζηεκάησλ ηνπ πινίνπ: 400 κ. Αλήθεη ζηε Γεληθή Γηεύζπλζε Δξεπλώλ θαη Δμόξπμεο Μεηαιιεπκάησλ ηνπ ππνπξγείνπ Eλέξγεηαο θαη Φπζηθώλ Πόξσλ θαη ρξεζηκνπνηείηαη σο πινίν επηζηεκνληθώλ εξεπλώλ κε ηνκείο επηρεηξήζεσλ όια ηα ρσξηθά ύδαηα ηεο Σνπξθίαο. Γηαζέηεη 9 θιίλεο (7 γηα ην πιήξσκα θαη 2 γηα επηζηήκνλεο) θαη ην κέγηζην ρξνληθό δηάζηεκα ελ πισ είλαη 4 εκέξεο. Έηνο λαππήγεζεο: 2013 Μήθνο: 41,20 κ. Πιάηνο: 10,06 κ. Μέγηζηε ηαρύηεηα: 12 knots Καζαξή ρσξεηηθόηεηα: 150 ηόλνη Οιηθή ρσξεηηθόηεηα: 499 ηόλνη κ. θαη κ. πινίνπ: 500 κ. Αλήθεη ζην Κέληξν Δξεπλώλ Marmara ηνπ TÜBİTAK θαη ρξεζηκνπνηείηαη σο πινίν επηζηεκνληθώλ εξεπλώλ κε ηνκείο επηρεηξήζεσλ όια ηα ρσξηθά ύδαηα ηεο Σνπξθίαο. Γηαζέηεη 23 θιίλεο (12 γηα ην πιήξσκα θαη 11 γηα επηζηήκνλεο), ε αθηίλα ελεξγείαο ηνπ είλαη λαπηηθά κίιηα κε ηαρύηεηα 10 knots θαη ην κέγηζην ρξνληθό δηάζηεκα ελ πισ είλαη 11 εκέξεο. 9

10 EGESÜF MTA SİSMİK-1 SÜRAT ARAŞTIRMA-1 Έηνο λαππήγεζεο: 1984 Διιηκεληζκόο: κύξλε Μήθνο: 23,22 κ. Πιάηνο: 6,75 κ. Οηθνλνκηθή ηαρύηεηα: 6 knots Μέγηζηε ηαρύηεηα: 11 knots Καζαξή ρσξεηηθόηεηα: 38,77 ηόλνη Οιηθή ρσξεηηθόηεηα: 98,47 ηόλνη πινίνπ: 100 κ. Αλήθεη ζην Σκήκα Θαιαζζίσλ Πξντόλησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ θαη ρξεζηκνπνηείηαη σο πινίν επηζηεκνληθώλ εξεπλώλ θαη ειέγρνπ. Γηαζέηεη 12 θιίλεο (4 γηα ην πιήξσκα θαη 8 γηα επηζηήκνλεο) θαη ην κέγηζην ρξνληθό δηάζηεκα ελ πισ είλαη κηα εκέξα. Έηνο λαππήγεζεο: 1942 Μήθνο: 56,60 κ. Πιάηνο: 8,80 κ. Οηθνλνκηθή ηαρύηεηα: 7 knots Μέγηζηε ηαρύηεηα: 11 knots Καζαξή ρσξεηηθόηεηα: 200 ηόλνη Οιηθή ρσξεηηθόηεηα: 667 ηόλνη Αλήθεη ζην Ηλζηηηνύην Θαιάζζησλ Δπηζηεκώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κσλζηαληηλνύπνιεο θαη ρξεζηκνπνηείηαη σο πινίν εθπαίδεπζεο. Γηαζέηεη 39 θιίλεο (κόλν γηα ην πιήξσκα θαη όρη γηα επηζηήκνλεο) θαη ην κέγηζην ρξνληθό δηάζηεκα ελ πισ είλαη 30 εκέξεο. Έηνο λαππήγεζεο: 1978 Διιηκεληζκόο: Σξαπεδνύληα Μήθνο: 28,20 κ. Πιάηνο: 9,44 κ. Μέγηζηε ηαρύηεηα: 12 knots Καζαξή ρσξεηηθόηεηα: 46 ηόλνη Οιηθή ρσξεηηθόηεηα: 154 ηόλνη 600 κ. πινίνπ: 200 κ. Αλήθεη ζην Τπνπξγείν Σξνθίκσλ, Γεσξγίαο θαη Κηελνηξνθίαο θαη ρξεζηκνπνηείηαη σο πινίν επηζηεκνληθώλ εξεπλώλ θαη ειέγρνπ. Γηαζέηεη 16 θιίλεο (8 γηα ην πιήξσκα θαη 8 γηα επηζηήκνλεο), έρεη αθηίλα δξάζεο λαπηηθά κίιηα θαη ην κέγηζην ρξνληθό δηάζηεκα ελ πισ είλαη 40 εκέξεο. 10

11 R/V SEYDİ ALİ REİS R/V DENAR-1 R/V BELUGA Έηνο λαππήγεζεο: 2012 Διιηκεληζκόο: Sinop Μήθνο: 22,14 κ. Πιάηνο: 7,50 κ. Οηθνλνκηθή ηαρύηεηα: 9 knots Μέγηζηε ηαρύηεηα: 13 knots Καζαξή ρσξεηηθόηεηα: 45 ηόλνη Οιηθή ρσξεηηθόηεηα: 150 ηόλνη κ. πινίνπ: 150 κ. Βάζνο εξγαζηώλ ησλ γεσθπζηθώλ ζπζηεκάησλ ηνπ πινίνπ: 600 κ., κ. θαη κ. Βάζνο εξγαζηώλ ησλ κεηεσξνινγηθώλ ζπζηεκάησλ ηνπ πινίνπ: 50 κ. Αλήθεη ζην Σκήκα Θαιαζζίσλ Πξντόλησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Sinop θαη ρξεζηκνπνηείηαη σο πινίν επηζηεκνληθώλ εξεπλώλ ζηνπο ηνκείο αιηείαο, σθεαλνγξαθίαο θαη πδξνγξαθίαο. Γηαζέηεη 12 θιίλεο (7 γηα ην πιήξσκα θαη 5 γηα επηζηήκνλεο) θαη ην κέγηζην ρξνληθό δηάζηεκα ελ πισ είλαη 10 εκέξεο. Έηνο λαππήγεζεο: 2014 Διιηκεληζκόο: Σξαπεδνύληα Μήθνο: 32,47 κ. Πιάηνο: 9,60 κ. Οηθνλνκηθή ηαρύηεηα: 9 knots Καζαξή ρσξεηηθόηεηα: 190 ηόλνη Οιηθή ρσξεηηθόηεηα: 395 ηόλνη πινίνπ: 150 κ. Βάζνο εξγαζηώλ ησλ γεσθπζηθώλ ζπζηεκάησλ ηνπ πινίνπ: κ. Αλήθεη ζην Σκήκα Θαιαζζίσλ Δπηζηεκώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Karadeniz Teknik Üniversitesi θαη δηαζέηεη 18 θιίλεο (6 γηα ην πιήξσκα θαη 12 γηα επηζηήκνλεο). Έηνο λαππήγεζεο: 1999 Μήθνο: 22,75 κ. Πιάηνο: 6,50 κ. Οηθνλνκηθή ηαρύηεηα: 8,5 knots Μέγηζηε ηαρύηεηα: 11 knots Καζαξή ρσξεηηθόηεηα: 87,47 ηόλνη Οιηθή ρσξεηηθόηεηα: 118,93 ηόλνη 100 κ., 200 κ. θαη 400 κ. 11

12 21. R/V DERİNSU πινίνπ: 50 κ., 110 κ. θαη 150 κ. Βάζνο εξγαζηώλ ησλ γεσθπζηθώλ ζπζηεκάησλ ηνπ πινίνπ: κ., κ. θαη κ. Αλήθεη ζηελ ηνπξθηθή ηδησηηθή εηαηξεία Derinsu Sualtı Müh. ve Dan. Hiz. Ltd. Şti. κε γξαθεία ζηελ Άγθπξα θαη ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε θαη ρξεζηκνπνηείηαη σο πινίν επηζηεκνληθώλ εξεπλώλ θαη ειέγρνπ. Γηαζέηεη 12 θιίλεο (4 γηα ην πιήξσκα θαη 8 γηα επηζηήκνλεο), έρεη αθηίλα δξάζεο λαπηηθά κίιηα θηλνύκελν κε ηαρύηεηα 8,5 knots θαη ην κέγηζην ρξνληθό δηάζηεκα ελ πισ είλαη 10 εκέξεο. Έηνο λαππήγεζεο: 2006 Μήθνο: 44,95 κ. Πιάηνο: 14,75 κ. Μέγηζηε ηαρύηεηα: 14 knots Καζαξή ρσξεηηθόηεηα: 198 ηόλνη Οιηθή ρσξεηηθόηεηα: 659 ηόλνη 100 κ., 150 κ., 200 κ., 400 κ., κ. θαη κ. πινίνπ: 100 κ., 200 κ., 400 κ. θαη κ. Βάζνο εξγαζηώλ ησλ γεσθπζηθώλ ζπζηεκάησλ ηνπ πινίνπ: κ., κ. θαη κ. Αλήθεη ζηελ ηνπξθηθή ηδησηηθή εηαηξεία Derinsu Sualtı Müh. ve Dan. Hiz. Ltd. Şti. κε γξαθεία ζηελ Άγθπξα θαη ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε θαη ρξεζηκνπνηείηαη σο πινίν επηζηεκνληθώλ εξεπλώλ θαη ειέγρνπ. Γηαζέηεη 36 θιίλεο (12 γηα ην πιήξσκα θαη 24 γηα επηζηήκνλεο), έρεη αθηίλα δξάζεο λαπηηθά κίιηα θηλνύκελν κε ηαρύηεηα 10 knots θαη ην κέγηζην ρξνληθό δηάζηεκα ελ πισ είλαη 30 εκέξεο. 12

13 22. DENAR-2 Έηνο λαππήγεζεο: 1974 Μήθνο: 78,80 κ. Πιάηνο: 13,25 κ. Μέγηζηε ηαρύηεηα: 11 knots Καζαξή ρσξεηηθόηεηα: 610 ηόλνη Οιηθή ρσξεηηθόηεηα: ηόλνη κ. θαη κ. Αλήθεη ζηελ ηνπξθηθή ηδησηηθή εηαηξεία Toma Denizcilik A.Ş. κε γξαθεία ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε θαη ρξεζηκνπνηείηαη σο πινίν επηζηεκνληθώλ εξεπλώλ. Γηαζέηεη 47 θιίλεο (17 γηα ην πιήξσκα θαη 30 γηα επηζηήκνλεο), έρεη αθηίλα δξάζεο λαπηηθά κίιηα θηλνύκελν κε ηαρύηεηα 9 knots θαη ην κέγηζην ρξνληθό δηάζηεκα ελ πισ είλαη 30 εκέξεο. 23. Δίλαη ππό λαππήγεζε Θα αλήθεη ζην Σκήκα Θαιαζζίσλ Πξντόλησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi πνπ ηδξύζεθε ην 2006 ζηελ πόιε Rize ζηε Μαύξε Θάιαζζα. 13

πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ).

πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ). Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ Ε Τ Χ Ο 4 3 Μ Α Ρ Σ Ι Ο 2 0 1 4 πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ). Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. Νέεο «βνιέο» ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο ελαληίνλ ηνπ Ιξάλ. Άηππε ζπκθσλία κεηαμχ Ρσζίαο-Οπθξαλίαο γηα ην θπζηθφ αέξην

Πεξηερόκελα. Νέεο «βνιέο» ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο ελαληίνλ ηνπ Ιξάλ. Άηππε ζπκθσλία κεηαμχ Ρσζίαο-Οπθξαλίαο γηα ην θπζηθφ αέξην ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Τεύτος LXXIX, Γεστέρα 23 Νοεμβρίοσ 2009 πληαθηηθή Οκάδα: Αιεμνπνύινπ Υξηζηίλα Αλδξνλίθνπ Μαξηέηηα Βιαζηάξεο Γηάλλεο Γξαθάηνπ Νηίλα Καινγξίδεο Γηάλλεο Κόθαιε Υξηζηίλα Κνύθε Αλαζηαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΤΠΟ ΗΩΑΝΝΟΤ Α. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Πξηλ από επηά ρξόληα ζην Ζξάθιεην ηεο Κξήηεο θαη ζηνπο ρώξνπο δηδαζθαιίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, εηειεύηεζαλ θαηά θνβεξό θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ ΠΔΡΙΔΧΟΜΔΝΑ

ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ ΠΔΡΙΔΧΟΜΔΝΑ ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ Ζ παξνύζα έθζεζε απνηειεί επίζεκν έγγξαθν ηεο Αλσλύκνπ Δηαηξίαο Οξγαληζκόο Ληκέλνο Θεζζαινλίθεο (ΟΛΘ ΑΔ), κε ζθνπό ηελ πιεξνθόξεζε όισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξώλ αλαθνξηθά κε ηελ πξόνδν ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ Ν. ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ: Καιό κεζεκέξη θπξίεο θαη θύξηνη. αο θαισζνξίδνπκε

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΘΑ, ΕΤΡΑΘΑ και ΝΟΣΘΟ-ΑΝΑΣΟΛΘΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΘΑ, ΕΤΡΑΘΑ και ΝΟΣΘΟ-ΑΝΑΣΟΛΘΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΘΑ, ΕΤΡΑΘΑ και ΝΟΣΘΟ-ΑΝΑΣΟΛΘΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ Φεβροσαρίοσ 2010 Οκάδα Οηθνλνκίαο, Δλέξγεηαο θαη Πεξηβάιινληνο Αζήλα 2010 ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ ΟΜΑΓΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ

V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ ΒΕΛΙΣΙΚΑΚΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΑΠΑΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ. Τεύχος CXXVII, Δευτέρα 4 Απριλίου 2011.

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ. Τεύχος CXXVII, Δευτέρα 4 Απριλίου 2011. ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Τεύχος CXXVII, Δευτέρα 4 Απριλίου 2011. πληαθηηθή Οκάδα: Αιεμνπνύινπ Χξηζηίλα Αλδξόληθνπ Μαξηέηηα Αλησλίνπ Χαξάιακπνο Βιαζηάξεο Γηάλλεο Γξαθάηνπ Κσλζηαληίλα Κόθαιε Χξηζηίλα πληνληζηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ»

Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ» Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ» Παύινο Εκκ. Δαζθαιάθεο Μερ/γνο Μερ/θνο δάζθαινο Τπεύζπλνο ιεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Η δηαζύλδεζε ησλ δηθηύσλ ελέξγεηαο εμεηάζζεθε ζηελ ύλνδν Κνξπθήο ζηηο Βξπμέιιεο.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Η δηαζύλδεζε ησλ δηθηύσλ ελέξγεηαο εμεηάζζεθε ζηελ ύλνδν Κνξπθήο ζηηο Βξπμέιιεο. 1 Μάιος 2013 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ & ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η δηαζύλδεζε ησλ δηθηύσλ ελέξγεηαο εμεηάζζεθε ζηελ ύλνδν Κνξπθήο ζηηο Βξπμέιιεο. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η δηαζύλδεζε ησλ δηθηύσλ ελέξγεηαο εμεηάζζεθε

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηνο Απνινγηζκόο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2006

Δηήζηνο Απνινγηζκόο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2006 ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΔΡΔΤΝΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΡΓΟΤ Δηήζηνο Απνινγηζκόο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2006 ΠΡΟΛΟΓΟ Ο σύγχρονος τρόπος ζωής, που

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 47α, 16-30 Νοεμβρίου

Τεύχος 47α, 16-30 Νοεμβρίου Τεύχος 47α, 16-30 Νοεμβρίου Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Κ Α Ι Π Ρ Ο Β Ο Λ Η Δελτίο Ενεργειακών Θεμάτων ΚΤΠΡΟ / ΑΟΕ ΚΑΗ ΣΟΤΡΚΗΚΔ ΠΑΡΑΒΗΑΔΗ πλάληεζε Τπνπξγώλ Δμσηεξηθώλ Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΠΡΟΟΥΖ! Ζ απξόζθνπηε δηαθίλεζε ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ζαο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑΣΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Monitoring πξόζθαησλ εμειίμεσλ Αξ. 8 Οθηώβξηνο/Ννέκβξηνο 2010

ΘΔΜΑΣΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Monitoring πξόζθαησλ εμειίμεσλ Αξ. 8 Οθηώβξηνο/Ννέκβξηνο 2010 ΘΔΜΑΣΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Monitoring πξόζθαησλ εμειίμεσλ Αξ. 8 Οθηώβξηνο/Ννέκβξηνο 2010 ΑΓΩΓΟ ΜΠΟΤΡΓΚΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ Tν βνπιγαξηθό ππνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Τδάησλ θνηλνπνίεζε ζηηο 9.11 ηελ αξλεηηθή ζέζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ. Πξόγξακκα πνπδώλ: ΓΔΟ Θεκαηηθή Δλόηεηα ΓΔΟ33 (Μάξθεηηλγθ ΙΙ) Αθαδ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ. Πξόγξακκα πνπδώλ: ΓΔΟ Θεκαηηθή Δλόηεηα ΓΔΟ33 (Μάξθεηηλγθ ΙΙ) Αθαδ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ Πξόγξακκα πνπδώλ: ΓΔΟ Θεκαηηθή Δλόηεηα ΓΔΟ33 (Μάξθεηηλγθ ΙΙ) Αθαδ. Έηνο: 2012-2013 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΡΩΣΗΜΑ 1 ζει. 3 ΔΡΩΣΗΜΑ 2 ζει. 7 ΔΡΩΣΗΜΑ 3 ζει. 8 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΔΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΗ

Η ΝΔΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΗ Η ΝΔΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΗ Κσλζηαληίλνο Γξίβαο Διεπζεξία Μαληδώξνπ Μνπρηληίλ Ρανπάλ «Καλείο δελ καο απαγνξεύεη λα ζθεθζνύκε όηη ηα ζπκθέξνληα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ψστρός Πόλεμος και ηα αίηια ηης γερμανικής διτοηόμηζης, 1945-1949.

Ο Ψστρός Πόλεμος και ηα αίηια ηης γερμανικής διτοηόμηζης, 1945-1949. Γεκήηξεο Κ. Απνζηνιόπνπινο Ο Ψστρός Πόλεμος και ηα αίηια ηης γερμανικής διτοηόμηζης, 1945-1949. Ειζαγφγή Πξηλ αθόκε ηειεηώζεη ν Γεύηεξνο Παγθόζκηνο Πόιεκνο θαη κε αλακελόκελε ηελ ήηηα ηεο Γεξκαλίαο, νη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ: Οξγάλσζε & Γηνίθεζε Βηνκεραληθώλ πζηεκάησλ Καηεύζπλζε: Logistics Πηπρηαθή Δξγαζία Μνληεινπνίεζε Γηθηύσλ Δθνδηαζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΨΔΗ ΚΑΗ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ

ΠΔΡΗΛΖΨΔΗ ΚΑΗ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΠΔΡΗΛΖΨΔΗ ΚΑΗ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ Η ππόζλητη ηηρ απσαίαρ δημοκπαηίαρ ζηη ζύγσπονη εςπυπαφκή ζκέτη: μια διεπιζηημονική πποζέγγιζη Κώζηας Βιαζόποσιος, Αλαπι. Καζεγεηής, Σκήκα Κιαζηθώλ ποσδώλ, Παλεπηζηήκηο ηοσ Νόηηγτακ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ ΠΡΩΘΤΠΟΤΡΓΟΤ. Μόζρα, 9 Απξηιίνπ 2015

ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ ΠΡΩΘΤΠΟΤΡΓΟΤ. Μόζρα, 9 Απξηιίνπ 2015 ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ ΠΡΩΘΤΠΟΤΡΓΟΤ Μόζρα, 9 Απξηιίνπ 2015 Οκηιία ηνπ Πξσζππνπξγνύ Αιέμε Σζίπξα κε ζέκα «Διιελν-ξσζηθέο ζρέζεηο θαη ε Δπξώπε. Πξνθιήζεηο θαη πξννπηηθέο» ζην Κξαηηθό Παλεπηζηήκην Γηεζλώλ ρέζεσλ ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ. Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ. Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού Ο παξώλ Θαλνληζκόο Πηζηνπνίεζεο πεξηγξάθεη ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο θαη πηζηνπνίεζεο ζην πιαίζην ηεο θείκελεο επξσπατθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΔΛΑ ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΗΘΑ ΞΟΝΡΞΑ ΡΝΟΗΠΡΥΛ ΠΡΖΛ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΑΓΝΟΑ ΡΖΠ ΑΘΖΛΑΠ ΘΑΗ ΡΝ ΞΔΗΟΑΗΑ ΞΟΥΡΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ

ΔΟΔΛΑ ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΗΘΑ ΞΟΝΡΞΑ ΡΝΟΗΠΡΥΛ ΠΡΖΛ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΑΓΝΟΑ ΡΖΠ ΑΘΖΛΑΠ ΘΑΗ ΡΝ ΞΔΗΟΑΗΑ ΞΟΥΡΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΔΟΔΛΑ ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΗΘΑ ΞΟΝΡΞΑ ΡΝΟΗΠΡΥΛ ΠΡΖΛ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΑΓΝΟΑ ΡΖΠ ΑΘΖΛΑΠ ΘΑΗ ΡΝ ΞΔΗΟΑΗΑ ΞΟΥΡΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΞΔΟΗΝΓΝΠ ΓΗΔΜΑΓΥΓΖΠ: ΑΓΝΠΡΝΠ ΝΘΡΥΒΟΗΝΠ 2013 1 ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΗΘΑ ΞΟΝΡΞΑ ΡΝΟΗΠΡΥΛ ΠΡΖΛ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΑΓΝΟΑ ΡΖΠ ΑΘΖΛΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Δ ΤΣΗΜΑ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΚΑΙ ΥΩΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΙΚΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Δ ΤΣΗΜΑ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΚΑΙ ΥΩΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΙΚΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΜΔΣΑΓΟΖ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ Γ/ΝΣΗ: ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΟΤΙΟΠΟΤΛΟ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική. Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος

Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική. Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος 1. Ειζαγωγή Ζ Κχπξνο είλαη λεζησηηθφ θξάηνο, ην ηξίην ζε κέγεζνο λεζί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ)

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ) ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΧ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΧ ΠΡΧΣΔΤΟΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ) Ζ Eηαηξεία Τδξεύζεσο θαη Απνρεηεύζεσο Πξσηεπνύζεο (ΔΤΓΑΠ Α.Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σν ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν Gigabit Home Networking (G.hn) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Νηθόιανπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «AΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΜΔ ΤΒΡΗΓΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΟ» ΒΔΡΔΝΣΕΗΧΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΗΣΛΟ ΜΟΡΦΔ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΩΝ. Αηθαηεξίλε Φξαληδή Αξηζκόο Μεηξώνπ: 3730

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΗΣΛΟ ΜΟΡΦΔ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΩΝ. Αηθαηεξίλε Φξαληδή Αξηζκόο Μεηξώνπ: 3730 e ΣΔΙ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΥΟΛΗ ΓΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΗΣΛΟ ΜΟΡΦΔ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΩΝ Αηθαηεξίλε Φξαληδή Αξηζκόο Μεηξώνπ: 3730 Ζξάθιεην

Διαβάστε περισσότερα