Τεχνικός και Αγωνιστικός Κανονισμός

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τεχνικός και Αγωνιστικός Κανονισμός"

Transcript

1 Τεχνικός και Αγωνιστικός Κανονισμός 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 1.1. Οη δύν Κηλήζεηο ην άζιεκα ηεο Άξζεο Βαξψλ ε ΗWF αλαγλσξίδεη δχν θηλήζεηο νη νπνίεο πξέπεη λα εθηεινχληαη κε ηελ αθφινπζε ζεηξά: α) Σν αξαζέ β) Σν επνιέ δεηέ Οη δχν θηλήζεηο πξέπεη λα εθηεινχληαη κε ηα δχν ρέξηα Μφλν ηξεηο (3) πξνζπάζεηεο επηηξέπνληαη ζε θάζε θίλεζε πκκεηέρνληεο ην άζιεκα ηεο Άξζεο Βαξψλ δηνξγαλψλνληαη αγψλεο γηα άλδξεο θαη γπλαίθεο. Οη αζιεηέο-αζιήηξηεο αγσλίδνληαη ζηα πιαίζηα ησλ θαηεγνξηψλ πνπ πξνζδηνξίδνληαη απφ ηνπο θαλνληζκνχο, αλάινγα κε ην ζσκαηηθφ ηνπο βάξνο ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο ε ΗWF αλαγλσξίδεη ηξεηο βαζηθέο ειηθηαθέο νκάδεο: i) ΝΔΟΤ: Έσο θαη ηελ ειηθία ησλ δεθαεθηά (17) εηψλ ii) ΔΦΖΒΟΗ θαη ΝΔΑΝΗΓΔ: Έσο θαη ηελ ειηθία ησλ είθνζη (20) εηψλ iii) ΑΝΓΡΔ θαη ΓΤΝΑΗΚΔ Σημ. 1: Όιεο νη παξαπάλσ ειηθίεο ππνινγίδνληαη κε βάζε ην εκεξνινγηαθφ έηνο γέλλεζεο ηνπ αζιεηή. Σημ. 2: Ζ ειάρηζηε ειηθία γηα ζπκκεηνρή ζε Παγθφζκηα Πξσηαζιήκαηα Αλδξψλ- Γπλαηθψλ, Δθήβσλ-Νεαλίδσλ, Παγθφζκηα Παλεπηζηεκηαθά Πξσηαζιήκαηα θαη άιιεο Γηεζλείο δηνξγαλψζεηο Open αλδξψλ θαη γπλαηθψλ είλαη ηα δεθαπέληε (15) έηε. Σημ. 3:Ζ ειάρηζηε ειηθία γηα ζπκκεηνρή ζε Οιπκπηαθνχο Αγψλεο, γηα άλδξεο θαη γπλαίθεο είλαη ηα δεθαέμη (16) έηε. Σημ. 4: Ζ ειηθία ζπκκεηνρήο γηα ηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο Νέσλ είλαη ηα δεθαέμη (16) θαη ηα δεθαεπηά (17) έηε. εκ. 5: Ζ ειάρηζηε ειηθία γηα ζπκκεηνρή ζε Πξσηάζιεκα Νέσλ είλαη ηα δεθαηξία (13) έηε Καηεγνξίεο ωκαηηθνύ Βάξνπο

2 Τπάξρνπλ νθηψ (8) θαηεγνξίεο γηα άλδξεο θαη έθεβνπο. Όινη νη αγψλεο πνπ δηεμάγνληαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ηεο IWF πξέπεη λα δηεμάγνληαη ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο θαη κε απηή ηε ζεηξά: 1-56θ. 2-62θ. 3-69θ. 4-77θ. 5-85θ. 6-94θ θ θ Τπάξρνπλ επηά (7) θαηεγνξίεο γηα ηηο γπλαίθεο θαη ηηο λεαλίδεο. Όινη νη αγψλεο πνπ δηεμάγνληαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ηεο IWF πξέπεη λα δηεμάγνληαη ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο θαη κε απηή ηε ζεηξά: 1-48θ. 2-53θ. 3-58θ. 4-63θ. 5-69θ. 6-75θ θ Τπάξρνπλ νθηψ θαηεγνξίεο γηα ηνπο λένπο άλδξεο (αγφξηα): 1-50θ. 2-56θ. 3-62θ. 4-69θ. 5-77θ. 6-85θ. 7-94θ θ. Τπάξρνπλ επηά θαηεγνξίεο γηα ηηο λέεο γπλαίθεο (θνξίηζηα): 1-44θ. 2-48θ. 3-53θ. 4-58θ. 5-63θ. 6-69θ θ ε δηνξγαλψζεηο ηεο IWF θαη άιινπο αγψλεο θάζε θξάηνο κπνξεί λα δειψζεη ζπκκεηνρή κε κία νκάδα κε κέγηζην φξην ζπκκεηερφλησλ δέθα (10) αζιεηέο θαη ελλέα (9) αζιήηξηεο, αιιά κπνξεί λα κεηέρεη ηειηθά κε νκάδα κέγηζην φξην ζπκκεηερφλησλ νθηψ (8) αζιεηέο θαη επηά (7) αζιήηξηεο, θαηαλεκεκέλσλ ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο, κε κέγηζην δχν (2) αζιεηέο αλά θαηεγνξία. Γηα ηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο ηζρχεη ην Άξζξν 5.3.

3 1.3.5 Καηά ηε δηάξθεηα νπνηαζδήπνηε δηνξγάλσζεο, έλαο αγσληδφκελνο κπνξεί λα αγσληζζεί ζε κία κφλν θαηεγνξία. 2. ΟΗ ΓΤΟ ΚΗΝΖΔΗ 2.1 Σν Αξαζέ Ζ κπάξα ηνπνζεηείηαη νξηδφληηα κπξνζηά απφ ηα πφδηα ηνπ αζιεηή. Ζ ιαβή ζηελ κπάξα γίλεηαη κε ηηο παιάκεο πξνο ηα θάησ, θαη απηή ζεθψλεηαη κε κία ζπλερή θίλεζε απφ ην πιαηφ κέρξη ην ζεκείν πιήξνπο έθηαζεο θαη ησλ δχν ρεξηψλ πάλσ απφ ην θεθάιη, ελψ απηφο αλνίγεη ή ιπγίδεη ηα πφδηα. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο ζπλερνχο θίλεζεο, ε κπάξα κπνξεί λα γιηζηξήζεη θαηά κήθνο ησλ κεξψλ. Καλέλα ζεκείν ηνπ ζψκαηνο εθηφο απφ ηα πέικαηα δελ επηηξέπεηαη λα αγγίμεη ην πιαηφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο πξνζπάζεηαο. Σν βάξνο πνπ έρεη αλπςσζεί ζα πξέπεη λα δηαηεξεζεί ζηελ ηειηθή ζέζε, κε ηνλ αζιεηή αθίλεην, κε ηνπο βξαρίνλεο θαη ηα πφδηα εθηεηακέλα, ηα πέικαηα ζηελ ίδηα γξακκή, κέρξη νη Κξηηέο λα δψζνπλ ην ζήκα λα θαηέβεη ε κπάξα. Ο αζιεηήο κπνξεί, ρσξίο ρξνληθφ πεξηνξηζκφ, λα επαλέιζεη απφ ηε ζέζε ςαιηδηνχ ή θαζίζκαηνο, ζε φξζηα ζέζε κε ηα πέικαηα ζηελ ίδηα γξακκή, παξάιιεια ζην επίπεδν ηνπ θνξκνχ θαη ηεο κπάξαο. Οη Κξηηέο δίλνπλ ην ζήκα γηα ην θαηέβαζκα ηεο κπάξαο κφιηο ν αζιεηήο αθηλεηνπνηήζεη φια ηα ζεκεία ηνπ ζψκαηφο ηνπ. 2.2 Σν Δπνιέ Εεηέ Σν πξψην κέξνο, ην Δπνιέ: Ζ κπάξα ηνπνζεηείηαη νξηδφληηα κπξνζηά απφ ηα πφδηα ηνπ αζιεηή. Ζ ιαβή ζηελ κπάξα γίλεηαη κε ηηο παιάκεο πξνο ηα θάησ, θαη απηή ζεθψλεηαη κε κία ζπλερή θίλεζε απφ ην πιαηφ κέρξη ηνπο ψκνπο ηνπ αζιεηή, ελψ απηφο αλνίγεη ή ιπγίδεη ηα πφδηα. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο ζπλερνχο θίλεζεο, ε κπάξα κπνξεί λα γιηζηξήζεη θαηά κήθνο ησλ κεξψλ. Ζ κπάξα δελ επηηξέπεηαη λα αγγίμεη ην ζηήζνο πξηλ απφ ηελ ηειηθή ζέζε. Σφηε, ελαπνηίζεηαη ζηηο θιείδεο ή ζην ζηήζνο πάλσ απφ ηηο ζειέο ή ζηα πιήξσο ιπγηζκέλα ρέξηα. Σα πέικαηα επηζηξέθνπλ ζηελ ίδηα γξακκή, κε ηα πφδηα ηελησκέλα πξηλ ηελ εθηέιεζε ηνπ Εεηέ. Ο αζιεηήο κπνξεί, ρσξίο ρξνληθφ πεξηνξηζκφ, λα επαλέιζεη ζηελ ηειηθή ζέζε, κε ηα πέικαηα ζηελ ίδηα γξακκή, παξάιιεια ζην επίπεδν θνξκνχ θαη κπάξαο Σν δεχηεξν κέξνο, ην Εεηέ: Ο αζιεηήο ιπγίδεη θαη εθηείλεη ηα πφδηα φπσο θαη ηα ρέξηα νχησο ψζηε λα θέξεη ηε κπάξα ζην πιήξεο άλνηγκα ησλ θάζεηα εθηεηακέλσλ βξαρηφλσλ. Σφηε, επαλαθέξεη ηα πέικαηα ζηελ ίδηα γξακκή, κε βξαρίνλεο θαη πφδηα πιήξσο εθηεηακέλα, θαη πεξηκέλεη ην ζήκα ηνπ Κξηηή γηα λα θαηεβάζεη ηε κπάξα ζην πιαηφ. Οη Κξηηέο δίλνπλ ην ζήκα γηα ην θαηέβαζκα ηεο κπάξαο κφιηο ν αζιεηήο αθηλεηνπνηήζεη φια ηα ζεκεία ηνπ ζψκαηφο ηνπ. ΖΜΑΝΣΗΚΖ ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: Μεηά ην Δπνιέ θαη πξηλ απφ ην Εεηέ ν αζιεηήο κπνξεί λα ζηγνπξέςεη ηε ζέζε ηεο κπάξαο. Απηφ δελ πξέπεη λα νδεγεί ζε ζχγρπζε. Γελ ζεκαίλεη ζε θακηά πεξίπησζε φηη παξαρσξείηαη επηπιένλ πξνζπάζεηα γηα Εεηέ ζηνλ αζιεηή, αιιά φηη απιψο ηνπ επηηξέπεηαη: α) Ν απειεπζεξψζεη ηνπο αληίρεηξέο ηνπ (λα θάλεη ην ιεγφκελν unhook ) ζε πεξίπησζε πνπ ηνπο έρεη πηάζεη κε ηα άιια δάρηπια, ζε πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηεί απηή ηελ ηερληθή ( hooking ),

4 β) Να ρακειψζεη ειαθξά ηε κπάξα ψζηε λα ηελ επαλαθέξεη ζηνπο ψκνπο ζε πεξίπησζε πνπ βξίζθεηαη πνιχ ςειά θαη ηνπ εκπνδίδεη ηελ αλαπλνή ή ηνπ πξνθαιεί πφλν, γ) Να αιιάμεη ην άλνηγκα ηεο ιαβήο ηνπ Γεληθνί Καλνληζκνί γηα όιεο ηηο θηλήζεηο Καηά ηε ιαβή ηεο κπάξαο επηηξέπεηαη ην ζθέπαζκα ηεο ηειεπηαίαο άξζξσζεο ηνπ αληίρεηξα κε η άιια δάρηπια ηνπ ίδηνπ ρεξηνχ ηερληθή γλσζηή σο «hooking» ε φιεο ηηο θηλήζεηο νη Κξηηέο ζα πξέπεη λα ζεσξήζνπλ άθπξε κηα εκηηειή πξνζπάζεηα, αλ ε κπάξα πεξάζεη ην χςνο ησλ γνλάησλ ηνπ αζιεηή Μφιηο νη Κξηηέο δψζνπλ ην ζήκα γηα λα επαλαθέξεη ν αζιεηήο ηε κπάξα ζην πιαηφ, απηφο ζα πξέπεη λα θαηεβάζεη ηε κπάξα κπξνζηά ηνπ θαη λα κε ηελ αθήζεη λα πέζεη κε δχλακε είηε ζθφπηκα είηε αθνχζηα. Ο αζιεηήο κπνξεί λα ειεπζεξψζεη ηε ιαβή φηαλ ε κπάξα πεξάζεη θάησ απφ ην χςνο ησλ ψκσλ Αλ ν αζιεηήο δελ κπνξεί, γηα αλαηνκηθνχο ιφγνπο, λα εθηείλεη πιήξσο ηνπο αγθψλεο ηνπ, πξέπεη λα ην δειψζεη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ αγψλσλ ζηνπο ηξεηο Κξηηέο θαη ην Ενπξί ηελ πεξίπησζε πνπ ν αζιεηήο ρξεζηκνπνηεί ην βαζχ θάζηζκα ζην αξαζέ ή ην επνιέ, θαηά ηελ επαλαθνξά ζε φξζηα ζέζε κπνξεί, αλ ζέιεη, λα θάλεη ηαιαληψζεηο ηνπ ζψκαηφο ηνπ Ζ ρξήζε ιαδηνχ, λεξνχ, ηαιθ ή νπνηαζδήπνηε παξφκνηαο ιηπαληηθήο νπζίαο ζηνπο κεξνχο ηνπ αζιεηή, απαγνξεχεηαη. Όηαλ ν αζιεηήο κπεη ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν δελ πξέπεη λα ππάξρεη ηίπνηα πάλσ ζηνπο κεξνχο ηνπ. Αζιεηήο πνπ έρεη ρξεζηκνπνηήζεη θάηη παξφκνην ζα πξέπεη λα ην αθαηξέζεη, ελψ ν ρξφλνο ηεο πξνζπάζεηαο ζπλερίδεη λα θπιάεη Ζ ρξήζε καγλεζίαο ζηα ρέξηα, ηνπο κεξνχο θιπ. επηηξέπεηαη Λάζε γηα όιεο ηηο θηλήζεηο Σν ηξάβεγκα κε αηψξεζε Σν λ αθνπκπήζεη ζην έδαθνο νπνηνδήπνηε άιιν κέξνο ηνπ ζψκαηνο εθηφο απφ ηα πέικαηα Ζ κε πιήξεο ή άληζε έθηαζε ησλ βξαρηφλσλ ζην ηέινο ηεο θίλεζεο Παχζε θαηά ηελ έθηαζε ησλ βξαρίνλσλ Σν ηειείσκα κε πξεζάξηζκα Ζ θάκςε θαη επαλέθηαζε ησλ αγθψλσλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επαλαθνξάο Σν λα θχγεη ν αζιεηήο απφ ην πιαηφ, λα αθνπκπήζεη δειαδή κε νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ ζψκαηφο ηνπ ην ρψξν έμσ απφ απηφ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνζπάζεηαο.

5 Σν λα επαλαθέξεη ν αζιεηήο ηε κπάξα ζην πιαηφ πξηλ απφ ην ζήκα ησλ Κξηηψλ Σν λα πεηάμεη ν αζιεηήο ηε κπάξα κε δχλακε κεηά ην ζήκα ησλ Κξηηψλ Σν λα κελ θαηαθέξεη ν αζιεηήο λα ηειεηψζεη ηε πξνζπάζεηά ηνπ κε ηα πέικαηα θαη ηελ κπάξα ζηελ ίδηα επζεία πνπ ζα είλαη παξάιιειε κε ηνλ θνξκφ ηνπ Σν λα κελ θαηαθέξεη ν αζιεηήο λα επαλαθέξεη ηε κπάξα ζην πιαηφ. Καηά ηελ επαλαθνξά πξέπεη νιφθιεξε ε κπάξα αξρηθά λα αθνπκπήζεη πάλσ ζην πιαηφ Σν λα μεθηλήζεη ν αζιεηήο ηελ πξνζπάζεηα ρσξίο λα είλαη ζηξακκέλνο πξνο ηνλ Κεληξηθφ Κξηηή Λαλζαζκέλεο θηλήζεηο ζην Αξαζέ Παχζε θαηά ηελ άξζε ηεο κπάξαο Σν λ αθνπκπήζεη ε κπάξα ζην θεθάιη ηνπ αζιεηή Λαλζαζκέλεο θηλήζεηο ζην Δπνιέ Ζ ηνπνζέηεζε ηεο κπάξαο ζην ζηήζνο πξηλ ην γχξηζκα ησλ αγθψλσλ Σν άγγηγκα ησλ κεξψλ ή ησλ γνλάησλ κε ηνπο αγθψλεο ή ην κπξάηζν Λαλζαζκέλεο θηλήζεηο ζην Εεηέ Κάζε εκθαλήο πξνζπάζεηα γηα Εεηέ πνπ δελ νινθιεξψλεηαη. Απηφ πεξηιακβάλεη ην ρακήισκα ηνπ ζψκαηνο ή ην ιχγηζκα ησλ γνλάησλ Κάζε εζθεκκέλε παιηλδξφκεζε ηεο κπάξαο γηα λα δνζεί πεξαηηέξσ ψζεζε. Αζιεηήο θαη κπάξα πξέπεη λα είλαη ηειείσο αθίλεηνη θαηά ηελ εθθίλεζε ηνπ Εεηέ. 3. ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ, ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΚΑΗ ΔΓΓΡΑΦΑ ΣΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 3.1 Αγωληζηηθό Πιαηό θαη Δμέδξα (Αγωληζηηθόο Υώξνο) Όιεο νη πξνζπάζεηεο εθηεινχληαη πάλσ ζην αγσληζηηθφ πιαηφ Σν πιαηφ πξέπεη λα είλαη ηεηξάγσλν θαη επίπεδν κε πιεπξέο ηεζζάξσλ (4) κέηξσλ. Αλ ην πάησκα γχξσ απφ ην πιαηφ έρεη παξφκνην ή ην ίδην ρξψκα κε απηφ, ε πάλσ άθξε ηνπ πιαηφ πξέπεη λα είλαη βακκέλε κε κηα γξακκή δηαθνξεηηθνχ ρξψκαηνο, πιάηνπο ηνπιάρηζηνλ 150mm Σν πιαηφ κπνξεί λα είλαη απφ μχιν, πιαζηηθφ ή άιιν ζπκπαγέο πιηθφ θαη κπνξεί λα είλαη θαιπκκέλν κε αληηνιηζζεηηθφ πιηθφ.

6 Δίλαη ππνρξεσηηθφ λα ππάξρεη κία πεξηνρή κεγέζνπο ελφο (1) κέηξνπ γχξσ απφ ηα πιαηφ ρσξίο αληηθείκελα. Απηή ε πεξηνρή ζα πξέπεη λα είλαη επίπεδε θαη ρσξίο θαλέλα εκπφδην ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δίζθσλ Σν χςνο ηνπ πιαηφ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα 150 mm Οη δηαζηάζεηο ηεο εμέδξαο πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) X δέθα (10) κέηξα, κε ην χςνο ηεο επηθάλεηαο ηνπ πιαηφ λα είλαη ην πνιχ έλα (1) κέηξν, κεηξεκέλν απφ ην επίπεδν πνπ θάζνληαη νη Κξηηέο θαη ην Ενπξί. ηελ εμέδξα ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ πξνζαξκνζκέλα ζθαιηά θαλνληθνχ κεγέζνπο Αλ ην πιαηφ είλαη πάλσ ζε εμέδξα, κπάξεο αζθαιείαο κε κήθνο ηνπιάρηζηνλ φζν εθείλν ηνπ πιαηφ, ζα πξέπεη λα είλαη πξνζαξκνζκέλεο θαηαιιήισο θαη κε επζηάζεηα ζηελ εμέδξα, ηνπιάρηζηνλ δπφκηζη (2,5) κέηξα απφ ηελ κπξνζηηλή άθξε ηνπ πιαηφ θαη δχν (2) κέηξα απφ ηελ πίζσ πιεπξά ηνπ, αιιά φζν ην δπλαηφηεξν θνληχηεξα ζηελ κπξνζηηλή θαη πίζσ πιεπξά ηεο εμέδξαο. Οη κπάξεο αζθαιείαο ζα πξέπεη λα έρνπλ ην πνιχ δηαθφζηα (200) ρηιηνζηά χςνο θαη δηαθφζηα (200) ρηιηνζηά πιάηνο ηελ εμέδξα ζα πξέπεη λα ππάξρεη καγλεζία θαη ξεηζίλη, θνληά ζην πιαηφ απφ ηελ πιεπξά εηζφδνπ ησλ αζιεηψλ δίπια ζην ρψξν ησλ θνξησηψλ ηεο κπάξαο ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ πιηθά θαζαξηζκνχ θαη απνιπκαληηθφ Κνληά ζηελ εμέδξα ζα πξέπεη λα ππάξρεη θνξείν γηα ηε κεηαθνξά ηξαπκαηηψλ αζιεηψλ. 3.2 Πξνζεξκαληήξην Γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ αζιεηψλ γηα ηνλ αγψλα ζα πξέπεη λα ππάξρεη αίζνπζα πξνζέξκαλζεο θνληά ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν. Απηή ε αίζνπζα πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλε κε επαξθή αξηζκεκέλα πιαηφ, κπάξεο, καγλεζία, θιπ. αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ αζιεηψλ. Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα έρεη ηνλ αθφινπζν εμνπιηζκφ: * κεγάθσλν ζπλδεδεκέλν κε ην κηθξφθσλν ηνπ Δθθσλεηή ησλ αγψλσλ *Πίλαθα Δμέιημεο Αγψλσλ πνπ λα αλαγξάθεη ηα νλφκαηα ησλ αζιεηψλ, αλάινγα κε ηνλ Αξηζκφ Κιήξσζεο, ην ζσκαηηθφ ηνπο βάξνο θαη ηα θηιά πνπ έρνπλ δειψζεη πξηλ θιεζνχλ ζην πιαηφ. *Έλα ηξαπέδη γηα ην Γηαηξφ Αγψλσλ. *Έλδεημε ηνπ ρξνλνκέηξνπ πνπ ιεηηνπξγεί ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν. *Οζφλε(εο) βίληεν πνπ ζα δείρλεη (νπλ) ηελ εμέιημε ηνπ αγψλα ζην πιαηφ. 3.3 Άιιεο Δγθαηαζηάζεηο ε φιεο ηηο δηνξγαλψζεηο ηεο IWF ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ νη αθφινπζεο εγθαηαζηάζεηο ζηελ αίζνπζα ησλ αγψλσλ: *Αλαπαπηήξην Αζιεηψλ *Αίζνπζα Πξψησλ Βνεζεηψλ *Αίζνπζα Διέγρσλ Νηφπηλγθ

7 *Κέληξν Σχπνπ *Αίζνπζα VIP θαη Σερληθψλ Παξαγφλησλ *Γξαθεία ηεο IWF *Αίζνπζεο Εχγηζεο θαη δνθηκαζηηθψλ δπγίζεσλ *άνπλα *Πξνπνλεηήξην (κπνξεί λα βξίζθεηαη ζε άιιν ρψξν) 3.4 Δμνπιηζκόο ε δηνξγαλψζεηο ηεο IWF, Οιπκπηαθνχο Αγψλεο, Ζπεηξσηηθνχο, Πεξηθεξεηαθνχο θαη άιινπο Αγψλεο, Ζπεηξσηηθά θαη άιια Πξσηαζιήκαηα, θαζψο θαη θάζε άιιν αγψλα πνπ απνθαζηζηεί απφ ηελ Δθηειεζηηθή, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν κπάξεο, πιαηφ θαη ηερλνινγηθφ ζχζηεκα πιεξνθνξηθήο κε έγθξηζε θαη επίζεκε άδεηα ηεο IWF Οη θαηαζθεπαζηέο πνπ αηηνχληαη θαη ιακβάλνπλ άδεηα ηεο IWF ζα πξέπεη λα θαηαβάινπλ έλα πνζφ γηα θάζε Οιπκπηαθή πεξίνδν. Έλαο απφ ηνπο φξνπο γηα ηελ παξνρή ηεο άδεηαο είλαη ε πιήξεο εθπιήξσζε ησλ πξνδηαγξαθψλπνηφηεηαο ηεο IWF Γηα ηνπο ηξέρνληεο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο ε Δθηειεζηηθή επηιέγεη ηελ εηαηξεία ησλ κπάξσλ θαη ησλ πιαηφ κεηαμχ ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ απφ εθείλε θαηαζθεπαζηψλ Σν Σερλνινγηθφ χζηεκα Πιεξνθνξηθήο πεξηιακβάλεη: *Πίλαθα Δμέιημεο *Πίλαθα Πξνζπαζεηψλ *χζηεκα Φψησλ Κξηηψλ *Μνλάδα Διέγρνπ Ενπξί *Υξνλφκεηξν *Επγαξηά Ζ ρξήζε ηνπ Σερλνινγηθνχ πζηήκαηνο Πιεξνθνξηθήο (TIS) ηεο IWF είλαη ππνρξεσηηθή ζε Παγθφζκηα, Πξσηαζιήκαηα, Παγθφζκηα Παλεπηζηεκηαθά Πξσηαζιήκαηα, Grand Prix θαη Ζπεηξσηηθνχο Αγψλεο Οιπκπηαθήο Πξφθξηζεο Ζ ρξήζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ απφ ηελ IWF ηερλνινγηθνχ πιηθνχ είλαη ππνρξεσηηθή ζε Ζπεηξσηηθά Πξσηαζιήκαηα, Ζπεηξσηηθνχο, Πεξηθεξεηαθνχο θαη άιινπο Αγψλεο πνιιψλ Αζιεκάησλ (π.ρ. Κνηλνπνιηηείαο, Μεζνγεηαθνχο, Ννηηναλαηνιηθήο Αζίαο, Νφηηαο Ακεξηθήο, Παλαξαβηθνχο, θιπ.) θαη Πεξηθεξεηαθά Πξσηαζιήκαηα. 3.5 Ζ Μπάξα Μφλν κπάξεο πνπ πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο IWF κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε αγψλεο Άξζεο Βαξψλ ππφ ηε δηθαηνδνζία ηεο IWF Ζ κπάξα απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ κέξε: i) Σνλ άμνλα ii) Σνπο δίζθνπο iii) Σνπο ζθηγθηήξεο

8 i) Ο άμνλαο (bar) Ο άμνλαο ησλ αλδξψλ δπγίδεη 20kg θαη ν άμνλαο ησλ γπλαηθψλ δπγίδεη 15kg θαη ζα πξέπεη λα πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ππάξρνπλ ζηα δηαγξάκκαηα ηνπ Παξαξηήκαηνο Νν ii) Οη δίζθνη Οη δίζθνη ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο αθφινπζεο πξνδηαγξαθέο: Α) Θα πξέπεη λα είλαη ησλ αθφινπζσλ βαξψλ θαη ρξσκάησλ: 25kg θφθθηλνη 20kg κπιε 15kg θίηξηλνη 10kg πξάζηλνη 5kg ιεπθνί 2,5kg θφθθηλνη 2kg κπιε 1,5kg θίηξηλνη 1kg πξάζηλνη 0,5kg ιεπθνί Β) Γηάκεηξνο ησλ κεγάισλ δίζθσλ: 450mm κε αλνρή +-1mm Γ) Οη δίζθνη ησλ 450mm πξέπεη λα είλαη θαιπκκέλνη κε ιάζηηρν ή πιαζηηθφ θαη βακκέλνη θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο κε κφληκα ρξψκαηα ή βακκέλνη ηνπιάρηζηνλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ ζηεθαληνχ Γ) Γίζθνη ειαθξχηεξνη ησλ 10kg κπνξνχλ λα είλαη θηηαγκέλνη απφ κέηαιιν ή άιιν εγθεθξηκέλν πιηθφ Δ) Όινη νη δίζθνη ζα πξέπεη λα έρνπλ εκθαλή έλδεημε ηνπ βάξνπο ηνπο iii) Οη ζθηγθηήξεο Ζ κπάξα ζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλε κε δχν ζθηγθηήξεο πνπ ζα ζηαζεξνπνηνχλ ηνπο δίζθνπο ζηνλ άμνλα. Ο θάζε ζθηγθηήξαο δπγίδεη 2,5 kg γηα κπάξεο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ. εκ.: Απηνί νη ζθηγθηήξεο ζα πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλνη νχησο ψζηε λα επηηξέπνπλ ηελ «εμσηεξηθή θφξησζε» Αλνρή Αγσληζηηθψλ Αμφλσλ θαη Γίζθσλ: γηα θάζε θνκκάηη πνπ δπγίδεη πεξηζζφηεξν απφ 5kg ε αλνρή είλαη απφ +0,1 % έσο - 0,05%. ηα θνκκάηηα πνπ δπγίδνπλ 5kg ή ιηγφηεξν ε αλνρή είλαη +10gr έσο 0gr. γηα θάζε θνκκάηη. Αλνρή Γίζθσλ Πξνπφλεζεο: γηα θάζε θνκκάηη ε αλνρή είλαη +0,8% έσο -0,8% (βι. Πίλαθα Αλνρψλ ζην Παξάξηεκα Νν.3). Οη Γίζθνη Πξνπφλεζεο ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη ζηα αληίζηνηρα ρξψκαηα ησλ Αγσληζηηθψλ Γίζθσλ, ή ζε καχξν, κε ζηεθάλη αληίζηνηρνπ ρξψκαηνο. Απηνί νη δίζθνη ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ έλδεημε «Πξνπνλεηηθνί» ( Training ) ηνλ Αγσληζηηθφ Υψξν, ην Πξνζεξκαληήξην θαη ην Πξνπνλεηήξην ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη Αγσληζηηθνί Άμνλεο. ηνλ Αγσληζηηθφ Υψξν θαη ην Πξνζεξκαληήξην ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη Αγσληζηηθνί Γίζθνη. ην Πξνπνλεηήξην κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη Γίζθνη Πξνπφλεζεο Ο άμνλαο πξέπεη λα θνξηψλεηαη κε ηνπο κεγαιχηεξνπο θαη βαξχηεξνπο δίζθνπο εζσηεξηθά θαη κε θζίλνπζα ζεηξά βάξνπο πξνο ηα έμσ. Πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε νη Κξηηέο λα κπνξνχλ λα δηαβάδνπλ ηηο ελδείμεηο

9 βάξνπο πάλσ ζηνπο δίζθνπο. Πξέπεη λα αζθαιίδνληαη πάλσ ζηνλ άμνλα κε ηνπο ζθηγθηήξεο ήκαλζε ζηνπο άμνλεο: Οη άμνλεο πξέπεη λα έρνπλ ρξσκαηηθή ζήκαλζε πνπ λα δηεπθνιχλεη ηελ αλαγλψξηζή ηνπο. Οη άμνλεο ησλ αλδξψλ πξέπεη λα ζεκεηψλνληαη κε κπιε ρξψκα ελψ ησλ γπλαηθψλ κε θίηξηλν. Απηά ηα ρξψκαηα αληηζηνηρνχλ ζε εθείλα ησλ δίζθσλ 20 θαη 15 θηιψλ. 3.6 Ζιεθηξνληθό ύζηεκα Φώηωλ Κξηηώλ Μέξε ηνπ ζπζηήκαηνο Σν χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Φψησλ ησλ Κξηηψλ απνηειείηαη απφ ηα αθφινπζα κέξε: α) Έλα θνπηί ειέγρνπ γηα θαζέλα απφ ηνπο ηξεηο (3) Κξηηέο. Απηά ηα θνπηηά είλαη εθνδηαζκέλα κε δχν (2) θνπκπηά, έλα άζπξν θη έλα θφθθηλν, θαζψο θαη έλα εμάξηεκα ιήςεο ζήκαηνο. β) Μηα ζπζθεπή πνπ δίλεη ην νπηηθναθνπζηηθφ ζήκα γηα λα θαηεβάδεη ν αζιεηήο ηε κπάξα πνπ ηνπνζεηείηαη κπξνζηά απφ ην αγσληζηηθφ πιαηφ ζε χςνο ηνπιάρηζηνλ 500mm ζε ζρέζε κε απηφ. γ) Γχν (2) ή πεξηζζφηεξεο ζπζθεπέο «θψησλ απφθαζεο Κξηηψλ» κε ηξία (3) θφθθηλα θαη ηξία (3) ιεπθά θψηα δηαηεηαγκέλα νξηδφληηα, πνπ αλαθνηλψλνπλ ηελ απφθαζε ησλ Κξηηψλ ζε θνηλφ θαη αγσληδφκελνπο. δ) Έλα ή πεξηζζφηεξα θηβψηηα ειέγρνπ εμνπιηζκέλα κε ηξία (3) ιεπθά θαη ηξία (3) θφθθηλα θψηα πνπ αλάβνπλ απηφκαηα αλάινγα κε ην θνπκπί πνπ παηά ν θάζε Κξηηήο. Απηά ηα θηβψηηα ηνπνζεηνχληαη ζην ηξαπέδη ηνπ Ενπξί θαη θέξνπλ έλα εμάξηεκα κε ην νπνίν κπνξεί λα εηδνπνηεζεί έλαο ή φινη νη Κξηηέο γηα λα πάλε ζην ηξαπέδη ηνπ Ενπξί Λεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο Οη ηξεηο Κξηηέο έρνπλ ίζα δηθαηψκαηα γηα λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά κε ηελ εγθπξφηεηα κίαο πξνζπάζεηαο Κάζε έλαο απφ ηνπο Κξηηέο ζα πξέπεη λα δψζεη ην ζήκα γηα λα θαηέβεη ε κπάξα, παηψληαο ην ιεπθφ θνπκπί γηα «έγθπξε πξνζπάζεηα» θαη ην θφθθηλν θνπκπί γηα «άθπξε πξνζπάζεηα», αλάινγα κε ηνπο θαλνληζκνχο Μφιηο θάπνηνο Κξηηήο θξίλεη φηη θάπνηα πξνζπάζεηα είλαη έγθπξε πξέπεη λα παηήζεη ακέζσο ην ιεπθφ θνπκπί ζην θνπηί ειέγρνπ Μφιηο θάπνηνο Κξηηήο θξίλεη κία πξνζπάζεηα σο άθπξε, πξέπεη λα παηήζεη ακέζσο ην θφθθηλν θνπκπί ζην θνπηί ειέγρνπ. Όηαλ θάπνηνο Κξηηήο, εληνπίζεη θάπνην ζθάικα ή παξάβαζε θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο πξνζπάζεηαο, ηφηε πξέπεη λα παηήζεη ακέζσο ην θφθθηλν θνπκπί Μφιηο δχν (2) Κξηηέο δψζνπλ ηελ ίδηα απφθαζε, έλα νπηηθναθνπζηηθφ ζήκα γηα λα θαηέβεη ε κπάξα δίλεηαη ζηνλ αγσληδφκελν γηα λα επαλαθέξεη ηε κπάξα ζην πιαηφ.

10 Αλ έλαο Κξηηήο παηήζεη ην ιεπθφ θνπκπί, θάπνηνο άιινο ην θφθθηλν θαη ν ηξίηνο Κξηηήο δελ έρεη παηήζεη θαλέλα, ν ηειεπηαίνο ζα αθνχζεη έλα δηαθεθνκκέλν ερεηηθφ ζήκα ζην θνπηί ειέγρνπ γηα λα βηαζζεί λα πάξεη ηελ απφθαζή ηνπ. Δπίζεο, φηαλ έρνπλ δνζεί νπνηαδήπνηε δχν (2) ιεπθά ή δχν (2) θφθθηλα απφ δχν (2) απφ ηνπο ηξεηο (3) Κξηηέο (πνπ ζεκαίλεη φηη ππάξρεη απφθαζε γηα ηελ πξνζπάζεηα), ζα δνζεί ην νπηηθναθνπζηηθφ ζήκα γηα λα θαηέβεη ε κπάξα, ελψ ζηνλ ηξίην Κξηηή ζα ππελζπκηζηεί λα δψζεη ηελ απφθαζή ηνπ κέζσ ηνπ δηαθεθνκκέλνπ ερεηηθνχ ζήκαηνο Σξία (3) δεπηεξφιεπηα αθφηνπ δψζνπλ ηελ απφθαζε ηνπο θαη νη ηξεηο (3) Κξηηέο, ηα «Φψηα ησλ Κξηηψλ» ζ αλάςνπλ, κε αληίζηνηρα ρξψκαηα κε απηά πνπ έρεη παηήζεη ν θαζέλαο (ιεπθφ ή θφθθηλν). Απηά ηα θψηα παξακέλνπλ αλακκέλα γηα ηξία (3) δεπηεξφιεπηα, ηνπιάρηζηνλ Μεηά ην νπηηθναθνπζηηθφ ζήκα ηεο ζπζθεπήο γηα λα επαλαθέξεη ν αγσληδφκελνο ηε κπάξα ζην πιαηφ, θαη πξηλ αλάςνπλ ηα «Φψηα Κξηηψλ», απηνί έρνπλ ηξία (3) δεπηεξφιεπηα ζηε δηάζεζή ηνπο γηα λα αιιάμνπλ ηελ απφθαζή ηνπο, αλ γηα παξάδεηγκα κεηά απφ κηα έγθπξε πξνζπάζεηα, ν αζιεηήο πέηαμε ηε κπάξα κε δχλακε αληί λα ηελ επαλαθέξεη ζσζηά ζην πιαηφ, ζηελ νπνία πεξίπησζε πξέπεη λα παηήζνπλ ην θφθθηλν θνπκπί γηα λα αλάςνπλ ηα θφθθηλα θψηα πνπ ραξαθηεξίδνπλ κία πξνζπάζεηα σο άθπξε. Αλ έρεη πεξάζεη αξθεηή ψξα θαη ην ρξψκα ησλ θψησλ δελ κπνξεί λα αιιάμεη, νη Κξηηέο πξέπεη λα ζεθψζνπλ ηε κηθξή θφθθηλε ζεκαία γηα λα αλαθνηλψζνπλ ηελ αιιαγή ηεο απφθαζήο ηνπο Αλ ν αζιεηήο δελ θαηεβάζεη ηε κπάξα, παξ φηη έρεη δνζεί ην ζήκα γηα λα ηελ επαλαθέξεη ζην πιαηφ θαη ηα «Φψηα Κξηηψλ» έρνπλ αλάςεη, ηφηε ν θεληξηθφο Κξηηήο πξέπεη λα θσλάμεη DOWN («ΚΑΣΩ») θάλνληαο ζήκα ζηνλ αζιεηή λα θαηεβάζεη ηε κπάξα ηνπο Αγψλεο Βεηεξάλσλ, νη αξκνδηφηεηεο ησλ Κξηηψλ αθήλνληαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηά ηνπο. 3.7 Έιεγρνο από ηελ Δπηηξνπή Ενπξί Καηά ηε δηάξθεηα ησλ αγψλσλ, ηα κέιε ηνπ Ενπξί ειέγρνπλ ηηο απνθάζεηο ησλ Κξηηψλ κέζσ ηνπ θηβσηίνπ ειέγρνπ. Κάζε απφθαζε ησλ Κξηηψλ κπνξεί λα επηβεβαησζεί, αθνχ ηα θψηα ζηα θηβψηηα ειέγρνπ αλάβνπλ ακέζσο φηαλ νη Κξηηέο παηήζνπλ ην αληίζηνηρν θνπκπί. Απφθαζε πνπ ιακβάλεηαη γξήγνξα, αξγνπνξεκέλα ή πνπ δελ ιακβάλεηαη κπνξεί λα επηζεκαλζεί, γηα άκεζεο ή πεξαηηέξσ ελέξγεηεο. ε πεξίπησζε πνπ ν Πξφεδξνο ηνπ Ενπξί ζέιεη λα θαιέζεη έλα απφ ηνπο Κξηηέο ζην ηξαπέδη ηνπ απηφ κπνξεί λα γίλεη παηψληαο ην θαηάιιειν θνπκπί πνπ δίλεη ερεηηθφ ζήκα ζηνλ αληίζηνηρν Κξηηή. 3.8 Επγαξηέο ε Γηνξγαλψζεηο ηεο IWF νη δπγαξηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηθαλφηεηα δχγηζεο κέρξη 200 θηιψλ κε αθξίβεηα 10 γξακκαξίσλ ε Παγθφζκηα Πξσηαζιήκαηα, Οιπκπηαθνχο Αγψλεο θαη άιιεο ζεκαληηθέο Γηεζλείο δηνξγαλψζεηο ζα πξέπεη λα ππάξρεη δεχηεξε ίδηα δπγαξηά (δνθηκαζηηθή) θνληά ζηελ αίζνπζα δχγηζεο ψζηε λα κπνξνχλ νη αζιεηέο λα ειέγρνπλ ην ζσκαηηθφ ηνπο βάξνο.

11 Οη Επγαξηέο απνηεινχλ κέξνο ησλ πξνδηαγξαθψλ εμνπιηζκνχ θαη πξέπεη λα πηζηνπνηνχληαη απφ ηηο ηνπηθέο αξρέο. Σν πηζηνπνηεηηθφ ηε δπγαξηάο δελ επηηξέπεηαη λα έρεη εθδνζεί πεξηζζφηεξν απφ ηξεηο (3) κήλεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ηνπ αγψλα. 3.9 Υξνλόκεηξν ε επίζεκνπο αγψλεο ηεο IWF πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ειεθηξηθφ ή ειεθηξνληθφ ρξνλφκεηξν πνπ λα κεηξά αληίζηξνθα. Απηή ε ζπζθεπή ρξνλνκέηξεζεο αθξηβείαο ζα πξέπεη λα έρεη ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: α) Να κπνξεί λα ρξνλνκεηξά αληίζηξνθα ρσξίο δηαθνπή γηα δεθαπέληε (15) ιεπηά ηνπιάρηζηνλ β) Να δίλεη έλδεημε γηα ρξνληθά δηαζηήκαηα ελφο (1) δεπηεξνιέπηνπ ηνπιάρηζηνλ γ) Να δίλεη, απηφκαηα, ερεηηθφ ζήκα ελελήληα (90) θαη ηξηάληα (30) δεπηεξφιεπηα πξηλ ην ηέινο ηνπ ρξφλνπ πνπ έρεη δνζεί ζηνλ αζιεηή γηα ηελ πξνζπάζεηά ηνπ Σαπηφρξνλε έλδεημε ηνπ ρξνλνκέηξνπ, ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν κε έλα ρξνλφκεηξν ζηξακκέλν πξνο ην θνηλφ, θαη άιιν έλα ζηξακκέλν ζηνλ αγσληδφκελν πάλσ ζην πιαηφ, ελψ ζα πξέπεη λα ππάξρεη θαη έλα ηξίην ζην Πξνζεξκαληήξην Πίλαθαο Πξνζπαζεηώλ Οη αθφινπζεο πιεξνθνξίεο ζα πξέπεη λα εκθαλίδνληαη ζηνλ Πίλαθα Πξνζπαζεηψλ: Όλνκα (Δπψλπκν αθνινπζνχκελν απφ ην κηθξφ φλνκα) Κσδηθφο Κξάηνπο ηεο IWF/ΓΟΔ Σν βάξνο ηεο πξνζπάζεηαο πνπ ζα εθηειεζζεί Ο αξηζκφο ηεο πξνζπάζεηαο Ο Αξηζκφ Κιήξσζεο 3.11 Πίλαθαο Δμέιημεο Πίλαθαο Δμέιημεο ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε ηέηνηα ζέζε ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν πνπ λα δηαθξίλεηαη θαιά, γηα λα θαηαγξάθεη θαη λα παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα θάζε θαηεγνξίαο φπσο εμειίζζεηαη. Ο πίλαθαο απηφο ζα πξέπεη λα δίλεη ηηο παξαθάησ πιεξνθνξίεο γηα φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηεο θαηεγνξίαο / γθξνππ πνπ ιακβάλεη ρψξα θαη νη νπνίεο ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκεο θαζ φιε ηε δηάξθεηα ησλ αγψλσλ: Αξηζκφ Κιήξσζεο Σα νλφκαηα ησλ αζιεηψλ γξακκέλα αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ηεο θιήξσζεο Έηνο γέλλεζεο ηνπ αζιεηή (αλ είλαη δπλαηφλ ηελ εκεξνκελία γέλλεζεο) σκαηηθφ βάξνο ηνπ αζιεηή Κσδηθφ Κξάηνπο IWF/ ΓΟΔ Σηο ηξεηο πξνζπάζεηεο ζην Αξαζέ Σηο ηξεηο πξνζπάζεηεο ζην Δπνιέ Εεηέ Σν χλνιν Σελ ηειηθή θαηάηαμε 3.12 Πίλαθαο Ρεθόξ

12 Σα ξεθφξ ηεο θαηεγνξίαο πνπ δηεμάγεηαη ζα πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν. Οη πιεξνθνξίεο γηα ηα ξεθφξ ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκεο θαζ φιε ηε δηάξθεηα ησλ αγψλσλ θαη λα ελεκεξψλνληαη άκεζα κφιηο θαηαξξίπηεηαη θάπνην ξεθφξ Οζόλε(εο) Βίληεν Γηα ηελ πιεξνθφξεζε ηνπ θνηλνχ, ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκε(εο) νζφλε(εο) βίληεν ζηνλ Αγσληζηηθφ Υψξν. Οζφλε ζα πξέπεη λα ππάξρεη θαη ζην Πξνζεξκαληήξην Δπίζεκα έγγξαθα ηωλ αγώλωλ Σν παθέην ηεο Λίζηαο Αζιεηψλ ( Start List Package ) πνπ πεξηιακβάλεη: - Πξφγξακκα κε ηελ εκεξνκελία θαη ψξα ησλ αγψλσλ, ησλ γθξνππ, ηεο πλάληεζεο Οξηζκνχ Σερληθψλ Παξαγφλησλ - Λίζηα ησλ Σερληθψλ Παξαγφλησλ θαη ηνπο νξηζκνχ ηνπο αλά θαηεγνξία - Λίζηεο Αζιεηψλ γηα θάζε αγψλα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αξηζκνχ θιήξσζεο, νλφκαηνο, εκεξνκελίαο γέλλεζεο, Κσδηθνχ Κξάηνπο IWF/ΓΟΔ, δεισζέληνο αξρηθνχ πλφινπ Λίζηα Εχγηζεο: Δθδίδεηαη γηα θάζε αγψλα θαη πεξηέρεη ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο γηα φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο: - Αξηζκφ Κιήξσζεο, φλνκα, εκεξνκελία γέλλεζεο, Κσδηθφ Κξάηνπο IWF / ΓΟΔ, Γεισζέλ Αξρηθφ χλνιν, ζσκαηηθφ βάξνο αγσληδφκελνπ. - Σηο δεισζείζεο πξψηεο πξνζπάζεηεο ζε Αξαζέ θαη Δπνιέ-Εεηέ - Τπνγξαθέο ησλ Σερληθψλ Παξαγφλησλ πνπ δηεμάγνπλ ηε Εχγηζε Ζ Λίζηα Εχγηζεο ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκε ζε φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ κεηά ηε δχγηζε Κάξηα Αγσληδφκελνπ Δθδίδεηαη γηα θάζε αγσληδφκελν θαη πεξηέρεη Αξηζκφ Κιήξσζεο, φλνκα, Κσδηθφ Κξάηνπο IWF / ΓΟΔ, εκεξνκελία γέλλεζεο, ζσκαηηθφ βάξνο, θαηεγνξία ζσκαηηθνχ βάξνπο θαη γθξνππ ηνπ αζιεηή, θαζψο θαη ην Γεισζέλ Αξρηθφ χλνιν. Υξεζηκνπνηείηαη γηα λα θαηαγξάθεηαη ην βάξνο θάζε πξνζπάζεηαο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αγψλσλ, κε ηηο ηπρφλ αιιαγέο, φπσο πξνβιέπνπλ νη Καλνληζκνί. Ο Πξνπνλεηήο ζα πξέπεη λα ππνγξάθεη θάζε θαηαρψξεζε Πξσηφθνιιν: Απηή ε θφξκα, ρεηξφγξαθε ή κεραλνγξαθεκέλε είλαη ην επίζεκν έγγξαθν πνπ βεβαηψλεη ηα απνηειέζκαηα θάζε αγψλα θαη πεξηιακβάλεη Αξηζκφ Κιήξσζεο, φλνκα, εκεξνκελία γέλλεζεο, Κσδηθφ Κξάηνπο IWF / ΓΟΔ,, ζσκαηηθφ βάξνο, φιεο ηηο πξνζπάζεηεο θαη ηηο επηδφζεηο, ηα ξεθφξ πνπ επηηεχρζεθαλ. Θα πξέπεη λα επαιεζεχεηαη ιεπηνκεξψο σο πξνο ηελ αθξίβεηά ηεο θαη λα ππνγξάθεηαη απφ ην Γξακκαηέα / Γηεπζπληή ησλ Αγψλσλ θαη ηνλ Πξφεδξν ηνπ Ενπξί. Ωο εθεδξηθφ αληίγξαθν ζα πξέπεη λα ηεξείηαη ρεηξφγξαθα Πξσηφθνιιν ζε φινπο ηνπο αγψλεο απφ θάπνην άηνκν ζην νπνίν ζα έρεη αλαηεζεί λα ηεξεί ην Πξσηφθνιιν.

13 Παθέην Σειηθψλ Απνηειεζκάησλ: Απηφ ην έγγξαθν πνπ κπνξεί επίζεο λα είλαη ζε ειεθηξνληθή / ςεθηαθή κνξθή (CD, DVD) δηαλέκεηαη ζηηο απνζηνιέο ζην ηέινο κηαο δηνξγάλσζεο θαη πξέπεη λα πεξηέρεη: - ηελ Οκαδηθή Καηάηαμε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ: ζέζεο νκάδαο, Κσδηθνχ Κξάηνπο IWF / ΓΟΔ, βαζκψλ θαηάηαμεο, αξηζκνχ αζιεηψλ - ηα απνηειέζκαηα φισλ ησλ θαηεγνξηψλ ζε Αξαζέ, Δπνιέ- Εεηέ θαη χλνιν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ: θαηάηαμεο, νλφκαηνο, εκεξνκελίαο γέλλεζεο, Κσδηθνχ Κξάηνπο IWF / ΓΟΔ, ζσκαηηθνχ βάξνπο, πξνζπαζεηψλ θαη επηδφζεσλ. - Νέα ξεθφξ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ: θαηεγνξίαο ζσκαηηθνχ βάξνπο, νλφκαηνο, εκεξνκελίαο γέλλεζεο, Κσδηθνχ Κξάηνπο IWF / ΓΟΔ, ην βάξνο ηνπ ξεθφξ. 4. ΔΜΦΑΝΗΖ ΑΘΛΖΣΩΝ 4.1 Μαγηό Οη αζιεηέο πξέπεη λα θνξνχλ θαζαξέο ελδπκαζίεο, ζρεδηαζκέλεο θαη θνξεκέλεο νχησο ψζηε λα ηθαλνπνηνχλ ηα αθφινπζα θξηηήξηα: Σν καγηφ: κπνξεί λα είλαη κνλνθφκκαην ή δχν θνκκάηηα αιιά ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ηνλ θνξκφ ησλ αγσληδνκέλσλ πξέπεη λα είλαη εθαξκνζηφ πξέπεη λα είλαη ρσξίο γηαθά κπνξεί λα είλαη νπνηνπδήπνηε ρξψκαηνο δελ πξέπεη λα θαιχπηεη ηνπο αγθψλεο δελ πξέπεη λα θαιχπηεη ηα γφλαηα Κάησ απφ ην καγηφ κπνξεί λα θνξεζεί κπινπδάθη. Σα καλίθηα δελ πξέπεη λα θαιχπηνπλ ηνπο αγθψλεο, ελψ ην κπινπδάθη δελ ζα πξέπεη λα έρεη γηαθά. Δθαξκνζηά θνιάλ / ζνξηο πνδειαζίαο κπνξνχλ λα θνξεζνχλ θάησ ή πάλσ απφ ην καγηφ. Γελ πξέπεη λα θαιχπηνπλ ηα γφλαηα Γελ κπνξνχλ λα θνξεζνχλ κπινπδάθη θαη ζνξηο αληί γηα καγηφ ηνπο αγψλεο νη αζιεηέο κεηέρνπλ κε ηα ξνχρα πνπ έρεη παξάζρεη / εγθξίλεη ε Οκνζπνλδία ηνπο. ην ζέκα ηεο ελδπκαζίαο ε Σειεηή Απνλνκήο ζεσξείηαη θνκκάηη ησλ αγψλσλ Μπνξνχλ λα θνξεζνχλ θάιηζεο, αιιά δελ πξέπεη λα αλεβαίλνπλ πάλσ απφ ηα γφλαηα θαη δελ πξέπεη λα θαιχπηνπλ επηδέζκνπο ζε απαγνξεπκέλεο πεξηνρέο. 4.2 Παπνύηζηα Άξζεο Βαξώλ Οη αζιεηέο πξέπεη λα θνξνχλ αζιεηηθά παπνχηζηα (παπνχηζηα / κπνηάθηα Άξζεο Βαξψλ) γηα λα πξνζηαηεχνπλ ηα πφδηα ηνπο θαη λα έρνπλ ζηαζεξφηεηα πάλσ ζην αγσληζηηθφ πιαηφ Σα παπνχηζηα πξέπεη λα είλαη θηηαγκέλα έηζη ψζηε λα κε δίλνπλ ζηνλ αζιεηή πιενλέθηεκα, ή πεξαηηέξσ ζηήξημε πέξα απ φηη νξίδεη ην

14 ηξαπ πάλσ απφ ην θνπηνππηέ επηηξέπεηαη Σν ηκήκα ηνπ παπνπηζηνχ πνπ θαιχπηεη ηε θηέξλα κπνξεί λα είλαη εληζρπκέλν Σν κέγηζην επηηξεπφκελν χςνο ηνπ πάλσ κέξνπο ηνπ παπνπηζηνχ κεηξεκέλν απφ ην πάλσ κέξνο ηεο ζφιαο, είλαη 130 ρηιηνζηά Ζ ζφια ζε θαλέλα ζεκείν δελ κπνξεί λα εμέρεη απφ ην παπνχηζη πάλσ απφ 5 ρηιηνζηά Σα παπνχηζηα κπνξνχλ λα θαηαζθεπαζηνχλ απφ νπνηνδήπνηε πιηθφ ή ζπλδπαζκφ πιηθψλ Γελ ππάξρεη ειάρηζην ή κέγηζην φξην γηα ην χςνο ηεο ζφιαο Γελ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί γηα ην ζρήκα ηνπ παπνπηζηνχ Εώλε Σν κέγηζην πιάηνο ηεο δψλεο δελ πξέπεη λα μεπεξλάεη ηα 120 ρηιηνζηά Γελ κπνξεί λα θνξεζεί δψλε θάησ απφ ην καγηφ. 4.3 Δπίδεζκνη Σέηπ Σζηξόηα Δπίδεζκνη ηέηπ ή ηζηξφηα επηηξέπεηαη λα κπνπλ ζηνπο θαξπνχο, ηα γφλαηα θαη ηα ρέξηα. Σέηπ ή ηζηξφηα κπνξνχλ λα κπνπλ ζηα δάρηπια ή ζηνπο αληίρεηξεο Οη επίδεζκνη κπνξεί λα είλαη απφ γάδα, ηαηξηθφ θξεπ ή δέξκα. Δπηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κνλνθφκκαηνο ειαζηηθφο επίδεζκνο ή κε εληζρπκέλε, κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, ιαζηηρέληα επηγνλαηίδα πνπ λα επηηξέπνπλ ηελ ειεχζεξε θίλεζε Σν κέγηζην επηηξεπφκελν πιάηνο επηδέζκνπ ζηνπο θαξπνχο είλαη 100 ρηιηνζηά Σν κέγηζην επηηξεπφκελν πιάηνο επηδέζκνπ ζηα γφλαηα είλαη 300 ρηιηνζηά Γελ ππάξρεη πεξηνξηζκφο ζην κήθνο ηνπ επηδέζκνπ Ζ ηνπνζέηεζε ηζηξφησλ ή επηδέζκσλ θαη ζην κέζα θαη ζην έμσ κέξνο ησλ ρεξηψλ επηηξέπεηαη. Απηνί νη επίδεζκνη, ηα ηέηπ ή ηα ηζηξφηα επηηξέπεηαη λα δέλνληαη ζηνλ θαξπφ φρη φκσο ζηε κπάξα Σζηξφηα επηηξέπνληαη ζηα δάρηπια ρσξίο φκσο λα πξνεμέρνπλ απφ ηηο άθξεο ηνπο Πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπζεί ε παιάκε, κπνξνχλ λα θνξεζνχλ εηδηθά γάληηα ρσξίο δάρηπια, π.ρ. γπκλαζηηθήο ή πνδειαζίαο. Απηά ηα γάληηα κπνξεί λα θαιχπηνπλ κφλν ηελ πξψηε θάιαγγα ησλ δαθηχισλ. Αλ ππάξρνπλ ηζηξφηα ζηα δάρηπια, ηζηξφηα θαη γάληηα ζα πξέπεη λα δηαρσξίδνληαη εκθαλψο.

15 4.4.9 Δεν επιτρζπονται επίδεςμοι ή αντικείμενα εναλλακτικά των επιδζςμων ςτα παξαθάησ ζεκεία ηνπ ζψκαηνο: α) Αγθψλεο β) Κνξκφ γ) Μεξνχο δ) Κλήκεο ε) Βξαρίνλεο ε πεξίπησζε ηξαπκαηηζκνχ, επηηξέπεηαη ε εθαξκνγή ηζηξφησλ ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ ζψκαηνο αηκνξξαγεί, απφ ην Γηαηξφ Αγψλσλ Μπνξεί λα θνξεζεί ή λα εμνπζηνδνηεζεί ε ρξήζε κφλν ελφο ηχπνπ επηδέζκνπ ζε νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ ζψκαηνο Μαγηφ θαη επίδεζκνη ζα πξέπεη λα δηαρσξίδνληαη εκθαλψο. 4.5 ε θάζε θνκκάηη πιηθνχ ζηελ ελδπκαζία ηνπ αζιεηή, ε IWF επηηξέπεη ην ινγφηππν ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη / ή ηνπ ρνξεγνχ ηνπ αζιεηή (ζχκθσλα κε ην Άξζξν 10.4 ησλ Καλνληζκψλ). ε Οιπκπηαθνχο Αγψλεο ππεξηζρχνπλ νη Καλφλεο ηεο ΓΟΔ ζρεηηθά κε ηα ινγφηππα. 5. ΑΓΩΝΔ 5.1. Γηνξγαλώζεηο IWF Οη αγψλεο Άξζεο Βαξψλ ζε Παγθφζκηα Πξσηαζιήκαηα, Οιπκπηαθνχο Αγψλεο, Ζπεηξσηηθνχο Αγψλεο, Αγψλεο πνιιψλ Αζιεκάησλ θαη άιιεο δηνξγαλψζεηο ηεο IWF ζα πξέπεη λα δηεμάγνληαη ππφ ηελ επίβιεςε ηεο IWF θαη ζε πιήξε ζπκθσλία κε ην Καηαζηαηηθφ θαη ηνπο Σερληθνχο θαη Αγσληζηηθνχο Καλνληζκνχο ηεο. Οη δηαηάμεηο ηνπ Δγρεηξηδίνπ ηεο IWF γηα Παγθφζκηα Πξσηαζιήκαηα ζα πξέπεη επίζεο λα εθαξκφδνληαη αλαιφγσο Οη δηνξγαλψηξηεο Οκνζπνλδίεο ζα πξέπεη λα εγγπψληαη ηελ ρσξίο πεξηνξηζκνχο ζπκκεηνρή ζε φια ηα θξάηε κέιε ηεο IWF Οη αγψλεο ζε φιεο ηηο δηνξγαλψζεηο ηεο IWF ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηηο δχν μερσξηζηέο θηλήζεηο (Αξαζέ θαη Δπνιέ-Εεηέ) ζε φιεο ηηο αλαγλσξηζκέλεο απφ ηελ IWF θαηεγνξίεο ζσκαηηθνχ βάξνπο Γελ κπνξεί λα δηνξγαλσζεί θαλέλαο κεγάινο δηεζλήο αγψλαο ηξηάληα (30) εκέξεο πξηλ θαη ηξηάληα (30) κέξεο κεηά απφ Παγθφζκην Πξσηάζιεκα ή Οιπκπηαθνχο Αγψλεο Παγθόζκηα Πξωηαζιήκαηα Κάζε ρξφλν δηνξγαλψλεηαη Παγθφζκην Πξσηάζιεκα, εθηφο απφ ηηο Οιπκπηαθέο ρξνληέο. Παγθφζκην Πξσηάζιεκα Δθήβσλ-Νεαλίδσλ δηνξγαλψλεηαη θάζε ρξφλν. Παγθφζκηα Πξσηαζιήκαηα Νέσλ κπνξνχλ λα δηνξγαλσζνχλ θάζε ρξφλν, εθηφο απφ ηηο ρξνληέο ησλ Θεξηλψλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ Νέσλ ηα Παγθφζκηα Πξσηαζιήκαηα κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ κφλν νη αζιεηέο ησλ νπνίσλ ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο επηβεβαηψλεηαη απφ ηελ IWF.

16 5.2.3 Υξπζά, αζεκέληα θαη ράιθηλα κεηάιιηα απνλέκνληαη αληίζηνηρα ζηνπο ηξεηο πξψηνπο ληθεηέο ηνπ Αξαζέ, ηνπ Δπνιέ-Εεηέ θαη ηνπ πλφινπ ζε θάζε θαηεγνξία ζσκαηηθνχ βάξνπο Οη αηηήζεηο γηα ηε δηνξγάλσζε Παγθνζκίσλ Πξσηαζιεκάησλ ζα πξέπεη λα θαηαηίζεληαη γξαπηψο εμήληα (60) εκέξεο πξηλ ηε ζπλάληεζε ηεο Δθηειεζηηθήο πνπ ζα απνθαζίδεη γηα ηηο αλαζέζεηο ησλ Πξσηαζιεκάησλ. Ζ Γξακκαηεία ηεο IWF απνζηέιιεη κία θφξκα αίηεζεο (Δξσηεκαηνιφγην) απφ ηε ζηηγκή πνπ απηφ ζα δεηεζεί απφ ηνπο ππνςεθίνπο δηνξγαλσηέο. Σν Δξσηεκαηνιφγην ζα πξέπεη λα επηζηξαθεί ζπκπιεξσκέλν ζηε Γξακκαηεία ηεο IWF Ζ αλάζεζε ησλ Παγθνζκίσλ Πξσηαζιεκάησλ απνθαζίδεηαη απφ ηελ Δθηειεζηηθή ηεο IWF Μεηά απφ ηελ αλάζεζε ελφο Παγθνζκίνπ Πξσηαζιήκαηνο, ε IWF θαη ε δηνξγαλψηξηα Οκνζπνλδία ππνγξάθνπλ κία πκθσλία πνπ αθνξά ζηηο βαζηθέο ππνρξεψζεηο θαη φξνπο ηεο δηνξγάλσζεο ηνπ Πξσηαζιήκαηνο, βάζεη ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ ηεο αίηεζεο Ζ δηεμαγσγή ησλ Παγθνζκίσλ Πξσηαζιεκάησλ έρεη ρξνληθή δηάξθεηα φρη κηθξφηεξε απφ νθηψ (8) αγσληζηηθέο εκέξεο, ελψ ησλ Παγθφζκησλ Πξσηαζιήκαηα Δθήβσλ-Νεαλίδσλ φρη κηθξφηεξε απφ επηά (7) αγσληζηηθέο εκέξεο. Ο αξηζκφο εκεξψλ ησλ Παγθνζκίσλ Πξσηαζιεκάησλ Νέσλ απνθαζίδεηαη απφ ηελ Δθηειεζηηθή Οηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο Γηνξγαλώηξηα Οκνζπνλδία / Οξγαλωηηθή Δπηηξνπή: Παξέρεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο δηακνλή θαη πιήξε δηαηξνθή ζε ζπκθσλεκέλε εκεξήζηα ηηκή θαη λφκηζκα, θαζψο θαη ηνπηθέο κεηαθηλήζεηο, πξφζβαζε ζηνπο αγψλεο, ζπκκεηνρή ζηηο επίζεκεο ζπλαληήζεηο, πξνπνλήζεηο, Γεμίσζε Λήμεο Πξσηαζιήκαηνο θαη άιιεο ζπλήζεηο ηερληθέο ππεξεζίεο. Ζ εκεξήζηα ηηκή ζα πξέπεη λα εγθξηζεί απφ ηελ IWF, πνπ ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζεη φηη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο αληηζηνηρνχλ ζηελ πξνζθεξφκελε ηηκή. εκείσζε 1: Κάζε Μέινο ηεο Δθηειεζηηθήο δηθαηνχηαη κνλφθιηλν δσκάηην γηα φιε ηε δηάξθεηα ησλ Αγψλσλ αλ είλαη Σερληθφο Παξάγνληαο. Αλ ζπκκεηέρεη κφλν ζηηο ζπλαληήζεηο, απηφο ν φξνο ηζρχεη κφλν γηα ηε δηάξθεηα ησλ ζπλαληήζεσλ. Αλ θάπνην Μέινο πξέπεη λα θαιχςεη ηα έμνδα ηεο δηακνλήο ηνπ, ζα πξέπεη λα πιεξψζεη ην δσκάηην ζηελ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή ζηε γεληθή ηηκή (δίθιηλν δσκάηην). εκείσζε 2: Κάζε απνζηνιή δηθαηνχηαη έλα κνλφθιηλν δσκάηην γηα ηνλ Αξρεγφ Απνζηνιήο ζηε γεληθή ηηκή (δίθιηλν δσκάηην). Ζ απνζηνιή κπνξεί λα απνθαζίζεη πνηνο ζα πξέπεη λα θηινμελεζεί ζην κνλφθιηλν δσκάηην. εκείσζε 3: Αλ ν αξηζκφο ησλ κειψλ κηαο νκάδαο είλαη πεξηηηφο γηα θάζε θχιν (π.ρ. 5 γπλαίθεο θαη 7 άλδξεο) ν αζιεηήο πνπ δελ ζα έρεη ζπγθάηνηθν δελ κπνξεί λα εμαλαγθαζηεί λα κνηξαζηεί δσκάηην κε αζιεηή απφ άιιε ρψξα, θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε θαη κφλν επηηξέπεηαη λα πξνζθεξζεί κνλφθιηλν δσκάηην ζε ηηκή δίθιηλνπ Παξέρεη κεηαθηλήζεηο θαη πξνπνλεηηθέο εγθαηαζηάζεηο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο (4) εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ Πξσηαζιήκαηνο.

17 Παξέρεη δσξεάλ δηακνλή θαη δηαηξνθή, γηα ηηο εκέξεο ησλ αγψλσλ ζπλ δχν (2) εκέξεο γηα έσο ζαξάληα-πέληε (45) επηιεγκέλνπο Σερληθνχο Παξάγνληεο (Κξηηέο, Μέιε Ενπξί, Σερληθνχο Διεγθηέο, Γηαηξνχο Αγψλσλ, Γξακκαηέα Αγψλσλ, Δπηβιέπσλ Πξνζεξκαληεξίνπ). Ο αξηζκφο ησλ Σερληθψλ Παξαγφλησλ απνθαζίδεηαη ιακβάλνληαο ππ φςε ηηο αγσληζηηθέο εκέξεο, ην κέγεζνο θαη ην είδνο ηνπ Πξσηαζιήκαηνο θαζψο θαη άιινπο παξάγνληεο, θαη εμαξηάηαη απφ ηε πκθσλία κεηαμχ IWF θαη Γηνξγαλψηξηαο Οκνζπνλδίαο / Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο. Αλ νη ζπλαληήζεηο Δθηειεζηηθήο ή / θαη Δπηηξνπψλ ηεο IWF δηεμάγνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Παγθνζκίνπ Πξσηαζιήκαηνο, ζηα Μέιε ηεο Δθηειεζηηθήο ή / θαη ησλ Δπηηξνπψλ πνπ έρνπλ επηιερζεί σο Σερληθνί Παξάγνληεο παξέρεηαη δσξεάλ δηακνλή γηα ηηο εκέξεο ησλ αγψλσλ ζπλ πέληε (5) εκέξεο. Γηα λα δηθαηνχληαη ηα παξαπάλσ νη Σερληθνί Παξάγνληεο ζα πξέπεη λα είλαη παξφληεο θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ Πξσηαζιήκαηνο. Οη ζπκκεηέρνληεο ηνπ Πξσηαζιήκαηνο ζα πξέπεη λα πιεξψλνπλ ηηο επηπιένλ εκέξεο δηακνλήο Δγγπάηαη φηη νη ηηκέο γηα ηελ παξνρή δηακνλήο πνπ πξνζθέξνληαη έμη (6) κήλεο πξηλ ην Παγθφζκην Πξσηάζιεκα δελ ζα απμεζνχλ Παξέρεη δσξεάλ ηηο εγθαηαζηάζεηο γηα ην Κνγθξέζν θαη ηηο ζπλαληήζεηο Δθηειεζηηθήο θαη Δπηηξνπψλ, ηελ Δπαιήζεπζε ησλ Σειηθψλ Γειψζεσλ πκκεηνρήο, ηε ζπλάληεζε Σερληθψλ Παξαγφλησλ (δχν ζπλαληήζεηο), ηε πλάληεζε γηα ην Ζκεξνιφγην ηεο IWF (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αίζνπζαο ζπλάληεζεο, δηεξκελέσλ, ηερληθψλ ππεξεζηψλ, θαθέ, αλαςπθηηθψλ θιπ.) Παξέρεη δσξεάλ ηελ ηερληθή νξγάλσζε θαη φιεο ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο (εμνπιηζκφ, αίζνπζα αγψλσλ θαη ρψξνπο θαηαιιήισο επηπισκέλνπο, Σερληθφ Πξνζσπηθφ, πξψηεο βνήζεηεο, αλαςπθηηθά θιπ.) γηα ηνπο αγψλεο θαη ηηο πξνπνλήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Παγθνζκίνπ Πξσηαζιήκαηνο, φπσο πξνβιέπνπλ νη αληίζηνηρνη Καλφλεο ηεο IWF, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ: - Πξνζεξκαληεξίνπ - Υψξνπ Αλάπαπζεο Αζιεηψλ - Αίζνπζαο Πξψησλ Βνεζεηψλ - Αίζνπζαο Διέγρσλ Νηφπηλγθ - Κέληξνπ Σχπνπ - Αίζνπζαο VIP θαη Σερληθψλ Παξαγφλησλ - Γξαθείσλ Γξακκαηείαο IWF - Αίζνπζαο Εχγηζεο - άνπλα - Πξνπνλεηεξίνπ Κάλεη ζπκβφιαηα πιήξνπο αζθάιηζεο γηα ζέκαηα πγείαο / πεξίζαιςεο / λνζνθνκεηαθήο θάιπςεο γηα ην Πξσηάζιεκα Φηινμελεί δσξεάλ γηα ηηο αγσληζηηθέο εκέξεο ζπλ πέληε (5) εκέξεο ηνπο Πξνέδξνπο Σερληθήο, Τγεηνλνκηθήο θαη Πξνπνλεηηθήο & Δξεπλεηηθήο Δπηηξνπήο, αθφκε θαη αλ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο Σερληθνχο Παξάγνληεο ησλ Αγψλσλ Παξέρεη δσξεάλ κεη επηζηξνθήο εηζηηήξηα business class, δηακνλή θαη δηαηξνθή γηα ηηο αγσληζηηθέο εκέξεο ζπλ έμη (6) εκέξεο γηα ηνλ Πξφεδξν θαη ην Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο IWF θαη κεη επηζηξνθήο εηζηηήξηα νηθνλνκηθήο ζέζεο, δηακνλή θαη δηαηξνθή γηα πέληε (5) κέιε ηεο Γξακκαηείαο θαη ηνλ νξηζζέληα Δθπξφζσπν Σχπνπ

18 Παξέρεη ρψξνπο, αίζνπζεο κε θαηάιιειν εμνπιηζκφ θαη ηερληθέο εγθαηαζηάζεηο γηα ηε Γξακκαηεία ηεο IWF, γηα ηηο ζπλαληήζεηο θαη ην Κνγθξέζν θαη γηα φιε ηε δηνξγάλσζε ηνπ Παγθνζκίνπ Πξσηαζιήκαηνο Αλ ρξεηάδεηαη θαηαβάιεη ηα έμνδα ηαμηδίνπ, δηακνλήο θαη δηαηξνθήο γηα κία (1) ηερληθή επίζθεςε πξηλ απφ Παγθφζκην Πξσηάζιεκα Νέσλ, γηα δχν (2) ηερληθέο επηζθέςεηο πξηλ απφ Παγθφζκην Πξσηάζιεκα Δθήβσλ- Νεαλίδσλ θαη γηα ηξεηο (3) ηερληθέο επηζθέςεηο πξηλ απφ Παγθφζκην Πξσηάζιεκα Αλδξψλ-Γπλαηθψλ, γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνεηνηκαζηψλ Παξέρεη αλακλεζηηθά κεηάιιηα θαη δηπιψκαηα γηα φινπο ηνπο επίζεκνπο ζπκκεηέρνληεο ησλ αγψλσλ Οηθνλνκηθέο Τπνρξεώζεηο πκκεηέρνπζεο Οκνζπνλδίεο: Οη πκκεηέρνπζεο Οκνζπνλδίεο ζα πξέπεη λα απνδερζνχλ ηε δηακνλή πνπ πξνζθέξεη ε Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή, ζηελ ηηκή πνπ αλαθνηλψλεηαη ζηνλ Καλνληζκφ ηνπ Πξσηαζιήκαηνο. Ζ ηηκή ζα πξέπεη λα βγαίλεη ζε ζπλελλφεζε κε ηελ IWF θαη ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγε ηνπ επηπέδνπ ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη Θα πξέπεη λα θαηαβάιινπλ ζηε Γηνξγαλψηξηα Οκνζπνλδία / Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή έλα Πνζφ πκκεηνρήο 200 USD (δηαθνζίσλ δνιαξίσλ ΖΠΑ) γηα θάζε κέινο απνζηνιήο. Έλα πνζφ 100 USD (εθαηφ δνιαξίσλ ΖΠΑ) παξακέλεη ζηελ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή, ελψ ηα ππφινηπα 100 USD (εθαηφ δνιάξηα ΖΠΑ) θαηαβάιινληαη ζηελ IWF σο ζπλεηζθνξά ζην Σακείν Αληηληφπηλγθ Οη επηιεγκέλνη Σερληθνί Παξάγνληεο, ν Πξφεδξνο, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο, νη Πξφεδξνη ησλ Δπηηξνπψλ θαη ηα κέιε ηεο Γξακκαηείαο ηεο IWF, ν Δθπξφζσπνο Σχπνπ θαη νη εμνπζηνδνηεκέλνη δεκνζηνγξάθνη δελ πιεξψλνπλ Πνζφ πκκεηνρήο. Σα Μέιε ηεο Δθηειεζηηθήο ή ησλ Δπηηξνπψλ θαη νη απεζηαικέλνη ηνπ Κνγθξέζνπ πνπ απιά ζπκκεηέρνπλ ζηηο αληίζηνηρεο ζπλαληήζεηο ηνπο, επίζεο απαιιάζζνληαη απφ ηελ πιεξσκή Πνζνχ πκκεηνρήο, αιιά κεηά ην Κνγθξέζν απηνί νη απεζηαικέλνη ησλ Δζληθψλ Οκνζπνλδηψλ δελ έρνπλ ηα πξνλφκηα πνπ απνξξένπλ απφ ηε δηαπίζηεπζή ηνπο, φπσο κεηαθηλήζεηο, είζνδν ζηνπο αγψλεο θαη ηηο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο ή νπνηαδήπνηε θνηλσληθή εθδήισζε Οη Δζληθέο Οκνζπνλδίεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε Παγθφζκην Πξσηάζιεκα ην θάλνπλ κε δηθή ηνπο επζχλε. Οη Οκνζπνλδίεο αλαιακβάλνπλ ηελ πιήξε εζηθή θαη νηθνλνκηθή επζχλε γηα ηνπο απεζηαικέλνπο ηνπο ζε ζέκαηα πγείαο θαη γηα πεξηπηψζεηο αηπρεκάησλ ή δεκηψλ Οιπκπηαθνί Αγώλεο Σνπιάρηζηνλ εηθνζηηέζζεξηο (24) κήλεο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ θαη κεηά απφ δηαβνπιεχζεηο κεηαμχ Δθηειεζηηθήο IWF, ΓΟΔ θαη Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ, ε IWF ζα θνηλνπνηεί ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο ζηηο Δζληθέο Οκνζπνλδίεο: ην Πξφγξακκα ησλ Αγψλσλ ην ρξνλνδηάγξακκα ησλ Αγψλσλ ηα θξηηήξηα ζπκκεηνρήο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο (Καλνληζκφο Οιπκπηαθήο Πξφθξηζεο) ηα θξηηήξηα ζρεηηθά κε ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο.

19 5.3.2 Οη Οιπκπηαθνί Αγψλεο Άξζεο Βαξψλ έρνπλ δηάξθεηα πνπ ζπκθσλείηαη κεηαμχ ΓΟΔ, Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ θαη IWF, θαη δηεμάγνληαη ζε επαξθή αξηζκφ αγσληζηηθψλ εκεξψλ, πνπ πεξηιακβάλνπλ εκέξεο ξεπφ φηαλ ην πξφγξακκα ην επηηξέπεη Κάζε Δζληθή Οιπκπηαθή Δπηηξνπή κπνξεί λα δειψζεη ζπκκεηνρή κε αξηζκφ αζιεηψλ αλάινγν κε ηνλ αξηζκφ ζπκκεηνρψλ πνπ πέηπρε, κε κέγηζην αξηζκφ δχν (2) αζιεηέο αλά θαηεγνξία ζσκαηηθνχ βάξνπο φπσο πξνβιέπεη ν ζρεηηθφο Οιπκπηαθφο Καλνληζκφο Υξπζά, αξγπξά θαη ράιθηλα Οιπκπηαθά κεηάιιηα απνλέκνληαη γηα ηηο ηξεηο πξψηεο ηξεηο ζέζεηο ζην χλνιν ζε θάζε θαηεγνξία ζσκαηηθνχ βάξνπο Ζ Δθηειεζηηθή ηεο IWF νξίδεη δχν (2) Σερληθνχο Δπηηεηξακκέλνπο γηα ηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο, δνπιεηά ησλ νπνίσλ είλαη λα ζπληνλίδνπλ θαη λα βνεζνχλ ζηελ ηερληθή νξγάλσζε ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ Άξζεο Βαξψλ. Ο αξηζκφο ησλ επηζθέςεσλ ησλ Σερληθψλ Δπηηεηξακκέλσλ ζηελ Οιπκπηαθή Πφιε, θαλνλίδεηαη ζε ζπκθσλία κεηαμχ ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ θαη ηεο IWF Έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο, ε Δθηειεζηηθή νξίδεη ηνπο Σερληθνχο Παξάγνληεο ησλ Αγψλσλ, απφ ηελ ιίζηα ησλ ππνςεθίσλ πνπ ππνβάιινπλ νη Δζληθέο Οκνζπνλδίεο. Οη Σερληθνί Παξάγνληεο δελ επηηξέπεηαη λα είλαη κέιε ηεο Οιπκπηαθήο Οκάδαο ηνπ θξάηνπο απφ ην νπνίν πξνέξρνληαη Οιπκπηαθνί Αγώλεο Νέωλ Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ αγσληδφκελνη ειηθίαο δεθαέμη (16) θαη δεθαεπηά (17) εηψλ Καηεγνξίεο Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ Νέσλ: Παίδεο: 56 kg 62 kg 69 kg 77 kg 85 kg +85 kg Κνξαζίδεο: 48 kg 53 kg 58 kg 63 kg +63 kg Οη αγψλεο Άξζεο Βαξψλ ζηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο Νέσλ έρνπλ δηάξθεηα πνπ ζπκθσλείηαη κεηαμχ ΓΟΔ, Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ θαη IWF, θαη δηεμάγνληαη ζε επαξθή αξηζκφ αγσληζηηθψλ εκεξψλ Ζ θαηάξηηζε ηνπ πζηήκαηνο Πξφθξηζεο γίλεηαη κεηαμχ IWF θαη ΓΟΔ θαη θνηλνπνηείηαη εγθαίξσο ζηηο Δζληθέο Οκνζπνλδίεο / Δζληθέο Οιπκπηαθέο Δπηηξνπέο πξηλ ηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο Νέσλ.

20 5.4.5 Κάζε Δζληθή Οιπκπηαθή Δπηηξνπή κπνξεί λα δειψζεη ζπκκεηνρή κε αξηζκφ αζιεηψλ αλάινγν κε ηνλ αξηζκφ ζπκκεηνρψλ πνπ πέηπρε ζηα πιαίζηα ηνπ πζηήκαηνο Πξφθξηζεο Υξπζά, αξγπξά θαη ράιθηλα κεηάιιηα απνλέκνληαη αληηζηνίρσο ζηνπο ληθεηέο ησλ ηξηψλ πξψησλ ζέζεσλ θάζε θαηεγνξίαο ζσκαηηθνχ βάξνπο Γηνξγαλώζεηο Πνιιώλ Αζιεκάηωλ πέξαλ ηωλ Οιπκπηαθώλ Αγώλωλ Σνπιάρηζηνλ δχν (2) ρξφληα πξηλ ηελ έλαξμε ησλ Αγψλσλ, ε IWF ζα πξέπεη λα ελεκεξσζεί γηα λα εγθξίλεη ηηο πξνηεηλφκελεο εγθαηαζηάζεηο θαη ηελ ηερληθή νξγάλσζε. Δπηηεηξακκέλνο ηεο IWF ζα πξέπεη λα θάλεη κία αξρηθή επηζεψξεζε. Σα έμνδα ηαμηδηνχ δηακνλήο θαη δηαηξνθήο ζα πξέπεη λα θαηαβιεζνχλ απφ ηελ δηνξγαλψηξηα Οκνζπνλδία / Δπηηξνπή Πξηλ ηελ έθδνζε ηνπ Καλνληζκνχ ησλ αγψλσλ Άξζεο Βαξψλ ηεο δηνξγάλσζεο, φπσο θαη ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, απηά ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζηελ IWF πξνο έγθξηζε. Ο Καλνληζκφο ζα πξέπεη λα εθδνζεί ζηα Αγγιηθά θαη επηπξνζζέησο ζε φπνηα γιψζζα ε Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή θξίλεη ζθφπηκν Ζ IWF ζα ειέγμεη φιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ζα εγθξίλεη ηα Μέιε ηνπ Ενπξί θαη ηνπο Κξηηέο γηα φινπο ηνπο αγψλεο Άξζεο Βαξψλ ζε ζπλελλφεζε κε ηελ αληίζηνηρε Ζπεηξσηηθή, Πεξηθεξεηαθή Οκνζπνλδία θαη / ή ηνπο δηνξγαλσηέο. Ο Δθπξφζσπνο ηεο IWF ζα πξέπεη λα είλαη παξψλ αξθεηφ θαηξφ πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δηνξγάλσζεο γηα λα εμαζθαιίζεη φηη νη εγθαηαζηάζεηο πιεξνχλ ηα θξηηήξηα θαη φηη αθνινπζνχληαη νη Καλφλεο ηεο IWF Ζ IWF ζα πξέπεη λα εθπξνζσπείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν, ην Γεληθφ Γξακκαηέα, ή απφ εθπξφζσπν πνπ ζα νξίζεη ν Πξφεδξνο θαη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ζε ζπλελλφεζε. Ο Δθπξφζσπνο ηεο IWF αλαιακβάλεη ηα θαζήθνληα ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Ενπξί, Μέινπο ηνπ Ενπξί ή Γξακκαηέα ησλ Αγψλσλ, αλαιφγσο πνηα ζέζε ζεσξείηαη θαηαιιειφηεξε Ζ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή ζα πξέπεη λα θαηαβάιεη ηα έμνδα ηαμηδηνχ, δηακνλήο θαη δηαηξνθήο ηνπ εθπξνζψπνπ ηεο IWF γηα ηε δηνξγάλσζε Απνλέκνληαη αληηζηνίρσο, ρξπζά, αξγπξά θαη ράιθηλα κεηάιιηα ζηνπο πξψηνπο ηξεηο ληθεηέο ηνπ Αξαζέ, ηνπ Δπνιέ-Εεηέ θαη ηνπ πλφινπ ζε θάζε θαηεγνξία ζσκαηηθνχ βάξνπο, εθηφο αλ έρεη ζπκθσλεζεί δηαθνξεηηθά απφ ηελ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή θαη ηελ IWF Παγθόζκηα Παλεπηζηεκηαθά Πξωηαζιήκαηα Γηνξγαλψλνληαη Παγθφζκηα Παλεπηζηεκηαθά Πξσηαζιήκαηα Άξζεο Βαξψλ ηηο δπγέο ρξνληέο ππφ ηελ αηγίδα / έιεγρν ηεο FISU (Γηεζλήο Οκνζπνλδία Παλεπηζηεκηαθνχ Αζιεηηζκνχ), θαη ζχκθσλα κε ηνπο Καλφλεο θαη Καλνληζκνχο ηεο FISU, κεηά απφ αλάζεζε ηεο δηνξγάλσζεο απφ πιεπξάο FISU ζε θάπνηα Δζληθή Οξγάλσζε κέινο ηεο Ζ IWF εθπξνζσπείηαη απφ έλα Δπηηεηξακκέλν ηεο πνπ νξίδεηαη γηα θάζε Παγθφζκην Παλεπηζηεκηαθφ Πξσηάζιεκα.

21 5.6.3 ε θάζε ζέκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ην αγσληζηηθφ κέξνο ηεο δηνξγάλσζεο φπσο θαη ηεο ηερληθήο νξγάλσζήο ηεο, ζα πξέπεη λα ππεξηζρχνπλ νη Σερληθνί θαη Αγσληζηηθνί Καλνληζκνί ηεο IWF Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ξπζκίδεηαη απφ ηνπο Καλφλεο ηεο FISU ζρεηηθά κε ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε ζπλδπαζκφ κε ην Καηαζηαηηθφ, θαη ηνπο Σερληθνχο θαη Αγσληζηηθνχο Καλνληζκνχο ηεο IWF H IWF ζα ζπκκεηέρεη ζηελ αλάζεζε, ηηο πξνεηνηκαζίεο θαη ηε δηεμαγσγή ησλ Πξσηαζιεκάησλ κε ζπκβνπιεπηηθή ηδηφηεηα Πξνηείλεηαη ε ζπκκεηνρή ηεο αληίζηνηρεο Δζληθήο Οκνζπνλδίαο Άξζεο Βαξψλ ζηε δηνξγάλσζε ηνπ Πξσηαζιήκαηνο Μεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηελ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή, ζα νξίδεηαη επαξθήο αξηζκφο Σερληθψλ Παξαγφλησλ γηα λα εξγαζηνχλ ζην Πξσηάζιεκα Παλεπηζηεκηάδα Οη αγψλεο Άξζεο Βαξψλ ηεο (Θεξηλήο) Παλεπηζηεκηάδαο (Αγψλεο FISU) πνπ δηνξγαλψλνληαη ηηο κνλέο ρξνληέο ππφ ηελ αηγίδα ηεο FISU (Γηεζλήο Οκνζπνλδία Παλεπηζηεκηαθνχ Αζιεηηζκνχ) δηεμάγνληαη ζχκθσλα κε ηνπο Καλνληζκνχο πνπ ζεζπίδνληαη κεηά απφ δηαβνπιεχζεηο κεηαμχ FISU θαη IWF ζρεηηθά κε ηα αζιήκαηα ηεο Παλεπηζηεκηάδαο, θαη νη νπνίνη Καλνληζκνί ππφθεηληαη ζηελ έγθξηζε θαη ησλ δχν Οξγαλψζεσλ. 6. ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ ΜΗΑ ΓΗΟΡΓΑΝΩΖ ΣΖ IWF 6.1 Γηαδηθαζίεο πξηλ ηε δηνξγάλωζε - Γειώζεηο πκκεηνρήο Σνπιάρηζηνλ (4) κήλεο πξηλ ηελ εκεξνκελία πνπ έρεη νξηζζεί γηα κία δηνξγάλσζε ηεο IWF, ε Γηνξγαλψηξηα Οκνζπνλδία απνζηέιιεη ηνλ Καλνληζκφ Γηνξγάλσζεο ηεο IWF, ζε φιεο ηηο Οκνζπνλδίεο Μέιε ηεο IWF θαη ζηα Μέιε ηεο Δθηειεζηηθήο θαη ησλ Δπηηξνπψλ Ο Καλνληζκφο πεξηέρεη ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο α) ηελ αθξηβή εκεξνκελία ηεο Γηνξγάλσζεο ηεο IWF, κε ιεπηνκεξέο πξφγξακκα ησλ αγψλσλ θαη ησλ ζρεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ β) Σνλ ηφπν ησλ αγψλσλ θαη ηνλ ηξφπν κεηαθίλεζεο πξνο απηφλ γ) ηελ πξνζθεξφκελε θηινμελία θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο φξνπο δ) ηηο Φφξκεο Γηαπίζηεπζεο Γεκνζηνγξάθσλ ε) Σηο Αξρηθέο θαη Σειηθέο Φφξκεο Γήισζεο πκκεηνρψλ θαη ηε Φφξκα Πιεξνθνξηψλ Αζιεηψλ ζη) Κάζε άιιε ζρεηηθή πιεξνθνξία Οη ζπκκεηέρνληεο κπνξνχλ κφλν λα δεισζνχλ σο ζπκκεηέρνληεο απφ ηελ αληίζηνηρε Δζληθή Οκνζπνλδία Μέινο. Ζ Αξρηθή Φφξκα Γήισζεο πκκεηνρψλ, πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηα νλφκαηα, ηελ εκεξνκελία γέλλεζεο θαη ηηο επηδφζεηο ησλ αζιεηψλ ζην χλνιν (Γεισζέλ χλνιν), ηα νλφκαηα ησλ ζπλνδψλ παξαγφλησλ θαη ηελ ηδηφηεηά ηνπο, ζα πξέπεη λα απνζηαιεί φρη αξγφηεξα απφ εμήληα (60) εκέξεο πξηλ ην Κνγθξέζν / Σερληθή χζθεςε ζηε Γηνξγαλψηξηα Οκνζπνλδία / Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή κε θνηλνπνίεζε ζηελ IWF. ηελ Αξρηθή Φφξκα Γήισζεο πκκεηνρψλ

22 κπνξνχλ λα πεξηιεθζνχλ ην πνιχ ελλέα (9) αζιήηξηεο θαη δέθα (10) αζιεηέο. (Βι. Γείγκαηα Φνξκψλ ζην Δγρεηξίδην Γηνξγαλψζεσλ IWF) Ζ Σειηθή Φφξκα Γήισζεο πκκεηνρψλ, πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηα νλφκαηα, ηελ εκεξνκελία γέλλεζεο, ηελ θαηεγνξία θαη ηηο επηδφζεηο ησλ αζιεηψλ ζην χλνιν (Γεισζέλ χλνιν), ηα νλφκαηα ησλ ζπλνδψλ παξαγφλησλ θαη ηελ ηδηφηεηά ηνπο, ζα πξέπεη λα απνζηαιεί κε θαμ ή ζηελ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή κε θνηλνπνίεζε ζηελ IWF φρη αξγφηεξα απφ δεθαηέζζεξηο (14) εκέξεο πξηλ ην Κνγθξέζν / Σερληθή χζθεςε. ηελ Σειηθή Φφξκα Γήισζεο πκκεηνρψλ κπνξνχλ λα πεξηιεθζνχλ ην πνιχ ελλέα (9) αζιήηξηεο θαη δέθα (10) αζιεηέο. Οη Γηνξγαλψηξηεο Οκνζπνλδίεο δηθαηνχληαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα νλφκαηα πνπ δειψλνληαη απφ θάζε Δζληθή Οκνζπνλδία ζηηο Σειηθέο Φφξκεο Γήισζεο πκκεηνρψλ γηα λα θάλνπλ θξαηήζεηο μελνδνρείσλ ζε θάπνην απφ ηα επίζεκα μελνδνρεία ησλ αγψλσλ. Αλ θάπνην απφ ηα δσκάηηα γηα ηα νπνία ππάξρεη θξάηεζε δελ ρξεζηκνπνηεζεί, ε αληίζηνηρε Οκνζπνλδία νθείιεη λα θαηαβάιεη ζην δηνξγαλσηή αληίηηκν γηα ηελ αθχξσζε, ίζν κε ην θφζηνο φισλ ησλ εκεξψλ θάζε θξάηεζεο Οη Σειηθέο Φφξκεο Γήισζεο πκκεηνρψλ ζα πξέπεη λα βεβαησζνχλ απφ ηελ IWF. Με επηβεβαησκέλεο, ειιηπείο θαη / ή ιαλζαζκέλεο Φφξκεο Γήισζεο πκκεηνρψλ δελ ζα γίλνληαη απνδεθηέο. Αζιεηέο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ Σειηθή Φφξκα Γήισζεο πκκεηνρψλ δελ κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην Πξσηάζιεκα Πξηλ ην Κνγθξέζν / Σερληθή χζθεςε πνπ πξνεγείηαη κίαο δηνξγάλσζεο ηεο IWF, ζα γίλεηαη επαιήζεπζε ησλ Σειηθψλ Γειψζεσλ πκκεηνρήο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο θάζε απνζηνιή ζα παξαιακβάλεη κία θφξκα ζηελ νπνία ζα πξέπεη λα θάλεη ηα αθφινπζα: - δηφξζσζε ησλ νξζνγξαθηθψλ ιαζψλ ζηα νλφκαηα - δηφξζσζε ησλ εκεξνκεληψλ γέλλεζεο - ηξνπνπνίεζε θαηεγνξηψλ ζσκαηηθψλ βαξψλ - ηξνπνπνίεζε Γεισζέλησλ πλφισλ Ωζηφζν, ε αιιαγή αζιεηψλ δελ επηηξέπεηαη. Θα παξακέλνπλ ην πνιχ επηά (7) αζιήηξηεο θαη νθηψ (8) αζιεηέο ζηηο επαιεζεπκέλεο Σειηθέο Γειψζεηο πκκεηνρψλ, κε κέγηζην δχν (2) αγσληδνκέλσλ αλά θαηεγνξία ζσκαηηθνχ βάξνπο. Δπηπιένλ αζιεηέο ζα πξέπεη λα δηαγξάθνληαη. Μεηά απφ ηελ επαιήζεπζε, ππνγξαθή θαη ππνβνιή απηήο ηεο θφξκαο, νη ζπκκεηνρέο ζεσξνχληαη ηειηθέο, δειαδή δελ κπνξεί λα γίλεη θακία ηξνπνπνίεζε. Γηα απνζηνιέο πνπ δελ παξεπξίζθνληαη ζηελ Δπαιήζεπζε ησλ Σειηθψλ Γειψζεσλ πκκεηνρψλ ζα ζεσξείηαη φηη απνδέρνληαη ηε Σειηθή Φφξκα Γήισζεο πκκεηνρψλ σο νξηζηηθή ηα πιαίζηα ελφο αγψλα, ζε θάζε θαηεγνξία, νη αζιεηέο κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε δχν (2) ή πεξηζζφηεξα γθξνππ απφ ην Γηεπζπληή θαη / ή Γξακκαηέα ησλ αγψλσλ. Ζ θαηαλνκή ζε γθξνππ γίλεηαη κεηά ηελ Δπαιήζεπζε ησλ Σειηθψλ Γειψζεσλ πκκεηνρήο, αλάινγα κε ηα Γεισζέληα Αξρηθά χλνια Αλ δχν (2) ή πεξηζζφηεξνη αζιεηέο έρνπλ ην ίδην Γεισζέλ Αξρηθφ χλνιν, κπνξνχλ λα θαηαλεκεζνχλ ζε δηαθνξεηηθά γθξνππ αλάινγα κε ηνλ Αξηζκφ Κιήξσζήο ηνπο (π.ρ. ν αζιεηήο κε ηνλ κηθξφηεξν αξηζκφ θιήξσζεο θαηαηάζζεηαη ζην Α γθξνππ, ελψ ν αζιεηήο κε ην κεγαιχηεξν Αξηζκφ Κιήξσζεο θαηαηάζζεηαη ζην γθξνππ Β). Όζνλ αθνξά ζηε Γήισζε ησλ Αξρηθψλ πλφισλ ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππ φςε ν Καλνληζκφο

23 6.1.9 Πξηλ ή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζεο ησλ Σερληθψλ Παξαγφλησλ, νξίδνληαη νη θαηεγνξίεο θαη ηα γθξνππ πνπ ζα εξγαζηνχλ νη επηιεγκέλνη Σερληθνί Παξάγνληεο θαη Γηαηξνί Αγψλσλ. 6.2 Κιήξωζε Μεηά ηελ Δπαιήζεπζε ησλ Σειηθψλ Γειψζεσλ πκκεηνρήο, ζα ηξαβερηεί θιήξνο κε ηπραίν ηξφπν γηα θάζε δεισζέληα αγσληδφκελν. Οη αζιεηέο δηαηεξνχλ ηνλ αξηζκφ ηεο θιήξσζεο κέρξη ην ηέινο ησλ αγψλσλ Οη Αξηζκνί Κιήξσζεο θαζνξίδνπλ ηε ζεηξά κε ηελ νπνία ζα γίλεη ε δχγηζε θαη ηε ζεηξά κε ηελ νπνία εθηεινχλ νη αζιεηέο ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο, φπσο θαη ηελ θαηαλνκή ησλ αζιεηψλ ζε γθξνππ. 6.3 Εύγηζε Ζ δχγηζε θάζε θαηεγνξίαο ζσκαηηθνχ βάξνπο αξρίδεη δχν (2) ψξεο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ αγψλσλ θαη δηαξθεί κία ψξα Ζ επίζεκε δχγηζε γίλεηαη ζε έλα δσκάηην εμνπιηζκέλν κε ηα εμήο: - Σελ επίζεκε δπγαξηά ησλ αγψλσλ Σα απαξαίηεην έγγξαθα ησλ αγψλσλ (θφξκεο δχγηζεο), ζηπιφ θιπ. Σξαπέδη θαη θαξέθιεο γηα ηε Γξακκαηεία Κάζε αζιεηήο θάζε θαηεγνξίαο, πξέπεη λα δπγίδεηαη παξνπζία δχν (2) ηνπιάρηζηνλ Κξηηψλ πνπ έρνπλ νξηζηεί γηα ηνπο αγψλεο θαζψο θαη ηνπ Γξακκαηέα Αγψλσλ. Μπνξεί λα παξεπξίζθεηαη έλαο παξάγνληαο απφ ηελ νκάδα ηνπ αζιεηή Οη Κξηηέο βεβαηψλνπλ ην ζσκαηηθφ βάξνο, ην νπνίν θαηαγξάθεηαη απφ ην Γξακκαηέα ησλ Αγψλσλ Σα ζσκαηηθά βάξε θαηαγξάθνληαη φπσο αθξηβψο εκθαλίδνληαη ζηε δπγαξηά Ζ Λίζηα Εχγηζεο κπνξεί λα θνηλνπνηεζεί κφλν εθφζνλ φινη νη αγσληδφκελνη έρνπλ δπγηζηεί Οη αγσληδφκελνη θαινχληαη έλαο-έλαο ζηελ Αίζνπζα Εχγηζεο, αλάινγα κε ηνλ Αξηζκφ Κιήξσζήο ηνπο. Αζιεηέο πνπ δελ παξεπξίζθνληαη φηαλ είλαη ε ζεηξά ηνπο λα δπγηζηνχλ, ζα δπγίδνληαη ζην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο Όηαλ γθξνππ δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ ζσκαηηθνχ βάξνπο ζπλδπάδνληαη ζε έλα αγψλα, ε ζεηξά ηεο δχγηζεο ζα είλαη αλά θαηεγνξία Οη αζιεηέο ζα πξέπεη λα πηζηνπνηνχλ ηελ ηαπηφηεηά ηνπο παξνπζηάδνληαο δηαβαηήξην ή ηαπηφηεηα ζην Γξακκαηέα ησλ αγψλσλ Οη αζιεηέο / ηξηεο δπγίδνληαη γπκλνί / έο ή κε ηα εζψξνπρα, παξνπζία Κξηηψλ ηνπ αληίζηνηρνπ θχινπ. Αλ ν Γξακκαηέαο ησλ αγψλσλ είλαη αληίζεηνπ θχινπ ζα πξέπεη λα κπεη παξαβάλ πνπ λα δηαρσξίδεη ην Γξακκαηέα απφ απηή θαζ απηή ηε δηαδηθαζία ηεο Εχγηζεο ηελ Αίζνπζα Εχγηζεο ζα πξέπεη λα επηθξαηνχλ θαηάιιειεο ζπλζήθεο

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΑΘΛΗΣΩΝ ΑΘΛΗΣΡΙΩΝ ΣΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΣΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ.Δ.Γ.Α..

ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΑΘΛΗΣΩΝ ΑΘΛΗΣΡΙΩΝ ΣΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΣΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ.Δ.Γ.Α.. ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΑΘΛΗΣΩΝ ΑΘΛΗΣΡΙΩΝ ΣΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΣΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ.Δ.Γ.Α.. 2011 2012 I ΔΙΑΓΩΓΗ Οη αζιεηέο ηξηεο εληάζζνληαη ζηηο θαηεγνξίεο ηνπ ρεδηαζκνχ κε βάζε Σηο δηαθξίζεηο ζε αγψλεο ζηφρνπο ηεο Οκνζπνλδίαο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΕΣΟΦΑΙΡΙΗ HELLENIC VOLLEYBALL FEDERATION

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΕΣΟΦΑΙΡΙΗ HELLENIC VOLLEYBALL FEDERATION ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΕΣΟΦΑΙΡΙΗ HELLENIC VOLLEYBALL FEDERATION ΣΟΠΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΧΙΟΤ ΚΛΕΙΣΟ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟ ΧΙΟΤ Χίοσ 17 Μαΐου 2016 Αρ. Πρωτ. 57 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΣΟΠΙΚΟΤ Προσ: Κ.Ε. ΕΟΠΕ Α. Νηρέασ Καρδαμφλων Παγχιακόσ

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΖΜΔΗΟ Α Τν νκνίσκα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ θαζίζκαηνο ζπκκεηξηθά ζην ελδηάκεζν επίπεδν κε ηέηνην ηξόπν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΚΞΙΖΟΩΚΑΡΗΘΖ ΔΗΓΗΘΖ ΞΟΝΘΖΟΜΖ Α2 Δζληθήο Θαηεγνξίαο Γπλαηθώλ Αγσληζηηθήο Ξεξηόδνπ

ΠΚΞΙΖΟΩΚΑΡΗΘΖ ΔΗΓΗΘΖ ΞΟΝΘΖΟΜΖ Α2 Δζληθήο Θαηεγνξίαο Γπλαηθώλ Αγσληζηηθήο Ξεξηόδνπ OAKA, Ανοικτό Κολυμβητήριο, Σπφρου Λοφη, 151 23 Μαροφςι, AΘΗΝΑ Tel.: +30.210.6801952 Fax: +30.210.6801960 OAKA, Olympic Aquatic Center, Spyrou Loui, 151 23 Athens, GREECE Web: www.volleyball.gr mail: hellas@volleyball.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY

ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα