ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα 20/7/2015 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα 20/7/2015 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα 20/7/2015 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΕΩΝ Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΝΟ ΤΗΣ ΛΕΤΗΣ Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την ασφάλιση των ακινήτων και μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων του Δήμου. Η ασφάλιση θα καλύπτει τους κάτωθι κινδύνους όσο αφορά τα οχήματα και θα είναι συνολικού ποσού ,00 Ευρώ: Σωματικές βλάβες έναντι τρίτων και επιβαινόντων Υλικές ζημιές έναντι τρίτων Κεφ ,00 ανά θύμα Κεφ ,00 ανά συμβάν Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο Κεφ ,00 Θραύση κρυστάλων (εκτός από μοτό) Κεφ ,00 Φροντίδα ατυχήματος Προστασία BONUS /MALUS Ισχύει Ισχύει Πέραν των βασικών καλύψεων θα παρέχονται για τα μηχανήματα έργου τα απορριμματοφόρα τα βυτία τα φορτηγά -ημιφορτηγά (τεχνικών έργων καθαρισμού )και ΕΙΧ (τεχνικών έργων καθαρισμού) -Σωματικές βλάβες έναντι τρίτων από την λειτουργία ως εργαλείο κεφ ,00 -Υλικές ζημιές έναντι τρίτων από την λειτουργία ως εργαλείο κεφ ,00

2 Για την ασφάλιση των Δημοτικών κτιρίων για ετήσια ολικά ασφάλιστρα στο ποσό 5.700,00 Ευρώ και αφορά Ασφαλιζόμενες αξίες & καλυπτόμενους κίνδυνους -όρια ευθύνης ως ακολούθως: Ασφαλιζόμενες αξίες Κτίρια ,00 Περιεχόμενο ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 καλυπτόμενοι κίνδυνοι -όρια ευθύνης Πυρκαγιά -κεραυνός Φωτιά από αμέλεια ή από τυχαίο γεγονός Ευρεία έκρηξη Πτώση αεροσκαφών και αντικείμενα από αυτά Πρόσκρουση οχήματος τρίτων ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Κάλυψη Αστικής Ευθύνης του Αστικού Κώδικα για ζημίες (σωματικές βλάβες, θάνατος, υλικές ζημίες) συνέπεια ατυχήματος, που πιθανόν να προξενηθούν σε τρίτους, από την κατοχή, χρήση και εν γένει λειτουργία των κτιρίων αιθουσών. Τα όρια ευθύνης καθορίζονται ως εξής: Σωματικές βλάβες Υλικές ζημίες τρίτων Ομαδικό Ανώτατο Όριο Ευθύνης της Εταιρείας διάρκεια ,00 κατ άτομο ,00 κατ ατύχημα ,00 κατ ατύχημα ,00 αθροιστικά για όλη την ασφαλιστική Για τα κτίρια Νο 5, 6, 35, 49 ισχύουν τα παρακάτω όρια : Σωματικές βλάβες ,00 κατ άτομο Υλικές ζημίες τρίτων ,00 κατ ατύχημα Ομαδικό ,00 κατ ατύχημα Ανώτατο Όριο Ευθύνης της Εταιρείας ,00 αθροιστικά για όλη την ασφαλιστική διάρκεια.

3 Άρθρο 2 ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση του διέπονται από τις διατάξεις του Ν.3463/2006 κύρωση του κώδικα δήμων και Κοινοτήτων, του αρθρ.9 του Ν.3623/98 και του Π.Δ 28/80 & του Ενιαίου κανονισμού προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Άρθρο 3 ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ανωτέρω ασφάλιση θα πραγματοποιηθεί με δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Η ασφάλιση θα καλύπτει το χρονικό διάστημα ενός (1) έτους και ως ημερομηνία έναρξης ασφάλισης θα ορισθεί η ημερομηνία λήξεως του προηγούμενου ασφαλιστηρίου συμβολαίου, για τα οχήματα μηχανήματα και κτίρια του Δήμου. Κατά τη διάρκεια του ασφαλιστικού χρόνου θα ασφαλίζονται όλα τα νεοαποκτημένα μεταφορικά μέσα ή μηχανήματα με τις ίδιες ασφαλιστικές καλύψεις και ασφάλιστρα Άρθρο 4 ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει εντός του α τριμήνου από την υπογραφή της σύμβασης με την ανάδοχο ασφαλιστική εταιρεία, από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Χαλκιδέων κατόπιν εκδόσεως χρηματικού εντάλματος. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους Οι κρατήσεις που θα βαρύνουν τον ανάδοχο θα είναι αυτές που ορίζονται από τον νόμο. Άρθρο 5 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗ Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό θα πρέπει να κατατεθεί εγγυητική επιστολή ύψους 1% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης η οποία θα επιστραφεί στον ανάδοχο με την υπογραφή της σύμβασης.

4 Ο ανάδοχος μετά την έγκριση του αποτελέσματος σύμφωνα με το νόμο υποχρεούται να προσέλθει εντός δέκα ημερών για την υπογραφή της σύμβασης και να καταθέσει εγγυητική επιστολή 5% της συμβατικής αξίας του έργου ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτού. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την ολοκλήρωση της ασφαλιστικής περιόδου. Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Ο ΑΝΑΠ.ΠΡΟΪΣΤΑΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΗΝΑΣ ΚΟΥΜΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΓΙΣΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΩΔ ΑΡΙΘΜΟ ΧΡΗΣ ΕΠΑΣΦΑΛΙΣ ΗΡ Α/Α. Σ ΜΑΡΚΑ ΕΙΔΟΣ Η Η ΠΟΣΟ ΟΧΗ ΟΧΗΜΑΤ ΟΧΗΜΑΤ Μ. ΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΟΣ ΠΟΣΟ MERCEDES ΡΟ ΦΙΧ , MERCEDES ΡΟ ΦΙΧ , ΚΗΙ 3731 MERCEDES ΡΟ ΦΙΧ , MERCEDES ΡΟ ΦΙΧ , MAZDA ΗΓΟ (Τεχ.) , MERCEDES ΡΟ ΦΙΧ , NISSAN ΗΓΟ (Τεχ.) , PEUGEOT PARTNER ΗΓΟ (Τεχ.) ΦΙΧ , RENAULT KANGOO ΗΓΟ (Τεχ.) ΦΙΧ , DAIMLER CHRYSL ΦΟΡΤΗΓΟ ΦΙΧ , ΚΗΙ 8845 MERCEDES ΡΟ ΦΙΧ ,00

5 NISSAN D40 ΗΓΟ (Τεχ.) ΦΙΧ , V. W ΦΟΡΤΗΓΑ ΚΙ ΦΙΧ , MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ ΦΙΧ , MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ ΦΙΧ , NISSAN NAVARA ΗΓΟ (Τεχ.) ΦΙΧ , NISSAN NAVARA ΗΓΟ (Τεχ.) ΦΙΧ ,00 ΦΟΡΤΗΓΑ ΚΗΙ 5453 PIAGGIO ΚΙ ΦΙΧ 9 400, NISSAN D40 ΗΓΟ (Τεχ.) ΦΙΧ , MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ ΦΙΧ , DAIMLER CHRYSL ΗΓΟ (Τεχ.) ΦΙΧ , OPEL ΦΟΡΤΗΓΑ ΚΙ ΦΙΧ , NISSAN MOTOTR ΗΓΟ ΦΙΧ , MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ (Τεχ.) ΦΙΧ , MERCEDES ΚΑΛΑΘ/Ρ Ο , FORD ΛΕΩΦΟΡΕ ΙΟ ΛΕΩΦ , RUTHMAN ΚΑΛΑΘ/Ρ Ο ΦΙΧ , MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ ΦΙΧ , OPEL ΦΟΡΤ./ΚΛ ΟΥΒΑ 500, MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ ΦΙΧ , OPEL ΦΟΡΤ./ΚΛ ΟΥΒΑ (Τεχ.) 400, SEAT IBIZA Ο 400, MERCEDES ΒΥΤΙΟ ΦΙΧ , MERCEDES ΡΟ ΦΙΧ , MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ ΦΙΧ , MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ ΦΙΧ , MERCEDES ΡΟ ΦΙΧ , MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ ΦΙΧ , MITSUBISHI ΡΟ ΦΙΧ , OPEL ASTRA Ο (Τεχ.) ΕΙΧ , ΚΗΙ 8820 MERCEDES ΒΥΤΙΟ ΦΙΧ ,00 ΛΕΩΦΟΡΕ FORD ΙΟ ΛΕΩΦ ,00 ΦΟΤΡΗΓΑ ΚΗΙ 5436 PIAGGIO ΚΙ ΦΙΧ 9 400, HUNDAI Ο ΕΙΧ ,00

6 FORD ΛΕΩΦΟΡΕ ΙΟ ΛΕΩΦ , SUZUKI Ο ΕΙΧ 9 400, MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ ΦΙΧ , PEUGEOT Ο ΕΙΧ , MERCEDES ΡΟ ΦΙΧ , MERCEDES ΡΟ ΦΙΧ , FORD ΦΟΡΤΗΓΟ ΦΙΧ , MERCEDES ΡΟ ΦΙΧ , MERCEDES ΡΟ ΦΙΧ , ΚΗΙ 3737 HUNDAI Ο ΕΙΧ , ΦΟΡΤΗΓΟ ΦΙΧ , ΚΗΙ 8876 ΦΟΡΤΗΓΟ ΦΙΧ , ΚΗΙ 8887 V. W ΠΕΡΙΠΟΛΙ ΚΟ ΕΙΧ , ΚΗΙ 8888 TOYOTA ΠΕΡΙΠΟΛΙ ΚΟ ΕΙΧ , SUZUKI Ο ΕΙΧ 9 400, ΚΗΙ 8859 NISSAN ΑΠΟΡ.ΑΝ ΑΚΥΚ ΦΙΧ , ΚΗΙ 8860 NISSAN ΑΠΟΡ.ΑΝ ΑΚΥΚ ΦΙΧ , ΚΗΙ 8858 NISSAN ΑΠΟΡ. ΑΝΑΚΥΚ ΦΙΧ ,00 ΑΠΟΡ DAF ΑΝΑΚΥΚ ΦΙΧ , KHH 6144 DAF ΑΠΟΡ. ΑΝΑΚΥΚ , NISSAN ΦΟΡΤΗΓΟ 500, MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ 500, MERCEDES ΡΟ ΦΙΧ , ΚΗΙ 8857 MERCEDES ΡΟ ΦΙΧ , ΚΗΙ 8843 MERCEDES ΡΟ ΦΙΧ , IVECO ΦΟΡΤΗΓΟ ΦΙΧ , KHI 8856 FORD ΦΟΡΤΗΓΟ ΦΙΧ , KHI 8840 PEUGEOT ΦΟΡΤΗΓΟ ΦΙΧ , KHI 8839 RENAULT ΦΟΡΤΗΓΟ ΦΙΧ , KHI 8844 MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ ΦΙΧ , KHI 8841 NISSAN Ο ΕΙΧ , ΚΗΙ 8819 IVECO ΦΟΡΤΗΓΟ ΦΙΧ , ΚΗΙ 8871 FORD ΦΟΡΤΗΓΟ ΦΙΧ , MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ ΦΙΧ , ΝΧΑ 8915 MERCEDES ΒΥΤΙΟ 1.600, SKODA ΦΟΡΤΗΓΟ ΦΙΧ ,00

7 SKODA ΦΟΡΤΗΓΟ ΦΙΧ , MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ ΦΙΧ , ΚΗΙ 3746 MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ ΦΙΧ , ΚΗΙ 3733 HUNDAI ΦΟΡΤΗΓΟ ΦΙΧ , ΚΗΙ 5452 MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ ΦΙΧ ,00 ΛΕΩΦ ΚΗΙ 5265 FIAT ΛΕΩΦΟΡ ΟΡ , KHI 8863 MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ ΦΙΧ , ΚΗΙ 8862 HUNDAI Ο ΕΙΧ 8 300, MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ ΦΙΧ , OPEL ASTRA Ο ΕΙΧ ,00 ΛΕΩΦΟΡE ΛΕΩΦ KHH4836 ΜΑΝ IO ΟΡ ,00 92 Α41 AM KUBOTA MEΓ.ΕΛΚ ME ,00 93 A40 AM KUBOTA MEΓ.ΕΛΚ ME ,00 94 A BUCHER ΣΑΡΩΘΡΟ ME , MERCEDES ΡΟ 900, MERCEDES ΡΟ 800, ΚΗΙ 5446 MERCEDES ΡΟ 900, ΚΗΙ 5447 MERCEDES ΡΟ 800, KHI 8875 MERCEDES ΡΟ 700,00 KHH MAN ΡΟ 800, MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ 700, MERCEDES ΡΟ 700, Α MERCEDES ΚΑΛΑΘΟΦ ΟΡΟ 500, Α CAT 12 ΓΡΕΙΝΤΕΡ 125 ΟΔΟΣΤ. 105 A ΑΜΜΑΝ ΜΙΚΡ. ΟΔΟΣΤ.Μ 106 Α DYNAPAC ΕΓΑΛ. 70 ΚΥΛΙΝΔΡ 107 Α BOMAG ΟΣ ME 40 ΦΟΡΤΩΤΗ 108 A ΟΚ Σ ΛΑΣΤ. ME 121 ΕΡΠΙΣΤΡΙ 109 Α CAT 953Β ΟΦ. 120 ΦΟΡΤ. 110 Α CAT 928 ΛΑΣΤ Α BOB CAT753 ΚΙ Α BOB CAT853 ΚΙ Α BOB CAT759 ΚΙ ,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

8 114 Α STAYER 115 A KUBOTA 116 Α BOB CAT ΤΡΑΚΤΕΡ- ΚΟΜΠΡΕΣ ΕΡ 55 ΚΙ ME ,00 500,00 500,00 ΚΙ 54 ΤΡΑΚΤΕΡ- ΑΜ ΚΟΜΠΡΕΣ 117 Α YANMAR ΕΡ ,00 ΓΚΡΕΙΝΤΕ 118 A CATERPILAR Ρ 500,00 ΕΚΣΚΑΦΕ 119 Α JCB ΑΣ ,00 ΑΜ 120 Α ZETOR /Γ.ΕΛΚ ,00 ΑΜ 121 Α MATRA /Γ.ΕΛΚ , Α PAGGIO ME/ΦΟΡΤ 6 500, Α CASE ME/ΦΟΡΤ ME , Α KOMATSU ME/ΦΟΡΤ ME ,00 ME 125 Α JCB ME/ΦΟΡΤ ME ,00 ME 126 Α JCB ME/ΦΟΡΤ ME ,00 ME 127 Α MAZDA ME/ΦΟΡΤ ME ,00 ME ΦΟΡΤΩΤΗ 128 Α FORD Σ , MERCEDES ΡΟ ΦΙΧ ,00 ΓΕΡΝΑΝΟ MERCEDES Σ ΦΙΧ , ΚΗΙ 8890 MERCEDES ΡΟ ΦΙΧ , MERCEDES ΡΟ ΦΙΧ , FIAT ΦΟΡΤΗΓΟ ΦΙΧ , MERCEDES ΡΟ ΦΙΧ , Β39 ΧΑΝ 0953 HONDA ΜΟΤΟ ΜΟΤΟ 1 100, Β38 ΧΑΙ 0271 HONDA ΜΟΤΟ ΜΟΤΟ 1 100, Α MORCELLI , Α MORCELLI , Α KOMATSU , Α KOMATSU ΦΟΡΤΩΤΗ Σ 500, Β8 ΧΑΧ 0413 P.T.FEDERAL ΜΟΤΟ 100, Β10 ΧΑΧ 415 FEDERAL ΜΟΤΟ 100, Β15 ΧΑΥ 859 FEDERAL ΜΟΤΟ 100, Β17 ΕΗΒ 165 PIAGIO ΤΡΙΚΥΚΛΟ 200, Β18 ΕΗΒ 088 PIAGIO ΤΡΙΚΥΚΛΟ 200, Β19 ΕΗΕ 132 KAWASAKI ΜΟΤΟ 100,00

9 147 Β20 ΕΗΒ 087 PIAGIO ΤΡΙΚΥΚΛΟ 200,00 ΤΜΑ 148 Β PIAGIO ΤΡΙΚΥΚΛΟ 100, Β22 ΤΜΑ 8995 PIAGIO ΤΡΙΚΥΚΛΟ 100, Β23 ΕΗΕ133 KAWASAKI ΜΟΤΟ 100, Β12 ΧΑΑ 779 HONDA MOTO 100, B33 TNI 697 ΚΥΜΚΟ MOTO 100, B30 EHM 229 ΥΑΜΑΗΑ ΜΟΤΟ 100, Β31 ΕΗΜ 230 YAMAHA ΜΟΤΟ 100, Β32 ΕΗΜ 231 YAMAHA ΜΟΤΟ 100, Β34 ΕΗΟ 141 YAMAHA MOTO 100, B35 ΕΗΟ142 YAMAHA MOTO 100, B36 EHO143 ΥΑΜΑΗΑ ΜΟΤΟ 100,00 ΤΜΑ 159 Β ΥΑΜΑΗΑ ΜΟΤΟ ΜΟΤΟ 50 κυβ 100,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ,00 ΚΤΙΡΙΑ Α/Α ΚΤΙΡΙΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚ Α ΤΡΑ ΠΟΣΟ 1 Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (ΦΑΝΑΡΙ) 244,11 60,00 2 Γ' >> >> ,00 3 Δ' >> >> ,00 4 Δ' ΚΑΠΗ 352,6 90,00 5 ΑΓΟΡΑ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ,00 6 ΑΓΟΡΑ 30,00 7 ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 485,7 90,00 8 ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΠΙΤΙ 774,8 150,00 9 ΚΡΙΕΖΩΤΕΙΟ 242,6 150,00 10 ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 15 30,00 11 ΚΤΙΡΙΟ ΤΖΑΒΕΛΛΑ (Β' ΠΑΙΔ.ΣΤΑΘΜΟΣ & ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ) ,00 12 ΚΤΙΡΙΟ ΚΟΤΣΙΚΑ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ) ,00 13 ΚΤΙΡΙΟ ΧΟΡΩΔΙΩΝ (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ) 312,4 60,00 14 ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ 107,9 30,00

10 15 ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ (ΕΡΓ. ΤΕΧΝΗΣ) ,00 16 ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 784,7 60,00 17 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΝΗΘΟΥ (Β' ΚΑΠΗ) 525,9 120,00 18 ΣΠΙΤΙ ΑΓΑΛΜΑΤΑ 120,00 19 ΣΧΟΛΗ ΡΥΘΜΙΚΗΣ 593,5 120,00 20 ΝΈΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ,00 21 ΔΗΜ. ΩΔΕΙΟ ΣΚΑΛΚΩΤΑ 50,00 22 ΚΕΠ Α' 105,4 30,00 23 ΚΕΠ Β' ,00 24 ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ,00 25 Γ' ΚΑΠΗ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 866,3 90,00 26 ΚΤΙΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΤΕΡΝΕΚΙ 20,00 27 ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΝΗΘΟΥ 321,2 300,00 28 ΚΤΙΡΙΟ ΒΑΡΕΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 109,4 260,00 29 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΙΚΗΣ 105,7 260,00 30 Α ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (ΠΡΩΗΝ ΚΡΑΤΙΚΟΣ) ,00 31 Γ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (ΠΡΩΗΝ ΚΡΑΤΙΚΟΣ) , Α ΠΡΩΗΝ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΡΕΦΩΝ ,00 Β' ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ(ΠΙΚΠΑ) 150,00 34 ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 230,00 35 ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΔΗΜΟΥ (ΣΦΑΓΕΙΑ) 40,00 36 ΝΕΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 1709,61 350,00

11 37 ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ,00 38 ΚΕΠ 92 30,00 39 ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΡΟΣΙΑΣ ,00 40 ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΟΥΚΙΣΣΙΑ ,00 41 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ,00 42 ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ,00 43 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ 322,68 30,00 44 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΦΑΡΟΥ ,00 45 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΑΡΟΥ 360,62 30,00 46 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΠΑΝΤΕΙΧΙΟΥ ,00 48 ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ,00 49 ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΔΗΜΟΥ 60 40,00 50 ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ Ν. ΛΑΜΨΑΚΟΥ ,00 51 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ,00 52 ΚΑΠΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 90 40,00 54 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ,00 55 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ , ,00 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΗΝΑΣ ,00 ΕΥΡΩ Ο ΑΝΑΠ.ΠΡΟΪΣΤΑΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΟΥΜΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

12 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΩΔ ΑΡΙΘΜΟ ΧΡΗΣ Α/Α. Σ ΜΑΡΚΑ ΕΙΔΟΣ Η ΗΡ ΟΧΗ ΟΧΗΜΑΤ ΟΧΗΜΑΤ Μ. ΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΟΣ MERCEDES ΡΟ ΦΙΧ MERCEDES ΡΟ ΦΙΧ ΚΗΙ 3731 MERCEDES ΡΟ ΦΙΧ MERCEDES ΡΟ ΦΙΧ MAZDA ΗΓΟ (Τεχ.) MERCEDES ΡΟ ΦΙΧ NISSAN ΗΓΟ (Τεχ.) 16 PEUGEOT PARTNER ΗΓΟ (Τεχ.) ΦΙΧ 14 RENAULT KANGOO ΗΓΟ (Τεχ.) ΦΙΧ 10 DAIMLER CHRYSL ΦΟΡΤΗΓΟ ΦΙΧ ΚΗΙ 8845 MERCEDES ΡΟ ΦΙΧ NISSAN D40 ΗΓΟ (Τεχ.) ΦΙΧ 16 ΦΟΡΤΗΓΑ V. W ΚΙ ΦΙΧ MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ ΦΙΧ MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ ΦΙΧ 77 NISSAN NAVARA ΗΓΟ (Τεχ.) ΦΙΧ 16 NISSAN NAVARA ΗΓΟ (Τεχ.) ΦΙΧ 17 ΦΟΡΤΗΓΑ ΚΗΙ 5453 PIAGGIO ΚΙ ΦΙΧ NISSAN D40 ΗΓΟ (Τεχ.) ΦΙΧ MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ ΦΙΧ 52 DAIMLER CHRYSL ΗΓΟ (Τεχ.) ΦΙΧ 20 ΦΟΡΤΗΓΑ OPEL ΚΙ ΦΙΧ 12 NISSAN MOTOTR ΗΓΟ ΦΙΧ 17 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES (Τεχ.) ΦΙΧ 20 ΚΑΛΑΘ/Ρ MERCEDES Ο 90 ΛΕΩΦΟΡΕ FORD ΙΟ ΛΕΩΦ. 17 ΚΑΛΑΘ/Ρ RUTHMAN Ο ΦΙΧ 70 ΕΠΑΣΦΑΛΙΣ Η ΠΟΣΟ ΠΟΣΟ

13 MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ ΦΙΧ 77 ΦΟΡΤ./ΚΛ 6127 OPEL ΟΥΒΑ 7022 MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ ΦΙΧ 88 ΦΟΡΤ./ΚΛ ΟΥΒΑ 6126 OPEL (Τεχ.) 6137 SEAT IBIZA Ο 6244 MERCEDES ΒΥΤΙΟ ΦΙΧ MERCEDES ΡΟ ΦΙΧ MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ ΦΙΧ MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ ΦΙΧ MERCEDES ΡΟ ΦΙΧ MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ ΦΙΧ MITSUBISHI ΡΟ ΦΙΧ OPEL ASTRA Ο (Τεχ.) ΕΙΧ ΚΗΙ 8820 MERCEDES ΒΥΤΙΟ ΦΙΧ 70 ΛΕΩΦΟΡΕ FORD ΙΟ ΛΕΩΦ. 17 ΦΟΤΡΗΓΑ ΚΗΙ 5436 PIAGGIO ΚΙ ΦΙΧ HUNDAI Ο ΕΙΧ FORD ΛΕΩΦΟΡΕ ΙΟ ΛΕΩΦ SUZUKI Ο ΕΙΧ MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ ΦΙΧ PEUGEOT Ο ΕΙΧ MERCEDES ΡΟ ΦΙΧ MERCEDES ΡΟ ΦΙΧ FORD ΦΟΡΤΗΓΟ ΦΙΧ MERCEDES ΡΟ ΦΙΧ MERCEDES ΡΟ ΦΙΧ ΚΗΙ 3737 HUNDAI Ο ΕΙΧ ΦΟΡΤΗΓΟ ΦΙΧ ΚΗΙ 8876 ΦΟΡΤΗΓΟ ΦΙΧ ΚΗΙ 8887 V. W ΠΕΡΙΠΟΛΙ ΚΟ ΕΙΧ ΚΗΙ 8888 TOYOTA ΠΕΡΙΠΟΛΙ ΚΟ ΕΙΧ SUZUKI Ο ΕΙΧ 9 ΑΠΟΡ.ΑΝ ΚΗΙ 8859 NISSAN ΑΚΥΚ ΦΙΧ 40

14 61 93 ΚΗΙ 8860 NISSAN ΑΠΟΡ.ΑΝ ΑΚΥΚ ΦΙΧ 40 ΑΠΟΡ ΚΗΙ 8858 NISSAN ΑΝΑΚΥΚ ΦΙΧ 40 ΑΠΟΡ DAF ΑΝΑΚΥΚ ΦΙΧ 40 KHH ΑΠΟΡ DAF ΑΝΑΚΥΚ NISSAN ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES ΡΟ ΦΙΧ ΚΗΙ 8857 MERCEDES ΡΟ ΦΙΧ ΚΗΙ 8843 MERCEDES ΡΟ ΦΙΧ IVECO ΦΟΡΤΗΓΟ ΦΙΧ KHI 8856 FORD ΦΟΡΤΗΓΟ ΦΙΧ KHI 8840 PEUGEOT ΦΟΡΤΗΓΟ ΦΙΧ KHI 8839 RENAULT ΦΟΡΤΗΓΟ ΦΙΧ KHI 8844 MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ ΦΙΧ KHI 8841 NISSAN Ο ΕΙΧ ΚΗΙ 8819 IVECO ΦΟΡΤΗΓΟ ΦΙΧ ΚΗΙ 8871 FORD ΦΟΡΤΗΓΟ ΦΙΧ MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ ΦΙΧ ΝΧΑ 8915 MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ ΦΔΧ SKODA ΦΟΡΤΗΓΟ ΦΙΧ SKODA ΦΟΡΤΗΓΟ ΦΙΧ MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ ΦΙΧ ΚΗΙ 3746 MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ ΦΙΧ ΚΗΙ 3733 HUNDAI ΦΟΡΤΗΓΟ ΦΙΧ ΚΗΙ 5452 MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ ΦΙΧ 34 ΛΕΩΦ ΚΗΙ 5265 FIAT ΛΕΩΦΟΡ ΟΡ KHI 8863 MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ ΦΙΧ ΚΗΙ 8862 HUNDAI Ο ΕΙΧ MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ ΦΙΧ OPEL ASTRA Ο ΕΙΧ 10 ΛΕΩΦΟΡE ΛΕΩΦ KHH4836 ΜΑΝ IO ΟΡ Α41 AM KUBOTA MEΓ.ΕΛΚ ME A40 AM KUBOTA MEΓ.ΕΛΚ ME A BUCHER ΣΑΡΩΘΡΟ ME MERCEDES ΡΟ MERCEDES ΡΟ ΚΗΙ 5446 MERCEDES

15 ΡΟ ΚΗΙ 5447 MERCEDES ΡΟ KHI 8875 MERCEDES ΡΟ KHH MAN ΡΟ MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES ΡΟ ΚΑΛΑΘΟΦ 103 Α MERCEDES ΟΡΟ 104 Α CAT 12 ΓΡΕΙΝΤΕΡ 125 ΟΔΟΣΤ. 105 A ΑΜΜΑΝ ΜΙΚΡ. ΟΔΟΣΤ.Μ 106 Α DYNAPAC ΕΓΑΛ. 70 ΚΥΛΙΝΔΡ 107 Α BOMAG ΟΣ ME 40 ΦΟΡΤΩΤΗ 108 A ΟΚ Σ ΛΑΣΤ. ME 121 ΕΡΠΙΣΤΡΙ 109 Α CAT 953Β ΟΦ. 120 ΦΟΡΤ. 110 Α CAT 928 ΛΑΣΤ Α BOB CAT753 ΚΙ Α BOB CAT853 ΚΙ Α BOB CAT759 ΚΙ 40 ΤΡΑΚΤΕΡ- ΚΟΜΠΡΕΣ 114 Α STAYER ΕΡ A KUBOTA ΚΙ ME Α BOB CAT ΚΙ 54 ΤΡΑΚΤΕΡ- ΑΜ ΚΟΜΠΡΕΣ 117 Α YANMAR ΕΡ 45 ΓΚΡΕΙΝΤΕ 118 A CATERPILAR Ρ ΕΚΣΚΑΦΕ 119 Α JCB ΑΣ 63 ΑΜ 120 Α ZETOR /Γ.ΕΛΚ 82 ΑΜ 121 Α MATRA /Γ.ΕΛΚ Α PAGGIO ME/ΦΟΡΤ Α CASE ME/ΦΟΡΤ ME Α KOMATSU ME/ΦΟΡΤ ME 97 ME 125 Α JCB ME/ΦΟΡΤ ME 101 ME 126 Α JCB ME/ΦΟΡΤ ME 86 ME 127 Α MAZDA ME/ΦΟΡΤ ME 143 ME ΦΟΡΤΩΤΗ 128 Α FORD Σ 143

16 MERCEDES ΡΟ ΦΙΧ 38 ΓΕΡΝΑΝΟ MERCEDES Σ ΦΙΧ ΚΗΙ 8890 MERCEDES ΡΟ ΦΙΧ MERCEDES ΡΟ ΦΙΧ FIAT ΦΟΡΤΗΓΟ ΦΙΧ MERCEDES ΡΟ ΦΙΧ 66 ΧΑΝ 135 Β HONDA ΜΟΤΟ ΜΟΤΟ Β38 ΧΑΙ 0271 HONDA ΜΟΤΟ ΜΟΤΟ Α MORCELLI Α MORCELLI Α KOMATSU 97 ΦΟΡΤΩΤΗ 140 Α KOMATSU Σ 141 Β8 ΧΑΧ 0413 P.T.FEDERAL ΜΟΤΟ 142 Β10 ΧΑΧ 415 FEDERAL ΜΟΤΟ 143 Β15 ΧΑΥ 859 FEDERAL ΜΟΤΟ 144 Β17 ΕΗΒ 165 PIAGIO ΤΡΙΚΥΚΛΟ 145 Β18 ΕΗΒ 088 PIAGIO ΤΡΙΚΥΚΛΟ 146 Β19 ΕΗΕ 132 KAWASAKI ΜΟΤΟ 147 Β20 ΕΗΒ 087 PIAGIO ΤΡΙΚΥΚΛΟ ΤΜΑ 148 Β PIAGIO ΤΡΙΚΥΚΛΟ 149 Β22 ΤΜΑ 8995 PIAGIO ΤΡΙΚΥΚΛΟ 150 Β23 ΕΗΕ133 KAWASAKI ΜΟΤΟ 151 Β12 ΧΑΑ 779 HONDA MOTO 152 B33 TNI 697 ΚΥΜΚΟ MOTO 153 B30 EHM 229 ΥΑΜΑΗΑ ΜΟΤΟ 154 Β31 ΕΗΜ 230 YAMAHA ΜΟΤΟ 155 Β32 ΕΗΜ 231 YAMAHA ΜΟΤΟ 156 Β34 ΕΗΟ 141 YAMAHA MOTO 157 B35 ΕΗΟ142 YAMAHA MOTO 158 B36 EHO143 ΥΑΜΑΗΑ ΜΟΤΟ ΤΜΑ 159 Β ΥΑΜΑΗΑ ΜΟΤΟ ΜΟΤΟ 50 κυβ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΤΙΡΙΑ Α/Α ΚΤΙΡΙΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚ Α ΤΡΑ ΠΟΣΟ

17 1 Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (ΦΑΝΑΡΙ) 244,11 2 Γ' >> >> Δ' >> >> Δ' ΚΑΠΗ 352,6 5 ΑΓΟΡΑ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΓΟΡΑ 7 ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 485,7 8 ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΠΙΤΙ 774,8 9 ΚΡΙΕΖΩΤΕΙΟ 242,6 10 ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟ ΤΖΑΒΕΛΛΑ (Β' ΠΑΙΔ.ΣΤΑΘΜΟΣ & ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ) ΚΤΙΡΙΟ ΚΟΤΣΙΚΑ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ) ΚΤΙΡΙΟ ΧΟΡΩΔΙΩΝ (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ) 312,4 14 ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ 107,9 15 ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ (ΕΡΓ. ΤΕΧΝΗΣ) ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 784,7 17 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΝΗΘΟΥ (Β' ΚΑΠΗ) 525,9 18 ΣΠΙΤΙ ΑΓΑΛΜΑΤΑ 19 ΣΧΟΛΗ ΡΥΘΜΙΚΗΣ 593,5 20 ΝΈΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΔΗΜ. ΩΔΕΙΟ ΣΚΑΛΚΩΤΑ 22 ΚΕΠ Α' 105,4 23 ΚΕΠ Β' ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ Γ' ΚΑΠΗ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 866,3 26 ΚΤΙΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΤΕΡΝΕΚΙ

18 27 ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΝΗΘΟΥ 321,2 28 ΚΤΙΡΙΟ ΒΑΡΕΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 109,4 29 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΙΚΗΣ 105,7 30 Α ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (ΠΡΩΗΝ ΚΡΑΤΙΚΟΣ) Γ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (ΠΡΩΗΝ ΚΡΑΤΙΚΟΣ) Α ΠΡΩΗΝ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΡΕΦΩΝ 140 Β' ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ(ΠΙΚΠΑ) 34 ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 35 ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΔΗΜΟΥ (ΣΦΑΓΕΙΑ) 36 ΝΕΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 1709,61 37 ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΕΠ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΡΟΣΙΑΣ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΟΥΚΙΣΣΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ 322,68 44 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΦΑΡΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΑΡΟΥ 360,62 46 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΠΑΝΤΕΙΧΙΟΥ 120

19 48 ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ Ν. ΛΑΜΨΑΚΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΠΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 280 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑ 27-06-2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα: Τροχαίου Υλικού - Μηχανημάτων & Πολιτικής Προστασίας Ταχ.Δ/νση: Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος Χαλκίδα Τ.Κ 34100

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙ ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΙ ΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΙΠΠΟΙ ΧΡΗΣΗ ΕΝ ΕΙΚΤΙ ΚΗ ΤΙΜΗ 1 ΚΗΟ 7277 MERCEDES ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ ΦΙΧ 66 ΩΣ ΕΡΓ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ0ΩΗΑ-67Ω ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΖ0ΩΗΑ-67Ω ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθμ.Πρωτ. :40503 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 229/2013 Από το Πρακτικό της 25ης/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΡΧΑΙΥ ΥΛΙΚΥ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΣΤΑΣΙΑΣ Πληροφ.: Κοραής Ιωάννης Τηλ.: 222079604& 2220 2228 Fax :222079604 25/07/206 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΧΡΕΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ Ταχ.Δ/νση: Ηρώων 2 Νιγρίτα Τ.Κ. 62200 Τηλ. 2322020300 Fax : 2322020340-1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ Ταχ.Δ/νση: Ηρώων 2 Νιγρίτα Τ.Κ. 62200 Τηλ. 2322020300 Fax : 2322020340-1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ Ταχ.Δ/νση: Ηρώων 2 Νιγρίτα Τ.Κ. 62200 Τηλ. 2322020300 Fax : 2322020340-1 ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ Συνολικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ. /νση: Τέρµα Σισµάνογλου, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Ανέστης Ελευθέριος Τηλ.: 2531022810 ΜΕΛΕΤΗ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν Γ Ι Α Τ Ο Ε Τ Ο Σ 2014

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν Γ Ι Α Τ Ο Ε Τ Ο Σ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 16777, Ελληνικό Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν Γ Ι Α Τ Ο Ε Τ Ο Σ 2014

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Ασφάλιστρα οχημάτων, μηχανημάτων, δικύκλων όλων των υπηρεσιών του Δήμου. Προϋπολογισμού: ,00 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Ασφάλιστρα οχημάτων, μηχανημάτων, δικύκλων όλων των υπηρεσιών του Δήμου. Προϋπολογισμού: ,00 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ασφάλιστρα οχημάτων, μηχανημάτων, δικύκλων όλων των υπηρεσιών του Δήμου ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Νιγρίτα 20/11/2015 Αρ.πρωτ.: 21321

Νιγρίτα 20/11/2015 Αρ.πρωτ.: 21321 Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλ.: Fax: Ε-mail: Ηρώων 2- Νιγρίτα 62200 Αρμουτσή Βαλεντίνα 2322353428 2322020340 armvalentina82@yahoo.gr Νιγρίτα 20/11/2015 Αρ.πρωτ.: 21321 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθ. Μελέτης: 45/2015 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθ. Μελέτης: 45/2015 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. Τεχνική Περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΙΝΟΥ Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ορεστιάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 36.000,00 ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 4. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 5. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΕΡΓΟ : ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 105/2013 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Δ/νση Περιβάλλοντος - Καθαριότητας - Πολ. Προστασίας Τμήμα Κίνησης & Συντήρησης Οχημάτων - Μηχανημάτων Αρ. Μελ : 60/2015

ΜΕΛΕΤΗ. Δ/νση Περιβάλλοντος - Καθαριότητας - Πολ. Προστασίας Τμήμα Κίνησης & Συντήρησης Οχημάτων - Μηχανημάτων Αρ. Μελ : 60/2015 Νομός Ημαθίας Δήμος Βέροιας Δ/νση Περιβάλλοντος - Καθαριότητας - Πολ. Προστασίας Τμήμα Κίνησης & Συντήρησης Οχημάτων - Μηχανημάτων Αρ. Μελ : 60/2015 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων ΜΕΛΕΤΗ Η μελέτη αυτή αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιππιάδα, 7/8/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αριθ. Πρωτ: 12999 ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ Δ/νση Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Γραφείο Προμηθειών Δ/νση: Πλατεία Γ. Γεννηματά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 33.600,00 ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 4. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 5. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΡΗΣΗ : ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 80

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΡΗΣΗ : ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 80 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΡΗΣΗ : 2016-2017 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 80 ΜΕΛΕΤΗ «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Δ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 59.990,00

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 30/9/2013 ΕΩΣ 30/9/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 30/9/2013 ΕΩΣ 30/9/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 30/9/2013 ΕΩΣ 30/9/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00 ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ : ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΑΡ. Λ. 01/2017 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΑΡΝΑΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 67/2013 ΜΕΛΕΤΗ: «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΗΣ : 80.000,00 Παπάγου 16/10/2013 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

AΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ,00ΕΥΡΩ

AΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ,00ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 14/16 Κ.Α. 20.6253 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: Κωδικός CPV: ΧΡΗΣΗ: AΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Αρ. Μελέτης : 1/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Αρ. Μελέτης : 1/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Μελέτης : 1/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ» Ενδ. Προϋπολ/μός: 27.429,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μοίρες, 18/08/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 17949 ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μοίρες, 18/08/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 17949 ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μοίρες, 18/08/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 17949 ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Ταχ. Δ/νση: Πάροδος 25 ης Μαρτίου Αριθμός: 1 Τ.Κ. : 70400 Μοίρες Πληροφορίες: Πηρουνάκη Μαρία Τηλέφωνο : 2892340241

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου από 31/7/2014 μέχρι 31/7/2015

Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου από 31/7/2014 μέχρι 31/7/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου από 31/7/2014

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α. : (8.350,00 Ευρώ), Κ.Α. : (5.000,00 Ευρώ),

Κ.Α. : (8.350,00 Ευρώ), Κ.Α. : (5.000,00 Ευρώ), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΣΥΝ/ΣΗΣ ΟΧ/ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Τρίπολης Aριθμ. Μελέτης :- 24 - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

16REQ ΜΕΛΕΤΗ «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ»

16REQ ΜΕΛΕΤΗ «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛ/ΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ημερομηνία:3/8/2016 Αριθ. Πρωτ. 9970 «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Α.Ε. (ΟΤΑ) ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Γρηγορίου Ε 50, Χανιά, Τ.Κ.: 73135, Τηλ.: 28210 91888, Fax: 28210 83400, E-mail: dedisa@dedisa.gr, URL: www.dedisa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται «η ασφάλιση των οχημάτων (φορτηγών, αυτοκινήτων,

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται «η ασφάλιση των οχημάτων (φορτηγών, αυτοκινήτων, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κ.Α.: 20.6253.0001 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ.: 06 /15 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 24.506,00. Ασφάλιση οχηµάτων και µηχανηµάτων του ήµου Καρπενησίου από 1/8/2015 µέχρι 31/7/2016

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 24.506,00. Ασφάλιση οχηµάτων και µηχανηµάτων του ήµου Καρπενησίου από 1/8/2015 µέχρι 31/7/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ασφάλιση οχηµάτων και µηχανηµάτων του ήµου Καρπενησίου από 1/8/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων 4. Σχέδιο Διακήρυξης 5. Παράρτημα (Έντυπο Προσφοράς)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων 4. Σχέδιο Διακήρυξης 5. Παράρτημα (Έντυπο Προσφοράς) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. : 133 / 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ: Α. Μαναρίδου Τηλ: 2522350152 ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ 20-11-2014 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:20960 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου από 1/8/2016 μέχρι 31/7/2017 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Ασφάλιση αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού από 1/9/2017 μέχρι 1/9/2018

ΜΕΛΕΤΗ. Ασφάλιση αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού από 1/9/2017 μέχρι 1/9/2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/νση: Κεντρική πλατεία Ιστιαίας Τ.Κ.: 34200, Ιστιαία

Διαβάστε περισσότερα

Κυβισμός /Φορολογήσιμη Ποσό κάλυψης Ασφαλιζόμενη αξία από κίνδυνο από κίνδυνο 1.000, /5/2017 Α.9 NISSAN Καλαθοφόρο ME cc/20

Κυβισμός /Φορολογήσιμη Ποσό κάλυψης Ασφαλιζόμενη αξία από κίνδυνο από κίνδυνο 1.000, /5/2017 Α.9 NISSAN Καλαθοφόρο ME cc/20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2017 Α/Α Κυβισμός /Φορολογήσιμη Ποσό κάλυψης από κίνδυνο Ασφαλιζόμενη αξία

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν Γ Ι Α Τ Ο Ε Τ Ο Σ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 50.000,00 ΕΥΡΩ

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν Γ Ι Α Τ Ο Ε Τ Ο Σ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 50.000,00 ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 16777, Ελληνικό Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν Γ Ι Α Τ Ο Ε Τ Ο Σ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ & ΚΑ: 20.6253.0001 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ.: 08 /16 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Σίνδος, 20/06/2017 Διεύθυνση Οικονομικών ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 634 Υπηρεσιών ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 18850 Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου από 1/7/2013

Διαβάστε περισσότερα

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες από το. Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, Κος Καλοβυρνάς Αναστάσιος

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες από το. Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, Κος Καλοβυρνάς Αναστάσιος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μελιγαλάς 21/11/2016 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΊΑΣ Αριθ. Πρωτ. 15831 ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΘΈΜΑ : Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για τα "ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων έτους 2017 Δήμου Οιχαλίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. CPV: 66514110-0 Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. CPV: 66514110-0 Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Διεύθυνση: Λ. Πεντέλης 150, 15235, Χαλάνδρι Τμήμα Κίνησης Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων & Μηχανημάτων Αρμόδιος :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Εμμανουήλ Παππά 10, Πολύγυρος Ταχ. Κώδικας : 63100 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια ανταλλακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 70 /2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 70 /2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μελέτη: Ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων έργου και του Δημαρχιακού Καταστήματος Δήμου Αλεξανδρούπολης για το 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Θεσσαλονίκη 28/7/2017 Αρ. πρωτ. 20612 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, Δ.Υ. & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληρ. Σπ. Πετρόπουλος Τηλ. 2310 966972,968,928 Fax 2310 283117

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 Τεχνική Περιγραφή 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εργασία:«Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ- Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η παρούσα Τεχνική Έκθεση, η οποία συντάχθηκ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εργασία:«Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ- Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η παρούσα Τεχνική Έκθεση, η οποία συντάχθηκ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 3 / 2017 ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ------------------------ Δ/νση : Εθν. Αντίστασης & Ιάσονος 1 203 00 ΛΟΥΤΡΑΚΙ Τηλέφωνο : 2744 360 177 F a x : 27440-64858 ΤΙΤΛΟΣ : «ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 2/4/2015 ΕΩΣ 2/4/2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 30.000,00

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 2/4/2015 ΕΩΣ 2/4/2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 30.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 2/4/2015 ΕΩΣ 2/4/2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 30.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΎΚΛΩΝ ΔΕΥΑΡ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2013. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 30.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΎΚΛΩΝ ΔΕΥΑΡ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2013. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 30.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ - ΛΙΝΔΟΥ 85100 ΡΟΔΟΣ ---- ---- ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:. Ασφάλιση αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Νεάπολης- Συκεών μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η 67/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η 67/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η 67/2014 ΕΡΓΟ : ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 47.914,00 ΕΥΡΩ ΕΤΟΣ : 2014-2015 Κ.Α : 02.10.6253.001

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Παπαναστασίου & Κουμουνδούρου Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

Β. Περιγραφή παρεχόµενων υπηρεσιών

Β. Περιγραφή παρεχόµενων υπηρεσιών Παράρτηµα 1: Τεχνικές Προδιαγραφές Α. Γενικά Αντικείµενο παρεχόµενης υπηρεσίας είναι η υποχρεωτική (Ν. 489/76) ασφαλιστική κάλυψη των οχηµάτων και των µηχανηµάτων του ήµου. Σκοπός της εργασίας είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Κ.Α Προϋπολογισμός:74.815,00 ΕΥΡΩ CPV:

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Κ.Α Προϋπολογισμός:74.815,00 ΕΥΡΩ CPV: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Μελέτης 06/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Κ.Α. 20.6253.03 Προϋπολογισμός:74.815,00

Διαβάστε περισσότερα

4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης:4/2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Μελετη: Ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων έργου και του Δημαρχιακού Καταστήματος Δήμου Αλεξ/πολης

Μελετη: Ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων έργου και του Δημαρχιακού Καταστήματος Δήμου Αλεξ/πολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 82 /2013 Μελετη: Ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων έργου και του Δημαρχιακού Καταστήματος Δήμου Αλεξ/πολης 1 ΑΠ83074

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε ΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Μ Ε Λ Ε ΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/νση Περιβάλλοντος Πρασίνου & Καθαριότητας Πληρ.Ευαγγελία Μπάμπου Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, T.K.: 73135 Τηλ.: 28213 41770 Fax: 28210 93300 e-mail:dperivallon@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Ασφάλιση αυτοκινήτων, οχημάτων

ΕΡΓΟ: «Ασφάλιση αυτοκινήτων, οχημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Τεύχ. Τεχν. Προδιαγραφών: 13/2011 ΕΡΓΟ: «Ασφάλιση αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Νεάπολης-

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ : ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 23/2013 ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ : ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 23/2013 ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΛΕΤΗ : ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 23/2013 ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 82.000,00 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης

Διαβάστε περισσότερα

Δεδομένου ότι στην έναρξη της συνεδρίασης επί συνόλου επτά (7) τακτικών μελών προσήλθαν: άπαντα τα μέλη, διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία.

Δεδομένου ότι στην έναρξη της συνεδρίασης επί συνόλου επτά (7) τακτικών μελών προσήλθαν: άπαντα τα μέλη, διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ της 27 ης από 12.12.2012 Τακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΧΗΜΑΤΑ ΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Σελίδα 1

ΟΧΗΜΑΤΑ ΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Σελίδα 1 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ MHXANHMATΩN ΣΤΙΣ.Ε, ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ ΠΑΡΕΛΙΩΝ, ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ, ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ, ΛΕΥΚΙΜΑΙΩΝ. Α/ΑΑΡΙΘΜ. ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΣΤ. ΚΑΤΑΣΚ. Κ.Α. HP 30.6253.004 30.6252.002 ΣYNOΛO

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ν. Μουδανιά 4/4/2014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου : 10136/2014 14PROC001975709 2014-04-08 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την υπηρεσία ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη το παρακάτω νομικό πλαίσιο::

Έχοντας υπόψη το παρακάτω νομικό πλαίσιο:: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Καρπενήσι, 3 Ιουνίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.: 74630/2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ν. Μουδανιά 14-4-2015 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου : 9469/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ν. Μουδανιά 14-4-2015 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου : 9469/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ν. Μουδανιά 14-4-2015 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου : 9469/2015 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την υπηρεσία ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ -ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ : ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ : ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΛΕΤΗ : ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 82.000,00 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παρανέστι 18-03-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 1446 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: 66 035 Παρανέστι Πληροφορίες: Μουστακίδου Μ. Τηλέφωνο: 2524350132 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 Προυπ.: 35.000,00 Αρ. Μελέτης: 33/ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 ΠΙΝΑΚΑΣ Α -ΛΙΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Πρώτη

Σελίδα 1 ΠΙΝΑΚΑΣ Α -ΛΙΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Πρώτη Σελίδα 1 ΠΙΝΑΚΑΣ Α -ΛΙΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Αριθμός Πρώτη Α/Α κυκλοφορίας Μάρκα Είδος οχήματος -Μάρκα Αρ,Πλαισίου κυκλοφορία Υπηρεσία 1 ΚΗΙ 2470 CITROEN ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ C3 VF7SC8FPOBA534477 12/08/11 Διοικητικές

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ελληνική Εργασία: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Προϋπ: 130.000,00 Ευρώ Πηγή: ΙΔ.ΠΟΡΟΙ Χρήση: 2013-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ : Αρχανών - Αστερουσίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ : Αρχανών - Αστερουσίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ : Αρχανών - Αστερουσίων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ -ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 92/2014 ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Μ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αρ. Μελ.: 4/2013 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ -ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αρ. Μελ.: 4/2013 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ -ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αρ. Μελ.: 4/2013 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ -ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός προϋπολογισμός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ χορτοκοπτικών μηχανημάτων έτους ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ χορτοκοπτικών μηχανημάτων έτους ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: Ασφάλιση των οχημάτων μηχανημάτων, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ χορτοκοπτικών μηχανημάτων έτους 2016-2017 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ.Μελέτης: 02/18-01-2016 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου. Προυπ.: 67.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου. Προυπ.: 67. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου. Προυπ.: 67.500 K.Μ.: Π07/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασφάλιση κινητής και ακίνητης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Κ Α Λ Ε Ι

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Κ Α Λ Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πρέβεζα, 01-07 - 2015 Αρ. Πρωτ. 70120 / 1991 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Κινητής & Ακίνητης Περιουσίας

Ασφάλιση Κινητής & Ακίνητης Περιουσίας 13REQ001767078 Α ΑΜ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νίκαία:6/12/2013 ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Aρ.Πρωτ: 89427 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aρµόδιος Υπάλληλος:Αλεξάνδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµός πρωτ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµός πρωτ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 21-6-2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµός πρωτ. 17449 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (Π.... 28/80) Ο ήµος Χερσονήσου Νοµού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015»

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Μελέτης: 07/2015 Κ.Α.20.6671 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ Αρ. Μελέτης: 52 /2012 ΕΡΓΟ: Προµήθεια φίλτρων οχηµάτων- µηχ/των έργων ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 4/2015

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 4/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελετη: Ασφάλιση οχηµάτων, µηχανηµάτων έργου και του ηµαρχιακού Καταστήµατος ήµου Αλεξ/πολης

Μελετη: Ασφάλιση οχηµάτων, µηχανηµάτων έργου και του ηµαρχιακού Καταστήµατος ήµου Αλεξ/πολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 96/2012 Μελετη: Ασφάλιση οχηµάτων, µηχανηµάτων έργου και του ηµαρχιακού Καταστήµατος ήµου Αλεξ/πολης 1 Ι Α Κ Η Ρ Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δ.Ε.Υ.Α. ΜΕΣΣΗΝΗΣ Κ.Α Προϋπολογισμός: 5.000,00 CPV:

ΜΕΛΕΤΗ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δ.Ε.Υ.Α. ΜΕΣΣΗΝΗΣ Κ.Α Προϋπολογισμός: 5.000,00 CPV: EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Μελέτης 01/2017 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δ.Ε.Υ.Α. ΜΕΣΣΗΝΗΣ Κ.Α 62.05 Προϋπολογισμός: 5.000,00 CPV: 66514110-0 1. ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση οχημάτων μηχανημάτων

Ασφάλιση οχημάτων μηχανημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης Πληροφ: Φαφαλιός Α. Τηλ.: 22713 51702 Φαξ: 22713 51721 e-mail : promithies@chios.gov.gr Αρ. Μελέτης : 03/2015 Ασφάλιση οχημάτων μηχανημάτων Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙ6ΖΩΨ8-Τ70. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «ιηνεκές» Αχαρνές, 13/01/2014 Αρ. πρωτ.: 1947 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙ6ΖΩΨ8-Τ70. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «ιηνεκές» Αχαρνές, 13/01/2014 Αρ. πρωτ.: 1947 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Χρόνος Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «ιηνεκές» Αχαρνές, 13/01/2014 Αρ. πρωτ.: 1947 Στις Αχαρνές

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002612824 2015-03-04

15PROC002612824 2015-03-04 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 4/3/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 8161 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΣΠΕΡΙΩΝ, ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΑΙ ΣΤΙΣ.Κ. ΟΘΩΝΟΙ, ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ, ΜΑΘΡΑΚΙ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΣΠΕΡΙΩΝ, ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΑΙ ΣΤΙΣ.Κ. ΟΘΩΝΟΙ, ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ, ΜΑΘΡΑΚΙ Ελληνική ιαγωνισµός: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ.Ε. ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ, ΦΑΙΑΚΩΝ, ΚΑΣΣΩ- ΠΑΙΩΝ, ΘΙΝΑΛΙΟΥ, ΕΣΠΕΡΙΩΝ, ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΙΣ.Κ. ΟΘΩΝΟΙ, ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ, ΜΑΘΡΑΚΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ, 12/8/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.πρωτ.:11695 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Διεύθυνση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας Ταχ. Δ/νση Γ. Ζωγράφου 7, Τ.Κ. 15772 Τηλέφωνο 2107490131

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 30, του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 30, του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.05 09:35:25 EET Reason: ΑΔΑ: ΩΦΒΔΩΨ8-ΣΤ2 Location: ΔΗΜΟΣ Athens ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοµοτηνή, 23/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ Αρ.πρωτ. : 47896 ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «ιηνεκές» /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αχαρνές, 27/12 ΣΥΜΒΑΣΗ

Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «ιηνεκές» /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αχαρνές, 27/12 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χρόνος Προτεραιότητας: «Κοινός» ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «ιηνεκές» /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αχαρνές, 27/12 12/201 /2012 Αρ. πρωτ.: 111998 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις

Διαβάστε περισσότερα

Απευθείας ανάθεση προµηθειών, εργασιών και έργων λόγω εξαιρετικά απρόβλεπτων γεγονότων βάση του άρθρου 72 παρ. 1δ Ν. 3852/2010.

Απευθείας ανάθεση προµηθειών, εργασιών και έργων λόγω εξαιρετικά απρόβλεπτων γεγονότων βάση του άρθρου 72 παρ. 1δ Ν. 3852/2010. 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 49/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήµερα την δευτέρα (2α) εκεµβρίου 2014 και ώρα 12:00 στo ηµoτικό Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΑΠΙΩΝ Ενδ. Προϋπολ/μός : ,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΑΠΙΩΝ Ενδ. Προϋπολ/μός : ,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 03/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑ ΜΕΛΕΤΗ: ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΧΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΤΗΤΑΕΥΒΙΑΣ ΔΗΜΥ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΗΜΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΑΠΙΩΝ Ενδ. Προϋπολ/μός : 18.010,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα μελέτη αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Αριθμός Πρακτικού 17 Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv Της 06-08-2014 Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια ανταλλακτικών Οχημάτων και Μηχανημάτων Δήμου Πολυγύρου ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 3/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία : CPV :

Υπηρεσία : CPV : Ηράκλειο, 20 / 10 / 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Υπηρεσία : «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων & μηχανημάτων»

Διαβάστε περισσότερα

************************************* * Μ Ε Λ Ε Τ Η * ************************************* υπ αρ. 14/2015 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

************************************* * Μ Ε Λ Ε Τ Η * ************************************* υπ αρ. 14/2015 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ************************************* * Μ Ε Λ Ε Τ Η * ************************************* υπ αρ. 14/2015 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Οχημάτων και Μηχανημάτων ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργου

Ασφάλιση Οχημάτων και Μηχανημάτων ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργου ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. μελέτης: 4/016 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ασφάλιση Οχημάτων και Μηχανημάτων ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργου» Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : Β498ΩΚΑ-63Ν

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : Β498ΩΚΑ-63Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : Β498ΩΚΑ-63Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ. Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ. Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου. Προυπ.: 42.000,00 με το Φ.Π.Α. K.Μ.: Π09/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την ασφάλιση υπηρεσιακών οχημάτων της ΕΥΑΘ ΑΕ (κωδ. CPV ) Προσκαλεί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την ασφάλιση υπηρεσιακών οχημάτων της ΕΥΑΘ ΑΕ (κωδ. CPV ) Προσκαλεί Θεσσαλονίκη 12/9/2016 Αρ. πρωτ. 24958 ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, Δ.Υ. & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληρ. Χ. Τσελεγκαρίδου Τηλ. 2310 966928 Fax 2310 283117 ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑ ΟΧΗΜΑ (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑ ΟΧΗΜΑ (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑ ΟΧΗΜΑ (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ) ΤΥΠΟΣ ΑΡ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΜΑΔΑ Α` ΟΜΑΔΑ Α` ΟΜΑΔΑ Β` ΟΜΑΔΑ Β` ΟΜΑΔΑ Γ` ΟΜΑΔΑ Γ` ΣΥΣΤΗΜΑ ABS ΛΑΣΤΙΧΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΜΗΧΑΝ/ΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Π.Δ.28/80 & ΔΚΚ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 Αρ. Μελέτης: 4Δ.Κ./2015 Προϋπολογισμός : 56.000.00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια αναλώσιμων υλικών (λαδιών, φίλτρων κλπ.) για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

************************************* * Μ Ε Λ Ε Τ Η * ************************************* υπ αρ. 14/2017

************************************* * Μ Ε Λ Ε Τ Η * ************************************* υπ αρ. 14/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ************************************* * Μ Ε Λ Ε Τ Η * ************************************* υπ αρ. 14/2017 Παροχή Υπηρεσιών: Ασφάλιση τροχαίου υλικού του ήµου Σερρών (CPV 66510000-8)

Διαβάστε περισσότερα